УДК


0 ОБЩ ОТДЕЛ Рс 1
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Сс 1, Сс 2, Сс 3, Сс 129
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Сс 4
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 5, Сс 6
009 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ОБЩИ ВЪПРОСИ Сс 7
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Сс 8
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 9, Сс 10, Сс 11, Сс 12, Сс 13, Сс 14, Сс 15, Сс 16, Сс 17, Сс 147, Сс 524
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Сс 18, Сс 19, Сс 20
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Сс 21, Сс 22, Сс 436, Сс 482


1 ФИЛОСОФИЯ Рс 2, Рс 3, Рс 4, Рс 5
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 23, Сс 24
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Сс 25
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Сс 42
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 26, Сс 27, Сс 28, Сс 29, Сс 30, Сс 31, Сс 32, Сс 33, Сс 34, Сс 56
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Сс 35, Сс 36, Сс 37, Сс 38
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Сс 39, Сс 40, Сс 41, Сс 53


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Сс 25, Сс 42, Сс 43, Сс 44, Сс 45, Сс 511
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Сс 46, Сс 268, Сс 513
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 21, Сс 30, Сс 31, Сс 43, Сс 47, Сс 48, Сс 49, Сс 50, Сс 51, Сс 52, Сс 53, Сс 54, Сс 55, Сс 56, Сс 57, Сс 58, Сс 59, Сс 60, Сс 61, Сс 62, Сс 63, Сс 64, Сс 65, Сс 445
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Сс 65, Сс 66, Сс 67, Сс 68, Сс 69, Сс 70, Сс 71, Сс 72, Сс 73, Сс 427


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 6, Рс 7, Рс 8, Рс 9, Рс 10, Рс 11
30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ Сс 74, Сс 75
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Сс 76, Сс 77
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 27, Сс 77, Сс 78, Сс 79, Сс 80, Сс 81, Сс 82, Сс 83, Сс 84, Сс 85, Сс 86, Сс 87, Сс 88, Сс 89, Сс 90, Сс 91, Сс 92, Сс 93, Сс 94, Сс 95, Сс 96, Сс 97, Сс 98, Сс 99, Сс 100, Сс 101, Сс 102, Сс 103, Сс 104, Сс 105, Сс 106, Сс 107, Сс 108, Сс 112, Сс 229, Сс 383
32 ПОЛИТИКА Сс 109
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Сс 47, Сс 110
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 88, Сс 111, Сс 112
324 ИЗБОРИ Сс 89
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Сс 113, Сс 114, Сс 115, Сс 116, Сс 117, Сс 118, Сс 119, Сс 120, Сс 121, Сс 122, Сс 123, Сс 124, Сс 125, Сс 143, Сс 144
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 149, Сс 150
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Сс 126
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Сс 127, Сс 128
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Сс 129, Сс 130, Сс 131
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Сс 132, Сс 133, Сс 134, Сс 135
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Сс 127, Сс 136
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Сс 137, Сс 138, Сс 139, Сс 140, Сс 516
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Сс 139
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Сс 141
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Сс 110, Сс 141, Сс 142, Сс 143, Сс 144
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 145, Сс 260
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 146
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 147, Сс 149, Сс 150
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Сс 148, Сс 149, Сс 150, Сс 151, Сс 192, Сс 201
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 152, Сс 153
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Сс 154, Сс 155, Сс 156, Сс 157, Сс 158
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Сс 159
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 10, Сс 160, Сс 161, Сс 162, Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 172
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 166


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Сс 167
512 АЛГЕБРА Сс 168
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Сс 169, Сс 170
53 ФИЗИКА Сс 16, Сс 162, Сс 171, Сс 172, Сс 173, Сс 174
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Сс 175, Сс 176, Сс 177
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Сс 171, Сс 178, Сс 179
55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ Сс 180, Сс 181
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Сс 182
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА Сс 183
59 ЗООЛОГИЯ Сс 184


61 МЕДИЦИНА Сс 185
612 ФИЗИОЛОГИЯ Сс 186
613 ХИГИЕНА Сс 187, Сс 188
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Сс 189, Сс 190
622 МИННО ДЕЛО Сс 191
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Сс 192
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Сс 193
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Сс 194
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Сс 4
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Сс 195


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Рс 12
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Сс 196, Сс 197
72 АРХИТЕКТУРА Сс 198
74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Сс 199
75 ЖИВОПИС Сс 200, Сс 201
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Сс 200
78 МУЗИКА Сс 202
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Сс 203
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Сс 204
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Сс 205, Сс 206, Сс 207, Сс 208, Сс 209, Сс 210, Сс 211, Сс 212, Сс 213, Сс 214, Сс 215, Сс 216, Сс 217, Сс 218, Сс 219, Сс 220, Сс 221, Сс 222, Сс 223, Сс 224, Сс 225, Сс 226, Сс 227, Сс 228, Сс 229, Сс 230, Сс 231, Сс 232, Сс 233, Сс 234, Сс 235, Сс 236, Сс 237, Сс 238, Сс 239, Сс 240, Сс 241, Сс 242, Сс 243, Сс 244, Сс 245, Сс 246, Сс 247, Сс 248, Сс 249, Сс 250, Сс 251, Сс 252, Сс 253, Сс 254, Сс 255, Сс 256, Сс 401, Сс 417
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Сс 257, Сс 258, Сс 259
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Сс 260


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Рс 13, Рс 14, Рс 15, Сс 261, Сс 262, Сс 263, Сс 302, Сс 347
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Сс 98, Сс 263, Сс 264, Сс 265, Сс 266, Сс 267, Сс 268, Сс 269, Сс 270, Сс 271
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Сс 272, Сс 273, Сс 274, Сс 275, Сс 276, Сс 277
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 278, Сс 279, Сс 280, Сс 281, Сс 282, Сс 287
803 ГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ Сс 283
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Сс 284, Сс 335, Сс 381
803.95 СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ (СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ) Сс 285
803.98 ДАТСКИ ЕЗИК Сс 286
804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК Сс 287
805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Сс 288
806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК Сс 289, Сс 290
807 КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ Сс 291
807.1 ЛАТИНСКИ ЕЗИК Сс 292
807.5 СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК Сс 293
807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН) Сс 294, Сс 295, Сс 296, Сс 297, Сс 307, Сс 356, Сс 359
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Сс 298, Сс 299, Сс 300, Сс 302
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 301, Сс 302
808.2 РУСКИ ЕЗИК Сс 303, Сс 304, Сс 305, Сс 306, Сс 307, Сс 308, Сс 317, Сс 377, Сс 378, Сс 384
808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК Сс 309, Сс 310, Сс 311, Сс 312, Сс 313, Сс 314, Сс 343, Сс 367
808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК Сс 315, Сс 316, Сс 317, Сс 318, Сс 319, Сс 320, Сс 321, Сс 345, Сс 353, Сс 372, Сс 385, Сс 386
808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК Сс 312
808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК Сс 322, Сс 323, Сс 324, Сс 325, Сс 326, Сс 327, Сс 336, Сс 337, Сс 338
808.62 ХЪРВАТСКИ ЕЗИК Сс 310, Сс 328, Сс 329, Сс 338, Сс 385
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 278, Сс 281, Сс 282, Сс 284, Сс 285, Сс 303, Сс 304, Сс 311, Сс 314, Сс 315, Сс 317, Сс 318, Сс 330, Сс 331, Сс 332, Сс 333, Сс 334, Сс 335, Сс 336, Сс 337, Сс 338, Сс 339, Сс 340, Сс 341, Сс 342, Сс 343, Сс 344, Сс 345, Сс 346, Сс 347, Сс 348, Сс 349, Сс 350, Сс 351, Сс 352, Сс 353, Сс 354, Сс 355, Сс 356, Сс 357, Сс 358, Сс 359, Сс 360, Сс 361, Сс 362, Сс 363, Сс 364, Сс 365, Сс 366, Сс 367, Сс 368, Сс 369, Сс 370, Сс 371, Сс 372, Сс 373, Сс 374, Сс 375, Сс 376, Сс 377, Сс 378, Сс 379, Сс 380, Сс 381, Сс 382, Сс 383, Сс 384, Сс 385, Сс 386
809.155 НОВОПЕРСИЙСКИ ЕЗИК (ФАРСИ) Сс 387
809.43 ТЮРКСКО-ТАТАРСКИ ЕЗИЦИ Сс 388
809.435 ТУРСКИ ЕЗИК Сс 389, Сс 390, Сс 391
809.451.1 УНГАРСКИ ЕЗИК Сс 346, Сс 392
809.501 КИТАЙСКО-ТИБЕТСКИ ЕЗИЦИ Сс 393
809.51 КИТАЙСКИ ЕЗИК Сс 394
809.56 ЯПОНСКИ ЕЗИК Сс 395
809.57 КОРЕЙСКИ ЕЗИК Сс 395
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 16, Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22, Рс 23, Рс 24, Рс 25, Рс 26, Рс 27, Рс 28, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 32, Рс 33, Рс 34, Рс 35, Рс 36, Рс 37, Рс 38, Рс 39, Рс 40, Рс 41, Сс 396, Сс 397, Сс 398
82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Сс 399
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Сс 265, Сс 400, Сс 401
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Сс 402, Сс 403
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 404, Сс 405, Сс 406, Сс 407, Сс 408, Сс 409, Сс 410, Сс 411
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 467
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 412
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 413, Сс 414, Сс 415
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Сс 416, Сс 417
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 34, Сс 418, Сс 419, Сс 420, Сс 421, Сс 422
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 423
859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 486
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 483
860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 424
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 425, Сс 426
871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 412
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Сс 427, Сс 428, Сс 429, Сс 430, Сс 431, Сс 432, Сс 433, Сс 434
877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 293
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Сс 435
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Сс 299, Сс 300, Сс 436
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 24, Сс 437, Сс 438, Сс 439, Сс 440, Сс 441, Сс 442, Сс 443, Сс 444, Сс 445
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 446, Сс 447, Сс 448
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Сс 449, Сс 450, Сс 451, Сс 452, Сс 453, Сс 454
885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА Сс 455
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 456, Сс 457, Сс 458, Сс 464, Сс 470, Сс 472, Сс 474, Сс 496
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 198, Сс 362, Сс 398, Сс 416, Сс 433, Сс 459, Сс 460, Сс 461, Сс 462, Сс 463, Сс 464, Сс 465, Сс 466, Сс 467, Сс 468, Сс 469, Сс 470, Сс 471, Сс 472, Сс 473, Сс 474, Сс 475, Сс 476, Сс 477, Сс 478, Сс 479, Сс 480, Сс 481, Сс 482, Сс 483, Сс 484, Сс 485, Сс 486, Сс 487, Сс 488, Сс 489, Сс 490, Сс 491, Сс 492, Сс 493, Сс 494, Сс 495, Сс 496, Сс 497, Сс 498
891.1 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 499
894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 500


902 АРХЕОЛОГИЯ Сс 501
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 501, Сс 502, Сс 503, Сс 504, Сс 505, Сс 506, Сс 507, Сс 508, Сс 509
908 КРАЕЗНАНИЕ Сс 509
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ Сс 510
92 БИОГРАФИИ Сс 8, Сс 21, Сс 34, Сс 90, Сс 148, Сс 168, Сс 171, Сс 173, Сс 174, Сс 175, Сс 176, Сс 180, Сс 181, Сс 183, Сс 184, Сс 185, Сс 186, Сс 189, Сс 190, Сс 191, Сс 193, Сс 194, Сс 256, Сс 466, Сс 519, Сс 521, Сс 522, Сс 523
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 511, Сс 512
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Сс 50
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Сс 513
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Сс 402, Сс 502, Сс 514
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Сс 515
949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ Сс 516
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Сс 517
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Сс 518, Сс 519, Сс 520, Сс 521, Сс 522, Сс 523
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Сс 524, Сс 525