УДК


0 ОБЩ ОТДЕЛ Рс 1, Рс 2
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Сс 1, Сс 2, Сс 3, Сс 4, Сс 5, Сс 9, Сс 337, Сс 347
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ Сс 6
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 7
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Сс 8, Сс 9, Сс 10, Сс 11, Сс 314
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Сс 12, Сс 13, Сс 14, Сс 15, Сс 16, Сс 17, Сс 18, Сс 19, Сс 20, Сс 21, Сс 22, Сс 23, Сс 24, Сс 25, Сс 26, Сс 27, Сс 28, Сс 29, Сс 30, Сс 31, Сс 32
03 ОБЩИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ РЕЧНИЦИ. НАУЧНИ СПРАВОЧНИЦИ Сс 33
05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР Сс 34, Сс 35
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 36, Сс 37, Сс 38, Сс 39, Сс 40, Сс 240, Сс 256
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Сс 12, Сс 34, Сс 35, Сс 41, Сс 42, Сс 43, Сс 44
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Сс 45


1 ФИЛОСОФИЯ Рс 3, Рс 4, Рс 5
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 46, Сс 47, Сс 48, Сс 49, Сс 50, Сс 174
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Сс 51, Сс 52, Сс 53, Сс 333
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Сс 54, Сс 55, Сс 56, Сс 57, Сс 63
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 57, Сс 58, Сс 59, Сс 60, Сс 171, Сс 173
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Сс 61, Сс 338
18 ЕСТЕТИКА Сс 53


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Рс 6, Рс 7, Рс 8, Рс 9, Сс 62
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Сс 63
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Сс 64, Сс 65, Сс 66, Сс 67, Сс 68, Сс 69, Сс 70, Сс 71
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 64, Сс 72, Сс 73, Сс 74, Сс 75, Сс 76, Сс 77, Сс 78, Сс 79, Сс 80, Сс 81, Сс 82, Сс 83, Сс 84, Сс 85, Сс 86, Сс 87, Сс 88, Сс 89, Сс 90, Сс 91, Сс 92, Сс 93, Сс 94, Сс 95, Сс 96, Сс 97, Сс 98, Сс 99, Сс 100, Сс 101, Сс 102, Сс 103, Сс 104, Сс 105, Сс 106, Сс 107, Сс 108, Сс 109, Сс 110, Сс 111, Сс 112, Сс 113, Сс 114, Сс 115, Сс 116, Сс 117, Сс 118, Сс 119, Сс 122, Сс 152, Сс 329, Сс 345, Сс 368, Сс 392
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Сс 72, Сс 120, Сс 121, Сс 122


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 10, Рс 11, Рс 12, Рс 13, Рс 14, Рс 15
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Сс 199
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 54, Сс 123, Сс 124, Сс 125, Сс 126, Сс 127, Сс 128, Сс 129, Сс 197
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Сс 82, Сс 112
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 130, Сс 131, Сс 132, Сс 133, Сс 299
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Сс 134, Сс 419
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 135, Сс 136
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Сс 137
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Сс 138
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Сс 246
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Сс 139, Сс 140
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Сс 141, Сс 142, Сс 143
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 144, Сс 145, Сс 146, Сс 147
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 148, Сс 149, Сс 150, Сс 151
348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО Сс 139, Сс 149, Сс 152
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 124, Сс 153, Сс 154, Сс 155, Сс 156, Сс 157, Сс 158, Сс 159, Сс 160, Сс 161
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Сс 162
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 166
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 167, Сс 168, Сс 169, Сс 170, Сс 171, Сс 172, Сс 173, Сс 174, Сс 418
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Сс 175, Сс 176
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Сс 177
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Сс 178, Сс 179
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Сс 180, Сс 181
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Сс 182
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Сс 183, Сс 184
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Сс 185, Сс 186, Сс 187
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 188, Сс 189, Сс 190, Сс 191, Сс 192, Сс 193, Сс 194, Сс 222
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 78, Сс 79, Сс 99, Сс 100, Сс 113, Сс 120, Сс 121, Сс 125, Сс 126, Сс 129, Сс 132, Сс 195, Сс 196, Сс 197, Сс 198, Сс 199, Сс 200, Сс 201, Сс 202, Сс 203, Сс 204, Сс 205, Сс 206, Сс 207, Сс 208, Сс 209, Сс 381, Сс 410


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Сс 171, Сс 210, Сс 211, Сс 212
51 МАТЕМАТИКА Сс 213, Сс 214
511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА Сс 255
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Сс 215, Сс 216, Сс 217, Сс 218, Сс 219, Сс 220, Сс 221, Сс 222
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 223, Сс 224, Сс 225, Сс 226, Сс 227, Сс 228, Сс 229
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ Сс 230
550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Сс 231
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Сс 231, Сс 232
553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3 Сс 233
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ Сс 234
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Сс 235, Сс 236, Сс 237, Сс 238
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Сс 239


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Сс 233
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Сс 240
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Сс 241
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Сс 242
639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ Сс 243
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Сс 244
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Сс 3, Сс 245, Сс 246
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Сс 247, Сс 248
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 170, Сс 232, Сс 249, Сс 250, Сс 251, Сс 252, Сс 253


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Рс 16, Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22
72 АРХИТЕКТУРА Сс 254, Сс 255
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Сс 254, Сс 256, Сс 257, Сс 258, Сс 397, Сс 400
75 ЖИВОПИС Сс 259, Сс 260
78 МУЗИКА Сс 261, Сс 262, Сс 263, Сс 264, Сс 265, Сс 266, Сс 267
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Сс 268, Сс 269
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Сс 270
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Сс 271, Сс 272
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Сс 273
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Сс 274, Сс 275, Сс 276, Сс 277, Сс 278, Сс 279, Сс 280, Сс 281, Сс 282, Сс 283, Сс 284, Сс 285, Сс 286, Сс 287
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Сс 288, Сс 289
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Сс 290


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Сс 291
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Сс 292
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Сс 293, Сс 294, Сс 295
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 296, Сс 297, Сс 298
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Сс 306, Сс 307, Сс 308
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Сс 299
808.2 РУСКИ ЕЗИК Сс 300, Сс 301
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 301, Сс 302, Сс 303, Сс 304, Сс 305, Сс 306, Сс 307, Сс 308, Сс 309, Сс 310, Сс 311, Сс 312, Сс 313
809.435 ТУРСКИ ЕЗИК Сс 307
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 23, Рс 24, Рс 25, Рс 26, Рс 27, Рс 28, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 32, Рс 33, Рс 34, Рс 35, Рс 36, Рс 37, Рс 38, Рс 39, Рс 40, Рс 41, Рс 42
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Сс 314, Сс 315, Сс 316
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 317
820(680) ЛИТЕРАТУРА НА ЮАР Сс 318
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 319
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 320, Сс 321
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 322
839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ Сс 323
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 324
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 325
860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 326, Сс 327
860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 328
877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 329, Сс 330
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Сс 331, Сс 332
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 333, Сс 334, Сс 335
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 27, Сс 336, Сс 337, Сс 338, Сс 339, Сс 340, Сс 341, Сс 342, Сс 343, Сс 344, Сс 345, Сс 346, Сс 347, Сс 348, Сс 349, Сс 350, Сс 351
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Сс 352, Сс 353, Сс 354, Сс 355, Сс 356, Сс 362
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Сс 357, Сс 358
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Сс 354, Сс 359, Сс 360, Сс 361, Сс 362
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Сс 363
89 ИЗТОЧНИ, АФРИКАНСКИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРИ Сс 390
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 364


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Рс 43, Рс 44, Рс 45, Рс 46, Рс 47, Рс 48
902 АРХЕОЛОГИЯ Сс 365, Сс 366, Сс 391
903 ПРЕДИСТОРИЯ Сс 367
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 368, Сс 369
908 КРАЕЗНАНИЕ Сс 210, Сс 370, Сс 371, Сс 372, Сс 373, Сс 374, Сс 375, Сс 376, Сс 377, Сс 378, Сс 379, Сс 380
91 ГЕОГРАФИЯ Сс 381
92 БИОГРАФИИ Сс 11, Сс 27, Сс 47, Сс 48, Сс 98, Сс 105, Сс 138, Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 166, Сс 259, Сс 260, Сс 266, Сс 267, Сс 313, Сс 314, Сс 331, Сс 341, Сс 342, Сс 343, Сс 344, Сс 346, Сс 347, Сс 349, Сс 350, Сс 371, Сс 374, Сс 376, Сс 381, Сс 382, Сс 383, Сс 384, Сс 385, Сс 386, Сс 388, Сс 390, Сс 413, Сс 414, Сс 416, Сс 417
93/99 ИСТОРИЯ Сс 387
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 388, Сс 389, Сс 390, Сс 403, Сс 406, Сс 411
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Сс 391
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Сс 392
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Сс 393, Сс 399, Сс 407, Сс 408
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Сс 394, Сс 395, Сс 396, Сс 397, Сс 398, Сс 399, Сс 400, Сс 401, Сс 402, Сс 403, Сс 404, Сс 409, Сс 423
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Сс 383, Сс 405
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Сс 8, Сс 101, Сс 406, Сс 407, Сс 408, Сс 409, Сс 410, Сс 411, Сс 412
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Сс 7, Сс 370, Сс 398, Сс 413, Сс 414, Сс 415, Сс 416, Сс 417, Сс 418, Сс 419, Сс 420, Сс 421, Сс 422
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Сс 416
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Сс 395, Сс 423