Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 10СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ГОСТИЛОВ, Стефан Николов
        Дисциплините, осигуряващи процеса на усвояването на графичната форма на писането - цели, задачи, реализация, перспективи Вж Сс 135


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/10 Сс 1
АНАСТАСОВА, Екатерина Евгениева
        Празникът на св. Кирил и Методий - от националното към европейското духовно пространство / Екатерина Анастасова. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 17-23.
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1255339236

САНТОВА, Мила Христова
        Експертният капацитет на Българската академия на науките и работата в областта на нематериалното културно наследство: Български национален регистър на нематериалното културно наследство Вж Сс 175

БС 2013/10 Сс 2
СТОЙЧЕВА, Татяна Стойчева, 1946-
        Проектът на Иван Д. Шишманов за българската национална култура и залогът на европейската естетика / Татяна Стойчева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 638-665.
008(497.2:4-6)
316.72(497.2:4-6)
394(497.2)
COBISS.BG-ID 1255591140


009 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Вж и 50

ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Дехуманизацията и последиците за образованието Вж Сс 159


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/10 Сс 3
КАРОЄВА, Тетяна Робертiвна
        Приватнi книжковi зiбрання у контекстi бiблiотечноï етнологiï (на прикладi польськоï спiльноти Подiлля другоï половини ХІХ - початку ХХ ст.) / Татьяна Р. Кароєва. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 117-122.
Редки и ценни издания в Регионалната научна библиотека във Виница, Украйна
027.2(477)
COBISS.BG-ID 1256689892


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/10 Сс 4
КУРТЕВ, Ради
        Правни аспекти и историческо развитие на неправителствения сектор в България / Ради Куртев

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 26-33.
061.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1255376868

БС 2013/10 Сс 5
МИНКОВА, Мариана Петкова, 1956-
        Римски златни монети I-V в. от колекцията на Рим-Стара Загора / Мариана Минкова. - 1 л. ил. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 1-7.
069.5:737.1(497.235)"00/04"
737.032.7(497.235)
COBISS.BG-ID 1255422692

МИХАЙЛОВ, Крум Стоянов
        Когато темата Македония е твое верую. Проф. Илия Гюдженов на 60 години Вж Сс 184

ПЕТРОВА, Иванка Николаева
        Научните издания на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей Вж Сс 173

БС 2013/10 Сс 6
РАКШИЕВА, Светла Руменова
        Етнографският музей при БАН в началото на новото хилядолетие / Светла Ракшиева. - 2 л. ил.. - БАН - Българска академия на науките

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 30-35.
069.02:39(497.2)
COBISS.BG-ID 1255339748

БС 2013/10 Сс 7
САНТОВА, Мила Христова
        Нематериално културно наследство и музеи в условията на глобализация. Примерът на България / Мила Сантова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 175-189.
069.01:39(497.2)
COBISS.BG-ID 1256734692


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/10 Сс 8
ČEŠMEDŽIEVA, Desislava Stojanova, 1979-
        Cases of racism against the majority: examples from Bulgarian and the British press / Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 182-213.
070.41(497.2+410)
316.347.2(497.2+410):07
COBISS.BG-ID 1255025892


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

СТОИЛОВА, Анка Димитрова
        Заклинания, свързани с арабски писмени паметници Вж Сс 178


1 ФИЛОСОФИЯ

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2013/10 Сс 9
        УТОПИИ, евтопии , дистопии. - Съдържа: Живата утопия в местенето на погледа / Лидия Денкова. Еразъм от Ротердам към знатния рицар Улрих фон Хутен : писмо от 1519 г. / прев. от лат. Сергей Стефанов. Западно сияние : слово за "Утопия" на Томас Мор / Георги Гочев. Прогрес, утопия, вяра и подчинение / Грегорио Лури ; прев. от исп. Станимир Мичев. Изработката на "Калигула" [от Албер Камю] / Софи Бастиен ; прев. от фр. Александър Лозев

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 18-20, 26-52, 74-79.
101(091)(4)
840.09
COBISS.BG-ID 1255273956

BACIU, Claudiu
        Truth and knowledge in Hegel's "Phenomenology of mind" Вж Сс 24

CRONIN, Irena
        Inauthentic Dasein and its relation to a "Chinese-like "constancy" Вж Сс 13

БС 2013/10 Сс 10
POP, Mihaela, 1956-
        Normal and abnormal and the body-soul relationship in some ancient medical texts / Mihaela Pop. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 185-196.
101(091)(38)
COBISS.BG-ID 1254979044


111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БС 2013/10 Сс 11
AFLOROAEI, Ştefan, 1952-
        Everyday condition of metaphysics / Ştefan Afloroaei. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 59-72.
111
COBISS.BG-ID 1255521764

БС 2013/10 Сс 12
BRZOVIĆ, Zdenka
        Species ontology in light of the debate about the existence of laws in biology / Zdenka Brzović. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 161-168.
111:575
COBISS.BG-ID 1254971364

БС 2013/10 Сс 13
CRONIN, Irena
        Inauthentic Dasein and its relation to a "Chinese-like "constancy" / Irena Cronin. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 81-86.
Понятието "Dasein" във философията на Мартин Хайдегер и китайската представа за Дао
111.1
101(091)(510)
COBISS.BG-ID 1255530212

HAMRICK, William S.
        Minding nature Вж Сс 26

БС 2013/10 Сс 14
MERKAČ, Iris
        The structuralist ontology of mathematics: a brief introduction / Iris Merkač. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 87-102.
111:51
COBISS.BG-ID 1255532004

БС 2013/10 Сс 15
MIŠČEVIĆ, Nenad, 1950-
        The ontology of secondary and tertiary qualities / Nenad Miščević. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 45-58.
111
COBISS.BG-ID 1255489508

БС 2013/10 Сс 16
RÖCK, Tina, 1981-
        The multiple future of ontology / Tina Röck. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 37-44.
111
COBISS.BG-ID 1255486180

БС 2013/10 Сс 17
SCHNEIDER, Christina, 1952-
        Metaphysics between "Scylla" and "Charybdis". An analytical perspective / Christina Schneider. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 5-18.
111
165
COBISS.BG-ID 1255483876

БС 2013/10 Сс 18
VLǍDUŢESCU, Gheorghe, 1937-
        Ontology and metaphysics: whether they are one / Gheorghe Vlǎduţescu. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 73-74.
111
COBISS.BG-ID 1255523556


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БС 2013/10 Сс 19
MALEC, Maja
        What is more puzzling, real essences or the world of undifferentiated stuff? / Maja Malec . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 169-178.
Идеите на Alan Sidelle, отразени в книгата му "Necessity, essence, and individuation: a defense of conventionalism", Cornell Univ. Press, 1989
122/129
165
COBISS.BG-ID 1254972644


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ШПЕМАН, Роберт, 1927-
        За добрите нрави и бремето на универсалната отговорност : част от книгата "За бога и света" Вж Сс 29

БС 2013/10 Сс 20
ZAFER Esenyel, Zeynep
        The concept of humanism from "Existence" to "Being": Sartre vs. Heidegger / Zeynep Zafer Esenyel. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 205-214.
141.32
COBISS.BG-ID 1254983140


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/10 Сс 21
ГУДЕВА, Полина Цветанова
        Конструиране и стандартизация на личностен въпросник 18PG / Полина Гудева. - Рез. на бълг. ез.

В: Годишник... - Министерство на вътрешните работи. - ISSN 1314-0116. - 2012 (2013), с. 61-75.
Въпросник за изследване на личността в норма
159.923
COBISS.BG-ID 1255167204

КРЪСТЕВА, Антония Тонева
        Инструментите за мислене на Едуард де Боно или за латералното мислене Вж Сс 122

БС 2013/10 Сс 22
МИХАЙЛОВА, Стефка
        Графологията - наука за разкриване на човешкия характер чрез почерка / Стефка Михайлова. - Следва

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 34-42.
159.925
COBISS.BG-ID 1255378148

БС 2013/10 Сс 23
ЦАНОВ, Иван Цанов, 1963-
        Психология на македонизма / Иван Цанов. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 91-102.
159.922.4(=866)
COBISS.BG-ID 1255697892


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

МАНГАЧЕВА, Донка Николаева
        Всички разбират Остин Вж Сс 218

БС 2013/10 Сс 24
BACIU, Claudiu
        Truth and knowledge in Hegel's "Phenomenology of mind" / Claudiu Baciu. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 75-80.
165
101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1255525860

БС 2013/10 Сс 25
GINEV, Dimitǎr Jordanov
        Chasing the spectre of essentialism / Dimitri Ginev

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 111-120.
По повод статията на Arvin Vos "On the status of theoretical objects in science according to cognitive existentialism", публикувана в бр. 2 (2011)
165
COBISS.BG-ID 1255534564

БС 2013/10 Сс 26
HAMRICK, William S.
        Minding nature / William S. Hamrick. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 19-36.
Философските идеи на Морис Мерло-Понти
165.62
111
COBISS.BG-ID 1255485156

MALEC, Maja
        What is more puzzling, real essences or the world of undifferentiated stuff? Вж Сс 19

БС 2013/10 Сс 27
MIŠČEVIĆ, Nenad, 1950-
        The competence view of intuitions - a short sketch / Nenad Miscevic. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 147-160.
165.19
COBISS.BG-ID 1254968804

БС 2013/10 Сс 28
PAVLOVIĆ, Edi
        Timothy Williamson on thought experiments - an empirical worry / Edi Pavlović. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 179-184.
16
COBISS.BG-ID 1254975204

SCHNEIDER, Christina, 1952-
        Metaphysics between "Scylla" and "Charybdis". An analytical perspective Вж Сс 17


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Въпросът за промяната на пола в практиката на българските съдилища Вж Сс 106


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/10 Сс 29
ШПЕМАН, Роберт, 1927-
        За добрите нрави и бремето на универсалната отговорност : част от книгата "За бога и света" / Роберт Шпеман ; прев. от нем. Людмила Димова. - Съдържа и: Разумът в търсене на Бога / Людмила Димова

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 63-73.
Автобиографичната книга на католическия философ и богослов Роберт Шпеман "Über Gott und die Welt: eine Autobiographie in Gesprächen", Stuttgart, Klett-Cotta, 2012
215
141.4
COBISS.BG-ID 1255199716


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БС 2013/10 Сс 30
НАЙДЕНОВ, Ивайло Иванов, 1969-
        Скоро ще имаме съвременен български превод на Библията : с богослова Ивайло Найденов разговаря Димитър Спасов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 34-38.
22.05(047.53)
COBISS.BG-ID 1255140836


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/10 Сс 31
ВЪЛЧЕВ, Тодор Василев, 1968-
        За ролята на религиозната етика и морал / Тодор Вълчев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 90-98.
Доклад от конференцията "Хуманизъм - наука - религия в полза на обществото", Вършец, 25-27 ноември 2011 г.
241
COBISS.BG-ID 1255229924

ИВАНОВ, Мартин Йорданов, 1974-
        Монархия-демокрация - сгрешената дихотомия за модела на управление в Църквата Вж Сс 47

БС 2013/10 Сс 32
КАРАВЪЛЧЕВ, Венцислав Георгиев, 1967-
        Преп. Димитра Киевска (Българска): пътят на едно жертвено служение от Силистра до Киев / Венцислав Каравълчев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 50-59.
235(092)
92 Димитра Киевска, св.
COBISS.BG-ID 1255171556

БС 2013/10 Сс 33
МАРТИНИ, Карло Мария, 1927-2012
        Църквата изостава с 200 години : Защо не се пробужда? От какво се бои? - пита в посмъртно интервю пред Кориере дела Сера един от големите духовници на Католическата църква / Карло-Мария Мартини ; прев. от итал. Тони Николов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 60-62.
282(047.53)
COBISS.BG-ID 1255182564

БС 2013/10 Сс 34
РИБОЛОВ, Светослав Светозаров
        Положението на Православната църква в Османската империя и богословският диалог / Светослав Риболов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 39-49.
281.9(091)
956.0
COBISS.BG-ID 1255170788

БС 2013/10 Сс 35
ШЕФЕР, Франк, 1952-
        За евангелистите, мормоните и американската политика : интервю / Франк Шефер ; Никълъс Хан ; прев. от англ. Момчил Методиев. - Прев. от Real Clear religion (10 окт. 2012)

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 74-80.
283/289(73)(047.53)
328(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255221476

БС 2013/10 Сс 36
ЯНАКИЕВ, Калин Тодоров, 1956-
        Патриаршеският избор: възможност или предизвикателство : Тони Николов разговаря с философа Калин Янакиев и историка Момчил Методиев за наследството на патриарх Максим, богопоставеността на епископите и църковното монофизитство, както и за предизвикателствата пред висшата църковна йерархия с оглед предстоящия Патриаршески избирателен събор

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 5-21.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1255138532


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2013/10 Сс 37
МУТАФОВА, Красимира Йорданова, 1957-
        Мистичните братства на хетеродоксните мюсюлмани в религиозния живот и конфесионални отношения в Румелия през ХV-ХVІ век / Красимира Мутафова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 201-236.
297"14/15"
956.0
COBISS.BG-ID 1256735204

БС 2013/10 Сс 38
ТРОЕВА-Григорова, Евгения Петкова
        "Традиционен " и "нов" ислям в България / Евгения Троева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 5-23.
297(497.2)
39(497.2)
COBISS.BG-ID 1255272932


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

ГАНЕВА-Райчева, Валентина Георгиева, 1957-
        Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия Вж Сс 51

БС 2013/10 Сс 39
ГОСПОДИНОВ, Владислав Динков
        Социалнопедагогически проекции на нетикета при юношите и общата скала за измерването му / Владислав Господинов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Fakulte de pedagogie. - ISSN 0861-8291. - Т. 105 (2013), с. 145-181.
Нормите на етично поведение и общуване между хората в Интернет пространството
316.77-053.6:681.324
COBISS.BG-ID 1255129316

БС 2013/10 Сс 40
ДЕРМЕНДЖИЕВА, София Христова
        Непълно семейство и проактивно родителство / София Дерменджиева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 47-60.
316.356.2
37.018.1
COBISS.BG-ID 1254997732

БС 2013/10 Сс 41
ДЖОРДЖ, Робърт Питър, 1955-
        Бракът, религиозната свобода и "голямата сделка" ; Морал, Разум и естествено право : есета / Робърт П. Джордж ; прев. от англ. Момчил Методиев. - Прев. от Public Discourse (19 юли 2012), (27 апр. 2010)

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 81-89.
316.62(73)
COBISS.BG-ID 1255225572

БС 2013/10 Сс 42
МАТАНОВА, Таня Стоянова, 1981-
        Онлайн проучвания - методически и етични особености / Таня Матанова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 108-120.
Етнография на дигиталното пространство
316.356.4
316.454.5
COBISS.BG-ID 1255223268

БС 2013/10 Сс 43
МИЛУШЕВА, Теодорина Петрова
        Теории за поведенческата промяна и приложението им в социалната работа / Теодорина Милушева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Fakulte de pedagogie. - ISSN 0861-8291. - Т. 105 (2013), с. 227-263.
316.62
COBISS.BG-ID 1255131620

СТОЙЧЕВА, Татяна Стойчева, 1946-
        Проектът на Иван Д. Шишманов за българската национална култура и залогът на европейската естетика Вж Сс 2

ČEŠMEDŽIEVA, Desislava Stojanova, 1979-
        Cases of racism against the majority: examples from Bulgarian and the British press Вж Сс 8

БС 2013/10 Сс 44
JANO, Dorian
        Reviewing the Rawlsian concept of public reason / Dorian Jano. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 197-204.
316.4
COBISS.BG-ID 1254981860

БС 2013/10 Сс 45
PERJANOVA, Irina Vasilevna, 1949-
        Food and socio-cultural identity / Irina Perianova. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 206-217.
316.72
392
COBISS.BG-ID 1255441892

TODOROVA, Bogdana Jordanova, 1969-
        The "Bulgarian Mohammedans" (Pomaks) in the East and Central Rhodopes: the problem of identity Вж Сс 50


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БС 2013/10 Сс 46
ŞANDRU, Daniel, 1975-
        The conceptual reconsideration of ideology in the framework of political philosophy / Daniel Şandru. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 239-245.
32.01
COBISS.BG-ID 1255013860


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2013/10 Сс 47
ИВАНОВ, Мартин Йорданов, 1974-
        Монархия-демокрация - сгрешената дихотомия за модела на управление в Църквата / Мартин Иванов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 22-33.
321.6/.8.01
262
COBISS.BG-ID 1255139556


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/10 Сс 48
ПИМПИРЕВА, Женя Ганчева
        Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност / Женя Пимпирева. - 2 л. ил.. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 3-9.
323.1(478.9=867)
39(478.9=867)
COBISS.BG-ID 1255338212

БС 2013/10 Сс 49
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Днешната българска ситуация: причини, заплахи, прогнози : анкета на списание "Следва" / Георги Фотев, Антоний Тодоров, Морис Фадел

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 94-99.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1255276516

БС 2013/10 Сс 50
TODOROVA, Bogdana Jordanova, 1969-
        The "Bulgarian Mohammedans" (Pomaks) in the East and Central Rhodopes: the problem of identity / Bogdana Todorova. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 227-238.
323.15:297(234.423.3-0)
316.347.2:297(234.423.3-0)
COBISS.BG-ID 1255009764


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/10 Сс 51
ГАНЕВА-Райчева, Валентина Георгиева, 1957-
        Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия / Валентина Ганева-Райчева. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 10-16.
325(497.2=943.5)
325(560=867)
316.454.4(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1255338468


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/10 Сс 52
МИНКОВ, Игнат Стефанов, 1941-
        Формирането на Европейския съюз като глобализационна общност : етноложки аспекти / Игнат Минков. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 190-200.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1256734948

БС 2013/10 Сс 53
MCMILLAN, Catherine, 1971-
        One civilisation or many? The concept of civilisation in discourse for and against Turkish EU accession / Catherine MacMillan. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 4, бр. 2 (2012), с. 215-226.
327(560):327.7:061.1ЕС
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1255006692


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

ШЕФЕР, Франк, 1952-
        За евангелистите, мормоните и американската политика : интервю Вж Сс 35


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БС 2013/10 Сс 54
МАРКОВ, Марчо Янакиев, 1950-
        Съюз на институционализма с еволюционната теория / Марчо Марков. - Рез. на бълг. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 58, бр. 5 (2013), с. 109-121.
Еволюционно-институционален анализ на проблемите, породени от световната финансова и икономическа криза и трансформационните процеси в Европа
330.83
COBISS.BG-ID 1255349476


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2013/10 Сс 55
МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Кариерно образование в международна и национална перспектива / Яна Рашева-Мерджанова, Моника Борисова Богданова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Fakulte de pedagogie. - ISSN 0861-8291. - Т. 105 (2013), с. 5-59.
331.54
37.04
COBISS.BG-ID 1255126756


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/10 Сс 56
СТЕФАНОВА, Ирена
        Банкова практика за сигурност на кредитите / Ирена Стефанова. - Рез. на бълг. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 58, бр. 5 (2013), с. 90-108.
336.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1255349220

БС 2013/10 Сс 57
СТОЯНЧЕВА, Димитрина Георгиева
        Българската банкова система 2008-2012: търсене на сигурност при ограничена активност / Димитрина Стоянчева. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 58, бр. 5 (2013), с. 46-69.
336.71(497.2)"2008/2012"
COBISS.BG-ID 1255348196


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/10 Сс 58
КАРАМИХОВА, Маргарита Николова, 1957-
        Религиозен туризъм или наченки на поклонничество? : изследване на отделен случай - пътувания до Метеори, Гърция / Маргарита Карамихова. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 136-160.
338.48-6:2(495)
COBISS.BG-ID 1256732900


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БС 2013/10 Сс 59
ДИМОВА, Надежда Йорданова
        Бранд мениджмънтът - катализатор в съвременния бизнес / Надежда Димова. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 58, бр. 5 (2013), с. 122-140.
Начини за управление и контрол на търговските марки
339.13:659.126
COBISS.BG-ID 1255352036


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БС 2013/10 Сс 60
АЛЕКСАНДРОВА, Боряна
        Ролята на правото в основните теории за международните отношения / Боряна Александрова

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 4 (2013), с. 69-83.
340.12
COBISS.BG-ID 1255434724

БС 2013/10 Сс 61
БОЯНОВ, Илиян Георгиев, 1978-
        Съдебна археология - често задаваните въпроси / Илиян Боянов

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 13-21.
340.6:902
COBISS.BG-ID 1255943140

БС 2013/10 Сс 62
КИСКИНОВ, Вихър Николов, 1953-
        Действие на правната система / Вихър Кискинов. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 4 (2013), с. 7-28.
340.13
COBISS.BG-ID 1255431652

БС 2013/10 Сс 63
МАРИНОВА, Светла Маринова, 1976-
        Правният интерес и правният принцип в същността на понятието за правото / Светла Маринова. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 3 (2013), с. 61-74.
340.11
COBISS.BG-ID 1255427812


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БС 2013/10 Сс 64
ДРАГИЕВ, Александър Драгиев, 1957-
        Приложимото право в съдебния процес в Международния съд на ООН / Александър Драгиев

В: Юридически свят. - ISSN 1311-3488. - Бр. 1 (2013), с. 28-44.
341.6:341.123
COBISS.BG-ID 1255253476

БС 2013/10 Сс 65
ЙОВЧЕВ, Борис Руменов, 1986-
        Вътрешноправното прилагане на договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на САЩ / Борис Йовчев

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 6 (2013), с. 37-41.
341.4
343(497.2:73)
COBISS.BG-ID 1255385828

БС 2013/10 Сс 66
ЧЕРНЕВА-Моллова, Десислава Кирилова
        Неформални междуинституционални преговори и споразумения на ранен етап от процедурата на съвместно приемане на решения / Десислава Чернева-Моллова. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 3 (2013), с. 43-59.
Процедурата за съвместно приемане на решения в институционалното развитие на Европейския съюз
341.17
COBISS.BG-ID 1255426788


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/10 Сс 67
БЕЛОВ, Мартин Кирилов
        Конституционни основи на пазарната икономика в Република България / Мартин Белов

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 111-123.
342.4:33(497.2)
COBISS.BG-ID 1255382500

БС 2013/10 Сс 68
ИЛИЕВ, Петър Радославов
        Фази на предпарламентарния законодателен процес / Петър Илиев. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 3 (2013), с. 7-25.
342.52
COBISS.BG-ID 1255424228

БС 2013/10 Сс 69
ЙОРДАНОВА, Радослава Маринова
        Отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите и юридическите лица, по повод отмяна на незаконосъобразно наказателно постановление / Радослава Йорданова

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 9 (2013), с. 8-19.
342.9
COBISS.BG-ID 1255421412

БС 2013/10 Сс 70
КИРОВА, Алла Валентинова, 1959-
        България в европейските класации за джендър равенството в академичните среди / Алла Кирова. - Рез. на бълг. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 58, бр. 5 (2013), с. 3-25.
342.7-055.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1255347940

БС 2013/10 Сс 71
МАРЕВ, Матей Тодоров, 1965-
        Споразумението по АПК като способ за разрешаване и предотвратяване на административни спорове / Матей Марев. - АПК - Административно процесуален кодекс. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 3-18.
342.9
COBISS.BG-ID 1255215844

БС 2013/10 Сс 72
ПЕТКОВ, Валери Валериев
        Предметът на административното дело в светлината на ТР N 6 от 2010 г. на ВАС / Валери Петков. - ТР - Тълкувателно решение. - ВАС - Висш административен съд. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 2 (2013), с. 95-111.
342.9
COBISS.BG-ID 1255214820

БС 2013/10 Сс 73
ТАШЕВ, Росен Владимиров, 1953-
        Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на българската Конституция от 1991 г. / Росен Ташев

В: Юридически свят. - ISSN 1311-3488. - Бр. 1 (2013), с. 11-27.
342.4(497.2)"1991"
COBISS.BG-ID 1255253220


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2013/10 Сс 74
ВЛАДИМИРОВА, Велина Владимирова
        Поведенчески реакции на жертвите след изнасилване / Велина Владимирова. - Рез. на бълг. ез.

В: Годишник... - Министерство на вътрешните работи. - ISSN 1314-0116. - 2012 (2013), с. 5-11.
343.95
COBISS.BG-ID 1255163876

БС 2013/10 Сс 75
ЕВЛОГИЕВА, Лидия Петрова
        Разпит на малолетното дете в досъдебното и съдебно производство / Лидия Евлогиева

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 90-110.
343.97-053.2
COBISS.BG-ID 1255381732

БС 2013/10 Сс 76
        ИДЕЯТА за специализиран детски съд / Албена Чавдарова ... [и др.]. - Други авт.: Тамара Захарук, Тони Манасиева, Божидара Кривирадева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Fakulte de pedagogie. - ISSN 0861-8291. - Т. 105 (2013), с. 61-96.
343.3/.7-053.2
347.97/.99-053.2
COBISS.BG-ID 1255128292

ЙОВЧЕВ, Борис Руменов, 1986-
        Вътрешноправното прилагане на договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на САЩ Вж Сс 65

БС 2013/10 Сс 77
МАНЕВ, Никола Андреев, 1962-
        Защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство / Никола Манев. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 84-92.
343.21
COBISS.BG-ID 1255219172

БС 2013/10 Сс 78
МАНОВ, Красимир Николов, 1976-
        За обекта на престъпленията против културното наследство / Красимир Манов. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 3 (2013), с. 75-87.
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1255431140

МАНОВ, Красимир Николов, 1976-
        Престъпление ли е държането на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани? Вж Сс 116

БС 2013/10 Сс 79
МАРКОВ, Румен Илиев, 1958-
        Някои въпроси на стадиите и предварителната престъпна дейност / Румен Марков. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 2 (2013), с. 69-94.
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1255214564

БС 2013/10 Сс 80
МИКОВ, Васил Костадинов
        Организирана престъпност и престъпления с цел сексуална експлоатация в България / Васил Миков

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 72-79.
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1255380196

БС 2013/10 Сс 81
НЕДЯЛКОВА, Елена Пенкова
        Разпит и показания на свидетеля с тайна самоличност и на служителя под прикритие в българското наказателно производство / Елена Недялкова

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 4 (2013), с. 55-68.
343.21(497.2)
COBISS.BG-ID 1255433956

БС 2013/10 Сс 82
ПЕТКОВА, Даниела Стефанова
        Фактори и причини за извършване на престъпления от непълнолетни правонарушители (индивидуално приемане на престъплението) / Даниела Петкова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 57-64.
343.95
COBISS.BG-ID 1254944484

БС 2013/10 Сс 83
ПУШКАРОВА, Ива Димитрова
        Граници на наказателната репресия в Европа: режими на най-тежкото наказание / Ива Пушкарова

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 51-71.
343.24/.28(4-6)
COBISS.BG-ID 1255379940

БС 2013/10 Сс 84
РАДАНОВА, Мария
        Психологически характеристики на извършителя на стрелба в училище / Мария Раданова. - Рез. на бълг. ез.

В: Годишник... - Министерство на вътрешните работи. - ISSN 1314-0116. - 2012 (2013), с. 12-19.
343.95
COBISS.BG-ID 1255164388

БС 2013/10 Сс 85
САВОВА, Илиана Илиева
        Депенализацията по чл. 279, ал. 5 НК - проблем на теорията или на практиката? / Илиана Савова. - НК - Наказателен кодекс

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 9 (2013), с. 3-7.
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1255420900

ТОДОРОВ, Валери Денев
        Българска версия на метод за диагностика на организационните предпоставки за неетично поведение на полицейски служители Вж Сс 117

БС 2013/10 Сс 86
ХИНОВ, Иво Юриев
        Значение на правото на защита при формиране на обоснованото предположение в производството по чл. 64 НПК / Иво Хинов. - НПК - Наказателно процесуален кодекс

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 6 (2013), с. 42-50.
343.21
COBISS.BG-ID 1255387108

БС 2013/10 Сс 87
ШОПОВА, Габриела
        Кризисна интервенция със служители след терористичен акт / Габриела Шопова, Марияна Зарова-Хан. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Годишник... - Министерство на вътрешните работи. - ISSN 1314-0116. - 2012 (2013), с. 20-35.
343.95
COBISS.BG-ID 1255165156


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/10 Сс 88
БОНЧОВСКИ, Петър Георгиев, 1973-
        Издаване на изпълнителен лист в производството по признаване и допускане на изпълнението на решения на чуждестранни съдилища по граждански спорове / Петър Бончовски. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 2 (2013), с. 58-68.
347.1
COBISS.BG-ID 1255214308

БС 2013/10 Сс 89
БОШНАКОВ, Юрий Дончев
        Дейност на адвокатските съвети за защита на правата на адвокатите / Юрий Бошнаков

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 6 (2013), с. 3-12.
347.96
COBISS.BG-ID 1255384804

БС 2013/10 Сс 90
ГУГУШЕВА, Галя Тодорова, 1959-
        Опитът да ме смачкат и унизят се оказа неуспешен! : интерю с прокурора / Галя Гугушева

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 18-25.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255375844

БС 2013/10 Сс 91
ДИМИТРОВ, Валери Георгиев, 1954-
        Финансовият контрол като институт на българското финансово право / Валери Димитров . - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 1 (2013), с. 32-73.
347.73
COBISS.BG-ID 1255169252

БС 2013/10 Сс 92
ДИМИТРОВ, Мирослав Митьов, 1962-
        Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките / Мирослав Димитров. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 2 (2013), с. 36-57.
347.41
COBISS.BG-ID 1255214052

БС 2013/10 Сс 93
ДИМИТРОВА, Емилия Петрова
        Възражението на длъжника срещу фактора за недействителност на договора за доставка на стоки или изпълнение на услуги и неговите правни последици / Емилия Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 4 (2013), с. 29-40.
347.45/.47
COBISS.BG-ID 1255432676

БС 2013/10 Сс 94
ИВАНОВ, Евгени Иванов, 1971-
        Прокурорската професия е благородна, но неблагодарна! : интервю с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България Евгени Иванов / Иван Рачев

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 2-17.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255374564

        ИДЕЯТА за специализиран детски съд Вж Сс 76

БС 2013/10 Сс 95
ЙОСИФОВА, Таня Николова, 1975-
        Правно положение на кредиторите по Павловия иск според френската и българската цивилистична доктрина / Таня Йосифова

В: Юридически свят. - ISSN 1311-3488. - Бр. 1 (2013), с. 45-68.
Уредбата на Павловия иск в българския Закон за задълженията и договорите
347.73(44+497.2)
COBISS.BG-ID 1255253988

БС 2013/10 Сс 96
КАВРЪКОВА, Мадлен
        Авторско право при договор за художествена поръчка / Мадлен Кавръкова. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 73-83.
347.78
COBISS.BG-ID 1255218660

БС 2013/10 Сс 97
КАЗАНДЖИЕВА, Мария Георгиева
        За правната природа на регистрационния акт съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност / Мария Казанджиева. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 2 (2013), с. 3-16.
Спецификата в правната природа на лицензионния и регистрационния акт
347.77
COBISS.BG-ID 1255213028

БС 2013/10 Сс 98
КЪРЖЕВА-Тенева, Цветелина Славчева
        Определяне на местоживеенето на детето при извършено домашно насилие по време на висящ бракоразводен процес или спор относно родителските права / Цветелина Кържева, Иван Георгиев

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 9 (2013), с. 25-32.
347.63
COBISS.BG-ID 1255423204

БС 2013/10 Сс 99
МАНЕВ, Никола Андреев, 1962-
        Съдоустройствени принципи в дейността на органите на съдебната власт в наказателния процес / Никола Манев

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 43-50.
347.97/.99
COBISS.BG-ID 1255378916

БС 2013/10 Сс 100
МИЛЕВ, Стефан Емилов, 1981-
        Проблеми на доказването при разделяне и обединяване на досъдебни производства / Стефан Милев

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 80-89.
347.91/.95
COBISS.BG-ID 1255380708

БС 2013/10 Сс 101
МИТЕВ, Красимир
        Задължението за връщане на вещ, получена без основание / Красимир Митев. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 2 (2013), с. 17-35.
347.45/.47
COBISS.BG-ID 1255213540

БС 2013/10 Сс 102
МИХАЙЛОВА, Екатерина Иванова, 1956-
        Конституционният съд като пазител на правовия ред между правото и политиката / Екатерина Михайлова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 1 (2013), с. 3-31.
347.97/.99
COBISS.BG-ID 1255168484

БС 2013/10 Сс 103
МУСЕВА, Боряна Богданова
        Споразумение за избор на съд по граждански и търговски спорове / Боряна Мусева

В: Юридически свят. - ISSN 1311-3488. - Бр. 1 (2013), с. 69-95.
347.91/.95(497.2)
COBISS.BG-ID 1255254244

БС 2013/10 Сс 104
МУТАФОВ, Красимир Симеонов
        Правна същност на актовете за установяване на данъчни задължения / Красимир Мутафов. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 32-44.
347.73
COBISS.BG-ID 1255217636

БС 2013/10 Сс 105
ПЕТРОВ, Васил Крумов
        За противоконституционността на чл. 122Е, ал. 3 от Закона за обществените поръчки / Васил Петров

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 7/8 (2013), с. 15-21.
347.45/.47(497.2)
COBISS.BG-ID 1255420388

БС 2013/10 Сс 106
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Въпросът за промяната на пола в практиката на българските съдилища / Стоян Ставру

В: Теза. - ISSN 1314-5312. - Бр. 7 (2013), с. 124-143.
347.6(497.2)
176.4.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1255383524

БС 2013/10 Сс 107
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Оставане в наследството на целия завещан или дарен недвижим имот при упражняване на правото на запазена част (чл. 36, ал. 1, изр. 1 ЗН) / Стоян Ставру. - ЗН - Закон за наследството. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 45-72.
347.25
COBISS.BG-ID 1255218404

БС 2013/10 Сс 108
ТОКУШЕВ, Виктор Димитров, 1978-
        Обслужващи дружества по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел / Виктор Токушев. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 1 (2013), с. 74-86.
347.72
COBISS.BG-ID 1255169508

БС 2013/10 Сс 109
ЧИЛОВА, Нина Стефанова
        Поглед към правната същност на данъчната ревизия / Нина Чилова. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 1 (2013), с. 103-117.
347.73
COBISS.BG-ID 1255171044


348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО

БС 2013/10 Сс 110
КЬОСЕВА, Мария Петкова, 1966-
        Българският патриарх - представител на Българската православна църква - Българска патриаршия / Мария Кьосева

В: Юридически свят. - ISSN 1311-3488. - Бр. 1 (2013), с. 96-120.
348.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1255254756


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БС 2013/10 Сс 111
АЛЕКСАНДРОВ, Андрей Сашев
        Защита на работодателя срещу опитите за злоупотреба с трудови права от работници и служители / Андрей Александров. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 4 (2013), с. 41-54.
349.2
COBISS.BG-ID 1255432932

БС 2013/10 Сс 112
ПЕНЧЕВ, Георги Петров, 1957-
        Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда / Георги Пенчев. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 1 (2013), с. 87-102.
349.6
COBISS.BG-ID 1255170276

БС 2013/10 Сс 113
ПЕНЧЕВ, Георги Петров, 1957-
        Правна защита на околната среда в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания) при планирането / Георги Пенчев

В: Адвокатски преглед. - ISSN 1313-7204. - Бр. 7/8 (2013), с. 3-10.
349.6
COBISS.BG-ID 1255419876

БС 2013/10 Сс 114
ПЕНЧЕВ, Георги Петров, 1957-
        Правна защита на околната среда от вредното въздействие на химичните вещества / Георги Пенчев. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 108-125.
349.6
COBISS.BG-ID 1255220708


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/10 Сс 115
АТАНАСОВ, Димитър
        Сертификатите за допълнителна закрила в Европа: преходен режим / Димитър Атанасов. - Рез. на англ. ез.

В: Съвременно право. - ISSN 0861-1815. - Год. 24, бр. 3 (2013), с. 26-42.
Условията за получаване на сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти, пуснати на националните пазари на европейските държави
351.77(4-6)
COBISS.BG-ID 1255425508

БЛИДОВ, Атанас Константинов
        Акредитацията в сферата на висшето образование в Република България Вж Сс 151

БС 2013/10 Сс 116
МАНОВ, Красимир Николов, 1976-
        Престъпление ли е държането на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани? / Красимир Манов. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 93-107.
351.85:904
343.23
COBISS.BG-ID 1255219940

БС 2013/10 Сс 117
ТОДОРОВ, Валери Денев
        Българска версия на метод за диагностика на организационните предпоставки за неетично поведение на полицейски служители / Валери Тодоров. - Рез. на бълг. ез.

В: Годишник... - Министерство на вътрешните работи. - ISSN 1314-0116. - 2012 (2013), с. 36-51.
351.74
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1255165924


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/10 Сс 118
ДИНОВ, Светослав
        Психологично осигуряване при участие в мисии, хуманитарни операции и масови бедствия и аварии / Светослав Динов. - Рез. на бълг. ез.

В: Годишник... - Министерство на вътрешните работи. - ISSN 1314-0116. - 2012 (2013), с. 52-60.
356.16:159.9
COBISS.BG-ID 1255166436


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2013/10 Сс 119
ГЕНЧЕВ, Атанас Людмилов
        Интереси на студентите по социални дейности към обучение и практика в сферата на геронтологичната социална работа / Атанас Генчев, Севина Генова, Симеон Сапунджиев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Fakulte de pedagogie. - ISSN 0861-8291. - Т. 105 (2013), с. 183-225.
364(072)
36.08
COBISS.BG-ID 1255130852

КУЗМАНОВА-Карталова, Розалия Йорданова, 1973-
        Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск Вж Сс 149


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/10 Сс 120
ГЕОРГИЕВА-Лазарова, Стоянка Любомирова
        Теории за новото поколение обучавани / Стоянка Георгиева-Лазарова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 134-147.
37.015.4
COBISS.BG-ID 1255001572

ДЕРМЕНДЖИЕВА, София Христова
        Непълно семейство и проактивно родителство Вж Сс 40

БС 2013/10 Сс 121
ЗЛАТКОВИЋ, Благица
        Инклузивно образовање у Србиjи / Благица Златковић. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 255-263.
37.014(497.11)
COBISS.BG-ID 1255006180

БС 2013/10 Сс 122
КРЪСТЕВА, Антония Тонева
        Инструментите за мислене на Едуард де Боно или за латералното мислене / Антония Кръстева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 153-175.
37.015.3
159.954/.955
COBISS.BG-ID 1255002852

МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Кариерно образование в международна и национална перспектива Вж Сс 55

БС 2013/10 Сс 123
НИКОЛАЕВА, Силвия
        Образованието като социален проект: една рефлексия отвъд теорията, политиката и практиката / Силвия Николаева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Fakulte de pedagogie. - ISSN 0861-8291. - Т. 105 (2013), с. 97-144.
37.014.5
COBISS.BG-ID 1255129060

БС 2013/10 Сс 124
ПОПНИКОЛОВА, Трифонка Романова, 1934-
        80 години от рождението на педагога Никола Георгиев Попниколов / Трифонка Попниколова, Георги Георгиев, Мариана Георгиева-Гроссе

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 269-272.
37(092)
92 Попниколов, Н.
COBISS.BG-ID 1255013092


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/10 Сс 125
ГЕОРГИЕВА-Лазарова, Стоянка Любомирова
        Компютърни дидактически игри / Стоянка Георгиева-Лазарова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 161-196.
371.333
COBISS.BG-ID 1254947300

БС 2013/10 Сс 126
ГЪРМИДОЛОВА, Мариана Минчева
        Културата на училищната организация / Мариана Гърмидолова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 91-110.
371.2:316.736
COBISS.BG-ID 1255000036

БС 2013/10 Сс 127
КОЛЕВА, Лидия Николова
        Качества на директора на СОУ / Лидия Колева. - СОУ - Средно общообразователно училище. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 19-35.
371.11
COBISS.BG-ID 1254996964

БС 2013/10 Сс 128
НИКОЛОВА, Марияна Иванова, 1965-
        Компютърът в обучението - иновационни технологии, подготовка на педагогическите кадри и дидактическата практика в средното училище / Марияна Николова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 110-147.
371.014.544
COBISS.BG-ID 1254946020

БС 2013/10 Сс 129
САВОВА, Жулиета Иванова, 1954-
        Професионализмът в образованието и учителската професия / Жулиета Савова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 7-18.
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1254996708

БС 2013/10 Сс 130
СИМЕОНОВА, Катя
        Емоционалната експресивност чрез учебните технологични дейности / Катя Симеонова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 127-133.
371.38:372.4.06
COBISS.BG-ID 1255001060


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БС 2013/10 Сс 131
ИСКЪРОВА, Николина Маринова
        Мултимедийни игри за обучение по чужд език в детската градина / Николина Искърова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 470-477.
372.36
COBISS.BG-ID 1255507172

БС 2013/10 Сс 132
КОНАКЧИЕВА, Петя Йорданова
        Възпитаване на ценностно отношение към природата в предучилищното детство / Петя Конакчиева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 176-216.
372.36
COBISS.BG-ID 1255003108

БС 2013/10 Сс 133
КОНАКЧИЕВА, Петя Йорданова
        Интеракция в образователното пространство чрез съвременни технологии за взаимодействие с природния свят в предучилищното детство / Петя Конакчиева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 33-48.
372.32
COBISS.BG-ID 1254943716

БС 2013/10 Сс 134
ЛЕГКОСТУП, Магдалена Маринова, 1968-
        Духовно-нравственото възпитание в детската градина / Магдалена Легкоступ. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 61-75.
372.36
COBISS.BG-ID 1254998500


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БС 2013/10 Сс 135
ГОСТИЛОВ, Стефан Николов
        Дисциплините, осигуряващи процеса на усвояването на графичната форма на писането - цели, задачи, реализация, перспективи / Стефан Гостилов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 225-250.
372.45
003(072)
COBISS.BG-ID 1254948324

БС 2013/10 Сс 136
ЙОРДАНОВА, Даниела Тодорова
        Контент анализ на учебните програми по български език с оглед на обучението по правоговор и правопис в началните класове / Даниела Йорданова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 65-82.
372.46
COBISS.BG-ID 1254945252

БС 2013/10 Сс 137
МАНДЕВА, Мариана Гатева
        Диагностичен инструментариум за измерване на уменията за езиков анализ на старта в първи клас / Мариана Мандева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 83-93.
372.46
COBISS.BG-ID 1254945508

БС 2013/10 Сс 138
ТОДОРОВА, Силвия Иванова
        Мястото на портфолиото в системата на оценяване в началното училище / Силвия Тодорова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 36-46.
372.4.014.544
COBISS.BG-ID 1254997476


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БС 2013/10 Сс 139
КЪНЕВА, Пенка Тодорова
        Английският правопис в начална училищна възраст / Пенка Кънева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 94-109.
372.65
COBISS.BG-ID 1254945764


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БС 2013/10 Сс 140
ГЕОРГИЕВА, Снежанка
        Кореференцията в ученическите писмени текстове - позитиви и негативи / Снежанка Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 282-300.
Умението за създаване на текстове в обучението по български език
372.880.867
808.67-5(072)
COBISS.BG-ID 1255101412

БС 2013/10 Сс 141
МАРИНОВ, Венцислав Симеонов
        Създаване на графичен знак в обучението по изобразително изкуство в началното училище / Венцислав Маринов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 148-152.
372.874
COBISS.BG-ID 1255002340

БС 2013/10 Сс 142
МАРИНОВА, Виолета Маринова
        Математически модели, които се решават със средствата на алгебрата и математическия анализ в училищния курс по математика / Виолета Маринова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 197-224.
372.851
51(072)
COBISS.BG-ID 1254948068

БС 2013/10 Сс 143
ПЕТКОВА-Марчевска, Славка Георгиева
        Музикалното възпитание в общообразователното училище на Република Молдова и възможностите за изучаване на родния фолклор от децата с български етнос / Славка Петкова-Марчевска. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 217-253.
372.878(478.9=867)
COBISS.BG-ID 1255004644

БС 2013/10 Сс 144
ЦВЕТКОВА, Николина Валентинова
        Развиване на междукултурна комуникативна компетентност в процеса на интензивно обучение по английски в VІІІ клас / Николина Цветкова . - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 311-320.
372.880.20
COBISS.BG-ID 1255460324


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2013/10 Сс 145
ДЕНИЋ, Сунчица, 1956-
        Богословско-учитељска школа у Призрену као расадник културе и уметности на Косову и Метохиjи с краjа 19. и почетком 20. века / Сунчица Денић. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 251-257.
373.52:23(091)(497.11)
COBISS.BG-ID 1254951140

БС 2013/10 Сс 146
КУТЕВА, Венка Петрова, 1958-
        Известни търновски учители / Венка Кутева-Цветкова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 7-16.
373.5(497.216)(092)
92
COBISS.BG-ID 1254942436


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БС 2013/10 Сс 147
        ЗАЕДНО за духовно извисяване : народно читалище "Обединение" в Кърджали на 100 години

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 9.
374.28(497.232.1)(091)
COBISS.BG-ID 1255126244

БС 2013/10 Сс 148
        СТАРОДАВНО културно гнездо : народното читалище "Родолюбие" в Асеновград ще чества 140 години от основаването си

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 8.
374.28(497.23-31)(091)
COBISS.BG-ID 1255125476


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БС 2013/10 Сс 149
КУЗМАНОВА-Карталова, Розалия Йорданова, 1973-
        Институционална и нормативна рамка на социалната работа с деца в риск / Розалия Кузманова-Карталова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 17-32.
376.6
364.465-053.2
COBISS.BG-ID 1254943204

БС 2013/10 Сс 150
ПЕТРОВА, Красимира, 1970-
        Социална и психологична помощ за деца и младежи от различен етнически произход / Красимира Петрова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 49-56.
376.7
COBISS.BG-ID 1254943972


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/10 Сс 151
БЛИДОВ, Атанас Константинов
        Акредитацията в сферата на висшето образование в Република България / Атанас Блидов. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 19-31.
378.1(497.2)
351.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1255216612

БС 2013/10 Сс 152
ВИХЪРОВА, Възкресия, 1957-
        Възкресия Вихърова - режисьор, преподавател в Театрален департамент към Нов български университет : интервю / Ивон Димитрова

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 22-24.
378.979.22(047.53)
792.071.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1255436772

БС 2013/10 Сс 153
ГАНЧЕВА, Илияна Димитрова, 1984-
        Изследователските направления по етнология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Илияна Ганчева. - ВТУ - Великотърновски университет. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 34-38.
378.4:39(497.216)
COBISS.BG-ID 1256166116

БС 2013/10 Сс 154
ИВАНОВА, Мария Иванова, 1962-
        Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (по повод 10-годишния юбилей на специалност Етнология) / Мария Иванова. - ВТУ - Великотърновски университет. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 28-33.
378.4:39(497.216)"2001/2011"
COBISS.BG-ID 1255287012

БС 2013/10 Сс 155
ЙОРДАНОВА, Даниела Тодорова
        Вариант за диагностика на словесноизпълнителските умения на студентите педагози, участници в студентски експериментален театър / Даниела Йорданова, Георги Василев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 77-90.
378.937:792.077
COBISS.BG-ID 1254999012

БС 2013/10 Сс 156
КОКАЛОВ, Светослав Кръстев, 1955-
        Проф. Светослав Кокалов, ректор на Националната художествена академия (2007-2011), сценограф : интервю / Кева Апостолова

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 30-32.
378.975(047.53)
75.054.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255464164

БС 2013/10 Сс 157
КОЛЕВ, Николай Иванов, 1940-
        Етнологията във Великотърновската Алма Матер / Николай Колев. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 11-27.
10 г. специалност Етнология в Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
378.4:39(497.216)"2001/2011"
COBISS.BG-ID 1255286244

ЛИБЕСКИНД, Даниел, 1946-
        Даниел Либескинд: Изключително съм впечатлен, че архитектурното образование е в среда на хуманитарен университет : интервю по време на архитектурната работилница в Нов български университет Вж Сс 199

БС 2013/10 Сс 158
СЕМЕРДЖИЕВ, Станислав Тодоров, 1963-
        Проф. д-р Станислав Семерджиев, ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (2003-2011) : интервю / Кева Апостолова

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 28-29.
378.979.2(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255461860

БС 2013/10 Сс 159
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Дехуманизацията и последиците за образованието / Антоний Тодоров

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 9-15.
Образованието по социални и хуманитарни науки
378:009
009
COBISS.BG-ID 1255266276

БС 2013/10 Сс 160
ХАЛАЧЕВ, Любомир Тодоров, 1950-
        Проф. Любомир Халачев, ректор на Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" : интервю / Кева Апостолова

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 25-27.
378.979.2(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255461348

БС 2013/10 Сс 161
ШОПОВ, Ангел Йорданов
        Юридическият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" отбеляза двадесет години от създаването си / Ангел Шопов. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 2 (2013), с. 112-121.
378.096:34(497.234)(091)
COBISS.BG-ID 1255215588


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2013/10 Сс 162
АЛЕКСИЕВ, Божидар Кирилов, 1964-
        Легендите, свързани с тюрбето Йеди къзлар в Маниса (Република Турция) / Божидар Алексиев. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 63-74.
398.22(560)
COBISS.BG-ID 1255344356

АНИКЕЕВА, Татяна Александровна
        Илюстрациите в литографиите на турските народни повести Вж Сс 202

БС 2013/10 Сс 163
АТАНАСОВА, Миглена Илиева
        Предпоставки за трансформирането на Института за народонаука в Етнографски институт с музей при БАН / Миглена Атанасова. - БАН - Българска академия на науките. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 73-82.
39:061.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1256197604

БС 2013/10 Сс 164
ГЕОРГИЕВА, Албена Лазарова, 1954-
        Разказването като обучение в традиционната култура / Албена Георгиева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 35-42.
398.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1254952676

БС 2013/10 Сс 165
ГРЪНЧАРОВА, Евгения Цветкова, 1959-
        Танцовото обучение през XX век - характеристики и етапи на развитие / Евгения Грънчарова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 80-88.
398.5:37(497.2)
COBISS.BG-ID 1255082212

БС 2013/10 Сс 166
ДАСКАЛОВА, Лиляна
        Един забележителен изследователски път: проф. Стефана Стойкова на 90 години / Лиляна Даскалова-Перковска. - Библиография на Стефана Стойкова за 2003 - 2011 г. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 129-140.
39(092)
92 Стойкова, С.
COBISS.BG-ID 1255230436

БС 2013/10 Сс 167
ДЕНЧЕВА, Румяна
        Теренните етнографски експедиции през 80-те години на ХХ в. - последният влак по релсите на традицията / Румяна Денчева, Мирослав Тошев. - 6 бр. прил. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 90-111.
Дейността на кръжока по етнография към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
39:303.6(497.2)"19"
COBISS.BG-ID 1256686820

БС 2013/10 Сс 168
ЖЕКОВА, Мариянка Борисова, 1973-
        Село от камък до камък (Наративите за селищна история в село Зимница, Ямболско) / Мариянка Борисова Жекова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 47-73.
398.2(497.23)
COBISS.BG-ID 1255217124

КАУФМАН, Димитрина Николова, 1944-
        Обучение в музикален фолклор Вж Сс 205

КАУФМАН, Николай Янков, 1925-
        Музикален и танцов фолклор от Габровско и Севлиевско. Ч. 1, Селски фолклор. Ч. 2, Градски фолклор Вж Сс 206

БС 2013/10 Сс 169
МАРКОВ, Ивайло Димитров
        Етнология и граници - трансгранични дейности и употреба на културното наследство в българо-сръбското пограничие / Ивайло Марков, Десислава Пилева. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 161-174.
Изследване на граничните събори, зародили се през 20-те г. на ХХ век до наши дни
394.2(497.2:497.11)"19/20"
COBISS.BG-ID 1256733668

БС 2013/10 Сс 170
МАТЕЕВА, Ваня Иванова
        Фолклорна култура - обредност - обучение / Ваня Матеева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 6-14.
398(497.2)
COBISS.BG-ID 1254950372

БС 2013/10 Сс 171
МИХАЙЛОВА-Мръвкарова, Мария Стоянова, 1936-
        Из песенното творчество на гагаузите от Североизточна България / Мария Михайлова-Мръвкарова. - Съдържа и текста на седемнадесет песни. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 218-232.
398.8(497.2=943.65)
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255444452

БС 2013/10 Сс 172
НЕЙКОВА, Ружа Георгиева
        Калуш и Чопа/Цопай. Балкано-кавказки фолклорни паралели / Ружа Нейкова. - 6 бр. приложения; 4 бр. нотни примери. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 99-130.
Обреден танц за здраве
394.26(497+479)
COBISS.BG-ID 1255083748

БС 2013/10 Сс 173
ПЕТРОВА, Иванка Николаева
        Научните издания на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей / Иванка Петрова. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 54-60.
39:061.6(497.2)
069.02:39(497.2)
COBISS.BG-ID 1255345892

ПИМПИРЕВА, Женя Ганчева
        Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност Вж Сс 48

БС 2013/10 Сс 174
ПОПОВ, Рачко Иванов, 1953-
        За един случай на предаване на лечителски опит на терена / Рачко Попов. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 112-116.
398.3(497.2)
615.89
COBISS.BG-ID 1256687588

БС 2013/10 Сс 175
САНТОВА, Мила Христова
        Експертният капацитет на Българската академия на науките и работата в областта на нематериалното културно наследство: Български национален регистър на нематериалното културно наследство / Мила Сантова. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 24-29.
39(497.2)
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1255339492

БС 2013/10 Сс 176
СТАНОЕВА, Ива Митева, 1962-
        За обучението в женски дейности в традиционната култура и в съвременността / Ива Станоева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 43-52.
396.9(497.2)
398(497.2)
COBISS.BG-ID 1254953956

СТАНОЕВА, Ива Митева, 1962-
        За обучението в женски дейности в традиционната култура и в съвременността Вж Сс 176

БС 2013/10 Сс 177
СТЕФАНОВ, Павел, архимандрит, 1948-2012
        Circulus magicus: Магическото заораване и сродни обреди във фолклора / Архимандрит Павел Стефанов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 74-89.
392
COBISS.BG-ID 1255217892

БС 2013/10 Сс 178
СТОИЛОВА, Анка Димитрова
        Заклинания, свързани с арабски писмени паметници / Анка Стоилова. - Приложение: 1. Таблица. Магически знаци ; 2. Таблица. Списък на заклинателни фрази ; 3. Илюстрации. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 85-108.
398.3/.4(53)
091(53)
COBISS.BG-ID 1255346404

СТОЙЧЕВА, Татяна Стойчева, 1946-
        Проектът на Иван Д. Шишманов за българската национална култура и залогът на европейската естетика Вж Сс 2

ТРОЕВА-Григорова, Евгения Петкова
        "Традиционен " и "нов" ислям в България Вж Сс 38

БС 2013/10 Сс 179
ХРИСТОВ, Петко Петров
        Какво е традицията - културно наследство или научна конструкция? / Петко Христов. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 83-89.
39.01
COBISS.BG-ID 1256213476

БС 2013/10 Сс 180
ЦАНЕВА, Еля Александрова, 1956-
        "Значението и задачата на нашата етнография" : програмната Шишманова статия - век и четвърт по-късно / Еля Цанева. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 39-55.
39.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1256181988

БС 2013/10 Сс 181
ЦЕНОВА, Мая Йорданова, 1956-
        "Детето е две трети на вуйчото" (За релацията вуйчо-племенник, представена в арабските пословици) / Мая Ценова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 54-62.
398.9(53)
COBISS.BG-ID 1255342820

БС 2013/10 Сс 182
ШОПОВА, Бехрин Ахмедова
        Песенното обучение в локалната фолклорна култура на турското население от село Горна Хубавка, Търговищко / Бехрин Шопова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 131-139.
398.5(497.217.1-32=943.5)
COBISS.BG-ID 1255085284

БС 2013/10 Сс 183
ЩЪРБАНОВА, Анна Любомирова
        Фолклорно обучение или посвещение / Анна Щърбанова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 15-34.
398.8
COBISS.BG-ID 1254952164

PERJANOVA, Irina Vasilevna, 1949-
        Food and socio-cultural identity Вж Сс 45


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

МАРИНОВА, Виолета Маринова
        Математически модели, които се решават със средствата на алгебрата и математическия анализ в училищния курс по математика Вж Сс 142

БС 2013/10 Сс 184
МИХАЙЛОВ, Крум Стоянов
        Когато темата Македония е твое верую. Проф. Илия Гюдженов на 60 години / Крум Михайлов

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 129-132.
51(092)
061.2(092)
92 Гюдженов, И.
COBISS.BG-ID 1255714020

БС 2013/10 Сс 185
СЕНДОВ, Благовест Христов, 1932-
        Лев Дмитриевич Кудрявцев - учен-математик с изключителен талант / Благовест Сендов, Сава Гроздев, Александър Русаков

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 48-53.
51(470)(092)
92 Кудрявцев, Л.
COBISS.BG-ID 1255345380


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БС 2013/10 Сс 186
ДОНЧЕВ, Ивайло Петров
        Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти / Ивайло Дончев. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 148-159.
519.683:37.02
COBISS.BG-ID 1254946788

БС 2013/10 Сс 187
ДОНЧЕВ, Ивайло Петров
        Съвременни алтернативни подходи за преподаване на увод в програмирането / Ивайло Дончев. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 111-126.
519.683:37.02
COBISS.BG-ID 1255000292


53 ФИЗИКА

БС 2013/10 Сс 188
КОЛЕНЦОВ, Крум Михайлов, 1929-
        Академик Емил Джаков - създател и организатор на техническата физика в България / Крум Коленцов

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 51-53.
53(092)
92 Джаков, Е.
COBISS.BG-ID 1255262180

БС 2013/10 Сс 189
ПЕТРОВ, Александър Георгиев, 1948-
        Академик Александър Держански на 80 години - пътят от майстор-конструктор до действителен член на БАН / Александър Г. Петров, Радостина Камбурова. - БАН - Българска академия на науките

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 45-47.
53(092)
92 Держански, А.
COBISS.BG-ID 1255341284


531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА

БС 2013/10 Сс 190
ЦВЕОВ, Михаил
        Моделиране и компютърно управление на робот с податливи стави / Михаил Цвеов, Димитър Чакъров. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 38-42.
531.8
COBISS.BG-ID 1255261156


532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА

БС 2013/10 Сс 191
АТАНАСОВ, Емилиян Петков
        Цилиндрични и аксиално симетрични равновесни форми на двуслойни липидни мембрани / Емилиян П. Атанасов, Васил М. Василев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 6-11.
532.6:577.3
COBISS.BG-ID 1255255524

БС 2013/10 Сс 192
ВЪЛЧЕВ, Галин Славчев
        Ролята на флуктуационно индуцираните взаимодействия в микро- и наносвета / Галин Вълчев, Даниел Данчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 12-18.
532.6
COBISS.BG-ID 1255256804

БС 2013/10 Сс 193
ФРЕНКЕВ, Васил Лазаров
        Разлика в извлачването на частици при флотация на малки и големи мехури / Васил Френкев, Николай Витанов. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 31-37.
532.7:519.63
COBISS.BG-ID 1255259876


576 БИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА И СУБКЛЕТЪЧНИТЕ ЧАСТИЦИ. ЦИТОЛОГИЯ. ИСТОЛОГИЯ. ОРГАНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 611

БС 2013/10 Сс 194
ГОЛЕМАНСКИ, Васил Григоров, 1933-
        Пионери на българската паразитология / Васил Големански

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 2 (2013), с. 40-44.
576.8(497.2)(092)(091)
92
COBISS.BG-ID 1255340004


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

ПОПОВ, Рачко Иванов, 1953-
        За един случай на предаване на лечителски опит на терена Вж Сс 174


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/10 Сс 195
        СРАВНИТЕЛНО изследване на механичните свойства на конверсионни корозионнозащитни покрития върху алуминий чрез експеримент на наноиндентация / Гергана Чалъкова ... [и др.]. - Други авт.: Мария Дачева, Румен Янков, Ангел Балтов, Димитър Стойчев. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 19-30.
620.179
COBISS.BG-ID 1255258596


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БС 2013/10 Сс 196
БАНКОВА, Петя Динчова
        Етнологията - ключовият PR на българската наука / Петя Банкова. - PR - public relations (връзки с обществеността). - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 56-63.
Ролята на PR специалистите за популяризирането на научните постижения
659.4:39(497.2)
COBISS.BG-ID 1256182756


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2013/10 Сс 197
PUCKO, Kristina, 1990-
        On relationist ontology of color / Kristina Pucko. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 103-110.
7.01
COBISS.BG-ID 1255533540


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/10 Сс 198
ИЛИЕВА, Деница
        Джамията и тюрбето на Шахбеддин паша в Пловдив / Деница Илиева. - 2 л. цв. ил.. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 117-139.
726.2(497.234)
COBISS.BG-ID 1255379428

БС 2013/10 Сс 199
ЛИБЕСКИНД, Даниел, 1946-
        Даниел Либескинд: Изключително съм впечатлен, че архитектурното образование е в среда на хуманитарен университет : интервю по време на архитектурната работилница в Нов български университет / Александър Тодоров, Павел Цочев

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 4-7.
72.071.1(73)(047.53)
378.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255261924


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

МИНКОВА, Мариана Петкова, 1956-
        Римски златни монети I-V в. от колекцията на Рим-Стара Загора Вж Сс 5

РУСЕВА, Боряна
        Раждането на монетата : преразказ на "La naissance de la monnaie" с автор Georges Le Rider Вж Сс 328


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2013/10 Сс 200
МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Декоративни арабографични композиции в България (Свещени картини-надписи) / Любомир Миков, Анка Стоилова. - 2 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 75-84.
744.9:051(497.2=927)"18"
COBISS.BG-ID 1255346148


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Влияние на ахийската институция върху формирането и функционирането на занаятчийските сдружения (еснафите) по българските земи Вж Сс 345


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/10 Сс 201
ГЕНОВА, Ирина Иванова, 1959-
        "Sine Cerere et Baccho friget Venus" / Ирина Генова. Наблюдения върху състоянието на картината "Sine Cerere et Baccho friget Venus" / Младост Вълкова. - Загл. на лат. ез.

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 126-129.
По повод едноименната картина от колекцията "Европейска живопис" на галерия УниАрт към Нов български университет
75.03"17".072
COBISS.BG-ID 1255284196

КОКАЛОВ, Светослав Кръстев, 1955-
        Проф. Светослав Кокалов, ректор на Националната художествена академия (2007-2011), сценограф : интервю Вж Сс 156


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/10 Сс 202
АНИКЕЕВА, Татяна Александровна
        Илюстрациите в литографиите на турските народни повести / Татяна Аникеева ; прев. от рус. Галина Лозанова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 109-115.
763(081.1)(560)
398.2(560)
COBISS.BG-ID 1255378404


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БС 2013/10 Сс 203
НАЙДЕНОВА, Горица Найденова
        Стоян Джуджев и специалният клас по музикален фолклор в Държавната музикална академия / Горица Найденова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 89-98.
781.7(092)
92 Джуджев, С.
COBISS.BG-ID 1255082980


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/10 Сс 204
БРАТАНОВА, Радка Петрова
        "Крадене на занаят" или още за обучението на професионалния музикант от ансамбъла за народни песни и танци / Радка Братанова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 67-79.
На базата на интервюта с музиканти, завършили специализирани училища за фолклор
784.4:37(497.2)(047.53)
793.31:37(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254956004

БС 2013/10 Сс 205
КАУФМАН, Димитрина Николова, 1944-
        Обучение в музикален фолклор / Димитрина Кауфман. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 53-66.
784.4:37(497.2)
398.8
COBISS.BG-ID 1254955236

БС 2013/10 Сс 206
КАУФМАН, Николай Янков, 1925-
        Музикален и танцов фолклор от Габровско и Севлиевско. Ч. 1, Селски фолклор. Ч. 2, Градски фолклор / Николай Кауфман. - Нотни примери в текста. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 3-46.
784.4(497.21)
398.8(497.21)
COBISS.BG-ID 1255216356


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/10 Сс 207
КОНЧАЛОВСКИ, Андрей Сергеевич, 1937-
        Андрей Кончаловски: "Аз не сменям оркестрантите, когато свиря друга симфония" : интервю / прев. от рус. Димитър Златев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 153-157.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255419620


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/10 Сс 208
АРГИРОПУЛОС, Кирякос Методиос, 1950-
        Столичен куклен театър : интервюта с Кирякос Аргиропулос, директор и Румен Угрински, актьор / Лилия Динова

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 2-7.
792.97(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255424996

ВИХЪРОВА, Възкресия, 1957-
        Възкресия Вихърова - режисьор, преподавател в Театрален департамент към Нов български университет : интервю Вж Сс 152

БС 2013/10 Сс 209
ГОНАУС, Ивета
        Виенски афиш / Ивета Гонаус

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 11-14.
Акценти в програмата на виенските театри за сезон 2012/2013
792(436)
COBISS.BG-ID 1255429348

БС 2013/10 Сс 210
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Явор Гърдев, режисьор : интервю / Кева Апостолова

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 38-40.
792.2.071.1
COBISS.BG-ID 1255466212

БС 2013/10 Сс 211
        ДВЕ мнения за "Хамлет" от У. Шекспир, режисьор Явор Гърдев, Народен театър "Иван Вазов". - Съдържа: "Хамлет - спасението"? / Николина Делева. "Хамлет" като повод за... препоръчване на самия себе си / Орлин Стефанов

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 15-20.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255432420

БС 2013/10 Сс 212
КАРАГЬОЗОВА, Мина Борисова, 1955-
        Идеализмът - начин на употреба / Мина Борисова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 55-57.
По повод дейността на актьора и театрален режисьор Дарина Параскова
792.2.071.1/.2
COBISS.BG-ID 1255351780

БС 2013/10 Сс 213
НИКОЛОВА, Патриция, 1979-
        Психологическият театър на Ева Волицер / Патриция Николова

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 106-108.
Спектакълът "Стъклената менажерия" от Тенеси Уилямс в Университетски театър на Нов български университет, режисьор Ева Волицер
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255281124

БС 2013/10 Сс 214
ПОПИЛИЕВ, Ромео Василев
        Проф. Ромео Попилиев, театровед : интервю / Кева Апостолова

В: Театър. - ISSN 0204-6253. - Год. 67, бр. 1/3 (2013), с. 33-38.
792(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255465956


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БРАТАНОВА, Радка Петрова
        "Крадене на занаят" или още за обучението на професионалния музикант от ансамбъла за народни песни и танци Вж Сс 204

БС 2013/10 Сс 215
ВАСИЛЕВ, Мирослав
        За професионалното обучение по български танци. Специализираната подготовка на танцовите артисти и хореограф-режисьори в областта на българския фолклорен танц. / Мирослав Василев. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 140-151.
793.31:37(497.2)
COBISS.BG-ID 1255090148

БС 2013/10 Сс 216
НЕНОВ, Николай Иванов, 1966-
        Иван Донев (1941-2011), основател на Фолклорния танцов театър в Русе : in memoriam / Николай Ненов

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 171-174.
793.31(092)
92 Донев, И.
COBISS.BG-ID 1255125988


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/10 Сс 217
ВАСИЛЕВА, Лиляна Василева
        Любомир Милетич - живот, отдаден на науката и родината / Лиляна Василева. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 7-14.
80(092)
930(092)
92 Милетич, Л.
COBISS.BG-ID 1255515620

БС 2013/10 Сс 218
МАНГАЧЕВА, Донка Николаева
        Всички разбират Остин / Донка Мангачева. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 51-68.
Теорията за речевите актове на Джон Лонгшоу Остин и философският спор между Жак Дерида и Джон Сърл
800.1:101
16
COBISS.BG-ID 1255388132


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БАРБОЛОВА, Зоя Тодорова
        Антропоними с коренната основа бор-//бур- Вж Сс 244

БС 2013/10 Сс 219
БОЕВ, Емил Пейчев, 1932-2013
        След век и нещо за "Малъкъ турско-български речникъ" / Емил Боев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 69-74.
Представяне на речника, изготвен от Стоян Тилков и публикуван през 1896 г. в град Солун
801.323.3=943.5=867"1896"
COBISS.BG-ID 1255391204

ЗОЛЯН, Сурен Тигранович, 1955-
        Текст как мультисемантический объект (опыт формализации) : к 90-летию со дня рождения Ю. М. Лотмана Вж Сс 267

БС 2013/10 Сс 220
ЛЕГУРСКА, Палмира Радославова
        Как се правят съпоставителни лексикални анализи / Палмира Легурска. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 594-602.
801
COBISS.BG-ID 1255588580

ПОПОВ, Борислав Димитров
        Семантичната вариативност на сурия цвят и неговата фолклорно-митологична символика Вж Сс 256


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БС 2013/10 Сс 221
ВЕСЕЛИНОВ, Димитър, 1962-
        Иноязычное обучение в Европе - характеристика и тенденции / Димитър Веселинов. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 740-754.
802/809:37(4)
COBISS.BG-ID 1255599076

МАВРОДИЕВА-Георгиева, Иванка Тодорова
        Реториката и изучаването на чужди езици: традиции, новости и институционализация Вж Сс 269

БС 2013/10 Сс 222
МАНГАЧЕВА, Донка Николаева
        Дискурсът: насоки за лингводидактиката / Донка Мангачева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 289-298.
Интеракцията като фактор за усвояването на езика и създаването на комуникативни умения
802/809:37.02
COBISS.BG-ID 1255459300

БС 2013/10 Сс 223
НИКОЛОВА, Надка Николова, 1955-
        Исторически екскурс на движението за езикова чистота в някои европейски страни / Надка Николова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 5-55.
802/809(4)-06
COBISS.BG-ID 1255018724

БС 2013/10 Сс 224
ЧАВДАРОВА, Албена Дянкова, 1959-
        Изучаване на езици от зрелостниците - нагласи, оценки, перспективи / Албена Чавдарова, Росица Пенкова, Николина Цветкова. - Приложение N 1. Анкетна карта за ученици от XII клас на средната степен на образование. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 27-38.
802/809:37
COBISS.BG-ID 1255363556


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Сс 225
ЦВЕТКОВА, Мирослава Н.
        Конструкцията на сегашно продължително време в английския език като част от когнитивната таксономия на предхождащите я конструкции / Мирослава Цветкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 256-281.
802.0-551/-559
COBISS.BG-ID 1255097572

ЧЕРНЕВА, Надя Петрова
        Пословицы и поговорки как единицы лингвокультуры в пространстве межкультурного образования Вж Сс 262

БС 2013/10 Сс 226
IVANOVA, Irina Nikolova
        Future teachers' perceptions of classroom observation and its impact on their professional learning / Irina Ivanova, Sylvia Velikova. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 241-255.
Обучението на учители по английски език в България
802.0:378(497.2)
COBISS.BG-ID 1255029476


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

ДИМИТРОВА, Антоанета Димитрова, 1957-
        "Отваряй си очите, кому се доверяваш!" - "Trau, schau wem": "измамата" в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници) Вж Сс 249

БС 2013/10 Сс 227
STOJČEVA, Daniela Toteva, 1946-
        Die EU- und die EU-Erweiterung im Deutschunterricht - attraktiv und innovativ / Daniela Stoytcheva

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 611-626.
803.0:37(4-6)
COBISS.BG-ID 1255590116


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

МИХОВ, Николай Николов, 1942-
        Структурно-семантична характеристика на сложните съставни изречения, конструирани с подчинителния съюз "докато" в съпоставителен план с техните френски функционални еквиваленти Вж Сс 254


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/10 Сс 228
СМЯДОВСКИ, Стефан Веселинов, 1948-2013
        Една добавка към Ягичевата "Энциклопедия славянской филологии" / Стефан Смядовски. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 33-38.
Трудът на френския лингвист и литературен историк Фредерик-Гюстав Айхоф "Histoire de la langue et de la littérature des Slaves, 1839
808.1
COBISS.BG-ID 1255089892


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Сс 229
МИРЧЕВА, Елка Петрова
        За отричането и някои недобри лексикографски практики / Елка Мирчева. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 39-50.
По повод пословността на старобългарските преводни текстове
808.101-5
COBISS.BG-ID 1255090916

БС 2013/10 Сс 230
МИРЧЕВА, Елка Петрова
        Проф. д.ф.н. Стефан Смядовски (1948-2013) : in memoriam / Елка Мирчева, Ваня Мичева

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 130-132.
808.101(092)
92 Смядовски, С.
COBISS.BG-ID 1255124196


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Сс 231
БЕЛЯЕВ, Юрий Антонович, 1944-
        Атлантите на човечеството : интервю с Ю. А. Беляев - президент на Академията за руска словесност / Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 2-6.
808.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1255340260

БС 2013/10 Сс 232
БУКИН, Денис Юрьевич, 1981-
        Учим русскому с нуля (начальный этап обучения) / Денис Букин. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 574-578.
808.2:37
COBISS.BG-ID 1255513572

БС 2013/10 Сс 233
КУЛИБИНА, Наталья Владимировна
        Проблема обучения пониманию текстов на иностранном (русском) языке в свете общеевропейских компетенций владения языком / Наталья Кулибина. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 733-739.
808.2:37
COBISS.BG-ID 1255598052

БС 2013/10 Сс 234
ЛЮБЕНОВА, Илка
        Езиковата игра - лингводидактически аспекти / Илка Бирова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 305-310.
Езиковата игра като стратегия в обучението по руски език
808.2:37.02
COBISS.BG-ID 1255459812

БС 2013/10 Сс 235
МАВРОВА, Аглая Георгиева
        Социокултурни и образователни специфики в обучението по руски език в средното българско училище / Аглая Маврова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 627-637.
808.2:37
COBISS.BG-ID 1255590372

БС 2013/10 Сс 236
МОСКОВКИН, Леонид Викторович, 1956-
        Основные направления методики обучения русскому языку как иностранному: становление, современное состояние и перспективы развития / Леонид Московкин. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 546-554.
808.2:37
COBISS.BG-ID 1255511268

БС 2013/10 Сс 237
        ОТКРЫТАЯ линия : проект на национално издателство "Аз Буки" и фонд "Русский мир". - Рез. на рус. и англ. ез. - Съдържа: Русский язык для мигрантов в Санкт-Петербурге / Ирина Лысакова. Возможности совершенствования риторической культуры преподавателя вуза в условиях повышения квалификации / Людмила Лунева

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 259-274.
Нови изследвания в областта на обучението по руски език като чужд
808.2:37
82.085:378
COBISS.BG-ID 1255478244

БС 2013/10 Сс 238
        ОТКРЫТАЯ линия : проект на национално издателство "Аз Буки" и фонд "Русский мир" : [доклади на участници в XII конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ)]. - Рез. на рус. и англ. ез. - Съдържа: Современная русская орфоэпия и орфофония / Людмила Вербицкая. Методы обучения в истории преподавания русского языка как иностранного (теория и практика) / Анатолий Щукин. Метафора как модель национального мировидения / Евгений Юрков. Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному / Галина Шамонина

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 97-136.
808.2:37(042)
COBISS.BG-ID 1255408100

БС 2013/10 Сс 239
СОЛТИРОВ, Илия Цанков
        Смежные языковые явления и специфика омонимии в общей криптотипной системе частиц и окончаний: скрытые коды коммуникативного процесса / Илия Солтиров. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 173-182.
808.2-55
COBISS.BG-ID 1255435748

БС 2013/10 Сс 240
СТОЯНОВА, Елена Викторовна, 1962-
        Культурная составляющая как основа концептуальной модели (на материале концепта 'медведь' в русской лингвокультуре) / Елена Стоянова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 118-140.
808.2-3
COBISS.BG-ID 1255023076

БС 2013/10 Сс 241
ЧАЛЪКОВА, Татяна Ивановна, 1952-
        Концепт 'Суета': понимание и актуальный смысл / Татьяна Чалыкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 90-117.
808.2-3
COBISS.BG-ID 1255021796

ЧЕРНЕВА, Надя Петрова
        Пословицы и поговорки как единицы лингвокультуры в пространстве межкультурного образования Вж Сс 262

БС 2013/10 Сс 242
HALDOJANIDI, Anna Konstantinova
        Les moyens syntaxiques du rheme en russe / Anna Khaldoyanidi, Mary-Annick Morel. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 9-26.
808.2-561
COBISS.BG-ID 1255362532


808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Сс 243
КАРАГЬОЗОВ, Панайот Димитров, 1952-
        Полонистиката в България : по повод 60-ата годишнина на самостоятелното преподаване на полски език, литература и култура в Софийския университет / Панайот Карагьозов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 457-462.
808.4(497.2)
884(497.2)
COBISS.BG-ID 1255506148


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Сс 244
БАРБОЛОВА, Зоя Тодорова
        Антропоними с коренната основа бор-//бур- / Зоя Барболова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 85-103.
808.67-54
801.313
COBISS.BG-ID 1255121124

БС 2013/10 Сс 245
БОЕВ, Емил Пейчев, 1932-2013
        Из прабългарското езиково наследство / Емил Боев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 362-368.
808.67-541
COBISS.BG-ID 1255462116

БС 2013/10 Сс 246
ГАРАВАЛОВА, Илияна Генчева
        Морфологичната същност на определителния член в българския език / Илияна Гаравалова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 43-54.
808.67-55
COBISS.BG-ID 1255078372

ГЕОРГИЕВА, Снежанка
        Кореференцията в ученическите писмени текстове - позитиви и негативи Вж Сс 140

БС 2013/10 Сс 247
ДАНЧЕВА, Надежда Георгиева
        Орографски термини и микоротопоними, възникнали по пътя на метафоричен пренос / Надежда Данчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 27-42.
808.67-311
COBISS.BG-ID 1255077860

БС 2013/10 Сс 248
ДЕЙКОВА, Христина Пелова
        Произход на няколко родопски диалектни думи, възникнали чрез обратна деривация / Христина Дейкова. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 59-62.
808.67-087
COBISS.BG-ID 1255096036

БС 2013/10 Сс 249
ДИМИТРОВА, Антоанета Димитрова, 1957-
        "Отваряй си очите, кому се доверяваш!" - "Trau, schau wem": "измамата" в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници) / Антоанета Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 141-181.
808.67-318
803.0-318
COBISS.BG-ID 1255025380

БС 2013/10 Сс 250
ЖЕРЕВА, Мария Стоилова
        Изучаване на глаголните видови форми от чуждестранни студенти чрез художествен текст / Мария Жерева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 463-469.
808.67-55:37
COBISS.BG-ID 1255506660

БС 2013/10 Сс 251
КИРИЛОВА, Йоанна Христова
        Старостта като последен етап от житейския път на човека / Йоанна Кирилова. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 75-88.
Паремиите като източник за извеждане на лексикалното значение на концепта "старост"
808.67:316
COBISS.BG-ID 1255079140

БС 2013/10 Сс 252
КОЧЕВА-Лефеджиева, Ана Иванова
        За непреходния характер на основните класификации на българските диалекти в трудовете на проф. Беньо Цонев / Ана Кочева. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 7-18.
808.67-087
COBISS.BG-ID 1255087844

БС 2013/10 Сс 253
МИТРИНОВ, Георги Атанасов, 1958-
        Родопските говори в проучванията на проф. Любомир Милетич / Георги Митринов. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 19-32.
808.67-087
COBISS.BG-ID 1255088356

БС 2013/10 Сс 254
МИХОВ, Николай Николов, 1942-
        Структурно-семантична характеристика на сложните съставни изречения, конструирани с подчинителния съюз "докато" в съпоставителен план с техните френски функционални еквиваленти / Николай Михов, Даниела Кожухарова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 434-456.
808.67-56
804.0-56
COBISS.BG-ID 1255505892

БС 2013/10 Сс 255
ПАРЗУЛОВА, Марияна Христова, 1958-
        За някои имена на българи, носещи белези на чужди антропонимни системи (по документи от архиви в Русия) / Марияна Парзулова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 301-310.
808.67-313
COBISS.BG-ID 1255106020

БС 2013/10 Сс 256
ПОПОВ, Борислав Димитров
        Семантичната вариативност на сурия цвят и неговата фолклорно-митологична символика / Борислав Попов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 71-84.
808.67-54
801.31
COBISS.BG-ID 1255120868

БС 2013/10 Сс 257
СЕЛИМСКИ, Людвиг Петров, 1939-
        Десет етимологични поправки и добавки / Людвиг Селимски. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 55-64.
Обяснения за произхода и първоначалното значение на 10 думи в българския език
808.67-541
COBISS.BG-ID 1255078628

БС 2013/10 Сс 258
СИМЕОНОВА, Гатя Гатева, 1946-
        Към въпроса за ономастичната първооснова на българския език / Гатя Симеонова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 90-107.
Лексемите (Има, Кайле) в текстове от двутомника "Веда словена"
808.67-314
COBISS.BG-ID 1255220196

БС 2013/10 Сс 259
СИМЕОНОВА, Маргарита Василева
        Лингвокултурологични аспекти на прецедентните текстове в Речника на езика на Васил Левски / Маргарита Симеонова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 99-107.
808.67-06
COBISS.BG-ID 1255220964

БС 2013/10 Сс 260
СТАМЕНОВ, Максим Иванов
        Тарикати и ученици или приносът на проф. Стойко Стойков за характера на социалната стратификация на езика в София между двете световни войни / Максим Стаменов. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 63-70.
808.67:316(497.223)
COBISS.BG-ID 1255097316

БС 2013/10 Сс 261
ХАДЖИЕВА, Елена Любомирова, 1957-
        Български език като чужд. Пол и език: поведенчески и езикови модели / Елена Хаджиева, Ася Асенова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 321-345.
808.67:316.346.2
COBISS.BG-ID 1255460836

БС 2013/10 Сс 262
ЧЕРНЕВА, Надя Петрова
        Пословицы и поговорки как единицы лингвокультуры в пространстве межкультурного образования / Надя Чернева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 393-399.
Съпоставителен анализ на пословици и поговорки в български, руски и английски езици
808.67
808.2
802.0
COBISS.BG-ID 1255465444

БС 2013/10 Сс 263
NEDELČEVA, Svetlana Jordanova
        Bulgarian ingressive verbs: the case of za- and do- / Svetlana Nedelcheva. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 72-89.
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1255020516


809.155 НОВОПЕРСИЙСКИ ЕЗИК (ФАРСИ)

БС 2013/10 Сс 264
ВЛАДИМИРОВА, Милена Димитрова
        Отименният глагол в съвременния персийски език / Милена Владимирова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 299-304.
809.155-55
COBISS.BG-ID 1255459556


809.43 ТЮРКСКО-ТАТАРСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/10 Сс 265
ЙОРДАНОВА, Милена Петрова
        Семантичен анализ на мястото на аблатива и локатива в падежната система на съвременните тюркски езици / Милена Йорданова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 603-610.
809.43-551/-559
COBISS.BG-ID 1255588836


809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Сс 266
САЛИМ, Мийрям Неджиб
        Относно изреченията със съюзна връзка в текст от периода на староанадолския турски език / Мийрям Салим . - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 56-71.
809.435-561
COBISS.BG-ID 1255019748


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/10 Сс 267
ЗОЛЯН, Сурен Тигранович, 1955-
        Текст как мультисемантический объект (опыт формализации) : к 90-летию со дня рождения Ю. М. Лотмана / Сурен Золян. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 145-172.
82.0
801
COBISS.BG-ID 1255427556

БС 2013/10 Сс 268
TERZIEV, Ljubomir Nikolov, 1962-
        Do we need theory in literary education? / Lubomir Terziev. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 39-50.
82.0:37
COBISS.BG-ID 1255382244


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БС 2013/10 Сс 269
МАВРОДИЕВА-Георгиева, Иванка Тодорова
        Реториката и изучаването на чужди езици: традиции, новости и институционализация / Иванка Мавродиева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 194-205.
82.085
802/809:37
COBISS.BG-ID 1255437540

        ОТКРЫТАЯ линия : проект на национално издателство "Аз Буки" и фонд "Русский мир" Вж Сс 237


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Сс 270
БОРИСОВА, Елена
        "Изтрещяване" и "Пречистени": образи на чудовищното в драматургията на Сара Кейн / Елена Борисова

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 114-123.
820-2.09
COBISS.BG-ID 1255281892

БС 2013/10 Сс 271
PANČEVA, Evgenija Spasova, 1958-
        "Methinks you are my glass: replicated selves in Shakespearean comedy / Evgenia Pancheva

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 346-361.
820.07
COBISS.BG-ID 1255461604


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Сс 272
БОЙЧЕВА, Снежана Петрова, 1958-
        Две сестри. Археология на митове и реалност в романа на Сибиле Левичаров: "Апостолов" / Снежана Бойчева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 223-240.
830-31.09
COBISS.BG-ID 1255027428


839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БС 2013/10 Сс 273
МИХАЙЛОВА, Надежда Станиславова
        Вера Ганчева на 70 години. Един творчески път - мост между култури / Надежда Михайлова

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 503-505.
839.5(092)
92 Ганчева, В.
COBISS.BG-ID 1255510500


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

        УТОПИИ, евтопии , дистопии Вж Сс 9


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Сс 274
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Светът на старогръцката литература / Георги Фотев

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 130-134.
Слово по повод книгата на Богдан Богданов "Разказ, време и реалност в старогръцката литература", Пловдив, Жанет 45, 2012
875(042)
COBISS.BG-ID 1255353828


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Сс 275
ПОЗДЕЕВ, Вячеслав Алексеевич, 1949-
        К интерпретации рассказа А. Грина "Капитан Дюк" : психологический анализ / Вячеслав Поздеев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 23A (2012), с. 214-222.
882-32.09
COBISS.BG-ID 1255027172

БС 2013/10 Сс 276
РИЦ, Карина
        Първата есен без... ; Живи струни ; Мелодията на септември ; Новогодишно : стихотворения / Карина Риц ; прев. от рус. Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 143-145.
882-1
COBISS.BG-ID 1255395812

БС 2013/10 Сс 277
СЕДАКОВА, Олга Александровна, 1949-
        "И на живота новостта". За християнството на Пастернак / Олга Седакова ; прев. от рус. Димитрина Чернева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 9 (2012), с. 99-107.
882.09
COBISS.BG-ID 1255232228

БС 2013/10 Сс 278
ЧЕРНЕВА, Надя Петрова
        О прецедентных единицах русской народной сказки / Надя Чернева. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 561-573.
882-34.07
COBISS.BG-ID 1255513060

БС 2013/10 Сс 279
ШИШКОВ, Максим Сергеевич, 1983-
        Рассказ А. П. Чехова "Студент": лингвокультурологический анализ и возможности презентации в иностранной аудитории / Максим Шишков. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 555-560.
882.07
COBISS.BG-ID 1255512292


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

КАРАГЬОЗОВ, Панайот Димитров, 1952-
        Полонистиката в България : по повод 60-ата годишнина на самостоятелното преподаване на полски език, литература и култура в Софийския университет Вж Сс 243


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Сс 280
АНГЕЛОВА, Анна Николова
        Христо Ботев за книгите, езика, превода и преводачите / Анна Ангелова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 478-488.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255507428

БС 2013/10 Сс 281
ГАНОВ, Христо Александров, 1938-
        Щастлив съм, че общувах с големи творци / Христо Ганов ; Петър Динчев

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 18-19.
Интервю с писателя
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1255132644

БС 2013/10 Сс 282
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Фениксът на 21-ви век : за "Панахида на мъртвото време" - вариации на рецепцията / Анжела Димчева. - Продълж. от бр. 4 (2012)

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 7-16.
По повод едноименната книга на Любомир Левчев, София, Enthusiast, 2011
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255344100

БС 2013/10 Сс 283
ДОБРИЯНОВА, Рада Савова, 1948-
        Разговор със "самата Любов"... : интервю с поетесата Рада Добриянова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 134-135.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1255390436

БС 2013/10 Сс 284
ДОНЕВСКИ, Петър Стоянов, 1938-
        Човек, който умее да говори с природата / Петър Доневски

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 38-39.
Творчеството на поета Христо Черняев
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255338980

БС 2013/10 Сс 285
МИЧЕВА-Пейчева, Калина Стефанова, 1978-
        Болестотворното зло в старобългарските апокрифни молитви / Калина Мичева-Пейчева. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 65-74.
886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1255078884

БС 2013/10 Сс 286
        МНОГО трудно се остава чист : поетът Димитър Милов на 60

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 26.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255136996

БС 2013/10 Сс 287
ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Кирил Топалов на 70 години

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 388-399.
886.7.09(092)
92 Топалов, К.
COBISS.BG-ID 1255464676

БС 2013/10 Сс 288
СТЕФОВА, Лидия Димитрова
        Към текстологичната характеристика на житието на св. Иван Рилски от Патриарх Евтимий (лексика и по-големи текстови откъси) / Лидия Стефова. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 51-58.
886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1255095780

БС 2013/10 Сс 289
СТОЯНОВ, Веселин Минчев, 1957-
        Болка от другия вид / Веселин Стоянов. 17 отражения в бъдното / Георги Драмбозов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 86-89.
По повод кн. на Николай Петев "17 есета против този свят", София, Бълг. писател, 2012
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255374052

БС 2013/10 Сс 290
ТАБОВ, Йордан Борисов
        Григор Пърличев, Азбиюк и печатът на "василевса Александър" / Йордан Табов

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 103-110.
Хипотези за личността на Азбиюк в поемата "Скендербей"
886.7.09
956.0
COBISS.BG-ID 1255705828


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/10 Сс 291
БАЛАБАНОВ, Ивайло Димитров, 1945-
        Елен в зоопарка ; Обществено мнение ; Жена в дъжда ; Време за любов ; Ключ за гости : стихотворения / Ивайло Балабанов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 23-25, 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255346916

БС 2013/10 Сс 292
ВИДЕВА, Ели Стоянова, 1955-
        Пътят ; Завет ; Пейзаж ; Гривните ми дрънкат, та се късат... ; Стон : стихотворения / Ели Видева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 58-61.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255353060

БС 2013/10 Сс 293
ЕСЕНСКИ, Иван Стоянов, 1949-
        Послепис ; Длан ; Разказ ; Кажете на тревата да почака... ; Гномика ; Зала за елени ; Букет ; 9 часа, площад "Гарибалди" : стихотворения / Иван Есенски

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 90-97.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255374308

БС 2013/10 Сс 294
КОСТОВ, Красен, 1960-
        Посечени думи ; Сатаниада ; Фата Моргана ; Зачатие ; Ева ; Адам ; Венера ; Каин ; Авел : стихотворения / Красен Костов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 107-111.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255383012

БС 2013/10 Сс 295
КРУМОВ, Червенко, 1955-2012
        Страх ; Вечност ; Брате мой ; Момиче с тяло трепетликово... ; Есенна песничка ; Там някъде ; ... а пясъчникът на времето неусетно се рони... ; Затворени в прозрачния кристал... ; Крайната спирка ; Полунощно : стихотворения / Червенко Крумов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 62-68.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255355364

МИХАЙЛОВА-Мръвкарова, Мария Стоянова, 1936-
        Из песенното творчество на гагаузите от Североизточна България Вж Сс 171

БС 2013/10 Сс 296
НИКОЛОВ, Карол Йорданов, 1935-
        Сан Стефано - 1878 : стихотворение / Карол Николов

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255122148

БС 2013/10 Сс 297
ПЕТРОВА, Генка Георгиева, 1952-
        Четиринайсет часа разлика или хавайска приказка ; Следколедно за синовете и майките ; Скайп-история ; Виртуално ; Дисекция на чувствата ; Рисунка с цветен молив : стихотворения / Генка Петрова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 126-130.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255387620

БС 2013/10 Сс 298
СЛАВЧЕВА-Драгомирецкая, Бойка Цветанова
        Ако изгониш облака... ; В смокиновата есен с устни лепкави... ; Днес морето е рошаво... ; На висок връх съм вързана... ; На кея в очите ме гледа куче... ; Нещо пееше вятърът в ухото на счупена амфора... ; В аквариум сънено джиткат пленените рибки... ; Ако някой нещо знае... ; Когато се обели всичко от изтерзаната ми кожа... ; Луна, удавена в перно... ; От една чаша пихме вино... ; Плажно четиво ; Молитва : стихотворения / Бойка Драгомирецкая

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 101-106.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255380452


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/10 Сс 299
МИТЕВ, Иван Димитров, 1959-
        Златната пантофка : разказ / Иван Митев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 39-54.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255350756

БС 2013/10 Сс 300
ПАНЧЕВ, Пламен, 1948-
        Лисицата от Тюйлери : разказ / Пламен Панчев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 10, бр. 1 (2013), с. 98-100.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255377892

БС 2013/10 Сс 301
ПИСАРСКИ, Кирил Георгиев, 1933-
        Закъсняла изповед ; Залези : проза / Кирил Писарски

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 16-17.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1255127012


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Сс 302
ЯНАКИЕВА, Надежда
        400 години от рождението на Евлия Челеби (1611 г.) : пътеписите на Евлия Челеби и османските паметници по българските земи (Сведения за джамии и месджиди) / Надежда Янакиева. - Приложения за османските паметници: 2 таблици. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 140-158.
894.35-992(092)
92 Евлия Челеби
COBISS.BG-ID 1255381220


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2013/10 Сс 303
УЗУНОВ, Живко Димитров, 1978-
        Селищни модели. Теория и методи / Живко Узунов. - С библиогр.

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 1-12.
Приложението им в археологията
902
COBISS.BG-ID 1255942372


903 ПРЕДИСТОРИЯ
Вж и 7.031

БС 2013/10 Сс 304
БАЛАБАНОВ, Петър Михайлов, 1951-
        Бележки за селищните структури в Древна Тракия / Петър Балабанов. - С библиогр.

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 68-111.
903(398)"638"
COBISS.BG-ID 1255988452

БС 2013/10 Сс 305
ГАЦОВ, Иван Бонев
        Системи за снабдяване с каменни суровини в Южна България: VII хил.пр.Хр. - V хил.пр.Хр. / Иван Гацов, Петранка Неделчева

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 22-29.
903(497.21)"634/636"
COBISS.BG-ID 1255944164

БС 2013/10 Сс 306
ЗЛАТЕВА-Узунова, Радка Златева
        Каменни ансамбли от обекти Юмрук кая и Керез кая, община Кирково, Източни Родопи / Радка Златева-Узунова. - Списък на изображенията на кремъчните артефакти

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 30-47.
903(234.423.3-11)"631/636"
COBISS.BG-ID 1255946980

БС 2013/10 Сс 307
        КРЕМЪЧНИ артефакти от селището от късната бронзова епоха на големия остров в Дуранкулашкото езеро, Североизточна България. Състояние на проучванията / Б. Атанасов ... [и др.]. - Други авт.: Ив. Гацов, М. Гюрова, П. Неделчева. - С библиогр.

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 48-67.
903(497.2-11)"637"
COBISS.BG-ID 1255949796


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2013/10 Сс 308
БОЖКОВА, Бистра Кирилова
        Иконографията на Арес в провинционалното монетосечене на Долна Мизия и Тракия през І-ІІІ в. / Бистра Божкова. - 2 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 9-19.
904:737.1(497.2)"00/02"
COBISS.BG-ID 1255423972

БС 2013/10 Сс 309
        В памет на чл.-кор.проф.дин Йорданка Юрукова : in memoriam

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 279-298.
904(092)
92 Юрукова, Й.
COBISS.BG-ID 1255909348

БС 2013/10 Сс 310
ВЛАДИМИРОВА-Аладжова, Дочка Иванова
        Златни монети на Западната римска империя от V в. / Дочка Владимирова-Аладжова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 51-62.
904:737.1(37)"04"
COBISS.BG-ID 1255430628

БС 2013/10 Сс 311
ГЕОРГИЕВ, Павел Петков, 1948-
        Абасидско златно фуре от района на Плиска / Пламен Георгиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 73-84.
904:737.1(497.21)"08"
COBISS.BG-ID 1255514340

БС 2013/10 Сс 312
ГЕОРГИЕВ, Павел Петков, 1948-
        Керамичен печат с криптографска формула / Павел Георгиев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 163-173.
Керамичен предмет открит в с. Комарево, община Провадия
904:736.3(497.21)"08/10"
930.27(497.21)"08/10"
COBISS.BG-ID 1255864804

БС 2013/10 Сс 313
ДОТКОВА, Мирослава Добромирова
        Монетно съкровище (ІІ-ІІІ в.) от Лясковец, Великотърновско / Мирослава Доткова. - 1 л. ил. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 21-29.
904:737.1(497.22)"02/04"
COBISS.BG-ID 1255424484

БС 2013/10 Сс 314
ДОЧЕВ, Константин Иванов, 1950-
        Колективна находка с медни монети на цар Константин Асен (1257-1277) от крепостта Трапезица, Велико Търново / Константин Дочев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 89-96.
904:737.1(497.216)"12"
COBISS.BG-ID 1255591396

БС 2013/10 Сс 315
ДУМАНОВ, Боян Илиев
        Долнодунавските готски паметници, украсени с Kerbschnitt. Фибули / Боян Думанов. - Списък на изображенията на фибулите. - С библиогр.

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 112-151.
904:739.5(497.2-18)"02/05"
COBISS.BG-ID 1255989988

БС 2013/10 Сс 316
ЖЕКОВА, Женя Йорданова
        Колективна находка с Билонови скифати на Константин Асен (1257-1277) от околностите на Велики Преслав / Женя Жекова. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 97-105.
904:737.1(497.21)"12"
COBISS.BG-ID 1255592164

БС 2013/10 Сс 317
ЙОРДАНОВ, Стоян Иванов, 1950-
        Новите надписи-графити от средновековния Червен / Стоян Йорданов, Коста Хаджиев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 175-183.
904:930.27(497.21)"12"
COBISS.BG-ID 1255866084

БС 2013/10 Сс 318
КОНАКЛИЕВ, Ангел Богданов
        Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) от Преслав / Ангел Конаклиев, Стела Дончева. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 123-133.
904:737.1(497.23)"13"
COBISS.BG-ID 1255594724

БС 2013/10 Сс 319
КЪНЕВ, Ивайло Бориславов
        Новооткрити тежести от късноантичната и средновековна крепост "Балък дере", община Ивайловград / Ивайло Кънев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 207-209.
904:737.3(497.23)"04/05"
COBISS.BG-ID 1255867876

БС 2013/10 Сс 320
ЛАЗАРОВ, Лъчезар Цачев, 1955-2011
        Омаядски дирхем от второто десетилетие на VIII в. в контекста на монетните находки в България от това време / Лъчезар Лазаров. - Каталог на монетите. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 63-71.
904:737.1(497.2)"07"
COBISS.BG-ID 1255512036

БС 2013/10 Сс 321
МАРКОВ, Николай Асенов
        Бележки за разпространението на имитацията на венециански териак [древно лекарство панацея] по българските земи през османския период / Николай Марков. - 1 л. ил . - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 211-219.
904:739.5(497.2)"16/18"
COBISS.BG-ID 1255906788

БС 2013/10 Сс 322
МАРКОВ, Николай Асенов
        За едно недоразумение в два от нашите музеи / Николай Марков. - 2 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 221-232.
Бронзови плочки с изображения на св.св. Константин и Елена в експозициите на РАМ-Пловдив и НЦИМ-София
904:739.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1255907300

БС 2013/10 Сс 323
ПЕНЧЕВ, Владимир Маринов
        Асприте на Иван Александър с Михаил Асен от съкровището от Велинград (квартал Каменица) / Владимир Пенчев. - 3 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 111-122.
904:737.1(497.23)"13"
COBISS.BG-ID 1255594212

БС 2013/10 Сс 324
ПЕНЧЕВ, Владимир Маринов
        Два византийски моливдовула от XI век, намерени при археологически разкопки в Силистра / Владимир Пенчев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 143-145.
904:737.1(497.215.2)"10"
COBISS.BG-ID 1255597284

БС 2013/10 Сс 325
ПЕНЧЕВ, Владимир Маринов
        Два моливдовула на вселенски патриарси от първата половина на XIX век, произхождащи от град Поморие / Владимир Пенчев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 147-149.
904:737.1(497.23)"18"
COBISS.BG-ID 1255860196

БС 2013/10 Сс 326
ПЕНЧЕВ, Владимир Маринов
        Нов тип електронова (сребърна) скифата на никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци (1221-1254) / Владимир Пенчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 85-87.
Византийска монета открита в местността Бялата вода, с. Златна ливада, Чирпанско
904:737.1(497.23)"12"
COBISS.BG-ID 1255516132

БС 2013/10 Сс 327
ПЕНЧЕВ, Владимир Маринов
        Сребърна монета на цар Михаил ІІІ Шишман-Асен (1323-1330), препечатана върху венециански матапан / Владимир Пенчев. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 107-110.
904:737.1(497.2)"13"
COBISS.BG-ID 1255592932

БС 2013/10 Сс 328
РУСЕВА, Боряна
        Раждането на монетата : преразказ на "La naissance de la monnaie" с автор Georges Le Rider / Боряна Русева. - 1 л. ил. - Продълж. от бр. 7 (2011). Следва

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 233-277.
904:737.1
737.1(091)
COBISS.BG-ID 1255908836

БС 2013/10 Сс 329
ТОДОРОВ, Тодор Райчев, 1970-
        Византийски печати от вътрешния град на Велики Преслав / Тодор Тодоров. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 135-142.
904:736.3(497.2)"09"
COBISS.BG-ID 1255596772

БС 2013/10 Сс 330
ФИЛИПОВА, Светослава Светославова, 1965-
        Монетна циркулация по средното течение на река Струма в периода 294-498 г. / Светослава Филипова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 31-49.
904:737.1(497.22)"02/04"
COBISS.BG-ID 1255425764


913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ. ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

БС 2013/10 Сс 331
ГЪРБОВ, Драгомир Пенев, 1983-
        Към историческата география на Източна Македония и административната принадлежност на Средна Струма през късната античност / Драгомир Гърбов. - С библиогр.

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 173-186.
913.9(497.2)"-04/-02"
COBISS.BG-ID 1256057316


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНГЕЛОВА, Анна Йорданова, 1956-
        Езиците в живота и творчеството на Спиридон Палаузов Вж Сс 332

        В памет на чл.-кор.проф.дин Йорданка Юрукова : in memoriam Вж Сс 309

ВАСИЛЕВА, Лиляна Василева
        Любомир Милетич - живот, отдаден на науката и родината Вж Сс 217

ГОЛЕМАНСКИ, Васил Григоров, 1933-
        Пионери на българската паразитология Вж Сс 194

ДАСКАЛОВА, Лиляна
        Един забележителен изследователски път: проф. Стефана Стойкова на 90 години Вж Сс 166

КАРАВЪЛЧЕВ, Венцислав Георгиев, 1967-
        Преп. Димитра Киевска (Българска): пътят на едно жертвено служение от Силистра до Киев Вж Сс 32

КОЛЕНЦОВ, Крум Михайлов, 1929-
        Академик Емил Джаков - създател и организатор на техническата физика в България Вж Сс 188

КУТЕВА, Венка Петрова, 1958-
        Известни търновски учители Вж Сс 146

МИРЧЕВА, Елка Петрова
        Проф. д.ф.н. Стефан Смядовски (1948-2013) : in memoriam Вж Сс 230

МИХАЙЛОВ, Крум Стоянов
        Когато темата Македония е твое верую. Проф. Илия Гюдженов на 60 години Вж Сс 184

МИХАЙЛОВА, Надежда Станиславова
        Вера Ганчева на 70 години. Един творчески път - мост между култури Вж Сс 273

НАЙДЕНОВА, Горица Найденова
        Стоян Джуджев и специалният клас по музикален фолклор в Държавната музикална академия Вж Сс 203

НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Левски между българските светове и общоевропейската перспектива : 140 години от гибелта му Вж Сс 341

НЕНОВ, Николай Иванов, 1966-
        Иван Донев (1941-2011), основател на Фолклорния танцов театър в Русе : in memoriam Вж Сс 216

ПЕТРОВ, Александър Георгиев, 1948-
        Академик Александър Держански на 80 години - пътят от майстор-конструктор до действителен член на БАН Вж Сс 189

ПОПНИКОЛОВА, Трифонка Романова, 1934-
        80 години от рождението на педагога Никола Георгиев Попниколов Вж Сс 124

ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Кирил Топалов на 70 години Вж Сс 287

СЕНДОВ, Благовест Христов, 1932-
        Лев Дмитриевич Кудрявцев - учен-математик с изключителен талант Вж Сс 185

ЯНАКИЕВА, Надежда
        400 години от рождението на Евлия Челеби (1611 г.) : пътеписите на Евлия Челеби и османските паметници по българските земи (Сведения за джамии и месджиди) Вж Сс 302


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/10 Сс 332
АНГЕЛОВА, Анна Йорданова, 1956-
        Езиците в живота и творчеството на Спиридон Палаузов / Анна Ангелова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 75-78.
930.1(497.2)(092)
92 Палаузов, С.
COBISS.BG-ID 1255391716

ВАСИЛЕВА, Лиляна Василева
        Любомир Милетич - живот, отдаден на науката и родината Вж Сс 217

БС 2013/10 Сс 333
ВЕНЕДИКОВА, Катерина Иванова, 1942-
        За надписите на арабско писмо върху камък и метал в НАИМ-БАН / Катерина Венедикова. - 2 л. ил. - НАИМ-БАН - Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 185-205.
930.27(497.2=927)"17/18"
COBISS.BG-ID 1255866340

ГЕОРГИЕВ, Павел Петков, 1948-
        Керамичен печат с криптографска формула Вж Сс 312

БС 2013/10 Сс 334
ГЕРАСИМОВА, Василка Тодорова, 1940-2011
        Към IGBulg. 2056 / Василка Герасимова. - IGBulg. - Inscriptiones graecae in Bulgaria Repertae. - Списък на изображенията: 1. Преписът на Шкорпил и четенето на Г. Михайлов ; 2. Лявата половина на колоната ; 3. Детайл от горната и средната част ; 4. Средната част на колоната ; 5. Дясната част на колоната. - С библиогр.

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 166-172.
Надпис на гръцки език от IV в. пр.н.е., открит в Кюстендил в края на XIX в.
930.27(497.22)"-04"
COBISS.BG-ID 1256048100

БС 2013/10 Сс 335
ЙОРДАНОВ, Иван Йорданов
        Кой е Алиат Стратилат от надписа в кръглата Преславска църква? / Иван Йорданов. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. - ISSN 1312-5532. - Бр. 8 (2012), с. 151-161.
930.27(497.21)"09"
COBISS.BG-ID 1255862500

БС 2013/10 Сс 336
КИРИЛОВА, Ани Б.
        Специализираният архив на ИЕФЕМ - информационна банка на науката / Анни Кирилова . - ИЕФЕМ - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 64-72.
930.25:39(497.2)
COBISS.BG-ID 1256184548

БС 2013/10 Сс 337
КОЛЕВА, Илонка
        Университетските исторически архиви като източници за изследване на историята на филологиите / Илонка Колева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 666-677.
930.25:378.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1255591908

БС 2013/10 Сс 338
СИРКОВ, Димитър Иванов, 1930-
        "Кратка история на Втората световна война" - перипетиите на един международен проект / Димитър Сирков

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 117-128.
930.1(4-11)
940.53
COBISS.BG-ID 1255712228


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БС 2013/10 Сс 339
ЯНЕВ, Николай Владимиров, 1976-
        Завладяването на Мизия в съчиненията на античните автори / Николай Янев. - Текст и на лат. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 152-165.
937:930.1
COBISS.BG-ID 1255998692


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

СИРКОВ, Димитър Иванов, 1930-
        "Кратка история на Втората световна война" - перипетиите на един международен проект Вж Сс 338


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2013/10 Сс 340
НОВИКОВА, Наталья Сергеевна, 1954-
        Освещение вопросов культуры в школьных курсах истории России / Наталия С. Новикова. - Рез. на англ. ез.

В: Епохи. - ISSN 1310-2141. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 123-135.
947(072)
COBISS.BG-ID 1256731620


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/10 Сс 341
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Левски между българските светове и общоевропейската перспектива : 140 години от гибелта му / Михаил Неделчев

В: Следва. - ISSN 1311-9060. - Бр. 28 (2013), с. 80-90.
949.72.042.2(092)
92 Левски, В.
COBISS.BG-ID 1255274980


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/10 Сс 342
АЛЕКСАНДРОВА, Елена
        Даме Груев в Костурско през 1903 г. / Елена Александрова. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 83-90.
949.72.052.1
956.0
COBISS.BG-ID 1255530468

БС 2013/10 Сс 343
МИТЕВ, Трендафил Атанасов, 1950-
        Истината за българите в Македония, отразена в официални турски документи / Трендафил Митев. - Прев. на две тескерета от османотурски Стоянка Кендерова

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 111-116.
949.72.05
COBISS.BG-ID 1255710692

БС 2013/10 Сс 344
СЛАВОВ, Слави Митков, 1973-
        Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1903-1912) / Слави Славов. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 15-60.
949.72.052
COBISS.BG-ID 1255516900

СТОЙЧЕВА, Станислава Стоянова, 1974-
        Етно-демографско и църковно състояние на Горноджумайска каза (1879-1902 г.) Вж Сс 346


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

АЛЕКСАНДРОВА, Елена
        Даме Груев в Костурско през 1903 г. Вж Сс 342

БС 2013/10 Сс 345
МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Влияние на ахийската институция върху формирането и функционирането на занаятчийските сдружения (еснафите) по българските земи / Любомир Миков. - Приложение: Тестир или церемония за производство на майстори и башкалфи в Търново, София, 1900 / К. Тулешков. По материали от архива на Кирил Тулешков, съхраняван в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 1900 г. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 24-53.
956.0
745/749(497.2)"14/18"
COBISS.BG-ID 1255342564

МУТАФОВА, Красимира Йорданова, 1957-
        Мистичните братства на хетеродоксните мюсюлмани в религиозния живот и конфесионални отношения в Румелия през ХV-ХVІ век Вж Сс 37

РИБОЛОВ, Светослав Светозаров
        Положението на Православната църква в Османската империя и богословският диалог Вж Сс 34

БС 2013/10 Сс 346
СТОЙЧЕВА, Станислава Стоянова, 1974-
        Етно-демографско и църковно състояние на Горноджумайска каза (1879-1902 г.) / Станислава Стойчева. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 61-82.
956.0
949.72.051/.052
COBISS.BG-ID 1255519460

ТАБОВ, Йордан Борисов
        Григор Пърличев, Азбиюк и печатът на "василевса Александър" Вж Сс 290


РЕЦЕНЗИИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

БС 2013/10 Рс 1
КАРАПЕТКОВА, Дария Светлозарова
        Да нарисуваш портрет чрез книги / Дария Карапеткова. - Рецензия за кн.: На приятеля на България. Книги с дарствени надписи в библиотеката на Енрико Дамиани / Анна Ангелова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 678-680.
0
COBISS.BG-ID 1255593444

БС 2013/10 Рс 2
КОЛКОВСКА, Сия Борисова
        Мария Попова. Теория на терминологията. Велико търново, ИК "Знак'94", 2012 / Сия Колковска. - Рецензия за книгата

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 106-112.
0
COBISS.BG-ID 1255081444


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/10 Рс 3
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Лешек Колаковски и неговата философия / Амелия Личева. - Рецензия за кн.: Моите правилни възгледи за всичко / Лешек Колаковски ; прев. от пол. Правда Спасова. - София : СОНМ, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 2.
1
COBISS.BG-ID 1253498084

БС 2013/10 Рс 4
TEIXEIRA, Maria Teresa
        Process and consciousness: an alternative to reductionism and materialism / Maria Teresa Teixeira. - Рецензия за кн. Process approaches to consciousness in psychology, neuroscience, and philosophy of mind, edited by Michel Weber and Anderson Weekes. - New York : Suny Press, 2009


В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 1 (2013), с. 121-127.
1
COBISS.BG-ID 1255605988


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БС 2013/10 Рс 5
ГРУЕВ, Михаил Иванов, 1971-
        Ново и аналитично изследване върху религиите, паметите и идентичностите в Средните Родопи : Евгения Троева. Религия, памет, идентичност: българите мюсюлмани. София, АИ "Проф. Марин Дринов", 2011 / Михаил Груев. - Рецензия за книгата

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 165-167.
2
COBISS.BG-ID 1255381988

БС 2013/10 Рс 6
МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Юрий А. Аверьянов. Хаджи Бекташ вели и суфийское братство бекташийа. Серия Bibliotheca islamica. Москва, Издательский дом Марджани, 2001 / Любомир Миков. - Рецензия за книгата

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 168-169.
2
COBISS.BG-ID 1255384036

БС 2013/10 Рс 7
РАЙНОВ, Васил Господинов, 1942-
        Можем да учим иврит с Библията / Васил Райнов. - Рецензия за кн.: Архангелите в Библията / Мони Алмалех. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 372-375.
2
COBISS.BG-ID 1255463396


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БС 2013/10 Рс 8
АСПРИДУ, Агапи
        Minas Alexiadis. Entipa mesa epikinonias ke laikos politismos neoterika laografika. Atina, Instituto tu Bibliu - A. Kardamitsa, 2011. [Минас Алексиадис. Печатни средства за комуникация и народна култура - неотерични изследвания по фолклор. Атина, Институт на книгата - А. Кардамица] / Агапи Асприду. - Загл. на гр. ез. - Рецензия за книгата

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 147-152.
3
COBISS.BG-ID 1255262436

БС 2013/10 Рс 9
БЕЛЧЕВА, Весела Белчева
        Ретроспективен поглед към една филологическа институция в България / Весела Белчева. - Рецензия за кн.: Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии: 1965-1988 / Димитър Веселинов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 369-371.
3
COBISS.BG-ID 1255462628

БС 2013/10 Рс 10
БОЯДЖИЕВА, Стоянка Стоянова
        Две нови издания на български пословици, поговорки и гатанки : Стефана Стойкова. Български пословици и поговорки. София, ИК "Колибри", 2007 ; Стефана Стойкова. Български гатанки. София, ИК "Колибри", 2011. / Стоянка Бояджиева. - Рецензия за книгите

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 2 (2012), с. 141-146.
3
COBISS.BG-ID 1255232484

БС 2013/10 Рс 11
БУЗОВ, Вихрен Янакиев, 1966-
        Рецензия на "Критическо мислене (професионално-педагогически тренинг за обучение на студенти)". Антония Кръстева, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2012 / Вихрен Бузов. - Рецензия за книгата

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 261-264.
3
COBISS.BG-ID 1254952932

БС 2013/10 Рс 12
ВЕСЕЛИНОВ, Димитър, 1962-
        Азбука на оценяването в езиковото обучение / Димитър Веселинов. - Рецензия за кн.: Оценяването в обучението по български език / Татяна Ангелова. - София : Просвета, 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 496-498.
3
COBISS.BG-ID 1255508964

БС 2013/10 Рс 13
ДРУМЕВА, Емилия Александрова, 1947-
        Ново изследване по международно хуманитарно право / Емилия Друмева. - Рецензия за кн.: Международно хуманитарно право / Цветана Каменова. - София : Институт за държавата и правото, 2011. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с.129-132.
3
COBISS.BG-ID 1255222756

БС 2013/10 Рс 14
ЙОРДАНОВА, Милена Петрова
        Историята, езикът и културата на кримските татари, населяващи Североизточна България / Милена Йорданова. - Рецензия за кн.: За кримските татари от Североизточна България / Мария Михайлова-Мръвкарова. - София : Авангард Прима, 2013

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 492-493.
3
COBISS.BG-ID 1255507940

БС 2013/10 Рс 15
КОНСТАНТИНОВА, Даниела Божидарова
        Zuzana Profantová a kolektív. Hodnota zmeny - zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989 [Зузана Профантова и колектив. Ценности на промяната - промяна на ценностите. Демаркционната 1989 година]. Bratislava, Vydavatel'stvo Zing Print, 2009 / Даниела Константинова. - Рецензия за книгата

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 174-177.
3
COBISS.BG-ID 1255387364

БС 2013/10 Рс 16
КОСТОВА, Пенка, 1945-
        Рецензия на монографията на Магдалена Легкоступ "Обучението по религия - диалог и инклузия" / Пенка Костова. - Рецензия за книгата

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 1 (2012), с. 265-267.
3
COBISS.BG-ID 1254954724

БС 2013/10 Рс 17
МАНЕВ, Никола Андреев, 1962-
        Книга за досъдебното производство / Никола Манев. - Рецензия за кн.: Досъдебното производство по НПК. Теория и практика / М. И. Чинова. - София : "Сиела Норма" АД, 2013. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 3 (2013), с. 126-128.
3
COBISS.BG-ID 1255221988

БС 2013/10 Рс 18
МИТЕВ, Трендафил Атанасов, 1950-
        Иван Стоилов Хаджийски. Дупнишкото читалище "Зора 1858". Дупница, 2012, 944 с. / Трендафил Митев. - Рецензия за книгата

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 133-136.
3
COBISS.BG-ID 1256055012

БС 2013/10 Рс 19
МИЧЕВА-Пейчева, Калина Стефанова, 1978-
        Терминологичен речник на българската семейна обредност (раждане, сватба, погребение) / Калина Мичева-Пейчева. - Рецензия за кн.: Човешкият живот - раждане, сватба, погребение: тематичен речник на българската семейна обредност / Палмира Легурска, Неда Павлова, Мария Китанова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 61-62.
3
COBISS.BG-ID 1255262948

БС 2013/10 Рс 20
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Да надскочиш (ограничеността на) медиите : сборник "Демокрацията болна от своите медии", съставител Ивайло Знеполски, редактор Жана Дамянова, Дом на науките за човека и обществото, София 2012 г. / Митко Новков. - Рецензия за книгата

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 6.
3
COBISS.BG-ID 1253955300

БС 2013/10 Рс 21
ПОПОВА, Жасмин Николова
        Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС / Жасмин Попова. - Рецензия за кн.: Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС / Александър Корнезов. - София : Сиела, 2012. - ЕС - Европейски съюз

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 54, бр. 1 (2013), с. 139-140.
3
COBISS.BG-ID 1255172068

БС 2013/10 Рс 22
ТЕПАВИЧАРОВ, Веселин Иванов, 1957-
        Мира Маркова. Локалните градски култури (Етноложко изследване на софийския квартал Редута и град Стрелча през XX - началото на XXI в.). Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011 / Веселин Тепавичаров. - Рецензия за книгата

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 3/4 (2012), с. 170-173.
3
COBISS.BG-ID 1255385572

БС 2013/10 Рс 23
ТОДОРОВ, Васил Георгиев, 1942-
        Иновативност на националната икономика / Васил Тодоров. - Рецензия за кн.: Иновативност на националната икономика / Росица Чобанова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 58, бр. 5 (2013), с. 141-147.
3
COBISS.BG-ID 1255353316

БС 2013/10 Рс 24
ХРИСТОВ, Тодор
        Съпротива и меланхолия : Холоуей, Джон. 2013. Пропукай капитализма. Издателство Анарес, София / Тодор Христов. - Рецензия за книгата

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 9.
3
COBISS.BG-ID 1254397668


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

БС 2013/10 Рс 25
ГЕЦОВ, Петър Стефанов, 1950-
        "Въведение в космонавтиката" / Петър Гецов. - Рецензия за кн.: Въведение в космонавтиката / Гаро Мардиросян. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 1 (2013), с. 63.
5
COBISS.BG-ID 1255264228


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

БС 2013/10 Рс 26
МАРИНОВА, Елия Йорданова
        Античното лечебно изкуство / Елия Маринова. - Рецензия за кн.: Античното лечебно изкуство : според De Medicina на Авъл Корнелий Целз : рецепция на гръцките медицински практики и създаване на латинската медицинска терминология / Ирена Станкова. - София : Изток-Запад, 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 83-87.
6
COBISS.BG-ID 1255397860


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БС 2013/10 Рс 27
ПЕТКОВА-Марчевска, Славка Георгиева
        За реформаторското дело на музикалния педагог Борис Тричков / Славка Петкова-Марчевска. - Рецензия за кн.: Музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков / Илияна Николова. - В. Търново : Фабер, 2011

В: Педагогически алманах. - ISSN 1310-358X. - Год. 20, бр. 2 (2012), с. 273-277.
7
COBISS.BG-ID 1255014116


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/10 Рс 28
БЕЛЧЕВА, Весела Белчева
        Чуждоезиково обучение между традиции и иновации, между образователна теория и учебна практика / Весела Белчева. - Рецензия за кн.: Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. - В. Търново : Ивис, 2011

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 499-502.
80
COBISS.BG-ID 1255509732

БС 2013/10 Рс 29
ВЕНКОВА, Цветомира Георгиева, 1967-
        Compound verbs from a cognitive and semantic perspective / Цветомира Венкова. - Рецензия за кн.: Reflections on compound verbs and compounding / Aleksandra Bagasheva. - Sofia : Univ. izd. "Sv. Kliment Ohridski", 2012. - Загл. на англ. език

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 376-379.
80
COBISS.BG-ID 1255463908

БС 2013/10 Рс 30
ВЕСЕЛИНОВ, Димитър, 1962-
        Първа казахска граматика в Европа / Димитър Веселинов. - Рецензия за кн.: Казахска граматика / Баян Райханова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 681-683.
80
COBISS.BG-ID 1255593956

БС 2013/10 Рс 31
ДИМЧЕВ, Кирил Василев, 1935-
        Принос към методиката на обучението по български език като втори език / Кирил Димчев . - Рецензия за кн.: Интензивно обучение по български език. Теоретични и практически аспекти на образователното взаимодействие в българските общности в чужбина / Росица Пенкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 694-698.
80
COBISS.BG-ID 1255596516

БС 2013/10 Рс 32
ЗАХАРИЕВА, Стефана Боянова
        Магията на думите: езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. Състав. и ред.: Д. Благоева, С. Колковска. София, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2012 / Стефана Калдиева-Захариева. - Рецензия за книгата

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 92-99.
80
COBISS.BG-ID 1255080420

БС 2013/10 Рс 33
КЕРЕМИДЧИЕВА, Славка Георгиева
        Тодор Бояджиев, Владимир Жобов, Георги Колев, Максим Младенов, Дарина Младенова, Василка Радева. Идеографски диалектен речник на българския език. Т. І. А-Д. София, Български бестселър-Национален музей на българската книга и полиграфия, 2012 / Славка Керемидчиева. - Рецензия за книгата. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 113-120.
80
COBISS.BG-ID 1255122404

БС 2013/10 Рс 34
КИТАНОВА, Мария Кирилова
        Палмира Легурска. Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка. София, ЕТО, 2011 / Мария Китанова. - Рецензия за книгата

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 2 (2013), с. 100-105.
80
COBISS.BG-ID 1255080932

БС 2013/10 Рс 35
ЛАКОВА, Мери Петрова
        Велислава Стойкова. Компютърна морфология на определителния член в българския език. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2012 / Мери Лакова. - Рецензия за книгата. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 120-126.
80
COBISS.BG-ID 1255122916

БС 2013/10 Рс 36
ЛЕВИ, Ани Хеския, 1945-
        Фундаменталният труд на Мария Китова-Василева "Любовта към словото. За изворите на науката за езика" / Ани Леви. - Рецензия за кн.: Любовта към словото. За изворите на науката за езика : от древността до края на Ренесанса / Мария Китова-Василева. - София : Колибри, 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 239-247.
80
COBISS.BG-ID 1255447780

БС 2013/10 Рс 37
МАВРОВА, Аглая Георгиева
        Българ(к)ите на Сосюр. Един поглед след време / Аглая Маврова. - Рецензия за кн.: Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр / Димитър Веселинов. - София : Ciela, 2008


В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 489-491.
80
COBISS.BG-ID 1255507684

БС 2013/10 Рс 38
МАЛДЖИЕВА, Вяра Иванова
        Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. Българска академия на науките. Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин". София, Просвета, 2011 / Вяра Малджиева. - Рецензия за книгата. - Рез. на англ. ез.

В: Български език. - ISSN 0005-4283. - Год. 60, бр. 3 (2013), с. 106-112.
80
COBISS.BG-ID 1255121892

БС 2013/10 Рс 39
МЛАДЕНОВА, Маргарита Захариева, 1956-
        Словашко-български тематичен речник / Маргарита Младенова. - Рецензия за кн.: Словашко-български тематичен речник / Величко Панайотов, Диана Иванова, Силвия Лиханова = Slovensko-bulharský tematický slovník / Veličko Panajotov, Diana Ivanova, Silvia Lihanová. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 88-90.
80
COBISS.BG-ID 1255399908

БС 2013/10 Рс 40
СТАНЧЕВ, Свилен Богданов, 1957-
        От традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология / Свилен Станчев. - Рецензия за кн.: English morphology - traditional and cognitive perspectives / Svetlana Nedelcheva. - Shumen : Shumen Univ. Publ. House, 2012


В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 248-250.
80
COBISS.BG-ID 1255448036


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Рс 41
АСПАРУХОВ, Аспарух Александров
        Творецът като мореплавател / Аспарух Аспарухов. - Рецензия за кн.: Джоузеф Конрад Коженьовски : творецът като мореплавател : литература и преселение / Маргрета Григорова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 1 (2013), с. 79-82.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255394532

БС 2013/10 Рс 42
БИКОВ, Тодор Георгиев, 1956-
        Тялото на бляна / Тодор Биков. - Рецензия за кн.: Небесен блян / Минко Танев.- София : Бълг. книжица, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 17 (10 окт. 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254871268

БС 2013/10 Рс 43
ГЕОРГИЕВА, Албена Лазарова, 1954-
        Средновековната култура като интегрална цялост : Георги Минчев. Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското средновековие. София, ПАМ Пъблишинг къмпани ООД, 2011 / Албена Георгиева. - Рецензия за книгата

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 38, бр. 1 (2012), с. 167-170.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255123428

БС 2013/10 Рс 44
ГРИГОРОВА, Людмила Крумова, 1943-
        Никита Станеску или редът на думите / Людмила Григорова. - Рецензия за кн.: Редът на думите / Никита Станеску ; прев. и предг. Огнян Стамболиев. - София : Гея Либрис, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 2-3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255005156

БС 2013/10 Рс 45
ГРИГОРОВА, Маргрета Любомирова, 1964-
        "Бакхусовият слуга" Тувим в огледалото на виното / Маргрета Григорова. - Рецензия за кн.: Nalej mi wina! / Julian Tuwim. - Warszawa : Iskry, 2013


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 7.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1253589220

БС 2013/10 Рс 46
ГРИГОРОВА, Маргрета Любомирова, 1964-
        На лекции при професор Боян Пенев и Калина Бахнева / Маргрета Григорова. - Рецензия за кн.: Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури / Боян Пенев ; състав. и вспът. студия Калина Бахнева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 4.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1253514212

БС 2013/10 Рс 47
ДИМИТРОВА, Златина
        "Начало и край" - поетика на отсъстващия смисъл на живота / Златина Димитрова. "Не желаем обекти на поезия", или за Белослава Димитрова / Николай Трайков. - Рецензия за кн.: Начало и Край / Белослава Димитрова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1253706468

БС 2013/10 Рс 48
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Парадоксите на светлината / Анжела Димчева. - Рецензия за кн.: Тъжна светлина / Любомир Левчев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 16 (10 окт. 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254856164

БС 2013/10 Рс 49
ДИНЧЕВ, Петър Кръстев, 1938-
        Книга за препрочитане / Петър Динчев. - Рецензия за кн.: Светът не може без Ивановци : разкази / Иван Желязков. - София : Изд. ателие Аб, 2011

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 24.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255133412

БС 2013/10 Рс 50
ДИНЧЕВ, Петър Кръстев, 1938-
        Тиха мелодия, която разплаква душата / Петър Динчев. - Рецензия за книгите: Разговор с мълчанието : поезия / Боян Ангелов. - София : Богианна, 2012. Ъндърграунд : лирика / Боян Ангелов. - София : Богианна, 2012

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 36-37.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255142116

БС 2013/10 Рс 51
ЖЕЛЕВА, Десислава, 1989-
        Оля Стоянова "Улица Щастие" / Десислава Желева. - Рецензия за кн.: Улица Щастие / Оля Стоянова. - Пловдив : Жанет 45, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 2.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254835428

БС 2013/10 Рс 52
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Кралят между себе си и краля / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Едуард II / Кристофър Марлоу ; прев. от англ. Евгения Панчева. - София : ИК Изток-Запад, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254431716

БС 2013/10 Рс 53
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Уникалното и универсалното / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: В неподходящо време / Ален Клод Зулцер. - София : Black Flamingo, 2013


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1253935588

БС 2013/10 Рс 54
ЙОРДАНОВА, Милена Петрова
        За учителя и човека Чудомир - анализ на записките му за едно пътуване в Турция / Милена Йорданова. - Рецензия за кн.: Пътуването на Чудомир в Турция (1932) / Хюсеин Мевсим. - Пловдив : Жанет 45, 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 2 (2013), с. 233-235.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255446244

БС 2013/10 Рс 55
КИРИЛОВА, Лидия
        Поезията има корени и тайни сокове я хранят / Лидия Кирилова. - Рецензия за кн.: Перце от дим : [стихотворения] / Мария Донева. - Пловдив : Жанет 45, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254958052

БС 2013/10 Рс 56
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Българската история - "мисия" или кауза? / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: Сестри Палавееви в бурята на историята / Алек Попов. - София : Сиела, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254478820

БС 2013/10 Рс 57
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Душата е врата без дръжка / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: Сестрата на Зигмунд Фройд / Гоце Смилевски. - София : ИК Колибри, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254353636

БС 2013/10 Рс 58
КОКИНОВА, Катерина Бойчева
        Отвъд времето / Катерина Кокинова. - Рецензия за кн.: Kronos / Witold Gombrowicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1253518564

БС 2013/10 Рс 59
КРОНЕВА, Любов Костова
        "Гошко" / Любов Кронева. - Рецензия за кн.: Гошко / Силвия Чолева. - Пловдив : Жанет 45, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255006436

БС 2013/10 Рс 60
КРЪСТЕВ, Петър
        Богатата трапеза на твореца / Петър Кръстев. - Рецензия за кн.: Трапезник : литературна критика : избрано / Пенчо Чернаев. - София : Рал Колобър, 2012

В: Читалище. - ISSN 0324-0746. - Год. 143, бр. 1/3 (2013), с. 25.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255134692

БС 2013/10 Рс 61
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Крали Марко във Фейсбук / Амелия Личева. - Рецензия за кн.: Хей, Крали Марко / Кирил Топалов. - София : Унив. изд. "Свети Климент Охридски", 2013

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 4 (2013), с. 494-495.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255508196

БС 2013/10 Рс 62
МАРИНОВ, Никола
        Алтернатива, която пленява и окото, и ума / Никола Маринов. - Рецензия за книгите от поредицата за деца "Малката Божана" на Божана Апостолова, нарисува Костадин Костадинов, Пловдив, Жанет 45: "Малката Божана в нощта на чудесата" (2012), "Малката Божана в деня на боклуците" (2012), "Малката Божана в подводния свят" (2013), "Малката Божана в магазин за смехорийки" (2013), "Малката Божана и чудовището Тъмп" (2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 6.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254970340

БС 2013/10 Рс 63
НИКОЛОВА, Анита
        Зеленото в "Зелени разкази" II / Анита Николова. - Рецензия за кн.: Зелени разкази II : сборник разкази. - София : Ciela, 2013


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254955748

БС 2013/10 Рс 64
ПАРУШЕВ, Чавдар
        "Ботуша в българската литературна мода" / Чавдар Парушев. - Рецензия за кн.: Ботуша в българската литературна мода: преводите на италианска литература у нас от Освобождението до 1989 г. / Дария Карапеткова. - София : Сиела, 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 3 (2013), с. 380-384.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255464420

БС 2013/10 Рс 65
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Размисли след прочита на "Спомени за хора, камъни и риби" / Яница Радева. - Рецензия за кн.: Спомени за хора, камъни и риби / Борис Христов. - София : Рива, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255006948

БС 2013/10 Рс 66
РАЗБОЙНИКОВА-Фратева, Мая Станкова, 1957-
        Чуждото българско. Ново изследване върху присъствието на България в немскоезични текстове от ХІХ век / Майа Разбойникова-Фратева. - Рецензия за кн.: България: стереотипи и екзотика: техники на сглобяване на български образ в немскоезичната книжнина от ХІХ век / Николай Чернокожев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 684-689.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255594980

БС 2013/10 Рс 67
САБОУРИН, Владимир Едуардо, 1967-
        Дисциплиниране и фарс през XVII век: "Високата комедия на Молиер" на Красимир Христакиев / Владимир Сабоурин. - Рецензия за кн.: Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция / Красимир Христакиев. - В. Търново : Фабер, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 4.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1253707748

БС 2013/10 Рс 68
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Въображението на погледа / Дарин Тенев. - Рецензия за кн.: От Медуза до Магрит : есета по картини / Митко Новков. - София : Агата, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255009508

БС 2013/10 Рс 69
ТЕОФИЛОВ, Иван Николов, 1931-
        За асаните на Калоян Игнатовски / Иван Теофилов. - Рецензия за кн.: Брик Лейн: неделя / Калоян Игнатовски. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2012

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254432484

БС 2013/10 Рс 70
ХАДЖИЕВА, Елена Станкова, 1957-
        Политическата реч - модели на поведение и комуникация / Елена Хаджиева. - Рецензия за кн.: Езикови портрети на български политици / Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012

В: Чуждоезиково обучение. - ISSN 0205-1834. - Год. 40, бр. 5 (2013), с. 690-693.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255596004

БС 2013/10 Рс 71
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        По въздуха / Силвия Чолева. - Рецензия за кн.: Сърцето на ловеца е лисица / Радослав Чичев. - София : Сонм, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254837220


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

БС 2013/10 Рс 72
ГАЙДАРСКА, Бисерка Иванова
        Праисторически солодобивен център Провадия - солницата. Разкопки 2005-2007. Под редакцията на Васил Николов. Българска академия на науките. Национален археологически институт с музей. 2008 / Бисерка Гайдарска. - Рецензия за книгата

В: Годишник на Департамент Археология - НБУ [Нов български университет]. - ISSN 1310-7941. - Т. 7 (2012), с. 187-190.
9
COBISS.BG-ID 1256058084

БС 2013/10 Рс 73
ЗАИМОВА, Рая Йорданова, 1957-
        История на българите в Мизия от Йохан Кристиан фон Енгел / Рая Заимова. - Рецензия за кн.: История на българите в Мизия / Йохан Кристиан фон Енгел ; прев. от нем. и комент. Надежда Андреева. - В. Търново : ПИК, 2009

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 5.
9
COBISS.BG-ID 1253718244

БС 2013/10 Рс 74
КРЕМЕНЛИЕВ, Атанас Георгиев, 1934-
        Die Albanische Korrespondenz : Agenturmeldungen aus Krisenzeiten (Juni 1913 bis August 1914) / Leo Freundlich ; hrsg. von Robert Elsie ; mit einer Einl. von Roswitha Strommer. - München : Oldenbourg, 2012 / Атанас Кременлиев. - Рецензия за книгата. - Загл. на нем. ез.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 137-140.
9
COBISS.BG-ID 1256060388