УДК


0 ОБЩ ОТДЕЛ Рс 1, Рс 2
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Сс 135
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 1, Сс 2, Сс 175
009 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ОБЩИ ВЪПРОСИ Сс 159
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Сс 3
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 4, Сс 5, Сс 6, Сс 7, Сс 173, Сс 184
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Сс 8
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Сс 178


1 ФИЛОСОФИЯ Рс 3, Рс 4
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 9, Сс 10, Сс 13, Сс 24
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Сс 11, Сс 12, Сс 13, Сс 14, Сс 15, Сс 16, Сс 17, Сс 18, Сс 26
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Сс 19
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Сс 20, Сс 29
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 21, Сс 22, Сс 23, Сс 122
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Сс 17, Сс 19, Сс 24, Сс 25, Сс 26, Сс 27, Сс 28, Сс 218
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Сс 106


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Рс 5, Рс 6, Рс 7
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Сс 29
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Сс 30
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 31, Сс 32, Сс 33, Сс 34, Сс 35, Сс 36, Сс 47
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Сс 37, Сс 38


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 8, Рс 9, Рс 10, Рс 11, Рс 12, Рс 13, Рс 14, Рс 15, Рс 16, Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22, Рс 23, Рс 24
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 2, Сс 8, Сс 39, Сс 40, Сс 41, Сс 42, Сс 43, Сс 44, Сс 45, Сс 50, Сс 51
32 ПОЛИТИКА Сс 46
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Сс 47
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 48, Сс 49, Сс 50
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Сс 51
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 52, Сс 53
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Сс 35
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Сс 54
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Сс 55
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Сс 56, Сс 57
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Сс 58
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Сс 59
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Сс 60, Сс 61, Сс 62, Сс 63
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Сс 64, Сс 65, Сс 66
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Сс 67, Сс 68, Сс 69, Сс 70, Сс 71, Сс 72, Сс 73
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 65, Сс 74, Сс 75, Сс 76, Сс 77, Сс 78, Сс 79, Сс 80, Сс 81, Сс 82, Сс 83, Сс 84, Сс 85, Сс 86, Сс 87, Сс 116, Сс 117
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 76, Сс 88, Сс 89, Сс 90, Сс 91, Сс 92, Сс 93, Сс 94, Сс 95, Сс 96, Сс 97, Сс 98, Сс 99, Сс 100, Сс 101, Сс 102, Сс 103, Сс 104, Сс 105, Сс 106, Сс 107, Сс 108, Сс 109
348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО Сс 110
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Сс 111, Сс 112, Сс 113, Сс 114
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 115, Сс 116, Сс 117, Сс 151
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Сс 118
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Сс 119, Сс 149
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 40, Сс 55, Сс 120, Сс 121, Сс 122, Сс 123, Сс 124
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Сс 125, Сс 126, Сс 127, Сс 128, Сс 129, Сс 130
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Сс 131, Сс 132, Сс 133, Сс 134
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Сс 135, Сс 136, Сс 137, Сс 138
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Сс 139
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Сс 140, Сс 141, Сс 142, Сс 143, Сс 144
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Сс 145, Сс 146
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Сс 147, Сс 148
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Сс 149, Сс 150
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 151, Сс 152, Сс 153, Сс 154, Сс 155, Сс 156, Сс 157, Сс 158, Сс 159, Сс 160, Сс 161, Сс 199
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 2, Сс 38, Сс 45, Сс 48, Сс 162, Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 166, Сс 167, Сс 168, Сс 169, Сс 170, Сс 171, Сс 172, Сс 173, Сс 174, Сс 175, Сс 176, Сс 177, Сс 178, Сс 179, Сс 180, Сс 181, Сс 182, Сс 183, Сс 202, Сс 205, Сс 206


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 25
51 МАТЕМАТИКА Сс 142, Сс 184, Сс 185
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Сс 186, Сс 187
53 ФИЗИКА Сс 188, Сс 189
531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Сс 190
532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА Сс 191, Сс 192, Сс 193
576 БИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА И СУБКЛЕТЪЧНИТЕ ЧАСТИЦИ. ЦИТОЛОГИЯ. ИСТОЛОГИЯ. ОРГАНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ Сс 194


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО Рс 26
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Сс 174
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Сс 195
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Сс 196


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Сс 197
7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Рс 27
72 АРХИТЕКТУРА Сс 198, Сс 199
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Сс 5, Сс 328
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Сс 200
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Сс 345
75 ЖИВОПИС Сс 156, Сс 201
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Сс 202
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Сс 203
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Сс 204, Сс 205, Сс 206
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Сс 207
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Сс 152, Сс 208, Сс 209, Сс 210, Сс 211, Сс 212, Сс 213, Сс 214
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Сс 204, Сс 215, Сс 216


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Рс 28, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 32, Рс 33, Рс 34, Рс 35, Рс 36, Рс 37, Рс 38, Рс 39, Рс 40, Сс 217, Сс 218
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Сс 219, Сс 220, Сс 244, Сс 256, Сс 267
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Сс 221, Сс 222, Сс 223, Сс 224, Сс 269
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 225, Сс 226, Сс 262
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Сс 227, Сс 249
804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК Сс 254
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Сс 228
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 229, Сс 230
808.2 РУСКИ ЕЗИК Сс 231, Сс 232, Сс 233, Сс 234, Сс 235, Сс 236, Сс 237, Сс 238, Сс 239, Сс 240, Сс 241, Сс 242, Сс 262
808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК Сс 243
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 140, Сс 244, Сс 245, Сс 246, Сс 247, Сс 248, Сс 249, Сс 250, Сс 251, Сс 252, Сс 253, Сс 254, Сс 255, Сс 256, Сс 257, Сс 258, Сс 259, Сс 260, Сс 261, Сс 262, Сс 263
809.155 НОВОПЕРСИЙСКИ ЕЗИК (ФАРСИ) Сс 264
809.43 ТЮРКСКО-ТАТАРСКИ ЕЗИЦИ Сс 265
809.435 ТУРСКИ ЕЗИК Сс 266
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 41, Рс 42, Рс 43, Рс 44, Рс 45, Рс 46, Рс 47, Рс 48, Рс 49, Рс 50, Рс 51, Рс 52, Рс 53, Рс 54, Рс 55, Рс 56, Рс 57, Рс 58, Рс 59, Рс 60, Рс 61, Рс 62, Рс 63, Рс 64, Рс 65, Рс 66, Рс 67, Рс 68, Рс 69, Рс 70, Рс 71
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Сс 267, Сс 268
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Сс 237, Сс 269
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 270, Сс 271
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 272
839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ Сс 273
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 9
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Сс 274
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 275, Сс 276, Сс 277, Сс 278, Сс 279
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 243
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 280, Сс 281, Сс 282, Сс 283, Сс 284, Сс 285, Сс 286, Сс 287, Сс 288, Сс 289, Сс 290
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Сс 171, Сс 291, Сс 292, Сс 293, Сс 294, Сс 295, Сс 296, Сс 297, Сс 298
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Сс 299, Сс 300, Сс 301
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 302


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Рс 72, Рс 73, Рс 74
902 АРХЕОЛОГИЯ Сс 303
903 ПРЕДИСТОРИЯ Сс 304, Сс 305, Сс 306, Сс 307
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 308, Сс 309, Сс 310, Сс 311, Сс 312, Сс 313, Сс 314, Сс 315, Сс 316, Сс 317, Сс 318, Сс 319, Сс 320, Сс 321, Сс 322, Сс 323, Сс 324, Сс 325, Сс 326, Сс 327, Сс 328, Сс 329, Сс 330
913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ. ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ Сс 331
92 БИОГРАФИИ Сс 32, Сс 124, Сс 146, Сс 166, Сс 184, Сс 185, Сс 188, Сс 189, Сс 194, Сс 203, Сс 216, Сс 217, Сс 230, Сс 273, Сс 287, Сс 302, Сс 309, Сс 332, Сс 341
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 217, Сс 312, Сс 332, Сс 333, Сс 334, Сс 335, Сс 336, Сс 337, Сс 338
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Сс 339
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Сс 338
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Сс 340
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Сс 341
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Сс 342, Сс 343, Сс 344, Сс 346
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Сс 34, Сс 37, Сс 290, Сс 342, Сс 345, Сс 346