Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 11СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2013/11 Сс 1
ДЕНЧЕВ, Стоян Георгиев, 1953-
        Метонимичната интеракция - символното метазнание на бъдещето / Стоян Денчев, Александра Куманова, Николай Василев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 39-53.
001
COBISS.BG-ID 1255634404

БС 2013/11 Сс 2
ЛАЗАРОВА, Ерика Георгиева, 1954-
        Лица на паметта - златното минало и настояще на българската наука / Ерика Лазарова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 227-235.
Интервютата с български учени с цел получаване на панорамна картина на българския научен живот
001
303.6:008
930.2
COBISS.BG-ID 1255687652


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/11 Сс 3
АБАДЖИЕВ, Искрен
        Информационни ресурси в книгоиздаването / Искрен Абаджиев. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 531-536.
002.19:519.688
COBISS.BG-ID 1255858916

БС 2013/11 Сс 4
БЕРËЗКИНА, Наталья Юрьевна
        Исследование книжной культуры Беларуси и России: научное сотрудничество РАН и НАН Беларусии / Наталья Ю. Березкина, Людмила А. Авгуль. - РАН - Руска академия на науките. - НАН - Национална академия на науките

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 312-317.
002(476+470)
COBISS.BG-ID 1255727588

БС 2013/11 Сс 5
ЗАГОРОВ, Васил Йорданов
        Правна регламентация на книжовните занимания в България (1878-1908) / Васил Загоров

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 90-99.
002(497.2)(094)
COBISS.BG-ID 1255636452

БС 2013/11 Сс 6
ХАДЖИРАЧЕВ, Иван Иванов
        Подходи при изграждането на една плуралистична и хуманистична философска библиология / Иван Хаджирачев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 514-527.
002.19
028
316.77
COBISS.BG-ID 1255858148


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

БС 2013/11 Сс 7
ЦОКОВ, Цветомир
        Визуалната комуникация - отражение и израз на културното развитие / Цветомир Цоков

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 275-286.
003:316.77
COBISS.BG-ID 1255722468

БС 2013/11 Сс 8
DIMA, Teodor, 1939-
        Semiotic hypostases of dispositional explanation / Teodor Dima. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 131-138.
003.000.1
800.1
COBISS.BG-ID 1255619556


007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

БС 2013/11 Сс 9
БОЯНОВ, Кирил Любенов, 1935-
        Влияние на приеманата и обработвана информация върху поведението на човека / Кирил Боянов. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 10-18.
007
COBISS.BG-ID 1256240356


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/11 Сс 10
ВЕЛЕВ, Венцислав Иванов, 1970-
        Създаването на регионален център за нематериално културно наследство в София под егидата на ЮНЕСКО - пример за устойчиво развитие и сътрудничество сред страните от Югоизточна Европа / Венцислав Велев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 255-262.
008:327.722(497.2)
COBISS.BG-ID 1255720676

БС 2013/11 Сс 11
КОЛАРСКА, Ирина
        Денят на св.св.Кирил и Методий в Чехия - единство между религиозното и светското / Ирина Коларска. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 24-33.
008(437.1=867)
23/28
COBISS.BG-ID 1256271076


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/11 Сс 12
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        Библиотеката: пренареждане / Алберт Бенбасат

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 38-41.
Мястото на личната библиотека в съвременния свят
027.1
COBISS.BG-ID 1256213220

БС 2013/11 Сс 13
ЗЛАТКОВА, Пламена Емилова
        Съвременният студент в контекста на обществото на знанието / Пламена Златкова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 181-187.
Ролята на библиотеките за информационната компетентност на българските студенти
027:519.688
378.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1255683300

БС 2013/11 Сс 14
ИЛИЕВ, Илиан
        Библиотеките в Web 2.0 - метаморфози на мисията: книжната и уебиндустрията в момента / Илиан Илиев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 624-627.
024:681.324
COBISS.BG-ID 1255903460

КЕНДЕРОВА, Стоянка Тодорова, 1947-
        Иран и неговата история във фонда на Българската национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Вж Сс 365

БС 2013/11 Сс 15
МАТВЕЕВА, Ирина Юрьевна
        Информационное влияние в условиях библиотечного воздействия / Ирина Юрьевна Матвеева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 127-130.
021:681.324
COBISS.BG-ID 1255640548

БС 2013/11 Сс 16
МЕЛЕНТИЕВА, Юлия П.
        Социальные и педагогические функции семейного чтения как важнейшей модели чтения / Юлия П. Мелентиева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 137-142.
028.6-053.2
37.018.1
COBISS.BG-ID 1255643620

БС 2013/11 Сс 17
МИНЧЕВА, Калина Кръстева
        Еволюция на модела "библиотека-архив-музей" / Калина Минчева. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 541-545.
021:681.324
COBISS.BG-ID 1255860964

БС 2013/11 Сс 18
МИТЕВ, Николай Атанасов
        Приложение на система от показатели за качествена оценка на университетските библиотеки / Николай Митев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 173-180.
027.7
COBISS.BG-ID 1255682532

БС 2013/11 Сс 19
МИХАЙЛОВА, Анна В.
        Современные возможности библиотеки ВУЗА / Анна В. Михайлова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 546-548.
027.7:681.324
COBISS.BG-ID 1255862244

БС 2013/11 Сс 20
МОДЕВА-Нанкова, Мариела Тодорова, 1971-
        Актуални насоки за развитие на взаимодействието между библиотеката и обществените организации в информационното общество / Мариела Нанкова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 131-136.
021:681.324
COBISS.BG-ID 1255641572

МУСАКОВА, Елисавета Владимирова, 1955-
        Beati Possidentes Вж Сс 285

БС 2013/11 Сс 21
ПАРИЖКОВА, Любомира Петрова
        Възможности за прилагане на немския опит при стимулиране на четенето / Любомира Парижкова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 154-157.
028.6(497.2:430)
COBISS.BG-ID 1255678692

БС 2013/11 Сс 22
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Как чрез медиите да привлечем нови потребители на библиотеката / Евгения Русинова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 5-10.
021:659.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1256190692

БС 2013/11 Сс 23
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Популяризиране на библиотечно-библиографски знания (практики от миналото) / Евгения Русинова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 107-112.
027.6:331.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1255637220

БС 2013/11 Сс 24
СОКОЛОВ, Аркадий Васильевич, 1934-
        Библиотечный гуманизм в информационном обществе риска / Аркадий В. Соколов

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 69-81.
021:681.324
COBISS.BG-ID 1255634916

БС 2013/11 Сс 25
СТАЙКОВ, Марио Василев
        Дигитална реставрация на печатни произведения: проблеми и преимущества / Марио Стайков

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 171-172.
025.7:681.322.07
COBISS.BG-ID 1255680996

БС 2013/11 Сс 26
СТОЙКОВА, Добринка Атанасова
        Възможности за стимулиране на четенето на деца и ученици в България / Добринка Стойкова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 143-153.
028.6-053.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1255678436

ХАДЖИРАЧЕВ, Иван Иванов
        Подходи при изграждането на една плуралистична и хуманистична философска библиология Вж Сс 6

БС 2013/11 Сс 27
ЦВЕТКОВА, Милена Иванова, 1970-
        Читателят - приоритетна позиция пред автора / Милена Цветкова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 35-37.
028.01
COBISS.BG-ID 1256212452

БС 2013/11 Сс 28
        The ROLE of the libraries in the information society / Ahmet Altay ... [и др.] . - Други авт.: Ammar Tekin, Bahtiyar Dursun, Mustafa Yayla. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 118-126.
021:681.324
COBISS.BG-ID 1255639524


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/11 Сс 29
БЪЛГАРСКА академия на науките
        Отчет за дейността на Българската академия на науките през 2012 г.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 57-100.
061.12(042)(497.2)"2012"
COBISS.BG-ID 1256242148


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/11 Сс 30
МАНЕВА, Мария Неделчева
        Читателски мнения относно вестника / Мария Манева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 188-207.
07:32.019.5
316.77
COBISS.BG-ID 1255685092


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БС 2013/11 Сс 31
ДИМИТРОВ, Димитър Александров
        Някои литургични особености на първото издание на Типика на митрополит Никодим от 1959 г. / Димитър Димитров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 50-64.
091(497.2)
264
COBISS.BG-ID 1255918820

СТОЯНОВА, Грета Живкова
        Проложното житие за свети Кирил Философ в ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра Вж Сс 299


1 ФИЛОСОФИЯ

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2013/11 Сс 32
TǍNǍSESCU, Gabriela
        The status of philosophy - sources of the Spinozan conception of the freedom of philosophy / Gabriela Tǎnǎsescu. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 199-208.
101(091)(492)
COBISS.BG-ID 1255663076


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БС 2013/11 Сс 33
АНАСТАСОВА, Екатерина Андреева
        Зор Алеф и Единното учение - между България, Русия и ЕС / Екатерина Анастасова. - ЕС - Европейски съюз. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 82-91.
133
COBISS.BG-ID 1256457956

БС 2013/11 Сс 34
AIFTINCǍ, Marin
        Communication and artistic expression / Marin Aiftincǎ. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 147-150.
130.2
18
COBISS.BG-ID 1255638244


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БС 2013/11 Сс 35
ВАСИЛЕВ, Георги Вълчев, 1944-
        Богомилството по днешните румънски земи / Георги Василев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 84-89.
141.33(498)(091)
272/273(498)(091)
COBISS.BG-ID 1255635684

БС 2013/11 Сс 36
ТОНЧЕВА, Светослава Петрова
        Антропософската менталност - духовно-научен светоглед? / Светослава Тончева. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 92-98.
Философската система на Рудолф Щайнер
141.33
COBISS.BG-ID 1256458468

ХРИСТОВ, Христо Василев, 1951-
        Етически измерения на антропоцентризма Вж Сс 45

БС 2013/11 Сс 37
IOVAN, Marţian, 1946-
        Modern world issues from the perspective of anthropology / Marţian Iovan

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 221-224.
По повод кн.: Antropologia si problemele lumii moderne / Claude Lévi-Strauss. - Iaşi : Polirom Publishing House, 2011
141.31
COBISS.BG-ID 1255692004

БС 2013/11 Сс 38
SMOKROVIĆ, Ana, 1985-
        Chomsky and Foucault on human nature - a perspective for reconciliation / Ana Smokrović . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 181-190.
По повод книгата "The Chomsky-Foucault debate: on human nature", New York, New Press, 2006
141.31
COBISS.BG-ID 1255654116


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/11 Сс 39
ЙОНКОВА, Красимира Александрова, 1961-
        Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност / Красимира Йонкова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 379-385.
159.93/.95
COBISS.BG-ID 1256041700


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БС 2013/11 Сс 40
FUŠ, Mirela, 1987-
        An acquaintance constraint and a cognitive significance constraint on singular thought / Mirela Fuš. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 163-174.
165
COBISS.BG-ID 1255642596

БС 2013/11 Сс 41
GINEV, Dimitǎr Jordanov
        On the divergent being of science's theoretical objects / Dimitri Ginev. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 209-220.
165
COBISS.BG-ID 1255663588

БС 2013/11 Сс 42
JURJAKO, Marko, 1985-
        Self-deception and the selectivity problem / Marko Jurjako. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 151-162.
165
COBISS.BG-ID 1255640804

БС 2013/11 Сс 43
LICON, Jimmy Alfonso
        Sceptical theism and the problem of epistemic evil: why sceptical theism is philosophically costly / Jimmy Alfonso Licon. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 175-180.
165
COBISS.BG-ID 1255648484

БС 2013/11 Сс 44
VASILE, Mihai D.
        The endless truth in the P. M. formal systems : in honor of the Principia Mathematica (1910-1913) of Bertrand Russell / Mihai D. Vasile. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 139-146.
164
510.6
COBISS.BG-ID 1255620580


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БС 2013/11 Сс 45
ХРИСТОВ, Христо Василев, 1951-
        Етически измерения на антропоцентризма / Христо Христов. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 369-378.
17.02
141.31
COBISS.BG-ID 1256041444

ČOLAKOV, Petǎr
        The role of rationality in the formulation and compliance with the principles of justice Вж Сс 103


18 ЕСТЕТИКА

БС 2013/11 Сс 46
ЙОРДАНОВ, Орлин, 1971-
        Вкусът като антиномия между свобода и необходимост / Орлин Йорданов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 89-98.
18
COBISS.BG-ID 1255960804

AIFTINCǍ, Marin
        Communication and artistic expression Вж Сс 34


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БС 2013/11 Сс 47
МАРИНОВА, Анна Ангелова, 1972-
        Личността на Мелхиседек в Кумран / Анна Маринова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 65-73.
221
COBISS.BG-ID 1255920868


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/11 Сс 48
ГРАДЕВ, Владимир Николаев, 1963-
        Философът и светлините от Изтока / Владимир Градев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 80-88.
Паралели между западното и източното мислене и философия
21
COBISS.BG-ID 1255959268


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БС 2013/11 Сс 49
ТРАЙЧЕВ, Емил, 1958-
        Божият народ като общност в перспективата на Книга Деяния на св. апостоли / Емил Трайчев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 5-14.
226
COBISS.BG-ID 1255916004

БС 2013/11 Сс 50
ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова
        Християнското културно-историческо наследство и репродуктивното здраве / Светла Шапкалова. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 263-270.
Тълкуване на библейски цитати относно репродуктивното здраве
22.07:613.88
COBISS.BG-ID 1255720932

БС 2013/11 Сс 51
ЯНАКИЕВ, Калин Тодоров, 1956-
        Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане : ч. 2 / Калин Янакиев. - Продълж. от бр. 8 (2012)

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 57-67.
225
COBISS.BG-ID 1255956964


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/11 Сс 52
БЛАГОЕВ, Горан Тасев, 1967-
        Архонтите като част от неофеодалната перспектива на Българската църква / Горан Благоев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 44-53.
281.962
COBISS.BG-ID 1255950820

ВАСИЛЕВ, Георги Вълчев, 1944-
        Богомилството по днешните румънски земи Вж Сс 35

ВАЧЕВ, Хитко Стефанов, 1959-
        За ролята на църквата в изграждането на храмовата мрежа в Търновската митрополия през ХV-ХVІІІ век Вж Сс 363

ДИМИТРОВ, Димитър Александров
        Някои литургични особености на първото издание на Типика на митрополит Никодим от 1959 г. Вж Сс 31

БС 2013/11 Сс 53
КИРИЛ (Говорун), архимандрит, 1974-
        Всеправославният събор не бива да е парадно мероприятие : с архимандрит Кирил (Говорун) разговаря Златина Каравълчева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 54-56.
281.6/.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1255956452

КОЛАРСКА, Ирина
        Денят на св.св.Кирил и Методий в Чехия - единство между религиозното и светското Вж Сс 11

БС 2013/11 Сс 54
КРЪСТИЧ, Зоран, 1962-
        Клерикализмът и лаицизмът - две крайности в разбирането за служенията в църквата / Зоран Кръстич ; прев. от сръб. Свилен Тутеков

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 24-30.
264
COBISS.BG-ID 1255919588

БС 2013/11 Сс 55
НИКОЛЧЕВ, Дилян Николаев, 1961-
        "Няма нищо да върша по принуда, макар и от силни на деня" : от епископската клетва до клетвопрестъплението / Дилян Николчев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 36-43.
262
COBISS.BG-ID 1255950308

БС 2013/11 Сс 56
ПАНАЙОТОВ, Веселин Божков, 1955-
        Литургическо творчество на Кирил Философ и Методий / Веселин Панайотов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 438-461.
264
886.7-023.09
881-023.09
COBISS.BG-ID 1256175844

БС 2013/11 Сс 57
СТЕФАНОВ, Стефан М.
        Светинята е за светите / презвитер Стефан М. Стефанов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 31-35.
264
COBISS.BG-ID 1255949540


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2013/11 Сс 58
ЛОЗАНОВА, Галина Каменова
        Великанът Аудж ибн Анак и пророкът Нух / Галина Лозанова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 45-52.
Варианти на разказа в писмените ислямски източници и в устните предания на българската мюсюлманска общност от Югозападна България
297.18
COBISS.BG-ID 1256456164


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БС 2013/11 Сс 59
ЛАЗАРОВА, Антония Николова
        Интегриране на психологически инструментариум в социално-икономически въпросник - практически аспекти / Антония Лазарова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 359-368.
303.6:159.9.07
COBISS.BG-ID 1256040420

БС 2013/11 Сс 60
ЛАЗАРОВА, Антония Николова
        Специфика на данните в социално-икономически въпросник, базиран в Интернет среда / Антония Лазарова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 347-358.
Статистически методи за изследване на данните в онлайн базиран въпросник
303.6:519.23
COBISS.BG-ID 1256040164

ЛАЗАРОВА, Ерика Георгиева, 1954-
        Лица на паметта - златното минало и настояще на българската наука Вж Сс 2


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2013/11 Сс 61
ХАРАЛАМПИЕВ, Калоян Валентинов
        Демографски характеристики на "западноевропейския" и "източноевропейския" клъстер и на клъстера "САЩ, Швейцария" през ХХ век / Калоян Харалампиев, Георги Найденов. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 457-470.
314.18(4+73)"19"
COBISS.BG-ID 1256086500


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/11 Сс 62
АТАНАСОВА-Кръстева, Невена Цветкова
        Световният тероризъм и феноменът камикадзе / Невена Атанасова-Кръстева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 430-442.
316.62:327.88
COBISS.BG-ID 1256044772

БС 2013/11 Сс 63
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        Новият дигитален морал / Алберт Бенбасат

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 113-117.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1255637732

БС 2013/11 Сс 64
БОЙКОВА, Фани Евгениева
        За някои прагматични особености на онлайн общуването във Фейсбук / Фани Бойкова, Людмила Бойкова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 417-424.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1256174052

БОРИСОВ, Борис Йорданов
        Социални мрежи и маркетинг на туристическия продукт Вж Сс 97

БС 2013/11 Сс 65
ГЕРГОВА, Лина Максимова
        Етностереотипи и труд (граждани, не-граждани и свръх-граждани) / Лина Гергова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 73-81.
316.347(=867)
COBISS.BG-ID 1256457444

БС 2013/11 Сс 66
КАЛЧЕВА, Силвия
        Ефективното управление на знания - необходимост и конкурентно предимство за организациите от ХХІ век / Силвия Калчева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 628-633.
316.43"20"
65.01
COBISS.BG-ID 1255903716

МАНЕВА, Мария Неделчева
        Читателски мнения относно вестника Вж Сс 30

БС 2013/11 Сс 67
МОДЕВА, Румяна Томова
        Убеждаващата публичност на социалната мрежа Facebook в междукултурната комуникация / Румяна Модева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 361-368.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1255736804

БС 2013/11 Сс 68
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова
        Културни пространства на образованите женски елити в София (XIX - средата на ХХ век): градска топография и културна памет / Жоржета Назърска

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 210-213.
316.334.56-055.2(497.223)"18/19"
COBISS.BG-ID 1255685860

БС 2013/11 Сс 69
НАКОВА, Албена Илиева
        Етническа памет и толерантност / Албена Накова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 334-346.
Междуетническите отношения в България преди 1989 г. и днес
316.347(497.2)
COBISS.BG-ID 1256039396

БС 2013/11 Сс 70
НИКОЛОВ, Чавдар Иванов, 1954-
        Трансформация на обществото на безогледния егоизъм / Чавдар Николов

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 74-80.
Българското общество в условията на прехода през последните 25 години
316.32(497.2)
COBISS.BG-ID 1256023012

БС 2013/11 Сс 71
ПАЛАШЕВ, Николай Георгиев, 1959-
        Комуникационната сигурност в контекста на информационното общество / Николай Палашев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 354-360.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1255735780

ХАДЖИРАЧЕВ, Иван Иванов
        Подходи при изграждането на една плуралистична и хуманистична философска библиология Вж Сс 6

БС 2013/11 Сс 72
ЧАВДАРОВА, Велислава Атанасова
        Психологически аспекти на организационната диагноза / Велислава Чавдарова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 401-411.
316.43
65.012
COBISS.BG-ID 1256042724

БС 2013/11 Сс 73
ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов, 1970-
        Изграждане на комуникативни мрежи посредством теорията на малките йерархични светове (hierarchical small worlds) / Юрий Янакиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 420-429.
316.6
COBISS.BG-ID 1256044260

БС 2013/11 Сс 74
ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов, 1970-
        Психо-социални измерения на комуникативните пространства / Юрий Янакиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 412-419.
316.77
COBISS.BG-ID 1256043748


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БРАГ, Реми, 1947-
        Възможни ли са не-теократичните режими? Вж Сс 78

БС 2013/11 Сс 75
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Основни характеристики на съвременния български капитализъм / Васил Проданов

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 63-73.
321.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1256021220

БС 2013/11 Сс 76
СКИДЕЛСКИ, Робърт, 1939-
        На социализма е съдено да наследи капитализма / Робърт Скиделски ; прев. от рус. Димитър Димитров

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 23-24.
321.6
COBISS.BG-ID 1256014820

БС 2013/11 Сс 77
ФРУМКИН, Константин Григориевич, 1970-
        Какво идва след капитализма? : опити за отговор на стария въпрос / Константин Фрумкин ; прев. от рус. Иван Динков-младши

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620
Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 7-22.
Год. 16, бр. 5/6 (2013), с. 14-26.
321.6
COBISS.BG-ID 1256007140


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

БС 2013/11 Сс 78
БРАГ, Реми, 1947-
        Възможни ли са не-теократичните режими? / Реми Браг ; прев. от англ. Слава Янакиева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 68-79.
322
321.6/.8
COBISS.BG-ID 1255957988


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/11 Сс 79
БОНЕВ, Ангел Иванов, 1929-
        Проблеми на прехода : анализ въз основа на действителността в Хасковска област / Ангел Бонев

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 81-99.
323(497.23-32)
338(497.23-32)
COBISS.BG-ID 1256024292

ДОНЧЕВ, Дончо, 19??
        Съвременен Китай - смяна на поколенията във властта Вж Сс 89

БС 2013/11 Сс 80
СЕГЕДА, Сергей Петрович, 1949-
        Турците-месхетинци от Южна Украйна: проблеми на етнокултурната адаптация / Сергей П. Сегеда ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 141-150.
323.1(477=943.5)
COBISS.BG-ID 1256560868

БС 2013/11 Сс 81
УОЛЪРСТЕЙН, Имануел Морис, 1930-
        Венецуела след Чавес / Имануел Уолърстейн ; прев. [от англ.] Иван Динков-младши

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 114-117.
323(87)
COBISS.BG-ID 1256043492


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/11 Сс 82
ПЕНЧЕВ, Владимир Маринов
        За хората и термините, или за българите извън България / Владимир Пенчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 3-13.
325.25(=867)
808.67-316.6
COBISS.BG-ID 1256269540


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/11 Сс 83
ИЗБАСТИН, Темиртай, 1957-
        Интервю с Н. Пр. Темиртай Избастин, ръководител на посолството на Република Казахстан в България

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 4 (2013), с. 6-8.
327(574:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255679204

БС 2013/11 Сс 84
КАЛЕЙНСКА, Теодора Иванова, 1961-
        Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство / Теодора Калейнска. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 548-558.
327.7:061.1СЕ
342.7(4)
COBISS.BG-ID 1256097764

БС 2013/11 Сс 85
МИСТРИК, Карол, 1967-
        Н. Пр. Карол Мистрик - посланик на Словашката република: Двустранните ни отношения са основани на близостта на нашите народи / интервю на Валентин Костов

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 5-7.
327(437.6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255601124

БС 2013/11 Сс 86
СХОЯН, Арсен
        Н. Пр. Арсен Схоян - посланик на Република Армения: За много арменци България е втора родина / интервю на Валентин Костов

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 2 (2013), с. 4-6.
327(479.25:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255635428

БС 2013/11 Сс 87
ФРАНУЛИЧ, Динка, 1955-
        Динка Франулич - хърватски шарже д'афер в България: "Двустраните ни отношения се развиват отлично!" / интервю на Валентин Костов

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 3 (2013), с. 6-8.
327(497.13:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255644644


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/11 Сс 88
ДИНКОВ, Иван Иванов
        Управлението на ГЕРБ - един предизвестен провал / Иван Динков-младши

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 50-61.
328(497.2)
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1256019940


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

ДИНКОВ, Иван Иванов
        Управлението на ГЕРБ - един предизвестен провал Вж Сс 88

БС 2013/11 Сс 89
ДОНЧЕВ, Дончо, 19??
        Съвременен Китай - смяна на поколенията във властта / Дончо Дончев

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620
Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 101-113.
Год. 16, бр. 5/6 (2013), с. 78-97.
Основни моменти от развитието на Китайската комунистическа партия и Китайската народна република от революцията през 1949 г. до наши дни
329(510)ККП
323(510)
COBISS.BG-ID 1256025316

БС 2013/11 Сс 90
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        За нова социална и отговорна държава / Сергей Станишев. - Заглавието е на редакцията

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 25-36.
Текстът следва политическия доклад на председателя на Българската социалистическа партия Сергей Станишев на 48 конгрес, 16 февр. 2013 г.
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1256016612

БС 2013/11 Сс 91
ТАШЕВ, Ивелин Панайотов
        Умират ли партиите? / Ивелин Ташев. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 451-456.
Развитие на политическите партии в България
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1256045796


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БС 2013/11 Сс 92
ДЕЛИВЕРСКИ, Йордан Георгиев
        Приложни аспекти на антикорупционните планове / Йордан Деливерски. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 652-657.
330.162(497.2)
COBISS.BG-ID 1255904740


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2013/11 Сс 93
ИВАНОВ, Дмитрий, 1968-
        Свръхновата икономика / Дмитрий Иванов ; прев. от рус. Пенка Кънева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 292-301.
330.342.2
COBISS.BG-ID 1256050148


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БС 2013/11 Сс 94
ПЕТРОВА, Мирослава Надкова, 1977-
        Нови стратегии за планиране на работното пространство. Предпоставки и специфики / Мирослава Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 503-517.
331.4
COBISS.BG-ID 1256088548


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/11 Сс 95
        ДИНАМИЧНО разширение на Закона за паричното обръщение. Ч. 1, Принципи и приложение в икономическото управление. Ч. 2, Обосновка на принципите и числени илюстрации / Вълко Петров ... [и др.]. - Други авт.: Орлин Пенков, Атанас Каринков, Методи Станчев, Иван Савов, Георги Георгиев. - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989
Год. 126, бр. 3 (2013), с. 19-27.
Год. 126, бр. 5 (2013), с. 36-44.
336.74:681.324
COBISS.BG-ID 1256240612


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/11 Сс 96
БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Дълговата криза и проблемите на социалната сигурност / Ваня Банабакова, Валентина Стоянова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 471-479.
338.124.4
COBISS.BG-ID 1256086756

БОНЕВ, Ангел Иванов, 1929-
        Проблеми на прехода : анализ въз основа на действителността в Хасковска област Вж Сс 79

БС 2013/11 Сс 97
БОРИСОВ, Борис Йорданов
        Социални мрежи и маркетинг на туристическия продукт / Борис Борисов

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 436-440.
338.48:339.13
316.77
COBISS.BG-ID 1255770852

БС 2013/11 Сс 98
ГАБРОВСКА, Свободозаря Маркова
        Информационният подход в основата на информационен модел на Интернет маркетингова стратегия / Свободозаря Габровска, Недялко Шопов

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 477-486.
Модел на Интернет маркетингова стратегия, насочен към туристическия бранш
338.48:681.324.06
COBISS.BG-ID 1255778020

БС 2013/11 Сс 99
ЖЕКОВА, Вяра Стойкова
        Икономическата криза като глобален проблем пред света / Вяра Жекова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 480-484.
338.124.4(100)
COBISS.BG-ID 1256087012

БС 2013/11 Сс 100
КЬОСЕВА, Милена Иванова
        Културно-историческо наследство и туризъм - точки на пресичане, проблеми и възможности за развитие / Милена Кьосева-Китова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 537-547.
338.48-6:7/8(497.2)
COBISS.BG-ID 1256096740

БС 2013/11 Сс 101
ПЕТКОВА, Елена Симеонова
        Методика за анализ и оценка на културно-познавателния туризъм в туристическа дестинация и насоки за приложението му в конкретен регион на Република България - Пловдивски регион / Елена Петкова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 518-529.
338.48-6:7/8(497.234-32)
COBISS.BG-ID 1256091108


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/11 Сс 102
КАЛЧЕВА, Стефка Петкова
        Аутсорсингът. Приложение / Стефка Калчева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 530-536.
339.91
339.94
COBISS.BG-ID 1256092388

КАЛЧЕВА, Стефка Петкова
        Аутсорсингът. Приложение Вж Сс 102


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БС 2013/11 Сс 103
ČOLAKOV, Petǎr
        The role of rationality in the formulation and compliance with the principles of justice / Peter Cholakov. - Рез. на англ. ез.

В: Balkan Journal of Philosophy. - ISSN 1313-888X. - Год. 5, бр. 2 (2013), с. 191-198.
Идеите на Джон Ролс, отразени в книгата му "A theory of justice", 1971
340.12:17
177.9:34
COBISS.BG-ID 1255660516


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

ГОЛЕВА, Поля Неделчева, 1954-
        Нерешени въпроси на отговорността на държавата за вреди, причинени на физически и юридически лица Вж Сс 110


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/11 Сс 104
БЕЛЕВА, Йорданка Иванова, 1977-
        Европейският център за парламентарни проучвания и документация (ЕЦППД) като информационна мрежа има снимки / Йорданка Белева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 528-530.
342.53:681.324(4)
COBISS.BG-ID 1255858660

БС 2013/11 Сс 105
ГЕОРГИЕВ, Кръстю Георгиев
        Власт и отговорност на държавния глава / Кръстю Георгиев. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 110-135.
342.51
COBISS.BG-ID 1256210148

БС 2013/11 Сс 106
ГРАДИНАРОВ, Борислав Николов
        Правото на комуникация като основно човешко право и неговото "регулиране" / Борислав Градинаров. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 46-58.
342.7
COBISS.BG-ID 1256208868

КАЛЕЙНСКА, Теодора Иванова, 1961-
        Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство Вж Сс 84


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2013/11 Сс 107
КОНДЕВА-Елчинова, Ружена Георгиева
        Експертизи при разследване на посегателства против горското стопанство / Ружена Кондева-Елчинова. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 159-175.
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1256210916

БС 2013/11 Сс 108
ПАВЛОВ, Христо Павлов, 1982-
        Модел за работа със следствени версии / Христо Павлов. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 136-158.
343.98
COBISS.BG-ID 1256210404

БС 2013/11 Сс 109
ПЕТКОВА, Даниела Стефанова
        Мотивация за извършване на леки престъпления / Даниела Петкова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 443-450.
343.95
COBISS.BG-ID 1256045284


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/11 Сс 110
ГОЛЕВА, Поля Неделчева, 1954-
        Нерешени въпроси на отговорността на държавата за вреди, причинени на физически и юридически лица / Поля Голева. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 25-45.
Отговорността на държавата за нанесени вреди при неспазване на правото на Европейския съюз
347.5
341.6
COBISS.BG-ID 1256208612

БС 2013/11 Сс 111
ДИМИТРОВА-Гализова, Мариела Петрова
        Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика / Мариела Димитрова-Гализова . - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 559-571.
347.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1256099556

БС 2013/11 Сс 112
ЗАГОРОВ, Васил Йорданов, 1980-
        Из историята на авторското право в България (1878-1948) / Васил Загоров

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 25-34.
347.78(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256210660

БС 2013/11 Сс 113
КОЕВ, Красимир Стоянов, 1964-
        Някои проблеми във връзка с допустимостта и способите за прехвърляне на права от предварителен договор по ЗЗД / Красимир Коев. - ЗЗД - Закон за задълженията и договорите. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 86-109.
347.4
COBISS.BG-ID 1256209892

БС 2013/11 Сс 114
ТРЕНЧЕВА, Тереза Стоянова
        Интелектуалната собственост и университетите в България / Тереза Тренчева, Събина Ефтимова. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 287-292.
347.77/.78:378(497.2)
COBISS.BG-ID 1255722980


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БС 2013/11 Сс 115
ПЕНЧЕВ, Георги Петров, 1957-
        Правна защита на Черноморското крайбрежие на Република България: екологоправни аспекти / Георги Пенчев. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 5-24.
349.6(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1256208356


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/11 Сс 116
ДАМЯНОВ, Дамян Николов, 1946-
        Законът за развитие на академичния състав в Република България - необходимост от промени / Дамян Дамянов

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 50-56.
351.85:001(497.2)
COBISS.BG-ID 1256241892

БС 2013/11 Сс 117
МАРКОВ, Костадин Янков
        Разработване и утвърждаване на вътрешни правила за дейността на инспекторатите в административната система / Костадин Марков. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 485-493.
351.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1256087524

БС 2013/11 Сс 118
МАРКОВ, Костадин Янков
        Разработване на методика за инспекционната дейност на инспекторатите, структурирани в административната система / Костадин Марков. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 494-502.
351.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1256087780

БС 2013/11 Сс 119
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        "Простаците" и паметта: културната политика на БЗНС 1920-1923 г. / Николай Поппетров. - БЗНС - Български Земеделски Народен Съюз

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 100-106.
351.85(497.2)"1920/1923"
COBISS.BG-ID 1255636964


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/11 Сс 120
НЕЙКОВА, Мария, 1967-
        Децентрализацията от общината към кметствата - скъсяване на дистанцията между гражданите и властта / Мария Нейкова. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 59-80.
352.07(497.2)
COBISS.BG-ID 1256209124

БС 2013/11 Сс 121
НЕЙКОВА, Мария, 1967-
        Принципът на субсидиарността - основен инструмент за регионализация и децентрализация / Мария Нейкова. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 20 (2013), с. 81-85.
Принципи за разпределение на правомощията между централно, регионално и местно ниво в Европейския съюз
352/354(4-6)
COBISS.BG-ID 1256209380


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2013/11 Сс 122
КОЛАРОВА, Цецка Димитрова, 1964-
        Социални възможности за семейства в риск / Цецка Коларова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 113-125.
364.465-058.8
COBISS.BG-ID 1255944932

БС 2013/11 Сс 123
ПЕТРОВА, Красимира, 1970-
        Модел за социална работа с хора от третата възраст / Красимира Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 395-400.
364.4-053.9
COBISS.BG-ID 1256042212

БС 2013/11 Сс 124
ТИМАНОВА, Ольга Ивановна
        Благотворительная деятельность и литературно-просветительское наследие князя В. Ф. Одоевского в контексте развития российского общества / Ольга Ивановна Тиманова, Алина Родионовна Тиманова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 304-311.
364(470)(092)
92 Одоевски, В. Ф.
COBISS.BG-ID 1255726308


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/11 Сс 125
ГЕОРГИЕВА-Лазарова, Стоянка Любомирова
        Ролята на методите на обучение за активизиране на умствената дейност на учениците с помощта на съвременни дигитални технологии / Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 214-225.
37.02:681.324
COBISS.BG-ID 1255985892

БС 2013/11 Сс 126
ГЕОРГИЕВА-Лазарова, Стоянка Любомирова
        Технологични подходи в съвременната дигитална среда / Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 201-213.
Развитие на предлаганите образователни услуги в България и в Европа
37.02:681.324
COBISS.BG-ID 1255985380

БС 2013/11 Сс 127
ДЕНЧЕВ, Стоян Георгиев, 1953-
        "Петата свобода", културата на прозрачност и новите модели на образование / Стоян Денчев, Кристина Върбанова-Денчева, Ирена Петева. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 30-38.
37.014.3:681.324
COBISS.BG-ID 1255633892

БС 2013/11 Сс 128
ДЯНКОВА, Гергана Христова, 1962-
        Театрална лаборатория за управление на етнокултурното разнообразие в училище / Гергана Дянкова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 147-160.
37.035
COBISS.BG-ID 1255947236

БС 2013/11 Сс 129
КУЗМАНОВА-Карталова, Розалия Йорданова, 1973-
        Социално-педагогическа работа с деца, зависими от наркотични вещества / Розалия Кузманова-Карталова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 95-104.
37.015.4
COBISS.BG-ID 1255943652

МЕЛЕНТИЕВА, Юлия П.
        Социальные и педагогические функции семейного чтения как важнейшей модели чтения Вж Сс 16

БС 2013/11 Сс 130
ТАСЕВСКА, Даниела Христова
        Новата образователна парадигма и качество на взаимовръзката "учител-ученик" / Даниела Тасевска. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 386-394.
37.015.3
COBISS.BG-ID 1256041956

БС 2013/11 Сс 131
ТОЦЕВА, Янка Русева, 1961-
        Мултимедийните технологии в българското училище / Янка Тоцева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 396-403.
37.02:681.324(497.2)
COBISS.BG-ID 1255767780


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/11 Сс 132
АНГЕЛОВ, Ангел Валентинов, 1955-
        Науката като атракцион в училищния празник / Ангел Ангелов. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 271-276.
371.38
COBISS.BG-ID 1255990500

БС 2013/11 Сс 133
БОЙКОВ, Ванче Стеванов
        Училищният PR в кризисни ситуации / Ванче Бойков. - PR - Public Relations. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 131-137.
371.1:659.4
COBISS.BG-ID 1255946212

БС 2013/11 Сс 134
ВЪЛОВА, Теодора Димитрова, 1965-
        Развиване на възможности за използване на широк набор от инструменти на Web 2.0 чрез сътрудничество в училищни екипи / Теодора Вълова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 187-200.
371.12:681.324
COBISS.BG-ID 1255949284

БС 2013/11 Сс 135
КОСТОВА, Пенка, 1945-
        Педагогическият мениджър - мотиватор на персонала в образователните институции / Пенка Костова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 105-112.
371.1
COBISS.BG-ID 1255943908

БС 2013/11 Сс 136
ПЕТРОВА, Веселина Василева
        Формирането на педагогически способности в Еленската даскалоливница / Веселина Петрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 174-186.
371(497.21)(091)
COBISS.BG-ID 1255949028


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БС 2013/11 Сс 137
ДЕРМЕНДЖИЕВА, София Христова
        Компютърни игри и ранна социализация на детето в предучилищната възраст / София Дерменджиева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 138-146.
372.3
COBISS.BG-ID 1255946468

БС 2013/11 Сс 138
КОЛАРОВА, Цецка Димитрова, 1964-
        Съвременният контекст на образованието по правата на детето в предучилищна възраст / Цецка Коларова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 126-130.
372.3
COBISS.BG-ID 1255945444

БС 2013/11 Сс 139
КОНАКЧИЕВА, Петя Йорданова
        Проекции на концепцията за устойчиво развитие в предучилищното екологично образование / Петя Конакчиева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 262-270.
372.36.033
COBISS.BG-ID 1255989732

БС 2013/11 Сс 140
КОНАКЧИЕВА, Петя Йорданова
        Съвместната дейност - условие за възпитаване на екологична култура в детството / Петя Конакчиева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 252-261.
372.36.033
COBISS.BG-ID 1255989476


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БС 2013/11 Сс 141
ТАНЕВА, Кристина Стоилова, 1962-
        Специфика на ранния детски билингвизъм / Кристина Танева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 425-437.
372.46
376.7
COBISS.BG-ID 1256174308

БС 2013/11 Сс 142
ЧАНГАЛОВА, Виктория Ангелова
        Специфика на метода на действения анализ при изучаване на басни в прозаична и стихотворна форма в ІІІ и ІV клас / Виктория Чангалова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 305-313.
372.46
COBISS.BG-ID 1256038372


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БС 2013/11 Сс 143
ВАСИЛЕВА, Деспина Миролюбова
        Употреба на метакогнитивни стратегии в обучението по български език и литература - фактор за формирането на мислещо поколение / Деспина Василева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 408-416.
372.880.867
808.67(072)
COBISS.BG-ID 1256173284


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2013/11 Сс 144
КУТЕВА, Венка Петрова, 1958-
        Възникване и развитие на Търновската мъжка гимназия / Венка Кутева-Цветкова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 169-173.
373.5(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 1255948516

БС 2013/11 Сс 145
ЛОЗАНОВА, Лилия Цветанова
        Някои аспекти на ценностните ориентации на учениците от Великотърновска гимназия / Лилия Лозанова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 314-321.
373.5.034(497.216)
COBISS.BG-ID 1256038884


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

ТАНЕВА, Кристина Стоилова, 1962-
        Специфика на ранния детски билингвизъм Вж Сс 141


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2013/11 Сс 146
МАНОЛОВ, Карамфил Манолов, 1955-
        Обучение и предприемачески етос / Карамфил Манолов. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 325-333.
Ролята на професионалното обучение за усвояването и предаването на предприемаческия етос между поколенията
377.04
COBISS.BG-ID 1256039140


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/11 Сс 147
ГАЙДОВА, Радка Колева
        Педагогическите специалности - европейски облик и идеи за кариерно развитие / Радка Гайдова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 161-168.
378.937
COBISS.BG-ID 1255948004

БС 2013/11 Сс 148
ГОРАНОВА, Мария Горанова
        За синергеничния подход при музикално-теоретичната подготовка на бъдещите учители по музика / Мария Горанова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 240-244.
378.978.02
COBISS.BG-ID 1255988196

ЗЛАТКОВА, Пламена Емилова
        Съвременният студент в контекста на обществото на знанието Вж Сс 13

БС 2013/11 Сс 149
КОЕВА, Марияна
        Ролята на маската в пластическото възпитание на актьора / Марияна Коева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 297-301.
378.979.2
792.97(072)
COBISS.BG-ID 1255995364

БС 2013/11 Сс 150
КРОТЕВА, Николина
        Някои мисли относно традиционното и иновационното обучение на бъдещите музикални педагози по дисциплината "четене и свирене на партитури" / Николина Кротева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 245-251.
378.978.02
COBISS.BG-ID 1255988964

БС 2013/11 Сс 151
КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Когнитологичните компаративистични изследвания на студентското научно общество при УниБИТ. Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализация / Александра Куманова. - УниБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 488-506.
378.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1255779300

БС 2013/11 Сс 152
МЛАДЕНОВА, Мая Бориславова
        Обогатяване на словесната действеност чрез формиране на интонационни умения при обучението на студенти - бъдещи актьори / Мая Младенова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 277-285.
378.979.2
82.085(072)
COBISS.BG-ID 1255992292

БС 2013/11 Сс 153
СТОИЛОВ, Мирослав Костадинов
        Куклено-театрална образност в овладяването на актьорската психотехника / Мирослав Стоилов. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 286-296.
378.979.2
792.97:159.98(072)
COBISS.BG-ID 1255993572

БС 2013/11 Сс 154
ХИНКОВА, Бонка Цонева
        За реинженеринга във висшите учебни заведения (ВУЗ) / Бонка Хинкова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 328-336.
378:681.324
COBISS.BG-ID 1255733732


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2013/11 Сс 155
АРТЮХ, Лидия Федоривна
        Хранителни забрани при украинците. Религиозното и етническото / Лидия Ф. Артюх ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 116-127.
392(477)
COBISS.BG-ID 1256556516

БС 2013/11 Сс 156
БАЛУШОК, Васил Григорович
        Традиционни младежки съюзи и инициации / Васил Г. Балушок ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 128-140.
394(470)
COBISS.BG-ID 1256559844

БС 2013/11 Сс 157
БОРЯК, Олена Олександривна
        Обредът на втория ден от кръщенето (похрестини) в Украйна на фона на чуждоетнически паралели / Олена О. Боряк ; прев. от рус. Албена Стаматова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 106-115.
392(477)
COBISS.BG-ID 1256555748

БС 2013/11 Сс 158
ВАХНИНА, Лариса Констянтинивна
        Съвременно състояние на славистичната фолклористика в Украйна / Лариса К. Вахнина ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 44-51.
39(477=81)
COBISS.BG-ID 1256493284

ГОЛОВАХА, Ина Евгенивна
        Съвременните киевски графити в светлината на градската фолклорна традиция Вж Сс 223

БС 2013/11 Сс 159
ГРОЗДЕВ-Колачинска, Вероника
        Традиционните песнопения на българските католици. Между sacrum и profanum / Вероника Гроздев-Колачинска ; прев. от пол. Лина Василева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 34-44.
392:282(497.2)
783:282
COBISS.BG-ID 1256272100

БС 2013/11 Сс 160
ГУДЧЕНКО, Зоя Степановна
        Рисуваните къщи от Полтавско-Слобожанския край / Зоя Ст. Гудченко ; прев. от укр. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 161-171.
39(477)
694(477)
COBISS.BG-ID 1256563428

БС 2013/11 Сс 161
ДМИТРЕНКО, Микола Костьович, 1956-
        Украинският фолклор и фолклористиката в условията на глобализация / Микола К. Дмитренко ; прев. от укр. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 52-59.
39(477):316.7
COBISS.BG-ID 1256494820

БС 2013/11 Сс 162
КИМАКОВИЧ, Ирина Игоривна
        Съвременният фолклорен анекдот: проблеми на фиксацията и публикуването / Ирина И. Кимакович ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 89-96.
398.23(477)
COBISS.BG-ID 1256554212

БС 2013/11 Сс 163
МИКИТЕНКО, Оксана Олегивна
        Поетически особености на оплакванията на деца (Украинска и балканославянска традиции) / Оксана О. Микитенко ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 74-88.
393-053.2(477+479)
COBISS.BG-ID 1256499172

МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Коментар върху датирането на османските обществени бани по българските земи (XV-XIX век) Вж Сс 218

БС 2013/11 Сс 164
МУШКЕТИК, Леся Георгиивна, 1955-
        Реализацията на концепта "желание" в народните приказки от Украинските Карпати / Леся Г. Мушкетик ; прев. от рус. Албена Стаматова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 97-105.
398.21(477)
COBISS.BG-ID 1256554980

БС 2013/11 Сс 165
ПЕЙЧЕВА, Лозинка Георгиева, 1961-
        Песента на сурвакарските звънци / Лозанка Пейчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 47-48.
398.3
COBISS.BG-ID 1255768548

РУДА, Тетяна Петривна
        Максим Рилски и фолклорът Вж Сс 305

БС 2013/11 Сс 166
СКРИПНИК, Ганна Аркадиивна, 1949-
        Из историята на създаването и научната дейност на Института по изкуствознание, фолклористика и етнология "М. Т. Рилски" към Националната академия на науките на Украйна / Ганна А. Скрипник ; прев. от укр. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 7-24.
39:061.6(477)
COBISS.BG-ID 1256489188

БС 2013/11 Сс 167
СТАНЕВ, Станой Александров
        "Темза, сър..." Един екзотичен образ в българското вицово пространство / Станой Станоев. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 61-72.
Вицове за английски благородници
398.23(497.2=20)"18/19"
COBISS.BG-ID 1256457188

БС 2013/11 Сс 168
ТОНЧЕВА, Веселка Милчева
        Живот на граница (Голо Бърдо, Гора и Мала Преспа), Република Албания / Веселка Тончева . - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 14-23.
Българската общност в Албания
394(496.5=867)
COBISS.BG-ID 1256270820

БС 2013/11 Сс 169
ЧЕБАНЮК, Олена Юриивна
        Календарната обредност на старообредците от Черниговска област: диалог между културите / Елена Ю. Чебанюк ; прев. от рус. Албена Стаменова. - 2 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 151-160.
392(477=82)
COBISS.BG-ID 1256561636

БС 2013/11 Сс 170
ШЕВЧУК, Татяна Миколаивна
        За митичния мотив "открадване на месеца и звездите" в българския и украинския фолклор / Татяна М. Шевчук, Петро П. Сосенко ; прев. от укр. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 60-73.
398.8(497.2+477)
COBISS.BG-ID 1256496356

БС 2013/11 Сс 171
ШУМАДА, Наталия Сергиивна, 1926-
        Българските фолклористи от първата половина на XIX век в Одеса / Наталия С. Шумада ; прев. от укр. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 25-34.
39(477=867)"18"
COBISS.BG-ID 1256490980


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

БС 2013/11 Сс 172
РЕВАЛСКИ, Юлиан Петров, 1956-
        70-годишен юбилей на академик Петър Кендеров / Юлиан Ревалски

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 111-115.
51(092)
92 Кендеров, П.
COBISS.BG-ID 1256244196

БС 2013/11 Сс 173
СЕНДОВ, Благовест Христов, 1932-
        100 години от рождението на академик Любомир Илиев / Благовест Сендов

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 103-107.
51(092)
92 Илиев, Л.
COBISS.BG-ID 1256243172


510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА

VASILE, Mihai D.
        The endless truth in the P. M. formal systems : in honor of the Principia Mathematica (1910-1913) of Bertrand Russell Вж Сс 44


519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Вж и 311

БС 2013/11 Сс 174
НЕДЕЛЧЕВ, Тодор
        За коректно използване на статистическия апарат в емпирични изследвания по биология / Тодор Неделчев. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 611-616.
519.2:57
COBISS.BG-ID 1256136164

БС 2013/11 Сс 175
ЦВЕТКОВ, Димитър Петков
        Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване / Димитър Цветков, Любомир Христов, Ралица Ангелова-Славова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 593-597.
519.2:371.32
COBISS.BG-ID 1256134116

БС 2013/11 Сс 176
ЦВЕТКОВ, Димитър Петков
        Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете / Димитър Цветков, Любомир Христов, Ралица Ангелова-Славова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 584-592.
519.2:371.32
COBISS.BG-ID 1256102884


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БС 2013/11 Сс 177
ИЛИЕВ, Евтим
        Семантичен ризънър Pellet. Приложения при управление при кризи / Евтим Илиев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 472-476.
519.683
COBISS.BG-ID 1255777252


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 621.3

БС 2013/11 Сс 178
ТОНКОВ, Тонко Тодоров, 1936-
        За близостта между естествените езици / Тонко Тонков. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 575-583.
Свойства и приложение на функция за разстояние, определяща близостта между естествени езици
519.766
COBISS.BG-ID 1256100580


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БС 2013/11 Сс 179
КРЕЖОВА, Дора Димитрова
        80 години от рождението на акад. Димитър Мишев / Дора Крежова

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 62-66.
528.8(092)
92 Мишев, Д.
COBISS.BG-ID 1256544996


53 ФИЗИКА

БС 2013/11 Сс 180
КАМБУРОВА, Радостина
        Академик Александър Петров на 65 години / Радостина Камбурова

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 70-72.
53(092)
92 Петров, А.
COBISS.BG-ID 1256545764


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

БС 2013/11 Сс 181
        ВЛИЯНИЕ на носителя върху физикохимичните свойства на биметални Co-Pd катализатори, получени чрез предварителна обработка в редукционна среда / Мая Шопска ... [и др.]. - Други авт.: Георги Кадинов, Искра Щерева, Ален Кинеман, Иван Цимерман. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 51-61.
541.128
COBISS.BG-ID 1256544484

БС 2013/11 Сс 182
ИДАКИЕВ, Васко Данаилов, 1954-
        Нови наноструктурирани мезопорести материали, използвани като носители за златни катализатори за реакцията на конверсия на въглероден оксид с водна пара / Васко Идакиев, Татяна Табакова, Красимир Тенчев

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 34-41.
541.128
COBISS.BG-ID 1256481764

БС 2013/11 Сс 183
        КИНЕТИКА и механизъм на реакциите на озон с наситени въглеводороди в течна фаза / Славчо Раковски ... [и др.]. - Други авт.: Методи Аначков, Владимир Георгиев, Тодор Батаклиев, Марлена Денева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 4-12.
541.12
COBISS.BG-ID 1256450788

БС 2013/11 Сс 184
КОСТОВА, Нина Г.
        Механохимичен синтез на катализатори за опазване на околната среда / Нина Костова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 22-26.
541.128:502
COBISS.BG-ID 1256479972

БС 2013/11 Сс 185
        ПОВИШАВАНЕ ефективността на фотокаталитични процеси / Веселин Илиев ... [и др.]. - Други авт.: Диляна Томова, Славчо Раковски, Лъчезар Петров, Александър Елиас, Методи Аначков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 27-33.
541.14
COBISS.BG-ID 1256480740

БС 2013/11 Сс 186
        РАЗРАБОТВАНЕ на нови смесено оксидни каталитични материали за опазване на околната среда / Зара Черкезова-Желева ... [и др.]. - Други авт.: Николай Велинов, Даниела Панева, Борис Кунев, Катерина Захариева, Кремена Колева, Илияна Йорданова, Елина Манова, Иван Митов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 13-21.
541.128:502
COBISS.BG-ID 1256453092


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БС 2013/11 Сс 187
        ТЕОРЕТИЧНИ изследвания на оксидни TiO [sub] 2 системи / Валентин Алексиев ... [и др.]. - Други авт.: Славчо Раковски, Веселин Илиев, Диляна Томова

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 42-50.
546.8´21
COBISS.BG-ID 1256483300


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БС 2013/11 Сс 188
МАТЕЕВА, Зоя Спасова
        Климатични параметри на локалитета "Костенец-Белмекен" / Зоя Матеева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 627-636.
551.58(234.423.1)
COBISS.BG-ID 1256137700


582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 633; 634 ; 635

БС 2013/11 Сс 189
ДИМИТРОВА, Анелия Ангелова
        Влияние на минералното хранене върху растежа на върби от клон Salix viminalis rubra / Анелия Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 659-666.
582.62/.69(497.2-17)
COBISS.BG-ID 1256141028


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/11 Сс 190
МАТЕЕВА, Зоя
        Оценка на ветроенергийния потенциал в избрани райони на Североизточна България - Воеводско плато / Зоя Матеева, Антон Филипов . - Рез. на англ. ез.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 33-43.
620.97(497.2-18)
COBISS.BG-ID 1256241124


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БС 2013/11 Сс 191
ГАРВАНОВ, Иван Ганчев
        Оценка на точността на измерване на координатите на хора, намиращи се в мрежа от комуникационни сензори / Иван Гарванов, Мария Владимирова, Стоян Владимиров. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 420-424.
621.396.9:519.72
COBISS.BG-ID 1255769828


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БС 2013/11 Сс 192
        ИДЕНТИФИКАЦИЯ на химически оръжия чрез електрохимични методи / Веселин Иванов ... [и др.]. - Други авт.: Иван Миндов, Мариан Пашов, Михаил Харалампиев. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 598-604.
623.459:541.13
COBISS.BG-ID 1256134628

БС 2013/11 Сс 193
        ИДЕНТИФИКАЦИЯ на химически оръжия чрез масспектрометрия / Веселин Иванов ... [и др.]. - Други авт.: Иван Миндов, Мариан Пашов, Михаил Харалампиев. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 605-610.
623.459:543.51
COBISS.BG-ID 1256135396


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БС 2013/11 Сс 194
ИВАНОВ, Ячко Павлов, 1932-
        Академик Георги Бранков - строител, учен и общественик : по случай 100-годишнината от рождението му / Ячко Иванов

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 101-103.
624(092)
92 Бранков, Г.
COBISS.BG-ID 1256242660


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БС 2013/11 Сс 195
ДИМИТРОВ, Мариус Алипиев, 1966-
        Приложение на дистанционни методи при фитоценотични проучвания на горски природни местообитания на територията на НП "Централен Балкан" / Мариус Димитров, Ивайло Николов. - НП - Национален парк. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 647-658.
630.17(234.423.4)
COBISS.BG-ID 1256138980

БС 2013/11 Сс 196
СТОЯНОВА, Надежда Георгиева
        Вертикална зоналност, типология и райониране на горите в България / Надежда Стоянова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 28-32.
630.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1256240868

БС 2013/11 Сс 197
ЦАКОВ, Христо Иванов, 1948-
        Растеж и структура на церови дървостои в хълмисто-равнинни дъбрави на Лудогорието / Христо Цаков. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 619-626.
630.2(497.2-18)
COBISS.BG-ID 1256136932


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

БС 2013/11 Сс 198
СТОЕВ, Антоний Василев
        Ябълкови сортове, подходящи за отглеждане в малки непазарни и полупазарни овощни градини / Антоний Стоев. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 637-646.
634.10(497.2)
COBISS.BG-ID 1256138212


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

КАЛЧЕВА, Силвия
        Ефективното управление на знания - необходимост и конкурентно предимство за организациите от ХХІ век Вж Сс 66

БС 2013/11 Сс 199
МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева
        Организационен климат и гражданско организационно поведение при ИТ специалисти / Майяна Митевска-Енчева. - ИТ - Информационни технологии. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 451-458.
65.013
COBISS.BG-ID 1255772388

ЧАВДАРОВА, Велислава Атанасова
        Психологически аспекти на организационната диагноза Вж Сс 72


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БС 2013/11 Сс 200
ВДОВИНА, Наталья Владимировна
        Издательская деятелность Научного совета Российской академии наук "История мировый культуры" / Наталья В. Вдовина

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 158-160.
655.4/.5:061.12(470)
COBISS.BG-ID 1255679972

БС 2013/11 Сс 201
ЖЕЙНОВ, Иво Георгиев, 1958-
        Щрихи от издателското и печатарското дело в Русе след Освобождението / Иво Жейнов

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 507-513.
655.4/.5(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1255781348

БС 2013/11 Сс 202
ПОППЕТРОВА, Маргарет
        Издателство "Хемус": създаване и първи стъпки / Маргарет Поппетрова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 537-540.
655.4/.5(091)
COBISS.BG-ID 1255859940

БС 2013/11 Сс 203
ЦВЕТКОВА, Люба Дражева
        Неконвенционални печатни технологии / Люба Цветкова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 166-170.
655.3
COBISS.BG-ID 1255680740


656.2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

БС 2013/11 Сс 204
ЕМИЛОВА, Мая
        Характеристика на базисни информационни системи в българската железопътна инфраструктура / Мая Емилова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 644-651.
656.2:519.688(497.2)
COBISS.BG-ID 1255904228


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БС 2013/11 Сс 205
ИВАНОВА, Росица Недкова, 1960-
        Качество и полезност на аналитичната информация за финансовото равновесие на предприятието / Росица Иванова. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 441-450.
658.15
COBISS.BG-ID 1255771108

БС 2013/11 Сс 206
МИХАЙЛОВ, Илья
        ERP технологии как методология эффективного управления ресурсами предприятия / Илья Михайлов

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 658-659.
658.012
COBISS.BG-ID 1255905252

БС 2013/11 Сс 207
ПАВЛОВА, Иванка Гервазиева
        Анализ на процеси за проектиране и дизайн на промишлени продукти / Иванка Павлова, Иван Гарванов, Мерйем Хасанова. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 459-471.
658.512
COBISS.BG-ID 1255773668


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БС 2013/11 Сс 208
ГУЛЕНОВА, Мария Милчева
        Живописта в рекламата / Мария Гуленова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 161-165.
659.1:73/76
COBISS.BG-ID 1255680228


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БС 2013/11 Сс 209
ДИМИТРОВ, Велиян
        Миграция на система за управление на пачове при адаптиране на организациите към Cloud Computing / Велиян Димитров, Иван Иванов. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 411-419.
681.324.07
COBISS.BG-ID 1255768804

БС 2013/11 Сс 210
ДИМИТРОВ, Велиян
        Поделяне на отговорностите за информационната сигурност при технологията "cloud computing" / Велиян Димитров, Иван Иванов. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 369-379.
681.324.07
COBISS.BG-ID 1255766500

БС 2013/11 Сс 211
ДИМИТРОВ, Георги Петров
        Аспекти на приложението на облачните технологии в електронното обучение / Георги Димитров, Димитър Димитров. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 425-435.
681.324:37
COBISS.BG-ID 1255770084

БС 2013/11 Сс 212
ДИМЧЕВ, Александър Георгиев, 1952-
        Идва ли краят на традиционните научни комуникации - алтернатива ли е откритият достъп / Александър Димчев. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 337-353.
681.324
COBISS.BG-ID 1255734756

БС 2013/11 Сс 213
НЕШЕВ, Христо
        Някои предизвикателства пред общественото управление и върховните одитни институции във времето на компютризация и дигитализация / Христо Нешев. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 634-643.
681.324:316.77
COBISS.BG-ID 1255903972

БС 2013/11 Сс 214
ПАРГОВ, Драгомир Йорданов
        Допълнителни разходи за сигурност при работа с класифицирана информация / Драгомир Паргов, Георги Павлов. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 404-410.
681.324.07
COBISS.BG-ID 1255768292

БС 2013/11 Сс 215
ПЕТЕВА, Ирена Йорданова, 1968-
        Развитие на концепцията за G-Cloud и мястото й в европейската облачна стратегия / Ирена Петева, Иванка Павлова, Даниела Павлова. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 320-327.
681.324
COBISS.BG-ID 1255733220


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

ГУДЧЕНКО, Зоя Степановна
        Рисуваните къщи от Полтавско-Слобожанския край Вж Сс 160


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2013/11 Сс 216
        ФРАКТАЛНИ конфигурации в монотипията / Славка Славова ... [и др.]. - Други авт.: Диана Изворска, Добри Бояджиев, Йоана Хаджийска. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 380-395.
7.02:519.688
COBISS.BG-ID 1255767268


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2013/11 Сс 217
ВРАНЧЕВА, Свободна Петрова
        Съвременно развитие на исторически градски квартали / Свободна Вранчева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 214-219.
711.55
COBISS.BG-ID 1255686628


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/11 Сс 218
МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Коментар върху датирането на османските обществени бани по българските земи (XV-XIX век) / Любомир Миков. - 2 л.цв.ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 2 (2011), с. 53-60.
725.7(497.2=943.5)"14"
394(497.2=943.5)
COBISS.BG-ID 1256456676

БС 2013/11 Сс 219
СТОЯНОВА, Диана Манолова
        Къщата на Димитър Яблански - минало и/или настояще / Диана Стоянова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 593-599.
728(092)
92 Яблански, Д.
COBISS.BG-ID 1255869668


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/11 Сс 220
ВЕЛЕВ, Евгени Кирилов, 1963-
        Модели на медийна и информационна среда за устойчиво развитие на системата на съвременното изкуство в България / Евгени Велев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 241-244.
73/76.85:519.688
COBISS.BG-ID 1255688932

БС 2013/11 Сс 221
КОНСТАНТИНОВА, Емилия Борисова
        Информационни характеристики на артпазара / Емилия Константинова. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 618-623.
73/76.075(497.2)
COBISS.BG-ID 1255902948

БС 2013/11 Сс 222
ЧУРОВА, Соня, 1968-
        Соня Чурова: "Моето изкуство е търсенето и експериментирането" / интервю на Огнян Стамболиев

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 66-67.
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255611364


74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2013/11 Сс 223
ГОЛОВАХА, Ина Евгенивна
        Съвременните киевски графити в светлината на градската фолклорна традиция / Ина Е. Головаха ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 172-179.
74(477)
39(477)
COBISS.BG-ID 1256585444


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/11 Сс 224
БЪРЗАНОВ, Светослав
        За някои особености и естетически характеристики на баталния жанр в българското изкуство / Светослав Бързанов

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 605-615.
75.044(497.2)
COBISS.BG-ID 1255902692

БС 2013/11 Сс 225
ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Бъди буден! : вместо поздравление : слово за акад. Светлин Русев по повод неговата 80-годишнина и изложба "Покаяние" / Аксиния Джурова

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 4 (2013), с. 67-70.
75(092)
92 Русев, С.
COBISS.BG-ID 1256545252

БС 2013/11 Сс 226
ДОЙЧИНОВА, Веселка
        Красотата в света на Веселка Дойчинова / Огнян Стамболиев

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 3 (2013), с. 66-67.
Интервю с художничката
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255651812

БС 2013/11 Сс 227
КАЛАЙ, Душан, 1948-
        Приказният свят на художника Душан Калай / интервю на Людмила Котарова

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 15-18.
75.071.1(437.6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255604708

БС 2013/11 Сс 228
МОНЕВА, Мона, 1980-
        Мона Монева: С огромно удоволствие изграждам сюжета на всяка своя картина / интервю на Огнян Стамболиев

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 2 (2013), с. 66-67.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255638500

БС 2013/11 Сс 229
ПЕПЕЛАНОВА, Розалина Атанасова, 1945-
        Рицарят, смъртта и дяволът : изложбата "Максимилиан I и изкуството от времето на Дюрер", Виена, 2013 / Розалина Пепеланова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 371-385.
75:061.4(436)
COBISS.BG-ID 1256088036

БС 2013/11 Сс 230
СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        Николай Караджов - в хармония със себе си и света / Огнян Стамболов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 34-40.
Творчеството на художника живописец Николай Караджов
75.071.1
COBISS.BG-ID 1256249316


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/11 Сс 231
КИСЬОВА-Гогова, Дочка Иванова
        За Божидар Ковачев и графиката / Дочка Кисьова-Гогова

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 2 (2013), с. 68-69.
76.071.1
COBISS.BG-ID 1255639780


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/11 Сс 232
ВЕНКОВА, Стефка Георгиева
        Апостол Николаев-Струмски (1886-1971): биографични данни и творческо наследство / Стефка Венкова. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 65-83.
78.071.1/.2(092)
92 Николаев-Струмски, А.
COBISS.BG-ID 1255770340

БС 2013/11 Сс 233
ВЪЛЧИНОВА-Чендова, Елисавета Борисова, 1954-
        Димитър Ненов - Петко Стайнов: непозната кореспонденция : 80 години от създаването на Дружеството "Съвременна музика" / Елисавета Вълчинова-Чендова. - Факсимилета на 7 писма, писани през периода 1930-1934 г., документ за контакта между творците от Дружеството. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 5-36.
78.072(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1255731428

БС 2013/11 Сс 234
ВЪЛЧИНОВА-Чендова, Елисавета Борисова, 1954-
        Към историята на Института за музика. Доклади на Петко Стайнов : 65 години музикознание в БАН / Елисавета Вълчинова-Чендова. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 37-46.
78:061.25(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1255767524

БС 2013/11 Сс 235
ИЛИЧ, Даниела Витомирова
        Творчеството на Шостакович в традициите на великия си предшественик Мусоргски / Данийела Илич. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 234-239.
78.071.1(470)(092)
92 Шостакович, Д.
COBISS.BG-ID 1255987684

БС 2013/11 Сс 236
НЯГОЛОВА, Радостина Любомирова
        Специфични културологични проблеми между образите "национална музикална школа" и "европейска култура" / Радостина Няголова. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 1 (2013), с. 33-47.
78.072
COBISS.BG-ID 1255692260

БС 2013/11 Сс 237
ПРОФЕСОР
        Проф. д.изк. Светлана Захариева (1937-2013) : in memoriam

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 117.
78.071.1(092)
92 Захариева, С.
COBISS.BG-ID 1255859428

БС 2013/11 Сс 238
ХРИСТОВ, Димитър Йорданов, 1933-
        Пол Грифитс и XIX век / Димитър Христов

В: Музика вчера днес. - ISSN 1310-2443. - Год. 20, бр. 3 (2013), с. 34-41.
Приносът на музикалния критик в областта на калисическата музика
78.072
COBISS.BG-ID 1255923428

БС 2013/11 Сс 239
ЯНЕВ, Емил Николов, 1932-
        Днес маестро Ангел Манолов би бил на 100 години / Емил Янев

В: Музика вчера днес. - ISSN 1310-2443. - Год. 20, бр. 3 (2013), с. 18-32.
78.071.2
COBISS.BG-ID 1255917540

БС 2013/11 Сс 240
MACMILEN, Ian
        Local color and the search for the musical origin of the nation, from the German to the Croatian lands / Ian MacMilen. - Рез. на бълг. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 1 (2013), с. 3-16.
78.01
COBISS.BG-ID 1255682788


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БС 2013/11 Сс 241
ВЪЛЧАНОВА-Любенова, Мария, 1982-
        Църковните музикални архиви в град Шумен през XIX и XX век / Мария Вълчанова-Любенова. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 84-97.
783:281(497.217)(091)
COBISS.BG-ID 1255774692

БС 2013/11 Сс 242
ГЕНОВ, Явор, 1981-
        Големите утринни респонзории за св. Николай в грегорианския антифонар. Към въпроса за компилирането и предаването им / Явор Генов. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 1 (2013), с. 17-32.
783:281
COBISS.BG-ID 1255684068

ГРОЗДЕВ-Колачинска, Вероника
        Традиционните песнопения на българските католици. Между sacrum и profanum Вж Сс 159

БС 2013/11 Сс 243
НАГОРНИ-Петров, Наташа
        Протестантският хорал на Й. С. Бах - едно виждане на характерно хармонично събитие / Наташа Петров. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 226-233.
783:284(091)
COBISS.BG-ID 1255987172

БС 2013/11 Сс 244
FLOROS, Constantin, 1930-
        The deciphering of the Old Slavonic kondakarian notation : a reply / Constantin Floros

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 1 (2013), с. 95-96.
По повод статията: The Ritual and music for the "Dedication of a church" among the Medieval slavs: Byzantine cathedral practice transplanted / Gregory Myers. В: Българско музикознание. - Год. 36, бр. 3/4 (2012)
783:281
COBISS.BG-ID 1255725540


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/11 Сс 245
ЖАБЕВА-Папазова, Юлияна
        Влиянието на Югославския алтернативен рок върху музикалнокултурния живот в Македония, Сърбия и Хърватия след 1991 / Юлиана Жабева-Папазова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 1 (2013), с. 48-64.
784.7(497.17+497.11+497.13)
COBISS.BG-ID 1255694564


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/11 Сс 246
БАКЪРДЖИЕВА, Десислава
        Дигитализацията на националния филмов архив - първа стъпка към интеграция в международния културен обмен / Десислава Бакърджиева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 568-578.
791.44.026(497.2):519.688
COBISS.BG-ID 1255865572

БС 2013/11 Сс 247
ПЕТЕВ, Николай Василев, 1951-2013
        Мостът Анжел Вагенщайн / Николай Петев

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 128-130.
По повод 90 години от рождението на кинорежисьора и писателя.
791.44.071.1(092)
886.7(092)
92 Вагенщайн, А.
COBISS.BG-ID 1256045028


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/11 Сс 248
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        Избори и предпочитания. Чуждата драматургия в репертоара на българските театри (1990-2012) / Николай Йорданов. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 21-26.
792.2(497.2)"1990/2012"
COBISS.BG-ID 1256137444

КОЕВА, Марияна
        Ролята на маската в пластическото възпитание на актьора Вж Сс 149

БС 2013/11 Сс 249
        КОЙ е героят на нашето време? : дискусия в Театър "Сфумато" в контекст на днешните протести и ситуацията в съвременния театър, 2 юли 2013 / подготви за публикуване Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 2 (2013), с. 22-31.
792(497.2)
COBISS.BG-ID 1255756004

НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Един интензивен диалог: новата британска драма и българският театър Вж Сс 288

БС 2013/11 Сс 250
НИКОЛОВА, Румяна Петрова
        Театърът и текстът на документа / Румяна Николова. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 31-33.
792.01
COBISS.BG-ID 1256141540

БС 2013/11 Сс 251
ПЕНЧЕВ, Росен Георгиев
        Специфика на изграждане на сценичен образ от конкретна историческа епоха / Росен Пенчев. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 302-304.
792.01
COBISS.BG-ID 1255996644

БС 2013/11 Сс 252
ПИРОЗОВА, Гергана
        В Суматохата на Мариус / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 10-11.
Премиерата на "Суматоха" от Йордан Радичков в театър "Зад канала", режисьор Мариус Куркински
792.09
COBISS.BG-ID 1255665636

БС 2013/11 Сс 253
ПИРОЗОВА, Гергана
        Генезис и възход на младия театър / Гергана Пирозова. - Следва

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 32-34.
Младите творци в българския театър
792.09
COBISS.BG-ID 1255749860

БС 2013/11 Сс 254
ПИРОЗОВА, Гергана
        Диктатура на обикновените - "Ковачи" на Възкресия Вихърова / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 12-13.
Постановката на пиесата на Алек Попов "Ковачи" в Университетския театър на НБУ, режисьор Възкресия Вихърова
792.09
COBISS.BG-ID 1255739876

БС 2013/11 Сс 255
ПИРОЗОВА, Гергана
        Заради очите на другите : "Очите на другите" от Иван Димитров, режисьор Марий Росен / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 2 (2013), с. 34-37.
Постановката в Народен театър "Иван Вазов"
792.09
COBISS.BG-ID 1255757028

БС 2013/11 Сс 256
ПИРОЗОВА, Гергана
        Имало ли е забранени пиеси по време на социализма? Вече 23 години театралните историци у нас отбягват да отговорят на този въпрос / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 14-20.
792.09
COBISS.BG-ID 1255741412

БС 2013/11 Сс 257
ПИРОЗОВА, Гергана
        Комедия без грешки - "Декамерон" на Диана Добрева / Гергана Пирозова. - Съдържа и: Липсва ни свобода и тази свобода скоро няма да дойде! / Диана Добрева ; интервю на Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 24-31.
Пиесата "Декамерон" по Джовани Бокачо в Театър "Българска армия", режисьор Диана Добрева
792.09
COBISS.BG-ID 1255746532

БС 2013/11 Сс 258
ПИРОЗОВА, Гергана
        "Медея - майка ми" - дикенсовата песен на "Сфумато" / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 2 (2013), с. 18-21.
Постановката "Медея - майка ми", текст Иван Добчев и Стефан Иванов, режисура Иван Добчев и Маргарита Младенова в Театрална работилница "Сфумато"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255755236

БС 2013/11 Сс 259
ПИРОЗОВА, Гергана
        "Парижката Св. Богородица" на Лилия Абаджиева / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 2 (2013), с. 14-17.
Спектакълът "Парижката Света Богородица" по Виктор Юго в театър "София", режисьор Лилия Абаджиева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255753700

БС 2013/11 Сс 260
ПИРОЗОВА, Гергана
        Хамлет - първият екшън герой на Народен театър / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 21-23.
Пиесата "Хамлет" от Уилиам Шекспир в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Явор Гърдев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255742692

БС 2013/11 Сс 261
ПИРОЗОВА, Гергана
        Центрофугата на Теди Москов : провалената манифактура "Ричард III" / Гергана Пирозова

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 2 (2013), с. 32-33.
Постановката "Ричард III" по Шекспир, режисьор Стефан Москов в Народен театър "Иван Вазов"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255756516

БС 2013/11 Сс 262
СОКОЛОВСКА, Неда
        Гласът народен : Неда Соколовска: Vox Populi - това са гласове и разкази на хора, които няма как да чуем, ако някой не се осмели да ги изрече със силен глас / Гергана Пирозова. - Бележки за режисьора

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 2 (2013), с. 2-13.
Интервю с театралния режисьор, създател на Студио Vox Populi за документален театър
792(047.53)
COBISS.BG-ID 1255753188

БС 2013/11 Сс 263
СПАСОВА-Дикова, Йоана Минкова
        Текстът, новият човек и актьорското тяло в тоталитарния театър / Йоана Спасова-Дикова. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 34-37.
Театърът в България през периода на късния сталинизъм от 1948 до 1953 г.
792(497.2)"1948/1953"
COBISS.BG-ID 1256144100

СТОИЛОВ, Мирослав Костадинов
        Куклено-театрална образност в овладяването на актьорската психотехника Вж Сс 153

БС 2013/11 Сс 264
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        "Госпожица Юлия" през 2012 и постмодерната интерпретация / Асен Терзиев. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 27-30.
a: Пиесата "Госпожица Юлия" от Аугуст Стриндберг, pежисура и изпълнение Анна Петерсон, театър "Интима", Стокхолм, Швеция
792.09(485)
COBISS.BG-ID 1256139236

БС 2013/11 Сс 265
ТЕРЗИЙСКА, Калина
        "Делириум" - дивайзинг спектакъл по Достоевски / Калина Терзийска. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 51-56.
По повод едноименния спектакъл на английския Театър "О" и драматурга Енда Уолш по "Братя Карамазови"
792.2.09(420)
COBISS.BG-ID 1256179172

БС 2013/11 Сс 266
ЯНЕВА, Анна Тодорова
        Възникване и развитие на сценичните изкуства от началото на ХХ век / Анна Янева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 245-254.
792"19"
COBISS.BG-ID 1255720420

БС 2013/11 Сс 267
ЯНКОВ, Стефан
        Стефан Янков: Съжалявам Вежди Рашидов, защото блюдолизците около него са го метнали, че е извършена, и то за първи път, театрална реформа : [интервю на Гергана Пирозова]

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 2-9.
792.027(047.53)
COBISS.BG-ID 1255664100


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2013/11 Сс 268
ВАСЕВА, Ани, 1982-
        Текст за театър или текст за танц / Ани Васева. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 43-46.
Творческият тандем между хореографа Джонатан Бъроуз и композитора Матео Фарижон, които са и изпълнители на съвременен танц
793.3.036
COBISS.BG-ID 1256151268


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/11 Сс 269
КРАССА, Сергей Иванович
        К лингвокультурологии социолекта: лингвоконцентр / С. И. Красса. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 11-19.
800:316
COBISS.BG-ID 1256055268

БС 2013/11 Сс 270
МИЦЕВА, Стоянка Димитрова, 1957-
        Диалогът в деловото общуване / Стоянка Мицева. - Рез. на англ. ез.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 85-91.
800.6:316
COBISS.BG-ID 1255942884

DIMA, Teodor, 1939-
        Semiotic hypostases of dispositional explanation Вж Сс 8


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/11 Сс 271
ЗАХАРИЕВА, Йорданка Ценкова
        В подстъпите към извън-предела / Йорданка Захариева. - Рез. на бълг. ез.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 660-669.
Развитието на езика в технологичното общество на глобалната информационна среда
801.3:316
COBISS.BG-ID 1255905508

БС 2013/11 Сс 272
ЛЕГУРСКА, Палмира Радославова
        Моделиране на значението и лексикографията / Палмира Легурска. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 44-49.
801.3
COBISS.BG-ID 1256241380


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БС 2013/11 Сс 273
ЧАНТОВ, Веселин Петров
        Портфолиото - метод за измерване на учебните постижения на студентите по чужд език / Веселин Чантов. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 549-565.
802/809:378.2
COBISS.BG-ID 1255863268


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КИРИЧЕНКО, Анна Георгиевна
        Вокалические особенности украинского произносительного акцента в англоязычном авиационном радиотелефонном дискурсе Вж Сс 279

БС 2013/11 Сс 274
AHMED, Amer
        Probing for aspectual change: an analysis of lexical and grammatical aspect across three generations of Russian speakers in the Greater Toronto Area / Amer Ahmed, Iryna Lenchuk. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 110-123.
802.0(71=82)
COBISS.BG-ID 1256072676

БС 2013/11 Сс 275
ESENOVA, Orazgozel, 1961-
        Image metaphors for hair with the animal and plant source domains / Orazgozel Esenova. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 46-55.
802.0-541
COBISS.BG-ID 1256062948


807.1 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БС 2013/11 Сс 276
PERONO Cacciafoco, Francesco
        Water origins: the *alb- root in the pre-Latin toponymy of Ancient Liguria / Francesco Perono Cacciafoco. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 70-86.
807.1-02-311
COBISS.BG-ID 1256066532


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

КИРИЛОВА, Йоанна Христова
        Онтологични метафори за ума в Тихонравовия дамаскин Вж Сс 327


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БС 2013/11 Сс 277
МАЛЮТИНА, Элиза Кирилловна
        Когнитивно-семантический анализ времени. Концепт времени-1. Ч. 2., Абсолютное время / Э. К. Малютина. - Продълж. от бр. 2 (2012). - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 20-45.
808.2-54
COBISS.BG-ID 1256058340

БС 2013/11 Сс 278
НИКОЛОВА, Вяра Василева
        Подобряване на междукултурните комуникации и стимулиране на учебно-изследователската дейност на студентите от УниБИТ чрез повишаване на знанията по чужд език / Вяра Николова, Гергина Жаблянова. - УниБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 271-274.
Обучението по руски език в УниБИТ
808.2:378.9
COBISS.BG-ID 1255721444


808.3 УКРАИНСКИ ЕЗИК

БС 2013/11 Сс 279
КИРИЧЕНКО, Анна Георгиевна
        Вокалические особенности украинского произносительного акцента в англоязычном авиационном радиотелефонном дискурсе / А. Г. Кириченко. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 98-109.
808.3-15
802.0:808.3-15
COBISS.BG-ID 1256070116


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВАСИЛЕВА, Деспина Миролюбова
        Употреба на метакогнитивни стратегии в обучението по български език и литература - фактор за формирането на мислещо поколение Вж Сс 143

БС 2013/11 Сс 280
КРЪСТАНОВА, Ваня Господинова
        За езика и за езиковата ни политика зад граница : интервю с доц. д-р Ваня Кръстанова, лектор по български език и култура в Университета "Блез Паскал" - Клермон Феран, Франция / Мая Падешка

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 483-487.
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1256178916

ПЕНЧЕВ, Владимир Маринов
        За хората и термините, или за българите извън България Вж Сс 82


809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/11 Сс 281
ПОЗДНЯКОВ, Александр Александрович, 1961-
        К происхождению названий волка в индоевропейских языках / А. А. Поздняков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 87-97.
809.1-3
COBISS.BG-ID 1256068068


809.27 АРАБСКИ ЕЗИК

БС 2013/11 Сс 282
SAIDAT, Ahmad Mahmoud, 1975-
        Word order and the Minimalist Program: data from Jordanian varieties / Ahmad M. Saidat. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 3-10.
809.27(569.5)
COBISS.BG-ID 1256051940


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/11 Сс 283
ДИНЕКОВ, Петър Николов, 1910-1992
        Дневници : 1933-1992 : тетрадки 1 - 8 / Петър Динеков. - Уводни думи / Боряна Христова. - Следва

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X
Год. 20, бр. 1 (2013), с. 65-96.
Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 201-232.
Год. 20, бр. 4 (2013), с. 154-184.
82.0(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261283300


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БС 2013/11 Сс 284
МОНГИЛЕВА, Наталья Викторовна
        Эстетическое функционирование поэтического дискурса / Н. В. Монгилева. - Рез. на англ. ез.

В: Acta Linguistica. - ISSN 1313-2296. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 56-69.
82.01
COBISS.BG-ID 1256064228

БС 2013/11 Сс 285
МУСАКОВА, Елисавета Владимирова, 1955-
        Beati Possidentes / Елисавета Мусакова. - Загл. на лат. ез.

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 16-18.
Слово, произнесено при честването на 60-годишния юбилей на проф. Боряна Христова и премиерата на издадения по този случай едноименен сборник
82.01(092)
02(092)
92 Христова, Б.
COBISS.BG-ID 1256209636


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

МЛАДЕНОВА, Мая Бориславова
        Обогатяване на словесната действеност чрез формиране на интонационни умения при обучението на студенти - бъдещи актьори Вж Сс 152


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 286
ДОЙЧЕВА, Венета, 1961-
        Телесните ексцесии в театъра на Сара Кейн - възможни интерпретации / Венета Дойчева. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 38-42.
Драматургията на английската авторка
820-2.09
COBISS.BG-ID 1256145636

БС 2013/11 Сс 287
КАРП, Мария Поелевна, 1957-
        Съветският мит след Испания : откъс от биографична книга на авт. за Джордж Оруел "Оруэлл в Испании", Москва, Иностранная литература, 2012 / Мария Карп ; прев. от рус. Пенка Кънева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 265-282.
820(092)
92 Оруел, Д.
COBISS.BG-ID 1256044516

БС 2013/11 Сс 288
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Един интензивен диалог: новата британска драма и българският театър / Камелия Николова. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 10-20.
820-2.09
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1256135140


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 289
ВЕЛЧЕВ, Росен Трайчев
        Между обективността и грешките: Скот Фицджералд през погледа на съвременници, писатели и анализатори в търсене на достоверен образ / Росен Велчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 74-84.
820(73).09
COBISS.BG-ID 1255942116

БС 2013/11 Сс 290
ЛЕВИН, Филип, 1928-
        Ода за мисис Уилиям Сетъл ; Да стигнеш дотам ; Баща ми с цигара, дванайсет години преди нацистите да съкрушат сърцето му : стихотворение / Филип Левин ; прев. от англ. Благовест Петров

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 114-120.
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1255953124

БС 2013/11 Сс 291
МУР, Лори, 1957-
        Гледане на дете : разказ / Лори Мур ; прев. от англ. Василена Мирчева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 121-135.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1255958244

БС 2013/11 Сс 292
МЮЛЕР, Лизел, 1924-
        Curriculum vitae ; Вдовица ; Личен живот ; Пазар за плодове: авокада със старчески петна... ; Къщата ти е в пламъци, децата ти са изчезнали ; Когато ме питат : стихотворения / Лизел Мюлер ; прев. от англ. Благовест Петров

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 109-113.
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1255950564

БС 2013/11 Сс 293
ОЬKОНЪР, Стивън, 1952-
        Зикурат : разказ / Стивън ОЬКонър ; прев. от англ. Василена Мирчева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 136-146.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1255961572

БС 2013/11 Сс 294
УОЛЪС, Дейвид Фостър, 1962-2008
        Всичко това : [разказ] / Дейвид Фостър Уолъс ; прев. от англ. Слава Янакиева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 1 (2013), с. 99-106.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1255963876

БС 2013/11 Сс 295
ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот, 1896-1940
        Дъжд преди зазоряване ; Тръгваме тази нощ : стихотворения / Скот Фицджералд ; прев. [от англ.] Мария Чулова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 136-137.
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1256584676


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 296
ПИРАНДЕЛО, Луиджи, 1867-1936
        Върти се : записките на Серафино Губио, оператор : откъс от роман / Луиджи Пирандело ; прев. от итал. Огнян Стамболиев. - Роман за киното / Огнян Стамболиев

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 7-89.
850-31
COBISS.BG-ID 1255942628


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 297
КАРКАСОНА, Мигел, 1965-
        В резервното платно на навика : разказ / Мигел Каркасона ; прев. от исп. Рада Панчовска

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 147-152.
860-32
COBISS.BG-ID 1255991524

БС 2013/11 Сс 298
САНЧЕС, Фернандо, 1950-
        Устоява болката, една кучешка болка... ; В моите сънища винаги обитава празнотата... ; Ти си само един стих... ; Богините крият пола си зад луната... ; Самота : стихотворения / Фернандо Санчес ; прев. [от исп.] Магдалена Бояджиева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 147-149.
860-1
COBISS.BG-ID 1256587748


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

ПАНАЙОТОВ, Веселин Божков, 1955-
        Литургическо творчество на Кирил Философ и Методий Вж Сс 56

БС 2013/11 Сс 299
СТОЯНОВА, Грета Живкова
        Проложното житие за свети Кирил Философ в ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра / Грета Стоянова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 462-473.
881-023.09
091(=81)
COBISS.BG-ID 1256177124


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 300
ВЕНИН, Георги, 1956-
        Коя красота може да спаси света? / Георги Венин

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 3-8.
Творчеството на писателя Ф. Достоевски
882.09
COBISS.BG-ID 1256220388

БС 2013/11 Сс 301
КИБАЛНИК, Сергей Акимович, 1957-
        Споровете за Балканската война на страниците на "Ана Каренина" / Сергей Кибалник ; прев. от рус. Братан Братанов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 36-43.
Романът "Ана Каренина" на Лев Толстой
882-31.09
COBISS.BG-ID 1255880676

БС 2013/11 Сс 302
СНИТЕНКО, Людмила Михайловна
        Поезия ; "Тет а тет" сме със нашите стихове... ; Със порив глух на леден вятър, ето... ; Любов от разстояние - ще можем ли без погледа ответен и горещ... ; Като че слиза ангел в плът отгоре... ; Родени под Рождественска звезда... : стихотворения / Людмила Снитенко ; прев. [от рус.] Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 127-130.
882-1
COBISS.BG-ID 1256583140

БС 2013/11 Сс 303
ТИХАНОВ, Галин Василев, 1964-
        Narratives of exile: cosmopolitanism beyond the liberal imagination / Galin Tihanov . - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 7-24.
Явлението космополитизъм в руската литература
882.09
COBISS.BG-ID 1255865060

БС 2013/11 Сс 304
ХЕМЛИН, Маргарита Михайловна, 1960-
        За Йона : откъс от роман / Маргарита Хемлин ; прев. от рус. Пенка Кънева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 154-192.
882-31
COBISS.BG-ID 1255994852


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 305
РУДА, Тетяна Петривна
        Максим Рилски и фолклорът / Тетяна П. Руда ; прев. от рус. Албена Стаменова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 35-43.
Изтъкнат украински поет, преводач и учен
883-1(092)
39(477)(092)
92 Рилски, М.
COBISS.BG-ID 1256492516


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 306
БИЛЕТИЧ, Борис Домагой, 1957-
        (Не)иска стихотворение : стихотворение / Борис Домагой Билетич ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 99.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256480228

БС 2013/11 Сс 307
БИЯЧ, Енерика
        Дарявам наследството си : стихотворение / Енерика Бияч ; прев. [от хърв.] Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 94-95.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256452580

БС 2013/11 Сс 308
БРКАН, Божица, 1955-
        Равнодушие : стихотворение / Божица Бркан ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 108.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256547556

БС 2013/11 Сс 309
БУРАЗЕР, Диана, 1953-
        Експонат : стихотворение / Диана Буразер ; прев. [от хърв.] Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 96.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256454372

БС 2013/11 Сс 310
ГАЛОВИЧ, Фран, 1887-1914
        На моя татко : стихотворение / Фран Галович ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац, Елка Няголова. - Бел. за авт.

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 90-91.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256451556

БС 2013/11 Сс 311
ГРЕГУР, Марко, 1982-
        Дъждовни капки над Париж : стихотворение / Марко Грегур ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 107.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256546788

БС 2013/11 Сс 312
ДЖЙЕРЕК, Майа
        Молете се за поетесите : стихотворение / Майа Джйерек ; прев. [от хърв.] Божидар Велчев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 97-98.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256461028

БС 2013/11 Сс 313
ЛЕВАК, Младен
        Песен за жената : стихотворение / Младен Левак ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац, Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 101-102.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256488420

БС 2013/11 Сс 314
МАНОЙЛОВИЧ, Соня, 1945-
        Гълтачката на време ; Огледала : стихотворения / Соня Манойлович ; прев. от хърв. Ганчо Савов

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 3 (2013), с. 64.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1255985636

БС 2013/11 Сс 315
МИЛОХАНИЧ, Томислав, 1956-
        Останаха... : стихотворение / Томислав Милоханич ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац, Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 100.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256484324

БС 2013/11 Сс 316
ПЕТРИЧ, Божидар
        Писъмце с молитва : стихотворение / Божидар Петрич ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 92-93.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256452324

БС 2013/11 Сс 317
СЕЛЕШ, Здравко, 1962-
        А Северът идва. И старостта... : стихотворение / Здравко Селеш ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 106.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256544740

БС 2013/11 Сс 318
СТАМАЧ, Анте, 1939-
        А ти, слово, което търсиш истинска земя ; Начало ; Потънал в писането ; Дъхът на водната стихия : стихотворения / Анте Стамач ; прев. от хърв. Ганчо Савов

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 3 (2013), с. 61-62.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1255647460

БС 2013/11 Сс 319
ФРЧКО, Милан, 1955-
        На брега на прилива : стихотворение / Милан Фрчко ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 105.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256544228

БС 2013/11 Сс 320
ЦИНДОРИ, Ружица, 1961-
        Освещаване : стихотворение / Ружица Циндори ; прев. [от хърв.] Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 95.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256453604

БС 2013/11 Сс 321
ШЕШЕЛ, Стйeпан, 1947-
        Кафе с Кулмер в Академията за изящни изкуства в Загреб, по време на въздушната тревога през 1992 : стихотворение / Стйeпан Шешел ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 104.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256493796

БС 2013/11 Сс 322
ЯКОПАНЕЦ, Ана
        Причина за любов : стихотворение / Ана Якопанец ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 103.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1256490212


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 323
ВЕЛИЧКОВ, Петър, 1954-
        Градешки циганин е прототип на Шибил / Петър Величков

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 42-48.
Разказът "Шибил" на Йордан Йовков
886.7-32.09
COBISS.BG-ID 1256213988

БС 2013/11 Сс 324
ВРИНА-Николов, Мари, 1960-
        От век на век - българската литература между традиция и свобода (началото на XX в. - началото на XXI в.) / Мари Врина-Николов. - Рез. на англ. ез.

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 56-65.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255907556

БС 2013/11 Сс 325
ДЕЛ'АГАТА, Джузепе, 1940-
        Рецепцията на Пенчо Славейков в Италия / Джузепе дел'Агата ; прев. от итал. Дария Карапеткова. - Рез. на англ. ез.

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 44-55.
886.7(092)
92 Славейков, П.
COBISS.BG-ID 1255907044

БС 2013/11 Сс 326
ДЕТРЕЗ, Раймонд, 1948-
        "Албанската връзка" на Григор Пърличев / Раймонд Детрез. - Рез. на англ. ез.

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 25-35.
Албанските нрави и обичаи в двете поеми на Григор Пърличев "Арматолозът" и "Скендербей" написани на гръцки език и преведени на български
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1255870692

БС 2013/11 Сс 327
КИРИЛОВА, Йоанна Христова
        Онтологични метафори за ума в Тихонравовия дамаскин / Йоанна Кирилова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 474-482.
886.7-023.07
808.101
COBISS.BG-ID 1256177636

БС 2013/11 Сс 328
КИРОВА, Мариана, 1963-
        Неизвесни ръкописи на Змей Горянин. В манастира "Седемте престола" творецът пише любовна лирика / Мариана Кирова. - Непубликувани стихове на Змей Горянин. - Рез. на англ. ез.

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 90-96.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255912164

БС 2013/11 Сс 329
МЛАДЕНОВ, Иван Атанасов, 1953-
        България в The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics / Иван Младенов ; интервю на Александра Антонова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 122-126.
По повод участието на Иван Младенов в 4. изд. на енциклопедията (2012) със статия за бълг. литература
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1256557284

ПАНАЙОТОВ, Веселин Божков, 1955-
        Литургическо творчество на Кирил Философ и Методий Вж Сс 56

ПЕТЕВ, Николай Василев, 1951-2013
        Мостът Анжел Вагенщайн Вж Сс 247

БС 2013/11 Сс 330
ПЕТКОВА, Ваня
        Комичното и политиките на смеха в драматургията на Стратиев и нейните сценични реализации / Ваня Петкова. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 47-50.
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1256176612

БС 2013/11 Сс 331
ПОПИЛИЕВ, Ромео Василев
        Съпротивата на пиесите за съпротивата на Георги Марков / Ромео Попилиев. - Рез. на англ. ез.

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 3-9.
Пиесите "Да се провреш под дъгата", "Атентат в затворената улица" и "Комунисти" на драматурга Георги Марков
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1256134372

БС 2013/11 Сс 332
СВИЛАРОВА, Емануела
        Съвременна българска емигрантска литература, или за трудния прочит на външното отвътре / Емануела Свиларова. - Рез. на англ. ез.

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 66-89.
886.7-054.7.09
COBISS.BG-ID 1255909604

БС 2013/11 Сс 333
СТАНКОВ, Иван Герасимов, 1956-
        Академик Иван Радев на 70 години / Иван Станков

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 110-111.
886.7(092)
92 Радев, И.
COBISS.BG-ID 1256243684

БС 2013/11 Сс 334
ХАРАЛАМПИЕВ, Иван, 1946-
        "Най-първата искра в народната свяст" : към 250-годишнината на Паисиевата история / Иван Харалампиев

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 13-17.
886.7(091)(092)
92 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 1255915492

БС 2013/11 Сс 335
ХРИСТОВ, Владислав, 1976-
        [Хайку] / Владислав Христов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 194-197.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255998948


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/11 Сс 336
БЕЛЧЕВА, Милена Бранимирова, 1977-
        Това необятно вълшебство-животът ; Далеч оттук ; Неделно те придърпвам върху себе си ; Периметърът на безвремието ; Въздух за живот ; Paranoid ; Поема за приятелството : стихотворения / Милена Белчева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 69-75.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256271588

БС 2013/11 Сс 337
ИВАНОВА, Галина Драгнева, 1967-
        Майски рефрен ; Крайпътна поетика ; Крайречна поетика ; Горно "до" ; Сверяване на час ; Пясъчен замък ; Муза ; Пресечна точка : стихотворения / Галина Иванова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 63-68.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256269796

БС 2013/11 Сс 338
КАРАГЬОЗОВА, Мина Борисова, 1955-
        Възпоменание ; Подарък за рождения ми ден ; Отсрочка ; Една толкова дълга любов... ; Сбогуване ; Обичам тази страна. Но тя няма нужда от мене... / Мина Карагьозова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 115-121.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256553188

БС 2013/11 Сс 339
        НА сърце ми лежи, мила мамо : народна песен

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 1-2.
886.7-192
COBISS.BG-ID 1256218340

БС 2013/11 Сс 340
НИКОЛОВА, Милена, 1984-
        В прашното апартаментено небе... ; Светуване ; Докосваш топлите устни на кафето... : стихотворения / Милена Николова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 48-50.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256251620

БС 2013/11 Сс 341
ПЕТРОВ, Антоний, 1979-
        камък по небето на децата ми ; моето дете ще хвърли първо камък... ; наистина е плоска и не се върти в часа по география... ; не ми достига ; оставям котката и раницата... ; тя е жена която влиза в леглото... ; сезоните не са четири... ; страхът ми е висок колкото теб... ; страхът ; от други 2 морета : стихотворения / Антоний Петров Димов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 198-204.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256001508

БС 2013/11 Сс 342
РАФАИЛОВ, Иво, 1977-
        цикъл върху Хопър ; епитафия за двама, заменени от трето ; портрет в помпейска вила ; зима е където сме ние ; привидно незавършено стихотворение : стихотворения / Иво Рафаилов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 206-210.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256003812

БС 2013/11 Сс 343
СТОЯНОВА, Илеана Гаврилова, 1951-
        Циганско лято ; за нежността е нужна сила... ; Любов ; Между нас лежи стихотворение ; Поети : стихотворения / Илеана Стоянова

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 141-145.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256045540


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БС 2013/11 Сс 344
ДИМИТРОВ, Димитър Иванов, 1978-
        Паякът : пиеса / Димитър Димитров и Йордан Славейков

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 1 (2013), с. 35-51.
886.7-2
COBISS.BG-ID 1255750884

БС 2013/11 Сс 345
ДУЕВ, Васил, 1990-
        Самотни персонажи : пиеса / Васил Дуев

В: Blogът за театър. - ISSN 1314-7048. - Бр. 2 (2013), с. 38-51.
886.7-2
COBISS.BG-ID 1255758820


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/11 Сс 346
БЕЛЕВА, Йорданка Иванова, 1977-
        Техники на студения грим ; Преводачът ; Принц Едуард през май ; Стилистика на изпращането : разкази / Йорданка Белева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 255-264.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256009956

БС 2013/11 Сс 347
БОРДЖИЕВА, Лина
        Солта на живота : проза / Лина Борджиева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 76-80.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1256274148

БС 2013/11 Сс 348
ВОЕВА, Виолета
        Разлистване на думите - една идея, родена във Фейсбук... : проза / Виолета Воева. - Съдържа: Разлистено зелено ; Дългата свтлина на лятото ; Самата свобода ; Стихотворението ; Сълза ; Орехът ; Синя луна

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 109-114.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1256548324

БС 2013/11 Сс 349
ГЕОРГИЕВА, Светла, 1955-
        Лили : проза / Светла Георгиева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 131-135.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1256583652

БС 2013/11 Сс 350
ГЕРДЖИКОВ, Сергей Стоилов, 1956-
        Мигове и видения над бездната : проза / Сергей Герджиков

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 304-329.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1256050404

БС 2013/11 Сс 351
ПЕТКОВ, Любен Желязков, 1939-
        Сузана, дъщерята на писателя ; Предизвестеният край на адвокат Мартин Гемеджиев ; София : разкази / Любен Петков

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 211-227.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256005860

БС 2013/11 Сс 352
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Какво стана с редник Джанабетски? ; Старото куче ; Двамата цигани : разкази / Калин Терзийски

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 230-254.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256008420

БС 2013/11 Сс 353
ТОМОВ, Тома, 1942-
        Ванга : проза / Тома Томов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 91-107.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1255945188


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Сс 354
УАНГ, Аньи, 1954-
        Малкият ресторант : новела / Уанг Аньи ; прев. от кит. на англ. Яуцон Ли ; прев. от англ. Здравка Евтимова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 41, бр. 2 (2013), с. 330-348.
895.1-32
COBISS.BG-ID 1256054756


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2013/11 Сс 355
ВЛАДИМИРОВА, Надя
        Актуални проблеми на съхраняването на арменското културно-историческо наследство в България - данни от теренно изследване (2012) / Надя Владимирова. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 585-592.
904(497.2=919.81)
COBISS.BG-ID 1255869156

БС 2013/11 Сс 356
ЧОКОЕВ, Иван Петров, 1956-
        Фрагменти китайски текстил от гроб в Дворцовата църква на Царевец във Велико Търново / Иван Чокоев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 30-49.
904:745.52(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 1255917284


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БС 2013/11 Сс 357
СТОЯНОВА, Диана Манолова
        Ненаписаната история на Странджа / Диана Стоянова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 600-604.
908(497.2-12)
COBISS.BG-ID 1255869924


91 ГЕОГРАФИЯ
Вж и 308; 551.1/.4

БС 2013/11 Сс 358
НИКОЛОВА, Мария Стефанова
        България в архивите на списание National Geographic / Мария Николова, Мартин Христов

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 293-303.
91(05)(497.2)
COBISS.BG-ID 1255724516


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ВЕНКОВА, Стефка Георгиева
        Апостол Николаев-Струмски (1886-1971): биографични данни и творческо наследство Вж Сс 232

ДЕЛ'АГАТА, Джузепе, 1940-
        Рецепцията на Пенчо Славейков в Италия Вж Сс 325

ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Бъди буден! : вместо поздравление : слово за акад. Светлин Русев по повод неговата 80-годишнина и изложба "Покаяние" Вж Сс 225

ИВАНОВ, Ячко Павлов, 1932-
        Академик Георги Бранков - строител, учен и общественик : по случай 100-годишнината от рождението му Вж Сс 194

ИЛИЧ, Даниела Витомирова
        Творчеството на Шостакович в традициите на великия си предшественик Мусоргски Вж Сс 235

КАМБУРОВА, Радостина
        Академик Александър Петров на 65 години Вж Сс 180

КАРП, Мария Поелевна, 1957-
        Съветският мит след Испания : откъс от биографична книга на авт. за Джордж Оруел "Оруэлл в Испании", Москва, Иностранная литература, 2012 Вж Сс 287

КРЕЖОВА, Дора Димитрова
        80 години от рождението на акад. Димитър Мишев Вж Сс 179

МУСАКОВА, Елисавета Владимирова, 1955-
        Beati Possidentes Вж Сс 285

ПЕТЕВ, Николай Василев, 1951-2013
        Мостът Анжел Вагенщайн Вж Сс 247

ПРОФЕСОР
        Проф. д.изк. Светлана Захариева (1937-2013) : in memoriam Вж Сс 237

РЕВАЛСКИ, Юлиан Петров, 1956-
        70-годишен юбилей на академик Петър Кендеров Вж Сс 172

РУДА, Тетяна Петривна
        Максим Рилски и фолклорът Вж Сс 305

СЕНДОВ, Благовест Христов, 1932-
        100 години от рождението на академик Любомир Илиев Вж Сс 173

СТАНКОВ, Иван Герасимов, 1956-
        Академик Иван Радев на 70 години Вж Сс 333

СТОЯНОВА, Диана Манолова
        Къщата на Димитър Яблански - минало и/или настояще Вж Сс 219

ТИМАНОВА, Ольга Ивановна
        Благотворительная деятельность и литературно-просветительское наследие князя В. Ф. Одоевского в контексте развития российского общества Вж Сс 124

ХАРАЛАМПИЕВ, Иван, 1946-
        "Най-първата искра в народната свяст" : към 250-годишнината на Паисиевата история Вж Сс 334


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

ЛАЗАРОВА, Ерика Георгиева, 1954-
        Лица на паметта - златното минало и настояще на българската наука Вж Сс 2

БС 2013/11 Сс 359
ПЕТРОВА, Тина
        Опазването - мисия на архивите / Тина Петрова. - С библиогр.

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 579-584.
930.25:519.688
COBISS.BG-ID 1255867108


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БС 2013/11 Сс 360
ВАСИЛЕВА, София Илиева, 1964-
        Образованието в политиките за устойчиво развитие и социализация на културното наследство / София Василева

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 220-226.
930.85:378
COBISS.BG-ID 1255686884

БС 2013/11 Сс 361
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова
        Социализация на религиозното културно-историческо наследство: един образователен проект в УниБИТ / Жоржета Назърска, Светла Шапкалова

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 236-240.
930.85:378
COBISS.BG-ID 1255688420

БС 2013/11 Сс 362
САЧЕВ, Евгений Иванов, 1952-
        Основни концепции на културономията - науката за паметниците на културата и на историята / Евгений Сачев

В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. - ISSN 1314-7099. - Т. 10 (2013), с. 54-68.
930.85
COBISS.BG-ID 1255634660


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2013/11 Сс 363
ВАЧЕВ, Хитко Стефанов, 1959-
        За ролята на църквата в изграждането на храмовата мрежа в Търновската митрополия през ХV-ХVІІІ век / Хитко Вачев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Дни на науката .... - ISSN 1314-2283. - 2012 (2013), с. 21-29.
949.72.033
281.962(497.216)"14/17"
COBISS.BG-ID 1255916260

БС 2013/11 Сс 364
ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров, 1936-
        Ново похвално слово за светите братя Кирил и Методий и техните ученици / Васил Гюзелев

В: Списание на Българската академия на науките. - ISSN 0007-3989. - Год. 126, бр. 3 (2013), с. 7-9.
949.72.031.5
COBISS.BG-ID 1256240100


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БС 2013/11 Сс 365
КЕНДЕРОВА, Стоянка Тодорова, 1947-
        Иран и неговата история във фонда на Българската национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" / Стоянка Кендерова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 1 (2013), с. 12-15.
Едноименна изложба, открита в централното фоайе на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 10 ян. 2013
955(091):061.4
027.54(497.2)
COBISS.BG-ID 1256195044


РЕЦЕНЗИИ


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БС 2013/11 Рс 1
ХЪРКОВ, Стефан Иванов, 1958-
        "Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир". Ценен принос в изучаването на православната музика / Стефан Хърков. - Рецензия за кн.: Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир / Асен Атанасов... [и др.]. - София : Изток-Запад, 2012. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 98-103.
2
COBISS.BG-ID 1255777508


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БС 2013/11 Рс 2
ДАЧЕВА, Гергана Кирилова, 1963-
        Оценяването в обучението по български език / Гергана Дачева. - Рецензия за кн.: Оценяването в обучението по български език / Татяна Ангелова. - София : Просвета, 2012

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 492-495.
3
COBISS.BG-ID 1256179428

БС 2013/11 Рс 3
ИГНАТОВ, Владимир Димитров, 1987-
        Застрашеност в лагера на демокрацията / Владимир Игнатов. - Рецензия за кн.: Интимните неприятели на демокрацията / Цветан Тодоров. - София : Изток-Запад, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 7.
3
COBISS.BG-ID 1255609828

БС 2013/11 Рс 4
СТЕФАНОВА, Ана Веселинова, 1973-
        Многоликата "Сянка" и проекциите й в българския фолклор в книгата на Анатол Анчев / Ана Стефанова. - Рецензия за кн.: Сянката / Анатол Анчев. - София: Фенея, 2011. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 37, бр. 3/4 (2011), с. 187-188.
3
COBISS.BG-ID 1256588772

БС 2013/11 Рс 5
ХРИСТОВА-Пеева, Наталия Младенова
        Демократичните залози на обучението по европеистика / Наталия Христова-Пеева. - Рецензия за кн.: Европеистика и европейски ценностни нагласи / Владимир Атанасов ... [и др.] - София : Д. Яков, 2013

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 496-498.
3
COBISS.BG-ID 1256180708


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БС 2013/11 Рс 6
ВЕНКОВА, Стефка Георгиева
        Елена Тончева: "Привежда в благоритъм душата си..." Православна църковна музика / Стефка Венкова. - Рецензия за кн.: Привежда в благоритъм душата си... Православна църковна музика / Елена Тончева ; състав. Юлиан Куюмджиев. - Пловдив : Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2011. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 104-107.
7
COBISS.BG-ID 1255781092

БС 2013/11 Рс 7
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        В търсене на театралността... / Николай Йорданов. - Рецензия за кн.: Театралността - езикът на представлението / Асен Терзиев. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2012

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 58-59.
7
COBISS.BG-ID 1256183012

БС 2013/11 Рс 8
ЙОРДАНОВА, Ценка
        Горица Найденова: "От философия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев" / Ценка Йорданова. - Рецензия за кн.: От философия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев / Горица Найденова. - София : Марс 09, 2013. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 2 (2013), с. 108-111.
7
COBISS.BG-ID 1255783652

БС 2013/11 Рс 9
ЛЕВИ, Клер Соломон
        Румяна Каракостова: "Идеята Държавен музикален театър и проекцията й в националния репертоар до края на XX век" / Клер Леви. - Рецензия за кн.: Идеята Държавен музикален театър и проекцията й в националния репертоар до края на XX век / Румяна Каракостова. - София : Марс 09, 2012. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 1 (2013), с. 78-80.
7
COBISS.BG-ID 1255698916

БС 2013/11 Рс 10
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        "Зад гърба" на портрета / Георги Лозанов. - Рецензия за кн.: Българско кино : по следите на личния опит / Вера Найденова. - София : ИК Проф. Петко Венедиков, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 1.
7
COBISS.BG-ID 1255173860

БС 2013/11 Рс 11
ПЕТРОВА, Ангелина Петрова
        Клер Леви: "Музикалната пародия в края на 20 и началото на 21 век" / Ангелина Петрова . - Рецензия за кн.: Музикалната пародия в края на 20 век и началото на 21 век / Клер Леви. - София : Инст. за изследване на изкуствата - БАН, 2012. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 37, бр. 1 (2013), с. 81-84.
7
COBISS.BG-ID 1255721700

БС 2013/11 Рс 12
ПОПИЛИЕВ, Ромео Василев
        Васил Стефанов. "Пътят на режисурата" / Ромео Попилиев. - Рецензия за кн.: Пътят на режисурата / Васил Стефанов. - София : Валентин Траянов, 2011

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 57-58.
7
COBISS.BG-ID 1256179940


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Рс 13
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Театрално предизвикателство: Сара Кейн на български / Камелия Николова. - Рецензия за кн.: Събрани пиеси / Сара Кейн ; прев. от англ. Владимир Левчев. - София : Алтера, 2012

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 46, бр. 1 (2013), с. 60-61.
8
COBISS.BG-ID 1256186340


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/11 Рс 14
ДИМЧЕВ, Кирил Василев, 1935-
        Оригинален принос в съвременната българска лексикология / Кирил Димчев. - Рецензия за кн.: Художествена неология / Нели Недялкова. - София : Съюз на филолозите българисти, 2013

В: Български език и литература. - ISSN 0323-9519. - Год. 55, бр. 5 (2013), с. 499-502.
80
COBISS.BG-ID 1256180964


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Рс 15
АЛЕКСАНДРОВА, Ана, 1924-
        Щафета на посланията / Ана Александрова . - Рецензия за кн.: Няма рецепта за живот : хора, съдби, събития / Пенка Чернева. - София : Бълг. книжица, 2011

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 3 (2012), с. 60-62.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1256253412

БС 2013/11 Рс 16
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Овчарството като духовен свят / Панко Анчев. - Рецензия за кн.: Овньо льо вакал, каматан... : жалба по славното родопско овчарство / Тодор Коруев. - София : Захарий Стоянов, 2011

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 150-152.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256047588

БС 2013/11 Рс 17
БУРОВА, Ани
        Когато фактът победи измислицата / Ани Бурова. - Рецензия за кн.: Готланд / Мариуш Шчигел. - София : Парадокс, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255529444

БС 2013/11 Рс 18
ВЕЛКОВА-Гайдарджиева, Антония Веселинова, 1970-
        Иво Андрич като художествен философ на балканското историческо битие / Антония Велкова-Гайдарджиева. - Рецензия за кн.: Иво Андрич : исторически песимизъм и трансцендентални блянове / Светлозар Игов. - Пловдив : ИК Хермес, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 5, 14.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255686116

БС 2013/11 Рс 19
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Мисли от мистичен дим / Иван Гранитски. - Рецензия за кн.: Усмивката на Бога / Венцеслав Кисьов. - София : Захарий Стоянов, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 19 (28 ноем. 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256095460

БС 2013/11 Рс 20
ГРИГОРОВА, Людмила Крумова, 1943-
        Новият автопортрет на поета / Людмила Григорова. - Рецензия за кн.: Вълнение в Константинопол / Георги Константинов. - София : Пламък, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 19 (28 ноем. 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256096228

БС 2013/11 Рс 21
ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        За романа "Пепел" / Борислав Гърдев. - Рецензия за кн.: Пепел / Константин Кацаров. - Пловдив : ИК Хермес, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 2.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255239908

БС 2013/11 Рс 22
ДАКОВА, Бисера Лазарова, 1966-
        За символизма - неидеологически? / Бисера Дакова. - Рецензия за кн.: Божествената математика : тревожната хетероклитност на българския символизъм / Йордан Ефтимов. - София : Просвета, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 4-5.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255471332

БС 2013/11 Рс 23
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Възкресяващо / Пламен Дойнов. - Рецензия за кн.: Златорожки страници / Малчо Николов ; състав. Надежда Александрова. - София : Нов български университет, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 4.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255240420

БС 2013/11 Рс 24
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Добре разказана история? / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Свобода / Джонатан Франзен. - София : ИК Колибри, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 2.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254836708

БС 2013/11 Рс 25
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Пътища към Александрия / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Кирил и Хипатия / Николай Петков. - София : ИК Изток-Запад, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 1.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255786468

БС 2013/11 Рс 26
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Роман, който руши света / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: 2666 / Роберто Боланьо. - София : ИК Рива, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255185380

БС 2013/11 Рс 27
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Апаратът или човекът? / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: Апарат : [роман] / Васил Георгиев. - София : Ciela, 2013


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 2.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255699940

БС 2013/11 Рс 28
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Либералният ад / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: По-широко поле за борбата / Мишел Уелбек. - София : Колибри, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254928612

БС 2013/11 Рс 29
КЪНЕВ, Пейчо Г., 1980-
        Дано този път да греша / Пейчо Кънев. - Рецензия за кн.: Воден знак / Крум Филипов. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 2.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1254918884

БС 2013/11 Рс 30
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Тъй рече редакторът / Амелия Личева. - Рецензия за кн.: Моите ненаписани книги / Джордж Стайнър. - София : Изток-Запад, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 3.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255528932

БС 2013/11 Рс 31
СТОЯНОВ, Матей, 1940-
        Любопитството и отговорността / Матей Стоянов. - Рецензия за кн.: Живот между световете / Марин Троянов. - София : Сиела, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255684580

БС 2013/11 Рс 32
ШОПОВ, Драгомир Георгиев, 1938-
        Полезен изследователски труд / Драгомир Шопов. - Рецензия за кн.: Българският исторически роман, Ч. 1- / Георги Пенчев. - София : Бълг. писател, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 18 (14 ноем. 2013), с. 11.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1255518948

БС 2013/11 Рс 33
ШУЛИКОВ, Пламен Димитров, 1959-
        За море, любов и още нещо, или за плажната кардиология на Йордан Ефтимов / Пламен Шуликов. - Рецензия за кн.: Сърцето не е създател / Йордан Ефтимов. - София : Смол Стейшънс Прес, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 6-7.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255241700


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

БС 2013/11 Рс 34
МИХАЙЛОВ, Стоян, 1930-
        Книга, която трябва да бъде прочетена от всеки българин / Стоян Михайлов. - Рецензия за кн.: Левски : най-ясната загадка : научнопопулярна биография / Дойно Дойнов. - София : Общобълг. к-т и Фонд. "Васил Левски", 2012

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 16, бр. 3/4 (2013), с. 147-149.
9
COBISS.BG-ID 1256046308

БС 2013/11 Рс 35
СТОЙКОВА, Ана Стойкова, 1955-
        Leksykon tradycji bulgarskiej / konsultacja naukowa Aleksander Naumow ; red. naukowa Grażyna Szwat-Gyłybowa. - Warszawa : Slawistyczny ośrodek wydawniczy, 2011 / Ана Стойкова. - Загл. на пол. ез. - Рецензия за книгата

В: Литературна мисъл. - ISSN 0324-0495. - Год. 55, бр. 1/2 (2012), с. 97-100.
9
COBISS.BG-ID 1255913956