УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Сс 1, Сс 2
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Сс 3, Сс 4, Сс 5, Сс 6
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Сс 7, Сс 8
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Сс 9
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 10, Сс 11
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Сс 6, Сс 12, Сс 13, Сс 14, Сс 15, Сс 16, Сс 17, Сс 18, Сс 19, Сс 20, Сс 21, Сс 22, Сс 23, Сс 24, Сс 25, Сс 26, Сс 27, Сс 28, Сс 285, Сс 365
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 29
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Сс 30
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Сс 31, Сс 299


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 32
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Сс 33, Сс 34
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Сс 35, Сс 36, Сс 37, Сс 38, Сс 45
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 39
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Сс 40, Сс 41, Сс 42, Сс 43, Сс 44
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Сс 45, Сс 103
18 ЕСТЕТИКА Сс 34, Сс 46


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Рс 1, Сс 47
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Сс 48
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Сс 49, Сс 50, Сс 51
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 11, Сс 31, Сс 35, Сс 52, Сс 53, Сс 54, Сс 55, Сс 56, Сс 57, Сс 363
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Сс 58


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 2, Рс 3, Рс 4, Рс 5
30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ Сс 2, Сс 59, Сс 60
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Сс 61
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 6, Сс 30, Сс 62, Сс 63, Сс 64, Сс 65, Сс 66, Сс 67, Сс 68, Сс 69, Сс 70, Сс 71, Сс 72, Сс 73, Сс 74, Сс 97
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Сс 75, Сс 76, Сс 77, Сс 78
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Сс 78
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 79, Сс 80, Сс 81, Сс 89
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Сс 82
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 83, Сс 84, Сс 85, Сс 86, Сс 87
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Сс 88
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Сс 88, Сс 89, Сс 90, Сс 91
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Сс 92
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Сс 93
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Сс 94
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Сс 95
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Сс 79, Сс 96, Сс 97, Сс 98, Сс 99, Сс 100, Сс 101
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Сс 102
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Сс 103
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Сс 110
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Сс 84, Сс 104, Сс 105, Сс 106
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 107, Сс 108, Сс 109
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 110, Сс 111, Сс 112, Сс 113, Сс 114
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Сс 115
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 116, Сс 117, Сс 118, Сс 119
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Сс 120, Сс 121
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Сс 122, Сс 123, Сс 124
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 16, Сс 125, Сс 126, Сс 127, Сс 128, Сс 129, Сс 130, Сс 131
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Сс 132, Сс 133, Сс 134, Сс 135, Сс 136
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Сс 137, Сс 138, Сс 139, Сс 140
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Сс 141, Сс 142
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Сс 143
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Сс 144, Сс 145
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Сс 141
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Сс 146
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 13, Сс 147, Сс 148, Сс 149, Сс 150, Сс 151, Сс 152, Сс 153, Сс 154
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 155, Сс 156, Сс 157, Сс 158, Сс 159, Сс 160, Сс 161, Сс 162, Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 166, Сс 167, Сс 168, Сс 169, Сс 170, Сс 171, Сс 218, Сс 223, Сс 305


51 МАТЕМАТИКА Сс 172, Сс 173
510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА Сс 44
519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА Сс 174, Сс 175, Сс 176
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Сс 177
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 178
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ Сс 179
53 ФИЗИКА Сс 180
541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ Сс 181, Сс 182, Сс 183, Сс 184, Сс 185, Сс 186
546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ Сс 187
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Сс 188
582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА Сс 189


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Сс 190
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Сс 191
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Сс 192, Сс 193
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Сс 194
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Сс 195, Сс 196, Сс 197
634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО Сс 198
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Сс 66, Сс 72, Сс 199
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Сс 200, Сс 201, Сс 202, Сс 203
656.2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Сс 204
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Сс 205, Сс 206, Сс 207
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Сс 208
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 209, Сс 210, Сс 211, Сс 212, Сс 213, Сс 214, Сс 215
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Сс 160


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Сс 216
7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Рс 6, Рс 7, Рс 8, Рс 9, Рс 10, Рс 11, Рс 12
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Сс 217
72 АРХИТЕКТУРА Сс 218, Сс 219
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Сс 220, Сс 221, Сс 222
74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Сс 223
75 ЖИВОПИС Сс 224, Сс 225, Сс 226, Сс 227, Сс 228, Сс 229, Сс 230
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Сс 231
78 МУЗИКА Сс 232, Сс 233, Сс 234, Сс 235, Сс 236, Сс 237, Сс 238, Сс 239, Сс 240
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Сс 159, Сс 241, Сс 242, Сс 243, Сс 244
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Сс 245
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Сс 246, Сс 247
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Сс 149, Сс 153, Сс 248, Сс 249, Сс 250, Сс 251, Сс 252, Сс 253, Сс 254, Сс 255, Сс 256, Сс 257, Сс 258, Сс 259, Сс 260, Сс 261, Сс 262, Сс 263, Сс 264, Сс 265, Сс 266, Сс 267, Сс 288
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Сс 268


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА Рс 13
80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Рс 14, Сс 8, Сс 269, Сс 270
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Сс 271, Сс 272
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Сс 273
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 274, Сс 275, Сс 279
807.1 ЛАТИНСКИ ЕЗИК Сс 276
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 327
808.2 РУСКИ ЕЗИК Сс 277, Сс 278
808.3 УКРАИНСКИ ЕЗИК Сс 279
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 82, Сс 143, Сс 280
809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ Сс 281
809.27 АРАБСКИ ЕЗИК Сс 282
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 15, Рс 16, Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22, Рс 23, Рс 24, Рс 25, Рс 26, Рс 27, Рс 28, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 32, Рс 33
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Сс 283
82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Сс 284, Сс 285
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Сс 152
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 286, Сс 287, Сс 288
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 289, Сс 290, Сс 291, Сс 292, Сс 293, Сс 294, Сс 295
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 296
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 297, Сс 298
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Сс 56, Сс 299
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 300, Сс 301, Сс 302, Сс 303, Сс 304
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 305
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 306, Сс 307, Сс 308, Сс 309, Сс 310, Сс 311, Сс 312, Сс 313, Сс 314, Сс 315, Сс 316, Сс 317, Сс 318, Сс 319, Сс 320, Сс 321, Сс 322
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 56, Сс 247, Сс 323, Сс 324, Сс 325, Сс 326, Сс 327, Сс 328, Сс 329, Сс 330, Сс 331, Сс 332, Сс 333, Сс 334, Сс 335
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Сс 336, Сс 337, Сс 338, Сс 339, Сс 340, Сс 341, Сс 342, Сс 343
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Сс 344, Сс 345
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Сс 346, Сс 347, Сс 348, Сс 349, Сс 350, Сс 351, Сс 352, Сс 353
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 354


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Рс 34, Рс 35
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 355, Сс 356
908 КРАЕЗНАНИЕ Сс 357
91 ГЕОГРАФИЯ Сс 358
92 БИОГРАФИИ Сс 124, Сс 172, Сс 173, Сс 179, Сс 180, Сс 194, Сс 219, Сс 225, Сс 232, Сс 235, Сс 237, Сс 247, Сс 285, Сс 287, Сс 305, Сс 325, Сс 333, Сс 334
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 2, Сс 359
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Сс 360, Сс 361, Сс 362
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Сс 363, Сс 364
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Сс 365