Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 12СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2013/12 Сс 1
КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Кохерентен контур на ризомата на хуманитарното знание и платформа на ноосферата на В. И. Вернадски за библиосферата / Александра Куманова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 17-26.
001
113
COBISS.BG-ID 1256778468

БС 2013/12 Сс 2
ЯНАКИЕВА, Елена Асенова, 1953-
        Отново за инструментите за научно цитиране / Елена Янакиева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 51-61.
001.81:681.324.06
COBISS.BG-ID 1257187556


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/12 Сс 3
БОМЕЛ, Дженс
        За книгата, издателите и глобалния свят : интервю на проф. д.ик.н. Стоян Денчев с Дженс Бомел - генерален секретар на International Publishers Association -Женева

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 4-5.
002.19(047.53)
655.4/.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1256777700

БС 2013/12 Сс 4
ДЕРМЕНДЖИЕВА, Грета Николаева
        Учене и информационна компетентност. Необходимостта от преподаване на информационна грамотност във висшето образование / Грета Дерменджиева, Вероника Вълканова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 23-42.
002:378.4
681.3:378.4
COBISS.BG-ID 1256786148

БС 2013/12 Сс 5
МИЛАНОВА, Милена Миланова, 1972-
        Електронно публикуване / Милена Миланова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 78-84.
002.19:681.324
COBISS.BG-ID 1257189860

ПОПОВА, Мария Александрова, 1977-
        Швейцарските медии - между културното разнообразие и социалното единство Вж Сс 32

СОКОЛОВА, Силвия Димитрова
        60 г. от рождението на проф. д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около "Трудовете на Студентско научно общество при УниБИТ". Посветени на него приноси Вж Сс 14

ЦВЕТКОВА, Милена Иванова, 1970-
        Неуловимият читателски избор. Библиопсихологична симетрия между книгата и читателя Вж Сс 29

БС 2013/12 Сс 6
ЯНАКИЕВА, Татяна Ганева, 1944-
        Виртуална конвергенция на институциите на паметта в ХХІ в. - библиотеки, архиви, музеи. Ролята на библиографския контрол в LAM set / Татяна Янакиева. - LAM - Libraries, archives, museums


В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 85-98.
002.6:681.324
COBISS.BG-ID 1257190372


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ЗЛАТЕВ, Володя
        Предмет, източници и система на правната уредба в областта на културата. Право, уреждащо обществените отношения в областта на културата като отделен отрасъл Вж Сс 163

ИВАНОВА, Миглена Димитрова
        Нематериално наследство и общоевропейски културни политики Вж Сс 227

КАБАКЧИЕВА, Гергана Ангелова, 1952-
        Културно-историческото наследство на Дунавския регион. Културна политика и перспективи Вж Сс 503

БС 2013/12 Сс 7
МОДЕВА-Нанкова, Мариела Тодорова, 1971-
        Проектът за национална стратегия за развитие на културата в контекста на българската културна политика в рамките на европейското духовно пространство / Мариела Модева-Нанкова

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 133-139.
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1256809700

БС 2013/12 Сс 8
ПАЛАШЕВ, Николай Георгиев, 1959-
        Проблемни комуникационни аспекти пред развитието на националната културна политика на България / Николай Палашев, Стоян Денчев

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 196-205.
008(497.2):316.77
COBISS.BG-ID 1256851940

БС 2013/12 Сс 9
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        Някои бележки към характеристиката на националната културна политика / Николай Поппетров

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 226-232.
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1256881892

ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Литературата на Италианския ренесанс в България - конспекти и аксиологии Вж Сс 395

БС 2013/12 Сс 10
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Промоционални техники при културната политика (общи положения) / Евгения Русинова

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 212-216.
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1256854500

БС 2013/12 Сс 11
СТАНЕВА, Мирена
        Национален фонд "Култура" и подкрепата на културно-историческото наследство / Мирена Станева

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 22-27.
Приоритети в дейността на фонда
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1256684004

ФОЛ, Валерия Николова, 1953-
        Тракийското културно-историческо наследство и възможностите за дългосрочна културна политика Вж Сс 510

БС 2013/12 Сс 12
ХРИСТОВ, Христо
        Опазване и развитие на българските писмени и художествени знаци в контекста на изграждане на европейското културно пространство / Христо Христов

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 289-293.
008(497.2:4)
COBISS.BG-ID 1256920548


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БС 2013/12 Сс 13
ДЕНЧЕВ, Стоян Георгиев, 1953-
        Световната универсална библиография и българската следа в нея (Информационна роза. Изобразителна емблематика) / Стоян Денчев, Александра Куманова, Николай Василев. - 5 л. ил.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 177-195.
011
COBISS.BG-ID 1256850404

БС 2013/12 Сс 14
СОКОЛОВА, Силвия Димитрова
        60 г. от рождението на проф. д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около "Трудовете на Студентско научно общество при УниБИТ". Посветени на него приноси / Силвия Соколова. - УниБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 7-16.
016:92
002(01)
92 Денчев, С.
COBISS.BG-ID 1256777956


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/12 Сс 15
АРСЕНОВА, Искра Спасова, 1950-
        За информационно осигуряване чрез информационно опониране и за още нещо... / Искра Арсенова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 29-38.
Подготовка на оптимални управленски решения при формирането и реализирането на даден научен проблем
025.5:681.324
COBISS.BG-ID 1257186788

БС 2013/12 Сс 16
ГЕРГОВА, Ани Атанасова, 1937-
        Нина Шуманова като авторка и университетска преподавателка / Ани Гергова. - Съдържа и: Публикации на доц. д-р Нина Шуманова / състав. Весела Цокева ; библиогр. ред. Ефросина Ангелова-Пенкова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 5-28.
02(092)
92 Шуманова, Н.
COBISS.BG-ID 1257186532

БС 2013/12 Сс 17
ДАСКАЛОВА, Красимира Петрова, 1957-
        Читатели, библиотеки и четене във времето на държавния социализъм: случаят "Цола Драгойчева" / Красимира Даскалова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 172-178.
027.1(092)
92 Драгойчева, Ц.
COBISS.BG-ID 1257197540

БС 2013/12 Сс 18
ДИМЧЕВ, Александър Георгиев, 1952-
        Време на равносметка и на търсене на проекции към бъдещето: тенденции в развитието на образованието по библиотечно-информационни науки (БИН). Състояние в Софийския университет "Св. Климент Охридски". / Александър Димчев. - С библиогр.

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 124-147.
023:378(497.2)
COBISS.BG-ID 1257193444

БС 2013/12 Сс 19
ДИПЧИКОВА, Александра Николаева, 1946-
        Универсална десетична класификация - съвременни направления в развитието и прилагането им в България / Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 99-108.
025.45(497.2)
COBISS.BG-ID 1257190884

БС 2013/12 Сс 20
КАБАКОВ, Иван Димов
        Задължителното депозиране: комплектуване на фонда и/или опазване на културното наследство / Иван Кабаков

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 109-115.
021.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1257191396

БС 2013/12 Сс 21
КОЙЧЕВА, Елена Димитрова
        Ролята на информационния посредник в научна библиотека при осъществяване на иновативните функции на онлайн справочно-информационното обслужване / Елена Д. Койчева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 39-50.
025.5:681.324
COBISS.BG-ID 1257187044

БС 2013/12 Сс 22
КОСТОВА-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966-
        Виртуалната библиотека / Магдалена Костова-Панайотова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 182-185.
02:681.324
COBISS.BG-ID 1256959204

БС 2013/12 Сс 23
ЛОЗАНОВА-Белчева, Елица Иванова
        Информационен одит в библиотеката за оценка и подобряване на информационното осигуряване на потребителите / Елица Лозанова-Белчева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 60-66.
025.8:681.324
COBISS.BG-ID 1257188324

БС 2013/12 Сс 24
ПАНЧЕВА, Цветанка Христова, 1958-
        Модерната обществена библиотека - създател и посредник в разпространението на местни електронни ресурси / Цветанка Панчева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 67-77.
027.5:681.324
COBISS.BG-ID 1257189092

БС 2013/12 Сс 25
ПОПОВА, Ели Драганова
        Кариерното развитие в българските библиотеки през погледа на студентите в специалност "Библиотекознание" / Ели Попова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 148-165.
023:378(497.2)
COBISS.BG-ID 1257195492

БС 2013/12 Сс 26
ТОДОРОВА, Таня Йорданова
        Роля на библиотечните асоциации в дискусиите за изключения и ограничения на авторското право за библиотеките и архивните институции / Таня Тодорова

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 81-96.
021.8:347.78
930.25:347.78
347.78
COBISS.BG-ID 1256718308

БС 2013/12 Сс 27
ТОЛЕВА, Петя
        Конструиране на съвременната институционална идентичност на българските обществени библиотеки / Петя Толева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 116-123.
027.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1257192164

БС 2013/12 Сс 28
ХАРИЗАНОВА, Оля Борисова, 1959-
        В библиотеката с усмивка / Оля Харизанова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 166-171.
Ролята на библиотеките в защита на интелекта на нацията
021.4
COBISS.BG-ID 1257196004

БС 2013/12 Сс 29
ЦВЕТКОВА, Милена Иванова, 1970-
        Неуловимият читателски избор. Библиопсихологична симетрия между книгата и читателя / Милена Цветкова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 55-75.
028.02
002.19
COBISS.BG-ID 1256788452


05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

БС 2013/12 Сс 30
ВЪЛКАНОВА, Веселина Йорданова, 1963-
        Визуална репрезентация в съвременното списание / Веселина Вълканова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 5-22.
05
681.3.06:7.05
COBISS.BG-ID 1256785380

БС 2013/12 Сс 31
ОЛДЖАЙ, Тюркан
        Рецепция деятельности Паисия Хилендарского и его последователи в Турции / Тюркан Олджай. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 381-390.
По повод две статии на Хусейн Ариф "Български писатели и литература", публ. в бр. 97 (1914) и бр. 99 (1914) на сп. Шехбал, издавано в Истанбул
05(560)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257706468

БС 2013/12 Сс 32
ПОПОВА, Мария Александрова, 1977-
        Швейцарските медии - между културното разнообразие и социалното единство / Мария Попова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 43-54.
История на печатните и електронните медии в конфедерацията
05/07(494)
002:654.19(494)
COBISS.BG-ID 1256787172

БС 2013/12 Сс 33
СПАСОВА, Йоланта
        110 г. от първия брой на сп. "Родопски напредък" (януари 1903 - юни 1912) / Йоланта Спасова

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 69-74.
05(497.2)"1903/2013"
COBISS.BG-ID 1257195748

ЯШАР, Недрет, 1970-
        Антон Митов: пионер болгарского изобразительного искусства на страницах турецкого журнала "Шехбаль" Вж Сс 244


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/12 Сс 34
БЕЛЕГОВА, Тинка Емилова, 1957-
        Добри публични практики в РИМ - Смолян. Традиции и съвременност / Тинка Белегова. - РИМ - Смолян - Регионален исторически музей - Смолян

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 83-88.
069.02:93/99(497.223)
COBISS.BG-ID 1257203684

БС 2013/12 Сс 35
БОНЕВА, Вера Петрова, 1965-
        Моят слог е моята крепост: словесните послания на българските музейни експозиции / Вера Бонева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 81-95.
069(497.2)
COBISS.BG-ID 1256705508

БС 2013/12 Сс 36
БОНЕВА, Вера Петрова, 1965-
        "Обществено достояние": отново за статуса и състоянието на архивните документи в българските музеи / Вера Бонева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 150-167.
069(497.2)
930.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1256831972

БС 2013/12 Сс 37
ЙОРДАНОВ, Йордан Алексиев, 1938-
        Национален антропологичен музей - перспективи и иновации / Йордан Йорданов, Бранимира Димитрова, Мая Аврамова. - Рез. на англ. ез.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 32-38.
069.02:572
COBISS.BG-ID 1256709348

БС 2013/12 Сс 38
МАРИНОВ, Александър Петров, 1935-
        Участие на родопчани в Пловдивското изложение през 1892 г. / Александър Маринов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 53-55.
061.4(497.234)"1892"
COBISS.BG-ID 1257324772

БС 2013/12 Сс 39
НАЛБАНТЯН-Хачерян, Силва Гаро, 1967-
        Ролята на неправителствените организации за прилагане на конвенцията за нематериалното културно наследство / Силва Налбантян-Хачерян. - Рез. на англ. ез.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 140-144.
061.2
39
COBISS.BG-ID 1256811236

БС 2013/12 Сс 40
НЕДКОВ, Симеон Недков
        Прерастване на колекциите на Хабсбургската династия в художествено-историческия музей във Виена / Симеон Недков

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 190-198.
069.02:73/76(436)
929.52(436)Хабсбурги
COBISS.BG-ID 1257203428


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/12 Сс 41
БУЧКОВА, Таня Станкова
        Етимологичен правопис и "естествено правописание" на страниците на "Цариградски вестник" (1848-1862) / Таня Бучкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 49-58.
070(497.2)(091)
808.67(091)
COBISS.BG-ID 1256821732

БС 2013/12 Сс 42
БУЧКОВА, Таня Станкова
        Чуждите книжовноезикови модели на страниците на "Цариградски вестник" (1848-1862) / Таня Бучкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 252-259.
07(497.2)Цариградски вестник"1848/62"
808.67-02
COBISS.BG-ID 1256703972

ВАТЕВА, Веселина Живкова
        Епитетът в публицистичните текстове от пресата (семантичен и стилистичен аспект) Вж Сс 317

ВАТЕВА, Веселина Живкова
        Разговорните лексеми в текстове от периодичния печат (2007-2009 г.) Вж Сс 318

ВЪЛЧАНОВА, Маринела Параскова, 1960-
        Интернационализми и неологизми в езика на българите в Румънски Банат : банатският език в пресата Вж Сс 319

ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Граматика на заглавието (наблюдения върху съвременната българска преса) Вж Сс 330

ИВАНОВА, Поля Иванова
        Специфики на телевизионната програма в новинарството, публицистиката и художествената телевизия. Исторически преглед на БНТ Вж Сс 234

ЛУКОВА, Калина Грозева
        Времето на литературно-медийния разказ Вж Сс 369

ЛУКОВА, Калина Грозева
        Литературен текст и медиа текст - междутекстови връзки, трансформативност, жанрови смесвания Вж Сс 370

МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Град Бурса в Мала Азия в цариградската периодика Вж Сс 527

СТОЯНОВА, Людмила Симеонова, 1949-
        В подстъпите към литературното рецензенство. Рецензиране, авторецензиране и реклама на възрожденската книга в "Цариградски вестник" Вж Сс 474

ТОДОРОВА, Биляна Божинова
        За някои синтактични характеристики на заглавията на регионалните вестници "Вяра" и "Струма" Вж Сс 356


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов, 1975-
        Съществителните имена от стара es-основа в Рилския дамаскин (No. 4/10; 78) от ХVІІ в. Вж Сс 349


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2013/12 Сс 43
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Кирил Василев - патриархът на българската философия / Васил Проданов. - 95 г. от рождението му

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 30-33.
101(092)
92 Василев, К.
COBISS.BG-ID 1257320164

БС 2013/12 Сс 44
HELLER, Ágnes, 1929-
        Interview with Agnes Heller / conducted by Nikolaos Vlahakis

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 6, бр. 2 (2012), с. 5-11.
101(047.53)
COBISS.BG-ID 1256640484

БС 2013/12 Сс 45
MINEVA, Silvija Stefanova
        Philosophical studies of virtual culture: how is a philosophical virtual laboratory being made? / Silviya Mineva

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 51-61.
101:681.324
316.7:681.324
COBISS.BG-ID 1256944612

SANDY, Marie G., 1968-
        Mothering as world-building and other "Hera-cies": tracing the liberal arts traditions in support of service-learning and public engaged scholarship Вж Сс 186

БС 2013/12 Сс 46
VERENE, Donald Phillip, 1937-
        On reading philosophical books / Donald Phillip Verene. - Рез. на англ. ез.

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 12-26.
101
COBISS.BG-ID 1256939492


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2013/12 Сс 47
АПОСТОЛОВ, Георги Димитров, 1963-
        Парменид и митът за Фаетон / Георги Апостолов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 9-33.
101(091)(38)
COBISS.BG-ID 1257378020

        ДИМИТЪР Михалчев - шестдесет години по-късно Вж Сс 66

ДОБРЕВ, Добромир Жечев, 1968-
        Свободата и мястото на доброто в руската религиозна философия : кратък обзор Вж Сс 78

БС 2013/12 Сс 48
КУЛОВ, Венцеслав Георгиев, 1950-
        За един дефект във философската система на Ремке - Михалчев : ч. 1-2 / Венцеслав Кулов. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899
Год. 22, бр. 2 (2013), с. 99-109.
Год. 22, бр. 3 (2013), с. 5-11.
101(091)(430:497.2)
COBISS.BG-ID 1257234916

НИКОЛОВА, Николета С.
        Етическият антирационализъм на Хюм освобождение на морала от догматичността на религията и разумното основание Вж Сс 72

БС 2013/12 Сс 49
ОДАДЖИЕВ, Светлин Митрев
        Дзен - пътят на хармонията / Светлин Одаджиев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 80-89.
Японската светогледна традиция Дзен
101(091)(520)
299.52
COBISS.BG-ID 1257409252

БС 2013/12 Сс 50
ПЕНЧЕВ, Деян
        Пико Делла Мирандола - Принц на съгласуваността / Деян Пенчев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 34-38.
Идеите на италианския философ
101(091)(45)
COBISS.BG-ID 1257386724

ЧОЛАКОВА, Атанаска Георгиева, 1987-
        Специфика и проблематика на каузалността при Шопенхауер Вж Сс 60

ЧУЧЕН, А. Кадир, 1961-
        Hegel's interpretation of Kant's epistemology Вж Сс 71

БС 2013/12 Сс 51
BAYER, Thora Ilin, 1966-
        Vico's Ius Gentium / Thora Ilin Bayer. - Рез. на англ. ез.

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 6, бр. 2 (2012), с. 12-24.
101(091)(45)
COBISS.BG-ID 1256644324

БС 2013/12 Сс 52
GABITOV, Tursun Hafizovič
        Ibn Sina - great Islamic thinker / Tursun Gabitov, Maral Botaeva. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 67-79.
101(091)(35)
COBISS.BG-ID 1257417700

БС 2013/12 Сс 53
KENNOUCHE, Arab
        The processes of imagination within the Hegelian sphere of "consciousness" in the "Phenomenology of Spirit": dissolution-projection-parthenogenesis / Arab Kennouche. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 93-128.
101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1257074660

БС 2013/12 Сс 54
KLINE, George L., 1921-
        A Russian Orthodox source of Soviet scientific-technological Prometheanism / George L. Kline. - С библиогр.

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 27-50.
101(091)(470)
21(470)(091)
COBISS.BG-ID 1256943332

БС 2013/12 Сс 55
TIMENOVA, Maja Nikolova
        Le discours de la servitude volontaire ou le contr´un d´Etienne de la Boétie: la nature humaine et la tyrannie / Maya Timenova. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 417-425.
101(091)(44)
COBISS.BG-ID 1257106404

БС 2013/12 Сс 56
VERENE, Donald Phillip, 1937-
        Review of Arab Kenoche's dissertation on "The Hegelian return to the barbarism of reflection in the light of the Vichian imagination of power" / Donald Phillip Verene

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 84-92.
101(091)(430+45)
COBISS.BG-ID 1257069796


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Кохерентен контур на ризомата на хуманитарното знание и платформа на ноосферата на В. И. Вернадски за библиосферата Вж Сс 1

БС 2013/12 Сс 57
ТЕОДОРОВА, Светла Евгениева
        Възможни перспективи при дуалистичен възглед / Светла Е. Теодорова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 101-112.
По повод статиите на Ангел С. Стефанов "Предизвикан коментар към "Новата концептуална база" на Светла Е. Теодорова" и на Лилия Гурова "Синдромът на Дон Кихот", публикувани в бр. 5 (2012)
113/119
128
COBISS.BG-ID 1257203172

БС 2013/12 Сс 58
PENČEV, Vasil Dinev, 1958-
        The Kochen-Specker theorem in quantum mechanics: a philosophical comment / Vasil Penchev. - Рез. на бълг. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899
Год. 22, бр. 1 (2013), с. 67-77.
Год. 22, бр. 3 (2013), с. 74-83.
117
16
COBISS.BG-ID 1257176548


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БС 2013/12 Сс 59
СИВИЛОВ, Любен Кирилов, 1944-
        Случаен разговор за детерминизма : ч. 3 / Любен Сивилов. - Продълж. от бр. 6 (2012). - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 30-48.
122
COBISS.BG-ID 1257173476

ТЕОДОРОВА, Светла Евгениева
        Възможни перспективи при дуалистичен възглед Вж Сс 57

БС 2013/12 Сс 60
ЧОЛАКОВА, Атанаска Георгиева, 1987-
        Специфика и проблематика на каузалността при Шопенхауер / Атанаска Чолакова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 53-64.
122
101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1257390052


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БС 2013/12 Сс 61
БОСАКОВ, Веселин Петков, 1953-
        Обективността на културните явления в контекста на "хуманистичния коефициент" на Флориан Знанйецки / Веселин Босаков. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 2 (2013), с. 141-149.
130.2
316.7
COBISS.BG-ID 1257251300

БС 2013/12 Сс 62
ДИНЕВА, Гергана, 1982-
        Културни "явявания" на граничността в християнския светоглед / Гергана Динева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 57-70.
Индикатори в културата на средновековна Европа, свързани с християнската религия
130.3
265
COBISS.BG-ID 1257236196

НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Русия - Сфинкс, съвсем особена : "Руската душа" през "Тримата богатири" [картината на Виктор Васнецов] Вж Сс 243


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ЛАЗАРОВА, Ерика Георгиева, 1954-
        Езотерическият мит за богомилството Вж Сс 84

ТОМА Аквински, 1225?-1274
        За щастието Вж Сс 87


141.82 МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ. НАУЧЕН КОМУНИЗЪМ

БС 2013/12 Сс 63
АПОСТОЛОВ, Алекси Генов
        Ленин и болшевишкият генезис / Алекси Апостолов. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 2 (2013), с. 118-126.
141.82
947
COBISS.BG-ID 1257235172


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

ГЕОРГИЕВА-Окон, Йорданка
        Невербалната комуникация - културни аспекти на езика на жестовете. Сравнителни наблюдения върху поведението на поляци, българи и турци Вж Сс 291

БС 2013/12 Сс 64
РАДЕВА-Миронова, Анна Иванова
        Формиране и развитие на самооценка при децата от начална училищна възраст / Анна Радева-Миронова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 276-289.
159.922.7
372.4.015.3
COBISS.BG-ID 1257105124


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БС 2013/12 Сс 65
ГЕРХАРД, Мириам, 1971-
        Хегел и логическият въпрос / Мириам Герхард ; прев. от нем. Валентин Канавров. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 5-18.
16
COBISS.BG-ID 1257168100

БС 2013/12 Сс 66
        ДИМИТЪР Михалчев - шестдесет години по-късно. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. - Съдържа: Рецидив на късния сталинизъм - метод на идеологическата глутница / Мартин Табаков. Краят на българската буржоазна философия (по повод "Логиката" на акад. Д. Михалчев) / Добрин Спасов, Елка Панова. Отговор на Добрин Спасов и Елка Панова / Димитър Михалчев. Марксизмът и ремкеанството: щрихи към духа на дискусията в българската философска мисъл / Латьо Латев. Димитър Михалчев - щрихи от неговата дейност / Димитър Цацов. Две предизвикателства пред желаещите да възродят ремкеанската философска програма / Лилия Гурова. Още няколко думи за дискусията около Димитър Михалчев / Ангел С. Стефанов. Краят на българската буржоазна философия (отпаднала част) / Добрин Спасов, Елка Панова

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899
Год. 22, бр. 2 (2013), с. 5-117.
Год. 22, бр. 3 (2013), с. 12-19.
По повод 60 г. от "дискусията" върху труда на Димитър Михалчев "Традиционната логика и нейното материалистическо обосноваване"
16(092)
101(091)(497.2)(092)
92 Михалчев, Д.
COBISS.BG-ID 1257214948

БС 2013/12 Сс 67
ЕНЧЕВ, Кристиян Русев, 1968-
        Виртуалност и сингуларност / Кристиян Енчев. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 49-53.
16
COBISS.BG-ID 1257174756

БС 2013/12 Сс 68
ЛЮЦКАНОВ, Росен Любомиров, 1979-
        Математическият структурализъм и проблемът за тъждеството / Росен Люцканов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 54-66.
164
COBISS.BG-ID 1257175524

БС 2013/12 Сс 69
НАЙДЕНОВ, Крис
        Разрешаване на парадокса на Ръсел / Крис Найденов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 65-66.
164
COBISS.BG-ID 1257390820

БС 2013/12 Сс 70
ПЕТРОВ, Момчил
        Един поглед върху Хегеловите категории Битие и Нищо / Момчил Петров. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 19-29.
16
COBISS.BG-ID 1257171428

БС 2013/12 Сс 71
ЧУЧЕН, А. Кадир, 1961-
        Hegel's interpretation of Kant's epistemology / A. Kadir Çüçen. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 39-52.
165
101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1257389028

PENČEV, Vasil Dinev, 1958-
        The Kochen-Specker theorem in quantum mechanics: a philosophical comment Вж Сс 58


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

        ИДЕИТЕ на Адам Смит Вж Сс 140

КИРИЛОВ, Светлозар
        Трудностите в диалога между културите Вж Сс 94

БС 2013/12 Сс 72
НИКОЛОВА, Николета С.
        Етическият антирационализъм на Хюм освобождение на морала от догматичността на религията и разумното основание / Николета С. Николова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 90-99.
17.03
101(091)(420)
COBISS.BG-ID 1257420772

БС 2013/12 Сс 73
ПЕТКОВА, Стоянка Петкова, 1975-
        Политика и морал / Стоянка Георгиева. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 83 (2012), с. 277-311.
172.2
32.01
COBISS.BG-ID 1257319908

БС 2013/12 Сс 74
ПЕТРОВА, Елена Цветкова, 1948-
        Културата на самоотричането: невъзможността да бъдеш морален / Елена Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 2 (2013), с. 127-133.
По повод самозапалванията на хора в България през 2013 г.
171
COBISS.BG-ID 1257235940

БС 2013/12 Сс 75
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Прощално слово за Любомир Драмалиев / Васил Проданов

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 119-121.
17(092)
92 Драмалиев, Л.
COBISS.BG-ID 1257205476

БС 2013/12 Сс 76
СЕРАФИМОВА, Силвия Валентинова, 1980-
        "Банално зъл" ли е Брайвик? : ролята на социалните фантазии за създаване на "най-добрия възможен свят" / Силвия Серафимова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 65-88.
172.1
COBISS.BG-ID 1256607460

БС 2013/12 Сс 77
NOTE, Nicole, 1959-
        Meaning in life and objective value "outside oneself" / Nicole Note

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 62-83.
Понятието за смисъла на живота на Сюзън Улф
17.022
COBISS.BG-ID 1256987108


18 ЕСТЕТИКА

РАДЕВ, Радослав Димитров, 1954-
        Естетика на отсъстващото и литературното обучение Вж Сс 468


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/12 Сс 78
ДОБРЕВ, Добромир Жечев, 1968-
        Свободата и мястото на доброто в руската религиозна философия : кратък обзор / Добромир Добрев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 100-110.
21(470)(091)
101(091)(470)
COBISS.BG-ID 1257423076

БС 2013/12 Сс 79
ПЕНОВ, Стефан Недев, 1957-
        Религия, култура, ортодоксалност / Стефан Пенов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 2 (2013), с. 134-140.
21
COBISS.BG-ID 1257248996

KLINE, George L., 1921-
        A Russian Orthodox source of Soviet scientific-technological Prometheanism Вж Сс 54


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Генеалогичен подход и метод в обучението по български език и литература (при изучаването на Библията) Вж Сс 342


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/12 Сс 80
БЕЛОРУСОВ, Сергей
        Християнство и интимност / Сергей Белорусов ; прев. от рус. Радостина Ангелова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 118-123.
23/28
COBISS.BG-ID 1256667108

БС 2013/12 Сс 81
ВЪЛОВ, Петко, 1966-
        Разпнатият Бог / Петко Вълов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 31-41.
231
COBISS.BG-ID 1257233892

БС 2013/12 Сс 82
ГРАДЕВ, Владимир Николаев, 1963-
        Nunc dimittis / Владимир Градев. - Загл. на лат. ез.

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 71-83.
Решението на папа Бенедикт ХVІ за оттеглянето му от Римския престол
282
COBISS.BG-ID 1257237220

ДИНЕВА, Гергана, 1982-
        Културни "явявания" на граничността в християнския светоглед Вж Сс 62

ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Библейските преводи на роден език и българската национална идентичност през Възраждането Вж Сс 333

БС 2013/12 Сс 83
КОКУДЕВ, Сава Райчев, 1981-
        Енорийските общности и виртуалното християнство / дякон Сава (Щони) Кокудев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 101-114.
Опит за рефлексия върху посттоталитарната църковна идентичност
281.962
COBISS.BG-ID 1257238756

КРЪСТЕВА, Мария Веселинова
        Милосърдие и любов в ранната руска агиография Вж Сс 418

БС 2013/12 Сс 84
ЛАЗАРОВА, Ерика Георгиева, 1954-
        Езотерическият мит за богомилството / Ерика Лазарова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 91-100.
272/273
141.33
COBISS.BG-ID 1257194468

БС 2013/12 Сс 85
МАНОВА, Ива Борисова, 1981-
        Религия и политика в съчиненията на Кръстьо Пейкич, българин от Чипровци (1666-1730) / Ива Манова

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 115-126.
262(092)
92 Пейкич, К.
COBISS.BG-ID 1257242852

НЕЙЧЕВ, Николай Михайлов
        Църковните минеи и иконографията в "Юноша" на Ф. М. Достоевски Вж Сс 424

БС 2013/12 Сс 86
НЕЛАС, Панайотис, 1936-1986
        Защо Бог стана човек? Прообразът на човечеството е въплътеното слово / Панайотис Нелас ; прев. от англ. Слава Янакиева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 5-13.
230.1
COBISS.BG-ID 1257232100

СПАСОВА, Соня Любомирова
        Ролята на българската православна църква в гр. Хамбург за съхранение на националната идентичност на българите зад граница Вж Сс 100

БС 2013/12 Сс 87
ТОМА Аквински, 1225?-1274
        За щастието / Тома от Аквино ; прев. от лат. Цочо Бояджиев. - Превод от третата книга на "Сума против езичниците"

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 42-56.
230.1
141.31
COBISS.BG-ID 1257235684

БС 2013/12 Сс 88
ТУТЕКОВ, Свилен Милков, 1974-
        Един богословски поглед отвъд еклесиологичната дилема клерикализъм-лаицизъм / Свилен Тутеков

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 84-100.
261
COBISS.BG-ID 1257238244

БС 2013/12 Сс 89
ФОРЛИВЕЗИ, Марко, 1967-
        Провидение и свобода на волята при католическите автори от бароковата епоха: Доминго Банес и Луис де Молина, Бартоломео Мастри : ч. 1-2 / Марко Форливези ; [прев. от итал. Ива Манова]

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761
Год. 12, бр. 4 (2013), с. 20-30.
Год. 12, бр. 6 (2013), с. 140-148.
230.1
COBISS.BG-ID 1257233636

БС 2013/12 Сс 90
ХРИСТОВ, Иван Василев, 1960-
        Темата за смъртта в богословието на св. Максим Изповедник / Иван Христов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 14-19.
230.1(091)(092)
92 Максим Изповедник
COBISS.BG-ID 1257232612

БС 2013/12 Сс 91
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        За един несъстоял се докрай диалог / Киряк Цонев, Мирослава Цонева. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 178-188.
Конференция на тема "Диалогът между религиите", София, ноември 2007 г.
28
297
COBISS.BG-ID 1256587236


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2013/12 Сс 92
МИТРЕВ, Светлин
        Дзен - дух и хармония / Светлин Митрев

В: Хайку свят. - ISSN 1314-877X. - Бр. 1 (2013), с. 87-89.
Дзен будизмът - начин на живот в Япония
294.3(02.062)
COBISS.BG-ID 1256800484

ОДАДЖИЕВ, Светлин Митрев
        Дзен - пътят на хармонията Вж Сс 49

ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        За един несъстоял се докрай диалог Вж Сс 91

ЧОЛАКОВА, Жоржета, 1959-
        Античната представа за езерото Вж Сс 402


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/12 Сс 93
БОЙКОВ, Ванче Стеванов, 1962-
        Националните малцинства в Сърбия и европейската духовна интеграция / Ванче С. Бойков. - Рез. на англ. ез.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 106-116.
316.347.2(497.11)
COBISS.BG-ID 1256724708

БОСАКОВ, Веселин Петков, 1953-
        Обективността на културните явления в контекста на "хуманистичния коефициент" на Флориан Знанйецки Вж Сс 61

ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Дневникът на туберколозния Вж Сс 454

БС 2013/12 Сс 94
КИРИЛОВ, Светлозар
        Трудностите в диалога между културите / Светлозар Кирилов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 103-115.
Три случая на интеркултурен диалог в някои неразвити общности: женското обрязване, моногамията срещу полигамията и насилствените бракове
316.72
176
COBISS.BG-ID 1256798180

БС 2013/12 Сс 95
КЛИНКОВА, Петя
        Паметта и забравата и ролята им в съвременния културен и социален живот на перущенци / Петя Клинкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 72-80.
316.72(497.23-21)
394(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1256704996

БС 2013/12 Сс 96
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Италия, преведена за чужденци : Бепе Севернини, "В главата на италианците" / Амелия Личева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 269-275.
По повод книгата на италианския журналист "В главата на италианците", София, Колибри, 2011
316.6(=50)
COBISS.BG-ID 1256851684

БС 2013/12 Сс 97
ПОПОВ, Николай Атанасов, 1970-
        Глобализацията като комплексно-интегративен процес / Николай Попов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 2 (2008), с. 133-142.
316.32
COBISS.BG-ID 1256621540

БС 2013/12 Сс 98
ПРОДАНОВ, Христо Василев, 1981-
        Интернет и промените в социалните общности / Христо Проданов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 113-121.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1256625380

БС 2013/12 Сс 99
САВОВ, Васил Савов
        Кой си отива? : срещу единния капитал е нужна единна левица / Васил Савов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 53-57.
Кризата на капитализма в неговата неолиберална фаза
316.323.6
COBISS.BG-ID 1256594916

БС 2013/12 Сс 100
СПАСОВА, Соня Любомирова
        Ролята на българската православна църква в гр. Хамбург за съхранение на националната идентичност на българите зад граница / Соня Спасова. - Рез. на бълг. ез.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 145-149.
316.356.4(430=867)
281.962(430)
COBISS.BG-ID 1256831460

БС 2013/12 Сс 101
ТЕНЧЕВА, Боряна Тенчева
        За българската реклама като обект на изследване от гледна точка на културологията / Боряна Тенчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 276-289.
Езикът на рекламата
316.77(497.2)
808.67-06
COBISS.BG-ID 1257416420

ЯКИМОВА, Жанет
        Обществено мнение и социални мрежи Вж Сс 237

MINEVA, Silvija Stefanova
        Philosophical studies of virtual culture: how is a philosophical virtual laboratory being made? Вж Сс 45


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

ПЕТКОВА, Стоянка Петкова, 1975-
        Политика и морал Вж Сс 73

COLLINA, Vittore
        Aesthetic and politics in Gabriele d´Annunzio Вж Сс 397


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2013/12 Сс 102
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Екосоциализмът срещу "зеления капитализъм" / Васил Проданов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 43-52.
321.6/.8
COBISS.BG-ID 1256590564

БС 2013/12 Сс 103
ЧАВДАРОВА, Мария Георгиева, 1948-
        Политическа система на Република Словения / Мария Чавдарова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435
Год. 4, бр. 1 (2008), с. 203-214.
Год. 4, бр. 2 (2008), с. 58-70.
321.7(497.12)
COBISS.BG-ID 1256589284

БС 2013/12 Сс 104
ЯЛЪМОВ, Ибрахим Ахмедов, 1934-
        Ислям и демокрация / Ибрахим Ялъмов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 58-70.
Преходът към демокрация в арабските страни
321.7(=927)
COBISS.BG-ID 1256623588

БС 2013/12 Сс 105
BASEVICH, Elvira
        Foucauldian resonances: Agamben on race, citizenship, and the modern state / Elvira Basevich. - Рез. на англ. ез.

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 6, бр. 2 (2012), с. 61-79.
321.01
COBISS.BG-ID 1256669924


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/12 Сс 106
БАДЖАКОВ, Момчил Дойчев, 1957-
        Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. / Момчил Дойчев Баджаков, Имер Исмаили. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435
Год. 4, бр. 1 (2008), с. 61-74.
Год. 4, бр. 2 (2008), с. 44-57.
323.28(497.17)"2001"
COBISS.BG-ID 1256549604

БС 2013/12 Сс 107
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Мястото на "Пражката пролет'68" в международните отношения / Искра Баева. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 2 (2008), с. 71-84.
323(437)"1968"
COBISS.BG-ID 1256620260

БС 2013/12 Сс 108
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Полският мартЬ68 като международен проблем / Искра Баева. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 89-103.
Отражението на конфликта между интелигенцията и властта в Полша през март 1968 г. върху отношенията между Изтока и Запада
323.22(438)"1968"
COBISS.BG-ID 1256554724

БС 2013/12 Сс 109
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Успехи и неуспехи на 20-годишния български преход / Искра Баева. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 22-33.
323(497.2)"1989/2009"
COBISS.BG-ID 1256656612

БС 2013/12 Сс 110
БОРИСОВ, Николай
        Културният национализъм като градивен фактор в българското общество / Николай Борисов

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 217-225.
323.1:008(497.2)
COBISS.BG-ID 1256879332

БС 2013/12 Сс 111
КАЛФОВА, Милена Николова
        Зад фасадата на югопреходите / Милена Калфова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 34-47.
Сравнителен анализ на преходите към демокрация в бивша Югославия
323(497.1)(091)
COBISS.BG-ID 1256657124

ПОПОВ, Николай Атанасов, 1970-
        Република България като фактор за сигурност и стабилност на Балканите Вж Сс 132

БС 2013/12 Сс 112
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Общи характеристики на българските преходи като особеност на страните с догонваща модернизация / Васил Проданов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 7-21.
323(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256656356

БС 2013/12 Сс 113
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Сингапурският модел на догонващо развитие / Васил Проданов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 189-202.
Основни ценности на политическата система в Сингапур
323(595.13)
COBISS.BG-ID 1256588260


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

ПЕТРОВ-Митов, Петър
        Глобална система за международна сигурност през ХХІ век : изборите в САЩ и бъдещето на НАТО Вж Сс 131


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/12 Сс 114
ВУЧКОВ, Веселин Бориславов, 1968-
        Новата стратегия на България в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) в контекста на националната и европейската сигурност / Веселин Вучков, Росица Грудева. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 49-56.
325(497.2)"2011/2020"
COBISS.BG-ID 1256700388

БС 2013/12 Сс 115
ПЕЧИЛКОВ, Андрей Василев, 1936-
        Малоазийските българи. В Мала Азия българи от Родопско / Андрей Печилков

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 58-60.
325.14(5=867)(091)
COBISS.BG-ID 1257328868


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/12 Сс 116
АДЛЕР, Александър, 1950-
        България в нова Европа / Александър Адлер. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 71-87.
327(497.2:4)
COBISS.BG-ID 1256623844

БС 2013/12 Сс 117
АЛЕКСАНДРОВ, Киро
        Западните Балкани - големите предизвикателства / Киро Александров. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 43-60.
Специфичните проблеми и противоречия на страните от Западните Балкани
327(497-15)
COBISS.BG-ID 1256548068

БС 2013/12 Сс 118
БАРАКОВ, Стоян Петков, 1942-
        Тито - първият комунистически дисидент? / Стоян Бараков. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 104-106.
Съветско-югославският конфликт през 1948 г.
327(497.1:47+57)"1948"
COBISS.BG-ID 1256555236

БС 2013/12 Сс 119
БЕБЛЕР, Антон, 1937-
        Проблемът Косово / Антон Беблер ; прев. от англ. Нели Хубенова. - С библиогр.

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 8-21.
327(497.115)
COBISS.BG-ID 1257207268

БС 2013/12 Сс 120
        БЪЛГАРСКАТА политика спрямо Република Македония: препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НАТО в Западните Балкани / Л. Иванов ... [и др.]. - Съвместна Декларация на Министър-председателя на Република България и Председателя на Правителството на Република Македония. - ЕС - Европейски съюз. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 24-42.
327(497.2:497.17)
COBISS.BG-ID 1256547044

БС 2013/12 Сс 121
ВОЛОКИТИНА, Татяна Викторовна, 1947-
        По повод на 50-годишнината от началото на съветско-югославския конфликт през 1948 г. / Татяна Волокитина. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 113-121.
327(497.1:47+57)"1948"
COBISS.BG-ID 1256583396

БС 2013/12 Сс 122
ГРАДИНАРОВ, Борислав Николов
        Членството на България в Европейския съюз / Борислав Градинаров

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 1 (2013), с. 21-46.
327.7:061.1ЕС
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1256549860

ГРАДИНАРОВ, Борислав Николов
        Членството на България в Европейския съюз Вж Сс 122

БС 2013/12 Сс 123
ДЮЛГЕРОВА, Нина Ангелова, 1956-
        Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност? / Нина Дюлгерова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 2 (2008), с. 8-17.
327(4/5)
620.9(4/5)
COBISS.BG-ID 1256619236

БС 2013/12 Сс 124
ЙОЗЕРГАН, Нихал, 1966-
        Новият външнополитически курс на Анкара за "нулеви проблеми" със съседите / Нихал Йозерган. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 217-239.
327(560)
COBISS.BG-ID 1256951268

БС 2013/12 Сс 125
КАЛФОВА, Милена Николова
        Случаят "Косово" и американският мондиализъм / Милена Калфова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 2 (2008), с. 113-132.
Балканите като зона на интереси на САЩ
327(73:497.115)
COBISS.BG-ID 1256621028

БС 2013/12 Сс 126
ЛОЗЕВ, Камен Димитров, 1956-
        Бъртранд Ръсел и цивилизацията в атомния век / Камен Лозев. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез. - Съдържа и: Бомбата и цивилизацията / Бъртранд Ръсел ; прев. от англ. Камен Лозев

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 75-88.
По повод 135 г. от рождението на учения
327.37
COBISS.BG-ID 1256553956

БС 2013/12 Сс 127
МАНОВА-Георгиева, Десислава Емилова
        Младежта в движение (Youth on the move): възможности и перспективи в социалните медии : Европейският съюз в активен диалог с младите европейци / Десислава Манова-Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 167-178.
Широкообхватен пакет от политически инициативи за образование и заетост на младите хора в Европа, част от стратегия "Европа 2020"
327.7:061.1ЕС
659.3:681.324
COBISS.BG-ID 1256902884

БС 2013/12 Сс 128
МЕРЦАНИДИС, Николаос
        Либералната междуправителственост и нейните противници / Николаос Мерцанидис ; прев. Гергана Георгиева. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез. - С библиогр.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 83-95.
Теории за развитието на европейската интеграция
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1256705764

БС 2013/12 Сс 129
НИКОЛОВ, Чавдар Иванов, 1954-
        Национализмът, предизвикан от "Европа на регионите", няма сериозни основания / Чавзар Николов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 69-73.
Геополитически поглед върху българската история
327(497.2):911.3
COBISS.BG-ID 1256659940

БС 2013/12 Сс 130
ПЕТКОВИЧ, Ранко, 1926-
        Югославско-руски отношения 1941-1948 година : държавни, партийни и лични причини, довели до разрива между Югославия и СССР през 1948 г. / Ранко Петкович. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 107-112.
327(497.1:47+57)"1948"
COBISS.BG-ID 1256557796

БС 2013/12 Сс 131
ПЕТРОВ-Митов, Петър
        Глобална система за международна сигурност през ХХІ век : изборите в САЩ и бъдещето на НАТО / Петър Петров-Митов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 2 (2008), с. 32-43.
327.5НАТО
324(73)
COBISS.BG-ID 1256620004

БС 2013/12 Сс 132
ПОПОВ, Николай Атанасов, 1970-
        Република България като фактор за сигурност и стабилност на Балканите / Николай Попов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 122-130.
327(497.2:497)
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1256712932

БС 2013/12 Сс 133
СЛАТИНСКИ, Николай Димитров, 1956-
        Конфликти и сигурност: йерархични vs. мрежови структури / Николай Слатински. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435
Год. 4, бр. 1 (2008), с. 122-133.
Год. 4, бр. 2 (2008), с. 18-31.
327.56
COBISS.BG-ID 1256583908

БС 2013/12 Сс 134
ХАДАД, Жорж, 1936-
        Путин "открадна" България от Америка и реализира с това голям "качествен ход" за руското влияние в световната геополитика / Жорж Хадад ; прев. от араб. Киряк Цонев. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 142-152.
327(470:497.2)
COBISS.BG-ID 1256585700

БС 2013/12 Сс 135
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Абдула Азам - създателят на идеологическата "отрова" на Ал Кайда / Владимир Чуков. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 153-177.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1256586212

БС 2013/12 Сс 136
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист / Владимир Чуков. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 2 (2008), с. 85-112.
327.88:297(532)(092)
92 Ал Йири, Ю.
COBISS.BG-ID 1256620772


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/12 Сс 137
ТЕОФАНОВ, Цветан Иванов, 1952-
        Политическият ислям в Близкия Изток и евроислямът / Цветан Теофанов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 37-57.
329.3:297(4+5-011)
COBISS.BG-ID 1256623076


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2013/12 Сс 138
ВЛАДИМИРОВ, Владимир Петров, 1947-
        Фискални влияния върху дългосрочния икономически растеж / Владимир Владимиров. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 83 (2012), с. 12-65.
330.35:336.126(497.2)
COBISS.BG-ID 1257317860

БС 2013/12 Сс 139
КАСАБОВА, Анита
        Найъл Фъргюсън (2012) Голямото израждане: Как западат институциите и умират икономиките / Анита Касабова

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 119-122.
По повод кн.: The great degeneration: how institutions decay and economies die / Niall Ferguson. - London : Penguin, 2012
330.3
COBISS.BG-ID 1257430500


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БС 2013/12 Сс 140
        ИДЕИТЕ на Адам Смит. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Икономика, държава, право и морал във философско-историческата концепция на Адам Смит / Иван Кацарски. Моралната философия на Адам Смит адекватна основа на "богатството на народите" / Иван Върбанов

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 2 (2013), с. 150-175.
330.8(420)
17.03
COBISS.BG-ID 1257255396


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2013/12 Сс 141
ЛАМБОВА, Мариана Ангелова
        Заетостта в сферата на туризма в България - реалности, динамика, тенденции / Мариана Ламбова

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 27-35.
331.5:338.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1257190116


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2013/12 Сс 142
ИВАНОВ, Тилчо Колев, 1942-
        Регионално развитие на Родопите - ориентири за координация на публичните политики / Тилчо Колев Иванов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 4-13.
332.1(497.2-13)
COBISS.BG-ID 1257188068

БС 2013/12 Сс 143
КОНАКЧИЕВ, Дончо Дончев, 1943-
        Някои актуални проблеми на регионалната икономика / Дончо Дончев Конакчиев. - Рез. на бълг. ез.

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 4-7.
332.12
COBISS.BG-ID 1257205220


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/12 Сс 144
ЛАЗАРОВ, Пламен, 1958-
        Реформи или директен отказ от демокрация / Пламен Лазаров

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 37-42.
Финансовата политика в страните от Европейския съюз
336(4-6)
COBISS.BG-ID 1256589028

ЧАПАРОВ, Божидар Костадинов
        Теоретико-методологични проблеми на лизинга на недвижима собственост и възможности за неговото развитие в България Вж Сс 168


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/12 Сс 145
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Как да излезем от кризата : алтернатива за следкризисно развитие на България / Иван Ангелов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 5-35.
338.124.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1256586468

БС 2013/12 Сс 146
БОРИСОВ, Борис Йорданов
        Културно многообразие, интеграция и културен туризъм / Борис Борисов

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 168-176.
338.48-6:7/8(497.2)
COBISS.BG-ID 1256846820

БС 2013/12 Сс 147
НЕШКОВ, Марин Найденов, 1950-
        Науката за туризма и мястото на туристическата политика в нейния обект и предмет / Марин Нешков. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 83 (2012), с. 66-119.
338.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1257318116

БС 2013/12 Сс 148
ЦАЙЛ, Мартин, 1956-
        Рецепти за просперитет : интервю на Невена Драгостинова с министъра на икономиката на Бавария Мартин Цайл

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 5 (2013), с. 3-5.
338(430:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256839908


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БС 2013/12 Сс 149
СЪЛОВА, Снежана Динева
        Приложение на технологиите за извличане на знания от Уеб в електронната търговия / Снежана Сълова. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 83 (2012), с. 198-235.
339.1:681.324.06
COBISS.BG-ID 1257319140

БС 2013/12 Сс 150
ЦЕНКОВА, Мирослава Красимирова
        "Cause-related marketing" - успешната комуникация в бизнеса / Мирослава Ценкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 77-83.
339.13
COBISS.BG-ID 1256790244


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/12 Сс 151
СТОИЛОВА, Десислава Георгиева
        Инвестиции в местното икономическо развитие: сравнителен анализ в рамките на ЕС / Десислава Стоилова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 104-110.
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1256666852

БС 2013/12 Сс 152
СТРИБИС, Йоанис
        Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество / Йоанис Стрибис. - Продълж. от бр. 4 (2007). - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 134-141.
339.9:061.1ЧИС
COBISS.BG-ID 1256584420


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БС 2013/12 Сс 153
МАРИНОВ, Кремен Рачев, 1967-
        Сто години от рождението на професор Владимир Кутиков (08.08.1908 г.-05.04.1980 г.) / Кремен Маринов

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 122-125.
34(092)
92 Кутиков, В.
COBISS.BG-ID 1256625892


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БС 2013/12 Сс 154
АСЕНОВ, Стоян Иванов
        Присъда и съдба / Стоян Асенов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Философия. - ISSN 0861-6302. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 111-118.
Онтологичните и екзистенциалните отношения между човека и присъдата
340.12
COBISS.BG-ID 1257426404

БС 2013/12 Сс 155
DIMITROVA, Marija Ivanova, 1954-
        Responsibility and justice: beyond moral egalitarianism and rational consensus / Maria Dimitrova

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 5-11.
Теорията на Джон Ролс
340.12
COBISS.BG-ID 1256938468


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БС 2013/12 Сс 156
МАРИН, Николай Атанасов, 1979-
        Компетентност на Съда на Европейските общности по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие / Николай Марин. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 95-103.
341.6(4-6)
COBISS.BG-ID 1256665828

БС 2013/12 Сс 157
МАРИНОВ, Кремен Рачев, 1967-
        Вещни права върху недвижими имоти на чужда държава в Република България / Кремен Маринов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 111-120.
341.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1256667364

БС 2013/12 Сс 158
ПЕТРАНОВА, Елина
        Последното решение в историята на Съда на Европейските общности и защитата на основните права и свободи / Елина Петранова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 73-82.
341.6(4-6)
COBISS.BG-ID 1256704484


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/12 Сс 159
ИВАНЕНКО, Виталий Семьонович, 1946-
        Международните договори и Конституцията в законодателната система на Русия: "война за върховенство" или мирно взаимодействие? / В. С. Иваненко. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез. - С библиогр.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 7-42.
342.4(470)
COBISS.BG-ID 1256698084


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2013/12 Сс 160
АТАНАСОВА, Гергана Михайлова
        Компютърът - мощно средство за усъвършенстване на правните отношения и източник за извършването на измами / Гергана Атанасова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 97-112.
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1256625124

БС 2013/12 Сс 161
БОБЕВ, Костадин Кирилов, 1938-
        Прилагане на нови технологии за събиране и изследване на веществени доказателства / Костадин Бобев. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 43-48.
343.98
COBISS.BG-ID 1256699108

ЙОРДАНОВА, Мирослава
        Същност и правна характеристика на международните морски престъпления Вж Сс 165

БС 2013/12 Сс 162
КНЕЖЕВИЧ, Саша
        Медиацията между жертва и престъпник в съдебната процедура за непълнолетни / Саша Кнежевич, Душица Миладинович-Стефанович. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез. - С библиогр.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 57-72.
343.95
COBISS.BG-ID 1256703460


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/12 Сс 163
ЗЛАТЕВ, Володя
        Предмет, източници и система на правната уредба в областта на културата. Право, уреждащо обществените отношения в областта на културата като отделен отрасъл / Володя Златев

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 242-264.
347.78(497.2)
008.000.34
COBISS.BG-ID 1256889316

БС 2013/12 Сс 164
ИВАНОВ, Атанас Симеонов, 1976-
        Същност на съдебното определение по новия ГПК / Атанас Иванов. - ГПК - Гражданско-процесуален кодекс

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 8, бр. 1 (2012), с. 116-119.
347.91/.95
COBISS.BG-ID 1256718564

БС 2013/12 Сс 165
ЙОРДАНОВА, Мирослава
        Същност и правна характеристика на международните морски престъпления / Мирослава Йорданова. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 2 (2008), с. 143-163.
347.79
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1256621796

БС 2013/12 Сс 166
МАРКОВ, Методи Марков, 1959-
        Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение / Методи Марков

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 8, бр. 1 (2012), с. 9-17.
347.4
COBISS.BG-ID 1256714212

БС 2013/12 Сс 167
СПАСОВА, Соня
        Културно наследство и интелектуална собственост / Соня Спасова. - Рез. на англ. ез.

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 42-43.
Културата като активен стопански субект и производител на духовни ценности
347.78
351.85
COBISS.BG-ID 1256780004

ТОДОРОВА, Таня Йорданова
        Роля на библиотечните асоциации в дискусиите за изключения и ограничения на авторското право за библиотеките и архивните институции Вж Сс 26

БС 2013/12 Сс 168
ЧАПАРОВ, Божидар Костадинов
        Теоретико-методологични проблеми на лизинга на недвижима собственост и възможности за неговото развитие в България / Божидар Чапаров. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 83 (2012), с. 236-276.
347.45/.47(497.2)
336.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1257319396


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БС 2013/12 Сс 169
ЛАЗАРОВА, Вера Любенова
        Правно значение на трудовия стаж / Вера Лазарова

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 8, бр. 1 (2012), с. 100-115.
349.2
COBISS.BG-ID 1256717796

БС 2013/12 Сс 170
МАРИНОВ, Кремен Рачев, 1967-
        Актуални въпроси относно прекратяване правото на строеж / Кремен Маринов

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 8, бр. 1 (2012), с. 71-81.
349.442
COBISS.BG-ID 1256716004

БС 2013/12 Сс 171
ПОПОВА, Солунка Новкова
        Гаранционна отговорност за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / Солунка Попова

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 8, бр. 1 (2012), с. 82-99.
349.442
COBISS.BG-ID 1256716516


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/12 Сс 172
ВАЧКОВА, Кина Атанасова, 1943-
        Аспекти на българското езиково законодателство / Кина Вачкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 186-195.
351.85(497.2)
808.67
COBISS.BG-ID 1257222884

ЖИВКОВ, Златко Софрониев, 1959-
        Антична и средновековна крепост "Калето", гр. Монтана - елемент от защитата на националното културно-историческо наследство и европейската духовна интеграция Вж Сс 502

БС 2013/12 Сс 173
МАТЕЕВА, Ваня Иванова, 1960-
        Поглед към административно-правната защита на културното наследство в България: от старината до (не)материалното културно наследство / Ваня Матеева, Володя Златев. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 29-44.
351.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1256919012

БС 2013/12 Сс 174
САНТОВА, Мила Христова, 1954-
        Нематериално културно наследство: ефектът на огледалото и още нещо / Мила Сантова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 57-64.
351.85:39
COBISS.BG-ID 1256919524

СПАСОВА, Соня
        Културно наследство и интелектуална собственост Вж Сс 167

БС 2013/12 Сс 175
СТАНОЕВА, Ива Митева
        Опазване на нематериалното културно наследство: проблеми и интерпретации / Ива Станоева. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 45-56.
351.85:39(497.2)
COBISS.BG-ID 1256919268

БС 2013/12 Сс 176
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Неотложни промени, свързани с поставянето в известност на намиращите се в българските граждани движими археологически културни ценности и предотвратяване на техния незаконен износ / Ставри Топалов

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 269-285.
351.85(497.2)
904.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1256898276

БС 2013/12 Сс 177
УНАНОВ, Евгений
        Колекционерството като форма на пропаганда на артефакти и възпитание на младите българи / Евгений Унанов

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 286-288.
Неоходимост от законово регулиране на колекционирането на археологически предмети
351.85(497.2)
904(497.2):37.035
COBISS.BG-ID 1256899300


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/12 Сс 178
ЦЕКОВ, Иво Бойков, 1981-
        Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада / Иво Цеков. - Продълж. от бр. 3 (2008). - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 88-96.
355.02:623.454.8(73)
COBISS.BG-ID 1256624356


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/12 Сс 179
ДЖОЛОВА, Милена
        Социално-личностната готовност на детето за реализация на новата социална роля - ученик / Милена Джолова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 468-474.
37.018.1
COBISS.BG-ID 1257157092

БС 2013/12 Сс 180
ДИМИТРОВА, Пенка Петрова, 1961-
        Андрагогически аспекти в обучението по четене / Пенка Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 171-182.
37.013.83
372.41
COBISS.BG-ID 1257102052

БС 2013/12 Сс 181
КАЦАРСКА, Красимира Щерева, 1953-
        Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература / Красимира Кацарска. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 232-248.
37.04:808.67
37.04:886.7
COBISS.BG-ID 1257124580

КАЦАРСКА, Красимира Щерева, 1953-
        Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература Вж Сс 181

БС 2013/12 Сс 182
МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Изграждане на училищната общност като гражданско общество - вътрешни и външни проекции / Яна Рашева-Мерджанова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 211-227.
37.014
COBISS.BG-ID 1257099748

БС 2013/12 Сс 183
ПЕТКОВА, Искра Цанкова, 1956-
        Професионална култура на социалния педагог / Искра Петкова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 228-235.
37.015.4
COBISS.BG-ID 1257100516

БС 2013/12 Сс 184
СИМЕОНОВА-Дамянова, Адриана Емилова, 1959-
        Българинът и българският гражданин в стандартите и учебните програми / Адриана Дамянова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 201-210.
37.035(497.2)
371.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1257111524

БС 2013/12 Сс 185
ТАКВОРЯН-Солакян, Божена Левон
        Иновативен модел на технологични подходи и похвати за по-ефективно семейно възпитание / Божена Такворян-Солакян. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 169-175.
37.018.1
COBISS.BG-ID 1257096932

ХАСИЛ, Иржи, 1957-
        За отношението реалия - социокултурна компетентност Вж Сс 296

БС 2013/12 Сс 186
SANDY, Marie G., 1968-
        Mothering as world-building and other "Hera-cies": tracing the liberal arts traditions in support of service-learning and public engaged scholarship / Marie Sandy. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. - Съдържа и: Humanistic knowledge, service-learning, and public engaged scholarship: Marie Sandy's intersections with Hannah Arendt, feminist care ethics, American pragmatism, and Hans-Georg Gadamer / Rossen I. Roussev


В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 6, бр. 2 (2012), с. 25-60.
37.01
101
COBISS.BG-ID 1256645860


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/12 Сс 187
ГЕРДЖИКОВА, Мария Димитрова, 1941-
        Традиционното и иновативното в учебниците по литература / Мария Герджикова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 101-109.
371.67:82
COBISS.BG-ID 1257059044

БС 2013/12 Сс 188
НИКОЛОВА, Снежана Христова, 1963-
        Интерактивни техники в часовете за самоподготовка в началното училище / Снежана Николова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 184-192.
371.331:372.4
COBISS.BG-ID 1257097956

СИМЕОНОВА-Дамянова, Адриана Емилова, 1959-
        Българинът и българският гражданин в стандартите и учебните програми Вж Сс 184

БС 2013/12 Сс 189
СТРАНДЖЕВА, Аделина Любомирова, 1960-
        От какво се интересуват "старинарите", или за предмета на етнологията в един непроучен ръкопис от архива на Йоаким Груев / Аделина Странджева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 415-424.
Създаване на ценностно отношение към културното наследство у юношите от средата на ХІХ век
371.67(497.2)(091)
39.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1257777892


372 СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМИ НА РАБОТА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И УЧЕБНИЦИ ЗА НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

ПЕТРОВ, Ангел Маринов
        Приложение на дискурсния подход при определяне признаците на съвременното обучение по български език Вж Сс 352


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БС 2013/12 Сс 190
БОЧЕВА, Яница
        Смесена група в детската градина - предизвикателство или призвание за учителя / Яница Бочева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 306-309.
372.3
COBISS.BG-ID 1257109732

БС 2013/12 Сс 191
ГЕОРГИЕВА, Росица
        Адаптацията на 3-4-годишните деца при постъпването им в детската градина / Росица Георгиева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 408-414.
372.36
COBISS.BG-ID 1257146084

БС 2013/12 Сс 192
ГЕОРГИЕВА, Цеца
        Една година в детската градина - практики и изводи / Цеца Георгиева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 290-305.
372.36
COBISS.BG-ID 1257105380

БС 2013/12 Сс 193
ДЕСПОТОВА, Адриана Петрова
        Възпитаване на транспортна култура у 5-6-годишното дете чрез подвижни игри като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина / Адриана Деспотова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 375-385.
372.36
COBISS.BG-ID 1257143780

БС 2013/12 Сс 194
ДЪКОВСКА, Мариела
        Социално-педагогически тренинг с родители на тема "Агресията у децата на 6-7-годишна възраст в условията на детската градина" / Мариела Дъковска. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 415-420.
372.3.018.26
COBISS.BG-ID 1257146852

БС 2013/12 Сс 195
ЗЛАТАНОВА, Гинка Христова
        Параметри на общуване с литературна творба при 6-7-годишното дете / Гинка Златанова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 362-374.
372.36
COBISS.BG-ID 1257143268

БС 2013/12 Сс 196
ИВАНОВА, Боряна Георгиева
        Значение на изследователското учене и концепцията Box-Idee / Боряна Иванова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 255-262.
Ролята на концепцията Box-Idee за комуникативното развитие, любознателността и мисленето на децата от предучилищна възраст
372.36
COBISS.BG-ID 1257102820

БС 2013/12 Сс 197
ИВАНОВА, Диана
        Седмицата на толерантността под наслов "Светът е за всички, да бъдем толерантни" / Диана Иванова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 310-314.
Опитът на Обединено детско заведение "Славейче"-Криводол за създаване на интерес и приобщаване на децата към различните прояви на толерантност
372.3
COBISS.BG-ID 1257112292

БС 2013/12 Сс 198
МАРЧЕВА, Пенка Илиева
        За пресечните точки между предприемачество, инициативност и музикалнотворческа дейност в предучилищна и начална училищна възраст / Пенка Марчева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 236-244.
372.36
372.878
COBISS.BG-ID 1257101540

БС 2013/12 Сс 199
МИХНЕВА, Марияна
        Формиране на здравословни навици и привички у децата от предучилищна възраст / Марияна Михнева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 440-448.
372.3:371.7
COBISS.BG-ID 1257149668

БС 2013/12 Сс 200
НИКОЛОВА, Мадлена
        Как да отгледаме малък природолюбител? / Мадлена Николова, Ани Цветкова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 455-460.
Проблемът за екологосъобразната социализация на 5-6-годишното дете в условията на детската градина
372.36.033
COBISS.BG-ID 1257152228

БС 2013/12 Сс 201
РАЛЧЕВА, Надежда Георгиева
        Ролята на декоративното рисуване за развитието на фината моторика у детето в периода на 5-7-годишна възраст / Надежда Ралчева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 386-396.
372.36
COBISS.BG-ID 1257144548

БС 2013/12 Сс 202
СТЕФАНОВА, Лидия
        Празничната среда в детската градина / Лидия Стефанова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 432-439.
Ролята на празниците и развлеченията в условията на детската градина за стимулиране личностната и творческа активност на детето в предучилищна възраст
372.36
COBISS.BG-ID 1257149412

БС 2013/12 Сс 203
СТОЙЧЕВА, Янита
        Влияние на музикалните дейности върху развитието на фонетичния слух и говора на децата от предучилищна възраст / Янита Стойчева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 426-431.
372.36
COBISS.BG-ID 1257147876

БС 2013/12 Сс 204
ТАНЕВА, Кристина Стоилова, 1962-
        Детско лексикално развитие: прагматика на синонимите, омонимите, паронимите и антонимите / Кристина Танева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 62-75.
Анализ на резултати от експериментално проучване на детското лексикално развитие в края на предучилищната възраст
372.36
COBISS.BG-ID 1256966116

БС 2013/12 Сс 205
ТОНЕВА, Галинка Кирилова
        Педагого-психологически проекции за взаимодейстие с родителя / Галинка Тонева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 397-407.
Тренингът като форма за формиране на педагогическа култура у родителите на деца в предучилищна възраст
372.3.018.26
COBISS.BG-ID 1257145828

БС 2013/12 Сс 206
ТОПАЛОВА, Мая
        Да опазим детското здраве! / Мая Топалова, Симона Пейчева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 449-454.
Взаимодействието между родители и учители за това, как детето да расте здраво
372.3:371.7
COBISS.BG-ID 1257151460

БС 2013/12 Сс 207
ХРИСТОВА, Бойка
        Щафетната игра като метод на педагогическо взаимодействие при 6-7-годишните деца в условията на детската градина / Бойка Христова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 461-467.
372.36
COBISS.BG-ID 1257156324

БС 2013/12 Сс 208
ХРИСТОВА, Вера
        Толерантни ли сме един към друг? / Вера Христова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 421-425.
Модел за пълноценното сътрудничество между детската градина и семейството
372.3.018.26
COBISS.BG-ID 1257147364


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДИМИТРОВА, Пенка Петрова, 1961-
        Андрагогически аспекти в обучението по четене Вж Сс 180

БС 2013/12 Сс 209
КЮРКЧИЙСКА, Виолета Иванова
        Компютърът - алтернатива или средство, подпомагащо обучението / Виолета Кюркчийска. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 176-183.
Образователните софтуерни продукти в часовете по български език и литература в началното училище
372.46:519.688
COBISS.BG-ID 1257097444

БС 2013/12 Сс 210
МАНДЕВА, Мариана Гатева
        Формиране на комуникативноречеви умения за преразказване (І-ІV клас) / Мариана Мандева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 245-254.
372.46
COBISS.BG-ID 1257102308

РАДЕВА-Миронова, Анна Иванова
        Формиране и развитие на самооценка при децата от начална училищна възраст Вж Сс 64

БС 2013/12 Сс 211
РАСОКОВА, Лиляна Георгиева
        Умения за разпознаване на прилагателните имена със и без сетивна опора в обучението по български език на второкласници / Лиляна Расокова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 263-275.
372.46
COBISS.BG-ID 1257103332


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БС 2013/12 Сс 212
АНГЕЛОВ, Ангел Стоянов, 1974-
        Педагогическото взаимоотношение учител-възложител-изпълнител при проектноориентирания подход в обучението по информационни технологии / Ангел Ангелов, Албена Иванова-Неделчева, Донка Иванова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 203-210.
372.868.13
COBISS.BG-ID 1257099236

БС 2013/12 Сс 213
БОЖИНОВА-Колева, Канелия Георгиева, 1971-
        Съчинение по аналогия - басни с герои предмети (шести клас) / Канелия Колева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 141-149.
372.882
COBISS.BG-ID 1257073124

БС 2013/12 Сс 214
БОЙКОВА, Фани Евгениева, 1947-
        Методически проекции на някои лингвопрагматични идеи (Имитационно-моделиращи игри и принцип на символизирано позитивно действие в обучението по български език) / Фани Бойкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 76-82.
372.880.867
808.67(072)
COBISS.BG-ID 1256967652

БС 2013/12 Сс 215
ГАРУШЕВА, Пенка Христова, 1964-
        Симулационната игра в обучението по български език / Пенка Гарушева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 45-61.
372.880.867
COBISS.BG-ID 1256964836

ГЕОРГИЕВА, Огняна Атанасова, 1959-
        Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование Вж Сс 366

БС 2013/12 Сс 216
ГЕОРГИЕВА, Снежанка
        Методическата адаптация на лингвистичната терминология за свързаност на текста в учебното съдържание за 5. - 9. клас / Снежанка Георгиева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 261-279.
372.880.867
808.67(072)
COBISS.BG-ID 1257152996

БС 2013/12 Сс 217
ДРАГАНОВА, Цветелина
        Художествени образи на комуникацията (към някои възможности за работа с разказите на Йордан Йовков в часовете по български език и литература) / Цветелина Драганова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 294-299.
372.888.67
886.7(072)
COBISS.BG-ID 1257159140

МАРЧЕВА, Пенка Илиева
        За пресечните точки между предприемачество, инициативност и музикалнотворческа дейност в предучилищна и начална училищна възраст Вж Сс 198

БС 2013/12 Сс 218
РАЙЧЕВА, Соня, 1952-
        Приложни ориентири на съвременното литературно образование / Соня Райчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 120-130.
372.882
82(072)
COBISS.BG-ID 1257061348

БС 2013/12 Сс 219
ТАНЕВА, Красимира
        Фолклорният празничен календар в обучението по литература в пети клас : методически вариант на урок за обобщение и систематизиране на знанията / Красимира Танева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 196-204.
372.888.67
COBISS.BG-ID 1256962276

БС 2013/12 Сс 220
ХРИСТОВА, Галина Николова
        Приложение на интерактивната дъска в обучението по математика / Галина Христова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 2 (2013), с. 193-196.
372.851
COBISS.BG-ID 1257098212


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2013/12 Сс 221
СЕМИЗОРОВА, Ксения Стоянова
        Идеен проект за развитие на Обединено детско заведение 7 "Детелина" (авторски тип детска градина) (2013-2020 г.) / Ксения Семизорова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 85, бр. 3 (2013), с. 344-361.
373.24
COBISS.BG-ID 1257143012


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/12 Сс 222
ВАСИЛЕВА, София Илиева, 1964-
        Нови подходи в университетското образование в областта на културното наследство / София Василева. - Рез. на бълг. ез.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 125-132.
378:904(497.2)
COBISS.BG-ID 1256729316

СТОЯНОВА, Диана Манолова
        Културно-историческото наследство - ценен ресурс за университетско обучение и възпитание Вж Сс 507

БС 2013/12 Сс 223
        ТЕОРЕТИКО-методологически особености на възприеманото качество във висшето образование / Мария Кехайова-Стойчева ... [и др.]. - Други авт.: Боряна Грънчарова-Никитова, Борислава Черкезова, Йордан Недев. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 83 (2012), с. 155-197.
378.014.3
COBISS.BG-ID 1257318884


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2013/12 Сс 224
БРАТАНОВА, Радка Петрова
        В търсене на старината. За музикалния елемент в системата "Живи човешки съкровища" / Радка Братанова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 79-87.
Традиционната българска народна музика
398.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1257053412

БС 2013/12 Сс 225
ГАНЕВА-Райчева, Валентина Георгиева, 1957-
        Нематериалното културно наследство на България: политики, практики, носители / Валентина Ганева-Райчева. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 15-28.
39(497.2)
COBISS.BG-ID 1256918244

БС 2013/12 Сс 226
ГРЪНЧАРОВА, Евгения Цветкова, 1959-
        Хорото на селския събор - културен феномен на танцовото наследство ("Село без сбор няма. Сборът без хоро не може") / Евгения Грънчарова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 65-78.
394.3(497.2-22)
COBISS.BG-ID 1256919780

БС 2013/12 Сс 227
ИВАНОВА, Миглена Димитрова
        Нематериално наследство и общоевропейски културни политики / Миглена Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 7-14.
39(4)
008(4)
COBISS.BG-ID 1256917732

КЛИНКОВА, Петя
        Паметта и забравата и ролята им в съвременния културен и социален живот на перущенци Вж Сс 95

БС 2013/12 Сс 228
ЛЮБЕНОВА, Милена Валентинова
        Кандидатурите от Националната система "Живи човешки съкровища - България" и съхранението им в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ / Милена Любенова. - ИЕФЕМ - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 114-120.
"Живи човешки съкровища - България", част от пилотна програма на ЮНЕСКО, приета през 1993 г.
398(497.2)
394(497.2)
COBISS.BG-ID 1257059300

ЛЮБЕНОВА, Милена Валентинова
        Кандидатурите от Националната система "Живи човешки съкровища - България" и съхранението им в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ Вж Сс 228

НАЛБАНТЯН-Хачерян, Силва Гаро, 1967-
        Ролята на неправителствените организации за прилагане на конвенцията за нематериалното културно наследство Вж Сс 39

БС 2013/12 Сс 229
ПЕНЧЕВ, Владимир Георгиев, 1957-
        Българската фолклористика в периода на социализма / Владимир Пенчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 72-88.
398(497.2)"1944/1989"
COBISS.BG-ID 1256978660

БС 2013/12 Сс 230
СМИЉКОВИЋ, Стана, 1948-
        Митологичност и бајковитост старосрбијанских светова у народној прози / Стана Смиљковић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 65-71.
398.1(497.11)
COBISS.BG-ID 1256974308

СТРАНДЖЕВА, Аделина Любомирова, 1960-
        От какво се интересуват "старинарите", или за предмета на етнологията в един непроучен ръкопис от архива на Йоаким Груев Вж Сс 189


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

МИЛЕВА, Наталия
        "Зелен" подход към корпоративната архитектура Вж Сс 241


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 621.3

БС 2013/12 Сс 231
DIČEVA, Malina Dimitrova
        Formalisation d´un aspect poétique du discours par évaluation de la distance phonologique entre mots / Malina Ditcheva. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 413-416.
519.76
801.3
COBISS.BG-ID 1257104100


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

ПОПОВА, Фани Христова
        Интегриране на обучението по български език и литература и биология и здравно образование (в 9. клас) - добра възможност за алтернатива на образователния процес в информационното общество Вж Сс 354


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БС 2013/12 Сс 232
НАЙДЕНОВ, Тотко, 1948-
        Князът на българските лекари / Тотко Найденов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 42-50.
Българският учен Константин Чилов основоположник на клиничната лаборатория у нас
61(092)
92 Чилов, К.
COBISS.BG-ID 1257192932


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

ДЮЛГЕРОВА, Нина Ангелова, 1956-
        Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност? Вж Сс 123


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БС 2013/12 Сс 233
МОРОХИМ, Сергей
        Българската следа в Удорската тайга / Сергей Морохим ; прев. от рус. Иван Димитров. - Прев. от "Красное Знамя" - независим вестник на Република Коми (9 дек. 2012)

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 1 (2013), с. 47-55.
Съвместният добив на дървесина с български дърводобивници в Удорския район на Република Коми
630.3(470.13=867)(091)
COBISS.BG-ID 1256551396


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

БС 2013/12 Сс 234
ИВАНОВА, Поля Иванова
        Специфики на телевизионната програма в новинарството, публицистиката и художествената телевизия. Исторически преглед на БНТ / Поля Иванова. - БНТ - Българска национална телевизия. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 85-102.
654.197:07(497.2)
07:654.197(497.2)
COBISS.BG-ID 1256793572


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БОМЕЛ, Дженс
        За книгата, издателите и глобалния свят : интервю на проф. д.ик.н. Стоян Денчев с Дженс Бомел - генерален секретар на International Publishers Association -Женева Вж Сс 3


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БС 2013/12 Сс 235
КОСТОВА, Надя Енчева, 1962-
        Финансовият анализ при дългосрочното конкурентно предимство / Надя Костова. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 83 (2012), с. 120-154.
658.011
COBISS.BG-ID 1257318372


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

МАНОВА-Георгиева, Десислава Емилова
        Младежта в движение (Youth on the move): възможности и перспективи в социалните медии : Европейският съюз в активен диалог с младите европейци Вж Сс 127

БС 2013/12 Сс 236
СОФРОНИЕВА, Ани Емануилова
        Аудио брандинг еволюция. Ролята на музиката за рекламната ефективност / Ани Софрониева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 117-131.
659.14
COBISS.BG-ID 1256860900

ЧЕРНЕВА, Надя Петрова, 1961-
        Реклама и прецедентность (на материале русскоязычной рекламы услуг для туристов) Вж Сс 288

БС 2013/12 Сс 237
ЯКИМОВА, Жанет
        Обществено мнение и социални мрежи / Жанет Якимова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 179-192.
659.3
316.77
COBISS.BG-ID 1256903140

БС 2013/12 Сс 238
NOWAKOWSKA-Kempna, Iwona, 1949-
        Język reklamy jako wyraz współczesnej kultury / Iwona Nowakowska-Kempna. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 311-324.
659.1
808.67:316
COBISS.BG-ID 1256912100


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

ВЪЛКАНОВА, Веселина Йорданова, 1963-
        Визуална репрезентация в съвременното списание Вж Сс 30

ДЕРМЕНДЖИЕВА, Грета Николаева
        Учене и информационна компетентност. Необходимостта от преподаване на информационна грамотност във висшето образование Вж Сс 4

БС 2013/12 Сс 239
ЙОШКОВ, Ивайло Георгиев
        Онлайн (р)еволюцията на аудиторията / Ивайло Йошков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 193-201.
681.324
COBISS.BG-ID 1256909284


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

НИКОЛОВА, Дияна Василева, 1965-
        Археологията на един вечен жанр : пасторалът в изкуството [на Ренесансова Европа] Вж Сс 401


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2013/12 Сс 240
ВРАНЧЕВА, Свободна Петрова
        Архитектурното наследство в съвременната градска среда. Опазване и взаимодействия / Свободна Вранчева. - 1 л. ил.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 206-211.
719(497.2)
COBISS.BG-ID 1256853476


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/12 Сс 241
МИЛЕВА, Наталия
        "Зелен" подход към корпоративната архитектура / Наталия Милева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 203-215.
Необходимостта от проектиране и строителство на екологични сгради
725:502
502:72
COBISS.BG-ID 1256948964


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2013/12 Сс 242
СТАЙКОВ, Антон Петров, 1962-
        Комиксът от гледна точка на алфабетиката. Българска специфика / Антон Стайков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 133-165.
741.5(100)(091)
741.5(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256861924

СТАЙКОВ, Антон Петров, 1962-
        Комиксът от гледна точка на алфабетиката. Българска специфика Вж Сс 242


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

ДЕЧЕВА, Нели Илиева
        Пейзажът се разширява, пленник на Мимизе... или разказ на Ренато Гутузо Вж Сс 490

БС 2013/12 Сс 243
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Русия - Сфинкс, съвсем особена : "Руската душа" през "Тримата богатири" [картината на Виктор Васнецов] / Митко Новков

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 12, бр. 4 (2013), с. 127-145.
75(470).01
130.2(470)
COBISS.BG-ID 1257244388

БС 2013/12 Сс 244
ЯШАР, Недрет, 1970-
        Антон Митов: пионер болгарского изобразительного искусства на страницах турецкого журнала "Шехбаль" / Недрет Яшар. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 379-388.
75.071.1(497.2)
05(560)(091)
COBISS.BG-ID 1256932836

TERRÓN Barbosa, Lourdes
        Alain Robbe-Grillet et le surréalisme en Belgique Вж Сс 393


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/12 Сс 245
ГЕРДЖИКОВ, Стефан
        60 години фолклорен ансамбъл "Манол Радичев" с. Гела / Стефан Герджиков

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 34-36.
784.4
793.31
COBISS.BG-ID 1257320932

МИТЕВ, Трендафил Атанасов, 1950-
        Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г. Вж Сс 515


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/12 Сс 246
БАКЪРДЖИЕВА, Десислава Иванова, 1978-
        Киното в прехода към дигиталната епоха: съвременно българско кино / Десислава Бакърджиева

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 38-41.
791.44:681.324(497.2)
COBISS.BG-ID 1256779236

БС 2013/12 Сс 247
KILIDŽIJSKA, Bojana Stojanova
        Logical manipulations in Woody Allen's films "Midnight in Paris" and "To Rome with Love" / Boyana Kilidzhiyska

В: Sofia Philosophical Review. - ISSN 1313-275X. - Год. 7, бр. 1 (2013), с. 129-152.
791.43-2(73).01
COBISS.BG-ID 1257080036


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

НЕДЯЛКОВА, Йоана Кирилова, 1966-
        Съдбата на знанията за античността през погледа на един научноизследователски проект "Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България" Вж Сс 404


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

ГЕРДЖИКОВ, Стефан
        60 години фолклорен ансамбъл "Манол Радичев" с. Гела Вж Сс 245

БС 2013/12 Сс 248
ЩЪРБАНОВА, Анна Любомирова, 1960-
        Проблеми на танцовото културно наследство - идентификация и жива практика / Анна Щърбанова. - Рез. на англ. ез.

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 88-97.
793.31
COBISS.BG-ID 1257054180


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БС 2013/12 Сс 249
АНГЕЛОВА, Боряна
        Философията на олимпизма през борбата / Боряна Ангелова-Игова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 59-63.
796.032
796.81/.82
COBISS.BG-ID 1256595940

АНГЕЛОВА, Боряна
        Философията на олимпизма през борбата Вж Сс 249


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

ДИМИТРОВА, Стефана Петрова, 1935-
        Професор Владимир Андреевич Звегинцев като арабист Вж Сс 365

БС 2013/12 Сс 250
ДИМИТРОВА, Стефана Петрова, 1935-
        Поглед към конкуренцията на езиковите форми от гледна точка на съвременните лингвистични теории / Стефана Димитрова. - Приложение в клиничната лингвистика. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 305-317.
800.8
COBISS.BG-ID 1256782820

ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Българската езикова политика: съвременност и ретроспекции Вж Сс 334

БС 2013/12 Сс 251
ПАДАРЕВА, Гергана Димитрова
        Езиковедските изследвания в помощ на речевата диагностика и терапия / Гергана Падарева-Илиева. - Възприетата форма на името на авт. е Гергана Димитрова Падарева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 318-328.
800:316
COBISS.BG-ID 1256783332

БС 2013/12 Сс 252
УХЛИРЖОВА, Людмила, 1940-
        Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010-2011 година / Людмила Ухлиржова, Божана Нишева. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 42-51.
Достиженията на чешката корпусна лингвистика през периода
800(437.1)"2010/2011"
808.50
COBISS.BG-ID 1256600292


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/12 Сс 253
КУЦАРОВ, Иван Костадинов, 1942-
        Р. О. Якобсон и езикознанието на ХХ век / Иван Куцаров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 11-26.
Описание на морфологичните категории в съвременния български език на базата на изследванията на Р. О. Якобсон
800.1"19"
808.67-55
COBISS.BG-ID 1256820452

DIČEVA, Malina Dimitrova
        Formalisation d´un aspect poétique du discours par évaluation de la distance phonologique entre mots Вж Сс 231


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БС 2013/12 Сс 254
ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Съставяне на тестове за проверка при усвояването на фразеологични единици в чуждоезиковото обучение / Ваня Иванова, Соня Мекенян. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 361-375.
802/809(079)
COBISS.BG-ID 1256868836

БС 2013/12 Сс 255
НИКОЛОВ, Руси Николов, 1960-
        Езикови ресурси в звукова форма - фонетични изследвания и приложение в чуждоезиковото обучение с помощта на програмата SARP / Руси Николов, Надин Хери-Бенит. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 264-270.
802/809:37.014.544
COBISS.BG-ID 1256872676

БС 2013/12 Сс 256
НИКОЛОВА, Надка Николова, 1955-
        Пуризмът като феномен в езиковата ситуация / Надка Николова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 229-240.
802/809-06
COBISS.BG-ID 1256702436

БС 2013/12 Сс 257
ТЪРПОМАНОВА, Екатерина Николова
        Езиковедски изследвания, базирани на балкански паралелен корпус / Екатерина Търпоманова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 271-283.
802/809(497):681.324.06
COBISS.BG-ID 1256873700

БС 2013/12 Сс 258
NIKOLOV, Rusi Nikolov, 1960-
        Similarité de prononciation entre mots: développement théorique et application / Roussi Nikolov. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 407-412.
802/809-15
COBISS.BG-ID 1257100772


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 259
ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Кратък съпоставителен анализ на фразеологизми с компонент "крак" в английски, френски и български език / Ваня Иванова, Соня Мекенян. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 438-448.
802.0-318
804.0-318
808.67-318
COBISS.BG-ID 1257114340

БС 2013/12 Сс 260
НЕЦОВА, Милена Пенчева
        Красавицата и звярът: за английските фамилни имена / Милена Нецова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 135-144.
802.0-313
COBISS.BG-ID 1256659428

БС 2013/12 Сс 261
ТОДОРОВА, Десислава Йорданова, 1983-
        Средства за изграждане на кохезия в текста (върху англо-български материал) / Десислава Тодорова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 240-252.
802.0-56
808.67-56
COBISS.BG-ID 1256870884

ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        За експресивните алогизми в българските и английските образни сравнения (физически и психически характеристики на личността) Вж Сс 362

БС 2013/12 Сс 262
GARCÉS García, Pilar
        Learning writing through discourse analysis / Pilar Garcés García. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 341-354.
802.0-14
COBISS.BG-ID 1256822756

БС 2013/12 Сс 263
GRǍNČAROVA, Slavka
        Ambiguity with some cases of secondary predication / Slavka Grancharova. - Рез. на бълг. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 354-360.
802.0-56
COBISS.BG-ID 1257068772

БС 2013/12 Сс 264
KOJNAKOVA, Veselina Borisova, 1962-
        Epistemic modality in the past - a cognitive approach / Vesselina Koynakova. - Рез. на бълг. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 329-338.
Модалните глаголи в английски и български език
802.0-2
808.67-2
COBISS.BG-ID 1257065444

БС 2013/12 Сс 265
NIKOLOV, Rusi Nikolov, 1960-
        La syllabation automatique de séquences phonémiques en anglais - algorithme, applications et outils / Roussi Nikolov, Elise Ryst. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 393-405.
802.0-4:681.324
COBISS.BG-ID 1256873444

БС 2013/12 Сс 266
PAŠOVA, Rosica Kostadinova
        Idioms expressing romance and affection in modern English / Rossitsa Pashova. - Рез. на бълг. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 339-346.
802.0-318
COBISS.BG-ID 1257067236

PÉPIOT, Erwan, 1987-
        Voix de femmes, voix d'hommes: a propos de l'identification du genre par la voix chez des auditeurs anglophones et francophones Вж Сс 273

БС 2013/12 Сс 267
SAMALIEVA, Marina Asenovna, 1960-
        Electronic portfolio in EFL education : development tools / Marina Samalieva. - EFL - English as a Foreign Language. - Рез. на бълг. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 347-353.
802.0:37
COBISS.BG-ID 1257496804


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 268
ТАНЕВА, Иванка Танева
        Кодифициране на неологизмите в съвременния немски език в речника "Duden - das große Wörterbuch der deutschen Sprache" / Иванка Танева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 466-474.
803.0-316
COBISS.BG-ID 1257144036

БС 2013/12 Сс 269
TANEVA, Ivanka Taneva
        Neuer Sportwortschatz in der deutschen und in der bulgarischen Gegenwartssprache / Ivanka Taneva. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 324-333.
803.0-316
808.67-316
COBISS.BG-ID 1257487076


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Кратък съпоставителен анализ на фразеологизми с компонент "крак" в английски, френски и български език Вж Сс 259

БС 2013/12 Сс 270
ЧОЧЕВА, Нина Кръстева
        Акустично моделиране на системата на френските гласни с помощта на програмата SARP5 / Нина Чочева. - SARP - Southeast Aquatic Resources Partnership. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 406-417.
804.0-4:681.324
COBISS.BG-ID 1256915172

БС 2013/12 Сс 271
DIČEVA, Malina Dimitrova
        La syllabation automatique en français - un modèle phonologique et son informatisation / Malina Ditcheva. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 387-392.
804.0-4:681.324
COBISS.BG-ID 1256871652

БС 2013/12 Сс 272
KOLODA, Svitlana Aleksandrovna
        L'utilisation pédagogique des blogs / Svitlana Koloda. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 300-303.
804.0(070)
COBISS.BG-ID 1257163748

БС 2013/12 Сс 273
PÉPIOT, Erwan, 1987-
        Voix de femmes, voix d'hommes: a propos de l'identification du genre par la voix chez des auditeurs anglophones et francophones / Erwan Pépiot. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 418-430.
804.0-4
COBISS.BG-ID 1256875492


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 274
ПОПОВА, Милена Борисова, 1958-
        Синтаксис, семантика и прагматика на изказа в испанския език / Милена Попова. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 28-41.
806.0-56
COBISS.BG-ID 1256599012

LALEVA, Tanja Dimitrova
        Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador 'ще да' en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español Вж Сс 364

БС 2013/12 Сс 275
PETROVA, Rajna Vasileva
        La solidaridad de los verbos de voces (español - búlgaro) / Rayna Petrova. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 503-509.
806.0-25
808.67-25
COBISS.BG-ID 1257160676


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/12 Сс 276
ЖЕЛИНСКИ, Богуслав, 1951-
        Слаби страни и шансове за съвременната славистика. Криза и пътища към възраждане / Богуслав Желински ; прев. от пол. Лилия Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 9-16.
808.1
881.09
COBISS.BG-ID 1256952292

БС 2013/12 Сс 277
КЕМАЛОВА, Ани Иванова, 1969-
        Глоси и интерполации в старите славянски юридически текстове / Ани Кемалова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 505-510.
808.1-3:34
COBISS.BG-ID 1256967396

БС 2013/12 Сс 278
КРЕЙЧИ, Павел, 1971-
        Българска, хърватска, словашка и чешка фразеология в края на първото десетилетие на новия век - опит за съпоставителна рекапитулация / Павел Крейчи. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 196-205.
808.1-318
COBISS.BG-ID 1256867812

БС 2013/12 Сс 279
ПАСКАЛЕВА, Елена Паскалева
        Автоматично извличане на информация от текстове на близкородствени езици (върху славянски езиков материал) / Елена Паскалева. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 52-65.
808.1
COBISS.BG-ID 1256601316


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 280
ТОШЕВА, Атанаска Славчева
        К типологической характеристике славяноболгарского языка второй половины XVIII - начала XIX века / Атанаска Тошева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 214-221.
808.101"17/18"
COBISS.BG-ID 1256969188


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 281
ГАНЕВА, Катя Георгиева, 1975-
        Современные тенденции и подходы в методике обучения русскому языку / Катя Ганева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 269-274.
808.2:37
COBISS.BG-ID 1257495268

ДАПЧЕВА, Йовка Вълканова, 1952-
        Фразеологизмите антропономинанти за поведенческа характеристика и ценностната картина на света (в български и руски език) Вж Сс 322

БС 2013/12 Сс 282
ЖУНУСОВА, Жаныл Ныгизбаевна
        Грамматикография в новой научной парадигме / Жаныл Жунусова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 343-350.
Анализ на взаимоотношението между граматика и речник на базата на руски двуезични речници
808.2-32
COBISS.BG-ID 1257662948

ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Атенуативните глаголи в българския език и техните славянски съответствия (върху материал от руския и полския език) Вж Сс 329

БС 2013/12 Сс 283
ЗОЗИКОВА, Мария Елисеева, 1953-
        "Новый русский" язык (социальные изменения в лексическом освещении) / Мария Зозикова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 222-232.
808.2-3
COBISS.BG-ID 1256969444

ЗОЗИКОВА, Мария Елисеева, 1953-
        Семантическое калькирование - одна из современных тенденций развития русского и болгарского языков Вж Сс 332

БС 2013/12 Сс 284
КУЗОВА, Майя Димитрова
        Оценка количества и/или количество оценки / Майя Кузова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 207-213.
Езикови средства за изразяване на силна емоция в руския и българския език
808.2-3
808.67-3
COBISS.BG-ID 1256965348

БС 2013/12 Сс 285
ЛЕСНЕВСКА, Димитрина Спасова, 1947-
        Выразительность современного политического языка / Димитрина Лесневска. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 262-269.
Анализ на политическата терминология в медиите в Русия и в България
808.2-316
808.67-316
COBISS.BG-ID 1257264100

БС 2013/12 Сс 286
СЕНИЧЕВА, Ольга Анатольевна, 1976-
        Образовательные технологии вербализации речевых стратегий / Ольга Сеничева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 83-88.
808.2(072)
COBISS.BG-ID 1256976612

БС 2013/12 Сс 287
СТОЙКОВА, Милена Иванова, 1969-
        Логоэпистемическая составляющая молодежного дискурса / Милена Стойкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 243-250.
Съвременната младежка реч в руското и българското общество
808.2-3
808.67-3
COBISS.BG-ID 1256977636

БС 2013/12 Сс 288
ЧЕРНЕВА, Надя Петрова, 1961-
        Реклама и прецедентность (на материале русскоязычной рекламы услуг для туристов) / Надя Чернева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 233-242.
808.2-085
659.1:338.48
COBISS.BG-ID 1256974820


808.4/.5 ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ (ПОЛСКИ, ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ)

БС 2013/12 Сс 289
ДОБРИКОВА, Мария
        Библейските сюжети във фразеологичния фонд на западнославянския езиков ареал / Мария Добрикова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 468-475.
808.4/.5-318:22
COBISS.BG-ID 1256963300


808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 290
ВАЛЧАК-Миколайчакова, Мариола, 1965-
        Названията говорят - заглавията на вестниците са свидетелства за времето / Мариола Валчак-Миколайчак. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 220-229.
Анализ на заглавията на полски и бълг. вестници и списания, издадени до 90-те г. на ХХ век
808.4-06
808.67-06
COBISS.BG-ID 1257251044

БС 2013/12 Сс 291
ГЕОРГИЕВА-Окон, Йорданка
        Невербалната комуникация - културни аспекти на езика на жестовете. Сравнителни наблюдения върху поведението на поляци, българи и турци / Йорданка Георгиева-Окон. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 448-454.
808.4-095
808.67-095
809.435-095
159.925
COBISS.BG-ID 1256962020

ДЕЛЕВА, Витка Иванова
        Функции на перифразите (върху материал от българския и полския език) Вж Сс 324

ДИМИТРОВА, Десислава Любомирова
        Наблюдения върху българските функционални еквиваленти на полски глаголни конструкции с mieć Вж Сс 326

ДИМИТРОВА, Десислава Любомирова
        Умалителните съществителни нарицателни имена в българския и полския език (формално-семантични паралели) Вж Сс 327

ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Атенуативните глаголи в българския език и техните славянски съответствия (върху материал от руския и полския език) Вж Сс 329

БС 2013/12 Сс 292
ИВАНОВА, Лилия Драгомирова, 1979-
        За комбинацията от глаголна форма и "już" в полския език и преводните й еквиваленти на български език / Лилия Кънчева-Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 487-493.
808.4-551/-559
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1256965092

ИВАНОВА, Лилия Драгомирова, 1979-
        Форми за учтивост при обръщения в речевия етикет на съвременните българи и поляци Вж Сс 335

МИХАЙЛОВА-Сталянова, Надежда Иванова
        Предизборният език в България и Полша - между агитацията и манипулацията Вж Сс 344

ЧАКЪРОВА, Красимира Ангелова, 1965-
        Бележки върху една група nomina communia в съвременния български и полски език Вж Сс 360

БС 2013/12 Сс 293
BOROWIAK, Patryk, 1983-
        Współczesne tendencje w nazewnictwie przedszkoli na przykładzie Płowdiwu i Poznania / Patryk Borowiak. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 428-431.
808.4-316
808.67-316
COBISS.BG-ID 1256959460

БС 2013/12 Сс 294
MIROSŁAWSKA, Wirginia Jozef, 1961-
        Językowy savoir-vivre w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców / Wirginia Mirosławska. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 441-447.
808.4:37
COBISS.BG-ID 1256960996


808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК

КРЕЙЧИ, Павел, 1971-
        Фразеологията в централните новинарски емисии на комерсиалните телевизии в България, Хърватия и Чехия Вж Сс 337

КРЕЙЧОВА, Елена, 1973-
        Езикът на предизборната кампания в България и Чехия - сходства и различия Вж Сс 338

БС 2013/12 Сс 295
КРЕЙЧОВА, Елена, 1973-
        Негативната предизборна кампания - поглед към езиковите стратегии в чешки език / Елена Крейчова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 206-213.
808.50:316
COBISS.BG-ID 1256868580

ТОМОВА, Катерина Иванова
        Междуметия от чужд произход в българския и чешкия език Вж Сс 357

ТОМОВА, Катерина Иванова
        Междуметия, образувани от изменяеми части на речта (върху материали от българския и чешкия език) Вж Сс 358

УХЛИРЖОВА, Людмила, 1940-
        Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010-2011 година Вж Сс 252

БС 2013/12 Сс 296
ХАСИЛ, Иржи, 1957-
        За отношението реалия - социокултурна компетентност / Иржи Хасил ; прев. от [чеш.] Борислав Борисов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 219-231.
Дефиниране на термина "реалия", подкрепено с примери от преподаването на чешки език като роден и като чужд език
808.50:37
37.04:808.50
COBISS.BG-ID 1257122532

БС 2013/12 Сс 297
ХЪРДЛИЧКА, Милан, 1960-
        За аналитизма на чешкия език / Милан Хърдличка ; прев. от чеш. Борислав Борисов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 355-360.
808.50
COBISS.BG-ID 1256827876


808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 298
ДОБРИКОВА, Мария
        Прагматично-семантична идентификация на онимичните компоненти във фразеологията / Мария Добрикова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 400-407.
Анализ на фразеологични единици с онимичен компонент в словашкия и българския фразеологичен фонд
808.54-318
808.67-318
COBISS.BG-ID 1256941284


808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 299
ВУЛОВИЧ, Наташа, 1973-
        Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от Сентандрейски епитафии / Наташа Вулович, Мария Джинджич, Даниела Радонич. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 527-533.
808.61-316(439)
COBISS.BG-ID 1257053668

БС 2013/12 Сс 300
ГРОЗДАНОВА, Евелина
        Новосадският книжовен договор от 1954 година / Евелина Грозданова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 210-219.
Необходимостта от стандартизация на общ сърбохърватски език
808.61-02
808.62-02
COBISS.BG-ID 1257224932

БС 2013/12 Сс 301
МАРИНКОВИЋ, Ивана, 1982-
        О придевима жут и златан у српском jезику / Ивана Маринковић. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 541-552.
808.61-316
COBISS.BG-ID 1257055972

БС 2013/12 Сс 302
МИЛАНОВ, Наташа
        О погрдним називима за човека у општем речнику српског jезика / Наташа Миланов, Милица Стоjановић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 534-540.
808.61-316
COBISS.BG-ID 1257055204

БС 2013/12 Сс 303
МИЛОСАВЉЕВИЋ-Тодоровић, Мариjа
        О терминолошкоj лексици из области уметности у речнику српскохрватскога књижевног jезика Матице српске / Мариjа Милосављевић-Тодоровић, Боjана Моjсиловић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 563-568.
808.61-318
COBISS.BG-ID 1257058532

БС 2013/12 Сс 304
МЛАДЕНОВИЋ, Радивоjе, 1950-
        Словенски лингвистички и етнички идентитет на Косову и Метохиjи / Радивоjе Младеновић . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 196-209.
808.61-08
COBISS.BG-ID 1257224164

БС 2013/12 Сс 305
ПЕТКОВА, Гергана Атанасова, 1982-
        За сръбските женски лични имена с латински корен в състава си / Гергана Петкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 161-173.
808.61-313
COBISS.BG-ID 1256696804

БС 2013/12 Сс 306
СПАСОJЕВИЋ, Марина, 1980-
        Употреба квалификатора "вулг." у дескриптивним речницима српског jезика / Марина Спасоjевић, Драгана Цвиjовић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 563-568.
808.61-318
COBISS.BG-ID 1257056740

БС 2013/12 Сс 307
СТЕФАНОВ, Мартин Стефанов
        За една тенденция в сръбския книжовен език в края на ХІХ и началото на ХХ век / Мартин Стефанов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 187-195.
808.61(091)
COBISS.BG-ID 1256867044


808.62 ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 308
ГРОЗДАНОВА, Евелина
        За правописа на Иван Броз от 1893 г. / Евелина Грозданова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 177-186.
Първият фонологичен правопис в историята на хърватския език
808.62-1(091)
COBISS.BG-ID 1256866788

ГРОЗДАНОВА, Евелина
        Новосадският книжовен договор от 1954 година Вж Сс 300

КРЕЙЧИ, Павел, 1971-
        Фразеологията в централните новинарски емисии на комерсиалните телевизии в България, Хърватия и Чехия Вж Сс 337

БС 2013/12 Сс 309
ЧОБАНОВ, Иван Петров, 1949-
        За дериватите от съкратените едноосновни хърватски чужди мъжки лични имена с хипокористичен корен затворена сричка / Иван Чобанов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 155-176.
808.62-313
COBISS.BG-ID 1256830692

БС 2013/12 Сс 310
ЧОБАНОВ, Иван Петров, 1949-
        За хърватските мъжки лични имена, деривати от съкратени композити / Иван Чобанов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 511-526.
808.62-313
COBISS.BG-ID 1256968164

БС 2013/12 Сс 311
ЧОБАНОВ, Иван Петров, 1949-
        Хипокористичните корени отворена сричка, получени от хърватските сложни мъжки лични имена и техните деривати / Иван Чобанов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 145-160.
808.62-313
COBISS.BG-ID 1256696548


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 312
АВРАМОВА, Цветанка Димчова
        За един специфичен тип оказионални съществителни в българския език (на базата на текстове в интернет) / Цветанка Аврамова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 111-117.
808.67-22
COBISS.BG-ID 1256657636

БС 2013/12 Сс 313
АЛЕКСОВА, Красимира Славчева
        Кумулация на граматични значения и видове граматически показатели в синтетичната глаголна словоформа в съвременния български език / Красимира Алексова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 28-40.
808.67-25
COBISS.BG-ID 1256633316

БС 2013/12 Сс 314
БАКЪРДЖИЕВА, Гинка Александрова
        Неологизми, образувани от названия на търговски марки (върху материал от българския език) / Гинка Бакърджиева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 189-203.
808.67-316
COBISS.BG-ID 1256697572

БС 2013/12 Сс 315
БАНОВА, Савелина Банова
        Предизвикателства при описанието на морфологичните особености на междинния български език / Савелина Банова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 102-105.
Изследване на езиковите контакти при преподаването на български език като чужд
808.67:37
COBISS.BG-ID 1256825060

БОЙКОВА, Фани Евгениева, 1947-
        Методически проекции на някои лингвопрагматични идеи (Имитационно-моделиращи игри и принцип на символизирано позитивно действие в обучението по български език) Вж Сс 214

БУЧКОВА, Таня Станкова
        Етимологичен правопис и "естествено правописание" на страниците на "Цариградски вестник" (1848-1862) Вж Сс 41

БУЧКОВА, Таня Станкова
        Чуждите книжовноезикови модели на страниците на "Цариградски вестник" (1848-1862) Вж Сс 42

БС 2013/12 Сс 316
БЪРКАЛОВА, Петя Николова, 1956-
        Синтаксис и компютърна обработка на сложни изречения / Петя Бъркалова, Светла Коева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 376-386.
808.67-56
COBISS.BG-ID 1256870628

ВАЛЧАК-Миколайчакова, Мариола, 1965-
        Названията говорят - заглавията на вестниците са свидетелства за времето Вж Сс 290

БС 2013/12 Сс 317
ВАТЕВА, Веселина Живкова
        Епитетът в публицистичните текстове от пресата (семантичен и стилистичен аспект) / Веселина Ватева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 120-124.
808.67-085
070.41(497.2)
COBISS.BG-ID 1256828388

БС 2013/12 Сс 318
ВАТЕВА, Веселина Живкова
        Разговорните лексеми в текстове от периодичния печат (2007-2009 г.) / Веселина Ватева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 230-239.
808.67-085
070.41(497.2)
COBISS.BG-ID 1257252836

ВАЧКОВА, Кина Атанасова, 1943-
        Аспекти на българското езиково законодателство Вж Сс 172

БС 2013/12 Сс 319
ВЪЛЧАНОВА, Маринела Параскова, 1960-
        Интернационализми и неологизми в езика на българите в Румънски Банат : банатският език в пресата / Маринела Младенова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 290-301.
808.67-08-316
07(498=867)
COBISS.BG-ID 1257425124

БС 2013/12 Сс 320
ГЕОРГИЕВА, Виолета Йорданова, 1984-
        Адвербиализация на предлозите в съвременния български език / Виолета Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 106-110.
808.67-28
COBISS.BG-ID 1256826084

БС 2013/12 Сс 321
ГЕОРГИЕВА, Виолета Йорданова, 1984-
        Наблюдения върху полипредложните конструкции и функциите на предложните групи в българското изречение / Виолета Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 59-66.
808.67-28
COBISS.BG-ID 1256634596

ГЕОРГИЕВА, Снежанка
        Методическата адаптация на лингвистичната терминология за свързаност на текста в учебното съдържание за 5. - 9. клас Вж Сс 216

ГЕОРГИЕВА-Окон, Йорданка
        Невербалната комуникация - културни аспекти на езика на жестовете. Сравнителни наблюдения върху поведението на поляци, българи и турци Вж Сс 291

БС 2013/12 Сс 322
ДАПЧЕВА, Йовка Вълканова, 1952-
        Фразеологизмите антропономинанти за поведенческа характеристика и ценностната картина на света (в български и руски език) / Йовка Дапчева. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 16-27.
808.67-318
808.2-318
COBISS.BG-ID 1256597476

БС 2013/12 Сс 323
ДЕКОВА, Росица Панайотова, 1976-
        Българското езикознание в съвременния свят - българският национален корпус / Росица Декова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 287-304.
808.67:681.324
COBISS.BG-ID 1256782308

БС 2013/12 Сс 324
ДЕЛЕВА, Витка Иванова
        Функции на перифразите (върху материал от българския и полския език) / Витка Делева . - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 5-15.
808.67-541
808.4-541
COBISS.BG-ID 1256596452

БС 2013/12 Сс 325
ДЖЕЛЬОВА, Антоанета Стефанова
        За какво ни е езиковата култура? / Антоанета Джельова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 138-144.
808.67-085
COBISS.BG-ID 1256829668

БС 2013/12 Сс 326
ДИМИТРОВА, Десислава Любомирова
        Наблюдения върху българските функционални еквиваленти на полски глаголни конструкции с mieć / Десислава Димитрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 102-110.
808.67-25
808.4-25
COBISS.BG-ID 1256637412

БС 2013/12 Сс 327
ДИМИТРОВА, Десислава Любомирова
        Умалителните съществителни нарицателни имена в българския и полския език (формално-семантични паралели) / Десислава Димитрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 494-504.
808.67-22
808.4-22
COBISS.BG-ID 1256967140

БС 2013/12 Сс 328
ДЛУГОШ, Наталия
        Прояви на културата на съкращаването в медийното пространство - композити с компоненти 'еко-' и 'био-' в българския език / Наталия Длугош. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 415-427.
808.67-085
COBISS.BG-ID 1256958692

ДОБРИКОВА, Мария
        Прагматично-семантична идентификация на онимичните компоненти във фразеологията Вж Сс 298

БС 2013/12 Сс 329
ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Атенуативните глаголи в българския език и техните славянски съответствия (върху материал от руския и полския език) / Ваня Зидарова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 214-224.
808.67-551/-559
808.2-551/-559
808.4-551/-559
COBISS.BG-ID 1256869092

БС 2013/12 Сс 330
ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Граматика на заглавието (наблюдения върху съвременната българска преса) / Ваня Зидарова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 432-440.
808.67-085
070.41(497.2)
COBISS.BG-ID 1256959972

ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Кратък съпоставителен анализ на фразеологизми с компонент "крак" в английски, френски и български език Вж Сс 259

БС 2013/12 Сс 331
ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Наблюдения върху новите английски заемки и тяхната адаптация към системата на българския книжовен език / Ваня Зидарова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 41-49.
808.67-316.3
COBISS.BG-ID 1256633828

БС 2013/12 Сс 332
ЗОЗИКОВА, Мария Елисеева, 1953-
        Семантическое калькирование - одна из современных тенденций развития русского и болгарского языков / Мария Зозикова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 67-75.
808.67-54
808.2-54
COBISS.BG-ID 1256635364

БС 2013/12 Сс 333
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Библейските преводи на роден език и българската национална идентичност през Възраждането / Диана Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 27-37.
808.67
886.7(091)
22.05(497.2)
COBISS.BG-ID 1256820708

БС 2013/12 Сс 334
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Българската езикова политика: съвременност и ретроспекции / Диана Иванова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 171-185.
808.67
800.6
COBISS.BG-ID 1257222372

ИВАНОВА, Лилия Драгомирова, 1979-
        За комбинацията от глаголна форма и "już" в полския език и преводните й еквиваленти на български език Вж Сс 292

БС 2013/12 Сс 335
ИВАНОВА, Лилия Драгомирова, 1979-
        Форми за учтивост при обръщения в речевия етикет на съвременните българи и поляци / Лилия Кънчева-Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 215-226.
808.67-24
808.4-24
COBISS.BG-ID 1256701412

БС 2013/12 Сс 336
КОСТАДИНОВА, Петя Тотева
        Необходима и достатъчна информация в правописните справочници / Петя Костадинова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 76-85.
808.67-1
COBISS.BG-ID 1256635620

БС 2013/12 Сс 337
КРЕЙЧИ, Павел, 1971-
        Фразеологията в централните новинарски емисии на комерсиалните телевизии в България, Хърватия и Чехия / Павел Крейчи. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 240-245.
808.67-318
808.62-318
808.50-318
COBISS.BG-ID 1257259748

БС 2013/12 Сс 338
КРЕЙЧОВА, Елена, 1973-
        Езикът на предизборната кампания в България и Чехия - сходства и различия / Елена Крейчова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 246-261.
808.67-06
808.50-06
COBISS.BG-ID 1257263332

КУЗОВА, Майя Димитрова
        Оценка количества и/или количество оценки Вж Сс 284

БС 2013/12 Сс 339
КУЦАРОВ, Иван Костадинов, 1942-
        За граматичните морфеми в съвременния български език / Иван Куцаров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 9-27.
808.67-55
COBISS.BG-ID 1256632804

КУЦАРОВ, Иван Костадинов, 1942-
        Р. О. Якобсон и езикознанието на ХХ век Вж Сс 253

БС 2013/12 Сс 340
КУЦАРОВ, Константин Иванов, 1968-
        Същност и граматически облик на съвременното българско причастие / Константин Куцаров. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 97-101.
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1256636644

ЛЕСНЕВСКА, Димитрина Спасова, 1947-
        Выразительность современного политического языка Вж Сс 285

БС 2013/12 Сс 341
МЕРАКОВА, Елена Василева
        Поглед към езика на ежедневната вестникарска преса / Елена Василева Меракова

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 51-53.
808.67:07(497.2)
COBISS.BG-ID 1257193700

БС 2013/12 Сс 342
МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Генеалогичен подход и метод в обучението по български език и литература (при изучаването на Библията) / Яна Мерджанова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 183-198.
808.67:37
886.7:37
929.5
22(07)
COBISS.BG-ID 1257104356

БС 2013/12 Сс 343
МИХАЙЛОВ, Мирослав Красимиров
        Вокалната система в говора на село Припек като предизвикателство за българската диалектна и историческа фонотека / Мирослав Михайлов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 268-283.
808.67-87
COBISS.BG-ID 1256781796

БС 2013/12 Сс 344
МИХАЙЛОВА-Сталянова, Надежда Иванова
        Предизборният език в България и Полша - между агитацията и манипулацията / Надежда Сталянова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 476-486.
808.67:316
808.4:316
COBISS.BG-ID 1256964324

БС 2013/12 Сс 345
МИЦКОВА, Мария Петрова
        Българските филологически идеи на страниците на възрожденския предговор. Славянски ракурси / Мария Мицкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 241-251.
808.67-02
COBISS.BG-ID 1256702948

БС 2013/12 Сс 346
МИЦКОВА, Мария Петрова
        Проблеми на езиковото строителство на страниците на възрожденския предговор от 20-те - 70-те години на ХІХ век / Мария Мицкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 38-48.
808.67"18"
COBISS.BG-ID 1256821476

БС 2013/12 Сс 347
        НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВАТА програма на Българското възраждане. Нови прочити / Диана Иванова ... [и др.]. - Други авт.: Мария Мицкова, Мариана Куршумова, Таня Бучкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 72-84.
808.67"18"
COBISS.BG-ID 1256822244

БС 2013/12 Сс 348
ПАДАРЕВА, Гергана Димитрова
        Опит за характеристика на интонацията на няколко типа радиокомуникатори / Гергана Падарева-Илиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 111-119.
808.67-4
82.085.1
COBISS.BG-ID 1256826852

БС 2013/12 Сс 349
ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов, 1975-
        Съществителните имена от стара es-основа в Рилския дамаскин (No. 4/10; 78) от ХVІІ в. / Лъчезар Перчеклийски. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 59-71.
808.67-53
886.7-023.07
091"16"
COBISS.BG-ID 1256821988

БС 2013/12 Сс 350
ПЕТКОВА, Гергана Атанасова, 1982-
        За епонимите, образувани от имена от римската митология / Гергана Петкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 296-308.
808.67-316
COBISS.BG-ID 1256874212

БС 2013/12 Сс 351
ПЕТКОВА, Екатерина Иванова
        За оценяването на държавните зрелостни изпити по български език и литература или за апориите на българската образователна система / Екатерина Петкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 280-293.
808.67:37
886.7:37
COBISS.BG-ID 1257155812

БС 2013/12 Сс 352
ПЕТРОВ, Ангел Маринов
        Приложение на дискурсния подход при определяне признаците на съвременното обучение по български език / Ангел Петров. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 30-44.
808.67(072)
372.880.867
COBISS.BG-ID 1256945380

БС 2013/12 Сс 353
ПЕТРОВА, Райна Василева
        Испанските онимни заемки в българския език (транскрипция и адаптация) / Райна Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 50-58.
808.67-316.3
COBISS.BG-ID 1256634340

БС 2013/12 Сс 354
ПОПОВА, Фани Христова
        Интегриране на обучението по български език и литература и биология и здравно образование (в 9. клас) - добра възможност за алтернатива на образователния процес в информационното общество / Фани Попова, Николина Моллова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 89-97.
808.67(072)
886.7(072)
57(072)
COBISS.BG-ID 1256977892

СТОЙКОВА, Милена Иванова, 1969-
        Логоэпистемическая составляющая молодежного дискурса Вж Сс 287

ТЕНЧЕВА, Боряна Тенчева
        За българската реклама като обект на изследване от гледна точка на културологията Вж Сс 101

БС 2013/12 Сс 355
ТИШЕВА, Йовка Великова
        Устната комуникация - стилове, стандарти и регистри / Йовка Тишева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 86-96.
808.67-085
COBISS.BG-ID 1256635876

БС 2013/12 Сс 356
ТОДОРОВА, Биляна Божинова
        За някои синтактични характеристики на заглавията на регионалните вестници "Вяра" и "Струма" / Биляна Тодорова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 125-137.
808.67-56
070.41(497.2)
COBISS.BG-ID 1256829156

ТОДОРОВА, Десислава Йорданова, 1983-
        Средства за изграждане на кохезия в текста (върху англо-български материал) Вж Сс 261

БС 2013/12 Сс 357
ТОМОВА, Катерина Иванова
        Междуметия от чужд произход в българския и чешкия език / Катерина Томова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 204-214.
808.67-28
808.50-28
COBISS.BG-ID 1256699620

БС 2013/12 Сс 358
ТОМОВА, Катерина Иванова
        Междуметия, образувани от изменяеми части на речта (върху материали от българския и чешкия език) / Катерина Томова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 233-239.
808.67-28
808.50-28
COBISS.BG-ID 1256870116

БС 2013/12 Сс 359
ТОНЧЕВА, Христина Милева, 1968-
        Към неописаната диалектна лексика на югоизточните говори / Христина Тончева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 260-267.
808.67-087
COBISS.BG-ID 1256704740

БС 2013/12 Сс 360
ЧАКЪРОВА, Красимира Ангелова, 1965-
        Бележки върху една група nomina communia в съвременния български и полски език / Красимира Чакърова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 455-467.
808.67-3
808.4-3
COBISS.BG-ID 1256962788

БС 2013/12 Сс 361
ЧОЛЕВА-Димитрова, Анна Методиева
        Реконструкция на старинни лични имена от микротопоними в Югозападна България / Анна Чолева-Димитрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 90-101.
808.67-313
COBISS.BG-ID 1256824548

БС 2013/12 Сс 362
ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        За експресивните алогизми в българските и английските образни сравнения (физически и психически характеристики на личността) / Борян Янев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 118-134.
808.67-3
802.0-3
COBISS.BG-ID 1256658404

БС 2013/12 Сс 363
ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        ОНОМА СОФТ / Борян Янев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 253-263.
Уеб-базиран софтуер за управление на база данни за собствени имена, създаден за нуждите на Филологическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
808.67-313:681.324.06
COBISS.BG-ID 1256871396

BOROWIAK, Patryk, 1983-
        Współczesne tendencje w nazewnictwie przedszkoli na przykładzie Płowdiwu i Poznania Вж Сс 293

KOJNAKOVA, Veselina Borisova, 1962-
        Epistemic modality in the past - a cognitive approach Вж Сс 264

БС 2013/12 Сс 364
LALEVA, Tanja Dimitrova
        Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador 'ще да' en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español / Tania Láleva. - Рез. на бълг., рус. и англ. ез.

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 66-77.
808.67-551/-559
806.0-551/-559
COBISS.BG-ID 1256603108

NOWAKOWSKA-Kempna, Iwona, 1949-
        Język reklamy jako wyraz współczesnej kultury Вж Сс 238

PETROVA, Rajna Vasileva
        La solidaridad de los verbos de voces (español - búlgaro) Вж Сс 275

TANEVA, Ivanka Taneva
        Neuer Sportwortschatz in der deutschen und in der bulgarischen Gegenwartssprache Вж Сс 269


809.27 АРАБСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Сс 365
ДИМИТРОВА, Стефана Петрова, 1935-
        Професор Владимир Андреевич Звегинцев като арабист / Стефана Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 315-323.
809.27
80(470)
COBISS.BG-ID 1257431780


809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

ГЕОРГИЕВА-Окон, Йорданка
        Невербалната комуникация - културни аспекти на езика на жестовете. Сравнителни наблюдения върху поведението на поляци, българи и турци Вж Сс 291


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 366
ГЕОРГИЕВА, Огняна Атанасова, 1959-
        Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование / Огняна Георгиева-Тенева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 211-218.
82:37
372.882
COBISS.BG-ID 1257113316

БС 2013/12 Сс 367
ДИМИТРОВА, Маргарита Ваньова
        Параметрите на моралността според свещените книги в представителния урок по литература (кръгла маса в 9. клас) / Маргарита Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 157-170.
82(072)
COBISS.BG-ID 1257082084

БС 2013/12 Сс 368
ДОНЧЕВА, Дарина Дончева
        Приносът на списание "Българска сбирка" (1894-1915) за рецепцията на сръбската литература в България / Дарина Дончева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 369-378.
82(05)(497.2)(091)
886.1=03.867
COBISS.BG-ID 1256895204

БС 2013/12 Сс 369
ЛУКОВА, Калина Грозева
        Времето на литературно-медийния разказ / Калина Лукова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 98-107.
82-92.09
07(091)
COBISS.BG-ID 1257072868

РАЙЧЕВА, Соня, 1952-
        Приложни ориентири на съвременното литературно образование Вж Сс 218


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

КРШИВАНЕК, Владимир, 1951-
        Защита на литературната история. За методологията и смисъла от писане на литературна история Вж Сс 434

БС 2013/12 Сс 370
ЛУКОВА, Калина Грозева
        Литературен текст и медиа текст - междутекстови връзки, трансформативност, жанрови смесвания / Калина Лукова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 172-181.
82.0
070.41
COBISS.BG-ID 1256958948

БС 2013/12 Сс 371
МАРИНОВА, Ана Иванова
        За теоретичната същност и художествените основания на понятията анимализъм и анималистика / Ана Маринова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 108-122.
82.0
COBISS.BG-ID 1257079268


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БС 2013/12 Сс 372
ХАМЗЕ, Димитрина Георгиева
        Ироногенната функция на негацията / Димитрина Хамзе. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 284-295.
82.01
COBISS.BG-ID 1256873956


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2013/12 Сс 373
ЧАКЪРОВА, Юлиана Иванова
        Мястото на когнитивния дисонанс в преводаческата епистема / Юлиана Чакърова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 329-340.
82.03
COBISS.BG-ID 1256820964

БС 2013/12 Сс 374
ЧАКЪРОВА, Юлиана Иванова
        Парадигмата на теорията за когнитивния дисонанс и отношението й към преводния процес / Юлиана Чакърова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 251-262.
82.03
COBISS.BG-ID 1257052644


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

ПАДАРЕВА, Гергана Димитрова
        Опит за характеристика на интонацията на няколко типа радиокомуникатори Вж Сс 348


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2013/12 Сс 375
ЖЕЛИНСКИ, Богуслав, 1951-
        Тоталитаризмът като чума и проказа / Богуслав Желински. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 139-147.
Романът "Чумата" на Албер Камю като отправна точка за литературните произведения "Безнадежден случай" на Греъм Грийн, "Литургия за Арас" на Анджей Шчипьорски, "Децата на Хансенд" на Огнен Спахич и разказът "Кулата" на Густав Херлинг-Груджински
820/899(4).09
COBISS.BG-ID 1256925412

БС 2013/12 Сс 376
НИКОЛОВА, Антоанета Николова, 1961-
        Хайку и предизвикателствата пред съвременното мислене / Антоанета Николова

В: Хайку свят. - ISSN 1314-877X. - Бр. 1 (2013), с. 79-84.
820/899-193.09
COBISS.BG-ID 1256791012


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 377
ГРИГОРОВА, Маргрета Любомирова, 1964-
        Полската рецепция на Джоузеф Конрад "Между сушата и морето". Езици на преселението / Маргрета Григорова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 359-372.
820-3.09(438)
COBISS.BG-ID 1256913892

БС 2013/12 Сс 378
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        За героите на Лорънс Стърн - идея и реализация / Йордан Костурков. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 443-450.
820-3.09
COBISS.BG-ID 1257878500

БС 2013/12 Сс 379
МАНЧОРОВ, Атанас Спасов, 1966-
        За полифонията в средновековната литература: спорни въпроси и перспективи / Атанас Манчоров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 353-364.
Анализ на базата на средновековната английска литература
820-023.07
COBISS.BG-ID 1257663460

БС 2013/12 Сс 380
GARCÉS García, Pilar, 1966-
        La exquisita ilusión japonesa en la literatura inglesa / Pilar Garcés García. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 487-502.
820.09
COBISS.BG-ID 1257158884

MANČOROV, Atanas Spasov, 1966-
        Homer and the "Beowulf" poet: pictures of the heroic past Вж Сс 405

БС 2013/12 Сс 381
ROWLAND, Jana Atanasova, 1977-
        Hardy´s wars (On Wessex poems, 1898, and Poems of the past and the present, 1902 ) / Yana Rowland. - Рез. на бълг. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 387-404.
820-1.09
COBISS.BG-ID 1257099492

БС 2013/12 Сс 382
ROWLAND, Jana Atanasova, 1977-
        Tennyson and Geo Milev - mapping an encounter that never took place / Yana Rowland. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 457-468.
По повод преводите на Гео Милев на две стихотворения от викторианския поет Алфред Тенисън
820-1.09
COBISS.BG-ID 1257914084


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 383
KACARSKA, Milena Angelova, 1970-
        A preface to forewords and afterwords / Milena Katsarska. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 374-386.
Критическият потенциал на предговорите и послесловите към българските издания на преводната американска литература
820(73).03(497.2)
COBISS.BG-ID 1257098980

БС 2013/12 Сс 384
KOJNAKOVA, Veselina Borisova, 1962-
        A cognitive approach to epistemic markers of logical necessity, probability, and predictability in Еnglish and Bulgarian. Similarity and variation of usage in Dan Brown's "Angel and demons" and its translation into Bulgarian / Vesselina Koynakova. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. А (2011), с. 174-188.
820(73).07
COBISS.BG-ID 1256697060


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 385
ХУХ, Рикарда, 1864-1947
        Спомен ; Участ ; Копнеж ; Както, щом Бог пожелае ; Надеждата и паметта ; О, цъфнала морава ; Край пианото ; Музика ; Приморски южен град... ; С неспокойни криле, пеперудо, се мъчиш... : стихотворения / Рикарда Хух ; прев. от нем. Венцеслав Константинов

В: Европа 2001. - ISSN 1310-3989. - Год. 20, бр. 5 (2013), с. 63-64.
830-1
COBISS.BG-ID 1256867300

БС 2013/12 Сс 386
ЧЕРПОКОВА, Светла Кирилова, 1967-
        Е. Т. А. Хофман в България: рецепция и политика / Светла Черпокова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 286-300.
830=03.867
COBISS.BG-ID 1256877540

БС 2013/12 Сс 387
MINKOVA, Radoslava Ilieva, 1969-
        Das Motiv der verbotenen Liebe in ausgewählten literarischen Werken der deutschsprachigen Literatur von der Aufklärung bis zum Realismus / Radoslava Minkova. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 449-465.
830.09
COBISS.BG-ID 1257143524


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 388
ВЛАШКИ, Младен Цветанов, 1959-
        Критикът като пътешественик. "Руско пътешествие" на Херман Бар - инициационна творба / Младен Влашки. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 301-314.
830(436).09
COBISS.BG-ID 1256878052


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Pan Cogito и Monsieur Teste - героите маски на поетите Збигнев Херберт и Пол Валери Вж Сс 429

БС 2013/12 Сс 389
NEDELČEVA, Zlatorosa Nikolova
        Garçon manqué ou l'impossible identification de Nina Bouraoui / Zlatorossa Nedeltcheva-Bellafante. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 469-475.
Анализ на личната и културна идентификация на фр. писателка от алжирски произход
840.09
COBISS.BG-ID 1257992164

БС 2013/12 Сс 390
NEDELČEVA, Zlatorosa Nikolova
        La polyphonie des points de vue dans "La quarantaine" de J. M. G. Le Clézio / Zlatorossa Nedeltcheva-Bellafante. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 426-437.
840.09
COBISS.BG-ID 1257111012

БС 2013/12 Сс 391
ROGUES, Jean-Paul, 1949-
        Le refus dʼheritage chez Alain-Fournier / Jean-Paul Rogues. - Alain-Fournier - псевдоним на Henri-Alban Fournier. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 161-168.
Творчеството на фр. писател
840-3.09
COBISS.BG-ID 1257201380

БС 2013/12 Сс 392
TERRÓN Barbosa, Lourdes
        Le passage de Vénus devant le soleil. Histoire d´un voyage en Europe orientale à travers l´astronome Jean Chappe d´Auteroche / Lourdes Terrón Barbosa. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 479-486.
Пътеписът на Jean Chappe d´Auteroche "Voyage en Sibérie", 1760-1762
840.09
COBISS.BG-ID 1257153508

БС 2013/12 Сс 393
TERRÓN Barbosa, Lourdes
        Alain Robbe-Grillet et le surréalisme en Belgique / Lourdes Barbosa. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 138-148.
Връзката между "новия роман" - литературно направление във френската проза през 40-те - 60-те г. на ХХ в. и естетиката на сюрреализма
840-3.09
75.037(493)
COBISS.BG-ID 1257085668

TIMENOVA, Maja Nikolova
        La rencontre des réalités dans les romans "Mausolée" de Rouja Lazarova et "Prague" d´Etienne Barilier Вж Сс 476


849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА

КЪНЧЕВ, Иван Вълчев, 1935-
        България в края на XIX век през погледа на каталанския поет и фолклорист Педро Пабло Бертран и Брос Вж Сс 524


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 394
КАРАПЕТКОВА, Дария Светлозарова
        Книжовното пребиваване на Мусолини в България: два полюса / Дария Карапеткова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 276-285.
Фигурата на италианския политик през погледа на литературните взаимодействия между Италия и България
850=03.867
945
COBISS.BG-ID 1256876260

БС 2013/12 Сс 395
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Литературата на Италианския ренесанс в България - конспекти и аксиологии / Клео Протохристова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 249-258.
850.09(497.2)
008(497.2:45)
COBISS.BG-ID 1256831204

БС 2013/12 Сс 396
ХРИСТОВА, Наталия Василева, 1975-
        Сицилия през призмата на времето в романите "Сицилианският Дон Жуан" на В. Бранкати, "Разговор в Сицилия" на Е. Виторини и "Книжарят от Селинунт" на Р. Векиони / Наталия Христова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 337-354.
850.09
COBISS.BG-ID 1256888036

БС 2013/12 Сс 397
COLLINA, Vittore
        Aesthetic and politics in Gabriele d´Annunzio / Vittore Collina. - Рез. на бълг. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 259-268.
850.09
32.01
COBISS.BG-ID 1256847332


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 398
NENKOVA, Veselka Angelova, 1972-
        Equivalencias en la traducción de las unidades fraseológicas / Véselka Nénkova. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 301-314.
Превод на фразеологични единици от испански на български и от български на испански
860=03.60=867
886.7=03.867=60
COBISS.BG-ID 1257428964


860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 399
KOVAČEVA, Diljana
        La embajada literaria búlgara en el 50 aniversario del poeta chileno Pablo Neruda / Diliana Kovátcheva. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 510-517.
860(83)-1.09
COBISS.BG-ID 1257163492


87 КЛАСИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БС 2013/12 Сс 400
ГЕРДЖИКОВА, Виолета Петрова
        Знанието за античността в социалната мрежа: опити, игри, граници / Виолета Герджикова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 17-24.
Споделяне на информация и академично съдържание по проблеми на класическите литератури и античния свят
87:681.324
931:681.324
COBISS.BG-ID 1256953316

БС 2013/12 Сс 401
НИКОЛОВА, Дияна Василева, 1965-
        Археологията на един вечен жанр : пасторалът в изкуството [на Ренесансова Европа] / Диана Николова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 25-47.
87.09
7.034
COBISS.BG-ID 1256954084

БС 2013/12 Сс 402
ЧОЛАКОВА, Жоржета, 1959-
        Античната представа за езерото / Жоржета Чолакова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 48-64.
Образът на езерото в античната литература
87.09
292
COBISS.BG-ID 1256964580


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 403
МИХАЙЛОВА, Славка Лазарова, 1972-
        Български преводи на старогръцки автори в христоматиите по литература от Освобождението до 1944 година / Славка Михайлова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 389-399.
875=03.867"1878/1944"
COBISS.BG-ID 1256938212

БС 2013/12 Сс 404
НЕДЯЛКОВА, Йоана Кирилова, 1966-
        Съдбата на знанията за античността през погледа на един научноизследователски проект "Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България" / Йоана Сиракова. - Възприетата форма на името на авт. е Йоана Кирилова Недялкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 328-336.
875-2.09
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1256881124

БС 2013/12 Сс 405
MANČOROV, Atanas Spasov, 1966-
        Homer and the "Beowulf" poet: pictures of the heroic past / Atanas Manchorov. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 363-373.
Сравнение между старогръцкия и англосаксонския героически епос.
875.09
820-022.09
COBISS.BG-ID 1257097700


877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 406
CASAS Olea, Matilde
        Itinerarios reales e irreales en la literatura medieval bizantino eslava: interpretación y funciones / Matilde Casas Olea. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 518-526.
877.3.09
881-023.09
COBISS.BG-ID 1257189604


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

ЖЕЛИНСКИ, Богуслав, 1951-
        Слаби страни и шансове за съвременната славистика. Криза и пътища към възраждане Вж Сс 276

CASAS Olea, Matilde
        Itinerarios reales e irreales en la literatura medieval bizantino eslava: interpretación y funciones Вж Сс 406


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 407
АРБОВА, Кръстина
        Историко-културният контекст на "Майстора и Маргарита" - нов прочит / Кръстина Арбова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 275-287.
Едноименният роман на Михаил Булгаков
882.09
COBISS.BG-ID 1257053924

БС 2013/12 Сс 408
БАЙРАМОВА, Луиза Каримовна
        Фразеологический фонд романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" в аспекте эквивалентности перевода на английский язык / Луиза Байрамова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 160-167.
882.09
COBISS.BG-ID 1256789732

БС 2013/12 Сс 409
БАУЕР, Алисия, 1981-
        Femme fatale как литературное явление в эпох русского соцреализма на примере романа М. А. Шолохова "Поднятая целина" / Алисия Бауэр. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 288-296.
882.09
COBISS.BG-ID 1257055460

БС 2013/12 Сс 410
БАУЭР, Алисия, 1981-
        "Серебряный голубь" Андрея Белого - система персонажей и особености их соотношений / Алисия Бауэр. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 204-213.
882.09
COBISS.BG-ID 1256802020

БС 2013/12 Сс 411
ГЕОРГИЕВА, Илонка Кирилова, 1957-
        Травестирование и пародирование идеологем социализма в "Котловане" Андрея Платонова как основа антиутопического письма / Илонка Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 309-319.
882.09
COBISS.BG-ID 1257059556

БС 2013/12 Сс 412
ГОЛДМАН, Григорий, 1957-
        Стихове ; Мама ; Ден и нощ ; Ще доживеем до понеделник... ; Днес крадешком и ненадейно събуди ни пейзажът бял... ; Актьорски спомен ; Сън : стихотворения / Григорий Голдман ; прев. [от рус.] Панчо Панчев. - Бележки за автора от преводача

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 69-76.
882-1
COBISS.BG-ID 1256628964

БС 2013/12 Сс 413
ДИМИТРОВ, Людмил Иванов, 1967-
        Един юноша чете "Идиот", или Чехов "На големия път" към драмата / Людмил Димитров. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 115-124.
Влиянието на Ф. М. Достоевски върху драматургичното мислене на А. П. Чехов, представено чрез анализ на едноактния етюд "На големия път" ("На большой дороге", 1885), в който се използва основен екзистенциален мотив от романа "Идиот"
882.09
COBISS.BG-ID 1256719844

БС 2013/12 Сс 414
ЕВТИМОВА, Румяна Кръстева
        Ф. М. Достоевски в рефлексиите на Сребърния век / Румяна Евтимова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 168-175.
882.09
COBISS.BG-ID 1256792804

БС 2013/12 Сс 415
КАЗЪЛОВА, Владислава
        За творческия диалог между Достоевски и Тургенев / Владислава Казълова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 139-146.
882.09
COBISS.BG-ID 1256727524

БС 2013/12 Сс 416
КАЗЪЛОВА, Владислава
        Критическата рефлексия на "Бащи и деца" на И. С. Тургенев в социокултурното пространство на 60-те години на XIX век / Владислава Казълова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 320-326.
882.09
COBISS.BG-ID 1257061092

БС 2013/12 Сс 417
КАРАЛИС, Дмитрий Николаевич, 1949-
        Фашистите и Фантомас : разказ / Дмитрий Каралис ; прев. [от рус.] Тихомир Йорданов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 139-142.
882-32
COBISS.BG-ID 1256706788

БС 2013/12 Сс 418
КРЪСТЕВА, Мария Веселинова
        Милосърдие и любов в ранната руска агиография / Мария Кръстева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 236-246.
882-023.09
235
COBISS.BG-ID 1256829412

БС 2013/12 Сс 419
КУЗНЕЦОВА, Наталья
        "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского: "ценностные кругозоры" произведения / Наталья Кузнецова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 147-159.
882.09
COBISS.BG-ID 1256786404

БС 2013/12 Сс 420
ЛЕОНОВА, Марианна
        Наративная структура произведений Бабеля на примере "Конармии" и "Одесских рассказов" / Марианна Леонова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 214-225.
882.09
COBISS.BG-ID 1256812004

БС 2013/12 Сс 421
ЛЕОНОВА, Марианна
        Фрактальная структура литературного текста на примере романа Виктора Пелевина "Жизнь насекомых" / Марианна Леонова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 297-308.
882.09
COBISS.BG-ID 1257058020

БС 2013/12 Сс 422
ЛЮЦКАНОВ, Йордан Димитров, 1977-
        Дмитрий Мережковски - епигон, ученик и популяризатор на Достоевски / Йордан Люцканов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 176-186.
882.09
COBISS.BG-ID 1256793828

БС 2013/12 Сс 423
МАНОЛАКЕВ, Христо Петров, 1960-
        (Не)познатият Степан Трофимович Верховенски / Христо Манолакев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 99-114.
Героят от романа "Бесове" на Ф. М. Достоевски и интертекстуалните връзки с някои от емблематичните характери на И. С. Тургенев, като Рудин и Базаров
882.09
COBISS.BG-ID 1256712164

БС 2013/12 Сс 424
НЕЙЧЕВ, Николай Михайлов
        Църковните минеи и иконографията в "Юноша" на Ф. М. Достоевски / Николай Нейчев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 125-138.
882.09
246:82
COBISS.BG-ID 1256726244

БС 2013/12 Сс 425
СНИГИРËВА, Татьяна Александровна, 1954-
        Сюжет "возвращения отца" в русской литературе советской эпохи / Татьяна Снигирева, Алексей Подчиненов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 187-203.
882.09
COBISS.BG-ID 1256795108

БС 2013/12 Сс 426
СПАСОВА, Римма Аркадьевна, 1948-
        Эстетическая актуализация цветообозначений в системе художественого текста / Римма Спасова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 334-342.
Лингвостилистически анализ на разказа на Константин Паустовски "Кошница с елхови шишарки"
882-32.07
COBISS.BG-ID 1257488356

БС 2013/12 Сс 427
ХРИСТОВА, Наталия Василева, 1975-
        О переводе некоторых качественных прилагательных на французских язык (на материалах произведений А. П. Чехова) / Наталия Христова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 263-268.
882.03(44)
COBISS.BG-ID 1257053156

БС 2013/12 Сс 428
ХРИСТОВА, Наталия Василева, 1975-
        Сатирические элементы в художественном тексте как пример межъязыковой асимметрии в паре русский-болгарский язык и проблемы перевода / Наталия Христова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 226-235.
Представени са няколко произведения на руския писател Михаил Зощенко и техния превод на български език.
882.07
886.7.07
COBISS.BG-ID 1256827364


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 429
ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Pan Cogito и Monsieur Teste - героите маски на поетите Збигнев Херберт и Пол Валери / Светлозар Игов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 332-341.
884-1.09
840-1.09
COBISS.BG-ID 1256912868

БС 2013/12 Сс 430
ХАМЗЕ, Димитрина Георгиева
        Итеративната модалност като културогема в творчеството на Витолд Гомбрович / Димитрина Хамзе. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 373-383.
884-3.09
COBISS.BG-ID 1256914660

БС 2013/12 Сс 431
ХАМЗЕ, Димитрина Георгиева
        Ролята на метафората в категориите на комичното / Димитрина Хамзе. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 123-137.
Проявленията на комичното в полската литература
884.07
COBISS.BG-ID 1257080804

БС 2013/12 Сс 432
BANOT, Aleksandra Ewa, 1977-
        Żyć (z) utraconym księciem. Melancholia w Kobietach Zofii Nałkowskiej, melancholia w kobiecie-Zofii Nałkowskiej / Aleksandra Banot. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 149-160.
884-3.09
COBISS.BG-ID 1257086948

БС 2013/12 Сс 433
TOMALAK, Barbara
        Słowa - klucze twórczości poetyckiej poświęconej muzyce Chopina / Barbara Tomalak. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 342-358.
884-1.09
COBISS.BG-ID 1256913380


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 434
КРШИВАНЕК, Владимир, 1951-
        Защита на литературната история. За методологията и смисъла от писане на литературна история / Владимир Кршиванек ; прев. от чеш. Таня Маджарова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 89-97.
Опитът на автора за написването на история на чешката литература
885.0(091)
82.0(437.1)
COBISS.BG-ID 1256992228

БС 2013/12 Сс 435
ПЕНЧЕВА, Анжелина Христова, 1957-
        Читателят като враг. Експлицитният читател в новата и най-нова чешка проза / Анжелина Пенчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 186-195.
885.0-3.09
COBISS.BG-ID 1256960484


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 436
ДЕНИЋ, Сунчица, 1956-
        Косово као тематско пространство у делима српских писаца Косова и Метохиjе с края 19. века / Сунчица Денић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 42-52.
886.1.09
COBISS.BG-ID 1256671460

БС 2013/12 Сс 437
ДЕНИЋ, Сунчица, 1956-
        Српски писци са Косова и Метохиjе с краjа ХХ и почетком ХХІ века / Сунчица Денић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 390-396.
886.1.09"19/20"
COBISS.BG-ID 1256916708

ДОНЧЕВА, Дарина Дончева
        Приносът на списание "Българска сбирка" (1894-1915) за рецепцията на сръбската литература в България Вж Сс 368

БС 2013/12 Сс 438
МАЦУРА, Сања, 1974-
        Експлицитна поетика Слободана Селенића / Сања Мацура. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 397-414.
886.1.09
COBISS.BG-ID 1256917220

БС 2013/12 Сс 439
МИХАИЛОВИЋ-Милошевић, Сена, 1986-
        Композиција и поступак приповедања у Божјм људима Борисава Станковића / Сена Михаиловић . - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 433-442.
886.1-3.09
COBISS.BG-ID 1257871332

БС 2013/12 Сс 440
НАЙДЕНОВА, Вяра Александрова
        Стилистичната роля на вметнати думи, паразитни изрази и средства за запълване на хезитативни паузи (въз основа на речта на главния персонаж от комедията "Народен представител" от Бранислав Нушич) / Вяра Найденова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 225-232.
886.1-22.07
COBISS.BG-ID 1256869348

БС 2013/12 Сс 441
СЛАВКОВИЋ-Илић, Марија
        Кратковечна Десанке Максимовић у светлу класичних књижевних теорија или поетика исказана сликама / Марија Славковић-Илић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 476-487.
886.1-1.09
COBISS.BG-ID 1257995492

БС 2013/12 Сс 442
СМИЉКОВИЋ, Стана, 1948-
        Мудрост живота у Врањским пословицама Хаџи Тодора Димитриjевића / Стана Смиљковић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 384-389.
886.1-84.09
COBISS.BG-ID 1256915940


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 443
АНГЕЛОВА-Дамянова, София Ангелова, 1958-
        Изпитанията на нормалността - между "мъничкия" свят и "малкия" Содом / София Ангелова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 451-456.
Сравнително изследване между произведенията "Мъничък свят" на Георги Райчев и "Малкият Содом" на Георги Стаматов
886.7-3.09
COBISS.BG-ID 1257883364

БС 2013/12 Сс 444
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Фройдизъм и постмодернизъм: отвъд фигурата на Бащата / Пламен Антов. - Продълж. от бр. 6 (2012). - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 78-90.
Българската постмодерна поезия от края на миналия век
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1257192420

БС 2013/12 Сс 445
БЕНИН, Никола Димитров, 1956-
        Нравствената чистота в поезията на Йордан Йорданов / Никола Бенин. - Рез. на англ. ез.

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 44-48.
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1256781540

БС 2013/12 Сс 446
БУЧКОВ, Атанас Вангелов, 1949-
        Размисли по повод една класическа смърт / Атанас Бучков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 110-119.
Одата "Кочо" от цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257060580

БС 2013/12 Сс 447
ГЕТОВА, Елена Славова, 1969-
        Изчезналото литературно наследство. Иван Д. Шишманов и Юрдан Трифонов за изгорелите български библиотеки / Елена Гетова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 391-404.
Коментар на мненията на двамата литературоведи по неизяснения проблем за бълг. наука в областта на Възраждането
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1257773028

БС 2013/12 Сс 448
ГЕТОВА, Елена Славова, 1969-
        Сборници и/или антологии (проектите на професор Петър Динеков) / Елена Гетова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 46-53.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256879844

БС 2013/12 Сс 449
        [ГИНКА Билярска - автор на хайку стихове, пиеси, есета, статии, журналист]. - Съдържа: Гинка Билярска - биография. Думи от Омила-Цвета Джагарова за Гинка Билярска

В: Хайку свят. - ISSN 1314-877X. - Бр. 1 (2013), с. 17-23.
886.7(092)
92 Билярска, Г.
COBISS.BG-ID 1256778724

БС 2013/12 Сс 450
ДЖЕВЕЦКА, Евелина
        Инверсията като негация. Обазът на Юда в романа на Николай Райнов "Между пустинята и живота" / Евелина Джевиецка. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 148-158.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256930788

БС 2013/12 Сс 451
ДИЧЕВА-Христозова, Шинка Георгиева, 1978-
        По изборите в Разград (1894 г.) - образи на политическото / Шинка Дичева-Христозова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 113-118.
Политическите събития у нас, отразени в творчеството на Алеко Константинов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256914916

БС 2013/12 Сс 452
ДИЧЕВА-Христозова, Шинка Георгиева, 1978-
        Събитията на 11 септември (1894 г.) - (ре)конструкция на паметта / Шинка Дичева-Христозова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 53-63.
Изследване върху три текста на Алеко Константинов, отразяващи събитията от 11 септември 1894 г., когато се провеждат изборите за народни представители за VIII Обикновено народно събрание: "Дописка" от в. "Знаме" (12 септ. 1894), фейлетонът "По изборите в Свищов" и "Бай Ганю прави избори", включен в книгата "Бай Ганю - невероятни разкази на един съвременен българин" (1895)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256672996

ДРАГАНОВА, Цветелина
        Художествени образи на комуникацията (към някои възможности за работа с разказите на Йордан Йовков в часовете по български език и литература) Вж Сс 217

ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Библейските преводи на роден език и българската национална идентичност през Възраждането Вж Сс 333

БС 2013/12 Сс 453
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Щрихи от езиковата палитра на Илия Волен / Диана Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 159-171.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256931812

БС 2013/12 Сс 454
ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Дневникът на туберколозния / Татяна Ичевска. - Текстът е част от по-голямо изследване върху измеренията на болестта в българската литература. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 29-41.
Мотивът за пишещия болен, проследен в три романа: "Десетдневно царуване. Из Българското въстание в 1876 г. Дневници на един бунтовник" на А. Шопов, "Цената на златото" на Г. Стоев и "Хайка за вълци" на Ив. Петров
886.7.09
316.3:616:82.0
COBISS.BG-ID 1256670692

БС 2013/12 Сс 455
ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Разказът за разказа : илюстрованите издания на Йовковите разкази / Татяна Ичевска. - С ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 119-138.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256918756

БС 2013/12 Сс 456
КОЗЛУДЖОВ, Запрян Ангелов, 1959-
        Културното ни минало между двете световни войни и мемоарните рефлексивни механизми в спомените на Кирил Кръстев / Запрян Козлуджов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 24-28.
По повод книгата на Кирил Кръстев "Спомени за културния живот между двете световни войни", София, Бълг. писател, 1988
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256666596

БС 2013/12 Сс 457
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        За "Скитника с широко отворени очи" : 110 години от рождението и 80 години от смъртта на Борис Шивачев / Катя Зографова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 48-52.
886.7(092)
092 Шивачев, Б.
COBISS.BG-ID 1256619748

БС 2013/12 Сс 458
ЛИПЧЕВА-Пранджева, Любка Петрова
        По маршрутите на живописна България. За едно от ражданията на патриарха / Любка Липчева-Пранджева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 92-104.
Патриархът на българската литература Иван Вазов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256913124

БС 2013/12 Сс 459
МАРКУ, Христина
        Българската литература в Гърция - преодоляване на граници или разрушаване на стереотипи / Христина Марку. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 357-368.
886.7=03.87
COBISS.BG-ID 1256894180

БС 2013/12 Сс 460
МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Иван Вазов в премеждие, или как патриарха преминава турската граница и митница / Хюсеин Мевсим. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 105-112.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256913636

БС 2013/12 Сс 461
МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Мудания в българската литература / Хюсеин Мевсим. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 425-432.
Сведения за пристанищното градче на Мраморно море в произведенията на бълг. автори от края на ХІХ - началото на ХХ век
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257852900

МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Генеалогичен подход и метод в обучението по български език и литература (при изучаването на Библията) Вж Сс 342

БС 2013/12 Сс 462
МИХАЙЛОВА, Мими
        Осмисляне на феномена "преход" чрез архетипните модели в обучението по литература / Мими Михайлова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 150-156.
Системата от уроци, подпомагаща осмислянето на феномена "преход" в повестта "Гераците" на Елин Пелин
886.7(072)
COBISS.BG-ID 1257073892

БС 2013/12 Сс 463
МЛАДЕНОВА, Мария Вутова, 1945-
        Лидия Шишманова - не само спътница, но и интелектуалка със собствен блясък / Мария Младенова. - С библиогр.

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 20, бр. 2/3 (2013), с. 179-189.
886.7(092)
92 Шишманова, Л.
COBISS.BG-ID 1257201124

БС 2013/12 Сс 464
НЕНЧЕВА, Елисавета, 1981-
        Произведения от български автори в "Панегирика на Дяк Андрей" / Елисавета Ненчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 373-380.
886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1257703652

БС 2013/12 Сс 465
НИКОЛОВ, Георги Николов, 1956-
        Потребно слово за ранната "българска" Аржентина : непознатият Самуил Стрезов и образът на работника-скитник / Георги Н. Николов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 1 (2013), с. 95-102.
Литературната дейност на писателя-емигрант.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256567012

ОЛДЖАЙ, Тюркан
        Рецепция деятельности Паисия Хилендарского и его последователи в Турции Вж Сс 31

ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов, 1975-
        Съществителните имена от стара es-основа в Рилския дамаскин (No. 4/10; 78) от ХVІІ в. Вж Сс 349

ПЕТКОВА, Екатерина Иванова
        За оценяването на държавните зрелостни изпити по български език и литература или за апориите на българската образователна система Вж Сс 351

ПОПОВА, Фани Христова
        Интегриране на обучението по български език и литература и биология и здравно образование (в 9. клас) - добра възможност за алтернатива на образователния процес в информационното общество Вж Сс 354

БС 2013/12 Сс 466
ПЪТОВА, Николета Василева, 1969-
        Езиците на другостта във възрожденската драматургия / Николета Пътова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 405-414.
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1257774564

БС 2013/12 Сс 467
ПЪТОВА, Николета Василева, 1969-
        Образи на родното в първите български белетристични произведения, публикувани в Русия / Николета Пътова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 61-72.
886.7-3.09(470)
COBISS.BG-ID 1256884708

БС 2013/12 Сс 468
РАДЕВ, Радослав Димитров, 1954-
        Естетика на отсъстващото и литературното обучение / Радослав Радев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 249-260.
Методологически подход за преподаване и изучаване на българската литература в училище
886.7:371
18
COBISS.BG-ID 1257149924

БС 2013/12 Сс 469
РУСКОВ, Иван Тодоров, 1960-
        От кръста в записките до записа на кръста / Иван Русков. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 73-91.
По повод кн. на Захарий Стоянов "Записки по българските въстания" : разкази на очевидци 1870-1876
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256888804

БС 2013/12 Сс 470
СЕРДЮК, Алла Михайлiвна, 1962-
        Способы выражения юмора, иронии и сатиры и модели их перевода на занятиях по болгарской литературе / Алла Сердюк. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011), с. 131-140.
886.7(072)
COBISS.BG-ID 1257071076

БС 2013/12 Сс 471
СИМЕОНОВА-Конах, Галя Т.
        Знаците на античната архификция / Галя Симеонова-Конах. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 325-331.
Латинските названия в българската проза като средство за идентификация с европейската цивилизация
886.7-3.07
COBISS.BG-ID 1256912356

БС 2013/12 Сс 472
СТОЙЧЕВА, Екатерина Станимирова
        Библейските цитати в "Слово за покойниците" от Григорий Цамблак / Екатерина Стойчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011), с. 365-372.
886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1257663972

БС 2013/12 Сс 473
СТОЙЧЕВА, Татяна Стойчева, 1946-
        Отвъдното, бъдното и изграждането на българската идентичност през Възраждането: образи на българскост във възрожденските песни за Св. св. Кирил и Методий / Татяна Стойчева. - Текстове на популярни песни от 19-ти век, посветени на Кирил и Методий. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 11-33.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256870372

БС 2013/12 Сс 474
СТОЯНОВА, Людмила Симеонова, 1949-
        В подстъпите към литературното рецензенство. Рецензиране, авторецензиране и реклама на възрожденската книга в "Цариградски вестник" / Людмила Стоянова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 34-45.
886.7.09
07(497.2)Цариградски вестник"1848/1862"
COBISS.BG-ID 1256871908

БС 2013/12 Сс 475
ФИЛИПОВА, София Стоянова
        Димитър Стефанов - първият / София Филипова

В: Хайку свят. - ISSN 1314-877X. - Бр. 1 (2013), с. 11-13.
Заслугите на поета и преводача за приобщаване на българската поезия към поетическата форма хайку
886.7(092)
92 Стефанов, Д.
COBISS.BG-ID 1256722404

ХРИСТОВА, Наталия Василева, 1975-
        Сатирические элементы в художественном тексте как пример межъязыковой асимметрии в паре русский-болгарский язык и проблемы перевода Вж Сс 428

NENKOVA, Veselka Angelova, 1972-
        Equivalencias en la traducción de las unidades fraseológicas Вж Сс 398

БС 2013/12 Сс 476
TIMENOVA, Maja Nikolova
        La rencontre des réalités dans les romans "Mausolée" de Rouja Lazarova et "Prague" d´Etienne Barilier / Maya Timénova. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 315-327.
886.7.09
840.09
COBISS.BG-ID 1256879588


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/12 Сс 477
АЛЕКСАНДРОВА, Розалия Николова, 1954-
        Да кажеш само "Майчице, България!"... ; Пътуване ; Гергьовден ; На Н. Вапцаров ; На Хр. Христов - завинаги останал в прегръдката на Еверест ; Родна реч ; И след това : стихотворения / Розалия Александрова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 64-68.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256624100

БС 2013/12 Сс 478
АНГЕЛОВ, Георги Борисов, 1968-
        Нещо свое ; Поезията се оттегли ; Старата ми кръстница ; Човекът е ; Фантастичен етюд ; Парадокс ; Рязане на дърва ; Трева ; Време ; Орешак : стихотворения / Георги Ангелов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 58-61, 63.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256623332

БС 2013/12 Сс 479
АСПАРУХОВ, Кирил Тимов, 1948-
        Пропуснат лов ; На земята с любов ; Петел ; Живот оттатък ; Капка ; Изтичай от мен, мой живот, не пресъхвай... : стихотворения / Кирил Аспарухов

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 112-117.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256661732

БС 2013/12 Сс 480
АТАНАСОВ, Иван, 1947-2012
        Минало ; Урок по живот ; Старица ; Серафим ; На гроба на баща ми ; Автобиографично ; Чудо ; Неизплакан стон : стихотворения / Иван Атанасов. - Иван Атанасов - "ангелът, дошъл за нас да поплаче..." : in memoriam / Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 77-79, 81-88.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256631268

БС 2013/12 Сс 481
БАЛЧЕВ, Балчо, 1961-
        Дунав ; Господнята молитва на дякон Игнатий ; Протест към българския таен комитет във Влахия ; Баладично писмо ; Алхимия на водата ; Съзерцание ; Поетическа екология ; Мерак ; 50 ; Личен принос към екзистенциализма : стихотворения / Балчо Балчев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 12-14, 16-20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256592612

БС 2013/12 Сс 482
БОЯДЖИЕВА, Магдалена Димова, 1959-
        Рицар на времето ; Писмо до мама : стихотворения / Магдалена Бояджиева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 54, 57.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256622564

БС 2013/12 Сс 483
ДРАГНЕВ, Драгни Георгиев, 1939-
        Едничка дума ; Есента наднича ; В памет на Иван Атанасов / Драгни Драгнев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 22-24.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256594404

БС 2013/12 Сс 484
ДРАГОЕВА, Радостина, 1971-
        Спомени ; Мисълта за теб ; Щом сме двама ; Сънени цветя ; С последното тайнство ; Днес ; Обично : стихотворения / Радостина Драгоева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 99-103.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256638180

БС 2013/12 Сс 485
КЮРКЧИЕВА, Димитрина, 1964-
        Благословеното хапче за твоя сън съм... ; Понякога си казваме, че сме щастливи... ; Повод за стихотворение ; Хепиенд ; Триптих ; Фетиш ; Градчето ; Декември : стихотворения / Димитрина Кюркчиева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 42-47.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256598756

БС 2013/12 Сс 486
ПАНЧЕВ, Пламен, 1948-
        Клошарят ; Роксолана : стихотворения / Пламен Панчев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 106-107.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256659684

БС 2013/12 Сс 487
ФИЛИПОВА, София Стоянова
        Rondalla : стихотворение / София Филипова. - Загл. на исп. ез.

В: Хайку свят. - ISSN 1314-877X. - Бр. 1 (2013), с. 24-26.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256779492


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/12 Сс 488
МИХАЛКОВ, Георги Илиев, 1952-
        Момчето с петте усмивки : разказ / Георги Михалков

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 108-111.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256660196


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2013/12 Сс 489
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Лисабонски силуети / Лъчезар Георгиев. - Следва

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 27-37.
886.7-992
COBISS.BG-ID 1256778980

БС 2013/12 Сс 490
ДЕЧЕВА, Нели Илиева
        Пейзажът се разширява, пленник на Мимизе... или разказ на Ренато Гутузо / Нели Дечева

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 1 (2013), с. 103-112.
886.7-9
75.071.1(45)
COBISS.BG-ID 1256568804


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БС 2013/12 Сс 491
ВЪЛЧЕВА, Галина Иванова, 1975-
        Мотивът за спомена в стихотворенията за деца на Ран Босилек и Дора Габе / Галина Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 64-71.
886.7-93.09
COBISS.BG-ID 1256682468


888.3 ЛАТВИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 492
МИХАЛЕВИЧ, Олег Игоревич
        И рибката от мрежата изтече... : стихотворение / Олег Михалевич ; прев. [от рус.] Елка Няголова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 124-125.
888.3-1
COBISS.BG-ID 1256671972


891.981 АРМЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 493
БАРЕНЦ, Гурген Сергеевич, 1952-
        Щом старостта ни догони... ; Което не видят очите... ; Агарцин ; Животът на поета ; Тъй тежък ден и седмица, неделя... ; В полето руско - шеметна шир... ; Без Музата съм някакъв си пресен, невтасъл сякаш, не, неинтересен... : стихотворения / Гурген Баренц ; прев. [от рус.] Спаска Гацева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 126-129.
891.981-1
COBISS.BG-ID 1256696292


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Сс 494
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Днес и тук - или защо е важен Башьо / Едвин Сугарев

В: Хайку свят. - ISSN 1314-877X. - Бр. 1 (2013), с. 31-38.
Текстът е четен на премиерата на кн.: 100 хайку / Мацуо Башьо ; прев. от яп. Братислав Иванов. - София : Изток-Запад, 2012
895.6-193
COBISS.BG-ID 1256783844

БС 2013/12 Сс 495
ФИЛИПОВА, София Стоянова
        Хайку магията / София Филипова

В: Хайку свят. - ISSN 1314-877X. - Бр. 1 (2013), с. 40-52.
Хайку жанрът в японската поезия
895.6-193.09
COBISS.BG-ID 1256785892


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2013/12 Сс 496
ДЕБРЮНЕ, Нина, 1976-
        Мултирегионален проект "Зетнукорту" / Нина Дебрюне

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 48-50.
Необходимост от археологически проучвания на микрорегиона в община Червен бряг, област Плевен
902.2(497.214-32)
904(497.214-32)
COBISS.BG-ID 1256713956


903 ПРЕДИСТОРИЯ
Вж и 7.031

БС 2013/12 Сс 497
        СЕЛИЩЕ от късната бронзова епоха до Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически комплекси / Ана Йоцова ... [и др.]. - Други авт.: Стефан Александров, Таня Христова, Георги Иванов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 7-26.
903(497.2-15)''637"
COBISS.BG-ID 1256180196


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2013/12 Сс 498
БОГДАНОВА, Теодора
        Бронзови огледала с украса от некропола на Аполония Понтика [VI в.пр.Хр.] / Теодора Богданова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 42-53.
904:739.5(497.23)"-06"
COBISS.BG-ID 1256186852

БС 2013/12 Сс 499
БОЖКОВА, Анелия Атанасова
        "West Slope" керамика от България / Анелия Божкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 27-41.
904:738.8(497.2)"-03"
COBISS.BG-ID 1256183780

БС 2013/12 Сс 500
ВЛАДКОВА-Байчева, Павлина Димитрова, 1956-
        Теракоти от античните производствени центрове от територията на Никополис ад Иструм / Павлина Владкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 108-119.
904:738.6(497.21)"-03/-04"
COBISS.BG-ID 1256216292

БС 2013/12 Сс 501
ГАНЕЦОВСКИ, Георги Владимиров, 1966-
        Обредно съоръжение от късния халколит на хълма Калето в Мездра / Георги Ганецовски. - Рез. на англ. ез.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 81-90.
904:291.3(497.2)"637"
COBISS.BG-ID 1256189156

ДЕБРЮНЕ, Нина, 1976-
        Мултирегионален проект "Зетнукорту" Вж Сс 496

БС 2013/12 Сс 502
ЖИВКОВ, Златко Софрониев, 1959-
        Антична и средновековна крепост "Калето", гр. Монтана - елемент от защитата на националното културно-историческо наследство и европейската духовна интеграция / Златко Живков. - 1 л. ил.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 39-47.
904(497.213.1)
351.85(497.213.1)
COBISS.BG-ID 1256710628

БС 2013/12 Сс 503
КАБАКЧИЕВА, Гергана Ангелова, 1952-
        Културно-историческото наследство на Дунавския регион. Културна политика и перспективи / Гергана Кабакчиева. - 1 л. ил.. - Рез. на нем. ез.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 117-124.
904(497.2-17)
008(497.2-17)
COBISS.BG-ID 1256727012

ПАТАК-Сачева, Миланка
        Културно-историческото наследство и европейската интеграция на България : иновационни принципи и подходи Вж Сс 517

БС 2013/12 Сс 504
ПАЧИЛОВ, Величко Станиславов, 1930-
        Култово средище от древността до наши дни / Величко Пачилов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 61-68.
Тракийско светилище край с. Джованци (дн. Котани, Гърция), Южни Родопи
904:292(=919.885)(234.423.3)
COBISS.BG-ID 1257338084

БС 2013/12 Сс 505
ПЕТКОВА, Калина
        Теракотени фигурки на момчета с каузия от територията на България / Калина Петкова . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 99-107.
904:738.6(497.2)"-01/-04"
COBISS.BG-ID 1256211940

БС 2013/12 Сс 506
СТОЙЧЕВ, Руслан
        Техники за позлата на метални съдове от Северозападна България (IV - III в.пр.Хр.) / Руслан Стойчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 91-98.
904:739.2(497.2)"-04/-03"
COBISS.BG-ID 1256189924

БС 2013/12 Сс 507
СТОЯНОВА, Диана Манолова
        Културно-историческото наследство - ценен ресурс за университетско обучение и възпитание / Диана Стоянова. - 3 л. ил.

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 233-241.
904:378
378.035.6
COBISS.BG-ID 1256883172

ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Неотложни промени, свързани с поставянето в известност на намиращите се в българските граждани движими археологически културни ценности и предотвратяване на техния незаконен износ Вж Сс 176

БС 2013/12 Сс 508
ТОТЕВ, Константин Тотев
        Константинополски литийни кръстове от бронз, открити в България / Константин Тотев. - Продълж. от бр. 1(2012). - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 66-80.
904:739.5(497.2)"08/09"
COBISS.BG-ID 1246619876

БС 2013/12 Сс 509
ТРАК, Жорж, 1961-
        Стъклото в античното изкуство : експозиция, представяща развитието на стъклопроизводството в периода V в. пр.Хр.-IV в. Постоянна експозиция в Културен център-музей Тракарт - гр. Пловдив / Жорж Трак, Славка Чернева

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 265-268.
904:748"-05/03"
COBISS.BG-ID 1256894436

УНАНОВ, Евгений
        Колекционерството като форма на пропаганда на артефакти и възпитание на младите българи Вж Сс 177

БС 2013/12 Сс 510
ФОЛ, Валерия Николова, 1953-
        Тракийското културно-историческо наследство и възможностите за дългосрочна културна политика / Валерия Фол

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 28-31.
904(=919.885)
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1256685028


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БС 2013/12 Сс 511
ГИНЕВСКИ, Христо Николов, 1943-
        Думи за Петър Маринов / Христо Гиневски

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 37-40.
110 г. от рождението на родоповеда, общественика и публициста
908(092)
92 Маринов, П.
COBISS.BG-ID 1257321956

БС 2013/12 Сс 512
ГЛАВЧЕВА, Мария Николова
        Спомен за Стефан Костадинов Вягов - родопски общественик и краевед / Мария Николова Главчева

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 80-82.
908(092)
92 Вягов, С.
COBISS.BG-ID 1257200868

БС 2013/12 Сс 513
МАРИНОВ, Александър Петров, 1935-
        Наченки на драматургично творчество в Родопите / Александър Маринов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 36-41.
110 години от рождението на Петър Маринов. Учител, историк, краевед, родоповед и общественик
908(092)
92 Маринов, П.
COBISS.BG-ID 1257191652

БС 2013/12 Сс 514
МИТРИНОВ, Георги Атанасов, 1958-
        100 години от рождението на краеведа Петко Карапетков (1912-2012) / Георги Митринов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 75-79.
908(092)
92 Карапетков, П.
COBISS.BG-ID 1257196516


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ГЕРГОВА, Ани Атанасова, 1937-
        Нина Шуманова като авторка и университетска преподавателка Вж Сс 16

ГИНЕВСКИ, Христо Николов, 1943-
        Думи за Петър Маринов Вж Сс 511

        [ГИНКА Билярска - автор на хайку стихове, пиеси, есета, статии, журналист] Вж Сс 449

ГЛАВЧЕВА, Мария Николова
        Спомен за Стефан Костадинов Вягов - родопски общественик и краевед Вж Сс 512

ДАСКАЛОВА, Красимира Петрова, 1957-
        Читатели, библиотеки и четене във времето на държавния социализъм: случаят "Цола Драгойчева" Вж Сс 17

        ДИМИТЪР Михалчев - шестдесет години по-късно Вж Сс 66

КОЛЕВ, Богомил Великов
        140 години от залавянето на Апостола, голготата и безсмъртието Вж Сс 522

КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        За "Скитника с широко отворени очи" : 110 години от рождението и 80 години от смъртта на Борис Шивачев Вж Сс 457

МАНОВА, Ива Борисова, 1981-
        Религия и политика в съчиненията на Кръстьо Пейкич, българин от Чипровци (1666-1730) Вж Сс 85

МАРИНОВ, Александър Петров, 1935-
        Наченки на драматургично творчество в Родопите Вж Сс 513

МАРИНОВ, Кремен Рачев, 1967-
        Сто години от рождението на професор Владимир Кутиков (08.08.1908 г.-05.04.1980 г.) Вж Сс 153

МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Генеалогичен подход и метод в обучението по български език и литература (при изучаването на Библията) Вж Сс 342

БС 2013/12 Сс 515
МИТЕВ, Трендафил Атанасов, 1950-
        Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г. / Трендафил Митев. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 9-23.
929.9(497.2)
784.71(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256546532

МИТРИНОВ, Георги Атанасов, 1958-
        100 години от рождението на краеведа Петко Карапетков (1912-2012) Вж Сс 514

МЛАДЕНОВА, Мария Вутова, 1945-
        Лидия Шишманова - не само спътница, но и интелектуалка със собствен блясък Вж Сс 463

НАЙДЕНОВ, Тотко, 1948-
        Князът на българските лекари Вж Сс 232

НЕДКОВ, Симеон Недков
        Прерастване на колекциите на Хабсбургската династия в художествено-историческия музей във Виена Вж Сс 40

ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Кирил Василев - патриархът на българската философия Вж Сс 43

ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Прощално слово за Любомир Драмалиев Вж Сс 75

СОКОЛОВА, Силвия Димитрова
        60 г. от рождението на проф. д.ик.н. Стоян Денчев : Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около "Трудовете на Студентско научно общество при УниБИТ". Посветени на него приноси Вж Сс 14

ФИЛИПОВА, София Стоянова
        Димитър Стефанов - първият Вж Сс 475

ХРИСТОВ, Иван Василев, 1960-
        Темата за смъртта в богословието на св. Максим Изповедник Вж Сс 90

ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист Вж Сс 136


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БОНЕВА, Вера Петрова, 1965-
        "Обществено достояние": отново за статуса и състоянието на архивните документи в българските музеи Вж Сс 36

БС 2013/12 Сс 516
ГРИГОРОВ, Валери Драганов
        Дискусия за прехода между Античността и Средновековието и за хронологичните рамки на "средните векове" / Валери Григоров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 54-65.
930.9
COBISS.BG-ID 1256187364

ТОДОРОВА, Таня Йорданова
        Роля на библиотечните асоциации в дискусиите за изключения и ограничения на авторското право за библиотеките и архивните институции Вж Сс 26


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БС 2013/12 Сс 517
ПАТАК-Сачева, Миланка
        Културно-историческото наследство и европейската интеграция на България : иновационни принципи и подходи / Миланка Патак-Сачева

В: Фондация Арете-Фол. - ISSN 1314-5517. - Год. 4, бр. 1 (2012), с. 97-105.
930.85(497.2)
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1256721892


931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ

ГЕРДЖИКОВА, Виолета Петрова
        Знанието за античността в социалната мрежа: опити, игри, граници Вж Сс 400


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2013/12 Сс 518
ВОРОБЬОВ, Андрей Владимирович
        Седемдесет години от началото на Втората световна война - против фалшификациите за съветското участие / Андрей Воробьов ; прев. от рус. Стоян Бараков. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 48-56.
940.53
COBISS.BG-ID 1256657380


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

АПОСТОЛОВ, Алекси Генов
        Ленин и болшевишкият генезис Вж Сс 63

БС 2013/12 Сс 519
ДЖОРДЖЕВИЧ, Бранислав
        Седемдесет години от края на испанската гражданска война / Бранислав Джорджевич ; прев. от сръб. Стоян Бараков. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 57-68.
946.0
COBISS.BG-ID 1256658660

КАРАПЕТКОВА, Дария Светлозарова
        Книжовното пребиваване на Мусолини в България: два полюса Вж Сс 394

БС 2013/12 Сс 520
КРЕМНЬОВ, Пьотр Петрович, 1954-
        Руската федерация - държава продължител на СССР като нова категория на правоприемство между държавите / Пьотр Петрович Кремньов ; прев. от рус. Георги Спасов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез. - С библиогр.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 3 (2009), с. 74-94.
947
COBISS.BG-ID 1256661476


949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ

БС 2013/12 Сс 521
ПОРОЖАНОВ, Калин Стойнев, 1952-
        Политиката на одриските царе в европейския Югоизток / Калин Порожанов. - Рез. на бълг., рус., англ. и фр. ез. - С библиогр.

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 96-121.
949.72.022
COBISS.BG-ID 1256711908


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/12 Сс 522
КОЛЕВ, Богомил Великов
        140 години от залавянето на Апостола, голготата и безсмъртието / Богомил Колев. - Съдържа и: Някои легенди и предания за Апостола : подготвени от Богомил Колев на основата на исторически и литературни източници, документи, писма и проучвания

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 89-110.
949.72.042.2(092)
92 Левски, В.
COBISS.BG-ID 1256608740

БС 2013/12 Сс 523
РУСКОВ, Иван Тодоров, 1960-
        Фокусът на символите: Оборище като Иерусалим : образи на националната памет / Иван Русков. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 49, кн. 1, сб. В (2011), с. 9-23.
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1256633572


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/12 Сс 524
КЪНЧЕВ, Иван Вълчев, 1935-
        България в края на XIX век през погледа на каталанския поет и фолклорист Педро Пабло Бертран и Брос / Иван Кънчев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 475-478.
949.72.05
849.9.09
COBISS.BG-ID 1257150436

БС 2013/12 Сс 525
МИТРИНОВ, Георги Атанасов, 1958-
        Историята на Балканската война в Родопите според писанията на "историка" Салих Бозов / Георги Митринов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 3/4 (2013), с. 41-52.
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1257324260

БС 2013/12 Сс 526
НАЧЕВА, Зоя
        100 години от Одринската епопея : през погледа на живия участник Тодор Стойчев от Косово / Зоя Начева

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 1/2 (2013), с. 64-68.
949.72.052.2(093)
COBISS.BG-ID 1257194980


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БС 2013/12 Сс 527
МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Град Бурса в Мала Азия в цариградската периодика / Хюсеин Мевсим. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 54-60.
Българската периодика в пределите на Османската империя през 19 в.
956.0
07(497.2)"18"
COBISS.BG-ID 1256883684


РЕЦЕНЗИИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

БС 2013/12 Рс 1
КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        На международно равнище за професиологията на специалните библиотеки / Александра Куманова. - Рецензия за кн.: Специальные библиотеки на фоне истории страны: сб. статей и докл. / Т. Ф. Каратыгина. - Москва: Эконинформ, 2012. - Рез. на англ. ез.

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 56-58.
0
COBISS.BG-ID 1256782564

БС 2013/12 Рс 2
ПЕТРОВА, Теодора Радоева
        Модерно за медийния дизайн / Теодора Петрова. - Рецензия за кн.: Медиен дизайн : креативност, консистентност и комуникация на модерните списания / Веселина Вълканова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

В: Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. - ISSN 1311-4883. - Т. 18 (2013), с. 241-242.
0
COBISS.BG-ID 1256951780


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/12 Рс 3
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Писателят Фройд / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: 5-те случая : Дора : фрагмент от анализата на един случай на хистерия / Зигмунд Фройд. - София : Стигмати, Критика и хуманизъм, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 3.
1
COBISS.BG-ID 1255948260

БС 2013/12 Рс 4
СЕРАФИМОВА, Силвия Валентинова, 1980-
        Per aspera ad astra, или за фундаменталната мисия на архитекта на вечността Емануел Сведенборг / Силвия Серафимова. - Рецензия за кн.: Емануел Сведенборг : архитект на вечността / Вера Ганчева. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 1 (2013), с. 113-118.
1
COBISS.BG-ID 1257204452


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БС 2013/12 Рс 5
САЗОНОВА, Лилия Леонидовна
        Религиозно разнообразие: колажи от Европа - Балканите - България / Лилия Сазонова. - Рецензия за кн.: Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа : дебати, феноменология, социално-антропологичен профил / Нонка Богомилова. - София : ИК Реклама Пони, 2010

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 22, бр. 2 (2013), с. 176-178.
2
COBISS.BG-ID 1257260516


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БС 2013/12 Рс 6
АЛЕКСИЕВ, Кирил
        Югоизточна Европа - европейски избор и предизвикателства / Кирил Алексиев. - Рецензия за книгите: Балканите - новата Югоизточна Европа: от разделение към регионално сътрудничество и евроинтеграция / Венелин Цачевски. - София : Изток-Запад, 2008. Балканите - трудният път към обединена Европа / Венелин Цачевски. - София : Изток-Запад, 2008

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 215-216.
3
COBISS.BG-ID 1256593380

БС 2013/12 Рс 7
ГЕОРГИЕВ, Димитър
        Завръщане към преживяното и сътвореното... : ...което утвърждава духовно извисеното и теоретично осмисленото / Димитър Георгиев. - Рецензия за кн.: За преживяното и сътвореното / Гале Христов. - Варна : Славена, 2012

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 1 (2013), с. 117-124.
3
COBISS.BG-ID 1256611812

БС 2013/12 Рс 8
ЗЛАТЕВА, Пламена Иванова
        Национално, балканско и европейско, конвергентност и дивергентност / Пламена Златева. - Рецензия за кн.: Национално, балканско и европейско: конвергенция и дивергенция на ценности / Васил Проданов ... [и др.] - София : Институт за изследване на обществата и знанието-БАН, 2011

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 5, бр. 2 (2009), с. 126-131.
3
COBISS.BG-ID 1256627172

БС 2013/12 Рс 9
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Смъртта - начин на употреба / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Смъртта при социализма: героика и постгероика : сборник статии / състав. Даниела Колева. - София : Рива, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 3.
3
COBISS.BG-ID 1256102628

БС 2013/12 Рс 10
КОЛЕВ, Николай Иванов, 1940-2013
        "Съединението прави силата": по повод на "История на читалище "Надежда 1869" Велико Търново" / Николай Колев. - Рецензия за кн.: История на читалище "Надежда 1869" Велико Търново / Кинка Панайотова, Невяна Бъчварова. - В. Търново : Абагар, 2009

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 59-61.
3
COBISS.BG-ID 1256784356

БС 2013/12 Рс 11
МАНОЛОВ, Георги Любенов, 1958-
        Без грим и маска за тоталитарното минало на България / Георги Л. Манолов. - Рецензия за кн.: Политически фрагменти : из кухнята на сталинисткото толитарното общество 1971-1988 / Стоян Михайлов. - София : М-8-М, 2012

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 2 (2013), с. 111-116.
3
COBISS.BG-ID 1256609252

БС 2013/12 Рс 12
ПЪРВАНОВ, Антон Първанов, 1945-
        Външна политика на арабските държави / Антон Първанов, Петър Митов. - Рецензия за кн.: Външна политика на арабските държави: учебно пособие / Киряк Цонев Цонев. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006

В: Международна политика. - ISSN 1312-5435. - Год. 4, бр. 1 (2008), с. 217-219.
3
COBISS.BG-ID 1256595172

БС 2013/12 Рс 13
ЯНКОВ, Ангел Янков
        Ирена Бокова, Валентина Ганева-Райчева. Културното разнообразие на България, Пловдив: Летера, 2012 / Ангел Янков. - Рецензия за книгата

В: Български фолклор. - ISSN 0323-9861. - Год. 39, бр. 1 (2013), с. 143-144.
3
COBISS.BG-ID 1257062116


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

БС 2013/12 Рс 14
ГЕОРГИЕВА, Стела Валериева
        Нова книга върху стратегиите в книгоиздаването и печатните комуникации / Стела Георгиева. - Рецензия за кн.: Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации / Лъчезар Георгиев. - София : Ан-Ди, 2012

В: Издател. - ISSN 1310-4624. - Год. 14, бр. 3/4 (2012), с. 63-64.
6
COBISS.BG-ID 1256784868


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БС 2013/12 Рс 15
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        За Пенчо Георгиев - лично / Силвия Чолева. - Рецензия за кн.: По дирите на Пенчо Георгиев / състав. и прев. Александър Зицман. - София : Black Flamingo Publishing, 2013


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 6.
7
COBISS.BG-ID 1256184292


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/12 Рс 16
БОРИСОВ, Борислав Славов
        Bulharská a slovenská lexikografia v zejdnotenej Európe / Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Авторски колектив. Slavistický ústav Jána Stanislava, SAV / Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" при БАН, Велико Търново, 2009 / Борислав Борисов. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 544-546.
80
COBISS.BG-ID 1257205732

БС 2013/12 Рс 17
ИВАНОВА, Диана Кирилова
        Д. Константинова. "Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология)". Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011 / Диана К. Иванова. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 89-92.
80
COBISS.BG-ID 1256606948

БС 2013/12 Рс 18
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Б. Борисов. "Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията", София, Просвета, 2012 / Диана Иванова. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 84-88.
80
COBISS.BG-ID 1256605412

БС 2013/12 Рс 19
ИВАНОВА, Лилия Драгомирова, 1979-
        Ив. Куцаров. "Актуална морфология", Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011 / Лилия Иванова. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 78-84.
80
COBISS.BG-ID 1256604132

БС 2013/12 Рс 20
МЛАДЕНОВА, Маргарита Захариева, 1956-
        С. Петкова. "Метадискурсивные единицы русского языка. Функционально-прагматический аспект". София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011 / Маргарита Младенова. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 96-99.
80
COBISS.BG-ID 1256609508

БС 2013/12 Рс 21
ПАНЧЕВ, Иво Будинов
        П. Легурска. "Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и българския език". София, ЕТО, 2011 / Иво Панчев. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 116-120.
80
COBISS.BG-ID 1256610020

БС 2013/12 Рс 22
СТАМЕНОВ, Христо Маринов, 1943-
        А. Bagasheva. "Reflections on compound verbs and compounding", София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012 / Христо Стаменов. - Рецензия за книгата

В: Съпоставително езикознание. - ISSN 0204-8701. - Год. 38, бр. 1 (2013), с. 93-96.
80
COBISS.BG-ID 1256608996


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Рс 23
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Ларш Собю Кристенсен: сам, спокоен / Марин Бодаков. - Рецензия за кн.: Таралежово слънце : стихотворения / Ларш Собю Кристенсен. - Издателство за поезия Да, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1255947492

БС 2013/12 Рс 24
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        В Републиката на буквите / Георги Господинов. - Рецензия за кн.: Край на носталгията / Алеш Дебеляк. - София : Издателство за поезия "ДА", 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256053476

БС 2013/12 Рс 25
ДИМИТРОВ, Емил Иванов, 1961-
        Между архива и интерпретациите / Емил Димитров. - Рецензия за кн.: Българският писател и войните 1912-1918, Т. 1 / Иван Радев. - Велико Търново : НБ "П.Р.Славейков", 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 6.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1256059364

БС 2013/12 Рс 26
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Модерната вещица / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: Да преминеш по сенчестата пътека / Боряна Христова. - София : Кралица Маб, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256497636

БС 2013/12 Рс 27
КОСТОВА, Магдалена Петрова, 1966-
        За феномена на литературната паяжина и неговите руски проекции / Магдалена Костова-Панайотова. - Рецензия за кн.: Хоризонти на дигиталната литература / Ренета Божанкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 4-5.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1256482532

БС 2013/12 Рс 28
МИГЕВ, Владимир Тихомиров, 1939-
        Една житейска равносметка / Владимир Мигев. - Рецензия за кн.: Когато един живот не стига : спомени / Петър Петров. - София : Пропелер, 2012

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 1 (2013), с. 90-94.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256566244

БС 2013/12 Рс 29
НИКОЛОВА, Дияна Василева, 1965-
        Съдбата на Едип - българските маршрути. Съставители и редактори: Клео Протохристова, Светла Черпокова, Стефка Видева. Превод: Витана Костадинова. Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011 / Диана Николова. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 529-532.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1257191908

БС 2013/12 Рс 30
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Дияна Николова. Идеята за човека в старогръцката лирика (архаика и класика). Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2010 / Клео Протохристова. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 533-537.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1257193188

БС 2013/12 Рс 31
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Любка Липчева-Пранджева. Битие в превода. Българската литература на немски език (XIX - XX в.). Studies on language and culture in Central and Eastern Europe. Hrsg. Christian Voss, Band 13. München - Berlin : Verlag Otto Sagner, 2010 / Клео Протохристова. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 538-541.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1257197284

БС 2013/12 Рс 32
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Нобеловата награда за литература - диалог сто години по-късно / Яница Радева. - Рецензия за кн.: Нобеловата награда за литература - мост между културите / отг. ред. Маргрета Григорова. - Велико Търново : Ивис, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 3.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1256481508

БС 2013/12 Рс 33
РАКЬОВСКИ, Цветан Кирилов, 1959-
        Балканските литературни потайности / Цветан Ракьовски. - Рецензия за кн.: Близки непознати. Другият език или за езиците на другостта / Магдалена Костова-Панайотова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 3.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1256482276

БС 2013/12 Рс 34
СТРАНДЖЕВА, Аделина Любомирова, 1960-
        Витана Костадинова. Байрон в български контекст: следи по пясъка на времето. Пловдив, "Пигмалион", 2009 / Аделина Странджева. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 542-543.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1257200100

БС 2013/12 Рс 35
ЦОЛОВА, Петя, 1939-
        Граматика за разчитане на живота / Петя Цолова. - Рецензия за кн.: Граматика за възрастни / Банко П. Банков. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1257242596

БС 2013/12 Рс 36
ЧЕРНЯЕВ, Христо Иванов, 1930-
        Изповедите на Милена Белчева / Христо Черняев. - Рецензия за кн.: Ванилено небе / Милена Белчева. - Варна : Стено, 2007

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 9, бр. 4 (2012), с. 130-133.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256700644

БС 2013/12 Рс 37
ЧИЧЕВ, Радослав, 1981-
        Ларш Собю Кристенсен казва своето "ДА" / Радослав Чичев. - Рецензия за кн.: Таралежово слънце / Ларш Собю Кристенсен. - София : Издателство за поезия "ДА", 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256177892

БС 2013/12 Рс 38
ЯНАКИЕВА, Миряна Александрова, 1961-
        Как действа литературата? / Миряна Янакиева. - Рецензия за кн.: Литературният образ отвъд пространството на книгата / Александър Панов. - София : ИК "Диоген", ИК "Александър Панов", 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 7.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1256060900

БС 2013/12 Рс 39
ЯНАКИЕВА, Миряна Александрова, 1961-
        Лунното преображение на Беняминовия разказвач : за книгата на Георги Господинов "И всичко стана луна" / Миряна Янакиева. - Рецензия за кн.: И всичко стана луна / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 6.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1256492260


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

БС 2013/12 Рс 40
АТАНАСОВ, Георги Георгиев, 1957-
        Деян Рабовянов. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX - началото на XI век) (Дисертации, том 5). София, 2011. / Георги Атанасов. - Рецензия за книгата

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 123-131.
9
COBISS.BG-ID 1257070308

БС 2013/12 Рс 41
БЪЧВАРОВ, Крум Ернстов, 1968-
        Harald Haarmann. Indo-Europeanization - day one. Elite recruitment and the beginnings of language politics. (Eurolinguistische Arbeiten, 6). Harrassowitz: Wiesbaden, 2012. / Крум Бъчваров. - Рецензия за книгата

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 120-123.
9
COBISS.BG-ID 1256217572

БС 2013/12 Рс 42
СИМЕОНОВ, Стефан Ангелов, 1954-
        Магдалена Стаменова. Модели на опазване на културно-археологическото наследство в България. София, 2012 / Стефан Симеонов. - Рецензия за книгата

В: Археология. - ISSN 0324-1203. - Год. 53, бр. 2 (2012), с. 131-132.
9
COBISS.BG-ID 1257074148

БС 2013/12 Рс 43
ТОНЧЕВА, Христина Милева, 1968-
        Книгата за село Припек - между популярното четиво и диалектоложкото описание / Христина Тончева, Иван Илиев. - Рецензия за кн.: Село Припек [Джебелско]: минало и настояще / [Асен Славов ... и др.] - София : Тангра ТанНакРа, 2010. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 48, кн. 1, сб. А (2010), с. 85-89.
9
COBISS.BG-ID 1256823780

БС 2013/12 Рс 44
ХРИСТОВА, Наталия Цветкова, 1954-
        "Големият исторически разказ" и разпокъсаната българска памет днес / Наталия Христова. - Рецензия за кн.: История на отечествения фронт/съюз в България : [70 години Отечествен фронт - съюз] / [Евгения Калинова ... и др.] ; [състав., науч. ред. Искра Баева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 88, бр. 1 (2013), с. 87-90.
9
COBISS.BG-ID 1256558564