УДК


0 ОБЩ ОТДЕЛ Рс 1, Рс 2
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Сс 1, Сс 2
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Сс 3, Сс 4, Сс 5, Сс 6, Сс 14, Сс 29, Сс 32
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 7, Сс 8, Сс 9, Сс 10, Сс 11, Сс 12, Сс 163, Сс 227, Сс 395, Сс 503, Сс 510
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Сс 13, Сс 14
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Сс 15, Сс 16, Сс 17, Сс 18, Сс 19, Сс 20, Сс 21, Сс 22, Сс 23, Сс 24, Сс 25, Сс 26, Сс 27, Сс 28, Сс 29
05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР Сс 30, Сс 31, Сс 32, Сс 33, Сс 244
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 34, Сс 35, Сс 36, Сс 37, Сс 38, Сс 39, Сс 40
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Сс 41, Сс 42, Сс 234, Сс 317, Сс 318, Сс 319, Сс 330, Сс 356, Сс 369, Сс 370, Сс 474, Сс 527
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Сс 349


1 ФИЛОСОФИЯ Рс 3, Рс 4
101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Сс 43, Сс 44, Сс 45, Сс 46, Сс 186
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 47, Сс 48, Сс 49, Сс 50, Сс 51, Сс 52, Сс 53, Сс 54, Сс 55, Сс 56, Сс 60, Сс 66, Сс 71, Сс 72, Сс 78
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Сс 1, Сс 57, Сс 58
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Сс 57, Сс 59, Сс 60
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Сс 61, Сс 62, Сс 243
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Сс 84, Сс 87
141.82 МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ. НАУЧЕН КОМУНИЗЪМ Сс 63
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 64, Сс 291
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Сс 58, Сс 65, Сс 66, Сс 67, Сс 68, Сс 69, Сс 70, Сс 71
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Сс 72, Сс 73, Сс 74, Сс 75, Сс 76, Сс 77, Сс 94, Сс 140
18 ЕСТЕТИКА Сс 468


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Рс 5
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Сс 54, Сс 78, Сс 79
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Сс 342
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 62, Сс 80, Сс 81, Сс 82, Сс 83, Сс 84, Сс 85, Сс 86, Сс 87, Сс 88, Сс 89, Сс 90, Сс 91, Сс 100, Сс 333, Сс 418, Сс 424
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Сс 49, Сс 91, Сс 92, Сс 402


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 6, Рс 7, Рс 8, Рс 9, Рс 10, Рс 11, Рс 12, Рс 13
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 45, Сс 61, Сс 93, Сс 94, Сс 95, Сс 96, Сс 97, Сс 98, Сс 99, Сс 100, Сс 101, Сс 237, Сс 454
32 ПОЛИТИКА Сс 73, Сс 397
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Сс 102, Сс 103, Сс 104, Сс 105
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 106, Сс 107, Сс 108, Сс 109, Сс 110, Сс 111, Сс 112, Сс 113, Сс 132
324 ИЗБОРИ Сс 131
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Сс 114, Сс 115
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 116, Сс 117, Сс 118, Сс 119, Сс 120, Сс 121, Сс 122, Сс 123, Сс 124, Сс 125, Сс 126, Сс 127, Сс 128, Сс 129, Сс 130, Сс 131, Сс 132, Сс 133, Сс 134, Сс 135, Сс 136
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Сс 137
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Сс 138, Сс 139
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Сс 140
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Сс 141
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Сс 142, Сс 143
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Сс 144, Сс 168
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Сс 145, Сс 146, Сс 147, Сс 148
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Сс 149, Сс 150
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Сс 151, Сс 152
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Сс 153
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Сс 154, Сс 155
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Сс 156, Сс 157, Сс 158
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Сс 159
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 160, Сс 161, Сс 162, Сс 165
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 26, Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 166, Сс 167, Сс 168
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Сс 169, Сс 170, Сс 171
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 167, Сс 172, Сс 173, Сс 174, Сс 175, Сс 176, Сс 177, Сс 502
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Сс 178
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 179, Сс 180, Сс 181, Сс 182, Сс 183, Сс 184, Сс 185, Сс 186, Сс 296
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Сс 184, Сс 187, Сс 188, Сс 189
372 СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМИ НА РАБОТА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И УЧЕБНИЦИ ЗА НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА Сс 352
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Сс 190, Сс 191, Сс 192, Сс 193, Сс 194, Сс 195, Сс 196, Сс 197, Сс 198, Сс 199, Сс 200, Сс 201, Сс 202, Сс 203, Сс 204, Сс 205, Сс 206, Сс 207, Сс 208
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Сс 64, Сс 180, Сс 209, Сс 210, Сс 211
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Сс 198, Сс 212, Сс 213, Сс 214, Сс 215, Сс 216, Сс 217, Сс 218, Сс 219, Сс 220, Сс 366
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Сс 221
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 222, Сс 223, Сс 507
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 39, Сс 95, Сс 189, Сс 224, Сс 225, Сс 226, Сс 227, Сс 228, Сс 229, Сс 230


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Сс 241
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 231
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ Сс 354


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО Рс 14
61 МЕДИЦИНА Сс 232
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Сс 123
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Сс 233
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Сс 234
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Сс 3
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Сс 235
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Сс 127, Сс 236, Сс 237, Сс 238, Сс 288
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 4, Сс 30, Сс 239


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Сс 401
7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Рс 15
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Сс 240
72 АРХИТЕКТУРА Сс 241
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Сс 242
75 ЖИВОПИС Сс 243, Сс 244, Сс 393, Сс 490
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Сс 245, Сс 515
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Сс 246, Сс 247
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Сс 404
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Сс 245, Сс 248
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Сс 249


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Рс 16, Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22, Сс 250, Сс 251, Сс 252, Сс 334, Сс 365
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Сс 231, Сс 253
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Сс 254, Сс 255, Сс 256, Сс 257, Сс 258
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 259, Сс 260, Сс 261, Сс 262, Сс 263, Сс 264, Сс 265, Сс 266, Сс 267, Сс 273, Сс 362
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Сс 268, Сс 269
804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК Сс 259, Сс 270, Сс 271, Сс 272, Сс 273
806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК Сс 274, Сс 275, Сс 364
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Сс 276, Сс 277, Сс 278, Сс 279
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 280
808.2 РУСКИ ЕЗИК Сс 281, Сс 282, Сс 283, Сс 284, Сс 285, Сс 286, Сс 287, Сс 288, Сс 322, Сс 329, Сс 332
808.4/.5 ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ (ПОЛСКИ, ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ) Сс 289
808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК Сс 290, Сс 291, Сс 292, Сс 293, Сс 294, Сс 324, Сс 326, Сс 327, Сс 329, Сс 335, Сс 344, Сс 360
808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК Сс 252, Сс 295, Сс 296, Сс 297, Сс 337, Сс 338, Сс 357, Сс 358
808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК Сс 298
808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК Сс 299, Сс 300, Сс 301, Сс 302, Сс 303, Сс 304, Сс 305, Сс 306, Сс 307
808.62 ХЪРВАТСКИ ЕЗИК Сс 300, Сс 308, Сс 309, Сс 310, Сс 311, Сс 337
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 41, Сс 42, Сс 101, Сс 172, Сс 214, Сс 216, Сс 238, Сс 253, Сс 259, Сс 261, Сс 264, Сс 269, Сс 275, Сс 284, Сс 285, Сс 287, Сс 290, Сс 291, Сс 292, Сс 293, Сс 298, Сс 312, Сс 313, Сс 314, Сс 315, Сс 316, Сс 317, Сс 318, Сс 319, Сс 320, Сс 321, Сс 322, Сс 323, Сс 324, Сс 325, Сс 326, Сс 327, Сс 328, Сс 329, Сс 330, Сс 331, Сс 332, Сс 333, Сс 334, Сс 335, Сс 336, Сс 337, Сс 338, Сс 339, Сс 340, Сс 341, Сс 342, Сс 343, Сс 344, Сс 345, Сс 346, Сс 347, Сс 348, Сс 349, Сс 350, Сс 351, Сс 352, Сс 353, Сс 354, Сс 355, Сс 356, Сс 357, Сс 358, Сс 359, Сс 360, Сс 361, Сс 362, Сс 363, Сс 364
809.27 АРАБСКИ ЕЗИК Сс 365
809.435 ТУРСКИ ЕЗИК Сс 291
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 23, Рс 24, Рс 25, Рс 26, Рс 27, Рс 28, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 32, Рс 33, Рс 34, Рс 35, Рс 36, Рс 37, Рс 38, Рс 39, Сс 218, Сс 366, Сс 367, Сс 368, Сс 369
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Сс 370, Сс 371, Сс 434
82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Сс 372
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Сс 373, Сс 374
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Сс 348
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Сс 375, Сс 376
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 377, Сс 378, Сс 379, Сс 380, Сс 381, Сс 382, Сс 405
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 383, Сс 384
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 385, Сс 386, Сс 387
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 388
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 389, Сс 390, Сс 391, Сс 392, Сс 393, Сс 429, Сс 476
849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 524
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 394, Сс 395, Сс 396, Сс 397
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 398
860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 399
87 КЛАСИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРИ Сс 400, Сс 401, Сс 402
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Сс 403, Сс 404, Сс 405
877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 406
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Сс 276, Сс 406
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 407, Сс 408, Сс 409, Сс 410, Сс 411, Сс 412, Сс 413, Сс 414, Сс 415, Сс 416, Сс 417, Сс 418, Сс 419, Сс 420, Сс 421, Сс 422, Сс 423, Сс 424, Сс 425, Сс 426, Сс 427, Сс 428
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 429, Сс 430, Сс 431, Сс 432, Сс 433
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Сс 434, Сс 435
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 368, Сс 436, Сс 437, Сс 438, Сс 439, Сс 440, Сс 441, Сс 442
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 31, Сс 217, Сс 333, Сс 342, Сс 349, Сс 351, Сс 354, Сс 398, Сс 428, Сс 443, Сс 444, Сс 445, Сс 446, Сс 447, Сс 448, Сс 449, Сс 450, Сс 451, Сс 452, Сс 453, Сс 454, Сс 455, Сс 456, Сс 457, Сс 458, Сс 459, Сс 460, Сс 461, Сс 462, Сс 463, Сс 464, Сс 465, Сс 466, Сс 467, Сс 468, Сс 469, Сс 470, Сс 471, Сс 472, Сс 473, Сс 474, Сс 475, Сс 476
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Сс 477, Сс 478, Сс 479, Сс 480, Сс 481, Сс 482, Сс 483, Сс 484, Сс 485, Сс 486, Сс 487
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Сс 488
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Сс 489, Сс 490
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Сс 491
888.3 ЛАТВИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 492
891.981 АРМЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 493
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 494, Сс 495


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Рс 40, Рс 41, Рс 42, Рс 43, Рс 44
902 АРХЕОЛОГИЯ Сс 496
903 ПРЕДИСТОРИЯ Сс 497
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 176, Сс 177, Сс 496, Сс 498, Сс 499, Сс 500, Сс 501, Сс 502, Сс 503, Сс 504, Сс 505, Сс 506, Сс 507, Сс 508, Сс 509, Сс 510, Сс 517
908 КРАЕЗНАНИЕ Сс 511, Сс 512, Сс 513, Сс 514
92 БИОГРАФИИ Сс 14, Сс 16, Сс 17, Сс 40, Сс 43, Сс 66, Сс 75, Сс 85, Сс 90, Сс 136, Сс 153, Сс 232, Сс 342, Сс 449, Сс 457, Сс 463, Сс 475, Сс 511, Сс 512, Сс 513, Сс 514, Сс 515, Сс 522
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 26, Сс 36, Сс 516
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Сс 517
931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ Сс 400
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Сс 518
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Сс 63, Сс 394, Сс 519, Сс 520
949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ Сс 521
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Сс 522, Сс 523
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Сс 524, Сс 525, Сс 526
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Сс 527