ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 9

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Стефка Скорчева

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2013/9 Св 1
КОРТЕНСКА, Мирослава Стефанова
        Интелигентен растеж или провал / Мирослава Кортенска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 242 (5 септ. 2013), с. 16.
Възможностите на България за включване в Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на Европейския съюз за периода от 2014 до 2020 г.
001.89(497.2:4-6)(047.53)
37(497.2:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252589796

БС 2013/9 Св 2
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Академичните титли - пак на дневен ред : професорите от ВАК имат по-висок престиж от "игнатовските" / Велиана Христова. - ВАК - Висша атестационна комисия

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 204 (3 септ. 2013), с. 13.
Коментар относно прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (2010)
001.89(497.2)
378.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1252516324


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/9 Св 3
КРАЛЕВА, Емилия Иванова, 1964-
        Учителите ни работят активно за съхраняване на българската идентичност : откриването на български културен център в Атина е от първостепенно значение : интервю с Н. Пр. Емилия Кралева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Гърция / Станислав Пандин

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 38 (19-25 септ. 2013), с. 8.
008(495=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253707492

БС 2013/9 Св 4
ХАЛАЧЕВ, Любомир Тодоров, 1950-
        Ще се глобализират ли гайдите? / Любомир Халачев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 9.
Националното изкуство и глобализацията в съвременния свят
008
COBISS.BG-ID 1253337828


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2013/9 Св 5
ДИМИТРОВА, Елица Куздова, 1979-
        Българското население ще продължи да намалява : интервю с доц. Елица Димитрова, ръководител на Секция "Възпроизводствени процеси и структури на населението" към Института за изследване на населението и човека към БАН

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 205 (4 септ. 2013), с. 11.
Интервю за агенция "Фокус"
314(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252553444

БС 2013/9 Св 6
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        София изсмуква цяла България : регионализмът се оказа по-лош и от комунизма : интервю със социалния психолог проф. Петър Иванов / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7411 (17 септ. 2013), с. 15.
По повод данни на Центъра за демографска политика за процесите в България
314.18(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252890596


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/9 Св 7
ДИМИТРОВ, Пламен Луков
        И след протестите ни чака фалшива реалност : интервю с Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България / Любомира Николаева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 250 (14 септ. 2013), с. 13-14.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252849892

БС 2013/9 Св 8
ЙОТОВ, Стилиян Йотов, 1960-
        Медиите се поучиха от протестите за разлика от политиците : интервю с професора по философия Стилиян Йотов / Весислава Антонова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 36 (14-20 септ. 2013), с. 39.
По повод гражданските протести срещу правителството на Пламен Орешарски
316.77:323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255426532

БС 2013/9 Св 9
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Капанът на съмнението : за Африка, протестите, властта и недоверието : разговор с Иван Кръстев / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 10-11.
Кризата на глобализацията и бунтовете срещу елитите в света и в България
316.42(100)(047.53)
323.23(100+497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253005028

РАДЕВ, Стоян, 1971-
        Надявам се окултуряването на българското общество да не е закъсняло : интервю със Стоян Радев, режисьор Вж Св 91


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/9 Св 10
АЛАДЖОВ, Иван, 1969-
        Другият 11 септември : през 1973 г. метежниците на ген. Пиночет, подкрепяни от САЩ, извършиха кървав преврат срещу демократично избрания президент на Чили Салвадор Алиенде / Иван Аладжов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 209 (10 септ. 2013), с. 14.
323.27(83)"1973"
983
COBISS.BG-ID 1252691684

БС 2013/9 Св 11
АЛЕКСАНДРОВ, Лазар
        А къде е сирийската опозиция? / Лазар Александров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 8.
Кризата в Сирия и реакцията на международната общност и България
323.26(569.1)
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1253115108

БОЯДЖИЕВ, Иван Стоянов, 1938-
        Злото на Ал Кайда ни дебне отвсякъде : интервю с експерта по сигурността и превенцията на тероризма Иван Бояджиев Вж Св 27

БС 2013/9 Св 12
ИЛИЕВА, Зорница
        Крачка назад за политическия ислям? : в страните от "Арабската пролет" предстои битка не между светско и религиозно, а по линията умерен-краен ислям / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 220 (23 септ. 2013), с. 9, 13.
323.26(5/6=927)
COBISS.BG-ID 1253084644

КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Капанът на съмнението : за Африка, протестите, властта и недоверието : разговор с Иван Кръстев Вж Св 9

БС 2013/9 Св 13
КЪДРИНОВА, Къдринка Величкова, 1958-
        След 40 години Чили отново е по пътя на Алиенде / Къдринка Къдринова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 174 (11 септ. 2013), с. 20.
По повод годишнината от военния преврат в Чили на 11 септември 1973 г.
323.27(83)"1973"
983
COBISS.BG-ID 1252728804

БС 2013/9 Св 14
ЛАЧАНСКИ, Любен Стоянов, 1953-
        Цветлините на наглостта - или заради едното красно име : [есе] / Любен Лачански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 3.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1253330148

БС 2013/9 Св 15
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        "Червени боклуци" е чалгата на десния ентусиазъм : бунт срещу мафията с ГЕРБ начело - това е вътрешно противоречие : интервю с д-р Николай Михайлов, психиатър / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 254 (18 септ. 2013), с. 13-14.
Политическата ситуация в страната в началото на новия политически сезон
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252921572

БС 2013/9 Св 16
СТОИЛОВА, Зорница
        Броим до 100 и продължаваме... : в какво успя протестът, в какво не и какво ще зависи от него оттук насетне / Зорница Стоилова ; по темата работиха Люба Йорданова, Йово Николов. Как? : четири сценария, които могат да доведат до паданета на кабинета / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 37 (21-27 септ. 2013), с. 14-17.
Сто дни след началото на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1255434980

БС 2013/9 Св 17
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Те пак са тук и пак предават България / Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 1-2.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1253325796

БС 2013/9 Св 18
ТРАД, Руслан, 1987-
        Три армии се бият в Сирия : правителство, опозиция и джихадисти воюват едни срещу други : интервю с Руслан Трад, председател на Форума за арабска култура / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7422 (28 септ. 2013), с. 22-23.
323.26(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253343460

БС 2013/9 Св 19
ХРИСТОВ, Иво, 1970-
        Спонтанният протест срещу олигархията премина в кич : шансът за нов национален консенсус бе убит в зародиш : интервю с Иво Христов, журналист, създател на фейсбук групата "Солидарна България" / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 257 (21 септ. 2013), с. 13.
По повод гражданските протести в страната
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253070308

БС 2013/9 Св 20
ХРИСТОВ, Минчо, 1962-
        Нужен е закон срещу спекулата / Минчо Христов ; Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 179 (18 септ. 2013), с. 8, 17.
Интервю с политолога и депутат от 40-то Народно събрание по повод началото на новия политически сезон и ситуация в страната
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252920292


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/9 Св 21
БЕК, Улрих, 1944-
        Ein anderes Europa / Улрих Бек. - Загл. на нем. ез. - Прев. от нем. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 11.
По повод парламентарните избори в Германия, 2013 г.
324(430)
COBISS.BG-ID 1253344996

БС 2013/9 Св 22
ГЮРОВА, Светломира
        Канцлерът на Европа : иска или не, Германия държи ключа към бъдещето на ЕС и мястото на България в него / Светломира Гюрова. - DGAP - Германски съвет по външна политика. - Съдържа и: Меркел няма мечти за Европа : интервю с анализатора от DGAP Йозеф Янинг / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 37 (21-27 септ. 2013), с. 8-12.
По повод парламентарните избори в Германия, 22 септември 2013 г.
324(430)
328(430)
COBISS.BG-ID 1255428580


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Общините с бежанци да ползват еврофондовете : помагаме на съседните страни на Сирия, за да не стигне вълната до Европа : интервю с българския еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева Вж Св 29

БС 2013/9 Св 23
ГЕОРГИЕВА, Светла
        Бежанците чукат на вратата, а властта се чуди какво да прави : прогнозите, че поне 10 хил. души ще поискат да останат у нас до края на годината, сварват институциите напълно неподготвени / Светлана Георгиева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 205 (3 септ. 2013), с. 9-10.
По повод засилващия се поток от бежанци към България вследствие на задълбочаването на конфликта в Сирия
325.25(497.2=927)
COBISS.BG-ID 1252516836

БС 2013/9 Св 24
РАДУЛОВ, Николай, 1956-
        Не смятам, че имаме физическата възможност да затворим границата : интервю с доц. д-р Николай Радулов, експерт по национална сигурност / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 225 (24 септ. 2013), с. 6-7.
По повод вълната от сирийски бежанци и евентуалните рискове, свързани с нея
325.25(047.53)
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253119972

БС 2013/9 Св 25
СТАМЕНКОВ, Радослав
        Миграционният натиск към България ще се засилва : интервю с Радослав Стаменков, ръководител на мисията на Международната организация по миграция в България / Румяна Кочанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4943 (12 септ. 2013), с. 14-15.
325.25(047.53)
COBISS.BG-ID 1252772580


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

АЛЕКСАНДРОВ, Лазар
        А къде е сирийската опозиция? Вж Св 11

БС 2013/9 Св 26
АНДРЕЕВ, Тодор Георгиев
        България е застрашена : американският проект "Великият Близък изток" е истинска опасност за нас / Тодор Андреев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 203 (2 септ. 2013), с. 9, 14.
327
COBISS.BG-ID 1252482276

БС 2013/9 Св 27
БОЯДЖИЕВ, Иван Стоянов, 1938-
        Злото на Ал Кайда ни дебне отвсякъде : интервю с експерта по сигурността и превенцията на тероризма Иван Бояджиев / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 226 (25 септ. 2013), с. 6-7.
327.88(047.53)
323.22(047.53)
COBISS.BG-ID 1253172964

БС 2013/9 Св 28
БУГАЙСКИ, Януш, 1954-
        Въздушни удари в Сирия може да засилят гражданската война : интервю с Януш Бугайски, американски анализатор / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 248 (12 септ. 2013), с. 13.
327.56(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252766180

БС 2013/9 Св 29
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Общините с бежанци да ползват еврофондовете : помагаме на съседните страни на Сирия, за да не стигне вълната до Европа : интервю с българския еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева / Красимира Темелкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7399 (4 септ. 2013), с. 15, 27.
По повод перспективата за военна операция в Сирия и засилващия се поток от бежанци към България
327.7:061.1ЕС(047.53)
325.25(497.2=927)
COBISS.BG-ID 1252552420

БС 2013/9 Св 30
ГОТЕВ, Горан Георгиев, 1934-
        Военен удар против Сирия е престъпление против човечеството : интервю / Горан Готев ; Венета Хинковска

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 176 (13 септ. 2013), с. 8, 17.
327.56(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252796900

БС 2013/9 Св 31
        КРИЗАТА в Сирия. - Прев. от фр. eз. от в. Le Monde (5 sept. 2013). - Съдържа: Трагиката на историята... / Цветан Тодоров. Разговор с Фредерик Гро

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 11.
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1253061860

БС 2013/9 Св 32
ЛЕ, Дък Лиу, 1955-
        2 септември е значима дата за виетнамския народ : целта ни е до средата на XXI век Виетнам да се превърне в съвременна индустриална страна със социалистическа ориентация : интервю с посланика на Социалистическа република Виетнам в София Ле Дък Лиу / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 203 (2 септ. 2013), с. 12.
327(597:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252483812

БС 2013/9 Св 33
МАРИН, Ангел Иванов, 1942-
        Видяхме и почувствахме възхода на Китай : делегация на Форум "България-Китай" взе участие в "Диалог за разбирателство и сътрудничество - 2013" / Ангел Марин ; интервюто взе Теофан Германов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 174 (11 септ. 2013), с. 12-13.
327(497.2:510)(047.53)
338(497.2:510)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252727524

БС 2013/9 Св 34
МАРТИНОВ, Любомир, 1990-
        Дипломацията - като по учебник, интервенцията - не съвсем / Любомир Мартинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 11.
Кризата в Сирия и реакцията на международната общност
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1253347044

НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        Европа ще остане разделена за Сирия : не виждам мястото на България в сценариите за удар по Асад : интервю с Ангел Найденов, министър на отбраната Вж Св 61

БС 2013/9 Св 35
НАЙДЕНОВ, Валери, 1947-
        Фурнаджийски лопати въртят света : откога САЩ станаха авиацията на "Ал Кайда"? / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 241 (4 септ. 2013), с. 11-12.
Конфликтът в Сирия и политиката на Великите сили
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1252556260

БС 2013/9 Св 36
СОТИРОВ, Васил С.
        Трета световна заради Сирия? ; Битката е не за правата вяра, а за газ... / Васил С. Сотиров. Новият цар в Кремъл извърши истински преврат : САЩ и Русия имат и общи интереси в Сирия ; Иран гради шиитска ос, Рияд - сунитска / Мохамед Халаф

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 257 (21 септ. 2013), с. 35-38.
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1253072868

БС 2013/9 Св 37
ТОМОВ, Тома, 1942-
        Принцът, който ще разруши Сирия / Тома Томов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 245 (9 септ. 2013), с. 13, 16.
Коментар по повод дипломатическите действия на саудитският принц Бандар бин Султан (наричан още Бандар Буш), актуален генерален секретар на Националния съвет за сигурност и ръководител на саудитската агенция за разузнаване, във връзка с конфликта в Сирия
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1252663012

БС 2013/9 Св 38
ХААН, Йоханес, 1957-
        Чести и резки смени на експерти не са от полза : с Йоханес Хаан, еврокомисар по регионалната политика, разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 261 (28 септ. 2013), с. 17.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1253338340

БС 2013/9 Св 39
ХАЛАФ, Мохамед, 1951-
        Отмъщението на Асад може да стигне Европа : САЩ и Русия са единодушни, че Дамаск не бива да попада в ръцете на ислямистите : интервю / Мохамед Халаф ; Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7404 (10 септ. 2013), с. 15.
По повод задълбочаването на кризата в Сирия и обсъждания военен удар срещу режима на Башар Асад
327.56(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252694500


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

ГЮРОВА, Светломира
        Канцлерът на Европа : иска или не, Германия държи ключа към бъдещето на ЕС и мястото на България в него Вж Св 22

БС 2013/9 Св 40
НИКОЛИЧ, Томислав, 1952-
        Сърбия гледа и на Изток, и на Запад : интервю със сръбския президент Томислав Николич / Ивета Стратиева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 256 (20 септ. 2013), с. 18.
328(497.11)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252999396

БС 2013/9 Св 41
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Хората да разпознаят в 100-те дни мерки, които са очаквали, и ще съм доволен : интервю с Пламен Орешарски, министър-председател / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 245 (9 септ. 2013), с. 13-14.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252655844

БС 2013/9 Св 42
ПЛЕВНЕЛИЕВ, Росен Асенов, 1964-
        Притеснява ме разделението на нацията ; Пет стъпки за изход от кризата : с президента Росен Плевнелиев разговаря Иван Михалев

В: Труд. - ISSN 1313-7719
Год. 78, бр. 259 (23 септ. 2013), с. 14-15.
Год. 78, бр. 260 (24 септ. 2013), с. 17.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253081060

БС 2013/9 Св 43
ПОПИВАНОВ, Борис Петров, 1981-
        Плевнелиев се дискредитира сам, задълбочава разделението : конфликтът между ГЕРБ и Реформаторския блок е предопределен : интервю с Борис Попиванов, политолог / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4936 (4 септ. 2013), с. 14-15.
По повод началото на новия политически сезон в България
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252551140

БС 2013/9 Св 44
ПОПОВА, Маргарита Стефанова, 1956-
        С президента оставаме тандем : интервю с Маргарита Попова, вицепрезидент на България / Наталия Малчева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7410 (16 септ. 2013), с. 13.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252859364

БС 2013/9 Св 45
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Няма изкупление за първородния грях : за сто дни кабинетът "Орешарски" се лута хаотично в опит да препакетира модела "Пеевски" / Илин Станев. - Съдържа и: Властта оправдава средствата : клиентела, задкулисие и страх от провал държат БСП на инат в управлението / Елена Старидолска. Няма агония, просто ситуацията се преекспонира : интервю с председателя на парламента Михаил Миков / Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 35 (6-13 септ. 2013), с. 8-13.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1255393764

БС 2013/9 Св 46
СТОТЕ
        100-те дни на правителството. - Съдържа: Управление под градушка / Кънчо Стойчев. Колкото по-дълъг живот, толкова по-силен рикошет / Боряна Димитрова. Някои искат преиграване на мача / Юрий Асланов. Евроизборите - тест за кабинета / Васил Тончев. Безсмислен "Сървайвър" / Даниел Смилов. Власт на инат / Мира Радева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 240 (3 септ. 2013), с. 16-17.
Оценки на водещи социолози и политолози на първите 100 дни на кабинета "Орешарски"
328.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1252522980


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/9 Св 47
АСЛАНОВ, Юрий Леонов, 1951-
        Протестите прекратиха хоризонта пред нови леви проекти : Реформаторският блок има потенциал дори да измести ДПС от позицията на балансьор : интервю със социолога Юрий Асланов / Венелина Ангелова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 210 (10 септ. 2013), с. 10.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252698596

БС 2013/9 Св 48
МЕСТАН, Лютви Ахмед, 1960-
        Приема ли протестът ГЕРБ за лице? : с лидера на ДПС Лютви Местан разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 249 (13 септ. 2013), с. 14-15.
329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1252794596

БС 2013/9 Св 49
СТАНЕВА, Марина
        Ще залезе ли "Златна зора" : гръцкото правителство най-после се задейства срещу неонацистката партия / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 38 (28 септ.-4 окт. 2013), с. 26-27.
329(495)
COBISS.BG-ID 1255438052

БС 2013/9 Св 50
ТОМОВ, Цветозар Томов, 1954-
        Търсим модела за ново управление : Цветозар Томов, социолог и член на Гражданския съвет на Реформаторския блок, пред в. "Банкеръ" / разговора води Слава Аначкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 37 (13-20 септ. 2013), с. 14.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253476836


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2013/9 Св 51
НЕЛБЕРГ, Анна, 1972-
        Срамно е полицаите да работят и частно : с Анна Нелберг, президент на Европейската конфедерация на полицейските синдикати, разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 261 (25 септ. 2013), с. 9.
331.105.5(497.2):351.74(047.53)
COBISS.BG-ID 1253175012


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2013/9 Св 52
ДАНЕВ, Божидар, 1939-
        Къде се разминават модерните млади и традиционната икономика / Божидар Данев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 253 (17 септ. 2013), с. 11-12.
Коментар на изпълнителния председател на Българската стопанска камара относно мерките на държавата да се справи с младежката безработица
331.56-053.81(497.2)
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1252896740


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2013/9 Св 53
ДАНОВ, Иван Евгени, 1957-
        ГЕРБ закъсняха с вота, вече работим : интервю с Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране / Биляна Веселинова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7414 (20 септ. 2013), с. 15.
По повод внесения от ГЕРБ вот на недоверие на кабинета "Орешарски" за провала на правителството в областта на инвестиционното проектиране
332.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252994020


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/9 Св 54
АЛЕКСАНДРОВ, Стоян Илиев, 1949-
        Обществен договор за 20-годишни реформи : интервю с финансиста Стоян Александров / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7418 (24 септ. 2013), с. 15.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253115876

БС 2013/9 Св 55
ПУНЧЕВА-Василева, Татяна
        Ръст без съдържание : българският капиталов пазар е сред най-порасналите от началото на годината, но това не означава, че е излекуван от хроничните си проблеми / Татяна Пунчева-Василева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 35 (6-13 септ. 2013), с. 25-27.
336.76(497.2)
COBISS.BG-ID 1255394788


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/9 Св 56
ГАНЕВ, Георги Йорданов, 1967-
        Бизнесът ни е сложил всичко на трупчета и чака : с макроикономиста Георги Ганев, член на гражданския съвет на Реформаторския блок, разговаря Христо Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 245 (9 септ. 2013), с. 14-15.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252663524

ДАНЕВ, Божидар, 1939-
        Къде се разминават модерните млади и традиционната икономика Вж Св 52

МАРИН, Ангел Иванов, 1942-
        Видяхме и почувствахме възхода на Китай : делегация на Форум "България-Китай" взе участие в "Диалог за разбирателство и сътрудничество - 2013" Вж Св 33

БС 2013/9 Св 57
МЕТОДИЕВ, Методи
        Два различни свята или прагматично сътрудничество : българското участие във форума в Далиен създаде богати нови контакти и обясни ясно правилата за инвестиции и бизнес у нас / Методи Методиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 220 (23 септ. 2013), с. 12-13.
По повод официалното посещение на българския министър-председател Пламен Орешарски в Китай и участието му на Световния икономически форум в китайския град Далиен
338(497.2:510)
COBISS.BG-ID 1253088484


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/9 Св 58
СЛАВОВ, Пламен Василев, 1961-
        В днешното общество има остър дефицит и на морал, и на вяра : при промените в Закона за вероизповеданията ще се ръководим от потребностите на обществото : интервю с Пламен Славов, председател на комисията по вероизповеданията и парламентарната етика и член на комисията по образование и наука в НС / Юлия Кулинска. - НС - Народно събрание

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 223 (26 септ. 2013), с. 11.
351:2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253213668

БС 2013/9 Св 59
ШЛОТЕРЕР, Ролф, 1953-
        БОРКОР изнервя някои кръгове в България : с Ролф Шлотерер, създателя на БОРКОР, разговаря Анна Заркова. - БОРКОР - Център за борба с корупцията

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 259 (23 септ. 2013), с. 18.
351.71(047.53)
COBISS.BG-ID 1253082340


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/9 Св 60
ЙОН Гнар, 1967-
        "Млади приятели, влезте в политиката, времето на НПО отмина..." : разговор с Йон Гнар, кмет на Рейкявик / Диана Иванова. - НПО - неправителствени организации

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 10.
352.071(491.1-25)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253120740


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/9 Св 61
НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        Европа ще остане разделена за Сирия : не виждам мястото на България в сценариите за удар по Асад : интервю с Ангел Найденов, министър на отбраната / Васил Шушков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7400 (5 септ. 2013), с. 15.
По повод перспективата за военна операция в Сирия и позицията на България
355.02(497.2)(047.53)
327.56(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252589284

РАДУЛОВ, Николай, 1956-
        Не смятам, че имаме физическата възможност да затворим границата : интервю с доц. д-р Николай Радулов, експерт по национална сигурност Вж Св 24


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

КОРТЕНСКА, Мирослава Стефанова
        Интелигентен растеж или провал Вж Св 1


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/9 Св 62
ВЪЛЧЕВ, Георги Александров, 1962-
        Образованието трябва да е приоритет на държавата : интервю с доц. Георги Вълчев, заместник-декан по учебната дейност в Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 228 (27 септ. 2013), с. 6-7.
По повод 125-ата годишнина от създаването на Софийския университет
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253248996

ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Академичните титли - пак на дневен ред : професорите от ВАК имат по-висок престиж от "игнатовските" Вж Св 2


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БС 2013/9 Св 63
МИХАЙЛОВА, Искра Димитрова, 1957-
        Проекти с пожарни за МВР може да подпалят програма "Околна среда" : има опасност да загубим 500 млн. лв., а харченето им да се тълкува като "държавна помощ" : интервю с Искра Михайлова, министър на околната среда и водите / Венета Начева. - МВР - Министерство на вътрешните работи

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 246 (10 септ. 2013), с. 13, 16.
502.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252689380


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2013/9 Св 64
МИЛАНОВ, Стоян Георгиев, 1969-
        Приемат ни за луди, че работим за 700 лв. : с доц. Стоян Миланов, национален консултант по спешна медицина и директор на "Пирогов", разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 240 (3 септ. 2013), с. 14-15.
614.2:355(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252518628

БС 2013/9 Св 65
        ХРОНИЧНО болна здравна система : стратегията на здравното министерство не дава надежда за по-добра медицинска услуга / Десислава Николова. - Съдържа: Изпълнителният директор на "Пирогов" доц. Стоян Миланов: Здравеопазването не е чист пазар. Председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров: Само пазарът ще реформира системата. Председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов: Трябва да се увеличат публичните средства

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 36 (14-20 септ. 2013), с. 8-13.
614.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1255407588


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/9 Св 66
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Само с Excel и съветска власт не става : какви са първите ефекти от четирите месеца реформи в енергетиката ; Кой, кой, кой в енергетиката : разместването на пластовете в най-големия икономически сектор на България започна с атаки срещу емблематични лица / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 38 (28 септ.-4 окт. 2013), с. 8-13.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1255437284


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2013/9 Св 67
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        НЕКадърно политическо управление : Националната електрическа компания се превърна в баластна цистерна, в която се изсипват проблеми или се изсмукват резерви / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 36 (14-20 септ. 2013), с. 18.
621.311.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1255426020


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2013/9 Св 68
ДАНАДЖЪ, Суни, 1985-
        "Кварт фест" - по-малкият брат на София диша : разговор със Суни Данаджъ, [изпълнителен директор на фондация "София диша"] / въпросите зададе Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 6.
7.091.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253059044

БС 2013/9 Св 69
НЕЙЧЕВА, Светлана, 1951-
        Гоблен на живота : Holland Festival 2013 / Светлана Нейчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 12.
Впечатления от Летния фестивал на изкуствата в Амстердам
7.091.4(492-25)
COBISS.BG-ID 1253347300


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2013/9 Св 70
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Конкурсът за площад "Света Неделя" / Павел Попов ; Градоустройствена кардиохирургия в сърцето на града... : разговор с арх. Христо Генчев, председател на журито в конкурса за архитектурно-художествено оформяне на пл. "Св. Неделя", в който участваха 27 проектантски екипа / Райна Ангелова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 6-7.
711.55(497.223)
COBISS.BG-ID 1252990948


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/9 Св 71
ДИМИТРОВА-Рачева, Пламена Василева
        Една от авангарда : живопис, графика, рисунки от Бистра Винарова - Б.М., Б.Д. / Пламена Димитрова-Рачева. - Б.М. - без място, Б.Д. - без дата

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 7.
По повод изложбата "Богатството на българските архиви. Изкуството на Бистра Винарова (1890-1977)", София, 23 юли-30 септ. 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1253109476

БС 2013/9 Св 72
ДРАГАНОВА-Щир, Диана
        Пътуване в света на "Невидимото" / Диана Драганова-Щир

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 2.
По повод едноименната мултимедийна и мултисензорна изложба на Алберто Стайков в Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство (САМСИ), 22 авг.-22 септ. 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1253257188

БС 2013/9 Св 73
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Живописта и действието : Антония Гюрковска, "Липса и компенсация", the fridge, 5-15 септ. 2013 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 3.
По повод изложбата на художничката, представена в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1252970212

БС 2013/9 Св 74
        "НЕЩО лично" на Павел Койчев. - Съдържа: Зад бара, на плажа / Георги Лозанов. Урок по съзерцание / Любен Генов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 2.
Слова, произнесени при откриване на едноименната изложба на художника, представена в София, 4-23 септ. 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1252966884

БС 2013/9 Св 75
ПЕТКОВА, Светла
        Форсираният избор / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 5.
По повод "Национални есенни изложби - Пловдив: Форсиране на избора", 1-30 септ. 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1253105636


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2013/9 Св 76
СИМЕОНОВ, Иван Стойков
        Някои иманяри знаят историята по-добре от музеите : интервю с д-р, инж. Иван Симеонов, нумизмат / Красимир Кръстьовски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 215 (17 септ. 2013), с. 11.
737.1.074(047.53)
COBISS.BG-ID 1252899556


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2013/9 Св 77
СТАЙКОВ, Антон, 1962-
        Деветото изкуство : Първа национална изложба на българския комикс 2013, Галерия на СБХ, 10-25 септ. 2013 / Антон Стайков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 5.
741.5(497.2):061.4
COBISS.BG-ID 1253264100


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/9 Св 78
ПЕТКОВА, Светла
        Важният "фон" на една епоха / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 2.
По повод изложбата "Забравените художници на България" от частната колекция на Александър Керезов, представена в София, 20-30 авг. 2013
75(497.2):061.4
COBISS.BG-ID 1253085924


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/9 Св 79
УЩАВАЛИЙСКИ, Николай
        Графиката като инструмент : Йордан Панков, "Replace", галерия "Аросита", 17-30 септ. 2013 / Николай Ущавалийски

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 2.
По повод едноименната графична изложба на художника, представена в София
763:061.4
COBISS.BG-ID 1253257956


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2013/9 Св 80
ГАДЖЕВА, Катерина Здравкова
        Фотографски форуми и техните проблеми / Катерина Гаджева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 2.
По повод "Месец на фотографията", организиран от Фотографска академия "Янка Кюркчиева" и "Европейски месец на фотографията", предложен от фондация "Easyart"
77.091.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1253087460


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/9 Св 81
ДОЧЕВА, Екатерина
        "Витолд беше истински джентълмен..." : Musikfest Berlin - I ; Танцът на диригента : Musikfest Berlin - II / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 8.
Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 9.
78.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1253002468


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/9 Св 82
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Александрова, 1956-
        Киновъртележка на Мострата : Венеция 2013 / Соня Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 6.
Впечатления от 70-ия международен кинофестивал
791.43.091.4(45)
COBISS.BG-ID 1253106404

БС 2013/9 Св 83
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Безкомпромисен фестивал : 13. Международен филмов фестивал T-Mobile Nowe Horizonty, Вроцлав, 18-28 юли 2013 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 12.
791.43.091.4(438)
COBISS.BG-ID 1253071844

БС 2013/9 Св 84
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Женски проекти : "Любовта е лудост" 2013 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 8.
Впечатления от едноименния XXI Международен филмов фестивал, Варна, 30 авг.-5 септ.
791.43.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1253268196

БС 2013/9 Св 85
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        73 г. от присъединяването на Южна Добруджа : "Към майката Отечество" - филм на Министерството на войната / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 37 (20 септ. 2013), с. 16-17.
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1253001444

БС 2013/9 Св 86
МАРКОВА, Олга Василева, 1942-
        Дългото отзвучаване на късата форма : на 36-ия гръцки и 19-ия международен фестивал на късометражното кино в Драма, [20-25 септември 2013 г.] / Олга Маркова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 224 (27 септ. 2013), с. 26.
791.43.091.4(495)
COBISS.BG-ID 1253252068

БС 2013/9 Св 87
ПЕЕВА, Адела, 1947-
        Имаме болезнена нужда от герои : "В търсене на Списаревски" не е само биографичен филм, а разрез на обществото ни : интервю с Адела Пеева, режисьор-документалист / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 37 (20 септ. 2013), с. 6.
По повод премиерата на филма й за пилота кап. Димитър Списаревски, загинал в защита на небето над София през 1943 г.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1253009124

БС 2013/9 Св 88
СВИРИДОВА, Александра Александровна, 1951-
        Небето на Юсов : Вадим Юсов (29.04.1929-23.08.2013) / Александра Свиридова ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 12.
По повод смъртта на руския кинооператор
791.44.071.5(470)(092)
92 Юсов, В.
COBISS.BG-ID 1253150948


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/9 Св 89
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        "Аз, Сизиф" или смисълът на изкачването / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 4.
По повод едноименния моноспектакъл на Христо Таков в Пловдивския куклен театър, режисьор Веселка Кунчева
792.97.09
COBISS.BG-ID 1253100516

БС 2013/9 Св 90
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        ДИВАДЛО'2013 - Пилзен: театрални диалози / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 8.
По повод 21-я Международен театрален фестивал "ДИВАДЛО", Пилзен, Чехия, 11-15 септ. 2013 г.
792.091.4(437.1)
COBISS.BG-ID 1253459172

БС 2013/9 Св 91
РАДЕВ, Стоян, 1971-
        Надявам се окултуряването на българското общество да не е закъсняло : интервю със Стоян Радев, режисьор / Димитър Стайков. - Достъпно също на: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId= 2306989


В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 255 (19 септ. 2013), с. 20.
792.2.071.2(047.53)
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252971236

БС 2013/9 Св 92
СЛАВЕЙКОВ, Йордан, 1976-
        Изкуството не може да бъде професия / Йордан Славейков, Димитър Димитров ; Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 35 (5 септ. 2013), с. 24.
Интервю с авторите-постановчици на пиесата "Паякът" по повод представянето й на New York International fringe festival, 2013
792.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252591588

БС 2013/9 Св 93
ТАГАРЕВА, Албена
        "Нора" сред Машините на фестивала MALTA / Албена Тагарева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 8.
Спектакълът "Нора", ("Куклен дом" от Хенрих Ибсен), на белгийската компания Tg STAN (Stop Thinking About Names), представен на фестивала MALTA в полския град Познан, 24 юни-20 юли 2013 г.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1253064932


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

ИВАНОВА, Елица П., 1981-
        Мускетар на духа : 80 години от рождението на [литературния преводач] Кръстан Дянков Вж Св 106


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2013/9 Св 94
БАЛАБАНОВА, Людмила Вертер, 1949-
        Реализъм и въображение в западната литературна традиция и хайку / Людмила Балабанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 12-13.
820/899.09
COBISS.BG-ID 1253471204

БС 2013/9 Св 95
НИКОЛОВА, Антоанета Николова, 1961-
        Не-въображението в хайку / Антоанета Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 11.
820/899-193.09
COBISS.BG-ID 1253467876


839.59 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 96
АНДРИ Снер Магнасон, 1973-
        "Можем да действаме и тогава, когато няма решения" : разговор с [исландския писател] Андри Магнасон / Диана Иванова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 30 (20 септ. 2013), с. 11.
По повод книгата му "Dreamland: A Self-Help Manual for a Frightened Nation", публикувана на ислански език през 2006 г.
839.59(047.53)
COBISS.BG-ID 1253129700


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 97
СТИРБ, Корина
        Би могла да затвориш очи и да се престориш... : стихотворение / Корина Стирб ; прев. от рум. Нели Кирова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 14.
859.0-1
COBISS.BG-ID 1254125028


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 98
ЗАМШЕВ, Максим Адолфович, 1942-
        Прилежно пълзят тия сухи слова... : стихотворение / Максим Замшев ; прев. от рус. Иван Есенски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 14.
882-1
COBISS.BG-ID 1254129636


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 99
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        За да не станем биомаса : разговор с [украинския писател] Юрий Андрухович / Силвия Чолева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 29 (13 септ. 2013), с. 9.
883(047.53)
COBISS.BG-ID 1253004260


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 100
ПЕНЧЕВ, Владимир Георгиев, 1957-
        Пражката пролет между редовете : разговор с доц. Владимир Пенчев по повод посветения на Ян Палах роман "Слънце в зенита" от Ленка Прохазкова (ИК Парадокс, 2013) / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 6.
885.0(047.53)
COBISS.BG-ID 1253264868


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 101
РИСТИЧ, Бранко, 1961-
        Из "Молитва за Косово" : стихотворение / Бранко Ристич ; прев. [от сръб.] Ели Видева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 15.
886.1-1
COBISS.BG-ID 1254135012


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 102
ЦВЕТКОСКИ, Бранко, 1954-
        Завой : стихотворение / Бранко Цветкоски ; прев. [от макед.] Петър Караангов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 15.
886.6-1
COBISS.BG-ID 1254136548


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 103
АЛИПИЕВА, Антоанета Петрова, 1956-
        Смиреният и самотният : Ивайло Иванов - опит за портрет [на писателя] / Антоанета Алипиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 4.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1252973284

БС 2013/9 Св 104
ВЕШИМ, Михаил Георгиев, 1960-
        България страда от липса на авторитети : интервю с Михаил Вешим, писател / Людмила Габровска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4933 (1 септ. 2013), с. 11.
По повод новата му книга "Руският съсед", София, Сиела, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252495588

БС 2013/9 Св 105
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Версията "Левчев" / Пламен Дойнов. - Изказване на Любомир Левчев : на срещата на отдел "Изкуство и култура" на ЦК на БКП с ръководствата на творческите съюзи, главните редактори на вестниците, БТА, радиото и др. (4 април 1962)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 9-11.
Хроника на "литературните скандали" от 1962/1963 г. и вплетената в тях биографична траектория на литературната личност Любомир Левчев
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1253102308

БС 2013/9 Св 106
ИВАНОВА, Елица П., 1981-
        Мускетар на духа : 80 години от рождението на [литературния преводач] Кръстан Дянков / Елица П. Иванова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 7.
886.7(092)
82.03(497.2)(092)
92 Дянков, К.
COBISS.BG-ID 1253266660

БС 2013/9 Св 107
НИКОЛОВ, Георги Николов, 1956-
        Прах сме по дрехата вечна на времето... / Георги Н. Николов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 12.
По повод кн. на Петър Андасаров "Когато сенките се удължават", София, ИК "Захарий Стоянов", 2012
886.7.09
COBISS.BG-ID 1254098148

БС 2013/9 Св 108
РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        "Сиротна песен" - екзистенциалното "Nevermore" на Дебелянов : между "Епилог" на П. Р. Славейков и "Предсмъртно" на Н. Вапцаров / Иван Радев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 14-15.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1253108964

БС 2013/9 Св 109
РУСКОВ, Милен Костов, 1966-
        Всяко следващо поколение размества скалата на ценностите : искам да напиша книга, чието действие да е съсредоточено върху случващото се в България през 20-те години на миналия век : интервю с Милен Русков, писател / Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 223 (21 септ. 2013), с. 18.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1253077732

БС 2013/9 Св 110
ХИНРИХС, Ян Паул, 1956-
        Елисавета Багряна, Николай Кънчев и дъщерята на Атанас Далчев : спомен от литературния живот в България през 80-те години / Ян Паул Хинрихс ; прев. от англ. Юлиан Жилиев. - От архива на Елисавета Багряна : чернова на писмо до Благоевския районен народен съвет (19.11.1962) : чернова на писмо до Тодор Живков (10.03.1983)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 12-13.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1253105892


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/9 Св 111
АСЕНОВ, Воймир, 1939-2013
        И носиш цялата вселена в свойте мисли... : стихотворения / Воймир Асенов. - Съдържа: Рапсодия Струма ; Длан ; Глухарче ; Заръка ; Писмо

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1254117860

БС 2013/9 Св 112
АТАСОЙ, Ахмет Емин, 1944-
        Огнена книга : стихотворение / Ахмет Емин Атасой

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1254131172

БС 2013/9 Св 113
ГЕЧЕВ, Стефан Албертов, 1911-2000
        Другият кораб : [стихотворение] / Стефан Гечев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252965604

БС 2013/9 Св 114
        ПАМЕТ за Малина : [стихотворения]. - Съдържа: Каквото чаках от живота / Антоанета Богоева. Малина Томова / Таньо Клисуров. За Малина / Марин Георгиев. Събиране / Рада Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 28 (18-24 септ. 2013), с. 16.
В памет на поетесата Малина Томова (1950-2011)
886.7-1
COBISS.BG-ID 1253129444

БС 2013/9 Св 115
ПРАНГОВ, Благо Иванов, 1933-
        Пътека ; Саморасляк ; Висоти ; Преди да дойде зимата ; Надалеч от себе си : [стихотворения] / Благо Прангов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 207 (6-7 септ. 2013), с. 25.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252649700

БС 2013/9 Св 116
СИЛЯНОВ, Едуард
        [Хайку] / Едуард Силянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 13.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1253472740

БС 2013/9 Св 117
ШОПКИН, Матей Любенов, 1938-
        Седемдесет и пета есен ; Сестра на вечността ; Към Дунавската равнина ; Олтар ; Божий проглас ; Попътни строфи ; Страх ; Кратък размисъл ; Фрагмент ; Шепотом ; Есенен промисъл ; Попътни строфи II ; Към себе си : стихотворения / Матей Шопкин

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 225 (28-29 септ. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1253334756


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/9 Св 118
АНДРЕЕВ, Андрей Георгиев, 1943-
        Пояси на студа и топлината : разказ / Андрей Андреев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 15 (19 септ. 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254095332

БС 2013/9 Св 119
ГОРЕТОВА, Елица, 1983-
        Касата : разказ / Елица Горетова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 213 (14-15 септ. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252847076

БС 2013/9 Св 120
КУНЧЕВ, Божидар Богомилов, 1948-
        Бележки през септември : [проза] / Божидар Кунчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 15-16.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1253476068

БС 2013/9 Св 121
ПИДОВ, Любомир Георгиев, 1952-
        Набори : разказ / Любомир Пидов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 207 (6-7 септ. 2013), с. 25.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252649956

БС 2013/9 Св 122
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Омуртаг и синове : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 211 (7 септ. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252653796

БС 2013/9 Св 123
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Симпатиите на Борис : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 229 (28 септ. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1253336548

БС 2013/9 Св 124
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Страданието на Пресиян : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 223 (21 септ. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1253076452


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2013/9 Св 125
НИКОЛОВ, Николай
        Нашата Свобода. Фрагменти : [проза] / Николай Николов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 7, 14.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1253450212

БС 2013/9 Св 126
РАДЕВ, Коста Христов, 1946-
        Сляпата Европа : [есе] / Коста Радев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 3.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1253327076

БС 2013/9 Св 127
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        И все пак красотата... : [есе] / Иван Сухиванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 5.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1253372388


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/9 Св 128
КОБАЯШИ, Исса, 1763-1827
        [Хайку] / Кобаяши Исса ; прев. от англ. Едвин Сугарев. - По преводите от японски на английски език на проф. Дейвид Ланю

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 10.
895.6-193
COBISS.BG-ID 1253464036

БС 2013/9 Св 129
ЛАНЮ, Дейвид Джерард, 1954-
        Животните и шинто в хайку стихотворенията на Исса / Дейвид Ланю ; прев. [от англ.] Людмила Балабанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 29 (25 септ.-1 окт. 2013), с. 9-10.
895.6-193.09
COBISS.BG-ID 1253462244


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        Човекът, що даде фаталния знак : 170 години от рождението на Георги Бенковски Вж Св 134

ИВАНОВА, Елица П., 1981-
        Мускетар на духа : 80 години от рождението на [литературния преводач] Кръстан Дянков Вж Св 106

СВИРИДОВА, Александра Александровна, 1951-
        Небето на Юсов : Вадим Юсов (29.04.1929-23.08.2013) Вж Св 88


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/9 Св 130
ИВАНОВ, Мартин Иванов, 1970-
        Как се пази миналото на България : разговор с Мартин Иванов [за Държавна агенция "Архиви"] / Копринка Червенкова, Марин Бодаков, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 31 (27 септ. 2013), с. 10, 11.
930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253339108

БС 2013/9 Св 131
КОМИТСКИ, Иван, 1959-
        Трябва да разкрием архива на държавните фирми отпреди приватизацията : интервю с Иван Комитски, председател на Държавна агенция "Архиви" / Виктор Иванов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 240 (3 септ. 2013), с. 13.
930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252515044


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2013/9 Св 132
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Чърчил ни дава на Сталин за наказание : вместо да лавираме, все залагаме на губещата Велика сила : интервю с историка Георги Марков / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7403 (9 септ. 2013), с. 10, 17.
949.72(047.53)
COBISS.BG-ID 1252658148

БС 2013/9 Св 133
МИТЕВ, Пламен Димитров, 1956-
        Политиците поддържат омразата в обществото : днес сме по-разединени, отколкото по времето на Съединението : интервю с проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет в СУ "Св. Климент Охридски" / Стоян Илков. - СУ - Софийски университет

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 243 (6 септ. 2013), с. 13.
По повод 128 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия
949.72(047.53)
COBISS.BG-ID 1252652260


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/9 Св 134
ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        Човекът, що даде фаталния знак : 170 години от рождението на Георги Бенковски / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 36 (13 септ. 2013), с. 16-17.
949.72.042.22(092)
92 Бенковски, Г.
COBISS.BG-ID 1252797924


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2013/9 Св 135
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Народният съд ни изкара най-големите фашисти : трибуналът издава 2730 смъртни присъди. В Нюрнберг подписват само 12 / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 247 (11 септ. 2013), с. 19.
949.72.062
COBISS.BG-ID 1252724964


98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА

АЛАДЖОВ, Иван, 1969-
        Другият 11 септември : през 1973 г. метежниците на ген. Пиночет, подкрепяни от САЩ, извършиха кървав преврат срещу демократично избрания президент на Чили Салвадор Алиенде Вж Св 10

КЪДРИНОВА, Къдринка Величкова, 1958-
        След 40 години Чили отново е по пътя на Алиенде Вж Св 13

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 240 (2013) Св 131
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 241 (2013) Св 35
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 243 (2013) Св 133
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 245 (2013) Св 41
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 246 (2013) Св 63
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 247 (2013) Св 135
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 248 (2013) Св 28
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 250 (2013) Св 7
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 253 (2013) Св 52
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 254 (2013) Св 15
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 255 (2013) Св 91
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 257 (2013) Св 19, Св 36
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 38 (2013) Св 3
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 37 (2013) Св 50
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 35 (2013) Св 92
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 36 (2013) Св 134
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 37 (2013) Св 85, Св 87
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 203 (2013) Св 26, Св 32
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 204 (2013) Св 2
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 205 (2013) Св 5
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 207 (2013) Св 115, Св 121
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 209 (2013) Св 10
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 213 (2013) Св 119
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 215 (2013) Св 76
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 220 (2013) Св 12, Св 57
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 223 (2013) Св 58
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 224 (2013) Св 86
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 225 (2013) Св 117
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 174 (2013) Св 13, Св 33
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 176 (2013) Св 30
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 179 (2013) Св 20
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 35 (2013) Св 45, Св 55
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 36 (2013) Св 8, Св 65, Св 67
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 37 (2013) Св 16, Св 22
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 38 (2013) Св 49, Св 66
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 29, Год. 57, бр. 30 (2013) Св 81
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 29 (2013) Св 9, Св 31, Св 70, Св 73, Св 74, Св 83, Св 99
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 30 (2013) Св 11, Св 60, Св 71, Св 75, Св 78, Св 80, Св 82, Св 88, Св 89, Св 96
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 31 (2013) Св 4, Св 21, Св 34, Св 69, Св 72, Св 77, Св 79, Св 84, Св 100, Св 106, Св 130
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 28 (2013) Св 68, Св 93, Св 103, Св 105, Св 108, Св 110, Св 113, Св 114
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 29 (2013) Св 14, Св 17, Св 90, Св 94, Св 95, Св 116, Св 120, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4933 (2013) Св 104
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4936 (2013) Св 43
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4943 (2013) Св 25
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 211 (2013) Св 122
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 223 (2013) Св 109, Св 124
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 225 (2013) Св 24
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 226 (2013) Св 27
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 228 (2013) Св 62
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 229 (2013) Св 123
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 205 (2013) Св 23
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 210 (2013) Св 47
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 15 (2013) Св 97, Св 98, Св 101, Св 102, Св 107, Св 111, Св 112, Св 118
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7399 (2013) Св 29
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7400 (2013) Св 61
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7403 (2013) Св 132
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7404 (2013) Св 39
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7410 (2013) Св 44
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7411 (2013) Св 6
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7414 (2013) Св 53
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7418 (2013) Св 54
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7422 (2013) Св 18
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 240 (2013) Св 46, Св 64
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 242 (2013) Св 1
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 245 (2013) Св 37, Св 56
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 249 (2013) Св 48
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 256 (2013) Св 40
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 259, Год. 78, бр. 260 (2013) Св 42
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 259 (2013) Св 59
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 261 (2013) Св 38, Св 51

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аладжов, Иван, 1969- (автор) Св 10
Александров, Лазар (автор) Св 11
Александров, Стоян Илиев, 1949- (интервюирано лице) Св 54
Александрова, Рада, 1943- (автор) Св 114
Александрова, Соня Александрова, 1956- (автор) Св 82
Алипиева, Антоанета Петрова, 1956- (автор) Св 103
Аначкова, Слава (интервюиращо лице) Св 50
Ангелова, Венелина (интервюиращо лице) Св 47
Ангелова, Райна (интервюиращо лице) Св 70
Андреев, Андрей Георгиев, 1943- (автор) Св 118
Андреев, Тодор Георгиев (автор) Св 26
Андри Снер Магнасон, 1973- (интервюирано лице) Св 96
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (интервюирано лице) Св 99
Антонова, Весислава (интервюиращо лице) Св 8
Асенов, Воймир, 1939-2013 (автор) Св 111
Асланов, Юрий Леонов, 1951- (автор) Св 46
Асланов, Юрий Леонов, 1951- (интервюирано лице) Св 47
Атасой, Ахмет Емин, 1944- (автор) Св 112
 
Б

Багряна, Елисавета, 1893-1991 (автор на съпроводителен материал) Св 110
Байчев, Райко Павлов, 1987- (интервюиращо лице) Св 18
Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (автор) Св 94
Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (преводач) Св 129
Бек, Улрих, 1944- (автор) Св 21
Богоева, Антоанета Евтимова, 1947- (автор) Св 114
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 100, Св 130
Бояджиев, Иван Стоянов, 1938- (интервюирано лице) Св 27
Бугайски, Януш, 1954- (интервюирано лице) Св 28
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 9, Св 130
 
В

Венчев, Иван (интервюиращо лице) Св 109
Веселинова, Биляна (интервюиращо лице) Св 53
Вешим, Михаил Георгиев, 1960- (интервюирано лице) Св 104
Видева, Ели Стоянова, 1955- (преводач) Св 101
Вълчев, Георги Александров, 1962- (интервюирано лице) Св 62
 
Г

Габровска, Людмила (интервюиращо лице) Св 104
Гаджева, Катерина Здравкова (автор) Св 80
Гайдаров, Иван (интервюиращо лице) Св 20
Ганев, Георги Йорданов, 1967- (интервюирано лице) Св 56
Генов, Любен, 1966- (автор) Св 74
Генчев, Христо Христов, 1934- (интервюирано лице) Св 70
Георгиев, Марин, 1946- (автор) Св 114
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 29
Георгиева, Светла (автор) Св 23
Германов, Теофан (интервюиращо лице) Св 33
Гечев, Стефан Албертов, 1911-2000 (автор) Св 113
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 15, Св 19
Горетова, Елица, 1983- (автор) Св 119
Готев, Горан Георгиев, 1934- (интервюирано лице) Св 30
Григоров, Михаил, 1951- (автор) Св 134
Гро, Фредерик, 1965- (интервюирано лице) Св 31
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 24
Гюрова, Светломира (автор, интервюиращо лице) Св 22
 
Д

Данаджъ, Суни, 1985- (интервюирано лице) Св 68
Данев, Божидар, 1939- (интервюирано лице) Св 52
Данов, Иван Евгени, 1957- (интервюирано лице) Св 53
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 41
Димитров, Димитър Иванов, 1978- (интервюирано лице) Св 92
Димитров, Пламен Луков (интервюирано лице) Св 7
Димитрова, Алексения, 1963- (интервюиращо лице) Св 28
Димитрова, Боряна Иванова (автор) Св 46
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 83, Св 84
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 88
Димитрова, Елица Куздова, 1979- (интервюирано лице) Св 5
Димитрова-Рачева, Пламена Василева (автор) Св 71
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 105
Дочева, Екатерина (автор) Св 81
Драганова-Щир, Диана (автор) Св 72
 
Е

Есенски, Иван Стоянов, 1949- (преводач) Св 98
 
Ж

Жилиев, Юлиан Стефанов (преводач) Св 110
 
З

Замшев, Максим Адолфович, 1942- (автор) Св 98
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 51, Св 59
 
И

Иванов, Виктор (интервюиращо лице) Св 131
Иванов, Мартин Иванов, 1970- (интервюирано лице) Св 130
Иванов, Петър Иванов, 1946- (интервюирано лице) Св 6
Иванова, Диана Иванова, 1968- (интервюиращо лице) Св 96
Иванова, Диана Иванова (интервюиращо лице) Св 60
Иванова, Елица П., 1981- (автор) Св 106
Илиева, Зорница (автор) Св 12
Илков, Стоян (интервюиращо лице) Св 133
 
Й

Йон Гнар, 1967- (интервюирано лице) Св 60
Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 62
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 6, Св 39
Йорданова, Люба (съставител) Св 16
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 43
Йотов, Деян, 1974- (интервюиращо лице) Св 38
Йотов, Стилиян Йотов, 1960- (интервюирано лице) Св 8
 
К

Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 89
Калчева, Галина (интервюиращо лице) Св 68
Караангов, Петър Киров, 1931- (преводач) Св 102
Кацаров, Стойчо Тодоров, 1964- (автор) Св 65
Кирова, Нели (преводач) Св 97
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (автор) Св 114
Кобаяши, Исса, 1763-1827 (автор) Св 128
Комитски, Иван, 1959- (интервюирано лице) Св 131
Кортенска, Мирослава Стефанова (автор) Св 1
Кочанова, Румяна (интервюиращо лице) Св 25
Кралева, Емилия Иванова, 1964- (интервюирано лице) Св 3
Кръстев, Иван, 1965- (интервюирано лице) Св 9
Кръстьовски, Красимир (интервюиращо лице) Св 76
Кулинска, Юлия (интервюиращо лице) Св 58
Кунчев, Божидар Богомилов, 1948- (автор) Св 120
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 73
Къдринова, Къдринка Величкова, 1958- (автор) Св 13
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 85
 
Л

Ланю, Дейвид Джерард, 1954- (автор) Св 129
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (автор) Св 14
Ле, Дък Лиу, 1955- (интервюирано лице) Св 32
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935- (автор на съпроводителен материал) Св 105
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 74
 
М

Малчева, Наталия (интервюиращо лице) Св 44
Марин, Ангел Иванов, 1942- (интервюирано лице) Св 33
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 132
Маркова, Олга Василева, 1942- (автор) Св 86
Мартинов, Любомир, 1990- (автор) Св 34
Местан, Лютви Ахмед, 1960- (интервюирано лице) Св 48
Методиев, Методи (автор) Св 57
Миков, Михаил Райков, 1960- (интервюирано лице) Св 45
Миланов, Стоян Георгиев, 1969- (автор) Св 65
Миланов, Стоян Георгиев, 1969- (интервюирано лице) Св 64
Митев, Пламен Димитров, 1956- (интервюирано лице) Св 133
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 15
Михайлова, Искра Димитрова, 1957- (интервюирано лице) Св 63
Михалев, Иван (интервюиращо лице) Св 42
 
Н

Найденов, Ангел Петров, 1958- (интервюирано лице) Св 61
Найденов, Валери, 1947- (автор) Св 35
Начева, Венета (интервюиращо лице) Св 63
Нейчева, Светлана, 1951- (автор) Св 69
Нелберг, Анна, 1972- (интервюирано лице) Св 51
Николаева, Любомира (интервюиращо лице) Св 7
Николич, Томислав, 1952- (интервюирано лице) Св 40
Николов, Георги Николов, 1956- (автор) Св 107
Николов, Йово (съставител) Св 16
Николов, Йово (интервюиращо лице) Св 45
Николов, Николай (автор) Св 125
Николов, Христо (интервюиращо лице) Св 56
Николова, Антоанета Николова, 1961- (автор) Св 95
Николова, Десислава (автор) Св 65
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 90
 
О

Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 41
 
П

Пандин, Станислав Петров (интервюиращо лице) Св 3
Пеева, Адела, 1947- (интервюирано лице) Св 87
Пенчев, Владимир Георгиев, 1957- (интервюирано лице) Св 100
Петкова, Светла (автор) Св 75, Св 78
Пидов, Любомир Георгиев, 1952- (автор) Св 121
Плевнелиев, Росен Асенов, 1964- (интервюирано лице) Св 42
Попиванов, Борис Петров, 1981- (интервюирано лице) Св 43
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 70
Попова, Маргарита Стефанова, 1956- (интервюирано лице) Св 44
Прангов, Благо Иванов, 1933- (автор) Св 115
Пунчева-Василева, Татяна (автор) Св 55
 
Р

Радев, Иван Николов, 1943- (автор) Св 108
Радев, Коста Христов, 1946- (автор) Св 126
Радев, Стоян, 1971- (интервюирано лице) Св 91
Радулов, Николай, 1956- (интервюирано лице) Св 24
Райчинов, Цветан Траянов, 1958- (автор) Св 65
Ристич, Бранко, 1961- (автор) Св 101
Русков, Милен Костов, 1966- (интервюирано лице) Св 109
 
С

Свиридова, Александра Александровна, 1951- (автор) Св 88
Силянов, Едуард (автор) Св 116
Симеонов, Иван Стойков (интервюирано лице) Св 76
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 32
Славейков, Йордан, 1976- (интервюирано лице) Св 92
Славов, Пламен Василев, 1961- (интервюирано лице) Св 58
Смилов, Даниел Михайлов, 1970- (автор) Св 46
Сотиров, Васил С. (автор) Св 36
Стайков, Антон, 1962- (автор) Св 77
Стайков, Димитър Антонов, 1943- (интервюиращо лице) Св 91
Стаменков, Радослав (интервюирано лице) Св 25
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 45, Св 66, Св 67
Станева, Марина (автор) Св 49
Старидолска, Елена (автор) Св 16, Св 45
Стирб, Корина (автор) Св 97
Стоилова, Зорница (автор) Св 16
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 54
Стойчев, Кънчо Марков, 1960- (автор) Св 46
Стратиева, Ивета (интервюиращо лице) Св 40
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 17
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (преводач) Св 128
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Св 127
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 132
 
Т

Тагарева, Албена (автор) Св 93
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 135
Темелкова, Красимира (интервюиращо лице) Св 29
Тенчева, Диана (интервюиращо лице) Св 64
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 122, Св 123, Св 124
Тодоров, Цветан, 1939- (автор) Св 31
Томов, Тома, 1942- (автор) Св 37
Томов, Цветозар Томов, 1954- (интервюирано лице) Св 50
Тончев, Васил Йорданов, 1955- (автор) Св 46
Трад, Руслан, 1987- (интервюирано лице) Св 18
 
У

Ущавалийски, Николай (автор) Св 79
 
Х

Хаан, Йоханес, 1957- (интервюирано лице) Св 38
Халаф, Мохамед, 1951- (автор) Св 36
Халаф, Мохамед, 1951- (интервюирано лице) Св 39
Халачев, Любомир Тодоров, 1950- (автор) Св 4
Хинковска, Венета (интервюиращо лице) Св 30
Хинрихс, Ян Паул, 1956- (автор) Св 110
Христов, Иво, 1970- (интервюирано лице) Св 19
Христов, Минчо, 1962- (интервюирано лице) Св 20
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 2
 
Ц

Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 48
Цветкоски, Бранко, 1954- (автор) Св 102
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 87, Св 92
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 130
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 27
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 99
 
Ш

Шлотерер, Ролф, 1953- (интервюирано лице) Св 59
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (автор) Св 117
Шушков, Васил (интервюиращо лице) Св 61
 
Я

Янинг, Йозеф (интервюирано лице) Св 22
Янова, Мирослава Радева, 1958- (автор) Св 46
 
G

Gečev, Stefan Albertov, 1911-2000 вж Гечев, Стефан Албертов, 1911-2000


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

А къде е сирийската опозиция? Св 11
"Аз, Сизиф" или смисълът на изкачването Св 89
Академичните титли - пак на дневен ред Св 2
 
Б

Бежанците чукат на вратата, а властта се чуди какво да прави Св 23
Безкомпромисен фестивал Св 83
Бележки през септември Св 120
Би могла да затвориш очи и да се престориш... Св 97
Бизнесът ни е сложил всичко на трупчета и чака Св 56
Битката е не за правата вяра, а за газ... Св 36
Божий проглас Св 117
БОРКОР изнервя някои кръгове в България Св 59
Броим до 100 и продължаваме... Св 16
България е застрашена Св 26
България страда от липса на авторитети Св 104
Българското население ще продължи да намалява Св 5
 
В

В днешното общество има остър дефицит и на морал, и на вяра Св 58
Важният "фон" на една епоха Св 78
Версията "Левчев" Св 105
Видяхме и почувствахме възхода на Китай Св 33
Висоти Св 115
"Витолд беше истински джентълмен..." Св 81
Военен удар против Сирия е престъпление против човечеството Св 30
Всяко следващо поколение размества скалата на ценностите Св 109
[Втори] 2 септември е значима дата за виетнамския народ Св 32
Въздушни удари в Сирия може да засилят гражданската война Св 28
 
Г

ГЕРБ закъсняха с вота, вече работим Св 53
Гоблен на живота Св 69
Градоустройствена кардиохирургия в сърцето на града... Св 70
Графиката като инструмент Св 79
 
Д

Два различни свята или прагматично сътрудничество Св 57
Деветото изкуство Св 77
ДИВАДЛО'2013 - Пилзен: театрални диалози Св 90
Дипломацията - като по учебник, интервенцията - не съвсем Св 34
Другият 11 септември Св 10
Другият кораб Св 113
Дългото отзвучаване на късата форма Св 86
 
Е

Европа ще остане разделена за Сирия Св 61
Една от авангарда Св 71
Елисавета Багряна, Николай Кънчев и дъщерята на Атанас Далчев Св 110
Есенен промисъл Св 117
 
Ж

Женски проекти Св 84
Живописта и действието Св 73
Животните и шинто в хайку стихотворенията на Исса Св 129
 
З

За да не станем биомаса Св 99
Завой Св 102
Злото на Ал Кайда ни дебне отвсякъде Св 27
 
И

И все пак красотата... Св 127
И носиш цялата вселена в свойте мисли... Св 111
И след протестите ни чака фалшива реалност Св 7
Из "Молитва за Косово" Св 101
Изкуството не може да бъде професия Св 92
Имаме болезнена нужда от герои Св 87
Интелигентен растеж или провал Св 1
Иран гради шиитска ос, Рияд - сунитска Св 36
 
К

Как се пази миналото на България Св 130
Канцлерът на Европа Св 22
Капанът на съмнението Св 9
Касата Св 119
"Кварт фест" - по-малкият брат на София диша Св 68
Киновъртележка на Мострата Св 82
Кой, кой, кой в енергетиката Св 66
Конкурсът за площад "Света Неделя" Св 70
Кратък размисъл Св 117
Крачка назад за политическия ислям? Св 12
Кризата в Сирия Св 31
Къде се разминават модерните млади и традиционната икономика Св 52
Към Дунавската равнина Св 117
Към себе си Св 117
 
М

Медиите се поучиха от протестите за разлика от политиците Св 8
Миграционният натиск към България ще се засилва Св 25
"Млади приятели, влезте в политиката, времето на НПО отмина..." Св 60
"Можем да действаме и тогава, когато няма решения" Св 96
Мускетар на духа Св 106
 
Н

Набори Св 121
Надалеч от себе си Св 115
Надявам се окултуряването на българското общество да не е закъсняло Св 91
Народният съд ни изкара най-големите фашисти Св 135
Нашата Свобода. Фрагменти Св 125
Не смятам, че имаме физическата възможност да затворим границата Св 24
Не-въображението в хайку Св 95
Небето на Юсов Св 88
НЕКадърно политическо управление Св 67
"Нещо лично" на Павел Койчев Св 74
"Нора" сред Машините на фестивала MALTA Св 93
Нужен е закон срещу спекулата Св 20
Някои иманяри знаят историята по-добре от музеите Св 76
Няма изкупление за първородния грях Св 45
 
О

Образованието трябва да е приоритет на държавата Св 62
Обществен договор за 20-годишни реформи Св 54
Общините с бежанци да ползват еврофондовете Св 29
Огнена книга Св 112
Олтар Св 117
Омуртаг и синове Св 122
Отмъщението на Асад може да стигне Европа Св 39
 
П

Памет за Малина Св 114
Пет стъпки за изход от кризата Св 42
Плевнелиев се дискредитира сам, задълбочава разделението Св 43
Политиците поддържат омразата в обществото Св 133
Попътни строфи Св 117
Попътни строфи II Св 117
Пояси на студа и топлината Св 118
Пражката пролет между редовете Св 100
Прах сме по дрехата вечна на времето... Св 107
Преди да дойде зимата Св 115
Приема ли протестът ГЕРБ за лице? Св 48
Приемат ни за луди, че работим за 700 лв. Св 64
Прилежно пълзят тия сухи слова... Св 98
Принцът, който ще разруши Сирия Св 37
Притеснява ме разделението на нацията Св 42
Проекти с пожарни за МВР може да подпалят програма "Околна среда" Св 63
Протестите прекратиха хоризонта пред нови леви проекти Св 47
Пътека Св 115
Пътуване в света на "Невидимото" Св 72
 
Р

Реализъм и въображение в западната литературна традиция и хайку Св 94
Ръст без съдържание Св 55
 
С

С президента оставаме тандем Св 44
Само с Excel и съветска власт не става Св 66
Саморасляк Св 115
Седемдесет и пета есен Св 117
[Седемдесет и три] 73 г. от присъединяването на Южна Добруджа Св 85
Сестра на вечността Св 117
Симпатиите на Борис Св 123
"Сиротна песен" - екзистенциалното "Nevermore" на Дебелянов Св 108
След 40 години Чили отново е по пътя на Алиенде Св 13
Сляпата Европа Св 126
Смиреният и самотният Св 103
София изсмуква цяла България Св 6
Спонтанният протест срещу олигархията премина в кич Св 19
Срамно е полицаите да работят и частно Св 51
[Стоте] 100-те дни на правителството Св 46
Страданието на Пресиян Св 124
Страх Св 117
Сърбия гледа и на Изток, и на Запад Св 40
 
Т

Танцът на диригента Св 81
Те пак са тук и пак предават България Св 17
Трета световна заради Сирия? Св 36
Три армии се бият в Сирия Св 18
Трябва да разкрием архива на държавните фирми отпреди приватизацията Св 131
Търсим модела за ново управление Св 50
 
У

Учителите ни работят активно за съхраняване на българската идентичност Св 3
 
Ф

Форсираният избор Св 75
Фотографски форуми и техните проблеми Св 80
Фрагмент Св 117
Фурнаджийски лопати въртят света Св 35


[Хайку] Св 116, Св 128
Хората да разпознаят в 100-те дни мерки, които са очаквали, и ще съм доволен Св 41
Хронично болна здравна система Св 65
 
Ц

Цветлините на наглостта - или заради едното красно име Св 14
 
Ч

"Червени боклуци" е чалгата на десния ентусиазъм Св 15
Чести и резки смени на експерти не са от полза Св 38
Човекът, що даде фаталния знак Св 134
Чърчил ни дава на Сталин за наказание Св 132
 
Ш

Шепотом Св 117
 
Щ

Ще залезе ли "Златна зора" Св 49
Ще се глобализират ли гайдите? Св 4
 
E

Ein anderes Europa Св 21

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1, Св 2
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 3, Св 4


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Св 5, Св 6
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 7, Св 8, Св 9, Св 91
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 9, Св 10, Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 27
324 ИЗБОРИ Св 21, Св 22
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 23, Св 24, Св 25, Св 29
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 11, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 61
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 22, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 47, Св 48, Св 49, Св 50
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 51
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 52
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 53
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 54, Св 55
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 33, Св 52, Св 56, Св 57
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 58, Св 59
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 60
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 24, Св 61
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 1
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 2, Св 62


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 63


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 64, Св 65
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 66
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 67


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 68, Св 69
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Св 70
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 76
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 77
75 ЖИВОПИС Св 78
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 79
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 80
78 МУЗИКА Св 81
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 106
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 94, Св 95
839.59 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 96
859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 97
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 98
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 99
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Св 100
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 101
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 102
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 125, Св 126, Св 127
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 128, Св 129


92 БИОГРАФИИ Св 88, Св 106, Св 134
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 130, Св 131
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 132, Св 133
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 134
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 135
98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА Св 10, Св 13

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Алиенде, Салвадор (1908-1973) Св 10, Св 13
Андасаров, Петър вж Андасаров, Петър Георгиев (1937-)
Андасаров, Петър Георгиев (1937-) Св 107
Асад, Башар (1965-) Св 39
 
Б

Багряна, Елисавета (1893-1991) Св 110
Бенковски, Георги (1843-1876) Св 134
Буш, Бандар вж Султан, Бандар бин (1949-)
 
В

Вапцаров, Н. вж Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942)
Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942) Св 108
Винарова, Бистра вж Винарова, Бистра Върбанова (1890-1977)
Винарова, Бистра Върбанова (1890-1977) Св 71
 
Г

Гюрковска, Антония (1984-) Св 73
 
Д

Далчев, Атанас вж Далчев, Атанас Христов (1904-1978)
Далчев, Атанас Христов (1904-1978) Св 110
Дебелянов, Димчо Вельов (1887-1916) Св 108
Дебелянов, Димчо вж Дебелянов, Димчо Вельов (1887-1916)
Дянков, Кръстан вж Дянков, Кръстан Димитров (1933-1999)
Дянков, Кръстан Димитров (1933-1999) Св 106
 
И

Ибсен, Хенрик (1828-1906) Св 93
Ибсен, Хенрих вж Ибсен, Хенрик (1828-1906)
Иванов, Ивайло вж Иванов, Ивайло Иванов (1972-)
Иванов, Ивайло Иванов (1972-) Св 103
Исса, Кобаяши (1763-1827) вж Кобаяши, Исса (1763-1827)
 
К

Керезов, Александър Св 78
Кобаяши, Исса (1763-1827) Св 129
Койчев, Павел вж Койчев, Павел Станев (1939-)
Койчев, Павел Станев (1939-) Св 74
Кунчева, Веселка (1976-) Св 89
Кънчев, Николай (1936-2007) Св 110
 
Л

Ланю, Дейвид вж Ланю, Дейвид Джерард (1954-)
Ланю, Дейвид Джерард (1954-) Св 128
Левчев, Любомир вж Левчев, Любомир Спиридонов (1935-)
Левчев, Любомир Спиридонов (1935-) Св 105
Лютославски, Витолд (1913-1994) Св 81
 
М

Меркел, Ангела (1954-) Св 22
 
О

Орешарски, Пламен Василев (1960-) Св 8
Орешарски, Пламен вж Орешарски, Пламен Василев (1960-)
 
П

Палах, Ян (1948-1969) Св 100
Панков, Йордан (1966-) Св 79
Пиночет, Аугусто (1915-2006) Св 10
Прохазкова, Ленка (1951-) Св 100
 
С

Славейков, П. Р. вж Славейков, Петко Рачов (1827-1895)
Славейков, Петко Рачов (1827-1895) Св 108
Списаревски, Димитър вж Списаревски, Димитър Светозаров (1916-1943)
Списаревски, Димитър Светозаров (1916-1943) Св 87
Стайков, Алберто вж Стайков, Алберто Стайков (1974-)
Стайков, Алберто Стайков (1974-) Св 72
Султан, Бандар бин (1949-) Св 37
 
Т

Таков, Христо (1988-) Св 89
Томова, Малина (1950-2011) Св 114
 
Ю

Юсов, Вадим вж Юсов, Вадим Иванович (1929-2013)
Юсов, Вадим Иванович (1929-2013) Св 88

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Амстердам Св 69
Арабски страни Св 12
 
Б

Берлин Св 81
Berlin вж Берлин
България Св 2, Св 11, Св 16, Св 46, Св 55, Св 57, Св 66, Св 130
 
В

Варна Св 84
Венеция Св 82
Вроцлав
- Полша Св 83
 
Г

Германия Св 21, Св 22
Гърция Св 49
 
Д

Драма, Гърция Св 86
 
К

Китай Св 57
 
П

Пловдив Св 75
Полша Св 93
 
С

Сирия Св 11, Св 31, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37
София Св 70
 
Ч

Чехия Св 90
Чили Св 10, Св 13