ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 3

Редакционна колегия
Главен редактор:Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/3 Св 1
ВОЙНОВА, Севдалина Петрова
        Време е за дебати / Севдалина Войнова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 3.
По повод избора на българска европейска столица на културата през 2019 г.
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1259209444

БС 2014/3 Св 2
КРЪСТЕВА, Юлия, 1941-
        Единствено в Европа идентичността не се издига в култ, а стои като въпрос : разговор с Юлия Кръстева / Катрин Калве, Сесил Дома ; прев. от фр. Радостин Желев. - Прев. от http://www.liberation.fr/culture/2013/06/27/l -europe-est-le-seul-endroit-au-monde-ou-l-iden tite-n-est-pas-un-culte-mais-une-question_9142 52


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 12-13.
008(4)(047.53)
316.32(4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260885220


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2014/3 Св 3
КЬОСЕВ, Александър Динов, 1953-
        За аргументите и контрааргументите в дискусията за четенето : разговор с проф. Александър Кьосев около първия том на публикуваното от него обхватно изследване на четенето като основна културна техника на модерността - "Караниците около четенето", изд. "Сиела", С., 2013 / въпросите зададе Чавдар Парушев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 10-11.
028.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1260879844


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2014/3 Св 4
ИВАНОВ, Иван, 1945-
        Дом, съхранил нашата история, тъне в забрава : интервю с председателя на Фондация "Любен Каравелов" Иван Иванов / Ева Костова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 71 (26 март 2014), с. 21.
По повод статията на Продрум Димов във в. Дума (5 февр. 2014) за състоянието на Солаковия хан в Букурещ
069:886.7(047.53)
949.72.042
COBISS.BG-ID 1259304676

БС 2014/3 Св 5
КЛАЙБЕР, Михаил, 1946-
        Иновативната икономика започва от културата : интервю с проф. Михаил Клайбер, председател на Полската академия на науките / Галя Младенова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 13 (27 март-2 апр. 2014), с. 18-19.
061.12(438)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260170980


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2014/3 Св 6
БОЖКОВ, Димитър Димитров
        Катастрофата в миналото и няколко бележки върху есхатологичната утопия / Димитър Божков ; прев. от фр. Ани Атанасова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 10.
101(091)
236
COBISS.BG-ID 1260643556

БС 2014/3 Св 7
ДЕЯНОВ, Деян Стилиянов
        Да се разомагьоса Витгенщайн : мисловен експеримент / Деян Деянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 2, 16.
101
COBISS.BG-ID 1259813860


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2014/3 Св 8
ХОШИНО, Футоши, 1983-
        Два момента на метаморфозата на Бергсон / Хошино Футоши ; прев. от фр. Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 11.
101(091)(44)
COBISS.BG-ID 1260666852


18 ЕСТЕТИКА

БС 2014/3 Св 9
ОНФРЕ, Мишел, 1959-
        Изповедта на един гастрософ : интервю на Мартин Льогро с Мишел Онфре / прев. от фр. Емилия Йорданова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 15.
По повод кн. на М. Онфре "Гастрономическият разум. Философия на вкуса"
18(047.53)
COBISS.BG-ID 1260898788


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/3 Св 10
АНТОНИЙ, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978-
        В Рим имаме нов храм, вдигаме друг в резиденцията на посланика : интервю с Антоний, митрополит на Западноевропейската епархия / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 64 (7 март 2014), с. 13.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1258601444

БОЖКОВ, Димитър Димитров
        Катастрофата в миналото и няколко бележки върху есхатологичната утопия Вж Св 6


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

БС 2014/3 Св 11
ЛАЗАРОВ, Алексей
        Авторът на книгата "Защо се провалят нациите" Джеймс Робинсън: В България по-важни са сделките, а не правилата / Алексей Лазаров, Петър Карабоев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 12 (22-28 март 2014), с. 26-27.
308
338.2
COBISS.BG-ID 1261103588


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2014/3 Св 12
НАЙДЕНОВА, Пенка Иванова, 1933-
        Българката трябва да ражда поне 3 деца : интервю с проф. Пенка Найденова от Института за изследвания на населението и човека при БАН / Анна Ефтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5135 (28 март 2014), с. 14-15.
314(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259394020

БС 2014/3 Св 13
РУСЕВ, Марин Рахнев
        Демографската катастрофа и грамотността са предизвикателствата пред България : отварянето на границите през 90-те разруши по механичен начин възрастовата пирамида и намали репродуктивния потенциал на нацията : интервю с Марин Русев / Людмил Илиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 54 (6 март 2014), с. 11.
314.18(497.2)(047.53)
327:911.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1258567908


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/3 Св 14
ДУЗИНАС, Костас, 1951-
        От Гърция до Украйна: Добре дошли в новата епоха на съпротивата / Костас Дузинас ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. от The Guardian (4 March 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 10, 11.
316.32
COBISS.BG-ID 1259517668

БС 2014/3 Св 15
КОН-Бендит, Даниел, 1945-
        Европа: Даниел Кон-Бендит срещу Ален Финкелкрот / разговора води Никола Трюон ; прев. от фр. Момчил Христов. - Прев. от в. Le Monde (1 févr. 2014). - Съдържа и: Европа не съществува, тя се изгражда / Роже Мартели

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 10-11.
Европейската идентичност и националните специфики в Европейския съюз
316.73(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259260900

КРЪСТЕВА, Юлия, 1941-
        Единствено в Европа идентичността не се издига в култ, а стои като въпрос : разговор с Юлия Кръстева Вж Св 2

СТЕНДИНГ, Гай, 1948-
        Лошо е, че половината българи са в икономическа несигурност : хората, които имат базова стабилност, стават по-активни, а това пък стимулира икономиката : интервю с професор Гай Стендинг Вж Св 67

БС 2014/3 Св 16
        УКРАЙНА: извоюваната свобода. - Съдържа: Какво ни говори Украйна? / Михаил Неделчев. Писмо от Украйна / Виталий Портников ; прев. от рус. Даниела Горчева. Украйна, каква зла съдба в една люлка люля ни? / Любомир Канов. С чесън срещу вампирите / Коста Радев. "Братската" помощ на Русия / Андре [т.е Ален] Безансон ; прев. от фр. Тони Николов. Украйна, моя любов и надежда... / Божидар Кунчев. Цената на въпроса / Борис Акунин ; прев. от рус. Павел Николов. Четвърти Рим няма да има / Веселин Кандимиров. Играейки по тактиката на Путин / Моли Маккю, Грегъри Маниатис ; прев. от англ. Даниела Горчева. Система в лудостта / Иля Милщайн ; прев. от рус. Едвин Сугарев. Маските паднаха! Благодарим ви украинци! / Лъчезар Тошев. Два свята / Славея Балдева.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 11 (19-25 март 2014), с. 7, 9-11, 13-14.
316.32(477)
323(477)
COBISS.BG-ID 1260786404


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/3 Св 17
АВРАМОВ, Димитър, 1973-
        Не ни е лесно между руснаци и сърби : с политолога Димитър Аврамов разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 75 (18 март 2014), с. 14-15.
Интервю по външно- и вътрешнополитически проблеми
323(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258992100

БС 2014/3 Св 18
ВОЛГИН, Петър, 1969-
        Тръгнеш ли да правиш политика, не ти остава време за мислене : интервю с Петър Волгин, радиоводещ и писател / Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 63 (6 март 2014), с. 13.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258568164

БС 2014/3 Св 19
ГРИЗУНОВ, Сергей, 1949-
        Основната битка в Украйна е за бъдещето на Русия : с проф. Сергей Гризунов разговаря Николай Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 66 (9 март 2014), с. 6-7.
323.22(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258689508

БС 2014/3 Св 20
ГУДКОВ, Лев Дмитриевич, 1946-
        Путин вече не е тефлонов : разговор с [руския социолог] Лев Гудков, директор на Център "Левада" / Наталия Галимова ; прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от http://www.gazeta.ru/ (13 март 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 10-11.
Отслабване на доверието към политиката на Владимир Путин в Русия
323(470)(047.53)
327(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259620324

БС 2014/3 Св 21
ИЛИЕВА, Зорница
        Ислямът няма еднозначно тълкуване : политическите цели на проповедника Фетулах Гюлен в Турция, а и не само там / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 63 (17 март 2014), с. 12-13.
Основателят на ислямското движение "Хизмет"
323.22(560)
COBISS.BG-ID 1258945508

БС 2014/3 Св 22
ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Влизането на Украйна в ЕС е неизбежно : с Димитър Йончев, експерт по национална сигурност разговаря Валентина Петкова. - ЕС - Европейски съюз

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 63 (6 март 2014), с. 15-16.
323(477)(047.53)
327(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258569188

БС 2014/3 Св 23
ЙОНЧЕВА, Елена Николова, 1964-
        В Украйна се събудиха демони от миналото : интервю с журналистката Елена Йончева / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5112 (5 март 2014), с. 14-15.
323(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258522084

БС 2014/3 Св 24
КИССЕ, Антон Иванович, 1958-
        Българите в Украйна не сме по барикадите : старите са за Русия, но младите гледат към Европа : интервю с Антон Киссе, единственият депутат от български произход във Върховната Рада на Украйна / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7575 (5 март 2014), с. 15.
323(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258532324

БС 2014/3 Св 25
КЮЧУКОВ, Любомир Недков, 1955-
        A lose-lose game / Любомир Кючуков. - Загл. на англ. ез.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 68 (11 март 2014), с. 13, 16-17.
Политическата криза в Украйна и отражението й в международен мащаб
323(477)
327(477)
COBISS.BG-ID 1258718436

БС 2014/3 Св 26
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        След руски Крим Косово отива към Албания : интервю с историка Георги Марков / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7587 (17 март 2014), с. 15.
323(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258943204

БС 2014/3 Св 27
        [ПОЛИТИЧЕСКАТА криза в Украйна и на Кримския полуостров]. - Съдържа: Крим - брюле : патриотизмът е само гарнитура на демократичната държава, но не и основно ястие / Семьон Новопрудски. - Прев. от рус. Как да излезем от украинската криза / Хенри Кисинджър. - Прев. от англ. Историята на Крим - от скитите до украинците / Мила Гешакова. Властелинът на света : никой не въздъхна с облекчение след първото изказване на Владимир Путин след началото на кризата с Украйна / Наталия Геворкян

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 65 (8 март 2014), с. 51-54.
323(477)
327(477)
COBISS.BG-ID 1258698724

БС 2014/3 Св 28
        [ПОЛИТИЧЕСКАТА криза в Украйна]. - Съдържа: Втората Кримска война, или защо България не трябва да се снишава / Борислав Зюмбюлев. Украинската центрофуга и българското пране : в дъното на скандала е неолибералната икономическа политика / Валери Найденов. На никого нервите няма да издържат повече от 2-3 денонощия : интервю с политолога за войната, Украйна, мотивацията на Путин и за краха на интелигенцията / Глеб Павловски. - Прев. от рус.

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 61 (4 март 2014), с. 11, 12, 14, 16.
323(477)
327(477)
COBISS.BG-ID 1258492644

БС 2014/3 Св 29
ПРОРОКОВИЧ, Душан, 1976-
        Играта на Путин: 10 урока по реалполитика / Душан Пророкович ; прев. [от сръб.] Марко Марков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 63 (17 март 2014), с. 20.
Политическата криза в Украйна
323(477)
327(477:470)
COBISS.BG-ID 1258972388

БС 2014/3 Св 30
РОБИНСЪН, Джеймс, 1960-
        България не е провалена държава : с проф. Джеймс Робинсън, политолог и икономист, разговаря Димитър Ив. Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 78 (21 март 2014), с. 14-15.
Интервю по актуални проблеми на България и света
323(497.2)(047.53)
327(100)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259137508

БС 2014/3 Св 31
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Украйна и България: прилики и разлики / Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 11 (19-25 март 2014), с. 1-2.
323(477+497.2)
COBISS.BG-ID 1260766948

        УКРАЙНА: извоюваната свобода Вж Св 16

БС 2014/3 Св 32
ФЕДОРИН, Владимир, 1971-
        Краят на "доктрината Медведев" / Владимир Федорин ; прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от Vedomosti.ru (22 февр. 2014 ). - Съдържа и: Да се сложи край на украино-украинската война : разговор с Юрий Луценко / Пьотр Смолар ; прев. от фр. Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 9.
Политическата криза в Украйна и позицията на Русия
323(477)
327(477:470)
COBISS.BG-ID 1259254244

БС 2014/3 Св 33
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Информационната война : в случая "Украйна" САЩ : Ко прилагат старата си практика за обработване на мозъци и влекат Европа след себе си в неин ущърб / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 54 (6 март 2014), с. 21, 23.
323(477)
COBISS.BG-ID 1258568932

БС 2014/3 Св 34
ЯКИМЕНКО, Александър Григориевич, 1964-
        Как бе извършен въоръженият преврат в Киев : завземането със сила на властта в Украйна бе нужно на САЩ и те намериха необходимия за целта провокатор : интервю пред в. "Комсомолска правда" с бившия оглавяващ Службата за сигурност на Украйна Александър Якименко / Александър Якименко. - Прев. от рус. със съкр.

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 69 (24 март 2014), с. 18.
323(477)
COBISS.BG-ID 1259226596


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/3 Св 35
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров, 1955-
        Гърченето на БСП по украинския казус няма как да вдъхнови електората й : интервю със социолога Живко Георгиев от "Галъп" / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 70 (25 март 2014), с. 9, 10.
По повод предстоящите избори за Европейски парламент
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259251940

ГЮРОВА, Светломира
        Мръсна европейска дузина : дори очакванията за възхода им на изборите през май да са преувеличени, популистките партии вече тровят политическия консенсус, на който се крепи ЕС Вж Св 64

БС 2014/3 Св 36
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Новият супергерой на Сърбия : пълната победа на партията на Александър Вучич може да позволи важни реформи, но крие опасност от авторитаризъм / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 12 (22-28 март 2014), с. 32.
По повод парламентарните избори в Сърбия на 16 март 2014 г.
324(497.11)
328(497.11)
COBISS.BG-ID 1261104356


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

АВРАМОВ, Димитър, 1973-
        Не ни е лесно между руснаци и сърби : с политолога Димитър Аврамов разговаря Валентина Петкова Вж Св 17

БС 2014/3 Св 37
АЛИСЪН, Греъм, 1940-
        Подходящо ли е за Украйна "белгийското решение"? / Греъм Алисън. - Прев. от англ. ез. от сп. The National Interest (15 March 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 11.
Неутралитет на Украйна като изход от политическата криза в страната
327(477)
COBISS.BG-ID 1259521764

БС 2014/3 Св 38
АТАНАСОВ, Андрей
        За Украйна и бесовете около нея / Андрей Атанасов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 10.
Бъдещето на Крим и политиката на Русия
327(477+470)
COBISS.BG-ID 1259383268

БС 2014/3 Св 39
БАЛТАЖИ, Микола Федорович, 1956-
        С общи усилия да спрем играта с огъня : интервю с посланика на Украйна в България Микола Балтажи / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7574 (4 март 2014), с. 15.
327(477:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258489316

БС 2014/3 Св 40
БОКОВА, Ирина Георгиева, 1952-
        Има глобална криза на образованието : интервю с Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО / Надя Илиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5127 (20 март 2014), с. 14-15.
327.722(047.53)
37.014(047.53)
COBISS.BG-ID 1259084516

БС 2014/3 Св 41
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        Няма да признаем референдум в Крим : интервю с Кристиан Вигенин, министър на външните работи / Капка Тодорова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 69 (12 март 2014), с. 13, 27.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258769636

ГУДКОВ, Лев Дмитриевич, 1946-
        Путин вече не е тефлонов : разговор с [руския социолог] Лев Гудков, директор на Център "Левада" Вж Св 20

БС 2014/3 Св 42
ДИНКОВ, Динко Георгиев, 1950-
        Резултатите от референдума в Крим очертават сложна международна криза / Динко Динков

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 66 (19 март 2014), с. 8.
Интервю за предаването "Това е България" на Радио "Фокус", 18 март 2014
327(477:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259033828

БС 2014/3 Св 43
ДОБЕНТОН, Ани
        Крим и неговият Керченски полуостров / Ани Добентон. - Прев. от фр. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 11.
По повод присъединяването на Крим към Русия
327(477+470)
COBISS.BG-ID 1259444452

БС 2014/3 Св 44
ДЮЛГЕРОВА, Нина Ангелова, 1956-
        В глобалния свят на зависимости всички ще бъдат губещи от санкции : интервю с проф. Нина Дюлгерова / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 73 (27 март 2014), с. 6-7.
Изострянето на отношенията между Запада и Русия
327(4:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259353060

БС 2014/3 Св 45
ИЛИЕВА, Зорница
        По-добре късно, отколкото никога : трябва добре да познаваме стратегията на Анкара за "завръщане на Балканите" / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 69 (24 март 2014), с. 14-15.
327(560:497)
COBISS.BG-ID 1259225060

ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Влизането на Украйна в ЕС е неизбежно : с Димитър Йончев, експерт по национална сигурност разговаря Валентина Петкова Вж Св 22

КЮЧУКОВ, Любомир Недков, 1955-
        A lose-lose game Вж Св 25

БС 2014/3 Св 46
ЛУКИЯНОВ, Фьодор Александрович, 1967-
        Принуда към един нов свят / Фьодор Лукиянов ; прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от http://www.gazeta.ru/ (4 март 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 11.
Политическата криза в Украйна и реакциите на международната общественост
327(477:100)
COBISS.BG-ID 1259519716

БС 2014/3 Св 47
МАЛМСТРЬОМ, Сесилия, 1968-
        Оградата по границата не решава проблемите : със Сесилия Малмстрьом, еврокомисар по вътрешните работи, разговаря Иван Димов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 81 (24 март 2014), с. 14-15.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1259224292

БС 2014/3 Св 48
МИХАЙЛОВ, Михаил
        Русия има право на сфери на стратегически интереси / Михаил Михайлов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 59 (27 март 2014), с. 8, 17.
По актуални проблеми на руско-украинските отношения
327(470:477)
COBISS.BG-ID 1259352548

БС 2014/3 Св 49
ПАСИ, Соломон Исак, 1956-
        Северният полюс ще е перлата в имперската корона на Путин : след Крим експанзията на Москва ще продължи в Приднестровието, Южните Курили и Източна Украйна : интервю със Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 77 (20 март 2014), с. 13.
327(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259082468

БС 2014/3 Св 50
ПЛУГЧИЕВА, Меглена Иванова, 1956-
        Името България в чужбина трябва да предизвиква симпатия и респект : интервю с Меглена Плугчиева, посланик на България в Швейцария / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 82 (25 март 2014), с. 13.
327(497.2:494)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259266788

        [ПОЛИТИЧЕСКАТА криза в Украйна и на Кримския полуостров] Вж Св 27

        [ПОЛИТИЧЕСКАТА криза в Украйна] Вж Св 28

БС 2014/3 Св 51
        "ПРЕЗАРЕЖДАНЕТО" на Обама или кой попадна в руския фризер : Вашингтон така и не успява да осъзнае, че периодът на монополярния свят като политика отива в историята : дискусия между Алберт Аврамов, Нина Дюлгерова и Мирослав Попов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 74 (29-30 март 2014), с. 10-11.
327(047.53)
COBISS.BG-ID 1259466980

ПРОРОКОВИЧ, Душан, 1976-
        Играта на Путин: 10 урока по реалполитика Вж Св 29

БС 2014/3 Св 52
РАДЗИХОВСКИ, Леонид Александрович, 1953-
        Целите на Путин - версии : разговор с Леонид Радзиховски / Олга Журавльова ; прев. от рус. със съкр. Виржиния Томова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 11.
По повод присъединяването на Крим към Русия
327(477+470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259390436

БС 2014/3 Св 53
РЕВЗИН, Григорий Исаакович, 1964-
        Скок в идеала / Григорий Ревзин. - Прев. от рус. ез. от Lenta.ru (2 март 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 11.
Политиката на Владимир Путин по повод кризата в Украйна
327(470:477)
COBISS.BG-ID 1259293668

БС 2014/3 Св 54
РЕДИНГ, Вивиан, 1951-
        Създаваме европейска правосъдна общност : интервю с европейския комисар по правосъдие Вивиан Рединг / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 11 (15-21 март 2014), с. 18.
327.7:061.1ЕК(047.53)
COBISS.BG-ID 1259778020

РОБИНСЪН, Джеймс, 1960-
        България не е провалена държава : с проф. Джеймс Робинсън, политолог и икономист, разговаря Димитър Ив. Ганев Вж Св 30

РУСЕВ, Марин Рахнев
        Демографската катастрофа и грамотността са предизвикателствата пред България : отварянето на границите през 90-те разруши по механичен начин възрастовата пирамида и намали репродуктивния потенциал на нацията : интервю с Марин Русев Вж Св 13

БС 2014/3 Св 55
СОРОС, Джордж, 1930-
        Парите на олигарсите в чужбина отслабват руската икономика, не е умна санкция да се удрят : за дефицита й ще допринесе, ако САЩ отворят стратегическите си петролни резерви и позволят продажбата им в чужбина : интервю с Джордж Сорос / Грегор Петер Шмитц. - Прев. от англ. със съкр. - Загл. на редакцията на в. 24 часа

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 84 (27 март 2014), с. 15, 28.
327(047.53)
339.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1259350500

БС 2014/3 Св 56
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Осколките от Крим : как Русия вижда света и мястото на България в него / Илин Станев, Огнян Георгиев. - Съдържа и: Играта на Путин : и защо Европа най-после трябва да се раздели с илюзиите си и да го накаже за нарушаването на правилата / Светломира Гюрова. Бизнес между война и мир : българските компании засега не чувстват ефекти от кризата в Крим, но бъдещето може да се влоши рязко / по темата работиха Огнян Георгиев ... [и др.]. - Други състав.: Радостина Маркова, Десислава Николова, Калина Горанова, Светломира Гюрова. Как България буксува осем години : от 2006 г. насам така и не бяха намерени алтернативи на руския газ / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 10 (8-14 март 2014), с. 8-14.
327:911.3
COBISS.BG-ID 1259773412

БС 2014/3 Св 57
СТОЯНОВА, Мариела
        Демокрацията като холивудски екшън / Мариела Стоянова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 49 (13 март 2014), с. 8, 17.
Позицията на Русия към политическата криза в Украйна
327(470:477)
COBISS.BG-ID 1258825700

БС 2014/3 Св 58
СЮРМЕН, Филип дьо
        Занапред Европа ще си има враг - Русия / Филип дьо Сюрмен. - Прев. от фр. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 11.
327(4:470)
COBISS.BG-ID 1259622628

ФЕДОРИН, Владимир, 1971-
        Краят на "доктрината Медведев" Вж Св 32

БС 2014/3 Св 59
ХЕДЕГОР, Кони, 1960-
        Ваша работа е дали искате фотоволтаици, вятърна енергия, или пък ще спестявате : интервю с европейския комисар, отговорен за политиките по климатичните промени Кони Хедегор / интервюто взе Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 10 (8-14 март 2014), с. 24-25.
327.7:061.1ЕС:551.48(047.53)
COBISS.BG-ID 1259774692

БС 2014/3 Св 60
ХЕНСЕЛ, Лешек, 1953-
        Много е обезпокоително чужда страна да се намесва в работите на съседа си : суверенитетът и целостта на Украйна трябва да бъдат запазени : интервю с Лешек Хенсел, посланик на Полша / Борислав Зюмбюлев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 65 (8 март 2014), с. 13.
327(438:477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258697956

БС 2014/3 Св 61
        ХЛАДНАТА война : със заграбването на Крим Путин възвести идеята си за нов световен ред : промяната в отношенията между Запада и Русия ще се отрази и на България / Светломира Гюрова ; по темата работиха Ваня Ефтимова, Момчил Милев. - Съдържа и: В капана на червените каски : подготовката на България за ефектите от кризата е препятствана от съпротивата на БСП да признае очевидното - Москва е агресор / Елена Старидолска, Илин Станев. Правото на Путин : има ли анексията на Крим оправдание от гледна точка на международното право / Даниел Смилов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 12 (22-28 март 2014), с. 8-14.
327(470:477)
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1261102564

БС 2014/3 Св 62
ХРУШЧОВ, Сергей Никитович, 1935-
        Даването на Крим на Украйна беше икономическо решение : интервю със сътрудника в Brown University Сергей Хрушчов / Никола Кръстев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 13 (29 март-4 апр. 2014), с. 26-27.
327(470:477)(047.53)
947(047.53)
COBISS.BG-ID 1261107172


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/3 Св 63
ПУТИН, Владимир Владимирович, 1952-
        Крим винаги е бил и е част от Русия : обръщение на рус. президент към двете камари на Държавната дума, ръководителите на регионите в Русия и представителите на гражданското общество (18 март 2014 г.) / Владимир Путин ; прев. [от рус.] със съкр. Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 66 (20 март 2014), с. 12, 21, 23.
328(470)(049)
COBISS.BG-ID 1259088100

ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Новият супергерой на Сърбия : пълната победа на партията на Александър Вучич може да позволи важни реформи, но крие опасност от авторитаризъм Вж Св 36


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/3 Св 64
ГЮРОВА, Светломира
        Мръсна европейска дузина : дори очакванията за възхода им на изборите през май да са преувеличени, популистките партии вече тровят политическия консенсус, на който се крепи ЕС / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 9 (1-7 март 2014), с. 30-31.
329(4-6)
324(4-6)
COBISS.BG-ID 1259731172

БС 2014/3 Св 65
ДОНЧЕВА, Татяна, 1960-
        БСП е марионетка в ръцете на един бизнес кръг : интервю с лидера на партия "Движение 21" Татяна Дончева / Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 11 (15-21 март 2014), с. 22-23.
329(497.2)"Движение 21"(047.53)
COBISS.BG-ID 1259780068


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2014/3 Св 66
СТОЛОВСКИ, Пьотр
        Не е важно кой управлява, а как се усвояват евросредствата : интервю с регионалния мениджър на ЕИФ за Източна Европа Пьотр Столовски / Татяна Василева. - ЕИФ - Европейски инвестиционен фонд

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 9 (1-7 март 2014), с. 42-43.
330.341(4)
COBISS.BG-ID 1259735524


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

БС 2014/3 Св 67
СТЕНДИНГ, Гай, 1948-
        Лошо е, че половината българи са в икономическа несигурност : хората, които имат базова стабилност, стават по-активни, а това пък стимулира икономиката : интервю с професор Гай Стендинг / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 70 (25 март 2014), с. 11.
331(497.2)(047.53)
316.343.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1259264996


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2014/3 Св 68
БОГДАНОВ, Лъчезар Иванов
        Фактите развенчават мита за трудолюбието на българите : икономиката расте, а заетостта не. "Рехавата" пенсионна система и дефектите в образованието ще продължат да рушат пазара на труда наред с демографската криза / Лъчезар Богданов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 52 (4 март 2014), с. 9-10.
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1258492388


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/3 Св 69
КЪНЕВ, Петър Георгиев, 1953-
        Искаме да живеем като японци, а да работим два пъти по-малко : интервю с Петър Кънев, зам.-председател на бюджетната комисия в Народното събрание / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5132 (25 март 2014), с. 14-15.
338.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259261412

ЛАЗАРОВ, Алексей
        Авторът на книгата "Защо се провалят нациите" Джеймс Робинсън: В България по-важни са сделките, а не правилата Вж Св 11


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БС 2014/3 Св 70
МАРКОВА, Радостина
        Окови за веригите : управляващите опитват със закон да регулират отношенията между търговци и доставчици, но всъщност изкривяват пазара / Радостина Маркова ; по темата работи и Мара Георгиева. - Съдържа и: Без закон нищо няма да се случи : интервю с вицепремиера по икономическа политика Даниела Бобева / Радостина Маркова. Ще се намеся, но не знам как : европейските институции виждат проблема между веригите и доставчиците, но не и неговото решение / Зорница Маркова-Дунчева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 11 (15-21 март 2014), с. 8-13.
339.17(497.2+4-6)
COBISS.BG-ID 1259776740


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2014/3 Св 71
КЪНЧЕВ, Славчо, 1949-
        Отвъд толерантността : казусът с Украйна е резултат от пробутването на транснационални икономически интереси и на тотален неолиберален диктат над света / Славчо Кънчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 70 (25 март 2014), с. 16.
339.9
COBISS.BG-ID 1259265508

СОРОС, Джордж, 1930-
        Парите на олигарсите в чужбина отслабват руската икономика, не е умна санкция да се удрят : за дефицита й ще допринесе, ако САЩ отворят стратегическите си петролни резерви и позволят продажбата им в чужбина : интервю с Джордж Сорос Вж Св 55


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

НИКОЛОВА, Десислава
        Абдикация от грижата за душата : или как държавата и обществото трябва да се грижат за психично болните Вж Св 75


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БОСЕВ, Росен
        Лъжецът вика: държим крадеца : основният проблем в борбата срещу престъпността е, че МВР не знае истината за престъпността ; Жандармата тръгна по селата : командироването на полицаи в чувствителни райони може да има само краткотраен ефект ; Агент нула нула село : защо наемането на сътрудници и развиването на агентура не са безспорни мерки Вж Св 72


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2014/3 Св 72
БОСЕВ, Росен
        Лъжецът вика: държим крадеца : основният проблем в борбата срещу престъпността е, че МВР не знае истината за престъпността ; Жандармата тръгна по селата : командироването на полицаи в чувствителни райони може да има само краткотраен ефект ; Агент нула нула село : защо наемането на сътрудници и развиването на агентура не са безспорни мерки / Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 13 (29 март-4 апр. 2014), с. 8-12.
351.74(497.2)
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1261106148

БС 2014/3 Св 73
ТЕПЕШАНОВ, Чавдар Борисов, 1946-
        Работих, издържах, не съжалявам! : интервю с арх. Чавдар Тепешанов, оперативен работник в Шесто управление на ДС, поет и художник / Цветелина Цветанова. - ДС - Държавна сигурност. - Съдържа и: На партията : стихотворение / Чавдар Тепешанов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 50 (14 март 2014), с. 8, 17.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258865636


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Генерал Александър Протогеров - водачът на опълчението Вж Св 175

БС 2014/3 Св 74
НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        Бойната ни авиация не трябва да зависи от Русия : с министъра на отбраната Ангел Найденов разговаря Диян Моркин

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 88 (31 март 2014), с. 14-15.
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259494372


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2014/3 Св 75
НИКОЛОВА, Десислава
        Абдикация от грижата за душата : или как държавата и обществото трябва да се грижат за психично болните / Десислава Николова, Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 12 (22-28 март 2014), с. 52-53.
364.465(497.2)
342.7-056.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1261105892

БС 2014/3 Св 76
ХАСЪРДЖИЕВ, Станимир, 1978-
        Проблем е,че няма осъдени медици за лекарски грешки : интервю с д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5138 (31 март 2014), с. 14-15.
368.42(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259482084


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БОКОВА, Ирина Георгиева, 1952-
        Има глобална криза на образованието : интервю с Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО Вж Св 40

БС 2014/3 Св 77
ЙОРДАНОВА, Люба
        Да влязат мислещите : от какво образование имаме нужда сега, за да бъде България различна след 15 години ; Как ще ги стигнем... поляците : какво ново в образованието вече дава резултати и защо трябва да се стремим към модела на Полша / Люба Йорданова. - Съдържа и: Образованието трябва да дава гъвкави умения : интервю с експерта на Световната банка Алберто Родригес / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 9 (1-7 март 2014), с. 8-12.
37.014(497.2+438)
COBISS.BG-ID 1259729892

БС 2014/3 Св 78
ЛЕВЧЕВ, Владимир Любомиров, 1957-
        Борбата на паметта срещу забравата / Владимир Левчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 11 (19-25 март 2014), с. 15.
По повод въпроса на Министерството на образованието на България: Дали обществото ни е готово учениците да изучават историята на комунизма?
37.014
949.72.06
COBISS.BG-ID 1260789220


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2014/3 Св 79
КАСЧИЕВ, Георги Стефанов, 1949-
        Подозирам, че правителството умишлено цели да загуби арбитража за "Белене" : интервю с ядрения експерт Георги Касчиев / Румяна Гочева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 64 (18 март 2014), с. 12.
621.311.25:621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258994660


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2014/3 Св 80
ЦАНЕВА, Стефка
        "Wasteland Twinning" : преосмисляне на изоставените градски пространства / Стефка Цанева. - Загл. на англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 6.
711.43
COBISS.BG-ID 1259366628


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2014/3 Св 81
КОЛОВА, Мариана
        Нова "Шипка" 6? : СБХ: богат, беден или нехаен / Мариана Колова. Ниц? - НИЦ! / Павел Попов. - СБХ - Съюз на българските художници. - НИЦ - Национален изложбен център

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 9.
По повод конкурса за архитектурен проект за "Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на Национален изложбен център (НИЦ), гр. София, ул. "Шипка" N 6"
727.7(497.223)
COBISS.BG-ID 1259381476

БС 2014/3 Св 82
МИНЧЕВА, Десислава Юлий, 1956-
        СБХ - невинен до доказване на противното : по повод обявения конкурс за изработването на идеен архитектурен проект "Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на Националния изложбен център, гр. София, ул. "Шипка" 6" / Десислава Минчева. - СБХ - Съюз на българските художници

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 3.
727.7.092(497.223)
COBISS.BG-ID 1259480804

БС 2014/3 Св 83
ПОПОВ, Лило
        Жилищна среда: Виенският модел / Лило Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 1.
Изложбата "Виенският модел. Жилищна среда за 21-ви век", представена в София, 7-28 март 2014
728(436-25):061.4
COBISS.BG-ID 1259455460


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/3 Св 84
        ВОЙНАТА между държавата и колекционерите продължава... : разговор с Ружа Маринска ... [и др.] в Ателие-колекция "Светлин Русев" / Светла Петкова. - Други авт.: Недко Солаков, Светлин Русев, Станислав Памукчиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 6-7.
73/76.074(047.53)
COBISS.BG-ID 1259613668

БС 2014/3 Св 85
КРЪСТЕВ, Любомир Атанасов, 1983-
        Архивът - "живото" минало / Любомир Кръстев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 8.
Творчеството на френския художник Кристиан Болтански
73/76.071.1(44)
COBISS.BG-ID 1259497956

БС 2014/3 Св 86
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        В кабинета на любителя / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 10 (14 март 2014), с. 4.
Изложбите "Труд и свободно време" на Стела Василева, София, 27 февр.-апр. 2014 и "Числови редици 2010-2013" на Дан Тенев, Димитровград, 5-30 март 2014
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1259362020

БС 2014/3 Св 87
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        "Точката, от която няма връщане" / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 4.
По повод изложбите: Николай Майсторов, "Апокалипсис сега или винаги", Софийска градска художествена галерия; Ванко Урумов, ретроспективна изложба, галерия "Райко Алексиев"; Светла Радулова, "Точката, от която няма връщане", галерия Арт Алея, София, март-апр. 2014
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1259609828


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/3 Св 88
ДЕКОВА, Галина
        Капсулиран във времето масив : Любомир Савинов, ретроспективна изложба живопис, галерия на СБХ "Райко Алексиев", 18 февр.-18 март 2014 / Галина Декова. - СБХ - Съюз на българските художници

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 5.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1259220708

БС 2014/3 Св 89
ЗАХАРИЕВА, Теменужка
        "Галерия без стени" / Теменужка Захариева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 10 (14 март 2014), с. 2.
Картини от български художници в проекта "Повече място за изкуство", част от концепцията "Сподели София" на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019
75:061.4
COBISS.BG-ID 1259304420

БС 2014/3 Св 90
РУШИНЕК, Михал, 1972-
        "Имате ли снимка на пустиня?" : разговор с Михал Рушинек за Вислава Шимборска по повод изложбата й колажи в Полския институт в София [12 февр.-30 март 2014 г.] / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 10 (14 март 2014), с. 5.
75:061.4(047.53)
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1259366372


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2014/3 Св 91
ТИМОВА, Надя
        Странни фото истории / Надя Тимова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 3.
Творчеството на фотографа Милен Радев
77.071.1
COBISS.BG-ID 1259580900


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/3 Св 92
ДОЧЕВА, Екатерина
        54-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 15-30 март 2014 / Екатерина Дочева. - Следва. - Съдържа: Между мащабния прочит и инструменталната изповед ; Артикулации на камерността ; Гласове и цветове

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 2.
Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 2.
78.091.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1259464676

БС 2014/3 Св 93
        ЛАУРЕАТИ на "Грами" / интервютата [с американските композитори] направи Александър Видев. - Съдържа: Джон Корилиано: "За да композираш, се изисква кураж" : интервю. Мария Шнайдер: "Аз съм повече интуитивен композитор" : интервю

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 10 (14 март 2014), с. 12.
78.071.1(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259452388


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/3 Св 94
КАБАИВАНСКА, Райна, 1934-
        Жестоко е на сцената да се конкурират деца : интервю с оперната прима Райна Кабаиванска / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5115 (8 март 2014), с. 12-13.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1258686180

БС 2014/3 Св 95
СПИРИДОНОВА, Юлия Симеонова, 1972-
        Мелодии от вълшебната книга : [Юлия Спиридонова и Пенко Гелев отговарят на въпроси на "Култура"] / страницата подготви Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 8.
По повод книгата "Приказка за вълшебната флейта" от Волфганг Амадеус Моцарт и Емануел Шиканедер по адаптацията на Юлия Спиридонова и с илюстрациите на Пенко Гелев, издание на ИК Ентусиаст и фондация "Културни перспективи", 2013
782.1(436)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259618276

БС 2014/3 Св 96
ЦВЕТКОВА, Мариана
        Изкуство се прави с любов и вдъхновение / Марияна Цветкова ; Теменужка Христова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 60 (28 март 2014), с. 10.
Интервю с оперната певица, носител на "Кристална лира" за 2013 г. на Съюза на музикалните и танцови дейци в България
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1259392996


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2014/3 Св 97
ВАРТАН, Силви, 1944-
        България е в сърцето ми : с певицата Силви Вартан разговаря тв продуцентът Георги Тошев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 86 (29 март 2014), с. 12-13.
784.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1259461604

БС 2014/3 Св 98
ВЪЛДОБРЕВ, Стефан, 1970-
        Залагаме на хайдути и мачовци вместо на интелекта : с актьора и музиканта Стефан Вълдобрев разговаря Петър Марчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 79 (22 март 2014), с. 14-15.
784.7.071.2(047.53)
792.071.2
COBISS.BG-ID 1259218916

БС 2014/3 Св 99
МОНЕВА, Ваня, 1954-
        Родопите са порталът ни към Космоса : с диригентката и продуцентка Ваня Монева разговаря Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 87 (30 март 2014), с. 8-9.
По повод 20 г. от създаването на народен хор "Космически гласове"
784.4.087.682(047.53)
COBISS.BG-ID 1259469540

БС 2014/3 Св 100
ХРИСТОВ, Симеон
        За да обичаш, трябва да прощаваш : интервю с музиканта от рок група "Епизод" Симеон Христов / Станко Нацев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 50 (14 март 2014), с. 11.
784.7.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1258867172


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/3 Св 101
ЛЕЧЕВ, Иван Боянов, 1956-
        Много хора смятат, че държавата е длъжна да ги храни : интервю с китариста Иван Лечев / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 51 (1-2 март 2014), с. 9.
787.61.071.1/.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1258495204


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/3 Св 102
ГЛАДИЛШЧИКОВ, Юрий Викторович, 1961-
        Трите загадки на Отар Йоселиани / Юрий Гладилшчиков ; прев. от рус. Веселина Гюлева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 12.
Творчеството на грузинския кинорежисьор
791.44.071.1(479.22)
COBISS.BG-ID 1259301860

БС 2014/3 Св 103
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Грешката и ние / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 10 (14 март 2014), с. 3.
Българският документален филм "И България е една голяма грешка", 2014, сценарий Георги Лозанов, режисьор Стоян Радев
791.43-92(497.2)
COBISS.BG-ID 1259307236

БС 2014/3 Св 104
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Наградите "Оскар" 2014 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 4.
791.45.091.4(73)
COBISS.BG-ID 1259215332

БС 2014/3 Св 105
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Последният гигант : Ален Рене (3 юни 1922-1 март 2014) / Г. Д.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 3.
По повод смъртта на френския режисьор
791.44.071.1(44)(092)
92 Рене, А.
COBISS.BG-ID 1259210724

БС 2014/3 Св 106
ДЮЛГЕРОВ, Георги Димитров, 1943-
        Тревогите на един оптимист : за историческата памет, поколенията, приказката и истината в киното : разговор с [кинорежисьора] Георги Дюлгеров / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 6-7.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1259222244

БС 2014/3 Св 107
КОМАНДАРЕВ, Стефан, 1966-
        Да боядисваш миналото е инфантилно : с режисьора Стефан Командарев разговаря Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 65 (8 март 2014), с. 14-15.
По повод представянето на новия игралния филм на режисьора "Съдилището" на 18-ия международен "София филм фест"
791.43.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1258691300

БС 2014/3 Св 108
ЛОПУШАНСКИ, Константин Сергеевич, 1947-
        Вървиш ли по свой път, талантът живее дълго / Константин Лопушански ; Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 5.
Разговор с руския кинорежисьор и сценарист за филма му "Ролята" ("Роль"), 2013
791.44.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259493092

БС 2014/3 Св 109
ЛОПУШАНСКИ, Константин Сергеевич, 1947-
        Душата е самотна пустиня : интервю с руския кинорежисьор Константин Лопушански / Олга Маркова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 59 (12 март 2014), с. 17.
791.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258777316

БС 2014/3 Св 110
МАРКОВИЧ, Горан, 1946-
        Ще има и българи във филма за Голи Оток : със сръбския режисьора Горан Маркович разговаря Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 80 (23 март 2014), с. 8-9.
По повод представянето на филма на режисьора "Фалшификаторът" на 18-ия международен "София филм фест"
791.43.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1259221988

БС 2014/3 Св 111
МЕНЦЕЛ, Иржи, 1938-
        Иржи Менцел - почетен доктор на НАТФИЗ : [академично слово] / Иржи Менцел. - Бел. за авт. от Г. Д. - НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изксуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 4.
791.44.071.1(437.1)(042)
COBISS.BG-ID 1259485668

БС 2014/3 Св 112
МЕНЦЕЛ, Иржи, 1938-
        Политиците искат да са важни, затова стават за смях : с чешкия кинорежисьор Иржи Менцел разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 71 (14 март 2014), с. 14-15.
791.43.071.1(437.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1208041700

БС 2014/3 Св 113
МУРАТОВА, Кира Георгиевна, 1934-
        "Аз съм с Майдана" : разговор с [кинорежисьора] Кира Муратова / Анна Немцова ; прев. от рус. Геновева Димитрова. - Прев. от http://www.colta.ru/ (14 март 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 4.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1259499236

БС 2014/3 Св 114
РОДНЯНСКИ, Александър Ефимович, 1961-
        Няма истински независими медии : с украинския режисьор и продуцент и председател на международното жури на София Филм Фест 2014 Александър Родняников [т. е. Роднянски] разговаря Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 74 (17 март 2014), с. 18.
791.44.071(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258941668

БС 2014/3 Св 115
РОДНЯНСКИ, Александър Ефимович, 1961-
        Уникалност срещу универсалност : разговор с [украинския режисьор и продуцент] Александър Роднянски / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 9.
791.44.071(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259618532

БС 2014/3 Св 116
РУСЕВА, Златина
        Културата трябва да се бори за своите зрители : интервю със Златина Русева / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 73 (28 март 2014), с. 26-27.
По повод шестото издание на междунар. фестивал за документално кино "Милениум" в Брюксел, чийто артистичен директор е режисьорката
791.43-92.091.4(493)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259398372

БС 2014/3 Св 117
СВИРИДОВА, Александра Александровна, 1951-
        Стърнище / Александра Свиридова ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 8.
Игралният филм "Стърнище" (Poklosie), 2012, Полша/Русия/Холандия, сценарист и режисьор Владислав Пасиковски
791.43-2.072
COBISS.BG-ID 1259367652

БС 2014/3 Св 118
ХАГЕМАН, Мартин
        Кризата в немското кино / Мартин Хагеман ; прев. от нем. Лазарина Чернокожева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 6, 16.
791(430)
COBISS.BG-ID 1260830436

БС 2014/3 Св 119
ХРИСТАКИЕВ, Красимир Христакиев, 1981-
        "Съветникът" - в касапницата на човешките желания / Красимир Христакиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 5.
Американският филм "Съветникът", режисьор Ридли Скот, премиера в България на 15 ноември 2013 г.
791.43(73).072
COBISS.BG-ID 1260677092


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/3 Св 120
АНГЕЛОВА, Елена
        "Бясна, кривогледа и лакома": гледни точки / Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 8.
Моноспектакълът на Йорданка Стефанова "Бясна, кривогледа и лакома" от Боян Папазов, Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов", режисьор Антоанета Симеонова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1259838180

БС 2014/3 Св 121
БАЙКОВ, Михаил
        Някъде там аз се чувствам добре / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 8.
Пиесата "Заешка дупка" от Дейвид Линдзи-Абер в Театър 199, режисьор Ивайло Христов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1260850404

БС 2014/3 Св 122
ВАСЕВА, Ани, 1982-
        Борбата за дискурса на съвременния танц / Ани Васева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 12-13.
792.8:7.01
COBISS.BG-ID 1260667620

ВЪЛДОБРЕВ, Стефан, 1970-
        Залагаме на хайдути и мачовци вместо на интелекта : с актьора и музиканта Стефан Вълдобрев разговаря Петър Марчев Вж Св 98

БС 2014/3 Св 123
ГЕОРГИЕВА, Катерина
        "Ръкоплещене" - дума за театъра, който се радва / Катерина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 8.
Постановката "Ръкоплещене" на Държавен куклен театър Видин, режисьор Румен Гаванозов
792.97(497.212)
COBISS.BG-ID 1260876260

БС 2014/3 Св 124
ГОРАНОВ, Вельо, 1946-
        Клоунът разсмива, но мимът разплаква : интервю с програмния директор на открита сцена "Сълза и смях" Вельо Горанов / Димитър Генчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7586 (16 март 2014), с. 11.
792.075(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258945764

БС 2014/3 Св 125
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Диханието на живота / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 3.
Спектакълът "Аз, Сизиф" в Младежки театър "Николай Бинев", текст, режисура и драматургия Веселка Кунчева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1259476964

БС 2014/3 Св 126
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Измяна и измама / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 9 (7 март 2014), с. 2.
Пиесата "Измяна" от Харолд Пинтър в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" - Варна, режисьор Пламен Марков
792.2.09
COBISS.BG-ID 1259201508

БС 2014/3 Св 127
КОНСТАНТИНОВ, Ириней, 1949-
        Дайте свобода - и за работа, и за управление : интервю с актьора Ириней Константинов / Григор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 68 (22-23 март 2014), с. 9.
792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1259224036

БС 2014/3 Св 128
НЕЙЧЕВА, Светлана, 1951-
        След Апокалипсис / Светлана Нейчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 12.
Постановката на операта "Сказание за невидимия град Китеж и девицата Феврония" от Николай Римски-Корсаков в Нидерландската опера, диригент Марк Албрехт
792.54.09
COBISS.BG-ID 1259624676

НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        За един продуктивен диалог драма:сцена Вж Св 134

БС 2014/3 Св 129
ЯНЕВ, Марин, 1943-
        Четенето го заместваме с гледане, безсилни сме : интервю с актьора Марин Янев / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 69 (22 март 2014), с. 12.
792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1259222756


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БС 2014/3 Св 130
ДИМИТРОВ, Григор Димитров, 1991-
        Вече надминах Стоичков : ексклузивно за "Труд" от Маями - Григор Димитров пред Владимир Памуков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 81 (24 март 2014), с. 36-37.
796.342(047.53)
COBISS.BG-ID 1259224804


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БС 2014/3 Св 131
МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Новата Арахна: Метаморфоза и био-техника / Боян Манчев ; прев. от англ. Ани Васева. - Текстът преработва част от книгата на Боян Манчев Miracolo (Milano: Lanfranchi, 2011). Преводът е направен по последната английска версия, публикувана в Divan (Stockholm, 2013).


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 9, 14.
82.01
COBISS.BG-ID 1259865828

БС 2014/3 Св 132
СПАСОВА, Камелия Светлинова, 1982-
        Метаморфоза: серия от катастрофи (беседа с Лиотар) / Камелия Спасова, Мария Калинова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 15.
82.01
COBISS.BG-ID 1260668388

БС 2014/3 Св 133
СТОЯНОВ, Еньо
        Катастрофата: два модела. / Еньо Стоянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 9 (5-11 март 2014), с. 14.
Модели на репрезентиране на обратите в литературния сюжет
82.01
COBISS.BG-ID 1259872996


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 134
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        За един продуктивен диалог драма:сцена / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 8.
Новата британска драма и съвременния български театър
820-2.09
792(497.2)
COBISS.BG-ID 1260683748


820(549.1) ПАКИСТАНСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2014/3 Св 135
ХАМИД, Мохсин, 1971-
        Мохсин Хамид и неговите преводачи : [интервю] / прев. от англ. Деница Каракушева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 4-5.
820(549.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260827364


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 136
СТОЙЧЕВА, Светлана, 1959-
        Езиковите табута в литературата за деца? : по повод бестселъра на Ню Йорк Таймс за 2011 г. "Заспивай, по дяволите!" ("Go the Fuck to Sleep") от Адам Мансбах, илюстрации на Рикардо Кортес / Светлана Стойчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 9.
820(73).09
COBISS.BG-ID 1259500772

БС 2014/3 Св 137
ХУСТВЕТ, Сири, 1955-
        Сири Хуствет и нейните преводачи : [интервю] / прев. от англ. Деница Каракушева . - Прев. от http://authors-translators.blogspot.com/2013/ 04


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 4-5.
820(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260826340


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 138
ДИ Биазе, Кармине Г., 1959-
        Итало Калвино - на показ / Кармине ди Биазе ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от http://www.the-tls.co.uk/tls/public/article13 42433.ece


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 9, 16.
Творчеството на италианския писател
850.09
COBISS.BG-ID 1260878564


860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 139
ПАДУРА Фуентес, Леонардо, 1955-
        Гнилият либерализъм води до катастрофа : интервю с кубинския писател Леонардо Падура / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7596 (26 март 2014), с. 23.
По повод представянето на неговия роман "Човекът, който обичаше кучетата", Пловдив, Жанет 45, 2014
860(729.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259313124


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 140
ТАРАН, Евгений Григориевич, 1975-
        Военнопленна пролет. Жезъл разпнат блести... ; Сред мрака в храма карма няма... : [стихотворения] / Евгений Григориевич Таран ; прев. от рус. Румен Шомов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 11 (19-25 март 2014), с. 16.
882-1
COBISS.BG-ID 1260796644

БС 2014/3 Св 141
ХАРИТОНОВ, Евгений В., 1969-
        Във влака Киев-Москва ; Утопия за хората : [стихотворения] / Евгений В. Харитонов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 11 (19-25 март 2014), с. 16.
882-1
COBISS.BG-ID 1260790756


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 142
ДОМБРОВСКА, Кристина, 1979-
        Обувки ; Бели столове ; Откъде да погледна, за да те видя?... ; Кози : [стихотворения] / Кристина Домбровска ; прев. от пол. Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 1, 14.
884-1
COBISS.BG-ID 1260817124

БС 2014/3 Св 143
КОВАЧЕВА, Адриана
        Предмети от всяко пътуване / Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 14.
По повод удостояването на полската поетеса Кристина Домбровска с литературната награда "Вислава Шимборска"
884.09
COBISS.BG-ID 1260886244

РУШИНЕК, Михал, 1972-
        "Имате ли снимка на пустиня?" : разговор с Михал Рушинек за Вислава Шимборска по повод изложбата й колажи в Полския институт в София [12 февр.-30 март 2014 г.] Вж Св 90


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 144
АРЕТОВ, Николай Аретов, 1954-
        Жените, жените, ах... / Николай Аретов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 7.
Творчеството на жените в българската литература
886.7-055.0.09
COBISS.BG-ID 1260849380

БС 2014/3 Св 145
        БЪЛГАРСКА поезия в САЩ. - Съдържа: През есента на 2008 година... / Катерина Стойкова-Клемер. Попитайте американците за България... / Холи Карапеткова ; прев. от англ. Ангел П. Ангелов. В Съединените щати се публикува съвсем малко преводна литература / Джим Кейтс ; прев. от англ. Ангел П. Ангелов. Крехко отсъствие? / Катя Митова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 11 (21 март 2014), с. 12.
По повод кн.: The Season of delicate hunger: anthology of contemporary Bulgarian poetry / ed. by Katerina Stoykova-Klemer. - Lexington, KY : Accents Publishing, 2014
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1259536612

БС 2014/3 Св 146
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Протоканонични процеси - между литературните прегледи и първите антологии през 1910 година / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 9-11.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1260685796

БС 2014/3 Св 147
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Романът на Андрей Протич / Тони Зарев. - Съдържа и: Капки кръв : роман с впечатления. Ч. 1, Ти и аз / Андрей Протич. - Откъс от автобиографичната книга "Ева. Скици и впечатления", София, 1907 г.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 12-13.
По повод несподелените чувства на Андрей Протич към Лора Каравелова
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1260730852

БС 2014/3 Св 148
ИВАНОВ, Стефан, 1986-
        Театърът е разходка в минно поле : интервю със Стефан Иванов, поет и драматург, номиниран за Национална награда Икар 2014 за драматургичния текст "Между празниците" / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7600 (30 март 2014), с. 10.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1259497444

БС 2014/3 Св 149
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Ние, останалите тук, сме по-свободни : с поетесата Мирела Иванова разговаря Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 73 (16 март 2014), с. 8-9.
Интервю по повод премиерата на книгата й "Всички разкази са за теб", Изд. Прозорец, 2014
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1258943972

БС 2014/3 Св 150
МУТАФОВА, Стоянка Константинова, 1922-
        Много весел и много тъжен : със Стоянка Мутафова за баща й - белетриста и драматург Константин Мутафов разговаря Велислава Донева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 3, 7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260671460

БС 2014/3 Св 151
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Жанровото съвършенство в критиката на Владимир Василев : размишления пристрастни и съвсем лични за големия критик / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 9, 14-15.
886.7(092)
92 Василев, В.
COBISS.BG-ID 1260728292

БС 2014/3 Св 152
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Князът на поезията : слово за Христо Фотев / Михаил Неделчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 12 (28 март 2014), с. 5.
Словото е произнесено на 25 март 2014 в Бургас на тържеството по повод 80-годишнината от рождението на поета
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1259610596

БС 2014/3 Св 153
ПЪРЛИЧЕВА, Олга Григорова
        Прослави се в Атина българскота име... : на 25 март 1860 г. в гръцката столица Григор Пърличев е увенчан с лавров венец за поемата си "Сердарят" ("Войводата") : неговата правнучка Олга Пърличева ни връща към личността му / интервю на Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 68 (22 март 2014), с. 20-21.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1259224548

БС 2014/3 Св 154
РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        Неизвестно писмо на Владимир Василев : по повод 130 г. от рождението и 50 г. от смъртта му / Иван Радев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 7.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1260682980

БС 2014/3 Св 155
СЕКУЛОВ, Александър Илиев, 1964-
        Обществото иска монолитни герои : с писателя Александър Секулов разговаря Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 60 (4 март 2014), с. 14-15.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1258491364

БС 2014/3 Св 156
СТОЯНОВИЧ, Димитър Иванов, 1977-
        Смисъл в безсмислието / Димитър Стоянович. "Дръж главата си над водата и тоя ден, и следващия" / Боян Знеполски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 2-3.
Текстовете са четени на премиерата на книгата на Мирела Иванова "Всички разкази са за теб", състояла се на 6 март в Софийската градска художествена галерия
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1260820196


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/3 Св 157
БОГДАНОВ, Божидар Давидов, 1963-
        Единствената България : [стихотворение] / Божидар Богданов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260668900

БС 2014/3 Св 158
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Зима в Медвен ; Съновидение ; Бесило ; Отчаяние : нови стихове / Иван Гранитски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 74 (29-30 март 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1259467236

БС 2014/3 Св 159
КОЕВА, Анамария Дончева, 1993-
        Стихове от Анамария Коева. - Съдържа: Жигосаните кошери... ; Орбити се въртят... ; Рецепта за разкриване на тайна по Бредбъри ; Говорят си за светове на масата... ; Има толкова много хора в главата й... ; Ако срутя мостовете към себе си... ; Напомняй ми понякога...

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 56 (8-9 март 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258684132

БС 2014/3 Св 160
СТАНКОВ, Валери Петров, 1956-
        Изговорени мълчания ; Когато птичите ята в небето името ми пишат ; Влакът към нищото ; Утринна молитва ; Случаен гост ; Иванчо и Марийка ; Стихотворение от градския кретен ; Изтръгнат лист от дневник ; Светът е къщичка за птици : [стихотворения] / Валери Станков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 50 (1-2 март 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258493412

БС 2014/3 Св 161
СТОИЧКОВ, Владимир
        [Хайку] / Владимир Стоичков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 11 (19-25 март 2014), с. 16.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1260789988


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/3 Св 162
ЗЛАТЕВ, Димитър Константинов, 1936-
        Отчуждение : разказ / Димитър Златев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 74 (29-30 март 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1259467748

БС 2014/3 Св 163
КОЛДАНОВ, Рангел Николаев, 1992-
        Бански на жълти лалета : разказ / Рангел Колданов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 56 (8-9 март 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258687204

БС 2014/3 Св 164
ЛАЧАНСКИ, Любен Стоянов, 1953-
        Киро, Живаго и Антоний : [разказ] / Любен Лачански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 11 (19-25 март 2014), с. 12-13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260788196

БС 2014/3 Св 165
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Коломан II и ловът : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 57 (8 март 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258686948

БС 2014/3 Св 166
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Константин Тих и майка ми ; Константин Тих 2 : разкази / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 22, бр. 69 (22 март 2014), с. 12.
Год. 22, бр. 75 (29 март 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1259220452

БС 2014/3 Св 167
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Михаил и играчките : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 51 (1 март 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258502884

БС 2014/3 Св 168
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Софи, Хайнрих и Мицо : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 63 (17 март 2014), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258943460

БС 2014/3 Св 169
ТОДОРОВ, Николай, 1931-
        Последното плаване на Шефа : разказ / Николай Тодоров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 62 (15-16 март 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258944996


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2014/3 Св 170
СЛАВОВ, Атанас Василев, 1930-2010
        Чешката трагедия на 10 години (1968-1978) : [есе] / Атанас Славов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 10 (12-18 март 2014), с. 16.
Текстът е писан през 1978 г. по повод 10-годишнината от Пражката пролет
886.7-4
COBISS.BG-ID 1260732132


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 171
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Преводът е пътуване, което често ни отвежда към неочаквани брегове : интервю с унгариста Чавдар Добрев / Емил Басат

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 61 (31 март 2014), с. 8, 17.
По повод удостояването му с наградата "Златен кръст" на президента на Унгария - за неговите заслуги и разностранната му литературна и преводаческа дейност, приноса за популяризиране на унгарската литература и култура в България, София, 14 март 2014
894.511(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259483364


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/3 Св 172
ДЖУ, Дзъцин, 1898-1948
        В гръб : [есе] / Джу Дзъцин ; прев. от кит. Мая Ненчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 12 (26 март-1 апр. 2014), с. 13.
895.1-4
COBISS.BG-ID 1260885476


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Последният гигант : Ален Рене (3 юни 1922-1 март 2014) Вж Св 105

ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Генерал Александър Протогеров - водачът на опълчението Вж Св 175

НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Жанровото съвършенство в критиката на Владимир Василев : размишления пристрастни и съвсем лични за големия критик Вж Св 151


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ХРУШЧОВ, Сергей Никитович, 1935-
        Даването на Крим на Украйна беше икономическо решение : интервю със сътрудника в Brown University Сергей Хрушчов Вж Св 62


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2014/3 Св 173
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Турското иго стопи българите до 2,5 млн. : интервю с Божидар Димитров, директор на НИМ / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 61 (4 март 2014), с. 13.
По повод националния празник 3-ти март
949.72.043(047.53)
COBISS.BG-ID 1258487524

ИВАНОВ, Иван, 1945-
        Дом, съхранил нашата история, тъне в забрава : интервю с председателя на Фондация "Любен Каравелов" Иван Иванов Вж Св 4

БС 2014/3 Св 174
МИТЕВ, Пламен Димитров, 1956-
        US мисионери бранят Санстефанска България : интервю с историка Пламен Митев / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7573 (3 март 2014), с. 11.
По повод националния празник 3-ти март
949.72.043(047.53)
COBISS.BG-ID 1258484452


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2014/3 Св 175
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Генерал Александър Протогеров - водачът на опълчението / Светлозар Елдъров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 12 (21 март 2014), с. 16-17.
949.72.05(092)
355(092)
92 Протогеров, А.
COBISS.BG-ID 1259134692


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

ЛЕВЧЕВ, Владимир Любомиров, 1957-
        Борбата на паметта срещу забравата Вж Св 78

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 61 (2014) Св 28, Св 173
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 63 (2014) Св 18
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 64 (2014) Св 10
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 65 (2014) Св 27, Св 60
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 69 (2014) Св 41
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 77 (2014) Св 49
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 82 (2014) Св 50
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 84 (2014) Св 55
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 13 (2014) Св 5
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 12 (2014) Св 175
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 50 (2014) Св 160
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 54 (2014) Св 33
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 56 (2014) Св 159, Св 163
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 59 (2014) Св 109
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 62 (2014) Св 169
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 63 (2014) Св 21, Св 29
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 66 (2014) Св 63
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 68 (2014) Св 153
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 69 (2014) Св 34, Св 45
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 70 (2014) Св 67, Св 71
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 71 (2014) Св 4
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 73 (2014) Св 116
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 74 (2014) Св 51, Св 158, Св 162
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 49 (2014) Св 57
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 50 (2014) Св 73, Св 100
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 59 (2014) Св 48
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 60 (2014) Св 96
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 61 (2014) Св 171
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 9 (2014) Св 64, Св 66, Св 77
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 10 (2014) Св 56, Св 59
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 11 (2014) Св 54, Св 65, Св 70
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 12 (2014) Св 11, Св 36, Св 61, Св 75
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 13 (2014) Св 62, Св 72
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 9 (2014) Св 1, Св 15, Св 32, Св 38, Св 43, Св 52, Св 53, Св 80, Св 81, Св 88, Св 102, Св 104, Св 105, Св 106, Св 117, Св 126
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 10 (2014) Св 86, Св 89, Св 90, Св 93, Св 103
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 11, Год. 58, бр. 12 (2014) Св 92
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 11 (2014) Св 14, Св 37, Св 46, Св 82, Св 83, Св 85, Св 108, Св 111, Св 113, Св 125, Св 136, Св 145
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 12 (2014) Св 20, Св 58, Св 84, Св 87, Св 91, Св 95, Св 115, Св 128, Св 152
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 9 (2014) Св 6, Св 7, Св 8, Св 120, Св 122, Св 131, Св 132, Св 133
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 10 (2014) Св 119, Св 134, Св 146, Св 147, Св 150, Св 151, Св 154, Св 157, Св 170
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 11 (2014) Св 16, Св 31, Св 78, Св 140, Св 141, Св 161, Св 164
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 12 (2014) Св 2, Св 3, Св 9, Св 118, Св 121, Св 123, Св 135, Св 137, Св 138, Св 142, Св 143, Св 144, Св 156, Св 172
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5112 (2014) Св 23
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5115 (2014) Св 94
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5127 (2014) Св 40
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5132 (2014) Св 69
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5135 (2014) Св 12
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5138 (2014) Св 76
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 51 (2014) Св 167
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 57 (2014) Св 165
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 63 (2014) Св 168
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 66 (2014) Св 42
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 69, Год. 22, бр. 75 (2014) Св 166
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 69 (2014) Св 129
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 73 (2014) Св 44
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 51 (2014) Св 101
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 52 (2014) Св 68
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 54 (2014) Св 13
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 64 (2014) Св 79
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 68 (2014) Св 127
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 70 (2014) Св 35
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7573 (2014) Св 174
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7574 (2014) Св 39
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7575 (2014) Св 24
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7586 (2014) Св 124
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7587 (2014) Св 26
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7596 (2014) Св 139
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7600 (2014) Св 148
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 60 (2014) Св 155
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 63 (2014) Св 22
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 65 (2014) Св 107
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 66 (2014) Св 19
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 68 (2014) Св 25
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 71 (2014) Св 112
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 73 (2014) Св 149
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 74 (2014) Св 114
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 75 (2014) Св 17
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 78 (2014) Св 30
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 79 (2014) Св 98
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 80 (2014) Св 110
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 81 (2014) Св 47, Св 130
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 86 (2014) Св 97
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 87 (2014) Св 99
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 88 (2014) Св 74

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Алберт Рахов, 1950- (автор) Св 51
Аврамов, Димитър, 1973- (интервюирано лице) Св 17
Акунин, Борис, 1956- (автор) Св 16
Алисън, Греъм, 1940- (автор) Св 37
Ангелов, Ангел Пенчев, 1968- (преводач) Св 145
Ангелова, Елена (автор) Св 120
Антоний, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978- (интервюирано лице) Св 10
Аретов, Николай Аретов, 1954- (автор) Св 144
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 14
Атанасов, Андрей (автор) Св 38
Атанасова, Ани (преводач) Св 6
 
Б

Байков, Михаил (автор) Св 121
Байчев, Райко Павлов, 1987- (интервюиращо лице) Св 139, Св 148
Балдева, Славея (автор) Св 16
Балтажи, Микола Федорович, 1956- (интервюирано лице) Св 39
Басат, Емил Аврамов, 1949- (интервюиращо лице) Св 171
Безансон, Ален, 1932- (автор) Св 16
Бобева, Даниела Николова, 1958- (интервюирано лице) Св 70
Богданов, Божидар Давидов, 1963- (автор) Св 157
Богданов, Лъчезар Иванов (автор) Св 68
Бодаков, Марин Христов, 1971- (съставител) Св 95
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 90
Божков, Димитър Димитров (автор) Св 6
Бойчева, Милена (интервюиращо лице) Св 99, Св 114, Св 149, Св 155
Бокова, Ирина Георгиева, 1952- (интервюирано лице) Св 40
Босев, Росен (автор) Св 72
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 106
 
В

Вартан, Силви, 1944- (интервюирано лице) Св 97
Васева, Ани, 1982- (автор) Св 122
Васева, Ани, 1982- (преводач) Св 131
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 50
Веселинова, Жени (интервюиращо лице) Св 129
Вигенин, Кристиан Иванов, 1975- (интервюирано лице) Св 41
Видев, Александър Георгиев, 1985- (интервюиращо лице) Св 93
Войнова, Севдалина Петрова (автор) Св 1
Волгин, Петър, 1969- (интервюирано лице) Св 18
Вълдобрев, Стефан, 1970- (интервюирано лице) Св 98
 
Г

Галимова, Наталия (интервюиращо лице) Св 20
Ганев, Димитър Ив. (интервюиращо лице) Св 30
Геворкян, Наталия Павловна, 1956- (автор) Св 27
Гелев, Пенко, 1968- (интервюирано лице) Св 95
Генчев, Димитър (интервюиращо лице) Св 124
Георгиев, Живко Петров, 1955- (интервюирано лице) Св 35
Георгиев, Огнян (автор) Св 56
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 54
Георгиева, Катерина (автор) Св 123
Георгиева, Мара (съставител) Св 70
Георгиева, Теодора (преводач) Св 32
Гешакова, Мила (автор) Св 27
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 173
Гладилшчиков, Юрий Викторович, 1961- (автор) Св 102
Горанов, Вельо, 1946- (интервюирано лице) Св 124
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 35
Горанова, Калина (съставител) Св 56
Горчева, Даниела (преводач) Св 16
Гочева, Румяна (интервюиращо лице) Св 79
Гранитски, Иван, 1953- (автор) Св 158
Гризунов, Сергей, 1949- (интервюирано лице) Св 19
Гудков, Лев Дмитриевич, 1946- (интервюирано лице) Св 20
Гюлева, Веселина (преводач) Св 102
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 44
Гюрова, Светломира (автор, съставител) Св 56
Гюрова, Светломира (автор) Св 61, Св 64
 
Д

Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Св 153
Декова, Галина (автор) Св 88
Денов, Любомир, 1953- (интервюиращо лице) Св 49
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 125, Св 126
Деянов, Деян Стилиянов (автор) Св 7
Джу, Дзъцин, 1898-1948 (автор) Св 172
Ди Биазе, Кармине Г., 1959- (автор) Св 138
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 173
Димитров, Григор Димитров, 1991- (интервюирано лице) Св 130
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 101
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 103, Св 104, Св 105
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 108, Св 115
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 113, Св 117
Димитрова, Геновева, 1958- (автор на съпроводителен материал) Св 111
Димов, Иван (интервюиращо лице) Св 47
Динков, Динко Георгиев, 1950- (автор) Св 42
Добентон, Ани (автор) Св 43
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (интервюирано лице) Св 171
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 146
Дома, Сесил (интервюиращо лице) Св 2
Домбровска, Кристина, 1979- (автор) Св 142
Донева, Велислава Владимирова (интервюиращо лице) Св 150
Дончева, Татяна, 1960- (интервюирано лице) Св 65
Дочева, Екатерина (автор) Св 92
Дузинас, Костас, 1951- (автор) Св 14
Дюлгеров, Георги Димитров, 1943- (интервюирано лице) Св 106
Дюлгерова, Нина Ангелова, 1956- (автор) Св 51
Дюлгерова, Нина Ангелова, 1956- (интервюирано лице) Св 44
 
Е

Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (автор) Св 175
Ефтимова, Анна (интервюиращо лице) Св 12
Ефтимова, Ваня (съставител) Св 61
 
Ж

Желев, Радостин (преводач) Св 2
Журавльова, Олга, 1973- (интервюиращо лице) Св 52
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 147
Захариева, Теменужка (автор) Св 89
Златев, Димитър Константинов, 1936- (автор) Св 162
Знеполски, Боян Ивайлов, 1968- (автор) Св 156
Зюмбюлев, Борислав (автор) Св 28
Зюмбюлев, Борислав (интервюиращо лице) Св 60
 
И

Иванов, Иван, 1945- (интервюирано лице) Св 4
Иванов, Стефан, 1986- (интервюирано лице) Св 148
Иванова, Мирела Цветкова, 1962- (интервюирано лице) Св 149
Илиев, Людмил (интервюиращо лице) Св 13
Илиева, Зорница (автор) Св 21, Св 45
Илиева, Надя (интервюиращо лице) Св 40
 
Й

Йончев, Димитър Трендафилов, 1944- (интервюирано лице) Св 22
Йончева, Елена Николова, 1964- (интервюирано лице) Св 23
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 24
Йорданова, Емилия (преводач) Св 9
Йорданова, Люба (автор, интервюиращо лице) Св 77
Йорданова, Люба (автор) Св 75
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 23, Св 69
 
К

Кабаиванска, Райна, 1934- (интервюирано лице) Св 94
Калве, Катрин (интервюиращо лице) Св 2
Калинова, Мария, 1983- (автор) Св 132
Кандимиров, Веселин Димитров (автор) Св 16
Канов, Любомир Младенов, 1944- (автор) Св 16
Карабоев, Петър (автор) Св 11
Каракушева, Деница (преводач) Св 135, Св 137
Карапеткова, Холи, 1974- (автор) Св 145
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 76
Касчиев, Георги Стефанов, 1949- (интервюирано лице) Св 79
Кейтс, Джим, 1945- (автор) Св 145
Кисинджър, Хенри Алфред, 1923- (автор) Св 27
Киссе, Антон Иванович, 1958- (интервюирано лице) Св 24
Клайбер, Михаил, 1946- (интервюирано лице) Св 5
Ковачева, Адриана (автор) Св 143
Ковачева, Адриана (преводач) Св 142
Коева, Анамария Дончева, 1993- (автор) Св 159
Колданов, Рангел Николаев, 1992- (автор) Св 163
Колова, Мариана (автор) Св 81
Командарев, Стефан, 1966- (интервюирано лице) Св 107
Кон-Бендит, Даниел, 1945- (интервюирано лице) Св 15
Константинов, Ириней, 1949- (интервюирано лице) Св 127
Корилиано, Джон, 1938- (интервюирано лице) Св 93
Костова, Ева (интервюиращо лице) Св 4
Кръстев, Любомир Атанасов, 1983- (автор) Св 85
Кръстев, Никола (интервюиращо лице) Св 62
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 94
Кръстева, Юлия, 1941- (интервюирано лице) Св 2
Кунчев, Божидар Богомилов, 1948- (автор) Св 16
Кънев, Петър Георгиев, 1953- (интервюирано лице) Св 69
Кънчев, Славчо, 1949- (автор) Св 71
Кьосев, Александър Динов, 1953- (интервюирано лице) Св 3
Кючуков, Любомир Недков, 1955- (автор) Св 25
 
Л

Лазаров, Алексей (автор) Св 11
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (автор) Св 164
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- (автор) Св 78
Лечев, Иван Боянов, 1956- (интервюирано лице) Св 101
Лопушански, Константин Сергеевич, 1947- (интервюирано лице) Св 108, Св 109
Лукиянов, Фьодор Александрович, 1967- (автор) Св 46
Луценко, Юрий Виталийович, 1964- (интервюирано лице) Св 32
Льогро, Мартин (интервюиращо лице) Св 9
 
М

Маккю, Моли К. (автор) Св 16
Малмстрьом, Сесилия, 1968- (интервюирано лице) Св 47
Маниатис, Грегъри А. (автор) Св 16
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор) Св 131
Маринска, Ружа Лазарова, 1944- (интервюирано лице) Св 84
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 26
Марков, Марко Николов (преводач) Св 29
Маркова, Зорница (автор) Св 70
Маркова, Олга Василева, 1942- (интервюиращо лице) Св 109
Маркова, Радостина (автор, интервюиращо лице) Св 70
Маркова, Радостина (съставител) Св 56
Маркович, Горан, 1946- (интервюирано лице) Св 110
Мартели, Роже, 1950- (автор) Св 15
Марчев, Петър, 1960- (интервюиращо лице) Св 98
Менцел, Иржи, 1938- (автор) Св 111, Св 112
Милев, Момчил (съставител) Св 61
Милщайн, Иля (автор) Св 16
Минчева, Десислава Юлий, 1956- (автор) Св 82
Митев, Пламен Димитров, 1956- (интервюирано лице) Св 174
Митова, Катя (автор) Св 145
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 39
Михайлов, Михаил (автор) Св 48
Младенова, Галя (интервюиращо лице) Св 5
Монева, Ваня, 1954- (интервюирано лице) Св 99
Моркин, Диян (интервюиращо лице) Св 74
Москов, Николай (интервюиращо лице) Св 10
Муратова, Кира Георгиевна, 1934- (интервюирано лице) Св 113
Мускурова, Ружа (преводач) Св 138
Мутафова, Стоянка Константинова, 1922- (интервюирано лице) Св 150
 
Н

Найденов, Ангел Петров, 1958- (интервюирано лице) Св 74
Найденов, Валери Георгиев, 1947- (автор) Св 28
Найденова, Пенка Иванова, 1933- (интервюирано лице) Св 12
Нацев, Станко Нацев, 1943- (интервюиращо лице) Св 100
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 16, Св 151, Св 152
Нейчева, Светлана, 1951- (автор) Св 128
Немцова, Анна (интервюиращо лице) Св 113
Ненчева, Мая (преводач) Св 172
Николов, Григор (интервюиращо лице) Св 127
Николов, Йово (интервюиращо лице) Св 65
Николов, Павел (преводач) Св 16
Николов, Тони Георгиев, 1966- (преводач) Св 16
Николова, Десислава (автор) Св 75
Николова, Десислава (съставител) Св 56
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 134
Николова, Патриция, 1979- (интервюиращо лице) Св 107, Св 110
Новопрудски, Семьон Вадимович, 1970- (автор) Св 27
 
О

Онфре, Мишел, 1959- (интервюирано лице) Св 9
 
П

Павловский, Глеб Олегович, 1951- (интервюирано лице) Св 28
Падура Фуентес, Леонардо, 1955- (интервюирано лице) Св 139
Памуков, Владимир, 1964- (интервюиращо лице) Св 130
Памукчиев, Станислав Минков, 1953- (интервюирано лице) Св 84
Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 86, Св 87
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 3
Паси, Соломон Исак, 1956- (интервюирано лице) Св 49
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 17, Св 22
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 84
Петров, Николай Иванов, 1968- (интервюиращо лице) Св 19
Плугчиева, Меглена Иванова, 1956- (интервюирано лице) Св 50
Попов, Лило (автор) Св 83
Попов, Мирослав Костадинов (автор) Св 51
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 81
Портников, Виталий Едуардович, 1967- (автор) Св 16
Пророкович, Душан, 1976- (автор) Св 29
Протич, Андрей Димитров, 1875-1959 (автор) Св 147
Пунчева-Василева, Татяна (интервюиращо лице) Св 66
Путин, Владимир Владимирович, 1952- (автор) Св 63
Пърличева, Олга Григорова (интервюирано лице) Св 153
 
Р

Радев, Иван Николов, 1943- (автор) Св 154
Радев, Коста Христов, 1946- (автор) Св 16
Радзиховски, Леонид Александрович, 1953- (интервюирано лице) Св 52
Ревзин, Григорий Исаакович, 1964- (автор) Св 53
Рединг, Вивиан, 1951- (интервюирано лице) Св 54
Робинсън, Джеймс, 1960- (интервюирано лице) Св 30
Роднянски, Александър Ефимович, 1961- (интервюирано лице) Св 114, Св 115
Родригес, Алберто (интервюирано лице) Св 77
Русев, Марин Рахнев (интервюирано лице) Св 13
Русев, Светлин, 1933- (интервюирано лице) Св 84
Русева, Златина (интервюирано лице) Св 116
Рушинек, Михал, 1972- (интервюирано лице) Св 90
 
С

Свиридова, Александра Александровна, 1951- (автор) Св 117
Секулов, Александър Илиев, 1964- (интервюирано лице) Св 155
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 116
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 67
Славов, Атанас Василев, 1930-2010 (автор) Св 170
Смилов, Даниел Михайлов, 1970- (автор) Св 61
Смолар, Пьотр, 1974- (интервюиращо лице) Св 32
Солаков, Недко, 1957- (интервюирано лице) Св 84
Сорос, Джордж, 1930- (интервюирано лице) Св 55
Спасова, Камелия Светлинова, 1982- (автор) Св 132
Спиридонова, Юлия Симеонова, 1972- (интервюирано лице) Св 95
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 56, Св 61
Станев, Илин Жеков, 1978- (интервюиращо лице) Св 59
Станков, Валери Петров, 1956- (автор) Св 160
Старидолска, Елена (автор) Св 61
Стендинг, Гай, 1948- (интервюирано лице) Св 67
Стоичков, Владимир (автор) Св 161
Стойкова, Катерина, 1971- (автор) Св 145
Стойчева, Светлана, 1959- (автор) Св 136
Столовски, Пьотр (интервюирано лице) Св 66
Стоянов, Еньо (автор) Св 133
Стоянова, Мариела (автор) Св 57
Стоянович, Димитър Иванов, 1977- (автор) Св 156
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 31
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (преводач) Св 16
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 26, Св 174
Сюрмен, Филип дьо (автор) Св 58
 
Т

Таран, Евгений Григориевич, 1975- (автор) Св 140
Тенев, Дарин Войнов (преводач) Св 8
Тепешанов, Чавдар Борисов, 1946- (интервюирано лице, автор) Св 73
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 165, Св 166, Св 167, Св 168
Тимова, Надя (автор) Св 91
Тодоров, Николай, 1931- (автор) Св 169
Тодорова, Капка (интервюиращо лице) Св 41
Томова, Виржиния (преводач) Св 20, Св 32, Св 46, Св 52
Тошев, Георги, 1969- (интервюиращо лице) Св 97
Тошев, Лъчезар Благовестов, 1962- (автор) Св 16
Трюон, Никола, 1967- (интервюиращо лице) Св 15
 
Ф

Федорин, Владимир, 1971- (автор) Св 32
Финкелкрот, Ален, 1949- (интервюирано лице) Св 15
 
Х

Хагеман, Мартин (автор) Св 118
Хамид, Мохсин, 1971- (интервюирано лице) Св 135
Харитонов, Евгений В., 1969- (автор) Св 141
Хасърджиев, Станимир, 1978- (интервюирано лице) Св 76
Хедегор, Кони, 1960- (интервюирано лице) Св 59
Хенсел, Лешек, 1953- (интервюирано лице) Св 60
Хошино, Футоши, 1983- (автор) Св 8
Христакиев, Красимир Христакиев, 1981- (автор) Св 119
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 15
Христов, Симеон (интервюирано лице) Св 100
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 33
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (преводач) Св 63
Христова, Теменужка (интервюиращо лице) Св 96
Хрушчов, Сергей Никитович, 1935- (интервюирано лице) Св 62
Хуствет, Сири, 1955- (интервюирано лице) Св 137
Хюсеин, Паола (интервюиращо лице) Св 18
 
Ц

Цанева, Стефка (автор) Св 80
Цветанова, Цветелина Милетиева, 1991- (интервюиращо лице) Св 73
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 112
Цветкова, Мариана (интервюирано лице) Св 96
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 106
Чернокожева, Лазарина (преводач) Св 118
 
Ш

Шмитц, Грегор Петер, 1975- (интервюиращо лице) Св 55
Шнайдер, Мария (интервюирано лице) Св 93
Шомов, Румен Христов, 1951- (преводач) Св 140, Св 141
 
Я

Якименко, Александър Григориевич, 1964- (интервюирано лице) Св 34
Янев, Марин, 1943- (интервюирано лице) Св 129
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 36

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Абдикация от грижата за душата Св 75
Авторът на книгата "Защо се провалят нациите" Джеймс Робинсън: В България по-важни са сделките, а не правилата Св 11
Агент нула нула село Св 72
"Аз съм с Майдана" Св 113
Архивът - "живото" минало Св 85
 
Б

Бански на жълти лалета Св 163
Бели столове Св 142
Бесило Св 158
Бойната ни авиация не трябва да зависи от Русия Св 74
Борбата за дискурса на съвременния танц Св 122
Борбата на паметта срещу забравата Св 78
Българите в Украйна не сме по барикадите Св 24
България е в сърцето ми Св 97
България не е провалена държава Св 30
Българката трябва да ражда поне 3 деца Св 12
Българска поезия в САЩ Св 145
[Българската социалистическа партия] БСП е марионетка в ръцете на един бизнес кръг Св 65
"Бясна, кривогледа и лакома": гледни точки Св 120
 
В

В глобалния свят на зависимости всички ще бъдат губещи от санкции Св 44
В гръб Св 172
В кабинета на любителя Св 86
В Рим имаме нов храм, вдигаме друг в резиденцията на посланика Св 10
В Украйна се събудиха демони от миналото Св 23
Ваша работа е дали искате фотоволтаици, вятърна енергия, или пък ще спестявате Св 59
Вече надминах Стоичков Св 130
Влакът към нищото Св 160
Влизането на Украйна в ЕС е неизбежно Св 22
Военнопленна пролет. Жезъл разпнат блести... Св 140
Войната между държавата и колекционерите продължава... Св 84
Време е за дебати Св 1
Във влака Киев-Москва Св 141
Вървиш ли по свой път, талантът живее дълго Св 108
 
Г

"Галерия без стени" Св 89
Генерал Александър Протогеров - водачът на опълчението Св 175
Гнилият либерализъм води до катастрофа Св 139
Грешката и ние Св 103
Гърченето на БСП по украинския казус няма как да вдъхнови електората й Св 35
 
Д

Да боядисваш миналото е инфантилно Св 107
Да влязат мислещите Св 77
Да се разомагьоса Витгенщайн Св 7
Даването на Крим на Украйна беше икономическо решение Св 62
Дайте свобода - и за работа, и за управление Св 127
Два момента на метаморфозата на Бергсон Св 8
Демографската катастрофа и грамотността са предизвикателствата пред България Св 13
Демокрацията като холивудски екшън Св 57
Диханието на живота Св 125
Дом, съхранил нашата история, тъне в забрава Св 4
Душата е самотна пустиня Св 109
 
Е

Европа: Даниел Кон-Бендит срещу Ален Финкелкрот Св 15
Единствената България Св 157
Единствено в Европа идентичността не се издига в култ, а стои като въпрос Св 2
Езиковите табута в литературата за деца? Св 136
 
Ж

Жандармата тръгна по селата Св 72
Жанровото съвършенство в критиката на Владимир Василев Св 151
Жените, жените, ах... Св 144
Жестоко е на сцената да се конкурират деца Св 94
Жилищна среда: Виенският модел Св 83
 
З

За аргументите и контрааргументите в дискусията за четенето Св 3
За да обичаш, трябва да прощаваш Св 100
За един продуктивен диалог драма:сцена Св 134
За Украйна и бесовете около нея Св 38
Залагаме на хайдути и мачовци вместо на интелекта Св 98
Занапред Европа ще си има враг - Русия Св 58
Зима в Медвен Св 158
 
И

Иванчо и Марийка Св 160
Играта на Путин: 10 урока по реалполитика Св 29
Изговорени мълчания Св 160
Изкуство се прави с любов и вдъхновение Св 96
Измяна и измама Св 126
Изповедта на един гастрософ Св 9
Изтръгнат лист от дневник Св 160
Има глобална криза на образованието Св 40
"Имате ли снимка на пустиня?" Св 90
Името България в чужбина трябва да предизвиква симпатия и респект Св 50
Иновативната икономика започва от културата Св 5
Информационната война Св 33
Иржи Менцел - почетен доктор на НАТФИЗ Св 111
Искаме да живеем като японци, а да работим два пъти по-малко Св 69
Ислямът няма еднозначно тълкуване Св 21
Итало Калвино - на показ Св 138
 
К

Как бе извършен въоръженият преврат в Киев Св 34
Как ще ги стигнем... поляците Св 77
Капсулиран във времето масив Св 88
Катастрофата в миналото и няколко бележки върху есхатологичната утопия Св 6
Катастрофата: два модела. Св 133
Киро, Живаго и Антоний Св 164
Клоунът разсмива, но мимът разплаква Св 124
Князът на поезията Св 152
Когато птичите ята в небето името ми пишат Св 160
Кози Св 142
Коломан II и ловът Св 165
Константин Тих 2 Св 166
Константин Тих и майка ми Св 166
Краят на "доктрината Медведев" Св 32
Кризата в немското кино Св 118
Крим винаги е бил и е част от Русия Св 63
Крим и неговият Керченски полуостров Св 43
Културата трябва да се бори за своите зрители Св 116
 
Л

Лауреати на "Грами" Св 93
Лошо е, че половината българи са в икономическа несигурност Св 67
Лъжецът вика: държим крадеца Св 72
 
М

Мелодии от вълшебната книга Св 95
Метаморфоза: серия от катастрофи (беседа с Лиотар) Св 132
Михаил и играчките Св 167
Много весел и много тъжен Св 150
Много е обезпокоително чужда страна да се намесва в работите на съседа си Св 60
Много хора смятат, че държавата е длъжна да ги храни Св 101
Мохсин Хамид и неговите преводачи Св 135
Мръсна европейска дузина Св 64
 
Н

Наградите "Оскар" 2014 Св 104
Не е важно кой управлява, а как се усвояват евросредствата Св 66
Не ни е лесно между руснаци и сърби Св 17
Неизвестно писмо на Владимир Василев Св 154
Ние, останалите тук, сме по-свободни Св 149
Нова "Шипка" 6? Св 81
Новата Арахна: Метаморфоза и био-техника Св 131
Новият супергерой на Сърбия Св 36
Някъде там аз се чувствам добре Св 121
Няма да признаем референдум в Крим Св 41
Няма истински независими медии Св 114
 
О

Обувки Св 142
Обществото иска монолитни герои Св 155
Оградата по границата не решава проблемите Св 47
Окови за веригите Св 70
Осколките от Крим Св 56
Основната битка в Украйна е за бъдещето на Русия Св 19
От Гърция до Украйна: Добре дошли в новата епоха на съпротивата Св 14
Отвъд толерантността Св 71
Откъде да погледна, за да те видя?... Св 142
Отчаяние Св 158
Отчуждение Св 162
 
П

Парите на олигарсите в чужбина отслабват руската икономика, не е умна санкция да се удрят Св 55
[Петдесет и четвърти] 54-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 15-30 март 2014 Св 92
По-добре късно, отколкото никога Св 45
Подозирам, че правителството умишлено цели да загуби арбитража за "Белене" Св 79
Подходящо ли е за Украйна "белгийското решение"? Св 37
Политиците искат да са важни, затова стават за смях Св 112
[Политическата криза в Украйна и на Кримския полуостров] Св 27
[Политическата криза в Украйна] Св 28
Последният гигант Св 105
Последното плаване на Шефа Св 169
Преводът е пътуване, което често ни отвежда към неочаквани брегове Св 171
Предмети от всяко пътуване Св 143
"Презареждането" на Обама или кой попадна в руския фризер Св 51
Принуда към един нов свят Св 46
Проблем е,че няма осъдени медици за лекарски грешки Св 76
Прослави се в Атина българскота име... Св 153
Протоканонични процеси - между литературните прегледи и първите антологии през 1910 година Св 146
Путин вече не е тефлонов Св 20
 
Р

Работих, издържах, не съжалявам! Св 73
Резултатите от референдума в Крим очертават сложна международна криза Св 42
Родопите са порталът ни към Космоса Св 99
Романът на Андрей Протич Св 147
Русия има право на сфери на стратегически интереси Св 48
"Ръкоплещене" - дума за театъра, който се радва Св 123
 
С

С общи усилия да спрем играта с огъня Св 39
Светът е къщичка за птици Св 160
Северният полюс ще е перлата в имперската корона на Путин Св 49
Сири Хуствет и нейните преводачи Св 137
Скок в идеала Св 53
След Апокалипсис Св 128
След руски Крим Косово отива към Албания Св 26
Случаен гост Св 160
Смисъл в безсмислието Св 156
Софи, Хайнрих и Мицо Св 168
Сред мрака в храма карма няма... Св 140
Стихове от Анамария Коева Св 159
Стихотворение от градския кретен Св 160
Странни фото истории Св 91
Стърнище Св 117
"Съветникът" - в касапницата на човешките желания Св 119
Създаваме европейска правосъдна общност Св 54
Съновидение Св 158
[Съюз на българските художници] СБХ - невинен до доказване на противното Св 82
 
Т

Театърът е разходка в минно поле Св 148
"Точката, от която няма връщане" Св 87
Тревогите на един оптимист Св 106
Трите загадки на Отар Йоселиани Св 102
Тръгнеш ли да правиш политика, не ти остава време за мислене Св 18
Турското иго стопи българите до 2,5 млн. Св 173
 
У

Украйна и България: прилики и разлики Св 31
Украйна: извоюваната свобода Св 16
Уникалност срещу универсалност Св 115
Утопия за хората Св 141
Утринна молитва Св 160
 
Ф

Фактите развенчават мита за трудолюбието на българите Св 68
 
Х

[Хайку] Св 161
Хладната война Св 61
 
Ц

Целите на Путин - версии Св 52
 
Ч

Четенето го заместваме с гледане, безсилни сме Св 129
Чешката трагедия на 10 години (1968-1978) Св 170
 
Щ

Ще има и българи във филма за Голи Оток Св 110
 
A

A lose-lose game Св 25
 
U


[United States] US мисионери бранят Санстефанска България Св 174
 
W

"Wasteland Twinning" Св 80

УДК


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1, Св 2
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 3
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 4, Св 5


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 6, Св 7
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Св 8
18 ЕСТЕТИКА Св 9


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 6, Св 10


308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Св 11
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Св 12, Св 13
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 2, Св 14, Св 15, Св 16, Св 67
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34
324 ИЗБОРИ Св 35, Св 36, Св 64
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 13, Св 17, Св 20, Св 22, Св 25, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 32, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61, Св 62
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 36, Св 63
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 64, Св 65
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 66
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Св 67
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 68
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 11, Св 69
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Св 70
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 55, Св 71
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 75
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 72
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 72, Св 73
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 74, Св 175
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 75, Св 76
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 40, Св 77, Св 78


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 79


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Св 80
72 АРХИТЕКТУРА Св 81, Св 82, Св 83
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 84, Св 85, Св 86, Св 87
75 ЖИВОПИС Св 88, Св 89, Св 90
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 91
78 МУЗИКА Св 92, Св 93
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 94, Св 95, Св 96
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 97, Св 98, Св 99, Св 100
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 101
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118, Св 119
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 98, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 134
796.3 ИГРИ С ТОПКА Св 130


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Св 131, Св 132, Св 133
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 134
820(549.1) ПАКИСТАНСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 135
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 136, Св 137
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 138
860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 139
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 140, Св 141
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 90, Св 142, Св 143
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 170
894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 171
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 172


92 БИОГРАФИИ Св 105, Св 151, Св 175
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 62
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 4, Св 173, Св 174
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 175
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 78

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Албрехт, Марк (1964-) Св 128
 
Б

Бергсон, Анри (1859-1941) Св 8
Болтански, Кристиан (1944-) Св 85
 
В

Василев, Владимир (1881-1963) Св 154
Василев, Владимир (1883-1963) Св 151
Василева, Стела (1983-) Св 86
Витгенщайн, Лудвиг (1889-1951) Св 7
Вучич, Александър (1970-) Св 36
 
Г

Гаванозов, Румен (1966-) Св 123
Гюлен, Фетулах (1941-) Св 21
 
Д

Димов, Продрум вж Димов, Продрум Иванов (1933-)
Димов, Продрум Иванов (1933-) Св 4
Домбровска, Кристина (1979-) Св 143
 
И

Иванова, Мирела вж Иванова, Мирела Цветкова (1962-)
Иванова, Мирела Цветкова (1962-) Св 156
 
Й

Йоселиани, Отар вж Йоселиани, Отар Давидович (1934-)
Йоселиани, Отар Давидович (1934-) Св 102
 
К

Калвино, Итало (1923-1985) Св 138
Каравелова, Лора вж Каравелова, Лора Петкова (1886-1913)
Каравелова, Лора Петкова (1886-1913) Св 147
Кортес, Рикардо (1973-) Св 136
Кунчева, Веселка (1976-) Св 125
 
Л

Линдзи-Абер, Дейвид (1967-) Св 121
Лиотар, Жан-Франсоа (1924-1998) Св 132
Лозанов, Георги (1958-) Св 103
 
М

Майсторов, Николай вж Майсторов, Николай Лазаров (1943-)
Майсторов, Николай Лазаров (1943-) Св 87
Мансбах, Адам (1976-) Св 136
Марков, Пламен вж Марков, Пламен Маринов (1956-)
Марков, Пламен Маринов (1956-) Св 126
Медведев, Дмитрий Анатолиевич (1965-) Св 32
Моцарт, Волфганг Амадеус (1756-1791) Св 95
Мутафов, Константин вж Мутафов, Константин Димитров (1879-1946)
Мутафов, Константин Димитров (1879-1946) Св 150
 
П

Папазов, Боян Бранимиров (1943-) Св 120
Папазов, Боян вж Папазов, Боян Бранимиров (1943-)
Пасиковски, Владислав (1959-) Св 117
Пинтър, Харолд (1930-2008) Св 126
Протич, Андрей вж Протич, Андрей Димитров (1875-1959)
Протич, Андрей Димитров (1875-1959) Св 147
Протогеров, Александър вж Протогеров, Александър Николов (1867-1928)
Протогеров, Александър Николов (1867-1928) Св 175
Путин, Владимир вж Путин, Владимир Владимирович (1952-)
Путин, Владимир Владимирович (1952-) Св 20, Св 52, Св 53, Св 61
Пърличев, Григор вж Пърличев, Григор Ставрев (1830-1893)
Пърличев, Григор Ставрев (1830-1893) Св 153
 
Р

Радев, Милен (1982-) Св 91
Радев, Стоян (1971-) Св 103
Радулова, Светла (1981-) Св 87
Рене, Ален (1922-2014) Св 105
Римски-Корсаков, Николай Андреевич (1844-1908) Св 128
Римски-Корсаков, Николай вж Римски-Корсаков, Николай Андреевич (1844-1908)
Робинсън, Джеймс А. (1960-) Св 11
Робинсън, Джеймс вж Робинсън, Джеймс А. (1960-)
 
С

Савинов, Любомир (1941-) Св 88
Симеонова, Антоанета Св 120
Скот, Ридли (1937-) Св 119
Стефанова, Йорданка (1955-) Св 120
Стойкова, Катерина (1971-) Св 145
 
Т

Тенев, Дан (1958-) Св 86
 
У

Урумов, Ванко вж Урумов, Ванко Георгиев (1941-)
Урумов, Ванко Георгиев (1941-) Св 87
 
Ф

Фотев, Христо вж Фотев, Христо Константинов (1934-2002)
Фотев, Христо Константинов (1934-2002) Св 152
 
Х

Христов, Ивайло Ангелов (1955-) Св 121
Христов, Ивайло вж Христов, Ивайло Ангелов (1955-)
 
Ш

Шиканедер, Емануел (1751-1812) Св 95
Шимборска, Вислава (1923-2012) Св 90, Св 143

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

България Св 31, Св 61, Св 68, Св 72, Св 77
 
Е

Европейски съюз Св 15, Св 58, Св 64
ЕС вж Европейски съюз
 
К

Керченски полуостров Св 43
Крим, полуостров Св 38, Св 43, Св 52
 
П

Полша Св 5, Св 60, Св 77
 
Р

Русе Св 92
Русия Св 19, Св 20, Св 38, Св 42, Св 43, Св 44, Св 48, Св 49, Св 52, Св 53, Св 57, Св 58, Св 61
 
С

София Св 89
Сърбия Св 36
 
Т

Турция Св 21, Св 45
 
У

Украйна Св 16, Св 19, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 27, Св 28, Св 29, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 37, Св 42, Св 46, Св 48, Св 53, Св 57, Св 60, Св 61