ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 7

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2014/7 Св 1
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Телевизиите се държаха професионално, без паника за банките : нека СЕМ да организира измерване на тв рейтингите и да отговаря за прозрачността им : интервю с Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) / Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 177 (3 юли 2014), с. 18.
По повод предвижданите в закона санкции за хората, които пускат слухове срещу банките
002.6:654.19(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261532644

БС 2014/7 Св 2
ЛЯХОВА, Весела Борисова, 1961-
        Панаирът като интелектуално събитие : по повод 21-ото Международно изложение на книгата в Будапеща / Весела Ляхова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 12.
002.19:061.4(439-25)
655.4/.5:061.4(439-25)
COBISS.BG-ID 1262264036

БС 2014/7 Св 3
МОМЧИЛОВ, Кирил, 1939-
        Иде ли безкнижна ера? / Кирил Момчилов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 152 (5-6 юли 2014), с. 22.
Съдбата на книгата в ерата на електронните издания
002.19
COBISS.BG-ID 1261662436


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/7 Св 4
ГАВРИЛОВА, Райна Димитрова, 1957-
        Райна Гаврилова: Мисля, че сме жаби във ведро с мляко : разговор за културните политики с Райна Гаврилова, бивш заместник-министър на културата в кабинета на ОДС, бивш изпълнителен директор на института "Отворено общество" и на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа / разговора води Галина Калчева. - ОДС - Обединени демократични сили

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 3.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262157540

БС 2014/7 Св 5
ГЕОРГИЕВА, Теодора
        София в бъдеще предварително : как София се готви да стане европейска столица на културата [през 2019] / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 5.
008(497.223)
COBISS.BG-ID 1262377700

БС 2014/7 Св 6
        ЗАЕДНО в Пловдив / страницата подготви Марин Бодаков. - Съдържа: Културата не е състезание : разговор с Валери Кьорлински, артистичен директор на фондация "Пловдив 2019". Заварено и настоящо предимство : разговор с Джема Барух, изпълнителен директор на фондация "Пловдив 2019"

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 8.
Представяне кандидатурата на Пловдив за титлата Европейска столица на културата през 2019 г.
008(497.234)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262297316


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2014/7 Св 7
        ОТИДЕ си нашият учител, почетният главен редактор на Земя Горан Готев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 125 (8 юли 2014), с. 19.
По повод смъртта на журналиста
07(092)
92 Готев, Г.
COBISS.BG-ID 1261586404


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БС 2014/7 Св 8
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        120 години "Под игото" / Алберт Бенбасат

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 193 (19 юли 2014), с. 56-57.
По повод първото самостоятелно издание на романа на Иван Вазов, осъществено от Тодор Чипев през 1894 г.
094(497.2)"1894"
COBISS.BG-ID 1261807844


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2014/7 Св 9
        МИШЕЛ Фуко (1926 -1984): 30 години наследяване. - Съдържа: Дежурен по настояще / Антоанета Колева. Безполезно е да се въстава? / Мишел Фуко ; прев. от фр. Момчил Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 6-7.
101(44)(092)
92 Фуко, М.
COBISS.BG-ID 1262246372


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БС 2014/7 Св 10
ГРИВА, Андрей, 1958-
        Бедствието във Варна ни показа урок по милосърдие : интервю с Андрей Грива, говорител на Бялото братство в България / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5230 (6 юли 2014), с. 11.
141.33(047.53)
215(047.53)
COBISS.BG-ID 1261561572


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БС 2014/7 Св 11
ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        Моралът на "златните души" / Емил Григоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 10, 11.
Морални аспекти на политическите протести в България
172(497.2)
323.22(497.2):172
COBISS.BG-ID 1262335972


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

ГРИВА, Андрей, 1958-
        Бедствието във Варна ни показа урок по милосърдие : интервю с Андрей Грива, говорител на Бялото братство в България Вж Св 10


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/7 Св 12
НИКОЛАЙ, митрополит Пловдивски, 1969-
        Теолозите атакуват Църквата! Нечувано : в богословското образование има дефицити, които Духовната академия ще попълни : изявление / Пловдивски митрополит Николай

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7704 (17 юли 2014), с. 23.
По повод създаването на Духовна академия "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Пловдив
257(497.223)(042)
281.962(042)
COBISS.BG-ID 1262121956


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

ГЕОРГИЕВ, Людмил Дочев, 1960-
        Драмата ни е, че нямаме промисъл за собствена държава : интервю с политическия психолог проф. Людмил Георгиев Вж Св 16

БС 2014/7 Св 13
ГОРДЪН, Линда
        "Незавършеният феминизъм" / Линда Гордън ; прев. от англ. Анна Рошкева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 9.
Текстът е доклад, изнесен на феминистката конференция, проведена на 26.03.2014 г. в Бостънския университет, САЩ.
316.346.2(042)
396(042)
COBISS.BG-ID 1262330340

БС 2014/7 Св 14
ЗАХАРИЕВ, Боян Венциславов, 1971-
        Дългото и заковано работно време е вид бедност / Боян Захариев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 197 (23 юли 2014), с. 11, 12.
По повод идеята на мексиканския магнат Карлос Слим за 3-дневна работна седмица
316.334.24
COBISS.BG-ID 1261881060

БС 2014/7 Св 15
ШИНДАРОВ, Михаил, 1958-
        Много шум за нищо / Михаил Шиндаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 4.
По повод хомосексуализма в България, официалното становище на Св. Синод и един отклик на това становище - статията "Църквата да помага, не да забранява" от Наталия Милчева, в. Стандарт (20 юни 2014)
316.353(497.2)
COBISS.BG-ID 1262376164


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БС 2014/7 Св 16
ГЕОРГИЕВ, Людмил Дочев, 1960-
        Драмата ни е, че нямаме промисъл за собствена държава : интервю с политическия психолог проф. Людмил Георгиев / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 149 (2 юли 2014), с. 10, 14.
32.01:159.9(497.2)(047.53)
316.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261523940


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2014/7 Св 17
ДЕБРЕ, Режи, 1940-
        Вие демократ ли сте или републиканец? : ч. 1-2 / Режи Дебре ; прев. от фр. Димитър Божков

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 10-11.
Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 10.
Републиката и демокрацията като форми на държавно управление
321.7
COBISS.BG-ID 1262384356

БС 2014/7 Св 18
ФУКУЯМА, Франсис, 1952-
        В "края на историята" все още стои демокрацията : 25 години след площад "Тянанмън" и падането на Берлинската стена либералната демокрация все още няма реални конкуренти / Франсис Фукуяма. - Начин на достъп (URL): http://online.wsj.com/articles/at-the-end-of- history-still-stands-democracy-1402080661?KEYW ORDS=francis+fukuyama. - Прев. от англ. от The Wall street journal, 6 юни 2014

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 24, бр. 182 (8 юли 2014), с. 16.
Год. 24, бр. 184 (10 юли 2014), с. 16.
321.7
COBISS.BG-ID 1261581540


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        Моралът на "златните души" Вж Св 11

БС 2014/7 Св 19
ЗАФИРОВ, Мирослав
        Кризата в Ирак : щрихи от историята на взаимодействието между политическия консервативен ислям и партията БА'АС в контекста на днешната криза в страната / Мирослав Зафиров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 11.
323(567)
COBISS.BG-ID 1262468324

БС 2014/7 Св 20
ИЛИЕВА, Зорница
        Ердоган или... Ердоган, чакането свърши : турският премиер е повече от печеливш кандидат-президент, но ситуацията в страната и в геополитиката е най-малкото тревожна / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 153 (7 юли 2014), с. 12-13.
323(560)
327(560)
COBISS.BG-ID 1261557732

БС 2014/7 Св 21
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Коефициентът на крадливост у нас е до 80%, в белите държави - максимум 15% : с проф. Михаил Константинов разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 203 (29 юли 2014), с. 15, 16.
По вътрешнополитически въпроси
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262068964

БС 2014/7 Св 22
ПОПИВАНОВ, Борис Петров, 1981-
        Партиите постигнаха консенсус след толерантни разговори : интервю с Борис Попиванов, политолог / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5225 (1 юли 2014), с. 14-15.
По повод политическата криза в страната, юни 2014
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261514980

БС 2014/7 Св 23
СТАНЕВА, Марина
        На прага на война, отново : напрежението между Израел и "Хамас" ще ескалира, преди да има спиране на огъня ; Ние обстрелваме, те отстрелват : за разрешаване на конфликта между Израел и "Хамас" е нужно не само краткосрочно спиране на огъня, а и дългосрочен план за Газа ; Без изход и без победители : нито "Хамас", нито Израел са готови да спрат / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984
Год. 22, бр. 28 (12-18 юли 2014), с. 28-29.
Год. 22, бр. 29 (19-25 юли 2014), с. 30-31.
Год. 22, бр. 30 (26 юли-1 авг. 2014), с. 30-31.
323.26(5-011)
327.56(5-011)
COBISS.BG-ID 1262945764

БС 2014/7 Св 24
ХАДЖИЙСКИ, Валентин Деянов
        Киевският режим става опасен за живота на европейците : новоруското опълчение се превръща в преден отряд на европейското "селско въстание" / Валентин Хаджийски. - Достъпно също на: http://glasove.com/komentari/39655-kievskiqt -rejim-stava-opasen-i-za-jivota-na-evropejcite


В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 137 (24 юли 2014), с. 8, 17.
323(477)
COBISS.BG-ID 1261919716

БС 2014/7 Св 25
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Оловните войници на Новорусия : лидерите на сепаратистите в Източна Украйна водят битка в измислената от самите тях реалност / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 30 (26 юли-1 авг. 2014), с. 28-29.
323.27(477)
COBISS.BG-ID 1263005668


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

ИЛИЕВА, Зорница
        Ердоган или... Ердоган, чакането свърши : турският премиер е повече от печеливш кандидат-президент, но ситуацията в страната и в геополитиката е най-малкото тревожна Вж Св 20

БС 2014/7 Св 26
КОНТИЧЕЛИ, Марко, 1961-
        Евроскептицизмът е импулс... за промяна : интервю с посланика на Италия в България / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 153 (7 юли 2014), с. 9, 14.
По повод ротационното председателство на Европейския съюз от Италия, 1 юли 2014
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1261557220

БС 2014/7 Св 27
ЛАВРОВ, Сергей Викторович, 1950-
        България за нас е важен партньор / Сергей Лавров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 125 (8 юли 2014), с. 8, 17.
Интервю на агенция "Фокус" с министъра на външните работи на Русия
327(470:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261585892

БС 2014/7 Св 28
МИХАЙЛОВ, Любомир
        Дипломатът с муза : Сергей Викторович [Лавров] е респектиращото лице на руската външна политика / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7698 (11 юли 2014), с. 33.
327(470)(092)
92 Лавров, С.
COBISS.BG-ID 1261617380

БС 2014/7 Св 29
МИХНЕВА, Румяна Ангелова, 1949-
        Русофобията ни днес е като антиамериканизма в миналото : изпускаме възможността да бъдем уникалната държава с мисия в сътрудничеството между две могъщи култури и цивилизационни общности : интервю с историка проф. Румяна Михнева / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 155 (9 юли 2014), с. 10, 15.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261595876

БС 2014/7 Св 30
ПОПОВ, Стефан Георгиев, 1957-
        "Процесът Крим" ще продължи : разговор със Стефан Попов / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 10-11.
Приемането на Република Крим в състава на Руската федерация и реакцията на Европейския съюз и САЩ
327(470:73+4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262253284

БС 2014/7 Св 31
РИКАР, Филип
        Новият председател Юнкер / Филип Рикар, Жан-Пиер Стробан. - Прев. от фр. ез. от http://www.lemonde.fr/ (29 юни 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 11.
Политическата кариера на Жан-Клод Юнкер, избран за председател на Европейската комисия на 15 юли 2014 г.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1262262756

СТАНЕВА, Марина
        На прага на война, отново : напрежението между Израел и "Хамас" ще ескалира, преди да има спиране на огъня ; Ние обстрелваме, те отстрелват : за разрешаване на конфликта между Израел и "Хамас" е нужно не само краткосрочно спиране на огъня, а и дългосрочен план за Газа ; Без изход и без победители : нито "Хамас", нито Израел са готови да спрат Вж Св 23

БС 2014/7 Св 32
ТЕМЕЛКОВА, Красимира
        Ветеранът Юнкер : бъдещият шеф на ЕК ще защитава малките страни и бедните региони / Красимира Темелкова. - ЕК - Европейска комисия

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7691 (4 юли 2014), с. 33.
По повод кандидатурата на Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1261549284

БС 2014/7 Св 33
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Русия се мобилизира, когато я притиснат до стената : който контролира Евразия, той контролира света, казва преподавателят по социология на правото доц. Иво Христов / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 150 (3 юли 2014), с. 11, 21.
327(470:100)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261535716

БС 2014/7 Св 34
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        Краен ислямизъм надвисва и над Европа, и над България / Киряк Цонев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 171 (28 юли 2014), с. 11.
Същност на понятието Ислямски халифат
327:297(4)
COBISS.BG-ID 1262029540


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/7 Св 35
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Завръщането на ГЕРБ : как функционирането на парламента стана зависимо от опозицията и има ли тя интерес да помогне на управляващите за законодателството / Велина Господинова, Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 27 (5-11 юли 2014), с. 14-15.
328(497.2)
329(497.2)ГЕРБ
COBISS.BG-ID 1262899428

БС 2014/7 Св 36
ЛАЗАРОВ, Алексей
        След Орешарски и преди Борисов : кризите в държавата не могат да бъдат решени просто от ново правителство, нужна е изцяло нова политика / Алексей Лазаров. - Съдържа и: Трите кита на успешното управление : в съдебната система, здравеопазването и енергетиката реформите повече не могат да се отлагат ; Наследството на Орешарски ; Три минуса и един плюс : какви я свършиха министрите за една година

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 30 (26 юли-1 авг. 2014), с. 8-13.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1263004644

БС 2014/7 Св 37
МИХАЙЛОВА, Искра Димитрова, 1957-
        Бъдещето е в многопартийното управление, Европа също го показа : интервю с Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5246 (22 юли 2014), с. 14-15.
328(4-6)(047.53)
332.1(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261848036

ПОПОВ, Мирослав Костадинов
        Пътят на Европа и пътят на Льо Пен : разбира ли Евросъюзът какво всъщност се случва? Вж Св 42


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/7 Св 38
БЪЧВАРОВА, Румяна Генчева, 1959-
        ГЕРБ няма да влиза във властта с хора от сегашното управление : интервю с Румяна Бъчварова, социолог / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 190 (16 юли 2014), с. 13.
329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1261695716

ГОСПОДИНОВА, Велина
        Завръщането на ГЕРБ : как функционирането на парламента стана зависимо от опозицията и има ли тя интерес да помогне на управляващите за законодателството Вж Св 35

БС 2014/7 Св 39
КРЪСТЕВА, Красина
        (Не)възможната промяна в БСП? / Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 177 (3 юли 2014), с. 16.
По проблемите на социалистическата партия след изборите за Европейски парламент, май 2014
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1261536228

БС 2014/7 Св 40
МИКОВ, Михаил Райков, 1960-
        Избран съм за лидер, не за магьосник - промени в БСП ще има, но не резки : интервю с Михаил Миков, председател на Народното събрание и на БСП / Лиляна Клисурова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 205 (31 юли 2014), с. 13.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1262144740

БС 2014/7 Св 41
МИЛЕВ, Момчил
        Той танцува само едно лято : "България без цензура" скоростно се разпада в резултат на все по-видимото сближаване между нейния лидер и "успелия млад мъж на 33" / Момчил Милев ; по темата работиха и Люба Йорданова ... [и др.]. - Други състав.: Мария Манолова, Десислава Николова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 30 (26 юли-1 авг. 2014), с. 20-21.
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1263005156

БС 2014/7 Св 42
ПОПОВ, Мирослав Костадинов
        Пътят на Европа и пътят на Льо Пен : разбира ли Евросъюзът какво всъщност се случва? / Мирослав Попов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 165 (21 юли 2014), с. 16.
По повод успеха на френския Национален фронт (НФ) на Марин льо Пен в изборите за депутати в Европейския парламент
329.17(44)НФ
328(4-6)
COBISS.BG-ID 1261820900

БС 2014/7 Св 43
ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        Уви, в БСП се разви клиентелизъм : интервю с Георги Първанов, лидер на АБВ / Лиляна Клисурова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 175 (1 юли 2014), с. 13.
По повод учредяването на партия АБВ
329(497.2)АБВ(047.53)
COBISS.BG-ID 1261508324

БС 2014/7 Св 44
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        БСП има нужда от нова енергия, за да промени България : слово на лидера на БСП Сергей Станишев пред пленума на Националния съвет на партията, 5 юли 2014 г.

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 153 (7 юли 2014), с. 8, 17.
329(497.2)БСП(042)
COBISS.BG-ID 1261556708

БС 2014/7 Св 45
СТАРИДОЛСКА, Елена
        След ерата "Станишев" : рискът социалистическата партия да затъне във вътрешни междуособици е голям / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 28 (12-18 юли 2014), с. 8-13.
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1262939364

БС 2014/7 Св 46
ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        50% от гласовете за БСП идват от Движението на ветераните : положението на партийните структури в страната е лошо, застаряването не е преодоляно : интервю с проф. Владимир Топенчаров, член на Изпълнителното бюро на БСП / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 182 (8 юли 2014), с. 13.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1261580260


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2014/7 Св 47
ЦЕРАМБОЛИДИС, Панайотис, 1958-
        Дадоха на Гърция лекарство, много по-лошо от самата болест : безработицата вече надскача 27 процента, казва председателят на Солунския синдикален център, част от Общата конфедерация на гръцките профсъюзи, Панайотис Церамболидис / Ева Костова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 157 (11 юли 2014), с. 22.
331.105.5(495)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261620708


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

МИХАЙЛОВА, Искра Димитрова, 1957-
        Бъдещето е в многопартийното управление, Европа също го показа : интервю с Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Вж Св 37


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2014/7 Св 48
БОГДАНОВ, Лъчезар Иванов, 1976-
        Атаките към банки не промениха макроикономическата картина : предвидените механизми за подкрепа няма да променят паричното предлагане, те ще са по-скоро трансмисия за ликвидност вътре в системата / Лъчезар Богданов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 176 (2 юли 2014), с. 11, 14.
По повод осигурената ликвидна подкрепа за банките в България
336.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1261515236

БС 2014/7 Св 49
ВУЧЕВА, Христина Ангелова, 1937-
        БНБ да не бърза да погребва КТБ, а да потърси начин да я оздрави : влизането на България в чакалнята на еврозоната ще обезсили атаките срещу валутния борд / Христина Вучева. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 164 (19-20 юли 2014), с. 7, 8.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1261845732

БС 2014/7 Св 50
ДЕНИЗОВА, Вера
        Курс: Eврозона : България има нужда от нова стратегическа цел. И тя трябва да бъде валутният съюз / Вера Денизова ; по темата работиха и Огнян Георгиев, Светломира Гюрова. - Съдържа и: Ела, надзиравай ме : влизането в банковия съюз може да възстанови институционалното доверие / Николай Стоянов. Как го направи прибалтийското трио : в началото на 2015 г. Литва ще влезе в еврозоната, където вече са Естония и Латвия / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 29 (19-25 юли 2014), с. 8-13.
336.74(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1262948580

БС 2014/7 Св 51
ДЯНКОВ, Симеон Денчев, 1970-
        Новото правителство ще трябва да актуализира бюджета : интервю с бившия министър на финансите Симеон Дянков / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 27 (5-11 юли 2014), с. 26.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262938084

БС 2014/7 Св 52
МИЛЕВ, Момчил
        Широко затворени очи : как гуверньорът на БНБ Иван Искров винаги се оказваше удобният банкер за всяка власт / Момчил Милев. - БНБ - Българска народна банка

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 28 (12-18 юли 2014), с. 26-27.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1262945508

БС 2014/7 Св 53
МИНАСЯН, Гарабед Ардашес, 1944-
        2.1 млрд. евро са изтекли от България само за година : в ръководството на БНБ има фигуранти, твърди проф. Гарабед Минасян : интервю / Юлиана Бончева. - БНБ - Българска народна банка

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 164 (22 юли 2014), с. 9, 10.
336.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261849060

БС 2014/7 Св 54
СТОЯНОВ, Николай
        Най-големият банков обир : кредитите в КТБ към свързани с Цветан Василев фирми са за над 3.5 млрд. лева ; Как се обезврежда финансова бомба : БНБ избра да раздели КТБ на добра държавна и лоша фалирала банка. И да спаси депозантите и накаже данъкоплатците / Николай Стоянов. - КТБ - Корпоративна търговска банка ; БНБ - Българска народна банка

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 28 (12-18 юли 2014), с. 8-13.
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1262939108

БС 2014/7 Св 55
СТОЯНОВ, Николай
        След финансовата буря : Какво всъщност се случи? Какво следва? / Николай Стоянов. - БНБ - Българска народна банка ; ДПС - Движение за права и свободи. - Съдържа и: На косъм от изкуствена катастрофа : как БНБ, правителството, ДПС, ГЕРБ и Първа инвестиционна за малко да наложат "банкова ваканция" за неопределен период

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 27 (5-11 юли 2014), с. 8-13.
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1262897892


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/7 Св 56
ДАНЕВ, Божидар Василев, 1939-
        Присъдата ни към политиците още не е произнесена, пишем я : с изпълнителния председател на Българската стопанска камара, Божидар Данев разговаря Цветелина Катанска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 181 (7 юли 2014), с. 15.
По повод съвместна декларация на синдикатите и работодателските организации към политиците в България
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261555428

БС 2014/7 Св 57
СТАНЕВА, Марина
        Пътуване към китайската мечта : особености на червения капитализъм, или как Пекин се опитва да превключи към нов модел на растеж / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 28 (12-18 юли 2014), с. 30-31.
338(510)
COBISS.BG-ID 1262946788


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/7 Св 58
ЗЕРМАТЕН, Жан, 1948-
        България трябва да създаде специализирани детски съдилища : интервю с експерта и член на Комитета на ООН по правата на детето Жан Зерматен / Доротея Дачкова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 167 (23 юли 2014), с. 15.
347.97/.99-053.2(494+497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261880292

БС 2014/7 Св 59
ПАЛДЕР, Хелмут
        Не бива при всяка смяна на властта да се разследват политици : с д-р Хелмут Палдер разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 179 (5 юли 2014), с. 12.
Интервю по актуални проблеми на прокуратурата в България
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261665764


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2014/7 Св 60
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Посветен за национално рицарство : полковник Борис Дрангов / Светлозар Елдъров. - Съдържа и: Офицерска кариера и отечествен дълг ; Две смърти няма, без една не може

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 27 (4 юли 2014), с. 16-17.
355(092)
92 Дрангов, Б.
COBISS.BG-ID 1261550052

БС 2014/7 Св 61
НИКОЛОВ, Румен, 1957-
        Армията спаси най-малко 200 души при потопа : интервю с новоназначения началник на отбраната на Република България адмирал Румен Николов / Васил Шушков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7694 (7 юли 2014), с. 13.
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261554404


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/7 Св 62
ГЕРДЖИОВ, Анастас Георгиев, 1963-
        Обществото има нужда от разнообразни знания : интервю с проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Татяна Дикова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 31 (31 юли - 6 авг. 2014), с. 18-19.
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262566628


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

ГОРДЪН, Линда
        "Незавършеният феминизъм" Вж Св 13


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БС 2014/7 Св 63
АНАСТАСОВ, Станислав, 1983-
        Вече правим карта на сухите реки в България : интервю с новоназначения министър на околната среда и водите Станислав Анастасов / Румяна Гочева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 153 (7 юли 2014), с. 13.
502(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261556452


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2014/7 Св 64
ЗАХАРИЕВ, Боян Венциславов, 1971-
        Да не стане така, че само богатите да могат да си купят добро здравеопазване : в момента болниците са по-зле от всякога / Боян Захариев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 182 (8 юли 2014), с. 11, 12.
614(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261579748


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БС 2014/7 Св 65
ВОДЕНИЧАРОВ, Стефан Борисов, 1944-
        Флагманът на всяка държава е отбранителната индустрия : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал / Стефан Воденичаров, Борис Цветков, Владимир Тошев ; страниците подготвиха Андрей Рангелов, Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407
Год. 123, бр. 27 (4 юли 2014), с. 16-17.
Год. 123, бр. 28 (11 юли 2014), с. 12-13.
623(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261550308


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БС 2014/7 Св 66
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Наши учени ще мерят радиацията у гекони, летуващи в Космоса : нови прибори, създадени от научен екип в БАН, се очаква да стартират от "Байконур" на 18 и 24 юли 2014 г. / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 148 (1 юли 2014), с. 13.
629.78(497.2)
COBISS.BG-ID 1261514724


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

ЛЯХОВА, Весела Борисова, 1961-
        Панаирът като интелектуално събитие : по повод 21-ото Международно изложение на книгата в Будапеща Вж Св 2


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/7 Св 67
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Сантиментална изложба : Иван Мудов, "Безчувствена изложба", куратор Яра Бубнова. Sariev Contemporary, Sariev Project Space, Пловдив, 20 май-30 юни 2014 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 4.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1262228196

БС 2014/7 Св 68
ПЕТКОВА, Светла
        Contempo 2014 : 6. Международен фестивал за съвременно изкуство, Варна, 25 апр.-4 май 2014 / Светла Петкова. - Загл. на чужд ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 8.
73/76.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1262251492

БС 2014/7 Св 69
ПОПОВ, Виктор, 1965-
        Китайците ме питат дали България е в Африка : старите стени из цял свят вдъхновяват художника : интервю с Виктор Попов / Цвета Герчева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 156 (5 юли 2014), с. 10-11.
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1261569252

БС 2014/7 Св 70
        ПРОЕКТ "РЕ>ЛА>КС" / [интервю на] Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 6-7.
Разговор с група млади художници, създатели на проекта за рециклирането на непотребни вещи и приложението им в градска среда
73/76(047.53)
COBISS.BG-ID 1262625252

БС 2014/7 Св 71
САМАРДЖИЕВА, Михаела
        Напазарувай си изкуство... тайно! : [художественият] проект mystery_art_shopping на Павлина Младенова / Михаела Самарджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 12.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1262340068

БС 2014/7 Св 72
ЧЕРКЕЛОВ, Хубен, 1970-
        Ако имаш пари, е хубаво да имаш и нещо на стената, което остава : интервю с художника Хубен Черкелов / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 158 (8 юли 2014), с. 14.
По повод самостоятелната му изложба "Отсъствие", галерия "Проф. Васил Геров" на Национален дарителски фонд "13 века България", юли 2014
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1261585124


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/7 Св 73
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Сезонни разкопки : "Преди 60 милиона години - Реката", юбилейна изложба на Иван Русев в галерия "Райко Алексиев" и "Отсъствие" на Хубен Черкелов / Houben RT в изложбената зала на Фонд "13 века България" / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 3.
730:061.4
75:061.4
COBISS.BG-ID 1262372068

БС 2014/7 Св 74
ПЕТКОВА, Светла
        Градът на иновациите / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 7.
Първи международен скулптурен симпозиум "Русе - 121 премиери", 16-24 юни 2014 г.
730:061.4
COBISS.BG-ID 1262445284

БС 2014/7 Св 75
ПЕТКОВА, Светла
        Тонове каменна тишина : по повод юбилейната изложба на Иван Русев "Преди 60 милиона години - Реката" в галерия "Райко Алексиев", 1-31 юли 2014 / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 6-7.
730:061.4
COBISS.BG-ID 1262378212

БС 2014/7 Св 76
ТРЕНДАФИЛОВ, Красимир Борисов
        Изкуството без послание е мъртвородено : интервю със скулптора Красимир Трендафилов - Ботрен / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 176 (29 юли 2014), с. 14.
730.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1262068452


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2014/7 Св 77
ЗЛАТКОВ, Кирил, 1969-
        Дизайн на път към тишината : разговор с Кирил Златков по повод One Design Week в Пловдив (20-29 юни 2014) / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 8.
745/749.091.4(497.234)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262446564


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/7 Св 78
        ВЪЛШЕБНИЯТ човек : Даниела Олег Ляхова (9.10.1967-1.7.2014) : in memoriam / Мария Василева ... [и др.]. - Други авт: Явор Гърдев, Маргарита Младенова, Виолета Дечева, Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 4.
75.054.071.1(092)
92 Ляхова, Д.
COBISS.BG-ID 1262299876

БС 2014/7 Св 79
ДЕКОВА, Галина
        Уроци в лаконичен тон : Светлин Русев, [изложбата] "Уроците", галерия Индустриална, 14 юни-10 юли 2014 / Галина Декова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 3.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1262226148

БС 2014/7 Св 80
ДИЛОВА, Долорес Дилова, 1960-
        Поглед към себе си от "едно друго място" : разговор с Долорес Дилова / Даниела Чулова-Маркова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 2.
По повод изложбата живопис на художничката "Едно друго място", представена в София, 29 май-11 юни 2014 г.
75:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1262349028

БС 2014/7 Св 81
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Българският театър загуби един от най-проникновените си художници: отиде си Даниела Олег Ляхова : in memoriam / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 2.
75.054.071.1(092)
92 Ляхова, Д.
COBISS.BG-ID 1262209252

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Сезонни разкопки : "Преди 60 милиона години - Реката", юбилейна изложба на Иван Русев в галерия "Райко Алексиев" и "Отсъствие" на Хубен Черкелов / Houben RT в изложбената зала на Фонд "13 века България" Вж Св 73

БС 2014/7 Св 82
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Портретът - френология, артистична и еротична извисеност : художникът Атанас Атанасов с изложба в галерия "Средец" - София / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 2.
Изложбата "Портрети", 17-30 май 2014 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1262575588


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2014/7 Св 83
РЕР, Хенрик, 1964-
        Гаврило Принцип - човекът, който промени века : "Графични новели", изложба в Национална библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", 16 юни-26 юли 2014 : разговор с [датския художник] Хенрик Рер / Антон Стайков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 12.
По повод последната книга на Henrik Rehr "Gavrilo Princip : l'homme qui changea le siècle : Sarajevo 28 Juin 1914", Paris, Futuropolis, 2014
76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1262434788


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/7 Св 84
ИЛИЕВА, Наталия
        Ренесансът продължава : международен музикален фестивал "Варненско лято" 2014 / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 6.
78.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1262292452

БС 2014/7 Св 85
ТАБАКОВ, Емил Русев, 1947-
        Как се гради име на оркестър : разговор с [диригента] Емил Табаков / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 5.
78.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1262245348


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/7 Св 86
КАБАИВАНСКА, Райна, 1934-
        Аз открих Доминго. Чух го в Сантяго и му казах: Ще си N1 на тенорите. И го заведох във Верона : интервю с Райна Кабаиванска / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 179 (5 юли 2014), с. 18-19.
Интервю по повод предстоящия 80-год. юбилей на певицата
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261693668


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2014/7 Св 87
ЛЕВИ, Клер Соломон
        Шанс за българския джаз : Джаз форум Стара Загора'2014 / Клер Леви

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 8.
785.161(497.235)
COBISS.BG-ID 1262378980


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/7 Св 88
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        "Любовта е лудост" 2014 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 7.
22. Международен филмов фестивал, Варна, 22-28 юни
791.43.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1262292964

БС 2014/7 Св 89
КРУМОВ, Красимир Петров, 1955-
        Между модернизма и постмодернизма : "Мисия Лондон" / Красимир Крумов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 9.
По повод едноименния филм на режисьора Димитър Митовски
791.43-2.072
COBISS.BG-ID 1262380772

БС 2014/7 Св 90
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Когато актьорът пише / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 3.
Част от словото, прочетено на премиерата на книгата на Ивайло Христов "Актьорът в киното", София, ИК Изток-Запад, 2014
791.43(042)
COBISS.BG-ID 1262227428

БС 2014/7 Св 91
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Светът, видян през "Кристалния глобус" : 49. Международен кинофестивал, Карлови Вари, 4-12 юли 2014 г. / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 12.
791.43.091.4(437.1)
COBISS.BG-ID 1262469604

БС 2014/7 Св 92
        ПАРЧЕТА непознат живот : фестивал на късометражното кино "В двореца" в Балчик (28 юни-4 юли 2014) : интервюта / страницата подготви Павлина Михайлова. - Съдържа: Уве Шмелтер за азиатския шпагат. Георги Тенев за "непригодността" на изкуството

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 6.
791.43.091.4(497.21)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262445028

БС 2014/7 Св 93
ХЕРЦОГ, Вернер, 1942-
        Въпроси към Вернер Херцог : Мориц фон Услар разпитва режисьора, продуцент, автор и актьор / прев. от нем. Лазарина Чернокожева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 16.
По повод удостояването му с Почетната награда за изключителни заслуги за немското кино
791.44.071.1(430)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262513380


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/7 Св 94
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Театърът като лаборатория, в която изпитваме анализите си на реалността / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 8.
По повод две дискусии по актуални проблеми на съвременния театър, проведени в рамките на Международния театрален фестивал "Варненско лято'2014": Среща разговор с френския театрален теоретик Патрис Павис (8 юни) и Кръгла маса "Театърът през фокуса на МТФ "Варненско лято'2014" (9 юни)
792.2.09
COBISS.BG-ID 1262474724

БС 2014/7 Св 95
ГЕОРГИЕВА, Катерина
        Мигове от Брехт и още толкова за страха / Катерина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 8.
Пиесата "Предателят" от Бертолд Брехт в театър "HAND" - Пловдив, режисьор Иво Игнатов - Кени
792.2.09
COBISS.BG-ID 1262626020

БС 2014/7 Св 96
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Дават ни някакви пари да ни запушат устата за известно време : в момента театърът се крепи почти изцяло на държавата / Явор Гърдев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 184 (10 юли 2014), с. 19.
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1261610980

БС 2014/7 Св 97
КОЛОМБАРА, Карло, 1964-
        Да модернизираш операта, е все едно да крадеш супермаркет! : интервю с италианския оперен певец Карло Коломбара / Виолета Цолова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 123 (4 юли 2014), с. 15.
792.54.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261549796

БС 2014/7 Св 98
КОФАРДЖИЕВА-Гройс, Гергана, 1932-
        В днешното динамично време животът върви на екс : интервю с актрисата Гергана Кофарджиева / Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 155 (4 юли 2014), с. 6-7.
792.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261550564

БС 2014/7 Св 99
МИНДОВ, Мирослав Атанасов, 1924-
        Талантът без голяма култура и денонощна работа е нищо / Мирослав Миндов ; интервю на Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 157 (11 юли 2014), с. 23, 26.
По повод 90-год. на актьора
792.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261621988

БС 2014/7 Св 100
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        КОНТАКТ'2014: от новия автентизъм до политическия театър / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 8.
22-то издание на международният театрален фестивал КОНТАКТ, град Торун, Полша, 24-30 май 2014 г.
792.2.091.4(438)
COBISS.BG-ID 1262162916

БС 2014/7 Св 101
ПЕТКОВ, Владимир Милчев
        Театралното съсловие е едно от най-безпросветните : гилдията е затворена в полуфеодална самовлюбеност, в страх от новото : интервю с Владимир Петков, режисьор / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5250 (26 юли 2014), с. 33.
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1262026724

БС 2014/7 Св 102
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Музика на спасението : [операта] "Борис Годунов" на Модест Мусоргски пред храм-паметника "Свети Александър Невски" [юни 2014 г.] / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 5.
792.54.09
COBISS.BG-ID 1262442980

БС 2014/7 Св 103
РУСАНОВА, Мария
        Креативният дух на Новия свят : четвърто издание на Американски балет за България / Мария Русанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 26 (11 юли 2014), с. 5.
792.8(73).09
COBISS.BG-ID 1262287588


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2014/7 Св 104
ВАСИЛИЕВ, Владимир Викторович, 1940-
        Не мога да живея, без да рисувам : интервю с руския балетист Владимир Василиев / Миглена Стойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 195 (21 юли 2014), с. 12.
793.32(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261841380


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БС 2014/7 Св 105
ГЕРОНТИЕВ, Явор Бориславов
        Новият прякор на Григор е Рицаря на Черно море, който превзе Острова / Явор Геронтиев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 179 (5 юли 2014), с. 27.
Портрет на тенисиста Григор Димитров
796.342(497.2)
COBISS.BG-ID 1261894628


796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ
Вж и 621.4

БС 2014/7 Св 106
ИЛИЕВ, Владимир, 1948-
        Стига приказки за любов, време е да поработим : повече хора в автоспорта - по-безопасна пътна среда : интервю с новоизбрания председател на БФАС Владимир Илиев / Бойко Оков. - БФАС - Българска федерация по автомобилен спорт

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5230 (6 юли 2014), с. 17.
796.71.062(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261564900


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БС 2014/7 Св 107
БАЛАБАНОВА, Людмила Вертер, 1949-
        Защо отворената врата изглежда затворена? Един възможен отговор / Людмила Балабанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 14-15.
Поетичната форма "хайку"
82-193.09
COBISS.BG-ID 1262181348

БС 2014/7 Св 108
НИКОЛОВА, Антоанета Николова, 1961-
        Кратките форми на Изтока - един поглед към особеностите на източната мисловност / Антоанета Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 12.
Поетичната форма "хайку"
82-193.09
COBISS.BG-ID 1262179812


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2014/7 Св 109
РЕДМЪНД, Мойра
        "These books are made for walking". Обувките в литературата / Мойра Редмънд ; прев. от англ. Ружа Мускурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 12.
820/899.09
COBISS.BG-ID 1262480356


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2014/7 Св 110
ЕЛИС-Питърсен, Хана
        Джон Банвил: "Куърк се заражда в изтерзаните недра на моята душа" / Хана Елис-Питърсен ; прев. от англ. Ружа Мускурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 12-13.
По повод серията от книги за патолога Куърк на ирландския писател, написани под псевдонима Бенджамин Блек
820(417).09
COBISS.BG-ID 1262497508


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/7 Св 111
ЛАНЮ, Дейвид Джерард, 1954-
        Шок за Башо: (някои) съвременни американски "хайку" / Дейвид Г. Ланю ; прев. от англ. Людмила Балабанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 13.
820(73)-193.09
COBISS.BG-ID 1262180836

БС 2014/7 Св 112
СТОЛИНГС, Алиша, 1968-
        Маслини : [стихотворение] / Алиша Столингс ; прев. от англ. Йордан Ефтимов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 16.
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1262664932

БС 2014/7 Св 113
ТЕРУ, Пол, 1941-
        Госʼин Боунс : [разказ] / Пол Теру ; прев. от англ. Радостин Желев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 9-11.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1262477028


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

НОВОДВОРСКА, Валерия Илинична, 1950-2014
        Въздигнати в абсолют : есета Вж Св 117


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/7 Св 114
АМАНАТИДИС, Василис, 1970-
        Няма значение сега дали липсват цветове... : [стихотворение] / Василис Аманатидис ; прев. от гръцки Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 16.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1262665444

БС 2014/7 Св 115
ДЖУЛИ, Луан
        Зелена бутилка : [стихотворение] / Луан Джули ; прев. от гръцки Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 16.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1262697188

БС 2014/7 Св 116
МЕСКОС, Маркос, 1935-
        История : [стихотворение] / Маркос Мескос ; прев. от гръцки Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 16.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1262665700


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/7 Св 117
НОВОДВОРСКА, Валерия Илинична, 1950-2014
        Въздигнати в абсолют : есета / Валерия Новодворска. - Прев. от рус. ез. от http://www.newtimes.ru/. - Съдържа: Бледият кон [Исак Бабел] ; Историята на подкопаването на окопите [Лион Фойхтвангер]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 27 (18 юли 2014), с. 11.
882.09
830.09
COBISS.BG-ID 1262430436


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/7 Св 118
АПОСТОЛОВА, Кева Цветкова, 1946-
        "Животът е най-големият професионалист" споделя Кева Апостолова в разговор с Румен Спасов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 14.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262635748

БС 2014/7 Св 119
БЕЛЧЕВА, Евелина
        Неизвестен ръкопис на последното Яворово стихотворение "Невинност свята...", посветено на Мина / Евелина Белчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 28 (25 юли 2014), с. 2.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262441956

БС 2014/7 Св 120
ВАСИЛЕВ, Георги Вълчев, 1944-
        Една ключова дума за развитието на сюрреализма в България, според Яна Букова / Георги Василев. - Съдържа и: Без заглавие / Яна Букова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 25 (4 юли 2014), с. 4.
По повод статията на Яна Букова "Още нещо малко пак за думичката с "п", публикувана в бр. 21 (6 юни 2014) и бр. 22 (13 юни 2014) и неоснователните й твърдения за преводаческото дело на Стефан Гечев
886.7.03
COBISS.BG-ID 1262242020

БС 2014/7 Св 121
ГОСПОДИНОВ, Августин, 1989-
        Победителят в "София: Поетики 2014" Августин Господинов : [интервю]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 6.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262621668

БС 2014/7 Св 122
ЖЕКОВ, Маргарит Иванов, 1963-
        За ножовете и Духа / Маргарит Жеков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 5.
По повод статията "Размахват ножове срещу духа на Вапцаров : нова книга превръща великия поет в жесток високомерен и безсъвестен инфантил" на Йонко Бонов, публикувана във в. Дума, бр. 300 (29 дек. 2012), която е отзив за книгата на Васил Лазаров "Християнство и поезия", София, Огледало, 2012
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262620388

БС 2014/7 Св 123
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Дебютът на Александър Божинов във вестник "Смях и сълзи" / Тони Зарев. - Съдържа и: Ековете ; Напред! ; Проза в стихове без поезия ; Майчина песен ; Малко политика : [стихотворения] / Гений N 3


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 12-13.
Сатиричните стихотворения на художника в хумористичния вестник "Смях и сълзи" с редактор Ради Василев Радев, 1898-1899 г.
886.7(091)
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262634724

БС 2014/7 Св 124
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Мярата към българските писателки през втората половина на ХХ век : разговор с проф. Милена Кирова около том втори на "Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни" / въпросите зададе Чавдар Парушев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 4-5.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262227940

БС 2014/7 Св 125
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Столиката Ганка Найденова-Стоилова : 100 години от рождението й / Катя Зографова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 10-11.
886.7(092)
92 Найденова-Стоилова, Г.
COBISS.BG-ID 1262629092

БС 2014/7 Св 126
МИЛЧЕВ, Любомир Илиев, 1963-
        Премиера на "Войната на буквите" на прима балерината на тракийската загадка, Дан Брауна и Умберто Ековец на съвременната българска литература, примадоната Людмила Филипова : близък план, Аспарухов конник, бяло саламурено сирене "Тертер", продуктово позициониране, каш / Любомир Милчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 1, 4.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262573796

БС 2014/7 Св 127
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Българският литературен живот в "Репортажите" на Георги Марков / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 9-10.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262163428


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/7 Св 128
        [БЪЛГАРСКИ поети : хайку] / Антонина Караламбева ... [и др.]. - Други авт.: Александра Ивойлова, Виолета Пенушлиева, Веси Савова, Детелина Тихолова, Елисавета Шапкарева, Диляна Георгиева, Павел Боржуков, Христина Панджаридис, Зорница Харизанова, Илиана Илиева, Петя Попова, Лилия Рачева, Люба Попова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 11, 16.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1262173412

ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Дебютът на Александър Божинов във вестник "Смях и сълзи" Вж Св 123

БС 2014/7 Св 129
КАДИЙСКИ, Кирил Крумов, 1947-
        Рими в чест на Аполинер ; Обелиск ; Маратон ; Разпети петък ІІ ; Първи палимпсест ; Сеяч на думи ; Втори палимпсест ; Наркоза ; Трети палимпсест ; Все пак животът... : стихотворения / Кирил Кадийски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 164 (19-20 юли 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261805540

БС 2014/7 Св 130
ЛЕКОВА, Виктория
        Истанбул : [стихотворение] / Виктория Лекова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262183396

БС 2014/7 Св 131
МИХАЛЕВА, Даниела Иванова, 1971-
        Щрихи към портрета на освободен мъж на неопределена възраст ; наплюнчвайки пръст за да полепнат семенцата... ; а беше мил човек без да е принуден... ; Крипта : [стихотворения] / Даниела Михалева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262636260

БС 2014/7 Св 132
МУКАНОВА, Поли Руменова, 1980-
        Из "Началото си почива" : [хайку] / Поли Муканова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 15.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1262182884

БС 2014/7 Св 133
НЕНЧЕВА, Нина
        [Стихотворения] / Нина Ненчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262649828

БС 2014/7 Св 134
СТРАНДЖЕВ, Иван Костадинов, 1953-
        За смисъла ; Летен сън ; На сутринта ; На гроба на татко ; Селото ; Суха река ; Сън за море ; Чух... : стихотворения / Иван Странджев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 152 (5-6 юли 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261661156


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/7 Св 135
ИСМАИЛОВА-Цветанова, Нилюфер
        Отражения : [разказ] / Нилюфер Исмаилова-Цветанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262508260

БС 2014/7 Св 136
НАНКОВ, Никита Димитров, 1959-
        Заключителен доклад на Специалната комисия : [проза] / Никита Нанков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 9-10.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1262626532

БС 2014/7 Св 137
ОРУШ, Антон К., 1991-
        Монетариум : [откъс от роман] / Антон Оруш

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 15.
886.7-31
COBISS.BG-ID 1262512356

БС 2014/7 Св 138
СЕВЕРСКИ, Цветан, 1941-
        Къси разкази / Цветан Северски. - Съдържа: Незабравка ; Пиши повече за хората ни! ; Човек се ражда без собственост ; Бабиният университет

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 170 (26-27 юли 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262023140

БС 2014/7 Св 139
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Разговор с Атила : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 22, бр. 168 (19 юли 2014), с. 10.
Год. 22, бр. 174 (26 юли 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261808868

БС 2014/7 Св 140
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Симеон ІІ и моето вдъхновение : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 162 (12 юли 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261645028

БС 2014/7 Св 141
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Цар Борис Обединител и болката : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 156 (5 юли 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261570020

БС 2014/7 Св 142
ЧИНОВСКИ, Петър Владимиров, 1988-
        Часовникарят : [разказ] / Петър Чиновски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 26 (9-15 юли 2014), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262511844


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/7 Св 143
ГЮНЕРСЕЛ, Тарик, 1953-
        Небостъргач ; Правосъдие : [стихотворения] / Тарик Гюнерсел ; прев. от англ. Йордан Ефтимов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 16.
894.35-1
COBISS.BG-ID 1262698724


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        ВЪЛШЕБНИЯТ човек : Даниела Олег Ляхова (9.10.1967-1.7.2014) : in memoriam Вж Св 78

ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Посветен за национално рицарство : полковник Борис Дрангов Вж Св 60

КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Столиката Ганка Найденова-Стоилова : 100 години от рождението й Вж Св 125

МИХАЙЛОВ, Любомир
        Дипломатът с муза : Сергей Викторович [Лавров] е респектиращото лице на руската външна политика Вж Св 28

        МИШЕЛ Фуко (1926 -1984): 30 години наследяване Вж Св 9

НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Българският театър загуби един от най-проникновените си художници: отиде си Даниела Олег Ляхова : in memoriam Вж Св 81

        ОТИДЕ си нашият учител, почетният главен редактор на Земя Горан Готев Вж Св 7


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2014/7 Св 144
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Голямата война прекърши България : след 1914 г. светлините на Европа изгасват и САЩ стават хегемон : интервю с проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7717 (30 юли 2014), с. 18, 27.
100 години от началото на Първата световна война
940.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1262098916


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БИЛЯРСКИ, Иван Александров, 1959-
        Православието е достатъчно велика сила : интервю с историка проф. Иван Билярски Вж Св 145


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2014/7 Св 145
БИЛЯРСКИ, Иван Александров, 1959-
        Православието е достатъчно велика сила : интервю с историка проф. Иван Билярски / Бойко Панов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 154 (8 юли 2014), с. 14.
Влиянието на Византия върху днешния български културен, социален и политически модел
949.72(047.53)
949.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1261586916


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2014/7 Св 146
КАСТЕЛОВ, Боян Йорданов, 1933-
        България 16-та република на Съветския съюз, или третата алтернатива на Живков / Боян Кастелов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 204 (30 юли 2014), с. 22-23.
949.72.065
COBISS.BG-ID 1262102244

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 175 (2014) Св 43
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 176 (2014) Св 48
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 177 (2014) Св 1
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 179 (2014) Св 86, Св 105
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 182, Год. 24, бр. 184 (2014) Св 18
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 182 (2014) Св 46, Св 64
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 184 (2014) Св 96
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 190 (2014) Св 38
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 197 (2014) Св 14
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 204 (2014) Св 146
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 205 (2014) Св 40
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 31 (2014) Св 62
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 27, Год. 123, бр. 28 (2014) Св 65
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 27 (2014) Св 60
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 148 (2014) Св 66
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 149 (2014) Св 16
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 150 (2014) Св 33
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 152 (2014) Св 3, Св 134
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 153 (2014) Св 20, Св 26, Св 44
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 155 (2014) Св 29
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 157 (2014) Св 47, Св 99
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 164 (2014) Св 129
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 165 (2014) Св 42
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 170 (2014) Св 138
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 171 (2014) Св 34
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 123 (2014) Св 97
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 125 (2014) Св 7, Св 27
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 137 (2014) Св 24
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 27 (2014) Св 35, Св 51, Св 55
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 28, Год. 22, бр. 29, Год. 22, бр. 30 (2014) Св 23
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 28 (2014) Св 45, Св 52, Св 54, Св 57
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 29 (2014) Св 50
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 30 (2014) Св 25, Св 36, Св 41
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 25 (2014) Св 2, Св 9, Св 30, Св 31, Св 67, Св 68, Св 79, Св 85, Св 90, Св 120
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 26 (2014) Св 6, Св 11, Св 13, Св 71, Св 78, Св 84, Св 88, Св 103
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 27, Год. 58, бр. 28 (2014) Св 17
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 27 (2014) Св 5, Св 15, Св 73, Св 75, Св 80, Св 83, Св 87, Св 89, Св 117
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 28 (2014) Св 19, Св 74, Св 77, Св 91, Св 92, Св 102, Св 119
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 25 (2014) Св 4, Св 100, Св 107, Св 108, Св 111, Св 127, Св 128, Св 130, Св 132
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 26 (2014) Св 81, Св 93, Св 94, Св 109, Св 110, Св 113, Св 124, Св 135, Св 137, Св 142
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 27 (2014) Св 70, Св 82, Св 95, Св 112, Св 114, Св 115, Св 116, Св 118, Св 121, Св 122, Св 123, Св 125, Св 126, Св 131, Св 133, Св 136, Св 143
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5225 (2014) Св 22
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5230 (2014) Св 10, Св 106
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5246 (2014) Св 37
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5250 (2014) Св 101
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 155 (2014) Св 98
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 156 (2014) Св 69, Св 141
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 158 (2014) Св 72
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 162 (2014) Св 140
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 168, Год. 22, бр. 174 (2014) Св 139
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 176 (2014) Св 76
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 153 (2014) Св 63
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 154 (2014) Св 145
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 164 (2014) Св 49, Св 53
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 167 (2014) Св 58
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7691 (2014) Св 32
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7694 (2014) Св 61
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7698 (2014) Св 28
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7704 (2014) Св 12
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7717 (2014) Св 144
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 177 (2014) Св 39
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 179 (2014) Св 59
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 181 (2014) Св 56
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 193 (2014) Св 8
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 195 (2014) Св 104
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 203 (2014) Св 21

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Александрова, Люба, 1942- (автор) Св 128
Аманатидис, Василис, 1970- (автор) Св 114
Анастасов, Станислав, 1983- (интервюирано лице) Св 63
Апостолова, Кева Цветкова, 1946- (интервюирано лице) Св 118
 
Б

Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (автор) Св 107
Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (преводач) Св 111
Барух, Джема (интервюирано лице) Св 6
Белчева, Евелина (автор) Св 119
Бенбасат, Алберт Нисим, 1950- (автор) Св 8
Билярски, Иван Александров, 1959- (интервюирано лице) Св 145
Богданов, Лъчезар Иванов, 1976- (автор) Св 48
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 6, Св 77
Божинов, Александър Николов, 1878-1968 (автор) Св 123
Божков, Димитър Димитров, 1986- (преводач) Св 17
Бончева, Юлиана (интервюиращо лице) Св 53
Боржуков, Павел Атанасов, 1941- (автор) Св 128
Букова, Яна, 1968- (автор) Св 120
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 30
Бъчварова, Румяна Генчева, 1959- (интервюирано лице) Св 38
 
В

Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 78
Василев, Георги Вълчев, 1944- (автор) Св 120
Василева, Мария Димитрова, 1961- (автор) Св 78
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 16, Св 29, Св 33
Василиев, Владимир Викторович, 1940- (интервюирано лице) Св 104
Воденичаров, Стефан Борисов, 1944- (интервюирано лице) Св 65
Вучева, Христина Ангелова, 1937- (автор) Св 49
 
Г

Гаврилова, Райна Димитрова, 1957- (интервюирано лице) Св 4
Георгиев, Людмил Дочев, 1960- (интервюирано лице) Св 16
Георгиев, Огнян (съставител) Св 50
Георгиева, Ангелина (автор) Св 94
Георгиева, Диляна, 1972- (автор) Св 128
Георгиева, Катерина (автор) Св 95
Георгиева, Теодора (автор) Св 5
Герджиов, Анастас Георгиев, 1963- (интервюирано лице) Св 62
Геронтиев, Явор Бориславов (автор) Св 105
Герчева, Цвета (интервюиращо лице) Св 69
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 85
Гордън, Линда (автор) Св 13
Господинов, Августин, 1989- (интервюирано лице) Св 121
Господинова, Велина (автор) Св 35
Гочева, Румяна (интервюиращо лице) Св 63
Грива, Андрей, 1958- (интервюирано лице) Св 10
Григоров, Емил Ангелов (автор) Св 11
Гърдев, Явор, 1972- (автор) Св 78
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 96
Гюнерсел, Тарик, 1953- (автор) Св 143
Гюрова, Светломира (автор, съставител) Св 50
 
Д

Данев, Божидар Василев, 1939- (интервюирано лице) Св 56
Дачкова, Доротея (интервюиращо лице) Св 58
Дебре, Режи, 1940- (автор) Св 17
Декова, Галина (автор) Св 79
Денизова, Вера (автор) Св 50
Денизова, Вера (интервюиращо лице) Св 51
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 78
Джули, Луан (автор) Св 115
Дикова, Татяна (интервюиращо лице) Св 62
Дилова, Долорес Дилова, 1960- (интервюирано лице) Св 80
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 88
Дянков, Симеон Денчев, 1970- (интервюирано лице) Св 51
 
Е

Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (автор) Св 60
Елис-Питърсен, Хана (автор) Св 110
Ефтимов, Йордан Симеонов, 1971- (преводач) Св 112, Св 143
 
Ж

Жеков, Маргарит Иванов, 1963- (автор) Св 122
Желев, Радостин (преводач) Св 113
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 123
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 59
Зафиров, Мирослав (автор) Св 19
Захариев, Боян Венциславов, 1971- (автор) Св 14, Св 64
Зерматен, Жан, 1948- (интервюирано лице) Св 58
Златков, Кирил, 1969- (интервюирано лице) Св 77
 
И

Ивойлова, Александра, 1966- (автор) Св 128
Илиев, Владимир, 1948- (интервюирано лице) Св 106
Илиева, Зорница (автор) Св 20
Илиева, Илиана, 1969- (автор) Св 128
Илиева, Наталия (автор) Св 84
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 144
Исмаилова-Цветанова, Нилюфер (автор) Св 135
 
Й

Йорданов, Яна (интервюиращо лице) Св 37
Йорданова, Люба (съставител) Св 41
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 10, Св 22
 
К

Кабаиванска, Райна, 1934- (интервюирано лице) Св 86
Кадийски, Кирил Крумов, 1947- (автор) Св 129
Калчева, Галина (интервюиращо лице) Св 4, Св 70
Караджова, Лиляна, 1984- (интервюиращо лице) Св 72, Св 76
Караламбева, Антонина, 1961- (автор) Св 128
Кастелов, Боян Йорданов, 1933- (автор) Св 146
Катанска, Цветелина (интервюиращо лице) Св 56
Кирова, Милена Георгиева, 1958- (интервюирано лице) Св 124
Клисурова, Лиляна (интервюиращо лице) Св 40, Св 43
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 46
Колева, Антоанета Колева (автор) Св 9
Коломбара, Карло, 1964- (интервюирано лице) Св 97
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 21
Контичели, Марко, 1961- (интервюирано лице) Св 26
Костова, Ева (интервюиращо лице) Св 47
Кофарджиева-Гройс, Гергана, 1932- (интервюирано лице) Св 98
Крумов, Красимир Петров, 1955- (автор) Св 89
Кръстева, Красина (автор) Св 39
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 21
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (автор) Св 125
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 67
Кьорлински, Валери (интервюирано лице) Св 6
 
Л

Лавров, Сергей Викторович, 1950- (интервюирано лице) Св 27
Лазаров, Алексей (автор) Св 36
Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (интервюиращо лице) Св 145
Ланю, Дейвид Джерард, 1954- (автор) Св 111
Леви, Клер Соломон (автор) Св 87
Лекова, Виктория (автор) Св 130
Лозанов, Георги, 1958- (интервюирано лице) Св 1
Ляхова, Весела Борисова, 1961- (автор) Св 2
 
М

Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 90, Св 91
Манолова, Мария (съставител) Св 41
Маркова, Генка (интервюиращо лице) Св 38
Мескос, Маркос, 1935- (автор) Св 116
Миков, Михаил Райков, 1960- (интервюирано лице) Св 40
Милев, Момчил (автор) Св 41, Св 52
Милчев, Любомир Илиев, 1963- (автор) Св 126
Минасян, Гарабед Ардашес, 1944- (интервюирано лице) Св 53
Миндов, Мирослав Атанасов, 1924- (интервюирано лице) Св 99
Михайлов, Любомир (автор) Св 28
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (преводач) Св 114, Св 115, Св 116
Михайлова, Искра Димитрова, 1957- (интервюирано лице) Св 37
Михайлова, Павлина (интервюиращо лице) Св 92
Михалева, Даниела Иванова, 1971- (автор) Св 131
Михнева, Румяна Ангелова, 1949- (интервюирано лице) Св 29
Младенова, Маргарита Стоянова, 1947- (автор) Св 78
Момчилов, Кирил, 1939- (автор) Св 3
Москов, Николай (интервюиращо лице) Св 86
Муканова, Поли Руменова, 1980- (автор) Св 132
Мускурова, Ружа (преводач) Св 109, Св 110
 
Н

Нанков, Никита Димитров, 1959- (автор) Св 136
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 127
Ненчева, Нина (автор) Св 133
Николай, митрополит Пловдивски, 1969- (автор) Св 12
Николов, Румен, 1957- (интервюирано лице) Св 61
Николова, Антоанета Николова, 1961- (автор) Св 108
Николова, Десислава (съставител) Св 41
Николова, Дора (интервюиращо лице) Св 98
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 81, Св 100
Новодворска, Валерия Илинична, 1950-2014 (автор) Св 117
 
О

Оков, Бойко (интервюиращо лице) Св 106
Оруш, Антон К., 1991- (автор) Св 137
 
П

Палдер, Хелмут (интервюирано лице) Св 59
Панджаридис, Христина, 1963- (автор) Св 128
Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 73
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 124
Пенушлиева, Виолета, 1946- (автор) Св 128
Петков, Владимир Милчев (интервюирано лице) Св 101
Петкова, Светла (автор) Св 68, Св 74, Св 75
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 102
Попиванов, Борис Петров, 1981- (интервюирано лице) Св 22
Попов, Виктор, 1965- (интервюирано лице) Св 69
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 82
Попов, Мирослав Костадинов (автор) Св 42
Попов, Стефан Георгиев, 1957- (интервюирано лице) Св 30
Попова, Петя (автор) Св 128
Първанов, Георги Седефчов, 1957- (интервюирано лице) Св 43
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 101
 
Р

Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 65
Рачева, Лилия, 1963- (автор) Св 128
Редмънд, Мойра (автор) Св 109
Рер, Хенрик, 1964- (интервюирано лице) Св 83
Рикар, Филип (автор) Св 31
Рошкева, Анна (преводач) Св 13
Русанова, Мария (автор) Св 103
 
С

Савова, Весислава Любомирова, 1969- (автор) Св 128
Самарджиева, Михаела (автор) Св 71
Северски, Цветан, 1941- (автор) Св 138
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 99
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 26
Спасов, Румен Бориславов, 1960- (интервюиращо лице) Св 118
Стайков, Антон Петров, 1962- (интервюиращо лице) Св 83
Станева, Марина (автор) Св 23, Св 57
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (автор) Св 44
Старидолска, Елена (автор) Св 35, Св 45
Стойчева, Миглена (интервюиращо лице) Св 104
Столингс, Алиша, 1968- (автор) Св 112
Стоянов, Николай (автор) Св 50, Св 54, Св 55
Странджев, Иван Костадинов, 1953- (автор) Св 134
Стробан, Жан-Пиер, 1956- (автор) Св 31
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 144
 
Т

Табаков, Емил Русев, 1947- (интервюирано лице) Св 85
Темелкова, Красимира (автор) Св 32
Тенев, Георги Тенев, 1969- (интервюирано лице) Св 92
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 139, Св 140, Св 141
Теру, Пол, 1941- (автор) Св 113
Тихолова, Детелина, 1970- (автор) Св 128
Топенчаров, Владимир Владимиров, 1933- (интервюирано лице) Св 46
Тошев, Владимир Цветанов, 1955- (интервюирано лице) Св 65
Трендафилов, Красимир Борисов (интервюирано лице) Св 76
 
У

Услар, Мориц фон, 1970- (интервюиращо лице) Св 93
 
Ф

Фуко, Мишел, 1926-1984 (автор) Св 9
Фукуяма, Франсис, 1952- (автор) Св 18
 
Х

Хаджийски, Валентин Деянов (автор) Св 24
Харизанова, Зорница, 1969- (автор) Св 128
Херцог, Вернер, 1942- (интервюирано лице) Св 93
Христов, Иво Ангелов, 1966- (интервюирано лице) Св 33
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 9
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 66
Хюсеин, Паола (интервюиращо лице) Св 1
 
Ц

Цветков, Борис Цветков, 1973- (интервюирано лице) Св 65
Церамболидис, Панайотис, 1958- (интервюирано лице) Св 47
Цолова, Виолета (интервюиращо лице) Св 97
Цонев, Киряк Цонев, 1938- (автор) Св 34
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 65
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 30
Черкелов, Хубен, 1970- (интервюирано лице) Св 72
Чернокожева, Лазарина (преводач) Св 93
Чиновски, Петър Владимиров, 1988- (автор) Св 142
Чулова, Даниела Данаилова, 1976- (интервюиращо лице) Св 80
 
Ш

Шапкарева, Елисавета, 1956- (автор) Св 128
Шиндаров, Михаил, 1958- (автор) Св 15
Шмелтер, Уве, 1945- (интервюирано лице) Св 92
Шушков, Васил (интервюиращо лице) Св 61
 
Я

Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 25

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

а беше мил човек без да е принуден... Св 131
Аз открих Доминго. Чух го в Сантяго и му казах: Ще си N1 на тенорите. И го заведох във Верона Св 86
Ако имаш пари, е хубаво да имаш и нещо на стената, което остава Св 72
Армията спаси най-малко 200 души при потопа Св 61
Атаките към банки не промениха макроикономическата картина Св 48
 
Б

Бедствието във Варна ни показа урок по милосърдие Св 10
Без изход и без победители Св 23
Бъдещето е в многопартийното управление, Европа също го показа Св 37
България 16-та република на Съветския съюз, или третата алтернатива на Живков Св 146
България за нас е важен партньор Св 27
България трябва да създаде специализирани детски съдилища Св 58
[Българска народна банка] БНБ да не бърза да погребва КТБ, а да потърси начин да я оздрави Св 49
[Българска социалистическа партия] БСП има нужда от нова енергия, за да промени България Св 44
[Български поети Св 128
Българският литературен живот в "Репортажите" на Георги Марков Св 127
Българският театър загуби един от най-проникновените си художници: отиде си Даниела Олег Ляхова Св 81
 
В

В днешното динамично време животът върви на екс Св 98
В "края на историята" все още стои демокрацията Св 18
Ветеранът Юнкер Св 32
Вече правим карта на сухите реки в България Св 63
Вие демократ ли сте или републиканец? Св 17
Все пак животът... Св 129
Втори палимпсест Св 129
Въздигнати в абсолют Св 117
Вълшебният човек Св 78
Въпроси към Вернер Херцог Св 93
 
Г

Гаврило Принцип - човекът, който промени века Св 83
ГЕРБ няма да влиза във властта с хора от сегашното управление Св 38
Голямата война прекърши България Св 144
Госʼин Боунс Св 113
Градът на иновациите Св 74
 
Д

Да модернизираш операта, е все едно да крадеш супермаркет! Св 97
Да не стане така, че само богатите да могат да си купят добро здравеопазване Св 64
Дават ни някакви пари да ни запушат устата за известно време Св 96
Дадоха на Гърция лекарство, много по-лошо от самата болест Св 47
[Две цяло и едно] 2.1 млрд. евро са изтекли от България само за година Св 53
Дебютът на Александър Божинов във вестник "Смях и сълзи" Св 123
Джон Банвил: "Куърк се заражда в изтерзаните недра на моята душа" Св 110
Дизайн на път към тишината Св 77
Дипломатът с муза Св 28
Драмата ни е, че нямаме промисъл за собствена държава Св 16
Дългото и заковано работно време е вид бедност Св 14
 
Е

Евроскептицизмът е импулс... за промяна Св 26
Една ключова дума за развитието на сюрреализма в България, според Яна Букова Св 120
Ердоган или... Ердоган, чакането свърши Св 20


"Животът е най-големият професионалист" споделя Кева Апостолова в разговор с Румен Спасов Св 118
 
З

За ножовете и Духа Св 122
За смисъла Св 134
Завръщането на ГЕРБ Св 35
Заедно в Пловдив Св 6
Заключителен доклад на Специалната комисия Св 136
Защо отворената врата изглежда затворена? Един възможен отговор Св 107
Зелена бутилка Св 115
 
И

Иде ли безкнижна ера? Св 3
Из "Началото си почива" Св 132
Избран съм за лидер, не за магьосник - промени в БСП ще има, но не резки Св 40
Изкуството без послание е мъртвородено Св 76
Истанбул Св 130
История Св 116
 
К

Как се гради име на оркестър Св 85
Как се обезврежда финансова бомба Св 54
Киевският режим става опасен за живота на европейците Св 24
Китайците ме питат дали България е в Африка Св 69
Когато актьорът пише Св 90
Коефициентът на крадливост у нас е до 80%, в белите държави - максимум 15% Св 21
КОНТАКТ'2014: от новия автентизъм до политическия театър Св 100
Краен ислямизъм надвисва и над Европа, и над България Св 34
Кратките форми на Изтока - един поглед към особеностите на източната мисловност Св 108
Креативният дух на Новия свят Св 103
Кризата в Ирак Св 19
Крипта Св 131
Курс: Eврозона Св 50
Къси разкази Св 138
 
Л

Летен сън Св 134
"Любовта е лудост" 2014 Св 88
 
М

Маратон Св 129
Маслини Св 112
Между модернизма и постмодернизма Св 89
Мигове от Брехт и още толкова за страха Св 95
Мишел Фуко (1926 -1984): 30 години наследяване Св 9
Много шум за нищо Св 15
Монетариум Св 137
Моралът на "златните души" Св 11
Музика на спасението Св 102
Мярата към българските писателки през втората половина на ХХ век Св 124
 
Н

На гроба на татко Св 134
На прага на война, отново Св 23
На сутринта Св 134
Най-големият банков обир Св 54
Напазарувай си изкуство... тайно! Св 71
наплюнчвайки пръст за да полепнат семенцата... Св 131
Наркоза Св 129
Наши учени ще мерят радиацията у гекони, летуващи в Космоса Св 66
Не бива при всяка смяна на властта да се разследват политици Св 59
Не мога да живея, без да рисувам Св 104
Небостъргач Св 143
(Не)възможната промяна в БСП? Св 39
"Незавършеният феминизъм" Св 13
Неизвестен ръкопис на последното Яворово стихотворение "Невинност свята...", посветено на Мина Св 119
Ние обстрелваме, те отстрелват Св 23
Новият председател Юнкер Св 31
Новият прякор на Григор е Рицаря на Черно море, който превзе Острова Св 105
Новото правителство ще трябва да актуализира бюджета Св 51
Няма значение сега дали липсват цветове... Св 114
 
О

Обелиск Св 129
Обществото има нужда от разнообразни знания Св 62
Оловните войници на Новорусия Св 25
Отиде си нашият учител, почетният главен редактор на Земя Горан Готев Св 7
Отражения Св 135
 
П

Панаирът като интелектуално събитие Св 2
Партиите постигнаха консенсус след толерантни разговори Св 22
Парчета непознат живот Св 92
[Петдесет процента] 50% от гласовете за БСП идват от Движението на ветераните Св 46
Победителят в "София: Поетики 2014" Августин Господинов Св 121
Поглед към себе си от "едно друго място" Св 80
Портретът - френология, артистична и еротична извисеност Св 82
Посветен за национално рицарство Св 60
Православието е достатъчно велика сила Св 145
Правосъдие Св 143
Премиера на "Войната на буквите" на прима балерината на тракийската загадка, Дан Брауна и Умберто Ековец на съвременната българска литература, примадоната Людмила Филипова Св 126
Присъдата ни към политиците още не е произнесена, пишем я Св 56
Проект "РЕ>ЛА>КС" Св 70
"Процесът Крим" ще продължи Св 30
Първи палимпсест Св 129
Пътуване към китайската мечта Св 57
Пътят на Европа и пътят на Льо Пен Св 42
 
Р

Разговор с Атила Св 139
Разпети петък ІІ Св 129
Райна Гаврилова: Мисля, че сме жаби във ведро с мляко Св 4
Ренесансът продължава Св 84
Рими в чест на Аполинер Св 129
Русия се мобилизира, когато я притиснат до стената Св 33
Русофобията ни днес е като антиамериканизма в миналото Св 29
 
С

Сантиментална изложба Св 67
Светът, видян през "Кристалния глобус" Св 91
Сезонни разкопки Св 73
Селото Св 134
Сеяч на думи Св 129
Симеон ІІ и моето вдъхновение Св 140
След ерата "Станишев" Св 45
След Орешарски и преди Борисов Св 36
След финансовата буря Св 55
София в бъдеще предварително Св 5
Стига приказки за любов, време е да поработим Св 106
[Стихотворения] Св 133
[Сто и двадесет] 120 години "Под игото" Св 8
Столиката Ганка Найденова-Стоилова Св 125
Суха река Св 134
Сън за море Св 134
 
Т

Талантът без голяма култура и денонощна работа е нищо Св 99
Театралното съсловие е едно от най-безпросветните Св 101
Театърът като лаборатория, в която изпитваме анализите си на реалността Св 94
Телевизиите се държаха професионално, без паника за банките Св 1
Теолозите атакуват Църквата! Нечувано Св 12
Той танцува само едно лято Св 41
Тонове каменна тишина Св 75
Трети палимпсест Св 129
 
У

Уви, в БСП се разви клиентелизъм Св 43
Уроци в лаконичен тон Св 79
 
Ф

Флагманът на всяка държава е отбранителната индустрия Св 65
 
Ц

Цар Борис Обединител и болката Св 141
 
Ч

Часовникарят Св 142
Чух... Св 134
 
Ш

Шанс за българския джаз Св 87
Широко затворени очи Св 52
Шок за Башо: (някои) съвременни американски "хайку" Св 111
 
Щ

Щрихи към портрета на освободен мъж на неопределена възраст Св 131
 
C

Contempo 2014 Св 68
 
T

"These books are made for walking". Обувките в литературата Св 109

УДК


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1, Св 2, Св 3
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 4, Св 5, Св 6
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 7
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Св 8


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 9
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Св 10
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 11


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Св 10
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 12


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 13, Св 14, Св 15, Св 16
32 ПОЛИТИКА Св 16
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 17, Св 18
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 11, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 20, Св 23, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 35, Св 36, Св 37, Св 42
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 35, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 47
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 37
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 56, Св 57
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 58, Св 59
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 60, Св 61
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 62
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 13


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 63


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 64
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Св 65
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Св 66
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Св 2


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71, Св 72
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 73, Св 74, Св 75, Св 76
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 77
75 ЖИВОПИС Св 73, Св 78, Св 79, Св 80, Св 81, Св 82
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 83
78 МУЗИКА Св 84, Св 85
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 86
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 87
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 104
796.3 ИГРИ С ТОПКА Св 105
796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ Св 106


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Св 107, Св 108
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 109
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 110
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 111, Св 112, Св 113
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 117
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 114, Св 115, Св 116
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 117
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 123, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 143


92 БИОГРАФИИ Св 7, Св 9, Св 28, Св 60, Св 78, Св 81, Св 125
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 144
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 145
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 145
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 146

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Атанасов, Атанас Александров (1964-) Св 82
Атанасов, Атанас вж Атанасов, Атанас Александров (1964-)
 
Б

Бабел, Исак вж Бабел, Исак Емануилович (1894-1940)
Бабел, Исак Емануилович (1894-1940) Св 117
Банвил, Джон (1945-) Св 110
Блек, Бенджамин вж Банвил, Джон (1945-)
Божинов, Александър вж Божинов, Александър Николов (1878-1968)
Божинов, Александър Николов (1878-1968) Св 123
Бонов, Йонко вж Бонов, Йонко Данов (1963-)
Бонов, Йонко Данов (1963-) Св 122
Борисов, Бойко Методиев (1959-) Св 36
Брехт, Бертолт (1898-1956) Св 95
Бубнова, Яра вж Бубнова, Ярослава Игоревна (1961-)
Бубнова, Ярослава Игоревна (1961-) Св 67
Букова, Яна (1968-) Св 120
 
В

Вазов, Иван вж Вазов, Иван Минчов (1850-1921)
Вазов, Иван Минчов (1850-1921) Св 8
 
Г

Гечев, Стефан Албертов (1911-2000) Св 120
Гечев, Стефан вж Гечев, Стефан Албертов (1911-2000)
Готев, Горан вж Готев, Горан Георгиев (1934-2014)
Готев, Горан Георгиев (1934-2014) Св 7
 
Д

Димитров, Григор Димитров (1991-) Св 105
Дрангов, Борис вж Дрангов, Борис Стоянов (1872-1917)
Дрангов, Борис Стоянов (1872-1917) Св 60
 
Е

Ердоган, Реджеп Тайип (1954-) Св 20
 
Ж

Живков, Тодор вж Живков, Тодор Христов (1911-1998)
Живков, Тодор Христов (1911-1998) Св 146
 
И

Игнатов, Иво (1967-) Св 95
Игнатов-Кени, Иво вж Игнатов, Иво (1967-)
Искров, Иван вж Искров, Иван Ганчев (1967-)
Искров, Иван Ганчев (1967-) Св 52
 
К

Кени вж Игнатов, Иво (1967-)
 
Л

Лавров, Сергей Викторович (1950-) Св 28
Лазаров, Васил вж Лазаров, Васил Иванов (1956-)
Лазаров, Васил Иванов (1956-) Св 122
Льо Пен, Марин (1968-) Св 42
Ляхова, Даниела Олег (1967-2014) Св 78, Св 81
 
М

Марков, Георги вж Марков, Георги Иванов (1929-1978)
Марков, Георги Иванов (1929-1978) Св 127
Мацуо, Башо (1644-1694) Св 111
Милчева, Наталия Св 15
Митовски, Димитър (1964-) Св 89
Младенова, Павлина вж Младенова, Павлина Любомирова (1979-)
Младенова, Павлина Любомирова (1979-) Св 71
Мудов, Иван (1975-) Св 67
Мусоргски, Модест вж Мусоргски, Модест Петрович (1839-1881)
Мусоргски, Модест Петрович (1839-1881) Св 102
 
Н

Найденова-Стоилова, Ганка вж Найденова-Стоилова, Ганка Николова (1914-1999)
Найденова-Стоилова, Ганка Николова (1914-1999) Св 125
 
О

Орешарски, Пламен Василев (1960-) Св 36
 
П

Павис, Патрис (1947-) Св 94
Принцип, Гаврило (1894-1918) Св 83
 
Р

Радев, Ради Василев (1872-1927) Св 123
Русев, Иван (1954-) Св 73, Св 75
Русев, Светлин (1933-) Св 79
 
С

Слим, Карлос (1940-) Св 14
Станишев, Сергей вж Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-)
Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-) Св 45
Стоилова, Ганка Николова Найденова- вж Найденова-Стоилова, Ганка Николова (1914-1999)
 
Т

Тодорова, Мина (1890-1910) Св 119
 
Ф

Филипова, Людмила вж Филипова, Людмила Орлинова (1977-)
Филипова, Людмила Орлинова (1977-) Св 126
Фойхтвангер, Лион (1884-1958) Св 117
Фуко, Мишел (1926-1984) Св 9
 
Х

Христов, Ивайло Ангелов (1955-) Св 90
Христов, Ивайло вж Христов, Ивайло Ангелов (1955-)
 
Ч

Черкелов, Хубен (1970-) Св 73
Чипев, Тодор вж Чипев, Тодор Филипов (1867-1944)
Чипев, Тодор Филипов (1867-1944) Св 8
 
Ю

Юнкер, Жан-Клод (1954-) Св 31, Св 32
 
Я

Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 119

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Балчик Св 92
Близък изток Св 23
Будапеща Св 2
България Св 11, Св 15, Св 34, Св 35, Св 36, Св 39, Св 41, Св 48, Св 49, Св 53, Св 64, Св 65, Св 66, Св 146
 
В

Варна Св 68, Св 84, Св 88
Византия Св 145
 
Е

Европа Св 34
Европейски съюз Св 30, Св 42
 
И

Ирак Св 19
 
К

Карлови Вари Св 91
Китай Св 57
Крим Св 30
 
П

Пловдив Св 6, Св 12, Св 77
Полша Св 100
 
Р

Русе Св 74
Русия Св 30
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
София Св 5
Стара Загора Св 87
Съветски съюз Св 146
Съединени американски щати Св 30
 
Т

Турция Св 20
 
У

Украйна Св 24, Св 25
 
Ф

Франция Св 42