ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 10

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

ГЕНОВ, Любен Кръстев, 1936-
        Невероятното досие на проф. Стефан Бобчев Вж Св 57

БС 2014/10 Св 1
СЕНДОВ, Благовест Христов, 1932-
        Червенков лично ми помогна да взема софийско жителство ; За първи път видях компютър в Москва през 1959 г. : интервю с акад. Благовест Сендов / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 24, бр. 264 (30 септ. 2014), с. 13.
Год. 24, бр. 265 (1 окт. 2014), с. 25.
001(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263915236


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        За късата перспектива, интелектуалното и моралното нехайство : разговор с [режисьора] Явор Гърдев Вж Св 14

ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        Приказка за долната земя, наречена България : разговор с [културолога] Владислав Тодоров Вж Св 18


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2014/10 Св 2
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Първите 10 години на прехода ; Никой не е пророк в своето отечество : 145 години БАН / Велиана Христова. - Продълж. от бр. 222 (26 септ. 2014)

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 25, бр. 225 (30 септ. 2014), с. 13-14.
Год. 25, бр. 231 (7 окт. 2014), с. 13-14.
Год. 25, бр. 234 (10 окт. 2014), с. 21.
061.12(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1263914724

БС 2014/10 Св 3
ЦАНЕВА, Стефка
        Размисли след юбилейната Нощ / Стефка Цанева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 5.
По повод "Нощ на музеите и галериите - Пловдив", 12-13 септ. 2014
069(497.234)
COBISS.BG-ID 1264531172


1 ФИЛОСОФИЯ


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

КАУБЕ, Юрген, 1962-
        "Черните тетрадки" на Хайдегер Вж Св 16


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2014/10 Св 4
ЧЕРНОКОЖЕВА, Росица Пенчева, 1952-
        Четене на детството : психоаналитичен и психодраматичен ракурс / Росица Чернокожева. - С библиогр.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 12-14.
159.964.2
COBISS.BG-ID 1264462564


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/10 Св 5
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Тангра или Христос : св. Боян-Енравота Воин - първият български християнски мъченик / Христо Буковски

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 43 (окт. 2014), с. 15.
281.962
COBISS.BG-ID 1266208484

БС 2014/10 Св 6
ГЕРАСИМ, архимандрит, 1979-
        Атеизмът изкористи сънародниците ни, лиши ги от духовност : интервю с архимандрит Герасим, главен секретар на Светия синод / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5339 (25 окт. 2014), с. 12-13.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1264445924


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/10 Св 7
ДЕЯНОВ, Деян Стилиянов
        Изборният кодекс: възможна ли е неевклидова политическа геометрия? / Деян Деянов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 5.
316.334.3(497.2)
342.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1264294884

БС 2014/10 Св 8
        [ДИСКУСИЯ върху лекцията на проф. Юлия Кръстева "Нови форми на бунта" : Софийски литературоведски семинар, 26 септември 2014] / Амелия Личева ... [и др.]. - Други авт.: Александър Кьосев, Дарин Тенев, Мария Калинова, Камелия Спасова. - Съдържа: Свободата като непрекъснато обновяване / Амелия Личева. Революциите: парадокси на "вътрешното" и "външното" / Александър Кьосев. Въпросът бунт и крехкото наследство на Европа / Дарин Тенев. Бунтът? / Мария Калинова. Единичността на интериорните драми / Камелия Спасова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 30 (1-7 окт. 2014), с. 1, 12-14.
316.62
COBISS.BG-ID 1264034532

БС 2014/10 Св 9
КРЪСТЕВА, Юлия, 1941-
        Човекът е въпрос : коментарът / Юлия Кръстева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 6.
Коментарът е направен на Софийския литературоведски семинар, посветен на публичната лекция на авторката "Нови форми на бунта" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 26 септември 2014 г.
316.62
COBISS.BG-ID 1264295908

БС 2014/10 Св 10
ПЕТРОВ, Деян Неделчев
        Семейството в България все още е жизнена институция : интервю със социолога Деян Петров / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 233 (3 окт. 2014), с. 6-7.
316.356.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263974372

БС 2014/10 Св 11
СЛАВКОВА, Евелина, 1989-
        Кариерата измести желанието за семейство и деца / Евелина Славкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 278 (14 окт. 2014), с. 16.
По повод резултати от социологическо проучване на ситуацията в България
316.356.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1264205796

БС 2014/10 Св 12
ХАТЪН, Уил, 1950-
        Взаимодействие е нужно / Уил Хатън. - Прев. от англ. ез. от http://www.theguardian.com (19 oct. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 11.
Неравенството в съвременния свят и необходимост от неговото преодоляване
316.334.3
COBISS.BG-ID 1264499940


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БС 2014/10 Св 13
СИМОН, Ален, 1948-
        2014 - годината, която променя света / Ален Симон. - Прев. от фр. ез. от http://www.huffingtonpost.com (13 oct. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 11.
Геополитическите промени в съвременния свят
32:911.3
COBISS.BG-ID 1264325092


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/10 Св 14
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        За късата перспектива, интелектуалното и моралното нехайство : разговор с [режисьора] Явор Гърдев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 32 (3 окт. 2014), с. 10, 11.
Равносметка на изминалите 25 г. преход в България (1989-2014)
323(497.2)(047.53)
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264048868

БС 2014/10 Св 15
ИЛКОВ, Ани, 1957-
        Защо България е недовършена държава? / разговор с [поета] Ани Илков ; Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 10-11.
Равносметка на изминалите 25 г. преход в България (1989-2014)
323(497.2)(047.53)
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264227812

БС 2014/10 Св 16
КАУБЕ, Юрген, 1962-
        "Черните тетрадки" на Хайдегер / Юрген Каубе ; прев. от нем. Ирина Илиева. - Прев. от http://www.faz.net/ (12 März 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 12.
Антисемитските бележки на Мартин Хайдегер
323.12(=924)(430)
101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1264500964

БС 2014/10 Св 17
        ПЕЧЕЛИМ или губим след 25 години преход. - НРБ - Народна република България. - Съдържа: Как се промениха свободата, справедливостта, покупателната способност / Мила Гешакова. Среден доход днес купува по-малко хляб и мляко и повече месо / Петър Живков. Калпавият преход увеличи неравенството / Боян Захариев. Без антигето политика няма да оцелеем като общество / Харалан Александров ; интервюто взе Мила Гешакова. НРБ беше бедна, лъжлива и несвободна страна / Александър Андреев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 275 (11 окт. 2014), с. 51-54.
323(497.2)"1989/2014"
338(497.2)"1989/2014"
COBISS.BG-ID 1264194788

БС 2014/10 Св 18
ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        Приказка за долната земя, наречена България : разговор с [културолога] Владислав Тодоров / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 10-11.
Равносметка на изминалите 25 г. преход в България (1989-2014)
323(497.2)(047.53)
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264479972

БС 2014/10 Св 19
ФОКСМАН, Ейбрахам Хенри, 1940-
        Трябва да се помни не само лошото, но и доброто в историята : еврейската общност има исторически дълг към България и когато е възможно, ще помагаме : интервю с Ейбрахам Фоксман, председател на "Лигата срещу поругаването" / Димитър Ив. Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 274 (10 окт. 2014), с. 17.
323.13(=924)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264144100


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/10 Св 20
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Поредица от предсрочни избори ще е гробът за тези политици : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 273 (9 окт. 2014), с. 17.
По повод резултатите от парламентарните избори у нас, 5 окт. 2014
324:328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264118756

БС 2014/10 Св 21
МАНОЛОВА, Мария
        Вот за завръщане : гласуването на българите в чужбина ги превръща във все по-голям фактор / Мария Манолова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 42 (18-24 окт. 2014), с. 19-21.
324(100=867)
COBISS.BG-ID 1264669412

БС 2014/10 Св 22
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Рунд трети: "грозните и глупавите" срещу "красивите и интелигентните" : интервю с д-р Николай Михайлов, психиатър / Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 278 (14 окт. 2014), с. 17.
По повод резултатите от парламентарните избори в България, 5 окт. 2014 г.
324:328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264205284

БС 2014/10 Св 23
ПОПИВАНОВ, Борис Петров, 1981-
        "Избори до дупка" ще са окончателен срив на представителната демокрация : интервю с Борис Попиванов, политолог / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5321 (7 окт. 2014), с. 14-15.
По повод резултатите от парламентарните избори в България, 5 окт. 2014
324:328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264037604

БС 2014/10 Св 24
СИМОВ, Александър Тихомиров, 1977-
        20 извода от изборите / Александър Симов. До феодалите на Позитано! / Нидал Алгафари

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 271 (7 окт. 2014), с. 16.
По повод резултатите от парламентарните избори в България, 5 окт. 2014
324:328(497.2)
COBISS.BG-ID 1264050660

БС 2014/10 Св 25
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Страхът се използва като аргумент за постигане на изборна победа : интервю с политолога Антоний Тодоров / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 228 (2 окт. 2014), с. 11.
Политическата ситуация в България преди парламентарните избори на 5 окт. 2014 г.
324:328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263927524

БС 2014/10 Св 26
ЯНОВА, Мирослава Радева, 1958-
        Борисов не би изтърпял някой да му извива ръцета : интервю със социолога Мира Радева / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 274 (10 окт. 2014), с. 15.
По повод резултатите от парламентарните избори у нас, 5 окт. 2014
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264142564


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/10 Св 27
АЛЕКСАНДРОВА, Боряна
        "Ислямска държава" и събитията в Кобане пренаписват теорията / Боряна Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 11.
327.88:297(5-011)
COBISS.BG-ID 1264570340

БС 2014/10 Св 28
АЛЪН, Джонатан, 1973-
        Нужен ви е партиен консенсус за енергетиката : интервю с Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания у нас / Цветелина Катанска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 288 (25 окт. 2014), с. 16-17.
327(410:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264463332

БС 2014/10 Св 29
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Естественият път на България е към Еврозоната : интервю с еврокомисаря Кристалина Георгиева / Андрей Рангелов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 41 (10 окт. 2014), с. 6.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1264180964

БС 2014/10 Св 30
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Никога не е късно да променим траекторията : интервю с еврокомисаря Кристалина Георгиева / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 41 (11-17 окт. 2014), с. 24-25.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1264666852

ДОЛ, Жозеф, 1947-
        Без да се фиксира мандатът, за начало да мислим за първите 2 г. : интервю с президента на Европейската народна партия Жозеф Дол Вж Св 42

БС 2014/10 Св 31
ЕВСТАТИЕВ, Симеон Евстатиев
        Салафизмът на ИДИЛ вдъхва религиозна увереност : интервю с арабиста и специалист по исляма доц. Симеон Евстатиев / Светломира Гюрова ... [и др.]. - Достъпно също на: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/o bshtestvo/2014/10/24/2406256_arabistut_i_speci alist_po_isliama_doc_simeon_evstatiev/. - Други интервюиращи: Красимир Янков, Зорница Стоилова. - ИДИЛ - Ислямска държава в Ирак и Леванта

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 43 (25-31 окт. 2014), с. 58-59.
Интервюто е част от серия разговори с доц. Симеон Евстатиев за явлението "Ислямска държава в Ирак и Леванта", кризата в арабския свят и къде стои България в контекста на глобалната заплаха ИДИЛ.
327.88:297(5-011)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265338084

БС 2014/10 Св 32
ИЛИЕВА, Зорница
        Турция се "пече" на двоен огън / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 248 (27 окт. 2014), с. 16.
Външнополитически проблеми за страната, свързани с конфликта в Близкия изток
327(560:5-011)
COBISS.BG-ID 1264446180

БС 2014/10 Св 33
ЛАПЕР дьо Кабан, Ксавие, 1963-
        Време е българите да спрат да мислят за ЕС като за чужбина : интервю с посланика на Франция в България Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 241 (17 окт. 2014), с. 9, 10.
327(44:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264266724

БС 2014/10 Св 34
МАРКОВ, Марко Николов, 1937-
        Албанският фактор е карта със значението на важен коз : интервю с дипломата Марко Марков / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 249 (28 окт. 2014), с. 11, 15.
По повод актуални проблеми във външнополитическите отношения между Албания и Сърбия
327(496.5:497.11)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264464100

БС 2014/10 Св 35
ПАТРУШЕВ, Николай Платонович, 1951-
        Втората "Студена". "Отрезвяването" на украинците ще е жестоко и болезнено : интервю с Николай Патрушев / Иван Егоров. - Прев. от рус. от http://www.rg.ru/2014/10/15/patrushev.html


В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 242 (20 окт. 2014), с. 9, 14-15.
По повод политическата криза в Украйна
327.8(470+477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264308708

БС 2014/10 Св 36
        ПОСТКРИМ. Мечката. - Прев. от рус. ез. от http://www.gazeta.ru/ (24 окт. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 11.
По повод речта на Владимир Путин на Валдайския форум в Сочи, 24 окт. 2014
327(470)
328.1(470)
COBISS.BG-ID 1264573668

БС 2014/10 Св 37
ЧАКЪРОВА, Велина
        Украйна за дълго ще остане на първо място в орбитите на европейските интереси : интервю с Велина Чакърова, експерт по проблемите на сигурността ЕС-Източна Европа / Бойчо Дамянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 250 (23 окт. 2014), с. 6-7.
327(477:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264395492

БС 2014/10 Св 38
ЧЕШИРКОВ, Борис
        Все повече хора ще търсят убежище по света : с Борис Чеширков, говорител на Върховния комисариат на бежанците към ООН в България, разговаря Георги Ангелов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 266 (2 окт. 2014), с. 17.
327.722:325.25(047.53)
COBISS.BG-ID 1263933668


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/10 Св 39
БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        По-лошо от нови избори е кабинет без принципи : интервю с председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов / Велислава Панова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7798 (21 окт. 2014), с. 15, 18.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264334052

БС 2014/10 Св 40
ВАЦЕВ, Валентин Николов, 1950-
        През лятото може да започне война с цел - скъсване на отношенията Русия - ЕС : интервю с Валентин Вацев, политолог / Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 280 (16 окт. 2014), с. 17.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264241380

БС 2014/10 Св 41
        ДОБРИЯТ и лошият вариант за кабинет : само за пет дни заявките за формата на бъдещото управляващо мнозинство се промениха поне два пъти / Илин Станев. - Съдържа и: Бизнесът: кабинет, но не какъвто и да е / Николай Стоянов. Бюджетът: все ще го закърпим някак / Георги Желязков. Корона от тръни : резултатът от изборите постави за пореден път пред Борисов въпроса за партньора на ГЕРБ ; Изкушението ГЕРБ : реформаторите остават единни след вота, но опасността от разцеплението си остава / Велина Господинова. (Без)условна подкрепа : Патриотичният фронт изглежда готов да гласува за кабинет на ГЕРБ с уговорката, че иска споразумение / Елена Старидолска. А, така... : Ниската избирателна активност и силен "финален спринт" вкараха Сидеров в парламента / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 41 (11-17 окт. 2014), с. 8-18.
328(497.2)
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1264665572

БС 2014/10 Св 42
ДОЛ, Жозеф, 1947-
        Без да се фиксира мандатът, за начало да мислим за първите 2 г. : интервю с президента на Европейската народна партия Жозеф Дол / Кристина Кръстева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 294 (30 окт. 2014), с. 13.
По повод съставянето на правителство в България
328.13(497.2)(047.53)
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1264505828

        ПОСТКРИМ. Мечката Вж Св 36

БС 2014/10 Св 43
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Карамболът на властта : многото партии в парламента ще обрекат бъдещото правителство на много компромиси и договорки / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 40 (3-10 окт. 2014), с. 8-11.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1264641252


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

        ДОБРИЯТ и лошият вариант за кабинет : само за пет дни заявките за формата на бъдещото управляващо мнозинство се промениха поне два пъти Вж Св 41

БС 2014/10 Св 44
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Ще живее ли БСП : алтернативните партии вляво още не са заплаха за социалистическата формация / Елена Старидолска. - БСП - Българска социалистическа партия

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 43 (25-31 окт. 2014), с. 19-20.
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1265336548

БС 2014/10 Св 45
УОТСЪН, Греъм, 1956-
        Проевропейска коалиция, а не кабинет заложник : интервю с Греъм Уотсън, председател на Алианса на либералите и демократите в Еврапа (АЛДЕ) / Васил Шушков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7797 (20 окт. 2014), с. 13.
По повод съставянето на правителство след парламентарните избори у нас, окт. 2014
329.12(047.53)
COBISS.BG-ID 1264310244

БС 2014/10 Св 46
ШУБЕРТ, Регине
        Лявото у вас е консервативно, а не прогресивно : интервю с Регине Шуберт, директор на фондация "Фридрих Еберт" - София / Димитър Ив. Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 294 (31 окт. 2014), с. 17.
329.14(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264539876


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БС 2014/10 Св 47
ПИКЕТИ, Тома, 1971-
        Капиталът през XXI век / Тома Пикети ; прев. от фр. Димитър Божков. - Прев. от кн. на Thomas Piketty "Le Capital au XXIe siècle", Paris, Seuil, 2013


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 10-11.
330.14"20"
COBISS.BG-ID 1264305380


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2014/10 Св 48
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        Как се точат еврофондове? / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 244 (22 окт. 2014), с. 13.
Идеите за клъстеризация на българската икономика и приложението й
330.322.1(4-6:497.2)
334.75(497.2)
COBISS.BG-ID 1264361700


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        Как се точат еврофондове? Вж Св 48

БС 2014/10 Св 49
МИЛЪР, Дейв
        За да си социално отговорен, първо трябва да си добър бизнесмен : интервю с директора на едно от успешните социални предприятия в Англия Bikeworks Дейв Милър / Десислава Колева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 245 (22 окт. 2014), с. 12.
334.72(410)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264357348


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2014/10 Св 50
ВАСИЛЕВ, Цветан Радоев, 1959-
        Оздравителният план за КТБ предвижда възстановяване на капитала на банката на нивата отпреди кризата ; Сценарият срещу КТБ е подготвян от март 2014 г. : интервю с Цветан Василев, мажоритарен собственик на КТБ. - Интервю на в. Банкеръ, окт. 2014. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Земя. - ISSN 0861-2315
Год. 25, бр. 200 (22 окт. 2014), с. 5.
Год. 25, бр. 201 (23 окт. 2014), с. 17.
336.71(047.53)
COBISS.BG-ID 1264396516

БС 2014/10 Св 51
ДИМИТРОВ, Валери Георгиев, 1954-
        БНБ бързо да вземе лиценза на КТБ : урокът от 1996-1997 г. явно не е научен : с финансиста Валери Димитров разговаря Михаела Благоева. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7804 (27 окт. 2014), с. 13, 15.
336.126.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264445668

БС 2014/10 Св 52
ДУРАНКЕВ, Боян Любомиров, 1951-
        За КТБ да жертваме пешката, а не царицата : с икономиста проф. Боян Дуранкев разговаря Михаела Благоева. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7808 (31 окт. 2014), с. 15.
336.126.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264548068

БС 2014/10 Св 53
МИТЕВ, Борис Ил.?
        Защо никой не пита къде са парите на КТБ? : интервю на Дарина Кахраманова с банкера Борис Митев за ситуацията с КТБ и проблемите на бълг. банки през 1996-1997 г.. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 285 (21 окт. 2014), с. 14-15.
336.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264333540

БС 2014/10 Св 54
СТОЯНОВ, Николай
        Пирамидата КТБ и нейните фараони : банката на Цветан Василев не беше срутена нито от Делян Пеевски, нито от прокуратурата, а от собствения си неустойчив модел / Николай Стоянов. - КТБ - Корпоративна търговска банка ; БНБ - Българска народна банка ; КФН - Комисия за финансов надзор. - Съдържа и: Кои са виновниците : Цветан Василев : БНБ : Делян Пеевски/Ахмед Доган : Управляващите : Одиторите "КПМГ България" : Прокуратурата : КФН

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 43 (25-31 окт. 2014), с. 8-14.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1265336036


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/10 Св 55
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        Иновации от дъното / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 250 (29 окт. 2014), с. 13.
Разпределението на грандове от седмата сесия на Националния иновационен фонд
338.28(497.2)
COBISS.BG-ID 1264480996

        ПЕЧЕЛИМ или губим след 25 години преход Вж Св 17


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2014/10 Св 56
ДИНЕВА, Станка
        Тайното споразумение на транснационалните корпорации / Станка Динева. - Съдържа и: Трансатлантическият заговор на елитите срещу народите : Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) поставя правото на корпорациите да трупат печалби над дълга на държавата да защитава своите граждани : изказване, 1 окт. 2014 / Беноа Бревил

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 228 (3 окт. 2014), с. 22.
По повод премиерата на българското издание на кн. на френския политик и журналист Патрик Льо Ярик "Дракула срещу народите. Големият трансатлантически пазар", София, 1 окт. 2014
339.9
COBISS.BG-ID 1263973092


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БС 2014/10 Св 57
ГЕНОВ, Любен Кръстев, 1936-
        Невероятното досие на проф. Стефан Бобчев / Любен Генов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 240 (11 окт. 2014), с. 6-7.
По повод 160 г. от рождението му (1853-1940)
34(092)
001(092)
92 Бобчев, С.
COBISS.BG-ID 1264183012


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2014/10 Св 58
БОСЕВ, Росен Росенов
        В името на народа : без радикална реформа в съда и прокуратурата България е обречена на мафиотизация и изолация от ЕС / Росен Босев. - ЕС - Европейски съюз

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 42 (18-24 окт. 2014), с. 8-14.
342.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1264668644

ГЕОРГИЕВА, Александрина Гинкова, 1991-
        Желаещите да бъдат "забравени" в интернет растат като лавина : "Гугъл" вече е заличила над 200 хиляди линка с неудобна информация по искане на потребители Вж Св 69

ДЕЯНОВ, Деян Стилиянов
        Изборният кодекс: възможна ли е неевклидова политическа геометрия? Вж Св 7


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/10 Св 59
КУЦКОВА, Нели Петрова, 1957-
        Без съдебна реформа ще продължим да се отдалечаваме от правовата държава : интервю с говорителя на Съюза на съдиите в България Нели Куцкова / Доротея Дачкова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 249 (27 окт. 2014), с. 11.
По повод проекта за актуализация на стратегията за съдебна реформа
347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264452580


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2014/10 Св 60
ИВАНОВ, Тилчо Колев, 1942-
        Без инвестиции в науката сме обречени на изоставане : дискусия на в. Българска армия / Тилчо Иванов, Стефан Хаджитодоров ; страниците подготвиха Андрей Рангелов, Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 41 (10 окт. 2014), с. 16-17.
355.45
COBISS.BG-ID 1264179940

МИЛАЧКОВ, Володя Добрев, 1955-
        Събитията на Добруджанския фронт през 1916 г. Вж Св 173

БС 2014/10 Св 61
НАЛБАНТОВ, Илия Георгиев
        Сигурността е повече от защита, тя е свобода : нужна е смяна на икономическия модел на мислене за отбраната ни : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал / Илия Налбантов, Тодор Танев ; страниците подготвиха Андрей Рангелов, Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 43 (24 окт. 2014), с. 12-13.
355.02(497.2)(047.53)
623(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264422628

БС 2014/10 Св 62
ЦВЕТКОВ, Цветан Георгиев, 1960-
        Образованието трябва да има изпреварваща функция : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал / Цветан Цветков, Георги Димов ; страниците подготвиха Андрей Рангелов, Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 44 (31 окт. 2014), с. 12-13.
Състояние на образованието по въпросите на отбраната и сигурността във Военна академия "Г. Ст. Раковски" и в Университета за национално и световно стопанство
355.23(497.2)(047.53)
378.933(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264536292


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2014/10 Св 63
ХРИСТОВА, Зорница, 1974-
        Избори в училище : бележки от предизборната дискусия "Образованието - диалог за бъдещето", 20 септ. 2014, София / Зорница Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 32 (3 окт. 2014), с. 5.
37.014.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1264014564


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/10 Св 64
КЬОСЕВ, Александър Динов, 1953-
        Университетската култура: навътре и навън : разговор с проф. Александър Кьосев, директор на Културния център на СУ "Св. Климент Охридски", по повод 5-годишния юбилей на центъра / Теодора Георгиева, Марин Бодаков. - СУ - Софийки университет

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 5.
378.4(497.223):008(047.53)
COBISS.BG-ID 1264473060

ЦВЕТКОВ, Цветан Георгиев, 1960-
        Образованието трябва да има изпреварваща функция : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал Вж Св 62


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БС 2014/10 Св 65
ГРИЙНФИЛД, Сюзън Адел, 1950-
        Бих дала парите си за по-висока заплата на учители вместо за айпад : интервю с баронеса Сюзън Грийнфилд, невролог / Девора Недялкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 292 (28 окт. 2014), с. 19.
616.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1264482276

БС 2014/10 Св 66
ТАБАКОВ, Павел, 1975-
        Още не лекуваме всеки тип парализа, само при пресечен гръбначен мозък : интервю с д-р Павел Табаков, неврохирург в университетската болница във Вроцлав, Полша / Анна Ботинова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 293 (29 окт. 2014), с. 13, 14.
По повод първата трансплантация при човек на клетки от обонятелната луковица в гръбначния мозък, извършена от неврохирурга
616.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1264486628


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БС 2014/10 Св 67
БОСЕВ, Росен Росенов
        Взривоопасна немарливост : защо трагедията в Горни Лом не е инцидент, а съвсем закономерно събитие / Росен Босев, Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 40 (3-10 окт. 2014), с. 18-19.
По повод взрива във фабриката за утилизация на боеприпаси в с. Горни Лом, 1 октомври 2014
623.45.004.7
COBISS.BG-ID 1264642020

БС 2014/10 Св 68
БОЯДЖИЕВ, Иван Стоянов, 1938-
        Алчността погуби 15-те работници в Горни Лом : интервю с експерта по взривни устройства Иван Бояджиев / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 236 (7 окт. 2014), с. 6-7.
По повод взрива във фабриката за утилизация на боеприпаси в с. Горни Лом
623.45.004.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264046052

НАЛБАНТОВ, Илия Георгиев
        Сигурността е повече от защита, тя е свобода : нужна е смяна на икономическия модел на мислене за отбраната ни : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал Вж Св 61


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БС 2014/10 Св 69
ГЕОРГИЕВА, Александрина Гинкова, 1991-
        Желаещите да бъдат "забравени" в интернет растат като лавина : "Гугъл" вече е заличила над 200 хиляди линка с неудобна информация по искане на потребители / Александрина Георгиева, Самуил Димитров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 249 (27 окт. 2014), с. 14-15.
681.324
342.7
COBISS.BG-ID 1264461540


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2014/10 Св 70
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Умният Кулхас ; След Венеция. Биеналето и Триеналето : 14. Архитектурно биенале във Венеция / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 6-7.
Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 7.
72:061.4(45)
COBISS.BG-ID 1264473572


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/10 Св 71
ДИМЧЕВ, Иво, 1976-
        Да правиш любов със страховете си... : разговор с Иво Димчев / въпросите зададе Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 32 (3 окт. 2014), с. 8.
По повод изложбата с визуални творби на артиста, представена в новото пространство за изкуство "Мозей" в София, 27 септ.-27 ноем. 2014
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1264038372

БС 2014/10 Св 72
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Запознанство със Софи Кал / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 5.
По повод изложбата на френската художничка "An Introduction", представена в София, 21 септ.-31 окт. 2014
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1264196580

БС 2014/10 Св 73
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Привличането на "Отстранени системи" : есенните изложби в Пловдив / Светлана Куюмджиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 31 (8-14 окт. 2014), с. 3.
По повод ежегодния национален фестивал за съвременно българско визуално изкуство Национални есенни изложби Пловдив 2014 (1-30 септември)
73/76:061.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1264102884

БС 2014/10 Св 74
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Две изложби : "Гравюри и рисунки на приятели" на Кирил Гюлеметов (1938-2004) и Румен Ракшиев (1936-2013), галерия на СБХ, ул. "Шипка" 6, 26 септ.-10 окт. 2014. Николай Ников (1924-1989). "Един парижанин в София", НХГ, 9 окт.-30 ноем. 2014 / Ирина Мутафчиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 4.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1264292324

БС 2014/10 Св 75
ПЕТКОВА, Светла
        Изкуство в капсула / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 8.
Девето биенале "Август в изкуството" под наслов "Класично - Съвременно", куратор Румен Серафимов, Варна, 8 авг.-8 септ. 2014
73/76:061.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1264473828


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/10 Св 76
ВЕЛЕВА, Мария Димитрова
        Ел Греко и модернистите / Мария Велева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 12.
По повод изложбата "Ел Греко и модерната живопис" в Прадо, Мадрид, 24 юни- 5 окт. 2014
75:061.4
COBISS.BG-ID 1264581348

БС 2014/10 Св 77
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Дискретен изследователски разказ : [изложбата] "Художниците на Народния театър. 1904 - 1954", СГХГ, 16 септ.- 30 ноем. 2014 / Ирина Мутафчиева. - СГХГ - Софийска градска художествена галеиря

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 4.
75.054:061.4
COBISS.BG-ID 1264190948

БС 2014/10 Св 78
ПАМУКЧИЕВ, Станислав Минков, 1953-
        Памет за Петър Дочев (1934-2005) / Станислав Памукчиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 3.
80 г. от рождението на художника
75.071.1(092)
92 Дочев, П.
COBISS.BG-ID 1264188900

БС 2014/10 Св 79
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        В лоното на флористичното обаяние / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 3.
Творчески портрет на художника Любен Генов
75.071.1
COBISS.BG-ID 1264593892

БС 2014/10 Св 80
СЕРАФИМОВ, Румен, 1955-
        Световете на Дария Василянска / Румен Серафимов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 4.
По повод ретроспективната изложба на художничката "Усмивки и гримаси", представена във Варна, 8-28 юли 2014
75:061.4
COBISS.BG-ID 1264515812


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2014/10 Св 81
ЛАНДОВА, Мария
        Ада отвъд ада : Ада Митрани с изложбата "Отвъд" в галерия "Арте", [15-28 октомври 2014] / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 3.
76:061.4
COBISS.BG-ID 1264542692

БС 2014/10 Св 82
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Отвъд и тук : Ада Митрани, "Отвъд", галерия "Арте", 15-28 окт. 2014 / Ирина Мутафчиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 4.
По повод изложбата на художничката, представена в София
76:061.4
COBISS.BG-ID 1264459236


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2014/10 Св 83
БАРУХ, Еми Бохор
        "А какво направиха протестите?" / разговор с Еми Барух ; Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 9.
По повод първото издание на Международния фестивал "Фотофабрика", София, 10 септ. - 30 ноем. 2014
77.04.091.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264298724

БС 2014/10 Св 84
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Пряма светлина / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 2.
По повод изложбата на Яна Лозева от черно-бели фотографии "Пряка светлина", представена в София, 2-24 окт. 2014
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1264444388


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/10 Св 85
ДОЧЕВА, Екатерина
        Парад на оркестри : Musikfest Berlin - IV / Екатерина Дочева. - Продълж. от бр. 31 (26 септ. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 32 (3 окт. 2014), с. 7.
78.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1264017892

БС 2014/10 Св 86
ИЛИЕВА, Наталия
        Носталгия по неизживяна хармония / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 2.
Наградени творби от 14-тия международен конкурс по композиция "София 2014"
78.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1264444900

БС 2014/10 Св 87
ПАЛИЕВА, Анди Божидарова, 1947-
        Копнеж по изгубената хармония : [композиторът] Георги Тутев (23 авг. 1924 - 13 септ. 1994) / Анди Палиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 6.
78.071.1(092)
92 Тутев, Г.
COBISS.BG-ID 1264196836

БС 2014/10 Св 88
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Оправдана необходимост : фестивал "Моцартови празници" - Правец 2014 / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 3.
78.091.4(497.2-21)
COBISS.BG-ID 1264512996

БС 2014/10 Св 89
РОЗЕНБЛАТ, Александър Петрович, 1956-
        Кога музите мълчат? : разговор с [руския композитор и пианист] Александър Розенблат / Радослав Петкашев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 3.
78.071.1(470)(047.53)
786.071.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264457188


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/10 Св 90
МУТАФЧИЙСКИ, Александър, 1972-
        Учудва ме как в ТВ формати искат за една вечер да станат певци : интервю със солиста от Музикалния театър Александър Мутафчийски / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 251 (24 окт. 2014), с. 6-7.
782.8.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1264422884


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/10 Св 91
ДЕЯНОВА, Марта, 1948-
        Музиката ме научи на много труд и търпение : интервю с пианистката Марта Деянова / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 237 (8 окт. 2014), с. 6-7.
786.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1264087012

БС 2014/10 Св 92
НАЧЕВА, Цветелина
        Различният фестивал : отглас от "Пиано Екстраваганца" (25 септ.-5 окт. 2014) / Цветелина Начева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 8.
По повод Четвъртото издание на музикалния фестивал, проведен в София.
786.2.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1264536548

РОЗЕНБЛАТ, Александър Петрович, 1956-
        Кога музите мълчат? : разговор с [руския композитор и пианист] Александър Розенблат Вж Св 89


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/10 Св 93
АЛЕКСИЕВА, Гергана
        Успехът идва, когато човек е постоянен : интервю с цигуларката Гергана Алексиева / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 249 (28 окт. 2014), с. 17.
По повод създаването на дамския струнен квартет "Дестини" - продължение на квартет "Хипнотик"
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1264481764


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/10 Св 94
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Александрова, 1956-
        София Лорен - актрисата мит / Соня Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 32 (3 окт. 2014), с. 12.
По повод фотоизложбата "Вчера, днес, София" на Мострата на киното във Венеция, посветена на 80-годишния юбилей на София Лорен
793.44.071.2(45):061.4
COBISS.BG-ID 1264050916

БС 2014/10 Св 95
ВИТКОВА, Майя, 1978-
        "Българско кино" стана нарицателно за нещо лошо : интервю с режисьорката Майя Виткова / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 236 (11-12 окт. 2014), с. 9.
По повод участието на нейния филм "Виктория" на фестивала за независимо кино "Сънданс"
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264184292

БС 2014/10 Св 96
ВИТКОВА, Майя, 1978-
        Киното като военно положение : разговор с Майя Виткова за филма й "Виктория" / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 32 (3 окт. 2014), с. 9.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264044516

БС 2014/10 Св 97
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Живо и пъстро кино : 32. Фестивал на българския игрален филм "Златна роза", 11-17 октомври 2014 г., Фестивален и конгресен център - Варна / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 35 (24 окт. 2014), с. 9.
791.43.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1264474852

БС 2014/10 Св 98
КУЛЕВ, Анри, 1949-
        Страната на пропуснатите ползи : разговор с [анимационния режисьор] Анри Кулев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 10.
Равносметка на изминалите 25 г. преход в България (1989-2014)
791.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264545252

БС 2014/10 Св 99
МИЧЕВА, Нева Георгиева, 1973-
        Човекът въпреки системата : Сан Себастиан 2014 / Нева Мичева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 12.
Впечатления от международния кинофестивал в Испания
791.43.091.4(460)
COBISS.BG-ID 1264228324

БС 2014/10 Св 100
ТРИФОНОВ, Станимир Георгиев, 1958-
        Киното не може без коне, влакове и целувки : интервю с режисьора Станимир Трифонов / Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 252 (25 окт. 2014), с. 8-9.
По повод премиерата на последния му телевизионен сериал "На границата"
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264442340

БС 2014/10 Св 101
ТРИФОНОВА, Цвета Русева, 1944-
        Право на отговор / Цвета Трифонова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 4-5.
По повод българския документален филм "Вапцаров. Пет разказа за един разстрел", режисьор Костадин Бонев, сценарист Ивайла Александрова
791.43-92(497.2).072
COBISS.BG-ID 1264441828

БС 2014/10 Св 102
ХРИСТОВА, Мариана
        Дейвид Кроненбърг и ужасът от технологиите / Мариана Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 12.
По повод изложбата "David Cronenberg - The Exhibition", посветена на канадския режисьор и сценарист, Амстердам, филмов музей EYE, 22 юни-14 септ. 2014
791.44.071.1(71):061.4
COBISS.BG-ID 1264326884


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/10 Св 103
БАЙКОВ, Михаил
        Сирените не могат да ридаят / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 8.
Международния театрален фестивал "Сиренос", Вилнюс, Литва, 26 септ.-6 окт. 2014
792.2.091.4(474.5)
COBISS.BG-ID 1264613604

БС 2014/10 Св 104
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        "Макбет" на живо от Метрополитън опера в Ню Йорк / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 8.
Излъчването на живо от "Метрополитън опера" в Ню Йорк на "Макбет" от Джузепе Верди по едноименната пиеса на Уилям Шекспир, в постановка на британския Шекспиров режисьор Ейдриън Ноубъл, едновременно в над 2000 киносалона в 68 държави на шест континента
792.54.09
COBISS.BG-ID 1264565476

БС 2014/10 Св 105
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Сцена на кръстопът 2014. Докосвания / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 8.
18-тото издание на Есенния международен театрален фестивал в Пловдив, 9-23 септ. 2014
792.2.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1264296932

БС 2014/10 Св 106
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        МТФ "Диваделна Нитра" 2014: ново и свежо завръщане към театралното кабаре : [Словакия, 26 септември- 1 октомври 2011] / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 31 (8-14 окт. 2014), с. 8.
792.091.4(437.6)
COBISS.BG-ID 1264116708


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2014/10 Св 107
ТАГАРЕВА, Албена
        Международно танцово присъствие в Derida Dance Center / Албена Тагарева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 8.
793.32
COBISS.BG-ID 1264445156


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2014/10 Св 108
ВЛАШКИ, Младен Цветанов, 1959-
        Култура на самоунижението : разговор с [литературния критик] Младен Влашки / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 9.
82.0(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264226788


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2014/10 Св 109
СТОЈАДИНОВИЋ, Марија-Јоанна, 1951-
        Преводът - българският случай / Мария-Йоанна Стоядинович

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 32 (3 окт. 2014), с. 6.
Преводаческият труд в България
82.03
COBISS.BG-ID 1264016356

БС 2014/10 Св 110
ФИЛИПОВА, Елена
        Елена Филипова за смирението на преводача / въпросите зададе Емил Басат

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 11.
По повод превода й на книгата на Джордж Стайнър "След Вавилон. Аспекти на езика и превода", София, Изток-Запад, 2014
82.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1264620004


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 111
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Оскар Уайлд: геният, митът, трагедията : 160 години от рождението на великия ирландски писател / Йордан Костурков. - Съдържа и: Сонет за клането на християните в България / Оскар Уайлд ; прев. [от англ.] Велислава Любомирова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 235 (11-12 окт. 2014), с. 22.
820.09
COBISS.BG-ID 1264183524


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 112
ОРИЯ, Шели, 1978-
        Документация : [проза] / Шели Ория ; прев. от англ. Гергана Стойчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 30 (1-7 окт. 2014), с. 15.
820(73)-3
COBISS.BG-ID 1264075748

БС 2014/10 Св 113
ПЛАТ, Силвия, 1932-1963
        Абсолютният дар : интервю на Питър Ор със Силвия Плат, 1962 г. / прев. от англ. Рене Карабаш. - Прев. от: http://www.english.illinois.edu/maps/poets/m_ r/plath/orrinterview.htm


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 6.
820(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264558052


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 114
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Драматургията на Деа Лоер: обновяване и хибридизиране на драматическата форма / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 30 (1-7 окт. 2014), с. 8.
830-2.09
COBISS.BG-ID 1264068836


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 115
ЕНАР, Матиас, 1972-
        Улицата на крадците : [откъс от роман] / Маниас Енар ; прев. от фр. Магдалена Куцарова-Леви

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 4-5.
840-31
COBISS.BG-ID 1264543716

БС 2014/10 Св 116
ШАР, Рене, 1907-1988
        Lettera amorosa : [поезия] / Рьоне Шар ; прев. от фр. Златозар Петров. - Загл. на итал. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 9.
840-1
COBISS.BG-ID 1264565988


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 117
ПЕТРОВА, Здравка Станчева, 1946-
        Русия, изречение по изречение : разговор с [преводачката от руски език] Здравка Петрова / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 9.
882.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1264544484

БС 2014/10 Св 118
ПОПИВАНОВ, Петър Радоев, 1946-
        "Достоевски": от Обществото към Алманаха / Петър Попиванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 4.
Изказване на премиерата на книгата "Достоевски: мисъл и образ", том 1. Алманах на Българско общество "Достоевски", София, 15 октомври 2014 г.
882.09
COBISS.BG-ID 1264602596


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 119
СТУС, Васил Семьонович, 1938-1985
        Убийствен алкохол на нощите в неволя... ; Кошмарен сън са тези дни и нощи... : [стихотворения] / Васил Стус ; прев. от укр. Дойчин Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 31 (8-14 окт. 2014), с. 16.
883-1
COBISS.BG-ID 1264143588

БС 2014/10 Св 120
ХАРХУН, Валентина Петровна
        Украинската литература след Сталин: съдбата на три литературни поколения / Валентина Хархун ; прев. [от укр.] Юлиан Жилиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 31 (8-14 окт. 2014), с. 9, 14-15.
883.09
COBISS.BG-ID 1264138468


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 121
ГРУДЖИНСКА-Грос, Ирена, 1946-
        "Днес светът е различен" : разговор с проф. Ирена Груджинска-Грос около българското издание на книгата й "Милош и Бродски. Магнитното поле" / въпросите зададе Чавдар Парушев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 7.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1264561380

БС 2014/10 Св 122
ФРАНАШЕК, Анджей, 1971-
        "Значение имат дори и не много големи, но интелектуални центрове..." : разговор с Анджей Франашек, биограф и сценарист на филм за живота на Чеслав Милош / въпросите зададе Чавдар Парушев ; прев. от пол. Светла Каранешева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 3.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1264440548


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 123
КИШ, Данило, 1935-1989
        Животът, литературата : [разговор на Данило Киш с Габи Глайшман, председател на шведския ПЕН клуб (1986)] / прев. от сръб. Соня Андонова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 9, 12-13.
886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264616164


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 124
АЛГАФАРИ, Нидал, 1965-
        Обществото ни е възпитано винаги да наказва любовта : Нидал Алгафари за първия си роман ["Боже, защо Господ лъже?", София, Джуниър Партнърс ЕООД, 2014] / интервю на Елица Гилтяй

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 266 (2 окт. 2014), с. 22.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263927268

БС 2014/10 Св 125
ВЕЛЕВА, Анелия, 1956-
        Поезията е жанр под сурдинка : интервю с писателката Анелия Велева-Фат / Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 246 (18 окт. 2014), с. 8-9.
886.7-054.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264309988

БС 2014/10 Св 126
ДАМЯНОВ, Красимир, 1948-
        След 35 г. раздяла пиша за първата ми любов : интервю с писателя Красимир Дамянов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 288 (25 окт. 2014), с. 52-53.
886.7-054.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264463844

БС 2014/10 Св 127
ДОБРЕВ, Ивайло, 1983-
        Птицата ключ : разговор на Александрина Добрева с поета Ивайло Добрев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 2.
По повод стихосбирката му "Птици в ключалката", Пловдив, Жанет 45, 2014
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264439268

БС 2014/10 Св 128
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Поетика на войната: Константин Константинов и неговата художествена проза в списание "Отечество" / Тони Зарев. - Съдържа и: В провинцията : [разказ] / Константин Константинов. - Със съкращения. - Публ. в сп. "Отечество", Кн. 6-7 (17 февр. 1916)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 10, 14.
886.7(091)
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264619748

БС 2014/10 Св 129
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Самоунищожаваме се с агресивна апатия : интервю с Мирела Иванова, поетеса / Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 283 (19 окт. 2014), с. 9.
По повод 100 г.от смъртта на Пейо Яворов
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264298468

ИЛКОВ, Ани, 1957-
        Защо България е недовършена държава? Вж Св 15

БС 2014/10 Св 130
РУВ, Соня, 1936-
        Соня Рув-Увалиева: Архивът на съпруга ми се завръща в България : интервю със съпругата на Петър Увалиев / Лъчезар Лозанов, Ани Георгиева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 41 (10 окт. 2014), с. 23.
886.7-054.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264144356

БС 2014/10 Св 131
РУСКОВ, Милен Костов, 1966-
        Деморализацията няма да свърши скоро, тя върви с бедността : интервю с Милен Русков, писател / Радко Паунов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 281 (17 окт. 2014), с. 15.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264272100

БС 2014/10 Св 132
РУСКОВ, Милен Костов, 1966-
        Милен Русков: "Възвишение" е българският "Дон Кихот" : интервю с българския носител на Европейската награда за литература за 2014 г. / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 240 (11 окт. 2014), с. 19.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264184036

БС 2014/10 Св 133
СЛАВОВ, Недялко Славов, 1952-
        Светът не е ливада за голф : интервю с писателя Недялко Славов / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7788 (11 окт. 2014), с. 22-23.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264178660

БС 2014/10 Св 134
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        Одисей - невъзвращенецът / Иван Сухиванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 7.
Творчеството на Любомир Канов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1264444644


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/10 Св 135
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Ателие ; Свят ; Пак ми е мъчно ; СВЕТА БОГОРОДИЦЕ, моля те... ; Чинията остана празна : [стихотворения] / Божана Апостолова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264462308

БС 2014/10 Св 136
БАЙТОШЕВ, Александър Крумов, 1983-
        Самотниците ; Белите райета ; Бедни хора : [стихотворения] / Александър Байтошев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264462052

БС 2014/10 Св 137
ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Раждане ; Мамо... ; Свидетел ; Тайни молитви ; СтъписваНЕ ; ПоемаНЕ на риск ; Нещо ; Мое си нещо ; То ; Полусонетът ; Душа на кръста ; Гео ; Умалена галактика ; Градинарят ; Метафори ; Пеш към Димчо Дебелянов ; Генадий Айги ; Виза ; Ново начало : стихотворения / Велин Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 241 (18-19 окт. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264297444

БС 2014/10 Св 138
ГОСПОДИНОВ, Августин, 1989-
        намерих я вече намерена... ; в сланата на двора... ; събери в един сак топлите си чорапи... ; Аристократично бавно ; Остави ме да бъда ; Книжка за оцветяване ; Вътрешен джоб ; Това стига ; имам нужда да докосвам... : [стихотворения] / Августин Господинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 30 (1-7 окт. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264084708

БС 2014/10 Св 139
ДИМИТРОВ, Иван, 1983-
        Прошепнато в съня ми от Георги Рупчев ; към боговете на 90-те : [стихотворения] / Иван Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264463588

БС 2014/10 Св 140
ДРАМБОЗОВ, Георги Димитров, 1945-
        Зрелият поет ; Обетована земя : стихотворения / Георги Драмбозов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 247 (25-26 окт. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264445412

БС 2014/10 Св 141
ЗАХАРИЕВ, Андриан, 1984-
        Път ; Предчувствия ; Задушница : [стихотворения] / Андриан Захариев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264570852

БС 2014/10 Св 142
КУЦАРОВА, Теодора Петрова
        [Стихотворения] / Теодора Куцарова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264571108

БС 2014/10 Св 143
МИНДОВА, Людмила Любомирова, 1974-
        Череши ; Във въздуха ; Голота и Голгота ; Път и плът ; Място за влюбване : [стихотворения] / Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264572644

БС 2014/10 Св 144
ПЕТРОВ, Антоний, 1979-
        Когато слушахте ; напълно опрощавам повсеместната дебилност... ; Периметър ; снимай се пред разбитата стена... ; културната история ; кой на кого обръща гръб : [стихотворения] / Антоний Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 1, 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264542180

БС 2014/10 Св 145
ПЕТРОВ, Пламен Маринов, 1963-
        Поема за един коварен вирус, внезапно хакнал лорд Пацан и тъй попречил му да стане хамалин славен във Дойчланд : [стихотворение] / Пламен Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264593636

БС 2014/10 Св 146
        ПРАЗНИК на поезията '2014. - Съдържа: Делба / Анита Коларова. Отчаяние / Иван Гранитски. Умора / Боян Бойчев. Песничка за сложните неща / Валери Станков. Тревога за България / Таньо Клисуров. Протестър / Георги Драмбозов. Сенки / Павел Славянски. Нещо ново под слънцето / Илиана Илиева. Стихотворение за приятели / Тенко Тенев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 229 (4-5 окт. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264031716

БС 2014/10 Св 147
ПУНЕВ, Анастас Благовестов
        Репризност ; Втората кожа ; Аксесоарите в асинхрон ; Метаморфози ; Отгоре ; .D ; Грешка ; Не е смешно : [стихотворения] / Анастас Пунев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 30 (1-7 окт. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264078820

БС 2014/10 Св 148
СОФРОНИЕВА, Цвета, 1963-
        Накъде : [стихотворение] / Цвета Софрониева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264462820

БС 2014/10 Св 149
ФИЛКОВА, Федя Райкова, 1950-
        Река магия Николай живот : [стихотворение] / Федя Филкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264463076


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/10 Св 150
БОЙЧЕВ, Стоян Тодоров, 1927-
        Щрихи : проза / Стоян Бойчев. - Съдържа: Дневник ; Кръговрат ; Завоя на Черна ; Знае ли човек? ; Цигански автори ; Спринтовете на Христо Радевски ; Дума за Георги Джагаров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 235 (11-12 окт. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264182244

ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Поетика на войната: Константин Константинов и неговата художествена проза в списание "Отечество" Вж Св 128

БС 2014/10 Св 151
КОСТОВ, Константин
        Една чудна история за изчезване и още нещо / Константин Костов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 16.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1264474340

БС 2014/10 Св 152
ЛЕКОВА, Виктория, 1986-
        Цивилизационната спирала : [проза] / Виктория Лекова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 10.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1264461284

БС 2014/10 Св 153
НАНКОВ, Никита Димитров, 1959-
        5 сонатини : [проза] / Никита Нанков. - Съдържа: Фризьор-философия ; Неукротимият Herr Herbert ; Пантеон ; Интерсексуалности ; Най-новата теория за падането на СССР

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 34 (29 окт.-4 ноем. 2014), с. 15-16.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1264620260

БС 2014/10 Св 154
СИЛЯНОВ, Едуард
        Разомагьосването на света : [проза] / Едуард Силянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 9.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1264461028

БС 2014/10 Св 155
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Господи, събери стадото си : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 240 (11 окт. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264183268

БС 2014/10 Св 156
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Ленън и Буда : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 252 (25 окт. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264441316

БС 2014/10 Св 157
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Ленън и други : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 246 (18 окт. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264310500

БС 2014/10 Св 158
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Швайцер II ; Алберт Швайцер : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 22, бр. 228 (27 септ. 2014), с. 10.
Год. 22, бр. 234 (4 окт. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1263850212

БС 2014/10 Св 159
ФУЧЕДЖИЕВА, Милена Дикова, 1963-
        Ягуарът : [проза] / Милена Фучеджиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 32 (15-21 окт. 2014), с. 11.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1264461796

БС 2014/10 Св 160
ЧОЛЕВА-Лалева, Бистра
        Очи, пълни с пътища : [разказ] / Бистра Чолева-Лалева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 10-11.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264566756


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2014/10 Св 161
ВАСИЛЕВ, Орлин, 1904-1977
        Из "Безсъници" : [размисли] / Орлин Василев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 3.
Публикува се по повод 110 г. от рождението на писателя
886.7-4
COBISS.BG-ID 1264515044


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/10 Св 162
КАЛЧЕВА, Галина
        Мо Йен - нобеловият лауреат, за когото казват, че е автор на "халюциногенен реализъм", гостува в България / Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 30 (1-7 окт. 2014), с. 7.
895.1.09
COBISS.BG-ID 1264067556

БС 2014/10 Св 163
МА, Дзиен, 1953-
        Глас от Тибет : разговор с [китайския писател] Ма Дзиен / Марин Бодаков ; прев. от кит. Стефан Русинов. - Съдържа и: Отвъд е отвътре / Зорница Христова. По повод книгата на Ма Дзиен "Изплези си езика", Пловдив, Жанет 45, 2014

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 33 (10 окт. 2014), с. 8.
895.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264225764

БС 2014/10 Св 164
МО, Йен, 1955-
        Гласовете на родния край : академично слово на Почетния доктор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Мо Йен

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 36 (31 окт. 2014), с. 6.
895.1(042)
COBISS.BG-ID 1264534244

БС 2014/10 Св 165
МО, Йен, 1955-
        Сухата река : [разказ] / Мо Йен ; прев. от кит. Елена Бисеркова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 33 (22-28 окт. 2014), с. 12-14.
895.1-32
COBISS.BG-ID 1264572132


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2014/10 Св 166
КРЪСТЕВ, Тодор, 1940-
        Проф. Магдалина Станчева (6.09.1924 -7.10. 2014) / Тодор Кръстев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 34 (17 окт. 2014), с. 3.
902(092)
92 Станчева, М.
COBISS.BG-ID 1264269284


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ГЕНОВ, Любен Кръстев, 1936-
        Невероятното досие на проф. Стефан Бобчев Вж Св 57

ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Последният дом на българския граф тъне в забрава Вж Св 169

КРЪСТЕВ, Тодор, 1940-
        Проф. Магдалина Станчева (6.09.1924 -7.10. 2014) Вж Св 166

ПАЛИЕВА, Анди Божидарова, 1947-
        Копнеж по изгубената хармония : [композиторът] Георги Тутев (23 авг. 1924 - 13 септ. 1994) Вж Св 87

ПАМУКЧИЕВ, Станислав Минков, 1953-
        Памет за Петър Дочев (1934-2005) Вж Св 78

ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        София с кмет атентатор Вж Св 174


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2014/10 Св 167
ТЪПКОВА-Заимова, Василка Кирилова, 1924-
        Нова школа по византинистика : интервю с проф. Василка Тъпкова-Заимова пред в. "За буквите - О писменехь" / Илия Пехливанов

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 43 (окт. 2014), с. 10-11.
По повод 90-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова
930.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1266207204


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

АРТИЗОВ, Андрей Николаевич, 1958-
        Въстание тайно от Сталин : защо съветското ръководство не беше информирано за подготвящия се бунт на варшавяните? : интервю с ръководителя на Федералната архивна агенция Андрей Артизов Вж Св 168


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2014/10 Св 168
АРТИЗОВ, Андрей Николаевич, 1958-
        Въстание тайно от Сталин : защо съветското ръководство не беше информирано за подготвящия се бунт на варшавяните? : интервю с ръководителя на Федералната архивна агенция Андрей Артизов / Елена Новосьолова. - Прев. от рус. от http://www.rg.ru/2014/10/03/stalin.html


В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 248 (27 окт. 2014), с. 14.
По повод 70 г. от потушаването на Варшавското въстание (2-3 окт. 1944)
943.8(047.53)
940.53(047.53)
COBISS.BG-ID 1264446436

БС 2014/10 Св 169
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Последният дом на българския граф тъне в забрава / Анжела Димчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 286 (22 окт. 2014), с. 24.
Гробницата на граф Николай П. Игнатиев в с. Круподеринци, Украйна
947(092)
949.72.04/.05(092)
92 Игнатиев, Н.
COBISS.BG-ID 1264364004


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2014/10 Св 170
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Скелет в мазето : как тайната мисия костите на цар Самуил да се върнат в България мина през три правителства, двама президенти и ще приключи в един солунски музей / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 40 (3-10 окт. 2014), с. 24-26.
949.72.031
COBISS.BG-ID 1264642788

БС 2014/10 Св 171
МИЛАНОВА, Албена Здравкова
        Ненадминат по храброст : научно-популярна изложба, посветена на годишнината от битката при Беласица / Албена Миланова

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 43 (окт. 2014), с. 2.
Изложбата "Самуил" (1014) в битка за България", зала за временни изложби на Националния археологически институт с музей към БАН, 7 окт. 2014 - 11 ян. 2015
949.72.03:061.4
COBISS.BG-ID 1266198500

БС 2014/10 Св 172
        ХИЛЯДОЛЕТНА памет за великия български владетел и държавник Самуил (997-1014). - Съдържа: Битката при Беласица : след 1000 години споменът за Самуилова България е жив / Георги Н. Николов. Пожертваният Арон : гибелта на Самуиловия брат / Христо Буковски. Победата при Щипон : през 996 г. войските на Самуил разгромяват византийците на император Василий II при крепостта "Траянови врата" в Ихтиманската клисура / Пламен Павлов. "Ал - К - м - туриас" или "Комитопули" : египетски извори за съдбата на Самуиловите приемници / Красимир С. Кръстев. Съзнание за приемственост : литературният живот в Самуилова България / Анисава Милтенова

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 43 (окт. 2014), с. 5-9.
949.72.031.5
COBISS.BG-ID 1266200036


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Последният дом на българския граф тъне в забрава Вж Св 169


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2014/10 Св 173
МИЛАЧКОВ, Володя Добрев, 1955-
        Събитията на Добруджанския фронт през 1916 г. / Володя Милачков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 272 (8 окт. 2014), с. 19.
949.72.052.3
355.48(100)"1914/18"
COBISS.BG-ID 1264087780

БС 2014/10 Св 174
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        София с кмет атентатор / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 272 (8 окт. 2014), с. 18.
Житейски път и дейност на Антон Макарович Прудкин
949.72.05(092)
92 Прудкин, А.
COBISS.BG-ID 1264087268


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2014/10 Св 175
КРЪСТАНОВ, Сава, 1940-
        Истината и лъжата за Георги Марков / Сава Кръстанов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 191 (9 окт. 2014), с. 8, 17.
Коментар на версиите за убийството на бълг. писател
949.72.065
COBISS.BG-ID 1264117476

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 264, Год. 24, бр. 265 (2014) Св 1
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 266 (2014) Св 124
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 271 (2014) Св 24
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 272 (2014) Св 173, Св 174
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 274 (2014) Св 26
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 275 (2014) Св 17
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 281 (2014) Св 131
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 286 (2014) Св 169
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 292 (2014) Св 65
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 293 (2014) Св 66
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 294 (2014) Св 42


Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 41 (2014) Св 29, Св 60, Св 130
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 43 (2014) Св 61
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 44 (2014) Св 62
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 225, Год. 25, бр. 231, Год. 25, бр. 234 (2014) Св 2
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 228 (2014) Св 56
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 229 (2014) Св 146
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 235 (2014) Св 111, Св 150
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 241 (2014) Св 137
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 242 (2014) Св 35
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 244 (2014) Св 48
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 247 (2014) Св 140
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 248 (2014) Св 32, Св 168
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 249 (2014) Св 34, Св 93
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 250 (2014) Св 55
 
З

За Буквите, ISSN 1312-3785, Год. 35, бр. 43 (2014) Св 5, Св 167, Св 171, Св 172
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 191 (2014) Св 175
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 200, Год. 25, бр. 201 (2014) Св 50
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 40 (2014) Св 43, Св 67, Св 170
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 41 (2014) Св 30, Св 41
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 42 (2014) Св 21, Св 58
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 43 (2014) Св 31, Св 44, Св 54
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 32 (2014) Св 14, Св 63, Св 71, Св 85, Св 94, Св 96, Св 109
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 33 (2014) Св 15, Св 72, Св 77, Св 78, Св 87, Св 99, Св 108, Св 163
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 34 (2014) Св 7, Св 9, Св 13, Св 47, Св 74, Св 83, Св 102, Св 105, Св 166
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 35, Год. 58, бр. 39 (2014) Св 70
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 35 (2014) Св 12, Св 16, Св 18, Св 64, Св 75, Св 82, Св 84, Св 86, Св 89, Св 97
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 36 (2014) Св 3, Св 27, Св 36, Св 76, Св 80, Св 88, Св 92, Св 98, Св 117, Св 161, Св 164
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 30 (2014) Св 8, Св 112, Св 114, Св 138, Св 147, Св 162
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 31 (2014) Св 73, Св 106, Св 119, Св 120
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 32 (2014) Св 4, Св 101, Св 107, Св 122, Св 127, Св 134, Св 135, Св 136, Св 139, Св 148, Св 149, Св 151, Св 152, Св 154, Св 159
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 33 (2014) Св 81, Св 104, Св 113, Св 115, Св 116, Св 121, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 160, Св 165
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 34 (2014) Св 79, Св 103, Св 110, Св 118, Св 123, Св 128, Св 145, Св 153
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5321 (2014) Св 23
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5339 (2014) Св 6
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 228, Год. 22, бр. 234 (2014) Св 158
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 233 (2014) Св 10
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 236 (2014) Св 68
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 237 (2014) Св 91
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 240 (2014) Св 57, Св 132, Св 155
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 246 (2014) Св 125, Св 157
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 250 (2014) Св 37
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 251 (2014) Св 90
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 252 (2014) Св 100, Св 156
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 228 (2014) Св 25
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 236 (2014) Св 95
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 241 (2014) Св 33
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 245 (2014) Св 49
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 249 (2014) Св 59, Св 69
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7788 (2014) Св 133
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7797 (2014) Св 45
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7798 (2014) Св 39
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7804 (2014) Св 51
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7808 (2014) Св 52
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 266 (2014) Св 38
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 273 (2014) Св 20
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 274 (2014) Св 19
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 278 (2014) Св 11, Св 22
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 280 (2014) Св 40
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 283 (2014) Св 129
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 285 (2014) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 288 (2014) Св 28, Св 126
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 294 (2014) Св 46

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Алгафари, Нидал, 1965- (автор) Св 24
Алгафари, Нидал, 1965- (интервюирано лице) Св 124
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 17, Св 20
Александрова, Боряна (автор) Св 27
Александрова, Соня Александрова, 1956- (автор) Св 94
Алексиева, Гергана (интервюирано лице) Св 93
Алън, Джонатан, 1973- (интервюирано лице) Св 28
Ангелов, Георги (интервюиращо лице) Св 38
Андонова, Соня Христова (преводач) Св 123
Андреев, Александър Андреев, 1956- (автор) Св 17
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- (автор) Св 135
Артизов, Андрей Николаевич, 1958- (интервюирано лице) Св 168
 
Б

Байков, Михаил (автор) Св 103
Байтошев, Александър Крумов, 1983- (автор) Св 136
Барух, Еми Бохор (интервюирано лице) Св 83
Басат, Емил Аврамов, 1949- (интервюиращо лице) Св 110
Бисеркова, Елена Вълкова (преводач) Св 165
Благоева, Михаела (интервюиращо лице) Св 51, Св 52
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 84
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 64, Св 108, Св 117, Св 163
Божков, Димитър Димитров, 1986- (преводач) Св 47
Бойчев, Боян, 1971- (автор) Св 146
Бойчев, Стоян Тодоров, 1927- (автор) Св 150
Бойчева, Милена (интервюиращо лице) Св 129
Борисов, Бойко Методиев, 1959- (интервюирано лице) Св 39
Босев, Росен Росенов (автор) Св 58, Св 67
Ботинова, Анна (интервюиращо лице) Св 66
Бояджиев, Иван Стоянов, 1938- (интервюирано лице) Св 68
Бревил, Беноа, 1983- (автор) Св 56
Буковски, Христо Димитров, 1947- (автор) Св 5, Св 172
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 14, Св 15, Св 18, Св 98
 
В

Василев, Орлин, 1904-1977 (автор) Св 161
Василев, Цветан Радоев, 1959- (интервюирано лице) Св 50
Василева, Светла, 1964- (автор) Св 48, Св 55
Вацев, Валентин Николов, 1950- (интервюирано лице) Св 40
Велева, Анелия, 1956- (интервюирано лице) Св 125
Велева, Мария Димитрова (автор) Св 76
Венчев, Иван (интервюиращо лице) Св 100
Веселинова, Жени (интервюиращо лице) Св 90, Св 91
Виткова, Майя, 1978- (интервюирано лице) Св 95, Св 96
Влашки, Младен Цветанов, 1959- (интервюирано лице) Св 108
 
Г

Ганев, Димитър Ив. (интервюиращо лице) Св 19, Св 46
Генов, Любен Кръстев, 1936- (автор) Св 57
Георгиев, Велин Йосифов, 1933- (автор) Св 137
Георгиев, Огнян (автор) Св 170
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 30
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 132
Георгиева, Александрина Гинкова, 1991- (автор) Св 69
Георгиева, Ангелина (автор) Св 104, Св 114
Георгиева, Ани (интервюиращо лице) Св 130
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 29, Св 30
Георгиева, Теодора (интервюиращо лице) Св 64, Св 83
Герасим, архимандрит, 1979- (интервюирано лице) Св 6
Гешакова, Мила (автор, интервюиращо лице) Св 17
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 26
Гилтяй, Елица (интервюиращо лице) Св 124
Глайшман, Габи, 1954- (интервюиращо лице) Св 123
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице) Св 133
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 25, Св 33
Господинов, Августин, 1989- (автор) Св 138
Господинова, Велина (автор) Св 41
Гранитски, Иван, 1953- (автор) Св 146
Грийнфилд, Сюзън Адел, 1950- (интервюирано лице) Св 65
Груджинска-Грос, Ирена, 1946- (интервюирано лице) Св 121
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 14
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 10
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 31
 
Д

Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 37
Дамянов, Красимир, 1948- (интервюирано лице) Св 126
Дачкова, Доротея (интервюиращо лице) Св 59
Деянов, Деян Стилиянов (автор) Св 7
Деянова, Марта, 1948- (интервюирано лице) Св 91
Димитров, Валери Георгиев, 1954- (интервюирано лице) Св 51
Димитров, Иван, 1983- (автор) Св 139
Димитров, Самуил (автор) Св 69
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 95
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 97
Димов, Георги Димитров (интервюирано лице) Св 62
Димчев, Иво, 1976- (интервюирано лице) Св 71
Димчева, Анжела, 1963- (автор) Св 169
Динева, Станка (автор) Св 56
Добрев, Ивайло, 1983- (интервюирано лице) Св 127
Добрева, Александрина (интервюиращо лице) Св 127
Дойнов, Дойчин, 1964- (преводач) Св 119
Дол, Жозеф, 1947- (интервюирано лице) Св 42
Дочева, Екатерина (автор) Св 85
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор) Св 140, Св 146
Дуранкев, Боян Любомиров, 1951- (интервюирано лице) Св 52
 
Е

Евстатиев, Симеон Евстатиев (интервюирано лице) Св 31
Егоров, Иван (интервюиращо лице) Св 35
Енар, Матиас, 1972- (автор) Св 115
 
Ж

Желязков, Георги (автор) Св 41
Живков, Петър (автор) Св 17
Жилиев, Юлиан Стефанов (преводач) Св 120
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 128
Захариев, Андриан, 1984- (автор) Св 141
Захариев, Боян Венциславов, 1971- (автор) Св 17
 
И

Иванов, Стефан Русинов, 1984- (преводач) Св 163
Иванов, Тилчо Колев, 1942- (автор) Св 60
Иванова, Мирела Цветкова, 1962- (интервюирано лице) Св 129
Илиева, Зорница (автор) Св 32
Илиева, Илиана, 1969- (автор) Св 146
Илиева, Ирина Константинова, 1966- (преводач) Св 16
Илиева, Наталия (автор) Св 86
Илков, Ани, 1957- (интервюирано лице) Св 15
 
Й

Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 23
 
К

Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 105
Калинова, Мария, 1983- (автор) Св 8
Калчева, Галина (автор) Св 162
Карабаш, Рене, 1989- (преводач) Св 113
Каранешева, Светла (преводач) Св 122
Катанска, Цветелина (интервюиращо лице) Св 28
Каубе, Юрген, 1962- (автор) Св 16
Кахраманова, Дарина (интервюиращо лице) Св 53
Киш, Данило, 1935-1989 (интервюирано лице) Св 123
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (автор) Св 146
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 1
Коларова, Анита Димитрова, 1940- (автор) Св 146
Колева, Десислава (интервюиращо лице) Св 49
Константинов, Константин Илиев, 1890-1970 (автор) Св 128
Костов, Константин (автор) Св 151
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 111
Кръстанов, Сава, 1940- (автор) Св 175
Кръстев, Красимир Сашков, 1980- (автор) Св 172
Кръстев, Тодор, 1940- (автор) Св 166
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 40
Кръстева, Кристина (интервюиращо лице) Св 42
Кръстева, Юлия, 1941- (автор) Св 9
Кулев, Анри, 1949- (интервюирано лице) Св 98
Куцарова, Магдалена Николаевна (преводач) Св 115
Куцарова, Теодора Петрова (автор) Св 142
Куцкова, Нели Петрова, 1957- (интервюирано лице) Св 59
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 72, Св 73
Кьосев, Александър Динов, 1953- (автор) Св 8
Кьосев, Александър Динов, 1953- (интервюирано лице) Св 64
 
Л

Ламбринова, Катерина, 1989- (интервюиращо лице) Св 96
Ландова, Мария (автор) Св 81
Лапер дьо Кабан, Ксавие, 1963- (интервюирано лице) Св 33
Лекова, Виктория, 1986- (автор) Св 152
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Св 8
Лозанов, Лъчезар, 1953- (интервюиращо лице) Св 130
Любомирова, Велислава (преводач) Св 111
 
М

Ма, Дзиен, 1953- (интервюирано лице) Св 163
Манолова, Мария (автор) Св 21
Марков, Марко Николов, 1937- (интервюирано лице) Св 34
Миланова, Албена Здравкова (автор) Св 171
Милачков, Володя Добрев, 1955- (автор) Св 173
Милев, Момчил (автор) Св 41, Св 67
Милтенова, Анисава Любенова, 1950- (автор) Св 172
Милър, Дейв (интервюирано лице) Св 49
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (автор) Св 143
Митев, Борис Ил.? (интервюирано лице) Св 53
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 22
Мичева, Нева Георгиева, 1973- (автор) Св 99
Мо, Йен, 1955- (автор) Св 164, Св 165
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (автор) Св 74, Св 77, Св 82
Мутафчийски, Александър, 1972- (интервюирано лице) Св 90
 
Н

Налбантов, Илия Георгиев (интервюирано лице) Св 61
Нанков, Никита Димитров, 1959- (автор) Св 153
Начева, Цветелина (автор) Св 92
Недялкова, Девора (интервюиращо лице) Св 65
Николов, Георги Николов, 1957- (автор) Св 172
Николова, Дора (интервюиращо лице) Св 125
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 106
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (интервюиращо лице) Св 6
Новосьолова, Елена (интервюиращо лице) Св 168
 
О

Ор, Питър (интервюиращо лице) Св 113
Ория, Шели, 1978- (автор) Св 112
 
П

Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор) Св 172
Палиева, Анди Божидарова, 1947- (автор) Св 87
Памукчиев, Станислав Минков, 1953- (автор) Св 78
Панова, Велислава (интервюиращо лице) Св 39
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 121, Св 122
Патрушев, Николай Платонович, 1951- (интервюирано лице) Св 35
Паунов, Радко (интервюиращо лице) Св 131
Петкашев, Радослав (интервюиращо лице) Св 89
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 20
Петкова, Светла (автор) Св 75
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 71
Петров, Антоний, 1979- (автор) Св 144
Петров, Деян Неделчев (интервюирано лице) Св 10
Петров, Златозар Господинов, 1975- (преводач) Св 116
Петров, Пламен Маринов, 1963- (автор) Св 145
Петрова, Здравка Станчева, 1946- (интервюирано лице) Св 117
Пехливанов, Илия, 1941- (интервюиращо лице) Св 167
Пикети, Тома, 1971- (автор) Св 47
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 88
Плат, Силвия, 1932-1963 (интервюирано лице) Св 113
Попиванов, Борис Петров, 1981- (интервюирано лице) Св 23
Попиванов, Петър Радоев, 1946- (автор) Св 118
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 79
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 70
Пунев, Анастас Благовестов (автор) Св 147
 
Р

Рангелов, Андрей (съставител) Св 60
Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 29, Св 61, Св 62
Розенблат, Александър Петрович, 1956- (интервюирано лице) Св 89
Рув, Соня, 1936- (интервюирано лице) Св 130
Русков, Милен Костов, 1966- (интервюирано лице) Св 131, Св 132
 
С

Сендов, Благовест Христов, 1932- (интервюирано лице) Св 1
Серафимов, Румен, 1955- (автор) Св 80
Силянов, Едуард (автор) Св 154
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 34
Симов, Александър Тихомиров, 1977- (автор) Св 24
Симон, Ален, 1948- (автор) Св 13
Славкова, Евелина, 1989- (автор) Св 11
Славов, Недялко Славов, 1952- (интервюирано лице) Св 133
Славянски, Павел Стоименов, 1938- (автор) Св 146
Софрониева, Цвета, 1963- (автор) Св 148
Спасова, Камелия Светлинова, 1982- (автор) Св 8
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 41, Св 43
Станков, Валери Петров, 1956- (автор) Св 146
Старидолска, Елена (автор) Св 41, Св 44
Стоилова, Зорница (интервюиращо лице) Св 31
Стојадиновић, Марија-Јоанна, 1951- (автор) Св 109
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 22
Стойчева, Гергана Нушева, 1979- (преводач) Св 112
Стоядинович, Мария-Йоанна, 1951- вж Стојадиновић, Марија-Јоанна, 1951-
Стоянов, Николай (автор) Св 41, Св 54
Стус, Васил Семьонович, 1938-1985 (автор) Св 119
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Св 134
 
Т

Табаков, Павел, 1975- (интервюирано лице) Св 66
Тагарева, Албена (автор) Св 107
Танев, Тодор Александров, 1957- (интервюирано лице) Св 61
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 174
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 8
Тенев, Тенко Кънчев, 1951- (автор) Св 146
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 155, Св 156, Св 157, Св 158
Тодоров, Антоний Тодоров, 1957- (интервюирано лице) Св 25
Тодоров, Владислав Тодоров, 1956- (интервюирано лице) Св 18
Трифонов, Станимир Георгиев, 1958- (интервюирано лице) Св 100
Трифонова, Цвета Русева, 1944- (автор) Св 101
Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова, 1924- (интервюирано лице) Св 167
 
У

Уайлд, Оскар, 1854-1900 (автор) Св 111
Уотсън, Греъм, 1956- (интервюирано лице) Св 45
Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 93
 
Ф

Филипова, Елена (интервюирано лице) Св 110
Филкова, Федя Райкова, 1950- (автор) Св 149
Фоксман, Ейбрахам Хенри, 1940- (интервюирано лице) Св 19
Франашек, Анджей, 1971- (интервюирано лице) Св 122
Фучеджиева, Милена Дикова, 1963- (автор) Св 159
 
Х

Хаджитодоров, Стефан Тодоров, 1953- (автор) Св 60
Хархун, Валентина Петровна (автор) Св 120
Хатън, Уил, 1950- (автор) Св 12
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 2
Христова, Зорница, 1974- (автор) Св 63, Св 163
Христова, Мариана (автор) Св 102
 
Ц

Цанева, Стефка (автор) Св 3
Цветков, Цветан Георгиев, 1960- (интервюирано лице) Св 62
Цонева, Росица (съставител) Св 60
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 61, Св 62
 
Ч

Чакърова, Велина (интервюирано лице) Св 37
Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 14, Св 15, Св 18, Св 98
Чернокожева, Росица Пенчева, 1952- (автор) Св 4
Чеширков, Борис (интервюирано лице) Св 38
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 68
Чолева-Лалева, Бистра (автор) Св 160
 
Ш

Шар, Рене, 1907-1988 (автор) Св 116
Шуберт, Регине (интервюирано лице) Св 46
Шушков, Васил (интервюиращо лице) Св 45
 
Я

Янков, Красимир (интервюиращо лице) Св 31
Янова, Мирослава Радева, 1958- (интервюирано лице) Св 26
 
S

Stojadinović, Marija-Joanna, 1951- вж Стојадиновић, Марија-Јоанна, 1951-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

"А какво направиха протестите?" Св 83
Абсолютният дар Св 113
Ада отвъд ада Св 81
Аксесоарите в асинхрон Св 147
Албанският фактор е карта със значението на важен коз Св 34
Алберт Швайцер Св 158
Алчността погуби 15-те работници в Горни Лом Св 68
Аристократично бавно Св 138
Атеизмът изкористи сънародниците ни, лиши ги от духовност Св 6
Ателие Св 135
 
Б

Бедни хора Св 136
Без да се фиксира мандатът, за начало да мислим за първите 2 г. Св 42
Без инвестиции в науката сме обречени на изоставане Св 60
Без съдебна реформа ще продължим да се отдалечаваме от правовата държава Св 59
Белите райета Св 136
Бих дала парите си за по-висока заплата на учители вместо за айпад Св 65
Борисов не би изтърпял някой да му извива ръцета Св 26
[Българската народна банка] БНБ бързо да вземе лиценза на КТБ Св 51
"Българско кино" стана нарицателно за нещо лошо Св 95
 
В

В името на народа Св 58
В лоното на флористичното обаяние Св 79
в сланата на двора... Св 138
Взаимодействие е нужно Св 12
Взривоопасна немарливост Св 67
Виза Св 137
Вот за завръщане Св 21
Време е българите да спрат да мислят за ЕС като за чужбина Св 33
Все повече хора ще търсят убежище по света Св 38
Втората кожа Св 147
Втората "Студена". "Отрезвяването" на украинците ще е жестоко и болезнено Св 35
Във въздуха Св 143
Въстание тайно от Сталин Св 168
Вътрешен джоб Св 138
 
Г

Генадий Айги Св 137
Гео Св 137
Глас от Тибет Св 163
Гласовете на родния край Св 164
Голота и Голгота Св 143
Господи, събери стадото си Св 155
Градинарят Св 137
Грешка Св 147
 
Д

Да правиш любов със страховете си... Св 71
[Двадесет] 20 извода от изборите Св 24
Две изложби Св 74
[Две хиляди и четиринадесета] 2014 - годината, която променя света Св 13
Дейвид Кроненбърг и ужасът от технологиите Св 102
Деморализацията няма да свърши скоро, тя върви с бедността Св 131
Дискретен изследователски разказ Св 77
[Дискусия върху лекцията на проф. Юлия Кръстева "Нови форми на бунта" Св 8
"Днес светът е различен" Св 121
Добрият и лошият вариант за кабинет Св 41
Документация Св 112
"Достоевски": от Обществото към Алманаха Св 118
Драматургията на Деа Лоер: обновяване и хибридизиране на драматическата форма Св 114
Душа на кръста Св 137
 
Е

Една чудна история за изчезване и още нещо Св 151
Ел Греко и модернистите Св 76
Елена Филипова за смирението на преводача Св 110
Естественият път на България е към Еврозоната Св 29
 
Ж

Желаещите да бъдат "забравени" в интернет растат като лавина Св 69
Живо и пъстро кино Св 97
Животът, литературата Св 123
 
З

За да си социално отговорен, първо трябва да си добър бизнесмен Св 49
За КТБ да жертваме пешката, а не царицата Св 52
За късата перспектива, интелектуалното и моралното нехайство Св 14
За първи път видях компютър в Москва през 1959 г. Св 1
Задушница Св 141
Запознанство със Софи Кал Св 72
Защо България е недовършена държава? Св 15
Защо никой не пита къде са парите на КТБ? Св 53
"Значение имат дори и не много големи, но интелектуални центрове..." Св 122
Зрелият поет Св 140
 
И

Из "Безсъници" Св 161
Избори в училище Св 63
"Избори до дупка" ще са окончателен срив на представителната демокрация Св 23
Изборният кодекс: възможна ли е неевклидова политическа геометрия? Св 7
Изкуство в капсула Св 75
имам нужда да докосвам... Св 138
Иновации от дъното Св 55
"Ислямска държава" и събитията в Кобане пренаписват теорията Св 27
Истината и лъжата за Георги Марков Св 175
 
К

Как се точат еврофондове? Св 48
Капиталът през XXI век Св 47
Карамболът на властта Св 43
Кариерата измести желанието за семейство и деца Св 11
Киното като военно положение Св 96
Киното не може без коне, влакове и целувки Св 100
Книжка за оцветяване Св 138
Кога музите мълчат? Св 89
Когато слушахте Св 144
кой на кого обръща гръб Св 144
Копнеж по изгубената хармония Св 87
Кошмарен сън са тези дни и нощи... Св 119
Култура на самоунижението Св 108
културната история Св 144
към боговете на 90-те Св 139
 
Л

Ленън и Буда Св 156
Ленън и други Св 157
Лявото у вас е консервативно, а не прогресивно Св 46
 
М

"Макбет" на живо от Метрополитън опера в Ню Йорк Св 104
Мамо... Св 137
[Международният театрален фестивал] МТФ "Диваделна Нитра" 2014: ново и свежо завръщане към театралното кабаре Св 106
Международно танцово присъствие в Derida Dance Center Св 107
Метаморфози Св 147
Метафори Св 137
Милен Русков: "Възвишение" е българският "Дон Кихот" Св 132
Мо Йен - нобеловият лауреат, за когото казват, че е автор на "халюциногенен реализъм", гостува в България Св 162
Мое си нещо Св 137
Музиката ме научи на много труд и търпение Св 91
Място за влюбване Св 143
 
Н

Накъде Св 148
намерих я вече намерена... Св 138
напълно опрощавам повсеместната дебилност... Св 144
Не е смешно Св 147
Невероятното досие на проф. Стефан Бобчев Св 57
Ненадминат по храброст Св 171
Нещо Св 137
Никога не е късно да променим траекторията Св 30
Никой не е пророк в своето отечество Св 2
Нова школа по византинистика Св 167
Ново начало Св 137
Носталгия по неизживяна хармония Св 86
Нужен ви е партиен консенсус за енергетиката Св 28
 
О

Обетована земя Св 140
Образованието трябва да има изпреварваща функция Св 62
Обществото ни е възпитано винаги да наказва любовта Св 124
Одисей - невъзвращенецът Св 134
Оздравителният план за КТБ предвижда възстановяване на капитала на банката на нивата отпреди кризата Св 50
Оправдана необходимост Св 88
Оскар Уайлд: геният, митът, трагедията Св 111
Остави ме да бъда Св 138
Отвъд и тук Св 82
Отгоре Св 147
Очи, пълни с пътища Св 160
Още не лекуваме всеки тип парализа, само при пресечен гръбначен мозък Св 66
 
П

Пак ми е мъчно Св 135
Памет за Петър Дочев (1934-2005) Св 78
Парад на оркестри Св 85
Периметър Св 144
[Пет] 5 сонатини Св 153
Печелим или губим след 25 години преход Св 17
Пеш към Димчо Дебелянов Св 137
Пирамидата КТБ и нейните фараони Св 54
По-лошо от нови избори е кабинет без принципи Св 39
Поезията е жанр под сурдинка Св 125
Поема за един коварен вирус, внезапно хакнал лорд Пацан и тъй попречил му да стане хамалин славен във Дойчланд Св 145
ПоемаНЕ на риск Св 137
Поетика на войната: Константин Константинов и неговата художествена проза в списание "Отечество" Св 128
Полусонетът Св 137
Поредица от предсрочни избори ще е гробът за тези политици Св 20
Последният дом на българския граф тъне в забрава Св 169
Посткрим. Мечката Св 36
Право на отговор Св 101
Празник на поезията '2014 Св 146
Преводът - българският случай Св 109
Предчувствия Св 141
През лятото може да започне война с цел - скъсване на отношенията Русия - ЕС Св 40
Привличането на "Отстранени системи" Св 73
Приказка за долната земя, наречена България Св 18
Проевропейска коалиция, а не кабинет заложник Св 45
[Професор] Проф. Магдалина Станчева (6.09.1924 -7.10. 2014) Св 166
Прошепнато в съня ми от Георги Рупчев Св 139
Пряма светлина Св 84
Птицата ключ Св 127
Първите 10 години на прехода Св 2
Път Св 141
Път и плът Св 143
 
Р

Раждане Св 137
Различният фестивал Св 92
Размисли след юбилейната Нощ Св 3
Разомагьосването на света Св 154
Река магия Николай живот Св 149
Репризност Св 147
Рунд трети: "грозните и глупавите" срещу "красивите и интелигентните" Св 22
Русия, изречение по изречение Св 117
 
С

Салафизмът на ИДИЛ вдъхва религиозна увереност Св 31
Самотниците Св 136
Самоунищожаваме се с агресивна апатия Св 129
СВЕТА БОГОРОДИЦЕ, моля те... Св 135
Световете на Дария Василянска Св 80
Светът не е ливада за голф Св 133
Свидетел Св 137
Свят Св 135
Семейството в България все още е жизнена институция Св 10
Сигурността е повече от защита, тя е свобода Св 61
Сирените не могат да ридаят Св 103
Скелет в мазето Св 170
След 35 г. раздяла пиша за първата ми любов Св 126
След Венеция. Биеналето и Триеналето Св 70
снимай се пред разбитата стена... Св 144
Соня Рув-Увалиева: Архивът на съпруга ми се завръща в България Св 130
София Лорен - актрисата мит Св 94
София с кмет атентатор Св 174
[Стихотворения] Св 142
Страната на пропуснатите ползи Св 98
Страхът се използва като аргумент за постигане на изборна победа Св 25
СтъписваНЕ Св 137
Сухата река Св 165
Сцена на кръстопът 2014. Докосвания Св 105
Сценарият срещу КТБ е подготвян от март 2014 г. Св 50
събери в един сак топлите си чорапи... Св 138
Събитията на Добруджанския фронт през 1916 г. Св 173
 
Т

Тайни молитви Св 137
Тайното споразумение на транснационалните корпорации Св 56
Тангра или Христос Св 5
То Св 137
Това стига Св 138
Трябва да се помни не само лошото, но и доброто в историята Св 19
Турция се "пече" на двоен огън Св 32
 
У

Убийствен алкохол на нощите в неволя... Св 119
Украинската литература след Сталин: съдбата на три литературни поколения Св 120
Украйна за дълго ще остане на първо място в орбитите на европейските интереси Св 37
Улицата на крадците Св 115
Умалена галактика Св 137
Умният Кулхас Св 70
Университетската култура: навътре и навън Св 64
Успехът идва, когато човек е постоянен Св 93
Учудва ме как в ТВ формати искат за една вечер да станат певци Св 90
 
Х

Хилядолетна памет за великия български владетел и държавник Самуил (997-1014) Св 172
 
Ц

Цивилизационната спирала Св 152
 
Ч

Червенков лично ми помогна да взема софийско жителство Св 1
Череши Св 143
"Черните тетрадки" на Хайдегер Св 16
Четене на детството Св 4
Чинията остана празна Св 135
Човекът въпреки системата Св 99
Човекът е въпрос Св 9
 
Ш

Швайцер II Св 158
 
Щ

Ще живее ли БСП Св 44
Щрихи Св 150
 
Я

Ягуарът Св 159
 
D

..D Св 147
 
L

Lettera amorosa Св 116

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1, Св 57
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 14, Св 18
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 2, Св 3


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Св 16
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 4


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 5, Св 6


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 11, Св 12
32 ПОЛИТИКА Св 13
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19
324 ИЗБОРИ Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 42
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 36, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 41, Св 44, Св 45, Св 46
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Св 47
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 48
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 48, Св 49
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 17, Св 55
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 56
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Св 57
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 7, Св 58, Св 69
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 59
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 60, Св 61, Св 62, Св 173
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 63
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 62, Св 64


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Св 65, Св 66
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Св 61, Св 67, Св 68
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 69


72 АРХИТЕКТУРА Св 70
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75
75 ЖИВОПИС Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 81, Св 82
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 83, Св 84
78 МУЗИКА Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 90
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Св 89, Св 91, Св 92
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 93
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 103, Св 104, Св 105, Св 106
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 107


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 108
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 109, Св 110
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 111
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 112, Св 113
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 114
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 115, Св 116
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 117, Св 118
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119, Св 120
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 121, Св 122
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 15, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 128, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 161
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 162, Св 163, Св 164, Св 165


902 АРХЕОЛОГИЯ Св 166
92 БИОГРАФИИ Св 57, Св 78, Св 87, Св 166, Св 169, Св 174
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 167
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 168
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 168, Св 169
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 170, Св 171, Св 172
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 169
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 173, Св 174
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 175

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Александрова, Ивайла Св 101
 
Б

Бобчев, Стефан вж Бобчев, Стефан Савов (1853-1940)
Бобчев, Стефан Савов (1853-1940) Св 57
Бонев, Костадин (1951-) Св 101
Боян-Енравота, светия Св 5
 
В

Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942) Св 101
Василев, Цветан (1959-) Св 54
Василянска, Дария вж Василянска, Дария Козмова (1928-)
Василянска, Дария Козмова (1928-) Св 80
Верди, Джузепе (1813-1901) Св 104
 
Г

Генов, Любен (1966-) Св 79
Гюлеметов, Кирил вж Гюлеметов, Кирил Данаилов (1938-2004)
Гюлеметов, Кирил Данаилов (1938-2004) Св 74
 
Д

Доган, Ахмед вж Доган, Ахмед Демир (1954-)
Доган, Ахмед Демир (1954-) Св 54
Достоевски, Фьодор Михайлович (1821-1881) Св 118
Дочев, Петър (1934-2005) Св 78
 
Е

Ел Греко (1541-1614) Св 76
Енравота, светия вж Боян-Енравота, светия
 
И

Игнатиев, Николай П. вж Игнатиев, Николай Павлович, граф (1832-1908)
Игнатиев, Николай Павлович, граф (1832-1908) Св 169
 
К

Кал, Софи (1953-) Св 72
Канов, Любомир вж Канов, Любомир Младенов (1944-)
Канов, Любомир Младенов (1944-) Св 134
Константинов, Константин вж Константинов, Константин Илиев (1890-1970)
Константинов, Константин Илиев (1890-1970) Св 128
Кроненбърг, Дейвид (1943-) Св 102
Кръстева, Юлия (1941-) Св 8
 
Л

Лоер, Деа (1964-) Св 114
Лозева, Яна (1989-) Св 84
Лорен, София (1934-) Св 94
Льо Ярик, Патрик (1957-) Св 56
 
М

Ма, Дзиен (1953-) Св 163
Марков, Георги вж Марков, Георги Иванов (1929-1978)
Марков, Георги Иванов (1929-1978) Св 175
Милош, Чеслав (1911-2004) Св 122
Митрани, Ада вж Митрани, Ада Леон (1954-)
Митрани, Ада Леон (1954-) Св 81, Св 82
Мо, Йен (1955-) Св 162
 
Н

Ников, Николай (1924-1989) Св 74
Ноубъл, Ейдриън (1950-) Св 104
 
П

Пеевски, Делян вж Пеевски, Делян Славчев (1980-)
Пеевски, Делян Славчев (1980-) Св 54
Прудкин, Антон Макарович (1880-1942) Св 174
Путин, Владимир вж Путин, Владимир Владимирович (1952-)
Путин, Владимир Владимирович (1952-) Св 36
 
Р

Ракшиев, Румен вж Ракшиев, Румен Георгиев (1936-2013)
Ракшиев, Румен Георгиев (1936-2013) Св 74
 
С

Самуил, цар (997-1014) Св 170
Самуил, цар български (?-1014) Св 171, Св 172
Серафимов, Румен (1955-) Св 75
Стайнър, Джордж (1929-) Св 110
Станчева, Магдалина вж Станчева, Магдалина Михайлова (1924-2014)
Станчева, Магдалина Михайлова (1924-2014) Св 166
 
Т

Тутев, Георги (1924-1994) Св 87
 
У

Уайлд, Оскар (1854-1900) Св 111
Увалиев, Петър вж Увалиев, Петър Христов (1915-1998)
Увалиев, Петър Христов (1915-1998) Св 130
 
Х

Хайдегер, Мартин (1889-1976) Св 16
 
Ш

Шекспир, Уилям (1564-1616) Св 104
 
Я

Яворов, Пейо вж Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 129
 
C

Cronenberg, David вж Кроненбърг, Дейвид (1943-)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Албания Св 34
 
Б

Берлин Св 85
Berlin вж Берлин
Близък изток Св 32
България Св 10, Св 11, Св 20, Св 41, Св 42, Св 43, Св 46, Св 48, Св 55, Св 58, Св 61, Св 62
 
В

Варна Св 75, Св 97
Варшава
- Полша Св 168
Великобритания Св 49
Венеция Св 70
Вилнюс, Литва Св 103
 
Е

Европейски съюз Св 37, Св 58
 
К

Кобане
- Сирия Св 27
Круподеринци
- Украйна Св 169
 
П

Пловдив Св 3, Св 105
Правец Св 88
 
С

Сан Себастиан
- Испания Св 99
Словакия Св 106
София Св 83, Св 86, Св 92
Съветски съюз Св 168
Сърбия Св 34
 
Т

Турция Св 32
 
У

Украйна Св 35, Св 37