ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 11

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Стефка Скорчева

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова , Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/11 Св 1
РАШИДОВ, Вежди Летифов, 1951-
        Пътят на омразата води до унищожаване на духа : интервю с министъра на културата Вежди Рашидов / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 312 (17 ноем. 2014), с. 16-17.
За протеста и контрапротеста по повод втория му мандат
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264855524


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

КОВАЧЕВА, Антония Асенова, 1956-
        Националното кино не е каприз : интервю с директора на Националната филмотека Антония Ковачева Вж Св 81


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2014/11 Св 2
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Гражданство: Българско. Цена: 3000 евро (без транспорта) : Държавната агенция за българите в чужбина е златната врата за купуване на българско гражданство / Огнян Георгиев, Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 44 (1-7 ноем. 2014), с. 26-28.
061.1-054.7(100=867)
325.25(100=867)
COBISS.BG-ID 1265350884

БС 2014/11 Св 3
РАЛЧЕВ, Румен Нейчев, 1952-
        Затваряме си очите пред заплахата "Ислямска държава" : интервю с Румен Ралчев, Велик приор на тамплиерите в България / Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 295 (1 ноем. 2014), с. 18.
061.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264541924


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2014/11 Св 4
        [МЕТАМОРФОЗА и катастрофа] / прев. от фр. Боян Манчев. - Съдържа: Въпросът за есхатологията у Жак Дерида / Кей Киритани. Това не е "метаморфозата". Около Жан-Люк Нанси / Шунске Минами. Итерабилност и неутрално у Жак Дерида и Морис Бланшо: около метаморфозата и катастрофата / Рияко Ямаока. Грубостта на метаморфозата. Тялото и метаморфозите на Ан в "Тома Тъмния" на Морис Бланшо / Ханако Такаяма

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 12.
Откъси от теоретичните наблюдения на авторите, представени в рамките на международното философско ателие към форума "Метаморфоза и катастрофа" (31.10-1.11.2013 г., София), пълните версии на текстове излизат за първи път на френски и японски в "Métamorphose et Catastrophe. Colloque international à Sofia", UTCP- Booklet 26, ed. Kobayashi Yasuo, Tokyo: The University of Tokyo Center for Philosophy, 2013.
101
82.0
COBISS.BG-ID 1265031908


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БС 2014/11 Св 5
МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Бесът - афектът на политическото / Боян Манчев ; прев. от англ. Ирина Самоковска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 9.
14
32.000.1
COBISS.BG-ID 1265006052


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2014/11 Св 6
ЙЕНЧ, Ернст Антон, 1867-1919
        Към психологията на ужасяващото (das Unheimliche) / Ернст Йенч ; прев. от нем. Богдана Паскалева, Зорница Радева. - Прев. от сп. Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift (1906)


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 13-15.
159.964.2
COBISS.BG-ID 1265035492


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/11 Св 7
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Неолибералната идеологема "25 години свободна България" : лозунгите за свобода прикриват гигантското ограбване на страната и на българския народ / Васил Проданов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 263 (13 ноем. 2014), с. 21.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264779748

БС 2014/11 Св 8
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        За реалните разделения в обществото няма да чуете от българските политици : интервю с Иво Христов, социолог / Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 308 (13 ноем. 2014), с. 17.
Познанието за прехода в българското общество след 10 ноем. 1989
316.334.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264776164


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БС 2014/11 Св 9
ДЕЯНОВ, Деян Стилиянов
        Политиката като изкуство на невъзможното : тезиси за дебата с Иван Кръстев, ЦЛС, посветен на проблема за загубата на доверието в демократическите институции - "Червената къща", 12.11.2014. / Деян Деянов. - ЦЛС - Център за либерални стратегии

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 9.
32.01
COBISS.BG-ID 1265136868

МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Бесът - афектът на политическото Вж Св 5


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

АТАНАСОВА, Мариана Христова
        Пътят до протокола : стратегия и политика, които вече не могат да чакат Вж Св 15

БС 2014/11 Св 10
ДАХЕР, Дахер Фарид
        В Сирия най-много страдат малцинствата : интервю с Дахер Дахер / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 273 (25 ноем. 2014), с. 16.
323(569.1)(047.53)
355(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264982500

ДОБЧЕВ, Иван Христов, 1947-
        За живия и мъртвия театър... : разговор с [режисьора] Иван Добчев Вж Св 91

БС 2014/11 Св 11
        ЗАЩО нищо не е невъзможно : България изглежда застинала в безвремие и кризи. Няколко европейски реформатори показват, че траекторията надолу може да бъде преобърната / Огнян Георгиев ; по темата работи и Люба Йорданова. - Съдържа и: По-добре да искаш прошка, отколкото позволение : интервю с Раед Арафат, човекът, променил спешната помощ в Румъния. Достатъчно е едно смело правителство да направи голяма крачка напред : интервю със Збигнев Марчиняк, архитектът на образователните реформи в Полша, за това как полските ученици станаха едни от най-успешните в Европа / Люба Йорданова. Ако изчистиш съдебната система, тя ще изчисти всичко друго : интервю с Моника Маковей, жената, която превърна борбата с корупцията в Румъния от фарс в реалност. Направете всичко още в първата година : интервю с Брайън Хейс, икономистът от правителството, което върна Ирландия на крака

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 46 (15-21 ноем. 2014), с. 8-15.
Четири интервюта с хора, задвижили огромни промени в своите държави
323.001.73
COBISS.BG-ID 1265568484

МАНГОТ, Герхард, 1966-
        Скоро не очаквам дълготрайно решение на конфликта в Източна Украйна : интервю с проф. Герхард Мангот, експерт по проблемите на енергийната сигурност и Източна Европа Вж Св 22

БС 2014/11 Св 12
ПЕТРОВА, Малина Петрова, 1950-
        "Войводите" бяха със заешки сърца / Малина Петрова. - Начин на достъп (URL): http://www.marginalia.bg/analizi/vojvodite-by aha-ss-zaeshki-srtsa-1989-ta/


В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 25, бр. 268 (19 ноем. 2014), с. 16.
Год. 25, бр. 269 (20 ноем. 2014), с. 24.
Год. 25, бр. 270 (21 ноем. 2014), с. 22.
По повод създаването на Русенския комитет и 25 г. от 10 ноем. 1989 г.
323(497.2)"1989/2014"
COBISS.BG-ID 1264867812

БС 2014/11 Св 13
ТОДОРОВ, Георги Георгиев, 1956-
        Свободно падение : провалите на 25-годишния български преход / Георги Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 10-11.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1264674788

БС 2014/11 Св 14
ХАЛАФ, Мохамед, 1951-
        Задава се ожесточена битка за поста на Хаменей / Мохамед Халаф

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 46 (15-21 ноем. 2014), с. 34-35.
Политическата ситуация в Иран
323(55)
COBISS.BG-ID 1265577188


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2014/11 Св 15
АТАНАСОВА, Мариана Христова
        Пътят до протокола : стратегия и политика, които вече не могат да чакат / Мариана Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 8.
По повод Националната стратегия за българските граждани и българските исторически общности по света
325.25(100=867)
323.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1265136612

ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Гражданство: Българско. Цена: 3000 евро (без транспорта) : Държавната агенция за българите в чужбина е златната врата за купуване на българско гражданство Вж Св 2


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/11 Св 16
АВГУСТИДИС, Ставрос, 1972-
        Кипър е позната среда за българите, трябва да задълбочим партньорството : интервю с Н. Пр. Ставрос Августидис, посланик на Република Кипър в България / Светослав Стефанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5352 (7 ноем. 2014), с. 14-15.
По повод назначаването му в България, август 2014
327(564.3:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264650980

БС 2014/11 Св 17
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        300 млрд. евро спят в банки. Ще ги събудим, за да станат инвестиции : интервю с Кристалина Георгиева, зам.-председател на Европейската комисия / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 319 (24 ноем. 2014), с. 13, 14.
327.7:061.1ЕС(047.53)
336.12(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264968420

БС 2014/11 Св 18
ЕНДЖЪЛ, Джефри, 1972-
        Стената днес / Джефри Енджъл. - Прев. от англ. ез. от www.latimes.com (1 Nov. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 11.
Гледните точки на САЩ, Русия, Европа и Китай за падането на Берлинската стена и края на Студената война
327.5(73+470+4+510)
COBISS.BG-ID 1264686564

БС 2014/11 Св 19
КАПОНИ, Ориета
        Боливарската революция ще продължи! : интервю с Ориета Капони, извънреден и пълномощен посланик на Боливарската република Венецуела в България / Венко Кънев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 272 (24 ноем. 2014), с. 9, 13.
327(87:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264980708

БС 2014/11 Св 20
КОФМАН, Силви, 1955-
        От другата страна на историята / Силви Кофман. - Прев. от фр. ез. от http://www.lemonde.fr/ (9 nov. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 11.
По повод 25 години от падането на Берлинската стена (9 ноем. 1989 г.) и края на Студената война
327(100)
COBISS.BG-ID 1265003492

БС 2014/11 Св 21
КЮЧУКОВ, Любомир Недков, 1955-
        С избора на комисията "Юнкер" победи реализмът : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал / Любомир Кючуков, Здравко Попов ; страниците подготвиха Андрей Рангелов, Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 46 (14 ноем. 2014), с. 12-13.
Задачите пред новоизбраната Европейска комисия
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1264792548

БС 2014/11 Св 22
МАНГОТ, Герхард, 1966-
        Скоро не очаквам дълготрайно решение на конфликта в Източна Украйна : интервю с проф. Герхард Мангот, експерт по проблемите на енергийната сигурност и Източна Европа / Бойчо Дамянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 263 (7 ноем. 2014), с. 6-7.
327(477)(047.53)
323(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264649956

БС 2014/11 Св 23
СТОИЛОВА, Зорница
        Пазарджик, пó Близкият изток : акцията на ДАНС всъщност показа, че истинската опасност не е в "Ислямска държава", а в социалната изолация на ромите / Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 48 (29 ноем.-5 дек. 2014), с. 26-27.
По повод специализираната операция от Прокуратурата на Република България, Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерство на вътрешните работи в градовете Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково срещу проповядването на война и на антидемократична идеология
327.88:297(497.2)
COBISS.BG-ID 1265631204

БС 2014/11 Св 24
СХОЯН, Арсен
        Армения преживя всякакви кризи, но се справи : интервю с посланика на Армения в България Н. Пр. Арсен Схоян / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 255 (4 ноем. 2014), с. 11.
327(479.25:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264573924

БС 2014/11 Св 25
ЧУРГУС, Владимир, 1952-
        Отношенията между двете ни страни могат да бъдат пример : интервю с Н. Пр. Владимир Чургус, посланик на Сърбия в България / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 271 (22-23 ноем. 2014), с. 10.
327(497.11:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264955876


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/11 Св 26
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Кабинетът е като семейство - ГЕРБ се ангажира с приходите, реформаторите с разходите : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 320 (25 ноем. 2014), с. 13, 14.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264981220

БС 2014/11 Св 27
АНДРЕЕВ, Методи Борисов, 1959-
        Лустрацията не е екзотика, а постижима в този парламент : интервю с Методи Андреев / Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 318 (27 ноем. 2014), с. 14-15.
328.181(497.2)(047.53)
343.3/.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265039588

БС 2014/11 Св 28
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Преходът никога няма да свърши, както и историята : интервю с проф. Михаил Константинов, математик / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5358 (13 ноем. 2014), с. 14-15.
Перспективите пред новоизбраното правителство на Бойко Борисов, 7 ноем. 2014
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264788964

БС 2014/11 Св 29
СТАНЕВА, Марина
        "Германецът", който триумфира в Румъния : очакванията към новия президент Клаус Йоханис са да затвърди крехкия напредък на страната / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 47 (22-28 ноем. 2014), с. 30-31.
По повод резултатите от президентските избори в Румъния, ноември 2014 г.
328(498)
COBISS.BG-ID 1265615076


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/11 Св 30
ВИТКОВ, Светльо, 1971-
        Мирният протест е гей парад : интервю с музиканта политик, основател на партия "Глас народен" Светльо Витков / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 254 (1-2 ноем. 2014), с. 9.
329(497.2)"Глас народен"(047.53)
COBISS.BG-ID 1264547300


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БС 2014/11 Св 31
ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        Феноменът Пикети и неговата книга-събитие / Емил Григоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 10-11.
По повод книгата на френския икономист Тома Пикети "Капиталът през XXI век", 2013
330.14"20"
COBISS.BG-ID 1265064676


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

БС 2014/11 Св 32
ЙОРДАНОВА, Люба
        Колко е дълбока ямата на бедността : над половината българи живеят в лишения и това все повече ще е проблем за всички ни / Люба Йорданова, Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 44 (1-7 ноем. 2014), с. 19-21.
330.59(497.2)
COBISS.BG-ID 1265350628


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2014/11 Св 33
ДИМИТРОВ, Пламен Гочев, 1963-
        15% ръст на заплатите или затъваме : интервю с Пламен Димитров, президент на КНСБ / Виктор Иванов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 299 (4 ноем. 2014), с. 13.
331.105.5(497.2)КНСБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1264571364


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БС 2014/11 Св 34
ЛУКАНОВ, Лукан Димитров, 1955-
        У нас вирее всичко, а ядем вносни домати : интервю с Лукан Луканов, председател на Изпълнителното бюро на Управителния съвет на Съюз "Произведено в България" / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5356 (11 ноем. 2014), с. 14-15.
334.71:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264692964


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2014/11 Св 35
АВРАМОВ, Румен Любенов, 1953-
        Банковите фалити от 20-те и 30-те години - предистория на КТБ : интервю с Румен Аврамов, икономист / Веселин Стойнев. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 319 (24 ноем. 2014), с. 12-13.
336.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264967652

БС 2014/11 Св 36
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        БНБ forever : как умря идеята да влезем в единния банков надзор на ЕС / Огнян Георгиев. - ЕС - Европейски съюз

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 44 (1-7 ноем. 2014), с. 16.
336.71(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1265350372

ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        300 млрд. евро спят в банки. Ще ги събудим, за да станат инвестиции : интервю с Кристалина Георгиева, зам.-председател на Европейската комисия Вж Св 17

БС 2014/11 Св 37
ЖЕЛЯЗКОВ, Георги
        Бюджет 2015: стабилно на дъното : финансовата сметка на държавата за догодина изглежда много по-изпълнима, но не предполага сериозни реформи / Георги Желязков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 48 (29 ноем.-5 дек. 2014), с. 14-15.
336.12(497.2)"2015"
COBISS.BG-ID 1265629156

БС 2014/11 Св 38
НАЙДЕНОВ, Валери Георгиев, 1947-
        На България й расте опашчица. Розова : защо държавният дълг наддава така ударно / Валери Найденов. Страшен е не дългът, а какво символизира : средносрочната бюджетна прогноза не представя решителни стъпки за бързо намаляване на дефицитите / Калоян Стайков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 324 (29 ноем. 2014), с. 11, 12.
336.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1265107684

БС 2014/11 Св 39
ТОДОРОВ, Георги Димитров
        КТБ - защо не дълг срещу собственост? / Георги Тодоров. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 302 (7 ноем. 2014), с. 11, 12.
По повод отнемането на лиценза на банката
336.07(497.2)(047.53)
336.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264650468

БС 2014/11 Св 40
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Една по-различна криза на рублата : зад потапянето на руската валута има не само икономика, но и геополитика / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 46 (15-21 ноем. 2014), с. 30-31.
336.74(470)
COBISS.BG-ID 1265575140


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/11 Св 41
ПЕЕВ, Димитър
        Ще завлекат ли политиците икономиката : всяко грешно движение на властта в момента може да предизвика тежка криза / Димитър Пеев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 44 (1-7 ноем. 2014), с. 8-9.
338.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1265350116

БС 2014/11 Св 42
ПЕХЛИВАНОВ, Иван Георгиев, 1926-
        Индустрията на България - вчера, днес и утре / Иван Пехливанов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 225 (26 ноем. 2014), с. 8, 17.
338(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1265020132


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БС 2014/11 Св 43
НИКОЛОВ, Петко Георгиев, 1957-
        Ще предложим на парламента затвор за участие в картел : интервю с председателя на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов / Мишел Гутсузян

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 313 (18 ноем. 2014), с. 16-17.
339.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264857060


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2014/11 Св 44
ГРИГОРОВА, Ваня, 1978-
        Освободеният от правила пазар е антидемократичен : интервю с Ваня Григорова, председател на сдружение "Солидарна България" / Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 226 (27 ноем. 2014), с. 8, 17.
По повод протестите срещу Трансатлантическото споразумение
339.923(73:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265039332

БС 2014/11 Св 45
ДОНЧЕВ, Томислав Пейков, 1973-
        Всеки ще бъде принуден да се реформира, иначе няма да има пари : интервю с Томислав Дончев, вицепремиер и министър на еврофондовете / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 47 (22-28 ноем. 2014), с. 24-25.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265613028

БС 2014/11 Св 46
НАЙДЕНОВ, Чавдар, 1953-
        Конспирация срещу ТТИП няма / Чавдар Найденов. - ТТИП - Трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 323 (28 ноем. 2014), с. 14.
По повод Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между САЩ и страните от Европейския съюз
339.923(73:4-6)
COBISS.BG-ID 1265072868


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

АНДРЕЕВ, Методи Борисов, 1959-
        Лустрацията не е екзотика, а постижима в този парламент : интервю с Методи Андреев Вж Св 27

ПАПАЛЕЗОВ, Ангел, 1977-
        Иманярските набези в страната се увеличават : интервю с Ангел Папалезов, началник на сектор "Културно-исторически ценности" в Главна дирекция "Национална полиция" Вж Св 49


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/11 Св 47
ВУЧЕВА, Христина Ангелова, 1937-
        За смисъла, законите и цената на последиците / Христина Вучева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 316 (25 ноем. 2014), с. 14.
Правните основания при специален банков надзор, банкова несъстоятелност и търговската сделка цесия
347.73(497.2)
COBISS.BG-ID 1264982244

БС 2014/11 Св 48
ПОНТЕ, Марио, 1952-
        Българите и италианците са шампиони на Европа по собствени имоти : интервю с Марио Понте, президент на Асоциацията на управители на етажна собственост в България (АУЕСБ) / Васил Нанчев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5365 (20 ноем. 2014), с. 14-15.
347.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264898020


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2014/11 Св 49
ПАПАЛЕЗОВ, Ангел, 1977-
        Иманярските набези в страната се увеличават : интервю с Ангел Папалезов, началник на сектор "Културно-исторически ценности" в Главна дирекция "Национална полиция"

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 256 (5 ноем. 2014), с. 11.
Интервю пред агенция "Фокус", 29 окт. 2014
351.85:904(497.2)(047.53)
343.3/.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264605156

БС 2014/11 Св 50
ЧУКОВ, Боян, 1952-
        Сливането на разузнаванията е груба грешка : интервю с експерта по национална сигурност Боян Чуков / Станка Динева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 272 (24 ноем. 2014), с. 8.
351.74(497.2)(047.53)
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264973028


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

ДАХЕР, Дахер Фарид
        В Сирия най-много страдат малцинствата : интервю с Дахер Дахер Вж Св 10

СПИРДОНОВ, Спирдон Стоянов, 1957-
        Погрешно решение създаде дефицит от офицерски кадри : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал Вж Св 52

ЧУКОВ, Боян, 1952-
        Сливането на разузнаванията е груба грешка : интервю с експерта по национална сигурност Боян Чуков Вж Св 50

БС 2014/11 Св 51
ШМИДИНГЕР, Томас, 1974-
        Разочарованието тласка младежите в обятията на джихадизма : интервю с политолога Томас Шмидингер / Маргарита Самсарова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 266 (17 ноем. 2014), с. 9, 12-13.
355.011:297(047.53)
COBISS.BG-ID 1264835044


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2014/11 Св 52
СПИРДОНОВ, Спирдон Стоянов, 1957-
        Погрешно решение създаде дефицит от офицерски кадри : дискусия на в. Българска армия и Военния телевизионен канал / Спирдон Спирдонов, Евгени Генов ; страниците подготвиха Андрей Рангелов, Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 45 (7 ноем. 2014), с. 12-13.
Пенсионирането на военнослужещите в България
368.43-057.36(497.2)(047.53)
355.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264650724


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2014/11 Св 53
ЙОРДАНОВА, Люба
        Как да излезем от дупката в образованието : изследване на Световната банка предлага три решения / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 46 (15-21 ноем. 2014), с. 58-59.
37.014.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1265578724

БС 2014/11 Св 54
ТЕОДОСИЕВ, Теодосий Събев, 1947-
        Възпитанието в българското училище е на ужасяващо ниво : интервю с Теодосий Теодосиев, ръководител на специализираната школа по приложна математика и физика за ученици в гр. Казанлък / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 272 (18 ноем. 2014), с. 6-7.
37.014(047.53)
COBISS.BG-ID 1264858084


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/11 Св 55
МИХОВ, Георги Славчев, 1954-
        Университетът ни е марка в индустрията / Георги Михов ; Лидия Недекова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 47 (20-26 ноем. 2014), с. 21.
Интервю с ректора на Техническия университет - София
378.962(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265181412

БС 2014/11 Св 56
СТЕФАНОВ, Валери Стоилов, 1958-
        Да си невеж в България е повод за гордост : интервю с проф. Валери Стефанов, литератор / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5364 (19 ноем. 2014), с. 14-15.
378(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264868068


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


53 ФИЗИКА

БС 2014/11 Св 57
БАНОВ, Георги Христов, 1964-
        Писмо на Алберт Айнщайн до българин продадено за $ 4063 / Георги Банов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 321 (26 ноем. 2014), с. 22.
Писмо до проф. Стефан Консулов с оценка на труда на двама български физици
53(093)
59(092)
92 Консулов, С.
COBISS.BG-ID 1265030884


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

БАНОВ, Георги Христов, 1964-
        Писмо на Алберт Айнщайн до българин продадено за $ 4063 Вж Св 57


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БС 2014/11 Св 58
ГЪЛЪБОВА, Цветеслава, 1966-
        Изчезна добротата, която ще ни спаси като хора и общество : интервю с д-р Цветеслава Гълъбова, директор на психиатрията в Курило / Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 301 (6 ноем. 2014), с. 17.
616.89(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264617700

БС 2014/11 Св 59
ХИНКОВ, Христо Русков, 1953-
        Бедността и безработицата не са водещи при опитите за самоубийства : интервю с д-р Христо Хинков, началник-отдел "Психично здраве" към Националния център за обществено здраве и анализи / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5350 (5 ноем. 2014), с. 14-15.
616.89(047.53)
COBISS.BG-ID 1264596708


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2014/11 Св 60
КЪРСТ, Майкъл
        Сега е моментът да кажете "да" на VІІ блок : интервю с Майкъл Кърст, вицепрезидент на "Уестингхаус" / Даниела Денева, Владислав Пунчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7822 (14 ноем. 2014), с. 37.
По повод ангажиментите на фирмата за строителството на VІІ блок на АЕЦ "Козлодуй"
621.311.25:621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264792804


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/11 Св 61
ВОЙНОВА, Дана
        Колекция между Румъния и България : разговор с Дана и Георги Войнови / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 6.
По повод колекцията им от съвременно изкуство
73/76.074(047.53)
COBISS.BG-ID 1264638948

БС 2014/11 Св 62
КОСТОВА, Златина, 1986-
        Двадесет години несъгласие не стигат... / Златина Костова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 6.
По повод изложбата "Несъгласие", куратор Яра Бубнова, представена в Център за Съвременно Изкуство - Пловдив, Баня "Старинна", 5 септ.-3 окт. 2014
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1265036004

БС 2014/11 Св 63
        КРАСИВАТА "уродливост". - Прев. от англ. ез. - Съдържа: По Арчимболдо / Олег Мавроматти. Разговор с Боряна Росса / Лиса Винебаум

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 8.
По повод проектите на художничката, посветени на тела с различна анатомия
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1264978916

БС 2014/11 Св 64
ХИГИНС, Шарлот, 1972-
        FRIEZE 2014: Когато охраната спи / Шарлот Хигинс ; прев. от англ. Галина Декова. - Прев. от http://www.theguardian.com (14 Oct. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 12.
По повод панаира за съвременно изкуство Фрийз Арт Феър в Лондон
73/76:061.4(410-25)
COBISS.BG-ID 1265071844

БС 2014/11 Св 65
ЦАНЕВА, Стефка
        Вандализъм от артистични подбуди : [художниците] Ай Вейвей, Йозеф Бойс, Джеф Кунс и техните "вандали" / Стефка Цанева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 12.
73/76.072
COBISS.BG-ID 1264690404


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/11 Св 66
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Музика без звук : [изложбата] "Традиционна керамика и калиграфия" (Кихачиро Нишиура). НМБИИ, 6-30 ноември 2014 / Ирина Мутафчиева. - НМБИИ - Национален музей за българско изобразително изкуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 1.
738(520):061.4
COBISS.BG-ID 1264923108

БС 2014/11 Св 67
ПЕТКОВА, Светла
        За майката и за хората / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 4.
По повод изложбата "От албума на майка" на скулптора Спартак Дерменджиев, представена в София, 5-29 ноем. 2014
730.027:061.4
COBISS.BG-ID 1265103332


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/11 Св 68
МИНЧЕВА, Десислава Юлий, 1956-
        Изкуство се прави с много пари : интервю с проф. Десислава Минчева, художник / Диана Маркова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 275 (21 ноем. 2014), с. 6-7.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264867556

БС 2014/11 Св 69
МИРЧЕВ, Ивайло Николов, 1954-
        Правете нови паметници, не унищожавайте старите! : интервю с Ивайло Мирчев, художник / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5360 (15 ноем. 2014), с. 11.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264818148

БС 2014/11 Св 70
УЩАВАЛИЙСКИ, Николай
        Документ за времето : 90 г. от рождението на [художника] Георги Баев / Николай Ущавалийски

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 2.
75.071.1(092)
92 Баев, Г.
COBISS.BG-ID 1264629988


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2014/11 Св 71
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        "Несериозно" през ноември : [изложбата на] Иван Газдов "Неръждаема стомана", галерия "Червената точка", 5-25 ноем. 2014 / Ирина Мутафчиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 2.
766:061.4
COBISS.BG-ID 1265024228

БС 2014/11 Св 72
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Сто години от рождението на Марко Бехар / Ирина Мутафчиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 3.
76.071.1(092)
92 Бехар, М.
COBISS.BG-ID 1264635108


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

ТОДОРОВ, Владимир
        Да търсиш красивото в грозното : разговор с Владимир Тодоров [аниматор, филмов художник и визуален артист] Вж Св 85


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/11 Св 73
БОГДАНОВА, Янина, 1957-
        Училище, работилница, съзаклятие / Янина Богданова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 3.
Осми фестивал "Изкуството на барока", София, 5 окт. - 23 ноем. 2014
78.034.7.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1265028068

БС 2014/11 Св 74
КАЗАНДЖИЕВ, Васил Иванов, 1934-
        Композирането е дълг, но свише... : разговор с Васил Казанджиев по повод осемдесетгодишнината му / Драгомир Йосифов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 6-7.
78.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264948452


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/11 Св 75
ДОЧЕВА, Екатерина
        Уроците на Анна Томова-Синтова / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 5.
По повод майсторския клас на оперната певица, проведен в София, 23-31 окт. 2014 г.
782.1.071.2
COBISS.BG-ID 1264637412

БС 2014/11 Св 76
МИЛЧЕВА, Александрина, 1934-
        В Консерваторията съм персона нон грата : интервю с оперната певица Александрина Милчева / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5372 (27 ноем. 2014), с. 24.
По повод 80 г. от рождението й
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1265423076


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2014/11 Св 77
КАРМИНЬО, 1984-
        В наши дни светът е жаден за ценности : интервю [с португалската певица] Карминьо / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 276 (28 ноем. 2014), с. 26.
784.7.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1265071332


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/11 Св 78
ШНАЙДЕРМАН, Дина, 1931-
        Привличането на таланти от Източна Европа бе интересно за Запада само в началото : интервю с цигуларката проф. Дина Шнайдерман / Ани Ефремова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5346 (1 ноем. 2014), с. 12-13.
По повод международния музикален фестивал "Емил Камиларов"
787.1.091.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264570084


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/11 Св 79
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Самуил и днешните млади / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 3.
Българският документален филм "Мъртвите отварят очите на живите" (2014), сценарист и режисьор Станислава Калчева
791.43-92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264934628

БС 2014/11 Св 80
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Създателят на детското кино навърши 90 години! / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 310 (15 ноем. 2014), с. 52.
По повод годишнината от рождението на кинорежисьора Димитър Петров
791.44.071.1(092)
92 Петров, Д.
COBISS.BG-ID 1264853732

БС 2014/11 Св 81
КОВАЧЕВА, Антония Асенова, 1956-
        Националното кино не е каприз : интервю с директора на Националната филмотека Антония Ковачева / Ева-Мария Райкова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 272 (22-23 ноем. 2014), с. 9.
791.44(497.2)(047.53)
026.064(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264956388

БС 2014/11 Св 82
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Урокът на "Урок" : бележки след 55. Международен кинофестивал в Солун / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 12.
По повод участието на българския игрален филм "Урок", режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов
791.43.091.4(495)
COBISS.BG-ID 1265069796

БС 2014/11 Св 83
СВИРИДОВА, Александра Александровна, 1951-
        Гори ли Париж? : "Дипломация" на Фолкер Шльондорф е филм за минутите, които възвисяват всеки от нашите нищожни животи / Александра Свиридова ; прев. от рус. Геновева Димитрова. - Съдържа и: Из разговора на Фолкер Шльондорф с публиката във "Филм Форум"

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 12.
791.43-2(430).072
COBISS.BG-ID 1265004772

БС 2014/11 Св 84
СТОЯНОВА, Кристина
        Филми-изненади : разговор с Кристина Стоянова, член на международното жури на "Златна роза" / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 8.
По повод фестивала на българския игрален филм, Варна, 11-17 окт. 2014
791.43.091.4(497.211)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264645860

БС 2014/11 Св 85
ТОДОРОВ, Владимир
        Да търсиш красивото в грозното : разговор с Владимир Тодоров [аниматор, филмов художник и визуален артист] / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 5.
791.44.071.1(047.53)
778.5.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1265035236

БС 2014/11 Св 86
ХРИСТОВА, Мариана
        Превъплъщенията на фантастичния филм в Ситжес / страницата подготви Мариана Христова. - Съдържа и: С нюх към попкултурата : разговор с Анхел Сала, артистичен директор на фестивала в Ситжес

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 12.
47. Международен филмов фестивал в Ситжес, Испания, 3-12 окт. 2014
791.43.091.4(460)
COBISS.BG-ID 1265138660


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/11 Св 87
ВАСЕВА, Ани, 1982-
        Ани Васева и Леонид Йовчев: абсолютна безрискова реалност : [интервю] / разговора води Анастас Пунев. - "Пиеса за теб" : текст, режисура и костюми: Ани Васева с Леонид Йовчев и Александър Узунов / Моника Вакарелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 4-5.
По повод авторския спектакъл на Ани Васева "Пиеса за теб"
792.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1264996580

БС 2014/11 Св 88
ГАНЧЕВА, Вера Лалева, 1943-
        "Пер Гюнт" и троловете : Ибсеновият [театрален] фестивал в Осло / Вера Ганчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 37 (7 ноем. 2014), с. 9.
792.2.091.4(481-25)
COBISS.BG-ID 1264674276

БС 2014/11 Св 89
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Явор Гърдев: Шанс, който може да ти се случи веднъж в живота / въпросите зададе Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 8.
Интервю с режисьора по повод представянето на спектакъла "Хамлет" на Шекспировия фестивал в Гданск, Полша, 27 септ.-5 окт. 2014
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264720100

БС 2014/11 Св 90
ДЕНЧЕВ, Петър Бориславов, 1986-
        Театърът трябва да улавя енергията на деня : интервю [с режисьора] Петър Денчев / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 255 (4 ноем. 2014), с. 17.
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1264588004

БС 2014/11 Св 91
ДОБЧЕВ, Иван Христов, 1947-
        За живия и мъртвия театър... : разговор с [режисьора] Иван Добчев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 10-11.
Равносметка на изминалите 25 г. преход в България (1989-2014)
792.2.071.1(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265137892

БС 2014/11 Св 92
КАМБУРОВ, Димитър Костадинов, 1962-
        Съживеният "Филоктет" (когото Хайнер Мюлер убива) / Димитър Камбуров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 9.
Постановката "Филоктет" от Хайнер Мюлер в Театрална работилница "Сфумато", режисьор Весела Василева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1265063140

БС 2014/11 Св 93
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Антигона - събитието / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 3.
Спектакълът "Антигона" от Жан Ануи в Театър "София", сценична редакция и постановка Иван Добчев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1265101284

БС 2014/11 Св 94
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Миграциите на свободата / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 2.
Пиесата "Емигранти" от Славомир Мрожек в Театър Българска армия, постановка Диана Добрева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1264923876

БС 2014/11 Св 95
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Неспасяемо / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 4.
Спектакълът "Солунските съзаклятници" от Георги Данаилов в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Стоян Радев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1265034212

БС 2014/11 Св 96
КАРТАЛОВ, Пламен Иванов, 1948-
        Политиците идват и си отиват, културата остава : интервю с [директора на Софийската опера] Пламен Карталов / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 301 (6 ноем. 2014), с. 20.
По повод удостояването на спектакъла "Борис Годунов" с отличието "Кристална лира"
792.5.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1264619492

БС 2014/11 Св 97
        Димитър КОКЛИН - гримьорът художник си отиде на 76

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 299 (4 ноем. 2014), с. 23.
792.024.071.1(092)
92 Коклин, Д.
COBISS.BG-ID 1264573412

БС 2014/11 Св 98
ЛЮЦКАНОВ, Владимир Николаев, 1959-
        Има много важни и усмихнати неща в този живот : интервю с директора на Младежкия театър "Николай Бинев" в София Владимир Люцканов / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 264 (8 ноем. 2014), с. 8-9.
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1264678372

БС 2014/11 Св 99
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Звуци от вечерен тромпет, или за Нощта на театрите и началото на новия театрален сезон / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 38 (26 ноем.-2 дек. 2014), с. 8.
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1265243108

БС 2014/11 Св 100
РУСАНОВА, Мария
        Конкурс на откритията / Мария Русанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 5.
По повод Второто международно издание на Конкурса за съвременна хореография върху българска музика на името на Маргарита Арнаудова, София, ноем. 2014
792.8.092(497.223)
COBISS.BG-ID 1265104100

БС 2014/11 Св 101
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Всеки ли може да бъде критик във виртуалния свят? / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 36 (12-18 ноем. 2014), с. 8.
По повод XXVII конгрес на Международната асоциация на театралните критици (IATC), Китай, 15-20 окт. 2014
792.072:061.3(510)
COBISS.BG-ID 1264937700


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БС 2014/11 Св 102
        ФЕНОМЕНЪТ български спорт

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 227 (28 ноем. 2014), с. 8, 17.
Промените в бълг. спорт след 9 септ. 1944 г. и след 10 ноем. 1989 г.
796(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1265064932


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.66 МАКЕДОНСКИ ЕЗИК

БС 2014/11 Св 103
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Как е създаден македонският език / Росен Тахов. - Съдържа и: Ситните поезии на един дребен поет : [откъс от кн. "Ситни дребни като камилчета", издадена през 1946 и унищожена по-късно] / Трифон Кунев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 307 (12 ноем. 2014), с. 17, 18.
Участието на Венко Марковски в изкуственото обособяване на македонския език
808.66
COBISS.BG-ID 1264747748


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2014/11 Св 104
ЕРДБЕЕР, Роберт Матиас, 1970-
        Поетика на моделите - размисли върху една теория на модела в литературата / Роберт Матиас Ердбеер ; прев. от нем. Иван Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 10-11.
82.0
COBISS.BG-ID 1265025508

        [МЕТАМОРФОЗА и катастрофа] Вж Св 4

БС 2014/11 Св 105
ТИХАНОВ, Галин Василев, 1964-
        Нерешимите въпроси на наследството : разговор с [литературоведа] Галин Тиханов / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 40 (28 ноем. 2014), с. 6-7.
82.0(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265104868


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2014/11 Св 106
ГУРКОВА, Румяна
        Употребата на документи в драматургията / Румяна Гуркова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 8.
820/899-2.09
COBISS.BG-ID 1264998884


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2014/11 Св 107
ТОЙБИН, Колъм, 1955-
        Литература на скръбта / Колъм Тойбин ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от: http://www.theguardian.com/books/2014/oct/02/ colm-toibin-literature-of-grief


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 36 (12-18 ноем. 2014), с. 14-15.
По повод новия роман на автора "Nora Webster", New York : Scribner, 2014
820(417).09
COBISS.BG-ID 1264955108


839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БС 2014/11 Св 108
ГАНЧЕВА, Вера Лалева, 1943-
        Нека и София да усети чудото на скандинавската литература : интервю с Вера Ганчева / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 282 (29 ноем. 2014), с. 10-11.
По повод второто издание на Софийския международен литературен фестивал, посветен на литературата от скандинавския Север
839.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1265101540


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/11 Св 109
ЙОТОВА, Рени Рачева, 1968-
        Патрик Модиано: между забравата и паметта / Рени Йотова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 4-5.
Носител на Нобелова награда за литература за 2014 г.
840.09
COBISS.BG-ID 1264698340

БС 2014/11 Св 110
МОДИАНО, Патрик, 1945-
        "Книгата не принадлежи на онзи, който я е писал" : Патрик Модиано с Нобелова награда за литература / разговор на Натали Кром ; прев. от фр. Катерина Заркова. - Прев. от: http://www.telerama.fr/livre/patrick-modiano- se-livre,117471.php


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 36 (12-18 ноем. 2014), с. 12.
840(047.53)
COBISS.BG-ID 1264952548

БС 2014/11 Св 111
МОДИАНО, Патрик, 1945-
        Хоризонтът : откъс [от роман] / Патрик Модиано ; прев. от фр. Анита Николова. - Прев. от кн. "L'horizon", Paris, Gallimard, 2010


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 36 (12-18 ноем. 2014), с. 13.
840-31
COBISS.BG-ID 1264954340


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/11 Св 112
ТОКАРЧУК, Олга, 1962-
        "Смятам, че един ден писателят трябва да изпробва силите си и в тъй наречения жанров роман" : разговор с Олга Токарчук, гостувала у нас за форума "Полска литературна есен" и българския превод на "Карай плуга си през костите на мъртвите" / въпросите зададе Чавдар Парушев ; прев. от пол. Силвия Борисова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 36 (12-18 ноем. 2014), с. 7.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1264924644


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/11 Св 113
ПАНТИЧ, Михайло, 1957-
        Какво е литературата днес? / Михайло Пантич ; прев. от сръб. Ивана Давитков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 36 (12-18 ноем. 2014), с. 9.
Съвременната сръбска литература
886.1.09
COBISS.BG-ID 1264939236


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/11 Св 114
УГРЕШИЧ, Дубравка, 1949-
        Европа в сепия : [есета] / Дубравка Угрешич ; прев. от хърв. Жела Георгиева. - Съдържа: Фатално привличане ; Божии витамини ; Кралска битка

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 12-13.
886.2-4
COBISS.BG-ID 1264733156


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/11 Св 115
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Постмодернизмът като критика на колективния разум : статия втора / Пламен Антов. - Продължение на статията "Българският постмодернизъм между "б" и "п", публикувана във в. Култура, бр. 29 (12 септ. 2014)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 7, 14.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1264718308

БС 2014/11 Св 116
БИЙЕЛИЧ, Марияна, 1978-
        Апокалипсисът като фантазъм на тоталното жертвено обновяване (окончателен катарзис) в поемата "Септември" на Гео Милев / Марияна Бийелич. - Следва

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561
Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с.10-11.
Год. 23, бр. 36 (12-18 ноем. 2014), с. 16.
Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 6.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1264723428

БС 2014/11 Св 117
ВЕЛКОВА-Гайдарджиева, Антония Веселинова, 1970-
        Пръв професионален прочит на "Под игото": д-р К. Кръстев / Антония Велкова-Гайдарджиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 38 (26 ноем.-2 дек. 2014), с. 6-7.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265241060

БС 2014/11 Св 118
ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Отвъд бариерата : 100 години от рождението на Павел Вежинов / Светлозар Игов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 39 (21 ноем. 2014), с. 8.
886.7(092)
92 Вежинов, П.
COBISS.BG-ID 1265062116

БС 2014/11 Св 119
МИХАЙЛОВА, Аксиния Тодорова, 1963-
        Поезията е движение към съвършенство : интервю с поетесата Аксиния Михайлова / Николай Искров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 266 (14-15 ноем. 2014), с. 9.
По повод френската награда за поезия "Аполинер" за стихосбирката й "Небе за изгубване" (Ciel a perdre), издадена на френски език
886.7-1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264818916

БС 2014/11 Св 120
МИХАЙЛОВА, Аксиния Тодорова, 1963-
        "Тишината започва да крещи" : разговор с Аксиния Михайлова по повод стихосбирката й "Небе за изгубване", публикувана тази година от издателство "Галимар" / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 5.
886.7-1(047.53)
COBISS.BG-ID 1264939492

БС 2014/11 Св 121
СТОИЛОВА, Явора Василева, 1948-
        Яворов продължава родословното дърво чрез духовното си наследство / Явора Стоилова ; интервю на Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 258 (1 ноем. 2014), с. 8-9.
По повод книгата й "Обречени" (2014), посветена на П. К. Яворов
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1264562404


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/11 Св 122
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Превръщане ; Загадка ; Палитра ; Краят на кръга : нови стихове / Иван Гранитски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 265 (15-16 ноем. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264818404

БС 2014/11 Св 123
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Басни / Атанас Звездинов. - Съдържа: Монолог на властта ; Монолог на папагала ; Монолог на двуличника ; Монолог на наколенките ; Монолог на пеперудата ; Монолог на ключа ; Монолог на паравана ; Монолог на вестоносеца ; Монолог на статиста ; Монолог на пружината ; Монолог на хастара ; Монолог на огледалото ; Монолог на слабостта ; Монолог на приликата

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 259 (8-9 ноем. 2014), с. 20.
886.7-191
COBISS.BG-ID 1264676836

БС 2014/11 Св 124
КОВАНДЖИЙСКА, Евелина Огнянова, 1976-
        Есенен листопад ; Три секунди вечност ; Невинна ; Жулиета : нови стихове / Евелина Кованджийска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 277 (29-30 ноем. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265105636

БС 2014/11 Св 125
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Навярно се разделям... ; Спаси деня! ; Дъждовна песен ; Втората природа ; Усмивка ; Странна обич ; Вълчи сън ; Крайна възраст ; Сега и тук : стихотворения / Георги Константинов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 271 (22-23 ноем. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264956132

БС 2014/11 Св 126
        НАЦИОНАЛЕН младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" : [Стара Загора 2014, 31-во издание : наградени стихотворения]. - Съдържа: Куче / Боряна Нейкова. Местопрестъпления / Мартин Лалев. в кошера / Георги Гаврилов. баба все ми повтаряше... / Дамяна Димитрова. Да избягаш от Лола / Богомил Господинов. На пазара / Яница Христова. Рецепта / Теа Маргинова. Лунно / Мила Даскалова. ноември / Христо Мухтанов. Сърцето ми е смачкан лист... / Аделина Иванова. Думата много... / Стамена Дацева. Април (1990-2014) / Александър Христов. За страха / Мануела Русева. Още има сърца за взривяване / Христина Маджарова. Математика / Красимир Нейков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 38 (26 ноем.-2 дек. 2014), с. 14-15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265271012

БС 2014/11 Св 127
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Снимка на Владимир Набоков и неговата съпруга ; Уравнение с Милош и Буковски ; Майсторите ; Дъждовно време : [стихотворения] / Яница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264734180

БС 2014/11 Св 128
САБОУРИН, Владимир Едуардо, 1967-
        Малка история на светлината ; Революции ; Годишнина ; Нощен ремонт : [стихотворения] / Владимир Сабоурин

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265037796

БС 2014/11 Св 129
СЛАВЯНСКИ, Павел Стоименов, 1938-
        Свечерява. Припада здрач и шепот на крила... ; Старата ни къща ; Наследство ; Поверие ; Аз, зографът ; Поетът ; Яворов и тълпата : стихотворения / Павел Славянски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 253 (1-2 ноем. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264544996

БС 2014/11 Св 130
СМИРНОВ, Рафаел Асенов, 1971-
        [Стихотворения] / Рафаел Смирнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264734692

БС 2014/11 Св 131
СТЕФАНОВ, Димитър, 1932-
        Лирични миниатюри : [стихове в проза] / Димитър Стефанов. - Съдържа: Трохи ; На светофара ; От десет до едно ; Шепот ; 32 май ; Зимно щурче

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 265 (15-16 ноем. 2014), с. 20.
886.7-16
COBISS.BG-ID 1264818660

БС 2014/11 Св 132
ТИНЧЕВ, Владислав, 1977-
        рибите са спокойни... ; роклята жадува за диагонали... ; моделът на художника тъжи и... ; тази бензиностанция ми е позната... : [стихотворения] / Владислав Тинчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264733924


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/11 Св 133
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Откъс от романа "Кротките" / Ангел Игов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 37 (19-25 ноем. 2014), с. 16.
886.7-31
COBISS.BG-ID 1265039076

БС 2014/11 Св 134
НАЧЕВ, Неор
        Приказка за четирите кученца : [разказ] / Неор Начев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264733668

БС 2014/11 Св 135
НИКОЛОВ, Любомир Павлов, 1961-
        Най-сънуваният човек ; Love & Ribolove : проза / Любомир Николов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 277 (29-30 ноем. 2014), с. 20.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1265106148

БС 2014/11 Св 136
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Будители : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 258 (1 ноем. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264548580

БС 2014/11 Св 137
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Митко Палаузов и Ален Делон ; Ален и Митко ІІ : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 22, бр. 264 (8 ноем. 2014), с. 12.
Год. 22, бр. 270 (15 ноем. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264678628

БС 2014/11 Св 138
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Преди срещата ми с Кенеди : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 22, бр. 276 (22 ноем. 2014), с. 12.
Год. 22, бр. 282 (29 ноем. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264955364

БС 2014/11 Св 139
ХРИСТОВ, Владислав Минчев, 1976-
        Цитати : [проза] / Владислав Христов. - Съдържа: Джордж и Марта ; Мадагаскар ; Под одеялото ; В края на зимата ; Събота късен следобед ; Влюбените и пияните ; Безоар ; Клопката на Венера

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 35 (5-11 ноем. 2014), с. 1, 16.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1264695268


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БАНОВ, Георги Христов, 1964-
        Писмо на Алберт Айнщайн до българин продадено за $ 4063 Вж Св 57

ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Отвъд бариерата : 100 години от рождението на Павел Вежинов Вж Св 118

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Създателят на детското кино навърши 90 години! Вж Св 80

        Димитър КОКЛИН - гримьорът художник си отиде на 76 Вж Св 97

МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Сто години от рождението на Марко Бехар Вж Св 72

УЩАВАЛИЙСКИ, Николай
        Документ за времето : 90 г. от рождението на [художника] Георги Баев Вж Св 70


93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БС 2014/11 Св 140
КЕЛБЕЧЕВА, Евелина Петрова
        Трябваше да започнем с културата : интервю с преподавателя в Американския университет проф. Евелина Келбечева / Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 45 (8-14 ноем. 2014), с. 55.
По повод инициативата за промяна на обучението по история
93/99(072)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265564388

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 299 (2014) Св 33, Св 97
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 302 (2014) Св 39
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 307 (2014) Св 103
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 310 (2014) Св 80
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 319 (2014) Св 17
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 320 (2014) Св 26
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 321 (2014) Св 57
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 323 (2014) Св 46
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 324 (2014) Св 38
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 47 (2014) Св 55
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 45 (2014) Св 52
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 46 (2014) Св 21
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 253 (2014) Св 129
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 255 (2014) Св 24, Св 90
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 256 (2014) Св 49
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 259 (2014) Св 123
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 263 (2014) Св 7
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 265 (2014) Св 122, Св 131
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 266 (2014) Св 51
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 268, Год. 25, бр. 269, Год. 25, бр. 270 (2014) Св 12
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 271 (2014) Св 25, Св 125
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 272 (2014) Св 19, Св 50
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 273 (2014) Св 10
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 276 (2014) Св 77
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 277 (2014) Св 124, Св 135
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 225 (2014) Св 42
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 226 (2014) Св 44
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 227 (2014) Св 102
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 44 (2014) Св 2, Св 32, Св 36, Св 41
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 45 (2014) Св 140
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 46 (2014) Св 11, Св 14, Св 40, Св 53
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 47 (2014) Св 29, Св 45
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 48 (2014) Св 23, Св 37
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 37 (2014) Св 13, Св 18, Св 61, Св 65, Св 70, Св 72, Св 75, Св 84, Св 88
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 38 (2014) Св 20, Св 63, Св 66, Св 74, Св 79, Св 83, Св 94, Св 120
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 39 (2014) Св 31, Св 62, Св 64, Св 71, Св 73, Св 82, Св 85, Св 92, Св 95, Св 118
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 40 (2014) Св 9, Св 15, Св 67, Св 86, Св 91, Св 93, Св 100, Св 105
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 35, Год. 23, бр. 36, Год. 23, бр. 37 (2014) Св 116
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 35 (2014) Св 89, Св 109, Св 114, Св 115, Св 127, Св 130, Св 132, Св 134, Св 139
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 36 (2014) Св 101, Св 107, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 37 (2014) Св 4, Св 5, Св 6, Св 87, Св 104, Св 106, Св 128, Св 133
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 38 (2014) Св 99, Св 117, Св 126
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5346 (2014) Св 78
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5350 (2014) Св 59
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5352 (2014) Св 16
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5356 (2014) Св 34
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5358 (2014) Св 28
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5360 (2014) Св 69
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5364 (2014) Св 56
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5365 (2014) Св 48
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5372 (2014) Св 76
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 258 (2014) Св 121, Св 136
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 263 (2014) Св 22
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 264, Год. 22, бр. 270 (2014) Св 137
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 264 (2014) Св 98
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 272 (2014) Св 54
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 275 (2014) Св 68
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 276, Год. 22, бр. 282 (2014) Св 138
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 282 (2014) Св 108
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 254 (2014) Св 30
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 266 (2014) Св 119
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 272 (2014) Св 81
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7822 (2014) Св 60
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 295 (2014) Св 3
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 301 (2014) Св 58, Св 96
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 308 (2014) Св 8
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 312 (2014) Св 1
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 313 (2014) Св 43
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 316 (2014) Св 47
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 318 (2014) Св 27
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 319 (2014) Св 35

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Августидис, Ставрос, 1972- (интервюирано лице) Св 16
Аврамов, Румен Любенов, 1953- (интервюирано лице) Св 35
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 26
Андреев, Методи Борисов, 1959- (интервюирано лице) Св 27
Антов, Пламен, 1964- (автор) Св 115
Арафат, Раед, 1964- (интервюирано лице) Св 11
Атанасова, Мариана Христова (автор) Св 15
 
Б

Банов, Георги Христов, 1964- (автор) Св 57
Бийелич, Марияна, 1978- (автор) Св 116
Богданова, Янина, 1957- (автор) Св 73
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 105, Св 120
Борисова, Силвия Радева, 1950- (преводач) Св 112
Босев, Росен Росенов (автор) Св 2
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 91
 
В

Вакарелова, Моника, 1987- (автор на предговор) Св 87
Васева, Ани, 1982- (интервюирано лице) Св 87
Велкова-Гайдарджиева, Антония Веселинова, 1970- (автор) Св 117
Веселинова, Жени (интервюиращо лице) Св 98
Винебаум, Лиса (интервюиращо лице) Св 63
Витков, Светльо, 1971- (интервюирано лице) Св 30
Войнов, Георги (интервюирано лице) Св 61
Войнова, Дана (интервюирано лице) Св 61
Вучева, Христина Ангелова, 1937- (автор) Св 47
 
Г

Гаврилов, Георги, 1991- (автор) Св 126
Гайдаров, Иван (интервюиращо лице) Св 44
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (автор) Св 88
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (интервюирано лице) Св 108
Генов, Евгени Стоянов (интервюирано лице) Св 52
Георгиев, Огнян (автор) Св 2, Св 11, Св 36
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 45
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 108
Георгиева, Жела, 1943- (преводач) Св 114
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 17
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 26
Господинов, Богомил Тодоров, 1994- (автор) Св 126
Гранитски, Иван, 1953- (автор) Св 122
Григоров, Емил Ангелов (автор) Св 31
Григорова, Ваня, 1978- (интервюирано лице) Св 44
Гуркова, Румяна (автор) Св 106
Гутсузян, Мишел (интервюиращо лице) Св 43
Гълъбова, Цветеслава, 1966- (интервюирано лице) Св 58
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 89
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 54
 
Д

Давитков, Ивана (преводач) Св 113
Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 22
Даскалова, Мила, 1993- (автор) Св 126
Дахер, Дахер Фарид (интервюирано лице) Св 10
Дацева, Стамена Пенкова, 1995- (автор) Св 126
Декова, Галина (преводач) Св 64
Денева, Даниела (интервюиращо лице) Св 60
Денчев, Петър Бориславов, 1986- (интервюирано лице) Св 90
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 17
Деянов, Деян Стилиянов (автор) Св 9
Димитров, Пламен Гочев, 1963- (интервюирано лице) Св 33
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 30
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 79
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 84, Св 85
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 83
Димитрова, Дамяна Владиславова, 1998- (автор) Св 126
Динева, Станка, 1957- (интервюиращо лице) Св 50
Добчев, Иван Христов, 1947- (интервюирано лице) Св 91
Дончев, Томислав Пейков, 1973- (интервюирано лице) Св 45
Дочева, Екатерина (автор) Св 75
 
Е

Енджъл, Джефри, 1972- (автор) Св 18
Ердбеер, Роберт Матиас, 1970- (автор) Св 104
Ефремова, Ани (интервюиращо лице) Св 78
 
Ж

Желязков, Георги (автор) Св 37
 
З

Заркова, Катерина Костадинова (преводач) Св 110
Звездинов, Атанас, 1943- (автор) Св 123
 
И

Иванов, Виктор (интервюиращо лице) Св 33
Иванова, Аделина, 1997- (автор) Св 126
Игов, Ангел Михайлов, 1981- (автор) Св 133
Игов, Светлозар Атанасов, 1945- (автор) Св 118
Илиева, Зорница (интервюиращо лице) Св 24
Искров, Николай (интервюиращо лице) Св 119
 
Й

Йенч, Ернст Антон, 1867-1919 (автор) Св 6
Йовчев, Леонид, 1983- (интервюирано лице) Св 87
Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 34
Йорданова, Люба (автор) Св 32, Св 53
Йорданова, Люба (съставител, интервюиращо лице) Св 11
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 56, Св 59
Йосифов, Драгомир, 1966- (интервюиращо лице) Св 74
Йотова, Рени Рачева, 1968- (автор) Св 109
 
К

Казанджиев, Васил Иванов, 1934- (интервюирано лице) Св 74
Камбуров, Димитър Костадинов, 1962- (автор) Св 92
Капони, Ориета (интервюирано лице) Св 19
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 93, Св 94, Св 95
Карминьо, 1984- (интервюирано лице) Св 77
Карталов, Пламен Иванов, 1948- (интервюирано лице) Св 96
Келбечева, Евелина Петрова (интервюирано лице) Св 140
Киритани, Кей (автор) Св 4
Кованджийска, Евелина Огнянова, 1976- (автор) Св 124
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 80
Ковачева, Антония Асенова, 1956- (интервюирано лице) Св 81
Константинов, Георги, 1943- (автор) Св 125
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 28
Костова, Златина, 1986- (автор) Св 62
Кофман, Силви, 1955- (автор) Св 20
Кром, Натали (интервюиращо лице) Св 110
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 76
Кунев, Трифон, 1880-1954 (автор) Св 103
Кънев, Венко Асенов (интервюиращо лице) Св 19
Кърст, Майкъл (интервюирано лице) Св 60
Кючуков, Любомир Недков, 1955- (интервюирано лице) Св 21
 
Л

Лалев, Мартин Здравков, 1992- (автор) Св 126
Луканов, Лукан Димитров, 1955- (интервюирано лице) Св 34
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 28
Люцканов, Владимир Николаев, 1959- (интервюирано лице) Св 98
 
М

Мавромати, Олег Юриевич, 1965- (автор) Св 63
Маджарова, Христина, 1992- (автор) Св 126
Маковей, Моника, 1959- (интервюирано лице) Св 11
Мангот, Герхард, 1966- (интервюирано лице) Св 22
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 82
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор) Св 5
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (преводач) Св 4
Маргинова, Теа, 1990- (автор) Св 126
Маркова, Диана, 1986?- (интервюиращо лице) Св 68
Марчиняк, Збигнев, 1952- (интервюирано лице) Св 11
Милчева, Александрина, 1934- (интервюирано лице) Св 76
Минами, Шунске (автор) Св 4
Минчева, Десислава Юлий, 1956- (интервюирано лице) Св 68
Мирчев, Ивайло Николов, 1954- (интервюирано лице) Св 69
Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963- (интервюирано лице) Св 119, Св 120
Михов, Георги Славчев, 1954- (интервюирано лице) Св 55
Модиано, Патрик, 1945- (автор) Св 111
Модиано, Патрик, 1945- (интервюирано лице) Св 110
Мускурова, Ружа (преводач) Св 107
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (автор) Св 66, Св 71, Св 72
Мухтанов, Христо, 1991- (автор) Св 126
 
Н

Найденов, Валери Георгиев, 1947- (автор) Св 38
Найденов, Чавдар, 1953- (автор) Св 46
Нанчев, Васил (интервюиращо лице) Св 48
Начев, Неор (автор) Св 134
Недекова, Лидия (интервюиращо лице) Св 55
Нейков, Красимир, 1992- (автор) Св 126
Нейкова, Боряна Людмилова, 1993- (автор) Св 126
Николов, Любомир Павлов, 1961- (автор) Св 135
Николов, Петко Георгиев, 1957- (интервюирано лице) Св 43
Николова, Анита (преводач) Св 111
Николова, Дора (интервюиращо лице) Св 121
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 99
Николова, Камелия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 89
 
П

Пантич, Михайло, 1957- (автор) Св 113
Папалезов, Ангел, 1977- (интервюирано лице) Св 49
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 112
Паскалева, Богдана, 1986- (преводач) Св 6
Пеев, Димитър (автор) Св 41
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 3, Св 27
Петкова, Светла (автор) Св 67
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 61
Петрова, Малина Петрова, 1950- (автор) Св 12
Пехливанов, Иван Георгиев, 1926- (автор) Св 42
Понте, Марио, 1952- (интервюирано лице) Св 48
Попов, Здравко Василев, 1951- (интервюирано лице) Св 21
Попов, Иван (преводач) Св 104
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (интервюирано лице) Св 7
Пунев, Анастас Благовестов (интервюиращо лице) Св 87
Пунчев, Владислав (интервюиращо лице) Св 60
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 69
 
Р

Радева, Зорница (преводач) Св 6
Радева, Яница, 1977- (автор) Св 127
Райкова, Ева-Мария (интервюиращо лице) Св 81
Ралчев, Румен Нейчев, 1952- (интервюирано лице) Св 3
Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 21, Св 52
Рашидов, Вежди Летифов, 1951- (интервюирано лице) Св 1
Росса, Боряна, 1972- (интервюирано лице) Св 63
Русанова, Мария (автор) Св 100
Русева, Мануела, 1990- (автор) Св 126
 
С

Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967- (автор) Св 128
Сала, Анхел (интервюирано лице) Св 86
Самоковска, Ирина Бориславова (преводач) Св 5
Самсарова, Маргарита (интервюиращо лице) Св 51
Свиридова, Александра Александровна, 1951- (автор) Св 83
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 77, Св 90
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 10, Св 25
Славянски, Павел Стоименов, 1938- (автор) Св 129
Смирнов, Рафаел Асенов, 1971- (автор) Св 130
Спирдонов, Спирдон Стоянов, 1957- (интервюирано лице) Св 52
Стайков, Калоян (автор) Св 38
Станева, Марина (автор) Св 29
Стефанов, Валери Стоилов, 1958- (интервюирано лице) Св 56
Стефанов, Димитър, 1932- (автор) Св 131
Стефанов, Светослав (интервюиращо лице) Св 16
Стоилова, Зорница (автор) Св 23, Св 32
Стоилова, Зорница (интервюиращо лице) Св 140
Стоилова, Явора Василева, 1948- (интервюирано лице) Св 121
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 8, Св 35
Стоянова, Кристина (интервюирано лице) Св 84
Схоян, Арсен (интервюирано лице) Св 24
 
Т

Такаяма, Ханако (автор) Св 4
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 103
Тенчева, Диана (интервюиращо лице) Св 58
Теодосиев, Теодосий Събев, 1947- (интервюирано лице) Св 54
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 101
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 136, Св 137, Св 138
Тинчев, Владислав, 1977- (автор) Св 132
Тиханов, Галин Василев, 1964- (интервюирано лице) Св 105
Тодоров, Владимир (интервюирано лице) Св 85
Тодоров, Георги Георгиев, 1956- (автор) Св 13
Тодоров, Георги Димитров (автор) Св 39
Тойбин, Колъм, 1955- (автор) Св 107
Токарчук, Олга, 1962- (интервюирано лице) Св 112
 
У

Угрешич, Дубравка, 1949- (автор) Св 114
Ущавалийски, Николай (автор) Св 70
 
Х

Халаф, Мохамед, 1951- (автор) Св 14
Хейс, Брайън, 1969- (интервюирано лице) Св 11
Хигинс, Шарлот, 1972- (автор) Св 64
Хинков, Христо Русков, 1953- (интервюирано лице) Св 59
Христов, Александър Христов, 1990- (автор) Св 126
Христов, Владислав Минчев, 1976- (автор) Св 139
Христов, Иво Ангелов, 1966- (интервюирано лице) Св 8
Христова, Мариана (автор, интервюиращо лице) Св 86
Христова, Яница Ванева, 1990- (автор) Св 126
 
Ц

Цанева, Стефка (автор) Св 65
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 1, Св 96
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 21, Св 52
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 91
Чуков, Боян, 1952- (интервюирано лице) Св 50
Чургус, Владимир, 1952- (интервюирано лице) Св 25
 
Ш

Шльондорф, Фолкер, 1939- (интервюирано лице) Св 83
Шмидингер, Томас, 1974- (интервюирано лице) Св 51
Шнайдерман, Дина, 1931- (интервюирано лице) Св 78
 
Я

Ямаока, Рияко (автор) Св 4
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 40
 
B

Bogdanova, Janina, 1957- вж Богданова, Янина, 1957-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Аз, зографът Св 129
Ален и Митко ІІ Св 137
Ани Васева и Леонид Йовчев: абсолютна безрискова реалност Св 87
Антигона - събитието Св 93
Апокалипсисът като фантазъм на тоталното жертвено обновяване (окончателен катарзис) в поемата "Септември" на Гео Милев Св 116
Армения преживя всякакви кризи, но се справи Св 24
 
Б

Банковите фалити от 20-те и 30-те години - предистория на КТБ Св 35
Басни Св 123
Бедността и безработицата не са водещи при опитите за самоубийства Св 59
Бесът - афектът на политическото Св 5
Боливарската революция ще продължи! Св 19
Будители Св 136
Българите и италианците са шампиони на Европа по собствени имоти Св 48
[Българска народна банка] БНБ forever Св 36
Бюджет 2015: стабилно на дъното Св 37
 
В

В Консерваторията съм персона нон грата Св 76
В наши дни светът е жаден за ценности Св 77
В Сирия най-много страдат малцинствата Св 10
Вандализъм от артистични подбуди Св 65
"Войводите" бяха със заешки сърца Св 12
Всеки ли може да бъде критик във виртуалния свят? Св 101
Всеки ще бъде принуден да се реформира, иначе няма да има пари Св 45
Втората природа Св 125
Възпитанието в българското училище е на ужасяващо ниво Св 54
Вълчи сън Св 125


"Германецът", който триумфира в Румъния Св 29
Годишнина Св 128
Гори ли Париж? Св 83
Гражданство: Българско. Цена: 3000 евро (без транспорта) Св 2
 
Д

Да си невеж в България е повод за гордост Св 56
Да търсиш красивото в грозното Св 85
Двадесет години несъгласие не стигат... Св 62
Документ за времето Св 70
Дъждовна песен Св 125
Дъждовно време Св 127
 
Е

Европа в сепия Св 114
Една по-различна криза на рублата Св 40
Есенен листопад Св 124
 
Ж

Жулиета Св 124
 
З

За живия и мъртвия театър... Св 91
За майката и за хората Св 67
За реалните разделения в обществото няма да чуете от българските политици Св 8
За смисъла, законите и цената на последиците Св 47
Загадка Св 122
Задава се ожесточена битка за поста на Хаменей Св 14
Затваряме си очите пред заплахата "Ислямска държава" Св 3
Защо нищо не е невъзможно Св 11
Звуци от вечерен тромпет, или за Нощта на театрите и началото на новия театрален сезон Св 99
 
И

Изкуство се прави с много пари Св 68
Изчезна добротата, която ще ни спаси като хора и общество Св 58
Има много важни и усмихнати неща в този живот Св 98
Иманярските набези в страната се увеличават Св 49
Индустрията на България - вчера, днес и утре Св 42
 
К

Кабинетът е като семейство - ГЕРБ се ангажира с приходите, реформаторите с разходите Св 26
Как да излезем от дупката в образованието Св 53
Как е създаден македонският език Св 103
Какво е литературата днес? Св 113
Кипър е позната среда за българите, трябва да задълбочим партньорството Св 16
"Книгата не принадлежи на онзи, който я е писал" Св 110
Димитър Коклин - гримьорът художник си отиде на 76 Св 97
Колекция между Румъния и България Св 61
Колко е дълбока ямата на бедността Св 32
Композирането е дълг, но свише... Св 74
Конкурс на откритията Св 100
Конспирация срещу ТТИП няма Св 46
[Корпоративна търговска банка] КТБ - защо не дълг срещу собственост? Св 39
Крайна възраст Св 125
Красивата "уродливост" Св 63
Краят на кръга Св 122
Към психологията на ужасяващото (das Unheimliche) Св 6
 
Л

Лирични миниатюри Св 131
Литература на скръбта Св 107
Лустрацията не е екзотика, а постижима в този парламент Св 27
 
М

Майсторите Св 127
Малка история на светлината Св 128
[Метаморфоза и катастрофа] Св 4
Миграциите на свободата Св 94
Мирният протест е гей парад Св 30
Митко Палаузов и Ален Делон Св 137
моделът на художника тъжи и... Св 132
Музика без звук Св 66
 
Н

На България й расте опашчица. Розова Св 38
Навярно се разделям... Св 125
Най-сънуваният човек Св 135
Наследство Св 129
Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" Св 126
Националното кино не е каприз Св 81
Невинна Св 124
Нека и София да усети чудото на скандинавската литература Св 108
Неолибералната идеологема "25 години свободна България" Св 7
Нерешимите въпроси на наследството Св 105
"Несериозно" през ноември Св 71
Неспасяемо Св 95
Нощен ремонт Св 128
 
О

Освободеният от правила пазар е антидемократичен Св 44
От другата страна на историята Св 20
Отвъд бариерата Св 118
Откъс от романа "Кротките" Св 133
Отношенията между двете ни страни могат да бъдат пример Св 25
 
П

Пазарджик, пó Близкият изток Св 23
Палитра Св 122
Патрик Модиано: между забравата и паметта Св 109
"Пер Гюнт" и троловете Св 88
[Петнадесет] 15% ръст на заплатите или затъваме Св 33
Писмо на Алберт Айнщайн до българин продадено за $ 4063 Св 57
Поверие Св 129
Погрешно решение създаде дефицит от офицерски кадри Св 52
Поезията е движение към съвършенство Св 119
Поетика на моделите - размисли върху една теория на модела в литературата Св 104
Поетът Св 129
Политиката като изкуство на невъзможното Св 9
Политиците идват и си отиват, културата остава Св 96
Постмодернизмът като критика на колективния разум Св 115
Правете нови паметници, не унищожавайте старите! Св 69
Превръщане Св 122
Превъплъщенията на фантастичния филм в Ситжес Св 86
Преди срещата ми с Кенеди Св 138
Преходът никога няма да свърши, както и историята Св 28
Привличането на таланти от Източна Европа бе интересно за Запада само в началото Св 78
Приказка за четирите кученца Св 134
Пръв професионален прочит на "Под игото": д-р К. Кръстев Св 117
Пътят до протокола Св 15
Пътят на омразата води до унищожаване на духа Св 1
 
Р

Разочарованието тласка младежите в обятията на джихадизма Св 51
Революции Св 128
рибите са спокойни... Св 132
роклята жадува за диагонали... Св 132
 
С

С избора на комисията "Юнкер" победи реализмът Св 21
Самуил и днешните млади Св 79
Свечерява. Припада здрач и шепот на крила... Св 129
Свободно падение Св 13
Сега е моментът да кажете "да" на VІІ блок Св 60
Сега и тук Св 125
Скоро не очаквам дълготрайно решение на конфликта в Източна Украйна Св 22
Сливането на разузнаванията е груба грешка Св 50
"Смятам, че един ден писателят трябва да изпробва силите си и в тъй наречения жанров роман" Св 112
Снимка на Владимир Набоков и неговата съпруга Св 127
Спаси деня! Св 125
Старата ни къща Св 129
Стената днес Св 18
[Стихотворения] Св 130
Сто години от рождението на Марко Бехар Св 72
Странна обич Св 125
Съживеният "Филоктет" (когото Хайнер Мюлер убива) Св 92
Създателят на детското кино навърши 90 години! Св 80
 
Т

Тази бензиностанция ми е позната... Св 132
Театърът трябва да улавя енергията на деня Св 90
"Тишината започва да крещи" Св 120
Три секунди вечност Св 124
[Триста] 300 млрд. евро спят в банки. Ще ги събудим, за да станат инвестиции Св 17
Трябваше да започнем с културата Св 140
 
У

У нас вирее всичко, а ядем вносни домати Св 34
Университетът ни е марка в индустрията Св 55
Употребата на документи в драматургията Св 106
Уравнение с Милош и Буковски Св 127
Урокът на "Урок" Св 82
Уроците на Анна Томова-Синтова Св 75
Усмивка Св 125
Училище, работилница, съзаклятие Св 73
 
Ф

Феноменът български спорт Св 102
Феноменът Пикети и неговата книга-събитие Св 31
Филми-изненади Св 84
 
Х

Хоризонтът Св 111
 
Ц

Цитати Св 139
 
Щ

Ще завлекат ли политиците икономиката Св 41
Ще предложим на парламента затвор за участие в картел Св 43
 
Я

Явор Гърдев: Шанс, който може да ти се случи веднъж в живота Св 89
Яворов и тълпата Св 129
Яворов продължава родословното дърво чрез духовното си наследство Св 121
 
F

FRIEZE 2014: Когато охраната спи Св 64
 
L

Love & Ribolove Св 135

УДК


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 81
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 2, Св 3


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 4
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Св 5
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 6


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 7, Св 8
32 ПОЛИТИКА Св 5, Св 9
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 10, Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 22, Св 91
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 2, Св 15
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 26, Св 27, Св 28, Св 29
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 30
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Св 31
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Св 32
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 33
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 34
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 17, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 41, Св 42
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Св 43
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 44, Св 45, Св 46
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 27, Св 49
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 47, Св 48
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 49, Св 50
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 10, Св 50, Св 51, Св 52
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 52
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 53, Св 54
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 55, Св 56


53 ФИЗИКА Св 57
59 ЗООЛОГИЯ Св 57


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Св 58, Св 59
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 60


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 66, Св 67
75 ЖИВОПИС Св 68, Св 69, Св 70
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 71, Св 72
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 85
78 МУЗИКА Св 73, Св 74
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 75, Св 76
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 77
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 78
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 79, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Св 102


808.66 МАКЕДОНСКИ ЕЗИК Св 103
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 4, Св 104, Св 105
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 106
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 107
839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ Св 108
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 109, Св 110, Св 111
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 112
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 113
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Св 114
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 115, Св 116, Св 117, Св 118, Св 119, Св 120, Св 121
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139


92 БИОГРАФИИ Св 57, Св 70, Св 72, Св 80, Св 97, Св 118
93/99 ИСТОРИЯ Св 140

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Ай, Вейвей (1957-) Св 65
Айнщайн, Алберт (1879-1955) Св 57
Ануи, Жан (1910-1987) Св 93
Арчимболдо, Джузепе (1527-1593) Св 63
 
Б

Баев, Георги вж Баев, Георги Димитров (1924-2007)
Баев, Георги Димитров (1924-2007) Св 70
Бехар, Марко вж Бехар, Марко Исаков (1914-1973)
Бехар, Марко Исаков (1914-1973) Св 72
Бланшо, Морис (1907-2003) Св 4
Бойс, Йозеф (1921-1986) Св 65
Борисов, Бойко вж Борисов, Бойко Методиев (1959-)
Борисов, Бойко Методиев (1959-) Св 28
Бубнова, Яра вж Бубнова, Ярослава Игоревна (1961-)
Бубнова, Ярослава Игоревна (1961-) Св 62
 
В

Вазов, Иван Минчов (1850-1921) Св 117
Василева, Весела Св 92
Вежинов, Павел (1914-1983) Св 118
Вълчанов, Петър (1982-) Св 82
 
Г

Газдов, Иван вж Газдов, Иван Едуард (1945-)
Газдов, Иван Едуард (1945-) Св 71
Грозева, Кристина (1976-) Св 82
 
Д

Данаилов, Георги вж Данаилов, Георги Христов (1936-)
Данаилов, Георги Христов (1936-) Св 95
Дерида, Жак (1930-2004) Св 4
Дерменджиев, Спартак (1954-) Св 67
Димитров, Димитър Петров (1924-) Св 80
Добрева, Диана вж Добрева, Диана Стойнова (1971-)
Добрева, Диана Стойнова (1971-) Св 94
Добчев, Иван вж Добчев, Иван Христов (1947-)
Добчев, Иван Христов (1947-) Св 93
 
И

Ибсен, Хенрик (1828-1906) Св 88
 
Й

Йоханис, Клаус (1959-) Св 29
 
К

Калчева, Станислава Св 79
Камиларов, Емил вж Камиларов, Емил Стефанов (1928-2007)
Камиларов, Емил Стефанов (1928-2007) Св 78
Кихачиро, Нишиура (1970-) Св 66
Коклин, Димитър (1938-2014) Св 97
Консулов, Стефан вж Консулов, Стефан Георгиев (1885-1954)
Консулов, Стефан Георгиев (1885-1954) Св 57
Кръстев, Иван (1965-) Св 9
Кръстев, К. вж Кръстев, Кръстьо Котев (1866-1919)
Кръстев, Кръстьо Котев (1866-1919) Св 117
Кунс, Джеф (1955-) Св 65
 
М

Марковски, Венко (1915-1988) Св 103
Милев, Гео (1895-1925) Св 116
Модиано, Патрик (1945-) Св 109
Мрожек, Славомир (1930-2013) Св 94
Мюлер, Хайнер (1929-1995) Св 92
 
Н

Нанси, Жан-Люк (1940-) Св 4
 
П

Петров, Димитър вж Димитров, Димитър Петров (1924-)
Пикети, Тома (1971-) Св 31
 
Р

Радев, Стоян (1971-) Св 95
Росса, Боряна (1972-) Св 63
 
С

Синтова, Анна Томова- вж Томова-Синтова, Анна (1941-)
 
Т

Томова-Синтова, Анна (1941-) Св 75
 
Ш

Шльондорф, Фолкер (1939-) Св 83
 
Я

Яворов, П. К. вж Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 121
 
K

Kobayashi, Yasuo Св 4

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

България Св 3, Св 7, Св 12, Св 23, Св 25, Св 27, Св 28, Св 37, Св 38, Св 42, Св 52, Св 53, Св 102
 
Е

Европа Св 18
Европейски съюз Св 17, Св 21, Св 46
 
И

Източна Украйна Св 22
Иран Св 14
 
К

Кипър Св 16
Китай Св 18, Св 101
 
Л

Лондон Св 64
 
О

Осло Св 88
 
Р

Русия Св 18, Св 40
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 10
Ситжес
- Испания Св 86
Солун Св 82
София Св 73, Св 100
Съединени американски щати Св 18, Св 46
Сърбия Св 25