Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Новини
За нас
Каталози и ресурси
Контакти
Начало  
Новини  
Каталози и ресурси  
Услуги  
Партньори. Дарители. Медии  
Професионална информация  
Научноизследователска дейност  
Конкурси, обяви, обществени поръчки  
 

  Дигитална  
  Библиотека  
   
Търсене  
 
Електронен каталог COBISS/OPAC  
Своден каталог COBIB.BG  
Бази данни по абонамент  
Дигитална библиотека  
Полезни адреси в Интернет  
Национален регистър на издаваните книги в България  
 

image

 

image

image

image

 

 
   
 
Архив на българската книга
Архив на българската книга

Съдържание. Структура. Обем
      Системата на задължителното депозиране след края на Втората световна война непрекъснато се усъвършенства по отношение на обектите, включени в нея. Отделните видове документи, които се събират в Архива на българската книжнина се определят от тези обекти и се променят според измененията в действащия закон за задължителното депозиране. Архивът съхранява всички видове печатни произведения, фотоиздания, звукозаписи, дисертации и хабилитационни трудове, а след 2000 г.(когато бе приет нов закон за задължителното депозиране) и документи на електронен носител. Съхраняват се и издания с тираж под 100 екземпляра, издания с брайлов шрифт, документи, които се публикуват в чужбина по поръчка на български физически или юридически лица и печатни произведения на български език или отнасящи се до България, внесени за широко разпространение в страната. Номерът, под който са подредени библиографските записи в изданията на текущата национална библиография служи за сигнатура и инвентарен номер във фонда на Архива на българската книжнина, а самите издания представляват каталог на този фонд. За да се гарантира пълнотата на тази колекция и да не се похабяват архивните екземпляри те не се предоставят за ползване от читателите. Съхраняват се опаковани или подредени в кутии в хронологичен ред, който съответства на годината и поредния номер в изданията на текущата национална библиография. По този начин се осигурява съвместяване на информационната функция на текущата национална библиография с документационната на Архива на българската книжнина. Фондовете на архивната колекция наброяват около 1 600 000 библиографски единици.
      Библиографска основа за попълване на липсващите екземпляри в Архива на българската книжнина е националната ретроспективна библиография на книгите и периодичните издания.

История
      През 1897 г. Народното събрание на утвърждаващата се българска държава приема Закон за задължителното депозиране на печатни издания в народните библиотеки. С този закон дейността по съхраняването и библиографското регистриране на издателската продукция в страната официално се възлага на Народната библиотека в София. По силата на законовата разпоредба "Всеки съдържател на печатница, литография или друго подобно заведение е длъжен да дава безплатно в полза на народните колекции в София и Пловдив едновременно с обнародването по 2 екземпляра от всяка книга, брошура, вестник, списание, възвание, гравюра, карта и въобще всяко напечатано или възпроизведено по друг начин произведение и предназначено за обръщение в публиката." Един от депозитните екземпляри, постъпили в Народната библиотека в София, се предоставя за ползване на читателите, а вторият е предназначен да изпълнява архивни функции. Възможността за създаването на тази национална колекция се основава на философията, заложена в закона за задължителното депозиране. Отделните видове документи, издадени на територията на страната, които издателите са задължени да предоставят безвъзмездно на библиотеките започват да формират фонд, който е неприкосновен, който трябва да се пази при специални условия, за да се съхрани за бъдните поколения. Въз основа на него се извършва и регистрацията в текущата национална библиография на страната. За голямо съжаление, по време на бомбардировките през Втората световна война, голяма част от вече натрупаните фондове в Архива на българска книжнина са унищожени. Тяхното възстановяване в трудните следвоенни години се оказва продължителен и не лек процес. През 1954 г. Министерски съвет издава специално постановление, което регламентира набавянето на липсващите в Народната библиотека документи, издадени до 1944 г. Източници за тяхното комплектуване са останалите библиотеки в страната, антикварни книжарници, а също така и частни колекции

Съхранение
     Всички документи, издадени до 1944 г. се съхраняват в хранилището в с. Богданлия, а по-късно издадените - в  хранилището в кв. Изгрев. Депозиториумите, извън сградата на Библиотеката са в много лошо състояние и не отговарят на изискванията за съхраняване на архивни фондове. Необходимо е колекциите да се съберат в едно книгохранилище, предназначено и оборудвано за опазване на архивни фондове, да се подредят, да се проверят, за да има яснота, относно обема и състоянието им. След което да се предприемат мерки за реставрация и попълване на липсващи издания.

Достъп
   Достъпът до документи от Архива е регламентиран с чл. 22 (2) и (3) от Правила за обслужване на потребителите

 
 
 
 
 
     
бг / en
Колекции  
Фондове и колекции  
Славяноезични и чуждоезични ръкописи  
Старопечатни, редки и ценни книги  
Български исторически архив  
Колекции на Ориенталски отдел  
Картографски и графични издания  
Официални издания  
Музикални издания и звукозаписи  
Архив на българската книга  
Чуждестранна литература и периодика  
Справочни издания  
Специализирана сбирка по библиотекознание  
Архив на българската книга
  Резултати 1 - 1 от 1
1 
Събития
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „МОНОЛОГ НА ЕДИН САМОТЕН МАХМУРЛИЯ” НА БОРИС КИТАНОВ
Покана за благотворителен Коледен базар

Услуги  
 
За читатели  
За издатели  
За библиотеки  
Специализирани услуги  
Попитай библиотекаря  
Често задавани въпроси  
Архив на библиографските справки  
 
Полезна информация  
 
Депозитни списъци  
Новопостъпили чужди книги  
Статии за хора с увреждания  
Книги за хора с увреждания  
 
Полезни формуляри  
 
Талон за абонамент на списание "БИБЛИОТЕКА" за 2017 г.  
Библиографска справка  
Депозитен формуляр  
Талон за абонамент на списание "БИБЛИОТЕКА" за 2016 г.  
 
Карта на сайта  
 

 

image
Българската книга лети на крилете на България Ер!

София 1504, бул. "Васил Левски" 88
тел.: (+ 359 2) 91 83 101; факс: (+ 359 2) 843 54 95
Национална Библиотека на Република България 2009. Всички права запазени.

Created by Web Publishing House, powered by Face Control