Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Новини
За нас
Каталози и ресурси
Контакти
Начало  
Новини  
Каталози и ресурси  
Услуги  
Партньори. Дарители. Медии  
Професионална информация  
Научноизследователска дейност  
Конкурси, обяви, обществени поръчки  
 

  Дигитална  
  Библиотека  
   
Търсене  
 
Електронен каталог COBISS/OPAC  
Своден каталог COBIB.BG  
Бази данни по абонамент  
Дигитална библиотека  
Полезни адреси в Интернет  
Национален регистър на издаваните книги в България  
 

image

 

image

image

image

 

 
   
 
Фондове и колекции
Фондове и колекции

Фондове и колекции

Обем
Към 1 януари 2016 г. фондът на Националната библиотека наброява общо 7 997 053 регистрационни единици /вкл. Архива на българската книжнина/. От тях 1 782 095 са книги ; 1 534 361 - продължаващи издания /вкл. Архива на българската книжнина/ ; 210 602 - графични документи; 13 136 - картографски документи; 5 555 -  ръкописи; 3 127 654 - архивни документи; 6 914 - електронни документи ; 12 електронни бази данни. Формирането на фондовете и колекциите на библиотеката е свързано с професионален подбор и комплектуване както на документи на български език, така и на чуждестранни документи.


 

История
Историята на формирането на фонда може условно да се раздели на три периода:

Първи период: от създаването на Библиотеката до края на Втората световна война. През 1883 г. в Княжество България се приема „Закона за печата”. Чл. 43 гласи: „Издателите на периодическите и непериодическите списания и каквито и да било печатни книги длъжни са да изпровождат в Народната библиотека в София по два екземпляра даром.”
През 1897 г. се приема „Закон за депозиране на печатни издания в народните библиотеки”. Този закон е свързан с името на Константин Величков, който по това време е министър на народното просвещение. Тогава в основата на комплектуването на чуждестранна литература са даренията, предоставени на новосъздадената национална библиотека от частни лица и благотворителни дружества, университети и други организации. Във фонда се вливат издания на руски, френски, немски, сръбски, румънски, гръцки и други езици. Пръв опит за определяне на параметрите на колекциите от чужди книги на Библиотеката прави К. Иречек в изработената от него "Инструкция за управлението на българската Народна библиотека" /1884/. В този документ се посочва какво трябва да се набавя за книжните фондове: Балканика и Булгарика, всички класически съчинения в областта на художествената литература и на науката, както и всички основни съчинения по всички науки и справочници.

Втори период: от края на Втората световна война до 1989 година.
През 1945 г. се приема нов закон за депозитния екземпляр (Наредба-закон за депозиране на печатните и литографни произведения в народните библиотеки и институти). За Националната библиотека са предназначени 6 депозитни екземпляра от печатните издания на български език. Съществена за този период е и разработката на научно обосновани критерии за комплектуването на чуждестранни книги и продължаващи издания, резултат от продължителна дискусия за отрасловия характер на колекциите като цяло. Надделява становището за универсалния характер на книжния фонд. Стремежът е да се набавят в пълнота най-значимите и стойностни научни и справочни издания на европейските езици. Аналогичен е подходът и към комплектуването на чужди периодични издания. Техният обем нараства лавинообразно и достига над 10 000 заглавия, като превес имат природните и техническите науки. Този факт е следствие от бурното развитите на научно-техническия прогрес и ролята, която се отрежда на Библиотеката в този процес.
През този период започва развитието на международния книгообмен като един от важните начини за набавяне на чуждестранна литература, особено за издания с ограничено разпространение. В края на 80 - те години Националната библиотека има около 1000 книгообменни партньори от цял свят

Трети период: след 1990 година.
От 2001 г. влиза в сила новоприетият Закон за задължителното депозиране на печатни и други издания. Депозитните екземпляри за Националната библиотека остават два.
Преходът към пазарна икономика и съпътстващата го икономическа криза оказват силно влияние върху комплектуването на литература на чужди езици. Средствата, предвидени в бюджета за покупка, намаляват драстично. На основата на внимателен вторичен подбор чуждестранните книги и продължаващи издания се прочистват от ненужната многоекземплярна пропагандна литература на руски и други езици, детската литература и др.
Финансовата стагнация от една страна и стабилизирането на централните научни библиотеки на територията на София от друга, изискват преосмисляне на универсалното развитие на всички колекции. Националната библиотека редуцира комплектуването на селскостопанска, техническа и медицинска научна литература. За читателите е осигурен достъп до електронни бази данни.
Международният книгообмен става основен начин за набавяне на чужди книги и продължаващи издания. Сериозен дял в обогатяването на колекциите имат и даренията както на български, така и на чужди документи. Засилва се делът и на литературата, комплектувана чрез участие в проекти. Ярко се очертава тенденцията за обогатяването на фонда и колекциите с нови носители на информация като електронни документи, електронни бази данни с дистанционен достъп.

Съдържание и структура
Националната библиотека работи последователно, за да притежава в пълнота всички видове документи, издадени в България както на български, така и на чужди езици. Основна роля в това отношение играе депозирането на издания за основния фонд и архива, като се отделя внимание и на антикварното набавяне. На чужди езици се комплектуват приоритетно класически произведения в областта на науката, културата и литературата; произведения, отличени с авторитетни международни и национални награди; материали от научни конгреси и симпозиуми; Булгарика, Балканика и Славика, първи издания на художествени произведенията на класически и съвременни автори.
Приоритетни отрасли за комплектуването на чуждестранни книги и продължаващи издания са: математика, философия, социални науки, право, икономика, политика, социология, международни отношения, история /предимно нова и най-нова/, култура, наука, библиотекознание, библиографознание и научна информация, книгознание, странознание, изкуствознание, езикознание, литературознание и художествена литература. Значително внимание се отделя на интердисциплинарни научни области като социолингвистика, когнитивни науки, антропология, политология и др.
Фондовете и колекциите на Националната библиотека, са разкрити чрез система от традиционни каталози и картотеки, описи, научни публикации и в електронния каталог COBISS/OPAC.


Достъп
Всички видове документи от фонда на библиотеката се ползват от читателите без ограничение само в читалните зали. За читатели извън София и страната ползването се извършва чрез системата за междубиблиотечно заемане.
Библиографският достъп се осъществява чрез следните електронни каталози:Достъпът до голяма част от продължаващите издания /1844-1944/ се осъществява чрез:

 
 
 
 
 
     
бг / en
Колекции  
Фондове и колекции  
Славяноезични и чуждоезични ръкописи  
Старопечатни, редки и ценни книги  
Български исторически архив  
Колекции на Ориенталски отдел  
Картографски и графични издания  
Официални издания  
Музикални издания и звукозаписи  
Архив на българската книга  
Чуждестранна литература и периодика  
Справочни издания  
Специализирана сбирка по библиотекознание  
Фондове и колекции
  Резултати 1 - 1 от 1
1 
Събития
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „МОНОЛОГ НА ЕДИН САМОТЕН МАХМУРЛИЯ” НА БОРИС КИТАНОВ
Покана за благотворителен Коледен базар

Услуги  
 
За читатели  
За издатели  
За библиотеки  
Специализирани услуги  
Попитай библиотекаря  
Често задавани въпроси  
Архив на библиографските справки  
 
Полезна информация  
 
Депозитни списъци  
Новопостъпили чужди книги  
Статии за хора с увреждания  
Книги за хора с увреждания  
 
Полезни формуляри  
 
Талон за абонамент на списание "БИБЛИОТЕКА" за 2017 г.  
Библиографска справка  
Депозитен формуляр  
Талон за абонамент на списание "БИБЛИОТЕКА" за 2016 г.  
 
Карта на сайта  
 

 

image
Българската книга лети на крилете на България Ер!

София 1504, бул. "Васил Левски" 88
тел.: (+ 359 2) 91 83 101; факс: (+ 359 2) 843 54 95
Национална Библиотека на Република България 2009. Всички права запазени.

Created by Web Publishing House, powered by Face Control