Профил на купувача

„Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, строителство и авторски надзор“

2019-07-31T09:10:48+03:0005.07.2019|Профил на купувача|

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатацияна лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върховни постижения „Наследство БГ”

  1. Дата на публикуване: 30.07.2019 17 MB
  2. Дата на публикуване: 30.07.2019 11.2 MB
  3. Дата на публикуване: 30.07.2019 27.8 MB
  4. Дата на публикуване: 30.07.2019 11.4 MB
2019-07-31T10:14:28+03:0003.07.2019|Профил на купувача|

ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2019 г. с 2 Обособени позиции

  1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”;
  2. „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

Покана (PDF файл)

2019-07-30T22:54:00+03:0008.11.2018|Профил на купувача|

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София“.

2019-07-30T18:36:55+03:0008.11.2018|Профил на купувача|

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г.” с 2 Обособени позиции:

 

  1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”;
  2. „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” :

Договор-1

Договор-2

Протокол

2019-07-30T17:19:36+03:0005.02.2018|Профил на купувача|

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувана на 21.12.2017 г. в профила на купувача обява за СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции:

  1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”;
  2. „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

Ви уведомяваме, че поради допусната техническа грешка в текста на приложение образец № 2 от одобрените образци на документи към утвърдената документация, текстът в параграф първи „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” ще се чете „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции:». 

Горното не променя условията по утвърдената документация и публикуваната обява.

2019-07-30T18:29:16+03:0022.12.2017|Профил на купувача|

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с три обособени позиции:

 

1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”;
2.„Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”;
3.„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека“

2019-07-30T19:19:36+03:0001.12.2017|Профил на купувача|

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – първи етап

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Договор

Протокол
Информация
Обява
Техническа спецификация
Документация
Образци на документи
Приложения образци на документи
КСС

2019-07-30T18:56:40+03:0013.09.2017|Профил на купувача|

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Съобщение
Информация
Обява
Техническа спецификация
Документация
Образци на документи
Приложения образци на документи
КСС

2019-07-30T19:00:18+03:0012.09.2017|Профил на купувача|