Начало / Публикации / Профил на купувача

Профил на купувача

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатацияна лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върховни постижения „Наследство БГ”

PEШEHИE 3A OTKPИBAHE HA ПРОЦЕДУРА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ДОКУМЕНТАЦИЯ за публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатацияна лабораторно оборудване за лаборатория [...]

ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2019 г. с 2 Обособени позиции

„Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”;„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”Покана (PDF файл) [...]

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София“.

  инфо_скл_договор Договор Решение ПРОТОКОЛ 3 ПРОТОКОЛ 2 Съобщение ПРОТОКОЛ 1 Информация за преписката Документация Решение Обявление Технически паспорт Обследване 1. 2. 3. 4. 5. Скица Техническа спецификация Методика Проекто-договор [...]

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г.” с 2 Обособени позиции:

  „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” : [...]

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с три обособени позиции:

  1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”; 2.„Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”; 3.„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични [...]

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – първи етап

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” - първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, [...]

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед [...]

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

  „Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека [...]