На 04.07.2016 г. по покана на директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, се проведе среща с разработчици на библиотечен софтуер. Присъстваха инж. д-р Никола Бажлеков от Примасофт ООД, Румен Чернаев и Светлозар Мечков от ПС-ТМ ООД, Надя Карачоджукова от НБКМ – ръководител на център Cobiss и Константин Колев – изпълнителен директор на Kolbis АД. Обсъдени бяха възможностите за интеграция на библиотечни информационни ресурси на национално ниво. Единодушно беше откроена ролята на Националната библиотека по отношение на координиране на дейностите свързани с комуникацията на хоризонтално и вертикално ниво. Срещата премина в дух на позитивизъм и ясно заявено желание за портньорство.