noirКонсорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020).

Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, компонент 4„Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Официалните документи по процедурата са публикувани на адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др. 

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят следните данни:

Кандидат за асоцииран партньор
Пълно наименование  
Правен статут  
ЕИК/БУЛСТАТ  
Седалище и адрес на управление:

/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./

 
Адрес за кореспонденция:

/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./

 
Основна дейност на организацията  
Телефонен номер и код на населеното място  
Номер на факс и код на населеното място  
Електронна поща  
Интернет страница  
Име и длъжност на лицето с право да представлява организацията  

 

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят образец Приложение IIа.

Кандидатите следва да изпратят своите данни и сканирано Приложение IIа на адрес project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Крайният срок за кандидатстване е 5 януари 2016 г.