as_logo2През 2017 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” осигури достъп на своите читатели до нови и изключително разнообразни по съдържание бази данни.

 

Националната библиотека подбра четири от колекциите на издателство Alexander Street, като три от тях са сред най-новите, а именно: Border and Migration Studies Online ; Twentieth Century Religious Thought. Vol. I: Christianity and Twentieth Century Religious Thought. Vol. II: Islam, както и колекцията Social Theory.

bordПървата колекция е: Border and Migration Studies Online. В сътрудничество с Националния архив на Великобритания, чрез първични източници, архивни документи, филми и карти, отнасящи се до значими гранични и миграционни проблеми от XIX до XX в., колекцията се стреми да осветли настоящите събития. Над 100 000 страници текст, 175 часа видео и 1000 изображения разкриват теми като трафик на хора, гранични спорове, нелегална миграция, миграция по море, гранични престъпления и др. с териториален обхват не само САЩ, Мексико, Африка, но и Източна Европа (вкл. България и останалите балкански страни), Турция, Сирия, Афганистан, Ирак, Йордания, Палестина.

Втората колекция е  многотомна с общо име: Twentieth Century Religious Thought е събрала в едно основополагащи трудове и архивни материали на религиозни мислители от цял свят от началото на XIX и XX в.

TCR1Първият том е със заглавие: Vol. I: Christianity and Twentieth Century Religious Thought. Посветен е на Християнството и предлага съчинения не само на влиятелни теолози, но и на по-малко известни учени в тази област. Включени са библейски коментари, екзегетична литература, канонично и църковно право, катехизис, религиозно обучение, конфесионални съчинения, философски текстове, лекции. Създадена с мисълта да служи за научна и изследователска работа, колекцията съчетава оригиналните материали с допълнителни ресурси, като коментари, тълкувания на текстовете. Тези 150 000 страници тектове дават изключителната възможност да се достигне до различните идеи, оформили разбирането за християнството във времето.

TCR2Вторият том е със заглавие: Vol. II: Islam. В него са включени информационни ресурси засягащи темата за исляма както от теологическа така и от научна гледна точка.

 

sth2Четвъртата колекция е Social Theory. Това e интердисциплинарна колекция, която също така намира приложение и в изучаването на политика, икономика, история, философия, психология, антропология, религия и литература.

Представени са основополагащи трудове на едни от най-ярките мислители в областта на социалните науки.

Колекцията включва не само монографии, но и статии от списания, издавани в началото на миналия век. Особено внимание е отделено на индексирането на тези материали по специално създаден тезаурус от ключови термини в социологията, така че да може да се търси в дълбочина. Потребителите бързо могат да разпознаят всички пасажи, например у Дюркем, отнасящи се до „интервенционистката реформа“ (дори терминът да не е използван изрично) или пък да проследят еволюцията на отделна доктрина или философска мисъл в различни съчинения.

За първи път учените могат да търсят сред хиляди дигитализирани документи и едновременно да сравняват как различните теории, наименования и културни групи са се пресичали, различавали и повлиявали една от друга.