Служители на Националната библиотека “Св.св. Кирил и Методий” – гл. ас. д-р Бояна Минчева и доц. д-р Елена Узунова от отдел „Ръкописи и старопечатни книги”, проведоха двудневен курс (19-20 април) в Регионалната библиотека „П. К. Яворов” (РБ) в Бургас по програмата на ББИА за продължаваща квалификация на библиотекари. Темата беше “Специални колекции – старопечатни книги, редки и ценни издания и ръкописи”, а сред присъстващите бяха служители на РБ, експерти от отдел „Държавен архив” към дирекция „Регионален държавен архив” и главният уредник в Регионалния исторически музей в града.

Участниците в курса придобиха нови познания и умения за разпознаване и работа със старопечатни, редки и ценни книги и ръкописи. В хода на образователните лекции бяха идентифицирани редки гръцки богослужебни книги от ХVІІІ в. Накрая се проведе дискусия по въпроси и проблеми, свързани с комплектуването, обработката и популяризацията на тези специфични представители на ръкописно-документалното и книжовно наследство.

Събитието бе осъществено благодарение на финансовата помощ на фондация „Глобални библиотеки – България”, София.