Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е партньор по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижение Наследство БГ“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Чрез него стана възможно модернизиране на оборудването в най-голямата лаборатория по реставрация на книжовно и документално културно наследство в страната.

Получената техника – скенер за дигитализация, ламинатор, вакуум маса с овлажнителен купол, лабораторна камина, книговезка преса, каутер, книговезки стан, допринасят за обновяването на материалната база, както и за развиването на реставрационните практики в областта на опазването на обекти на културното наследство на хартия.

Специалистите, работещи в реставрационната лаборатория, имат възможност с лекота да изпълняват сложни процеси благодарение на новата техника.

Скенерът за дигитализация на книги и документи е с високи технически характеристики на оптичната резолюция и най-съвременен софтуер.

Новият ламинатор улеснява процесите на опазване на периодика, отпечатана върху крехка хартия. 

Вакуум масата с овлажнителен купол допринася за обработката на документи и ценни ръкописи от хартия и пергамент, нуждаещи се от специализирани условия на обработка.

Лабораторната камина осигурява добра вентилация и подпомага дейностите по обработка с разтворители и други опасни вещества.

Получени са и нови уреди, които са основни при детайлните книговезки дейности, извършвани от специалистите в отдела. 

Проведени са обучения на служителите с новата техника и те получиха своите удостоверения.