На 13 октомври 2020 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ гл. ас. д-р Елисавета Балабанова от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) представи своята монография, посветена на словореда на обстоятелствените пояснения  (адюнкти) в съвременния български език.

В монографията е разработено неизследвано досега явление каквото е словоредното разположение на адюнктите. Данните са взети от реалния език, като за целта е използван електронен корпус.

На събитието присъстваха учени от Българската академия на науките, Софиийския университет и УниБИТ, както и гости от писателските среди.

Книгата запълва една празнина в съвременното езикознание, като показва, че – противно на досега разпространеното сред изследователите мнение, в българското изречение са налице закономерности при словоредното разпределение на обстоятелствените пояснения.

Монографията може да  послужи на езиковедите, а също и на преводачите и студентите.

Фотогалерия