ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ISBN

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Приложение 1
(за присъждане на издателски идентификатор /код/ на издатели – юридически лица, институции и физически лица /ЕТ/, които извършват издателска дейност)

Приложение 1А
(за присъждане на издателски идентификатор /код/ на физически лица с БУЛСТАТ, които извършват издателска дейност)

Приложение 1Б
(за присъждане на един ISBN номер за издание на автор в общ код “Издание на автора”)

Приложение 1В
(за присъждане на издателски идентификатор /код/ на автор-издател)

Приложение 2
(за присъждане на ISBN на издание)

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗДАТЕЛИТЕ

 • за петцифрени кодове – 5 лв.;
 • за четирицифрени кодове – 11 лв.;
 • за трицифрени кодове – 26 лв.;
 • за двуцифрени кодове – 44 лв.

Заплащането на таксата ще се извършва по банков път (сметката ще бъде предоставяна от Националната агенция за ISBN) или на място в Националната библиотека след определяне на издателския идентификатор (код) от Националната агенция за ISBN. За повече информация се обръщайте към Агенцията на телефоните за контакти.

 • Международната агенция за ISBN предоставя актуална информация за всички издатели, включени в системата на ISBN чрез своя нов информационен ресурс Global Register of Publishers с онлайн достъп на адрес www.grp.isbn-international.org. Регистърът се попълва с данни от националните агенции за ISBN и предоставя възможност за търсене на информация за издателствата като имена, адреси, издателски кодове и др. с различни нива на достъп. Основното търсене дава информация за името и кода на издателя. Достъп до разширена информация за контакт като адрес, телефон, адрес на електронна поща и др. се предоставя срещу безплатна регистрация.

При несъответвие на данните в Global Register of Publishers българските издатели могат да се обърнат към Националната агенция за ISBN за нанасяне на необходимите корекции. Корекциите, както и данните за новите издатели се изпращат веднъж годишно в Международната агенция за ISBN и се включват автоматично в Global Register of Publishers. Данните на български издатели са публични и в Национален регистър на издаваните книги в България на адрес http://www.booksinprint.bg/
.

Инструкция за регистрация в Националния регистър на издаваните книги в България:

  1. За да получите парола за достъп в Националния регистър на издаваните книги в България, изпратете заявка по електронна поща на адрес bip@abbaty.com, който да съдържа името на издателството ви. В отговор ще получите потребителско име и парола.
  2. На страницата на Националния регистър на издаваните книги в България http://www.booksinprint.bg/ горе вдясно въведете полученото име и парола, за да влезете в системата.
  3. Моля проверете съдържащите се в Регистъра данни за вашето издателство и при необходимост от актуализация се обърнете към Националната агенция за ISBN.

Контакти:

Мирослава Йорданова

Катя Кирилова

Адрес: София 1504, бул. „Васил Левски“ 88

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Tел.: (+ 359 2) 946 11 43, (+ 359 2) 9183 219

E-mail: isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg
Приемно време: Всеки работен ден между 10.00 – 12.00 и 14.00 – 16.00 часа.

 
 
ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
Регистрационна форма за присъждане на ISSN за издание може да свалите от тук.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗДАТЕЛИТЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
 • На основание на Закона за депозиране на печатни и други произведения сте задължени да изпълните изискванията, които се публикуват на Интернет страницата на Министерство на културата (www.mc.government.bg).
 • Международният център за ISSN предоставя информация за научни онлайн ресурси със свободен достъп, включващи научни списания, доклади от конференции, бази данни с научни статии чрез поддържания съвместно с ЮНЕСКО световен мултидисциплинарен портал ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources). ROAD е подразделение на международната база данни ISSN Register и обхваща само ресурсите със свободен достъп (open access), идентифицирани с ISSN, като данните се подават от националните агенции за ISSN на съответните страни. Възможностите за търсене включват основно и разширено търсене, търсене по тема, страна, тип на ресурса, индексираща/реферираща служба и др. Националната агенция за ISSN предоставя информация за българските научни онлайн ресурси със свободен достъп в ROAD. При несъответствие на данните за издание в ROAD, издателите могат да изпратят запитване директно в ROAD или да се обърнат към Националната агенция за ISSN за нанасяне на необходимите корекции.

Контакти:

Радослава Стефанова

Адрес: София 1037, бул. „Васил Левски“ 88

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Tел.: + 359 2 9183 218

E-mail: issn@nationallibrary.bg

Приемно време: Всеки работен ден между 10.00 – 12.00 ч. и 14.00 – 16.00 ч.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

 

Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор в системата на ISMN (Приложение 1)

 

Регистрационна карта за присъждане на ISMN за издание (Приложение 2)

 

Контакти:
Адрес:
София 1504, бул. „Васил Левски“ 88
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Tел.: + 359 2 946 11 43, +359 2 9183 219
E-mail: ismn@nationallibrary.bg

Приемно време:
Всеки работен ден между 10 -12 и 14 -16 часа.

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •