От месец февруари може да ползвате онлайн сводни каталози за книги и периодични издания:

Списък на съкращенията на библиотеките, участнички в сводните каталози на чуждестранните издания (книги и периодични издания) до 2007 година

Национален своден каталог на чуждестранните периодични издания в България (1984 – 2007 год.)

Чуждестранни периодични издания на чужда кирилица (1984 – 2007 год.)

Чуждестранни периодични издания на латиница (1984 – 2007 год.)

Своден каталог на чуждестранни книги в по-големите научни библиотеки в София (1995 – 2007 год.)

Чуждестранни книги на чужда кирилица (1995-2007 год.)

Чуждестранни книги на латиница (1995-2007 год.)

Международен стандартен идентификатор за библиотеки и сродни организации (ISIL)

Обхват

 

ISIL e Международен стандартен идентификатор за библиотеки и
сродни организации, приет като стандарт на ISO (ISO 15511) през 2003 г.
ISIL предоставя средство за уникална идентификация на библиотеки и
сродни организации като архиви, музеи, документационни центрове или
други организации, които работят или взаимодействат с тях като например
доставчици, издатели и държавни институции.

ISIL може да се определи за всяка библиотека или сродна
организация, административна или подчинена единица, действаща
самостоятелно, която е отговорна за дейност или услуга в информационна
среда или извършва международна библиотечна или книготърговска
комуникация. 

Понякога, когато организацията е претърпяла значителна
административна промяна (например сливане с друга организация), особено
ако това е довело до промяна на името, може да се определи нов
идентификатор ISIL.

 

Приложение

 

ISIL осигурява стандартизирана идентификация на библиотеките и
сродните организации с цел да се улесни достъпът до техните
информационни ресурси и услуги. Той може сериозно да подпомогне обмена
на данни, комуникацията и взаимодействието между организациите от един
и същ или паралелни сектори на национално и международно равнище.

По-конкретно ISIL намира приложение в дейности като:

 • междубиблиотечно заемане, доставка на документи и споделяне
  на ресурси,
 • изграждане на национални и международни мрежи, сводни
  каталози и др. списъци,
 • автоматизирана комуникация и обработка на информация в
  различни технологични приложения, напр. радиочестотна идентификация
  (RFID).
 •  

  Структура

 

ISIL за идентифициране на българските библиотеки и сродни
организации включва следните елементи, разделени с тире:

а) префикс код на държава – идентифицира страната, в която се
намира организацията; състои се от две главни букви в съответствие с
кодовете, определени в ISO 3166-1.

Пример BG = България

б) идентификатор на единицата – цифрен елемент, предназначен
за идентификация на библиотеката или сродната организация, съставен от
следните части: 

 • код за населеното място, където е разположена
  организацията  (в съответствие с геокодовете за 28-те области в
  страната по стандарта ISO 3166-2:BG) – 2 цифри;
 • код за организацията – обозначава типа на организацията –
  1 или 2 цифри;           
 • пореден номер на организацията – отговаря на реда на
  регистрацията – 4 цифри.

Пример BG-2240013 

 

Условия за включване

 

ISIL се определя на българските библиотеки и сродни
организации безплатно след попълването и подаването на следния регистрационен формуляр. Моля да ни уведомявате за
всички промени в данните на организациите, настъпили след
регистрацията, като използвате същия формуляр.

Формулярът може да изпратите на посочените по-долу адрес или
е-поща.

 

Контакти:

Адрес: София 1504, бул. „Васил Левски“ 88
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Tел.: + 359 2 9183 218
E-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg

Information about ISIL in English language is available here.

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •