Номер Дата на публикуване Предмет /Наименование Връзка с АОП Cтатус Cрок за подаване на оферти
18 23.12.2019
ОП. №01928-2019-0007 „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР” (Документация)
link Текуща 17.01.2020 г.
до 17.30 ч.
17 23.10.2019
ОП. № 01928-2019-0006 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ”?, включващо: – Овлажняваща камера – Ламинатор – Каутер – Скенер – Преса книговезка довършителна – Стан Книговезки – Преса книговзка ръчна – Дестилатор – Лабораторна камина/лабораторен бокс. (Документация)
link Приключена 12.11.2019 г.
16 22.10.2019

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2020 г. с 2 Обособени позиции: (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”. (Документация)

  Приключена 30.10.2019 г.
15 12.08.2019
ОП. № 01928-2019-0005 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения” “Наследство БГ”(Документация)
link Прекратена 02.09.2019 г.
17.00 ч.
14 09.08.2019
ОП. № 01928-2019-0004 „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР”(Документация)
link Прекратена 29.08.2019
13 05.07.2019 ОП. № 01928-2019-0003. Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Националната библиотека „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – проектиране, строителство и авторски надзор. (Документация) link Прекратена 26-07-2019 17.00ч.
12 05.07.2019 ОП. № 01928-2019-0002. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ” (Документация) link Прекратена 23-07-2019 17.00ч.
11 30.11.2018 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2019 г. с 2 Обособени позиции: (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2)„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”(Документация) Приключена 31.12.2019
10 06.08.2018 ОП. № 01928-2019-0001. Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София“(Документация) Link Приключена 03.09.2018

17.00ч

09 21.12.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г.” с 2 Обособени позиции (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” (Документация) Приключена 03.01.2018, 17.00ч., удължен до 08.01.2018, 17.00ч.
08 01.12.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с три обособени позиции (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”; (3) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека“ (Документация) Прекратена 08.12.2018, 17.00ч.,
удължен до 13.12.2018
07 13.09.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88 (Документация) Приключена 28.09.2017, 17.00ч.,

удължен до 02.10.2017

06 12.09.2017 “Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88 (Документация)
Прекратена 26.09.2017,
17.00ч
05 18.08.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88” (Документация) Приключена 28.08.2017,
10.00ч.
04 21.06.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с 3 обособени позиции (1) „Доставка на компютърно оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ , (2) „Доставка на офис оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ , (3) „Доставка на техника за почистване за работни места за лица с трайни увреждания“ , Обявена по реда на чл. 186 от ЗОП, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП (Документация) Приключена 28.06.2017, удължен до 04.07.2017,
17.00ч
03 08.12.2016 Обявяване на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „АБОНАМЕНТ И ДОСТАВКА НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”, (2) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”, (3) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” (Документация) Приключена 16.12.2016,
17.00ч., удължен до 21.12.2016
02 06.12.2016 Обявяване на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ НА КНИГИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» (Документация) Приключена 14.12.2016, удължен до 19.12.2016,
17.00ч
01 06.12.2016 Обявяване на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД СБКО ЗА 2017 Г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” (Документация) Приключена 14.12.2016,
17.00ч