Профил на купувача 2018-02-05T13:23:54+00:00

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции:

 1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”;
 2. „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” :

Договор-1

Договор-2

Протокол

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувана на 21.12.2017 г. в профила на купувача обява за СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции:

 1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”;
 2. „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

Ви уведомяваме, че поради допусната техническа грешка в текста на приложение образец № 2 от одобрените образци на документи към утвърдената документация, текстът в параграф първи „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” ще се чете „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции:». 

Горното не променя условията по утвърдената документация и публикуваната обява.

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за извършване  на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с три обособени позиции :

   1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”;
   2.„Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”;
   3.„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека“

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Договор

Протокол
Информация
Обява
Техническа спецификация
Документация
Образци на документи
Приложения образци на документи
КСС

 

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Съобщение
Информация
Обява
Техническа спецификация
Документация
Образци на документи
Приложения образци на документи
КСС

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88”

Договор

ПРОТОКОЛ

Обява
Информация
Документация

Образци
1.Образец 1
2.Образец 2
3.Образец 3
4.Образец 4
5.Образец 5
6.Образец 6
7.Образец 7
8.Образец 8
9.Образец 9
10.Образец 10
11.Образец 11
12.Образец 12
13.Образец 13
14.Образец 14
15.Образец 15
16.Образец 16

 

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с 3 обособени позиции:
1. „Доставка на компютърно оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ – ДОГОВОР
2. „Доставка на офис оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ – ДОГОВОР
3. „Доставка на техника за почистване за работни места за лица с трайни увреждания“ – ДОГОВОР
Обявена по реда на чл. 186 от ЗОП, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

 
ПРОТОКОЛ

Информация за удължаване на срока

Обява
Информация
Документация

 1. Образец 1
 2. Образец 2
 3. Образец 3
 4. Образец 4
 5. Образец 5
 6. Образец 6
 7. Образец 7
 8. Образец 8
 9. Образец 9
 10. Образец 10
 11. Образец 11
 12. Образец 12
 13. Приложение 13.1
 14. Приложение 13.2
 15. Приложение 13.3

 

Обявяване на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Абонамент и доставка на периодични издания за Национална библиотека с 3 обособени позиции:

 1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”
 2. „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”
 3. „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

 

 

Обявяване на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Закупуване чрез доставка на машина за обезпаразитяване на книги за нуждите на Национална библиотека «Св.св. Кирил и Методий»

 

Обявяване на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна със средства от фонд СБКО за 2017 г. за служителите на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

 

Търгове и процедури

Номер в РОП Описание Тип Вид на процедурата Обект на ОП Статус Договор Публикувана на Краен срок за подаване на оферти/заявления
005 9051178 „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на сградата нг Национални библиотека „Св. св. Кирил и Методий”- гр. София. бул. „Васил Левски“ № 88, заедно с находящитс се в нея помещения, както и опазване на всички движими културни ценности в нея, и осигуряване на контролно- пропускателния режим” Публична покана   Услуги Приключена № ПД-13-3/31.03.2016 11.03.2016 21.03.2016
004 9049739 Абонамент и доставка на периодични издания за
Национална библиотека с 3 обособени позиции:
1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните
на Националната библиотека“;
2. „Абонамент и доставка на български периодични издания за
международен книгообмен“;
3. „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на
Националната библиотека.
 
Публична покана   Услуги Приключена № ПД-13-1/04.02.2016

 

№ПД -13-2/04.02.2016

 

20.01.2016 29.01.2016 г.
003 9043151 „Осъществяване на денонощна, невъоръжена, физическа охрана на помещения, ползвани от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, предназначени за хранилище на книги, находящи се в с. Герман, местност „Кавгалията”, Столична община Публична покана   Услуги Приключена № ПД-13-2/09.07.2015 г.

Договорът е прекратен предсрочно

24.06.2015 03.07.2015 г.
002 9039581 „Доставка чрез закупуване на лизинг на нов лекотоварен минибус за нуждите на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” Публична покана   Доставка Приключена № ПД-13-1/12.05.2015 г. 10.03.2015 г. 19.03.2015 г.
001 9036694 „Почистване на помещения в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, находяща се на бул. „Васил Левски” № 88, гр. София” Публична покана   Услуги Приключена № 60/ 16.12.2014 г. 26.11.2014 г. 05.12.2014 г.
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •