Включените ресурси са на свободен достъп и са обособени в няколко раздела  – български ресурси; ресурси на европейските институции, ресурси на европейските и най-развитите страни; ресурси на международни организации. Представени са сайтовете на държавни и други институции, информационни портали, системи  и бази данни, а в частта за българските ресурси – и електронни периодични издания с правна тематика на свободен достъп. Част от ресурсите са анотирани, за да бъде представено съдържанието и информационните им възможности.

 

Български ресурси

1. Официални сайтове на органите на държавната власт

Президент

http://president.bg/


Законодателна власт

Народно събрание

http://www.parliament.bg/

Изпълнителна власт

Министерски съвет на Република България

http://www.government.bg/

Съдебна власт

Съдилища в България

http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm 

Съдържа сведения за районните, окръжни, военни, административни и апелативни съдилища


Върховен административен съд

http://www.admincourtsofia.bg

Върховен касационен съд

http://www.vks.bg/

Специализиран наказателен съд

http://spcc.bg/

Предоставя информация за справки по текущи, приключили дела и дела с обществена значимост.


Прокуратура на Република България

http://www.prb.bg/

Национална следствена служба

http://www.nsls.justice.bg/

Конституционен съд

http://www.constcourt.bg/

Сайтът предлага и база данни за търсене по ключови думи и фрази в текст, заглавие и анотация.


   Други съдебни органи

Висш съдебен съвет

http://www.vss.justice.bg/

Висш Адвокатски съвет

http://www.vas.bg/

Камара на следователите

http://www.nsls.justice.bg/chamber/chamber.htm

Камара на частните съдебни изпълнители

http://www.bcpea.org/viewpage.php?page_id=13

Национално бюро за правна помощ

http://www.nbpp.government.bg/

Съдържа и Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища

 

2.Информационни системи на органите на държавната власт

Законопроекти

http://www.parliament.bg/bg/bills

База данни за търсене по заглавие на законопроектите, вносител, парламентарна сесия и др.


Закони

 

http://www.parliament.bg/bg/laws

База данни за търсене по дата и дума в заглавието на закона


Система за правна информация на Министерския съвет –PRIS

http://pris.government.bg/prin/

Включва нормативните актове, приети от МС от 1990 г. досега. Възможности за просто и сложно търсене по тип на документа, години на публикуване, брой в ДВ, термини, правно основание, статус, вносител и др, както и преглед на електронния архив.


СОЛВИТ http://www.solvit.government.bg/

Информационна система, предлагаща сведения за достъпа до вътрешния пазар и правата на гражданите в Европейския съюс /признаване на професионални квалифищации, достъп до образование, права в областта на заетостта, социалното осигуряване и др./

 

3. Електронни периодични издания на свободен достъп

 

сп. Адвокатски преглед

http://www.vas.bg/Pages/Magazine/default.aspx

Пълни текстове на статиите от 2003 г. до 2012 г.

Български законник. Специализирани издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика 

www.zakonnik.net 

 Включва сп. Български законник и специализираните вестници „Седмичен законник” и „Главен счетоводител”. На свободен достъп, с изключение на последните две години.


Обектив : Месечно списание на Българския Хелзински комитет

http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/spisanie-obektiv/

 

 

Труд и право

www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=6

Достъп до част от статиите в изданията: Труд и право; Търговско и облигационно право; Информационен бюлетин по труда; Счетоводство, данъци, право; Собственост и право

 

4. Средства за търсете /правни портали, търсачки и др./

http://www.freeality.com//legalt.htm

Търсачка за правна информация

Ex-lege.info – http://www.ex-lege.info/

Достъп до българската съдебна практика и връзките между нея и основните нормативни актове за целите на обучението и юридическата практика. 

Лекс  – http://www.lex.bg

Портал за български правни ресурси


Lakorda

http://www.lakorda.com/bg/products/modulebp.html

Информационна система за правен и бизнес софтуер. Правните бази данни обхващат актовете от правото на Европейския съюз, българско законодателство, съдебна практика на българските съдилища и световно признати юрисдикции, правни и административни процедури, вкл. и действащи на територията на ЕС, но които се прилагат и за България и мн. др. 

 

5. Бази данни по абонамент

Сиела

http://www.ciela.net/

Правен портал за българско право. Съдържа :

• Норми : Кодекси, закони, постановления, наредби. Възможности за търсене по действащи и отменени актове, актове по органи на властта, актове по юридическа структура

• Практика на Конституционния съд, Върховен Касационен съд, Върховен Административен съд, Върховен съд ( до 1996), административни, апелативни и други съдилища

• Ciela Law – Българско законодателства на английски език

• Ciela Ru – Българско законодателство на руски език

• Инфо регистър – Търговски регистър, Булстад

• Неофициален раздел на Държавен вестник.

 

Европейски институции

1. Сайтове на европейски институции

·        Европейски съюз

http://europa.eu/index_bg.htm

Обща информация за ЕС и институциите и органите към Съюза, вкл. правните 

·        Европейска комисия

http://ec.europa.eu/index_bg.htm

·        Европейски парламент

http://www.europarl.europa.eu/news/bg

·        Съвет на Европа

http://hub.coe.int/

·        Съд на Европейските общности в Люксембург /CURIA/

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7019/

Тълкуване правото на ЕС; уреждане на правни спорове между правителствата на страните-членки и др.

·      Европейски съд по правата на човека в Страсбург /ECHR- European Court of Human Rights/

http://www.echr.coe.int/echr/

Решения по индивидуални и международни жалби, свързани с нарушения на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи

·     Европейски Арбитражен съд /CEE European Court of Arbitration/   

             http://cour-europe-arbitrage.org/

·        Представителство на Европейската комисия в България

 http://ec.europe.eu/bulgaria/index_bg.htm 

Информация за участието на България в проекти на ЕС и линкове за допълнителна информация

·     Европейски документационни центрове – представителство в България

http://ec.europa.eu/bulgaria/sources/citizens_services/ed_network/european-documentation-centres_bg.htm

Информация за дейността на центровете в България

2. Информационни портали и системи

·        Портал Европа

http://www.europe.bg/htmls/home.php

·        Достъп до правото на Европейския съюз

http://eur-lex.europa.eu/index.htm

·     Служба за публикации на Европейския съюз

http://publications.europa.eu/

Службата издава „Официален вестник на Европейския съюз” на 22 езика и предлага достъп до законодателството на ЕС (EUR-Lex), публикациите на ЕС (EU Bookshop), обществените поръчки на ЕС (TED) и научноизследователската и развойна дейност на ЕС (CORDIS). 

·     Европейски портал за електронно правосъдие

https://e-justice.europa.eu/

Информация за правосъдните системи и подобряване на достъпа до правосъдие в ЕС на 22 езика

 

·      Междупарламентарна обмяна на информация за ЕС – IPEX

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

·        Европейска съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси

http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_bul_bg.htm

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

Информационна система на Европейския парламент и националните парламенти на страните-членки. Съдържа парламентарни документи, отнасящи се до националните обсъждания на решения, взети на равнище ЕС. Многоезичната база данни предлага търсене по код, хронология, национален парламент и др.

 

·        Европейско патентно ведомство

http://www.epo.org/index.html

Търсене в европейския патентен регистър, в база данни за патенти от цял свят и др.


  • j Free databases alphabetical

http://www.library.law.uu.nl/edc-eu/databases_alphabetical.htm

Бази данни със статистическа, правна, демографска и друга информация от Европейския съюз


·        Oeil – Законодателна обсерватория на Европейския парламент

http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=en

База данни за мониторинг върху процеса на вземане на решения в ЕС.


·        Европейски омбудсман

http://www.ombudsman.europa.eu/home/bg/default.htm

Включва и база данни „Случаи” /процедури за проверка, резюмета по приключване на случаи, решения и др.


Законодателство на отделни страни

Конституции  

Constitution Finder

 http://confinder.richmond.edu/

Портал за конституциите на страните в света  – на английски и съответния национален или друг език.

Национално законодателство

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index.htm

Общ портал за националното законодателство на страните-членки на ЕС

Великобритания

http://www.legislation.gov.uk/ukpga

Включва цялото законодателство на Обединеното Кралство. Възможност за преглеждане и търсене – по години, ключови думи и тип  на материалите


Германия

http://www.rechtliches.de/

Online-Law.de
http://www.online-law.de

http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt

DIP (Документационно-информационна система за парламентарна дейност) обхваща пълната парламентарна и законодателна документация на Германия: стенографски дневници, проектозакони, доклади на парламентарните групи, актове на правителството и др.


Италия

http://www.diritto.it/

Правен портал за италианското законодателство

Канада

Канадски институт за правна информация

http://www.canlii.org/en/index.html

Информационна система за цялото канадско федерално и щатско законодателство

Русия

Официальный интернет портал правовой информации. Государственная система правовой информации

http://pravo.fso.gov.ru/

Все о праве : компас в мире юриспруденции
http://www.allpravo.ru/

Правен портал на Руската федерация

САЩ

http://www.findlaw.com/casecode/

Съдържа Конституцията на САЩ, федерални закони / кодекси, устави, инструкции/, щатско законодателство /дела, кодекси, устави, инструкции/ и др.

http://thomas.loc.gov/home/thomas.php

Система на Конгресната библиотека в памет на Томас Джеферсън. Предлага информация за законодателната дейност на Камарата на представителите и Сената на Конгреса на Съединените щати, връзка с официалните сайтове на законодателните органи на всички американски щати и територии.


Франция

Easy droit : le portail du droit 

http://www.easydroit.fr/

Портал за френско законодателство 

 

Ejustice – le guide de la justice et du droit en France
http://justice.fleepit.com/

Търсачка за законодателство на Франция и Европейската общност.

 

Средства за търсете /правни портали, търсачки и др./

Access ToLaw

http://www.accesstolaw.com/

Правни ресурси, вкл. и статии в списания, подбрани и анотирани от библиотечни  специалисти  

 

Council of Europe Legal Affairs

http://www.coe.int/legal/

Criminocorpus : le portail sur l’histoire des crimes et des peines

http://www.criminocorpus.cnrs.fr/

Портал за ресурси, вкл. пълнотекстови, в областта на наказателното право

 

Electronic Information System for International Law (EISIL)

http://www.eisil.org/

База данни за документи по проблеми на международното право

 

Eur-Lex

http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Достъп до пълните текстове на публикациите в Официалния вестник на ЕС, с възможност за търсене по област, номер на документа, данни за публикуване, както и общо търсене по ключови думи, рубрики и термини


Findlaw-LawCrawler   

http://lawcrawler.findlaw.com/

Специализирана търсачка за правна информация, с възможност за търсене по раздели на правото и по географска област.


Infolaw

http://www.infolaw.co.uk/ifl/about.htm

Достъп до уеб-базирани правни ресурси


International Humanitarian Law (IHL)

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/

Портал на Международния комитет на червения кръст за международно хуманитарно право


International Law

http://www.un.org/en/law/index.shtml

Портал на ООН за международно право


JuriGlobe – World Legal Systems

http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-monde.php

Многоезична база данни с информация за правните системи на отделните страни, както и за различни международни търговски конвенции.


Jurisguide : Guide pour la recherche d’information en sciences juridiques

http://jurisguide.univ-paris1.fr/

Пътеводител за правни ресурси, преобладаващо електронни. Възможности за търсене по тип на документите, раздели и източници на правото.


LawCrawler – Legal Web & Databases Search

http://lawcrawler.findlaw.com/

 

Laws Online

http://www.lawsonline.com/

 

Legal Information Institute

http://www.law.cornell.edu/world

Колекция от конституции, законодателни и други материали на страните от цял свят, както и документи от областта на международното право. Богати възможности за търсене по страни, вид документи и др.


Virtual Law Library

http://www.vifa-recht.de/en/

Търсачка за немско и международно законодателство, ресурси в интернет, библиотечни каталози, правна литература, вкл. пълнотекстови материали, библиографско търсене в статии от правни списания и др. Т.н. паралелно търсене позволява търсене в 32 бази данни с възможност за премахване на дублиращите се материали. 


What Convention.org. International Legal Search Engine

http://www.whatconvention.org/en/index.html

Включва 854 конвенции за опазване на околната среда, защита на човешките права, хуманитарно и морско право. Интерфейс на английски, френски и испански език. Възможност за търсене по област, тематика, страна и хронология.


The World Law Guide 

http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php

Законодателство на над 40 страни в света; международни организации, юридические фирми и др.

 

Международни организации

• Amnesty International  

 http://amnesty.org

• CIJ Cour internationale de Justice  

  http://www.icj-cij.org/

Съдебен орган на Организацията на обединените нации със седалище в Хага

• International Criminal Court 

http://www.icc-cpi.int/

Международен наказателен съд

• Front Line Defenders 

http://www.frontlinedefenders.org/

  Международна правозащитна организация

• Human Rights Watch 

http://www.hrw.org/

   Организация за защита правата на човека

• IALL- International Association of Law Libraries

http://www.iall.org./

Международна асоциация на правните библиотеки

• The International Federation for Human Rights (FIDH)      

  http://www.fidh.org/-english

  Международна федерация за защита на човешките права

• ILA – International Law Association 

 http://www.ila-hq.org/

  Международна правна асоциация