Националната агенция за ISBN е официално представителство на международната система за стандартна номерация на книги ISBN (International Standard Book Number) за България. Дейността на Националната агенция за ISBN се осъществява на основата на   договорни отношения с Международната агенция за ISBN и съобразно Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN, стандарта БДС ISO 2108:2009. Информация и документация – Международна стандартна номерация на книги и приетите международни принципи.

Националната агенция за ISBN:

 • Регистрира български издатели на книги и други монографични издания в системата ISBN;
 • Присъжда ISBN за книги под печат (също и за книги на CD, DVD, e-books и  др.) на издатели, включени в системата ISBN;
 • Изпраща актуализирани данни за адресите на българските издатели в Международната агенция за ISBN в Лондон;
 • Поддържа Национален регистър на издаваните книги в България – публичен регистър с данни за заявените книги под печат, както и за адресите на издателствата в системата ISBN.

Какво е ISBN?
Структура на ISBN
Предназначение и предимства на ISBN
Издания, на които се присъжда ISBN
Издания, на които не се присъжда ISBN
Правила за определянето на ISBN
Къде се поставя ISBN в изданието?
Условия за включване в системата ISBN
Формуляри за изтегляне
Задължения на регистрираните издатели
Национален регистър на издаваните книги в България
Международен издателски регистър – Global Register of Publishers
Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Често задавани въпроси
Контакти

 

Какво е ISBN?

ISBN (International Standard Book Number) е уникална международна идентификационна система за номериране, която идентифицира всяка продуктова форма или издание на монографична публикация (независимо дали е в печатна или електронна форма), издадена или продуцирана от отделен издател.

 

Структура на ISBN

ISBN представлява поредица от цифри, като съдържа 13 елемента, структурирани в пет групи:

 • префикс – 978 – EAN.UCC префикс за ISBN,
 • регистрационна група – идентифицира определена страна, географски регион или езикова област; определя се от Международната агенция за ISBN; на България са присъдени регистрационни групи 978-954 и 978-619,
 • регистрант – идентифицира конкретен издател; с различна дължина е в зависимост от обема на продукцията на издателя; присъжда се от Националната агенция за ISBN в съответствие с областите (диапазоните), определени от Международната агенция за ISBN; за България издателите могат да получат 2, 3, 4 и 5-цифров индивидуален код. Определен е и общ (споделен) код 978-954-799 и 978-619-188,
 • издание – идентифицира конкретен формат или издание на дадена монографична публикация. (пример: 978-619-XXXX-25),
 • контролна цифра – предназначена е да валидира номера (пример: 978-619-XXXX-25-0).

 

Предназначение и предимства на ISBN

ISBN служи за недвусмислената идентификация на всяка отделна продуктова форма (издание или формат) на дадена монографична публикация. Той е съдържателен код, който идентифицира издателя, както и конкретно заглавие, издание и формат. ISBN осигурява:

 • бърза и точна идентификация на монографичните издания;
 • улесняване на редица дейности, осъществявани от издатели, книготърговци, библиотеки, интернет търговци и други участници във веригата за доставки като поръчката, продажбата, абонамента, разпространението, контрола на наличностите и др. на монографичните издания;
 • подпомагане на търсенето, обмена и автоматизираната обработка на информацията за монографичните издания в световен мащаб;
 • способстване за регистрирането на монографичните издания в различни каталози и бази данни;
 • прецизиране на цитирането на научна литература;
 • генериране на баркод, въз основа на цифрите от номера.

 

Издания, на които се присъжда ISBN

В обхвата на стандарта за ISBN се включват публикации, които са монографични (т.е. еднократни публикации, не периодични или други продължаващи издания), имат текстово съдържание (или са предимно текстово-базирани) и са публично достъпни.

Това включва:

 • книги и брошури;
 • аудио книги на различни носители като касета, CD и др.;
 • електронни издания на книги (CD, DVD, e-books,);
 • дигитализирани копия на печатни издания;
 • картографски издания;
 • графични издания;
 • книги на Брайл;
 • издания със смесено съдържание, където основната част е текст;
 • преиздания и поредни издания;
 • филми и софтуер, предназначени за образователни или учебни цели.

 

Издания, на които не се присъжда ISBN

ISBN не се присъжда на:

 • продължаващи издания;
 • ноти;
 • дисертации и автореферати на дисертации;
 • стандарти и патенти;
 • картички;
 • марки;
 • електронни съобщения и друга електронна кореспонденция;
 • уебсайт, домейн;
 • музикални звукозаписи;
 • софтуер, който не е предназначен за образователни или учебни цели;
 • лични документи;
 • игри;
 • рекламни (ефимерни) материали;
 • издания без заглавна страница и текст.

 

Правила за определянето на ISBN

Различен ISBN получава всяко отделно монографично издание, както и всяка отделна продуктова форма (отделно издание) на дадено монографично издание – различен формàт, различен информационен носител или различно съдържание.

Определянето на отделен или нов ISBN се налага в случаите на настъпване на промяна на съдържанието или формàта на едно монографично издание като:

 • различна подвързия на печатните издания и промяна на подвързията (напр. мека или твърда корица, луксозно издание);
 • промяна на съдържанието на изданието (напр. 2-ро, 3-то или друго поредно, както и променено или допълнено издание);
 • различен носител на информация и неговата промяна (печатен, CD-ROM, онлайн, микроформа, аудиокнига);
 • различни формати на електронна книга и промяна на формата (pdf, ePub и др.);
 • различни заглавия и преиздаване под ново заглавие;
 • издания с различни издатели и промяна на издателя;
 • издания на различни езици и промяна на езика на изданието;
 • отделно издание и комплект (том и комплект томове) носят различен ISBN;
 • издания, които излизат самостоятелно и когато излизат като част от серия носят различен ISBN.

Присъденият ISBN е валиден и не се налага определянето на отделен номер в следните случаи:

 • издаване на допълнителен тираж на дадено издание без промяна на неговия формат или съдържание;
 • промяна в цената;
 • промяна в цветовото или графичното оформление на корицата;
 • поръчкови издания (Print-on-Demand съкратено POD), когато съдържанието се персонифицира или се променя за нуждите на отделния ползвател.

Присъдените ISBN номера не се заменят или отменят, затова е добре заявките за номер да се изпращат, когато има яснота, че дадено заглавие ще бъде издадено.

 

Къде се поставя ISBN в изданието?

 • За печатни издания – ISBN се отпечатва на гърба на заглавната страница след знака за Copyright, в издателското каре, както и над баркода на 4 корица;
 • За издания на CD, DVD – ISBN се публикува на началната страница или на страницата, на която е отбелязан Copyright, на етикета на информационния носител или на кутията;
 • За онлайн издания – ISBN се публикува на видно място на началната страница, на заглавния екран на публикацията или на страницата, на която е отбелязан Copyright.

ISBN трябва да се отпечата в изданието, независимо от това дали то притежава баркод.

 

Условия за включване в системата ISBN

В системата ISBN може да се включи всяко физичеко или юридическо лице, отговарящо на условията в Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN (т. V).

Получаването на ISBN за регистрирани в системата издатели е безплатно. За издателския идентификатор (код), определен при първоначалната регистрация се заплаща такса, съгласно Постановление № 268 на Министерски съвет от 2 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 78 от 9 октомври 2015 г.). След изчерпване на кода Националната агенция за ISBN след консултация с издателя съобразно обема на планираната издателска продукция присъжда нов код, за който също се заплаща.

Размерът на таксата е съобразен с големината на присъдения код, както следва:

– за петцифрени кодове (0-9 номера) – 5 лв.;

– за четирицифрени кодове (00-99 номера) – 11 лв.;

– за трицифрени кодове (000-999 номера) – 26 лв.;

– за двуцифрени кодове (0000-9999 номера) – 44 лв.

Заплащането на таксата се извършва след определянето на издателския идентификатор (код) от Националната агенция за ISBN и става по банков път (сметката се предоставя  от Националната агенция за ISBN) или на място в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

Формуляри за изтегляне

Присъждането на издателски идентификатор (код) в системата ISBN се осъществява чрез попълване и подаване на:

 • Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор (код) ISBN (Прил. 1, 1А, 1В) в 1 екземпляр, подписано саморъчно от издателя (попълва се приложението, което съответства на отговорността на собственост на физическото или юридическото лице)
  •    – Приложение 1 – юридически лица, институции  и физически лица (ЕТ), които извършват издателска дейност
  •    – Приложение 1А – за присъждане на издателски идентификатор (код) на физически лица с БУЛСТАТ, които извършват издателска дейност
  •    – Приложение 1В – за присъждане на  издателски идентификатор (код) на автор-издател.
 • Копие от документ, който идентифицира името на издателя – за юридически лица и физически лица (ЕТ) копие от Търговския регистър или от актуално състояние от съда, както и копие от документ за запазена марка, ако има такава, за самоосигуряващи се лица с Булстат – копие от удостоверение за Булстат;
 • Копие от платежно нареждане за платена държавна такса за получаване на издателски идентификатор (код) в системата на ISBN (таксата е за включване в системата и присъждане на следващ код, отделните номера не се заплащат).

 

Присъждането на номер ISBN се осъществява чрез попълване и подаване на:

 • Приложение 2 (Регистрационна карта за присъждане на ISBN за издание) – попълва се за присъждане на поредни ISBN номера; когато се подава на място е в 2 екземпляра, подписани саморъчно от издателя;
 • Заглавна страница на книгата, на която е посочен издател, местоиздаване и година на издаване.

 

Присъждане само на един номер ISBN в общ (споделен) код се осъществява чрез попълване и подаване на:

 • Приложение 1Б – за присъждане на един ISBN номер за еднократно издание на автор или издател в общ код;
 • Копие от документ, който идентифицира името на издателя – представя се от юридически лица и физически лица (ЕТ) и е копие от Търговския регистър или от актуално състояние от съда;
 • Приложение 2 – Регистрационна карта за присъждане на ISBN за издание;
 • Заглавна страница на книгата – за издатели на нея трябва да е посочен издател, местоиздаване и година на издаване; за автори се предоставя копие от заглавна и гръб на заглавна страница с обозначен копирайт и печатница.

Формулярите могат да бъдат изпратени по електронна поща (isbn@nationallibrary.bg), с обикновено писмо или подадени на място в Националната агенция за ISBN в Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий” (стая 72).

За издатели, които имат парола за достъп в Национален регистър на издаваните книги в България, заявки за присъждане на поредни ISBN могат да бъдат направени и онлайн в Регистъра.

Включването на издателя в системата ISBN и получаването на издателски идентификатор (код) се извършва едновременно с подаването на заявката за ISBN на първата книга.

Присъждането на издателски индентификатор (код) или номер в системата на ISBN обикновено се извършва в рамките на 1 или най-много до 3 работни дни от постъпване на заявката при условие, че са подадени всички съпътстващи документи и е предоставена от издателя цялата необходима за регистрацията информация. Националната агенция за ISBN си запазва правото да не обработи непълни заявки или заявки, противоречащи на принципите на системата. Националната агенция за ISBN си запазва правото и да откаже регистрацията на издатели, които умишлено са предоставили подвеждаща или невярна информация.

Задължения на регистрираните издатели

Включвайки се в системата ISBN, издателите поемат следните отговорности:

 • Да информират Националната агенция за ISBN за настъпили промени в първоначално подадената информация за организацията, както и да предоставят актуални данни при поискаване от служителите в Агенцията;
 • Да попълват коректно заявките си за пореден номер и да известяват Агенцията, ако настъпи някаква промяна в данните;
 • Да изпращат регистрационните си карти от посочените при регистрацията e-mail адреси, попълнени от отговорното лице или лицето за контакт, както и да информират Агенцията, ако ще се подават от други лица и адреси.

 

Национален регистър на издаваните книги в България

Националната агенция за ISBN поддържа бази данни на книгите, на които е присъден ISBN и база данни с имената, адресите за кореспонденция и присъдените издателски идентификатори (кодове) на българските издатели. Данните за издателите са публични и достъпни в Национален регистър на издаваните книги в България. Данните за книгите с ISBN са достъпни в Регистъра само със съгласието на издателя.

Парола за достъп в Националния регистър на издаваните книги в България се получава  само от издатели и автор-издатели, които имат присъден индивидуален код. За получаването на потребителско име и парола е необходимо изпращането на заявка по e-mail: bip@abbaty.com, която да съдържа името на издателя. За да се влезе в системата, на страницата на Национален регистър на издаваните книги в България горе вдясно се въвежда полученото име и парола.

Ако издателят има парола и потребителско име, може да публикува корици, анотации и други данни за книгите, както и да прави заявки за получаване на ISBN онлайн.

 

Международен издателски регистър – Global Register of Publishers

 

Global Register of Publishers (GRP) е информационен ресурс, поддържан от  Международната агенция за ISBN, предоставящ актуална информация (имена, адреси, издателски кодове и др.) за всички издатели, включени в системата ISBN по света. Данните за регистрираните български издатели също се изпращат за включване в GRP веднъж годишно. При несъответвие на данните в GRP българските издатели могат да се обръщат към Националната агенция за ISBN за нанасяне на необходимите корекции.

 

Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

 

Независимо от това дали едно монографично издание притежава ISBN или не, то подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП).

След издаването на книгите издателите са длъжни да депозират безплатно определен брой екземпляри от издателската си продукция в зависимост от тиража (вж. Задължително депозиране на документи).

 

Често задавани въпроси

 

ISBN не е задължителен номер и се присъжда по заявка на издателя. Той не представлява задължителна регистрация на едно издание или задължително условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без този номер. В много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISBN се налага от фактори, свързани с разпространението, продажбата и др.
Не. Присъждането на ISBN номер не е обвързано с уреждане и защита на авторски права, но тъй като идентифицира изданието, посочването на авторството има значение при определянето на ISBN номера. При смяна на автора се присъжда друг ISBN номер. Данни за авторството се посочват от издателя. Когато става въпрос за присъждане на ISBN номер на автор в общ код или в категорията автор-издател авторството изрично се отбелязва в изданието.

Всички въпроси свързани с авторското право и запазването на марки следва да се отнесат към Закона за авторското право и сродните му права и Патентното ведомство.

ISBN за книга е идентичен с нейния баркод – той е цифрово изражение на баркода.
Пример:

Интегриран в системата на баркода, ISBN осигурява продажбата на монографичните издания в обекти за масово разпространение като книжарници и др. Националната агенция за ISBN обаче не предоставя самия баркод – неговото генериране е отговорност на издателя. Допълнителна информация и съдействие относно баркода може да се получи от отговорния за България орган Сдружение GS1 България.
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги) и за всяка отделно издание (продукт) се определя собствен ISBN. ISSN е предназначен за идентификация на продължаващите издания и е еднакъв за всички броеве/части от него. ISBN съдържа елементи за идентификацията на издателя и страната (региона) на произход на изданието, докато ISSN е произволен номер, свързан единствено със заглавието.
Монографичните серии могат да получат и двата номера. В този случай ISSN се присъжда на заглавието на серията и идентифицира цялата поредица от книги излизащи под едно общо серийно заглавие, докато всяка отделна книга в серията, издадена с различно заглавие получава собствен ISBN, като и двата номера трябва да се публикуват в изданието.
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги). ISMN е предназначен за идентификация на нотни издания.
Монографичните нотни издания (напр. песнопойки, книги с ноти, съдържащи разширен текстов или илюстративен материал) могат да получат и двата номера, като те трябва да се публикуват в изданието.
По правило издание, в което поне 30% от съдържанието са ноти, получава ISMN.

Контакти

Мирослава Йорданова
Адрес: София 1037, бул. „Васил Левски“ 88
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Tел.: + 359 2 9183 219, + 359 2 946 11 43
E-mail: isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg
Приемно време: Всеки работен ден между 10 -12 и 14 -16 часа