Националната агенция за ISMN е официално представителство на международната система за стандартна номерация на нотни издания ISMN (International Standard Music Number) за България. Дейността на Националната агенция за ISMN се осъществява на основата на  договорни отношения с Международната агенция за ISMN и съобразно Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISMN, стандарта БДС ISO 10957:2015 Информация и документация. Международен стандартен номер за музикални издания (ISМN) и приетите международни принципи.

Националната агенция за ISMN:

 • Регистрира български издатели на нотни издания в системата ISMN;
 • Присъжда ISMN за нотни издания под печат, независимо от техния носител;
 • Изпраща актуализирани данни за адресите на българските издатели в Международната агенция за ISMN в Берлин;
 • Поддържа база данни за заявените нотни издания под печат, както и за адресите на издателствата в системата ISMN

 

Какво е ISMN?
Структура на ISMN
Предназначение и предимства на ISMN
Издания, на които се присъжда ISMN
Издания, на които не се присъжда ISMN
Правила за определянето на ISMN
Къде се поставя ISMN в изданието?
Условия за включване в системата ISMN
Задължения на регистрираните издатели
Международна база данни на ISMN за нотни издатели – Music Publishers’ International ISMN Database
Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Често задавани въпроси
Контакти

Какво е ISMN?

ISMN (International Standard Music Number) е уникален номер за идентификация на всички нотни издания в световен мащаб. Номерът обозначава ноти, независимо от тяхното предназначение (за продажба, заемане или безплатно) и тип (част, партитура или елемент в мултимедиен комплект), както и от техния формàт (печатен или електронен).

Структура на ISMN

ISMN представлява уникален 13-цифров код, разделен на четири части:

 • префикс979-0 – EAN префикс за ISMN;
 • издателски идентификатор  издателският идентификатор (код) обозначава точно издателя. Неговата дължина е различна в зависимост от обема на издателската продукция. Издатели с голяма производителност се обозначават с кратки идентификатори за издател, докато издатели с не толкова обемна продукция биват обозначавани с многоцифрени идентификатори;
 • идентификатор за обект – идентифицира една публикация и различните обекти в нея, като например партитура, миниатюрна партитура, серия от партии, отделна партия и т.н. Обект, по смисъла на стандарта за ISMN, е всяка отделно продаваема или отделно достъпна съставна част от нотна публикация. Дължината на идентификатора за обект зависи от дължината на издателския идентификатор;
 • контролна цифра – предоставя възможност за автоматично потвърждаване верността на целия номер и се калкулира чрез компютър.

 

Предназначение и предимства на ISMN

ISMN е предназначен за недвусмислената идентификация на обозначеното с него нотно издание. Той е съдържателен код, който идентифицира издателя и конкретното издание.

Номерът подпомага оптимизирането на редица дейности, свързани с обработката и поддържането на нотни издания и съответните библиографски данни за издателствата, рационализира нотното издаване, търговия и вътрешните библиотечни процеси.

Издания, на които се присъжда ISMN

В обхвата на системата ISMN влизат всички издания, в които минимум 30% от съдържанието са ноти. Това включва:

 • партитури;
 • миниатюрни (учебни) партитури;
 • вокални партитури;
 • поредици от партии;
 • индивидуални партии, достъпни поотделно;
 • антологии;
 • други формати, които са интегрална част от нотна публикация (вкл. звукозапис, който е част от публикацията);
 • текстове на песни или стихове, публикувани с нотите (ако са достъпни поотделно);
 • коментари, пубикувани с нотите (също достъпни поотделно);
 • песнопойки;
 • нотни публикации в микроформа;
 • нотни публикации на брайл;
 • нотни публикации в електронна форма (на CD-ROM или онлайн).

Издания, на които не се присъжда ISMN

ISMN не се присъжда на:

 • книги, посветени на музиката, които не съдържат ноти (те получават ISBN);
 • отделни аудио или видеозаписи (включително записи, достъпни онлайн);
 • продължаващи издания и поредици като цяло (само индивидуалните томове, съдържащи се в поредицата могат да получат ISMN).

Правила за определянето на ISMN

Различен ISMN получава всяко отделно нотно издание, както и всяка отделна продуктова форма (отделно издание) на дадено нотно издание – различен формàт, различен информационен носител или различно съдържание. Всяка съставна част от нотна публикация, която е достъпна индивидуално, се обозначава с отделен ISMN.

Определянето на отделен ISMN се налага при:

 • промяна в музикалното или литературното съдържание на творбата, освен ако не са направени незначителни корекции;
 • промяна в литературен текст, който е неразделна част от публикувано музикално произведение;
 • добавяне, премахване или промяна на превод на литературен текст. Нов ISMN трябва да се присъди, дори и ако текста и/или музиката са иначе непроменени;
 • значителна промяна във физическия обем на изданието с цел създаването на ново пълно изследване или издание на миниатюрни партитури;
 • факсимилна препечатка, произведена от различен издател;
 • различна подвързия (напр. мека или твърда корица);
 • отделни самостоятелно разпространявани (продаваеми) части от една публикация – напр. пълната партитура, комплект от партии и индивидуалните партии (части);
 • отделно издание и комплект (том и комплект томове) носят различен ISMN;
 • различни електронни формати (pdf, Epub и др.);
 • различни аранжименти или версии на едно заглавие.

Присъденият ISMN е валиден и не се налага определянето на отделен номер в следните случаи:

 • непроменено издание или препечатка на едно и също издание в същия формат и от същия издател (освен ако не е налице промяна в подвързията);
 • репродукция, създадена по поръчка от същия оригинал, дори и ако върху репродукцията е обозначена новата дата на възпроизвеждане;
 • партитури и части, които са достъпни само като елемент от комплект, а не като отделно продаваеми продукти, носят номера на комплекта;
 • придружителен материал към нотно издание (напр. текст на песен, коментар и др.) носи номера на основното издание, в случай че не е достъпен отделно, а само в комплект с него;
 • промяна в цената;
 • промяна в цветовото или графичното оформление на корицата.

Присъдените ISMN номера не се заменят или отменят, затова е добре заявките за номер да се изпращат, когато има яснота, че дадено заглавие ще бъде издадено.

Къде се поставя ISMN в изданието?

 • За печатни издания – ISMN се отпечатва:
  • на гърба на заглавната страница след знака за Copyright, в издателското каре, както и над баркода на 4 корица;
  • на гърба на партитура или част;
  • за издания, състоящи се само от една страница, достатъчно е  отпечатването  на ISMN на едно място, напр. в долната част на нотната страница;
  • за многотомни издания – всеки том трябва да съдържа ISMN номерата, присъдени на отделния том, както и на целия комплект. Една от частите от комплект трябва да съдържа списък на всички присъдени ISMN на индивидуалните части от него със съответните обозначения в скоби, напр.:
     ISMN 979-0-3217-6543-6 (комплект)
     ISMN 979-0-3217-6544-3 (т.1)
     ISMN 979-0-3217-6545-0 (т.2)
 • За издания на CD, DVD – ISMN се публикува на началната страница или на страницата, на която е отбелязан Copyright, на етикета на информационния носител или на кутията;
 • За онлайн издания – ISMN се публикува на видно място на началната страница, на заглавния екран на публикацията или на страницата, на която е отбелязан Copyright.

 

ISMN трябва да се отпечата в изданието, независимо от това дали то притежава баркод.

 

Условия за включване в системата ISMN

Присъждането на издателски идентификатор (код) в системата ISMN и определянето на поредни номера се извършва безплатно. След изчерпване на първоначално присъдения код, Националната агенция за ISMN определя на издателя нов код, съобразно обема на планираните нотни издания.

За присъждането на издателски идентификатор (код) е необходимо попълване и подаване на:

За присъждането на номер ISMN е необходимо попълване и подаване на:

Формулярите могат да бъдат изпратени по e-mail (ismn@nationallibrary.bg), с обикновено писмо или подадени на място в Националната агенция за ISMN в Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий” (стая 72).

Включването на издателя в системата ISMN и получаването на издателски идентификатор (код) се извършва едновременно с подаването на заявката за ISMN на първото нотно издание.

Възможно е и определянето на ISMN само за едно издание. В този случай не се присъжда издателски код, а номер от общ код и ISMN не носи информация за издателя, а само за конкретното издание.

Присъждането на издателски индентификатор (код) или номер в системата на ISMN обикновено се извършва в рамките на 1 или най-много до 3 работни дни от постъпване на заявката при условие, че са подадени всички съпътстващи документи и е предоставена от издателя цялата необходима за регистрацията информация. Националната агенция за ISMN си запазва правото да не обработи непълни заявки или заявки, противоречащи на принципите на системата. Националната агенция за ISMN си запазва правото и да откаже регистрацията на издатели, които умишлено са предоставили подвеждаща или невярна информация.

Задължения на регистрираните издатели

Включвайки се в системата ISMN, издателите поемат следните отговорности:

 • Да информират Националната агенция за ISMN за настъпили промени в първоначално подадената информация за организацията, както и да предоставят актуални данни при поискаване от служителите в Агенцията;
 • Да попълват коректно заявките си за пореден номер и да известяват Агенцията, ако настъпи някаква промяна в данните;
 • Да изпращат регистрационните си карти от посочените при регистрацията e-mail адреси, попълнени от отговорното лице или лицето за контакт, както и да информират Агенцията, ако ще се подават от други лица и адреси.

Международна база данни на ISMN за нотни издатели – Music Publishers’ International ISMN Database

Международната агенция за ISMN поддържа Music Publishers’ International ISMN Database – база данни за нотни издатели, в която се съдържа информация като адреси и други данни за контакт за издатели и подобни институции, свързани с производството на нотирана музика  в световен мащаб. Базата данни е най-изчерпателният и актуален справочен инструмент в сферата на нотната търговията и библиотеките и дава възможност за бързо откриване на издателя и страната на поризход на даден ISMN. Тя се актуализира постоянно с данни, предоставени от националните агенции за ISMN.

Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Независимо от това дали едно нотно издание притежава ISMN или не, то подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП).

След издаването на нотните издания издателите са длъжни да депозират безплатно определен брой екземпляри от издателската си продукция в зависимост от тиража (вж. Задължително депозиране на документи).

Често задавани въпроси

ISMN не е задължителен номер и се присъжда по заявка на издателя. ISMN не представлява задължителна регистрация на едно нотно издание или задължително условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без този номер. В много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISMN се налага от фактори, свързани с разпространението или продажбата.

Не. Присъждането на ISMN номер не е обвързано с уреждане и защита на авторски права. Всички въпроси свързани с авторското право и запазването на марки следва да се отнесат към Закона за авторското право и сродните му права и Патентното ведомство.
ISMN е съвместим със системата на баркодовете и участва при тяхното образуване, като по този начин осигурява продажбата на нотните издания в обекти за масово разпространение като книжарници и др. Пример:

Националната агенция за ISMN обаче не предоставя самия баркод – неговото генериране е отговорност на издателя. Допълнителна информация и съдействие относно баркода може да се получи от отговорния за България орган Сдружение GS1 България.
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги). ISMN е предназначен за идентификация на нотни издания.

Монографичните нотни издания (напр. песнопойки, книги с ноти, съдържащи разширен текстов или илюстративен материал) могат да получат и двата номера, като те трябва да се публикуват в изданието.

По правило издание, в което поне 30% от съдържанието са ноти, получава ISMN.

Контакти

Адрес: София 1037, бул. „Васил Левски“ 88
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Tел.:  + 359 2 9183 219,+ 359 2 946 11 43
E-mail: ismn@nationallibrary.bg
Приемно време: Всеки работен ден между 10 – 12 и 14 – 16 часа