ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

1. Тези Правила уреждат организацията на работа по обслужване на потребителите в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) в периода на действие на извънредната епидемична обстановка.

2. Правилата са изготвени във връзка с обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. и Заповед №РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и Методически указания и препоръки на Министъра на културата за Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки.

3. Настоящите Правила се поставят на информационни табели на видно място в обособените части за обслужване на потребители и се публикуват на интернет страницата на НБКМ.

4. При влизането в библиотеката потребителите са задължени да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Правила, при спазване на пропускателен режим, при строго съблюдаване на противоепидемичните мерки, поединично и при спазването на физическа дистанция от минимум 1,5 метра, като се избягват струпвания.

5. Влизането и пребиваването на потребителите в сградата на НБКМ става само със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), дезинфекция на ръцете и обувките, мерене на температурата и поставяне на латексови ръкавици от дежурен служител на входа на библиотеката.

6. Потребителите се насочват от дежурен служител към гардероба, където получават контролен лист и номер и оставят личния си багаж, следвайки обозначените със стрелки по пода и на стените пътеки за влизане, след което се придвижват към обособените зони за обслужване.

7. Обслужването на регистрирани потребители в НБКМ се осъществява в специално обособени части (читалня №4 и читалня №5 на ет.1), при стриктно спазване на нормативната уредба в областта на библиотечното дело и при спазване на всички мерки, действащи в условия на извънредна епидемична обстановка.

8. Максималният брой на посетителите, които могат да присъстват едновременно в обособените части за ползване на библиотечни документи е до 30% от нормалния капацитет на библиотеката (общо до 50 броя – в чит. №4 – 30 бр., в чит. №5 – 20 бр.).

9. Работното време на обособените за обслужване на потребители части за периода на действие на извънредната епидемична обстановка, е от понеделник до петък от 8.30 ч. до 18.30 ч. и в събота от 9.00 ч. до 13.00 ч.

10. Работното време на Копирния център за периода на действие на извънредната епидемична обстановка, е от понеделник до петък от 8.30 ч. до 18.30 ч. и в събота от 9.00 ч. до 13.00 ч. Последни поръчки се заявяват през седмицата до 18.00 ч., а в събота до 12.30 ч.

11. Въвеждат се часови диапазони за обслужване на потребители както следва: от 8.30 ч. до 11.30 ч.; от 12.00 ч. до 15.00 ч. и от 15.30 ч. до 18.30 ч. Времето за престой на всеки посетител е до 3 часа на ден. Няма да се допускат читатели след запълване на определения капацитет за ползване на обособените зони за обслужване.

12. С цел спазване на противоепидемичните мерки в частите за обслужване се извършва дезинфекция основно 3 пъти на ден (от 8.00 ч. до 8.30 ч.; от 11.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 15.30 ч.), и текущо – след ползване, всяко работно място се обработва преди да се предостави на следващия потребител, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

13. Забранено е допускането в сградата на библиотеката на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица хрема и др.).

14. Потребителите са длъжни да спазват физическа дистанция на територията на библиотеката минимум от 1,5 метра.

15. Не се допуска внасянето от посетителите в библиотеката на собствени книги и ръчен багаж с размери по-големи от 20х40х50 см.

16. Не се допускат посетители извън обособените зони за обслужване. За потребителите е осигурено санитарно помещение за ползване (тоалетна) на ет.1 до гардероба.

17. Регистрацията на потребителите да се извършва онлайн или на място в библиотеката, след попълване на приложен формуляр като данните се изпращат на e-mail адрес: d.vasileva@nationallibrary.bg или се предоставят на дежурния библиотекар.

18. Обслужването с документи на място става с предварителна заявка чрез приложение Моята библиотека (Моят COBISS) или след попълване на електронен формуляр (Заявление за електронна доставка) от интернет страницата на библиотеката на следния адрес: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=64971. По изключение поръчката на документи може да стане на място след попълване на заемна бележка.

19. Потребителите могат да ползват онлайн електронни услуги, заявени от интернет страницата на библиотеката или по изключение с попълнена заявка на място.

20. На заемно и информационно гише и при непосредствена работа с потребители, обслужването се осъществява поединично със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), при спазване на нужната дистанция от минимум 1,5 м.

21. Всеки потребител ползва самостоятелно работно място, съобразно епидемичните мерки, където ще им бъдат предоставени заявените документи.

22. Не се разрешава ползването на компютърните конфигурации, собственост на библиотеката. При необходимост потребителите могат да ползват лични лаптопи на обособените места за ползване.

23. Не се разрешава ползването от потребителите на подръчен фонд и традиционни каталози. При необходимост ще бъдат обслужени от дежурния библиотекар.

24. Възможността за запазване на библиотечни документи за ползване на място в библиотеката, отпада за периода на въведената извънредна епидемична обстановка.

25. Заявените библиотечни документи от “Специализирана сбирка по библиотекознание”, “Музикални издания и звукозаписи”(с изключение на звукозаписите) и “Официални издания” и десертационни трудове се предоставят за ползване в обособените зони на ет. 1, след предварително подадена заявка или попълнена заемна бележка на място.

26. Не се разрешава ползване на оригинални документи от колекциите на „Български исторически архив”, „Ориенталски сбирки”, „Ръкописи и старопечатни книги”, „Картографски и графични издания” и микрофилми. След предварителна заявка документите ще се предоставят в електронен вариант.

27. Ползваните документи от потребителите се връщат на специално обозначените места за карантиниране за период от 72 часа, предложен от Световната здравна организация, след което книгите могат да се подреждат на стелажите и отново да бъдат предоставяни за ползване.

28. Дезинфекция на ръцете е задължителна при връщане и заемане на литература.

29. Не се допуска ползването на климатична инсталация в зоните за посещения.

30. При ползване на зоните за обслужване потребителите са длъжни да:
– пазят тишина;
– изключват звука на мобилната си комуникационна техника;
– да не внасят храни и чаши с напитки;
– да представят на служителя на пропуска заверен контролния си лист при напускане на Библиотеката.

31. Всеки гражданин веднага след получаване на съответната услуга или изтичане на максимално допустимото време за престой, посочено в т. 11 на настоящите Правила, следва да напусне сградата на НБКМ.

32. В случай на отказ за изпълнение на настоящите Правила, посетителят следва незабавно да бъде изведен от сградата на НБКМ от охраната, за което се сигнализира своевременно на органите на реда.

Изготвил и предложил:
1. Валентина Аксентиева – зам. директор АСД
2. д-р Ваня Аврамова – зам. директор БД