БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 1

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор: Анриета Иванова Жекова

Редактори: Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Джункова, Силвия Трендафилова Филипова

Съставители: Борислава Господинова Димитрова, Даниела Димитрова Андонова, Елена Лазарова, Росица Пъкова, Снежанка Коларова, Юлий ВрайковЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

КАЛЧЕВА, Силвия Красимирова, 1984-
        Оценка на ефективността на управлението на знания в сектора за сигурност : учебно пособие Вж Кн 111

БК 2014/1 Кн 1
МЕЖДУНАРОДНА научно-приложна конференция Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети (9 ; Варна ; 2012)
        Девета международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети" : сборник научни трудове = Девятая международная научно-прикладная конференция "Менеджмент инноваций - предприятия, банки, университеты" : сборник научных трудов = The 9th International Scientific Conference "Management of Innovations - Enterprises, Banks, Universities" : scientific proceedings / [ред. кол. А. Молодчик ... и др.]. - [Добрич] : Висше у-ще Междунар. колеж, 2012 ([Варна] : [Колор принт]). - 442 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Св. Димитракиева, Д. Димитракиев. - Изд. на Асоц. на преподавателите по икономика и управление в индустрията, България. Съюз на учените - Варна. - Съдържа научни трудове от: С. В. Комаров, И. В. Елохова, А. В. Молодчик, А. В. Крутова, А. П. Андруник, М. А. Гагарина, С. В. Дорошенко, М. А. Молодчик, Н. А. Молодчик, В. Х. Веревкина, Ю. Е. Солодяшкина, Н. Б. Акатов, К. С. Пустовой, Н. Н. Карташова,И. Р. Газизова, В. П. Первадчук, Д. Б. Шумкова, С. Г. Ахметова, Л. В. Невская, Милена Кирова, Игор Шелудко, Ю. К. Перский, Емил Папазов, Людмила Михайлова, Божана Гиндева, Mladen Velev, Siya Atanasova, Тони Михова, Валентина Николова, Моника Михайлова, Евгений Петров, Юлиян Маринов Нарлев, Свилен Кунев, П. А. Кузнецов, Н. А. Солдатенко, Алекси Момов, Юлиян Боянов, Антон Недялков, Малин Малинов, Весела Воденичарова, Али Мохамед Заид Агила, Таня Панайотова, Наталия Колева, Д. А. Марков, Н. А. Маркова, М. С. Дьяков, И. С. Глушанкова, И. С. Гуляева, Р. М. Махлес, А. А. Сурков, А. И. Татаркин, Йосиф Аврамов Аврамов, Йордан Иванов, В. Д. Остапенко, Г. Ф. Остапенко, Димитър Канев, В. Н. Агеева, Добрин Ганчев, Георги Попов, А. В. Маринина, В. В. Полыгалин, Н. Б. Полыгалина, Димитър Вергиев, Йордан С. Димитров, Ели Л. Димитрова, Христо Иванов Тотев, Вяра С. Жекова, Минчо Христов, Мирослава Бонева, Петър Петров, Ваня Хаджиева, Светлана Димитракиева, Г. Р. Суздалева, О. В. Изместьева, Тони Михова, Кристиян Хаджиев, В. Н. Кобелев, И. В. Макарова, А. П. Петров, Нели Николова, Свилена Рускова, Диана Антонова, Валентина Грънчарова, Димитър Димитракиев, Aneta Varbanova, Яна Ганчева, Камелия Нарлева, Й. Шмидт, Димитрина Каменова, Кирил Каменов, Чавдар Александров, Гроздю Грозев, Д. Г. Шишкин, Нако Стефанов, Дончо Керемедчиев, Цветелин Панчев, С. И. Козлова, В. Ф. Пермяков, Е. В. Савельева, Dyanko Minchev, В. Л. Попов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-635-008-4
1. Иновации - управление и организация - конференции
001.89(063)
COBISS.BG-ID 1256224484

НАУЧНО-методическа конференция Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия Европа 2020 (Свищов ; 2012)
        Научно-методическа конференция "Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020", 9-10.11.2013 г., гр. Свищов : сборник доклади Вж Кн 136


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2014/1 Кн 2
ЦИБРАНСКА-Костова, Марияна Петрова, 1963-
        Сборникът "Различни потреби" на Яков Крайков между Венеция и Балканите през XVI век / Марияна Цибранска-Костова. - София : Валентин Траянов, 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 192 с., [8] л. : с цв. ил., портр., факс. ; 19 см

Кратък словник на подборна лексика от паралитургическия дял: с. 163-168. - Библиогр.: с. 175-188

ISBN 978-954-9928-65-5 (подв.)
1. Крайков, Яков, 15??-15?? - творчество 2. Печатари, български - творчество 3. Инкунабули, български - 16 век - език и стил 4. Старобългарски език - паметници 5. България - печат
002.19(497.2)(092)
886.7(091).07
093(=810.1)
92 Крайков, Яков
COBISS.BG-ID 1255922660


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

КИТОВА, Мария Димитрова, 1949-
        Любовта към словото. За изворите на науката за езика : от древността до края на Ренесанса Вж Кн 218


007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

БК 2014/1 Кн 3
SOTIROV, Sotir Nikolov, 1969-
        Generalized nets in artificial intelligence. Vol. 6, Generalized nets and supervised neural networks / Sotir Sotirov, Krassimir Atanassov ; [pref. Maciej Krawczak]. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2012. - 144 с. : със сх. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Библиогр.: с. 138-144

ISBN 978-954-322-623-8 : 8 лв.
1. Изкуствен интелект
007:159.955
COBISS.BG-ID 1256093412


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2014/1 Кн 4
        КУЛТУРНОТО отваряне на България към света : материали от международната научна конференция по повод 70 години от рождението на Людмила Живкова / състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 200 с. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Искра Баева, Пламен Митев, Петер Фишер-Апелт, Васил Проданов, Евгения Калинова,Петер Бахмайер, Евгений Кандиларов, Виолина Атанасова, Наталия Христова, Илияна Марчева, Щефан Трьобст, Марга Куцарова, Ваня Михайлова, Константина Сталева, Вера Ганчева, Николай Поппетров, Евгения Живкова, Светлин Русев, Любомир Левчев, Кирил Аврамов, Димитър Гунчев, Величка Велянова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-07-3557-3 : 10 лв.
1. Живкова, Людмила Тодорова, 1942-1981 - дейност - конференции 2. Общественици, български - дейност - конференции 3. Култура - България - конференции 4. Международни културни отношения - конференции 5. България - култура
008(497.2)(092)(063)
92 Живкова, Людмила Тодорова
COBISS.BG-ID 1256886500


009 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Вж и 50

ЮБИЛЕЙНА национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
        Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г. Т. 1, Хуманитарни науки (Езикознание и литературознание. Езиково и литературно обучение. Педагогически науки. История, архивистика и правни науки). Vol. 1, Humanities (Linguistics and literature. Linguistics and literature ediction. Pedagogical subjects. History, archives studies and law studies) Вж Кн 137


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/1 Кн 5
КИРКОВ, Димитър Георгиев, 1933-
        Царски дарения в полза на България : факти и документи / Димитър Кирков. - София : Изток-Запад, 2013. - 256 с., [7] л. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 253

ISBN 978-619-152-196-8
1. Дарителство - България - история - извори 2. България - организации
061.75(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 1256232676


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/1 Кн 6
ГРИЙНУЕЛ, Джесика
        Дядо Коледа : книжка за оцветяване / [Jessica Greenwell] ; [ill. Samantha Meredith] ; [прев. Евелина Банева]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - [8] л. : с цв. ил. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-308-334-3 : 3.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1256669668

БК 2014/1 Кн 7
ДЖОНСЪН, Джини
        Бозайниците / Джини Джонсън ; прев. Златозар Боев. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 48 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (100 интересни неща за...)

Ориг. загл: Mammals. - Речник. - Азб. показалец

ISBN 978-954-625-744-4 : 3.99 лв.
1. Бозайници - детска и юношеска литература
087.5:599
599:087.5
COBISS.BG-ID 1256492004

БК 2014/1 Кн 8
ДЖОНСЪН, Джини
        Винаги в безопасност : юнак без рана "може"... / [Jinny Johnson] ; [прев. Доряна Ковачева]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см. - (Първи стъпки)

Ориг. загл.: Being safe / Jinny Johnson. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Доряна Ковачева е Доряна Стефанова Петрова

ISBN 978-954-308-324-4 : 3.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1256683492

БК 2014/1 Кн 9
ДОРИЪН, Кристиан, 1959-
        Откъде идват нещата около нас? : как се правят шоколадът, дънките, маратонките и други неща, които използваме всеки ден? : панорамна книжка / [текст Кристиан Дориън] ; [ил. Бевърли Янг] ; [прев. Албена Раленкова]. - София : Фют, 2012 (Китай). - [18] с. : с цв. ил. ; 27 x 29 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: How we make stuff / Christiane Dorion. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-741-3 (подв.)

087.5(02.024.7)
COBISS.BG-ID 1256457700

БК 2014/1 Кн 10
ДОРИЪН, Кристиан, 1959-
        Планетата Земя : как съществува светът, в който живеем? : панорамна книжка / [текст Кристиан Дориън] ; [ил. Бевърли Янг] ; [прев. Албена Раленкова]. - [София] : Фют, 2010 (Китай). - [18] с. : с цв. ил. ; 27 x 29 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: How the world works / Christiane Dorion. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-625-590-7 (подв.)
1. Земя - детска и юношеска литература
087.5:523.31
523.31:087.5
COBISS.BG-ID 1256456932

БК 2014/1 Кн 11
КЛАРКЕ, Филип
        Енциклопедия за природата / Филип Кларке, Лаура Хауъл, Сара Хан ; прев. и ред. Златозар Боев, Екатерина Кожухарова. - [София] : Фют, 2012 ([Китай]). - 320 с. : с цв. ил. ; 21 х 17 см

Ориг. загл.: Illustrated book of nature. - Азб. показалец

ISBN 978-954-625-745-1 (подв.)
1. Природа - детска и юношеска литература
087.5:502
502:087.5
COBISS.BG-ID 1256639716

БК 2014/1 Кн 12
ОРЕН, Рони, 1953-
        Тайните на пластилина. [Кн.] 1, Домашни животни / Рони Орен ; [ил. Рони Орен, Йони Гудман] ; [прев. от рус. Емилия Л. Масларова]. - София : Лабиринт, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 32 см

Ориг. загл.: Farm animals / Rony Oren. - Имената на прев., ил. Рони Орен отбелязани на гърба на загл. с., а на ил. Йони Гудман - в изд. каре

ISBN 978-619-7055-03-0 (подв.) : 22.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1256702692

БК 2014/1 Кн 13
        ОЦВЕТИ и играй с... / прев. Евдокия Златарова. - София : Прес, 2011-<2013> (Пловдив : Делта +). - Т. <9-14> ; 30 см. - (Winx club / Иджинио Страфи)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Colora con Winx club. - Офс. изд

ISBN 978-954-308-310-7 (кн. 9) : 3.49 лв.
ISBN 978-954-308-311-4 (кн. 10) : 3.49 лв.
ISBN 978-954-308-327-5 (кн. 11) : 3.49 лв.
ISBN 978-954-308-328-2 (кн. 12) : 3.49 лв.
ISBN 978-954-308-339-8 (кн. 13) : 3.49 лв.
ISBN 978-954-308-340-4 (кн. 14) : 3.49 лв.

Съдържа досега:

[Кн.] 9. - 2011 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил.
[Кн.] 10. - 2011 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил.
[Кн.] 11. - 2012 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил.
[Кн.] 12. - 2012 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил.
[Кн.] 13. - 2013 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил.
[Кн.] 14. - 2013 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил.

087.5
COBISS.BG-ID 1229456868

БК 2014/1 Кн 14
ПАРКЪР, Стив, 1952-
        Електронните устройства : поглед отвътре / [Стив Паркър] ; [ил. Алекс Пенг] ; прев. Петър Чухов. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 40 с. : с цв. ил., сх. ; 30 см

Ориг. загл.: Gadgets / by Steve Parker. - Имената на авт., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ил. Алекс Пенг е Алекс Панг. - Речник: с. 38-39. - Част от поредицата Как работят?. - Азб. показалец

ISBN 978-954-308-335-0 : 6.99 лв.
1. Електроника - детска и юношеска литература
087.5:621.38
621.38:087.5
COBISS.BG-ID 1256705252

БК 2014/1 Кн 15
ПОПНЕДЕЛЕВА-Генова, Мила Вихрониева, 1977-
        Веломаратон / Мила Попнеделева-Генова ; ил. Мила Попнеделева-Генова = Cycling marathon / Mila Popnedeleva-Genova ; ill. Mila Popnedeleva-Genova. - Пловдив : Енерг. агенция, 2013 ([Пловдив] : [Делта плюс]). - [52] с. : с цв. ил. ; 16 x 16 см

ISBN 978-954-92969-3-8 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 1256556772

БК 2014/1 Кн 16
РОДЖЪРС, Кърстийн
        Вълшебна коледа / [by Kirsteen Rogers] ; [ill. Candice Whatmore and Lizzie Barber] ; [прев. Евелина Банева]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Името на авт. Kirsteen Rogers погрешно отпеч. в изд. каре Kirsten Whatmore

ISBN 978-954-308-333-6 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1256679908

БК 2014/1 Кн 17
СИЛВЪРХАРТ, Лорин
        Един ден на плажа : по телевизионната поредица Дора изследователката / текст Лорин Силвърхарт ; ил. Джейсън Фруктър. - [София] : ИК Колибри, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см

Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-150-200-4 : 5.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1255888868

БК 2014/1 Кн 18
СМЕХОРАНЧЕТА, детска вокална група
        Музикална репетиция : за всички, които искат да пеят, но не умеят! / [екип "Смехоранчета"] ; [ред. Даниела Борисова] ; [худож. Олга Паскалева]. - София : Прес, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 36 с. : с цв. ил., ноти ; 22 x 22 см. - (Първи стъпки)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с видеозапис

ISBN 978-954-308-341-1 : 9.99 лв.
1. Музика - теория, елементарна - детска и юношеска литература
087.5:781.2
781.2:087.5
784.67.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1256886244

БК 2014/1 Кн 19
ЧАНСЛЪР, Дебора, 1966-
        Грижа за моето тяло : бели зъбки като гъбки... / [Deborah Chancellor] ; [прев. Доряна Ковачева]. - София : Прес, 2011 ([София] : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см. - (Първи стъпки)

Ориг. загл.: Caring for our bodies / Deborah Chancellor. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Доряна Ковачева е Доряна Стефанова Петрова

ISBN 978-954-308-301-5 : 3.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1256682724

БК 2014/1 Кн 20
ЧАНСЛЪР, Дебора, 1966-
        Добрите обноски : добра дума цена няма / [Deborah Chancellor] ; [прев. Доряна Ковачева]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см. - (Първи стъпки)

Ориг. загл.: Good manners / Deborah Chancellor. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Доряна Ковачева е Доряна Стефанова Петрова

ISBN 978-954-308-303-9 : 3.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1256680420

БК 2014/1 Кн 21
ЧАНСЛЪР, Дебора, 1966-
        Здравословно хранене : зеленчуци, който не яде... / [Deborah Chancellor] ; [прев. Евелина Банева]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см. - (Първи стъпки)

Ориг. загл.: Healthy eating / Deborah Chancellor. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-954-308-325-1 : 3.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1256676324


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

ЦИБРАНСКА-Костова, Марияна Петрова, 1963-
        Сборникът "Различни потреби" на Яков Крайков между Венеция и Балканите през XVI век Вж Кн 2


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

ДИМИТРОВА, Нина Иванова, 1954-
        Пророците на бесовете : смисъл и вяра в руската религиозна философия Вж Кн 42

БК 2014/1 Кн 22
КЪНЕВ, Александър Методиев, 1969-
        Смисъл и реалност : късният Витгенщайн и традиционната философия / Александър Кънев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 328 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 323-327

ISBN 978-954-07-3453-8 : 20 лв.
1. Витгенщайн, Лудвиг, 1889-1951 - мироглед 2. Философи, австрийски - мироглед 3. Австрия - философия
101(091)(436)(092)
92 Витгенщайн, Лудвиг
COBISS.BG-ID 1256638436


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2014/1 Кн 23
БЮЛБЮЛЯН, Степан Киркор, 1937-
        Мистика, език, философия : немската религия. Кн. 2, Последователи и резултати / Степан Киркор Бюлбюлян. - София : ИК "С. К. Бюлбюлян", 1994 ([София] : [Силвия Русева]). - 82 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 82

ISBN 954-512-002-9 : 27 лв.
1. Философия, немска - история и критика 2. Мистика, немска 3. Национализъм - Германия 4. Фашизъм - Германия 5. Германия - философия
101(091)(430)
321.64:329.18(430)
COBISS.BG-ID 1256716772


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БК 2014/1 Кн 24
ФЛОРЕНСКИЙ, Павел Александрович, 1882-1937
        Пространство, време, творчество / Павел Флоренски ; прев. от рус. Ивайло Вътев. - София : Изток-Запад, 2013. - 269 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Анализ пространствености и времени в художественно-изобразительных произведениях / П. А. Флоренский

ISBN 978-954-321-898-1 : 14 лв.
1. Пространство 2. Време (философия)
114
115
COBISS.BG-ID 1256559588


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/1 Кн 25
ДЖОУНС, Мари Д., 1961-
        Тайната на троицата : силата на числото три и кодът на Сътворението / Мери Д. Джоунс, Лари Флексмън ; [прев. Сабина Маринова]. - [София] : Св. Климент Охридски, [2011] ([София] : [Лито Балкан]). - 254 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: The Trinity secret: The power of three and the code of creation / Marie D. Jones, Larry Flaxman. - Възприетата форма на името на авт. Мери Д. Джоунс е Мари Д. Джоунс, а на Лари Флексмън - Лари Флаксман. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 249-250

ISBN 978-954-9384-17-8 : 14.99 лв.
1. Езотеризъм 2. Символи и знаци 3. Метафизика 4. Бог
133.5:51
231
COBISS.BG-ID 1256650212

БК 2014/1 Кн 26
ЕНЕВ, Христо Симеонов, 1961-
        Кой си ти? : 365 рождени дати и техните астро-нумерологични профили / Христо С. Енев. - Габрово : Екс-Прес, 2012. - 442 с. : с ил. ; 21 см + 1 кръгов вечен календар

ISBN 978-954-490-345-9 : 19.90 лв.
1. Астрология 2. Нумерология
133.52
159.961
COBISS.BG-ID 1256039652

БК 2014/1 Кн 27
МАРИН, Лилеане, 1958-
        Оракулът "Ленорманд" / авторизиран превод от испански Лилеане Марин. - [Русе] : Авангард принт, 2012. - 188 с. : със сх. ; 15 см

Ориг. загл.: Lenormand Oracle / Lileane Marin. - Лилеане Марин - псевд. на Илиана Денчева

ISBN 978-954-337-158-7
1. Предсказания - наръчници и ръководства
133(035)
COBISS.BG-ID 1256641764

БК 2014/1 Кн 28
СТРЕЙ, Джеф
        2012 - иде ли раят или краят на света / Джеф Стрей ; [прев. от англ. Маргарита Терзиева]. - [София] : Св. Климент Охридски, 2011 ([София] : [Лито Балкан]). - 64 с. : с ил., сх., портр. ; 18 см

Ориг. загл.: 2012 In Your Pocket / Geoff Stray. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9384-19-2 : 3.99 лв.
1. Край на света 2. Предсказания 3. 2012
133
219
COBISS.BG-ID 1256675044

БК 2014/1 Кн 29
ШАРПАК, Жорж, 1924-2010
        Как ни мамят екстрасенсите / Жорж Шарпак, Анри Брок ; прев. от фр. Румен Руменов. - София : Репортер, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 191 с. : с табл., сх., ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Devenez sorciers, devenez savants / Georges Charpak, Henri Broch. - За авторите: с. 4

ISBN 978-954-8102-72-8 : 10.99 лв.
1. Окултизъм 2. Екстрасенси
133
159.961
COBISS.BG-ID 1256003044


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/1 Кн 30
ТОМА Аквински, 1225?-1274
        Сума против езичниците / Тома от Аквино ; [прев. Цочо Бояджиев]. - София : Фонд. Комунитас, 2012-<2013> ([София] : ПК "Д. Благоев"). - Т. <2> ; 23 см. - (Християнска библиотека)

Ориг. загл.: Summa contra gentiles / Thomas de Aquino. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9992-45-8 (кн. 2, не е отпеч.) : 10 лв.

Съдържа досега:
Кн. 2. - 2013. - 328 с.

1. Томизъм 2. Богословие 3. Езичество
141.30
230.1
COBISS.BG-ID 1249277156


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/1 Кн 31
        ВАНГА - земна и неземна : спомени на приятели и кръщелници / [ред. Димитър Томов]. - София : Фонд. Ванга, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 288 с. : с цв. портр., ил. ; 28 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Съдържа материали от: Тома Томов, Мария Коева, Димитър Томова, Огнян Стоянов, Богдан Томалевски, Лозан Лозанов, Светлин Русев, Коста Кънчев, Петър Баков, Нешка Робева, Величко Добриянов, Евгени Тасовски, Драго Попов, Рада Добриянова, Богомила Косатева, Снежана Ботушарова, Веска Цицелкова, Евдокия Арменова, Янка Такева, Никола Ишев, Владо Дайраджиев, Иван Колев, Павел Павлов, Иван Генов, Анна Сендова, Юли Теодосиев, Мартин Денев, Ирина Арменова, Захаринка Токина, Оля Начева, Ангел Русев, Стоян Стоянов, Соня Заварчик, Иван Татарчев, Гинка Илиева, Людмила Ким, Иван Петров, Адриана Чекова, Трифон Златев, Таня Кадийска, Лили Владинова, Атанас Лозански, Лидия Манолова, Иван Драмов, свещеник Васил Попов, Павел Канджиков, Емануил Деведжиев, Гълъб Зегвелиев, Бойка Цветкова, владик Йоан, Димитър Филипов, Андон Чопаков, Емил Попов

ISBN 978-619-90096-1-1 (подв.)
1. Ванга, 1911-1996 2. Предсказания 3. Ясновидство 4. България - психология
159.961(497.2)(092)
886.7-94
92 Ванга
COBISS.BG-ID 1256149988

ДЖЕЙ, Рони, 1961-
        Десетте най-важни неща, които можете да направите за децата си Вж Кн 117

БК 2014/1 Кн 32
ДИНКОВА, Милена
        Любовта - какво не знаем за нея / Милена Динкова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 320 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-187-8 : 15 лв.
1. Любов 2. Личност - психология
159.942
316.647.2
159.923
COBISS.BG-ID 1255789028

БК 2014/1 Кн 33
ДОБРИЯНОВ, Величко Симеонов, 1926-1992
        Феноменът Ванга / Величко Добриянов. - [2. изд.]. - [София] : [Комтекс], 2013 ([София] : Славейков). - 352 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Ванга феноменът. - 1. изд. 1995 на Унив. изд. Св. Климент Охридски. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Един мой спомен с проф. д-р Величко Добриянов - европейският учен-изследовател / Стефан Ем. Николов: с. 343-346. - Разказ на един специално подбран агент на телепатия / Мими Христова: с. 347-348. - Епитафия / Рада Добриянова: с. 349-350

ISBN 978-619-90086-2-1 : 15 лв.
1. Ванга, 1911-1996 2. Ясновидство 3. Телепатия 4. Парапсихология 5. България - психология
159.961(497.2)(092)
92 Ванга
COBISS.BG-ID 1256598500

ЕНЕВ, Христо Симеонов, 1961-
        Кой си ти? : 365 рождени дати и техните астро-нумерологични профили Вж Кн 26

БК 2014/1 Кн 34
КАПЛАН, Робърт М., 1947-
        Психологическо тестиране : принципи, приложения и проблеми / Робърт М. Каплан, Денис П. Сакъзо ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2013. - 670 с. : с ил., портр. ; 30 см

Ориг. загл.: Psychological testing / Robert M. Kaplan, Dennis P. Saccuzzo. - Прев. по седмо американско изд. - За авторите: с. 21-22. - Речник: с. 657-662. - Азб. показалец

ISBN 978-619-152-180-7 (подв.) : 59 лв.
1. Психотехника - учебници за ВУЗ 2. Експериментална психология - учебници за ВУЗ
159.98(075.8)
159.9.072(075.8)
COBISS.BG-ID 1256500708

КИПЪР, Дейвид А., 1939-2010
        Теория и практика на психодрамата Вж Кн 160

БК 2014/1 Кн 35
ЛАТА, Найджел, 1967-
        Преди децата ти да те побъркат, прочети това! / Найджел Лата ; прев. от англ. Герасим Славов. - [София] : ИК Колибри, [2012] ([София] : Инвестпрес). - 223 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Before your kids drive you crazy, read this! / Nigel Latta

ISBN 978-619-150-040-6 : 12 лв.
1. Деца - отглеждане 2. Деца, капризни 3. Семейно възпитание
159.922.7
37.018.1
COBISS.BG-ID 1256268516

БК 2014/1 Кн 36
РОЗЕНЩАЙН, Любомир, 1967-
        Планетата на щастието : думи за медитация / Любомир Розенщайн ; ил. Любомир Розенщайн. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 160 с. : с ил. ; 20 см. - (Духовност и самоусъвършенстване)

ISBN 978-619-150-133-5 : 12 лв.
1. Медитация 2. Самоусъвършенстване
159.96
COBISS.BG-ID 1255886308

БК 2014/1 Кн 37
ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Лекции за въведение в психоанализата / Зигмунд Фройд ; прев. от нем. Маргарита Дилова ; предг. Никола Атанасов. - 2. доп. изд. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Инвестпрес). - 471 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse / Sigmund Freud. - 1. изд. 1990 със загл. Въведение в психоанализата, на изд. Наука и изкуство, в сер. Съвременна чуждестранна психология

ISBN 978-619-150-098-7 : 20 лв.
1. Психоанализа - лекции 2. Фройдизъм - лекции
159.964.2(042.3)
615.851.134(042.3)
COBISS.BG-ID 1256253156

ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 1, Бит и душевност на нашия народ Вж Кн 63

ШАРПАК, Жорж, 1924-2010
        Как ни мамят екстрасенсите Вж Кн 29

БК 2014/1 Кн 38
ШЪРМЪР, Майкъл, 1954-
        Вярващият мозък / Майкъл Шърмър ; прев. от англ. Гергана Стойчева. - София : Изток-Запад, 2013. - 463 с. : с ил., табл. ; 22 см. - (Библиотека Красив ум)

Ориг. загл.: The believing brain / Michael Shermer

ISBN 978-619-152-235-4 : 23 лв.
1. Мислене 2. Познание, теория 3. Когнитивна психология
159.95
165.4
COBISS.BG-ID 1256562148


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

РАДЕВА, Виржиния Боянова, 1954-
        Реторика и аргументация Вж Кн 230

ШЪРМЪР, Майкъл, 1954-
        Вярващият мозък Вж Кн 38


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БК 2014/1 Кн 39
        БЪЛГАРИЯ - средище на толерантността / [състав., ред. Светлана Куюмджиева]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 96 с., [17] л. : цв. портр., факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Декларация за толерантността между вероизповеданията и етносите в Република България: 7-11. - Декларация - 2: с. 90-92. - Документи от научния архив на БАН свързани с етническата толерантност на българите: с. 93-95. - Съдържа материали от: Георги Марков, Станимир Илчев, Светлана Куюмджиева, Агоп Гарабедян, Гаро Мардиросян, Соня Аваяк-Бедросян, Сергей Рожков, Михаил Матеев, Юри Трейман, Цветана Кьосева, Румяна Маринова-Христиди, Максим Бенвенисти, Гиньо Ганев

ISBN 978-954-322-610-8 : 7 лв.
1. Търпимост - България - сборници 2. България - етика
172.3(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1256073188

ВАСИЛЕВА, Магдалена Николова, 1974-
        Модели на учтиво речево поведение у българи и японци Вж Кн 223

БК 2014/1 Кн 40
НЕШЕВ, Кирил, 1935-2010
        Философска етика : избрано / Кирил Нешев ; [състав. Николай Михайлов]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 272 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Кирил Нешев е Кирил Нешев Михайлов. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл с. - С почит за Професора / Кирил Шопов: с. 7-10

ISBN 978-954-07-3339-5 : 14 лв.
1. Eтика - история
17(091)
COBISS.BG-ID 1256656868

СТЕФАНОВА, Соня Йорданова, 1969-
        Етика в туризма Вж Кн 94


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БК 2014/1 Кн 41
ВОНАВИ, Лиахим, 1970-
        Учението на Живота / Лиахим Вонави. - 3. изд. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 (Видин : Компакт принт). - 272 с. ; 19 см

Лиахим Вонави - псевд. на Михаил Тодоров Иванов. - 1. изд. 2012

ISBN 978-954-25-0225-8 : 15 лв.
1. Бог 2. Онтология 3. Самоусъвършенстване
21
COBISS.BG-ID 1256248292

БК 2014/1 Кн 42
ДИМИТРОВА, Нина Иванова, 1954-
        Пророците на бесовете : смисъл и вяра в руската религиозна философия / Нина Димитрова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 207 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The prophets of the possessed. - Изд. на БАН. Институт за изследване на обществата и знанието. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-603-0 : 15 лв.
1. Религия - философия 2. Философия, руска 3. Русия - философия
215
101(470)
COBISS.BG-ID 1256196580

СТРЕЙ, Джеф
        2012 - иде ли раят или краят на света Вж Кн 28

БК 2014/1 Кн 43
        ХУМАНИЗЪМ. Наука. Религия : науката в полза на обществото, религиозната етика : конференция, Вършец - 19-21 октомври 2012 : тематичен сборник / състав. Рупен Крикорян, Ст. Пенов ; ред. кол.: Рупен Крикорян ... [и др.]. - София : [Воен. изд.], 2013 ([София] : [Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"]). - 120 с. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Humanism. Science. Religion - for the wellbeing of society. - Други ред.: Ангел Стефанов, С. Пенов. - Изд. на Нац. съвет на религиозните общности в България, БАН. Институт за изследване на обществата и знанието. - Съдържа материали от: Йеошуа Аренс, Ангел Стефанов, Рупен Крикорян, Костадин Нушев, Петко Вълов, Сефер Хасанов, Тодор Велчев, Камелия Георгиева Славчева, Стефан Пенов, Николай Михайлов, Елена Петрова, Веделин Босаков, Людмил Петров. - Библиогр. след отд. мaтeриали. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-509-493-4
1. Наука и религия - сборници 2. Религиозен морал - сборници
21(08)
COBISS.BG-ID 1256258020


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БК 2014/1 Кн 44
БАНКОВ, Стефан, 1934-
        Славянски библейски конкорданс и енциклопедия / Стефан Банков. - [София] : [Изд. авт.], 1987 ([София] : [ЕОС]). - 2011 с. : с портр. ; 22 см

Пълното име на авт. Стефан Банков е Стефан Банков Иванов. - На гърба на кор. означено изд. Духовен лъч

(Подв.)
1. Библия - справочници
22.03(035)
COBISS.BG-ID 1256650724


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/1 Кн 45
БИГОВИЧ, Радован, 1956-2012
        Църквата в съвременния свят / Радован Бигович ; прев. от сръб., [предг.] Свилен Тутеков. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 232 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Црква у савременом свету / Радован Бигович. - Името на авт. на предг. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 227-231

ISBN 978-954-2972-15-0 : 12 лв.
1. Източноправославна църква 2. Държава и църква
281.6/.9
322
COBISS.BG-ID 1256490468

ДЖОУНС, Мари Д., 1961-
        Тайната на троицата : силата на числото три и кодът на Сътворението Вж Кн 25

КИТОВА, Мария Димитрова, 1949-
        Любовта към словото. За изворите на науката за езика : от древността до края на Ренесанса Вж Кн 218

БК 2014/1 Кн 46
        НАРАМНИКЪТ на Кармила : дар от Света Богородица / [прев. Ирен Цибранска]. - София : Фонд. Комунитас, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 252 с. : с ил. ; 19 см

Ориг. загл.: Le secret du Carmel. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9992-46-5 : 4 лв.
1. Мария, света Дева
232(092)
92 Мария, света Дева
COBISS.BG-ID 1256160484

БК 2014/1 Кн 47
РАЙЧЕВ, Чанко Георгиев, 1940-
        Покрай вировете на библиите : разходка по хребета на хилядолетията / Чанко Райчев. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 ([Видин] : [Европринт]). - 147 с. ; 21 см

Чанко Райчев - псевд. на Янко Георгиев Атанасов

ISBN 978-954-25-0220-3 : 10 лв.

23/28
COBISS.BG-ID 1256604644

БК 2014/1 Кн 48
РИБОЛОВ, Светослав Светозаров, 1973-
        Изворът на Асирийското и Халдейско християнство : сотириология и христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (352-428) / Светослав Риболов. - София : Изток-Запад, 2013. - ХІХ, 300 с. ; 24 см. - (Studia patristica et byzantina sardicensia ; 1)

Загл. и на лат. ез.: Fons christianitatis Assyriacae ac Chaldeicae. - Текст и на англ. ез. - Залогът Исус / Георги Каприев: с. ХІ-ХVІ ; Присъдата над Теодор Мопсуестийски: с. 262 ; A New Look at the Condemnations of Origen and Theodore of Mopsuestia: с. 263-269. - Библиогр.: с. 270-284. - Азб. показалци на гр. и лат ез.

ISBN 978-619-152-221-7 : 19 лв.
1. Богослови, византийски - мироглед 2. Византия - религия
262(495)(092)
92 Теодор Мопсуестийски, епископ
COBISS.BG-ID 1256545508

БК 2014/1 Кн 49
ТИТЕЛН, Август, 1691-1756
        Предговор на преводача: четири реплики / Август Тителн ; [прев., предг. Степан Бюлбюлян]. - София : ИК "С. К. Бюлбюлян", 1994 (София : Силвия Русева). - 34 с. : с факс. ; 20 см

Прев. по: Vorrede des Übersetzers: vier Einwürfe. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на нем. ез.

ISBN 954-512-005-3
За причините книгата на английския автор Хъмфри Придо "Стар и нов завет" да бъде преведената на немски, а не на латински
1. Придо, Хъмфри, 1648-1724 - отделни произведения 2. Духовници, английски - отделни произведения 3. Немска литература - преводи от други езици 4. Великобритания - религия
262(410)(092)
830-97.03
92 Придо, Хъмфри
COBISS.BG-ID 1256794852

ТОМА Аквински, 1225?-1274
        Сума против езичниците. Кн. 2 Вж Кн 30

БК 2014/1 Кн 50
TITTEL, August, 1691-1756
        Vorrede des Übersetzers: vier Einwürfe / August Titteln ; [hrsg. Stepan Bülbüljan]. - Sofia : S. K. Bülbüljan, 1994 (Sofia : Silvia Russewa). - 18 с. : с факс. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-512-004-5
1. Придо, Хъмфри, 1648-1724 - отделни произведения 2. Духовници, английски - отделни произведения 3. Немска литература - преводи от други езици 4. Великобритания - религия
262(410)(092)
830-97.03
92 Придо, Хъмфри
COBISS.BG-ID 1256823268


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/1 Кн 51
БЮЛБЮЛЯН, Степан Киркор, 1937-
        Гръцката митология и петте книги на Мойсей / Степан К. Бюлбюлян. - София : ИК "С. К. Бюлбюлян", 1997 ([София] : [Силвия Русева]). - 16 с. ; 21 см

ISBN 954-512-007-X
1. Антична митология
292
COBISS.BG-ID 1256729060

БК 2014/1 Кн 52
БЮЛБЮЛЯН, Степан Киркор, 1937-
        Двете картини на света. Пътят към властта и катастрофата / Степан К. Бюлбюлян. - [София] : ИК "С. К. Бюлбюлян", 1996 ([София] : [ЕТ "Силвия Русева"]). - 54 с. ; 24 см

ISBN 954-512-006-1
1. Юдаизъм
296
COBISS.BG-ID 1256791524

БК 2014/1 Кн 53
БЮЛБЮЛЯН, Степан Киркор, 1937-
        Приказка за месиите / Степан К. Бюлбюлян. - [София] : ИК ''С. К. Бюлбюлян", 1994 ([София] : [Силвия Русева]). - 20 с. ; 21 см

Част от поредиците Библиотека Кралят е гол и Как митове и легенди управляват световната цивилизация в края на XX в.

ISBN 954-512-003-7
1. Юдаизъм
296
COBISS.BG-ID 1256798692

БК 2014/1 Кн 54
ЙОГАНАНДА, парамаханса, 1893-1952
        Автобиография на един йогин / Парамаханса Йогананда ; [предг. У. Й. Еванс-Уенц]. - [Ново изд.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 448 с. : с к., портр. [24] с. : ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Autobiography of a yogi / Paramahansa Yogananda. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - В кн. означено 2. изд.

ISBN 978-954-26-1214-8 (подв.) : 24.95 лв.
1. Йога 2. Индуизъм 3. Индия - религия
294.527(092)
92 Йогананда, парамаханса
COBISS.BG-ID 1256822500

БК 2014/1 Кн 55
        СПОКОЙСТВИЕ в сърцето / [ред. Соня Хаджиева]. - Мадан : Фонд. Икра-Бг, 2013 (Смолян : Зеа-Принт). - 172 с. ; 15 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7097-01-6 : 4.50 лв.
1. Ислям
297
COBISS.BG-ID 1255750628

БК 2014/1 Кн 56
ТЕНЗИН Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
        Да обявим мира! : за напредъка на духа / Далай Лама и Стефан Хесел ; в сътрудничество със Силви Кросман и Жан-Пиер Бару ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 48 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Déclarons la paix! / Stéphane Hessel & Dalai-Lama. - Възприетата форма на името на авт. Далай Лама е Тензин Гяцо Далай лама XIV

ISBN 978-619-150-070-3 : 5 лв.
1. Тензин Гяцо ХIV, Далай лама, 1935- - интервюта 2. Хесел, Стефан, 1917-2013 - интервюта 3. Духовници, тибетски - интервюта 4. Дипломати, френски - интервюта 5. Тибет - религия 6. Франция - външна политика
294.3(515)(092)(047.53)
327(44)(092)(047.53)
92(515+44)
COBISS.BG-ID 1256562916


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

        The ROLE of the private sector in development assistance and aid effectiveness Вж Кн 95


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2014/1 Кн 57
АНГЕЛОВА, Поля Георгиева, 1960-
        Статистика / Поля Ангелова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 322 с. : с табл., черт., к. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 47)

Речник на статистически термини на български, английски и руски езици: с. 308-312. - Библиогр.: с. 302-307

ISBN 978-954-23-0857-7
1. Статистика - теория - учебници за ВУЗ
311(075.8)
COBISS.BG-ID 1255914724


312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
Вж и 314; 316; 323.3; 325; 614.149

БК 2014/1 Кн 58
        AGEING in Bulgaria / [sci. ed. Penka Naidenova] ; [comp. Genoveva Mihova] ; [transl. Vihar Mitsov, Dimitrina Davidova]. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013. - 314 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Стареене и здраве. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на състав. Геновева Михова е Геновева Михова Георгиева. - Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. for Population and Human Studies. - За авторите: с. 312. - Съдържа материали от: Penka Naidenova, Stanislava Nikolova, Ivailo Gavazky, Genoveva Mihailova, Tchavdar Mladenov, Emil Dimitrov, Iordan Kalchev, Marta Sugareva, Ivelina Diamandieva, Kremena Borissova-Marinova, Rossitsa Rangelova, Grigor Sariiski, Sonya Koycheva, Kapka Stojanova, Stoyanka Cherkezova, Diana Sabotinova, Zoya Slavova, Vanina Mihaylova-Alakidi, Kamelia Lilova, Nina Iankova, Bojidar Davidov. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-557-6 (подв.)
1. Население - България - история - сборници 2. Демографска статистика - сборници 3. България - статистика
312(497.2)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1255866596


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ЮБИЛЕЙНА национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
        Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г. Т. 3, Икономика и туризъм (Икономика, демография, туризъм). Vol. 3, Economics and tourism (Economics, demography and tourism) Вж Кн 139


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/1 Кн 59
БЕХАР, Максим Мончо, 1955-
        Поколението F / Максим Бехар. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 148 с. : с портр. ; 20 см

За автора: с. 146-147. - 50 въпроса на Жюстин Томс към Максим Бехар: с.126-145

ISBN 978-619-164-057-7 : 12 лв.
1. Средства за масова информация
316.77
COBISS.BG-ID 1256013540

ДИНКОВА, Милена
        Любовта - какво не знаем за нея Вж Кн 32

БК 2014/1 Кн 60
ИВАНОВ, Румен Николов, 1984-
        Българската народност ХІХ - ХХІ век : българите извън България, население от български произход - брой и разположение, обхват на българското етническо пространство / Румен Иванов. - В. Търново : Знак '94, 2013 (В. Търново : Фабер). - 304 с. : с табл., к. ; 24 см

Когато фактите говорят / Пламен Павлов: с. 7-10. - Новаторски опит / Живко Войников: с. 11-12. - Библиогр.: с. 298-303

ISBN 978-954-8305-29-7
1. Малцинства, български - история 2. Българи - национална идентичност 3. България - социология
316.347.2(=867)(091)
COBISS.BG-ID 1256206564

БК 2014/1 Кн 61
МАНОЛОВ, Карамфил Манолов, 1955-
        Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие / Карамфил Манолов. - София : Аскони-издат, 2011 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 346 с. : с табл., сх. ; 21 см

Тематични методики на емпирични социологически изследвания: с. 303-309. - Анкетна карта: с. 310-326. - Наблюдавани стреми: с. 327-336. - Речник на въведените термини: 337-338. - Библиогр.: с. 339-345

ISBN 978-954-383-037-4 : 15 лв.
1. Социология
316.1
COBISS.BG-ID 1255775972

О'КОНЪР, Джоузеф, 1948-
        Коучинг с НЛП : как да бъда Мастер Коуч? : практически наръчник за това как да постигнете най-доброто за себе си и за другите Вж Кн 193

БК 2014/1 Кн 62
        СЕМЕЙСТВО и солидарност между поколенията : научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. / [състав., ред. Пенка Найденова ... и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 404 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Family and intergenerational solidarity. - Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав. и ред.: Щелиян Щерионов, Кремена Борисова, Румяна Божинова. - Изд. на БАН. Институт за изследване на населението и човека. - Съдържа докл. от: Щелиян Щерионов, Венцислав Мучинов, Мария Левкова-Мучинова, Даниела Ангелова, Марио Александров, Румяна Стоилова, Марта Сугарева, Ивелина Диамандиева, Маргарита Филева, Геновева Михова, Пенка Найденова, Соня Койчева, Евгения Николова, Ирена Зарева, Диляна Стефанова, Камелия Лилова, Катя Михайлова, Наталия Александрова, Румяна Божинова, Росица Георгиева, Николай Бавро, Есма Риза, Маргарита Стефанова-Бакрачева, Зорница Тоткова, Надя Матеева, Пламен Димитров, Максимка Рашева, Пламен Димитров, Лидия Василева, Силвия Цветкова, Даниела Кермова, Мария Атанасова-Трифонова, Пламен Димитров, Надя Матеева, Йорданка Лалова, Антоанета Калонкина, Румяна Крумова-Пешева, Любомир Спасов, Виолета Михайлова, Анна Александрова-Караманова, Милена Френкева, Гиргина Стоянова. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-322-587-3 : 13 лв.
1. Семейство - социални проблеми - конференции
316.356.2(063)
COBISS.BG-ID 1255960548

УОТКИНС, Майкъл, 1956-
        Първите 90 дни : най-успешните стратегии за нови лидери на всички нива Вж Кн 194

БК 2014/1 Кн 63
ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 1, Бит и душевност на нашия народ / Иван Хаджийски ; [ред., състав., послесл. Мария Хаджийска]. - София : Изток-Запад, [2010] ([София] : [ЛИК]). - 594 с. : с ил., табл. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Год. на изд. погрешно отпеч. на загл. с. 2002. - Актуалността на Хаджийски / Петър-Емил Митев: с. 7-17. - Как се раждаше "Бит и душевност на нашия народ" / Мария Хаджийска: с. 19-44. - Указател: с. 541-576. - Речник: с. 577-593. - Изток-Запад - търговска марка на ЛИК Издания. - Библиогр.: с. 155-156, 425-426

ISBN 978-954-321-501-0 (подв., не е отпеч.) : 24 лв.
ISBN 954-8945-10-X !
1. Българи - бит 2. Българи - народопсихолотия 3. България - социология
316.6(497.2)
316.34(497.2)
159.922.4(=867)
394(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256147684

БК 2014/1 Кн 64
        The ROLE of civil society in development assistance and aid effectiveness / [Marieta Tzvetkovska ... и др.]. - Sofia : Center for Econ. Development, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 124 с. : с диагр., табл. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Anelia Damianova, Vera Rihackova, Evelin Andrespok, Riina Kuusik-Rajasaar, Anna Selmeczi, Dace Akule, Piotr Kaźmierkiewicz, Alexandra Soci, Elena Iorga,Loredana Ercuş, Peter Brezáni, Maja Peternel, Mojca Krisper Figueroa. - Библиогр. след някои материали

ISBN 978-954-9821-48-2
1. Европейски съюз - програми 2. Гражданско общество - Източна Европа 3. Европа - международни политически отношения 4. Източна Европа - социология
316.322(4-11)
327.7:061EC
COBISS.BG-ID 1256216036


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/1 Кн 65
ТАНЕВ, Тодор Александров, 1957-
        Държавничеството / Тодор Танев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 327 с. : с ил., портр. ; 25 см

Библиогр.: с. 324-326

ISBN 978-954-07-3480-4 (подв.) : 15 лв.
1. Политика 2. Политици
32.01
COBISS.BG-ID 1255752420


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БЮЛБЮЛЯН, Степан Киркор, 1937-
        Мистика, език, философия : немската религия. Кн. 2, Последователи и резултати Вж Кн 23


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

БИГОВИЧ, Радован, 1956-2012
        Църквата в съвременния свят Вж Кн 45

BANKOV, Stefan, 1934-
        Fear and terror on both sides of the Iron curtain Вж Кн 107


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/1 Кн 66
ГАНЕВ, Венелин Йорданов, 1880-1966
        Плячкосването на държавата България 1989-1997 / Венелин Й. Ганев ; прев. от англ. Кънчо Кожухаров. - София : Изток-Запад, 2013. - 376 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Preyng on the state / Venelin I. Ganev. - Опит върху научното мислене, от което отвикнахме / Деян Кюранов: с. 7-14. - Библиогр.: с. 297-320. - Азб. показалец

ISBN 978-619-152-207-1 : 19 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1256222436

БК 2014/1 Кн 67
СТАНЕВ, Митко Станев, 1959-
        Теоретични проблеми на екстремизма / Митко Станев ; [науч. ред. Румен Гюров, Мюмюн Тахир]. - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2013 ([София] : Симолини-94). - 140 с. ; 20 см. - (Библиотека Сигурност ; No 17)

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на ред. Мюмюн Тахир е Мюмюн Мюмюнов Тахиров. - Библиогр.: с. 127-139

ISBN 978-954-91927-7-3
1. Политически движения 2. Тероризъм
323.2
COBISS.BG-ID 1256164580

BANKOV, Stefan, 1934-
        Fear and terror on both sides of the Iron curtain Вж Кн 107

        DEVELOPMENT of tools needed to coordinate intersectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in Bulgaria - BULCIP : materials with the results of the project Вж Кн 109

        DEVELOPMENT of tools needed to coordinate intersectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in Bulgaria - BULCIP : materials with the results of the project Вж Кн 108


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955) : лекционен курс Вж Кн 480

БК 2014/1 Кн 68
        ЕВРОПЕИСТИКА и европейски ценностни нагласи / Владимир Атанасов ... [и др.] ; [състав. Владимир Атанасов] ; [науч. ред. Огняна Георгиева-Тенева]. - София : Дамян Яков, 2013- (София : Симолини 94). - Т. <1-> ; 24 см

Други авт.: Ингрид Шикова, Виктория Георгиева, Гергана Манева, Яни Милчаков. - Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на ред. Огняна Георгиева-Тенева е Огняна Атанасова Георгиева. - Въпросник към университетите със специалност Европеистика: с. 385-387. - Въпросник към студентите от специалност Европеистика: с. 388. - Библиогр.: с. 59-60

ISBN 978-954-527-531-9 (кн. 1) : 10 лв.

Съдържа досега:
Кн. 1. - 391 с. : с диагр.

Текст и на англ. ез. - Рез. на англ. ез. 

1. Европеистика 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1EC
COBISS.BG-ID 1256643044

        ИНТЕГРАЦИОННИТЕ процеси през 60-те години на XX век Вж Кн 99

БК 2014/1 Кн 69
КАЛЧЕВА, Дора Александрова, 1947-
        Студената война и България 1945-1950 в американската историография / Дора Калчева. - София : СУ "Св. Климент Охридски", 2013 ([София] : Wini 1837). - 188 с. ; 20 см

Стенографски записи на срещи и съвещания от 1945 г.: с. 159-187

1. Външна политика - България - история - 1945- 2. Студена война - история 3. България - външна политика
327.54(091)
327(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256020196

ТЕНЗИН Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
        Да обявим мира! : за напредъка на духа Вж Кн 56

        DEVELOPING open, rule-based, predictable, non-discriminatory trade relations with priority ODA recipients Вж Кн 98

БК 2014/1 Кн 70
JUBILEE International Scientific Conference The Future of Integration, the Future of the European Union (2013 ; Svishtov)
        Jubilee International Scientific Conference "The Future of Integration, the Future of the European Union", 17 May 2013 : proceedings. - Svishtov : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 390 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

Съдържа материали от: Atanas Damyanov, Andrey Zahariev, Alexander Lichev, Margarita Bogdanova, Aleksandar Kostadinovski, Olivera Georgieva-Trajkovska, Janka Dimitrova, Nataliia Smentyna, Galina Zaharieva, Vesna Svrtinov, Riste Temjanovski, Dragomir Iliev, Vasil Petkov, Petyo Boshnakov, Tanya Todorova, Stela Kasabova, Galin Stefanov, Velina Savcheva, Desislava Yordanova, Simeon Momchev, Ivaylo Petrov, Ivan Angelov, Nikolay Yordanov, Nikolay Andreev, Yordan Neykov, Krste Sajnoski, Vlatko Paceskoski, Ljupce Davcev, Violeta Madzova, Eduard Marinov, Violeta Kraeva, Tatiana Manasterska, Ireneusz Teodor Dziubek, Tania Gorcheva, Valentyna Shevchenko, Lyubomir Vladimirov, Daniel Pavlov, Aneta Deneva, Veneta Hristova, Nicola Yankov, Nonka Georgieva, Snezhana Kostova, Irena Emilova, Georgi Marinov, Zdravko Lyubenov, Vesselina Dimitrova, Margarita Dakova, Karina Sarkisian, Viktoria Ivanova, Stela Zoto, Esmeralda Polena, Oleksandr Serdyuk, Gabriela Georgieva, Ergin Azis, Desislava Dobreva, Ivan Ivanov. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-23-0867-6
1. Европейски съюз - конференции 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1EC(063)
339.923:061.1ЕС(063)
COBISS.BG-ID 1256840932

        The ROLE of civil society in development assistance and aid effectiveness Вж Кн 64


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/1 Кн 71
РАНД, Айн, 1905-1982
        Новата левица: антииндустриалната революция / Айн Ранд ; прев. от англ. Ирен Бойкикева, Огнян Дъскарев. - София : ИК МАК : Изток-Запад, 2013 (София : Изток-Запад). - 226 с. ; 22 см. - (Колекция Айн Ранд)

Ориг. загл.: The new left: The anti-industrial revolution / Ayn Rand. - Айн Ранд - псевд. на Алиса Зиновиевна Розенбаум. - Възприетата форма на името на прев. Ирен Бойкикева е Ирена Бойкикева

ISBN 978-954-8585-32-3 (ИК МаК) : 14 лв.
(Изток-Запад)
ISBN 978-619-321-213-2 ! : 14 лв.
1. Радикализъм - САЩ - история - 1960-1980 2. САЩ - политически партии и движения
329.7(73)(091)
COBISS.BG-ID 1256227300


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/1 Кн 72
ЛАРЕШ, Жан-Клод, 1947-
        Ефектът моментум : как да постигнем изключителен растеж / Жан-Клод Лареш ; [прев. Елица Георгиева]. - [София] : Рой Комюникейшън, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 345 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The momentum effect: how to ignite exceptional growth / J. C. Larreche. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9335-22-4 (подв.) : 27 лв.
1. Икономическо поведение
330.16
COBISS.BG-ID 1256046052

БК 2014/1 Кн 73
MONEV, Viktor Georgiev, 1963-
        Business Kommunikation Deutsch : Deutsch im Beruf für BWL-Studenten : Kurs- und Studentenbuch / Victor Monev, Ventsislav Vezirov. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 176 с. : с диагр., табл., ил. ; 30 см

ISBN 978-954-23-0824-9 : 10 лв.
1. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 2. Комуникация - учебници за ВУЗ 3. Немски език - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
65.012
803.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1256019428


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

КАМЕНОВ, Камен Цветанов, 1950-
        Себепознаването и съдеятелството - основа за професионален и управленски успех : учебно помагало Вж Кн 190


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

БК 2014/1 Кн 74
ПЕТРОВ, Иван Митов, 1953-
        Оценка на състоянието и организацията на труда в търговията / Иван Петров. - София : Крисан-С, 2013. - 229 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 228-229

ISBN 978-954-8655-52-1
1. Търговия - управление и организация 2. Труд - управление и организация
331.103:339
658.6
COBISS.BG-ID 1256140516


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

БК 2014/1 Кн 75
ПЕТРОВ, Иван Митов, 1953-
        Управление на възнагражденията на персонала в търговията / Иван Петров. - София : Крисан-С, 2013. - 136 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 133-136

ISBN 978-954-8655-51-4
1. Работна заплата - търговия
331.2:339
658.32
COBISS.BG-ID 1256140772


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БК 2014/1 Кн 76
ГАЙДАРДЖИЕВА, Венета Стоянова, 1960-
        Регионална политика / Венета Гайдарджиева. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско ] : Контраст). - 162 с. ; 24 см

Европейска харта за местно самоуправление: с. 148-158. - Разширяване на Европейския съюз: с. 159-160

ISBN 978-954-338-055-8
1. Регионална политика - България - учебници за ВУЗ 2. Регионална политика - Европа - учебници за ВУЗ
332.14(497.2)(075.8)
332.14(4-6)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256145892


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2014/1 Кн 77
ИЛИЙЧОВСКИ, Светослав Йорданов, 1972-
        Оценка на бизнеса / Светослав Илийчовски. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 299 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 54)

Образци на док.: с. 281-288. - Контролни тестове: с. 289-299. - Библиогр.: с. 275-280

ISBN 978-954-23-0874-4
1. Стопански предприятия - учебници за ВУЗ 2. Стопанска политика - учебници за ВУЗ
334.7(075.8)
338.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1256828900

МАРАНГОЗОВ, Явор Веселинов, 1968-
        Съвместни предприятия и защита на конкуренцията в България Вж Кн 96


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/1 Кн 78
БОЖИНОВ, Божидар Виолинов, 1970-
        Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система 2007-2012 / Божидар Божинов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 168 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Стопански свят, ISSN 1310-2737 ; бр. 122)

Загл. и на англ. ез.: Analysis of the state and development of Bulgarian banking system. - Библиогр.: с. 163-167

1. Банково дело - България - 2007-2012 2. България - финанси
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1255700452

БК 2014/1 Кн 79
БОЖИНОВ, Божидар Виолинов, 1970-
        Мениджмънт на банковите разплащания / Божидар Божинов. - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 376 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; 48)

1. изд. 2006 на изд. Абагар - В. Търново. - Семестриални тестове: с. 299-332. - Семестриален казус по Мениджмънт на банковите разплащания: с. 333-376. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-23-0859-1
1. Банкови операции - учебници за ВУЗ 2. Парични системи - учебници за ВУЗ
336.74(075.8)
COBISS.BG-ID 1255781860

БК 2014/1 Кн 80
КОЦЕВ, Николай Василев, 1944-
        Заложната къща : представи, очаквания, анализи / Николай Коцев. - Русе : Авангард принт, 2011. - 84 с. : с диагр. ; 21 см

ISBN 978-954-337-122-8
1. Кредит 2. Залог (право)
336.77
COBISS.BG-ID 1256664548

БК 2014/1 Кн 81
КРЪСТЕВ, Людмил Боянов, 1978-
       Капиталови пазари : учебник / Людмил Кръстев. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 204 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; Кн. 44)
Библиогр.: с. 201-203. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-0850-8
1. Капиталов пазар - учебници за ВУЗ
336.76(075.8)
COBISS.BG-ID 1255991012

БК 2014/1 Кн 82
НИЧЕВ, Николай Бонев, 1968-
        Митнически процедури / Николай Ничев. - В. Търново : Нац. воен. унив. "В. Левски", 2013. - 236 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-753-124-6
1. Митници - учебници за ВУЗ 2. Мита - Европа - учебници за ВУЗ
336.4(075.8)
339.543(4-6)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256669156

БК 2014/1 Кн 83
ПЕНКОВ, Илко Любенов, 1953-
        Финансови решения на предприятието / Илко Пенков. - София : Крисан-С, 2012-. - Т. <1-> : с табл., диагр. ; 23 см

ISBN 978-954-8655-47-7 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 323 с.

Библиогр.: с. 319-321

1. Стопански предприятия - финанси
336.6
COBISS.BG-ID 1256104420

БК 2014/1 Кн 84
ПЕНКОВ, Илко Любенов, 1953-
        Черно на бяло в Банкеръ / Илко Л. Пенков ; [ил. М. Сандева ... и др.]. - 3. доп. изд. - София : Крисан-С, 2013. - 161 с. : с ил., факс. ; 23 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: П. Дочев, Л. Гиздов. - Пълното име на ил. П. Дочев е Петър Дочев Стоев. - 1. изд. 2003 на Акад. изд. Ценов - Свищов. - Библиография на статии от Илко Л. Пенков публикувани във в. Банкер: с. 155-156. - Библиогр.: с. 157-159

ISBN 978-954-8655-54-5
1. Банково дело 2. Кредит
336.7(046)
COBISS.BG-ID 1256102372

БК 2014/1 Кн 85
        ТЕОРИЯ на парите и кредита : методическо ръководство / Теодора Димитрова ... [и др.]. - 2. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 364 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Божидар Божинов, Георги Ангелов, Иван Маринов. - Пълното име на авт. Теодора Димитрова е Теодора Димитрова Петрова. - 1. изд. 2009 на изд. Абагар - В. Търново с авт. Божидар Божинов, Валентин Милинов, Теодора Димитрова. - Нормативни и методични материали: с.206-267. - Терминол. речник: с. 269-286. - Семестриални тестове: с. 289-362

ISBN 978-954-23-0858-4
1. Пари - теория - учебници за ВУЗ 2. Кредит - теория - учебници за ВУЗ
336.7.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1255882724


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/1 Кн 86
БЛАЖЕВА, Виолета Иванова, 1977-
        Аграрна политика : учебник / Виолета Блажева. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 204 с. : с табл., к., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 46)

Нормативни и методични материали: с. 173-200. - Библиогр.: с. 201-204

ISBN 978-954-23-0856-0
1. Аграрна политика - учебници за ВУЗ
338.43(075.8)
COBISS.BG-ID 1255879140

БЛАЖЕВА, Виолета Иванова, 1977-
        Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми Вж Кн 153

БК 2014/1 Кн 87
ИВАНОВА, Петя, 1972-
        Въведение в туризма / Петя Иванова, Венцислав Минков, Любка Илиева. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 372 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см

Пълното име на авт. Петя Иванова е Петя Иванова Тонева. - Международни документи и методични материали по темата: с. 347-372. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-0860-7
1. Туризъм - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1255693540

ИЛИЙЧОВСКИ, Светослав Йорданов, 1972-
        Оценка на бизнеса Вж Кн 77

БК 2014/1 Кн 88
        КОНТРОЛЪТ и анализът - фактори за устойчиво развитие : сборник с есета : конкурс 60 години Факултет "Стопанска отчетност". - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 132 с. ; 23 см

Съдържа есета от: Андриана Цветанова Николова, Ивелина Огнянова Маламов, Красимир Ангелов Крумов, Надежда Панчева Цочева, Цветелина Григорова Генчов, Явор Бойков Петров, Бирджан Ердун Фаик, Диляна Янева Янева, Емилияна Светлозарова Алексиева, Славка Йорданова Сиромашка, Васил Михайлов Костов, Михаела Красимирова Петрова, Светлана Светославова Маркова, Теодора Вилиянова Бънджева, Васко Людмилов Викторов, Любомир Росенов Терзиев, Мирослав Даниелов Михайлов, Петя Тодорова Георгиева, Айлин Бюрхан Мехмед, Лидия Петрова Ангелова, Мирослав Стефков Василев, Теодора Валентинова Дочева, Цветелина Младенова Тодорова, Георги Петров Петков, Красимир Емилов Милев, Петър Иванов Петров, Ангел Дойчев Пеев, Асен Димитров Петров, Кирил Димитров Курукювлиев, Екатерина Миткова Стойкова, Станка Тодорова Вълчева

ISBN 978-954-23-0869-0
1. Стопанска отчетност - сборници
338.242(08)
657(08)
COBISS.BG-ID 1256824804

БК 2014/1 Кн 89
КОСТОВА, Септемврина Георгиева, 1950-
        Търговско предприемачество / Септемврина Костова, Иван Петров. - София : Крисан-С, 2013. - 243 с. : с табл., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 241-243

ISBN 978-954-8655-53-8
1. Предприемачество - учебници за ВУЗ
338(075.8)
COBISS.BG-ID 1256221668

БК 2014/1 Кн 90
КУИГИН, Джон, 1956-
        Зомби икономикс : мъртвите идеи още бродят сред нас... / Джон Куигин ; прев от англ. Юлиян Антонов, Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2013. - 313 с. : с диагр. ; 22 см. - (Библиотека Икономикс ; 1)

Ориг. загл.: Zombie economics / John Quiggin. - Предм. показалец

ISBN 978-619-152-174-6 : 18 лв.
1. Стопанска политика - история - 20 век
338.2(091)
COBISS.BG-ID 1256607204

БК 2014/1 Кн 91
ЛЕВКОВ, Красимир Стоянов, 1957-
        Геоикономика : учебник за висшите училища / Красимир Левков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 180 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 172-177

ISBN 978-954-400-853-6
1. Геоикономика - учебници за ВУЗ
338:91(075.8)
COBISS.BG-ID 1255988708

БК 2014/1 Кн 92
ЛИЛОВА, Румяна, 1953-
        Ценови мениджмънт : учебник / Румяна Лилова, Анелия Радулова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 252 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука ; Кн. 49, ISSN 1314-4804)

Пълното име на авт. Румяна Лилова е Румяна Лилова Петкова. - Усъвършенстване на уменията: с. 233-243. - Библиогр.: с. 244-252

ISBN 978-954-23-0862-1
1. Цена - образуване - учебници за ВУЗ
338.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1255992548

МАНДОВА-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
        География и икономика на България : план-конспекти за зрелостници и кандидат-студенти Вж Кн 463

БК 2014/1 Кн 93
        МАТЕРИАЛИ за самоподготовка по стопанска история / състав. Евгени Василев Костов ... [и др.]. - София : Крисан-С, 2012. - 399 с. : с табл. ; 23 см

Други състав.: Лиляна Димитрова Велева, Марко Петров Димитров, Пенчо Денчев Пенчев, Петър Йорданов Стоянов. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-8655-45-3 : 16 лв.
1. Стопанска история - учебници за ВУЗ
338(091)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256103652

БК 2014/1 Кн 94
СТЕФАНОВА, Соня Йорданова, 1969-
        Етика в туризма / Соня Стефанова. - 3. изд. - Габрово : Екс-Прес, 2013. - 195 с. ; 21 см

1. изд. 2011. - Библиогр.: с. 186-194

ISBN 978-954-490-371-8
1. Туризъм - етични проблеми
338.48
172
COBISS.BG-ID 1255776996

ЮБИЛЕЙНА национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
        Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г. Т. 3, Икономика и туризъм (Икономика, демография, туризъм). Vol. 3, Economics and tourism (Economics, demography and tourism) Вж Кн 139

БК 2014/1 Кн 95
        The ROLE of the private sector in development assistance and aid effectiveness / [Marieta Tzvetkovska ... et al.]. - Sofia : Center for Econ. Development, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 124 с. : с табл., диагр., к. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Anelia Damianova, Radomir Špok, Andrew Rozeik, Triinu Püvi, Attila Bartha, Inese Stepina, Aleksander Fuksiewicz, Alexandra Soci, Alina Voicu, Loredana Ercuş, Alexander Duleba, Katja Egart, Marjan Huč. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-9821-49-9
1. Социална икономика - Източна Европа - сборници 2. Международно сътрудничество - сборници 3. Регионално развитие - Източна Европа - сборници 4. Източна Европа - стопанство
338:36(4-11)(08)
304(4-11)(08)
COBISS.BG-ID 1256217316


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2014/1 Кн 96
МАРАНГОЗОВ, Явор Веселинов, 1968-
        Съвместни предприятия и защита на конкуренцията в България / Явор Марангозов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 115 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Joint ventures and protection of competition in Bulgaria. - Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания. - Списък на цитираните нормативни източници: с. 104-106. - Библиогр.: с. 96-106. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-601-6
1. Конкуренция (икономика) 2. Защита на потребителите 3. Стопански предприятия - България 4. България - търговия
339.13(497.2)
334.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1255999460

БК 2014/1 Кн 97
СОФРОНИЕВ, Пламен Стефанов, 1984-
        Сигурност и непрекъсваемост на доставките : правни и организационни основи / Пламен Софрониев. - София : Воен. изд., 2013. - 93 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 88-92. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-509-494-1
ISBN 978-954-509-491-1 !
1. Доставки - управление и организация 2. Транспорт - превоз на товари - охрана и сигурност
339.18
658.7
656.07
COBISS.BG-ID 1255882468


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

НИЧЕВ, Николай Бонев, 1968-
        Митнически процедури Вж Кн 82

        СВОБОДНО движение и техническа конкурентноспособност на продуктите на Европейския съюз : Европейски съюз, пазарно /техническо/ законодателство, стандартизация, системи за управление, оценяване на съответствието на продуктите в Единния Европейски пазар Вж Кн 100

БК 2014/1 Кн 98
        DEVELOPING open, rule-based, predictable, non-discriminatory trade relations with priority ODA recipients / [Marieta Tzvetkovska ... et al.]. - Sofia : Center for Econ. Development, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 252 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Anelia Damianova, Vladimir Bartovic, Andrew Rozeik, Márton Leiszen, Maija Kãle, Paweł Bagiński, Alexandra Soci, Adrian Moraru, Loredana Ercuş, Vladimír Benč, Darja Žlogar, Gašper Jež, Katja Egart, Marjan Huč. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-9821-50-5
1. Европейски съюз - програми 2. Търговия - Източна Европа 3. Европа - международни политически отношения 4. Източна Европа - външна търговия
339.56(4-11)
327.7:061.1EC
COBISS.BG-ID 1256212964


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/1 Кн 99
        ИНТЕГРАЦИОННИТЕ процеси през 60-те години на XX век / състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 288 с. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Искра Баева, Евгения Калинова, Татяна Волокитина, Илияна Марчева, Борис Стоянов, Гергана Алексиева, Евгений Кандиларов, Йордан Баев, Румяна Маринова-Христиди, Христина Михайлова, Боряна Митева, Йоргос Христидис. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-07-3556-6 : 12 лв.
1. Стопанско сътрудничество - Източна Европа - история - сборници 2. Европейска общност - история - сборници 3. Международно сътрудничество - история - сборници 4. Източна Европа - международни икономически отношения
339.923(4-11)(091)(08)
327.3(091)(08)
COBISS.BG-ID 1256678628

БК 2014/1 Кн 100
        СВОБОДНО движение и техническа конкурентноспособност на продуктите на Европейския съюз : Европейски съюз, пазарно /техническо/ законодателство, стандартизация, системи за управление, оценяване на съответствието на продуктите в Единния Европейски пазар / Бранимир Сандалски ... [и др.] ; [предг. Бранимир Сандалски]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Софттрейд, 2011 ([София] : [Симолини]). - 464 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Други авт.: Минчо Сандалски, Милка Вичева, Ивелин Буров, Росица Митева. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - 1. изд. 2009. - Библиогр.: с. 463-464

ISBN 978-954-334-126-9 : 25.99 лв.
1. Европейски съюз - стопанска политика 2. Външна търговия - Европа 3. Стопанско сътрудничество - Европа 4. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1EC
339.5(4-6)
COBISS.BG-ID 1255890660


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/1 Кн 101
        ЕТИКАТА в българската правна система : изказвания на участниците в Осмата национална конференция по етика, проведена на 29-30 ноември, 2012 г. в УНСС : сборник статии / [състав. Валентина Драмалиева, Емилия Маринова] ; [науч. ред. Валентина Драмалиева]. - София : УНСС, 2013. - 372 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт за изследване на обществата и знанието. Секция Култура, ценности и морал, УНСС. Кат. Политическа икономия. Секция Философия. - Добро - ценност - правни блага : In memoriam / Любомир Драмалиев: с. 11-18. - Съдържа статии от: Ангел Марин, Наталия Киселова, Васил Проданов, Валентина Драмалиева, Мариана Христова, Сашка Попова, Красимира Маркова, Кристина Попова, Емилия Маринова, Даниела Сотирова, Васил Момов, Ива Шишкова, Вихрен Бузов, Константин Танев, Ирина Георгиева, Билиан Маринов, Гергана Боянова, Ваня Савова, Ася Асенова, Боян Дуранкев, Блага Благоева, Ивка Цакова, Орлин Радев, Илияна Ермолина, Георги Найденов, Иван Кацарски, Богдана Тодорова, Божанка Неделчева, Бисера Колева, Томислава Савчева, Любослава Костова, Теодора Николова, Стилиян Йотов, Симеон Асенов, Исидора Димова, Максим Мизов, Галин Пенев, Теодор Славев, Борислав Градинаров, Жана Шаранкова, Ивайло Стайков, Елена Петрова, Ивелина Иванова, Ерика Лазарова, Максим Лазаров, Зоя Христова-Димитрова, Лилия Желязкова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-644-458-5
1. Право - България - етични проблеми - сборници 2. България - право
340.1(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1256182244


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

ЯНАРЛИЕВ, Васил Димитров, 1945-
        Наръчник за разкриване и разследване на застрахователни измами : методическо ръководство Вж Кн 116


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/1 Кн 102
МИТЕВ, Николай Атанасов, 1960-
        Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията / Николай Митев. - София : Софттрейд, 2013 ([София] : Симолини). - 225 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Речник: с. 216-221. - Библиогр.: с. 222-225

ISBN 978-954-334-144-3
1. Интелектуална собственост 2. Стопански предприятия - управление и организация
347.77/.78
658.012
COBISS.BG-ID 1255984868

БК 2014/1 Кн 103
        СПЕЦИАЛИЗИРАНИ прокуратури за разследване на организирана престъпност : сравнително изследване / Рада Смедовска-Тонева ... [и др.]. - София : Фонд. РискМонитор, 2013 ([София] : [Алекс-Г]). - 112 с. : с диагр., табл., сх. ; 30 см. - (RiskMonitor ; 30)

Други авт.: Александър Фатич, Ерсида Сефа, Хуан Хосе Роса Алварес. - Прев. от: алб., исп., итал., сръб., фр. ез.

ISBN 978-954-2914-24-2
1. Прокуратура - България 2. Организирана престъпност - България - противодействие 3. България - право
347.96(497.2)
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1256217060


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2014/1 Кн 104
        АКТУАЛНИ проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. 6, Българското трудово и осигурително право - мит и реалност : доклади, представени на Национална научно-практическа конференция, София, 2012 в чест на 10-годишнината от създаването на катедра "Трудово и осигурително право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" / [състав., науч. ред. Красимира Средкова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 191 с. ; 24 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на състав. Красимира Средкова е Красимира Средкова Иванова. - Съдържа докл. от: Емил Мингов, Красимира Средкова, Ярослава Генова, Вера Лазарова, Андрей Александров, Николета Лазарова, Васил Мръчков, Стефан Гайдарски, Ивайло Стайков, Добринка Бонева, Цвета Попова, Райна Койчева, Атлиана Недкова. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-07-3525-2 (подв.) : 15 лв.
1. Трудово право - България - конференции 2. Осигурително право - България - конференции 3. България - право
349.2(497.2)(063)
349.3(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1256722916


35 ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ

БК 2014/1 Кн 105
ЮБИЛЕЙНА международна научна конференция Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век (Свищов ; 2013)
        Юбилейна международна научна конференция "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век", Свищов, 10-11 май 2013 = Jubilee "International Scientific Conference Standards in and Challenges to Public Administration in XXI century", Svishtov, 10-11 May 2013 : сборник с резюмета. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 91 с. ; 24 см

Изд. на Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов. Фак. Мениджмънт и маркетинг. Кат. Стратегическо планиране. - Съдържа резюмета от: Борислав Борисова, Андрей Зхариева, Анастасия Марчева, Антон Антонов, Валентин Василев, Веселина Григорова, Венцислав Перков, Вяра Славянска, Ваня Славянска, Ваня Ганева, Галина Чиприянова, Галина Тодорова, Даниел Илиев, Десислава Алексиева, Емил Инджов, Елена Йорданова, Елка Цонева, Емил Цонев, Евгени Тодоров, Евелина Парашкевова, Живка Тананеева, Ирена Емилова, Иван Андреев, Красимир Шишманов, Красимира Славева, Красимира Ангелова, Людмил Георгиев, Лилияна Русанова, Любомир Тодоров, Маргарита Богданова, Марусия Линкова, Михаил Чиприянов, Маргарита Дакова, Милен Динков, Мария Петкова, Никола Янков, Николай Арабаджийски, Надежда Веселинова, Пенка Горанова, Поля Ангелова, Петър Дачев, Петя Георгиева, Петя Миланова, Стела Касабова, Тихомир Личев, Тодор Тодоров, Тихомир Личев, Тодор Тодоров, Таня Тодорова, Христо Иванов, Христо Сирашки, Цветелина Кабакчиева, Юлияна Гълабинова, Юлиян Господинов, Aleksandar Kostadinovski, Grigori Borta, Jadranka Denkova, Suzana Gamtovska-Zdravkovska, Jovan Ananiev, Manuel Godoy Ochoa, Marian Stan, Roxana Sarbu, Marieta Olaru, Anca Gabriela Ilie, Riste Temjanovski, Vesna Svrtinov, Sergei Ohrimenco, Eduard Hirbu, Slavoljub Milovanovic, Valentina Tolpinschi, Victor Zavgorodniy, Alexander Tsvetkov

ISBN 978-954-23-0861-4
1. Администрация - конференции
351/354(063)
COBISS.BG-ID 1255921124


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/1 Кн 106
МРЪЧКОВ, Васил Желязков, 1934-
        Коментар на Кодекса на труда / Васил Мръчков, Красимира Средкова, Атанас Василев ; [обща ред. и състав. Васил Желязков Мръчков]. - 11. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013 (В. Търново : Абагар). - 1216 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Красимира Средкова е Красимира Средкова Иванова. - Името на ред., състав. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1995. - Предм. показалец

ISBN 978-954-730-817-6 (подв.) : 64 лв.
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.4.072)
COBISS.BG-ID 1255968996

СТОЯНОВА, Таня Кирилова, 1970-
        Радой : смутителят на реда и тоягата на властта Вж Кн 343

БК 2014/1 Кн 107
BANKOV, Stefan, 1934-
        Fear and terror on both sides of the Iron curtain / Stefan Bankov. - [София] : [Еос], 2004. - 967 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Стефан Банков е Стефан Банков Иванов

1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Политически репресии - България - история - извори 3. Държава и църква - България - история - извори 4. България - обществено управление
351.74(497.2)(093)
323.28(497.2)(093)
322(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 1256788964

БК 2014/1 Кн 108
        DEVELOPMENT of tools needed to coordinate intersectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in Bulgaria - BULCIP : materials with the results of the project / [състав. Stefan Vodenicharov . и др.] ; [ed. by Kiril Stoichev] ; [transl. Daria Macheva, Vladislav Stoichev]. - Sofia : Inst. of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaeridynamics Centre - Bulg. Acad. of Sciences, 2013. - [538] с. раздр. паг. : с табл., сх., к. ; 25 см

Имената на състав. отбелязани на с. [3], а на ред., прев. - в изд. каре. - Други състав.: Kiril Stoichev, Miroslav Dimitrov, Georgi Botev, Daniel Bratanov. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез. / Кирил Стойчев

ISBN 978-954-92552-7-0
1. Тероризъм - противодействие 2. Тероризъм - България 3. България - обществено управление
351.75(497.2)
323.28(497.2)
COBISS.BG-ID 1256781028

БК 2014/1 Кн 109
        DEVELOPMENT of tools needed to coordinate intersectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in Bulgaria - BULCIP : materials with the results of the project / [състав. Stefan Vodenicharov . и др.] ; [ed. by Kiril Stoichev] ; [transl. Daria Macheva, Vladislav Stoichev]. - Sofia : Inst. of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaeridynamics Centre - Bulg. Acad. of Sciences, 2013. - [538] с. раздр. паг. : с табл., сх., к. ; 26 см

Имената на състав. отбелязани на с. [3], а на ред., прев. - в изд. каре. - Други състав.: Kiril Stoichev, Miroslav Dimitrov, Georgi Botev, Daniel Bratanov. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез. / Кирил Стойчев

ISBN 978-954-92552-6-3 (подв.)

1. Тероризъм - противодействие 2. Тероризъм - България 3. България - обществено управление
351.75(497.2)
323.28(497.2)
COBISS.BG-ID 1256244708


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

        ДЕЙСТВИЯТА на българската армия в Родопите и Беломорска Тракия през Балканската война 1912-1913 г. : подбрани документи Вж Кн 472

БК 2014/1 Кн 110
ДРАНГОВ, Борис Стоянов, 1872-1917
        "Помни войната!" : съвети за строеви офицери / Борис Дрангов. - [5.] адапт. изд. - Русе : Авангард принт, [2012]. - 100 с. ; 21 см

1. изд. 1916 на Скопска ШPM - Скопие. - В кн. означено 2. адапт. изд.

ISBN 978-954-337-164-8
1. Военно изкуство - наръчници и ръководства 2. Тактика - наръчници и ръководства
355.42(035)
COBISS.BG-ID 1256711140

БК 2014/1 Кн 111
КАЛЧЕВА, Силвия Красимирова, 1984-
        Оценка на ефективността на управлението на знания в сектора за сигурност : учебно пособие / Силвия Калчева. - София : Софттрейд, 2013 ([София] : [Симолини]). - 138 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Речник на основните термини и понятия: с. 113-115. - Библиогр.: с. 116-120

ISBN 978-954-334-145-0
1. Национална сигурност - учебници за ВУЗ 2. Икономика на знанието - учебници за ВУЗ
355.02(075.8)
001.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1255914212

БК 2014/1 Кн 112
СТЕФАНОВ, Стефан Илиев, 1940-
        Повест за победителя : пълководеца, предводителя на Първа българска армия във Втората световна война генерал-полковник Владимир Стойчев / Стефан Стефанов. - [София] : Воен. изд., 2013. - 208 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Биографични бележки за повествователя: с. 206. - Библиогр.: с. 202-204

ISBN 978-954-509-490-3
1. Стойчев, Владимир Димитров, 1892-1990 - биографии 2. Пълководци и генерали, български - биографии 3. България - военно дело
355.48(497.2)(092)
92 Стойчев, Владимир Димитров
COBISS.BG-ID 1256495332

БК 2014/1 Кн 113
        ACTA 2012 Technology and warfare : 38th ICMH International Congress of Military History Congress Proceedings Sofia, Bulgaria, 25 August - 1 September 2012 / [ed. Dimitar Minchev ... et al.]. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2013. - 632 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Technology and Warfare. - Загл. на гърба на загл. с.: Acta 2012 Technology and Warfare 38th ICMH Congress Proceedings. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Jordan Baev, Kostadin Grozev. - Пълното име на ред. Димитър Минчев е Димитър Минчев Димитров. - Изд. на Intern. Commiss. of Milit. Hist., Bulg. Commiss. of Milit. Hist. - Текст и на бълг., фр. ез. - Съдържа доклади от: Dimitar Minchev, Anu Anguelov, Piet Kamphuis, Reiner Pommerin, Jean-Nicolas Corvisier, Julien Grand, Ren, Haiquan, John Hosler, Vladimir Artamonov, Sandrine Picaud-Monnreat, Francesco Loriga, Zisis Fotakis, Michael Hesselholt Clemmensen, Germán Segura, Garsiá, Allon Klebanoff, Maurice Faivre, F. Rezzan Ünalp, Esat Arslan, Francisco Gómez Ramos, Paolo Formicone, Lasse Laaksonen, Shizue Okada, João Vicente, Efpraxia Pashalidou, Alan Lemmers, Robin Rodrigues, Fabio Luiz Nevez Laurentina, Matitiahu Mayzel, Mihail Ionescu, Svetlozar Eldarov, André Wessels, Miloslav Čaplovič, Peter Chorvát, Angel Dinev, Geoff Jackson, Aurélien Poilbout, Rejane Pintu Costa, Chiharu Inaba, Jean Avenel, Vincent Arbaretier, Roberto Trajkovski, Daniel Fuhrer, Davide Borsani, Zhenny Vladimirova, Mamadou Diallo, Colonel Birama Thioune, Mor Ndao, Saif al Bedwawi, Fergal Purcell, Hong Guk Oh, Flavio Carbone, Tadeusz Panecki, Jordan Baev, Blaise Mbue Ngappe, Azriel Lorber, Joseph Pat Harahan, Wayan Agus Apriana, Alejandro Amendolara, Benny Michelsohn, Jamal Mehssani, Brian McAllister Linn, Omar El Ouadoudi, Richard Stewart, Luc de Vos, Enrico Magnani. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3533-7
1. Военна история - конференции
355.48(063)
COBISS.BG-ID 1256458212


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2014/1 Кн 114
НИНОВ, Николай Благоев, 1976-
        Дългосрочните социални грижи в Република България - състояние, проблеми и перспективи / Николай Нинов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 158 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 52)

Библиогр.: с. 119-130

ISBN 978-954-23-0868-3
1. Социални грижи - България 2. България - социално осигуряване
364(497.2)
COBISS.BG-ID 1256712420

БК 2014/1 Кн 115
НИНОВ, Николай Благоев, 1976-
         Социално подпомагане / Николай Нинов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 144 с. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 51)

Библиогр.: с. 142-144

ISBN 978-954-23-0866-9
1. Социални грижи - България 2. България - социално осигуряване
364(497.2)
COBISS.BG-ID 1256718820

БК 2014/1 Кн 116
ЯНАРЛИЕВ, Васил Димитров, 1945-
        Наръчник за разкриване и разследване на застрахователни измами : методическо ръководство / Васил Янарлиев. - София : Асоц. на полицейските началници, 2013 (Костинбриод : Мултипринт ООД). - 403 с. ; 21 см

Изд. на Асоц. на бълг. застрахователи. - Списък на лицензираните застрахователи: с. 314-317. - Кодекс за застраховането : видове застраховки: с. 318-322. - Кодекс за застраховането : извадки: с. 323-353. - Наказателен кодекс : извадки: с. 354-357. - Наказателно-процесуален кодекс : извадки: с. 358-397. - Библиогр.: с. 400-402

ISBN 978-619-90084-2-3
1. Застрахователно дело - България - наръчници и ръководства 2. Измама 3. България - социално осигуряване
368.06(497.2)
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1256722148


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

ГОРДЪН, Томас, 1918-2002
        Трениране на успешни учители Вж Кн 120

БК 2014/1 Кн 117
ДЖЕЙ, Рони, 1961-
        Десетте най-важни неща, които можете да направите за децата си / Рони Джей ; прев. от англ. Павел Главусанов. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 184 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The 10 most important things you can do for your child / Roni Jay

ISBN 978-619-150-024-6 : 12 лв.
1. Семейно възпитание 2. Деца - отглеждане
37.018.1
159.922.7
COBISS.BG-ID 1256588004

ЛАТА, Найджел, 1967-
        Преди децата ти да те побъркат, прочети това! Вж Кн 35

        ОБУЧЕНИЕ на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда : наръчник за обучители Вж Кн 133

БК 2014/1 Кн 118
ТЕРЗИЙСКА, Милка Николова, 1958-
        Димитър Кацаров и движението за ново възпитание / Милка Терзийска. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 279 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Документи свързани с Димитър Кацаров: с. 227-264. - Библиогр.: с. 215-226

ISBN 978-954-07-3523-8 : 16 лв.
1. Кацаров, Димитър Тодоров, 1881-1960 - биографии 2. Педагози, български - биографии 3. България - педагогика
37.01(497.2)(092)
92 Кацаров, Димитър Тодоров
COBISS.BG-ID 1256254436

БК 2014/1 Кн 119
GJUROVA, Vjara Todorova, 1953-
        Educational management / Viara Gyurova ; [transl. in Еngl. Maya Marinova]. - Gabrovo : Publ. House Ex-Press, 2012. - 108 с. : с табл., сх. ; 30 см

Ориг. загл.: Образователен мениджмънт / Вяра Тодорова Гюрова. - Библиогр.: с. 106-107

ISBN 978-954-490-351-0
1. Образование и просвета - управление и организация
37.014
COBISS.BG-ID 1255886052


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/1 Кн 120
ГОРДЪН, Томас, 1918-2002
        Трениране на успешни учители / Томас Гордън, Ноел Бърч ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 407 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Ориг. загл.: Teachers effectiveness training (T.E.T.) / Thomas Gordon

ISBN 978-619-150-101-4 : 16 лв.
1. Учители - подготовка 2. Обучение - методи
371.13/.16
37.014.544
COBISS.BG-ID 1256554468

БК 2014/1 Кн 121
ДИМОВ, Недялко, 1944-
        165 години новобългарско образование в гр. Хасково / Недялко Димов, Йордан Нанчев ; състав. Недялко Димов. - Хасково : [Изд. авт.], 2012 (Димитровград : Пайнер принт). - 272 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Загл. на кор.: 165 години новобългарско образование в град Хасково. - Пълното име на авт. Недялко Димов е Недялко Димов Недялков

1. Училища - Хасково - история 2. Хасково - образование
371(497.236)(091)
COBISS.BG-ID 1256162788

БК 2014/1 Кн 122
ПЕНКОВА, Росица Александрова, 1953-
        Интензивно обучение по български език : теоретични и практически аспекти на образователното взаимодействие в българските общности в чужбина / Росица Пенкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 320 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Образци на документи по темата: с. 252-316. - Библиогр.: с. 235-246. - Рез. на англ. ез. - Показалец на термините, Именен показалец

ISBN 978-954-07-3532-0 : 15 лв.
1. Обучение - методи 2. Български език - методика на преподаването
371.3
808.67(072)
COBISS.BG-ID 1256268260


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/1 Кн 123
БИРОВА, Илка Любенова, 1959-
        Русский язык как иностранный в детском саду : методическое пособие для учителей / Илка Любенова Бирова, Анна Деянова-Атанасова ; [ред. Владимир Манчев] ; [предг. Стоянка Почеканска]. - София : [Булгарресурс 7], 2013. - 195 с. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Руски език като чужд в детската градина. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 3. - Библиогр.: с. 191-195

ISBN 978-954-8885-14-0
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - чужди езици 2. Руски език - методика на преподаването в детските градини
372.36
372.65:808.2
COBISS.BG-ID 1256144868

БК 2014/1 Кн 124
СЕЖЕР, Мириам, 1952-
        Малкото училище - голямото начало : детето и детската градина / Мириам Сежер ; прев. от фр. Валентина Бояджиева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 112 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Petite école, grande rentrée / Myriam Szejer

ISBN 978-619-150-176-2 : 10 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3
COBISS.BG-ID 1256258788


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БИРОВА, Илка Любенова, 1959-
        Русский язык как иностранный в детском саду : методическое пособие для учителей Вж Кн 123


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2014/1 Кн 125
        ПОДГОТОВКА за външно оценяване по история и цивилизация за 7. клас : по новия изпитен формат : тренировъчни тестове, примерни тестове за национално външно оценяване, отговори на задачите / Магдалена Андреева ... [и др.]. - [София] : Педагог 6, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 96 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Други авт.: Валентина Караджова, Евгений Кандиларов, Николай Димитров. - Пълното име на авт. Магдалена Андреева е Магдалена Андреева Стаменова

ISBN 978-954-324-097-5 : 4 лв.
1. История - тестове - учебници за основни училища
372.893(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1256624612

БК 2014/1 Кн 126
        ПОДГОТОВКА за външно оценяване по химия и опазване на околната среда за 7. клас : по новия изпитен формат : поурочни тестови задачи, тестове за тематичен контрол и външно оценяване, отговори на тестовете / Валентина Иванова ... [и др.]. - 2. доп. и прераб. изд. - [София] : Педагог 6, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 95 с. ; 24 см

Други авт.: Митка Павлова, Елена Бояджиева, Милена Кирова. - Пълното име на авт. Митка Павлова е Митка Павлова Петрова. - 1. изд. 2011

ISBN 978-954-324-094-4 : 4 лв.
1. Химия - тестове - учебници за основни училища
372.854(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1256626660

БК 2014/1 Кн 127
        ПРОБНИ изпити по български език и литература за 7. клас / Кичка Трендафилова-Георгиева ... [и др.]. - София : Педагог 6, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 110 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Валентина Райкова, Марияна Стоянова, Румяна Попова, Кремена Колева, Емилия Кисимова. - Изд. на Център за информация и обучение Вектор

ISBN 978-954-324-095-1 : 6 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1256251108

БК 2014/1 Кн 128
        ПРОБНИ изпити по математика за 7. клас / Светлана Иванова ... [и др.]. - София : Педагог 6, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 94 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Донка Христова, Павлина Петранова, Дияна Петрова, Дочка Сталева, Таня Атанасова, Евгения Янева. - Пълното име на Донка Христова е Донка Христова Русева, а на Дияна Петрова - Дияна Петрова Димитрова. - Изд. на Център за информация и обучение Вектор

ISBN 978-954-324-096-8 : 6 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1256253668


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/1 Кн 129
ОБЕДИНЕНО детско заведение No 9 Калина Малина (Пазарджик)
        Обединено детско заведение No 9 "Калина Малина" - Пазарджик представя 35 години професионално-творчески обмен : алманах, история / [глав. ред. Соня Хай]. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 48 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Соня Хай - псевд. на Соня Нубар Хованесян-Хампарцумян. - Кн. означена ч. 2. - Съдържа материали от: Камелия Галчева, И. Дерижан, Елена Събева, С. Хай, Г. Аврейска, С. Иванова, М. Кърпарова, Сл. Котова, М. Иванова, М. Лукова, Т. Благова, В. Димитрова, В. Дачева

ISBN 978-954-684-348-7
1. Детски градини - Пазарджик - история 2. Пазарджик - предучилищно възпитание
373.24(497.234.1)(091)
COBISS.BG-ID 1256143332

БК 2014/1 Кн 130
СИМЕОНОВА, Катя, 1966-
        Актуални аспекти на началното технологично обучение / Катя Симеонова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 168 с. : с табл. ; 20 см

Пълното име на Катя Симеонова e Катя Симеонова Николова. - Нормативни и методични материали: с. 152-167. - Библиогр.: с. 147-151

ISBN 978-954-400-880-2
1. Трудово обучение - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ
373.6(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1255965412


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БК 2014/1 Кн 131
КАРАФЕЗОВ, Спас Михайлов, 1934-
        Светлината на книгите : летопис, посветен на 85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" / Спас Карафезов. - [София] : Воен. изд., 2013. - 94 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-619-170-002-8
1. Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" - история 2. Читалища - България - история 3. България - читалища
374.28(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1255886564

БК 2014/1 Кн 132
НАРОДНО читалище Виделина-1862 (Пазарджик)
        150 години Народно читалище "Виделина-1862" - Пазарджик : 1862-2012 : алманах / [Пенка Николова ... и др.] ; [състав. Румяна Кацарова ... и др.] ; [предг. Румяна Кацарова, Борис Хаджийски] ; [фотограф Иван Гърков]. - Пазарджик : Регион. ист. музей, 2012 (Пазарджик : Беллопринт). - 252 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

Имената на авт., състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 14. - Други авт.: Венцислав Ангелов, Румяна Кацарова, Бойко Сираков, Георги Геров, Валентина Псалтова, Марияна Диманова, Елисавета Иванова, Петко Кайкиев. - Други състав.: Пенка Николова, Валентина Псалтова, Марияна Диманова. - Библиогр.: с. 246-249

ISBN 978-619-90021-1-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-90021 !
1. Народно читалище "Виделина-1862" (Пазарджик) - история - сборници 2. Читалища - България - история - сборници 3. Пазарджик - читалища
374.28(497.234.1)(091)(059)
COBISS.BG-ID 1255952868


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/1 Кн 133
        ОБУЧЕНИЕ на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда : наръчник за обучители / [Ирина Колева ... и др.] ; [науч. ред. Ирина Колева]. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2013. - 232 с. : с табл. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 3. - Други авт.: Александър Николов, Алексей Кальонски, Веселин Тепавичаров, Таня Бонева. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-07-3564-1
1. Малцинства - образование и просвета - наръчници и ръководства 2. Учители - подготовка - наръчници и ръководства
376.7(035)
37.014.5(035)
COBISS.BG-ID 1256725220

БК 2014/1 Кн 134
ТЕРЗИЙСКА, Пелагия Михайлова, 1959-
        Технологии за работа с деца със специални образователни потребности / Пелагия Терзийска. - Перник [т. е. Кюстендил] : Химера, 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 127 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Технологии за работа с деца със СОП

ISBN 978-954-92560-6-2
1. Деца с увреждания - образование и просвета 2. Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се - образование и просвета
376.1/.4
COBISS.BG-ID 1256025572

БК 2014/1 Кн 135
ЦВЕТКОВА-Арсова, Мира Димитрова, 1967-
        Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици : методическо ръководство / Мира Цветкова-Арсова, Ваня Арабаджиева, Жейна Бъчварова. - София : ИК Феномен, 2013 (София : Скай принт). - 316 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Teaching daily living skills to visually impaired students. - Изд. на Асоц. за обучение на зрително затруднени деца. - Библиогр.: с. 311-314

ISBN 978-954-549-105-4
1. Деца с увреждания 2. Слепи
376.3-053.2
COBISS.BG-ID 1256154852


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/1 Кн 136
НАУЧНО-методическа конференция Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия Европа 2020 (Свищов ; 2012)
        Научно-методическа конференция "Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020", 9-10.11.2013 г., гр. Свищов : сборник доклади / [науч. ред. Андрей Захариев, Жельо Вътев]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2012. - 2 т. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Фак. Финанси. Кат. Финанси и кредит. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-23-0815-7 (т. 2)

Съдържа досега:

Т. 2. - 283 с. : с факс., сх., табл.

Съдържа докл. от: Величко Адамов, Андрей Захариев, Лена Русенова, Людмила В. Чижевская, Боян Илиев, Силвия Трифонова, Михаил Кончев, Елена Васильевна Якубяк, Вячеслав Иванович Ляшенко, Ольга Кудрина, Татьяна Каминская, Стоян Проданов, Валентин Милинов, Диана Ималова, Венцислав Василев, Петър Кънев, Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Явор Станев, Румен Ерусалимов, Maria O. Kozlova, Э. Н. Гусейнова Шахла Акиф Кызы, Силвия Костова, Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Александър Личев, Карина К. Уллубиева, Ольга О. Салимонович, Маргарита Дакова, Юлия В. Кулий-Демьянюк, Тодор Тодоров, Виктория В. Мирошник, Младен Ламбев, Boncho Ivanov, Светлана В. Романенко
 

1. Финанси - образование и просвета - конференции 2. Научноизследователска работа - конференции 3. Висше образование - България - конференции 4. България - висше образование
378.933(063)
001.89(063)
378(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1250391012

БК 2014/1 Кн 137
ЮБИЛЕЙНА национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
        Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г. Т. 1, Хуманитарни науки (Езикознание и литературознание. Езиково и литературно обучение. Педагогически науки. История, архивистика и правни науки) / [отг. ред. Евгения Нешова Иванова] ; [ред. кол. Елена Николова ... и др.] = Jubilee national scientific conference with International participation "Traditions, directions, challenges", Smolyan, Oktober 19th-21st, 2012. Vol. 1, Humanities (Linguistics and literature. Linguistics and literature ediction. Pedagogical subjects. History, archives studies and law studies) / [chef ed. Evgeniya Neshova Ivanova] ; [ed. committee Elena Nikolova ... и др.]. - Смолян : ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян, 2013. - 520 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Христина Тончева, Красимира Алексова, Ваня Кръстанова, Теофана Гайдарова, Пламен Радев, Нина Герджикова, Мария Петрова, Нина Томова Кехайова, Бойко Белегов, Агоп Гарабедян, Румяна Комсалова, Русалена Пенджекова, Мария Главчева. - Възприетата форма на името на ред. Елена Николова е Елена Тодорова Каневска-Николова. - Пълното име на ред. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Евгения Томадаки, Христина Марку, Феликс Чижевски, Петър Сотиров, Цветана Георгиева, Ваня Иванова, Красимира Алексова, Дияна Янкова, Бисерка Велева, Галина Котева, Гинка Василева, Христина Стефанова Симеонова, Мирослав Михайлов, Адриана Дамянова, Соня Райчева, Нина Кръстева Чочева,Dobrinka Puric, Hikmen Asutay, Мария Петрова,Росен Стойчков, Никола Балабанов, Нина Герджикова, Янка Тоцева, Ванче Бойков, Иванка Марашева-Делинова, Емил Делинов, Николинка Атанасова, Димитър Колев, Димитрина Капитанова, Пенка Димитрова, Юрий Янакиев, Илияна Йорданова, Владимир Ангелов, Николина Кротева, Цветомира Съботинова, Георги Юручев, Андрей Петев, Георги Кольковски, Валентина Хаджиева, Мария Хекимова, Гражина Квашневска, Анджей Пелецки, Демирали Яшар, Демирали Ергин, Яр Мате, Тонгуч Башаран, Юксел Щерли, Йордан Илиев, Румяна Комсалова, Агоп Гарабедян, Димитър Димитров, Гергана Начева Начева, Русалена енджекова-Христева, Бойко Белегов, Мина Маринова, Елеонора Пенчева, Весела Мирчева, Маргарита Чешмеджиева, Мария Радева. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-8767-41-5
1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал - Смолян - конференции 2. Обществени науки - конференции 3. Пловдив - висше образование
378.4(497.234)(063)
009(063)
COBISS.BG-ID 1255917028

БК 2014/1 Кн 138
ЮБИЛЕЙНА национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
        Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г. Т. 2. Ч. 1, Природни науки, математика и информатика (Природни и аграрни науки. Медицина) / [отг. ред. Евгения Нешова Иванова] ; [ред. кол. Теодора Стайкова ... и др.] = Jubilee national scientific conference with international Participation "Traditions, Directions, Challenges", Smolyan, October 19th-21st, 2012. Vol. 2. Pt. 1, Natural science, mathematics and informatics (Natural and agricultural sciences. Medicine) / [chef ed. Evgeniya Neshova Ivanova] ; [ed. committee Teodora Staykova ... и др.]. - Смолян : ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян, 2013. - 383 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Емилия Дамянова, Детелина Белкинова, Атанас Арнаудов, Магдален Златанов, Виолета Стефанова, Йорданка Димова. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Зорка Митова, Силвия Младенова, Йордан Йорданов, Рачо Стоев, Иван Стоянов, Пенка Василева, Теодора Попова, Теодора Стайкова, Евгения Иванова, Ивелина Николова, Марияна Георгиева, Любомир Стоилов, Зорница Катерова, Десислава Тодорова, Невена Сивкова, Гана Ганчев, Лъчезар Пехливанов, Костадинка Тодорова, Илиана Велчева, Еленка Георгиева, Златка Гошева Григорова, Андрей Петев, Георги Колжковски, Валентина Хаджиева, Ангел Ферезлиев, Христо Цаков, Иса Хаджиали, Теодора Коларова, Маргарита Панайотова, Златка Ваклева, Емилия Караславова, Стоянка Кокова, Маргарита Панайотова, Петя Рачева, Ваня Лекова, Кирил Гавазов, Антоанета Англачева, Галя Тончева, Васил Делчев, Гинка Антова, Таня Ненкова, Бистра Слаева, Карлен Атанесян, Росица Мирчева, Детелина Милева, Емилиян Попеску, Сийка Ангелова, Мария Събева, София Петрова, Яна Гудева, Гинка Рачковска, Калинка Кузмова, Златина Ур, Дафинка Иванова, Цонка Оджакова, Силвия Иванова, Любомир Ангелов, Николай Колев, Александър Димитров, Стефан Узунов, Фани Мартинова, Гергана Петрова, Борис Тилов, Радостина Митева, Димитринка Запрянова, Иван Вълчев, Румен Бинев, Николай Цадев, Ангел Павлов, Димитър Сиврев. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-8767-42-2
1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал - Смолян - конференции 2. Естествени науки - конференции 3. Пловдив - висше образование
378.4(497.234)(063)
5(063)
COBISS.BG-ID 1255922916

БК 2014/1 Кн 139
ЮБИЛЕЙНА национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
        Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г. Т. 3, Икономика и туризъм (Икономика, демография, туризъм) / [отг. ред. Евгения Нешова Иванова] ; [ред. кол. Пейо Пеев ... и др.] = Jubilee national scientific conference with International participation "Traditions, directions, challenges", Smolyan, Oktober 19th-21st, 2012. Vol. 3, Economics and tourism (Economics, demography and tourism) / [chief ed. Evgeniya Neshova Ivanova] ; [ed. committee Peyo Peev ... и др.]. - Смолян : ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян, 2013. - 139 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Галина Рашкова, Георги Сомов, Златка Григорова, Малина Шиблова. - Съдържа материали от: Костадин Марков, Веселина Жекова, Велин Станев, Теофана Димитрова, Румяна Буджева, Камелия Петкова, Иван Илиев, Божана Гиндева, Гергана Димчева, Маргарита Русева, Галина Рашкова, Милка Иванова, Тодор Тодоров, Евгени Гавраилов, Христо Чилов, Димитър Димитров, Малина Шиблова, Златка Гошева Григорова, Даниела Златунова. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8767-44-6
1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал Смолян - конференции 2. Туризъм - икономически проблеми - конференции 3. Демография - конференции 4. Пловдив - висше образование
378.4(497.234)(063)
338.48(063)
314(063)
COBISS.BG-ID 1255924964


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

ГАВРАИЛОВ, Гавраил Василев, 1979-
        Северовосточная Болгария : Черное море, Добруджа, Лудогорие : гид для путешественников Вж Кн 452

ГАВРАИЛОВ, Гавраил Василев, 1979-
        Североизточна България : Черноморие, Добруджа, Лудогорие : гид за пътешественици Вж Кн 453

GAVRAILOV, Gavrail Vasilev, 1979-
        Bulgaria de Nord-Est : Coasta Mǎrii Negre, Dobrogea, Lidogorie : ghid pentru cǎlǎtori Вж Кн 460

GAVRAILOV, Gavrail Vasilev, 1979-
        Northeasten Bulgaria : Black Sea Coast, Dobrudja, Ludogorie : guide for travels Вж Кн 461


389 МЕТРОЛОГИЯ. ИЗМЕРИТЕЛНИ АПАРАТИ (МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ)

БК 2014/1 Кн 140
        МЕТРОЛОГИЯ и измервателна техника : книга справочник в 3 тома / под общ. ред. на Христо Радев. - София : Софттрейд, 2008-2012 ([София] : [Симолини 94]). - 3 т. ; 24 см : със сх., табл., черт.

Библиогр. след отд. гл. - Предм. показалец

ISBN 978-954-334-094-1 (т. 3, подв.) : 55 лв.

Съдържа досега:
Т. 3 / [Татяна Бошкова ... и др.]. - 2012. - 904 с. : сх., табл., черт.

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Олга Вячеславова, Красимира Димитрова, Георги Дюкенджиев, Сергей Зайцев, Иванка Калиманова, Красимир Митев, Иван Николов, Ксения Сапожникова, Васил Симеонов, Бранко Сотиров, Роалд Тайманов, Димитър Цалев, Jean Barthe, Pierre Ségur. - Името на авт. Татяна Бошкова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Татяна Божкова. - Българо-английски речник на основните термини: с. 847 - 866. - Английско-български речник на основните термини: с. 867-888

1. Метрология - наръчници и ръководства
389(035)
COBISS.BG-ID 1231866596


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/1 Кн 141
ГЕОРГИЕВА, Елица Петрова, 1977-
        Музикални и инструментални традиции в песенния фолклор на Източните Родопи : рекламно-информационен каталог Ден на музиката / [Елица Георгиева, Стела Тодорова ]. - Кърджали : Гарс, 2013 (Димитровград : Пайнер принт). - 58 с. : с цв. ил., ноти ; 15 x 15 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Изд. по проект Мостът - кръстопът на културата. - Библиогр.: с. 58

ISBN 978-954-92857-3-4
1. Народни песни - Източни Родопи 2. Източни Родопи - фолклористика
398.8(234.423.3-11)
COBISS.BG-ID 1256085732

БК 2014/1 Кн 142
ПОПОВ, Андрей Божиков, 1946-
        Средногорски бисерни сълзи. Т. 3, Битова и духовна култура : вярвания, обичаи, обреди / лит. обраб., [състав.] и ред. Андрей Попов ; [ил. Андрей Попов]. - Пловдив : [Изд. авт.], 2013. - 144 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на с. 144. - Принт. изд. - Съдържа и: Бисерни поетични въздишки / Димитър Нончев Фитлеков. Бисерна проза / Андрей Божиков Попов

1. Народни вярвания, български 2. Народни обичаи и обреди, български 3. България - фолклористика
398.3(497.2)
886.7-8
COBISS.BG-ID 1256785124

РАДОЙНОВА, Диана Атанасова, 1960-
        Гърците по българското Черноморие : история и култура Вж Кн 468

БК 2014/1 Кн 143
СТАНЕВ, Александър Любенов, 1933-2003
        Елементи на германски фибулен костюм на юг от Дунав : по археологически данни от балканските провинции на Източната Римска империя V-VI век / Александър Станев ; [науч. ред. Людмил Вагалински]. - [Русе] : Авангард принт, 2012. - 376 с. : с ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 277-297. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-337-143-3 (подв.) : 12 лв.
1. Народни носии, германски - история 2. Германски племена - Балкански полуостров - бит 3. Римски провинции - Балкански полуостров - старини 4. Балкански полуостров - етнография
391(497=30)(091)
940.1(=30)
904(497=30)
COBISS.BG-ID 1256786916

ХАДЖИЙСКИ, Иван Минков, 1907-1944
        Избрани съчинения в три тома. Т. 1, Бит и душевност на нашия народ Вж Кн 63


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ЮБИЛЕЙНА национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
        Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г. Т. 2. Ч. 1, Природни науки, математика и информатика (Природни и аграрни науки. Медицина). Vol. 2. Pt. 1, Natural science, mathematics and informatics (Natural and agricultural sciences. Medicine) Вж Кн 138


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

КЛАРКЕ, Филип
        Енциклопедия за природата Вж Кн 11

БК 2014/1 Кн 144
НАМ, Камен, 1957-
        Ландшафтна екология / Камен Нам. - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2013. - 300 с. : с табл., сх., к. ; 24 см. - (Библиотека Сигурност ; 16)

Международни и национални документи по темата: с. 228-296. - Библиогр.: с. 194-197

ISBN 978-954-91927-8-0
1. Ландшафт - екология - учебници за ВУЗ
502.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1256091876

БК 2014/1 Кн 145
СИРАШКИ, Георги Христов, 1944-
        Екологизация на индустриалното производство : избрани лекции / Георги Сирашки. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 171 с. : с черт., сх. ; 24 см

Тестове: с. 157-171. - Библиогр.: с. 153-156

ISBN 978-954-23-0814-0
1. Стопански предприятия - екологични проблеми - учебници за ВУЗ
502:334.72(075.8)
COBISS.BG-ID 1255954148


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

ПИЛЕВ, Димитър Иванов, 1981-
        Обектно ориентирано програмиране с Java : ръководство за упражнения. Ч. 1. - 131 с. Вж Кн 206


521/527 АСТРОНОМИЯ

ДОРИЪН, Кристиан, 1959-
        Планетата Земя : как съществува светът, в който живеем? : панорамна книжка Вж Кн 10


53 ФИЗИКА

БК 2014/1 Кн 146
        ФИЗИКАТА в България. Т. 1, Предистория и началото (1891) / [ред., предг. Димитър Костадинов Христов]. - София : Фараго, 2013. - 126 с. : с ил., факс. ; 30 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Центр. библ. - 120 години българска физическа наука 1891-2011 / Никола Съботинов: с. 9-14. - Текст и на нем. ез.

ISBN 978-954-2961-58-1
1. Физика - България - история 2. България - физика
53(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1256154340


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БК 2014/1 Кн 147
ПЕНЧЕВ, Петър Рашков, 1923-2012
        Деформационно-фотонен ефект : при деформиране на веществото се интензифицира излъчването на фотонен газ - електромагнитни вълни / П. Пенчев, Н. Николов, Н. Ненов ; [под ред. на П. Р. Пенчев]. - София : Крисан-С, 2012. - 8 с. : със сх. ; 21 см

Кор. опис. - Името на ред. отбелязано на гърба на кор. - Изд. на Технически унив. - Варна

ISBN 978-954-8655-44-6
1. Електромагнитни вълни
539.1
COBISS.BG-ID 1256162020


543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ
Вж и 577.11; 614.3; 620.1

БОЗАДЖИЕВ, Людмил Славов, 1936-
        Синтетични перовскити и материали на тяхна основа Вж Кн 151

БК 2014/1 Кн 148
        ПРИМЕРИ и задачи по аналитична химия. Ч. 2, Количествен химичен анализ / Латинка Костадинова ... [и др.]. - София : ХТМУ, 2013. - 120 с. ; 24 см

Други авт.: Цветанка Неделчева, Андриана Сурлева, Латинка Владимирова, Тинка Колушева, Стела Георгиева, Мария Христова. - Възприетата форма на името на авт. Стела Георгиева е Стела Иванова Георгиева-Кискинова

ISBN 978-954-465-067-4
1. Аналитична химия - задачи - учебници за ВУЗ
543(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256103396


549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ
Вж и 552; 553

БК 2014/1 Кн 149
КОСТОВ, Иван, 1913-2004
        Академик Иван Костов - "Планетарна импресия" : живот, посветен на науката / състав. Руслан И. Костов, Фани Братанова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 140 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Academician Ivan Kostov - "Planetary impression". - Пълното име на авт. Иван Костов е Иван Костов Николов. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр.: с. 104-123. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Библиография на академик Иван Костов, биографични данни, отзиви и други публикации за него

ISBN 978-954-322-589-7 (подв.) : 14 лв.
1. Костов, Иван, 1913-2004 - биографии 2. Геолози, български - биографии 3. България - минералогия
549(497.2)(092)
92 Костов, Иван
COBISS.BG-ID 1256232932


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

БК 2014/1 Кн 150
        ИЛЮСТРОВАНА енциклопедия Земята / [Майкъл Алаби ... и др.] ; [прев. и науч. ред. Валери Голев ... и др.] ; [предг. Уолтър Алварес]. - [София] : Фют, 2013 (Китай). - 608 с. : с цв. ил. ; 28 x 24 см

Ориг. загл.: The Encyclopedia of Earth A Complete Visual Guide. - Имената на авт., прев. отбелязани на с. 5, а на авт. на предг. - на с. 9. - Други авт.: Робърт Р. Коенрадс, Стивън Хатчинсън, Карен Макгий, Джон ОʼБирн, Кен Рубин. - Възприетата форма на името на авт. Карен Макгий е Карън Макгий. - Други прев.: Златозар Боев, Георги Алексиев, Чавдар Начев, Ирина Николова, Надежда Дюлгерова, Екатерина Кожухарова, Борис Казаков, Мариан Върбанов, Александра Равначка. - Речник: с. 586-593. - Азб. показалец  

ISBN 978-954-625-784-0 (подв.)
1. Земя - енциклопедии
55(031)
COBISS.BG-ID 1256631012


552 ПЕТРОГРАФИЯ. ПЕТРОЛОГИЯ
Вж и 553

БК 2014/1 Кн 151
БОЗАДЖИЕВ, Людмил Славов, 1936-
        Синтетични перовскити и материали на тяхна основа / Людмил Бозаджиев, Георги Георгиев, Радослав Бозаджиев ; [ред. Е. Попова]. - Бургас : Божич, 2013. - 168 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Synthetic perovskites and perovskite based materials. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 132-168

ISBN 978-954-9925-76-0 (подв.)
1. Минерали 2. Аналитична химия
552
543
COBISS.BG-ID 1256704228


553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3

БК 2014/1 Кн 152
ЦАНОВ, Кирил Тодоров, 1935-
        Наръчник по смолодобив / Кирил Тодоров Цанов. - Пазарджик : Рони дизайн, 2013 (Пазарджик : Беллопринт). - 78 с. : с ил. , табл., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-684-341-8
1. Смоли - добиване - наръчници и ръководства
553.958(035)
COBISS.BG-ID 1255956708


573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ

БК 2014/1 Кн 153
БЛАЖЕВА, Виолета Иванова, 1977-
        Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми / Виолета Блажева. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 195 с. : с табл. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука, ISSN 1314-4804 ; кн. 53)

Библиогр.: с. 186-195

ISBN 978-954-23-0870-6
1. Генетично модифицирани организми - производство - икономически проблеми 2. Селскостопански култури - генетика 3. Храни - състав
573.6
338.43
633/635:631.52
613.2
COBISS.BG-ID 1256824036


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

ДЖОНСЪН, Джини
        Бозайниците Вж Кн 7


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2014/1 Кн 154
МОРИСЪН, Вал, 1961-
        Въведение в здравната психология : принципи, приложения и проблеми / Вал Морисън, Пол Бенет ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2013. - 622 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Ориг. загл.: An introduction to health psychology / Val Morrison and Paul Bennett. - Речник: с. 602-611. - Библиогр. след отд. гл. - Азб. показалец

ISBN 978-619-152-187-6 (подв.) : 54 лв.
1. Медицинска психология - учебници за ВУЗ
61:159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1256621284


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БК 2014/1 Кн 155
ХОРОЗОВА, Ели Славова
        Коластра - шедьовърът на майката природа : универсална суперхрана за добър имунитет и здраве на деца и възрастни за високи спортни резултати и дълголетие / Ели Хоризова. - София : Консултативен център "Целебър, 2013 (София : Алианс принт). - 224 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 219

ISBN 978-619-90064-1-2 : 13.95 лв.
1. Майчино мляко
612.66
COBISS.BG-ID 1256199908


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БЛАЖЕВА, Виолета Иванова, 1977-
        Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми Вж Кн 153

БК 2014/1 Кн 156
КОРДЕЙН, Лорън, 1950-
        Палео диета : свалете килограми и бъдете здрави, като ядете храните, за които сте създадени / Лорън Кордейн ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 310 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Рaleo diet: loose weight and get healthy by eating the foods you were designed to eat / Loren Codain

ISBN 978-954-529-875-2 : 15 лв.
1. Отслабване 2. Хранене - хигиена
613.24/.25
COBISS.BG-ID 1256279012


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БК 2014/1 Кн 157
ЕВРОПЕЙСКИ орган по безопасност на храните (Парма)
        Доклад на Европейският орган по безопасност на храните за разпространението на зоонози, зоонозни агенти и възникване на хранителни епидемии през 2011 г. - София : Бълг. фокален център, 2013 ([София] : [Демакс]). - 47 с. ; 21 см

Кор. опис. - Загл. и на англ. ез.: EU summary report on zoonoses, zoonotic agent and food-borne outbreaks, 2011. - Изд. на Бълг. агенция по безопасност на храните. Бълг. фокален център на ЕФСА. Център за оценка на риска. - Съдържа докл. от: Бойко Ликов, Светослав Стоев, Сибила Попова, Бранимир Канакидис, Добрина Петкова, Георги Чобанов. - Рез. на бълг. ез. / Бойко Ликов: с. 9-10

1. Храни - контрол
614.3
COBISS.BG-ID 1256160228

МАНЧЕВА, Параскева, 1964-
        Евтаназията - другият изход Вж Кн 165


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/1 Кн 158
        БЪЛГАРСКА народна медицина : енциклопедия / състав., обща ред., [предг.] Минчо Георгиев ; [ред. кол. Маргарита Василева ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 648 с. ; 25 см. - (Ние, българите : народ, общество, култура)

Пълното име на състав. Минчо Георгиев е Минчо Георгиев Атанасов. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 12. - Други ред.: Минчо Георгиев, Иваничка Георгиева, Владимир Пенчев, Рачко Попов, Гатя Симеонова, Евгения Троева, Еля Цанева. - 1. изд. 1999 на ИК Петър Берон. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с етногр. музей. - Съдържа статии от: Албена Георгиева, Ана Лулева, Анелия Касабова-Динчева, Анни Кирилова, Валентина Васева, Валентина Шарланова, Ваня Николова, Венцислав Димов, Вълчо Куртев, Дария Василева, Ева Близнашка, Евгения Кръстева, Жана Големанова, Живка Стаменова, Ивета Тодорова, Илиана Янева-Балабанска, Илия Илиев, Йордан Пиргов, Йорданка Манкова, Красимира Кръстанова, Лозанка Пейчева, Любен Ботупаров, Людмила Димитрова, Маргарита Карамихова, Мария Галанова, Милена Беновска-Събкова, Минчо Георгиев, Мирелла Дечева, Параскева Стоянова, Петко Христов, Рачко Попов, Светла Богданова, Сирануш Папазян-Таниелян, Славка Гребенарова, Цветана Манова, Юлиана Царева. - Използвани източници / Елка Минчева, Петър Миладинов: с. 619-646. - Показалец на термините / Недялка Шипчанова, Показалец на лат. наименования на растенията / Недялка Шипчанова, Ива Филипова, Показалец на лат. наименования на болестите / Ваня Николова

ISBN 978-954-322-524-8 (подв.) : 26 лв.
1. Народна медицина - България - справочници
615.89(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1255880932

БК 2014/1 Кн 159
КИПРИНА, Живка Ангелова, 1943-
        119 билки за здраве и красота / Живка Киприна. - Пазарджик : Беллопринт, 2012. - 100 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-684-337-1
1. Фитотерапия - наръчници и ръководства
615.322(035)
615.89(035)
COBISS.BG-ID 1255862756

БК 2014/1 Кн 160
КИПЪР, Дейвид А., 1939-2010
        Теория и практика на психодрамата / Дейвид А. Кипър ; [прев. Цветан Момеков]. - 2. изд. - София : Дамян Яков, 2013 (София : Симолини 94). - 384 с. : с табл., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: Psychotherapy through clinical role playing / David A. Kipper. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2001, установено от доп. източник. - За автора и книгата / Румен Бостанджиев: с.9-11. - Библиогр.: с. 373-383

ISBN 978-954-527-534-0 : 25 лв.
1. Психодрама 2. Психотехника
615.851
159.98
COBISS.BG-ID 1256698340

БК 2014/1 Кн 161
ПАВЛОВА, Виктория Ивановна, 1955-
        Най-често задаваните въпроси за растителните масла : отговори / Виктория Павлова. - София : Маус принт, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 73 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7107-01-2
1. Растителни масла
615.322
COBISS.BG-ID 1256067812

БК 2014/1 Кн 162
        РЪКОВОДСТВО за практически занятия по фармакотерапия / [Спиро Константинов ... и др.] ; [предг. Спиро Константинов]. - София : Софттрейд, 2011 ([София] : Симолини). - 243 с. : с ил., табл., черт. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 5. - Други авт.: Иван Танев, Георги Момеков, Вирджиния Цанкова, Румяна Витанска-Симеонова, Весела Вичева, Магдалена Кондева-Бурдина, Косара Дреновска, Мая Захариева, Калоян Георгиев, Жулиета Константинова, Деян Йосифов, Илина Динева, Теодора Атанасова. - Библиогр.: с. 240-241

ISBN 978-954-334-119-1 : 18 лв.
1. Фармакотерапия - учебници за ВУЗ
615.015(076)(075.8)
615.03(076)(075.8)
615.11(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256146148

БК 2014/1 Кн 163
        ФАРМАКОЛОГИЯ : за студенти и специализанти / [Маргарита Христова Караиванова ... и др.]. - София : Софттрейд, 2011 ([София] : [Симолини]). - 390 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Николай Дамянов Данчев, Спиро Михайлов Константинов, Людмил Пейчев, Ирина Николова, Георги Момеков. - Азб. показалец

ISBN 978-954-334-127-6 : 30 лв.
1. Фармакология - учебници за ВУЗ
615(075.8)
COBISS.BG-ID 1256150244

ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Лекции за въведение в психоанализата Вж Кн 37


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/1 Кн 164
ИГНАТОВ, Валентин Любомиров, 1958-
        Остро гастроинтестинално кървене : ендоскопска диагностика и лечение / Валентин Игнатов. - Варна : Мед. унив., 2013. - 200 с. : с цв. ил., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 170-199

ISBN 978-954-9685-90-9 (подв.)
1. Стомашно-чревни болести - диагностика
616.33/.35-072
COBISS.BG-ID 1256139748

БК 2014/1 Кн 165
МАНЧЕВА, Параскева, 1964-
        Евтаназията - другият изход / Параскева Манчева. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2013 (Варна : ИК Стено). - 116 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Пълното име на авт. е Параскева Манчева Драганова. - Рецензии / Невяна Фесчиева, Станислав Коев: с. 5-8. - Библиогр.: с. 105-112

ISBN 978-954-9685-41-1
1. Евтаназия
616-01
614.23/.26
COBISS.BG-ID 1256142052


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/1 Кн 166
        СБОРНИК тестове и въпроси за самоподготовка по специална хирургия (орална и лицево-челюстна хирургия) за студенти по дентална медицина / [Ангел Георгиев Бакърджиев ... и др.] ; [под ред. на Димитър Атанасов]. - Пловдив : [Мед. унив.], 2013. - 269 с. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Иван Лулчев Ченчев, Димитър Любомиров Господинов, Николай Димитров, Каназирски, Галина Илиева Гавазова-Христозова, Димитър Тодоров Атанасов, Донка Георгиева Кирова, Христо Кузманов Кузманов, Деян Здравков Нейчев, Илия Василев Будев, Атанаска Спасова Динкова, Емил Лефтеров Сарачев, Радка Борисова Чолакова, Добринка Христева Добрева, Мартин Йовчев Дрънгов, Таня Иванова Сбиркова. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по дентална медицина. Кат. по орална хирургия

ISBN 978-954-9549-85-0
1. Лице - хирургия - тестове - учебници за ВУЗ 2. Челюсти - хирургия - тестове - учебници за ВУЗ 3. Стоматология, хирургична - тестове - учебници за ВУЗ
616.31-089(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256726500

БК 2014/1 Кн 167
        ТЕСТОВЕ за самоподготовка по детска дентална медицина : за студенти по дентална медицина. Ч. 1 / [Мариана Димитрова ... и др.] ; [под ред. на Мариана Димитрова, Росица Стоилова]. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 123 с. : с табл. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Росица Стоилова, Мария Куклева, Веселина Кондева, Ани Белчева, Севда Рималовска, Мария Георгиева, Светла Петрова, Ваня Велеганова, Александра Ишева, Таня Нихтянова, Илияна Гьозова, Йордан Търпоманов, Мария Шиндова, Александар Атанасовски. - Възприетата форма на името на авт. Мария Куклева е Мария Петрова Куклева-Тодорова. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по дентална медицина. Кат. детска дентална медицина

ISBN 978-619-7085-06-8
1. Детска стоматология - тестове - учебници за ВУЗ
616.31-053.2(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256797924


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БК 2014/1 Кн 168
БЛИЗНАКОВА, Димитричка Дучева, 1954-
        Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална ехография / Димитричка Близнакова. - [Варна] : [Изд. авт.], 2013 (Добрич : Фолиарт). - 215 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 196-214

ISBN 978-619-901-041-9
1. Бъбречни болести - при децата - диагностика 2. Ехография
616.61-073-053.2
COBISS.BG-ID 1256007908


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БК 2014/1 Кн 169
ВАСИЛЕВ, Наско Йовчев, 1960-
        Бременност и раждане при животните / Наско Василев. - Ст. Загора : Акад. изд. на Тракийски унив., 2013 ([ с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 138 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 135-138

ISBN 978-954-338-051-0
1. Ветеринарна гинекология и акушерство - учебници за ВУЗ
619:618(075.8)
COBISS.BG-ID 1256096996

БК 2014/1 Кн 170
        РАЗПРОСТРАНЕНИЕ и епизоотологични особености на шапа в Европа и в България за периода 1950-2011 г. / Б. Ликов ... [и др.]. - [София] : Бълг. фокален център, [2014] ([София] : [Демакс]). - 40 с. : с табл., к. ; 29 см

Кор. опис. - Други авт.: П. Текерлеков, Я. Иванов, Г. Георгиев, И. Божков, Г. Чобанов. - Изд. на Бълг. агенция по безопасност на храните. Център за оценка на риска. Фокален център на ЕФСА. - Библиогр.: с. 37-38

1. Шап - Европа - 1950-2011 2. Шап - България - 1950-2011 3. Европа - ветеринарна медицина 4. България - ветеринарна медицина
619:616.988.4(4)
619:616.988.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1256098532


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

ДРАГОТИНОВ, Иван, 1937-
        Автоматизация на технологични процеси Вж Кн 202


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/1 Кн 171
МИТЕВ, Иван Ненов, 1960-
        Структурен анализ / Иван Митев. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 120 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 118-119

ISBN 978-954-490-363-3
1. Структурен анализ - учебници за ВУЗ
620.18(075.8)
COBISS.BG-ID 1255868644


621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
Вж и 531

БК 2014/1 Кн 172
        РЪКОВОДСТВО по машинознание за лабораторни упражнения : за студенти на ФКСУ, ФЕТТ и ФКТТ / Витан Гълъбов ... [и др.]. - София : Софттрейд, 2011. - 104 с. : с ил., черт., табл. ; 30 см

Други авт.: Стефан Гарабитов, Тодор Тодоров, Яна Стоянова, Мара Кандева, Светослав Савчев, Филип Маринов, Иван Вълчев, Теодоси Стоев, Иван Данчев, Вътко Драганов, Костадин Стоичков, Ивайло Милев, Николай Николов. - Задания за курсови работи: с.67-72. - Образци на протоколи: с.73-102

ISBN 978-954-334-117-7 : 10 лв.
1. Машинознание - учебници за ВУЗ
621.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1255751396


621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
Вж и 536; 621; 629

БК 2014/1 Кн 173
ИЛИЕВ, Илия Кръстев, 1956-
        Топлообменни апарати / Илия Илиев. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2013. - 174 с. : с черт., ил., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 172-173

ISBN 978-619-90013-6-3
1. Топлообменни апарати - учебници за ВУЗ
621.1.016.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1256216804

БК 2014/1 Кн 174
КИРОВ, Димитър Георгиев, 1944-
        Топлинно стопанство / Димитър Киров. - София : Техника, 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 408 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 403-405

ISBN 978-954-03-0701-5 (подв.) : 23 лв.
1. Топлотехника - учебници за ВУЗ 2. Отоплителни инсталации - учебници за ВУЗ
621.1(075.8)
662.6/.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1256225252


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/1 Кн 175
ИЛИЕВ, Тотьо Илиев, 1955-
        Електрически машини / Тотьо Илиев Илиев. - Габрово : Екс-Прес, 2012. - 164 с. : с ил., черт. ; 21 см

ISBN 978-954-490-356-5
1. Електрически машини - учебници за ВУЗ
621.313(075.8)
COBISS.BG-ID 1255884516

ПЕТРОВ, Орлин Любомиров, 1976-
        Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника Вж Кн 180

БК 2014/1 Кн 176
ЯКОВ, Венелин Илиев, 1951-
        Автоматизирано електрозадвижване : учебник / Венелин Яков. - Русе : [Авангард принт], 2012. - 152 с. : с диагр., сх. ; 21 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев

ISBN 978-954-337-138-9
1. Електрозадвижване - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Електродвигатели - регулиране - учебници за ВУЗ
621.313.13-52(075.8)
COBISS.BG-ID 1256594660


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

ПАРКЪР, Стив, 1952-
        Електронните устройства : поглед отвътре Вж Кн 14

ТОДОРОВ, Тодор Стоилов, 1957-
        Финомеханични устройства и микросистеми : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 207


621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Вж и 621.9; 669

БК 2014/1 Кн 177
ДАНЕВ, Пламен Симеонов, 1951-
        Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване / Пламен С. Данев, Данаил Д. Господинов, Мария П. Николова ; под общата ред. на П. Данев. - Русе : Авангард принт, 2012. - 429 с. : с ил., черт., диагр. ; 23 см

Списък и тълкуване на най-често използваните термини и съкратени означения в работата: с. 13-15. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-337-161-7
1. Метали - обработка, термична и термохимична
621.78
COBISS.BG-ID 1256783588


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

ДИКОВ, Руслан Ангелов, 1969-
        Ръководство за разработване на курсов проект по "Компютърно проектиране на технология и инструменти за листово щамповане" Вж Кн 201

БК 2014/1 Кн 178
ТАШЕВ, Милчо Димитров
        Инженерен анализ с метод на крайните елементи : ръководство за самоподготовка по дисциплините компютърно интегрирано проектиране в машиностроенето и метод на крайните елементи / Милчо Д. Ташев, Пепо Ив. Йорданов. - Габрово : Екс-прес, 2012. - 129 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 127

ISBN 978-954-490-350-3
1. Машинни елементи - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Компютри - приложение - в машиностроенето - учебници за ВУЗ
621.81.001.63(076)(075.8)
681.322(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1255874788


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

БК 2014/1 Кн 179
КАЛИНКОВ, Петър Колев, 1947-
        Пречистване на природни води / Петър Колев Калинков. - София : Техника, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 344 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-03-0703-9 (подв.) : 22 лв.
1. Вода - пречистване - учебници за ВУЗ 2. Вода в природата - учебници за ВУЗ
628.16(075.8)
COBISS.BG-ID 1256054244

БК 2014/1 Кн 180
ПЕТРОВ, Орлин Любомиров, 1976-
        Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника / Орлин Петров. - Русе : Авангард принт, 2012. - 60 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-337-178-5
1. Осветителна техника - учебници за ВУЗ 2. Електрически инсталации - учебници за ВУЗ
628.9(075.8)
621.316.17(075.8)
COBISS.BG-ID 1256702180


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/1 Кн 181
        МОДЕЛЕН курс 7.04 : "Отговорен механик на дежурна вахта - моторни кораби" / Асен Недев ... [и др.]. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013-. - Т. <1-> ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: "Engineer Officer in Charge of a Watch - Motor Vessels". - Други авт.: Владимир Димов, Димитър Кънев, Дончо Камберов, Димитър Димитракиев, Саджит Сезгин, Георги Антонов, Богомил Андреев, Диана Данаилова-Хемблинг. - Пълното име на авт. Асен Недев е Асен Недев Атанасов

ISBN 978-954-9430-97-4 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2013. - 425 с. : с табл., сх., диагр.
1. Кораби - механизми - учебници 2. Кораби - парни котли, машини и турбини - учебници
629.12(075)
COBISS.BG-ID 1256228324

БК 2014/1 Кн 182
        MODEL course 7.04 : "Engineer Officer in Charge of a Watch - Motor Vessels" / Assen Nedev ... [и др.] ; [transl. in Engl. lang. Diana Danailova-Hembling]. - Varna : Gea- Print, 2013-. - T. <1-> ; 29 см

Ориг. загл.: Моделен курс 7.04: Отговорен механик на дежурна вахта - моторни кораби. - Други авт.: Vladimir Dimov, Dimitar Kunev, Doncho Kamberov, Dimitar Dimitrakiev, Sacit Sezgin, Georgi Antonov, Bogomil Andreev, Diana Danailova-Hembling. - Името на авт. Dimitar Dimitrakiev погрешно отпеч. на кор. Dimitar Dimirakiev. - Пълното име на авт. Асен Недев е Асен Недев Атанасов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9430-98-1 (b. 1)

Съдържа досега:
B. 1. - 2013. - 378 с. : с ил., табл., диагр.
1. Кораби - механизми - учебници 2. Кораби - парни котли, машини и турбини - учебници
629.12(075)
COBISS.BG-ID 1256226020


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2014/1 Кн 183
МИХАЙЛОВ, Михаил Борисов, 1948-
        Горите на Благоевградска област : история и кадри / Михаил Б. Михайлов. - София : Изпълн. агенция по горите, 2013 ([София] : Ракурс). - 184 с. : с цв. ил., к., портр. ; 24 см

За автора: с. 181

ISBN 978-619-90017-2-1
1. Горско стопанство - Благоевград (област) - история 2. Благоевградска област - горско стопанство
630.5(497.22-32)(091)
COBISS.BG-ID 1256146404

БК 2014/1 Кн 184
ЦАНКОВ, Георги Цанков, 1930-
        Лесозащитата в България / Георги Цанков, Янчо Найденов. - София : Изпълн. агенция по горите, 2012 ([София] : Ракурс). - 232 с. : с ил., портр., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 228

ISBN 978-619-90017-1-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-90017 !
1. Гори - България - болести и вредители 2. Растителна защита от вредители - България 3. България - горско стопанство
630.4(497.2)
632.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1256091364


631/635 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ЗЕМЕДЕЛИЕ. ГРАДИНАРСТВО

БЛАЖЕВА, Виолета Иванова, 1977-
        Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми Вж Кн 153


632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Вж и 576; 578; 579; 581; 591

ЦАНКОВ, Георги Цанков, 1930-
        Лесозащитата в България Вж Кн 184


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2014/1 Кн 185
ВЕНКОВА, Диана Йорданова, 1964-
        Бегонии - за стаята и градината / [Диана Венкова] ; [ред. Даниела Борисова]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 x 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 15)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - ISSN погрешно отпеч. в изд. каре 1314-3179

0.80 лв.
1. Декоративни растения - наръчници и ръководства 2. Градинарство - наръчници и ръководства
635.9(035)
COBISS.BG-ID 1256043236

БК 2014/1 Кн 186
СТОЕВА, Катя Михайлова, 1965-
        Алое и агаве - видове и отглеждане / [Катя Стоева] ; [ред. Даниела Борисова]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 x 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 17)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - ISSN погрешно отпеч. в изд. каре 1314-3179

0.80 лв.
1. Декоративни растения - стайно отглеждане - наръчници и ръководства
635.9(035)
COBISS.BG-ID 1256046820

БК 2014/1 Кн 187
СТОЕВА, Катя Михайлова, 1965-
        Декоративни лиани - за дома и балкона / [Катя Стоева] ; [ред. Даниела Борисова]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 x 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 16)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - ISSN погрешно отпеч. в изд. каре 1314-3179

0.80 лв.
1. Декоративни растения - наръчници и ръководства 2. Градинарство - наръчници и ръководства
635.9(035)
COBISS.BG-ID 1256048356


636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ
Вж и 591; 614; 619

БК 2014/1 Кн 188
ХВЪРЧИЛКОВ, Владимир Георгиев, 1955-
        Селекция и репродукция на животните / Владимир Хвърчилков. - Русе : Авангард принт, 2012. - 210 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 202-205

ISBN 978-954-337-180-8
1. Животни - развъждане и племенно дело - учебници за ВУЗ
636.081(075.8)
COBISS.BG-ID 1256699364


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/1 Кн 189
        ТУРСКАТА кухня - 2 : практични рецепти с илюстрации / [състав. Меневсие Алиева Билял] ; [ил. Нихат Дауд Билял]. - София : А-прес, 2012 ([София] : [Скайпринт]). - 158 с. : с цв. ил. ; 22 см

Имената на състав. и ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91901-9-9
1. Готварство - Турция - рецепти 2. Турция - домакинство
641.568(560)(083.1)
COBISS.BG-ID 1256547812


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/1 Кн 190
КАМЕНОВ, Камен Цветанов, 1950-
        Себепознаването и съдеятелството - основа за професионален и управленски успех : учебно помагало / Камен Каменов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 44 с. : с табл., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-400-875-8
1. Психология на труда - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.013(076)(075.8)
331:159.9(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1255865828

БК 2014/1 Кн 191
КАМЕНОВ, Камен Цветанов, 1950-
        Управленски процес и мениджърско поведение / Камен Каменов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 312 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 311-312

ISBN 978-954-400-915-1
1. Управленски труд 2. Организационна култура
65.01
COBISS.BG-ID 1255873508

БК 2014/1 Кн 192
КОЦЕВ, Николай Василев, 1944-
        Основи на управлението / Николай Коцев, Емил Коцев, Свилена Рускова. - Русе : Авангард принт, 2013. - 258 с. : с ил., сх., табл. ; 23 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. - Весел речник по управление: с. 250-253. - Библиогр.: с. 254-258

ISBN 978-954-337-185-3 : 10 лв.
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1256787684

БК 2014/1 Кн 193
О'КОНЪР, Джоузеф, 1948-
        Коучинг с НЛП : как да бъда Мастер Коуч? : практически наръчник за това как да постигнете най-доброто за себе си и за другите / Джоузеф О'Конър и Андреа Лейджис ; прев. от англ. Магдалена Николова ... [и др.]. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 208 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: Coaching with NLP / Joseph O'Connor and Andrea Lages. - Други прев.: Ваня Серафимова, Неда Велкова. - Изд. на НЛП тренинг център. - За автора: с. 207

ISBN 978-619-150-068-0 : 16 лв.
1. Управленски труд - наръчници и ръководства 2. Управление и организация - наръчници и ръководства 3. Организационно поведение - наръчници и ръководства 4. Невролингвистично програмиране - наръчници и ръководства
65.012/.13(035)
316.43/.47(035)
COBISS.BG-ID 1256657892

БК 2014/1 Кн 194
УОТКИНС, Майкъл, 1956-
        Първите 90 дни : най-успешните стратегии за нови лидери на всички нива / Майкъл Уоткинс ; прев. от англ. Велизара Червенкова. - София : Изток-Запад, 2013. - 246 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Ориг. загл.: The first 90 days / Michael Watkins. - За автора: с. 245

ISBN 978-954-321-993-3 : 14 лв.
1. Управленски труд 2. Лидерство 3. Планиране 4. Организационно поведение
65.012/.013
316.46
COBISS.BG-ID 1256629476

MONEV, Viktor Georgiev, 1963-
        Business Kommunikation Deutsch : Deutsch im Beruf für BWL-Studenten : Kurs- und Studentenbuch Вж Кн 73


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

СОФРОНИЕВ, Пламен Стефанов, 1984-
        Сигурност и непрекъсваемост на доставките : правни и организационни основи Вж Кн 97


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

        КОНТРОЛЪТ и анализът - фактори за устойчиво развитие : сборник с есета : конкурс 60 години Факултет "Стопанска отчетност" Вж Кн 88

БК 2014/1 Кн 195
МЕРАЗЧИЕВ, Васил Богомилов, 1944-
        Бюджетно счетоводство / Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Ималова. - 3. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 264 с. : с табл., сх. ; 23 см

1. изд. 1999 г. с авт. Васил Меразчиев, Георги Баташки

ISBN 978-954-23-0833-1
1. Бюджетна отчетност - учебници за ВУЗ
657:336.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1256003556

БК 2014/1 Кн 196
ЯНКОВ, Васил Николов, 1944-
        Сборник от задачи по счетоводство на предприятието / Васил Янков, Гергана Николова. - 4. прераб. и доп. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 184 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 1995 със загл. Сборник от тестове и задачи по счетоводство на предприятието, авт. Васил Н. Янков, на изд. БТУ Асен Златаров

ISBN 978-954-490-365-7
1. Стопански предприятия - счетоводство - задачи - учебници за ВУЗ
657:658(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1255786980


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/1 Кн 197
ВЕЛЕВ, Младен Стефанов, 1958-
        Технологичен трансфер в индустриалното предприятие / Младен Велев, Сия Атанасова. - София : Софттрейд, 2013 ([София] : [Симолини]). - 96 с. : с табл., сх. ; 20 см

Възприетата форма на името на Сия Атанасова е Сия Станчева Велева. - Библиогр.: с. 87-96

ISBN 978-954-334-146-7
1. Промишлени предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ
658.155(075.8)
COBISS.BG-ID 1255920612

ДРАГОТИНОВ, Иван, 1937-
        Автоматизация на технологични процеси Вж Кн 202

МИТЕВ, Николай Атанасов, 1960-
        Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията Вж Кн 102

ПЕТРОВ, Иван Митов, 1953-
        Оценка на състоянието и организацията на труда в търговията Вж Кн 74

ПЕТРОВ, Иван Митов, 1953-
        Управление на възнагражденията на персонала в търговията Вж Кн 75

СОФРОНИЕВ, Пламен Стефанов, 1984-
        Сигурност и непрекъсваемост на доставките : правни и организационни основи Вж Кн 97


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

МАВРОДИЕВА, Иванка Тодорова, 1961-
        Реторика и пъблик рилейшънс Вж Кн 229


662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА
Вж и 622; 623

КИРОВ, Димитър Георгиев, 1944-
        Топлинно стопанство Вж Кн 174


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

БК 2014/1 Кн 198
ЙОНКОВА, Гунка Николаева
        Технология на пивото : учебник / Гунка Йонкова. - 2. изд. - София : ХТМУ, 2013. - 143 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

1. изд. 2006. - Библиогр.: с. 143

ISBN 978-954-465-068-1
1. Бира - технология на производството - учебници за ВУЗ
663.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1256231140


677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ
Вж и 687

БК 2014/1 Кн 199
ПОСТОМПИРОВ, Иван Димитров
        Между два века : зараждане и развитие на памукотекстилната промишленост в Габрово 1912-2012 г. : 100 години Габровски памукотекстил / Иван Постомпиров, Катя Гечева. - Габрово : Екс-Прес, 2012. - 268 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 262-264

ISBN 978-954-490-348-0
1. Текстилна промишленост - Габрово - история 2. Памучна промишленост - Габрово - история 3. Габрово - лека промишленост
677.21(497.216.1)(091)
COBISS.BG-ID 1255882980


678 ПРОМИШЛЕНОСТ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ ВЕЩЕСТВА. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 541; 547; 66.7

БК 2014/1 Кн 200
ПЕТРОВ, Стойко Петров, 1950-
        Мембранните възможности на полиакрилонитрила / Стойко Петров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 191 с. : с ил., диагр., табл. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Membrane capacity of polyacrylonitrile. - Библиогр.: с. 181-189

ISBN 978-954-322-580-4
1. Мембрани 2. Полимеризация 3. Високомолекулни съединения
678.7
COBISS.BG-ID 1255875556


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2014/1 Кн 201
ДИКОВ, Руслан Ангелов, 1969-
        Ръководство за разработване на курсов проект по "Компютърно проектиране на технология и инструменти за листово щамповане" / Руслан Диков. - София : Софттрейд, 2009 ([София] : [Симолини]). - 121 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 30 см

Изд. на ТУ - София. Машинно-технол. фак. Кат. Материалознание и технология на материалите

ISBN 978-954-334-092-7 (подв. със спирала)
1. Приложни програми - учебници за ВУЗ 2. Компютърна графика - учебници за ВУЗ 3. Машинни елементи - проектиране - автоматизация - учебници за ВУЗ
681.327:003.6(076)(075.8)
621.8.001.63:681.327(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256781284

БК 2014/1 Кн 202
ДРАГОТИНОВ, Иван, 1937-
        Автоматизация на технологични процеси / Иван Драготинов, Иван Ганчев, Жеко Стойчев. - 3. съкр., коригирано и доп. изд. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2013. - 139 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Пълното име на авт. Иван Драготинов е Иван Драготинов Иванов. - 1. изд. 2003 с авт. Иван Драготинов, Иван Ганчев. - Библиогр.: с. 136-137

ISBN 978-954-24-0221-3
1. Автоматизация на производството - учебници за ВУЗ 2. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ 3. Регулатори - учебници за ВУЗ
681.5(075.8)
658.011.56(075.8)
62-52(075.8)
COBISS.BG-ID 1256017124

БК 2014/1 Кн 203
ЙОРДАНОВ, Йордан Тончев, 1941-
        Maple - преобразувания, изчисления, визуализация / Йордан Тончев Йорданов. - София : Техника, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 240 с. : с диагр., сх., табл. ; 24 см

Основни функции и оператори в Maple: с. 230-238. - Библиогр.: с. 239-240

ISBN 978-954-03-0702-2 : 17 лв.
1. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1255995108

БК 2014/1 Кн 204
ЙОРДАНОВ, Йордан Тончев, 1941-
        Mathematica - преобразувания, изчисления, визуализация / Йордан Тончев Йорданов. - София : Техника, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 240 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Основни функции и оператори в Mathematica: с. 221-237. - Списък на избрани потребителски процедури: с. 238. - Библиогр.: с. 239-240

ISBN 978-954-03-0704-6 : 17 лв.
1. Изчислителни системи - наръчници и ръководства
681.324(035)
COBISS.BG-ID 1255995876

БК 2014/1 Кн 205
МАРИНОВ, Марин Петров, 1948-
        Информационна теория на дискретните изчислителни системи / Марин Маринов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 127 с. : с табл., диагр., сх. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Information theory of discrete computing systems. - Библиогр.: с. 123-126

ISBN 978-954-322-583-5 : 25 лв.
1. Изчислителни системи
681.324
COBISS.BG-ID 1255987428

БК 2014/1 Кн 206
ПИЛЕВ, Димитър Иванов, 1981-
        Обектно ориентирано програмиране с Java : ръководство за упражнения / Димитър Пилев, Анета Георгиева. - София : ХТМУ, 2013-. - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-465-065-0

Съдържа досега:
Ч. 1. - 131 с. 

1. Програмиране - учебници за ВУЗ 2. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
519.682(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256248036

ТАШЕВ, Милчо Димитров
        Инженерен анализ с метод на крайните елементи : ръководство за самоподготовка по дисциплините компютърно интегрирано проектиране в машиностроенето и метод на крайните елементи Вж Кн 178

БК 2014/1 Кн 207
ТОДОРОВ, Тодор Стоилов, 1957-
        Финомеханични устройства и микросистеми : ръководство за лабораторни упражнения / Тодор Тодоров, Румен Николов. - София : Софттрейд, 2011 ([София] : [Симолини]). - 73 с. : с диагр., табл., сх. ; 29 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-334-123-8
1. Фина механика - учебници за ВУЗ 2. Микроелектроника - учебници за ВУЗ
681(076)(075.8)
621.382(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1255999972


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БК 2014/1 Кн 208
СЕНЕГАЧНИК, Мартина Збашник, 1961-
        Пасивната къща / Мартина Збашник Сенегачник ; [прев. от хърв. Петьо Ангелов] ; [предг. Волфганг Файст] ; [снимки Мартина Збашник Сенегачник ... и др.]. - София : Информ. група Пасивни сгради България, 2012 ([София] : Алианс принт). - 122 с. : с цв. ил., черт. ; 31 см

Ориг. загл.: Pasivna kuća / Martina Zbašnik Senegačnik. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 4. - Други ил.: Миха Празник, Миро Шкворц. - За автора: с. 11. - Терминол. речник: с. 112-117. - Библиогр.: с. 120-122. - Азб. показалец

ISBN 978-954-92890-1-5 (подв.)
1. Сгради - проектиране 2. Санитарно-технически инсталации
696
697
COBISS.BG-ID 1255958756


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/1 Кн 209
ДАВЧЕВА, Мария Николова, 1973-
        Съвременните търговски сгради в България 1990-2010 г. / Мария Давчева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 149 с. : с цв. ил., сх. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Contemporary retail buildings in Bulgaria 1990-2010. - Изд. на БАН. Институт за изследване на изкуствата. - Национален конкурс "Сграда на годината", категория "Търговски сгради и комплекси" : хронология: 2002-2011 г.: с. 119-121. - История и интересни факти за търговските сгради и структури: с. 122-130. - Моловете в България 1990-2010 г.: с. 131-134. - Речник на термините: с. 145-146. - Библиогр.: с. 138-141. - Рез. на англ., нем. ез.

ISBN 978-954-322-590-3 : 26 лв.
1. Търговски сгради - България - архитектура 2. България - архитектура
725.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1256076516

БК 2014/1 Кн 210
ДОЙКОВ, Васил Георгиев, 1930-
        Сградите - европейско културно наследство на Русе : образи и истории / Васил Дойков, Мариана Димитрова. - Русе : Авангард принт, [2013]. - 368 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 363-366

ISBN 978-954-337-179-2 (подв.) : 30 лв.
1. Архитектурни паметници - Русе 2. Русе - архитектура
72.03(497.215)
COBISS.BG-ID 1256720612


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2014/1 Кн 211
МОЛО, Рената, 1951-
        Да бъдеш Армани / Рената Моло ; прев. от итал. Надежда Иванова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 192 с., [8] л. : с цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Essere Armani / Renata Molho

ISBN 978-619-150-158-8 : 14 лв.
1. Армани, Джорджо, 1934- - биографии 2. Дизайнери, италиански - биографии 3. Италия - приложно изкуство
746.4.071.1(45)(092)
92 Армани, Джорджо
COBISS.BG-ID 1256550116


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/1 Кн 212
КОЛАРОВА, Емилия Кръстева, 1954-
        Диалогът традиция - съвременност в българското музикално творчество на XX век : аспекти, проекции, рефлексии / Емилия Коларова ; [ред. Анда Палиева]. - София : Марс 09, 2013 ([София] : Симолини 94). - 248 с. : с ил., ноти ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на ред. Анда Палиева е Анди Божидарова Палиева. - Нотни примери: с. 230-247. - Библиогр.: с. 213-223. - Рез. на англ. ез. / прев. Теодор Шишманов

ISBN 978-954-2925-14-9 : 8 лв.
1. Музика, съвременна (20 век) 2. Музика, българска 3. България - музика
78.036(497.2)
COBISS.BG-ID 1256194276

БК 2014/1 Кн 213
КРУМОВ, Петър, 1934-
        Насаме с... / Петър Крумов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 124 с. ; 20 см

Пълното име на Петър Крумов е Петър Крумов Атанасов

ISBN 978-954-400-901-4
1. Музиканти, български - спомени 2. България - музика
78.071.2(497.2)(092)(093.3)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1255996388

БК 2014/1 Кн 214
НАЙДЕНОВА, Горица Найденова, 1969-
        От философия до фолклористика : непознатият Стоян Джуджев / Горица Найденова. - София : Марс 09, 2013 ([София] : Вулкан 04). - 356 с., [8] л. : с портр., ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 338-348. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2925-16-3 : 12 лв.
1. Джуджев, Стоян Стоев, 1902-1997 - биографии 2. Музиковеди, български - биографии 3. България - музика
78.072(497.2)(092)
92 Джуджев, Стоян Стоев
COBISS.BG-ID 1256196068


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2014/1 Кн 215
ИЛЕВА, Пенка Стефанова
        Новото в линейно-нотната система / Пенка Стефанова Илева. - Севлиево : М-Прес, 2012. - 12 с. : с ноти ; 30 см

Съдържа и: Гайдарче ; Малка прелюдия No ХV / Парашкев Хаджиев

ISBN 978-954-8455-52-7
1. Нотно писмо
781.24
COBISS.BG-ID 1256138468

СМЕХОРАНЧЕТА, детска вокална група
        Музикална репетиция : за всички, които искат да пеят, но не умеят! Вж Кн 18


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

СМЕХОРАНЧЕТА, детска вокална група
        Музикална репетиция : за всички, които искат да пеят, но не умеят! Вж Кн 18


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2014/1 Кн 216
КРУМОВ, Красимир Петров, 1955-2015
        Поетика на българското кино / Красимир Крумов. - София : Агата-А, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 487 с. ; 21 см

ISBN 978-954-540-085-8 : 25 лв.
1. Кино, българско - теория и естетика 2. България - кино
791.43.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1256211428


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Българският театър след 1989 и новата британска драма Вж Кн 241


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БК 2014/1 Кн 217
ДИМИТРОВ, Димитър Атанасов, 1938-
        Биомеханични показатели на старта и стартовото ускорение в спринтовите бягания / Димитър Димитров. - София : Крисан-С, 2013. - 130 с. : с ил., сх., диагр. ; 23 см

Библиогр.: с. 125-129

ISBN 978-954-8655-49-1
1. Бягане - теория и методи на изследване
796.422
COBISS.BG-ID 1256099812


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/1 Кн 218
КИТОВА, Мария Димитрова, 1949-
        Любовта към словото. За изворите на науката за езика : от древността до края на Ренесанса / Мария Китова-Василева. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 490 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 484-489

ISBN 978-954-529-982-7 : 28 лв.
1. Езикознание - история 2. Език - произход и развитие 3. Писменост - история 4. Религия и култура - история
800(091)
003.3.02
261(091)
COBISS.BG-ID 1256458980


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

СЕДЕМДЕСЕТ
        70 години българска академична лексикография : доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" - БАН, 24-25 октомври 2012 г. Вж Кн 226


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАСЪРОВА, Светлана Петкова, 1954-
        Немско-английско-руско-български разговорник Вж Кн 220


803 ГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ

БК 2014/1 Кн 219
БЮЛБЮЛЯН, Степан Киркор, 1937-
        Немският език и лингвистичната германистика / Степан Бюлбюлян. - София : Софита-прес, 1990 (София : ТПК Лъч). - 26 с. ; 21 см

1. Германска филология
803
83.09
COBISS.BG-ID 1256792548


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/1 Кн 220
КАСЪРОВА, Светлана Петкова, 1954-
        Немско-английско-руско-български разговорник / Светлана Касърова, Грозданка Драгоева-Тальская. - 2. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 344 с. ; 16 см

Възприетата форма на името на авт. Грозданка Драгоева-Тальская е Грозданка Иванова Драгоева. - 1. изд. 2011. - Текст и на нем., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-490-373-2
1. Немски език - разговорници, многоезични 2. Английски език - разговорници, многоезични 3. Руски език - разговорници, многоезични 4. Български език - разговорници, многоезични
803.0(038.2)
802.0(038.2)
808.2(038.2)
808.67(038.2)
COBISS.BG-ID 1255994596

MONEV, Viktor Georgiev, 1963-
        Business Kommunikation Deutsch : Deutsch im Beruf für BWL-Studenten : Kurs- und Studentenbuch Вж Кн 73


807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН)

БК 2014/1 Кн 221
МИХОВА, Румяна Михова, 1954-
        Гръцко-български разговорник / [Румяна Михова, Панайот Първанов] = Ellinobulgariko dialogi / [Rumiana Mihova, Panayiot Parvanof]. - Плевен : Грамма, [2011] (В. Търново : Абагар). - 392 с. : с табл. ; 10 x 13 см. - (Разговорници)

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8805-99-5
1. Гръцки език - разговорници, гръцко-български 2. Български език - разговорници, гръцко-български
807.74(038.2)
808.67(038.2)
COBISS.BG-ID 1256559076


808.2 РУСКИ ЕЗИК

КАСЪРОВА, Светлана Петкова, 1954-
        Немско-английско-руско-български разговорник Вж Кн 220


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/1 Кн 222
БАРБОЛОВА, Зоя Тодорова, 1949-
        Речник на турско-българските хибридни съществителни имена / Зоя Барболова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов" : Унив. изд. "Климент Охридски", 2013. - 456 с. ; 20 см

Изд. на БАН. Институт за бълг. език Проф. Любомир Андрейчин

ISBN 978-954-322-573-6 : 28 лв.
ISBN 978-954-07-3476-7 (Унив. изд. "Климент Охридски")
1. Български език - чужди думи - речници
808.67-316.3(038.1)
COBISS.BG-ID 1255912420

БК 2014/1 Кн 223
ВАСИЛЕВА, Магдалена Николова, 1974-
        Модели на учтиво речево поведение у българи и японци / Магдалена Василева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 187 с. : с табл., диагр., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 172-186

ISBN 978-954-400-911-3
1. Български език - социолингвистика 2. Японски език - социолингвистика 3. Словесна комуникация
808.67-085:316
809.56-085:316
177.2
COBISS.BG-ID 1255753444

БК 2014/1 Кн 224
        ИДЕОГРАФСКИ диалектен речник на българския език. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2012- ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - Т. <1-> ; 29 см

ISBN 978-954-463-165-9 (т. 1, подв.)

Съдържа досега:
Т. 1: А-Д. - Тодор Бояджиев ... [и др.] ; [гл. ред., предг. Василка Радева]. - 1056 с.

Други авт.: Владимир Жобов, Георги Колев, Максим Младенов, Дарина Младенова, Василка Радева. - Възприетата форма на името на авт. Дарина Младенова е Дарина Максимова Младенова-Михайлова. - Пълното име на авт. Василка Радева е Василка Радева Рангелова. - Името на ред. отбелязанo на предзагл. с. - Проект за Идеографски диалектен речник на българския език / Ст. Стойков, М. Сл. Младенов: с. 7-14 

1. Български език - диалекти - речници
808.67-087(038.1)
COBISS.BG-ID 1255927268

КАСЪРОВА, Светлана Петкова, 1954-
        Немско-английско-руско-български разговорник Вж Кн 220

МИХОВА, Румяна Михова, 1954-
        Гръцко-български разговорник Вж Кн 221

БК 2014/1 Кн 225
        НОВИ изследвания по генеративен синтаксис на българския език / [състав. Светла Коева, Илияна Кръпова] ; [ред. кол. Илияна Кръпова ... и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 304 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Йовка Тишева, Светла Коева. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Генеративната граматика и изследванията на българския синтаксис от най-ново време / Илияна Кръпова: с. 5-13. - Уводни думи / Кетрин Рудин: с. 15-16. - Биографична справка / Олга Арнаудова: с. 297-303. - Съдържа материали от: Олга Арнаудова, Желко Бошкович, Елена Димова, Иван Иванов, Мере Лавкова, Илияна Кръпова, Мария Луиса Риверо, Кетрин Рудин, Румяна Слабакова, Стивън Франкс, Гулиелмо Чинкуе. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-322-612-2 (подв.) : 15 лв.
1. Български език - синтаксис - сборници 2. България - езикознание
808.67-56(08)
COBISS.BG-ID 1255957476

ПЕНКОВА, Росица Александрова, 1953-
        Интензивно обучение по български език : теоретични и практически аспекти на образователното взаимодействие в българските общности в чужбина Вж Кн 122

БК 2014/1 Кн 226
СЕДЕМДЕСЕТ
        70 години българска академична лексикография : доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" - БАН, 24-25 октомври 2012 г. / състав., науч. ред., Лилия Крумова-Цветкова ... [и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 655 с. : с табл., сх. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: 70 years Bulgarian academic lexicography. - Други състав.: Диана Благоева, Сия Колковска. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Текст и на рус., пол., чеш., фр., сръб., словаш., белорус., англ ез. - Съдържа докл. от: Емилия Пернишка, Лилия Крумова-Цветкова, Светла Коева, Мария Шимкова, Иван Касабов, Юлия Балтова, Hana Gladkova, Зинаида Харитончик, Мария Кошкова, Violetta Koseska-Toszewa, Joanna Satola-Staśkowiak, Mihaela Popescu, Хетил Ро Хауге, Malgorzata Korytkowska, Aleksander Kiklewicz, Мария Попова, Тодор Бояджиев, Цветанка Аврамова, Диана Иванова, Надежда Костова, Атанаска Атанасова, Цветелина Георгиева, Руси Русев, Jован Jовановиђ, Стана Ристиђ, Ирина Кузьминова, Драгана Мршевиђ-Радовиђ, Луиза Байрамова, Светлана Шулежкова, Диана Благоева, Сия Колковска, Борислав Станков, Verginica Barbu Mititeli, Екатерина Петкова, Мая Божилова, Мария Чоролеева, Палмира Легурска, Максим Стаменов, Велислава Стойкова, Йорданка Трифонова, Емилия Македонска, Katarína Gajdošvá, Биляна Тодорова, Стефанка Калдиева-Захариева, Вера Гливинская, Галина Молохова, Валентина Георгиева, Нели Василева, Валентина Венкова, Диана Илиева, Румяна Петрова, Калина Мичева-Пейчева, Мери Лакова, Марияна Цибранска-Костова, Марияна Витанова, Славка Керемидчиева, Лилияна Василева, Илияна Гаравалова, Георги Митринов, Росен Стоичков, Олга Ржанникова, Елена Тимонина, Ирина Платонова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-578-1 (подв.)
1. Българска академия на науките. Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - история - конференции 2. Лексикография - България - история - конференции 3. Български език - лексикология - конференции 4. България - езикознание
808.67:061.12(497.2)(091)(063)
801.3(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1255915236

БК 2014/1 Кн 227
УМЛЕНСКИ, Иван Василев, 1917-1992
        Местните имена в Кюстендилско : речник / Иван Умленски, Георги Ковачев ; [науч. ред. Анна Чолева]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2008-<2013>. - Т. <2> : с цв. к. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: The place names in the Region of Kyustendil. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на ред. Анна Чолева е Анна Методиева Чолева-Димитрова. - Изд. на БАН. Институт за бълг. език Проф. Любомир Андрейчин. - Офс. изд.

ISBN 978-954-322-574-3 (т. 2) : 9.00 лв.

Съдържа досега:
Т. 2: Д-К. - 2013. - 180 с.
1. Географски имена - Кюстендилски край - речници
808.67-311(497.22-31)(038.1)
COBISS.BG-ID 1230125284


809.198.3 АЛБАНСКИ ЕЗИК

БК 2014/1 Кн 228
СТАНКОВ, Людмил
        Помагало по албански език / Людмил Станков = Tekste ushtrimesh të gjuhës shqipe / Ludmill Stankov. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 95 с. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3570-2 : 10 лв.
1. Албански език - граматика - учебници за ВУЗ
809.198.3-5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256701156


809.56 ЯПОНСКИ ЕЗИК

ВАСИЛЕВА, Магдалена Николова, 1974-
        Модели на учтиво речево поведение у българи и японци Вж Кн 223


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БК 2014/1 Кн 229
МАВРОДИЕВА, Иванка Тодорова, 1961-
        Реторика и пъблик рилейшънс / Иванка Мавродиева ; [науч. ред., предг. Мариета Ботева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 264 с. : с табл., сх. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Мариета Ботева е Мариета Георгиева Ботева-Попова. - Текст и на англ. и рус. ез. - Библиогр.: с. 233-250

ISBN 978-954-07-3539-9 : 15 лв.
1. Реторика 2. Връзки с обществеността
82.085.4
659.3/.4
COBISS.BG-ID 1256467172

БК 2014/1 Кн 230
РАДЕВА, Виржиния Боянова, 1954-
        Реторика и аргументация / Виржиния Радева. - 2. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 240 с. ; 24 см

1. изд. 2006, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 235-237

ISBN 978-954-07-3485-9 : 12 лв.
1. Реторика 2. Логика
82.085.4
161.2
COBISS.BG-ID 1255985124


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/1 Кн 231
        МОЯ майчице любима. - [София] : Дамян Яков, 2013 (Абагар : В. Търново). - [72] с. : с цв. ил. ; 12 x 16 см

ISBN 978-954-527-530-2 (подв.) : 10 лв.
Стихове и мисли за майката

820/899-8
COBISS.BG-ID 1256596708

ТЕОФИЛОВ, Иван Николов, 1931-
        Митология на погледа Вж Кн 438


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/1 Кн 232
        ПРИКАЗЕН свят / [прев. Ирина Манушева] ; [ил. Мелиса Уеб ... и др.]. - [София] : Фют, 2013 (Китай). - 186 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: My treasury of bedtime tales. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Антон Петров, Омар Аранда, Сузи Бърн, Мирела Туфан, Дийн Джоунс. - За приказките: с.178-185

ISBN 978-954-625-776-5 (подв.)

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1256565220

БК 2014/1 Кн 233
        ПРИКАЗНА съкровищница / [прев. Десислава Лазарова]. - [София] : Фют, 2012 (Китай). - 186 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: My treasury of five-munute tales. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За приказките: с.182-186

ISBN 978-954-625-770-3 (подв.)

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1256561892

БК 2014/1 Кн 234
        ФЕСТИВАЛЪТ - децата, книгите, четенето. Петнадесет години Национален фестивал на детската книга : сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 7-9 май, 2013 г. / състав., [ред.], предг. Росица Петрова-Василева = The Festival - children, books, reading. Fifteen years national children's book festival : collection of reports of the round table, Sliven, 7-9 May, 2013 / comp., [ed.] Rositsa Petrova-Vasileva ; [transl. into Engl. Petya Kaneva]. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2013 (Сливен : ИК Жажда). - 176 с. ; 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Радостина Нейкова, Божана Апостолова, Петя Александрова, Весела Фламбурари, Мира Тасич, Небойша Васич, Шимо Ешич, Мила Васов, Добринка Стойкова, Вихрен Чернокожев, Йожеф Керестури, Лили Спасова, Росица Чернокожева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-90081-3-3
1. Детска и юношеска литература - конференции
820/899-93.09(063)
COBISS.BG-ID 1255924452


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 235
БАРКЪР, Клайв, 1952-
        Кървави книги / Клайв Баркър ; прев. от англ. Иван Атанасов. - София : ИК Колибри, 2012-<2012> ([София] : Симолини). - Т. <1-2> ; 20 см

Ориг. загл.: Books of blood / Clive Barker

ISBN 978-619-150-069-7 (т. 2) : 14 лв.

Съдържа досега:
Т. 2. - 2012. - 223 с.

820-322.9
COBISS.BG-ID 1246629092

БК 2014/1 Кн 236
ДАУНЪР, Лесли, 1949-
        Куртизанката и самураят / Лесли Даунър ; [прев. Йолина Миланова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The courtesan and the samurai / Lasley Downer. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-773-2 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1256713700

БК 2014/1 Кн 237
ДИКЕНС, Чарлс, 1812-1870
        Нашият общ приятел / Чарлс Дикенс ; прев. от англ. Мария Донева. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 847 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Our mutual friend / Charles Dickens

ISBN 978-619-150-064-2 : 20 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1255772132

БК 2014/1 Кн 238
ЕЛИЪТ, Джордж, 1819-1880
        Мидълмарч / Джордж Елиът ; прев. от англ. Весела Кацарова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 880 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Middlemarch: A study of provincial life / George Eliot. - Джордж Елиът - псевд. на Мери Ан Евънс

ISBN 978-619-150-041-3

820-31
COBISS.BG-ID 1255797732

БК 2014/1 Кн 239
ЛЬО Каре, Джон, 1931-
        Дама, поп, асо, шпионин / Джон льо Каре ; прев. от англ. Герасим Й. Славов. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 392 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Tinker, tailor, soldier, spy / John le Carré. - Джон льо Каре - псевд. на Дейвид Корнуел

ISBN 978-619-150-093-2 : 16 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1255800804

БК 2014/1 Кн 240
МОРДЪН, Саймън
        Уравненията на живота / Саймън Мордън ; прев. от англ. Петя Митева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 287 с. ; 20 см. - (Галактики ; 3)

Ориг. загл.: Equations of life / Simon Morden

ISBN 978-619-150-090-1 : 16 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1255877860

БК 2014/1 Кн 241
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Българският театър след 1989 и новата британска драма / Камелия Николова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 445 с. : с ил. ; 21 см

Новата британска драма в афиша на българския театър от 1989 до 2009 г.: с. 399-412. - Библиогр.: с. 393-398. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3465-1 : 15 лв.
1. Драма, английска - история и критика 2. Театър - България 3. Театрални постановки - България 4. България - театър
820-2.09
792.2.03(497.2)
COBISS.BG-ID 1256671716

БК 2014/1 Кн 242
ПАУЪЛ, Горан, 1965-
        Внезапна зора : роман за бойни изкуства / Горан Пауъл ; прев. от англ. Милена Томова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 420 с. ; 22 см

Ориг. загл.: A sudden dawn: a martial arts novel / Goran Powell

ISBN 978-619-150-014-7 : 20 лв.

820-311.6
COBISS.BG-ID 1256245988

БК 2014/1 Кн 243
СМИТ, Гавин, 1968-
        Ветеран / Гавин Смит ; прев. от англ. Радостин Желев. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 447 с. ; 22 см. - (Галактики : Фантастика ; 7)

Ориг. загл.: Veteran / Gavin G. Smith

ISBN 978-619-150-164-9 : 20 лв.

820-311.9
COBISS.BG-ID 1256004580

БК 2014/1 Кн 244
УЛФ, Вирджиния, 1882-1941
         Орландо / Вирджиния Улф ; прев. от англ. Иглика Василева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 256 с. : с ил. ; 20 см. - (Модерна класика / ИК Колибри)

Ориг. загл.: Orlando / Virginia Woolf

ISBN 978-619-150-109-0 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1256627428

БК 2014/1 Кн 245
ХОПКИНС, Моли
        Това се случи в Париж / Моли Хопкинс ; [прев. Цветелина Велчева]. - София : Прес, 2013 ([София] : Симолини). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: It happened in Paris / Molly Hopkins. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-308-347-3 : 14.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1256626916


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/1 Кн 246
АНДЕРСЪН, Сорел
        Непохватковците забъркват каша на морето / Сорел Андерсън ; ил. Никола Слейтър ; [прев. Цветелина Велчева]. - София : Прес, 2013 ([София] : Симолини). - 216 с. : с ил. ; 19 см

Ориг. загл.: The clumsies make a mess of the seaside / Sorrel Anderson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с

ISBN 978-954-308-337-4 : 6.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256669412

БК 2014/1 Кн 247
БИНГЪМ, Джейн, 1941-
        Приказки за рицари + забавни игри / текст Джейн Бингъм ; ил. Алън Маркъс ; прев. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of knights

ISBN 978-954-625-767-3 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256590820

БК 2014/1 Кн 248
ДИКИНС, Роузи
        Приказки за коне и понита : + забавни игри / текст Роузи Дикинс ; ил. Питър Кавана ; прев. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of ponies / Rosie Dickins

ISBN 978-954-625-755-0 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256599268

БК 2014/1 Кн 249
КИМПТЪН, Даяна, 1950-
        Ейми разговаря с животните: изчезналата котка / Даяна Кимптън ; ил. Десидерия Гучардини ; [прев. Екатерина Митренцева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The vanishing cat / Diana Kimpton. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-625-796-3 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256462308

БК 2014/1 Кн 250
КОРТНИ, Люси
        Лъвчето Брайън : роман / Люси Кортни ; ил. Фил Алдерсън ; прев. Екатерина Митренцева. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The leaping lion / Lucy Courtenay. - Част от поредицата Не се предавай!

ISBN 978-954-625-833-5 : 3.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256590052

БК 2014/1 Кн 251
КОУЕЛ, Кресида, 1966-
        Как да говорим драконски : от Хълцук Кръвожадни Херингски III : роман / Кресида Коуел ; [ил. Кресида Коуел] ; [прев. Мария Донева]. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 240 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: How to speak dragonese / Cressida Cowell. - Имената на прев. и ил. отбелязани на с. 8

ISBN 978-619-150-034-5 : 10 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256569828

БК 2014/1 Кн 252
ЛЕСТЪР, Анна
        Приказки за вълшебни замъци + забавни игри / текст Анна Лестър ; ил. Мария Кристина Ло Касио ; прев. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of fairytale castles / Anna Lester

ISBN 978-954-625-764-2 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256594148

БК 2014/1 Кн 253
МАККЕЙН, Кели, 1975-
        Зелена мода / Кели Маккейн ; [прев. Жечка Караславова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 174 с. : с ил. ; 20 см. - (Това съм аз, Луси! ; 9)

Ориг. загл.: Planet fashion / Kelly McKain. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-779-6 : 5.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256195812

БК 2014/1 Кн 254
МАККЕЙН, Кели, 1975-
        Модно ревю / Кели Маккейн ; [прев. Жечка Караславова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 166 с. : с ил. ; 20 см. - (Това съм аз, Луси! ; 8)

Ориг. загл.: Catwalk crazy / Kelly McKain. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-743-7 : 5.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256194788

БК 2014/1 Кн 255
МАККЕЙН, Кели, 1975-
        Най-добри приятелки завинаги / Кели Маккейн ; [прев. Жечка Караславова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 175 с. : с ил. ; 20 см. - (Това съм аз, Луси! ; 10)

Ориг. загл.: Best friends for ever / Kelly McKain. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-787-1 : 5.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256193252

БК 2014/1 Кн 256
МОРПУРГО, Майкъл, 1943-
        Слон в градината / Майкъл Морпурго ; ил. Майкъл Форман ; [прев. Мария Пипева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 191 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: An elephant in the garden / Michael Morpurgo. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-625-786-4 : 6.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256455140

БК 2014/1 Кн 257
ПАНТЪР, Ръсел, 1965-
        Приказки за Дядо Коледа + забавни игри / текст Ръсел Пантър ; ил. Филип Уеб ; прев. от англ. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of Santa

ISBN 978-954-625-765-9 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256476388

БК 2014/1 Кн 258
ПАНТЪР, Ръсел, 1965-
        Приказки за пирати + забавни игри / текст Ръсел Пантър ; ил. Кристиян Фокс ; прев. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of pirates. - Възприетата форма на името на ил. Кристиян Фокс е Кристиан Фокс

ISBN 978-954-625-763-5 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256475876

БК 2014/1 Кн 259
ПАНТЪР, Ръсел, 1965-
        Приказки за роботи + забавни игри / текст Ръсел Пантър ; ил. Андрю Хамилтън ; прев. Екатерина Латева. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of robots

ISBN 978-954-625-825-0 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256476900

БК 2014/1 Кн 260
ПАНТЪР, Ръсел, 1965-
        Приказки за снежни човеци + забавни игри / текст Ръсел Пантър ; ил. Филип Уеб ; прев. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of snowmen

ISBN 978-954-625-766-6 : 3.90 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256476132

БК 2014/1 Кн 261
САЙКС, Джули, 1963-
        Сребърните делфини. Кн. 3, Откраднати съкровища / Самър Уотърс ; [прев. от англ. Екатерина Христева Митренцева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 111 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Stolen treasures / Julie Sykes. - Самър Уотърс - псевд. на Джули Сайкс. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-855-7 : 4.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1256201188

БК 2014/1 Кн 262
СЕЙНТ Джон, Лорън, 1966-
        Неочаквани разкрития / Лорън Сейнт Джон ; ил. Дейвид Дийн ; [прев. Ирина Борисова Манушева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Kentucky thriller / Lauren St. John. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-625-844-1 : 6.99 лв.

820-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256462052

БК 2014/1 Кн 263
СЕЙНТ Джон, Лорън, 1966-
        Отвличане в Карибите / Лорън Сейнт Джон ; ил. Дейвид Дийн ; [прев. Ирина Манушева]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 240 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Kidnap in the Caribbean / Lauren St. John. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-625-793-2 : 6.99 лв.

820-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256463332

БК 2014/1 Кн 264
СИМС, Лесли
        Приказки за детективи + забавни игри / адапт. Лесли Симс ; текст Фелисити Еверет ; ил. Кристиян Фокс. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: The burglar's breakfast. - Възприетата форма на името на ил. Кристиян Фокс е Кристиан Фокс

ISBN 978-954-625-824-3 : 3.90 лв.

820-93-91
COBISS.BG-ID 1256593124

БК 2014/1 Кн 265
УОТ, Фиона, 1960-
        Концерт в гората : моята първа книга за музиката / Фиона Уат ; ил. Елиза Скуилъс ; прев. Екатерина Латева. - София : Фют, 2013 (Китай). - 22 с. : с цв. ил. ; 23 x 30 см

Ориг. загл.: Little children's music book. - Нестандартно оформление: с муз. кутия / музика Антъни Маркс

(Подв.)

820-93-34
COBISS.BG-ID 1256268772

БК 2014/1 Кн 266
ХАРВИ, Джил, 1967-
        Приказки за дракони + забавни игри / адапт. Джил Харви ; текст Кристофър Роусън ; ил. Стивън Картрайт ; прев. Жечка Караславова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 56 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Библиотека Славейче)

Ориг. загл.: Stories of dragons

ISBN 978-954-625-753-6 : 3.90 лв

820-93-91
COBISS.BG-ID 1256584932

БК 2014/1 Кн 267
ЧАЙЛД, Лорън, 1965-
        Руби Редфорт : погледни ме в очите / Лорън Чайлд ; прев. от англ. Анелия Янева. - София : Enthusiast, 2013 ([Варна] : Хеликс Прес). - 350 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ruby Redfort : look into my eyes / Louren Child

ISBN 978-619-164-052-2 : 13 лв.

820-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256187108


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/1 Кн 268
МАКГАХЪРН, Джон, 1934-2006
        Сред жени / Джон Макгахърн ; прев. от англ. Аглика Маркова. - София : Алтера, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Amongst women / John McGahern. - За авт.: с. 5

ISBN 978-954-9757-87-3 : 15 лв.

820(417)-311.6
COBISS.BG-ID 1256635108


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 269
АРМСТРОНГ, Кели, 1968-
        Призоваването / Кели Армстронг ; прев. от англ. Мария Донева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 296 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The summoning / Kelley Armstrong. - Ч. 1 от трилогията Най-тъмните сили

ISBN 978-954-529-823-3 : 15 лв.

820(71)-312.9
COBISS.BG-ID 1255796196


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 270
БРЕТ, Питър В., 1973-
        Пустинното копие / Питър В. Брет ; прев. от англ. Лилия Трендафилова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 584 с. ; 22 см. - (Галактики : Фантастика ; 5)

Ориг. загл.: The desert spear / Peter V. Brett. - Ч. 2 от поредицата Демонски цикъл

ISBN 978-619-150-117-5 : 24 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1256014052

БК 2014/1 Кн 271
БУКОВСКИ, Чарлс, 1920-1994
        Тежко без музика / Чарлс Буковски ; [подб., прев. Вергил Немчев] ; [предг. Дейвид Калон]. - [София] : ИК Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. ; 20 см. - (Библиотека Култ)

Ориг. загл.: Portions from a wine-stained notebook / Charles Bukowski. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 5

ISBN 978-954-733-768-8 : 12 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1256645348

БК 2014/1 Кн 272
БЪТЛЪР, Октавия Естел, 1947-2006
        Зора : роман / Октавия Е. Бътлър ; прев. от англ. Росен Рачев. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 275 с. ; 20 см. - (Галактики : Фантастика ; 4)

Ориг. загл.: Dawn / Octavia E. Butler. - Истинското име на света е Промяна / Владимир Полеганов: с. 5-6. - Ч. 1 от трилогията Ксеногенезис

ISBN 978-619-150-138-0 : 16 лв.

820(73)-311.9
COBISS.BG-ID 1256563172

БК 2014/1 Кн 273
БЪЧЪР, Джим, 1971-
        Безумна луна / Джим Бъчър ; прев. от англ. Веселин Иванов. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Инвестпрес). - 312 с. ; 20 см. - (Галактики : Фантастика ; 6)

Ориг. загл.: Fool moon / Jim Butcher. - Кн. 2 от Досиетата на Дрезден

ISBN 978-619-150-128-1 : 15 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1255909092

БК 2014/1 Кн 274
ГОРТНЪР, Кристъфър У.
        Обетът на кралицата : роман за Исабел Кастилска / Кристъфър Гортнър ; прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : Симолини). - 496 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The Queen`s vow / C. W. Gortner

ISBN 978-619-164-048-5 : 17 лв.

820(73)-311.6
COBISS.BG-ID 1255993316

БК 2014/1 Кн 275
ДЕНИС, Карл, 1939-
        Практични богове / Карл Денис ; прев. Благовест Петров. - София : Фрост, 2013 ([София] : Симолини). - 80 с. ; 21 см. - (Поезия XX век)

Ориг. загл.: Practical Goods / Carl Dennis

ISBN 978-954-92743-3-2 : 10 лв.

820(73)-1
COBISS.BG-ID 1256109796

БК 2014/1 Кн 276
КАПОТИ, Труман, 1924-1984
        Закуска в "Тифани" / Труман Капоти ; прев. от англ. Нели Доспевска. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 117 с. ; 20 см. - (Модерна класика / ИК Колибри)

Ориг. загл.: Breakfast at Tiffany`s / Truman Capote

ISBN 978-619-150-155-7 : 9 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256020708

БК 2014/1 Кн 277
ЛЪВКРАФТ, Хауърд Филипс, 1890-1937
        Планините на безумието / Х. Ф. Лъвкрафт ; състав. и прев. Адриан Лазаровски. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : Симолини). - 349 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Stories and novellas / Howard Phillips Lovecraft. - Съдържа и: От отвъдното ; Леден полъх ; Амулетът ; Музиката на Ерих Цан ; Кошмарът на Ред Хук ; Сянка отвъд времето

ISBN 978-619-164-051-5 : 15 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1256178660

БК 2014/1 Кн 278
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Игра на криеница / Джеймс Патерсън, Майкъл Ледуидж ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Инвестпрес). - 304 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Now you see her / James Patterson and Michael Ledwidge

ISBN 978-619-150-175-5 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1255906532

БК 2014/1 Кн 279
СТАЙНБЕК, Джон, 1902-1968
        На изток от рая / Джон Стайнбек ; прев. от англ. Кръстан Дянков. - [5. изд.]. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 367 с. ; 22 см. - (Модерна класика / ИК Колибри)

Ориг. загл.: East of Eden / John Steinbeck. - 1. изд. 1986 на изд. Нар. култура

ISBN 978-619-150-105-2 : 18 лв.

820(73)-312.1
COBISS.BG-ID 1255960292

БК 2014/1 Кн 280
ФОРМАН, Гейл, 1971-
        Къде беше? / Гейл Форман ; прев. от англ. Надежда Розова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Where she went / Gayle Forman

ISBN 978-619-150-031-4 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256593892

БК 2014/1 Кн 281
ФРАНЗЕН, Джонатан, 1959-
        Поправките : роман / Джонатан Франзен ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 492 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The corrections / Jonathan Franzen

ISBN 978-619-150-075-8 : 25 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256627684

БК 2014/1 Кн 282
ЩЕЙНГАРТ, Гари, 1972-
        Супертъжна истинска любовна история / Гари Щейнгарт ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 344 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Super sad true love story / Gary Shteyngart

ISBN 978-954-529-991-9 : 18 лв.

820(73)-313
COBISS.BG-ID 1256698596

БК 2014/1 Кн 283
ЯЛОМ, Ървин Д., 1931-
        Когато Ницше плака / Ървин Д. Ялом ; прев. от англ. Анелия Николова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 376 с. ; 20 см

Ориг. загл.: When Nietzsche wept / Irvin D. Yalom

ISBN 978-619-150-080-2 : 18 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1256015588


83 ГЕРМАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БЮЛБЮЛЯН, Степан Киркор, 1937-
        Немският език и лингвистичната германистика Вж Кн 219


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

ТИТЕЛН, Август, 1691-1756
        Предговор на преводача: четири реплики Вж Кн 49

БК 2014/1 Кн 284
ХИЛЗЕНРАТ, Едгар, 1926-
        Нацистът и фризьорът : роман / Едгар Хилзенрат ; прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 327 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Der Nazi & der Friseur / Edgar Hilsenrath

ISBN 978-619-150-079-6 : 14 лв.

830-311.6
COBISS.BG-ID 1256586724

TITTEL, August, 1691-1756
        Vorrede des Übersetzers: vier Einwürfe Вж Кн 50


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/1 Кн 285
БЕКЕР, Алфред, 1964-
        Кражбата на водния знак / Алфред Бекер ; [прев. Десислава Лазарова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Leonardo und das Verlies der schwarzen Reiter / Alfred Beker. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Част от поредицата Криминалните загадки на Леонардо

ISBN 978-954-625-794-9 : 4.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256465380

БК 2014/1 Кн 286
БЕКЕР, Алфред, 1964-
        Мистериозното отвличане / Алфред Бекер ; [прев. Десислава Лазарова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 152 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Leonardo und die Verschwörer / Alfred Beker. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Част от поредицата Криминалните загадки на Леонардо

ISBN 978-954-625-748-2 : 4.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256463076

БК 2014/1 Кн 287
БЕКЕР, Алфред, 1964-
        Свещеният меч / Алфред Бекер ; [прев. Десислава Лазарова]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Leonardo und die Bruderschaft des heiligen Schwerts. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Част от поредицата Криминалните загадки на Леонардо

ISBN 978-954-625-842-7 : 4.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256485092

БК 2014/1 Кн 288
БЕКЕР, Алфред, 1964-
        Тайната на алхимика / Алфред Бекер ; [прев. Десислава Лазарова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Leonardo und das Rätsel des Alchimisten / Alfred Beker. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Част от поредицата Криминалните загадки на Леонардо

ISBN 978-954-625-782-6 : 4.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256464868

БК 2014/1 Кн 289
БЕКЕР, Алфред, 1964-
        Тайнствените конници / Алфред Бекер ; [прев. Десислава Лазарова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 152 с. ; 20 см

Ориг. загл. Leonardo und das Geheimnis der Villa Medici / Alfred Beker. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Част от поредицата Криминалните загадки на Леонардо

ISBN 978-954-625-747-5 : 4.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256461796

БК 2014/1 Кн 290
БЕКЕР, Алфред, 1964-
        Черната смърт / Алфред Бекер ; [прев. Десислава Лазарова]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Leonardo und der Fluch des Schwarzen Todes / Alfred Beker. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Част от поредицата Криминалните загадки на Леонардо

ISBN 978-954-625-823-6 : 4.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256484068

БК 2014/1 Кн 291
БЛАЙ, Анете, 1967-
        Приятелят / Анете Блай ; [прев. Велина Христова]. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 32 с. : с ил. ; 15 см

Ориг. загл.: Ein freund / Anette Bley. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. Велина Христова е Велина Христова Надарова

ISBN 978-954-625-773-4 (подв.)

830-93-1
COBISS.BG-ID 1256256996

БК 2014/1 Кн 292
ГЕМ, Франциска, 1974-
        Сестрите вампирки. [Кн.] 1, В търсене на приятели / Франциска Гем ; [прев. Мариола Зяпкова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 208 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Die Vampirschwestern: Eine Freundin zum anbeißen / Franziska Gehm. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-769-5 (подв.) : 12 лв.

830-93-312.9
COBISS.BG-ID 1256601572

БК 2014/1 Кн 293
ГЕМ, Франциска, 1974-
        Сестрите вампирки. Кн. 2, Опасно приключение / Франциска Гем ; [прев. Мариола Зяпкова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 208 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Die Vampirschwestern: Ein bissfestes Abenteuer / Franziska Gehm. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-772-5 (подв.) : 12 лв.

830-93-312.9
COBISS.BG-ID 1256602340

БК 2014/1 Кн 294
ГЕМ, Франциска, 1974-
        Сестрите вампирки. Кн. 3, Спасителен полет / Франциска Гем ; [прев. Мариола Зяпкова]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 208 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Die Vampirschwestern: Ein zahnharter Auftrag / Franziska Gehm. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-776-3 (подв.) : 12 лв.

830-93-312.9
COBISS.BG-ID 1256602852

БК 2014/1 Кн 295
ЛЕНК, Фабиан, 1963-
        Клопка в Тевтонската гора / Фабиан Ленк ; ил. Алмут Кунерт ; прев. Ирена Патулова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 143 с. : с ил. ; 20 см. - (Детективи с машина на времето ; кн. 15)

Ориг. загл.: Die Falle im Teutoburger Wald / Fabian Lenk. - Възприетата форма на името на ил. Алмут Кунерт е Алмуд Кунерт. - Речник: с. 139-143

ISBN 978-954-625-762-8 : 3.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256497892

БК 2014/1 Кн 296
ЛЕНК, Фабиан, 1963-
        Марко Поло и тайният заговор / Фабиан Ленк ; ил. Алмут Кунерт ; прев. Ирена Патулова. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 143 с. : с ил. ; 20 см. - (Детективи с машина на времето ; кн. 16)

Ориг. загл.: Marco Polo und der Geheimbund / Fabian Lenk. - Възприетата форма на името на ил. Алмут Кунерт е Алмуд Кунерт

ISBN 978-954-625-761-1 : 3.99 лв.

830-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256498404

БК 2014/1 Кн 297
ФИНСТЕРБУШ, Моника, 1954-
        Принцеса Лилифее и вълшебният кристал / Моника Финстербуш ; [прев. Велина Христова]. - [София] : Фют, 2012 ([Китай]). - [28] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см + 1 колие

Ориг. загл.: Prinzessin Lillifee und der Bergkristall. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Велина Христова е Велина Христова Надарова

ISBN 978-954-625-769-7 (подв.)

830-93-34
COBISS.BG-ID 1256259300

БК 2014/1 Кн 298
ХАКЕ, Аксел, 1956-
        Малкият крал Декември / Аксел Хаке ; ил. Михаел Сова ; прев. от нем. Елка Рубибанова. - София : Лабиринт, 2013 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Der кleine Konig Dezember / Axel Hacke

ISBN 978-619-7055-01-6 (подв.) : 18 лв.

830-93-34
COBISS.BG-ID 1256884196


839.59 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 299
        ПРЕДСКАЗАНИЕТО на Пророчицата / [прев. от староисл.] Яна Чанкова, Айгир Сверисон ; [предг. Айгир Сверисон]. - София : Роборид, 2013 ([София] : [Сокасто]). - xvii, 68 с. ; 15 x 22 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. ix. - Парал. текст на исл. и староисл. ез. - Voluspa and its awesome extension into Bulgarian / Gergana Apostolova: с. xi-xiv. - Voluspa - eine neue Ubersetzung ins Bulgarische / Antoaneta Mihailova: с. xv-xvii. - Текст и на англ., нем. ез.

ISBN 978-619-7038-03-3 : 8 лв.

839.59-1
COBISS.BG-ID 1256069604


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 300
КЕПЛЕР, Ларш
        Договорът Паганини / Ларш Кеплер ; прев. от швед. Цветана Добрева. - София : Enthusiast, 2013 ([Костинброд] : Мултиприн ООД). - 488 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Paganinikontraktet / Lars Kepler. - Ларш Кеплер - колективен псевд. на Александра Коельо Андорил и Александър Андорил. - Възприетата форма на името на прев. Цветана Добрева е Цвета Бочева Добрева

ISBN 978-619-164-050-8 : 18 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1256213732

БК 2014/1 Кн 301
ЛЕКБЕРГ, Камила, 1974-
        Проповедникът / Камила Лекберг ; прев. от швед. Васа Ганчева. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 333 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Predikanten / Camilla Läckberg

ISBN 978-619-150-018-5 : 15 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1256250852

БК 2014/1 Кн 302
СТРИНДБЕРГ, Аугуст, 1849-1912
        Приказки / Огуст Стриндберг ; [предг.], прев. от швед. Свежа Дачева ; [ил. Тоштен Шьонберг]. - [Русе] : Авангард принт, 2012. - 128 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Sagor / August Strindberg. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-337-175-4 : 14 лв.

839.7-34
COBISS.BG-ID 1256800228


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 303
АНДРЕА, Ян, 1952-2014
        Тази любов / Ян Андреа ; [прев. Мария Георгиева]. - [София] : Прозорец, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 152 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Cet amour-là / Yann Andréa. - Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-764-0 : 10 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1256605156

БК 2014/1 Кн 304
ВАРГАС, Фред, 1957-
        Неудържимата армия / Фред Варгас ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 318 с. ; 20 см. - (Съвременни криминални романи)

Ориг. загл.: L'armée furieuse / Fred Vargas

ISBN 978-619-150-065-9 : 15 лв.

840-312.4
COBISS.BG-ID 1255771620

БК 2014/1 Кн 305
ВИГАН, Делфин дьо, 1966-
        Силна е нощта / Делфин дьо Виган ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 462 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Rein ne s'oppose à la nuit / Delphine de Vigan

ISBN 978-619-150-157-1 : 18 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1255785444

БК 2014/1 Кн 306
ДЕПАНТ, Виржини, 1969-
        Миниапокалипсис : роман / Виржини Депант ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 336 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Apocalypse bébé / Virginie Despentes

ISBN 978-954-529-999-5 : 15 лв.

840-312.4
COBISS.BG-ID 1256486372

БК 2014/1 Кн 307
ПАНКОЛ, Катрин, 1954-
        Катеричките от Сентрал Парк са тъжни в понеделник / Катрин Панкол ; прев. от фр. Румяна Маркова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 683 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi / Katherine Pancol

ISBN 978-619-150-060-4 : 20 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1256011748

БК 2014/1 Кн 308
ПАНКОЛ, Катрин, 1954-
        Наричайте ме Скарлет / Катрин Панкол ; прев. от фр. Румяна Маркова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 431 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Scarlett, si possible / Katherine Pancol

ISBN 978-619-150-188-5 : 16 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1256013796

БК 2014/1 Кн 309
ПАРО, Жан-Франсоа, 1946-
        Загадката на улица "Блан Манто" / Жан-Франсоа Паро ; прев. от фр. Паисий Христов. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 336 с. ; 20 см

Ориг. загл.: L'énigme des Blancs-Manteaux / Jean-François Parot

ISBN 978-954-529-964-3 : 15 лв.

840-312.4
COBISS.BG-ID 1255872484


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/1 Кн 310
ГОСИНИ, Рьоне, 1926-1977
        Малкият Николà пътува : роман / Госини & Семпе ; [предг. Ан Госини] ; прев. от фр. Венелин Пройков. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 164 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Le petit Nicolas voyage / Gosinny & Sempé. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с.155-158

ISBN 978-619-150-042-0 : 9 лв.

840-93-31
COBISS.BG-ID 1256204516


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 311
        КОМЕДИЯ и драма от Сицилия / [прев. от сицилиан. Даниела Илиева]. - София : Casa Sicilia, 2013 (София : Булгед). - 88 с. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: L'eredità dello zio canonico / Antonio Russo Giusti. Taddarita (La nottola) / Nino Martoglio. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Наследството на чичо каноник / Антонино Руссо Джусти. Таддарита (Нощна птица) / Нино Мартолио

ISBN 978-954-92515-3-1 : 10 лв.

850-2
COBISS.BG-ID 1256243940


850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/1 Кн 312
        ВЪЛШЕБЕН танц / [прев. Евдокия Златарова]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Winx club / Инджинио Страфи)

Ориг. загл.: Un ballo per Bloom. - Загл. на кор.: Bloom Вълшебен танц. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-308-331-2 : 5.99 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1256632292

БК 2014/1 Кн 313
        КОНКУРСЪТ на годината / прев. Евдокия Златарова. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери ; 30 см. - (Залепи и прочети ; No 1) (Winx club / Инджинио Страфи)

Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-954-308-323-7 : 4.99 лв.

850-93-34
COBISS.BG-ID 1256788196

БК 2014/1 Кн 314
        МАГИЧЕСКИ рожден ден / прев. Евдокия Златарова. - София : Прес, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 16 с. : с цв. ил., [2] л. цв. стикери ; 30 см. - (Залепи и прочети ; No 2) (Winx club / Инджинио Страфи)

ISBN 978-954-308-330-5 : 4.99 лв.

850-93-34
COBISS.BG-ID 1256788708

БК 2014/1 Кн 315
        МАГИЯ за любов / [прев. Евдокия Златарова]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Winx club / Инджинио Страфи)

Ориг. загл.: Un incantesimo per Flora. - Загл. на кор.: Flora Магия за любов. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-308-332-9 : 5.99 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1256634084

БК 2014/1 Кн 316
        МОДНО ревю с изненади / [прев. Евдокия Златарова]. - София : Прес, 2012 ([София] : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Winx club / Инджинио Страфи)

Ориг. загл.: Una sfilata per Stella. - Загл. на кор.: Stella Модно ревю с изненади. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-308-321-3 : 5.99 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1256636132

БК 2014/1 Кн 317
        РОЖДЕНИЯТ ден на Стела / прев. Евдокия Златарова. - София : Прес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 208 с. : с ил. ; 22 см. - (Winx club / Инджинио Страфи)

Ориг. загл.: I magici 18 anni di Stella

ISBN 978-954-308-338-1 (подв.) : 9.99 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1256670948

БК 2014/1 Кн 318
СТИВЪНСЪН, Стийв
        Загадката на фараона [роман] / Стийв Стивънсън ; [ил. Стефано Туркони] ; [прев. Евдокия Светозарова Златарова]. - [София] : Фют, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 111 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: L'enigma del faraone / Steve Stevenson. - Стийв Стивънсън - псевд. на Марио Паскуалото. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Ч. 1 от поредицата Детективите Агата и Лари

ISBN 978-954-625-848-9 : 4.99 лв.

850-93-312.4
COBISS.BG-ID 1256484580

БК 2014/1 Кн 319
        ТАЙНСТВЕНО предсказание / [прев. Евдокия Златарова]. - София : Прес, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Winx club / Инджинио Страфи)

Ориг. загл.: Un'invenzione per Tecna. - Загл. на кор.: Tecna Тайнствено предсказание. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-308-345-9 : 5.99 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1256637156


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 320
МАРИАС, Хавиер, 1951-
        За мен спомни си в утрешната битка : роман / Хавиер Мариас ; прев. от исп. Нева Мичева. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 383 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Maňana en la batalla piensa en mi / Javier Marías

ISBN 978-619-150-095-6 : 18 лв.

860-31
COBISS.BG-ID 1256243428

БК 2014/1 Кн 321
САНЧЕС, Клара, 1955-
        Това, което името ти крие / Клара Санчес ; прев. от исп. Тамара Такова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 439 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Lo que esconde tu nombre / Clara Sánchez

ISBN 978-619-150-131-1 : 15 лв.

860-31
COBISS.BG-ID 1256480484


860-93 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/1 Кн 322
КИРОГА, Орасио, 1878-1937
        Приказки от селвата / Орасио Кирога ; ил. Пьотр Багин ; прев. от исп. Захари Омайников. - София : Лабиринт, 2013 (Добрич : Фолиарт). - 112 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Cuentos de la selva / Horacio Quiroga

ISBN 978-619-7055-04-7 (подв.) : 19 лв.

860-93-34
COBISS.BG-ID 1256779748

БК 2014/1 Кн 323
ЛИНДО, Елвира, 1962-
        Манолито очилатко / Елвира Линдо ; прев. от исп. Стефка Кожухарова ; [ил. Илко Грънчаров]. - София : Агата-A, 2012 ([София] : [Класик дизайн]). - 136 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Manolito Gafotas / Elvira Lindo. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-540-082-7 : 10 лв.

860-93-31
COBISS.BG-ID 1256058596


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 324
ПИНЕЙРО, Клаудия, 1960-
        Твоя / Клаудия Пинейро ; прев. от исп. Емилия Юлзари. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 147 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Tuya / Claudia Piñeiro

ISBN 978-619-150-150-2 : 10 лв.

860(82)-31
COBISS.BG-ID 1256460004


860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 325
АЛИЕНДЕ, Исабел, 1942-
        Дневникът на Мая / Исабел Алиенде ; прев. от исп. Маня Костова. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Инвестпрес). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: El cuaderno de Maya / Isabel Allende

ISBN 978-619-150-107-6 : 18 лв.

860(83)-31
COBISS.BG-ID 1256460516


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 326
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Кой уби Паломино Молеро? : роман / Марио Варгас Льоса ; прев. от исп. Емилия Юлзари. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 143 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Quién mató a Palomino Molero?/ Mario Vargas Llosa

ISBN 978-954-529-454-9 : 13 лв.

860(85)-312.4
COBISS.BG-ID 1256453860

БК 2014/1 Кн 327
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Мечтата на келта : роман / Марио Варгас Льоса ; прев. от исп. Десислава Антова. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Симолини). - 415 с. ; 20 см

Ориг. загл.: El sueño del celta / Mario Vargas Llosa

ISBN 978-619-150-112-0 : 20 лв.

860(85)-31
COBISS.BG-ID 1255923684


877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 328
СОЛОМУ, Емилиос, 1971-
        Като птичка бързо отлетя : роман / Емилиос Солому ; [прев. Борис Жогов]. - [София] : Пламък, 2013 ([София] : [Симолини]). - 152 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2924-09-8 : 12 лв.

887.4(564.3)-31
COBISS.BG-ID 1256147428


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 329
РАЛИ, Василики, 1922-
        Споделено царство : хроника на чудесата при откриване мощите на Карейските мъченици от остров Митилини / Василики Рали ; прев. от гр. Щерьо Паспалев. - София : Синодално изд., 2013 (София : Образование и наука). - 265 с. : с цв. ил., к. ; 22 см

Ориг. загл. на гр. ез.: Karyes, o lofos ton Agion / Vasiliki Ralli

ISBN 978-954-8398-81-7

877.4-94
COBISS.BG-ID 1255948772


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

БК 2014/1 Кн 330
ПЕНЕВ, Боян, 1882-1927
        Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури : първа и втора част / Боян Пенев ; състав. Калина Бахнева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 296 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Боян Пенев е Боян Пенев Николов. - Хуманитет. Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури - последният лекционен синтез на Боян Пенев / Калина Бахнева: с. 7-124. - Библиогр.: с. 125-129

ISBN 978-954-07-3520-7 : 14 лв.
1. Славянски литератури - връзка и взаимодействие с други литератури 2. Романтизъм - в литературата
881.09
COBISS.BG-ID 1255955172


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 331
БУЛИЧОВ, Кир, 1934-2003
        Селцето / Кир Буличов ; прев. от рус. Любомир Николов, Васил Велчев. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 346 с. ; 20 см. - (Галактики ; 2)

Ориг. загл.: Посëлок / Кир Булычев

ISBN 978-619-150-011-6 : 15 лв.

882-311.9
COBISS.BG-ID 1256467428

БК 2014/1 Кн 332
        РУСКА любовна лирика : антология / състав., предг. Петко Троев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2003. - 362 с. ; 24 см

Азб. показалец

ISBN 954-07-1693-4 (подв.)

882-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1255695844


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 333
ХРАБАЛ, Бохумил, 1914-1997
        Уроци по танци за възрастни и напреднали / Бохумил Храбал ; прев. от чеш. Васил Самоковлиев. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 104 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

Ориг. загл.: Tanecny hodiny pro starsi a pokrocile / Bohumil Hrabal

ISBN 978-619-150-086-4 : 10 лв.

885.0-32
COBISS.BG-ID 1256277476


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 334
ЛЕНГОЛД, Елена, 1959-
        Разфасовай ме : разкази / Елена Ленголд ; прев. от сръб. Жела Георгиева. - В. Търново : Фабер, 2013. - 212 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Pretesteriši me / Jelena Lengold. - Пълното име на прев. Жела Георгиева е Жела Георгиева Владимирова

ISBN 978-954-400-786-7 : 12 лв.

886.1-32
COBISS.BG-ID 1255986148

БК 2014/1 Кн 335
ПАВИЧ, Милорад, 1929-2009
        Вратите на съня : избрани разкази / Милорад Павич ; прев. от сръб. Русанка Ляпова. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Инвестпрес). - 303 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Све приче / Милорад Павић

ISBN 978-619-150-039-0 : 14 лв.

886.1-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1256464356


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 336
ТОМИЧ, Анте, 1970-
        Какво е мъж без мустаци / Анте Томич ; прев. от хърв. Русанка Ляпова. - София : Алтера, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Što je muškarac bez brkova / Ante Tomić

ISBN 978-954-9757-89-7 : 14 лв.

886.2-313
COBISS.BG-ID 1256715748


886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 337
ЯНЧАР, Драго, 1948-
        Тази нощ я видях : роман / Драго Янчар ; прев. от словен. ез. Людмил Димитров. - София : Алтера, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 244 с. ; 21 см

Ориг. загл.: To noč sem jo videl / Drago Jančar

ISBN 978-954-9757-88-0 : 14 лв.

886.3-31
COBISS.BG-ID 1256633060


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 338
БОЙЧЕВА, Къна Петрова, 1931-
        В поприще за свобода народна : хроника на един живот посветен на българската свобода / Къна Бойчева. - [София] : Рал-Колобър, [2012]. - 304, [8] c. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Чужди, диалектни и архаични думи: с. 299-301

ISBN 978-954-2948-25-4 : 18 лв.
1. Войников, Добри Попов, 1833-1878 - биографии 2. Възрожденци - биографии 3. България - литературознание
886.7(091)(092)
92 Войников, Добри Попов
COBISS.BG-ID 1256603620

БК 2014/1 Кн 339
ГРОЗДЕВ, Георги Андонов, 1957-
        Изчезващ вид. Срещи с майстори : [Генчо Стоев, Ивайло Петров, Йордан Радичков, Вера Мутафчиева, Георги Мишев] : документален роман с илюстрации / Георги Гроздев. - 2. доп. изд. - [София] : Балкани, 2013. - 378 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица 20 години издателство Балкани)

1. изд. 2011. - Културната проницателност на днешния свят : интервю с Едвард Можейко: с. 346-351. - Изчезват ли майсторите? : обсъждане на документалните книги на Георги Гроздев "Изчеващ вид. Срещи с майстори" и "Жълт кълвач. Още срещи с майстори" / участват Яница Радева, Пламен Дойнов, Атанас Свиленов, Иван Теофилов, Георги Мишев, Светлана Стойчева, Деян Енев: с. 352-377. - Истинското име на Деян Енев е Деян Енчев Попов. - Пълното име на Атанас Свиленов е Атанас Свиленов Митрев, на Георги Мишев - Георги Мишев Иванов, а на Светлана Стойчева - Светлана Стойчева Василева

ISBN 978-619-166-009-4
1. Писатели, български - биографии 2. България - литературознание
886.7(092)
886.7-94
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1256493540

БК 2014/1 Кн 340
        "ДА помнят мене да търсят ... ". Христо Ботйов в очите на съвременниците си и в паметта на потомството : споменик - антология - албум / подб., състав., предг. Николай Жечев. - София : Даниела Убенова, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 320 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Пълното име на състав. Николай Жечев е Николай Жечев Николов. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-791-163-5
1. Ботев, Христо, 1848-1876 - биографии 2. Поети, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
949.72.042.22
92 Ботев, Христо
COBISS.BG-ID 1256709604

БК 2014/1 Кн 341
        Георги ДЖАГАРОВ - поет, драматург, публицист : сборник / [състав. Стефан Джагаров]. - София : Мултипринт ЕООД, 2012. - 596 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За състав.: с. 591. - Проучване за Джагаровия род / Стефан Г. Джагаров: с. 521-534. - Георги Георгиев Джагаров. Библиография 1952-2008 г.: с. 535-590. - Съдържа материали от: Андон Бояджиев, Петър Добрев, Константин Т. Шейретов, Георги Джагаров, Стоянка Митева, Т. Живков, Младен Исаев, Любомир Левчев, Мирон Иванов, Стефан Михалков, Младен Савов, Борис Роканов, Камен Васевски, Иван Кръстев, Борис Делчев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Гранитски, Иван Налбантов, Любен Георгиев, Михаил Неделчев, Николай Инджов, Николай Петев, Павел Матев, Панталей Зарев, Светлозар Игов, Чавдар Добрев, Юлиан Вучков, Антоанета Войникова, Владимир Каракашев, Иван Русев, Димитър Канушев, Любомир Танев, Севелина Гьорова, Венко Христов, Иван Спасов, Благой Димитров, Владимир Голев, Воимир Асенов, Георги Данаилов, Георги Константинов, Георги Стумски, Дико Фучаджиев, Димитър Киров, Димитър Манов, Дончо Цончев, Драгомир Шопов, Евтим Евтимов, Евстати Бурнаски, Елисавета Багряна, Здравко Недков, Иван Арнаудов, Илия Балджиев, Лъчезар Еленков, Матей Шопкин, Минко Бенчев, Петър Данаилов, Стоян Бойчев, Орлин Загоров, Станко Михайлов, Минчо Минчев, Стефан Продев, Цвета Джагарова, Янко Станоев, Павел Веснаков, Сава Пеев, Фирко Иванов

ISBN 978-954-362-108-8 : 14.99 лв.
1. Джагаров, Георги Георгиев, 1925-1995 - творчество - сборници 2. Поети, български - творчество - сборници 3. България - литературознание
886.7(092)(08)
886.7.09(08)
92 Джагаров, Георги Георгиев
COBISS.BG-ID 1255962596

БК 2014/1 Кн 342
ПОПИЛИЕВ, Ромео Василев, 1954-
        Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата / Ромео Попилиев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 191 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: The resistance of drama in resistance drama. - Изд. на БАН. Институт за изследване на изкуствата. - Рез. на англ. ез. - Библиогр.: с. 183-186

ISBN 978-954-322-595-8 : 12.50 лв.
1. Драма, българска - връзка с обществено-политическите движения и исторически събития 2. Комунизъм - в литературата 3. България - литературознание
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1255877348

БК 2014/1 Кн 343
СТОЯНОВА, Таня Кирилова, 1970-
        Радой : смутителят на реда и тоягата на властта / Таня Стоянова, Стефан Стоянов. - София : Изток-Запад, 2013. - 728 с. : с портр., ил., факс. ; 25 см

Кн. се разпространява със звукозапис със загл.: 80 минути с Радой

ISBN 978-619-152-194-4 (подв.) : 35 лв.
1. Ралин, Радой, 1923-2004 - биографии 2. Държавна сигурност - България 3. Писатели, български - биографии 4. Политически репресии - България 5. България - литературознание
886.7(092)(02+086.76)
351.74(497.2)(02+086.76)
92 Ралин, Радой
COBISS.BG-ID 1256553444

ЦИБРАНСКА-Костова, Марияна Петрова, 1963-
        Сборникът "Различни потреби" на Яков Крайков между Венеция и Балканите през XVI век Вж Кн 2


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/1 Кн 344
БЕЛЧЕВ, Александър Павлов, 1952-
        Спирачки за керван : иронии и апострофи / Александър Белчев. - София : Рал Колобър, 2012. - 76 с. ; 20 см

Иронията като възвисяване на духа / Янко Димов: с. 71-72

ISBN 978-954-2948-23-0 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256632036

БК 2014/1 Кн 345
ВАСИЛЕВА, Румяна, 1949-
        Машина за възкресяване на мисли : стихотворения / Румяна Василева. - Варна : Колор Принт, 2013. - 128 с. ; 24 см

За автора: с. 127

ISBN 978-954-760-290-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256024548

БК 2014/1 Кн 346
ВЕСЕЛИНОВ, Ангел, 1959-2015
        59 : поезия / Ангел Веселинов. - Добрич : Сдружение на писателите, 2012 (Добрич : Нилекта принт). - 76 с. ; 21 см

Пълното име на Ангел Веселинов е Ангел Веселинов Тодоров

ISBN 978-954-92390-7-2 : 5.90 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256140260

БК 2014/1 Кн 347
ГЕНОВ, Николай Генчев, 1994-
        Резонанс : стихове / Николай Генов ; [рис. Емил Джуленов ... и др.]. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 48 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Александра Старева, Мария Динкова, Спасия Славова, Даниела Пейчева. - За четенето като приобщаване / Бойка Лумбева: с. 3

ISBN 978-954-684-345-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255925988

БК 2014/1 Кн 348
ДАНЕВА, Стефка Славова, 1952-
        Огледално : поезия / Стефка Данева ; [худож. Славчо Славчев]. - Пазарджик : Беллопринт, 2012. - 48 с. ; 20 см

Името на ол. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-684-336-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255702244

БК 2014/1 Кн 349
ДЕКОВА-Атанасова, Албена, 1967-
        Душа без къща : поезия / Албена Декова-Атанасова. - [Плевен] : Грамма, 2013 (София : ИД Принт). - 68 с. ; 21 см

Вярата в любов да съхраним / Валентина Атанасова: с. 5-6. - Творчески биографични бележки: с. 64

ISBN 978-954-2943-02-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256470244

БК 2014/1 Кн 350
ДИМИТРОВА, Кристин Костадинова, 1963-
        Градината на очакванията и отсрещната врата / Кристин Димитрова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - [78] с. ; 22 см

ISBN 978-619-150-048-2 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256588516

БК 2014/1 Кн 351
ДИМКОВ, Николай Димитров, 1937-
        Циганско лято : стихове / Николай Димков. - Шумен : Добри Войников, 2013 (В. Търново : Фабер). - 48 с. : с ил., портр. ; 20 см

Поезия за избрани / Мариана Кирова: с. 5-7. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Мариана Кирова е Марияна Георгиева Кирова. - Кн. е илюстрирана с рис. на Спартак Паскалевски

ISBN 978-954-8557-13-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256067300

БК 2014/1 Кн 352
ДОБРЕВ, Петър Добрев, 1943-
        Избрани стихове 1959-2013 / Петър Добрев ; [рис. Климент Денчев]. - София : Рал Колобър, 2013. - 176 с. : с ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2948-30-8

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1256827620

        ЕДНО невероятно пътуване във времето : национален литературен конкурс : сборник с наградени творби Вж Кн 400

БК 2014/1 Кн 353
ЕЛЕНКОВ, Лъчезар, 1936-
        Звездно писмо : поема / Лъчезар Еленков. - София : WINI 1837, 2012. - 16 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Лъчезар Еленков е Лъчезар Еленков Георгиев. - За автора: с. 15. - На вселена аз приличам / Матей Шопкин: с. 13-15

ISBN 978-954-9437-35-5

886.7-14
COBISS.BG-ID 1255912676

БК 2014/1 Кн 354
ЕНЕВ, Иван Иванов, 1933-
        На словото в пожара : избрана сатира и лирика / Иван Енев. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 120 с. ; 20 см

Живот в рими / Светла Страшимирова: с. 5-6. - На словото в пожара / Димитър Гонов: с. 65-69. - Биогр. бележки: с. 118

ISBN 978-954-684-344-9

886.7-17(081.2)
886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1255943396

БК 2014/1 Кн 355
ЗАРАЛИЕВА, Айча Мехмедова, 1986-
        Пълнолуние / Айча Заралиева ; [подбор и идеи Милослава Савова]. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 ([Видин] : [Евро принт]). - 64 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязанo на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-25-0216-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256561124

БК 2014/1 Кн 356
ЗАХАРИЕВА, Кристина, 1963-
        Пътят, по който не тръгнах : стихосбирка / [Кристина Захариева] ; [предг. Светлозар Игов]. - [София] : Бард, 2013 ([София] : Дигит. център "Мария Арабаджиева"). - 64 с. : с ил. ; 16 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Кн. е илюстрирана с рис. на Евгений Босяцки

ISBN 978-954-655-416-1 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256647396

БК 2014/1 Кн 357
ИВАНОВ, Ивайло Иванов, 1972-2016
        Брачни песни / Ивайло Иванов. - [София] : Нов Златорог : Лит. форум, 2013 ([София] : Булгед). - 116 с. ; 20 см

ISBN 978-954-740-069-6 (Лит. форум) : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256049380

БК 2014/1 Кн 358
ИЛЧЕВА, Вълка, 1944-
        Обич : поезия / Вълка Илчева. - 2. доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 36 с. : с портр. ; 20 см

Пълното име на Вълка Илчева е Вълка Илчева Петрова. - 1. изд. 2005. - За автора: с. 32-33

ISBN 978-954-400-892-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255964388

БК 2014/1 Кн 359
КАШУКЕЕВА, Лилия Олег, 1983-
        Сърдечни оттенъци / Лилия Кашукеева. - [София] : Лит. форум, 2013 ([София] : [Булгед]). - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-740-077-1 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256142308

БК 2014/1 Кн 360
КОЦЕВ, Радослав Костадинов, 1966-
        Изваяна от скреж любов / [Радослав Коцев - Даро] ; [худож. Дора Стефанова]. - Пловдив : Дизайн Студио Скрипт, 2013 ([Пловдив] : Жанет 45). - 104 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Даро - псевд. на Радослав Костадинов Коцев. - Пълното име на ил. Дора Стефанова е Дора Стефанова Дечкова. - Портрет на художника като поет / Кръстьо Раленков: с. 4-8

ISBN 978-619-90087-1-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256194532

БК 2014/1 Кн 361
МИЛУШЕВ, Димитър, 1983-
        Шепот в есенните листи / Димитър Милушев. - Пазарджик : Белопринт, 2012. - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

На загл. с. отбелязано кн. 1

ISBN 978-954-684-330-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255963364

БК 2014/1 Кн 362
МИХАЙЛОВА, Дияна Лазарова, 1960-
        Омагьосан живот : стихотворения / Дияна Михайлова. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2013 ([Видин] : [Европринт]). - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-954-25-0222-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256229348

БК 2014/1 Кн 363
МИХАЙЛОВА-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
        За цветя и храсти като символи и живи същества / Станка Ананиева Михайлова-Живкова ; [худож. Недялка Паунска]. - [София] : Фараго, 2013 (София : Е принт). - 94 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. на кор.: С обич към цветята. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2961-54-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256151524

БК 2014/1 Кн 364
МИХАЙЛОВА-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
        Митове, легенди, послания / поезия от Станка Ананиева Михайлова-Живкова ; [предг. Валя Киркова]. - [София] : Фараго, 2013 (София : Е принт). - 60 с. : с ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 3

ISBN 978-954-2961-53-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256152548

БК 2014/1 Кн 365
МИХАЙЛОВА-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
        Философски размисли в рими : поезия, избрани сентенции и цитати / Станка Ананиева Михайлова-Живкова ; [предг. Здравко Дунов]. - [София] : Фараго, 2013 (София : Е принт). - 84 с. : с ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5

ISBN 978-954-2961-55-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256180452

БК 2014/1 Кн 366
НЕНЧЕВА, Катерина Георгиева, 1959-
        Кехлибар и надежда : стихове / Катерина Ненчева. - Видин : [Изд. авт.], 2010 (Видин : Euro Print). - 48 с. ; 21 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256089828

БК 2014/1 Кн 367
ПАШЕВА, Мария, 1945-
        Горчива есен : стихотворения / Мария Пашева. - 2. прераб. изд. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 ([Видин] : [Европринт]). - 40 с. ; 21 см

1. изд. 1998 г., установено от доп. източник

ISBN 978-954-25-0227-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256223716

БК 2014/1 Кн 368
ПЕТРОВ, Валери Петров, 1953-
        Плевенски есени : поезия / Валери Петров ; [ил. Валери Петров]. - Плевен : Грамма, 2011 (Плевен : Стрела). - 72 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2943-01-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256229092

БК 2014/1 Кн 369
ПОЖАРЛИЕВА, Сидония Йорданова, 1933-
        Крила на духа : хайку, тристишия, хайбуни / Сидония Пожарлиева ; [худож. Мая Златева] = Les ailes de l'esprit : haïkus, tercets, haïbuns / Sidonia Pojarlieva ; [peintre Maya Zlateva] ; [trad. Sidonia Pojarlieva]. - София : Фараго, 2013. - 108 с. : с ил. ; 21 см

Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Поезия на озарението / Мари-Ноел Опитал: с.7-9

ISBN 978-954-2961-59-8

886.7-193
COBISS.BG-ID 1256094436

БК 2014/1 Кн 370
РАДИЧЕВ, Анибал Радичев, 1944-
        На зазоряване : хумористични редове - стихове, миниатюри, вицове / Анибал Радичев. - София : Рал-Колобър, 2013. - 92 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2948-31-5 : 5 лв.

886.7-17
COBISS.BG-ID 1256620516

БК 2014/1 Кн 371
РАЙЧЕВА, Милена, 1976-
        Животът - любов и мечти / Милена Райчева ; [худож. Соня Мелнишка]. - София : Рал Колобър, 2013. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - За авт.: с. 5

ISBN 978-954-2948-32-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256642532

БК 2014/1 Кн 372
СИМЕОНОВ, Иван Василев, 1926-
        Мистерии / Иван Симеонов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Лит. форум, 2013 ([София] : [Симолини]). - 402 с. ; 21 см

1. изд. 2003 на изд. ЛИК. - На кор. означено 2. - Кн. е продълж. на По следите на скритата светлина от същия авт. - Съдържа: Втора легенда за Великия инквизитор ; Любовта на Саломе ; Орфей и Евридика ; Откровението на Блудния син (една изповед)

ISBN 978-954-740-067-2

886.7-1
886.7-23
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256026084

БК 2014/1 Кн 373
СИМЕОНОВ, Иван Василев, 1926-
        По следите на скритата светлина / Иван Симеонов. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Лит. форум, 2013 ([София] : [Симолини]). - 368 с. ; 21 см

1. изд. 2003 на изд. ЛИК. - На кор. означено 1

ISBN 978-954-740-068-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256023524

БК 2014/1 Кн 374
СПАСОВ, Мартин Деянов, 1985-
        Аз мога да цитирам тишина : стихове / Мартин Спасов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-1225-4 : 6.95 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256642276

БК 2014/1 Кн 375
СТАВРЕВ, Иван Атанасов, 1940-
        Наутилус : стихотворения / Иван Ставрев. - Добрич : Сдружение на писателите, 2013 (Добрич : Нилекта принт). - 72 с. : с ил. ; 15 х 21 см. - (Съвременна поезия)

... и няма свършване / Сашо Серафимов: с. 7. - Пълното име на авт. на предг. Сашо Серафимов е Сашо Серафимов Николов

ISBN 978-954-92390-9-6 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256147940

БК 2014/1 Кн 376
СТОЕВСКИ, Димитър, 1902-1981
        Чудният роман на Кум Лисан / Димитър Стоевски. - 3. изд. - София : ИК Колибри, 2013 (София : Симолини). - 188 с. : с ил. ; 20 см

Димитър Стоевски - псевд. на Димчо Стоев Чолаков. - 1. изд. 1938 на изд. Ив. Коюмджиев. - Кн. е илюстрирана с рис. на Вилхелм Каулбах

ISBN 978-619-150-194-6 : 10 лв.

886.7-191
COBISS.BG-ID 1256547300

БК 2014/1 Кн 377
СТОЯНОВА, Илеана Гаврилова, 1951-
        Острови от кобалт : стихове / Илеана Стоянова ; [рис. Пламен Капитански]. - София : WINI 1837, 2013. - 88 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Думите на Илеана / Калин Терзийски: с. 5-6

ISBN 978-954-9437-40-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256164068

БК 2014/1 Кн 378
СТРАНДЖЕВ, Иван Костадинов, 1953-
        Лист : стихотворения / Иван Странджев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1208-7 : 7.95 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256677348

БК 2014/1 Кн 379
СЪБЕВ, Петър Неделчев, 1941-2014
        Радостта от живота : избрани стихове / Петър Събев ; [ред., състав. и худ. Михаил Тошков]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 275 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред., състав., ил. отбелязано в изд. каре. - Поезията е лична изповед: с. 3-6. - Петър Събев - поглед към вътрешната свобода / Михаил Тошков: с. 269-273

ISBN 978-954-23-0864-5

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1256665316

БК 2014/1 Кн 380
СЮЛЕМЕЗОВ, Васил Иванов, 1924-
        Оптимизъм : лирика / Васил Сюлемезов. - [Бургас] : Божич, 2013. - 118 с. : с портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9925-80-7 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256672228

БК 2014/1 Кн 381
ФРАНЦОВ, Дамян Стоянов, 1952-
        Лавинно куче : поезия / Дамян Францов. - [София] : Св. Климент Охридски, 2010 ([София] : [Лито Балкан]). - 40 с. : портр. ; 20 см

ISBN 978-954-9384-16-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256668132

БК 2014/1 Кн 382
ХРИСТОВ, Иван Христов, 1990-
        Мигове на вълнения / Иван Христов ; [худож. Христо Петков Христов] ; [предг. Пенка Петрова]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7

ISBN 978-954-400-910-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255931876

БК 2014/1 Кн 383
ХРИСТОВА, Елена Георгиева, 1975-
        Очи на цвят солени / Елена Христова. - Габрово : Екс-Прес, 2012. - [82] с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-490-358-9 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255910372

БК 2014/1 Кн 384
ХУНДРЕВ, Петко Пеев, 1926-
        Възход и падение / Петко Пеев Хундрев. - Бургас : Ритъм 3, 2013 (Бургас : Информа принт). - 79 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7103-01-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256012260

БК 2014/1 Кн 385
ЦВЕТАНОВА, Мариана Георгиева, 1957-
        Звезден прах : лирика / Мариана Цветанова. - Пазарджик : Беллопринт, 2012. - 32 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-339-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255927012

БК 2014/1 Кн 386
ЧАЛЪКОВ, Кольо Димов, 1941-
        Благоухание на свобода : лирика / Кольо Чалъков. - Добрич : Сдружение на писателите, 2012 (Добрич : Нилекта принт). - 112 с. ; 20 см. - (Съвременна поезия)

ISBN 978-954-92390-5-8 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256191972

БК 2014/1 Кн 387
ЧАЛЪКОВ, Кольо Димов, 1941-
        Да съживим живота : лирика / Кольо Чалъков. - Добрич : Сдружение на писателите, 2013 (Добрич : Нилекта принт). - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-92390-6-5 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256188900

БК 2014/1 Кн 388
ЧИПИНСКИ, Марин Кирилов, 1951-
        Моите истини / Марин Чипински. - [Плевен] : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2013 (В. Търново : Абагар). - 183 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2920-09-0 : 8.80 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1256145380

БК 2014/1 Кн 389
ШУЛИКОВ, Пламен Димитров, 1959-
        Quintaptich / Пламен Шуликов ; [фотограф Борислав Кьосев]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 63 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

10 лв.
ISBN 978-854-07-3502-3 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1255951332


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

СИМЕОНОВ, Иван Василев, 1926-
        Мистерии Вж Кн 372


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/1 Кн 390
БАРУТЧИЕВА, Детелина Владимирова, 1947-
        Клетката : роман / Детелина Барутчиева. - София : Изток-Запад, 2013. - 104 с. ; 22 см

ISBN 978-619-152-166-1 : 8 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256255204

БК 2014/1 Кн 391
ВЕЛКОВ, Андрей, 1977-
        Български психар / Андрей Велков. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 264 с. ; 20 см

Биогр данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-072-7 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256250084

БК 2014/1 Кн 392
ВИТАНОВ, Генчо Витанов, 1942-
        Пилигрими на страданието : роман / Генчо Витанов. - Габрово : Екс-Прес, 2012. - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-954-490-357-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1255782116

БК 2014/1 Кн 393
ГЪРКОВА, Зорница Тодорова, 1981-
        Пътят на мравките : разкази / Зорница Гъркова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 142 с. ; 20 см. - (Нова проза)

ISBN 978-954-07-3526-9 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1255910628

БК 2014/1 Кн 394
ДАПЧЕВ, Вълкан Димитров, 1926-2013
        Светло и тъмно / Вълкан Дапчев. - Бургас : Dukaty, 2013 ([Бургас] : РА Апел). - 264 с. ; 22 см

Епилог / Иван Даракчиев: с. 244-264

ISBN 978-619-90045-1-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256698852

БК 2014/1 Кн 395
ДЕРМЕНДЖИЕВА, Надежда Драгомирова, 1985-
        Без упойка / Надежда Дерменджиева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 147 с. ; 20 см. - (Нова проза)

ISBN 978-954-07-3527-6 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1255863524

БК 2014/1 Кн 396
        ДЕСЕТ разказа за любовта / Алек Попов ... [и др.] ; [състав. Калоян Игнатовски]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 96 с. ; 20 см

Други авт.: Александър Шпатов, Деян Енев, Елена Алексиева, Йорданка Белева, Людмил Станев, Надежда Радулова, Оля Стоянова, Силвия Чолева, Яна Букова. - Деян Енев - псевд. на Деян Енчев Попов. - Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-733-765-7 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256700132

БК 2014/1 Кн 397
ДИМИТРОВ, Кирил Г.
        Вечната въртележка : разкази и коментари / Кирил Г. Димитров - Томас ; [ил. Петър Китински]. - София : Рал Колобър, 2013. - 160 с. : с ил. ; 22 см

Томас - псевд. на Кирил Г. Димитров. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2948-28-5 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256842468

БК 2014/1 Кн 398
ДОКОВСКА, Стела Владимирова
        Приказки от Псиландия / Стела Доковска ; [худож. Дончо Дончев]. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : Експертпринт). - 150 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-799-990-9 : 9 лв.

886.7-34
COBISS.BG-ID 1256142820

БК 2014/1 Кн 399
ДОНЕВСКИ, Петър Стоянов, 1938-
        На село зреят черешите : разкази / Петър Доневски ; [худож. Виктория Димитрова]. - Враца [т.е. София] : [Богианна], 2013 ([Враца] : Алекспринт). - 240 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-676-117-0 (не е отпеч.)
ISBN 954-91-013-2-04 !

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256204772

БК 2014/1 Кн 400
        ЕДНО невероятно пътуване във времето : национален литературен конкурс : сборник с наградени творби / състав., предг. Росица Петрова-Василева. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2013 (Сливен : Жажда). - 91 с., [6] л. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-90081-1-9
Съдържа творби на деца, наградени на XV национален фестивал детска книга - Сливен, 2013

886.7-053.5-3
886.7-053.5-1
COBISS.BG-ID 1255952100

БК 2014/1 Кн 401
ЖЕКОВ, Иван Константинов, 1942-
        Оцеляване : социално-криминален роман / Иван Жеков. - София : Марс 09, 2013 (София : Симолини 94). - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2925-17-0 : 7 лв.

886.7-311.4
COBISS.BG-ID 1256141284

БК 2014/1 Кн 402
ИЛИЕВА-Петкова, Богдана, 1934-
        През този живот / Богдана Илиева-Петкова ; [предг. Анна Делчева]. - Видин [т.е. Шумен] : ИК Славчо Николов и сие, 2012 (Видин : Компакт принт). - 80 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6

ISBN 978-954-25-0219-7 : 6 лв.

886.7-322.2
COBISS.BG-ID 1256460260

БК 2014/1 Кн 403
КЛИМЕНТОВА, Зорница Яворова, 1973-
        Колоездачката : разкази / Зорница Климентова. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2013 (Видин : Компакт Принт). - 120 с. ; 19 см

ISBN 978-954-25-0224-1 : 4.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256557540

БК 2014/1 Кн 404
КОЛЕВА, Харита Мардик, 1948-
        Вълшебните бисквитки : разкази и приказки за всички - големи и мънички / Харита Колева. - Бургас : Божич, 2012. - 124 с. : с ил. ; 21 см

Биографични данни: с.121

ISBN 978-954-9925-74-6 (подв.)

886.7-32
886.7-34
COBISS.BG-ID 1256711396

КОНСТАНТИНОВ, Алеко Иваницов, 1863-1897
        До Чикаго и назад ; Разни хора, разни идеали Вж Кн 429

БК 2014/1 Кн 405
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Старогръцки митове и легенди / Петър Кърджилов ; худож. Петър Станимиров. - София : Изток-Запад, 2012-<2013>. - Т. <2> ; 24 см

ISBN 978-619-152-216-3 (т. 2) : 16 лв.

Съдържа досега:
Т. 2: [за герои, чудовища и битки]. - 2013. - 227 с. : с ил.

886.7-91-34
COBISS.BG-ID 1246202852

БК 2014/1 Кн 406
МИЛЕВ, Иво Марков, 1971-
        КБ : роман / Иво Милев. - София : Агенция Вила, 2011 ([София] : [Ифо Дизайн]). - 472 с. ; 23 см

ISBN 978-954-91225-7-2 : 16 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256250596

БК 2014/1 Кн 407
НЕДЕЛЧЕВ, Александър Нанев, 1957-
        Пилигримът и живата вода / Александър Неделчев. - [Русе] : Авангард принт, [2012]. - 294 с. ; 20 см

ISBN 978-954-337-154-9 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256670436

БК 2014/1 Кн 408
НИКОЛОВ, Стефан Йорданов, 1903-1992
        Томас : историческа повест / Стефан Николов. - Смолян : [ПУ "Паисий Хилендарски" - Фил. Смолян], 2013 ([Смолян] : Марти-Дени Груп). - 196 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8767-50-7

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1256143076

БК 2014/1 Кн 409
ОСТРИКОВА, Христина Иванова, 1958-
        Зима на цикладите : новели / Христина Острикова. - София : ИК Октопод, 2013. - 144 с. ; 19 см

Съдържа и: Истанбулският вятър ; По Нил

8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256681444

БК 2014/1 Кн 410
ПАШЕВА, Мария, 1945-
        Измамен свят : разкази / Мария Пашева. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 ([Видин] : [Европринт]). - 84 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-25-0226-5 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256221156

БК 2014/1 Кн 411
ПИСАРОВ, Васил Александров, 1933-
        Вълшебните сънища на едно селянче и образи ... / Васил Писаров. - София : Фараго, 2013. - 98 с. : с ил. ; 21 см

За автора: с. 97. - Кн. е илюстрирана с рис. на Илия Бешков. - Пълното име на ил. Илия Бешков е Илия Бешков Дунов

ISBN 978-954-2961-60-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256059108

БК 2014/1 Кн 412
РАЙЧЕВ, Чанко Георгиев, 1940-
        Масали в капан : септамерон : роман / Чанко Райчев. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 ([Видин] : [Европринт]). - 183 с. ; 21 см

Чанко Райчев - псевд. на Янко Георгиев Атанасов

ISBN 978-954-25-0221-0 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256627940

БК 2014/1 Кн 413
РАЯНОВ, Христо Стефанов, 1987-
        Трудният начин / Христо Раянов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 144 с. ; 20 см. - (Нова проза)

ISBN 978-954-07-3521-4 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1255967716

СИМЕОНОВ, Иван Василев, 1926-
        Мистерии Вж Кн 372

БК 2014/1 Кн 414
ТАШКОВА, Димка Господинова, 1944-
        Кафе, любов и нищо повече / Дима Стефанова. - [Бургас] : Божич, [2013]. - 254 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на Дима Стефанова е Димка Господинова Ташкова с пълно име Димка Господинова Стефанова-Ташкова

ISBN 978-954-9925-81-4 (подв.)

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256826340

БК 2014/1 Кн 415
ТРИФОНОВА, Елена Георгиева, 1960-
        Брак по съвест : новели / Елена Трифонова. - София : Потайниче, 2013 ([София] : Алианс Принт). - 207 с. ; 21 см

За важните дребни неща / Веселина Седларска: с. 7-8. - Съдържа и: Чужд живот ; От другата страна ; Вдовицата на фронтовака

ISBN 978-954-2965-12-1 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1256784100

БК 2014/1 Кн 416
ЧУЧЕВА, Цветанка Цветанова, 1951-
        Странични улички / Цветанка Чучева. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-347-0 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1255868900

БК 2014/1 Кн 417
ШЕЙТАНОВА-Лекова, Десислава Илиева, 1983-
        Диагноза: изгубена : роман / Десислава Шейтанова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 112 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-1226-1 : 8.95 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1256678884

БК 2014/1 Кн 418
ЯЗОВА, Яна, 1912-1974
        Соления залив : хронологично продължение на трилогията "Балкани" / Яна Язова ; текста събра, разчете и подготви за печат по авт. ръкоп. Петър Величков. - [2. изд.]. - София : Изток-Запад, [2010]. - 624 с. ; 23 см

Яна Язова - псевд. на Люба Тодорова Ганчева. - Пълното име на състав. Петър Величков Петър Величков Петров. - Год. на изд. погрешно отпеч. на загл. с. 2002. - 1. изд. 2003. - Сага без име / Петър Величков: с. 614-620. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-321-654-3 (подв.) : 22 лв.
ISBN 954-8945-56-8 !

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1256219876


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/1 Кн 419
АЛЕКСИЕВ, Иван Цветанов, 1964-
        Кербала, 2004 : дневник / Иван Алексиев. - София : Военно изд., 2013. - 183 с., [16 л.] : цв. ил. ; 20 см

Речник на военните термини и съкращения: с. 177-181

ISBN 978-954-509-497-2 : 12 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1256622308

        ВАНГА - земна и неземна : спомени на приятели и кръщелници Вж Кн 31

БК 2014/1 Кн 420
ГАНЧЕВ, Илия Христов, 1941-
        Горчиво сладко : хумор и сатира / Илия Ганчев ; [худож. Иван Хаджидимитров]. - 2. изд. - [София] : Лит. форум, 2013 ([София] : [Булгед]). - 52 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-740-072-6

886.7-845
COBISS.BG-ID 1256153572

БК 2014/1 Кн 421
ГРАМАТИКОВ, Христо Димитров, 1947-2013
        Концерт за три акорда : люти а-ла-бала-минути / Христо Граматиков. - Бургас : Божич, 2013. - 88 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-9925-79-1 (подв.)

886.7-8
COBISS.BG-ID 1256642788

ГРОЗДЕВ, Георги Андонов, 1957-
        Изчезващ вид. Срещи с майстори : [Генчо Стоев, Ивайло Петров, Йордан Радичков, Вера Мутафчиева, Георги Мишев] : документален роман с илюстрации Вж Кн 339

БК 2014/1 Кн 422
ДОДНИКОВ, Спас, 1930-
        Точилото : избрани произведения / Спас Додников ; [худож. Теодора Георгиева-Нанова]. - Пазарджик : Беллопринт, 2012. - 84 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ил. Теодора Георгиева-Нанова е Теодора Ангелова Нанова. - Една душа от кремък пред точилото на живота / Диана Стоева: с. 5-7

ISBN 978-954-684-338-8

886.7-8(081.2)
COBISS.BG-ID 1255964132

БК 2014/1 Кн 423
ДОНЧЕВ, Тошо Ангелов, 1944-
        Умната! Или петте правила на щастието / Тошо Дончев ; [прев. от унг. Адриана Петкова ... и др.]. - София : Лит. форум, 2013 ([София] : [Булгед]). - 126 с. ; 20 см. - (Българска сбирка)

Имената на прев. отбелязани в съдърж. - Други прев.: Светла Кьосева, Юлия Крумова, Росица Тодорова, Кристина Менхарт. - Възприетата форма на името на прев. Адриана Петкова е Адриана Петкова Пападопулос

ISBN 978-954-740-070-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1256022500

БК 2014/1 Кн 424
ЗУРКОВ, Любомир Илиев, 1906-1982
        Ех, Бургас, Бургас, хубаво се живееше тогава ... : из бележника на Любомир Зурков / [състав. Мая Зуркова]. - [Бургас] : [Божич], [2012]. - 150 с. : с ил., портр., факс. ; 15 х 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Баща ми Любомир Зурков / Мая Зуркова: с. 5-6. - Биографични бележки за Любомир Зурков: с. 7-8. - Спомени за Л. Зурков от бургазлии - близки и приятели: с. 136-146. - Съдържа и: За Илия Зурков / Л. Зурков. Великденски спомени / Илия Зурков. Потомци на Илия Зурков / Александър Пиндиков

ISBN 978-954-9925-70-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1256806628

БК 2014/1 Кн 425
ИЛИЕВ, Илия Великов
        Eсе за посредствеността / Илия Великов Илиев. - София : [Изд. авт.], 2011. - 44 с. ; 21 см

Принт. изд.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1256146916

БК 2014/1 Кн 426
КОЛАРОВ, Милко Хинов, 1946-
        Записки / Милко Коларов. - София : Лит. форум, 2013 ([София] : [Булгед]). - 144 с. ; 20 см. - (Българска сбирка)

Отзиви за Милко Коларов: с. 107-143

ISBN 978-954-740-065-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1256108260

БК 2014/1 Кн 427
КОЛАРОВА-Вашкевич, Мария Александрова
        Бог, любовта и животът : телевизионен сериал / Мария Коларова-Вашкевич. - София : Технорентимпекс, 2013 ([София] : [Суперпринт]). - 191 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90144-1-7

886.7-97
COBISS.BG-ID 1256065764

БК 2014/1 Кн 428
КОЛАРОВА-Вашкевич, Мария Александрова
        Любовни вариации : приказки, притчи и проповеди за Бог, хората и живота / Мария Коларова-Вашкевич. - София : Юрапел Комюникейшънс, 2012 (София : Суперпринт). - 392 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-954-92272-2-2 : 15 лв.

886.7-97
COBISS.BG-ID 1256059620

БК 2014/1 Кн 429
КОНСТАНТИНОВ, Алеко Иваницов, 1863-1897
        До Чикаго и назад ; Разни хора, разни идеали / Алеко Константинов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 128 с. ; 20 см. - (Златно перо : детско-юношеска класика)

ISBN 978-954-26-1224-7 : 3.50 лв.

886.7-992
886.7-323
COBISS.BG-ID 1256719076

БК 2014/1 Кн 430
ПАВЛОВ, Александър Николов, 1932-
        Разкази без грим ; Четиво за умни / Александър Павлов. - Габрово : Екс-прес, 2012. - 228 с. : с ил., портр. ; 21 см

Живи разкази, естествени и жизнени / Ботьо Ботев : с. 5-6. - Седем ключа към прозата на Александър Павлов / Велизар Велчев : с. 7-8

ISBN 978-954-490-361-9

886.7-8
COBISS.BG-ID 1255867620

БК 2014/1 Кн 431
ПЕНКОВ, Илко Любенов, 1953-
        Немирства на мисълта / Илко Л. Пенков. - 4. прераб. и доп. изд. - София : Крисан-С, 2013. - 106 с. ; 19 см

1. изд. 1998 на Акад. изд. Ценов - Свищов

ISBN 978-954-8655-50-7

886.7-84
COBISS.BG-ID 1256017892

БК 2014/1 Кн 432
ПОПОВ, Андрей Божиков, 1946-
        Средногорски бисерни сълзи. Т. 2, Сто и една бисерна сълза : избрани бисерни народни песни от благословената красновска народна божествена душа / лит. обраб. и ред. Андрей Попов ; [ил. Андрей Попов]. - 2. доп. и попр. изд. - Пловдив : [Изд. авт.], 2012. - 224 с., раздр. паг. : с портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на с. 224. - 1. изд. 2008 със загл. Сто и една бисерна сълза от красновската народна божествена душа, на изд. Дедал - Пловдив. - Принт. изд. - Съдържа и: Брат брата не храни : битова драма ; Удавници : семейна трагедия ; Нежна като бисерна сълза : бисерна любовна драма ; Видовден : бисерна любовна драма

886.7-8
COBISS.BG-ID 1256783076

ПОПОВ, Андрей Божиков, 1946-
        Средногорски бисерни сълзи. Т. 3, Битова и духовна култура : вярвания, обичаи, обреди Вж Кн 142

БК 2014/1 Кн 433
ПОПОВ, Андрей Божиков, 1946-
        Средногорски бисерни сълзи. Т. 4, Народно поетическо творчество : бисерни красновски народни песни / лит. обраб. и ред. Андрей Попов. - Пловдив : [Изд. авт.], 2013. - 344 с., раздр. паг. : с портр. ; 21 см

Принтирано изд. - Съдържа и : Бъдни вечер : едноактна пиеса ; Сън от 1967 ; Надежда в тежки дни : бисерна семейна драма / Димитър Нончев Фитлеков

886.7-8
COBISS.BG-ID 1256795364

БК 2014/1 Кн 434
ПОПОВ, Андрей Божиков, 1946-
        Средногорски бисерни сълзи. Т. 5, Шлагерни песни / подб., лит. обраб. и ред. Андрей Попов ; [ил. Андрей Попов]. - Пловдив : [Изд. авт.], 2013. - 248, 40, 95 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на с. 95. - Принтирано изд. - Съдържа и: Красново - моя любов / Славчо Нешев Ангелов. Стон, нежност и страдание : бисерен роман / Андрей Попов

886.7-8
COBISS.BG-ID 1256799972

БК 2014/1 Кн 435
ПОПСТЕФАНОВ, Иван Трифонов, 1933-
        Незабравимата / Иван Попстефанов. - В. Търново : Фабер, 2013. - 60 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-400-852-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1255861476

БК 2014/1 Кн 436
СЪБЕВ, Петър Неделчев, 1941-2014
        Мостове през времето : избрани есета / Петър Събев ; [състав., худож. Михаил Тошков]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2013. - 271 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на състав., ил. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 265-267. - За състав.: с. 268-269

ISBN 978-954-23-0863-8

886.7-4(081.2)
COBISS.BG-ID 1255916772

БК 2014/1 Кн 437
ТАНЕВ, Минчо Пенев, 1922-
        Партизански спомени / Минчо Танев - Альоша. - Ст. Загора : Лаген, 2012-2013 (Ст. Загора : Литера принт). - 2 т. ; 21 см

Альоша - псевд. на Минчо Пенев Танев

ISBN 978-954-346-052-6 (кн. 2)

Съдържа досега:
Кн. 2. - 2013. - 472 с.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1257608164

БК 2014/1 Кн 438
ТЕОФИЛОВ, Иван Николов, 1931-
        Митология на погледа / Иван Теофилов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 183 с. ; 21 см

Из моите занимания : преведени стихове от Николай Гумильов, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Владимир Набоков, Йосиф Бродски, Владимир Висоцки, Булат Окуджава : с. 141-180

ISBN 978-954-26-1217-9 : 11.95 лв.

886.7-94
820/899-1
COBISS.BG-ID 1256606436

БК 2014/1 Кн 439
        ФОТОНИ 11 : сборник за младежко творчество / [състав. Радка Иванова]. - Шумен : ИК Славчо Николов и сие, 2013 ([Видин] : [Европринт]). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Образцово нар. ч-ще Напредък - Търговище. Творчески клуб Фотони. - Кн. е илюстрирана с рисунки на А. Рафиева. - Пълното име на Айлин Рафиева е Айлин Рафиева Ниязиева. - Съдържа материали от ученици и студенти, членове на творчески клуб Фотони: Айлин Рафиева, Айча Заралиева, Ася Иванова, Виктория Станчева, Дариа Василева, Драгомир Наумов, Зорница Николова, Кольо Колев, Магдалена Пенчева, Милослава Савова, Натали Калчовска, Рени Минева, Симеон Симеонов, Яна Цанева


ISBN 978-954-25-0217-3

886.7-053.81-8
COBISS.BG-ID 1256549092


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/1 Кн 440
АРСЕНОВА, Наталия Спасова, 1980-
        Котенцето Мърфи / [Наталия Арсенова] ; [худож. Христо Димитров]. - [София] : Мориц, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см + стикери (1 л. 32 x 23 см, сгънат до 23 x 16 см)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Част от поредицата Чета и играя - света ще позная

ISBN 978-619-7018-01-1 : 3.75 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256200676

БК 2014/1 Кн 441
АРСЕНОВА, Наталия Спасова, 1980-
        Кученцето Роби / [Наталия Арсенова] ; [худож. Христо Димитров]. - [София] : Мориц, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см + стикери (1 л. 32 x 23 см, сгънат до 23 x16 см)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Част от поредицата Чета и играя - света ще позная

ISBN 978-619-7018-02-8 : 3.75 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256201444

БК 2014/1 Кн 442
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Цветна азбука / Ангелина Жекова ; худож. Славина Пеловска. - [София] : Фют, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-625-750-5 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256550628

БК 2014/1 Кн 443
        ИСКАААМ! : истории на пораснали деца : XV Национален фестивал на детската книга - Сливен : сборник разкази / състав. Росица Петрова-Василева ; [ил. Ралица Мануилова ... и др.]. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2013 (Сливен : ИК Жажда). - 81 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

Имената на ил. отбелязани на с. 81. - Други ил.: Петър Станимиров, Радостина Нейкова. - Съдържа материали от: Георги Константинов, Катя Воденичарова, Леда Милева, Марко Ганчев, Кина Къдрева, Лилияна Стефанова, Виктор Самуилов, Панчо Панчев, Петя Александрова, Юлия Спиридонова, Ангелина Жекова, Весела Фламбурари

ISBN 978-619-90081-4-0

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1255911908

БК 2014/1 Кн 444
КОСТАДИНОВА, Мария Валентинова, 2006-
        Случка в джунглата / Мария Костадинова. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 16 с. : с цв. ил. ; 15 x 20 см

ISBN 978-954-684-342-5

886.7-053.5-93-34
COBISS.BG-ID 1255921892

БК 2014/1 Кн 445
ПЕТРОВА-Паравичини, Мария, 1974-
        Мечо физкултурник / [Мария Петрова-Паравичини]. - [София] : [Изд. авт.], [2013] ([София] : Е принт). - 20 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256624868

БК 2014/1 Кн 446
ТРАЯНОВА, Биляна Владимирова, 1970-
        Хариша в дъждовната гора / Биляна Траянова ; [фотогр. Александър Нишков ... и др.]. - София : Арт уинар, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 67 с. : с цв. ил., к. ; 25 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: Биляна Траянова, Валери Белчински, Валери-Михаил Белчински. - Eпизод 3 от детската поредица Хариша

ISBN 978-619-7032-05-5 (подв.) : 14.99 лв.

886.7-93-992
COBISS.BG-ID 1256214500


894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 447
БРУН, Стафан, 1955-
        Struggling love : Бърт Кобат и тайният запис на "Бийтълс" / Стафан Брун ; прев. от швед. Росица Цветанова. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 279 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Struggling love / Staffan Bruun

ISBN 978-619-150-089-5 : 14 лв.

894.541-312.4
COBISS.BG-ID 1256491748


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 448
БАЛАБАНОВА, Северина Ангелова
        Луна, отразена във водата : даоисткият и будисткият дискурс на (не)реалното в китайските средновековни разкази със сънища / Северина Балабанова. - София : Изток-Запад, 2013. - 374 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 357-373

ISBN 978-619-152-236-1 : 20 лв.
1. Разказ, китайски - теми, образи и сюжети 2. Таоизъм - в литературата 3. Китай - литературознание
895.1-32.09
COBISS.BG-ID 1256628196


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/1 Кн 449
МУРАКАМИ Харуки, 1949-
        1Q84 / Харуки Мураками ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2012 (София : Симолини). - 3 т. ; 20 см

Ориг. загл. на яп. ез.

ISBN 978-619-150-007-9 (кн. 1) : 16 лв.
ISBN 978-619-150-008-6 (кн. 2) : 16 лв.
ISBN 978-619-150-009-3 (кн. 3) : 18 лв.

Съдържа:
Кн. 1. - 414 с.
Кн. 2. - 367 с.
Кн. 3. - 448 с.

895.6-311.9
COBISS.BG-ID 1255997668


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

СТАНЕВ, Александър Любенов, 1933-2003
        Елементи на германски фибулен костюм на юг от Дунав : по археологически данни от балканските провинции на Източната Римска империя V-VI век Вж Кн 143


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/1 Кн 450
БОСИЛКОВ, Евгений Ливиджов, 1900-1952
        Кратка история на Бърдарски геран 1887-1937 / от Евгений Босилков и Дано Андреев ; [предг. Иван Калчев]. - 2. изд. - [Русе] : [Авангард принт], 2012. - 36 с. : с ил., факс. ; 15 см

Евгений Босилков - духовно име на Викентий Ливиджов Босилков. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7. - 1. изд. 1937 със загл. Кратка история на с. Бърдарски геран 1887-1937, на изд. Мито Н. Терекийски - Бяла Слатина. - Изд. на Инициативен комитет за честванията

ISBN 978-954-337-144-0
1. Села - България - история 2. Бърдарски геран, Врачанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1256849124

БК 2014/1 Кн 451
ВАСИЛЕВ, Иван Ангелов, 1933-
        Обратен влак : избрани очерци за творци и личности от Търговищкия край / Иван А. Василев. - Шумен : Славчо Николов и сие, 2013 ([Видин] : [Европринт]). - 47 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-25-0223-4
1. Прочути личности - Търговищки край - биографии 2. Търговищки край - краезнание
908(497.21-31)(092)
92(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1256622052

БК 2014/1 Кн 452
ГАВРАИЛОВ, Гавраил Василев, 1979-
        Северовосточная Болгария : Черное море, Добруджа, Лудогорие : гид для путешественников / Гавраил Гавраилов, Велина Христова ; [фотогр. Алек Александров ... и др.] ; [ред. Александр Караджов, Георги Палахутев] ; [прев. Мариан Кънчев]. - Добрич : Меркурий Комерс 97, 2013 ([Пловдив] : [Жанет-45]). - 72 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Североизточна България : Черноморие, Добруджа, Лудогорие : гид за пътешественици / Велина Христова, Гавраил Гавраилов. - Пълното име на авт. Велина Христова е Велина Христова Господинова. - Имената на ред., ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Александр Караджов, Гавраил Гавраилов, Добринка Ялнъзова, Захари Карабашлиев, Соня Митова, Юрий Чарийски, Димитър Христов. - Косточка / Захари Карабашлиев: с. 66-68. - Добруджанское родословное дерево / Велина Христова: с. 69-71

ISBN 978-619-7098-04-4 : 10 лв.
1. Туризъм - Североизточна България - пътеводители
908(497.2-18)(036)
379.85(497.2-18)(036)
COBISS.BG-ID 1256275428

БК 2014/1 Кн 453
ГАВРАИЛОВ, Гавраил Василев, 1979-
        Североизточна България : Черноморие, Добруджа, Лудогорие : гид за пътешественици / Велина Христова, Гавраил Гавраилов ; [фотогр. Алек Александров ... и др.] ; [ред. Александър Караджов, Георги Палахутев]. - Добрич : Меркурий Комерс 97, 2013 ([Пловдив] : [Жанет-45]). - 72 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Велина Христова е Велина Христова Господинова. - Имената на ил., ред. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Александър Караджов, Гавраил Гавраилов, Димитър Христов, Добринка Ялнъзова, Захари Карабашлиев, Соня Митова, Юрий Чарийски. - Костилки / Захари Карабашлиев: с. 66-68. - Една добруджанска нишка / Велина Христова: с. 69-71

ISBN 978-619-7098-01-3 : 10 лв.
1. Туризъм - Североизточна България - пътеводители
908(497.2-18)(036)
379.85(497.2-18)(036)
COBISS.BG-ID 1256272868

БК 2014/1 Кн 454
ЕКЗАРХ Антимово (Бургаска област)
        Четиристотин години село Екзарх Антимово / [Байчо Праматаров ... и др.] ; [състав. Байчо Праматаров] ; [ред. Стоян Георгиев]. - Бургас : Божич, [2013]. - 511 с. : с портр., факс., табл. ; 21 см

Загл. на кор.: 400 години с. Екзарх Антимово. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Руско Калев, Кольо Чанев, Радка Друмева, Радка Драгнева, Славка Христова, Тодорка Славова. - Пълното име на авт. Кольо Чанев е Кольо Чанев Колев, на авт. Радка Драгнева - Радка Драгнева Колева, на авт. Славка Христова - Славка Христова Тотева, а на ред. Стоян Георгиев - Стоян Георгиев Стоянов. - История и вечност / Стоян Георгиев: с. 3-7. - Библиогр.: с. 505-508

ISBN 978-954-9925-77-7 (подв.)
1. Села - България - история 2. Екзарх Антимово, Бургаска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1256595684

БК 2014/1 Кн 455
ИВАНОВ, Иван Тодоров, 1954-
        История на село Коланларе - Радославово - Чавдар / Иван Иванов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Студио К-дизайн, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 432 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

1. изд. 2012. - Архивни материали, протоколи, договори: с. 383-406. - Местности от землището на с. Чавдар: с. 407-390. - Речник на непознати думи: с. 423-427. - Библиогр.: с. 428-431

ISBN 978-954-92270-5-5
1. Села - България - история 2. Чавдар, Софийска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1256498916

БК 2014/1 Кн 456
        ИНТЕРФЕЙС София : визуален семинар, София 2002-2005 / състав., ред., предг. Александър Кьосев = Interface Sofia : Visual Seminar, Sofia 2002-2005 / ed. [pref.] Alexander Kiossev. - [София] : Изток-Запад, [2009] (София : ЮПИ). - 344 с. : с ил. ; 23 см

Съдържа материали от: Яра Бубнова, Ангел Ангелов, Димитър Камбуров, Александър Кьосев, Боян Манчев, Лъчезар Бояджиев, Ирина Генова, Ивайло Дичев, Васил Видински, Кирил Прашков, Недко Солаков, Мария Василева

ISBN 978-954-321-584-3
1. История - София - конференции 2. София - краезнание
908(497.223)(063)
COBISS.BG-ID 1256668900

БК 2014/1 Кн 457
КАРАЙОТОВ, Иван Димитров, 1941-2018
        История на Бургас : от древността до средата на XX век / Иван Карайотов, Стоян Райчевски, Митко Иванов ; [науч. ред. Иван Карайотов] ; [фотогр. Митко Иванов ... и др.]. - Бургас : Регион. библ. "Пейо К. Яворов", 2011 (Пловдив : Тафпринт). - 328 с. : с ил. ; 33 см

Загл. и на англ. ез.: The history of Burgas. - Имената на ил., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Татяна Байкушева, Константин Господинов, Галина Ушева, Емо Енгибаров, Игнат Дяволов, Димитрина Андреева, Константин Константинов, Георги Петков, Пейчо Иванов. - Възприетата форма на името на ил. Емо Енгибаров е Месроб Йоханен Енгибаров. - Исторически и архивни документи: с. 299-308. - Библиогр.: с. 309-321. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92689-1-1 : 29 лв.
1. История - Бургас 2. Бургас - краезнание
908(497.231)
COBISS.BG-ID 1255925732

БК 2014/1 Кн 458
МАГРИС, Клаудио, 1939-
        Дунав : биографията на една река / Клаудио Магрис ; прев. от итал. Ваньо Попов. - [Русе] : Авангард принт, [2012]. - 477 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Danubio / Claudio Magris

ISBN 978-954-337-153-2 : 18 лв.
1. История - Дунавски страни 2. Дунавски страни - краезнание
908(282.243.7-0)
COBISS.BG-ID 1256648676

БК 2014/1 Кн 459
ПОПОВ, Андрей Божиков, 1946-
        Средногорски бисерни сълзи. Т. 1, Божествена епопея : из миналото, настоящето и бъдещето на село Красново / лит. обраб., [състав.] и ред. Андрей Попов ; [фотогр. Андрей Попов]. - 2. доп. и попр. изд. - Пловдив : [Изд. авт.], 2012. - 401 с. : с портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на с. 401. - 1. изд. 2008 със загл. Божествена балада за бисерните сълзи на Красново, на изд. Дедал - Пловдив. - Речник на диалектните и жаргонни думи, изрази и звуци в красновския говор: с. 350-378. - Принтирано изд. - Библиогр.: с. 395

1. Села - България - история 2. Красново, Пловдивска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1256780772

БК 2014/1 Кн 460
GAVRAILOV, Gavrail Vasilev, 1979-
        Bulgaria de Nord-Est : Coasta Mǎrii Negre, Dobrogea, Lidogorie : ghid pentru cǎlǎtori / Gavrail Gavrailov, Velina Hristova ; [fotogr. Alek Aleksandrov ... и др.] ; [red. Aleksandar Karadjov, Georgi Palahutev] ; [прев. Lilyana Katelieva]. - Dobrici : Mercury Commerce 97, 2013 ([Пловдив] : [Жанет - 45]). - 72 с. : с цв. ил., к. ; 21 см

Ориг. загл.: Североизточна България : Черноморие, Добруджа, Лудогорие : гид за пътешественици / Велина Христова, Гавраил Гавраилов. - Пълното име на авт. Velina Hristova е Велина Христова Господинова. - Имената на прев., ил., ред. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Aleksandar Karadjov, Gavrail Gavrailov, Dimitar Hristov, Dobrinka Yalnazova, Zahari Karabashliev, Sonya Mitova, Juri Tscharyiski. - Sâmbury / Zahari Karabashliev: с. 66-67. - Viţǎ Dobrogeanǎ / Velina Hristova: с. 69-71

ISBN 978-619-7098-03-7 : 10 лв.
1. Туризъм - Североизточна България - пътеводители
908(497.2-18)(036)
379.85(497.2-18)(036)
COBISS.BG-ID 1256563684

БК 2014/1 Кн 461
GAVRAILOV, Gavrail Vasilev, 1979-
        Northeasten Bulgaria : Black Sea Coast, Dobrudja, Ludogorie : guide for travels / Gavrail Gavrailov, Velina Hristova ; [transl. by Gavrail Gavrailov] ; [photos Alek Aleksandrov ... и др.] ; [ed. Aleksandar Karadjov, Georgi Palahutev]. - Dobrich : Mercury Commerce 97, 2013 ([Пловдив] : [Жанет - 45]). - 72 с. : с цв. ил., к., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Североизточна България : Черноморие, Добруджа, Лудогорие : гид за пътешественици / Велина Христова, Гавраил Гавраилов. - Пълното име на авт. Velina Hristova е Велина Христова Господинова. - Имената на ред., ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Aleksandar Karadjov, Gavrail Gavrailov, Dimitar Hristov, Dobrinka Yalnazova, Zahari Karabashliev, Sonya Mitova, Juri Tscharyiski. - Cherries / Zachary Karabashliev ; transl. Angela Rodel: с. 66-68. - My ordinary dobrudjan story / Velina Hristova: с. 69-71

ISBN 978-619-7098-02-0 : 10 лв.
1. Туризъм - Североизточна България - пътеводители
908(497.2-18)(036)
379.85(497.2)(036)
COBISS.BG-ID 1256558308


91 ГЕОГРАФИЯ
Вж и 308; 551.1/.4

БК 2014/1 Кн 462
МАНДОВА-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
        Интересно и малко известно : географски калейдоскоп / Милка Мандова-Русинчовска. - София : Педагог 6, 2013. - 128 с. : с цв. ил., к., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 128

ISBN 978-954-324-091-3 : 12 лв.
1. География
91
COBISS.BG-ID 1256566500


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/1 Кн 463
МАНДОВА-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
        География и икономика на България : план-конспекти за зрелостници и кандидат-студенти / Милка Мандова-Русинчовска. - София : Педагог 6, 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 128 с. ; 24 см

ISBN 978-954-324-090-6 : 7 лв.
1. География - България - учебници за средни общообразователни училища 2. Стопанска география - България - учебници за средни общообразователни училища
914.972(075.3)
338:91(497.2)(075.3)
COBISS.BG-ID 1256483044


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БЕРБЕРОВА, Милка Миланова, 1924-2014
        Царица Тамара - символ на българщината : история, легенди, фолклор Вж Кн 476

БЕРИЯ, Лаврентий Павлович, 1899-1953
        Тайният дневник Вж Кн 471

БОЙЧЕВА, Къна Петрова, 1931-
        В поприще за свобода народна : хроника на един живот посветен на българската свобода Вж Кн 338

        ВАНГА - земна и неземна : спомени на приятели и кръщелници Вж Кн 31

ВАСИЛЕВ, Иван Ангелов, 1933-
        Обратен влак : избрани очерци за творци и личности от Търговищкия край Вж Кн 451

ВОАЛРИ, Пиер, 1957-
        Александър Екзарх : една българска съдба Вж Кн 477

ГРОЗДЕВ, Георги Андонов, 1957-
        Изчезващ вид. Срещи с майстори : [Генчо Стоев, Ивайло Петров, Йордан Радичков, Вера Мутафчиева, Георги Мишев] : документален роман с илюстрации Вж Кн 339

        "ДА помнят мене да търсят ... ". Христо Ботйов в очите на съвременниците си и в паметта на потомството : споменик - антология - албум Вж Кн 340

        Георги ДЖАГАРОВ - поет, драматург, публицист : сборник Вж Кн 341

ДОБРИЯНОВ, Величко Симеонов, 1926-1992
        Феноменът Ванга Вж Кн 33

БК 2014/1 Кн 464
ИВАНОВА, Стоянка, 1925-2014
        Хора със златни сърца и напукани от работа ръце / Стоянка Иванова. - Бургас : Божич, 2012. - 174 с. : с портр., ил., [8] л. : сх. ; 21 см

Пълното име на Стоянка Иванова е Стоянка Иванова Славова

ISBN 978-954-9925-75-3 (подв.)
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1256629988

ЙОГАНАНДА, парамаханса, 1893-1952
        Автобиография на един йогин Вж Кн 54

КОСТОВ, Иван, 1913-2004
        Академик Иван Костов - "Планетарна импресия" : живот, посветен на науката Вж Кн 149

КРУМОВ, Петър, 1934-
        Насаме с... Вж Кн 213

        КУЛТУРНОТО отваряне на България към света : материали от международната научна конференция по повод 70 години от рождението на Людмила Живкова Вж Кн 4

КЪНЕВ, Александър Методиев, 1969-
        Смисъл и реалност : късният Витгенщайн и традиционната философия Вж Кн 22

МОЛО, Рената, 1951-
        Да бъдеш Армани Вж Кн 211

НАЙДЕНОВА, Горица Найденова, 1969-
        От философия до фолклористика : непознатият Стоян Джуджев Вж Кн 214

        НАРАМНИКЪТ на Кармила : дар от Света Богородица Вж Кн 46

РИБОЛОВ, Светослав Светозаров, 1973-
        Изворът на Асирийското и Халдейско християнство : сотириология и христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (352-428) Вж Кн 48

СТЕФАНОВ, Стефан Илиев, 1940-
        Повест за победителя : пълководеца, предводителя на Първа българска армия във Втората световна война генерал-полковник Владимир Стойчев Вж Кн 112

СТОЯНОВА, Таня Кирилова, 1970-
        Радой : смутителят на реда и тоягата на властта Вж Кн 343

ТЕНЗИН Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
        Да обявим мира! : за напредъка на духа Вж Кн 56

ТЕРЗИЙСКА, Милка Николова, 1958-
        Димитър Кацаров и движението за ново възпитание Вж Кн 118

ТИТЕЛН, Август, 1691-1756
        Предговор на преводача: четири реплики Вж Кн 49

ЦИБРАНСКА-Костова, Марияна Петрова, 1963-
        Сборникът "Различни потреби" на Яков Крайков между Венеция и Балканите през XVI век Вж Кн 2

TITTEL, August, 1691-1756
        Vorrede des Übersetzers: vier Einwürfe Вж Кн 50


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/1 Кн 465
ВЕЛЕВА, Мария Николова, 1926-
        Как се прави история : историографски студии / Мария Велева ; [ред. Емилия Русекова]. - София : Форум "България-Русия", 2013 ([София] : Амарт Дизайн). - 544 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - По широките друмища на историческата пътека / Елка Дроснева: с. 7-10

ISBN 978-954-92392-8-7
1. Историография - България 2. България - история
930(497.2)
COBISS.BG-ID 1256152804


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БК 2014/1 Кн 466
ИВАНОВ, Братислав Йончев, 1945-
        Японската цивилизация / Братислав Иванов. - София : Изток-Запад, 2013. - 221 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 217-220

ISBN 978-619-152-210-1 : 15.90 лв.
1. Култура - Япония - история 2. Япония - история
930.85(520)
COBISS.BG-ID 1256255972

БК 2014/1 Кн 467
ИВАНОВ, Братислав Йончев, 1945-
        Японската цивилизация / Братислав Иванов. - София : Изток-Запад, 2013. - 221 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 217-220

ISBN 978-619-152-211-8 (подв.) : 20 лв.
1. Култура - Япония - история 2. Япония - история
930.85(520)
COBISS.BG-ID 1256256740

БК 2014/1 Кн 468
РАДОЙНОВА, Диана Атанасова, 1960-
        Гърците по българското Черноморие : история и култура / Диана Радойнова ; [науч. ред. Рачко Попов, Галя Вълчинова]. - Бургас : Бряг, 2010. - 264 с. : с ил. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Галя Вълчинова е Галина Иванова Вълчинова. - Библиогр.: с. 234-252. - Рез. на англ., гр., рус. ез.

ISBN 978-954-8752-18-3
1. Гърци - Черноморие, българско - история 2. Малцинства, гръцки - България - култура 3. Черноморие, българско - история 4. България - етнография
930.85(262.5:210:497.2=774)
394(497.2=774)
COBISS.BG-ID 1256780516


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БК 2014/1 Кн 469
ГАВРИЛОВ, Борислав Гаврилов, 1958-
        Европа на кръстопът : конфликти и дипломация в епохата на религиозните и меркантилистките войни 1579-1678 / Борислав Гаврилов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 261 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 249-259

ISBN 978-954-07-3546-7 : 12 лв.
1. История - Европа - нова 2. Европа - история
940.2
COBISS.BG-ID 1256605924

БК 2014/1 Кн 470
СОЛОНИН, Марк Семенович, 1958-
        22 юни 1941 : анатомия на катастрофата / Марк Солонин ; [прев. Петя Талева]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 368 с. : с к., табл. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: 22 июня. Анатомия катастрофы / Марк Солонин. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-774-9 : 16 лв.
1. Втора световна война 1939-1945 - кампании - Изток 2. Отечествена война на СССР 1941-1945 3. Европа - история 4. СССР - история
940.53
947
COBISS.BG-ID 1256836068

СТАНЕВ, Александър Любенов, 1933-2003
        Елементи на германски фибулен костюм на юг от Дунав : по археологически данни от балканските провинции на Източната Римска империя V-VI век Вж Кн 143


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2014/1 Кн 471
БЕРИЯ, Лаврентий Павлович, 1899-1953
        Тайният дневник / Лаврентий Берия ; [прев. Георги Рачев]. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 2 т. : с ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Хроника)

Прев. по: Тайный дневник 1937-1953 / Лаврентий Берия. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сергей Кремльов - псевд. на Сергей Тарасович Брезкун

ISBN 978-954-733-775-6 (т. 1) : 16.90 лв.
ISBN 978-954-733-777-0 (т. 2) : 16.90 лв.

Съдържа:
Т. 1: 1938-1942 / [предг. Сергей Кремльов]. - 336 с.

Прев. по: Сталин слезам не верит: личный дневник 1938-1942 / Лаврентий Берия. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 21

Т. 2: 1943-1953 / [предг. Сергей Кремльов]. - 320 с.

Прев. по: С атомной бомбой мы живем!: тайный дневник 1943-1953 / Лаврентий Берия. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6

1. Политици, съветски - биографски материали 2. История - СССР - извори 3. СССР - история
947(092)
92 Берия, Лаврентий Павлович
COBISS.BG-ID 1256828132

БК 2014/1 Кн 472
        ДЕЙСТВИЯТА на българската армия в Родопите и Беломорска Тракия през Балканската война 1912-1913 г. : подбрани документи / състав. Иван Коев ... [и др.] ; [предг. Тодор Петров]. - [София] : Воен. изд., 2013. - 336 с. : с ил., факс., табл. ; 24 см

Други състав.: Елисавета Димитрова, Мария Димоларева. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Библиогр.: с. 332-333. - Показалци

ISBN 978-954-509-488-0
1. Балканска война 1912-1913 - история - извори 2. Балкански полуостров - история 3. България - военно дело
949.7(093.2)
355.48(497)(093.2)
COBISS.BG-ID 1256585956

БК 2014/1 Кн 473
ПОПОВ, Володя Андреев, 1954-
        Кратък курс лекции по история на Византия / Володя Попов ; [ред. Нели Пигулева]. - Русе : Авангард принт, 2013. - 130 с. : ил. ; 23 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-337-186-0
1. История - Византия - учебници за ВУЗ
949.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1256791268

СОЛОНИН, Марк Семенович, 1958-
        22 юни 1941 : анатомия на катастрофата Вж Кн 470

БК 2014/1 Кн 474
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Конкурс Студентски разработки
        Конкурс Студентски разработки : сборник / [състав. Антон Велев ... и др.] ; [предг. Петя Косева, Марио Филипов]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 135 с. ; 21 см

Загл. на предзагл. с.: Студентски разработки. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Други състав.: Петя Косева, Марио Филипов, Илия Вълев, Любомир Кръстев. - Съдържа материали от: Екатерина Митринова, Явор Митов, Георги Кръстев, Ивайло Найденов, Борис Рошев, Мариета Кожухарова

ISBN 978-954-07-3516-0
1. История - Балкански полустров - сборници 2. Балкански полуостров - история - сборници 3. Балкански полуостров - история
949.7(08)
COBISS.BG-ID 1255918052


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БК 2014/1 Кн 475
АНГЕЛОВ, Петър Димитров, 1951-
        Българско средновековие : пълен лекционен курс / Петър Ангелов. - София : Полис, 2013 (София : Симолини-94). - 416 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 409-411

ISBN 978-954-796-048-0 : 14 лв.
1. История - България - средни векове - лекции
949.72.03(042.3)
COBISS.BG-ID 1256212196

БК 2014/1 Кн 476
БЕРБЕРОВА, Милка Миланова, 1924-2014
        Царица Тамара - символ на българщината : история, легенди, фолклор / Милка Миланова Берберова ; [състав. Милка Миланова Берберова] ; [худож. Драгомила Минчева Дойкин]. - Габрово : Екс-Прес, 2013. - 232 с. : с ил., портр. ; 24 см

Имената на състав., ил. отбелязани на с. 4. - Библиогр.: с. 141-151, 221-227

ISBN 978-954-490-367-1
1. Тамара, княгиня българска, 14-15 век - биографии 2. Прочути жени - биографии 3. България - история
949.72.03(092)
92 Тамара, княгиня българска
COBISS.BG-ID 1255999204


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/1 Кн 477
ВОАЛРИ, Пиер, 1957-
        Александър Екзарх : една българска съдба / Пиер Воалри ; прев. от фр. Николай Боцев, Станимир Делчев. - София : ИК Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 347 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Alexandre Exarh. Un destin bulgare / Peirre Voillery. - Библиогр. след отд. части

ISBN 978-619-150-015-4 : 25 лв.
1. Екзарх, Александър, 1810?-1891 - биографии 2. Общественици, български - биографии 3. България - история
949.72.04(092)
949.72.051(092)
92 Екзарх, Александър
COBISS.BG-ID 1256557028

        "ДА помнят мене да търсят ... ". Христо Ботйов в очите на съвременниците си и в паметта на потомството : споменик - антология - албум Вж Кн 340


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

ВОАЛРИ, Пиер, 1957-
        Александър Екзарх : една българска съдба Вж Кн 477

БК 2014/1 Кн 478
МАНЯТСКИ, Кузма Димитров, 1872-1943?
        Доброволчески патила как потеглихме от Америка и как си разпиляхме всичко за да дойдем доброволци да се жертваме за свободата на милата ни Македония в Балканската война / Кузма Димитров Манятски. - Фототип. изд. - В. Търново : Фабер, 2013. - 36 с. ; 20 см

Изд. на Държ. архив - Шумен. - Фототип. изд. на ръкоп. от 28 януари 1943 г.

ISBN 978-954-400-883-3
1. Балканска война 1912-1913 - спомени 2. България - история
949.72.052.2(093.3)
COBISS.BG-ID 1255968484

БК 2014/1 Кн 479
        ПАМЕТТА на времето. Кн. 2, Национален конкурс за ученическо творчество на тема "Балканската война 1912-1913 година - война освободителна" / състав. Марин Калонкин ... [и др.] ; [предг. Марин Калонкин]. - [София] : Воен. изд., 2013. - 335 с., [8] л. : с ил., табл. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с.5. - Други състав.: Иван Карадачки, Ирина Аврамова. - Изд. на Съюза на ветераните от войните на България. - Съдържа творби от: Цветелина Сарандева, Лидия Йорданова, Стеа-Мария Митева, Живка Бобева, Мария Грудева, Мартина Семова, Владислав Ганев, Пресиян Тодоров, Иван Иванов, Олег Тодоров, Луиза Берниус, Ива Костова, Тотьо Бонев, Ралица Златанова, Лия Станчева, Мария Иванова, Фатиме Сали, Теодора Любомирова, Васил Димитров, Гюнел Ахмед, Здравка Калескова, Иван Георгиев, Александър Димитров, Емине Ибрахим, Милена Валериева, Преслава Христова, Ивангелина Бойчева, Габриела Жупунова, Изабела Пенчева, Мартин Христов, Димитрина Димитрова, Теменуга Пенчева, Калоян Даскалов, Ивелина Кахчиева, Мария Ячкова, Ангел Данаилов, Божидар Стоянов, Виктория Николова, Полина Дечева, Николай Велев, Атанаска Чачева, Фатие Ерхатинова, Грета Иванова, Младен Тодоров, Тодор Чутурков, Нели Вълкова, Рустислав Добрев, Даниел Ганев, Николай Стоянов, Мирослав Марков, Кристиян Неделчев, Айлин Закирова, Надежда Стефанова, Виктория Радославова, Петя Георгиева, Росица Николова, Ива Гаджева, Асен Асенов, Иво Николов, Атанас Радев, Михаела Димитрова, Цветелина Цонева, Иван Кателиев, Мария Игнатова, Калоян Иванов, Димитър Стефанов, Цвета Башева, Рафие Шерифова, Борислава Терзиева, Радостина Стефанова, Стефани Ангелова, Цветелина Пройчева, Цанка Николова, Гергана Минова, Денис Метев, Гергана Либова, Мария-Екатерина Иванова, Десислава Досева, Йонели Нецова, Александър Султан, Августин Иванов, Димана Петровска, Лилян Лилянов, Гоерги Бинев, Христина Тихова, Василена Дисанска, Георги Арнаудов, Влерия Коларова, Деница-Сияна Телийска, Адриана Иванова, Катерина Витанова, Дима Вичева, Валери Димитрова, Ценка Гарова, Александър Масуд, Мария Иванова, Байрам Карабекир, Жаклин Ненова, Светлозар Симеонов, Северина Стоянова, Полина Василковска, Даниел Терещенков, Мария Кътовска. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-509-489-7
1. Балканска война 1912-1913 - сборници 2. България - история
949.72.052.2/.3(08)
COBISS.BG-ID 1256592356


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БК 2014/1 Кн 480
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955) : лекционен курс / Искра Баева, Евгения Калинова. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Полис, 2013 (София : Симолини-94). - 318 с. ; 20 см

1. изд. 2003. - Библиогр.: с. 314-318

ISBN 978-954-796-049-7 : 10 лв.
1. История - България - нова - учебници за ВУЗ 2. Външна политика - България - история - учебници за ВУЗ
949.72.06(075.8)
327(497.2)(091)(075.8)
COBISS.BG-ID 1256089316

НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

ПЕТКОВ, Божидар Стефанов, 1940-2015
        Токата за две пиана Вж Н 8


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2014/1 Н 1
АРАБОВ, Пламен Янков, 1947-
        Задачи по хармония [Нотирана музика] / Пламен Арабов = Exercises in harmonization / Plamen Arabov. - 3. изд. - Ямбол : Жельо Учков, 2008. - 96 с. ; 24 см

1. изд. 1992 на изд. Savior - Пловдив

ISBN 978-954-391-009-0
1. Хармония (музика) - учебници
781.41.089(075)
COBISS.BG-ID 1256042980


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/1 Н 2
ВЕЛЧЕВА, Лилия Георгиева, 1946-
        Светулчица [Нотирана музика] : детски песни / [текст и музика] Лилия Георгиева Велчева ; [худож. Иванка Николова]. - Силистра : РИТТ, 2011. - 44 с. : с цв. ил. ; 16 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съчетаването на магическото и реалното ключ към опознаването на детската душа / Ивайло Терзийски: с. 8-9. - За авт.: с. 7

ISBN 978-954-799-279-2

784.67.089.6(497.2)
886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1256039908

БК 2014/1 Н 3
ГУРБАНОВ, Николай, 1993-
        Народни песни с клавирен съпровод [Нотирана музика] / Николай Гурбанов ; [ред. Костадин Бураджиев]. - [Варна] : [Младежки фолклорен съюз], 2013-. - Т. <1-> ; 30 см

Името на ред. отбелязано от гърба на загл. с.

ISMN 979-0-9016676-0-0

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 69 с.

784.4.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1256548580

БК 2014/1 Н 4
КОВАЧЕВА, Виолета Христова, 1937-
        Зов за България [Нотирана музика] / Виолета Ковачева ; [предг. Георги Митев]. - Партитура. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2009. - 1 партитура (65 с.)  ; 30 см

Името на авт. на предг. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-423-508-6

784.3.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1255866852

БК 2014/1 Н 5
ЛОВЕЧ, музикална формация
        Музикална формация "Ловеч" пее стари градски песни [Нотирана музика] / състав., нотогр. Красимир Андреев, [Десислава Андреева] ; [предг. Красимир Андреев]. - Ловеч : Safo, 2000. - 25 с. : с портр. ; 20 см

Името на нотогр. Десислава Андреева отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 4. - Състав на формацията: Цонка Узунова, Иваничка Радева, Дочка Андреева, Светослав Димитров, Красимир Андреев, Цочо Байрактаров. - Имената на участниците отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Виолетки / музика Кирил Киров. Ликът ми погледни. Разлъка. Сами в тишината. Двама вървим по пътя. Запей ми песен. На тежко вино. То беше грях. Лили Марлен / музика Norbert Schultze ; текст Hans Leip ; прев. П. Витанов. Катюша / музика М. Блантер ; текст М. Исаковски. Вино дай, кръчмарю. Чаровна нощ. Ако любовта е грях. Маргарита / музика Кирил Киров. Белонга. Хей, кръчмарю.

784.4.089.6(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1255908068

БК 2014/1 Н 6
СТРИНСКИ, Борис Кирилов, 1929-
        Вечните пътища [Нотирана музика] / Борис Стрински ; [предг. Дора Пиперкова]. - Партитура. - Самоков : Приятел, 2013 ([София] : [Ирида]). - 1 партитура (68 с.) : с портр. ; 30 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4

ISMN 979-0-707670-08-8

784.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1256593636

БК 2014/1 Н 7
СТРИНСКИ, Борис Кирилов, 1929-
        Рилски камбани [Нотирана музика] / Борис Стрински ; [предг. Димитър Гочев]. - Партитура. - [Самоков] : [Изд. авт.], [2013] ([В. Търново] : [D Tone Studio]). - 1 партитура (68 с.) ; 30 см

Името на авт. на предг. отбелязано от гърба на загл. с.

784.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1256586980


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

ГУРБАНОВ, Николай, 1993-
        Народни песни с клавирен съпровод. Ч. 1 Вж Н 3

БК 2014/1 Н 8
ПЕТКОВ, Божидар Стефанов, 1940-2015
        Токата за две пиана [Нотирана музика] / Божидар Петков = Toccata for two pianos / Bojidar Petkov. - [София] : Добрев, 2009 ([София] : [Дими 99]). - 40 с. ; 30 см

786.2.089.6(497.2)
78.083.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1256795620

        ПИЕСИ за народни инструменти и пиано Вж Н 11


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

        ПИЕСИ за народни инструменти и пиано Вж Н 11


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/1 Н 9
ИВАНОВ, Георги, 1948-
        Пиеси за кавал със съпровод на народен оркестър [Нотирана музика] / [Георги Иванов, Иван Богоев] ; състав. Любен Досев. - Партитура. - Пловдив : Миртани Инвестмънт, 2011. - Т. <2> ; 30 см

Изд. на Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство

ISMN 979-0-707681-18-3

Съдържа досега:
Т. 2. - 2011. - 76 с.

Имената на авт. отбелязани на с. 76. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Из репертоара на кавалджията Георги Иванов: Хановска ръченица / музика Георги Иванов ; хармонизация и оркестрация Стоян Гагов. Китка от Тракия / музика Георги Иванов ; хармонизация и оркестрация Любен Досев. Из репертоара на кавалджията Иван Богоев: Праматарски мелодии / музика Иван Богоев ; хармонизация и оркестрация Димитър Трифонов


788.9.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1256825572

БК 2014/1 Н 10
        ПИЕСИ за кавал без съпровод из репертоара на популярни народни изпълнители [Нотирана музика]. - Партитура. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2011-. - Т. <1-2> ; 30 см

ISMN 979-0-707681-17-6 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. / състав. Любен Досев, Кирил Бележков. - 78 с.

Из репертоара на: Васил Милев, Георги Иванов, Господин Станев, Диньо Жеков, Димитър Динев, Досьо Милков, Драган Карапчански, Иван Богоев, Любен Досев, Георги Гарджаров, Мустафа Салиев, Нейчо Георгиев, Пенко Георгиев, Стоян Стоилов, Щилиян Тихов

788.9.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1255347428

БК 2014/1 Н 11
        ПИЕСИ за народни инструменти и пиано [Нотирана музика] / Костадин Бураджиев ; [състав. Костадин Михайлов Бураджиев]. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2013. - 2 т. ; 30 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISMN 979-0-707681-27-5 (ч. 1)

Съдържа досега:
[Ч. 1]. - 2013. - 81 с.

Съдържа: Пиеси за кавал: Бавна песен и Арабаджийско хоро / музика Георги Пенев ; аранжимент Костадин Бураджиев. Хоро за кавал / по мотиви на Живко Желев ; аранжимент Костадин Бураджиев. Данец / музика Костадин Бураджиев. Нанювата / музика Любен Досев. Калековска ръченица / музика Любомир Владимиров ; аранжимент Костадин Бураджиев. Пиеси за гайда: Силистренски опас / музика Костадин Бураджиев. Веселинова ръченица / музика Красимир Рачев. Сватбарска ръченица / музика Стефан Георгиев ; аранжимент Христо Урумов. Кавалджийско хоро / музика Стефан Георгиев ; аранжимент Христо Урумов. Бавна мелодия за гайда / музика Георги Андреев. Пиеси за гъдулка: Зетьова ръченица / музика Цветан Цветков. Тервелска сборенка / по мотиви на Стефан Георгиев ; обраб. Костадин Бураджиев. Право хоро "На пояс" / музика Цветан Цветков ; обраб. Христо Урумов. Варненски кючек / музика Димитър Лавчев ; обраб. Стефан Мутафчиев. Бавна песен и Сборенка / музика Петко Желязков ; аранжимент Костадин Бураджиев. Пиеси за тамбура: Белореченска ръченица / музика Апостол Маронов ; аранжимент Пламен Добрев. Карабунарска копаница / музика Костадин Бураджиев ; аранжимент Христо Урумов. Христово хоро / музика Димитър Христов. Пиеса за тамбура / музика Димитър Димитров ; обраб. Милчо Василев. Концертна ръченица / музика Сергей Стойнов ; аранжимент Костадин Бураджиев. - Възприетата форма на името комп. Димитър Димитров е Димитър Илиев с пълно име Димитър Илиев Димитров. - Пълното име комп. Любомир Владимиров е Любомир Владимиров Динев


788.9.089.6(497.2)
787.9.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1255864036


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

МУЗИКАЛНА формация Ловеч
        Музикална формация "Ловеч" пее стари градски песни Вж Н 5


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ВЕЛЧЕВА, Лилия Георгиева, 1946-
        Светулчица : детски песни Вж Н 2

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ
Вж и 687

БК 2014/1 Г 1
СТО
        100 години габровски памукотекстил : зараждане и развитие на памукотекстилната промишленост в Габрово 1912-2012 : албум / [състав. Катя Гечева, Иван Постомпиров] = 100 years of Gabrovo cotton textiles : origin and development of the cotton textile industry in Gabrovo 1912-2012 : album / [comp. Katya Gecheva, Ivan Postompirov]. - Габрово : Екс-Прес, 2012. - 1 албум (104 с.) : с цв. ил., портр., факс. ; 22 x 31 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-490-349-7 (подв.)
1. Текстилна промишленост - Габрово - история - албуми 2. Памучна промишленост - Габрово - история - албуми 3. Габрово - лека промишленост
677.21(497.216.1)(091)(084)
COBISS.BG-ID 1255930596


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БК 2014/1 Г 2
        ДЕЦАТА на Мездра и Конотоп рисуват - Заедно в Евросъюза : премирани рисунки на деца от конкурс "Заедно в Европейския съюз", Мездра, 2013 / [предг. Стефан Здравков] = Дiти Конотопу та Мездри малюють - Разом у Европейському союзi ; [предг. Стефан Здравков]. - София : Фонд. Искър, [2013] ([София] : [Делта хай принт]). - 1 албум (24 с.) : с цв. ил. ; 21 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с. Децата на Мездра и Конотоп рисуват - Заедно в Евросюза

1. Рисунка, детска - албуми 2. Мездра - изобразителни изкуства 3. Конотоп (Украйна) - изобразителни изкуства
741.9-053.5(497.21-21)
741.9-053.5(477-21)
COBISS.BG-ID 1256626404


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/1 Г 3
НАЦИОНАЛНА награда Константин Константинов. Категория Илюстратор. Изложба (Сливен ; 2013)
        Изложба илюстрации на носителите на националната награда "Константин Константинов" - категория "Илюстратор" : Петнадесети Национален фестивал на детската книга, Сливен, 7-17 май 2013 : каталог / [състав. Росица Петрова-Василева]. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2013 (Сливен : ИК Жажда). - 1 албум (39 с.) : с цв. ил., портр. ; 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа рис. на: Ралица Мануилова, Спас Спасов, Олег Топалов, Ясен Гюзелев, Петър Станимиров. - Биогр. данни за ил.: с. 5, 13, 19, 25, 33

ISBN 978-619-90081-2-6
1. Национален фестивал на детската книга. Национална награда "Константин Константинов" (Сливен) - каталози 2. Книжна илюстрация, българска - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.056.091.4(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 1255917796

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/1 Е 1
СМЕХОРАНЧЕТА, детска вокална група
        Музикална репетиция [Видеозапис] : на детска вокална група Смехоранчета / продуцент Галина Коджаманова ; оператор Димитър Христов. - [София] : Прес, [2013]. - 1 оптичен диск (DVD) : зв. (стерео), цв. ; 12 см

Видеозаписът се разпространява с кн. със същото загл. - Съдържа: 1. Ние, Смехоранчетата / музика Красимир Милетков ; текст Виолета Еленска ; аранжимент Иван Динев. 2. Весел дъжд / музика и текст Борислав Мирчев ; аранжимент Валери Костов. 3. Смехоранска енциклопедия / музика Хайгашод Агасян ; текст Ангелина Жекова ; аранжимент Светослав Лобошки. 4. Шоколад / музика и аранжимент Иван Динев ; текст Ангелина Жекова. 5. Моето семейство / музика и аранжимент Иван Динев ; текст Красимир Симеонов. 6. Танц невероятен / музика Георги Джилянов ; текст Ангелина Жекова ; аранжимент Виктор Боянов. 7. Пойдох на пазар / музика народна ; аранжимент Иван Динев. 8. Жаба Капитанка / музика и аранжимент Александър Савелиев ; текст Ангелина Жекова. 9. Патешка аптека / музика и аранжимент Александър Савелиев ; текст Ангелина Жекова. Бонус: инструментали на песните Танц невероятен и Весел дъжд. - Пълното име на авт. на музика Красимир Милетков е Красимир Милетков Петков

784.67(497.2)(086.8)
COBISS.BG-ID 1256930020

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Аврамова, Ирина Иванова (съставител) Кн 479
Агасян, Хайгашод Азад, 1953- (композитор) Е 1
Айгир Сверисон, 1966- (автор на предговор, преводач) Кн 299
Алаби, Майкъл, 1933- (автор) Кн 150
Алварес, Уолтър, 1940- (автор на предговор) Кн 150
Алдерсън, Фил (илюстратор) Кн 250
Александров, Алек Христов, 1970- (илюстратор) Кн 452, Кн 453
Александров, Алек Христов, 1970- вж Aleksandrov, Alek Hristov, 1970-
Алексиев, Георги Цветков, 1950- (редактор, преводач) Кн 150
Алексиев, Иван Цветанов, 1964- (автор) Кн 419
Алексиева, Елена Алексиева, 1975- (автор) Кн 396
Алексова, Красимира Славчева, 1965- (автор, член на редакционна колегия) Кн 137
Алиенде, Исабел, 1942- (автор) Кн 325
Ангелов, Венцислав Димитров, 1985- (автор) Кн 132
Ангелов, Георги Григоров, 1988- (автор) Кн 85
Ангелов, Петър Димитров, 1951- (автор) Кн 475
Ангелов, Петьо Димитров, 1978-2012 (преводач) Кн 208
Ангелов, Славчо Нешев, 1918-1984 (автор на предговор) Кн 434
Ангелова, Поля Георгиева, 1960- (автор) Кн 57
Андерсън, Сорел (автор) Кн 246
Андреа, Ян, 1952-2014 (автор) Кн 303
Андреев, Богомил Ламбов, 1948- (автор) Кн 181
Андреев, Богомил Ламбов, 1948- вж Andreev, Bogomil Lambov, 1948-
Андреев, Георги Андреев, 1969- (композитор) Н 11
Андреев, Дано, 19??-19?? (автор) Кн 450
Андреев, Красимир Върбанов, 1935- (автор на предговор, съставител, певец, нотограф) Н 5
Андреева, Димитрина Рускова (илюстратор) Кн 457
Андреева, Дочка (певец) Н 5
Андреева, Людмила Маринова, 1963- (преводач) Кн 34, Кн 154
Андреева, Магдалена, 1966- (автор) Кн 125
Антова, Десислава Йорданова, 1982- (преводач) Кн 327
Антонов, Георги Стефанов, 1957- (автор) Кн 181
Антонов, Георги Стефанов, 1957- вж Antonov, Georgi Stefanov, 1957-
Антонов, Юлиян Щилянов, 1955- (преводач) Кн 90
Апостолова, Гергана Петкова, 1959- (автор на предговор) Кн 299
Арабаджиева, Ваня Стефанова (автор) Кн 135
Арабов, Пламен Янков, 1947- (композитор) Н 1
Аранда, Омар (илюстратор) Кн 232
Армстронг, Кели, 1968- (автор) Кн 269
Арнаудов, Атанас Димов, 1961- (член на редакционна колегия) Кн 138
Арнаудова, Олга Петрова, 1962- (автор, автор на предговор) Кн 225
Арсенова, Наталия Спасова, 1960- (автор) Кн 440, Кн 441
Атанасов, Владимир Атанасов, 1955- (автор, съставител) Кн 68
Атанасов, Димитър Тодоров, 1946- (автор, редактор) Кн 166
Атанасов, Иван Димитров, 1979- (преводач) Кн 235
Атанасов, Красимир Тодоров, 1954- вж Atanasov, Krasimir Todorov, 1954-
Атанасов, Никола Христов, 1955- (автор на предговор) Кн 37
Атанасова, Валентина, 1951- (автор на предговор) Кн 349
Атанасова, Таня Василева, 1956- (автор) Кн 128
Атанасова, Теодора (автор) Кн 162
Атанасовски, Александар (автор) Кн 167
 
Б

Багин, Петр Иванович, 1938- вж Багин, Пьотр Иванович, 1938-
Багин, Пьотр Иванович, 1938- (илюстратор) Кн 322
Баев, Йордан Ангелов, 1954- вж Baev, Jordan Angelov, 1954-
Баева, Искра Василева, 1951- (автор) Кн 99Кн 480, (съставител) Кн 4Кн 99
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 156
Байкушева, Татяна Атанасова, 1975- (илюстратор) Кн 457
Байрактаров, Цочо (певец) Н 5
Бакърджиев, Ангел Георгиев, 1947- (автор) Кн 166
Балабанова, Северина Ангелова (автор) Кн 448
Банева, Евелина Борисова, 1954- (преводач) Кн 6, Кн 16, Кн 21
Банков, Стефан, 1934- (автор) Кн 44
Банков, Стефан, 1934- вж Bankov, Stefan, 1934-
Барболова, Зоя Тодорова, 1949- (автор) Кн 222
Барбър, Лизи (илюстратор) Кн 16
Баркър, Клайв, 1952- (автор) Кн 235
Барт, Жан (автор) Кн 140
Бару, Жан-Пиер, 1940- (име на лице, свързано с книгата) Кн 56
Барутчиева, Детелина Владимирова, 1947- (автор) Кн 390
Баташки, Георги Александров, 1951- (автор) Кн 195
Бахнева, Калина Бахнева, 1955- (автор на предговор, съставител) Кн 330
Бекер, Алфред, 1964- (автор) Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290
Белева, Йорданка Иванова, 1977- (автор) Кн 396
Белегов, Бойко Герчев, 1952- (автор, член на редакционна колегия) Кн 137
Бележков, Кирил Любомиров, 1987- (съставител) Н 10
Белкинова, Детелина Стоянова, 1963- (член на редакционна колегия) Кн 138
Белчев, Александър Павлов, 1952- (автор) Кн 344
Белчева, Ани Божидарова, 1972- (автор) Кн 167
Белчински, Валери Михайлов (илюстратор) Кн 446
Белчински, Валери-Михаил Валериев, 2001- (илюстратор) Кн 446
Бенет, Пол, 1955- (автор) Кн 154
Берберова, Милка Миланова, 1924-2014 (автор, съставител) Кн 476
Берия, Лаврентий Павлович, 1899-1953 (автор) Кн 471
Бехар, Максим Мончо, 1955- (автор, интервюирано лице) Кн 59
Бешков, Илия, 1901-1958 (библиографски предшественик) Кн 411
Бигович, Радован, 1956-2012 (автор) Кн 45
Билял, Меневсие Алиева (съставител) Кн 189
Билял, Нихат Дауд (илюстратор) Кн 189
Бингъм, Джейн, 1941- (автор) Кн 247
Бирова, Илка Любенова, 1959- (автор) Кн 123
Благоева, Диана Георгиева, 1962- (автор, съставител, редактор) Кн 226
Блажева, Виолета Иванова, 1977- (автор) Кн 86, Кн 153
Блай, Анете, 1967- (автор) Кн 291
Блантер, Матвей Исаакович, 1903-1990 (композитор) Н 5
Блантер, Матвей Исакович, 1903-1990 вж Блантер, Матвей Исаакович, 1903-1990
Близнакова, Димитричка Дучева, 1954- (автор) Кн 168
Богоев, Иван, 1938- (композитор) Н 9
Боев, Златозар Николаев, 1955- (редактор) Кн 11, Кн 150, (преводач) Кн 7Кн 11, Кн 150
Божинов, Божидар Виолинов, 1970- (автор) Кн 78, Кн 79, Кн 85
Божинова, Румяна Божинова (съставител, редактор) Кн 62
Божков, Иван Георгиев, 1934- (автор) Кн 170
Бозаджиев, Людмил Славов, 1936- (автор) Кн 151
Бозаджиев, Радослав Людмилов, 1968- (автор) Кн 151
Бойкикева, Ирена (преводач) Кн 71
Бойчева, Къна Петрова, 1931- (автор) Кн 338
Бонева, Таня Стефанова, 1947- (автор) Кн 133
Борисова, Даниела Валентинова, 1959- (редактор) Кн 18, Кн 185, Кн 186, Кн 187
Борисова, Кремена Георгиева, 1963- (съставител, редактор) Кн 62
Босилков, Евгений Ливиджов, 1900-1952 (автор) Кн 450
Бостанджиев, Румен Тодоров, 1957- (автор на предговор) Кн 160
Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009 (библиографски предшественик) Кн 356
Ботев, Ботьо Христов, 1926-2013 (автор на предговор) Кн 430
Ботев, Георги Коев, 1956- вж Botev, Georgi Koev, 1956-
Ботева-Попова, Мариета Георгиева, 1956- (автор на предговор, редактор) Кн 229
Боцев, Николай Георгиев (преводач) Кн 477
Бошкова, Татяна Ангелова, 1950- (автор) Кн 140
Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931- (автор) Кн 224
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (преводач) Кн 30
Бояджиева, Валентина Борисова, 1955- (преводач) Кн 124
Бояджиева, Елена Христова (автор) Кн 126
Боянов, Виктор Георгиев, 1961- (автор на аранжимент) Е 1
Братанов, Даниел Михайлов, 1969- вж Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969-
Братанова, Фани Иванова, 1948- (съставител) Кн 149
Брезкун, Сергей Тарасович, 1951- (автор на предговор) Кн 471
Брет, Питър В., 1973- (автор) Кн 270
Брок, Анри, 1951- (автор) Кн 29
Брун, Стафан, 1955- (автор) Кн 447
Будев, Илия Василев (автор) Кн 166
Букова, Яна Николова, 1968- (автор) Кн 396
Буковски, Чарлс, 1920-1994 (автор) Кн 271
Буличов, Кир, 1934-2003 (автор) Кн 331
Булычев, Кир, 1934-2003 вж Буличов, Кир, 1934-2003
Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958- (автор на аранжимент, съставител, композитор) Н 11, (редактор) Н 3
Буров, Ивелин Николов, 1955- (автор) Кн 100
Бърн, Сузи (илюстратор) Кн 232
Бърч, Ноел (автор) Кн 120
Бътлър, Октавия Естел, 1947-2006 (автор) Кн 272
Бъчварова, Жейна Димова (автор) Кн 135
Бъчър, Джим, 1971- (автор) Кн 273
Бюлбюлян, Степан Киркор, 1937- (автор) Кн 23, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 219, (автор на предговор, преводач) Кн 49
Бюлбюлян, Степан Киркор, 1937- вж Bjulbjuljan, Stepan Kirkor, 1937-
 
В

Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958- (редактор) Кн 143
Варгас, Фред, 1957- (автор) Кн 304
Варгас Льоса, Марио, 1936- (автор) Кн 326, Кн 327
Василев, Атанас Петров, 1950- (автор) Кн 106
Василев, Иван Ангелов, 1933- (автор) Кн 451
Василев, Милчо Василев, 1949- (автор на адаптация) Н 11
Василев, Наско Йовчев, 1960- (автор) Кн 169
Василева, Иглика Илиева, 1947- (преводач) Кн 244
Василева, Магдалена Николова, 1974- (автор) Кн 223
Василева, Маргарита Михайлова, 1938- (член на редакционна колегия) Кн 158
Василева, Румяна, 1949- (автор) Кн 345
Везиров, Венцислав Младенов, 1968- вж Vezirov, Vencislav Mladenov, 1968-
Велев, Антон Венциславов, 1988- (съставител) Кн 474
Велев, Младен Стефанов, 1958- (автор) Кн 197
Велева, Лиляна Димитрова, 1951- (съставител) Кн 93
Велева, Мария Николова, 1926- (автор) Кн 465
Велева, Сия Станчева, 1985- (автор) Кн 197
Велеганова, Ваня Крумова (автор) Кн 167
Величков, Петър, 1954- (автор на предговор, съставител, коректор на ръкопис) Кн 418
Велков, Андрей, 1977- (автор) Кн 391
Велкова, Неда Радкова, 1985- (преводач) Кн 193
Велчев, Васил Константинов, 1972- (преводач) Кн 331
Велчев, Велизар Крумов, 1952- (автор на предговор) Кн 430
Велчева, Лилия Георгиева, 1946- (композитор, автор на текст на песен) Н 2
Велчева, Цветелина Валентина, 1981- (преводач) Кн 245, Кн 246
Венков, Венцислав Константинов, 1950- (преводач) Кн 120, Кн 278, Кн 282, Кн 449
Венкова, Диана Йорданова, 1964- (автор) Кн 185
Веселинов, Ангел, 1959-2015 (автор) Кн 346
Виган, Делфин дьо, 1966- (автор) Кн 305
Визуален семинар (София ; 2009) Кн 456
Витанов, Генчо Витанов, 1942- (автор) Кн 392
Витанов, Петър Цветков, 1907-1979 (преводач) Н 5
Витанска-Симеонова, Румяна Любомирова (автор) Кн 162
Вичева, Весела Бисерова (автор) Кн 162
Вичева, Милка Дончева, 1956- (автор) Кн 100
Владимиров, Любомир, 1959- (композитор) Н 11
Владимирова, Латинка Крумова (автор) Кн 148
Воалри, Пиер, 1957- (автор) Кн 477
Воденичаров, Стефан Борисов, 1944- вж Vodeničarov, Stefan Borisov, 1944-
Войников, Живко Гочев, 1966- (автор на предговор) Кн 60
Вонави, Лиахим, 1970- (автор) Кн 41
Вълев, Илия (съставител) Кн 474
Вълчев, Иван Георгиев, 1947- (автор) Кн 172
Вълчинова, Галина Иванова (редактор) Кн 468
Върбанов, Мариан Стоянов, 1962- (редактор, преводач) Кн 150
Вътев, Жельо Вътев, 1963- (редактор) Кн 136
Вътев, Ивайло (преводач) Кн 24
Вячеславова, Олга Федоровна (автор) Кн 140
Вячеславова, Ольга Федоровна вж Вячеславова, Олга Федоровна
 
Г

Гавазова-Христозова, Галина Илиева (автор) Кн 166
Гавраилов, Гавраил Василев, 1979- (автор, илюстратор) Кн 452, Кн 453
Гавраилов, Гавраил Василев, 1979- вж Gavrailov, Gavrail Vasilev, 1979-
Гаврилов, Борислав Гаврилов, 1958- (автор) Кн 469
Гагов, Стоян Атанасов, 1935-1988 (автор на аранжимент) Н 9
Гайдарджиева, Венета Стоянова, 1960- (автор) Кн 76
Гайдарова, Теофана Николова, 1963- (член на редакционна колегия) Кн 137
Ганев, Венелин Йорданов, 1880-1966 (автор) Кн 66
Ганчев, Иван Костадинов, 1958- (автор) Кн 202
Ганчев, Илия Христов, 1941- (автор) Кн 420
Ганчева, Васа Лалева, 1946-2011 (преводач) Кн 301
Гарабедян, Агоп Гарабед, 1943- (член на редакционна колегия) Кн 137
Гарабитов, Стефан Ангелов, 1958- (автор) Кн 172
Гем, Франциска, 1974- (автор) Кн 292, Кн 293, Кн 294
Генов, Николай Генчев, 1994- (автор) Кн 347
Георгиев, Георги Кирилов, 1952- (автор) Кн 170
Георгиев, Георги Тодоров,1978- (автор) Кн 151
Георгиев, Калоян Добринов (автор) Кн 162
Георгиев, Минчо, 1945- (автор, автор на предговор, съставител, редактор, член на редакционна колегия) Кн 158
Георгиев, Стефан Георгиев, 1973- (композитор) Н 11
Георгиев, Стоян, 1963- (автор на предговор, редактор) Кн 454
Георгиева, Анета Нончова, 1947- (автор) Кн 206
Георгиева, Виктория Енрико (автор) Кн 68
Георгиева, Елица Иванова, 1978- (преводач) Кн 72
Георгиева, Елица Петрова, 1977- (автор) Кн 141
Георгиева, Жела, 1943- (преводач) Кн 334
Георгиева, Иваничка Петрова, 1937- (член на редакционна колегия) Кн 158
Георгиева, Мария Георгиева, 1952- (автор) Кн 167, (преводач) Кн 303
Георгиева, Огняна Атанасова, 1959- (редактор) Кн 68
Георгиева-Кискинова, Стела Иванова, 1980- (автор) Кн 148
Герджикова, Нина Димитрова, 1960- (автор, член на редакционна колегия) Кн 137
Геров, Георги Христов, 1978- (автор) Кн 132
Гечева, Катя Колева, 1963- (автор) Кн 199, (съставител) Г 1
Гиздов, Любомир Василев, 1950- (илюстратор) Кн 84
Главусанов, Павел Грозданов, 1946- (преводач) Кн 117
Главчева, Мария Николова, 1977- (член на редакционна колегия) Кн 137
Голев, Валери Костадинов, 1951- (редактор, преводач) Кн 150
Гонов, Димитър Петров, 1933-2017 (автор на предговор) Кн 354
Гордън, Томас, 1918-2002 (автор) Кн 120
Гортнър, Кристъфър У. (автор) Кн 274
Госини, Ан, 1968- (автор на предговор) Кн 310
Госини, Рьоне, 1926-1977 (автор) Кн 310
Господинов, Данаил Димитров, 1974- (автор) Кн 177
Господинов, Димитър Любомиров, 1961- (автор) Кн 166
Господинов, Константин Тодоров, 1957- (илюстратор) Кн 457
Гочев, Димитър Бонев, 1936- (автор на предговор) Н 7
Граматиков, Христо Димитров, 1947-2013 (автор) Кн 421
Григорова, Златка Гошева, 1963- (автор, член на редакционна колегия) Кн 139
Грийнуел, Джесика (автор) Кн 6
Гроздев, Георги Андонов, 1957- (автор) Кн 339
Грозев, Костадин Иванов, 1961-2017 вж Grozev, Kostadin Ivanov, 1961-2017
Грънчаров, Илко Евгени, 1955- (илюстратор) Кн 323
Гудман, Йони, 1976- (илюстратор) Кн 12
Гурбанов, Николай, 1993- (композитор) Н 3
Гучардини, Десидерия, 1954- (илюстратор) Кн 249
Гълъбов, Витан Борисов, 1942- (автор) Кн 172
Гърков, Иван Василев, 1949- (илюстратор) Кн 132
Гъркова, Зорница Тодорова, 1981- (автор) Кн 393
Гьозова, Илияна Николаева (автор) Кн 167
Гюров, Румен Стоянов, 1964- (редактор) Кн 67
Гюрова, Вяра Тодорова, 1953- вж Gjurova, Vjara Todorova, 1953-
 
Д

Давидова, Димитрина Иванова вж Davidova, Dimitrina Ivanova
Давчева, Мария Николова, 1973- (автор) Кн 209
Дамянова, Анелия Тодорова вж Damjanova, Anelija Todorova
Дамянова, Емилия Георгиева, 1950- (член на редакционна колегия) Кн 138
Данаилова-Хемблинг, Диана (автор) Кн 181
Данаилова-Хемблинг, Диана вж Danailova-Hembling, Diana
Данев, Пламен Симеонов, 1951- (автор, редактор) Кн 177
Данева, Стефка Славова, 1952- (автор) Кн 348
Данчев, Иван Данчев (автор) Кн 172
Данчев, Николай Дамянов, 1953- (автор) Кн 163
Дапчев, Вълкан Димитров, 1926-2013 (автор) Кн 394
Даракчиев, Иван Стойков, 1948- (автор на предговор) Кн 394
Даунър, Лесли, 1949- (автор) Кн 236
Дачева, Свежа, 1953- (автор на предговор, преводач) Кн 302
Декова-Атанасова, Албена, 1967- (автор) Кн 349
Делчев, Станимир Борисов, 1942- (преводач) Кн 477
Делчева, Анна (автор на предговор) Кн 402
Денис, Карл, 1939- (автор) Кн 275
Денчев, Климент, 1939-2009 (илюстратор) Кн 352
Депант, Виржини, 1969- (автор) Кн 306
Дерменджиева, Надежда Драгомирова, 1985- (автор) Кн 395
Детска вокална група Смехоранчета вж Смехоранчета, детска вокална група
Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963- (автор) Кн 123
Джагаров, Стефан Георгиев, 1928- (автор на предговор, съставител) Кн 341
Джей, Рони, 1961- (автор) Кн 117
Джилянов, Георги Атанасов, 1959- (композитор) Е 1
Джонсън, Джини (автор) Кн 7, Кн 8
Джоунс, Дийн (илюстратор) Кн 232
Джоунс, Мари Д., 1961- (автор) Кн 25
Джуленов, Емил Асенов, 1990- (илюстратор) Кн 347
Дийн, Дейвид, 1976- (илюстратор) Кн 262, Кн 263
Дикенс, Чарлс, 1812-1870 (автор) Кн 237
Дикинс, Роузи (автор) Кн 248
Диков, Руслан Ангелов, 1969- (автор) Кн 201
Дилова, Маргарита Любенова, 1954- (преводач) Кн 37
Диманова, Марияна Неделчева, 1955- (автор, съставител) Кн 132
Димитракиев, Димитър Йорданов, 1960- (автор) Кн 181, (член на редакционен колектив) Кн 1
Димитракиев, Димитър Йорданов, 1960- вж Dimitrakiev, Dimitǎr Jordanov, 1960-
Димитракиева, Светлана Райчева, 1964- (член на редакционен колектив) Кн 1
Димитров, Димитър Атанасов, 1938- (автор) Кн 217
Димитров, Кирил Г. (автор) Кн 397
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (преводач) Кн 337
Димитров, Марко Петков, 1952- (съставител) Кн 93
Димитров, Мирослав Стефанов, 1962- вж Dimitrov, Miroslav Stefanov, 1962-
Димитров, Николай Христов, 1960- (автор) Кн 125
Димитров, Светослав, певец (певец) Н 5
Димитров, Христо Димитров, 1969- (илюстратор) Кн 440, Кн 441
Димитрова, Виктория (илюстратор) Кн 399
Димитрова, Дияна Петрова, 1964- (автор) Кн 128
Димитрова, Елисавета Петрова, 1948- (съставител) Кн 472
Димитрова, Красимира Иванова, 1954- (автор) Кн 140
Димитрова, Кристин Костадинова, 1963- (автор) Кн 350
Димитрова, Мариана Любенова, 1954- (автор) Кн 210
Димитрова, Мариана Милчева, 1967- (автор, редактор) Кн 167
Димитрова, Нина Иванова, 1954- (автор) Кн 42
Димитрова, Теодора, 1979- (автор) Кн 85
Димков, Николай Димитров, 1937- (автор) Кн 351
Димов, Владимир Йорданов (автор) Кн 181
Димов, Владимир Йорданов вж Dimov, Vladimir Jordanov
Димов, Недялко, 1944- (автор, съставител) Кн 121
Димов, Янко, 1937-2013 (автор на предговор) Кн 344
Димова, Йорданка Димитрова, 1959- (член на редакционна колегия) Кн 138
Димоларева, Мария Стефанова, 1971- (съставител) Кн 472
Динев, Иван Вълчов (автор на аранжимент, композитор) Е 1
Динева, Илина Колева (автор) Кн 162
Динкова, Атанаска Спасова, 1978- (автор) Кн 166
Динкова, Мария Василева, 1995- (илюстратор) Кн 347
Динкова, Милена (автор) Кн 32
Добрев, Петър Добрев, 1943- (автор) Кн 352
Добрев, Пламен Георгиев, 1966- (автор на аранжимент) Н 11
Добрева, Добринка Христева, 1951- (автор) Кн 166
Добрева, Цвета Бочева, 1973- (преводач) Кн 300
Добриянов, Величко Симеонов, 1926-1992 (автор) Кн 33
Добриянова, Рада Савова, 1948- (автор на предговор) Кн 33
Додников, Спас, 1930- (автор) Кн 422
Дойкин, Драгомила Минчева, 1985- (илюстратор) Кн 476
Дойков, Васил Георгиев, 1930- (автор) Кн 210
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор на предговор) Кн 339
Доковска, Стела Владимирова (автор) Кн 398
Донева, Мария Вичева, 1945- (преводач) Кн 237, Кн 251, Кн 269
Доневски, Петър Стоянов, 1938- (автор) Кн 399
Дончев, Дончо, 1974- (илюстратор) Кн 398
Дончев, Тошо Ангелов, 1944- (автор) Кн 423
Дориън, Кристиан, 1959- (автор) Кн 9, Кн 10
Досев, Любен Цветанов, 1953- (автор на аранжимент) Н 9, (автор на предговор) Н 10, (композитор) Н 11, (съставител) Н 9, Н 10
Доспевска, Нели Станиславова, 1915-1988 (преводач) Кн 276
Дочев, Петър, 1934-2005 (илюстратор) Кн 84
Драганов, Вътко Александров, 1961- (автор) Кн 172
Драгнева, Радка, 1954- (автор) Кн 454
Драгоева, Грозданка Иванова, 1958- (автор) Кн 220
Драгостинова, Жанина Димитрова, 1962- (преводач) Кн 284
Драготинов, Иван, 1937- (автор) Кн 202
Драмалиев, Любомир Кирилов, 1923-2013 (автор на предговор) Кн 101
Драмалиева, Валентина Ангелова, 1959- (съставител, редактор) Кн 101
Дрангов, Борис Стоянов, 1872-1917 (автор) Кн 110
Дреновска, Косара Венелинова (автор) Кн 162
Дроснева, Елка Димитрова, 1953- (автор на предговор) Кн 465
Друмева, Радка Иванова, 1941- (автор) Кн 454
Дрънгов, Мартин Йовчев (автор) Кн 166
Дунов, Здравко Тошев, 1941- (автор на предговор) Кн 365
Дъскарев, Огнян Любомиров, 1954- (преводач) Кн 71
Дюкенджиев, Георги Кирилов, 1959- (автор) Кн 140
Дюлгерова, Надежда Валентинова, 1984- (редактор, преводач) Кн 150
Дяволов, Игнат Николов, 1957- (илюстратор) Кн 457
Дянков, Кръстан Димитров, 1933-1999 (преводач) Кн 279
 
Е

Еванс-Уенц, У. Й., 1878-1965 (автор на предговор) Кн 54
Еверет, Фелисити (библиографски предшественик) Кн 264
Европейски орган по безопасност на храните (Парма) Кн 157
Екзарх Антимово (Бургаска област) Кн 454
Еленков, Лъчезар, 1936- (автор) Кн 353
Еленска, Виолета Василева, 1947- (автор на текст за песен) Е 1
Елиът, Джордж, 1819-1880 (автор) Кн 238
Енгибаров, Месроб Йоханен, 1949-2007 (илюстратор) Кн 457
Енев, Деян, 1960- (автор) Кн 396
Енев, Деян, 1960- (автор на предговор) Кн 339
Енев, Иван Иванов, 1933- (автор) Кн 354
Енев, Христо Симеонов, 1961- (автор) Кн 26
 
Ж

Жеков, Иван Константинов, 1942- (автор) Кн 401
Жекова, Ангелина Иванова, 1944- (автор) Кн 442, (автор на текст за песен) Е 1
Желев, Радостин Маринов, 1973- (преводач) Кн 243
Желязков, Петко (композитор) Н 11
Жечев, Николай, 1929- (съставител, автор на предговор) Кн 340
Жобов, Владимир Любенов, 1958- (автор) Кн 224
Жогов, Борис Василев, 1969- (преводач) Кн 328
 
З

Зайцев, Сергей (автор) Кн 140
Заралиева, Айча Мехмедова, 1986- (автор) Кн 355
Захариев, Андрей Боянов, 1971- (редактор) Кн 136
Захариева, Кристина, 1963- (автор) Кн 356
Захариева, Мая (автор) Кн 162
Здравков, Стефан Стойчев, 1945- (автор на предговор) Г 2
Златанов, Магдален Димитров, 1948- (член на редакционна колегия) Кн 138
Златарова, Евдокия Светозарова, 1969- (преводач) Кн 13, Кн 312, Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 317, Кн 318, Кн 319
Златева, Мая Любенова, 1959- (илюстратор) Кн 369
Зурков, Илия Николов, 1875-1950 (автор на предговор) Кн 424
Зурков, Любомир Илиев, 1906-1982 (автор) Кн 424
Зуркова, Мая Любомирова (автор на предговор, съставител) Кн 424
Зяпкова, Мариола Костадинова, 1966- (преводач) Кн 292, Кн 293, Кн 294
 
И

Иванов, Братислав Йончев, 1945- (автор) Кн 466, Кн 467
Иванов, Веселин Николов, 1948-2013 (преводач) Кн 273
Иванов, Георги, 1948- (композитор) Н 9
Иванов, Ивайло Иванов, 1972-2016 (автор) Кн 357
Иванов, Иван Тодоров, 1954- (автор) Кн 455
Иванов, Митко Пейчев, 1964- (автор, илюстратор) Кн 457
Иванов, Пейчо Митков, 1990- (илюстратор) Кн 457
Иванов, Румен Николов, 1984- (автор) Кн 60
Иванов, Янко Атанасов, 1955- (автор) Кн 170
Иванова, Валентина Людмилова, 1956- (автор) Кн 126
Иванова, Евгения Нешова, 1961- (отговорен редактор) Кн 137, Кн 138, Кн 139
Иванова, Елисавета Димитрова, 1957- (автор) Кн 132
Иванова, Надежда Бориславова, 1977- (преводач) Кн 211
Иванова, Петя, 1972- (автор) Кн 87
Иванова, Радка Илиева, 1945- (съставител) Кн 439
Иванова, Светлана Костадинова, 1962- (автор) Кн 128
Иванова, Стоянка, 1925-2014 (автор) Кн 464
Игнатов, Валентин Любомиров, 1958- (автор) Кн 164
Игнатовски, Калоян Първанов, 1976- (съставител) Кн 396
Игов, Светлозар Атанасов, 1945- (автор на предговор) Кн 356
Илева, Пенка Стефанова (автор) Кн 215
Илиев, Димитър, 1935-2009 (композитор) Н 11
Илиев, Илия Великов (автор) Кн 425
Илиев, Илия Кръстев, 1956- (автор) Кн 173
Илиев, Тотьо Илиев, 1955- (автор) Кн 175
Илиева, Даниела Миткова (преводач) Кн 311
Илиева, Любка Минчева, 1979- (автор) Кн 87
Илиева-Петкова, Богдана, 1934- (автор) Кн 402
Илийчовски, Светослав Йорданов, 1972- (автор) Кн 77
Илчева, Вълка, 1944- (автор) Кн 358
Ималова, Диана Карамфилова, 1974- (автор) Кн 195
Исаковски, Михаил Василиевич, 1900-1973 (автор на текст за песен) Н 5
Исаковский, Михаил Васильевич, 1900-1973 вж Исаковски, Михаил Василиевич, 1900-1973
Ишева, Александра Василева (автор) Кн 167
 
Й

Йогананда, парамаханса, 1893-1952 (автор) Кн 54
Йонкова, Гунка Николаева (автор) Кн 198
Йорга, Елена вж Iorga, Elena
Йорданов, Йордан Тончев, 1941- (автор) Кн 203, Кн 204
Йорданов, Пепо Иванов, 1957- (автор) Кн 178
Йосифов, Деян Йорданов (автор) Кн 162  
К

Кавана, Питър, 1960- (илюстратор) Кн 248
Казаков, Борис (редактор, преводач) Кн 150
Кайкиев, Петко Генчев, 1970- (автор) Кн 132
Калев, Руско Георгиев (автор) Кн 454
Калиманова, Иванка Иванова, 1945- (автор) Кн 140
Калинков, Петър Колев, 1947- (автор) Кн 179
Калинова, Евгения Иванова, 1959- (автор) Кн 480
Калон, Дейвид (автор на предговор) Кн 271
Калонкин, Марин Нанков, 1931- (автор на предговор, съставител) Кн 479
Калчев, Иван Петров, 1945- (автор на предговор) Кн 450
Калчева, Дора Александрова, 1947- (автор) Кн 69
Калчева, Силвия Красимирова, 1984- (автор) Кн 111
Кальонски, Алексей Кирилов, 1963- (автор) Кн 133
Камберов, Дончо Панков, 1957- (автор) Кн 181
Камберов, Дончо Панков, 1957- вж Kamberov, Dončo Pankov, 1957-
Каменов, Камен Цветанов, 1950- (автор) Кн 190, Кн 191
Каназирски, Николай Димитров, 1961- (автор) Кн 166
Кандева, Мара Крумова, 1955- (автор) Кн 172
Кандиларов, Евгений Герчев, 1980- (автор) Кн 125
Каневска-Николова, Елена Тодорова, 1964- (член на редакционна колегия) Кн 137
Капитански, Пламен, 1964- (илюстратор) Кн 377
Каплан, Робърт М., 1947- (автор) Кн 34
Капоти, Труман, 1924-1984 (автор) Кн 276
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор на предговор) Кн 48
Карабашлиев, Захари Тодоров, 1968- (автор на предговор, илюстратор) Кн 452, Кн 453
Карабашлиев, Захари Тодоров, 1968- вж Karabašliev, Zahari Todorov, 1968-
Карадачки, Иван Василев, 1936- (съставител) Кн 479
Караджов, Александър Кирилов, 1986- (редактор, илюстратор) Кн 452, Кн 453
Караджов, Александър Кирилов, 1986- вж Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986-
Караджова, Валентина Андонова, 1961- (автор) Кн 125
Караиванова, Маргарита Христова, 1940- (автор) Кн 163
Карайотов, Иван Димитров, 1941-2018 (автор, редактор) Кн 457
Караславова, Жечка Ангелова, 1944- (преводач) Кн 247, Кн 248, Кн 252, Кн 253, Кн 254, Кн 255, Кн 257, Кн 258, Кн 260, Кн 266
Карафезов, Спас Михайлов, 1934- (автор) Кн 131
Картрайт, Стивън, 1947-2004 (илюстратор) Кн 266
Касърова, Светлана Петкова, 1954- (автор) Кн 220
Кателиева, Лиляна вж Katelieva, Liljana
Каулбах, Вилхелм, 1805-1874 (библиографски предшественик) Кн 376
Кацарова, Весела Тодорова, 1944- (преводач) Кн 238
Кацарова, Румяна Георгиева, 1955- (автор, автор на предговор, съставител) Кн 132
Кашукеева, Лилия Олег, 1983- (автор) Кн 359
Кеплер, Ларш (автор) Кн 300
Кехайова, Нина Томова, 1955- (редактор) Кн 137
Кимптън, Даяна, 1950- (автор) Кн 249
Киприна, Живка Ангелова, 1943- (автор) Кн 159
Кипър, Дейвид А., 1939-2010 (автор) Кн 160
Кирков, Димитър Георгиев, 1933- (автор) Кн 5
Киркова, Валя (автор на предговор) Кн 364
Киров, Димитър Георгиев, 1944- (автор) Кн 174
Киров, Кирил Маринов, 1926-1988 (композитор) Н 5
Кирова, Донка Георгиева (автор) Кн 166
Кирова, Марияна Георгиева, 1963- (автор на предговор) Кн 351
Кирова, Милена Христова (автор) Кн 126
Кирога, Орасио, 1878-1937 (автор) Кн 322
Кисимова, Емилия Кръстева, 1962- (автор) Кн 127
Китински, Петър Илиев, 1948- (илюстратор) Кн 397
Китова, Мария Димитрова, 1949- (автор) Кн 218
Кларке, Филип (автор) Кн 11
Климентова, Зорница Яворова, 1973- (автор) Кн 403
Ковачев, Георги Тодоров, 1913-1990 (автор) Кн 227
Ковачева, Виолета Христова, 1937- (композитор) Н 4
Коджаманова, Галина Людмилова (продуцент) Е 1
Коев, Иван Христов, 1942- (съставител) Кн 472
Коев, Станислав Видев, 1958- (автор на рецензия) Кн 165
Коева, Светла Пенева, 1961- (съставител, член на редакционна колегия) Кн 225
Коенрадс, Робърт Р., 1956- (автор) Кн 150
Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950- (преводач) Кн 66
Кожухарова, Екатерина Кръстева (редактор, преводач) Кн 11, Кн 150
Кожухарова, Стефка Василева, 1963- (преводач) Кн 323
Коларов, Милко Хинов, 1946- (автор) Кн 426
Коларова, Емилия Кръстева, 1954- (автор) Кн 212
Коларова-Вашкевич, Мария Александрова (автор) Кн 427, Кн 428
Колев, Георги Стоянов, 1958- (автор) Кн 224
Колева, Ирина Колева, 1957- (автор, редактор) Кн 133
Колева, Кремена Кръстева, 1969- (автор) Кн 127
Колева, Харита Мардик, 1948- (автор) Кн 404
Колковска, Сия Борисова, 1961- (автор, съставител, редактор) Кн 226
Колушева, Тинка Георгиева, 1952- (автор) Кн 148
Комсалова, Румяна Йоргова, 1955- (автор, член на редакционна колегия) Кн 137
Кондева, Веселина Кондева, 1965- (автор) Кн 167
Кондева-Бурдина, Магдалена Спасова, 1976- (автор) Кн 162
Конкурс Заедно в Европейския съюз (Мездра ; 2013) Г 2
Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897 (автор) Кн 429
Константинов, Спиро Михайлов, 1963- (автор) Кн 162Кн 163 (автор на предговор) Кн 162
Константинова, Жулиета (автор) Кн 162
Конференция Хуманизъм - Наука - Религия в полза на обществото, Религиозна етика (Вършец ; 2012) Кн 43
Кордейн, Лорън, 1950- (автор) Кн 156
Кортни, Люси (автор) Кн 250
Косева, Петя Диянова, 1990- (автор на предговор, съставител) Кн 474
Костадинов, Константин Иванов, 1961- (илюстратор) Кн 457
Костадинова, Латинка Славева, 1949- (автор) Кн 148
Костадинова, Мария Валентинова, 2006- (автор) Кн 444
Костов, Валери Стефанов, 1955- (автор на аранжимент) Е 1
Костов, Евгени Василев, 1958- (съставител) Кн 93
Костов, Иван, 1913-2004 (автор) Кн 149
Костов, Руслан Иванов, 1956- (съставител) Кн 149
Костова, Маня Асенова (преводач) Кн 325
Костова, Септемврина Георгиева, 1950- (автор) Кн 89
Коуел, Кресида, 1966- (автор, илюстратор) Кн 251
Коцев, Емил Николов, 1968- (автор) Кн 192
Коцев, Николай Василев, 1944- (автор) Кн 80, Кн 192
Коцев, Радослав Костадинов, 1966- (автор) Кн 360
Крикорян, Рупен Оханес, 1950- (съставител, редактор) Кн 43
Кросман, Силви (име на лице, свързано с книгата) Кн 56
Крумов, Красимир Петров, 1955-2015 (автор) Кн 216
Крумов, Петър, 1934- (автор) Кн 213
Крумова, Юлия Георгиева, 1962- (преводач) Кн 423
Крумова-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942- (автор, съставител, редактор) Кн 226
Кръгла маса с международно участие Фестивалът - децата, книгите, четенето (Сливен ; 2013) Кн 234
Кръпова, Илияна Тодорова, 1960- (автор, автор на предговор, съставител, член на редакционна колегия) Кн 225
Кръстанова, Ваня Господинова, 1961-2017 (член на редакционна колегия) Кн 137
Кръстев, Любомир Цветанов, 1988- (съставител) Кн 474
Кръстев, Людмил Боянов, 1978- (автор) Кн 81
Кузманов, Христо Кузманов, 1950- (автор) Кн 166
Куигин, Джон, 1956- (автор) Кн 90
Куклева-Тодорова, Мария Петрова, 1949- (автор) Кн 167
Кунерт, Алмуд, 1964- (илюстратор) Кн 295, Кн 296
Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949- (съставител, редактор) Кн 39
Кънев, Александър Методиев, 1969- (автор) Кн 22
Кънев, Димитър Стоянов, 1947- (автор) Кн 181
Кънев, Димитър Стоянов, 1947- вж Kǎnev, Dimitǎr Stojanov, 1947-
Кънева, Петя Петрова, 1974- (преводач) Кн 234
Кънчев, Мариан (преводач) Кн 452
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Кн 405
Кьосев, Александър Динов, 1953- (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 456
Кьосев, Борислав Иванов, 1956- (илюстратор) Кн 389
Кьосева, Светла Стефанова, 1955- (преводач) Кн 423
Кюранов, Деян Чавдаров (автор на предговор) Кн 66
 
Л

Лавчев, Димитър Славеев, 1952- (композитор) Н 11
Лазарова, Десислава Михайлова, 1964- (преводач) Кн 233, Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290
Лазаровски, Адриан Николаев, 1976-2015 (съставител, преводач) Кн 277
Лайп, Ханс, 1893-1983 (автор на текст за песен) Н 5
Лареш, Жан-Клод, 1947- (автор) Кн 72
Лата, Найджел, 1967- (автор) Кн 35
Латева, Екатерина Иванова, 1956- (преводач) Кн 259, Кн 265
Левков, Красимир Стоянов, 1957- (автор) Кн 91
Ледуидж, Майкъл, 1971- (автор) Кн 278
Лейджис, Андреа, 1974- (автор) Кн 193
Лекберг, Камила, 1974- (автор) Кн 301
Ленголд, Елена, 1959- (автор) Кн 334
Ленк, Фабиан, 1963- (автор) Кн 295, Кн 296
Лестър, Анна (автор на адаптация) Кн 252
Ликов, Бойко Димитров, 1950- (автор) Кн 170
Ликов, Бойко Димитров, 1950- (автор на предговор) Кн 157
Лилова, Румяна, 1953- (автор) Кн 92
Линдо, Елвира, 1962- (автор) Кн 323
Ло Касио, Мария Кристина, 1965- (илюстратор) Кн 252
Лобошки, Светослав Христов, 1963- (автор на аранжимент) Е 1
Лумбева, Бойка Янкова, 1957- (автор на предговор) Кн 347
Лъвкрафт, Хауърд Филипс, 1890-1937 (автор) Кн 277
Льо Каре, Джон, 1931- (автор) Кн 239
Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (преводач) Кн 90
Ляпова, Русанка Костова, 1966- (преводач) Кн 335, Кн 336
 
М

Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961- (автор) Кн 229
Магрис, Клаудио, 1939- (автор) Кн 458
Макгахърн, Джон, 1934-2006 (автор) Кн 268
Макгий, Карън (автор) Кн 150
Маккейн, Кели, 1975- (автор) Кн 253, Кн 254, Кн 255
Мандова-Русинчовска, Милка Петкова, 1938- (автор) Кн 462, Кн 463
Манева, Гергана (автор) Кн 68
Манолов, Карамфил Манолов, 1955- (автор) Кн 61
Мануилова, Ралица Емануилова, 1971- (илюстратор) Кн 443
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 232, Кн 262, Кн 263
Манчев, Владимир Симеонович, 1972- (редактор) Кн 123
Манчева, Параскева, 1964- (автор) Кн 165
Манятски, Кузма Димитров, 1872-1943? (автор) Кн 478
Марангозов, Явор Веселинов, 1968- (автор) Кн 96
Мариас, Хавиер, 1951- (автор) Кн 320
Марин, Лилеане, 1958- (автор на адаптация, преводач) Кн 27
Маринов, Иван Сашев, 1983- (автор) Кн 85
Маринов, Марин Петров, 1948- (автор) Кн 205
Маринов, Филип Димитров (автор) Кн 172
Маринова, Емилия Василева, 1953- (съставител) Кн 101
Маринова, Мая Маринова, 1963- вж Marinova, Maja Marinova, 1963-
Маринова, Сабина, 1978-2016 (преводач) Кн 25
Маркова, Аглика Йосифова, 1942- (преводач) Кн 268
Маркова, Румяна Димитрова, 1950- (преводач) Кн 307, Кн 308
Маркс, Антъни (композитор) Кн 265
Маркъс, Алън, 1957- (илюстратор) Кн 247
Маронов, Апостол Алексиев, 1958- (композитор) Н 11
Мартолио, Нино, 1870-1921 (автор) Кн 311
Масларова, Емилия Любенова, 1956- (преводач) Кн 12
Мачева, Дария Цанкова вж Mačeva, Darija Cankova
Международна конференция по лексикография и лексикология (6 ; София ; 2012) вж Национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (6 ; София ; 2012)
Международна научна конференция Културното отваряне на България към света (София ; 2012) Кн 4
Международна научно-приложна конференция Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети (9 ; Варна ; 2012) Кн 1
Международная научно-прикладная конференция Менеджмент инноваций - предприятия, банки, университеты (9 ; Варна ; 2012) вж Международна научно-приложна конференция Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети (9 ; Варна ; 2012)
Мелнишка, Соня (илюстратор) Кн 371
Менхарт, Кристина, 1973- (преводач) Кн 423
Меразчиев, Васил Богомилов, 1944- (автор) Кн 195
Мередит, Саманта (илюстратор) Кн 6
Миладинов, Петър Асенов (автор на предговор) Кн 158
Миланова, Йолина, 1969- (преводач) Кн 236
Милев, Ивайло Иванов, 1970- (автор) Кн 172
Милев, Иво Марков, 1971- (автор) Кн 406
Милетков, Красимир, 1952- (композитор) Е 1
Милушев, Димитър, 1983- (автор) Кн 361
Милчаков, Яни Михайлов, 1955-2017 (автор) Кн 68
Минков, Венцислав Цанков, 1946- (автор) Кн 87
Минчев, Димитър, 1945- вж Minčev, Dimitǎr, 1945-
Минчева, Елка Минчева, 1964- (автор на предговор) Кн 158
Мирчев, Борислав Мирчев, 1961- (композитор, автор на текст за песен) Е 1
Митев, Георги Василев, 1948- (автор на предговор) Н 4
Митев, Иван Ненов, 1960- (автор) Кн 171
Митев, Красимир Крумов, 1975- (автор) Кн 140
Митев, Николай Атанасов, 1960- (автор) Кн 102
Митев, Петър-Емил Иванов, 1936- (автор на предговор) Кн 63
Митева, Петя Панкова, 1987- (преводач) Кн 240
Митева, Росица Петрова, 1962- (автор, редактор) Кн 100
Митова, Соня Иванова, 1990- (илюстратор) Кн 452, Кн 453
Митова, Соня Иванова, 1990- вж Mitova, Sonja Ivanova, 1990-
Митренцева, Екатерина Христева, 1949- (преводач) Кн 249, Кн 250, Кн 261
Михайлов, Михаил Борисов, 1948- (автор) Кн 183
Михайлов, Николай Кирилов, 1963- (съставител) Кн 40
Михайлова, Антоанета Стоянова, 1955- (автор на предговор) Кн 299
Михайлова, Дияна Лазарова, 1960- (автор) Кн 362
Михайлова-Живкова, Станка Ананиева, 1938- (автор) Кн 363, Кн 364, Кн 365
Михова, Геновева, 1941- вж Mihova, Genoveva, 1941-
Михова, Румяна Михова, 1954- (автор) Кн 221
Мицов, Вихър Мицов, 1958- вж Micov, Vihǎr Micov, 1958-
Мичева, Нева Георгиева, 1973- (преводач) Кн 320
Мишев, Георги, 1935- (автор на предговор) Кн 339
Младенов, Максим Славчев, 1930-1992 (автор, автор на предговор) Кн 224
Младенова-Михайлова, Дарина Максимова, 1966- (автор) Кн 224
Можейко, Едвард, 1932- (интервюирано лице) Кн 339
Молев, Владимир Георгиев, 1978- (преводач) Кн 281
Моло, Рената, 1951- (автор) Кн 211
Молодчик, Анатолий Викторович, 1962- (член на редакционен колектив) Кн 1
Момеков, Георги Цветанов, 1976- (автор) Кн 162, Кн 163
Момеков, Цветан (преводач) Кн 160
Монев, Виктор Георгиев, 1963- вж Monev, Viktor Georgiev, 1963-
Мордън, Саймън (автор) Кн 240
Морисън, Вал, 1961- (автор) Кн 154
Морпурго, Майкъл, 1943- (автор) Кн 256
Мръчков, Васил Желязков, 1934- (автор, съставител, редактор) Кн 106
Музикална формация Ловеч Н 5
Мураками Харуки, 1949- (автор) Кн 449
Мутафчиев, Стефан Николов, 1942-1997 (композитор) Н 11
 
Н

Найденов, Янчо Стоянов, 1947- (автор) Кн 184
Найденова, Горица Найденова, 1969- (автор) Кн 214
Найденова, Пенка Иванова, 1933- (автор, съставител, редактор) Кн 62
Найденова, Пенка Иванова, 1933- вж Najdenova, Penka Ivanova, 1933-
Нам, Камен, 1957- (автор) Кн 144
Нанова, Теодора Ангелова (илюстратор) Кн 422
Нанчев, Йордан Людмилов, 1955- (автор) Кн 121
Народно читалище Виделина-1862 (Пазарджик) Кн 132
Научна конференция Семейство и солидарност между поколенията (София ; 2012) Кн 62
Научно-методическа конференция Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия Европа 2020 (Свищов ; 2012) Кн 136
Национален литературен конкурс Едно невероятно пътуване във времето (Сливен ; 2013) Кн 400
Национален ученически конкурс за литературно творчество Балканската война 1912-1913 г. - война освободителна (2012) Кн 479
Национален фестивал на детската книга (15 ; Сливен ; 2013) Кн 234, Кн 400, Кн 443, Г 3
Национална конференция по етика (8 ; София ; 2012) Кн 101
Национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (6 ; София ; 2012) Кн 226
Национална научно-практическа конференция Българското трудово и осигурително право - мит и реалност (София ; 2012) Кн 104
Националната награда Константин Константинов. Категория Илюстратор. Изложба (Сливен ; 2013) Г 3
Национално читалище на слепите Луи Брайл 1928 (София) Кн 131
Начев, Чавдар Иванов, 1954- (редактор, преводач) Кн 150
Недев, Асен, 1943- (автор) Кн 181
Недев, Асен, 1943- вж Nedev, Asen, 1943-
Неделчев, Александър Нанев, 1957- (автор) Кн 407
Неделчева, Цветанка Кръстева (автор) Кн 148
Нейкова, Радостина Нейкова, 1974- (илюстратор) Кн 443
Нейчев, Деян Здравков (автор) Кн 166
Немчев, Вергил Бинков, 1970- (съставител, преводач) Кн 271
Ненов, Николай Христов, 1952- (автор) Кн 147
Ненчева, Катерина Георгиева, 1959- (автор) Кн 366
Нешев, Кирил, 1935-2010 (автор) Кн 40
Николов, Александър Николов, 1963- (автор) Кн 133
Николов, Иван Дечев (автор) Кн 140
Николов, Любомир Славов, 1950- (преводач) Кн 331
Николов, Никола Йорданов, 1927- (автор) Кн 147
Николов, Николай Любенов, 1972- (автор) Кн 172
Николов, Румен Фиданов, 1958- (автор) Кн 207
Николов, Стефан Емилов, 1952- (автор на предговор) Кн 33
Николов, Стефан Йорданов, 1903-1992 (автор) Кн 408
Николова, Анелия Богданова, 1975- (преводач) Кн 283
Николова, Ваня Христозова, 1954- (автор, автор на предговор) Кн 158
Николова, Гергана Василева, 1976- (автор) Кн 196
Николова, Иванка Русева, 1966- (илюстратор) Н 2
Николова, Ирина Николова, 1960- (автор) Кн 163
Николова, Ирина Симеонова, 1943- (редактор, преводач) Кн 150
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Кн 241
Николова, Магдалена Валериева, 1981- (преводач) Кн 193
Николова, Мария Пламенова, 1981- (автор) Кн 177
Николова, Пенка Петрова, 1956- (автор, съставител) Кн 132
Нинов, Николай Благоев, 1976- (автор) Кн 114, Кн 115
Нихтянова, Таня Иванова (автор) Кн 167
Ничев, Николай Бонев, 1968- (автор) Кн 82
Нишков, Александър Константинов, 1962- (илюстратор) Кн 446
 
О

Обединено детско заведение No 9 Калина Малина (Пазарджик) Кн 129
О'Конър, Джоузеф, 1948- (автор) Кн 193
Омайников, Захари Стефанов, 1945- (преводач) Кн 13, Кн 322
Опитал, Мари-Ноел, 1948- (автор на предговор) Кн 369
Орен, Рони, 1953- (автор, илюстратор) Кн 12
Острикова, Христина Иванова, 1958- (автор) Кн 409
ОʼБирн, Джон, 1959- (автор) Кн 150
 
П

Павић, Милорад, 1929-2009 вж Павич, Милорад, 1929-2009
Павич, Милорад, 1929-2009 (автор) Кн 335
Павлов, Александър Николов, 1932- (автор, съставител) Кн 430
Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор на предговор) Кн 60
Павлова, Виктория Ивановна, 1955- (автор) Кн 161
Павлова, Митка, 1943- (автор) Кн 126
Палахутев, Георги Димитров, 1979- (редактор) Кн 452, Кн 453
Палахутев, Георги Димитров, 1979- вж Palahutev, Georgi Dimitrov, 1979-
Палиева, Анди Божидарова, 1947- (редактор) Кн 212
Панг, Алекс (илюстратор) Кн 14
Панкол, Катрин, 1954- (автор) Кн 307, Кн 308
Пантър, Ръсел, 1965- (автор) Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
Пападопулос, Адриана Петкова, 1959- (преводач) Кн 423
Паркър, Стив, 1952- (автор) Кн 14
Паро, Жан-Франсоа, 1946- (автор) Кн 309
Паскалева, Олга Венелинова, 1954- (илюстратор) Кн 18
Паскалевски, Спартак Паскалев, 1947- (библиографски предшественик) Кн 351
Паспалев, Щерьо Сотиров, 1980- (преводач) Кн 329
Патерсън, Джеймс, 1947- (автор) Кн 278
Патулова, Ирена Стоянова, 1960- (преводач) Кн 295, Кн 296
Паунска, Недялка (илюстратор) Кн 363
Пауъл, Горан, 1965- (автор) Кн 242
Пашева, Мария, 1945- (автор) Кн 367, Кн 410
Пеев, Пейо Иванов, 1935- (член на редакционна колегия) Кн 139
Пейчев, Людмил Пейчев, 1959- (автор) Кн 163
Пейчева, Даниела Сашова, 1994- (илюстратор) Кн 347
Пеловска, Славина Димитрова, 1977- (илюстратор) Кн 442
Пенджекова, Русалена Веселинова, 1977- (член на редакционна колегия) Кн 137
Пенев, Боян, 1882-1927 (автор) Кн 330
Пенев, Георги, 1953- (композитор) Н 11
Пенков, Илко Любенов, 1953- (автор) Кн 83, Кн 84, Кн 431
Пенкова, Росица Александрова, 1953- (автор) Кн 122
Пенов, Стефан Недев, 1957- (съставител, редактор) Кн 43
Пенчев, Владимир Георгиев, 1957- (член на редакционна колегия) Кн 158
Пенчев, Пенчо Денчев, 1971- (съставител) Кн 93
Пенчев, Петър Рашков, 1923-2012 (автор, редактор) Кн 147
Петков, Божидар Стефанов, 1940-2015 (композитор) Н 8
Петков, Георги, фотограф (илюстратор) Кн 457
Петранова, Павлина Тодорова, 1960- (автор) Кн 128
Петров, Антон, 1977- (илюстратор) Кн 232
Петров, Благовест Петров, 1971- (преводач) Кн 275
Петров, Валери Петров, 1953- (автор, илюстратор) Кн 368
Петров, Иван Митов, 1953- (автор) Кн 74, Кн 75, Кн 89
Петров, Орлин Любомиров, 1976- (автор) Кн 180
Петров, Стойко Петров, 1950- (автор) Кн 200
Петров, Тодор Петров, 1949- (автор на предговор) Кн 472
Петрова, Доряна Стефанова, 1983- (преводач) Кн 8, Кн 19, Кн 20
Петрова, Мария Стоянова, 1950- (член на редакционна колегия) Кн 137
Петрова, Пенка Иванова, 1959- (автор на предговор) Кн 382
Петрова, Светла Георгиева, 1968- (автор) Кн 167
Петрова-Василева, Росица Колева, 1963- (автор на предговор) Кн 234Кн 400, (съставител)  Кн 234Кн 400, Кн 443Г 3, (редактор) Кн 234
Петрова-Паравичини, Мария, 1974- (автор) Кн 445
Пигулева, Нели Димитрова, 1957- (редактор) Кн 473
Пилев, Димитър Иванов, 1981- (автор) Кн 206
Пиндиков, Александър Христов, 1930- (автор на предговор) Кн 424
Пинейро, Клаудия, 1960- (автор) Кн 324
Пипева, Мария Емилова, 1961- (преводач) Кн 256
Пиперкова, Дора (автор на предговор) Н 6
Писаров, Васил Александров, 1933- (автор) Кн 411
Пожарлиева, Сидония Йорданова, 1933- (автор, преводач) Кн 369
Полеганов, Владимир, 1979- (автор на предговор) Кн 272
Попилиев, Ромео Василев, 1954- (автор) Кн 342
Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева, 1977- (автор, илюстратор) Кн 15
Попов, Алек Василев, 1966- (автор) Кн 396
Попов, Андрей Божиков, 1946- (автор на адаптация) Кн 142, Кн 432, Кн 433Кн 434, Кн 459, (автор на предговор) Кн 142, Кн 432Кн 434, (съставител) Кн 142Кн 434Кн 459, (редактор) Кн 142Кн 432Кн 433Кн 459 (илюстратор) Кн 142Кн 432Кн 434Кн 459
Попов, Ваньо Иванов, 1949- (преводач) Кн 458
Попов, Володя Андреев, 1954- (автор) Кн 473
Попов, Рачко Иванов, 1953- (автор) Кн 158, (редактор) Кн 468, (член на редакционна колегия) Кн 158
Попова, Ефимия Михайлова, 1937- (редактор) Кн 151
Попова, Румяна Ангелова, 1961- (автор) Кн 127
Попстефанов, Иван Трифонов, 1933- (автор) Кн 435
Постомпиров, Иван Димитров (автор) Кн 199, (съставител) Г 1
Почеканска, Стоянка Георгиева, 1961- (автор на предговор) Кн 123
Празник, Миха (илюстратор) Кн 208
Праматаров, Байчо Иванов, 1930- (автор, съставител) Кн 454
Пройков, Венелин Йовков, 1960- (преводач) Кн 310
Псалтова, Валентина Стефанова, 1955- (автор, съставител) Кн 132
Първанов, Панайот Стефанов, 1961- (автор) Кн 221
 
Р

Равначка, Александра Любенова, 1977- (редактор, преводач) Кн 150
Радев, Пламен, 1950- (член на редакционна колегия) Кн 137
Радева, Василка, 1940- (автор, автор на предговор, редактор) Кн 224
Радева, Виржиния Боянова, 1954- (автор) Кн 230
Радева, Иваничка (певец) Н 5
Радева, Яница Радева, 1977- (автор на предговор) Кн 339
Радичев, Анибал Радичев, 1944- (автор) Кн 370
Радойнова, Диана Атанасова, 1960- (автор) Кн 468
Радулова, Анелия Кирилова, 1956- (автор) Кн 92
Радулова, Надежда Цветанова, 1975- (автор) Кн 396
Райкова, Валентина Драганова, 1953- (автор) Кн 127
Райчев, Чанко Георгиев, 1940- (автор) Кн 47, Кн 412
Райчева, Милена, 1976- (автор) Кн 371
Райчевски, Стоян Чилов, 1944- (автор) Кн 457
Раленков, Кръстьо Иванов, 1965- (автор на предговор) Кн 360
Раленкова, Албена Василева, 1968- (преводач) Кн 9, Кн 10
Рали, Василики, 1922- (автор) Кн 329
Ранд, Айн, 1905-1982 (автор) Кн 71
Рафиева, Айлин, 1988- (библиографски предшественик) Кн 439
Рачев, Георги Иванов (преводач) Кн 471
Рачев, Красимир Манев, 1971- (композитор) Н 11
Рачев, Росен Николов, 1970- (преводач) Кн 272
Рашкова, Галина Кръстева, 1955- (автор, член на редакционна колегия) Кн 139
Раянов, Христо Стефанов, 1987- (автор) Кн 413
Риболов, Светослав Светозаров, 1973- (автор) Кн 48
Рималовска, Севда Илиева (автор) Кн 167
Родел, Анжела, 1974- вж Rodel, Angela, 1974-
Роджърс, Кърстийн (автор) Кн 16
Розенщайн, Любомир, 1967- (автор, илюстратор) Кн 36
Розова, Надежда Иванова, 1968- (преводач) Кн 280
Роса Алварес, Хуан Хосе (автор) Кн 103
Роусън, Кристофър, 1939- (библиографски предшественик) Кн 266
Рубибанова, Елка, 1947- (преводач) Кн 298
Рубин, Кен, 1962- (автор) Кн 150
Рудин, Кетрин, 1954- (автор, автор на предговор) Кн 225
Руменов, Румен Иванов, 1949- (преводач) Кн 29
Русекова, Емилия (редактор) Кн 465
Рускова, Свилена Свиленова, 1977- (автор) Кн 192
Руссо Джусти, Антонино, 1876-1957 (автор) Кн 311
 
С

Савелиев, Александър Павлов, 1958- (композитор, автор на текст за песен) Е 1
Савова, Милослава Савинова (съставител) Кн 355
Савчев, Светослав Петров (автор) Кн 172
Сайкс, Джули, 1963- (автор) Кн 261
Сакъзо, Денис П., 1947- (автор) Кн 34
Самоковлиев, Васил Димитров, 1946- (преводач) Кн 333
Сандалски, Бранимир Пенков, 1943- (автор, автор на предговор) Кн 100
Сандалски, Минчо Пенков, 1945- (автор) Кн 100
Сандева, Маргарита (илюстратор) Кн 84
Санчес, Клара, 1955- (автор) Кн 321
Сапожникова, Ксения (автор) Кн 140
Сарачев, Емил Лефтеров, 1949- (автор) Кн 166
Сбиркова, Таня Иванова (автор) Кн 166
Свиленов, Атанас, 1937-2015 (автор на предговор) Кн 339
Сегюр, Пиер (автор) Кн 140
Седларска, Веселина Стоянова, 1954- (автор на предговор) Кн 415
Сежер, Мириам, 1952- (автор) Кн 124
Сезгин, Саджит, 1964- (автор) Кн 181
Сезгин, Саджит, 1964- вж Sezgin, Sacit, 1964-
Сейнт Джон, Лорън, 1966- (автор) Кн 262, Кн 263
Семпе, Жан-Жак, 1932- (илюстратор) Кн 310
Сенегачник, Мартина Збашник, 1961- (автор, илюстратор) Кн 208
Серафимов, Сашо, 1953- (автор на предговор) Кн 375
Серафимова, Ваня Валтерова, 1977- (преводач) Кн 193
Сефа, Ерсида (автор) Кн 103
Силвърхарт, Лорин (автор) Кн 17
Симеонов, Васил Драгомиров, 1944- (автор) Кн 140
Симеонов, Иван Василев, 1926- (автор) Кн 372, Кн 373
Симеонов, Красимир, 1967- (автор на текст за песен) Е 1
Симеонова, Гатя Гатева, 1946- (член на редакционна колегия) Кн 158
Симеонова, Катя, 1966- (автор) Кн 130
Симс, Лесли (автор на адаптация) Кн 264
Сираков, Бойко Лазаров, 1984- (автор) Кн 132
Сирашки, Георги Христов, 1944- (автор) Кн 145
Скуилъс, Елиза (илюстратор) Кн 265
Славов, Герасим Йорданов, 1973- (преводач) Кн 35, Кн 239
Славова, Спасия Антонова, 1994- (илюстратор) Кн 347
Славова, Тодорка Стойкова, 1941- (автор) Кн 454
Славчев, Славчо Милчев, 1956- (илюстратор) Кн 348
Слейтър, Никола (илюстратор) Кн 246
Смедовска-Тонева, Рада Стефанова, 1978- (автор) Кн 103
Кн 18, Е 1
Смит, Гавин, 1968- (автор) Кн 243
Сова, Михаел, 1945- (илюстратор) Кн 298
Солому, Емилиос, 1971- (автор) Кн 328
Солонин, Марк Семенович, 1958- (автор) Кн 470
Солонин, Марк Семьонович, 1958- вж Солонин, Марк Семенович, 1958-
Сомов, Георги Тодоров, 1943- (член на редакционна колегия) Кн 139
Сотиров, Бранко Душков, 1958- (автор) Кн 140
Сотиров, Сотир Николов, 1969- вж Sotirov, Sotir Nikolov, 1969-
Софийски университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Конкурс Студентски разработки Кн 474
Софрониев, Пламен Стефанов, 1984- (автор) Кн 97
Спасов, Мартин Деянов, 1985- (автор) Кн 374
Средкова, Красимира, 1952- (автор) Кн 106, (съставител, редактор) Кн 104
Ставрев, Иван Атанасов, 1940- (автор) Кн 375
Стайнбек, Джон, 1902-1968 (автор) Кн 279
Сталева, Дочка Славева, 1961- (автор) Кн 128
Станев, Александър Любенов, 1933-2003 (автор) Кн 143
Станев, Людмил, 1959- (автор) Кн 396
Станев, Митко Станев, 1959- (автор) Кн 67
Станимиров, Петър Георгиев, 1952- (илюстратор) Кн 405, Кн 443
Станков, Людмил (автор) Кн 228
Старева, Александра Иванова, 1997- (илюстратор) Кн 347
Стефанов, Ангел Стефанов, 1951- (член на редакционна колегия) Кн 43
Стефанов, Стефан Илиев, 1940- (автор) Кн 112
Стефанова, Виолета Миленкова, 1956- (член на редакционна колегия) Кн 138
Стефанова, Дора, 1966- (илюстратор) Кн 360
Стефанова, Соня Йорданова, 1969- (автор) Кн 94
Стивънсън, Стийв (автор) Кн 318
Стоев, Теодоси Манолов, 1952-2006 (автор) Кн 172
Стоева, Диана Костадинова, 1964- (автор на предговор) Кн 422
Стоева, Катя Михайлова, 1965- (автор) Кн 186, Кн 187
Стоевски, Димитър, 1902-1981 (автор) Кн 376
Стоилова, Росица Стоилова, 1950- (автор, редактор) Кн 167
Стоичков, Костадин Кирилов, 1968- (автор) Кн 172
Стойков, Стойко Иванов, 1912-1969 (автор на предговор) Кн 224
Стойнов, Сергей (композитор) Н 11
Стойчев, Владислав Кирилов, 1988- вж Stojčev, Vladislav Kirilov, 1988-
Стойчев, Жеко Тодоров, 1951- (автор) Кн 202
Стойчев, Кирил Петров, 1959- вж Stojčev, Kiril Petrov, 1959-
Стойчева, Гергана Димитрова, 1979- (преводач) Кн 38
Стойчева, Светлана, 1959- (автор на предговор) Кн 339
Стопанска академия Димитър А. Ценов. Фак. Стопанска отчетност. Кат. Контрол и анализ на стопанската дейност (Свищов) Кн 88
Стоянов, Петър Йорданов, 1978- (съставител) Кн 93
Стоянов, Стефан Димитров, 1960- (автор) Кн 343
Стоянова, Илеана Гаврилова, 1951- (автор) Кн 377
Стоянова, Марияна Димитрова, 1960- (автор) Кн 127
Стоянова, Оля, 1977- (автор) Кн 396
Стоянова, Таня Кирилова, 1970- (автор) Кн 343
Стоянова, Яна Петрова, 1973- (автор) Кн 172
Странджев, Иван Костадинов, 1953- (автор) Кн 378
Страшимирова, Светла Ангелова, 1953- (автор на предговор) Кн 354
Стрей, Джеф (автор) Кн 28
Стриндберг, Аугуст, 1849-1912 (автор) Кн 302
Стрински, Борис Кирилов, 1929- (композитор) Н 6, Н 7
Сурлева, Андриана Риск (автор) Кн 148
Събев, Петър Неделчев, 1941-2014 (автор) Кн 379, Кн 436
Съботинов, Никола Василев, 1941- (автор на предговор) Кн 146
Сюлемезов, Васил Иванов, 1924- (автор) Кн 380
 
Т

Тайманов, Роалд Евгениевич (автор) Кн 140
Тайманов, Роальд Евгеньевич вж Тайманов, Роалд Евгениевич
Такова, Тамара Йорданова, 1943- (преводач) Кн 321
Талева, Петя Иванова, 1945- (преводач) Кн 470
Танев, Иван Веселинов (автор) Кн 162
Танев, Минчо Пенев, 1922- (автор) Кн 437
Танев, Тодор Александров, 1957- (автор) Кн 65
Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (редактор) Кн 67
Ташев, Милчо Димитров (автор) Кн 178
Ташева, Росица Борисова, 1946- (преводач) Кн 56, Кн 304, Кн 305, Кн 306
Ташкова, Димка Господинова, 1944- (автор) Кн 414
Текерлеков, Павел Симеонов, 1934- (автор) Кн 170
Тензин Гяцо, Далай лама ХIV, 1935- (интервюирано лице) Кн 56
Теофилов, Иван Николов, 1931- (автор) Кн 438, (автор на предговор) Кн 339
Тепавичаров, Веселин Иванов, 1957- (автор) Кн 133
Терзиева, Маргарита Александрова, 1957- (преводач) Кн 28
Терзийска, Милка Николова, 1958- (автор) Кн 118
Терзийска, Пелагия Михайлова, 1959- (автор) Кн 134
Терзийски, Ивайло Боянов, 1970- (автор на предговор) Н 2
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор на предговор) Кн 377
Тителн, Август, 1691-1756 (автор) Кн 49
Тителн, Август, 1691-1756 вж Tittel, August, 1691-1756
Тишева, Йовка Великова, 1961- (член на редакционна колегия) Кн 225
Тодоров, Тодор Стоилов, 1957- (автор) Кн 172, Кн 207
Тодорова, Росица, преводач (преводач) Кн 423
Тодорова, Стела Делчева, 1955- (автор) Кн 141
Тома Аквински, 1225?-1274 (автор) Кн 30
Томич, Анте, 1970- (автор) Кн 336
Томов, Димитър Георгиев, 1957- (редактор) Кн 31
Томова, Милена Томова, 1950- (преводач) Кн 242
Томс, Жюстин, 1971- (интервюиращо лице) Кн 59
Тончева, Христина Милева, 1968- (член на редакционна колегия) Кн 137
Тошков, Михаил Георгиев, 1931- (автор на предговор) Кн 379, (съставител) Кн 379Кн 436, (редактор) Кн 379, (илюстратор) Кн 379Кн 436
Траянова, Биляна Владимирова, 1970- (автор, илюстратор) Кн 446
Трендафилова, Лилия Владимирова, 1988- (преводач) Кн 270
Трендафилова-Георгиева, Кичка Иванова, 1957- (автор) Кн 127
Трифонов, Димитър Любенов, 1949- (автор на аранжимент) Н 9
Трифонова, Елена Георгиева, 1960- (автор) Кн 415
Троев, Петко Енчев, 1942- (автор на предговор, съставител) Кн 332
Троева, Евгения Петкова, 1969- (член на редакционна колегия) Кн 158
Туркони, Стефано, 1974- (илюстратор) Кн 318
Тутеков, Свилен Милков, 1974- (автор на предговор, преводач) Кн 45
Туфан, Мирела (илюстратор) Кн 232
Търпоманов, Йордан Данаилов, 1981- (автор) Кн 167
 
У

Уеб, Мелиса, 1960- (илюстратор) Кн 232
Уеб, Филип (илюстратор) Кн 257, Кн 260
Узунова, Цонка (певец) Н 5
Улф, Вирджиния, 1882-1941 (автор) Кн 244
Умленски, Иван Василев, 1917-1992 (автор) Кн 227
Уот, Фиона, 1960- (автор) Кн 265
Уоткинс, Майкъл, 1956- (автор) Кн 194
Уотмор, Кандис (илюстратор) Кн 16
Урумов, Христо Райчев, 1939-2004 (автор на адаптация, автор на аранжимент) Н 11
Ушева, Галина Атанасова, 1955- (илюстратор) Кн 457
 
Ф

Файст, Волфганг (автор на предговор) Кн 208
Фатић, Александар, 1967- вж Фатич, Александър, 1967-
Фатич, Александър, 1967- (автор) Кн 103
Фесчиева, Невяна Георгиева, 1936- (автор на рецензия) Кн 165
Филипов, Марио Тодоров, 1988- (автор на предговор, съставител) Кн 474
Филипова, Ива (автор на предговор) Кн 158
Финстербуш, Моника, 1954- (автор) Кн 297
Фитлеков, Димитър Нончев, 1932-2008 (автор на предговор) Кн 142, Кн 433
Флаксман, Лари (автор) Кн 25
Флоренски, Павел Александрович, 1882-1937 вж Флоренский, Павел Александрович, 1882-1937
Флоренский, Павел Александрович, 1882-1937 (автор) Кн 24
Фокс, Кристиан (илюстратор) Кн 258, Кн 264
Форман, Гейл, 1971- (автор) Кн 280
Форман, Майкъл, 1938- (илюстратор) Кн 256
Франзен, Джонатан, 1959- (автор) Кн 281
Францов, Дамян Стоянов, 1952- (автор) Кн 381
Фройд, Зигмунд, 1856-1939 (автор) Кн 37
Фруктър, Джейсън (илюстратор) Кн 17
 
Х

Хаджидимитров, Иван Петров, 1953- (илюстратор) Кн 420
Хаджиев, Парашкев Тодоров, 1912-1992 (композитор) Кн 215
Хаджиева, Соня Емилова, 1978- (редактор) Кн 55
Хаджийска, Мария Иванова, 1938-2010 (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 63
Хаджийски, Борис Емилов, 1963- (автор на предговор) Кн 132
Хаджийски, Иван Минков, 1907-1944 (автор) Кн 63
Хай, Соня, 1957- (автор, редактор) Кн 129
Хаке, Аксел, 1956- (автор) Кн 298
Хамилтън, Андрю, илюстратор (илюстратор) Кн 259
Хан, Сара (автор) Кн 11
Харви, Джил, 1967- (автор на адаптация) Кн 266
Хатчинсън, Стивън, 1959- (автор) Кн 150
Хауъл, Лаура, 1976- (автор) Кн 11
Хвърчилков, Владимир Георгиев, 1955- (автор) Кн 188
Хесел, Стефан, 1917-2013 (интервюирано лице) Кн 56
Хилзенрат, Едгар, 1926- (автор) Кн 284
Хопкинс, Моли (автор) Кн 245
Хорозова, Ели Славова (автор) Кн 155
Храбал, Бохумил, 1914-1997 (автор) Кн 333
Христов, Димитър, оператор (фотограф, оператор) Е 1
Христов, Димитър Костадинов, 1932- (автор на предговор, редактор) Кн 146
Христов, Димитър Христов, 1976- (композитор) Н 11
Христов, Димитър Христов, 1978- (илюстратор) Кн 452, Кн 453
Христов, Димитър Христов, 1978- вж Hristov, Dimitǎr Hristov, 1978-
Христов, Иван Христов, 1990- (автор) Кн 382
Христов, Паисий Димитров, 1942- (преводач) Кн 309
Христов, Христо Петков, 1966- (илюстратор) Кн 382
Христова, Велина, 1970- (автор, автор на предговор) Кн 452, Кн 453
Христова, Велина, 1970- вж Hristova, Velina, 1970-
Христова, Велина, 1989- (преводач) Кн 291, Кн 297
Христова, Донка, 1962- (автор) Кн 128
Христова, Елена Георгиева, 1975- (автор) Кн 383
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 274
Христова, Мария, химик (автор) Кн 148
Христова, Мими Николова, 1950- (автор на предговор) Кн 33
Христова, Славка, 1937- (автор) Кн 454
Хундрев, Петко Пеев, 1926- (автор) Кн 384
 
Ц

Цалев, Димитър Любомиров, 1943- (автор) Кн 140
Цанева, Еля Александрова, 1956- (член на редакционна колегия) Кн 158
Цанков, Георги Цанков, 1930- (автор) Кн 184
Цанкова, Вирджиния Йорданова, 1962- (автор) Кн 162
Цанов, Кирил Тодоров, 1935- (автор) Кн 152
Цветанова, Мариана Георгиева, 1957- (автор) Кн 385
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 447
Цветков, Цветан Маринов, 1952-2013 (композитор) Н 11
Цветкова-Арсова, Мира Димитрова, 1967- (автор) Кн 135
Цветковска, Мариета вж Cvetkovska, Marieta
Цибранска, Ирен Хернани, 1954- (преводач) Кн 46
Цибранска-Костова, Марияна Петрова, 1963- (автор) Кн 2
 
Ч

Чайлд, Лорън, 1965- (автор) Кн 267
Чалъков, Кольо Димов, 1941- (автор) Кн 386, Кн 387
Чанев, Кольо, 1951- (автор) Кн 454
Чанкова, Яна Валентинова, 1977- (преводач) Кн 299
Чанслър, Дебора, 1966- (автор) Кн 19, Кн 20, Кн 21
Чарийски, Юри Христов, 1956- (илюстратор) Кн 452, Кн 453
Чарийски, Юри Христов, 1956- вж Čarijski, Juri Hristov, 1956-
Ченчев, Иван Лулчев, 1969- (автор) Кн 166
Червенкова, Велизара (преводач) Кн 194
Чипински, Марин Кирилов, 1951- (автор) Кн 388
Чобанов, Георги Михайлов, 1972- (автор) Кн 170
Чолакова, Радка Борисова, 1978- (автор) Кн 166
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Кн 396
Чолева-Димитрова, Анна Методиева (редактор) Кн 227
Чухов, Петър Любомиров, 1961- (преводач) Кн 14
Чучева, Цветанка Цветанова, 1951- (автор) Кн 416
 
Ш

Шарпак, Жорж, 1924-2010 (автор) Кн 29
Шейтанова-Лекова, Десислава Илиева, 1983- (автор) Кн 417
Шиблова, Малина Станкова, 1973- (автор, член на редакционна колегия) Кн 139
Шикова, Ингрид Симеонова, 1949- (автор на предговор) Кн 68
Шиндова, Мария Петрова (автор) Кн 167
Шипчанова, Недялка Петрова (автор на предговор) Кн 158
Шишманов, Теодор Владимиров, 1956- (преводач на резюме) Кн 212
Шкворц, Миро (илюстратор) Кн 208
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (автор на предговор) Кн 353
Шопов, Кирил Николов, 1966-2016 (автор на предговор) Кн 40
Шпатов, Александър Ламбринов, 1985- (автор) Кн 396
Шпок, Радомир, 1973- вж Špok, Radomír, 1973-
Шуликов, Пламен Димитров, 1959- (автор) Кн 389
Шулце, Норберт, 1911-2002 (композитор) Н 5
Шърмър, Майкъл, 1954- (автор) Кн 38
Шьонберг, Тоштен, 1882-1970 (илюстратор) Кн 302
 
Щ

Щейнгарт, Гари, 1972- (автор) Кн 282
Щерионов, Щелиян Димитров, 1960- (автор, съставител, редактор) Кн 62
 
Ю

Юбилейна международна научна конференция Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век (Свищов ; 2013) Кн 105
Юбилейна национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012) Кн 137, Кн 138, Кн 139
Юлзари, Емилия Матеева, 1944- (преводач) Кн 324, Кн 326
 
Я

Язова, Яна, 1912-1974 (автор) Кн 418
Яков, Венелин Илиев, 1951- (автор) Кн 176
Ялнъзова, Добринка Димова, 1965- (илюстратор) Кн 452, Кн 453
Ялнъзова, Добринка Димова, 1965- вж Jalnǎzova, Dobrinka Dimova, 1965-
Ялом, Ървин Д., 1931- (автор) Кн 283
Янарлиев, Васил Димитров, 1945- (автор) Кн 116
Янг, Бевърли (илюстратор) Кн 9, Кн 10
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 267
Янева, Евгения Михайлова, 1965- (автор) Кн 128
Янков, Васил Николов, 1944- (автор) Кн 196
Янчар, Драго, 1948- (автор) Кн 337
 
A

Aegir Sverrisson, 1966- вж Айгир Сверисон, 1966-
Agasjan, Hajgašod Azad, 1953- вж Агасян, Хайгашод Азад, 1953-
Akule, Dace (автор) Кн 64
Alderson, Phil вж Алдерсън, Фил
Aleksandrov, Alek Hristov (илюстратор) Кн 460, Кн 461
Aleksandrov, Alek Hristov вж Александров, Алек Христов
Aleksiev, Georgi Cvetkov, 1950- вж Алексиев, Георги Цветков, 1950-
Aleksiev, Ivan Cvetanov, 1964- вж Алексиев, Иван Цветанов, 1964-
Aleksieva, Elena Aleksieva, 1975- вж Алексиева, Елена Алексиева, 1975-
Aleksova, Krasimira Slavčeva, 1965- вж Алексова, Красимира Славчева, 1965-
Allaby, Michael, 1933- вж Алаби, Майкъл, 1933-
Allende, Isabel, 1942- вж Алиенде, Исабел, 1942-
Alvarez, Walter, 1940- вж Алварес, Уолтър, 1940-
Anderson, Sorrel вж Андерсън, Сорел
Andréa, Yann, 1952-2014 вж Андреа, Ян, 1952-2014
Andreev, Bogomil Lambov, 1948- (автор) Кн 182
Andreev, Bogomil Lambov, 1948- вж Андреев, Богомил Ламбов, 1948-
Andreev, Dano, 19??-19?? вж Андреев, Дано, 19??-19??
Andreev, Georgi Andreev, 1969- вж Андреев, Георги Андреев, 1969-
Andreev, Krasimir Vǎrbanov, 1935- вж Андреев, Красимир Върбанов, 1935-
Andreeva, Dočka вж Андреева, Дочка
Andreeva, Ljudmila Marinova, 1963- вж Андреева, Людмила Маринова, 1963-
Andreeva, Magdalena, 1966- вж Андреева, Магдалена, 1966-
Andrespok, Evelin (автор) Кн 64
Angelov, Georgi Grigorov, 1988- вж Ангелов, Георги Григоров, 1988-
Angelov, Petǎr Dimitrov, 1951- вж Ангелов, Петър Димитров, 1951-
Angelov, Pet´o Dimitrov, 1978-2012 вж Ангелов, Петьо Димитров, 1978-2012
Angelov, Slavčo Nešev, 1918-1984 вж Ангелов, Славчо Нешев, 1918-1984
Angelov, Vencislav Dimitrov, 1985- вж Ангелов, Венцислав Димитров, 1985-
Angelova, Polja Georgieva, 1960- вж Ангелова, Поля Георгиева, 1960-
Antonov, Georgi Stefanov, 1957- (автор) Кн 182
Antonov, Georgi Stefanov, 1957- вж Антонов, Георги Стефанов, 1957-
Antonov, Julijan Štiljanov, 1955- вж Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-
Antova, Desislava Jordanova, 1982- вж Антова, Десислава Йорданова, 1982-
Apostolova, Gergana Petkova, 1959- вж Апостолова, Гергана Петкова, 1959-
Arabadžieva, Vanja Stefanova вж Арабаджиева, Ваня Стефанова
Arabov, Plamen Jankov, 1947- вж Арабов, Пламен Янков, 1947-
Aranda, Omar вж Аранда, Омар
Armstrong, Kelley, 1968- вж Армстронг, Кели, 1968-
Arnaudov, Atanas Dimov, 1961- вж Арнаудов, Атанас Димов, 1961-
Arnaudova, Olga Petrova, 1962- вж Арнаудова, Олга Петрова, 1962-
Arsenova, Natalija Spasova, 1980- вж Арсенова, Наталия Спасова, 1980-
Atanasov, Dimitǎr Todorov, 1946- вж Атанасов, Димитър Тодоров, 1946-
Atanasov, Ivan Dimitrov, 1979- вж Атанасов, Иван Димитров, 1979-
Atanasov, Krasimir Todorov, 1954- (автор) Кн 3
Atanasov, Nikola Hristov, 1955- вж Атанасов, Никола Христов, 1955-
Atanasov, Vladimir Atanasov, 1955- вж Атанасов, Владимир Атанасов, 1955-
Atanasova, Tanja Vasileva, 1956- вж Атанасова, Таня Василева, 1956-
Atanasova, Teodora вж Атанасова, Теодора
Atanasova, Valentina, 1951- вж Атанасова, Валентина, 1951-
Atanasovski, Aleksandar вж Атанасовски, Александар
Avramova, Irina Ivanova вж Аврамова, Ирина Иванова
 
B

Bǎčvarova, Žejna Dimova вж Бъчварова, Жейна Димова
Baev, Jordan Angelov, 1954- (редактор) Кн 113
Baeva, Iskra Vasileva, 1951- вж Баева, Искра Василева, 1951-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Bagin, Petr Ivanovič, 1938- вж Багин, Пьотр Иванович, 1938-
Bagiński, Paweł (автор) Кн 98
Bahneva, Kalina Bahneva, 1955- вж Бахнева, Калина Бахнева, 1955-
Bajkuševa, Tatjana Atanasova, 1975- вж Байкушева, Татяна Атанасова, 1975-
Bajraktarov, Cočo вж Байрактаров, Цочо
Bakǎrdžiev, Angel Georgiev, 1947- вж Бакърджиев, Ангел Георгиев, 1947-
Balabanova, Severina Angelova вж Балабанова, Северина Ангелова
Baneva, Evelina Borisova, 1954- вж Банева, Евелина Борисова, 1954-
Bankov, Stefan, 1934- (автор) Кн 107
Bankov, Stefan, 1934- вж Банков, Стефан, 1934-
Barber, Lizzie вж Барбър, Лизи
Barbolova, Zoja Todorova, 1949- вж Барболова, Зоя Тодорова, 1949-
Barch, Noel вж Бърч, Ноел
Barker, Clive, 1952- вж Баркър, Клайв, 1952-
Barou, Jean-Pierre, 1940- вж Бару, Жан-Пиер, 1940-
Bartha, Attila (автор) Кн 95
Barthe, Jean вж Барт, Жан
Bartovic, Vladimir (автор) Кн 98
Barutčieva, Detelina Vladimirova, 1947- вж Барутчиева, Детелина Владимирова, 1947-
Bataški, Georgi Aleksandrov, 1951- вж Баташки, Георги Александров, 1951-
Behar, Maksim Mončo, 1955- вж Бехар, Максим Мончо, 1955-
Beker, Alfred, 1964- вж Бекер, Алфред, 1964-
Belčev, Aleksandǎr Pavlov, 1952- вж Белчев, Александър Павлов, 1952-
Belčeva, Ani Božidarova, 1972- вж Белчева, Ани Божидарова, 1972-
Belčinski, Valeri Mihajlov вж Белчински, Валери Михайлов
Belčinski, Valeri-Mihail Valeriev, 2001- вж Белчински, Валери-Михаил Валериев, 2001-
Belegov, Bojko Gerčev, 1952- вж Белегов, Бойко Герчев, 1952-
Beleva, Jordanka Ivanova, 1977- вж Белева, Йорданка Иванова, 1977-
Beležkov, Kiril Ljubomirov, 1987- вж Бележков, Кирил Любомиров, 1987-
Belkinova, Detelina Stojanova, 1963- вж Белкинова, Детелина Стоянова, 1963-
Benč, Vladimír, 1977- (автор) Кн 98
Bennett, Paul, 1955- вж Бенет, Пол, 1955-
Berberoba, Milka Milanova, 1924-2014 вж Берберова, Милка Миланова, 1924-2014
Berija, Lavrentij Pavlovič, 1899-1953 вж Берия, Лаврентий Павлович, 1899-1953
Beškov, Ilija, 1901-1958 вж Бешков, Илия, 1901-1958
Bigovič, Radovan, 1956-2012 вж Бигович, Радован, 1956-2012
Biljal, Menevsie Alieva вж Билял, Меневсие Алиева
Biljal, Nihat Daud вж Билял, Нихат Дауд
Bingham, Jane, 1941- вж Бингъм, Джейн, 1941-
Birova, Ilka Ljubenova, 1959- вж Бирова, Илка Любенова, 1959-
Bjulbjuljan, Stepan Kirkor, 1937- (редактор) Кн 50
Bjulbjuljan, Stepan Kirkor, 1937- вж Бюлбюлян, Степан Киркор, 1937-
Blagoeva, Diana Georgieva, 1962- вж Благоева, Диана Георгиева, 1962-
Blanter, Matvej Isaakovič, 1903-1990 вж Блантер, Матвей Исаакович, 1903-1990
Blaževa, Violeta Ivanova, 1977- вж Блажева, Виолета Иванова, 1977-
Bley, Anette, 1967- вж Блай, Анете, 1967-
Bliznakova, Dimitrička Dučeva, 1954- вж Близнакова, Димитричка Дучева, 1954-
Bocev, Nikolaj Georgiev вж Боцев, Николай Георгиев
Boev, Zlatozar Nikolaev, 1955- вж Боев, Златозар Николаев, 1955-
Bogoev, Ivan, 1938- вж Богоев, Иван, 1938-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojadžiev, Todor Apostolov, 1931- вж Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931-
Bojadžieva, Elena Hristova вж Бояджиева, Елена Христова
Bojadžieva, Valentina Borisova, 1955- вж Бояджиева, Валентина Борисова, 1955-
Bojanov, Viktor Georgiev, 1961- вж Боянов, Виктор Георгиев, 1961-
Bojčeva, Kǎna Petrova, 1931- вж Бойчева, Къна Петрова, 1931-
Bojkikeva, Irena вж Бойкикева, Ирена
Boneva, Tanja Stefanova, 1947- вж Бонева, Таня Стефанова, 1947-
Borisova, Daniela Valentinova, 1959- вж Борисова, Даниела Валентинова, 1959-
Borisova, Kremena Georgieva, 1963- вж Борисова, Кремена Георгиева, 1963-
Bosilkov, Evgenij Lividžov, 1900-1952 вж Босилков, Евгений Ливиджов, 1900-1952
Bosjacki, Evgenij Dimitrov, 1929-2009 вж Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009
Bostandžiev, Rumen Todorov, 1957- вж Бостанджиев, Румен Тодоров, 1957-
Boškova, Tatjana Angelova, 1950- вж Бошкова, Татяна Ангелова, 1950-
Botev, Bot´o Hristov, 1926-2013 вж Ботев, Ботьо Христов, 1926-2013
Botev, Georgi Koev, 1956- (съставител) Кн 108, Кн 109
Boteva-Popova, Marieta Georgieva, 1956- вж Ботева-Попова, Мариета Георгиева, 1956-
Bozadžiev, Ljudmil Slavov, 1936- вж Бозаджиев, Людмил Славов, 1936-
Bozadžiev, Radoslav Ljudmilov, 1968- вж Бозаджиев, Радослав Людмилов, 1968-
Božinov, Božidar Violinov, 1970- вж Божинов, Божидар Виолинов, 1970-
Božinova, Rumjana Božinova вж Божинова, Румяна Божинова
Božkov, Ivan Georgiev, 1934- вж Божков, Иван Георгиев, 1934-
Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969- (съставител) Кн 108, Кн 109
Bratanova, Fani Ivanova, 1948- вж Братанова, Фани Иванова, 1948-
Brett, Peter V., 1973- вж Брет, Питър В., 1973-
Brezáni, Peter, 1978- (автор) Кн 64
Brezkun, Sergej Tarasovič, 1951- вж Брезкун, Сергей Тарасович, 1951-
Broch, Henri, 1951- вж Брок, Анри, 1951-
Bruun, Staffan, 1955- вж Брун, Стафан, 1955-
Budev, Ilija Vasilev вж Будев, Илия Василев
Bukova, Jana Nikolova, 1968- вж Букова, Яна Николова, 1968-
Bukowski, Charles, 1920-1994 вж Буковски, Чарлс, 1920-1994
Bulyčev, Kir, 1934-2003 вж Буличов, Кир, 1934-2003
Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958- вж Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958-
Burov, Ivelin Nikolov, 1955- вж Буров, Ивелин Николов, 1955-
Butcher, Jim, 1971- вж Бъчър, Джим, 1971-
Butler, Octavia Estelle, 1947-2006 вж Бътлър, Октавия Естел, 1947-2006
Byrne, Suzie вж Бърн, Сузи
 
C

Calakov, Kol'o Dimov, 1941- вж Чалъков, Кольо Димов, 1941-
Calev, Dimitǎr Ljubomirov, 1943- вж Цалев, Димитър Любомиров, 1943-
Caneva, Elja Aleksandrova, 1956- вж Цанева, Еля Александрова, 1956-
Cankov, Georgi Cankov, 1930- вж Цанков, Георги Цанков, 1930-
Cankova, Virdžinija Jordanova, 1962- вж Цанкова, Вирджиния Йорданова, 1962-
Canov, Kiril Todorov, 1935- вж Цанов, Кирил Тодоров, 1935-
Capote, Truman, 1924-1984 вж Капоти, Труман, 1924-1984
Cartwright, Stephen, 1947-2004 вж Картрайт, Стивън, 1947-2004
Chancellor, Deborah, 1966- вж Чанслър, Дебора, 1966-
Charpak, Georges, 1924-2010 вж Шарпак, Жорж, 1924-2010
Child, Lauren, 1965- вж Чайлд, Лорън, 1965-
Cibranska, Iren Hernani, 1954- вж Цибранска, Ирен Хернани, 1954-
Cibranska-Kostova, Marijana Petrova, 1963- вж Цибранска-Костова, Марияна Петрова, 1963-
Clarke, Phillip вж Кларке, Филип
Coenraads, Robert R., 1956- вж Коенрадс, Робърт Р., 1956-
Cordain, Loren, 1950- вж Кордейн, Лорън, 1950-
Courtenay, Lucy вж Кортни, Люси
Cowell, Cressida, 1966- вж Коуел, Кресида, 1966-
Crossman, Sylvie вж Кросман, Силви
Cvetanova, Mariana Georgieva, 1957- вж Цветанова, Мариана Георгиева, 1957-
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-
Cvetkov, Cvetan Marinov, 1952-2013 вж Цветков, Цветан Маринов, 1952-2013
Cvetkova-Arsova, Mira Dimitrova, 1967- вж Цветкова-Арсова, Мира Димитрова, 1967-
Cvetkovska, Marieta (автор) Кн 64, Кн 95, Кн 98
 
Č

Čanev, Kol´o, 1951- вж Чанев, Кольо, 1951-
Čankova, Jana Valentinova, 1977- вж Чанкова, Яна Валентинова, 1977-
Čarijski, Juri Hristov, 1956- (илюстратор) Кн 460, Кн 461
Čarijski, Juri Hristov, 1956- вж Чарийски, Юри Христов, 1956-
Čenčev, Ivan Lulčev, 1969- вж Ченчев, Иван Лулчев, 1969-
Červenkova, Velizara вж Червенкова, Велизара
Čipinski, Marin Kirilov, 1951- вж Чипински, Марин Кирилов, 1951-
Čobanov, Georgi Mihajlov, 1972- вж Чобанов, Георги Михайлов, 1972-
Čolakova, Radka Borisova, 1978- вж Чолакова, Радка Борисова, 1978-
Čoleva, Silvija Nikolova, 1959- вж Чолева, Силвия Николова, 1959-
Čoleva-Dimitrova, Anna Metodieva вж Чолева-Димитрова, Анна Методиева
Čučeva, Cvetanka Cvetanova, 1951- вж Чучева, Цветанка Цветанова, 1951-
Čuhov, Petǎr Ljubomirov, 1961- вж Чухов, Петър Любомиров, 1961-
 
D

Dačeva, Sveža, 1953- вж Дачева, Свежа, 1953-
Damjanova, Anelija Todorova (автор) Кн 64, Кн 95, Кн 98
Damjanova, Emilija Georgieva, 1950- вж Дамянова, Емилия Георгиева, 1950-
Danailova-Hembling, Diana (автор, преводач) Кн 182
Danailova-Hembling, Diana вж Данаилова-Хемблинг, Диана
Dančev, Ivan Dančev вж Данчев, Иван Данчев
Dančev, Nikolaj Damjanov, 1953- вж Данчев, Николай Дамянов, 1953-
Danev, Plamen Simeonov, 1951- вж Данев, Пламен Симеонов, 1951-
Daneva, Stefka Slavova, 1952- вж Данева, Стефка Славова, 1952-
Dapčev, Vǎlkan Dimitrov, 1926-2013 вж Дапчев, Вълкан Димитров, 1926-2013
Darakčiev, Ivan Stojkov, 1948- вж Даракчиев, Иван Стойков, 1948-
Dǎskarev, Ognjan Ljubomirov, 1954- вж Дъскарев, Огнян Любомиров, 1954-
Davčeva, Marija Nikolova, 1973- вж Давчева, Мария Николова, 1973-
Davidova, Dimitrina Ivanova (преводач) Кн 58
Dean, David, 1976- вж Дийн, Дейвид, 1976-
Dejanova-Atanasova, Anna Dejanova, 1963- вж Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
Dekova-Atanasova, Albena, 1967- вж Декова-Атанасова, Албена, 1967-
Delčev, Stanimir Borisov, 1942- вж Делчев, Станимир Борисов, 1942-
Delčeva, Anna вж Делчева, Анна
Denčev, Kliment, 1939-2009 вж Денчев, Климент, 1939-2009
Dennis, Carl, 1939- вж Денис, Карл, 1939-
Dermendžieva, Nadežda Dragomirova, 1985- вж Дерменджиева, Надежда Драгомирова, 1985-
Despentes, Virginie, 1969- вж Депант, Виржини, 1969-
Dickens, Charles, 1812-1870 вж Дикенс, Чарлс, 1812-1870
Dickins, Rosie вж Дикинс, Роузи
Dikov, Ruslan Angelov, 1969- вж Диков, Руслан Ангелов, 1969-
Dilova, Margarita Ljubenova, 1954- вж Дилова, Маргарита Любенова, 1954-
Dimanova, Marijana Nedelčeva, 1955- вж Диманова, Марияна Неделчева, 1955-
Dimitrakiev, Dimitǎr Jordanov, 1960- (автор) Кн 182
Dimitrakiev, Dimitǎr Jordanov, 1960- вж Димитракиев, Димитър Йорданов, 1960-
Dimitrakieva, Svetlana Rajčeva, 1964- вж Димитракиева, Светлана Райчева, 1964-
Dimitrov, Dimitǎr Atanasov, 1938- вж Димитров, Димитър Атанасов, 1938-
Dimitrov, Hristo Dimitrov, 1969- вж Димитров, Христо Димитров, 1969-
Dimitrov, Kiril G. вж Димитров, Кирил Г.
Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967- вж Димитров, Людмил Иванов, 1967-
Dimitrov, Marko Petkov, 1952- вж Димитров, Марко Петков, 1952-
Dimitrov, Miroslav Stefanov, 1962- (съставител) Кн 108, Кн 109
Dimitrov, Nikolaj Hristov, 1960- вж Димитров, Николай Христов, 1960-
Dimitrov, Svetoslav, певец вж Димитров, Светослав, певец
Dimitrova, Dijana Petrova, 1964- вж Димитрова, Дияна Петрова, 1964-
Dimitrova, Elisaveta Petrova, 1948- вж Димитрова, Елисавета Петрова, 1948-
Dimitrova, Krasimira Ivanova, 1954- вж Димитрова, Красимира Иванова, 1954-
Dimitrova, Kristin Kostadinova, 1963- вж Димитрова, Кристин Костадинова, 1963-
Dimitrova, Mariana Ljubenova, 1954- вж Димитрова, Мариана Любенова, 1954-
Dimitrova, Mariana Milčeva, 1967- вж Димитрова, Мариана Милчева, 1967-
Dimitrova, Nina Ivanova, 1954- вж Димитрова, Нина Иванова, 1954-
Dimitrova, Teodora, 1979- вж Димитрова, Теодора, 1979-
Dimitrova, Viktorija вж Димитрова, Виктория
Dimkov, Nikolaj Dimitrov, 1937- вж Димков, Николай Димитров, 1937-
Dimolareva, Marija Stefanova, 1971- вж Димоларева, Мария Стефанова, 1971-
Dimov, Janko, 1937-2013 вж Димов, Янко, 1937-2013
Dimov, Nedjalko, 1944- вж Димов, Недялко, 1944-
Dimov, Vladimir Jordanov (автор) Кн 182
Dimov, Vladimir Jordanov вж Димов, Владимир Йорданов
Dimova, Jordanka Dimitrova, 1959- вж Димова, Йорданка Димитрова, 1959-
Dinev, Ivan Vǎlčov вж Динев, Иван Вълчов
Dineva, Ilina Koleva вж Динева, Илина Колева
Dinkova, Atanaska Spasova, 1978- вж Динкова, Атанаска Спасова, 1978-
Dinkova, Marija Vasileva, 1995- вж Динкова, Мария Василева, 1995-
Dinkova, Milena вж Динкова, Милена
Djankov, Krǎstan Dimitrov, 1933-1999 вж Дянков, Кръстан Димитров, 1933-1999
Djavolov, Ignat Nikolov, 1957- вж Дяволов, Игнат Николов, 1957-
Djukendžiev, Georgi Kirilov, 1959- вж Дюкенджиев, Георги Кирилов, 1959-
Djulgerova, Nadežda Valentinova, 1984- вж Дюлгерова, Надежда Валентинова, 1984-
Dobrev, Petǎr Dobrev, 1943- вж Добрев, Петър Добрев, 1943-
Dobrev, Plamen Georgiev, 1966- вж Добрев, Пламен Георгиев, 1966-
Dobreva, Cveta Bočeva, 1973- вж Добрева, Цвета Бочева, 1973-
Dobreva, Dobrinka Hristeva, 1951- вж Добрева, Добринка Христева, 1951-
Dobrijanov, Veličko Simeonov, 1926-1992 вж Добриянов, Величко Симеонов, 1926-1992
Dobrijanova, Rada Savova, 1948- вж Добриянова, Рада Савова, 1948-
Dočev, Petǎr, 1934-2005 вж Дочев, Петър, 1934-2005
Dodnikov, Spas, 1930- вж Додников, Спас, 1930-
Dojkin, Dragomila Minčeva, 1985- вж Дойкин, Драгомила Минчева, 1985-
Dojkov, Vasil Georgiev, 1930- вж Дойков, Васил Георгиев, 1930-
Dojnov, Plamen Ivanov, 1969- вж Дойнов, Пламен Иванов, 1969-
Dokovska, Stela Vladimirova вж Доковска, Стела Владимирова
Dončev, Dončo, 1974- вж Дончев, Дончо, 1974-
Dončev, Tošo Angelov, 1944- вж Дончев, Тошо Ангелов, 1944-
Doneva, Marija Vičeva, 1945- вж Донева, Мария Вичева, 1945-
Donevski, Petǎr Stojanov, 1938- вж Доневски, Петър Стоянов, 1938-
Dorion, Christiane, 1959- вж Дориън, Кристиан, 1959-
Dosev, Ljuben Cvetanov, 1953- вж Досев, Любен Цветанов, 1953-
Dospevska, Neli Stanislavova, 1915-1988 вж Доспевска, Нели Станиславова, 1915-1988
Downer, Lesley, 1949- вж Даунър, Лесли, 1949-
Draganov, Vǎtko Aleksandrov, 1961- вж Драганов, Вътко Александров, 1961-
Dragneva, Radka, 1954- вж Драгнева, Радка, 1954-
Dragoeva, Grozdanka Ivanova, 1958- вж Драгоева, Грозданка Иванова, 1958-
Dragostinova, Žanina Dimitrova, 1962- вж Драгостинова, Жанина Димитрова, 1962-
Dragotinov, Ivan, 1937- вж Драготинов, Иван, 1937-
Dramaliev, Ljubomir Kirilov, 1923-2013 вж Драмалиев, Любомир Кирилов, 1923-2013
Dramalieva, Valentina Angelova, 1959- вж Драмалиева, Валентина Ангелова, 1959-
Drangov, Boris Stojanov, 1872-1917 вж Дрангов, Борис Стоянов, 1872-1917
Drǎngov, Martin Jovčev вж Дрънгов, Мартин Йовчев
Drenovska, Kosara Venelinova вж Дреновска, Косара Венелинова
Drosneva, Elka Dimitrova, 1953- вж Дроснева, Елка Димитрова, 1953-
Drumeva, Radka Ivanova, 1941- вж Друмева, Радка Иванова, 1941-
Duleba, Alexander, 1966- (автор) Кн 95
Dunov, Zdravko Tošev, 1941- вж Дунов, Здравко Тошев, 1941-
Džagarov, Stefan Georgiev, 1928- вж Джагаров, Стефан Георгиев, 1928-
Džiljanov, Georgi Atanasov, 1959- вж Джилянов, Георги Атанасов, 1959-
Džulenov, Emil Asenov, 1990- вж Джуленов, Емил Асенов, 1990-
 
E

EFSA (Parma) вж Европейски орган по безопасност на храните (Парма)
Egart, Katja (автор) Кн 95, Кн 98
Elenkov, Lǎčezar, 1936- вж Еленков, Лъчезар, 1936-
Elenska, Violeta Vasileva, 1947- вж Еленска, Виолета Василева, 1947-
Eliot, George, 1819-1880 вж Елиът, Джордж, 1819-1880
Enev, Dejan, 1960- вж Енев, Деян, 1960-
Enev, Hristo Simeonov, 1961- вж Енев, Христо Симеонов, 1961-
Enev, Ivan Ivanov, 1933- вж Енев, Иван Иванов, 1933-
Engibarov, Mesrob Johanen, 1949-2007 вж Енгибаров, Месроб Йоханен, 1949-2007
Ercuş, Loredana (автор) Кн 64, Кн 95, Кн 98
Evans-Wentz, W. Y., 1878-1965 вж Еванс-Уенц, У. Й., 1878-1965
Everett, Felicity вж Еверет, Фелисити
 
F

Fatić, Aleksandar, 1967- вж Фатич, Александър, 1967-
Feist, Wolfgang вж Файст, Волфганг
Fesčieva, Nevjana Georgieva, 1936- вж Фесчиева, Невяна Георгиева, 1936-
Figueroa, Mojca Krisper (автор) Кн 64
Filipov, Mario Todorov, 1988- вж Филипов, Марио Тодоров, 1988-
Filipova, Iva вж Филипова, Ива
Finsterbusch, Monika, 1954- вж Финстербуш, Моника, 1954-
Fitlekov, Dimitǎr Nončev, 1932-2008 вж Фитлеков, Димитър Нончев, 1932-2008
Flaxman, Larry вж Флаксман, Лари
Florenskij, Pavel Aleksandrovič, 1882-1937 вж Флоренский, Павел Александрович, 1882-1937
Forеman, Michael, 1938- вж Форман, Майкъл, 1938-
Forman, Gayle, 1971- вж Форман, Гейл, 1971-
Fox, Christyan вж Фокс, Кристиан
Francov, Damjan Stojanov, 1952- вж Францов, Дамян Стоянов, 1952-
Franzen, Jonathan, 1959- вж Франзен, Джонатан, 1959-
Freud, Sigmund, 1856-1939 вж Фройд, Зигмунд, 1856-1939
Fruchter, Jason вж Фруктър, Джейсън
Fuksiewicz, Aleksander (автор) Кн 95
 
G

Gagov, Stojan Atanasov, 1935-1988 вж Гагов, Стоян Атанасов, 1935-1988
Gajdardžieva, Veneta Stojanova, 1960- вж Гайдарджиева, Венета Стоянова, 1960-
Gajdarova, Teofana Nikolova, 1963- вж Гайдарова, Теофана Николова, 1963-
Gǎlǎbov, Vitan Borisov, 1942- вж Гълъбов, Витан Борисов, 1942-
Gančev, Ilija Hristov, 1941- вж Ганчев, Илия Христов, 1941-
Gančev, Ivan Kostadinov, 1958- вж Ганчев, Иван Костадинов, 1958-
Gančeva, Vasa Laleva, 1946-2011 вж Ганчева, Васа Лалева, 1946-2011
Ganev, Venelin Jordanov, 1880-1966 вж Ганев, Венелин Йорданов, 1880-1966
Garabedjan, Agop Garabed, 1943- вж Гарабедян, Агоп Гарабед, 1943-
Garabitov, Stefan Angelov, 1958- вж Гарабитов, Стефан Ангелов, 1958-
Gǎrkov, Ivan Vasilev, 1949- вж Гърков, Иван Василев, 1949-
Gǎrkova, Zornica Todorova, 1981- вж Гъркова, Зорница Тодорова, 1981-
Gavazova-Hristozova, Galina Ilieva вж Гавазова-Христозова, Галина Илиева
Gavrailov, Gavrail Vasilev, 1979- (автор, илюстратор) Кн 460Кн 461, (преводач) Кн 461
Gavrailov, Gavrail Vasilev, 1979- вж Гавраилов, Гавраил Василев, 1979-
Gavrilov, Borislav Gavrilov, 1958- вж Гаврилов, Борислав Гаврилов, 1958-
Gečeva, Katja Koleva, 1963- вж Гечева, Катя Колева, 1963-
Gehm, Franziska, 1974- вж Гем, Франциска, 1974-
Genov, Nikolaj Genčev, 1994- вж Генов, Николай Генчев, 1994-
Georgiev, Georgi Kirilov, 1952- вж Георгиев, Георги Кирилов, 1952-
Georgiev, Georgi Todorov, 1978- вж Георгиев, Георги Тодоров, 1978-
Georgiev, Kalojan Dobrinov вж Георгиев, Калоян Добринов
Georgiev, Minčo, 1945- вж Георгиев, Минчо, 1945-
Georgiev, Stefan Georgiev, 1973- вж Георгиев, Стефан Георгиев, 1973-
Georgiev, Stojan, 1963- вж Георгиев, Стоян, 1963-
Georgieva, Aneta Nončova, 1947- вж Георгиева, Анета Нончова, 1947-
Georgieva, Elica Ivanova, 1978- вж Георгиева, Елица Иванова, 1978-
Georgieva, Elica Petrova, 1977- вж Георгиева, Елица Петрова, 1977-
Georgieva, Ivanička Petrova, 1937- вж Георгиева, Иваничка Петрова, 1937-
Georgieva, Marija Cvetanova, 1952- вж Георгиева, Мария Цветанова, 1952-
Georgieva, Marija Georgieva, 1952- вж Георгиева, Мария Георгиева, 1952-
Georgieva, Ognjana Atanasova, 1959- вж Георгиева, Огняна Атанасова, 1959-
Georgieva, Viktorija Enriko вж Георгиева, Виктория Енрико
Georgieva, Žela, 1943- вж Георгиева, Жела, 1943-
Georgieva-Kiskinova, Stela Ivanova, 1980- вж Георгиева-Кискинова, Стела Иванова, 1980-
Gerdžikova, Nina Dimitrova, 1960- вж Герджикова, Нина Димитрова, 1960-
Gerov, Georgi Hristov, 1978- вж Геров, Георги Христов, 1978-
Gizdov, Ljubomir Vasilev, 1950- вж Гиздов, Любомир Василев, 1950-
Gjurov, Rumen Stojanov, 1964- вж Гюров, Румен Стоянов, 1964-
Gjurova, Vjara Todorova, 1953- (автор) Кн 119
Glavčeva, Marija Nikolova, 1977- вж Главчева, Мария Николова, 1977-
Glavusanov, Pavel Grozdanov, 1946- вж Главусанов, Павел Грозданов, 1946-
Gočev, Dimitǎr Bonev, 1936- вж Гочев, Димитър Бонев, 1936-
Golev, Valeri Kostadinov, 1951- вж Голев, Валери Костадинов, 1951-
Gonov, Dimitǎr Petrov, 1933-2017 вж Гонов, Димитър Петров, 1933-2017
Goodman, Yoni, 1976- вж Гудман, Йони, 1976-
Gordon, Thomas, 1918-2002 вж Гордън, Томас, 1918-2002
Gortner, Christopher W. вж Гортнър, Кристъфър У.
Goscinny, Anne, 1968- вж Госини, Ан, 1968-
Goscinny, René, 1926-1977 вж Госини, Рьоне, 1926-1977
Gospodinov, Danail Dimitrov, 1974- вж Господинов, Данаил Димитров, 1974-
Gospodinov, Dimitǎr Ljubomirov, 1961- вж Господинов, Димитър Любомиров, 1961-
Gospodinov, Konstantin Todorov, 1957- вж Господинов, Константин Тодоров, 1957-
Gramatikov, Hristo Dimitrov, 1947-2013 вж Граматиков, Христо Димитров, 1947-2013
Grǎnčarov, Ilko Evgeni, 1955- вж Грънчаров, Илко Евгени, 1955-
Greenwell, Jessica вж Грийнуел, Джесика
Grigorova, Zlatka Goševa, 1963- вж Григорова, Златка Гошева, 1963-
Grozdev, Georgi Andonov, 1957- вж Гроздев, Георги Андонов, 1957-
Grozev, Kostadin Ivanov, 1961-2017 (редактор) Кн 113
Gucciardini, Desideria, 1954- вж Гучардини, Десидерия, 1954-
Gurbanov, Nikolaj, 1993- вж Гурбанов, Николай, 1993-
G´ozova, Ilijana Nikolaeva вж Гьозова, Илияна Николаева
 
H

Hacke, Axel, 1956- вж Хаке, Аксел, 1956-
Hadžidimitrov, Ivan Petrov, 1953- вж Хаджидимитров, Иван Петров, 1953-
Hadžiev, Paraškev Todorov, 1912-1992 вж Хаджиев, Парашкев Тодоров, 1912-1992
Hadžieva, Sonja Emilova, 1978- вж Хаджиева, Соня Емилова, 1978-
Hadžijska, Marija Ivanova, 1938-2010 вж Хаджийска, Мария Иванова, 1938-2010
Hadžijski, Boris Emilov, 1963- вж Хаджийски, Борис Емилов, 1963-
Hadžijski, Ivan Minkov, 1907-1944 вж Хаджийски, Иван Минков, 1907-1944
Haj, Sonja, 1957- вж Хай, Соня, 1957-
Hamilton, Andrew, илюстратор вж Хамилтън, Андрю, илюстратор
Harvey, Gill, 1967- вж Харви, Джил, 1967-
Hessel, Stéphane, 1917-2013 вж Хесел, Стефан, 1917-2013
Hilsenrath, Edgar, 1926- вж Хилзенрат, Едгар, 1926-
Hopital, Marie-Noëlle, 1948- вж Опитал, Мари-Ноел, 1948-
Hopkins, Molly вж Хопкинс, Моли
Horozova, Eli Slavova вж Хорозова, Ели Славова
Howell, Laura, 1976- вж Хауъл, Лаура, 1976-
Hrabal, Bohumil, 1914-1997 вж Храбал, Бохумил, 1914-1997
Hristov, Dimitǎr Hristov, 1976- вж Христов, Димитър Христов, 1976-
Hristov, Dimitǎr Hristov, 1978- (илюстратор) Кн 460, Кн 461
Hristov, Dimitǎr Hristov, 1978- вж Христов, Димитър Христов, 1978-
Hristov, Dimitǎr Kostadinov, 1932- вж Христов, Димитър Костадинов, 1932-
Hristov, Dimitǎr, оператор вж Христов, Димитър, оператор
Hristov, Hristo Petkov, 1966- вж Христов, Христо Петков, 1966-
Hristov, Ivan Hristov, 1990- вж Христов, Иван Христов, 1990-
Hristov, Paisij Dimitrov, 1942- вж Христов, Паисий Димитров, 1942-
Hristova, Donka, 1962- вж Христова, Донка, 1962-
Hristova, Elena Georgieva, 1975- вж Христова, Елена Георгиева, 1975-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Marija, химик вж Христова, Мария, химик
Hristova, Mimi Nikolova, 1950- вж Христова, Мими Николова, 1950-
Hristova, Slavka, 1937- вж Христова, Славка, 1937-
Hristova, Velina, 1970- (автор, автор на предговор) Кн 460, Кн 461
Hristova, Velina, 1970- вж Христова, Велина, 1970-
Hristova, Velina, 1989- вж Христова, Велина, 1989-
Huč, Marjan (автор) Кн 95, Кн 98
Hundrev, Petko Peev, 1926- вж Хундрев, Петко Пеев, 1926-
Hutchinson, Stephen, 1959- вж Хатчинсън, Стивън, 1957-
Hvǎrčilkov, Vladimir Georgiev, 1955- вж Хвърчилков, Владимир Георгиев, 1955-
 
I

ICMH (38 ; Sofia ; 2012) вж International Congress of Military History (38 ; Sofia ; 2012)
Ignatov, Valentin Ljubomirov, 1958- вж Игнатов, Валентин Любомиров, 1958-
Ignatovski, Kalojan Pǎrvanov, 1976- вж Игнатовски, Калоян Първанов, 1976-
Igov, Svetlozar Atanasov, 1945- вж Игов, Светлозар Атанасов, 1945-
Ilčeva, Vǎlka, 1944- вж Илчева, Вълка, 1944-
Ileva, Penka Stefanova вж Илева, Пенка Стефанова
Iliev, Dimitǎr, 1935-2009 вж Илиев, Димитър, 1935-2009
Iliev, Ilija Krǎstev, 1956- вж Илиев, Илия Кръстев, 1956-
Iliev, Ilija Velikov вж Илиев, Илия Великов
Iliev, Tot´o Iliev, 1955- вж Илиев, Тотьо Илиев, 1955-
Ilieva, Daniela Mitkova вж Илиева, Даниела Миткова
Ilieva, Ljubka Minčeva, 1979- вж Илиева, Любка Минчева, 1979-
Ilieva-Petkova, Bogdana, 1934- вж Илиева-Петкова, Богдана, 1934-
Ilijčovski, Svetoslav Jordanov, 1972- вж Илийчовски, Светослав Йорданов, 1972-
Imalova, Diana Karamfilova, 1974- вж Ималова, Диана Карамфилова, 1974-
International Congress of Military History (38 ; Sofia ; 2012) Кн 113
International Congress of Military History Technology and Warfare (Sofia ; 2012) Кн 113
International Scientific Conference Management of Innovations - Enterprises, Banks, Universities (9 ; Varna ; 2012) вж Международна научно-приложна конференция Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети (9 ; Варна ; 2012)
Iorga, Elena (автор) Кн 64
Isakovskij, Mihail Vasil´evič, 1900-1973 вж Исаковски, Михаил Василиевич, 1900-1973
Iševa, Aleksandra Vasileva вж Ишева, Александра Василева
Ivanov, Bratislav Jončev, 1945- вж Иванов, Братислав Йончев, 1945-
Ivanov, Georgi, 1948- вж Иванов, Георги, 1948-
Ivanov, Ivajlo Ivanov, 1972-2016 вж Иванов, Ивайло Иванов, 1972-2016
Ivanov, Ivan Todorov, 1954- вж Иванов, Иван Тодоров, 1954-
Ivanov, Janko Atanasov, 1955- вж Иванов, Янко Атанасов, 1955-
Ivanov, Mitko Pejčev, 1964- вж Иванов, Митко Пейчев, 1964-
Ivanov, Pejčo Mitkov, 1990- вж Иванов, Пейчо Митков, 1990-
Ivanov, Rumen Nikolov, 1984- вж Иванов, Румен Николов, 1984-
Ivanov, Veselin Nikolov, 1948-2013 вж Иванов, Веселин Николов, 1948-2013
Ivanova, Elisaveta Dimitrova, 1957- вж Иванова, Елисавета Димитрова, 1957-
Ivanova, Evgenija Nešova, 1961- вж Иванова, Евгения Нешова, 1961-
Ivanova, Nadežda Borislavova, 1977- вж Иванова, Надежда Бориславова, 1977-
Ivanova, Petja, 1972- вж Иванова, Петя, 1972-
Ivanova, Radka Ilieva, 1945- вж Иванова, Радка Илиева, 1945-
Ivanova, Stojanka, 1925-2014 вж Иванова, Стоянка, 1925-2014
Ivanova, Svetlana Kostadinova, 1962- вж Иванова, Светлана Костадинова, 1962-
Ivanova, Valentina Ljudmilova, 1956- вж Иванова, Валентина Людмилова, 1956-
 
J

Jakov, Venelin Iliev, 1951- вж Яков, Венелин Илиев, 1951-
Jalnǎzova, Dobrinka Dimova, 1965- (илюстратор) Кн 460, Кн 461
Jalnǎzova, Dobrinka Dimova, 1965- вж Ялнъзова, Добринка Димова, 1965-
Janarliev, Vasil Dimitrov, 1945- вж Янарлиев, Васил Димитров, 1945-
Jančar, Drago, 1948- вж Янчар, Драго, 1948-
Janeva, Anelija Velikova, 1963- вж Янева, Анелия Великова, 1963-
Janeva, Evgenija Mihajlova, 1965- вж Янева, Евгения Михайлова, 1965-
Jankov, Vasil Nikolov, 1944- вж Янков, Васил Николов, 1944-
Jay, Roni, 1961- вж Джей, Рони, 1961-
Jazova, Jana, 1912-1974 вж Язова, Яна, 1912-1974
Jež, Gašper (автор) Кн 98
Johnson, Jinny вж Джонсън, Джини
Jones, Dean вж Джоунс, Дийн
Jones, Marie D., 1961- вж Джоунс, Мари Д., 1961-
Jonkova, Gunka Nikolaeva вж Йонкова, Гунка Николаева
Jordanov, Jordan Tončev, 1941- вж Йорданов, Йордан Тончев, 1941-
Jordanov, Pepo Ivanov, 1957- вж Йорданов, Пепо Иванов, 1957-
Josifov, Dejan Jordanov вж Йосифов, Деян Йорданов
Jubilee International Scientific Conference Standards in and Challenges to Public Administration in XXI century (Svishtov ; 2013) вж Юбилейна международна научна конференция Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век (Свищов ; 2013)
Jubilee International Scientific Conference The Future of Integration, the Future of the European Union (Svishtov ; 2013) Кн 70
Jubilee national scientific conference with International Participation Traditions, directions, challenges (Smolyan ; 2012) вж Юбилейна национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
Jubilee National Scientific Conference with International Participation Traditions, Directions, Challenges (Smolyan ; 2012) вж Юбилейна национална научна конференция с международно участие Традиции, посоки, предизвикателства (Смолян ; 2012)
Julzari, Emilija Mateeva, 1944- вж Юлзари, Емилия Матеева, 1944-
 
K

Kacarova, Rumjana Georgieva, 1955- вж Кацарова, Румяна Георгиева, 1955-
Kacarova, Vesela Todorova, 1944- вж Кацарова, Весела Тодорова, 1944-
Kajkiev, Petko Genčev, 1970- вж Кайкиев, Петко Генчев, 1970-
Kalčev, Ivan Petrov, 1945- вж Калчев, Иван Петров, 1945-
Kalčeva, Dora Aleksandrova, 1947- вж Калчева, Дора Александрова, 1947-
Kalčeva, Silvija Krasimirova, 1984- вж Калчева, Силвия Красимирова, 1984-
Kãle, Maija (автор) Кн 98
Kalev, Rusko Georgiev вж Калев, Руско Георгиев
Kalimanova, Ivanka Ivanova, 1945- вж Калиманова, Иванка Иванова, 1945-
Kalinkov, Petǎr Kolev, 1947- вж Калинков, Петър Колев, 1947-
Kalinova, Evgenija Ivanova, 1959- вж Калинова, Евгения Иванова, 1959-
Kalonkin, Marin Nankov, 1931- вж Калонкин, Марин Нанков, 1931-
Kal´onski, Aleksej Kirilov, 1963- вж Кальонски, Алексей Кирилов, 1963-
Kamberov, Dončo Pankov, 1957- (автор) Кн 182
Kamberov, Dončo Pankov, 1957- вж Камберов, Дончо Панков, 1957-
Kamenov, Kamen Cvetanov, 1950- вж Каменов, Камен Цветанов, 1950-
Kanazirski, Nikolaj Dimitrov, 1961- вж Каназирски, Николай Димитров, 1961-
Kǎnčev, Marian вж Кънчев, Мариан
Kandeva, Mara Krumova, 1955- вж Кандева, Мара Крумова, 1955-
Kandilarov, Evgenij Gerčеv, 1980- вж Кандиларов, Евгений Герчев, 1980-
Kǎnev, Aleksandǎr Metodiev, 1969- вж Кънев, Александър Методиев, 1969-
Kǎnev, Dimitǎr Stojanov, 1947- (автор) Кн 182
Kǎnev, Dimitǎr Stojanov, 1947- вж Кънев, Димитър Стоянов, 1947-
Kǎneva, Petja Petrova, 1974- вж Кънева, Петя Петрова, 1974-
Kanevska-Nikolova, Elena Todorova, 1964- вж Каневска-Николова, Елена Тодорова, 1964-
Kapitanski, Plamen, 1964- вж Капитански, Пламен, 1964-
Kaplan, Robert M., 1947- вж Каплан, Робърт М., 1947-
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- вж Каприев, Георги Теологов, 1960-
Karabašliev, Zahari Todorov, 1968- (автор на предговор, илюстратор) Кн 460, Кн 461
Karabašliev, Zahari Todorov, 1968- вж Карабашлиев, Захари Тодоров, 1968-
Karadački, Ivan Vasilev, 1936- вж Карадачки, Иван Василев, 1936-
Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986- (редактор, илюстратор) Кн 460, Кн 461
Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986- вж Караджов, Александър Кирилов, 1986-
Karadžova, Valentina Andonova, 1961- вж Караджова, Валентина Андонова, 1961-
Karafezov, Spas Mihajlov, 1934- вж Карафезов, Спас Михайлов, 1934-
Karaivanova, Margarita Hristova, 1940- вж Караиванова, Маргарита Христова, 1940-
Karajotov, Ivan Dimitrov, 1941-2018 вж Карайотов, Иван Димитров, 1941-2018
Karaslavova, Žečka Angelova, 1944- вж Караславова, Жечка Ангелова, 1944-
Kǎrdžilov, Petǎr Ivanov, 1950- вж Кърджилов, Петър Иванов, 1950-
Kasǎrova, Svetlana Petkova, 1954- вж Касърова, Светлана Петкова, 1954-
Kašukeeva, Lilija Oleg, 1983- вж Кашукеева, Лилия Олег, 1983-
Katelieva, Liljana (преводач) Кн 460
Kaulbach, Wilhelm von, 1805-1874 вж Каулбах, Вилхелм, 1805-1874
Kavanagh, Peter, 1960- вж Кавана, Питър, 1960-
Kazakov, Boris вж Казаков, Борис
Kaźmierkiewicz, Piotr (автор) Кн 64
Kehajova, Nina Tomova, 1955- вж Кехайова, Нина Томова, 1955-
Kepler, Lars вж Кеплер, Ларш
Khan, Sarah вж Хан, Сара
Kimpton, Diana, 1950- вж Кимптън, Даяна, 1950-
Kipper, David A., 1939-2010 вж Кипър, Дейвид А., 1939-2010
Kiprina, Živka Angelova, 1943- вж Киприна, Живка Ангелова, 1943-
Kirkov, Dimitǎr Georgiev, 1933- вж Кирков, Димитър Георгиев, 1933-
Kirkova, Valja вж Киркова, Валя
Kirov, Dimitǎr Georgiev, 1944- вж Киров, Димитър Георгиев, 1944-
Kirov, Kiril Marinov, 1926-1988 вж Киров, Кирил Маринов, 1926-1988
Kirova, Donka Georgieva вж Кирова, Донка Георгиева
Kirova, Marijana Georgieva, 1963- вж Кирова, Марияна Георгиева, 1963-
Kirova, Milena Hristova вж Кирова, Милена Христова
Kisimova, Emilija Krǎsteva, 1962- вж Кисимова, Емилия Кръстева, 1962-
Kitinski, Petǎr Iliev, 1948- вж Китински, Петър Илиев, 1948-
Kitova, Marija Dimitrova, 1949- вж Китова, Мария Димитрова, 1949-
Kjuranov, Dejan Čavdarov вж Кюранов, Деян Чавдаров
Klimentova, Zornica Javorova, 1973- вж Климентова, Зорница Яворова, 1973-
Kocev, Emil Nikolov, 1968- вж Коцев, Емил Николов, 1968-
Kocev, Nikolaj Vasilev, 1944- вж Коцев, Николай Василев, 1944-
Kocev, Radoslav Kostadinov, 1966- вж Коцев, Радослав Костадинов, 1966-
Kodžamanova, Galina Ljudmilova вж Коджаманова, Галина Людмилова
Koev, Ivan Hristov, 1942- вж Коев, Иван Христов, 1942-
Koev, Stanislav Videv, 1958- вж Коев, Станислав Видев, 1958-
Koeva, Svetla Peneva, 1961- вж Коева, Светла Пенева, 1961-
Kolarov, Milko Hinov, 1946- вж Коларов, Милко Хинов, 1946-
Kolarova, Emilija Krǎsteva, 1954- вж Коларова, Емилия Кръстева, 1954-
Kolarova-Vaškevič, Marija Aleksandrova вж Коларова-Вашкевич, Мария Александрова
Kolev, Georgi Stojanov, 1958- вж Колев, Георги Стоянов, 1958-
Koleva, Harita Mardik, 1948- вж Колева, Харита Мардик, 1948-
Koleva, Irina Koleva, 1957- вж Колева, Ирина Колева, 1957-
Koleva, Kremena Krǎsteva, 1969- вж Колева, Кремена Кръстева, 1969-
Kolkovska, Sija Borisova, 1961- вж Колковска, Сия Борисова, 1961-
Koluševa, Tinka Georgieva, 1952- вж Колушева, Тинка Георгиева, 1952-
Komsalova, Rumjana Jorgova, 1955- вж Комсалова, Румяна Йоргова, 1955-
Kondeva, Veselina Kondeva, 1965- вж Кондева, Веселина Кондева, 1965-
Kondeva-Burdina, Magdalena Spasova, 1976- вж Кондева-Бурдина, Магдалена Спасова, 1976-
Konstantinov, Aleko Ivanicov, 1863-1897 вж Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897
Konstantinov, Spiro Mihajlov, 1963- вж Константинов, Спиро Михайлов, 1963-
Konstantinova, Žulieta вж Константинова, Жулиета
Koseva, Petja Dijanova, 1990- вж Косева, Петя Диянова, 1990-
Kostadinov, Konstantin Ivanov, 1961- вж Костадинов, Константин Иванов, 1961-
Kostadinova, Latinka Slaveva, 1949- вж Костадинова, Латинка Славева, 1949-
Kostadinova, Marija Valentinova, 2006- вж Костадинова, Мария Валентинова, 2006-
Kostov, Evgeni Vasilev, 1958- вж Костов, Евгени Василев, 1958-
Kostov, Ivan, 1913-2004 вж Костов, Иван, 1913-2004
Kostov, Ruslan Ivanov, 1956- вж Костов, Руслан Иванов, 1956-
Kostov, Valeri Stefanov, 1955- вж Костов, Валери Стефанов, 1955-
Kostova, Manja Asenova вж Костова, Маня Асенова
Kostova, Septemvrina Georgieva, 1950- вж Костова, Септемврина Георгиева, 1950-
Kovačev, Georgi Todorov, 1913-1990 вж Ковачев, Георги Тодоров, 1913-1990
Kovačeva, Violeta Hristova, 1937- вж Ковачева, Виолета Христова, 1937-
Kožuharov, Kǎnčo Ivanov, 1950- вж Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950-
Kožuharova, Ekaterina Krǎsteva вж Кожухарова, Екатерина Кръстева
Kožuharova, Stefka Vasileva, 1963- вж Кожухарова, Стефка Василева, 1963-
Krǎpova, Ilijana Todorova, 1960- вж Кръпова, Илияна Тодорова, 1960-
Krǎstanova, Vanja Gospodinova, 1961-2017 вж Кръстанова, Ваня Господинова, 1961-2017
Krǎstev, Ljubomir Cvetanov, 1988- вж Кръстев, Любомир Цветанов, 1988-
Krǎstev, Ljudmil Bojanov, 1978- вж Кръстев, Людмил Боянов, 1978-
Krawczak, Maciej (автор на предговор) Кн 3
Krikorjan, Rupen Ohanes, 1950- вж Крикорян, Рупен Оханес, 1950-
Krumov, Krasimir Petrov, 1955-2015 вж Крумов, Красимир Петров, 1955-2015
Krumov, Petǎr, 1934- вж Крумов, Петър, 1934-
Krumova, Julija Georgieva, 1962- вж Крумова, Юлия Георгиева, 1962-
Krumova-Cvetkova, Lilija Jordanova, 1942- вж Крумова-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942-
Kujumdžieva, Svetlana Emilova, 1949- вж Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949-
Kukleva-Todorova, Marija Petrova, 1949- вж Куклева-Тодорова, Мария Петрова, 1949-
Kunert, Almud, 1964- вж Кунерт, Алмуд, 1964-
Kuusik- Rajasaar, Riina (автор) Кн 64
Kuzmanov, Hristo Kuzmanov, 1950- вж Кузманов, Христо Кузманов, 1950-
K´osev, Aleksandǎr Dinov, 1953- вж Кьосев, Александър Динов, 1953-
K´osev, Borislav Ivanov, 1956- вж Кьосев, Борислав Иванов, 1956-
K´oseva, Svetla Stefanova, 1955- вж Кьосева, Светла Стефанова, 1955-
 
L

Läckberg, Camilla, 1974- вж Лекберг, Камила, 1974-
Lages, Andrea, 1974- вж Лейджис, Андреа, 1974-
Larreche, Jean-Claude, 1947- вж Лареш, Жан-Клод, 1947-
Lateva, Ekaterina Ivanova, 1956- вж Латева, Екатерина Иванова, 1956-
Latta, Nigel, 1967- вж Лата, Найджел, 1967-
Lavčev, Dimitǎr Slaveev, 1952- вж Лавчев, Димитър Славеев, 1952-
Lazarova, Desislava Mihajlova, 1964- вж Лазарова, Десислава Михайлова, 1964-
Lazarovski, Adrian Nikolaev, 1976-2015 вж Лазаровски, Адриан Николаев, 1976-2015
Le Carré, John, 1931- вж Льо Каре, Джон, 1931-
Ledwidge, Michael, 1971- вж Ледуидж, Майкъл, 1971-
Leip, Hans, 1893-1983 вж Лайп, Ханс, 1893-1983
Leiszen, Márton (автор) Кн 98
Lengold, Jelena, 1959- вж Ленголд, Елена, 1959-
Lenk, Fabian, 1963- вж Ленк, Фабиан, 1963-
Lester, Anna вж Лестър, Анна
Levkov, Krasimir Stojanov, 1957- вж Левков, Красимир Стоянов, 1957-
Likov, Bojko Dimitrov, 1950- вж Ликов, Бойко Димитров, 1950-
Lilova, Rumjana, 1953- вж Лилова, Румяна, 1953-
Lindo, Elvira, 1962- вж Линдо, Елвира, 1962-
Lo Cascio, Maria Cristina, 1965- вж Ло Касио, Мария Кристина, 1965-
Loboški, Svetoslav Hristov, 1963- вж Лобошки, Светослав Христов, 1963-
Lovecraft, Howard Phillips, 1890-1937 вж Лъвкрафт, Хауърд Филипс, 1890-1937
Lumbeva, Bojka Jankova, 1957- вж Лумбева, Бойка Янкова, 1957-
Ljapova, Rusanka Kostova, 1966- вж Ляпова, Русанка Костова, 1966-
Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-
 
M

Macgahern, John, 1934-2006 вж Макгахърн, Джон, 1934-2006
MacGhee, Karen вж Макгий, Карън
MacKain, Kelly, 1975- вж Маккейн, Кели, 1975-
Mačeva, Darija Cankova (преводач) Кн 108, Кн 109
Magris, Claudio, 1939- вж Магрис, Клаудио, 1939-
Mančev, Vladimir Simeonovič, 1972- вж Манчев, Владимир Симеонович, 1972-
Mančeva, Paraskeva, 1964- вж Манчева, Параскева, 1964-
Mandova-Rusinčovska, Milka Petkova, 1938- вж Мандова-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
Maneva, Gergana вж Манева, Гергана
Manolov, Karamfil Manolov, 1955- вж Манолов, Карамфил Манолов, 1955-
Manuilova, Ralica Emanuilova, 1971- вж Мануилова, Ралица Емануилова, 1971-
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Manjatski, Kuzma Dimitrov, 1872-1943? вж Манятски, Кузма Димитров, 1872-1943?
Marangozov, Javor Veselinov, 1968- вж Марангозов, Явор Веселинов, 1968-
Marías, Javier, 1951- вж Мариас, Хавиер, 1951-
Marin, Lileane, 1958- вж Марин, Лилеане, 1958-
Marinov, Filip Dimitrov вж Маринов, Филип Димитров
Marinov, Ivan Sašev, 1983- вж Маринов, Иван Сашев, 1983-
Marinov, Marin Petrov, 1948- вж Маринов, Марин Петров, 1948-
Marinova, Emilija Vasileva, 1953- вж Маринова, Емилия Василева, 1953-
Marinova, Maja Marinova, 1963- (преводач) Кн 119
Marinova, Sabina, 1978-2016 вж Маринова, Сабина, 1978-2016
Markova, Aglika Josifova, 1942- вж Маркова, Аглика Йосифова, 1942-
Markova, Rumjana Dimitrova, 1950- вж Маркова, Румяна Димитрова, 1950-
Marks, Alan, 1957- вж Маркъс, Алън, 1957-
Marks, Anthony вж Маркс, Антъни
Maronov, Apostol Aleksiev, 1959- вж Маронов, Апостол Алексиев, 1958-
Martoglio, Nino, 1870-1921 вж Мартолио, Нино, 1870-1921
Maslarova, Emilija Ljubenova, 1956- вж Масларова, Емилия Любенова, 1956-
Mavrodieva, Ivanka Todorova, 1961- вж Мавродиева, Иванка Тодорова, 1961-
Melniška, Sonja вж Мелнишка, Соня
Menyhart, Krisztina, 1973- вж Менхарт, Кристина, 1973-
Merazčiev, Vasil Bogomilov, 1944- вж Меразчиев, Васил Богомилов, 1944-
Meredith, Samantha вж Мередит, Саманта
Micov, Vihǎr Micov, 1958- (преводач) Кн 58
Mičeva, Neva Georgieva, 1973- вж Мичева, Нева Георгиева, 1973-
Mihajlov, Mihail Borisov, 1948- вж Михайлов, Михаил Борисов, 1948-
Mihajlov, Nikolaj Kirilov, 1963- вж Михайлов, Николай Кирилов, 1963-
Mihajlova, Antoaneta Stojanova, 1955- вж Михайлова, Антоанета Стоянова, 1955-
Mihajlova, Dijana Lazarova, 1960- вж Михайлова, Дияна Лазарова, 1960-
Mihajlova-Živkova, Stanka Ananieva, 1938- вж Михайлова-Живкова, Станка Ананиева, 1938-
Mihova, Genoveva, 1941- (автор, съставител) Кн 58
Mihova, Rumjana Mihova, 1954- вж Михова, Румяна Михова, 1954-
Miladinov, Petǎr Asenov вж Миладинов, Петър Асенов
Milanova, Jolina, 1969- вж Миланова, Йолина, 1969-
Milčakov, Jani Mihajlov, 1955-2017 вж Милчаков, Яни Михайлов, 1955-2017
Miletkov, Krasimir, 1952- вж Милетков, Красимир, 1952-
Milev, Ivajlo Ivanov, 1970- вж Милев, Ивайло Иванов, 1970-
Milev, Ivo Markov, 1971- вж Милев, Иво Марков, 1971-
Milušev, Dimitǎr, 1983- вж Милушев, Димитър, 1983-
Minčev, Dimitǎr, 1945- (редактор) Кн 113
Minčeva, Elka Minčeva, 1964- вж Минчева, Елка Минчева, 1964-
Minkov, Vencislav Cankov, 1946- вж Минков, Венцислав Цанков, 1946-
Mirčev, Borislav Mirčev, 1961- вж Мирчев, Борислав Мирчев, 1961-
Mišev, Georgi, 1935- вж Мишев, Георги, 1935-
Mitev, Georgi Vasilev, 1948- вж Митев, Георги Василев, 1948-
Mitev, Ivan Nenov, 1960- вж Митев, Иван Ненов, 1960-
Mitev, Krasimir Krumov, 1975- вж Митев, Красимир Крумов, 1975-
Mitev, Nikolaj Atanasov, 1960- вж Митев, Николай Атанасов, 1960-
Mitev, Petǎr-Emil Ivanov, 1936- вж Митев, Петър-Емил Иванов, 1936-
Miteva, Petja Pankova, 1987- вж Митева, Петя Панкова, 1987-
Miteva, Rosica Petrova, 1962- вж Митева, Росица Петрова, 1962-
Mitova, Sonja (илюстратор) Кн 460, Кн 461
Mitova, Sonja вж Митова, Соня
Mitrenceva, Ekaterina Hristеva, 1949- вж Митренцева, Екатерина Христева, 1949-
Mladenov, Maksim Slavčev, 1930-1992 вж Младенов, Максим Славчев, 1930-1992
Mladenova-Mihajlova, Darina Maksimova, 1966- вж Младенова-Михайлова, Дарина Максимова, 1966-
Molev, Vladimir Georgiev, 1978- вж Молев, Владимир Георгиев, 1978-
Molho, Renata, 1951- вж Моло, Рената, 1951-
Molodčik, Anatolij Viktorovič, 1962- вж Молодчик, Анатолий Викторович, 1962-
Momekov, Cvetan вж Момеков, Цветан
Momekov, Georgi Cvetanov, 1976- вж Момеков, Георги Цветанов, 1976-
Monev, Viktor Georgiev, 1963- (автор) Кн 73
Moraru, Adrian (автор) Кн 98
Morden, Simon вж Мордън, Саймън
Morpurgo, Michael, 1943- вж Морпурго, Майкъл, 1943-
Morrison, Val, 1961- вж Морисън, Вал, 1961-
Możejko, Edward, 1932- вж Можейко, Едвард, 1932-
Mrǎčkov, Vasil Željazkov, 1934- вж Мръчков, Васил Желязков, 1934-
Murakami Haruki, 1949- вж Мураками Харуки, 1949-
Mutafčiev, Stefan Nikolov, 1942-1997 вж Мутафчиев, Стефан Николов, 1942-1997
 
N

Načev, Čavdar Ivanov, 1954- вж Начев, Чавдар Иванов, 1954-
Najdenov, Jančo Stojanov, 1947- вж Найденов, Янчо Стоянов, 1947-
Najdenova, Gorica Najdenova, 1969- вж Найденова, Горица Найденова, 1969-
Najdenova, Penka Ivanova, 1933- (автор, редактор) Кн 58
Najdenova, Penka Ivanova, 1933- вж Найденова, Пенка Иванова, 1933-
Nam, Kamen, 1957- вж Нам, Камен, 1957-
Nančev, Jordan Ljudmilov, 1955- вж Нанчев, Йордан Людмилов, 1955-
Nanova, Teodora Angelova вж Нанова, Теодора Ангелова
National children's book fFestival (15 ; Sliven ; 2013) вж Национален фестивал на детската книга (15 ; Сливен ; 2013)
National Conference on Lexicography and Lexicology with international participation 70 years Bulgarian academic lexicography (Sofia ; 2012) вж Национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (6 ; София ; 2012)
Nedelčev, Aleksandǎr Nanev, 1957- вж Неделчев, Александър Нанев, 1957-
Nedelčeva, Cvetanka Krǎsteva вж Неделчева, Цветанка Кръстева
Nedev, Asen, 1943- (автор) Кн 182
Nedev, Asen, 1943- вж Недев, Асен, 1943-
Nejčev, Dejan Zdravkov вж Нейчев, Деян Здравков
Nejkova, Radostina Nejkova, 1974- вж Нейкова, Радостина Нейкова, 1974-
Nemčev, Vergil Binkov, 1970- вж Немчев, Вергил Бинков, 1970-
Nenčeva, Katerina Georgieva, 1959- вж Ненчева, Катерина Георгиева, 1959-
Nenov, Nikolaj Hristov, 1952- вж Ненов, Николай Христов, 1952-
Nešev, Kiril, 1935-2010 вж Нешев, Кирил, 1935-2010
Ničev, Nikolaj Bonev, 1968- вж Ничев, Николай Бонев, 1968-
Nihtjanova, Tanja Ivanova вж Нихтянова, Таня Иванова
Nikolov, Aleksandǎr Nikolov, 1963- вж Николов, Александър Николов, 1963-
Nikolov, Ivan Dečev вж Николов, Иван Дечев
Nikolov, Ljubomir Slavov, 1950- вж Николов, Любомир Славов, 1950-
Nikolov, Nikola Jordanov, 1927- вж Николов, Никола Йорданов, 1927-
Nikolov, Nikolaj Ljubenov, 1972- вж Николов, Николай Любенов, 1972-
Nikolov, Rumen Fidanov, 1958- вж Николов, Румен Фиданов, 1958-
Nikolov, Stefan Emilov, 1952- вж Николов, Стефан Емилов, 1952-
Nikolov, Stefan Jordanov, 1903-1992 вж Николов, Стефан Йорданов, 1903-1992
Nikolova, Anelija Bogdanova, 1975- вж Николова, Анелия Богданова, 1975-
Nikolova, Gergana Vasileva, 1976- вж Николова, Гергана Василева, 1976-
Nikolova, Irina Nikolova, 1960- вж Николова, Ирина Николова, 1960-
Nikolova, Irina Simeonova, 1943- вж Николова, Ирина Симеонова, 1943-
Nikolova, Ivanka Ruseva, 1966- вж Николова, Иванка Русева, 1966-
Nikolova, Kamelija Nikolova, 1959- вж Николова, Камелия Николова, 1959-
Nikolova, Magdalena Valerieva, 1981- вж Николова, Магдалена Валериева, 1981-
Nikolova, Marija Plamenova, 1981- вж Николова, Мария Пламенова, 1981-
Nikolova, Penka Petrova, 1956- вж Николова, Пенка Петрова, 1956-
Nikolova, Vanja Hristozova, 1954- вж Николова, Ваня Христозова, 1954-
Ninov, Nikolaj Blagoev, 1976- вж Нинов, Николай Благоев, 1976-
Niškov, Aleksandǎr Konstantinov, 1962- вж Нишков, Александър Константинов, 1962-
 
O

O'Connor, Joseph, 1948- вж О'Конър, Джоузеф, 1948-
Omajnikov, Zahari Stefanov, 1945- вж Омайников, Захари Стефанов, 1945-
Oren, Rony, 1953- вж Орен, Рони, 1953-
Ostrikova, Hristina Ivanova, 1958- вж Острикова, Христина Иванова, 1958-
OʼByrne, John, 1959- вж ОʼБирн, Джон, 1959-
 
P

Palahutev, Georgi Dimitrov, 1979- (редактор) Кн 460, Кн 461
Palahutev, Georgi Dimitrov, 1979- вж Палахутев, Георги Димитров, 1979-
Palieva, Andi Božidarova, 1947- вж Палиева, Анди Божидарова, 1947-
Pancol, Katherine, 1954- вж Панкол, Катрин, 1954-
Pang, Alex вж Панг, Алекс
Papadopulos, Adriana Petkova, 1959- вж Пападопулос, Адриана Петкова, 1959-
Parker, Steve, 1952- вж Паркър, Стив, 1952-
Parot, Jean-François, 1946- вж Паро, Жан-Франсоа, 1946-
Pǎrvanov, Panajot Stefanov, 1961- вж Първанов, Панайот Стефанов, 1961-
Paskaleva, Olga Venelinova, 1954- вж Паскалева, Олга Венелинова, 1954-
Paskalevski, Spartak Paskalev, 1947- вж Паскалевски, Спартак Паскалев, 1947-
Paspalev, Šter´o Sotirov, 1980- вж Паспалев, Щерьо Сотиров, 1980-
Paševa, Marija, 1945- вж Пашева, Мария, 1945-
Patterson, James, 1947- вж Патерсън, Джеймс, 1947-
Patulova, Irena Stojanova, 1960- вж Патулова, Ирена Стоянова, 1960-
Paunska, Nedjalka вж Паунска, Недялка
Pavić, Milorad, 1929-2009 вж Павич, Милорад, 1929-2009
Pavlov, Aleksandǎr Nikolov, 1932- вж Павлов, Александър Николов, 1932-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlova, Dimitrina Ruskova вж Андреева, Димитрина Рускова
Pavlova, Mitka, 1943- вж Павлова, Митка, 1943-
Pavlova, Viktorija Ivanovna, 1955- вж Павлова, Виктория Ивановна, 1955-
Peev, Pejo Ivanov, 1935- вж Пеев, Пейо Иванов, 1935-
Pejčev, Ljudmil Pejčev, 1959- вж Пейчев, Людмил Пейчев, 1959-
Pejčeva, Daniela Sašova, 1994- вж Пейчева, Даниела Сашова, 1994-
Pelovska, Slavina Dimitrova, 1977- вж Пеловска, Славина Димитрова, 1977-
Penčev, Penčo Denčev, 1971- вж Пенчев, Пенчо Денчев, 1971-
Penčev, Petǎr Raškov, 1923-2012 вж Пенчев, Петър Рашков, 1923-2012
Penčev, Vladimir Georgiev, 1957- вж Пенчев, Владимир Георгиев, 1957-
Pendžekova, Rusalena Veselinova, 1977- вж Пенджекова, Русалена Веселинова, 1977-
Penev, Bojan, 1882-1927 вж Пенев, Боян, 1882-1927
Penev, Georgi, 1953- вж Пенев, Георги, 1953-
Penkov, Ilko Ljubenov, 1953- вж Пенков, Илко Любенов, 1953-
Penkova, Rosica Aleksandrova, 1953- вж Пенкова, Росица Александрова, 1953-
Penov, Stefan Nedev, 1957- вж Пенов, Стефан Недев, 1957-
Peternel, Maja (автор) Кн 64
Petkov, Božidar Stefanov, 1940-2015 вж Петков, Божидар Стефанов, 1940-2015
Petkov, Georgi, фотограф вж Петков, Георги, фотограф
Petranova, Pavlina Todorova, 1960- вж Петранова, Павлина Тодорова, 1960-
Petrov, Anton, 1977- вж Петров, Антон, 1977-
Petrov, Blagovest Petrov, 1971- вж Петров, Благовест Петров, 1971-
Petrov, Ivan Mitov, 1953- вж Петров, Иван Митов, 1953-
Petrov, Orlin Ljubomirov, 1976- вж Петров, Орлин Любомиров, 1976-
Petrov, Stojko Petrov, 1950- вж Петров, Стойко Петров, 1950-
Petrov, Todor Petrov, 1949- вж Петров, Тодор Петров, 1949-
Petrov, Valeri Petrov, 1953- вж Петров, Валери Петров, 1953-
Petrova, Dorjana Stefanova, 1983- вж Петрова, Доряна Стефанова, 1983-
Petrova, Marija Stojanova, 1950- вж Петрова, Мария Стоянова, 1950-
Petrova, Penka Ivanova, 1959- вж Петрова, Пенка Иванова, 1959-
Petrova, Svetla Georgieva, 1968- вж Петрова, Светла Георгиева, 1968-
Petrova-Parravicini, Marija, 1974- вж Петрова-Паравичини, Мария, 1974-
Petrova-Vasileva, Rosica Koleva, 1963- вж Петрова-Василева, Росица Колева, 1963-
Piguleva, Neli Dimitrova, 1957- вж Пигулева, Нели Димитрова, 1957-
Pilev, Dimitǎr Ivanov, 1981- вж Пилев, Димитър Иванов, 1981-
Pindikov, Aleksandǎr Hristov, 1930- вж Пиндиков, Александър Христов, 1930-
Piñeiro, Claudia, 1960- вж Пинейро, Клаудия, 1960-
Piperkova, Dora вж Пиперкова, Дора
Pipeva, Marija Emilova, 1961- вж Пипева, Мария Емилова, 1961-
Pisarov, Vasil Aleksandrov, 1933- вж Писаров, Васил Александров, 1933-
Počekanska, Stojanka Georgieva, 1961- вж Почеканска, Стоянка Георгиева, 1961-
Poleganov, Vladimir, 1979- вж Полеганов, Владимир, 1979-
Popiliev, Romeo Vasilev, 1954- вж Попилиев, Ромео Василев, 1954-
Popnedeleva-Genova, Mila Vihronieva, 1977- вж Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева, 1977-
Popov, Alek Vasilev, 1966- вж Попов, Алек Василев, 1966-
Popov, Andrej Božikov, 1946- вж Попов, Андрей Божиков, 1946-
Popov, Račko Ivanov, 1953- вж Попов, Рачко Иванов, 1953-
Popov, Van´o Ivanov, 1949- вж Попов, Ваньо Иванов, 1949-
Popov, Volodja Andreev, 1954- вж Попов, Володя Андреев, 1954-
Popova, Efimija Mihajlova, 1937- вж Попова, Ефимия Михайлова, 1937-
Popova, Rumjana Angelova, 1961- вж Попова, Румяна Ангелова, 1961-
Popstefanov, Ivan Trifonov, 1933- вж Попстефанов, Иван Трифонов, 1933-
Postompirov, Ivan Dimitrov вж Постомпиров, Иван Димитров
Powell, Goran, 1965- вж Пауъл, Горан, 1965-
Požarlieva, Sidonija Jordanova, 1933- вж Пожарлиева, Сидония Йорданова, 1933-
Pramatarov, Bajčo Ivanov, 1930- вж Праматаров, Байчо Иванов, 1930-
Praznik, Miha вж Празник, Миха
Projkov, Venelin Jovkov, 1960- вж Пройков, Венелин Йовков, 1960-
Psaltova, Valentina Stefanova, 1955- вж Псалтова, Валентина Стефанова, 1955-
Punter, Russell, 1965- вж Пантър, Ръсел, 1965-
Püvi, Triinu (автор) Кн 95
 
Q

Quiggin, John, 1956- вж Куигин, Джон, 1956-
Quiroga, Horacio, 1878-1937 вж Кирога, Орасио, 1878-1937
 
R

Račev, Georgi Ivanov вж Рачев, Георги Иванов
Račev, Krasimir Manev, 1971- вж Рачев, Красимир Манев, 1971-
Račev, Rosen Nikolov, 1970- вж Рачев, Росен Николов, 1970-
Radev, Plamen, 1950- вж Радев, Пламен, 1950-
Radeva, Ivanička вж Радева, Иваничка
Radeva, Janica Radeva, 1977- вж Радева, Яница Радева, 1977-
Radeva, Vasilka, 1940- вж Радева, Василка, 1940-
Radeva, Viržinija Bojanova, 1954- вж Радева, Виржиния Боянова, 1954-
Radičev, Anibal Radičev, 1944- вж Радичев, Анибал Радичев, 1944-
Radojnova, Diana Atanasova, 1960- вж Радойнова, Диана Атанасова, 1960-
Radulova, Anelija Kirilova, 1956- вж Радулова, Анелия Кирилова, 1956-
Radulova, Nadežda Cvetanova, 1975- вж Радулова, Надежда Цветанова, 1975-
Rafieva, Ajlin, 1988- вж Рафиева, Айлин, 1988-
Rajanov, Hristo Stefanov, 1987- вж Раянов, Христо Стефанов, 1987-
Rajčev, Čanko Georgiev, 1940- вж Райчев, Чанко Георгиев, 1940-
Rajčeva, Milena, 1976- вж Райчева, Милена, 1976-
Rajčevski, Stojan Čilov, 1944- вж Райчевски, Стоян Чилов, 1944-
Rajkova, Valentina Draganova, 1953- вж Райкова, Валентина Драганова, 1953-
Ralenkov, Krast'o Ivanov, 1965- вж Раленков, Кръстьо Иванов, 1965-
Ralenkova, Albena Vasileva, 1968- вж Раленкова, Албена Василева, 1968-
Ralli, Vasiliki, 1922- вж Рали, Василики, 1922-
Rand, Ayn, 1905-1982 вж Ранд, Айн, 1905-1982
Raškova, Galina Krǎsteva, 1955- вж Рашкова, Галина Кръстева, 1955-
Ravnačka, Aleksandra Ljubenova, 1977- вж Равначка, Александра Любенова, 1977-
Rawson, Christopher, 1939- вж Роусън, Кристофър, 1939-
Ribolov, Svetoslav Svetozarov, 1973- вж Риболов, Светослав Светозаров, 1973-
Řiháčková, Věra, 1975- (автор) Кн 64
Rimalovska, Sevda Ilieva вж Рималовска, Севда Илиева
Rodel, Angela, 1974- (преводач) Кн 461
Rogers, Kirsteen вж Роджърс, Кърстийн
Rosa Álvarez, Juan José вж Роса Алварес, Хуан Хосе
Round table with international participation The Festival - children, books, reading (Sliven ; 2013) вж Кръгла маса с международно участие Фестивалът - децата, книгите, четенето (Сливен ; 2013)
Rozeik, Andrew (автор) Кн 95, Кн 98
Rozenštajn, Ljubomir, 1967- вж Розенщайн, Любомир, 1967-
Rozova, Nadežda Ivanova, 1968- вж Розова, Надежда Иванова, 1968-
Rubibanova, Elka, 1947- вж Рубибанова, Елка, 1947-
Rubin, Ken, 1962- вж Рубин, Кен, 1962-
Rudin, Catherine, 1954- вж Рудин, Кетрин, 1954-
Rumenov, Rumen Ivanov, 1949- вж Руменов, Румен Иванов, 1949-
Rusekova, Emilija вж Русекова, Емилия
Ruskova, Svilena Svilenova, 1977- вж Рускова, Свилена Свиленова, 1977-
Russo Giusti, Antonino, 1876-1957 вж Руссо Джусти, Антонино, 1876-1957
 
S

Sǎbev, Petǎr Nedelčev, 1941-2014 вж Събев, Петър Неделчев, 1941-2014
Sǎbotinov, Nikola Vasilev, 1941- вж Съботинов, Никола Василев, 1941-
Saccuzzo, Dennis P., 1947- вж Сакъзо, Денис П., 1947-
Saint John, Lauren, 1966- вж Сейнт Джон, Лорън, 1966-
Samokovliev, Vasil Dimitrov, 1946- вж Самоковлиев, Васил Димитров, 1946-
Sánchez, Clara, 1955- вж Санчес, Клара, 1955-
Sandalski, Branimir Penkov, 1943- вж Сандалски, Бранимир Пенков, 1943-
Sandalski, Minčo Penkov, 1945- вж Сандалски, Минчо Пенков, 1945-
Sandeva, Margarita вж Сандева, Маргарита
Sapožnikova, Ksenija вж Сапожникова, Ксения
Saračev, Emil Lefterov, 1949- вж Сарачев, Емил Лефтеров, 1949-
Savčev, Svetoslav Petrov вж Савчев, Светослав Петров
Saveliev, Aleksandǎr Pavlov, 1958- вж Савелиев, Александър Павлов, 1958-
Savova, Miloslava Savinova вж Савова, Милослава Савинова
Sbirkova, Tanja Ivanova вж Сбиркова, Таня Иванова
Schonberg, Torsten, 1882-1970 вж Шьонберг, Тоштен, 1882-1970
Schultze, Norbert, 1911-2002 вж Шулце, Норберт, 1911-2002
Scientific Conference Family and Intergenerational Solidarity (Sofia ; 2012) вж Научна конференция Семейство и солидарност между поколенията (София ; 2012)
Sedlarska, Veselina Stojanova, 1954- вж Седларска, Веселина Стоянова, 1954-
Sefa, Ersida вж Сефа, Ерсида
Ségur, Pierre вж Сегюр, Пиер
Selmeczi, Anna (автор) Кн 64
Sempé, Jean-Jacques, 1932- вж Семпе, Жан-Жак, 1932-
Senegačnik, Martina Zbašnik, 1961- вж Сенегачник, Мартина Збашник, 1961-
Serafimov, Sašo, 1953- вж Серафимов, Сашо, 1953-
Serafimova, Vanja Valterova, 1977- вж Серафимова, Ваня Валтерова, 1977-
Sezgin, Sacit, 1964- (автор) Кн 182
Sezgin, Sacit, 1964- вж Сезгин, Саджит, 1964-
Shermer, Michael, 1954- вж Шърмър, Майкъл, 1954-
Shteyngart, Gary, 1972- вж Щейнгарт, Гари, 1972-
Silverhardt, Lauryn вж Силвърхарт, Лорин
Simeonov, Ivan Vasilev, 1926- вж Симеонов, Иван Василев, 1926-
Simeonov, Krasimir, 1967- вж Симеонов, Красимир, 1967-
Simeonov, Vasil Dragomirov, 1944- вж Симеонов, Васил Драгомиров, 1944-
Simeonova, Gatja Gateva, 1946- вж Симеонова, Гатя Гатева, 1946-
Simeonova, Katja, 1966- вж Симеонова, Катя, 1966-
Sims, Lesley вж Симс, Лесли
Sirakov, Bojko Lazarov, 1984- вж Сираков, Бойко Лазаров, 1984-
Siraški, Georgi Hristov, 1944- вж Сирашки, Георги Христов, 1944-
Sjulemezov, Vasil Ivanov, 1924- вж Сюлемезов, Васил Иванов, 1924-
Slater, Nicola вж Слейтър, Никола
Slavčev, Slavčo Milčev, 1956- вж Славчев, Славчо Милчев, 1956-
Slavov, Gerasim Jordanov, 1973- вж Славов, Герасим Йорданов, 1973-
Slavova, Spasija Antonova, 1994- вж Славова, Спасия Антонова, 1994-
Slavova, Todorka Stojkova, 1941- вж Славова, Тодорка Стойкова, 1941-
Smedovska-Toneva, Rada Stefanova, 1978- вж Смедовска-Тонева, Рада Стефанова, 1978-
Smehorančeta, detska vokalna grupa вж Смехоранчета, детска вокална група
Smith, Gavin G., 1968- вж Смит, Гавин, 1968-
Soci, Alexandra (автор) Кн 64, Кн 95, Кн 98
Sofroniev, Plamen Stefanov, 1984- вж Софрониев, Пламен Стефанов, 1984-
Solomou, Emilios, 1971- вж Солому, Емилиос, 1971-
Solonin, Mark Semenovič, 1958- вж Солонин, Марк Семенович, 1958-
Somov, Georgi Todorov, 1943- вж Сомов, Георги Тодоров, 1943-
Sotirov, Branko Duškov, 1958- вж Сотиров, Бранко Душков, 1958-
Sotirov, Sotir Nikolov, 1969- (автор) Кн 3
Sowa, Michael, 1945- вж Сова, Михаел, 1945-
Spasov, Martin Dejanov, 1985- вж Спасов, Мартин Деянов, 1985-
Squillace, Elisa вж Скуилъс, Елиза
Sredkova, Krasimira, 1952- вж Средкова, Красимира, 1952-
Staleva, Dočka Slaveva, 1961- вж Сталева, Дочка Славева, 1961-
Stanev, Aleksandǎr Ljubenov, 1933-2003 вж Станев, Александър Любенов, 1933-2003
Stanev, Ljudmil, 1959- вж Станев, Людмил, 1959-
Stanev, Mitko Stanev, 1959- вж Станев, Митко Станев, 1959-
Stanimirov, Petǎr Georgiev, 1952- вж Станимиров, Петър Георгиев, 1952-
Stankov, Ljudmil вж Станков, Людмил
Stareva, Aleksandra Ivanova, 1997- вж Старева, Александра Иванова, 1997-
Stavrev, Ivan Atanasov, 1940- вж Ставрев, Иван Атанасов, 1940-
Stefanov, Angel Stefanov, 1951- вж Стефанов, Ангел Стефанов, 1951-
Stefanov, Stefan Iliev, 1940- вж Стефанов, Стефан Илиев, 1940-
Stefanova, Dora, 1966- вж Стефанова, Дора, 1966-
Stefanova, Sonja Jordanova, 1969- вж Стефанова, Соня Йорданова, 1969-
Stefanova, Violeta Milenkova, 1956- вж Стефанова, Виолета Миленкова, 1956-
Steinbeck, John, 1902-1968 вж Стайнбек, Джон, 1902-1968
Stepina, Inese (автор) Кн 95
Stevenson, Steve вж Стивънсън, Стийв
Stoev, Teodosi Manolov, 1952-2006 вж Стоев, Теодоси Манолов, 1952-2006
Stoeva, Diana Kostadinova, 1964- вж Стоева, Диана Костадинова, 1964-
Stoeva, Katja Mihajlova, 1965- вж Стоева, Катя Михайлова, 1965-
Stoevski, Dimitǎr, 1902-1981 вж Стоевски, Димитър, 1902-1981
Stoičkov, Kostadin Kirilov, 1968- вж Стоичков, Костадин Кирилов, 1968-
Stoilova, Rosica Stoilova, 1950- вж Стоилова, Росица Стоилова, 1950-
Stojanov, Petǎr Jordanov, 1978- вж Стоянов, Петър Йорданов, 1978-
Stojanov, Stefan Dimitrov, 1960- вж Стоянов, Стефан Димитров, 1960-
Stojanova, Ileana Gavrilova, 1951- вж Стоянова, Илеана Гаврилова, 1951-
Stojanova, Jana Petrova, 1973- вж Стоянова, Яна Петрова, 1973-
Stojanova, Marijana Dimitrova, 1960- вж Стоянова, Марияна Димитрова, 1960-
Stojanova, Olja, 1977- вж Стоянова, Оля, 1977-
Stojanova, Tanja Kirilova, 1970- вж Стоянова, Таня Кирилова, 1970-
Stojčev, Kiril Petrov, 1959- (съставител, редактор) Кн 108, Кн 109
Stojčev, Vladislav Kirilov, 1988- (преводач) Кн 108, Кн 109
Stojčev, Žeko Todorov, 1951- вж Стойчев, Жеко Тодоров, 1951-
Stojčeva, Gergana Dimitrova, 1979- вж Стойчева, Гергана Димитрова, 1979-
Stojčeva, Svetlana, 1959- вж Стойчева, Светлана, 1959-
Stojkov, Stojko Ivanov, 1912-1969 вж Стойков, Стойко Иванов, 1912-1969
Stojnov, Sergej вж Стойнов, Сергей
Strandžev, Ivan Kostadinov, 1953- вж Странджев, Иван Костадинов, 1953-
Strašimirova, Svetla Angelova, 1953- вж Страшимирова, Светла Ангелова, 1953-
Stray, Geoff вж Стрей, Джеф
Strindberg, August, 1849-1912 вж Стриндберг, Аугуст, 1849-1912
Strinski, Boris Kirilov, 1929- вж Стрински, Борис Кирилов, 1929-
Surleva, Andriana Risk вж Сурлева, Андриана Риск
Svilenov, Atanas, 1937-2015 вж Свиленов, Атанас, 1937-2015
Sykes, Julie, 1963- вж Сайкс, Джули, 1963-
Szejer, Myriam, 1952- вж Сежер, Мириам, 1952-
 
Š

Šeitanova-Lekova, Desislava Ilieva, 1983- вж Шейтанова-Лекова, Десислава Илиева, 1983-
Šiblova, Malina Stankova, 1973- вж Шиблова, Малина Станкова, 1973-
Šikova, Ingrid Simeonova, 1949- вж Шикова, Ингрид Симеонова, 1949-
Šindova, Marija Petrova вж Шиндова, Мария Петрова
Šipčanova, Nedjalka Petrova вж Шипчанова, Недялка Петрова
Šišmanov, Teodor Vladimirov, 1956- вж Шишманов, Теодор Владимиров, 1956-
Škvorc, Miro вж Шкворц, Миро
Šopkin, Matej Ljubenov, 1938- вж Шопкин, Матей Любенов, 1938-
Šopov, Kiril Nikolov, 1966-2016 вж Шопов, Кирил Николов, 1966-2016
Špatov, Aleksandǎr Lambrinov, 1985- вж Шпатов, Александър Ламбринов, 1985-
Špok, Radomír, 1973- (автор) Кн 95
Šterionov, Štelijan Dimitrov, 1960- вж Щерионов, Щелиян Димитров, 1960-
Šulikov, Plamen Dimitrov, 1959- вж Шуликов, Пламен Димитров, 1959-
 
T

Tahir, Mjumjun Mjumjunov, 1957- вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Tajmanov, Roal´d Evgen´evič вж Тайманов, Роалд Евгениевич
Takova, Tamara Jordanova, 1943- вж Такова, Тамара Йорданова, 1943-
Taleva, Petja Ivanova, 1945- вж Талева, Петя Иванова, 1945-
Tanev, Ivan Veselinov вж Танев, Иван Веселинов
Tanev, Minčo Penev, 1922- вж Танев, Минчо Пенев, 1922-
Tanev, Todor Aleksandrov, 1957- вж Танев, Тодор Александров, 1957-
Tǎrpomanov, Jordan Danailov, 1981- вж Търпоманов, Йордан Данаилов, 1981-
Tašev, Milčo Dimitrov вж Ташев, Милчо Димитров
Taševa, Rosica Borisova, 1946- вж Ташева, Росица Борисова, 1946-
Taškova, Dimka Gospodinova, 1944- вж Ташкова, Димка Господинова, 1944-
Tekerlekov, Pavel Simeonov, 1934- вж Текерлеков, Павел Симеонов, 1934-
Tenzing Gyatso, Далай лама ХIV, 1935- вж Тензин Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
Teofilov, Ivan Nikolov, 1931- вж Теофилов, Иван Николов, 1931-
Tepavičarov, Veselin Ivanov, 1957- вж Тепавичаров, Веселин Иванов, 1957-
Terzieva, Margarita Aleksandrova, 1957- вж Терзиева, Маргарита Александрова, 1957-
Terzijska, Milka Nikolova, 1958- вж Терзийска, Милка Николова, 1958-
Terzijska, Pelagija Mihajlova, 1959- вж Терзийска, Пелагия Михайлова, 1959-
Terzijski, Ivajlo Bojanov, 1970- вж Терзийски, Ивайло Боянов, 1970-
Terzijski, Kalin Nikolov, 1970- вж Терзийски, Калин Николов, 1970-
Thomas Aquinas, 1225?-1274 вж Тома Аквински, 1225?-1274
Tiševa, Jovka Velikova, 1961- вж Тишева, Йовка Великова, 1961-
Tittel, August, 1691-1756 (автор) Кн 50
Tittel, August, 1691-1756 вж Тителн, Август, 1691-1756
Todorov, Todor Stoilov, 1957- вж Тодоров, Тодор Стоилов, 1957-
Todorova, Rosica, преводач вж Тодорова, Росица, преводач
Todorova, Stela Delčeva, 1955- вж Тодорова, Стела Делчева, 1955-
Tomić, Ante, 1970- вж Томич, Анте, 1970-
Tomov, Dimitǎr Georgiev, 1957- вж Томов, Димитър Георгиев, 1957-
Tomova, Milena Tomova, 1950- вж Томова, Милена Томова, 1950-
Toms, Žjustin, 1971- вж Томс, Жюстин, 1971-
Tončeva, Hristina Mileva, 1968- вж Тончева, Христина Милева, 1968-
Toškov, Mihail Georgiev, 1931- вж Тошков, Михаил Георгиев, 1931-
Trajanova, Biljana Vladimirova, 1970- вж Траянова, Биляна Владимирова, 1970-
Trendafilova, Lilija Vladimirova, 1988- вж Трендафилова, Лилия Владимирова, 1988-
Trendafilova-Georgieva, Kička Ivanova, 1957- вж Трендафилова-Георгиева, Кичка Иванова, 1957-
Trifonov, Dimitǎr Ljubenov, 1949- вж Трифонов, Димитър Любенов, 1949-
Trifonova, Elena Georgieva, 1960- вж Трифонова, Елена Георгиева, 1960-
Troev, Petko Enčev, 1942- вж Троев, Петко Енчев, 1942-
Troeva, Evgenija Petkova, 1969- вж Троева, Евгения Петкова, 1969-
Tufan, Mirela вж Туфан, Мирела
Turconi, Stefano, 1974- вж Туркони, Стефано, 1974-
Tutekov, Svilen Milkov, 1974- вж Тутеков, Свилен Милков, 1974-
 
U

Umlenski, Ivan Vasilev, 1917-1992 вж Умленски, Иван Василев, 1917-1992
Urumov, Hristo Raičev, 1939-2004 вж Урумов, Христо Райчев, 1939-2004
Uševa, Galina Atanasova, 1955- вж Ушева, Галина Атанасова, 1955-
Uzunova, Conka вж Узунова, Цонка
 
V

Vagalinski, Ljudmil Ferdinandov, 1958- вж Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958-
Vǎlčev, Ivan Georgiev, 1947- вж Вълчев, Иван Георгиев, 1947-
Vǎlčinova, Galina Ivanova вж Вълчинова, Галина Иванова
Vǎlev, Ilija вж Вълев, Илия
Vǎrbanov, Marian Stojanov, 1962- вж Върбанов, Мариан Стоянов, 1962-
Vargas Llosa, Mario, 1936- вж Варгас Льоса, Марио, 1936-
Vargas, Fred, 1957- вж Варгас, Фред, 1957-
Vasilev, Atanas Petrov, 1950- вж Василев, Атанас Петров, 1950-
Vasilev, Ivan Angelov, 1933- вж Василев, Иван Ангелов, 1933-
Vasilev, Milčo Vasilev, 1949- вж Василев, Милчо Василев, 1949-
Vasilev, Nasko Jovčev, 1960- вж Василев, Наско Йовчев, 1960-
Vasileva, Iglika Ilieva, 1947- вж Василева, Иглика Илиева, 1947-
Vasileva, Magdalena Nikolova, 1974- вж Василева, Магдалена Николова, 1974-
Vasileva, Margarita Mihajlova, 1938- вж Василева, Маргарита Михайлова, 1938-
Vasileva, Rumjana, 1949- вж Василева, Румяна, 1949-
Vǎtev, Ivajlo вж Вътев, Ивайло
Vǎtev, Žel´o Vǎtev, 1963- вж Вътев, Жельо Вътев, 1963-
Velčev, Vasil Konstantinov, 1972- вж Велчев, Васил Константинов, 1972-
Velčev, Velizar Krumov, 1952- вж Велчев, Велизар Крумов, 1952-
Velčeva, Cvetelina Valentinova, 1981- вж Велчева, Цветелина Валентина, 1981-
Velčeva, Lilija Georgieva, 1946- вж Велчева, Лилия Георгиева, 1946-
Veleganova, Vanja Krumova вж Велеганова, Ваня Крумова
Velev, Anton Vencislavov, 1988- вж Велев, Антон Венциславов, 1988-
Velev, Mladen Stefanov, 1958- вж Велев, Младен Стефанов, 1958-
Veleva, Liljana Dimitrova, 1951- вж Велева, Лиляна Димитрова, 1951-
Veleva, Marija Nikolova, 1926- вж Велева, Мария Николова, 1926-
Veleva, Sija Stančeva, 1985- вж Велева, Сия Станчева, 1985-
Veličkov, Petǎr, 1954- вж Величков, Петър, 1954-
Velkov, Andrej, 1977- вж Велков, Андрей, 1977-
Velkova, Neda Radkova, 1985- вж Велкова, Неда Радкова, 1985-
Venkov, Vencislav Konstantinov, 1950- вж Венков, Венцислав Константинов, 1950-
Venkova, Diana Jordanova, 1964- вж Венкова, Диана Йорданова, 1964-
Veselinov, Angel, 1959-2015 вж Веселинов, Ангел, 1959-2015
Vezirov, Vencislav Mladenov, 1968- (автор) Кн 73
Vičeva, Milka Dončeva, 1956- вж Вичева, Милка Дончева, 1956-
Vičeva, Vesela Biserova вж Вичева, Весела Бисерова
Vigan, Delphine de, 1966- вж Виган, Делфин дьо, 1966-
Visual Seminar (Sofia ; 2009) вж Визуален семинар (София ; 2009)
Vitanov, Genčo Vitanov, 1942- вж Витанов, Генчо Витанов, 1942-
Vitanov, Petar Cvetkov, 1907-1979 вж Витанов, Петър Цветков, 1907-1979
Vitanska-Simeonova, Rumjana Ljubomirova вж Витанска-Симеонова, Румяна Любомирова
Vjačeslavova, Olga Fedorovna вж Вячеславова, Олга Федоровна
Vladimirov, Ljubomir, 1959- вж Владимиров, Любомир, 1959-
Vladimirova, Latinka Krumova вж Владимирова, Латинка Крумова
Vodeničarov, Stefan Borisov, 1944- (съставител) Кн 108, Кн 109
Voicu, Alina (автор) Кн 95
Voillery, Pierre, 1957- вж Воалри, Пиер, 1957-
Vojnikov, Živko Gočev, 1966- вж Войников, Живко Гочев, 1966-
Vonavi, Liahim, 1970- вж Вонави, Лиахим, 1970-
 
W

Watkins, Michael, 1956- вж Уоткинс, Майкъл, 1956-
Watt, Fiona, 1960- вж Уот, Фиона, 1960-
Webb, Melissa, 1960- вж Уеб, Мелиса, 1960-
Webb, Phillip вж Уеб, Филип
Whatmore, Candice вж Уотмор, Кандис
Woolf, Virginia, 1882-1941 вж Улф, Вирджиния, 1882-1941
 
Y

Yalom, Irvin D., 1931- вж Ялом, Ървин Д., 1931-
Yogananda, парамаханса, 1893-1952 вж Йогананда, парамаханса, 1893-1952
Young, Beverley вж Янг, Бевърли
 
Z

Zahariev, Andrej Bojanov, 1971- вж Захариев, Андрей Боянов, 1971-
Zaharieva, Kristina, 1963- вж Захариева, Кристина, 1963-
Zaharieva, Maja вж Захариева, Мая
Zajcev, Sergej вж Зайцев, Сергей
Zaralieva, Ajča Mehmedova, 1986- вж Заралиева, Айча Мехмедова, 1986-
Zdravkov, Stefan Stojčev, 1945- вж Здравков, Стефан Стойчев, 1945-
Zjapkova, Mariola Kostadinova, 1966- вж Зяпкова, Мариола Костадинова, 1966-
Zlatanov, Magdalen Dimitrov, 1948- вж Златанов, Магдален Димитров, 1948-
Zlatarova, Evdokija Svetozarova, 1969- вж Златарова, Евдокия Светозарова, 1969-
Zlateva, Maja Ljubenova, 1959- вж Златева, Мая Любенова, 1959-
Zurkov, Ilija Nikolov, 1875-1950 вж Зурков, Илия Николов, 1875-1950
Zurkov, Ljubomir Iliev, 1906-1982 вж Зурков, Любомир Илиев, 1906-1982
Zurkova, Maja Ljubomirova вж Зуркова, Мая Любомирова
 
Ž

Žečev, Nikolaj, 1929- вж Жечев, Николай, 1929-
Žekov, Ivan Konstantinov, 1942- вж Жеков, Иван Константинов, 1942-
Žekova, Angelina Ivanova, 1944- вж Жекова, Ангелина Иванова, 1944-
Želev, Radostin Marinov, 1973- вж Желев, Радостин Маринов, 1973-
Željazkov, Petko вж Желязков, Петко
Žlogar, Darja (автор) Кн 98
Žobov, Vladimir Ljubenov, 1958- вж Жобов, Владимир Любенов, 1958-
Žogov, Boris Vasilev, 1969- вж Жогов, Борис Василев, 1969-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Автобиография на един йогин Кн 54
Автоматизация на технологични процеси Кн 202
Автоматизирано електрозадвижване Кн 176
Аграрна политика Кн 86
Аз мога да цитирам тишина Кн 374
Актуални аспекти на началното технологично обучение Кн 130
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. 6, Българското трудово и осигурително право - мит и реалност Кн 104
Алое и агаве - видове и отглеждане Кн 186
Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система Кн 78
 
Б

Бегонии - за стаята и градината Кн 185
Без упойка Кн 395
Безумна луна Кн 273
Биомеханични показатели на старта и стартовото ускорение в спринтовите бягания Кн 217
Благоухание на свобода Кн 386
Бог, любовта и животът Кн 427
Бозайниците Кн 7
Брак по съвест Кн 415
Брачни песни Кн 357
Бременност и раждане при животните Кн 169
България - средище на толерантността Кн 39
Българска народна медицина Кн 158
Българската народност ХІХ - ХХІ век Кн 60
Български психар Кн 391
Българският театър след 1989 и новата британска драма Кн 241
Българско средновековие Кн 475
Бюджетно счетоводство Кн 195
 
В

В поприще за свобода народна Кн 338
Ванга - земна и неземна Кн 31
Веломаратон Кн 15
Ветеран Кн 243
Вечната въртележка Кн 397
Вечните пътища [Нотирана музика] Н 6
Взаимодействия между нагрято изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване Кн 177
Винаги в безопасност Кн 8
Внезапна зора Кн 242
Вратите на съня Кн 335
Въведение в здравната психология Кн 154
Въведение в туризма Кн 87
Възход и падение Кн 384
Вълшебен танц Кн 312
Вълшебна коледа Кн 16
Вълшебните бисквитки Кн 404
Вълшебните сънища на едно селянче и образи ... Кн 411
Вярващият мозък Кн 38
 
Г

География и икономика на България Кн 463
Геоикономика Кн 91
Горите на Благоевградска област Кн 183
Горчива есен Кн 367
Горчиво сладко Кн 420
Градината на очакванията и отсрещната врата Кн 350
Грижа за моето тяло Кн 19
Гръцката митология и петте книги на Мойсей Кн 51
Гръцко-български разговорник Кн 221
Гърците по българското Черноморие Кн 468
 
Д

Да бъдеш Армани Кн 211
Да обявим мира! Кн 56
"Да помнят мене да търсят ... ". Христо Ботйов в очите на съвременниците си и в паметта на потомството Кн 340
Да съживим живота Кн 387
Дама, поп, асо, шпионин Кн 239
[Двадесет и втори] 22 юни 1941 Кн 470
[Две хиляди и дванадесета] 2012 - иде ли раят или краят на света Кн 28
Двете картини на света. Пътят към властта и катастрофата Кн 52
Девета международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети" Кн 1
Действията на българската армия в Родопите и Беломорска Тракия през Балканската война 1912-1913 г. Кн 472
Декоративни лиани - за дома и балкона Кн 187
Десет разказа за любовта Кн 396
Десетте най-важни неща, които можете да направите за децата си Кн 117
Деформационно-фотонен ефект Кн 147
Децата на Мездра и Конотоп рисуват - Заедно в Евросъюза Г 2
Георги Джагаров - поет, драматург, публицист Кн 341
Диагноза: изгубена Кн 417
Диагностични алгоритми в детската нефрология с абдоминална ехография Кн 168
Диалогът традиция - съвременност в българското музикално творчество на XX век Кн 212
Дневникът на Мая Кн 325
До Чикаго и назад Кн 429
Добрите обноски Кн 20
Доброволчески патила как потеглихме от Америка и как си разпиляхме всичко за да дойдем доброволци да се жертваме за свободата на милата ни Македония в Балканската война Кн 478
Договорът Паганини Кн 300
Доклад на Европейският орган по безопасност на храните за разпространението на зоонози, зоонозни агенти и възникване на хранителни епидемии през 2011 г. Кн 157
Дунав Кн 458
Душа без къща Кн 349
Дългосрочните социални грижи в Република България - състояние, проблеми и перспективи Кн 114
Държавничеството Кн 65
Дядо Коледа Кн 6
 
Е

Европа на кръстопът Кн 469
Европеистика и европейски ценностни нагласи Кн 68
Евтаназията - другият изход Кн 165
Един ден на плажа Кн 17
Едно невероятно пътуване във времето Кн 400
Ейми разговаря с животните: изчезналата котка Кн 249
Александър Екзарх Кн 477
Екологизация на индустриалното производство Кн 145
Електрически машини Кн 175
Електронните устройства Кн 14
Елементи на германски фибулен костюм на юг от Дунав Кн 143
Енциклопедия за природата Кн 11
Етика в туризма Кн 94
Етиката в българската правна система Кн 101
Ефектът моментум Кн 72
Ех, Бургас, Бургас, хубаво се живееше тогава ... Кн 424
 
Ж

Животът - любов и мечти Кн 371
 
З

За мен спомни си в утрешната битка Кн 320
За цветя и храсти като символи и живи същества Кн 363
Загадката на улица "Блан Манто" Кн 309
Загадката на фараона [роман] Кн 318
Задачи по хармония [Нотирана музика] Н 1
Закуска в "Тифани" Кн 276
Заложната къща Кн 80
Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури Кн 330
Записки Кн 426
Звезден прах Кн 385
Звездно писмо Кн 353
Здравословно хранене Кн 21
Зелена мода Кн 253
Зима на цикладите Кн 409
Зов за България [Нотирана музика] Н 4
Зомби икономикс Кн 90
Зора Кн 272
 
И

Игра на криеница Кн 278
Идеографски диалектен речник на българския език Кн 224
Избрани стихове 1959-2013 Кн 352
Избрани съчинения в три тома. Т. 1, Бит и душевност на нашия народ Кн 63
Изваяна от скреж любов Кн 360
Изворът на Асирийското и Халдейско християнство Кн 48
Изложба илюстрации на носителите на националната награда "Константин Константинов" - категория "Илюстратор" Г 3
Измамен свят Кн 410
Изчезващ вид. Срещи с майстори Кн 339
Илюстрована енциклопедия Земята Кн 150
Инженерен анализ с метод на крайните елементи Кн 178
Интеграционните процеси през 60-те години на XX век Кн 99
Интензивно обучение по български език Кн 122
Интересно и малко известно Кн 462
Интерфейс София Кн 456
Информационна теория на дискретните изчислителни системи Кн 205
Искааам! Кн 443
История на Бургас Кн 457
История на село Коланларе - Радославово - Чавдар Кн 455
 
К

Как да говорим драконски Кн 251
Как ни мамят екстрасенсите Кн 29
Как се прави история Кн 465
Какво е мъж без мустаци Кн 336
Капиталови пазари Кн 81
Катеричките от Сентрал Парк са тъжни в понеделник Кн 307
Като птичка бързо отлетя Кн 328
Кафе, любов и нищо повече Кн 414
Димитър Кацаров и движението за ново възпитание Кн 118
КБ Кн 406
Кербала, 2004 Кн 419
Кехлибар и надежда Кн 366
Клетката Кн 390
Клопка в Тевтонската гора Кн 295
Когато Ницше плака Кн 283
Кой си ти? Кн 26
Кой уби Паломино Молеро? Кн 326
Коластра - шедьовърът на майката природа Кн 155
Колоездачката Кн 403
Комедия и драма от Сицилия Кн 311
Коментар на Кодекса на труда Кн 106
Конкурс Студентски разработки Кн 474
Конкурсът на годината Кн 313
Контролът и анализът - фактори за устойчиво развитие Кн 88
Концерт в гората Кн 265
Концерт за три акорда Кн 421
Академик Иван Костов - "Планетарна импресия" Кн 149
Котенцето Мърфи Кн 440
Коучинг с НЛП Кн 193
Кражбата на водния знак Кн 285
Кратка история на Бърдарски геран 1887-1937 Кн 450
Кратък курс лекции по история на Византия Кн 473
Крила на духа Кн 369
Културното отваряне на България към света Кн 4
Куртизанката и самураят Кн 236
Кученцето Роби Кн 441
Къде беше? Кн 280
Кървави книги Кн 235
 
Л

Лавинно куче Кн 381
Ландшафтна екология Кн 144
Лекции за въведение в психоанализата Кн 37
Лесозащитата в България Кн 184
Лист Кн 378
Луна, отразена във водата Кн 448
Лъвчето Брайън Кн 250
Любовни вариации Кн 428
Любовта - какво не знаем за нея Кн 32
Любовта към словото. За изворите на науката за езика Кн 218
 
М

Магически рожден ден Кн 314
Магия за любов Кн 315
Малкият крал Декември Кн 298
Малкият Николà пътува Кн 310
Малкото училище - голямото начало Кн 124
Манолито очилатко Кн 323
Марко Поло и тайният заговор Кн 296
Масали в капан Кн 412
Материали за самоподготовка по стопанска история Кн 93
Машина за възкресяване на мисли Кн 345
Между два века Кн 199
Мембранните възможности на полиакрилонитрила Кн 200
Мениджмънт на банковите разплащания Кн 79
Местните имена в Кюстендилско Кн 227
Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията Кн 102
Метрология и измервателна техника Кн 140
Мечо физкултурник Кн 445
Мечтата на келта Кн 327
Мигове на вълнения Кн 382
Мидълмарч Кн 238
Миниапокалипсис Кн 306
Мистерии Кн 372
Мистериозното отвличане Кн 286
Мистика, език, философия. Кн. 2, Последователи и резултати Кн 23
Митнически процедури Кн 82
Митове, легенди, послания Кн 364
Митология на погледа Кн 438
Моделен курс 7.04 Кн 181
Модели на учтиво речево поведение у българи и японци Кн 223
Модно ревю Кн 254
Модно ревю с изненади Кн 316
Моите истини Кн 388
Мостове през времето Кн 436
Моя майчице любима Кн 231
Музикална репетиция Кн 18
Музикална репетиция [Видеозапис] Е 1
Музикална формация "Ловеч" пее стари градски песни [Нотирана музика] Н 5
Музикални и инструментални традиции в песенния фолклор на Източните Родопи Кн 141
 
Н

На зазоряване Кн 370
На изток от рая Кн 279
На село зреят черешите Кн 399
На словото в пожара Кн 354
Най-добри приятелки завинаги Кн 255
Най-често задаваните въпроси за растителните масла Кн 161
Нарамникът на Кармила Кн 46
Наричайте ме Скарлет Кн 308
Народни песни с клавирен съпровод [Нотирана музика] Н 3
Наръчник за разкриване и разследване на застрахователни измами Кн 116
Наръчник по смолодобив Кн 152
Насаме с... Кн 213
Наутилус Кн 375
Научно-методическа конференция "Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020", 9-10.11.2013 г., гр. Свищов Кн 136
Нацистът и фризьорът Кн 284
Нашият общ приятел Кн 237
Незабравимата Кн 435
Немирства на мисълта Кн 431
Немският език и лингвистичната германистика Кн 219
Немско-английско-руско-български разговорник Кн 220
Неочаквани разкрития Кн 262
Непохватковците забъркват каша на морето Кн 246
Неудържимата армия Кн 304
Новата левица: антииндустриалната революция Кн 71
Нови изследвания по генеративен синтаксис на българския език Кн 225
Новото в линейно-нотната система Кн 215
 
О

Обединено детско заведение No 9 "Калина Малина" - Пазарджик представя 35 години професионално-творчески обмен Кн 129
Обектно ориентирано програмиране с Java Кн 206
Обетът на кралицата Кн 274
Обич Кн 358
Обратен влак Кн 451
Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда Кн 133
Огледално Кн 348
Омагьосан живот Кн 362
Оптимизъм Кн 380
Оракулът "Ленорманд" Кн 27
Орландо Кн 244
Основи на управлението Кн 192
Остро гастроинтестинално кървене Кн 164
Острови от кобалт Кн 377
От философия до фолклористика Кн 214
Отвличане в Карибите Кн 263
Откъде идват нещата около нас? Кн 9
Оцвети и играй с... Кн 13
Оцеляване Кн 401
Оценка на бизнеса Кн 77
Оценка на ефективността на управлението на знания в сектора за сигурност Кн 111
Оценка на състоянието и организацията на труда в търговията Кн 74
Очи на цвят солени Кн 383
 
П

Палео диета Кн 156
Паметта на времето. Кн. 2, Национален конкурс за ученическо творчество на тема "Балканската война 1912-1913 година - война освободителна" Кн 479
Партизански спомени Кн 437
Пасивната къща Кн 208
[Петдесет и девет] 59 Кн 346
Пиеси за кавал без съпровод из репертоара на популярни народни изпълнители [Нотирана музика] Н 10
Пиеси за кавал със съпровод на народен оркестър [Нотирана музика] Н 9
Пиеси за народни инструменти и пиано [Нотирана музика] Н 11
Пилигрими на страданието Кн 392
Пилигримът и живата вода Кн 407
Планетата Земя Кн 10
Планетата на щастието Кн 36
Планините на безумието Кн 277
Плевенски есени Кн 368
Плячкосването на държавата България 1989-1997 Кн 66
По следите на скритата светлина Кн 373
Повест за победителя Кн 112
Подготовка за външно оценяване по история и цивилизация за 7. клас Кн 125
Подготовка за външно оценяване по химия и опазване на околната среда за 7. клас Кн 126
Поетика на българското кино Кн 216
Поколението F Кн 59
Покрай вировете на библиите Кн 47
Помагало по албански език Кн 228
"Помни войната!" Кн 110
Поправките Кн 281
Практични богове Кн 275
Предговор на преводача: четири реплики Кн 49
Преди децата ти да те побъркат, прочети това! Кн 35
Предсказанието на Пророчицата Кн 299
През този живот Кн 402
Пречистване на природни води Кн 179
Призоваването Кн 269
Приказен свят Кн 232
Приказка за месиите Кн 53
Приказки Кн 302
Приказки за вълшебни замъци + забавни игри Кн 252
Приказки за детективи + забавни игри Кн 264
Приказки за дракони + забавни игри Кн 266
Приказки за Дядо Коледа + забавни игри Кн 257
Приказки за коне и понита Кн 248
Приказки за пирати + забавни игри Кн 258
Приказки за рицари + забавни игри Кн 247
Приказки за роботи + забавни игри Кн 259
Приказки за снежни човеци + забавни игри Кн 260
Приказки от Псиландия Кн 398
Приказки от селвата Кн 322
Приказна съкровищница Кн 233
Примери и задачи по аналитична химия. Ч. 2, Количествен химичен анализ Кн 148
Принцеса Лилифее и вълшебният кристал Кн 297
Приятелят Кн 291
Пробни изпити по български език и литература за 7. клас Кн 127
Пробни изпити по математика за 7. клас Кн 128
Проповедникът Кн 301
Пророците на бесовете Кн 42
Пространство, време, творчество Кн 24
Психологическо тестиране Кн 34
Пустинното копие Кн 270
Пълнолуние Кн 355
Първите 90 дни Кн 194
Пътят на мравките Кн 393
Пътят, по който не тръгнах Кн 356
 
Р

Радой Кн 343
Радостта от живота Кн 379
Разкази без грим Кн 430
Разни хора, разни идеали Кн 429
Разпространение и епизоотологични особености на шапа в Европа и в България за периода 1950-2011 г. Кн 170
Разфасовай ме Кн 334
Регионална политика Кн 76
Резонанс Кн 347
Реторика и аргументация Кн 230
Реторика и пъблик рилейшънс Кн 229
Речник на турско-българските хибридни съществителни имена Кн 222
Рилски камбани [Нотирана музика] Н 7
Рожденият ден на Стела Кн 317
Руби Редфорт Кн 267
Руска любовна лирика Кн 332
Русский язык как иностранный в детском саду Кн 123
Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника Кн 180
Ръководство за практически занятия по фармакотерапия Кн 162
Ръководство за разработване на курсов проект по "Компютърно проектиране на технология и инструменти за листово щамповане" Кн 201
Ръководство по машинознание за лабораторни упражнения Кн 172
 
С

Сборник от задачи по счетоводство на предприятието Кн 196
Сборник тестове и въпроси за самоподготовка по специална хирургия (орална и лицево-челюстна хирургия) за студенти по дентална медицина Кн 166
Сборникът "Различни потреби" на Яков Крайков между Венеция и Балканите през XVI век Кн 2
Светлината на книгите Кн 131
Светло и тъмно Кн 394
Светулчица [Нотирана музика] Н 2
Свещеният меч Кн 287
Свободно движение и техническа конкурентноспособност на продуктите на Европейския съюз Кн 100
Сградите - европейско културно наследство на Русе Кн 210
Себепознаването и съдеятелството - основа за професионален и управленски успех Кн 190
Северовосточная Болгария Кн 452
Североизточна България Кн 453
[Седемдесет] 70 години българска академична лексикография Кн 226
Селекция и репродукция на животните Кн 188
Селцето Кн 331
Семейство и солидарност между поколенията Кн 62
Сестрите вампирки. [Кн.] 1, В търсене на приятели Кн 292
Сестрите вампирки. Кн. 2, Опасно приключение Кн 293
Сестрите вампирки. Кн. 3, Спасителен полет Кн 294
Сигурност и непрекъсваемост на доставките Кн 97
Силна е нощта Кн 305
Синтетични перовскити и материали на тяхна основа Кн 151
Славянски библейски конкорданс и енциклопедия Кн 44
Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955) Кн 480
Слон в градината Кн 256
Случка в джунглата Кн 444
Смисъл и реалност Кн 22
Соления залив Кн 418
Социално подпомагане Кн 115
Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие Кн 61
Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност Кн 103
Спирачки за керван Кн 344
Споделено царство Кн 329
Спокойствие в сърцето Кн 55
Сребърните делфини. Кн. 3, Откраднати съкровища Кн 261
Сред жени Кн 268
Средногорски бисерни сълзи. Т. 1, Божествена епопея Кн 459
Средногорски бисерни сълзи. Т. 2, Сто и една бисерна сълза Кн 432
Средногорски бисерни сълзи. Т. 3, Битова и духовна култура Кн 142
Средногорски бисерни сълзи. Т. 4, Народно поетическо творчество Кн 433
Средногорски бисерни сълзи. Т. 5, Шлагерни песни Кн 434
Старогръцки митове и легенди Кн 405
Статистика Кн 57
[Сто] 100 години габровски памукотекстил Г 1
[Сто и деветнадесет] 119 билки за здраве и красота Кн 159
[Сто и петдесет] 150 години Народно читалище "Виделина-1862" - Пазарджик Кн 132
[Сто шестдесет и пет] 165 години новобългарско образование в гр. Хасково Кн 121
Странични улички Кн 416
Структурен анализ Кн 171
Студената война и България 1945-1950 в американската историография Кн 69
Сума против езичниците Кн 30
Супертъжна истинска любовна история Кн 282
Съвместни предприятия и защита на конкуренцията в България Кн 96
Съвременните търговски сгради в България 1990-2010 г. Кн 209
Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата Кн 342
Сърдечни оттенъци Кн 359
 
Т

Тази любов Кн 303
Тази нощ я видях Кн 337
Тайната на алхимика Кн 288
Тайната на троицата Кн 25
Тайните на пластилина. [Кн.] 1, Домашни животни Кн 12
Тайният дневник Кн 471
Тайнствените конници Кн 289
Тайнствено предсказание Кн 319
Твоя Кн 324
Тежко без музика Кн 271
Теоретични проблеми на екстремизма Кн 67
Теория и практика на психодрамата Кн 160
Теория на парите и кредита Кн 85
Тестове за самоподготовка по детска дентална медицина. Ч. 1 Кн 167
Технологии за работа с деца със специални образователни потребности Кн 134
Технологичен трансфер в индустриалното предприятие Кн 197
Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми Кн 153
Технология на пивото Кн 198
Това се случи в Париж Кн 245
Това, което името ти крие Кн 321
Токата за две пиана [Нотирана музика] Н 8
Томас Кн 408
Топлинно стопанство Кн 174
Топлообменни апарати Кн 173
Точилото Кн 422
Трениране на успешни учители Кн 120
Трудният начин Кн 413
Турската кухня - 2 Кн 189
Търговско предприемачество Кн 89
 
У

Умната! Или петте правила на щастието Кн 423
Управление на възнагражденията на персонала в търговията Кн 75
Управленски процес и мениджърско поведение Кн 191
Уравненията на живота Кн 240
Уроци по танци за възрастни и напреднали Кн 333
Учението на Живота Кн 41
 
Ф

Фармакология Кн 163
Феноменът Ванга Кн 33
Фестивалът - децата, книгите, четенето. Петнадесет години Национален фестивал на детската книга Кн 234
Физиката в България. Т. 1, Предистория и началото (1891) Кн 146
Философска етика Кн 40
Философски размисли в рими Кн 365
Финансови решения на предприятието Кн 83
Финомеханични устройства и микросистеми Кн 207
Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици Кн 135
Фотони 11 Кн 439
 
Х

Хариша в дъждовната гора Кн 446
[Хиляда кю осемдесет и четвърта] 1Q84 Кн 449
Хора със златни сърца и напукани от работа ръце Кн 464
Хуманизъм. Наука. Религия Кн 43
 
Ц

Царица Тамара - символ на българщината Кн 476
Царски дарения в полза на България Кн 5
Цветна азбука Кн 442
Ценови мениджмънт Кн 92
Циганско лято Кн 351
Църквата в съвременния свят Кн 45
 
Ч

Черната смърт Кн 290
Черно на бяло в Банкеръ Кн 84
Четиво за умни Кн 430
Четиристотин години село Екзарх Антимово Кн 454
Чудният роман на Кум Лисан Кн 376
 
Ш

Шепот в есенните листи Кн 361
 
Ю

Юбилейна международна научна конференция "Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век", Свищов, 10-11 май 2013 Кн 105
Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г.. Т. 1, Хуманитарни науки (Езикознание и литературознание. Езиково и литературно обучение. Педагогически науки. История, архивистика и правни науки). Vol. 1, Humanities (Linguistics and literature. Linguistics and literature ediction. Pedagogical subjects. History, archives studies and law studies) Кн 137
Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г.. Т. 2. Ч. 1, Природни науки, математика и информатика (Природни и аграрни науки. Медицина). Vol. 2. Pt. 1, Natural science, mathematics and informatics (Natural and agricultural sciences. Medicine) Кн 138
Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян, 19-21 октомври 2012 г.. Т. 3, Икономика и туризъм (Икономика, демография, туризъм). Vol. 3, Economics and tourism (Economics, demography and tourism) Кн 139
 
Я

Японската цивилизация Кн 466, Кн 467
 
A

Acta 2012 Technology and warfare Кн 113
Ageing in Bulgaria Кн 58
 
B

Bulgaria de Nord-Est Кн 460
Business Kommunikation Deutsch Кн 73
 
D

Developing open, rule-based, predictable, non-discriminatory trade relations with priority ODA recipients Кн 98
Development of tools needed to coordinate intersectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in Bulgaria - BULCIP Кн 108, Кн 109
 
E

Educational management Кн 119
Eсе за посредствеността Кн 425
 
F

Fear and terror on both sides of the Iron curtain Кн 107
 
G

Generalized nets in artificial intelligence. Vol. 6, Generalized nets and supervised neural networks Кн 3
 
J

Jubilee International Scientific Conference "The Future of Integration, the Future of the European Union", 17 May 2013 Кн 70
 
M

Maple - преобразувания, изчисления, визуализация Кн 203
Mathematica - преобразувания, изчисления, визуализация Кн 204
Model course 7.04 Кн 182
 
N

Northeasten Bulgaria Кн 461
 
Q

Quintaptich Кн 389
 
T

The role of civil society in development assistance and aid effectiveness Кн 64
The role of the private sector in development assistance and aid effectiveness Кн 95
 
S

Struggling love Кн 447
 
V

Vorrede des Übersetzers: vier Einwürfe Кн 50


ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ
100 интересни неща за.... - София : Фют, 2010-. ISSN C633-9743 Кн 7
 
Б

Библиотека Икономикс. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C634-3074 Кн 90
Библиотека Красив ум. - София : Изток-Запад, 2011-. ISSN C634-1810 Кн 38
Библиотека Култ. - София : Прозорец, 2011-. ISSN C634-0814 Кн 271
Библиотека Образование и наука. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2011-. ISSN 1314-4804 Кн 57, Кн 77, Кн 79, Кн 81, Кн 86, Кн 92, Кн 114, Кн 115, Кн 153
Библиотека Сигурност. - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2000-. ISSN C623-6340 Кн 67, Кн 144
Библиотека Славейче. - София : Фют, 2012-. ISSN C633-4636 Кн 247, Кн 248, Кн 252, Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260, Кн 264, Кн 266
Библиотека Стопански свят. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 1993. ISSN 1310-2737 Кн 78
Българска сбирка. - София : Лит. форум, 1993-. ISSN C622-5640 Кн 423, Кн 426
 
Г

Галактики. - София : ИК Колибри, 2011-. ISSN C633-363X Кн 240, Кн 243, Кн 270, Кн 272, Кн 273, Кн 331
Градината в четири сезона. - София : Прес, 2007-. ISSN 1314-3174 Кн 185, Кн 186, Кн 187
 
Д

Детективи с машина на времето. - София : Фют, 2007-. ISSN C625-2249 Кн 295, Кн 296
Духовност и самоусъвършенстване. - София : ИК Колибри, 2009-. ISSN C633-9018 Кн 36
 
З

Залепи и прочети. - София : Прес, 2012-. ISSN C634-3023 Кн 313, Кн 314
Златно перо. - Пловдив : ИК Хермес, 1996-. ISSN C625-7119 Кн 429
 
К

Колекция Айн Ранд. - София : ИК МАК : Изток-Запад, 2006-. ISSN C625-1412 Кн 71
 
М

Модерна класика. - София : ИК Колибри, 2005-. ISSN C624-8292 Кн 244, Кн 276, Кн 279, Кн 333
 
Н

Ние, българите. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013-. ISSN C633-9905 Кн 158
Нова проза. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012-. ISSN C634-1365 Кн 393, Кн 395, Кн 413
 
П

Поезия XX век. - София : Фрост, 2011-. ISSN C633-9786 Кн 275
Поредица 20 години издателство Балкани. - София : Балкани, 2011-. ISSN C634-1241 Кн 339
Поредица Хроника. - София : Прозорец, 1997-. ISSN C623-1136 Кн 470, Кн 471
Първи стъпки. - София : Прес, 2011-. ISSN C634-3066 Кн 8, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21
 
Р

Разговорници. - Плевен : Грамма, 1998-. ISSN C623-1160 Кн 221
 
С

Съвременна европейска проза. - София : ИК Колибри, 2004-. ISSN C624-6974 Кн 305, Кн 306, Кн 320, Кн 321
Съвременна поезия. - Добрич : Сдружение на писателите, 2010-. ISSN C633-3257 Кн 375, Кн 386
Съвременни криминални романи. - София : ИК Колибри, 2005-. ISSN C624-8403 Кн 304
Съвременни трилъри. - София : ИК Колибри, 2006-. ISSN C625-6635 Кн 239, Кн 278, Кн 301, Кн 447
 
Т

Това съм аз, Луси!. - София : Фют, 2009-. ISSN C625-7852 Кн 253, Кн 254, Кн 255
 
Х

Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010-. ISSN C633-3494 Кн 30
 
R

RiskMonitor. - София : Фонд. РискМонитор, 2008-. ISSN C625-5159 Кн 103
 
S

Studia patristica et byzantina sardicensia. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C634-0180 Кн 48
 
W

Winx club. - София : Прес, 2007-. ISSN C625-4268 Кн 13, Кн 312, Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 317, Кн 319

УДК
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 111, Кн 136
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 2
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Кн 218
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 3
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Кн 4
009 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 137
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 5
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 2


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 22, Кн 42
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 23
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 24
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 30
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 26, Кн 29, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 63, Кн 117, Кн 160
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 38, Кн 230
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 39, Кн 40, Кн 94, Кн 223


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 28, Кн 41, Кн 42, Кн 43
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 44
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 25, Кн 30, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 218
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ Кн 95
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 57
312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА Кн 58
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 139
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 32, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 193, Кн 194
32 ПОЛИТИКА Кн 65
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 23
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Кн 45, Кн 107
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 66, Кн 67, Кн 107, Кн 108, Кн 109
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 56, Кн 64, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 98, Кн 99, Кн 480
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 71
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 72, Кн 73
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Кн 190
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 74
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Кн 75
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 76
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 77, Кн 96
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 77, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 139, Кн 153, Кн 463
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 96, Кн 97
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Кн 82, Кн 98, Кн 100
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 99, Кн 100
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Кн 101
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 116
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 102, Кн 103
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 104
35 ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ Кн 105
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 343
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 472
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 114, Кн 115, Кн 116
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 35, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 133
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 120, Кн 121, Кн 122
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 123, Кн 124
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Кн 123
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 129, Кн 130
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Кн 131, Кн 132
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 133, Кн 134, Кн 135
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 452, Кн 453, Кн 460, Кн 461
389 МЕТРОЛОГИЯ. ИЗМЕРИТЕЛНИ АПАРАТИ (МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ) Кн 140
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 63, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 468


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Кн 138
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 11, Кн 144, Кн 145
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 206
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 10
53 ФИЗИКА Кн 146
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 147
543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ Кн 148, Кн 151
549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ Кн 149
55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ Кн 150
552 ПЕТРОГРАФИЯ. ПЕТРОЛОГИЯ Кн 151
553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3 Кн 152
573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ Кн 153
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 7


61 МЕДИЦИНА Кн 154
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 155
613 ХИГИЕНА Кн 153, Кн 156
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 157, Кн 165
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 37, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 164, Кн 165
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 166, Кн 167
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Кн 168
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 169, Кн 170
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 202
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 171
621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ Кн 172
621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ Кн 173, Кн 174
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 175, Кн 176, Кн 180
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 14, Кн 207
621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ Кн 177
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ Кн 178, Кн 201
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Кн 179, Кн 180
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 181, Кн 182
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 183, Кн 184
631/635 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ЗЕМЕДЕЛИЕ. ГРАДИНАРСТВО Кн 153
632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА Кн 184
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 185, Кн 186, Кн 187
636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ Кн 188
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 189
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 73, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ Кн 97
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 88, Кн 195, Кн 196
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 74, Кн 75, Кн 97, Кн 102, Кн 197, Кн 202
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Кн 229
662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА Кн 174
663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА Кн 198
677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ Г 1, Кн 199
678 ПРОМИШЛЕНОСТ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ ВЕЩЕСТВА. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 200
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 178, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 206, Кн 207
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 208


72 АРХИТЕКТУРА Кн 209, Кн 210
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Г 2
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Кн 211
75 ЖИВОПИС Г 3
78 МУЗИКА Кн 212, Кн 213, Кн 214, Н 8
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Кн 18, Кн 215, Н 1
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Е 1, Кн 18, Н 2, Н 3, Н 4, Н 5, Н 6, Н 7
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 3, Н 8, Н 11
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 11
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Н 9, Н 10, Н 11
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 216
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 241
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Кн 217


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 218
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 226
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 220
803 ГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ Кн 219
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 73, Кн 220
807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН) Кн 221
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 220
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 122, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224, Кн 225, Кн 226, Кн 227
809.198.3 АЛБАНСКИ ЕЗИК Кн 228
809.56 ЯПОНСКИ ЕЗИК Кн 223
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 229, Кн 230
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 231, Кн 438
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 232, Кн 233, Кн 234
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 235, Кн 236, Кн 237, Кн 238, Кн 239, Кн 240, Кн 241, Кн 242, Кн 243, Кн 244, Кн 245
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 246, Кн 247, Кн 248, Кн 249, Кн 250, Кн 251, Кн 252, Кн 253, Кн 254, Кн 255, Кн 256, Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260, Кн 261, Кн 262, Кн 263, Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 268
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 269
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 270, Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275, Кн 276, Кн 277, Кн 278, Кн 279, Кн 280, Кн 281, Кн 282, Кн 283
83 ГЕРМАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ Кн 219
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 49, Кн 50, Кн 284
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294, Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298
839.59 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 299
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 300, Кн 301, Кн 302
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 303, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308, Кн 309
840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 310
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 311
850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 312, Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 317, Кн 318, Кн 319
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 320, Кн 321
860-93 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 322, Кн 323
860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 324
860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 325
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 326, Кн 327
877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 328
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 329
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 330
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 331, Кн 332
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 333
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 334, Кн 335
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 336
886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 337
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 2, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 400, Н 5
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 372
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 372, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 429
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 31, Кн 142, Кн 339, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 438, Кн 439
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Н 2
894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 447
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 448
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 449


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Кн 143
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461
91 ГЕОГРАФИЯ Кн 462
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 463
92 БИОГРАФИИ Кн 2, Кн 4, Кн 22, Кн 31, Кн 33, Кн 46, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 54, Кн 56, Кн 112, Кн 118, Кн 149, Кн 211, Кн 213, Кн 214, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 343, Кн 451, Кн 464, Кн 471, Кн 476, Кн 477
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 465
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Кн 466, Кн 467, Кн 468
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 143, Кн 469, Кн 470
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 475, Кн 476
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 340, Кн 477
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 477, Кн 478, Кн 479
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 480

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Армани, Джорджо (1934-)
- биографии Кн 211
 
Б

Боев, Александър Стоилов вж Екзарх, Александър (1810?-1891)
Ботев, Христо (1848-1876)
- биографии Кн 340
Българска академия на науките. Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"
- история
- - конференции Кн 226
 
В

Ванга (1911-1996) Кн 31, Кн 33
Витгенщайн, Лудвиг (1889-1951)
- мироглед Кн 22
Войников, Добри Попов (1833-1878)
- биографии Кн 338
 
Г

Гущерова, Вангелия Пандева вж Ванга (1911-1996)
 
Д

Джагаров, Георги Георгиев (1925-1995)
- творчество
- - сборници Кн 341
Джуджев, Стоян Стоев (1902-1997)
- биографии Кн 214
Държавна сигурност
- България Кн 343
- - история
- - - извори Кн 107
 
Е

Европейски съюз
- конференции Кн 70
- програми Кн 64, Кн 98
- стопанска политика Кн 100
Екзарх, Александър (1810?-1891)
- биографии Кн 477
 
Ж

Живкова, Людмила Тодорова (1942-1981)
- дейност
- - конференции Кн 4
 
К

Кацаров, Димитър Тодоров (1881-1960)
- биографии Кн 118
Кера Тамара вж Тамара, княгиня българска (14-15 век)
Костов, Иван (1913-2004)
- биографии Кн 149
Крайков, Яков (15??-15??)
- творчество Кн 2
 
М

Мария, света Дева Кн 46
 
Н

Народно читалище "Виделина-1862" (Пазарджик)
- история
- - сборници Кн 132
Национален фестивал на детската книга. Национална награда "Константин Константинов" (Сливен)
- каталози Г 3
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
- история Кн 131
 
П

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал - Смолян
- конференции Кн 137, Кн 138
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал Смолян
- конференции Кн 139
Придо, Хъмфри (1648-1724)
- отделни произведения Кн 49, Кн 50
 
Р

Ралин, Радой (1923-2004)
- биографии Кн 343
 
С

Стойчев, Владимир Димитров (1892-1990)
- биографии Кн 112
 
Т

Тамара, княгиня българска (14-15 век)
- биографии Кн 476
Тензин Гяцо ХIV, Далай лама (1935-)
- интервюта Кн 56
 
Х

Хесел, Стефан (1917-2013)
- интервюта Кн 56
 
A

Armani, Giorgio (1934-) вж Армани, Джорджо (1934-)
 
H

Hessel, Stéphane (1917-2013) вж Хесел, Стефан (1917-2013)
 
P

Prideaux, Humphrey (1648-1724) вж Придо, Хъмфри (1648-1724)
 
T

Tenzing Gyatso ХIV, Далай лама (1935-) вж Тензин Гяцо ХIV, Далай лама (1935-)
 
W

Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) вж Витгенщайн, Лудвиг (1889-1951)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Автоматизация на производството
- учебници за ВУЗ Кн 202
Автоматизирани системи за управление
- учебници за ВУЗ Кн 202
Аграрна политика
- учебници за ВУЗ Кн 86
Администрация
- конференции Кн 105
Албански език
- граматика
- - учебници за ВУЗ Кн 228
Аналитична химия Кн 151
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 148
Английски език
- разговорници, многоезични Кн 220
Антична митология Кн 51
Архитектурни паметници
- Русе Кн 210
Астрология Кн 26
 
Б

Балканска война 1912-1913
- история
- - извори Кн 472
- сборници Кн 479
- спомени Кн 478
Банкови операции
- учебници за ВУЗ Кн 79
Банково дело Кн 84
- България
- - 2007-2012 Кн 78
Библия
- справочници Кн 44
Бира
- технология на производството
- - учебници за ВУЗ Кн 198
Бог Кн 25, Кн 41
Богослови, византийски
- мироглед Кн 48
Богословие Кн 30
Бозайници
- детска и юношеска литература Кн 7
Бъбречни болести
- при децата
- - диагностика Кн 168
Българи
- бит Кн 63
- народопсихолотия Кн 63
- национална идентичност Кн 60
Българска литература
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 127
Български език
- диалекти
- - речници Кн 224
- лексикология
- - конференции Кн 226
- методика на преподаването Кн 122
- разговорници, гръцко-български Кн 221
- разговорници, многоезични Кн 220
- синтаксис
- - сборници Кн 225
- социолингвистика Кн 223
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 127
- чужди думи
- - речници Кн 222
Бюджетна отчетност
- учебници за ВУЗ Кн 195
Бягане
- теория и методи на изследване Кн 217
 
В

Ветеринарна гинекология и акушерство
- учебници за ВУЗ Кн 169
Високомолекулни съединения Кн 200
Висше образование
- България
- - конференции Кн 136
Вода
- пречистване
- - учебници за ВУЗ Кн 179
Вода в природата
- учебници за ВУЗ Кн 179
Военна история
- конференции Кн 113
Военно изкуство
- наръчници и ръководства Кн 110
Време (философия) Кн 24
Връзки с обществеността Кн 229
Втора световна война 1939-1945
- кампании
- - Изток Кн 470
Възрожденци
- биографии Кн 338
Външна политика
- България
- - история
- - - 1945- Кн 69
- - - учебници за ВУЗ Кн 480
Външна търговия
- Европа Кн 100
 
Г

Генетично модифицирани организми
- производство
- - икономически проблеми Кн 153
География Кн 462
- България
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 463
Географски имена
- Кюстендилски край
- - речници Кн 227
Геоикономика
- учебници за ВУЗ Кн 91
Геолози, български
- биографии Кн 149
Германска филология Кн 219
Германски племена
- Балкански полуостров
- - бит Кн 143
Гори
- България
- - болести и вредители Кн 184
Горско стопанство
- Благоевград (област)
- - история Кн 183
Готварство
- Турция
- - рецепти Кн 189
Градинарство
- наръчници и ръководства Кн 185, Кн 187
Гражданско общество
- Източна Европа Кн 64
Гръцки език
- разговорници, гръцко-български Кн 221
Гърци
- Черноморие, българско
- - история Кн 468
 
Д

Дарителство
- България
- - история
- - - извори Кн 5
Декоративни растения
- наръчници и ръководства Кн 185, Кн 187
- стайно отглеждане
- - наръчници и ръководства Кн 186
Демография
- конференции Кн 139
Демографска статистика
- сборници Кн 58
Детска и юношеска литература
- конференции Кн 234
Детска стоматология
- тестове
- - учебници за ВУЗ Кн 167
Детски градини
- Пазарджик
- - история Кн 129
- учебно-възпитателна работа Кн 124
- - чужди езици Кн 123
Деца
- отглеждане Кн 35, Кн 117
Деца с увреждания Кн 135
- образование и просвета Кн 134
Деца, капризни Кн 35
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се
- образование и просвета Кн 134
Дизайнери, италиански
- биографии Кн 211
Дипломати, френски
- интервюта Кн 56
Доставки
- управление и организация Кн 97
Драма, английска
- история и критика Кн 241
Драма, българска
- връзка с обществено-политическите движения и исторически събития Кн 342
Духовници, английски
- отделни произведения Кн 49, Кн 50
Духовници, тибетски
- интервюта Кн 56
Държава и църква Кн 45
- България
- - история
- - - извори Кн 107
 
Е

Европеистика Кн 68
Европейска общност
- история
- - сборници Кн 99
Евтаназия Кн 165
Език
- произход и развитие Кн 218
Езикознание
- история Кн 218
Езици за програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 206
Езичество Кн 30
Езотеризъм Кн 25
Експериментална психология
- учебници за ВУЗ Кн 34
Екстрасенси Кн 29
Електрически инсталации
- учебници за ВУЗ Кн 180
Електрически машини
- учебници за ВУЗ Кн 175
Електродвигатели
- регулиране
- - учебници за ВУЗ Кн 176
Електрозадвижване
- автоматизация
- - учебници за ВУЗ Кн 176
Електромагнитни вълни Кн 147
Електроника
- детска и юношеска литература Кн 14
Естествени науки
- конференции Кн 138
Етика
- история Кн 40
Ехография Кн 168
 
Ж

Животни
- развъждане и племенно дело
- - учебници за ВУЗ Кн 188
 
З

Залог (право) Кн 80
Застрахователно дело
- България
- - наръчници и ръководства Кн 116
Защита на потребителите Кн 96
Земя
- детска и юношеска литература Кн 10
- енциклопедии Кн 150
 
И

Изкуствен интелект Кн 3
Измама Кн 116
Източноправославна църква Кн 45
Изчислителни системи Кн 205
- наръчници и ръководства Кн 204
Икономика на знанието
- учебници за ВУЗ Кн 111
Икономическо поведение Кн 72
- учебници за ВУЗ Кн 73
Индуизъм Кн 54
Инкунабули, български
- 16 век
- - език и стил Кн 2
Иновации
- управление и организация
- - конференции Кн 1
Интелектуална собственост Кн 102
Ислям Кн 55
Историография
- България Кн 465
История
- Балкански полустров
- - сборници Кн 474
- Бургас Кн 457
- България
- - нова
- - - учебници за ВУЗ Кн 480
- - средни векове
- - - лекции Кн 475
- Византия
- - учебници за ВУЗ Кн 473
- Дунавски страни Кн 458
- Европа
- - нова Кн 469
- София
- - конференции Кн 456
- СССР
- - извори Кн 471
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 125
 
Й

Йога Кн 54
 
К

Капиталов пазар
- учебници за ВУЗ Кн 81
Кино, българско
- теория и естетика Кн 216
Книжна илюстрация, българска
- изложби
- - каталози Г 3
Когнитивна психология Кн 38
Компютри
- приложение
- - в машиностроенето
- - - учебници за ВУЗ Кн 178
Компютърна графика
- учебници за ВУЗ Кн 201
Комунизъм
- в литературата Кн 342
Комуникация
- учебници за ВУЗ Кн 73
Конкуренция (икономика) Кн 96
Кораби
- механизми
- - учебници Кн 181, Кн 182
- парни котли, машини и турбини
- - учебници Кн 181, Кн 182
Край на света Кн 28
Кредит Кн 80, Кн 84
- теория
- - учебници за ВУЗ Кн 85
Култура
- България
- - конференции Кн 4
- Япония
- - история Кн 466, Кн 467
 
Л

Ландшафт
- екология
- - учебници за ВУЗ Кн 144
Лексикография
- България
- - история
- - - конференции Кн 226
Лидерство Кн 194
Лице
- хирургия
- - тестове
- - - учебници за ВУЗ Кн 166
Личност
- психология Кн 32
Логика Кн 230
Любов Кн 32
 
М

Майчино мляко Кн 155
Малцинства
- образование и просвета
- - наръчници и ръководства Кн 133
Малцинства, български
- история Кн 60
Малцинства, гръцки
- България
- - култура Кн 468
Математика
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 128
Машинни елементи
- проектиране
- - автоматизация
- - - учебници за ВУЗ Кн 201
- - учебници за ВУЗ Кн 178
Машинознание
- учебници за ВУЗ Кн 172
Медитация Кн 36
Медицинска психология
- учебници за ВУЗ Кн 154
Международни културни отношения
- конференции Кн 4
Международно сътрудничество
- история
- - сборници Кн 99
- сборници Кн 95
Мембрани Кн 200
Метали
- обработка, термична и термохимична Кн 177
Метафизика Кн 25
Метрология
- наръчници и ръководства Кн 140
Микроелектроника
- учебници за ВУЗ Кн 207
Минерали Кн 151
Мислене Кн 38
Мистика, немска Кн 23
Мита
- Европа
- - учебници за ВУЗ Кн 82
Митници
- учебници за ВУЗ Кн 82
Музика
- теория, елементарна
- - детска и юношеска литература Кн 18
Музика, българска Кн 212
Музика, съвременна (20 век) Кн 212
Музиканти, български
- спомени Кн 213
Музиковеди, български
- биографии Кн 214
 
Н

Народна медицина
- България
- - справочници Кн 158
Народни вярвания, български Кн 142
Народни носии, германски
- история Кн 143
Народни обичаи и обреди, български Кн 142
Народни песни
- Източни Родопи Кн 141
Население
- България
- - история
- - - сборници Кн 58
Наука и религия
- сборници Кн 43
Научноизследователска работа
- конференции Кн 136
Национализъм
- Германия Кн 23
Национална сигурност
- учебници за ВУЗ Кн 111
Невролингвистично програмиране
- наръчници и ръководства Кн 193
Немска литература
- преводи от други езици Кн 49, Кн 50
Немски език
- разговорници, многоезични Кн 220
- учебници за ВУЗ Кн 73
Нотно писмо Кн 215
Нумерология Кн 26
 
О

Образование и просвета
- управление и организация Кн 119
Обучение
- методи Кн 120, Кн 122
Обществени науки
- конференции Кн 137
Общественици, български
- биографии Кн 477
- дейност
- - конференции Кн 4
Окултизъм Кн 29
Онтология Кн 41
Организационна култура Кн 191
Организационно поведение Кн 194
- наръчници и ръководства Кн 193
Организирана престъпност
- България
- - противодействие Кн 103
Осветителна техника
- учебници за ВУЗ Кн 180
Осигурително право
- България
- - конференции Кн 104
Отечествена война на СССР 1941-1945 Кн 470
Отоплителни инсталации
- учебници за ВУЗ Кн 174
Отслабване Кн 156
 
П

Памучна промишленост
- Габрово
- - история Кн 199
- - - албуми Г 1
Парапсихология Кн 33
Пари
- теория
- - учебници за ВУЗ Кн 85
Парични системи
- учебници за ВУЗ Кн 79
Педагози, български
- биографии Кн 118
Печатари, български
- творчество Кн 2
Писатели, български
- биографии Кн 339, Кн 343
Писменост
- история Кн 218
Планиране Кн 194
Поети, български
- биографии Кн 340
- творчество
- - сборници Кн 341
Познание, теория Кн 38
Полимеризация Кн 200
Политика Кн 65
Политици Кн 65
Политици, съветски
- биографски материали Кн 471
Политически движения Кн 67
Политически репресии
- България Кн 343
- - история
- - - извори Кн 107
Право
- България
- - етични проблеми
- - - сборници Кн 101
Предприемачество
- учебници за ВУЗ Кн 89
Предсказания Кн 28, Кн 31
- наръчници и ръководства Кн 27
Предучилищно възпитание Кн 124
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- България Кн 66
Приложни програми
- наръчници и ръководства Кн 203
- учебници за ВУЗ Кн 201
Природа
- детска и юношеска литература Кн 11
Програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 206
Прокуратура
- България Кн 103
Промишлени предприятия
- анализ на стопанската дейност
- - учебници за ВУЗ Кн 197
Пространство Кн 24
Прочути жени
- биографии Кн 476
Прочути личности
- Търговищки край
- - биографии Кн 451
Психоанализа
- лекции Кн 37
Психодрама Кн 160
Психология на труда
- учебници за ВУЗ Кн 190
Психотехника Кн 160
- учебници за ВУЗ Кн 34
Пълководци и генерали, български
- биографии Кн 112
 
Р

Работна заплата
- търговия Кн 75
Радикализъм
- САЩ
- - история
- - - 1960-1980 Кн 71
Разказ, китайски
- теми, образи и сюжети Кн 448
Растителна защита от вредители
- България Кн 184
Растителни масла Кн 161
Регионална политика
- България
- - учебници за ВУЗ Кн 76
- Европа
- - учебници за ВУЗ Кн 76
Регионално развитие
- Източна Европа
- - сборници Кн 95
Регулатори
- учебници за ВУЗ Кн 202
Религиозен морал
- сборници Кн 43
Религия
- философия Кн 42
Религия и култура
- история Кн 218
Реторика Кн 229, Кн 230
Римски провинции
- Балкански полуостров
- - старини Кн 143
Рисунка, детска
- албуми Г 2
Родове, български Кн 464
Романтизъм
- в литературата Кн 330
Руски език
- методика на преподаването в детските градини Кн 123
- разговорници, многоезични Кн 220
 
С

Самоусъвършенстване Кн 36, Кн 41
Санитарно-технически инсталации Кн 208
Сгради
- проектиране Кн 208
Села
- България
- - история Кн 450, Кн 454, Кн 455, Кн 459
Селскостопански култури
- генетика Кн 153
Семейно възпитание Кн 35, Кн 117
Семейство
- социални проблеми
- - конференции Кн 62
Символи и знаци Кн 25
Славянски литератури
- връзка и взаимодействие с други литератури Кн 330
Слепи Кн 135
Словесна комуникация Кн 223
Смоли
- добиване
- - наръчници и ръководства Кн 152
Социална икономика
- Източна Европа
- - сборници Кн 95
Социални грижи
- България Кн 114, Кн 115
Социология Кн 61
Средства за масова информация Кн 59
Старобългарски език
- паметници Кн 2
Статистика
- теория
- - учебници за ВУЗ Кн 57
Стоматология, хирургична
- тестове
- - учебници за ВУЗ Кн 166
Стомашно-чревни болести
- диагностика Кн 164
Стопанска география
- България
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 463
Стопанска история
- учебници за ВУЗ Кн 93
Стопанска отчетност
- сборници Кн 88
Стопанска политика
- история
- - 20 век Кн 90
- учебници за ВУЗ Кн 77
Стопански предприятия
- България Кн 96
- екологични проблеми
- - учебници за ВУЗ Кн 145
- счетоводство
- - задачи
- - - учебници за ВУЗ Кн 196
- управление и организация Кн 102
- учебници за ВУЗ Кн 77
- финанси Кн 83
Стопанско сътрудничество
- Европа Кн 100
- Източна Европа
- - история
- - - сборници Кн 99
Структурен анализ
- учебници за ВУЗ Кн 171
Студена война
- история Кн 69
 
Т

Тактика
- наръчници и ръководства Кн 110
Таоизъм
- в литературата Кн 448
Театрални постановки
- България Кн 241
Театър
- България Кн 241
Текстилна промишленост
- Габрово
- - история Кн 199
- - - албуми Г 1
Телепатия Кн 33
Тероризъм Кн 67
- България Кн 108, Кн 109
- противодействие Кн 108, Кн 109
Томизъм Кн 30
Топлообменни апарати
- учебници за ВУЗ Кн 173
Топлотехника
- учебници за ВУЗ Кн 174
Транспорт
- превоз на товари
- - охрана и сигурност Кн 97
Труд
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 106
- управление и организация Кн 74
Трудово обучение
- методика на преподаването за основни училища
- - учебници за ВУЗ Кн 130
Трудово право
- България
- - конференции Кн 104
Туризъм
- етични проблеми Кн 94
- икономически проблеми
- - конференции Кн 139
- Североизточна България
- - пътеводители Кн 452, Кн 453, Кн 460, Кн 461
- учебници за ВУЗ Кн 87
Търговия
- Източна Европа Кн 98
- управление и организация Кн 74
Търговски сгради
- България
- - архитектура Кн 209
Търпимост
- България
- - сборници Кн 39
 
У

Управление и организация
- наръчници и ръководства Кн 193
- учебници за ВУЗ Кн 190, Кн 192
Управленски труд Кн 191, Кн 194
- наръчници и ръководства Кн 193
- учебници за ВУЗ Кн 192
Училища
- Хасково
- - история Кн 121
Учители
- подготовка Кн 120
- - наръчници и ръководства Кн 133
 
Ф

Фармакология
- учебници за ВУЗ Кн 163
Фармакотерапия
- учебници за ВУЗ Кн 162
Фашизъм
- Германия Кн 23
Физика
- България
- - история Кн 146
Философи, австрийски
- мироглед Кн 22
Философия, немска
- история и критика Кн 23
Философия, руска Кн 42
Фина механика
- учебници за ВУЗ Кн 207
Финанси
- образование и просвета
- - конференции Кн 136
Фитотерапия
- наръчници и ръководства Кн 159
Фройдизъм
- лекции Кн 37
 
Х

Хармония (музика)
- учебници Н 1
Химия
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 126
Хранене
- хигиена Кн 156
Храни
- контрол Кн 157
- състав Кн 153
 
Ц

Цена
- образуване
- - учебници за ВУЗ Кн 92
 
Ч

Челюсти
- хирургия
- - тестове
- - - учебници за ВУЗ Кн 166
Читалища
- България
- - история Кн 131
- - - сборници Кн 132
 
Ш

Шап
- България
- - 1950-2011 Кн 170
- Европа
- - 1950-2011 Кн 170
 
Ю

Юдаизъм Кн 52, Кн 53
 
Я

Японски език
- социолингвистика Кн 223
Ясновидство Кн 31, Кн 33

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австрия
- философия Кн 22
 
Б

Балкански полуостров
- етнография Кн 143
- история Кн 472, Кн 474
- - сборници Кн 474
Благоевградска област
- горско стопанство Кн 183
Бургас
- краезнание Кн 457
България
- архитектура Кн 209
- ветеринарна медицина Кн 170
- висше образование Кн 136
- военно дело Кн 112, Кн 472
- външна политика Кн 69
- вътрешна политика Кн 66
- генеалогия Кн 464
- горско стопанство Кн 184
- езикознание Кн 225, Кн 226
- етика Кн 39
- етнография Кн 468
- изобразителни изкуства Г 3
- история Кн 465, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479
- кино Кн 216
- култура Кн 4
- литературознание Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343
- минералогия Кн 149
- музика Кн 212, Кн 213, Кн 214
- обществено управление Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109
- организации Кн 5
- педагогика Кн 118
- печат Кн 2
- право Кн 101, Кн 103, Кн 104
- психология Кн 31, Кн 33
- социално осигуряване Кн 114, Кн 115, Кн 116
- социология Кн 60, Кн 63
- статистика Кн 58
- театър Кн 241
- търговия Кн 96
- физика Кн 146
- финанси Кн 78
- фолклористика Кн 142
- читалища Кн 131
Бърдарски геран, Врачанска област
- краезнание Кн 450
 
В

Великобритания
- религия Кн 49, Кн 50
Византия
- религия Кн 48
 
Г

Габрово
- лека промишленост Г 1, Кн 199
Германия
- философия Кн 23
 
Д

Дунавски страни
- краезнание Кн 458
 
Е

Европа
- ветеринарна медицина Кн 170
- история Кн 469, Кн 470
- международни икономически отношения Кн 100
- международни политически отношения Кн 64, Кн 68, Кн 70, Кн 98
Екзарх Антимово, Бургаска област
- краезнание Кн 454
 
И

Източна Европа
- външна търговия Кн 98
- международни икономически отношения Кн 99
- социология Кн 64
- стопанство Кн 95
Източни Родопи
- фолклористика Кн 141
Индия
- религия Кн 54
Италия
- приложно изкуство Кн 211
 
К

Китай
- литературознание Кн 448
Конотоп (Украйна)
- изобразителни изкуства Г 2
Красново, Пловдивска област
- краезнание Кн 459
 
М

Мездра
- изобразителни изкуства Г 2
 
П

Пазарджик
- предучилищно възпитание Кн 129
- читалища Кн 132
Пловдив
- висше образование Кн 137, Кн 138, Кн 139
 
Р

Русе
- архитектура Кн 210
Русия
- философия Кн 42
 
С

САЩ
- политически партии и движения Кн 71
София
- краезнание Кн 456
СССР
- история Кн 470, Кн 471
 
Т

Тибет
- религия Кн 56
Турция
- домакинство Кн 189
Търговищки край
- краезнание Кн 451
 
Ф

Франция
- външна политика Кн 56
 
Х

Хасково
- образование Кн 121
 
Ч

Чавдар, Софийска област
- краезнание Кн 455
Черноморие, българско
- история Кн 468
 
Я

Япония
- история Кн 466, Кн 467

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN
954-07-1693-4 Кн 332
954-512-002-9 Кн 23
954-512-003-7 Кн 53
954-512-004-5 Кн 50
954-512-005-3 Кн 49
954-512-006-1 Кн 52
954-512-007-X Кн 51
954-8945-10-X ! Кн 63
954-8945-56-8 ! Кн 418
954-91-013-2-04 ! Кн 399
978-619-150-007-9 Кн 449
978-619-150-008-6 Кн 449
978-619-150-009-3 Кн 449
978-619-150-011-6 Кн 331
978-619-150-014-7 Кн 242
978-619-150-015-4 Кн 477
978-619-150-018-5 Кн 301
978-619-150-024-6 Кн 117
978-619-150-031-4 Кн 280
978-619-150-034-5 Кн 251
978-619-150-039-0 Кн 335
978-619-150-040-6 Кн 35
978-619-150-041-3 Кн 238
978-619-150-042-0 Кн 310
978-619-150-048-2 Кн 350
978-619-150-060-4 Кн 307
978-619-150-064-2 Кн 237
978-619-150-065-9 Кн 304
978-619-150-068-0 Кн 193
978-619-150-069-7 Кн 235
978-619-150-070-3 Кн 56
978-619-150-072-7 Кн 391
978-619-150-075-8 Кн 281
978-619-150-079-6 Кн 284
978-619-150-080-2 Кн 283
978-619-150-086-4 Кн 333
978-619-150-089-5 Кн 447
978-619-150-090-1 Кн 240
978-619-150-093-2 Кн 239
978-619-150-095-6 Кн 320
978-619-150-098-7 Кн 37
978-619-150-101-4 Кн 120
978-619-150-105-2 Кн 279
978-619-150-107-6 Кн 325
978-619-150-109-0 Кн 244
978-619-150-112-0 Кн 327
978-619-150-117-5 Кн 270
978-619-150-128-1 Кн 273
978-619-150-131-1 Кн 321
978-619-150-133-5 Кн 36
978-619-150-138-0 Кн 272
978-619-150-150-2 Кн 324
978-619-150-155-7 Кн 276
978-619-150-157-1 Кн 305
978-619-150-158-8 Кн 211
978-619-150-164-9 Кн 243
978-619-150-175-5 Кн 278
978-619-150-176-2 Кн 124
978-619-150-187-8 Кн 32
978-619-150-188-5 Кн 308
978-619-150-194-6 Кн 376
978-619-150-200-4 Кн 17
978-619-152-166-1 Кн 390
978-619-152-174-6 Кн 90
978-619-152-180-7 Кн 34
978-619-152-187-6 Кн 154
978-619-152-194-4 Кн 343
978-619-152-196-8 Кн 5
978-619-152-207-1 Кн 66
978-619-152-210-1 Кн 466
978-619-152-211-8 Кн 467
978-619-152-216-3 Кн 405
978-619-152-221-7 Кн 48
978-619-152-235-4 Кн 38
978-619-152-236-1 Кн 448
978-619-164-048-5 Кн 274
978-619-164-050-8 Кн 300
978-619-164-051-5 Кн 277
978-619-164-052-2 Кн 267
978-619-164-057-7 Кн 59
978-619-166-009-4 Кн 339
978-619-170-002-8 Кн 131
978-619-321-213-2 ! Кн 71
978-619-7018-01-1 Кн 440
978-619-7018-02-8 Кн 441
978-619-7032-05-5 Кн 446
978-619-7038-03-3 Кн 299
978-619-7055-01-6 Кн 298
978-619-7055-03-0 Кн 12
978-619-7055-04-7 Кн 322
978-619-7085-06-8 Кн 167
978-619-7097-01-6 Кн 55
978-619-7098-01-3 Кн 453
978-619-7098-02-0 Кн 461
978-619-7098-03-7 Кн 460
978-619-7098-04-4 Кн 452
978-619-7103-01-4 Кн 384
978-619-7107-01-2 Кн 161
978-619-90013-6-3 Кн 173
978-619-90017 ! Кн 184
978-619-90017-1-4 Кн 184
978-619-90017-2-1 Кн 183
978-619-90021 ! Кн 132
978-619-90021-1-7 Кн 132
978-619-90045-1-7 Кн 394
978-619-90064-1-2 Кн 155
978-619-90081-1-9 Кн 400
978-619-90081-2-6 Г 3
978-619-90081-3-3 Кн 234
978-619-90081-4-0 Кн 443
978-619-90084-2-3 Кн 116
978-619-90086-2-1 Кн 33
978-619-90087-1-3 Кн 360
978-619-90096-1-1 Кн 31
978-619-901-041-9 Кн 168
978-619-90144-1-7 Кн 427
978-854-07-3502-3 ! Кн 389
978-954-03-0701-5 Кн 174
978-954-03-0702-2 Кн 203
978-954-03-0703-9 Кн 179
978-954-03-0704-6 Кн 204
978-954-07-3339-5 Кн 40
978-954-07-3453-8 Кн 22
978-954-07-3465-1 Кн 241
978-954-07-3476-7 Кн 222
978-954-07-3480-4 Кн 65
978-954-07-3485-9 Кн 230
978-954-07-3516-0 Кн 474
978-954-07-3520-7 Кн 330
978-954-07-3521-4 Кн 413
978-954-07-3523-8 Кн 118
978-954-07-3525-2 Кн 104
978-954-07-3526-9 Кн 393
978-954-07-3527-6 Кн 395
978-954-07-3532-0 Кн 122
978-954-07-3533-7 Кн 113
978-954-07-3539-9 Кн 229
978-954-07-3546-7 Кн 469
978-954-07-3556-6 Кн 99
978-954-07-3557-3 Кн 4
978-954-07-3564-1 Кн 133
978-954-07-3570-2 Кн 228
978-954-23-0814-0 Кн 145
978-954-23-0815-7 Кн 136
978-954-23-0824-9 Кн 73
978-954-23-0833-1 Кн 195
978-954-23-0850-8 Кн 81
978-954-23-0856-0 Кн 86
978-954-23-0857-7 Кн 57
978-954-23-0858-4 Кн 85
978-954-23-0859-1 Кн 79
978-954-23-0860-7 Кн 87
978-954-23-0861-4 Кн 105
978-954-23-0862-1 Кн 92
978-954-23-0863-8 Кн 436
978-954-23-0864-5 Кн 379
978-954-23-0866-9 Кн 115
978-954-23-0867-6 Кн 70
978-954-23-0868-3 Кн 114
978-954-23-0869-0 Кн 88
978-954-23-0870-6 Кн 153
978-954-23-0874-4 Кн 77
978-954-24-0221-3 Кн 202
978-954-25-0216-6 Кн 355
978-954-25-0217-3 Кн 439
978-954-25-0219-7 Кн 402
978-954-25-0220-3 Кн 47
978-954-25-0221-0 Кн 412
978-954-25-0222-7 Кн 362
978-954-25-0223-4 Кн 451
978-954-25-0224-1 Кн 403
978-954-25-0225-8 Кн 41
978-954-25-0226-5 Кн 410
978-954-25-0227-2 Кн 367
978-954-26-1208-7 Кн 378
978-954-26-1214-8 Кн 54
978-954-26-1217-9 Кн 438
978-954-26-1224-7 Кн 429
978-954-26-1225-4 Кн 374
978-954-26-1226-1 Кн 417
978-954-2914-24-2 Кн 103
978-954-2920-09-0 Кн 388
978-954-2924-09-8 Кн 328
978-954-2925-14-9 Кн 212
978-954-2925-16-3 Кн 214
978-954-2925-17-0 Кн 401
978-954-2943-01-3 Кн 368
978-954-2943-02-0 Кн 349
978-954-2948-23-0 Кн 344
978-954-2948-25-4 Кн 338
978-954-2948-28-5 Кн 397
978-954-2948-30-8 Кн 352
978-954-2948-31-5 Кн 370
978-954-2948-32-2 Кн 371
978-954-2961-53-6 Кн 364
978-954-2961-54-3 Кн 363
978-954-2961-55-0 Кн 365
978-954-2961-58-1 Кн 146
978-954-2961-59-8 Кн 369
978-954-2961-60-4 Кн 411
978-954-2965-12-1 Кн 415
978-954-2972-15-0 Кн 45
978-954-308-301-5 Кн 19
978-954-308-303-9 Кн 20
978-954-308-310-7 Кн 13
978-954-308-311-4 Кн 13
978-954-308-321-3 Кн 316
978-954-308-323-7 Кн 313
978-954-308-324-4 Кн 8
978-954-308-325-1 Кн 21
978-954-308-327-5 Кн 13
978-954-308-328-2 Кн 13
978-954-308-330-5 Кн 314
978-954-308-331-2 Кн 312
978-954-308-332-9 Кн 315
978-954-308-333-6 Кн 16
978-954-308-334-3 Кн 6
978-954-308-335-0 Кн 14
978-954-308-337-4 Кн 246
978-954-308-338-1 Кн 317
978-954-308-339-8 Кн 13
978-954-308-340-4 Кн 13
978-954-308-341-1 Кн 18
978-954-308-345-9 Кн 319
978-954-308-347-3 Кн 245
978-954-321-501-0 Кн 63
978-954-321-584-3 Кн 456
978-954-321-654-3 Кн 418
978-954-321-898-1 Кн 24
978-954-321-993-3 Кн 194
978-954-322-524-8 Кн 158
978-954-322-557-6 Кн 58
978-954-322-573-6 Кн 222
978-954-322-574-3 Кн 227
978-954-322-578-1 Кн 226
978-954-322-580-4 Кн 200
978-954-322-583-5 Кн 205
978-954-322-587-3 Кн 62
978-954-322-589-7 Кн 149
978-954-322-590-3 Кн 209
978-954-322-595-8 Кн 342
978-954-322-601-6 Кн 96
978-954-322-603-0 Кн 42
978-954-322-610-8 Кн 39
978-954-322-612-2 Кн 225
978-954-322-623-8 Кн 3
978-954-324-090-6 Кн 463
978-954-324-091-3 Кн 462
978-954-324-094-4 Кн 126
978-954-324-095-1 Кн 127
978-954-324-096-8 Кн 128
978-954-324-097-5 Кн 125
978-954-334-092-7 Кн 201
978-954-334-094-1 Кн 140
978-954-334-117-7 Кн 172
978-954-334-119-1 Кн 162
978-954-334-123-8 Кн 207
978-954-334-126-9 Кн 100
978-954-334-127-6 Кн 163
978-954-334-144-3 Кн 102
978-954-334-145-0 Кн 111
978-954-334-146-7 Кн 197
978-954-337-122-8 Кн 80
978-954-337-138-9 Кн 176
978-954-337-143-3 Кн 143
978-954-337-144-0 Кн 450
978-954-337-153-2 Кн 458
978-954-337-154-9 Кн 407
978-954-337-158-7 Кн 27
978-954-337-161-7 Кн 177
978-954-337-164-8 Кн 110
978-954-337-175-4 Кн 302
978-954-337-178-5 Кн 180
978-954-337-179-2 Кн 210
978-954-337-180-8 Кн 188
978-954-337-185-3 Кн 192
978-954-337-186-0 Кн 473
978-954-338-051-0 Кн 169
978-954-338-055-8 Кн 76
978-954-346-052-6 Кн 437
978-954-362-108-8 Кн 341
978-954-383-037-4 Кн 61
978-954-391-009-0 Н 1
978-954-400-786-7 Кн 334
978-954-400-852-9 Кн 435
978-954-400-853-6 Кн 91
978-954-400-875-8 Кн 190
978-954-400-880-2 Кн 130
978-954-400-883-3 Кн 478
978-954-400-892-5 Кн 358
978-954-400-901-4 Кн 213
978-954-400-910-6 Кн 382
978-954-400-911-3 Кн 223
978-954-400-915-1 Кн 191
978-954-423-508-6 Н 4
978-954-463-165-9 Кн 224
978-954-465-065-0 Кн 206
978-954-465-067-4 Кн 148
978-954-465-068-1 Кн 198
978-954-490-345-9 Кн 26
978-954-490-348-0 Кн 199
978-954-490-349-7 Г 1
978-954-490-350-3 Кн 178
978-954-490-351-0 Кн 119
978-954-490-356-5 Кн 175
978-954-490-357-2 Кн 392
978-954-490-358-9 Кн 383
978-954-490-361-9 Кн 430
978-954-490-363-3 Кн 171
978-954-490-365-7 Кн 196
978-954-490-367-1 Кн 476
978-954-490-371-8 Кн 94
978-954-490-373-2 Кн 220
978-954-509-488-0 Кн 472
978-954-509-489-7 Кн 479
978-954-509-490-3 Кн 112
978-954-509-491-1 ! Кн 97
978-954-509-493-4 Кн 43
978-954-509-494-1 Кн 97
978-954-509-497-2 Кн 419
978-954-527-530-2 Кн 231
978-954-527-531-9 Кн 68
978-954-527-534-0 Кн 160
978-954-529-454-9 Кн 326
978-954-529-823-3 Кн 269
978-954-529-875-2 Кн 156
978-954-529-964-3 Кн 309
978-954-529-982-7 Кн 218
978-954-529-991-9 Кн 282
978-954-529-999-5 Кн 306
978-954-540-082-7 Кн 323
978-954-540-085-8 Кн 216
978-954-549-105-4 Кн 135
978-954-625-590-7 Кн 10
978-954-625-741-3 Кн 9
978-954-625-743-7 Кн 254
978-954-625-744-4 Кн 7
978-954-625-745-1 Кн 11
978-954-625-747-5 Кн 289
978-954-625-748-2 Кн 286
978-954-625-750-5 Кн 442
978-954-625-753-6 Кн 266
978-954-625-755-0 Кн 248
978-954-625-761-1 Кн 296
978-954-625-762-8 Кн 295
978-954-625-763-5 Кн 258
978-954-625-764-2 Кн 252
978-954-625-765-9 Кн 257
978-954-625-766-6 Кн 260
978-954-625-767-3 Кн 247
978-954-625-769-7 Кн 297
978-954-625-770-3 Кн 233
978-954-625-773-4 Кн 291
978-954-625-776-5 Кн 232
978-954-625-779-6 Кн 253
978-954-625-782-6 Кн 288
978-954-625-784-0 Кн 150
978-954-625-786-4 Кн 256
978-954-625-787-1 Кн 255
978-954-625-793-2 Кн 263
978-954-625-794-9 Кн 285
978-954-625-796-3 Кн 249
978-954-625-823-6 Кн 290
978-954-625-824-3 Кн 264
978-954-625-825-0 Кн 259
978-954-625-833-5 Кн 250
978-954-625-842-7 Кн 287
978-954-625-844-1 Кн 262
978-954-625-848-9 Кн 318
978-954-625-855-7 Кн 261
978-954-635-008-4 Кн 1
978-954-644-458-5 Кн 101
978-954-655-416-1 Кн 356
978-954-676-117-0 Кн 399
978-954-684-330-2 Кн 361
978-954-684-336-4 Кн 348
978-954-684-337-1 Кн 159
978-954-684-338-8 Кн 422
978-954-684-339-5 Кн 385
978-954-684-341-8 Кн 152
978-954-684-342-5 Кн 444
978-954-684-344-9 Кн 354
978-954-684-345-6 Кн 347
978-954-684-347-0 Кн 416
978-954-684-348-7 Кн 129
978-954-730-817-6 Кн 106
978-954-733-764-0 Кн 303
978-954-733-765-7 Кн 396
978-954-733-768-8 Кн 271
978-954-733-769-5 Кн 292
978-954-733-772-5 Кн 293
978-954-733-773-2 Кн 236
978-954-733-774-9 Кн 470
978-954-733-775-6 Кн 471
978-954-733-776-3 Кн 294
978-954-733-777-0 Кн 471
978-954-740-065-8 Кн 426
978-954-740-067-2 Кн 372
978-954-740-068-9 Кн 373
978-954-740-069-6 Кн 357
978-954-740-070-2 Кн 423
978-954-740-072-6 Кн 420
978-954-740-077-1 Кн 359
978-954-753-124-6 Кн 82
978-954-760-290-8 Кн 345
978-954-791-163-5 Кн 340
978-954-796-048-0 Кн 475
978-954-796-049-7 Кн 480
978-954-799-990-9 Кн 398
978-954-8102-72-8 Кн 29
978-954-8305-29-7 Кн 60
978-954-8398-81-7 Кн 329
978-954-8455-52-7 Кн 215
978-954-8557-13-9 Кн 351
978-954-8585-32-3 Кн 71
978-954-8655-44-6 Кн 147
978-954-8655-45-3 Кн 93
978-954-8655-47-7 Кн 83
978-954-8655-49-1 Кн 217
978-954-8655-50-7 Кн 431
978-954-8655-51-4 Кн 75
978-954-8655-52-1 Кн 74
978-954-8655-53-8 Кн 89
978-954-8655-54-5 Кн 84
978-954-8752-18-3 Кн 468
978-954-8767-41-5 Кн 137
978-954-8767-42-2 Кн 138
978-954-8767-44-6 Кн 139
978-954-8767-50-7 Кн 408
978-954-8805-99-5 Кн 221
978-954-8885-14-0 Кн 123
978-954-91225-7-2 Кн 406
978-954-91901-9-9 Кн 189
978-954-91927-7-3 Кн 67
978-954-91927-8-0 Кн 144
978-954-92270-5-5 Кн 455
978-954-92272-2-2 Кн 428
978-954-92390-5-8 Кн 386
978-954-92390-6-5 Кн 387
978-954-92390-7-2 Кн 346
978-954-92390-9-6 Кн 375
978-954-92392-8-7 Кн 465
978-954-92515-3-1 Кн 311
978-954-92552-6-3 Кн 109
978-954-92552-7-0 Кн 108
978-954-92560-6-2 Кн 134
978-954-92689-1-1 Кн 457
978-954-92743-3-2 Кн 275
978-954-92857-3-4 Кн 141
978-954-92890-1-5 Кн 208
978-954-92969-3-8 Кн 15
978-954-9335-22-4 Кн 72
978-954-9384-16-1 Кн 381
978-954-9384-17-8 Кн 25
978-954-9384-19-2 Кн 28
978-954-9430-97-4 Кн 181
978-954-9430-98-1 Кн 182
978-954-9437-35-5 Кн 353
978-954-9437-40-9 Кн 377
978-954-9549-85-0 Кн 166
978-954-9685-41-1 Кн 165
978-954-9685-90-9 Кн 164
978-954-9757-87-3 Кн 268
978-954-9757-88-0 Кн 337
978-954-9757-89-7 Кн 336
978-954-9821-48-2 Кн 64
978-954-9821-49-9 Кн 95
978-954-9821-50-5 Кн 98
978-954-9925-70-8 Кн 424
978-954-9925-74-6 Кн 404
978-954-9925-75-3 Кн 464
978-954-9925-76-0 Кн 151
978-954-9925-77-7 Кн 454
978-954-9925-79-1 Кн 421
978-954-9925-80-7 Кн 380
978-954-9925-81-4 Кн 414
978-954-9928-65-5 Кн 2
978-954-9992-45-8 Кн 30
978-954-9992-46-5 Кн 46

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN
979-0-707670-08-8 Н 6
979-0-707681-17-6 Н 10
979-0-707681-18-3 Н 9
979-0-707681-27-5 Н 11
979-0-9016676-0-0 Н 3