БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 5

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Редактори: Aнриета Иванова Жекова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Яница Николаева Ананиева

Съставители: Борислава Господинова Димитрова, Даниела Димитрова Андонова, Росица Димитрова Пъкова, Снежанка Коларова, Юлий Николаев ВрайковЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БЛАГОЕВ, Димитър Марчев, 1976-
        Иновации и иновативност на фирмата Вж Кн 316

ВАСИЛИЕВ, Владислав Викторович
        Как да се предпазим от негативните биоенергии Вж Кн 52

БК 2014/5 Кн 1
КАСЕ, Етиен
        Загадките в местата на силата, или енергийните центрове на земята / Етиен Касе, Жерар Беко ; [прев. Лиляна Мандаджиева]. - [София] : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 188 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Загадки мест силы и орден Девяти Неизвестных. - Етиен Касе - колективен псевд. на рус. авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-020-5 : 12.99 лв.
1. Свети места 2. Окултизъм 3. Атлантида
001.9
133
COBISS.BG-ID 1260594148

КИВРИН, Владимир Илич
        Енергията на дома : създаване на хармонична реалност Вж Кн 38

БК 2014/5 Кн 2
КИРОВА, Милена Пенева
        Иновационни алтернативи за технологично развитие / Милена Кирова. - [Русе] : Примакс, 2012 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 197 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Библиогр. след. отд. гл.

ISBN 978-954-8675-27-7
1. Иновации
001.89
COBISS.BG-ID 1260543972

ЛУЛАНСКИ, Пано Даков, 1946-
        Атлас по методика на икономическите изследвания Вж Кн 106

БК 2014/5 Кн 3
ТАСЕВ, Георги Асенов, 1946-
        Въведение в научните изследвания / Георги Тасев, Красимира Георгиева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 64 с. : със сх., ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-184-4
1. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане
001.89
COBISS.BG-ID 1259863780

БК 2014/5 Кн 4
        The SCIENCE and education at the beginning of the 21st century in Turkey. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2013-. - Т. <2-3> ; 25 см

Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3605-1 (т. 2, подв.)
ISBN 978-954-07-3606-8 (т. 3, подв.)

Съдържа досега:

Vol. 2. / ed. Recep Efe ... [и др.] ; [pref. Recep Efe]. - 2013. - 723 с. : с ил., табл., к. 

Други ред.: Ordenbek Mazbaev, Zdravka Kostova, Riza Sam, Neslihan Sam, Vedat Çalişkan, Mehmet Bayartan, Emin Atasoy. - About the authors: 697-723. - Съдържа докл. от: Ayşe Serap Belli, Celalettin Yanik, Esra Güler, Fatih Arslan, Fehmi Ali Ildir, Gönül ĺçli, Gül Akaş, Gülsen Demir, Riza Sam, Hande Şahin, Hasan Tüzen, Mustafa Gültekin, Megmet Meder, Zühal Çiçek, Mert Gökirmank, Meryem Ayan, Murat Şahin, Neslihan Sam, Sebinç Güçlü, Vefa Saygin, Vehbi Bayhan, Yüksel Marim, Zehra Berna Ayin, Ogün Ürek, Eduards Spiriajevas, Aleaddin Şencan, Recep Efe, Ismet Akova, Duran Aydinözü, Erol Kapluhan, Naci Ylimaz, Fatih Imat Bababeyli, Elvira Galeeva, Rita Galimova, Taner Şengün, Kamel Kiranşan, Mesut Doğan, Mehmet Arslan.

Vol. 3. / ed. Olga Strelova ... [и др.]. - 2013. - 682 с. : с ил., ноти, диагр. 

Други ред.: İlia Hristov, Kenan Mortan, Penka Peeva, Riza Sam, Neslihan Sam, Elena Galay, Emin Atasoy. - About the authors: с. 655-682. - Съдържа докл. от: Nezil Gökçe, Uğur Gezer, Önder Eryilmaz, Aydan Ustaoğlu, Turhan Cetin, Ufuk Karakuş, Secil Senyurt, Belgehan Eren, Derya Yalmaz, Uğur Gürgân, Işil Koç, Nuray Koç, Feyyaz Karaca, Fatma Sezen,Taşdemir, Semiral Öncü, Metin Sarfati, Necmi Gursakal, Yücel Öztürk, Besime Arzu Güngör, Yusuf Kiliç, Mustafa Uluocak, Osman Önder, Tarik Demir, Human Puzzle, Kerim Acartürk, Meral Küçük Yetgin, Fikriye Toker, Burcu Arkan, Murat Bektaş, Behsat Savaş, Elif Ünsal Avdal, Z. Sevgen Perker, Turgay Polat, Pelin Otansev, Erol Kam, Havva Özçelebi, Fatma Kazanoğlu, Nurhayat Atan.

1. Наука - Турция - сборници 2. Образование и просвета - Турция - сборници 3. Турция - наука
001(560)(08)
37(560)(08)
COBISS.BG-ID 1255003876


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2014/5 Кн 5
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Книгоиздаване и печатни комуникации : изследвания за книгата и медиите / Лъчезар Георгиев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 424 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см. - (Библиотека Книгоиздаване)

Загл. на англ. ез.: Book publishing and printed communications. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-524-905-1
1. Издателско дело 2. Средства за масова информация
002.19
316.77
COBISS.BG-ID 1260427492

БК 2014/5 Кн 6
ГЕОРГИЕВА, Стела Валериева, 1981-
        Медии, книжовност, историчност : в контекста на националната издателска традиция / Стела Георгиева ; [предг., науч. ред. Лъчезар Георгиев Георгиев]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 204 с. : с факс. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-524-922-8
1. Издателско дело - България - история 2. Вестници, български - 1989- 3. Периодичен печат, български - 1989- 4. България - книгознание
002.19(497.2)
07(497.2)
050(497.2)
COBISS.BG-ID 1260141028

БК 2014/5 Кн 7
КАЛАЙКОВ, Йордан Славов, 1941-
        Мениджмънт на книгоиздаването / Йордан Калайков. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : [БПС]). - 28 с. ; 15 см

ISBN 978-619-160-044-1
1. Издателско дело - управление и организация
002.19
COBISS.BG-ID 1259792100

БК 2014/5 Кн 8
ТОДОРОВ, Тодор Колев
        Електронни издания / Тодор К. Тодоров ; [науч. ред. Люба Цветкова]. - София : Авангард прима, 2013. - 250 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-160-111-0
1. Електронни книги 2. Електронни документи 3. Виртуални библиотеки
002.19:681.324
02:681.324
COBISS.BG-ID 1259699940


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ. СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НИКОЛОВА, Ивелина Николова, 1979-
        Вяра : интерперсонално диалогично отношение между Бога и човека Вж Кн 73


006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ

БК 2014/5 Кн 9
БРЕЗОЕВА, Бойка Николова, 1957-
        Преминаване от национални към международни счетоводни стандарти / Бойка Брезоева. - София : ОРКП Мисъл, 2013 ([София] : [Артграф]). - 48 с. : с табл., сх. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 10)

ISBN 978-954-8006-63-7 : 9 лв.
1. Счетоводство - стандартизация и нормализация
006.06:657
COBISS.BG-ID 1259954148


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2014/5 Кн 10
        КУЛТУРНИ паралели / състав. и ред. Мария Серафимова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 286 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Парал. текст на англ. ез. - Съдържа материали от: Мария Серафимова, Владимир Дулов, Евгени Василев, Иванка Влаева, Ивета Якова, Кирил Кирилов, Диляна Керанова, Вера Светославова Велева, Ангел Цветков. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-680-871-4
1. Култура - социални проблеми - сборници
008(08)
316.32(08)
COBISS.BG-ID 1259958244

МЕЖДУНАРОДНА интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят (В. Търново ; 2012)
        Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят" : по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Башкирския държавен университет, гр. Уфа, февруари-март 2012 Вж Кн 373

РОКЕР, Рудолф, 1873-1958
        Национализъм и култура. Т. 2 Вж Кн 99

СТАМБОЛИЕВ, Силви Панайотов, 1931-
        Австрия и развитието на българското музикално изкуство до септември 1944 г. ; Немското музикално изкуство в културния живот на гр. Русе Вж Кн 344


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/5 Кн 11
МАТКОВСКИ, Александрина Александровна
        Полихроний Сырку и Александр Яцимирский : биобиблиографии / Александрина Матковски ; [състав., науч. ред. Димитър Кенанов]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 172 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Истинското име на ред. Димитър Кенанов е Димитър Вълчев Петров. - Текст и на бълг. ез. - Именен показалец.

ISBN 978-954-524-890-0
1. Сирку, Полихроний Агапиевич, 1855-1905 - библиографии 2. Яцимирски, Александър Иванович, 1873-1925 - библиографии 3. Историци, руски - библиографии 4. Филолози, български - библиографии 5. Русия - история
016:92
930.1(470)(01)
800.1(470)(01)
92(470)
COBISS.BG-ID 1260482532

БК 2014/5 Кн 12
ТЕРЗИЙСКА, Петя Атанасова
        Светозар Евтимов Захариев : биобиблиографски указател / [Петя Терзийска, Цветанка Костадинова, Ива Кръстева]. - Перник : Дворец на културата, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 88 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регион. библ. Светослав Минков - Перник. - Именен показалец, показалец на кн., сб. и период. изд.

ISBN 978-954-8944-21-2
1. Захариев, Светозар Евтимов, 1933- - библиографии 2. Педагози, български - библиографии 3. България - образование
016:92
371(497.2)(01)
92 Захариев, Светозар Евтимов
COBISS.BG-ID 1260307428


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

ТОДОРОВ, Тодор Колев
        Електронни издания Вж Кн 8


05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

ГЕОРГИЕВА, Стела Валериева, 1981-
        Медии, книжовност, историчност : в контекста на националната издателска традиция Вж Кн 6


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ДРЕНИКОВ, Иван Георгиев, 1935-
        Загадъчната България : разбулени мистерии по нашите земи Вж Кн 35

        ДЪРЖАВНА сигурност срещу граждански организации (1988-1990 г.) : документален сборник Вж Кн 153

БК 2014/5 Кн 13
КРАНЦ, Ханс Улрих фон, 1950-
        Тайните на третия райх : "Аненербе" - секретният проект на Хитлер / Ханс Улрих фон Кранц ; [прев. Лиляна Мандаджиева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 192 с. ; 20 см. - (Лабиринти на истината)

Ориг. загл.: Аненэрбе. "Наследие предков". Секретный проект Гитлера. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-023-6 : 12.99 лв.
1. Тайни общества - Германия - история 2. Германия - организации
061.23(430)(091)
COBISS.BG-ID 1260498916

БК 2014/5 Кн 14
        ЛИТЕРАТУРНА София : туристически пътеводител / [Ани Байчева ... и др.] ; [науч. ред. Мария Николова] ; [ред. Нина Дебрюне]. - [София] : За буквите - О писменехь, [2013]. - 57 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Добромира Гьорева, Йордан Христосков, Катерина Ковачева, Пенка Караиванова, Таня Чавдарова. - Истинското име на ред. Нина Дебрюне е Христина Димитрова Иванова-Дебрюне.

ISBN 978-954-2946-93-9
1. Литературни институти и музеи - София - пътеводители 2. София - музеи
069.02:886.7(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1260281060

БК 2014/5 Кн 15
ПОПОВА, Елена Василева, 1956-
        Еснафи и светци : светците - покровители на занаятите през Възраждането / Елена Попова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 207 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 181-190.

ISBN 978-954-524-906-8
1. Дарителство - България - история - Възраждане 2. Светци 3. Икони - България - Възраждане 4. България - организации
061.75(497.2)
235:281.9
247(497.2)
COBISS.BG-ID 1260319204

СИЛЯНОВА, Емилия Емилова, 1955-
        Панаирите по българските земи през втората половина на ХІХ век : средища на вътрешна и външна търговия Вж Кн 627

СТЕФАНОВА, Марина Димитрова, 1977-
        Златна книга - европейски КСО отличия Вж Кн 144

БК 2014/5 Кн 16
ТЕРЗИЕВА, Маргарита Тодорова, 1960-
        Музейна педагогика / Маргарита Терзиева, Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 102 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов. - Библиогр.: с. 73-76.

ISBN 978-954-423-891-9
1. Музейно дело - учебници за ВУЗ 2. Педагогика - учебници за ВУЗ 3. Обучение - методи - учебници за ВУЗ
069.1(075.8)
371.335(078.5)
COBISS.BG-ID 1260582628


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БК 2014/5 Кн 17
АЛФАНДАРИ, Елиезер Давид, 1941-2009
        Социална теория на масовата комуникация и медиите : журналистиката като социален феномен и социална практика / Елиезер Алфандари. - София : Таня Шинова, 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 192 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 187-188.

(Подв.)
1. Журналистика - социални проблеми 2. Средства за масова информация - влияние 3. Комуникация - теория 4. Журналистическа етика
07:316
316.77
07:174
174:07
COBISS.BG-ID 1260248292

ГЕОРГИЕВА, Стела Валериева, 1981-
        Медии, книжовност, историчност : в контекста на националната издателска традиция Вж Кн 6


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/5 Кн 18
        ВСИЧКО за Лагуна Блу : приятели в училище, семейни истории, тест. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - [16] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: All about Lagoona Blue.

ISBN 978-954-27-1011-0 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260289764

БК 2014/5 Кн 19
        МИНИ Маус: хайде да научим 1 2 3. - София : Егмонт, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 30 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Minnie Mouse fun to learn 123.

ISBN 978-954-27-1014-1 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260115172

БК 2014/5 Кн 20
        МИНИ Маус: хайде да научим А Б В. - София : Егмонт, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 30 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Minnie Mouse fun to learn ABC.

ISBN 978-954-27-1013-4 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260113380

БК 2014/5 Кн 21
        САМОЛЕТИ : въздушно рали / прев. Ина Михайлова. - [София] : Егмонт България, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [1] л. : цв. лепенки ; 30 см

Ориг. загл.: Planes.

ISBN 978-954-27-0949-7 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260186596

БК 2014/5 Кн 22
        САМОЛЕТИ: хайде да научим 1 2 3. - [София] : Егмонт България, 2013 (Полша). - 22 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Planes. Fun to learn 1 2 3.

ISBN 978-954-27-1016-5 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260188388

БК 2014/5 Кн 23
        САМОЛЕТИ: хайде да научим А Б В. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 24 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 30 см

Ориг. загл.: Planes. Fun to learn A B C.

ISBN 978-954-27-1015-8 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260188900

БК 2014/5 Кн 24
ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на животните / [Тия Фелдман] ; [прев. Александър Маринов]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 64 с. : с цв. ил., к. ; 30 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Animals. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-27-1006-6 (подв.) : 11.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:59
59:087.5
COBISS.BG-ID 1260416740

БК 2014/5 Кн 25
ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на земята / [Тия Фелдман] ; [прев. Ирина Ценкова]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 64 с. : с цв. ил., к. ; 30 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Earth. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-27-1009-7 (подв.) : 11.90 лв.
1. Природни бедствия - детска и юношеска литература
087.5:502.5
502.5:087.5
COBISS.BG-ID 1260418532

БК 2014/5 Кн 26
ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на космоса / [Тия Фелдман] ; [прев. Ирина Ценкова]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 64 с. : с цв. ил., к. ; 30 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Space. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-27-1007-3 (подв.) : 11.90 лв.
1. Космология - детска и юношеска литература
087.5:524
524:087.5
COBISS.BG-ID 1260418276

БК 2014/5 Кн 27
ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на природата / [Тия Фелдман] ; [прев. Нина Руева]. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 64 с. : с цв. ил., к. ; 30 см. - (Любознание)

Ориг. загл.: Nature. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-27-1008-0 (подв.) : 11.90 лв.
1. Природа - детска и юношеска литература
087.5:502
502:087.5
COBISS.BG-ID 1260415972

БК 2014/5 Кн 28
ЧУЛОВА, Даниела Данаилова, 1976-
        История на изкуството в приказки и игри / Даниела Чулова-Маркова, Елена Маркова ; [худож. Елена Маркова, Константин Марков] = History of art in tales and games / Daniela Chulova-Markova, Elena Markova ; [ill. Elena Markova, Konstantin Markov] ; [transl. Daniela Chulova-Markova]. - София : Авангард прима, 2014- ([София] : БПС). - Т. <1-2> : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-619-160-153-0 (кн. 1)
ISBN 978-619-160-167-7 (кн. 2)

Съдържа досега:

Кн. 1. - 2014. - 16 с.
Кн. 2. - 2014. - 16 с.

087.5
COBISS.BG-ID 1259914468


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

ДИМИТРОВ, Камен Димитров, 1974-
        Авва Доротей - Слова : среднобългарски превод, гръцко-български словоуказател Вж Кн 69

РАДЕВА, Ния Иванова, 1971-
        От езика на "История славянобългарска" към езика на нейните преписи. Ч. 1 Вж Кн 454


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/5 Кн 29
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Социология на философията / Васил Проданов. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 277 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-619-160-010-6
1. Философия - социологични проблеми
101
316.32
COBISS.BG-ID 1259750372

БК 2014/5 Кн 30
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Отклонения: опити върху Жак Дерида / Дарин Тенев. - София : Изток-Запад, 2013. - 316 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 303-315.

ISBN 978-619-152-301-6 (подв.) : 16 лв.
Критически изследвания
1. Дерида, Жак, 1930-2004 2. Философи, френски 3. Философия, съвременна 4. Франция - философия
101(44)(092)
92 Дерида, Жак
COBISS.BG-ID 1260148196


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2014/5 Кн 31
        АРХИВ за средновековна философия и култура = Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1994-<2013>. - Т. <19> ; 20 см

ISBN 978-619-152-251-4 (свит. 19) : 10 лв.

Съдържа досега:
Свит. 19 / състав., ред. Цочо Бояджиев ... [и др.]. - София : Изток-Запад, 2013. - 253 с. : с ил., табл.

Други състав., ред.: Георги Каприев, Андреас Шпеер. - Изд. на Институт за средновековна философия и култура. - In memoriam : Герхард Подскалски: с. 244-246
. - Текст и на англ. ез . - Съдържа материали от: Олег Георгиев, Мария Ванева, Величка Такева, Iva Manova, Иван Христов, Герасим Петрински, Atanas Shinikov, Карлос Стел, Смилен Марков, Christiaan W. Kappes. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

1. Философия, средновековна - сборници
101(091)(062.2)
COBISS.BG-ID 1260097508

БК 2014/5 Кн 32
ПАНИЦИДИС, Хараламби Георгиев, 1953-
        История и желание : опит върху философията на XІX век / Хараламби Паницидис. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 303 с. ; 21 см

Библиогр.: с.274-276.

ISBN 978-619-160-004-5
1. Философия, европейска - 19 век 2. Европа - философия
101(091)(4)
COBISS.BG-ID 1259871204


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

ИЛИЕВ, Владимир Димитров
        Психология на ситуацията Вж Кн 54


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2014/5 Кн 33
РАКЕЛИ, Сал
        Интегриране на душата / Сал Ракели ; [прев. Мария Казакова]. - София : Възнесение, 2013 (София : Симолини). - 381 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Soul integration / Sal Rachele. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92916-4-3 : 18 лв.
ISBN 978-954-92916-3-6 !
1. Душа 2. Парапсихология
128
159.961
COBISS.BG-ID 1260075236

БК 2014/5 Кн 34
ШАДРИН, Алексей Александрович, 1969-
        Терапия на минали животи / Сатя Ео'Тхан. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 311 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Исцеление прошлым / Сатья Ео'Тхан. - Сатя Ео'Тхан - псевд. на Алексей Александрович Шадрин.

ISBN 978-619-153-025-0 : 15.99 лв.
1. Прераждане 2. Безсмъртие
128
218
COBISS.BG-ID 1260595428


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

ВАСИЛИЕВ, Владислав Викторович
        Как да се предпазим от негативните биоенергии Вж Кн 52

БК 2014/5 Кн 35
ДРЕНИКОВ, Иван Георгиев, 1935-
        Загадъчната България : разбулени мистерии по нашите земи / Иван Дреников. - София : Изток-Запад, 2013. - 102 с. : с ил. ; 20 см

Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-240-8 : 9 лв.
ISBN 619-152-240-1 !
1. Езотеризъм - България - история 2. Тайни общества - история 3. България - философия
133(497.2)(091)
061.23(091)
COBISS.BG-ID 1260001764

БК 2014/5 Кн 36
ЖЕКОВ, Георги Кънев, 1980-
        Другата реалност / Георги Жеков. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 160 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-655-401-7 : 11.99 лв.
1. Окултизъм
133
COBISS.BG-ID 1260504548

БК 2014/5 Кн 37
ЗАРЕЧНИ, Михаил
        Квантово-мистичната картина на света : структура на реалността и пътят на човека / Михаил Заречни ; прев. от рус. Петьо Ангелов. - София : Изток-Запад, 2013. - 227 с. : със сх., ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Квантово-мистическая картина мира / Михаил Заречный. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-248-4 : 13 лв.
ISBN 619-152-248-7 !
1. Езотеризъм 2. Материя и съзнание
133
COBISS.BG-ID 1260194788

КАСЕ, Етиен
        Загадките в местата на силата, или енергийните центрове на земята Вж Кн 1

БК 2014/5 Кн 38
КИВРИН, Владимир Илич
        Енергията на дома : създаване на хармонична реалност / Владимир Киврин ; [прев. Горанка Цветкова]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 136 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Энергетика дома. Создание гармоничний реальности / В. Киврин. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-021-2 : 8.99 лв.
ISBN 978-619-153-022-9 !
1. Фън шуй 2. Жилища - хигиена
133:728
001.9
COBISS.BG-ID 1260676324

БК 2014/5 Кн 39
РУСЕНОВ, Русен Димитров, 1955-
        Играта : въведение в пайгматиката / Русен Русенов. - София : Авангард прима, 2013. - 248 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 239-247.

ISBN 978-619-160-116-5
1. Игри - философски проблеми
130.2:394.3
394.3:003
COBISS.BG-ID 1260445412

БК 2014/5 Кн 40
ФАД, Роман Алексеевич, 1983-
        Магията на парите / Роман Фад ; [прев. Татяна Балтова]. - София : ИК Бард, 2013. - 189 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Про деньги / Роман Фад. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-655-399-7 : 12.99 лв.
1. Пари 2. Икономическо поведение 3. Парапсихология
133:336.7
330.16
159.961
COBISS.BG-ID 1260528356

БК 2014/5 Кн 41
ХОПЕ, Джефри A., 1955-
        Майстори в Новата Eнергия : мъдрост и вдъхновение за един променящ се свят / Адамус Сен-Жермен чрез Джефри и Линда Хопе ; [прев. Ботьо Сяров]. - София : ИК Аум, 2013 ([София] : Симолини). - 112 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Masters in the New Energy. - Прев. по: Die Meister der Neuen Energie. Weisheit und Inspiration für eine Welt im Wandel Empfangen von Geoffrey and Linda Hoppe. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90114-2-3 : 11 лв.
1. Езотеризъм 2. Енергия
133
COBISS.BG-ID 1260300260


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/5 Кн 42
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Мисли за всеки ден : 22 септември 2013 - 21 септември 2014 / [Учителя Петър Дънов] ; [състав. Росица Иванова]. - София : Бяло братство, 2013 ([София] : Унив. печ.). - 264 с. ; 14 см

Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с., a на състав. - в изд. каре. - Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов

ISBN 978-954-744-207-8 : 4 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1259731940

БК 2014/5 Кн 43
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Многоценният бисер / Петър Дънов Учителя. - [София] : Бяло братство, 2013 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 40 с. ; 14 см

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов

ISBN 978-954-744-206-1
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1259732708

БК 2014/5 Кн 44
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Паневритмия : 1 цикъл - 28 упражнения, 2 - Слънчеви лъчи, 3 - Пентаграм / Беинса Дуно ; [състав. Атанас Атанасов ... и др.] ; [фотограф Живко Стоилов]. - София : Бяло братство, 2013. - 144, [8] с. : с ил., ноти ; 30 см

Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Имената на състав. отбелязани на с. 6, а на ил. - на гърба на загл. с. - Други състав.: Людмила Червенкова, Николай Конакчиев, Светла Балтова, Ясен Даскалов.

ISBN 978-954-744-212-2 : 10 лв.
1. Паневритмия
141.33
215
793.3:215
784.66.089.6
COBISS.BG-ID 1259859684

БК 2014/5 Кн 45
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Рила - свещената книга : избрано от "Разговорите при Седемте рилски езера" / Петър Дънов Учителя = Rila - the sacred book : selected from "Conversations at the Seven Rila Lakes" / The Master Peter Deunov (Beinsa Douno) ; [прев. на англ. ез. Милена Боянова, Валентин Боянов]. - София : Бяло братство, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 152 с. : с ил., портр. ; 20 см

Учителя, The Master, Beinsa Douno - духовни имена на Петър Константинов Дънов. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Пълното име на прев. Милена Боянова е Милена Боянова Савова, а на Валентин Боянов - Валентин Боянов Савов.

ISBN 978-954-744-216-0 : 6 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1259737060

БК 2014/5 Кн 46
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Топлината на любовта : утринно слово 1935-1936 / Петър Дънов Учителя. - [София] : Бяло братство, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 456 с. : с ил., портр. ; 22 см

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов.

ISBN 978-954-744-210-8 (подв.) : 15 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1259925476

БК 2014/5 Кн 47
ЛАЙТМАН, Михаeл Семьонович, 1946-
        Кабала за начинаещи / Михаел Лайтман. - София : ИК Бард, 2013- (Хасково : Полиграфюг). - Т. <1-> ; 21 см

Ориг. загл.: Каббала для начинающих / Михаэль Лайтман. - Изд. на Междунар. акад. по кабала.

ISBN 978-954-655-402-4 (т. 1) : 17.99 лв.

Съдържа досега:

Т. 1. - 2013. - 592 с. : с ил., сх. 

Библиогр.: с. 557-563.

1. Кабала
141.33
COBISS.BG-ID 1260685540

МОНОСОВ, Борис Моисеевич
        Фаербол : пълен курс : пробуждането на екстрасенса Вж Кн 58

БК 2014/5 Кн 48
СИМОВ, Божидар Красимиров, 1981-
        Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов / Божидар Симов. - [София] : Бяло братство, 2013. - 94 с. : с портр., факс., ноти ; 30 см

Библиогр.: с. 88-89.

ISBN 978-954-744-209-2 : 6 лв.
1. Дъновизъм 2. Паневритмия 3. Музика - философски проблеми
141.33
215
783:215
COBISS.BG-ID 1259830500

БК 2014/5 Кн 49
ЧОРБАДЖИЕВ, Никола, 1900-1999
        Причини за раждането на социалистическите идеи. Анархизмът - днес и утре / Никола Чорбаджиев. - с. Самоводене, Великотърновско : Анархист. група, 1993 (В. Търново : Абагар). - 79 с. ; 17 см

Изд. на Координационен комитет на бълг. анархисти в изгнание - Париж, Франция в сер. Анархистическа библиотека за пропаганда ; No 5

1. Социализъм 2. Анархизъм
141.8
329.285
COBISS.BG-ID 1259943652

БК 2014/5 Кн 50
DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        Child of the universe : methods for healing taken from the lectures of the Master / The Master Peter Deunov (Beinsa Douno) ; [comp. Svetla Baltova]. - Sofia : Bialo Bratstvo Publ., 2013 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 176 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

The Master, Beinsa Douno - духовни имена на Петър Константинов Дънов. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Прев. от бълг. ез. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-744-213-9 : 6 лв.
1. Дъновизъм 2. Паневритмия
141.33
215
793.3:215
COBISS.BG-ID 1259738340

БК 2014/5 Кн 51
DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The wellspring of good : the last words of the Master / Beinsa Douno ; [compl., transl. into Engl. by Antoaneta Krushevska, Ernestina Staleva]. - Sofia : Bialo Bratstvo Publ., 2013 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 448 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Изворът на доброто: последно слово на учителя / Петър Дънов. - The Master, Beinsa Douno - духовни имена на Петър Константинов Дънов. - Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-744-211-5
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1259911140


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БОГДАНОВА, Моника Борисова
        Професионално ориентиране и консултиране на деца със специфични потребности или Приказката за грозното пате и черния лебед Вж Кн 189

БК 2014/5 Кн 52
ВАСИЛИЕВ, Владислав Викторович
        Как да се предпазим от негативните биоенергии / В. Василиев ; [прев. Татяна Балова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 142 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Способы защиты от негативных биоенергий / В. Васильев. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-655-426-0 : 9.99 лв.
1. Парапсихология 2. Радиестезия
159.961
133:577.3
001.9
COBISS.BG-ID 1260684260

БК 2014/5 Кн 53
ГЛУХОВСКИ, Дамян Георгиев, 1943-
        Път към съвършенството. Кн. 3, Българска динамична йога / Дамян Глуховски. - София : Изток-Запад, 2013. - 190 с. ; 21 см

ISBN 978-619-152-226-2 (подв.) : 13.90 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Гимнастика на йогите
159.92
886.7-8
COBISS.BG-ID 1260275940

БК 2014/5 Кн 54
ИЛИЕВ, Владимир Димитров
        Психология на ситуацията / Владимир Илиев ; [науч. ред. Пенка Марчева]. - София : Авангард прима, 2013. - 524 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 503-523. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-086-1 : 20 лв.
1. Когнитивна психология 2. Социална психология 3. Битие
159.93/.95
316.6
114/115
COBISS.BG-ID 1260408548

БК 2014/5 Кн 55
КОСТАДИНОВА, Жени, 1971-
        Ванга - пророчества и мудрость : советы для жизни / Жени Костадинова ; пер. с болг. Виктории Цветановой. - София : Озарение, 2013 ([София] : [Актив Комерс]). - 248 с. : с портр., ил. ; 12 x 12 см

Ориг. загл.: Ванга - пророчества и мъдрост : съвети за живота / Жени Костадинова. - Пълното име на авт. Жени Костадинова e Жени Костадинова Цветанова.

ISBN 978-954-92728-7-1
1. Ванга, 1911-1996 2. Предсказания 3. Ясновидство 4. България - психология
159.961(497.2)(092)
92 Ванга
COBISS.BG-ID 1260005348

БК 2014/5 Кн 56
КРАЙТЪН, Емили
        Психологическа защита : пълен курс в три урока / Емили Крайтън ; [прев. Петя Талева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 152 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Психологическая защита для начинающих / Э. Криттон. - Емили Крайтън - псевд. на рус. авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-022-9 : 9.98 лв.
1. Психотехника 2. Поведение 3. Личност - психология
159.92
159.98
COBISS.BG-ID 1260578788

МАЙТЪН, Джон, 1957-
        Краят на невежеството : как чрез математиката да разгърнем своя потенциал Вж Кн 167

БК 2014/5 Кн 57
МАНЧЕВА, Русанка Петкова, 1959-
        Психология на девиантното поведение / Русанка Петкова Манчева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 462 с. ; 25 см

Библиогр.: с. 450-461.

ISBN 978-954-680-840-0
1. Девиантно поведение 2. Патологична психология
159.97
COBISS.BG-ID 1259738596

МЕЖДУНАРОДНА конференция Четене и дислексия (Албена ; 2013)
        Международна конференция "Четене и дислексия", 27 май - 02 юни, 2013 Албена : сборник Вж Кн 191

БК 2014/5 Кн 58
МОНОСОВ, Борис Моисеевич
        Фаербол : пълен курс : пробуждането на екстрасенса / Борис Моносов ; [прев. Лиляна Мандаджиева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 309 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Пробуждение экстрасенса. Фаерболл. Полный курс / Б. М. Моносов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-027-4 : 15.99 лв.
1. Екстрасенси 2. Кабала 3. Таро
159.961
141.33
COBISS.BG-ID 1260545252

БК 2014/5 Кн 59
МЬОСТЪЛ, Бернхард, 1970-
        Принципът на Шаолин : прави това, което сам си решил / Бернхард Мьощъл ; прев. от нем. Жана Ценова. - София : Изток-Запад, 2013. - 194 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Das Shaolin Prinzip / Bernhard Moestl.

ISBN 978-619-152-254-5 : 12 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 1260448228

БК 2014/5 Кн 60
ОСУАЛД, Ивон
        Всяка дума крие сила / Ивон Осуалд ; [прев. Роза Григорова]. - София : ИК Бард, 2013. - 254 с. ; 20 см

Ориг. загл: Every word has power / Yvonne Oswald. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с.251-253.

ISBN 978-954-655-413-0 : 16.50 лв.
1. Личност - психология 2. Словесна комуникация
159.923
159.946
COBISS.BG-ID 1260554980

БК 2014/5 Кн 61
        ПСИХОЛОГИЯ 2013 / [Красимира Йонкова ... и др.] ; [състав. Велислава Чавдарова] ; [ред. кол. Велислава Чавдарова ... и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 147 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Диоген, ISSN 1314-2763)

Имената на авт. отбелязани на кор., а имената на с ъстав., ред. - на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Даниела Тасевска, Елена Бораджиева, Добрин Добрев, Пресиян Бургов, Красимира Петрова, Милена Моцинова-Бръчкова, Иван Иванов, Велислава Чавдарова, Георги Маджаров, Даниела Петкова. - Други ред.: Красимира Йонкова, Даниела Тасевска, Красимира Петрова, Минко Хаджийски. - Пълното име на ред. Красимира Петрова е Красимира Петрова Колева-Минева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-524-923-5
1. Психология - сборници
159.9(08)
COBISS.BG-ID 1260455396

РАКЕЛИ, Сал
        Интегриране на душата Вж Кн 33

ТОШЕВА, Иванка Алипиева, 1952-
        Бърнаут и учителската професия Вж Кн 170

ФАД, Роман Алексеевич, 1983-
        Магията на парите Вж Кн 40

БК 2014/5 Кн 62
ФЕЛДЕНКРАЙС, Моше, 1904-1984
        Осъзнаване чрез движение / Моше Фелденкрайс ; прев. от англ. Юлиян Антонов. - София : Изток-Запад, 2013. - 229 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Awareness through movement / Moshe Feldenkrais. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-247-7 : 13 лв.
ISBN 619-152-247-9 !
1. Самоусъвършенстване 2. Физически упражнения
159.92
615.825.1
COBISS.BG-ID 1260080356

ЧОПРА, Дийпак, 1947-
        Свръхмозъкът : освободете необузданата сила на ума си, за да постигнете добро здраве, щастие и духовно благоденствие Вж Кн 247

БК 2014/5 Кн 63
ШОПОВ, Атанас Петров, 1853-1922
        Из живота и положението на българите във вилаетите / Атанас Шопов. - 3. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 312 с. ; 22 см. - (Библиотека Спасената история ; 5)

1. изд. 1893, изд. на Търг. печ. - Пловдив.

ISBN 978-619-152-269-9 : 12 лв.
1. Българи - народопсихология - история 2. България - психология
159.922.4(=867)(0:82-992)
886.7-992
COBISS.BG-ID 1260144100


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

АЛФАНДАРИ, Елиезер Давид, 1941-2009
        Социална теория на масовата комуникация и медиите : журналистиката като социален феномен и социална практика Вж Кн 17

БК 2014/5 Кн 64
        БИОЕТИКА / [прев., предг. и състав. Владимир Петров]. - София : Фонд. Комунитас, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 159 с. ; 21 см. - (Християнска библиотека)

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9992-50-2 : 5 лв.
1. Биоетика 2. Християнска етика
17.02:57
614.23/.26
241
COBISS.BG-ID 1260243684

ЙОАН XXIII, папа, 1881-1963
        Енциклика Pacem in terris на негово светейшество Йоан XXIII за мира между всички хора, основан на истината, справедливостта, любовта и свободата Вж Кн 71


18 ЕСТЕТИКА

        ХУМОРЪТ: прочити, практики, техники Вж Кн 389

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БК 2014/5 Кн 65
ДРЪНДОВ, Иван Николов, 1921-
        Религиите и техните секти през вековете / Иван Дръндов. - Дупница : АИС, 2000. - 88 с. ; 21 см

1. Секти - история
23/29(091)
COBISS.BG-ID 1259693028


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БК 2014/5 Кн 66
АРМСТРОНГ, Карън, 1944-
        Историята на Бог / Карън Армстронг ; прев. от англ. Юлиян Антонов. - София : Изток-Запад, 2013. - 627 с. : с к. ; 23 см

Ориг. загл.: A history of God / Karen Armstrong. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-294-1 (подв.) : 33 лв.
1. Бог
211
COBISS.BG-ID 1260093924

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Мисли за всеки ден : 22 септември 2013 - 21 септември 2014 Вж Кн 42

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Многоценният бисер Вж Кн 43

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Паневритмия : 1 цикъл - 28 упражнения, 2 - Слънчеви лъчи, 3 - Пентаграм Вж Кн 44

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Рила - свещената книга : избрано от "Разговорите при Седемте рилски езера" Вж Кн 45

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Топлината на любовта : утринно слово 1935-1936 Вж Кн 46

СИМОВ, Божидар Красимиров, 1981-
        Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов Вж Кн 48

ШАДРИН, Алексей Александрович, 1969-
        Терапия на минали животи Вж Кн 34

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        Child of the universe : methods for healing taken from the lectures of the Master Вж Кн 50

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The wellspring of good : the last words of the Master Вж Кн 51


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

ЪРМАН, Барт Д., 1955-
        Изгубените християнства : борбите, съпровождали Свещеното писание и вярванията, които не познаваме Вж Кн 76


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/5 Кн 67
БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Сеячи на християнска добродетел и трудолюбие / Илия Балъков. - В. Търново : Сириус 4, 2004 (В. Търново : Асеневци). - 92 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 954-8582-23-6
1. Църкви - България - история 2. Беляковец, Великотърновска област - религия
281.962(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 1260628708

        БИОЕТИКА Вж Кн 64

БК 2014/5 Кн 68
БРОКИТ, Линъс Пиърпонт, 1820-1893
        Богомилите от България и Босна : ранните протестанти от Изтока - опит да се възстановят някои изгубени страници от протестантската история / Линъс Брокит ; прев. Кръстина Гечева. - София : Изток-Запад, 2013. - 134 с. ; 22 см. - (Богомилството и Европа)

Ориг. загл.: The Bogomils of Bulgaria and Bosnia / L. P. Brockett. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии.

ISBN 978-619-152-241-5 : 10 лв.
1. История - България - средни векове 2. История - Босна - средни векове 3. Богомилство - Европа - история 4. Протестанство - Европа - история 5. Европа - религия 6. България - история 7. Босна - история
272/273(4)(091)
284(4)(091)
949.76
949.72.032
COBISS.BG-ID 1260247780

БК 2014/5 Кн 69
ДИМИТРОВ, Камен Димитров, 1974-
        Авва Доротей - Слова : среднобългарски превод, гръцко-български словоуказател / Камен Димитров. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 528 с. ; 24 см

Парал. текст на среднобълг. и старогр. ез.

ISBN 978-954-524-896-2
1. Доротей от Газа, свети, 6 век - творчество 2. Писатели, византийски - творчество 3. Старобългарска литература - преводи от други езици - византийски език 4. Среднобългарски език - паметници 5. Византия - литературознание 6. България - литературознание
235.3(092)
877.3(092)
886.7-023-97.03
091=810.1=03.773
92 Доротей от Газа, свети
COBISS.BG-ID 1260260068

БК 2014/5 Кн 70
ДЬОЛЮМО, Жан, 1923-
        Една история на рая. Т. 2, Хиляда години щастие / Жан Делюмо ; прев. от фр. Мая Миланова. - София : Изток-Запад, 2013. - 526 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Une histoire du paradis. Mille ans de bonheur / Jean Delumeau. - Именен показалец.

ISBN 978-619-152-259-0 : 24 лв.
1. Рай 2. Християнство - есхатология 3. Култура, средновековна - Западна Европа 4. Западна Европа - история
236
233
930.85(4-15)
COBISS.BG-ID 1260105956

ИЛИЕВА, Татяна Атанасова
        Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на "De Fide Orthodoxa" Вж Кн 372

БК 2014/5 Кн 71
ЙОАН XXIII, папа, 1881-1963
        Енциклика Pacem in terris на негово светейшество Йоан XXIII за мира между всички хора, основан на истината, справедливостта, любовта и свободата / състав., прев. от итал. Кирил Карталов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 176 с. : с цв. портр. ; 23 см

Ориг. загл.: Lettera enciclica Pacem in terris del Sommo Pontefice Giovanni PP. XXIII ai venerabili fratelli patriarchi primati arcivescovi vescovi e agli altri ordinari locali che sono in pace e comunione con la sede apostolica, al clero e ai fedeli di tutto il mondo nonché a tutti gli uomini di buona volontá. - Загл. на гърба на кн.: Pacem in terris . - Анджело Джузепе Ронкали - светско име на папа Йоан XXIII. 

ISBN 978-954-322-676-4 (подв.)
1. Мир - етични проблеми 2. Християнска етика 3. Религия и политика 4. Международни отношения
261
241
172.4
327.36
COBISS.BG-ID 1260256228

БК 2014/5 Кн 72
КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Благословената между жените / Димитър Киров. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2011. - 236 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Дева Мария - благословената между жените. - Именен показалец, предм. показалец.

ISBN 978-954-423-738-7
1. Мария, света Дева 2. Християнска етика 3. Жени - история и обществено положение
232(092)
396
92 Мария, света Дева
COBISS.BG-ID 1260543716

БК 2014/5 Кн 73
НИКОЛОВА, Ивелина Николова, 1979-
        Вяра : интерперсонално диалогично отношение между Бога и човека / Ивелина Николова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 212 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 207-211.

ISBN 978-954-423-822-3
1. Християнска етика 2. Бог 3. Човек 4. Семиотика
234:003.62
003.62
COBISS.BG-ID 1260496356

БК 2014/5 Кн 74
ПОПОВ, Недко Йорданов, 1927-
        Многолетен извор / Недко Попов. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2014 (Видин : Компакт принт). - 27 с. : с портр., ил. ; 17 см

ISBN 978-954-25-0236-4
1. Църкви - България - история 2. Васил Друмево, Шуменска област - религия
281.962(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 1260251876

ПОПОВА, Елена Василева, 1956-
        Еснафи и светци : светците - покровители на занаятите през Възраждането Вж Кн 15

БК 2014/5 Кн 75
СЪБЕВ, Павлин Петров, 1973-
        В тези последни дни... / Павлин Събев ; [науч. ред. Емил Трайчев]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 328 с. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 300-328.

ISBN 978-954-524-909-9
1. Християнство - есхатология
236
COBISS.BG-ID 1260418020

ЧОЛАКОВ, Петър Георгиев, 1978-
        Наказание за тираните : протестантските и либералните доктрини за съпротивата срещу властта Вж Кн 96

БК 2014/5 Кн 76
ЪРМАН, Барт Д., 1955-
        Изгубените християнства : борбите, съпровождали Свещеното писание и вярванията, които не познаваме / Барт Ърман ; прев. от англ. Ралица Дерилова. - София : Изток-Запад, 2013. - 394 с. : с ил., факс. ; 22 см

Ориг. загл.: Lost christianities / Bart D. Ehrman. - Библиогр.: с. 387-393.

ISBN 978-619-152-266-8 (не е отпеч.) : 19 лв.
ISBN 978-954-321-266-8 !
ISBN 619-152-266-5 !
1. Църква - история 2. Апокрифи - история и критика 3. Фалшификации 4. Ереси
281.1
229
272/273
COBISS.BG-ID 1260156900


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

ВЕЛЕВ, Георги Любенов, 1941-
        Народният календар и неговите празници : основи и същност Вж Кн 199

БК 2014/5 Кн 77
ДЬОГЕН, Шабан
        Послание до младежта / Шабан Дьоген ; [прев. Салих Халил]. - [София] : Глав. мюфтийство, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 160 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Gençliğe Mesaj / Şaban Döğen. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9880-61-8 : 4 лв.
1. Ислям 2. Младеж - етични проблеми
297
COBISS.BG-ID 1260071396

БК 2014/5 Кн 78
ИЗЕТБЕГОВИЧ, Алия, 1925-2003
        Ислямска декларация / Алия Изетбегович ; прев. от сърбохърв. Марко Марков ; предг. Дарко Танаскович. - София : Изток-Запад, 2013. - 109 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Islamska deklaracija / Alija Izetbegović. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-275-0 : 10 лв.
ISBN 619-152-275-4 !
1. Ислям - влияние върху обществения живот 2. Религия и политика
297
322:297
COBISS.BG-ID 1260151780

БК 2014/5 Кн 79
САН Лайт
        Мудри от цял свят : жестове за щастие / Сан Лайт ; [прев. Горанка Цветкова]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 276 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Мудры всего мира. Жесты, призывающие счастье / Сан Лайт. - Сан Лайт - псевд. на Сергей Михайлович Неаполитанский. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-024-3 : 14.99 лв.
1. Индуизъм 2. Будизъм 3. Жест 4. Щастие
294
615.825.1
COBISS.BG-ID 1260606948


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

АДЖЕМОГЛУ, Дарон, 1967-
        Защо нациите се провалят : къде са корените на силата, просперитета и бедността Вж Кн 121

БК 2014/5 Кн 80
ГЕНОВ, Драгомир Любомиров, 1953-
        Изследователски методи в социалните науки : учебно-методическо пособие. Ч. 1, Методи за събиране на първична емпирична информация / Драгомир Генов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 301 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-423-862-9
1. Обществени науки - методи на изследване - учебници за ВУЗ 2. Социологични изследвания - учебници за ВУЗ
303.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1260564964

МИХОВА, Геновева, 1941-
        Демографската политика в България : традиции, обществени потребности, съвременни измерения Вж Кн 82


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

МАКРЕЛОВ, Илия Викентиев, 1948-
        Вероятности и статистика : в примери, приложения и коментари : за физици, химици и инженери Вж Кн 208

БК 2014/5 Кн 81
НИКОЛОВА, Надежда Александрова
        Статистика : обща теория / Надежда Николова. - 4. доп. изд. - София : Авангард прима, 2013. - 296 с. : с ил., табл., черт. ; 24 см

1. изд. 2004 на Унив. изд. Неофит Рилски - Благоевград. - Библиогр.: с. 253-260. - Именен показалец, предм. показалец.

ISBN 978-619-160-140-0
1. Статистика - учебници за ВУЗ
311(075.8)
COBISS.BG-ID 1260446692


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2014/5 Кн 82
МИХОВА, Геновева, 1941-
        Демографската политика в България : традиции, обществени потребности, съвременни измерения / Геновева Михова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 240 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Population polity in Bulgaria. - Пълното име на авт. Геновева Михова е Геновева Михова Георгиева. - Библиогр.: с. 231-238. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-628-3 (подв.) : 12 лв.
1. Население - България - история 2. Социална политика - България - история 3. България - демография
314.15(497.2)(091)
304(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1259810020


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

АЛФАНДАРИ, Елиезер Давид, 1941-2009
        Социална теория на масовата комуникация и медиите : журналистиката като социален феномен и социална практика Вж Кн 17

ВАСИЛЕВ, Йордан Василев, 1979-
        Креативен мениджмънт : изграждане на организационна култура Вж Кн 303

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Книгоиздаване и печатни комуникации : изследвания за книгата и медиите Вж Кн 5

БК 2014/5 Кн 83
ГЕОРГИЕВА-Лазарова, Стоянка Любомирова, 1969-
        Съвременни технологични зависимости / Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 136 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-524-924-2
1. Обучение - автоматизация 2. Средства за масова информация - влияние 3. Електронни носители на информация
316.77
37.014.544
COBISS.BG-ID 1260094436

БК 2014/5 Кн 84
        ДИАЛОГЪТ с другия: Балкански измерения на европейската идентичност : доклади от Единадесетата международна научна конференция, 14-15 ноември 2008 г., София / състав., науч. ред. Минка Златева ; [прев. от англ. Елка Виденова, Владимир Филипов]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012. - 560 с. : с ил., диагр., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: The dialogue with the other: Balkan dimensions of European identity. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на прев. Владимир Филипов е Владимир Филипов Вълов. - Авторите: с. 523-538. - Съдържа докл. от: Васил Проданов, Минчо Драганов, Мая Няголова, Петранка Филева, Добрина Желева-Мартинс, Бистра Мизова, Савас Мавридис, Йорданис Коджавазоглу, Миряна Кристович, Мария Дойчинова, Любиша Митрович, Марио Пленкович, Герит Гьотценбрукер, Валентин Колев, Теодора Петрова, Никос Леандрос, Зоран Арацки, Орли Царфати, Миролюб Радойкович, Елка Добрева, Юлияна Попова, Айдемир Окай, Чавдар Христов, Гентиана Скура, Николай Палашев, Вяра Ганчева, Марио Ианниоелло, Жана Попова, Минка Златева, Диана Попова, Тодор Георгиев, Мине Саран, Еда Ер, Мария Манева, Снежана Тодорова, Благовеста Иванова, Саша Лозанова, Луливера Кръстева, Георгоис Лапас, Йоана Мачадо, Макс Холерън, Иванка Мавродиева, Маргарита Путнина, Андреана Ефтимова, Айла Окай, Димитър Цанев, Маргарита Чутуркова, Наталия Добрева, Соня Алексиева, Мария Николова, Наталия Начева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3268-8
1. Международни културни отношения - Европа - сборници 2. Глобализация - сборници 3. Европа - социология 4. Балкански полуостров - национален въпрос
316.72(4)(08)
323.1(497)(08)
316.347(497)(08)
COBISS.BG-ID 1260467172

ИЛИЕВ, Владимир Димитров
        Психология на ситуацията Вж Кн 54

БК 2014/5 Кн 85
КАПРАЛОВА, Недка Неделчева, 1961-
        И ще господарува мъжът ти над теб : още за жените в културата / Недка Капралова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 304 с. : с портр., ил. ; 24 см. - (Родова памет)

Загл. и на англ. ез.: And your husband will rule over you. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Библиогр.: с. 295-299. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови.

ISBN 978-954-322-622-1 : 20 лв.
1. Караминкови (семейство) - история - извори 2. Жени - България - история и обществено положение - извори 3. Родове, български - история - извори 4. България - генеалогия
316.346.2(093.3)
396.9(093.3)
929.52(497.2)Караминкови(093.3)
886.7-6
COBISS.BG-ID 1260248036

КАРАИЛИЕВА, Милена Методиева, 1976-
        Психология на туристическото поведение Вж Кн 130

БК 2014/5 Кн 86
КОЛАРОВ, Николай Панайотов
        Среща с народа / Николай Коларов. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 186 с. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-160-091-5
1. Етносоциология
316.347
394
COBISS.BG-ID 1260311780

        КУЛТУРНИ паралели Вж Кн 10

БК 2014/5 Кн 87
ЛИПСЕТ, Сиймор Мартин, 1922-2006
        Американската изключителност : нож с две остриета / Сиймор Мартин Липсет ; [прев. Ася Захариева, Ваня Серафимова]. - София : ИК КХ - критика и хуманизъм, 2011 ([Перник] : [Съперник]). - 420 с. ; 20 см. - (Социооптики)

Ориг. загл.: American exceptionalism. A double-edged sward / Seymour Martin Lipset. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-587-169-6
1. Обществено устройство и обществени отношения - САЩ 2. САЩ - социология
316.322(73)
COBISS.BG-ID 1260071652

БК 2014/5 Кн 88
МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
        Просоциално поведение и организационен климат / Майяна Митевска-Енчева. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : [БПС]). - 160 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Prosocial behavior and organizational climate. - Библиогр.: с. 152-159.

ISBN 978-954-2946-75-5
1. Организационно поведение 2. Организационна култура
316.45/.47
65.01
COBISS.BG-ID 1260199140

БК 2014/5 Кн 89
        ПЕРСОНАЛНА и национална идентичност и социална среда. Ч. 3 / [ред. Дора Левтерова, Румен Стаматов]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 112 с. : с диагр., сх. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Дора Левтерова, Ваня Сивакова, Румен Стаматов, Светлана Сарийска, Нона Глушкова, Иван Тричков, Боян Василев, Веселин Василев. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-423-853-7
1. Национална идентичност - сборници 2. Личност и общество - сборници 3. Социална психология - сборници
316.356.4(08)
316.62/.63(08)
COBISS.BG-ID 1282495972

БК 2014/5 Кн 90
        ПЕРСОНАЛНА и национална идентичност и социална среда. Ч. 4 / [ред. Дора Левтерова, Румен Стаматов]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 112 с. : с диагр., сх. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Румен Стаматов, Светлана Сарийска, Дора Левтерова, Нона Глушкова, Иван Тричков, Ваня Сивакова, Ваня Велкова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-423-854-4
1. Национална идентичност - сборници 2. Личност и общество - сборници 3. Социална психология - сборници
316.356.4(08)
316.62/.63(08)
COBISS.BG-ID 1282496228

ПЕТРОВА, Нели Людмилова, 1956-
        Преглед на системата за закрила и за благосъстоянието на децата в България : доклад за 2012 г. Вж Кн 148

ПОЛ, Рон, 1935-
        Свободата : принципите на свободното общество Вж Кн 146

ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Социология на философията Вж Кн 29

БК 2014/5 Кн 91
        СЕМЕЙСТВОТО - минало, настояще, бъдеще = Die Familie - gestern, heute und morgen / [състав. Раиса Петкова, Есим Яхя-Юсеин]. - Русе : Лени Ан, 2013. - 76 с. : с цв. ил., диагр. ; 21 x 21 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Център за развитие на човешките ресурси.

ISBN 978-619-7058-05-5
1. Семейство - социални проблеми
316.356.2
COBISS.BG-ID 1260493796

БК 2014/5 Кн 92
СТОЯНОВА, Стела Йорданова, 1969-
        Управление на групи / Стела Стоянова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 108 с. : с ил., портр. ; 20 см

Библиогр.: с. 107-108.

ISBN 978-954-524-897-9
1. Работа в екип 2. Управление и организация 3. Организационно поведение
316.45/.48
65.012/.13
COBISS.BG-ID 1260294884

БК 2014/5 Кн 93
ХАЛАЧЕВА, Теменужка Йорданова
        Лидерство и мотивация в управлението / Теменужка Йорданова Халачева, Ивайло Цветанов Стоянов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 132 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-160-112-7
1. Лидерство 2. Управленски труд - психологични проблеми 3. Трудови ресурси - управление
316.46
65.012/.013
331.5
COBISS.BG-ID 1259914724

БК 2014/5 Кн 94
ЧОМСКИ, Ноам, 1928-
        Окупирай / Ноам Чомски ; прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : Бетпринт). - 119 с. : с ил., портр. ; 19 см

Ориг. загл.: Occupy! / Noam Chomsky. - Ч. 1 от поредицата Темите на XXI век.

ISBN 978-954-398-310-0 : 11.99 лв.
1. Глобални проблеми на човечеството 2. Гражданско неподчинение
316.423
COBISS.BG-ID 1260616676

ЯНКУЛОВ, Явор Лилков, 1968-
        Мотивация на търговци и търговски екипи Вж Кн 319


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

НАЙДЕНОВ, Тотко, 1948-
        Болестите и сексът на държавниците през погледа на един лекар Вж Кн 268

БК 2014/5 Кн 95
ТОДОРОВ, Цветан, 1939-2017
        Интимните неприятели на демокрацията / Цветан Тодоров ; прев. от фр. Деница Иванова ... [и др.]. - София : Изток-Запад, 2013. - 227 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Les ennemis intimes de la démocratie / Tzvetan Todorov. - Пълно име на авт. Цветан Тодоров e Цветан Тодоров Боров. - Други прев.: Деница Кателиева, Катерина Заркова.

ISBN 978-619-152-299-6 : 14 лв.
1. Демокрация - философски проблеми
321.7
COBISS.BG-ID 1260293092

БК 2014/5 Кн 96
ЧОЛАКОВ, Петър Георгиев, 1978-
        Наказание за тираните : протестантските и либералните доктрини за съпротивата срещу властта / Петър Чолаков. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 252 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Punishment for tyrants. - Изд. на БАН. Институт за изследване на о-вата и знанието. - Библиогр.: с. 230-242. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-634-4 : 18 лв.
1. Деспотизъм - история 2. Политическа съпротива - история 3. Протестанство - история 4. Либерализъм - история
321.18(091)
323.22(091)
284(091)
329.12(091)
COBISS.BG-ID 1260444388


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

ИЗЕТБЕГОВИЧ, Алия, 1925-2003
        Ислямска декларация Вж Кн 78


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БАЛАБАНОВ, Делчо, 1937-2016
        Турските спекулации по арменския въпрос Вж Кн 632

        ДИАЛОГЪТ с другия: Балкански измерения на европейската идентичност : доклади от Единадесетата международна научна конференция, 14-15 ноември 2008 г., София Вж Кн 84

БК 2014/5 Кн 97
НЕДЕЛЕВА, Петя Стефанова, 1974-
        Антиеврейското законодателство в България през Втората световна война / Петя Неделева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 415 с. : с ил., факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 401-414. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-176-9
1. Еврейски въпрос - България - история 2. България - национален въпрос
323.12(497.2=924)(091)
949.72.053.2
351(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1260320484

БК 2014/5 Кн 98
ПЕТКОВ, Васил Петков
        Пътят на България към Просвещението, или преходите от 1944 и 1989 г. : философско-икономически анализ на основните мисловни схеми : монография / Васил Петков Петков. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2012. - 238 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-517-155-0
1. Преходен период от капитализъм към социализъм - България 2. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 3. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1259811044

БК 2014/5 Кн 99
РОКЕР, Рудолф, 1873-1958
        Национализъм и култура / Рудолф Рокер ; [прев. Атанас Карталски]. - София : М. & Микропринтинг, 1998-<2002>. - Т. <2> ; 21 см

Прев. по: Nacionalismo y cultura / Rudolf Rocker. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Офс. изд.

ISBN 954-711-017-9 (т. 2)

Съдържа досега:

Т. 2. - [София] : [Илинда-Евтимов], 2002 ([Перник] : [Съперник]). - 366 с.

1. Национализъм 2. Култура - история
323.1.01
008(091)
COBISS.BG-ID 1244022500

БК 2014/5 Кн 100
ТОДОРОВ, Антон Динев, 1966-
        Задкулисието на прехода: българите срещу олигархията / Антон Тодоров. - София : Изток-Запад, 2013. - 158 с. : с ил., факс. ; 22 см

На кор. означено 2.

ISBN 978-619-152-252-1 : 10 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1260183780

ЧОЛАКОВ, Петър Георгиев, 1978-
        Наказание за тираните : протестантските и либералните доктрини за съпротивата срещу властта Вж Кн 96


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2014/5 Кн 101
МИХАЙЛОВА-Мръвкарова, Мария Стоянова, 1936-
        За кримските татари от Североизточна България / Мария Михайлова-Мръвкарова ; [ред. Юлия Кирилова]. - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС). - 134 с. : с ил., к., табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-160-132-5
1. Татари - България - история 2. България - миграция
325.25(497.2=943.21)(091)
COBISS.BG-ID 1259854308


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

ЙОАН XXIII, папа, 1881-1963
        Енциклика Pacem in terris на негово светейшество Йоан XXIII за мира между всички хора, основан на истината, справедливостта, любовта и свободата Вж Кн 71


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

        ДЪРЖАВНА сигурност срещу граждански организации (1988-1990 г.) : документален сборник Вж Кн 153

БК 2014/5 Кн 102
        ЕДИН проект за социалната революция : въведение в анархизма / [прев. Георги Константинов]. - 2. изд. - [София] : Шрапнел, 2009 ([Перник] ; [Съперник]). - 100 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Un projet de la révolution sociale: une introduction à l'anarchisme. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на прев. Георги Константинов е Георги Константинов Георгиев. - 1. изд. 2007. - Изд. на Федерацията на анархистите, Франция. Регион. съюз - Рона-Алпи

1. Анархизъм
329.285
COBISS.BG-ID 1259861988

БК 2014/5 Кн 103
ХАДЖИЕВ, Георги Григоров, 1906-1996
        Испания - политическо сътрудничество и загуба на войната / Георги Хаджиев ; [прев. от фр. Иван Дръндов]. - Дупница : АИС, 2000. - 16 с. : с портр. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре.

1. Анархизъм - Испания - история 2. Испания - политически партии и движения
329.285(460)(091)
COBISS.BG-ID 1259695588

ЧОЛАКОВ, Петър Георгиев, 1978-
        Наказание за тираните : протестантските и либералните доктрини за съпротивата срещу властта Вж Кн 96

ЧОРБАДЖИЕВ, Никола, 1900-1999
        Причини за раждането на социалистическите идеи. Анархизмът - днес и утре Вж Кн 49


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/5 Кн 104
СТОЯНОВА, Капка Иванова
        Професор, доктор на икономическите науки Петър Шапкарев - изтъкнат учен и обществена личност / Капка Стоянова. - София : УНСС, 2013. - 152 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Петър Шапкарев изтъкнат учен и обществена личност.

ISBN 978-954-644-457-8
1. Шапкарев, Петър Климентов, 1908-1997 - биографии 2. Икономисти, български - биографии 3. България - икономика
33(497.2)(092)
92 Шапкарев, Петър Климентов
COBISS.BG-ID 1260312292


330 ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/5 Кн 105
        СПОМЕНИ за академик Евгени Матеев : посвещава се на 95-та годишнина от рождението му / състав. Зоя Матеева ... [и др.] ; отг. ред. Катя Владимирова ; [предг. Зоя Матеева, Катя Владимирова]. - 2. изд. - София : УНСС, 2013. - 296 с. : с ил., портр. ; 24 см

Други състав.: Константин Габровски, Иван Илиев, Катя Владимирова. - Имената на авт. на предг. отбелязани на с. 7, 24. - 1. изд. 2009, изд. на Съюз на учените в България. - Интервю с Е. Матеев / взели интервюто Наташа Манолова, Вера Стефанова: с. 244-247. -  Непубликуваното изказване на академик Евгени Матеев и отговор на поставени въпроси на Българо-съветски теоретичен семинар За новото теоретично виждане на социализма, състоял се в дните 22.IX.-5.X.1987 г. в България /Банско и София/: с. 248-260. - Библиография на Евгени Георгиев Матеев / Стою Дулев: с. 261-278. - По-важни дати от живота на Евгени Матеев: с. 279-280. - Моменти от живота на Акад. Евгени Матеев в снимки: с. 281-296. - Съдържа спомени от: Зоя Матеева, Добрин Спасов, Радой Попиванов, Иван Илиев, Веселин Никифоров, Константин Габровски, Стою Дулев, Росица Гочева, Катя Владимирова, Иван Николов, Петър Андонов, Соня Бакиш, Ренета Пастармаджиева, Станой Тасев, Станка Ковачева, Тодор Любиков, Васил Манов, Камен Миркович, Д. Й. Димитров, Велина Балева, Боян Дуранкев, Асен Ковачев, Любомир Андреев, Никола Великов, Петър Томов, Славейко Лозанов, Николай Кожухаров, Венцислав Лаков, Велиана Христова, Бернард Мунтян.

ISBN 978-954-644-479-0
1. Матеев, Евгени Георгиев, 1920-1997 - юбилеи и чествания - сборници 2. Икономисти, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - икономически науки
330(497.2)(092)(08)
92 Матеев, Евгени Георгиев
COBISS.BG-ID 1260559332


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/5 Кн 106
ЛУЛАНСКИ, Пано Даков, 1946-
        Атлас по методика на икономическите изследвания / Пано Даков Лулански. - София : УНСС, 2013. - 291 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 286-291.

ISBN 978-954-644-471-4 : 15 лв.
1. Икономически науки - научноизследователска работа 2. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане
330.1
001.8:33
COBISS.BG-ID 1259982052

БК 2014/5 Кн 107
МАДГЕРОВА, Рая Христова, 1951-
        Икономически и социални измерения на предприемачеството / Рая Мадгерова. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013. - 419 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 411-418.

ISBN 978-954-680-883-7
1. Предприемачество 2. Икономическо поведение 3. Малки и средни стопански предприятия - управление и организация
330.16
65.017.2/.3.012
COBISS.BG-ID 1259721444

БК 2014/5 Кн 108
ПАНАЙОТОВ, Величко Иванов
        Кратък словашко-български речник на икономическите термини / Величко Панайотов, Диана Иванова, Силвия Лиханова = Stručný slovensko-bulharský slovník ekonomických termínov / Veličko Panajotov, Diana Ivanova, Silvia Lihanová. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3568-9 : 14 лв.
1. Икономически науки - терминология - речници, словашко-български 2. Словашки език - речници, словашко-български
330.1(038.1)=854=867
801.323.2=854=867:330.1
COBISS.BG-ID 1260465124

РУСКОВА, Свилена Свиленова, 1977-
        Избрани теми по потребителско поведение : въпроси и тестове Вж Кн 141

ФАД, Роман Алексеевич, 1983-
        Магията на парите Вж Кн 40

ФИСК, Питър Робърт
        Креативният гений : пътеводител за иновации на бизнес лидера, на престъпващия границите и на променящия правилата на играта Вж Кн 310


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2014/5 Кн 109
ДИМИТРОВА, Райна Бойкова, 1962-
        Инвестиционен анализ при инвестиции в реални активи : методическо ръководство с решени и нерешени задачи / Райна Димитрова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 203 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 201-202.

ISBN 978-954-680-864-6
1. Инвестиции - задачи - учебници за ВУЗ 2. Финансова математика - учебници за ВУЗ
330.322(076)(075.8)
336:51-7(075.8)
COBISS.BG-ID 1259833316

БК 2014/5 Кн 110
КОПРИВЛЕНСКИ, Васко Николов
        Инвестиционни бизнес проекти / Васко Копривленски. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 192 с. : с табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 190-192.

ISBN 978-954-517-170-3
1. Инвестиции - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ
330.322(075.8)
65.012.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1259820772

НЕНОВСКИ, Николай Ненов, 1963-
        Българските икономисти за голямата депресия Вж Кн 133


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО. НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

АДЖЕМОГЛУ, Дарон, 1967-
        Защо нациите се провалят : къде са корените на силата, просперитета и бедността Вж Кн 121


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БК 2014/5 Кн 111
СТОЙЧЕВ, Бойчо Георгиев
        Относно методологията на ордолибералната школа / Бойчо Стойчев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 88 с. ; 21 см

ISBN 978-954-680-886-8
1. Политическа икономия 2. Либерализъм
330.8
COBISS.BG-ID 1259814116


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

БК 2014/5 Кн 112
ПЕТРОВ, Алексей Илиев, 1962-
        Екипната форма на работа / Алексей Петров. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 105 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 103-104. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-423-829-2 : 13 лв.
1. Работа в екип - учебници за ВУЗ
331.103.2(075.8)
658.012/.013(075.8)
COBISS.BG-ID 1260541156


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БК 2014/5 Кн 113
ЛУКАНОВА, Победа Василева, 1954-
        Трудовите ресурси - реализация и подготовка (1990-2011 г.) / Победа Луканова. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 124 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Загл. на англ. ез.: Labor resources - utilization, education and skills (1990-2011). - Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания. - Библиогр.: с. 120-122. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-160-006-9
1. Трудови ресурси - България - 1990-2011 2. Пазар на труда - България - 1990-2011 3. България - труд
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1260409316

ХАЛАЧЕВА, Теменужка Йорданова
        Лидерство и мотивация в управлението Вж Кн 93

БК 2014/5 Кн 114
LUKANOVA, Pobeda Vasileva, 1954-
        Bulgarian labour market in focus 2004-2012 / Pobeda Loukanova. - Sofia : Avangard Prima, 2012. - 134 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-160-011-3
1. Пазар на труда - България 2. България - труд
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1259951588


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БК 2014/5 Кн 115
ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Възможности за развитие на най-урбанизираните градове и територии в България / Соня Докова, Камен Петров. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 112 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 111.

ISBN 978-619-160-019-9
1. Урбанизация - България - икономически проблеми 2. Регионално развитие - България 3. Териториално планиране - България 4. България - икономика
332.1(497.2)
364.1(497.2)
711.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1260413924

БК 2014/5 Кн 116
ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Държавни политики и стратегии / Соня Докова, Георги Николов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 216 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 214-215.

ISBN 978-619-160-108-0
1. Регионално развитие - България - учебници за ВУЗ 2. Регионална политика - учебници за ВУЗ
332.1(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260316900

БК 2014/5 Кн 117
ПЕТРОВ, Камен Димитров, 1973-
        Устойчиво развитие на регионите : учебно помагало / Камен Димитров Петров. - София : Авангард Прима, 2012 ([София] : БПС). - 216 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 201-203

ISBN 978-619-160-020-5
1. Регионално развитие - България - учебници за ВУЗ 2. Устойчиво развитие - учебници за ВУЗ
332.1(497.2)(076)(075.8)
502.3
COBISS.BG-ID 1260305124


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

ВЕЛИКОВА, Еленита Кирилова, 1978-
        Стратегически алианси в туризма Вж Кн 126

ДАНАИЛОВ, Данаил Лазаров, 1935-
        Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес - поуки, нови тенденции и предизвикателства Вж Кн 143

НЕДЕЛЕВА, Петя Стефанова, 1974-
        Българските еснафски организации през Възраждането : устройство, управление и уредба Вж Кн 622

ХРИСТОВ, Христо Йорданов, 1948-
        Публично-частни партньорства Вж Кн 150


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

АБАДЖИЕВА, Радка Христова, 1937-
        Годишно счетоводно приключване. Годишен финансов отчет Вж Кн 313

ДИМИТРОВА, Райна Бойкова, 1962-
        Инвестиционен анализ при инвестиции в реални активи : методическо ръководство с решени и нерешени задачи Вж Кн 109

ДУРИН, Стоян Иванов, 1937-
        Нестандартни казуси от счетоводната и данъчната практика Вж Кн 314

БК 2014/5 Кн 118
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа (3 ; Равда ; 2012)
        3-та международна научна конференция: Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа, 27-30 септември, Равда, 2012 г. =  3rd international scientific conference: The Bulgarian financial system in the context of the European turbulences : сборник с доклади / [състав. Милети Младенов ... и др.]. - София : Авангард прима, 2013. - 216 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Стоян Александров, Ирина Казанджиева-Йорданова, Дияна Митева. - Възприетата форма на името на състав. Ирина Казанджиева-Йорданова е Ирина Петкова Казанджиева. - Изд. на УНСС. Кат. Финанси, Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Кат. Финанси и кредит. - Съдържа материали от: Паскуале Тридико, Гордън Кеър, Лена Русенова, Стефан Симеонов, Цветан Павлов, Ирина Казанджиева-Йорданова, Дияна Митева, Светослав Джонев, Елена Ралинска, Методи Христов, Милети Младенов, Татяна Хубенова-Делисивкова, Андрей Захариев, Димитър Ненков, Петър Чобанов, Божидар Божинов, Александър Ганчев, Жельо Вътев, Евгени Райков, Жеко Милев, Димитър Чобанов, Росица Тончева, Емил Калчев, Венцислава Станчева, Петър Кирков, Кремена Йорданова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-160-130-1
1. Финанси - България - конференции 2. Стопанска политика - Европа - конференции 3. България - финанси 4. Европа - стопанство
336.1/.5(497.2)(063)
338.1(4)(063)
COBISS.BG-ID 1259856868

РАНГЕЛОВА, Лилия Тодорова, 1972-
        Бюджетният процес в търговските банки : финансово-счетоводни аспекти Вж Кн 315

БК 2014/5 Кн 119
ТРИФОНОВА, Венелина Георгиева, 1949-
        Ендогенни пари и парична политика / Венелина Трифонова. - София : УНСС, 2013. - 244 с. : с ил., черт., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 232-244.

ISBN 978-954-644-507-0 : 15 лв.
1. Пари 2. Парични системи 3. Финансов пазар
336.7
COBISS.BG-ID 1260443876

БК 2014/5 Кн 120
ЯНКОВА, Мина Асенова
        Казуси от данъчната практика на предприятието, свързани с прилагането на промените в данъчните закони за 2013 година / Мина Янкова, Лорета Цветкова, Петър Цанков. - София : ОРКП Мисъл, 2013 ([София] : [Артграф]). - 64 с. : с табл. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 7-8)

ISBN 978-954-8006-61-3 : 18 лв.
1. Данъчно облагане - България - наръчници и ръководства 2. Данъци върху добавената стойност - България - наръчници и ръководства 3. Стопански предприятия - България - финанси - наръчници и ръководства 4. България - финанси
336.2(497.2)(035)
336.6(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1259955684


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/5 Кн 121
АДЖЕМОГЛУ, Дарон, 1967-
        Защо нациите се провалят : къде са корените на силата, просперитета и бедността / Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсън ; прев. от англ. Жана Ценова. - София : Изток-Запад, 2013. - 586, хvi с. : с ил., портр., к. ; 23 см

Ориг. загл.: Why nations fail / Daron Acemoglu, James Robinson. - Библиогр.: с. 539-558. - Именен показалец, предм. показалец.

ISBN 978-619-152-249-1 (подв.) : 33 лв.
1. Стопанска политика 2. Социална политика 3. Бедност
338.2
304
330.59
COBISS.BG-ID 1260273892

БК 2014/5 Кн 122
АЛЕКСАНДРОВА, Елена Стойкова
        Управление на събитията в културния туризъм / Елена Александрова. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 184 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 178-182.

ISBN 978-619-160-076-2
1. Културен туризъм - управление и организация
338.48-6:7/8
COBISS.BG-ID 1260426468

БК 2014/5 Кн 123
АНГЕЛОВА, Гергана Георгиева, 1980-
        Делово общуване в туризма / Гергана Ангелова. - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013. - 261 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Библиогр.: с. 223-230.

ISBN 978-954-680-878-3
1. Туризъм - управление и организация 2. Комуникация
338.48
65.012.4
COBISS.BG-ID 1259732452

БК 2014/5 Кн 124
АРНАУДОВ, Борислав Стефанов
        Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта / Борислав Арнаудов. - София : УНСС, 2013. - 182 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 150-151.

ISBN 978-954-644-448-6 : 12 лв.
1. Транспорт - кадри - управление и организация 2. България - транспорт
338.47(497.2)
658.3.012(497.2)
COBISS.BG-ID 1260022756

БК 2014/5 Кн 125
ВАСИЛЕВА, Ваня Атанасова, 1979-
        Сезонността в българския туризъм / Ваня Василева. - Шумен : Химера, 2012. - 86 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 82-85. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9775-74-7
1. Туризъм - България - управление и организация 2. България - стопански туризъм
338.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1260525284

БК 2014/5 Кн 126
ВЕЛИКОВА, Еленита Кирилова, 1978-
        Стратегически алианси в туризма / Еленита Великова. - София : Авангард прима, 2012. - 186 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 176-185.

ISBN 978-619-160-054-0
1. Туризъм - управление и организация 2. Стопанско сътрудничество
338.48
334.75:338.48
COBISS.BG-ID 1260425700

БК 2014/5 Кн 127
        Йоханес ГЕРБЕР и икономиката на отбраната в България : в памет на деветдесетата му годишнина / [състав. Димитър Димитров ... и др.] ; под ред., [предг.] на Тилчо Иванов ; [прев. от нем. Надежда Петрова]. - София : Авангард прима, 2011. - 196 с. : с ил., факс., к. ; 23 см

Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Други състав.: Георги Пенчев, Константин Пудин, Антоанета Андонова. - Изд. на УНСС. Кат. Нац. и регион. сигурност. - Йоханес Гербер - един от създателите на немската микроикономика на въоръжените сили / Вацлав Станкевич: с. 10-65. - Трудове на Йоханес Гербер за отбранително-икономическата наука и практика в България / Тилчо Иванов: с. 66-74. - Сдържа разд.: Другите за Йоханес Гербер ; Албум ; Приноси на Йоханес Гербер за икономиката на отбраната и сигурността в България.

ISBN 978-954-323-925-2

1. Гербер, Йоханес, 1919-2004 - сборници 2. Икономисти, немски - сборници 3. Военно стопанство (икономика) - България - сборници 4. Германия - стопанство 5. България - стопанство
338.245(430)(092)(08)
338.245(497.2)(08)
92 Гербер, Йоханес
COBISS.BG-ID 1259779556

ДИМИТРОВА, Бистра Георгиева, 1959-
        Спортна анимация и забавно-развлекателни програми Вж Кн 350

БК 2014/5 Кн 128
ДИМКОВ, Светослав, 1955-
        Качество на обслужване при технологично базирани услуги / Светослав Димков. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 216 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Светослав Димков е Светослав Димков Велев. - Библиогр.: с. 186-216.

ISBN 978-619-160-100-4
1. Услуги - автоматизация 2. Качество на продукцията - управление и организация
338.46
658.56
COBISS.BG-ID 1259852004

        ЕЛЕКТРОННО управление Вж Кн 154

БК 2014/5 Кн 129
        КАК да създадем жизнеспособно и конкурентноспособно земеделие: оценка на оптималния пакет от мерки на земеделската политика на България / Божидар Иванов ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2012. - 142 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Румен Попов, Рул Йонгенийл, Емилия Соколова. -
Изд. на Институт по аграр. икономика, Университет във Вагенинген. Нидерландски институт по аграр. икономика. - Библиогр.: с. 139-142.

ISBN 978-619-160-049-6
1. Аграрна политика - България 2. Селско стопанство - България 3. България - селско стопанство
338.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1260407780

БК 2014/5 Кн 130
КАРАИЛИЕВА, Милена Методиева, 1976-
        Психология на туристическото поведение / Милена Караилиева. - София : Авангард прима, 2012. - 212 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 207-212.

ISBN 978-619-160-041-0
1. Туризъм - психологични проблеми 2. Социална психология
338.48:316.6
316.6
COBISS.BG-ID 1260070884

БК 2014/5 Кн 131
КИРАНЧЕВ, Георги Киранов, 1960-
        Енергийна ефективност на българската икономика / Георги Киранов Киранчев. - София : УНСС, 2013. - 290 с. : с табл., диагр. ; 20 см

ISBN 978-954-644-439-4 : 15 лв.
1. Стопанство - България 2. Енергийна ефективност - България 3. България - стопанство
338(497.2)
620.9.004.18(497.2)
COBISS.BG-ID 1260017636

МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа (3 ; Равда ; 2012)
        3-та международна научна конференция: Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа, 27-30 септември, Равда, 2012 г. : сборник с доклади Вж Кн 118

БК 2014/5 Кн 132
МИШЕВА, Маргарита Людмилова, 1985-
        Анализ на имиджа на България (2010-2011) / Маргарита Мишева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 76 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Изд. на УНСС. Фак. Икономика на инфраструктурата. Кат. Икономика на туризма

ISBN 978-619-160-085-4
1. Туризъм - България 2. Конкуренция 3. Маркетинг 4. България - стопански туризъм
338.48(497.2)
339.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1260319460

БК 2014/5 Кн 133
НЕНОВСКИ, Николай Ненов, 1963-
        Българските икономисти за голямата депресия / Николай Ненов Неновски, Румен Любенов Андреев. - София : УНСС, 2013. - 158 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 137-157.

ISBN 978-954-644-517-9 : 10 лв.
1. Стопанска политика - България - история 2. Стопански кризи - 1929-1939 - история 3. Икономически науки - България - история 4. България - икономически науки
338.124.4(100)(091)
330.3(497.2)(091)
338.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1260095204

БК 2014/5 Кн 134
        ФЕРМЕРСКИ риск : стратегии за управление на риска в земеделието / Димитър Николов ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 170 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Минка 
Анастасова-Чопева, Иван Боевски, Елизабет Иванова. - Възприетата форма на името на авт. Минка  Анастасова-Чопева е Минка Димитрова Анастасова. - Библиогр.: с. 164-169.

ISBN 978-619-160-135-6
1. Селскостопански предприятия - управление и организация
338.43
631.15
COBISS.BG-ID 1259824356

ЦОКЛИНОВА, Мая Александрова, 1985-
        Тенденции и предизвикателства пред свободното време и туризма : студия Вж Кн 198

БК 2014/5 Кн 135
ЦОНЕВ, Николай Георгиев, 1956-
        Маркетинг в туризма / Николай Георгиев Цонев. - София : УНСС, 2013. - 204 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 202.

ISBN 978-954-644-508-7 : 12 лв.
1. Туризъм - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1260438500

БК 2014/5 Кн 136
        HOW to create a viable and competitive agriculture: assessing the optimal CAP policy measure mix for the case of Bulgaria / Bozhidar Ivanov ... [и др.]. - Sofia : Avangard Prima, 2012. - 132 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Rumen Popov, Roel Jongeneel, Emilia Sokolova. - Изд. на Inst. of Agr. Economics, Wageningen Univ. Dutch Inst. of Agr. Economics - Lei. - Библиогр.: с. 129-132=

ISBN 978-619-160-052-6
1. Аграрна политика - България 2. Селско стопанство - България 3. България - селско стопанство
338.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1260410596


339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЯНКУЛОВ, Явор Лилков, 1968-
        Организационна култура на търговците в България : изследване и препоръки за мениджмънта Вж Кн 311


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БОЕВА, Веряна Тодорова, 1962-
        Маркетинг на образователните услуги на висшите училища - опит за теоретични и практически решения Вж Кн 192

ВЕЛЕВ, Димитър Георгиев, 1958-
        Приложни аспекти на облачните изчисления в бизнеса : монография Вж Кн 320

ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Индустриален мениджмънт : индустриален мениджмънт и маркетинг Вж Кн 318

БК 2014/5 Кн 137
        ЕЛЕКТРОННА търговия / Пламенка Боровска ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2012 (София : БПС). - 154 с. : с ил., сх. ; 29 см + 1 оптичен диск (CD)

Други авт.: Славчо Манолов, Румен Трифонов, Даниела Гоцева. - Библиогр.: с. 154

ISBN 978-619-160-037-3
1. Електронна търговия - учебници за ВУЗ
339.1:681.324(075.8+075.8.034)
681.324(075.8+075.8.034)
COBISS.BG-ID 1260261604

БК 2014/5 Кн 138
ИВАНОВА, Милка Ангелова, 1947-
        Основи на маркетинга / Милка Ангелова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 202 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Marketing basics. - Библиогр.: с. 220-201.

ISBN 978-619-160-129-5 : 15 лв.
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1259775460

БК 2014/5 Кн 139
КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова, 1960-
        "Подсилена реалност" и маркетинг / Невяна Стефанова Кръстева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 176 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-160-110-3 : 19.90 лв.
1. Маркетинг
339.13
COBISS.BG-ID 1260529380

БК 2014/5 Кн 140
КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова, 1960-
        Съвременен маркетинг / Невяна Кръстева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 2 т. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-146-2 (т. 1) : 19.90 лв.
ISBN 978-619-160-147-9 (т. 2) : 19.90 лв.

Съдържа:

Т. 1. - 390 с.
Т. 2. - 370 с.

1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1260415460

МИШЕВА, Маргарита Людмилова, 1985-
        Анализ на имиджа на България (2010-2011) Вж Кн 132

БК 2014/5 Кн 141
РУСКОВА, Свилена Свиленова, 1977-
        Избрани теми по потребителско поведение : въпроси и тестове / Свилена Рускова. - Русе : Примакс, 2012 ([Русе] : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 262 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8675-44-4
1. Потребление - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(076)(075.8)
330.16(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260476388

СИЛЯНОВА, Емилия Емилова, 1955-
        Панаирите по българските земи през втората половина на ХІХ век : средища на вътрешна и външна търговия Вж Кн 627

ЦОНЕВ, Николай Георгиев, 1956-
        Маркетинг в туризма Вж Кн 135


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

БК 2014/5 Кн 142
ЙОЧЕВА, Катерина Бориславова
        Организация на международната търговия със суровини : международноправни аспекти / Катерина Йочева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : [БПС]). - 350 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 345-349.

ISBN 978-619-160-009-0
1. Суровини - външна търговия - управление и организация - правни проблеми 2. Международно търговско право
339.5.002.3
347.7:341
COBISS.BG-ID 1259689188


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/5 Кн 143
ДАНАИЛОВ, Данаил Лазаров, 1935-
        Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес - поуки, нови тенденции и предизвикателства / Данаил Данаилов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : УНСС, 2013. - 118 с. : с ил., табл. ; 21 см

1. изд. 2002 със загл. Сливанията и поглъщанията в бизнеса - реалност и предизвикателство, на изд. Болид. - Библиогр.: с. 115-116.

ISBN 978-954-644-466-0
1. Международни икономически отношения 2. Многонационални стопански предприятия - управление и организация 3. Глобализация
339.9
334.72.008
COBISS.BG-ID 1260068580

МИЛЕВ, Николай Милчев, 1961-
        Международни бизнес стратегии Вж Кн 306

БК 2014/5 Кн 144
СТЕФАНОВА, Марина Димитрова, 1977-
        Златна книга - европейски КСО отличия / [Марина Стефанова] ; [фотограф Добрин Кашавелов]. - София : Бълг. мрежа на Глоб. договор на ООН, 2013. - 22 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 23 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. се разпространява със звукозапис със загл.: Европейски КСО отличия. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-90103-1-0
1. Европейски съюз - програми 2. Социално предприемачество - Европа 3. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1ЕС
06.068:36(4-6)
COBISS.BG-ID 1259945956


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2014/5 Кн 145
        РИМСКО и съвременно публично право : сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21 май 2012 г. / [състав. Малина Новкиришка-Стоянова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 608 с. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Сашо Пенов, Мариана Карагьозова-Финкова. - Съдържа материали от: Антонио Фернандес де Бухан, Малина Новкиришка-Стоянова, Хосе Мигел Пикер Мари, Хуан Алфредо, Росалия Родригес Лопес, Мария Луиса Лопес Угет, Ванеса Понте Аребола, Мария Кармен Хименес Салседо, Салвадор Руис Пино, Хосе Антонио Мартинес Вела, Габриел Мария Херес Крамер, Георги Близнашки, Теодор Пиперков, Стоил Моллов, Иван Русчев, Сашо Пенов, Пламен Киров, Евгени Танчев, Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова, Чиро Милионе, Росен Ташев, Екатерина Матеева, Пламен Панайотов, Цветан Сивков, Стилиян Йотов, Георги Митов, Евелина Димитрова, Наталия Киселова, Мартин Белов, Петър Илиев, Мариета Христова Рабохчийска, Иван Кьосев, Савина Михайлова-Големинова, Галина Чернева, Ралица Димитрова, Невин Фети, Атанас Шопов, Дилян Начев, Александър Цеков. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3477-4 (подв.) : 30 лв.
1. Римско право - сборници 2. Сравнително право - сборници 3. Административно право - сборници 4. Рим (държава) - право
34(37)(08)
340.5(08)
342.9(08)
COBISS.BG-ID 1260479972


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

        РИМСКО и съвременно публично право : сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21 май 2012 г. Вж Кн 145


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2014/5 Кн 146
ПОЛ, Рон, 1935-
        Свободата : принципите на свободното общество / Рон Пол ; прев. от англ. Гаяне Минасян, Камен Костов. - София : Изток-Запад, 2013. - 312 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Liberty defined / Ron Paul. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-267-5 : 14.90 лв.
ISBN 619-152-267-3 !
1. Свобода на личността - САЩ 2. САЩ - право
342.7(73)
316.322(73)
COBISS.BG-ID 1260160484

        РИМСКО и съвременно публично право : сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и проведена в София на 21 май 2012 г. Вж Кн 145


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/5 Кн 147
ДИМИТРОВ, Мирослав Митьов, 1962-
        Учебно помагало по гражданско право : обща част / Мирослав Митьов Димитров. - София : УНСС, 2013. - 140 с. : със сх. ; 24 см

ISBN 978-954-644-455-4 : 10 лв.
1. Гражданско право - учебници за ВУЗ
347(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260483044

ЙОЧЕВА, Катерина Бориславова
        Организация на международната търговия със суровини : международноправни аспекти Вж Кн 142

БК 2014/5 Кн 148
ПЕТРОВА, Нели Людмилова, 1956-
        Преглед на системата за закрила и за благосъстоянието на децата в България : доклад за 2012 г. / [Нели Петрова-Димитрова, Елена Манасиева, Иван Ранчев]. -  София : Институт по соц. дейности и практики, 2012 ([София] : [Таралеж]) . - 95 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2956-12-9
1. Деца - България - защита - доклади 2. Деца - България - социални проблеми - доклади 3. България - право
347.6(497.2)(042)
316.346.32-053.2(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1260268004

БК 2014/5 Кн 149
ТОРМАНОВ, Захари Емилов, 1970-
        Търговско право - общи положения, търговско представителство, видове търговци : учебно помагало / Захари Емилов Торманов. - София : УНСС, 2013. - 218 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-456-1 : 12 лв.
1. Търговско право - учебници за ВУЗ
347.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260567524

БК 2014/5 Кн 150
ХРИСТОВ, Христо Йорданов, 1948-
        Публично-частни партньорства / Христо Христов, Татяна Даскалова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 226 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 223-225.

ISBN 978-619-160-149-3
1. Обществени поръчки 2. Проекти 3. Стопански договори 4. Държавни предприятия - управление и организация
347.45/.47
65.012.2
334.75
COBISS.BG-ID 1259721956

БК 2014/5 Кн 151
ШОТЕВА, Мариана Димитрова
        Как се провежда разпит на дете : ръководство за експерти, които участват в разпит на малолетни свидетели / [по] Алиция Будзинска ; адапт. Мариана Шотева, Надя Стойкова. - София : Институт по соц. дейности и практики, 2012 ([София] : Таралеж). - 68 с. : с ил. ; 28 см

Имената на авт. не са отбелязани на кор. - Прев. по: Jak przesłuchiwać dziecko. Poradnik dla profesionalistów uczestniczących w przesłuchiwaniu mołoletnich świadków / Alicja Budzyńska.

ISBN 978-954-2956-09-9
1. Свидетели - деца 2. Предварително разследване - при децата - наръчници и ръководства
347.91/.95-053.2(035)
COBISS.BG-ID 1260284132


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/5 Кн 152
        ГОДИШНО счетоводно приключване и данъчно облагане 2013 година : указания, писма и тълкувания по прилагането на нормативната уредба / състав. Евгени Рангелов. - София : ОРКП Мисъл, 2013 ([София] : [Артграф]). - 48 с. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 11)

ISBN 978-954-8006-64-4 : 9 лв.
1. Счетоводство - България - инструктивни и нормативни материали 2. Данъчно облагане - България - инструктивни и нормативни материали 3. България - обществено управление
351.72:657(497.2)(094.9)
351.72:336.2(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1260191716

БК 2014/5 Кн 153
        ДЪРЖАВНА сигурност срещу граждански организации (1988-1990 г.) : документален сборник / [състав. Мария Дерменджиева, Момчил Методиев] ; [отг. ред. Орхан Исмаилов]. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2013 ([София] : Воен. изд.). - 552 с. : с факс. ; 30 см. - (Из архивите на ДС ; 11)

Загл. и на англ. ез.: State Security against civic organizations (1988-1990). - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Именен показалец.

ISBN 978-954-2986-14-0
1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Обществени организации - България - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(093.2)
329.7(497.2)(093.2)
061(497.2)(093.2)
COBISS.BG-ID 1260288740

БК 2014/5 Кн 154
        ЕЛЕКТРОННО управление / Румен Трифонов ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2013. - 208 с. : с ил., сх. ; 29 см

Други авт.: Славчо Манолов, Огнян Наков, Ташо Ташев. - Библиогр.: с. 206-207.

ISBN 978-619-160-098-4
1. Електронно правителство - учебници за ВУЗ 2. Административно-правни услуги - автоматизация - учебници за ВУЗ 3. Интернет - приложение - в администрацията - учебници за ВУЗ
351/354:681.324(075.8)
338.46:352/353(075.8)
681.32(075.8)
COBISS.BG-ID 1260478692

БК 2014/5 Кн 155
        НАРЪЧНИК за трудово законодателство : 77 практически казуса. - Русе : P&C Изд. и бизнес консултации, 2013. - 117 с. ; 17 см

ISBN 978-619-7028-13-3
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1260463844

НЕДЕЛЕВА, Петя Стефанова, 1974-
        Антиеврейското законодателство в България през Втората световна война Вж Кн 97

БК 2014/5 Кн 156
        ОЦЕНКА на гори : сборник нормативни документи / [състав.] Даниела Георгиева. - 5. актуализирано изд. - София : Авангард прима, 2013. - 195 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2007. - Съдържа: Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии ; Категории на населените места по общини ; Наредба No 3 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

ISBN 978-619-160-115-8
1. Горско стопанство - България - икономически проблеми - законодателни и директивни материали 2. Поземлена собственост - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.82:630.6(497.2)(094.9)
351.82:332.6(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1259961828


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/5 Кн 157
ДАМЯНОВ, Стефан Христов, 1938-
      Стефан Дамянов - живот в две епохи : мемоарна книга-интервю / [състав., предг.] Любчо Иванов. - София : Книгоизд. къща Труд, 2011 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 232 с. : с ил., [16] с. : цв. ил., к. ; 22 см

Биогр. сведения за състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-398-078-9 (подв.) : 11.99 лв.
1. Дамянов, Стефан, 1938- - дейност 2. Кметове - Казанлък (община) - дейност 3. Казанлък (община) - обществено управление
352.075(497.23-37)(092)
92 Дамянов, Стефан
COBISS.BG-ID 1260570596


БК 2014/5 Кн 158
ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
       
        Съвременни тенденции при моделирането на териториалното и административно устройство : монографичен труд / Соня Докова. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 287 с. : с ил., табл. ; 21 см


Грешният ISBN отбелязан на гърба на кор. - Библиогр.: с. 276-280.

ISBN 978-619-160-055-7
ISBN 978-619-160-053-3 !
1. Административно-териториално деление - България 2. Местно управление - България 3. България - обществено управление
352/354(497.2)
COBISS.BG-ID 1260310500

НЕДЕЛЕВА, Петя Стефанова, 1974-
         Българските еснафски организации през Възраждането : устройство, управление и уредба Вж Кн 622

БК 2014/5 Кн 159
НЕЙКОВА, Мария, 1967-
        Децентрализацията - основен фактор за повишаване на ефективността на управлението / Мария Нейкова ; [науч. ред. Александър Воденичаров]. - София : ИК Новата цивилизация, 2013 ([София] : Вини 1837). - 152 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Пълното име на авт. Мария Нейкова е Мария Нейкова Кънева. - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 110-117. - Именен показалец.

ISBN 978-954-8365-74-1 : 7 лв.
1. Местно управление - България 2. Самоуправление - България 3. България - обществено управление
352.071(497.2)
COBISS.BG-ID 1260589028


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/5 Кн 160
        БЪЛГАРИ-възпитаници на Военната свързочна академия "С. М. Будьони" в гр. Ленинград (Санкт-Петербург) 1953-1989 г. / [състав. Найден Стоев Мездралийски ... и др.] ; [ред. Владимир Стефанов Бошнаков]. -  София : Авангард прима, 2012 ([София] : [БПС]) . - 88 с. : с ил., портр. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Венко Иванов Кутрев, Владимир Стефанов Бошнаков.

ISBN 978-619-160-026-7 : 14 лв.
1. Военнослужещи, български - СССР - биографии 2. СССР - военно дело
356(47+57=867)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1260468708

БК 2014/5 Кн 161
ДИМИТРОВ, Димитър Велков, 1953-
        Светът за българския воин. Кн. 1 /  авт.-[състав., прев.] Димитър Димитров. - София : Изток-Запад, 2013. - 255 с. : с цв. ил. ; 30 см

Загл. и на англ., фр., нем., итал. ез.: The world for the Bulgarian warrior ; Le monde pour le guerrier bulgare ; Die Welt über den bulgarischen Krieger ; Il mondo per il guerriero bulgaro. - Текст и на англ., фр., нем., итал. ез. - Именен показалец, темат. показалец.

ISBN 978-619-152-288-0 (подв.) : 49 лв.
Обхваща периода от Нишкото въстание 1841 г. до Балканската война 1912 г.
1. Военна история - България 2. България - военно дело
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1260299492

ПАВЛОВ, Георги Павлов, 1951-
        Информация и сигурност Вж Кн 325

БК 2014/5 Кн 162
СТЕФАНОВ, Стефан Илиев, 1940-
        Следите на сокола : летопис на летеца полковник Георги Пенчев / Стефан Стефанов. - [София] : Воен. изд., 2013. - 224 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-509-485-9 !
1. Георгиев, Георги Пенчев, 1927- - биографии 2. Летци, български - биографии 3. България - военно дело
358.4(497.2)(092)
92 Георгиев, Георги Пенчев
COBISS.BG-ID 1259839716

БК 2014/5 Кн 163
ЯНАКИЕВ, Янцислав Вълчев, 1960-
        Хората в отбраната : единни в многообразието / Янцислав Янакиев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 272 с. : с ил., табл. ; 24 см. - (Поредица Монографии / Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер)

Загл. и на англ. ез.: People in defense. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3598-6
1. Военнослужещи - България 2. Въоръжени сили - България 3. България - военно дело
355.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1260441060

БК 2014/5 Кн 164
INTERNATIONAL High-Level Conference on Smart Defence-Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development (Sofia ; 2012)
        The international high-level conference on smart defence - pooling and sharing: eastern European view on multinational and innovative approaches for capabilities development : 2-3 April 2012, Sofia / [ed. Dimitar Dimitrov, Georgi Penchev]. - Sofia : Avangard Prima, 2013 ([София] : BPS). - 200, [24] с. : с ил., диагр., сх. ; 23 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Univ. of Nat. and World Econ. Dep. Nat. and Reg. Security. - Съдържа материали от: Андрей Ковачев, Georges D'Hollander, Žaneta Ozoliňa, Graeme P. Herd, Валентин Радев, Светослав Спасов, Holger Bahle, Alan Baldwin, Frans Picavet, John Reiners, Тодор Тагарев, Венелин Георгиев, Янцислав Янакиев, Захарин Марков, Румен Миланов, Димитър Димитров, Митко Стойков, Arnold C. Dupuy, А. Парашкевов, С. Тонев, К. Рамшев, К. Кънев, Стефан Воденичаров, Viorel Manole, Николай Атанасов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-101-1
1. Отбрана (военно дело) - конференции
355.02(063)
COBISS.BG-ID 1259854820


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Възможности за развитие на най-урбанизираните градове и територии в България Вж Кн 115

ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Държавни политики и стратегии в здравеопазването Вж Кн 250

БК 2014/5 Кн 165
ПЕТРОВ, Петър Диков, 1937-
        Системата за социално подпомагане и ценностните ориентации на хората от третата възраст / Петър Петров, Калина Белчева, Валентина Василева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 210 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 193-198.

ISBN 978-619-160-048-9
1. Социални грижи - България 2. Старост - психология 3. България - социално осигуряване
364.07-053.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1260473828


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

ГЕОРГИЕВА-Лазарова, Стоянка Любомирова, 1969-
        Съвременни технологични зависимости Вж Кн 83

КЛАРК, Рон, 1972-
        Край на скуката в час! : как да вдъхновим децата да учат, 101 нестандартни решения за родители и учители Вж Кн 175

КОСТОВ, Илия Георгиев, 1953-
        Училищната автономия и някои иновационни технологии в дейността на педагогическите съвети Вж Кн 176

БК 2014/5 Кн 166
КРЪСТЕВА, Антония Тонева, 1965-
        Кратки записки по педагогика : учебно помагало / Антония Кръстева. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 335 с. ; 20 см

1. изд. 2007.

ISBN 978-954-524-917-4
1. Педагогика - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1260153316

БК 2014/5 Кн 167
МАЙТЪН, Джон, 1957-
        Краят на невежеството : как чрез математиката да разгърнем своя потенциал / Джон Майтън ; прев. от англ. Зорница Бодакова. - София : Изток-Запад, 2013. - 260 с. : с табл., сх. ; 22 см

Ориг. загл.: The end of ignorance / John Mighton. - Пълното име на прев. Зорница Бодакова е Зорница Христова Бодакова, с възприета форма на името Зорница Христова. - Библиогр.: с. 256-259.

ISBN 978-619-152-281-1 : 12 лв.
1. Образование и просвета - философски проблеми 2. Интелект
37.03
159.955
COBISS.BG-ID 1260094948

БК 2014/5 Кн 168
ПЕТРОВ, Петър Диков, 1937-
        Структуроопределящи парадигми в педагогиката / Петър Петров, Калина Белчева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 200 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 159-166.

ISBN 978-619-160-127-1
1. Педагогика 2. Дидактика 3. Обучение - методи
37.01
37.02
371.3
COBISS.BG-ID 1259856100

БК 2014/5 Кн 169
СОФИЙСКИ университет Свети Климент Охридски. Студентски научен форум (1 ; София ; 2012)
        Сборник доклади и презентации : студентски научен форум, София, 2012 / [състав. Габриела Кирова] ; [науч. ред. Здравко Лалчев ... и др.]. - София : Авангард прима, 2012. - 182 с. : с ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Орлин Дворянов, Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Габриела Кирова, Христо Монов, Елка Ставрева. - Пълното име на ред. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненчева. - Кн. се разпространява с електронен ресурс. - Съдържа докл. от: Татяна Шейтанова, Милена Бонева, Димка Кляскова, Русина Грудева, Лилия Кисьова, Мая Маркова, Илина Консулова, Орлин Дворянов, Благовест Захов, Весела Дойчинова, Далия Ал-Халил, Любомир Илиев, Михаела Митева, Снежана Радева, Росица Анестиева, Катерина Дойкова, Елиза Тодорова, Евелин Дойчинова, Симона Камбурова, Илияна Симеонова, Елена Панкова, Борислава Таскова, Радослава Донкова, Катрин Жекова, Моника Николаева, Анна Георгиева, Любомира Стоянова, Снежана Радева, Деян Велковски, Михаела Митева, Габриела Кирова, Галина Белдева, Адрияна Качамачкова, Елена Левенова, Петя Кръстева, Стефка Джебир, Надя Петрова, Кристина Терзиева, Невена Гушкова, Мая Башева, Василена Момчилова, Ирена Вучинова, Боян Спасов
от Първия студентски науч. форум на СУ. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-160-068-7
1. Педагогика - конференции
37.01(063)
COBISS.BG-ID 1260524260

БК 2014/5 Кн 170
ТОШЕВА, Иванка Алипиева, 1952-
        Бърнаут и учителската професия / Иванка Тошева. - София : Авангард прима, 2012. - 192 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 163-190.

ISBN 978-619-160-030-4
1. Учители - хигиена на труда 2. Стрес 3. Работоспособност 4. Психология на труда
37.08
159.944
COBISS.BG-ID 1259730404

БК 2014/5 Кн 171
ЦАНКОВ, Николай Сашков, 1976-
        Работна тетрадка - учебно помагало по педагогика, теория на възпитанието и дидактика : за студентите от специалности в професионално направление "Педагогика на обучението по..." / Николай Цанков. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : [БПС]). - 76 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 74-76.

ISBN 978-619-160-034-2
1. Педагогика - учебници за ВУЗ 2. Възпитание - теория - учебници за ВУЗ
37.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260480484

        The CREATIVE teacher, lecturer and trainer as main actors of dynamic learning : proceedings from ENTER study days : April 26-28th 2012 Plovdiv, Bulgaria Вж Кн 179

        The SCIENCE and education at the beginning of the 21st century in Turkey. Vol. 2-3 Вж Кн 4


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

ВОЙНОХОВСКА, Валентина Николаева
        Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес Вж Кн 322

БК 2014/5 Кн 172
ГЪРБАЧЕВА, Анелия Цакова, 1960-
        Практикум по интегрирано и индивидуално обучение / Анелия Гърбачева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 187 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр. след. отд. гл.

ISBN 978-954-524-901-3
1. Учители - подготовка 2. Обучение
371.311
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1260302564

БК 2014/5 Кн 173
КАПИНЧЕВА, Гергана Крумова, 1976-
        Преподаването като професионална дейност на учителя / Гергана Капинчева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 39 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 37-38.

ISBN 978-954-423-850-6
1. Обучение - методи 2. Учебен процес
371.3
COBISS.BG-ID 1260548324

БК 2014/5 Кн 174
КАПИНЧЕВА, Гергана Крумова, 1976-
        Фасилитирането като дейност на учителя / Гергана Капинчева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 28 с. : със сх., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-423-842-1
1. Обучение - методи 2. Учебен процес
371.3
COBISS.BG-ID 1260548068

БК 2014/5 Кн 175
КЛАРК, Рон, 1972-
        Край на скуката в час! : как да вдъхновим децата да учат, 101 нестандартни решения за родители и учители / Рон Кларк ; прев. от англ. Светлана Кимпан. - София : Изток-Запад, 2013. - 416 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The end of molasses classes / Ron Clark. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-293-4 : 21 лв.
ISBN 619-152-293-2 !
1. Обучение - методи 2. Семейство и училище 3. Учебно-възпитателна работа
371.3
37.018.1/.2
COBISS.BG-ID 1260281572

БК 2014/5 Кн 176
КОСТОВ, Илия Георгиев, 1953-
        Училищната автономия и някои иновационни технологии в дейността на педагогическите съвети / Илия Костов. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 148 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 101-103.

ISBN 978-619-160-017-5
1. Училища - управление и организация 2. Образование и просвета - управление и организация
371.07
37.014.6
COBISS.BG-ID 1260255716

БК 2014/5 Кн 177
ПАНАЙОТОВ, Александър Атанасов, 1934-
        Ретроспекция / Александър Ат. Панайотов. - София : Авангард прима, 2008-<2013> (София : БПС). - Т. <1-6> ; с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-148-6 (ч. 6)

Съдържа досега:

Ч. 6. - 2013. - 159 с. 

Т екст и на рус., белорус., нем. ез.

1. Педагози, български - биографски материали 2. България - педагогика
371.12(497.2)(092)
92 Панайотов, Александър Атанасов
COBISS.BG-ID 1229632228

ПЕТРОВ, Петър Диков, 1937-
        Структуроопределящи парадигми в педагогиката Вж Кн 168

БК 2014/5 Кн 178
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        Таксономии на целите на обучение / Пламен Радев, Соня Сестримска. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 42 с. : с ил., сх., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов. - Библиогр.: с. 40-41.

ISBN 978-954-423-860-5
1. Обучение - методи
371.335
COBISS.BG-ID 1260582372

ТЕРЗИЕВА, Маргарита Тодорова, 1960-
        Музейна педагогика Вж Кн 16

ТЕРЗИЙСКА, Петя Атанасова
        Светозар Евтимов Захариев : биобиблиографски указател Вж Кн 12

БК 2014/5 Кн 179
        The CREATIVE teacher, lecturer and trainer as main actors of dynamic learning : proceedings from ENTER study days : April 26-28th 2012 Plovdiv, Bulgaria / comp. by Tonya Georgieva. - Plovdiv : Agr. Univ., 2012. - 164 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Agr. Univ. - Plovdiv, Center for Continuous Education, Nat. Publ. House Аз буки. - Съдържа материали от: Pekka Kalli, Lena Gubler, Jan-Willem Noom, Johan Bijzen, Christine Wogowitsch, Agata Strychowska, Emil Křiž, Katarzyna Wójcik, Claire Cavero, Galya Kozhuharova, Angel Slavchev, Margarita Slavova, Nikolina Koinarska, Svetlana Kalapisheva, Rumen Grahovski, Nikolina Atanasova, Veneta Kichukova, Maya Dimitrova, Plamen Zorovski, Ekaterina Valcheva, Krasimir Aleksandrov, Rada Popova, Ekaterina Valcheva, Vladislav Popov, Rositza Stancheva, Tonya Georgieva, Diana Kinn, Natalie Droyer, Marie-Odile Nouvelot, Katya Stoyanova, Gilles Tatin, Milan Slavik. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-517-166-6
1. Образование и просвета - управление и организация - конференции 2. Продължаващо обучение - конференции 3. Екологично възпитание - конференции
371.07(063)
37.04(063)
502:37(063)
COBISS.BG-ID 1259850980


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/5 Кн 180
        ЕКОЛОГИЧНА христоматия на педагога : за първа, втора, трета и подготвителна група в детската градина / [състав. Марияна Шехова-Канелова]. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 92 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Марияна Шехова-Канелова е Марияна Андреева Шехова. - Изд. на Обединено дет. заведение No 2 Дет. свят - Благоевград.

ISBN 978-619-160-039-7
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - природознание 2. Екологично възпитание
372.36.033
COBISS.BG-ID 1260447716

БК 2014/5 Кн 181
ЙОТОВА, Анелия Иванова
        Основи на музикалното възпитание в детската градина : музикалната компетентност на детския учител / Анелия Иванова Йотова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 138 с. : с ил., табл., ноти ; 21 см

Текст и на исп. ез. - Библиогр.: с. 133-137.

ISBN 978-619-160-106-6
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - музика
372.36
78(072)
COBISS.BG-ID 1260423908

БК 2014/5 Кн 182
КОНАКЧИЕВА, Петя Йорданова, 1970-
        Детето и природата : теоретични основи и съдържание на екологичното образование в детската градина / Петя Конакчиева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 227 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 203-212.

ISBN 978-954-524-910-5
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - природознание - учебници за ВУЗ 2. Екологично възпитание - учебници за ВУЗ
372.3.033(075.8)
COBISS.BG-ID 1260104676

БК 2014/5 Кн 183
КОНАКЧИЕВА, Петя Йорданова, 1970-
        Детето и природата : технологична организация на екологичното образование в детската градина / Петя Конакчиева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 192 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 172-182.

ISBN 978-954-524-911-2
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - природознание - учебници за ВУЗ 2. Екологично възпитание - учебници за ВУЗ
372.3.033(075.8)
COBISS.BG-ID 1260104164

БК 2014/5 Кн 184
ОГНЕНСКА-Стоянова, Николина Асенова, 1950-
        Песните в урока по музика : идеи за разучаване / Николина Огненска. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - [97] с. ; 25 см

ISBN 978-954-680-850-9
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - музика - учебници за ВУЗ 2. Пеене - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ
372.36(075.8)
372.878(075.8)
COBISS.BG-ID 1259736548


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/5 Кн 185
        ИНОВАТИВНИ и интерактивни практики в началното училище : методическо ръководство за студенти и педагози / Л. Алексиева ... [ др.]. - София : Авангард прима, 2012. - 128 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други авт.: Д. Парушева, Г. Кирова, Ж. Куртева, К. Таскова, Л. Зафирова, С. Стефанова.

ISBN 978-619-160-005-2
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Информационни и комуникационни технологии - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ
372.4.014.544(075.8)
COBISS.BG-ID 1259818724

БК 2014/5 Кн 186
КИРОВА, Габриела Николова, 1961-
        Дидактически средства по математика за началните класове МАТ+ / Габриела Николова Кирова. - [София] : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 20 с. : с табл., диагр. ; 21 см + табл. (3 л.)

Кор. опис.

ISBN 978-619-160-023-6
1. Математика - методика на преподаването за основни училища
372.47(075.2)
COBISS.BG-ID 1259778532

БК 2014/5 Кн 187
КИРОВА, Габриела Николова, 1961-
        Дидактическо средство по математика за лесно събиране и изваждане на числата до 20 за деца на 6-8 год. : числова линия за смятане МАТ+ / Габриела Николова Кирова. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 8 с. : със сх. ; 21 см + 1 числова линия за лесно събиране и изваждане с числата до 20

Кор. опис.

ISBN 978-619-160-022-9
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1259833572


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ОГНЕНСКА-Стоянова, Николина Асенова, 1950-
        Песните в урока по музика : идеи за разучаване Вж Кн 184


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/5 Кн 188
СТО и тридесет
       130 години немско образование в Русе : СОУ с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" : юбилеен сборник / [ред. кол. Цветелина Цветанова, Марияна Георгиева] ; [предг. Пламен Иванов]. - Русе : Лени Ан, 2013. - 309 с. : с ил. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Юбилеен сборник 130 години немско образование в Русе. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 10. - Изд. на СОУ с преподаване на нем. ез. Фридрих Шилер - Русе. Клуб за гражданска активност С болка по изчезващата родина, Клуб за творческо писане и творческа реч Предизвикателства, Клуб за изобраз. изкуство Колорит, Клуб за изобраз. изкуство Магията на цветовете. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на нем., англ. ез. - Съдържа: Национална научна конференция Родината и чужбината в литературата и в социокултурния контекст, 27.04.2013 : доклади ; Национален конкурс Всички люде братя стават, 18.05.2013 : наградени творби ; Предизвикателства : лично творчество на участници в Клуба за творческо писане и публична реч при СОУ с преподаване на нем. ез. Фридрих Шилер - Русе.

ISBN 978-619-7058-07-9
1. Средни училища - Русе - история - сборници 2. Русе - средно образование
373.52(497.215)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1260417508


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/5 Кн 189
БОГДАНОВА, Моника Борисова
        Професионално ориентиране и консултиране на деца със специфични потребности или Приказката за грозното пате и черния лебед / Моника Богданова. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 338 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 332-333.

ISBN 978-619-160-065-6
1. Деца с увреждания 2. Професионално ориентиране 3. Консултативна психология
376.1/.3
159.98
COBISS.BG-ID 1260311012

БК 2014/5 Кн 190
ДЕВЕТО основно училище Панайот Волов. Проект Училище за толерантност (Шумен)
        Сборник с материали от дейностите по проект "Училище за толерантност" / [състав. Яна Петрова ... и др. ]. - Шумен : Химера, 2012. - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см  + 1 оптичен диск (DVD)

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Галина Христова, Стефанка Златева, Жени Йорданова, Стоянка Захариева, Йорданка Славова.

ISBN 978-954-9775-75-4
1. Роми - Шумен - образование и просвета
376.7(=914.99)(497.217)(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1260575204

БК 2014/5 Кн 191
МЕЖДУНАРОДНА конференция Четене и дислексия (Албена ; 2013)
        Международна конференция "Четене и дислексия", 27 май - 02 юни, 2013 Албена : сборник / [състав. Сармите Тюбеле, Росица Йосифова] = International conference "Readind and Dyslexia", May 27 - June 02, 2013 Albena : proceedings / [ed. Sarmite Tubele, Rositsa Iossifova]. - София : Логопед. център Ромел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 140 с. : с табл., сх. ; 23 см. - (Логопедия)

Загл. на кор.: Сборник доклади Международна конференция "Четене и дислексия" ; Proceedings of International conference "Readind and Dyslexia". - Загл. на гърба на загл. с.: Сборник с доклади от международна конференция "Четене и дислексия", Албена 2013. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Росица Йосифова е Росица Асенова Якимова. - Текст и на рус. ез. - Съдържа докл. от: Катерина Щерева, Lyudmila Tishina, Eva Artemova, Наталья Шарипова, Нели Василева, Красимира Станева, Емил Маринов, Антоанета Калонкина, Йорданка Лалова, Лили Пирова, Божидар Димитров, Юрий Янакиев, Sarmite Tubele, Росица Йосифова, Екатерина Тодорова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9458-19-0
1. Четене - разстройства - конференции 2. Дислексия - конференции 3. Аграфия - конференции 4. Логопедия - конференции
376.3(063)
159.946(063)
COBISS.BG-ID 1259996388

УИЛЯМС, Крис
        Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер : практически стратегии за родители и специалисти Вж Кн 269


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/5 Кн 192
БОЕВА, Веряна Тодорова, 1962-
        Маркетинг на образователните услуги на висшите училища - опит за теоретични и практически решения / Веряна Тодорова Боева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 246 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 226-236.

ISBN 978-619-160-137-0
1. Висши учебни заведения - България - управление и организация 2. Маркетинг 3. България - висше образование
378.07(497.2)
339.13
COBISS.BG-ID 1259777764

БК 2014/5 Кн 193
ВОЙНОХОВСКА, Валентина Николаева
        Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението : методически модел / Валентина Войноховска. - Русе : Примакс, 2012. - 212 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 193-209.

ISBN 978-954-8675-58-1
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 2. Висше образование - управление и организация
378.1:681.3
681.3
COBISS.BG-ID 1260527076

БК 2014/5 Кн 194
ВОЙНОХОВСКА, Валентина Николаева
        Информационните технологии и мултимедията като средство за повишаване мотивацията на обучаемите и ефективността на учебния процес / Валентина Войноховска. - Русе : Примакс, 2012. - 215 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 190-211.

ISBN 978-954-8675-59-8
1. Електронно обучение 2. Обучение - автоматизация 3. Учебен процес 4. Студенти - психология
378.015.3
378.014.544
COBISS.BG-ID 1260528100

МИЛЕВА, Елеонора Михайлова, 1966-
        Европейски измерения на спортнопедагогическото образование : монография Вж Кн 351

БК 2014/5 Кн 195
НИКОВА, Донка Атанасова, 1967-
        Методическо ръководство за организиране, провеждане и оценяване на учебната студентска практика (стаж) / Донка Атанасова Никова. - София : Авангард прима, 2012. - 36 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-016-8
1. Студенти - България - учебно-възпитателна работа 2. Учебен процес 3. България - висше образование
378.14(497.2)
COBISS.BG-ID 1260454116

БК 2014/5 Кн 196
        СТУДЕНТСКА книжка / [Верина Лефтерова ... и др.]. - София : Авангард Прима, 2012 ([София] : БПС). - 48 с. : с цв. ил., портр. ; 12 х 17 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Сюзан Асад, Деница Колева, Мариана Кирякова, Симеон Сапунджиев

ISBN 978-619-160-058-8
1. Студенти - учебно-възпитателна работа
378.14
COBISS.BG-ID 1260446436

БК 2014/5 Кн 197
SOFIJSKI universitet Sveti Kliment Ohridski
        Knowledge is power : 125 years Sofia University "St. Kliment Ohridski" / [ed. Boyko Penchev ... и др.] ; [transl. Ruzha Muskurova, Radostin Zhelev]. - Sofia : St. Kliment Ohridski Uviv. Press, 2013. - 135 с. : с цв. ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Amelia Licheva, Daria Karapetkova, Detelina Ilieva.

ISBN 978-954-07-3603-7
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - юбилеи и чествания - сборници 2. София - висше образование
378.4(497.223)(08)
COBISS.BG-ID 1260491236


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

БК 2014/5 Кн 198
ЦОКЛИНОВА, Мая Александрова, 1985-
        Тенденции и предизвикателства пред свободното време и туризма : студия / Мая Цоклинова. - София : Авангард mрима, 2012. - 57 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Изд. на УНСС. Кат. Икономика на туризма. - Библиогр.: с. 53-55. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-160-071-7
1. Почивка и свободно време 2. Туризъм
379.85
338.48
COBISS.BG-ID 1260410852


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

        АРНАУДОВ сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе Вж Кн 386

БК 2014/5 Кн 199
ВЕЛЕВ, Георги Любенов, 1941-
        Народният календар и неговите празници : основи и същност / Георги Велев. - София : Озарение, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 658 с. : с ил. ; 25 см

Библиогр.: с. 653-658. - Предм. показалец

ISBN 978-954-92728-6-4 (подв.)
1. Народни вярвания, български 2. Народни обичаи и обреди, български - календари 3. Религиозни празници - България - календари 4. Таоизъм 5. България - фолклористика
398.3(497.2)(059)
299.513
COBISS.BG-ID 1260117988

        ВРЕМЕ и история в славянските езици, литератури и култури : сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. 2, Литературознание. Фолклор Вж Кн 441

КАПРАЛОВА, Недка Неделчева, 1961-
        И ще господарува мъжът ти над теб : още за жените в културата Вж Кн 85

КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Благословената между жените Вж Кн 72

КОЛАРОВ, Николай Панайотов
        Среща с народа Вж Кн 86

МЕЖДУНАРОДНА интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят (В. Търново ; 2012)
        Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят" : по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Башкирския държавен университет, гр. Уфа, февруари-март 2012 Вж Кн 373

МИНКОВА, Светла Николова
        Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки Вж Кн 453

БК 2014/5 Кн 200
        РАЗРУШАВАНЕТО на порядъка : научна конференция в памет на проф. Тодор Иванов Живков, Пловдив 2002 / състав. Красимира Кръстанова ; [предг. Мария Шнитер]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012 ([Пловдив] : Студио Пласт). - 387 с. : с черт., портр. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Съдържа материали от: Веска Кожухарова-Живкова, Минчо Драганов, Иван Евтимов, Иван Маразов, Мария Шнитер, Димо Чешмеджиев, Росен Кондарев, Константин Рангочев, Вихра Баева, Росен Малчев, Магдалена Душева, Борислава Петкова, Елена Савова-Цолова, Ирина Коларска, Светлана Левтерова, Диана Радойнова, Георги Куманов, Татяна Цанкова, Венета Георгиева-Козарева, Веселка Тончева, Венцислав Димов, Лозанка Пейчева, Велина Топалова, Алексей Пампоров, Светлана Денова, Мария Георгиева, Мария Кисикова, Ивайла Ивайлова, Гергана Славчева, Стойка Пенкова, Стоян Антонов, Владимир Балчев, Аксиния Бутева, Миглена Златкова, Лина Гергова, Таня Марева, Николай Ненов, Славчо Иванов, Анка Радева, Магдалена Душева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-423-505-5
1. Живков, Тодор Иванов, 1938-2001 - конференции 2. Фолклористи, български - конференции 3. Фолклористика - конференции 4. България - фолклористика
398(497.2)(092)(063)
92 Живков, Тодор Иванов
COBISS.BG-ID 1260612580

РУСЕНОВ, Русен Димитров, 1955-
        Играта : въведение в пайгматиката Вж Кн 39

БК 2014/5 Кн 201
ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова, 1973-
        Празничен календар : учебник за студентите от УниБИТ [Университет по библиотекознание и информационни технологии] / Светла Шапкалова. - София : За буквите-О писменехь, 2012 ([София] : БПС). - 136 с. ; 29 см

Библиогр.: с. 115-118.

ISBN 978-954-2946-36-6
1. Празници - учебници за ВУЗ
398.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1260108772


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2014/5 Кн 202
        ЕКОЛОГИЧНИ аспекти на устойчивото земеделско производство / Владан Пешич ... [и др.] ; [под ред. на Владан Пешич]. - София : Авангад прима, 2013 ([София] : БПС). - 112 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

Други авт.: Нидал Шабан, Марияна Вучинич, Сергей Бистричанов, Еман Кадум. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 102-110.

ISBN 978-619-160-107-3
1. Земеделие - екологични проблеми 2. Устойчиво развитие 3. Почвознание
502:631/635
631.4
COBISS.BG-ID 1260469988

БК 2014/5 Кн 203
МОНДЕШКА, Маргарита Пенчева
        Екология и опазване на околната среда / Маргарита П. Мондешка-Недялкова. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 208 с. : с ил., к. ; 21 см

Библиогр.: с. 204-208

ISBN 978-619-160-087-8 : 10 лв.
1. Околна среда - опазване - учебници за ВУЗ 2. Екология - учебници за ВУЗ
502(075.8)
574(075.8)
COBISS.BG-ID 1260473316

ПЕТРОВ, Камен Димитров, 1973-
        Устойчиво развитие на регионите : учебно помагало Вж Кн 117

ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на земята Вж Кн 25

ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на природата Вж Кн 27

        The CREATIVE teacher, lecturer and trainer as main actors of dynamic learning : proceedings from ENTER study days : April 26-28th 2012 Plovdiv, Bulgaria Вж Кн 179

SCIENTIFIC Conference on Ecology (2 ; Plovdiv ; 2013)
        Second scientific conference on ecology : on the occasion of the 25 years anniversary of Department of ecology and environmental conservation, Faculty of biology, University of Plovdiv "Paisii Hilendarski" : program & abstracts Вж Кн 234


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БК 2014/5 Кн 204
        РАДИОЕКОЛОГИЧЕН мониторинг на работна и жизнена среда / [Росица Михайлова Каменова-Тоцева ... и др.] ; [ред. Радостина Тенева Георгиева... и др.]. - София : Нац. център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), 2013. - 64 с. : с ил., диагр. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Виктор Михайлович Бадулин, Радостина Михова Котова, Живко Господинов Тенев, Кремена Георгиева Иванова. - Други ред.: Нина Атанасова Чобанова, Таня Симова Рангелова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-90135-3-3
1. Радиоекология 2. Радиация - защита
504.054:539.16
628.518:539.16
COBISS.BG-ID 1260111332


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/5 Кн 205
РАНГЕЛОВА, Пенка Петрова, 1949-
        Нестандартни методи за решаване на задачи / Пенка Рангелова, Румяна Маврова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 75 с. ; 21 см

ISBN 978-954-423-788-2
1. Математика - задачи - учебници за ВУЗ
51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260582884


511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА

БК 2014/5 Кн 206
ГЪРНЕВСКА, Личка Василева, 1945-
        Комплексни числа. Функция на комплексна променлива : лекции и задачи / Л. Гърневска, Р. Петрова, Й. Панева-Коновска. - София : Авангард mрима, 2012. - 546 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 545-546. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-160-057-1
1. Комплексни числа - учебници за ВУЗ
511.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1260426724


514 ГЕОМЕТРИЯ
Вж и 515

БК 2014/5 Кн 207
МЛАДЕНОВ, Ивайло Милачков, 1951-
        Многоликата еластика / Ивайло Младенов, Мариана Хаджилазова. - София : Авангард прима, 2013. - ix, 226 с. : с ил., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 207-221. - Предм. показалец.

ISBN 978-619-160-134-9
1. Диференциална геометрия
514.7
COBISS.BG-ID 1259733220


519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Вж и 311

БК 2014/5 Кн 208
МАКРЕЛОВ, Илия Викентиев, 1948-
        Вероятности и статистика : в примери, приложения и коментари : за физици, химици и инженери / Илия Макрелов, Иван Иванов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 224 с. : с табл., диагр. ; 29 см

ISBN 978-954-423-881-0 : 15 лв.
1. Вероятности, теория - учебници за ВУЗ 2. Статистика - учебници за ВУЗ
519.2(076)(075.8)
311(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260505572


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

БК 2014/5 Кн 209
        РЪКОВОДСТВО по изследване на операциите и приложно програмиране / Румен Трифонов ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 131 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Даниела Гоцева, Диляна Будакова, Сергей Недев.

ISBN 978-619-160-141-7
1. Линейно и нелинейно програмиране - учебници за ВУЗ 2. Математически модели - учебници за ВУЗ
519.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260412644


521/527 АСТРОНОМИЯ

ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на Космоса Вж Кн 26

БК 2014/5 Кн 210
GEMEDŽIEV, Georgi Kostadinov, 1939-
        On the theory of transition of vacuum into matter (photons) and the magnetic field of the stars with coronas / Georgy Gemedjiev. - 4. rev. and extended ed. - Plovdiv : Univ. Press, 2013. - 68 с. : с портр., табл. ; 21 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: On the theory of transition of vacuum into matter (photons) and the magnetic field of stars with coronas. - Без сведение за 1. изд. - Библиогр.: с. 64-66.

ISBN 978-954-423-855-1
1. Астрофизика 2. Магнитно поле 3. Вакуум - теория
524
537.62
COBISS.BG-ID 1260474084

БК 2014/5 Кн 211
GEMEDŽIEV, Georgi Kostadinov, 1939-
        On the theory of transition of vacuum into matter of stars with coronas and Its application in determining the stellar luminosity and magnetic field / Georgy Gemedjiev. - 2. ed. - Plovdiv : Univ. Press, 2012. - 60 с. : с портр., табл. ; 21 см

Загл. на кор.: On the theory of transition of vacuum into matter of stars with coronas and Its application to determination the stellar luminosity and magnetic field. - Без сведение за 1. изд. - Библиогр.: с. 55-58

ISBN 978-954-423-816-2
1. Астрофизика 2. Магнитно поле 3. Вакуум - теория
524
537.62
COBISS.BG-ID 1260474340


53 ФИЗИКА

БК 2014/5 Кн 212
ГЕОРГИЕВА, Йорданка Стаменова, 1949-
        Физика / Йорданка Георгиева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 259 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-025-0
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(075.8)
COBISS.BG-ID 1260455140

БК 2014/5 Кн 213
ЛАЗАРОВА, Пенка Ганчева, 1945-
        Професор д-р Елисавета Карамихайлова - първият български ядрен физик / Пенка Лазарова, Никола Балабанов. - София : Тип-топ прес, 2013. - 112 с. : с ил., портр., диагр. ; 30 см

Библиогр.: с. 110-111.

ISBN 978-954-329-038-7 !
1. Карамихайлова, Елисавета Иванова, 1897-1968 - биографии 2. Физици, български - биографии 3. България - физика
53(497.2)(092)
539.1(497.2)(091)
92 Карамихайлова, Елисавета Иванова
COBISS.BG-ID 1260098276

БК 2014/5 Кн 214
НАЦИОНАЛЕН конгрес по физически науки (2 ; София ; 2013)
        Резюмета от Втори национален конгрес по физически науки и 41-ва национална конференция по въпроси на обучението по физика, 25-29 септември 2013, София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 471 с. : с ил., табл. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Изд. на БАН, Съюз на физиците в България. - Библиогр. след отд. рез.

ISBN 978-954-07-3600-6
1. Физика - България - конференции 2. Физика - България - методика на преподаването - конференции 3. България - физика
53(497.2)(063)
53(497.2)(072)(063)
COBISS.BG-ID 1260466404

БК 2014/5 Кн 215
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по физика : за студентите от Аграрния университет - Пловдив / Анна Аладжаджиян ... [и др.]. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 96 с. : с табл., черт. ; 24 см

Други авт.: Емилия Михайлова, Илиян Перухов, Георги Лечов.

ISBN 978-954-517-165-9
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259768036


531/534 МЕХАНИКА

БК 2014/5 Кн 216
ДЕЧЕВА, Веселка, 1942-  
        Физични основи на механиката / Весела Дечева, Дочка Съева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 302 с. : с ил., черт. ; 24 см

Пълното име на авт. Весела Дечева е Весела Дечева Рангелова, а на Дочка Съева - Дочка Съева Георгиева. - 1. изд. 2008 на изд. Д-р Иван Богоров. - Предм. показалец, именен показалец.

ISBN 978-954-07-3572-6
1. Механика - учебници за ВУЗ
531/534(075.8)
COBISS.BG-ID 1260315108

БК 2014/5 Кн 217
INTERNATIONAL Scientific Conference on Mechanics (Sofia ; 2012)
        Scientific program and abstracts of the International scientific conference on mechanics - MECH2012, dedicated to the 35th anniversary of the Institute of mechanics - BAS and 50 years organized research on mechanics in BAS, 19th - 22nd November, 2012, Sofia, Bulgaria / ed. V. Kavardjikov ... [и др.]. - Sofia : Avangard Prima, 2012. - 59 с. ; 24 см

Други ред.: N. Antonova, M. Datcheva. - Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. of Mechanics.

ISBN 978-619-160-067-0
1. Механика - конференции
531/534(063)
COBISS.BG-ID 1260501476


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БК 2014/5 Кн 218
АНГЕЛОВ, Илия Великов, 1939-
        Матрична механика : статика : сборник задачи / Илия Ангелов, Валентин Славов. - София : Авангард прима, 2012. - 94 с. : с черт., табл., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-323-993-1
1. Теоретична механика - задачи - учебници за ВУЗ 2. Статика - задачи - учебници за ВУЗ
531(076)(075.8)
531.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259727588

БК 2014/5 Кн 219
ПИПЕРКОВ, Димитър Лазаров, 1938-
        Теоретична механика. Ч. 1, Статика, кинематика / Димитър Л. Пиперков, Димитър Н. Кожухаров. - 2. доп. изд. - София : Авангард прима, 2012. - 420 с. : с ил., черт. ; 29 см

1. изд. 2011. - Библиогр.: с. 420.

ISBN 978-619-160-014-4
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ 2. Статика - учебници за ВУЗ 3. Кинематика - учебници за ВУЗ
531.1/.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1260482020

БК 2014/5 Кн 220
ANGELOV, Ilija Velikov, 1939-
        Matrix мechanics : dynamics / Iliya Velikov Angelov ; [sci. ed. Valentin Raynov Slavov]. - Sofia : Avangard Prima, 2013. - 212, [4] с. : с портр., черт., табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 210-212.

ISBN 978-619-160-154-7
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ 2. Динамика - учебници за ВУЗ
531.01(075.8)
531.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1259812836

БК 2014/5 Кн 221
ANGELOV, Ilija Velikov, 1939-
        Matrix мechanics : dynamics and vibrations : problems / Iliya Angelov, Valentin Slavov. - Sofia : Avangard Prima, 2013. - 154, [4] с. : с портр., табл., черт. ; 21 см

Библиогр.: с. 153-154.

ISBN 978-619-160-157-8
1. Механика - учебници за ВУЗ 2. Динамика - учебници за ВУЗ
531(075.8)
531.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1259822052

БК 2014/5 Кн 222
ANGELOV, Ilija Velikov, 1939-
        Matrix мechanics : kinematics / Iliya Velikov Angelov ; [sci. ed. Valentin Raynov Slavov]. - Sofia : Avangard Prima, 2013. - 218, [4] с. : с портр., черт. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-160-155-4
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ 2. Кинематика - учебници за ВУЗ
531.01(075.8)
531.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1259813604

БК 2014/5 Кн 223
ANGELOV, Ilija Velikov, 1939-
        Matrix мechanics : statics / Iliya Velikov Angelov ; [sci. ed. Valentin Raynov Slavov]. - Sofia : Avangard Prima, 2013. - 124, [4] с. : с портр., черт., табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-160-156-1
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ 2. Статика - учебници за ВУЗ
531.01(075.8)
531.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1259811556

БК 2014/5 Кн 224
ANGELOV, Ilija Velikov, 1939-
        Matrix мechanics : statics : problems / Iliya Angelov, Valentin Slavov. - Sofia : Avangard Prima, 2013. - 92, [4] с. : с портр., черт., табл. ; 21 см

ISBN 978-619-160-160-8
1. Механика - учебници за ВУЗ 2. Статика - учебници за ВУЗ
531(075.8)
531.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1259828708


537 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. МАГНЕТИЗЪМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ
Вж и 621.3

ГЕРГОВА, Захаринка Кирилова, 1957-
        Влияние на конструкцията върху разпределението на магнитните потоци и индуктивността при реактори с магнитопровод Вж Кн 277

GEMEDŽIEV, Georgi Kostadinov, 1939-
        On the theory of transition of vacuum into matter (photons) and the magnetic field of the stars with coronas Вж Кн 210

GEMEDŽIEV, Georgi Kostadinov, 1939-
        On the theory of transition of vacuum into matter of stars with coronas and Its application in determining the stellar luminosity and magnetic field Вж Кн 211


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

ЛАЗАРОВА, Пенка Ганчева, 1945-
        Професор д-р Елисавета Карамихайлова - първият български ядрен физик Вж Кн 213

БК 2014/5 Кн 225
НИКОЛОВ, Николай Димитров, 1976-
        Съпротивление на материалите : справочник / Николай Николов, Веселин Цонев. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 48 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Справочник по съпротивление на материалите.

ISBN 978-619-160-084-7
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ
539.3/.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1260447460


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2014/5 Кн 226
КИРКОВА, Елена Костадинова, 1923-
        Обща химия / Елена Киркова. - 4. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 464 с. : с ил., диагр. ; 24 см

1. изд. 1978. - Библиогр.: с. 451-454. - Именен показалец, предм. показалец.

ISBN 978-954-07-3534-4 (подв.) : 25 лв.
1. Химия - учебници за ВУЗ
54(075.8)
COBISS.BG-ID 1260571108


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2014/5 Кн 227
EUROPEAN Cooperation in Science and Techologies. Annual Meeting (3 ; Sofia ; 2012)  
        COST Action CM0901 - Detailed chemical kinetic models for cleaner combustion : scientific report of the 3rd Annual мeeting held in Sofia, Bulgaria, 5th-7th September 2012 / ed. I. Naydenova, Hr. Todoriev. - Sofia : Avangard Prima, 2012. - 218 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр. след отд. докл. - Именен показалец.

ISBN 978-619-160-036-6
1. Химическа кинетика - конференции 2. Горива - технология - конференции
541.12(063)
662.7(063)
COBISS.BG-ID 1260472548


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/5 Кн 228
ИВАНОВ, Красимир Иванов, 1950-
        Неорганична химия / Красимир Иванов, Димитър Димитров. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2012. - 331 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

ISBN 978-954-517-154-3
1. Неорганична химия - учебници за ВУЗ
546(075.8)
COBISS.BG-ID 1259831524


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/5 Кн 229
        BIO-optical characterization of the Black Sea for remote sensing applications (SFP Project Number 982678) : final report November 2009 - June 2013. - Varna : Helix Press, 2013. - 68 с. : с ил., к. ; 30 см

Библиогр.: с. 60-62. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92787-7-4
1. Биогеохимия - Черно море 2. Биоценоза - Черно море 3. Черно море - геология
550.4/.7(262.5)
551.50:629.783(262.5)
COBISS.BG-ID 1260283364


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

        BIO-optical characterization of the Black Sea for remote sensing applications (SFP Project Number 982678) : final report November 2009 - June 2013 Вж Кн 229


552 ПЕТРОГРАФИЯ. ПЕТРОЛОГИЯ
Вж и 553

БК 2014/5 Кн 230
KANAZIRSKI, Milko Manolov, 1936-
        Hydrothermal wallrock alterations : physicochemical accents / Milko Kanazirski ; [transl. Boyan Alexandrov Alexiev]. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013. - 86 с. : с табл., черт., ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Околорудни хидротермални изменения на скалите: физикохимични акценти / Милко Каназирски. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Bulg. acad. of sciences. Geol. inst. Strashimir Dimitrov. - Библиогр.: с.81-85.

ISBN 978-954-322-642-9 (подв.) : 11 лв.
1. Скали - анализ 2. Метасоматизъм
552.1
COBISS.BG-ID 1259767268


556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ

БК 2014/5 Кн 231
ХАДЖИНИКОЛОВА, Лиляна Димитрова
        Хидрохимия и качество на водата в сладководната аквакултура : учебник за студентите от Аграрния факултет при Тракийския университет - Стара Загора / Лиляна Димитрова Хаджиниколова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 166 с. : с табл., ил., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 164-165.

ISBN 978-954-423-883-4
1. Хидрология - учебници за ВУЗ 2. Рибовъдство - учебници за ВУЗ
556.18(075.8)
639.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1260548580


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

БК 2014/5 Кн 232
        ТЕСТОВЕ по биология : за кандидат-студенти / Дияна Светлева ... [и др.]. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 173 с. : с табл. ; 21 см

Други авт.: Станчо Петров, Андон Василев, Кунка Кожухарова, Малгожата Берова, Невена Стоева, Невенка Ганушева, Божин Божинов. - Пълното име на авт. Андон Василев е Андон Василев Андонов. - Възприетата форма на името на авт. Малгожата Берова е Малгожата Ян Моецка-Берова, а на Невенка Ганушева - Невена Ганушева.

ISBN 978-954-517-163-5
1. Биология - тестове - учебници за средни училища
57(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1259922404


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БК 2014/5 Кн 233
        ЛАБОРАТОРНИ упражнения по екология / Илиана Велчева ... [и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 100 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други авт.: Ангел Цеков, Атанас Ириков, Ивелин Моллов, Дилян Георгиев, Славея Петрова. - Библиогр.: с. 98-99.

ISBN 978-954-423-857-5 : 6.60 лв.
1. Екология - учебници за ВУЗ
574(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260531684

МОНДЕШКА, Маргарита Пенчева
        Екология и опазване на околната среда Вж Кн 203

БК 2014/5 Кн 234
SCIENTIFIC Conference on Ecology (2 ; Plovdiv ; 2013)
        Second scientific conference on ecology : on the occasion of the 25 years anniversary of Department of ecology and environmental conservation, Faculty of biology, University of Plovdiv "Paisii Hilendarski" : program & abstracts. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 102 с. : с ил. ; 31 см

Загл. и на бълг. ез.: Втора научна конференция по екология. - Текст и на бълг. ез. - Изд. на Съюз на учените в България - Пловдив. - Съдържа материали от: Yordanka Hristeva, Gana Gencheva, Plamen Stoyanov, Rumen Mladenov, Detelina Belkinova, Ivanka Dimitrova-Dyulgerova, Yulian Marinov, Nuray Myumyunova, Dimitar Stoykov, Peter Genov, Atidje Ahmed, Dimitar Djilianov, Michael Möller, I. Molla, B. Malcheva, V. Bogoev, Y. Hadzhieva, E. Velizarova, M. Nustorova, H. Borisova, Alexandar D. Dountchev, A. Salehi, M. M. Fallahchai, Gh. Mardalizar, D. N. Das, Achom Darshan Singh, Rashmi Dutta, Çiğdem Gül, Murat Tosunoğlu, Ibrahim Uysal, Doğanay Y. Yener, Dilian G. Georgiev, Dimitar L. Kostov, Dimitar Y. Dimitrov, Rumyana V. Koleva, Raymond Tilmans, Abdollah Mousavi, Sepide Sadat Ebrahimi, Javda Torkaman, Ali Omidi, Hamit Ayberk, Selim Bayraktar, Maria Lacheva, Arezou Sadeghi, Ali Salehi, Kolsum Shabaninejad, Hasan Pourbabaei, Sayyed Paiman Misaghi, Daniella Ivanova, Rayna Natcheva, Galya Petrova, Ioannis Tsiripidis, I. Semerdjieva, N. Piperkova, M. Zarkova, A. Nikolova, Dimitar Peev, Svetlana Bancheva, Stoyan Stoyanov, Valentina Gooranova, Milena Nikolova, Natalia Vaiyovska, Siyka O. Nikolova, Cvetomir M. Denchev, Adriana Atanasova, Melania M. Gyosheva, Tania Hubenova, Eliza Uzunova, Penka Vasileva, Ivanka Teneva, K. Todorova, L. Yurukova, G. Gencheva, I. Chutrova, Iliya Zhelev, Nikolay Takuchev, Slaveya Petrva, Ivanka Dimitrova, S. Petrova, Yordan V. Dimitrov, Tzenka Radoukova, Berrak Damla Yağan, Anton Sotirov, Stefania Klayn, Diana Deyanova, Iozna Georgieva, Ventzislav Karamfilov, Diyan Georgiev, Evgeniy Raychev, Georgi Zhelyazkov, Galin Nikolov, Alexander Atanasoff, Lilko Dospatliev, Angel Dzhambov, Donka Dimitrova Dimitrova, Daniela Krusteva-Malinova, Vencislava Bancheva.

ISBN 978-954-423-893-3
1. Екология - конференции 2. Околна среда - опазване - конференции
574(063)
502(063)
COBISS.BG-ID 1260578532


575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ
Вж и 581; 591; 631

БК 2014/5 Кн 235
БОЖИНОВ, Божин Максимов, 1965-
        Обща генетика : учебник за студенти от висшите училища / Божин Божинов. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 342 с. : с цв. ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 341-342.

ISBN 978-954-517-173-4
1. Генетика - учебници за ВУЗ
575(075.8)
COBISS.BG-ID 1259768548


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БК 2014/5 Кн 236
БОЗОВ, Петко Иванов
        Ръководство за лабораторни упражнения по биоорганична химия / Петко Бозов, Илия Илиев, Тонка Василева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 171 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-423-845-2 : 7.20 лв.
1. Биоорганична химия - учебници за ВУЗ
577.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260536292

БК 2014/5 Кн 237
EUROSUMMER School on Biorheology (4 ; 2012)
          Scientific program and abstracts of the 4th Eurosummer school on biorheology and Symposium on micro and nanomechanics and mechanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, August 29-September 2, 2012 / [ed. N. Antonova]. - Sofia : Avangard Prima, 2012. - 70 с. ; 24 см

Загл. на кор: 4th Eurosummer School on Biorheology and Symposium on Micro and Nanomechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Bulg. Soc. of Biorheology

ISBN 978-619-160-033-5
1. Биофизика - конференции 2. Реология - конференции
577.3(063)
612.014.4(063)
COBISS.BG-ID 1260418788


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2014/5 Кн 238
ЗАХАРИЕВ, Димчо, 1974-
        Флора на Североизточна България. Т. 3, Флора на Шуменските височини / Димчо Захариев, Елка Радославова. - Шумен : Химера, 2013. - 446 с. : с табл., цв. к. ; 25 см

Пълното име на авт. Димчо Захариев е Димчо Захариев Иванов. - Библиогр.: с. 443-444. - Показалци.

ISBN 978-954-9775-83-9
1. Растения - Североизточна България - географско разпределение
581.9(497.2-18)
COBISS.BG-ID 1260576996

МОЕЦКА-Берова, Малгожата Ян, 1959-
        Растежни регулатори при селскостопанските растения Вж Кн 294

БК 2014/5 Кн 239
        ТЕТРАДКА по структура и биоразнообразие на растения и гъби : за студенти от специалност Екохимия / [Майя П. Стойнева ... и др.] ; [ред. Майя П. Стойнева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 81 с. : с ил. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Юлияна Р. Атанасова, Цвета Г. Ганева, Анита Г. Тошева, Ралица П. Зидарова, Пламен Н. Иванов, Благой А. Узунов. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Биол. фак. Кат. по ботаника.

ISBN 978-954-07-3590-0 : 9 лв.
1. Растения - морфология, анатомия и хистология - учебници за ВУЗ 2. Гъби - морфология, анатомия и хистология - учебници за ВУЗ
581(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260322788


582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 633; 634 ; 635

БК 2014/5 Кн 240
ПОПОВА, Мария Тодорова, 1932-
        Систематика на растенията / Мария Попова, Илия Чешмеджиев, Димитър Терзийски ; под общата ред. на М. Попова. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2012. - 352 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 337-338. - Терминол. показалец. 

ISBN 978-954-517-152-9
1. Растения - систематика - учебници за ВУЗ
582(075.8)
COBISS.BG-ID 1259921380

БК 2014/5 Кн 241
ЧЕШМЕДЖИЕВ, Илия Василев, 1930-
        Ботанически атлас. Ч. 2, Атлас на висшите растения / Илия Чешмеджиев, Мария Попова. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2010. - 216 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Atlas of higher plants. - 65 години аграрно образование и наука / Димитър Греков: с. 3. - Текст и на англ. ез. - Одобрен с протокол Nо 25/20.11.1997 на МОНТ. - Библиогр.: с. 5. - Терминол. показалец.

ISBN 978-954-517-096-6
1. Висши растения - систематика - справочници
582(035)
COBISS.BG-ID 1259995108


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

ФЕЛДМАН, Тия
        Удивителният свят на животните Вж Кн 24


591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ
Вж и 504

БК 2014/5 Кн 242
ГЕОРГИЕВА, Габриела Петрова
        Фауна на България. [Т.] 32, Иксодови кърлежи : разред Ixodida, семейство Ixodidae / Габриела Георгиева, Гергана Гечева ; [ред. П. Берон]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 228 с. : с ил. ; 25 см

Загл. и на рус. ез.: Фауна Болгарии. - Загл. и на лат. ез.: Fauna Bulgarica. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. - Библиография на трудовете върху семейство Ixodiade в България: с. 203-209. - Текст и на англ., лат. ез. - Библиогр.: с. 210-215. - Азб. показалeц.

ISBN 978-954-322-585-9 (подв.) : 11 лв.
1. Животни - България - систематика 2. Кърлежи - България - систематика 3. България - зоология
591.9(497.2)
595.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1259765476


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

ГЕОРГИЕВА, Габриела Петрова
        Фауна на България. [Т.] 32, Иксодови кърлежи : разред Ixodida, семейство Ixodidae Вж Кн 242

БК 2014/5 Кн 243
СВЕНСЪН, Ларс, 1941-
        Полеви определител на птиците : на Европа, Северна Африка и Близкия Изток / Lars Svensson ; прев. Петър Янков ... [и др.] ; ил. Lars Svensson ... [и др.]. - София : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 (Италия). - 448 с. : с цв. ил., к. ; 20 см

Ориг. загл.: Fågelguiden. Europas och Medelhavsområdets fåglar i fålt. - Други прев.: Божидар Иванов, Боряна Михова, Даниел Митев, Диляна Германова. - Други ил.: Killian Mullarney, Dan Zetterström. - Библиогр.: с. 427-428. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-8310-19-2 : 20 лв.
1. Птици - определители
598.2/.9(083.7)
COBISS.BG-ID 1260068324

БК 2014/5 Кн 244
ХРИСТОВ, Йордан Иванов
        Състояние на широко разпространените птици в България 2005-2011 / [Йордан Христов, Николай Петков] = The state of Bulgaria's common birds 2005-2011 / Iordan Hristov, Nicky Petkov ; [transl. Alexander Marinov-Sancho]. - София : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 (София : Нео арт). - 24 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 29 см. - (Природозащитна поредица ; кн. 26)

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Sancho - псевд. на Aleksandǎr Valentinov Marinov.

ISBN 978-954-8310-21-5
1. Птици - България - географско разпределение - 2005-2011 2. България - зоология
598.2/.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1260158948

БК 2014/5 Кн 245
ХРИСТОВ, Йордан Иванов
        Състояние на широкоразпространените видове птици в България 2005-2013 / [Йордан Христов, Николай Петков] ; [фотогр. Йордан Христов] = The state of Bulgaria's common birds 2005-2013 / [Iordan Hristov, Nicky Petkov] ; [phot., transl. Iordan Hristov]. - [София] : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 (София : Нео арт). - 21 с. : с ил., к. ; 29 см. - (Природозащитна поредица ; кн. 27)

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-8310-25-3
1. Птици - географско разпределение - България 2. България - зоология
598.2/.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1260503780


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2014/5 Кн 246
АРНАУДОВА, Петя Георгиева
        Малка медицинска енциклопедия за всеки / Петя Арнаудова. - София : Изток-Запад, 2013. - 416 с. : с ил., табл. ; 23 см

ISBN 978-619-152-296-5 (подв.) : 25 лв.
1. Медицина - енциклопедии
61(031)
COBISS.BG-ID 1260272612


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БК 2014/5 Кн 247
ЧОПРА, Дийпак, 1947-
        Свръхмозъкът : освободете необузданата сила на ума си, за да постигнете добро здраве, щастие и духовно благоденствие / Дипак Чопра, Рудолф Е. Танзи ; прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Изток-Запад, 2013. - 323 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Super brain / Deepak Chopra, Rudolph E. Tanzi. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Сербезова-Леви е Стоянка Минчева Сербезова. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-309-2 : 18 лв.
ISBN 619-152-309-2 !
1. Интелект 2. Невропсихология 3. Материя и съзнание 4. Самоусъвършенстване
612.821
159.95
COBISS.BG-ID 1260008420

EUROSUMMER School on Biorheology (4 ; 2012)
        Scientific program and abstracts of the 4th Eurosummer school on biorheology and Symposium on micro and nanomechanics and mechanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, August 29-September 2, 2012 Вж Кн 237


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

ДЖЪРСИ, Майкъл, 1983-
        Оформи тялото си! : "влез в най-добрата си форма" Вж Кн 349

БК 2014/5 Кн 248
        РАДИАЦИОННИ технологии за обработка на храни : разработване, приложение, безопасност, законодателство, контрол / [Цветелин Пенев Црънчев ... и др.] ; [ред. кол. Радостина Тенева Георгиева ... и др.]. - София : Нац. център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), 2013 ([София] : Пре Принт БГ). - 40 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Милена Друмева Иванова, Анастасия Елевтерова-Терзиева, Иванка Маринова Рупова, Милена Валентинова Ташева. - Възприетата форма на името на авт. Иванка Маринова Рупова е Иванка Маринова Рупова-Танкова. - Други ред.: Нина Атанасова Чобанова, Таня Симова Рангелова. - Библиогр.: с. 39-40

ISBN 978-619-90135-2-6
1. Храни - хигиена 2. Радиация - биологично действие
613.16
COBISS.BG-ID 1260144612


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

        БИОЕТИКА Вж Кн 64

БК 2014/5 Кн 249
ГЕОРГИЕВА, Деспина Проданова, 1968-
        Програма за адаптация на студенти първи курс, специалност "Медицинска сестра" : въведение в специалността / Деспина Георгиева. - Русе : Примакс, 2012. - [68] с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Общ. здраве и здравни грижи. Кат. Здравни грижи. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8675-46-8
1. Медицински сестри - образование и просвета
614.23/.26
COBISS.BG-ID 1260575460

БК 2014/5 Кн 250
ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Държавни политики и стратегии в здравеопазването / Соня Докова, Георги Николов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 127 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 125-126.

ISBN 978-619-160-104-2
1. Здравеопазване - България - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Здравно осигуряване - България - учебници за ВУЗ
614.2(497.2)(075.8)
368.42(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260420836

МИХАЙЛОВ, Жельо Иванов, 1953-
        Как да не стана жертва на водата Вж Кн 357

БК 2014/5 Кн 251
МНОГОПРОФИЛНА болница за активно лечение Д-р Добри Беров (Нови пазар)
        100 години болница в Нови пазар : 1913-2013 / [състав. Атанас Атанасов]. - Шумен : Химера, 2013. - 44 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. на кор.: 100 години болница Нови пазар. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9775-81-5 !
1. Болници - Нови пазар - история - сборници 2. Нови пазар - здравеопазване
614.21(497.21-21)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1260546276

БК 2014/5 Кн 252
BǍLGARIJA. Ministerstvo na zdraveopazvaneto. Nacionalen centǎr po radiobiologija i radiacionna zaštita
        Аnniversary journal : 50 anniversary NCRRP - National center of radiobiology and radiation protection / [Radostina Georgieva ... и др.]. - [София] : Nat. Center of Radiobiology and Radiation Protection, 2013 ([София] : [Пре принт бг]). - 80 с. : с цв. ил., факс., к. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Ivanka Rupova, Nina Chobanova, Sevdalina Topalova, Peter Ostoich. - Възприетата форма на името на авт. Ivanka Rupova е Ivanka Marinova Rupova-Tankova.

1. Министерство на здравеопазването. Национален център по радиобиология и радиационна защита - юбилеи и чествания - сборници 2. България - здравеопазване
614.89:061.6(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1260319972

БК 2014/5 Кн 253
        GUIDELINE air quality assessment based on road traffic pollutants dispersion modelling / Ivanka Zheleva ... [и др.] ; [ed. Victoria Teleaba]. - Ruse : Primax, 2012. - 42 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Други авт.: Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev. - Възприетата форма на името на авт. Petar Rusev е Petǎr Rusev Petrov. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8675-54-3
ISBN 978-954-8675-55-0 !
1. Въздух - хигиена
614.71/.75
COBISS.BG-ID 1260574948


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/5 Кн 254
ГРИФИТ, Колин
        Хомеопатия : съвети за домашно лечение / Колин Грифит ; [прев. Роза Григорова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 462 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The practical handbook of homoeopathy / Colin Griffith. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 459-461.

ISBN 978-954-655-433-8 : 19.99 лв.
1. Хомеопатия
615.015
COBISS.BG-ID 1260492260

ДИМИТРОВА, Диана Емануилова, 1958-
        Затлъстяване и диетолечение Вж Кн 263

БК 2014/5 Кн 255
ЖЕЛЕВ, Видьо Василев, 1941-
        Физиотерапия в педиатрията : учебник за студенти физиотерапевти / Видьо Василев Желев, [Цветелина Иванова Миланова]. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 432 с. : с ил. ; 30 см

Името на авт. Цветелина Иванова Миланова отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 426-430.

ISBN 978-619-160-059-5
1. Физиотерапия - деца - учебници за ВУЗ
615.8-053.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1260444132

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев, 1941-
        Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания : учебник за студенти по физиотерапия - медицински рехабилитатор ерготерапевт Вж Кн 267

БК 2014/5 Кн 256
КАНИСКОВ, Васил Любенов, 1958-
        Съкровищница на българската народна медицина. Т. 2, Фитотерапия на болестните състояния : опитът на българската народна медицина и лечителско изкуство при лечение на най-разпространените заболявания по МКБ-10 : справочник / Васил Канисков. - София : Изток-Запад, 2013. - 880 с. ; 22 см

Загл. на кор.: Съвременна фитотерапия.

ISBN 978-619-152-257-6 (подв.) : 40 лв.
1. Народна медицина - България - справочници 2. Фитотерапия - България - справочници 3. България - обща терапия
615.89(497.2)(035)
615.322(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1260274660

БК 2014/5 Кн 257
КИ Шенг Ю
        Цветопунктура : 40 ефективни схеми за лечение / Ки Шенг Ю ; [прев. Петя Талева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 152 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по: Цветопунктура. 40 эффективных схем лечения / Ки Шенг Ю. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-026-7 : 9.98 лв.
1. Цветове - лечебно действие 2. Акупунктура и акупресура
615.81:535-2
COBISS.BG-ID 1260619236

БК 2014/5 Кн 258
КЪНЧЕВ, Давид Руменов, 1970-
        Кинезитерапия при дегенеративни промени в шийния отдел на гръбначния стълб : монография / Давид Руменов Кънчев. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 146 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 135-145

ISBN 978-619-160-082-3
1. Кинезитерапия 2. Шия - болести - терапия 3. Гръбначен стълб - болести - терапия
615.82
616.71-08
COBISS.BG-ID 1259789540

БК 2014/5 Кн 259
ЛОЙ-Со
        Тибетският път към здраве и дълголетие : основни упражнения / Лой-Со ; [прев. Петя Талева]. - [София] : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 153 с. : с ил. ; 20 см. - (Практики за начинаещи)

Ориг. загл.: Тибетский путь исцеления / Лой-Со. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-019-9 : 9.98 лв.
1. Медицина, тибетска 2. Лечебна физкултура 3. Медитация 4. Тибет - обща терапия
615.825.1(515)
COBISS.BG-ID 1260570852

БК 2014/5 Кн 260
МИХАЙЛОВА, Нина Иванова, 1955-
        Кинезитерпия и ерготерапия след травми на горен крайник / Нина Михайлова. -  София : Авангард прима, 2012 ([София] : [БПС]) . - 174 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен. - Библиогр.: с. 167-171.

ISBN 978-619-160-061-8
1. Кинезитерапия 2. Горни крайници - изкълчвания и фрактури - физикална терапия
615.82
616.71-08
COBISS.BG-ID 1260467940

БК 2014/5 Кн 261
МЪРИ, Майкъл Т.
        Енциклопедия на природната медицина / Майкъл Мъри, Джоузеф Пизорно ; прев. от англ. Мария Атанасова. - София : Изток-Запад, 2013. - 1611 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см. - (Библиотека Здраве)

Ориг. загл.: The encyclopedia of natural medicine / Michael T. Murray, Joseph E. Pizzorno. - Библиогр.: с. 1447-1610.

ISBN 978-619-152-273-6 (подв.) : 69.90 лв.
1. Природолечение - енциклопедии 2. Алтернативна медицина - енциклопедии
615.89(031)
COBISS.BG-ID 1260112100

БК 2014/5 Кн 262
        НАЦИОНАЛНИ проучвания на дозите на пациентите в рентгенологията и нуклеарната медицина : 2002 - 2013 / [Женя Начкова Василева ... и др.]. - София : Нац. център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), 2013 ([София] : Пре принт бг). - 67 с. : с цв. диагр., табл. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Кристина Трифонова Ингилизова, Асен Ангелов Димов, Атанас Георгиев Караджов, Симона Здравкова Аврамова-Чолакова, Рада Викторова Борисова, Десислав Николаев Стоянов, Татяна Миткова Стоянова, Юлия Димитрова Христова-Попова, Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова, Илия Ненков Дяков, Михаела Валентинова Ганчева, Дора Иванова Тасева. - Библиогр.: с. 51-55.

ISBN 978-619-90135-4-0
1. Рентгенови лъчи - дозиметрия 2. Рентгенология 3. Нуклеарна медицина
615.849
616-073.75
COBISS.BG-ID 1260264164

        ПОДДЪРЖАЩА гимнастика : ръководство за студенти : съвместна международна разработка със студенти от България, Македония, Молдова и Украйна Вж Кн 354

        ПРОГРАМА "Виктория" : модел за комплексна рехабилитация (медицинска, психологическа, социална) при пациенти, оперирани от рак на гърдата Вж Кн 273

САН Лайт
        Мудри от цял свят : жестове за щастие Вж Кн 79

ФЕЛДЕНКРАЙС, Моше, 1904-1984
        Осъзнаване чрез движение Вж Кн 62


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/5 Кн 263
ДИМИТРОВА, Диана Емануилова, 1958-
        Затлъстяване и диетолечение / Диана Димитрова. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 198 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 160-169.

ISBN 978-619-160-092-2
1. Затлъстяване 2. Лечебно хранене
616-056
615.874
COBISS.BG-ID 1260445668

        НАЦИОНАЛНИ проучвания на дозите на пациентите в рентгенологията и нуклеарната медицина : 2002 - 2013 Вж Кн 262


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2014/5 Кн 264
ЗЛАТАРЕВА, Найденка Иванова, 1950-
        Ехокардиография при спешни състояния / Найденка Златарева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 128 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-160-117-2
1. Ехография 2. Сърдечносъдови болести - диагностика
616.1-073.7
COBISS.BG-ID 1259782116


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/5 Кн 265
ФИЛИПОВ, Иван Атанасов
        Избелване на зъби / Иван Атанасов Филипов. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 164 с. : с цв. ил. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фак. по дент. медицина. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7085-15-0
1. Зъби - хигиена
616.31-083
COBISS.BG-ID 1260021988

БК 2014/5 Кн 266
VASILEVA, Radosveta Ivanova, 1960-
        Scriptum : conservative dentistry 2nd year summer semester lectures / Radosveta Vasileva. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013. - 114 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-322-655-9
1. Стоматология - учебници за ВУЗ 2. Зъби - пломбиране - учебници за ВУЗ
616.314(075.8)
COBISS.BG-ID 1259767780


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

КЪНЧЕВ, Давид Руменов, 1970-
        Кинезитерапия при дегенеративни промени в шийния отдел на гръбначния стълб : монография Вж Кн 258

МИХАЙЛОВА, Нина Иванова, 1955-
        Кинезитерпия и ерготерапия след травми на горен крайник Вж Кн 260


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2014/5 Кн 267
ЖЕЛЕВ, Видьо Василев, 1941-
        Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания : учебник за студенти по физиотерапия - медицински рехабилитатор ерготерапевт / [Видьо Василев Желев, Давид Руменов Кънчев] ; под ред. на Видьо Василев Желев. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 348 с. : с ил. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 340-347.

ISBN 978-619-160-027-4
1. Нервни болести - физиотерапия - учебници за ВУЗ 2. Психични болести - физиотерапия - учебници за ВУЗ
616.8-085.8(075.8)
615.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1260443620

БК 2014/5 Кн 268
НАЙДЕНОВ, Тотко, 1948-
        Болестите и сексът на държавниците през погледа на един лекар / Тотко Найденов. - [София] : Пер. ред. Бълг. лекар, 2013 ([София] : Образование и наука). - 384 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Тотко Найденов е Тотко Найденов Стоянов. - Библиогр.: с. 382-384.

ISBN 978-954-92113-7-5 : 10 лв.
1. Полови извращения - история 2. Политици - медицински проблеми - история 3. Власт - психологични проблеми - история
616.89-008.442(091)
321:61(091)
321:159.9(091)
COBISS.BG-ID 1260201700

БК 2014/5 Кн 269
УИЛЯМС, Крис
        Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер : практически стратегии за родители и специалисти / Крис Уилямс, Бари Райт ; прев. от англ. Светлана Кимпан. - София : Изток-Запад, 2013. - 414 с. : с ил., табл. ; 22 см

Ориг. загл.: How to live with autism and Asperger syndrome / Chris Williams, Barry Wright. - Библиогр.: с. 391-401. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-278-1 : 19.90 лв.
ISBN 619-152-278-9 !
1. Аутизъм - при децата 2. Дефектология
616.89-053.2
376.4
COBISS.BG-ID 1260273124


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БК 2014/5 Кн 270
ЧАКЪРОВА, Борислава Георгиева
        Гиардиаза (ламблиоза) : пренебрегваната паразитоза / Борислава Георгиева Чакърова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013. - 113 с. : с ил., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 65-97. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-338-063-3
1. Паразитни болести
616.993
COBISS.BG-ID 1260137700


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БК 2014/5 Кн 271
        РЪКОВОДСТВО по хирургия с атлас / под ред. на Дамян Дамянов. Т. 23, Еднодневна хирургия / [Дамян Николов Дамянов ... и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 183 с. : с ил., табл., портр. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Цветелина Стайкова Спиридонова, Евелина Евтимова Пазванска, Румен Любенов Пандев, Георги Борисов Гърбев, Руска Вълчева Христова, Иван Тодоров Ценев, Димитър Кирилов Конов, Никола Божилов Василев, Петър Николов Тивчев, Димитър Динков Младенов. - Библиогр.: с. 179-182.

ISBN 978-954-322-621-4 (подв.) : 26 лв.
1. Хирургия - наръчници и ръководства
617-089(035)
COBISS.BG-ID 1259864036


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

БК 2014/5 Кн 272
ГАНЕВА, Зорница Радева, 1978-2016
        Още нещо за рака на гърдата / Зорница Ганева. - [София] : Елестра, 2013. - 320 с. : с табл., сх. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Something more about breast cancer. - Библиогр.: с. 291-317.

ISBN 978-619-90129-1-8
1. Млечни жлези - тумори
618.19
COBISS.BG-ID 1259774436

БК 2014/5 Кн 273
        ПРОГРАМА "Виктория" : модел за комплексна рехабилитация (медицинска, психологическа, социална) при пациенти, оперирани от рак на гърдата / Кристина Павлова ... [и др.] ; под общата ред. на Кристина Павлова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 67 с. : с табл., портр. ; 21 см

Загл. на кор.: Програма "Виктория" : модел за комплексна рехабилитация на жени след оперативно лечение на рак на гърдата. - Други авт.: Марчела Колева, Александър Георгиев, Евгения Адърска. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 60-64. - Библиогр.: с. 57-59.

ISBN 978-954-423-828-5
1. Млечни жлези - тумори - терапия 2. Рехабилитация
618.19
615.8
COBISS.BG-ID 1260510436


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

БК 2014/5 Кн 274
ПАТЕВ, Христо Василев, 1950-
        Интердисциплинарни връзки и интегративен подход в учебното съдържание на инженерния фундамент. Ч. 3, От дисциплини и модули. Св. 1, Мениджмънт, инженеринг и работа в екип - РЕМИ / Христо Василев Патев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 3, 319, [4] с. : ил., табл., сх. ; 30 см + цв. прил. (32 с. ; 24 см) + 2 л. (44 х 32 см, сгънати до 23 х 16 см)

Текст и на исп., фр. ез. - Принтирано изд. - Библиогр.: с. 15.

ISBN 978-954-680-813-4 (подв. със спирала)
1. Техническо образование - учебници за ВУЗ 2. Техника - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
62(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259907300


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/5 Кн 275
КАЛЧЕВСКИ, Станимир Калчев, 1949-
        Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), вторични енергийни ресурси (ВЕР) в промишлеността и съвременни аспекти при тяхното оползотворяване / Станимир К. Калчевски. - София : Авангард прима, 2012-2013 ([София] : [БПС]). - 2 т. : с ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-160-102-8 (т. 2)

Съдържа:

Ч. 2. - 2013. - 241 с.

1. Възобновяеми енергийни източници 2. Енергетика - нови технологии
620.97
COBISS.BG-ID 1249330916

КАЛЧЕВСКИ, Станимир Калчев, 1949-
        Топлоснабдяване и топлинни мрежи, ефективно използване на топлинната енергия в бита и оползотворяване на ВЕИ Вж Кн 330

КИРАНЧЕВ, Георги Киранов, 1960-
        Енергийна ефективност на българската икономика Вж Кн 131

БК 2014/5 Кн 276
COLLOQUE francophone sur l'energie - environnement - economie et thermodynamique (6 ; Sozopol ; 2012)
        Sixième édition du colloque francophone sur l'energie - environnement - economie et thermodynamique, COFRET 2012, 11-13 Juin 2012, Sozopol, Bulgarie sur le theme general: "Efficacité énergétique - Sources d'énergies renouvelables - Protection de I'environnement : actes du colloque = proceedings of the Conference COFRET 2012. - Sofia : Avangard Prima, 2012. - 519 с. : с портр., ил., черт. ; 29 см

Изд. на Univ. Techn. de Sofia. - Биогр. данни за авт. отбелязани след отд. докл. - Съдържа докл. от: Michel Feidt, Abdilhamid Kheiri, Van Long Le, Miloud Tahar Abbes, Benyoucef Khelidj, Nadia Mrad, E. G. Varuvel, Fethi Aloui, Mohand Tazerout, Emna Berrich, Ali Fellah, Ammar Ben Brahim, Yuxiang Dong, Amin El-Bakkali, Georges Descombes, Christelle Périlhon, Michaël Deligant, Radu Chiraic, Oliver Rapaud, Nicolas Pradeilles, Alexandre Maître, Gabriel Paul Negreanu, Ion Oprea, Gratiela Târlea, Mioara Vinceriuc, Ana Târlea, Ciprian Filipoiu, Alexandru Dobrovicescu, Valentin Apostol, Gheorghe Dumitrascu, Bogdan Horbaniuc, Mihai Adam, Latra Boumaraf, Philippe Haberscill, Arpad Török, Stoian Petrescu, Gheorghe Popescu, Nikola Kaloyanov, Anatoli Stoyanov, F. Bǎltǎreţu, O. Budenkova, M. Dumont, A. Ciobǎnaş, Bogdan Horbaniuc, Adam Mihai, Corina Dana Cernǎianu, Marin Bicǎ, Constantin Iancu, Lusian Mihǎescu, Tudor Pricecaru, Manuela Elena Georgescu, Gheorge Lǎzǎroiu, Ionel Pâşǎ, Gabriel Paul Negreanu, Elena Pop, Viorel Berbece, Melek Hamzaoui, Mourad Balistrou, Madjid Hachemi, Donia Hakoume, Mazen Al Haddad, Olivier Le Corre, Hassan Peerhossaini, Horaţiu Pop, GheorghePopescu, Nicolae Bǎran, traian Popescu, Corneliu Maroianu, victor Ghia, Stephanie Lacour, Pierre Podevin, Fawaz Massouh, Remla Gheith, Fethi alouiet Sassi ben Nasrallah, Juliette Bert, Daniela Chrenko, Tonino Sophy, Luis Le Moyne, Frédéric Sirot, Plamen Punov, Radi Petrov, Christophe Burgun, Stéphanie Lacour, Alian Delacroix, Adrian Clenci, Michael Deligant, Victor Lorga-Simǎn, Pierre Podevin, Rodica Niculescu, K. Dehina, A. M. Mokhtari, Romdhane Ben Slama, Christelle Périlhon, Georges Descombes, Rabah Ibsaine, Philomène Sène, Pascal Stouffs, Michel Toussaint, Alain Lefebvre, Alexandre Marchal, Malika Rachedi OuldArbi, Mustapha Merzouk, Madjid Amirat, Emna Berrich, Ali Fellah, Ammar Ben Brahim, Fethi Aloui, Marin Bicǎ, Andrei Stoian, Corina Dana Cernǎianu, Nicolae Baran, Alina Popa, Antonios Detzortzis, Antoaneta Bǎrǎscu, Alexandru Mihai Dima, DragoşTutunea, Radostin Blazhev, Matieu Gendre, Alexandre Maître, Nikolas Pradeilles, Ilonka Staykova, Lavinia Grosu, Cǎtǎlina Dobre, Alexandru Pǎtulea, Stoian Petrescu, Georgiana Tîrcǎ-Dragomirescu, Monica Costea, Vu Thang, Xavier Le Pivert, Christian Schaeffer, Gilles Notton, Christophe Paoli, Siyana Vasileva, Lilyana Ivanova, Marie Laure Nivet, Ludmil Stoyanov, Valentin Obretenov, Tsvetan Tsalov, Stanislav Mateev, Rossitza Sardjeva, Hrisiyan Kanchev, Said Diaf, Gilles Notton, Stoyan Yanev, Nikola Mihailov, Ivaylo Stoyanov, George Angelov, Rostislav Rusev, Elitsa Gieva, Rossen Radonov, Tihomir Takov, Marin Hristov, Samuel Portebos, Maxime Weyl, Alexandre Canon, Guilherme Durante, Xavier Margueron, Matieu Rossi, Alain Leblanc, Xavier Guillaud, Emil Namor, Maud Nalpas, Elisabeth Huvey, Simon Davies, Fabien Verbrugghe, Maria Kaneva, Zdravko opov, Dimo Stoilov, Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Stanislav Enev, Goerge Todorov, Georgi Ganev, Zuzana Palková, Gilles Notton, Christophe Paoli, Imrich Okenka, Vladislava Ivanova, Andi Zaidan, Yordanka Trifonova, Plamen Petkov, Driada Mitrushi, Pellumb, Berberi, Driada Mitrushi, Pellumb Berber, Daniala Halili, Valbona Muda, Valentin Obretenov, Francisco M. Gonzalez-Longatt, Jose Luis Rueda, Dimitar Bogdanov, Michael Todorov, Georgi Vukov, Julian Genov, Valchan Guerorgiev, Borislav Bojchev, Nikolay Matanov, Haralan Penev, Hristo Vassilev, Petar Manoilov, Gancho Ganchev, Laurenţiu Fara, Alexandru-Christian Racovitzǎ, Gheorghe Niculae, Kantcho Lahtchev, Ivan Simeonov, Boyko Kalchev, Elena Chorukova, Snezhanka Mihaylova, Gergi Valevski, Venelin Hubenov, Anatoliy Aleksandrov, Rashko Goergiev, Nicolai Christov, Ivan Simeonov, Alexander Kroumov, Anton Stoyanov, Ilonka Saykova, Ange Eric Somene, Rolph Nkeoua, Husein Yemendzhiev, Gergana Peeva, Bogdan Bonev, Blagovesta Midyurova, Mariya Rasheva, Valentin Nenov, Petar Kaleychev, Kostadin Belev, Ivan Ivanov, Emilia-Cerna Mladin, Alexandru Dobrovicescu, Tudor Prisecaru, Yassine Maoudj, Saad Baradiy, Mohamed Amara, Lotfi Derradji, Farid Boudali Errebai, Nina Penkova, Stoyan Yanev, Ivaylo Stoyanov, Tsvetelin Pavlov, Vesselina Trashlieva, Dimo Stoilov, Dajan Andonov, Nicolas Pradeilles, Alexandre Maître, Pencho Vladimirov, Valentina Kochevska, Ognyan Batolski, Pencho Vladimirov, Ivaylo Panayotov, Dimitar Sotirov, Agata Manolova, Hristo Vasilev, Iva Draganova, Valentin Mateev, Iliana Marinova, Aneliya Terzova, Milko Dochev, Mihail Michev, Diana Tutica, Paula Voicu, Nihaela Norisor, George Darie, Adrian Badea, Nicolae Bǎran, Alexandru Sorin Pǎtulea, Lonela Mihaila Cǎluşaru, Dimitar Stoyanov, Stoyan Guichin, Petar Kaleychev, Eleonora Petrova. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., фр. ез. - Именен показалец.

ISBN 978-619-460-008-3 !
1. Възобновяеми енергийни източници - конференции 2. Енергетика - екологични проблеми - конференции
620.97(063)
COBISS.BG-ID 1260505060


621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

        РАДИОБИОЛОГИЧНИ ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика : анализ на резултатите от здравния мониторинг на АЕЦ - Козлодуй за периода 1974-2008 г. Вж Кн 289


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/5 Кн 277
ГЕРГОВА, Захаринка Кирилова, 1957-
        Влияние на конструкцията върху разпределението на магнитните потоци и индуктивността при реактори с магнитопровод / Захаринка Гергова. - София : Авангард прима, 2012. - 118 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Колеж по енергетика и електроника. - Библиогр.: с. 114-117.

ISBN 978-619-160-056-4
1. Дросели 2. Трансформатори - феромагнетизъм
621.3
537.2
COBISS.BG-ID 1260320740

БК 2014/5 Кн 278
МАСЛАРОВ, Иван Ангелов, 1935-
        Електрически апарати / Иван А. Масларов. - София : Авангард прима, 2013. - 274 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 269-270.

ISBN 978-619-160-158-5
1. Електрически апарати - учебници за ВУЗ
621.313/.316(075.8)
COBISS.BG-ID 1259810276

БК 2014/5 Кн 279
СТЕФАНОВ, Стефан Атанасов, 1935-
        Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника / Стефан Атанасов Стефанов, Теодора Василева Христова, Иван Георгиев Проданов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 199 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-105-9
1. Електротехника - теория - учебници за ВУЗ
621.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260309988

БК 2014/5 Кн 280
СТОЯНОВ, Петко Христов, 1939-
        Комутационна техника : лабораторни упражнения / Петко Стоянов, Райна Ценева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 80 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-160-131-8
1. Комутация и комутационни апарати - учебници за ВУЗ
621.316.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259773668


621.4 ТОПЛОСИЛОВИ МАШИНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРНИТЕ МАШИНИ И ТУРБИНИ)
Вж и 536; 621.1

БК 2014/5 Кн 281
ХАДЖИЕВ, Кирил Илиев
        Автотракторни двигатели : лекции / Кирил Хаджиев. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2012. - 185 с. : с ил., черт. ; 22 см

ISBN 978-954-8675-45 !
1. Двигатели с вътрешно горене - учебници за ВУЗ
621.43(075.8)
COBISS.BG-ID 1260560356


621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
Вж и 621.6

БК 2014/5 Кн 282
        GUIDELINE screw compressors testing / Ivanka Zheleva ... [и др.] ; [ed. Marian Nitulescu]. - Ruse : Primax, 2012. - 29 с. : с ил., черт. ; 21 см

Други авт.: Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8675-55-0
1. Компресори
621.51
COBISS.BG-ID 1260574180


621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Вж и 621.9; 669

БК 2014/5 Кн 283
ХРИСТОВ, Стефан Христов, 1938-
        Студени заваръчни пукнатини и тяхното предотвратяване / Стефан Христов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 246 с. : с табл., диагр., ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Cold welding cracks and their prevention. - Библиогр.: с. 241-243. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-608-5 : 21 лв.
1. Заваряване 2. Метали - физикомеханични свойства
621.791
COBISS.BG-ID 1259930340


621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вж и 621.7

БК 2014/5 Кн 284
МИНИН, Иван Стефанов, 1961-
        Монтаж, експлоатация и ремонт на барабанните мелници : монография / Иван Стефанов Минин. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 123 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-001-4
1. Минни машини - експлоатация и ремонт - учебници за ВУЗ 2. Полезни изкопаеми - обогатяване - машини - учебници за ВУЗ
621.926/.929(075.8)
622.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1259868900


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2014/5 Кн 285
БРАНКОВА-Златанова, Богдана Ангелова, 1947-
        Стратегически рискове за минните проекти / Богдана Бранкова-Златанова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 152 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 147-151

ISBN 978-619-160-118-9
1. Минна промишленост - управление и организация 2. Мини - икономика
622.013
COBISS.BG-ID 1259836900

БК 2014/5 Кн 286
ЖИЛА, Виктор Андреевич
        Газоснабдяване и ефективно използване на природния газ / Виктор Жила, Станимир Калчевски. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 299 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 293-298.

ISBN 978-619-160-122-6
1. Природни газове - учебници за ВУЗ 2. Газоснабдяване - учебници за ВУЗ 3. Газопроводи - учебници за ВУЗ
622.324(075.8)
622.69(075.8)
COBISS.BG-ID 1260421860

БК 2014/5 Кн 287
КОПРЕВ, Ивайло Георгиев, 1975-
        Ръководство за упражнения по технология за добив и обработка на скално-облицовъчни материали / Ивайло Копрев. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 113 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Ръководство за упражнения по технология за добив на скално-облицовъчни материали. - Библиогр.: с. 111-112.

ISBN 978-619-160-028-1 : 8 лв.
1. Нерудни полезни изкопаеми - добиване - учебници за ВУЗ
622.35/.36(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260248804

МИНИН, Иван Стефанов, 1961-
        Монтаж, експлоатация и ремонт на барабанните мелници : монография Вж Кн 284

БК 2014/5 Кн 288
МИНИН, Иван Стефанов, 1961-
        Техника и технологии за обогатяване на полезни изкопаеми. Ч. 1, Машини и технологии за разкриване на минералните зърна / Иван Минин. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 218 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

ISBN 978-619-160-003-8 : 10 лв.
1. Полезни изкопаеми - обогатяване - учебници за ВУЗ
622.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1259840228


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

БК 2014/5 Кн 289
        РАДИОБИОЛОГИЧНИ ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика : анализ на резултатите от здравния мониторинг на АЕЦ - Козлодуй за периода 1974-2008 г. / [Райна Николаева Ботева ... и др.] ; [под ред. на Радостина Тенева Георгиева]. - 2. изд. - София : Нац. център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), 2013 (София : Пре принт бг). - 100 с. : с ил., диагр., табл. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Валерия Борисова Хаджидекова, Радостина Тенева Георгиева, Нина Атанасова Чобанова, Жана Николаева Джунова-Великова, Илона Михайлова Гюлева. - Възприетата форма на името на авт. Жана Николаева Джунова-Великова е Жана Николаева Джунова, а на Илона Михайлова Гюлева - Илона Михайлова Гюлева-Ангелова. - 1. изд. 2009 на изд. Касик дизайн, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 97-100.

ISBN 978-619-90135-1-9
1. Радиация - защита 2. Ядрена енергетика - България - техника на безопасността 3. България - ядрена енергетика
628.58
621.039-78(497.2)
COBISS.BG-ID 1260150244

        РАДИОЕКОЛОГИЧЕН мониторинг на работна и жизнена среда Вж Кн 204

БК 2014/5 Кн 290
        A PRACTICAL guideline for conducting a noise case study / Ivanka Zheleva ... [и др.]. - Ruse : Primax, 2012. - 28 с. : с цв. ил. ; 21 см

Други авт.: Gencho Popov, Petar Rusev, Krasimir Tuzharov, Kliment Klimentov, Ivaylo Nikolaev. - Възприетата форма на името на авт. Petar Rusev е Petǎr Rusev Petrov.

ISBN 978-954-8675-56-7
1. Шум - борба с него - учебници за ВУЗ
628.51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260590820


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2014/5 Кн 291
МАРИНОВ, Константин Иванов, 1961-
        Технологии и машини за оранжерийно производство на фиданки със закрита коренова система / Константин Маринов. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 110 с. : с ил., к. ; 21 см

Библиогр.: с. 108-110.

ISBN 978-619-160-090-8
1. Дървесни видове - парниково и оранжерийно отглеждане 2. Лесовъдство
630.232
631.23
COBISS.BG-ID 1260469476

ПОПОВ, Владислав Харалампиев, 1967-
        Зелени буфери/биофилтри за опазване на околната среда Вж Кн 293


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БК 2014/5 Кн 292
БЪЛГАРИЯ. Министерство на земеделието и храните. Отдел Агростатистика
        Преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 година : резултати / [състав. Радомира Брусева ... и др.] = Agricultural census in Bulgaria 2010 : results / [comp. Radomira Brusseva ... и др.]. - [София] : М-во на земеделието и храните, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 323 с. : с цв. ил., табл., к. ; 30 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Петър Панев, Диана Атанасова, Василка Гълъбова, Снежана Петрова, Блага Обретенова, Теодора Семерджиева, Ангелина Маламова, Михаил Михайлов, Петьо Димитров.

1. Селскостопански предприятия - България - 2010 - статистически материали 2. България - селско стопанство
631.14(497.2):311
COBISS.BG-ID 1260193252

        ФЕРМЕРСКИ риск : стратегии за управление на риска в земеделието Вж Кн 134


631.2 СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ). ЖИВОТНОВЪДНИ СГРАДИ, СГРАДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ, НА МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

МАРИНОВ, Константин Иванов, 1961-
        Технологии и машини за оранжерийно производство на фиданки със закрита коренова система Вж Кн 291


631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

        ЕКОЛОГИЧНИ аспекти на устойчивото земеделско производство Вж Кн 202

БК 2014/5 Кн 293
ПОПОВ, Владислав Харалампиев, 1967-
        Зелени буфери/биофилтри за опазване на околната среда / Владислав Попов. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 157 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 142-156.

ISBN 978-954-517-177-2
1. Ерозия и борба с нея 2. Полезащитни горски пояси - значение 3. Околна среда - опазване
631.45
630.23
COBISS.BG-ID 1259784932


631.8 ТОРОВЕ. ТОРЕНЕ. СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАТОРИ
Вж и 631.45

БК 2014/5 Кн 294
МОЕЦКА-Берова, Малгожата Ян, 1959-
        Растежни регулатори при селскостопанските растения / М. Берова, Н. Стоева. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 104 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 99-104.

ISBN 978-954-517-169-7
1. Стимулатори и инхибитори - приложение в растениевъдството 2. Фитохормони
631.8
581.1
COBISS.BG-ID 1259724004

БК 2014/5 Кн 295
МОЕЦКА-Берова, Малгожата Ян, 1959-
        Фитохормони и синтетични регулатори на растежа : монография / Малгожата Берова, Невена Стоева. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 191 с. : с ил., диагр., табл. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-517-168-0
1. Фитохормони 2. Стимулатори и инхибитори - приложение в растениевъдството
631.8
COBISS.BG-ID 1259723748


633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

БК 2014/5 Кн 296
        РАСТЕНИЕВЪДСТВО : посвещава се на 110-годишнината от рождението на академик Павел Попов / Б. Янков ... [и др.] ; под общата ред. на Борис Янков. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 478 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Х. Янчева, И. Янчев, Т. Колев, В. Делибалтова, Ж. Терзиев, Р. Иванова, Т. Георгиева, Н. Тахсин, Х. Кирчев. - Библиогр.: с. 471-478.

ISBN 978-954-517-167-3
1. Растениевъдство - учебници за ВУЗ
633/635(075.8)
COBISS.BG-ID 1259769316


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

БК 2014/5 Кн 297
ЛИЧЕВ, Валентин Илиев, 1959-
        Резитба на черешата по система вретено за интензивни градини / Валентин Личев. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2012. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 32-36.

ISBN 978-954-517-153-6
1. Череша - резитба
634.2:631.54
COBISS.BG-ID 1259827428


634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ

БК 2014/5 Кн 298
        РАЗВИТИЕ и оценка на устойчивостта в лозаро-винарския сектор / [Божидар Иванов ... и др.] ; [ред. Божидар Иванов]. - София : Авангард прима, 2012. - 140 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Теодор Радев, Петър Борисов, Даниела Димитрова, Петър Кировски.

ISBN 978-619-160-012-0
1. Лозарство - България - икономика и организация 2. Винарство - България 3. България - овощарство
634.8(497.2)
663.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1259771876


636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ
Вж и 591; 614; 619

БК 2014/5 Кн 299
        БИОЛОГИЧНО животновъдство / А. Стойков ... [и др.] ; под общ. ред. на А. Стойков, Д. Греков. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2012. - 294 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см

Други авт.: В. Николов, Х. Христев, В. Герзилов, Л. Николова, Д. Греков, Д. Пенков, Д. Димов, М. Николова, П. Петров, Р. Иванова. - Пълното име на авт. А. Стойков е Алекси Стойков Петров. - Библиогр.: с. 281-285.

ISBN 978-954-517-161-1
1. Животновъдство - екология - учебници за ВУЗ
636/639:502(075.8)
COBISS.BG-ID 1259852772


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

        БЯЛОТО саламурено сирене в българската кухня : рецепти Вж Кн 301


639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ
Вж и 592/599; 799

ХАДЖИНИКОЛОВА, Лиляна Димитрова
        Хидрохимия и качество на водата в сладководната аквакултура : учебник за студентите от Аграрния факултет при Тракийския университет - Стара Загора Вж Кн 231


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

БК 2014/5 Кн 300
КОЛЕВА, Боряна
        Иновации в хотелиерството : сборник / Боряна Колева. - София : Авангад прима, 2012 ([София] : БПС). - 58 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-160-079-3
1. Хотели - управление и организация - нови технологии - сборници 2. Иновации - сборници
64.024.1.001.76(08)
COBISS.BG-ID 1260466660


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/5 Кн 301
        БЯЛОТО саламурено сирене в българската кухня : рецепти / [състав.] Иван Кюркчиев ... [и др.]. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 64 с. ; 20 см

Други състав.: Светла Минкова, Мария Балтаджиева. - Възприетата форма на името на състав. Светла Минкова е Светлана Тодорова Минкова.

ISBN 978-954-517-171-0
1. Готварство - България - рецепти 2. България - домакинство
641.568(497.2)(083.1)
637.3.004(497.2)
COBISS.BG-ID 1259944164

БК 2014/5 Кн 302
ГОРАНОВА, Марчела Петкова, 1962-
        Храна за душата / Марчела Горанова ; [фотогр. Меги Иванова]. - София : Ток и жица, 2013 ([София] : [РИК сервиз'90]). - 53 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Истинското име на ил. Меги Иванова е Меглена Иванова Иванова.

ISBN 978-619-90143-1-8 (подв.) : 10 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
886.7-3
COBISS.BG-ID 1260481252


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

АНГЕЛОВА, Гергана Георгиева, 1980-
        Делово общуване в туризма Вж Кн 123

БК 2014/5 Кн 303
ВАСИЛЕВ, Йордан Василев, 1979-
        Креативен мениджмънт : изграждане на организационна култура / Йордан В. Василев, Никола Ат. Орлоев. - Русе : Примакс, 2013 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 62 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 60-61.

ISBN 978-954-8675-62-8
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Организационна култура - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
316.45/.47(075.8)
COBISS.BG-ID 1260531172

БК 2014/5 Кн 304
ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Мениджмънт на промените : управление на промените / Олга Гераскова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 75 с. : с табл. ; 21 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-160-143-1
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1259853540

БК 2014/5 Кн 305
ГЬОШЕВ, Божидар Станакиев, 1944-
        Мениджмънт / Божидар Гьошев. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 262 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл. - Терминол. показалец. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-160-164-6
1. Управление и организация
65.01
COBISS.BG-ID 1259774180

КОПРИВЛЕНСКИ, Васко Николов
        Инвестиционни бизнес проекти Вж Кн 110

МАДГЕРОВА, Рая Христова, 1951-
        Икономически и социални измерения на предприемачеството Вж Кн 107

БК 2014/5 Кн 306
МИЛЕВ, Николай Милчев, 1961-
        Международни бизнес стратегии / Николай Милев. - София : Авангард прима, 2012. - 146 с. : с табл., сх. ; 21 см

Кор. опис. - Изд. на Унив. Проф. д-р Асен Златаров - Бургас. Кат. Икономика и управл. - Библиогр.: с. 142-145.

ISBN 978-954-323-998-6
1. Стопански предприятия - управление и организация 2. Международни икономически отношения
65.012
339.9
COBISS.BG-ID 1259701476

МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
        Просоциално поведение и организационен климат Вж Кн 88

БК 2014/5 Кн 307
ОРЛОЕВ, Никола Атанасов, 1938-
        Креативно-иновационна стратегия за динамична фирма - корпорация на знанието / Никола Ат. Орлоев, Йордан В. Василев. - Русе : Примакс, 2013 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 62 с. : с ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-61-1
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1260532452

БК 2014/5 Кн 308
ПЕНЧЕВА, Ася Димитрова, 1981-
        Конфликтни ситуации в проектната дейност : студия / Ася Димитрова Пенчева. - София : Авангард прима, 2011. - 76 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на УНСС. Междуунив. център по мениджмънт на качеството. - Библиогр.: с. 74-75.

ISBN 978-954-323-927-6
1. Конфликт - управление и организация 2. Проекти - управление и организация
65.013
65.012.2
COBISS.BG-ID 1259816164

БК 2014/5 Кн 309
СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Мениджърът в организацията : учебно памагало / Ивайло Стоянов, Снежана Колева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 62 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-160-072-4
1. Управленски труд - учебници за ВУЗ 2. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260414436

СТОЯНОВА, Стела Йорданова, 1969-
        Управление на групи Вж Кн 92

БК 2014/5 Кн 310
ФИСК, Питър Робърт
        Креативният гений : пътеводител за иновации на бизнес лидера, на престъпващия границите и на променящия правилата на играта / Питър Фиск ; прев. от англ. Искра Ангелова. - София : Изток-Запад, 2013. - 477 с. : със сх., ил., табл. ; 17 x 18 см

Ориг. загл.: Creative genius / Peter Fisk.

ISBN 978-619-152-279-8 (подв.) : 23.90 лв.
1. Лидерство 2. Управленски труд
65.012/.013
330.16
COBISS.BG-ID 1260014564

ХАЛАЧЕВА, Теменужка Йорданова
        Лидерство и мотивация в управлението Вж Кн 93

ХРИСТОВ, Христо Йорданов, 1948-
        Публично-частни партньорства Вж Кн 150

БК 2014/5 Кн 311
ЯНКУЛОВ, Явор Лилков, 1968-
        Организационна култура на търговците в България : изследване и препоръки за мениджмънта / Явор Янкулов. - София : Авангард прима, 2012. - 92 с. : с ил., табл. ; 21 см

Изд. на УНСС.

ISBN 978-619-160-066-3
1. Организационна култура - България 2. Търговски работници - България 3. България - управление на предприятията
65.012(497.2)
339.007.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1260428260


656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА

БК 2014/5 Кн 312
KRǍSTANOV, Krasimir Todorov, 1977-
        Optimization and modelling of automated parking garages / Krasimir Todorov Krastanov. - Sofia [т. е. Пловдив] : [Голд прес], 2008. - 127 с. : с черт., сх. ; 22 см

ISBN 978-954-90950-7-4
1. Автомобили - станции, гаражи и паркинги - автоматизация
656.13.01:681.3
COBISS.BG-ID 1259743972


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/5 Кн 313
АБАДЖИЕВА, Радка Христова, 1937-
        Годишно счетоводно приключване. Годишен финансов отчет / Радка Абаджиева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-021-2
1. Счетоводство 2. Бюджетна отчетност
657
336.126
COBISS.BG-ID 1259834596

БК 2014/5 Кн 314
ДУРИН, Стоян Иванов, 1937-
        Нестандартни казуси от счетоводната и данъчната практика / Стоян Дурин, Иван Дочев, Анета Георгиева. - София : ОРКП Мисъл, 2013 ([София] : [Артграф]). - 48 с. : с табл. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 9)

Пълното име на авт. Иван Дочев e Иван Дочев Христов.

ISBN 978-954-8006-62-0 : 9 лв.
1. Стопански предприятия - България - счетоводство 2. Данъчно облагане - България 3. България - счетоводство
657:658(497.2)
336.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1260194020

БК 2014/5 Кн 315
РАНГЕЛОВА, Лилия Тодорова, 1972-
        Бюджетният процес в търговските банки : финансово-счетоводни аспекти / Лилия Тодорова Рангелова. - София : УНСС, 2013. - 184 с. : с ил., диагр., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 150-156.

ISBN 978-954-644-518-6 : 12 лв.
1. Банково счетоводство 2. Банки - управление и организация
657:336.71
336.71
COBISS.BG-ID 1260069604


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

АРНАУДОВ, Борислав Стефанов
        Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта Вж Кн 124

БК 2014/5 Кн 316
БЛАГОЕВ, Димитър Марчев, 1976-
        Иновации и иновативност на фирмата / Димитър Благоев. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 283 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на УНСС. - Библиогр.: с. 263-267.

ISBN 978-619-160-123-3
1. Иновации 2. Стопански предприятия - нови технологии
658.001.76
001.89
COBISS.BG-ID 1260452068

БК 2014/5 Кн 317
ВЕЛЕВ, Димитър Георгиев, 1958-
        Изследване възможностите за използване на бизнес модела Enterprise 2.0 в съвременната фирма : монография / Димитър Велев. - София : Авангард прима, 2012 (София : БПС). - 156 с. : с ил., сх. ; 29 см

Библиогр.: с. 153-156.

ISBN 978-619-160-050-2
1. Стопански предприятия - автоматизация 2. Интернет - приложение
658.011.56
681.324
COBISS.BG-ID 1260311268

БК 2014/5 Кн 318
ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Индустриален мениджмънт : индустриален мениджмънт и маркетинг / Олга Гераскова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 134 с. : с табл., сх., черт. ; 20 см

Библиогр.: с. 131-132.

ISBN 978-619-160-142-4
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
658.01(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1259835108

ДИМКОВ, Светослав, 1955-
        Качество на обслужване при технологично базирани услуги Вж Кн 128

ПЕТРОВ, Алексей Илиев, 1962-
        Екипната форма на работа Вж Кн 112

БК 2014/5 Кн 319
ЯНКУЛОВ, Явор Лилков, 1968-
        Мотивация на търговци и търговски екипи / Явор Янкулов. - София : Авангард прима, 2012. - 184 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на УНСС. - Библиогр.: с. 173-182.

ISBN 978-619-160-053-3
1. Търговия - кадри - психология 2. Търговски предприятия - управление и организация 3. Организационна психология 4. Икономическо поведение
658.3.012/.013
316.62
COBISS.BG-ID 1260303588


662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА
Вж и 622; 623

EUROPEAN Cooperation in Science and Techologies. Annual Meeting (3 ; Sofia ; 2012)
        COST Action CM0901 - Detailed chemical kinetic models for cleaner combustion : scientific report of the 3rd Annual мeeting held in Sofia, Bulgaria, 5th-7th September 2012 Вж Кн 227


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

        РАЗВИТИЕ и оценка на устойчивостта в лозаро-винарския сектор Вж Кн 298


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

ВЕЛЕВ, Димитър Георгиев, 1958-
        Изследване възможностите за използване на бизнес модела Enterprise 2.0 в съвременната фирма : монография Вж Кн 317

БК 2014/5 Кн 320
ВЕЛЕВ, Димитър Георгиев, 1958-
        Приложни аспекти на облачните изчисления в бизнеса : монография / Димитър Велев. - София : Авангард прима, 2012 (София : БПС). - 138 с. : с ил., табл. ; 29 см

Библиогр.: с. 135-137.

ISBN 978-619-160-051-9
1. Интернет 2. Изчислителни системи - приложение - в икономиката
681.324
339.1:681.324
COBISS.BG-ID 1260312036

ВОЙНОХОВСКА, Валентина Николаева
        Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението : методически модел Вж Кн 193

БК 2014/5 Кн 321
ВОЙНОХОВСКА, Валентина Николаева
        Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес / Валентина Войноховска. - Русе : Примакс, 2013. - 178 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 165-175

ISBN 978-954-8675-64-2
1. Мултимедии - приложение - в образованието и просветата 2. Учители - подготовка 3. Учебен процес - автоматизация
681.322.06:37
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1260530148

БК 2014/5 Кн 322
ВОЙНОХОВСКА, Валентина Николаева
        Уеб дизайн с CSS / Валентина Войноховска, Светлозар Цанков. - Русе : Примакс, 2013. - 171, [2] с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 166-167.

ISBN 978-954-8675-63-5
1. Уебсайтове - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
681.324.02(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1260567268

БК 2014/5 Кн 323
ВОЙНОХОВСКА, Валентина Николаева 
        Adobe indesign CS5 / Валентина Войноховска, Светлозар Цанков, Румен Русев. - Русе : Примакс, 2013. - 207 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-72-7
1. Компютърна графика - учебници за ВУЗ
681.322:003.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1260604644

БК 2014/5 Кн 324
ГЪРОВ, Коста Андреев, 1954-
        Някои методически аспекти на обучението по информатика и информационни технологии / Коста Андреев Гъров. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 146 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 139-145.

ISBN 978-954-423-872-8
1. Информатика - методика на преподаването 2. Информационни и комуникационни технологии - методика на преподаването
681.3(072)
COBISS.BG-ID 1260556516

        ЕЛЕКТРОННА търговия Вж Кн 137

        ЕЛЕКТРОННО управление Вж Кн 154

БК 2014/5 Кн 325
ПАВЛОВ, Георги Павлов, 1951-
        Информация и сигурност / Георги Павлов Павлов. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 170 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 163-166.

ISBN 978-619-160-018-2
1. Информационна сигурност 2. Национална сигурност 3. Информационни системи
681.3.07
355.02:681.3
COBISS.BG-ID 1260299236

БК 2014/5 Кн 326
ПЕТРОВ, Георги Трендафилов, 1946-
        Linux за астрономи, физици и инженери : операционна система, астрономичен софтуер, LaTeX в примери : справочник / Георги Петров, Момчил Дечев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 590 с. : с табл., ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Linux for astronomers, physicists and engineers. - Изд. на БАН. Институт по астрономия. Нац. астрон. обсерватория. - Библиогр. след отд. части. - Показалци.

ISBN 978-954-322-619-1 : 35 лв.
1. Операционни системи - справочници 2. Приложни програми - справочници
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1259865060

БК 2014/5 Кн 327
ЦАНКОВ, Николай Сашков, 1976-
        Работна тетрадка - учебно помагало по информационни технологии в образованието : модул MS Excel в училищната практика и изследванията в образованието за студентите от специалности в професионални направления "Педагогика" и "Педагогика на обучението по ... " / Николай Цанков. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 79 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-619-160-042-7
1. Приложни програми - учебници за ВУЗ 2. Текстообработка - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260468964

БК 2014/5 Кн 328
ЦАНКОВ, Николай Сашков, 1976-
        Учебно помагало по информационни технологии в образованието : модул MS Excel в училищната практика и изследванията в образованието : за студентите от специалности в професионални направления "Педагогика" и "Педагогика на обучението по..." / Николай Цанков. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 80 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

1. изд. 2012 със загл. Работна тетрадка - учебно помагало по информационни технологии в образованието. - Библиогр.: с. 72-73.

ISBN 978-619-160-186-8
1. Приложни програми - учебници за ВУЗ 2. Текстообработка - учебници ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260405220

БК 2014/5 Кн 329
DOCTORAL Symposium Researchers and Doctors in Future Internet and Enterprise Interoperability (Sofia ; 2012)
        UNITE 2nd Doctoral Symposium: R & D in Future Internet and Enterprise Interoperability : 11-12 October 2012, Sofia, Bulgaria : proceedings / еd. by Ricardo Jardim-Gonçalves, Kamelia Stefanova. - Sofia : Avangard Prima, 2012. - 184 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа докл. от: Claudia Diamantini, Domenico Potena, Geno Stefanov, Alex Dimitraşku, George Burlacu, Luiza Elena Cojocaru, Mihnea Alexandru Moisescu, Albena Tyrnina, Vladimir Jovanovikj, Taoudi Abderrahim, Bounabat Bauchaib, Elmir Badr, Florin Daniel Anton, Silvia Anton, Nickolae Maximilian, Andrea Udrea, Mihai Tanase, Monica Dragoicea, Monica Patrascu, Laurentiu Bacur, Cristian Dǎnilǎ, Georgiana Stegaru, Aurelian Mihai Stǎnescu, Raluca-Andreea Morarescu, Bogdan Morarscu, Ioan Sacalǎ, Pawle Lacinski, Radostina Ruseva, Petco Ruskov, Mariya Marzowanowa, Fuqi Song, Gregory Zachariewicz, David Chen, Mihnea Moisescu, Ioan Sacala, Monika Benea, Plamen Milev, Mihail Konchev, Venko Andonov, Veska Mihova, Ivan Andonov, Daniel Bota, Anna Yordanova. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-040-3
1. Интернет - конференции
681.324(063)
COBISS.BG-ID 1260303844


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БК 2014/5 Кн 330
КАЛЧЕВСКИ, Станимир Калчев, 1949-
        Топлоснабдяване и топлинни мрежи, ефективно използване на топлинната енергия в бита и оползотворяване на ВЕИ / Станимир Калчевски. - София : Авангард прима, 2013 (София : БПС). - 184 с. : с ил., черт. ; 21 см

ISBN 978-619-160-168-4
1. Топлофикация - учебници за ВУЗ 2. Отопление - учебници за ВУЗ 3. Възобновяеми енергийни източници - учебници за ВУЗ
697(075.8)
620.97(075.8)
COBISS.BG-ID 1260154852


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БК 2014/5 Кн 331
ХРИСТОВА, Нина, 1952-
        Увод в изкуствознанието / Нина Христова. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 117 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Нина Христова е Нина Христова Петкова. - 1. изд. 1995, изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград.

ISBN 978-619-160-162-2
1. Изкуствознание - учебници за ВУЗ
7.072(075.8)
COBISS.BG-ID 1259808996


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Възможности за развитие на най-урбанизираните градове и територии в България Вж Кн 115

БК 2014/5 Кн 332
ДРАГОЗОВА-Иванова, Елена Илиева, 1971-
        Оптималност на благоденствието при териториална организация на ландшафтно архитектурната дейност / Елена Драгозова-Иванова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 164 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 144-150. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-119-6
1. Ландшафтна архитектура - управление и организация
712.253.4
COBISS.BG-ID 1260313316

БК 2014/5 Кн 333
КОВАЧЕВ, Атанас Димитров, 1954-
        Градоустройство. Ч. 1, Основи на теорията и практиката на градоустройството / Атанас Ковачев. - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 600 с. : с ил., к. ; 30 см

1. изд. 2003 на изд. Pensoft. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 577-589. - Рез. на англ., рус., фр., нем., яп. ез.

ISBN 978-619-160-126-4
1. Градоустройство - теория - учебници за ВУЗ 2. Благоустройство на населените места - учебници за ВУЗ 3. Териториално планиране - учебници за ВУЗ 4. Ландшафтна архитектура - учебници за ВУЗ
711/712(075.8)
COBISS.BG-ID 1259818980

БК 2014/5 Кн 334
КОВАЧЕВ, Атанас Димитров, 1954-
        Градоустройство. Ч. 2, Актуални проблеми на съвременното градоустройство / Атанас Ковачев. - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 594 с. : с ил., к., сх. ; 30 см

1. изд. 2003 на изд. Pensoft. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 565-577. - Рез. на анг., рус., фр., нем., яп. ез.

ISBN 978-619-160-138-7
1. Градоустройство - теория - учебници за ВУЗ 2. Благоустройство на населените места - учебници за ВУЗ 3. Териториално планиране - учебници за ВУЗ 4. Ландшафтна архитектура - учебници за ВУЗ
711/712(075.8)
COBISS.BG-ID 1259820516

БК 2014/5 Кн 335
КУНЕВА, Ценка Пенкова
        Парково строителство : конструктивни детайли и технологии : покривно озеленяване, вертикално озеленяване, декоративни водни площи, съоръжения при наклонени терени, паркови и градински настилки / Ценка Кунева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 184 с. : с ил. ; 29 см

Библиогр.: с. 181-182.

ISBN 978-619-160-121-9 : 25 лв.
1. Ландшафтна архитектура - учебници за ВУЗ 2. Паркове и градини - учебници за ВУЗ 3. Озеленяване - учебници за ВУЗ
712(075.8)
COBISS.BG-ID 1259769572

БК 2014/5 Кн 336
ЦОЛОВА, Геновева Василева, 1950-
        Устройство на ландшафта като среда за отдих : ръководство за проектиране / Геновева Цолова, Веселин Шахънов ; [науч. ред. Геновева Цолова]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 65 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-160-128-8
1. Ландшафтна архитектура - учебници за ВУЗ
712.253(075.8)
COBISS.BG-ID 1259827940


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/5 Кн 337
КАЛАЙКОВ, Йордан Славов, 1941-
        Галеристика и кураторство / Йордан Калайков. - София : Авангард прима, 2012. - 32 с. ; 15 см

ISBN 978-619-160-043-4
1. Художествени галерии - управление и организация
73/76:069
COBISS.BG-ID 1259791076


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БК 2014/5 Кн 338
ПОПОВ, Йордан Софрониев, 1941-2015
        Карикатурна броеница от Дембицки до Комарницки / Йордан Попов. - София : ИК Стършел, 2013 ([София] : [ИПК Родина]). - 136 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-8134-31-6 : 10 лв.
1. Карикатура, българска - история 2. България - изобразителни изкуства
741.5.036(497.2)
COBISS.BG-ID 1259815908


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2014/5 Кн 339
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Дизайнът през 20 век : стилове, представители, проблеми / Константин Марков, Даниела Чулова-Маркова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 90 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Дизайнът на 20 век. - Възприетата форма на името на авт. Даниела Чулова-Маркова е Даниела Данаилова Чулова.

ISBN 978-619-160-103-5
1. Дизайн - история - 20 век
745/749.036
COBISS.BG-ID 1260450276


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/5 Кн 340
ПАМПУЛОВ, Димитър Димитров, 1942-
        Златю Бояджиев - виденията на великия майстор / Димитър Пампулов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 375 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-491-934-4 : 17 лв.
1. Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Бояджиев, Златю Георгиев
COBISS.BG-ID 1260446948

БК 2014/5 Кн 341
ПАМПУЛОВ, Димитър Димитров, 1942-
        Златю Бояджиев - виденията на великия майстор / Димитър Пампулов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 375 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

ISBN 978-954-491-935-1 (подв.) : 20 лв.
1. Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Бояджиев, Златю Георгиев
COBISS.BG-ID 1260450532


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БК 2014/5 Кн 342
ЗОНТАГ, Сюзън, 1933-2004
        За фотографията / Сюзан Зонтаг ; прев. от англ. Христина Кочемидова, Юлиян Антонов. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 222 с. ; 20 см. - (Библиотека Фо)

Ориг. загл.: On fotography / Susan Sontag. - 1. изд. 1999 на изд. Златорогъ.

ISBN 978-619-152-276-7 : 12.90 лв.
1. Фотография - философски проблеми - есета
77.01(0:82-4)
820(73)-4
COBISS.BG-ID 1259998692


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

ЙОТОВА, Анелия Иванова
        Основи на музикалното възпитание в детската градина : музикалната компетентност на детския учител Вж Кн 181

БК 2014/5 Кн 343
НАЧЕВА, Нина Иванова, 1956-
        Задачи и упражнения по методика на обучението по солфеж : учебно пособие / Нина Начева ; [ред. Петър Льондев]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 172 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-524-918-1
1. Солфеж - учебници за ВУЗ
78.087.5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260414692

БК 2014/5 Кн 344
СТАМБОЛИЕВ, Силви Панайотов, 1931-
        Австрия и развитието на българското музикално изкуство до септември 1944 г. ; Немското музикално изкуство в културния живот на гр. Русе / Силви Стамболиев. - Русе : [Изд. авт.], 2013 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 24 с. ; 23 см

1. Култура - Русе - история 2. Музика, българска - връзка и взаимодействие с изкуството на други народи - Австрия - 1878-1944 3. България - музика 4. Австрия - музика 5. Русе - култура
78.036(436:497.2)
008(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1260316644


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

СИМОВ, Божидар Красимиров, 1981-
        Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов Вж Кн 48


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/5 Кн 345
ДЖИДЖЕВ, Тодор Василев, 1927-2012
        Народни песни от Тракия / Тодор Джиджев ; състав. Лозанка Пейчева, Григор Григоров ; под ред. на Лозанка Пейчева ... [и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 703 с. : с ноти ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Folk songs from Thrace. - Други ред.: Григор Григоров, Николай Киров. - Изд. на БАН. Институт за етнолотия и фолклористика с Етногр. музей. - 
Кн. се разпространява с електронен ресурс. - Показалци.

ISBN 978-954-322-650-4 (подв.)
Съдържа 1066 народни песни, записани от Тодор Джиджев през периода 1964-1980 г.

1. Народни песни, български 2. България - музика
784.4(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1259953124

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Паневритмия : 1 цикъл - 28 упражнения, 2 - Слънчеви лъчи, 3 - Пентаграм Вж Кн 44

БК 2014/5 Кн 346
ЧАПАНСКИ, Николай Генов, 1973-
        Любими народни изпълнители от цяла България : фолклорна енциклопедия. Ч. 2, Кой кой е в българската народна музика? / Николай Чапански. - Пловдив : ИК Хоризонт прес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 528 с. : с портр. ; 23 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-92778-1-4 : 12.99 лв.
1. Народни певци, български - биографии 2. Музиканти, български - биографии 3. България - музика
784.4.071.2(497.2)(092)
785.071.2(497.2)(092)
92(497.2)(092)
COBISS.BG-ID 1273628132


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

ЧАПАНСКИ, Николай Генов, 1973-
        Любими народни изпълнители от цяла България : фолклорна енциклопедия. Ч. 2, Кой кой е в българската народна музика? Вж Кн 346


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

ВЪЛОВ, Иван Маринов, 1931-
        Познатите - непознати : доразказани биографии Вж Кн 451


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/5 Кн 347
СЛАВОВА, Славка Димитрова, 1924-2002
        Театър, любов моя! / Славка Славова ; [състав. Карина Караньотова]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 168 с. : с ил., портр., факс. ; 22 x 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и: Интервюта със Славка Славова / разговорите водиха Георги Саев, Зорница Веселинова, Петър Оббов, Мария Никова, Антон Стефанов. Другите за нея / Таня Масалитинова, Венцислав Кисьов, Дони, Мария Стефанова, Валери Петров, Юлиян Вучков, Юлияна Караньотова, Карина Караньотова, Аня Пенчева, Ивайло Караньотов. - Дони - псевд. на авт. Добрин Димитров Векилов. - Валери Петров - псевд. на авт. Валери Нисим Меворах.

ISBN 978-954-09-0801-4 (подв.)
1. Актьори, български - интервюта 2. България - театър
792.071.2(497.2)(092)
92 Славова, Славка Димитрова
COBISS.BG-ID 1259766500


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Паневритмия : 1 цикъл - 28 упражнения, 2 - Слънчеви лъчи, 3 - Пентаграм Вж Кн 44

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        Child of the universe : methods for healing taken from the lectures of the Master Вж Кн 50


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО. СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ. СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БК 2014/5 Кн 348
БРЕСТНИЧКИ, Георги Венелинов, 1979-
        Физическо развитие и кондиционни качества при подрастващи спортистки / Георги Брестнички ; [ред. Станка Виденова]. -  София : Авангард прима, 2012 ([София] : [БПС]) . - 118 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Станка Виденова е Станка Виденова Костадинова. - Библиогр.: с. 111-118.

ISBN 978-619-160-031-1
1. Спортисти - момичета - физически качества и подготовка
796.015.6-055.15
COBISS.BG-ID 1260446180

БК 2014/5 Кн 349
ДЖЪРСИ, Майкъл, 1983-
        Оформи тялото си! : "влез в най-добрата си форма" / Майкъл Джърси. - София [т. е. Шумен] : Химера, 2012. - 392 с. : с табл., ил. ; 21 см

Майкъл Джърси - псевд. на Димитър Атанасов Димитров. - Библиогр.: с. 391.

ISBN 978-954-9775-77-8
1. Физически упражнения - наръчници и ръководства 2. Хранене - хигиена - наръчници и ръководства
796.012.6(035)
613.2(035)
COBISS.BG-ID 1260502500

БК 2014/5 Кн 350
ДИМИТРОВА, Бистра Георгиева, 1959-
        Спортна анимация и забавно-развлекателни програми / Бистра Димитрова. - 2. доп. изд. - София : Авангард прима, 2013. - 156 с. : с ил., табл. ; 21 см

1. изд. 2011. - Библиогр.: с. 156.

ISBN 978-619-160-089-2
1. Спортна анимация - учебници за ВУЗ
796.035(075.8)
338.48-52:796/799(075.8)
COBISS.BG-ID 1260423140

БК 2014/5 Кн 351
МИЛЕВА, Елеонора Михайлова, 1966-
        Европейски измерения на спортнопедагогическото образование : монография / Елеонора Милева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 218 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 199-211. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-069-4
1. Спортисти - Европа - образование и просвета 2. Физическо възпитание - Европа - методика на преподаването 3. Спортни училища - България - учебни планове и програми 4. Европа - физическа култура и спорт 5. България - висше образование
796.071(4)
378.979.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259807716


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БК 2014/5 Кн 352
ЛИНКОВ, Александър Йорданов, 1955-
        Футболът и футболното съдийство / Александър Линков. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 31 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-423-849-0
1. Футбол - учебници за ВУЗ
796.332(075.8)
796.332.065(075.8)
COBISS.BG-ID 1260629732

БК 2014/5 Кн 353
ЦАНКОВА, Жасмин Тодорова, 1968-
        Методика за обучение по баскетбол във висшите училища : монография / Жасмин Цанкова. - София : Найс Ан, 2013 ([София] : [А & А + 4 Кушовалиев и сие]). - 128 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 124-128.

ISBN 978-954-8587-14-3
1. Баскетбол - методика на преподаването за ВУЗ
796.323-057.875(072)
COBISS.BG-ID 1260249828


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БК 2014/5 Кн 354
        ПОДДЪРЖАЩА гимнастика : ръководство за студенти : съвместна международна разработка със студенти от България, Македония, Молдова и Украйна / под общ. ред. на Сергей Радоев. - София : Авангард прима, 2013. - 68 с. : с ил., табл. ; 15 x 21 см

Пълното име на ред. Сергей Радоев е Сергей Радоев Стойнев. - Библиогр.: с. 65-66. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-073-1
1. Гимнастика - учебници за ВУЗ 2. Кинезитерапия - учебници за ВУЗ
796.4(076)(075.8)
615.825(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260293348

БК 2014/5 Кн 355
РАДОЕВ, Сергей
        Създаване и развитие на гимнастическите дружества Юнакъ до началото на XX век : съвместно студийно изследване със студенти / Сергей Радоев. - София : Авангард прима, 2013. - 36 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Сергей Радоев е Сергей Радоев Стойнев

ISBN 978-619-160-074-8
1. Гимнастика - България - история 2. България - физическа култура и спорт
796.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1260099556


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БК 2014/5 Кн 356
ДЖОУЕТ, Джордж Физдел, 1891-1968
        Могъщи ръце / Джордж Физдел Джоует ; [прев. Красимир Тончев]. - София : Сила и здраве, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 71 с. : с ил. ; 17 см

Ориг загл.: A mighty arm. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92826-3-4 : 9.95 лв.
1. Културизъм 2. Физически упражнения 3. Мускули
796.8.012.6
COBISS.BG-ID 1260068068


797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ
Вж и 527; 629.12; 725.87; 796.57

БК 2014/5 Кн 357
МИХАЙЛОВ, Жельо Иванов, 1953-
        Как да не стана жертва на водата / Жельо Михайлов, Райко Берберов. - Хасково : Полиграфюг, 2012. - 144 с. : с ил. ; 23 см

Изд. на Асоц. Водна безопасност - Бургас.

ISBN 978-954-92468-4-1
1. Водно спасяване - наръчници и ръководства 2. Първа помощ - наръчници и ръководства 3. Деца - предпазване от злополуки - наръчници и ръководства
797.214(035)
614.81-053.2(035)
COBISS.BG-ID 1260141540

БК 2014/5 Кн 358
ТУМАНОВА, Боряна Георгиева, 1964-
        Възможности на плуването за регулация на поведението и мотивация за реализация на хора с интелектуални затруднения / Боряна Туманова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 87 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 83-86.

ISBN 978-954-07-3627-3
1. Плуване - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 2. Хора с увреждания - учебници за ВУЗ
797.2.015-056.267(075.8)
COBISS.BG-ID 1260479460


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

        АРНАУДОВ сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе Вж Кн 386

БК 2014/5 Кн 359
        ЕЗИЦИТЕ на културата : сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ "Неофит Рилски" / [състав. Григор Григоров] ; [ред. кол. Григор Григоров - отг. ред. ... и др.]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012-. - Т. <2-> ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Ангел Ангелов,
Васил Марков, Димитрия Спасова, Николета Петкова, Мария Вълкова, Светлана Христова, Татяна Стоичкова, Татяна Шопова, Лъчезар Антонов, Стамена Петева.

ISBN 978-954-680-867-7 (т. 2)

Съдържа досега:

Т. 2. - 2012. - 537 с. : с ил. 

Текст и на рус., англ. ез. -  Съдържа материали от: Димитри Белло, Eldon Gjkaj, Йорданка Бибина, Раки Бело, Миранда Бело, Нуредин Чечи, Марта Топчиу, Валбона Муча, Бранко Йотев, Костадин Динчев, Анна Шваба, Ваня Колева, Вихра Баева, Димитрия Спасова, Ирина Казакова, Константин Рангочев, Росен Р. Малчев, Алла Папцова, Венета Янкова, Галин Георгиев, Десислава Лилова, Елизавета Квилинкова, Светлана Георгиева, Анна Алексиева, Антоанета Балчева, Владимир Пенчев, Рая Заимова, Гергана Георгиева, Гергана Димитрова, Димитър Атанасов, Лъчезар Антонов, Мария Вълкова, Наташа Спиридонова, Светлана Александрова, Стоянка Шоповa, Теодора Кирякова-Динева, Яна Сивилова, Бойка Илиева, Владимир Донев, Десислава Миланова, Стилиян Стоянов, Васил Марков, Виктор Банов, Тодорка Каменова, Николета Петкова, Ралица Игнатова, Светлин Абаджиев, Спартак Паскалевски, Таня Казанджиева, Татяна Христова, Юлиян Божидаров, Юлиан Митев . - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Драгова, Надежда Николова, 1931- - юбилеи и чествания - конференции 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Култура - Балкански полуостров - история - конференции 4. Балкански литератури - конференции 5. Балкански езици - конференции 6. България - езикознание 7. Балкански полуостров - езикознание
80(497.2)(092)(063)
820/899(497)(063)
802/809(497)(063)
930.85(497)(063)
92 Драгова, Надежда Николова
COBISS.BG-ID 1259860452

БК 2014/5 Кн 360
КРУМОВА-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942-
        Академик Стефан Младенов - човекът, преподавателят, ученият : живот, посветен на науката / Лилия Крумова-Цветкова, Елена Джунова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 220 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин.

ISBN 978-954-322-618-4 (подв.)
1. Младенов, Стефан, 1880-1963 - биографии 2. Езиковеди, български - биографии 3. България - езикознание
80(497.2)(092)
92 Младенов, Стефан
COBISS.BG-ID 1259913444

МАТКОВСКИ, Александрина Александровна
        Полихроний Сырку и Александр Яцимирский : биобиблиографии Вж Кн 11

БК 2014/5 Кн 361
НЕДЯЛКОВА, Нели Парашкевова, 1953-
        Молебен за българския език : интервюта с Мирослав Янакиев, Христо Първев, Петър Пашов, Кирил Димчев и Михаил Виденов / Нели Недялкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 199 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 197-198.

ISBN 978-954-07-3599-3 : 10 лв.
1. Езиковеди, български - интервюта 2. България - езикознание
80(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1260171748

БК 2014/5 Кн 362
        ХОРИЗОНТИ и предели на южнославянските езици : сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова / [ред. кол. Жоржета Чолакова - отг. ред. ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 292 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Таня Маджарова, Борислав Борисов, Лилия Иванова, Вяра Найденова, Стефан Кожухаров, Дарка Хербез. - За научните публикации на доцент д-р Славка Величкова / Димка Савова: с. 5-9. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Димка Савова е Димка Василева Савова-Сааведра. - Списък на публикациите на доцент д-р Славка Величкова: с. 10-14. - Текст и на сръб., словаш., пол. ез. - Съдържа материали от: Диана Иванова, БожоЋорић, Пеньо Пенев, Jелица Стоjановић, Христина Тончева, Мартин Стефанов, Dimitrina Hamze, Dominika Gapska, Иван Куцаров, Димка Савова, Лилияна Кънчева-Иванова, Иван Чобанов, Вяра Найденова, Милош Ковачевић, Никола Рамић, Диjана Црњак, Марjана Поповић, Родица Стефчева, Борян Янев, Юлиана Чакърова, Борислав Борисов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-769-1
1. Величкова, Славка Трайкова, 1946- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Южнославянски езици - сборници 4. България - езикознание
80(497.2)(092)(08)
808.6(08)
92 Величкова, Славка Трайкова
COBISS.BG-ID 1260593636

БК 2014/5 Кн 363
PAPAZOV, Dimitǎr Stojanov
        El mia verda vivo : rememoroj de esperantista kaj socia aganto : okaze de la 125-jarigo de Esperanto / Dimitar Papazov. - Sofio : Dafna, 2013. - 219 с. : с ил., факс., портр. ; 30 см

Принтирано изд.

ISBN 978-954-9714-35-7
1. Есперанто - България - история - спомени 2. България - езикознание
800.892(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 1260317924


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

ГОЧЕВ, Гочо Недев, 1949-
        Активные процессы в лексике современного русского языка : лекции по спецкурсу ; Краткий русско-болгарский словарь новации Вж Кн 376

БК 2014/5 Кн 364
        ОСМАНИСТИКАТА: исторически отговори за бъдещето : сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова / [състав. Юлия Кирилова, Жана Желязкова] ; под ред. на Татяна Евтимова ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2012. - 690 с. : с ил., факс., ноти ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Юлия Кирилова, Жана Желязкова, Диана Динова, Йорданка Коларова. - Текст и на англ., рус., фр., тур. ез. - Съдържа материали от: Севдийе Али, Славка Драганова, Стоянка Кендерова, Хашим Акиф, Марио Аппен, Тодор Балкански, Несрин Байрактар, Мая Димитрова, Диана Динова, Александрина Дянкова, Чичек Ефендиева, Валентина Панталеева Гаргалък, Назмие Хасанова, Емилия Караханова, Бюлент Кърджалъ, Мухарем Кесик, Юлия Кирилова, Валентина Тодорова-Маринова, Валерия Мартинова, Меляхат Парс, Гергана Русева, Мерием Салим, Милена Йорданова, Жана Желязкова, Ивета Златарова, Хулия Арслан, Александър Федотов, Елмира Фикреткъзъ, Е. Зейнеб Гюнал, Красимира Хаджиева, Мехмед Исмаил, Седагет Касимли, Валери Колев, Хюсеин Мевсим, Евгения Мицева, Назми Шенгезер, Гюлсер Сетин, Татяна Евтимова, Зюхре Индиркаш, Светла Къртева, М. Озлем Парер, Павел Павлович, Симге Озер Пинарбаши, Емилия-Боряна Славкова, Гьонюл Узели, Иванка Влаева, Михаил Янчев. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., рус., англ. ез. - Съдържа и: Био-библиография на трудовете на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова.

ISBN 978-619-160-013-7
1. Михайлова-Мръвкарова, Мария Стоянова, 1936- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Тюркология - сборници 4. България - езикознание
801(497.2)(092)(08)
809.43(08)
894.3(062.2)
950(08)
92 Михайлова-Мръвкарова, Мария Стоянова
COBISS.BG-ID 1259858404

ПАНАЙОТОВ, Величко Иванов
        Кратък словашко-български речник на икономическите термини Вж Кн 108


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БК 2014/5 Кн 365
ЕВСТАТИЕВА, Анна Христова, 1969-
        Сугестологията в чуждоезиковото обучение : лингводидактически анализ / Анна Евстатиева. - София : Авангард прима, 2012. - 258 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Съдържа и: Библиография на трудовете на Георги Лозанов.

ISBN 978-619-160-045-8 : 10 лв.
1. Чужди езици - психология на изучаването
802/809:159.9
COBISS.BG-ID 1260473060

        ЕЗИЦИТЕ на културата : сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ "Неофит Рилски". Т. 2 Вж Кн 359

БК 2014/5 Кн 366
ПОПАНДОНОВА-Желязова, Екатерина Георгиева
        Стратегическа компетентност на обучаемите при изучаването на чужд език в български контекст / Екатерина Попандонова-Желязова. - Русе : Примакс, 2012. - 224 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 206-220.

ISBN 978-954-8675-50-5
1. Чужди езици - психология на изучаването
802/809:159.9
COBISS.BG-ID 1260553956


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/5 Кн 367
ПОПАНДОНОВА-Желязова, Екатерина Георгиева
        Мотивация за изучаване на чужд език - фактори, влияещи върху обучението по английски език / Екатерина Попандонова-Желязова. - Русе : Примакс, 2012. - 188 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 175-184.

ISBN 978-954-8675-49-9
1. Английски език - психология на изучаването
802.0:159.9
COBISS.BG-ID 1260552932

ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        Образните сравнения с антропоцентричен характер в българския и английския език : изследване и речник Вж Кн 384

БК 2014/5 Кн 368
ALEKSIEVA, Emilija Mitova
        English in mechanical engineering and mechatronics / Emilia Alexieva. - Sofia : Avangard Prima, 2012 ([София] : [BPS]). - 120 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-029-8
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1260424164

БК 2014/5 Кн 369
BOJADŽIEVA, Elisaveta Vladimirova, 1956-
        The verb in standard modern English : in comparison with Bulgarian / Ellie Boyadzhieva. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 495 с. : с табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 487-490.

ISBN 978-954-680-875-2
1. Английски език - глаголи 2. Български език - глаголи 3. Сравнително езикознание
802.0-551/-559
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1259725540


807.1 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БК 2014/5 Кн 370
GEORGIEVA, Silvija Georgieva, 1966-
        Verba аeterna : учебник по латински език / Силвия Георгиева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 180 с. : с табл., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-680-827-1
1. Латински език - учебници за ВУЗ
807.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1259875556


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БК 2014/5 Кн 371
ВОЙВОДИЧ, Дойчил Петрович, 1955-
        Проблематика развоjа футура и његове граматикализациjе у словенским jезицима : с посебним освртом на ситуациjу у српском, руском и пољском / Доjчил П. Воjводић ; [ред. Руси Д. Русев]. - Русе : Лени-Ан, 2012. - 198 с. ; 23 см

Загл. и на бълг., рус. ез.: Проблеми на развоя на бъдеще време (футурум) и неговата граматикализация в славянските езици ; Проблематика развития будущего времени (футурума) и его грамматикализации в славянских языках. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Природни науки и образование. Кат. по бълг. ез., лит. и изкуство. - Библиогр.: с. 129-156. - Предм. показалец, именен показалец. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-8190-98-5
1. Славянски езици - граматика
808.1-5
COBISS.BG-ID 1260115428

БК 2014/5 Кн 372
ИЛИЕВА, Татяна Атанасова
        Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на "De Fide Orthodoxa" / Татяна Илиева. - София : [Изд. авт.], [2013] ([София] : Славейков). - 406 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: Terminological vocabulary in the translation of "De Fide Orthodoxa" by John Exarch. - Год. на изд. с римски цифри MMXIII. - Старобълг.-гръцки терминол. речник - индекс: с. 251-360. - Библиогр.: с. 236-249. - Показалци. - Рез. на англ. ез.

1. Старобългарски език - лексика 2. Богословие - терминология 3. България - езикознание
808.101-3
230.1
COBISS.BG-ID 1260255460

БК 2014/5 Кн 373
МЕЖДУНАРОДНА интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят (В. Търново ; 2012)
         Международна интернет конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят" : по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Башкирския държавен университет, гр. Уфа, февруари-март 2012 = Международная интернет-конференция "Славянские этносы, языки и культуры в современном мире" : посвященная 10-летию подписания договора о сотрудничестве между Башкирским государственным университетом и Великотырновским университетом им. Святых Кирилла и Мефодия / [ред. кол. Стоян Буров ... и др.] ; [предг. Стоян Буров]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 668 с. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 9. - Други ред.: Живка Колева-Златева, Ценка Иванова, Верка Сашева. - Възприетата форма на името на ред. Верка Сашева е Верка Сашева Иванова. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Кат. по съвр. бълг. ез, Кат. по славистика, Башкирский гос. унив. Каф. общ. и сравн.-ист. языкознания, Каф. новой и новейшей истории. - Приветствие към участниците в международната интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят / Петко Ст. Петков: с. 7. - Текст и на църковнослав. ез. - Съдържа докл. от: Андрей Андреев, Христо Глушков, Д. В. Григорьев, Антон Дончев, Е. А. Лаптев, И. Ю. Москвин, Милко Палангурски, Валентин Спиридонов, М. В. Алмаева, А. И. Барышева, Е. А. Будько, Р. Ф. Газизова, А. В. Силиванец, Р. М. Гайсина, В. Р. Галимьянова, Антон Гецов, В. Ю. Горобец, Н.С. Григорьева, Ю. А. Ермолаева, В. М. Зарипова, Н. А. Илюхина, А. Ф. Ишмаева, Р. А. Каримова, Н. О. Кириллова, Е. П. Кислова, Е. С. Курапова, Э. Р. Мардиева, Л. А. Назарова, Л. Р. Сакаева, Л. В. Базаева, Э. А. Салихова, Верка Сашева, О. А. Сеничева, Е. А. Ситникова, Любка Стоичкова, А. В. Тимофеева, В. И. Убийко, А. Р. Батталова, Л. В. Шаймиева, Владимир Хънтов, А. В. Агафонова, Стоян Буров, Л. М. Васильев, Т. В. Григорьева, М. В. Кулагина, В. Л. Ибрагимова, Л. А. Калимуллина, С. В. Кезина, Живка Колева-Златева, Г. М. Курбангалеева, Велин Петров, В. Р. Тимирханов, Н. А. Чернявская, А. В. Борисова, Т. М. Гарипов, Т. Ю. Капишева, А. Ф. Гершанова, Е. В. Евдокимова, С. В. Закорко, З. П. Здобнова, В. Л. Ибрагимова, М. О. Садыкова-Лисовская, Людмила Иванова, Ценка Иванова, А. А. Камалова, О. П. Касымова, Лю Яньчунь, А. Д. Маймакова, А. С. Махмутова, Г. Г. Хисамова, Л. Г. Павловская, М. В. Петрова, Т. Н. Романова, Н. А. Федорова, Л. Н. Самсонова, Л. Г. Саяхова, Н. Ш. Галлямова, Е. Н. Сергеева, Л. А. Сергеева, Боряна Братанова, Н. Г. Мещанова, А. Г. Нуруллина, Н. В. Пятаева, Е. В. Резникова, В. В. Сальникова, А. М. Сердюк, М. Г. Ситдикова, Л. Ю. Буянова, Т. Н. Ерина, Э. В. Фомин, Н. В. Исмагилова, Р. Е. Шкилëв, Г. А. Ахметова, Невена Гавазова, А. Р. Зайцева, Димитър Кенанов, В. Д. Петрова, Т. М. Пшеничнюк, С. А. Салова, В. И. Хрулев. - Библиогр. след. отд. гл. - Рез. на бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-524-919-8
1. Славяни - конференции 2. Славянски езици - конференции 3. Култура, славянска - конференции
808.1(063)
39(=81)(063)
008(=81)(063)
COBISS.BG-ID 1260422116

БК 2014/5 Кн 374
        ПРОБЛЕМИ на неологията в славянските езици / състав. и науч. ред. Диана Благоева ... [и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 360 с. : с табл., диагр., ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Problems of neology in slavic languages. - Други състав., ред.: Сия Колковска, Михаела Лишкова. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Текст и на чеш., пол. ез. - Съдържа материали от: Михаела Лишкова, Йоанна Сатола-Сташковяк, Цветелина Георгиева, Надежда Костова, Йозеф Шимандъл, Йорданка Трифонова, Вит Михалец, Албена Рангелова, Зденка Тиха, Сия Колковска, Барбора Прохазкова, Рената Непрашова, Луцие Илкова, Олга Сорока, Диана Благоева, Вера Дворжачкова, Божана Нишева. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-636-8
1. Славянски езици - неологизми
808.1-316
COBISS.BG-ID 1259722980


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/5 Кн 375
ГАНЧЕВА, Магдалена Димитрова, 1958-
        Лексика русского языка : учебное пособие для студентов-русистов / Магдалена Ганчева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 167 с. ; 21 см

ISBN 978-954-524-925-9
1. Руски език - лексикология - учебници за ВУЗ
808.2-3(075.8)
COBISS.BG-ID 1260413156

БК 2014/5 Кн 376
ГОЧЕВ, Гочо Недев, 1949-
        Активные процессы в лексике современного русского языка : лекции по спецкурсу ; Краткий русско-болгарский словарь новации / Г. Н. Гочев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 108 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 72-74.

ISBN 978-954-524-927-3
1. Руски език - лексикология - учебници за ВУЗ 2. Руски език - речници, руско-български - учебници за ВУЗ
808.2-3
801.323.2=867=82(075.8)
COBISS.BG-ID 1260437732


808.6 ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ (СРЪБСКИ, ХЪРВАТСКИ, СЛОВЕНСКИ)

        ХОРИЗОНТИ и предели на южнославянските езици : сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова Вж Кн 362


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/5 Кн 377
БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Земя в названия : монография / Илия Балъков. - В. Търново : Сириус 4, 2002 (В. Търново : Асеневци). - 88 с. : с к. ; 21 см

1. История - Великотърновски край 2. Географски имена - Великотърновски край 3. Великотърновски край - езикознание
808.67-311(497.21-31)
908(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1260628964

БК 2014/5 Кн 378
        ВЪВЕЖДАНЕ в научния стил : помагало по български език за чуждестранни студенти от медицински специалности / Ангел Тарашев ... [и др.]. - Пловдив : GoldPress, 2014. - 127 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Други авт.: Антоанета Краевска, Мая Андонова, Милка Тилева. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив.

ISBN 978-954-90950-9-8
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(075.8)
COBISS.BG-ID 1259772900

БК 2014/5 Кн 379
ГЕОРГИЕВА, Цветелина Николова, 1969-
        Иновационни процеси в българската именна префиксация / Цветелина Георгиева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 255 с. : със сх. ; 21 см

Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Библиогр.: с. 235-254. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-160-145-5
1. Български език - словообразуване
808.67-541
COBISS.BG-ID 1259788772

БК 2014/5 Кн 380
МИЛЕТИЧ, Любомир Георгиев, 1863-1937
        Родопските говори в българския език : с карта / Любомир Милетич ; прев. от нем. Енчо Тилев ; [предг. Ватрослав Ягич]. - София : Изток-Запад, 2013. - 252 с., [1] л. : с табл., факс., к. ; 23 см. - (Българска граматична литература на XX век)

Ориг. загл.: Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 25. - Любомир Милетич и родопските диалекти / Тодор Бояджиев: с. 11-17. - Библиогр.: с. 45-48.

ISBN 978-619-152-305-4 (подв.) : 19 лв.
1. Български език - диалекти - Родопски край 2. България - езикознание
808.67-087(234.423.3-0)
COBISS.BG-ID 1260072932

БК 2014/5 Кн 381
        ПОМАГАЛО по български език за чуждестранни студенти по стоматология - 1 и 2 курс / Владимиров ... [и др.]. - [2.] доп. и прераб. изд. - Пловдив : Голд прес, 2005. - 184 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други авт.: Калъчев, Кисов, Кръстева, Куклева, Пачева, Сарачев, Танева, Янкова. - Възприетата форма на името на авт. Куклева е Мария Петрова Куклева-Тодорова. - 1. изд. 2004, установено от доп. източник. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив.

ISBN 954-90950-4-5
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(075.8)
COBISS.BG-ID 1259921124

БК 2014/5 Кн 382
СЕСТРИМСКА-Стоянова, Галина Димитрова
        Тестове по езикова култура / Галина Сестримска, Людмила Божилова. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2013. - 67 с. ; 21 см

ISBN 978-954-517-164-2
1. Български език - правопис - тестове
808.67-1(079)
COBISS.BG-ID 1259910372

БК 2014/5 Кн 383
СТОИЛОВ, Антони Спасов, 1957-
        Традиционна земеделска и животновъдна лексика от говорите по средна Струма / Антони Стоилов. - 2. изд. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 374 с. : с табл., диагр. ; 21 см

1. изд. 2000 със загл. Земеделска и животновъдна лексика от говорите по Средна Струма с народно тълкуване. - Библиогр.: с. 364-373.

ISBN 978-954-680-857-8
1. Български език - диалекти 2. България - езикознание
808.67-087
COBISS.BG-ID 1259786468

БК 2014/5 Кн 384
ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        Образните сравнения с антропоцентричен характер в българския и английския език : изследване и речник / Борян Янев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 368 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 363-367. - Показалци.

ISBN 978-954-423-870-4
1. Български език - лексикология 2. Английски език - лексикология 3. България - езикознание
808.67-3
802.0-3
COBISS.BG-ID 1260547044

BOJADŽIEVA, Elisaveta Vladimirova, 1956-
        The verb in standard modern English : in comparison with Bulgarian Вж Кн 369


809.43 ТЮРКСКО-ТАТАРСКИ ЕЗИЦИ

        ОСМАНИСТИКАТА: исторически отговори за бъдещето : сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова Вж Кн 364


809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

БК 2014/5 Кн 385
САРЪИВАНОВА, Ирина Николаева
        Сложни думи в османския език / Ирина Саръиванова. - София : Авангард прима, 2013. - 157 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 151-156.

ISBN 978-619-160-099-1
1. Турски език - лексика
809.435-3
COBISS.BG-ID 1260323556


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2014/5 Кн 386
        АРНАУДОВ сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе / [състав., ред. кол. Руси Русев ... и др.]. - Русе : Лени-Ан, 2013. - 445 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав. и ред.: Николай Ненов, Велислава Донева, Мира Душкова, Никола Бенин, Яна Пометкова, Емилия Недкова, Даниела Камаринчева. -
Изд. на Русенски унив. Науч. център по фолклор и лит. Св. Димитър Басарбовски. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдържа материали от: Васил Балевски, Радослав Ралев, Иван Марков, Цоня Дражева, Цветанка Горанова, Красимира Танева, Кремена Митев, Веселина Антонова, Яна Сивилова, Владимир Пенчев, Веселка Тончева, Десислава Димитрова, Искра Тодорова, Росен Р. Малчев, Николай Ненов, Desislava Paneva-Marinova, Konstantin Rangochev, Гинка Димитрова, Зоя Петкова, В. И. Сьирф, Свежа Данчева, Даниела Беличкова, Димитър Бурла, Петър Петров, Николай Димитров, Петър Стефанов, Илияна Димитрова, Румен Горанов, Велислава Донева, Мира Душкова, Никола Бенин, Мая Ангелова, Цветелина Цветанова, Илияна Бенина, Румяна Петрова, Андрей Бобев, Иво Братанов, Илияна Кунева, Любка Стоичкова, Н. А. Тупикова, О. Н. Черноусова, Даниела Камаринчева, Емилия Недкова, Руси Русев, Станчо Станчев, Катерина Георгиева, Силвена Ставрева, Марияна Гоергиева, Ренета Рошкева, Станимира Георгиева Цанева-Бакърджиева, Диана Маринова, Димитрина Хамзе, Атанас Колев. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7058-06-2 (т. 7)
1. Арнаудов, Михаил Петров, 1878-1978 - творчество - конференции 2. Литературоведи, български - творчество - конференции 3. Фолклористика - България - конференции 4. Българска литература - теми, образи, сюжети - конференции 5. Езикознание, българско - конференции 6. България - литературознание
82.0(497.2)(092)(063)
39(497.2)(063)
886.7.09(063)
80(497.2)(063)
92 Арнаудов, Михаил Петров
COBISS.BG-ID 1260185572

БК 2014/5 Кн 387
РУСЕВ, Руси Димитров, 1951-
        Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов / Руси Русев. - Русе : Лени Ан, 2013. - 144 с. ; 20 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-7058-09-3
1. Арнаудов, Михаил Петров, 1878-1978 - творчество 2. Литературоведи, български - творчество 3. България - литературознание
82.0(497.2)(092)
92 Арнаудов, Михаил Петров
COBISS.BG-ID 1260291044


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БК 2014/5 Кн 388
        PEREGRINATIONS of the text: reading, translation, rewriting : essays in honour of Alexander Shurbanov / ed. by Evgenia Pancheva ... [и др.]. - Sofia : Univ. Press "St. Kliment Ohridski", 2013. - 488 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Други ред.: Christo Stamenov, Maria Pipeva, Georgi Niagolov. - За авт.: с. 478-487. - Текст и на бълг. ез. - Съдържа материали от: Евгения Панчева, Амелия Личева, Балц Енглър, Бойка Соколова, Виолета Дечева, Царла Денте, Георги Няголов, Яцек Фабижак, Джей Халио, Юлия Д. Стайкова, Кирилка Ставрева, Марианджела Темпера, Майкъл Хатауей, Paola Pugliatti, Александра Желева, Ангел Игов, Атанас Манчоров, Зорница Христова, Йордан Костурков, Клео Протохристова, Дерек Роупър, Галина Аврамова, Людмила Костова, Мария Димитрова, Николай Аретов, Павел Петков, Петя Цонева, Пейо Карпузов, Веселин М. Будаков, Виктория Заевска, Зелма Каталан, Христо Стаменов, Георги Каприев, Дария Карапеткова, Корнелия Славова, Мария Пипева, Марта Гибинска, Милена Илиева, Милена Кацарска, Радостина Игликова, Татяна Стойчева, Витана Костадинова, Яна Роуланд, Златка Червенкова, Борис Парашкевов, Десислава Чешмеджиева-Стойчева, Ирина Перианова, Мира Ковачева, Росица Ишпекова, Румяна Тодорова, Веселина Койнакова, Владимир Филипов. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-07-3500-9 (подв.) : 20 лв.
1. Художествен превод - сборници 2. Литература - теми, образи, сюжети - сборници
82.03(08)
820/899.09(08)
COBISS.BG-ID 1260428004


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БК 2014/5 Кн 389
        ХУМОРЪТ: прочити, практики, техники / състав. и науч. ред. Дафина Генова, Станой Станоев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 334 с. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Humor: views, practices, techniques. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-322-639-9 : 19 лв.
1. Хумор - сборници 2. Сатира - сборници 3. Виц - сборници
82-7.09(08)
82-845.09
18
COBISS.BG-ID 1260408804


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

        ЕЗИЦИТЕ на културата : сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ "Неофит Рилски". Т. 2 Вж Кн 359

БК 2014/5 Кн 390
        УСМИХНАТИ етюди : антология / [състав., ред. Валентина Ст. Тодорова-Маринова ... и др.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 410 с. ; 21 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав., ред.: Жана В. Желязкова, Валери Й. Колев. - Прев. от гр., араб., амхарски, суахили, иврит, хинди, англ., индонез., перс., каз., кит., урду, исп., тур., япон. ез. - Съдържа произведения от: Хараламбос Анинос, Бусайна Махмуд ад-Дасуки, Махмуд Ахмад Али, Мухамад Хасан Фаргали, Омар Тахир, Хада Саид, Уогайеху Тебедже, Ънгоча Уог, Саид Ахмед Мохамед, Фарук Топан, Айалда Шебамара, Етгар Герет, Зеев Шахаф, Леопард Макюън, Мендале Мохер Труфот, Михал Сака, Юли Вайцман, Яйр Ешел, Асгар Ваджахат, Ашапурна Деви, Джитендра "Джиту", Кхушвант Синх, Махеш Чандра Двиведи, Хари Джоши, Харишанкар Парсаи, Чандрахас Чаудхари, Нахид Табатабаи, Фариба Вафи, Бахрам Садеги, Амин Юсуф Ауда, Ханан Байрути, Дзя Пин-Уа, И Мин, Цао Пейлин, Гази Кахуаджи, Абд ас-Сами Бенсабер, Али ад-Дуаджи, Мона Уафик, Джоха ал-Харси, Садат Хасан Манто, Ахмед Белкасем, Антонио Галвез Ронсерос, Хулио Рамон Рибейро, Закария Тамер, Хинд Азуз, Азиз Несин, Атила Аталай, Джанан Тан, Зеки Каяхан Джошкун, Ялчън Пекшен, Томомицу Ацумочи.

ISBN 978-619-160-113-4

820/899-32(082.2)
COBISS.BG-ID 1259908836

        PEREGRINATIONS of the text: reading, translation, rewriting : essays in honour of Alexander Shurbanov Вж Кн 388


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 391
БЛЕЙК, Адам
        Децата на Юда / Адам Блейк ; [прев. Елена Чизмарова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 508 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The demon code / Adam Blake. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-405-5 : 15.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1260523236

БК 2014/5 Кн 392
ГЕЙМЪН, Нийл, 1960-
        Океанът в края на пътя / Нийл Геймън ; [прев. Валерий Русинов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 207 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The ocean at the end of the lane / Neil Gaiman. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-418-5 : 13.99 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1260524004

БК 2014/5 Кн 393
ИЛИЕВ, Илия Христов, 1932-
        Лорд Байрон : забавни истории и парадокси от неговия живот / събр. и обраб. Илия Илиев. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2012. - 208 с. ; 17 см

1. изд. 2005.

ISBN 978-619-160-083-0
1. Байрон, Джордж Гордън, 1788-1824 - биографии 2. Поети, английски - биографии 3. Великобритания - литературознание
820(092)
92 Байрон, Джордж Гордън
COBISS.BG-ID 1259949028

БК 2014/5 Кн 394
МАРЛОУ, Кристофър, 1564-1593
        Едуард ІІ / Кристофър Марлоу ; прев. от англ., [предг.] Евгения Панчева. - София : Изток-Запад, 2013. - 224 с., VІІІ с. : цв. ил., факс. ; 23 см. - (Шедьоври на английската поезия ; 2)

Ориг. загл.: Edward II / Christopher Marlowe. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-263-7 (подв.) : 15.90 лв.
ISBN 619-152-263-0 !

820-2
COBISS.BG-ID 1260198116


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 395
КИПЛИНГ, Ръдиард, 1865-1936
        Книга за джунглата / Ръдиард Киплинг ; [прев. Миглена Златарева] ; [ил. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 7)

Ориг. загл.: The jungle book / Rudyard Kipling. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-950-2 : 5.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1260601316

БК 2014/5 Кн 396
СТЪРЛИНГ, Джос, 1969-
        Кристал / Джос Стърлинг ; прев. от англ. Кристина Георгиева. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - 304 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Stealing Phoenix / Joss Stirling.

ISBN 978-954-27-1030-1 : 9.90 лв.

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1260114148

БК 2014/5 Кн 397
СТЪРЛИНГ, Джос, 1969-
        Скай / Джос Стърлинг ; прев. Юлия Чернева. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - 351 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Finding sky.

ISBN 978-954-27-1012-7

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1260075492

БК 2014/5 Кн 398
СТЪРЛИНГ, Джос, 1969-
        Феникс / Джос Стърлинг ; [прев. Юлия Чернева]. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - 303 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Stealing Phoenix / Joss Stirling.

ISBN 978-954-27-1026-4

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1260077284


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 399
БАГЪТ, Джулиана, 1969-
        Сраснати / Джулиана Багът ; прев. Анна Стоева. - София : Егмонт, 2013 (Добрич : Фолиарт). - 488 с. : с портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Fuse / Julianna Baggott. - Кн. 2 от трилогията Чисти.

ISBN 978-954-27-1027-1 : 14.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260173284

БК 2014/5 Кн 400
БАРДУГО, Лий, 1975-
        Престол и щурм / Лий Бардуго ; прев. Анелия Янева. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - 399 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Siege and storm / by Leigh Bardugo.

ISBN 978-954-27-0989-3 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260137956

БК 2014/5 Кн 401
ДЖОРДАН, Робърт, 1948-2007
        Колелото на времето. Кн. 14, Спомен за светлина / Робърт Джордан, Брандън Сандърсън ; [прев. Валерий Русинов]. - София : ИК Бард, 2013. - 864 с. : с к. ; 24 см

Ориг. загл.: A memory of light / Robert Jordan & Brandon Sanderson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-400-0 : 19.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260590564

БК 2014/5 Кн 402
ДОНАЛДСЪН, Стивън Р., 1947-
        Прокобата на Господаря Гад / Стивън Р. Доналдсън ; [прев. Владимир Зарков]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 448 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Lord Foul's Bane / Stephen R. Donaldson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ч. 1 от поредицата Хроники на Томас Ковенант Неверника

ISBN 978-954-655-412-3 : 17.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260558564

ЗОНТАГ, Сюзън, 1933-2004
        За фотографията Вж Кн 342

БК 2014/5 Кн 403
КИЙН, Брайън, 1967-
        Градска готика / Брайън Кийн ; прев. от англ. Елена Павлова. - София : Изток-Запад, 2013. - 250 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Urban gothic / Brian Keene.

ISBN 978-619-152-310-8 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260100068

БК 2014/5 Кн 404
КИНГ, Стивън, 1947-
        Играта на Джералд / Стивън Кинг ; [прев. Иванка Спасова]. - София : ИК Бард, 2013 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 334 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Gerald's game / Stephen King. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-396-6 : 16.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260507108

БК 2014/5 Кн 405
КИНГ, Стивън, 1947-
        Сейлъм'с Лот / Стивън Кинг ; [прев. Любомир Николов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 495 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Salem's Lot / Stephen King. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-422-2 : 17.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260507620

БК 2014/5 Кн 406
КОНЪЛИ, Майкъл, 1956-
        Черната кутия / Майкъл Конъли ; [прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 348 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The black box / Michael Connelly. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-387-4 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260526308

БК 2014/5 Кн 407
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Стрелата на Посейдон / Клайв Къслър, Дърк Къслър ; [прев. Милко Стоименов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 460 с. : с к. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Poseidon's arrow / Clive Cussler, Dirk Cussler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-655-398-0 : 13.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260495332

БК 2014/5 Кн 408
КЪСЛЪР, Клайв, 1931-
        Цербер / Клайв Къслър ; [прев. Асен Георгиев]. - София : ИК Бард, 2013. - 588 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Valhalla rising / Clive Cussler. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-417-8 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260542948

БК 2014/5 Кн 409
ЛИНДЕРМАН, Франк Бирд, 1869-1938
        Вождът Многото Подвизи : биографията на един индианец от племето кроу / Франк Б. Линдърман ; прев. от англ. Веселин Иванчев. - София : Изток-Запад, 2013. - 247 с. : с ил., XVI с. ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Plenty-Coups, chief of the Crows / Frank Bird Linderman. - Изд. на Бълг. индианско о-во Орловият кръг.

ISBN 978-619-152-277-4 : 15 лв.

820(73)-312.6
COBISS.BG-ID 1260074468

БК 2014/5 Кн 410
МЕЙЪР, Мариса, 1984-
        Скарлет / [Мариса Мейър] ; прев. Кристина Георгиева. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - 408 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Scarlet / Marissa Meyer. - Името на авт. отбелязано на кор. - Кн. 2 от поредицата Лунните хроники.

ISBN 978-954-27-1053-0 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260073956

БК 2014/5 Кн 411
ПЪРКИНС, Стефaни, 1981-
        Целувка за Ана / [Стефани Пъркинс] ; прев. от англ. Елка Виденова. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Anna and the French kiss / Stephanie Perkins. - Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-954-27-1031-8 : 9.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260151012

БК 2014/5 Кн 412
СТАЙНЪР, Джордж, 1929-
        Моите ненаписани книги / Джордж Стайнър ; прев. от англ. Стоян Гяуров. - София : Изток-Запад, 2013. - 236 с. ; 22 см

Ориг. загл.: My unwritten books / George Steiner. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-304-7 : 12 лв.

820(73)-94
COBISS.BG-ID 1260101348

БК 2014/5 Кн 413
СТИЙЛ, Даниел, 1947-
        Приятели завинаги / Даниел Стийл ; [прев. Цветана Генчева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 318 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Friends forever / Danielle Steel. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-395-9 : 13.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260547556

БК 2014/5 Кн 414
ХИЛ, Джо, 1972-
        Рога / Джо Хил ; прев. от англ. Светлана Комогорова - Комата. - София : Изток-Запад, 2013. - 369 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Horns / Joe Hill. - Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова.

ISBN 978-619-152-239-2 : 17 лв.

820(73)-312.6
COBISS.BG-ID 1260077540


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 415
БИНГХОЛ, Стийв
        Авиопарад / Стийв Бингхол ; [прев. Венета Янкова]. - София : Егмонт България, 2013 (Словакия). - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Самолети)

Ориг. загл.: Disney planes the essential guide. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-0944-2 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1260279268

БК 2014/5 Кн 416
        ДЖЕЙК и пиратите от Невърленд / прев. Елисавета Балтова. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см. - (Приказка за сладък сън)

Ориг. загл.: Jake and the Neverland pirates let´s get jumping.

ISBN 978-954-27-1045-5 : 1.49

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1260140516

БК 2014/5 Кн 417
        КРАСАВИЦАТА и звяра / [по Уолт Дисни] ; прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 12)

Ориг. загл.: Beauty and the Beast. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис.

ISBN 978-954-27-0946-6 (подв.)

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1260291300

БК 2014/5 Кн 418
        МАЛКАТА русалка Ариел / прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 8)

Ориг. загл.: The little mermaid. - Истинското име на Лили Илиева е Лилия Христова Илиева. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис.

ISBN 978-954-27-0959-6 (подв.)

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259953892

БК 2014/5 Кн 419
        ПЕПЕЛЯШКА / прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 9)

Ориг. загл.: Cinderella. - Истинското име на Лили Илиева е Лилия Христова Илиева. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис.

ISBN 978-954-27-0957-2 (подв.)

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1260290788

БК 2014/5 Кн 420
        ПИТЪР Пан / [по] Джеймс Матю Бари ; прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 7)

Ориг. загл.: Peter Pan. - Истинското име на прев. Лили Илиева е Лилия Христова Илиева. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис.

ISBN 978-954-27-0958-9 (подв.)

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1260287716

БК 2014/5 Кн 421
        САМОЛЕТИ / прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Чародейства)

Ориг. загл.: Planes storybook. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-0954-1 : 6.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1260307172

БК 2014/5 Кн 422
        СНЕЖАНКА и седемте джуджета / прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 11)

Ориг. загл.: Snow white and the seven dwarfs. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис.

ISBN 978-954-27-0945-9 (подв.)

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1259953380

БК 2014/5 Кн 423
ТВЕН, Марк, 1835-1910
        Приключенията на Том Сойер / Марк Твен ; [прев. Надежда Илинова] ; [ил. Галин Георгиев]. - [София] : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 160 с. : с ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 8)

Ориг. загл.: The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. - Марк Твен - псевд. на Самюъл Лангхорн Клемънс. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-948-9 : 5.49 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1260562916

БК 2014/5 Кн 424
ТВЕН, Марк, 1835-1910
        Принцът и просякът / Марк Твен ; [прев. Невяна Розева] ; [ил. Галин Георгиев]. - София : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 160 с. : с ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 14)

Ориг. загл.: The prince and the pauper / Mark Twain. - Марк Твен - псевд. на авт. Самюъл Лангхорн Клемънс. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-992-2 : 5.49 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1260603876

БК 2014/5 Кн 425
ХАУЛИАН, Брайън
        Високо, високо в небето / адапт. Брайън Хаулиан. - София : Егмонт България, 2013 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 23 см + 1 муз. кутия. - (Самолети) (Играй с мен)

Ориг. загл.: Up, up, and away!. - Кн. отпеч. на ламиниран картон в нестандартна форма. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-0938-1 : 19.90 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1260412900


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 426
БУРНЕВА, Николина Славчева, 1954-
        Класически модерни перипетии в немската литература / Николина Бурнева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 358 с. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-524-898-6
1. Немска литература - история и критика 2. Германия - литературознание
830.09
COBISS.BG-ID 1260314340

БК 2014/5 Кн 427
ГРИМЕЛСХАУЗЕН, Ханс Якоб Кристофел фон, 1622-1676
        Приключенията на Симплицисимус : роман / Ханс Якоб Кристофел фон Гримелсхаузен ; прев. от нем. Борис Парашкевов. - [2. изд.]. - София : Изток-Запад, 2013. - 520 с. : с ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Der abenteuerliche Simplicissimus / Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen. - 1. изд. 1990 на изд. Нар. култура в сер. Библиотека Световна класика.

ISBN 978-619-152-286-6 (подв.) : 30 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1260164324

БК 2014/5 Кн 428
        УСЛОВИЕ за влюбване / прев. Горан Райновски. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 335 с. ; 20 см. - (Аристократичен роман, ISSN 1314-6475 ; т. 3)

Съдържа: Ти си дъщеря на принц / Каролине Танек. Условие за влюбване / Юлиане Сартена. Усмивката ти омагьосва всички / Мартина Линден. Продай замък - подари сърце / Сандра Хейдън.

ISBN 978-954-398-322-3 : 11.99 лв.

830-31(082)
COBISS.BG-ID 1260528868


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 429
        СПЯЩАТА красавица / [по Братя Грим] ; прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 x 25 см. - (Приказки на глас ; 10)

Ориг. загл.: Sleeping beauty. - Изд. на ориг. Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис.

ISBN 978-954-27-0948-0 (подв.)

830-93-91
COBISS.BG-ID 1259955172


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 430
РИЛКЕ, Райнер Мария, 1875-1926
        Записките на Малте Лауридс Бриге : роман / Райнер Мария Рилке ; прев. от нем. Александър Андреев. - София : Лабиринт, 2013 ([София] : [Симолини]). - 216 с. ; 21 см

Ориг. загл. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke.

ISBN 978-619-7055-06-1 : 14 лв.

830(436)-31
COBISS.BG-ID 1260013028


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 431
АМБЬОРНСЕН, Ингвар, 1956-
        Последният коз / Ингвар Амбьорнсен ; прев. от норв. Георги Илиев. - София : Роборид, 2013 (София : Сокасто). - 352 с. ; 21 см. - (Съвременни северни автори)

Ориг. загл.: Den siste revejakta / Ingvar Ambjørnsen.

ISBN 978-619-7038-05-7 : 16 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1260066020


839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 432
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Приказки / Ханс Кристиан Андерсен ; [подб. Звезден Златарев] ; [прев. Надежда Илинова] ; [ил. Галин Георгиев ... и др.]. - София : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 1)

Без сведение за ориг. загл. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Светлана Князева, Пжемислав Саламаха. - Съдържа: Снежната кралица ; Новите дрехи на краля ; Свинарят ; Палечка ; Малката кибритопродавачка ; Храбрият оловен войник ; Малката русалка ; Грозното патенце ; Славеят на китайския император ; Дивите лебеди ; Огнивото ; Принцесата върху граховото зърно.

ISBN 978-954-431-942-7 : 5.99 лв.

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1260601572


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 433
КРЕТИЕН дьо Троа, 1135?-1183?
        Ерек и Енида / Кретиен дьо Троа ; прев. от старофр. Атанас Сугарев. - София : Изток-Запад, 2013. - 245 с. ; 23 см. - (Библиотека Романия)

Ориг. загл.: Erec et Еnide / Chrétien de Troyes. - Именен показалец.

ISBN 978-619-152-283-5 (подв.) : 14 лв.

840-23-392
COBISS.BG-ID 1260098788

БК 2014/5 Кн 434
        ТРИСТАН и Изолда : ранни творби / прев. от старофр. Паисий Христов. - София : Изток-Запад, 2013. - 350 с. ; 23 см. - (Библиотека Романия)

Ориг. загл.: Tristan et Iseut. - Именен показалец.

ISBN 978-619-152-272-9 (подв.) : 15 лв.

840-023-34
COBISS.BG-ID 1260201444

БК 2014/5 Кн 435
        ТЪРСЕНЕТО на Светия Граал / прев. от старофр. Владимир Атанасов. - София : Изток-Запад, 2013. - 405 с. ; 23 см. - (Библиотека Романия)

Ориг. загл.: La queste del Saint Graal. - Именен показалец.

ISBN 978-619-152-308-5 (подв.)

840-023-392
COBISS.BG-ID 1260064228


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 436
        КАЛВИНО.NET : 90 години от рождението на писателя Итало Калвино. - [София] : [Булгед], [2013]. - 56 с. : с ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: Calvino.нет 2013. - Изд. на Д-во на бълг. фантасти Тера Фантазия. - Съдържа материали от: Виктор Ерьомин, Итало Калвино, Наталия Маринова, Атанас П. Славов, Ивайло Иванов, Нева Мичева, Васил Сивов, Яцек Йерка.

1. Калвино, Итало, 1923-1985 - юбилеи и чествания - сборници 2. Писатели, италиански - юбилеи и чествания - сборници 3. Италия - литературознание
850(092)(08)
92 Калвино, Итало
COBISS.BG-ID 1260263652


850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 437
БАКАЛАРИО, Пиердоменико, 1974-
        Юлисес Мур: Дюкянът на забравените карти : втора тетрадка / [Пиердоменико Бакаларио] ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова ; [ill. by Iacopo Bruno]. - София : Егмонт, 2013 (Добрич : Фолиарт). - 248 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: La bottega delle mappe dimenticate / text by Pierdomenico Baccalario. - Името на авт. отбелязано на с. 6, а на ил. - на гърба на загл. с. - Името на ил. Iacopo Bruno погрешно отпеч. в кн. Lacopo Bruno.

ISBN 978-954-27-1028-8 : 9.90 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1260119780


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 438
КАЛИ, Виториу, 1927-
        Земетресение : роман / Виториу Кали ; прев. от португ. Маргарита Дренска. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 352 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Terramoto / Vitório Kali.

ISBN 978-954-309-150-8 : 12 лв.

869.0-31
COBISS.BG-ID 1260133860


869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 439
ЛИСПЕКТОР, Кларисе, 1920-1977
        Семейни връзки / Кларисе Лиспектор ; [прев. Весела Иванова Минкова] = Laços de família : contos / Clarice Lispector. - [София] : ИК Огледало, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 111, 135 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-8041-76-8

869.0(81)-32
COBISS.BG-ID 1260526052


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 440
СОФОКЪЛ, 496-406 пр. Хр.
        Трагедии / Софокъл ; прев. от старогр. Александър Ничев ; [худож. Кънчо Кънев]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 536 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Артистичен увод в Софокъл / Александър Ничев: с. 7-24. - Именен показалец. - Съдържа: Едип цар ; Едип в Колон ; Антигона ; Аякс ; Филоктет ; Електра ; Трахинянките.

ISBN 978-954-09-0765-9 (подв.)

875-21
COBISS.BG-ID 1259761380


877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДИМИТРОВ, Камен Димитров, 1974-
        Авва Доротей - Слова : среднобългарски превод, гръцко-български словоуказател Вж Кн 69


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

БК 2014/5 Кн 441
        ВРЕМЕ и история в славянските езици, литератури и култури : сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. 2, Литературознание. Фолклор / състав. Ани Бурова ... [и др.] ; [ред. кол. Панайот Карагьозов ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012. - 527 с. ; 24 см

Други състав.: Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова. - Възприетата форма на името на състав. Елена Христова е Елена Иванова Дараданова. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Калина Бахнева, Валентин Гешев, Ина Христова, Маргарита Младенова. - Текст и на англ., рус., укр., сръб., макед., пол., словаш., хърв. ез. - Съдържа докл. от: Добромир Григоров, Радостина Петрова, Димитрина Хамзе, Ренета Божанкова, Петко Троев, Тамара Старченко, Тетяна Качак, Кристина М. Драговић, Pawel Dziadul, Оливера В. Радуловић, Ангелина Банковиќ-Марковска, Панайот Карагьозов, Камен Михайлов, Joanna Goszczyńska, Ваня Иванова, Dragmar Korčanová, Лидиjа Д. Делић, Славея Димитрова, Алла Бойко, Свiтлана Богдан, Катя Коджабашева, Marta Germušková, Райна Камберова, Кенджи Тераджима, Нада Петковска, Румяна Евтимова, Драгана Вукићевић, Ани Бурова, Марцел Черны, Надежда Стоянова, Vladimir Rismondo, Елена Дараданова, Владимир Колев, Никола Бенин, Маринела Димитрова, Павел Филипов, Галина Димитрова, Магдалена Костова-Панайотова, Павел Петров, Маргарита Григорова, Кристина Николовска, Луси Караниколова, Румяна Иванова-Кифер, Ина Христова, Таня Манджарова, Jелена Милосављевић-Милић, Tatjana Ileš, Гордана Тодоровић, Ружа Кнежевић, Jasmina Ahmetagić, Zlatko Kramarić, Milan Kendra, Marcel Forgáč, Ludmila Iwannikowa, Екатерина Валерьевна Хижняк, Ганна Улюра, Адриана Дамянова, Анжелина Пенчева, Ivana Žužul, Anđelko Mrkonjić, Марина Токин, Магдалена Питлак, Валентина Гешева, Веселка Тончева, Бошко J. Суваjiћ, Бранко Р. Златковић, Камен Риков, Ирина Коваль-Фучило, Iрина Грищенко, Славица Гароња Радованц. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3458-3 : 20 лв.
1. Славянски литератури - конференции 2. Народно творчество, славянско - конференции 3. Славянски страни - литературознание
881(063)
398(=81)(063)
COBISS.BG-ID 1260566756


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 442
ЛАТИНИН, Валерий Анатолиевич, 1953-
        Славянски камък : поезия / Валерий Латинин ; [прев. Галина Иванова ... и др.]. - Варна : Слав. лит. и артист. акад., 2013. - 87 с. : с ил., портр. ; 16 см. - (Библиотека Славянска прегръдка)

Без сведение за ориг. загл. - Имената на прев. отбелязани на предзагл. с. - Други прев.: Дафинка Станева, Елка Няголова, Милена Лилова. - Пълното име на прев. Елка Няголова е Елка Няголова Пощарова.

ISBN 978-954-2930-14-3 (подв.)

882-1
COBISS.BG-ID 1260573412

БК 2014/5 Кн 443
РЕНАР, Лариса
        Нощта на времето : легенди за Луната, за избора, дълга и любовта / Лариса Ренар ; [прев. Петя Талева]. - София : Паритет, 2013 ([София] : Анториери). - 266 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Ночь времени. Легенды Луны о выборе, долге и любви / Л. Ренар. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-028-1 : 14.99 лв.

882-312.9
COBISS.BG-ID 1260535268


882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 444
        РИБАРЯТ и златната рибка : руска приказка / [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - [София] : Златното пате, [2013] ([София] : [Наука и образование]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 30)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-969-4 : 1.80 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1260571876


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 445
МЕЛНИК, Виктор Иванович, 1958-
        Ескизи върху водата : поезия / Виктор Мелник ; прев. от укр. Бойка Драгомирецкая. - Варна : Слав. лит. и артист. акад., 2013. - 97 с. : с ил., портр. ; 16 см. - (Библиотека Славянска прегръдка)

Възприетата форма на името на прев. е Бойка Цветанова Славчева-Драгомирецкая.

ISBN 978-954-2930-13-6 (подв.)

883-1
COBISS.BG-ID 1260541668


885.0-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 446
СЕКОРА, Ондржей, 1899-1967
        Фердо в плен / Ондржей Секора ; прев. от чеш. Яна Маркова. - София : Лабиринт, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 72 с. : с ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Ferda mravenec v cizich sluzbach / Ondrej Secora.

ISBN 978-619-7055-05-4 (подв.) : 16 лв.

885.0-93-31
COBISS.BG-ID 1260306916


885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 447
КОЛАР, Ян, 1793-1852
        Дъщерята на Славия : откъси / Ян Колар ; престихотвори Вътьо Раковски. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2012. - 30 с. ; 21 см

1. изд. 2002 на Изд. ателие Аб. - Изд. на Д-во за бълг.-чеш. и словаш. приятелство.

ISBN 978-619-160-035-9

885.4-1
COBISS.BG-ID 1260101604


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 448
MARKOV, Darko, 1970-
        Sumrak u bečkom haustoru II (Baba Boska) : roman / Darko Markov. - Sofia : Svetulka 44 Atenei, 2013 ([София] : [Булгед]). - 279 с. ; 20 см

ISBN 978-954-309-148-5

886.1-31
COBISS.BG-ID 1260295140


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 449
БУРАЗЕР, Диана, 1953-
        Зимни портокали : поезия / Диана Буразер ; [прев. от хърв. Ивана Приморац, Елка Няголова]. - Варна : Слав. лит. и артист. акад., 2013. - 79 с. : с ил., портр. ; 16 см. - (Библиотека Славянска прегръдка)

Без сведения за ориг. загл. - Имената на прев. отбелязани на предзагл. с. - Пълното име на прев. Елка Няголова е Елка Няголова Пощарова.

ISBN 978-954-2930-11-2 (подв.)

886.2-1
COBISS.BG-ID 1260508644


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 450
АЗМАНОВА-Рударска, Елена Цветанова, 1971-
        Ритуалното слово в българската лирика след Освобождението / Елена Азманова-Рударска ; [науч. ред. Цветан Ракьовски]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 231 с. : с табл. ; 25 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 163-174.

ISBN 978-954-680-856-1
1. Лирика, българска - език и стил - 1878- 2. България - литературознание
886.7-1.07
COBISS.BG-ID 1259791588

        АРНАУДОВ сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе Вж Кн 386

БК 2014/5 Кн 451
ВЪЛОВ, Иван Маринов, 1931-
        Познатите - непознати : доразказани биографии / Иван Вълов. - София : Изток-Запад, 2013. - 448 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-619-152-206-4 : 15 лв.
1. Писатели, български - биографии 2. Киноартисти, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
791.44.071.2(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1260172516

БК 2014/5 Кн 452
        Димчо ДЕБЕЛЯНОВ - 125 години от рождението на поета : нови изследвания, архив, спомени / [ред. кол. Иван Радев ... и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 280 с. : с ил., портр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Антония Велкова-Гайдарджиева, Николай Димитров, Димитър Михайлов, Илияна Димитрова. - Съдържа докл. от: Светлозар Игов, Михаил Неделчев, Иван Радев, Виолета Русева, Иван Станков, Иван Русков, Илияна Димитрова, Мария Димитрова-Спасова, Николай Димитров, Катя Зографова, Кристофър Бъкстон, Димитър Михайлов, Антония Велкова-Гайдарджиева, Мира Душкова, Людмила Стоянова, Пламен Пенев, изнесени на национална научна конференция 125 години от рождението на Димчо Дебелянов, 20.04.2012 г., представени в студии и статии.

ISBN 978-954-524-920-4
1. Дебелянов, Димчо Вельов, 1887-1916 - юбилеи и чествания - сборници 2. Поети, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - литературознание
886.7(092)(08)
886.7-1.09(08)
92 Дебелянов, Димчо Вельов
COBISS.BG-ID 1260149220

ДИМИТРОВ, Камен Димитров, 1974-
        Авва Доротей - Слова : среднобългарски превод, гръцко-български словоуказател Вж Кн 69

БК 2014/5 Кн 453
МИНКОВА, Светла Николова
        Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки / Светла Дживтерева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 239 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 223-235.

ISBN 978-954-524-907-5
1. Гатанки, български - теми, образи, сюжети 2. Митология, българска 3. Народно творчество, словесно, българско 4. България - литературознание
886.7-845.09
398.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1260420324

БК 2014/5 Кн 454
РАДЕВА, Ния Иванова, 1971-
        От езика на "История славянобългарска" към езика на нейните преписи / Ния Радева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013-. - Т. <1-> ; 20 см

ISBN 978-954-524-902-0 (т. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 139 с. 

Библиогр.: с. 133-138.

1. История славянобългарска - език и стил 2. Ръкописи, български - език и стил 3. България - литературознание
886.7-023.09
091(497.2)
COBISS.BG-ID 1260486372

        "ИСТОРИЯ славянобългарска" и духовният живот през 30-40-те години на XIX век. : юбилеен сборник Вж Кн 629


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/5 Кн 455
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 10, Гробът на Васил Левски : сборник документи / Николай Хайтов ; [събр., подредила и ред. Жени Божилова]. - София : Захарий Стоянов : Бълг. писател, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 423, [48] с. : ил., портр., факс. ; 22 см

Името на състав., ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-09-0396-5 : 18 лв.
1. Левски, Васил, 1837-1873 2. Революционери, български 3. България - история
886.7(081)
949.72.042.2(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1259823076


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/5 Кн 456
АВДЖИЕВ, Стоян Стоев, 1943-
        Нови 100 стихотворения / Стоян Авджиев. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 80 с. : с ил. ; 20 см

На загл. с. означено кн. 5.

ISBN 978-954-309-149-2 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260248548

БК 2014/5 Кн 457
АНДРЕЕВА, Йорданка Георгиева, 1962-
        Нулев миг : стихове / Йорданка Андреева. - София : Потайниче, 2013 ([София] : Акцент 96). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2965-14-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259816676

БК 2014/5 Кн 458
АТАНАСОВ, Атанас Колев, 1938-2013
        БезРазличната душа : стихове по залез слънце / Атанас Атанасов. - [Русе] : Примакс, 2013 (Русе : Авангард принт). - 74 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-71-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260531940

БК 2014/5 Кн 459
БАЙЧЕВ, Иван Петков, 1932-
        Гледам, слушам и се чудя : стихове и епиграми / Иван Байчев ; [худож. Огнян Балканджиев]. - Русе : Лени Ан, 2013. - 95 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7058-08-6

886.7-1
886.7-193.2
COBISS.BG-ID 1260448740

БК 2014/5 Кн 460
БЕЛЯКОВА, Гена, 1934-
        Величество ли е човекът : стихове / Гена Белякова. - София : Симелпрес, 2013. - 72 с. ; 20 см

Съдържа: Бяла, зелена, алена ; Сезони ; Ловци на бисери.

ISBN 978-954-2918-86-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260500452

БОЙКОВ, Бойко Методиев, 1947-
        Птицата Феникс търси гнездо или По пътя към дзен : адски къси разкази в книга изложба Вж Кн 505

БК 2014/5 Кн 461
БОРИСЛАВОВ, Иван, 1946-2011
        Светлина от светлината / Иван Бориславов ; [ил. Любомир Йорданов]. - [София] : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 84 с. : с ил. ; 19 см

Пълното име на авт. Иван Бориславов е Иван Бориславов Попов. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-09-0807-6 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259783396

БК 2014/5 Кн 462
ГАЦЕВА, Спаска Георгиева, 1938-
        Ей, смърто дърто! : поезия / Спаска Гацева. - Варна : Слав. лит. и артист. акад., 2013. - 88 с. : с ил., портр. ; 16 см. - (Библиотека Славянска прегръдка)

ISBN 978-954-2930-12-9 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260539876

БК 2014/5 Кн 463
ГЕОРГИЕВ, Иван Кирилов
        Пътища много - Рим един : лирика / Иван Георгиев - Idan. - София : [ИК Зип], 2013. - 80 с. ; 20 см

Idan - псевд. на Иван Кирилов Георгиев.

ISBN 978-954-9369-27-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260280036

БК 2014/5 Кн 464
ГЕРГОВ, Георги Иванов, 1959-
        Стихотворениeто / Георги Гергов. - София : Лице, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 32 с. ; 15 см

ISBN 978-954-9426-47-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260191460

БК 2014/5 Кн 465
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Глас в пустиня, 2011 : писма от Америка : стихотворения / Йордан Даменски. - Русе : Вики - ВЦ, [2013]. - 489 с. раздр. паг. ; 21 см

Принтирано изд. - Съдържа: Януари - Юни ; Юли - Септември ; Октомври - Декември. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7129-01-4
ISBN 978-954-7129-01-4 !

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1260147940

БК 2014/5 Кн 466
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Задочни репортажи, 2013 : стихотворения / Йордан Даменски. - Русе : Вики - ВЦ, [2013]. -  262, [12] с. ; 21 см

Принтирано изд. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7129-03-8
ISBN 978-954-7129-03-8 !
На светлата памет на Георги Марков.

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1260145892

БК 2014/5 Кн 467
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Летопис с послепис : писма до Америка, 1997 : стихотворения / Йордан Даменски. - Русе : Вики - ВЦ, [2013]. - 63 с. ; 21 см

Принтирано изд. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92612-6-4
ISBN 978-92612-6-4 !

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1260142820

БК 2014/5 Кн 468
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Моя страна, моя България : писма от Америка : стихотворения / Йордан Даменски. - Русе : Вики - ВЦ, [2013]. - 155 с. ; 21 см

Принтирано изд.

ISBN 978-954-92612-7-1

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1260070372

БК 2014/5 Кн 469
ДАНЕВА, Ваня Йорданова, 1952-
        Опитомяване на залеза : стихотворения / Ваня Данева. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 60 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-309-145-4 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260197860

ДЖИДЖЕВ, Тодор Василев, 1927-2012
        Народни песни от Тракия Вж Кн 345

БК 2014/5 Кн 470
ДИВАРОВА, Елена, 1963-
        Влакове : стихотворения / Елена Диварова. - [Пловдив] : Голдпрес, 2010. - 60 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92537-2-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259813348

БК 2014/5 Кн 471
ЖЕЛЯЗКОВА, Марийка Веселинова, 1950-
        ... и продължих / Марийка Желязкова. - София : Авангард прима, 2012. - 200 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-070-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260322020

БК 2014/5 Кн 472
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Душа и Дух : избрани стихотворения / Атанас Звездинов. - София : Авангад прима, 2013. - 154 с. ; 21 см

Атанас Василев Атанасов - истинско име на Атанас Звездинов.

ISBN 978-619-160-165-3

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1260471012

БК 2014/5 Кн 473
ИВАНОВА, Диана Иванова, 19.3.1968-
        Басма и габардин : стихотворения / Диана Иванова ; [ил. Анастасия Тонкова]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 63 с. : с ил. ; 19 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-944-3 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260074724

БК 2014/5 Кн 474
ЙОТОВА, Валентина Стефанова, 1963-
        Животопис на светулките : стихотворения / Валентина Йотова. - София : Виденов и син, 2012 (София : Булгед). - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8319-61-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259970532

БК 2014/5 Кн 475
КЕРИМ, Усин, 1928-1983
        Заръка : стихотворения / Усин Керим ; [състав. Кирил Кирилов]. - София : Рал колобър, 2013. - 323 с. : с портр., факс. ; 21 см

Усин Керим - псевд. на Асен Кирилов Асенов. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - На кор. означено т. 1.

ISBN 978-954-2948-26-1 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260323044

БК 2014/5 Кн 476
КОЧЕВ, Теодор, 1951-
        Чудесата на света : трансцендентална поезия / Теодор Кочев. - София : Изток-Запад, 2013. - 120 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-152-255-2 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259982820

БК 2014/5 Кн 477
КРЪСТЕВ, Кръстьо Петков, 1935-
        Ехо от любов : стихове / Кръстьо Кръстев ; [състав. Петър Анастасов]. - София : Светулка 44 Атеней, 2013. - 80 с. : с ил. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-309-147-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260250340

БК 2014/5 Кн 478
ЛЕВИ, Рашел Леон, 1962-
        Небето е последният залог : лирика / Рашел Леви ; [худож. Леонора Славова]. - София : Сдружение Хулите, 2013 ([София] : [Симолини]). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7068-09-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260199908

БК 2014/5 Кн 479
ЛЕОНИДОВ, Румен Александров, 1953-
        Румботавър : стихове 1976-1996 / Румен Леонидов ; [състав. Галя Симеонова-Конах]. - София : Изток-Запад : Факел, 2013. - 168 с. ; 22 см

Загл. и на лат. ез.: Rumbothaurus. - Името на състав. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-152-274-3 (Изток-Запад) : 10 лв.
ISBN 978-954-411-196-0 (Факел)

886.7-1(081.1)
COBISS.BG-ID 1260142564

БК 2014/5 Кн 480
МЕХАНДЖИЕВА, Лиляна-Цезия Маринова, 1952-
        Светувания / Лиляна Механджиева ; [худож. Теодора Захариева]. - София : Мултипринт ЕООД, 2013. - 88 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-362-125-5 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260297444

БК 2014/5 Кн 481
МОМОВ, Богомил Митев, 1939-
        Вчера - днес / Богомил Момов. - Шумен : Химера, 2013. - 40 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9775-84-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260605668

БК 2014/5 Кн 482
МОМОВ, Богомил Митев, 1939-
        Душевни вълнения / Богомил Момов. - Шумен : Химера, 2012. - 32 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9775-76-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260607716

БК 2014/5 Кн 483
МОМОВ, Богомил Митев, 1939-
        Люшкане / Богомил Момов. - Шумен : Химера, 2013. - 48 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9775-82-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260608228

БК 2014/5 Кн 484
НАЧЕВ, Йордан Върбев
        Бунт на съвестта : стихосбирка / Йордан В. Начев. - Русе : Примакс, 2012 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 52 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8675-43-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260532964

БК 2014/5 Кн 485
НАЧЕВ, Йордан Върбев
        Да мечтаеш не е грях : стихосбирка / Йордан В. Начев. - Русе : Примакс, 2012 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 92 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-48-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260477668

БК 2014/5 Кн 486
НАЧЕВ, Йордан Върбев
        Силата на духа : стихосбирка / Йордан В. Начев. - Русе : Примакс, 2013 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 54 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-65-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260534244

БК 2014/5 Кн 487
НАЧЕВ, Йордан Върбев
        Тя... и той : любовни откровения / Йордан В. Начев. - Русе : Примакс, 2013 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 56 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-66-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260536804

БК 2014/5 Кн 488
        ПЛАНИНСКИ рими : осми национален празник на планинарската поезия. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 76 с. ; 22 см

Съдържа материали от: Мина Панайотова, Виолета Събева, Стойна Стоянова, Ангел Пасков, Ваня Стоилова, Христо Мандев, Мариана Христова, Христо Христов, Анна Маргова, Христо Димчев, Виолета Михова, Дончо Бакалов - Доба, Деница Делчева, Цветанка Иванова, Цветана Качерилска, Александър Георгиев, Евгения Хука-Вълкова, Никола Стоянов, Иванка Стоянова, Йорданка Петрова, Снежана Тодоринска, Ангел Горанов.

ISBN 978-954-423-756-1

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1260500708

БК 2014/5 Кн 489
РУСИНОВА, Дарина Красимирова, 1963-
        Послание / Дарина Русинова (Джебарова) ; [худож. Мария Русинова]. - София : Водолей, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 40 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9415-72-8 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259810788

БК 2014/5 Кн 490
СЕРАФИМОВ, Сашо, 1953-
        Улични песни : стихове от христовата ми възраст / Сашо Серафимов. - [София] : Лит. форум, 2013 ([София] : [Симолини]). - 54 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Сашо Серафимов е Сашо Серафимов Николов.

ISBN 978-954-740-076-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259999204

БК 2014/5 Кн 491
СЛАВОВА, Мария, 1947-
        Отражения : лирика / Мария Славова. - Варна : [Изд. авт.], 2013 ([Варна] : [Бакара принт]). - 256 с. : с портр. ; 21 см

Кор. опис.

(Подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260270820

БК 2014/5 Кн 492
СПАСОВ, Георги Спасов, 1949-
        Друмища : стихотворения 2008-2012 / Георги Спасов. - София : Авангард прима, 2012. - 142 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-007-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259780324

БК 2014/5 Кн 493
СПАСОВ, Петко, 1928-
        Копнежи : поезия / Петко Спасов. - София : Авангард прима, 2013. - 96 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Петко Спасов е Петко Спасов Ненов. - Кн. е илюстрирана с рис. на: Димитър Донев, Евгени Босяцки. - Възприетата форма на името на ил. Евгени Босяцки е Евгений Димитров Босяцки.

ISBN 978-619-160-152-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259838948

БК 2014/5 Кн 494
        СТЪПКИ 6 : стихове от български учени / [състав. Емилия Пернишка ... и др.]. - [София] : [Валентин Траянов], 2013. - 108 с. ; 23 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Искра Арсенова, Пенка Лазарова, Божидара Цекова. - Изд. на Съюза на учените в България. - Биогр. данни за авт. под линия. - Съдържа материали от: Румен Цанев, Александър Карастоянов, Антоний Стоев, Атанас Кирилов, Бехрин Шопова, Венци Росманов, Весела Кънчева, Виктория Радева, Дарина Минева, Димо Кисов, Добрина Желева-Мартинс, Дора Милева, Евгения Димова-Карагьозова, Елена Кашчиева, Живодар Душков, Иван Г. Пенев, Иван Дочев, Иванка Сакарева, Ирена Банова, Камелия Каман, Лидия Недекова, Лилия Белчева, Мариана Кънева, Мария П. Петрова, Милена Николова, Милчо Кирилов, Нонка Богомилова, Павлина Гатева, Петър Ефтимов, Петър Стоянов, Петя Марчева, Пламен Пъчев, Радка Гайдарова, Росица Христова, Румен Спасов, Румяна Данова, Сава Джонев, Светлана Антова, Станка Михалкова, Стела Ташева, Уляна Паскалева, Христо Христов, Яна Янева-Хайрабедян, Александър Милчев, Боян Ангелов, Валери Иванов, Владка Бакърджиева-Андреева, Георги Нейков, Добрин Паскалев, Ели Василева, Иван Костов, Йордан Калайков, Кирил Костов, Красимира Янкова, Любомир Пировски, Людмила Тодорова, Мариела Нанкова, Орфей Петков, Павлина Павлова, Петко Недялков, Поли Муканова, Сергей Илиев, Таня Желязкова, Цветанка Горанова, Янита Белчева, Александър Крумов, Александър Наумов, Ангел Смрикаров, Ангелина Тодорова-Трифонова, Бистра Ранева, Богдана Зидарова, Веселин Борисов, Георги Константинов, Димана Иванова, Евгения Сендова, Елена Диварова, Ирен Цибранска, Канелия Божинова, Климентина Демиревска, Надка Данкова, Ангел Балевски, Байчо Панев, Кирил Боянов, Николай Николов, Стефан Чатаков. - Името на авт. Богдана Зидарова погрешно отпеч. на с. 5 Богадана Зидарова.

ISBN 978-954-9928-31-0 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260415716

БК 2014/5 Кн 495
ТАНЕВ, Живко Стефанов, 1967-
        Дъжд от влюбени сърца : любовна лирика / Живко Танев ; [худож. Иван Дамянов]. - Ст. Загора : [Изд. авт.], 2014. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Копирно изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260206308

БК 2014/5 Кн 496
ТАСЕВ, Стаменко Димитров
        С поглед към светлото бъдеще на свободното общество : стихосбирка / Стаменко Димитров. - [Перник] : [Съперник], [2014]. - 61 с. ; 20 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1259829476

БК 2014/5 Кн 497
ТИНЧЕВ, Владислав, 1977-
        Юдит : която вече не е същата след тази книга : стихотворения / Владислав Тинчев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-491-947-4 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260419044

БК 2014/5 Кн 498
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Екзотична морска фруктиера : стихове за морето / Светлана Тодорова ; [худож. Славян Йоргакиев]. - Свищов : [Изд. авт.], 2013 (София : Булгед). - 84 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-799-998-5 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260612836

БК 2014/5 Кн 499
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Утаени шепоти : избрани стихове / Светлана Тодорова - kleopatrasv. - 2. изд. - Варна : Онгъл, 2013 ([София] : [Булгед]). - 140 с. ; 20 см

Kleopatrasv - псевд. на авт. Светлана Тодорова. - 1. изд. 2012, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-7079-05-0

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1260502756

БК 2014/5 Кн 500
ФИЛИПОВ, Крум, 1969-
        Воден знак : стихотворения / Крум Филипов ; [ил. Румен Жеков]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 63 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-948-1 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260320996

БК 2014/5 Кн 501
ХРИСТОВ, Владислав Минчев, 1976-
        Фи : стихотворения / Владислав Христов. - София : Ерго, 2013 (София : Артграф). - 101 с. ; 20 см. - (Нова българска лира)

ISBN 978-954-8689-43-4 : 8 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1259922148

БК 2014/5 Кн 502
ЮСКОЛОВА, Диана Илиева
        Лабиринт за слепи птици / Диана Юсколова ; [худож. Ива Велева]. - София : Сдружение Хулите, 2013 ([София] : [Симолини]). - 88 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7068-08-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260189412


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/5 Кн 503
        ДРАМА / [състав., ред. Сава Василев]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 308 с. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Недраматично за драмата / Сава Василев с. 5-8. - Част от поредицата Великотърновската Алма Матер в съвременната българска литература. - Съдържа: Перпетуум-мобиле / Любен Босилков (Ройс). Пикльото / Калин Илиев. Трева за морските зайци / Сава Василев. Зелено / Димитър Атанасов. Иманяри / Емил Андреев. Нощта срещу десети / Анчо Калоянов. Конски Великден / Велизар Велчев. - Ройс - псевд. на Любен Антонов Босилков. - Пълното име на Емил Андреев е Емил Андреев Иванов. - Истинското име на Анчо Калоянов е Анчо Йорданов Анчев.

ISBN 978-954-524-916-7

886.7-2(082)
COBISS.BG-ID 1260421604


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/5 Кн 504
АНГЕЛОВА, Радостина Ангелова, 1969-
        Имаго / Радостина А. Ангелова. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 240 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-943-6 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260453604

БК 2014/5 Кн 505
БОЙКОВ, Бойко Методиев, 1947-
         Птицата феникс търси гнездо или По пътя към дзен : адски къси разкази в книга изложба / Бойко Бойков ; [ил. Бойко Бойков, Орлин Атанасов]. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 136 с. : с ил. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-398-325-4 : 7.99 лв.

886.7-32
886.7-193
COBISS.BG-ID 1260505828

БК 2014/5 Кн 506
ВАСИЛЕВА, Стела Александрова
        Грешната страна на огледалото / Стела Василева ; [ил. Григор Колев - xdaft]. - Русе : Примакс, 2012. - 44 с. : с ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Xdaft - песвд. на ил. Григор Колев.

ISBN 978-954-8675-47-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260541412

БК 2014/5 Кн 507
ВЪЛЧАНОВА, Ина Ангелова, 1953-
        Записки на свинята : роман / Ина Вълчанова. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 190 с. ; 20 см. - (Нова българска проза)

ISBN 978-954-8689-47-2 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259823332

БК 2014/5 Кн 508
ГОЛЕВ, Иван Владимиров, 1950-
        Без милост : роман / Иван Голев. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-954-398-314-8 : 11.99 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260492516

БК 2014/5 Кн 509
ГОНОВ, Димитър Петров, 1933-2017
        По тънките релси на нощта : разкази и новели / Димитър Гонов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 178 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-114-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260315364

ГОРАНОВА, Марчела Петкова, 1962-
        Храна за душата Вж Кн 302

БК 2014/5 Кн 510
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        И всичко стана луна : разкази / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 166 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев.

ISBN 978-954-491-945-0 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260176356

БК 2014/5 Кн 511
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        И други истории / Георги Господинов. - 3. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 136 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2001.

ISBN 978-954-491-941-2 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260173540

БК 2014/5 Кн 512
ДИМИТРОВ, Димитър Георгиев, 1929-
        Усилни години / Д. Г. Димитров. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 188 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-133-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259739620

БК 2014/5 Кн 513
ДИМИТРОВ, Кирил, 1934-
        Гости от Рая : разкази / Кирил Димитров ; [ил. Пламен Монев]. - Русе : Лени Ан, 2013. - 252 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на авт. Кирил Димитров е Кирил Димитров Иванов.

ISBN 978-619-7058-04-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260317668

БК 2014/5 Кн 514
ЗЛАТЕВ, Захари Иванов, 1939-
        Завръщането на Ирник в България / Захари Златев. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 488 с. ; 21 см

ISBN 978-954-398-312-4 : 14.99 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1260533220

БК 2014/5 Кн 515
ИВАНОВА, Таня, 1972-
        Изневерявай : роман / Таня Иванова. - София : Лунна светлина 13, 2013 ([София] : [Булгед]). - 164 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Таня Иванова е Таня Иванова Илиева-Солер.

ISBN 978-619-90136-4-9 : 12 лв.

886.7-054.7-31
COBISS.BG-ID 1260410084

БК 2014/5 Кн 516
ИВАНОВА, Таня, 1972-
        Срещи с Лудия : историята на един сън : роман / Таня Иванова ; [прев. от исп. Таня Иванова Илиева-Солер] ; [ил. Коичи Сугихара]. - София : Лунна светлина 13, 2013 ([София] : [Булгед]). - 237 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Las reuniones con Mad: La historia de un sueño / Tanya-Terry Ivanova Ilieva-Soler. - Пълното име на авт. Таня Иванова е Таня Иванова Илиева-Солер. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90136-1-8 : 15 лв.

886.7-054.7-31
COBISS.BG-ID 1260411108

БК 2014/5 Кн 517
ИГНАТОВ, Радослав Димитров, 1949-
        Веднъж, когато този свят бе стар / Радослав Игнатов. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 300 с. ; 20 см

Част от поредицата Великотърновската Алма матер в съвременната бълг. лит.

ISBN 978-954-524-926-6

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260434916

БК 2014/5 Кн 518
КАЛАЙКОВ, Йордан Славов, 1941-
        Съкровения : фрагменти / Йордан Калайков. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 40 с. ; 15 см

ISBN 978-619-160-046-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259929060

БК 2014/5 Кн 519
КАРИН, Ира, 1967-
        Сънища с криле / Ира Карин. - София : Водолей, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 272 с. ; 20 см

Ира Карин - псевд. на авт. Пиринка Веселинова Петрова.

ISBN 978-954-9415-73-5 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259760868

БК 2014/5 Кн 520
КАЧЕВ, Валентин Иванов, 1950-
        Нещото, от което боли : роман / Валентин Качев. - София : Елма 93, 2013 ([София] : Скала принт). - 208 с. ; 20 см

ISBN 978-954-92095-2-5

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260013796

БК 2014/5 Кн 521
КОМИТСКИ, Сергей Михайлов, 1953-
        Лунни деца : разкази и новели / Сергей Комитски. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0809-0 : 7 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259837668

БК 2014/5 Кн 522
КОСТАДИНОВ, Костадин Димитров, 1958-
        Рицарите на празната чаша : повест / Костадин Костадинов. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013. - 231 с. ; 20 см

ISBN 978-954-398-321-6 : 11.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260494052

БК 2014/5 Кн 523
КРАСИН, Христо Красимиров, 1953-
        Коланджа : сага за свършека на времето / Христо Красин. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 206 с. ; 21 см

ISBN 978-954-491-929-0 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260313060

БК 2014/5 Кн 524
ЛАЗАР, Лора
        Веселото гробище / Лора Лазар. - София : Изток-Запад, 2013. - 308 с. ; 22 см. - (Magica)

Лора Лазар - псевд. на бълг. авт. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-303-0 : 14.90 лв.
ISBN 619-152-303-3 !

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1260143588

БК 2014/5 Кн 525
ЛАЗАРОВ, Емил Л.
        Тангото на живота : смарагдова рапсодия / Емил Лазаров. - София : Изд. център Шалом, 2013 (София : Бълг. нац. телевизия). - 145 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8200-33-2 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1259877348

БК 2014/5 Кн 526
ЛЯХОВА, Весела Борисова, 1961-
        Бежанци : роман / Весела Ляхова. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 704 с. ; 22 см

ISBN 978-954-491-942-9 : 19 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260435940

БК 2014/5 Кн 527
МУРДЖЕВ, Лазар Димитров, 1962-
        Из...началието : наръчник на ловеца / Лазар Мурджев ; [худож. Лазар Мурджев]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 120 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: At the very outset. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-322-662-7 (подв.) : 9.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260472036

БК 2014/5 Кн 528
НЕДЕЛЧЕВА, Невена Георгиева, 1908-1995
        Докъде се простира светът : окултен роман / Невена Неделчева. - София : Бяло братство, 2013 ([София] :  Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ). - 472 с. ; 20 см

ISBN 978-954-744-205-4

886.7-312.2
COBISS.BG-ID 1259787492

БК 2014/5 Кн 529
НИКОЛОВ, Йовчо Атанасов
        Единакът : ловни разкази / Йовчо Николов. - 2. доп. и прераб. изд. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2013 (Видин : Компакт принт). - 108 с. : с ил. ; 21 см

1 изд. 2013 със загл. Ловни разкази.

ISBN 978-954-25-0233-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260132324

БК 2014/5 Кн 530
НИНОВА, Дафина Йорданова, 1936-
        Вестникопродавачката : разкази / Дафина Нинова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 240 с. ; 20 см

ISBN 978-954-423-804-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260596196

БК 2014/5 Кн 531
НИНОВА, Дафина Йорданова, 1936-
        Момиче с име на птица / Дафина Нинова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 194 с. ; 21 см

ISBN 978-954-423-865-0

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260595940

БК 2014/5 Кн 532
НИНОВА, Дафина Йорданова, 1936-
        Приказки за малки, пораснали и остарели деца / Дафина Нинова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 192 с. ; 22 см

ISBN 978-954-423-890-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260597220

БК 2014/5 Кн 533
ОУРА Лов
        Пчелата : любов извън времето и пространството / Оура Лов. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 320 с. ; 20 см

Оура Лов - псевд. на авт. Радка Тишелова.

ISBN 978-954-655-429-1 : 15.99 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260580324

БК 2014/5 Кн 534
ПЕТКОВ, Николай, 1971-
        Кирил и Хипатия / Николай Петков. - София : Изток-Запад, 2013. - 177 с. ; 22 см. - (Срещу времето)

Пълното име на авт. Николай Петков е Николай Петков Иванов.

ISBN 978-619-152-290-3 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260252644

БК 2014/5 Кн 535
ПЕТРОВА, Диана Гочева, 1978-
        Ана : роман / Диана Петрова. - София : Изток-Запад, 2013. - 264 с. ; 22 см. - (Библиотека Гравитация)

Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-261-3 : 13.90 лв.
ISBN 619-152-261-4 !

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260205796

БК 2014/5 Кн 536
СТАНКОВ, Петър, 1942-
        От Егълница до Ерланген / Петър Станков. - София : Авангард прима, 2013. - 274 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Петър Станков е Петър Станков Йорданов.

ISBN 978-619-160-150-9 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260411876

БК 2014/5 Кн 537
СТОЯНОВ, Георги Костов, 1936-
        Ваучер Калифорния - Гулаг : роман в трех частях / Георгий Стоянов ; [пер. Георгий Стоянов]. - София : Светулка 44 АТЕНЕЙ, 2010. - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Ваучер Калифорния - ГУЛАГ / Георги Стоянов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-309-144-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260247524

БК 2014/5 Кн 538
ТОДОРОВ, Ваньо Ванков, 1949-
        Отшелникът / Ваньо Тодоров ; худож. Красимир Маринов. - Видин : [Изд. авт], 2013 (Варна : Макс-креатив). - 94 с. : с ил. ; 17 см

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260176868

БК 2014/5 Кн 539
ХАДЖИТОДОРОВ, Димитър Василев, 1952-
        Кълвачите, които избираха професия : приказки за животни и растения / Димитър Хаджитодоров ; [худож. Калин Николов]. - [София] : Тера фантазия, 2013 (София : Булгед). - 99 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92893-2-9

886.7-34
COBISS.BG-ID 1259781860

БК 2014/5 Кн 540
ХРИСТОЗОВ, Петър, 1935-
        Грешникът : роман / Петър Христозов. - София : Водолей, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 128 с. ; 20 см

Петър Христозов - псевд. на Христо Димитров Вълчев.

ISBN 978-954-9415-70-4 : 7 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1259809252

БК 2014/5 Кн 541
ЦАНЕВА, Донка
        Обичате ли да се връщате от гости? / [Донка Цанева]. - Варна : Аквапринт, 2013. - 53 с. ; 21 см

Името на авт. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-92824-8-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260204260

БК 2014/5 Кн 542
ЧОЛАКОВ, Иван Атанасов, 1961-
        Сам в дъжда : разкази / Иван Чолаков. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-954-423-740-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260530404


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/5 Кн 543
        БЛАГОЛАЖ : сборник народен хумор. - Габрово : Дом на хумора и сатирата, 19943-<2013> (Габрово : Екс-прес). - Т. <8> ; 16 см. - (Библиотека Благолаж)

ISBN 978-954-8714-42-6 (кн. 8)

Съдържа досега:

Кн. 8 / [състав. Венета Георгиева-Козарева, Татяна Цанкова]. - 2013. - 152 с. : с ил.

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

886.7-7(082)
COBISS.BG-ID 1260297188

БК 2014/5 Кн 544
БОЕВ, Борис Радоев, 1922-1987
        Фронтови дневник / Борис Радоев Боев. - София : Авангард прима, 2012. - 62 с. : с факс. ; 21 см

ISBN 978-619-160-047-2 (подв.)

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259748580

БК 2014/5 Кн 545
БУМБАРОВ, Данаил Крумов, 1936-
        Мигове / Данаил Бумбаров. - София : Регалия, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 205 с. : с портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-745-229-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260500964

БК 2014/5 Кн 546
ВЪЛЕВ, Вълю Николов
        Воля за живот / Вълю Вълев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 290 с. ; 22 см

ISBN 978-954-423-832-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260548836

БК 2014/5 Кн 547
ГАНЧЕВА, Димитрина Стоянова, 1935-
        Отключен смях : епиграми, афоризми, стихотворения, фейлетони / Димитрина Ганчева. - София : Изток-Запад, 2013. - 96 с. ; 20 см

Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-215-6
ISBN 619-152-215-0 !

886.7-7
COBISS.BG-ID 1260208612

ГЛУХОВСКИ, Дамян Георгиев, 1943-
        Път към съвършенството. Кн. 3, Българска динамична йога Вж Кн 53

ДРАГАНОВ, Боян, 1945-
        Зад завесата на големите скандали 3 ; Хроники от Русчук Вж Кн 631

БК 2014/5 Кн 548
ЖИВКОВ, Веселин
        Африка - близка и далечна. Кн. 1, Либия / Веселин Живков. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : Европринт България). - 78 с., [2] л. : с цв. ил. ; 21 см

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260183268

БК 2014/5 Кн 549
ЗАХАРИЕВА, Ирина Петровна, 1935-
        Призвание и судьба : автобиографическая документальная повесть / Ирина Захариева. - София : Мултипринт ЕООД, 2013. - 72 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-362-132-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260190436

БК 2014/5 Кн 550
ИВАНОВА, Таня, 1972-
        Споделена самота : малките неща от вчера и днес / Таня Иванова ; прев. от исп. Таня Иванова ; [ил. Моно Петра]. - София : Лунна светлина 13, 2013 ([София] : [Булгед]). - 94 с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл.: La soledad compartida. Las pequeñas cosas de ayer y de hoy / Tanya-Terry Ivanova Ilieva-Soler. - Пълното име на авт. Таня Иванова е Таня Иванова Илиева-Солер. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Моно Петра - псевд. на ил. Манол Манолов.

ISBN 978-619-90136-2-5 : 8 лв.

886.7-054.7-8
COBISS.BG-ID 1260409828

БК 2014/5 Кн 551
ИВАНОВА, Таня, 1972-
        Трансформация / Таня Иванова. - София : Лунна светлина 13, 2013 ([София] : [Булгед]). - 96 с. : с ил. ; 18 см

Пълното име на авт. Таня Иванова е Таня Иванова Илиева-Солер. - Текст и на исп. ез.

ISBN 978-619-90136-3-2 : 8 лв.

886.7-054.7-8
COBISS.BG-ID 1260412132

КАПРАЛОВА, Недка Неделчева, 1961-
        И ще господарува мъжът ти над теб : още за жените в културата Вж Кн 85

БК 2014/5 Кн 552
КАРАМФИЛОВ, Росен Колев, 1992-
        Стерео тишина / Росен Карамфилов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 84 с. ; 19 см

ISBN 978-954-491-950-4 : 11 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1260097764

БК 2014/5 Кн 553
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1933-
        Спомени от времето на зрелия болшевизъм : в два тома. Т. 2, Свободата, Санчо, е велико нещо! / Георги Константинов. - [София] : Шрапнел, 2009 ([Перник] : [Съперник]). - 455 с. : с ил., портр. ; 22 см

Пълното име на авт. Георги Константинов е Георги Константинов Георгиев.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259918052

МАРИНОВ, Иванко, 1946-
        Улица "Републиканска" : краеведски спомени Вж Кн 609

БК 2014/5 Кн 554
МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Между два бряга : студии и есета / Хюсеин Мевсим. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 296 с. ; 22 см

Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-491-937-5 : 14 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1260447204

БК 2014/5 Кн 555
НАКОВ, Александър Методиев, 1919-
        Досие на обект No 1218 / Александър Наков. - 2. прераб. и доп. изд. - София : ИК Шрапнел, 2009 ([София] : Унискорп). - 116 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

1. изд. 2006.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259819748

БК 2014/5 Кн 556
ОГНЯНОВ, Бойчо, 1930-2008
        А бях само на 17 години / Бойчо Огнянов ; [ил. Константин Смолянов]. - София : Шрапнел, 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 68 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Бойчо Огнянов е Бойчо Огнянов Стоянов . - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. 

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259788516

БК 2014/5 Кн 557
ПЕНЕВ, Николай Пенев, 1949-
        Размисли извън коловоза : първи сезон, втори том / Николай Пенев. - София : Лице, 2013. - 196 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9426-44-1

886.7-8
COBISS.BG-ID 1260208100

БК 2014/5 Кн 558
ПОПОВ, Йордан Николов, 1929-
        Горчиви кестени : спомени, хумористични разкази, афоризми, новела / Йордан Попов. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2013. - 95 с. ; 20 см

Принтирано изд.

ISBN 978-954-25-0235-7

886.7-8
COBISS.BG-ID 1260254948

БК 2014/5 Кн 559
СТАТКОВА, Ели
        Щура, щура луна / Ели Статкова. - София : Изток-Запад, 2013. - 136 с. : с портр. ; 17 см

Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-258-3
ISBN 978-619-152-258 !

886.7-7
COBISS.BG-ID 1260134116

БК 2014/5 Кн 560
СТОЙКОВА, Василка Христова, 1942-
        Така ги видях, така ги обичам : хората от Люти брод / Василка Стойкова. - София [т.е. Варна] : Епоха, 2013 ([София] : Експертпринт). - 488 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

ISBN 978-619-7005-03-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260491492

БК 2014/5 Кн 561
ТЕРЗИЙСКИ, Трифон Тодоров, 1923-
        Достоен живот / Трифон Терзийски. - 3. изд. - София : [Изд. авт.], 2010 ([Перник] : [Съперник]). - 238 с. : с факс. ; 20 см

1. изд. 2004, установено по доп. източник.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1259682788

БК 2014/5 Кн 562
ХАКАМИ, Сабиха Акифова, 1945-
        Пътуване във времето : мемоари / Сабиха Акифова Хаками. - София : Авангард прима, 2013 (София : БПС). - 266 с., [6] с. : ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-160-124-0 : 12.50 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260422372

ШОПОВ, Атанас Петров, 1853-1922
        Из живота и положението на българите във вилаетите Вж Кн 63


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/5 Кн 563
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Малката Божана и чудовището Тъмп / Божана Апостолова ; [ред. Костадин Чонов] ; ил. Костадин Костадинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - [44] с. : с цв. ил. ; 25 x 25 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Истинското име на ред. Костадин Чонов е  Костадин Пейков.

ISBN 978-954-491-939-9 (подв.) : 11 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260262884

БК 2014/5 Кн 564
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Малката Божана и чудовището Тъмп / Божана Апостолова ; [ред. Костадин Чонов] ; ил. Костадин Костадинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - [44] с. : с цв. ил. ; 25 x 25 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Истинското име на ред. Костадин Чонов е Костадин Пейков.

ISBN 978-954-491-938-2 : 9 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260263396

БК 2014/5 Кн 565
ГАНЕВ, Галeн, 1954-
        Весела сладкарничка : приказка в стихове / Гален Ганев ; [ил. Кирил Навущанов]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - [16] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-423-867-4 : 3.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260507876

БК 2014/5 Кн 566
ДИМИТРОВА, Венета Н.
        До забрава и до мрак : стихотворения за малки и по-големи деца / Венета Димитрова. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2013 (Видин : Компакт принт). - 31 с. ; 21 см

ISBN 978-954-25-0234-0 (не е отпеч.)
ISBN 987-954-25-0234-0 !

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1259994084

БК 2014/5 Кн 567
ЕЛИН Пелин, 1877-1949
        Ян Бибиян : невероятните приключения на едно хлапе ; Ян Бибиян на Луната / Елин Пелин ; [ил. Галин Георгиев]. - [София] : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 160 с. : с ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 6)

Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-431-946-5 : 5.49 лв.

886.7-93-312.9
COBISS.BG-ID 1260602340

БК 2014/5 Кн 568
КАРАГЕОРГИЕВ, Кольо, 1949-
        Алиса в страната на несбъднатите мечти / Кольо Карагеоргиев ; ил. Таня Симеонова. - 2. изд. - Шумен : Химера, 2013. - 62 с. : с ил. ; 21 см

Кольо Карагеоргиев - псевд. на Кольо Михайлов Колев. - 1. изд. 2012.

ISBN 978-954-9775-78-5

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260562148

БК 2014/5 Кн 569
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Ането ; Тошко Африкански / Ангел Каралийчев ; [ил. Спас Спасов]. - [3. изд.]. - София : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 12)

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 1995 със загл. Тошко Африкански ; Ането, изд. на Фонд. за дет. кино и лит. Братя Мормареви в сер. Библиотека Златното ключе ; кн. 6.

ISBN 978-954-431-962-5 : 5.49 лв.

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1260581604

БК 2014/5 Кн 570
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Приказки / Ангел Каралийчев ; [подб. Звезден Златарев] ; [ил. Галин Георгиев ... и др.]. - София : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 2)

Имената на състав., ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Светлана Князева, И. Иванчев. - Съдържа: Златното момиче ; Магаре и кон ; Дядо Петко и баба Пена ; Кой каквото прави - на себе си го прави ; Който не работи, не трябва да яде ; Хитрият кръчмар ; Сърната и лозата ; Неволята ; Магарешки съвет ; Бабата и мечката ; Какви хора има по света ; Момичето, което било направено от вар ; Слепият и куцият ; Юнакът със звезда на челото и неговият рогат кон ; Вълкът и неговите жертви ; Юначето петле ; Сметка ; Дядо и внуче ; Мъдри думи ; Овцете и кучето ; Ракът и неговите синове ; Педя човек ; Двама братя юнаци ; Опитомените вълци ; Безценното камъче ; Старите хора ; Лисицата и таралежът ; Трима братя и златната ябълка ; Лозарят и косето ; Справедлива подялба ; Лъвът и лисицата ; Просеното зърно и биволът ; Царят с магарешките уши ; Камъкът и змията ; Мечката и мравките.

ISBN 978-954-431-943-4 : 5.49 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260644836

БК 2014/5 Кн 571
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Юнакът със звезда на челото / [Ангел Каралийчев] ; [худож. Галин Георгиев и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 19)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-967-0 : 1.80 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260609764

БК 2014/5 Кн 572
МИЛЕВА, Леда Гео, 1920-2013
        Зайченцето бяло : панорамна книжка / [Леда Милева ] ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2012] ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-431-817-8 (подв.) : 5.50 лв.

886.7-93-1(02.024.7)
COBISS.BG-ID 1260563172

БК 2014/5 Кн 573
МИТЕВА, Екатерина Димитрова
        Прелетният Врабчо / Екатерина Митева ; [рис. Екатерина Д. Митева]. - [Варна] : Мистрал, 2013 (Варна : Колор принт). - [8] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Прелетния Врабчо. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-90059-2-7

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260297956

БК 2014/5 Кн 574
РАЗЦВЕТНИКОВ, Асен, 1897-1951
        Щурчово конче / Асен Разцветников ; [ил. Биляна Господинова, Галин Георгиев]. - [София] : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 9)

Асен Разцветников - псевд. на авт. Асен Петков Коларов. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-949-6 : 5.49 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260558308

БК 2014/5 Кн 575
        ХВЪРКАТИЯТ кон ; Петачето ми дай / [худож. Сава Стефанов и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 15) (Български народни приказки)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-928-1 : 1.80 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260579300


886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ.

БК 2014/5 Кн 576
        ДЕВОЙЧЕТО и дванадесетте месеца ; Неволята учи ; Кучето и кокалът : народни приказки / [худож. Галин Георгиев ... и др.]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 13)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Светлана Князева, Ивайло Иванчев.

ISBN 978-954-431-927-4 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260565220

БК 2014/5 Кн 577
ЕЛИН Пелин, 1877-1949
        Момчето и вятърът ; Вълчата глава : народни приказки / [текст Елин Пелин] ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога да чета сам! ; 12)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Елин Пелин - псевд. на авт. Димитър Иванов Стоянов.

ISBN 978-954-431-926-7 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260556004

БК 2014/5 Кн 578
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Басни / [по] Езоп ... [и др.] ; [адапт. Галина Златарева] ; [ил. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - [София] : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 10)

Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Адапт. по други авт.: Лафонтен, Иван Крилов, Стоян Михайловски. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Баснята е литературна форма... / Галина Златарева: с. 5-6.

ISBN 978-954-431-961-8 : 5.49 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260549604

БК 2014/5 Кн 579
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Български народни приказки / Галина Златина ; [ил. Галин Георгиев ... и др.]. - [София] : Златното пате, 2013 ([София] : Циан). - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 5)

Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Светлана Князева, Сава Стефанов, Ивайло Иванчев. - Името на ил. Сава Стефанов погрешно отпеч. в изд. каре Сава Стефанав. - Съдържа: Жива вода ; Лявото око на царя ; Другата гора ; Лакомдол ; Пръстенът на самодивата ; Момчето и вятърът ; Новите дрешки ; Краденото горчи ; Баба Меца и дърварят ; Сребърният елен ; Неродена мома ; Човекът и змията ; Лоша дума ; Кучето и кокалът ; На работливия и късметът му работи ; Костенурката и лъвът ; Юнак над юнаците ; Ученикът на дявола ; Девойчето и дванайсетте месеца ; Лисицата кръстница ; Дарът на слънцето ; Чорба от камъчета ; Златната птица ; Юнакът и царската дъщеря ; Булка за мишока ; Царската дума ; Братче и сестриче ; Хвъркатият кон

ISBN 978-954-431-947-2 : 5.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260549092

БК 2014/5 Кн 580
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Двете козлета и други басни от Лафонтен / [адапт. и стихове Галина Златина и Зефира Райкова] ; [худож. Галин Георгиев и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 26)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева, а Зефира Райкова - псевд. на авт. Миглена Звезденова Златарева. - Съдържа и: Заекът и костенурката ; Гарванът и лисацата ; Лисицата и щъркелът.

ISBN 978-954-431-940-3 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260618980

БК 2014/5 Кн 581
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Златната птица / [Галина Златина] ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - [София] : Златното пате, [2013] ([София] : [Наука и образование]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 18)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-966-3 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260570340

БК 2014/5 Кн 582
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Лисицата и гроздето и други басни от Езоп / [адапт. и стихове Галина Златина и Зефира Райкова] ; [худож. Галин Георгиев и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 23)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева, а Зефира Райкова - псевд. на авт. Миглена Звезденова Златарева.

ISBN 978-954-431-937-3 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260617956

БК 2014/5 Кн 583
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Момчето и царската дъщеря / [Галина Златина] ; [худож. Ивайло Иванчев, Светлана Князева]. - [София] : Златното пате, [2013] ([София] : [Наука и образование]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 20)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-968-7 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260571620

БК 2014/5 Кн 584
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Неродена мома / [текст Галина Златина] ; [худож. Галин Георгиев и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 9)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-923-6 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260577252

БК 2014/5 Кн 585
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Приказки / [адапт. и стихове Галина Златина] ; [по] Братя Грим ; [в прев. на Надежда Илинова] ; [подб. Звезден Златарев] ; [ил. Галин Георгиев ... и др.]. - София : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 136 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 4)

Имената на адапт., авт. на стихове, състав., прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Други ил.: Светлана Князева, Исай Пенчев, Пжемислав Саламаха. - Съдържа: Старото куче ; Хензел и Гретел ; Лисицата и котката ; Сложи-масичка, златното магаре и скочи-тояга ; Сгледа ; Храбрият шивач ; Гъсарката и кладенецът ; Снежанка и седемте джуджета ; Клинецът ; Вълкът и седемте козлета ; Бременските градски музиканти ; Хитрата сойка ; Жабокът-цар или Железният Хайнрих ; Радост и мъка по равно ; Мъдрият коняр ; Магарешката салата ; Белоснежка и Червенорозка ; Скъсаните пантофки ; Кръстникът

ISBN 978-954-431-945-8 : 5.49 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260652004

БК 2014/5 Кн 586
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Приказки / [адапт. и стихове Галина Златина] ; [по] Шарл Перо, Мадам дьо Бомон, Вилхелм Хауф ; [в прев. на Магдалена Стойчева ... и др.] ; [подб. Звезден Златарев] ; [ил. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 3)

Имената на адапт., авт. на стихове, състав., прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Други прев: Надежда Илинова, Галина Златина. - Съдържа: Червената шапчица ; Малечко Палечко ; Пепеляшка ; Котаракът в чизми ; Спящата красавица / по Шарл Перо. Красавицата и звяра / по Мадам дьо Бомон. Халифът щърк ; Малкият Мук ; Джуджето Дългоноско / по Вилхем Хауф

ISBN 978-954-431-944-1 : 5.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260649956

БК 2014/5 Кн 587
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Приказки от цял свят / [адапт. и стихове Галина Златина, Зефира Райкова] ; [подб. Звезден Златарев] ; [прев. Надежда Илинова ... и др.] ; [ил. Галин Георгиев ... и др.]. - [София] : Златното пате, 2013 (София : Циан). - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Избрана класика за ученика ; 11)

Загл. на кор.: Народни приказки от цял свят. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Зефира Райкова - псевд. на авт. Миглена Звезденова Златарева. - Други прев.: Магдалена Стойчева, Зефира Райкова, Галина Златина. - Други ил.: Светлана Князева, Исай Пенчев, Спас Спасов. - Съдържа: На страха очите са големи ; Мърльо ; Благородния фазан ; Девойката и тримата женихи ; Не е моя работа ; Лисицата и тигърът ; Струва си парите ; Кой се разхожда в къщи ; Занаят и пак занаят ; Едноокият и двуокият ; Вещицата от дивата планина ; Маймунският дворец ; Чудното дърво ; Джак и бобените зърна ; Как се е появила луната ; Вълкът и лисицата ; Сладката каша ; Злият вълшебник ; Индианецът и водните духове ; Не е хубаво да си много хитър ; Бялата сърна ; Хитрият въглищар ; Думата на силния ; Дъщерята на Небето и Нощта ; За кълвача ; Ковачът и джуджето ; Имали животните закон ; Кърпата на просяка ; Пастирчето ; Златната топка ; Страшилището и момъкът ; Глупакът ; Глупавият монах ; Вълшебната флейта ; Трите прасенца ; Голямото пътешествие на малкото мишле

ISBN 978-954-431-963-2 : 5.99 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260599012

БК 2014/5 Кн 588
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Пръстенът на самодивата / [текст Галина Златина] ; [худож. Ивайло Иванчев и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 11)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-925-0 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260576228

БК 2014/5 Кн 589
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Царската дума / [текст Галина Златина] ; [худож. Сава Стефанов, Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 16)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-930-4 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260569828

БК 2014/5 Кн 590
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Дядо Петко и баба Пена / [текст Ангел Каралийчев]. Булка за мишока / [текст Галина Златина] ; [худож. Галин Георгиев ... и др.]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 17)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Други ил.: Светлана Князева, Ивайло Иванчев.

ISBN 978-954-431-934-2 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260608996

БК 2014/5 Кн 591
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Тримата братя и златната ябълка / [текст Ангел Каралийчев] ; [худож. Галин Георгиев и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 10)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-924-3 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260578276

БК 2014/5 Кн 592
        КОТАРАКЪТ в чизми / [по] Шарл Перо ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога да чета сам! ; 25)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-939-7 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260556772

БК 2014/5 Кн 593
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Вила Самовила / [текст Петър Кърджилов] ; [худож. Исай Пенчев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 14)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-929-8 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260568036

БК 2014/5 Кн 594
        МАЛЕЧКО Палечко / [по] Шарл Перо ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога да чета сам! ; 22)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-936-6 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260557284

БК 2014/5 Кн 595
        ПЕПЕЛЯШКА / [по] Шарл Перо ; [худож. Галин Георгиев и Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 21)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-935-9 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260610532

БК 2014/5 Кн 596
        ПРИНЦЕСАТА и граховото зърно ; Новите дрехи на краля / [адапт. по] Х. К. Андерсен ; [худож. Галин Георгиев ... и др.]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Мога да чета сам! ; 27)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Светлана Князева, Премислав Саламача. - Възприетата форма на името на ил. Премислав Саламача е Пжемислав Саламаха.

ISBN 978-954-431-941-0 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260581092

БК 2014/5 Кн 597
        СПЯЩАТА красавица / [по] Шарл Перо ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога да чета сам! ; 24)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-431-938-0 : 1.80 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1260557028


891.5 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БК 2014/5 Кн 598
ПАРСИПУР, Шахрнуш, 1946-
        Жени без мъже : повест за съвременен Иран / Шахрнуш Парсипур ; прев. от перс. ез. Людмила Янева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 118 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Когато жените започнат да мислят / Людмила Янева: с. 15

ISBN 978-619-160-080-9

891.5-32
COBISS.BG-ID 1260451300


891.55 ПЕРСИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФАРСИ И ДАРИ

БК 2014/5 Кн 599
СААДИ, 1193-1292
        Гюлестан / Саади. Газели / Хафез ; прев. Йордан Милев. - София : Захарий Стоянов, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 390 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на авт. Саади е Мослехадин Саади Ширази, а на Хафез - Схамс ад-Дин Мухаммад Хафиз. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-09-0709-3 (подв.)

891.55-1
COBISS.BG-ID 1260000740


891.981 АРМЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 600
САРКИСЯН, Едуард
        Зовът на бездните : документални разкази на алпинисти и спелеолози от изследователски експедиции в Армения и други страни / Едуард Саркисян ; прев. от арм. Агоп Орманджиян. - Пловдив : Общоарм. благотвор. съюз Парекордзаган, 2008 ([Пловдив] : [Голд прес]). - 242, [12] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека Светлина)

ISBN 978-954-90950-6-7 (Голд прес)

891.981-322.6
COBISS.BG-ID 1259874276


894.3 ЛИТЕРАТУРА НА ТЮРКСКИ ЕЗИЦИ

        ОСМАНИСТИКАТА: исторически отговори за бъдещето : сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова Вж Кн 364


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 601
ИНАЛ, Гюлсели, 1947-
        Пустинята на Хермес : стихотворения / Гюлсели Инал ; прев. от тур. Кадрие Джесур ; [ил. Мария Калъчлъоглу-Бараз]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 60 с. : с ил. ; 19 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-940-5 : 10 лв.

894.35-1
COBISS.BG-ID 1260182500


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 602
СЕЧИ, Ноеми, 1976-
        Комунистът Монте Кристо : роман / Ноеми Сечи ; прев. от унг. Юлия Крумова. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 429 с. ; 20 см. - (Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Kommunista Monte Cristo / Noémi Szécsi. - Именен показалец.

ISBN 978-954-8689-46-5 : 14 лв.

894.511-31
COBISS.BG-ID 1259853028

БК 2014/5 Кн 603
ФЕРДИНАНДИ, Дьорд, 1935-
        Самотна гургулица : прозa / Дьорд Фердинанди ; прев. от унг. Мартин Христов. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 208 с. ; 21 см. - (Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Magányos gerle / György Ferdinandy.

ISBN 978-954-8689-42-7 : 12 лв.

894.511-32
COBISS.BG-ID 1259850212


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 604
ХАНШАН
        Стихове от Студената планина / Ханшан ; [състав. София Катърова] ; прев. от кит. Антоанета Николова ... [и др.]. - София : Изток-Запад, 2013. - 174 с. : с ил. ; 22 см. - (Световни поети)

Без сведение за ориг. загл. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Други прев.: Марко Клисурски, София Катърова.

ISBN 978-619-152-264-4 : 12 лв.

895.1-1
COBISS.BG-ID 1260006372


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 Кн 605
НАКАМУРА, Коу, 1969-
        Неща, за които плачеш сто пъти / Коу Накамура ; [прев. Елена Дичева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 174 с. ; 20 см

Ориг. загл.: 100 kai naku koto / Kou Nakamura. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-397-3 : 10.99 лв.

895.6-31
COBISS.BG-ID 1260544228


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/5 Кн 606
ДОНЧЕВА, Иванка Иванова, 1953-
        Тракийската култура в българските земи / Иванка Дончева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012 (В. Търново : Фабер). - 172 с. : с ил., к. ; 29 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-524-878-8
1. Култура, древнотракийска 2. България - паметници на културата
904(497.2=919.885)
COBISS.BG-ID 1260170468

БК 2014/5 Кн 607
ТОДОРОВ, Ваньо Ванков, 1949-
        Културни ценности на с.  Градец [Видинско] / Ваньо Тодоров. - Видин : [Изд. авт.], 2013 (Варна : Макс креатив). - 78 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-799-994-7
1. Села - България - старини 2. Градец, Видинска област - паметници на културата
904(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1259984612


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Земя в названия : монография Вж Кн 377

БК 2014/5 Кн 608
БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Признание и памет / Илия Балъков. - В. Търново : Сириус 4, 2003 (В. Търново : Асеневци). - 46 с. : с ил. портр. ; 21 см

1. Села - България - история 2. Беляковец, Великотърновска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1260628196

БК 2014/5 Кн 609
МАРИНОВ, Иванко, 1946-
        Улица "Републиканска" : краеведски спомени / Иванко Маринов. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 80 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Иванко Маринов е Иван Маринов Димитров.

ISBN 978-954-309-146-1 : 5 лв.
1. История - Кърджали - спомени 2. Кърджали - краезнание
908(497.232.1)(093.3)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1260250596

БК 2014/5 Кн 610
МИХАЙЛОВ, Иван, 1948-
        Странджанският край - от древните траки до Балканската война 1912-1913 г. / Иван Михайлов. - Бургас : Адулар - Иван Михайлов : Ритъм 3, 2013 (Пловдив : Макрос 2000). - 220 с. : с ил., портр., к. ; 22 см

Пълното име на авт. Иван Михайлов е Иван Михайлов Георгиев. - Библиогр.: с. 215-218.

ISBN 978-954-92170-9-4 (Ритъм 3)
1. История - Странджански край 2. Странджански край - краезнание
908(234.423.7-0)
COBISS.BG-ID 1259812324

ПЕТРОВ, Милю Атанасов, 1944-
        Другата столица : с. Попово [Ямболско] и Стоян-Индже войвода Вж Кн 623

БК 2014/5 Кн 611
ТОПАЛОВ, Георги Иванов, 1932-2015
        Изчезнали селища от Добричка област през XIX и XX век / Георги Топалов ; [предг. Йордан Дачев]. - Добрич : [Изд. авт.], 2001 (Добрич : Артпринт). - 504 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - За автора: с. 1.

1. Селища - Добрички край - история 2. Добрички край - краезнание
908(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1039182564

БК 2014/5 Кн 612
ТОПАЛОВ, Георги Иванов, 1932-2015
        Изчезнали селища от Добричка област през XIX и XX век / Георги Топалов. - 2. прераб. и доп. изд. - Добрич : [Изд. авт.], 2009 (Добрич : Нилекта принт). - 504 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2001.

18 лв.
1. Селища - Добрички край - история 2. Добрички край - краезнание
908(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1260174564

БК 2014/5 Кн 613
ХРИСТОВА, Нина, 1952-
        Фрагменти от паметта за Слатина : казали, направили, спомени по повод, лични истории, обичаи, необичайното / Нина Христова ; [науч. ред. Светлана Станкова]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 178 с. : с цв. ил., портр. ; 26 см

Пълното име на авт. Нина Христова е Нина Христова Петкова. - Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-160-139-4
1. Жилищни райони - София - история 2. Слатина (квартал) - краезнание
908(497.223-212)
COBISS.BG-ID 1259749604


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/5 Кн 614
КИРАДЖИЕВ, Светлин Стефанов, 1930-
        Енциклопедичен географски речник на България / Светлин Кираджиев. - София : Изток-Запад, 2013. - XXXII, 622 с. : с ил. ; 25 см

Библиогр.: с. 621.

ISBN 978-619-152-142-5 (подв.) : 39 лв.
1. География - България - справочници
914.972(035)
COBISS.BG-ID 1260148964


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        АРНАУДОВ сборник : доклади и съобщения. Т. 7, Материали от научен форум Седми Арнаудови четения, 21-23 октомври 2010 г., Русе Вж Кн 386

БК 2014/5 Кн 615
БУКОВИНОВА, Вида Димова, 1937-
        Тадаръковият род : пътуване към корените / Вида Буковинова ; [науч. ред. Виолета Василчина]. - [Бургас] : Геопан, 2013 (Пловдив : Таф принт). - 222 с. : с ил., факс., портр. ; 22 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Тракийския род Тадаръкови пред фотообектива: с. 185-216. - Родословно дърво на тракийски род Тадаръкови (1850-2013): с. 218-219. - За авторката, избрана от един тракийски род: с. 220-221.

ISBN 978-954-92433-7-6
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Тадаръкови
COBISS.BG-ID 1259811300

        БЪЛГАРИ-възпитаници на Военната свързочна академия "С. М. Будьони" в гр. Ленинград (Санкт-Петербург) 1953-1989 г. Вж Кн 160

БК 2014/5 Кн 616
ВЕРХОВСКА, Елена Кириловна
        Радоница : дополнение / Е. К. Верховская, Т. Н. Геневска, Е. Н. Солдатова. - София : Дио Мира, 2013. - 74 с., [6] л. : ил., факс., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-2977-08-7
1. Родове, руски - история 2. Русия - генеалогия
929.52(470)
COBISS.BG-ID 1260190692

БК 2014/5 Кн 617
ВЛАДОВА, Добринка Тодорова, 1942-
        Родословие на Владовия род : 19, 20, 21 век / Добринка Владова. - [Пазарджик] : [Изд. авт.], [2014]. - 96 с. : с портр. ; 30 см

Принтирано изд.

(Подв. със спирала)
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Владови
COBISS.BG-ID 1260259044

ВЪЛОВ, Иван Маринов, 1931-
        Познатите - непознати : доразказани биографии Вж Кн 451

        Йоханес ГЕРБЕР и икономиката на отбраната в България : в памет на деветдесетата му годишнина Вж Кн 127

 ДАМЯНОВ, Стефан Христов, 1938-
    Стефан Дамянов - живот в две епохи : мемоарна книга-интервю  Вж Кн 157

      Димчо ДЕБЕЛЯНОВ - 125 години от рождението на поета : нови изследвания, архив, спомени Вж Кн 452

ДИМИТРОВ, Камен Димитров, 1974-
        Авва Доротей - Слова : среднобългарски превод, гръцко-български словоуказател Вж Кн 69

ДРАГАНОВ, Боян, 1945-
        Зад завесата на големите скандали 3 ; Хроники от Русчук Вж Кн 631

        ЕЗИЦИТЕ на културата : сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ "Неофит Рилски". Т. 2 Вж Кн 359

ИЛИЕВ, Илия Христов, 1932-
        Лорд Байрон : забавни истории и парадокси от неговия живот Вж Кн 393

    "ИСТОРИЯ славянобългарска" и духовният живот през 30-40-те години на XIX век. : юбилеен сборник Вж Кн 629

        КАЛВИНО.NET : 90 години от рождението на писателя Итало Калвино Вж Кн 436

КАПРАЛОВА, Недка Неделчева, 1961-
        И ще господарува мъжът ти над теб : още за жените в културата Вж Кн 85

КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Благословената между жените Вж Кн 72

КОСТАДИНОВА, Жени, 1971-
        Ванга - пророчества и мудрость : советы для жизни Вж Кн 55

КРУМОВА-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942-
        Академик Стефан Младенов - човекът, преподавателят, ученият : живот, посветен на науката Вж Кн 360

ЛАЗАРОВА, Пенка Ганчева, 1945-
        Професор д-р Елисавета Карамихайлова - първият български ядрен физик Вж Кн 213

МАТКОВСКИ, Александрина Александровна
        Полихроний Сырку и Александр Яцимирский : биобиблиографии Вж Кн 11

НЕДЯЛКОВА, Нели Парашкевова, 1953-
        Молебен за българския език : интервюта с Мирослав Янакиев, Христо Първев, Петър Пашов, Кирил Димчев и Михаил Виденов Вж Кн 361

        ОСМАНИСТИКАТА: исторически отговори за бъдещето : сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова Вж Кн 364

ПАМПУЛОВ, Димитър Димитров, 1942-
        Златю Бояджиев - виденията на великия майстор Вж Кн 340, Кн 341

ПАНАЙОТОВ, Александър Атанасов, 1934-
        Ретроспекция. Ч. 6 Вж Кн 177

ПЕТРОВ, Милю Атанасов, 1944-
        Другата столица : с. Попово [Ямболско] и Стоян-Индже войвода Вж Кн 623

БК 2014/5 Кн 618
ПЕТРОВ, Хараламби Йонков, 1935-
        Родът Кършовски : летопис на родолюбието / Хараламби Петров. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 410 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на фр., англ. ез. - Библиогр. след. отд. статии.

ISBN 978-619-160-136-3
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Кършовски
COBISS.BG-ID 1259774948

РАДИВОЕВ, Милан Тодоров, 1845-1918
        Биография на Иван Николов Момчилов : с кратък очерк на просветителската му дейност (1819-1869) Вж Кн 626

        РАЗРУШАВАНЕТО на порядъка : научна конференция в памет на проф. Тодор Иванов Живков, Пловдив 2002 Вж Кн 200

РУСЕВ, Руси Димитров, 1951-
        Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов Вж Кн 387

СЛАВОВА, Славка Димитрова, 1924-2002
        Театър, любов моя! Вж Кн 347

        СПОМЕНИ за академик Евгени Матеев : посвещава се на 95-та годишнина от рождението му Вж Кн 105

        СПОМЕНИ за член-кореспондент професор доктор на историческите науки Николай Генчев : живот и творчество : по случай 80-годишнината от рождението му 4.ХII.2012 г. гр. Николаево Вж Кн 619

СТЕФАНОВ, Стефан Илиев, 1940-
        Следите на сокола : летопис на летеца полковник Георги Пенчев Вж Кн 162

СТОЯНОВА, Капка Иванова
        Професор, доктор на икономическите науки Петър Шапкарев - изтъкнат учен и обществена личност Вж Кн 104

ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Отклонения: опити върху Жак Дерида Вж Кн 30

ТЕРЗИЙСКА, Петя Атанасова
        Светозар Евтимов Захариев : биобиблиографски указател Вж Кн 12

ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 10, Гробът на Васил Левски : сборник документи Вж Кн 455

        ХОРИЗОНТИ и предели на южнославянските езици : сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова Вж Кн 362

ЧАПАНСКИ, Николай Генов, 1973-
        Любими народни изпълнители от цяла България : фолклорна енциклопедия. Ч. 2, Кой кой е в българската народна музика? Вж Кн 346

   
БК 2014/5 Кн 618а
        ЯЙЛАГЮНЮ [Малгарско] - въглени в паметта / [състав.] Станка Битлиева. - [Хасково] : Полиграфюг, 2013 (Хасково : Джи ем принт). - 152 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Съдържа материали от: Станка Любомирова Битлиева, Стоянка Хараламбова Малянова, Йовка Димитрова Белева, Константина Пеева Тончева, София Христова Гоговска, Тодорка Ламбова Костадинова, Киро Атанасов Янев, Стоянка Димитрова Костадинова, Мария Михайлова Неделчева, Пенка Михайлова Дончева, Илия Трендафилов Караиванов, Георги Стоянов Новаков, Костадин Ламбов Костадинов, Марийка Атанасова Колева, Татяна Тодорова Кръстева, Мария Димитрова Тодорова, Донка Божинова Първова, Иванка Димитрова Кабадиева, Станка Димитрова Мирчева, Киро Стоянов Киров, Трендафил Пеев Атанасов, Йордан Любомиров Кабаков, Валентин Вълчев Налбантов, Анастасия Георгиева Стефанова, Тонка Пейкова Грозева, Мария Георгиева Коларова, отбелязани на с. 6. - Библиогр.: с. 150-151


ISBN 978-954-92468-5-8
1. Родове, български
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1260281316

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

МАТКОВСКИ, Александрина Александровна
        Полихроний Сырку и Александр Яцимирский : биобиблиографии Вж Кн 11

БК 2014/5 Кн 619
        СПОМЕНИ за член-кореспондент професор доктор на историческите науки Николай Генчев : живот и творчество : по случай 80-годишнината от рождението му 4.ХII.2012 г. гр. Николаево / състав. Петя Гангалова, Димитър Попов. - София : Изток-Запад, 2013. - 72, viii с. : с ил., портр. ; 22 см

Съдържа материали от: Минка Банева, Стефан Виделов, Димитър Попов, Желю Желев, Константин Косев, Вълчо Вълчев, Георги Вълчев, Иван Атанасов, Надя Манолова-Николова, Иван Еленков.

ISBN 978-619-152-242-2
1. Генчев, Николай, 1931-2000 - спомени 2. Историци, български - спомени 3. България - история
930.1(497.2)(092)
92 Генчев, Николай
COBISS.BG-ID 1260279524


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

ДЬОЛЮМО, Жан, 1923-
        Една история на рая. Т. 2, Хиляда години щастие Вж Кн 70

        ЕЗИЦИТЕ на културата : сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ "Неофит Рилски". Т. 2 Вж Кн 359


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БРОКИТ, Линъс Пиърпонт, 1820-1893
        Богомилите от България и Босна : ранните протестанти от Изтока - опит да се възстановят някои изгубени страници от протестантската история Вж Кн 68


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БРОКИТ, Линъс Пиърпонт, 1820-1893
        Богомилите от България и Босна : ранните протестанти от Изтока - опит да се възстановят някои изгубени страници от протестантската история Вж Кн 68

БК 2014/5 Кн 620
ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров, 1936-
        Съчинения в пет тома. Т. 1, Апология на Средновековието ; Покръстване и християнизация на българите / Васил Гюзелев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 503 с. ; 25 см

Загл. на кор.: Апология на Средновековието.

ISBN 978-954-09-0811-3 (подв.) : 30 лв.
1. История - България - средни векове 2. Покръстване на българите 865 г. 3. България - история
949.72.03(081)
COBISS.BG-ID 1259861732

БК 2014/5 Кн 621
ЛЕО, Мишел, 1918-1975
        България и нейният народ под османска власт : през погледа на англосаксонските пътешественици: 1586-1878 : откриването на една народност / Мишел Лео ; прев. от фр. Мариета Глухарова. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 392 с. : с портр., к. ; 24 см. - (Българска вечност ; 105)

Ориг. загл.: La Bulgarie et son peuple sous la domination ottomane / Michel Léo. - Текст и на англ., фр. ез. - Библиогр.: с. 314-327. - Именен показалец , геогр. показалец.

ISBN 978-954-378-106-5 : 12 лв.
1. История - България - турско владичество 2. България - история
949.72.033
COBISS.BG-ID 1260553188


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/5 Кн 622
НЕДЕЛЕВА, Петя Стефанова, 1974-
        Българските еснафски организации през Възраждането : устройство, управление и уредба / Петя Неделева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 256 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 241-253.

ISBN 978-619-160-015-1
1. Занаятчийски кооперации и сдружения - България - история - Възраждане 2. Самоуправление - България - история - Възраждане 3. България - история
949.72.04
352:340.14(497.2)(091)
334.71(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1260405732

БК 2014/5 Кн 623
ПЕТРОВ, Милю Атанасов, 1944-
        Другата столица : с. Попово [Ямболско] и Стоян-Индже войвода / Милю Петров. - София [т. е. Шумен] : Химера, 2012-. - Т <1-> ; 20 см

ISBN 978-954-9775-79-2 (т. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. - 298 с.

1. Индже, войвода, 1755-1821 2. Хайдутство - България - биографии 3. Села - България - история 4. Попово, Ямболска област - краезнание 5. България - история
949.72.04(092)
908(497.23-22)
92 Индже войвода
COBISS.BG-ID 1260572900

БК 2014/5 Кн 624
РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Македония и Българското възраждане / Симеон Радев ; ред. Вера Гьорева. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - 234 с. ; 22 см. - (Библиотека Спасената история ; 4)

1. изд. 1943, изд. на М-во на нар. просвещение в сер. Библиотека Българска книга ; 3.

ISBN 978-619-152-270-5 : 10 лв.
1. Национален въпрос и национална политика - Македония - история 2. Възраждане - България 3. България - история
949.72.04
COBISS.BG-ID 1260184292

БК 2014/5 Кн 625
РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Македония и Българското възраждане. Т, 1, Борбите за народност и народна църква. Т. 2, Борба за народно единство и свобода / Симеон Радев ; [предг. Красимир Каракачанов и Цочо Билярски]. - [Ново изд.]. - София : Захарий Стоянов : Фонд. ВМРО, 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 407 с., [16] с. : ил., портр., факс. ; 24 см

Рецензия на първото издание на Македония в Българското възраждане в XIX век във в. Утро, София, 15 април 1918: с. 399-401. - Библиогр.: с. 393-399. 

- - Das Gebiet des bulgarischen Exarchat [Картографски ресурс] : Карта на Българската екзархия (1870-1912) от атласа на Димитър Ризов Българите в техните исторически, етнографически и политически граници. Берлин, 1917 г., с. 56. - 1 к. мнцв. ; 45 х 60 см, сгъната до 23 х 15 см

ISBN 978-954-09-0805-2 (подв., Захарий Стоянов) : 25 лв.
1. Национален въпрос и национална политика - Македония - история 2. Възраждане - България 3. България - история
949.72.04
COBISS.BG-ID 1259873764

БК 2014/5 Кн 626
РАДИВОЕВ, Милан Тодоров, 1845-1918
        Биография на Иван Николов Момчилов : с кратък очерк на просветителската му дейност (1819-1869) / написал ученикът му Милан Радивоев. - Фототип. изд. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 54 с. : с портр. ; 24 см

Текст на стар правопис. - Фототип. изд.: София : Държ. печ., 1912.

ISBN 978-954-523-140-7
1. Момчилов, Иван Николов, 1819-1869 - биографии 2. Учители, български - биографии 3. Просветно движение (България) 4. България - история
949.72.04(092)
92 Момчилов, Иван Николов
COBISS.BG-ID 1259947492

БК 2014/5 Кн 627
СИЛЯНОВА, Емилия Емилова, 1955-
        Панаирите по българските земи през втората половина на ХІХ век : средища на вътрешна и външна търговия / Емилия Силянова. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 316 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 281-286. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-523-137-7
1. Търговия - България - история - извори 2. Панаири - България - история - 19 век 3. Възраждане - България 4. България - история
949.72.04
339.17(497.2)(093)
061.4(100=867)(091)
COBISS.BG-ID 1259969252

ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 10, Гробът на Васил Левски : сборник документи Вж Кн 455

БК 2014/5 Кн 628
ХРИСТОВ, Тодор, 1973-
        Свобода и суверенност в Априлското въстание / Тодор Христов. - София : Изток-Запад, 2013. - 504 с. ; 23 см

Пълното име на авт. Тодор Христов е Тодор Христов Дечев. - Библиогр.: с. 483-503.

ISBN 978-619-152-224-8 (подв.) : 25 лв.
1. Априлско въстание 1876 2. Суверенитет 3. България - история
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1260271844

БК 2014/5 Кн 629
        "ИСТОРИЯ славянобългарска" и духовният живот през 30-40-те години на XIX век. : юбилеен сборник / състав., [предг.] Иван Радев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 227 с. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 17. - Кн. от поредицата Паисиада 1762-2012. - Съдържа материали от: Вася Велинова, Димитър Пеев, Джеймс Ф. Кларк, Симеон А. Симеонов, Иван Радев, Татяна Николова-Хюстън, Мила Кръстева, Георгий К. Венедиктов, Мариана М. Фролова, Невена Михова, Ния Радева, Елисавета Стойчева. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-524-900-6
1. Паисий Хилендарски, 1722-1773 - юбилеи и чествания - сборници 2. История славянобългарска - сборници 3. Възраждане - България - сборници 4. България - история
949.72.04(092)(08)
886.7-024(092)(08)
92 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 1260107748


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/5 Кн 630
ВЛАЙКОВ, Тодор Генчов, 1865-1943
        Личният режим у нас : бележки върху неговото развитие и върху условията за премахването му / Тодор Г. Влайков ; състав. Симона Велева ; науч. ред. Михаил Неделчев. - Фототип. изд. - София : Изток-Запад, 2013. - XXXVI, 248 с. ; 24 см

Фототип. изд.: София : Демокр. преглед, 1910. - Съдържа и: В защита на парламентаризма и демокрацията / Георги Близнашки: c. VII-XXXVI.

ISBN 978-619-152-253-8 : 12 лв.
1. Парламентаризъм - България - история 2. Фердинандов режим 3. България - история
949.72.05
COBISS.BG-ID 1260274916

БК 2014/5 Кн 631
ДРАГАНОВ, Боян, 1945-
        Зад завесата на големите скандали 3 ; Хроники от Русчук / Боян Драганов. - [Русе] : Ахат, 2013 (В. Търново : Абагар). - ХХХ, 297, 97 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-9664-21-8
1. История - България - биографии 2. България - история
949.72.05(092)
886.7-94
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1260407268

НЕДЕЛЕВА, Петя Стефанова, 1974-
        Антиеврейското законодателство в България през Втората световна война Вж Кн 97


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

БК 2014/5 Кн 632
БАЛАБАНОВ, Делчо, 1937-2016
        Турските спекулации по арменския въпрос / Делчо Балабанов. - София : ИК Световит, 2013. - 124 с. : с ил., к. ; 21 см

ISBN 978-619-7064-21-6 (подв.)
1. Арменци - Турция - история 2. Турция - история
956.6
323.12(560=919.81)(091)
COBISS.BG-ID 1260014820

        ОСМАНИСТИКАТА: исторически отговори за бъдещето : сборник статии по случай 75-годишнината на доц. Мария Михайлова-Мръвкарова Вж Кн 364

НОТНИ ИЗДАНИЯ


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Песнопения за вечерните и утрените в делнични дни на български език Вж Н 3

ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Песнопения през Страстната седмица на български език : тропари, седални, канони и стихири от Велики понеделник до Велика събота Вж Н 4

ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Псалтикиен минейник на български език Вж Н 5


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БК 2014/5 Н 1
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Литургия [Нотирана музика] : по монодийните песнопения на Източноправославната църква / пригодил на бълг. ез. Методий Григоров ; под ред. на Сливенския митрополит Йоаникий. - 2. доп. изд. - Партитура. - Сливен : Обнова БТ-Везирови-сие, 2013. - 1 партитура (161 с.) ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: Литургия на български език. - Йоаникий - духовното име на Иван Георгиев Неделчев. - 1. изд. 1998, установено от доп. източник.

ISMN 979-0-707692-08-0

783:281.089.6
COBISS.BG-ID 1260665572

БК 2014/5 Н 2
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Пентикостар (цветен триод) на български език [Нотирана музика] / прев. и адапт. Методий Григоров ; под ред. на Сливенския митрополит Йоаникий. - 2. доп. изд. - Партитура. - Сливен : Обнова БТ-Везирови-сие, 2013. - 1 партитура (296 с.) ; 25 см

Загл. на кор.: Пентикостар на български език. - Йоаникий - духовното име на Иван Георгиев Неделчев. - 1. изд. 2011, установено от доп. източник

ISMN 979-0-707692-03-5

783:281.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1260631268

БК 2014/5 Н 3
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Песнопения за вечерните и утрените в делнични дни на български език [Нотирана музика] / адапт. Методий Григоров ; под ред. на Сливенския митрополит Йоаникий. - Партитура. - Сливен : Обнова БТ-Везирови-сие, 2013. - 1 партитура (100 с.) ; 25 см

Загл. на кор.: Кратък осмогласник на български език. - Йоаникий - духовното име на Иван Георгиев Неделчев.

ISMN 979-0-707692-09-7
Съдържа: кратки Господи возвах, честнейшую херувим, всякое дыхание и славословия

783:281.089.6
245:281.9
COBISS.BG-ID 1260599524

БК 2014/5 Н 4
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Песнопения през Страстната седмица на български език [Нотирана музика] : тропари, седални, канони и стихири от Велики понеделник до Велика събота / прев. и адапт. Методий Григоров ; под ред. на Сливенския митрополит Йоаникий. - 2. доп. изд. - Сливен : [Изд. авт.], 2014 (Сливен : Обнова). - 233 с. ; 25 см

Йоаникий - духовно име на Иван Георгиев Неделчев. - 1. изд. 2007 в 2 т. със загл. Великопостни песнопения, на изд. Екатерина Вълчовска-Григорова.

ISMN 979-0-707692-11-0

783:281.089.6
245:281
COBISS.BG-ID 1260560868

БК 2014/5 Н 5
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Псалтикиен минейник на български език [Нотирана музика] / прев. и адапт. Методий Григоров ; под ред. на Сливенския митрополит Йоаникий. - Партитура. - Сливен : Обнова, 2010-2012. - 4 т. ; 25 см

Загл. на кор.: Минейник на български език. - Йоаникий - духовно име на Иван Георгиев Неделчев.

ISMN 979-0-707692-02-8 (т. 1)
ISMN 979-0-707692-04-2 (т. 2)
ISMN 979-0-707692-05-9 (т. 3)
ISMN 979-0-707692-06-6 (т. 4)

Съдържа:

Т. 1: Януари - март. - 2010. - 221 с.
Т. 2: Април, май, юни. - 2012. - 166 с.
Т. 3: Юли - септември. - 2012. - 312 с.
Т. 4: Октомври - декември.- 2012. - 317 с.

783:281.089.6
245:281
COBISS.BG-ID 1260594660

БК 2014/5 Н 6
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Утреня на западен и невмен нотопис [Нотирана музика] / пригодил на бълг. ез. Методий Григоров ; под ред. на Сливенския митрополит Йоаникий. - [3.] доп. изд. - Партитура. - Сливен : Обнова БТ-Везирови-сие, 2013. - 1 партитура (160 с.) ; 25 см

Йоаникий - духовното име на Иван Георгиев Неделчев. - 1. изд. 2004 със загл. Псалтикийна утреня, установено от доп. източник ; В кн. отбелязано 2. доп. изд.

ISMN 979-0-707692-07-3
Съдържа троични тропари, евлогитарии, полиелеи, величания, от юности моея, евангелски чин, честнейшую, ексапостиларии, велики славословия и подобни.

783:281.089.6
COBISS.BG-ID 1260635876


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/5 Н 7
БРАЙКОВА, Надежда Славова, 1960-
        Камбанен звън [Нотирана музика] : авторски песни / Надежда Брайкова ; [ред., нотопис, предг. Костадин Бураджиев]. - [Сливен] : [Изд. авт.], 2013 ([Сливен] : [Обнова]). - Т. <1-> ; 30 см

Името на ред. и нотограф отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 6.

ISMN 979-0-707692-10-3 (ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. - 2013. - 43 с. : с портр.

Съдържа: Тъй, тъй ; Мома Тана ; Кара Кольо ; Катерина ; Жълтици ; Коледари : буенек ; Бре, Иване ; Пей, славей ; Добър ден ; Сватба ; Гьорге ле ; Богдане ле ; Гиздава Руска ; Истина ; Камбана ; Мома Калина ; Алтън Неда ; Гюл Калина ; Хубава Мита ; Даню кавалджия ; Христинина мъка ; Искат ме ; Индже войвода ; Гората, майка най-добра ; Ела, Димо ; Хитрото лисиче ; Хайде, синко Стуене ; Стани, мале ; Ситен снежец вали ; Нано, Нанке ; Щерко, Радо ; Дермендеренски сидянки.

784.4.089.6(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1260779492

БК 2014/5 Н 8
ЙОРДАНОВА, Надя Димитрова, 1967-
        Небосклон [Нотирана музика] : музикален албум / музика Надя Димитрова, [Любомира Христова] ; [текст Надя Христова] ; [аранжимент Любомира Христова]. - Ст. Загора : Лаген, 2012 (Ст. Загора : Литера-принт). - 20 с. ; 29 см

Името на комп. Любомира Христова и авт. на текст отбелязани в текста, а на авт. на аранжимент - на гърба на загл. с. - Истинското име на Надя Димитрова е Надка Димитрова Йорданова. - Изд. на Худож.-образ. комплекс Искра - Ст. Загора. Прогр. Моят муз. свят. - Предложения за творчество / Надя Димитрова: с. 17-18. - Съдържа: Небосклон ; Бяла Коледа ; Алея ; Баба Марта ; Майка / музика, текст Надя Димитрова. В първи клас ; Обич ; Тайнство ; Букварче ; На бал / музика Любомира Христова ; текст Надя Димитрова.

ISMN 979-0-707672-00-6

784.67.089.6(497.2)
886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1260806628

БК 2014/5 Н 9
ЙОРДАНОВА, Надя Димитрова, 1967-
        Цветни съзвучия [Нотирана музика] : музикален албум : [посветен на] Казанлък / музика Надя Димитрова, [Любомира Христова] ; [текст Надя Димитрова] ; [аранжимент Любомира Христова]. - Ст. Загора : Лаген, 2013 (Ст. Загора : Литера-принт). - 22 с. ; 29 см

Името на композитора Любомира Христова и на авт. на текстта на песните са отбелязани в текста. Името на авт. на аранжимента е отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на композитора Надя Димитрова е Надка Димитрова Йорданова. - Изд. на Худож.-образ. комплекс Искра - Ст. Загора. Прогр. Моят муз. свят. - Предложения за творчество / Надя Димитрова: с. 22. - Съдържа: В съпровод с лъчите ; Вълнения ; Пролетен цвят ; Приятелство / музика, текст Надя Димитрова. Урок ; Бащина опора ; Последен ден на календара ; Младост ; Детски празник / музика Любомира Христова ; текст Надя Димитрова

ISBN 978-954-346-057-1

784.67.089.6(497.2)
886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1260809700

БК 2014/5 Н 10
        СВИРИМ и пеем [Нотирана музика] : детски и училищни песни от български композитори с клавирен съпровод / състав., [предг.] Бинка Караиванова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012. - 95 с. ; 29 см

Съдържа: Залъгалка / музика П. Хаджиев ; текст М. Костадинова. Месеците ; У дома ; Патка плува по море / музика П. Хаджиев ; текст Ив. Генов. Зимна песничка / музика П. Хаджиев ; текст Д. Спасов. Чудно нещо / музика П. Хаджиев ; текст Бл. Арсова. Мишленце / музика Ал. Йосифов ; текст Бл. Арсова. Покана за разходка / музика Ал. Йосифов ; текст Д. Точев. Катеричка / музика Й. Колев ; текст Й. Друмников. Аз имам / музика Й. Колев ; текст Калина Малина. Пакостници / музика Кр. Милетков ; текст В. Еленска. Моето семейство / музика Кр. Милетков ; текст А. Жекова. Гост от юг / музика и текст Кр. Милетков. Бие Боян барабан / музика Г. Костов ; текст Ас. Босев. Снежен човек / музика Г. Костов ; текст Г. Начев. Детенце / музика Г. Костов ; текст Бл. Арсова. Чадърче / музика Ф. Павлов ; текст Й. Друмников. Писмо до Дядо Мраз / музика П. Стоянов ; текст Л. Станчев. България / музика Ат. Бояджиев ; текст Г. Барбова. На лов / музика Ат. Бояджиев ; текст Дар Дарина. Новогодишна песен / музика П. Ступел ; текст Л. Милева. Песен за Буратино / музика П. Ступел ; текст Д. Димитров. Молитва / музика Б. Карадимчев ; текст Ив. Вазов. Има светлина ; Пролет е дошла / музика Б. Карадимчев ; текст Ал. Петров. Смешка / музика Б. Карадимчев ; текст Кр. Станишев. Роибнзон Крузо / музика Б. Карадимчев ; текст Н. Ботев. Гъбки / музика Ал. Текелиев ; текст М. Георгиева. Лятна вечер / музика Ал. Текелиев ; текст Н. Капелкова. Мечо готви се за сън / музика Х. Агасян ; текст Д. Спасов. Светът е хубав, светът е чудесен / музика Х. Агасян ; текст Н. Йорданов. Аз обичам да чета / музика Г. Тимев ; текст А. Декало. Есен на полето / музика Т. Попов ; текст Т. Лазаров. Патенцето е сърдито / музика П. Льондев ; текст М. Йосифова. Капитан Рачо ; Ваната на Мравчо / музика П. Льондев ; текст Р. Киров. Пет ; Нани на ; Три / музика К. Цибулка ; текст Б. Гудев. Какъв ли да стана / музика К. Цибулка ; текст М. Башева. Ян Бибиян / музика В. Казасян ; текст Ив. Станев. Зимна радост / музика М. Аладжем ; текст Кр. Станишев. Песничка за детството / музика Т. Русев ; текст Д. Дамянов. Лятна картинка / музика Ал. Райчев ; текст Й. Друмников. Хороводец Патаран / музика Хр. Ковачев ; текст Ас. Разцветников. Хор на сътворението / музика В. Чучков ; текст Л. Вучкова. Песен за снежинката / музика Б. Елиезер ; текст Д. Спасов. Веселите петлета / музика Г. Минчев ; текст Ат. Мочуров. Чуден клас / музика Д. Драганова ; текст П. Колев. - Пълното име на комп. Красимир Милетков е Красимир Милетков Петков, на комп. Георги Костов - Георги Костов Георгиев, а на авт. на текст Тоно Лазаров - Тоно Лазаров Тонов. - Вили Казасян - псевд. на комп. Едмонд Арам Казасян, Йордан Друмников - псевд. на авт. на текст Йордан Александров Мазнев, Калина Малина - псевд. на Райна Иванова Митова, Дар Дарина - псевд. на Дарина Стоянова, Георги Авгарски - псевд. на Георги Иванов Захариев, а Асен Разцветников - псевд. на Асен Петров Коларов.

ISMN 979-0-707690-05-5

784.67.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1260718564


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/5 Н 11
МЕНДЕЛСОН-Бартолди, Феликс, 1809-1847
        Соната за пиано и цигулка фа минор, оп. 4 [Нотирана музика] / Феликс Менделсон-Бартолди ; авт. прераб. и интерпретационна ред. за валдхорна F и пиано Стоян Караиванов = Violinsonate f moll, op. 4 / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; autor's arrangement and interpretat. edit for horn F and piano Stoyan Karaivanov. - Партитура. - Пловдив : Екзакт 93, 2013. - 1 партитура (28 с.) : с портр. ; 30 см + 1 щим. - (Романтични сонати за валдхорна и пиано = Romantic sonats for horn and piano)

Изд. на Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство - Пловдив. - Текст и на англ. ез.

ISMN 979-0-707681-28-2

786.2.082.089.6(430)
787.1.082.089.6(430)
COBISS.BG-ID 1259913188

        ПИЕСИ за народни инструменти и пиано Вж Н 15

        СВИРИМ и пеем : детски и училищни песни от български композитори с клавирен съпровод Вж Н 10

БК 2014/5 Н 12
ШУМАН, Роберт, 1810-1856
        Соната за пиано и цигулка ла минор, оп. 105 [Нотирана музика] / Роберт Шуман ; авт. прераб. и интерпретационна ред. за валдхорна F и пиано Стоян Караиванов = Violonsonate a moll, op. 105 / Robert Shumann ; аutor's arrangement and interpr. edit for horn F and piano Stoyan Karaivanov. - Партитура. - Пловдив : Екзакт 93, 2013. - 1 партитура (28 с.) : с портр. ; 30 см + 1 щим. - (Романтични сонати за валдхорна и пиано = Romantic sonats for horn and piano)

Текст и на англ. ез. - Изд. на Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство - Пловдив.

ISMN 979-0-707681-29-9

786.2.082.089.6(430)
787.1.082.089.6(430)
COBISS.BG-ID 1259944676


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

МЕНДЕЛСОН-Бартолди, Феликс, 1809-1847
        Соната за пиано и цигулка фа минор, оп. 4 Вж Н 11

        ПИЕСИ за народни инструменти и пиано Вж Н 15

ШУМАН, Роберт, 1810-1856
        Соната за пиано и цигулка ла минор, оп. 105 Вж Н 12


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/5 Н 13
ДОКТОРОВ, Николай Димитров, 1959-
        Български народни песни и хора за кавал [Нотирана музика] / Николай Докторов ; [ред. Костадин Михайлов Бураджиев] ; [предг. Любен Досев] = Bulgarian folk songs and tunes for kaval / Nikolay Doktorov ; [pref. Liuben Dosev]. - [Варна] : [Изд. авт.], 2013. - 39 с. ; 30 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 3. - Речник: с. 38. - Съдържа: Мило ми е мамо ; Гайдарче ; Калино Радо ; У Станкини има ; Бяла Стана ; Недо ле, Недке ; Провикна се дели Димо ; Тропнете да тропнем ; Надникни, Ладо ; Тез малките моми ; Метличице, китчице ; Мило ми беше, мале ма ; Ямболско право хоро ; Варненско хоро ; Вила сей лоза винена ; Мъжко хоро ; Кабиленска ръченица ; Полъх от Добруджа ; Северняшко дайчово хоро ; Караджа дума Русанки ; Авренски опас ; Старозагорска ръченица ; Кине ле ; Пловдивско право хоро ; Янкин брат Янки думаше ; Дайчовата ; Родопчанско хоро ; Лале ли си, зюмбюл ли си ; Денково хоро ; Пролетно пайдушко хоро ; Трите пъти

ISMN 9016661 !

788.9.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1260783588

БК 2014/5 Н 14
        МАКАМЛИЙСКИ мелодии за гайда [Нотирана музика] / [състав.] Данаил Енчев Желязков, Мирослав Венков Минчев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 2 т. ; 29 см

Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-400-870-3 (ч. 1)
ISBN 978-954-400-871-0 (ч. 2)

Съдържа:

Ч. 1 / [предг. Николай Андриянов, Мария Стоянова]. - 75 с. 

Имената на авт. на предг. отбелязани на с. 2, 4. - Съдържа: Ч. 1. Бавни мелодии: Калиманку Денку / изпълнява Янка Рупкина. Булката да си вземеме. Хайде, наздраве, Калимано / изпълнява Жечка Сланинкова. Прочу се врачка из Странджа ; Кута Ямболийка ; Хан Татар ; Турчин робини караше ; Болен лежи катил Георги ; Бавна мелодия / изпълнява Стоян Александров - Разделски. Димитър твари гимия / изпълнява Вълкана Стоянова. Бояне, любе Бояне / изпълнява Петранка Захариева. Възкачил се млад Стефан / изпълнява Стайка Гьокова. Заплакала е Милица / изпълнява Ваня Вълкова. Карала Ганка говеда / изпълнява Русанка Панайотова. Мама на Янка думаше. Два са орла вият. Седнал ми Дамян. Руфинка болна легнала. Излел е Делю хайдутин / изпълнява Валя Балканска. Девойко, мъри, хубава. Мъри, Тудоро / изпълнява Добра Савова. Прочу се мома Манолка / изпълнява Галина Дурмушлийска. Ч. 2. Гайдарски мелодии: Старо хоро ; Минкова ръченица ; Право хоро на кръст ; Гагаузки кючек ; Ръченица ; Ляво пайдушко хоро ; Камчийски кючек / нотира и изпълнява Минко Костадинов. Гагаузки кючек ; Право хоро ; Добруджански ръченик ; Ръченица / нотирали Даниел Енчев, Мирослав Минчев ; изпълнява Слави Митев Стоев - Чачито. Буенек / нотирали Даниел Енчев, Мирослав Минчев ; изпълнява Шахпас Салиев. Старо хоро : из филма Ивайло (1957). Ивановата / нотира и изпълнява Иван Тодоров. Пехливанска игра / нотирали Данаил Енчев, Мирослав Минчев ; изпълнява Хасан Алиев. Право хоро / изпълнява Димитър Динев. Дрънкалива. Ръченица / изпълнява Стоян Попов - Попито. Мегданско хоро ; Есекийски мелодии ; Гайдарска ръченица / изпълнява Костадин Варимезов. Новоселско хоро ; Марковски мелодии ; Ситно шопско хоро ; Трите пъти ; Еркечко хоро / изпълнява Никола Атанасов. Ръченица / изпълнява Стоян Величков. Граовско хоро / изпълнява Илия Димитров. Копаница / нотира и изпълнява Иван Костадинов. Дайчово хоро / нотирали Данаил Енчев, Мирослав Минчев ; изпълнява Мустафа Салиев. Сворнато хоро / изпълнява Александър Райчев. Родопско хоро / изпълнява Петър Янев. Родопнка китка / изпълняват 100 каба гайди. Буенек ; Ръченица / нотирал, изпълнява Николай Койчев. Ръченица / изпълянва Димитър Койчев. Бучимиш. Право хоро ; Ръченица ; Странджанско хоро / нотирали Данаил Енчев, Мирослав Минчев ; изпълнява Сашо Палов - Амет. Ръченица ; Странджанско право хоро / нотирал, изпълнява Илийчо Атанасов. Тервелски танц / изпълнява Здравко Иванов. Ръченица ; Копаница ; Котленска ръченица / нотирал, изпълнява Пламен Дуков. Ръченица / изпълнява Стоян Константинов. Новопазарска ръченица. Гайдарска ръченица. Булчинска ръченица. Право сватбарско хоро. Гагаузки кючек / нотирал, изпълнява Диньо Маринов. Варненско дайчово хоро. Право хоро / нотирал, изпълнява Димитър Георгиев - Мутата. Спомен. Буенек / изпълнява Данчо Радулов. Разделско водено хоро ; Елховско хоро / изпълнява Стоян Александров - Разделски.

Ч. 2 / [предг. Николай Андриянов, Мария Стоянова] ; [нотирали Данаил Енчев, Мирослав Минчев]. - 82 с. 

Имената на авт. на предг. и нотографи отбелязани на с. 2, 3. - Съдържа: Ч. 1. Камерни ансамбли: Ямболска ръченица ; Странджанско хоро ; Странджанско за пояс ; Странджанска ръченица ; Странджански буенек ; Ръченица ; Право хоро ; Пиперово хоро ; Лудо хоро ; Пайдушко хоро ; Елховско хоро ; Джоркината ; Дайчово хоро ; Петрунино хоро ; / изпълнява Странджанска група. Даровно хоро ; Сватовска ръченица ; Дракинково хоро ; Макамлийско хоро ; Тракийска ръченица ; Хасковско хоро ; Чаюнова игра ; Буенек ; Ръченица / изпълнява Тракийска тройка. Добруджански опас ; Добруджанска ръка / изпълнява Добруджанска тройка. Право хоро / изпълнява Димитър Лавчев. Шонкову на пояс / изпълнява Васко Делев. Пазарджишко хоро ; Право хоро / изпълнява Атанас Вълчев. Кортенска ръченица. Ръченица / изпълнява Тодор Петров. Макамлийско хоро / изпълнява Матьо Добрев. Бургаска ръченица / изпълнява Странджанска тройка. Ч. 2. Сватбарски оркестри: Макамлийска ръченица ; Крумовградско хоро ; Румелийско хоро / изпълнява Делчо Митев. Милева ръченица ; Милево хоро ; Сватбарска ръченица ; Сватбарско право хоро / изпълнява Иван Милев. Шопска ръченица ; Земенска ръченица ; Суходолска ръченица / изпълнява Трайчо Синапов. Върбишка ръченица / изпълнява Димитър Пасков. Папазлийска ръченица ; Право хоро / изпълнява Иво Папазов - Ибряма. Право хоро / изпълнява оркестър Тракия. Ръченица / изпълнява оркестър Орфей. Шейтаново хоро ; Барамовско хоро / изпълнява група Дълбок извор. Шуменско право хоро ; Преславска ръченица / изпълняват Недялко Цонев, Стоян Александров - Разделски. Шуменска ръченица ; Право хоро / изпълнява Недялко Цонев. Кръстникова ръченица / изпълняват Сашо Палов, Стоян Александров - Разделски. Сватбарско право хоро / изпълнява оркестър Тракийска лира. Ръченица / изпълнява оркестър Странджа. Бачковско хоро / изпълнява Първомайска група. Борянкина ръченица / изпълнява Бисер Киев. Копаница / изпълнява Георги Коев. Кортенска ръченица / изпълнява Садовска група. Ръченица / изпълнява оркестър Траяна. Право хоро / изпълнява оркестър Сливенци. Ръченица / изпълнява Каолиновска група. Бургуджийско право хоро ; Дайчово хоро / изпълнява оркестър Бриз. Право хоро / изпълнява Тодор Кожухаров.

788.91.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1259980260

БК 2014/5 Н 15
        ПИЕСИ за народни инструменти и пиано [Нотирана музика] / [състав.] Костадин Бураджиев. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2013. - 2 т. ; 30 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISMN 979-0-707681-33-6 (ч. 2)

Съдържа:

Ч. 2. - 96 с. 

Съдържа: Пиеси за кавал и пиано: Бавна песен и ръченица / музика Данчо Радулов ; аранжимент Стефан Мутафчиев. Бръсни цървул / аранжимент Христо Урумов. Чатменско хоро / музика Данчо Радулов ; аранжимент Стефан Мутафчиев. Бавна песен и сливенско хоро / обраб. Христо Урумов. Пиеса за кавал / музика Васил Василев ; аранжимент Владимир Петков. Пиеси за гайда и пиано: Моньовата / музика Цветан Георгиев. Силистренско опас / музика Костадин Бураджиев. Пловдивско хоро / музика Цветан Цветков. Сватбарска ръченица / музика Стефан Георгиев ; аранжимент Христо Урумов. На кайвали / музика Милчо Василев. Пиеси за гъдулка и пиано: Сюита за гъдулка / музика Цветан Георгиев. Пиеси за тамбура и пиано: Танци от Пирин / музика Димитър Христов. Грънчарско хоро / музика Румен Сираков ; хармонизация Костадин Бураджиев. Ранбосилково хоро / музика Румен Сираков ; хармонизация Костадин Бураджиев. Кортенска ръченица / музика Коста Колев.

788.9.089.6(497.2)
787.9.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1255864036


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БРАЙКОВА, Надежда Славова, 1960-
        Камбанен звън : авторски песни. Ч. 1 Вж Н 7


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ЙОРДАНОВА, Надя Димитрова, 1967-
        Небосклон : музикален албум Вж Н 8

ЙОРДАНОВА, Надя Димитрова, 1967-
        Цветни съзвучия : музикален албум : [посветен на] Казанлък Вж Н 9

        СВИРИМ и пеем : детски и училищни песни от български композитори с клавирен съпровод Вж Н 10

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/5 Г 1
КУКОВ, Емил Илиев, 1959-
        Емил Куков : живопис = Emil Kukov : painting / въвед. от Нина Христова ; [прев. на англ. Марчела Маринова]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 1 албум (62 с.) : с цв. ил. ; 23 x 21 см

Пълното име на авт. на предг. Нина Христова е Нина Христова Петкова. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-160-144-8
1. Куков, Емил Илиев, 1959- - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Куков, Емил Илиев
COBISS.BG-ID 1259764964


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

КУКОВ, Емил Илиев, 1959-
        Емил Куков : живопис Вж Г 1

Репродукции и портрети

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/5 Г 2
НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство (София)
        Унгарска графика [Изобразителен материал] : от фонда на Националната галерия за чуждестранно изкуство : [репродукции] / [текст Тошо Дончев ... и др.] = Magyar grafikák : a Külföldi Müvészet Nemzeti Galériája gyűjteményéből / [szöveg Toso Doncsev ... и др.] ; [ford. Zsuzsanna Frank Velikovné, Júlia Krumova] = Hungarian graphics : from the collection of the National gallery for Foreign art / [text Toso Doncsev ... и др.] ; [transl. Nikola Georgiev]. - [София] : Гера-арт, [2013]. - 1 папка (1 л. текст, 12 л.) : репрод. ; 43 x 31 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт. на текст: Ирина Мутафчиева, Атила Ташнади. - Съдържа репрод. на: Ищван Сьони, Дюла Хинц, Карой Рейх, Калман Чохан, Янош Каш, Арнолд Грош, Дюла Феледи, Чаба Рекаши, Маргит Агота, Имре Ковач, Габриела Молнар, Бела Таши.

ISBN 978-954-9496-17-8 (в папка)
1. Национална галерия за чуждестранно изкуство (София) - сбирки 2. Графика, унгарска - България - сбирки 3. София - музеи 4. Унгария - изобразителни изкуства
069.5:769(497.223)(084.1)
769.026.2(439)(084.1)
COBISS.BG-ID 1259991524


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/5 Г 3
УЗУНОВ, Дечко Христов, 1899-1986
        Дечко Узунов [Изобразителен материал] : 111 години от рождението му : [репродукции] / [текст Светлин Русев] = Dechko Uzunov : 111th birth anniversary / [text Svetlin Rusev]. - Пловдив : Галерия Резонанс, 2010. - 1 папка (4 с. текст, 21 отд. л.) : цв. репрод. ; 48 x 36 см

Пълното име на авт. на текста е Светлин Русев Вълчев. - Дечко Узунов: живот в дати: с. 2 .

ISBN 978-954-9498-56-1
1. Художници, български - творчество - албуми 2. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084.1)
75.026.2(497.2)(084.1)
92 Узунов, Дечко Христов
COBISS.BG-ID 1259984356


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство (София)
        Унгарска графика : от фонда на Националната галерия за чуждестранно изкуство : [репродукции] Вж Г 2


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

УЗУНОВ, Дечко Христов, 1899-1986
        Дечко Узунов : 111 години от рождението му : [репродукции] Вж Г 3

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Атласи

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

БК 2014/5 К 1
        EUROPE [Картографски ресурс] / Inst. geogr. de Agosini ; dir. gen. cartografia Roberto Besana. - Мащаб различен. - София : Унискорп, 2007 (Италия). - 1 атлас (VIII, 304 с.) : с цв. карти ; 30 см

Загл. на кор.: Пътен атлас Европа 2008. - Доп. материал: Разстояния в км., турист. и панорамни обозначения, обслужващи магистрални зони, автомобилни обозначения и полезни телефони. - Изд. на Inst. Geogr. De Agostini, Novara. - Текст и на англ., итал., исп., нем. ез. - Условни знаци. - Азб. указател.

ISBN 954-8456-42-7 (не е отпеч., подв. със спирала) : 30 лв.
ISBN 978-954-8456-42-5 !
Съдържа: 204 подробни пътни карти, 4 карти в мащаб 1:8 000 000 за програмиране на дълги преходи, 40 градски райони, 37 планове на градове.

656(4)(084.4)
COBISS.BG-ID 1259746020


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БК 2014/5 К 2
        СТОЛИЧНА община [Картографски ресурс] : ортофотоатлас. - 1:5 000. - София : Геогр. информ. система, 2012 ([София] : [К реклама 2009]). - 1 атлас (296, 15 с.) : к., текст ; 34 см + 3D очила

Загл. на кор.: Ортофотоатлас. - Текст и на англ. ез. - Доп. к.: Кръстовище бул. Тодор Александров и ул. Опълченска : черно-бяла ортофотоснимка, септември 1997: с. 6 ; Кръстовище бул. Тодор Александров и ул. Опълченска : цветна ортофотоснимка, октомври 2011: с. 7 ; Южна дъга на Околовръстен път - пътен възел бул. Черни връх : аерозаснемане май 2006 ; аерозаснемане октомври 2011: с. 8 ; Южна дъга на Околовръстен път - пътен възел жк Младост-4 : аерозаснемане май 2006 ; аерозаснемане октомври 2011: с. 9 ; Ортофотоплан и данни от кадастрален план - пл. Журналист М 1:1 000 : аерозаснемане октомври 2011: с. 10 ; Ортофотоплан и данни от план за регулация - бул. Драган Цанков и бул. Пейо К. Яворов М 1:1 000 : аерозаснемане април 2001: с. 11. - Схема на картните листове: с. 14-15. - Условни знаци. - Геогр. показалец. - Съдържа и анаглифни изображения на: Кръстовище бул. Княгиня Мария Луиза и бул. Тодор Александров ; Пл. Св. Ал. Невски, пл. Народно събрание.

ISBN 978-954-92073-2-3 (подв.)
1. София (община)
911.372.5(497.22-37)(084.4)
COBISS.BG-ID 1260666596

Карти

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БК 2014/5 К 3
        БУРГАС [Картографски ресурс] : карта на града, туристически обекти = Burgas : map of the city, sightseeing. - Без мащаб. - Бургас : Формс, 2013 ([Варна] : [Дедракс]). - 2 к. на 1 л. : мнцв. ; 67 х 48 см, сгънат до 17 х 8 см

Изд. на Община Бургас. - Условни знаци. - Отпеч. двустранно.

ISBN 978-619-90038-2-4
1. Бургас
911.372.5(497.231)(084.3)
COBISS.BG-ID 1259808228

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

СТЕФАНОВА, Марина Димитрова, 1977-
        Европейски КСО отличия Вж Е 1


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/5 Е 1
СТЕФАНОВА, Марина Димитрова, 1977-
        Европейски КСО отличия [Електронен ресурс] / Марина Стефанова ; ред. Марина Стефанова ; фотограф Добрин Кашавелов. - Текстови данни. - София : Бълг. мрежа на Глоб. договор на ООН, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Текст и на англ. ез. - Електронният ресурс се разпространява с кн. със загл. Златна книга - европейски КСО отличия. - Рез. на бълг. ез.

1. Европейски съюз - програми 2. Социално предприемачество - Европа
339.923:061.1ЕС
06.068:36(4-6)
COBISS.BG-ID 1259950308


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/5 Е 2
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Студентски научен форум (1 ; София ; 2012)
        Сборник доклади и презентации [Електронен ресурс] : Студентски научен форум, 23 ноември 2012 / състав. Габриела Кирова ; науч. ред. Здравко Лалчев ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (182 с.) : текст ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader 9. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Други ред.: Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Орлин Дворянов, Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Габриела Кирова, Христо Монов, Елка Ставрева. - Пълното име на ред. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова. - Електронният ресурс се разпространява с кн. носител. - Съдържа докл. от: Татяна Шейтанова, Милена Бонева, Димка Кляскова, Русина Грудева, Лилия Кисьова, Мая Маркова, Илина Консулова, Орлин Дворянов, Благовест Захов, Весела Дойчинова, Далия Ал-Халил, Любомир Илиев, Михаела Митева, Снежана Радева, Росица Анестиева, Катерина Дойкова, Елиза Тодорова, Евелин Дойчинова, Симона Камбурова, Илияна Симеонова, Елена Панкова, Борислава Таскова, Радослава Донкова, Катрин Жекова, Моника Николаева, Анна Георгиева, Любомира Стоянова, Снежана Радева, Деян Велковски, Михаела Митева, Габриела Кирова, Галина Белдева, Адрияна Качамачкова, Елена Левенова, Петя Кръстева, Стефка Джебир, Надя Петрова, Кристина Терзиева, Невена Гушкова, Мая Башева, Василена Момчилова, Ирена Вучинова, Боян Спасов.

1. Педагогика - конференции
37.01(063.034)
COBISS.BG-ID 1260527332


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БК 2014/5 Е 3
        СЪВРЕМЕННИ тенденции в развитието на здравните грижи [Електронен ресурс] : Втора национална студентска сесия, 27.03.2014 - 28.03.2014, гр. Плевен : сборник доклади. - Плевен : Мед. унив., 2014. - 1 оптичен диск (CD-ROM) (345 с.) : текст, табл., диагр. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows 2000/NT, Adobe Acrobat. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Мед. унив. - Плевен. Фак. Здравни грижи. - Съдържа докл. от: Л. Перусанова-Павлова, М. Якова, Д. Маринова, М. Михайлова, С. Танева, Г. Пракова, С. Узун, М. Бонева, М. Димитрова, В. Цветкова, Д. Христова, Н. Славчева, Д. Иванова, И. Докузова, М. Стефанова, И. Григорова, С. Йоновска, М. Белова, Р. Дянкова, Ив. Атанасова, М. Тулашка, Г. Петкова, Д. Величкова, Цв. Петкова, К. Балабанова, П. Добрилова, П. Гегова, П. Георгиев, Й. Младенова, И. Стамболова, П. Бикова, Д. Ламбрева, А. Терзиева, Д. Димитрова, Е. Димитрова, Цв. Попова, Д. Вичева, Цв. Димитрова, А. Георгиева, Р. Рачова, Ц. Иванова, И. Иванова, С. Цветкова, Д. Христова, С. Тончева, Я. Костова, М. Драганова, Н. Велева, К. Стефанова, П. Димитрова, П. Чиликова, С. Стоянова, Д. Хайдутова, М. Лозанова, А. Димитрова, И. Стамболова, П. Джеджева, М. Желязкова, Т. Петрова, С. Дюлгерова, Б. Илиева, Н. Николаева, Г. Георгиева, Т. Костадинова, К. Мухсин, П. Дилова, И. Дилов, Д. Вачева, Б. Дескова, В. Спасова, П. Добрева, С. Маркова, К. Кънчева, И. Петкова, Л. Рашева, И. Миткова, М. Драганова, С. Досева, М. Валериева, Д. Юлиева, С. Цветкова, К. Цветанова, И. Петкова, Исмаил Айдън Исмаил, А. Стефанова, В. Туфешки, А. Вълков, Н. Манева, Р. Павлова, М. Балабурова, В. Гешева, К. Петрова, Д. Христова, М. Сънкова, Д. Иванова, М. Паскалева, М. Карчева, С. Дюлгерова, Б. Илиева, Д. Дечев, С. Герганска, Ц. Вутева, Хр. Братанова, С. Керезова, И. Стамболова, В. Кирилова, Й. Христова, В. Алексиева, И. Юсеинова, Д. Стоянова, Ю. Димитрова, T. Попова, Г. Цветкова, Е. Иванова, Г. Георгиева, Д. Борисова, А. Попова, Н. Данчева, П. Дилова, Н. Маркова, Д. Хаджиделева, В. Лалова, В. Алваджиева, М. Кисимова, Г. Стоянова, К. Андреева, А. Чифлигарска, С. Герганска, П. Гергова, В. Джантова, Р. Пешева, Н. Нешовска, Д. Михова, М. Костова, П. Атанасов, Е. Владимирова, П. Цветанов, М. Иванова, Ч. Петрова, М. Райчева, С. Елкина. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

- - Програма ; Сборник резюмета. - 95 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-756-153-3 (електронен ресурс)
ISBN 978-954-756-152-6 (прил.)
1. Медицински сестри - конференции 2. Социална медицина - конференции 3. Болногледачество - конференции 4. Клинична терапия - конференции
614.23/.26(063.034)
616-058(063.034)
616-083(063.034)
COBISS.BG-ID 1260299748


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

        СЪВРЕМЕННИ тенденции в развитието на здравните грижи : Втора национална студентска сесия, 27.03.2014 - 28.03.2014, гр. Плевен : сборник доклади
- - Програма ; Сборник резюмета Вж Е 3


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/5 Е 4
ДЖИДЖЕВ, Тодор Василев, 1927-2012
        Народни песни от Тракия [Мултимедия] / Тодор Джиджев. - Интерактивна мултимедия. - [София] : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Етикет ; Обложка. - Електронния ресурс се разпространява с кн. - Показалци.

1. Народни песни, български
784.4(497.2)(086.76)
886.7-192(086.76)
COBISS.BG-ID 1259959780


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

ДЖИДЖЕВ, Тодор Василев, 1927-2012
        Народни песни от Тракия Вж Е 4

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/5 Пи 1
КАРАБАШЕВ, Иван Христов, 1975-
        Нов подход при разработване на Държавния военновременен план / Иван Карабашев. - София : МО, 2014. - 11 с. ; 21 см. - (Планиране на граждански ресурси за отбрана и развитие на отбранителните способности на страната, ISSN 2367-4709 ; 2)

Изд. на МО. Дир. Търг. д-ва и отбран. мобилизационна подготовка. Отд. Отбран. мобилизационна подготовка и Държ. военновременен пл.

1. Военновременно стопанство - България - планиране 2. България - стопанство
338.245(497.2)
COBISS.BG-ID 1260896484


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

        ПРЕДСТАВИ за пола в балканските литератури и култури Вж Пи 2


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

        УЧЕН, който обичаше Балканите : в памет на проф. дфн Илия Конев Вж Пи 5


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/5 Пи 2
        ПРЕДСТАВИ за пола в балканските литератури и култури / състав. Елена Тачева ... [и др.]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2010 (Благоевград : Бонпринт). - 237 с. : с табл., диагр. ; 23 см. - (Балканистичен форум = Balkanistic forum / Междунар. унив. семинар за балканист. проучвания и специализации при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ISSN 1310-3970 ; г. 19, 2010, 2-3)

Загл. на англ. ез.: Imagining gender in the Balkan literatures and cultures. - Други състав.: Петър Воденичаров, Албена Вачева, Илия Недин. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград, Институт за макед. култура - Скопие по Бълг.-макед. проект Представи за пола в балк. лит. и култури. - Текст и на англ., макед. ез. - За родовете, ролите и времето, в което живеем : разговор с проф. Милена Кирова / интервюто взе Мария Христова: с. 14-20 ; Рецензии / Мария Христова, Николай Папучиев: с. 230-236. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и Свободата на сеяча... : за дисидентската биография и високата лирика на Наталия Горбаневска / Мария Цимбродска-Лебода ; прев. от пол. Николай Папучиев.

1. Балкански литератури - теми, образи, сюжети - конференции 2. Жени - в художествената литература - конференции 3. Етнография - Балкански полуостров - конференции 4. Балкански страни - литературознание
820/899(497).09(063)
39(497)(063)
COBISS.BG-ID 1261038052


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        УЧЕН, който обичаше Балканите : в памет на проф. дфн Илия Конев Вж Пи 5


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2014/5 Пи 3
        БАЛКАНИТЕ, обединена Европа и балканистиката в началото на XXІ век : доклади от Петнадесетата юбилейна международна кръгла маса, 27.02-28.02.2006, Благоевград / състав. Маринела Вълчанова, Стилян Стоянов = Balkans, united Europe and Balkan studies in the beginning of the XXIst century : papers from the XVth jubilee international round table, 27-28 February 2006, Blagoevgrad / ed. Marinela Valchanova, Stiliyan Stoyanov. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2007 (В. Търново : Фабер). - 251 с. : с ил. ; 24 см. - (Балканистичен форум = Balkanistic forum / Mеждународен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, ISSN 1310-3970 ; г. 16, 2007, 1-2-3)

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Балканите, обединена Европа и балканистиката в началото на XX век. - Текст и на нем., макед. ез. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. Междунар. унив. семинар за балканист. проучвания и специализации. - Инициативата "Съхрани българското" в Югозападния университет / Мирослава Георгиева: с. 234-237. - Съдържа докл. от: Илия Недин, Karl Kaser, Петко Христов, Jasmina Majsieva-Guseva, Венета Янкова, Даниел Якоч, Петър Парашкевов, Петър Воденичаров, Анастасия Пашова, Biljana Ristovska-Josifovska, Кристина Попова, Десислава Георгиева, Наташа Аврамова, Снежана Ракова, Николай Папучиев, Роман Симеонов, Нурие Муратова, Магдалена Костова-Панайотова, Мирослава Георгиева. - Библиогр. след някои докл.

1. Балканистика - конференции 2. Балкански страни - история
949.7(063)
COBISS.BG-ID 1261021924

БК 2014/5 Пи 4
        ПАМЕТ и забрава / състав. Милена Ангелова, Нурие Муратова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2009 (Благоевград : Бонпринт). - 414 с. : с ил. ; 23 см. - (Балканистичен форум = Balkanistic forum / Междунар. унив. семинар за балканист. проучвания и специализации при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ISSN 1310-3970 ; г. 18, 2009, 1-2-3)

Загл. на англ. ез.: Memory and forgetfulness. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. - Текст и на англ., рус., сръб. ез. - Памет за Илия Конев: с. 13 ; Разговор с Левтерис Папалеонтиу / интервюто взе Мария Христова: с. 15-23 ; Рецензии / Десислава Лилова, Михаил Груев: с. 400-410 ; In memorium / Роман Хаджикосев, Момчил Младенов: с. 411-413. - Пълното име на авт. Момчил Младенов е Момчил Младенов Минчев. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и Литературни търсения в годините на кипърската демокрация / Левтерис Папалеонтиу ; прев. от гр. Мария Христова.

1. Балканистика - конференции 2. Балкански страни - история
949.7(063)
COBISS.BG-ID 1261024740

БК 2014/5 Пи 5
        УЧЕН, който обичаше Балканите : в памет на проф. дфн Илия Конев / състав. Елена Тачева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 206 с. : с ил. ; 25 см. - (Балканистичен форум = Balkanistic forum / Mеждународен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, ISSN 1310-3970 ; г. 21, 2012, 2)

Загл. и на англ. ез.: The scholar who loved the Balkans. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. - За професор Илия Харалампиев Конев (1928-2009), доктор на филологическите науки / Елена Тачева: с. 9-11. - Хилендарската изследователска библиотека / дал интервю Предраг Матеич ; въпросите зададе Маргарет Димитрова: с. 12-19. - Международна научна конференция "Четвърт хилядолетие "История славяноболгарская" : Паисий Хилендарски - живот, дейност, съвременници и следовници" / Милена Джерекарова: с. 181-184. - Отвъд зримото във формата : споделени мисли за пета изложба "Ангелина и приятели" / Атанас Дафинов: с. 203-205. - Съдържа материали от: Даниел Якоч, Лилия Илиева, Емилия Стайчева, Елена Налбантова, Елена Тачева, Венета Янкова, Оля Гриророва, Йорданка Бабина, Лучия Антонова-Василева, Христо Салджиев, Милен Малаков, Ваня Кръстанова, Мария Петрова, Елена Каневска-Николова, Димитър Бело, Милена Джерекарова, Елисавета Стойчева. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на англ. ез.

1. Конев, Илия Харалампиев, 1928-2009 - конференции 2. Филолози, български - конференции 3. Балканистика - конференции 4. Балкански страни - история
949.7(063)
82.0(497.2)(092)(063)
92 Конев, Илия Харалампиев
COBISS.BG-ID 1261055972

НОВИ ЗАГЛАВИЯ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ


Национални вестници

0 ОБЩ ОТДЕЛ

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2014/5 П 1
        ЗЛАТНА книга : вестник за българската интелигенция. - No 1 (1 ноем. 2014)- . - София : Съвет на европ. науч. и култ. общност, 2014- (София : Алианс принт). - 42 см

Три пъти годишно.

ISSN 2367-5993 = Златна книга

008
COBISS.BG-ID 1264896228


1 ФИЛОСОФИЯ

13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/5 П 2
        ХОРОСКОП R. - Год. 1, No 1 (2014)- . - София : Тотал прес, 2014- (София : Нюз принт). - 42 см

Месечно.

ISSN 1314-9741 = Хороскоп R

133.52
COBISS.BG-ID 1256660708


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БК 2014/5 П 3
        ГРАЖДАНСКИ контрол. - No 1 (ян. 2014)- . - София : Сдружение Граждански контрол, 2014- . - 60 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 1314-9954 = Граждански контрол

304
COBISS.BG-ID 1257652964


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/5 П 4
        ВЕСТНИК на онеправданите. - No 1 (2014)- . - София : Съюз на онеправданите, 2014- . - 42 см

Неизвестна периодичност.

32
329
COBISS.BG-ID 1261221092


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

        ВЕСТНИК на онеправданите Вж П 4

Регионални вестници

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БК 2014/5 П 5
        ВЕСТНИК Плевен : общинско информационно издание. - [Год. 1, бр. 1 (2014)]- . - Плевен : Общин. медиен център, [2014]- . - 42 см

Седмично.

304
COBISS.BG-ID 1267858148

Списания

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/5 П 6
        МУЗЕЙНОТО списание / Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства. - Год. 1, No 1 (2014)- . - В. Търново : Фабер, 2014- . - 24 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-5349 = Музейното списание

069.6
COBISS.BG-ID 1262137316


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2014/5 П 7
        СТАТИСТИКА [Електронен ресурс] = Statistics. - No 1 (2014)- . - София : НСИ, 2014- . - Оптични дискове (CD-ROM) ; 12 см

Годишно. - Източник: Загл. от загл. екран.

ISSN 2367-5497 = Статистика (CD-ROM)

311
COBISS.BG-ID 1263690468


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/5 П 8
        A-specto. - No 1 (март 2014)- . - София : Урманов, 2014- (София : Ропринт). - 27 см

Неизвестна периодичност. - Текст на бълг. ез.

ISSN 2367-4679 = A-specto (София)

32
COBISS.BG-ID 1259336164


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/5 П 9
        HUMANUS : списание за съвременно образование, за насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек. - Год. 1, No 1 (2014)- . - София : Ценър за развитие на личността Humanus, 2014- . - 21 см

Неизвестна периодичност. - Текст на бълг. ез. - Приложение към: Идеи = ISSN 1313-9703.

ISSN 2367-6027 = Humanus (София. Print)

37
COBISS.BG-ID 1264413924


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

572 АНТРОПОЛОГИЯ. СОМАТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. РАСИ
Вж и 599.1; 61

БК 2014/5 П 10
        АНТРОПОЛОГИЯ : списание за социално-културна антропология = Anthropology : journal for socio-cultural anthropology. - No 1 (2014)- . - Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2014- . - 24 см

Годишно.

ISSN 2367-573X = Антропология (Благоевград)

572
COBISS.BG-ID 1263893988


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/5 П 11
        TOPPHARMA : специализирано издание за фармацевти. - Год. 1, No 1 (2014)- . - София : Топ медицина, 2014- (София : Симолини 94). - 28 см

Неизвестна периодичност. - Текст на бълг. ез.

ISSN 2367-4660 = TopPharma

615.1
COBISS.BG-ID 1258550500


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/5 П 12
        ПРАКТИЧЕСКА педиатрия за родители. - No 1 (2014)- . - София : Салвис, 2014- . - 22 см

Неизвестна периодичност. - Спец. изд. на Практическа педиатрия.

ISSN 2367-5268

616-053.2
COBISS.BG-ID 1261894372


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

БК 2014/5 П 13
        ИНДУСТРИАЛНИ технологии : академично списание = Industrial technologies : academic journal. - Т. 1, кн. 1 (2014)- . - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2014- . - 29 см

Годишно.

ISSN 1314-9911 = Индустриални технологии

62
COBISS.BG-ID 1272618980


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/5 П 14
        ФЕМА акустика [Електронен ресурс]. - 2013- . - София : Федерация на науч.-техн. съюзи в България, Съюз по електроника, електротехника и съобщения, 2014- . - Оптични дискове (CD-ROM) ; 12 см

Годишно. - Източник: Загл. от загл. екран.

ISSN 2367-7066 = Фема акустика

78
COBISS.BG-ID 1267855844


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БК 2014/5 П 15
        ФУТБОЛ - английска висша лига - трансфери. - Бр. 1 (2014)- . - София : Сънрей, 2014- . - 28 см

Двумесечно.

ISSN 2367-7724 = Футбол - английска висша лига - трансфери

796
COBISS.BG-ID 1270435300


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

82 ЛИТЕРАТУРА

        СПИСАНИЕ Бяла черква Вж П 16


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

        СПИСАНИЕ Бяла черква Вж П 16


93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БК 2014/5 П 16
        СПИСАНИЕ Бяла черква. - Год. 1, No 1 (2014)- . - София : Теоком, 2014- . - 30 см

Три пъти годишно.

ISSN 2367-5853 = Списание Бяла черква

93/99
82
902
COBISS.BG-ID 1264231396

Бюлетини

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

389 МЕТРОЛОГИЯ. ИЗМЕРИТЕЛНИ АПАРАТИ (МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ)

БК 2014/5 П 17
        БЮЛЕТИН в помощ на специалиста. - No 1 (2014)- . - София : Съюз на метролозите в България, [2014]- . - 29 см

Изд. се два пъти годишно.

ISSN 2535-0552 = Бюлетин в помощ на специалиста

389
COBISS.BG-ID 1278985700

Периодични сборници

0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ОБЩИ ВЪПРОСИ

        АЛМАНАХ Светопис : за литература, култура, изкуство и публицистика : издание на Международното творческо сдружение "Сцена на духовността" - гр. Плевен Вж П 20


009 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Вж и 50

БК 2014/5 П 18
        STUDIA Hungaro-Bulgarica : съвместно издание на статии на преподавателите по хуманитарни науки към Шуменския и Сегедския университет. - Т. 3 (2014)]- . - Sumen-Szeged : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2014- . - 24 см

Годишно.

ISSN 1789-1353 = Studia Hungaro-Bulgarica

009
COBISS.BG-ID 1268218596


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/5 П 19
        ТЕОЛОГИКОН : годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет. - Т. 3 (2014)- . - В. Търново : Фабер, 2014- . - 24 см

Годишно. - 2012 и 2013 регистрирани в Бълг. книгопис. Сер. 1.

ISSN 2367-7856 = Теологикон

230.1(062.2)
COBISS.BG-ID 1272267492


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/5 П 20
        АЛМАНАХ Светопис : за литература, култура, изкуство и публицистика : издание на Международното творческо сдружение "Сцена на духовността" - гр. Плевен. - Год. 1 , No 1 (2014)- . - В. Търново : Фабер, 2014- . - 24 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-7074 = Алманах Светопис

886.7
0
COBISS.BG-ID 1262133476


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

        ИЗВЕСТИЯ на Регионален исторически музей - Разград Вж П 21


93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БК 2014/5 П 21
        ИЗВЕСТИЯ на Регионален исторически музей - Разград. - Т. 1 (2014)- . - Разград [т. е. В. Търново] : Фабер, 2014- . - 25 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-6337 = Известия на Регионален исторически музей - Разград

93/99
902
COBISS.BG-ID 1265798116

Справочници

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

БК 2014/5 П 22
        ГОДИШЕН продуктов каталог ... - HiComm. - 2014/2015- . - София : Hi еnd Publ., 2014/2015- . - 24 см

Годишно.

654.15
COBISS.BG-ID 1265737700

Доклади и отчети

1 ФИЛОСОФИЯ

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/5 П 23
        ТЕОЛОГИКОН - теория и практика : сборник доклади / Бълг. школа по психоанализа. - Т. 3 (2014)- . - Варна : Психоанализа, 2014- . - 23 см

Годишно.

ISSN 2367-508X = Национална научно-практическа конференция по психология - теория и практика

159.9
COBISS.BG-ID 1268780004


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2014/5 П 24
        СТУДЕНТСКА научна конференция "От атома до космоса". - 2014- . - Шумен : Шуменски унив. "Еп. К. Преславски", 2014- . - 20 см

Годишно изд. - 2013 регистрирано в Бълг. книгопис. Сер. 1.

ISSN 2367-5586 = Студентска научна конференция "От атома до космоса"

5(063)
COBISS.BG-ID 1281682404


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БК 2014/5 П 25
        ЕВРОПЕЙСКО културно-историческо наследство : доклади от студентските конференции в Пловдив 2012-2013 г. - 2012-2013- . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2014- . - 20 см

Годишно.

ISSN 2367-5160 = Европейско културно-историческо наследство

93/99
001
COBISS.BG-ID 1272120292

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиева, Радка Христова, 1937- (автор) Кн 313
Авгарски, Георги, 1917-1991 (автор на текст на песен) Н 10
Авджиев, Стоян Стоев, 1943- (автор) Кн 456
Аврамова, Цветанка Димчова (съставител) Кн 441
Аврамова-Чолакова, Симона Здравкова (автор) Кн 262
Агасян, Хайгашод Азад, 1953- (композитор) Н 10
Аджемоглу, Дарон, 1967- (автор) Кн 121
Адърска, Евгения Димитрова, 1963- (автор) Кн 273
Азманова-Рударска, Елена Цветанова, 1971- (автор) Кн 450
Аладжаджиян, Анна Гаро, 1948- (автор) Кн 215
Аладжем, Морис Жак, 1932-2004 (композитор) Н 10
Александров, Стоян Илиев, 1949- (съставител) Кн 118
Александров, Стоян Илиев, 1949- вж Aleksandrov, Stojan Iliev, 1949-
Александрова, Елена Стойкова (автор) Кн 122
Алексиев, Боян Александров, 1949-2017 вж Aleksiev, Bojan Aleksandrov, 1949-2017
Алексиева, Емилия Митова вж Aleksieva, Emilija Mitova
Алексиева, Любка Кръстева, 1981- (автор) Кн 185
Алфандари, Елиезер Давид, 1941-2009 (автор) Кн 17
Амбьорнсен, Ингвар, 1956- (автор) Кн 431
Анастасов, Петър Кирилов, 1942- (съставител) Кн 477
Анастасова, Минка Димитрова, 1955- (автор) Кн 134
Анастасова-Чопева, Минка Димитрова вж Анастасова, Минка Димитрова, 1955-
Ангелов, Ангел Валентинов, 1955- (редактор) Кн 359
Ангелов, Илия Великов, 1939- (автор) Кн 218
Ангелов, Илия Великов, 1939- вж Angelov, Ilija Velikov, 1939-
Ангелов, Петьо Димитров, 1978-2012 (преводач) Кн 37
Ангелова, Гергана Георгиева, 1980- (автор) Кн 123
Ангелова, Илона Михайлова Гюлева- вж Гюлева-Ангелова, Илона Михайлова
Ангелова, Искра Асенова, 1973- (преводач) Кн 310
Ангелова, Милена Иванова, 1974- (съставител) Пи 4
Ангелова, Милка вж Иванова, Милка  Ангелова, 1947-
Ангелова, Радостина Ангелова, 1969- (автор) Кн 504
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (автор) Кн 432, (библиографски предшественик) Кн 596
Андонов, Андон Василев вж Василев, Андон, 1963-
Андонова, Антоанета Боян (съставител) Кн 127
Андонова, Мая Михайлова, 1956- (автор) Кн 378
Андреев, Александър Андреев, 1956- (преводач) Кн 430
Андреев, Емил, 1956- (автор) Кн 503
Андреев, Румен Любенов, 1971- (автор) Кн 133
Андреева, Йорданка Георгиева, 1962- (автор) Кн 457
Андриянов, Николай Митев, 1975- (автор на предговор)  Н 14
Антонов, Лъчезар Божидаров, 1976- (редактор) Кн 359
Антонов, Юлиян Щилянов, 1955- (преводач) Кн 62, Кн 66, Кн 342
Антонова, Надя Младенова, 1955- вж Antonova, Nadja Mladenova, 1955-
Анчев, Анчо Йорданов вж Калоянов, Анчо, 1943
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- (автор) Кн 563, Кн 564
Армстронг, Карън, 1944- (автор) Кн 66
Арнаудов, Борислав Стефанов (автор) Кн 124
Арнаудова, Петя Георгиева (автор) Кн 246
Арсенова, Искра Спасова, 1950- (съставител) Кн 494
Арсова, Благородна Асенова, 1937- (автор на текст на песен) Н 10
Асад, Сюзан (автор) Кн 196
Асенов, Асен Кирилов вж Керим, Усин, 1928-1983
Атанасов, Атанас, 1966- (съставител) Кн 251
Атанасов, Атанас Ангелов, 1960- (съставител) Кн 44
Атанасов, Атанас Василев вж Звездинов, Атанас, 1943-
Атанасов, Атанас Колев, 1938-2013 (автор) Кн 458
Атанасов, Владимир Герчев, 1955- (преводач) Кн 435
Атанасов, Димитър Иванов, 1953- (автор) Кн 503
Атанасов, Илийчо (нотограф) Н 14
Атанасов, Орлин, 1959- (илюстратор) Кн 505
Атанасова, Диана Тодорова, 1959- (съставител) Кн 292
Атанасова, Диана Тодорова, 1959- вж Atanasova, Diana Todorova, 1959-
Атанасова, Мария Димитрова, 1968- (преводач) Кн 261
Атанасова, Юлияна Русева (автор) Кн 239
Атасой, Емин, 1969- вж Atasoj, Emin, 1969-
 
Б

Багът, Джулиана, 1969- (автор) Кн 399
Бадулин, Виктор Михайлович (автор) Кн 204
Байчев, Иван Петков, 1932- (автор) Кн 459
Байчева, Ани Бойчева, 1991- (автор) Кн 14
Бакаларио, Пиердоменико, 1974- (автор) Кн 437
Балабанов, Делчо, 1937-2016 (автор) Кн 632
Балабанов, Никола Петков, 1937- (автор) Кн 213
Балканджиев, Огнян Георгиев, 1957- (илюстратор) Кн 459
Балова, Татяна Кузманова, 1953- (преводач) Кн 40, Кн 52
Балтаджиева, Мария Ангелова, 1932- (съставител) Кн 301
Балтова, Елисавета, 1990- (преводач) Кн 416
Балтова, Светла Методиева, 1951- (съставител) Кн 44
Балтова, Светла Методиева, 1951- вж Baltova, Svetla Metodieva, 1951-
Балъков, Илия Енев, 1932- (автор) Кн 67, Кн 377, Кн 608
Бараз, Мария Димитрова Калъчлъоглу- вж Калъчлъоглу-Бараз, Мария Димитрова, 1958-
Барбова, Галка (автор на текст на песен) Н 10
Бардуго, Лий, 1975- (автор) Кн 400
Бари, Джеймс Матю, 1860-1937 (библиографски предшественик) Кн 420
Бахнева, Калина Бахнева, 1955- (редактор) Кн 441
Башева, Миряна Иванова, 1947- (автор на текст на песен) Н 10
Баяртан, Мехмед вж Bayartan, Mehmet
Беинса Дуно вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Беко, Жерар (автор) Кн 1
Белчева, Калина Иванова (автор) Кн 165, Кн 168
Белякова, Гена, 1934- (автор) Кн 460
Бенин, Никола Димитров, 1956- (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 386
Берберов, Райко Николов, 1938- (автор) Кн 357
Берова, Малгожата Ян Моецка- вж Моецка-Берова, Малгожата Ян, 1959-
Берон, Петър Кирилов, 1940- (редактор) Кн 242
Бесана, Роберто вж Besana, Roberto
Билярски, Цочо Василев, 1949- (автор на предговор)  Кн 625
Бингхол, Стийв (автор) Кн 415
Бистричанов, Сергей Милчев, 1961- (автор) Кн 202
Битлиева, Станка Любомирова (съставител) Кн 618а
Благоев, Димитър Марчев, 1976- (автор) Кн 316
Благоева, Диана Георгиева, 1962- (автор) Кн 374, (съставител) Кн 374, (редактор) Кн 374
Блейк, Адам (автор) Кн 391
Близнашки, Георги Петков, 1956- (автор на предговор)  Кн 630
Богданова, Моника Борисова (автор) Кн 189
Бодакова, Зорница Христова вж Христова, Зорница, 1974-
Боев, Борис Радоев, 1922-1987 (автор) Кн 544
Боева, Веряна Тодорова, 1962- (автор) Кн 192
Боевски, Иван Йочев, 1958- (автор) Кн 134
Божилова, Жени Панайотова, 1928-2014 (съставител) Кн 455, (редактор) Кн 455
Божилова, Людмила Антонова (автор) Кн 382
Божинов, Божин Максимов, 1965- (автор) Кн 232, Кн 235
Бозов, Петко Иванов (автор) Кн 236
Бойков, Бойко Методиев, 1947- (автор) Кн 505, (илюстратор) Кн 505
Бораджиева, Елена Атанасова, 1958- (автор) Кн 61
Бориславов, Иван, 1946-2011 (автор) Кн 461
Борисов, Борислав Славов, 1976- (автор) Кн 362, (редактор) Кн 362
Борисов, Петър Борисов, 1980- (автор) Кн 298
Борисова, Рада Викторова (автор) Кн 262
Борисова, Татяна, 1953- (редактор) Е 2, Кн 169
Боров, Цветан Тодоров вж Тодоров, Цветан, 1939-2017
Боровска, Пламенка Иванова, 1954- (автор) Кн 137
Босев, Асен Иванов, 1913-1997 (автор на текст на песен) Н 10
Босилков, Любен Антонов, 1956- (автор) Кн 503
Босяцки, Евгени Димитров вж Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009
Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009 (библиографски предшественик) Кн 493
Ботев, Николай (автор на текст на песен) Н 10
Ботева, Райна Николаева, 1951- (автор) Кн 289
Бошнаков, Владимир Стефанов, 1929-2016 (съставител) Кн 160, (редактор) Кн 160
Бояджиев, Атанас Христов, 1926- (композитор) Н 10
Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931- (автор на предговор)  Кн 380
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (съставител) Кн 31, (редактор) Кн 31
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- вж Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951
Бояджиева, Елисавета Владимирова, 1956- вж Bojadžieva, Elisaveta Vladimirova, 1956-
Боянов, Валентин, 1993- (преводач) Кн 45
Боянов, Валентин, 1993- вж Bojanov, Valentin, 1993-
Боянова, Милена, 1991- (преводач) Кн 45
Боянова, Милена, 1991- вж Bojanova, Milena, 1991-
Брайкова, Надежда Славова, 1960- (композитор) Н 7, (автор на текст на песен) Н 7
Бранкова-Златанова, Богдана Ангелова, 1947- (автор) Кн 285
Брезоева, Бойка Николова, 1957- (автор) Кн 9
Брестнички, Георги Венелинов, 1979- (автор) Кн 348
Брокит, Линъс Пиърпонт, 1820-1893 (автор) Кн 68
Бруно, Якопо, 1964- (илюстратор) Кн 437
Брусева, Радомира Ганчева, 1975- (съставител) Кн 292
Брусева, Радомира Ганчева, 1975- вж Bruseva, Radomira Gančeva, 1975-
Бръчкова, Милена Емилова Моцинова- вж Моцинова-Бръчкова, Милена Емилова, 1969-
Будакова, Диляна Вълкова, 1969- (автор) Кн 209
Будзинска, Алиция (библиографски предшественик) Кн 151
Буковинова, Вида Димова, 1937- (автор) Кн 615
Бумбаров, Данаил Крумов, 1936- (автор) Кн 545
Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958- (композитор) Н 15, (автор на адаптация) Н 15, (автор на аранжимент) Н 15, (нотограф) Н 7, (автор на предговор)  Н 7, (съставител) Н 15, (редактор) Н 7, Н 13, Н 15
Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958- вж Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958-
Буразер, Диана, 1953- (автор) Кн 449
Бургов, Пресиян Светозаров, 1975- (автор) Кн 61
Бурнева, Николина Славчева, 1954- (автор) Кн 426
Буров, Стоян Панайотов, 1951- (редактор) Кн 373
Бурова, Ани Антонова, 1974- (автор) Кн 441, (съставител) Кн 441
България. Министерски съвет Кн 156
България. Министерство на здравеопазването. Национален център по радиобиология и радиационна защита вж Bǎlgarija. Ministerstvo na zdraveopazvaneto. Nacionalen centǎr po radiobiologija i radiacionna zaštita
България. Министерство на земеделието и храните. Отдел Агростатистика Кн 292
България. Министерство на земеделието и храните. Отдел Агростатистика вж Bǎlgarija. Ministerstvo na zemedelieto i hranite. Otdel Agrostatistika
Бъчваров, Крум Ернстов, 1968- (преводач) Кн 406
 
В

Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (автор на текст на песен) Н 10
Василев, Андон, 1963- (автор) Кн 232
Василев, Васил Милчев (композитор) Н 15
Василев, Йордан Василев, 1979- (автор) Кн 303, Кн 307
Василев, Милчо Василев, 1949- (автор на адаптация) Н 15, (композитор) Н 15
Василев, Никола Божилов, 1949- (автор) Кн 271
Василев, Сава Йорданов, 1957- (автор) Кн 503, (автор на предговор)  Кн 503, (съставител) Кн 503, (редактор) Кн 503
Василева, Валентина Николова (автор) Кн 165
Василева, Ваня Атанасова, 1979- (автор) Кн 125
Василева, Женя Начкова, 1958- (автор) Кн 262
Василева, Радосвета Иванова, 1960- вж Vasileva, Radosveta Ivanova, 1960-
Василева, Стела Александрова (автор) Кн 506
Василева, Тонка Атанасова, 1978- (автор) Кн 236
Василиев, Владислав Викторович (автор) Кн 52
Василчина, Виолета Илиева, 1945- (редактор) Кн 615
Васильев, Владислав Викторович вж Василиев, Владислав Викторович
Вачева, Албена Кирилова, 1962- (съставител) Пи 2
Векилов, Добрин Димитров, 1967- (автор на предговор)   Кн 347
Велев, Георги Любенов, 1941- (автор) Кн 199
Велев, Димитър Георгиев, 1958- (автор) Кн 317, Кн 320
Велев, Светослав Димков вж Димков, Светослав, 1955-
Велева, Ива (илюстратор) Кн 502
Велева, Симона (съставител) Кн 630
Великова, Жана Николаева Джунова- вж Джунова, Жана Николаева
Великова, Еленита Кирилова, 1978- (автор) Кн 126
Великова, Жужанна Франк (преводач) Г 2
Великова, Жужанна Франк вж Velikovné, Zsursanna Frank
Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова, 1970- (редактор) Кн 452
Велчев, Велизар Крумов, 1952- (автор) Кн 503
Велчева, Илиана Георгиева, 1964- (автор) Кн 233
Верховска, Елена Кириловна (автор) Кн 616
Верховская, Елена Кирилловна вж Верховска, Елена Кириловна
Веселинова, Зорница (интервюиращо лице)  Кн 347
Виденов, Михаил Георгиев, 1940- (интервюирано лице) Кн 361
Виденова, Елка Йорданова, 1975- (преводач) Кн 84, Кн 411
Виденова, Станка, 1940- (редактор) Кн 348
Владимиров, Стоян Боянов, 1947- (автор) Кн 381
Владимирова, Катя Иванова, 1947- (автор на предговор)  Кн 105, (съставител) Кн 105, (редактор) Кн 105
Владова, Добринка Тодорова, 1942- (автор) Кн 617
Влайков, Тодор Генчов, 1865-1943 (автор) Кн 630
Воденичаров, Александър Асенов, 1940- (редактор) Кн 159
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- (съставител) Пи 2
Войводич, Дойчил Петрович, 1955-  (автор) Кн 371
Воjводић, Доjчил Петровић, 1955- вж  Войводич, Дойчил Петрович, 1955-
Войноховска, Валентина Николаева (автор) Кн 193, Кн 194, Кн 321, Кн 322, Кн 323
Вучков, Юлиан Димитров, 1936- (автор на предговор)   Кн 347
Вучкова, Лилия Христова (автор на текст на песен) Н 10
Вълев, Вълю Николов (автор) Кн 546
Вълкова, Мария Веселинова (редактор) Кн 359
Вълов, Владимир Филипов вж Филипов, Владимир, 1959-
Вълов, Иван Маринов, 1931- (автор) Кн 451
Вълчанова, Ина Ангелова, 1953- (автор) Кн 507
Вълчанова, Маринела Параскова, 1960- (съставител) Пи 3
Вълчанова, Маринела Параскова, 1960- вж Vǎlčanova, Marinela Paraskova, 1960-
Вълчев, Светлин Русев вж Русев, Светлин, 1933-2018
Вълчев, Христо Димитров вж Христозов, Петър, 1935-


Габровски, Константин Николов, 1930- (съставител) Кн 105
Гайдаржиева, Антония Веселинова Велкова- вж Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова, 1970-
Галай, Альона Иванавна, 1963- вж  Galaj, Alena Ivanavna, 1963-
Гангалова, Петя Петрова, 1960- (съставител) Кн 619
Ганев, Галeн, 1954- (автор) Кн 565
Ганева, Зорница Радева, 1978-2016 (автор) Кн 272
Ганева, Цвета Ганчева, 1980- (автор) Кн 239
Ганушева, Невена Димитрова, 1951- (автор) Кн 232
Ганушева, Невенка Димитрова вж Ганушева, Невена Димитрова, 1951-
Ганчева, Димитрина Стоянова, 1935- (автор) Кн 547
Ганчева, Магдалена Димитрова, 1958- (автор) Кн 375
Ганчева, Михаела Валентинова (автор) Кн 262
Гацева, Спаска Георгиева, 1938- (автор) Кн 462
Геймън, Нийл, 1960- (автор) Кн 392
Гемеджиев, Георги Костадинов, 1939- вж Gemedžiev, Georgi Kostadinov, 1939-
Геневска, Татьяна Николаевна, 1934- вж Геневска, Татяна Николаевна, 1934-
Геневска, Татяна Николаевна, 1934- (автор) Кн 616
Генов, Драгомир Любомиров, 1953- (автор) Кн 80
Генов, Иван, 1919-1983 (автор на текст на песен) Н 10
Генова, Дафина Иванова, 1950- (съставител) Кн 389, (редактор) Кн 389
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 413
Георгиев, Александър, психолог (автор) Кн 273
Георгиев, Асен Георгиев, 1953- (преводач) Кн 408
Георгиев, Галин Николаев, 1975- (илюстратор) Кн 395, Кн 423, Кн 424, Кн 432, Кн 444, Кн 567, Кн 570, Кн 571, Кн 572, Кн 574, Кн 576, Кн 577, Кн 578, Кн 579, Кн 580, Кн 581, Кн 582, Кн 584, Кн 585, Кн 586, Кн 587, Кн 590, Кн 591, Кн 592, Кн 594, Кн 595, Кн 596, Кн 597
Георгиев, Георги Господинов вж Господинов, Георги, 1968-
Георгиев, Георги Константинов вж Константинов, Георги, 1933-
Георгиев, Георги Костов вж Костов, Георги, 1941-
Георгиев, Дилян Георгиев, 1979- (автор) Кн 233
Георгиев, Димитър Георгиев, 19??-2015 (нотограф) Н 14
Георгиев, Иван Кирилов (автор) Кн 463
Георгиев, Иван Михайлов вж Михайлов, Иван, 1948-
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (автор) Кн 5, (автор на предговор)  Кн 6, (редактор) Кн 6
Георгиев, Никола Аспарухов, 1924- (преводач) Г 2
Георгиев, Никола Аспарухов, 1924- вж Georgiev, Nikola Asparuhov, 1924-
Георгиев, Стефан Георгиев, 1973- (библиографски предшественик) Н 15, (композитор) Н 15
Георгиев, Цветан Симеонов, 1960- (композитор) Н 15
Георгиева, Анета Мирославова (автор) Кн 314
Георгиева, Габриела Петрова (автор) Кн 242
Георгиева, Геновева Михова вж Михова, Геновева, 1941-
Георгиева, Даниела Петрова, 1970- (съставител) Кн 156
Георгиева, Деспина Проданова, 1968- (автор) Кн 249
Георгиева, Йорданка Стаменова, 1949- (автор) Кн 212
Георгиева, Красимира Господинова, 1954- (автор) Кн 3
Георгиева, Кристина Николаева, 1977- (преводач) Кн 396, Кн 410
Георгиева, Мария, текстописец (автор на текст на песен) Н 10
Георгиева, Марияна Георгиева, 1963- (редактор) Кн 188
Георгиева, Мирослава Стоилова (автор на предговор)   Пи 3
Георгиева, Мирослава Стоилова вж Georgieva, Miroslava Stoilova
Георгиева, Радостина Тенева (автор) Кн 289, (редактор) Кн 204, Кн 248, Кн 289
Георгиева, Радостина Тенева вж Georgieva, Radostina Teneva
Георгиева, Силвия Георгиева, 1966- вж Georgieva, Silvija Georgieva, 1966-
Георгиева, Стела Валериева, 1981- (автор) Кн 6
Георгиева, Тоня Добрева, 1961- (автор) Кн 296
Георгиева, Тоня Добрева, 1961- вж Georgieva, Tonja Dobreva, 1961-
Георгиева, Цветелина Николова, 1969- (автор) Кн 379
Георгиева-Козарева, Венета Колева, 1953- (съставител) Кн 543
Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова, 1969- (автор) Кн 83
Гераскова, Олга Димитрова, 1958- (автор) Кн 304, Кн 318
Гергов, Георги Иванов, 1959- (автор) Кн 464
Гергова, Захаринка Кирилова, 1957- (автор) Кн 277
Герзилов, Васко Тодоров, 1964- (автор) Кн 299
Германова, Диляна (преводач) Кн 243
Гечева, Гергана Георгиева (автор) Кн 242
Гечева, Кръстина Минчева, 1927- (преводач) Кн 68
Гешев, Валентин Миланов (автор) Кн 441, (редактор) Кн 441
Глухарова, Мариета Иванова (преводач) Кн 621
Глуховски, Дамян Георгиев, 1943- (автор) Кн 53
Голев, Иван Владимиров, 1950- (автор) Кн 508
Гонов, Димитър Петров, 1933-2017 (автор) Кн 509
Гонсалвес, Рикардо Луис Роза Жардим, 1965- вж Gonçalves,  Ricardo Luís Rosa Jardim, 1965-
Горанова, Марчела Петкова, 1962- (автор) Кн 302
Господинов, Георги, 1968- (автор) Кн 510, Кн 511
Господинова, Биляна Тодорова, 1962- (илюстратор) Кн 574
Гоцева, Даниела Асенова, 1967- (автор) Кн 137, Кн 209
Гочев, Гочо Недев, 1949- (автор) Кн 376
Греков, Димитър Фердинандов, 1958- (автор) Кн 299, (редактор) Кн 299, (автор на предговор)  Кн 241
Григоров, Григор Бориславов (съставител) Кн 359, (редактор) Кн 359
Григоров, Григор Харалампиев, 1976- (съставител) Кн 345, (редактор) Кн 345
Григоров, Методий Димитров, 1937- ( адаптация) Н 1, Н 2, Н 3, Н 4, Н 5, Н 6, (преводач) Н 1, Н 2, Н 4, Н 5, Н 6
Григорова, Роза Тодорова, 1931- (преводач) Кн 60, Кн 254
Грим, Вилхелм, 1786-1859 (библиографски предшественик) Кн 429, Кн 585
Грим, Якоб, 1785-1863 (библиографски предшественик) Кн 429, Кн 585
Гримелсхаузен, Ханс Якоб Кристофел фон, 1622-1676 (автор) Кн 427
Грифит, Колин (автор) Кн 254
Груев, Михаил Иванов, 1971- (рецензия) Пи 4
Гудев, Богомил Гудев, 1935-1995 (автор на текст на песен) Н 10
Гълъбова, Василка Крумова, 1962- (съставител) Кн 292
Гълъбова, Василка Крумова, 1962- вж Gǎlǎbova, Vasilka Krumova, 1962-
Гърбачева, Анелия Цакова, 1960- (автор) Кн 172
Гърбев, Георги Борисов (автор) Кн 271
Гърневска, Личка Василева, 1945- (автор) Кн 206
Гъров, Коста Андреев, 1954- (автор) Кн 324
Гьорева, Вера Костадинова, 1941- (редактор) Кн 624
Гьорева, Добромира Руменова, 1991- (автор) Кн 14
Гьошев, Божидар Станакиев, 1944- (автор) Кн 305
Гюзелев, Васил Тодоров, 1936- (автор) Кн 620
Гюлева, Илона Михайлова вж Гюлева-Ангелова, Илона Михайлова
Гюлева-Ангелова, Илона Михайлова (автор) Кн 289
Гяуров, Стоян Димитров, 1950- (преводач) Кн 412
 
Д

Даменски, Йордан Иванов, 1941- (автор) Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468
Дамянов, Дамян Николов, 1946- (автор) Кн 271, (редактор) Кн 271
Дамянов, Дамян Петров, 1935-1999 (автор на текст на песен) Н 10
Дамянов, Иван, 1976- (илюстратор) Кн 495
Дамянов, Стефан Христов, 1938- (автор) Кн 157, (интервюирано лице) Кн 157 
Данаилов, Данаил Лазаров, 1935- (автор) Кн 143
Данева, Ваня Йорданова, 1952- (автор) Кн 469
Дар Дарина (автор на текст на песен) Н 10
Дараданова, Елена Иванова, 1968- (автор) Кн 441, (съставител) Кн 441
Даскалов, Ясен (съставител) Кн 44
Даскалова, Татяна Иванова, 1963- (автор) Кн 150
Дафинов, Атанас Костадинов, 1956- (автор на предговор) Пи 5
Дачев, Йордан Йорданов, 1923- (автор на предговор)  Кн 611
Дачева, Мария Димитрова вж Dačeva, Marija Dimitrova
Дворянов, Орлин Панайотов, 1951- (редактор) Е 2, Кн 169
Дебрюне, Нина, 1976- (редактор) Кн 14
Дебрюне, Христина Димитрова Иванова- вж Дебрюне, Нина, 1976-
Девето основно училище Панайот Волов. Проект Училище за толерантност (Шумен) Кн 190
Декало, Алберт Самуил, 1920-1998 (автор на текст на песен) Н 10
Делибалтова, Ваня Атанасова, 1969- (автор) Кн 296
Дерилова, Ралица Ангелова, 1960-2012 (преводач) Кн 76
Дерменджиева, Мария Христова, 1965- (съставител) Кн 153
Дечев, Момчил Цветков (автор) Кн 326
Дечев, Тодор Христов вж Христов, Тодор, 1973-
Дечева, Весела вж Дечева, Веселка, 1942-
Дечева, Веселка, 1942- (автор) Кн 216
Джебарова, Дарина Красимирова вж Русинова, Дарина Красимирова, 1963-
Джерекарова, Милена Пламенова (автор на предговор)   Пи 5
Джесур, Кадрие, 1968- (преводач) Кн 601
Дживтерева, Светла Николова вж Минкова, Светла Николова
Джиджев, Тодор Василев, 1927-2012 (автор) Е 4, Кн 345
Джордан, Робърт, 1948-2007 (автор) Кн 401
Джоует, Джордж Физдел, 1891-1968 (автор) Кн 356
Джунова, Елена Николова, 1943- (автор) Кн 360
Джунова, Жана Николаева (автор) Кн 289
Джунова-Великова, Жана Николаева вж Джунова, Жана Николаева
Джърси, Майкъл, 1983- (автор) Кн 349
Диварова, Елена, 1963- (автор) Кн 470
Димитров, Димитър, либретист (автор на текст на песен)  Н 10
Димитров, Димитър Атанасов вж Джърси, Майкъл, 1983-
Димитров, Димитър Велков, 1953- (автор) Кн 161, (съставител) Кн 161, (преводач) Кн 161
Димитров, Димитър Георгиев, 1929- (автор) Кн 512
Димитров, Димитър Панайотов, 1963- (съставител) Кн 127
Димитров, Димитър Панайотов, 1963- вж Dimitrov, Dimitǎr Panajotov, 1963-
Димитров, Димитър Янков, 1978- (автор) Кн 228
Димитров, Иванко Маринов вж Маринов, Иванко, 1946-
Димитров, Камен Димитров, 1974- (автор) Кн 69, (преводач) Кн 69
Димитров, Кирил, 1934- (автор) Кн 513
Димитров, Мирослав Митьов, 1962- (автор) Кн 147
Димитров, Николай Иванов, 1931-2004 (редактор) Кн 452
Димитров, Петьо Дианов, 1987- (съставител) Кн 292
Димитров, Петьо Дианов, 1987- вж Dimitrov, Pet´o Dianov, 1987-
Димитров, Стаменко вж Тасев, Стаменко Димитров
Димитрова, Бистра Георгиева, 1959- (автор) Кн 350
Димитрова, Венета Н. (автор) Кн 566
Димитрова, Даниела Цветанова, 1979- (автор) Кн 298
Димитрова, Диана Емануилова, 1958- (автор) Кн 263
Димитрова, Илияна Иванова, 1981- (редактор) Кн 452
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- (интервюиращо лице) Пи 5
Димитрова, Надя вж Йорданова, Надя Димитрова, 1967-
Димитрова, Нели Людмилова Петрова- вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Димитрова, Райна Бойкова, 1962- (автор) Кн 109
Димитрова, Славея Димитрова (автор) Кн 441, (съставител) Кн 441
Димков, Светослав, 1955- (автор) Кн 128
Димов, Асен Ангелов, 1971- (автор) Кн 262
Димов, Дойчо Петров, 1959- (автор) Кн 299
Димчев, Кирил Василев, 1935-2015 (интервюирано лице) Кн 361
Динова, Диана (автор) Кн 364, (редактор) Кн 364
Дисни, Уолт, 1901-1966 (библиографски предшественик) Кн 417
Дичева, Елена (преводач) Кн 605
Добрев, Добрин Кирилов, 1976- (автор) Кн 61
Докова, Соня Петрова, 1951- (автор) Кн 115, Кн 116, Кн 158, Кн 250
Докторов, Николай Димитров, 1959- (адаптатор) Н 13
Докторов, Николай Димитров, 1959- вж Doktorov, Nikolaj Dimitrov, 1959-
Доналдсън, Стивън Р., 1947- (автор) Кн 402
Донев, Димитър Ангелов, 1939- (библиографски предшественик) Кн 493
Донева, Велислава Владимирова (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 386
Дони вж Векилов, Добрин Димитров, 1967-
Дончев, Тошо Ангелов, 1944- (автор на текст на песен)  Г 2
Дончев, Тошо Ангелов, 1944- вж Dončev, Tošo Angelov, 1944-
Дончева, Иванка Иванова, 1953- (автор) Кн 606
Досев, Любен Цветанов, 1953- (автор на предговор)  Н 13
Досев, Любен Цветанов, 1953- вж Dosev, Ljuben Cvetanov, 1953-
Дочев, Иван, 1925- (автор) Кн 314
Драганов, Боян, 1945- (автор) Кн 631
Драганова, Дора Илиева, 1946- (композитор) Н 10
Драгозова-Иванова, Елена Илиева, 1971- (автор) Кн 332
Драгомирецкая, Бойка Цветанова вж Славчева-Драгомирецкая, Бойка Цветанова, 1953-
Дреников, Иван Георгиев, 1935- (автор) Кн 35
Дренска, Маргарита Владимирова, 1932- (преводач) Кн 438
Друмников, Йордан, 1928-2009 (автор на текст на песен)  Н 10
Дръндов, Иван Николов, 1921- (автор) Кн 65, (преводач) Кн 103
Дулев, Стою, 1933- (съставител) Кн 105
Дурин, Стоян Иванов, 1937- (автор) Кн 314
Душкова, Мира Живодарова, 1974- (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 386
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 вж Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
Дьоген, Шабан (автор) Кн 77
Дьолюмо, Жан, 1923- (автор) Кн 70
Дяков, Илия Ненков (автор) Кн 262
 
Е

Евстатиева, Анна Христова, 1969- (автор) Кн 365
Евтимова, Татяна Дамянова, 1955- (автор) Кн 364, (редактор) Кн 364
Езоп, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр. (библиографски предшественик) Кн 578, Кн 582
Елевтерова-Терзиева, Анастасия Христова (автор) Кн 248
Еленска, Виолета Василева, 1947- (автор на текст на песен)  Н 10
Елиезер, Бенцион Нисим, 1920-1993 (композитор) Н 10
Елин Пелин, 1877-1949 (автор) Кн 567, Кн 577
Енчева, Майяна Милчева Митевска- вж Митевска-Енчева, Майяна Милчева, 1973-
Ефе, Реджеп, 1958- вж Efe, Recep, 1958-
 
Ж

Жеков, Георги Кънев, 1980- (автор) Кн 36
Жеков, Румен Желев, 1960- (илюстратор) Кн 500
Жекова, Ангелина Иванова, 1944- (автор на текст на песен)  Н 10
Желев, Видьо Василев, 1941- (автор) Кн 255Кн 267 , (редактор) Кн 267
Желев, Радостин Маринов, 1973- вж Želev, Radostin Marinov, 1973-
Желева, Иванка Миткова, 1953- вж Želeva, Ivanka Mitkova, 1953-
Желязков, Данаил Енчев, 1964- (съставител) Н 14, (нотограф) Н 14
Желязкова, Жана Василева, 1962- (автор) Кн 364, (съставител) Кн 364, Кн 390, (редактор) Кн 364Кн 390 (преводач) Кн 390
Желязкова, Марийка Веселинова, 1950- (автор) Кн 471
Желязова, Екатерина Георгиева Попандонова- вж Попандонова-Желязова, Екатерина Георгиева
Живков, Веселин (автор) Кн 548
Жила, Виктор Андреевич (автор) Кн 286
 
З

Заречни, Михаил (автор) Кн 37
Заречный, Михаил вж Заречни, Михаил
Зарков, Владимир Владимиров, 1961- (преводач) Кн 402
Заркова, Катерина Костадинова (преводач) Кн 95
Зафирова, Людмила Веселинова, 1977- (автор) Кн 185
Захариев, Георги Иванов вж Авгарски, Георги, 1917-1991
Захариев, Димчо, 1974- (автор) Кн 238
Захариева, Ася Енчева, 1989- (преводач) Кн 87
Захариева, Ирина Петровна, 1935- (автор) Кн 549
Захариева, Стоянка Иванова (съставител) Кн 190
Захариева, Теодора (илюстратор) Кн 480
Звездинов, Атанас, 1943- (автор) Кн 472
Зетерщрьом, Дан, 1954- (илюстратор) Кн 243
Зидарова, Ралица Петрова, 1978- (автор) Кн 239
Златанова, Богдана Ангелова Бранкова- вж Бранкова-Златанова, Богдана Ангелова, 1947-
Златарев, Звезден Василев (съставител) Кн 432, Кн 570, Кн 585, Кн 586, Кн 587
Златарева, Галина Йорданова вж Златина, Галина, 1954-
Златарева, Миглена Звезденова, 1983- (автор) Кн 580, Кн 582, (автор на адаптация) Кн 580, Кн 582Кн 587, (преводач) Кн 395, Кн 587
Златарева, Найденка Иванова, 1950- (автор) Кн 264
Златев, Захари Иванов, 1939- (автор) Кн 514
Златева, Живка Стефанова Колева- вж Колева-Златева, Живка Стефанова, 1960-
Златева, Минка Генчева, 1942- (съставител) Кн 84, (редактор) Кн 84
Златева, Стефанка Иванова (съставител) Кн 190
Златина, Галина, 1954- (автор) Кн 580, Кн 582, (автор на адаптация) Кн 578 Кн 579, Кн 580, Кн 581, Кн 582, Кн 583, Кн 584, Кн 585 Кн 586, Кн 587, Кн 588, Кн 589, Кн 590, (преводач) Кн 586, Кн 587
Зонтаг, Сюзън, 1933-2004 (автор) Кн 342
 
И

Иванов, Божидар Антонов, 1973- (автор) Кн 129, Кн 298, (редактор) Кн 298
Иванов, Божидар Антонов, 1973- вж Ivanov, Božidar Antonov, 1973-
Иванов, Божидар Енчев, 1946- (преводач) Кн 243
Иванов, Димчо Захариев вж Захариев, Димчо, 1974-
Иванов, Емил Андреев вж Андреев, Емил, 1956-
Иванов, Иван Марков, 1948- (автор) Кн 208
Иванов, Кирил Димитров вж Димитров, Кирил, 1934-
Иванов, Красимир Иванов, 1950- (автор) Кн 228
Иванов, Любчо Николов, 1948- (автор на предговор)  Кн 157, (съставител) Кн 157
Иванов, Николай Петков вж Петков, Николай, 1971-
Иванов, Пламен Николаев (автор) Кн 239
Иванов, Пламен Симеонов (автор на предговор)  Кн 188
Иванов, Пламен Радев вж Радев, Пламен, 1950-
Иванов, Тилчо Колев, 1942- (автор на предговор)  Кн 127, (редактор) Кн 127
Иванова, Верка Сашева, 1979- (редактор) Кн 373
Иванова, Галина Драгнева, 1967- (преводач) Кн 442
Иванова, Деница (преводач) Кн 95
Иванова, Диана Иванова, 19.3.1968- (автор) Кн 473
Иванова, Диана Кирилова, 1972- (автор) Кн 108, (съставител) Кн 441
Иванова, Диана Кирилова, 1972- вж Ivanova, Diana Kirilova, 1972-
Иванова, Елена Илиева Драгозова- вж Драгозова-Иванова, Елена Илиева, 1971-
Иванова, Елизабет (автор) Кн 134
Иванова, Кремена Георгиева, 1968- (автор) Кн 204
Иванова, Лилия Драгомирова, 1979- (редактор) Кн 362
Иванова, Меги Иванова (илюстратор) Кн 302
Иванова, Меглена Иванова вж Иванова, Меги Иванова
Иванова, Милена Друмева (автор) Кн 248
Иванова, Милка Ангелова, 1947- (автор) Кн 138
Иванова, Радка Велева, 1954- (автор) Кн 296
Иванова, Росица Ангелова, 1957- (съставител) Кн 42
Иванова, Румяна Иванова, 1966- (автор) Кн 299
Иванова, Таня, 1972- (автор) Кн 515, Кн 516, Кн 550, Кн 551, (преводач) Кн 516, Кн 550
Иванова, Ценка Николова, 1959- (редактор) Кн 373
Иванова-Дебрюне, Христина Димитрова вж Дебрюне, Нина, 1976-
Иванчев, Веселин, 19??- (преводач) Кн 409
Иванчев, Ивайло Борисов, 1968- (илюстратор) Кн 570, Кн 576, Кн 579, Кн 583, Кн 588, Кн 590
Игнатов, Радослав Димитров, 1949- (автор) Кн 517
Изетбеговић, Алија, 1925-2003 вж Изетбегович, Алия, 1925-2003
Изетбегович, Алия, 1925-2003 (автор) Кн 78
Илиев, Владимир Димитров (автор) Кн 54
Илиев, Георги Емилов, 1980- (преводач) Кн 431
Илиев, Иван Стоянов, 1925-2017 (съставител) Кн 105
Илиев, Илия Николов, 1962- (автор) Кн 236
Илиев, Илия Христов, 1932- (автор) Кн 393
Илиев, Калин Начев, 1956- (автор) Кн 503
Илиева, Детелина Тодорова вж Ilieva, Detelina Todorova
Илиева, Лили Христова, 1956- (преводач) Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 422, Кн 429
Илиева, Лилия Христова вж Илиева, Лили Христова, 1956-
Илиева, Татяна Атанасова (автор) Кн 372
Илиева-Солер, Таня Иванова вж Иванова, Таня, 1972-
Илинова, Надежда Крайова, 1959- (библиографски предшественик) Кн 585, Кн 586, (преводач) Кн 423, Кн 432, Кн 585, Кн 586Кн 587
Инал, Гюлсели, 1947- (автор) Кн 601
Ингилизова, Кристина Трифонова (автор) Кн 262
Ириков, Атанас Ангелов, 1968- (автор) Кн 233
Исмаилов, Орхан Ахмедов, 1979- (редактор) Кн 153
 
Й

Йоан, папа XXIII, 1881-1963 (автор) Кн 71
Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939- (редактор) Н 1, Н 2, Н 3, Н 4, Н 5, Н 6
Йонгенийл, Рул (автор) Кн 129
Йонгенийл, Рул вж Jongeneel, Roel
Йонкова, Красимира Александрова, 1961- (автор) Кн 61, (редактор) Кн 61
Йоргакиев, Славян Георгиев (илюстратор) Кн 498
Йорданов, Любомир Владимиров, 1934- (илюстратор) Кн 461
Йорданов, Недялко Асенов, 1940- (автор на текст на песен)  Н 10
Йорданов, Петър Станков вж Станков, Петър, 1942-
Йорданова, Жени Дечева (съставител) Кн 190
Йорданова, Ирина Петкова Казанджиева- вж Казанджиева, Ирина Петкова, 1977-
Йорданова, Надя Димитрова, 1967- (автор на предговор) Н 8, Н 9, (композитор) Н 8, Н 9, (автор на текст на песен)  Н 8, Н 9
Йорданова, Надка Димитрова вж Йорданова, Надя Димитрова, 1967-
Йосифов, Александър Йосифов, 1940-2016 (композитор) Н 10
Йосифова, Мария, 1935- (автор на текст на песен)  Н 10
Йосифова, Росица Асенова вж Якимова, Росица Асенова, 1966-
Йотова, Анелия Иванова (автор) Кн 181
Йотова, Валентина Стефанова, 1963- (автор) Кн 474
Йочева, Катерина Бориславова (автор) Кн 142
 
К

Кавърджиков, Васил Иванов вж Kavǎrdžikov, Vasil Ivanov
Кадум, Еман Муса (автор) Кн 202
Казакова, Мария Георгиева, 1973- (преводач) Кн 33
Казанджиева, Ирина Петкова, 1977- (съставител) Кн 118
Казанджиева, Ирина Петкова, 1977- вж Kazandžieva, Irina Petkova, 1977-
Казанджиева-Йорданова, Ирина Петкова вж Казанджиева, Ирина Петкова, 1977-
Казасян, Вили, 1934-2008 (композитор) Н 10
Казасян, Едмонд Арам вж Казасян, Вили, 1934-2008
Калайков, Йордан Славов, 1941- (автор) Кн 7, Кн 337, Кн 518
Кали, Виториу, 1927- (автор) Кн 438
Калина Малина, 1898-1979 (автор на текст на песен)  Н 10
Калоянов, Анчо, 1943- (автор) Кн 503
Калчевски, Станимир Калчев, 1949- (автор) Кн 275, Кн 286, Кн 330
Калъчев, Явор Стефанов, 1960- (автор) Кн 381
Калъчлъоглу-Бараз, Мария Димитрова, 1958- (илюстратор) Кн 601
Камаринчева, Даниела Николова, 1956- (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 386
Каменова-Тоцева, Росица Михайлова (автор) Кн 204
Каназирски, Милко Манолов, 1936- вж Kanazirski, Milko Manolov, 1936-
Канелова, Марияна Андреева Шехова- вж Шехова, Марияна Андреева, 1973-
Канисков, Васил Любенов, 1958- (автор) Кн 256
Капелкова, Надя (автор на текст на песен)  Н 10
Капинчева, Гергана Крумова, 1976- (автор) Кн 173, Кн 174
Капралова, Недка Неделчева, 1961- (автор) Кн 85
Каприев, Георги Теологов, 1960- (съставител) Кн 31, (редактор) Кн 31
Каприев, Георги Теологов, 1960- вж Kapriev, Georgi Teologov, 1960-
Карабашев, Иван Христов, 1975- (автор) Пи 1
Карагеоргиев, Кольо, 1949- (автор) Кн 568
Карагьозов, Панайот Димитров, 1952- (автор) Кн 441, (редактор) Кн 441
Карагьозова-Финкова, Мариана Тодорова, 1949- (съставител) Кн 145
Караджов, Атанас Георгиев (автор) Кн 262
Карадимчев, Борис Климентов, 1933-2014 (композитор) Н 10
Караиванов, Стоян Иванов, 1941- (автор на аранжимент)  Н 12, (редактор) Н 11, Н 12
Караиванов, Стоян Иванов, 1941- вж Karaivanov, Stojan Ivanov, 1941-
Караиванова, Бинка Георгиева (автор на предговор)  Н 10, (съставител) Н 10
Караиванова, Пенка Николова, 1993- (автор) Кн 14
Караилиева, Милена Методиева, 1976- (автор) Кн 130
Каракачанов, Красимир Дончев, 1965- (автор на предговор)  Кн 625
Каралийчев, Ангел Иванов, 1902-1972 (автор на адаптация) Кн 590, Кн 591, (автор) Кн 569, Кн 570, Кн 571
Караминков, Христо (автор) Кн 85
Караминкова, Елисавета (автор) Кн 85
Карамфилов, Росен Колев, 1992- (автор) Кн 552
Караньотов, Ивайло Иванов (автор на предговор)   Кн 347
Караньотова, Карина Ивайлова, 1986- (съставител) Кн 347, (автор на предговор)   Кн 347
Караньотова, Юлиана Георгиева, 1963- (автор на предговор)   Кн 347
Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978- вж Karapetkova, Darija Svetlozarova, 1978-
Карин, Ира, 1967- (автор) Кн 519
Карталов, Кирил Пламен, 1982- (съставител) Кн 71, (преводач) Кн 71
Карталски, Атанас, 1924-2014 (преводач) Кн 99
Касе, Етиен (автор) Кн 1
Кассе, Этьен вж Касе, Етиен
Кателиева, Деница (преводач) Кн 95
Катърова, София Фердинандова, 1943- (преводач) Кн 604
Качев, Валентин Иванов, 1950- (автор) Кн 520
Кашавелов, Добрин Стоянов (илюстратор) Е 1, Кн 144
Кенанов, Димитър Вълчев, 1949- (съставител) Кн 11, (редактор) Кн 11
Керим, Усин, 1928-1983 (автор) Кн 475
Ки Шенг Ю (автор) Кн 257
Киврин, Владимир Илич (автор) Кн 38
Киврин, Владимир Ильич вж Киврин, Владимир Илич
Кийн, Брайън, 1967- (автор) Кн 403
Кимпан, Светлана (преводач) Кн 175, Кн 269
Кинг, Стивън, 1947- (автор) Кн 404, (преводач) Кн 405
Киплинг, Ръдиард, 1865-1936 (автор) Кн 395
Кираджиев, Светлин Стефанов, 1930- (автор) Кн 614
Киранчев, Георги Киранов, 1960- (автор) Кн 131
Кирилов, Кирил Асенов, 1954- (съставител) Кн 475
Кирилова, Юлия Спасова, 1943- (автор) Кн 364, (съставител) Кн 364, (редактор) Кн 101, Кн 364
Киркова, Елена Костадинова, 1923- (автор) Кн 226
Киров, Димитър Станков, 1947- (автор) Кн 72
Киров, Николай Киров, 1952- (редактор) Кн 345
Киров, Радой Цветков, 1916-1989 (автор на текст на песен)  Н 10
Кирова, Габриела Николова, 1961- (автор) Кн 185, Кн 186, Кн 187, (съставител) Е 2, Кн 169, (редактор) Е 2, Кн 169
Кирова, Милена Георгиева, 1958- (интервюирано лице) Пи 2
Кирова, Милена Пенева (автор) Кн 2
Кировски, Петър Стефанов, 1971- (автор) Кн 298
Кирчев, Христофор Кирчев, 1968- (автор) Кн 296
Кирякова, Мариана, социални дейности (автор) Кн 196
Кисов, Калчо Христов, 1974- (автор) Кн 381
Кисьов, Венцеслав Иванов, 1946-2014 (автор на предговор)   Кн 347
Кларк, Рон, 1972- (автор) Кн 175
Клемънс, Съмюъл Лангхорн вж Твен, Марк, 1835-1910
Климентов, Климент Великов, 1975- вж Klimentov, Kliment Velikov, 1975-
Клисурски, Марко Георгиев, 1963- (преводач) Кн 604
Князева, Светлана Ангелова, 1964- (илюстратор) Кн 395, Кн 432, Кн 444, Кн 570, Кн 571, Кн 572, Кн 575, Кн 576, Кн 577, Кн 578, Кн 579, Кн 580, Кн 581, Кн 582, Кн 583, Кн 584, Кн 585, Кн 586, Кн 587, Кн 588, Кн 589, Кн 590, Кн 591, Кн 592, Кн 593, Кн 594, Кн 595, Кн 596, Кн 597
Ковачев, Атанас Димитров, 1954- (автор) Кн 333, Кн 334
Ковачев, Христо Андонов, 1925-1993 (композитор) Н 10
Ковачева, Катерина Георгиева, 1991- (автор) Кн 14
Кожухаров, Димитър Николов, 1946- (автор) Кн 219
Кожухаров, Стефан (редактор) Кн 362
Кожухарова, Кунка Стоянова (автор) Кн 232
Козарева, Венета Колева Георгиева- вж Георгиева-Козарева, Венета Колева, 1953-
Койчев, Николай (нотограф) Н 14
Колар, Ян, 1793-1852 (автор) Кн 447
Коларов, Асен Петков вж Разцветников, Асен, 1897-1951
Коларов, Николай Панайотов (автор) Кн 86
Коларова, Йорданка Иванова (редактор) Кн 364
Колев, Валери Йорданов, 1963- (съставител) Кн 390, ( редактор) Кн 390, (преводач) Кн 390
Колев, Григор (илюстратор) Кн 506
Колев, Йордан Цанков, 1936-2017 (композитор) Н 10
Колев, Кольо Михайлов вж Карагеоргиев, Кольо, 1949-
Колев, Коста Костов, 1921-2010 (композитор) Н 15
Колев, Петко Нешев, 1934- (автор на текст на песен)  Н 10
Колев, Танко Пеев, 1959- (автор) Кн 296
Колева, Боряна (автор) Кн 300
Колева, Деница (автор) Кн 196
Колева, Марчела Димчева (автор) Кн 273
Колева, Снежана (автор) Кн 309
Колева-Златева, Живка Стефанова, 1960- (редактор) Кн 373
Колева-Минева, Красимира Петрова вж Петрова, Красимира, 1970-
Колковска, Сия Борисова, 1961- (автор) Кн 374, (съставител) Кн 374, (редактор) Кн 374
Комитски, Сергей Михайлов, 1953- (автор) Кн 521
Комата вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Комогорова, Светлана Николаева, 1968- (преводач) Кн 414
Конакчиев, Николай, 1966- (съставител) Кн 44
Конакчиева, Петя Йорданова, 1970- (автор) Кн 182, Кн 183
Конах, Галя Тодорова Симеонова- вж Симеонова-Конах, Галя Тодорова, 1956-
Конов, Димитър Кирилов (автор) Кн 271
Коновска, Йорданка Добрева Панева- вж Панева-Коновска, Йорданка Добрева, 1955-
Константинов, Георги, 1933- (автор) Кн 553, (преводач) Кн 102
Конъли, Майкъл, 1956- (автор) Кн 406
Копрев, Ивайло Георгиев, 1975- (автор) Кн 287
Копривленски, Васко Николов (автор) Кн 110
Костадинов, Иван, музика (нотограф) Н 14
Костадинов, Костадин Димитров, 1958- (автор) Кн 522
Костадинов, Костадин Минев, 1962- (илюстратор) Кн 563, Кн 564
Костадинов, Минко, 1934- (нотограф) Н 14
Костадинова, Жени, 1971- (автор) Кн 55
Костадинова, Маргарита, 1954- (автор на текст на песен)  Н 10
Костадинова, Станка Виденова вж Виденова, Станка, 1940-
Костадинова, Цветанка (автор) Кн 12
Костов, Георги, 1941- (композитор) Н 10
Костов, Илия Георгиев, 1953- (автор) Кн 176
Костов, Камен Сотиров, 1947- (преводач) Кн 146
Костова, Здравка Благоева, 1938- вж Kostova, Zdravka Blagoeva, 1938-
Костова-Лефтерова, Десислава Звездомирова, 1984- (автор) Кн 262
Котова, Радостина Михова (автор) Кн 204
Кочев, Теодор, 1951- (автор) Кн 476
Кочемидова, Христина Георгиева, 1950- (преводач) Кн 342
Краевска, Антоанета Ангелова, 1958- (автор) Кн 378
Крайтън, Емили (автор) Кн 56
Кранц, Ганс-Ульрих фон, 1950 вж Кранц, Ханс Улрих фон, 1950-
Кранц, Ханс Улрих фон, 1950- (автор) Кн 13
Красин, Христо Красимиров, 1953- (автор) Кн 523
Кретиен дьо Троа, 1135?-1183? (автор) Кн 433
Крилов, Иван Андреевич, 1769-1844 (библиографски предшественик) Кн 578
Крылов, Иван Андреевич, 1769-1844 вж Крилов, Иван Андреевич, 1769-1844
Криттон, Эмили вж Крайтън, Емили
Крумова, Юлия Георгиева, 1962- (преводач) Г 2, Кн 602
Крумова, Юлия Георгиева, 1962- вж Krumova, Julija Georgieva, 1962-
Крумова-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942- (автор) Кн 360
Крушевска, Антоанета Петрова, 1942- вж Kruševska, Antoaneta Petrova, 1942-
Кръстанов, Красимир Тодоров, 1977- вж Krǎstanov, Krasimir Todorov, 1977-
Кръстанова, Красимира Христова (съставител) Кн 200
Кръстев, Кръстьо Петков, 1935- (автор) Кн 477
Кръстева, Антония Тонева, 1965- (автор) Кн 166
Кръстева, Ива (автор) Кн 12
Кръстева, Мария Иванова, 1954- (автор) Кн 381
Кръстева, Невяна Стефанова, 1960- (автор) Кн 139, Кн 140
Куклева-Тодорова, Мария Петрова, 1949- (автор) Кн 381
Куков, Емил Илиев, 1959- (художник) Г 1
Куков, Емил Илиев, 1959- вж Kukov, Emil Iliev, 1959-
Кунева, Ценка Пенкова (автор) Кн 335
Куртева, Жана Константинова, 1964- (автор) Кн 185
Кутрев, Венко Иванов, 1930- (съставител) Кн 160
Кънев, Кънчо, 1957- (илюстратор) Кн 440
Кънева, Мария Нейкова вж Нейкова, Мария, 1967-
Кънчев, Давид Руменов, 1970- (автор) Кн 258, Кн 267
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор на адаптация) Кн 593
Къслър, Дърк, 1961- (автор) Кн 407
Къслър, Клайв, 1931- (автор) Кн 407, Кн 408
Кюркчиев, Иван Василев, 1930- (съставител) Кн 301
 
Л

Лазар, Лора (автор) Кн 524
Лазаров, Емил Л. (автор) Кн 525
Лазаров, Лъчезар Иванов, 1967- (автор) Кн 83
Лазаров, Тоно, 1927-1970 (автор на текст на песен)  Н 10
Лазарова, Пенка Ганчева, 1945- (автор) Кн 213
Лазарова, Пенка Георгиева, 1935- (съставител) Кн 494
Лазарова, Стоянка Любомирова Георгиева- вж Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова, 1969-
Лайтман, Михаeл Семьонович, 1946- (автор) Кн 47
Лайтман, Михаэль Семенович, 1946- вж Лайтман, Михаeл Семьонович, 1946-
Лалчев, Здравко Вутов, 1947- (редактор) Е 2, Кн 169
Латинин, Валерий Анатолиевич, 1953- (автор) Кн 442
Латынин, Валерий Анатольевич, 1953- вж Латинин, Валерий Анатолиевич, 1953-
Лафонтен, Жан дьо, 1621-1695 (библиографски предшественик) Кн 578, Кн 580
Лебода, Мария Цимборска- вж Цимборска-Лебода, Мария, 1947-
Леви, Рашел Леон, 1962- (автор) Кн 478
Леви, Стоянка Минчева Сербезова- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Левтерова, Дора Стоилова, 1963- (автор) Кн 89, Кн 90, (редактор) Кн 89, Кн 90
Лео, Мишел, 1918-1975 (автор) Кн 621, (автор) Кн 621
Леонидов, Румен Александров, 1953- (автор) Кн 479
Лефтерова, Верина Здравкова (автор) Кн 196
Лефтерова, Десислава Звездомирова Костова- вж Костова-Лефтерова, Десислава Звездомирова, 1984-
Лечов, Георги Костадинов (автор) Кн 215
Лилова, Десислава Александрова (рецензия) Пи 4
Лилова, Милена Цветкова, 1958- (преводач) Кн 442
Линден, Мартина (автор) Кн 428
Линдерман, Франк Бирд, 1869-1938 (автор) Кн 409
Линков, Александър Йорданов, 1955- (автор) Кн 352
Липсет, Сиймор Мартин, 1922-2006 (автор) Кн 87
Лиспектор, Кларисе, 1920-1977 (автор) Кн 439
Лиспектор, Кларисе, 1920-1977 вж Lispector, Clarice, 1920-1977
Лиханова, Силвия, 1948- (автор) Кн 108
Лиханова, Силвия, 1948- вж Lihanova, Silvija, 1948-
Личев, Валентин Илиев, 1959- (автор) Кн 297
Личева, Амелия Веселинова, 1968- вж Ličeva, Amelija Veselinova, 1968-
Лишкова, Михаела, 1977- (автор) Кн 374, (съставител) Кн 374, (редактор) Кн 374
Лой-Со (автор) Кн 259
Луканова, Победа Василева, 1954- (автор) Кн 113
Луканова, Победа Василева, 1954- вж Lukanova, Pobeda Vasileva, 1954-
Лулански, Пано Даков, 1946- (автор) Кн 106
Льондев, Петър Стефанов, 1936- (композитор) Н 10, (редактор) Кн 343
Льопренс дьо Бомон, Жан-Мари, 1711-1780 (библиографски предшественик) Кн 586
Ляхова, Весела Борисова, 1961- (автор) Кн 526
 
М

Маврова, Румяна Петкова, 1944- (автор) Кн 205
Мадгерова, Рая Христова, 1951- (автор) Кн 107
Маджаров, Георги Александров, 1956- (автор) Кн 61
Маджарова, Таня Янкова, 1967- (редактор) Кн 362
Мазбаев, Орденбек Билисбекулъ, 1954- вж Mazbaev, Ordenbek Bilisbekuly, 1954-
Мазнев, Йордан Александров вж Друмников, Йордан, 1928-2009
Майтън, Джон, 1957- (автор) Кн 167
Макрелов, Илия Викентиев, 1948- (автор) Кн 208
Маламова, Ангелина Светославова, 1981- (съставител) Кн 292
Маламова, Ангелина Светославова, 1981- вж Malamova, Angelina Svetoslavova, 1981-
Манасиева, Елена (автор) Кн 148
Мандаджиева, Лиляна Дамянова, 1940- (преводач) Кн 1, Кн 13, Кн 58
Манолов, Манол вж Петра, Моно, 1973-
Манолов, Славчо Александров, 1943- (автор) Кн 137, Кн 154
Манолова, Наташа Иванова, 1932- (интервюиращо лице) Кн 105
Манчева, Русанка Петкова, 1959- (автор) Кн 57
Маринов, Александър Валентинов, 1979- (преводач) Кн 24, Кн 244
Маринов, Александър Валентинов, 1979- вж Marinov, Aleksandǎr Valentinov, 1979-
Маринов, Диньо, 1955-2005 (нотограф) Н 14
Маринов, Иванко, 1946- (автор) Кн 609
Маринов, Константин Иванов, 1961- (автор) Кн 291
Маринов, Красимир, илюстратор (илюстратор) Кн 538
Маринова, Валентина Стоилкова Тодорова- вж Тодорова-Маринова, Валентина Стоилкова, 1952-
Маринова, Марчела (преводач) Г 1
Маринова, Марчела вж Marinova, Marčela
Марков, Васил Марков, 1960- (редактор) Кн 359
Марков, Дарко, 1970- вж Markov, Darko, 1970-
Марков, Константин Йорданов, 1972- (автор) Кн 339, (илюстратор) Кн 28
Марков, Константин Йорданов, 1972- вж Markov, Konstantin Jordanov, 1972-
Марков, Марко Николов, 1937-2015 (преводач) Кн 78
Маркова, Даниела Данаилова Чулова- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
Маркова, Елена (автор) Кн 28, (илюстратор) Кн 28
Маркова, Елена вж Markova, Elena
Маркова, Яна Герасимова, 1942- (преводач) Кн 446
Марлоу, Кристофър, 1564-1593 (автор) Кн 394
Марчева, Пенка Илиева (редактор) Кн 54
Масалитинова, Таня Николаева, 1921-2014 (автор на предговор)   Кн 347
Масларов, Иван Ангелов, 1935- (автор) Кн 278
Матеев, Евгени Георгиев, 1920-1997 (интервюирано лице) Кн 105
Матеева, Зоя Евгениева, 1945- (автор на предговор)  Кн 105, (съставител) Кн 105
Матеич, Предраг, 1952- (интервюирано лице) Пи 5
Матковски, Александрина Александровна (автор) Кн 11
Меворах, Валери Нисим вж Петров, Валери, 1920-2014
Мевсим, Хюсеин, 1964- (автор) Кн 554
Международен научен форум Арнаудови четения (7 ; Русе ; 2010) Кн 386
Международна интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят (В. Търново ; 2012) Кн 373
Международна конференция Четене и дислексия (Албена ; 2013) Кн 191
Международна конференция Четене и дислексия (Албена ; 2013) вж International Conference Readind and Dyslexia (Albena ; 2013)
Международна научна конференция Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност (11 ; София ; 2008) Кн 84
Международна научна конференция Езиците на културата (Благоевград ; 2011) Кн 359
Международна научна конференция Римско и съвременно публично право (София ; 2012) Кн 145
Международна научна конференция Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа (3 ; Равда ; 2012) Кн 118
Международна научна конференция Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа (3 ; Равда ; 2012) вж International Scientific Conference The Bulgarian Financial System in the Context of the European Turbulences (3 ; Ravda ; 2012)
Международная интернет-конференция Славянские этносы, языки и культуры в современном мире (В. Търново ; 2012) вж Международна интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят (В. Търново ; 2012)
Мездралийски, Найден Стоев, 1929- (съставител) Кн 160
Мейър, Мариса, 1984- (автор) Кн 410
Мелник, Виктор Иванович, 1958- (автор) Кн 445
Мельник, Віктор Іванович, 1958- вж Мелник, Виктор Иванович, 1958-
Менделсон-Бартолди, Феликс, 1809-1847 (композитор) Н 11
Менделсон-Бартолди, Феликс, 1809-1847 вж Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847
Методиев, Момчил Николаев, 1969- (съставител) Кн 153
Механджиева, Лиляна Маринова вж Механджиева, Лиляна-Цезия Маринова, 1952-
Механджиева, Лиляна-Цезия Маринова, 1952- (автор) Кн 480
Миланова, Мая Добрева, 1963- (преводач) Кн 70
Миланова, Цветелина Иванова, 1970- (автор) Кн 255
Милев, Йордан Тошев, 1933- (преводач) Кн 599
Милев, Николай Милчев, 1961- (автор) Кн 306
Милева, Елеонора Михайлова, 1966- (автор) Кн 351
Милева, Леда Гео, 1920-2013 (автор) Кн 572, (автор на текст на песен)  Н 10
Милетич, Любомир Георгиев, 1863-1937 (автор) Кн 380
Милетков, Красимир, 1952- (композитор) Н 10, (автор на текст на песен)  Н 10
Минасян, Гаяне Гарабед, 1971- (преводач) Кн 146
Минева, Красимира Петрова Колева- вж Петрова, Красимира, 1970-
Минин, Иван Стефанов, 1961- (автор) Кн 284, Кн 288
Минкова, Весела Иванова (преводач) Кн 439
Минкова, Весела Иванова вж Minkova, Vesela Ivanova
Минкова, Светла Николова (автор) Кн 453
Минкова, Светла Тодорова вж Минкова, Светлана Тодорова
Минкова, Светлана Тодорова, 1964- (съставител) Кн 301
Минчев, Георги Любенов, 1939- (композитор) Н 10
Минчев, Мирослав Венков, 1977- (съставител) Н 14, (нотограф) Н 14
Минчев, Момчил Младенов вж Младенов, Момчил, 1972-
Мирчева, Илиана Христова, 1960- (редактор) Е 2, Кн 169
Митев, Даниел Иванов, 1967- (преводач) Кн 243
Митева, Дияна Тодорова, 1985- (съставител) Кн 118
Митева, Дияна Тодорова, 1985- вж Miteva, Dijana Todorova, 1985-
Митева, Екатерина Димитрова (автор) Кн 573, (илюстратор) Кн 573
Митевска-Енчева, Майяна Милчева, 1973- (автор) Кн 88
Митова, Райна Иванова вж Калина Малина, 1898-1979
Михайлов, Жельо Иванов, 1953- (автор) Кн 357
Михайлов, Иван, 1948- (автор) Кн 610
Михайлов, Михаил Иванов, 1965- (съставител) Кн 292
Михайлов, Михаил Иванов, 1965- вж Mihajlov, Mihail Ivanov, 1965-
Михайлова, Емилия Миткова (автор) Кн 215
Михайлова, Ина Владимирова, 1954- (преводач) Кн 21
Михайлова, Нина Иванова, 1955- (автор) Кн 260
Михайлова-Мръвкарова, Мария Стоянова, 1936- (автор) Кн 101
Михайловски, Стоян Николов, 1856-1927 (библиографски предшественик) Кн 578
Михова, Боряна Иванова, 1965- (преводач) Кн 243
Михова, Геновева, 1941- (автор) Кн 82
Мишева, Маргарита Людмилова, 1985- (автор) Кн 132
Младенов, Димитър Динков, 1954- (автор) Кн 271
Младенов, Ивайло Милачков, 1951- (автор) Кн 207
Младенов, Милети Христов, 1943- (съставител) Кн 118
Младенов, Милети Христов, 1943- вж Mladenov, Mileti Hristov, 1943-
Младенов, Момчил, 1972- (автор на предговор) Пи 4
Младенова, Маргарита Захариева, 1956- (редактор) Кн 441
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Добри Беров (Нови пазар) Кн 251
Моецка-Берова, Малгожата Ян, 1959- (автор) Кн 232, Кн 294, Кн 295
Моллов, Ивелин Алдинов, 1980- (автор) Кн 233
Момов, Богомил Митев, 1939- (автор) Кн 481, Кн 482, Кн 483
Мондешка, Маргарита Пенчева (автор) Кн 203
Мондешка-Недялкова, Маргарита Пенчева вж Мондешка, Маргарита Пенчева
Монев, Пламен Игнатов, 1957-2016 (илюстратор) Кн 513
Монов, Христо Цветанов, 1958- (редактор) Е 2, Кн 169
Моносов, Борис Моисеевич (автор) Кн 58
Мортан, Кенан, 1951- вж Mortan, Kenan, 1951-
Моцинова-Бръчкова, Милена Емилова, 1969- (автор) Кн 61
Мочуров, Атанас Савов, 1931- (автор на текст на песен)  Н 10
Мръвкарова, Мария Стоянова Михайлова- вж Михайлова-Мръвкарова, Мария Стоянова, 1936-
Муларни, Килиън, 1958- (илюстратор) Кн 243
Муратова, Нурие Мехмедова, 1973- (съставител) Пи 4
Мурджев, Лазар Димитров, 1962- (автор) Кн 527, (илюстратор) Кн 527
Мускурова, Ружа вж Muskurova, Ruža
Мутафчиев, Стефан Николов, 1942-1997 (адаптатор) Н 15, (автор на аранжимент)  Н 15
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (автор на текст на песен)  Г 2
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- вж Mutafčieva, Irina Nikolova, 1952-
Мъри, Майкъл Т. (автор) Кн 261
Мьостъл, Бернхард, 1970- (автор) Кн 59
Мьощъл, Бернхард вж Мьостъл, Бернхард, 1970- 
 
Н

Навущанов, Кирил Димитров, 1961- (илюстратор) Кн 565
Найденов, Тотко, 1948- (автор) Кн 268
Найденова, Вяра Александрова, 1963- (автор) Кн 362, (редактор) Кн 362
Найденова, Илияна Иванова вж Najdenova, Ilijana Ivanova
Накамура, Коу, 1969- (автор) Кн 605
Наков, Александър Методиев, 1919- (автор) Кн 555
Наков, Огнян Наков, 1958- (автор) Кн 154
Научна конференция по екология (2 ; Пловдив ; 2013) вж Scientific Conference on Ecology (2 ; Plovdiv ; 2013)
Научна конференция Разрушаването на порядъка (Пловдив ; 2002) Кн 200
Национален конгрес по физически науки (2 ; София ; 2013) Кн 214
Национален конкурс Всички люде братя стават (Русе ; 2013) Кн 188
Национален празник на планинарската поезия Планински рими (8 ; Пловдив ; 2012) Кн 488
Национална галерия за чуждестранно изкуство (София) Г 2
Национална галерия за чуждестранно изкуство (София) вж Nacionalna galerija za čuždestranno izkustvo (Sofija)
Национална конференция по въпроси на обучението по физика (41 ; София ; 2013) Кн 214
Национална научна конференция Родината и чужбината в литературата и в социокултурния контекст (Русе ; 2013) Кн 188
Национална студентска сесия Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи (2 ; Плевен ; 2014) Е 3
Национални славистични четения (11 ; София ; 2012) Кн 441
Начев, Георги Тодоров, 1947- (автор на текст на песен)  Н 10
Начев, Йордан Върбев (автор) Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487
Начева, Нина Иванова, 1956- (автор) Кн 343
Неаполитанский, Сергей Михайлович вж Сан Лайт
Недев, Сергей Стоянович, 1960- (автор) Кн 209
Неделева, Петя Стефанова, 1974- (автор) Кн 97, Кн 622
Неделчев, Иван Георгиев вж Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939-
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (редактор) Кн 630
Неделчева, Невена Георгиева, 1908-1995 (автор) Кн 528
Недин, Илия Иванов, 1960- (съставител) Пи 2
Недкова, Емилия Димитрова, 1961- (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 386
Недялкова, Маргарита Пенчева Мондешка- вж Мондешка, Маргарита Пенчева
Недялкова, Нели Парашкевова, 1953- (интервюиращо лице) Кн 361
Нейкова, Мария, 1967- (автор) Кн 159
Ненкова, Татяна Борисова вж Борисова, Татяна, 1953-
Ненов, Николай Иванов, 1966- (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 386
Ненов, Петко Спасов вж Спасов, Петко, 1928-
Неновски, Николай Ненов, 1963- (автор) Кн 133
Ненчева, Татяна Борисова вж Борисова, Татяна, 1953-
Никова, Донка Атанасова, 1967- (автор) Кн 195
Никова, Мария (интервюиращо лице)  Кн 347
Николаев, Ивайло Николаев вж Nikolaev, Ivajlo Nikolaev
Николов, Васил Стоименов, 1962- (автор) Кн 299
Николов, Георги Бисеров (автор) Кн 116, Кн 250
Николов, Димитър Николов, 1957- (автор) Кн 134
Николов, Йовчо Атанасов (автор) Кн 529
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 539
Николов, Любомир Славов, 1950- (преводач) Кн 405
Николов, Николай Димитров, 1976- (автор) Кн 225
Николов, Сашо Серафимов вж Серафимов, Сашо, 1953-
Николова, Антоанета Николова, 1961- (преводач) Кн 604
Николова, Ивелина Николова, 1979- (автор) Кн 73
Николова, Людмила Николаевна (автор) Кн 299
Николова, Мария Стефанова (редактор) Кн 14
Николова, Матина (автор) Кн 299
Николова, Надежда Александрова (автор) Кн 81
Нинова, Дафина Йорданова, 1936- (автор) Кн 530, Кн 531, Кн 532
Нитулеску, Мариан вж Nitulescu, Marian
Ничев, Александър Димитров, 1922-1988 (автор на предговор)  Кн 440, (преводач) Кн 440
Новкиришка-Стоянова, Малина Николова, 1962- (съставител) Кн 145
Няголов, Георги Станимиров, 1978- вж Njagolov, Georgi Stanimirov, 1978-
Няголова, Елка, 1952- (преводач) Кн 442, Кн 449
 
О

Оббов, Петър (интервюиращо лице)  Кн 347
Обретенова, Блага Борисова, 1954- (съставител) Кн 292
Обретенова, Блага Борисова, 1954- вж Obretenova, Blaga Borisova, 1954-
Огненска-Стоянова, Николина Асенова, 1950- (автор) Кн 184
Огнянов, Бойчо, 1930-2008 (автор) Кн 556
Орлоев, Никола Атанасов, 1938- (автор) Кн 303, Кн 307
Орманджиян, Агоп Оник, 1935- (преводач) Кн 600
Остоич, Петър Владиславов, 1985- вж Ostoič, Petǎr Vladislavov, 1985-
Осуалд, Ивон (автор) Кн 60
Оура Лов (автор) Кн 533
 
П

Павлов, Георги Павлов, 1951- (автор) Кн 325
Павлов, Филип Христов, 1949- (композитор) Н 10
Павлова, Елена Павлова, 1974- (преводач) Кн 403
Павлова, Кристина Петрова, 1965- (автор) Кн 273, (редактор) Кн 273
Пазванска, Евелина Евтимова, 1956- (автор) Кн 271
Пампулов, Димитър Димитров, 1942- (автор) Кн 340, Кн 341
Панайотов, Александър Атанасов, 1934- (автор) Кн 177
Панайотов, Величко Иванов (автор) Кн 108
Панайотов, Величко Иванов вж Panajotov, Veličko Ivanov
Пандев, Румен Любенов, 1963- (автор) Кн 271
Панев, Петър Димитров, 1974- (съставител) Кн 292
Панев, Петър Димитров, 1974- вж Panev, Petǎr Dimitrov, 1974-
Панева-Коновска, Йорданка Добрева, 1955- (автор) Кн 206
Паницидис, Хараламби Георгиев, 1953- (автор) Кн 32
Панчева, Евгения Спасова, 1958- (преводач) Кн 394, (автор на предговор)  Кн 394
Панчева, Евгения Спасова, 1958- вж Pančeva, Evgenija Spasova, 1958-
Папазов, Димитър Стоянов вж Papazov, Dimitǎr Stojanov
Папалеонтиу, Левтерис, 1959- (интервюирано лице) Пи 4, (автор на предговор)   Пи 4
Папучиев, Николай Георгиев (преводач) Пи 2, (автор на рецензия)  Пи 2
Парашкевов, Борис Димитров, 1938- (преводач) Кн 427
Парсипур, Шахрнуш, 1946- (автор) Кн 598
Парушева, Даниела Димитрова, 1965- (автор) Кн 185
Патев, Христо Василев, 1950- (автор) Кн 274
Пачева, Светла Иванова, 1952- (автор) Кн 381
Пашов, Петър Минков, 1931-2009 (интервюирано лице) Кн 361
Пеева, Пенка Михайлова, 1947- вж Peeva, Penka Mihajlova, 1947-
Пейков, Костадин вж Чонов, Костадин, 1936-2016
Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961- (съставител) Кн 345, (редактор) Кн 345
Пенев, Николай Пенев, 1949- (автор) Кн 557
Пенков, Димо Стефанов, 1963- (автор) Кн 299
Пенов, Сашо Георгиев, 1960- (съставител) Кн 145
Пенчев, Бойко Пенчев, 1968- вж Penčev, Bojko Penčev, 1968-
Пенчев, Георги Георгиев, 1972- (съставител) Кн 127
Пенчев, Георги Георгиев, 1972- вж Penčev, Georgi Georgiev, 1972-
Пенчев, Исай Пенчев, 1963- (илюстратор) Кн 585, Кн 587, Кн 593
Пенчева, Аня Ангелова, 1957- (автор на предговор)   Кн 347
Пенчева, Ася Димитрова, 1981- (автор) Кн 308
Пернишка, Емилия Илиева, 1936- (съставител) Кн 494
Перо, Шарл, 1628-1703 (библиографски предшественик) Кн 586, Кн 592, Кн 594, Кн 595, Кн 597
Перухов, Илиян Тодоров (автор) Кн 215
Петева, Стамена Ивелинова (редактор) Кн 359
Петков, Васил Петков (автор) Кн 98
Петков, Владимир Стоянов, 1979- (автор на аранжимент)  Н 15
Петков, Красимир Милетков вж Милетков, Красимир, 1952-
Петков, Николай, 1971- (автор) Кн 534
Петков, Николай Венелинов, 1973- (автор) Кн 244, Кн 245
Петков, Николай Венелинов, 1973- вж Petkov, Nikolaj Venelinov, 1973-
Петков, Петко Стефанов, 1963- (автор на предговор)  Кн 373
Петкова, Даниела Стефанова (автор) Кн 61
Петкова, Николета Георгиева (редактор) Кн 359
Петкова, Нина Христова вж Христова, Нина, 1952-
Петкова, Раиса Бориславова (съставител) Кн 91
Петкова, Раиса Бориславова вж Petkova, Raisa Borislavova
Петра, Моно, 1973- (илюстратор) Кн 550
Петров, Александър Димитров, 1953- (автор на текст на песен)  Н 10
Петров, Алексей Илиев, 1962- (автор) Кн 112
Петров, Алекси Стойков вж Стойков, Алекси, 1946-
Петров, Валери, 1920-2014 (автор на предговор)   Кн 347
Петров, Владимир Йорданов (преводач) Кн 64, (автор на предговор)  Кн 64, (съставител) Кн 64
Петров, Георги Трендафилов, 1946- (автор) Кн 326
Петров, Димитър Вълчев, 1949- вж Кенанов, Димитър Вълчев, 1949-
Петров, Камен Димитров, 1973- (автор) Кн 115, Кн 117
Петров, Милю Атанасов, 1944- (автор) Кн 623
Петров, Петър Диков, 1937- (автор) Кн 165, Кн 168
Петров, Петър Русев вж Petrov, Petǎr Rusev
Петров, Пламен Павлов, 1961- (автор) Кн 299
Петров, Станчо Димитров, 1948- (автор) Кн 232
Петров, Хараламби Йонков, 1935- (автор) Кн 618
Петрова, Диана Гочева, 1978- (автор) Кн 535
Петрова, Красимира, 1970- (автор) Кн 61, (редактор) Кн 61
Петрова, Надежда Кирилова (преводач) Кн 127
Петрова, Нели Людмилова, 1956- (автор) Кн 148
Петрова, Пиринка Веселинова вж Карин, Ира, 1967-
Петрова, Радка Иванова (автор) Кн 206
Петрова, Славея Тенчева, 1977- (автор) Кн 233
Петрова, Снежана Любенова, 1953- (съставител) Кн 292
Петрова, Снежана Любенова, 1953- вж Petrova, Snežana Ljubenova, 1953-
Петрова, Яна Живкова (съставител) Кн 190
Петрова-Димитрова, Нели Людмилова вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Пешић, Владан, 1965- вж Пешич, Владан, 1965-
Пешич, Владан, 1965- (автор) Кн 202, (редактор) Кн 202
Пизорно, Джоузеф (автор) Кн 261
Пипева, Мария Емилова, 1961- вж Pipeva, Marija Emilova, 1961-
Пиперков, Димитър Лазаров, 1938- (автор) Кн 219
Пиронкова, Марина Георгиева (редактор) Е 2, Кн 169
Пол, Рон, 1935- (автор) Кн 146
Пометкова, Яна Иванова, 1954- (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 386
Попандонова-Желязова, Екатерина Георгиева (автор) Кн 366, Кн 367
Попов, Иван Бориславов вж Бориславов, Иван, 1946-2011
Попов, Владислав Харалампиев, 1967- (автор) Кн 293
Попов, Генчо Стойков, 1961- вж Popov, Genčo Stojkov, 1961-
Попов, Димитър Петров, 1950-2015 (автор) Кн 619, (съставител) Кн 619
Попов, Йордан Николов, 1929- (автор) Кн 558
Попов, Йордан Софрониев, 1941-2015 (автор) Кн 338
Попов, Недко Йорданов, 1927- (автор) Кн 74
Попов, Румен Грозданов, 1956- (автор) Кн 129
Попов, Румен Грозданов, 1956- вж Popov, Rumen Grozdanov, 1956-
Попов, Тодор Иванов, 1921-2000 (композитор) Н 10
Попова, Елена Василева, 1956- (автор) Кн 15
Попова, Мария Тодорова, 1932- (автор) Кн 240, (редактор) Кн 240
Попова, Мария Тодорова, 1932- (автор) Кн 241
Попова, Юлия Димитрова Христова- вж Христова-Попова, Юлия Димитрова
Пощарова, Елена Няголова вж Няголова, Елка, 1952-
Приморац, Ивана (преводач) Кн 449
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (автор) Кн 29
Проданов, Иван Георгиев, 1967- (автор) Кн 279
Пудин, Константин Христов, 1979- (съставител) Кн 127
Първев, Христо Иванов, 1927- (интервюирано лице) Кн 361
Пъркинс, Стефъни вж Пъркинс, Стефaни
Пъркинс, Стефани, 1981- (автор) Кн 411


Радев, Иван Николов, 1943- (автор на предговор)  Кн 629, (съставител) Кн 629, (редактор) Кн 452
Радев, Пламен, 1950- (автор) Кн 16, Кн 178
Радев, Симеон Трайчев, 1879-1967 (автор) Кн 624, Кн 625
Радев, Теодор Николаев, 1974- (автор) Кн 298
Радева, Ния Иванова, 1971- (автор) Кн 454
Радивоев, Милан Тодоров, 1845-1918 (автор) Кн 626
Радоев, Сергей (автор) Кн 355, (редактор) Кн 354
Радославова, Елка Кирилова, 1946- (автор) Кн 238
Радулов, Данчо (композитор) Н 15
Разцветников, Асен, 1897-1951 (автор) Кн 574, (автор на текст на песен)  Н 10
Райкова, Зефира вж Златарева, Миглена Звезденова, 1983-
Райновски, Горан Асенов, 1983- (преводач) Кн 428
Райт, Бари (автор) Кн 269
Райчев, Александър Иванов, 1922-2003 (композитор) Н 10
Ракели, Сал (автор) Кн 33
Раковски, Вътьо Драганов, 1925-2008 (преводач) Кн 447
Ракьовски, Цветан Кирилов, 1959- (редактор) Кн 450
Рангелов, Евгени Владимиров, 1932- (съставител) Кн 152
Рангелова, Весела Дечева вж Дечева, Веселка, 1942-
Рангелова, Лилия Тодорова, 1972- (автор) Кн 315
Рангелова, Пенка Петрова, 1949- (автор) Кн 205
Рангелова, Таня Симова (редактор) Кн 204, Кн 248
Ранчев, Иван Христов, 1966- (автор) Кн 148
Ренар, Лариса (автор) Кн 443
Рилке, Райнер Мария, 1875-1926 (автор) Кн 430
Робинсън, Джеймс A., 1960- (автор) Кн 121
Розева, Невяна Любенова, 1900-1970 (преводач) Кн 424
Ройс вж Босилков, Любен Антонов, 1956-
Рокер, Рудолф, 1873-1958 (автор) Кн 99
Ронкали, Анджело Джузепе вж Йоан, папа XXIII, 1881-1963
Рударска, Елена Цветанова Азманова- вж Азманова-Рударска, Елена Цветанова, 1971-
Руева, Нина Стоянова (преводач) Кн 27
Рупова, Иванка Маринова вж Рупова-Танкова, Иванка Маринова
Рупова-Танкова, Иванка Маринова (автор) Кн 248
Рупова-Танкова, Иванка Маринова вж Rupova-Tankova, Ivanka Marinova
Русев, Румен Иванов (автор) Кн 323
Русев, Руси Димитров, 1951- (автор) Кн 387, (съставител) Кн 386, (редактор) Кн 371, Кн 386
Русев, Светлин, 1933-2018 (автор на текст на песен)  Г 3
Русев, Светлин, 1933-2018 вж Rusev, Svetlin, 1933-2018
Русев, Тончо Русев, 1932-2018 (композитор) Н 10
Русенов, Русен Димитров, 1955- (автор) Кн 39
Русинов, Валерий Любенов, 1952- (преводач) Кн 392, Кн 401
Русинова, Дарина Красимирова, 1963- (автор) Кн 489, (илюстратор) Кн 489
Русинова, Мария Василева, 1986- (илюстратор) Кн 489
Рускова, Свилена Свиленова, 1977- (автор) Кн 141
 
С

Сааведра, Димка Василева Савова- вж Савова-Сааведра, Димка Василева
Саади, 1193-1292 (автор) Кн 599
Саади Ширази, Мослехадин вж Саади, 1193-1292
Савов, Валентин Боянов вж Боянов, Валентин, 1993-
Савова, Милена Боянова вж Боянова, Милена, 1991-
Савова, Димка Василева вж Савова-Сааведра, Димка Василева
Савова-Сааведра, Димка Василева (автор на предговор)  Кн 362
Саев, Георги Светославов, 1929-2015 (интервюиращо лице)  Кн 347
Саламаха, Пжемислав (илюстратор) Кн 432, Кн 585, Кн 596
Саламача, Премислав вж Саламаха, Пжемислав
Сам, Неслихан, 1971- вж Sam, Neslihan, 1971-
Сам, Ръза, 1968- вж Sam, Riza, 1968-
Сан Лайт (автор) Кн 79
Сандърсън, Брандън, 1975- (автор) Кн 401
Санчо вж Маринов, Александър Валентинов, 1979-
Сапунджиев, Симеон Иванов (автор) Кн 196
Сарачев, Емил Лефтеров, 1949- (автор) Кн 381
Саркисян, Едуард (автор) Кн 600
Сартена, Юлиане (автор) Кн 428
Саръиванова, Ирина Николаева (автор) Кн 385
Сатя Ео'Тхан вж Шадрин, Алексей Александрович, 1969-
Сашева, Верка вж Иванова, Верка Сашева, 1979-
Свенсън, Ларс, 1941- (автор) Кн 243, (илюстратор) Кн 243
Светлева, Дияна Лилова, 1954- (автор) Кн 232
Секора, Ондржей, 1899-1967 (автор) Кн 446
Семерджиева, Теодора Василева, 1973- (съставител) Кн 292
Семерджиева, Теодора Василева, 1973- вж Semerdžieva, Teodora Vasileva, 1973-
Сен-Жермен, Адамус, дух (библиографски предшественик) Кн 41
Серафимов, Сашо, 1953- (автор) Кн 490
Серафимова, Ваня Валтерова, 1977- (преводач) Кн 87
Серафимова, Мария Илиева, 1950- (съставител) Кн 10, (редактор) Кн 10
Сербезова, Стоянка Минчева, 1951- (преводач) Кн 247
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Сестримска, Соня Христова (автор) Кн 178
Сестримска-Стоянова, Галина Димитрова (автор) Кн 382
Сечи, Ноеми, 1976- (автор) Кн 602
Силянова, Емилия Емилова, 1955- (автор) Кн 627
Симеонова, Таня Станиславова, 1981- (илюстратор) Кн 568
Симеонова-Конах, Галя Тодорова, 1956- (съставител) Кн 479
Симов, Божидар Красимиров, 1981- (автор) Кн 48
Сираков, Румен Павлов, 1941-2015 (композитор) Н 15
Славов, Валентин Райнов, 1961- (автор) Кн 218
Славов, Валентин Райнов, 1961- вж Slavov, Valentin Rajnov, 1961-
Славова, Йорданка Василева, счетоводител (съставител) Кн 190
Славова, Леонора Божидарова, 1984- (илюстратор) Кн 478
Славова, Мария, 1947- (автор) Кн 491
Славова, Славка Димитрова, 1924-2002 (автор) Кн 347
Славчева-Драгомирецкая, Бойка Цветанова, 1953- (преводач) Кн 445
Смолянов, Константин (илюстратор) Кн 556
Соколова, Емилия, 1984- (автор) Кн 129
Соколова, Емилия, 1984- вж Sokolova, Emilija, 1984-
Солдатова, Елизавета Николаевна, 1945- (автор) Кн 616
Солер, Таня Иванова Илиева- вж Иванова, Таня, 1972-
Софийски университет Свети Климент Охридски вж Sofijski universitet Sveti Kliment Ohridski
Софийски университет Свети Климент Охридски. Студентски научен форум (1 ; София ; 2012) Е 2, Кн 169
Софокъл, 496-406 пр.Хр. (автор) Кн 440
Спасов, Георги Спасов, 1949- (автор) Кн 492
Спасов, Димитър Николов, 1925-1996 (автор на текст на песен)  Н 10
Спасов, Петко, 1928- (автор) Кн 493
Спасов, Спас Димитров, 1975- (илюстратор) Кн 569, Кн 587
Спасова, Димитрия Костадинова, 1981- (редактор) Кн 359
Спасова, Иванка (преводач) Кн 404
Спиридонова, Цветелина Стайкова, 1976- (автор) Кн 271
Средно общообразователно училище с преподаване на немски език Фридрих Шилер (Русе) Кн 188
Ставрева, Елка, педагог (редактор) Е 2, Кн 169
Стайнър, Джордж, 1929- (автор) Кн 412
Сталева, Ернестина, 1914-2005 вж Staleva, Ernestina, 1914-2005
Стаматов, Румен Иванов, 1956- (автор) Кн 89, Кн 90, (редактор) Кн 89, Кн 90
Стамболиев, Силви Панайотов, 1931- (автор) Кн 344
Стаменов, Христо Маринов, 1943- вж Stamenov, Hristo Marinov, 1943-
Станев, Иван Иванов, 1959- (автор на текст на песен)  Н 10
Станева, Дафинка Георгиева, 1957- (преводач) Кн 442
Станишев, Кръстьо Иванов, 1933- (автор на текст на песен)  Н 10
Станкевич, Вацлав, 1925- (автор на предговор)   Кн 127
Станков, Петър, 1942- (автор) Кн 536
Станкова, Светлана Иванова, 1963- (редактор) Кн 613
Станоев, Станой Александров, 1958- (съставител) Кн 389, (редактор) Кн 389
Станчев, Лъчезар Дончев, 1908-1992 (автор на текст на песен)  Н 10
Статкова, Ели (автор) Кн 559
Стефанов, Антон, журналист (интервюиращо лице)  Кн 347
Стефанов, Сава Венков, 1955- (илюстратор) Кн 575, Кн 579, Кн 589
Стефанов, Стефан Атанасов, 1935- (автор) Кн 279
Стефанов, Стефан Илиев, 1940- (автор) Кн 162
Стефанов, Стефан Семков, 1958- (редактор) Е 2, Кн 169
Стефанова, Вера Иванова, 1934- (интервюиращо лице) Кн 105
Стефанова, Камелия Георгиева, 1958- вж Stefanova, Kamelija Georgieva, 1958-
Стефанова, Марина Димитрова, 1977- (автор) Е 1, Кн 144, (редактор) Е 1
Стефанова, Мария Александрова, 1937- (автор на предговор)   Кн 347
Стефанова, Стефка Траянова, 1963- (автор) Кн 185
Стийл, Даниел, 1947- (автор) Кн 413
Стоева, Анна Георгиева, 1978- (преводач) Кн 399
Стоева, Невена Панчева (автор) Кн 232, Кн 294, Кн 295
Стоилов, Антони Спасов, 1957- (автор) Кн 383
Стоилов, Живко Антонов (илюстратор) Кн 44
Стоименов, Милко Христов (преводач) Кн 407
Стоичкова, Татяна Никифорова, 1955- (редактор) Кн 359
Стойков, Алекси, 1946- (автор) Кн 299, (редактор) Кн 299
Стойкова, Василка Христова, 1942- (автор) Кн 560
Стойкова, Надя Иванова, 1971- (автор на адаптация) Кн 151
Стойнев, Сергей Радоев вж Радоев, Сергей
Стойнева, Майя Петрова, 1962- (автор) Кн 239, (редактор) Кн 239
Стойчев, Бойчо Георгиев (автор) Кн 111
Стойчева, Магдалена Борисова, 1971- (библиографски предшественик) Кн 586, (преводач) Кн 586, (преводач) Кн 587
Стоянов, Бойчо Огнянов вж Огнянов, Бойчо, 1930-2008
Стоянов, Георги Костов, 1936- (автор) Кн 537, (преводач) Кн 537
Стоянов, Георгий вж Стоянов, Георги Костов, 1936-
Стоянов, Десислав Николаев (автор) Кн 262
Стоянов, Димитър Иванов вж Елин Пелин, 1877-1949
Стоянов, Ивайло Цветанов, 1977- (автор) Кн 93, Кн 309
Стоянов, Пенчо Цветанов, 1931- (композитор) Н 10
Стоянов, Петко Христов, 1939- (автор) Кн 280
Стоянов, Стилиян Лалев, 1961- (съставител) Пи 3
Стоянов, Стилиян Лалев, 1961- вж Stojanov, Stilijan Lalev, 1961-
Стоянов, Тотко Найденов вж Найденов, Тотко, 1948-
Стоянова, Галина Димитрова Сестримска- вж Сестримска-Стоянова, Галина Димитрова
Стоянова, Дарина вж Дар Дарина
Стоянова, Капка Иванова (автор) Кн 104
Стоянова, Малина Николова Новкиришка- вж Новкиришка-Стоянова, Малина Николова, 1962-
Стоянова, Мария Иванова (автор на предговор)  Н 14
Стоянова, Николина Асенова Огненска- вж Огненска-Стоянова, Николина Асенова, 1950-
Стоянова, Стела Йорданова, 1969- (автор) Кн 92
Стоянова, Татяна Миткова (автор) Кн 262
Стрелова, Олга Юриевна, 1958- вж Strelova, Olʹga Jurʹevna, 1958-

Стрелова, Ольга Юрьевна вж Стрелова, Олга Юриевна, 1958-
Ступел, Петър Исаев, 1923-1997 (композитор) Н 10
Стърлинг, Джос, 1969- (автор) Кн 396, Кн 397, Кн 398
Сугарев, Атанас Димитров, 1953- (преводач) Кн 433
Сугихара, Коичи, 1953- (илюстратор) Кн 516
Събев, Павлин Петров, 1973- (автор) Кн 75
Съева, Дочка Георгиева, 1946- (автор) Кн 216
Сяров, Ботьо (преводач) Кн 41
 
Т

Талева, Петя Иванова, 1945- (преводач) Кн 56, Кн 257, Кн 259, Кн 443
Танасковић, Дарко, 1948- вж Танаскович, Дарко, 1948-
Танаскович, Дарко, 1948- (автор на предговор)  Кн 78
Танев, Живко Стефанов, 1967- (автор) Кн 495
Танева, Златка Генадиева, 1955- (автор) Кн 381
Танек, Каролине (автор) Кн 428
Танзи, Рудолф Е. (автор) Кн 247
Танкова, Иванка Маринова Рупова- вж Рупова-Танкова, Иванка Маринова
Тарашев, Ангел Николов, 1953- (автор) Кн 378
Тасев, Георги Асенов, 1946- (автор) Кн 3
Тасев, Стаменко Димитров (автор) Кн 496
Тасева, Дора Иванова (автор) Кн 262
Тасевска, Даниела Христова, 1966- (автор) Кн 61, (редактор) Кн 61
Таскова, Красимира Георгиева, 1964- (автор) Кн 185
Тахсин, Нуреттин Тахсин, 1965- (автор) Кн 296
Тачева, Елена Томова, 1964- (автор на предговор)  Пи 5, (съставител) Пи 2, Пи 5
Ташев, Ташо Димитров (автор) Кн 154
Ташева, Милена Валентинова (автор) Кн 248
Ташнади, Атила, 1937- (автор на текст на песен)  Г 2
Ташнади, Атила, 1937- вж Tasnádi, Attila, 1937-
Твен, Марк, 1835-1910 (автор) Кн 423, Кн 424
Текелиев, Александър Недялков, 1942- (композитор) Н 10
Теляба, Виктория вж Teleaba, Victoria
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Кн 30
Тенев, Живко Господинов (автор) Кн 204
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 94
Терзиев, Живко Динчев, 1952-2010 (автор) Кн 296
Терзиева, Анастасия Христова Елевтерова- вж Елевтерова-Терзиева, Анастасия Христова
Терзиева, Маргарита Тодорова, 1960- (автор) Кн 16
Терзийска, Петя Атанасова (автор) Кн 12
Терзийски, Димитър Петров, 1932- (автор) Кн 240
Терзийски, Трифон Тодоров, 1923- (автор) Кн 561
Тивчев, Петър Николов, 1945- (автор) Кн 271
Тилев, Енчо Тилев (преводач) Кн 380
Тилева, Милка Ганчева, 1953- (автор) Кн 378
Тимев, Георги Николов, 1920-1993 (композитор) Н 10
Тинчев, Владислав, 1977- (автор) Кн 497
Тишелова, Радка вж Оура Лов
Тодориев, Христо Николов вж Todoriev, Hristo Nikolov
Тодоров, Антон Динев, 1966- (автор) Кн 100
Тодоров, Ваньо Ванков, 1949- (автор) Кн 538, Кн 607
Тодоров, Иван Иванов, 1926- (нотограф) Н 14
Тодоров, Тодор Колев (автор) Кн 8
Тодоров, Цветан, 1939-2017 (автор) Кн 95
Тодорова, Мария Петрова Куклева- вж Куклева-Тодорова, Мария Петрова, 1949-
Тодорова, Светлана Колева, 1966- (автор) Кн 498, Кн 499
Тодорова-Маринова, Валентина Стоилкова, 1952- (съставител) Кн 390, (редактор) Кн 390, (преводач) Кн 390
Тонкова, Анастасия Венкова, 1983- (преводач) Кн 473
Тонов, Тоно Лазаров вж Лазаров, Тоно, 1927-1970
Тончев, Красимир (преводач) Кн 356
Топалов, Георги Иванов, 1932-2015 (автор) Кн 611, Кн 612
Топалова, Севдалина Цанкова вж Topalova, Sevdalina Cankova
Торманов, Захари Емилов, 1970- (автор) Кн 149
Тоцева, Росица Михайлова Каменова- вж Каменова-Тоцева, Росица Михайлова
Точев, Димитър Василев, 1930-2006 (автор на текст на песен)  Н 10
Тошева, Анита Георгиева (автор) Кн 239
Тошева, Иванка Алипиева, 1952- (автор) Кн 170
Трайчев, Емил, 1958- (редактор) Кн 75
Трифонов, Румен Иванов, 1965- (автор) Кн 137, Кн 154, Кн 209
Трифонова, Венелина Георгиева, 1949- (автор) Кн 119
Тужаров, Красимир Иванов вж Tužarov, Krasimir Ivanov
Туманова, Боряна Георгиева, 1964- (автор) Кн 358
Тюбеле, Сармите, 1955- (автор) Кн 191, (съставител) Кн 191
Тюбеле, Сармите, 1955-  вж Tubele, Sarmite, 1955-
 
У

Узунов, Благой Ангелов, 1981- (автор) Кн 239
Узунов, Дечко Христов, 1899-1986 (художник) Г 3
Узунов, Дечко Христов, 1899-1986 вж Uzunov, Dečko Hristov, 1899-1986
Уилямс, Крис (автор) Кн 269
Урумов, Христо Райчев, 1935-2004 (автор на адаптация) Н 15, (автор на аранжимент)  Н 15
Учителя вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944


Фад, Роман Алексеевич, 1983- (автор) Кн 40
Фелденкрайс, Моше, 1904-1984 (автор) Кн 62
Фелдман, Тия (автор) Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27
Фердинанди, Дьорд, 1935- (автор) Кн 603
Филипов, Владимир, 1959- (преводач) Кн 84
Филипов, Иван Атанасов (автор) Кн 265
Филипов, Крум, 1969- (автор) Кн 500
Финкова, Мариана Тодорова Карагьозова- вж Карагьозова-Финкова, Мариана Тодорова, 1949-
Фиск, Питър Робърт (автор) Кн 310
 
Х

Хаджидекова, Валерия Борисова (автор) Кн 289
Хаджиев, Георги Григоров, 1906-1996 (автор) Кн 103
Хаджиев, Кирил Илиев (автор) Кн 281
Хаджиев, Парашкев Тодоров, 1912-1992 (композитор) Н 10
Хаджийски, Минко Стоев, 1954- (редактор) Кн 61
Хаджикосев, Роман Симеонов, 1967- (автор на предговор) Пи 4
Хаджилазова, Мариана Цветанова, 1971- (автор) Кн 207
Хаджиниколова, Лиляна Димитрова (автор) Кн 231
Хаджитодоров, Димитър Василев, 1952- (автор) Кн 539
Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 (автор) Кн 455
Хаками, Сабиха Акифова, 1945- (автор) Кн 562
Халачева, Теменужка Йорданова (автор) Кн 93
Халил, Салих (преводач) Кн 77
Ханшан (автор) Кн 604
Хаулиан, Брайън (автор на адаптация) Кн 425
Хауф, Вилхелм, 1802-1827 (библиографски предшественик) Кн 586
Хафез, 1325-1390 (автор) Кн 599
Хафиз, Схамс ад-Дин Мухаммад вж Хафез, 1325-1390
Хейдън, Сандра (автор) Кн 428
Хербез, Дарка (редактор) Кн 362
Хил, Джо, 1972- (автор) Кн 414
Хопе, Джефри A., 1955- (автор) Кн 41
Хопе, Линда (автор) Кн 41
Христев, Христо Георгиев, 1951- (автор) Кн 299
Христов, Владислав Минчев, 1976- (автор) Кн 501
Христов, Димитър Христов, 1976- (композитор) Н 15
Христов, Иван Дочев вж Дочев, Иван, 1925-
Христов, Илия Ставрев, 1944- вж Hristov, Ilija Stavrev, 1944-
Христов, Йордан Иванов (автор) Кн 244, Кн 245, (преводач) Кн 245, (илюстратор) Кн 245
Христов, Йордан Иванов вж Hristov, Jordan Ivanov
Христов, Мартин Василев, 1966- (преводач) Кн 603
Христов, Паисий Димитров, 1942- (преводач) Кн 434
Христов, Стефан Христов, 1938- (автор) Кн 283
Христов, Тодор, 1973- (автор) Кн 628
Христов, Христо Йорданов, 1948- (автор) Кн 150
Христова, Галина Николова (съставител) Кн 190
Христова, Елена Иванова вж Дараданова, Елена Иванова, 1968-
Христова, Зорница, 1974- (преводач) Кн 167
Христова, Ина Илиева (редактор) Кн 441
Христова, Любомира (композитор) Н 8, Н 9, (автор на аранжимент)  Н 8, Н 9
Христова, Мария Димитрова, филолог (интервюиращо лице) Пи 2, Пи 4, (преводач) Пи 4, (автор на рецензия)  Пи 2
Христова, Нина, 1952- (автор) Кн 331, Кн 613, (автор на предговор)  Г 1
Христова, Нина, 1952- вж Hristova, Nina, 1952-
Христова, Руска Вълчева, 1943- (автор) Кн 271
Христова, Светлана Христофорова, 1958- (редактор) Кн 359
Христова, Теодора Василева (автор) Кн 279
Христова-Попова, Юлия Димитрова (автор) Кн 262
Христозов, Петър, 1935- (автор) Кн 540
Христосков, Йордан Илиев, 1991- (автор) Кн 14
Художествено-образователен комплекс Искра. Програма Моят музикален свят (Стара Загора) Н 8, Н 9
 
Ц

Цалова, Весела Лулова, 1966- (преводач) Кн 437
Цанева, Донка (автор) Кн 541
Цанков, Николай Сашков, 1976- (автор) Кн 171, Кн 327, Кн 328
Цанков, Петър Данаилов, 1975- (автор) Кн 120
Цанков, Светлозар Стефанов (автор) Кн 322, Кн 323
Цанкова, Жасмин Тодорова, 1968- (автор) Кн 353
Цанкова, Татяна Пеева, 1952- (съставител) Кн 543
Цветанова, Виктория Петкова, 1983- (преводач) Кн 55
Цветанова, Жени Костадинова вж Костадинова, Жени, 1971-
Цветанова, Цветелина Петкова, 1975- (редактор) Кн 188
Цветков, Цветан Маринов, 1952-2013 (композитор) Н 15
Цветкова, Горанка Цветанова, 1963- (преводач) Кн 38, Кн 79
Цветкова, Лилия Йорданова Крумова- вж Крумова-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942-
Цветкова, Лорета Филипова, 1961- (автор) Кн 120
Цветкова, Люба Дражева (редактор) Кн 8
Цеков, Ангел Георгиев, 1947- (автор) Кн 233
Цекова, Божидара Атанасова, 1937- (съставител) Кн 494
Ценев, Иван Тодоров, 1934- (автор) Кн 271
Ценева, Райна Тончева, 1948- (автор) Кн 280
Ценкова, Ирина Стефанова, 1968- (преводач) Кн 25, Кн 26
Ценова, Жана Ангелова, 1963- (преводач) Кн 59, Кн 121
Цибулка, Кирил Иванов, 1927-1997 (композитор) Н 10
Цимборска-Лебода, Мария, 1947- (автор на предговор)   Пи 2
Цоклинова, Мая Александрова, 1985- (автор) Кн 198
Цолова, Геновева Василева, 1950- (автор) Кн 336, (редактор) Кн 336
Цонев, Веселин Цветанов, 1977- (автор) Кн 225
Цонев, Николай Георгиев, 1956- (автор) Кн 135
Црънчев, Цветелин Пенев (автор) Кн 248
 
Ч

Чавдарова, Велислава Атанасова, 1971- (автор) Кн 61, (съставител) Кн 61, (редактор) Кн 61
Чавдарова, Таня Александрова, 1991- (автор) Кн 14
Чакърова, Борислава Георгиева (автор) Кн 270
Чалъшкан, Ведат, 1970- вж Çalişkan, Vedat, 1970-
Чапански, Николай Генов, 1973- (автор) Кн 346
Червенкова, Людмила Кирилова, 1973- (съставител) Кн 44
Чернева, Юлия Недкова, 1955- (преводач) Кн 397, Кн 398
Чешмеджиев, Илия Василев, 1930- (автор) Кн 240, Кн 241
Чизмарова, Елена (преводач) Кн 391
Чобанова, Нина Атанасова (автор) Кн 289, (редактор) Кн 204, Кн 248
Чобанова, Нина Атанасова вж Čobanova, Nina Atanasova
Чолаков, Иван Атанасов, 1961- (автор) Кн 542
Чолаков, Петър Георгиев, 1978- (автор) Кн 96
Чолакова, Жоржета Петрова, 1959- (редактор) Кн 362
Чолакова, Симона Здравкова Аврамова- вж Аврамова-Чолакова, Симона Здравкова
Чомски, Ноам, 1928- (автор) Кн 94
Чонов, Костадин, 1936-2016 (редактор) Кн 563, Кн 564
Чопева, Минка Димитрова Анастасова- вж Анастасова, Минка Димитрова, 1955-
Чопра, Дийпак, 1947- (автор) Кн 247
Чопра, Дипак вж Чопра, Дийпак, 1947-
Чорбаджиев, Никола, 1900-1999 (автор) Кн 49
Чулова, Даниела Данаилова, 1976- (автор) Кн 28, Кн 339, (преводач) Кн 28
Чулова, Даниела Данаилова, 1976- вж Čulova, Daniela Danailova, 1976-
Чулова-Маркова, Даниела Данаилова вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
Чучков, Виктор Спиридонов, 1946- (композитор) Н 10
 
Ш

Шабан, Нидал Табит (автор) Кн 202
Шадрин, Алексей Александрович, 1969- (автор) Кн 34
Шапкалова, Светла Ангелова, 1973- (автор) Кн 201
Шахънов, Веселин Малинов, 1978- (автор) Кн 336
Шехова, Марияна Андреева, 1973- (съставител) Кн 180
Шехова-Канелова, Марияна Андреева вж Шехова, Марияна Андреева, 1973-
Ширази, Мослехадин Саади вж Саади, 1193-1292
Шнитер, Мария Антонова, 1962- (автор) Кн 200, (автор на предговор)  Кн 200
Шопов, Атанас Петров, 1853-1922 (автор) Кн 63
Шопова, Татяна Кузманова (редактор) Кн 359
Шотева, Мариана Димитрова (адаптатор) Кн 151
Шпеер, Андреас, 1957- (съставител) Кн 31, (редактор) Кн 31
Шпеер, Андреас, 1957- вж Speer, Andreas, 1957-
Шуман, Роберт, 1810-1856 (композитор) Н 12
Шуман, Роберт, 1810-1856 вж Schumann, Robert, 1810-1856
 
Ъ

Ърман, Барт Д., 1955- (автор) Кн 76
 
Ю

Юбилейна международна кръгла маса Балканите, обединена Европа и балканистиката в началото на XXІ век (15 ; Благоевград ; 2006) Пи 3
Юбилейна международна кръгла маса Балканите, обединена Европа и балканистиката в началото на XXІ век (15 ; Благоевград ; 2006) вж Jubilee International round table Balkans, united Europe and Balkan studies in the begining of the XXIst century (15 ; Blagoevgrad ; 2006)
Юсеин, Есим Ниязи Яхя- вж Яхя-Юсеин, Есим Ниязи
Юсколова, Диана Илиева (автор) Кн 502
 
Я

Ягич, Ватрослав, 1838-1923 (автор на предговор)  Кн 380
Ягич, Ватрослав Викентьевич, 1838-1923 вж Ягич, Ватрослав, 1838-1923
Якимова, Росица Асенова, 1966- (автор) Кн 191, (съставител) Кн 191
Якимова, Росица Асенова, 1966- вж Jakimova, Rosica Asenova, 1966-
Янакиев, Мирослав, 1923-1998 (интервюирано лице) Кн 361
Янакиев, Янцислав Вълчев, 1960- (автор) Кн 163
Янев, Борян Георгиев, 1979- (автор) Кн 384
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 400
Янева, Людмила Георгиева, 1954- (автор на предговор)  Кн 598, (преводач) Кн 598
Янков, Борис Стефанов, 1946- (автор) Кн 296, (редактор) Кн 296
Янков, Петър Нинков, 1953- (преводач) Кн 243
Янкова, Венета Стоева, 1958- (преводач) Кн 415, Кн 421
Янкова, Мина Асенова (автор) Кн 120
Янкова, Наталия Стойкова, 1957- (автор) Кн 381
Янкулов, Явор Лилков, 1968- (автор) Кн 311, Кн 319
Янчев, Иван Христов, 1959- (автор) Кн 296
Янчева, Христина Георгиева, 1958- (автор) Кн 296
Яхя-Юсеин, Есим Ниязи (съставител) Кн 91
Яхя-Юсеин, Есим Ниязи вж Jahja-Jusein, Esim Nijazi
 
A

Abadžieva, Radka Hristova, 1937- вж Абаджиева, Радка Христова, 1937-
Acemoglu, Daron, 1967- вж Аджемоглу, Дарон, 1967-
Adǎrska, Evgenija Dimitrova, 1963- вж Адърска, Евгения Димитрова, 1963-
Agasjan, Hajgašod Azad, 1953- вж Агасян, Хайгашод Азад, 1953-
Aisopos, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр. вж Езоп, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр.
Aladžadžijan, Anna Garo, 1948- вж Аладжаджиян, Анна Гаро, 1948-
Aladžem, Moris Žak, 1932-2004 вж Аладжем, Морис Жак, 1932-2004
Aleksandrov, Stojan Iliev, 1949- (съставител) Кн 118
Aleksandrov, Stojan Iliev, 1949- вж Александров, Стоян Илиев, 1949-
Aleksandrova, Elena Stojkova вж Александрова, Елена Стойкова
Aleksiev, Bojan Aleksandrov, 1949-2017 (преводач) Кн 230
Aleksieva, Emilija Mitova (автор) Кн 368
Aleksieva, Ljubka Krǎsteva, 1981- вж Алексиева, Любка Кръстева, 1981-
Alexiev, Boyan Alexandrov вж Aleksiev, Bojan Aleksandrov, 1949-2017
Alexieva, Emilia вж Aleksieva, Emilija Mitova
Alfandari, Eliezer David, 1941-2009 вж Алфандари, Елиезер Давид, 1941-2009
Ambjørnsen, Ingvar, 1956- вж Амбьорнсен, Ингвар, 1956-
Anastasov, Petǎr Kirilov, 1942- вж Анастасов, Петър Кирилов, 1942-
Anastasova, Minka Dimitrova, 1955- вж Анастасова, Минка Димитрова, 1955-
Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875
Andonova, Antoaneta Bojan вж Андонова, Антоанета Боян
Andonova, Maja Mihajlova, 1956- вж Андонова, Мая Михайлова, 1956-
Andreev, Aleksandǎr Andreev, 1956- вж Андреев, Александър Андреев, 1956-
Andreev, Emil, 1956- вж Андреев, Емил, 1956-
Andreev, Rumen Ljubenov, 1971- вж Андреев, Румен Любенов, 1971-
Andreeva, Jordanka Georgieva, 1962- вж Андреева, Йорданка Георгиева, 1962-
Andrijanov, Nikolaj Mitev, 1975- вж Андриянов, Николай Митев, 1975-
Angelov, Angel Valentinov, 1955- вж Ангелов, Ангел Валентинов, 1955-
Angelov, Ilija Velikov, 1939- (автор) Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224
Angelov, Ilija Velikov, 1939- вж Ангелов, Илия Великов, 1939-
Angelov, Iliya Velikov вж Angelov, Ilija Velikov, 1939-
Angelov, Pet´o Dimitrov, 1978-2012 вж Ангелов, Петьо Димитров, 1978-2012
Angelova, Gergana Georgieva, 1980- вж Ангелова, Гергана Георгиева, 1980-
Angelova, Iskra Asenova, 1973- вж Ангелова, Искра Асенова, 1973-
Angelova, Milena Ivanova, 1974- вж Ангелова, Милена Иванова, 1974-
Angelova, Radostina Angelova, 1969- вж Ангелова, Радостина Ангелова, 1969-
Antonov, Julijan Štiljanov, 1955- вж Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-
Antonov, Lǎčezar Božidarov, 1976- вж Антонов, Лъчезар Божидаров, 1976-
Antonova, Nadja Mladenova, 1955- (редактор) Кн 217, Кн 237
Apostolova, Božana Georgieva, 1945- вж Апостолова, Божана Георгиева, 1945-
Armstrong, Karen, 1944- вж Армстронг, Карън, 1944-
Arnaudov, Borislav Stefanov вж Арнаудов, Борислав Стефанов
Arnaudova, Petja Georgieva вж Арнаудова, Петя Георгиева
Arsenova, Iskra Spasova, 1950- вж Арсенова, Искра Спасова, 1950-
Arsova, Blagorodna Asenova, 1937- вж Арсова, Благородна Асенова, 1937-
Asad, Sjuzan вж Асад, Сюзан
Atanasov, Atanas, 1966- вж Атанасов, Атанас, 1966-
Atanasov, Atanas Angelov, 1960- вж Атанасов, Атанас Ангелов, 1960-
Atanasov, Atanas Kolev, 1938-2013 вж Атанасов, Атанас Колев, 1938-2013
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1953- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1953-
Atanasov, Ilijčo вж Атанасов, Илийчо
Atanasov, Orlin, 1959- вж Атанасов, Орлин, 1959-
Atanasov, Vladimir Gerčev, 1955- вж Атанасов, Владимир Герчев, 1955-
Atanasova, Diana Todorova, 1959- (съставител) Кн 292
Atanasova, Diana Todorova, 1959- вж Атанасова, Диана Тодорова, 1959-
Atanasova, Julijana Ruseva вж Атанасова, Юлияна Русева
Atanasova, Marija Dimitrova, 1968- вж Атанасова, Мария Димитрова, 1968-
Atasoj, Emin, 1969- (редактор) Кн 4
Atasoy, Emin вж Atasoj, Emin, 1969-
Avdžiev, Stojan Stoev, 1943- вж Авджиев, Стоян Стоев, 1943-
Avgarski, Georgi, 1917-1991 вж Авгарски, Георги, 1917-1991
Avramova, Cvetanka Dimčova вж Аврамова, Цветанка Димчова
Avramova-Čolakova, Simona Zdravkova вж Аврамова-Чолакова, Симона Здравкова
Azmanova-Rudarska, Elena Cvetanova, 1971- вж Азманова-Рударска, Елена Цветанова, 1971-
 
B

Baccalario, Pierdomenico, 1974- вж Бакаларио, Пиердоменико, 1974-
Bǎčvarov, Krum Ernstov, 1968- вж Бъчваров, Крум Ернстов, 1968-
Badulin, Viktor Mihajlovič вж Бадулин, Виктор Михайлович
Baggott, Julianna, 1969- вж Багът, Джулиана, 1969-
Bahneva, Kalina Bahneva, 1955- вж Бахнева, Калина Бахнева, 1955-
Bajčev, Ivan Petkov, 1932- вж Байчев, Иван Петков, 1932-
Bajčeva, Ani Bojčeva, 1991- вж Байчева, Ани Бойчева, 1991-
Balabanov, Delčo, 1937-2016 вж Балабанов, Делчо, 1937-2016
Balabanov, Nikola Petkov, 1937- вж Балабанов, Никола Петков, 1937-
Balǎkov, Ilija Enev, 1932- вж Балъков, Илия Енев, 1932-
Bǎlgarija. Ministerski sǎvet вж България. Министерски съвет
Bǎlgarija. Ministerstvo na zdraveopazvaneto. Nacionalen centǎr po radiobiologija i radiacionna zaštita  Кн 252
Bǎlgarija. Ministerstvo na zemedelieto i hranite. Otdel Agrostatistika Кн 292
Bǎlgarija. Ministerstvo na zemedelieto i hranite. Otdel Agrostatistika вж България. Министерство на земеделието и храните. Отдел Агростатистика
Balkandžiev, Ognjan Georgiev, 1957- вж Балканджиев, Огнян Георгиев, 1957-
Balova, Tatjana Kuzmanova, 1953- вж Балова, Татяна Кузманова, 1953-
Baltadžieva, Marija Angelova, 1932- вж Балтаджиева, Мария Ангелова, 1932-
Baltova, Elisaveta, 1990- вж Балтова, Елисавета, 1990-
Baltova, Svetla Metodieva, 1951- (съставител) Кн 50
Baltova, Svetla Metodieva, 1951- вж Балтова, Светла Методиева, 1951-
Barbova, Galka вж Барбова, Галка
Bardugo, Leigh, 1975- вж Бардуго, Лий, 1975-
Barrie, James Matthew, 1860-1937 вж Бари, Джеймс Матю, 1860-1937
Bayartan, Mehmet (редактор) Кн 4
Beinsa Douno вж Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
Beko, Žerar вж Беко, Жерар
Belčeva, Kalina Ivanova вж Белчева, Калина Иванова
Beljakova, Gena, 1934- вж Белякова, Гена, 1934-
Benin, Nikola Dimitrov, 1956- вж Бенин, Никола Димитров, 1956-
Berberov, Rajko Nikolov, 1938- вж Берберов, Райко Николов, 1938-
Beron, Petǎr Kirilov, 1940- вж Берон, Петър Кирилов, 1940-
Besana, Roberto (картограф) К 1
Biljarski, Cočo Vasilev, 1949- вж Билярски, Цочо Василев, 1949-
Bistričanov, Sergej Milčev, 1961- вж Бистричанов, Сергей Милчев, 1961-
Bitlieva, Stanka Ljubomirova вж Битлиева, Станка Любомирова
Blagoev, Dimitǎr Marčev, 1976- вж Благоев, Димитър Марчев, 1976-
Blagoeva, Diana Georgieva, 1962- вж Благоева, Диана Георгиева, 1962-
Blake, Adam вж Блейк, Адам
Bliznaški, Georgi Petkov, 1956- вж Близнашки, Георги Петков, 1956-
Boev, Boris Radoev, 1922-1987 вж Боев, Борис Радоев, 1922-1987
Boeva, Verjana Todorova, 1962- вж Боева, Веряна Тодорова, 1962-
Boevski, Ivan Jočev, 1958- вж Боевски, Иван Йочев, 1958-
Bogdanova, Monika Borisova вж Богданова, Моника Борисова
Bojadžiev, Atanas Hristov, 1926- вж Бояджиев, Атанас Христов, 1926-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- (съставител) Кн 31, (редактор) Кн 31
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojadžiev, Todor Apostolov, 1931- вж Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931-
Bojadžieva, Elisaveta Vladimirova, 1956- (автор) Кн 369
Bojanov, Valentin, 1993- (преводач) Кн 45
Bojanov, Valentin, 1993- вж Боянов, Валентин, 1993-
Bojanova, Milena, 1991- (преводач) Кн 45
Bojanova, Milena, 1991- вж Боянова, Милена, 1991-
Bojkov, Bojko Metodiev, 1947- вж Бойков, Бойко Методиев, 1947-
Boradžieva, Elena Atanasova, 1958- вж Бораджиева, Елена Атанасова, 1958-
Borislavov, Ivan, 1946-2011 вж Бориславов, Иван, 1946-2011
Borisov, Borislav Slavov, 1976- вж Борисов, Борислав Славов, 1976-
Borisov, Petǎr Borisov, 1980- вж Борисов, Петър Борисов, 1980-
Borisova, Rada Viktorova вж Борисова, Рада Викторова
Borisova, Tatjana, 1953- вж Борисова, Татяна, 1953-
Borovska, Plamenka Ivanova, 1954- вж Боровска, Пламенка Иванова, 1954-
Bosev, Asen Ivanov, 1913-1997 вж Босев, Асен Иванов, 1913-1997
Bosilkov, Ljuben Antonov, 1956- вж Босилков, Любен Антонов, 1956-
Bosjacki, Evgenij Dimitrov, 1929-2009 вж Босяцки, Евгений Димитров, 1929-2009
Bošnakov, Vladimir Stefanov, 1929-2016 вж Бошнаков, Владимир Стефанов, 1929-2016
Boteva, Rajna Nikolaeva, 1951- вж Ботева, Райна Николаева, 1951-
Boyadzhieva, Ellie вж Bojadžieva, Elisaveta Vladimirova, 1956-
Bozov, Petko Ivanov вж Бозов, Петко Иванов
Božilova, Ljudmila Antonova вж Божилова, Людмила Антонова
Božilova, Ženi Panajotova, 1928-2014 вж Божилова, Жени Панайотова, 1928-2014
Božinov, Božin Maksimov, 1965- вж Божинов, Божин Максимов, 1965-
Brajkova, Nadežda Slavova, 1960- вж Брайкова, Надежда Славова, 1960-
Brankova-Zlatanova, Bogdana Angelova, 1947- вж Бранкова-Златанова, Богдана Ангелова, 1947-
Brestnički, Georgi Venelinov, 1979- вж Брестнички, Георги Венелинов, 1979-
Brezoeva, Bojka Nikolova, 1957- вж Брезоева, Бойка Николова, 1957-
Brockett, L. P., 1820-1893 вж Брокит, Линъс Пиърпонт, 1820-1893
Bruno, Iacopo, 1964- вж Бруно, Якопо, 1964-
Bruseva, Radomira Gančeva, 1975- (съставител) Кн 292
Bruseva, Radomira Gančeva, 1975- вж Брусева, Радомира Ганчева, 1975-
Brusseva, Radomira вж Bruseva, Radomira Gančeva, 1975-
Budakova, Diljana Vǎlkova, 1969- вж Будакова, Диляна Вълкова, 1969-
Budzyńska, Alicja вж Будзинска, Алиция
Bukovinova, Vida Dimova, 1937- вж Буковинова, Вида Димова, 1937-
Bulgaria. Ministry of Agriculture and Food. Agrostatistics Department вж Bǎlgarija. Ministerstvo na zemedelieto i hranite. Otdel Agrostatistika
Bulgaria. Ministry of Health. National Center of Radiobiology and Radiation Protection вж Bǎlgarija. Ministerstvo na zdraveopazvaneto. Nacionalen centǎr po radiobiologija i radiacionna zaštita
Bumbarov, Danail Krumov, 1936- вж Бумбаров, Данаил Крумов, 1936-
Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958- (редактор) Н 13
Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958- вж Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958-
Burazer, Diana, 1953- вж Буразер, Диана, 1953-
Burgov, Presijan Svetozarov, 1975- вж Бургов, Пресиян Светозаров, 1975-
Burneva, Nikolina Slavčeva, 1954- вж Бурнева, Николина Славчева, 1954-
Burov, Stojan Panajotov, 1951- вж Буров, Стоян Панайотов, 1951-
Burova, Ani Antonova, 1974- вж Бурова, Ани Антонова, 1974-
Bynghall, Steve вж Бингхол, Стийв


Çalişkan, Vedat, 1970- (редактор) Кн 4
Calova, Vesela Lulova, 1966- вж Цалова, Весела Лулова, 1966-
Caneva, Donka вж Цанева, Донка
Cankov, Nikolaj Saškov, 1976- вж Цанков, Николай Сашков, 1976-
Cankov, Petǎr Danailov, 1975- вж Цанков, Петър Данаилов, 1975-
Cankov, Svetlozar Stefanov вж Цанков, Светлозар Стефанов
Cankova, Tatjana Peeva, 1952- вж Цанкова, Татяна Пеева, 1952-
Cankova, Žasmin Todorova, 1968- вж Цанкова, Жасмин Тодорова, 1968-
Cekov, Angel Georgiev, 1947- вж Цеков, Ангел Георгиев, 1947-
Cekova, Božidara Atanasova, 1937- вж Цекова, Божидара Атанасова, 1937-
Cenev, Ivan Todorov, 1934- вж Ценев, Иван Тодоров, 1934-
Ceneva, Rajna Tončeva, 1948- вж Ценева, Райна Тончева, 1948-
Cenkova, Irina Stefanova, 1968- вж Ценкова, Ирина Стефанова, 1968-
Cenova, Žana Angelova, 1963- вж Ценова, Жана Ангелова, 1963-
Cesur, Kadriye, 1968- вж Джесур, Кадрие, 1968-
Chobanova, Nina вж Čobanova, Nina Atanasova
Chomsky, Noam, 1928- вж Чомски, Ноам, 1928-
Chopra, Deepak, 1947- вж Чопра, Дийпак, 1947-
Chrétien de Troyes, 1135?-1183? вж Кретиен дьо Троа, 1135?-1183?
Chulova, Daniela вж Čulova, Daniela Danailova, 1976-
Chulova-Markova, Daniela вж Čulova, Daniela Danailova, 1976-
Cibulka, Kiril Ivanov, 1927-1997 вж Цибулка, Кирил Иванов, 1927-1997
Clark, Ron, 1972- вж Кларк, Рон, 1972-
COFRET 2012 (6 ; Sozopol ; 2012) вж Colloque francophone sur l'energie - environnement - economie et thermodynamique (6 ; Sozopol ; 2012)
Coklinova, Maja Aleksandrova, 1985- вж Цоклинова, Мая Александрова, 1985-
Colloque francophone sur l'energie - environnement - economie et thermodynamique (6 ; Sozopol ; 2012) Кн 276
Colloque francophone sur l'energie - environnement - economie et thermodynamique sur le theme general Efficacité énergétique - Sources d'énergies renouvelables - Protection de I'environnement (6 ; Sozopol ; 2012) вж Colloque francophone sur l'energie - environnement - economie et thermodynamique (6 ; Sozopol ; 2012)
Colova, Genoveva Vasileva, 1950- вж Цолова, Геновева Василева, 1950-
Conev, Nikolaj Georgiev, 1956- вж Цонев, Николай Георгиев, 1956-
Conev, Veselin Cvetanov, 1977- вж Цонев, Веселин Цветанов, 1977-
Connelly, Michael, 1956- вж Конъли, Майкъл, 1956-
Crǎnčev, Cvetelin Penev вж Црънчев, Цветелин Пенев
Cussler, Clive, 1931- вж Къслър, Клайв, 1931-
Cussler, Dirk, 1961- вж Къслър, Дърк, 1961-
Cvetanova, Cvetelina Petkova, 1975- вж Цветанова, Цветелина Петкова, 1975-
Cvetanova, Viktorija Petkova, 1983- вж Цветанова, Виктория Петкова, 1983-
Cvetkov, Cvetan Marinov, 1952-2013 вж Цветков, Цветан Маринов, 1952-2013
Cvetkova, Goranka Cvetanova, 1963- вж Цветкова, Горанка Цветанова, 1963-
Cvetkova, Loreta Filipova, 1961- вж Цветкова, Лорета Филипова, 1961-
Cvetkova, Ljuba Draževa вж Цветкова, Люба Дражева
 
Č

Čakǎrova, Borislava Georgieva вж Чакърова, Борислава Георгиева
Čapanski, Nikolaj Genov, 1973- вж Чапански, Николай Генов, 1973-
Čavdarova, Tanja Aleksandrova, 1991- вж Чавдарова, Таня Александрова, 1991-
Čavdarova, Velislava Atanasova, 1971- вж Чавдарова, Велислава Атанасова, 1971-
Černeva, Julija Nedkova, 1955- вж Чернева, Юлия Недкова, 1955-
Červenkova, Ljudmila Kirilova, 1973- вж Червенкова, Людмила Кирилова, 1973-
Češmedžiev, Ilija Vasilev, 1930- вж Чешмеджиев, Илия Василев, 1930-
Čizmarova, Elena вж Чизмарова, Елена
Čobanova, Nina Atanasova (автор) Кн 252
Čobanova, Nina Atanasova вж Чобанова, Нина Атанасова
Čolakov, Ivan Atanasov, 1961- вж Чолаков, Иван Атанасов, 1961-
Čolakov, Petǎr Georgiev, 1978- вж Чолаков, Петър Георгиев, 1978-
Čolakova, Žoržeta Petrova, 1959- вж Чолакова, Жоржета Петрова, 1959-
Čonov, Kostadin, 1936-2016 вж Чонов, Костадин, 1936-2016
Čorbadžiev, Nikola, 1900-1999 вж Чорбаджиев, Никола, 1900-1999
Čučkov, Viktor Spiridonov, 1946- вж Чучков, Виктор Спиридонов, 1946-
Čulova, Daniela Danailova, 1976- (автор) Кн 28, (преводач) Кн 28
Čulova, Daniela Danailova, 1976- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
Čulova-Markova, Daniela Danailova, 1976- вж Čulova, Daniela Danailova, 1976-
 
D

Dačev, Jordan Jordanov, 1923- вж Дачев, Йордан Йорданов, 1923-
Dačeva, Marija Dimitrova (редактор) Кн 217
Dafinov, Atanas Kostadinov, 1956- вж Дафинов, Атанас Костадинов, 1956-
Damenski, Jordan Ivanov, 1941- вж Даменски, Йордан Иванов, 1941-
Damjanov, Damjan Nikolov, 1946- вж Дамянов, Дамян Николов, 1946-
Damjanov, Ivan, 1976- вж Дамянов, Иван, 1976-
Damjanov, Stefan Hristov, 1938- вж Дамянов, Стефан Христов, 1938-
Danailov, Danail Lazarov, 1935- вж Данаилов, Данаил Лазаров, 1935-
Daneva, Vanja Jordanova, 1952- вж Данева, Ваня Йорданова, 1952-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 (автор)  Кн 45, Кн 50, Кн 51
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Dar Darina вж Дар Дарина
Daradanova, Elena Ivanova, 1968- вж Дараданова, Елена Иванова, 1968-
Daskalov, Jasen вж Даскалов, Ясен
Daskalova, Tatjana Ivanova, 1963- вж Даскалова, Татяна Иванова, 1963-
Datcheva, M. вж Dačeva, Marija Dimitrova
Debruyne, Nina, 1976- вж Дебрюне, Нина, 1976-
Dečev, Momčil Cvetkov вж Дечев, Момчил Цветков
Dečeva, Veselka, 1942- вж Дечева, Веселка, 1942-
Dekalo, Albert Samuil, 1920-1998 вж Декало, Алберт Самуил, 1920-1998
Delibaltova, Vanja Atanasova, 1969- вж Делибалтова, Ваня Атанасова, 1969-
Delumeau, Jean, 1923- вж Дьолюмо, Жан, 1923-
Derilova, Ralica Angelova, 1960-2012 вж Дерилова, Ралица Ангелова, 1960-2012
Dermendžieva, Marija Hristova, 1965- вж Дерменджиева, Мария Христова, 1965-
Deunov, Peter вж Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
Dičeva, Elena вж Дичева, Елена
Dimčev, Kiril Vasilev, 1935-2015 вж Димчев, Кирил Василев, 1935-2015
Dimitrov, Dimitar вж Dimitrov, Dimitǎr Panajotov, 1963-
Dimitrov, Dimitǎr, либретист вж Димитров, Димитър, либретист
Dimitrov, Dimitǎr Georgiev, 1929- вж Димитров, Димитър Георгиев, 1929-
Dimitrov, Dimitǎr Jankov, 1978- вж Димитров, Димитър Янков, 1978-
Dimitrov, Dimitǎr Panajotov, 1963- (редактор) Кн 164
Dimitrov, Dimitǎr Panajotov, 1963- вж Димитров, Димитър Панайотов, 1963-
Dimitrov, Dimitǎr Velkov, 1953- вж Димитров, Димитър Велков, 1953-
Dimitrov, Kamen Dimitrov, 1974- вж Димитров, Камен Димитров, 1974-
Dimitrov, Kiril, 1934- вж Димитров, Кирил, 1934-
Dimitrov, Miroslav Mit´ov, 1962- вж Димитров, Мирослав Митьов, 1962-
Dimitrov, Nikolaj Ivanov, 1931-2004 вж Димитров, Николай Иванов, 1931-2004
Dimitrov, Pet´o Dianov, 1987- (съставител) Кн 292
Dimitrov, Pet´o Dianov, 1987- вж Димитров, Петьо Дианов, 1987-
Dimitrova, Bistra Georgieva, 1959- вж Димитрова, Бистра Георгиева, 1959-
Dimitrova, Daniela Cvetanova, 1979- вж Димитрова, Даниела Цветанова, 1979-
Dimitrova, Diana Emanuilova, 1958- вж Димитрова, Диана Емануилова, 1958-
Dimitrova, Ilijana Ivanova, 1981- вж Димитрова, Илияна Иванова, 1981-
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- вж Димитрова, Маргарет Драганова, 1964-
Dimitrova, Rajna Bojkova, 1962- вж Димитрова, Райна Бойкова, 1962-
Dimitrova, Slaveja Dimitrova вж Димитрова, Славея Димитрова
Dimitrova, Veneta N. вж Димитрова, Венета Н.
Dimkov, Svetoslav, 1955- вж Димков, Светослав, 1955-
Dimov, Asen Angelov, 1971- вж Димов, Асен Ангелов, 1971-
Dimov, Dojčo Petrov, 1959- вж Димов, Дойчо Петров, 1959-
Dinova, Diana вж Динова, Диана
Disney, Walt, 1901-1966 вж Дисни, Уолт, 1901-1966
Divarova, Elena, 1963- вж Диварова, Елена, 1963-
Djakov, Ilija Nenkov вж Дяков, Илия Ненков
Dobrev, Dobrin Kirilov, 1976- вж Добрев, Добрин Кирилов, 1976-
Dočev, Ivan, 1925- вж Дочев, Иван, 1925-
Doctoral Symposium R & D in Future Internet and Enterprise Interoperability (Sofia ; 2012) вж Doctoral Symposium Researchers and Doctors in Future Internet and Enterprise Interoperability (Sofia ; 2012)
Doctoral Symposium Researchers and Doctors in Future Internet and Enterprise Interoperability (Sofia ; 2012)  Кн 329
Döğen, Şaban вж Дьоген, Шабан
Dokova, Sonja Petrova, 1951- вж Докова, Соня Петрова, 1951-
Doktorov, Nikolaj Dimitrov, 1959- (адаптатор) Н 13
Doktorov, Nikolaj Dimitrov, 1959- вж Докторов, Николай Димитров, 1959-
Doktorov, Nikolay вж Doktorov, Nikolaj Dimitrov, 1959-
Donaldson, Stephen R., 1947- вж Доналдсън, Стивън Р., 1947-
Dončev, Tošo Angelov, 1944- (автор на текст на песен)  Г 2
Dončev, Tošo Angelov, 1944- вж Дончев, Тошо Ангелов, 1944-
Dončeva, Ivanka Ivanova, 1953- вж Дончева, Иванка Иванова, 1953-
Doncsev,  Toso вж Dončev, Tošo Angelov, 1944-
Donev, Dimitǎr Angelov, 1939- вж Донев, Димитър Ангелов, 1939-
Doneva, Velislava Vladimirova вж Донева, Велислава Владимирова
Dosev, Liuben вж Dosev, Ljuben Cvetanov, 1953-
Dosev, Ljuben Cvetanov, 1953- (автор на предговор)  Н 13
Dosev, Ljuben Cvetanov, 1953- вж Досев, Любен Цветанов, 1953-
Draganov, Bojan, 1945- вж Драганов, Боян, 1945-
Draganova, Dora Ilieva, 1946- вж Драганова, Дора Илиева, 1946-
Dragozova-Ivanova, Elena Ilieva, 1971- вж Драгозова-Иванова, Елена Илиева, 1971-
Drǎndov, Ivan Nikolov, 1921- вж Дръндов, Иван Николов, 1921-
Drenikov, Ivan Georgiev, 1935- вж Дреников, Иван Георгиев, 1935-
Drenska, Margarita Vladimirova, 1932- вж Дренска, Маргарита Владимирова, 1932-
Drumnikov, Jordan, 1928-2009 вж Друмников, Йордан, 1928-2009
Dulev, Stoju, 1933- вж Дулев, Стою, 1933-
Durin, Stojan Ivanov, 1937- вж Дурин, Стоян Иванов, 1937-
Duškova, Mira Živodarova, 1974- вж Душкова, Мира Живодарова, 1974-
Dvorjanov, Orlin Panajotov, 1951- вж Дворянов, Орлин Панайотов, 1951-
Džǎrsi, Majkǎl, 1983- вж Джърси, Майкъл, 1983-
Džerekarova, Milena Plamenova вж Джерекарова, Милена Пламенова
Džidžev, Todor Vasilev, 1927-2012 вж Джиджев, Тодор Василев, 1927-2012
Džunova, Elena Nikolova, 1943- вж Джунова, Елена Николова, 1943-
Džunova, Zana Nikolaeva вж Джунова, Жана Николаева
 
E

Efe, Recep, 1958- (автор на предговор)  Кн 4, (редактор) Кн 4
Ehrman, Bart D., 1955- вж Ърман, Барт Д., 1955-
Elenska, Violeta Vasileva, 1947- вж Еленска, Виолета Василева, 1947-
Elevterova-Terzieva, Anastasija Hristova вж Елевтерова-Терзиева, Анастасия Христова
Eliezer, Bencion Nisim, 1920-1993 вж Елиезер, Бенцион Нисим, 1920-1993
Elin Pelin, 1877-1949 вж Елин Пелин, 1877-1949
ENTER Study Days The Creative Teacher, Lecturer and Trainer as Main Actors of Dynamic Learning (Plovdiv ; 2012) Кн 179
European Cooperation in Science and Technologies вж Annual Meeting Detailed Chemical Kinetic Models for Cleaner Combustion (3 ; Sofia ; 2012)
Eurosummer school on biorheology (4 ; Varna ; 2012) Кн 237
Evstatieva, Anna Hristova, 1969- вж Евстатиева, Анна Христова, 1969-
Evtimova, Tatjana Damjanova, 1955- вж Евтимова, Татяна Дамянова, 1955-
 
F

Fad, Roman Alekseevič, 1983- вж Фад, Роман Алексеевич, 1983-
Feldenkrais, Moshе, 1904-1984 вж Фелденкрайс, Моше, 1904-1984
Feldman, Thea вж Фелдман, Тия
Ferdinandy, György, 1935- вж Фердинанди, Дьорд, 1935-
Filipov, Ivan Atanasov вж Филипов, Иван Атанасов
Filipov, Krum, 1969- вж Филипов, Крум, 1969-
Filipov, Vladimir, 1959- вж Филипов, Владимир, 1959-
Fisk, Peter Robert вж Фиск, Питър Робърт
 
G

Gabrovski, Konstantin Nikolov, 1930- вж Габровски, Константин Николов, 1930-
Gaceva, Spaska Georgieva, 1938- вж Гацева, Спаска Георгиева, 1938-
Gaiman, Neil, 1960- вж Геймън, Нийл, 1960-
Gǎlǎbova, Vasilka Krumova, 1962- (съставител) Кн 292
Gǎlǎbova, Vasilka Krumova, 1962- вж Гълъбова, Василка Крумова, 1962-
Galaj, Alena Ivanavna, 1963- (редактор) Кн 4
Galay, Elena вж  Galaj, Alena Ivanavna, 1963-
Gančeva, Dimitrina Stojanova, 1935- вж Ганчева, Димитрина Стоянова, 1935-
Gančeva, Magdalena Dimitrova, 1958- вж Ганчева, Магдалена Димитрова, 1958-
Gančeva, Mihaela Valentinova вж Ганчева, Михаела Валентинова
Ganev, Galen, 1954- вж Ганев, Галeн, 1954-
Ganeva, Cveta Gančeva, 1980- вж Ганева, Цвета Ганчева, 1980-
Ganeva, Zornica Radeva, 1978-2016 вж Ганева, Зорница Радева, 1978-2016
Gangalova, Petja Petrova, 1960- вж Гангалова, Петя Petrova, 1960-
Ganuševa, Nevena Dimitrova, 1951- вж Ганушева, Невена Димитрова, 1951-
Gǎrbačeva, Anelija Cakova, 1960- вж Гърбачева, Анелия Цакова, 1960-
Gǎrbev, Georgi Borisov вж Гърбев, Георги Борисов
Gǎrnevska, Lička Vasileva, 1945- вж Гърневска, Личка Василева, 1945-
Gǎrov, Kosta Andreev, 1954- вж Гъров, Коста Андреев, 1954-
Gečeva, Gergana Georgieva вж Гечева, Гергана Георгиева
Gečeva, Krǎstina Minčeva, 1927- вж Гечева, Кръстина Минчева, 1927-
Gemedjiev, Georgy вж Gemedžiev, Georgi Kostadinov, 1939-
Gemedžiev, Georgi Kostadinov, 1939- (автор) Кн 210, Кн 211
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genevska, Tatjana Nikolaevna, 1934- вж Геневска, Татяна Николаевна, 1934-
Genov, Dragomir Ljubomirov, 1953- вж Генов, Драгомир Любомиров, 1953-
Ge