БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 6

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор за броя: Анриета Иванова Жекова

Редактори: Борислава Господинова Димитрова, Даниела Димитрова Андонова, Росица Димитрова Пъкова, Снежанка Коларова, Юлий Николаев ВрайковЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2014/6 Кн 1
        ИНОВАЦИИ и култура - регионални решения и перспективи : регион Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата 2019 : [доклади от националния семинар "Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата 2019", проведен в рамките на третата международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство"] / под ред. на Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова. - В. Търново : Институт по математика и информатика БАН, 2013 (София : Деметра). - 98 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

Възприетата форма на името на ред. Десислава Панева-Маринова е Десислава Иванова Панева. - Изд. на БАН. Институт по математика и информатика, Община В. Търново. - Съдържа докл. от: Десислава Панева-Маринова, Галина Богданова, Детелин Лучев, Нелина Църова, Галя Чохаджиева, Пламен Събев, Калина Иванова, Мариана Проданова, Стефка Кънчева, Даниела Атанасова, Жолт Маркус, Габор Капоси, Тибор Скалицки, Миклош Вереш. - Пълното име на авт. Пламен Събев е Пламен Събев Стефанов. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-8986-36-6
1. Култура - Велико Търново - управление и организация - конференции 2. Иновации - Велико Търново - конференции 3. Велико Търново - наука
001.89(497.216)(063)
008(497.216)(063)
COBISS.BG-ID 1260903396

        НЕВЕРОЯТНИ факти, фокуси и трикове от науката : активни карти Вж Кн 22

БК 2014/6 Кн 2
СИЧИН, Зекария, 1920-2010
        Пътешествия в митичното минало / Зекария Сичин ; [прев. Милко Стоименов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 270, [32] с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Journeys to the mythical past / Zecharia Sitchin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ч. 2 от Експедиции Хрониките на земята

ISBN 978-954-655-415-4 : 16.99 лв.
1. Извънземни цивилизации 2. Стара история 3. Археологични находки
001.9
931
930.85
COBISS.BG-ID 1260828132


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2014/6 Кн 3
        КЛЮЧОВИ проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси : ръководство за библиотеки / Шарън Джонсън ... [и др.] ; [прев. от англ. ез. Румелина Василева]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : Авангард прима). - 64 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Key issues for e-resource collection development: a guide for libraries. - Други авт.: Оле Гунар Евенсен, Джулия Гелфанд, Гленда Ламърс, Лин Сайп, Надя Зилпър. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2946-72-4
1. Електронни носители на информация - наръчници и ръководства 2. Библиотечни фондове - наръчници и ръководства
002:681.32(035)
025.8(035)
COBISS.BG-ID 1261005796


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ТАШЕВ, Андрей Христов, 1983-
        Прагматизмът и Иван Саръилиев : към корените на семиотичното мислене в България Вж Кн 35


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

        ИНОВАЦИИ и култура - регионални решения и перспективи : регион Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата 2019 : [доклади от националния семинар "Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата 2019", проведен в рамките на третата международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство"] Вж Кн 1


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/6 Кн 4
АТАНАСОВА, Богомила Василева, 1958-
        Васил Ив. Стоянов: за радост на малки и големи / авт. [-състав.] Богомила Атанасова ; [предг. Антон Дончев]. - Търговище : Регион. библ. "Петър Стъпов", 2011 (Разград : Разград-Полиграф). - 272 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Васил Ахмаков и Веселин Стоянов за своя дядо, детския писател Васил Ив. Стоянов / интервюто взе Богомила Атанасова. - Василка Ив. Стоянова-Тороманова за своя дядо / интервюто взе Богомила Атанасова. - Спомен за Васил Иванов Стоянов от правнучката му Вера Маринова Ахмакова / Вера Маринова Ахмакова: с. 85-86. - Библиогр.: с. 46-50. - Показалци. - Съдържа: Живот и творчество / Богомила Атанасова, Божанка Константинова, Таня Касабова, Стефан Мокрев, Иван Василев Гайдаров, Кина Къдрева. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Иван Василев Гайдаров е Иван Василев. - Биобиблиографски указател Васил Ив. Стоянов / Богомила Атанасова

ISBN 978-954-92054-4-2 : 5 лв.
1. Стоянов, Васил Иванов, 1880-1962 - библиографии 2. Поети, български - библиографии 3. България - литературознание
016:92
886.7(01)
92 Стоянов, Васил Иванов
COBISS.BG-ID 1260952292

        СПОМЕНИ за бъдното Вж Кн 254

БК 2014/6 Кн 5
СЪЛОВА, Николинка Петрова, 1935-
        50 години в Икономически университет - Варна 1962-2012 : библиографска справка по случай 60 години катедра (1953-2013) и 65 години специалност (1948-2013) "Икономика и управление на търговията" / Николинка Сълова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 31 с. : с портр., табл. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0650-0
1. Сълова, Николинка Петрова, 1935- - библиографии 2. Стопанство - България - библиографии 3. България - икономика
016:92
33(497.2)(01)
92 Сълова, Николинка Петрова
COBISS.BG-ID 1260923108


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

        КЛЮЧОВИ проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси : ръководство за библиотеки Вж Кн 3


03 ОБЩИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ РЕЧНИЦИ. НАУЧНИ СПРАВОЧНИЦИ

БК 2014/6 Кн 6
МИХАЙЛОВ, Любомир Иванов, 1936-
        Бележити българи на съвременна България. Т. 1 / Любомир Михайлов. - В. Търново : Сириус 4, 2012 ([В. Търново] : [Абагар]). - 456 с. : с портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Eminent figures of modern Bulgaria. - Текст и на англ. ез. - Именен показалец

ISBN 978-954-8582-35-3 (подв.) : 49 лв.
1. Българи - биографии - справочници 2. Прочути личности - България - справочници
03(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1260797156


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ВЕЛЧЕВА, Надя Александрова, 1948-
        Един живот в науката : Етнографски институт с музей при БАН 1973-2010 Вж Кн 131

БК 2014/6 Кн 7
ИВАНОВА, Веселина Иванова, 1973-
        Музейните образователни програми в Националния исторически музей / Веселина Иванова ; [науч. ред. Божидар Димитров, Стоян Денчев]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : БПС). - 172 с. : с цв. ил., диагр. ; 21 см

Загл. на кор.: Музейните образователни програми в НИМ. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Божидар Димитров е Божидар Димитров Стоянов. - Библиогр.: с. 149-159

ISBN 978-954-2946-76-2
1. Национален исторически музей (София) - програми 2. Образование и просвета - програми 3. София - музеи
069.02:93/99(497.223)(083.9)
371.335(083.9)
COBISS.BG-ID 1261007588

БК 2014/6 Кн 8
НАЦИОНАЛНА научна конференция От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей (Трявна ; 2012)
        Доклади и научни съобщения от Националната научна конференция "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей" на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, Националния антропологичен музей при Българската академия на науките - София и Историческия музей - Полски Тръмбеш, посветена на стогодишнината от началото на Балканската война от 1912 година, 5-6.ІХ.2012 г., Трявна : юбилеен сборник / [състав. Христо Досев Харитонов] ; [отг. ред. Христо Харитонов ... и др.]. - В. Търново : Абагар, 2013. - 439 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на ред. - в изд. каре. - Други ред.: Ирина Димитрова, Люба Цанева. - Пълното име на ред. Люба Цанева е Любка Цанева Минчева. - Изд. на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, Нац. антропологичен музей при БАН - София, Ист. музей - Полски Тръмбеш. - Съдържа докл. от: Иван Йорданов, Красимир Кръстев, Недялко Димов, Йордан Йорданов, Даниел Руменов, Георги Куманов, Даниела Тодорова-Дабкова, Лидия Горанова, Елена Колева, Стела Славчева, Светла Москова, Атанас Шопов, Иван Т. Иванов, Лилко С. Каменов, Свтела Димитрова, Ваня Ценкова, Вяра Белева, Юлия Нинова, Катя Зографова, Магдалена Жечева, Анастасия Георгиева, Румяна Симеонова, Екатерина Николова, Вера Христова, Димитър Янков, Христо Харитонов, Йорданка Петкова, Камен Симов, Валентин Ангелов, Роберт Цанев, Николай Златанов, Александрина Първанова, Веселка Величкова-Георгиева, Катерина Венедикова, Ирина Димитрова, Ирина Витлянова, Нели Цонева, Елена Христова, Атанас Коев, Евлоги Данков. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-168-039-9
1. Музейно дело - България - конференции 2. България - музеи
069(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1261084900

БК 2014/6 Кн 9
ПЕТРОВА, Недялка Георгиева, 1949-
        Пловдивският граждански клуб / Недялка Петрова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Пловдив : Полиграф Комерс). - 224 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 201-221

ISBN 978-954-26-1260-5 (подв.)
1. Пловдивский клуб - история 2. Клубове - Пловдив - история 3. Пловдив - организации
061.2(497.234)
COBISS.BG-ID 1260635620

БК 2014/6 Кн 10
ПРЕДОВ, Тодор Георгиев, 1940-
        Национално дружество "Традиция" 1991-2013 / [Тодор Предов, Агоп Казазян, Станчо Джумалиев] ; [под общата ред. на Т. Предов]. - София : Медия-А. Николова, 2013 ([София] : [Циан]). - 272 с. : с цв. ил., факс. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92482-9-6
1. Национално дружество "Традиция" - история 2. Културно-просветни дружества, български - история 3. България - организации
061.22(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261004004

СИВОВА, Анна Емилова, 1981-
        Музикалното пробуждане на един град: Севиля 1992 Вж Кн 232


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БК 2014/6 Кн 11
        ПУБЛИЦИСТИЧНИЯТ текст в обучението на студенти от специалност Журналистика : учебно пособие / [състав., ред. Калина Лукова] ; [предг. Калина Лукова]. - Бургас : Бряг, 2009. - 87 с. : с диагр. ; 23 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7. - Изд. на Бургаски свободен унив. - Съдържа статии от: Милко Петров, Калина Лукова, Евелина Динева, Гергана Начева, Веселина Ватева, Мария Алексиева, Валерия Белчевска, Кремена Васева, Шенай Юсеинова, Милена Гарова, Пламена Бодурова, Татяна Балканска, Пламена Иванова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-8752-12-1
1. Публицистика - учебници за ВУЗ
070.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1260741604


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/6 Кн 12
БОУН, Емили
        50 супер секретни кода : активни карти / written by Emily Bone ; ill. by Samantha Meredith ; прев. Свилена Стоянова. - София : Клевър Бук, 2013 (Пловдив : Жанет 45). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 12 см, в кутия + маркер

Ориг. загл.: 50 secret codes / Emily Bone. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-49-6 (в кутия) : 10.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260986596

БК 2014/6 Кн 13
        ГОЛЕМИТЕ камиони / [ил. Лорела Фламини]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2013 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Аз играя)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Прев. от итал. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1196-7 : 6.99 лв.
ISBN 954-26-1196-X !

087.5
COBISS.BG-ID 1260715236

БК 2014/6 Кн 14
        ДЕТСКА полицейска академия. - [Асеновград] : Виктори - ПР, 2013 ([с. Царацово, Пловдивско] : Булпринт 07). - 24 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Детска полицейска академия - Асеновград

ISBN 978-619-7014-09-9

087.5
COBISS.BG-ID 1261034724

БК 2014/6 Кн 15
ДЖИПИН, Ребека
        100 игри за деца във ваканция : активни карти / written by Rebecca Gilpin ; ill. by Antonia Miller ; прев. Виктория Иванова. - София : Клевър Бук, 2012 (Пловдив : Жанет 45). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 10 см, в кутия

Ориг. загл.: 100 games to play on holiday / Rebecca Gilpin. - Виктория Иванова - псевд. на бълг. авт. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-30-4 (в кутия) : 10.90 лв.

087.5
794.4-053.2(084)
COBISS.BG-ID 1260967652

БК 2014/6 Кн 16
        МАЛКИ активни карти за превозните средства. - [София] : Клевър Бук, [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 20 отд. к. : с цв. ил. ; 11 х 11 см, в кутия + пъзел + маркер

Кор. опис.

ISBN 978-954-9749-39-7 (в кутия) : 5.99 лв.
1. Транспорт - детска и юношеска литература
087.5:656
656:087.5
COBISS.BG-ID 1260989668

БК 2014/6 Кн 17
        МАЛКИ активни карти за сезоните. - [София] : [Клевър Бук], [2013] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 20 отд. к. : с цв. ил. ; 11 х 11 см, в кутия + пъзел + маркер

Кор. опис.

ISBN 978-954-9749-40-3 (в кутия) : 5.99 лв.
1. Климат - детска и юношеска литература
087.5:551.58
551.58:087.5
COBISS.BG-ID 1260987876

БК 2014/6 Кн 18
        МАЛКИ активни карти за цветовете и формите. - [София] : Клевър Бук, [2012] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 20 отд. к. : с цв. ил. ; 11 х 11 см, в кутия + пъзел + маркер

Кор. опис.

ISBN 978-954-9749-33-5 (в кутия) : 5.99 лв.
1. Цветове - детска и юношеска литература
087.5:535.6
535.6:087.5
COBISS.BG-ID 1260989412

БК 2014/6 Кн 19
        МАЛКИ активни карти за човешкото тяло. - [София] : Клевър Бук, [2012] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 20 отд. к. : с цв. ил. ; 11 х 11 см, в кутия + пъзел + маркер

Кор. опис.

ISBN 978-954-9749-36-6 (в кутия) : 5.99 лв.
1. Човешко тяло - детска и юношеска литература
087.5:[611+612]
611:087.5
612:087.5
COBISS.BG-ID 1260988388

МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Лакоми юнаци : най-нова книжка за оцветяване с картинки, нарисувани от Николай Попов Вж Кн 503

МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Мечешки работи : нова книжка за оцветяване с картинки, нарисувани от Николай Попов Вж Кн 504

МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Слънчево хорце : книжка за оцветяване с картинки, нарисувани от Николай Попов Вж Кн 374

БК 2014/6 Кн 20
        МОЛЯ, помогнете! / [ил. Лорела Фламини]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2013 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Аз играя)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Прев. от итал. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1197-4 : 6.99 лв.
ISBN 954-26-1197-8 !

087.5
COBISS.BG-ID 1260716004

БК 2014/6 Кн 21
        НЕВЕРОЯТНИ факти за животните и човешкото тяло : активни карти / прев. Камелия Иванова. - София : Клевър Бук, 2013 (Пловдив : Жанет 45). - 40 отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 10 см, в кутия + 24 стикера + маркер

Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-46-5 (в кутия) : 10.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература 2. Човешко тяло - детска и юношеска литература
087.5:[59+611+612]
59:087.5
611:087.5
612:087.5
COBISS.BG-ID 1260975588

БК 2014/6 Кн 22
        НЕВЕРОЯТНИ факти, фокуси и трикове от науката : активни карти / прев. Камелия Иванова. - София : Клевър Бук, 2013 (Пловдив : Жанет 45). - 40 отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 10 см, в кутия + 22 стикера

Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-47-2 (в кутия) : 10.90 лв.
1. Наука - детска и юношеска литература
087.5:001.9
001.9:087.5
COBISS.BG-ID 1260973796

БК 2014/6 Кн 23
        ПРИНЦЕСА : разгърната книжка. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - [5] л. : с цв. ил. ; 98 x 20 см, сгъната до 20 x 20 см. - (Растем и четем)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Princess Heightchart. - Изд. на Disney. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-27-1010-3 : 8.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260955108

РУСЕВ, Богдан Бориславов, 1975-
        Асасините на Персия : интерактивен роман. Кн. 1, Спящият убиец Вж Кн 444

БК 2014/6 Кн 24
        САМОЛЕТИ : стигни високо със самолетите! : разгърната книжка. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - [5] л. : с цв. ил. ; 98 x 20 см, сгъната до 20 x 20 см. - (Растем и четем)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Planes. Heightchart. - Изд. на Disney. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-27-0984-8 : 8.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260955620

БК 2014/6 Кн 25
        СПИ сладко, мое приятелче! : чети и реди пъзели с Мечо Пух, Прасчо, Тигъра и Йори! : приказки с пъзели. - София : Егмонт България, 2013 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 19 x 23 см. - (Мечо Пух)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Winnie the Pooh, fun with puzzle. - Изд. на Disney. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-27-0968-8 (подв.) : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261001700

БК 2014/6 Кн 26
СТО и една
        101 забавни задачи за безопасност на движението : образователни карти / [състав. Теодора Димова]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Образование и наука]). - Карти ([50] отд. л., 100 с.) : с цв. ил. ; 16 х 13 см, в кутия

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано на гърба на кутията. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-431-978-6 (в кутия) : 9.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1260950756

БК 2014/6 Кн 27
        СЪПЕРНИЦИ в небето : приказки с пъзели : чети и реди пъзели с Дъсти и останалите самолети от рали "С крила около света"!. - София : Егмонт България, 2013 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 19 x 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Planes, fun with puzzle. - Изд. на Disney Pixar. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-27-0969-5 (подв.) : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1261001444

БК 2014/6 Кн 28
ТАПЛИН, Сам
        Невероятни оптични илюзии : активни карти / text by Sam Taplin ; all illusions provided by Al Seckel ; прев. Свилена Стоянова. - София : Клевър Бук, 2013 (Пловдив : Жанет 45). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 11 см, в кутия

Ориг. загл.: 50 optical illusions / Sam Taplin. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-48-9 (в кутия) : 10.90 лв.
1. Оптика - детска и юношеска литература
087.5:535
535:087.5
COBISS.BG-ID 1260986852

БК 2014/6 Кн 29
ТЪДХОУП, Саймън
        Забавна математика : активни карти : 50 изтриваеми карти с маркер / written by Simon Tudhope, Sarah Khan ; ill. by Lizzie Barber, Non Figg ; прев. Свилена Стоянова. - София : Клевър Бук, 2012 (Пловдив : Жанет 45). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 12 см, в кутия + маркер

Ориг. загл.: Number puzzles / Simon Tudhope, Sarah Khan. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-35-9 (в кутия) : 10.90 лв.
1. Забавна математика - детска и юношеска литература
087.5:51-8
51-8:087.5
COBISS.BG-ID 1260983780

БК 2014/6 Кн 30
ТЪДХОУП, Саймън
        Логически загадки : активни карти / written by Simon Tudhope ; ill. by Lizzie Barber, Non Figg ; прев. Виктория Иванова. - София : Клевър Бук, 2012 (Пловдив : Жанет 45). - 50 отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 10 см, в кутия + маркер

Ориг. загл.: Logic puzzles / Simon Tudhope. - Виктория Иванова - псевд. на бълг. авт. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-29-8 (в кутия) : 10.90 лв.
1. Логика - детска и юношеска литература
087.5:16
16:087.5
COBISS.BG-ID 1260970212

БК 2014/6 Кн 31
KHAN, Sarah
        Jocuri şi ghicitori ilustrate : desenǎm, ne distrǎm, prin imagini învǎtǎm! / Sarah Khan ; ill. by Lizzie Barber, Non Figg ; trad. Maria Necula. - [София] : Clever Book, [2011] ([Пловдив] : [Жанет 45]). - [51] отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 12 см, в кутия

Ориг. загл.: Picture puzzles / Sarah Khan. - Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-18-2 (в кутия)

087.5
COBISS.BG-ID 1260999396


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Геров препис на История славянобългарска Вж Кн 547

ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов, 1975-
        Ахтаровият царственик от 1844 : текст и изследване Вж Кн 471

БК 2014/6 Кн 32
DŽUROVA, Aksinija Dobreva, 1942-
        Manuscrits grecs enluminés des Archives Nationales de Tirana VIe-XIVe siècles : etudes choisies / Axinia Džurova ; [trad. du bulg. Mariana Lubenova Pentcheva] ; [photogr. Ivo Hadjimichev]. - Sofia : 5040, 2011 ([София] : Дедракс). - 2 т. ; 34 см, във футляр. - (Scriptorum balcanicum ; 1)

Ориг. загл.: Украсени гръцки ръкописи от Държавния архив в Тирана VІ-ХІV век / Аксиния Джурова. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91157-2-7 (vol. 1, подв., във футляр)
ISBN 978-954-91157-3-4 (vol. 2, подв., във футляр)

Съдържа:
Vol. 1: Texte. - 176 с. : с ил.

Текст и на бълг. ез. - Геогр. показалец 

Vol. 2: Album. - 248 с. цв. ил.
1. Ръкописи, гръцки - Албания 2. Архиви - Албания 3. Византия - ръкописи 4. Албания - архивистика
091(496.5=773)
930.253(496.5)
COBISS.BG-ID 1261087204


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БИЦИН, Янко Христов, 1954-
        Античная симметрия как симметрия античности Вж Кн 61

БК 2014/6 Кн 33
КАРТАЛОВ, Асен Асенов, 1933-
        Личност и знание / Асен Карталов. - 2. доп. и прераб. изд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 192 с. : с ил., портр., факс. ; 19 см

1. изд. 2012

ISBN 978-954-423-841-4
1. Философи, български - юбилеи и чествания 2. Философия - есета 3. България - философия
101(497.2)(092)
92 Карталов, Асен Асенов
COBISS.BG-ID 1260800228

БК 2014/6 Кн 34
КРИШНАМУРТИ, Ю Джи, 1918-2007
        Естественото състояние / Ю Джи Кришнамурти ; [прев. Добромир Алексиев]. - София : Хайдакан БГ, 2013. - 309 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The natural state / U.G. Krishnamurti. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8299-22-0 : 15 лв.
1. Кришнамурти, Ю Джи, 1918- - интервюта 2. Философи, индийски - интервюта 3. Индия - философия
101(540)(092)(047.53)
92 Кришнамурти, Ю Джи
COBISS.BG-ID 1260954340

ЛАЙТМАН, Михаeл Семьонович, 1946-
        Психология на интегралното общество : методика на интегралното възпитание Вж Кн 52

БК 2014/6 Кн 35
ТАШЕВ, Андрей Христов, 1983-
        Прагматизмът и Иван Саръилиев : към корените на семиотичното мислене в България / Андрей Ташев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов" : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 252 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Pragmatism and Ivan Sarailiev. Toward the roots of semiotic thought in Bulgaria. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Пълна библиография на публикациите на Иван Саръилиев: с. 232-234. - Библиогр.: с. 235-241. - Азб. показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-667-2 (Акад. изд. "Проф. Марин Дринов") : 16 лв.
ISBN 978-954-07-3589-4 (Унив. изд. "Св. Климент Охридски")
1. Саръилиев, Иван Вельов, 1887-1969 - мироглед 2. Философи, български - мироглед 3. Прагматизъм 4. Семиотика 5. България - философия
101(497.2)(092)
165.74
003(497.2)
92 Саръилиев, Иван Вельов
COBISS.BG-ID 1260812516


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2014/6 Кн 36
        АРХИВ за средновековна философия и култура = Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1994-<2007>. - Т. <1-13> ; 20 см

ISBN 978-954-321-337-5 (свит. 13) : 9 лв.

Съдържа досега:
Свит. 13 / [ред.] Цочо Бояджиев ... [и др.]. - София : Изток-Запад : Алтера, 2007. - 251 с.

Други ред.: Георги Каприев, Андреас Шпеер. - Изд. на Институт за средновековна философия и култура. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Слава Янакиева, Георги Каприев, Мариян Стоядинов, Георги Тодоров, Калин Янакиев, Кристин Латиф, Теодор Студит, Олег Георгиев, Смилен Милев, Мария Ванева, Димитър Петров, Vasileios Syros, Martin Ossikovski, Ива Манова, представени на Втория фестивал на християнските изкуства, август 2006 г., Несебър

1. Философия, средновековна
101(091)
COBISS.BG-ID 1242655204

БК 2014/6 Кн 37
ВЕЙЛ, Симон, 1909-1943
        Дух и любов / Симон Вейл ; състав. и прев. Владимир Градев. - София : Фонд. Комунитас, 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 415 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9992-44-1 : 15 лв.
1. Философия, френска - история 2. Бог - философски проблеми 3. Франция - философия
101(091)(44)
211
840-21
COBISS.BG-ID 1260929252

БК 2014/6 Кн 38
ЛОСЕВ, Алексей Фьодорович, 1893-1988
        Типологичен анализ на Платоновото учение за идеите / Алексей Лосев ; [прев. Цочо Бояджиев]. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2013. - 80 с. ; 21 см. - (Семинар 333 : философска библиотека ; 12)

Прев по: Очерки античного символизма и мифологии / Алексей Лосев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

5 лв.
1. Платон, 427-347 пр. Хр. - мироглед 2. Философи, древногръцки - мироглед 3. Древна Гърция - философия
101(091)(38)(092)
92 Платон
COBISS.BG-ID 1260899556


111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2014/6 Кн 39
МАРКИТАНОВ, Александър Анатолиевич, 1958-
        Технологията на живота ... и какво общо имат с това децата / Александър Маркитанов ; [прев. Даниела Чонкова, Ванюшка Поче]. - [София] : Интервю Прес, 2012 ([София] : [Инвестпрес]). - 191 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Технология жизни ... и при чем тут дети / А. Маркитанов. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-666-078-7 : 12 лв.
1. Онтология 2. Самоусъвършенстване
111
COBISS.BG-ID 1260810468


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/6 Кн 40
ГЕРАКОВА, Елена Жекова, 1951-
        Звездна карта на бизнес дамата : разрешено за мъже! / [Елена Геракова, Луна Гулишева-Маринова, Емил Киров]. - София : Стандарт, 2013 ([София] : Ропринт). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Името на авт. Луна Стоянова Гулишева-Маринова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Луна Маринова-Гулишева

5 лв.
ISBN 977-086-1797-07-4 !
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1260932836

ДЖЕЙМИСЪН, Тери, 1955-
        Четирите духовни сетива : настройте сe на вълната на интуицията и открийте силата й Вж Кн 51

ЗЛАТЕВ, Константин Александров, 1958-
        Фрагменти от духовното познание. T. 2, Прозрения, откровения, размисли Вж Кн 46


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/6 Кн 41
ВЪЖАРОВ, Крум Янакиев, 1908-1991
        Живата връзка : спомени за Учителя Беинса Дуно от Крум Въжаров / състав. Мария Митовска. - София : ИК Всемир, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 248 с. : с портр., ил., факс. ; 22 см

Библиогр.: с. 244-248

ISBN 978-954-8447-20-1
1. Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 - спомени 2. Философи, български - спомени 3. Дъновизъм - спомени 4. България - философия
141.33(497.2)(092)
92 Дънов, Петър Константинов
COBISS.BG-ID 1261019876

БК 2014/6 Кн 42
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Живот и отношения / Петър Дънов Учителя. - София : Бяло Братство, 2013 ([София] : Унив. печ.). - 410 с. ; 21 см. - (Младежки окултен клас / Бяло братство ; год. XI, 1931-1932)

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов

ISBN 978-954-744-219-1 (подв.) : 12 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1260952548

БК 2014/6 Кн 43
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Пентаграмът / Учителя П. Дънов ; [състав. Г. Герасимова]. - София : Бяло братство, 2013 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 30 с. : с цв. ил., факс. ; 17 см

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Загл. на гърба на загл. с.: Пентаграм. - Името на състав. отбелязано на с. 30

ISBN 978-954-744-214-6 : 3 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1260924132

БК 2014/6 Кн 44
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Старото отмина : утринно слово (1936-1937) / Петър Дънов Учителя. - София : Бяло братство, 2013 ([София] : Унив. печ.). - 478 с. ; 22 см

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов

ISBN 978-954-744-218-4 (подв.) : 15 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1260951780

БК 2014/6 Кн 45
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Събуждане : [лекции, изнесени през периода 1931-1932] / Петър Дънов Учителя. - София : Бяло братство, 2013 ([София] : Унив. печ.). - 628 с. : с портр. ; 22 см. - (Общ окултен клас ; г. XI)

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов

ISBN 978-954-744-217-7 (подв.) : 15 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1260925412

БК 2014/6 Кн 46
ЗЛАТЕВ, Константин Александров, 1958-
        Фрагменти от духовното познание. T. 2, Прозрения, откровения, размисли / Константин Златев. - София : Симелпрес, 2013. - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2918-96-7
1. Дъновизъм 2. Езотеризъм
141.33
215
133
COBISS.BG-ID 1260942052

БК 2014/6 Кн 47
МАРКС, Карл, 1818-1883
        Човекът и бъдещето : избрано / Карл Маркс ; състав. Бернард Мунтян ... [и др.] ; [предг. Борис Попиванов, Петър-Емил Митев]. - София : Изток-Запад, 2013. - 728 с. : с табл. ; 25 см

Други състав.: Петър-Емил Митев, Борис Попиванов. - Имената на авт. на предг. отбелязани на с. 25. - Прев. от нем. ез. - Именен показалец, предм. показалец. - Съдържа разд.: Методът ; Свободата ; Материалистическото разбиране за историята ; Епохата ; Капитализмът ; Исторически анализи ; Политиката

ISBN 978-619-152-250-7 (подв.) : 35 лв.
1. Диалектически материализъм 2. Исторически материализъм
141.12:162.6
141.12:316
COBISS.BG-ID 1260746468

БК 2014/6 Кн 48
DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The Pentagram / The Master Petar Danov (Beinsa Duno) ; [comp. Galina Gerasimova] ; [transl. into Engl. Milena Boyanova ... и др.]. - Sofia : Byalo Bratstvo, [2013] ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 31 с. : с цв. ил. ; 17 см

The Master, Beinsa Duno - духовни имена на Петър Константинов Дънов. - Имената на състав., прев. отбелязани на с. 31. - Други прев.: Valentin Boyanov, Maria Braykova, Antoaneta Krushevska

ISBN 978-954-744-221-4
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1260922596


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/6 Кн 49
АЛЕКСИЕВА, Галя Николаева, 1972-
        Виж своя успех - отказвам да бъда обикновен : smarter's-целеполагането е вече успех / [Гали Алексиева, Ивайло Алексиев]. - В. Търново : Абагар, 2013. - 112 с. : с табл., сх. ; 22 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Истинското име на авт. Гали Алексиева е Галя Николаева Алексиева

ISBN 978-619-168-052-8 (подв.)
1. Самоусъвършенстване 2. Успех
159.922
174.4
COBISS.BG-ID 1261051364

БК 2014/6 Кн 50
        БЛАГОПОЛУЧИЕТО / [ред. кол. Дора Левтерова ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2011. - 68 с. : с ил., табл. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Бисер Дамянов, Галин Цоков, Таня Бурдева. - Съдържа материали от: Дора Лефтерова, Бисер Дамянов, Галин Цоков, Огнян Койчев, Таня Бурдева, Иван Тричков, Веселин Василев, Боян Василев. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-423-749-3
1. Личност - психология - сборници
159.923(08)
COBISS.BG-ID 1260796132

БК 2014/6 Кн 51
ДЖЕЙМИСЪН, Тери, 1955-
        Четирите духовни сетива : настройте сe на вълната на интуицията и открийте силата й / Тери и Линда Джеймисън ; [прев. Мариана Христова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 301 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Psychic intelligence / Terry and Linda Jamison. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-393-5 : 14.99 лв.
1. Парапсихология 2. Интуиция
159.961
133
COBISS.BG-ID 1260812260

КАРЕВА, Румяна Илиева
        Илюзии в полет Вж Кн 211

БК 2014/6 Кн 52
ЛАЙТМАН, Михаeл Семьонович, 1946-
        Психология на интегралното общество : методика на интегралното възпитание / [Михаел Лайтман] ; [интервюиран от Анатолий Улянов] ; [прев. Яна Загорчинова]. - [София] : ВББ, [2013] ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Психология интегрального сообщества / А. Ульянов, М. Лайтман. - Имената на авт. отбелязани на гърба на кор., а на прев. - на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9352-13-9 (подв.)
1. Философи, руски - интервюта 2. Личност - психология 3. Възпитание 4. Русия - философия
159.92
37.013
101(470)(092)(047.53)
92 Лайтман, Михаел Семьонович
COBISS.BG-ID 1260723940

БК 2014/6 Кн 53
ЛУМИРА, 1968-
        Обнови клетките си / Лумира ; [прев. Николай Илиев]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 302 с. : с ил., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Erneuere deine Zellen / Lumira. - Лумира - псевд. на Ludmilla Weidner. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 297-299

ISBN 978-954-655-435-2 : 14.99 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.93/.95
COBISS.BG-ID 1260787940

БК 2014/6 Кн 54
МЕЛО, Антъни де, 1931-1987
        Осъзнаване : опасностите и възможностите, които крие действителността / Антъни де Мело ; [прев. Валентин Евстатиев]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 237 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Awareness / Anthony de Melo. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-419-2 : 14.99 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1260833252

БК 2014/6 Кн 55
НИКОЛОВ, Петър, 1930-
        Самопознание и самовъзпитание / Петър Николов. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 225 с. : с табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Петър Николов е Петър Николов Пецов. - Библиогр.: с. 223-224

ISBN 978-954-680-869-1
1. Личност - психология 2. Ученици - психология 3. Самоусъвършенстване
159.923
37.018
COBISS.BG-ID 1260947428

        НОВИТЕ предизвикателства пред образованието : студентски научен форум с международно участие, 20 април 2012 година Вж Кн 121

БК 2014/6 Кн 56
ПОПОВ, Георги Иванов, 1946-
        Апология на несигурността : психопатологичен и феноменологичен анализ / Георги Попов ; [ил. Пламен Енев]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 63-67. - Азб. показалец

ISBN 978-954-449-703-3
1. Патологична психология 2. Личност - психология
159.97
COBISS.BG-ID 1261053156

БК 2014/6 Кн 57
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        Емоции и емоционално развитие на човека / Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 73 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов

ISBN 978-954-423-809-4
1. Личност - психология - учебници за ВУЗ 2. Чувства - учебници за ВУЗ
159.923(076)(075.8)
159.942(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260832740

БК 2014/6 Кн 58
СИЙГЪЛ, Даниъл Дж., 1957-
        Как да развием потенциала на детския мозък : 12 революционни стратегии в помощ на родителите / Даниъл Сийгъл, Тина Пейн Брайсън ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 200 с. : с ил., табл. ; 22 см. - (Психология за всеки ден)

Ориг. загл.: The whole-brain child / Daniel J. Siegel and Tina Payne Bryson

ISBN 978-954-26-1252-0 : 12.95 лв.
1. Деца - умствено развитие 2. Семейно възпитание 3. Деца - отглеждане
159.922.7
37.018.1
COBISS.BG-ID 1260770532

СТАМАТОВ, Румен Иванов, 1956-
        Моралната идентичност Вж Кн 59


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

ТАШЕВ, Андрей Христов, 1983-
        Прагматизмът и Иван Саръилиев : към корените на семиотичното мислене в България Вж Кн 35

ТЪДХОУП, Саймън
        Логически загадки : активни карти Вж Кн 30

ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов, 1970-
        Комуникация и пространствено познание Вж Кн 75


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

АЛЕКСИЕВА, Галя Николаева, 1972-
        Виж своя успех - отказвам да бъда обикновен : smarter's-целеполагането е вече успех Вж Кн 49

КАТРАНДЖИЕВА, Дора Иванова, 1949-
        Гендерный аспект речевого этикета : на материале женских стереотипов вежливости в русском дискурсе на рубеже XX-XXІ веков Вж Кн 261

БК 2014/6 Кн 59
СТАМАТОВ, Румен Иванов, 1956-
        Моралната идентичност / Румен Стаматов, Светлана Сарийска. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 136 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 128-135

ISBN 978-954-423-869-8 (подв.)
1. Морал 2. Личност - психология
171
159.923
COBISS.BG-ID 1260818148

БК 2014/6 Кн 60
ХИЛ, Наполеон, 1883-1970
        Магическата стълба на успеха / Наполеон Хил ; предг., ред. Патриша Г. Хорън ; прев. от. англ. Дочка Тотева. - София : Изток-Запад, 2013. - 188 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The magic ladder to success / Napoleon Hill

ISBN 978-619-152-265-1 : 12 лв.
1. Успех 2. Стопанска етика
174.4
330.162
COBISS.BG-ID 1260636132


18 ЕСТЕТИКА

БК 2014/6 Кн 61
БИЦИН, Янко Христов, 1954-
        Античная симметрия как симметрия античности / Янко Бицин. - 2. изд. - Москва [т. е. София] : Юриспрес, 2013. - 350 с. ; 20 см

Без сведение за 1. изд. - Библиогр.: с. 330-348

ISBN 978-954-632-088-9
1. Симетрия 2. Философия, антична 3. Древна Гърция - философия 4. Рим (държава) - философия
18
101(37/38)
COBISS.BG-ID 1260966628


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

ВЕЙЛ, Симон, 1909-1943
        Дух и любов Вж Кн 37

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Живот и отношения Вж Кн 42

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Пентаграмът Вж Кн 43

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Старото отмина : утринно слово (1936-1937) Вж Кн 44

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Събуждане : [лекции, изнесени през периода 1931-1932] Вж Кн 45

ЗЛАТЕВ, Константин Александров, 1958-
        Фрагменти от духовното познание. T. 2, Прозрения, откровения, размисли Вж Кн 46

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The Pentagram Вж Кн 48


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

ВИТАНОВ, Витан Генчев, 1978-
        Дряновските крепости и манастири Вж Кн 512

БК 2014/6 Кн 62
ГЕНОВ, Георги Стоянов, 1953-
        Православна църква на българите в Америка / Георги Генов ; [състав. Георги Генов, Елена Бугарчева] ; [глав. ред. Георги Генов]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Темто, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 5 т. ; 21 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-9566-63-5 (т. 1)
ISBN 978-954-9566-64-2 (т. 2)
ISBN 978-954-9566-65-9 (т. 3)
ISBN 978-954-9566-66-6 (т. 4)
ISBN 978-954-9566-67-3 (т. 5)

Съдържа:
Т. 1: 1794-1924. - 348 с. : с ил., факс., портр., к.

1. изд. 2010. - Документи (1905-1924): с. 75-347

Т. 2: 1924-1931. - 240 с. : с ил., факс., портр.

1. изд. 2010 

Т. 3: 1931-1945. - 320 с. : с ил., факс., портр.

1. изд. 2010. - Българските черкви в Америка: с. 303-304. - Списък на българските свещеници в Америка: с. 305-309. - Издания на Американската Православна църква: с. 310-312. - Български народни училища в Америка: с. 313-317. - Библиогр.: с. 318-319

Т. 4: 1945-1964. - 324 с. : с ил., факс., портр.

1. изд. 2011. - Документи и материали (1945-1964): с. 126-323 

Т. 5: От 1965 г. до наши дни. - 304 с. : с ил., портр., факс.

1. изд. 2012. - Български черкви към Американската православна църква: с. 278-281. - Български черкви към Св. Синод в София: 282-284. - Bulgarian Diocese announces plans for May 4-6 consecration of Archimandrite Alexander [Golitzin]: с. 285. - Открито писмо на митрополит Йосиф: с. 286-299
1. Източноправославна църква, българска - САЩ - история 2. САЩ - религия
281.962(73)(091)
COBISS.BG-ID 1260900580

БК 2014/6 Кн 63
ЛИСИЧКИН, Владимир Александрович, 1941-
        Военният път на Светителя Лука (Войно-Ясенецки) / В. А. Лисичкин ; прев. от рус. Нели Василева. - Варна : ИК Стено, 2013. - 224 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Военный путь Святителя Луки / В. А. Лисичкин. - Библиогр.: с. 215-222

ISBN 978-954-449-682-1 (подв.)
1. Лука, архиепископ, 1877-1961 - биографии 2. Духовници, руски - биографии 3. Русия - религия
281.9(470)(092)
92 Лука, архиепископ
COBISS.BG-ID 1261055460

БК 2014/6 Кн 64
МАЛЕВ, Людмил Мартинов, 1965-
        Вдигането на схизмата над българската православна църква / Людмил Малев. - [Казанлък] : Нар. ч-ще Възродена Искра, 2007 ([Казанлък] : Иван Лапчев). - 152 с. ; 21 см

ISBN 978-954-91972-6-6
1. Българска православна църква 2. Схизми 3. България - религия
281.962
COBISS.BG-ID 1260633316

БК 2014/6 Кн 65
НИКОЛОВА, Ивелина Николова, 1979-
        Иисус Христос в теологията на Иван Панчовски : 100 години от рождението на проф. д-р Иван Панчовски / Ивелина Николова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 74 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 73

ISBN 978-954-423-825-4
1. Панчовски, Иван Георгиев, 1913-1987 - мироглед 2. Богослови, български - мироглед 3. Исус Христос 4. България - религия
230.1(497.2)(092)
232
92 Панчовски, Иван Георгиев
COBISS.BG-ID 1260821988

БК 2014/6 Кн 66
ПАЧЕВА, Цветелина Стойчева
        Богомилите и днес говорят : извадки от посланията на богомилите / Цветелина. - Бургас : Бряг, 2009 ([В. Търново] : Абагар). - 232 с. : с цв. ил., факс. ; 25 см

ISBN 978-954-8752-08-4 (подв.)
1. Богомилство
272/273
COBISS.BG-ID 1260632036

БК 2014/6 Кн 67
ТОДОРОВА, Калина, 1970-
        Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" : легенди, предания и разкази от културното пространство на светата обител / Калина Тодорова ; [фотогр. Васко Врачовски ... и др.]. - Враца : [БГ Принт], 2013. - 255 с. : с ил., к. ; 20 см. - (Поредица Наследство, ISSN 1314-328X)

Пълното име на авт. Калина Тодорова е Калина Тодорова Николова. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Калина Тодорова, Петър Петров, Боян Пищиков. - Изд. на Регион. библ. Христо Ботев - Враца, Регион. краеведско д-во - Враца. - Библиогр.: с. 160-164. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7102-05-5
1. Светци, български 2. България - религия
235.3(497.2)(092)
92 Иван Рилски, свети
COBISS.BG-ID 1260642532

БК 2014/6 Кн 68
        ХРАМ "Света Параскева" Враниловци [Габровско] / състав. протойерей Стефан Стефанов. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 28 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-490-388-6
1. Църкви - България - история 2. Враниловци, Габровска област - религия
282.962(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 1260898532

БК 2014/6 Кн 69
        ХРИСТИЯНСТВОТО в Североизточна Тракия до XIV в. : сборник доклади от студентска научна конференция, 14 декември 2012 г., Бургас / [състав. и ред. Димчо Момчилов ... и др.]. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2013 (Бургас : Рота печат). - 143 с. : с ил. ; 30 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с., а на ред. - на с. 5. - Други състав., ред.: Васил Киров, Радостина Димитрова. - Съдържа докл. от: Кристиян Тонев, Йонка Стоянова, Васил Цветанов, Тодор Брънков, Генади Троев, Десислава Стаматова, Диана Папоян, Радостина Димитрова, Васил Киров, Дияна Чанева, Таня Москова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8422-97-0
1. Християнство - Тракия - история - 2-14 век - конференции 2. Южна България - религия
23/28(497.23)(091)(063)
COBISS.BG-ID 1261110756

БК 2014/6 Кн 70
PǍRVANOV, Kiril, 1931-
        The Bachkovo Monastery : guidebook / Kiril Parvanov ; transl. by Violeta Periklieva. - Sofia : Acad. Publ. House "Prof. Marin Drinov", 2013. - 168 с. : с цв. ил., к. ; 22 см

Ориг. загл.: Бачковският манастир / Кирил Първанов. - Пълното име на авт. Кирил Първанов е Кирил Първанов Кирилов

ISBN 978-954-322-635-1 : 18 лв.
1. Манастири - България - пътеводители 2. Бачковски манастир - пътеводители 3. България - религия
271(497.2)(036)
COBISS.BG-ID 1261092836


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

ГЕОРГИЕВА, Иваничка Петрова, 1937-
        Българска народна митология Вж Кн 132


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БК 2014/6 Кн 71
ГЕНОВ, Драгомир Любомиров, 1953-
        Метод на фокус групите: история, същност, подготовка, провеждане и анализ на получените резултати : учебно пособие по приложни социални изследвания за студентите от Факултета по икономически и социални науки / Драгомир Генов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 48 с. : с ил., табл. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 2

ISBN 978-954-423-866-7
1. Социологични изследвания - учебници за ВУЗ
303.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1260844516


312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
Вж и 314; 316; 323.3; 325; 614.149

БК 2014/6 Кн 72
ПЕЕВА, Катя Генова, 1956-
        Биостатистика с IBM SPSS Statistics 19 : практическо учебно ръководство за студенти по медицина и медицински специалисти / Катя Генова Пеева. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 164 с. : с ил. ; 30 см

Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Мед. фак. Кат. Соц. медицина и здравен мениджмънт. - Библиогр.: с. 163-164

ISBN 978-954-338-069-5
1. Медицинска статистика - автоматизация - учебници 2. Приложни програми - учебници
312.6.06(076)(075.8)
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260919524


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/6 Кн 73
        РЪКОВОДСТВО по равнопоставеност на половете за местни власти : материали за обучение / [Татяна Кметова ... и др.] ; [прев. на бълг. ез. Магданела Делинешева]. - София : Фонд. Център за изследвания и политики за жените, 2008 ([София] : Тип-топ прес). - 103 с. : с диагр., сх., табл. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Магданела Делинешева, Реет Лайа, Маргит Сарв, Виргиния Алексеюне, Маргарита Янкаускайте, Инга Залениене. - Библиогр.: с. 99-101

ISBN 978-954-9361-15-5
1. Пол - социални проблеми 2. Дискриминация 3. Права на човека
316.346.2
342.7
COBISS.BG-ID 1260748516

БК 2014/6 Кн 74
        СОЦИАЛИЗАЦИЯ : сборник / [под ред. на Дора Левтерова, Пламен Радев]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2011. - 2 т. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Пламен Радев е Пламен Радев Георгиев. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-423-785-1 (т. 1)
ISBN 978-954-423-786-8 (т. 2)

Съдържа:
Т. 1. - 74 с.

Съдържа материали от: Пламен Радев, Дора Левтерова, Албена Александрова, Светлана Сарийска, Гергана Славчева-Андонова, Хилда Терлемезиян, Иван Тричков. - Рез. на бълг. ез. 

Т. 2. - 75 с. : с табл., сх.

Съдържа материали от: Пламен Радев, Дора Левтерова, Огнян Койчев, Иван Тричков, Албена Александрова, Светлана Сарийска, Жана Атанасова 

1. Личност и общество - сборници 2. Социална работа - сборници
316.736(08)
364.4(08)
COBISS.BG-ID 1260850660

БК 2014/6 Кн 75
ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов, 1970-
        Комуникация и пространствено познание / Юрий Янакиев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 158 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 138-151

ISBN 978-954-423-834-6 : 12 лв.
1. Комуникация 2. Пространство 3. Познание, теория
316.454.5
165
COBISS.BG-ID 1260795108

MANOLOV, Georgi Ljubenov, 1958-
        I politiki elit : theoria, istoria, igesia Вж Кн 76

        MIGRATION processes and globalization challenges Вж Кн 82


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/6 Кн 76
MANOLOV, Georgi Ljubenov, 1958-
        I politiki elit : theoria, istoria, igesia / Gkeorgki L. Manolov. - Sofia : Iztok-Zapant, 2013. - 288 с. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: The political elite. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст на гр. ез.

ISBN 978-619-152-237-8 : 18 евро
1. Политическа наука 2. Лидерство 3. Власт
32.01
316.46:32
COBISS.BG-ID 1260667876


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/6 Кн 77
БЛАГОВ, Крум Йончев, 1953-2015
        55-те най-големи атентата в българската история : класация на най-важните заговори, покушения и мистерии от 1014 до 2013 г. : с 68 снимки и факсимилета / Крум Благов. - София : Репортер, 2013 (София : Инвестпрес). - 351 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 330-337. - Именен показалец

ISBN 978-954-8102-73-5 (подв.) : 21.99 лв.
1. Вътрешна политика - България - история 2. Тероризъм - България - история 3. България - вътрешна политика
323.28(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1260978404

БК 2014/6 Кн 78
        ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯТА : дилемата на едно противоречиво десетилетие 1953-1964 / [състав. Бойко Киряков ... и др.] ; [предг. Йордан Баев, Костадин Грозев]. - [София] : Държ. агенция Архиви : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнавателните служби на Бълг. нар. армия, 2013 ([София] : [Воен. изд.]). - 743 с. : с ил., факс., портр. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 23. - Други състав.: Галина Пиндикова, Мирослав Коев. - Именен показалец

ISBN 978-619-7070-08-8 (Държ. агенция Aрхиви)
ISBN 978-954-2986-24-9 (Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнавателните служби на Бълг. нар. армия)

Съдържа 181 док., които маркират полит. събития, общ. реакции, иконом. промени във външнополит. ориентация на България, в десетилетието след смъртта на Йосиф Сталин 

1. Национален въпрос и национална политика - България - история - 1953-1964 - документи 2. Политически репресии - България - история - 1953-1964 - документи 3. Реабилитация - България - история - 1953-1964 - документи 4. България - национален въпрос
323.1(497.2)(091)(093)
323.28(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 1261080036

        ДЪРЖАВНА сигурност - Смяната на имената - Възродителният процес : документален сборник Вж Кн 112

БК 2014/6 Кн 79
МИХАЙЛОВ, Андон Тодоров, 1962-
        Българският преход 1989 г. - 2013 г. -? : обяснението и спасението / Андон Михайлов. - София : Гео Постмодерн, 2013 ([София] : Дио Мира). - 194 с. ; 20 см

ISBN 978-954-92802-2-7 : 8 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1261096676

СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Подлите времена Вж Кн 339


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2014/6 Кн 80
КОЛЕВ, Йордан Колев, 1945-
        Майка България и нейните чеда по света : справочник за българските общности, училища, църковни общини, културно-информационни центрове и други организационни структури по света / Йордан К. Колев. - София : Държ. агенция за българите в чужбина, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 423, XVI с. : с цв. к. ; 24 см

Библиогр.: с. 404-423

ISBN 978-954-92896-2-6
1. Българи в чужбина - история 2. Емиграция и имиграция, българска - история 3. България - миграция
325.25(100=867)(091)
COBISS.BG-ID 1261060324

БК 2014/6 Кн 81
ЛАМБЕВ, Ламбо
        Емигрантите / Ламбо Ламбев. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : [Ифо дизайн]). - 216 с. ; 21 см

Ламбо Ламбев - псевд. на бълг. авт. - Библиогр.: с. 210-214

ISBN 978-954-799-999-2 : 7 лв.
1. Емиграция и миграция - България 2. България - миграция
325.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1261003236

БК 2014/6 Кн 82
        MIGRATION processes and globalization challenges / [ed. Krum Krumov & Knud S. Larsen]. - Burgas : Bryag, 2009. - 132 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Knud S. Larsen, Johann F. Schneider, Karin D. Hiber, Kees van der Veer, Reider Ommundsen, Oskana Yakushko, Laurens Higler, Krum Krumov, Krassimir Kalinov, Evelina Dineva, Damyana Ivanova, Plama Hristova, Silvia Ivanova, Tanya Shopova, Antonia Dimitrova, Deniza Gueorguieva, Snezhana Ilieva, Vihra Naydenova, Nikola Avreyski, Tatyana Kotseva, Itska Derijan, Diana Videva, Krasimira Mineva. - За авторите: с. 130. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8752-14-5
1. Емиграция и имиграция - сборници 2. Глобализация
325(08)
316.32(08)
327(08)
339.9(08)
COBISS.BG-ID 1260732900


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

        MIGRATION processes and globalization challenges Вж Кн 82


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

СЪЛОВА, Николинка Петрова, 1935-
        50 години в Икономически университет - Варна 1962-2012 : библиографска справка по случай 60 години катедра (1953-2013) и 65 години специалност (1948-2013) "Икономика и управление на търговията" Вж Кн 5


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/6 Кн 83
        МИКРОИКОНОМИКА : тестове, задачи, въпроси / Христо Мавров ... [и др.]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 215 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Други авт.: Калоян Колев, Калин Господинов, Татяна Иванова, Вениамин Тодоров, Снежина Райнова, Силвия Господинова, Свилена Михайлова

ISBN 978-954-449-668-5
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261061348

БК 2014/6 Кн 84
        МИКРОИКОНОМИКА : тестове, задачи, въпроси за дискусии / Любен Кирев ... [и др.]. - 10. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Абагар, 2013. - 192 с. ; 24 см

Други авт.: Иван Петров, Красимир Кунев, Людмил Несторов, Йордан Василев, Огнян Марков, Румен Лазаров, Асен Радев, Пенка Шишманова, Таня Тодорова, Тодор Асенов, Елка Цонева, Елица Петкова, Петя Георгиева, Петя Миланова. - Пълното име на авт. Иван Петров е Иван Петров Иванов, а на Тодор Асенов - Тодор Асенов Тодоров. - 1. изд. 2003 с авт. Кр. Кунев, А. Радев, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, П. Шишманова

ISBN 978-619-168-049-8
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261047012

МИХАЛЕВА, Христина Петкова, 1974-
        Потребителско поведение : учебни записки Вж Кн 98

БК 2014/6 Кн 85
        ПРЕВЕНЦИЯ на консуматорски нагласи и поведение у българските деца чрез стратегическо обучение в началното училище / Елена Петкова ... [и др.]. - Бургас : Божич, 2013. - 100 с. ; 21 см

Други авт.: Христина Михалева, Биляна Великова-Цонкова, Гергана Филипова. - Възприетата форма на името на авт. Биляна Великова-Цонкова е Биляна Николаева Великова. - Парал. текст на англ. ез. - Библиогр.: с. 96-97

ISBN 978-954-9925-86-9 (подв.)
1. Потребление - при децата - психологични проблеми
330.16-053.5
COBISS.BG-ID 1260816868

БК 2014/6 Кн 86
УШЕВА, Мариана Николова, 1970-
        Поведение на потребителя / Мариана Ушева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 200 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 197-200

ISBN 978-954-680-885-1
1. Потребление - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
COBISS.BG-ID 1260906212

ХИЛ, Наполеон, 1883-1970
        Магическата стълба на успеха Вж Кн 60


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БК 2014/6 Кн 87
СТОЙЧЕВ, Бойчо Георгиев, 1951-
        Класически и съвременни икономически теории / Бойчо Стойчев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013-. - Т. <1-> ; 25 см

ISBN 978-954-680-890-5 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 191 с. : с портр.

Библиогр.: с. 189-190
 

1. Икономически учения - учебници за ВУЗ
330.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1260948196


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

ХРИСТОВА, Татяна Белчева, 1948-
        Управление на човешките ресурси в туризма Вж Кн 95


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БК 2014/6 Кн 88
ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Обувно производство - професионален риск / Емил Воденичаров. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 80 с. : с ил., табл. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - София. Кат. Хигиена, мед. екология и хранене

ISBN 978-954-490-393-0
1. Обувна промишленост - хигиена на труда
331.47
613.6:685.3
COBISS.BG-ID 1260840676


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/6 Кн 89
СТОЯНОВ, Евгений Николов, 1964-
        Теория на финансово-контролните системи и институции : дискусионни въпроси, контролни тестове : учебник за студенти / Евгений Стоянов. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (В. Търново : Фабер). - 212 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-471-200-6 : 25 лв.
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
336.126(076)(075.8)
658.012.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260610020


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        БЪЛГАРИЯ на европейската SPA карта : 18-и годишен конгрес на Европейската СПА Асоциация, 14-17 май 2013 година Поморие, България : 18th Annual European SPAS Association congress e14th-17th May 2013 Pomorie, Bulgaria Вж Кн 159

ВЕРГИЕВ, Димитър Стоянов, 1957-
        Измерения на икономическата политика в преходния период към пазарна икономика 2007-2013 Вж Кн 101

БК 2014/6 Кн 90
ГРИГОРОВА, Златка Гошева, 1963-
        Съвременни статистки политики за развитие на екотуризма в Смолянска област / Златка Гошева Григорова. - Пловдив : Акад. изд. Талант на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013. - 199 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: 187-198

ISBN 978-619-7048-37-7
1. Алтернативен туризъм - Смолян (област) 2. Смолянска област - стопански туризъм
338.48-6(497.23-32)
COBISS.BG-ID 1260892388

БК 2014/6 Кн 91
        ЕКО-туризъм: една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини / Борис Борисов ... [и др.]. - Русе : Ахат, 2013 ([Русе] : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"]). - 104 с. : с ил. ; 22 см

Други авт.: Йордан Дойчинов, Ивайло Стоянов, Иванка Николова

ISBN 978-954-9664-63-8
1. Алтернативен туризъм - България 2. България - стопански туризъм
338.48-6:502/504(497.2)
COBISS.BG-ID 1260964580

КАДИЕВА, Снежина Недялкова, 1957-
        Индустрия на свободното време Вж Кн 129

БК 2014/6 Кн 92
КАРАДЖОВА, Златина Калудова, 1973-
        Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност / Златина Караджова. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2013 (Габрово : Екс-прес). - 280 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 277-280

ISBN 978-954-8422-96-3
1. Туризъм - управление и организация 2. Транспорт - превоз на пътници 3. Туристически агенции
338.48
338.47
COBISS.BG-ID 1261020644

БК 2014/6 Кн 93
СТАНКОВА, Мария Златкова, 1975-
        Анализ на състоянието и развитието на туризма в Югозападна България, област Благоевград / Мария Станкова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 42 с. : с цв. диагр., табл., к. ; 21 см

ISBN 978-954-680-894-3
1. Туризъм - Благоевград (област) 2. Благоевградска област - стопански туризъм
338.48(497.22-31)
COBISS.BG-ID 1260935652

БК 2014/6 Кн 94
ТУРЛАКОВА, Теодорина Желязкова, 1967-
        Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и отражението й върху агробизнеса в България / Теодорина Турлакова. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 284 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 254-269

ISBN 978-954-9430-99-8
1. Аграрна политика - Европа 2. Аграрна политика - България 3. Европа - селско стопанство 4. България - селско стопанство
338.43(4-6)
338.43(497.2)
339.923:061.1EC
COBISS.BG-ID 1260607204

БК 2014/6 Кн 95
ХРИСТОВА, Татяна Белчева, 1948-
        Управление на човешките ресурси в туризма / Татяна Христова, Мария Велева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 261 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 257-260

ISBN 978-954-21-0609-8 : 10 лв.
1. Туризъм - управление и организация 2. Кадри - подбор и разпределение
338.48
331.108
COBISS.BG-ID 1260949988

БК 2014/6 Кн 96
        The NEW economic reality - opportunities and challanges : proceedings of the international roundtable discussion / ed. Dimitar Rafailov. - Varna : Steno Publ. House, 2013. - 52 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на ИУ - Варна. Кат. Финанси. - Съдържа материали от: Jordan Jordanov, Elena Bakalova, Victor Papazov, Daniel Ralchev, Vladimir Kаrolev, Petar Ganev

ISBN 978-954-449-707-1
1. Стопанство - конференции
338(063)
COBISS.BG-ID 1261084388


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

        АГРАРЕН маркетинг Вж Кн 191

БК 2014/6 Кн 97
ГЕНОВ, Драгомир Любомиров, 1953-
        Разработване и защита на курсов проект по маркетингови изследвания : методическо пособие по приложни социални изследвания за студентите от Факултета по икономически и социални науки / Драгомир Генов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 41 с. ; 21 см

На загл. с. означено кн. 1

ISBN 978-954-423-864-3
1. Маркетинг - методика на писане на научни произведения - учебници за ВУЗ 2. Студенти - методика на научноизследователската работа и техника на писане на научни трудове - учебници за ВУЗ
339.13.001.5(076)(075.8)
378.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260844004

БК 2014/6 Кн 98
МИХАЛЕВА, Христина Петкова, 1974-
        Потребителско поведение : учебни записки / Христина Михалева. - Бургас : Божич, 2013. - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9925-89-0 (подв.)
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ 2. Потребление - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
330.16(075.8)
COBISS.BG-ID 1260901604

БК 2014/6 Кн 99
МИХАЛЕВА, Христина Петкова, 1974-
        Сравнителен анализ и тенденции в развитието на потребителското поведение на българските домакинства : студия / Христина Михалева. - Бургас : Божич, 2013. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9925-87-6
1. Потребление - България 2. България - търговия
339.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1260902116

БК 2014/6 Кн 100
НИКОЛОВА, Анюта Георгиева, 1953-
        Основи на маркетинга / Анюта Николова, Веряна Боева. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 228 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 224-226

ISBN 978-954-490-389-3
1. Маркетинг
339.13
COBISS.BG-ID 1260837860


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/6 Кн 101
ВЕРГИЕВ, Димитър Стоянов, 1957-
        Измерения на икономическата политика в преходния период към пазарна икономика 2007-2013 / Димитър Вергиев. - Бургас : Либра скорп, 2013 ([В. Търново] : [Фабер]). - 200 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 197-199

ISBN 978-954-471-203-7 : 17.70 лв.
1. Европейски съюз - стопанска политика - 2007-2013 2. Стопанска политика - България 3. Европа - международни икономически отношения 4. България - стопанство
339.923:061.1EC
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1260741348

БК 2014/6 Кн 102
СИМОВА, Антоанета Мирославова, 1953-
        Международните икономически организации в ерата на глобализацията / Антоанета Симова. - София : [Болид инс], 2012. - 263 с. : с ил., портр. ; 30 см
ISBN 978-954-394-106-3
1. Международни валутно-финансови отношения 2. Икономически организации - дейност
339.923
COBISS.BG-ID 1260762084

ТУРЛАКОВА, Теодорина Желязкова, 1967-
        Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и отражението й върху агробизнеса в България Вж Кн 94

        MIGRATION processes and globalization challenges Вж Кн 82


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2014/6 Кн 104

        РАЗВИТИЕ на публичното право : традиции и съвременност : сборник статии и доклади от Международна научна конференция на Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 23 май 2012 г. / [отг. ред., състав. Малина Новкиришка-Стоянова]. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 399 с. ; 24 см

Името на ред. и състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Юрид. фак. - Съдържа материали от: Малина Новкиришка-Стоянова, Хосе Мигел Пикер Мари, Хуан Алфредо Обарио Морено, Мария Луиза Лопес Угет, Федерико Фернандес Де Бухан, Росалиа Родригес Лопес, Мануел Камачо Де Лос Риос, Еанеса Понте Аребола, Мария Кармен Хименес Салседо, Салвадор Руис Пино, Мария Хосе Браво Бош, Петя Неделева, Красимир Генов, Методи Тодоров, Антонио Фернандес Де Бухан, Хосе Антонио Мартинес Вела, Емилия Къндева, Емилия Друмева, Георги Пенчев, Цветана Каменова, Стефка Наумова, Люба Г. Панайотова-Чалъкова, Константин Пехливанов, Ярослава Генова, Боян Георгиев, Красимир Мутафов, Мария Радева. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-876-6
1. Римско право - конференции 2. Държавно право - конференции
34(37)(063)
342(063)
COBISS.BG-ID 1260831204


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

ПЕТКОВА, Елена Петкова, 1960-
        Справедливо отношение към правата на детето в образованието : теория и методика Вж Кн 118

РАДОСЛАВОВ, Радослав Йорданов, 1956-
        Държавно устройство, местни и регионални власти в Латинска Америка и страните от Британската общност : регионално развитие и устройство на територията Вж Кн 115

        РЪКОВОДСТВО по равнопоставеност на половете за местни власти : материали за обучение Вж Кн 73

БК 2014/6 Кн 105
        ASPEKTE der Rechtsgeschichte und der Gesellschaftspolitik in Tirol, Österreich und weltweit : Festschrift zum 70. Geburtstag von Kurt Ebetr / hrsg. Johann Egger, Georg Kabbe. - V. Târnovo : Abagar, 2013. - 431 с., [1] л. : с ил., факс., диагр. ; 24 см

Текст и на англ., рус., исп., фр. ез. - Съдържда докл. от: Zum Geleit, Erhard Busek, Günther Platter, Michl Ebner, Martin Klocker, Anton Steixner, Christian Smekal, Georg Lamp, Aloisius A. Leopold, Jürgen Bodenesser, Florian Heiß, Helmut Weinberger, Viktoria Ruhdorfer, Ivan Kytchkin, Alexander Maximov, Hans R. Klecatsky, Seigbert Morsher, Gerald S. Reamey, Peter Hilpold, Klaus Shwaighofer, Joaquín Salcedo Izu, Tsvetan Sivkov, Faust Wresounig, Hubertus Schumacher, Dimitâr Tokushev, Georg Kabbe, Christian Neschwara, Werner Ogris, Wilhelm Brauner, Gerald Kohl, Halmut Gebhardt, Gunter Wesener, Konstantin Petrov, Johan Egger, Gerald Schöpfer, Johanness W. Pichler, Helmut Reinalter, Elisabeth Harasser, Bernarth Harasser, Christoph Reams, Richard Norz, Erika Thurner. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-168-012-2
1. Държавно право и държавно устройство - Австрия - история - сборници 2. Австрия - право
342.2(436)(091)(08)
943.6(08)
COBISS.BG-ID 1261082340


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2014/6 Кн 106
ГУНЕВА, Момяна Мартинова, 1951-
        Общите стопански престъпения в българското наказателно право : хабилитационен труд за придобиване на научната степен "професор" / Момяна Гунева ; [науч. ред. Й. Айдаров]. - Бургас : Бряг, 2010. - 156 с. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Рец.: Тамара Георгиева Хинова, Антон Тонев Гиргинов, Маргарита Иванова Чинова. - Избран пред СНС по правни науки при ВАК. - Утвърден с протокол No 19-7 за професор

ISBN 978-954-8752-17-6
1. Наказателно право - България - дисертации 2. Стопански престъпления - България - дисертации 3. България - право
343(497.2)(043.5)
343.3/.7(497.2)(043.5)
COBISS.BG-ID 1257605860

БК 2014/6 Кн 107
ПЕНКОВ, Камен Пенков, 1953-
        Теория и методология на оперативно-издирвателната дейност / Камен Пенков. - Бургас : Либра Скорп, 2013 ([В. Търново] : [Фабер]). - 376 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 369-375

ISBN 978-954-471-190-0 : 15 лв.
1. Криминалистика 2. Оперативно изкуство
343.98
COBISS.BG-ID 1260647908

БК 2014/6 Кн 108
ПЕНКОВ, Камен Пенков, 1953-
        Теория на оперативно-издирвателната дейност : учебник / Камен Пенков. - Бургас : Либра Скорп, 2013 ([В. Търново] : [Фабер]). - 560 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 541-559

ISBN 978-954-471-186-3 (подв.) : 23 лв.
1. Криминалистика - учебници за ВУЗ 2. Оперативно изкуство - учебници за ВУЗ
343.98(075.8)
COBISS.BG-ID 1260681956

БК 2014/6 Кн 109
СТЕФАНОВ, Огнян Борисов, 1954-
        Мафията от КГБ до ДС : книга за смъртта, насилието и възмездието / Огнян Стефанов. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : Симолини). - 367 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-164-076-8 : 15 лв.
1. Мафия - България - история 2. България - право
343.3/.7(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1260921828


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/6 Кн 110
ШОПОВ, Ангел Йорданов, 1976-
        Унищожаемост на договорите поради грешка / Ангел Шопов. - София : Сиби, 2013 ([София] : Симолини). - 252 с. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Mistake as a ground for nullification of contracts. - Библиогр.: с. 240-248. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-730-843-5 : 15 лв.
1. Договори - правни проблеми 2. Грешка (право)
347.4
COBISS.BG-ID 1260770276


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2014/6 Кн 111
АНДРЕЕВА, Андриана Йовчева, 1972-
        Трудово и осигурително право : задачи, казуси, тестове / Андриана Андреева, Галина Йолова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 167 с. : с табл., сх. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0618-0 : 5 лв.
1. Трудово право - България - учебници за ВУЗ 2. Осигурително право - България - учебници за ВУЗ
349.2(497.2)(076)(075.8)
349.3(497.2)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260951268


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/6 Кн 112
        ДЪРЖАВНА сигурност - Смяната на имената - Възродителният процес : документален сборник. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2013- ([София] : Воен. изд.). - Т. <1-> : с факс. ; 30 см. - (Из архивите на ДС ; 12)

Загл. и на англ. ез.: State Security - Change of names - Revival process. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-2986-17-1 (т. 1)

Съдържа досега:
Т. 1.: 1945-1985 г. - 583 с.

1. Държавна сигурност - България - история - извори 2. Възродителен процес - история - извори 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)(093.2)
323(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 1261162980

БК 2014/6 Кн 113
        ДЪРЖАВНА сигурност и научно-техническото разузнаване : документален сборник. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2013 ([София] : Воен. изд.). - 500 с. : с факс. ; 30 см. - (Из архивите на ДС ; 13)

Загл. и на англ. ез.: State security and the scientific and technical intelligence. - Текст и на англ. ез. - Кн. се разпространява с електронен ресурс

ISBN 978-954-2986-25-6
1. Държавна сигурност - България - история 2. Разузнаване - България - история 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(091)
355.40(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261165028


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Неволята на селските диригенти Вж Кн 518

БК 2014/6 Кн 114
МАВРОДИЕВ, Георги, 1944-
        Неспокойно сърце : страници от живота на Костадин Русенов / Георги Мавродиев. - Бургас : Libra Scorp, 2013 (Бургас : Информа Принт). - 112 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Мавродиев е Георги Мавродиев Георгиев

ISBN 978-954-471-188-7 : 8 лв.
1. Русенов, Костадин, 1935- - биографии 2. Кметове - България - биографии 3. Ново Паничарево, Бургаска област - обществено управление
352.075(497.23-22)(092)
92 Русенов, Костадин
COBISS.BG-ID 1261033444

БК 2014/6 Кн 115
РАДОСЛАВОВ, Радослав Йорданов, 1956-
        Държавно устройство, местни и регионални власти в Латинска Америка и страните от Британската общност : регионално развитие и устройство на територията / Радослав Радославов. - София : Крисан-С, 2013. - 516 с. : с ил., к. ; 23 см

Библиогр.: с. 508-512. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8655-58-3
1. Държавно право и държавно устройство - Латинска Америка 2. Държавно право и държавно устройство - Британска общност на нациите 3. Местно управление - Латинска Америка 4. Местно управление - Британска общност на нациите 5. Латинска Америка - обществено управление 6. Британска общност на нациите - обществено управление
352.071(7/8=60+100=20)
342(7/8=60+100=20)
COBISS.BG-ID 1260881124


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/6 Кн 116
БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Мъжественост и красота / Илия Балъков. - В. Търново : [Изд. авт.], 2009 (В. Търново : Ивис). - 39 с. : с ил., портр. ; 20 см

1. Военнослужещи, български - биографии 2. Села - България - история 3. Беляковец, Великотърновска област - краезнание 4. България - военно дело
355.2(497.2)(092)
908(497.21-22)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1260799460

        ДЪРЖАВНА сигурност и научно-техническото разузнаване : документален сборник Вж Кн 113

БК 2014/6 Кн 117
КРЕМЕНАРОВ, Георги Янков, 1975-
        Единадесети сливенски пехотен полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г. / Георги Кременаров. - Пловдив : [Унив. изд. "Паисий Хилендарски"], 2013. - 96, [8] с. : с ил., к., портр. ; 22 см

ISBN 978-954-423-830-8
1. Пехота - България - история 2. България - военно дело
356(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1260848356

СТО
        100 години от Балканските войни 1912-1913 г. : девета регионална краеведска конференция, Враца, 28-29 ноември 2012 г. : сборник материали Вж Кн 551


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

        СОЦИАЛИЗАЦИЯ : сборник Вж Кн 74


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

ЛАЙТМАН, Михаeл Семьонович, 1946-
        Психология на интегралното общество : методика на интегралното възпитание Вж Кн 52

НИКОЛОВ, Петър, 1930-
        Самопознание и самовъзпитание Вж Кн 55

БК 2014/6 Кн 118
ПЕТКОВА, Елена Петкова, 1960-
        Справедливо отношение към правата на детето в образованието : теория и методика / Елена Петкова. - Бургас : Божич, 2013. - 192 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 177-179

ISBN 978-954-9925-88-3 (подв.)
1. Образование и просвета - правни проблеми 2. Права на човека
37.014.1
342.7-053.2
COBISS.BG-ID 1260810212

СИЙГЪЛ, Даниъл Дж., 1957-
        Как да развием потенциала на детския мозък : 12 революционни стратегии в помощ на родителите Вж Кн 58


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/6 Кн 119
ЕПИТРОПОВА, Ани Христова, 1965-
        Активно обучение по природни науки : учебно пособие, създадено като част от проект SALIS (Активно учене по природни науки) / Ани Епитропова, Йорданка Димова, Калина Камарска. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 112 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Active learning in science. - Библиогр.: с. 73-80

ISBN 978-954-423-783-7
1. Обучение - методи - учебници за ВУЗ 2. Естествени науки - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
371.3(075.8)
5(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260876772

ИВАНОВА, Веселина Иванова, 1973-
        Музейните образователни програми в Националния исторически музей Вж Кн 7

БК 2014/6 Кн 120
МАВРОВА, Румяна Петкова, 1944-
        Актуални проблеми на методиката на обучението по математика - активност, самостоятелност, творчество / Румяна Маврова, Добринка Бойкина. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 155 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Добринка Бойкина е Добринка Василева Милушева-Бойкина. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Фак. по математика и информатика. - Библиогр.: с. 147-154

ISBN 978-954-423-810-0
1. Обучение - методи 2. Математика - методика на преподаването
371.3
51(072)
COBISS.BG-ID 1260886756

МАРИНОВ, Борис Лазаров, 1932-
        Учебното дело в село Скандалото : поява и развитие Вж Кн 524

БК 2014/6 Кн 121
        НОВИТЕ предизвикателства пред образованието : студентски научен форум с международно участие, 20 април 2012 година / [ред. кол. Галена Иванова, Юрий Янакиев]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 344 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Пед. фак. - Съдържа материали от: Венелина Стоева Стоева, Биляна Пламенова Михайлова, Диляна Светославова Ангелова, Дора Господинова Добрева, Илияна Йорданова Йорданова, Кристина Родиславова Овчарова, Лилия Виткова Бабакова, Мартина Томова, Ина Карова, Виктория Димитрова, Мария Рангелова, Антоанета Тосева, Мирослава Христова Христева, Кирилка Иванова Станчева, Петър Димитров Петров, Биляна Гинина, Петко Атанасов Гюзелев, Роза Любенова Динчева, Ралица Евгениева Коцева, Петя Георгиева Георгиева, Миглена Хъркова, Огнян Джонгаров, Татяна Стойкова Райкова, Гергана Георгиева Гюлеметова, Сергей Петрович Цëма, Ана Спасова Попова-Кирчева, Дияна Веселинова Вълкова, Магдалена Иванова, Гергана Павлова, Адриана Венелинова Здравкова, Ивана Илчо Миладинова, Мария Иванова Димитрова, Евгения Чапръзова, Ремзи Салим, Димитрина Кирилова Стоянова, Петя Йорданова Йорданова, Станислава Петкова Димова, Диана Йорданова Гечева, Жана Д. Лазарова, Величка Карадимитрова, Ралица Стефанова Николова, Таня Христова, Десислава Димитова Тенева, Десислава Драгомирова Таипова, Адриана Пенчева Маринова, Милена Колева Коклева, Цветан Любенов Райчев, Неше Юсеинова Юмерова, Нина Пламенова Топалова, Павлинка Тодорова Евтимова, Вилина Тодорова Ангелова, Мариана Георгиева Владова, Павлина Тантърова, Тоска Ганева, Екатерина Кръстева, Василка Йорданова Гюстерова, Марияна Илиева Сенгелиева, Екатерина Бесараб, Иван Георгиев, Павлина Атанасова Дерелиева, Екатерина Русева Тончева, Деница Трифонова Тодорова, Маргарита Емилова Хаджиева, Севда Александрова Маринова, Дарин Димитров Георгиев, Георги Майсторски, Стоян Арабаджиев, Веселин Делипетров, Аня Петкова Филадска. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-805-6
1. Образование и просвета - конференции 2. Детска и педагогическа психология - конференции
371(063)
159.922.7(063)
COBISS.BG-ID 1260806884


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БОРИСОВА, Таня Иванова, 1958-
        Ограмотяване и четене 1-4. клас Вж Кн 123


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/6 Кн 122
БОРИСОВА, Таня Иванова, 1958-
        Възприемане на текста и развитие на речта чрез четене 1-4. клас / Таня Иванова Борисова. - Ст. Загора : [Пед. фак. към Тракийски унив.], 2013 (Ямбол : Диагал принт). - 184 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 183-184

ISBN 978-954-314-078-7
1. Четене - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ
372.41(075.8)
COBISS.BG-ID 1260653540

БК 2014/6 Кн 123
БОРИСОВА, Таня Иванова, 1958-
        Ограмотяване и четене 1-4. клас / Таня Иванова Борисова. - Ст. Загора : [Пед. фак. към Тракийски унив.], 2013 (Ямбол : Диагал принт). - 256 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 253-256

ISBN 978-954-314-077-0
1. Ограмотяване 2. Четене - методика на преподаването 3. Начални училища - учебно-възпитателна работа 4. Деца - доучилищна възраст - готовност за училище
372.41/.46
372.3
COBISS.BG-ID 1260654052


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/6 Кн 124
КОНФЕРЕНЦИЯ Споделяне на добри практики при интегрирането на деца и младежи от етническите малцинства (Варна ; 2013)
        Конференция по проект BG051PO001-4.1.05.-0043 "Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства" на тема "Споделяне на добри практики при интегрирането на деца и младежи от етническите малцинства" : сборник доклади. - Варна : ИК Стено, 2013 ([Варна] : [Колор принт]). - 52 с. : с ил., диагр. ; 29 см

Изд. на Сдружение на младите психолози в България. - Съдържа докл. от: Роза Евдокиева Спирова, Денис Жулиетов Емилов, Албена Каменова, Грациела Росенова Станева, Лора Х. Георгиева, Теодора Н. Евтимова, Мария Живкова Жейнова, Сияна Красимирова Маджарова, Мариела Георгиева Геренска, Стела Светлозарова Бозурова, Димана Цветанова Митева-Найденова

ISBN 978-954-449-666-1
1. Роми - България - образование и просвета - конференции 2. България - образование
376.7(497.2=914.99)(063)
COBISS.BG-ID 1261116900

БК 2014/6 Кн 125
        СОЦИАЛНО благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция - съвременни аспекти на качеството на образованието / [ред. кол. Дора Левтерова ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 60 с. : с ил., табл. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Жана Янкова, Ваня Сивакова. - Съдържа материали от: Нона Юрукова, Ваня Сивакова, Иван Тричков, Диляна Ангелова, Валентин Чаушев. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-423-758-5
1. Деца с увреждания - образование и просвета - сборници 2. Социална педагогика - сборници
376.013.42(08)
COBISS.BG-ID 1260810980


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ГЕНОВ, Драгомир Любомиров, 1953-
        Разработване и защита на курсов проект по маркетингови изследвания : методическо пособие по приложни социални изследвания за студентите от Факултета по икономически и социални науки Вж Кн 97

БК 2014/6 Кн 126
МЕРДЖАНОВ, Иван Стоянов, 1962-
        Е-Campus : съвременни форми на електронно обучение в академична среда / Иван Мерджанов. - Варна : ИК Стено, 2013. - 208 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 197-207

ISBN 978-954-449-664-7
1. Електронно обучение 2. Висше образование - методика
378.014.544:681.3
COBISS.BG-ID 1261143268

БК 2014/6 Кн 127
ТРАКИЙСКИ университет. Медицински факултет (Стара Загора)
        Летопис : 30 години висше медицинско образование в Стара Загора 1982-2012. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2012 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 207 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 31 см

Парал. текст на англ. ез.

(Подв.)
1. Тракийски университет. Медицински факултет (Стара Загора) - юбилеи и чествания 2. Медицинско образование - Стара Загора - история 3. Стара Загора - висше образование
378.4.096:61(497.235)
COBISS.BG-ID 1260919780

БК 2014/6 Кн 128
        LEADERSHIP and management skills and models at the higher education institutions in Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine : external assessment report / [ed. by Gergana Dimitrova, Todor Radev]. - Dobrich : Intern. Univ. College, 2013. - 80 с. : със сх., табл. ; 26 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-635-010-7
1. Висши учебни заведения - Нови независими държави - управление и организация 2. Нови независими държави - висше образование
378.1(4-61)
COBISS.BG-ID 1260932324


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

БК 2014/6 Кн 129
КАДИЕВА, Снежина Недялкова, 1957-
        Индустрия на свободното време / Снежина Кадиева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 152 с. : с ил., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 150-151

ISBN 978-954-21-0614-2 : 6 лв.
1. Почивка и свободно време - учебници за ВУЗ 2. Туризъм - учебници за ВУЗ
379.8(075.8)
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1260899812

ПОПОВ, Бисер Христов, 1963-
        Пътеводител Румъния : пътуване до сърцето на Южните Карпати и Трансилвания Вж Кн 527

ЧЕРНЕВА, София Андреева
        Sofia - европейска дестинация : забележителности : бизнес справочник : the sights of the city : business guide Вж Кн 530


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/6 Кн 130
БРУНВАНД, Йън Харолд, 1933-
        Изследване на американския фолклор : въведение / Йън Харолд Брунванд ; [прев. Борис Ташев ... и др.]. - София : ИК КХ - критика и хуманизъм, 2011 ([София] : [Digital services]). - 560 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см. - (Социооптики)

Ориг. загл.: The study of american folklore / Jan Harold Brunvand. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Ваня Серафимова, Вихра Баева, Галина Лозанова, Миглена Иванова, Нели Сиракова-Генова, Светла Господинова, Цветелина Димитрова. - В кн. погрешно означено 4. изд. ; Предходни изд. публ. в САЩ

ISBN 978-954-587-165-8
1. Народно творчество, северноамериканско 2. САЩ - фолклористика
398(73)
COBISS.BG-ID 1260822244

БК 2014/6 Кн 131
ВЕЛЧЕВА, Надя Александрова, 1948-
        Един живот в науката : Етнографски институт с музей при БАН 1973-2010 / Надя Велчева. - София : Парадигма, 2013 ([София] : [Булгед]). - 351 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 340-347. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-326-196-3
1. Етнографски институт с музей при БАН - история - спомени 2. България - етнография
39:061.6(497.2)(0:82-94)
069.02:39(497.223)(0:82-94)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1260905444

БК 2014/6 Кн 132
ГЕОРГИЕВА, Иваничка Петрова, 1937-
        Българска народна митология / Иваничка Георгиева ; [фотогр. Христо Иванов Юскеселиев]. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 404, [106] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Ние, българите : народ, общество, култура)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1983 на изд. Наука и изкуство. - Космосът в българските народни вярвания: с. [1-36]. - Митологични представи за змея. Змеят - космически медиатор: с. [37-47]. - Между живота и смъртта. Самодиви, орисници, болести: с. [48-69]. - В света на мъртвите. Вампир. Стопан. Нави: с. [70-80]. - Следи от езическата митология в народния християнски култ на светците: с. [81-106]

ISBN 978-954-322-568-2 (подв.) : 24 лв.
1. Митология, българска 2. България - фолклористика
398.1/.4(497.2)
291.2/.3(=867)
COBISS.BG-ID 1260641508

БК 2014/6 Кн 133
        КАРАКАЧАНИТЕ в Самоков / [състав.] Апостол Иванов. - Самоков : Приятел, 2013 (София : Ирида). - 90 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8057-56-1 

Съдържа материали за историята на каракачаните, традиционните каракачански събори в Самоков и информ. за работата на Федерацията на култ.-просв. д-ва на каракачаните в България

1. Каракачани - Самоков - бит 2. Самоков - етнография
39(497.2=774)
COBISS.BG-ID 1260754660

БК 2014/6 Кн 134
        КРИТИЧЕН речник на феминизма / [прев. Милен Шипчанов] ; [предг. Даниел Кергоа, Катя Владимирова]. - София : Фонд. Център за изследвания и политики за жените, 2010 ([София] : Тип-топ прес). - 404 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Dictionnaire critique du féminisme. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 18. - Съдържа речникови статии от: Алиса Дел Ре, Шантал Рожра, Мишел Рио-Сарсей, Клод Зайдман, Фатиха Талахит, Беранжер Маркес-Перейра, Натали Катанео, Елена Ирата, Доминик Фужейрола-Швебел, Ерика Апфелбаум, Даниел Жюто, Паскал Молиние, Даниел Велзер-Ланг, Маргарет Маруани, Приска Кергоа, Жьоньовиев Пико, Еманюел Лада, Ани Тебо-Мони, Мишел Перо, Жюл-Франс Фалке, Франсоаз Колен, Франсоаз Лабори, Жан-Пиер Терай, Катрин Киминал, Карме Алемани, Илана Льови, Ивлин Фокс Келър, Диан Ламурьо, Елен Льо Доаре, Кристин Делфи, Никол-Клод Матийо, Клодин Льогардиние, Гейл Фитерсън, Шантал Рожра, Мари-Елен Зилберберг-Окар, Елени Варикас, Брюно Лотие, Даниел Кергоа, Мария Жозе Ф. Росадо Нунес, Брижит Ломонд, Ан-Мари Деврьо, Сабин Фортино, Елен-Ивон Мейно, Беатрис Апей, Ани Тебо-Мони, Жозет Тра, Пиер Кур-Сали, Даниел Шабо-Риштер, Делфин Гардей, Филип Зарифиан. - Библиогр.: с. 364-395

ISBN 978-954-9361-16-2
1. Феминизъм - терминология - речници
396(038.1)
COBISS.BG-ID 1260722404

БК 2014/6 Кн 135
        ПОЛ и преход: 1938-1958 : сборник доклади от Академична конференция, София 2011 / състав. Красимира Даскалова, Татяна Кметова ; [ред. Татяна Кметова]. - София : Фонд. Център за изследвания и политики за жените, 2011 ([София] : Тип-топ прес). - 343 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Росица Рангелова, Светла Балуцова, Жоржета Назърска, Кристина Попова, Милена Ангелова, Ана Лулева, Надя Велчева, Марияна Пискова, Яна Янчева, Йоана Павлова, Илияна Марчева, Нурие Муратова, Петър Воденичаров, Ренета Рошкева, Кристен Годси, Катя Владимирова, Гергана Попова, Ралица Мухарска, Красимира Даскалова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9361-17-9
1. Жени - България - участие в обществено-политическия живот - 1938-1958 - конференции 2. Женско движение - България - 1938-1958 - конференции 3. Женски труд - България - история - конференции 4. България - женско движение
396(497.2)(091)(063)
COBISS.BG-ID 1260766692

БК 2014/6 Кн 136
        ШИШМАНОВИ дни 2012 / [ред. кол. Лозанка Пейчева ... и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 404 с. : с цв. ил., к., факс. ; 25 см

Загл. и на рус., англ. ез.: Дни Шишманова 2012, Shishmanov days 2012. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Владимир Пенчев, Лина Гергова, Ангелина Илиева, Ивайло Марков, Богдан Дичев, Яна Гергова. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Списък на лауреатите от Националния конкурс-надпяване: с. 395-396. - Списък на наградените участници в Националния конкурс за есе: с. 396. - Пълен списък на участниците в Националния конкурс за рисунка: с. 398-400. - Съдържа материали от: Лозанка Пейчева, Анита Комитска, Андрей Тонев, Лина Гергова, Григор Хар. Григоров, Яна Гергова, Румяна Конева, Оксана Микитенко, Антонина Якимова, Петко Христов, Елена Петрова, Дагнослав Демски, Стелу Шербан, Весека Трайкова, Владимир Пенчев, Светлана Лефтерова, Николай Папучиев, Ирина Коларска, Ангелина Илиева, Богдан Дичев, Валентина Ганева-Райчева, Галина Лозанова, Петя Банкова, Радка Братанова, Еля Цанева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-322-675-7 (подв.)
1. Шишманов, Иван Димитров, 1862-1928 - сборници 2. Фолклористи, български - сборници 3. Етнографски музеи - България - сборници 4. Фолклористика, българска - сборници 5. България - фолклористика
398(497.2)(092)(08)
92 Шишманов, Иван Димитров
COBISS.BG-ID 1260785636


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ЕПИТРОПОВА, Ани Христова, 1965-
        Активно обучение по природни науки : учебно пособие, създадено като част от проект SALIS (Активно учене по природни науки) Вж Кн 119


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БОРИСОВА, Биляна Богомилова, 1970-
        Ландшафтна екология и ландшафтно планиране Вж Кн 223

НИКОЛОВ, Тодор Георгиев, 1931-
        Глобални предизвикателства пред човечеството : академични лекции Вж Кн 151


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

        ВОДНА токсикология : практикум Вж Кн 160


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/6 Кн 137
ЛЮЦКАНОВ, Росен Любомиров, 1979-
        Лицата на Протей : увод в концептуалната математика / Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2013. - 294 с. : с черт. ; 29 см

Библиогр.: с. 293-294. - Азб. показалец

ISBN 978-619-152-256-9 : 24 лв.
1. Математика
51
COBISS.BG-ID 1260682724

МАВРОВА, Румяна Петкова, 1944-
        Актуални проблеми на методиката на обучението по математика - активност, самостоятелност, творчество Вж Кн 120

ТЪДХОУП, Саймън
        Забавна математика : активни карти : 50 изтриваеми карти с маркер Вж Кн 29


512 АЛГЕБРА
Вж и 510

БК 2014/6 Кн 138
МИЛЧЕВ, Вълчо Иванов, 1950-
        Линейно-рекурентни редици и диофантови уравнения от втори ред / Вълчо Милчев. - София : Унимат СМБ, 2013 ([София] : [Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"]). - 103 с. : с черт., табл. ; 23 см

Загл. в изд. каре: Линейно-рекурентни редици и целочислени точки върху хиперболи. - Библиогр.: с. 100-102

ISBN 978-954-8880-40-4
1. Линейна алгебра - учебници за средни училища 2. Уравнения - учебници за средни училища
512(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1261030116


514 ГЕОМЕТРИЯ
Вж и 515

БК 2014/6 Кн 139
ЗАРЕВА, Цветослава Иванова, 1972-
        Дескриптивна геометрия : равнинни сечения, сенки, отвори : учебно помагало / Цветослава Зарева. - София : УАСГ, 2013 ([Троян] : Воен. геогр. център). - 113 с. : с черт. ; 24 см

ISBN 978-954-724-064-3
1. Дескриптивна геометрия - учебници за ВУЗ
514.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260855524


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

БК 2014/6 Кн 140
МИЛУШЕВА-Бойкина, Добринка Василева, 1967-
        Системи неравенства / Добринка Бойкина. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 135 с. : с ил., черт. ; 21 см

Библиогр.: с. 131-133

ISBN 978-954-423-811-7
1. Неравенства - задачи - учебници за ВУЗ
517.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260837092

БК 2014/6 Кн 141
        РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по математически анализ / [под общата науч. ред. на Васил Грозданов]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012-<2013>. - Т. <1-3> : с черт. ; 25 см

ISBN 978-954-680-880-6 (ч. 3)

Съдържа досега:
Ч. 3 / Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова. - 2013. - 438 с.

Името на ред. отбелязано на с. 8. - Библиогр.: с. 435-437 


1. Математически анализ - задачи - учебници за ВУЗ
517(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1247939812

БК 2014/6 Кн 142
СТОЯНОВ, Тодор Стоянов, 1961-
        Математически анализ : ръководство / Тодор Стоянов, Мирослав Каракулаков, Радан Мирянов. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 387 с. ; 22 см
ISBN 978-954-21-0598-5 : 10 лв.
1. Математически анализ - задачи - учебници за ВУЗ 2. Функции - задачи - учебници за ВУЗ
517(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260940260


519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Вж и 311

БК 2014/6 Кн 143
КОПАНОВ, Петър Иванов, 1962-
        Вероятности и статистика : ръководство за решаване на задачи / Петър Копанов, Веска Нончева, Снежана Христова. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 174 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

1. изд. 2010

ISBN 978-954-423-796-7 : 7.20 лв.
1. Вероятности, теория - задачи - учебници за ВУЗ 2. Математическа статистика - задачи - учебници за ВУЗ
519.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260884196


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2014/6 Кн 144
АТАНАСОВ, Красимир Тодоров, 1954-
        Кратък курс по математически основи на информатиката / Красимир Атанасов. - Добрич : Висше у-ще "Междунар. колеж", 2009. - 108 с. : с табл., черт. ; 22 см

Азб. показалец, именен показалец

ISBN 978-954-635-003-9
1. Информатика - учебници
519.68(075)
COBISS.BG-ID 1260962020

БК 2014/6 Кн 145
МАЙЛС, Роб, 1957-
        Жълта книга по C# / Роб Майлс ; прев., адапт. Димитър Минчев. - Бургас : Божич, 2013. - 130 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл. Yellow Book / Rob Miles. - Изд. на Бургаски свободен унив. - Отзив на Светлин Наков: с. 12

ISBN 978-954-9925-84-5
1. Езици за програмиране - наръчници и ръководства
519.682(035)
COBISS.BG-ID 1260902628


535 ОПТИКА
Вж и 534; 537; 539.16; 681

        МАЛКИ активни карти за цветовете и формите Вж Кн 18

ТАПЛИН, Сам
        Невероятни оптични илюзии : активни карти Вж Кн 28


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БК 2014/6 Кн 146
АПОСТОЛОВ, Васил Савов, 1936-
        Съпротивление на материалите / Васил Апостолов. - 3. доп. изд. - Варна : ИК Стено, 2013. - 310 с. : с черт., табл. ; 24 см

1. изд. 2003

ISBN 978-954-449-705-7
1. Съпротивление на материалите - задачи - учебници за ВУЗ
539.3/.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261014756


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2014/6 Кн 147
MAKEDONSKI, Ljubomir Evstatiev, 1958-
        Chemistry laboratory manual : students of medicine and dental medicine / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Mona Stancheva. - [2. изд.]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 296 с. : с ил., сх., табл. ; 29 см

Пълното име на авт. Катя Пейчева е Катя Пейчева Иванова. - 1. изд. 2011 със загл. Laboratory manual. - Библиогр.: с. 295

ISBN 978-954-449-681-4
1. Химия - учебници за ВУЗ 2. Органична химия - учебници за ВУЗ
541(076)(075.8)
547(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261152484


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/6 Кн 148
ВЪТКОВА-Костанте, Албена Костова, 1970-
        Манганът и неговото вредно въздействие при производства, свързани с професионалната му експозиция / Албена Въткова. - София : Симел прес, 2013. - 94 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 88-94

ISBN 978-619-183-003-9
1. Манган - свойства
546.711
COBISS.BG-ID 1260840420


547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/6 Кн 149
ГОСПОДИНОВА, Нина Николаева, 1962-
        Ръководство за практически упражнения по органична химия / Н. Господинова, Ст. Байрямов. - Бургас : Либра Скорп, 2013. - 340 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

Загл. на кор.: Органична химия

ISBN 978-954-471-196-2 : 17 лв.
1. Органична химия - учебници за ВУЗ
547(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260654564

MAKEDONSKI, Ljubomir Evstatiev, 1958-
        Chemistry laboratory manual : students of medicine and dental medicine Вж Кн 147


549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ
Вж и 552; 553

БК 2014/6 Кн 150
МИТЕВ, Иван Димитров, 1959-
        Тайни за енергията на скъпоценните камъни / Иван Митев. - Хасково : ИК Опонент, 2012 (София : Йоко). - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2923-04-06 !
1. Скъпоценни камъни 2. Минерали - лечебно действие
549.091
COBISS.BG-ID 1261002212


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

НИКОЛОВ, Тодор Георгиев, 1931-
        Глобални предизвикателства пред човечеството : академични лекции Вж Кн 151


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2014/6 Кн 151
НИКОЛОВ, Тодор Георгиев, 1931-
        Глобални предизвикателства пред човечеството : академични лекции / Тодор Николов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 120 с. : с ил., к. ; 20 см. - (Съвременни проблеми на науката)

Загл. и на англ. ез.: Global challenges before mankind. - 1. изд. 2006. - Библиогр. след отд. теми. - Съдържа: Динамичната земя ; Ускорението на еволюцията и проблемът за устойчивото развитие ; Състояние на планетата: поглед от миналото към бъдещето

ISBN 978-954-322-666-5 : 15 лв.
1. Земя - строеж и състав - лекции 2. Еволюция - лекции 3. Устойчиво развитие - лекции 4. Глобални проблеми на човечеството - лекции
551.1/.4(042.3)
550.34(042.3)
502.3(042.3)
COBISS.BG-ID 1261109220


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

        МАЛКИ активни карти за сезоните Вж Кн 17


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БК 2014/6 Кн 152
        ТЕРЕННИ упражнения по обща и консервационна екология / Илиана Велчева ... [и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 158 с. : с табл., ил. ; 23 см

Други авт.: Ангел Цеков, Атанас Ириков, Гана Гечева, Дилян Георгиев, Ивелин Моллов, Славея Петрова, Богдан Николов, Борислава Тодорова, Благовест Темелков. - Библиогр.: с. 154-157

ISBN 978-954-423-840-7 : 7.50 лв.
1. Екология - учебници за ВУЗ
574(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260842724


579 МИКРОБИОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 616; 632; 663

ТОДОРОВА, Снежана Богомилова, 1979-
        Остатъци от пестициди в храни, установени в Европа за периода 2004-2013 г. Вж Кн 195


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

        НЕВЕРОЯТНИ факти за животните и човешкото тяло : активни карти Вж Кн 21


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2014/6 Кн 153
        ПЛАН за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в България 2013-2022 г. / [състав. Стойчо Стойчев ... и др.]. - София : Бълг. д-во за защита на птиците, 2013 (София : Spektar). - 76 с. : с диагр., табл. ; 30 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Димитър Демерджиев, Цено Петров. - Изд. на М-во на околната среда и водите. - Библиогр.: с. 68-74. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8310-22-2
1. Орли - България - защита 2. България - зоология
598.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1261002468


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

АМУДЖИЕВА, Надежда Данова, 1969-
        Terminologia latina medicinalis : учебна тетрадка Вж Кн 259

        СПРАВОЧНИК за растенията, включени в книгите на акад. Виктор Востоков по тибетска медицина Вж Кн 163


611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

        МАЛКИ активни карти за човешкото тяло Вж Кн 19

        НЕВЕРОЯТНИ факти за животните и човешкото тяло : активни карти Вж Кн 21

БК 2014/6 Кн 154
STANKOVA, Irena Bojanova, 1965-
        Repetitorium terminologicum medicinale : Latin-English / Irena Stankova. - Sofia : Medizina i Fizkultura, 2013 ([София] : Simolini'94). - 144 с. : с ил., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-420-303-0 : 20 лв.
1. Анатомия - терминология - речници 2. Латински език - речници, латинско-английски
611(038.1)=71=20
801.316.4=71=20:611
COBISS.BG-ID 1260902372


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

        МАЛКИ активни карти за човешкото тяло Вж Кн 19

        НЕВЕРОЯТНИ факти за животните и човешкото тяло : активни карти Вж Кн 21


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/6 Кн 155
ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Здравен риск в строителството / Емил Воденичаров. - Габрово : Екс-Прес, 2013. - 120 с. : с ил., табл. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - София. Кат. Хигиена, медицинска екология и хранене

ISBN 978-954-490-396-1
1. Строителство - хигиена на труда 2. Професионални болести
613.6:69
69:331.47
COBISS.BG-ID 1260923364

ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Обувно производство - професионален риск Вж Кн 88

БК 2014/6 Кн 156
ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Производствен риск в печатарството / Емил Воденичаров. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 72 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Здравен риск в печатарството. - Изд. на Мед. унив. - София. Кат. Хигиена, медицинска екология и хранене

ISBN 978-954-490-394-7
1. Печатарство - хигиена на труда 2. Професионални болести
613.6:655.1
655.1:331.47
COBISS.BG-ID 1260922084


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БК 2014/6 Кн 157
        НАРЪЧНИК на спасителя при бедствия и аварии / [състав. Димитър Димитров]. - София : Център за регион. развитие, 2012. - 172 с. : с ил., к., табл. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92779-3-7
1. Природни бедствия 2. Аварийно-спасителна дейност - наръчници и ръководства 3. Спасителни служби - наръчници и ръководства
614.8:502.5(035)
COBISS.BG-ID 1261029860


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/6 Кн 158
        БЕТА-блокерите в сърдечно-съдовия континуум / [Арман Постаджиян ... и др.] ; под ред. на Мила Власковска, Нина Гочева. - София : Арбилис, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 176 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см. - (Поредица Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум ; 4)

Имената на авт. отбелязани на с. 5. - Други авт.: Борислав Георгиев, Владимир Христов, Димитър Раев, Джон Крукшанк, Елина Трендафилова, Светослав Георгиев, Снежана Тишева. - Възприетата форма на името на Мила Власковска е Милка Василева Власковска, а на Снежана Тишева - Снежанка Томова Тишева-Господинова. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-619-7063-05-9
1. Лекарства, действащи на сърдечно-съдовата система - сборници
615.22.015(062.2)
COBISS.BG-ID 1260976612

БК 2014/6 Кн 159
        БЪЛГАРИЯ на европейската SPA карта : 18-и годишен конгрес на Европейската СПА Асоциация, 14-17 май 2013 година Поморие, България = Bulgaria on the Europe SPA map : 18th Annual European SPAS Association congress e14th-17th May 2013 Pomorie, Bulgaria. - Sofia : Daker, [2013] ([София] : [Скала принт]). - 63 с. : с цв. ил. ; 19 x 19 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-606-025-9
1. Балнеотерапия - България - каталози 2. Курортотерапия - България - каталози 3. Алтернативен туризъм - България - каталози
615.838(497.2)(085.2)
338.48-6(497.2)(085.2)
COBISS.BG-ID 1261006820

БК 2014/6 Кн 160
        ВОДНА токсикология : практикум / Юрий Митев ... [и др.] ; под общата ред. на Юрий Митев и Румен Бинев. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2014 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 146 с. : с табл., сх. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Aquatic toxicology. - Други авт.: Румен Бинев, Тончо Пенев, Александър Атанасов, Йозкан Йозден, Нурай Еркан Йозден, Ферхат Чаалтай. - Библиогр.: с. 142-144

ISBN 978-954-338-066-4
1. Токсикология - учебници за ВУЗ 2. Отрови - учебници за ВУЗ 3. Вода - замърсяване - учебници за ВУЗ
615.9(076)(075.8)
504.4.054(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260912356

БК 2014/6 Кн 161
ВЪЛЧЕВА-Кузманова, Стефка Василева, 1962-
        Фармакология : учебник и учебна тетрадка за студенти от специалностите "Медицински козметик" и "Рехабилитатор" / Стефка Василева Вълчева-Кузманова. - Варна : ИК Стено, 2013. - 88 с. ; 30 см

ISBN 978-954-449-709-5
1. Фармакология - учебници за ВУЗ
615(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261086692

БК 2014/6 Кн 162
КОЛЕВА, Ивет Борисова, 1962-
        Специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" : традиции, съвременно състояние, тенденции, обучение / Ивет Б. Колева, Марин Б. Маринов, Радослав Д. Йошинов. - 3. доп. и прераб. изд. - София : РИК Симел, 2013. - 330 с. : с ил., портр. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Speciality Medical rehabilitation and ergotherapy. - 1. изд. 2008 с авт. Ивет Колева, Радослав Йошинов. - Библиогр. с. 311-330

ISBN 978-619-183-002-2
1. Физиотерапия 2. Рехабилитация
615.8
COBISS.BG-ID 1261027300

БК 2014/6 Кн 163
        СПРАВОЧНИК за растенията, включени в книгите на акад. Виктор Востоков по тибетска медицина / състав. Кети Иванова. - София : Интервю прес, 2004. - 300 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Справочник за растенията

ISBN 954-666-047-7 : 10 лв.
1. Востоков, Виктор Фьодорович, 1937- - творчество - справочници 2. Психолози, руски - творчество - справочници 3. Медицина, тибетска - справочници 4. Медицински растения - справочници 5. Фитотерапия - справочници
615.8(470)(092)(035)
61(515)(035)
615.322(035)
92 Востоков, Виктор Фьодорович
COBISS.BG-ID 1260824036

БК 2014/6 Кн 164
СТАМАТОВ, Стамат Николов, 1923-
        Биоталасология : наука за здравословния потенциал на морето и бреговите му курортни ресурси и здравен туризъм / Стамат Стаматов. - Варна : ИК Стено, 2013. - 462 с. : с портр., факс., к. ; 25 см

ISBN 978-954-449-704-0
1. Курортология 2. Морски курорти 3. Алтернативен туризъм 4. Алтернативна медицина
615.83
COBISS.BG-ID 1261052900


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/6 Кн 165
ТЕРЗИЕВА, Галина Янкова, 1959-
        Сестрински грижи в педиатрията - първа част / Галина Терзиева. - [Бургас] : [Унив. "Проф. д-р Асен Златаров"], 2013 ([Бургас] : [Рота печат]). - 249 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8422-98-7
1. Педиатрия - учебници за ВУЗ 2. Болногледачество - учебници за ВУЗ
616-083-053.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1261085924


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/6 Кн 166
ВЪЖАРОВ, Ивайло Петров, 1963-
        Усложнения и мониториране на диагностичната гастроинтестинална ендоскопия / Ивайло Въжаров ; под ред. на Крум Кацаров. - Варна : ИК Стено, 2013. - 212 с. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-449-672-2
1. Храносмилателни органи - болести - диагностика 2. Ендоскопия - усложнения и последствия
616.3-072
COBISS.BG-ID 1261013988

БК 2014/6 Кн 167
КОВАЧЕВ, Йордан Георгиев
        Учебни алгоритми за снемаемо и неснемаемо протезиране : наръчник за студенти по зъботехника / Йордан Ковачев. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-954-490-384-8
1. Зъби - протези - учебници за ВУЗ 2. Стоматология - учебници за ВУЗ
616.314-089.28(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260849636

БК 2014/6 Кн 168
        СБОРНИК от дидактически тестове по "Естетически аспекти в зъбопротезирането" / И. Наков ... [и др.]. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 50 с. ; 21 см

Други авт.: Ат. Ботев, Н. Трайкова, М. Божкова

ISBN 978-619-7085-16-7
1. Зъбни протези - тестове - учебници за ВУЗ
616.314-089.28(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260604388

БК 2014/6 Кн 169
ТАНКОВА, Цветалина Иванова, 1960-
        Захарен диабет / Цветалина Танкова. - София : Парадигма, 2013 ([София] : [Булгед]). - 484 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см

Загл. и на лат. ез.: Diabetes mellitus. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 437-482

ISBN 978-954-326-201-4 (подв.)
1. Диабет - терапия - учебници
616.37/.38-08(075)
COBISS.BG-ID 1260872164


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БК 2014/6 Кн 170
        БЪБРЕК и бременност / [авт. кол. Стоимен Георгиев Иванов ... и др.]. - София : Бенита арт, 2013. - 246 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Борис Илиев Богов, Режина Жак Джераси, Румяна Панайотова Кръстева-Лолова, Мила Любомирова Дончева, Венета Радостинова Стойкова. - Възприетата форма на името на авт. Румяна Панайотова Кръстева-Лолова е Румяна Панайотова Кръстева, а на Мила Любомирова Дончева - Мила Любомирова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9633-05-4
1. Бъбречни болести - при бременни 2. Бременност - при патологични състояния
616.61
618.3
COBISS.BG-ID 1260735460


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

БК 2014/6 Кн 171
КАЛЕВСКИ, Светослав Калчев, 1954-
        Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност / Светослав Калевски. - Варна : ИК Стено, 2013. - 160 с. : с ил. табл. ; 25 см

Изд. на Мед. унив. Проф. д-р П. Стоянов - Варна. - Библиогр.: с. 131-158

ISBN 978-954-449-696-8 (подв.)
1. Опорно-двигателен апарат - болести - хирургическа терапия
616.7-089
COBISS.BG-ID 1261144036


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БК 2014/6 Кн 172
ЦВЕТКОВА, Петя Димитрова, 1961-
        Медико-биологични аспекти на мъжкия инфертилитет и тяхното диагностично значение / Петя Цветкова. - София : Науч. фонд. Андрология, 2013. - 258 с. : с цв. ил., сх., диагр. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92357-3-9
1. Безплодие - при мъжете
616.69
COBISS.BG-ID 1260953572


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

        БЪБРЕК и бременност Вж Кн 170

БК 2014/6 Кн 173
КОРНОВСКИ, Явор Димитров, 1971-
        Цервикален карцином - лечебни подходи и прогностични фактори / Явор Корновски. - Варна : ИК Стено, 2013. - 140 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Цервикален карцином. - Библиогр.: с. 115-138

ISBN 978-954-449-675-3
1. Женски полови органи - болести 2. Злокачествени тумори - хирургическа терапия
618.14-006.6-089
COBISS.BG-ID 1261103844


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БК 2014/6 Кн 174
ЛЮЦКАНОВ, Михни, 1957-
        Инфекциозни болести по продуктивните животни. Ч. 1, Преживни животни / Михни Люцканов, Илия Цачев, Владимир Петров ; под ред. на Михни Люцканов. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 292 с. : с ил. ; 29 см

Пълното име на авт. Михни Люцканов е Михни Люцканов Стоянов

ISBN 978-954-338-064-0
1. Инфекциозни болести - при животните - учебници за ВУЗ 2. Селскостопански животни - болести - учебници за ВУЗ
619:616.9:636(075.8)
COBISS.BG-ID 1260944356


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/6 Кн 175
JAMBOLIEV, Teofil Angelov, 1951-
        Introduction to materials science for engineers / Teofil Iamboliev. - Пловдив : Хоризонти, 2013 ([Пловдив] : [Зомбори]). - 161 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 161

ISBN 978-954-92155-7-1
1. Материалознание - учебници за ВУЗ
620.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1260889316


621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
Вж и 536; 621; 629

БК 2014/6 Кн 176
ИЛИЕВ, Илия Кръстев, 1956-
        Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци : монография / Илия Кръстев Илиев. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2013. - 144 с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Meand and methods for waste heat recovery from low-grade gas-steam flows. - Библиогр.: с. 133-142. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-90013-9-4
1. Топлообменни апарати 2. Топлообмен и топлопренасяне
621.1.016.4
COBISS.BG-ID 1260772836

БК 2014/6 Кн 177
МИТЕВ, Димитър Томов, 1930-
        Технологична термодинамика / Д. Т. Митев, Д. Р. Русев. - Бургас : [Унив. "Проф. д-р Асен Златаров"], 2013 (Бургас : Рота печат). - 305 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 293-300

ISBN 978-954-8422-89-5
1. Техническа термодинамика - учебници за ВУЗ
621.1.016.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1261048292


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/6 Кн 178
НЕНОВА, Звездица Петрова, 1959-
        Електрически измервания : виртуални лабораторни упражнения / Звездица П. Ненова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 68 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-490-390-9
1. Електрически измервания - учебници за ВУЗ
621.317(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260830180

БК 2014/6 Кн 179
НЕНОВА, Звездица Петрова, 1959-
        Измерване на неелектрически величини : виртуални лабораторни упражнения / Звездица П. Ненова. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 71 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-490-391-6
1. Електрически измервания - учебници за ВУЗ
621.317.39(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260770788


621.4 ТОПЛОСИЛОВИ МАШИНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРНИТЕ МАШИНИ И ТУРБИНИ)
Вж и 536; 621.1

БК 2014/6 Кн 180
ДИМИТРОВ, Митко Стоянов, 1958-
        Ръководство за лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене / Митко Стоянов Димитров, Здравко Динчев Иванов, Петър Петров Казаков. - 2. прераб. и доп. изд. - Ямбол : Я, 2013 (Ямбол : Моницони). - 176 с. : с ил., черт. ; 21 см

1. изд. 2011 с авт. Митко Стоянов Димитров, Петър Петров Казаков. - Библиогр.: с. 170

ISBN 978-954-615-153-7
1. Двигатели с вътрешно горене - учебници за ВУЗ
621.43(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260973028


621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Вж и 621.9; 669

БК 2014/6 Кн 181
ЯМБОЛИЕВ, Теофил Ангелов, 1951-
        Изследване на ВИГ заваряване с постоянен и импулсен ток на неръждаеми стомани : монография / Теофил Ямболиев. - Пловдив : Хоризонти, 2013 ([Пловдив] : [Зомбори]). - 259 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 249-259

ISBN 978-954-92155-9-5
1. Стомана - заваряване
621.791.75
COBISS.BG-ID 1260824804

БК 2014/6 Кн 182
ЯМБОЛИЕВ, Теофил Ангелов, 1951-
        Курс "Международен инженер по заваряване" и "Международен технолог по заваряване" : лекции / Теофил Ямболиев. - Пловдив : Хоризонти, 2013 ([Пловдив] : [Зомбори]). - 247 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 246-247

ISBN 978-954-92155-6-4
1. Заваряване - лекции
621.791(042.3)
COBISS.BG-ID 1260889828

БК 2014/6 Кн 183
ЯМБОЛИЕВ, Теофил Ангелов, 1951-
        Технология на заваряването / Теофил Ямболиев. - Пловдив : Хоризонти, 2013 ([Пловдив] : [Зомбори]). - 231 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 231

ISBN 978-954-92155-8-8
1. Заваряване - учебници за ВУЗ
621.791(075.8)
COBISS.BG-ID 1260819940


621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вж и 621.7

БК 2014/6 Кн 184
ДИКОВА, Цанка Димитрова, 1961-
        Проектиране на екипировка за листово щамповане / Цанка Дикова. - Варна : ИК Стено, 2013. - 112 с. : с ил., табл., черт. ; 24 см

Библиогр.: с. 109-111

ISBN 978-954-449-702-6 : 19.98 лв.
1. Щампи и щанци
621.98
COBISS.BG-ID 1261083620


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2014/6 Кн 185
        СПОМЕНИ от рудника : Бургаски медни мини / [състав., ред. Веселин Аврамов]. - Бургас : Ритъм-3, 2013 (Бургас : Информа принт). - 198 с. : с ил., портр. ; 22 см

Името на състав., ред. отбелязано в изд. каре. - Параклис ; Сбогом! Добър ден ; Молитва : стихотворения / Веселин Хр. Аврамов: с. 195-197. - Съдържа спомени на: Нина Бонева, Стоян Чанкинов, Янка Троева, Димитър Сребков, Йордан Иванов, Йорго Петков, Неделчо Неделчев, Вълко Нестеров, Пенка Попова, Георги Георгиев, Любомир Раев, Иван Костов, Георги Буланов, Рафаил Баев, Стойчо Биячев, Иван Михайлов, Стефан Димитров, Иван Ружев

ISBN 978-619-7103-02-1
1. Минна промишленост - Бургас - спомени 2. Бургас - минно дело
622.343(497.231)(093.3)
COBISS.BG-ID 1261063396


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БК 2014/6 Кн 186
АПОСТОЛОВ, Васил Савов, 1936-
        Строителна механика на кораба и морските съоръжения / Васил Апостолов. - Варна : ИК Стено, 2013. - 240 с. : с черт., табл. ; 25 см

ISBN 978-954-449-706-4
1. Строителна механика - учебници за ВУЗ 2. Корабостроителство - учебници за ВУЗ
624.04(075.8)
629.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1261014244


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

АПОСТОЛОВ, Васил Савов, 1936-
        Строителна механика на кораба и морските съоръжения Вж Кн 186

БК 2014/6 Кн 187
КОСТОВА, Ирина Добрева, 1962-
        Проектиране на корабни енергетични уредби / Ирина Костова, Златозар Алексиев. - Варна : ИК Стено, 2013. - 140 с. : с табл., сх. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Златозар Алексиев е Златозар Алексиев Данчев. - Библиогр. след отд. части

ISBN 978-954-449-676-0
1. Кораби - системи - проектиране - учебници за ВУЗ
629.12.07(075.8)
COBISS.BG-ID 1261085412


63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

БК 2014/6 Кн 188
БЪЛГАРИЯ. Национален статистически институт
        Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010-2012 година / [Г. Николова, К. Дилова] = Land market and rents in agriculture in the Republic of Bulgaria during the period 2010-2012 / [G. Nikolova, K. Dilova] ; [ред. А. Илкова]. - София : НСИ, 2013 ([София] : Образование и наука). - 292 с. : с табл. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на НСИ. Дирекция Статистика на околната среда, инфраструктурата и регионите. Отд. Статистика на горското и селксото стопанство. - Кн. се разпространява с електронен ресурс

1. Селскостопанска статистика - България - 2010-2012 2. България - селско стопанство
63:311(497.2)
COBISS.BG-ID 1260734180


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2014/6 Кн 189
ВАСИЛЕВ, Васил Димитров, 1933-
        Въжените системи в горското стопанство / Васил Василев ; [отг. ред. Борис Господинов]. - София : Астра-Р, 2013 ([София] : Образование и наука). - 296 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 32 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 288-290

ISBN 978-954-91590-7-3 (подв.)
1. Горско стопанство - техническо обзавеждане 2. Въжени линии 3. Дървен материал - транспорт
630.37
COBISS.BG-ID 1260923876


631 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

БК 2014/6 Кн 190
НИКОЛОВ, Димитър Иванов, 1939-
        Земеделието в Добричко (1878-2012) / Димитър Николов. - Добрич : [Висше у-ще Междунар. колеж], 2013 (Добрич : Нилекта принт). - 276 с. : с ил., табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 274-275

ISBN 978-954-635-011-4
1. Селско стопанство - Добрич (област) - история 2. Добрич (област) - селско стопанство
631(497.21-31)(091)
COBISS.BG-ID 1260855268


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БК 2014/6 Кн 191
        АГРАРЕН маркетинг / Мария Станимирова ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 380 с. : с табл., сх. ; 22 см

Други авт.: Евгени Станимиров, Теодорина Турлакова, Таня Георгиева. - Библиогр.: с. 376-379

ISBN 978-954-21-0619-7 : 13 лв.
1. Селскостопански предприятия - управление и организация 2. Маркетинг
631.15:339.13
339.13
COBISS.BG-ID 1260927204

БК 2014/6 Кн 192
БОГДАНОВ, Стойко Николов
        Стопани на голямата земя : история на ТКЗС "Христо Ботев", гр. Бургас - 1958-1971 год. / Стойко Богданов ; [състав. Веса Маркова]. - 2. изд. - Бургас : Божич, 2012. - 288 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2012

ISBN 978-954-9925-78-4 (подв.)
1. ТКЗС "Христо Ботев" (Бургас) - история 2. Бургас - селско стопанство
631.115.9(497.231)(091)
COBISS.BG-ID 1260828388

БК 2014/6 Кн 193
ПОПОВА, Елена Василева, 1936-
        Машинно-тракторна станция в град Добрич (Толбухин) 1946-1962 г. / Елена Попова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 100 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-371-372-1
1. Машиннотракторни станции - Добрич - история 2. Добрич - селско стопанство
631.17(497.211.1)(091)
COBISS.BG-ID 1261061092

БК 2014/6 Кн 194
ТОПАЛОВ, Георги Иванов, 1932-2015
        Приносът на машинно-тракторните станции в социалистическото преустройство на селското стопанство : изграждане, дейност и закриване на 16-те МТС в Добричка област / Георги Топалов. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 88 с. : с ил., табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 85-87

ISBN 978-954-371-385-1
1. Машиннотракторни станции - Добричка област 2. Добричка област - селско стопанство
631.17(497.21-32)
COBISS.BG-ID 1261061604


631.5 АГРОТЕХНИКА
Вж и 631.3

ДОБРЕВСКА, Галя Стоева, 1963-
        Ябълкови клонови подложки Вж Кн 199

        ПШЕНИЦА : генетични и селекционни изследвания Вж Кн 197


632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Вж и 576; 578; 579; 581; 591

БК 2014/6 Кн 195
ТОДОРОВА, Снежана Богомилова, 1979-
        Остатъци от пестициди в храни, установени в Европа за периода 2004-2013 г. / Снежана Тодорова, Антон Величков, Ирена Богоева-Величкова. - [София] : [Бълг. фокален център], 2013 (София : Демакс). - 32 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Кор. опис. - Изд. на Център за оценка на риска

1. Пестициди - токсикология 2. Храни - състав 3. Европа - растениевъдство
632.95(4)
579.67(4)
COBISS.BG-ID 1260933092


633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

БК 2014/6 Кн 196
ВАСИЛЕВ, Колю Атанасов, 1930-
        Съвременни технологии в зеленчукопроизводството : учебник за студенти от Висшите училища по земеделие, аграрна икономика, аграрно инженерство и от Земеделски колежи / Кольо Василев. - Пловдив : Акад. изд. при Център за евроинтеграция и култура на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2013 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 248 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9498-98-1
1. Зеленчукопроизводство - учебници за ВУЗ
633/635(075.8)
COBISS.BG-ID 1260947172


633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

БК 2014/6 Кн 197
        ПШЕНИЦА : генетични и селекционни изследвания / [състав.] Иван Т. Панайотов. - В. Търново : Абагар, 2013. - 830 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Wheat - genetic and breeding studies. - Кратко за автора: с. 819. - Текст и на рус., англ., нем., япон. ез. - Съдържа материали от: Живко Куновски, Иван Панайотов, Коста Гоцов, Лозан Митранов, Павел Попов, Марко Савов, Николина Ставрева, Masaru Iwanaga, Koichiro Tsunewaki, Иван Тодоров, Цветана Рачинска, Витана Гоцова, Ясухико Мукаи, Wilfried Lühe, Hella Lühe, Günter Wurl, Tohuru Suzuki, Chiharu Nakamura, Hikoichi Sakagami, Naoki Mori, Chukichi Kaneda, Hasashi Tsujimoto, Ангел Ценов, Александър Караиванов, Иван Говедаров, Нина Ставрева, Ивайло Калинов, Иван Димитров, Тодор Рачински, Добринка Атанасова, Иванка Стоева, Ирина Иванова. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-619-168-037-5 (подв.)
1. Пшеница - селекция и семепроизводство - сборници
633.11:631.52(08)
631.52(08)
COBISS.BG-ID 1261098212


633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ, ОЦВЕТИТЕЛНИ, ДЪБИЛНИ, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ

БК 2014/6 Кн 198
ДОЧЕВА, Петя Стоянова
        Магията на българската маслодайна роза / Петя Дочева. - Казанлък : Янита-Я С, 2013 (Казанлък : Феникс принт). - 83 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 80-81

ISBN 978-954-343-086-4
1. Маслодайна роза
633.81
COBISS.BG-ID 1260646372


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

БК 2014/6 Кн 199
ДОБРЕВСКА, Галя Стоева, 1963-
        Ябълкови клонови подложки / Галя Добревска. - Пловдив : УЧИ, 2013. - 123 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 113-123

ISBN 978-619-90128-1-9
1. Ябълка - селекция
634.11:631.52
631.52
COBISS.BG-ID 1261011940

БК 2014/6 Кн 200
СТОЕВА, Катя Михайлова, 1965-
        Дървета с вкусни ядки / [Катя Стоева]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 х 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 20)

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

0.80 лв.
1. Овощарство - наръчници и ръководства
634.1(035)
COBISS.BG-ID 1260792548


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2014/6 Кн 201
ВЕНКОВА, Диана Йорданова, 1964-
        Камбанки : видове и отглеждане / [Диана Венкова]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 х 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 18)

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

0.80 лв.
1. Декоративни растения - наръчници и ръководства 2. Цветя - наръчници и ръководства
635.92(035)
COBISS.BG-ID 1260789476

БК 2014/6 Кн 202
ВЕНКОВА, Диана Йорданова, 1964-
        Хортензии : пищно великолепие / [Диана Венкова]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 16 х 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174 ; бр. 19)

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре

0.80 лв.
1. Декоративни растения - наръчници и ръководства 2. Цветя - наръчници и ръководства
635.92(035)
COBISS.BG-ID 1260794852

БК 2014/6 Кн 203
        ТЕХНОЛОГИЯ за биологично производство на семена от праз / [Тенчо Чолаков ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 32 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Хриска Ботева, Олга Георгиева, Мирослав Михов, Венелина Янкова, Цветанка Динчева. - Възприетата форма на името на авт. Венелина Янкова е Винелина Панайотова Янкова-Михайлова. - Изд. на СА - София. Институт по зеленчукови култури Марица - Пловдив. - Библиогр.: с. 29-31

ISBN 978-954-423-773-8
1. Праз - селекция и семепроизводство
635.2
COBISS.BG-ID 1260845284


636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ
Вж и 591; 614; 619

БК 2014/6 Кн 204
КИРЕЧЕВ, Дамян Димитров, 1974-
        Технологии в животновъдството / Дамян Киречев. - Варна : Наука и икономика - ИУ, 2013. - 494 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 492-493

ISBN 978-954-21-0646-3 : 17 лв.
1. Животновъдство - учебници за ВУЗ
636(075.8)
COBISS.BG-ID 1260970980


638 РАЗВЪЖДАНЕ НА НАСЕКОМИ И ДРУГИ ЧЛЕНЕСТОНОГИ
Вж и 592/599

БК 2014/6 Кн 205
ХРИСТОВ, Пламен Рангелов, 1963-
        Настолна книга на пчеларя. Кн. 1, Роенето и всичко за борбата с него / Пламен Р. Христов. - В. Търново : [Абагар], 2013. - 66 с. : с ил., черт. ; 30 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-619-168-045-0 (подв. със спирала)
1. Пчеларство
638.1
COBISS.BG-ID 1261101028

БК 2014/6 Кн 206
ХРИСТОВ, Пламен Рангелов, 1963-
        Пчеларски беседи пред камината : за малки и по-големи тайни от пчеларския занаят, за остроумни пчеларски улеснения и нови технологии / Пламен Р. Христов. - В. Търново : [Абагар], 2013. - 68 с. : с ил. ; 30 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-619-168-048-1 (подв. със спирала)
1. Пчеларство
638.1
COBISS.BG-ID 1261103332


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/6 Кн 207
        БАНАТСКИ вкусотии и ястия от другаде... : в Асеново на фестивал "Банатски вкуснотии - традициите на моето село" / [състав. Мария Иванова]. - Плевен : Медиатех, 2013. - 56 с. : с ил. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Нар. ч-ще Петър Парчевич 1927 - с. Асеново

ISBN 978-619-7071-15-3
1. Готварство - България - рецепти 2. Асеново, Плевенска област - домакинство
641.568(497.21-22)(083.1)
COBISS.BG-ID 1260773348

БК 2014/6 Кн 208
        МАЛКА книжка за есента : 32 вкусни рецепти / [състав.] Ирина Катеринска ; фотогр. Димитър Катерински. - София : Enthusiast, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 70 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-164-086-7 : 12 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1260904676


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/6 Кн 209
ПЕНЧЕВА, Ивалина Петкова, 1959-
        Управленски умения : съвети за мениджъри / Ивалина Пенчева. - В. Търново : Абагар, 2013. - 231 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 229-230

ISBN 978-619-168-059-7
1. Управленски труд 2. Управление и организация
65.012
COBISS.BG-ID 1261015012

БК 2014/6 Кн 210
ФИЛИПОВА, Милена Кирилова, 1972-
        Управление на предприятието в кризисни ситуации / Милена Филипова. - 2. доп. и прераб. изд. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 166 с. : с табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2009. - Библиогр.: с. 164-166

ISBN 978-954-680-899-8
1. Стопански предприятия - управление и организация
65.012
COBISS.BG-ID 1260935396


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Производствен риск в печатарството Вж Кн 156


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

        МАЛКИ активни карти за превозните средства Вж Кн 16


656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/6 Кн 211
КАРЕВА, Румяна Илиева
        Илюзии в полет / Румяна Карева. - София : Изток-Запад, 2013. - 208 с. ; 22 см

Библиогр.: с.189-196

ISBN 978-619-152-246-0 : 12 лв.
1. Авиация - безопасност 2. Зрителни възприятия - психологични проблеми
656.7
159.937.52
COBISS.BG-ID 1260613092


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/6 Кн 212
        КАЧЕСТВО и полезност на счетоводната информация : сборник с доклади от научна конференция, Икономически университет - Варна, катедра "Счетоводна отчетност", 28-29 септември 2012 г. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 591 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Съдържа докл. от: Фаня Филипова, Михаил Дочев, Трифон Трифонов, Н. К. Рожкова, У. Ю. Блинова, Д. Ю. Рожкова, Антон Свраков, Станислава Панчева, Елена Георгиева, Надя Костова, Мария Павлова, Кирил Митов, Венелин Георгиев, Росица Иванова, Емилиян Тананеев, Георги Иванов, Дияна Иванова, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Николай Орешаров, Румяна Маринова, Надежда Попова-Йосифова, Даниела Георгиева, Момчил Антов, Зорница Ганчева, Силвия Костова, Пепа Стойкова, Михаил Мусов, Ваня Георгиева, Георги Христов, Красимир Кулчев, Людмила Дончева, Тодор Тодоров, Ива Монева, Валентина Гочева, Ивайло Маноилов, Константин Велчев, Цветомир Манолов, София Илиева, Стела Григорова, Иван Апостолов, Калин Калев, Гергана Цончева, Атанас Атанасов, Галин Марков, Илиян Христов, Пламена Недялкова, Стефка Калчева, Борислав Боянов, Валентина Велчева, Любомира Коева-Димитрова, Бистра Николова, Красимира Господинова, Галя Кушева, Петър Петров, Петя Петрова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-21-0616-6
1. Счетоводство - конференции
657(063)
COBISS.BG-ID 1260978660


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/6 Кн 213
ЕНИМАНЕВ, Красимир Иванов, 1958-
        Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност / Красимир Иванов Ениманев. - Русе [т. е. София] : Крисан-С, 2013. - 68 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8655-57-6
1. Промишлени предприятия - организация на производството
658.5
COBISS.BG-ID 1260964068

ОВЧАРОВ, Хараламби Райчев, 1926-
        История на обувния завод "Добрич" в град Толбухин (Добрич), 1964-2007 г. : от възход към разруха Вж Кн 219

СТОЯНОВ, Евгений Николов, 1964-
        Теория на финансово-контролните системи и институции : дискусионни въпроси, контролни тестове : учебник за студенти Вж Кн 89


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

БК 2014/6 Кн 214
ИВАНОВА, Костадинка Димитрова, 1958-
        Сомелиерство / Костадинка Иванова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2012. - 151 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 149-150

ISBN 978-954-21-0611-1 : 6 лв.
1. Вино - дегустация - учебници за ВУЗ
663.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1260891876


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2014/6 Кн 215
ИВАНОВ, Иван Динков, 1972-
        Ръководство за лабораторни упражнения по Сигурност и защита в информационни мрежи / Иван Иванов. - София : Висше у-ще Колеж по телекомуникации и пощи, 2013. - 100 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 21 см

Представяне на символите в двойчен код: с. 98

ISBN 978-954-9332-89-6
1. Инфомационна сигурност - учебници за ВУЗ 2. Информационни мрежи - учебници за ВУЗ
681.324.07(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260934116

БК 2014/6 Кн 216
ИВАНОВ, Иван Динков, 1972-
        Ръководство за лабораторни упражнения по сигурност и защита на информацията и администриране и защита на комуникационни и компютърни мрежи / Иван Иванов. - София : Висше у-ще Колеж по телекомуникации и пощи, 2013. - 194 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-9332-88-9
1. Информационна сигурност - учебници за ВУЗ 2. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
681.324.07(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260934628

БК 2014/6 Кн 217
МАККЛИЪРИ, Дейвид С.
        Практическо ръководство за оптици : детайлите, които ни превръщат в наистина добри професионалисти / Дейвид Макклиъри ; [прев. от англ. ез. Максим Янев]. - Варна : ИК Стено, 2013 ([Варна] : [Корс]). - 260 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Ориг. загл.: The optician training manual / David S. McCleary. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-449-652-4 (подв.)
1. Очила - наръчници и ръководства
681.73(035)
COBISS.BG-ID 1261052644

ПЕЕВА, Катя Генова, 1956-
        Биостатистика с IBM SPSS Statistics 19 : практическо учебно ръководство за студенти по медицина и медицински специалисти Вж Кн 72

БК 2014/6 Кн 218
PEJČEV, Stefan Jordanov, 1977-
        Informatics for the 9 th grade - part 1 / Stefan Peychev. - Варна : Steno Publ. House, 2013. - 112 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-449-677-7
1. Информатика - учебници за средни общообразователни училища
681.3(075.3)
COBISS.BG-ID 1261101796


685 ОБУВНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И СПОРТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Вж и 675

БК 2014/6 Кн 219
ОВЧАРОВ, Хараламби Райчев, 1926-
        История на обувния завод "Добрич" в град Толбухин (Добрич), 1964-2007 г. : от възход към разруха / Хараламби Р. Овчаров. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 212 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-371-416-2
1. Обувна промишленост - България - история 2. Промишлени предприятия - Добрич - история 3. България - лека промишленост 4. Добрич - стопански обединения
685.3(497.2)(091)
658.1(497.211.1)(091)
COBISS.BG-ID 1261063140


687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА
Вж и 675; 677

БК 2014/6 Кн 220
ФАУЛЪР, Джорджина
        Фризьорство : как да постигнем идеални резултати / Джорджина Фаулър ; [прев. Ана Чакалова]. - 2. изд. - [Русе] : Ахат, 2013. - 159 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Здраве и красота)

Ориг. загл.: Hairstyling / Georgina Fowler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2008. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9664-62-1
1. Бръснаро-фризьорство
687.5
COBISS.BG-ID 1261005284


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

ВОДЕНИЧАРОВ, Емил Влайков, 1954-
        Здравен риск в строителството Вж Кн 155

БК 2014/6 Кн 221
ЧАПАРОВ, Божидар Костадинов, 1970-
        Търгове и конкурси в строителството : учебно помагало / Божидар Чапаров. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 149 с. : с табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 97-99

ISBN 978-954-21-0623-4 : 5 лв.
1. Строителство - България - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
69.003(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260971748


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БК 2014/6 Кн 222
МИКОВ, Любомир Петров, 1947-
        Избрани студии. Т. 2, Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България / Любомир Миков. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 395 с. : с ил., сх., [76] с. : цв. ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Selected studies. Vol. 2. Sufism, architecture and art of the turks in Bulgaria. - Речник на турско-арабско-персийските термини и названия: том 1-2: с. 360-384. - Библиогр. след отд. студии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-614-6 (подв.)
1. Изкуство, турско - България - история 2. Архитектура, турска - България - история 3. България - изкуство
7.03(497.2=943.5)
COBISS.BG-ID 1261100004


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БК 2014/6 Кн 223
БОРИСОВА, Биляна Богомилова, 1970-
        Ландшафтна екология и ландшафтно планиране / Биляна Борисова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 284 с. : с ил., к. ; 25 см. - (Поредица Монографии / Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер)

Загл. и на англ. ез.: Landscape ecology and landscape planning. - Изд. по проект на Унив. комплекс по хуманитеристика Алма Матер - СУ Св. Климент Охридски. - Библиогр.: с. 266-281. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-670-2 (подв.)
1. Ландшафт - екологични проблеми 2. Озеленяване - населени места 3. Ландшафтна архитектура
712:502.6
502.6
COBISS.BG-ID 1260820708

БК 2014/6 Кн 224
ЕНИМАНЕВ, Красимир Иванов, 1958-
        Устройството на територията - основа за инфраструктурна осигуреност / Красимир Иванов Ениманев. - Русе [т. е. София] : Крисан-С, 2013. - 63 с. : с к., сх. ; 21 см

Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8655-56-9
1. Градоустройство 2. Благоустройство на населените места
711
COBISS.BG-ID 1260953828


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/6 Кн 225
ВЪРБАНОВА, Валентина Пенева, 1951-
        Въведение в архитектурата : учебник за студенти по специалностите "Архитектура" и "САСС" във висшето строително училище "Любен Каравелов", София / Валентина Върбанова. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2013 (София : Линди). - 130 с. : с ил. ; 29 см

Библиогр.: с. 130

ISBN 978-954-331-045-6
1. Архитектура - учебници за ВУЗ
72(075.8)
COBISS.BG-ID 1261114596


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/6 Кн 226
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Страници от картини : в пространството на българското изобразително изкуство от края на XX и началото на XXI век : едно лично гледище / Кирил Попов. - София : [Студио К-дизайн], 2013 ([София] : Стилует). - 584 с., [16] л. : цв. ил. ; 24 см

За нюансивното в стила на художниците / Валентин Колев, Станислав Памукчиев: с. 7-9. - Речник на използвани термини: с. 562-567. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рез. на нем. ез.

ISBN 978-954-92270-9-3
1. Изобразително изкуство, българско - история 2. България - изобразителни изкуства
73/76.03(497.2)
COBISS.BG-ID 1260992740


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2014/6 Кн 227
СТАНФИЙЛД, Лесли
        Всеки може да плете : 100 красиви модела на плетени цветя за декорация / Лесли Станфийлд ; прев. от англ. Стоянка Лазарова-Карачанова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Китай). - 128 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Ориг. загл.: 100 flowers to knit & crochet / Lesley Stanfield. - Азб. показалец

ISBN 978-954-26-1215-5 : 19.99 лв.
1. Плетачество
746.4
COBISS.BG-ID 1260784612


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/6 Кн 228
        ПО дирите на Пенчо Георгиев / подб., предг. и прев. от нем. Александър Зицман = Auf den Spuren von Penčo Georgiev / hrsg. und mit einem Vorw. Alexander Sitzmann. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 136 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Автобиография на Пенчо Георгиев: с. 19-23. - Съдържа материали от: Илия Бешков, Борис Иванов, Ангел Каралийчев, Ламар (Лальо Маринов Пончев), Иван Пенков, Любомир Пипков, Сирак Скитник (Панайот Тодоров Христов), Никола Фурнаджиев, Николай Шмиргела. - За авторите: с.133

ISBN 978-954-2915-41-6 : 15 лв.
1. Георгиев, Пенчо, 1900-1940 - биографии 2. Художници, български - биографии 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Георгиев, Пенчо
COBISS.BG-ID 1260664548

СЕМОВА-Демерджиева, Кети, 1927-
        Обич : лирика и живопис Вж Кн 396


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/6 Кн 229
БАЛЕВА, Антония Пенева, 1964-
        Аспекти на музикалната култура XVII-XVIII век / Антония Балева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 152 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Aspects of musical culture in the 17th - 18th centuries. - Библиогр.: с. 143-148. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-781-3
1. Музика, западноевропейска - история - 17-18 век 2. Барок 3. Класицизъм 4. Западна Европа - музика
78.034.7/.035.2(4-15)
COBISS.BG-ID 1260842980

БК 2014/6 Кн 230
ДИМИТРОВА, Стефка Върбанова, 1959-
        Да достигнеш мечтата си / Стефка Димитрова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 160 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-371-411-7
1. Музикално възпитание 2. Музика - методика на преподаването
78.01:37
COBISS.BG-ID 1261095652

БК 2014/6 Кн 231
        ПРЪСТЕНЪТ на Нибелунга : Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на Боговете : 200 години от рождението на композитора [Рихард Вагнер] 1813-2013 / [състав. Галина Минчева, Димитър Бърдарски] = Der Ring Des Nibelungen : Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung / [phot. Viktor Viktorov] ; [transl. Maya Dolapchieva ... и др.]. - София : Софийска опера и балет, 2013 ([София] : Дедракс). - 80 с. : с цв. ил., факс., ноти ; 34 см

Кор. опис. - Имената на състав., установени от доп. източник. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Други прев.: Dimitar Bardarsky, Georgia Hincheva. - Текст и на англ. ез.

1. Вагнер, Рихард, 1813-1883 - творчество 2. Композитори, немски - творчество 3. Германия - музика
78.071.1(430)(092)
92 Вагнер, Рихард
COBISS.BG-ID 1261049572

БК 2014/6 Кн 232
СИВОВА, Анна Емилова, 1981-
        Музикалното пробуждане на един град: Севиля 1992 / Анна Емилова Сивова ; [прев. от англ. ез. Иванка Влаева] ; [фотогр. Емил Сивов, Гиимермо Мендо]. - София : Болид инс, 2013 ([София] : ДАС-С). - 90 с. : с цв. ил., ноти, факс. ; 24 см

Ориг. загл.: The musical awakening of a city, Seville 1992 / Anna Emilova Sivova. - Загл. на гърба на кн.: Музикалното пробуждане на един град: Севилия 1992. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 79-83. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-394-120-9
1. Музика - Севиля - история 2. Симфоничен оркестър - Севиля 3. Международни изложби - Севиля - 1992 4. Севиля - музика
78.03(460-21)
061.41:78(460-21)(091)
COBISS.BG-ID 1260714468


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2014/6 Кн 233
ДЖЕНДОВА, Радка Тодорова, 1954-
        Теория на музиката / Радка Джендова. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2013 (Бургас : Рота печат). - 144 с. : с ноти, табл. ; 21 см

ISBN 978-619-7123-01-2
1. Музика - теория - учебници за ВУЗ
781(075.8)
COBISS.BG-ID 1261031652


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БК 2014/6 Кн 234
ВЕНКОВ, Спас Спасов, 1928-2013
        Драматичният тенор Спас Венков : всичко стана случайно / [състав.] Петер М. Шнайдер ; [прев., предг. Румен Крумов]. - София [т. е. Шумен] : Фонд. "Венета Вичева", 2013 ([София] : [Верен]). - 250 с. : с табл., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Heldentenor Spas Wenkoff: Alles war Zufall / Peter M Schneider. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - За тази книга / Петер М. Шнайдер: с. 11-14. - Артистична биография: с. 203-204. - Репертоар - хронология: с. 205-206. - Спектакли от април 1964, до ноември 1993, събрани и подредени от Спас Венков според неговия бележник-календар: с. 207-250

ISBN 978-619-7015-10-2 (Верен)
1. Оперни и оперетни артисти, български - биографски материали 2. България - музика
782.1.071.2(497.2)(092)
92 Венков, Спас
COBISS.BG-ID 1260846308


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БК 2014/6 Кн 235
РЪЦЕВ, Георги, 1946-2017
        130 години военна музика във Велико Търново / [авт.-състав. Георги Ръцев]. - В. Търново : Абагар, 2013. - 358 с. : с ил., портр. ; 28 см

Името на авт.-състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 356-357

ISBN 978-619-168-036-8 (подв.) : 30 лв.
1. Военни оркестри - Велико Търново - история 2. Велико Търново - музика
785.1.03(497.216)
COBISS.BG-ID 1261062372


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/6 Кн 236
ФИЛЕВА, Красимира Георгиева, 1960-
        Методика на преподаване на пиано / Красимира Филева. - Пловдив : [Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство], 2011. - 291 с. : с ноти ; 20 см

Библиогр.: с. 288-289

ISBN 978-954-8824-98-9
1. Пиано - методика на преподаването - учебници
786.2(075)
COBISS.BG-ID 1260671204


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/6 Кн 237
ГУРБАНОВ, Николай Стефанов, 1993-
        Минко Костадинов - майсторът на двугласната гайда / Николай Гурбанов ; [ред. Костадин Бураджиев] ; [фотогр. Елица Ламбова]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 140 с. : с ноти, факс., ил. ; 20 см

Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-449-700-2
1. Костадинов, Минко, 1933- - биографии 2. Музиканти, български - биографии 3. Гайда 4. България - музика
788.91.071.2(497.2)(092)
92 Костадинов, Минко
COBISS.BG-ID 1261045732


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2014/6 Кн 238
ШВАРЦЕНЕГЕР, Арнолд, 1947-
        Зов за завръщане : моята невероятна история / Арнолд Шварценегер и Петер Петре ; прев. от англ. Калина Лазарова и Павлина Миткова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 527, [64] с. : с ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Total recall

ISBN 978-954-26-1257-5 (подв.) : 29.95 лв.
1. Шварценегер, Арнолд, 1947- - спомени 2. Киноартисти, американски - спомени 3. САЩ - кино
791.44.071.2(73)(092)
820(73)-94
92 Шварценегер, Арнолд
COBISS.BG-ID 1260791780


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

        АТИКА в България Вж Кн 320


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

ДЖИПИН, Ребека
        100 игри за деца във ваканция : активни карти Вж Кн 15

БК 2014/6 Кн 239
        ИГРИ с принцеси, рицари и дракони : активни карти / ил. Антоанета Четрафилова. - София : Клевър Бук, 2013 ([Пловдив] : [Жанет 45]). - [45] отд. к. : с цв. ил. ; 16 х 12 см, в кутия + 3 л. стикери

Картите отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-954-9749-51-9 (в кутия) : 10.90 лв.

794.4-053.2(084)
COBISS.BG-ID 1261003748

БК 2014/6 Кн 240
КОЛЕВА, Дария Свиленова, 1955-
        Заиграй : българският фолклорен танц в обучението на актьора / Дария Св. Колева ; [ред. Анастасия Савинова-Семова] ; [ил. Владимир Буюклийски]. - София : Верен, 2013. - 312 с. : с цв. ил., ноти ; 21 см

Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 275-280

ISBN 978-619-7015-09-6
1. Народни танци, български - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
793.31(497.2)(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1260818404


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БК 2014/6 Кн 241
ЦАНОВ, Иван Цанов, 1963-
        Въведение в спортния мениджмънт : учебно помагало / Иван Цанов. - София : Асоц. на бълг. плувци, 2013 ([София] : БПС). - 141 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 130-131

ISBN 978-954-92314-6-5
1. Спорт - управление и организация - учебници за ВУЗ
796.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1260949732


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БК 2014/6 Кн 242
СТОЯНОВ, Симеон Иванов, 1943-
        Футбол / Симеон Стоянов, Васил Жечев, Валери Цветков. - 2. прераб. и доп. изд. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 314 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 21 см

1. изд. 1995

ISBN 978-954-680-872-1
1. Футбол - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
796.332.015(075.8)
COBISS.BG-ID 1260945380

БК 2014/6 Кн 243
ТОДОРОВ, Явор Василев, 1952-
        Началото на футбола в Дупница / Явор Тодоров. - Дупница : Валентин Боков - Арт Медиа Плюс, 2013 ([Благоевград] : [Смилков]). - 16 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

ISBN 978-619-7113-01-3
1. Футбол - Дупница - история 2. Дупница - физическа култура и спорт
796.332(497.22-21)(091)
COBISS.BG-ID 1261036260

БК 2014/6 Кн 244
ЦЪРОВА, Росица Стефанова, 1948-
        Баскетбол на инвалидни колички : монография / Росица Църова. - София : Болид инс, 2013. - 124 с. : с цв. ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 106-115

ISBN 978-954-394-126-1
1. Баскетбол - методика на преподаването 2. Хора с увреждания
796.323.015-056.267
COBISS.BG-ID 1260777444

БК 2014/6 Кн 245
ЦЪРОВА, Росица Стефанова, 1948-
        Проблеми на контрола в баскетбола : монография / Росица Църова. - София : Болид инс, 2013. - 168 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 111-123

ISBN 978-954-394-125-4
1. Баскетбол
796.323
COBISS.BG-ID 1260633828


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БК 2014/6 Кн 246
АЛЕКСИЕВА-Петерман, Красимира, 1946-
        Варненската художествена гимнастика през погледа на... : история в лични разкази / Красимира Алексиева-Петерман. - Варна : ИК Стено, 2013. - 188 с. : с портр., ил. ; 29 см

Кн. 2 от поредицата С варненци по света и у нас. - Библиогр.: с. 187

ISBN 978-954-449-684-5 : 18 лв.
1. Художествена гимнастика - Варна - история - спомени 2. Варна - физическа култура и спорт
796.412(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1261056740

БК 2014/6 Кн 247
АЛЕКСИЕВА-Петерман, Красимира, 1946-
        Румяна Стефанова - светла диря в съзвездието на българската художествена гимнастика : за Руми - няма думи / Красимира Алексиева-Петерман. - Варна : ИК Стено, 2013. - 94 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Кн. 3 от поредицата С варненци по света и у нас

ISBN 978-954-449-685-2
1. Стефанова, Румяна, 1949-1978 - биографии 2. Спортисти, български - биографии 3. Художествена гимнастика - България 4. България - физическа култура и спорт
796.412.071(497.2)(092)
92 Стефанова, Румяна
COBISS.BG-ID 1261111780


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

ЕНЕВ, Свилен Пламенов, 1976-
        20 природни и културни обекта в Сакар и Източни Родопи : манастири, старини, музеи, природни феномени край Ардино, Кърджали, Момчилград, Димитровград, Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Хасково и Ямбол Вж Кн 533

ЕНЕВ, Свилен Пламенов, 1976-
        20 природни и културни обекта в Централни Родопи : манастири, пещери, старини, музеи, природни феномени край Смолян, Девин, Чепеларе, Златоград, Асеновград Вж Кн 534


796.6 ВЕЛОСИПЕДЕН СПОРТ. РОЛКОВ СПОРТ
Вж и 796.57

БК 2014/6 Кн 248
ГЕОРГИЕВ, Георги Тодоров, 1935-
        Градът на колоездачите : колоезденето и колоездачният спорт в Бургас от 1946 до 1988 година / Георги Т. Георгиев. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (Бургас : Информа Принт). - 160 с. : с ил., портр., табл. ; 22 см

ISBN 978-954-471-201-3 : 6 лв.
1. Колоездене - Бургас - история - 1946-1988 2. Бургас - физическа култура и спорт
796.61(497.231)(091)
COBISS.BG-ID 1260747492


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БК 2014/6 Кн 249
ЗДРАВКОВ, Стефан Стойчев, 1945-
        Миша, нашият, великият! / Стефан Здравков, Мартин Момчилов = [Мише - нашему - великому!]. - София : в. Сирак ; Мездра : Фонд. Искър, 2013 (Мездра : Фонд. Искър). - 30 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Кор. опис.

1. Мамиашвили, Михаил Геразиевич, 1963- - биографии 2. Борци (спорт) - Русия - биографии 3. Русия - физическа култура и спорт
796.81/.82(470)(092)
92 Мамиашвили, Михаил Геразиевич
COBISS.BG-ID 1260718820

БК 2014/6 Кн 250
ПАНАЙОТОВ, Валентин Стефанов, 1971-
        Тенденции в развитието на мъжкия професионален културизъм в периода 1980-2012 г. : монография / Валентин Панайотов ; [ред. Станка Виденова]. - София : Болид Инс, 2013. - 252 с. : с ил. ; 23 см

Загл. на гърба на загл. с.: Тенденции в развитието на мъжкия културизъм в периода 1980-2012 г. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Станка Виденова е Станка Виденова Костадинова. - Библиогр.: с. 99-108

ISBN 978-954-394-128-5
1. Културизъм - история
796.8(091)
COBISS.BG-ID 1260620772


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/6 Кн 251
        БЪЛГАРСКАТА езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация / [ред., състав. Диана Иванова]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 233 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - За авторите в сборника: с. 227-232. - Съдържа материали от: Димитър Веселинов, Борислав Борисов, Таня Бучкова, Мария Мицкова, Понтус Линдгрен, Надка Николова, Елена Гетова, Диана Иванова, Ценка Иванова, Павел Крейчи, Мариола Валчак-Миколайчова, Петя Костадинова, Юлиана Чакърова, Вера Маровска, Фани Бойкова, Елена Крейчова, Надежда Михайлова-Сталянова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-423-784-4
1. Езикова политика - България 2. Български език 3. България - езикознание
800.72(497.2)
808.67
COBISS.BG-ID 1260813284

БК 2014/6 Кн 252
        ЕЗИКОВО-литературни кодове в социалното и образователно пространство : международен сборник с научни статии. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2013 (Габрово : Екс-Прес). - 148 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Текст и на рус., англ., фр. ез. - Изд. на Пятигорски лингвист. унив. - Съдържа статии от: М. Балабанова, Р. Кабалакова, Н. Баришникова, М. Бодони, Г. Петрова, О. Иванова, Д. Радойнова, М. Владева, Г. Ахметова, Кр. Танева, Н. Барышников, Е. Капинова, А. Келейникова, Е. Пронченко, А. Вартова, В. Хрипунов, Т. Ярмина, К. Николова, Ст. Танева-Шопова, М. Терзиева, Г. Цанева, Хр. Кючуков, К. Попов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8422-95-6
1. Социолингвистика - сборници 2. Психолингвистика - сборници
800:316(08)
800:159.9(08)
COBISS.BG-ID 1261058532

КОСТОВА, Мария Иванова
        Комуникативната граматика : теоретични и приложни аспекти Вж Кн 256


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

ЕВСТАТИЕВА, Галина Стефанова
        Арабското стихознание Вж Кн 510

БК 2014/6 Кн 253
ПАДАРЕВА, Гергана Димитрова
        Интонацията и принципът за езиковата икономия : интонационни модели на въпросителни изречения без въпросителен маркер / Гергана Падарева-Илиева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 216 с. : с ил., диагр., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 196-215

ISBN 978-954-680-889-9
1. Езици - фонетика 2. Езици - синтаксис
801.56
COBISS.BG-ID 1260895204

БК 2014/6 Кн 254
        СПОМЕНИ за бъдното / авт.[-състав.] Григор Константинов. - София : Болид-инс, 2013. - 184 с. : с цв. ил., портр., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-394-124-7
Спомени за Цанка Константинова от роднини, приятели и колеги 

1. Константинова, Цанка Стоянова, 1946-2010 - спомени 2. Филолози, български - спомени 3. Библиографи, български - спомени 4. България - езикознание
801(497.2)(092)(093.3)
01(497.2)(092)(093.3)
92 Костантинова, Цанка Стоянова
COBISS.BG-ID 1260768996

STANKOVA, Irena Bojanova, 1965-
        Repetitorium terminologicum medicinale : Latin-English Вж Кн 154


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БК 2014/6 Кн 255
ЖЕЛЯЗКОВ, Диян Димитров, 1956-
        Дисертации по етимология и други разсъждения, критики, писма / Диян Желязков. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 88 с. ; 24 см

Текст и на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-380-291-3
1. Етимология
802/809-54
COBISS.BG-ID 1260975076

БК 2014/6 Кн 256
КОСТОВА, Мария Иванова
        Комуникативната граматика : теоретични и приложни аспекти / Мария Костова. - Варна : ИК Стено, 2013. - 196 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 182-195

ISBN 978-954-449-697-5
1. Граматика - методика на преподаването 2. Устна реч 3. Словесна комуникация
802/809-5(072)
800.7
COBISS.BG-ID 1261012452

БК 2014/6 Кн 257
МИТЕВА-Хубенова, Мина Стойчева, 1965-
        Два езика - две култури : техники на междукултурната комуникация за немски език / Мина Хубенова. - София : Болид инс, 2013. - 186 с. : с табл., сх. ; 23 см

Текст и на нем. ез. - Библиогр.: с. 175-186

ISBN 978-954-394-118-6
1. Чужди езици - методика на преподаването 2. Немски език - методика на преподаването
802/809:37
803.0(072)
COBISS.BG-ID 1260773860


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/6 Кн 258
TODOROV, Petǎr Dimitrov, 1971-
        English + : study book / Peter Todorov, Stefan Georgiev, Elka Uzunova. - В. Търново : Абагар, 2013. - 136 с. ; 28 см

ISBN 978-619-168-044-3
1. Английски език - учебници
802.0(075)
COBISS.BG-ID 1261147876


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

МИТЕВА-Хубенова, Мина Стойчева, 1965-
        Два езика - две култури : техники на междукултурната комуникация за немски език Вж Кн 257


807.1 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БК 2014/6 Кн 259
АМУДЖИЕВА, Надежда Данова, 1969-
        Terminologia latina medicinalis : учебна тетрадка / Надежда Амуджиева ; [ред. Ивана Икономова]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 80 с. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Латинска медицинска терминология. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-449-695-1
1. Латински език - учебници за ВУЗ 2. Медицина - терминология - учебници за ВУЗ
807.1(076)(075.8)
61:001.4(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1261105636


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/6 Кн 260
ИВАНОВА, Ирина Славовна
        Русский язык : учебник / Ирина Иванова, Вера Статева, Петранка Евтимова. - [2. изд.]. - В. Търново : Абагар, 2013. - 247 с. : с ил., табл. ; 29 см

1. изд. 2010. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-619-168-053-5
1. Руски език - учебници
808.2(075)
COBISS.BG-ID 1261113316

БК 2014/6 Кн 261
КАТРАНДЖИЕВА, Дора Иванова, 1949-
        Гендерный аспект речевого этикета : на материале женских стереотипов вежливости в русском дискурсе на рубеже XX-XXІ веков / Дора Иванова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012. - 141 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 134-138

ISBN 978-954-680-860-8
1. Руски език - социолингвистика 2. Руска литература - език и стил 3. Словесна комуникация - при жените 4. Етикет 5. Русия - езикознание
808.2:316
882.081
177.2-055.2
COBISS.BG-ID 1260905956


808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК

АВРАМОВА, Цветанка Димчова
        Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език Вж Кн 262


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/6 Кн 262
АВРАМОВА, Цветанка Димчова
        Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език / Цветанка Аврамова. - София : Парадигма, 2013 ([София] : Булгед). - 159 с. ; 20 см. - (Голяма чешка библиотека / Бохемия клуб)

Библиогр.: с. 151-157. - Рез. на чеш., англ. ез. - Азб. показалци

ISBN 978-954-326-198-7
1. Ономастика, българска 2. Ономастика, чешка 3. България - езикознание 4. Чехия - езикознание
808.67-311/-313
808.50-311/-313
COBISS.BG-ID 1260902884

        БЪЛГАРСКАТА езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация Вж Кн 251

БК 2014/6 Кн 263
        БЪЛГАРСКИЯТ език в началото на XXI век - отражение на обществените промени / състав., отг. ред. Марияна Парзулова. - Бургас [т. е. В. Търново] : Знак'94, 2013 (В. Търново : Фабер). - 112 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Съдържа статии от: Марияна Парзулова, Веселина Добрева, Паулина Иванова, Димитър Бонков, Кристиян Панайотов, Кремена Дюлгерова, Михаела Дракова, Даяна Котева, Трифон Денев. - Библиогр. след отд. статии и на с. 100-110

ISBN 978-954-8305-32-7
1. Български език - социолингвистика - сборници 2. Език и общество - сборници 3. България - езикознание
808.67:316(08)
COBISS.BG-ID 1260927716

БК 2014/6 Кн 264
ПАРЗУЛОВА, Марияна Христова, 1958-
        Именуването на българите през XX -XXI век : енциклопедичен справочник / Марияна Парзулова, Тодор Балкански. - Бургас [т. е. В. Търново] : Знак'94, 2013 (В. Търново : Фабер). - 152 с. ; 20 см

Библиогр.: с.143-151

ISBN 978-954-8305-33-4
1. Ономастика, българска - справочници
808.67-311/-313(035)
COBISS.BG-ID 1260941540


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2014/6 Кн 265
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        Увод в науката за художествената литература / Пламен Радев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 438 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов

ISBN 978-954-423-838-4
1. Литературознание - учебници за ВУЗ 2. Литература - теория и естетика - учебници за ВУЗ
82.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1260798180


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/6 Кн 266
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Красимирова, 1974-
        Западноевропейската литературна 1953/1954-та година / Соня Александрова ; [науч. ред. Клео Протохристова]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 224 с. : с ил., табл. ; 22 см. - (Поредица Philologia Philippopoliensis)

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Филол. фак. - Библиогр.: с. 195-203. - Рез. на фр., англ. ез.

ISBN 978-954-423-771-4
1. Западноевропейска литература - история и критика 2. Проза, западноевропейска - теми, образи, сюжети 3. Западна Европа - литературознание
820/899(4-15).09
COBISS.BG-ID 1260838372

БК 2014/6 Кн 267
КОСТОВА-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966-
        Близки непознати : другият език или за езиците на другостта / Магдалена Костова-Панайотова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 139 с. ; 21 см

Изд. на ЮЗУ. Филол. фак. - Библиогр.: с. 127-138

ISBN 978-954-680-882-0
1. Балкански литератури - история и критика 2. Балкански полуостров - литературознание
820/899(497).09
COBISS.BG-ID 1260926948

БК 2014/6 Кн 268
        МАЛКИЯТ зелен бог на агонията и други разкази / състав. Стивън Джоунс ; [прев. Юлиян Стойнов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 367 с. ; 21 см

Ориг. загл.: A book of horrors / ed. by Stephen Jones. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Малкият зелен бог на агонията / Стивън Кинг. Прахан, стомана и кремък / Кейтлин Р. Киърнан. Призраци със зъби / Питър Краудър. Дъщерята на майстора на ковчези / Анджела Слатър. Корени и прочее / Брайън Ходж. Кажи ми, че ще те видя отново / Денис Етчисън. Музиката на Бенке Карлсон, Убиеца / Йон Линдквист. Грешен отговор / Рамзи Камбъл. Алиса в пластмасовия свят / Робърт Шиърман. Мъжът в канафката / Лайза Татъл. Детска задача / Реджи Оливър. Нещо мрачно и печално / Майкъл Маршал Смит. Близо до Зенор / Елизабед Хенд. - Възприетата форма на името на авт. Елизабед Хенд е Елизабед Ханд. Последни думи / Ричард Крисчън Матесън

ISBN 978-954-655-394-2 : 15.99 лв.

820/899-322.4(082)
COBISS.BG-ID 1260914148


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/6 Кн 269
        МАЛКИ пирати / прев. Елисавета Балтова. - София : Егмонт България, 2013 (София : Дедракс). - 28 с. : с цв. ил. ; 22 х 23 см

Ориг. загл.: Jake and the Neverland pirates. - Изд. на Disney junior

ISBN 978-954-27-1046-2 : 2.99 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1261000676

БК 2014/6 Кн 270
        ПРИКАЗКИ за животни / [състав. Цанко Лалев, Любомир Русанов] ; [ил. Магдалена Добрева]. - 2. изд. - София : Пан, 2007 ([София] : Експреспринт). - 240 с. : с ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на състав. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев. - 1. изд. 2004 със загл. Горски приказки

ISBN 978-954-657-686-6 : 7.90 лв.
ISBN 954-657-408-2 !

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1260990948


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 271
БРОНТЕ, Шарлот, 1816-1855
        Джейн Еър / Шарлот Бронте ; прев. от англ. Христо Кънев. - 6. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 528 с. ; 21 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: Jane Eyre / Charlotte Brontë. - 1. изд. 1959 на изд. Нар. култура

ISBN 978-954-26-1255-1 : 14.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1261058788

БК 2014/6 Кн 272
ЛОРЪНС, Марк, 1966-
        Разделената империя. Кн. 1, Принцът на тръните / Марк Лорънс ; [прев. Милена Илиева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 335 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Prince of thorns, book one of the Broken empire / Mark Lawrence. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-424-6 : 15.99 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1260891364

БК 2014/6 Кн 273
ПИЛЧЪР, Розамънд, 1924-
        Зимно слънцестоене / Розамунде Пилхер ; прев. от англ. Ирина Кючукова. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 487 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Winter solstice / Rosamunde Pilcher

ISBN 978-954-398-319-3 : 15.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1260800996

БК 2014/6 Кн 274
ТАБОРИ, Георг, 1914-2007
        Канибалите : пиеси / Георг Табори ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 296 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор. - Съдържа и: Демонстрацията ; Двайсет и петият час ; На майка куражът ; Юбилей ; Mein Kampf

ISBN 978-954-2915-39-3 : 17 лв.

820-054.7(=945.11)-2
COBISS.BG-ID 1260670180

БК 2014/6 Кн 275
ТАБОРИ, Георг, 1914-2007
        Пийпшоу : пиеси / Георг Табори ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 256 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор. - Съдържа и: Голдберг вариации ; Реквием за един шпионин ; Масовата убийца и нейните приятели ; Балада за виенския шницел ; Добър апетит!

ISBN 978-954-2915-35-5 : 16 лв.

820-054.7(=945.11)-2
COBISS.BG-ID 1260669668


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 276
АЛБИН, Дженифър
        Изтъкан свят. Кн. 1, Везба / Дженифър Албин ; [прев. Мария Панева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Crewel / Gennifer Albin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Мария Панева е Мария Иванова Тотоманова с пълно име Мария Иванова Тотоманова-Панева

ISBN 978-954-655-434-5 : 15.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260836068

БК 2014/6 Кн 277
АЛЪН, Уди, 1935-
        Три едноактни пиеси / Уди Алън ; прев. от англ. Матей Тодоров, Златна Костова. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 134 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Уди Алън - псевд. на Алън Стюърт Кьонигсберг. - Съдържа: Ривърсайд Драйв ; Олд Сейбрук ; Сентръл Парк Уест

ISBN 978-954-2915-32-4 : 15 лв.

820(73)-2
COBISS.BG-ID 1260637156

БК 2014/6 Кн 278
БРАУН, Дан, 1964-
        Ад / Дан Браун ; [прев. Крум Бъчваров ... и др.]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 542 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Inferno / Dan Brown. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други прев.: Елена Кодинова, Венцислав Божилов

ISBN 978-954-655-409-3 : 19.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260837604

БК 2014/6 Кн 279
ГРИЙН, Джон, 1977-
        Хартиени градове / Джон Грийн ; прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Paper towns / John Green

ISBN 978-954-27-1075-2 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260913380

БК 2014/6 Кн 280
ДЕЙ, Алиса, 1963-
        Воините на Посейдон / Алиса Дей ; прев. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2013 ([София] : Симолини). - 240 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Wild hearts in Atlantis / Alyssa Day. - Алиса Дей - псевд. на авт. Алесия Холидей. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова. - Съдържа: Непокорни сърца в Атлантида ; Жената на шейпшифтъра

ISBN 978-954-2969-12-9 : 9.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261050852

БК 2014/6 Кн 281
ДЕЙ, Алиса, 1963-
        Воините на Посейдон. Кн. 2, Пробуждането на Атлантида / Алиса Дей ; прев. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 416 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Atlantis awakening / Alyssa Day. - Алиса Дей - псевд. на на авт. Алесия Холидей. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-07-5 : 12 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261045988

БК 2014/6 Кн 282
ИШЪРУД, Кристофър, 1904-1986
        Сбогом на Берлин / Кристофър Ишъруд ; [прев. Аспарух Велков]. - София : Black Flamingo, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 216 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Good bye to Berlin / Christopher Isherwood. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2915-26-3 : 16 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260654308

БК 2014/6 Кн 283
КЕНИЪН, Шерилин, 1965-
        Покоряването на шотландеца / Кинли Макгрегър ; прев. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2013 ([София] : Симолини). - 383 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Claiming the highlander / Kinley MacGregor. - Кинли Макгрегър - псевд. на авт. Шерилин Кениън. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова. - Кн. 2 от поредицата Братството на меча

ISBN 978-954-2969-11-2 : 11.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261072612

БК 2014/6 Кн 284
КЛАЙН, Матю, 1968-
        Рестарт / Матю Клайн ; [прев. Иван Златарски]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 444 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: No way back / Matthew Klein. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-391-1 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260828644

БК 2014/6 Кн 285
КОРИ, Джеймс С. А.
        Войната на Калибан / Джеймс С. А. Кори ; [прев. Иван Иванов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 575 с. ; 20 см. - (Избрана световна фантастика ; 178)

Ориг. загл.: Caliban's war / James S. A. Corey. - Джеймс С. А. Кори - колективен псевд. на Даниел Ейбрахам и Тай Франк. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-408-6 : 17.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260879332

БК 2014/6 Кн 286
КУИН, Джулия, 1970-
        Блайдън. Кн. 2, Среднощен танц / Джулия Куин ; прев. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 448 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Dancing at midnight / Julia Quinn. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-06-8 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261044196

БК 2014/6 Кн 287
КУИН, Джулия, 1970-
        Блайдън. Кн. 3, Дяволче / Джулия Куин ; прев. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2013 ([София] : Симолини). - 479 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Minx / Julia Quinn. - Димитрия Петрова - псевд. на Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-13-6 : 11.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261044964

БК 2014/6 Кн 288
ЛАНСЕТ, Бари
        Антикварят от японския квартал / Бари Лансет ; [прев. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 427 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Japantown / Barry Lancet. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-655-423-9 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260826084

БК 2014/6 Кн 289
МАРТИН, Джордж Р. Р., 1948-
        Рицарят на седемте кралства : из света на "Песен за огън и лед" / Джордж Р. Р. Мартин ; [прев. Валерий Русинов, Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Knight of the seven kingdoms / George R. R. Martin. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-431-4 : 15.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260853476

БК 2014/6 Кн 290
ПАРКЪР, Оливия
        [Дивайн и приятели] : [роман]. Кн. 1, На лов за съпруга / Оливия Паркър ; прев. [от англ.] Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 366 с. ; 20 см

Ориг. загл.: At the bride hunt ball / Olivia Parker. - Общо загл. отбелязано на гърба на кн. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-09-9 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261087972

БК 2014/6 Кн 291
ПАРКЪР, Оливия
        [Дивайн и приятели] : [роман]. Кн. 2, Брачен капан / Оливия Паркър ; прев. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 310 с. ; 20 см

Ориг. загл.: To wed a wicked earl / Olivia Parker. - Общо загл. отбелязано на гърба на кн. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-15-0 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261029092

БК 2014/6 Кн 292
РОЛИНС, Джеймс, 1961-
        Окото Господне / Джеймс Ролинс ; [прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 492 с. : с ил. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The eye of God / James Rollins. - Джеймс Ролинс - псевд. на Джим Чайковски. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-432-1 : 16.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260830692

БК 2014/6 Кн 293
СМИТ, Кристофър, 1966-
        Клубът на биковете / Кристофър Смит ; [прев. Иван Златарски]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 398 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Running of the bulls / Christopher Smith. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-427-7 : 15.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260794340

БК 2014/6 Кн 294
СПАРКС, Керелин
        Рискована любов. Кн. 2, Вампирите и градът / Керелин Спаркс ; прев. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 414 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Vamps and the city / Kerrelyn Sparks. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-10-5 : 13.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1261056996

БК 2014/6 Кн 295
СЪЛИВАН, Джей Кортни, 1982-
        Диамантите са завинаги / Джей Кортни Съливан ; [прев. Цветана Генчева]. - София : ИК Бард, 2013 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 446 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The engagements / J. Courtney Sullivan. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-430-7 : 16.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260882660

БК 2014/6 Кн 296
ТЕРЪЛ, Кристин
        Всички наши вчерашни дни / Кристин Теръл ; прев. от англ. Евелина Пенева. - София : Егмонт, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 328 с. ; 21 см

Ориг. загл.: All our yesterdays / Cristin Terrill

ISBN 978-954-27-1068-4 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260963556

БК 2014/6 Кн 297
ФИЙСТ, Реймънд Е., 1945-
        Пред вратите на мрака / Реймънд Фийст ; [прев. Юлиян Стойнов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: At the gates of darkness / Raymond E. Feist. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ч. 2 от поредицата Войната на демоните

ISBN 978-954-655-390-4 : 16.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1260910820

БК 2014/6 Кн 298
ФЛАГ, Фани, 1944-
        Пържени зелени домати : Whistle Stop Cafe / Фани Флаг ; [прев. Катя Перчинкова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 413 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Fried green tomatoes at the Whistle Stop Cafe / Fannie Flagg. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-406-2 : 16.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260791524

БК 2014/6 Кн 299
ХАРКНЕС, Дебора, 1965-
        Аз, вещицата. Кн. 2, Нощна сянка / Дебора Харкнес ; [прев. Елена Кодинова, Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2013 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 624 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Shadow of night / Deborah Harkness. - Имената на прев. отбелязани на гръба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-386-7 : 17.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1272338404

БК 2014/6 Кн 300
ХАУЪРД, Линда, 1950-
        Ловен сезон / Линда Хауърд ; [прев. от англ. Димитрия Петрова]. - София : Тиара Букс, 2012 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 366 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Open season / Linda Howard. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-08-2 : 13.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261054180

БК 2014/6 Кн 301
ХАУЪРД, Линда, 1950-
        Перфектният мъж : роман / Линда Хауърд ; прев. от англ. Димитрия Петрова. - София : Тиара Букс, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mr. Perfect / Linda Howard. - Димитрия Петрова - псевд. на прев. Юлияна Илиева Петрова

ISBN 978-954-2969-14-3 : 13.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1261032676

БК 2014/6 Кн 302
ХОКС, Джон Туелв
        Златният град / Джон Туелв Хокс ; [прев. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 347 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The golden city / John Twelve Hawks. - Джон Туелв Хокс - псевд. на американски писател. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-414-7 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260806372

БК 2014/6 Кн 303
ЧАЙЛД, Линкълн, 1957-
        Третата порта / Линкълн Чайлд ; [прев. Асен Георгиев]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 364 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The third gate / Lincoln Child. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-384-3 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1260818660

ШВАРЦЕНЕГЕР, Арнолд, 1947-
        Зов за завръщане : моята невероятна история Вж Кн 238

БК 2014/6 Кн 304
ШОУ, Ъруин, 1913-1984
        Младите лъвове / Ъруин Шоу ; [прев. Бистра Винарова, Юлий Генов]. - [4. изд.]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 798 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The young lions / Irwin Shaw. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1968 на изд. Нар. култура в Библиотека Избрани романи ; No 5. - Част от поредицата Модерна класика

ISBN 978-954-655-392-8 : 19.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1260871908

БК 2014/6 Кн 305
SHONE-Sionidis, George, 1931-
        The еternal immigrant : the persecussion of "Saint George" / George Shone-Sionidis. - Sofia : Bolid Ins, 2013. - 240 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-954-394-123-0

820(73)-94
COBISS.BG-ID 1260636388


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/6 Кн 306
ПАЛАСИО, Ар Джей, 1963-
        Чудо / Ар Джей Паласио ; [прев. Гергана Дечева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 399 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Wonder / R. J. Palacio. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-403-1 : 15.99 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1260838116

БК 2014/6 Кн 307
ПЪРКИНС, Стефaни, 1981-
        Звезди за Лола / Стефани Пъркинс ; прев. от англ. Елка Виденова. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - 351 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Lola and the boy next door / Stephanie Perkins

ISBN 978-954-27-1057-8 : 9.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1260946404

БК 2014/6 Кн 308
РИЪРДЪН, Рик, 1964-
        Домът на Хадес / Рик Риърдън ; прев. от англ. Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2013 (Италия). - 591 с. ; 20 см. - (Героите на Олимп ; кн. 4)

Ориг. загл.: The house of Hades / Rick Riordan

ISBN 978-954-27-1062-2 (подв.) : 19.90 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1260926436


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 309
АЛТМАН, Андреас, 1949-
        Срещнеш ли Буда, убий го! : едно себеизпитание / Андреас Алтман ; [прев. Даря Хараланова, Добромила Парушева]. - София : Аквариус, 2013 ([София] : Симолини). - 248 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Triffst du Buddha, töte ihn! / Andreas Altmann. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Дарина Христова Хараланова - истинско име на Даря Христова Хараланова

ISBN 978-954-8692-50-2 : 13.99 лв.

830-311.8
COBISS.BG-ID 1261047268

ГИМНАЗИЯ с преподаване на немски език Гьоте. Клуб Млад преводач (Бургас)
        Преводът - мост между културите : сборник, Клуб "Млад преводач", Гимназия с преподаване на немски език "Гьоте", Бургас Вж Кн 456

БК 2014/6 Кн 310
ДАЙК, Луц ван, 1955-
        Прокълната любов : роман / Луц ван Дайк ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 152 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Verdammt starke Liebe / Lutz van Dijk

ISBN 978-954-2915-38-6 : 16 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261034980

БК 2014/6 Кн 311
КЕЛМАН, Даниел, 1975-
        Духове в Принстън ; Наставникът : пиеси / Даниел Келман ; прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Black Flamingo, 2013. - 116 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Geister in Princeton. Der Mentor / Daniel Kehlmann. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-954-2915-31-7

830-2
COBISS.BG-ID 1260635108

БК 2014/6 Кн 312
ЦОВНИР, Мирон, 1953-
        Паразити на безсилието / Мирон Цовнир ; [фотогр. Мирон Цовнир] ; [прев. Екатерина Джутева, Васил Харалампиев]. - [София] : Black Flamingo, 2013. - 112 с., [13] л. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Parasiten der Ohnmacht / Miron Zownir. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2915-29-4 : 18 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1261049060


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 313
БРУКНЕР, Фердинанд, 1891-1958
        Младост между две войни : пиеси / Фердинанд Брукнер ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 464 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Фердинанд Брукнер - псевд. на Теодор Тагер. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Заболяване на младостта ; Престъпниците ; Расите ; Защото неговото време е кратко ; Освободените ; Плодове на нищото

ISBN 978-954-2915-27-0 : 18 лв.

830(436)-2
COBISS.BG-ID 1260788964

БК 2014/6 Кн 314
ТУРИНИ, Петер, 1944-
        От любов : пиеса / Петер Турини ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 79 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Aus Liebe / Peter Turrini

ISBN 978-954-2915-37-9 : 11.99 лв.

830(436)-2
COBISS.BG-ID 1261059044

БК 2014/6 Кн 315
ХОХВЕЛДЕР, Фриц, 1911-1986
        Свещеният експеримент : пиеси / Фриц Хохвелдер ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 271 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор. - Съдържа и: Естер ; Хиляда и три ; Берачът на малини

ISBN 978-954-2915-36-2 : 16 лв.

830(436)-2
COBISS.BG-ID 1260655588


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/6 Кн 316
ЗУЛЦЕР, Ален Клод, 1953-
        В неподходящо време : роман / Ален Клод Зулцер ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 208 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Zur falschen Zeit / Alain Claude Sulzer

ISBN 978-954-2915-28-7 : 16 лв.

830(494)-31
COBISS.BG-ID 1261018596


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 317
ЕГЕЛАНД, Том, 1959-
        Заветът на Нострадамус / Том Егеланд ; прев. от норв. Росица Цветанова. - [София] : ИК Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 480 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Nostradamus'Testamente / Tom Egeland

ISBN 978-619-161-022-8 : 16.99 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1260675812


839.6-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/6 Кн 318
ЕГНЕР, Турбьорн, 1912-1990
        Хора и разбойници в Кардамоновия град / Турбьорн Егнер ; прев. от норв. Анюта Качева ; ил. Турбьорн Егнер. - [София] : Enthusiast, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 139 с. : с цв. ил., ноти ; 25 см

Ориг. загл.: Folk og røvere i Kardemomme / Thorbjørn Egner. - Съдържа и: Кардамонови песни

ISBN 978-619-164-083-6 (подв.) : 15 лв.

839.6-93-34
COBISS.BG-ID 1260924388


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

ВЕЙЛ, Симон, 1909-1943
        Дух и любов Вж Кн 37


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 319
ЕКО, Умберто, 1932-2016
        Да сътворим врага и други писания по случайни поводи / Умберто Еко ; [прев. Габриела Големанска]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Costruire il nemico e altri scritti occasionali / Umberto Eco. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-407-9 : 14.99 лв.

850-3
COBISS.BG-ID 1260875748


871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА

        АТИКА в България Вж Кн 320


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 320
        АТИКА в България / [състав. Клео Протохристова] ; [ред. Клео Протохристова ... и др.] ; [прев. Витана Костадинова]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 319 с. : с ил., факс., табл. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Attica in Bulgaria. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Светла Черпокова, Стефка Видева. - Текст и на англ. ез. - Летопис на театрални, музикално-сценични постановки и адаптации на произведения от старогръцката драма: с. 189-313. - Съдържа материали от: Светла Черпокова, Младен Влашки, Клео Протохристова, Невена Панова, Витана Костадинова, Йоана Сиракова, Стефка Видева, Славка Михайлова, Вяра Калфина, Оливър Таплин, Лорна Хардуик, Барбара Бибик. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-423-888-9
1. Антична литература - преводи на други езици - български език - сборници 2. Драма, старогръцка - България - сборници 3. Драма, римска - България - сборници 4. Театрални постановки - България - сборници 5. България - литературознание
875-2.03(497.2)(08)
871-2.03(497.2)(08)
792.2.032.6/.7(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1260809188


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

КАТРАНДЖИЕВА, Дора Иванова, 1949-
        Гендерный аспект речевого этикета : на материале женских стереотипов вежливости в русском дискурсе на рубеже XX-XXІ веков Вж Кн 261

БК 2014/6 Кн 321
КОЗЛОВ, Сергей Сергеевич, 1966-
        Момчето без шпага ; Бекар : повести / Сергей Козлов ; прев. от рус. ез. аниела Василева. - Варна : Данграфик, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 288 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Мальчик без шпаги ; Бекар / Сергей Козлов. - Загл. на кор.: Момчето без шпага

ISBN 978-954-9418-67-5 (подв.)

882-32
COBISS.BG-ID 1260946660

БК 2014/6 Кн 322
КРЪСТЕВА, Денка Недева, 1957-
        Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-ХІХ век : литература - идеологическа история - неофициални разкази за Двореца / Денка Кръстева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 315 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Series Аcademica ; 6)

Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по хуманитарни науки. - Библиогр.: с. 285-315

ISBN 978-954-577-683-0
1. Руска литература - 18-19 век - теми, образи, сюжети 2. Владетели, руски - в литературата 3. Абсолютизъм - в литературата 4. Русия - литературознание
882.09
COBISS.BG-ID 1260900836

БК 2014/6 Кн 323
МАЛЦЕВА-Арзиани, Олга Павловна
        Дъх на рози ще даря в мъглица тиха : руски романси ; прев. на бълг. ез. Мария Шандуркова = Запах розы подарю в тиши туманов : русские романсы / Ольга Мальцева-Арзиани ; прев. на укр. ез. Петр Голубков. - Габрово : Луна, 2013 (Димитровград : МиС компания). - 60 с. ; 22 см

Текст и на укр. ез.

ISBN 978-954-722-024-9

882-1
COBISS.BG-ID 1261090020

БК 2014/6 Кн 324
МИЗГУЛИН, Дмитрий Александрович, 1961-
        Дъждовен ден : избрана лирика / Дмитрий Мизгулин ; прев. от рус. ез. Елена Алекова. - Варна : Данграфик, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 144 с. ; 16 см

Ориг. загл.: Ненастный день / Дмитрий Мизгулин. - Пълното име на прев. Елена Алекова е Елена Алекова Христова

ISBN 978-954-9418-68-2 (подв.)

882-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1260970724

БК 2014/6 Кн 325
ПЛАТОВА, Виктория, 1967-
        Корабът на призраците / Виктория Платова ; прев. от рус. Радослав Игнатов. - София : Изток-Запад, 2006. - 307 с. ; 22 см. - (Бестселърите на Русия)

Ориг. загл.: Корабль призраков / Виктория Платова. - Виктория Платова - псевд. на Виктория Евгениевна Соломатина

ISBN 978-954-321-255-2 : 11 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1260642276


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 326
РУСОВ, Александър Михайлович
        Аз убих Луканов / Александър Русов. - София : Йона 777, 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 360 с. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90146-1-5 : 15 лв.

883-312.6
COBISS.BG-ID 1260968676


885.4-93 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/6 Кн 327
ПОНИЦКА, Хана, 1922-2007
        Как Тапичката ходеше на училище : разказчета за деца / Хана Поницка ; прев. от словаш. Димитър Стефанов ; [ил. Виолета Пенушлиева]. - София : Хайни, 2013 ([София] : [Звездан]). - 150 с. : с ил., портр. ; 19 см

Ориг. загл.: Ako Štoplík do školy chodil-nechodil / Hana Ponická. - Пълното име на прев. Димитър Стефанов е Димитър Стефанов Бъчваров. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7029-15-4

885.4-93-32
COBISS.BG-ID 1260936164


886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БК 2014/6 Кн 328
СЕЛИМОВИЧ, Меша, 1910-1982
        Дервишът и смъртта / Меша Селимович ; прев. Жела Георгиева. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 384 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Derviš i smrt / Meša Selimović. - Пълното име на прев. Жела Георгиева е Жела Георгиева Владимирова

ISBN 978-954-2915-34-8 : 18 лв.

886.1/.2(497.15)-31
COBISS.BG-ID 1260637668


886.1-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/6 Кн 329
МАЛЕТИЧ, Гордана, 1952-
        Семейство Вълчеви / [Гордана Малетич] ; [прев. Миглена Златарева] ; [ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Циан]). - [18] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Ч. 9 от поредицата Моите мили съседи. - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-908-3 : 2.80 лв.

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1260847844

БК 2014/6 Кн 330
МАЛЕТИЧ, Гордана, 1952-
        Семейство Катеричкови / [Гордана Малетич] ; [прев. Миглена Златарева] ; [ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Циан]). - [18] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Ч. 10 от поредицата Моите мили съседи. - Кн. отпеч. с нестандартна форма


ISBN 978-954-431-909-0 : 2.80 лв.

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1260869604

БК 2014/6 Кн 331
МАЛЕТИЧ, Гордана, 1952-
        Семейство Леопарди / [Гордана Малетич] ; [прев. Миглена Златарева] ; [ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Циан]). - [18] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Ч. 18 от поредицата Моите мили съседи. - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-907-6 : 2.80 лв.

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1260847588

БК 2014/6 Кн 332
МАЛЕТИЧ, Гордана, 1952-
        Семейство Мечкови / [Гордана Малетич] ; [прев. Миглена Златарева] ; [ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Циан]). - [18] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Ч. 11 от поредицата Моите мили съседи. - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-910-6 : 2.80 лв.

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1260869860

БК 2014/6 Кн 333
МАЛЕТИЧ, Гордана, 1952-
        Семейство Песови / [Гордана Малетич] ; [прев. Миглена Златарева] ; [ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Циан]). - [18] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Ч. 12 от поредицата Моите мили съседи. - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-911-3 : 2.80 лв.

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1260870116


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

АТАНАСОВА, Богомила Василева, 1958-
        Васил Ив. Стоянов: за радост на малки и големи Вж Кн 4

БК 2014/6 Кн 334
ГИМНАЗИЯТА с преподаване на английски език Гео Милев. Ателие Литературно общество (Бургас)
        Петя Дубарова като преводач : сборник разработки и преводи, Ателие "Литературно общество", ГПАЕ "Гео Милев", гр. Бургас / [състав. Тодорка Лазарова] ; [предг. Елица Дубарова]. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (Бургас : Информа Принт). - 48 с. : с цв. ил., портр. ; 16 x 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 5. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Елица Дубарова е Елица Стайкова Дубарова-Петкова. - Съдържа и: Преводи на Петя Дубарова и оригинални произведения на: Пинк Флойд, Робърт Бърнс

ISBN 978-954-471-191-7
Съдържа прев. и разраб. на ученици от Ателие Литературно о-во при ГПАЕ Гео Милев - Бургас
1. Поети, български - творчество 2. България - литературознание
886.7(092)
886.7-8.09
92 Дубарова, Петя Стайкова
COBISS.BG-ID 1260655332

БК 2014/6 Кн 335
        И пак напред сама аз тръгвам... : сборник с научни изследвания от национална конференция "100 години от рождението на Яна Язова", 2012 г., град Лом / състав. [ред.] Елка Трайкова, Маринели Димитрова. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2013 ([София] : Mina). - 252 с. : с портр., факс. ; 21 см

Изд. на БАН. Институт за лит., Междунар. фонд. Европ. форум. - Съдържа изследвания от: Хилде Фай, Михаил Неделчев, Дора Колева, Кристина Йорданова, Людмила Хр. Малинова, Албена Вачева, Катя Зографова, Мая Горчева, Людмила Стоянова, Бисера Дакова, Петър Михайлов, Радка Пенчева, Шинка Дичева-Христозова, Елка Трайкова, Светлана Стойчева, Славка Михайлова, Росица Чернокожева, Петър Величков, Юлий Йорданов, Нева Кръстева. - Библиогр. след отд. изследвания

ISBN 978-954-8712-86-6
1. Писатели, български - конференции 2. България - литературознание
886.7(092)(063)
92 Язова, Яна
COBISS.BG-ID 1260904932

БК 2014/6 Кн 336
КЕРИМ, Усин, 1928-1983
        Отблизо : спомени, посвещения / Усин Керим ; [състав. Кирил Кирилов]. - София : Рал Колобър, 2013. - 336 с. : с портр., факс. ; 21 см

Усин Керим - псевд. на Асен Кирилов Асенов. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Достоверен документ за една епоха / Янко Димов: с. 5-8. - Пълното име на авт. на предг. Янко Димов е Янко Димов Тодоров. - На кор. означено т. 2

ISBN 978-954-2948-27-8 : 10 лв.
1. Керим, Усин, 1928-1983 - биографии 2. Писатели, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Керим, Усин
COBISS.BG-ID 1260729572

БК 2014/6 Кн 337
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Любов и литература / Михаил Неделчев. - София : Нора 2000, 2013. - 160 с. ; 22 см

Фестивално и библиофилско изд. Nо 084

ISBN 978-954-8357-14-2
1. Българска литература - теми, образи, сюжети 2. Любов - в литературата 3. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1260913892

ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Геров препис на История славянобългарска Вж Кн 547

БК 2014/6 Кн 338
ПЕЛЕВА, Инна Иванова, 1964-
        Ботев. Тялото на национализма / Инна Пелева. - София : Кралица Маб, 1998. - 328 с. ; 20 см. - (Нова българистика / НБУ)

ISBN 954-533-023-6 : 3 500 лв.
1. Поети, български - творчество 2. България - литературознание
886.7(092)
949.72.042(092)
92 Ботев, Христо
COBISS.BG-ID 1260824548

БК 2014/6 Кн 339
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Подлите времена / Едвин Сугарев. - 2. доп. изд. - София : Фонд. Лит. вестник : Изток-Запад, 2013. - 335 с. ; 22 см

1. изд. 2013 на изд. Фонд. Лит. вестник

ISBN 978-954-9602-34-0 (Фонд. Лит. вестник)
ISBN 978-619-152-291-0 (Изток-Запад) : 14 лв.
1. Партийност в литературата и изкуството 2. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 3. България - вътрешна политика
886.7.01:32
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1260716516


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/6 Кн 340
АЛЕКСАНДРОВ, Даниел Момчилов, 1952-
        Черно на бяло : от библията на един скитник / Даниел Александров ; [худож. Даниел Александров]. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", [2013]. - 56 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2927-11-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260653796

БК 2014/6 Кн 341
АЛЕКСАНДРОВ, Стефан Иванов, 1977-
        Поезията в нас : стихосбирка / Стефан Александров. - [Хасково] : ИК Женда - ХН, 2013 (Хасково : Ориндж принт). - 89 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9815-36-8 : 4 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261149156

БК 2014/6 Кн 342
АНГЕЛОВ, Боян, 1955-
        Хълмовете нямат полумрак : лирика / Боян Ангелов ; [ил. Василий Кандински]. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Воен. изд.]). - 136 с. : с ил. ; 22 см

Пълното име на авт. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-443-959-0 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261059556

БК 2014/6 Кн 343
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Временска двоколица : поезиjа / Вања Ангелова ; прев. са бугар. Наjдан Стоjановиђ. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 86 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Колесницата на времето / Ваня Ангелова

ISBN 978-619-162-260-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260772068

БК 2014/6 Кн 344
АНКОВ, Никола Асенов, 1949-
        Отвесно време / Никола Анков. - Варна : Фрувег-ПЗП, 2013 (В. Търново : Абагар). - 72 с. ; 17 см

ISBN 978-954-8245-19-7 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260900068

БК 2014/6 Кн 345
АПОСТОЛОВА, Стана, 1951-
        Всичко и нищо : стихосбирка / Стана Апостолова. - Бургас : StellaPro Publ., 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 60 с. ; 20 см

Истинското име на Стана Апостолова е Станка Пръвчева Апостолова

ISBN 978-619-7127-01-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260852196

БК 2014/6 Кн 346
АРНАУДОВА, Живка Атанасова, 1938-
        Български манастири : стихотворения / Живка Арнаудова. - Пловдив : [Изд. авт.], 2013 ([Пловдив] : [Делта плюс]). - 82 с. : с ил. ; 21 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261033188

БК 2014/6 Кн 347
АРНАУДОВА, Живка Атанасова, 1938-
        Полет към висините / Живка Арнаудова. - [2. изд.]. - Пловдив : [Изд. авт.], 2014. - 48 с. ; 21 см

1. изд. 2006 на изд. Имеон. - Принтирано изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261055204

БК 2014/6 Кн 348
АРСОВА, Росица, 1963-
        Далече от рая : стихове / Росица Арсова. - Габрово : Луна, 2013 (Габрово : Екс-прес). - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-722-022-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260831460

БК 2014/6 Кн 349
АСЕНОВ, Веселин Михайлов, 1940-
        Вик от амвона : стихове и афоризми / Веселин Асенов. - Варна : [Колор принт], 2013 (Варна : Мир). - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-954-760-307-3

886.7-1
886.7-84
COBISS.BG-ID 1260854756

БК 2014/6 Кн 350
ВАКЛЕВ, Костадин Георгиев, 1922-
        Моето село : избрани стихотворения / Костадин Ваклев. - Пазарджик : [Изд. авт.], 2013 (Пазарджик : Първа частна печ.). - 112 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

На кор. означено кн. 22. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1260949220

БК 2014/6 Кн 351
ВЛАДОВ, Димитър Даниелов, 1992-
        Философия на разочарованието / Димитър Владов. - В. Търново : Абагар, 2013. - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-619-168-054-2

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261029604

БК 2014/6 Кн 352
ГЕОРГИЕВ, Велико Димитров, 1955-
        Мечти и надежди : стихове / Велико Георгиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-376-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261035236

БК 2014/6 Кн 353
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        За живота, за света, за хората. За нещата от живота : стихотворения 2006-2009 / Йордан Даменски. - Русе : Вики - ВЦ, [2013]. - [506] с. ; 21 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-92612-8-8

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1260678372

БК 2014/6 Кн 354
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Опознай себе си! : писма от затвора : стихотворения / Йордан Даменски. - Русе : Вики - ВЦ, 2010. - [366 ] с. ; 21 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-62612-9-5 !

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1260761316

БК 2014/6 Кн 355
ДИМИТРОВ, Иван Симеонов, 1983-
        Поет на портрет : стихове / Иван Димитров. - София : Обединени издатели, 2012 ([София] : Алианс принт). - 88 с. ; 16 х 16 см

Кн. е част от платформата за съвременно изкуство София: Поетики

ISBN 978-954-9777-05-5 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260970468

БК 2014/6 Кн 356
ДИМИТРОВ, Красимир, 1961-2014
        За малко сме тук. И на гости ... : стихове / Красимир Димитров. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-274-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260645860

БК 2014/6 Кн 357
ДИМИТРОВА, Стефка Върбанова, 1959-
        Детски свят : 50 години ЦДГ No 8 "Бодра смяна" гр. Добрич / [Стефка Димитрова, Дора Минчева]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - [36] с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-954-371-388-2

886.7-194
COBISS.BG-ID 1261050084

БК 2014/6 Кн 358
ДИМОВА, Весела Димчева, 1965-
        Вярата в теб : поезия / Весела Димова, Сергей Илиев ; [ил. Георги Георгиев Байчев]. - София : Хайни, 2013. - 240 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7029-14-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260901348

БК 2014/6 Кн 359
ДРАМБОЗОВ, Георги Димитров, 1945-
        Вратата на смирението : лирика / Георги Драмбозов. - София : Бълг. писател, 2013 ([Благоевград] : [Бон]). - 88 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-443-969-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261112036

БК 2014/6 Кн 360
ДЮЛГЕРОВА-Апостолова, Милка Борисова, 1940-
        Има изход : поезия / Милка Апостолова. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2013 (Дупница : Атера Дизайн). - 44 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7113-02-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261024228

БК 2014/6 Кн 361
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-2016
        Ако ти си отидеш за миг : историята на една непозволена любов - Евтим Евтимов - Петя Йорданова / Евтим Евтимов ; състав. Пламен Тотев ; худож. Ралица Денчева. - [София] : ИК Персей, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 160 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 17 см

Пълното име на ил. Ралица Денчева е Ралица Денчева Станиславова

ISBN 978-619-1610-16-7 (подв.) : 14.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260678116

БК 2014/6 Кн 362
ЕВТИМОВА-Христова, Станка Петрова, 1943-
        Безценното приятелство : юбилеен сборник / Станка Петрова Христова. - Бургас : Балтика-2002, 2013 (Бургас : Полиграф). - 104 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-71-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260836580

БК 2014/6 Кн 363
ЕНЕВА, Искра, 1973-
        Ще говоря с очи : лирика / Искра Енева ; [худож. Таньо Минчев]. - В. Търново : Абагар, 2013. - 80 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Искра Енева е Искра Енева Георгиева. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-168-035-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261033700

БК 2014/6 Кн 364
ЖЕКОВ, Иван Георгиев, 1945-
        Мисия : избрани стихове / Иван Жеков. - Хасково : Опонент, 2013 (Хасково : ПРЕ-прес). - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-2923-07-7

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261031908

БК 2014/6 Кн 365
ЖЕЧЕВА, Донка Динева, 1950-
        Размисли / Донка Д. Жечева. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-397-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261146340

БК 2014/6 Кн 366
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Баснослов : басни за нови времена / Атанас Звездинов. - София : Бълг. писател, 2013. - 128 с. ; 21 см

Атанас Звездинов - псевд. на Атанас Василев Атанасов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Баснословите като катарзис / Боян Ангелов: с. 5-6

ISBN 978-954-443-967-5

886.7-191
COBISS.BG-ID 1261141988

БК 2014/6 Кн 367
ЗЛАТЕВ, Димитър Константинов, 1936-
        Слушай гласа на земята : лирика / Димитър Златев ; [състав., ред. Матей Шопкин]. - София : Фонд. Земята и хората, 2013 (София : Мултипринт ЕООД). - 112 с. : с портр. ; 23 см. - (Български поети за земята)

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Благороден пътен знак / Матей Шопкин: с. 105-107

ISBN 978-954-92874-5-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261099748

БК 2014/6 Кн 368
ЙОСИФОВА, Валентина Добрева, 1965-
        Под пясъчната риза на брега : лирика / Валентина Йосифова ; [худож. Габриела Станева]. - Варна : Онгъл, 2013 ([Варна] : [Колор Принт]). - 100 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7079-06-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260973540

БК 2014/6 Кн 369
КАЗАНЛИЕВ, Вълчо Иванов, 1934-
        Незаменим живот : стихотворения / Вълчо Казанлиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-373-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261013732

БК 2014/6 Кн 370
КИРЕВА-Попова, Александра Николаева, 1937-
        Вятърът на съвремието : събрано / Александра Кирева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 142 с. ; 20 см

ISBN 978-954-423-760-8

886.7-1(081.1)
COBISS.BG-ID 1260798948

БК 2014/6 Кн 371
КИРЕВА-Попова, Александра Николаева, 1937-
        Шепот от чувства / Александра Кирева. - 2. доп. и прераб. изд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 84 с. : с портр. ; 21 см

1. изд. 2009

ISBN 978-954-423-793-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260799972

БК 2014/6 Кн 372
ЛЕЧЕВА, Лидия Стойкова, 1959-
        Капчук : хайку / Лидия Лечева = Drip-drop : haiku / Lydia Lecheva ; [прев. Лидия Лечева]. - София : ИК ГорексПрес, 2013 ([София] : Булгед). - 63 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-616-229-8 : 6 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1261022948

БК 2014/6 Кн 373
ЛИНКОВА, Пенка Ценова, 1933-
        Посвещения / Пенка Линкова. - София [т.е. Мездра] : Фонд. Искър, 2013 ([Пловдив] : [Делта плюс]). - 22 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 23978-954-839-96-13 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260724964

БК 2014/6 Кн 374
МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Слънчево хорце : книжка за оцветяване с картинки, нарисувани от Николай Попов / Дядо Трак. - 2. подобр. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с. Христо Мандев - Хижар. - Дядо Трак, Хижар - псевд. на Христо Ганчев Мандев. - 1. изд. 2010. - На кор. означено 1

ISBN 978-954-490-397-8

886.7-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 1260927972

БК 2014/6 Кн 375
МАРИНОВА, Магдалена Димитрова, 1964-
        Другата в мен : поезия / Магдалена Маринова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 93 с. ; 20 см

ISBN 978-954-423-752-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260797924

БК 2014/6 Кн 376
МАРИНОВА, Магдалена Димитрова, 1964-
        Петте цвята на кожата ми : изменчиви пулсации / Магдалена Маринова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 24 с. ; 21 см

ISBN 978-954-423-753-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260798436

БК 2014/6 Кн 377
МАРКОВ, Тома Марков, 1972-
        Цветя за Карбовски : документална поезия / Тома Марков. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : Симолини). - 160 с. ; 15 см

ISBN 978-954-2915-25-6 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260764900

БК 2014/6 Кн 378
МИЛЕВ, Милен Георгиев, 1969-
        Стъпки по водата : стихотворения / Милен Милев. - Хасково : ИК Женда - ХН, 2013 ([Хасково] : Графопринт). - 52 с. : с ил. ; 21 см

Припев на авлига в театър на призрачни сенки / Ели Видева: с. 5-6

ISBN 978-954-9815-37-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261093092

БК 2014/6 Кн 379
МИХАЛЕВА, Лиляна Петрова
        Стиховъртежи / Лиляна Михалева. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : [Симолини]). - 136 с. ; 21 см

(Подв.) : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260760804

БК 2014/6 Кн 380
НАРОДНО читалище Искра-1964 (София)
        50 години читалище "Искра-1964" : поетичен алманах / [състав. Райчо Русев ... и др.]. - София : Народно читалище "Искра - 1964", 2014 ([София] : [Симеон Димитров]). - 148, [9] с. : цв. ил. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Ани Сърнова, Ирина Славчева. - Пълното име на състав. Ирина Славчева е Ирина Славчева Иванова. - Искра любородна / Лозинка Йорданова: с. 9-10. - Съдържа произведения от: Александър Милчев, Балчо Балчев, Боян Ангелов, Валентина Михайлова, Валерия Тодорова, Ваня Иванова, Велин Георгиев, Веселка Стойнева, Весислава Савова, Виолета Станиславова, Владимир Илиев, Владимир Виденов, Владо Любенов, Георги Драмбозов, Георги Константинов, Джуни Александрова, Димитър Милов, Димитър Христов, Евгения Маринчева, Евтим Евтимов, Елена Алекова, Елена Иванова, Зинаида Чаушева, Иван Налбантов, Иван Христов-Рудин, Илияна Делева, Илиана Илиева, Йордан Поромански, Йорданка Бързинска, Катя Маринова, Мая Митова, Милан Димитриевич, Милчо Цветков, Михаил Белчев, Надежда Захариева, Надя Неделина, Надя Попова, Недялко Йорданов, Нелия Блажева, Нико Стоянов, Орлин Миланов, Павлина Йосева, Петър Апостолов, Петя Йотова, Райчо Райчев-Райсън, Романьола Мирославова, Румен Леонидов, Светлана Йонкова, Сергей Литвиненко, Трендафил Василев, Яким Дянков

886.7-194
COBISS.BG-ID 1261004772

БК 2014/6 Кн 381
НЕЙЧЕВА, Мариана Стефанова, 1986-
        Животът - сексуалният маниак / Мариана Нейчева. - [Казанлък] : Янита-Я С, 2013 (Казанлък : Феникс Принт). - 96 с. ; 15 см

ISBN 978-954-343-087-1 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260597732

БК 2014/6 Кн 382
НИКОЛОВА, Бистра, 1963?-
        Лирични откровения, посвещения и отклонения : стихове / Бистра Николова. - Варна : ИК Стено, 2013. - 52 с. ; 20 см

ISBN 978-954-449-670-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261057764

БК 2014/6 Кн 383
ОБЛАКОВА, Дафина Спасова, 1936-
        Всичко е любов : стихотворения / Дафина Облакова. - Бургас : Либра Скорп, 2013. - 160 с. ; 22 см

ISBN 978-954-471-193-1 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260642788

БК 2014/6 Кн 384
ПАВЛОВА, Лалка, 1949-
        Ранени думи : избрани творби / Лалка Павлова. - София : Бълг. писател, 2013. - 176 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Лалка Павлова е Лалка Павлова Димитрова. - Кн. e илюстрирана с рис. на Уилям Блейк

ISBN 978-954-443-962-0

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261088996

БК 2014/6 Кн 385
ПАВЛОВА, Лалка, 1949-
        Ранени думи : избрани творби / Лалка Павлова. - София : Бълг. писател, 2013 ([Благоевград] : [Бон]). - 176 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Лалка Павлова e Лалка Павлова Димитрова. - Как се лекуват ранени думи? / Боян Ангелов: с. 5-6. - Пълното име на авт. на предг. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Кн. е илюстрирана с рис. на Уилям Блейк

ISBN 978-954-443-963-7 (подв.)

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261089508

БК 2014/6 Кн 386
ПЕЙЧЕВА, Андреана, 1963-1997
        Адажио на самотата : стихотворения / Андреана Пейчева. - Бургас : Libra Scorp, 2013 (В. Търново : Фабер). - 144 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-471-187-0 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261051876

БК 2014/6 Кн 387
ПЕТКОВА, Даринка Веселинова, 1961-
        Дар : поезия и проза / Даринка Петкова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 60 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-379-0

886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1261147620

БК 2014/6 Кн 388
ПОЛИМЕНОВА, Геновева Петрова
        Стъпки по безкрая : стихове / Геновева Полименова. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-377-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261065700

БК 2014/6 Кн 389
РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        Димчо Дебелянов - обреченият на ранна смърт и вечен живот / Иван Радев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 270 с. ; 22 см

ISBN 978-619-168-058-0 : 15 лв.
1. Дебелянов, Димчо Вельов, 1887-1916 - творчество 2. Поети, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Дебелянов, Димчо Вельов
COBISS.BG-ID 1261010660

БК 2014/6 Кн 390
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Понякога се разпадам на спомени и птици... : стихове / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 82 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-245-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260725732

БК 2014/6 Кн 391
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Пролетно мечтание : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 110 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-201-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260652516

БК 2014/6 Кн 392
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        С надежда за кестена : стихове / Йорданка Радева. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 68 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-263-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260652260

БК 2014/6 Кн 393
РОПОТАМСКИ, Петко, 1934-
        Възмездие : стихотворение / Петко Ропотамски. - Бургас : Бряг, 2009. - 56 с. ; 21 см

Петко Ропотамски - псевд. на Петко Костов Костов

ISBN 978-954-8752-11-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260618212

БК 2014/6 Кн 394
САВАТЕВА, Диана Димова, 1963-
        Градът - любовна карта : лирика / Диана Саватева ; [худож. Петър Пецин]. - Бургас : Бряг, 2012. - 56 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8752-20-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260600548

БК 2014/6 Кн 395
СВЕТЛЕВ, Николай Петров, 1953-
        Оркестърът на костенурките : CV в стихове / Николай Светлев. - София : АТЛ-50, 2013 ([София] : [Булгед]). - 84 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-92848-6-7 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261093604

БК 2014/6 Кн 396
СЕМОВА-Демерджиева, Кети, 1927-
        Обич : лирика и живопис / Кети Семова-Демерджиева ; [худож. Кети Семова-Демерджиева]. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 72 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в текста. - Поетесата на самотата и страданието / Антон Ганчев - дядо Тони: с. 3-5. - Дядо Тони - псевд. на Антон Илиев Ганчев. - Творческа биография: с. 70

ISBN 978-954-795-413-7
1. България - изобразителни изкуства
886.7-1
75(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 1261064420

БК 2014/6 Кн 397
СЕРАФИМОВ, Цанко Илиев, 1951-
        Къща върху пясък : стихове / Цанко Серафимов. - София : Орбел, 2013 ([София] : [Симолини]). - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-954-496-108-4 : 4.50 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260965860

БК 2014/6 Кн 398
СЛАВОВА, Диляна Николова, 1972-
        Нежна линия в безкрайното / Диляна Славова ; [ил. Диляна Славова]. - В. Търново : Абагар, 2013. - 118 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-168-043-6 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261011684

БК 2014/6 Кн 399
СТАНИСЛАВОВ, Руси, 1968-
        Стаена вечност / Руси Станиславов ; [състав. Ралица Денчева] ; [худож. Руси Станиславов, Ралица Денчева]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - [114] с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Руси Станиславов е Руси Станиславов Димитров. - Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Ралица Денчева е Ралица Денчева Станиславова

ISBN 978-954-490-368-8 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260839652

БК 2014/6 Кн 400
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        Томи. Нощна смяна : стихове / Иван Сухиванов. - Бургас : Либра Скорп, 2014 ([В. Търново] : Фабер). - 48 с. ; 20 см

Иван Сухиванов - псевд. на Иван Георгиев Иванов

ISBN 978-954-471-204-4 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260654820

БК 2014/6 Кн 401
ТАЧКОВ, Марин, 1966-
        Стихове и рими за деца любими : стихове и римушки за деца / Марин Тачков. - София : Мултипринт ЕООД, 2013. - 36 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Марин Тачков е Марин Тачков Йорданов

ISBN 978-954-362-136-1 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260598756

БК 2014/6 Кн 402
ТОДОРОВА, Росица Василева, 1933-
        Спомени : лирика / Росица Тодорова. - Ямбол : Я, 2013 ([Ямбол] : [Моницони]). - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-615-154-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260974820

БК 2014/6 Кн 403
ТОПАЛОВА, Ренета Миткова
        Циганка боса / Ренета Топалова ; [худож. Владислава Топалова]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 144 с. : с ил. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-449-678-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261037540

БК 2014/6 Кн 404
ХРИСТОВА, Цонка Людмилова, 1959-
        Между вековете ... = Између векова ... / Цонка Христова ; [прев. Елизабета Георгиев]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 84 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-490-385-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260963812

БК 2014/6 Кн 405
ЦВЕТКОВА, Малинка Божкова
        В различни точки на света : стихотворения / Малинка Цветкова. - София : Мултипринт ЕООД, 2013. - 59 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-362-137-8 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260670692

БК 2014/6 Кн 406
ЧАМОВ, Илко Василев
        Пепел от сънища : стихотворения / Илко Чамов ; [ил. Стоян Терзиев]. - [Габрово] : [ИK Луна], 2013 ([Димитровград] : МиС компания). - 56 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261094628

БК 2014/6 Кн 407
ЧОЛАКОВА-Илиева, Дора Иванова, 1939-
        Назови ме жена : стихове / Дора Чолакова-Илиева ; [худож. Петър Кайраков]. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 104 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-795-404-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261035492

БК 2014/6 Кн 408
ШИШКОВ, Владимир Русков, 1973-
        Аquaними / Владимир Шишков. - София : Еуниката, 2013 ([София] : Инвестпринт). - 160 с. ; 20 см

Загл. на предзагл. с.: Aкваними

ISBN 978-619-7080-01-8 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260950500

БК 2014/6 Кн 409
ШОПКИН, Матей Любенов, 1938-
        Седемдесет и пета есен : избрани стихотворения / Матей Шопкин. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Eкспрес принт]). - 238 с. ; 21 см

ISBN 978-954-443-965-1

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261015268

БК 2014/6 Кн 410
ШОПОВ, Драгомир Георгиев, 1938-
        Прошепнато насаме : избрана лирика / Драгомир Шопов. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Експрес принт]). - 144 с. ; 21 см

ISBN 978-954-443-966-8

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1261145828

БК 2014/6 Кн 411
ШОПОВА, Румяна Трифонова, 1947-
        Сега се връщам у дома / [Румяна Шопова] ; [худож. Светослав Славчев]. - Пловдив : [Изд. авт.], 2012. - 90 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на кор., а на ил. - на с. 3. - Принтирано изд. 

886.7-1
COBISS.BG-ID 1261065188

БК 2014/6 Кн 412
STANISLAVOV, Rusi, 1968-
        Eternité blottie / Roussi Stanislavov ; [sous la red. de Ralitza Dencheva] ; [images Roussi Stanislavov, Ralitza Dencheva] ; [version du bulg. Zornitza Kitinska, Maya Veneva]. - [Габрово] : Ex-press, 2013. - [114] с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Стаена вечност / Руси Станиславов. - Пълното име на авт. Руси Станиславов е Руси Станиславов Димитров. - Имената на състав., ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Ралица Денчева е Ралица Денчева Станиславова

ISBN 978-954-490-369-5 : 6 евро

886.7-1
COBISS.BG-ID 1260841700


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/6 Кн 413
СТАНИСЛАВОВА, Виолета Карамфилова, 1951-
        Любовите на Ван Гог : монопиеса / Виолета Станиславова. - София : Мултипринт ЕООД, 2014. - 80 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-362-134-7

886.7-27
COBISS.BG-ID 1260639972


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/6 Кн 414
АНДОНОВА, Албена Стойнова
        Попътен вятър / Албена Андонова - А.С.А. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 92 с. ; 21 см

А.С.А. - псевд. на Албена Стойнова Андонова

ISBN 978-619-162-244-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260680676

БК 2014/6 Кн 415
        АНТОЛОГИЯ на Бургаската проза / [състав., ред. Росен Друмев, Иван Сухиванов]. - Бургас : Либра Скорп, 2013- (Бургас : Информа Принт). - Т. <1-> : с ил., портр. ; 22 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Иван Сухиванов - псевд. на Иван Георгиев Иванов

ISBN 978-954-471-198-6 (т. 1) : 12 лв.

Съдържа досега:
Т. 1. - 2013. - 224 с.

Съдържа текстове на: Иван Вазов, Антон Страшимиров, Петко Росен (Петко Чорбаджиев), Костас Варналис, Константин Петканов, Горо Горов, Марко Поло (Ячо Кабаивански), Димитър Димов, Борис Априлов (Атанас Василев Джавков), Славчо Чернишев (Радой Иванов Козаров), Неделчо Драганов, Дико Фучеджиев, Антон Дочев, Мария Дубарова, Илия Буржев, Иван Бубалов, Кузман Кръстев, Атанас Радойнов, Никола Инджов, Стойчо Биячев, Ваньо Вълчев, Асен Петков, Иван Ванков, Цветан Минков, Георги Йочев, Руси Русев, Иван Благоев, Милчо Касъров, Димка Ташкова, Димитър Богов, Киро Дженков, Пенка Бангова, Иван Кехлибарев, Кольо Колев, Елена Заберска, Паруш Парушев

886.7-3(082.2)
COBISS.BG-ID 1260686820

БК 2014/6 Кн 416
АСЕНОВ, Веселин Михайлов, 1940-
        Синдромът на близнаците : ритуални убийства : роман / Веселин Асенов. - Варна : Колор Принт, 2013. - 72 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На гърба на загл. с. означено кн. 6

ISBN 978-954-760-274-8 !

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260943332

БК 2014/6 Кн 417
АСПАРУХОВА, Олга Иванова
        Някога някъде... / Олга Аспарухова ; [худож. Красимир Коцев]. - В. Търново : Абагар, 2013. - 216 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ил. Красимир Коцев е Красимир Коцев Миков

ISBN 978-619-168-042-9 : 14.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261081316

БК 2014/6 Кн 418
ВЕСЕЛИНОВ, Явор, 1975-
        Ноември / Явор Веселинов. - София : Рой Комюникейшън, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 295 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Явор Веселинов е Явор Веселинов Георгиев

ISBN 978-954-9335-23-1 : 13 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1260899044

ВЛАДОВ, Димитър Даниелов, 1992-
        Философия на разочарованието Вж Кн 351

БК 2014/6 Кн 419
ВЛАХОВ, Миролюб Димов, 1956-
        Някой зад прозореца : разкази / Миролюб Влахов. - В. Търново : Абагар, 2013 (В. Търново : Дизарт). - 168 с. ; 20 см

Отвъд огледалния свят на прозореца / Сава Василев: с. 5-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани в изд. каре. - Съдържа: Гласът на Мария ; Наемателят ; Сълза на жена ; Ван от стая осем ; Пяна ; Гълъби падат от покрива ; Момичето от джипа ; Току-що кацнала птица ; Темел ; Ситият вълк ; Яйцето ; Балерините не танцуват танго ; Смях ; Смесено време ; Еленко тръгна след мечта

ISBN 978-619-168-041-2 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261029348

БК 2014/6 Кн 420
ВЛАХОВ, Стоян Стефанов, 1931-
        Разкази от Балкана - 2 част / Стоян Влахов. - В. Търново : Абагар, 2013. - 160 с. ; 22 см

Речник на използваните чужди думи: с. 159-160. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-168-021-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261081572

БК 2014/6 Кн 421
ГАНЕВА, Джили
        Преди да се отречеш : роман / Джили Ганева. - София : Интервю прес, 2009. - 479 с. ; 20 см

ISBN 978-954-666-074-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260842212

БК 2014/6 Кн 422
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Нощен дневник на един луд : писма от Америка, 2012 : стихотворения / Йордан Даменски. - Русе : Вики - ВЦ, 2012. - 576 с. ; 21 см

Принтирано изд. 

ISBN 978-954-7129-02-1 !

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1260762852

БК 2014/6 Кн 423
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Животът ми разказа : разкази / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 168 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Една необикновена история ; Сашко ; Ще имам син ; Мария ; Случайност ; Солидарност ; Луди легенди ; Голата жена ; Едно тъмно злодеяние ; Тихият дом

ISBN 978-954-795-410-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261033956

БК 2014/6 Кн 424
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Злати войвода : повест / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 24 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-399-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260630244

БК 2014/6 Кн 425
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Новели / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 136 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Говореща глава ; Животните - моите приятели ; Нашата улица ; Стара майко ; Пъстър свят (50 дребосъка)

ISBN 978-954-795-412-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261069796

БК 2014/6 Кн 426
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        От Батак съм, чичо : историческа повест / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-406-9

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1261069284

БК 2014/6 Кн 427
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Разкази от Сливен / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2005-<2013>. - Т. <1-2> ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-411-3 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2013. - 80 с.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1044292324

БК 2014/6 Кн 428
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Робски неволи : разкази от турското робство / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 56 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Нашата къща ; Невероятна смелост ; За свободата на народа ; Закрилник на народа ; Потурчване ; Кървава сватба ; Клане на деца ; Еничари ; Невидимите отмъстители ; Нещастие след нещастие

ISBN 978-954-795-398-7

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1261069540

БК 2014/6 Кн 429
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Тракийски конник : историческа повест / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-407-6

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1260605412

БК 2014/6 Кн 430
ДЖЕНДОВ, Джендо Стоянов, 1962-
        Кодовете на прераждането ми или аз ли съм Гарибалди... / Джендо Джендов. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 108 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. на кор.: Кодовете на прераждането ми. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На загл. с. означено кн. 2, продължение на Митарства из Европа

ISBN 978-954-371-408-7

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1261071844

БК 2014/6 Кн 431
ДИМИТРОВА, Параскева Димитрова, 1932-
        Здравей... сбогом, Америка : роман / Параскева Димитрова. - Варна : ИК Стено, 2013. - 336 с. ; 20 см

ISBN 978-954-449-701-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261009892

ДОЙЧЕВА, Василка Георгиева, 1962-
        Супа от гарги : хумористични миниатюри и разкази Вж Кн 459

БК 2014/6 Кн 432
ЗЛАТЕВА, Мая Любенова, 1959-
        За една парà чест : разкази / Мая Златева. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 124 с. ; 21 см

За рода, честта и щастието / Драгомил Георгиев: с. 5-6. - За автора: с. 124. - Съдържа: Мария ; Сестри ; По пладне ; Спомените на баба Гана ; Топка в кладенеца ; Старият дъб ; Делбата ; Делин сой ; Страховете на Кара Петко ; Пожарът ; На разсъмване ; Молебенът ; Радановите ; Красавицата ; Усмивката ; Перлата ; Съдружници ; Горещо предложение ; Любовта на щуреца ; Легенда за Аптармановия хан

ISBN 978-954-371-367-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1261012964

БК 2014/6 Кн 433
ИЛИЕВА, Гергина Василева, 1957-
        Да бях... циганин / Гергина Василева Илиева, Троян Боянов Илиев. - София : ДиМакс, 2013. - 168 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-782-053-1 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260753636

БК 2014/6 Кн 434
КОЛЕВ, Пламен Колев, 1956-
        Едночленното жури 2 : повест / Пламен Колев. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (Бургас : Информа Принт). - 148 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-954-471-189-4 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260647652

БК 2014/6 Кн 435
КОСТАДИНОВА, Снежана Петрова, 1942-
        Влюбено хоро / Снежана Костадинова. - София : ИК Славина, 2012 ([София] : Славейков). - 64 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-2980-01-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260675556

БК 2014/6 Кн 436
КРЪСТЕВА, Мина Стоева, 1956-
        В ъгъла на кафене "Реалити" : разкази / Мина Кръстева. - Бургас : Либра скорп, 2013 ([В. Търново] ; Фабер). - 88 с. : с ил. ; 20 см

Минка Стоева Кръстева - истинско име на авт. Мина Стоева Кръстева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Монолог на един изгубил себе си човек ; В безвремието на неделния следобед ; Престрелки по никое време ; Нещо старо, нещо ново ; С две думи - българска работа ; Хакерско поколение ; Неведоми са пътищата наши ; Фатална метаморфоза ; Нищо ново под слънцето ; Българската мечта ; Пролетна идилия ; Екшънът, наречен живот ; Призрачните къщи ; Кръчмата ; Лятно кино на мегдана ; Сватбата ; Кой съм аз ; В автобуса ; Отворени писма до г-н Ганьо Балкански ; Гара Европейска : комедия

ISBN 978-954-471-205-1 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260719332

БК 2014/6 Кн 437
ЛОЗАНОВ, Йордан, 1990-
        Полетът на пеперудата / Йордан Лозанов. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 144 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Йордан Лозанов е Йордан Лозанов Асенов

ISBN 978-954-2915-33-1 : 11.99 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260665828

БК 2014/6 Кн 438
МАЛИНОВ, Кристиян, 1995-
        Недосегаем. Кн. 2, Прераждане / Кристиян Малинов. - Бургас : Libra Scorp, 2013 (В. Търново : Фабер). - 200 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Кристиян Малинов е Кристиян Малинов Бузарски. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-202-0 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1282211044

БК 2014/6 Кн 439
МАРИЯ Мира, 1968-
        Срещи в Жасминовия храм : пътеводител в скритото познание / Мария Мира. - София : Интервю Прес, 2005 ([София] : [Инвестпрес]). - 190 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Просветление)

Мария Мира - псевд. на авт. Мария Христова Кашукеева

ISBN 954-666-056-6 : 8 лв.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1260954084

БК 2014/6 Кн 440
НЕДЕЛЧЕВА, Невена Георгиева, 1908-1995
        Светлина в живота : окултен роман / Невена Неделчева. - София : Бяло Братство, 2013 ([София] : Унив. печ.). - 286 с. ; 20 см

ISBN 978-954-744-220-7 : 6 лв.

886.7-312.2
COBISS.BG-ID 1260915684

БК 2014/6 Кн 441
ПАРНАРОВ, Данаил Петров, 1954-
        Казанлъшки приписки : асоциативна хроника за живота в един град и една държава през последните 10 години / Данаил Парнаров. - Казанлък : Янита ЯС, 2013 (Казанлък : Феникс принт). - 216 с. ; 21 см

ISBN 978-954-343-085-7

886.7-3
COBISS.BG-ID 1260641252

БК 2014/6 Кн 442
ПЕКУНОВ, Васил Стоянов, 1954-
        Седем нощи в Светлината / Васил Пекунов. - София : Факел, 2013. - 199 с., [8] л. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-411-188-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260620516

БК 2014/6 Кн 443
ПЕТКОВ, Георги Станков, 1930-
        Живот суров - моя тревога, моя любов / Георги Петков ; [ил. Спаска Александрова]. - Самоков : Приятел, 2013 (София : Ирида). - 135 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на ил. Спаска Александрова е Спаска Александрова Шехтова

ISBN 978-954-8057-55-4

886.7-312.6
886.7-4
COBISS.BG-ID 1260759524

ПЕТКОВА, Даринка Веселинова, 1961-
        Дар : поезия и проза Вж Кн 387

БК 2014/6 Кн 444
РУСЕВ, Богдан Бориславов, 1975-
        Асасините на Персия : интерактивен роман. Кн. 1, Спящият убиец / Робърт Блонд, Ейдриън Уейн ; [ил. Светлин Велинов]. - София : ИК Книги-игри, 2011 ([София] : [Булгарресурс 7]). - 160 с. : с ил. ; 21 см

Робърт Блонд - псевд. на авт. Богдан Бориславов Русев. - Ейдриън Уейн - псевд. на авт. Александър Александров Султанов. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8885-09-6 : 10.95 лв.

886.7-31
087.5
COBISS.BG-ID 1260753892

БК 2014/6 Кн 445
САТОЙ Чатой
        Ерозия на пътеките / Сатой Чатой. - Бургас : Информа принт, 2011. - 380 с. ; 21 см

Сатой Чатой - псевд. на Моню Михайлов Москов

ISBN 978-954-8468-45-9 (подв.)

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261041380

БК 2014/6 Кн 446
СВИНТИЛА, Владимир, 1926-1998
        Написан камък / Владимир Свинтила. - София : Изток-Запад, 2013. - 164 с. ; 22 см

Владимир Свинтила - псевд. на авт. Владимир Георгиев Николов

ISBN 978-619-152-173-9 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260616164

БК 2014/6 Кн 447
СТАЛЕВА, Петрана Димитрова, 1930-
        Когато ангелите спят : разкази, импресии / Петрана Сталева. - Бургас : Либра Скорп, 2013 ([В. Търново] : Фабер). - 160 с. : с ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Етюди в черно ; Да докоснеш изгрева ; Мое скъпо родно село

ISBN 978-954-471-206-8 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260733412

БК 2014/6 Кн 448
ТЕРЗОВ, Спас Георгиев, 1951-
        Селски работи : къс(н)и разкази / Спас Г. Терзов. - София : Верен, 2013. - 345 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7015-08-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260832228

БК 2014/6 Кн 449
ТОМОВ, Георги Делчев, 1961-
        Не беше тук и си отиде / Георги Томов. - София : Изток-Запад, 2013. - 261 с. ; 22 см. - (Библиотека Гравитация)

ISBN 978-619-152-244-6 : 12.90 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1260673508

БК 2014/6 Кн 450
ХАДЖИЕВ, Йордан Тодоров, 1933-
        Почивна станция / Йордан Хаджиев. - В. Търново : Абагар, 2013. - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-619-168-055-9 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261025252

БК 2014/6 Кн 451
ХЮБНЕР, Бени
        Игра на маски / Бени Хюбнер. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 376 с. ; 20 см

Истинското име на авт. Бени Хюбнер е Албена Хюбнер

ISBN 978-619-157-052-2 : 12.90 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1261094884

БК 2014/6 Кн 452
ЦИКАЛОВ, Петър Христов, 1969-
        Лицето на Маската : роман / Mr. Gugus. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 158 с. ; 20 см

Mr. Gugus - псевд. на авт. Петър Христов Цикалов

ISBN 978-619-162-237-5

886.7-31
COBISS.BG-ID 1260716772


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/6 Кн 453
АВРАМОВ, Аврам Илиев, 1933-
        Българската воля и дух - стопиха леденият ад "Жестокият път" на Еверест / Аврам Илиев Аврамов. - София : Болид-инс, 2013. - 392 с. : с цв. ил., к., портр. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Жестокият път на Еверест

ISBN 978-954-394-111-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260595172

БК 2014/6 Кн 454
АЛАГЬОЗ, Сабри Ибрахим, 1937-
        Когато надеждите умираха / Сабри Алагьоз ; [предг. Михаил Иванов]. - София : Тур. култ. център "ХХІ век", 2013 ([София] : [Славейков]). - 276 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 16. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Отзиви на публикации на Сабри Алагьоз / Слав Пеев, Станислав Велчев, Огнян Стефанов, Мехмед Ходжов, Стоян Божков ; Интервюта с: Антонина Желязкова, Мустафа Ибрахим Юмер, Мануш Романов, Иван Неврокопски / разговорите води Сабри Алагьоз. - Възприетата форма на името на интервюираното лице Мануш Романов е Мустафа Алиев ; Закон за имената на българските граждани

ISBN 978-619-90157-1-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261051620

АСЕНОВ, Веселин Михайлов, 1940-
        Вик от амвона : стихове и афоризми Вж Кн 349

ВЕЛЧЕВА, Надя Александрова, 1948-
        Един живот в науката : Етнографски институт с музей при БАН 1973-2010 Вж Кн 131

БК 2014/6 Кн 455
ВЪЛЕВ, Вълю Николoв, 1923-
        Размисли на един старец / Въльо Вълев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 220 с. ; 22 см

ISBN 978-954-423-879-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260827108

БК 2014/6 Кн 456
ГИМНАЗИЯ с преподаване на немски език Гьоте. Клуб Млад преводач (Бургас)
        Преводът - мост между културите : сборник, Клуб "Млад преводач", Гимназия с преподаване на немски език "Гьоте", Бургас / [състав., ред. Софка Бубалова]. - Бургас : Либра скорп, 2013 (В. Търново : Фабер). - 84 с. : с ил. ; 20 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Преводи от български език на немски език ; Преводи от немски език на български език ; Смях без граници

ISBN 978-954-471-197-9

886.7-8
830-8
COBISS.BG-ID 1260662244

БК 2014/6 Кн 457
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Къде е истината : политически роман / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-409-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261070052

БК 2014/6 Кн 458
ДИКОВА, Цанка Димитрова, 1961-
        От Момин сбор през Япония и Индия до Чикаго и назад : сборник пътеписи / Цанка Дикова ; [предг. Виктор Анчев]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 120 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Празнична импресия от Токио ; България в Япония ; Сакура - символът на Япония ; Международен форум за изпитания на материали ; Кралство Бахрейн - кралство на петрола и на новите технологии ; Малайзия - истинската Азия ; Кога ще ги стигнем индийците? ; До Париж и обратно - пътуване между стачките ; По Коледа стават чудеса ; За бъдещето на нашите деца ; Кръвта вода не става

ISBN 978-954-449-698-2

886.7-992
COBISS.BG-ID 1261048548

БК 2014/6 Кн 459
ДОЙЧЕВА, Василка Георгиева, 1962-
        Супа от гарги : хумористични миниатюри и разкази / Василка Дойчева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 69 с. ; 21 см

ISBN 978-954-423-801-8

886.7-7
886.7-323
COBISS.BG-ID 1260800484

БК 2014/6 Кн 460
ДОШКОВ, Атанас Иванов, 1936-
        Хадигия / Атанас Дошков. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 128 с., [3] л. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-371-382-0 : 8 лв.

886.7-97
COBISS.BG-ID 1261147364

БК 2014/6 Кн 461
ЙОРДАНОВ-Пашински, Митко Миланов, 1933-
        Когато трънчаните се шегуват / Митко Йорданов ; [ил. Румяна Илиева]. - София : Болид инс, 2013. - 224 с. : с ил. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-394-121-6

886.7-7
COBISS.BG-ID 1260623076

БК 2014/6 Кн 462
КАРАДЖОВ, Стою Видев, 1935-
        Мисли на глас: спомени и размисли за нашето време и моя живот : опит за автобиографичен очерк / Стою Видев Караджов. - Бургас : Либра скорп, 2013 ([В. Търново] : Фабер). - 172 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-471-207-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260671716

БК 2014/6 Кн 463
КОСТОВ, Симеон Тодоров, 1938-
        Сатира / Симеон Костов. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-375-2

886.7-7
COBISS.BG-ID 1261013476

БК 2014/6 Кн 464
КУМЕЦОВ, Стоил Войнов, 1912-1974
        Моят живот и патила : спомени, статии, документи / Стоил Кумецов ; [състав. Александър Маринов]. - София : Тангра ТанНакРа, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 120 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. на кор.: Стоил Кумецов - един от Дружба Родина. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Сдружение Дружба Родина

ISBN 978-954-378-105-8 : 6 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260724196

БК 2014/6 Кн 465
КЪРШОВСКИ, Иван Попхристов, 1839-1914
        Дневникът на Иван поп Христов Кършовски : от престоя му в "Черната джамия". - София : Петекстон, 2009. - 96 с., [4] л. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Защо Дневникът от Черната джамия / Цветана Мицеева-Кършовска: с.3-6

ISBN 978-954-457-049-1 : 5.50 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260841188

МИШЕВА-Захариева, Неда Борисова, 1937-
        Александрово, Ловешко: история, етнография, личности : летопис Вж Кн 526

БК 2014/6 Кн 466
МОНЕВ, Недю, 1928-
        Спомени / Недю Монев. - Варна : ИК Стено, 2013. - 76 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Недю Монев е Недю Монев Недев

ISBN 978-954-449-671-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261007844

БК 2014/6 Кн 467
НИНОВА, Дафина Йорданова, 1936-
        Весели страници от дневника на една учителка / Дафина Нинова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 203 с. ; 20 см

ISBN 978-954-423-774-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260832996

БК 2014/6 Кн 468
ОВЧАРОВ, Николай Димитров, 1957-
        Търсачът на минало открива света : от Гроба Господен до Гибралтар и от пустинята Гоби до фиордите на Норвегия / Николай Овчаров ; [фотогр. Николай Димитров Овчаров]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Пловдив : Полиграф Комерс). - 296 с. : с ил., [16] с. : портр., цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-1258-2 : 14.95 лв.

886.7-992
COBISS.BG-ID 1260653028

БК 2014/6 Кн 469
ПАВЛОВ, Динко, 1937-
        Усмихвай се - все ще ядосаш някого : афоризми / Динко Павлов & Ваньо Вълчев. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (Бургас : Информа Принт). - 120 с. : с ил. ; 20 см

Истинскoто име на авт. Динко Павлов е Костадин Киров Павлов

ISBN 978-954-471-185-6 : 8 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1260648420

БК 2014/6 Кн 470
ПАВЛОВ, Павлин Ралчев, 1952-
        Ad patres ... : при дедите оттатък ... / Павлин Павлов. - Варна : ИК Стено, 2013. - 260 с. : с ил., портр., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-449-663-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261081828

БК 2014/6 Кн 471
ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов, 1975-
        Ахтаровият царственик от 1844 : текст и изследване / Лъчезар Перчеклийски ; [фотогр. Димитър Пеев] ; [предг. Лъчезар Перчеклийски]. - София : Болид-инс, 2013. - 184 с. : с факс. ; 24 см. - (Библиотека Четвърт хилядолетие История славянобългарска ; No 3)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на гърба на загл. с. - Пълното име на ил. Димитър Пеев е Димитър Пеев Димитров. - Текст и на църковнослав. ез. - Библиогр.: с. 161-166

ISBN 978-954-394-110-0
1. История славянобългарска - език и стил 2. Ръкописи, български - език и стил 3. България - литературознание
886.7-024-94.07
091(497.2)
949.72(093)
COBISS.BG-ID 1260755940

БК 2014/6 Кн 472
ПЕТЕВ, Александър Йорданов, 1927-
        Живот - жарава жива / Александър Петев. - Варна : ИК Стено, 2013. - 408 с. : с ил., портр., ноти ; 21 см

ISBN 978-954-449-699-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261043684

ПЕТКОВ, Георги Станков, 1930-
        Живот суров - моя тревога, моя любов Вж Кн 443

БК 2014/6 Кн 473
ПЕТРОВ, Стефан, 1903-
        Стръмният път : мемоарни страници / Стефан Петров. - Бургас : Либра скорп, 2013 (Бургас : Информа принт). - 120 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Стефан Петров е Стефан Петров Стефанов

ISBN 978-954-471-183-2 : 8 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260721124

БК 2014/6 Кн 474
ПИНДЖЕКОВА-Майер, Лилия Павлова
        Споделено : една българка в чужбина / Лилия Пинджекова-Майер. - [Пловдив] : УЧИ, 2013. - 175 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-90128-3-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261037796

БК 2014/6 Кн 475
ПИНДЖЕКОВА-Майер, Лилия Павлова
        Тревожно време : една българка в чужбина / Лилия Пинджекова-Майер. - Пловдив : УЧИ, 2013. - 105 с. ; 20 см

ISBN 978-619-90128-2-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261038308

БК 2014/6 Кн 476
        С перо, четка и дух : алманах на Художествено-творчески клуб "Искри" - Искрец [Софийско]. Кн. 6, [Календарче "Искрец" за 1922 год.] / Ася Палева ... [и др.] ; [състав. Снежана Костадинова, Антоанета Тошкова] ; [ред. Стефан Георгиев, Кирил Дончев]. - София : Славина, 2013 (София : Славейков). - 112 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. на кн. 6 отбелязано с. 3. - Изд. на Нар. ч-ще Възраждане - с. Искрец. - Други авт.: Боян Балкански, Вихрен Бънков, Григор Марков, Григор Стефанов, Зорница Сашкова, Кирил Дончев, Лъчезар Лазаров, Любомир Любенов, Людмила Петрова, Петър Вутов, Симеон Найденов, Снежана Костадинова, Станка Миланова, Бистра Богачева, Блага Троева, Димитър Свиленов, Маргарита Веселинова. - Боян Балкански - псевд. на Боян Виденов Кръстанов. - Пълното име на авт. Григор Рашов е Григор Рашов Марков. - Възприетата форма на името на авт. Григор Стефанов е Григор Стефанов Атанасов, а на Зорница Сашкова - Зорница Сашкова Цветанова. - Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-589-003-1 !

886.7-8
COBISS.BG-ID 1260668644

БК 2014/6 Кн 477
СТЕФАНОВ, Стефан Йотов, 1935-
        Бог ... и българите / Стефан Стефанов. - София : Бълг. книжница, 2013 (София : Скала). - 88 с. : с ил., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-380-287-6 : 5 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1260969444

БК 2014/6 Кн 478
СТЕФАНОВА, Соня, 1967-
        Чудо ли е Люляковската обител : биографичен очерк по бележки и разкази на Димитър Стоянов / Соня Стефанова. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (Бургас : Информа Принт). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Соня Стефанова е Соня Стефанова Денева

ISBN 978-954-471-199-3 : 5 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1260651492

ТОДОРОВ, Евгений Тодоров, 1949-
        Запомнете Пловдив : стари пловдивски истории, разказани от очевидци Вж Кн 528

БК 2014/6 Кн 479
ТОМОВ, Тома Василев, 1937-
        Моят живот : спомени / Тома Василев Томов. - [Плевен] : Северно ехо, 2013 (В. Търново : Абагар). - 296 с. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-619-168-050-4 !

886.7-94
COBISS.BG-ID 1261031396


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/6 Кн 480
БУРДЖОВ, Георги Славов, 1943-
        Шоколадовата армия / Георги Бурджов ; ил. В. Голешев. - [Търговище] : ИК Бурж, 2011 (Разград : Полиграф). - 31 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260929508

БК 2014/6 Кн 481
ЖЕКОВА, Ангелина Иванова, 1944-
        Пътешествието на Квак / Ангелина Жекова ; [худож. Галин Георгиев, Виктория Гошева]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил ; 24 см. - (Горски новини)

Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-431-914-4 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260872676

БК 2014/6 Кн 482
ЖЕЛЕВА, Стоянка, 193?-
        Златната принцеса и други приказки / разказани от Стоянка Желева ; нарисувани от Албена Попова. - Бургас : Libra Scorp, 2013 ([Фабер] : [В. Търново]). - 72 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и: Бездетно царство ; Бедно момче - цар става ; Глупаво момиче с късмет родено ; Мащеха ; Възрастна жена с внуци и правнуци ; Баба и правнуци ; Приказката - вчера и днес

ISBN 978-954-471-194-8 : 8 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260680164

БК 2014/6 Кн 483
ЗЛАТАРЕВА, Миглена Звезденова, 1983-
        Жабчето Кряк / [стихове Миглена Златарева] ; [худож. Натали Паркър]. - София : Златното пате, [2014] ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 16 х 15 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-874-1 : 3.50 лв

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260944612

БК 2014/6 Кн 484
ЗЛАТАРЕВА, Миглена Звезденова, 1983-
        Пеперудката Омая / [стихове Миглена Златарева] ; [худож. Натали Паркър]. - София : Златното пате, [2012] ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 16 х 15 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-875-8 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260942820

БК 2014/6 Кн 485
ЗЛАТАРЕВА, Миглена Звезденова, 1983-
        Пчеличката Бръмби / [стихове Миглена Златарева] ; [худож. Натали Паркър]. - София : Златното пате, [2012] ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 16 х 15 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-876-5 : 3.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260945636

БК 2014/6 Кн 486
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Бухал] / [стихове Галина Златина] ; [ил. В. О. Симонов]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Името на ил. В. О. Симонов погрешно отпеч. на гърба на кор. В. Д. Симонов. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-850-5 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260891620

БК 2014/6 Кн 487
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Врабче] / [стихове Галина Златина] ; [ил. Е. А. Щербакова]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с  нестандартна форма

ISBN 978-954-431-855-0 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260892644

БК 2014/6 Кн 488
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Един ден във фермата : панорамна книжка / [Галина Златина] ; [худож. Галин Георгиев]. - София : Златното пате, [2012]. - [10] с. : с цв. ил. ; 20 x 17 см. - (Приказките, без които не можем!)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева

ISBN 978-954-431-820-8 : 5.50 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260813796

БК 2014/6 Кн 489
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Зайче] / [стихове Галина Златина] ; [ил. О. А. Супрун]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-856-7 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260881380

БК 2014/6 Кн 490
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Котенце] / [стихове Галина Златина] ; [ил. В. О. Симонов]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с  нестандартна форма

ISBN 978-954-431-852-9 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260893156

БК 2014/6 Кн 491
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Кученце] / [стихове Галина Златина] ; [ил. Е. А. Щербакова]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-857-4 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260893924

БК 2014/6 Кн 492
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Лошата Фея / Галина Златина ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил ; 24 см. - (Горски новини)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Имената на ил. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-431-912-0 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260873956

БК 2014/6 Кн 493
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Мече] / [стихове Галина Златина] ; [ил. А. Н. Цуканова]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-853-6 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260893412

БК 2014/6 Кн 494
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Спасяването на Зайко / [текст Галина Златина] ; [худож. Галин Георгиев, Светлана Князева]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил ; 29 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Част от поредицата Новите приключения на Бамби

ISBN 978-954-431-915-1 : 2.80 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260875492

БК 2014/6 Кн 495
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Таралеж] / [стихове Галина Златина] ; [О. А. Супрун]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-854-3 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260881636

БК 2014/6 Кн 496
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        [Хипопотам] / [стихове Галина Златина] ; [ил. Е. П. Радченко]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. от гърба на кор. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-851-2 : 4.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260894180

БК 2014/6 Кн 497
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Ходи там хипопотам! / [стихове Галина Златина] ; [ил. Е. П. Радченко]. - София : Златното пате, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева

ISBN 978-954-431-859-8 : 2.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260871140

БК 2014/6 Кн 498
ЗЛАТИНА, Галина, 1954-
        Чувалът на Дядо Коледа / [Галина Златина, Ангелина Жекова] ; [ил. Патрисия Адамс]. - София : Златното пате, [2012] ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 17 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева. - Част от поредицата Коледни мигове. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма. - Съдържа: Рудолф ; Елхичката ; Песен / Галина Златина. През комина / Ангелина Жекова

ISBN 978-954-431-902-1 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260848612

БК 2014/6 Кн 499
КИРЯНОВА, Катерина Илиева, 1947-
        Вълшебни сезони / Катерина Кирянова ; [ил. Катерина Кирянова]. - София : Болид-инс, 2013. - 68 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-394-127-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260753380

БК 2014/6 Кн 500
        КОЛЕДНО ботушче / [ил. Патрисия Адамс]. - София : Златното пате, [2012] ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 17 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор. - Част от поредицата Коледни мигове. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма. - Съдържа: Нова година / Веса Паспалеева. Мисля си / Дядо Пънч. Вижте как греят / Димитър Спасов. Кой иде / Галина Златина. - Имената на авт. отбелязани на гърба на кор. - Дядо Пънч - псевд. на авт. Панчо Борисов Панчев, Галина Златина - псевд. на авт. Галина Йорданова Златарева

ISBN 978-954-431-905-2 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260845796

БК 2014/6 Кн 501
        КОШ с подаръци / [ил. Патрисия Адамс]. - София : Златното пате, [2012] ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 17 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор. - Част от поредицата Коледни мигове. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма. - Съдържа: Бърза влакът / Галина Златина. Дядо Коледа / Асен Разцветников. Коледа / Никола Фурнаджиев. Снежен човек / Васил Павурджиев. - Имената на авт. отбелязани на гърба на кор. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Истинското име на Асен Разцветников е Асен Петков Коларов

ISBN 978-954-431-903-8 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260848868

БК 2014/6 Кн 502
МАЛЕТИЧ, Гордана, 1952-
        Семейство Мацеви / [Гордана Малетич] ; [прев. Миглена Златарева] ; [ил. Ана Григориев]. - София : Златното пате, [2013] ([София] : [Циан]). - [18] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Ч. 7 от поредицата Моите мили съседи. - Кн. отпеч. с нестандартна форма

ISBN 978-954-431-906-9 : 2.80 лв.

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1260847076

БК 2014/6 Кн 503
МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Лакоми юнаци : най-нова книжка за оцветяване с картинки, нарисувани от Николай Попов / Дядо Трак. - 2. подобр. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 16 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с. Христо Мандев - Хижар. - Дядо Трак, Хижар - псевд. на Христо Ганчев Мандев. - 1. изд. 2010. - На кор. означено 3

ISBN 978-954-490-399-2

886.7-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 1260925924

БК 2014/6 Кн 504
МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Мечешки работи : нова книжка за оцветяване с картинки, нарисувани от Николай Попов / Дядо Трак. - 2. подобр. изд. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 24 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с. Христо Мандев - Хижар. - Дядо Трак, Хижар - псевд. на Христо Ганчев Мандев. - 1. изд. 2010

ISBN 978-954-490-398-5

886.7-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 1260927460

БК 2014/6 Кн 505
        МАРА Пепеляшка и други приказки / [ил. Валентина Иванчева-Бояджиева]. - [София] : ИК Пан, 2008. - [16] с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Най-хубавите български приказки)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: Камъкът и коларите ; Момичето, което било направено от вар

ISBN 978-954-657-724-5 : 2.50 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1260916452

БК 2014/6 Кн 506
ПЪРВО частно прогимназиално училище (Бургас)
        В света на словото : 20 години Първо частно прогимназиално училище - Бургас : юбилеен сборник / [състав. Добрин Казаков, Йовелина Петрова]. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (Бургас : Информа Принт). - 96 с., [16] л. : с ил., цв. ил. ; 22 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-471-195-5 : 10 лв. 

Съдържа лит. творби и рис. на ученици от Първо частно прогимназиално училище - Бургас

886.7-053.5-93-82
COBISS.BG-ID 1260781540

БК 2014/6 Кн 507
        РЪКАВИЧКА с играчки / [ил. Патрисия Адамс]. - София : Златното пате, [2012] ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил. ; 17 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор. - Част от поредицата Коледни мигове. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартна форма. - Съдържа: Приказка / Елисавета Багряна. Мечето сурвака / Йордан Стубел. Новогодишна песен / Леда Милева. Дядо Мраз / Елин Пелин. - Имената на авт. отбелязани на гърба на кор. - Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов. - Истинското име на авт. Елисавета Багряна е Елисавета Любомирова Белчева, а на авт. Йордан Стубел е Йордан Иванов Бакалов.

ISBN 978-954-431-904-5 : 2.50 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260845540

БК 2014/6 Кн 508
СТЕФАНОВ, Димитър, 1932-
        О! : стихове с усмивка за най-малките / Димитър Стефанов ; [худож. Гергина Петрова, Виолета Пенушлиева]. - София : Хайни, 2013 ([София] : [Дими 99]). - 48 с. : с ил. ; 19 см

Пълното име на авт. Димитър Стефанов е Димитър Стефанов Бъчваров. - Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7029-13-0 : 3 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1260904420


886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ.

БК 2014/6 Кн 509
БАСМАДЖИЯН, Арманд Степан, 1948-2016
        Приказките на Дядо : арменски народни приказки / разказани, [прев.] от Арманд Басмаджиян. - София ; Пловдив : Томас Басмаджиян : Фонд. Аракс, 2012-<2013> ([Пловдив] : Инч-Венци 2). - Т. <1-4> ; 28 см

ISBN 978-954-90920-6-6 (кн. 2)
ISBN 978-954-90920-7-3 (кн. 3)
ISBN 978-954-90920-8-0 (кн. 4)

Съдържа досега:
Кн. 2 / [ил. Мари Мардиг Басмаджиян]. - 2013 ([Пловдив : Делта плюс]). - 88 с. : с ил.

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Речник: с. 84-88. - Съдържа: Пътешественици ; Цар и шивач ; Царят мелничар ; Сирварт ; Невестата от извора ; Приказка за циклопа ; Кехециг ; Седемте братя и тяхната сестра ; Мързелана ; Лисицата без опашка ; Клиент и майстор ; Брат и сестра ; Врабец ; Наровото зрънце ; Мързеливата княгиня ; Приказка за честния човек и лъжеца ; Господар и ратай ; Лъжливият овчар ; Как излъгали царя ; Братя ; Приказка за бедняка и неговата жена ; Приказка за змията ; Глупак ; Брадва ; Лъжец ; Занаятът е по-скъп от златото ; Мъдрият тъкач ; Човек, който отговорил на царя ; Каквото си заслужил

Кн. 3 / [ил. Мари Мардиг Басмаджиян]. - 2013 ([Пловдив : Делта плюс]). - 88 с. : с ил.

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Речник: с. 84-88. - Съдържа: Хазаран бюлбюл ; Умният Яро ; Ябълките на безсмъртието ; Птицата пери ; Арекназан ; Приказка за невидимия работник Мурза ; Синът на слепия цар ; Дзовинар ; Синът на мечката ; Водният дух Охай ; Синът на орача ; Синът на ловеца ; Дървар ; Ловджийска приказка

Кн. 4 / [ил. Мари Мардиг Басмаджиян]. - 2013 ([Пловдив : Делта плюс]). - 88 с. : с ил.

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Речник: с. 85-88. - Съдържа: Анахид ; Синът на змията и Синът на слънцето ; Дъщерята на цар Зарзанд ; Приказка за ловеца Маркос ; Братче и сестриче ; Безделник ; Децата на Хампарцум ; Синът на Охан ; Вишаб, синът на Чинмачин ; Приказка за княза и дъщерята на цар Джин ; Мъдрият козел ; Каспар - князът змия


886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1248216292


892.7 АРАБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 510
ЕВСТАТИЕВА, Галина Стефанова
        Арабското стихознание / Галина Евстатиева. - София : Изток-Запад, 2011. - 272 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 253-265. - Азб. показалец

ISBN 978-954-321-967-4 : 13 лв.
1. Поезия, арабска - език и стил 2. Стихосложение
892.7-1.09
801.6
COBISS.BG-ID 1260601828


894.545 ЕСТОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/6 Кн 511
АФАНАСИЕВ, Вахур, 1979-
        Космос / Вахур Афанасиев ; прев. от ест. Ивайло Златков. - София : Black Flamingo, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 144 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Kosmos / Vahur Afanasjev

ISBN 978-954-2915-40-9 : 15 лв.

894.545-94
COBISS.BG-ID 1260787684


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/6 Кн 512
ВИТАНОВ, Витан Генчев, 1978-
        Дряновските крепости и манастири / Витан Витанов, Генчо Витанов. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 59 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 55-57

ISBN 978-954-490-377-0
1. Крепости - Дряново 2. Манастири - Дряново 3. Дряново - паметници на културата
904(497.21-21)
271(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1260909540

        ИЗГУБЕНИТЕ цивилизации и тайните на миналото Вж Кн 543

МИЧЕВ, Иван Атанасов, 1946-
        Старинни къщи от приморска Варна Вж Кн 525

БК 2014/6 Кн 513
        МОРЕТО - граница или врата. Лабиринтите на голямата вода : сборник статии от научна конференция, декември, 2011, Бургас. - Бургас : Бряг, 2012. - 76 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на Черномор. институт - Бургас. - Съдържа статии от: Маруся Любчева, Георги Бахчеванов, Иван Маразов, Милчо Скумов, Веска Живкова, Рачко Попов, Константин Господинов, Невян Митев, Петър Минков, Диана Радойнова, Неделчо Неделчев, Калин Порожанов, Даниела Ангелова, Катя Илиева, Любчо Любчев, Фила Йовкова, Димитър Русев, Лиляна Маркова, Сабина Недкова, Стоил Георгиев, Александър Г. Александров, Соня Стефанова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-8752-21-3
1. Археологични находки - Черно море - конференции 2. Черно море - археология
904(262.5)(063)
COBISS.BG-ID 1260787428

БК 2014/6 Кн 514
        МОРЕТО - граница или врата. Черноморски брегове и безбрежия : сборник статии от научна конференция, юни-декември, 2009, Бургас. - Бургас : Бряг, 2010. - 66 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на Черномор. институт - Бургас. - Съдържа статии от: Марусия Любчева, Иван Маразов, Иван Карайотов, Диана Радойнова, Рачо Попов, Тинка Иванова, Н. Неделчев, София Ангелова, Щелиян Д. Щеринов, Веска Живкова, Милчо Скумов, Ц. Дражева, Д. Момчилов, Нейко Решовски, Катя Янкова Илиева, София Ангелова, Геновева Чонкова, Невена Стаматова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-8752-19-0
1. Археологични находки - Черно море - конференции 2. Черно море - археология
904(262.5)(063)
COBISS.BG-ID 1260782820

БК 2014/6 Кн 515
        НЕ-Познати в София : възстановяване Мемориала на неизвестния четник от Хвърковатата чета на Бенковски, връх Половрак, Лозен планина : сборник / [състав. Любомира Христова]. - София : Аз Буки, 2013 ([София] : Алианс принт). - 80 с. : с ил. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: Un-known in Sofia. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Стоян Чилингиров, Костадин Соколов, Светла Христова, Кина Галова, Весела Пулийска. - Библиогр.: с. 34-36

1. Паметници - Лозен (планина) 2. Априлско въстание 1876 - паметници
904(234.423.6)
COBISS.BG-ID 1260915172


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/6 Кн 516
АДЖЕМЛЕРСКИ, Светослав Стоянов, 1957-
        Село Аврен, Варненска област : дати, събития, личности / Светослав Аджемлерски. - Варна : Фрувег-ПЗП, 2013 (Варна : Хеликспрес). - 264 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 254-256. - Геогр. показалец

ISBN 978-954-8245-17-3
1. Села - България - история 2. Аврен, Варненска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1260941796

БК 2014/6 Кн 517
АРНАУДОВ, Иван Райков, 1930-
        Раковсково с име на герой : за миналото и настоящето на село Раковсково [община Несебър] : летопис / Иван Арнаудов. - Бургас : Либра Скорп, 2013 (Бургас : Информа принт). - 32 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-192-4
1. Раковсково, Бургаска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1260592868

БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Мъжественост и красота Вж Кн 116

БК 2014/6 Кн 518
БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Неволята на селските диригенти / Илия Балъков. - [В. Търново] : [Изд. авт.], 2007 (В. Търново : Ивис). - 111 с. : с портр. ; 20 см + прил. (1 л.)

1. Села - България - история 2. Кметове - България - биографии 3. Беляковец, Великотърновска област - краезнание
908(497.21-22)
352.071(497.21-22)(092)
92(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1260798692

БК 2014/6 Кн 519
ВЪЛКОВ, Серьожа Иванов, 1967-
        История на град Брусарци. Т. 1, Брусарското землище от древността до Руско-турската освободителна война 1877/1878 г. / Серьожа Вълков. - В. Търново : Фабер, 2014. - 552 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Кн. се разпространява с електронен ресурс. - Библиогр.: с. 523-544

ISBN 978-954-400-984-7
1. История - Брусарци 2. Брусарци - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1261028580

БК 2014/6 Кн 520
ДЖЕРАРД, Майк, 1949-
        Енциклопедия на пътешественика: Европа / Майк Джерард ; [прев. Венера Иванова Атанасова, Нина Стоянова Руева]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Китай). - 224 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: The traveller's atlas: Europe. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-954-26-1218-6 (подв.) : 29.99 лв.
1. История - Европа - енциклопедии
908(4)(031)
COBISS.BG-ID 1260750308

БК 2014/6 Кн 521
ЗАХОВ, Георги Славев, 1936-
        Палакарията - земя кърмилница / Георги Захов ; [ред. Тодор Попов]. - Самоков : Приятел, 2013 (София : Ирида). - 290 с. : с ил., к. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8057-58-5
1. Села - Самоковски край - история 2. Самоковски край - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1260650980

БК 2014/6 Кн 522
КАРАМФИЛОВ, Йовчо Атанасов, 1932-
        Съдбоносната за Добрич 1949 година / Йовчо Карамфилов. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 100 с. : с факс. ; 21 см

ISBN 978-954-371-366-0
1. История - Добрич 2. Добрич - краезнание
908(497.211.1)
COBISS.BG-ID 1261043172

БК 2014/6 Кн 523
КИШИШЕВ, Илия Костов, 1949-
        Духовен живот и църковно дело в Генерал Тошево : документи, сведения, спомени, записки / Илия Кишишев ; [състав. Илия Кишишев]. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 148 с., VIII л. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-371-412-4
1. История - Генерал Тошево 2. Генерал Тошево - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1261101284

БК 2014/6 Кн 524
МАРИНОВ, Борис Лазаров, 1932-
        Учебното дело в село Скандалото : поява и развитие / Борис Маринов ; [предг. Елена Николова]. - София : ИК Камея, 2013 ([София] : Експертпринт). - 112 с. : с табл., портр., факс. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6

ISBN 978-619-7084-05-4
1. Села - България - история 2. Училища - България - история 3. Скандалото, Ловешка област - краезнание
908(497.21-22)
371(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1260621284

БК 2014/6 Кн 525
МИЧЕВ, Иван Атанасов, 1946-
        Старинни къщи от приморска Варна / Иван Мичев. - Варна : ИК Стено, 2013. - 2 т. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-449-708-8 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 82 с. 

1. Паметници на културата - Варна 2. Крайбрежни улици - Варна - история 3. Варна - краезнание
908(497.211)
904:711.58(497.211)
COBISS.BG-ID 1258058212

БК 2014/6 Кн 526
МИШЕВА-Захариева, Неда Борисова, 1937-
        Александрово, Ловешко: история, етнография, личности : летопис / Неда Мишева-Захариева. - Бургас : Либра Скорп, 2012 (Бургас : Информа Принт). - 296 с. : с ил., портр., к. ; 22 см

ISBN 978-954-471-184-9 : 10 лв.
1. Села - България - история 2. Александрово, Ловешка област - краезнание
908(497.21-22)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1260611556

ПЕТРОВ, Милю Атанасов, 1944-
        Другата столица : с. Попово [Ямболско] и Стоян-Индже войвода Вж Кн 548

БК 2014/6 Кн 527
ПОПОВ, Бисер Христов, 1963-
        Пътеводител Румъния : пътуване до сърцето на Южните Карпати и Трансилвания / Бисер Попов. - Варна : ИК Стено, 2013. - 96 с. : с цв. ил., к., портр. ; 19 см

ISBN 978-954-449-659-3
1. Туризъм - Румъния - пътеводители
908(498)(036)
379.85(498)(036)
COBISS.BG-ID 1261092580

БК 2014/6 Кн 528
ТОДОРОВ, Евгений Тодоров, 1949-
        Запомнете Пловдив : стари пловдивски истории, разказани от очевидци / Евгений Тодоров ; [фотогр. Евгений Тодоров]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 336 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-26-1259-9 : 12.95 лв.
1. История - Пловдив 2. Пловдив - краезнание
908(497.234)(0:82-94)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1260646884

БК 2014/6 Кн 529
        УЧИТЕЛИ - будители и радетели за българщината в с. Абланица, община Хаджидимово : исторически и биографични справки, статии от периодичния печат, спомени, писма / [състав. Александър Маринов]. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2013 (София : Монт). - 113 с. : с портр. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-378-086-9 !
Съдържа спомени на учители участвали в обществения живот на с. Абланица 

1. Села - България - история 2. Абланица, Благоевградска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1260645092

БК 2014/6 Кн 530
ЧЕРНЕВА, София Андреева
        Sofia - европейска дестинация : забележителности : бизнес справочник / [София Чернева, Катя Петрова] ; [снимки Александър Рашев ... и др.] = Sofia - European destination : the sights of the city : business guide / [Sofia Cherneva, Katya Petrova] ; [photos Aleksandar Rashev ... и др.]. - София : Дакер, 2013 (София : Ифо дизайн). - 152 с. : с цв. ил. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Димитър Атанасов, Кристина Кръстева. - Пълното име на ил. Димитър Атанасов е Димитър Атанасов Кирекчиев. - Азб. показалец

ISBN 978-954-606-026-6 : 5 лв.
1. Туризъм - София - пътеводители
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1261009124

БК 2014/6 Кн 531
ЯРЛОВСКИ, Христо Любенов, 1946-
        Самоковски истории / Христо Ярловски. - Самоков : Приятел, 2012-<2013>. - Т. <1-2> ; 20 см

ISBN 978-954-8057-54-7 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2013. (София : МИГ). - 112 с. : с ил.

1. История - Самоков - спомени 2. Самоков - краезнание
908(497.22-21)(093.3)
COBISS.BG-ID 1249383908


911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БК 2014/6 Кн 532
НИКОЛОВ, Васил Стоянов, 1948-
        Планините в България / Васил Николов, Марина Йорданова, Иванка Ботева. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 431 с. : с цв. ил., к. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: The mountains in Bulgaria. - 1. изд. 1997 с авт. Васил Николов, Марина Йорданова. - Изд. на БАН. Нац. институт по геофизика, геодезия и география. - Библиогр.: с. 426-427. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-607-8 : 22 лв.
1. Планини - България 2. Туризъм (спорт) 3. България - география
911.2(234.423)
914.972(23)
COBISS.BG-ID 1261010148


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/6 Кн 533
ЕНЕВ, Свилен Пламенов, 1976-
        20 природни и културни обекта в Сакар и Източни Родопи : манастири, старини, музеи, природни феномени край Ардино, Кърджали, Момчилград, Димитровград, Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Хасково и Ямбол / Свилен Енев ; [фотогр. Свилен Енев ... и др.]. - Варна : ИК Стено, 2013. - 60 с. : с цв. ил., к. ; 19 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Момчил Русев, Румен Кехайов, Десислава Кехайова. - Ч. 2 от поредицата Пътеводител на пътешественика : 200 забележителности в България

ISBN 978-954-449-673-9 : 7.80 лв.
1. Туризъм - Сакар - пътеводители 2. Туризъм - Източни Родопи - пътеводители
914.972(234.423-12)(036)
796.51(234.423-12)(036)
COBISS.BG-ID 1261108708

БК 2014/6 Кн 534
ЕНЕВ, Свилен Пламенов, 1976-
        20 природни и културни обекта в Централни Родопи : манастири, пещери, старини, музеи, природни феномени край Смолян, Девин, Чепеларе, Златоград, Асеновград / Свилен Енев. - Варна : ИК Стено, 2013. - 60 с. : с цв. ил., к. ; 19 см

Ч. 1 от поредицата Пътеводител на пътешественика : 200 забележителности в България

ISBN 978-954-449-665-4 : 7.80 лв.
1. Туризъм - Централни Родопи - пътеводители
914.972(234.423.3)(036)
796.51(234.423.3)(036)
COBISS.BG-ID 1261107428

БК 2014/6 Кн 535
КРЪСТЕВ, Вилиян Кръстев, 1978-
        Примерни тестове за конкурсен изпит по география на България / Вилиян Кръстев, Ирена Радева. - [3. изд.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 155 с. : с табл. ; 22 см

1. изд. 2011 с авт. Найден Апостолов, Вилиян Кръстев

ISBN 978-954-21-0625-8 : 7 лв.
1. География - България - тестове - учебници за средни училища
914.972(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1261026788

НИКОЛОВ, Васил Стоянов, 1948-
        Планините в България Вж Кн 532


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АЛЕКСИЕВА-Петерман, Красимира, 1946-
        Румяна Стефанова - светла диря в съзвездието на българската художествена гимнастика : за Руми - няма думи Вж Кн 247

АТАНАСОВА, Богомила Василева, 1958-
        Васил Ив. Стоянов: за радост на малки и големи Вж Кн 4

БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Мъжественост и красота Вж Кн 116

БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        Неволята на селските диригенти Вж Кн 518

ВЕНКОВ, Спас Спасов, 1928-2013
        Драматичният тенор Спас Венков : всичко стана случайно Вж Кн 234

ВЪЖАРОВ, Крум Янакиев, 1908-1991
        Живата връзка : спомени за Учителя Беинса Дуно от Крум Въжаров Вж Кн 41

ГИМНАЗИЯТА с преподаване на английски език Гео Милев. Ателие Литературно общество (Бургас)
        Петя Дубарова като преводач : сборник разработки и преводи, Ателие "Литературно общество", ГПАЕ "Гео Милев", гр. Бургас Вж Кн 334

ГУРБАНОВ, Николай Стефанов, 1993-
        Минко Костадинов - майсторът на двугласната гайда Вж Кн 237

ДУМБАЛАКОВ, Михаил Атанасов, 1882-1959
        През пламъците на живота и революцията. Т. 4, Събития, дела, личности Вж Кн 549

ЗДРАВКОВ, Стефан Стойчев, 1945-
        Миша, нашият, великият! Вж Кн 249

        И пак напред сама аз тръгвам... : сборник с научни изследвания от национална конференция "100 години от рождението на Яна Язова", 2012 г., град Лом Вж Кн 335

КАРТАЛОВ, Асен Асенов, 1933-
        Личност и знание Вж Кн 33

КЕРИМ, Усин, 1928-1983
        Отблизо : спомени, посвещения Вж Кн 336

КРИШНАМУРТИ, Ю Джи, 1918-2007
        Естественото състояние Вж Кн 34

ЛАЙТМАН, Михаeл Семьонович, 1946-
        Психология на интегралното общество : методика на интегралното възпитание Вж Кн 52

ЛИСИЧКИН, Владимир Александрович, 1941-
        Военният път на Светителя Лука (Войно-Ясенецки) Вж Кн 63

ЛОСЕВ, Алексей Фьодорович, 1893-1988
        Типологичен анализ на Платоновото учение за идеите Вж Кн 38

МАВРОДИЕВ, Георги, 1944-
        Неспокойно сърце : страници от живота на Костадин Русенов Вж Кн 114

БК 2014/6 Кн 536
МАРИНОВА, Ася Стефанова, 1933-
        Три наниза жълтици : моите два рода и за мен / [Ася Маринова]. - Плевен : [Изд. авт.], 2013 (Плевен : Кентавър 66). - 164 с. : с портр., факс. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1260898276

МИХАЙЛОВ, Любомир Иванов, 1936-
        Бележити българи на съвременна България. Т. 1 Вж Кн 6

БК 2014/6 Кн 537
МОНОВ, Марин Кузманов, 1930-
        Моят род : времена и хора / Марин Монов. - София : Валди, 2014 ([София] : Булгед). - 88 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-9573-15-2
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1260944868

НИКОЛОВА, Ивелина Николова, 1979-
        Иисус Христос в теологията на Иван Панчовски : 100 години от рождението на проф. д-р Иван Панчовски Вж Кн 65

ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Геров препис на История славянобългарска Вж Кн 547

БК 2014/6 Кн 538
ПАНАЙОТОВ, Панайот Петров, 1943-
        Родови корени / Панайот Панайотов. - София : Пан Стил, 2014 ([София] : ВТУ Принт). - 146 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 102-104. - Именен показалец

ISBN 978-954-8644-20-4
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1261088484

ПЕЛЕВА, Инна Иванова, 1964-
        Ботев. Тялото на национализма Вж Кн 338

ПЕТРОВ, Милю Атанасов, 1944-
        Другата столица : с. Попово [Ямболско] и Стоян-Индже войвода Вж Кн 548

        ПО дирите на Пенчо Георгиев Вж Кн 228

        ПРЪСТЕНЪТ на Нибелунга : Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на Боговете : 200 години от рождението на композитора [Рихард Вагнер] 1813-2013 : Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung Вж Кн 231

РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        Димчо Дебелянов - обреченият на ранна смърт и вечен живот Вж Кн 389

БК 2014/6 Кн 539
РАДИЧЕВ, Веселин Радинов, 1936-
        Родова книга на фамилията Радичеви / Веселин Радичев. - Самоков : Приятел, 2013 (София : Ирида). - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8057-57-8
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Радичеви
COBISS.BG-ID 1260624100

        СПОМЕНИ за бъдното Вж Кн 254

        СПРАВОЧНИК за растенията, включени в книгите на акад. Виктор Востоков по тибетска медицина Вж Кн 163

СЪЛОВА, Николинка Петрова, 1935-
        50 години в Икономически университет - Варна 1962-2012 : библиографска справка по случай 60 години катедра (1953-2013) и 65 години специалност (1948-2013) "Икономика и управление на търговията" Вж Кн 5

ТАШЕВ, Андрей Христов, 1983-
        Прагматизмът и Иван Саръилиев : към корените на семиотичното мислене в България Вж Кн 35

БК 2014/6 Кн 540
ТЕНЕВА, Мария Генчева, 1937-
        Розовските родове / Мария Генчева Тенева. - Казанлък : Янита ЯС, 2011 ([Казанлък] : Ирита принт). - 460 с. : с табл., ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-343-075-8
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1260637412

ТОДОРОВА, Калина, 1970-
        Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" : легенди, предания и разкази от културното пространство на светата обител Вж Кн 67

БК 2014/6 Кн 541
ТОРОМАНОВА-Петрова, Пенка Дончева, 1942-
        Старият белокаменен мост : за Копривщица и моите копривщенски корени / Пепа Тороманова. - [Бургас] : Божич, 2013. - 370 с. : с портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 359-360

ISBN 978-954-9925-63-0 (подв.)
1. Родове, български - Копривщица 2. Копривщица - генеалогия
929.52(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1260808164

БК 2014/6 Кн 542
ЦЕРОВСКИ, Димитър, 1985-
        Горноцеровските ни предци / Димитър Церовски. - София : Рал Колобър, 2013. - 96 с. : с ил., портр. ; 24 см

Истинското име на Димитър Церовски е Димитър Георгиев Иванов. - Изд. на Берковското родолюбиво о-во. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-2948-40-7
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1260774372

ШВАРЦЕНЕГЕР, Арнолд, 1947-
        Зов за завръщане : моята невероятна история Вж Кн 238

        ШИШМАНОВИ дни 2012 Вж Кн 136


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/6 Кн 543
        ИЗГУБЕНИТЕ цивилизации и тайните на миналото / под ред. на Майкъл Пай, Кирстен Дали ; [прев. Милко Стоименов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 318 с. : с ил., к., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Lost civilizations & secrets of the past / Michael Pye, Kirsten Dalley. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За авторите: с. 307-317. - Библиогр. след отд. студии. - Съдържа: Археологически скандали / Франк Джоузеф. Изгубеният рай / Оберон Зел. Космология на задгробния живот - Мелницата на Хамлет, Млечният път и краят на дните / Ейдриън Гилбърт. Атлантида - изгубената Валхала / Филип Копенс. Храмове, богове-създатели и превъплащенията на душата / Фреди Силва. Нашето звуково минало - ролята на звука и резонанса в древните цивилизации / Мари Джоунс, Лари Флаксман. Желязната мълния на Опенхаймер - свидетелства за древни ядрени оръжия / Мика Ханкс. От пирамидите до Пентагона - американското правителство и загадките на древността / Ник Редфърн. Прекъснатата еволюция - древни извънземни и развитието на човечеството / Скот Алан Робъртс. Сблъсъкът на гигантите - нерзказаната история на изгубената раса на Атлантида / Пат Шуинард. Хипотезата за намеса на високоразвити същества - истината отвъд мита / Пол фон Уорд. Индианците микмак и пиктите - далечни роднини? / Стивън Сора. Култове към НЛО - кратка история на религията / Уилям Брамли. Символен пейзаж - загадката на Набта Плая и нашето древно минало / Томас Брофи. Машини на времето / Ерих фон Деникен

ISBN 978-954-655-388-1 : 14.99 лв.
1. Археологични находки 2. Изчезнали и стари градове
930.1
904(100)
COBISS.BG-ID 1260855780

DŽUROVA, Aksinija Dobreva, 1942-
        Manuscrits grecs enluminés des Archives Nationales de Tirana VIe-XIVe siècles : etudes choisies Вж Кн 32


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БК 2014/6 Кн 544
ЛЮБЕНОВА, Лизбет, 1952-
        Анализ на основни тематични направления на изследванията на културно-историческото наследство в България / Лизбет Любенова. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : БПС). - 136 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Лизбет Любенова е Лизбет Любенова Върбанова. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии

ISBN 978-954-2946-81-6
1. Културно-историческо наследство - България 2. България - история
930.85(497.2)
COBISS.BG-ID 1260964324

СИЧИН, Зекария, 1920-2010
        Пътешествия в митичното минало Вж Кн 2


930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

БК 2014/6 Кн 545
ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        За световната надежда : мирът и войната / Николай Петров. - Ямбол : Регион. библ. "Георги Раковски", 2013 ([Ямбол] : [Вилком]). - 416 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 413-416

ISBN 978-954-92960-3-7
1. Обща история
930.9
COBISS.BG-ID 1261088740


931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ

СИЧИН, Зекария, 1920-2010
        Пътешествия в митичното минало Вж Кн 2


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

ДОНЧЕВ, Слави Горанов, 1922-
        Булгарите Вж Кн 546


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

        ASPEKTE der Rechtsgeschichte und der Gesellschaftspolitik in Tirol, Österreich und weltweit : Festschrift zum 70. Geburtstag von Kurt Ebetr Вж Кн 105


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов, 1975-
        Ахтаровият царственик от 1844 : текст и изследване Вж Кн 471


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БК 2014/6 Кн 546
ДОНЧЕВ, Слави Горанов, 1922-
        Булгарите / Слави Дончев. - София : ИК Новата цивилизация, 2013 ([София] : Воен. изд.). - 344 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-8365-69-7 : 20 лв.
1. Българи - произход 2. Прабългари - култура 3. България - история
949.72.031.1
935
COBISS.BG-ID 1260926180


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/6 Кн 547
ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Геров препис на История славянобългарска / Паисий Хилендарски ; подготвил за печ., науч. коментар Мила Кръстева. - Фототип. изд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 175 с. ; 20 см

Авт. установен по данни от кн. - Паисий Хилендарски - духовно име на Пенко (Петър) Михаилов Хадживълчев. - Библиогр.: с. 170-174 / Мила Кръстева. - Фототип. изд.: Пловдив, преди 1853

ISBN 978-954-423-803-2
1. Геров, Найден, 1823-1900 - дейност 2. История славянобългарска - език и стил 3. Общественици, български - дейност 4. Ръкописи, български 5. България - история
949.72.04(092)
886.7-024.09
091(497.2)
92 Геров, Найден
COBISS.BG-ID 1260918756

ПЕЛЕВА, Инна Иванова, 1964-
        Ботев. Тялото на национализма Вж Кн 338

БК 2014/6 Кн 548
ПЕТРОВ, Милю Атанасов, 1944-
        Другата столица : с. Попово [Ямболско] и Стоян-Индже войвода / Милю Петров. - София [т. е. Шумен] : Химера, 2012. - 2 т. ; 20 см

ISBN 978-954-9775-80-8 (т. 2)

Съдържа:
Ч. 2. - 230 с. 

1. Индже, войвода, 1755-1821 2. Хайдутство - България - биографии 3. Села - България - история 4. Попово, Ямболска област - краезнание 5. България - история
949.72.04(092)
908(497.23-22)
92 Индже войвода
COBISS.BG-ID 1260572900


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/6 Кн 549

 ДУМБАЛАКОВ, Михаил Атанасов, 1882-1959
        През пламъците на живота и революцията. Т. 4, Събития, дела, личности / Михаил Атанасов Думбалаков ; състав. и предг. Александър Г. Пелтеков. - София : МАГ 77, 2014 ([София] : [Сиела]). - 218 с. ; 21 см

ISBN 978-954-531-057-7 : 10 лв.
1. Върховен македоно-одрински комитет - история - спомени 2. България - история
949.72.05(092)
92 Думбалаков, Михаил Атанасов
COBISS.BG-ID 1273516516

БК 2014/6 Кн 551
НЕНОВ, Ангел Цачев, 1883-1955
        От Чаталджа до Кървав камък : военният дневник на Ангел Цачев Ненов от гр. Бяла Черква 1912-1913 г. / [състав., предг.] Николай Теодосиев. - София : [Изд. авт.], 2012 ([Враца] : [БГ принт]). - XXIV, 79 с. : с ил. ; 22 см

Показалец на селищата, именен показалец

1. Балканска война 1912-1913 - извори 2. Междусъюзническа война 1913 - извори 3. България - история
949.72.052.2(093.3)
COBISS.BG-ID 1260932068

БК 2014/6 Кн 551
СТО
        100 години от Балканските войни 1912-1913 г. : девета регионална краеведска конференция, Враца, 28-29 ноември 2012 г. : сборник материали / състав. Калина Тодорова ; [ред. Блага Атанасова Риджалска]. - Враца : [БГ Принт], 2013. - 143 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см. - (Поредица Наследство, ISSN 1314-328X)

Пълното име на състав. Калина Тодорова е Калина Тодорова Николова. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Блага Атанасова Риджалска е Блага Атанасова. - Изд. на Регион. библ. Христо Ботев - Враца. - Съдържа докл. от: Деница Петрова, Ваня Желязкова, Румяна Нейкова, Анета Дилова, Зоя Йончева, Аделина Николова, Христина Кръстева, Ивайло Никодимов, Детелина Росенова, Петя Бичовска, Вачо Лалов Вълков, Калина Тодорова, Весела Пелова, Цветана Евгениева, Цв. Късьовска, Т. Мариновска, Юлия Влайчовска, Виолета Кръстева, Дарена Дилчовска, Ивана Захариева, Янка Николова, Мирослав Гетов, Петя Вутинска, Надежда Николова, Валентина Петрова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7102-06-2
1. Балканска война 1912-1913 - конференции 2. България - история 3. Балкански полуостров - военно дело
949.72.052.2(063)
355.48(497)(063)
COBISS.BG-ID 1260639460


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БК 2014/6 Кн 552
ГЕОРГИЕВ, Петър Георгиев, 1930-
        Щрихи от историята на българското младежко бригадирско движение (1946-1989 г.) / Петър Георгиев. - Добрич : Матадор 74, 2013. - 168 с. : с ил., портр. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-389-9
1. Бригадирско движение - България - история 2. България - история
949.72.063
COBISS.BG-ID 1261038820


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/6 Н 1
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 1 [Нотирана музика] : учебник / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - 2. изд. - София : Фонд. КОМ, 2013 ([София] : Епринт). - 84 с. ; 30 см

1. изд. 2011 на изд. Бълг. книжница. - Комплект с уч. тетрадка

ISMN 979-0-9016667-1-9
1. Солфеж - учебници 2. Музика - теория - учебници
78.087.5(075.32)
78.089.6(075.32)
781(075.32)
COBISS.BG-ID 1284701924

БК 2014/6 Н 2
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 3 [Нотирана музика] : учебна тетрадка / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - София : Фонд. КОМ, 2013 ([София] : Епринт). - 46 с. ; 30 см

Комплект с учебник

ISMN 979-0-9016667-6-4

78.087.5(076)(075.32)
78.089.6(076)(075.32)
COBISS.BG-ID 1259476196

БК 2014/6 Н 3
ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 3 [Нотирана музика] : учебник / Росица Дюлгерова-Пръвчева, Анна Попова-Георгиева. - София : Фонд. КОМ, 2013 ([София] : Епринт). - 78 с. ; 30 см

Комплект с уч. тетрадка

ISMN 979-0-9016667-3-3
1. Солфеж - учебници 2. Музика - теория - учебници
78.087.5(075.32)
78.089.6(075.32)
781(075.32)
COBISS.BG-ID 1259444964


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 1 : учебник Вж Н 1

ДЮЛГЕРОВА-Пръвчева, Росица Георгиева
        Курс по солфеж и теория на музиката 3 учебник Вж Н 3


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/6 Н 4
ИКОНОМОВ, Стефан Христов, 1937-1994
        Посвещение и шега [Нотирана музика] : трио за пиано, цигулка и виолончело / Стефан Икономов ; състав. и ред. Велислава Георгиева = Dedication and joke : trio for piano, violin and violoncello / Stefan Ikonomov ; comp. and ed. Velislava Georgieva. - Партитура. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2014. - 1 партитура (20 с.) : с портр. ; 30 см + 2 щима

ISMN 979-0-707671-01-6

786.2.089.6(497.2)
787.1/.4.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261019364

БК 2014/6 Н 5
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        Албум за младежта [Нотирана музика] : малки пиеси за пиано / Андрей Стоянов. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 38 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Песен ; Хорце ; Танец ; В народен дух ; На път ; Хорце ; Спомен ; Тъга за родния край ; Ръченица ; Раздяла ; Пионерски марш ; Приказка ; Валс ; Песен без думи ; Игра ; Ръченица ; Приказка ; Тревога ; Весела случка ; Приказка ; Приспивна песен ; Менует ; Есенна песен ; Весело приключение ; При поточето ; Разговор ; Гавот ; Буря ; В завода ; Хумореска

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261155300

БК 2014/6 Н 6
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        Осем пиеси [Нотирана музика] : за пиано : за деца и юноши / Андрей Стоянов = Huit pieces : pour piano : pour la jeunesse / Andrey Stoyanov. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 15 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Приказка ; Игра ; При цветята ; Спомен ; Танец ; Приказка ; Танец ; Хоро

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261173988

БК 2014/6 Н 7
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        Пет лирични пиеси за пиано, оп. 6 [Нотирана музика] / Андрей Стоянов = Five piano pieces, op. 6 / Andrey Stoyanov. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 15 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. - Съдържа: Прелюдия ; Приказка ; Мечта ; За сетен път

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261172452

БК 2014/6 Н 8
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        По слънчева пътека ; Спомен ; През май [Нотирана музика] : три клавирни пиеси из албума за юноши Слънчеви пътеки / Андрей Стоянов. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 7 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. 

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261198820

БК 2014/6 Н 9
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        Сонатина [Нотирана музика] : за пиано / Андрей Стоянов = Sonatine : pour piano / Andrey Stoyanov. - [София] : Съюз на бълг. композитори, [2014]. - 15 с. : ноти ; 30 см

Принтирано изд. 

786.2.082.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1261150436


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

ИКОНОМОВ, Стефан Христов, 1937-1994
        Посвещение и шега : трио за пиано, цигулка и виолончело : trio for piano, violin and violoncello Вж Н 4

БК 2014/6 Н 10
ПЕЕВ, Николай, 1974-
        Мисли в тишината [Нотирана музика] : пиеси за класическа китара / Николай Пеев = Thoughts in the silence : pieces for classical guitar / Nikolay Peev. - София : [Изд. авт.], 2013. - 28 с. : ноти ; 30 см

Пълното име на авт. Николай Пеев е Николай Пеев Николов. - Принтирано изд. - Съдържа: Пробуждане ; Дихание ; Танго Елегант ; Надя ; Разказвачът ; Зимна песен ; На сбогуване

ISMN 979-0-707670-07-1

787.61.089.6(497.2)(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1261072868

БК 2014/6 Н 11
ПЕЕВ, Николай, 1974-
        Настроения [Нотирана музика] : пиеси за класическа китара / Николай Пеев = Moods : pieces for classical guitar / Nikolay Peev. - София : [Изд. авт.], 2013. - 24 с. : ноти ; 30 см + 1 оптичен диск (CD)

Пълното име на авт. Николай Пеев е Николай Пеев Николов. - Принтирано изд. - Съдържа: Клоунът ; Рагтайм ; Въртележка ; Полъх ; Романс

ISMN 979-0-707670-06-4

787.61.089.6(497.2)(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1261043428

БК 2014/6 Н 12
ПЕЕВ, Николай, 1974-
        Три сюити за класическа китара [Нотирана музика] / Николай Пеев = Three suites for classical guitar / Nikolay Peev. - София : [Изд. авт.], 2013. - 28 с. : ноти ; 30 см

Пълното име на авт. Николай Пеев е Николай Пеев Николов. - Принтирано изд. - Съдържа: Усещане за пролет ; Нели ; Сътворение

ISMN 979-0-707670-05-7

787.61.089.6(497.2)(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1261047780


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3

БК 2014/6 Г 1
ЕНЧЕВА, Светлана Михайлова, 1960-
        Ахати от района на Средна Арда, Източни Родопи / Светлана Енчева ; [ред. Йоцо Янев] ; [фотогр. Тодор Митов, Невена Тодорова]. - [София] : Нац. музей "Земята и хората", 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 1 албум (64 с.) : с цв. ил. ; 21 x 30 см

Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92875-3-0
1. Минерали - Източни Родопи 2. Източни Родопи - геологически и геофизически науки
553.8(234.423.3-11)
COBISS.BG-ID 1261089764


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/6 Г 2
ХУДОЖЕСТВЕНА галерия (Добрич)
        50 години Художествена галерия - Добрич : каталог / [текст Евелина Ханджиева] ; [състав. Пенка Димитрова, Недко Недков] = 50th anniversary of the Dobrich Art gallery : catalogue / [text Evelina Handzhieva] ; [comp. Penka Dimitrova, Nedko Nedkov] ; [engl. version Gergana Mihaylova]. - [Добрич] : Худож. галерия, 2013 (Добрич : Нилекта принт). - 132 с. : с цв. ил., портр. ; 22 х 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-92084-3-6
1. Художествена галерия (Добрич) - история - каталози 2. Художествени галерии - Добрич - история - каталози 3. Добрич - изобразителни изкуства
73/76:069(497.211.1)(084)
COBISS.BG-ID 1260804836


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БК 2014/6 Г 3
        ДЖОБЕН комикс : сборник от 2013 г. : [комикс] / [Иван Коритарев ... и др.] ; [ред. Сибила Коритарева]. - София : Грозен Ентертейнмънт, 2013 ([София] : [Принт Шоп]). - [144] с. : с цв. ил. ; 19 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Николай Попов-Нико, Сатанасов, Игнат Андровски, Евелина Райнингер, Борис Праматаров, Любомир Илиев, Александър Траянов, Сибила Коритарева. - Сатанасов - псевд. на авт. Даниел Атанасов

ISBN 978-954-2941-39-2 : 7 лв.
1. Художници, български - интервюта 2. България - изобразителни изкуства
741.5(497.2)
886.7-32
75.071.1(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1261028324


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/6 Г 4
        Даниела ГЕОРГИЕВА: Стаи и възли : [каталог от изложба, Пловдив, 6 септември - 28 октомври 2013] / [текст Фридерике Шулер] ; [снимки Тодор Ненов, Даниела Георгиева] = Daniela Georgieva: Rooms and knots : [exhibition catalog, Plovdiv, 6 September - 28 October 2013] / [text Friederike Schuler] ; [photos Todor Nenov, Daniela Georgieva] ; [transl. in Eng. Boris Deliradev]. - Plovdiv : Sariev Contemporary, [2014]. - [12] с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

1. Георгиева, Даниела, 1979- - изложби - каталози 2. Художници, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
92 Георгиева, Даниела
COBISS.BG-ID 1261009636

        ДЖОБЕН комикс : сборник от 2013 г. : [комикс] Вж Г 3


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/6 Г 5
АНГЕЛОВ, Златко Крумов, 1946-
        Влашките песни и танци в корените на родството / [Златко Ангелов] ; [общ. ред. и състав. Роберт Николаев] = Cântecele şi dansurile vlahe în rǎdǎcinile de rudenie : fotoalbum / [Zlatko Angelov] ; [comp. Robert Nikolaev] ; [trad. rom. Plamka Lyubomirova]. - Видин : Видин, 2013. - 1 албум (12 с.) : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Истинското име на авт. Златко Ангелов е Златозар Крумов Ангелов. - Пълното име на ред. Роберт Николаев е Роберт Николаев Асенов, а на прев. Пламка Любомирова - Пламка Любомирова Радославова

ISBN 978-954-8011-28-0
1. Народни песни, арумънски - албуми 2. Народни танци, арумънски - албуми
784.4(=590)(084)
793.31(=590)(084)
COBISS.BG-ID 1260680932


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

АНГЕЛОВ, Златко Крумов, 1946-
        Влашките песни и танци в корените на родството : fotoalbum Вж Г 5


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

        ДЖОБЕН комикс : сборник от 2013 г. : [комикс] Вж Г 3


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        Даниела ГЕОРГИЕВА: Стаи и възли : [каталог от изложба, Пловдив, 6 септември - 28 октомври 2013] : [exhibition catalog, Plovdiv, 6 September - 28 October 2013] Вж Г 4

        ДЖОБЕН комикс : сборник от 2013 г. : [комикс] Вж Г 3

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/6 К 1
        МАНАСТИРИ [Картографски ресурс] : пътна карта България, 186 манастира : подробна информация и снимки = Monasteries : travel map Bulgaria, 186 monasteries : detailed information & pictures. - М 1:540 000. - Ст. Загора : Домино, [2013] (Пловдив : Жанет 45). - 1 карта : цв. ; 67 х 98 см, сгъната до 23 х 12 см

Доп. материал: Манастирите в България : разстояния в км. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-260-4
1. България - религия
271(497.2)(084.3)
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 1260761828


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.1/.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

        МАНАСТИРИ : пътна карта България, 186 манастира : подробна информация и снимки : travel map Bulgaria, 186 monasteries : detailed information & pictures Вж К 1


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БК 2014/6 К 2
        ГОРНА Оряховица [Картографски ресурс] ; Регионална карта [- Горна Оряховица]  : туристически гид = Gorna Oryahovitsa ; Regional map [- Gorna Oryahovitsa] : tourist guide. - М 1:8 000. - Ст. Загора : Домино, [2013] (Пловдив : Жанет 45). - 1 карта (3 к. на 1 л.) : цв. ; 56 х 83 см, сгъната до 19 х 11 см

Доп. картa: Карта на Лясковец. - Доп. материали: Туристически гид ; Азбучник на улиците. - Условни знаци. - Двустранен печ.

ISBN 978-954-651-261-1
1. Горна Оряховица
911.372.5(497.21-21)(084.3)
COBISS.BG-ID 1260756708

БК 2014/6 К 3
        КАРЛОВО [Картографски ресурс] ; Калофер ; Баня ; Хисаря ; Регионална карта [- Карлово] : туристически гид = Karlovo ; Kalofer ; Banya ; Hisarya ; Regional map [- Karlovo] : travel guide. - М 1:8 500, М 1:8 000, М 1:20 000, М 1:9 000, М 1:330 000. - Ст. Загора : Домино, [2013] (Пловдив : Жанет 45). - 1 карта (6 к. на 1 л.) : цв. ; 68 х 98 см, сгъната до 23 х 12 см

Доп. картa: Туристическа карта. М 1:80 000. - Доп. материали: Туристически гид ; Азбучник на улиците. - Условни знаци. - Двустранен печ.

ISBN 978-954-651-259-8
1. Карлово 2. Калофер 3. Баня (град) 4. Хисаря
911.372.5(497.23-21)(084.3)
COBISS.BG-ID 1260755684

БК 2014/6 К 4
        ПАНАГЮРИЩЕ [Картографски ресурс] ; Регионална карта [- Панагюрище] ; Карта на България : туристически гид = Panagyurishte ; Regional map [- Panagyurishte] ; Bulgaria map : travel guide. - M 1:8 000, М 1:200 000, М 1:1 000 000. - Ст. Загора : Домино, [2013] (Пловдив : Жанет 45). - 1 карта (3 к. на 1 л.) : цв. ; 56 х 82 см, сгъната до 20 х 11 см

Доп. материали: Туристически гид ; Азбучник на улиците. - Условни знаци. - Двустранен печ.

ISBN 978-954-651-262-8
1. Панагюрище
911.372.5(497.23-21)(084.3)
COBISS.BG-ID 1260737508

БК 2014/6 К 5
        РЕПУБЛИКА България [Картографски ресурс] : [релефна карта]. - М 1:1 000 000. Вертикален мащаб 1:150 000. - [Ст. Загора] : Домино, [2012]. - 1 карта : пластмаса, цв. ; 47 х 60 см

Условни знаци

ISBN 978-954-651-242-0
1. България
911.2(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 1260724452


912 НЕТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИИ. РИСУНКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТИ. КАРТОГРАМИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ
Вж и 528; 778.3

БК 2014/6 К 6
        СТАРА планина [Картографски ресурс]. Ч. 4, Западна Стара планина от Берковица до Златица : природен парк Врачански балкан : туристическа карта = Stara Planina. Pt. 4, Western Stara Planina from Berkovitsa to Zlatitsa : Vrachanski Balkan Nature Park : tourist map. - M 1:50 000. - Ст. Загора : Домино, [2013] (Пловдив : Жанет 45). - 1 карта : цв. ; 68 х 105 см, сгъната до 23 х 13 см

Доп. материал: туристически гид. - Условни знаци. - Отпеч. двустранно

ISBN 978-954-651-258-1
1. Стара планина
912(234.423.4)(084.3)
COBISS.BG-ID 1260727524


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

БК 2014/6 Е 1
БЪЛГАРИЯ. Национален статистически институт
        Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010-2012 година [Електронен ресурс] / [Г. Николова, К. Дилова] = Land market and rents in agriculture in the Republic of Bulgaria during the period 2010-2012 / [G. Nikolova, K. Dilova] ; [ред. А. Илкова]. - Текстови данни. - София : НСИ, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 оптично дисково устройство (CD) ; Windows 98/2000/NT/XP, Adobe Reader. - Източник: Етикет ; Загл. екран ; Обложка. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на НСИ. Дирекция Статистика на околната среда, инфраструктурата и регионите. Отд. Статистика на горското и селското стопанство. - Електронният ресурс се разпространява с кн.

1. Селскостопанска статистика - България - 2010-2012 2. България - селско стопанство
63:311(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 1260736228


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2014/6 Пи 1
        НОВИТЕ предизвикателства пред правото : научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 21-22 юни 2013 г. : сборник доклади / ред. екип Владимир Томов ... [и др.]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([София] : [Скала Принт]). - 188 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (Научен алманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Серия Юридически науки и обществена сигурност, ISSN 1313-7263 ; кн. 24, 2014)

Други ред.: Петър Христов, Елисавета Калинова-Панова. - Пълното име на ред. Владимир Томов е Владимир Томов Владимиров. - Възприетата форма на името на ред. Елисавета Калинова-Панова е Елисавета Георгиева Калинова. - Текст и на рус., укр. ез. - Съдържа докл. от: Екатерина Матеева, В. Иванов, Емил Константинов, С. Бевз, Тодор Коларов, Валентин Недев, Орлин Радев, Л. Трофiмова, Масис Хаджолян, Нина Чилова, Галина Ковачева, Вiкторiя Жидецька, Катерина Жидецька, Дани Каназирева, Христо Павлов, Виктория Пасичник, Мария П. Петрова, Т. Пристай, Кристина Чутуркова, Михаела Пенчева, Янка Тянкова. - Библиогр. след някои докл.

1. Право - конференции
34(063)
COBISS.BG-ID 1261489380


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

        НОВИТЕ предизвикателства пред сигурността : научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 21-22 юни 2013 г. : сборник доклади Вж Пи 2


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/6 Пи 2
        НОВИТЕ предизвикателства пред сигурността : научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 21-22 юни 2013 г. : сборник доклади / ред. екип Владимир Томов ... [и др.]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([София] : [Скала Принт]). - 284 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (Научен алманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Серия Юридически науки и обществена сигурност, ISSN 1313-7263 ; кн. 25, 2014)

Други ред.: Петър Христов, Елисавета Калинова-Панова. - Пълното име на ред. Владимир Томов е Владимир Томов Владимиров. - Възприетата форма на името на ред. Елисавета Калинова-Панова е Елисавета Георгиева Калинова. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа докл. от: Валери Христов, Юрий Търкаланов, Larisa Jovanović, Vesela Radović, Стефка Наумова, Стефан Мичев, Николай Проданов, Петър Бойчев, Илин Савов, Иво Великов, Росица Димитрова-Симеонова, Христо Павлов, Драгомир Кръстев, Калоян Смилов, Станислава Минева, Евгени Гаврилов, Тодор Тодоров, Любомир Владимиров, Николай Ковачев, Пламен Мънев, Иванчо Богоев, Ивайло Методиев, Христо Гиневски, Димитър Узунов, Валентин Тодоров, Гордана Джорджиевич, Лариса Йованович, Весела Радович, Марчо Марков, Natalia Borisova, Виталий Асоцкий, Natalia Onishchenko, Петър Недев, Добри Добрев, Стоян Налбантов, Добромир Доков, Ивелина Жечева-Радева, Радостина Арсова. - Библиогр. след някои докл.

1. Национална сигурност - конференции 2. Охрана и сигурност - конференции
355.02(063)
351.74(063)
COBISS.BG-ID 1261470180


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

        ПУБЛИЧНО-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство : трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство, София, 31 януари 2013 г. Вж Пи 4


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БК 2014/6 Пи 3
        ЕНЕРГИЙНА и екологична сигурност в Черноморския регион : кръгла маса, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет - 2012 във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" - 23 юни 2012 г. : сборник доклади / ред. екип Владимир Томов ... [и др.]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([София] : [Скала Принт]). - 216 с. : с ил., табл., к. ; 21 см. - (Научен алманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Серия Юридически науки и обществена сигурност, ISSN 1313-7263 ; 2013, кн. 23)

Други ред.: Петър Христов, Елисавета Калинова-Панова. - Пълното име на ред. Владимир Томов е Владимир Томов Владимиров. - Възприетата форма на името на ред. Елисавета Калинова-Панова е Елисавета Георгиева Калинова. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Димитър Пърличев, Веселин Пейчев, Стойко Стойков, Орлин Димитров, Владимир Алексеенко, Светлана Воронец, Теймураз Кокев, Георги Пенчев, Сибила Симеонова, Елисавета Калинова-Панова, Татяна Стоянова, Никифор Герчев, Нина Решетар, Илона Гавронска, Светослав Спасов, Мария Лечева, Евгени Гаврилов, Тодор Тодоров, Анелия Ненова, Венелин Тодоров, Стефан Иванов, Инал Плиев, Алевтина Бахчеван, Ярослава Данилюк. - Библиогр. след някои докл. - В кн. погрешно отпеч. ISSN 1311-9222

1. Екология - Черноморско крайбрежие - конференции 2. Черноморско крайбрежие - опазване на природата
504.4(262.5:210)(063)
COBISS.BG-ID 1261490148


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БК 2014/6 Пи 4
        ПУБЛИЧНО-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство : трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство, София, 31 януари 2013 г. / [състав. Нина Дебрюне]. - София : Земя, 2014 ([София] : ИД Принт). - 218 с. : с ил., табл. ; 21 см. - (Фондация Арете-Фол, ISSN 1314-5517 ; год. 5, 2013, бр. 6)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на състав. Нина Дебрюне е Христина Димитрова Иванова-Дебрюне. - В изд. каре погрешно отпеч. бр. 1. - Съдържа докл. от: Димитър Иванов, Вежди Рашидов, Тодор Чобанов, Стоян Денчев, Соня Пенкова, Николай Поппетров, Мариана Стаменова, Валерия Фол, Борис Борисов, Миланка Патак-Сачева, Ирена Бокова, Венцислав Велев, Г. Краев, Соня Алексиева, Николай Палашев, Мюмюн Тахир, Евгения Русинова, Росица Димитрова-Симеонова, Евгени Велев, Цветана Кьосева, Гергана Кабакчиева, Соня Лазарова, Валерия Димитрова, Милена Катошева, Светла Шапкалова, Мария Николова, Ванче С. Бойков, Зоран Р. Йованович, Дарян В. Бойков, Красимир Димитров, Соня Спасова, Диана Стоянова. - Библиогр. след някои докл. - Рез. на бълг., англ. ез. - В кн. погрешно отпеч. ISSN 1312-1715 = Фондация Арете

1. Културно-историческо наследство - управление и организация - конференции 2. Устойчиво развитие - конференции
930.85(063)
502.3(063)
COBISS.BG-ID 1261468388

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
 
А

Аврамов, Аврам Илиев, 1933- (автор) Кн 453
Аврамов, Веселин Христов, 1944-? (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 185
Аврамова, Цветанка Димчова (автор) Кн 262
Адамс, Патрисия (илюстратор) Кн 498, Кн 500, Кн 501, Кн 507
Аджемлерски, Светослав Стоянов, 1957- (автор) Кн 516
Айдаров, Йордан Иванов (редактор) Кн 106
Академична конференция Пол и преход 1938-1958 г. (София ; 2011) Кн 135
Алагьоз, Сабри Ибрахим, 1937- (автор, интервюиращо лице) Кн 454
Албин, Дженифър (автор) Кн 276
Алекова, Елена, 1963- (преводач) Кн 324
Александров, Даниел Момчилов, 1952- (автор, илюстратор) Кн 340
Александров, Стефан Иванов, 1977- (автор) Кн 341
Александрова, Соня Красимирова, 1974- (автор) Кн 266
Александрова, Спаска, 1958- (илюстратор) Кн 443
Алексеюне, Виргиния (автор) Кн 73
Алексиев, Добромир Боянов (преводач) Кн 34
Алексиев, Ивайло Янков, 1972- (автор) Кн 49
Алексиева, Галя Николаева, 1972- (автор) Кн 49
Алексиева-Петерман, Красимира, 1946- (автор) Кн 246, Кн 247
Алиев, Мустафа, 1928- (интервюирано лице) Кн 454
Алтман, Андреас, 1949- (автор) Кн 309
Алън, Уди, 1935- (автор) Кн 277
Амуджиева, Надежда Данова, 1969- (автор) Кн 259
Ангелов, Боян, 1955- (автор) Кн 342, (автор на предговор) Кн 385
Ангелов, Златко Крумов, 1946- (фотограф, оператор) Г 5
Ангелова, Ваня Христова, 1967- (автор) Кн 343
Андонова, Албена Стойнова (автор) Кн 414
Андреева, Андриана Йовчева, 1972- (автор) Кн 111
Андровски, Игнат, 1985- (художник) Г 3
Анков, Никола Асенов, 1949- (автор) Кн 344
Анчев, Виктор Христов, 1938- (автор на предговор) Кн 458
Апостолов, Васил Савов, 1936- (автор) Кн 146, Кн 186
Апостолова, Стана, 1951- (автор) Кн 345
Арнаудов, Иван Райков, 1930- (автор) Кн 517
Арнаудова, Живка Атанасова, 1938- (автор) Кн 346, Кн 347
Арсова, Росица, 1963- (автор) Кн 348
Асенов, Веселин Михайлов, 1940- (автор) Кн 349, Кн 416
Асенов, Тодор (автор) Кн 84
Аспарухова, Олга Иванова (автор) Кн 417
Атанасов, Александър Павлов (автор) Кн 160
Атанасов, Григор Стефанов, 1941- (автор) Кн 476
Атанасов, Даниел, 1979- (художник) Г 3
Атанасов, Красимир Тодоров, 1954- (автор) Кн 144
Атанасова, Блага, 1948- (редактор) Кн 551
Атанасова, Богомила Василева, 1958- (автор, съставител, интервюиращо лице) Кн 4
Атанасова, Венера Иванова (преводач) Кн 520
Атанасова, Даниела Стефанова (автор) Кн 1
Афанасиев, Вахур, 1979- (автор) Кн 511
Ахмаков, Васил Петров, 1923-2008 (интервюирано лице) Кн 4
Ахмакова, Вера Маринова, 1951- (автор на предговор) Кн 4
 
Б

Багряна, Елисавета, 1893-1991 (автор) Кн 507
Баев, Йордан Ангелов, 1954- (автор на предговор) Кн 78
Баева, Вихра Господинова, 1969- (преводач) Кн 130
Байрямов, Станислав Георгиев (автор) Кн 149
Байчев, Георги Георгиев (илюстратор) Кн 358
Балева, Антония Пенева, 1964- (автор) Кн 229
Балкански, Тодор Георгиев, 1944- (автор) Кн 264
Балтова, Елисавета, 1990- (преводач) Кн 269
Балъков, Илия Енев, 1932- (автор) Кн 116, Кн 518
Барбър, Лизи (илюстратор) Кн 29, Кн 30
Барбър, Лизи вж Barber, Lizzie
Басмаджиян, Арманд Степан, 1948-2016 (автор на адаптация, преводач) Кн 509
Басмаджиян, Мари Мардиг (илюстратор) Кн 509
Бинев, Румен Георгиев, 1966- (автор, редактор) Кн 160
Бицин, Янко Христов, 1954- (автор) Кн 61
Благов, Крум Йончев, 1953-2015 (автор) Кн 77
Блейк, Уилям, 1757-1827 (библиографски предшественик) Кн 384, Кн 385
Богачева, Бистра Калчева, 1960- (автор) Кн 476
Богданов, Стойко Николов (автор) Кн 192
Богданова, Галина Тодорова (автор) Кн 1
Богов, Борис Илиев, 1962- (автор) Кн 170
Богоева-Величкова, Ирена Илиева (автор) Кн 195
Боева, Веряна Тодорова, 1962- (автор) Кн 100
Божилов, Венцислав Божидаров, 1968- (преводач) Кн 278, Кн 288, Кн 289, Кн 299, Кн 302
Божкова, Мария Кръстева, 1975- (автор) Кн 168
Борисов, Борис Ненов, 1953- (автор) Кн 91
Борисова, Биляна Богомилова, 1970- (автор) Кн 223
Борисова, Таня Иванова, 1958- (автор) Кн 122, Кн 123
Ботев, Атанас Георгиев, 1960- (автор) Кн 168
Ботева, Иванка Митова, 1955- (автор) Кн 532
Ботева, Хриска Манушева, 1962- (автор) Кн 203
Боун, Емили (автор) Кн 12
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (редактор) Кн 36, (преводач) Кн 38
Боянов, Валентин, 1993- вж Bojanov, Valentin, 1993-
Боянова, Милена, 1991- вж Bojanova, Milena, 1991-
Брайкова, Мария Аспарухова, 1961- вж Brajkova, Marija Asparuhova, 1961-
Брайсън, Тина Пейн (автор) Кн 58
Брамли, Уилям, 1953- (автор) Кн 543
Браун, Дан, 1964- (автор) Кн 278
Бронте, Шарлот, 1816-1855 (автор) Кн 271
Брофи, Томас, 1960- (автор) Кн 543
Брукнер, Фердинанд, 1891-1958 (автор) Кн 313
Брунванд, Йън Харолд, 1933- (автор) Кн 130
Бубалова, Софка Стоянова (съставител, редактор) Кн 456
Бугарчева, Елена Георгиева (съставител) Кн 62
Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958- (редактор) Кн 237
Бурдева, Таня Викторова, 1959- (член на редакционна колегия) Кн 50
Бурджов, Георги Славов, 1943- (автор) Кн 480
Буюклийски, Владимир (илюстратор) Кн 240
България. Закони и др. п. Кн 454
България. Национален статистически институт Е 1, Кн 188
България. НСИ вж България. Национален статистически институт
Бънков, Вихрен Миланов, 1949- (автор) Кн 476
Бърдарски, Димитър Станчев, 1954- (съставител, преводач) Кн 231
Бърнс, Робърт, 1759-1796 (автор на предговор) Кн 334
Бъчваров, Крум Ернстов, 1968- (преводач) Кн 278, Кн 292
 
В

Ваклев, Костадин Георгиев, 1922- (автор) Кн 350
Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Юридически факултет. Лятна научна сесия (Варна ; 2012) Пи 3
Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Юридически факултет. Лятна научна сесия (Варна ; 2013) Пи 1, Пи 2
Василев, Васил Димитров, 1933- (автор) Кн 189
Василев, Иван, 1909-1969 (автор на предговор) Кн 4
Василев, Йордан Иванов, 1958- (автор) Кн 84
Василев, Колю Атанасов, 1930- (автор) Кн 196
Василев, Сава Йорданов, 1957- (автор на предговор) Кн 419
Василева, Даниела Иванова, 1951- (преводач) Кн 321
Василева, Нели Иванова, 1959-2018 (преводач) Кн 63
Василева, Румелина Илиева, 1963- (преводач) Кн 3
Вейл, Симон, 1909-1943 (автор) Кн 37
Велева, Мария Велева, 1960- (автор) Кн 95
Великова, Биляна Николаева, 1976- (автор) Кн 85
Велинов, Светлин, 1979- (илюстратор) Кн 444
Величков, Антон Велиславов, 1974- (автор) Кн 195
Велков, Аспарух Траянов, 1936- (преводач) Кн 282
Велчева, Илиана Георгиева, 1964- (автор) Кн 152
Велчева, Надя Александрова, 1948- (автор) Кн 131
Венева, Мая Иванова вж Veneva, Maja Ivanova
Венков, Спас Спасов, 1928-2013 (автор) Кн 234
Венкова, Диана Йорданова, 1964- (автор) Кн 201, Кн 202
Вергиев, Димитър Стоянов, 1957- (автор) Кн 101
Вереш, Миклош (автор) Кн 1
Веселинов, Явор, 1975- (автор) Кн 418
Веселинова, Маргарита Алексиева, 1967- (автор) Кн 476
Видева, Ели Стоянова, 1955- (автор на предговор) Кн 378
Видева, Стефка Иванова, 1958- (редактор) Кн 320
Виденова, Елка Йорданова, 1975- (преводач) Кн 307
Виденова, Станка, 1940- (редактор) Кн 250
Викторов, Виктор Йорданов, 1952- (илюстратор) Кн 231
Винарова, Бистра Младенова, 1927-1983 (преводач) Кн 304
Витанов, Витан Генчев, 1978- (автор) Кн 512
Витанов, Генчо Витанов, 1942- (автор) Кн 512
Владимирова, Катя Добрева, 1947- (автор на предговор) Кн 134
Владов, Димитър Даниелов, 1992- (автор) Кн 351
Влаева, Иванка Аспарухова (преводач) Кн 232
Власковска, Милка Василева, 1948- (редактор) Кн 158
Влахов, Миролюб Димов, 1956- (автор) Кн 419
Влахов, Стоян Стефанов, 1931- (автор) Кн 420
Воденичаров, Емил Влайков, 1954- (автор) Кн 88, Кн 155, Кн 156
Врачовски, Васко Борисов, 1974- (илюстратор) Кн 67
Вутов, Петър Каменов, 1951- (автор) Кн 476
Въжаров, Ивайло Петров, 1963- (автор) Кн 166
Въжаров, Крум Янакиев, 1908-1991 (автор) Кн 41
Вълев, Вълю Николoв, 1923- (автор) Кн 455
Вълков, Серьожа Иванов, 1967- (автор) Кн 519
Вълчев, Ваньо Маринов, 1937- (автор) Кн 469
Вълчева-Кузманова, Стефка Василева, 1962- (автор, редактор) Кн 161
Върбанова, Валентина Пенева, 1951- (автор) Кн 225
Въткова-Костанте, Албена Костова, 1970- (автор) Кн 148
 
Г

Ганева, Джили (автор) Кн 421
Ганчев, Антон Илиев, 1924-2016 (автор на предговор) Кн 396
Гелфанд, Джулия М. (автор) Кн 3
Генов, Георги Стоянов, 1953- (автор, съставител, главен и отговорен редактор) Кн 62
Генов, Драгомир Любомиров, 1953- (автор) Кн 71, Кн 97
Генов, Юлий Георгиев, 1915-1974 (преводач) Кн 304
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 295
Георгиев, Асен Георгиев, 1953- (преводач) Кн 303
Георгиев, Борислав Георгиев, 1961- (автор) Кн 158
Георгиев, Велико Димитров, 1955- (автор) Кн 352
Георгиев, Галин Николаев, 1975- (илюстратор) Кн 481, Кн 488, Кн 492, Кн 494
Георгиев, Георги Тодоров, 1935- (автор) Кн 248
Георгиев, Дилян Георгиев, 1979- (автор) Кн 152
Георгиев, Драгомил, 1955- (автор на предговор) Кн 432
Георгиев, Елизабета, 1975- (преводач) Кн 404
Георгиев, Петър Георгиев, 1930- (автор) Кн 552
Георгиев, Пламен Радев (редактор) Кн 74
Георгиев, Светослав Живков, 1960- (автор) Кн 158
Георгиев, Стефан Ангелов (редактор) Кн 476
Георгиев, Стефан Стефанов, 1971- вж Georgiev, Stefan Stefanov, 1971-
Георгиева, Велислава Петрова (съставител, редактор) Н 4
Георгиева, Даниела Иванова, 1979- (илюстратор) Г 4
Георгиева, Жела, 1943- (преводач) Кн 328
Георгиева, Иваничка Петрова, 1937- (автор) Кн 132
Георгиева, Олга Алексиева, 1958- (автор) Кн 203
Георгиева, Петя Димитрова (автор) Кн 84
Георгиева, Таня Николова, 1978- (автор) Кн 191
Геракова, Елена Жекова, 1951- (автор) Кн 40
Герасимова, Галина Антова, 1960- (съставител) Кн 43
Герасимова, Галина Антова, 1960- вж Gerasimova, Galina Antova, 1960-
Гергова, Лина Максимова, 1981- (член на редакционна колегия) Кн 136
Гергова, Яна Максимова, 1983- (член на редакционна колегия) Кн 136
Гечева, Гана Минкова, 1977- (автор) Кн 152
Гилбърт, Ейдриън Джефри, 1949- (автор) Кн 543
Гимназия с преподаване на немски език Гьоте. Клуб Млад преводач (Бургас) Кн 456
Гимназията с преподаване на английски език Гео Милев. Ателие Литературно общество (Бургас) Кн 334
Гиргинов, Антон Тонев, 1952- (рецензент) Кн 106
Големанска, Габриела, 1975- (преводач) Кн 319
Голешев, Валентин Стоянов, 1957- (илюстратор) Кн 480
Голубков, Петр Георгиевич, 1944- (преводач) Кн 323
Господинов, Борис, 1955- (редактор) Кн 189
Господинов, Калин Йовчев (автор) Кн 83
Господинова, Нина Николаева, 1962- (автор) Кн 149
Господинова, Светла Иванова, 1953- (преводач) Кн 130
Господинова, Силвия Георгиева (автор) Кн 83
Гочева, Нина Николова, 1949- (редактор) Кн 158
Гошева, Виктория Михайлова, 1984- (илюстратор) Кн 481
ГПАЕ Гео Милев. Ателие Литературно общество (Бургас) вж Гимназията с преподаване на английски език Гео Милев. Ателие Литературно общество (Бургас)
ГПНЕ Гьоте. Клуб Млад преводач (Бургас) вж Гимназия с преподаване на немски език Гьоте. Клуб Млад преводач (Бургас)
Градев, Владимир Николаев, 1963- (съставител, преводач) Кн 37
Григориев, Ана, 1974- (илюстратор) Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 502
Григорjев, Ана, 1974- вж Григориев, Ана, 1974-
Григорова, Златка Гошева, 1963- (автор) Кн 90
Грийн, Джон, 1977- (автор) Кн 279
Грозданов, Васил Станков (автор, редактор) Кн 141
Грозев, Костадин Иванов, 1961-2017 (автор на предговор) Кн 78
Гулишева-Маринова, Луна Стоянова, 1972- (автор) Кн 40
Гунева, Момяна Мартинова, 1951- (дисертант) Кн 106
Гурбанов, Николай Стефанов, 1993- (автор) Кн 237
 
Д

Дайк, Луц ван, 1955- (автор) Кн 310
Дали, Кирстен (редактор) Кн 543
Даменски, Йордан Иванов, 1941- (автор) Кн 353, Кн 354, Кн 422
Дамянов, Бисер Илиев, 1955- (член на редакционна колегия) Кн 50
Данчев, Златозар Алексиев, 1945- (автор) Кн 187
Даскалова, Красимира Петрова, 1957- (съставител) Кн 135
Дебрюне, Нина, 1976- (съставител) Пи 4
Дей, Алиса, 1963- (автор) Кн 280, Кн 281
Делинешева, Магданела Златкова, 1965- (автор, преводач) Кн 73
Делирадев, Борис Иванов, 1970- (преводач) Г 4
Демерджиев, Димитър Атанасов, 1977- (съставител) Кн 153
Деникен, Ерих фон, 1935- (автор) Кн 543
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (редактор) Кн 7
Денчева, Ралица, 1970- (съставител) Кн 399, (илюстратор) Кн 361Кн 399
Денчева, Ралица, 1970- вж Denčeva, Ralica, 1970-
Дечева, Гергана Петрова, 1965- (преводач) Кн 279, Кн 306
Джеймисън, Линда, 1955- (автор) Кн 51
Джеймисън, Тери, 1955- (автор) Кн 51
Джелебов, Коста Димитров, 1922- (автор) Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 457
Джендов, Джендо Стоянов, 1962- (автор) Кн 430
Джендова, Радка Тодорова, 1954- (автор) Кн 233
Джерард, Майк, 1949- (автор) Кн 520
Джераси, Режина Жак (автор) Кн 170
Джипин, Ребека (автор) Кн 15
Джонсън, Шарън, 1961- (автор) Кн 3
Джоузеф, Франк, 1944- (автор) Кн 543
Джоунс, Мари Д., 1961- (автор) Кн 543
Джоунс, Стивън, 1953- (съставител) Кн 268
Джумалиев, Станчо Светославов, 1941- (автор) Кн 10
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- вж Džurova, Aksinija Dobreva, 1942-
Джутева, Екатерина Атанасова, 1980- (преводач) Кн 312
Дикова, Цанка Димитрова, 1961- (автор) Кн 184, Кн 458
Дилова, Красимира Йорданова (автор) Е 1, Кн 188
Димитров, Божидар, 1945-2018 (редактор) Кн 7
Димитров, Димитър Стоянов, 1954- (съставител) Кн 157
Димитров, Иван Симеонов, 1983- (автор) Кн 355
Димитров, Красимир, 1961-2014 (автор) Кн 356
Димитров, Митко Стоянов, 1958- (автор) Кн 180
Димитрова, Гергана, 1975- вж Dimitrova, Gergana, 1975-
Димитрова, Ирина Димитрова, 1975- (автор, редактор) Кн 8
Димитрова, Маринели Веши, 1961- (съставител, редактор) Кн 335
Димитрова, Параскева Димитрова, 1932- (автор) Кн 431
Димитрова, Пенка Христова, 1958- (съставител) Г 2
Димитрова, Радостина Димитрова (съставител, редактор) Кн 69
Димитрова, Стефка Върбанова, 1959- (автор) Кн 230, Кн 357
Димитрова, Цветелина Димитрова, 1976- (преводач) Кн 130
Димов, Янко, 1937-2013 (автор на предговор) Кн 336
Димова, Весела Димчева, 1965- (автор) Кн 358
Димова, Йорданка Димитрова, 1959- (автор) Кн 119
Димова, Теодора Илиева, 1984- (съставител) Кн 26
Динчева, Цветанка Иванова, 1975- (автор) Кн 203
Дичев, Богдан Людмилов, 1971- (член на редакционна колегия) Кн 136
Добрева, Магдалена, 1965- (илюстратор) Кн 270
Добревска, Галя Стоева, 1963- (автор) Кн 199
Дойчева, Василка Георгиева, 1962- (автор) Кн 459
Дойчинов, Йордан Иванов (автор) Кн 91
Долапчиева, Майя Василева, 1947- (преводач) Кн 231
Дончев, Антон Николов, 1930- (автор на предговор) Кн 4
Дончев, Кирил Асенов, 1937- (автор, редактор) Кн 476
Дончев, Слави Горанов, 1922- (автор) Кн 546
Дочева, Петя Стоянова (автор) Кн 198
Дошков, Атанас Иванов, 1936- (автор) Кн 460
Драганов, Александър Иванов, 1984- (преводач) Кн 308
Драгостинова, Жанина Димитрова, 1962- (преводач) Кн 311
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор) Кн 359
Друмев, Росен Друмев, 1958- (съставител, редактор) Кн 415
Дубарова, Петя Стойкова, 1962-1979 (преводач) Кн 334
Дубарова-Петкова, Елица Стайкова, 1977- (автор на предговор) Кн 334
Думбалаков, Михаил Атанасов, 1882-1959 (автор) Кн 549
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 вж Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
Дюлгерова-Апостолова, Милка Борисова, 1940- (автор) Кн 360
Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева (автор) Н 1, Н 2, Н 3
 
Е

Евенсен, Оле Гунар (автор) Кн 3
Евстатиев, Валентин Атанасов, 1966- (преводач) Кн 54
Евстатиева, Галина Стефанова (автор) Кн 510
Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 (автор) Кн 361
Евтимова, Петранка Илиева (автор) Кн 260
Евтимова-Христова, Станка Петрова, 1943- (автор) Кн 362
Егеланд, Том, 1959- (автор) Кн 317
Егер, Йохан, 1951- вж Egger, Johann, 1951-
Егнер, Турбьорн, 1912-1990 (автор, илюстратор) Кн 318
Еко, Умберто, 1932-2016 (автор) Кн 319
Елин Пелин, 1877-1949 (автор) Кн 507
Енев, Пламен Димитров, 1953- (илюстратор) Кн 56
Енев, Свилен Пламенов, 1976- (автор) Кн 533, Кн 534, (илюстратор) Кн 533
Енева, Искра, 1973- (автор) Кн 363
Ениманев, Красимир Иванов, 1958- (автор) Кн 213, Кн 224
Енчева, Светлана Михайлова, 1960- (автор) Г 1
Епитропова, Ани Христова, 1965- (автор) Кн 119
Етчисън, Денис, 1943- (автор) Кн 268
 
Ж

Жеков, Иван Георгиев, 1945- (автор) Кн 364
Жекова, Ангелина Иванова, 1944- (автор) Кн 481, Кн 498
Желева, Стоянка, 193?- (автор) Кн 482
Желязков, Диян Димитров, 1956- (автор) Кн 255
Желязкова, Антонина Любомирова, 1952- (интервюирано лице) Кн 454
Жечев, Васил Иванов, 1953- (автор) Кн 242
Жечева, Донка Динева, 1950- (автор) Кн 365
 
З

Загорчинова, Яна Димова, 1955- (преводач) Кн 52
Залениене, Инга (автор) Кн 73
Зарева, Цветослава Иванова, 1972- (автор) Кн 139
Захов, Георги Славев, 1936- (автор) Кн 521
Звездинов, Атанас, 1943- (автор) Кн 366
Здравков, Стефан Стойчев, 1945- (автор) Кн 249
Зел, Оберон, 1942- (автор) Кн 543
Зилпър, Надя (автор) Кн 3
Зицман, Александър, 1974- (автор на предговор, съставител, преводач) Кн 228
Златарева, Миглена Звезденова, 1983- (автор) Кн 483, Кн 484, Кн 485, (преводач) Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 502
Златарски, Иван Василев, 1948- (преводач) Кн 284, Кн 293
Златев, Димитър Константинов, 1936- (автор) Кн 367
Златев, Константин Александров, 1958- (автор) Кн 46
Златева, Мая Любенова, 1959- (автор) Кн 432
Златина, Галина, 1954- (автор) Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 500, Кн 501
Златков, Ивайло Любомиров (преводач) Кн 511
Зулцер, Ален Клод, 1953- (автор) Кн 316
 
И

Иванов, Апостол Георгиев, 1929- (съставител) Кн 133
Иванов, Здравко Динчев, 1959- (автор) Кн 180
Иванов, Иван Динков, 1972- (автор) Кн 215, Кн 216
Иванов, Иван Костадинов, 1974- (преводач) Кн 285
Иванов, Михаил И., 1943- (автор на предговор) Кн 454
Иванов, Стоимен Георгиев, 1949- (автор) Кн 170
Иванова, Веселина Иванова, 1973- (автор) Кн 7
Иванова, Виктория, 1975- (преводач) Кн 15, Кн 30
Иванова, Галена Стоянова, 1953- (член на редакционна колегия) Кн 121
Иванова, Диана Петрова, 1950- (съставител, редактор) Кн 251
Иванова, Ирина Славовна (автор) Кн 260
Иванова, Калина Йорданова, 1966- (автор) Кн 1
Иванова, Камелия Тошкова, 1975- (преводач) Кн 21, Кн 22
Иванова, Кети (съставител) Кн 163
Иванова, Костадинка Димитрова, 1958- (автор) Кн 214
Иванова, Мария Антонова, 1950- (съставител) Кн 207
Иванова, Миглена Димитрова, 1964- (преводач) Кн 130
Иванова, Татяна Живкова, 1971- (автор) Кн 83
Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова, 1971- (илюстратор) Кн 505
Игнатов, Радослав Димитров, 1949- (преводач) Кн 325
Изложба Стаи и възли (Пловдив ; 2013) Г 4
Икономически университет (Варна) Кн 5
Икономов, Стефан Христов, 1937-1994 (композитор) Н 4
Икономова, Ивана Борисова, 1953- (редактор) Кн 259
Илиев, Илия Кръстев, 1956- (автор) Кн 176
Илиев, Любомир Пламенов, 1986- (художник) Г 3
Илиев, Николай Илков, 1976- (преводач) Кн 53
Илиев, Сергей Димитров, 1963- (автор) Кн 358
Илиев, Троян Боянов, 1946- (автор) Кн 433
Илиева, Ангелина Иванова, 1972- (член на редакционна колегия) Кн 136
Илиева, Гергина Василева, 1957- (автор) Кн 433
Илиева, Милена Мичева, 1970- (преводач) Кн 272
Илиева, Румяна, илюстратор (илюстратор) Кн 461
Илкова, Антоанета Петкова (редактор) Е 1, Кн 188
Ириков, Атанас Ангелов, 1968- (автор) Кн 152
Ишъруд, Кристофър, 1904-1986 (автор) Кн 282
 
Й

Йозден, Йозкан (автор) Кн 160
Йозден, Нурай Еркан (автор) Кн 160
Йолова, Галина Огнянова, 1973- (автор) Кн 111
Йорданов-Пашински, Митко Миланов, 1933- (автор, съставител) Кн 461
Йорданова, Лозинка Симеонова, 1929- (автор на предговор) Кн 380
Йорданова, Марина Димитрова, 1939- (автор) Кн 532
Йорджев, Красимир Янков, 1958- (автор) Кн 141
Йосифова, Валентина Добрева, 1965- (автор) Кн 368
Йошинов, Радослав Даков, 1960- (автор) Кн 162
 
К

Кабе, Георг, 1947- вж Kabbe, Georg, 1947-
Кадиева, Снежина Недялкова, 1957- (автор) Кн 129
Казазян, Агоп Ара, 1948- (автор) Кн 10
Казаков, Добрин Иванов, 1958- (съставител) Кн 506
Казаков, Петър Петров, 1956- (автор) Кн 180
Казанлиев, Вълчо Иванов, 1934- (автор) Кн 369
Кайраков, Петър Иванов, 1961- (илюстратор) Кн 407
Калевски, Светослав Калчев, 1954- (автор) Кн 171
Калинова, Елисавета Георгиева (редактор) Пи 1, Пи 2, Пи 3
Камарска, Калина Василева, 1981- (автор) Кн 119
Камбъл, Рамзи, 1946- (автор) Кн 268
Кандински, Василий Василиевич, 1866-1944 (илюстратор) Кн 342
Кандинский, Василий Васильевич, 1866-1944 вж Кандински, Василий Василиевич, 1866-1944
Капоси, Габор (автор) Кн 1
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор, редактор) Кн 36
Караджов, Стою Видев, 1935- (автор) Кн 462
Караджова, Златина Калудова, 1973- (автор) Кн 92
Каракулаков, Мирослав Иванов, 1950- (автор) Кн 142
Карамфилов, Йовчо Атанасов, 1932- (автор) Кн 522
Карева, Румяна Илиева (автор) Кн 211
Карталов, Асен Асенов, 1933- (автор) Кн 33
Касабова, Таня Христова, 1922-2010 (автор на предговор) Кн 4
Катеринска, Ирина Огнянова, 1984- (съставител) Кн 208
Катерински, Димитър Георгиев, 1980- (илюстратор) Кн 208
Катранджиева, Дора Иванова, 1949- (автор) Кн 261
Кацаров, Крум Сотиров, 1957- (редактор) Кн 166
Качева, Анюта Бойкова, 1953- (преводач) Кн 318
Келман, Даниел, 1975- (автор) Кн 311
Кениън, Шерилин, 1965- (автор) Кн 283
Кергоа, Даниел, 1942- (автор на предговор) Кн 134
Керим, Усин, 1928-1983 (автор) Кн 336
Кехайов, Румен (илюстратор) Кн 533
Кехайова, Десислава (илюстратор) Кн 533
Кинг, Стивън, 1947- (автор) Кн 268
Кирев, Любен Димитров, 1947- (автор) Кн 84
Кирева-Попова, Александра Николаева, 1937- (автор) Кн 370, Кн 371
Кирекчиев, Димитър Атанасов (илюстратор) Кн 530
Киречев, Дамян Димитров, 1974- (автор) Кн 204
Кирилов, Кирил Асенов, 1954- (съставител) Кн 336
Киров, Васил Павлов (съставител, редактор) Кн 69
Киров, Емил Бориславов, 1968- (автор) Кн 40
Киряков, Бойко Киряков, 1954- (съставител) Кн 78
Кирянова, Катерина Илиева, 1947- (автор, илюстратор) Кн 499
Китинска, Зорница Стефанова, 1966- вж Kitinska, Zornica Stefanova, 1966-
Кишишев, Илия Костов, 1949- (автор, съставител) Кн 523
Киърнан, Кейтлин Р., 1964- (автор) Кн 268
Клайн, Матю, 1968- (автор) Кн 284
Кметова, Татяна Спасова, 1955- (автор) Кн 73
Кметова, Татяна Спасова, 1955- (съставител, редактор) Кн 135
Князева, Светлана Ангелова, 1964- (илюстратор) Кн 492, Кн 494
Ковачев, Йордан Георгиев (автор) Кн 167
Кодинова, Елена Любенова, 1969- (преводач) Кн 278, Кн 299
Коев, Мирослав Тотев, 1966- (съставител) Кн 78
Козлов, Сергей Сергеевич, 1966- (автор) Кн 321
Колев, Валентин Стефанов, 1948- (автор на предговор) Кн 226
Колев, Йордан Колев, 1945- (автор) Кн 80
Колев, Калоян Илиев, 1975- (автор) Кн 83
Колев, Пламен Колев, 1956- (автор) Кн 434
Колева, Дария Свиленова, 1955- (автор) Кн 240
Колева, Ивет Борисова, 1962- (автор) Кн 162
Константинов, Григор Динев, 1945- (автор, съставител) Кн 254
Константинова, Божанка Георгиева, 1941- (автор на предговор) Кн 4
Конференция Споделяне на добри практики при интегрирането на деца и младежи от етническите малцинства (Варна ; 2013) Кн 124
Копанов, Петър Иванов, 1962- (автор) Кн 143
Копенс, Филип, 1971-2012 (автор) Кн 543
Кори, Джеймс С. А. (автор) Кн 285
Коритарев, Иван Тодоров (художник) Г 3
Коритарeва, Сибила Николова, 1982- (художник, редактор) Г 3
Корновски, Явор Димитров, 1971- (автор) Кн 173
Костадинова, Витана Василева, 1970- (преводач) Кн 320
Костадинова, Снежана Петрова, 1942- (автор) Кн 435, Кн 476, (съставител) Кн 476
Костов, Симеон Тодоров, 1938- (автор) Кн 463
Костова, Златна Костова, 1956- (преводач) Кн 277
Костова, Ирина Добрева, 1962- (автор) Кн 187
Костова, Мария Иванова (автор) Кн 256
Костова-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966- (автор) Кн 267
Коцев, Красимир, 1957- (илюстратор) Кн 417
Краудър, Питър, 1949- (автор) Кн 268
Кременаров, Георги Янков, 1975- (автор) Кн 117
Кришнамурти, Ю Джи, 1918-2007 (автор) Кн 34
Крукшанк, Джон (автор) Кн 158
Крумов, Крум Димитров, 1949- вж Krumov, Krum Dimitrov, 1949-
Крумов, Румен (автор на предговор, преводач) Кн 234
Крушевска, Антоанета Петрова, 1942- вж Kruševska, Antoaneta Petrova, 1942-
Кръгла маса Енергийна и екологична сигурност в черноморския регион (Варна ; 2012) Пи 3
Кръстанов, Боян Виденов, 1939- (автор) Кн 476
Кръстев, Вилиян Кръстев, 1978- (автор) Кн 535
Кръстева, Денка Недева, 1957- (автор) Кн 322
Кръстева, Кристина Красимирова (илюстратор) Кн 530
Кръстева, Мила Димитрова, 1960- (автор на предговор, съставител) Кн 547
Кръстева, Мина Стоева, 1956- (автор) Кн 436
Кръстева, Румяна Панайотова (автор) Кн 170
Куин, Джулия, 1970- (автор) Кн 286, Кн 287
Кумецов, Стоил Войнов, 1912-1974 (автор) Кн 464
Кунев, Красимир Веселинов, 1950- (автор) Кн 84
Къдрева, Кина Христова, 1931- (автор на предговор) Кн 4
Кънев, Христо Петров, 1931- (преводач) Кн 271
Кънчева, Стефка Петрова, 1977- (автор) Кн 1
Кършовски, Иван Попхристов, 1839-1914 (автор) Кн 465
Кючукова, Ирина Петрова, 1956- (преводач) Кн 273
 
Л

Лазаров, Лъчезар Петков, 1978- (автор) Кн 476
Лазаров, Румен Николаев, 1960- (автор) Кн 84
Лазарова, Калина Иванова, 1968- (преводач) Кн 238
Лазарова, Тодорка Георгиева (съставител) Кн 334
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983- (преводач) Кн 227
Лайа, Реет (автор) Кн 73
Лайтман, Михаeл Семьонович, 1946- (интервюирано лице) Кн 52
Лайтман, Михаэль Семенович, 1946- вж Лайтман, Михаeл Семьонович, 1946-
Лалев, Цанко, 1962- (съставител) Кн 270
Ламбев, Ламбо (автор) Кн 81
Ламбова, Елица Любомирова, 1983- (илюстратор) Кн 237
Ламърс, Гленда (автор) Кн 3
Лансет, Бари (автор) Кн 288
Ларсен, Кнуд С. вж Larsen, Knud S.
Левтерова, Дора Стоилова, 1963- (редактор) Кн 74, (член на редакционна колегия) Кн 50, Кн 125
Лечева, Лидия Стойкова, 1959- (автор, преводач) Кн 372
Линдквист, Йон Айвиде, 1968- (автор) Кн 268
Линкова, Пенка Ценова, 1933- (автор) Кн 373
Лисичкин, Владимир Александрович, 1941- (автор) Кн 63
Лозанов, Йордан, 1990- (автор) Кн 437
Лозанова, Галина Каменова, 1955- (преводач) Кн 130
Лорънс, Марк, 1966- (автор) Кн 272
Лосев, Алексей Федорович, 1893-1988 вж Лосев, Алексей Фьодорович, 1893-1988
Лосев, Алексей Фьодорович, 1893-1988 (автор) Кн 38
Лукова, Калина Грозева, 1955- (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 11
Лумира, 1968- (автор) Кн 53
Лучев, Детелин Михайлов, 1966- (автор) Кн 1
Любенов, Любомир Александров, 1949- (автор) Кн 476
Любенова, Лизбет, 1952- (автор) Кн 544
Любомирова, Мила, 1972- (автор) Кн 170
Любомирова, Пламка, 1974- (преводач) Г 5
Люцканов, Михни, 1957- (автор, редактор) Кн 174
Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (автор) Кн 137
 
М

Мавров, Христо Делчев, 1958- (автор) Кн 83
Маврова, Румяна Петкова, 1944- (автор) Кн 120
Мавродиев, Георги, 1944- (автор) Кн 114
Майлс, Роб, 1957- (автор) Кн 145
Македонски, Любомир Евстатиев, 1958- вж Makedonski, Ljubomir Evstatiev, 1958-
Макклиъри, Дейвид С. (автор) Кн 217
Малев, Людмил Мартинов, 1965- (автор) Кн 64
Малетић, Гордана, 1952- вж Малетич, Гордана, 1952-
Малетич, Гордана, 1952- (автор) Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 502
Малинов, Кристиян, 1995- (автор) Кн 438
Малцева-Арзиани, Олга Павловна (автор) Кн 323
Мальцева-Арзиани, Ольга Павловна вж Малцева-Арзиани, Олга Павловна
Мандев, Христо Ганчев, 1936- (автор) Кн 374, Кн 503, Кн 504
Манолов, Георги Любенов, 1958- вж Manolov, Georgi Ljubenov, 1958-
Маринов, Александър Петров, 1935- (съставител) Кн 464, Кн 529
Маринов, Борис Лазаров, 1932- (автор) Кн 524
Маринов, Марин Белев, 1950- (автор) Кн 162
Маринова, Ася Стефанова, 1933- (автор) Кн 536
Маринова, Магдалена Димитрова, 1964- (автор) Кн 375, Кн 376
Мария, Некула вж Necula, Maria
Мария Мира, 1968- (автор) Кн 439
Маркитанов, Александр Анатольевич, 1958- вж Маркитанов, Александър Анатолиевич, 1958-
Маркитанов, Александър Анатолиевич, 1958- (автор) Кн 39
Марков, Ивайло Димитров, 1983- (член на редакционна колегия) Кн 136
Марков, Огнян Цвятков, 1969- (автор) Кн 84
Марков, Тома Марков, 1972- (автор) Кн 377
Маркова, Веса (съставител) Кн 192
Марковска, Анка Георгиева (автор) Кн 141
Маркс, Карл, 1818-1883 (автор) Кн 47
Маркус, Жолт Ласло (автор) Кн 1
Мартин, Джордж Р. Р., 1948- (автор) Кн 289
Матесън, Ричард Крисчън, 1953- (автор) Кн 268
Международна конференция Тяло - душа - дух в латинската и византийската философия на средновековието (Елена ; 2005) Кн 36
Международна конференция Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство (3 ; Велико Търново ; 2013) Кн 1
Международна научна конференция Развитие на публичното право - традиции и съвременност (Пловдив ; 2012) Кн 104
Мело, Антъни де, 1931-1987 (автор) Кн 54
Мендо, Гиимермо (илюстратор) Кн 232
Мерджанов, Иван Стоянов, 1962- (автор) Кн 126
Мередит, Саманта (илюстратор) Кн 12
Мизгулин, Дмитрий Александрович, 1961- (автор) Кн 324
Миков, Любомир Петров, 1947- (автор) Кн 222
Миланова, Петя Симеонова (автор) Кн 84
Миланова, Станка Свиленова (автор) Кн 476
Милев, Милен Георгиев, 1969- (автор) Кн 378
Милева, Леда Гео, 1920-2013 (автор) Кн 507
Милушева-Бойкина, Добринка Василева, 1967- (автор) Кн 120, Кн 140
Милчев, Вълчо Иванов, 1950- (автор) Кн 138
Милър, Антония (илюстратор) Кн 15
Минчев, Димитър Петров, 1978- (автор на адаптация, преводач) Кн 145
Минчев, Таньо (илюстратор) Кн 363
Минчева, Галина Александрова, 1954- (съставител) Кн 231
Минчева, Дора Иванова (автор) Кн 357
Мирянов, Радан Василев, 1970- (автор) Кн 142
Митев, Димитър Томов, 1930- (автор) Кн 177
Митев, Иван Димитров, 1959- (автор) Кн 150
Митев, Петър-Емил Иванов, 1936- (автор на предговор, съставител) Кн 47
Митев, Юрий Емилов, 1960- (автор, редактор) Кн 160
Митева-Хубенова, Мина Стойчева, 1965- (автор) Кн 257
Миткова, Павлина Николова, 1979- (преводач) Кн 238
Митов, Тодор Лазаров, 1947- (илюстратор) Г 1
Митова, Цанка Николова (автор) Кн 141
Митовска, Мария Илиева (съставител) Кн 41
Михайлов, Андон Тодоров, 1962- (автор) Кн 79
Михайлов, Любомир Иванов, 1936- (автор) Кн 6
Михайлова, Гергана Ранкова (преводач) Г 2
Михайлова, Свилена Михайлова, 1985- (автор) Кн 83
Михалева, Лиляна Петрова (автор) Кн 379
Михалева, Христина Петкова, 1974- (автор) Кн 85, Кн 98, Кн 99
Михов, Мирослав Атанасов, 1949- (автор) Кн 203
Мицеева-Кършовска, Цветана, 1915-2013 (автор на предговор) Кн 465
Мичев, Ангелин Димитров, 1977- (преводач) Кн 58
Мичев, Иван Атанасов, 1946- (автор) Кн 525
Мишева-Захариева, Неда Борисова, 1937- (автор) Кн 526
Мокрев, Стефан Николов, 1900-1982 (автор на предговор) Кн 4
Моллов, Ивелин Алдинов, 1980- (автор) Кн 152
Момчилов, Димчо Веселинов, 1955- (съставител, отговорен редактор) Кн 69
Момчилов, Мартин Ивов, 1993- (автор) Кн 249
Монев, Недю, 1928- (автор) Кн 466
Монов, Марин Кузманов, 1930- (автор) Кн 537
Мунтян, Бернард Яков, 1919-2006 (съставител) Кн 47
Мурдаров, Владко Данаилов, 1948- (преводач) Кн 274, Кн 275, Кн 310, Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316
 
Н

Найденов, Симеон Петров, 1943- (автор) Кн 476
Наков, Илия Трайков, 1960- (автор) Кн 168
Наков, Светлин Иванов, 1980- (автор на предговор) Кн 145
Народно читалище Искра-1964 (София) Кн 380
Научна конференция Качество и полезност на счетоводната информация (Варна ; 2012) Кн 212
Научна конференция Морето - граница или врата. Лабиринтите на голямата вода (Бургас ; 2011) Кн 513
Научна конференция Морето - граница или врата. Черноморски брегове и безбрежия (Бургас ; 2009) Кн 514
Научна конференция Новите предизвикателства пред правото (Варна ; 2013) Пи 1
Научна конференция Новите предизвикателства пред сигурността (Варна ; 2013) Пи 2
Научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство (3 ; София ; 2013) Пи 4
Национален семинар Велико Търново - кандидат за европейска столица на културата 2019 (Велико Търново ; 2013) Кн 1
Национална конференция 100 години от рождението на Яна Язова (Лом ; 2012) Кн 335
Национална научна конференция От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей (Трявна ; 2012) Кн 8
Национално дружество Традиция Кн 10
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Кн 337
Неделчева, Невена Георгиева, 1908-1995 (автор) Кн 440
Недков, Недко Василев, 1968- (съставител) Г 2
Нейчева, Мариана Стефанова, 1986- (автор) Кн 381
Ненов, Ангел Цачев, 1883-1955 (автор) Кн 550
Ненов, Тодор, фотограф (илюстратор) Г 4
Ненова, Звездица Петрова, 1959- (автор) Кн 178, Кн 179
Несторов, Людмил Иванов, 1959- (автор) Кн 84
Николаев, Роберт, 1971- (съставител, редактор) Г 5
Николов, Богдан Николов (автор) Кн 152
Николов, Васил Стоянов, 1948- (автор) Кн 532
Николов, Димитър Иванов, 1939- (автор) Кн 190
Николов, Петър, 1930- (автор) Кн 55
Николов, Тодор Георгиев, 1931- (автор) Кн 151
Николова, Анюта Георгиева, 1953- (автор) Кн 100
Николова, Бистра, 1963?- (автор) Кн 382
Николова, Гиргина Цекова (автор) Е 1, Кн 188
Николова, Елена Илиева, 1948- (автор на предговор) Кн 524
Николова, Ивелина Николова, 1979- (автор) Кн 65
Нинова, Дафина Йорданова, 1936- (автор) Кн 467
Новкиришка-Стоянова, Малина Николова, 1962- (съставител) Кн 104, (редактор) Кн 104
Нончева, Веска Пенчева, 1958- (автор) Кн 143
 
О

Облакова, Дафина Спасова, 1936- (автор) Кн 383
Обувен завод Добрич (Добрич) Кн 219
Овчаров, Николай Димитров, 1957- (автор, илюстратор) Кн 468
Овчаров, Хараламби Райчев, 1926- (автор) Кн 219
Оливър, Реджи, 1952- (автор) Кн 268
 
П

Павлов, Динко, 1937- (автор) Кн 469
Павлов, Павлин Ралчев, 1952- (автор) Кн 470
Павлов, Радослав Димов, 1947- (автор, редактор) Кн 1
Павлова, Лалка, 1949- (автор) Кн 384, Кн 385
Павурджиев, Васил Димитров, 1897-1948 (автор) Кн 501
Падарева, Гергана Димитрова (автор) Кн 253
Паисий Хилендарски, 1722-1773 (автор) Кн 547
Пай, Майкъл, 1939- (редактор) Кн 543
Паласио, Ар Джей, 1963- (автор) Кн 306
Палева, Ася Божидарова, 1971- (автор) Кн 476
Памукчиев, Станислав Минков, 1953- (автор на предговор) Кн 226
Панайотов, Валентин Стефанов, 1971- (автор) Кн 250
Панайотов, Иван Тодоров, 1941- (автор, съставител) Кн 197
Панайотов, Панайот Петров, 1943- (автор) Кн 538
Панева, Десислава Иванова, 1978- (автор, редактор) Кн 1
Панчев, Панчо Борисов, 1933- (автор) Кн 500
Парзулова, Марияна Христова, 1958- (автор) Кн 264, (съставител, отговорен редактор) Кн 263
Паркър, Натали Джейн, 1971- (илюстратор) Кн 483, Кн 484, Кн 485
Паркър, Оливия (автор) Кн 290, Кн 291
Парнаров, Данаил Петров, 1954- (автор) Кн 441
Парушева, Добромила (преводач) Кн 309
Паспалеева, Веса Владимирова, 1900-1980 (автор) Кн 500
Пачева, Цветелина Стойчева (автор) Кн 66
Пеев, Димитър, 1973- (илюстратор) Кн 471
Пеев, Николай, 1974- (композитор) Н 10, Н 11, Н 12
Пеева, Катя Генова, 1956- (автор) Кн 72
Пейчев, Стефан Йорданов, 1977- вж Pejčev, Stefan Jordanov, 1977-
Пейчева, Андреана, 1963-1997 (автор) Кн 386
Пейчева, Катя, 1980- вж Pejčeva, Katja, 1980-
Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961- (отговорен редактор) Кн 136
Пекунов, Васил Стоянов, 1954- (автор) Кн 442
Пелева, Инна Иванова, 1964- (автор) Кн 338
Пелтеков, Александър Георгиев, 1934- (автор на предговор, съставител) Кн 549
Пенев, Тончо Господинов (автор) Кн 160
Пенева, Евелина Венциславова, 1976- (преводач) Кн 296
Пенков, Камен Пенков, 1953- (автор) Кн 107, Кн 108
Пенушлиева, Виолета, 1946- (илюстратор) Кн 327, Кн 508
Пенчев, Владимир Георгиев, 1957- (член на редакционна колегия) Кн 136
Пенчева, Ивалина Петкова, 1959- (автор) Кн 209
Пенчева, Мариана Любенова, 1946- вж Penčeva, Mariana Ljubenova, 1946-
Периклиева, Виолета Владимирова, 1983- вж Periklieva, Violeta Vladimirova, 1983-
Перчеклийски, Лъчезар Любенов, 1975- (автор, автор на предговор) Кн 471
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 298
Петев, Александър Йорданов, 1927- (автор) Кн 472
Петков, Георги Станков, 1930- (автор) Кн 443
Петкова, Даринка Веселинова, 1961- (автор) Кн 387
Петкова, Елена Петкова, 1960- (автор) Кн 85, Кн 118
Петкова, Елица Петкова (автор) Кн 84
Петре, Петер (автор) Кн 238
Петров, Владимир Светославов (автор) Кн 174
Петров, Иван, 1947- (автор) Кн 84
Петров, Милю Атанасов, 1944- (автор) Кн 548
Петров, Николай Иванов, 1953- (автор) Кн 545
Петров, Петър Димитров, 1976- (илюстратор) Кн 67
Петров, Стефан, 1903- (автор) Кн 473
Петров, Цено Христов (съставител) Кн 153
Петрова, Гергина (илюстратор) Кн 508
Петрова, Димитрия, 1987- (преводач) Кн 280, Кн 281, Кн 283, Кн 286, Кн 287, Кн 290, Кн 291, Кн 294, Кн 300, Кн 301
Петрова, Йовелина Иванова (съставител) Кн 506
Петрова, Катя Петрова, 1955- (автор) Кн 530
Петрова, Людмила Божидарова, 1963- (автор) Кн 476
Петрова, Недялка Георгиева, 1949- (автор) Кн 9
Петрова, Славея Тенчева, 1977- (автор) Кн 152
Пецин, Петър Тодоров, 1951- (илюстратор) Кн 394
Пилчър, Розамънд, 1924- (автор) Кн 273
Пинджекова-Майер, Лилия Павлова (автор) Кн 474, Кн 475
Пиндикова, Галина (съставител) Кн 78
Пинк Флойд (рок група) Кн 334
Пищиков, Боян Огнянов, 1980- (илюстратор) Кн 67
Платова, Виктория, 1967- (автор) Кн 325
Пловдивски клуб Кн 9
Полименова, Геновева Петрова (автор) Кн 388
Поницка, Хана, 1922-2007 (автор) Кн 327
Попиванов, Борис Петров, 1981- (автор на предговор, съставител) Кн 47
Попов, Бисер Христов, 1963- (автор) Кн 527
Попов, Георги Иванов, 1946- (автор) Кн 56
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Кн 226
Попов, Николай Веселинов, 1986- (художник) Г 3
Попов, Николай Георгиев, 1944- (илюстратор) Кн 374, Кн 503Кн 504
Попов, Тодор Василев, 1951- (редактор) Кн 521
Попова, Албена Кръстева, 1971- (илюстратор) Кн 482
Попова, Елена Василева, 1936- (автор) Кн 193
Попова-Георгиева, Анна (автор) Н 1, Н 2, Н 3
Постаджиян, Арман Шнорк, 1972- (автор) Кн 158
Поче, Ванюшка Цветанова, 1948- (преводач) Кн 39
Праматаров, Борис Веселинов, 1989- (художник) Г 3
Предов, Тодор Георгиев, 1940- (автор, редактор) Кн 10
Проданова, Мариана Николаева (автор) Кн 1
Протохристова, Клео Стефанова, 1950- (съставител) Кн 320, (редактор) Кн 266Кн 320
Първанов, Кирил, 1931- вж Pǎrvanov, Kiril, 1931-
Първо частно прогимназиално училище (Бургас) Кн 506
Пъркинс, Стефaни, 1981- (автор) Кн 307
 
Р

Радев, Асен Цветанов (автор) Кн 84
Радев, Иван Николов, 1943- (автор) Кн 389
Радев, Пламен, 1950- (автор) Кн 57, Кн 265
Радев, Тодор Колев, 1952- вж Radev, Todor Kolev, 1952-
Радева, Ирена Димитрова (автор) Кн 535
Радева, Йорданка Койчева, 1955- (автор) Кн 390, Кн 391, Кн 392
Радичев, Веселин Радинов, 1936- (автор) Кн 539
Радославов, Радослав Йорданов, 1956- (автор) Кн 115
Радченко, Елена П. (илюстратор) Кн 496, Кн 497
Раев, Димитър Христов (автор) Кн 158
Разцветников, Асен, 1897-1951 (автор) Кн 501
Райнингер, Евелина Д. (художник) Г 3
Райнова, Снежина Николова (автор) Кн 83
Рафаилов, Димитър Живков, 1974- вж Rafailov, Dimitǎr Živkov, 1974-
Рашев, Александър Яворов (илюстратор) Кн 530
Рашов, Григор, 1937- (автор) Кн 476
Регионална краеведска конференция (9 ; Враца ; 2012) Кн 551
Редфърн, Ник, 1964- (автор) Кн 543
Риърдън, Рик, 1964- (автор) Кн 308
Робъртс, Скот Алан, 1960- (автор) Кн 543
Ролинс, Джеймс, 1961- (автор) Кн 292
Ропотамски, Петко, 1934- (автор) Кн 393
Руева, Нина Стоянова (преводач) Кн 520
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (съставител) Кн 270
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (автор) Кн 444
Русев, Димитър Русев, 1958- (автор) Кн 177
Русев, Момчил Божидаров, 1988- (илюстратор) Кн 533
Русев, Райчо Колев, 1949- (съставител) Кн 380
Русинов, Валерий Любенов, 1952- (преводач) Кн 289
Русов, Александър Михайлович (автор) Кн 326
Ръцев, Георги, 1946-2017 (автор, съставител) Кн 235
 
С

Саватева, Диана Димова, 1963- (автор) Кн 394
Савинова-Семова, Анастасия Иванова, 1941- (редактор) Кн 240
Сайп, Лин (автор) Кн 3
Сарв, Маргит (автор) Кн 73
Сарийска, Светлана Николова, 1964- (автор) Кн 59
Сатой Чатой (автор) Кн 445
Светлев, Николай Петров, 1953- (автор) Кн 395
Свиленов, Димитър Павлов, 1981- (автор) Кн 476
Свинтила, Владимир, 1926-1998 (автор) Кн 446
Сдружение Дружба Родина Кн 529
Селимович, Меша, 1910-1982 (автор) Кн 328
Семова-Демерджиева, Кети, 1927- (автор, илюстратор) Кн 396
Серафимов, Цанко Илиев, 1951- (автор) Кн 397
Серафимова, Ваня Валтерова, 1977- (преводач) Кн 130
Сивакова, Ваня Ангелова, 1958- (член на редакционна колегия) Кн 125
Сивов, Емил Иванов, 1947- (илюстратор) Кн 232
Сивова, Анна Емилова, 1981- (автор) Кн 232
Сийгъл, Даниъл Дж., 1957- (автор) Кн 58
Силва, Фреди, 1961- (автор) Кн 543
Симова, Антоанета Мирославова, 1953- (автор) Кн 102
Симонов, Владимир О. (илюстратор) Кн 486, Кн 490
Сиракова-Генова, Нели Иванова, 1978- (преводач) Кн 130
Сичин, Зекария, 1920-2010 (автор) Кн 2
Скалицки, Тибор (автор) Кн 1
Славова, Диляна Николова, 1972- (автор, илюстратор) Кн 398
Славчев, Светослав, 1948- (илюстратор) Кн 411
Славчева, Ирина, 1958- (съставител) Кн 380
Слатър, Анджела, 1967- (автор) Кн 268
Смит, Кристофър, 1966- (автор) Кн 293
Смит, Майкъл Маршал, 1965- (автор) Кн 268
Сора, Стивън (автор) Кн 543
Спаркс, Керелин (автор) Кн 294
Спасов, Димитър Николов, 1925-1996 (автор) Кн 500
Сталева, Петрана Димитрова, 1930- (автор) Кн 447
Стаматов, Румен Иванов, 1956- (автор) Кн 59
Стаматов, Стамат Николов, 1923- (автор) Кн 164
Станева, Габриела Евгениева, 1997- (илюстратор) Кн 368
Станимиров, Евгени Петров, 1971- (автор) Кн 191
Станимирова, Мария Радославова, 1977- (автор) Кн 191
Станиславов, Руси, 1968- (автор, илюстратор) Кн 399
Станиславов, Руси, 1968- вж Stanislavov, Rusi, 1968-
Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951- (автор) Кн 413
Станкова, Ирена Боянова, 1965- вж Stankova, Irena Bojanova, 1965-
Станкова, Мария Златкова, 1975- (автор) Кн 93
Станфийлд, Лесли (автор) Кн 227
Станчева, Мона Динкова, 1952- вж Stančeva, Mona Dinkova, 1952-
Статева, Вера Александровна (автор) Кн 260
Стефанов, Димитър, 1932- (автор) Кн 508, (преводач) Кн 327
Стефанов, Огнян Борисов, 1954- (автор) Кн 109
Стефанов, Стефан Иванов, 1957- (съставител) Кн 68
Стефанов, Стефан Йотов, 1935- (автор) Кн 477
Стефанова, Соня, 1967- (автор) Кн 478
Стоева, Катя Михайлова, 1965- (автор) Кн 200
Стоименов, Милко Христов, 1967- (преводач) Кн 2, Кн 543
Стојановић, Најдан, 1956- вж Стоянович, Найдан, 1956-
Стойкова, Венета Радостинова, 1977- (автор) Кн 170
Стойнов, Юлиян Иванов, 1959- (преводач) Кн 268, Кн 297
Стойчев, Бойчо Георгиев, 1951- (автор) Кн 87
Стойчев, Стойчо Андонов, 1974- (съставител) Кн 153
Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969 (композитор) Н 5, Н 6, Н 7, Н 8, Н 9
Стоянов, Димитър Атанасов, 1937- (библиографски предшественик) Кн 478
Стоянов, Евгений Николов, 1964- (автор) Кн 89
Стоянов, Ивайло Стефанов, 1969- (автор) Кн 91
Стоянов, Симеон Иванов, 1943- (автор) Кн 242
Стоянов, Тодор Стоянов, 1961- (автор) Кн 142
Стоянова, Свилена Енчева, 1972- (преводач) Кн 12, Кн 28, Кн 29
Стоянович, Найдан, 1956- (преводач) Кн 343
Стубел, Йордан, 1897-1952 (автор) Кн 507
Студентски научен форум с международно участие Новите предизвикателства пред образованието (Пловдив ; 2012) Кн 121
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Кн 339
Супрун, О. А. (илюстратор) Кн 489, Кн 495
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Кн 400, (съставител, редактор) Кн 415
Събев, Пламен, 1973- (автор) Кн 1
Съливан, Джей Кортни, 1982- (автор) Кн 295
Сълова, Николинка Петрова, 1935- (автор) Кн 5
Сърнова, Ани Димитрова, 1959- (съставител) Кн 380
 
Т

Табори, Георг, 1914-2007 (автор) Кн 274, Кн 275
Танкова, Цветалина Иванова, 1960- (автор) Кн 169
Таплин, Сам (автор) Кн 28
Татъл, Лайза, 1952- (автор) Кн 268
Тачков, Марин, 1966- (автор) Кн 401
Ташев, Андрей Христов, 1983- (автор) Кн 35
Ташев, Борис (преводач) Кн 130
Темелков, Благовест Кирилов, 1956-2010 (автор) Кн 152
Тенева, Мария Генчева, 1937- (автор) Кн 540
Теодосиев, Николай Милчев, 1952- (автор на предговор, съставител) Кн 550
Терзиев, Стоян (илюстратор) Кн 406
Терзиева, Галина Янкова, 1959- (автор) Кн 165
Терзов, Спас Георгиев, 1951- (автор) Кн 448
Теръл, Кристин (автор) Кн 296
Тишева, Снежана Томова, 1960- (автор) Кн 158
Тодоров, Вениамин Павлов (автор) Кн 83
Тодоров, Евгений Тодоров, 1949- (автор, илюстратор) Кн 528
Тодоров, Матей Людмилов, 1979- (преводач) Кн 277
Тодоров, Петър Димитров, 1971- вж Todorov, Petǎr Dimitrov, 1971-
Тодоров, Явор Василев, 1952- (автор) Кн 243
Тодорова, Борислава Атанасова, 1974- (автор) Кн 152
Тодорова, Калина, 1970- (автор) Кн 67, (съставител) Кн 551, (илюстратор) Кн 67
Тодорова, Невена Тодорова, 1979- (илюстратор) Г 1
Тодорова, Росица Василева, 1933- (автор) Кн 402
Тодорова, Снежана Богомилова, 1979- (автор) Кн 195
Тодорова, Таня Пламенова (автор) Кн 84
Томов, Владимир, 1946- (редактор) Пи 1, Пи 2, Пи 3
Томов, Георги Делчев, 1961- (автор) Кн 449
Томов, Тома Василев, 1937- (автор) Кн 479
Топалов, Георги Иванов, 1932-2015 (автор) Кн 194
Топалова, Владислава Александрова, 1986- (илюстратор) Кн 403
Топалова, Ренета Миткова (автор) Кн 403
Тороманова-Петрова, Пенка Дончева, 1942- (автор) Кн 541
Тотев, Пламен Стефанов, 1964- (съставител) Кн 361
Тотева, Дочка (преводач) Кн 60
Тотоманова, Мария Иванова, 1978- (преводач) Кн 276
Тошева, Антоанета Илиева (съставител) Кн 476
Трайкова, Елка Савова, 1959- (съставител, редактор) Кн 335
Трайкова, Николета Иванова, 1969- (автор) Кн 168
Тракийски университет. Медицински факултет (Стара Загора) Кн 127
Траянов, Александър Аександров, 1985- (художник) Г 3
Трендафилова, Елина Георгиева, 1965- (автор) Кн 158
Троева, Блага Йорданова, 1945- (автор) Кн 476
Турини, Петер, 1944- (автор) Кн 314
Турлакова, Теодорина Желязкова, 1967- (автор) Кн 94, Кн 191
Тъдхоуп, Саймън (автор) Кн 29, Кн 30
 
У

Уейн, Ейдриън, 1975- (автор) Кн 444
Узунова, Елка Кирилова вж Uzunova, Elka Kirilova
Ульянов, Анатолий вж Улянов, Анатолий
Улянов, Анатолий (интервюиращо лице) Кн 52
Университет Проф. д-р Асен Златаров. Студентска научна конференция Християнството в Североизточна Тракия до XIV в. (Бургас ; 2012) Кн 69
Ушева, Мариана Николова, 1970- (автор) Кн 86
 
Ф

Фаулър, Джорджина (автор) Кн 220
Фестивал Банатски вкусотии - традициите на моето село (Асеново, община Никопол) Кн 207
Фестивал на християнските изкуства (2 ; Несебър ; 2006) Кн 36
Фиг, Нън (илюстратор) Кн 29, Кн 30
Фиг, Нън вж Figg, Non
Фийст, Реймънд Е., 1945- (автор) Кн 297
Филева, Красимира Георгиева, 1960- (автор) Кн 236
Филипова, Гергана Емилова, 1983- (автор) Кн 85
Филипова, Милена Кирилова, 1972- (автор) Кн 210
Флаг, Фани, 1944- (автор) Кн 298
Флаксман, Лари (автор) Кн 543
Фламини, Лорела, 1963- (илюстратор) Кн 13, Кн 20
Фон Уорд, Пол, 1939- (автор) Кн 543
Фурнаджиев, Никола Йорданов, 1903-1968 (автор) Кн 501
 
Х

Хаджиев, Йордан Тодоров, 1933- (автор) Кн 450
Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- вж Hadžimišev, Ivo Mihajlov, 1950-
Хан, Сара (автор) Кн 29
Хан, Сара вж Khan, Sarah
Ханд, Елизабет, 1957- (автор) Кн 268
Ханджиева, Евелина Димитрова, 1952- (автор) Г 2
Ханкс, Мика (автор) Кн 543
Харалампиев, Васил Кунчев, 1983- (преводач) Кн 312
Хараланова, Даря Христова, 1957- (преводач) Кн 309
Харитонов, Христо Досев, 1944- (съставител, отговорен редактор) Кн 8
Харкнес, Дебора, 1965- (автор) Кн 299
Хауърд, Линда, 1950- (автор) Кн 300, Кн 301
Хил, Наполеон, 1883-1970 (автор) Кн 60
Хинова, Тамара Георгиева, 1929-2013 (рецензент) Кн 106
Хинчева, Георгия Стоянова, 1953-2012 (преводач) Кн 231
Ходж, Брайън, 1960- (автор) Кн 268
Ходжов, Мехмед Мехмедов (автор на предговор) Кн 454
Хокс, Джон Туелв (автор) Кн 302
Хорън, Патриша Г. (автор на предговор, редактор) Кн 60
Хохвелдер, Фриц, 1911-1986 (автор) Кн 315
Христов, Владимир Герчев, 1943- (автор) Кн 158
Христов, Петър Георгиев, 1956- (редактор) Пи 1, Пи 2, Пи 3
Христов, Пламен Рангелов, 1963- (автор) Кн 205, Кн 206
Христова, Любомира Събчева (съставител) Кн 515
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 51
Христова, Снежана Георгиева, 1953- (автор) Кн 143
Христова, Татяна Белчева, 1948- (автор) Кн 95
Христова, Цонка Людмилова, 1959- (автор) Кн 404
Художествена галерия (Добрич) Г 2
Хюбнер, Бени (автор) Кн 451
 
Ц

Цанева, Люба, 1956- (редактор) Кн 8
Цанов, Иван Цанов, 1963- (автор) Кн 241
Цачев, Илия Цачев (автор) Кн 174
Цветанова, Зорница Сашкова, 1989- (автор) Кн 476
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 317
Цветков, Валери Николов, 1961- (автор) Кн 242
Цветкова, Малинка Божкова (автор) Кн 405
Цветкова, Петя Димитрова, 1961- (автор) Кн 172
Цеков, Ангел Георгиев, 1947- (автор) Кн 152
Целодневна детска градина No 8 Бодра смяна (Добрич) Кн 357
Церовски, Димитър, 1985- (автор) Кн 542
Цикалов, Петър Христов, 1969- (автор) Кн 452
Цовнир, Мирон, 1953- (автор, илюстратор) Кн 312
Цоков, Галин Борисов, 1962- (член на редакционна колегия) Кн 50
Цонева, Елка Иванова, 1973- (автор) Кн 84
Цуканова, А. Н. (илюстратор) Кн 493
Църова, Нелина Йорданова (автор) Кн 1
Църова, Росица Стефанова, 1948- (автор) Кн 244, Кн 245
 
Ч

Чаалтай, Ферхат (автор) Кн 160
Чайлд, Линкълн, 1957- (автор) Кн 303
Чакалова, Ана Симеонова (преводач) Кн 220
Чамов, Илко Василев (автор) Кн 406
Чапаров, Божидар Костадинов, 1970- (автор) Кн 221
Чернева, София Андреева (автор) Кн 530
Черпокова, Светла Кирилова, 1967- (редактор) Кн 320
Четрафилова, Антоанета Димитрова (илюстратор) Кн 239
Чинова, Маргарита Иванова, 1951- (рецензент) Кн 106
Чолаков, Тенчо Любенов, 1954- (автор) Кн 203
Чолакова-Илиева, Дора Иванова, 1939- (автор) Кн 407
Чонкова, Даниела Николова, 1970- (преводач) Кн 39
Чохаджиева, Галя Стоянова, 1955- (автор) Кн 1
 
Ш

Шандуркова, Мария Стефанова, 1941- (преводач) Кн 323
Шварценегер, Арнолд, 1947- (автор) Кн 238
Шипчанов, Милен Иванов, 1955- (преводач) Кн 134
Шишков, Владимир Русков, 1973- (автор) Кн 408
Шишманова, Пенка Димитрова, 1968- (автор) Кн 84
Шиърман, Робърт, 1970- (автор) Кн 268
Шнайдер, Петер М., 1936- (автор на предговор, съставител) Кн 234
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (автор) Кн 409, (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 367
Шопов, Ангел Йорданов, 1976- (автор) Кн 110
Шопов, Драгомир Георгиев, 1938- (автор) Кн 410
Шопова, Румяна Трифонова, 1947- (автор) Кн 411
Шоу, Ъруин, 1913-1984 (автор) Кн 304
Шпеер, Андреас, 1957- (автор, редактор) Кн 36
Шуинард, Пат, 1974- (автор) Кн 543
Шулер, Фридерике (автор на предговор) Г 4
 
Щ

Щербакова, Е. А. (илюстратор) Кн 487, Кн 491


Эко, Умберто, 1932-2016 вж Еко, Умберто, 1932-2016
 
Ю

Юскеселиев, Христо Иванов, 1933- (илюстратор) Кн 132
 
Я

Ямболиев, Теофил Ангелов, 1951- (автор) Кн 181, Кн 182, Кн 183
Ямболиев, Теофил Ангелов, 1951- вж Jamboliev, Teofil Angelov, 1951-
Янакиев, Юрий Павлов, 1970- (автор) Кн 75, (член на редакционна колегия) Кн 121
Янев, Йоцо Янков, 1938- (редактор) Г 1
Янев, Максим Атанасов (преводач) Кн 217
Янкаускайте, Маргарита, 1965- (автор) Кн 73
Янкова, Жана Атанасова, 1957- (член на редакционна колегия) Кн 125
Янкова-Михайлова, Винелина Панайотова, 1964- (автор) Кн 203
Ярловски, Христо Любенов, 1946- (автор) Кн 531
 
A

Adams, Patricia вж Адамс, Патрисия
Adžemlerski, Svetoslav Stojanov, 1957- вж Аджемлерски, Светослав Стоянов, 1957-
Afanasjev, Vahur, 1979- вж Афанасиев, Вахур, 1979-
Ahmakov, Vasil Petrov, 1923-2008 вж Ахмаков, Васил Петров, 1923-2008
Ahmakova, Vera Marinova, 1951- вж Ахмакова, Вера Маринова, 1951-
Ajdarov, Jordan Ivanov вж Айдаров, Йордан Иванов
Alag´oz, Sabri Ibrahim, 1937- вж Алагьоз, Сабри Ибрахим, 1937-
Albin, Gennifer вж Албин, Дженифър
Alekova, Elena, 1963- вж Алекова, Елена, 1963-
Aleksandrov, Daniel Momčilov, 1952- вж Александров, Даниел Момчилов, 1952-
Aleksandrov, Stefan Ivanov, 1977- вж Александров, Стефан Иванов, 1977-
Aleksandrova, Sonja Krasimirova, 1974- вж Александрова, Соня Красимирова, 1974-
Aleksandrova, Spaska, 1958- вж Александрова, Спаска, 1958-
Aleksejune, Virginija вж Алексеюне, Виргиния
Aleksiev, Dobromir Bojanov вж Алексиев, Добромир Боянов
Aleksiev, Ivajlo Jankov, 1972- вж Алексиев, Ивайло Янков, 1972-
Aleksieva, Galja Nikolaeva, 1972- вж Алексиева, Галя Николаева, 1972-
Aleksieva-Peterman, Krasimira, 1946- вж Алексиева-Петерман, Красимира, 1946-
Aliev, Mustafa, 1928- вж Алиев, Мустафа, 1928-
Allen, Woody, 1935- вж Алън, Уди, 1935-
Altmann, Andreas, 1949- вж Алтман, Андреас, 1949-
Amudžieva, Nadežda Danova, 1969- вж Амуджиева, Надежда Данова, 1969-
Ančev, Viktor Hristov, 1938- вж Анчев, Виктор Христов, 1938-
Andonova, Albena Stojnova вж Андонова, Албена Стойнова
Andreeva, Andriana Jovčeva, 1972- вж Андреева, Андриана Йовчева, 1972-
Androvski, Ignat, 1985- вж Андровски, Игнат, 1985-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Zlatko Krumov, 1946- вж Ангелов, Златко Крумов, 1946-
Angelova, Vanja Hristova, 1967- вж Ангелова, Ваня Христова, 1967-
Ankov, Nikola Asenov, 1949- вж Анков, Никола Асенов, 1949-
Apostolov, Vasil Savov, 1936- вж Апостолов, Васил Савов, 1936-
Apostolova, Stana, 1951- вж Апостолова, Стана, 1951-
Arnaudov, Ivan Rajkov, 1930- вж Арнаудов, Иван Райков, 1930-
Arnaudova, Živka Atanasova, 1938- вж Арнаудова, Живка Атанасова, 1938-
Arsova, Rosica, 1963- вж Арсова, Росица, 1963-
Asenov, Todor вж Асенов, Тодор
Asenov, Veselin Mihajlov, 1940- вж Асенов, Веселин Михайлов, 1940-
Asparuhova, Olga Ivanova вж Аспарухова, Олга Иванова
Atanasov, Aleksandǎr Pavlov вж Атанасов, Александър Павлов
Atanasov, Daniel, 1979- вж Атанасов, Даниел, 1979-
Atanasov, Grigor Stefanov, 1941- вж Атанасов, Григор Стефанов, 1941-
Atanasov, Krasimir Todorov, 1954- вж Атанасов, Красимир Тодоров, 1954-
Atanasova, Blaga, 1948- вж Атанасова, Блага, 1948-
Atanasova, Bogomila Vasileva, 1958- вж Атанасова, Богомила Василева, 1958-
Atanasova, Daniela Stefanova вж Атанасова, Даниела Стефанова
Atanasova, Venera Ivanova вж Атанасова, Венера Иванова
Avramov, Avram Iliev, 1933- вж Аврамов, Аврам Илиев, 1933-
Avramov, Veselin Hristov, 1944-? вж Аврамов, Веселин Христов, 1944-?
Avramova, Cvetanka Dimčova вж Аврамова, Цветанка Димчова
 
B

Bǎčvarov, Krum Ernstov, 1968- вж Бъчваров, Крум Ернстов, 1968-
Baev, Jordan Angelov, 1954- вж Баев, Йордан Ангелов, 1954-
Baeva, Vihra Gospodinova, 1969- вж Баева, Вихра Господинова, 1969-
Bagrjana, Elisaveta, 1893-1991 вж Багряна, Елисавета, 1893-1991
Bajčev, Georgi Georgiev вж Байчев, Георги Георгиев
Bajrjamov, Stanislav Georgiev вж Байрямов, Станислав Георгиев
Balǎkov, Ilija Enev, 1932- вж Балъков, Илия Енев, 1932-
Baleva, Antonija Peneva, 1964- вж Балева, Антония Пенева, 1964-
Balkanski, Todor Georgiev, 1944- вж Балкански, Тодор Георгиев, 1944-
Baltova, Elisaveta, 1990- вж Балтова, Елисавета, 1990-
Bǎnkov, Vihren Milanov, 1949- вж Бънков, Вихрен Миланов, 1949-
Barber, Lizzie (илюстратор) Кн 31
Barber, Lizzie вж Барбър, Лизи
Bǎrdarski, Dimitǎr Stančev, 1954- вж Бърдарски, Димитър Станчев, 1954-
Basmadžijan, Armand Stepan, 1948-2016 вж Басмаджиян, Арманд Степан, 1948-2016
Basmadžijan, Mari Mardig вж Басмаджиян, Мари Мардиг
Bicin, Janko Hristov, 1954- вж Бицин, Янко Христов, 1954-
Binev, Rumen Georgiev, 1966- вж Бинев, Румен Георгиев, 1966-
Blagov, Krum Jončev, 1953-2015 вж Благов, Крум Йончев, 1953-2015
Blake, William, 1757-1827 вж Блейк, Уилям, 1757-1827
Boeva, Verjana Todorova, 1962- вж Боева, Веряна Тодорова, 1962-
Bogačeva, Bistra Kalčeva, 1960- вж Богачева, Бистра Калчева, 1960-
Bogdanov, Stojko Nikolov вж Богданов, Стойко Николов
Bogdanova, Galina Todorova вж Богданова, Галина Тодорова
Bogoeva-Veličkova, Irena Ilieva вж Богоева-Величкова, Ирена Илиева
Bogov, Boris Iliev, 1962- вж Богов, Борис Илиев, 1962-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojanov, Valentin, 1993- (преводач) Кн 48
Bojanova, Milena, 1991- (преводач) Кн 48
Bone, Emily вж Боун, Емили
Borisov, Boris Nenov, 1953- вж Борисов, Борис Ненов, 1953-
Borisova, Biljana Bogomilova, 1970- вж Борисова, Биляна Богомилова, 1970-
Borisova, Tanja Ivanova, 1958- вж Борисова, Таня Иванова, 1958-
Botev, Atanas Georgiev, 1960- вж Ботев, Атанас Георгиев, 1960-
Boteva, Hriska Manuševa, 1962- вж Ботева, Хриска Манушева, 1962-
Boteva, Ivanka Mitova, 1955- вж Ботева, Иванка Митова, 1955-
Božilov, Vencislav Božidarov, 1968- вж Божилов, Венцислав Божидаров, 1968-
Božkova, Marija Krǎsteva, 1975- вж Божкова, Мария Кръстева, 1975-
Brajkova, Marija Asparuhova, 1961- (преводач) Кн 48
Bramley, William, 1953- вж Брамли, Уилям, 1953-
Brontë, Charlotte, 1816-1855 вж Бронте, Шарлот, 1816-1855
Brophy, Thomas, 1960- вж Брофи, Томас, 1960-
Brown, Dan, 1964- вж Браун, Дан, 1964-
Bruckner, Ferdinand, 1891-1958 вж Брукнер, Фердинанд, 1891-1958
Brunvand, Jan Harold, 1933- вж Брунванд, Йън Харолд, 1933-
Bryson, Tina Payne вж Брайсън, Тина Пейн
Bubalova, Sofka Stojanova вж Бубалова, Софка Стоянова
Bugarčeva, Elena Georgieva вж Бугарчева, Елена Георгиева
Bujuklijski, Vladimir вж Буюклийски, Владимир
Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958- вж Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958-
Burdeva, Tanja Viktorova, 1959- вж Бурдева, Таня Викторова, 1959-
Burdžov, Georgi Slavov, 1943- вж Бурджов, Георги Славов, 1943-
Burns, Robert, 1759-1796 вж Бърнс, Робърт, 1759-1796
 
C

Cačev, Ilija Cačev вж Цачев, Илия Цачев
Çağiltay, Ferhat вж Чаалтай, Ферхат
Campbell, Ramsey, 1946- вж Камбъл, Рамзи, 1946-
Caneva, Ljuba, 1956- вж Цанева, Люба, 1956-
Canov, Ivan Canov, 1963- вж Цанов, Иван Цанов, 1963-
Cǎrova, Nelina Jordanova вж Църова, Нелина Йорданова
Cǎrova, Rosica Stefanova, 1948- вж Църова, Росица Стефанова, 1948-
Cекел, Ал, 1958- (съставител) Кн 28
Cekov, Angel Georgiev, 1947- вж Цеков, Ангел Георгиев, 1947-
Cerovski, Dimitǎr, 1985- вж Церовски, Димитър, 1985-
Child, Lincoln, 1957- вж Чайлд, Линкълн, 1957-
Chouinard, Patrick, 1974- вж Шуинард, Пат, 1974-
Cikalov, Petǎr Hristov, 1969- вж Цикалов, Петър Христов, 1969-
Cokov, Galin Borisov, 1962- вж Цоков, Галин Борисов, 1962-
Coneva, Elka Ivanova, 1973- вж Цонева, Елка Иванова, 1973-
Coppens, Philip, 1971-2012 вж Копенс, Филип, 1971-2012
Corey, James S. A. вж Кори, Джеймс С. А.
Crowther, Peter, 1949- вж Краудър, Питър, 1949-
Cruickshank, John вж Крукшанк, Джон
Cukanova, A. N. вж Цуканова, А. Н.
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-
Cvetanova, Zornica Saškova, 1989- вж Цветанова, Зорница Сашкова, 1989-
Cvetkov, Valeri Nikolov, 1961- вж Цветков, Валери Николов, 1961-
Cvetkova, Malinka Božkova вж Цветкова, Малинка Божкова
Cvetkova, Petja Dimitrova, 1961- вж Цветкова, Петя Димитрова, 1961-
 
Č

Čakalova, Ana Simeonova вж Чакалова, Ана Симеонова
Čamov, Ilko Vasilev вж Чамов, Илко Василев
Čaparov, Božidar Kostadinov, 1970- вж Чапаров, Божидар Костадинов, 1970-
Černeva, Sofija Andreeva вж Чернева, София Андреева
Čerpokova, Svetla Kirilova, 1967- вж Черпокова, Светла Кирилова, 1967-
Četrafilova, Antoaneta Dimitrova вж Четрафилова, Антоанета Димитрова
Činova, Margarita Ivanova, 1951- вж Чинова, Маргарита Иванова, 1951-
Čohadžieva, Galja Stojanova, 1955- вж Чохаджиева, Галя Стоянова, 1955-
Čolakov, Tenčo Ljubenov, 1954- вж Чолаков, Тенчо Любенов, 1954-
Čolakova-Ilieva, Dora Ivanova, 1939- вж Чолакова-Илиева, Дора Иванова, 1939-
Čonkova, Daniela Nikolova, 1970- вж Чонкова, Даниела Николова, 1970-
 
D

Dalley, Kirsten вж Дали, Кирстен
Damenski, Jordan Ivanov, 1941- вж Даменски, Йордан Иванов, 1941-
Damjanov, Biser Iliev, 1955- вж Дамянов, Бисер Илиев, 1955-
Dančev, Zlatozar Aleksiev, 1945- вж Данчев, Златозар Алексиев, 1945-
Däniken, Erich von, 1935- вж Деникен, Ерих фон, 1935-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 (автор) Кн 48
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Daskalova, Krasimira Petrova, 1957- вж Даскалова, Красимира Петрова, 1957-
Day, Alyssa, 1963- вж Дей, Алиса, 1963-
Debruyne, Nina, 1976- вж Дебрюне, Нина, 1976-
Dečeva, Gergana Petrova, 1965- вж Дечева, Гергана Петрова, 1965-
Delineševa, Magdanela Zlatkova, 1965- вж Делинешева, Магданела Златкова, 1965-
Deliradev, Boris Ivanov, 1970- вж Делирадев, Борис Иванов, 1970-
Demerdžiev, Dimitǎr Atanasov, 1977- вж Демерджиев, Димитър Атанасов, 1977-
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Denčeva, Ralica, 1970- (съставител, илюстратор) Кн 412
Denčeva, Ralica, 1970- вж Денчева, Ралица, 1970-
Dičev Ljudmilov, Bogdan, 1971- вж Дичев, Богдан Людмилов, 1971-
Dijk, Lutz van, 1955- вж Дайк, Луц ван, 1955-
Dikova, Canka Dimitrova, 1961- вж Дикова, Цанка Димитрова, 1961-
Dilova, Krasimira Jordanova вж Дилова, Красимира Йорданова
Dimitrov, Božidar, 1945-2018 вж Димитров, Божидар, 1945-2018
Dimitrov, Dimitǎr Stojanov, 1954- вж Димитров, Димитър Стоянов, 1954-
Dimitrov, Ivan Simeonov, 1983- вж Димитров, Иван Симеонов, 1983-
Dimitrov, Krasimir, 1961-2014 вж Димитров, Красимир, 1961-2014
Dimitrov, Mitko Stojanov, 1958- вж Димитров, Митко Стоянов, 1958-
Dimitrova, Cvetelina Dimitrova, 1976- вж Димитрова, Цветелина Димитрова, 1976-
Dimitrova, Gergana, 1975- (редактор) Кн 128
Dimitrova, Irina Dimitrova, 1975- вж Димитрова, Ирина Димитрова, 1975-
Dimitrova, Marineli Veši, 1961- вж Димитрова, Маринели Веши, 1961-
Dimitrova, Paraskeva Dimitrova, 1932- вж Димитрова, Параскева Димитрова, 1932-
Dimitrova, Penka Hristova, 1958- вж Димитрова, Пенка Христова, 1958-
Dimitrova, Radostina Dimitrova вж Димитрова, Радостина Димитрова
Dimitrova, Stefka Vǎrbanova, 1959- вж Димитрова, Стефка Върбанова, 1959-
Dimov, Janko, 1937-2013 вж Димов, Янко, 1937-2013
Dimova, Jordanka Dimitrova, 1959- вж Димова, Йорданка Димитрова, 1959-
Dimova, Teodora Ilieva, 1984- вж Димова, Теодора Илиева, 1984-
Dimova, Vesela Dimčeva, 1965- вж Димова, Весела Димчева, 1965-
Dinčeva, Cvetanka Ivanova, 1975- вж Динчева, Цветанка Иванова, 1975-
Djulgerova-Apostolova, Milka Borisova, 1940- вж Дюлгерова-Апостолова, Милка Борисова, 1940-
Djulgerova-Prǎvčeva, Rosica Georgieva вж Дюлгерова-Пръвчева, Росица Георгиева
Dobreva, Magdalena, 1965- вж Добрева, Магдалена, 1965-
Dobrevska, Galja Stoeva, 1963- вж Добревска, Галя Стоева, 1963-
Dobrich Art gallery вж Художествена галерия (Добрич)
Dočeva, Petja Stojanova вж Дочева, Петя Стоянова
Dojčeva, Vasilka Georgieva, 1962- вж Дойчева, Василка Георгиева, 1962-
Dojčinov, Jordan Ivanov вж Дойчинов, Йордан Иванов
Dolapčieva, Majja Vasileva, 1947- вж Долапчиева, Майя Василева, 1947-
Dončev, Anton Nikolov, 1930- вж Дончев, Антон Николов, 1930-
Dončev, Kiril Asenov, 1937- вж Дончев, Кирил Асенов, 1937-
Dončev, Slavi Goranov, 1922- вж Дончев, Слави Горанов, 1922-
Doškov, Atanas Ivanov, 1936- вж Дошков, Атанас Иванов, 1936-
Draganov, Aleksandǎr Ivanov, 1984- вж Драганов, Александър Иванов, 1984-
Dragostinova, Žanina Dimitrova, 1962- вж Драгостинова, Жанина Димитрова, 1962-
Drambozov, Georgi Dimitrov, 1945- вж Драмбозов, Георги Димитров, 1945-
Drumev, Rosen Drumev, 1958- вж Друмев, Росен Друмев, 1958-
Dubarova, Petja Stоjkova, 1962-1979 вж Дубарова, Петя Стойкова, 1962-1979
Dubarova-Petkova, Elica Stajkova, 1977- вж Дубарова-Петкова, Елица Стайкова, 1977-
Dumbalakov, Mihail Atanasov, 1882-1959 вж Думбалаков, Михаил Атанасов, 1882-1959
Dželebov, Kosta Dimitrov, 1922- вж Джелебов, Коста Димитров, 1922-
Džendov, Džendo Stojanov, 1962- вж Джендов, Джендо Стоянов, 1962-
Džendova, Radka Todorova, 1954- вж Джендова, Радка Тодорова, 1954-
Džerasi, Režina Žak вж Джераси, Режина Жак
Džumaliev, Stančo Svetoslavov, 1941- вж Джумалиев, Станчо Светославов, 1941-
Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- (автор) Кн 32
Džuteva, Ekaterina Atanasova, 1980- вж Джутева, Екатерина Атанасова, 1980-
 
E

Eco, Umberto, 1932-2016 вж Еко, Умберто, 1932-2016
Egeland, Tom, 1959- вж Егеланд, Том, 1959-
Egger, Johann, 1951- (автор, редактор) Кн 105
Egner, Thorbjørn, 1912-1990 вж Егнер, Турбьорн, 1912-1990
Elin Pelin, 1877-1949 вж Елин Пелин, 1877-1949
Enčeva, Svetlana Mihajlova, 1960- вж Енчева, Светлана Михайлова, 1960-
Enev, Plamen Dimitrov, 1953- вж Енев, Пламен Димитров, 1953-
Enev, Svilen Plamenov, 1976- вж Енев, Свилен Пламенов, 1976-
Eneva, Iskra, 1973- вж Енева, Искра, 1973-
Enimanev, Krasimir Ivanov, 1958- вж Ениманев, Красимир Иванов, 1958-
Epitropova, Ani Hristova, 1965- вж Епитропова, Ани Христова, 1965-
Etchison, Dennis, 1943- вж Етчисън, Денис, 1943-
Evensen, Ole Gunnar вж Евенсен, Оле Гунар
Evstatiev, Valentin Atanasov, 1966- вж Евстатиев, Валентин Атанасов, 1966-
Evstatieva, Galina Stefanova вж Евстатиева, Галина Стефанова
Evtimov, Evtim Mihalušev, 1933-2016 вж Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016
Evtimova, Petranка Ilieva вж Евтимова, Петранка Илиева
Evtimova-Hristova, Stanka Petrova, 1943- вж Евтимова-Христова, Станка Петрова, 1943-
Exhibition Rooms and knots (Plovdiv ; 2013) вж Изложба Стаи и възли (Пловдив ; 2013)
 
F

Feist, Raymond E., 1945- вж Фийст, Реймънд Е., 1945-
Figg, Non (илюстратор) Кн 31
Figg, Non вж Фиг, Нън
Fileva, Krasimira Georgieva, 1960- вж Филева, Красимира Георгиева, 1960-
Filipova, Gergana Emilova, 1983- вж Филипова, Гергана Емилова, 1983-
Filipova, Milena Kirilova, 1972- вж Филипова, Милена Кирилова, 1972-
Flagg, Fannie, 1944- вж Флаг, Фани, 1944-
Flamini, Lorella, 1963- вж Фламини, Лорела, 1963-
Flaxman, Larry вж Флаксман, Лари
Fowler, Georgina вж Фаулър, Джорджина
Furnadžiev, Nikola Jordanov, 1903-1968 вж Фурнаджиев, Никола Йорданов, 1903-1968
 
G

Gančev, Anton Iliev, 1924-2016 вж Ганчев, Антон Илиев, 1924-2016
Ganeva, Džili вж Ганева, Джили
Gečeva, Gana Minkova, 1977- вж Гечева, Гана Минкова, 1977-
Gelfand, Julia M. вж Гелфанд, Джулия М.
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genov, Dragomir Ljubomirov, 1953- вж Генов, Драгомир Любомиров, 1953-
Genov, Georgi Stojanov, 1953- вж Генов, Георги Стоянов, 1953-
Genov, Julij Georgiev, 1915-1974 вж Генов, Юлий Георгиев, 1915-1974
Georgiev, Asen Georgiev, 1953- вж Георгиев, Асен Георгиев, 1953-
Georgiev, Borislav Georgiev, 1961- вж Георгиев, Борислав Георгиев, 1961-
Georgiev, Diljan Georgiev, 1979- вж Георгиев, Дилян Георгиев, 1979-
Georgiev, Dragomil, 1955- вж Георгиев, Драгомил, 1955-
Georgiev, Elizabeta, 1975- вж Георгиев, Елизабета, 1975-
Georgiev, Galin Nikolaev, 1975- вж Георгиев, Галин Николаев, 1975-
Georgiev, Georgi Todorov, 1935- вж Георгиев, Георги Тодоров, 1935-
Georgiev, Petǎr Georgiev, 1930- вж Георгиев, Петър Георгиев, 1930-
Georgiev, Plamen Radev вж Георгиев, Пламен Радев
Georgiev, Stefan Angelov вж Георгиев, Стефан Ангелов
Georgiev, Stefan Stefanov, 1971- (автор) Кн 258
Georgiev, Svetoslav Živkov, 1960- вж Георгиев, Светослав Живков, 1960-
Georgiev, Veliko Dimitrov, 1955- вж Георгиев, Велико Димитров, 1955-
Georgieva, Daniela Ivanova, 1979- вж Георгиева, Даниела Иванова, 1979-
Georgieva, Ivanička Petrova, 1937- вж Георгиева, Иваничка Петрова, 1937-
Georgieva, Olga Aleksieva, 1958- вж Георгиева, Олга Алексиева, 1958-
Georgieva, Petja Dimitrova вж Георгиева, Петя Димитрова
Georgieva, Tanja Nikolova, 1978- вж Георгиева, Таня Николова, 1978-
Georgieva, Velislava Petrova вж Георгиева, Велислава Петрова
Georgieva, Žela, 1943- вж Георгиева, Жела, 1943-
Gerakova, Elena Žekova, 1951- вж Геракова, Елена Жекова, 1951-
Gerasimova, Galina Antova, 1960- (съставител) Кн 48
Gerasimova, Galina Antova, 1960- вж Герасимова, Галина Антова, 1960-
Gergova, Jana Maksimova, 1983- вж Гергова, Яна Максимова, 1983-
Gergova, Lina Maksimova, 1981- вж Гергова, Лина Максимова, 1981-
Gerrard, Mike, 1949- вж Джерард, Майк, 1949-
Gilbert, Adrian Geoffrey, 1949- вж Гилбърт, Ейдриън Джефри, 1949-
Gilpin, Rebecca вж Джипин, Ребека
Girginov, Anton Tonev, 1952- вж Гиргинов, Антон Тонев, 1952-
Gočeva, Nina Nikolova, 1949- вж Гочева, Нина Николова, 1949-
Golemanska, Gabriela, 1975- вж Големанска, Габриела, 1975-
Golešev, Valentin Stojanov, 1957- вж Голешев, Валентин Стоянов, 1957-
Golubkov, Petr Georgievič, 1944- вж Голубков, Петр Георгиевич, 1944-
Gospodinov, Boris, 1955- вж Господинов, Борис, 1955-
Gospodinov, Kalin Jovčev вж Господинов, Калин Йовчев
Gospodinova, Nina Nikolaeva, 1962- вж Господинова, Нина Николаева, 1962-
Gospodinova, Silvija Georgieva вж Господинова, Силвия Георгиева
Gospodinova, Svetla Ivanova, 1953- вж Господинова, Светла Иванова, 1953-
Goševa, Viktorija Mihajlova, 1984- вж Гошева, Виктория Михайлова, 1984-
Gradev, Vladimir Nikolaev, 1963- вж Градев, Владимир Николаев, 1963-
Green, John, 1977- вж Грийн, Джон, 1977-
Grigorjev, Ana, 1974- вж Григориев, Ана, 1974-
Grigorova, Zlatka Goševa, 1963- вж Григорова, Златка Гошева, 1963-
Grozdanov, Vasil Stankov вж Грозданов, Васил Станков
Grozev, Kostadin Ivanov, 1961-2017 вж Грозев, Костадин Иванов, 1961-2017
Guliševa-Marinova, Luna Stojanova, 1972- вж Гулишева-Маринова, Луна Стоянова, 1972-
Guneva, Momjana Martinova, 1951- вж Гунева, Момяна Мартинова, 1951-
Gurbanov, Nikolaj Stefanov, 1993- вж Гурбанов, Николай Стефанов, 1993-
 
H

Hadžiev, Jordan Todorov, 1933- вж Хаджиев, Йордан Тодоров, 1933-
Hadžimišev, Ivo Mihajlov, 1950- (илюстратор) Кн 32
Hand, Elizabeth, 1957- вж Ханд, Елизабет, 1957-
Handžieva, Evelina Dimitrova, 1952- вж Ханджиева, Евелина Димитрова, 1952-
Hanks, Micah вж Ханкс, Мика
Haralampiev, Vasil Kunčev, 1983- вж Харалампиев, Васил Кунчев, 1983-
Haralanova, Darja Hristova, 1957- вж Хараланова, Даря Христова, 1957-
Haritonov, Hristo Dosev, 1944- вж Харитонов, Христо Досев, 1944-
Harkness, Deborah, 1965- вж Харкнес, Дебора, 1965-
Hawks, John Twelve вж Хокс, Джон Туелв
Hill, Napoleon, 1883-1970 вж Хил, Наполеон, 1883-1970
Hinčeva, Georgia Stojanova, 1953-2012 вж Хинчева, Георгия Стоянова, 1953-2012
Hinova, Tamara Georgieva, 1929-2013 вж Хинова, Тамара Георгиева, 1929-2013
Hjubner, Beni вж Хюбнер, Бени
Hochwälder, Fritz, 1911-1986 вж Хохвелдер, Фриц, 1911-1986
Hodge, Brian, 1960- вж Ходж, Брайън, 1960-
Hodžov, Mehmed Mehmedov вж Ходжов, Мехмед Мехмедов
Horan, Patricia G. вж Хорън, Патриша Г.
Howard, Linda, 1950- вж Хауърд, Линда, 1950-
Hristov, Petǎr Georgiev, 1956- вж Христов, Петър Георгиев, 1956-
Hristov, Plamen Rangelov, 1963- вж Христов, Пламен Рангелов, 1963-
Hristov, Vladimir Gerčev, 1943- вж Христов, Владимир Герчев, 1943-
Hristova, Conka Ljudmilova, 1959- вж Христова, Цонка Людмилова, 1959-
Hristova, Ljubomira Sǎbčeva вж Христова, Любомира Събчева
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Snežana Georgieva, 1953- вж Христова, Снежана Георгиева, 1953-
Hristova, Tatjana Belčeva, 1948- вж Христова, Татяна Белчева, 1948-
 
I

Ignatov, Radoslav Dimitrov, 1949- вж Игнатов, Радослав Димитров, 1949-
Ikonomov, Stefan Hristov, 1937-1994 вж Икономов, Стефан Христов, 1937-1994
Ikonomova, Ivana Borisova, 1953- вж Икономова, Ивана Борисова, 1953-
Iliev, Ilija Krǎstev, 1956- вж Илиев, Илия Кръстев, 1956-
Iliev, Ljubomir Plamenov, 1986- вж Илиев, Любомир Пламенов, 1986-
Iliev, Nikolaj Ilkov, 1976- вж Илиев, Николай Илков, 1976-
Iliev, Sergej Dimitrov, 1963- вж Илиев, Сергей Димитров, 1963-
Iliev, Trojan Bojanov, 1946- вж Илиев, Троян Боянов, 1946-
Ilieva, Angelina Ivanova, 1972- вж Илиева, Ангелина Иванова, 1972-
Ilieva, Gergina Vasileva, 1957- вж Илиева, Гергина Василева, 1957-
Ilieva, Milena Mičeva, 1970- вж Илиева, Милена Мичева, 1970-
Ilieva, Rumjana, илюстратор вж Илиева, Румяна, илюстратор
Ilkova, Antoaneta Petkova вж Илкова, Антоанета Петкова
International Roundtable Discussion The New Economic Reality - Opportunities and Challanges (Varna ; 2013) Кн 96
Irikov, Atanas Angelov, 1968- вж Ириков, Атанас Ангелов, 1968-
Isherwood, Christopher, 1904-1986 вж Ишъруд, Кристофър, 1904-1986
Ivančeva-Bojadžieva, Valentina Gerginova, 1971- вж Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова, 1971-
Ivanov, Apostol Georgiev, 1929- вж Иванов, Апостол Георгиев, 1929-
Ivanov, Ivan Dinkov, 1972- вж Иванов, Иван Динков, 1972-
Ivanov, Ivan Kostadinov, 1974- вж Иванов, Иван Костадинов, 1974-
Ivanov, Mihail I., 1943- вж Иванов, Михаил И., 1943-
Ivanov, Stoimen Georgiev, 1949- вж Иванов, Стоимен Георгиев, 1949-
Ivanov, Zdravko Dinčev, 1959- вж Иванов, Здравко Динчев, 1959-
Ivanova, Diana Petrova, 1950- вж Иванова, Диана Петрова, 1950-
Ivanova, Galena Stojanova, 1953- вж Иванова, Галена Стоянова, 1953-
Ivanova, Irina Slavovna вж Иванова, Ирина Славовна
Ivanova, Kalina Jordanova, 1966- вж Иванова, Калина Йорданова, 1966-
Ivanova, Kamelija Toškova, 1975- вж Иванова, Камелия Тошкова, 1975-
Ivanova, Keti вж Иванова, Кети
Ivanova, Kostadinka Dimitrova, 1958- вж Иванова, Костадинка Димитрова, 1958-
Ivanova, Marija Antonova, 1950- вж Иванова, Мария Антонова, 1950-
Ivanova, Miglena Dimitrova, 1964- вж Иванова, Миглена Димитрова, 1964-
Ivanova, Tatjana Živkova, 1971- вж Иванова, Татяна Живкова, 1971-
Ivanova, Veselina Ivanova, 1973- вж Иванова, Веселина Иванова, 1973-
Ivanova, Victorija, 1975- вж Иванова, Виктория, 1975-
 
J

Jamboliev, Teofil Angelov, 1951- (автор) Кн 175
Jamboliev, Teofil Angelov, 1951- вж Ямболиев, Теофил Ангелов, 1951-
Jamison, Linda, 1955- вж Джеймисън, Линда, 1955-
Jamison, Terry, 1955- вж Джеймисън, Тери, 1955-
Janakiev, Jurij Pavlov, 1970- вж Янакиев, Юрий Павлов, 1970-
Janev, Joco Jankov, 1938- вж Янев, Йоцо Янков, 1938-
Janev, Maksim Atanasov вж Янев, Максим Атанасов
Jankauskaitе, Margarita, 1965- вж Янкаускайте, Маргарита, 1965-
Jankova, Žana Atanasova, 1957- вж Янкова, Жана Атанасова, 1957-
Jankova-Mihajlova, Vinelina Panajotova, 1964- вж Янкова-Михайлова, Винелина Панайотова, 1964-
Jarlovski, Hristo Ljubenov, 1946- вж Ярловски, Христо Любенов, 1946-
Johnson, Sharon, 1961- вж Джонсън, Шарън, 1961-
Jolova, Galina Ognjanova, 1973- вж Йолова, Галина Огнянова, 1973-
Jones, Marie D., 1961- вж Джоунс, Мари Д., 1961-
Jones, Stephen, 1953- вж Джоунс, Стивън, 1953-
Jordanov-Pašinski, Mitko Milanov, 1933- вж Йорданов-Пашински, Митко Миланов, 1933-
Jordanova, Lozinka Simeonova, 1929- вж Йорданова, Лозинка Симеонова, 1929-
Jordanova, Marina Dimitrova, 1939- вж Йорданова, Марина Димитрова, 1939-
Jordžev, Krasimir Jankov, 1958- вж Йорджев, Красимир Янков, 1958-
Joseph, Frank, 1944- вж Джоузеф, Франк, 1944-
Josifova, Valentina Dobreva, 1965- вж Йосифова, Валентина Добрева, 1965-
Jošinov, Radoslav Dakov, 1960- вж Йошинов, Радослав Даков, 1960-
Juskeseliev, Hristo Ivanov, 1933- вж Юскеселиев, Христо Иванов, 1933-
 
K

Kabbe, Georg, 1947- (автор, редактор) Кн 105
Kacarov, Krum Sotirov, 1957- вж Кацаров, Крум Сотиров, 1957-
Kačeva, Anjuta Bojkova, 1953- вж Качева, Анюта Бойкова, 1953-
Kadieva, Snežina Nedjalkova, 1957- вж Кадиева, Снежина Недялкова, 1957-
Kǎdreva, Kina Hristova, 1931- вж Къдрева, Кина Христова, 1931-
Kajrakov, Petǎr Ivanov, 1961- вж Кайраков, Петър Иванов, 1961-
Kalevski, Svetoslav Kalčev, 1954- вж Калевски, Светослав Калчев, 1954-
Kalinova, Elisaveta Georgieva вж Калинова, Елисавета Георгиева
Kamarska, Kalina Vasileva, 1981- вж Камарска, Калина Василева, 1981-
Kǎnčeva, Stefka Petrova, 1977- вж Кънчева, Стефка Петрова, 1977-
Kandinskij, Vasilij Vasil'evic, 1866-1944 вж Кандински, Василий Василиевич, 1866-1944
Kǎnev, Hristo Petrov, 1931- вж Кънев, Христо Петров, 1931-
Kaposi, Gábor вж Капоси, Габор
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- вж Каприев, Георги Теологов, 1960-
Karadžov, Stoju Videv, 1935- вж Караджов, Стою Видев, 1935-
Karadžova, Zlatina Kaludova, 1973- вж Караджова, Златина Калудова, 1973-
Karakulakov, Miroslav Ivanov, 1950- вж Каракулаков, Мирослав Иванов, 1950-
Karamfilov, Jovčo Atanasov, 1932- вж Карамфилов, Йовчо Атанасов, 1932-
Kareva, Rumjana Ilieva вж Карева, Румяна Илиева
Kǎršovski, Ivan Pophristov, 1839-1914 вж Кършовски, Иван Попхристов, 1839-1914
Kartalov, Asen Asenov, 1933- вж Карталов, Асен Асенов, 1933-
Kasabova, Tanja Hristova, 1922-2010 вж Касабова, Таня Христова, 1922-2010
Katerinska, Irina Ognjanova, 1984- вж Катеринска, Ирина Огнянова, 1984-
Katerinski, Dimitǎr Georgiev, 1980- вж Катерински, Димитър Георгиев, 1980-
Katrandžieva, Dora Ivanova, 1949- вж Катранджиева, Дора Иванова, 1949-
Kazakov, Dobrin Ivanov, 1958- вж Казаков, Добрин Иванов, 1958-
Kazakov, Petǎr Petrov, 1956- вж Казаков, Петър Петров, 1956-
Kazanliev, Vǎlčo Ivanov, 1934- вж Казанлиев, Вълчо Иванов, 1934-
Kazazjan, Agop Ara, 1948- вж Казазян, Агоп Ара, 1948-
Kehajov, Rumen вж Кехайов, Румен
Kehajova, Desislava вж Кехайова, Десислава
Kehlmann, Daniel, 1975- вж Келман, Даниел, 1975-
Kenyon, Sherrilyn, 1965- вж Кениън, Шерилин, 1965-
Kergoat, Danièle, 1942- вж Кергоа, Даниел, 1942-
Kerim, Usin, 1928-1983 вж Керим, Усин, 1928-1983
Khan, Sarah (автор) Кн 31
Khan, Sarah вж Хан, Сара
Kiernan, Caitlín R., 1964- вж Киърнан, Кейтлин Р., 1964-
King, Stephen, 1947- вж Кинг, Стивън, 1947-
Kirečev, Damjan Dimitrov, 1974- вж Киречев, Дамян Димитров, 1974-
Kirekčiev, Dimitǎr Atanasov вж Кирекчиев, Димитър Атанасов
Kirev, Ljuben Dimitrov, 1947- вж Кирев, Любен Димитров, 1947-
Kireva-Popova, Aleksandra Nikolaeva, 1937- вж Кирева-Попова, Александра Николаева, 1937-
Kirilov, Kiril Asenov, 1954- вж Кирилов, Кирил Асенов, 1954-
Kirjakov, Bojko Kirjakov, 1954- вж Киряков, Бойко Киряков, 1954-
Kirjanova, Katerina Ilieva, 1947- вж Кирянова, Катерина Илиева, 1947-
Kirov, Emil Borislavov, 1968- вж Киров, Емил Бориславов, 1968-
Kirov, Vasil Pavlov вж Киров, Васил Павлов
Kišišev, Ilija Kostov, 1949- вж Кишишев, Илия Костов, 1949-
Kitinska, Zornica Stefanova, 1966- (преводач) Кн 412
Kjučukova, Irina Petrova, 1956- вж Кючукова, Ирина Петрова, 1956-
Klein, Matthew, 1968- вж Клайн, Матю, 1968-
Kmetova, Tatjana Spasova, 1955- вж Кметова, Татяна Спасова, 1955-
Knjazeva, Svetlana Angelova, 1964- вж Князева, Светлана Ангелова, 1964-
Kocev, Krasimir, 1957- вж Коцев, Красимир, 1957-
Kodinova, Elena Ljubenova, 1969- вж Кодинова, Елена Любенова, 1969-
Koev, Miroslav Totev, 1966- вж Коев, Мирослав Тотев, 1966-
Kolev, Jordan Kolev, 1945- вж Колев, Йордан Колев, 1945-
Kolev, Kalojan Iliev, 1975- вж Колев, Калоян Илиев, 1975-
Kolev, Plamen Kolev, 1956- вж Колев, Пламен Колев, 1956-
Kolev, Tenčo, 1953- вж Колев, Тенчо, 1953-
Kolev, Valentin Stefanov, 1948- вж Колев, Валентин Стефанов, 1948-
Koleva, Darija Svilenova, 1955- вж Колева, Дария Свиленова, 1955-
Koleva, Ivet Borisova, 1962- вж Колева, Ивет Борисова, 1962-
Konstantinov, Grigor Dinev, 1945- вж Константинов, Григор Динев, 1945-
Konstantinova, Božanka Georgieva, 1941- вж Константинова, Божанка Георгиева, 1941-
Kopanov, Petǎr Ivanov, 1962- вж Копанов, Петър Иванов, 1962-
Koritarev, Ivan Todorov вж Коритарев, Иван Тодоров
Koritarеva, Sibila Nikolova, 1982- вж Коритарeва, Сибила Николова, 1982-
Kornovski, Javor Dimitrov, 1971- вж Корновски, Явор Димитров, 1971-
Kostadinova, Snežana Petrova, 1942- вж Костадинова, Снежана Петрова, 1942-
Kostadinova, Vitana Vasileva, 1970- вж Костадинова, Витана Василева, 1970-
Kostov, Simeon Todorov, 1938- вж Костов, Симеон Тодоров, 1938-
Kostova, Irina Dobreva, 1962- вж Костова, Ирина Добрева, 1962-
Kostova, Marija Ivanova вж Костова, Мария Иванова
Kostova, Zlatna Kostova, 1956- вж Костова, Златна Костова, 1956-
Kostova-Panajotova, Magdalena Petrova, 1966- вж Костова-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966-
Kovačev, Jordan Georgiev вж Ковачев, Йордан Георгиев
Kozlov, Sergej Sergeevič, 1966- вж Козлов, Сергей Сергеевич, 1966-
Krǎstanov, Bojan Videnov, 1939- вж Кръстанов, Боян Виденов, 1939-
Krǎstev, Vilijan Krǎstev, 1978- вж Кръстев, Вилиян Кръстев, 1978-
Krǎsteva, Denka Nedeva, 1957- вж Кръстева, Денка Недева, 1957-
Krǎsteva, Kristina Krasimirova вж Кръстева, Кристина Красимирова
Krǎsteva, Mila Dimitrova, 1960- вж Кръстева, Мила Димитрова, 1960-
Krǎsteva, Mina Stoeva, 1956- вж Кръстева, Мина Стоева, 1956-
Krǎsteva, Rumjana Panajotova вж Кръстева, Румяна Панайотова
Kremenarov, Georgi Jankov, 1975- вж Кременаров, Георги Янков, 1975-
Krishnamurti, U. G., 1918-2007 вж Кришнамурти, Ю Джи, 1918-2007
Krumov, Krum Dimitrov, 1949- (редактор) Кн 82
Krumov, Rumen вж Крумов, Румен
Kruševska, Antoaneta Petrova, 1942- (преводач) Кн 48
Kumecov, Stoil Vojnov, 1912-1974 вж Кумецов, Стоил Войнов, 1912-1974
Kunev, Krasimir Veselinov, 1950- вж Кунев, Красимир Веселинов, 1950-
 
L

Laja, Reet вж Лайа, Реет
Lajtman, Mihael´ Semenovič, 1946- вж Лайтман, Михаeл Семьонович, 1946-
Lalev, Canko, 1962- вж Лалев, Цанко, 1962-
Lambev, Lambo вж Ламбев, Ламбо
Lambova, Elica Ljubomirova, 1983- вж Ламбова, Елица Любомирова, 1983-
Lammers, Glenda вж Ламърс, Гленда
Lancet, Barry вж Лансет, Бари
Larsen, Knud S. (редактор) Кн 82
Lawrence, Mark, 1966- вж Лорънс, Марк, 1966-
Lazarov, Lǎčezar Petkov, 1978- вж Лазаров, Лъчезар Петков, 1978-
Lazarov, Rumen Nikolaev, 1960- вж Лазаров, Румен Николаев, 1960-
Lazarova, Kalina Ivanova, 1968- вж Лазарова, Калина Иванова, 1968-
Lazarova, Todorka Georgieva вж Лазарова, Тодорка Георгиева
Lazarova-Karačanova, Stojanka Hristova, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Lečeva, Lidija Stojkova, 1959- вж Лечева, Лидия Стойкова, 1959-
Levterova, Dora Stoilova, 1963- вж Левтерова, Дора Стоилова, 1963-
Lindqvist, John Ajvide, 1968- вж Линдквист, Йон Айвиде, 1968-
Linkova, Penka Cenova, 1933- вж Линкова, Пенка Ценова, 1933-
Lisičkin, Vladimir Aleksandrovič, 1941- вж Лисичкин, Владимир Александрович, 1941-
Losev, Aleksej Fedorovič, 1893-1988 вж Лосев, Алексей Фьодорович, 1893-1988
Lozanov, Jordan, 1990- вж Лозанов, Йордан, 1990-
Lozanova, Galina Kamenova, 1955- вж Лозанова, Галина Каменова, 1955-
Lucev, Detelin Mihajlov, 1966- вж Лучев, Детелин Михайлов, 1966-
Lukova, Kalina Grozeva, 1955- вж Лукова, Калина Грозева, 1955-
Lumira, 1968- вж Лумира, 1968-
 
L

Ljubenov, Ljubomir Aleksandrov, 1949- вж Любенов, Любомир Александров, 1949-
Ljubenova, Lizbet, 1952- вж Любенова, Лизбет, 1952-
Ljubomirova, Mila, 1972- вж Любомирова, Мила, 1972-
Ljubomirova, Plamka, 1974- вж Любомирова, Пламка, 1974-
Ljuckanov, Mihni, 1957- вж Люцканов, Михни, 1957-
Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-
 
M

MacCleary, David S. вж Макклиъри, Дейвид С.
Makedonski, Ljubomir Evstatiev, 1958- (автор) Кн 147
Maletić, Gordana, 1952- вж Малетич, Гордана, 1952-
Malev, Ljudmil Martinov, 1965- вж Малев, Людмил Мартинов, 1965-
Malinov, Kristijan, 1995- вж Малинов, Кристиян, 1995-
Mal´ceva-Arziani, Ol´ga Pavlovna вж Малцева-Арзиани, Олга Павловна
Mandev, Hristo Gančev, 1936- вж Мандев, Христо Ганчев, 1936-
Manolov, Georgi Ljubenov, 1958- (автор) Кн 76
Marija Mira, 1968- вж Мария Мира, 1968-
Marinov, Aleksandǎr Petrov, 1935- вж Маринов, Александър Петров, 1935-
Marinov, Boris Lazarov, 1932- вж Маринов, Борис Лазаров, 1932-
Marinov, Marin Belev, 1950- вж Маринов, Марин Белев, 1950-
Marinova, Asja Stefanova, 1933- вж Маринова, Ася Стефанова, 1933-
Marinova, Magdalena Dimitrova, 1964- вж Маринова, Магдалена Димитрова, 1964-
Markitanov, Aleksandr Anatol´evič, 1958- вж Маркитанов, Александър Анатолиевич, 1958-
Markov, Ivajlo Dimitrov, 1983- вж Марков, Ивайло Димитров, 1983-
Markov, Ognjan Cvjatkov, 1969- вж Марков, Огнян Цвятков, 1969-
Markov, Toma Markov, 1972- вж Марков, Тома Марков, 1972-
Markova, Vesa вж Маркова, Веса
Markovska, Anka Georgieva вж Марковска, Анка Георгиева
Márkus, Zsolt László вж Маркус, Жолт Ласло
Martin, George R. R., 1948- вж Мартин, Джордж Р. Р., 1948-
Marx, Karl, 1818-1883 вж Маркс, Карл, 1818-1883
Matheson, Richard Christian, 1953- вж Матесън, Ричард Крисчън, 1953-
Mavrodiev, Georgi, 1944- вж Мавродиев, Георги, 1944-
Mavrov, Hristo Delčev, 1958- вж Мавров, Христо Делчев, 1958-
Mavrova, Rumjana Petkova, 1944- вж Маврова, Румяна Петкова, 1944-
Melo, Anthony de, 1931-1987 вж Мело, Антъни де, 1931-1987
Mendo, Guillermo вж Мендо, Гиимермо
Merdžanov, Ivan Stojanov, 1962- вж Мерджанов, Иван Стоянов, 1962-
Meredith, Samantha вж Мередит, Саманта
Miceeva-Kǎršovska, Cvetana, 1915-2013 вж Мицеева-Кършовска, Цветана, 1915-2013
Mičev, Angelin Dimitrov, 1977- вж Мичев, Ангелин Димитров, 1977-
Mičev, Ivan Atanasov, 1946- вж Мичев, Иван Атанасов, 1946-
Mihajlov, Andon Todorov, 1962- вж Михайлов, Андон Тодоров, 1962-
Mihajlov, Ljubomir Ivanov, 1936- вж Михайлов, Любомир Иванов, 1936-
Mihajlova, Gergana Rankova вж Михайлова, Гергана Ранкова
Mihajlova, Svilena Mihajlova, 1985- вж Михайлова, Свилена Михайлова, 1985-
Mihaleva, Hristina Petkova, 1974- вж Михалева, Христина Петкова, 1974-
Mihaleva, Liljana Petrova вж Михалева, Лиляна Петрова
Mihov, Miroslav Atanasov, 1949- вж Михов, Мирослав Атанасов, 1949-
Mikov, Ljubomir Petrov, 1947- вж Миков, Любомир Петров, 1947-
Milanova, Petja Simeonova вж Миланова, Петя Симеонова
Milanova, Stanka Svilenova вж Миланова, Станка Свиленова
Milčev, Vǎlčo Ivanov, 1950- вж Милчев, Вълчо Иванов, 1950-
Miles, Rob S., 1957- вж Майлс, Роб, 1957-
Milev, Milen Georgiev, 1969- вж Милев, Милен Георгиев, 1969-
Mileva, Leda Geo, 1920-2013 вж Милева, Леда Гео, 1920-2013
Miller, Antonia вж Милър, Антония
Miluševa-Bojkina, Dobrinka Vasileva, 1967- вж Милушева-Бойкина, Добринка Василева, 1967-
Minčev, Dimitǎr Petrov, 1978- вж Минчев, Димитър Петров, 1978-
Minčev, Tan´o вж Минчев, Таньо
Minčeva, Dora Ivanova вж Минчева, Дора Иванова
Minčeva, Galina Aleksandrova, 1954- вж Минчева, Галина Александрова, 1954-
Mirjanov, Radan Vasilev, 1970- вж Мирянов, Радан Василев, 1970-
Miševa-Zaharieva, Neda Borisova, 1937- вж Мишева-Захариева, Неда Борисова, 1937-
Mitev, Dimitǎr Tomov, 1930- вж Митев, Димитър Томов, 1930-
Mitev, Ivan Dimitrov, 1959- вж Митев, Иван Димитров, 1959-
Mitev, Jurij Emilov, 1960- вж Митев, Юрий Емилов, 1960-
Mitev, Petǎr-Emil Ivanov, 1936- вж Митев, Петър-Емил Иванов, 1936-
Miteva-Hubenova, Mina Stojčeva, 1965- вж Митева-Хубенова, Мина Стойчева, 1965-
Mitkova, Pavlina Nikolova, 1979- вж Миткова, Павлина Николова, 1979-
Mitov, Todor Lazarov, 1947- вж Митов, Тодор Лазаров, 1947-
Mitova, Canka Nikolova вж Митова, Цанка Николова
Mitovska, Marija Ilieva вж Митовска, Мария Илиева
Mizgulin, Dmitrij Aleksandrovič, 1961- вж Мизгулин, Дмитрий Александрович, 1961-
Mokrev, Stefan Nikolov, 1900-1982 вж Мокрев, Стефан Николов, 1900-1982
Mollov, Ivelin Aldinov, 1980- вж Моллов, Ивелин Алдинов, 1980-
Momčilov, Dimčo Veselinov, 1955- вж Момчилов, Димчо Веселинов, 1955-
Momčilov, Martin Ivov, 1993- вж Момчилов, Мартин Ивов, 1993-
Monev, Nedju, 1928- вж Монев, Недю, 1928-
Monov, Marin Kuzmanov, 1930- вж Монов, Марин Кузманов, 1930-
Muntjan, Bernard Jakov, 1919-2006 вж Мунтян, Бернард Яков, 1919-2006
Murdarov, Vladko Danailov, 1948- вж Мурдаров, Владко Данаилов, 1948-
 
N

Najdenov, Simeon Petrov, 1943- вж Найденов, Симеон Петров, 1943-
Nakov, Ilija Trajkov, 1960- вж Наков, Илия Трайков, 1960-
Nakov, Svetlin Ivanov, 1980- вж Наков, Светлин Иванов, 1980-
Necula, Maria (преводач) Кн 31
Nedelčev, Mihail Dimitrov, 1942- вж Неделчев, Михаил Димитров, 1942-
Nedelčeva, Nevena Georgieva, 1908-1995 вж Неделчева, Невена Георгиева, 1908-1995
Nedkov, Nedko Vasilev, 1968- вж Недков, Недко Василев, 1968-
Nejčeva, Mariana Stefanova, 1986- вж Нейчева, Мариана Стефанова, 1986-
Nenov, Angel Cačev, 1883-1955 вж Ненов, Ангел Цачев, 1883-1955
Nenov, Todor, фотограф вж Ненов, Тодор, фотограф
Nenova, Zvezdica Petrova, 1959- вж Ненова, Звездица Петрова, 1959-
Nestorov, Ljudmil Ivanov, 1959- вж Несторов, Людмил Иванов, 1959-
Nikolaev, Robert, 1971- вж Николаев, Роберт, 1971-
Nikolov, Bogdan Nikolov вж Николов, Богдан Николов
Nikolov, Dimitǎr Ivanov, 1939- вж Николов, Димитър Иванов, 1939-
Nikolov, Petǎr, 1930- вж Николов, Петър, 1930-
Nikolov, Todor Georgiev, 1931- вж Николов, Тодор Георгиев, 1931-
Nikolov, Vasil Stojanov, 1948- вж Николов, Васил Стоянов, 1948-
Nikolova, Anjuta Georgieva, 1953- вж Николова, Анюта Георгиева, 1953-
Nikolova, Bistra, 1963?- вж Николова, Бистра, 1963?-
Nikolova, Elena Ilieva, 1948- вж Николова, Елена Илиева, 1948-
Nikolova, Girgina Cekova вж Николова, Гиргина Цекова
Nikolova, Ivelina Nikolova, 1979- вж Николова, Ивелина Николова, 1979-
Ninova, Dafina Jordanova, 1936- вж Нинова, Дафина Йорданова, 1936-
Nončeva, Veska Penčeva, 1958- вж Нончева, Веска Пенчева, 1958-
Novkiriška-Stojanova, Malina Nikolova, 1962- вж Новкиришка-Стоянова, Малина Николова, 1962-
 
O

Oblakova, Dafina Spasova, 1936- вж Облакова, Дафина Спасова, 1936-
Oliver, Reggie, 1952- вж Оливър, Реджи, 1952-
Ovčarov, Haralambi Rajčev, 1926- вж Овчаров, Хараламби Райчев, 1926-
Ovčarov, Nikolaj Dimitrov, 1957- вж Овчаров, Николай Димитров, 1957-
Özden, Nuray Erkan вж Йозден, Нурай Еркан
Özden, Özkan вж Йозден, Йозкан
 
P

Pačeva, Cvetelina Stoičeva вж Пачева, Цветелина Стойчева
Padareva, Gergana Dimitrova вж Падарева, Гергана Димитрова
Paisij Hilendarski, 1722-1773 вж Паисий Хилендарски, 1722-1773
Palacio, R. J., 1963- вж Паласио, Ар Джей, 1963-
Paleva, Asja Božidarova, 1971- вж Палева, Ася Божидарова, 1971-
Pamukčiev, Stanislav Minkov, 1953- вж Памукчиев, Станислав Минков, 1953-
Panajotov, Ivan Todorov, 1941- вж Панайотов, Иван Тодоров, 1941-
Panajotov, Panajot Petrov, 1943- вж Панайотов, Панайот Петров, 1943-
Panajotov, Valentin Stefanov, 1971- вж Панайотов, Валентин Стефанов, 1971-
Pančev, Pančo Borisov, 1933- вж Панчев, Панчо Борисов, 1933-
Paneva, Desislava Ivanova, 1978- вж Панева, Десислава Иванова, 1978-
Parker, Natalie Jane, 1971- вж Паркър, Натали Джейн, 1971-
Parker, Olivia вж Паркър, Оливия
Parnarov, Danail Petrov, 1954- вж Парнаров, Данаил Петров, 1954-
Paruševa, Dobromila вж Парушева, Добромила
Pǎrvanov, Kiril, 1931- (автор) Кн 70
Parzulova, Marijana Hristova, 1958- вж Парзулова, Марияна Христова, 1958-
Paspaleeva, Vesa Vladimirova, 1900-1980 вж Паспалеева, Веса Владимирова, 1900-1980
Pavlov, Dinko, 1937- вж Павлов, Динко, 1937-
Pavlov, Pavlin Ralčev, 1952- вж Павлов, Павлин Ралчев, 1952-
Pavlov, Radoslav Dimov, 1947- вж Павлов, Радослав Димов, 1947-
Pavlova, Lalka, 1949- вж Павлова, Лалка, 1949-
Pavurdžiev, Vasil Dimitrov, 1897-1948 вж Павурджиев, Васил Димитров, 1897-1948
Pecin, Petǎr Todorov, 1951- вж Пецин, Петър Тодоров, 1951-
Peev, Dimitǎr, 1973- вж Пеев, Димитър, 1973-
Peev, Nikolaj, 1974- вж Пеев, Николай, 1974-
Peeva, Katja Genova, 1956- вж Пеева, Катя Генова, 1956-
Pejčev, Stefan Jordanov, 1977- (автор) Кн 218
Pejčeva, Andreana, 1963-1997 вж Пейчева, Андреана, 1963-1997
Pejčeva, Katja, 1980- (автор) Кн 147
Pejčeva, Lozanka Georgieva, 1961- вж Пейчева, Лозанка Георгиева, 1961-
Pekunov, Vasil Stojanov, 1954- вж Пекунов, Васил Стоянов, 1954-
Peleva, Inna Ivanova, 1964- вж Пелева, Инна Иванова, 1964-
Peltekov, Aleksandǎr Georgiev, 1934- вж Пелтеков, Александър Георгиев, 1934-
Penčev, Vladimir Georgiev, 1957- вж Пенчев, Владимир Георгиев, 1957-
Penčeva, Ivalina Petkova, 1959- вж Пенчева, Ивалина Петкова, 1959-
Penčeva, Mariana Ljubenova, 1946- (преводач) Кн 32
Penev, Tončo Gospodinov вж Пенев, Тончо Господинов
Peneva, Evelina Vencislavova, 1976- вж Пенева, Евелина Венциславова, 1976-
Penkov, Kamen Penkov, 1953- вж Пенков, Камен Пенков, 1953-
Penušlieva, Violeta, 1946- вж Пенушлиева, Виолета, 1946-
Perčeklijski, Lǎčеzar Ljubenov, 1975- вж Перчеклийски, Лъчезар Любенов, 1975-
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Periklieva, Violeta Vladimirova, 1983- (преводач) Кн 70
Perkins, Stephanie, 1981- вж Пъркинс, Стефaни, 1981-
Petev, Aleksandǎr Jordanov, 1927- вж Петев, Александър Йорданов, 1927-
Petkov, Georgi Stankov, 1930- вж Петков, Георги Станков, 1930-
Petkova, Darinka Veselinova, 1961- вж Петкова, Даринка Веселинова, 1961-
Petkova, Elena Petkova, 1960- вж Петкова, Елена Петкова, 1960-
Petkova, Elica Petkova вж Петкова, Елица Петкова
Petre, Peter вж Петре, Петер
Petrov, Ceno Hristov вж Петров, Цено Христов
Petrov, Ivan, 1947- вж Петров, Иван, 1947-
Petrov, Milju Atanasov, 1944- вж Петров, Милю Атанасов, 1944-
Petrov, Nikolaj Ivanov, 1953- вж Петров, Николай Иванов, 1953-
Petrov, Petǎr Dimitrov, 1976- вж Петров, Петър Димитров, 1976-
Petrov, Stefan, 1903 вж Петров, Стефан, 1903-
Petrov, Vladimir Bogdanov, 1945- вж Петров, Владимир Богданов, 1945-
Petrov, Vladimir Svetoslavov вж Петров, Владимир Светославов
Petrova, Dimitrija, 1987- вж Петрова, Димитрия, 1987-
Petrova, Gergina вж Петрова, Гергина
Petrova, Jovelina Ivanova вж Петрова, Йовелина Иванова
Petrova, Katja Petrova, 1955- вж Петрова, Катя Петрова, 1955-
Petrova, Ljudmila Božidarova, 1963- вж Петрова, Людмила Божидарова, 1963-
Petrova, Nedjalka Georgieva, 1949- вж Петрова, Недялка Георгиева, 1949-
Petrova, Slaveja Tenčeva, 1977- вж Петрова, Славея Тенчева, 1977-
Pilcher, Rosamunde, 1924- вж Пилчър, Розамънд, 1924-
Pindikova, Galina вж Пиндикова, Галина
Pindžekova-Majer, Lilija Pavlova вж Пинджекова-Майер, Лилия Павлова
Pink Floyd (рок група) вж Пинк Флойд (рок група)
Pištikov, Bojan Ognjanov, 1980- вж Пищиков, Боян Огнянов, 1980-
Platova, Viktorija, 1967- вж Платова, Виктория, 1967-
Poče, Vanjuška Cvetanova, 1948- вж Поче, Ванюшка Цветанова, 1948-
Polimenova, Genoveva Petrova вж Полименова, Геновева Петрова
Ponická, Hana, 1922-2007 вж Поницка, Хана, 1922-2007
Popivanov, Boris Petrov, 1981- вж Попиванов, Борис Петров, 1981-
Popov, Biser Hristov, 1963- вж Попов, Бисер Христов, 1963-
Popov, Georgi Ivanov, 1946- вж Попов, Георги Иванов, 1946-
Popov, Kiril Georgiev, 1930- вж Попов, Кирил Георгиев, 1930-
Popov, Nikolaj Georgiev вж Попов, Николай Георгиев
Popov, Nikolaj Georgiev, 1944- вж Попов, Николай Георгиев, 1944-
Popov, Nikolaj Veselinov, 1986- вж Попов, Николай Веселинов, 1986-
Popov, Todor Vasilev, 1951- вж Попов, Тодор Василев, 1951-
Popova, Albena Krǎsteva, 1971- вж Попова, Албена Кръстева, 1971-
Popova, Elena Vasileva, 1936- вж Попова, Елена Василева, 1936-
Popova-Georgieva, Anna вж Попова-Георгиева, Анна
Postadžijan, Arman Šnork, 1972- вж Постаджиян, Арман Шнорк, 1972-
Pramatarov, Boris Veselinov, 1989- вж Праматаров, Борис Веселинов, 1989-
Predov, Todor Georgiev, 1940- вж Предов, Тодор Георгиев, 1940-
Prodanova, Mariana Nikolaeva вж Проданова, Мариана Николаева
Protohristova, Kleo Stefanova, 1950- вж Протохристова, Клео Стефанова, 1950-
Pye, Michael, 1939- вж Пай, Майкъл, 1939-
 
Q

Quinn, Julia, 1970- вж Куин, Джулия, 1970-
 
R

Rǎcev, Georgi, 1946-2017 вж Ръцев, Георги, 1946-2017
Radčenko, Elena P. вж Радченко, Елена П.
Radev, Asen Cvetanov вж Радев, Асен Цветанов
Radev, Ivan Nikolov, 1943- вж Радев, Иван Николов, 1943-
Radev, Plamen, 1950- вж Радев, Пламен, 1950-
Radev, Todor Kolev, 1952- (редактор) Кн 128
Radeva, Irena Dimitrova вж Радева, Ирена Димитрова
Radeva, Jordanka Kojčeva, 1955- вж Радева, Йорданка Койчева, 1955-
Radičev, Veselin Radinov, 1936- вж Радичев, Веселин Радинов, 1936-
Radoslavov, Radoslav Jordanov, 1956- вж Радославов, Радослав Йорданов, 1956-
Raev, Dimitǎr Hristov вж Раев, Димитър Христов
Rafailov, Dimitǎr Živkov, 1974- (редактор) Кн 96
Rajnova, Snežina Nikolova вж Райнова, Снежина Николова
Rašev, Aleksandǎr Javorov вж Рашев, Александър Яворов
Rašov, Grigor, 1937- вж Рашов, Григор, 1937-
Rayninger, Evelina D. вж Райнингер, Евелина Д.
Razcvetnikov, Asen, 1897-1951 вж Разцветников, Асен, 1897-1951
Redfern, Nick, 1964- вж Редфърн, Ник, 1964-
Riordan, Rick, 1964- вж Риърдън, Рик, 1964-
Roberts, Scott Alan, 1960- вж Робъртс, Скот Алан, 1960-
Rollins, James, 1961- вж Ролинс, Джеймс, 1961-
Ropotamski, Petko, 1934- вж Ропотамски, Петко, 1934-
Rueva, Nina Stojanova вж Руева, Нина Стоянова
Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
Rusev, Dimitǎr Rusev, 1958- вж Русев, Димитър Русев, 1958-
Rusev, Momčil Božidarov, 1988- вж Русев, Момчил Божидаров, 1988-
Rusev, Rajčo Kolev, 1949- вж Русев, Райчо Колев, 1949-
Rusinov, Valerij Ljubenov, 1952- вж Русинов, Валерий Любенов, 1952-
 
S

Sǎbev, Plamen, 1973- вж Събев, Пламен, 1973-
Sǎlova, Nikolinka Petrova, 1935- вж Сълова, Николинка Петрова, 1935-
Sarijska, Svetlana Nikolova, 1964- вж Сарийска, Светлана Николова, 1964-
Sǎrnova, Ani Dimitrova, 1959- вж Сърнова, Ани Димитрова, 1959-
Sarv, Margit вж Сарв, Маргит
Satoj Čatoj вж Сатой Чатой
Savateva, Diana Dimova, 1963- вж Саватева, Диана Димова, 1963-
Savinova-Semova, Anastasija Ivanova, 1941- вж Савинова-Семова, Анастасия Иванова, 1941-
Schneider, Peter M., 1936- вж Шнайдер, Петер М., 1936-
Schuler, Friederike вж Шулер, Фридерике
Schwarzenegger, Arnold, 1947- вж Шварценегер, Арнолд, 1947-
Seckel, Al, 1958- вж Cекел, Ал, 1958-
Selimović, Meša, 1910-1982 вж Селимович, Меша, 1910-1982
Semova-Demerdžieva, Keti, 1927- вж Семова-Демерджиева, Кети, 1927-
Serafimov, Canko Iliev, 1951- вж Серафимов, Цанко Илиев, 1951-
Serafimova, Vanja Valterova, 1977- вж Серафимова, Ваня Валтерова, 1977-
Shaw, Irwin, 1913-1984 вж Шоу, Ъруин, 1913-1984
Shearman, Robert, 1970- вж Шиърман, Робърт, 1970-
Shone-Sionidis, George, 1931- (автор) Кн 305
Siegel, Daniel J., 1957- вж Сийгъл, Даниъл Дж., 1957-
Silva, Freddy, 1961- вж Силва, Фреди, 1961-
Simonov, Vladimir О. вж Симонов, Владимир О.
Simova, Antoaneta Miroslavova, 1953- вж Симова, Антоанета Мирославова, 1953-
Sipe, Lynn вж Сайп, Лин
Sirakova-Genova, Neli Ivanova, 1978- вж Сиракова-Генова, Нели Иванова, 1978-
Sitchin, Zecharia, 1920-2010 вж Сичин, Зекария, 1920-2010
Sitzmann, Alеxander, 1974- вж Зицман, Александър, 1974-
Sivakova, Vanja Angelova, 1958- вж Сивакова, Ваня Ангелова, 1958-
Sivov, Emil Ivanov, 1947- вж Сивов, Емил Иванов, 1947-
Sivova, Anna Emilova, 1981- вж Сивова, Анна Емилова, 1981-
Slatter, Angela, 1967- вж Слатър, Анджела, 1967-
Slavčev, Svetoslav, 1948- вж Славчев, Светослав, 1948-
Slavčeva, Irina, 1958- вж Славчева, Ирина, 1958-
Slavova, Diljana Nikolova, 1972- вж Славова, Диляна Николова, 1972-
Smith, Christopher, 1966- вж Смит, Кристофър, 1966-
Smith, Michael Marshall, 1965- вж Смит, Майкъл Маршал, 1965-
Sora, Steven вж Сора, Стивън
Sparks, Kerelyn вж Спаркс, Керелин
Spasov, Dimitǎr Nikolov, 1925-1996 вж Спасов, Димитър Николов, 1925-1996
Speer, Andreas, 1957- вж Шпеер, Андреас, 1957-
Staleva, Petrana Dimitrova, 1930- вж Сталева, Петрана Димитрова, 1930-
Stamatov, Rumen Ivanov, 1956- вж Стаматов, Румен Иванов, 1956-
Stamatov, Stamat Nikolov, 1923- вж Стаматов, Стамат Николов, 1923-
Stančeva, Mona Dinkova, 1952- (автор) Кн 147
Staneva, Gabriela Evgenieva, 1997- вж Станева, Габриела Евгениева, 1997-
Stanfield, Lesley вж Станфийлд, Лесли
Stanimirov, Evgeni Petrov, 1971- вж Станимиров, Евгени Петров, 1971-
Stanimirova, Marija Radoslavova, 1977- вж Станимирова, Мария Радославова, 1977-
Stanislavov, Rusi, 1968- (автор, илюстратор) Кн 412
Stanislavov, Rusi, 1968- вж Станиславов, Руси, 1968-
Stanislavova, Violeta Karamfilova, 1951- вж Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951-
Stankova, Irena Bojanova, 1965- (автор) Кн 154
Stankova, Marija Zlatkova, 1975- вж Станкова, Мария Златкова, 1975-
Stateva, Vera Aleksandrovna вж Статева, Вера Александровна
Stefanov, Dimitǎr, 1932- вж Стефанов, Димитър, 1932-
Stefanov, Ognjan Borisov, 1954- вж Стефанов, Огнян Борисов, 1954-
Stefanov, Stefan Ivanov, 1957- вж Стефанов, Стефан Иванов, 1957-
Stefanov, Stefan Jotov, 1935- вж Стефанов, Стефан Йотов, 1935-
Stefanova, Sonja, 1967- вж Стефанова, Соня, 1967-
Stoeva, Katja Mihajlova, 1965- вж Стоева, Катя Михайлова, 1965-
Stoimenov, Milko Hristov, 1967- вж Стоименов, Милко Христов, 1967-
Stojanov, Andrej Anastasov, 1890-1969 вж Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969
Stojanov, Dimitǎr Atanasov, 1937- вж Стоянов, Димитър Атанасов, 1937-
Stojanov, Evgenij Nikolov, 1964- вж Стоянов, Евгений Николов, 1964-
Stojanov, Ivajlo Stefanov, 1969- вж Стоянов, Ивайло Стефанов, 1969-
Stojanov, Simeon Ivanov, 1943- вж Стоянов, Симеон Иванов, 1943-
Stojanov, Todor Stojanov, 1961- вж Стоянов, Тодор Стоянов, 1961-
Stojanov, Vencislav Petrov вж Стоянов, Венцислав Петров
Stojanova, Svilena Enčeva, 1972- вж Стоянова, Свилена Енчева, 1972-
Stojanović, Najdan, 1956- вж Стоянович, Найдан, 1956-
Stojčev, Bojčo Georgiev, 1951- вж Стойчев, Бойчо Георгиев, 1951-
Stojčev, Stojčo Andonov, 1974- вж Стойчев, Стойчо Андонов, 1974-
Stojkova, Veneta Radostinova, 1977- вж Стойкова, Венета Радостинова, 1977-
Stojnov, Julijan Ivanov, 1959- вж Стойнов, Юлиян Иванов, 1959-
Stubel, Jordan, 1897-1952 вж Стубел, Йордан, 1897-1952
Sugarev, Edvin Stefanov, 1953- вж Сугарев, Едвин Стефанов, 1953-
Suhivanov, Ivan, 1961- вж Сухиванов, Иван, 1961-
Sullivan, J. Courtney, 1982- вж Съливан, Джей Кортни, 1982-
Sulzer, Alain Claude, 1953- вж Зулцер, Ален Клод, 1953-
Suprun, O. A. вж Супрун, О. А.
Svetlev, Nikolaj Petrov, 1953- вж Светлев, Николай Петров, 1953-
Svilenov, Dimitǎr Pavlov, 1981- вж Свиленов, Димитър Павлов, 1981-
Svintila, Vladimir, 1926-1998 вж Свинтила, Владимир, 1926-1998
Szkaliczki, Tibor вж Скалицки, Тибор
 
Š

Šandurkova, Marija Stefanova, 1941- вж Шандуркова, Мария Стефанова, 1941-
Šipčanov, Milen Ivanov, 1955- вж Шипчанов, Милен Иванов, 1955-
Šiškov, Vladimir Ruskov, 1973- вж Шишков, Владимир Русков, 1973-
Šišmanova, Penka Dimitrova, 1968- вж Шишманова, Пенка Димитрова, 1968-
Šopkin, Matej Ljubenov, 1938- вж Шопкин, Матей Любенов, 1938-
Šopov, Angel Jordanov, 1976- вж Шопов, Ангел Йорданов, 1976-
Šopov, Dragomir Georgiev, 1938- вж Шопов, Драгомир Георгиев, 1938-
Šopova, Rumjana Trifonova, 1947- вж Шопова, Румяна Трифонова, 1947-
Šterbakova, E. A. вж Щербакова, Е. А.
 
T

Tabori, George, 1914-2007 вж Табори, Георг, 1914-2007
Tačkov, Marin, 1966- вж Тачков, Марин, 1966-
Tankova, Cvetalina Ivanova, 1960- вж Танкова, Цветалина Иванова, 1960-
Taplin, Sam вж Таплин, Сам
Tašev, Andrej Hristov, 1983- вж Ташев, Андрей Христов, 1983-
Tašev, Boris вж Ташев, Борис
Temelkov, Blagovest Kirilov, 1956-2010 вж Темелков, Благовест Кирилов, 1956-2010
Teneva, Marija Genčeva, 1937- вж Тенева, Мария Генчева, 1937-
Teodosiev, Nikolaj Milčev, 1952- вж Теодосиев, Николай Милчев, 1952-
Terrill, Cristin вж Теръл, Кристин
Terziev, Stojan вж Терзиев, Стоян
Terzieva, Galina Jankova, 1959- вж Терзиева, Галина Янкова, 1959-
Terzov, Spas Georgiev, 1951- вж Терзов, Спас Георгиев, 1951-
Tiševa, Snežana Tomova, 1960- вж Тишева, Снежана Томова, 1960-
Todorov, Evgenij Todorov, 1949- вж Тодоров, Евгений Тодоров, 1949-
Todorov, Javor Vasilev, 1952- вж Тодоров, Явор Василев, 1952-
Todorov, Matej Ljudmilov, 1979- вж Тодоров, Матей Людмилов, 1979-
Todorov, Petǎr Dimitrov, 1971- (автор) Кн 258
Todorov, Veniamin Pavlov вж Тодоров, Вениамин Павлов
Todorova, Borislava Atanasova, 1974- вж Тодорова, Борислава Атанасова, 1974-
Todorova, Kalina, 1970- вж Тодорова, Калина, 1970-
Todorova, Nevena Todorova, 1979- вж Тодорова, Невена Тодорова, 1979-
Todorova, Rosica Vasileva, 1933- вж Тодорова, Росица Василева, 1933-
Todorova, Snežana Bogomilova, 1979- вж Тодорова, Снежана Богомилова, 1979-
Todorova, Tanja Plamenova вж Тодорова, Таня Пламенова
Tomov, Georgi Delčev, 1961- вж Томов, Георги Делчев, 1961-
Tomov, Toma Vasilev, 1937- вж Томов, Тома Василев, 1937-
Tomov, Vladimir, 1946- вж Томов, Владимир, 1946-
Topalov, Georgi Ivanov, 1932-2015 вж Топалов, Георги Иванов, 1932-2015
Topalova, Reneta Mitkova вж Топалова, Ренета Миткова
Topalova, Vladislava Aleksandrova, 1986- вж Топалова, Владислава Александрова, 1986-
Toromanova-Petrova, Penka Dončeva, 1942- вж Тороманова-Петрова, Пенка Дончева, 1942-
Toševa, Antoaneta Ilieva вж Тошева, Антоанета Илиева
Totev, Plamen Stefanov, 1964- вж Тотев, Пламен Стефанов, 1964-
Toteva, Dočka вж Тотева, Дочка
Totomanova, Marija Ivanova, 1978- вж Тотоманова, Мария Иванова, 1978-
Trajanov, Aleksandǎr Aleksandrov, 1985- вж Траянов, Александър Аександров, 1985-
Trajkova, Elka Savova, 1959- вж Трайкова, Елка Савова, 1959-
Trajkova, Nikoleta Ivanova, 1969- вж Трайкова, Николета Иванова, 1969-
Trendafilova, Elina Georgieva, 1965- вж Трендафилова, Елина Георгиева, 1965-
Troeva, Blaga Jordanova, 1945- вж Троева, Блага Йорданова, 1945-
Tudhope, Simon вж Тъдхоуп, Саймън
Turlakova, Teodorina Željazkova, 1967- вж Турлакова, Теодорина Желязкова, 1967-
Turrini, Peter, 1944- вж Турини, Петер, 1944-
Tuttle, Lisa, 1952- вж Татъл, Лайза, 1952-
 
U

Uejn, Ejdriǎn, 1975- вж Уейн, Ейдриън, 1975-
Ul´janov, Anatolij вж Улянов, Анатолий
Uševa, Mariana Nikolova, 1970- вж Ушева, Мариана Николова, 1970-
Uzunova, Elka Kirilova (автор) Кн 258
 
V

Vaklev, Kostadin Georgiev, 1922- вж Ваклев, Костадин Георгиев, 1922-
Vǎlčev, Van´o Marinov, 1937- вж Вълчев, Ваньо Маринов, 1937-
Vǎlčeva-Kuzmanova, Stefka Vasileva, 1962- вж Вълчева-Кузманова, Стефка Василева, 1962-
Vǎlev, Vǎlju Nikolov, 1923- вж Вълев, Вълю Николoв, 1923-
Vǎlkov, Ser´oža Ivanov, 1967- вж Вълков, Серьожа Иванов, 1967-
Vǎrbanova, Valentina Peneva, 1951- вж Върбанова, Валентина Пенева, 1951-
Vasilev, Ivan, 1909-1969 вж Василев, Иван, 1909-1969
Vasilev, Jordan Ivanov, 1958- вж Василев, Йордан Иванов, 1958-
Vasilev, Kolju Atanasov, 1930- вж Василев, Колю Атанасов, 1930-
Vasilev, Sava Jordanov, 1957- вж Василев, Сава Йорданов, 1957-
Vasilev, Vasil Dimitrov, 1933- вж Василев, Васил Димитров, 1933-
Vasileva, Daniela Ivanova, 1951- вж Василева, Даниела Иванова, 1951-
Vasileva, Neli Ivanova, 1959-2018 вж Василева, Нели Иванова, 1959-2018
Vasileva, Rumelina Ilieva, 1963- вж Василева, Румелина Илиева, 1963-
Vǎžarov, Ivajlo Petrov, 1963- вж Въжаров, Ивайло Петров, 1963-
Vǎžarov, Krum Janakiev, 1908-1991 вж Въжаров, Крум Янакиев, 1908-1991
Velčeva, Iliana Georgieva, 1964- вж Велчева, Илиана Георгиева, 1964-
Velčeva, Nadja Aleksandrova, 1948- вж Велчева, Надя Александрова, 1948-
Veleva, Marija Veleva, 1960- вж Велева, Мария Велева, 1960-
Veličkov, Anton Velislavov, 1974- вж Величков, Антон Велиславов, 1974-
Velikova, Biljana Nikolaeva, 1976- вж Великова, Биляна Николаева, 1976-
Velinov, Svetlin, 1979- вж Велинов, Светлин, 1979-
Velkov, Asparuh Trajanov, 1936- вж Велков, Аспарух Траянов, 1936-
Veneva, Maja Ivanova (преводач) Кн 412
Venkov, Spas Spasov, 1928-2013 вж Венков, Спас Спасов, 1928-2013
Venkova, Diana Jordanova, 1964- вж Венкова, Диана Йорданова, 1964-
Veres, Mikloś вж Вереш, Миклош
Vergiev, Dimitǎr Stojanov, 1957- вж Вергиев, Димитър Стоянов, 1957-
Veselinov, Javor, 1975- вж Веселинов, Явор, 1975-
Veselinova, Margarita Aleksieva, 1967- вж Веселинова, Маргарита Алексиева, 1967-
Videnova, Elka Jordanova, 1975- вж Виденова, Елка Йорданова, 1975-
Videnova, Stanka, 1940- вж Виденова, Станка, 1940-
Videva, Eli Stojanova, 1955- вж Видева, Ели Стоянова, 1955-
Videva, Stefka Ivanova, 1958- вж Видева, Стефка Иванова, 1958-
Viktorov, Viktor Jordanov, 1952- вж Викторов, Виктор Йорданов, 1952-
Vinarova, Bistra Mladenova, 1927-1983 вж Винарова, Бистра Младенова, 1927-1983
Vitanov, Genčo Vitanov, 1942- вж Витанов, Генчо Витанов, 1942-
Vitanov, Vitan Genčev, 1978- вж Витанов, Витан Генчев, 1978-
Vladimirova, Katja Dobreva, 1947- вж Владимирова, Катя Добрева, 1947-
Vladov, Dimitǎr Danielov, 1992- вж Владов, Димитър Даниелов, 1992-
Vlaeva, Ivanka Asparuhova вж Влаева, Иванка Аспарухова
Vlahov, Miroljub Dimov, 1956- вж Влахов, Миролюб Димов, 1956-
Vlahov, Stojan Stefanov, 1931- вж Влахов, Стоян Стефанов, 1931-
Vlaskovska, Milka Vasileva, 1948- вж Власковска, Милка Василева, 1948-
Vodeničarov, Emil Vlajkov, 1954- вж Воденичаров, Емил Влайков, 1954-
Von Ward, Paul, 1939- вж Фон Уорд, Пол, 1939-
Vračovski, Vasko Borisov, 1974- вж Врачовски, Васко Борисов, 1974-
Vutov, Petǎr Kamenov, 1951- вж Вутов, Петър Каменов, 1951-
 
W

Weil, Simone, 1909-1943 вж Вейл, Симон, 1909-1943
 
Z

Zagorčinova, Jana Dimova, 1955- вж Загорчинова, Яна Димова, 1955-
Zahov, Georgi Slavev, 1936- вж Захов, Георги Славев, 1936-
Zareva, Cvetoslava Ivanova, 1972- вж Зарева, Цветослава Иванова, 1972-
Zdravkov, Stefan Stojčev, 1945- вж Здравков, Стефан Стойчев, 1945-
Zell, Oberon, 1942- вж Зел, Оберон, 1942-
Zilper, Nadia вж Зилпър, Надя
Zlatareva, Miglena Zvezdenova, 1983- вж Златарева, Миглена Звезденова, 1983-
Zlatarski, Ivan Vasilev, 1948- вж Златарски, Иван Василев, 1948-
Zlatev, Dimitǎr Konstantinov, 1936- вж Златев, Димитър Константинов, 1936-
Zlatev, Konstantin Aleksandrov, 1958- вж Златев, Константин Александров, 1958-
Zlateva, Maja Ljubenova, 1959- вж Златева, Мая Любенова, 1959-
Zlatina, Galina, 1954- вж Златина, Галина, 1954-
Zlatkov, Ivajlo Ljubomirov вж Златков, Ивайло Любомиров
Zownir, Miron, 1953- вж Цовнир, Мирон, 1953-
Zvezdinov, Atanas, 1943- вж Звездинов, Атанас, 1943-
 
Ž

Žalеnienе, Inga вж Залениене, Инга
Žečev, Vasil Ivanov, 1953- вж Жечев, Васил Иванов, 1953-
Žečeva, Donka Dineva, 1950- вж Жечева, Донка Динева, 1950-
Žekov, Ivan Georgiev, 1945- вж Жеков, Иван Георгиев, 1945-
Žekova, Angelina Ivanova, 1944- вж Жекова, Ангелина Иванова, 1944-
Želeva, Stojanka, 193?- вж Желева, Стоянка, 193?-
Željazkov, Dijan Dimitrov, 1956- вж Желязков, Диян Димитров, 1956-
Željazkova, Antonina Ljubomirova, 1952- вж Желязкова, Антонина Любомирова, 1952-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
A

Село Аврен, Варненска област Кн 516
Аграрен маркетинг Кн 191
Ад Кн 278
Адажио на самотата Кн 386
Аз убих Луканов Кн 326
Аз, вещицата. Кн. 2, Нощна сянка Кн 299
Ако ти си отидеш за миг Кн 361
Активно обучение по природни науки Кн 119
Актуални проблеми на методиката на обучението по математика - активност, самостоятелност, творчество Кн 120
Албум за младежта [Нотирана музика] Н 5
Александрово, Ловешко: история, етнография, личности Кн 526
Анализ на основни тематични направления на изследванията на културно-историческото наследство в България Кн 544
Анализ на състоянието и развитието на туризма в Югозападна България, област Благоевград Кн 93
Антикварят от японския квартал Кн 288
Античная симметрия как симметрия античности Кн 61
Антология на Бургаската проза Кн 415
Апология на несигурността Кн 56
Арабското стихознание Кн 510
Архив за средновековна философия и култура Кн 36
Асасините на Персия. Кн. 1, Спящият убиец Кн 444
Аспекти на музикалната култура XVII-XVIII век Кн 229
Атика в България Кн 320
Ахати от района на Средна Арда, Източни Родопи Г 1
Ахтаровият царственик от 1844 Кн 471
Аquaними Кн 408
 
Б

Банатски вкусотии и ястия от другаде... Кн 207
Баня К 3
Баскетбол на инвалидни колички Кн 244
Баснослов Кн 366
Безценното приятелство Кн 362
Бекар Кн 321
Бележити българи на съвременна България. Т. 1 Кн 6
Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум Кн 158
Биостатистика с IBM SPSS Statistics 19 Кн 72
Биоталасология Кн 164
Благополучието Кн 50
Блайдън. Кн. 2, Среднощен танц Кн 286
Блайдън. Кн. 3, Дяволче Кн 287
Близки непознати Кн 267
Бог ... и българите Кн 477
Богомилите и днес говорят Кн 66
Ботев. Тялото на национализма Кн 338
Булгарите Кн 546
[Бухал] Кн 486
Бъбрек и бременност Кн 170
България на европейската SPA карта Кн 159
Българска народна митология Кн 132
Българската воля и дух - стопиха леденият ад "Жестокият път" на Еверест Кн 453
Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация Кн 251
Български манастири Кн 346
Българският език в началото на XXI век - отражение на обществените промени Кн 263
Българският преход 1989 г. - 2013 г. -? Кн 79
 
В

В неподходящо време Кн 316
В различни точки на света Кн 405
В света на словото Кн 506
В ъгъла на кафене "Реалити" Кн 436
Варненската художествена гимнастика през погледа на... Кн 246
Вдигането на схизмата над българската православна църква Кн 64
Вероятности и статистика Кн 143
Весели страници от дневника на една учителка Кн 467
Виж своя успех - отказвам да бъда обикновен Кн 49
Вик от амвона Кн 349
Влашките песни и танци в корените на родството Г 5
Влюбено хоро Кн 435
Водна токсикология Кн 160
Военният път на Светителя Лука (Войно-Ясенецки) Кн 63
Воините на Посейдон Кн 280
Воините на Посейдон. Кн. 2, Пробуждането на Атлантида Кн 281
Войната на Калибан Кн 285
[Врабче] Кн 487
Вратата на смирението Кн 359
Временска двоколица Кн 343
Всеки може да плете Кн 227
Всички наши вчерашни дни Кн 296
Всичко е любов Кн 383
Всичко и нищо Кн 345
Въведение в архитектурата Кн 225
Въведение в спортния мениджмънт Кн 241
Въжените системи в горското стопанство Кн 189
Възмездие Кн 393
Възприемане на текста и развитие на речта чрез четене 1-4. клас Кн 122
Вълшебни сезони Кн 499
Вярата в теб Кн 358
Вятърът на съвремието Кн 370
 
Г

Гендерный аспект речевого этикета Кн 261
Даниела Георгиева: Стаи и възли Г 4
Геров препис на История славянобългарска Кн 547
Глобални предизвикателства пред човечеството Кн 151
Големите камиони Кн 13
Горна Оряховица К 2
Горноцеровските ни предци Кн 542
Градът - любовна карта Кн 394
Градът на колоездачите Кн 248
 
Д

Да бях... циганин Кн 433
Да достигнеш мечтата си Кн 230
Да сътворим врага и други писания по случайни поводи Кн 319
Далече от рая Кн 348
Дар Кн 387
Два езика - две култури Кн 257
[Двадесет] 20 природни и културни обекта в Сакар и Източни Родопи Кн 533
[Двадесет] 20 природни и културни обекта в Централни Родопи Кн 534
Димчо Дебелянов - обреченият на ранна смърт и вечен живот Кн 389
Дервишът и смъртта Кн 328
Дескриптивна геометрия Кн 139
Десталинизацията Кн 78
Детска полицейска академия Кн 14
Детски свят Кн 357
Джейн Еър Кн 271
Джобен комикс Г 3
Диамантите са завинаги Кн 295
[Дивайн и приятели]. Кн. 1, На лов за съпруга Кн 290
[Дивайн и приятели]. Кн. 2, Брачен капан Кн 291
Дисертации по етимология и други разсъждения, критики, писма Кн 255
Дневникът на Иван поп Христов Кършовски Кн 465
Доклади и научни съобщения от Националната научна конференция "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей" на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, Националния антропологичен музей при Българската академия на науките - София и Историческия музей - Полски Тръмбеш, посветена на стогодишнината от началото на Балканската война от 1912 година, 5-6.ІХ.2012 г., Трявна Кн 8
Домът на Хадес Кн 308
Драматичният тенор Спас Венков Кн 234
Другата в мен Кн 375
Другата столица Кн 548
Дряновските крепости и манастири Кн 512
Петя Дубарова като преводач Кн 334
Дух и любов Кн 37
Духове в Принстън Кн 311
Духовен живот и църковно дело в Генерал Тошево Кн 523
Дъждовен ден Кн 324
Дървета с вкусни ядки Кн 200
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване Кн 113
Държавна сигурност - Смяната на имената - Възродителният процес Кн 112
Държавно устройство, местни и регионални власти в Латинска Америка и страните от Британската общност Кн 115
Дъх на рози ще даря в мъглица тиха Кн 323
 
Е

Е-Campus Кн 126
Един ден във фермата Кн 488
Един живот в науката Кн 131
Единадесети сливенски пехотен полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г. Кн 117
Едночленното жури 2 Кн 434
Езиково-литературни кодове в социалното и образователно пространство Кн 252
Еко-туризъм: една перспектива за развитие на две малки трансгранични общини Кн 91
Електрически измервания Кн 178
Емигрантите Кн 81
Емоции и емоционално развитие на човека Кн 57
Енергийна и екологична сигурност в Черноморския регион Пи 3
Енциклопедия на пътешественика: Европа Кн 520
Ерозия на пътеките Кн 445
Естественото състояние Кн 34
 
Ж

Жабчето Кряк Кн 483
Живата връзка Кн 41
Живот - жарава жива Кн 472
Живот и отношения Кн 42
Живот суров - моя тревога, моя любов Кн 443
Животът ми разказа Кн 423
Животът - сексуалният маниак Кн 381
Жълта книга по C# Кн 145
 
З

За една парà чест Кн 432
За живота, за света, за хората. За нещата от живота Кн 353
За малко сме тук. И на гости ... Кн 356
За световната надежда Кн 545
Забавна математика Кн 29
Заветът на Нострадамус Кн 317
Задна декомпресивна и стабилизираща хирургия при торакална и лумбална нестабилност Кн 171
Заиграй Кн 240
[Зайче] Кн 489
Западноевропейската литературна 1953/1954-та година Кн 266
Запомнете Пловдив Кн 528
Захарен диабет Кн 169
Звезди за Лола Кн 307
Звездна карта на бизнес дамата Кн 40
Здравей... сбогом, Америка Кн 431
Здравен риск в строителството Кн 155
Земеделието в Добричко (1878-2012) Кн 190
Зимно слънцестоене Кн 273
Злати войвода Кн 424
Златната принцеса и други приказки Кн 482
Златният град Кн 302
Зов за завръщане Кн 238
 
И

И пак напред сама аз тръгвам... Кн 335
Игра на маски Кн 451
Игри с принцеси, рицари и дракони Кн 239
Избрани студии. Т. 2, Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България Кн 222
Изгубените цивилизации и тайните на миналото Кн 543
Измерване на неелектрически величини Кн 179
Измерения на икономическата политика в преходния период към пазарна икономика 2007-2013 Кн 101
Изследване на американския фолклор Кн 130
Изследване на ВИГ заваряване с постоянен и импулсен ток на неръждаеми стомани Кн 181
Изтъкан свят. Кн. 1, Везба Кн 276
Иисус Христос в теологията на Иван Панчовски Кн 65
Илюзии в полет Кн 211
Има изход Кн 360
Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език Кн 262
Именуването на българите през XX -XXI век Кн 264
Индустрия на свободното време Кн 129
Иновации и култура - регионални решения и перспективи Кн 1
Интонацията и принципът за езиковата икономия Кн 253
Инфекциозни болести по продуктивните животни. Ч. 1, Преживни животни Кн 174
История на град Брусарци. Т. 1, Брусарското землище от древността до Руско-турската освободителна война 1877/1878 г. Кн 519
История на обувния завод "Добрич" в град Толбухин (Добрич), 1964-2007 г. Кн 219
 
К

Казанлъшки приписки Кн 441
Как да развием потенциала на детския мозък Кн 58
Как Тапичката ходеше на училище Кн 327
Калофер К 3
Камбанки Кн 201
Канибалите Кн 274
Капчук Кн 372
Каракачаните в Самоков Кн 133
Карлово К 3
Карта на България [Картографски ресурс] К 4
Качество и полезност на счетоводната информация Кн 212
Класически и съвременни икономически теории Кн 87
Клубът на биковете Кн 293
Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси Кн 3
Когато ангелите спят Кн 447
Когато надеждите умираха Кн 454
Когато трънчаните се шегуват Кн 461
Кодовете на прераждането ми или аз ли съм Гарибалди... Кн 430
Коледно ботушче Кн 500
Комуникативната граматика Кн 256
Комуникация и пространствено познание Кн 75
Конференция по проект BG051PO001-4.1.05.-0043 "Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства" на тема "Споделяне на добри практики при интегрирането на деца и младежи от етническите малцинства" Кн 124
Корабът на призраците Кн 325
Космос Кн 511
Минко Костадинов - майсторът на двугласната гайда Кн 237
[Котенце] Кн 490
Кош с подаръци Кн 501
Кратък курс по математически основи на информатиката Кн 144
Критичен речник на феминизма Кн 134
Курс "Международен инженер по заваряване" и "Международен технолог по заваряване" Кн 182
Курс по солфеж и теория на музиката [Нотирана музика] . [Ч.] 1 Н 1
Курс по солфеж и теория на музиката [Нотирана музика] . [Ч.] 3 Н 2, Н 3
[Кученце] Кн 491
Къде е истината Кн 457
Къща върху пясък Кн 397
 
Л

Лакоми юнаци Кн 503
Ландшафтна екология и ландшафтно планиране Кн 223
Летопис Кн 127
Линейно-рекурентни редици и диофантови уравнения от втори ред Кн 138
Лирични откровения, посвещения и отклонения Кн 382
Лицата на Протей Кн 137
Лицето на Маската Кн 452
Личност и знание Кн 33
Ловен сезон Кн 300
Логически загадки Кн 30
Лошата Фея Кн 492
Любов и литература Кн 337
Любовите на Ван Гог Кн 413
 
М

Магическата стълба на успеха Кн 60
Магията на българската маслодайна роза Кн 198
Майка България и нейните чеда по света Кн 80
Малка книжка за есента Кн 208
Малки активни карти за превозните средства Кн 16
Малки активни карти за сезоните Кн 17
Малки активни карти за цветовете и формите Кн 18
Малки активни карти за човешкото тяло Кн 19
Малки пирати Кн 269
Малкият зелен бог на агонията и други разкази Кн 268
Манастири [Картографски ресурс] К 1
Манганът и неговото вредно въздействие при производства, свързани с професионалната му експозиция Кн 148
Мара Пепеляшка и други приказки Кн 505
Математически анализ Кн 142
Мафията от КГБ до ДС Кн 109
Машинно-тракторна станция в град Добрич (Толбухин) 1946-1962 г. Кн 193
Медико-биологични аспекти на мъжкия инфертилитет и тяхното диагностично значение Кн 172
Между вековете ... Кн 404
Международните икономически организации в ерата на глобализацията Кн 102
Метод на фокус групите: история, същност, подготовка, провеждане и анализ на получените резултати Кн 71
Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци Кн 176
Методика на преподаване на пиано Кн 236
Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност Кн 213
[Мече] Кн 493
Мечешки работи Кн 504
Мечти и надежди Кн 352
Микроикономика Кн 83, Кн 84
Мисия Кн 364
Мисли в тишината [Нотирана музика] Н 10
Мисли на глас: спомени и размисли за нашето време и моя живот Кн 462
Миша, нашият, великият! Кн 249
Младите лъвове Кн 304
Младост между две войни Кн 313
Моето село Кн 350
Моля, помогнете! Кн 20
Момчето без шпага Кн 321
Моралната идентичност Кн 59
Морето - граница или врата. Лабиринтите на голямата вода Кн 513
Морето - граница или врата. Черноморски брегове и безбрежия Кн 514
Моят живот Кн 479
Моят живот и патила Кн 464
Моят род Кн 537
Музейните образователни програми в Националния исторически музей Кн 7
Музикалното пробуждане на един град: Севиля 1992 Кн 232
Мъжественост и красота Кн 116
 
Н

Назови ме жена Кн 407
Написан камък Кн 446
Наръчник на спасителя при бедствия и аварии Кн 157
Наставникът Кн 311
Настолна книга на пчеларя. Кн. 1, Роенето и всичко за борбата с него Кн 205
Настроения [Нотирана музика] Н 11
Национално дружество "Традиция" 1991-2013 Кн 10
Началото на футбола в Дупница Кн 243
Не беше тук и си отиде Кн 449
Не-Познати в София Кн 515
Невероятни оптични илюзии Кн 28
Невероятни факти за животните и човешкото тяло Кн 21
Невероятни факти, фокуси и трикове от науката Кн 22
Неволята на селските диригенти Кн 518
Недосегаем. Кн. 2, Прераждане Кн 438
Нежна линия в безкрайното Кн 398
Незаменим живот Кн 369
Неспокойно сърце Кн 114
Новели Кн 425
Новите предизвикателства пред образованието Кн 121
Новите предизвикателства пред правото Пи 1
Новите предизвикателства пред сигурността Пи 2
Ноември Кн 418
Нощен дневник на един луд Кн 422
Някога някъде... Кн 417
Някой зад прозореца Кн 419
 
О

О! Кн 508
Обич Кн 396
Обнови клетките си Кн 53
Обувно производство - професионален риск Кн 88
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и отражението й върху агробизнеса в България Кн 94
Общите стопански престъпения в българското наказателно право Кн 106
Ограмотяване и четене 1-4. клас Кн 123
Окото Господне Кн 292
Опознай себе си! Кн 354
Оркестърът на костенурките Кн 395
Осем пиеси [Нотирана музика] Н 6
Основи на маркетинга Кн 100
Остатъци от пестициди в храни, установени в Европа за периода 2004-2013 г. Кн 195
Осъзнаване Кн 54
От Батак съм, чичо Кн 426
От любов Кн 314
От Момин сбор през Япония и Индия до Чикаго и назад Кн 458
От Чаталджа до Кървав камък Кн 550
Отблизо Кн 336
Отвесно време Кн 344
 
П

Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010-2012 година Кн 188
Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010-2012 година [Електронен ресурс] Е 1
Палакарията - земя кърмилница Кн 521
Панагюрище К 4
Паразити на безсилието Кн 312
Пентаграмът Кн 43
Пепел от сънища Кн 406
Пеперудката Омая Кн 484
Перфектният мъж Кн 301
Пет лирични пиеси за пиано, оп. 6 [Нотирана музика] Н 7
[Петдесет] 50 години в Икономически университет - Варна 1962-2012 Кн 5
[Петдесет] 50 години Художествена галерия - Добрич Г 2
[Петдесет] 50 години читалище "Искра-1964" Кн 380
[Петдесет] 50 супер секретни кода Кн 12
[Петдесет и петте] 55-те най-големи атентата в българската история Кн 77
Петте цвята на кожата ми Кн 376
Пийпшоу Кн 275
План за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в България 2013-2022 г. Кн 153
Планините в България Кн 532
Пловдивският граждански клуб Кн 9
По дирите на Пенчо Георгиев Кн 228
По слънчева пътека Н 8
Поведение на потребителя Кн 86
Под пясъчната риза на брега Кн 368
Подлите времена Кн 339
Поезията в нас Кн 341
Поет на портрет Кн 355
Покоряването на шотландеца Кн 283
Пол и преход: 1938-1958 Кн 135
Полет към висините Кн 347
Полетът на пеперудата Кн 437
Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-ХІХ век Кн 322
Понякога се разпадам на спомени и птици... Кн 390
Попътен вятър Кн 414
Посвещение и шега [Нотирана музика] Н 4
Посвещения Кн 373
Потребителско поведение Кн 98
Почивна станция Кн 450
Православна църква на българите в Америка Кн 62
Прагматизмът и Иван Саръилиев Кн 35
Практическо ръководство за оптици Кн 217
Превенция на консуматорски нагласи и поведение у българските деца чрез стратегическо обучение в началното училище Кн 85
Преводът - мост между културите Кн 456
Пред вратите на мрака Кн 297
Преди да се отречеш Кн 421
През май [Нотирана музика] Н 8
През пламъците на живота и революцията. Т. 4, Събития, дела, личности Кн 549
Приказки за животни Кн 270
Приказките на Дядо Кн 509
Примерни тестове за конкурсен изпит по география на България Кн 535
Приносът на машинно-тракторните станции в социалистическото преустройство на селското стопанство Кн 194
Принцеса Кн 23
Проблеми на контрола в баскетбола Кн 245
Проектиране на екипировка за листово щамповане Кн 184
Проектиране на корабни енергетични уредби Кн 187
Производствен риск в печатарството Кн 156
Прокълната любов Кн 310
Пролетно мечтание Кн 391
Прошепнато насаме Кн 410
Пръстенът на Нибелунга Кн 231
Психология на интегралното общество Кн 52
Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика Кн 11
Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство Пи 4
Пчеларски беседи пред камината Кн 206
Пчеличката Бръмби Кн 485
Пшеница Кн 197
Пържени зелени домати Кн 298
Пътеводител Румъния Кн 527
Пътешествието на Квак Кн 481
Пътешествия в митичното минало Кн 2
 
Р

Развитие на публичното право Кн 104
Разделената империя. Кн. 1, Принцът на тръните Кн 272
Разкази от Балкана - 2 част Кн 420
Разкази от Сливен Кн 427
Размисли Кн 365
Размисли на един старец Кн 455
Разработване и защита на курсов проект по маркетингови изследвания Кн 97
Раковсково с име на герой Кн 517
Ранени думи Кн 384, Кн 385
Регионална карта [- Горна Оряховица] [Картографски ресурс] К 2
Регионална карта [- Карлово] [Картографски ресурс] К 3
Регионална карта [- Панагюрище] К 4
Република България [Картографски ресурс] К 5
Рестарт Кн 284
Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" Кн 67
Рискована любов. Кн. 2, Вампирите и градът Кн 294
Рицарят на седемте кралства Кн 289
Робски неволи Кн 428
Родова книга на фамилията Радичеви Кн 539
Родови корени Кн 538
Розовските родове Кн 540
Русский язык Кн 260
Ръкавичка с играчки Кн 507
Ръководство за лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене Кн 180
Ръководство за лабораторни упражнения по Сигурност и защита в информационни мрежи Кн 215
Ръководство за лабораторни упражнения по сигурност и защита на информацията и администриране и защита на комуникационни и компютърни мрежи Кн 216
Ръководство за практически упражнения по органична химия Кн 149
Ръководство за решаване на задачи по математически анализ Кн 141
Ръководство по равнопоставеност на половете за местни власти Кн 73
 
С

С надежда за кестена Кн 392
С перо, четка и дух. Кн. 6, [Календарче "Искрец" за 1922 год.] Кн 476
Самоковски истории Кн 531
Самолети Кн 24
Самопознание и самовъзпитание Кн 55
Сатира Кн 463
Сбогом на Берлин Кн 282
Сборник от дидактически тестове по "Естетически аспекти в зъбопротезирането" Кн 168
Светлина в живота Кн 440
Свещеният експеримент Кн 315
Сега се връщам у дома Кн 411
Седем нощи в Светлината Кн 442
Седемдесет и пета есен Кн 409
Селски работи Кн 448
Семейство Вълчеви Кн 329
Семейство Катеричкови Кн 330
Семейство Леопарди Кн 331
Семейство Мацеви Кн 502
Семейство Мечкови Кн 332
Семейство Песови Кн 333
Сестрински грижи в педиатрията - първа част Кн 165
Синдромът на близнаците Кн 416
Системи неравенства Кн 140
Слушай гласа на земята Кн 367
Слънчево хорце Кн 374
Сомелиерство Кн 214
Сонатина [Нотирана музика] Н 9
Социализация Кн 74
Социално благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция - съвременни аспекти на качеството на образованието Кн 125
Спасяването на Зайко Кн 494
Специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" Кн 162
Спи сладко, мое приятелче! Кн 25
Споделено Кн 474
Спомен Н 8
Спомени Кн 402, Кн 466
Спомени за бъдното Кн 254
Спомени от рудника Кн 185
Справедливо отношение към правата на детето в образованието Кн 118
Справочник за растенията, включени в книгите на акад. Виктор Востоков по тибетска медицина Кн 163
Сравнителен анализ и тенденции в развитието на потребителското поведение на българските домакинства Кн 99
Срещи в Жасминовия храм Кн 439
Срещнеш ли Буда, убий го! Кн 309
Стаена вечност Кн 399
Стара планина [Картографски ресурс] . Ч. 4, Западна Стара планина от Берковица до Златица. Pt. 4, Western Stara Planina from Berkovitsa to Zlatitsa К 6
Старинни къщи от приморска Варна Кн 525
Старият белокаменен мост Кн 541
Старото отмина Кн 44
Румяна Стефанова - светла диря в съзвездието на българската художествена гимнастика Кн 247
Стихове и рими за деца любими Кн 401
Стиховъртежи Кн 379
[Сто] 100 години от Балканските войни 1912-1913 г. Кн 551
[Сто] 100 игри за деца във ваканция Кн 15
[Сто и една] 101 забавни задачи за безопасност на движението Кн 26
[Сто и тридесет] 130 години военна музика във Велико Търново Кн 235
Стопани на голямата земя Кн 192
Васил Ив. Стоянов: за радост на малки и големи Кн 4
Страници от картини Кн 226
Строителна механика на кораба и морските съоръжения Кн 186
Стръмният път Кн 473
Стъпки по безкрая Кн 388
Стъпки по водата Кн 378
Супа от гарги Кн 459
Събуждане Кн 45
Съвременни статистки политики за развитие на екотуризма в Смолянска област Кн 90
Съвременни технологии в зеленчукопроизводството Кн 196
Съдбоносната за Добрич 1949 година Кн 522
Съперници в небето Кн 27
Съпротивление на материалите Кн 146
 
Т

Тайни за енергията на скъпоценните камъни Кн 150
[Таралеж] Кн 495
Тенденции в развитието на мъжкия професионален културизъм в периода 1980-2012 г. Кн 250
Теория и методология на оперативно-издирвателната дейност Кн 107
Теория на музиката Кн 233
Теория на оперативно-издирвателната дейност Кн 108
Теория на финансово-контролните системи и институции Кн 89
Теренни упражнения по обща и консервационна екология Кн 152
Технологии в животновъдството Кн 204
Технологична термодинамика Кн 177
Технология за биологично производство на семена от праз Кн 203
Технология на заваряването Кн 183
Технологията на живота ... и какво общо имат с това децата Кн 39
Типологичен анализ на Платоновото учение за идеите Кн 38
Томи. Нощна смяна Кн 400
Тракийски конник Кн 429
Тревожно време Кн 475
Третата порта Кн 303
Три едноактни пиеси Кн 277
Три наниза жълтици Кн 536
Три сюити за класическа китара [Нотирана музика] Н 12
Трудово и осигурително право Кн 111
Туроператорска, агентска и туристическа транспортна дейност Кн 92
Търгове и конкурси в строителството Кн 221
Търсачът на минало открива света Кн 468
 
У

Увод в науката за художествената литература Кн 265
Унищожаемост на договорите поради грешка Кн 110
Управление на предприятието в кризисни ситуации Кн 210
Управление на човешките ресурси в туризма Кн 95
Управленски умения Кн 209
Усложнения и мониториране на диагностичната гастроинтестинална ендоскопия Кн 166
Усмихвай се - все ще ядосаш някого Кн 469
Устройството на територията - основа за инфраструктурна осигуреност Кн 224
Учебни алгоритми за снемаемо и неснемаемо протезиране Кн 167
Учебното дело в село Скандалото Кн 524
Учители - будители и радетели за българщината в с. Абланица, община Хаджидимово Кн 529
 
Ф

Фармакология Кн 161
Философия на разочарованието Кн 351
Фрагменти от духовното познание. T. 2, Прозрения, откровения, размисли Кн 46
Фризьорство Кн 220
Футбол Кн 242
 
Х

Хадигия Кн 460
Хартиени градове Кн 279
[Хипопотам] Кн 496
Хисаря К 3
Ходи там хипопотам! Кн 497
Хора и разбойници в Кардамоновия град Кн 318
Хортензии Кн 202
Храм "Света Параскева" Враниловци [Габровско] Кн 68
Християнството в Североизточна Тракия до XIV в. Кн 69
Хълмовете нямат полумрак Кн 342
 
Ц

Цветя за Карбовски Кн 377
Цервикален карцином - лечебни подходи и прогностични фактори Кн 173
Циганка боса Кн 403
 
Ч

Черно на бяло Кн 340
Четирите духовни сетива Кн 51
Човекът и бъдещето Кн 47
Чувалът на Дядо Коледа Кн 498
Чудо Кн 306
Чудо ли е Люляковската обител Кн 478
 
Ш

Шепот от чувства Кн 371
Шишманови дни 2012 Кн 136
Шоколадовата армия Кн 480
 
Щ

Ще говоря с очи Кн 363
Щрихи от историята на българското младежко бригадирско движение (1946-1989 г.) Кн 552
 
Я

Ябълкови клонови подложки Кн 199
 
A

Ad patres ... Кн 470
Aspekte der Rechtsgeschichte und der Gesellschaftspolitik in Tirol, Österreich und weltweit Кн 105
 
B

The Bachkovo Monastery Кн 70
Banya К 3
Bulgaria map К 4
 
C

Chemistry laboratory manual Кн 147
 
E

English + Кн 258
Eternité blottie Кн 412
 
H

Hisarya К 3
 
I

I politiki elit Кн 76
Informatics for the 9 th grade - part 1 Кн 218
Introduction to materials science for engineers Кн 175
 
J

Jocuri şi ghicitori ilustrate Кн 31
 
K

Kalofer К 3
 
L

Leadership and management skills and models at the higher education institutions in Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine Кн 128
 
M

Manuscrits grecs enluminés des Archives Nationales de Tirana VIe-XIVe siècles Кн 32
Migration processes and globalization challenges Кн 82
 
N

The New economic reality - opportunities and challanges Кн 96
 
P

The Pentagram Кн 48  
R

Regional map [- Gorna Oryahovitsa] К 2
Regional map [- Karlovo] К 3
Regional map [- Panagyurishte] К 4
Repetitorium terminologicum medicinale Кн 154
 
S

Sofia - европейска дестинация Кн 530
 
T

Terminologia latina medicinalis Кн 259
The еternal immigrant Кн 305

 
А

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
А

Аз играя. - Пловдив : ИК Хермес, 2013-. ISSN C634-3228 Кн 13, Кн 20
 
Б

Бестселърите на Русия. - София : Изток-Запад, 2006-. ISSN C625-1390 Кн 325
Библиотека Гравитация. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C634-2760 Кн 449
Библиотека Просветление. - София : Интервю прес, 2002-. ISSN C624-5048 Кн 439
Библиотека Четвърт хилядолетие "История славянобългарска". - София : Болид-инс, 2012-. ISSN C633-9832 Кн 471
Български поети за земята. - София : Фонд. Земята и хората, 2007-. ISSN C625-392X Кн 367
 
Г

Героите на Олимп. - София : Егмонт, 2011-. ISSN C633-4482 Кн 308
Голяма чешка библиотека. - София : Парадигма, 1995-. ISSN C622-4245 Кн 262
Горски новини. - София : Златното пате, 2012-. ISSN C634-1780 Кн 481, Кн 492
Градината в четири сезона. - София : Прес, 2007-. ISSN 1314-3174 Кн 200, Кн 201, Кн 202
 
З

Здраве и красота. - Русе : Ахат, 2008-. ISSN C625-4950 Кн 220
 
И

Из архивите на Държавна сигурност. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2009-. ISSN C625-8336 Кн 112, Кн 113
Избрана световна фантастика. - София : ИК Бард, 1993-. ISSN C621-1607 Кн 285
 
К

Клуб Класика. - Пловдив : ИК Хермес, 2013-. ISSN C634-1527 Кн 271
Кралете на трилъра. - София : ИК Бард, 1993-. ISSN C621-2905 Кн 278, Кн 284, Кн 288, Кн 292, Кн 302, Кн 303
 
М

Мечо Пух. - София : Егмонт България, 2005-. ISSN C624-8624 Кн 25
Младежки окултен клас. - София : Бяло братство, 1994-. ISSN C621-4592 Кн 42
 
Н

Най-хубавите български приказки. - София : ИК Пан, 2003-. ISSN C624-8896 Кн 505
Наследство. - София : Рал Колобър, 2008-. ISSN 1314-328X  Кн 67, Кн 551
Ние, българите. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013-. ISSN C633-9905 Кн 132
Нова българистика. - София : НБУ, 1998-. ISSN C633-993X Кн 338
 
О

Общ окултен клас. - София : Бяло братство, 1922-. ISSN C622-7376 Кн 45
 
П

Поредица Монографии. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013-. ISSN C633-9921 Кн 223
Поредица Philologia Philippopoliensis. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2009-. ISSN C633-3117 Кн 266
Приказките, без които не можем!. - София : Златното пате, 2006-. ISSN C625-0033 Кн 488
Психология за всеки ден. - Пловдив : ИК Хермес, 2010-. ISSN C633-3192 Кн 58
 
Р

Растем и четем. - София : Егмонт България, 2013-. ISSN C634-3015 Кн 23, Кн 24
 
С

Семинар - 333. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2004-. ISSN C624-6540 Кн 38
Серия Социооптики. - София : ИК КХ - критика и хуманизъм, 1994-. ISSN C622-5322 Кн 130
Съвременни проблеми на науката. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2006-. ISSN C625-0548 Кн 151
 
Т

Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум. - София : Арбилис, 2013-. ISSN C634-0806 Кн 158  
S

Scriptorum balcanicum. - София : 5040, 2011-. ISSN C634-5077 Кн 32
Series Academica. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2010-. ISSN C633-9913 Кн 322

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2, Кн 22
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 3
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Кн 35
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Кн 1
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 4, Кн 5, Кн 254
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 3
03 ОБЩИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ РЕЧНИЦИ. НАУЧНИ СПРАВОЧНИЦИ Кн 6
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 131, Кн 232
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 11
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 374, Кн 444, Кн 503, Кн 504
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 32, Кн 471, Кн 547


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 52, Кн 61
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 36, Кн 37, Кн 38
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 39
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 40, Кн 46, Кн 51
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 121, Кн 211
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 30, Кн 35, Кн 75
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 49, Кн 59, Кн 60, Кн 261
18 ЕСТЕТИКА Кн 61


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 37, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 48
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ К 1, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 512
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 132


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ Кн 71
312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА Кн 72
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 82
32 ПОЛИТИКА Кн 76
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 112, Кн 339
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 80, Кн 81, Кн 82
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 82
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Кн 5
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 60, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 98
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Кн 87
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 95
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Кн 88
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 89
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 101, Кн 129, Кн 159
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 191
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 82, Кн 94, Кн 101, Кн 102
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 104, Пи 1
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 73, Кн 105, Кн 115, Кн 118
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 110
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 111
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 112, Кн 113, Пи 2
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 114, Кн 115, Кн 518
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 113, Кн 116, Кн 117, Кн 551, Пи 2
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 74
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 52, Кн 55, Кн 58, Кн 118
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 7, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 524
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 123
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 122, Кн 123
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 124, Кн 125
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 97, Кн 126, Кн 127, Кн 128
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 129, Кн 527, Кн 530
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Кн 119
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 151, Кн 223, Пи 4
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 160, Пи 3
51 МАТЕМАТИКА Кн 29, Кн 120, Кн 137
512 АЛГЕБРА Кн 138
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 139
517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ Кн 140, Кн 141, Кн 142
519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА Кн 143
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 144, Кн 145
535 ОПТИКА Кн 18, Кн 28
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 146
541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ Кн 147
546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ Кн 148
547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ Кн 147, Кн 149
549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ Кн 150
550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Кн 151
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 151
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Кн 17
553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3 Г 1
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Кн 152
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 195
59 ЗООЛОГИЯ Кн 21
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 153


61 МЕДИЦИНА Кн 163, Кн 259
611 АНАТОМИЯ Кн 19, Кн 21, Кн 154
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 19, Кн 21
613 ХИГИЕНА Кн 88, Кн 155, Кн 156
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 157
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 165
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Кн 170
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 171
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 172
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 170, Кн 173
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 174
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 175
621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ Кн 176, Кн 177
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 178, Кн 179
621.4 ТОПЛОСИЛОВИ МАШИНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРНИТЕ МАШИНИ И ТУРБИНИ) Кн 180
621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ Кн 181, Кн 182, Кн 183
621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ Кн 184
622 МИННО ДЕЛО Кн 185
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Кн 186
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 186, Кн 187
63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Е 1, Кн 188
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 189
631 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Кн 190
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194
631.5 АГРОТЕХНИКА Кн 197, Кн 199
632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА Кн 195
633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО Кн 196
633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ Кн 197
633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ, ОЦВЕТИТЕЛНИ, ДЪБИЛНИ, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ Кн 198
634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО Кн 199, Кн 200
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 201, Кн 202, Кн 203
636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ Кн 204
638 РАЗВЪЖДАНЕ НА НАСЕКОМИ И ДРУГИ ЧЛЕНЕСТОНОГИ Кн 205, Кн 206
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 207, Кн 208
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 209, Кн 210
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 156
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ Кн 16
656.1/.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ К 1
656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ Кн 211
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 212
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 89, Кн 213, Кн 219
663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА Кн 214
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 72, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218
685 ОБУВНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И СПОРТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Кн 219
687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА Кн 220
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 155, Кн 221


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Кн 222
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Кн 223, Кн 224
72 АРХИТЕКТУРА Кн 225
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 2, Кн 226
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Г 3
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Кн 227
75 ЖИВОПИС Г 3, Г 4, Кн 228, Кн 396
78 МУЗИКА Кн 229, Кн 230, Кн 231, Кн 232, Н 1, Н 2, Н 3
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Кн 233, Н 1, Н 3
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Кн 234
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Г 5
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Кн 235
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 236, Н 4, Н 5, Н 6, Н 7, Н 8, Н 9
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 4, Н 10, Н 11, Н 12
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 237
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 238
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 320
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Г 5, Кн 15, Кн 239, Кн 240
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Кн 241
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 242, Кн 243, Кн 244, Кн 245
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Кн 246, Кн 247
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 533, Кн 534
796.6 ВЕЛОСИПЕДЕН СПОРТ. РОЛКОВ СПОРТ Кн 248
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Кн 249, Кн 250


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 251, Кн 252, Кн 256
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 154, Кн 253, Кн 254, Кн 510
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Кн 255, Кн 256, Кн 257
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 258
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 257
807.1 ЛАТИНСКИ ЕЗИК Кн 259
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 260, Кн 261
808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК Кн 262
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 251, Кн 262, Кн 263, Кн 264
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 265
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 266, Кн 267, Кн 268
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 269, Кн 270
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 238, Кн 276, Кн 277, Кн 278, Кн 279, Кн 280, Кн 281, Кн 282, Кн 283, Кн 284, Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294, Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 306, Кн 307, Кн 308
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 309, Кн 310, Кн 311, Кн 312, Кн 456
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 313, Кн 314, Кн 315
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Кн 316
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 317
839.6-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 318
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 37
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 319
871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 320
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 320
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 261, Кн 321, Кн 322, Кн 323, Кн 324, Кн 325
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 326
885.4-93 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 327
886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Кн 328
886.1-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 4, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 547
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 413
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Г 3, Кн 351, Кн 387, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 459
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 131, Кн 349, Кн 443, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 526, Кн 528
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483, Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502, Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507, Кн 508
886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ. Кн 509
892.7 АРАБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 510
894.545 ЕСТОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 511


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Кн 512, Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 525, Кн 543
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 116, Кн 516, Кн 517, Кн 518, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524, Кн 525, Кн 526, Кн 527, Кн 528, Кн 529, Кн 530, Кн 531, Кн 548
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ К 2, К 3, К 4, К 5, Кн 532
912 НЕТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИИ. РИСУНКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТИ. КАРТОГРАМИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ К 6
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 532, Кн 533, Кн 534, Кн 535
92 БИОГРАФИИ Г 3, Г 4, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 38, Кн 41, Кн 52, Кн 63, Кн 65, Кн 67, Кн 114, Кн 116, Кн 136, Кн 163, Кн 228, Кн 231, Кн 234, Кн 237, Кн 238, Кн 247, Кн 249, Кн 254, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 338, Кн 389, Кн 518, Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539, Кн 540, Кн 541, Кн 542, Кн 547, Кн 548, Кн 549, Кн 550
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 32, Кн 543
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Кн 2, Кн 544, Пи 4
930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ Кн 545
931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ Кн 2
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 546
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 105
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 471
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 546
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 338, Кн 547, Кн 548
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 549, Кн 550, Кн 551
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 552

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Българска православна църква Кн 64
 
В

Вагнер, Рихард (1813-1883)
- творчество Кн 231
Востоков, Виктор Федорович (1937-) вж Востоков, Виктор Фьодорович (1937-)
Востоков, Виктор Фьодорович (1937-)
- творчество
- - справочници Кн 163
Върховен македоно-одрински комитет
- дейци
- - спомени Кн 549
- история
- - спомени Кн 550
 
Г

Георгиев, Пенчо (1900-1940)
- биографии Кн 228
Георгиева, Даниела (1979-)
- изложби
- - каталози Г 4
Геров, Найден (1823-1900)
- дейност Кн 547
 
Д

Дебелянов, Димчо Вельов (1887-1916)
- творчество Кн 389
Димитров, Минко Костадинов вж Костадинов, Минко (1933-)
Дънов, Петър Константинов (1864-1944)
- спомени Кн 41
Държавна сигурност
- България
- - история
- - - извори Кн 112
 
Е

Европейски съюз
- стопанска политика
- - 2007-2013 Кн 101
Етнографски институт с музей при БАН
- история
- - спомени Кн 131
 
И

Индже, войвода (1755-1821) Кн 548
 
К

Керим, Усин (1928-1983)
- биографии Кн 336
Константинова, Цанка Стоянова (1946-2010)
- спомени Кн 254
Костадинов, Минко (1933-)
- биографии Кн 237
Кришнамурти, Ю Джи (1918-)
- интервюта Кн 34
 
Л

Лука, архиепископ (1877-1961)
- биографии Кн 63
 
М

Мамиашвили, Михаил Геразиевич (1963-)
- биографии Кн 249
 
Н

Национален исторически музей (София)
- програми Кн 7
Национално дружество "Традиция"
- история Кн 10
 
П

Панчовски, Иван Георгиев (1913-1987)
- мироглед Кн 65
Петров, Костадин Русенов (1935) вж Русенов, Костадин (1935-)
Платон (427-347 пр. Хр.)
- мироглед Кн 38
Пловдивски Граждански клуб вж Пловдивский клуб
Пловдивский клуб
- история Кн 9
Попстоянов, Пенчо Георгиев (1900-1940) вж Георгиев, Пенчо (1900-1940)
 
Р

Русенов, Костадин (1935-)
- биографии Кн 114
 
С

Саръилиев, Иван Вельов (1887-1969)
- мироглед Кн 35
Стефанова, Румяна (1949-1978)
- биографии Кн 247
Стоян-Индже, войвода вж Индже, войвода (1755-1821)
Стоянов, Васил Иванов (1880-1962)
- библиографии Кн 4
Сълова, Николинка Петрова (1935-)
- библиографии Кн 5
 
Т

ТКЗС "Христо Ботев" (Бургас)
- история Кн 192
Тракийски университет. Медицински факултет (Стара Загора)
- юбилеи и чествания Кн 127
 
Х

Художествена галерия (Добрич)
- история
- - каталози Г 2
 
Ш

Шварценегер, Арнолд (1947-)
- спомени Кн 238
Шишманов, Иван Димитров (1862-1928)
- сборници Кн 136
 
S

Schwarzenegger, Arnold (1947-) вж Шварценегер, Арнолд (1947-)
 
W

Wagner, Richard (1813-1883) вж Вагнер, Рихард (1813-1883)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Абсолютизъм
- в литературата Кн 322
Аварийно-спасителна дейност
- наръчници и ръководства Кн 157
Авиация
- безопасност Кн 211
Аграрна политика
- България Кн 94
- Европа Кн 94
Алтернативен туризъм Кн 164
- България Кн 91
- - каталози Кн 159
- Смолян (област) Кн 90
Алтернативна медицина Кн 164
Анатомия
- терминология
- - речници Кн 154
Английски език
- учебници Кн 258
Антична литература
- преводи на други езици
- - български език
- - - сборници Кн 320
Априлско въстание 1876
- паметници Кн 515
Археологични находки Кн 2, Кн 543
- Черно море
- - конференции Кн 513, Кн 514
Архиви
- Албания Кн 32
Архитектура
- учебници за ВУЗ Кн 225
Архитектура, турска
- България
- - история Кн 222
Астрология Кн 40
 
Б

Балканска война 1912-1913
- извори Кн 550
- конференции Кн 551
Балкански литератури
- история и критика Кн 267
Балнеотерапия
- България
- - каталози Кн 159
Барок Кн 229
Баскетбол Кн 245
- методика на преподаването Кн 244
Бачковски манастир
- пътеводители Кн 70
Безплодие
- при мъжете Кн 172
Библиографи, български
- спомени Кн 254
Библиотечни фондове
- наръчници и ръководства Кн 3
Благоустройство на населените места Кн 224
Бог
- философски проблеми Кн 37
Богомилство Кн 66
Богослови, български
- мироглед Кн 65
Болногледачество
- учебници за ВУЗ Кн 165
Борци (спорт)
- Русия
- - биографии Кн 249
Бременност
- при патологични състояния Кн 170
Бригадирско движение
- България
- - история Кн 552
Бръснаро-фризьорство Кн 220
Бъбречни болести
- при бременни Кн 170
Българи
- биографии
- - справочници Кн 6
- произход Кн 546
Българи в чужбина
- история Кн 80
Българска литература
- теми, образи, сюжети Кн 337
Български език Кн 251
- социолингвистика
- - сборници Кн 263
 
В

Вероятности, теория
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 143
Вино
- дегустация
- - учебници за ВУЗ Кн 214
Висше образование
- методика Кн 126
Висши учебни заведения
- Нови независими държави
- - управление и организация Кн 128
Владетели, руски
- в литературата Кн 322
Власт Кн 76
Вода
- замърсяване
- - учебници за ВУЗ Кн 160
Военни оркестри
- Велико Търново
- - история Кн 235
Военнослужещи, български
- биографии Кн 116
Въжени линии Кн 189
Възпитание Кн 52
Възродителен процес
- история
- - извори Кн 112
Вътрешна политика
- България
- - история Кн 77
 
Г

Гайда Кн 237
География
- България
- - тестове
- - - учебници за средни училища Кн 535
Глобализация Кн 82
Глобални проблеми на човечеството
- лекции Кн 151
Горско стопанство
- техническо обзавеждане Кн 189
Готварство
- България
- - рецепти Кн 207
- рецепти Кн 208
Градоустройство Кн 224
Граматика
- методика на преподаването Кн 256
Грешка (право) Кн 110
 
Д

Двигатели с вътрешно горене
- учебници за ВУЗ Кн 180
Декоративни растения
- наръчници и ръководства Кн 201, Кн 202
Дескриптивна геометрия
- учебници за ВУЗ Кн 139
Детска и педагогическа психология
- конференции Кн 121
Деца
- доучилищна възраст
- - готовност за училище Кн 123
- отглеждане Кн 58
- умствено развитие Кн 58
Деца с увреждания
- образование и просвета
- - сборници Кн 125
Диабет
- терапия
- - учебници Кн 169
Диалектически материализъм Кн 47
Дискриминация Кн 73
Договори
- правни проблеми Кн 110
Драма, римска
- България
- - сборници Кн 320
Драма, старогръцка
- България
- - сборници Кн 320
Духовници, руски
- биографии Кн 63
Дъновизъм Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 48
- спомени Кн 41
Дървен материал
- транспорт Кн 189
Държавна сигурност
- България
- - история Кн 113
Държавно право
- конференции Кн 104
Държавно право и държавно устройство
- Австрия
- - история
- - - сборници Кн 105
- Британска общност на нациите Кн 115
- Латинска Америка Кн 115
 
Е

Еволюция
- лекции Кн 151
Език и общество
- сборници Кн 263
Езикова политика
- България Кн 251
Езици
- синтаксис Кн 253
- фонетика Кн 253
Езици за програмиране
- наръчници и ръководства Кн 145
Езотеризъм Кн 46
Екология
- учебници за ВУЗ Кн 152
- Черноморско крайбрежие
- - конференции Пи 3
Електрически измервания
- учебници за ВУЗ Кн 178, Кн 179
Електронни носители на информация
- наръчници и ръководства Кн 3
Електронно обучение Кн 126
Емиграция и имиграция
- сборници Кн 82
Емиграция и имиграция, българска
- история Кн 80
Емиграция и миграция
- България Кн 81
Ендоскопия
- усложнения и последствия Кн 166
Естествени науки
- методика на преподаването
- - учебници за ВУЗ Кн 119
Етикет Кн 261
Етимология Кн 255
Етнографски музеи
- България
- - сборници Кн 136
 
Ж

Жени
- България
- - участие в обществено-политическия живот
- - - 1938-1958
- - - - конференции Кн 135
Женски полови органи
- болести Кн 173
Женски труд
- България
- - история
- - - конференции Кн 135
Женско движение
- България
- - 1938-1958
- - - конференции Кн 135
Животни
- детска и юношеска литература Кн 21
Животновъдство
- учебници за ВУЗ Кн 204
 
З

Забавна математика
- детска и юношеска литература Кн 29
Заваряване
- лекции Кн 182
- учебници за ВУЗ Кн 183
Западноевропейска литература
- история и критика Кн 266
Зеленчукопроизводство
- учебници за ВУЗ Кн 196
Земя
- строеж и състав
- - лекции Кн 151
Злокачествени тумори
- хирургическа терапия Кн 173
Зрителни възприятия
- психологични проблеми Кн 211
Зъби
- протези
- - учебници за ВУЗ Кн 167
Зъбни протези
- тестове
- - учебници за ВУЗ Кн 168
 
И

Извънземни цивилизации Кн 2
Изкуство, турско
- България
- - история Кн 222
Изобразително изкуство, българско
- история Кн 226
Източноправославна църква, българска
- САЩ
- - история Кн 62
Изчезнали и стари градове Кн 543
Икономически организации
- дейност Кн 102
Икономически учения
- учебници за ВУЗ Кн 87
Иновации
- Велико Търново
- - конференции Кн 1
Интуиция Кн 51
Инфекциозни болести
- при животните
- - учебници за ВУЗ Кн 174
Инфомационна сигурност
- учебници за ВУЗ Кн 215
Информатика
- учебници Кн 144
- учебници за средни общообразователни училища Кн 218
Информационна сигурност
- учебници за ВУЗ Кн 216
Информационни мрежи
- учебници за ВУЗ Кн 215
Исторически материализъм Кн 47
История
- Брусарци Кн 519
- Генерал Тошево Кн 523
- Добрич Кн 522
- Европа
- - енциклопедии Кн 520
- Пловдив Кн 528
- Самоков
- - спомени Кн 531
История славянобългарска
- език и стил Кн 471, Кн 547
Исус Христос Кн 65
 
К

Кадри
- подбор и разпределение Кн 95
Каракачани
- Самоков
- - бит Кн 133
Киноартисти, американски
- спомени Кн 238
Класицизъм Кн 229
Климат
- детска и юношеска литература Кн 17
Клубове
- Пловдив
- - история Кн 9
Кметове
- България
- - биографии Кн 114, Кн 518
Колоездене
- Бургас
- - история
- - - 1946-1988 Кн 248
Композитори, немски
- творчество Кн 231
Компютърни мрежи
- учебници за ВУЗ Кн 216
Комуникация Кн 75
Контрол и ревизия
- учебници за ВУЗ Кн 89
Кораби
- системи
- - проектиране
- - - учебници за ВУЗ Кн 187
Корабостроителство
- учебници за ВУЗ Кн 186
Крайбрежни улици
- Варна
- - история Кн 525
Крепости
- Дряново Кн 512
Криминалистика Кн 107
- учебници за ВУЗ Кн 108
Култура
- Велико Търново
- - управление и организация
- - - конференции Кн 1
Културизъм
- история Кн 250
Културно-историческо наследство
- България Кн 544
- управление и организация
- - конференции Пи 4
Културно-просветни дружества, български
- история Кн 10
Курортология Кн 164
Курортотерапия
- България
- - каталози Кн 159
 
Л

Ландшафт
- екологични проблеми Кн 223
Ландшафтна архитектура Кн 223
Латински език
- речници, латинско-английски Кн 154
- учебници за ВУЗ Кн 259
Лекарства, действащи на сърдечно-съдовата система
- сборници Кн 158
Лидерство Кн 76
Линейна алгебра
- учебници за средни училища Кн 138
Литература
- теория и естетика
- - учебници за ВУЗ Кн 265
Литературознание
- учебници за ВУЗ Кн 265
Личност
- психология Кн 52, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 59
- - сборници Кн 50
- - учебници за ВУЗ Кн 57
Личност и общество
- сборници Кн 74
Логика
- детска и юношеска литература Кн 30
Любов
- в литературата Кн 337
 
М

Манастири
- България
- - пътеводители Кн 70
- Дряново Кн 512
Манган
- свойства Кн 148
Маркетинг Кн 100, Кн 191
- методика на писане на научни произведения
- - учебници за ВУЗ Кн 97
- учебници за ВУЗ Кн 98
Маслодайна роза Кн 198
Математика Кн 137
- методика на преподаването Кн 120
Математическа статистика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 143
Математически анализ
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 141, Кн 142
Материалознание
- учебници за ВУЗ Кн 175
Мафия
- България
- - история Кн 109
Машиннотракторни станции
- Добрич
- - история Кн 193
- Добричка област Кн 194
Медицина
- терминология
- - учебници за ВУЗ Кн 259
Медицина, тибетска
- справочници Кн 163
Медицинска статистика
- автоматизация
- - учебници Кн 72
Медицински растения
- справочници Кн 163
Медицинско образование
- Стара Загора
- - история Кн 127
Международни валутно-финансови отношения Кн 102
Международни изложби
- Севиля
- - 1992 Кн 232
Междусъюзническа война 1913
- извори Кн 550
Местно управление
- Британска общност на нациите Кн 115
- Латинска Америка Кн 115
Микроикономика
- учебници за ВУЗ Кн 83, Кн 84
Минерали
- Източни Родопи Г 1
- лечебно действие Кн 150
Минна промишленост
- Бургас
- - спомени Кн 185
Митология, българска Кн 132
Морал Кн 59
Морски курорти Кн 164
Музейно дело
- България
- - конференции Кн 8
Музика
- методика на преподаването Кн 230
- Севиля
- - история Кн 232
- теория
- - учебници Н 1, Н 3
- - учебници за ВУЗ Кн 233
Музика, западноевропейска
- история
- - 17-18 век Кн 229
Музикално възпитание Кн 230
Музиканти, български
- биографии Кн 237
 
Н

Наказателно право
- България
- - дисертации Кн 106
Народни песни, арумънски
- албуми Г 5
Народни танци, арумънски
- албуми Г 5
Народни танци, български
- методика на преподаването
- - учебници за ВУЗ Кн 240
Народно творчество, северноамериканско Кн 130
Наука
- детска и юношеска литература Кн 22
Национален въпрос и национална политика
- България
- - история
- - - 1953-1964
- - - - документи Кн 78
Национална сигурност
- конференции Пи 2
Начални училища
- учебно-възпитателна работа Кн 123
Немски език
- методика на преподаването Кн 257
Неравенства
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 140
 
О

Образование и просвета
- конференции Кн 121
- правни проблеми Кн 118
- програми Кн 7
Обувна промишленост
- България
- - история Кн 219
- хигиена на труда Кн 88
Обучение
- методи Кн 120
- - учебници за ВУЗ Кн 119
Обща история Кн 545
Общественици, български
- дейност Кн 547
Овощарство
- наръчници и ръководства Кн 200
Ограмотяване Кн 123
Озеленяване
- населени места Кн 223
Ономастика, българска Кн 262
- справочници Кн 264
Ономастика, чешка Кн 262
Онтология Кн 39
Оперативно изкуство Кн 107
- учебници за ВУЗ Кн 108
Оперни и оперетни артисти, български
- биографски материали Кн 234
Опорно-двигателен апарат
- болести
- - хирургическа терапия Кн 171
Оптика
- детска и юношеска литература Кн 28
Органична химия
- учебници за ВУЗ Кн 147, Кн 149
Орли
- България
- - защита Кн 153
Осигурително право
- България
- - учебници за ВУЗ Кн 111
Отрови
- учебници за ВУЗ Кн 160
Охрана и сигурност
- конференции Пи 2
Очила
- наръчници и ръководства Кн 217
 
П

Паметници
- Лозен (планина) Кн 515
Паметници на културата
- Варна Кн 525
Парапсихология Кн 51
Партийност в литературата и изкуството Кн 339
Патологична психология Кн 56
Педиатрия
- учебници за ВУЗ Кн 165
Пестициди
- токсикология Кн 195
Пехота
- България
- - история Кн 117
Печатарство
- хигиена на труда Кн 156
Пиано
- методика на преподаването
- - учебници Кн 236
Писатели, български
- биографии Кн 336
- конференции Кн 335
Планини
- България Кн 532
Плетачество Кн 227
Поезия, арабска
- език и стил Кн 510
Поети, български
- библиографии Кн 4
- творчество Кн 334, Кн 338, Кн 389
Познание, теория Кн 75
Пол
- социални проблеми Кн 73
Политическа наука Кн 76
Политически репресии
- България
- - история
- - - 1953-1964
- - - - документи Кн 78
Потребление
- България Кн 99
- при децата
- - психологични проблеми Кн 85
- учебници за ВУЗ Кн 86, Кн 98
Почивка и свободно време
- учебници за ВУЗ Кн 129
Прабългари
- култура Кн 546
Права на човека Кн 73, Кн 118
Право
- конференции Пи 1
Прагматизъм Кн 35
Праз
- селекция и семепроизводство Кн 203
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- България Кн 79, Кн 339
Приложни програми
- учебници Кн 72
Природни бедствия Кн 157
Проза, западноевропейска
- теми, образи, сюжети Кн 266
Промишлени предприятия
- Добрич
- - история Кн 219
- организация на производството Кн 213
Пространство Кн 75
Професионални болести Кн 155, Кн 156
Прочути личности
- България
- - справочници Кн 6
Психолингвистика
- сборници Кн 252
Психолози, руски
- творчество
- - справочници Кн 163
Публицистика
- учебници за ВУЗ Кн 11
Пчеларство Кн 205, Кн 206
Пшеница
- селекция и семепроизводство
- - сборници Кн 197
 
Р

Разузнаване
- България
- - история Кн 113
Реабилитация
- България
- - история
- - - 1953-1964
- - - - документи Кн 78
Рехабилитация Кн 162
Римско право
- конференции Кн 104
Родове, български Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539, Кн 540, Кн 542
- Копривщица Кн 541
Роми
- България
- - образование и просвета
- - - конференции Кн 124
Руска литература
- 18-19 век
- - теми, образи, сюжети Кн 322
- език и стил Кн 261
Руски език
- социолингвистика Кн 261
- учебници Кн 260
Ръкописи, български Кн 547
- език и стил Кн 471
Ръкописи, гръцки
- Албания Кн 32
 
С

Самоусъвършенстване Кн 39, Кн 49, Кн 53, Кн 55
Светци, български Кн 67
Села
- България
- - история Кн 116, Кн 516, Кн 518, Кн 524, Кн 526, Кн 529, Кн 548
- Самоковски край
- - история Кн 521
Селско стопанство
- Добрич (област)
- - история Кн 190
Селскостопанска статистика
- България
- - 2010-2012 Е 1, Кн 188
Селскостопански животни
- болести
- - учебници за ВУЗ Кн 174
Селскостопански предприятия
- управление и организация Кн 191
Семейно възпитание Кн 58
Семиотика Кн 35
Симетрия Кн 61
Симфоничен оркестър
- Севиля Кн 232
Скъпоценни камъни Кн 150
Словесна комуникация Кн 256
- при жените Кн 261
Солфеж
- учебници Н 1, Н 3
Социална педагогика
- сборници Кн 125
Социална работа
- сборници Кн 74
Социолингвистика
- сборници Кн 252
Социологични изследвания
- учебници за ВУЗ Кн 71
Спасителни служби
- наръчници и ръководства Кн 157
Спорт
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 241
Спортисти, български
- биографии Кн 247
Стара история Кн 2
Стихосложение Кн 510
Стомана
- заваряване Кн 181
Стоматология
- учебници за ВУЗ Кн 167
Стопанска етика Кн 60
Стопанска политика
- България Кн 101
Стопански предприятия
- управление и организация Кн 210
Стопански престъпления
- България
- - дисертации Кн 106
Стопанство
- България
- - библиографии Кн 5
- конференции Кн 96
Строителна механика
- учебници за ВУЗ Кн 186
Строителство
- България
- - икономически проблеми
- - - учебници за ВУЗ Кн 221
- хигиена на труда Кн 155
Студенти
- методика на научноизследователската работа и техника на писане на научни трудове
- - учебници за ВУЗ Кн 97
Схизми Кн 64
Счетоводство
- конференции Кн 212
Съпротивление на материалите
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 146
 
Т

Театрални постановки
- България
- - сборници Кн 320
Тероризъм
- България
- - история Кн 77
Техническа термодинамика
- учебници за ВУЗ Кн 177
Токсикология
- учебници за ВУЗ Кн 160
Топлообмен и топлопренасяне Кн 176
Топлообменни апарати Кн 176
Транспорт
- детска и юношеска литература Кн 16
- превоз на пътници Кн 92
Трудово право
- България
- - учебници за ВУЗ Кн 111
Туризъм
- Благоевград (област) Кн 93
- Източни Родопи
- - пътеводители Кн 533
- Румъния
- - пътеводители Кн 527
- Сакар
- - пътеводители Кн 533
- София
- - пътеводители Кн 530
- управление и организация Кн 92, Кн 95
- учебници за ВУЗ Кн 129
- Централни Родопи
- - пътеводители Кн 534
Туризъм (спорт) Кн 532
Туристически агенции Кн 92
 
У

Управление и организация Кн 209
Управленски труд Кн 209
Уравнения
- учебници за средни училища Кн 138
Успех Кн 49, Кн 60
Устна реч Кн 256
Устойчиво развитие
- конференции Пи 4
- лекции Кн 151
Ученици
- психология Кн 55
Училища
- България
- - история Кн 524
 
Ф

Фармакология
- учебници за ВУЗ Кн 161
Феминизъм
- терминология
- - речници Кн 134
Физиотерапия Кн 162
Филолози, български
- спомени Кн 254
Философи, български
- мироглед Кн 35
- спомени Кн 41
- юбилеи и чествания Кн 33
Философи, древногръцки
- мироглед Кн 38
Философи, индийски
- интервюта Кн 34
Философи, руски
- интервюта Кн 52
Философия
- есета Кн 33
Философия, антична Кн 61
Философия, средновековна Кн 36
Философия, френска
- история Кн 37
Фитотерапия
- справочници Кн 163
Фолклористи, български
- сборници Кн 136
Фолклористика, българска
- сборници Кн 136
Функции
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 142
Футбол
- Дупница
- - история Кн 243
- методика на преподаването
- - учебници за ВУЗ Кн 242
 
Х

Хайдутство
- България
- - биографии Кн 548
Химия
- учебници за ВУЗ Кн 147
Хора с увреждания Кн 244
Храни
- състав Кн 195
Храносмилателни органи
- болести
- - диагностика Кн 166
Християнство
- Тракия
- - история
- - - 2-14 век
- - - - конференции Кн 69
Художествена гимнастика
- България Кн 247
- Варна
- - история
- - - спомени Кн 246
Художествени галерии
- Добрич
- - история
- - - каталози Г 2
Художници, български
- биографии Кн 228
- изложби
- - каталози Г 4
- интервюта Г 3
 
Ц

Цветове
- детска и юношеска литература Кн 18
Цветя
- наръчници и ръководства Кн 201, Кн 202
Църкви
- България
- - история Кн 68
 
Ч

Четене
- методика на преподаването Кн 123
- методика на преподаването за основни училища
- - учебници за ВУЗ Кн 122
Човешко тяло
- детска и юношеска литература Кн 19, Кн 21
Чувства
- учебници за ВУЗ Кн 57
Чужди езици
- методика на преподаването Кн 257
 
Щ

Щампи и щанци Кн 184
 
Я

Ябълка
- селекция Кн 199

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Абланица, Благоевградска област
- краезнание Кн 529
Аврен, Варненска област
- краезнание Кн 516
Австрия
- право Кн 105
Албания
- архивистика Кн 32
Александрово, Ловешка област
- краезнание Кн 526
Асеново, Плевенска област
- домакинство Кн 207
 
Б

Балкански полуостров
- военно дело Кн 551
- литературознание Кн 267
Баня (град) К 3
Беляковец, Великотърновска област
- краезнание Кн 116, Кн 518
Благоевградска област
- стопански туризъм Кн 93
Британска общност на нациите
- обществено управление Кн 115
Брусарци
- краезнание Кн 519
Бургас
- минно дело Кн 185
- селско стопанство Кн 192
- физическа култура и спорт Кн 248
България К 5
- военно дело Кн 116, Кн 117
- вътрешна политика Кн 77, Кн 79, Кн 339
- генеалогия Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539, Кн 540, Кн 542
- география Кн 532
- езикознание Кн 251, Кн 254, Кн 262, Кн 263
- етнография Кн 131
- женско движение Кн 135
- зоология Кн 153
- изкуство Кн 222
- изобразителни изкуства Г 3, Г 4, Кн 226, Кн 228, Кн 396
- икономика Кн 5
- история Кн 544, Кн 546, Кн 547, Кн 548, Кн 549, Кн 550Кн 551, Кн 552
- лека промишленост Кн 219
- литературознание Кн 4, Кн 320, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 389, Кн 471
- миграция Кн 80, Кн 81
- музеи Кн 8
- музика Кн 234, Кн 237
- национален въпрос Кн 78
- образование Кн 124
- обществено управление Кн 112, Кн 113
- организации Кн 10
- право Кн 106, Кн 109
- религия К 1, Кн 64, Кн 65, Кн 67, Кн 70
- селско стопанство Е 1, Кн 94, Кн 188
- стопански туризъм Кн 91
- стопанство Кн 101
- търговия Кн 99
- физическа култура и спорт Кн 247
- философия Кн 33, Кн 35, Кн 41
- фолклористика Кн 132, Кн 136
 
В

Варна
- краезнание Кн 525
- физическа култура и спорт Кн 246
Велико Търново
- музика Кн 235
- наука Кн 1
Византия
- ръкописи Кн 32
Враниловци, Габровска област
- религия Кн 68
 
Г

Генерал Тошево
- краезнание Кн 523
Германия
- музика Кн 231
Горна Оряховица К 2
 
Д

Добрич
- изобразителни изкуства Г 2
- краезнание Кн 522
- селско стопанство Кн 193
- стопански обединения Кн 219
Добрич (област)
- селско стопанство Кн 190
Добричка област
- селско стопанство Кн 194
Древна Гърция
- философия Кн 38, Кн 61
Дряново
- паметници на културата Кн 512
Дупница
- физическа култура и спорт Кн 243
 
Е

Европа
- международни икономически отношения Кн 101
- растениевъдство Кн 195
- селско стопанство Кн 94
 
З

Западна Европа
- литературознание Кн 266
- музика Кн 229
 
И

Източни Родопи
- геологически и геофизически науки Г 1
Индия
- философия Кн 34
 
К

Калофер К 3
Карлово К 3
Копривщица
- генеалогия Кн 541
 
Л

Латинска Америка
- обществено управление Кн 115
 
Н

Нови независими държави
- висше образование Кн 128
Ново Паничарево, Бургаска област
- обществено управление Кн 114
 
П

Панагюрище К 4
Пловдив
- краезнание Кн 528
- организации Кн 9
Попово, Ямболска област
- краезнание Кн 548
 
Р

Раковсково, Бургаска област
- краезнание Кн 517
Рим (държава)
- философия Кн 61
Русия
- езикознание Кн 261
- литературознание Кн 322
- религия Кн 63
- физическа култура и спорт Кн 249
- философия Кн 52
 
С

Самоков
- етнография Кн 133
- краезнание Кн 531
Самоковски край
- краезнание Кн 521
САЩ
- кино Кн 238
- религия Кн 62
- фолклористика Кн 130
Севиля
- музика Кн 232
Скандалото, Ловешка област
- краезнание Кн 524
Смолянска област
- стопански туризъм Кн 90
София
- музеи Кн 7
Стара Загора
- висше образование Кн 127
Стара планина К 6
 
Ф

Франция
- философия Кн 37
 
Х

Хисаря К 3
 
Ч

Черно море
- археология Кн 513, Кн 514
Черноморско крайбрежие
- опазване на природата Пи 3
Чехия
- езикознание Кн 262
 
Ю

Южна България
- религия Кн 69

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


23978-954-839-96-13 ! Кн 373


954-26-1196-X ! Кн 13
954-26-1197-8 ! Кн 20
954-533-023-6 Кн 338
954-657-408-2 ! Кн 270
954-666-047-7 Кн 163
954-666-056-6 Кн 439
977-086-1797-07-4 ! Кн 40
978-619-152-173-9 Кн 446
978-619-152-237-8 Кн 76
978-619-152-244-6 Кн 449
978-619-152-246-0 Кн 211
978-619-152-250-7 Кн 47
978-619-152-256-9 Кн 137
978-619-152-265-1 Кн 60
978-619-152-291-0 Кн 339
978-619-157-052-2 Кн 451
978-619-161-022-8 Кн 317
978-619-1610-16-7 Кн 361
978-619-162-201-6 Кн 391
978-619-162-237-5 Кн 452
978-619-162-244-3 Кн 414
978-619-162-245-0 Кн 390
978-619-162-260-3 Кн 343
978-619-162-263-4 Кн 392
978-619-162-274-0 Кн 356
978-619-164-076-8 Кн 109
978-619-164-083-6 Кн 318
978-619-164-086-7 Кн 208
978-619-168-012-2 Кн 105
978-619-168-021-4 Кн 420
978-619-168-035-1 Кн 363
978-619-168-036-8 Кн 235
978-619-168-037-5 Кн 197
978-619-168-039-9 Кн 8
978-619-168-041-2 Кн 419
978-619-168-042-9 Кн 417
978-619-168-043-6 Кн 398
978-619-168-044-3 Кн 258
978-619-168-045-0 Кн 205
978-619-168-048-1 Кн 206
978-619-168-049-8 Кн 84
978-619-168-050-4 ! Кн 479
978-619-168-052-8 Кн 49
978-619-168-053-5 Кн 260
978-619-168-054-2 Кн 351
978-619-168-055-9 Кн 450
978-619-168-058-0 Кн 389
978-619-168-059-7 Кн 209
978-619-183-002-2 Кн 162
978-619-183-003-9 Кн 148
978-619-7014-09-9 Кн 14
978-619-7015-08-9 Кн 448
978-619-7015-09-6 Кн 240
978-619-7015-10-2 Кн 234
978-619-7029-13-0 Кн 508
978-619-7029-14-7 Кн 358
978-619-7029-15-4 Кн 327
978-619-7048-37-7 Кн 90
978-619-7063-05-9 Кн 158
978-619-7070-08-8 Кн 78
978-619-7071-15-3 Кн 207
978-619-7079-06-7 Кн 368
978-619-7080-01-8 Кн 408
978-619-7084-05-4 Кн 524
978-619-7085-16-7 Кн 168
978-619-7102-05-5 Кн 67
978-619-7102-06-2 Кн 551
978-619-7103-02-1 Кн 185
978-619-7113-01-3 Кн 243
978-619-7113-02-0 Кн 360
978-619-7123-01-2 Кн 233
978-619-7127-01-0 Кн 345
978-619-90013-9-4 Кн 176
978-619-90128-1-9 Кн 199
978-619-90128-2-6 Кн 475
978-619-90128-3-3 Кн 474
978-619-90146-1-5 Кн 326
978-619-90157-1-1 Кн 454
978-954-07-3589-4 Кн 35
978-954-21-0598-5 Кн 142
978-954-21-0609-8 Кн 95
978-954-21-0611-1 Кн 214
978-954-21-0614-2 Кн 129
978-954-21-0616-6 Кн 212
978-954-21-0618-0 Кн 111
978-954-21-0619-7 Кн 191
978-954-21-0623-4 Кн 221
978-954-21-0625-8 Кн 535
978-954-21-0646-3 Кн 204
978-954-21-0650-0 Кн 5
978-954-26-1196-7 Кн 13
978-954-26-1197-4 Кн 20
978-954-26-1215-5 Кн 227
978-954-26-1218-6 Кн 520
978-954-26-1252-0 Кн 58
978-954-26-1255-1 Кн 271
978-954-26-1257-5 Кн 238
978-954-26-1258-2 Кн 468
978-954-26-1259-9 Кн 528
978-954-26-1260-5 Кн 9
978-954-27-0968-8 Кн 25
978-954-27-0969-5 Кн 27
978-954-27-0984-8 Кн 24
978-954-27-1010-3 Кн 23
978-954-27-1046-2 Кн 269
978-954-27-1057-8 Кн 307
978-954-27-1062-2 Кн 308
978-954-27-1068-4 Кн 296
978-954-27-1075-2 Кн 279
978-954-2915-25-6 Кн 377
978-954-2915-26-3 Кн 282
978-954-2915-27-0 Кн 313
978-954-2915-28-7 Кн 316
978-954-2915-29-4 Кн 312
978-954-2915-31-7 Кн 311
978-954-2915-32-4 Кн 277
978-954-2915-33-1 Кн 437
978-954-2915-34-8 Кн 328
978-954-2915-35-5 Кн 275
978-954-2915-36-2 Кн 315
978-954-2915-37-9 Кн 314
978-954-2915-38-6 Кн 310
978-954-2915-39-3 Кн 274
978-954-2915-40-9 Кн 511
978-954-2915-41-6 Кн 228
978-954-2918-96-7 Кн 46
978-954-2923-04-06 ! Кн 150
978-954-2923-07-7 Кн 364
978-954-2927-11-2 Кн 340
978-954-2941-39-2 Г 3
978-954-2946-72-4 Кн 3
978-954-2946-76-2 Кн 7
978-954-2946-81-6 Кн 544
978-954-2948-27-8 Кн 336
978-954-2948-40-7 Кн 542
978-954-2969-06-8 Кн 286
978-954-2969-07-5 Кн 281
978-954-2969-08-2 Кн 300
978-954-2969-09-9 Кн 290
978-954-2969-10-5 Кн 294
978-954-2969-11-2 Кн 283
978-954-2969-12-9 Кн 280
978-954-2969-13-6 Кн 287
978-954-2969-14-3 Кн 301
978-954-2969-15-0 Кн 291
978-954-2980-01-8 Кн 435
978-954-2986-17-1 Кн 112
978-954-2986-24-9 Кн 78
978-954-2986-25-6 Кн 113
978-954-314-077-0 Кн 123
978-954-314-078-7 Кн 122
978-954-321-255-2 Кн 325
978-954-321-337-5 Кн 36
978-954-321-967-4 Кн 510
978-954-322-568-2 Кн 132
978-954-322-607-8 Кн 532
978-954-322-614-6 Кн 222
978-954-322-635-1 Кн 70
978-954-322-666-5 Кн 151
978-954-322-667-2 Кн 35
978-954-322-670-2 Кн 223
978-954-322-675-7 Кн 136
978-954-326-196-3 Кн 131
978-954-326-198-7 Кн 262
978-954-326-201-4 Кн 169
978-954-331-045-6 Кн 225
978-954-338-064-0 Кн 174
978-954-338-066-4 Кн 160
978-954-338-069-5 Кн 72
978-954-343-075-8 Кн 540
978-954-343-085-7 Кн 441
978-954-343-086-4 Кн 198
978-954-343-087-1 Кн 381
978-954-362-134-7 Кн 413
978-954-362-136-1 Кн 401
978-954-362-137-8 Кн 405
978-954-371-366-0 Кн 522
978-954-371-367-7 Кн 432
978-954-371-372-1