БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 119, 2015, бр. 1

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Филипова

Редактори: Анриета Жекова, Емилия Григорова, Боряна ТабаковаЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

Кн 1
БУЧКОВ, Илиян Агапиев, 1966-
        Господ е българин / Илиян Бучков. - [Хасково] : [Полиграфюг], 2014. - 24 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90272-5-7

001.9
COBISS.BG-ID 1265698020

КАМЕНОВ, Константин Каменов, 1965-
        Симбиотика или Теория за единната наука Вж Кн 36

Кн 2
СМОЛЕНОВ, Христо Панчев, 1954-
        Тайното знание на Черноморската Атлантида / Христо Смоленов, Христо Михайлов = The hidden knowledge of Black Sea Atlantis / Hristo Smolenov, Hristo Michailov. - София : Магоарт, 2010 ([София] : Вариопринт). - 155 с. : с цв. ил., сх., к. ; 21 см

Кор. опис. - Библиогр.: с. 153-155.

ISBN 978-954-92111-8-4
1. Атлантида
001.9
COBISS.BG-ID 1265626596

003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ. СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ВАСЕВ, Симеон Методиев, 1948-
        Идеография на българската народна хореография Вж Кн 399

007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

Кн 3
        ARTIFICIAL intelligence methods and techniques for business and engineering applications / ed. Galina Setlak ... [и др.]. - Sofia : Inst. of Inform. Theories and Applications, 2012 (Poland). - 345 с. : с ил. ; 25 см. - (International books series Information science and computing ; 26)

Други ред.: Mikhail Alexandrov, Krassimir Markov. - ITEA - запазена марка на Фои комерс. - Съдържа материали от: Tadeusz Kaczorek, Alexander Troussov, D. J. McCloskey, Andrej Masevich, Victor Zakharov, Olga Kaurova, Mikhail Alexandrov, Ales Bourek, Liliya Vershinina, Mikhail Vershinin, Krassimira Ivanova, Vitalii Velychko, Krassimir Markov, Vyacheslav Zosimov, Volodymyr Stepashko, Oleksandra Bulgakova, Jacek Jakieła, Paweł Litwin, Marcin Olech, Katarzyna Harężlak, Michał Sala, Roman Bazylevych, Marek Pałasiński, Roman Kutelmakh, Bohdan Kuz, Lubov Bazyllevych, Grzegorz Drałus, Vitaly Klimenko, Alexander Lyaletski, Mykola Nikitchenko, Olga Proncheva, Sergey Makhov, Nataliya Shcherbakova, Volodymyr Stepashko, Justyna Stasieńko, Nataliia Golian, Vira Golian, Olga Kalynychenko, Lukasz Paś ko, Galina Setlak, Piotr Romanowski, Yevgeniy Bodyanskiy, Alina Shafronenko, Valentyna Volkova, Essam Abdrabou, Anatoli Nachev, Mairead Hogan, Stanislav Mikoni, Valentin Kataev. - Биогр. данни за авт. отбелязани след отд. материали. - Библиогр. след отд. материали. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез. - Серия: Information science and computing = ISSN C616-4846.

ISBN 978-954-16-0057-3
1. Интелект, изкуствен - приложение - сборници 2. Информационни системи - приложение - сборници 3. Стопански предприятия - автоматизация - сборници
007:159.955(062.2)
681.518(062.2)
658.011.56(062.2)
COBISS.BG-ID 1265585636

Кн 4
        BUSINESS and engineering applications of intelligent and information systems / ed. Galina Setlak, Krassimir Markov. - Sofia : Inst. of Inform. Theories and Applications, 2011 (Poland). - 266 с. : с ил., портр. ; 25 см. - (International books series Information science and computing ; 23)

ITEA - запазена марка на Фои комерс. - Съдържа материали от: Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner, Sumeer Chakuu, Tatjana Bilevičiené, Eglé Bilevičiuté, Katarzyna Harężlak, Piotr Gawrysiak, Dominik Ryżko, Vitalii Shchelkalin, Volodymyr Donchenko, Piotr Romanowski, Krassimira Ivanova, Vitalii Velychko, Krassimir Markov, Iliya Mitov, Alexander Troussov, John Judge, Mikhail Alexandrov, Eugene Levner, Aleš Bourek, Roque Lopez, Olga Kaurova, Xavier Blanco, Volodymyr Ovsyak, Krzystof Latawiec, Aleksandr Ovsyak, Jerzy Raszka, Lech Jamroż, Jacek Jakieła, Paweł Litwin, Marcin Olech, Boyan Bontchev, Sergey Varbanov, Dessislava Vassileva, Roman Bazylevych, Marek Pałasiński, Lubov Bazylevych, Lucjan Pelc, Artur Smaroń, Justyna Stasieńko, Monika Piróg-Mazur, Galina Setlak, Janusz Bytnar, Anna Kucaba-Piętal, Roman A. Tabisz, Łukasz Walus, Anatoli Nachev, Mairead Hogan, Borislav Stoyanov, Wiesław Graboń. - Биогр. данни за авт. отбелязани след отд. материали. - Библиогр. след отд. материали. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез. - Серия: Information science and computing = ISSN C616-4846.

ISBN 978-954-16-0053-5
1. Интелект, изкуствен - приложение - сборници 2. Информационни системи - приложение - сборници 3. Стопански предприятия - автоматизация - сборници
007:159.955(062.2)
681.518(062.2)
658.011.56(062.2)
COBISS.BG-ID 1265586404

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ИЛИЕВА, Соня Борисова, 1955-
        Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките" по научна специалност Социология - 05.11.01 Вж Кн 80

01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

Кн 5
МИТЕВА, Соня Димитрова, 1956-
        Димитър Кралев : 80 години от рождението му : био-библиография / [състав. Соня Митева]. - Ямбол : Регион. библ. "Георги Раковски", 2013 (Ямбол : Диагалпринт). - 63 с. : с ил., факс. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Именен показалец, показалец на източниците.

ISBN 978-954-92960-4-4
1. Кралев, Димитър Иванов, 1933- - библиографии 2. Писатели, български - библиографии 3. България - литературознание
016:92
886.7(01)
92 Кралев, Димитър Иванов
COBISS.BG-ID 1265702884

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

Кн 6
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Чети по-бързо! : ръководство за бързо четене (speed reading) на печатни и виртуални текстове / Петър Иванов. - София : Зенит, 2012 (В. Търново : Абагар). - 120 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-9390-07-0 : 9.95 лв.
1. Четене - наръчници и ръководства
028.1(035)
COBISS.BG-ID 1265692900

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Кн 7
ГОРЧИЛОВА, Деница Антонова, 1974-
        Нестопански организации в здравеопазването : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение / Деница Антонова Горчилова. - София : УНСС, 2013. - 186 с. : с табл., ил. ; 29 см

Пълната форма на името на авт. Деница Антонова Горчилова е Деница Антонова Горчилова-Атанасова. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 174-177.

ISBN 978-954-644-512-4
1. Нестопански организации - управление и организация - учебници за ВУЗ
061.2:614.2(075.8)
614.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1265606884

07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

Кн 8
БОЧАРОВ, Петко Димитров, 1919-2016
        На 95 през три Българии : юбилейно издание / Петко Бочаров. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 388 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-996-2 : 16 лв.
1. Бочаров, Петко Димитров, 1919-2016 - биографски материали 2. Журналисти, български - биографски материали 3. България - журналистика
070.42(497.2)(092)
92 Бочаров, Петко Димитров
COBISS.BG-ID 1265746148

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

Кн 9
        АВРОРА и драконът : спящата красавица. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 30 см. - (Чети, оцвети, залепи!)

Ориг. загл.: Aurora and the helpful dragon. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-1260-2 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265593828

Кн 10
БОЖКОВА, Десислава Петкова
        Осиновярването или Как осиновиха точно мен / Десислава Божкова ; [ил. Божидар Добрев]. - [София] : ИК Критика и хуманизъм, 2014 ([София] : [Мигпринт]). - 48 с. : с цв. ил. ; 17 x 19 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-587-184-9

087.5
COBISS.BG-ID 1265563364

Кн 11
ВИРБЕЛАЙТ, Патрик, 1971-
        Четящите детективи: Мимо учи за магьосник : чети и рисувай! 1. клас / текст, ил. Патрик Вирбелайт ; [прев. Ваня Илиева Пенева]. - София : Просвета, 2014 (София : Лито Балкан). - [64] с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Duden Lesedetektive Mal Mit! Zauberlehrling Mimo. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-3018-7 : 4.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265815268

Кн 12
        ЖИВОТНИТЕ : открий скритата картинка! / [прев. от исп. Кирил Русанов]. - [София] : Пан, [2010]. - [12] с. : с цв. ил. ; 19 см

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. от поредицата Магически книжки за най-малките. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-897-6 : 10.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265656036

Кн 13
        КАМБАНКА и феята пират : историята от филма. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 30 см. - (Чети, оцвети, залепи!)

Ориг. загл.: Tinker Bell and the pirate fairy. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-1258-9 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265596388

Кн 14
        МОЯТА любима дума. - София : Балкани, [2014]. - [32] с. : с цв. ил. ; 15 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-166-024-7

087.5
COBISS.BG-ID 1265615588

Кн 15
        СПАСИТЕЛЕН отряд : историята от филма. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 30 см. - (Самолети) (Чети, оцвети, залепи!)

Ориг. загл.: Planes. Fire and rescue.

ISBN 978-954-27-1257-2 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265595364

Кн 16
        СУПЕР приключение : в клуба на Мики Маус. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 30 см. - (Чети, оцвети, залепи!)

Ориг. загл.: Super adventure.

ISBN 978-954-27-1259-6 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265594852

Кн 17
        [ТРИСТА шестдесет и пет] български народни пожелания за всеки ден / [фотогр. Красимира Дечева, Боян Байчев]. - [София] : Хомо футурус, 2013 ([София] : [Скала принт]). - [372] с. : с ил. ; 14 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: 365 български народни пожелания. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-7047-26-4 : 8 лв.

087.6
COBISS.BG-ID 1265730532

Кн 18
        [ТРИСТА шестдесет и пет] 365 ден / [фотогр. Красимира Дечева, Боян Байчев]. - [София] : Хомо футурус, 2013 ([София] : [Скала принт]). - [372] с. : с ил. ; 14 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: 365 положителни мисли за него и нея. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-7047-25-7 : 8 лв.

087.6
COBISS.BG-ID 1265707236

Кн 19
ХОЛТХАУЗЕН, Луизе, 1959-
        Четящите детективи: принцеса Ела търси приключения : чети и рисувай! 1. клас / текст Луизе Холтхаузен ; ил. Сандра Рекерс ; [прев. Ваня Илиева Пенева]. - София : Просвета, 2014 (София : Лито Балкан). - [64] с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Duden Lesedetektive Mal Mit! Prinzessin Ella sucht das Abenteuer. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-3017-0 : 4.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265816548

Кн 20
        ЦВЕТОВЕТЕ : открий скритата картинка! / [прев. от исп. Кирил Русанов]. - [София] : Пан, [2010]. - [12] с. : с цв. ил. ; 19 см

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. от поредицата Магически книжки за най-малките. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-896-9 : 10.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265655780


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

Кн 21
ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Втора Харитонова преправка на "История Славянобългарска" / [Паисий Хилендарски] ; [прераб. Харитон Рилец]. - Фототип. изд. - Пловдив : Жанет 45, [2013]. - 312 с. ; 21 см

Паисий - духовно име на авт. Петър (Пенко) Михайлов Хадживълчев. - Предай нататък! : научна студия / Мила Кръстева ; прев. на черковнослав. текстове Антоанета Джельова ; ред. Фани Бойкова: с. 165-208. - Передай дальше! / прев. на рус. Атанаска Тошева: с. 209-255. - Pay it forward / прев. на англ. Петя Пейчева: с. 257-299. - Библиогр.: с. 300-304. - Фототип. изд.: Чирпан, 1831.

ISBN 978-954-491-969-6 (подв.)
1. История славянобългарска 2. Ръкописи, български 3. България - ръкописи
091(497.2)
949.72.04
COBISS.BG-ID 1265727972

1 ФИЛОСОФИЯ

Кн 22
ГЕОРГИЕВ, Олег Георгиев, 1954-
        За "плоската" земя, за дяволите на върха на иглата и други неща / Олег Георгиев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 160 с., [4] л. : ил. ; 21 см

ISBN 978-954-07-3713-3 : 10 лв.
1. Философия, средновековна 2. Метафизика
11(091)
COBISS.BG-ID 1265673700

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

Кн 23
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Социология на философията / Васил Проданов. - [2. доп. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 336 с. ; 22 см

1. изд. 2012 на изд. Авангард прима.

ISBN 978-954-09-0792-5 (подв.) : 20 лв.
1. Философия - социология
101
316.32
COBISS.BG-ID 1265579748

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Кн 24
ДОНЧЕВА, Цвета Стефанова, 1973-
        Онтология на любовта - Василий Розанов, Найден Шейтанов : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление Философия, код 2.3. / Цвета Стефанова Дончева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 166 с. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 155-166.

ISBN 978-954-322-646-7
1. Розанов, Василий Василиевич, 1856-1919 - мироглед - дисертации 2. Шейтанов, Найден Христов, 1890-1970 - мироглед - дисертации 3. Философи, руски - мироглед - дисертации 4. Философи, български - мироглед - дисертации 5. Любов - философски проблеми - дисертации 6. Русия - философия 7. България - философия
101(091)(470+497.2)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286815972

Кн 25
ПАСИ, Исак Соломон, 1928-2010
        Автобиография / Исак Паси. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 520 с. ; 22 см. - (Поредица Философия и човек)

1. изд. 2009, изд. на Фонд. Ком.

ISBN 978-954-09-0690-4 (подв.) : 25 лв.
1. Паси, Исак Соломон, 1928-2010 - биографски материали 2. Философи, български - биографски материали 3. България - философия
101(091)(497.2)(092)
92 Паси, Исак Соломон
COBISS.BG-ID 1265580516

Кн 26
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Моят жизнен път : една незавършена автобиография / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Мария Пашова. - София : Изд. ателие Аб, 2013 ([София] : Zape4at.com). - 376 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mein Liebensgang / Rudolf Steiner.

ISBN 978-954-737-895-7
1. Щайнер, Рудолф, 1861-1925 - биографски материали 2. Философи, австрийски - биографски материали 3. Австрия - философия
101(091)(436)(092)
141.33
92 Щайнер, Рудолф
COBISS.BG-ID 1265452772

Кн 27
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Фридрих Ницше : борец срещу своето време / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Христо Маринов. - София : Изд. ателие Аб, 2014 ([София] : Zape4at.com). - 184 с. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Friedrich Nietzsche / Rudolf Steiner.

ISBN 978-954-737-907-7
1. Ницше, Фридрих Вилхелм, 1844-1900 - биографии 2. Философи, немски - биографии 3. Германия - философия
101(091)(430)(092)
92 Ницше, Фидрих Вилхелм
COBISS.BG-ID 1265444836


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

Кн 28
БАЙЧЕВА, Савка Тодорова, 1951-
        Лесна нумерология на любовта : как да намерим сродна душа и да превърнем различията в предимство / Sunny Lambroso. - София : Хомо футурус, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 152 с. : с ил., табл. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Нумерология на любовта. - Sunny Lambroso - псевд. на авт. Савка Тодорова Байчева.
ISBN 978-954-8086-85-1 : 7 лв.
1. Нумерология
133.52
COBISS.BG-ID 1265624036

Кн 29
БАЛТОВА, Светла Методиева, 1951-
        Планетите и ритъмът на човешкия живот / Светла Балтова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 192 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1314-5 : 11.95 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1265437924

Кн 30
        КАКВО да очакваме през 2014 г. : нумерология, астрология, китайски хороскоп : със съдействието на Алена. - София : Книгоизд. къща Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 144 с. : с ил. ; 17 см

Алена - псевд. на ред. Светлана Тодорова Тилкова - Кн. се разпространява с в. България днес.

ISBN 978-954-398-335-3 : 4 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1265843940

Кн 31
        ЛЮБОВЕН зодиак : как да изберем най-подходящия партньор според знака? : пълните 144 комбинации в зодиака : сексът и знаците... плюс още изненади!. - София : Книгоизд. къща Труд, 2014 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 134 с. ; 17 см

Кн. се разпространява с в. България днес.

ISBN 978-954-398-342-1 : 3.99 лв.
1. Астрология 2. Любов
133.52
COBISS.BG-ID 1265757156

СЕРМИНАРА, Джина, 1914-1984
        Eдгар Кейси - множество животи Вж Кн 54

Кн 32
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Окултна история : импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили ; световната история в антропософска светлина и като основа за познанието на човешкия дух / Рудолф Щайнер ; прев. от рус. Евгени Мангуров. - София : Изд. ателие Аб, 2013 ([София] : Zape4at.com). - 400 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Okkulte Geschichte / Rudolf Steiner.

ISBN 978-954-737-886-5
1. Окултизъм 2. Антропософия
133
141.33
COBISS.BG-ID 1265448676

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Първоначални импулси на духовната наука : християнска езотерика в светлината на новото духовно познание : обобщени записки на слушателите от двадесет лекции, изнесени между 29 януари 1906 г. и 12 юни 1907 г. в Берлин Вж Кн 41

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Четири мистерийни драми Вж Кн 461


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Кн 33
ВАСИЛЕВ, Николай Кирилов, 1946-2014
        Съчинения в 7 тома. Т. 5, Човешките пороци / Николай Василев. - София : Захарий Стоянов, 2014 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 694 с. ; 22 см. - (Поредица Философия и човек)

ISBN 978-954-09-0423-8 (подв.) : 30 лв.
1. Човек - философски проблеми 2. Философска антропология 3. Общество - развитие - философски проблеми
141.31(081)
316.32.000.1(081)
COBISS.BG-ID 1265693668

Кн 34
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Сила и живот : начала на новото учение на Всемирното бяло братство : неделни проповеди през периода 1914-1924 г. / Учителя Петър Дънов Беинса Дуно ; [състав., ред. Димитър Калев]. - [5. изд.]. - София : Захарий Стоянов : Бяло братство, 2006-<2014> ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - Т. <1-8> ; 21 см

Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 1915-1922, в 5 сер.

ISBN 978-954-09-0864-9 (т. 8, подв., Захарий Стоянов) : 15 лв.
ISBN 978-954-744-235-1 (т. 8, подв., Бяло братство)

Съдържа досега:
Т. 8. / [ред. Стела Рускова]. - 2014. - 523 с. 
Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Речник на редки, остарели и чужди думи: с. 513-515. - Азб. показалец.

1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1045841380

Кн 35
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        1914 - възвестяване на Новата епоха : тематични извадки от словото на Учителя / Петър Дънов Учителя ; [състав. Г. Герасимова]. - София : Бяло братство, 2013 ([София] : Унив.изд. "Св. Климент Охридски"). - 88 с. ; 14 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-744-225-2 : 3 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1265811940

Кн 36
КАМЕНОВ, Константин Каменов, 1965-
        Симбиотика или Теория за единната наука / Константин Каменов. - Пловдив : Имеон, 2014. - 24 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-98-3
1. Наука - философия и методология
141.33
001
COBISS.BG-ID 1265482212

Кн 37
КРАЛЕВА, Милка Кралева, 1950-
        Асоциации / Милка Кралева. - София : ИК Кибеа, 2012 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 148 с. : с ил. ; 16 x 16 см

Страниците са изписани с думи. - Борис Георгиев : мисли за изкуството и живота: с. 125-131. - Учителя : мисли за художника: с. 133-139. - Съдържа и: Странник съм в този свят... : текстове на песни и картини / Петър Дънов ; ил. Борис Георгиев.-Пълната форма на името на ил. Борис Георгиев е Борис Георгиев Хараламбиев. Кн. се разпространява със звукозапис със загл.: Странник съм в този свят... : песни / текст, музика Петър Дънов ; изпълнение на цигулка Милка Кралева.
ISBN 978-954-474-606-3
1. Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 - мироглед 2. Георгиев, Борис, 1888-1962 - творчество 3. Художници, български - творчество 4. Дъновизъм 5. България - философия
141.33(497.2)(092)
75.071.1(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1265584868

Кн 38
ХРИСТОВ, Христо Василев, 1951-
        Човекът - рефлексивно-методологически проекции / Христо Христов. - В. Търново : Знак '94, 2014 (В. Търново : Фабер). - 247 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 241-246.

ISBN 978-954-8305-37-2
1. Философска антропология
141.3
COBISS.BG-ID 1265535716

Кн 39
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        История на човечеството и светогледите на културните народи : седемнадесет лекции, изнесени за строителите на Гьотеанума в Дорнах от 1 март до 25 юни 1924 г. / Рудолф Щайнер ; прев. от рус. Евгени Мангуров. - София : Изд. ателие Аб, 2014 ([София] : Zape4at.com). - 346 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker / Rudolf Steiner. - Загл. на гърба на кн.: История на човечеството.

ISBN 978-954-737-906-0
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 1265456100

Кн 40
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Мистерийни центрове : четиринадесет лекции, изнесени в Дорнах от 23 ноември до 23 декември 1923 г. / Рудолф Щайнер ; прев. от рус. Евгени Мангуров. - София : Изд. ателие Аб, 2014 ([София] : Zape4at.com). - 215 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Mysteriengestaltungen / Rudolf Steiner.

ISBN 978-954-737-915-2
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 1265491940

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Моят жизнен път : една незавършена автобиография Вж Кн 26

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Окултна история : импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили ; световната история в антропософска светлина и като основа за познанието на човешкия дух Вж Кн 32

Кн 41
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Първоначални импулси на духовната наука : християнска езотерика в светлината на новото духовно познание : обобщени записки на слушателите от двадесет лекции, изнесени между 29 януари 1906 г. и 12 юни 1907 г. в Берлин / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Нели Спиридонова-Хорински. - София : Изд. ателие Аб, [2014] ([София] : Zape4at.com). - 339 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Просветление ; 16)

Ориг. загл.: Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft / Rudolf Steiner. - Възприетата форма на името на прев. Нели Спиридонова-Хорински е Нели Хорински.

ISBN 978-954-737-919-0
1. Антропософия 2. Езотеризъм
141.33
133
COBISS.BG-ID 1265492964

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

Кн 42
БАРДОВ, Иван Николов, 1954-
        Лекции по когнитивна психология за логопеди / Иван Бардов. - София : Веда словена - ЖГ, 2013 ([София] : Direct services). - 156 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

Библиогр.: с.150-156.

ISBN 978-954-8846-22-6
1. Когнитивна психология - учебници за ВУЗ
159.93/.95(075.8)
COBISS.BG-ID 1265518308

Кн 43
БОРАДЖИЕВА, Елена Атанасова, 1958-
        Психология : обща, възрастова, педагогическа и спортна : учебник за студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание / Елена Бораджиева, Димитринка Цонкова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 208 с. : с табл., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 207-208.

ISBN 978-954-524-953-2
1. Психология - учебници за ВУЗ
159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1265741284

ГЕОРГИЕВА, Елиа Красимирова, 1974-
        Мениджмънт на стреса в медицината Вж Кн 282

ГРИГОРОВ, Иван Спасов
        Юридическа психология Вж Кн 126

ДЕПОНИО, Памела
        Веселата страна на ученето :) : сборник с дейности : игри и идеи за преодоляване и превенция на дислексични трудности в предучилищна и начална училищна възраст Вж Кн 230

Кн 44
ИВАНОВА, Йорданка Александрова, 1933-
        Изборът : изкуството да се живее, да не пречим на самите себе си, остаряването - въпрос на избор / Йорданка Иванова. - София : Труд, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 448 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 441-444.

ISBN 978-954-398-317-9 : 13.99 лв.
1. Личност - психология
159.92
COBISS.BG-ID 1265819364

Кн 45
ИНАМОРИ Казуо, 1932-
        Компас към успеха : духовност в бизнеса и живота / Казуо Инамори ; прев. от англ. Евелина Андонова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 160 с. ; 20 см. - (Психология за всеки ден)

Ориг. загл.: Ikikata / Kazuo Inamori.

ISBN 978-954-26-1302-2 : 11.95 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Успех 3. Икономическо поведение
159.922/.923
330.16
COBISS.BG-ID 1265480420

Кн 46
ЙОСИФОВА, Галя Ангелова, 1961-
        В полза за човека. Кн. 1, Смисълът на живота или Как да го изживеем / Галя Йосифова - Виния. - [София] : Тип-топ прес, 2013 ([София] : [Джамбо принт]). - 140 с. ; 24 см

Загл. на кор.: Смисълът на живота.

ISBN 978-954-723-100-9 : 15 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1265677028

Кн 47
ЙОСИФОВА, Галя Ангелова, 1961-
        В полза за човека. Кн. 2, Книга за себепознанието или Как да постигнем балансирана себеоценка / Галя Йосифова - Виния. - [София] : Тип-топ прес, 2013 ([София] : [Джамбо принт]). - 132 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Книга за себепознанието.

ISBN 978-954-723-101-6 : 15 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Личност - психология
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1265677540

Кн 48
ЙОСИФОВА, Галя Ангелова, 1961-
        В полза за човека. Кн. 3, Да откриеш себе си в полет на духа / Галя Йосифова - Виния. - [София] : Тип-топ прес, 2013 ([София] : [Джамбо принт]). - 160 с. ; 24 см

Загл. на кор.: Да откриеш себе си.

ISBN 978-954-723-102-3 : 15 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1265677796

Кн 49
КОВИ, Стивън Р., 1932-2012
        Принципите на Стивън Кови : сборник с основните идеи, заложени в неговите бестселъри / [прев. Ирина Манушева]. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 168 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The wisdom and teachings of Stephen R. Covey / Stephen R. Covey. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-474-664-3
1. Поведение 2. Успех 3. Лидерство
159.947
174.4
COBISS.BG-ID 1265518820

Кн 50
КОВИ, Шон, 1964-
        7 навика на високоефективните тийнейджъри : пълно ръководство за постигане на успех / Шон Кови ; прев. от англ. ез. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2011 (София : Инвестпрес). - 280 с. : с портр., ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The seven habits of highly effective teens / Sean Covey. - Библиогр.: с. 277-278.

ISBN 978-954-474-583-7
1. Юноши - психология
159.922.8
COBISS.BG-ID 1265502180

Кн 51
КООБ, Олаф, 1943-
        Азът и неговият двойник : за психологията на сянката / Олаф Кооб ; [прев. Нели Спиридонова-Хорински]. - [София] : Изд. ателие Аб, [2013] ([София] : Zape4at.com). - 250 с. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Das Ich und sein Doppelgänger: Zur Psychologie des Schattens / Olaf Koob. - Името на авт. Олаф Кооб погрешно отпеч. на предзагл. с. Олав Кооб. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Нели Спиридонова-Хорински е Нели Хорински.

ISBN 978-954-737-898-8
1. Добро и зло - психология 2. Душа
159.964
COBISS.BG-ID 1265467620

Кн 52
КРИШНАМУРТИ, Джиду, 1895-1986
        Свобода от познатото / Джиду Кришнамурти ; прев. от англ. Филип Филипов. - София : ИК Кибеа, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 203 с. ; 14 х 14 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Freedom from the known / J. Krishnamurti.

ISBN 978-954-474-588-2
1. Личност - психология 2. Свобода
159.923
159.947
COBISS.BG-ID 1265558756

Кн 53
НЯГОЛОВА, Мариана Димитрова, 1963-
        Форми на психиката / Мариана Няголова ; [науч. ред. Виктор Владимирович Знаков]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 160 с. : с ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 135-152.

ISBN 978-954-524-956-3
1. Психика - учебници за ВУЗ 2. Психология - учебници за ВУЗ
159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1265782500

Кн 54
СЕРМИНАРА, Джина, 1914-1984
        Eдгар Кейси - множество животи / Джина Серминара ; прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 320 с. ; 20 см. - (Феникс)

Ориг. загл.: Many mansions - the Edgar Cayce story on reincarnation / Gina Cerminara. - Възприетата форма на името на прев. Валентина Атанасова-Арнаудова е Валентина Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-26-1305-3 : 13.95 лв.
1. Кейси, Едгар Ивънс, 1877-1945 - биографии 2. Биотерапевти, североамерикански - биографии 3. Прераждане 4. Парапсихология 5. САЩ - философия
159.961
133(73)(092)
92 Кейси, Едгар Ивънс
COBISS.BG-ID 1265459428

Кн 55
ЦЕНОВА, Цветанка Луканова, 1956-
        Нарушения в овладяването на писмения език / Цветанка Ценова. - София : Веда словена - ЖГ, 2012 ([София] : Direct Services). - 236 с. : с ил., факс. ; 24 см

Парал. загл. на англ. ез.: Disorders in mastering of written language. - Библиогр.: с. 230-236. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8846-17-2
1. Аграфия 2. Дислексия
159.946
COBISS.BG-ID 1265534948

Кн 56
VONAVI, Liahim, 1970-
        The teaching of life / Liahim Vonavi ; [transl. by Dona Ivanova]. - Shumen : Slavcho Nikolov & Co, 2014 (Vidin : Compact Print). - 266 с. : със сх. ; 20 см

Ориг. загл.: Учението на живота / Лиахим Вонави. - Liahim Vonavi - псевд. на авт. Mihail Todorov Ivanov. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-25-0241-8 (подв.)
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1265572580


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

Кн 57
        АВТОНОМИЯ и биоетика : сборник студии / състав. Валентина Кънева. - София : Критика и хуманизъм, 2011. - 2 т. ; 20 см. - (Социооптики)

Загл. и на англ. ез.: Autonоmy and bioethics. - Библиогр. след отд. студии. - Серия: Серия Социооптики = ISSN C622-5322.

ISBN 978-954-587-153-5 (ч. 1) : 16.90 лв.

Съдържа:
Ч. 1 / [Валентина Кънева ... и др.] ; [прев. от англ. Боряна Кацарска ... и др.]. - 2011 ([София] : [Диджитал сървисис]). - 308 с.

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт: Денис Ф. Томпсън, Джеймс Д. Капоци, Джералд Дуоркин, Джордж Агич, Онора О'Нийл, Ребека Дресър, Розамонд Роудс, Роналд Дуоркин, Томас А. Шанън, Хари Г. Франкфърт. - Други прев.: Валентина Кънева, Константин Петров, Огнян Касабов, Силвия Борисова, Христо П. Тодоров.

1. Биоетика - сборници 2. Медицинска етика - сборници
17.02:57(08)
614.23/.26(08)
COBISS.BG-ID 1246308580

ГЛЕДАЧЕВ, Светозар Маринов, 1963-
        Добър ден, нещастнико! : икономически размисли и страсти Вж Кн 98

КОВИ, Стивън Р., 1932-2012
        Принципите на Стивън Кови : сборник с основните идеи, заложени в неговите бестселъри Вж Кн 49


18 ЕСТЕТИКА

Кн 58
ЛЕШКОВ, Андрей Костадинов, 1960-2020
        Светът като творба : проблемът за светогледа на естетизма : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия, по научна специалност Естетика, шифър 05.01.06 / Андрей Костадинов Лешков. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 488 с. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 463-488.

ISBN 978-954-322-657-3
1. Естетика - дисертации 2. Изкуство - теория - дисертации
18(043.3)
COBISS.BG-ID 1286819300

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

Кн 59
        В памет на академик професор протопр. д-р Стефан Цанков : сборник научно-богословски изследвания : международна научна конференция (София, 24 ноември 2008 г.), посветена на 120-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и 85-годишнината на Богословския факултет = In Memoriam Akademiemitglied Professor Protopresbyter Dr. Stefan Tsankov : wissenschaftlich-teologischer Forschungssammelband : Internationale wissenschaftliche Konferenz (Sofia, 24. November 2008) anlässlich des 120. Jubiläums der Sofioter Universität "Heiliger Kliment von Ochrid" und des 85. Jubiläums der Theologischen Fakultät / [състав., Дилян Николчев] ; [ред. кол. Дилян Николчев ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 156 с. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Павел Павлов, Божидар Андонов, Христо Беров. - Текст и на фр. ез. - Рез. на нем., бълг. ез.

ISBN 978-954-07-3677-8
1. Цанков, Стефан Станчев, 1881-1965 - сборници 2. Духовници, български - сборници 3. България - религия
21(497.2)(092)(062.2)
92 Цанков, Стефан Станчев
COBISS.BG-ID 1265684708

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Сила и живот : начала на новото учение на Всемирното бяло братство : неделни проповеди през периода 1914-1924 г. Т. 8 Вж Кн 34

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        1914 - възвестяване на Новата епоха : тематични извадки от словото на Учителя Вж Кн 35

Кн 60
КАРАМИХОВА, Маргарита Николова, 1957-
        Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България / Маргарита Карамихова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 371 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-524-942-6
1. Свети места - България 2. Поклонничество - България 3. България - религия
217(497.2)
COBISS.BG-ID 1265735908

Кн 61
ХЕШЕЛ, Ейбрахам Джошуа, 1907-1972
        Човекът не е сам : философия на религията / Ейбрахам Джошуа Хешел ; [прев. Мартин Осиковски]. - София : Communitas Found., 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 406 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Man is not alone / Abraham Joshua Heschel. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9992-64-9 : 11 лв.
1. Религия - философия
215
COBISS.BG-ID 1265570532


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

Кн 62
ПИРОТИЧ, Маргарита Витанова
        Духовни измерения на библейската скиния : архитектурно изследване / Маргарита Пиротич. - София : Хайни, 2014 ([София] : [Ти ди джи принт]). - 64 с. : с ил., к. ; 21 см

ISBN 978-619-7029-22-2
1. Стар завет 2. Храмове
221
726
COBISS.BG-ID 1265573604


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

Кн 63
        МИЛОСТИВИЯТ чудотворец : съвременни чудеса на Свети Николай Мирликийски. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 148 с. ; 21 см

Прев. по: Современные чудеса святителя Николая.

ISBN 978-954-391-065-6
1. Николай Мирликийски Чудотворец, свети, 270?-343 2. Светци
235.3(092)
92 Николай Мирликийски Чудотворец, свети
COBISS.BG-ID 1265650916

Кн 64
РУИС, Мигел Анхел, 1952-
        Молитви : единение със Създателя / Дон Мигел Руис, Джанет Милс ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : ИК Кибеа, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 112 с. ; 16 см

Ориг. загл.: Prayers: a communion with our creator / Miguel Angеl Ruiz and Janet Mills.

ISBN 978-954-474-608-7
1. Молитви
243
COBISS.BG-ID 1265605604

Кн 65
        СВЕТИ места в Софийско : култове, разкази, образи / състав. и науч. ред. Албена Георгиева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 347 с. : с ил. ; 24 см + 1 оптичен диск

Загл. на англ. ез.: Holy places in the region of Sofia. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр. след отд. статии. - Показалци. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-669-6 : 20 лв.
1. Свети места - Софийска област - сборници 2. Свети места - Пернишка област - сборници 3. Софийска област - религия 4. Пернишка област - религия
246/247(497.22-32)(062.2+086.76)
271(497.22-32)(062.2+086.76)
COBISS.BG-ID 1265638116

Кн 66
        ТРИМА радетели за мюсюлмано-християнско единение през XV век : шейх Бедреддин, Николай Кузански, Георги Трапезундски : сборник с изследвания / [Франц Бабингер ... и др.] ; състав. и ред. Васил Гюзелев ; [прев. Васил Гюзелев, Ралица В. Домусчиева]. - София : ИК "Гутенберг", 2012 ([София] : Симолини 94). - 267 с. : с факс. ; 24 см

Имената на авт., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Мишел Баливе, Парашкев Парушев, Васил Гюзелев. - Смисълът и предназначението на този сборник / Анатолий Кънев: с. 7-9. - Терминологичен речник. - Геогр. показалец, именен показалец. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-617-134-4
1. Бедреддин Симави, шейх, 1359-1418 - мироглед - сборници 2. Николай Кузански, 1401-1464 - мироглед - сборници 3. Георги Трапезундски, 1395-1486 - мироглед - сборници 4. Християнство - история - сборници 5. Ислям - история - сборници
23/28(092)(062.2)
297(092)(062.2)
92
COBISS.BG-ID 1265566948

Кн 67
УОЛШ, Нийл Доналд, 1943-
        Приятелство с Бога : един необикновен диалог / Нийл Доналд Уолш ; [прев. от англ. Снежана Цветанова Милева, Мария Кръстева Георгиева]. - [Ново изд.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 560 с. ; 25 см

Ориг. загл.: Friendship with God ; Communion with God ; Conversation with God / Neale Donald Walsch. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Мария Кръстева Георгиева e Мария Кръстева. - Съдържа: Единение с Бога ; Разговори с Бога за младите.

ISBN 978-954-26-1315-2 (подв.) : 24.95 лв.
1. Бог 2. Човек - религиозни проблеми
231
233
COBISS.BG-ID 1265499108

Кн 68
ФИЛАРЕТ, архиепископ Черниговски, 1805-1866
        Светици на Православието / Черниговски архиепископ Филарет (Гумилевски) ; [прев. от рус. ез. Татяна Филева]. - София : Омофор, 2014 ([София] : Изток-Запад). - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Святые подвижницы Восточной церкви / Филарет (Гумилевский) архиепископ Черниговский. - Филарет - духовно име на авт. Дмитрий Григориевич Гумилевски. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен.

ISBN 978-954-2972-27-3 : 12 лв.
1. Светци, православни
235.3
COBISS.BG-ID 1265631972

Кн 69
ЧЕКОВА, Илиана Чекова
        Първите староруски князе светци : образи, символика, типология / Илиана Чекова ; [науч. ред. Вася Велинова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 264 с. : с ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 234-256. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-07-3582-5 : 15 лв.
1. Светци, руски 2. Русия - религия
235.3(470)
COBISS.BG-ID 1265756132

Кн 70
ШМЕМАН, Александър Дмитриевич, 1921-1983
        За живота на света : тайнствата в Православието / протопрезвитер Александър Шмеман ; [прев. от англ. Анжела Петрова ... и др.]. - 2. изд. - София : Омофор, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 216 с. ; 21 см

Ориг. загл.: For the life of the world / Alexander Schmemann, загл. погрешно отпеч. For the life of the word. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други прев.: София Ангелова, Мила Игнатова. - Възприетата форма на името на прев. Анжела Петрова е Анжела Лазарова-Петрова. - 1. изд. 2004.

ISBN 978-954-2972-24-2 : 10 лв.
1. Православие - обреди
281.6/.9
265
COBISS.BG-ID 1265664740

Кн 71
BOEV, Bojan Dimitrov, 1883-1963
        The mission of Bogomilism in connection with the mission of Slavdom : based on recent research / Boyan Boev ; [transl. Persiana Pastuhova-Licheva]. - [Sofia] : Ab Publ. Atelier, 2014 ([София] : [Емайви консулт]). - 138 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Мисията на богомилството във връзка с мисията на славянството. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На кор. означено II.

ISBN 978-954-2987-11-6 (Емайви консулт, не е отпеч.)
ISBN 978-954-737-919-0 !
1. Богомилство
272/273
COBISS.BG-ID 1265469412

Кн 72
URUMOV, Aleksandǎr Georgiev, 1969-
        Jesus Chris - power and politics / Alexander Urumov ; [transl. by Julia Stefanova and Dimiter Stefanov]. - [Sofia] : St. Kliment Ohridski Univ., 2014. - 251 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Исус Христос - власт и политика / Александър Урумов. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-07-3696-9 (подв.)
1. Религия и политика - история
232
933
COBISS.BG-ID 1265468900

29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

Кн 73
ел-КЕУСЕРИ, Мухаммед ибн Адем, 1976-
        Ислямско ръководство за половите отношения / Мухаммед ибн Адем ел-Кеусери ; [прев. Хамди Юмер, Юмер Юмер]. - Мадан : Фонд. Икра-БГ, 2014 ([Смолян] : [Зея принт]). - 176 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Islamic guide to sexual relations. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Хамди Юмер е Хамди Омер. - Библиогр.: с. 169-176.

ISBN 978-619-7097-03-0 : 7 лв.
1. Ислям - етични проблеми 2. Полова просвета
297
613.88
COBISS.BG-ID 1265621988

        ПЕТ века под ятагана и Корана : документи и материали за ислямизация и асимилация на българи - края на XІV век - 1912 г. Т. 2, Единични и масови ислямизации в българските земи до средата на XІX век Вж Кн 709

        ТРИМА радетели за мюсюлмано-християнско единение през XV век : шейх Бедреддин, Николай Кузански, Георги Трапезундски : сборник с изследвания Вж Кн 66


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

Кн 74
ПАВЛОВА, Веселка Христова, 1955-
        Бизнес статистика : [фундаментални учебни дисциплини] : учебник за дистанционно обучение / Веселка Павлова, Соня Чипева. - 2. доп. и прераб. изд. - София : УНСС, 2013. - 283 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - 1. изд. 2011 на Унив. изд. Стопанство. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-412-7
1. Стопанска статистика - учебници за ВУЗ
311:33(075.8)
COBISS.BG-ID 1265690596

Кн 75
ПАВЛОВА, Веселка Христова, 1955-
        Статистически методи в международния бизнес : базисен курс : [магистърска програма по МИО] : учебник за дистанционно обучение / Веселка Христова Павлова. - София : УНСС, 2013. - 274 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-489-9
1. Стопанска статистика - учебници за ВУЗ 2. Стопанско сътрудничество - учебници за ВУЗ
311:33(075.8)
339.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1265690340

Кн 76
ПЕТРОВ, Серафим Любомиров, 1949-
        Обща теория на статистиката / Серафим Петров, Снежана Велева-Стефанова. - 10 прераб. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 357 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

1. изд. 2000 на Унив. изд. Васил Априлов - Габрово. - Библиогр.: с. 354-356.

ISBN 978-619-160-213-1
1. Статистика - учебници за ВУЗ
311(075.8)
COBISS.BG-ID 1265459684


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

Кн 77
БЕК, Улрих, 1944-2015
        Рисковото общество : по пътя към една друга модерност / Улрих Бек ; прев. от нем. Светла Маринова. - София : ИК Критика и хуманизъм, 2013 ([София] : [Мигпринт]). - 420 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne / Ulrich Beck. - Библиогр.: с. 401-419.

ISBN 978-954-587-177-1
1. Социален прогрес 2. Глобални проблеми на човечеството 3. Технология - социални проблеми
316.32
COBISS.BG-ID 1265517028

Кн 78
БОЯДЖИЕВА, Нели Илиева, 1957-
        Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие / Нели Бояджиева, Георги Милков. - Разград : Център на неправителствени орг., 2013. - 75 с. : с цв. диагр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Георги Милков е Георги Милков Димитров.

ISBN 978-619-90012-2-6
1. Домашно насилие - борба с него - наръчници и ръководства
316.647.3-052(035)
COBISS.BG-ID 1265530084

ВАСИЛЕВ, Николай Кирилов, 1946-2014
        Съчинения в 7 тома. Т. 5, Човешките пороци Вж Кн 33

ДИМОВА, Емилия Димова, 1959-
        Бизнес комуникации : учебник Вж Кн 99

Кн 79
ДИМОВА, Емилия Димова, 1959-
        Съвременни аспекти на комуникативната култура на студентите от технически специалности / Емилия Димова. - Ямбол : Фак. Техника и технологии при Тракийски унив., 2013 (Ямбол : Моницони). - 74 с. ; 20 см

Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Фак. Техника и технологии - Ямбол.

ISBN 978-954-9999-82-2
1. Комуникация 2. Организационна култура - студенти 3. Техническо образование - социология
316.454.5-057.875
378.962.06
COBISS.BG-ID 1265667556

ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Управление на комуникациите и връзки с обществеността : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 337

ИВАНОВ, Мартин Йорданов, 1974-
        Развитие на "зелена" енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.11.01 - Социология Вж Кн 302

Кн 80
ИЛИЕВА, Соня Борисова, 1955-
        Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките" по научна специалност Социология - 05.11.01 / Соня Борисова Илиева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 438 с. : с табл., диагр., сх. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 367-399.

ISBN 978-954-322-720-4
1. Социално управление - дисертации 2. Научно предвиждане и прогнозиране - дисертации
316.43(043.3)
008.2(043.3)
COBISS.BG-ID 1286797028

Кн 81
КРЪСТЕВ, Тошко Ангелов, 1964-
        Публичните партийнополитически рефлексии: между груповата рационалност и социалните реалности : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност Социология, шифър 05.11.01 / Тошко Ангелов Кръстев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 172 с. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 169-172.

ISBN 978-954-322-716-7
1. Политически партии - социологични проблеми - дисертации
316.334.3(043.3)
COBISS.BG-ID 1286817508

Кн 82
МАТЕЕВА, Ваня Иванова, 1960-
        Културни практики и интеграция на незрящите в България / Ваня Матеева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 232 с. : с ил., [8] л. : цв. ил. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Cultural practices and integration of the blind in Bulgaria. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр.: с. 218-229. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-683-2 (подв.) : 15 лв.
1. Слепи - България - социални проблеми 2. Културно-масова работа - България 3. България - социология
316.454.4-056.262(497.2)
374.24-056.262(497.2)
COBISS.BG-ID 1265861604

МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Гражданските протести - 2013 г. : февруари срещу юни Вж Кн 91

НИКОЛОВА, Нели Иванова, 1971-
        Управление на човешките ресурси и организационно поведение : казуси, тестове, делови управленски игри и задачи Вж Кн 355

ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Социология на философията Вж Кн 23

Кн 83
РАДЕВА, Виржиния Боянова, 1954-
        Убеждаваща комуникация и диалог / Виржиния Радева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 224 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Speeche communication and dialogue. - Библиогр.: с. 223-224. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3669-3 : 12 лв.
1. Словесна комуникация - социологични проблеми 2. Реторика 3. Диалог
316.77
82.085.4
316.454.5
COBISS.BG-ID 1265621732

РЕЩИКОВА, Светлана Петровна
        Етика на деловото общуване : сборник задачи, упражнения и тестове Вж Кн 100

Кн 84
САТОЙ Чатой
        Взаимоотрицателност и политическа представителност / Сатой Чатой. - Бургас : Информа принт, 2012. - 296 с. ; 20 см

Сатой Чатой - псевд. на авт. Моню Михайлов Москов.

ISBN 978-954-8468-64-0
1. Социална психология 2. Политическа психология
316.6
32.01:159.9
COBISS.BG-ID 1265629668

Кн 85
ТОДОРОВ, Илко Недев, 1952-
        Властта като интерес на селищната общност : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, по научна специалност Социология, шифър 05.11.01 / Илко Недев Тодоров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 280 с. : с табл. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: л. 272-280.

ISBN 978-954-322-678-8
1. Власт - социология - дисертации 2. Селища - социология - дисертации
316.334.3(043.3)
316.334.55/.56(043.3)
COBISS.BG-ID 1286825700

ТОДОРОВ, Петко Тодоров, 1947-
        Реклама и медии : [магистърска програма по рекламен мениджмънт] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 343

Кн 86
УИЛКИНСЪН, Ричард, 1943-
        Патология на неравенството : защо равенството прави обществата по-силни / Ричард Уилкинсън, Кейт Пикет ; прев. от англ. Драгомир Тачев. - София : Изток-Запад, 2014. - 408 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: The spirit level. Why greater equality makes societies stronger / Richard Wilkinson, Kate Pickett. - Библиогр.: с. 371-407.

ISBN 978-619-152-384-9 (подв.) : 25 лв.
1. Равенство 2. Глобални проблеми на човечеството
316.32
COBISS.BG-ID 1265603044

TOMOV, Aleksandǎr Trifonov, 1954-
        The new democratic state: beyond John Keynes and Milton Friedman Вж Кн 89


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

Кн 87
РАЙЧЕВ, Димитър Янков, 1950-
        Хроника на един президентски мандат / авт.[-състав.] Димитър Райчев ; [фотоил. Стефан Илков Немцов]. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Пловдив : Булвест принт). - 264 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-1298-8 (подв.) : 40 лв.
1. Стоянов, Петър Стефанов, 1952- - дейност 2. Президенти, български - дейност 3. България - политика
32(497.2)(092)
92 Стоянов, Петър Стефанов
COBISS.BG-ID 1265532644

САТОЙ Чатой
        Взаимоотрицателност и политическа представителност Вж Кн 84

Кн 88
RAJČEV, Dimitǎr Jankov, 1950-
        The chronicles of a presidential term / Dimitar Raychev ; [transl. Emilia Ivanova Handzhiyska] ; [photogr. ill. Stefan Ilkov Nemtsov]. - Plovdiv : Hermes Publ., 2014 (Plovdiv : Bulvest print). - 248 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

Ориг. загл.: Хроника на един президентски мандат. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-1303-9 (подв.) : 40 лв.
1. Стоянов, Петър Стефанов, 1952- - дейност 2. Президенти, български - дейност 3. България - политика
32(497.2)(092)
92 Стоянов, Петър Стефанов
COBISS.BG-ID 1265534180


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

Кн 89
TOMOV, Aleksandǎr Trifonov, 1954-
        The new democratic state: beyond John Keynes and Milton Friedman / Alexander Tomov ; [transl. Albena Toneva]. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2014. - 261 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Ориг. загл.: Новата демократична държава: след Джон Кейнс и Милтън Фридман / Александър Томов. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 259-260.

ISBN 978-954-07-3704-1 (подв.)
1. Държава 2. Демокрация 3. Глобализация 4. Стопански кризи
321.7
316.32
338.124.4
COBISS.BG-ID 1265461476


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Кн 90
ГЪРДЕВ, Костадин Веселинов, 1941-
        Българската общност в Унгария след 1944 г. / Костадин Гърдев. - София : ИК Гутенберг, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 91 с., [16] с. : ил., факс. ; 22 см

ISBN 978-619-176-011-4 : 8 лв.
1. Българи в чужбина - Унгария 2. Унгария - национален въпрос
323.1(439=867)
COBISS.BG-ID 1265560804

Кн 91
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Гражданските протести - 2013 г. : февруари срещу юни / Максим Мизов. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 491 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-332-9
1. Гражданско общество - България 2. Гражданско неподчинение - България 3. България - вътрешна политика
323.22(497.2)
316.334.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1265561316

RAJČEVSKI, Stojan Čilov, 1944-
        Islamized Bulgarians pomaks Вж Кн 705


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

Кн 92
БОЖИНОВА, Даниела Стоянова, 1960-
        Хората решават : референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ / Даниела Божинова. - София : Книгоизд. къща Труд, [2014] ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 304 с. : с портр. ; 19 см. - (Темите на XXI век ; 4)

Деф. екз.: Липсват с. 2-3, 6-7.

ISBN 978-954-398-350-6 : 11.99 лв.
ISBN 954-398-350-X !
1. Избори - САЩ 2. Избирателно право - САЩ 3. САЩ - избори
324(73)
342.8(73)
COBISS.BG-ID 1265818340


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

Кн 93
        ДЕСЕТ години в НАТО, визия за следващите десет : форум на българската трансатлантическа общност, София 28 март 2014. - София : Асоц. "Джордж Маршал" - България, 2014. - 103 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-91092-9-0
1. Национална сигурност - България - конференции 2. България - военно дело
327.51(062.2)
355.02(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265766628

МИЛАНОВ, Йордан Сергиев, 1924 -
        ХХІ век и войната Вж Кн 153

Кн 94
        ПОЛИТОЛОГИЧНИ изследвания. Т. 1, Международни кризи и конфликти - 2013 г. / [състав. и науч. ред. Румен Кънчев]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2014. - 150 с. : с табл., диагр. ; 21 см. - (Библиотека Политическите науки в XXI век)

Загл. и на англ. ез.: Political studies. Vol. 1, International crises and conflicts - 2013. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Фак. по икон. и соц. науки. - Съдържа материали от: Дейвид Блумфийлд, Бен Райли, Светозар Стоянов, Антон Биров, Златин Митков, Надежда Гръблева, Красимир Вълков, Росица Хаджийска, Росана Куцева, Гергана Иванова, Симеон Стаменов, Атанас Владиков, Румен Кънчев, Киър Лийбър, Даръл Прес, Роджър Майърсън, Драгомир Генов. - Авторите.: с.149. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-423-946-6
1. Конфликт - сборници 2. Политически кризи - сборници 3. Международни отношения - сборници
327.5(062.2)
COBISS.BG-ID 1265539812

        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА пред националната политика за сигурност в началото на XXI век : студентска конференция, 28.11.2012, УНСС Вж Кн 154

Кн 95
ХЪРСТ, Пол, 1946-2003
        Война и сила през XXI век : държавата, военният конфликт и международната система / Пол Хърст ; прев. от англ. Марина Бенева. - София : Книгоизд. къща Труд, 2014 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 212 с. ; 19 см. - (Темите на XXI век ; 3)

Ориг. загл.: War and power in the twenty-first century / by Paul Hirst.

ISBN 978-954-398-334-6 : 11.99 лв.
1. Война 2. Международна сигурност - 21 век 3. Глобални проблеми на човечеството - 21 век
327.5
COBISS.BG-ID 1265738724

Кн 96
        ЦЕНТРОВЕ на сила в международните отношения и проблемът за поляритета през XXI век / [Пламен Пантев ... и др.] ; състав. и ред. Пламен Пантев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 239 с. : с ил. ; 24 см. - (Поредица Монографии / Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер)

Имената на авт. отбелязани на с. 238. - Други авт.: Мира Кънева, Владимир Бабанов, Деница Велчева, Янко Йорданов, Емил Миланов. - Изд. на СУ Климент Охридски по проект на Унив. комплекс по хуманитеристика Алма Матер.

ISBN 978-954-07-3676-1
1. Международни отношения - 21 век 2. Международна сигурност - 21 век
327
COBISS.BG-ID 1265736932


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

Кн 97
БАНОВ, Банчо Тодоров
        Парламентарна система в Република България. Пътища за подобряването й / Банчо Банов. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : [БПС]). - 58 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-160-318-3
1. Парламентаризъм - България 2. България - вътрешна политика
328.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1265568996


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БОЙЧЕВ, Георги Станков, 1949-
        Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидат-студенти Вж Кн 698

Кн 98
ГЛЕДАЧЕВ, Светозар Маринов, 1963-
        Добър ден, нещастнико! : икономически размисли и страсти / Светозар Гледачев. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 175 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1318-3 : 11.95 лв.
1. Икономическо поведение 2. Стопанска етика
330.16
174.4
COBISS.BG-ID 1265449956

Кн 99
ДИМОВА, Емилия Димова, 1959-
        Бизнес комуникации : учебник / Емилия Димова. - Ямбол : Фак. Техника и технологии при Тракийски унив., 2013 (Ямбол : Моницони). - 78 с. ; 21 см
Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Фак. Техника и технологии - Ямбол.
ISBN 978-954-9999-83-9
1. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 2. Комуникация - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
316.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1265666532

ИНАМОРИ Казуо, 1932-
        Компас към успеха : духовност в бизнеса и живота Вж Кн 45

Кн 100
РЕЩИКОВА, Светлана Петровна
        Етика на деловото общуване : сборник задачи, упражнения и тестове / Светлана П. Рещикова, Емилия Д. Димова. - Ямбол : Фак. Техника и технологии при Тракийски унив., 2012 (Ямбол : Diagalprint). - 112 с. ; 21 см

Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Фак. Техника и технологии - Ямбол. - Библиогр.: с. 107-108.

ISBN 978-954-9999-80-8
1. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 2. Комуникация - етични проблеми - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
316.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1265617636

ЧАВДАРОВА, Таня Бойчева, 1958-
        Социална вграденост на дребното предприемачество Вж Кн 119


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

        ВИСШЕТО образование в икономиката на знанието Вж Кн 236

Кн 101
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Инвестиции : анализ и управление на инвестиционни портфейли : [магистърска програма по финансов мениджмънт] : учебник за дистанционно обучение / Пламен Василев Орешарски, Маргарита Петрова Главева. - [2. изд.]. - София : УНСС, 2013. - 436 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

1. изд. 2009 с авт. Пламен В. Орешарски, на изд. ЕА - Плевен. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-526-1
1. Инвестиции - управление и организация - учебници за ВУЗ
330.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1265829092


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

ДИЧЕВА, Теодора Тодорова
        Защита от санкции при проверка от Инспекцията на труда : наръчник Вж Кн 142


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

Кн 102
ДИМИТРОВ, Диян Динев
        Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990 г. : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", по научна специалност 05.11.01 - Социология / Диян Динев Димитров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 232 с. : с табл., сх. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 191-202.

ISBN 978-954-322-644-3
1. Пазар на труда - България - дисертации 2. България - труд
331.5(497.2)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286828772


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

Кн 103
ГЕОРГИЕВА, Анета Мирославова
        Данъчни облекчения в България по ЗДДФЛ [Закон за данъците върху доходите на физическите лица] и ЗКПО [Закон за корпоративното подоходно облагане] : наръчник / Анета Георгиева, Лорета Цветкова. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar.bg). - 256 с. : с табл. ; 21 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-619-90167-4-9 : 40.20 лв.
1. Данъчно облагане - България - наръчници и ръководства 2. България - финанси
336.2(497.2)(035+086.76)
347.73(497.2)(035+086.76)
COBISS.BG-ID 1265588196

Кн 104
ГЕЦОВА, Биляна Иванова, 1975-
        Защита от санкции при проверки и ревизии от НАП [Национална агенция по приходите] : наръчник / Биляна Гецова. - 3. изд. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar.bg). - 296 с. : с табл., факс. ; 21 см + 1 оптичен диск

1. изд. 2013.

ISBN 978-619-90167-8-7 : 40.50 лв.
1. Държавни приходи - България - контрол и ревизия - наръчници и ръководства 2. България - финанси
336.127(497.2)(035+086.76)
COBISS.BG-ID 1265553124

Кн 105
ИВАНОВ, Николай Пенев, 1979-
        Техника на данъчното облагане : учебно пособие / Николай Пенев, Петър Джандармов, Гергана Пеева. - Ямбол : Бизнес колеж, [2012] (Ямбол : Diagalprint). - 80 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Николай Пенев е Николай Пенев Иванов.

ISBN 978-954-92983-2-1
1. Данъчно облагане - учебници за ВУЗ
336.2(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265826020

Кн 106
ИВАНОВ, Николай Пенев, 1979-
        Финансов мениджмънт : учебно пособие / Николай Пенев, Петър Джандармов. - Ямбол : Бизнес колеж, 2013 (Ямбол : Diagalprint). - 32 с. ; 21 см
Възприетата форма на името на авт. Николай Пенев е Николай Пенев Иванов.
ISBN 978-954-92983-4-5
1. Финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
336.6(079)(075.8)
657.012.7(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265847012

ИВАНОВ, Стефан Димитров, 1957-
        Механизъм за изравняване на междуобщинските финансови различия Вж Кн 146

Кн 107
        КАЗУСИ от текущата счетоводна и данъчна практика / Живко Бонев ... [и др.]. - София : ОРКП Мисъл, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 72 с. : с табл. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; 7-8)

Други авт.: Васил Божков, Иван Дочев, Ивайло Кондарев, Моника Петрова, Мая Жотева, Валентина Гекова. - Пълната форма на името на авт. Иван Дочев е Иван Дочев Иванов. - Възприетата форма на името на авт. Валентина Гекова е Валентина Петрова Ватева-Гекова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8006-72-9 : 24 лв.
1. Данъчно облагане - България 2. Счетоводство - България 3. България - финанси
336.21/.26(497.2)
657(497.2)
COBISS.BG-ID 1265503972

ЛАМБОВСКА, Мая Руменова, 1965-
        Бюджетно управление на стопанската организация : [бакалавърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 352

Кн 108
МИТЕВ, Петър Стефанов, 1970-
        Методология на бюджетното планиране : [магистърска програма по публични финанси] : учебник за дистанционно обучение / Петър Стефанов Митев. - София : УНСС, 2013. - 296 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-484-4
1. Бюджет - учебници за ВУЗ 2. Финансово планиране - учебници за ВУЗ
336.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1265807844

Кн 109
НЕДЕВ, Тодор Стефанов
        Фондови пазари : [магистърска програма по финансов мениджмънт] : учебник по дистанционно обучение / Тодор Стефанов Недев. - София : УНСС, 2012. - 229 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение.

ISBN 978-954-644-401-1
1. Фондова борса - учебници за ВУЗ
336.76(075.8)
COBISS.BG-ID 1265604580

Кн 110
СОТИРОВА, Екатерина Стефанова, 1958-
        Паричен икономикс : [бакалавърска програма по икономика] : учебник за дистанционно обучение / Екатерина Стефанова Сотирова. - София : УНСС, 2013. - 286 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-487-5
1. Финанси - учебници за ВУЗ
336(075.8)
COBISS.BG-ID 1265792484

СТЕФАНОВ, Стефан Стефанов, 1973-
        Събиране на парични вземания : наръчник Вж Кн 135

Кн 111
СТЕФАНОВА, Пенка Генчева, 1943-
        Банково дело : [магистърска програма по финансов мениджмънт] : учебник за дистанционно обучение / Пенка Генчева Стефанова. - София : УНСС, 2013. - 383 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-527-8
1. Банково дело - учебници за ВУЗ
336.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1265797604


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

Кн 112
БЛАГОЕВА, Снежана Александрова, 1974-
        Директни плащания за земеделските стопани през 2014 г. : възможности и условия за подкрепа на доходите : [пътеводител] / Снежана Благоева, Кристина Йорданова. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar.bg). - 120 с. : с ил. ; 28 см + 1 оптичен диск

Загл. на кор.: Пътеводител директни плащания за земеделските стопани през 2014 г. - Библиогр.: с. 119.

ISBN 978-619-90167-6-3 : 42.60 лв.
1. Европейски съюз - аграрна политика - наръчници и ръководства 2. Селскостопански предприятия - България - финанси - наръчници и ръководства 3. Европа - селско стопанство 4. България - селско стопанство
338.43(4-6)(035+086.76)
631.16(497.2)(035+086.76)
COBISS.BG-ID 1265554148

БОГОЕВА, Ася Стефанова, 1962-
        Бърза и лесна подготовка за матурата по география и икономика Вж Кн 699

Кн 113
ГРИГОРОВА, Веселина, 1946-
        Енергийна интензивност на индустриалните отрасли в България / Веселина Григорова. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 130 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Веселина Григорова е Веселина Григорова Неделчева. - Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 118-120. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-160-271-1
1. Промишлени предприятия - България - енергийно стопанство 2. Енергоснабдяване - България - икономически проблеми 3. България - промишленост
338.45(497.2)
658.26(497.2)
COBISS.BG-ID 1265460196

ИВАНОВ, Мартин Йорданов, 1974-
        Развитие на "зелена" енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.11.01 - Социология Вж Кн 302

Кн 114
ИВАНОВА, Любов Кирилова, 1970-
        Винен туризъм в света : студия / Любов Иванова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 81 с. : с табл., сх., к. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Туризъм в света. - Библиогр.: с. 79-80.

ISBN 978-954-680-931-5
1. Алтернативен туризъм
338.48-6:634.8(100)
COBISS.BG-ID 1265702116

ПЕНЧЕВА, Ася Димитрова, 1981-
        Управление на проекти в туризма Вж Кн 340

Кн 115
        ПОВИШЕНА информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда / М. Кирова ... [и др.]. - [Русе] : Примакс, 2013 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 248 с. : с ил. ; 22 см

Кор. опис. - Други авт.: Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-8675-77-2
1. Туризъм - управление и организация 2. Устойчиво развитие
338.48
502:338.48
COBISS.BG-ID 1265581540

Кн 116
РАШКОВА, Галина Кръстева, 1955-
        Кризите: симптоми, прогнози, рискове : модели на антикризисното управление на туристическата фирма / Галина Рашкова. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 251 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 245-250.

ISBN 978-619-160-253-7
1. Туризъм - управление и организация 2. Стопански кризи
338.48
338.124.4
COBISS.BG-ID 1265464036

Кн 117
        СБОРНИК докторантски трудове. - София : Стоп. фак. СУ "Св. Климент Охридски", 2013- . - Т. <1-> : с табл., диагр., сх. ; 23 см

Текст и на англ. ез. - Изд. на Докторантска акад. по стоп. и управл. науки. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9399-19-6 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1 / [състав. Александър Николов, Албена Антонова]. - 2013. - 260 с. 

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.


1. Стопанство - сборници 2. Управление и организация - сборници
338(062.2)
65.012(062.2)
COBISS.BG-ID 1265663460

Кн 118
СТОЙКОВА, Блага Иванова
        Кукерските празници и фестивали на маскарадните игри от Старозагорско като основа за развитие на фестивален туризъм / Блага Иванова Стойкова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2011 ([с. Богомилово, Старозагорско] : Контраст). - 154 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на М-во на образованието, младежта и науката. Фонд Науч. изследвания. - Библиогр.: с. 121-133.

ISBN 978-954-338-021-3
1. Културен туризъм 2. Кукери - Старозагорски край 3. Старозагорски край - международен туризъм
338.48-611
391.8(497.23-31)
COBISS.BG-ID 1265757668

Кн 119
ЧАВДАРОВА, Таня Бойчева, 1958-
        Социална вграденост на дребното предприемачество / Таня Чавдарова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 454 с. : с табл. ; 24 см. - (Поредица Монографии / Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер)

Загл. и на англ. ез.: The social embeddedness of small-scale entrepreneurship. - Текст и на англ. ез. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски по проект на Унив. комплекс по хуманитеристика Алма Матер. - Библиогр.: с. 398-430. - Азб. показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3644-0 (подв.)
1. Предприемачество - социални проблеми 2. Икономическо поведение 3. Стопански предприятия, малки и средни - България 4. България - стопански обединения
338.2
330.16
658.017.2/.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1265683172

TOMOV, Aleksandǎr Trifonov, 1954-
        The new democratic state: beyond John Keynes and Milton Friedman Вж Кн 89


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

Кн 120
ГЕНЧЕВ, Евгени Росенов, 1970-
        Маркетингови проучвания : учебно пособие : тестове / [Евгени Генчев, Петър Джандармов]. - Ямбол : Бизнес колеж, [2012] (Ямбол : Diagalprint). - 47 с. : с табл. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92983-1-4
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265844708

Кн 121
ДЖАНДАРМОВ, Петър Димитров, 1980-
        Управление на продажбите : учебно пособие / Петър Джандармов, Румен Отузбиров. - Ямбол : Бизнес колеж, [2013] (Ямбол : Diagalprint). - 88 с. ; 20 см

ISBN 978-954-92983-3-8
1. Търговия - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.18(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265841892

ДИМИТРОВА, Райна Бойкова, 1962-
        Мониторинг на конкурентоспособността на предприятието : [монография] Вж Кн 350

ЖЕЛЕВ, Симеон Денев, 1961-
        Рекламни изследвания : [магистърска програма по рекламен мениджмънт] : учебник по дистанционно обучение Вж Кн 359

ИЛИЕВА, Цветомира Красимирова
        Интегрирани маркетингови комуникации във футбола : световни практики Вж Кн 405

Кн 122
КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова, 1960-
        Мърчъндайзинг / Невяна Стефанова Кръстева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 348 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2011.

ISBN 978-619-160-215-5 : 22.90 лв.
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ 2. Реклама - учебници за ВУЗ 3. Художествено пространствено оформление - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
658.8(075.8)
659.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1265468644

Кн 123
СТОЕНЧЕВА, Цветка Атанасова, 1959-
        Маркетинг в публичния сектор : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение / Цветка Стоенчева. - 3. изд. - София : УНСС, 2013. - 248 с. : с диагр., сх., табл. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - 1. изд. 2001, установено от доп. източник. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-494-810-8 !
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ 2. Администрация - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
352/354(075.8)
COBISS.BG-ID 1265796580


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

Кн 124
ДЖАНДАРМОВА, Здравка Добрева, 1956-
        Техника на външнотърговската дейност : учебно пособие : тестове / [Здравка Джандармова, Петър Джандармов]. - Ямбол : Регион. библ. "Георги Раковски", [2012] (Ямбол : Diagalprint). - 71 с. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Бизнес колеж - Ямбол.

ISBN 978-954-92960-1-3
1. Външна търговия - тестове - учебници за ВУЗ
339.5(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265598692

ПАВЛОВА, Веселка Христова, 1955-
        Статистически методи в международния бизнес : базисен курс : [магистърска програма по МИО] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 75


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Кн 125
НИКОЛОВ, Николай Маринов, 1951-
        Европейска икономическа интеграция / Николай Маринов Николов. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 187 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 186-187.

ISBN 978-619-160-254-4
1. Европейска общност 2. Стопанско сътрудничество - Европа - история 3. Европа - международни икономически отношения
339.92(4)(091)
COBISS.BG-ID 1265470436

СТОЯНОВА, Цветана Александрова, 1976-
        Стратегии за интернационализация : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 342


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

Кн 126
ГРИГОРОВ, Иван Спасов
        Юридическа психология / Иван Григоров. - София : Център за образование и науч. проучвания, 2008 ([София] : [Скала принт]). - 183 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 179-180.

ISBN 978-954-9439-12-0
1. Съдебна психология - учебници за ВУЗ 2. Право - психология - учебници за ВУЗ
340.6(075.8)
159.98:34(075.8)
COBISS.BG-ID 1265516772


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БОЖИНОВА, Даниела Стоянова, 1960-
        Хората решават : референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ Вж Кн 92

Кн 127
КОЛАРОВА, Цецка Димитрова, 1964-
        Образование по правата на човека / Цецка Коларова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 364 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 329-336.

ISBN 978-619-160-234-6
1. Права на човека - учебници за ВУЗ
342.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1265465828

Кн 128
СТОЯНОВ, Лъчезар Стоянов, 1950-
        Нация, държава и институции : студии и статии / Лъчезар Стоянов. - София : ИК "Гутенберг", 2012 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 453 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-617-131-3 : 17 лв.
1. България - право
342(497.2)(091)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265579492

Кн 129
ТАСЕВСКА, Даниела Христова, 1966-
        Образование за равни права : технологично осигуряване на класни ръководители за оптимизиране на възпитателното взаимодействие с учениците / Даниела Тасевска ; [науч. ред. Гергана Христова Дянкова]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 255 с. : с табл., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 229-232.

ISBN 978-954-524-952-5
1. Права на човека 2. Гражданско образование - методика на преподаването
342.7
371.035
COBISS.BG-ID 1265751780


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

Кн 130
ЛАЗАРОВ, Румен, 1962-
        Запазване на местопроизшествие / Румен Лазаров. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2014. - 27 с. : с портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Румен Лазаров е Румен Лазаров Сорошилов.

ISBN 978-954-07-3716-4
1. Криминалистика
343.9
COBISS.BG-ID 1265645796


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Кн 131
БОЖКОВА, Десислава Петкова
        Осиновяването / Десислава Божкова. - [София] : Критика и хуманизъм, 2014 ([София] : [Миг принт]). - 180 с. ; 20 см

ISBN 978-954-587-183-2
1. Осиновяване
347.63
COBISS.BG-ID 1265521892

ГЕОРГИЕВА, Анета Мирославова
        Данъчни облекчения в България по ЗДДФЛ [Закон за данъците върху доходите на филическите лица] и ЗКПО [Закон за корпоративното подоходно облагане] : наръчник Вж Кн 103

Кн 132
ГЕОРГИЕВА, Румяна Иванова, 1953-
        Индустриална собственост : патенти за изобретения, полезни модели, ноу-хау / Румяна Иванова Георгиева. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 118 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 115-117.

ISBN 978-954-683-471-3
1. Индустриална собственост - учебници за ВУЗ 2. Патенти - учебници за ВУЗ
347.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1265821924

Кн 133
ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, 1972-
        Право на информационните и комуникационните технологии : гражданскоправни аспекти : електронни документи и електронни подписи, електронна търговия, защита на интелектуалната собственост в ИКТ, защита на потребителите в ИКТ / Георги Г. Димитров. - София : Фонд. Право и интернет, 2014 ([София] : [Алианс прес]). - 448 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 419-423. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7192-06-3
1. Информационни и комуникационни технологии - правни проблеми 2. Гражданско право
347.5:681.324
681.324
COBISS.BG-ID 1265514980

Кн 134
        ЗА ролята на правосъдието в Европейския съюз : материали от европейска конференция, [Брюксел, 21-22 ноември 2013 г.] / [състав., прев. Иванка Иванова]. - [София] : Сиби, 2014 ([София] : [Скайпринт]). - 56 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Les assises de la justice. - Изд. на Институт Отворено о-во.

ISBN 978-954-730-885-5
1. Правосъдие - Европа - сборници 2. Европа - право
347.9(4-6)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265744868

Кн 135
СТЕФАНОВ, Стефан Стефанов, 1973-
        Събиране на парични вземания : наръчник / Стефан Стефанов Стефанов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar.bg). - 259 с. ; 21 см + 1 оптичен диск

1. изд. 2012, устанвовено от доп. източник. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90167-3-2 : 40.80 лв.
1. Дългове - наръчници и ръководства 2. Задължения - правни проблеми - наръчници и ръководства 3. Договори - наръчници и ръководства
347.4(035+086.76)
336.77(035+086.76)
COBISS.BG-ID 1265588452


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Кн 136
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за здравното осигуряване : сборник нормативни актове : 2 13 С05. - 10. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 144 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Кор. опис. - 1. изд. 2004. - Международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на здравното осигуряване: с. 125-128. - Закон за здравето : достъпност и качество на медицинската помощ, права и задължения на пациента, медицинска помощ при спешни състояния : извлечение: с. 129-143. - Информ. към 11.04.2014. - Съдържа и: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.: с. 117-124.

ISBN 978-954-730-880-0 : 5.20 лв.
1. Здравно осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:368.42(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1265805540

Кн 137
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за нормативните актове : сборник нормативни актове : 2 01 С15. - 6. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 130 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2007. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7-23. - Договор за функционирането на Европейския съюз ; Правилник за организиране на дейността на Народното събрание ; Устройствен правилник на Министерския съвет и неговата администрация ; Закон за държавния печат и националното знаме на Република България ; Закон за Конституционен съд ; Правилник за организиране на дейността на Конституционния съд ; Административнопроцесуален кодекс : извлечения: с. 64-129. - Информ. към 05.04.2014. - Съдържа и: Указ No 883 за прилагане на Закона за нормативните актове ; Закон за международните договори на Република България ; Закон за Държавен вестник.

ISBN 978-954-730-879-4 : 4.70 лв.
1. Административно право - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:342.9(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1265776612

Кн 138
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за радиото и телевизията ; Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност : [одобрена с Постановление No 108 от 26 април 2011 г. на Министерски съвет]. - [София] : [Тип-топ прес], 2013. - 128 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-723-091-0
1. Радио - България - законодателни и директивни материали 2. Телевизия - България - законодателни и директивни материали 3. Такси - България - законодателни и директивни материали 4. България - обществено управление
351.85:654.19(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1265641956

Кн 139
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс за застраховането : [сборник нормативни актове] : 2 07 С09. - 9. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 376 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2006. - Закон за Комисията за финансов надзор ; Закон за здравното осигуряване : извлечения: с. 336-370. - Справочник на актовете за изменение: с- 371-374. - Информ. към 25.05.2014. - Съдържа и: Закон за допълнителния надзор върху финансовите контломерати.

ISBN 978-954-730-862-6 : 9.60 лв.
1. Застрахователно дело - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:368(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1265802980

Кн 140
ГИНЧЕВ, Димитър Георгиев
        Нови методи и алгоритми за изследване, моделиране и симулиране на критична инфраструктура : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" [по научна специалност 02.21.10 - Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката] / Димитър Георгиев Гинчев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 165 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 127-137.

ISBN 978-954-322-757-0
1. Гражданска защита - България - дисертации 2. България - обществено управление
351.86(497.2)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286800868

Кн 141
ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, 1972-
        Право на информационните и комуникационните технологии : административноправни и технологични аспекти : електронно управление, правен режим на информацията, правен режим на криптографията, стандартизация в областта на ИКТ / Георги Г. Димитров. - София : Фонд. Право и интернет, 2014 ([София] : [Алианс принт]). - 448 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 423-426. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7192-12-4
1. Информационни и комуникационни технологии 2. Електронно правителство 3. Административноправни услуги - автоматизация
351/354:681.324
681.324
COBISS.BG-ID 1265513700

Кн 142
ДИЧЕВА, Теодора Тодорова
        Защита от санкции при проверка от Инспекцията на труда : наръчник / Теодора Дичева, Лариса Тодорова. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar.bg). - 288 с. : с табл. ; 21 см + 1 оптичен диск

1. изд. 2013, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-90167-7-0 : 39 лв.
1. Трудово законодателство - наръчници и ръководства 2. Охрана на труда - наръчници и ръководства 3. Трудови договори - наръчници и ръководства
351.83(035+035.034)
331.4(035+035.034)
COBISS.BG-ID 1265574372

Кн 143
        ОБЩЕСТВЕНИ поръчки : [сборник нормативни актове] : 2 07 С04. - 11. изд. - София : Сиби, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 300 с. ; 20 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2002. - Информ. към 15.05.2014. - Съдържа: Закон за обществените поръчки ; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ; Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз и реда за сключване на договори.

ISBN 978-954-730-886-2 : 6.30 лв.
1. Обществени поръчки - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:347.45/.47(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1265729508

Кн 144
        УСТРОЙСТВО на територията : подзаконови нормативни актове : [наредби по прилагането на ЗУТ] : 2 16 С02. - 7. изд. - София : Сиби, 2013-2014  (София : Симолини). - 2 т. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2001 в 1 кн.

ISBN 978-954-730-876-3 (т. 1) : 9.90 лв.

Съдържа:
Ч. 1. - 2014. - 308 с. : с табл., сх. 

Съдържа: Наредба No 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони ; Наредба No 5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разполжението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура ; Наредба No 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите и енергийните обекти ; Наредба No 4 от 21 май 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ; Наредба No 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

1. Градоустройство - България - законодателни и директивни материали 2. Благоустройство на населените места - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.82:711(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1265777892

Кн 145
ХРИСТОВ, Христо Йорданов, 1948-
        Публично-частни партньорства : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение / Христо Йорданов Христов, Татяна Иванова Даскалова. - София : УНСС, 2013. - 238 с. : със сх., табл. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-491-2
1. Обществени поръчки - учебници за ВУЗ 2. Проекти - учебници за ВУЗ 3. Стопански договори - учебници за ВУЗ 4. Администрация - управление и организация - учебници за ВУЗ
351.71(075.8)
COBISS.BG-ID 1265779172


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Кн 146
ИВАНОВ, Стефан Димитров, 1957-
        Механизъм за изравняване на междуобщинските финансови различия / Стефан Иванов. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2012 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 130 с. : с табл., диагр. ; 24 см

ISBN 978-954-338-047-3
1. Общини - България - финанси 2. Местни бюджети - България 3. България - обществено управление
352.071(497.2)
336.12:352(497.2)
COBISS.BG-ID 1265817572

Кн 147
МАРКОВ, Костадин Янков
        Трансформация на контролната дейност в административната система. Насоки и инструменти за извършване на контрола / Костадин Марков. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 370 с. : с табл., сх. ; 21 см

Загл. на кор.: Трансформация на контролната дейност в административната система. - Библиогр.: с. 243-256.

ISBN 978-619-160-264-3
1. Администрация
352/354
COBISS.BG-ID 1265465060

СТОЕНЧЕВА, Цветка Атанасова, 1959-
        Маркетинг в публичния сектор : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 123


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

Кн 148
ВОЕННА академия Георги Стойков Раковски. Факултет Национална сигурност и отбрана
        20 години Факултет "Национална сигурност и отбрана" [при ВА Г. С. Раковски] / [състав. Георги Димов ... и др.]. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2014. - 112 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 23 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Борис Богданов, Валери Иванов, Иван Панчев, Лидия Велкова, Стоян Стойчев, Димитър Димитров, Тодор Петров.

ISBN 978-954-9348-55-2
1. Военна академия "Георги Стойков Раковски". Факултет "Национална сигурност и отбрана" (София) - история 2. България - военно дело
355.23(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1265695460

Кн 149
ВОЙНОВ, Борис Димитров, 1941-
        Подпоручик Петров / Борис Войнов. - 3. изд. - София : Пропелер, 2014. - 136 с. : с к., ноти, факс. ; 20 см

1. изд. 2013. - Саможертва в защита на честта на родината и армията / Дянко Марков: с. 3-4. - Библиогр.: с. 131-133.

ISBN 978-954-392-250-5 : 5 лв.
1. Петров, Петър Добрев, 1902-1944 - биографии 2. Офицери, български - биографии 3. Кавалерия - България - история 4. България - военно дело
357.1(497.2)(092)
92 Петров, Петър Добрев
COBISS.BG-ID 1265617124

Кн 150
ДАСКАЛОВ, Петър Димов, 1957-
        Записки от архивите на Българския военноморски флот 1944-1959 г. / Петър Даскалов ; [науч. ред. Атанас Панайотов]. - Варна : ИК Морски свят, 2014 (Варна : Техноинженеринг ABC). - 200 с. : с табл, ил., факс. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9484-34-2
1. Военноморски сили - България - история 2. България - военно дело
359(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1265500132

        ДЕСЕТ години в НАТО, визия за следващите десет : форум на българската трансатлантическа общност, София 28 март 2014 Вж Кн 93

ДИМИТРОВ, Красимир Пейчев, 1969-
        Проектиране на организация на използването на комуникационните и информационните системи и мрежи в сигурността и отбраната Вж Кн 366

Кн 151
ЖЕКОВ, Живко Живков, 1973-
        Хоплити и пелтасти - проекции в историята / Живко Жеков. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 475 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 454-474.

ISBN 978-954-524-940-2
1. Пехота - история
356(091)
COBISS.BG-ID 1265749732

Кн 152
МАРКОВ, Захарин Страхилов, 1957-
        Методика за оценяване на обучението във Военна академия "Г. С. Раковски" / Захарин Марков, Теодора Георгиева. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2014. - 67 с. : със сх., диагр. ; 21 см

Изд. на ВА Г. С. Раковски. Институт за перспективни изследвания за отбраната.

ISBN 978-954-9348-56-9
1. Военна академия "Георги Стойков Раковски" (София) - методика на преподаването 2. Военно обучение - България 3. Студенти - проверка и оценка на знанията 4. Студенти - учебно-възпитателна работа 5. Обучение - методи 6. България - военно дело
355.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1265648612

МЕЖДУНАРОДНА конференция Сигурността в Югоизточна Европа (11 ; София ; 2013)
        Единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център Вж Кн 372

Кн 153
МИЛАНОВ, Йордан Сергиев, 1924 -
        ХХІ век и войната / Йордан Миланов. - 2. доп. изд. - [София] : ВСТ, 2014 ([София] : [Миг принт]). - 296 с. : с ил., портр. ; 24 см

1. изд. 2013.

ISBN 978-619-7027-04-4
1. Война 2. Геополитика - 21 век 3. Глобални проблеми на човечеството - 21 век
355.01
327.5
327:911.3
COBISS.BG-ID 1265596644

Кн 154
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА пред националната политика за сигурност в началото на XXI век : студентска конференция, 28.11.2012, УНСС / [ред. кол. Биляна Богданова ... и др.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 286 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Деница Ангелова, Галя Станчева, Николета Георгиева, Иван Колев, Инна Иванова, Станислав Богдански. - Изд. на УНСС. Кат. Нац. и регион. сигурност. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-160-247-6
1. Национална сигурност - 21 век - конференции 2. Външна политика - 21 век - конференции
355.02(100)(063)
327(063)
COBISS.BG-ID 1265643236


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

Кн 155
БЕНКОВА, Красимира Тошева, 1955-
        Етика на социалната работа / Красимира Бенкова ; [науч. ред. Веска Шошева]. - Ст. Загора : [Акад. изд. Тракийски унив.], 2013 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 201 с. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 191-201.

ISBN 978-954-338-061-9
1. Социална работа - етични проблеми
364
COBISS.BG-ID 1265817060

Кн 156
ДЕЛЧЕВА, Евгения Иванова, 1952-
        Управление на здравноосигурителни фондове : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение / Евгения Иванова Делчева. - София : УНСС, 2013. - 180 с. : с табл., диагр., сх. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-509-4
1. Здравно осигуряване - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Здравеопазване - учебници за ВУЗ
368(075.8)
614.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1265603812

Кн 157
ЗАХАРИЕВ, Боян Венциславов, 1971-
        Децата и жените в България - 2011 : анализ на ситуацията / Боян Захариев, Илко Йорданов. - София : УНИЦЕФ България, 2012. - 170 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 30 см

Библиогр.: с. 167-170. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-92855-1-2 (подв. със спирала)
1. Майчинство и детство - България 2. България - социално осигуряване
368.45(497.2)
COBISS.BG-ID 1265691620

Кн 158
        НАРЪЧНИК за социални услуги в община Габрово / Лиляна Русанова ... [и др.] ; ред. Иванка Стоянова-Тодорова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 136 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Жанета Цонева, Андреана Недева, Габриела Петрова, Симона Фертова, Диана Младенова, Елиза Игнатова, Христо Митев. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. по проект Общин. политики и качествени услуги в общността.

ISBN 978-954-683-501-7
1. Социални грижи - Габрово (община) - наръчници и ръководства 2. Социална работа - Габрово (община) - наръчници и ръководства 3. Габрово - социално осигуряване
364.4(497.21-37)(035)
COBISS.BG-ID 1265739492

Кн 159
ПЕТРОВА, Нели Людмилова, 1956-
        Основи и методи на социалната работа / Нели Петрова-Димитрова. - София : Веда словена - ЖГ, 2013. - 224 с. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Нели Петрова-Димитрова е Нели Людмилова Петрова. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-954-8846-18-9
1. Социална работа - учебници за ВУЗ
364(075.8)
COBISS.BG-ID 1265566436

Кн 160
ТОТЕВ, Христо Иванов, 1969-
        Управление на риска и застраховане / Христо Тотев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 148 с. ; 21 см

ISBN 978-954-683-509-3
1. Застрахователно дело 2. Риск, теория
368
COBISS.BG-ID 1265806820

Кн 161
ЯНАКИЕВА, Веселка Ангелова, 1960-
        Пенсиониране без пропуски и грешки : наръчник / Веселка Янакиева, Лариса Тодорова. - София : Резон-България, 2014 ([София] : Spektar.bg). - 288 с. ; 21 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-619-90167-5-6 : 39.90 лв.
1. Пенсии - България - наръчници и ръководства 2. България - социално осигуряване
368.43(497.2)(035+086.76)
COBISS.BG-ID 1265587940


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

Кн 162
ЗАХАРИЕВ, Боян Венциславов, 1971-
        Изгубено бъдеще? : изследване на феномените на необхващане в училище / [Боян Захариев, Илко Йорданов, Йоана Дечева]. - София : УНИЦЕФ, 2013 ([София] : [Point]). - 88 с. : с ил., к. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92855-4-3
1. Образование и просвета - България 2. България - образование
37.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1265640932

Кн 163
        ИЗВОРИ за историята на учебното дело в България. Кн. 3, Българското възрожденско училище / [Лука Доросиев ... и др.] ; състав. Емилия Кирилова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 415 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на кор. - Други авт.: Иван Бракалов, Начо Начов, А. С-кий, Димитър Маринов, Матей Георгиев, Йордан п. Георгиев, Христо Георгиев, Нестор Марков, Петър Митев, Рачо М. Каролев, Тома Васильов, Никола Ванков, Ан. Д. Чилингиров, Йосиф Ковачев. - Възприетата форма на името на авт. Йордан П. Георгиев е Йордан Ганев Попгеоргиев, на авт. Христо Георгиев - Христо Попгеоргиев, а на авт. Начо Начев - Никола Енев Начов. - Пълната форма на името на авт. Тома Васильов е Тома Васильов Цоков, на авт. Димитър Маринов - Димитър Маринов Бонев, на авт. Нестор Марков - Нестор Марков Несторов, а на състав. Емилия Кирилова - Емилия Кирилова Стерикова.

ISBN 978-954-524-908-2
1. Образование и просвета - България - история - сборници 2. България - образование
37(497.2)(091)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265747428

Кн 164
        ИЗСЛЕДВАНЕ и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието / Николай Цанев ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 118 с. : с ил., диагр., табл. ; 21 см

Други авт.: Здравко Лалчев, Илиана Мирчева, Любен Витанов, Веселин Витанов, Габриела Кирова, Илияна Симеонова, Иван Душков, Любка Алексиева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-160-239-1
1. Образование и просвета - автоматизация - сборници 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата - сборници
37.014.544(062.2)
681.324(062.2)
COBISS.BG-ID 1265451748

Кн 165
КРЪСТЕВ, Александър Василев, 1976-
        Важна книга : психолого-педагогическо ръководство за учители и родители / [Александър Кръстев]. - [Плевен] : Медиатех, 2014. - 80 с. : с ил. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на с. 4.

ISBN 978-619-7071-59-7
1. Детска и педагогическа психология
37.015.3
COBISS.BG-ID 1265509860

Кн 166
МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Базови методически подходи за трансверсални компетентности : просто 6+ / Яна Рашева-Мерджанова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 247 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-3496-5 : 12 лв.
1. Дидактика 2. Обучение - методи
37.012
371.3
COBISS.BG-ID 1265470180

Кн 167
ПЕНЕВ, Радослав Иванов, 1959-
        Теория и технология на семейното възпитание / Радослав Пенев. - София : Веда словена - ЖГ, 2013 ([София] : Direct Services). - 2 т. : с табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-8846-20-2 (ч. 1)
ISBN 978-954-8846-21-9 (ч. 2)

Съдържа:

Ч. 1. - 204 с. 
Библиогр.: с. 202-204.

Ч. 2. - 244 с.  
Библиогр.: с. 201-203.

1. Семейно възпитание
37.018.1
COBISS.BG-ID 1265536228

Кн 168
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Факултет по начална и предучилищна педагогика. Студентски научен форум (2 ; София ; 2013)
        Сборник доклади и презентации : [студентски научен форум, София], 2013 / [състав. Габриела Кирова] ; [науч. ред. Здравко Лалчев ... и др.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 159 с. : с ил., факс. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Нели Бояджиева, Орлин Дворянов, Цветанка Ценова, Елена Джамбазова, Стефан Стефанов, Пенка Шапкова-Танева, Габриела Кирова, Людмила Зафирова, Илияна Симеонова, Гергана Михайлова-Недкова.  - Библиогр. след отд. докл. - Кн. се разпространява и на електронен носител.
ISBN 978-619-160-216-2
1. Педагогика - сборници
37.01(062.2)
COBISS.BG-ID 1265440996

Кн 169
ЦАНКОВ, Николай Сашков, 1976-
        Компетентност за познавателно моделиране : дидактическа конкретизация и развитие / Николай Цанков. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 104 с. : със сх., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 98-102.

ISBN 978-619-160-204-9
1. Обучение - методи 2. Дидактика
37.02
COBISS.BG-ID 1265459172

        I am here... try to understand me ... : children on the autism spectrum : a manual for parents and professionals Вж Кн 235


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

Кн 170
КОЛИШЕВ, Николай Стоянов, 1962-
        Педагогическите умения на учителите. Кн. 4, Индивидуализация и диференциация на обучението / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 111 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 102-106.

ISBN 978-954-09-0797-0
1. Учители - подготовка 2. Обучение - методи
371.13/.16
371.3
COBISS.BG-ID 1265746404

Кн 171
КОЛИШЕВ, Николай Стоянов, 1962-
        Педагогическите умения на учителите. Кн. 5, Достъпно преподаване / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 96 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 88-90.

ISBN 978-954-09-0798-7
1. Учители - подготовка 2. Обучение - методи
371.13/.16
371.3
COBISS.BG-ID 1265747172

Кн 172
КОЛИШЕВ, Николай Стоянов, 1962-
        Педагогическите умения на учителите. Кн. 6, Систематизация на учебния материал / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 64 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 59-60.

ISBN 978-954-09-0799-4
1. Учители - подготовка 2. Обучение - методи
371.13/.16
371.3
COBISS.BG-ID 1265735396

МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Базови методически подходи за трансверсални компетентности : просто 6+ Вж Кн 166

МИРЧЕВА, Илиана Христова, 1960-
        Отворено обучение : диференциация в обучението в началното училище Вж Кн 187

ТАСЕВСКА, Даниела Христова, 1966-
        Образование за равни права : технологично осигуряване на класни ръководители за оптимизиране на възпитателното взаимодействие с учениците Вж Кн 129


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Кн 173
МАРКОВА, Люба Стефанова, 1954-
        Буквички с крачета 1 : учебна книжка по български език и литература за 5-6 годишни деца в детската градина ; Мъниче математиче 1 : учебна книжка по математика за 5-6 годишни деца в детската градина / Люба Маркова ; худож. Люба Маркова. - Пловдив : ИК Марк-91, 2013 ([Пловдив] : Макрос). - 31, 17 с. : с цв. ил. ; 29 см + 2 л. картони. - (Дете със затно сърчице)

Изд. по Прогр. система Дете със златно сърчице за 5-6 год. деца в дет. градина и у-ще. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-7112-03-0 (кн. 1) : 8 лв.
ISBN 978-954-92222-9-6 (кн. 2)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3
COBISS.BG-ID 1265836260

Кн 174
МАРКОВА, Люба Стефанова, 1954-
        Буквички с крачета 2 : учебна книжка по български език и литература за 5-6 годишни деца в детската градина ; Мъниче математиче 2 : учебна книжка по математика за 5-6 годишни деца в детската градина / Люба Маркова ; худож. Люба Маркова. - Пловдив : ИК Марк-91, 2013 ([Пловдив] : Макрос). - 33, 15 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Дете със златно сърчице)

Изд. по Прогр. система Дете със златно сърчицеа 5-6 год. деца в дет. градина и у-ще. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

(Кн. 1) : 8 лв.
ISBN 978-619-7112-03-0 !
(Кн. 2)
ISBN 978-954-92222-9-6 !
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3
COBISS.BG-ID 1265836772

Кн 175
МАРКОВА, Люба Стефанова, 1954-
        Вълшебни боички в моите ръчички : учебна книжка No 1 по конструктивно-технически и битови дейности и изобразително изкуство : 5-6 годишни деца в детската градина ; Майчица свята е грижовна земята : учебна книжка по природен свят : 5-6 годишни деца в детската градина / Люба Маркова ; [худож. Люба Маркова]. - Пловдив : ИК Марк-91, 2013 (Пловдив : Кол-принт). - 41, 39 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Дете със златно сърчице)

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Изд. по Прогр. система Дете със златно сърчице за 5-6 год. деца в дет. градина и у-ще. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-7112-02-3 (кн. 1) : 10 лв.
ISBN 978-954-92222-7-2 (кн. 2)
1. Детска градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3
COBISS.BG-ID 1265834468

Кн 176
МАРКОВА, Люба Стефанова, 1954-
        Вълшебни боички в моите ръчички : учебна книжка No 2 по конструктивно-технически и битови дейности и изобразително изкуство : 5-6 годишни ; Малко слънчице в телце : учебна книжка по социален свят за 5-6 годишни деца в детската градина / Люба Маркова ; [худож. Люба Маркова]. - Пловдив : ИК Марк-91, 2013 (Пловдив : Кол-принт). - 41, 39 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Дете със златно сърчице)

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Изд. по Прогр. система Дете със златно сърчице за 5-6 год. деца в дет. градина и у-ще. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

(Кн. 1) : 10 лв.
ISBN 978-619-7112-02-3 !
ISBN 978-954-92222-8-9 (кн. 2)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3
COBISS.BG-ID 1265835236

Кн 177
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книга за учителя за предучилищна група в детската градина и в училище 5-6 години / Магдалена Стоянова ... [и др.]. - София : Просвета, 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 120 с. : с табл. ; 29 см

Загл. на кор.: АБВ игри книга за учителя 5-6 години. - Други авт.: Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Силвия Бошнакова.

ISBN 978-954-01-2855-9 : 14 лв.
1. Дидактични игри 2. Предучилищно възпитание
372.3(072)
COBISS.BG-ID 1265780708


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Кн 178
ГЕОРГИЕВА-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
        Вълшебното ключе 2. клас : упражнения по околен свят за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи / Катя Георгиева, Поли Рангелова. - София : Просвета, 2014 (София : Воен. изд.). - 32 с. : с ил. ; 26 см

Възприетата форма на името на авт. Катя Георгиева е Катя Адрианова Георгиева-Петрова. - Пълната форма на името на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова.

ISBN 978-954-01-2970-9 : 2.90 лв.
1. Родинознание - учебници за основни училища 2. Природознание - учебници за основни училища
372.48(075.2)
372.850.2(075.2)
COBISS.BG-ID 1265778660

Кн 179
ГРОЗДЕВ, Сава Иванов, 1950-
        Задачите на Ру 1.-4. клас : задачи с решения и допълнителни материали [от международното състезание] Европейско кенгуру 2008-2013 / Сава Гроздев, Ирина Шаркова. - [София] : Архимед, 2013 (София : Алианс принт). - 152 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-779-172-5 : 9.99 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265446116

Кн 180
ИВАНОВ, Стоян Петков, 1961-
        Къде съм аз? : задачи за проверка на входното и изходното ниво за 1. клас : български език и литература, математика, роден край / Стоян Иванов, Людмила Зафирова, Соня Рачева. - София : Просвета, 2014 (София : Ропринт). - 44 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-01-3020-0 : 3.90 лв.
1. Основни училища - учебно-възпитателна работа
372.4(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265756644

Кн 181
ИВАНОВ, Стоян Петков, 1961-
        Къде съм аз? : задачи за проверка на входното и изходното ниво за 2. клас : български език и литература, математика, околен свят / Стоян Иванов, Людмила Зафирова, Соня Рачева. - София : Просвета, 2014 (София : Ропринт). - 44 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-01-3021-7 : 3.90 лв.
1. Основни училища - учебно-възпитателна работа
372.4(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265761508

Кн 182
ИВАНОВ, Стоян Петков, 1961-
        Четене с разбиране : тренировъчни задачи за 5. клас : подготовка за PISA / Стоян Иванов, Тина Велева, Весела Михайлова. - София : Просвета, 2014 (София : Воен. изд.). - 52 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на кор.: Четене с разбиране 5. клас. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-3019-4 : 4.90 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265858532

Кн 183
КАСНАКОВА-Иванова, Цонка Илиева, 1948-
        Методика на обучението по човекът и обществото 3.-4. клас / Цонка Илиева Каснакова-Иванова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2012 ([с. Богомилово, Старзагорско] : Контраст). - 393 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Пед. фак. - Библиогр.: с. 241-247, 290.

ISBN 978-954-338-037-4
1. Родинознание - методика на преподаването за основни училища
372.48(072)
COBISS.BG-ID 1265758180

Кн 184
МАНОВА, Ангелина Филипова, 1948-
        Тетрадка No 1 по математика за 3. клас / Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 32 с. ; 26 см

1. изд. 2004. - Комплект с учебник, 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2908-2
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265777380

Кн 185
МАНОВА, Ангелина Филипова, 1948-
        Тетрадка No 2 по математика за 3. клас / Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 36 с. ; 26 см

1. изд. 2004. - Комплект с учебник, 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2909-9
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265776100

Кн 186
МАНОВА, Ангелина Филипова, 1948-
        Тетрадка No 3 по математика за 3. клас / Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 32 с. ; 26 см

1. изд. 2004. - Комплект с учебник, 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2910-5
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265777636

Кн 187
МИРЧЕВА, Илиана Христова, 1960-
        Отворено обучение : диференциация в обучението в началното училище / Илиана Мирчева. - София : Веда словена - ЖГ, 2013 ([София] : Direct Services). - 244 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Диференциация в обучението в началното училище. - Библиогр.: с. 235-244.

ISBN 978-954-8846-19-6
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа 2. Обучение - методи
372.4
371.3
COBISS.BG-ID 1265535972

Кн 188
НОВАКОВА, Здравка Спасова, 1941-
        Тетрадка No 1 по математика за 3. клас / Здравка Новакова, Светла Терзиева. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Дедракс). - 32 с. ; 24 см

1. изд. 2004. - Комплект с учебник, 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2905-1
ISBN 978-954-01-2907-5 !
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265775588

Кн 189
НОВАКОВА, Здравка Спасова, 1941-
        Тетрадка No 2 по математика за 3. клас / Здравка Новакова, Соня Мелоян. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Дедракс). - 32 с., [2] л. : цв. ил. ; 24 см

1. изд. 2004. - Комплект с учебник, 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2906-8
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265773028

Кн 190
НОВАКОВА, Здравка Спасова, 1941-
        Тетрадка No 3 по математика за 3. клас / Здравка Новакова, Захаринка Чакалова, Габриела Кирова. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Дедракс). - 32 с., [2] л. : цв. ил. ; 24 см

1. изд. 2004. - Комплект с учебник, 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2907-5
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265774052

Кн 191
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Сборник по математика за 2. клас : задачи, тестове : книга за ученика / Здравка Паскалева, Мая Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 80 с. ; 26 см

1. изд. 2005.

ISBN 978-954-779-163-3 : 5.40 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265473252

Кн 192
РАНГЕЛОВА, Поли, 1964-
        Вълшебното ключе 1. клас : упражнения по роден край за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи / Поли Рангелова, Катя Георгиева. - София : Просвета, 2013 (София : Ропринт). - 24 с. : с ил. ; 26 см

Пълната форма на името на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова. - Възприетата форма на името на авт. Катя Георгиева е Катя Адрианова Георгиева-Петрова.

ISBN 978-954-01-2837-5 : 2.90 лв.
1. Родинознание - учебници за основни училища
372.48(075.2)
COBISS.BG-ID 1265779428

Кн 193
ТАНКОВА, Румяна Димитрова, 1958-
        Български език за 3. клас / Румяна Танкова, Катя Чернева, Ваня Иванова. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, [2014] (Пловдив : Инпринт). - 112 с. : с цв. ил. ; 26 см

Възприетата форма на авт. Катя Чернева е Екатерина Георгиева Чернева. - 1. изд. 2004, установено от доп. източник. - Комплект с 3 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2901-3
1. Български език - учебници за основни училища
372.41/45(075.2)
COBISS.BG-ID 1265809380

Кн 194
ТАНКОВА, Румяна Димитрова, 1958-
        Тетрадка No 3 по български език и литература за 3. клас : пиша, преразказвам, съчинявам / Румяна Танкова, Лиляна Стефанова. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 36 с. : с ил. ; 26 см

1. изд. 2004, установено от доп. източник. - Комплект с учебник, 2 тетрадки.

ISBN 978-954-01-2903-7
1. Български език - учебници за основни училища
372.41/.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265835748

Кн 195
ТАНКОВА, Румяна Димитрова, 1958-
        Тетрадка към Читанка за 3. клас / Румяна Танкова, Теменужка Тошева, Елена Ролева. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2014 (София : Дедракс). - 72 с. : с ил., портр. ; 24 см

1. изд. 2004. - Комплект с читанка, кн. за учителя.

ISBN 978-954-01-2904-4 : 4.90 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41/.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265819108

Кн 196
ТАНКОВА, Румяна Димитрова, 1958-
        Читанка за 3. клас / Румяна Танкова, Цанко Лалев, Мария Бунева. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, [2014] (Пловдив : Инпринт). - 136 с. : с цв. ил. ; 26 см

Пълната форма на името на авт. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев. - 1. изд. 2004. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-954-01-2902-0
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
COBISS.BG-ID 1265809124


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Кн 197
ДЕЯНОВА-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
        Тестове по руски език : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5.-7. клас / Анна Деянова-Атанасова. - София : Просвета, 2014 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 44 с. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2991-4 : 3.90 лв.
1. Руски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:808.2(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265794020

Кн 198
КАМБУРОВА, Мария Николова
        Тестове по френски език : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5.-7. клас / Мария Камбурова. - София : Просвета, 2014. - 48 с. : с табл. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2992-1 : 3.90 лв.
1. Френски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:804.0(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265792228

Кн 199
КОЛЕВА, Емилия Атанасова, 1965-
        Тестове по английски език : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5.-7. клас / Емилия Колева. - София : Просвета, 2014 (София : Воен. изд.). - 32 с. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2986-0 : 3.90 лв.
1. Английски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:802.0(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265774308

Кн 200
KOLEVA, Emilija Atanasova, 1965-
        Hello! : English for the 3rd grade : activity book : [тетрадка по английски език за 3. клас] / Emilia Koleva, Nelly Georgieva. - [3.] прераб. изд. - Sofia : Prosveta, 2013 (София : Дедракс). - 123 с. : с ил. ; 29 см

1. изд. 2004. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-2097-3
1. Английски език - учебници за основни училища
372.65:802.0(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265806052


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Кн 201
АВРАМОВА, Ангелина Владиславова, 1963-
        Информационни технологии 5. клас / Ангелина Аврамова, Петър Хаджилалов. - 2. изд. - София : Архимед, 2014 (София : Алианс принт). - 136 с. : с цв. ил., табл. ; 27 см + 1 оптичен диск

1. изд. 2010.

ISBN 978-954-779-179-4 : 11 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - учебници за основни училища
372.868.13(075.2+0.034)
COBISS.BG-ID 1265443044

Кн 202
АВРАМОВА, Ангелина Владиславова, 1963-
        Информационни технологии 6. клас / Ангелина Аврамова, Петър Хаджилалов. - 2. изд. - София : Архимед, 2013 (София : Алианс принт). - 200 с. : с цв. ил., табл. ; 27 см + 1 оптичен диск

1. изд. 2010.

ISBN 978-954-779-155-8 : 11 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - учебници за основни училища
372.868.13(075.2+0.034)
COBISS.BG-ID 1265443300

Кн 203
АВРАМОВА, Ангелина Владиславова, 1963-
        Информационни технологии 7. клас / Ангелина Аврамова, Петър Хаджилалов. - 2. изд. - София : Архимед, 2013 (София : Алианс принт). - 200 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 27 см + 1 оптичен диск

1. изд. 2010.

ISBN 978-954-779-162-6 : 11 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - учебници за основни училища
372.868.13(075.2+0.034)
COBISS.BG-ID 1265442788

Кн 204
БОЖИНОВА, Йорданка Илиева
        Тестове по български език и литература : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5-7 клас / Йорданка Божинова. - София : Просвета, 2014 (София : Ропринт). - 64 с. : с портр., табл. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2969-3 : 3.90 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265794532

ГЕОРГИЕВА-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
        Вълшебното ключе 2. клас : упражнения по околен свят за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи Вж Кн 178

Кн 205
ГРОЗДЕВ, Сава Иванов, 1950-
        Задачите на Ру 7.-8. клас : Европейско кенгуру 2008-2013 г. : задачи с решения и допълнителни материали / Сава Гроздев. - [София] : Архимед, 2014 (София : Алианс принт). - 144 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-779-174-9 : 9.99 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265441764

Кн 206
ЖЕКОВА, Бистра Георгиева, 1961-
        Национално външно оценяване и прием след 7. клас : примерни тестове по български език и литература / Бистра Жекова, Минка Тончева. - 2. доп. изд. - [София] : Архимед, 2014 (София : Алианс принт). - 200 с. : с ил. ; 27 см

1. изд. 2010.

ISBN 978-954-779-175-6 : 8.99 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265509604

Кн 207
ИВАНОВ, Анко Илиев, 1942-
        Тестове по география и икономика за 7. клас : Азия, Австралия и Антарктида : [учебно помагало] за ученици и учители / Анко Иванов. - София : ИК Славина, 2014 ([Перник] : [Съперник]). - 112 с. : с ил., к. ; 24 см

ISBN 978-954-2980-08-7 : 4.50 лв.
1. Стопанска география - тестове - учебници за основни училища
372.891(079)(075.2)
372.833(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265573860

Кн 208
КАБАСАНОВА, Мария Сивкова, 1932-
        Човекът и природата за 3. клас : тетрадка / Мария Кабасанова, Калоян Манолов, Павлина Стоянова. - [2.] прераб. изд. - София : Просвета, [2014] (София : Ропринт). - 38 с. : с ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Тетрадка по човекът и природата за 3. клас. - 1. изд. 2004. - Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-954-01-2846-7
1. Природознание - учебници за основни училища
372.850.2(075.2)
COBISS.BG-ID 1265820900

Кн 209
НАЙДЕНОВА, Лиляна Илиева, 1933-
        Човекът и природата за 3. клас : тетрадка / Лиляна Найденова, Мария Тодорова. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 36 с. : с ил. ; 26 см

Загл. в изд. каре: Тетрадка по човекът и природата за 3. клас. - 1. изд. 2004. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-2844-3
1. Природознание - учебници за основни училища
372.850.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265753828

Кн 210
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Задачи по формата PISA с решения - математика : за подготовка за: приемен изпит след 7. клас (II модул на НВО), участие в международното проучване PISA 2012 : нов формат на НВО II модул 2012 / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед, 2013 (София : Алианс принт). - 152 с. : с ил. ; 27 см

1. изд. 2012. - Ч. 3 на Национално външно оценяване и прием след 7. клас - математика.

ISBN 978-954-779-167-1 : 8 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265531108

Кн 211
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 5. клас : книга за ученика : сборник от задачи и тестове / Здравка Паскалева, Мая Алашка. - [3.] изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 276 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика книга за ученика 5. клас. - 1. изд. 2002 ; В кн. означено 2. изд. - Комплект с учебник, уч. тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-954-779-156-5 : 7.50 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265474276

Кн 212
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 5. клас : учебна тетрадка / Здравка Паскалева, Мая Алашка. - [3.] изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 80 с. ; 27 см + фиг. за изрязване (2 л.)

Загл. в изд. каре: Учебна тетрадка по математика за 5. клас. - 1. изд 2002 ; В кн. означено 2. изд. - Комплект с учебник, кн. за учителя, кн. за ученика.

ISBN 978-954-779-157-2 : 5.10 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265488612

Кн 213
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 6. клас : книга за ученика / Здравка Паскалева, Мая Алашка. - [3.] изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 208 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика книга за ученика 6. клас. - 1. изд. 2004 ; В кн. означено 2. изд. - Комплект с учебник, уч. тетрадка.

ISBN 978-954-779-150-3 : 6.80 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265474532

Кн 214
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 6. клас : учебна тетрадка / Здравка Паскалева, Мая Алашка. - [3.] изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 80 с. ; 27 см + фиг. за изрязване (4 л.)

Загл. в изд. каре: Учебна тетрадка по математика за 6. клас. - 1. изд. 2003 ; В кн. означено 2. изд. - Комплект с учебник, кн. за ученика.

ISBN 978-954-779-151-0 : 5.50 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265489636

Кн 215
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 7. клас : книга за ученика / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - [6.] прераб. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 296 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика книга за ученика 7. клас. - 1. изд. 2000 с авт. Здравка Паскалева, Дойчо Кръстев, Мая Алашка ; В кн. означено 2. прераб. изд. - Комплект с учебник, 2 уч. тетрадки.

ISBN 978-954-779-158-9 : 7.99 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265474788

Кн 216
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 7. клас : учебна тетрадка No 1 / Здравка Паскалева, Мая Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 64 с. ; 27 см

Загл. на гърба на загл. с.: Учебна тетрадка No 1 по математика за 7. клас ; Загл. в изд. каре: Учебна тетрадка по математика за 7. клас - първа част. - 1. изд. 2008. - Комплект с учебник, кн. за ученика, уч. тетрадка No 2.

ISBN 978-954-779-152-7 : 4.50 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265472484

Кн 217
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 7. клас : учебна тетрадка No 2 / Здравка Паскалева, Мая Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 64 с. ; 27 см

Загл. на гърба на загл. с.: Учебна тетрадка No 2 по математика за 7. клас. - Загл. в изд. каре: Учебна тетрадка по математика за 7. клас - втора част. - 1. изд. 2008. - Комплект с учебник, кн. за ученика, уч. тетрадка No 1.

ISBN 978-954-779-153-4 : 3.99 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265471716

Кн 218
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 8. клас : книга за ученика / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 296 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика книга за ученика 8. клас. - 1. изд. 2011. - Комплект с учебник, уч. помагало, 2 уч. тетрадки.

ISBN 978-954-779-170-1 : 8.50 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265476836

Кн 219
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 8. клас : учебна тетрадка No 1 / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 72 с. : с портр., сх. ; 27 см

Загл. на гърба на загл. с.: Учебна тетрадка No 1 по математика за 8. клас ; Загл. в изд. каре: Учебна тетрадка по математика за 8. клас. - 1. изд. 2009. - Комплект с учебник, кн. за ученика, уч. помагало, уч. тетрадка No 2.

ISBN 978-954-779-159-6 : 4.35 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265482468

Кн 220
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 8. клас : учебна тетрадка No 2 / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (София : Алианс принт). - 72 с. ; 27 см

Загл. на гърба на загл. с.: Учебна тетрадка No 2 по математика за 8. клас ; Загл. в изд. каре: Учебна тетрадка по математика за 8. клас. - 1. изд. 2009. - Комплект с учебник, кн. за ученика, уч. помагало, уч. тетрадка No 1.

ISBN 978-954-779-160-2 : 4.35 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265486308

Кн 221
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Математика 8. клас : учебно помагало / Здравка Паскалева, Георги Паскалев, Мая Алашка. - [София] : Архимед, 2013 (София : Алианс принт). - 232 с. ; 27 см

Загл. на гърба на кн.: Математика за 8. клас. - Пълното име на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Иванов. - В кн. означено 2. изд. - Комплект с учебник, кн. за ученика, 2 уч. тетрадки.

ISBN 978-954-779-161-9 : 12.90 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(075.2)
COBISS.BG-ID 1265504996

Кн 222
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Национално външно оценяване и прием след 7. клас : примерни тестове по математика : нов формат на изпит 2012 / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед, 2013-2014 (София : Алианс принт). - 2 т. : с черт., табл. ; 27 см

1. изд. 2012.

ISBN 978-954-779-176-3 (ч. 1) : 8 лв.
ISBN 978-954-779-168-8 (ч. 2) : 8 лв.

Съдържа:
[Ч. 1]. - 2014. - 112 с. 

Загл. в изд. каре: Национално външно оценяване и прием след 7. клас - примерни тестове по математика.

Ч. 2. - 2013. - 127 с. 

Загл. в изд. каре: Национално външно оценяване и прием след 7. клас - примерни тестове по математика - втора част.

1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265529828

Кн 223
ПАСКАЛЕВА, Здравка Крумова, 1938-2017
        Национално външно оценяване след 7. клас : текуща подготовка : математика / Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка. - 2. изд. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 112 с. ; 27 см

1. изд. 2010.

ISBN 978-954-779-169-5 : 8.50 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265507044

Кн 224
ПОПОВА, Илонка Желязкова, 1957-
        Тестове по история и цивилизация : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5.-7. клас / Илонка Попова, Маргарита Димова, Мария Босева. - София : Просвета, 2014 (София : Воен. изд.). - 28 с. : с ил., к., портр. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2971-6 : 3.90 лв.
1. История - тестове - учебници за основни училища
372.893(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265797860

Кн 225
ПОПОВА, Илонка Желязкова, 1957-
        Тестови задачи по история и цивилизация 6. клас / Илонка Попова. - София : Просвета, 2014 (София : Воен. изд.). - 36 с. : с ил. ; 29 см. - (Стъпка по стъпка)

Загл. в изд. каре: Тестови задачи по история и цивилизация за 6. клас.

ISBN 978-954-01-2674-6 : 3.90 лв.
1. История - учебници за основни училища
372.893(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265760228

Кн 226
ПОПОВА, Илонка Желязкова, 1957-
        Тестови задачи по история и цивилизация 7. клас : с изпитни варианти за външно оценяване / Илонка Попова. - София : Просвета, 2014 (София : Воен. изд.). - 40 с. : с ил. ; 29 см. - (Стъпка по стъпка)

Загл. в изд. каре: Тестови задачи по история и цивилизация за 7. клас.

ISBN 978-954-01-2675-3 : 3.90 лв.
1. История - учебници за основни училища
372.893(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265759204


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Кн 227
ВИТАНОВ, Любен Владимиров, 1960-
        Домашен бит и техника за 3. клас : приложения / Любен Витанов, Георги Иванов. - [3.] прераб. изд. - София : Просвета, [2013] (София : Дедракс). - [19] л. : с цв. ил. ; 26 см

Кор. опис. - 1. изд. 2003 със загл. Ръчен труд за 3. клас.

ISBN 978-954-01-2093-5 !
1. Трудово обучение - учебници за основни училища
373.6(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265818084

Кн 228
ВЪЛКАНОВА, Веселина Ангелова
        Изследвания на виртуално образователно пространство в средното училище : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика / Веселина Ангелова Вълканова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - vii, 202 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 168-175.

ISBN 978-954-322-768-6
1. Електронно обучение - дисертации 2. Средни училища - учебно-възпитателна работа - дисертации
373.51:681.3(043.3)
COBISS.BG-ID 1286799588

        МОДЕЛИ за качествено изучаване на български език в чужбина : сборник с доклади от конференция, 25-27 април [2014 г.], Виена, Австрия Вж Кн 428


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

МАТЕЕВА, Ваня Иванова, 1960-
        Културни практики и интеграция на незрящите в България Вж Кн 82


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

Кн 229
БОГДАНОВА, Моника Борисова, 1977-
        Да разберем детето със специфични потребности : помагало / Моника Богданова. - Разград : Младежки форум 2001, 2013 ([Разград] : [Джъмов принт]). - 76 с. : с цв. ил., сх. ; 30 см

Библиогр.: с. 69-72.

ISBN 978-619-90150-1-8
ISBN 978-619-90-150-25 !
1. Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се - социална работа - наръчници и ръководства
376.4(035)
COBISS.BG-ID 1265572324

Кн 230
ДЕПОНИО, Памела
        Веселата страна на ученето :) : сборник с дейности : игри и идеи за преодоляване и превенция на дислексични трудности в предучилищна и начална училищна възраст / Памела Депонио, Маргарита Аспарухова. - София : Център за приобщаващо образование, 2014 ([София] : [Кушовалиев]). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Маргарита Аспарухова е Маргарита Веселинова Аспарухова-Кандиларова.

ISBN 978-954-92083-6-8 (подв. със спирала)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Дислексия 3. Четене - разстройства
376.3
159.946
COBISS.BG-ID 1265672164

Кн 231
        ДИСКРИМИНАЦИЯТА срещу децата в институциите - скрита, претендирана или реална и осезаема : доклад / [Живка Маринова ... и др.]. - [София] : [УНИЦЕФ България], [2012]. - 61 с. ; 30 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани на с. 2. - Други авт.: Надя Шабани, Костадинка Самсорова, Дашенка Кралева, Анет Маринова, Илиана Малинова. - Изд. на УНИЦЕФ България по Проект За достоен труд и по-добър живот без дискриминация 2007-2013. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-92855-2-9 (подв. със спирала)
1. Деца в риск
376.6
COBISS.BG-ID 1265696484

Кн 232
МАНОЛЕВА, Анна
        Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения : 8 стъпки към успешното общуване : практически модел за развиване на социално-комуникативна компетентност : [помагало за родители - наръчник за специалисти] / Анна Манолева. - София : Логопед. център Ромел, 2014 (София : Симолини). - 143 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Логопедия - аутизъм.

ISBN 978-954-9458-20-6
1. Аутизъм - при децата - наръчници за ръководства
376.4(035)
COBISS.BG-ID 1265692132

Кн 233
ЧАВДАРОВА-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
        Наръчник за учители и специалисти за методики и практики за работа с деца със специални образователни потребности / Сийка Чавдарова-Костова. - София [т.е. Разград] : Младежки форум 2001, 2013 ([София] : [Джамбо принт]). - 67 с. : с ил., табл. ; 30 см

ISBN 978-619-90150-3-2
1. Умствено изостанали и бавноразвиващи се деца - социална работа - наръчници и ръководства
376.4(035)
COBISS.BG-ID 1265542628

Кн 234
FAZLIOĞLU, Yeşim, 1968-
        Autism / Yeşim Fazlioğlu. - [София] : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2014. - 105 с. : с цв. ил. ; 24 см

Библиогр.: с.101-105.

ISBN 978-954-07-3678-5 (подв.)
1. Аутизъм - при децата 2. Дефектология
376.4
616.89-053.2
COBISS.BG-ID 1265486820

Кн 235
        I am here... try to understand me ... : children on the autism spectrum : a manual for parents and professionals / ed. by Yeşim Fazlioğlu, April Rebecca Robbins ; [ill. by Moriah Robbins]. - [София] : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2014. - xiv, 241 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - За ред. и авт.: с. iii-ix. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-3683-9 (подв.)
1. Аутизъм - при децата 2. Дефектология 3. Детска и педагогическа психология
376.4
37.015.3
COBISS.BG-ID 1265745892


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Кн 236
        ВИСШЕТО образование в икономиката на знанието / Никола Орлоев ... [и др.]. - Русе : Примакс, 2014 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 220 с. : с табл., сх. ; 22 см

Други авт.: Христо Белоев, Михаил Илиев, Йордан Василев, Камен Узунов.

ISBN 978-954-8675-80-2
1. Висше образование 2. Икономика на знанието
378
330.341:001.89
COBISS.BG-ID 1265529572

ДИМОВА, Емилия Димова, 1959-
        Съвременни аспекти на комуникативната култура на студентите от технически специалности Вж Кн 79

Кн 237
МЕДИЦИНСКИ университет. Факултет по обществено здраве. Катедра Управление на здравните грижи (Пловдив)
        10 години катедра Управление на здравните грижи - създаване и развитие : приносът към легитимиране на специалността и институционализацията на ФОЗ [Факултет по обществено здраве при Медицински университет - Пловдив] / [Н. Запрянов ... и др.] ; под. ред. на Мариана Льочкова. - Пловдив : Тафпринт, 2013. - 158 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Г. Иванов, М. Льочкова, В. Михайлова, М. Тодорова. - Възприетата форма на името на авт. В. Михайлова е Ванина Кръстева Михайлова-Алакиди. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след. отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7091-02-1
ISBN 978-619-7091 !
1. Медицински университет. Факултет по обществено здраве. Катедра Управление на здравните грижи (Пловдив) - история - сборници 2. Пловдив - висше образование
378.4(497.234)(091)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265649636

Кн 238
ТЕХНИЧЕСКИ университет Васил Априлов (Габрово)
        Нормативни документи на Технически университет - Габрово. - [2. доп. изд.]. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2009. - 339 с. ; 20 см

1. изд. 2001 със загл. Нормативни документи на Техническия университет град Габрово.

ISBN 978-954-683-431-7
1. Технически университет (Габрово) - инструктивни и нормативни материали 2. Габрово - висше образование
378.4(497.216.1)
COBISS.BG-ID 1265787876

Кн 239
ТЕХНИЧЕСКИ университет Васил Априлов. Катедра Физическо възпитание и спорт (Габрово)
        40 години катедра Физическо възпитание и спорт [при Технически университет - Габрово] : история / състав. К. Н. Цонев, К. М. Костов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 84 с. : ил., портр., факс. ; 24 см

Загл. на кор.: 40 години физическо възпитание и спорт в Технически университет Габрово. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 26-35. - Съдържа материали от: Кирил Николов Цонев, Рашко Спиридонов Томов, Коста Костов, Стефан Георгиев Стоянов, Златко Николаев Златев, Михаил Димитров Новаков, Красимир Гутев Христов, Мариана Диманова Рохлева, Николай Георгиев Вътков.

ISBN 978-954-683-507-9
1. Технически университет "Васил Априлов". Физическо възпитание и спорт (Габрово) - история 2. Габрово - висше образование
378.962.096:796(497.216.1)(091)
COBISS.BG-ID 1265850852

ФЕСТИВАЛ Образование, обучение, резултати (3 ; София ; 2012)
        Фест 2012 "Образование, обучение, резултати" Вж Кн 375


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

МИТЕВА, Жанет Николова
        Несебр - город с многопластовой культурой Вж Кн 683

МИТЕВА, Жанет Николова
        София - город на перепутье : история и музеи Вж Кн 684

МИТЕВА, Жанет Николова
        София - град на кръстопът : история и музеи Вж Кн 685

MITEVA, Žanet Nikolova
        Nessebar - a town with history Вж Кн 691

MITEVA, Žanet Nikolova
        Nessebar - une ville historique au riche passé Вж Кн 692

MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofia: la città all'incrocio : storia e musei Вж Кн 693

MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofía, ciudad en cruce de caminos : historia y museos Вж Кн 694

MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofia: a crossroads city : history and museums Вж Кн 695

MITEVA, Žanet Nikolova 
        Sofia - eine Stadt am Kreuzweg : Geschichte und Museen Вж Кн 696

MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofia, une ville à la croisée des chemins : histoire et culture Вж Кн 697


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

Кн 240
ДИМИТРОВА, Севдалина Илиева, 1955-
        Ромската култура и българските традиции : изследване и сравнителен анализ : [монография] / Севдалина Димитрова. - Варна : Color Print, 2008. - 184 с. : с ил., ноти ; 20 см

Библиогр.: с. 181-184.

ISBN 978-954-760-169-7
1. Роми - България - бит 2. България - етнография
397(497.2=914.99)
COBISS.BG-ID 1265848548

СТОЙКОВА, Блага Иванова
        Кукерските празници и фестивали на маскарадните игри от Старозагорско като основа за развитие на фестивален туризъм Вж Кн 118

ТИЕН Дзиендзюн, 1965-
        Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново време Вж Кн 701


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

ВАСИЛЕВ, Георги, 1933-2017
        Ядрената енергетика и устойчивото развитие на човешката цивилизация Вж Кн 304

Кн 241
        ЕВРОПЕЙСКА екомаркировка и системи за управление на околната среда / Диана Антонова ... [и др.]. - [Русе] : Примакс, 2013 (Русе : Русенски унив.). - 126 с. : с ил. ; 22 см

Други авт.: Милена Кирова, Свилена Рускова, Свилен Кунев. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8675-76-5
1. Околна среда - контрол
502.7
COBISS.BG-ID 1265524708

Кн 242
МАНТАРОВА, Анна Иванова, 1959-
        Екологични рискове в трансформиращото се общество : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на социологическите науки" / Анна Иванова Мантарова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 361 с. : с диагр., табл., сх. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 349-361.

ISBN 978-954-322-747-1
1. Екологично възпитание - дисертации 2. Природа и общество - дисертации
502.3(043.3)
574(043.3)
COBISS.BG-ID 1286798308

        ПОВИШЕНА информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда Вж Кн 115

Кн 243
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА : изследвания на околната среда, условия, флора и фауна, климатични и други промени, местообитания, лов, ловна и друга дейност и отражения / [ред. кол. Румян Русев ... и др.]. - София : Бълг. книжница, 2014- ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 2 т. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Валентин Карамфилов, Димитър Батуров, Иван Тодоров, Йордан Бакалов, Петър Моллов, Тройчо Троев, Янчо Найденов. - Изд. на Бълг. ловно-рибарски съюз.

ISBN 978-954-380-312-5 (т. 1)

Съдържа досега:
Т. 1: Доклади от Първа международна научно-практическа конференция "Съвременни екологични и климатични предизвикателства и място на организираното ловно-рибарско движение в адекватните решения на проблемите", 1-2 март 2013, Елин Пелин. - 2014. - 188 с. : с табл., диагр.

Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Околна среда - конференции 2. Екология - конференции 3. Лов - екологични проблеми - конференции
502.3(063)
639(063)
COBISS.BG-ID 1265618660


51 МАТЕМАТИКА

БОЙЧЕВ, Георги Станков, 1949-
        Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидат-студенти Вж Кн 698

Кн 244
        БЪЛГАРСКО-турски-английски речник на математическите термини = Bulgarca-Türkçe-Ingilizce matematiksel terimler sözlüğü = Bulgarian-Turkish-English dictionary of mathematical terms / Диана Изворска ... [и др.]. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 68 с. ; 21 см

Други авт.: Силвия Ангелова, Февзи Доган, Мариана Авдеева.

ISBN 978-954-683-469-0
1. Математика - терминология - речници 2. Български език - речници, многоезични
51(038.1)=867=943.5=20
801.316.4=867=943.5=20:51
COBISS.BG-ID 1265820132

Кн 245
ВИДЕВ, Веселин Тотев, 1961-
        Висша математика / В. Видев, Кр. Кръстев, М. Иванова. - София : Авангард прима, 2013- ([София] : БПС). - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-619-160-221-6 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 158 с.
1. Математика - учебници за ВУЗ
51(075.8)
COBISS.BG-ID 1265697764

Кн 246
ПАСКАЛЕВ, Георги, 1932-2004
        Математика за 10. клас : второ равнище : [профилирана подготовка] / Георги Паскалев, Здравка Паскалева. - [2. изд.]. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 288 с. : с портр., черт. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Иванов. - 1. изд. 2001.

ISBN 978-954-779-147-3 : 8.95 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1265479140

Кн 247
ПАСКАЛЕВ, Георги, 1932-2004
       Математика 11. клас : второ равнище : профилирана подготовка / Георги Паскалев, Здравка Паскалева. - [2. изд.]. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 344 с. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Математика за 11. клас ; Загл. в изд. каре: Математика за 11. клас - профилирана подготовка. - Пълната форма на името на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Иванов. - 1. изд. 2001.

ISBN 978-954-779-165-7 : 8.95 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1265485284

Кн 248
ПАСКАЛЕВ, Георги, 1932-2004

        Математика за 11. клас : първо равнище / Георги Паскалев, Здравка Паскалева. - [3.] изд. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 144 с. : с черт., портр., табл. ; 24 см

Загл. Математика за 10. клас погрешно отпеч. на гърба на кн. - Пълната форма на името на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Иванов. - 1. изд. 2000 ; В кн. означено 2. изд.

ISBN 978-954-779-164-0 : 7.60 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1265477860

Кн 249
ПАСКАЛЕВ, Георги, 1932-2004 
        Математика 12. клас : второ равнище : профилирана подготовка / Георги Паскалев, Здравка Паскалева. - [2. изд.]. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 256 с. : с ил. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Математика за 12 клас ; Загл. в изд. каре: Математика за 12 клас - второ равнище. - Пълната форма на името на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Иванов. - 1. изд. 2002.

ISBN 978-954-779-166-4 : 8.95 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1265445092

Кн 250
ПАСКАЛЕВ, Георги, 1932-2004 
        Математика 12. клас : първо равнище : [задължителна подготовка] / Георги Паскалев, Здравка Паскалева. - 2. изд. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 220 с. : с черт., портр., табл. ; 23 см

Загл. в изд. каре: Математика за 12. клас - първо равнище ; Загл. на гърба на кор.: Математика за 12. клас. - Пълното име на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Иванов. - 1. изд. 2004.

ISBN 978-954-779-149-7 : 7.60 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1265454564

Кн 251
ХАДЖИИВАНОВ, Николай Георгиев, 1938-
        Сборник по математика 10. клас : първо и второ равнище / Николай Хаджииванов, Анета Карапенева, Цветана Попова. - 2. изд. - [София] : Архимед 2, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 96 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Сборник по математика. - Загл. в изд. каре: Сборник по математика за 10. клас. - 1. изд. 2004.

ISBN 978-954-779-154-1 : 5.40 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1265481700


512 АЛГЕБРА
Вж и 510

Кн 252
SAVOV, Svetoslav Georgiev
        Solution bounds for algebraic equations in control theory / Svetoslav Savov. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2014. - 207 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. of Inform. and Communication Technologies. - Библиогр.: с. 196-205.

ISBN 978-954-322-750-1 (подв.)
1. Алгебрични уравнения
512.6
COBISS.BG-ID 1265845988


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

Кн 253
РАЧЕВА, Милена Радославова
        Нови подходи в крайноелементния анализ за елиптични задачи : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките", професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.09 - Изчислителна математика : преработен вариант / Милена Радославова Рачева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 232 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 223-232.

ISBN 978-954-322-687-0
1. Елиптични диференциални уравнения - дисертации
517.9(043.3)
COBISS.BG-ID 1286823652


519.1 КОМБИНАТОРЕН АНАЛИЗ. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ

Кн 254
КОЖУХАРОВА, Галя Михайлова, 1959-
        Комбинаторика, теория на вероятностите и статистика / Галя Кожухарова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 (с. Богомилово, [Старозагорско] : Контраст). - 257 с. : с ил., портр. ; 23 см

ISBN 978-954-338-054-1
1. Комбинаторика 2. Вероятности, теория 3. Математическа статистика
519.1/.2
COBISS.BG-ID 1265751012

Кн 255
МИХАЙЛОВ, Цоню
        Теория на разписанията : задачи от вида "Job shop" / Цоню Михайлов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 246 с. : с табл., сх. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Цоню Михайлов е Цоню Михайлов Константинов.

ISBN 978-954-07-3688-4 : 10 лв.
1. Графи, теория 2. Комбинаторика 3. Комбинаторен анализ 4. Приложна математика
519.1
COBISS.BG-ID 1265475812

ФИЛИПОВА-Петракиева, Симона Кирилова, 1971-
        Решени примери по дискретни структури Вж Кн 258


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

Кн 256
ЗАХАРИЕВА-Стоянова, Елена Иванова, 1966-
        Програмиране и използване на компютри. Програмиране на C/C++ / Елена Захариева-Стоянова. - 4. прераб. и доп. изд. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 122 с. : със сх., табл. ; 21 см

1. изд. 2003.

ISBN 978-954-683-462-1
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
519.682(075.8)
COBISS.BG-ID 1265761252

Кн 257
КОСТАДИНОВ, Тодор Павлов, 1984-
        Методи и алгоритми за обработка на SAR и ISAR изображения : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, по научна специалност Информатика, код 01.01.12 / Тодор Павлов Костадинов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 172 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 147-154.

ISBN 978-954-322-654-2
1. Алгоритми - приложение - дисертации 2. Радиолокация - дисертации
519.688(043.3)
621.396.96(043.3)
COBISS.BG-ID 1286807268


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 621.3

Кн 258
ФИЛИПОВА-Петракиева, Симона Кирилова, 1971-
        Решени примери по дискретни структури / Симона Филипова-Петракиева, Валери Младенов. - [2. изд.]. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : [БПС]). - 82 с. : със сх., табл. ; 21 см

1. изд. 2011.

ISBN 978-619-160-274-2
1. Структури, математически - учебници за ВУЗ 2. Комбинаторика - учебници за ВУЗ 3. Графи, теория - учебници за ВУЗ
519.7(076)(075.8)
519.85(076)(075.8)
519.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265453028

Кн 259
ШИНДАРОВ, Мирослав Василев, 1977-
        Алгоритъм за оптимизиране по метода на мравките за построяване на безжични сензорни мрежи : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научна специалност 01.01.12 - Информатика, професионално направление 4.6 - Информатика и компютърни науки / Мирослав Василев Шиндаров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 101 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 88-93.

ISBN 978-954-322-765-5
1. Алгоритми - дисертации 2. Компютърни мрежи - дисертации
519.71(043.3)
681.324(043.3)
COBISS.BG-ID 1286795236


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

ФИЛИПОВА-Петракиева, Симона Кирилова, 1971-
        Решени примери по дискретни структури Вж Кн 258


521/527 АСТРОНОМИЯ

Кн 260
ČORBADŽIEV, Asen Georgiev, 1978-
        Impact and correlation studies between atmosphere and cosmic rays parameters : dissertation for awarding educational and scientific degree "doctor of philosophy", [професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на елементарните частици и високи енергии)] / Assen Tchorbadjieff. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013. - viii, 93 с. : с ил., диагр., сх. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Загл. и на бълг. ез.: Изучаване на влиянието и корелацията между параметрите на атмосферата и космическите лъчи. - Библиогр.: с. 91-93.

ISBN 978-954-322-648-1
1. Космически лъчи - дисертации 2. Атмосфера - дисертации
524(043.3)
COBISS.BG-ID 1286822372


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

Кн 261
АНГЕЛОВ, Калоян Георгиев, 1965-
        Механика : методическо ръководство за упражнение и извънаудиторна работа. Ч. 1, Статика и кинематика / Калоян Г. Ангелов, Йосиф В. Мунев, Мариана И. Ботева. - Пловдив : Фонд. Балкански култ. форум, 2014 ([София] : [Алианс принт]). - 109 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-92912-4-7
1. Механика - учебници за ВУЗ
531(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265505764


536 ТЕРМОДИНАМИКА

ТОДИНОВА, Светла Желязкова, 1958-
        Термодинамичен профил на плазмения протеом при злокачествени заболявания : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", по научна специалност Биологически науки, шифър 4.3. (стар шифър - 01.06.08 - Биофизика) Вж Кн 292


537 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. МАГНЕТИЗЪМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ
Вж и 621.3

Кн 262
СТЕФАНОВ, Стефан Атанасов, 1935-
        Статично електричество - теория и практика / Стефан Атанасов Стефанов, Иван Георгиев Проданов. - София : Авангард прима, 2013- ([София] : БПС). - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-619-160-222-3 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - 314 с. : с черт., табл., диагр.

Библиогр.: с. 305-313.

1. Електростатика
537.2
COBISS.BG-ID 1265478884


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

МИЛУШЕВА, Йовка Динева, 1971-
        Електрохимични клетки магнезий-въздух с механично презареждане : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност Електрохимия (вкл. химични източници на тока), код 01.05.14 Вж Кн 307

ПЕТРОВ, Петър Димитров, 1972-
        Получаване на полимерни и хибридни системи чрез фотохимични процеси : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките", професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Химия на високомолекулните съединения Вж Кн 363

ТАНКОВ, Ивайло Георгиев, 1983-
        Получаване и охарактеризиране на катализатори за реформинг на метан с въглероден диоксид : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" Вж Кн 263


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

Кн 263
ТАНКОВ, Ивайло Георгиев, 1983-
        Получаване и охарактеризиране на катализатори за реформинг на метан с въглероден диоксид : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Ивайло Георгиев Танков. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 120 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 105-117.

ISBN 978-954-322-711-2
1. Катализатори - дисертации 2. Термохимия - дисертации
546-44(043.3)
541.11(043.3)
COBISS.BG-ID 1286816740


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

Кн 264
ВЕЛЧЕВ, Ангел Сергиев, 1935-
        Обща геология и геоморфология : екзогенни процеси и релеф, методи на изследване, приложни аспекти, опазване на земните недра и релефа / Ангел Велчев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 247 с. : с ил., к. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-524-945-7
1. Геология - учебници за ВУЗ 2. Геоморфология - учебници за ВУЗ
551.1/.4(075.8)
551.43(075.8)
COBISS.BG-ID 1265797092

ВЕРГИЕВ, Стоян Иванов, 1979-
        Палеоекология и геоархеология на горноплейстоценски и холоценски седименти по данни от дълбоководната част на Черно море и Варненското езеро : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 01.07.10 - Геология на океаните и моретата Вж Кн 267

Кн 265
ВЪЛЧЕВА, Надежда Николаева, 1969-
        Качествен контрол на океанографски данни : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование шифър 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност шифър 01.08.07 - Океанология / Надежда Николаева Вълчева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 176 с. : с табл., цв. ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 163-171. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-752-5
1. Океанология - дисертации
551.46(043.3)
COBISS.BG-ID 1286804196


553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3

Кн 266
ГЕОРГИЕВА, Силвина Кирилова, 1975-
        Минералогия и зонално развитие на хидротермалните изменения в находище Челопеч и връзка с орудяването : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.4 - Науки за земята, научна специалност 01.07.05 - Минералогия и кристалография / Силвина Кирилова Георгиева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - iv, 167 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 147-167.

ISBN 978-954-322-749-5
1. Руди - Западна България - минерален състав - дисертации 2. Мини - Западна България - разработка - дисертации 3. Западна България - геологически и геофизически науки
553.4.08(497.22)(043.3)
622.1(497.22)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286802660


56 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
Вж и 551.7

Кн 267
ВЕРГИЕВ, Стоян Иванов, 1979-
        Палеоекология и геоархеология на горноплейстоценски и холоценски седименти по данни от дълбоководната част на Черно море и Варненското езеро : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 01.07.10 - Геология на океаните и моретата / Стоян Иванов Вергиев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 201 с. : с ил., табл, диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 142-178.

ISBN 978-954-322-776-1
1. Палеоекология - Черноморие, българско - дисертации 2. Морска геология - Черноморие, българско - дисертации 3. Подводна археология - Черноморие, българско - дисертации 4. Черноморие, българско - палеонтология
56:574(262.5:210:497.2)(043.3)
551.35(262.5:210:497.2)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286795492


573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ

МАРЧЕВ, Андрей Стоянов, 1981-
        Биологично активни вещества от редки български видове Salvia и техни in vitro култури : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност 02.11.11 - Технология на биологично активните вещества Вж Кн 271

Кн 268
ПЕТРОВА, Мария Иванова, 1979-
        Биотехнологични подходи за размножаване, съхраняване и получаване на биомаса от hairy roots при Arnica montana L. : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност шифър 01.06.06 - Генетика / Мария Иванова Петрова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 151 с. : с табл., цв. ил., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 120-151.

ISBN 978-954-322-697-9
1. Биотехнология - дисертации 2. Декоративни растения - размножаване - дисертации
573.6(043.3)
581.16(043.3)
COBISS.BG-ID 1286815204

ТОДОРОВА, Десислава Борисова
        Проучвания върху биосорбцията на тежки метали от свободни и имобилизирани клетки на Aspergillus niger B 77 : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност Микробиология, шифър 01.06.12 Вж Кн 321


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

        БОЛЕСТИ и профилактика при хидробионтите : ръководство Вж Кн 299

МАНТАРОВА, Анна Иванова, 1959-
        Екологични рискове в трансформиращото се общество : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на социологическите науки" Вж Кн 242

ЯНКОВА, Мария Христова, 1972-
        Популационна динамика на черноморския сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) пред българския бряг : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 01.06.11 - Хидробиология Вж Кн 281


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

Кн 269
        БИОХИМИЯ : протоколна тетрадка / [Мариела Оджакова ... и др.]. - [4. изд.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 84 с. : с ил. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Светла Петрова, Магдалена Чорбаджиева, Ивелин Панчев, Албена Йорданова, Йордан Думанов. - 1. изд. 2006 с авт. М. Оджакова, М. Чорбаджиева, Св. Петрова, Ив. Панчев, Е. Стоименова, изд. на СУ Св. Климент Охридски. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Биолог. фак. Кат. по биохимия.

ISBN 978-954-07-3697-6
1. Биохимия - учебници за ВУЗ
577(075.8)
COBISS.BG-ID 1265493476

Кн 270
БОЖАНОВ, Стефан Симеонов
        Генетични и епигенетични промени в туморно супресорните гени ТР53 и BRCA1 и прото-онкогена PIK3ACA и тяхното влияние върху преживяемостта, клинико-патологичните и молекулярни характеристики на българските пациенти с рак на млечната жлеза : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.3. Биологични науки, по научна специалност шифър 01.06.06 - Генетика / Стефан Симеонов Божанов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 145 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 113-139.

ISBN 978-954-322-717-4
1. Молекулна генетика - дисертации 2. Млечни жлези - болести - дисертации
577.2(043.3)
618.19(043.3)
COBISS.BG-ID 1286825188

Кн 271
МАРЧЕВ, Андрей Стоянов, 1981-
        Биологично активни вещества от редки български видове Salvia и техни in vitro култури : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност 02.11.11 - Технология на биологично активните вещества / Андрей Стоянов Марчев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 288 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 231-261.

ISBN 978-954-322-772-3
1. Медицински растения - дисертации 2. Биологичноактивни вещества - дисертации 3. Антиоксиданти - дисертации
577.1(043.3)
573(043.3)
COBISS.BG-ID 1286796004

Кн 272
ПОПОВА, Ангелина Делчева, 1980-
        Биологично активни вещества, съдържащи сулфонамидна група: експериментални инфрачервени и квантовохимични изследвания : дисертация за присъждане на научна степен "доктор", професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност Органична химия, код 01.05.03 / Ангелина Делчева Попова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 124 с. : с табл., диагр., сх. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 116-122.

ISBN 978-954-322-679-5
1. Биологичноактивни вещества - дисертации
577.18(043.3)
COBISS.BG-ID 1286824676

Кн 273
РАДЧЕНКОВА, Надя Стойчева
        Продукция и характеристика на екзополизахариди, синтезирани от термофилен щам Aeribacillus pallidus 418 : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление Биологически науки, шифър 4.3, научна специалност Микробиология - 01.06.12 / Надя Стойчева Радченкова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 147 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 120-145.

ISBN 978-954-322-746-4
1. Полизахариди - дисертации 2. Бактерии - дисертации
577.11(043.3)
COBISS.BG-ID 1286796260

ХУБЕНОВА, Йолина Валентинова, 1966-
        Екстрацелуларен електронен пренос в еукариотни биоелектрохимични системи : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките", в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Биохимия Вж Кн 311


578 ВИРУСОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 616; 632

Кн 274
ГЪЛЪБОВ, Ангел Симеонов, 1939-
        Вирусологията - моят път / Ангел С. Гълъбов. - София : Прес продукт лайн, 2014. - 214 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Академик Ангел Гълъбов - петдесет години научна дейност в областта на вирусологията / Динко Минчев: с. 3-5. - Съдържа и: Библиогр. на науч. публ., патенти и изобретения на авт.

ISBN 978-619-7177-01-5
1. Гълъбов, Ангел Симеонов, 1939- - биографски материали 2. Лекари - България - биографски материали 3. България - биологични науки
578(497.2)(092)(093.3)
92 Гълъбов, Ангел Симеонов
COBISS.BG-ID 1265559780


579 МИКРОБИОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 616; 632; 663

Кн 275
КАМБУРОВА, Маргарита Стоянова, 1958-
        Разнообразие и синтетичен потенциал на термофилни микроорганизми от български горещи извори : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките" по научна специалност Микробиология, код 01.06.12 / Маргарита Стоянова Камбурова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 288 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 242-284.

ISBN 978-954-322-645-0
1. Микробиология - дисертации 2. Микроорганизми - дисертации 3. Горещи извори - България - дисертации 4. България - биологични науки
579.68(497.2)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286823908

Кн 276
СЛАВЧЕВ, Георги Светославов
        Молекулярно-биологични и структурно-функционални аспекти при формиране на L-форми при видове от Mycobacterium tuberculosis комплекс : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", шифър 01.06.12 / Георги Светославов Славчев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 167 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 136-165.

ISBN 978-954-322-782-2
1. Туберкулозни бактерии - дисертации 2. Туберкулоза - етиология и патогенеза - дисертации
579.61:616.24-002.5(043.3)
616.24-002.5(043.3)
COBISS.BG-ID 1286794980


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

ПЕТРОВА, Мария Иванова, 1979-
        Биотехнологични подходи за размножаване, съхраняване и получаване на биомаса от hairy roots при Arnica montana L. : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.3 Биологически науки, по научна специалност шифър 01.06.06 - Генетика Вж Кн 268


582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 633; 634 ; 635

Кн 277
БЕРОВ, Димитър Николов, 1981-
        Структура на съобществата от кафяви водорасли от род Cystoseira и влиянието на антропогенни фактори върху тяхното разпространение. Макроводораслите като индикатор за екологичното състояние на крайбрежните морски екосистеми в Черно море : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност Екология и опазване на екосистемите, код 02.22.01 / Димитър Николов Беров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 306 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 253-270. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-661-0
1. Водорасли, морски - дисертации 2. Черно море - ботаника
582.272(262.5)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286837476

ТОДОРОВА, Десислава Борисова
        Проучвания върху биосорбцията на тежки метали от свободни и имобилизирани клетки на Aspergillus niger B 77 : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност Микробиология, шифър 01.06.12 Вж Кн 321


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

Кн 278
        ОПРЕДЕЛИТЕЛ на земноводните и влечугите в Природен парк "Витоша" / Николай Д. Цанков ... [и др.] ; [предг. Владимир Бешков] ; [послепис Димитър Плачийски]. - София : Дир. на Природен парк Витоша, 2014 ([София] : Воен. изд.). - 248 с. : с цв. ил. ; 19 см

Други авт.: Георги С. Попгеоргиев, Борислав Я. Наумов, Андрей Й. Стоянов, Юрий В. Корнилев, Боян П. Петров, Ангел В. Дюгмеджиев, Владислав С. Вергилов, Ралица Д. Драганова, Симеон П. Луканов, Александър Е. Вестерстрьом. - Името на авт. на доп. материал Владимир Бешков отбелязано на с. 5, а на Димитър Плачийски - на с. 231. - Терминологичен речник. - Библиогр.: с. 233-246.

ISBN 978-954-92829-7-9
1. Земноводни - Витоша - определители 2. Влечуги - Витоша - определители 3. Витоша - зоология
597.6(234.423.5)(083.7)
598.1(234.423.5)(083.7)
COBISS.BG-ID 1265571044

Кн 279
ТОДОРОВ, Ивайло Александров
        Фаунистични, зоогеографски и екологични проучвания на сем. Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) на Витоша : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", по научна специалност Ентомология, шифър 01.06.14 / Ивайло Александров Тодоров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 195 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 185-195. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-713-6
1. Ципокрили - Витоша - дисертации 2. Витоша - зоология
595.7(234.423.5)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286827236

Кн 280
ЧАСОВНИКАРОВА, Ценка Георгиева
        Ръководство за упражнения и тестове по зоология на гръбначните животни / Ценка Часовникарова, Христо Димитров, Весела Митковска. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 163 с. : с цв. ил. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Ръководство упражнения и тестове по зоология на гръбначните животни. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Биол. фак.

ISBN 978-619-186-016-6 : 18 лв.
1. Гръбначни животни - учебници за ВУЗ
596(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265752804

Кн 281
ЯНКОВА, Мария Христова, 1972-
        Популационна динамика на черноморския сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) пред българския бряг : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 01.06.11 - Хидробиология / Мария Христова Янкова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 181 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 147-174.

ISBN 978-954-322-761-7
1. Риби - Черноморие, българско - екология - дисертации 2. Риболов - Черноморие, българско - дисертации 3. Черноморие, българско - зоология
597:574.5(262.5:210:497.2)(043.3)
574.5(262.5:210:497.2)(043.3)
639.22/.23(262.5:210:497.2)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286800356


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

Кн 282
ГЕОРГИЕВА, Елиа Красимирова, 1974-
        Мениджмънт на стреса в медицината / Елиа Георгиева. - София : Фльорир, 2014 (София : Симолини). - 168 с. ; 20 см

Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-410-029-2
1. Медицинско образование 2. Студенти - психология
61:37
159.923-057.874
COBISS.BG-ID 1265769444


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

ДЕЧЕВА, Красимира Дечева
        Кърменето Вж Кн 286

Кн 283
НЕДЯЛКОВА, Нели Димитрова, 1973-
        Физиологични аспекти на нeвро-мeдиирана моторна дейност на колон : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление Биологични науки, професионална област Природни науки, научна специалност Физиология на животните и човека, шифър 01.06.17 / Нели Димитрова Недялкова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 130 с. : с цв. ил., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 110-130.

ISBN 978-954-322-751-8
1. Дебело черво - физиология - дисертации 2. Вегетативна нервна система - физиология - дисертации
612.33/.36(043.3)
612.89(043.3)
COBISS.BG-ID 1286788068

Кн 284
СТЕФАНОВА, Мирослава Димитрова
        Субективна глобална посока на смес от реално (непрекъснато) и мнимо (дискретно) движение : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научна специалност Психофизиология / Мирослава Димитрова Стефанова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 130 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 118-128.

ISBN 978-954-322-753-2
1. Движение (биология) - дисертации 2. Психомоторика - дисертации 3. Висша нервна дейност - физиология - дисертации
612.76(043.3)
612.821(043.3)
COBISS.BG-ID 1286795748


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

Кн 285
ВЕБЕР, Винфрийд, 1948-
        Женските страхове, женските болести, женските болки : взаимовръзки и решения / Винфрийд Вебер ; прев. от нем. Милена Пасковска. - София : Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 104 с. : с ил. ; 17 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Frauen-Ängste, Frauen-Krankheit, Frauen-Schmerz / Winfried Weber.

ISBN 978-954-474-662-9
1. Жени - хигиена
613-055.2
COBISS.BG-ID 1265514468

Кн 286
ДЕЧЕВА, Красимира Дечева
        Кърменето / Красимира Дечева. - София : Хомо футурус, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 168 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 165-166.

ISBN 978-619-7047-13-4 : 8 лв.
1. Кърмачета - хранене 2. Майчино мляко
613.22
612.66
COBISS.BG-ID 1265827300

Кн 287
ДЖАО Сяолан
        Вътрешната красота : как да изглеждате, да се чувствате и да живеете възможно най-добре с помощта на традиционната китайска медицина / Сяолан Джао, Полин Кутюр ; прев. от англ. Жанета Шинкова. - [София] : Кибеа, 2012 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 336 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Inner beauty / Xiaolan Zhao. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-474-592-9
1. Хигиена 2. Медицина, китайска 3. Китай - обща терапия
613
615.8(510)
COBISS.BG-ID 1265544676

ДИМИТРОВА, Диана Емануилова, 1958-
        Физическа активност и здраве : физическата активност като средство за превенция на хроничните заболявания Вж Кн 403

Кн 288
        ИЗКУСТВОТО да храним бебетата / състав. Мириам Сежер ; прев. от фр. Христина Тодорова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 168 с. ; 24 см

Ориг. загл.: L'art de nourrir les bébés. - Библиогр.: с. 76-77.

ISBN 978-954-07-3699-0 : 15 лв.
1. Кърмачета - хранене
613.22
COBISS.BG-ID 1265492708

ел-КЕУСЕРИ, Мухаммед ибн Адем, 1976-
        Ислямско ръководство за половите отношения Вж Кн 73


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

        АВТОНОМИЯ и биоетика : сборник студии. Ч. 1 Вж Кн 57

ГОРЧИЛОВА, Деница Антонова, 1974-
        Нестопански организации в здравеопазването : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 7

ДЕЛЧЕВА, Евгения Иванова, 1952-
        Управление на здравноосигурителни фондове : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 156

Кн 289
РУСЕВ, Валентин Недялков, 1958-
        Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход : ръководство за практически занятия / В. Русев, Д. Динков, Т. Стоянчев ; [под ред. на Валентин Русев]. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2011 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 292 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-338-025-1
1. Месо и месни продукти - ветеринарно-санитарен контрол - учебници за ВУЗ 2. Храни - хигиена - учебници за ВУЗ
614.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1265772004

СТОЙКОВА, Мария, 1954-
        Нормативни документи, свързани с денталната практика Вж Кн 295


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

ДЖАО Сяолан
        Вътрешната красота : как да изглеждате, да се чувствате и да живеете възможно най-добре с помощта на традиционната китайска медицина Вж Кн 287

Кн 290
ЕЛИЪРД, Лорънс, 1973-
        Рейки : основен наръчник на лечителя и учителя / Лорънс Елиард ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 240 с. : с портр., ил. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: The ultimate reiki - guide for practitioners and masters / Lawrence Ellyard. - Възприетата форма на името на авт. Лорънс Елиард е Лорънс Елиърд.

ISBN 978-954-474-598-1
1. Биоенерготерапия - наръчници и ръководства
615.85(035)
COBISS.BG-ID 1265516260


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

Кн 291
СТОЯНОВА-Тодорова, Иванка Велева, 1961-
        Социална медицина : учебник за студентите от специалността Социални дейности / Иванка Стоянова-Тодорова, Веско Душков. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 174 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с 173-174.

ISBN 978-954-683-447-8
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 1265750500

Кн 292
ТОДИНОВА, Светла Желязкова, 1958-
        Термодинамичен профил на плазмения протеом при злокачествени заболявания : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", по научна специалност Биологически науки, шифър 4.3 (стар шифър - 01.06.08 - Биофизика) / Светла Желязкова Тодинова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 131 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 107-119.

ISBN 978-954-322-649-8
1. Тумори - диагностика - дисертации 2. Термодинамика - приложение - в медицината - дисертации
616-006-073(043.3)
536.7(043.3)
COBISS.BG-ID 1286815460


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

Кн 293
        ДИАГНОСТИКА и лечение на хронична венозна болест : клинично ръководство / [А. Андреев ... и др.] ; под ред. на К. Гиров и М. Станкев. - София : Бълг. нац. д-во по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, 2013 ([София] : [Алианс принт]). - 90 с. : с табл. ; 21 см

Други авт.: А. Ангелов, А. Драмов, Б. Магаев, Д. Луканова, Д. Петков, Е. Горанова, М. Станева, Н. Дончев, С. Димитров, Т. Кавръков, Я. Захариев. - Библиогр.: с. 87-90.

ISBN 978-619-90206-1-6
1. Сърдечносъдови болести - диагностика 2. Вени - болести - връзка с други болести
616.12-07
616.14-089
COBISS.BG-ID 1265507812

МИЛАНОВА, Мария Христова, 1959-
        Клинична и инструментална оценка на сърдечния риск при несърдечна хирургия : оценъчни практики и алгоритми Вж Кн 298


616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

СЛАВЧЕВ, Георги Светославов
        Молекулярно-биологични и структурно-функционални аспекти при формиране на L-форми при видове от Mycobacterium tuberculosis комплекс : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", шифър 01.06.12 Вж Кн 276


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

Кн 294
КИРИЛОВА, Жанет, 1962-
        Сложният свят на ендодонтията / Жанет Кирилова, Снежанка Топалова-Пиринска. - София : Direct Services, 2014. - 178 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Жанет Кирилова е Жанет Кирилова Николова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7171-03-7 (подв.)
1. Зъбна пулпа - болести 2. Терапевтична стоматология
616.314.1-085
COBISS.BG-ID 1265574628

Кн 295
СТОЙКОВА, Мария, 1954-
        Нормативни документи, свързани с денталната практика / Мария Стойкова, Нина Мусурлиева. - Пловдив : Мед. унив., 2014. - 97 с. : със сх. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Мария Стойкова е Мария Стойкова Братойчева.

ISBN 978-619-7085-32-7
1. Стоматология - законодателни и нормативни материали 2. Медицинска етика - законодателни и нормативни материали
616.31:614.2(094.9)
614.23/.26(094.9)
COBISS.BG-ID 1265821668


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

ВАКРИЛОВА-Бечева, Мария Стамова, 1965-
        Активно лечение и превенция на болката в кръста Вж Кн 297

Кн 296
ГЕНЕВА-Попова, Мариела Генчева, 1966-
        Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза / Мариела Генчева Генева-Попова. - Пловдив : Мед. унив., 2014. - 226 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH). - Библиогр.: с. 206-226.

ISBN 978-619-7085-31-0
1. Артрити, ревматоидни
616.72
COBISS.BG-ID 1265780964


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

Кн 297
ВАКРИЛОВА-Бечева, Мария Стамова, 1965-
        Активно лечение и превенция на болката в кръста / Мария Стамова Вакрилова-Бечева. - Пловдив : Мед. унив., 2014. - 82 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 76-82

ISBN 978-619-7085-33-4
1. Лумбаго 2. Опорно-двигателен апарат - болести
616.833
616.7
COBISS.BG-ID 1265664228

FAZLIOĞLU, Yeşim, 1968-
        Autism Вж Кн 234


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

Кн 298
МИЛАНОВА, Мария Христова, 1959-
        Клинична и инструментална оценка на сърдечния риск при несърдечна хирургия : оценъчни практики и алгоритми / Мария Миланова. - София : Центр. мед. библ., 2014. - 116 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Clinical and instrumental evaluation of cardiac risk in non-cardiac surgery. - Библиогр.: с. 105-113. - Рез. на бълг. и англ. ез.

ISBN 978-954-9318-31-9
1. Обща хирургия 2. Сърдечносъдови болести
617-089.1
616.1-02:617
COBISS.BG-ID 1265819620


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

БОЖАНОВ, Стефан Симеонов
        Генетични и епигенетични промени в туморно супресорните гени ТР53 и BRCA1 и прото-онкогена PIK3ACA и тяхното влияние върху преживяемостта, клинико-патологичните и молекулярни характеристики на българските пациенти с рак на млечната жлеза : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.3 Биологични науки, по научна специалност шифър 01.06.06 - Генетика Вж Кн 270


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

Кн 299
        БОЛЕСТИ и профилактика при хидробионтите : ръководство / Юрий Митев ... [и др.]. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 152 с. : с табл., к. ; 24 см

Загл. на кор.: Болести, профилактика, хидробионти. - Загл. на гърба на загл. с.: Ръководство, болести и профилактика при хидробионтите. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Тончо Пенев, Йордан Стайков, Александър Атанасов, Галин Николов, Ивайло Сираков, Антон Русенов, Георги Желязков. - Библиогр.: с. 136-139.

ISBN 978-954-338-052-7
1. Водни животни - болести - учебници за ВУЗ 2. Паразитни болести - при животните - учебници за ВУЗ 3. Хидробиология - учебници за ВУЗ
619:616.9(075.8)
574.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1265819876

Кн 300
        ИНФЕКЦИОЗНИ болести при свинете / Симеон Георгиев Йорданов ... [и др.] ; под ред. на Симеон Йорданов. - София : Интел ентранс, 2014. - 296 с. : с цв. ил. ; 25 см

Други авт.: Албена Димитрова Ангелова, Тодор Николов Маринков, Таня Савова-Лалковска. - За авт.: с. 1. - Библиогр. след. отд. теми.

ISBN 978-954-2910-39-8 : 30 лв.
1. Свине - болести - учебници за ВУЗ 2. Инфекциозни болести - при животните - учебници за ВУЗ
619:616.9:636.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1265771492

Кн 301
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по образна анатомия на домашните животни : за студентите по ветеринарна медицина, Ветеринарномедицински факултет [при Тракийски университет - Стара Загора] / Росен Димитров ... [и др.]. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 87 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Юлиана Тонева, Димитър Костов, Дияна Владова, Пенка Йонкова, Камелия Стаматова-Йовчева. - Възприетата форма на името на авт. Юлиана Тонева е Юлиана Генчева Тонева-Иванова. - Библиогр.: с. 84-87.

ISBN 978-954-338-062-6
1. Ветеринарна рентгенология - учебници за ВУЗ 2. Животни - морфология, анатомия, хистология - учебници за ВУЗ
619:616-073.75(075.8)
636.1/.9:591.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1265817828


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

Кн 302
ИВАНОВ, Мартин Йорданов, 1974-
        Развитие на "зелена" енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.11.01 - Социология / Мартин Йорданов Иванов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 184 с. : с табл., диагр., к. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 174-180.

ISBN 978-954-322-647-4
1. Възобновяеми енергийни източници - България - социологични проблеми - дисертации 2. Енергетика - България - нови технологии - икономически проблеми - дисертации 3. България - енергетика
620.97:316(043.3)
316.334.22(043.3)
338.45(043.3)
COBISS.BG-ID 1286817764

Кн 303
РАШКОВ, Георги, 1951-
        Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори / Георги Р. Георгиев, Надежда Л. Евстатиева. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2013. - 144 с. : с цв. ил. ; 23 см

Възприетата форма на името на авт. Георги Р. Георгиев е Георги Рашков. - Библиогр.: с. 136-140.

ISBN 978-954-8675-74-1
1. Възобновяеми енергийни източници 2. Генератори
620.92/.98
621.313.12
COBISS.BG-ID 1265520868

621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
Вж и 531

Кн 304
РАЧЕВ, Петър Тотев, 1958-
        Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето и уредостроенето / Петър Тотев Рачев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 64 с. : със сх., диагр., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-683-455-3
1. Машиностроене - технология - учебници за ВУЗ
621(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265818852


621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

Кн 305
ВАСИЛЕВ, Георги, 1933-2017
        Ядрената енергетика и устойчивото развитие на човешката цивилизация / Георги Василев. - София : Тип-топ прес, 2013. - 335 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Георги Василев е Георги Василев Георгиев. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-723-109-2
1. Ядрена енергетика 2. Устойчиво развитие 3. Глобални проблеми на човечеството
621.039
502:621.039
COBISS.BG-ID 1265669860


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

Кн 306
ИЛИЕВ, Тотьо Илиев, 1955-
        Електрообзавеждане на специални машини и съоръжения / Тотьо Илиев Илиев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2010. - 64 с. : със сх., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-683-443-0
1. Електроснабдяване и електрообзавеждане - учебници за ВУЗ
621.31(075.8)
COBISS.BG-ID 1265760996

Кн 307
МАДЖАРОВ, Николай Димитров
        Методи и схеми за управление и регулиране на транзисторни преобразуватели / Николай Д. Маджаров. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 124 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 119-122.

ISBN 978-954-683-508-6
1. Електрически преобразуватели - учебници за ВУЗ
621.314.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1265820388

Кн 308
МИЛУШЕВА, Йовка Динева, 1971-
        Електрохимични клетки магнезий-въздух с механично презареждане : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност Електрохимия (вкл. химични източници на тока), код 01.05.14 / Йовка Динева Милушева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 102 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 96-102.

ISBN 978-954-322-712-9
1. Електрохимия - дисертации 2. Електрическа енергия - източници - дисертации
621.357(043.3)
541.13(043.3)
COBISS.BG-ID 1286816228

Кн 309
МИХАЙЛОВ, Людмил Досев, 1957-
        Релейни защити SIPROTEC : методични указания за провеждане на семинарни и лабораторни упражнения / Людмил Михайлов, Боряна Манолова. - [Русе] : Primax, 2014 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 70 с. : с ил., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-83-3
1. Релейна защита
621.316.925
COBISS.BG-ID 1265519844

Кн 310
ПЕШЕВ, Тодор Георгиев
        Полупроводникови елементи / Тодор Г. Пешев, Мариела Н. Трайкова. - Шумен :  Фак. Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информ. системи. Нац. воен. унив. "Васил Левски" , 2013. - 284 с. : с черт., сх., диагр. ; 21 см

ISBN 978-954-9681-57-4
1. Полупроводници - учебници за ВУЗ
621.3.032(075.8)
COBISS.BG-ID 1265776356

ПОПОВ, Димитър Ангелов, 1953-
        Системи и агрегати в газотурбинните ТЕЦ Вж Кн 313

РАШКОВ, Георги, 1951-
        Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори Вж Кн 303

Кн 311
ХУБЕНОВА, Йолина Валентинова, 1966-
        Екстрацелуларен електронен пренос в еукариотни биоелектрохимични системи : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките", в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Биохимия / Йолина Валентинова Хубенова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 264 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 220-239.

ISBN 978-954-322-696-2
1. Електрическа енергия - източници - дисертации 2. Биохимия - дисертации 3. Катализатори - дисертации
621.357(043.3)
577.3(043.3)
COBISS.BG-ID 1286816996

ЦАНКОВ, Пламен Ценков, 1971-
        Осветителна и инсталационна техника : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 322

621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

КАРАИЛИЕВ, Христо Захариев, 1943-
        Микропроцесорна схемотехника : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 368

621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

КОСТАДИНОВ, Тодор Павлов, 1984-
        Методи и алгоритми за обработка на SAR и ISAR изображения : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, по научна специалност Информатика, код 01.01.12 Вж Кн 257

Кн 312
ЛЮБОМИРОВ, Слави Ясенов, 1970-
        Ръководство по предаване на данни и компютърни комуникации / Слави Любомиров, Ангел Чекичев. - Смолян : Фил. на ПУ "Паисий Хилендарски", 2014. - 136 с. : с табл., ил. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Техн. колеж - Смолян.

ISBN 978-954-8767-55-2
1. Предаване на данни - учебници за ВУЗ 2. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
621.391(075.8)
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1265723108

621.4 ТОПЛОСИЛОВИ МАШИНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРНИТЕ МАШИНИ И ТУРБИНИ)
Вж и 536; 621.1

Кн 313
ПОПОВ, Димитър Ангелов, 1953-
        Системи и агрегати в газотурбинните ТЕЦ / [Димитър Попов]. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : [БПС]). - 224 с. : с ил., черт. ; 23 см

Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-619-160-270-4
1. Газови турбини - учебници за ВУЗ 2. Топлоелектроцентрали - учебници за ВУЗ
621.438(075.8)
621.311.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1265453796


621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Вж и 621.9; 669

Кн 314
ПАШИНСКИ, Чавдар Огнянов, 1977-
        Получаване на свръхтвърди покрития, включително нанокомпозитни, чрез електродъгова технология и тяхното изследване : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.1. Физически науки по научна специалност 01.03.25 - Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя / Чавдар Огнянов Пашински. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 123 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 114-123.

ISBN 978-954-322-641-2
1. Защитни покрития - технология - дисертации 2. Метали - обработка, термична и термохимична - дисертации
621.785(043.3)
COBISS.BG-ID 1286831076

621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вж и 621.7

Кн 315
УГРИНОВ, Пламен Угринов, 1952-
        Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ / Пламен Угринов. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Авангард прима, 2008 ([София] : БПС). - 192 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2006 на изд. Крисан-С. - Библиогр.: с. 189-190.

ISBN 978-619-160-200-1
1. Металорежещи машини - учебници за ВУЗ
621.9-529(075.8)
COBISS.BG-ID 1265483492


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

ГЕОРГИЕВА, Силвина Кирилова, 1975-
        Минералогия и зонално развитие на хидротермалните изменения в находище Челопеч и връзка с орудяването : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.4 - Науки за земята, научна специалност 01.07.05 - Минералогия и кристалография Вж Кн 266


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

Кн 316
ГАНЕВ, Ванко Вълчанов
        Ръководство за решаване на задачи по проектиране на елементи от въоръжението. Ч. 1, Проектиране на повдигателен механизъм / Ванко Ганев. - Шумен : Фак. Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информ. системи при Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 102 с. : с черт. ; 21 см

ISBN 978-954-9681-58-1
1. Военна техника - проектиране - учебници за ВУЗ
623.001.63(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265758948

Кн 317
ИВАНОВ, Веселин Асенов
        Биологично оръжие / Веселин Иванов. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2011 ([с. Богомилово, Старозагорско] : Контраст). - 195 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. материали. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-338-019-0
1. Биологично оръжие
623.4
COBISS.BG-ID 1265754596


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

Кн 318
СЛАВЧЕВ, Веселин Славчев
        Проектиране на мостови пътни плочи : ръководство за проектиране / Веселин Славчев Славчев. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2014 ([София] : Дайрект сървисиз). - 160 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кор.: Проектиране на мостови пътни плочи - ръководство за проектиране. - Изд. на Висше строит. у-ще Любен Каравелов. Строит. фак.

ISBN 978-954-331-051-7
1. Мостове - учебници за ВУЗ 2. Плочи - учебници за ВУЗ
624.21.001.63(075.8)
COBISS.BG-ID 1265798884


625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

Кн 319
НИКОЛОВ, Валентин Веселинов, 1953-
        Контрол на материалите за пътни настилки / Валентин Веселинов Николов. - Плевен : Нима, 2014. - 116 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 113-115.

ISBN 978-619-162-394-5 : 10 лв.
1. Пътища - настилка - учебници за ВУЗ 2. Строителни материали - свойства и изпитване - учебници за ВУЗ
625.8:620.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1265644516


627 ЕСТЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ ВОДИ. ПРИСТАНИЩА. КРАЙБРЕЖНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ЯЗОВИРИ
Вж и 556; 621.22; 626; 628.1

Кн 320
ИВАНОВА, Ива Бонева, 1982-
        Изследване динамиката на плаващите тръстикови острови в поддържания резерват "Сребърна" и езерото Лумина от езерния комплекс Рошу-Пую-Лумина в биосферния резерват "Делтата на река Дунав", на базата на спътникови, наземни и GPS данни : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в областта на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята по научна специалност шифър 01.04.12 - Дистанционни изследвания на Земята и планетите / Ива Бонева Иванова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 152 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: л. 143-150.

ISBN 978-954-322-762-4
1. Езера - Румъния - дисертации 2. Езера - България - дисертации 3. Румъния - естествени вътрешни води 4. България - естествени вътрешни води
627.1(498)(043.3)
627.1(497.2)(043.3)
COBISS.BG-ID 1286798820


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

Кн 321
ТОДОРОВА, Десислава Борисова
        Проучвания върху биосорбцията на тежки метали от свободни и имобилизирани клетки на Aspergillus niger B 77 : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност Микробиология, шифър 01.06.12 / Десислава Борисова Тодорова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 109 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 82-107.

ISBN 978-954-322-653-5
1. Вода - пречистване - дисертации 2. Плесени - дисертации 3. Биотехнология - дисертации
628.16(043.3)
582.28(043.3)
573.6(043.3)
COBISS.BG-ID 1286820068

Кн 322
ЦАНКОВ, Пламен Ценков, 1971-
        Осветителна и инсталационна техника : ръководство за лабораторни упражнения / Пламен Цанков, Стойо Платиканов. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 102 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. упражнения.

ISBN 978-954-683-506-2
1. Осветителна техника - учебници за ВУЗ 2. Електрически инсталации - учебници за ВУЗ
628.9(076)(075.8)
621.316.17(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265805028


63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

Кн 323
НАУЧНА конференция с международно участие Иновации и развитие на земеделието в България (Стара Загора ; 2013)
        Научна конференция с международно участие "Иновации и развитие на земеделието в България" : Стара Загора 16-17 май 2013 г. / [под обща ред. на Радослав Славов, Димитър Павлов]. - Ст. Загора : Алфамаркет плюс, 2014 ([Ст. Загора] : [Кота принт]). - 154 с. : с ил. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Аграр. фак. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9443-66-0
1. Земеделие - България - нови технологии - конференции 2. Иновации - България - конференции 3. България - селско стопанство
63:001.89(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1265714660


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БЛАГОЕВА, Снежана Александрова, 1974-
        Директни плащания за земеделските стопани през 2014 г. : възможности и условия за подкрепа на доходите : [пътеводител] Вж Кн 112


633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

Кн 324
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по растениевъдство : за студенти от Аграрния факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора / Димитър Павлов ... [и др.]. - [2. изд.]. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2011 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 125 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други авт.: Мария Видева, Ценка Желязкова, Мария Герджикова, Митко Георгиев. - 1. изд. 2001 с авт. Димитър Павлов, Мария Видева, Ценка Желязкова на изд. Con-Car Universe - Ст. Загора.

ISBN 978-954-338-024-4
1. Растениевъдство - учебници за ВУЗ
633/635(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265827556


633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Кн 325
ГЕОРГИЕВА, Марияна Стамова, 1980-
        Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност шифър 01.06.06 - Генетика / Марияна Стамова Георгиева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - v, 157 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 125-150.

ISBN 978-954-322-704-4
1. Ечемик - генетика - дисертации
633.16(043.3)
COBISS.BG-ID 1286806756


636.1 ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ. КОНЕ

        РЪКОВОДСТВО за упражнения по образна анатомия на домашните животни : за студентите по ветеринарна медицина, Ветеринарномедицински факултет Вж Кн 301


636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

Кн 326
МАРКОВ, Николай Цветанов, 1964-
        Практическо ръководство по месодайно говедовъдство / Николай Марков. - Плевен : Нима, 2014. - 122 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 118-121.

ISBN 978-619-162-398-3
1. Говедовъдство - наръчници и ръководства
636.22/.28(035)
COBISS.BG-ID 1265651428                                                                          636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК

Кн 327
РАЗВЪДНА асоциация на аборигенни породи овце от Западна България (Костинброд ; 2009-)
        Породи овце от Западна България : [каталог] / Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България. - София : Ентропи 1, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 108 с. : с ил., факс. ; 24 см

Проучване на генетичното разнообразие при местните породи овце чрез ДНК-маркери / Деяна Христова: с. 73-75. - Скрейпи проучване на генетипове устойчиви на болестта "скрейпи" / Андрея Колев, Иво Сираков, Ралица Попова, Стефан Алексиев: с. 76-79. - Съдържа и: Устав на сдружение с нестопанска цел Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България: с. 89-100.

ISBN 978-954-90490-3-9
1. Овце - Западна България - породи 2. Западна България - овцевъдство
636.32/.38.05(497.22)
COBISS.BG-ID 1265591524


636.4 СВИНЕ

Кн 328
ДОЙЧЕВ, Валентин Дойчев, 1958-
        Ръководство за упражнения по свиневъдство / Валентин Дойчев. - Ст. Загора : Алфамаркет, 2014 ([Ст. Загора] : [Кота принт]). - 160 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Кор. опис. - Библиогр.: с. 157-158.

ISBN 978-954-9443-65-3
1. Свиневъдство - учебници за ВУЗ
636.4.08(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265601508


639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ
Вж и 592/599; 799

        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА : изследвания на околната среда, условия, флора и фауна, климатични и други промени, местообитания, лов, ловна и друга дейност и отражения. Т. 1. Доклади от Първа международна научно-практическа конференция "Съвременни екологични и климатични предизвикателства и място на организираното ловно-рибарско движение в адекватните решения на проблемите", 1-2 март 2013, Елин Пелин Вж Кн 243

ЯНКОВА, Мария Христова, 1972-
        Популационна динамика на черноморския сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) пред българския бряг : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 01.06.11 - Хидробиология Вж Кн 281


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

Кн 329
СОМОВ, Георги Тодоров, 1943-
        Хотелиерство : управление, организация, технология / Георги Сомов, Иванка Шопова. - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2013. - 475 с. : с табл., сх. ; 24 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. - Библиогр.: с. 471-473.

ISBN 978-619-7048-42-1
1. Хотели - управление и организация - учебници за ВУЗ
64.024.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1265760484


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

Кн 330
КАЦАРОВА, Теди, 1978-
        От двете страни на съвършената храна / Теди Кацарова, Филип Петров. - [София] : Труд, 2014 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 192 с. : с цв. портр., ил. ; 22 см

Истинското име на авт. Теди Кацарова е Теодора Милчева Кацарова. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-398-344-5 : 14.99 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
886.7-992
COBISS.BG-ID 1265824740

Кн 331
ПОПОВ, Анатолий
        50 начина да се забавляваме, докато правим сандвичите на Толик / Анатолий Попов. - София : Книгоизд. къща Труд, 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 111 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кор.: Сандвичите на Толик. - Толик - псевд. на авт. Анатолий Попов.

ISBN 978-954-398-351-3 : 12.99 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1265792740

Кн 332
        ORGANIC : здравословният избор в XXI век / [състав. Надя Пери]. - София : Хомо футурус, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 120 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Здраве XXI)

Загл. на гърба на загл. с.: Organic - здравословният избор в XXI век. - Името на състав. отбелязано на кор. - Възприетата форма на името на състав. Надя Пери е Надежда Димитрова Тодорова-Пери.

ISBN 978-619-7047-18-9 (5 лв.)
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1265666276


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

Кн 333
АЛЕКСАНДРОВА-Бошнакова, Матилда Иванова, 1968-
        Управление на проекти : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Матилда Иванова Александрова. - [2. изд.]. - София : УНСС, 2013. - 229 с. : с табл., сх. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Матилда Иванова Александрова е Матилда Иванова Александрова-Бошнакова. - 1. изд. 2006 с авт. Евангелий Андронов, Матилда Александрова на Унив. изд. Стопанство. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-490-5
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1265576164

Кн 334
АЛЕКСАНДРОВА-Бошнакова, Матилда Иванова, 1968-
        Управленски решения и риск : [бакалавърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Матилда Иванова Александрова. - [2. изд.]. - София : УНСС, 2013. - 141 с. : с табл., сх. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Матилда Иванова Александрова е Матилда Иванова Александрова-Бошнакова. - 1. изд. 2009 на изд. Авангард прима. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-520-9
1. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265575396

Кн 335
        ВЪТРЕШЕН контрол и вътрешен одит : магистърска програма по финансов мениджмънт : учебник за дистанционно обучение / Огнян Симеонов ... [и др.]. - София : УНСС, 2013. - 114 с. : с табл., сх. ; 29 см

Други авт.: Веселина Касапова, Десислава Георгиева, Цветелина Станева. - Възприетата форма на името на авт. Десислава Георгиева е Десислава Георгиева Константинова. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-496-7
1. Стопански предприятия - контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
65.012.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1265602020

Кн 336
ГОЛДРАТ, Елиаху М., 1947-2011
        Не е въпрос на късмет / Елиаху М. Голдрат. - [София] : Rexintegra, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 298 с. : със сх. ; 21 см. - (Модерен мениджмънт)

Ориг. загл.: It's not luck / Eliyahu M. Goldratt.

ISBN 978-954-92934-6-3 : 15 лв.
1. Управление и организация 2. Управленски труд
65.012
COBISS.BG-ID 1265501924

Кн 337
ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Управление на комуникациите и връзки с обществеността : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение / Соня Петрова Докова, Николай Иванов Цонков. - София : УНСС, 2013. - 209 с. : с табл., сх. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 207-208.

ISBN 978-954-644-485-1
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Комуникация - управление и организация - учебници за ВУЗ 3. Връзки с обществеността - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
316.454.5(075.8)
659.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1265660388

Кн 338
ЙОРДАНОВА, Десислава Иванова, 1975-
        Управление и развитие на семейна фирма / Десислава Йорданова. - [2. изд.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 119 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2013 на изд. Авангард прима. - Библиогр.: с. 115-117.

ISBN 978-954-07-3577-1 : 10 лв.
1. Стопански предприятия, малки и средни - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Предприемачество - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265478628

Кн 339
НИКОЛОВА, Нели Иванова, 1971-
        Управление на проекти / Нели Иванова Николова, Иван Ганев Петков, Ирена Павлова Рашкова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 173 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - Габрово. Център за насърчаване на предприемачеството. - Библиогр.: с. 171-172.

ISBN 978-954-683-470-6
1. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1265726948

Кн 340
ПЕНЧЕВА, Ася Димитрова, 1981-
        Управление на проекти в туризма / Ася Димитрова Пенчева. - София : Авангард прима, 2012 ([София] : БПС). - 323 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на УНСС. Фак. Икономика на туризма. Кат. Икономика на туризма. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-160-060-1
1. Проекти - учебници за ВУЗ 2. Туризъм - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012.2(075.8)
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1265466596

Кн 341
ПЕТКОВ, Иван Ганев, 1946-
        Предприемачеството : теория и практика / Иван Петков, Мариана Мандичева, Илиян Дедев. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 132 с. : с ил., портр. ; 21 см

Изд. на ТУ - Габрово. Център за насърчаване на предприемачеството.

ISBN 978-954-683-458-4
1. Предприемачество - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265823716

        СБОРНИК докторантски трудове. Ч. 1 Вж Кн 117

Кн 342
СТОЯНОВА, Цветана Александрова, 1976-
        Стратегии за интернационализация : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Цветана Александрова Стоянова. - София : УНСС, 2013. - 162 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-513-1 (неотпеч.)
ISBN 978-954-644-531-1 !
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Световно стопанство - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
339.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1265799908

Кн 343
ТОДОРОВ, Петко Тодоров, 1947-
        Реклама и медии : [магистърска програма по рекламен мениджмънт] : учебник за дистанционно обучение / Петко Тодоров, Стела Константинова. - София : УНСС, 2013. - 282 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Стела Константинова е Стела Константинова Ангова. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-414-1
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Реклама - учебници за ВУЗ 3. Средства за масова информация - учебници за ВУЗ
65.011(075.8)
659.1(075.8)
316.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1265658852

Кн 344
ХАРИЗАНОВА, Маргарита Цветанова, 1948-
        Управление на аутсорсинга и субконтракторството : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Маргарита Цветанова Харизанова, Даниела Милчева Цветкова. - София : УНСС, 2013. - 137 с. : с табл., сх. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-644-488-2
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265692388

ХАРИЗАНОВА, Маргарита Цветанова, 1948-
        Управление на комуникациите и PR : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 361


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

ПЧЕЛИНСКИ, Цвети Петров, 1938-
        Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи : хронологичен сборник Вж Кн 347

Кн 345
РАЙЧЕВА, Лилия, 1950-
        Феноменът телевизия : трансформации и предизвикателства / Лилия Райчева ; [науч. ред. Минка Златева]. - [София] : ИК Тип-топ прес, 2013. - 360 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова. - Библиогр.: с. 322-356. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-723-107-8
1. Телевизия - България - управление и организация 2. Аудиовизия - България 3. Средства за масова информация - Европа - правни проблеми 4. България - съобщения 5. Европа - рекламно дело
654.197.012(497.2)
659.3.000.34(4)
COBISS.BG-ID 1265616100


656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

Кн 346
        RISK assessment and development of protection capacity for critical infrastructures due to aircraft attack (Risk protect CI) : results of a European R&D-project / ed. by Fritz-Otto Henkel , Marin Kostov. - Sofia : Tip Top Press, 2014 ([София] : Jambo Print). - 261 с. : с ил. ; 29 см

Библиогр. след отд. части. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-723-117-7
1. Авиация - безопасност 2. Самолети - експлотация и поддържане
656.7
COBISS.BG-ID 1265715172


656.8 ПОЩЕНСКО ДЕЛО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЩИТЕ

Кн 347
ПЧЕЛИНСКИ, Цвети Петров, 1938-
        Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи : хронологичен сборник / авт.-състав., ред. Цвети Петров Пчелински ; [прев. от англ., рус., тур., нем. Лилия Димитрова ... и др.]. - София : Цвети Петров Пчелински, 2014 (София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 524 с. : с ил., портр., к., [32] с. : цв. ил., к., портр. ; 25 см

Загл. и на англ., рус., нем., тур., исп. ез.: Sources for the history of posts and telecommunications in Bulgarian lands ; Документальные источники по истории почты и телекоммуникаций на болгарской земле ; Quellen uber die post- und telekommunikationsgeschiche in Bulgarischen landen ; Bulgaristan topraklari postacilik ve telekomunikasyon tarihi kaynaklari ; Fuentes para la historia de correos y telecomunicaciones en tierras Bulgaras. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други прев.: Диана Петрова, Ангелина Аспарухова, Шефкет Карасюлейманов, Даринка Петкова. - За авт.: с. 7. - Списък на институциите, от чиито фондове авторът и съставител на настоящия сборник черпи изворови данни за историята на съобщителното дело в България: с. 442-443. - Речник на чужди и непознати думи, както и на не много известни думи от компютърните езици и безжичните технологии: с. 449-458. - Библиогр.: с. 443-448. - Геогр. показалец, именен показалец.

ISBN 978-619-188-006-5 (подв.)
1. Поща - България - история 2. Телекомуникации - България - история 3. България - пощенско дело
656.8(497.2)
654.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1265632228


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

ИВАНОВ, Николай Пенев, 1979-
        Финансов мениджмънт : учебно пособие Вж Кн 106

        КАЗУСИ от текущата счетоводна и данъчна практика Вж Кн 107

Кн 348
РАЙКОВ, Евгени Райков
        Управление на оборотния капитал : [магистърска програма по финансов мениджмънт] : учебник по дистанционно обучение / Евгени Райков Райков. - София : УНСС, 2013. - 172 с. : с табл., диагр., сх. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение.

ISBN 978-954-644-415-8
1. Финансов капитал - управление и организация - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1265603300


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

Кн 349
ВИТЛИЕМОВ, Павел Владимиров, 1968-
        Съвременни производствени системи / Павел Витлиемов. - Русе : Примакс, 2013 ([Русе] : Русенски унив.). - 187 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 179-180.

ISBN 978-954-8675-75-8
1. Автоматизация на производството - учебници за ВУЗ
658.011.56(075.8)
COBISS.BG-ID 1265576676

ГРИГОРОВА, Веселина, 1946-
        Енергийна интензивност на индустриалните отрасли в България Вж Кн 113

Кн 350
ДИМИТРОВА, Райна Бойкова, 1962-
        Мониторинг на конкурентоспособността на предприятието : [монография] / Райна Димитрова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 306 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 275-290.

ISBN 978-954-680-924-7
1. Стопански предприятия - управление и организация 2. Конкуренция (икономика)
658.012
339.13
COBISS.BG-ID 1265703140

Кн 351
КОСТОВ, Иван Викторов, 1980-
        Финансов риск и финансово състояние : [магистърска програма по финансов мениджмънт] : учебник по дистанционно обучение / Иван Викторов Костов. - София : УНСС, 2013. - 263 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-437-0
1. Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ 2. Риск, теория - учебници за ВУЗ
658.15(075.8)
COBISS.BG-ID 1265606372

КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова, 1960-
        Мърчъндайзинг Вж Кн 122

Кн 352
ЛАМБОВСКА, Мая Руменова, 1965-
        Бюджетно управление на стопанската организация : [бакалавърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Мая Руменова Ламбовска. - [3]. изд. - София : УНСС, 2013. - 189 с. : с табл., сх. ; 29 см

1. изд. 2007 на изд. Екс-прес - Габрово. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-419-6
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.15(075.8)
336.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1265612004

Кн 353
        МЕНЕДЖМЕНТ персонала : учебно-методический комплекс для студeнтов направления подготовки 0502 "Менеджмент", специализации "Менеджмент туристической индустрии" / [состав. В. А. Лукьянов ... и др.]. - Киев [т.е. София] : Център за еврообразование и наука, 2008 ([София] : [УНСС]). - 67 с. : с табл., сх. ; 22 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Е. Г. Сарапулова, Т. Н. Литвиненко. - Изд. на Киевский славист. унив. Каф. экономика и упр. - Рекомендованная литература: с. 66-67.

ISBN 978-954-9439-13-7
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265528548

Кн 354
        МЕНИДЖМЪНТ на бизнес процеси : монография / Д. Антонова ... [и др.] ; [науч. ред. Диана Антонова]. - Русе : Примакс, 2012 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 500 с. : с ил. ; 23 см

Други авт.: М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова, И. Костадинова, С. Кунев, Б. Лечева, М. Маринов, С. Маринова, О. Маслов, Е. Матвеева, А. Недялков, О. Ольховая, Д. Павлов, А. Петков, С. Рускова, Б. Стойчева, Н. Тодоров, Ц. Христов. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-8675-51-2
1. Стопански предприятия - управление и организация
658.012
COBISS.BG-ID 1265523940

Кн 355
НИКОЛОВА, Нели Иванова, 1971-
        Управление на човешките ресурси и организационно поведение : казуси, тестове, делови управленски игри и задачи / Нели Иванова Николова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 71 с. ; 21 см

ISBN 978-954-683-460-7
1. Кадри - управление и организация 2. Организационно поведение
658.3.012
316.43/.47
COBISS.BG-ID 1265724900

Кн 356
ХАРИЗАНОВА, Маргарита Цветанова, 1948-
        Стратегическо управление на човешките ресурси : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Маргарита Цветанова Харизанова, Цветана Александрова Стоянова. - София : УНСС, 2013. - 152 с. : с табл., сх. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-483-7
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265827044

Кн 357
ХАРИЗАНОВА, Маргарита Цветанова, 1948-
        Управление на кариерата : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Маргарита Цветанова Харизанова, Татяна Петрова Кичева. - [2. изд.]. - София : УНСС, 2013. - 186 с. : с табл., сх. ; 29 см

1. изд. 2013 на изд. Екс-прес - Габрово. - Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-644-492-9
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1265821156

ЧАВДАРОВА, Таня Бойчева, 1958-
        Социална вграденост на дребното предприемачество Вж Кн 119

        ARTIFICIAL intelligence methods and techniques for business and engineering applications Вж Кн 3

        BUSINESS and engineering applications of intelligent and information systems Вж Кн 4


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

ДОКОВА, Соня Петрова, 1951-
        Управление на комуникациите и връзки с обществеността : [магистърска програма по публична администрация] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 337

Кн 358
ДУРАНКЕВ, Боян Любомиров, 1951-
        История и теория на рекламата : [магистърска програма по рекламен мениджмънт] : учебник за дистанционно обучение / Боян Любомиров Дуранкев. - София : УНСС, 2013. - 186 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-406-6
1. Реклама - учебници за ВУЗ
659.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1265800676

Кн 359
ЖЕЛЕВ, Симеон Денев, 1961-
        Рекламни изследвания : [магистърска програма по рекламен мениджмънт] : учебник по дистанционно обучение / Симеон Денев Желев. - София : УНСС, 2012. - 305 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение.

ISBN 978-954-644-400-4
1. Реклама - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
659.1(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1265605860

Кн 360
КАТРАНДЖИЕВ, Христо Иванов, 1970-
        Управление на рекламния бизнес : [магистърска програма по рекламен мениджмънт] : учебник за дистанционно обучение / Христо Катранджиев, Кристиян Постаджиян. - София : УНСС, 2013. - 135 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-486-8
1. Реклама - управление и организация - учебници за ВУЗ
659.1.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1265828836

КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова, 1960-
        Мърчъндайзинг Вж Кн 122

РАЙЧЕВА, Лилия, 1950-
        Феноменът телевизия : трансформации и предизвикателства Вж Кн 345

ТОДОРОВ, Петко Тодоров, 1947-
        Реклама и медии : [магистърска програма по рекламен мениджмънт] : учебник за дистанционно обучение Вж Кн 343

Кн 361
ХАРИЗАНОВА, Маргарита Цветанова, 1948-
        Управление на комуникациите и PR : [магистърска програма по бизнес администрация] : учебник за дистанционно обучение / Маргарита Цветанова Харизанова, Надя Димитрова Миронова. - София : УНСС, 2012. - 175 с. : с табл., сх. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-374-8
1. Връзки с обществеността - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Комуникация - управление и организация - учебници за ВУЗ
659.4(075.8)
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265822436


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

Кн 362
        ТЕХНОЛОГИИ за производство на хранителни и нехранителни продукти от риба, хидробионти и тяхната безопасност : сборник / [състав.] Михо Иванов Михов. - Бургас : Балтика-2002, 2010-<2011> (Бургас : Полиграф). - Т. <1-2> : с табл., к. ; 20 см

Библиогр. след отд. материали. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-8040-54-9 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2011. - 208 с.

1. Рибна промишленост - технология - сборници 2. Риби - обработка и запазване - сборници 3. Рибни продукти - сборници
664.95(08)
COBISS.BG-ID 1235792612


678 ПРОМИШЛЕНОСТ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ ВЕЩЕСТВА. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 541; 547; 66.7

Кн 363
ПЕТРОВ, Петър Димитров, 1972-
        Получаване на полимерни и хибридни системи чрез фотохимични процеси : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на науките", професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност Химия на високомолекулните съединения / Петър Димитров Петров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 165 с. : с ил. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 147-165.

ISBN 978-954-322-640-5
1. Високомолекулни съединения - дисертации 2. Фотохимия - дисертации
678-19(043.3)
541.14(043.3)
COBISS.BG-ID 1286837732


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

Кн 364
БОЯДЖИЕВА, Десислава Николова, 1982-
        Комбиниран подход за разпознаване на он-лайн подписи : дисертация за присъждане на научна степен "доктор", професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, по научна специалност 01.01.12 - Информатика / Десислава Николова Бояджиева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 129 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 123-129.

ISBN 978-954-322-735-8
1. Електронен подпис - дисертации
681.324.07(043.3)
COBISS.BG-ID 1286823396

Кн 365
ВАНКОВ, Николай Койчев, 1975-
        Интернет комуникации : [магистърска програма по маркетинг] : учебник за дистанционно обучение / Николай Койчев Ванков. - София : УНСС, 2013. - 380 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на УНСС. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-644-514-8
1. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ 2. Интернет - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1265689828

ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, 1972-
        Право на информационните и комуникационните технологии : административноправни и технологични аспекти : електронно управление, правен режим на информацията, правен режим на криптографията, стандартизация в областта на ИКТ Вж Кн 141

ДИМИТРОВ, Георги Георгиев, 1972-
        Право на информационните и комуникационните технологии : гражданскоправни аспекти : електронни документи и електронни подписи, електронна търговия, защита на интелектуалната собственост в ИКТ, защита на потребителите в ИКТ Вж Кн 133

Кн 366
ДИМИТРОВ, Красимир Пейчев, 1969-
        Проектиране на организация на използването на комуникационните и информационните системи и мрежи в сигурността и отбраната / Красимир Димитров. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2014. - 354 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на ВА Г. С. Раковски. Фак. Командно-щабен. Кат. Комуникационни и информ. системи. - Библиогр.: с. 232-234.

ISBN 978-954-9348-58-3
1. Информационна сигурност - учебници за ВУЗ 2. Национална сигурност - учебници за ВУЗ
681.324.07(075.8)
355.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1265688036

        ИЗСЛЕДВАНЕ и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието Вж Кн 164

Кн 367
ИЛЧЕВ, Светозар Валериев, 1984-
        Модулни методи за вграждане на цифрова информация в изображения за подобряване сигурността на Интернет-базирани комуникационни платформи : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност 02.21.04 - Компютърни системи, комплекси и мрежи / Светозар Валериев Илчев. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 205 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см. - (Библиотека Дисертации и автореферати)

Библиогр.: с. 175-185.

ISBN 978-954-322-715-0
1. Информационни системи - мерки за сигурност - дисертации 2. Криптография - дисертации
681.324.07(043.3)
COBISS.BG-ID 1286821860

Кн 368
КАРАИЛИЕВ, Христо Захариев, 1943-
        Микропроцесорна схемотехника : ръководство за лабораторни упражнения / Христо З. Караилиев, Валентина В. Ранковска. - [2. изд.]. - Габрово : [Колонел], 2009 ([Габрово] : Унив. изд. "Васил Априлов"). - 118 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорна схемотехника. - 1. изд. 2006.

ISBN 978-954-8268-51-6
ISBN 978-954-8268-51-5 !
ISBN 954-8268-51-6 !
1. Микропроцесори - учебници за ВУЗ 2. Интегрални схеми - учебници за ВУЗ
681.322(075.8)
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 1265847524

Кн 369
КАРАКЪНЕВА, Юлияна Димитрова
        Киберсигурност : основни аспекти / Юлияна Каракънева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 96 с. : със сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 92-94.

ISBN 978-619-160-206-3
1. Информационна сигурност - учебници за ВУЗ
681.324.07(075.8)
COBISS.BG-ID 1265463268

Кн 370
        КОМПЮТЪРНИ мрежи и телекомуникации / Любен Боянов ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 387 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Кирил Боянов, Христо Турлаков, Димитър Тодоров, Ведрин Желязков, Владимир Димитров.

ISBN 978-619-160-257-5 : 18 лв.
1. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ 2. Телекомуникации - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1265472996

Кн 371
ЛЮБОМИРОВ, Слави Ясенов, 1970-
        Ръководство по комуникационни мрежи и терминали / Слави Любомиров, Ангел Чекичев. - Смолян : Фил. на ПУ "Паисий Хилендарски", 2014. - 168 с. : с табл., ил. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски.Техн. колеж - Смолян.

ISBN 978-954-8767-54-5
1. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ
681.324(076)(075.8)
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265723876

ЛЮБОМИРОВ, Слави Ясенов, 1970-
        Ръководство по предаване на данни и компютърни комуникации Вж Кн 312

Кн 372
МЕЖДУНАРОДНА конференция Сигурността в Югоизточна Европа (11 ; София ; 2013)
        Единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център = Eleventh international conference Security of Southeastern Europe: in search of intelligent solutions, September 11th, 2013 Inter Expo & Congress Center / [състав. Динко Динков]. - София : Демакс, 2014. - 434 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: 11th international conference SEE security: in search of intelligent solutions. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Васил Ризов, Иво Великов, Николай Николов, Милен Пенев, Юрий Търкаланов, Димитър Димитров, Георги Гоцев, Валентин Тодоров, Станислава Минева, Милен Михов, Николай Проданов, Константин Пудин, Пламен Коларски, Янцислав Янакиев, Камен Калчев, Стойко Стойков, Николай Стоянов, Станимир Станев, Христо Христов, Доника Диманова, Съби Събев, Тотко Симеонов, Илина Козарова-Арменчева, Владимир Янев, Димитър Куюмджиев, Димчо Кънев, Мариана Петрова, Кирил Стойчев, Ивелина Петкова, Кирил Колев, Сияна Люцканова, Елизабет Йонева, Боряна Манолова, Евгения Караджова, Иванка Илиева-Прюне, Якоб Петреску, Константин Делисивов, Петър Ташев, Горан Миланов, Атанас Георгиев, Орлин Стоилов, Татяна Иванова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-954-479-043-1
1. Информационна сигурност - Балкански полуостров - конференции 2. Национална сигурност - Балкански полуостров - конференции
681.324.07(497)(063)
355.02(497)(063)
COBISS.BG-ID 1265724644

Кн 373
НЕДЕЛЧЕВА, Пенка Милкова, 1955-
        Ръководство за упражнения по компютърна графика : [основни положения, примери, задачи] / Пенка Неделчева. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 120 с. : с ил., черт., сх. ; 25 см

Загл. в изд. каре: Компютърна графика.

ISBN 978-954-683-505-5
1. Компютърна графика - учебници за ВУЗ 2. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265730020

ШИНДАРОВ, Мирослав Василев, 1977-
        Алгоритъм за оптимизиране по метода на мравките за построяване на безжични сензорни мрежи : дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научна специалност 01.01.12 - Информатика, професионално направление 4.6 - Информатика и компютърни науки Вж Кн 259

        ARTIFICIAL intelligence methods and techniques for business and engineering applications Вж Кн 3

        BUSINESS and engineering applications of intelligent and information systems Вж Кн 4


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

Кн 374
АНГЕЛОВ, Валентин Ангелов, 1930-
        Лексикон по философия на изкуството / Валентин Ангелов. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014 (В. Търново : Фабер). - 384 с. ; 24 см

ISBN 978-954-524-946-4
1. Изкуство - философски проблеми
7.01
COBISS.BG-ID 1265716452

Кн 375
ФЕСТИВАЛ Образование, обучение, резултати (3 ; София ; 2012)
        Фест 2012 "Образование, обучение, резултати" / [състав. Ива Владимирова]. - [София] : [Тип-топ прес], [2013]. - [32] с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Изд. на НБУ. Департамент Изящни изкуства. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-723-105-4
1. Нов български университет - факултети - сборници 2. Изкуство, съвременно - България - сборници 3. България - изкуство
7.036(497.2)(062.2)
378.096:7(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265713636


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

Кн 376
ГЕРГАНОВА, Дунка Славчева, 1931-
        Архитектурна публицистика : сборник / Дунка Герганова. - Бургас : Балтика-2002, 2011 (Бургас : Полиграф). - 280 с. : с ил., портр. ; 23 см

ISBN 978-954-8040-56-3
1. Архитектура - България 2. България - архитектура
72(497.2)(0:82-92)
886.7-92
COBISS.BG-ID 1265685988

ПИРОТИЧ, Маргарита Витанова
        Духовни измерения на библейската скиния : архитектурно изследване Вж Кн 62


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

КРАЛЕВА, Милка Кралева, 1950-
        Асоциации Вж Кн 37


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

Кн 377
БЕСПАЛОВА, Влада Николаевна, 1986-
        Стилистични и изпълнителски проблеми в клавирните произведения на Модест Мусоргски : учебно помагало за детските музикални школи и средните музикални училища / Влада Беспалова ; [прев. от рус. Татяна Танчева]. - София : Тип-топ прес, 2014. - 96 с. : с ноти ; 20 см

Прев. по ръкоп. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Рецензии / Алина Маслова, Олга В. Радзецка: с. 92-93. - Библиогр.: с. 85-91. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-723-115-3
1. Мусоргски, Модест Петрович, 1839-1881 - творчество 2. Композитори, руски - творчество 3. Клавирно изкуство 4. Русия - музика
78.071.1(470)(092)
786.2
92 Мусоргски, Модест Петрович
COBISS.BG-ID 1265706212


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

Кн 378
ПЕТРОВА, Сийка Николова, 1914-1996
        Живот за оперната сцена : 100 години от рождението / Сийка Петрова ; състав. Румяна Йонкова ; [под. ред. на Александър Абаджиев]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 177 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-07-3706-5 (подв.)
1. Петрова, Сийка Николова, 1914-1996 2. Оперни и оперетни артисти, български 3. България - музика
782.1.071.2(497.2)(092)
92 Петрова, Сийка
COBISS.BG-ID 1265442020


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

Кн 379
АПТЪР, Джеф, 1961-
        Историята на Red Hot Chili Peppers / Джеф Аптър ; [прев. от англ. Елена Щерева]. - София : Addix, 2012 ([София] : [Томел]). - 352 с., [12] л. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Fornication: The Red Hot Chili Peppers story / Jeff Apter. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на прев. Елена Щерева е Елена Щерева Георгиева-Янкова.

ISBN 978-954-92327-1-4 : 19.90 лв.
1. Ред Хот Чили Пепърс 2. Музиканти, североамерикански 3. Рок музика - САЩ - история 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
92(73)
COBISS.BG-ID 1265675236

Кн 380
БРАУН, Джейк
        Motörhead в студиото / Джейк Браун, Леми Килмистър ; [прев. от англ. Елена Щерева]. - София : Addix, 2012 ([Костинброд] : [Мултипринт]). - 208 с. : с ил., [4] л. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Motörhead: in the studio / Jake Brown, Lemmy Kilmister. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълната форма на името на прев. Елена Щерева е Елена Щерева Георгиева-Янкова.

ISBN 978-619-7012-02-6 (неотпеч.) : 19.90 лв.
ISBN 978-954-70120-2-6 !
1. Моторхед 2. Музиканти, английски - биографии 3. Рок музика - Великобритания - биографии 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)
92(410)
COBISS.BG-ID 1265657316

Кн 381
БУТ, Стенли, 1942-
        Истинските приключения на The Rolling Stones / Стенли Бут ; [прев. от англ. Мария Маринова]. - София : Addix, 2009 ([София] : [Томел]). - 464 с. ; 24 см

Ориг. загл.: The true adventures of the Rolling Stones / Stanley Booth. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92327-2-1 : 22.99 лв.
1. Ролинг Стоунс 2. Рок музика - Великобритания 3. Великобритания - музика
784.7.071(410)
820(73)-94
COBISS.BG-ID 1265590756

Кн 382
ДАНИЕЛС, Нийл Андрю, 1950-
        Историята на Judas Priest / Нийл Даниелс ; [прев. от англ. Елена Щерева, Николай Янков]. - София : Addix, 2011 ([Костинброд] : [Мултипринт]). - 240 с. : с портр., [12] л. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Defenders of the faith: the story of Judas Priest / Neil Daniels. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на прев. Елена Щерева е Елена Щерева Георгиева-Янкова.

ISBN 978-954-91900-7-6 : 16.66 лв.
1. Джудас Прийст 2. Музиканти, английски 3. Рок музика - Великобритания - история 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)
92(410)
COBISS.BG-ID 1265676772

Кн 383
ДЖОУНС, Афродайт, 1959-
        Майкъл Джексън - конспирацията / Афродайт Джоунс ; предг. от Том Месеро ; [прев. от англ. Мирослав Петров]. - София : Addix, 2009 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 304 с. : с ил., [16] с. : цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Michael Jackson conspiracy / Aphrodite Jones. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92327-5-2 : 23.99 лв.
1. Джексън, Майкъл, 1958-2009 - биографии 2. Музиканти, североамерикански - биографии 3. Поп музика - САЩ - биографии 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
92 Джексън, Майкъл
COBISS.BG-ID 1265584100

Кн 384
ДИ Ано, Пол, 1958-
        Звяра : [откровено за Iron Maiden, секс и дрога] / Пол Ди Ано ; [прев. от англ. Зорница Лъчезарова]. - София : Addix, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт]). - 240 с. : с ил., [8] с. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: The beast / Paul Di'Anno. - Пол Ди Ано - псевд. на авт. Пол Андрюс. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на прев. Зорница Лъчезарова е Зорница Лъчезарова Николова.

ISBN 978-619-7012-03-3 : 19.99 лв.
1. Айрън Мейдън 2. Музиканти, английски - биографски материали 3. Рок музика - Великобритания - биографски материали 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)
820-94
92(410)
COBISS.BG-ID 1265615332

Кн 385
ЛИЙФ, Дейвид, 1952-
        KISS : зад маската : официалната оторизирана биография / Дейвид Лийф и Кен Шарп ; [прев. от англ. Стефан Огнянов]. - София : Addix, 2008 ([Костинброд] : [Мултипринт]). - 439 с. : с ил., факс., [16] с. : цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: KISS: behind the mask - the official authorized biography / David Leaf, Ken Sharp. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91900-6-9 : 22.99 лв.
1. Кис 2. Музиканти, североамерикански - биографии 3. Рок музика - САЩ - биографии 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
92(73)
COBISS.BG-ID 1265694948

Кн 386
МАКАЙВЪР, Джоел, 1971-
        Кървавият райх на Slayer / Джоел Макайвър ; [прев. от англ. Юлия Комитова]. - София : Addix, 2010 ([София] : [Томел]). - 288 с., [24] с. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Bloody reign of Slayer / Joel McIver. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92327-7-6 : 19.99 лв.
1. Слейър 2. Музиканти, североамерикански - биографии 3. Рок музика - САЩ - биографии 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
92(73)
COBISS.BG-ID 1265620452

Кн 387
МАКАЙВЪР, Джоел, 1971-
        To live is to die : животът и смъртта на Клиф Бъртън от Metallica / Джоел Макайвър ; [прев. от англ. Антония Халачева]. - София : Addix, 2010 ([София] : [Томел]). - 248 с. : с ил., [24] с. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: To live is to die: the life and death of Metallica's Cliff Burton / Joel McIver. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92327-6-9 : 19.99 лв.
1. Бъртън, Клиф, 1962-1986 - биографии 2. Металика 3. Музиканти, североамерикански - биографии 4. Рок музика - САЩ - биографии 5. САЩ - музика
784.7.071.2(73)(092)
92 Бъртън, Клиф
COBISS.BG-ID 1265696740

Кн 388
        МРЪСОТИЯТА : [автобиографията на] Mötley Crüe / [Томи Лий ... и др.] ; [прев. от англ. Александрина Иванова, Мирослав Петров]. - София : Addix, 2009 ([София] : [Томел]). - 444 с. : с ил., портр., факс., [16] с. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: The dirt: confessions of the world's most notorious rock band. - Имената на авт. отбелязани на кор., на прев. - на гърба на загл. с. - Други авт.: Мик Марс, Винс Нийл, Ники Сикс, Нийл Строс.

ISBN 978-954-92327-4-5 : 22.99 лв.
1. Мотли Крю 2. Музиканти, североамерикански - биографски материали 3. Рок музика - САЩ - биографски материали 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
820(73)-94
COBISS.BG-ID 1265609956

Кн 389
ПОПОВ, Мартин, 1963-
        Dio : светлина в мрака / Мартин Попов ; [прев. от англ. Антония Халачева]. - София : Addix, 2011 ([Костинброд] : [Мултипринт]). - 208 с. : с ил., [8] с. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Dio: light beyond the black / Martin Popoff. - Загл. в изд. каре: Дио - светлина в мрака. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92327-8-3 : 16.66 лв.
1. Дио, Рони Джеймс, 1942-2010 - биографии 2. Музиканти, североамерикански - биографии 3. Рок музика - САЩ - биографии 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
92 Дио, Рони Джеймс
COBISS.BG-ID 1265602788

Кн 390
СЛАШ, 1965-
        Слаш / Слаш и Антъни Боза ; [прев. от англ. Диана Стойкова]. - София : Addix, 2012 ([Костинброд] : [Мултипринт]). - 448 с. : с ил., [16] с. : цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Slash. - Слаш - псевд. на авт. Сол Хъдсън. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7012-01-9 : 19.90 лв.
1. Слаш, 1965- - спомени 2. Музиканти, английски - спомени 3. Рок музика - спомени 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)(093.3 )
820-94
92 Слаш
COBISS.BG-ID 1265612516

Кн 391
СТЕНИНГ, Пол Дейвид, 1976-
        AC/DC - двете страни на славата / Пол Стенинг ; [прев. от англ. Александрина Иванова]. - [Ново изд.]. - София : Addix, 2010 ([София] : [Томел]). - 303 с. : с ил., портр., [16] с. : ил., портр., факс. ; 24 см + 1 плакат

Ориг. загл.: AC/DC: two sides to every glory / Paul Stenning. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

19.99 лв. - ISBN 978-954-91900-1-4!  
1. Ей Си/Ди Си 2. Музиканти, австралийски - биографии 3. Рок музика - Австралия - биографии 4. Австралия - музика
784.7.071(94)(092)
92(94)
COBISS.BG-ID 1265691364

Кн 392
СТЕНИНГ, Пол
    Guns N' Roses : групата, забравена от времето / Пол Стенинг ; [прев. от англ. Александрина Иванова]. - София : Addix, 2009 ([София] : [Томел]). - 255 с. : с портр., [16] с. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Guns n' roses: The band that time forgot / Paul Stenning. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91900-8-3 : 19.99 лв.
1. Гънс Ен Роузис -- биографии 2. Рок музика - САЩ - биографии
784.7.071(73)(092)
92(73)
COBISS.BG-ID 1265697252

Кн 393
УОЛКЪР, Клинтън, 1957-
        Highway to hell : животът и смъртта на легендата на AC/DC Бон Скот / Клинтън Уолкър ; [прев. от англ. Мария Маринова]. - София : Addix, 2009 ([София] : [Томел]). - 348 с. : с ил., портр., факс., [16] с. : цв. ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Highway to hell: The life and death of AC/DC legend Bon Scott / Clinton Walker. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92327-3-8 : 19.99 лв.
1. Скот, Бон, 1946-1980 - биографии 2. Ей Си/Ди Си 3. Музиканти, австралийски - биографии 4. Рок музика - Австралия - биографии 5. Австралия - музика
784.7.071(94)(092)
92 Скот, Бон
COBISS.BG-ID 1265693156

Кн 394
ШУМЪН, Джо

        Брус Дикинсън - животът на легендата от Iron Maiden / Джо Шумън ; [прев. от англ. Антония Халачева]. - София : Addix, 2011 ([София] : [Томел]). - 256 с. : с ил., [8] с. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Bruce Dickinson: Flashing metal with "Maiden" and flying solo. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-92327-9-0 : 16.66 лв.
1. Дикинсън, Брус, 1958- - биографии 2. Музиканти, английски - биографии 3. Рок музика - Великобритания - биографии 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)
92 Дикинсън, Брус
COBISS.BG-ID 1265643748


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

Кн 395
ТЪПКОВ, Димитър Кирилов, 1929-2011
        Справочник по инструментознание / Димитър Тъпков. - София : Съюз на бълг. комп., 1996. - 32 с. : с ноти ; 21 см

1. Инструментознание - справочници
785(035)
COBISS.BG-ID 1265445860


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БЕСПАЛОВА, Влада Николаевна, 1986-
        Стилистични и изпълнителски проблеми в клавирните произведения на Модест Мусоргски : учебно помагало за детските музикални школи и средните музикални училища Вж Кн 377

Кн 396
ВАСИЛЕВ, Виолин Иванов, 1962-
        Методическа система за обучение по акордеон : монография / Виолин Василев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2014. - 119 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 108-116.

ISBN 978-954-680-920-9
1. Акордеон - методика на преподаването
786.8(072)
COBISS.BG-ID 1265702628


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Кн 397
ТЕОДОСИЕВ, Ясен Енчев, 1973-
        Владислав Григоров - поет на валдхорната / Ясен Теодосиев. - София : Изд. ателие Аб, 2014. - 56 с. : с портр., ил. ; 20 см

ISBN 978-954-737-916-9
1. Григоров, Владислав Илиев, 1944- - биографски материали 2. Музиканти, български - биографски материали 3. България - музика
788.41.071.2(497.2)(092)
92 Григоров, Владислав Илиев
COBISS.BG-ID 1265722084


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

Кн 398
        Крикор АЗАРЯН - алхимия на играта / състав. Валентина Радинска ; под ред. на Венета Дойчева. - София : Захарий Стоянов, 2014 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 216 с. : с портр., ил., факс. ; 22 см

Кн. се разпространява с видеозапис със загл. 45° по Азарян. - Съдържа материали от: Красимир Спасов, Кирил Кавадарков, Марин Янев, Илка Зафирова, Боян Папазов, Стефан Цанев, Валентин Танев, Ясен Пеянков, Марина Райчинова, Венета Дойчева, Галин Стоев, Стефан Вълдобрев, Камен Донев, Лилия Маравиля, Красимира Кузманова, Касиел Ноа Ашер, Мариус Куркински, Стефка Янорова, Койна Русева, Христо Мутафчиев, Антоанета Бачурова, Деян Донков, Анастасия Ингилизова, Силвана Пишимарова, Ирина Йорданова, Цветелина Стоянова-Цвъ, Христина Караиванова, Ива Тодорова.

ISBN 978-954-09-0856-4 (подв.) : 15 лв.
Сборникът се посвещава на 80-годишнината на Крикор Азарян.
1. Азарян, Крикор Степан, 1934-2009 - юбилеи и чествания - сборници 2. Режисьори, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - театър
792.2.071.1(497.2)(092)(062.2)
92 Азарян, Крикор Степан
COBISS.BG-ID 1265856484

Кн 399
ВАСЕВ, Симеон Методиев, 1948-
        Идеография на българската народна хореография / Симеон Васев. - Кюстендил : Химера, 2014. - [32] с. : с ноти ; 16 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-92560-7-9 (подв.)
1. Хореография 2. Символи и знаци
792.8
003.62
COBISS.BG-ID 1265693924

Кн 400
ЕМАНУИЛИДУ, Румяна Любенова, 1955-
        В сърцето на Афродита / Румяна Емануилиду. Оцелелите дневници / Росица Данаилова ; [състав. Румяна Емануилиду]. - Бургас : ИК Знаци, 2014 (В. Търново : Фабер). - 219, 117 с. : с ил., портр., сх. ; 16 х 24 см. - (Поредица Лица)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. на първата кн. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-9850-44-4
1. Данаилова, Росица Ламбиева, 1933- - биографии 2. Артисти, български - биографии 3. България - театър
792.071.2(497.2)(092)
886.7-94
92 Данаилова, Росица Ламбиева
COBISS.BG-ID 1265666788


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

Кн 401
БОЯНОВА, Ана Василева, 1958-
        Валя Вербева - жрицата на българския балет / Ана Боянова. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-737-893-3
1. Вербева, Валя, 1918-2008 2. България - хореография
793.32.071.2(497.2)(092)
92 Вербева, Валя
COBISS.BG-ID 1265486052

Кн 402
BOGOEVA, Kalina Kirilova, 1937-
        Programme methodique : pour des écoles de ballet amateurs et semi-professionneles : programme des etudes et examens pour des ecoles amateur et semi-professionneles sistemme Russe / Kalina Bogoeva. - [София] : Тип-топ прес, 2013. - 36 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-723-108-5
1. Балет - методика на преподаването
793.32(072)
COBISS.BG-ID 1265619684


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

Кн 403
ДИМИТРОВА, Диана Емануилова, 1958-
        Физическа активност и здраве : физическата активност като средство за превенция на хроничните заболявания / Диана Димитрова. - София : Аванагрд прима, 2014 ([София] : БПС). - 188 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-160-266-7
1. Физкултура 2. Хигиена
796
613
COBISS.BG-ID 1265436388

ЖАЛОВ, Константин Николов, 1928-2020
        Покоряване на върховете : световни рекорди и олимпийски медали в хвърлянията Вж Кн 411


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

Кн 404
ИГНАТОВ, Георги Владимиров, 1973-
        Тенденции и насоки за усъвършенстване и развитие на футболното съдийство / Георги Игнатов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 224 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 178-184.

ISBN 978-954-07-3679-2
ISBN 978-954-07-3578-4 !
1. Футбол 2. Спортно съдийство
796.332.065
COBISS.BG-ID 1265468388

Кн 405
ИЛИЕВА, Цветомира Красимирова
        Интегрирани маркетингови комуникации във футбола : световни практики / Цветомира Красимирова Илиева. - София : [Изд. авт.], 2014 (София : Офис спот). - 74 с. : с цв. ил., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 72-73.

ISBN 978-619-188-013-3
1. Футбол 2. Маркетинг 3. Реклама
796.332:339.13
339.13
COBISS.BG-ID 1265579236

Кн 406
КРЪСТЕВ, Николай Георгиев, 1964-
        Хрониките на Славия (1910-1944) / Николай Кръстев. - [София] : ИК Тип-топ прес, 2013. - 256 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Изд. на Общ. к-т 100 години Славия.

ISBN 978-954-723-095-8
1. ПФК "Славия" (София) - юбилеи и чествания 2. Спортни отбори - София - история 3. София - физическа култура и спорт
796.332.085(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1265800932

Кн 407
КРЪСТЕВ, Николай Георгиев, 1964-
        Хрониките на Славия (1910-1944) / Николай Кръстев. - [София] : ИК Тип-топ прес, 2013. - 256 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

Изд. на Общ. к-т 100 години Славия.

ISBN 978-954-723-096-5 (подв.)
1. ПФК "Славия" (София) - юбилеи и чествания 2. Спортни отбори - София - история 3. София - физическа култура и спорт
796.332.085(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1265799652

Кн 408
ОБЕДИНЕН спортен клуб Славия
        100 години Славия : алманах / Камен Огнянов ... [и др.] ; [състав. Камен Огнянов] ; [ред. Камен Огнянов, Николай Кръстев]. - [София] : Тип-топ прес, 2014. - 396 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Николай Кръстев, Ганчо Гатев, Свободан Александров, Асен Минчев, Иван Жиков, Иван Чешанков, Василен Димитров, Петър Василев, Асен Даскалов, Надежда Богданова, Ценко Симов, Цвета Маркова, Лилия Янкова, Стефан Илиев, Николай Петков, Ангел Славчев. - Пълната форма на името на авт. Камен Огнянов е Камен Огнянов Бинбелов. - Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. -  Изд. на Общ. к-т 100 години Славия. - Кн. е продължение на "Хрониките на Славия" (1910-1944) с авт. Николай Кръстев. - Библиогр.: с. 392.

ISBN 978-954-723-113-9
1. ПФК "Славия" (София) - юбилеи и чествания 2. Спортни отбори - София - история 3. София - физическа култура и спорт
796.332.085(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1265720804

Кн 409
ОБЕДИНЕН спортен клуб Славия
        100 години Славия : алманах / Камен Огнянов ... [и др.] ; [състав. Камен Огнянов] ; [ред. Камен Огнянов, Николай Кръстев]. - [София] : Тип-топ прес, 2014. - 396 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Други авт.: Николай Кръстев, Ганчо Гатев, Свободан Александров, Асен Минчев, Иван Жиков, Иван Чешанков, Василен Димитров, Петър Василев, Асен Даскалов, Надежда Богданова, Ценко Симов, Цвета Маркова, Лилия Янкова, Стефан Илиев, Николай Петков, Ангел Славчев. - Пълната форма на името на авт. Камен Огнянов е Камен Огнянов Бинбелов. - Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Общ. к-т 100 години Славия. - Кн. е продължение на "Хрониките на Славия" (1910-1944) с авт. Николай Кръстев. - Библиогр.: с. 392.

ISBN 978-954-723-114-6 (подв.)
1. ПФК "Славия" (София) - юбилеи и чествания 2. Спортни отбори - София - история 3. София - физическа култура и спорт
796.332.085(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1265721316

Кн 410
ПЕЛТЕКОВА, Ирен Йорданова, 1967-
        Спортна подготовка по баскетбол на студентски отбори / Ирен Пелтекова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 155 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 137-139.

ISBN 978-954-07-3680-8 : 10 лв.
1. Баскетбол - тренировка 2. Спортисти - физически качества и подготовка
796.323.015
COBISS.BG-ID 1265438948


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

Кн 411
ЖАЛОВ, Константин Николов, 1928-2020
        Покоряване на върховете : световни рекорди и олимпийски медали в хвърлянията / Константин Жалов. - [София] : Тип-топ прес, 2013. - 196 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 195.

ISBN 978-954-723-110-8 : 12 лв.
1. Хвърляне на диск, копие и др. - рекорди - история 2. Спортисти, български 3. България - физическа култура и спорт
796.433.092(100)(091)
796.071(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1265683428


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

КОЛЕВ, Димо Николаев
        Туристически пътеводител на Цeнтрална Стара планина. Ч. 2, От Беклемето до Тъжа Вж Кн 700


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

Кн 412
ГОРАНОВ, Десислав Радосветов, 1969-
        Три въпроса за Тайчи / Десислав Горанов ; [ред. Константин Теодосиев]. - София : Камея, 2014 ([София] : Експертпринт). - 208 с. : с ил., табл. ; 22 см

Текст и на кит. ез.

ISBN 978-619-7084-10-8 (подв.) : 18.50 лв.
1. Източни бойни изкуства - Китай 2. Китай - физическа култура и спорт
796.85(510)
COBISS.BG-ID 1265808612

Кн 413
ЯНЕВА, Анжелина Георгиева, 1957-
        Японски бойни изкуства : кратка енциклопедия / Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 144 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 142-143.

ISBN 978-954-07-3612-9
1. Източни бойни изкуства - Япония 2. Япония - физическа култура и спорт
796.85.011(520)
COBISS.BG-ID 1265471460


797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ
Вж и 527; 629.12; 725.87; 796.57

Кн 414
МЕЖДУНАРОДНА федерация по ветроходство (Лондон)
        Състезателни правила по ветроходство 2013-2016 г. / [прев. Георги Паунов]. - София : Тип-топ прес, 2013. - 181 с. : с ил. ; 20 см

Парал. загл. на англ. ез.: The racing rules of sailing for 2013-2016. - Името на прев. отбелязано на с. 1. - Текст и на англ. ез. - Изд. на Бълг. федерация по ветроходство. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-723-092-7
1. Ветроходен спорт - състезания - инструктивни и нормативни материали
797.14.063(083)
COBISS.BG-ID 1265709028


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

Кн 415
АНГЕЛОВ, Ангел Георгиев, 1958-
        Политическа лингвистика според принципите на екологичната етика / Ангел Г. Ангелов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 312 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 276-304. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-07-3517-7 (подв.) : 16 лв.
1. Социолингвистика
800:316
COBISS.BG-ID 1265489380


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

        БЪЛГАРСКО-турски-английски речник на математическите термини Вж Кн 244


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Кн 416
        ПРИМЕРНИ тестове за олимпиадата по английски език 8.-12. клас, 2013 г. / Светлана Димитрова-Гюзелева ... [и др.]. - Пловдив : Летера, 2013 ([София] : Булвест принт). - 160 с. ; 22 см

Други авт.: Александра Багашева, Амелия Марева, Маргарита Тренчева-Николова, Иън Макклънтън. - Възприетата форма на името на авт. Светлана Димитрова-Гюзелева е Светлана Георгиева Димитрова, а на авт. Иън Макклънтън - Йън Макклинтън. - Текст и на бълг. ез. - Библиогр.: с. 158-159.

ISBN 978-619-179-003-6 : 10 лв.
1. Английски език - тестове - учебници за средни общообразователни училища
802.0(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1265661412


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

Кн 417
JIN, Friederike
        Prima C1 : [Deutsch fur junge Erwachsene] / Friederike Jin, Lutz Rohrmann. - София : Просвета, 2013 (София : Лито Балкан). - 152 с. : с ил., к. ; 28 см

На гърба на кн. означено т. 7.

ISBN 978-954-01-2987-7 : 19.90 лв.
1. Немски език - учебници
803.0(075)
COBISS.BG-ID 1265755620


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

Кн 418
РЕНИЕ, Кристиан
        Да проговорим испански веднага : ръководство за ускорена самоподготовка / Кристиан Рение, Хесус Сандовал ; [прев. Екатерина Христева Делева]. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 168 с. ; 18 см, в кутия + 1 оптичен диск. - (Самоучители Хермес)

Ориг. загл.: L'espagnol tout de suite / Christian Régnier, Jesús Sandoval. - Името на прев. отбелязано на с. 4. - 1. изд. 2006. - Изд. на Larousse. - Кн. се разпространява с Да проговорим испански веднага : самоучител+аудио CD, в кутия.

ISBN 978-954-26-1322-0 (в кутия) : 11.95 лв.
ISBN 978-954-26-0403-7 (кн.)
1. Испански език - учебници за самообразование
806.0(075.4+086.76)
COBISS.BG-ID 1265548260


808.2 РУСКИ ЕЗИК

Кн 419
КИРОВА, Лиляна Кирилова, 1948-
        Межъязыковой свободный ассоциативный эксперимент : на материале болгарского и русского языков / Лиляна Кирова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 128 с. : с табл., сх. ; 20 см. - (Библиотека Филология)

Библиогр.: с. 126-128.

ISBN 978-954-524-951-8
1. Руски език - връзка и взаимодействие с други езици 2. Български език - връзка и взаимодействие с други езици 3. Русия - езикознание 4. България - езикознание
808.2
808.67
COBISS.BG-ID 1265774564

        ПРОБЛЕМЫ и перспективы русско-болгарской и болгарско-русской терминологической лексикографии : [сборник докладов научной конференции, 26.10.2013, София] Вж Кн 429


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кн 420
АВДЕЕВА, Мариана Тодорова
        Как да бъдем вежливи на български, английски, руски и немски език : справочно пособие по речеви етикет / Мариана Авдеева, Силвия Драгозова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2011. - 38 с. ; 21 см

Парал. текст на англ., рус. и нем. ез.

ISBN 978-954-683-451-5
1. Български език - разговорници, многоезични
808.67(038.2)=00
COBISS.BG-ID 1265807332

Кн 421
        БЪЛГАРСКА лексикология и фразеология. Т. 1, Българска лексикология / Лилия Крумова-Цветкова ... [и др.] ; под науч. ред. на Емилия Пернишка, Лилия Крумова-Цветкова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 789 с. : с табл. ; 25 см

Загл. на англ. ез.: Bulgarian lexicology and phraseology. - Други авт.: Диана Благоева, Сия Колковска, Емилия Пернишка, Мая Божилова. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Библиогр. след отд. дялове. - Рез. на англ. ез. - Терминол. показалец.

ISBN 978-954-322-702-0 (подв.) : 45 лв.
1. Български език - лексикология 2. България - езикознание
808.67-3
COBISS.BG-ID 1265853668

Кн 422
        БЪЛГАРСКА лексикология и фразеология. Т. 2, Българска фразеология / Стефана Калдиева-Захариева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 364 с. ; 25 см

Загл. на англ. ез.: Bulgarian lexicology and phraseology. - Авт. на многочастното изд.: Лилия Крумова-Цветкова, Диана Благоева, Сия Колковска, Емилия Пернишка, Мая Божилова, Стефана Калдиева-Захариева, Иван Касабов. - Възприетата форма на името на авт. Стефана Калдиева-Захариева е Стефана Боянова Захариева. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Библиогр.: с. 230-240, 322-326. - Рез. на англ. ез. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-322-699-3 (подв.) : 20 лв.
1. Български език - фразеология и идиоматика 2. България - езикознание
808.67-318
COBISS.BG-ID 1265691108

Кн 423
ВАСИЛЕВА, Бонка Димитрова
        Критическото мислене в обучението по български език / Бонка Василева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 167 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 159-166.

ISBN 978-619-160-226-1
1. Български език - методика на преподаването 2. Език и мислене
808.67:37
COBISS.BG-ID 1265458916

Кн 424
ВЪТОВ, Върбан Дилков, 1941-
        Българските звукоподражателни думи (звукоподражания) / Върбан Вътов. - В. Търново : Знак '94, 2014 (В. Търново : Фабер). - 276 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 262-271.

ISBN 978-954-8305-35-8
1. Български език - лексикология 2. България - езикознание
808.67-3
COBISS.BG-ID 1265567972

ДЕЛ'АГАТА, Джузепе, 1940-
        Българистични изследвания : италиано-български срещи Вж Кн 476

Кн 425
ЕЛИСЕЕВА, Елена Димитрова, 1960-
        Тестове по български език и литература : 21 теста за държавния зрелостен изпит : за зрелостници и кандидат-студенти / Елена Елисеева, Камелия Митева. - Пловдив : Летера, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 276 с. ; 22 см

ISBN 978-619-179-004-3 : 12 лв.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.3)
886.7(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1265665508

КИРОВА, Лиляна Кирилова, 1948-
        Межъязыковой свободный ассоциативный эксперимент : на материале болгарского и русского языков Вж Кн 419

Кн 426
КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Златна христоматия на България. Кн. 1, Оратория : аналитико-синтетична архитектоника на българското изящно слово от IX до XXI в. (универсален информационен модел) : учебно пособие по морфология на академичното текстописане / Александра Куманова, Николай Василев ; [ред. Иван Теофилов ... и др.]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : [Авангард прима]). - 392 с., IX с. : ил., портр. ; 24 см. - (Факлоносци ; 8)

Загл. на англ. ез.: Golden chrestomathy of Bulgaria. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Стефан Пашов, Никола Казански, Диана Ралева, Цветана Найденова, Антон Даскалов, Мариана Максимова - библиогр. ред. - Името на ред. Мариана Максимова погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Марияна Максимова. - Показалци.

ISBN 978-954-2946-21-2
1. Български език - стилистика 2. Българска литература - език и стил
808.67-085
886.7.085
COBISS.BG-ID 1265659876

Кн 427
МИТРЕВА, Малина Димитрова
        Помагало по български език за чуждестранни студенти : общ курс / Малина Митрева. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : Контраст). - 122 с. ; 29 см

ISBN 978-954-338-070-1
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265833444

Кн 428
        МОДЕЛИ за качествено изучаване на български език в чужбина : сборник с доклади от конференция, 25-27 април [2014 г.], Виена, Австрия / [състав. Боян Кулов]. - София : Нац. изд. за образование и наука АзБуки, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 152 с. : с ил. ; 23 см

Парал. загл. на англ. ез.: Models for quality learning of Bulgarian language abroad. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Асоциация на бълг. у-ща в чужбина (АБУЧ), МОН. - Съдържа материали от: Наталия Михалевска, Коянка Димитрова, Ирина Ботева-Владикова, Снежина Мечева, Боянка Кунева-Иванова, Петя Цанева, Здравка Владова-Момчева, Ваня Налбантова, Светла Кьосева, Валентина Александрова-Кирова, Красимира Шарф, Сълзица Громан, Силвия Стаменова, Мая Падешка. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7065-03-9
1. Български език - методика на преподаването - конференции 2. Училища, български - в чужбина - конференции
808.67:37(100)(063)
373(=808.67)(100)(063)
COBISS.BG-ID 1265567460

Кн 429
        ПРОБЛЕМЫ и перспективы русско-болгарской и болгарско-русской терминологической лексикографии : [сборник докладов научной конференции, 26.10.2013, София] / [състав.,предисл. Татьяна Танчева ... и др.]. - София : Тип-топ прес, 2013. - 132 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Цветана Ралева, Надежда Делева. - Изд. на СУ Св. Кл. Охридски. Фонд Рус. деловое слово, О-во на русистите в България. - Текст и на бълг. ез. - Съдържа докл. от: Мария Попова, Владимир В. Дубчинский, Валентина Аврамова, Иванка Я. Атанасова, Илка Бирова, Нели Василева, Стефка Георгиева, Надежда Делева, Цветана Ралева, Нина Димитрова, Дорка Иванова, Неля Ст. Иванова, Палмира Легурска, Антония Пенчева, Кристияна Симеонова, Татьяна Танчева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-723-111-5
1. Български език - лексикография 2. Руски език - лексикография 3. България - езикознание 4. Русия - езикознание
808.67-316.4
808.2-316.4
COBISS.BG-ID 1265630692

Кн 430
СТЕФАНОВА, Марияна Иванова, 1953-
        За българската метакомуникация: метаезик и метаинформация / Марияна Стефанова. - В. Търново : Знак '94, 2014 (В. Търново : Фабер). - 192 с. : с табл. ; 20 см

Загл. и на англ., рус. ез.: About Bulgarian metacommunication: matalanguage and metainformation ; О болгарской метакоммуникации: метаязык и метаинформация. - Библиогр.: с. 177-187. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-8305-36-5
1. Словесна комуникация 2. Български език 3. България - езикознание
808.67-85
COBISS.BG-ID 1265541092

Кн 431
        СЪСТОЯНИЕ и проблеми на българската ономастика. [Т.] 13, Материали от международна научна конференция "Славянска и балканска ономастика", Велико Търново, 13-15 септември 2012 г. : [научен сборник] / [ред. кол. Кирил Цанков - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 827 с. : с табл., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Мария Ангелова-Атанасова, Соня Семова. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Център по бълг. ономастика Проф. Николай Ковачев. - Текст и на фр., рус., пол., укр., сръб., рум. ез. - Съдържа материали от: Анна Пажимиес, Domnţia Tomescu, Людвиг Селимски, Валерий Калинкин, Марина Буевская, Татьяна Трощинская-Степушина, Ирина Крюкова, Дмитро Бучко, Тодор Балкански, Кирил Цанков, Димитрина Михайлова, Ангел Павлов, Драгомир Лалчев, Маргарита Николова, Муса Багомедов, Боряна Михайлова, Ивалина Василева, Юлiя Кравченко, Хасан Якуб Хасан, Юлия Никитина, Владимир Демирев, Стефан Йорданов, Пело Михайлов, Стоян Райчевски, Tanja Milosavljević, Joana Ilkova, И. Ильченко ( I. Iльченко), С. Саблина, Renata Gliwa, Patryk Borowiak, Irena Sarnowska-Giefing, Andrzej Sieradzki, Georgeta Rus, Анна Михина, Стоянка Кендерова, Марин Петков, Anca-Maria Bercaru, Неда Павлова, Клавдия Першина, Виргиния Мирославска, Живодар Душков, Д. Бабич, Васил Кондов, Ольга Карпенко, Mirosława Świtała-Cheda, Jacek Cheda, Gergana Pencheva-Apostolova, Yana Manova-Georgieva, Maria Bagasheva-Koleva, Daiana Felecan, Виктор П. Шульгач, Alina Bugheşiu, Adelina Emilia Mihali, Веселин Иванов, Мария Ангелова-Атанасова, Пело Михайлов, Григор Константинов. - Рез. на бълг., англ., рус., рум. ез. - Библиогр. след отд. докл.
ISBN 978-954-524-936-5
1. Ономастика, българска 2. България - езикознание
808.67-311/-313
COBISS.BG-ID 1265852132


809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

Кн 432
КОЛЕН, Силви
        Да проговорим турски веднага : ръководство за ускорена самоподготовка / Силви Колен, Семих Кошар ; [прев. Анета Илиева Тошева, Ивайло Пламенов Хранов]. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 168 с. ; 18 см, в кутия + 1 оптичен диск. - (Самоучители Хермес)

Ориг. загл.: Lе turc tout de suite / Sylvie Colin, Semih Koşar. - Имената на прев. отбелязани на с. 4. - 1. изд. 2005. - Изд. на Larousse. - Кн. се разпространява с изд. Да проговорим турски веднага : самоучител+аудио CD, в кутия.

ISBN 978-954-26-1321-3 (в кутия) : 11.95 лв.
ISBN 978-954-26-0292-7 (кн.)
1. Турски език - учебници за самообразование
809.435(075.4+086.76)
COBISS.BG-ID 1265551844


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

Кн 433
        CROSS-linguistic interaction: translation, contrastive and cognitive studies : liber amicorum in honour of prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday / [forew],ed. by Diana Yankova. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2014. - 690 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 13. - List of Selected Publications of Bistra Alexieva: с. 683-689. - Текст и на бълг., рус., нем., исп. ез. - Съдържа материали от: Cay Dollerup, Ана Димова, Ani Levi, Людмила Кушнина, Lew Zybatow, Anikó Sohár, Alexandra Bagasheva, Christo Stamenov, Anna Karsheva-Stanimirova, Palma Zlateva, Irina Alexeeva, Mariachiara Russo, Boryana Bratanova, Mariya Bagasheva-Koleva, Елена Аликина, Мария Пипева, Станимир Мичев, Татяна Стойчева, Alexandra Glavanakova, Радост Железарова, Татяна Фед, Dmitry Buzadzhi, Анна Панова, Сашка Христова, Zouhair A. Maalej, Irena Vassileva, Rumyana Todorova, Андреана Ефтимова, Desislava Zareva, Гергана Кушева, Румелина Василева, Elena Tarasheva, Diana Yankova, Maria Popova, Екатерина Петкова, Boyan Alexiev, Мони Алмалех, Nelly Tincheva, Максим Стаменов, Snezha Tsoheva-Mathewson, Татьяна Шабанова, Maria Kolarova, Yana Chankova, Живко Христов, Rayna Holandi, Carla Meskill, Krassimira Rangelova, Павлина Стефанова, Кирил Димчев, Roumiana Ilieva, Нина Герджикова, Ralitsa Muharska, Йордан Костурков, Zelma Catalan. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ., фр., исп., нем. ез.

ISBN 978-954-07-3689-1 (подв.) : 20 лв.
1. Алексиева, Бистра Петрова, 1932- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Превод - теория - сборници 4. България - филология
82.03(497.2)(092)
92 Алексиева, Бистра Петрова
COBISS.BG-ID 1265457892


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

РАДЕВА, Виржиния Боянова, 1954-
        Убеждаваща комуникация и диалог Вж Кн 83


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

Кн 434
        КНИГА на радостта. - [София] : [Партнер БГ], [2014]. - 60 с. : с цв. ил. ; 14 см

ISBN 978-619-7066-03-6

820/899-84
COBISS.BG-ID 1265703652


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 435
БРОНСЪН, Чарлс, 1952-
        Бронсън : не се страхувам от никого, насилието просто ме прави по-луд и по-силен / Чарлс Бронсън ; [прев. от англ. Диана Стойкова]. - София : Anagram, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. : с ил., [8] л. : ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Bronson. - Чарлс Бронсън - псевд. на авт. Майкъл Гордън Петерсън. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90116-1-4 : 17.95 лв.

820-312.6
COBISS.BG-ID 1265643492

ДИ Ано, Пол, 1958-
        Звяра : [откровено за Iron Maiden, секс и дрога] Вж Кн 384

Кн 436
КОЛРИДЖ, Самюъл Тейлър, 1772-1834
        Поезия и проза / Самюъл Тейлър Колридж ; прев. от англ. Александър Шурбанов. - София : Захарий Стоянов, 2013. - 440 с. : с ил., портр. ; 24 см

Съдържа: Песен за стария моряк ; Кублай Хан ; Беседи на маса.

ISBN 978-954-09-0828-1 (подв.)

820-8
COBISS.BG-ID 1265645028

Кн 437
КРОНИН, Арчибалд Джоузеф, 1896-1981
        Пътят на д-р Шенън / Арчибалд Кронин ; прев. от англ. Невена Розева. - 3. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 264 с. ; 21 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: Shannon's way / A. J. Cronin. - Възприетата форма на името на прев. Невена Розева е Невяна Любенова Розева. - 1. изд. 1961 със загл. Пътят на доктор Шенън, на изд. ОФ.

ISBN 978-954-26-1319-0 : 12.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1265466084

Кн 438
ЛУИС, Сюзън, 1956-
        Италианска афера : роман / Сюзън Луис ; прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 352 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The Italian affair / Susan Lewis. - Възприетата форма на името на прев. Дафина Янева-Китанова е Дафина Янкова Китанова.

ISBN 978-954-26-1308-4 : 14.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1265445604

Кн 439
МОЙС, Джоджо, 1969-
        Последното писмо от любимия : роман / Джоджо Мойс ; прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 431 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The last letter from your lover / Jojo Moyes.

ISBN 978-954-26-1325-1 : 14.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1265435620

Кн 440
РАЙЪН, Крис, 1961-
        Господари на войната / Крис Райън ; [прев. Стоянка Сербезова-Леви]. - София : Джей Ей Ем Джи букс, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 415 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Masters of war / Chris Ryan. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Сербезова-Леви е Стоянка Минчева Сербезова.

ISBN 978-619-90117-2-0 : 16.99 лв.
ISBN 978-619-901-172-0 !

820-311.6
COBISS.BG-ID 1265546212

СЛАШ, 1965-
        Слаш Вж Кн 390

Кн 441
ШЕКСПИР, Уилям, 1564-1616
        Поезия / Уилям Шекспир = Poetry / William Shakespeare ; transl. by Evgenia Pancheva. - 2. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 552 с. ; 21 см

1. изд. 2006.

ISBN 978-954-07-3497-2 (подв.) : 15 лв.

820-1
COBISS.BG-ID 1265451236


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Кн 442
О'БРАЙЪН, Лорънс, 1970-
        Йерусалимска загадка : роман / Лорънс О'Брайън ; прев. от англ. Нина Руева. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 384 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The Jerusalem puzzle / Laurence O'Bryan.

ISBN 978-954-26-1320-6 : 14.95 лв.

820(417)-312.4
COBISS.BG-ID 1265486564


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 443
РИЧ, Роберта, 1946-
        Акушерката от Харема : роман / Роберта Рич ; прев. от англ. Мария Демирева. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 256 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The Harem midwife / Roberta Rich.

ISBN 978-954-26-1307-7 : 11.95 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1265447908


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 444
АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л., 1980-
        Обсидиан / Дженифър Л. Арментраут ; прев. от англ. Ирена Алексиева. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Obsidian / Jennifer L. Armentrout. - Кн. 1 от поредицата Лукс.

ISBN 978-954-27-1256-5 : 9.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265549796

Кн 445
АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л., 1980-
        Оникс / Дженифър Л. Арментраут ; прев. от англ. Кристина Георгиева. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Onyx / Jennifer L. Armentrout. - Кн. 2 от поредицата Лукс.

ISBN 978-954-27-1277-0 : 9.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265546724

Кн 446
АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л., 1980-
        Опал / Дженифър Л. Арментраут ; прев. от англ. Мартин Янков. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 448 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Opal / Jennifer L. Armentrout. - Кн. 3 от поредицата Лукс.

ISBN 978-954-27-1278-7 : 9.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265552612

БУТ, Стенли, 1942-
        Истинските приключения на The Rolling Stones Вж Кн 381

Кн 447
ЕМЕРСЪН, Клаудия, 1957-
        Късна съпруга / Клаудия Емерсън ; прев. Благовест Петров. - София : Фрост, 2014 ([София] : Симолини). - 60 с. ; 22 см. - (Поезия XX век)

Ориг. загл.: Late wife / Claudia Emerson.

ISBN 978-954-92743-4-9 : 8 лв.

820(73)-1
COBISS.BG-ID 1265551588

Кн 448
КИНГ, Стивън, 1947-
        Бурята на века : оригинален сценарий / Стивън Кинг ; прев. Адриан Лазаровски. - София : Ибис, 2014 ([София] : Симолини). - 423 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Storm of the century / Stephen King.

ISBN 978-619-157-069-0 : 15.90 лв.

820(73)-293.7
COBISS.BG-ID 1265614052

Кн 449
КИНГ, Стивън, 1947-
        Куджо / Стивън Кинг ; прев. Адриан Лазаровски. - [Ново изд.]. - София : Ибис, 2014 ([София] : Симолини). - 372 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Cujo / Stephen King.

ISBN 978-619-157-071-3 : 14.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265615844

Кн 450
КУНЦ, Дийн Р., 1945-
        Отвъдни очи / Дийн Кунц ; прев. от англ. Елена Павлова. - София : Изток-Запад, 2014. - 471 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Twilight eyes / Dean Koontz.

ISBN 978-619-152-449-5 : 20 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1265502436

Кн 451
ЛОУЕЛ, Елизабет, 1944-
        Опасно убежище : роман / Елизабет Лоуел ; прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 336 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Dangerous refuge / Elizabeth Lowell.

ISBN 978-954-26-1306-0 : 14.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1265464292

        МРЪСОТИЯТА : [автобиографията на] Mötley Crüe Вж Кн 388

Кн 452
РИЧМАН, Алисън, 1972-
        Ритъмът на спомените : роман / Алисън Ричман ; прев. от англ. Дори Габровска. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 352 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The rhythm of memory / Alyson Richman.

ISBN 978-954-26-1324-4 : 14.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265463012

Кн 453
РОУЛАНД, Лора Джо, 1953-
        Отоме : [криминалните разследвания на самурая Сано Ичиро] / Лора Джо Роуланд ; прев. от англ. Жана Тотева. - София : Книгоизд. къща Труд, 2014 ([София] : Бетпринт). - 462 с. ; 20 см. - (Японски загадки)

Ориг. загл.: The shogun's daughter (Sano Ichiro Novels) / Laura Joh Rowland.

ISBN 978-954-398-330-8 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265753572

Кн 454
СИС, Петер, 1949-
        Птичият събор / Петер Сис ; прев. от англ. Манол Пейков. - [Пловдив] : Жанет 45, 2013. - [164] с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: The conference of the birds / Peter Sis.

ISBN 978-954-491-988-7 (подв.) : 35 лв.

820(73)-1
COBISS.BG-ID 1265846244

Кн 455
ТЕЙЛЪР, Лейни, 1971-
        Сънища за богове и чудовища / Лейни Тейлър ; прев. Анелия Янева. - София : Егмонт, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 616 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Dreams of gods and monsters / Laini Taylor. -Ч. 3 от трилогията Създадена от дим и кост.

ISBN 978-954-27-1243-5 : 16.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1265523428

Кн 456
ХЕЛЪР, Джоузеф, 1923-1999
        Нещо се случи / Джоузеф Хелър ; прев. от англ. Огняна Иванова. - [4.] изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 488 с. ; 21 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: Something happened / Joseph Heller. - 1. изд. 1982 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив. В кн. означено 3. изд.

ISBN 978-954-26-1294-0 : 14.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265453284


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Кн 457
        СПАСИТЕЛЕН отряд / прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Самолети) (Чародейства)

Ориг. загл.: Planes fire and rescue big golden book. - Загл. на гърба на кн.: Самолети: спасителен отряд. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-1266-4 : 6.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1265586660

Кн 458
        СПАСИТЕЛЕН отряд : парад на героите / [прев. Венета Янкова]. - София : Егмонт България, 2014 (Словакия). - 64 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Самолети)

Ориг. загл.: Planes fire and rescue essential guide. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-27-1229-9 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1265569252


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 459
ВОЛФ, Криста, 1929-2011
        Градът на ангелите или The overcoat of dr. Freud / Криста Волф ; прев. от нем. Здравка Евстатиева. - Пловдив : Летера, 2012 ([София] : Фараго). - 416 с. ; 23 см. - (Съвременна класика)

Ориг. загл.: Stadt der engel oder The overcoat of dr. Freud / Christa Wolf.

ISBN 978-954-516-971-7 (подв.) : 19.95 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1265639908


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Кн 460
ДАЛЕ, Щефани, 1981-
        Ягодовата фея Ягодка : вълшебни приказки от ягодовата градина / Щефани Дале ; [худож. Щефани Дале] ; прев. от нем. Велислава Вълканова. - София : Enthusiast, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 82 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Erdbeerinchen Erdbeerfee / Stefanie Dahle. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Children's books.

ISBN 978-619-164-125-3 (подв.) : 15 лв.

830-93-34
COBISS.BG-ID 1265510628


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 461
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Четири мистерийни драми / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Христо Маринов. - София : Изд. ателие Аб, 2014 ([София] : Zape4at.com). - 550 с. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Vier Mysteriendramen / Rudolf Steiner. - Загл. на гърба на кн.: Мистерийни драми.

ISBN 978-954-737-910-7

830(436)-12(082)
133(0:82-12)
COBISS.BG-ID 1265456868


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

Кн 462
ВАЛЗЕР, Роберт, 1878-1956
        Разходката / Роберт Валзер ; прев. от нем. Мария Добревска. - София : Критика и хуманизъм, 2014 ([София] : [Мигпринт]). - 126 с. ; 20 см. - (Трансверсали)

Ориг. загл.: Der Spaziergang / Robert Walser. - Възприетата форма на името на прев. Мария Добревска е Мария Каро. - Съдържа и: Защо Роберт Валзер беше и продължава да бъде толкова важен? / Джорджо Агамбен.

ISBN 978-954-587-179-5

830(494)-31
COBISS.BG-ID 1265562340

Кн 463
ВЕРНЕР, Маркус, 1944-2016
        Цюндел си отива : роман / Маркус Вернер ; прев. от нем. Радка Димитрова-Пурвин. - София : Аквариус, 2014 ([София] : [Симолини]). - 160 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Zündels Abgang / Markus Werner.

ISBN 978-954-8692-52-6 : 9.99 лв.

830(494)-312.1
COBISS.BG-ID 1265508068


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 464
АРСАН, Еманюел, 1932-2005
        Емануела. Ч. 1, Урок за мъжа / Еманюел Арсан ; [прев. Танка Дашева]. - София : Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 272 с. ; 20 см. - (Erotica)

Ориг. загл.: Emanuelle / Emmanuelle Arsan. - Еманюел Арсан - псевд. на авт. Марят Роле-Андриан. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-398-331-5 : 14.99 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1265826276

Кн 465
АРСАН, Еманюел, 1932-2005
        Емануела. Ч. 2, Антидевственицата / Еманюел Арсан ; прев. от фр. Емилия Николова. - [2. изд.]. - София : Труд, 2013 ([с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 334 с. ; 20 см. - (Erotica)

Ориг. загл.: Emanuelle / Emmanuelle Arsan. - Еманюел Арсан - псевд. на . - 1. изд. 1992 на изд. Кибеа.

ISBN 978-954-398-332-2 : 14.99 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1265826788

Кн 466
ЖАПРИЗО, Себастиен, 1931-2003
        Любимецът на жените / Себастиен Жапризо ; прев. от фр. Силвия Колева. - София : Enthusiast, 2014 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 400 с. ; 21 см

Ориг. загл.: La passion des femmes / Sébastien Japrisot.

ISBN 978-619-164-127-7 : 16 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1265566180

Кн 467
МЕСРИН, Жак, 1936-1979
        Човекът с 1000 лица : автобиография на един обществен враг / Жак Месрин ; [прев. Наталия Христова]. - София : Аквариус, 2014 ([София] : [Симолини]). - 352 с. ; 22 см

Ориг. загл.: L'Instinct de mort / Jacques Mesrine. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8692-51-9 : 17.99 лв.

840-312.6
COBISS.BG-ID 1265548516


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

ДЕЛ'АГАТА, Джузепе, 1940-
        Българистични изследвания : италиано-български срещи Вж Кн 476


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 468
ГЕОРГИОС, митрополит на Китрас, Катерини и Платамон, 1964-
        18 дни в Конго : из дневника на православния мисионер / архимандрит Георгиос Хризостому ; [прев. Александра Трифонова]. - София : Омофор, 2014 ([София] : Изток-Запад). - 68 с. : с цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл. на гр. ез.: 18 imeres sto Kongo. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-2972-26-6 : 8 лв.

877.4-94
COBISS.BG-ID 1265686244


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 469
ВЯТЧАНИНА-Стоянова, Людмила, 1936-
        Мы - цель и высшая вершина всей вселенной : сборник стихов и акростихов / Людмила Вятчанина-Стоянова. - [София] : Център за еврообразование и наука, 2010 ([София] : УНСС). - 136 с. ; 22 см

ISBN 978-954-9439-16-8 : 3 лв.

882-1
COBISS.BG-ID 1265531876

Кн 470
        ЛИТЕРАТУРИТЕ на СССР [Съюз на съветските социалистически републики] и НРБ [Народна република България]: паралелни интерпретации : сборник / състав., [предг.] Пламен Дойнов. - София : Кралица Маб, 2013 ([София] : [Авис]). - 352 с. ; 20 см. - (Поредица Литературата на НРБ: история и теория ; кн. 7)
Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика. Науч.-изслед. прогр. Лит. на Нар. републ. България 1946-1990. - Библиогр. след отд. студии. - Съдържа: Социалистически реализъм и реален социализъм: съветският опит / Евгений Добренко ; прев. от рус. Юлиян Жилиев. Социалистическият реализъм: българският случай ; Втората книга като последна : Колкото синапено зърно на Николай Кънчев, 1968 / Пламен Дойнов. Руска емигрантска критика и литературна теория между двете световни войни / Галин Тиханов ; прев. от англ. Диляна Георгиева. Михаил Бахтин: многобройни откривания и културни преноси / Галин Тиханов ; прев. от англ. Филип Стоилов. Тоталитаризъм и (квази)преводимост: българският случай 1970/1980-те : институции, механизми, последствия / Биляна Курташева. Поетиката в помощ на антропологията от епохата на НРБ / Йордан Ефтимов. Четене и ценности : криминалната литература при социализма / Морис Фадел. Трудно уловимото благородство на алтернативната публичност / Михаил Неделчев.
ISBN 978-954-533-132-9 : 13 лв.
Някои от студиите са изнесени като докл. на Двустранен семинар Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации, 02-06.12.2013, НБУ с участието на бълг. и англ. учени.
1. Руска литература - история и критика - сборници 2. Българска литература - история и критика - сборници 3. Русия - литературознание 4. България - литературознание
882.09(062.2)
886.7.09(062.2)
COBISS.BG-ID 1265650148

Кн 471
ШОРОХОВ, Алексей Алексеевич, 1973-
        Усещане за океана : [поезия и разкази] / Алексей Шорохов ; [прев. Олга Гурска] = Предчувствие океана / Алексей Шорохов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 143 с. ; 19 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Усещане за океана от поезия / Ивайло Петров: с. 11-16. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Ивайло Петров е Ивайло Петров Иванов.

ISBN 978-954-07-3712-6

882-1
COBISS.BG-ID 1265485540


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 472
ЗМЕШКАЛ, Томаш, 1966-
        Любовно писмо, написано с клинопис / Томаш Змешкал ; прев. от чеш. Добромир Григоров. - София : Балкани, 2013. - 344 с. ; 20 см. - (Балканска библиотека) (Колекция Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Milostný dopis klínovým písmem.

ISBN 978-619-166-019-3 : 9.08 лв.

885.0-31
COBISS.BG-ID 1265775844

886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн473
ПЕШИЧ Сигма, Зоран, 1960-2019
        Влак за самотен пътник : стихове / Зоран Пешич Сигма ; [прев. от сръб. ез., предг. Димитър Христов] ; [графики Горан Йованов]. - София : ИК Богианна, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 60 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Voz za jednog putnika. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с.  -
ISBN 978-954-676-122-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265860836

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн474
АНГЕЛОВА, Мая Василева, 1974-
        Българският производствен роман : между 50-те и 70-те години на ХХ век / Мая Ангелова. - София : Кралица Маб, 2014 ([София] : [Авис 94]). - 400 с. ; 20 см. - (Поредица Литературата на НРБ: история и теория ; кн. 8)

Библиогр.: с. 379-398.

ISBN 978-954-533-136-7 : 15 лв.
1. Роман, български - история и критика 2. Българска литература - художествен метод, направления, стилове и школи 3. България - литературознание
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1265596132

Кн 475
        ГРАЖДАНСКАТА съвест на Николай Хайтов : [трета национална конференция за творчеството на писателя, 2012 г.] / състав. Искра Арсенова, Ивайло Христов ; [предг. Искра Арсенова]. - София : Зов комерс, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 156 с.,[12] с. : портр., факс., ил. ; 22 см
Изд. на Нар. ч-ще Николай Хайтов-1936. - Съдържа докл. от: Елена Алекова, Емилия Каменова, Кирил Богданов, Елена Хайтова, Васил Колевски, Никола Гигов, Григор Чернев, Валентина Фиданова-Коларова, Ивайло Христов, Кирил Момчилов, Петко Тотев, Илия Пехливанов, Нели Костова, Искра Арсенова, Валери Симеонов, Стоян Михайлов. - Библиогр. след отд. докл.
ISBN 978-954-8772-32-7
1. Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 - творчество - конференции 2. Писатели, български - творчество - конференции 3. България - литературознание
886.7(092)(063)
92 Хайтов, Николай Александров
COBISS.BG-ID 1265578212

Кн 476
ДЕЛ'АГАТА, Джузепе, 1940-
        Българистични изследвания : италиано-български срещи / Джузепе дел'Агата ; [прев. Дария Карапеткова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 248 с. : портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Studi bulgaristici. Incontri italo-bulgari / Giuseppe dell'Agata. - Имената на прев. отбелязани на с.7-8. - Други прев.: Анна Станчева, Радея Гешева, Асен Марчевски. - Възприетата форма на името на прев. Анна Станчева е Анна Константинова Влаевска-Станчева. - С България в ума, с България в сърцето / Дария Карапеткова: с.9-11. - Послеслов към: Alek Popov, Mitologia del tempo che cambia ; Послеслов към италианския превод на Физика на тъгата ; Предговор към Ботуша в българската литературна мода / прев. Дария Карапеткова: с.233-247.

ISBN 978-954-07-3700-3 (подв.) : 15 лв.
1. Българска филология 2. Българска литература - връзка и взаимодействие с други литератури 3. Италианска литература - връзка и взаимодействие с други литератури 4. България - литературознание 5. Италия - литературознание
886.7.09
808.67
850.09
COBISS.BG-ID 1265483748

Кн 477
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        1910 и годините на литературата / Пламен Дойнов. - София : Кралица Маб, 2014 ([София] : [Авис 97]). - 180 с. ; 20 см. - (Поредица Годините на литературата)

Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика. - Библиогр.: с. 171-177.

ISBN 978-954-533-133-6 : 10 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание 3. 1910
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265593316

Кн 478
ДУХОВНИКОВ, Светослав Добрев, 1914-2000
        Светослав Духовников - един от Дружба Родина : документи, литературно творчество, статии, слова, изложения и фотоматериали / [състав. Александър Маринов] ; [ред. Елена Алекова]. - София : Тангра ТанНакРа, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 162 с. : с ил., портр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълната форма на името на ред. Елена Алекова е Елена Алекова Христова. - Светослав Добрев Духовников / Петър Маринов: с. 145-149. - Уловени мигове от живота на Светослав Духовников: с. 155-159.

ISBN 978-954-378-113-3 : 9 лв.
1. Духовников, Светослав Добрев, 1914-2000 - юбилеи и чествания 2. Писатели, български - юбилеи и чествания 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Духовников, Светослав Добрев
COBISS.BG-ID 1265773796

ЕЛИСЕЕВА, Елена Димитрова, 1960-
        Тестове по български език и литература : 21 теста за държавния зрелостен изпит : за зрелостници и кандидат-студенти Вж Кн 425

Кн 479
ЙОСИФОВА, Екатерина Петрова, 1941-
        Разговори с Екатерина Йосифова : 2009-2013 / [интервюто взе] Николай Трайков ; [ред. Пламен Дойнов]. - София : Кралица Маб, 2014 ([София] : [Авис 94]). - 136 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Начални думи / Николай Трайков: с. 7-11. - Кн. 1 от Поредицата Очи в очи.

ISBN 978-954-533-135-0 : 10 лв.
1. Йосифова, Екатерина Петрова, 1941- - интервюта 2. Поети, български - интервюта 3. България - литературознание
886.7(092)(047.53)
92 Йосифова, Екатерина Петрова
COBISS.BG-ID 1265658596

КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Златна христоматия на България. Кн. 1, Оратория : аналитико-синтетична архитектоника на българското изящно слово от IX до XXI в. (универсален информационен модел) : учебно пособие по морфология на академичното текстописане Вж Кн 426

        ЛИТЕРАТУРИТЕ на  СССР [Съюз на съветските социалистически републики] и НРБ [Народна република България]: паралелни интерпретации : сборник Вж Кн 470

МИТЕВА, Соня Димитрова, 1956-
        Димитър Кралев : 80 години от рождението му : био-библиография Вж Кн 5

Кн 480
НАЛБАНТОВА, Елена Колева, 1957-
        Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия / Елена Налбантова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 187 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Подстъпи. - Библиогр.: с. 173-186.

ISBN 978-954-524-948-8
1. Поезия, българска - в емиграция - история и критика 2. Бесарабски българи - култура
886.7-054.6-1.09
COBISS.BG-ID 1265778916

Кн 481
        СЛАВЕЙКОВОТО общество : изследвания и материали от конференции, организирани от община Трявна в рамките на Славейковите празници / [състав., предг. Йордан Ефтимов] ; [ред. кол. Иван Радев ... и др.]. - София : Кралица Маб, 2014 ([София] : [Авис]). - 216 с. : с ил., портр. факс., [12] л. : ил. ; 24 см. - (Поредица Трявна - следи и дирения ; кн. 1)

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Йордан Ефтимов, Катя Зографова, Кольо Дабков, Виолета Миланова. - Възприетата форма на името на ред. Катя Зографова е Катя Цветанова Кузмова-Зографова. - Двама илюстратори на две знаменити книги : две книги на Пенчо Славейков в два алтернативни прочита / Катя Зографова, Йордан Евтимов: с. 213-216. - Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика. - Съдържа материали от: Радослав Радев, Елена Гетова, Живка Радева, Йордан Ефтимов, Николай Димитров, Светла Атанасова, Татяна Кънчева, Вера Христова, Катя Зографова, Здравка Константинова, Андреана Ефтимова, Илиана Димитрова, Мая Горчева, Здравка Никовска, Цветан Ракьовски. - Кн. е илюстрирана с рис. на: Харалампи Тачев, Греди Асса. - Библиогр. след отд. докл. - Съдържа разд.: Петко и Пенчо Славейкови и европейската култура : материали от национална конференция, Трявна, 2009 ; Славейковият друм и Славейковият извор в българската литература : материали от национална конференция, Трявна, 2010 ; Пенчо Славейков - нобелизъм и балканизъм в съдбата на един български поет : материали от национална конференция, Трявна, 2011 ; Двата крака на един народ са училищата и вестниците : материали от национална конференция, Трявна, 2012 ; Другите Славейкови : материали от национална конференция, Трявна, 2013.

ISBN 978-954-533-134-3 (подв.) : 22 лв.
1. Славейков, Петко Рачов, 1827-1895 - сборници 2. Славейков, Пенчо Петков, 1866-1912 - сборници 3. Писатели, български - сборници 4. България - литературознание
886.7(092)(062.2)
886.7.09(062.2)
92 Славейков, Петко Рачов
92 Славейков, Пенчо Петков
COBISS.BG-ID 1265652196

Кн 482
ЯНЕВ, Георги Георгиев, 1950-
        Съгласия / Георги Янев. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 423 с. : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0845-8 : 15 лв.
1. Милев, Гео, 1895-1925 - биографии 2. Писатели, български - биографии 3. Българска литература - история и критика 4. България - литературознание
886.7(092)
92 Милев, Гео
COBISS.BG-ID 1265770980

Кн 483
HRISTOV, Hristo Stanev, 1967-
        Kill the wanderer : the secret archives of the Bulgarian State Security Services reveal the truth about Georgi Markov - murdered in London by a poisoned umbrella / Hristo Hristov ; transl. David Mossop. - Sofia : Gutenberg Publ. House, 2013 ([София] : [Симолини]). - 446 с., 28 с. : портр., факс., ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Убийте "Скитник" / Христо Христов. - Библиогр.: с. 430-433. - Именен показалец, геогр. показалец, показалец на институциите. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-176-006-0 : 12 евро
1. Марков, Георги Иванов, 1929-1978 - биографии 2. Писатели, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Марков, Георги Иванов
COBISS.BG-ID 1265571556


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

Кн 484
ЙОРДАНОВ, Недялко Асенов, 1940-
        Съчинения : в 12 тома. Т. 7, Пиеси 1989-1994 / Недялко Йорданов. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 319 с. ; 22 см

Загл. на гърба на кн.: Пиеси.

ISBN 978-954-09-0493-1 (подв.) : 20 лв.

886.7(081.1)
886.7-2
COBISS.BG-ID 1265755108

Кн 485
ХРИСТОФОРОВ, Асен Георгиев, 1910-1970
        Избрани съчинения. Т. 3 / Асен Христофоров ; състав. Николай Аретов. - [София] : Кралица Маб, 2014 ([София] : Авис 24). - 584 с. ; 20 см

Загл на кор.: Избрани съчинения. Т. 3, Скици из Лондон ; Иманяри ; Загл. на гърба на кор.: Избрани съчинения. Т. 3, Скици из Лондон ; Иманяри ; Откровения. - Речник: с. 581. - Съдържа: Скици из Лондон ; Иманяри ; Откровения.
ISBN 978-954-533-139-8 : 16 лв.

886.7(081.2)
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265656548


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

Кн 486
АСПАРУХОВ, Кирил Тимов, 1948-
        Живот оттатък : поезия / Кирил Аспарухов ; [ил. Пламен Енев]. - София : ИК Бълг. писател, 2013 (Варна : ИК Стено). - 100 с. : с ил. ; 25 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-443-958-3 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265625316

Кн487
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Бели лебеди в тази слънчева мъгла : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 116 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-13-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265450980

Кн488
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Бяла птица зад хоризонта на нощта : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2013. - 124 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-91-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265464548

Кн 489
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Да докоснеш с дъха си лято : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2013. - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-90-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265464804

Кн 490
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Да целунеш красотата и възторга : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2013. - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-83-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265450468

Кн491
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Лунната тишина на душата : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-08-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265447396

Кн 492
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Мостове на любовта : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2013. - 132 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-94-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265446884

Кн 493
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Невидим полет : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-02-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265446372

Кн 494
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Нежните сияния на бриза : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2013. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-96-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265447652

Кн 495
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Под приказното звездно одеяло на нощта : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 88 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-05-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265446628

Кн 496
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Под струните на вятъра : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-14-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265450724

Кн497
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Попили с устни нежната роса на дните : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 84 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-12-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265436900

Кн 498
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        През пространствата се ражда пролетта : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 124 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-09-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265437668

Кн499
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Прекосявайки най-силната жарава : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2013. - 116 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9449-87-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265448164

Кн 500
БАЙРАКТАРОВА, Настя Ангелова, 1972-
        Там, където песента е чиста : лирика / Настя Байрактарова. - Пловдив : Имеон, 2014. - 124 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7180-10-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265447140

Кн 501
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Жилотерапия : епиграми и афоризми / Илия Берберов ; [худож. Петър Костов]. - [Варна] : Колор принт, 2014. - 80 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на ил. Петър Костов е Петър Костов Цанов
ISBN 978-954-760-323-3 : 4 лв.

886.7-193 .2
886.7-84
COBISS.BG-ID 1265577956

Кн502
БИВОЛАРОВА-Кишмерова, Лиляна Петрова, 1931-
        Разлистена душа / Лиляна Биволарова-Кишмерова. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 116 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-897-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265456356

Кн 503
БЛАГОЕВА, Благослава Георгиева, 1977-
        Не си отивай / Благослава Благоева. - Перник : [Дворец на културата], 2012 ([Перник] : Аргус). - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8944-19-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265754084

Кн 504
БОГОСЛОВОВА, Людмила Паскалева, 1954-
        Обица на Луната / Людмила Богословова. - [Варна] : Слав. лит. и артист. акад., 2014 ([София] : [Скала принт]). - 44 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-2930-15-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265534436

Кн 505
БОРДЖИЕВА, Лина Стоянова, 1966-
        Затишия / Лина Борджиева ; [худож. Поля Хаджидимитрова]. - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Изток-Запад]). - 100 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и: За новите форми в поезията : анкета.

ISBN 978-954-380-303-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265624292

Кн 506
БОРИСОВА, Петя Костадинова
        Далечна звезда / Петя Борисова. - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 52 с. ; 16 см

Истинското име на авт. Петя Борисова е Петрунка Костадинова Борисова.

ISBN 978-954-380-316-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265646564

Кн 507
БРЕГОВ, Иван, 1986-
        Няма места за сбогуване : стихотворения / Иван Брегов. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 46 с. ; 21 см 

Иван Брегов - псевд. на авт. Иван Георгиев Георгиев.

ISBN 978-619-186-022-7 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265759716

Кн 508
БЪЧЕВ, Йордан Петров
        Изстрадани истини : епиграми и сентенции / Йордан Бъчeв ; [ил. Крум Коцев]. - Славяново [т.е. София] : Авангард

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-160-209-4

886.7-193.2
COBISS.BG-ID 1265462500

Кн 509
ВАСИЛЕВ, Васил Иванов, 1948-
        Безмълвен вик : [стихове] / Васил Василев ; [худож. Гичо Гичев]. - София : Мултипринт, 2014. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-362-144-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265662948

Кн 510
ВАСИЛЕВА, Ради Златинова, 1950-
        Непозната : лирика / Ради Василева - limurana. - Плевен : Нима, 2014. - 72 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-389-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265644004

Кн 511
ГАЦЕВА, Спаска Георгиева, 1938-
        Сбогуване с Арл : стихотворения / Спаска Гацева. - София : Аквариус, 2014 ([София] : [Симолини]). - 96 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8692-53-3 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265504228

Кн 512
ГЕОРГИЕВА, Светла Кирилова, 1955-
        Петдесетият етаж на Шанхай / Светла Георгиева. - София : ИК Гутенберг, 2014 ([София] : Симолини 94). - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-619-176-017-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265540324

Кн 513
ДАЧЕВСКИ, Кирил Димитров, 1926-
        Слава на детето герой / Кирил Дачевски. - София : [Изд. авт.], 2014 (София : Анимапринт). - 48 с. : с портр. ; 16 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265578468

Кн 514
ДИМАНОВ, Ивайло Бойков, 1956-
        Всички клоуни отиват в Рая : поезия / Ивайло Диманов. - [София] : ИК Алтер eго, 2013 (София : Клепсидра). - 92 с. : с ил. ; 21 см

На загл. с. отбелязано изд. Клепсидра. - Кн. ил. с рис. на Катрин Арно, ейбриъл Кампанарио, Ива Диманова, Луи Жовер, Юрий Лаптев, Сав Вебер. - Катрин Арно - псевд. на ил. Катрин Велц-Щайн.

ISBN 978-954-91188-4-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265756388

Кн 515
ДИМИТРОВ, Светослав
        Размисли / Светослав Димитров. - Плевен : Нима, 2014. - [12] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-373-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265623012

Кн 516
ДИМИТРОВА, Кирилка
        Поглед навътре / Кирилка Димитрова. - Плевен : Нима, 2014. - 58 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-351-8 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265704932

Кн517
ДОБРЕВ, Ивайло Стефанов, 1983-
        Птица в ключалката : [стихотворения] / Ивайло Добрев. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 103 с. ; 21 см

ISBN 978-619-186-004-3 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265759460

Кн 518
ДРАГАНОВА, Светла
        Обикновена роза съм : стихове / Светла Драганова (Sisidara). - [Ямбол] : [Регион. библ. "Георги Раковски"], [2013] (Ямбол : Diagalprint). - 32 с. ; 20 см

ISBN 978-954-92960-5-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265707748

Кн 519
ЖЕЛЯЗКОВ, Валентин Димитров, 1962-
        Манастирът : еротична поема / Валентин Желязков. - Плевен : Нима, 2014. - 38 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-362-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265601252

Кн 520
ЖЕЛЯЗКОВ, Валентин Димитров, 1962-
        Хан Аспарух / Валентин Желязков. - Плевен : Нима, 2014. - [15] с. ; 21 см

Загл. на кор.: Балада за хан Аспарух.

ISBN 978-619-162-364-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265601764

Кн 521
ИВАНОВА, Марияна Иванова
        Легенда за кукумявката : поезия / Дивна Искърска ; [прев. от исп. Марияна Иванова]. - София : Адикс, 2008 ([София] : [Томел]). - 116 с. ; 20 см

Дивна Искърска - псевд. на авт. Марияна Иванова Иванова. - Текст и на исп. ез.

ISBN 978-954-91900-3-8 : 6.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265688804

Кн522
ИВАНОВА, Павлина, 1969-
        Скитница - самотница / Павлина Иванова. - Плевен : Нима, 2014. - 28 с. : с портр. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Павлина Иванова е Павлина Иванова Димитрова.

ISBN 978-619-162-383-9

886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1265647332

Кн 523
ИВАНОВА, Таня, 1972-
        Разстояниe : любовна лирика / Таня Иванова. - София : Лунна светлина 13, 2014 ([София] : [Булгед]). - 46 с. : с ил. ; 16 см

Пълната форма на името на авт. Таня Иванова е Таня Иванова Илиева-Солер.

ISBN 978-619-90136-6-3 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265470948

Кн 524
ЙОРДАНОВ, Венцислав, 1968-
        Тихи нощи / Венцислав Йорданов. - София :  Междунар. асоц. за бълг. изкуство, 2014 ([София] : Printbook.bg). - 110 с. ; 21 см
Пълната форма на името на авт. Венцислав Йорданов е Венцислав Йорданов Николаев.
ISBN 978-619-90192-2-1 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265622500

Кн 525
КАЛИНОВ, Борис Георгиев, 1955-
        Капки акварел / Борис Калинов -Странник. - Плевен : Нима, 2014. - 112 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-361-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265616868

Кн 526
КАРАИВАНОВА, Антоанета Владимирова
        Градът и аз : поезия / Антоанета Караиванова ; [ред., предг. Радка Филипова]. - Благоевград : Инфодизайн, 2014. - 39 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на авт. Радка Филипова е Радка Филипова Стойчева

ISBN 978-954-9438-36-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265604324

Кн 527
КИРИЛОВА, Славка
        Животът - миг : лирика / Славка Кирилова. - София : Харпекс, 2014 (София : София принт). - 64 с. : с ил. ; 21 см
Пълната форма на името на авт. Славка Кирилова е Славка Кирилова Кръстева.
ISBN 978-619-90267-1-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265526756

Кн528
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Вълнение в Константинопол : [стихотворения] / Георги Константинов. - 2. изд. - [София] : Хайни, [2014] ([Враца] : [БГ принт]). - 134 с. ; 18 см

Пълната форма на името на авт. Георги Константинов е Георги Константинов Христов. - 1. изд. 2013 на ИК Сп
ISBN 978-619-7029-23-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265513188

Кн 529
ЛАЗАРОВ, Борис Андонов, 1926-2001
        Стихове / Борис Лазаров ; [ил. Атанас Пацев]. - София : [Пропелер], 2014 ([София] : [Скала принт]). - 62 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на с. 4.

ISBN 978-954-392-257-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265560292

Кн 530
ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов, 1935-2019
        В невидимата кула : любовна лирика / Любомир Левчев. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 199 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Любовна лирика.

ISBN 978-619-186-007-4 : 13.90 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265740516

Кн 531
        ЛЪЧ от светлината за всеки : поетична антология / [състав. и ред. Иван Бъчваров]. - Варна : Онгъл, 2014 ([Варна] : [Колор принт]). - 188 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Съюз на свободните писатели. Фил. Варна.

ISBN 978-619-7079-38-8

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1265816036

Кн 532
ЛЮБЕНОВА, Надежда, 1943-
        Обречени на забрава : стихове / Надежда Любенова. - 2. доп. изд. - Пловдив : Макрос, [2014]. - 248 с. : с ил., портр. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Надежда Любенова е Надежда Любенова Петрова. - 1. изд. 2006.

ISBN 978-954-561-338-8 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265647588

Кн533
МИНЧЕВ, Иван Минчев, 1965-
        Пътуване за никъде : поезия / Иван Минчев. - София : Изд. ателие Аб, 2014. - 90 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-908-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265478372

Кн 534
МУХАРЕМ, Гюрсел Бейхан, 1995-
        За мъката и любовта в живота / Гюрсел Бейхан Мухарем. - София : Междунар. асоц. за бълг. изкуство по света, 2014 ([София] : Printbook.bg). - 24 с. ; 24 см

ISBN 978-619-90192-1-4 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265839588

Кн 535
НАЙДЕНОВА, Емилия, 1992-
        Разговор с водата : стихотворения / Емилия Найденова. - Бургас : ИК Знаци, 2014 ([В. Търново] : Фабер). - 56 с. ; 15 х 16 см

ISBN 978-954-9850-48-2 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265604068

Кн 536
НАЧЕВ, Йордан Върбев, 1943-
        Пръстена на любовта : стихосбирка / Йордан В. Начев. - Русе : Примакс, 2013 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8675-78-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265526500

Кн 537
НЕСТОРОВ, Пейчо, 1935-
        Трохи за душата : фрагменти + / Пейчо Несторов. - София : Бълг. книжница, 2014 (Хасково : Пре-прес). - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-380-314-9

886.7-193
COBISS.BG-ID 1265676516

Кн 538
НИКОЛОВ, Георги Атанасов, 1955-
        Двойното дъно на небето : стихотворения / Георги Николов ; [ред. Екатерина Йосифова]. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 56 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-975-7 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265801188

Кн 539
НИКОЛОВА, Джулияна Георгиева, 1991-
        Нежност / Джулияна Николова. - Плевен : Нима, 2014. - 22 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-391-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265625572

Кн 540
ОЛЕГОВ, Денис, 1998-
        Римодрасканици / Денис Олегов (Akinfa). - Плевен : Нима, 2014. - [25] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-384-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265628644

Кн541
ПАВЛОВ, Петър Фебов, 1969-
        Камъчета в джоба : картини в стихове / Петър Павлов ; ил. Мая Георгиева. - [София] : Тип-топ прес, 2014 ([София] : Джамбо принт). - 48 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

ISBN 978-954-723-112-2 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265704420

Кн542
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Отблясъци : стихове / Филип Павлов. - София : Мултипринт, 2014. - 56 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-362-148-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265703908

Кн 543
ПАЛАВРОВ, Минчо Николов, 1947-
        Продавач на сънища : стихове / Минчо Палавров. - [Пловдив] : [Тафпринт], 2013. - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7091-03-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265674980

Кн 544
ПАШОВА, Веселина, 1934-
        Един живот не стига : поезия / Веселина Пашова. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2014. - 100 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-351-072-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265671652

Кн 545
ПЕЛОВА, Румяна Любенова, 1967-
        Шепот на магнолия / Румяна Пелова. - София : Изд. ателие Аб, 2014. - 112 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-918-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265726436

Кн 546
ПЕНЧЕВА, Вера Георгиева, 1979-
        Страст / Фе. - [София] : Джей Ей Ем Джи, [2015?] (Хасково : Полиграфюг). - [48] с. ; 21 см

Кор. опис. - Фе - псевд. наавт. Вера Пенчева.

ISBN 978-619-90117-3-7 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265503460

Кн 547
ПЕТРОВА, Генка Георгиева, 1952-
        Бъдещето от последния чин / Генка Петрова. - София : Изд. ателие Аб, 2014. - 32 с. ; 16 см

ISBN 978-954-737-911-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265468132

Кн 548
ПЕТРОВА, Надя Димитрова, 1941-
        Листчета от сърцето : поетична антология / Надя Петрова. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 151 с. ; 20 см

ISBN 978-954-737-902-2

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1265472228

Кн 549
        ПОЕТИ 2013 : антология / [ред. кол. Благовеста Касабова ... и др.]. - София : Бълг. писател, 2014 ([София] : [Рал колобър]). - 328 с. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Боян Ангелов, Георги Ралчев, Иван Есенски, Надя Попова, Христо Ганов. - Пълната форма на името на ред. Боян Ангелов е Боян Ангелов  Иванов.
ISBN 978-954-443-979-8
886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1265669092

Кн 550
ПОПОВ, Пламен Димитров, 1953-2012
        И бавно слънцето залязва : стихотворения / Пламен Д. Попов. - София : Тип-топ прес, 2013. - 136 с. ; 20 см

ISBN 978-954-723-106-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265618148

Кн 551
ПОПОВА, Биляна, 1973-
        Рокля от пясък : стихове / Биляна Попова ; [ил. Георги Андонов]. - София : Арс милениум МММ, 2011 ([София] : Аси принт - Панчо Цекин). - 40 с. : с ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-2950-02-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265729764

Кн 552
ПОПОВА, Мая
        Големите момичета не плачат / Мая Попова ; [худож. Стайо Гарноев]. - София : Сдружение ХуЛите, 2014 ([София] : [Симолини]). - 88 с. : с ил. ; 16 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7068-12-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265575908

Кн 553
ПОПСТОЯНОВ, Румен Любомиров, 1953-
        Децими / Румен Попстоянов. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 104 с. ; 14 x 15 см

ISBN 978-954-737-899-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265438436

Кн 554
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Този свят е създаден за двама : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 92 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-297-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265627876

Кн 555
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Тръгване : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 72 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-395-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265644772

Кн 556
РОСИЦА
        Небесната дъга. Виктория и морето : [лирика] / Росица. - Ст. Загора : Арт клуб Херос, 2014. - 47 с. ; 20 см

Росица - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-351-073-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265708772

Кн 557
СИМЕОНОВ, Ангел Борисов, 1961-
        20 дни от февруари : думи и скици от една маса : [стихове] / Ангел Симеонов ; [худож. Вежди Рашидов]. - София : Тангра ТанНакРа, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-378-114-0 (подв.) : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265826532

Кн 558
СИРАКОВА, Снежана Христова, 1958-
        По пътя към любовта : любовна лирика / Снежана Сиракова. - Хасково [т. е. София] : Архимед 2, 2014 ([Хасково] : Графопринт). - 39 с. ; 20 см

ISBN 978-954-779-177-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265438180

Кн 559
СЛАВОВ, Рангел, 1936-
        Истината с усмивка : 800 минитворби / Рангел Славов. - София : Щит Террос, 2013. - 124 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92015-3-6

886.7-17
COBISS.BG-ID 1265547492

Кн 560
СОКАЧЕВ, Иван Ангелов, 1887-1949
        Ще дойде ден : стихосбирка от Иван Ангелов Сокачев (Ален Мак) / състав. Светла Ангелова Сокачева. - [Варна] : Бакара принт, 2014. - 302 с. : с портр., ноти, факс. ; 21 x 22 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: Стихосбирка. - Името на състав. отбелязано на кор. - Текст и на нем. ез. - Известни псевдоними на Иван Ангелов Сокачев: с. 275. - Изворите са достоверни факти на едно забравено творчество: с. 277. - Kн. 1 от Трилогия Иван Ангелов Сокачев (Ален Мак). - Док. се разпространява със звукозапис Ален мак / текст Иван Ангелов Сокачев.

17.70 лв.
Съставена по ръкописи и оригинали на непубликувани и издадени стихотворения от личния архив на Иван Ангелов Сокачев.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265670884

Кн 561
СТЕФАНОВ, Асен Цветанов, 1930-
        Веточка сирени и букет болгарских роз / Асен Стефанов, Раиса Куликова (Берегинюшка). - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Химиграф]). - 112 с. : с ил. ; 22 см

Берегинюшка - псевд. на авт. Раиса Куликова.

ISBN 978-954-380-309-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265648356

Кн 562
СТОЯНОВА, Милка Йорданова, 1949-
        Пасаж от зима : поезия / Милка Стоянова ; [худож. Албена Попова]. - Бургас : Балтика 2002, 2012 ([Бургас] : [Полиграф]). - 60 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8040-64-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265743332

Кн 563
        СТЪПКИ в небето : литературно студио Пегас : сборник / [Ивета Викторова ... и др.] ; [състав., ред., предг. Лиляна Манова]. - Перник : [Дворец на културата], 2012 ([Перник] : Аргус). - 52 с. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл.с. - Други авт.: Дана Цанкова, Сузелина Спасова, Йоана Борисова, Виолета Асенова, Анжелика Людмилова, Вера Валериева, Мила Миленова, Камелия Георгиева, Весна Петрова, Роза Иванова, Николета Станойкова, Ирина Филипова. - Възприетата форма на името на авт. Виолета Асенова е Виолета Миткова, с пълно име Виолета Миткова Асенова. - Изд. на Община Перник. Общин. младежки дом - Перник.

ISBN 978-954-8944-15-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265783524

Кн 564
СЪБОВ, Димитър, 1970-
        Докато вятърът е малолетен / Димитър Събов. - София : Мултипринт, 2014. - 24 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Събов е Димитър Събов Димитров.

ISBN 978-954-362-146-0 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265661156

Кн 565
ТЕЛЛАЛОВ, Тони Антонов, 1970-
        Междинни гари / Тони Теллалов. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 71 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0834-2 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265760740

Кн 566
ТОНЧЕВА, Веселка Милчева
        Гайтано, пиле шарено : български народни песни / [подб. Веселка Тончева, Николай Тодоров]. - София : ИК Гутенберг, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 206 с. ; 18 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-176-009-1 : 10 лв.

886.7-192
COBISS.BG-ID 1265583332

Кн 567
ЦАНЕВ, Иван, 1941-
        Ранни стихотворения : 1960-1967 / Иван Цанев ; [състав., предг. Пламен Дойнов]. - София : Кралица Маб, 2014 ([София] : [Авис 94]). - 120 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Колекция Неиздадените ; кн. 2)

Пълната форма на името на авт. Иван Цанев е Иван Цанев Иванов. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика, Нац. лит. музей.

ISBN 978-954-533-138-1 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265652964

Кн 568
ЦВЕТАНОВА, Ена, 1940-
        Бележник : лирика / Ена Цветанова. - София : Авангард

 Ена Цветанова е Ена Цветанова Андонова.

ISBN 978-619-160-275-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265471972

Кн 569
ЧАНЕВ, Славчо, 1956-
        Пирамиди от мълчание : [стихове] / Славчо Чанев. - [Перник] : Дворец на културата, 2010 ([Перник] : [Аргус]). - 160 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Славчо Чанев е Славчо Чанев Славов. - Изд. на Рекламно студио Jully Express. - Кн. се разпространява със сп. Life at city. 

ISBN 978-954-8944-03-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265740772

Кн 570
ЧАНЕВА-Спасова, Пенка Жекова, 1934-
        Мамо, коя си? : стихове / Пенка Спасова. - Перник : Дворец на културата, 2012 (Перник : Кракра). - 80 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Пенка Спасова е Пенка Жекова Чанева-Спасова.

ISBN 978-954-8944-17-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265753316

Кн 571
ШУМАРОВА, Магдалена Георгиева, 1948-
        Жена от провинцията : лирика / Магдалена Шумарова. - София : Бълг. писател, 2014 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-954-443-974-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265734884

Кн 572
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Внимание - котки! / Александър Шурбанов ; рис. Ада Митрани = Bewere cats! / Alexander Shurbanov ; draw. Ada Mitrani ; [прев. Александър Шурбанов]. - 3. изд. - София : Изд. ателие Аб, 2014. - 63 с. : с ил. ; 23 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2001.

ISBN 978-954-737-924-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265491684

Кн 573
WARRENDER, Nadja Cekova, 1968-
        Just love / Nadia Warrender. - Pleven : Nima, 2013. - [30] с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-279-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265627364


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

ЙОРДАНОВ, Недялко Асенов, 1940-
        Съчинения :в 12 тома. Т. 7, Пиеси 1989-1994 Вж Кн 484

Кн 574
МАРИНОВ, Христо Христов, 1971-
        Мистерийни драми / Христо Маринов. - София : Изд. ателие Аб, [2013]. - 200 с. ; 20 см

Съдържа: Каин ; Исландско цвете.

ISBN 978-954-737-896-4

886.7-2
COBISS.BG-ID 1265477348

Кн 575
ФОГЕЛ, Дани, 1954-
        Последно писмо : сценарий по едноименен разказ / Дани Фогел. - Плевен : Нима, 2014. - 26 с. ; 21 см

Дани Фогел - псевд. на авт. Йорданка Рачева.

ISBN 978-619-162-491-1

886.7-2
COBISS.BG-ID 1265666020


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

Кн 576
БАЕВ, Антон Христов, 1963-
        Рай друг не чакай : записки на корабокрушенеца / Антон Баев. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 224 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1287-2 : 11.95 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265444068

Кн 577
БЛАГОЕВ, Тодор, 1945-
        Старците / Тодор Благоев. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 244 с. ; 21 см

ISBN 978-954-737-889-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265456612

Кн 578
БЛАГОЕВА, Благослава Георгиева, 1977-
        Надпревара с времето / Благослава Благоева. - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Изток-Запад]). - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-954-380-313-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265703396

Кн 579
БОЖИЛОВА, Ванина Иванова, 1996-
        Господарката на седемте камъка. Кн. 1, Ръката на съдбата / Ванина Божилова, Евгения Танева. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 184 с. : с портр. ; 20 см


ISBN 978-954-26-1309-1 : 9.95 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1265443812

Кн 580
ВЕЛИКОВА, Мария, 1939-
        Есента на живота : [разкази] / Мария Великова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2014. - 80 с. : с ил. ; 21 см
Пълната форма на името на авт. Мария Великова е Мария Великова Колева.
ISBN 978-954-683-510-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265728228

Кн 581
ВЕЛИЧКОВ, Борис Недев, 1951-
        Проклятие : разкази / Борис Величков - Бишо ; [ил. Наталия Камагорцева]. - Смолян : Зеа-принт, 2014. - 133 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9358-95-7
ISBN 978-954-9358-96-4 !

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265619940

Кн 582
ВЕЛИЧКОВ, Борис Недев, 1951-
        Сълзи върху оралото : разкази, предания, легенди / Борис Величков - Бишо ; [ил. Наталия Камагорцева]. - Смолян : Зеа-

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9358-96-4

886.7-32
886.7-34
COBISS.BG-ID 1265620196

Кн 583
ГЕОРГИЕВ, Огнян Красимиров, 1980-
        Белият затворник : тайната история на Гълъбин Боевски / Огнян Георгиев. - София : Книгоизд. къща Труд, 2014 ( [с. Равно поле, Софийско] : Бетпринт). - 152 с. : с портр., ил. ; 20 см

ISBN 978-954-398-339-1 : 6 лв.

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1265720548

Кн 584
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Естествен роман / Георги Господинов. - 9. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 188 с. ; 19 см

Пълната форма на името на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 1999 на изд. Корпорация Развитие.

ISBN 978-954-491-987-0 : 9 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265753060

Кн 585
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Тринакия : стихове 3 х 33 / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 232 с. : с цв. ил. ; 22 см

Иван Гранитски - псевд. на  Пълната форма на името на ил. Иван Димов е Иван Димов Иванов.

ISBN 978-954-09-0832-8 : 18 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265627620

Кн 586
ДЕЛИБЕЕВ, Камен Петков
        Сблъсъкът на категориите : [история в бъдеще време...] / Камен Делибеев. - [София] : ХВП, 2014 ([София] : Дайрект сървисиз). - 456 с. ; 24 см

ISBN 978-619-90176-2-3 : 16 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265500900

Кн 587
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Митко Колев  
        Ваксина против наркотици / Мик О'Дер. - [София] : Архимед, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 392 с. ; 22 см

Мик О'Дер - псевд. на авт. Митко Колев Дерменджиев.

ISBN 978-954-779-171-8 : 16.75 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1265480676

Кн 588
ДУШКОВА, Мира Живодарева, 1974-
        Невидими неща : разкази / Мира Душкова ; [ред. Митко Новков]. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 96 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Разкази. - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-997-9 : 11 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265828324

Кн 589
ЕНЕВ, Деян, 1960-
        Малката домашна църква : съвременни притчи / Деян Енев. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 199 с. ; 21 см

Деян Енев - псевд. на авт. Деян Енчев Попов.

ISBN 978-954-26-1327-5 : 11.95 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265479396

Кн 590
ЕНЧЕВ, Иван, 1942-
        Обеци с рубин : [повест] / Иван Енчев. - София : Бълг. книжница, 2014 ([Хасково] : Полиграфюг). - 192 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Иван Енчев е Иван Енчев Иванов. - Съдържа и: Мигновения : дневник ; Белетристиката на Иван Енчев : отзиви.

ISBN 978-954-380-310-1

886.7-32
886.7-94
COBISS.BG-ID 1265688548

Кн 591
ЖЕЛЕВ, Стоян, 1939-
        Мануил войвода : [повест] / Стоян Желев. - Перник : Дворец на културата, 2014 ([Перник] : Николай Георгиев - Аргус). - 92 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Стоян Желеве Стоян Желев Колев.

ISBN 978-954-8944-22-9

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1265774820

Кн 592
ЖЕЛЯЗКОВ, Валентин Димитров, 1962-
        Да повярваш на хиена : вулгарен роман : крими свят / Валентин Желязков. - Плевен : Нима, 2014. - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-388-4

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1265600740

Кн 593
ИВАНОВ, Християн Иванов, 1995-
        Ние / Християн Иванов. - София : [Емайви консулт], 2014 ([Авангард]). - 163 с. ; 21 см

Съдържа: Още един ден ; Три желания.

ISBN 978-954-2987-09-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265563108

ИВАНОВА, Павлина, 1969-
        Скитница - самотница Вж Кн 522

Кн 594
ИВАНОВА, Таня, 1972-
        Истинска любов на шега : роман / Таня Иванова, Славян Йоргакиев ; ил. Славян Йоргакиев. - София : Лунна светлина 13, 2014 ([София] : [Булгед]). - 134 с. ; 21 см

Пълната форма на  името на авт. Таня Иванова е Таня Иванова Илиева-Солер. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-90136-7-0 : 10 лв.
ISBN 978-619-9013-7-0 !

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265465572

Кн 595
ИЛИЕВА, Денка Илиева, 1941-
        Сезонът на малините : разкази и новели / Денка Илиева. - София : Захарий Стоянов, 2014 (Ямбол : ИПК Светлина). - 159 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0862-5 : 7 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265733604

Кн 596
ЙОСИФОВА, Бригита, 1928-
        Дневникът на Петкан : писан в дома на Робинзон Крузо, ескуайър от град Йорк, Англия / Бригита Йосифова. - Пловдив : Летера, 2013 (Пловдив : Артгрупдизайн). - 272 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт.Бригита Йосифова е Бригита Йосифова-Темпест.

ISBN 978-619-179-008-1 : 12.99 лв.

Книгата е написана като продължание на романа "Робинзон Крузо" на Даниел Дефо.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265664484

Кн 597
КАЛИНОВ, Борис Георгиев, 1955-
        Портрет : [новела] / Борис Калинов. - Плевен : Нима, 2013. - [48] с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-322-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265616612

Кн 598
КЕРЪЛ, Рун
        Воините на века / Рун Керъл. - Пловдив : Летера, 2013 (Костинброд : Мултипринт). - 276 с. ; 22 см

Рун Керъл - псевд. на бълг. автор. - Ч. 1 от поредицата Воини на века.

ISBN 978-619-179-010-4 : 12 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1265584356

Кн 599
КРЪСТЕВ, Богдан Толев, 1940-
        Когато разболяхме Бога : роман в разкази - 1940-2014 година / Богдан Кръстев. - София : Изд. ателие Аб, 2014. - 307 с. ; 21 см

ISBN 978-954-737-920-6 : 20 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265485028

Кн 600
КУБЕР, Йоасар
        Експериментът МК Борн / Йоасар Кубер. - София : Книгоизд. къща Труд, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 472 с. ; 21 см

Йоасар Кубер - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-398-336-0 : 14.99 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1265719524

Кн 601
МАНДЕВ, Христо Ганчев, 1936-
        Чикаго ме плени : разкази за Америка / Христо Мандев - Хижар ; [ил. Николай Попов - худож., Христо Мандев - фотограф]. - 2. изд. - Габрово : PolyPress, 2014. - 112 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2004, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-90252-2-2

886.7-321.8
COBISS.BG-ID 1265564132

Кн 602
МАРИНОВ, Марин Георгиев, 1940-
        Тъщи и зетьове : 555 анекдоти и вицове / Марин Маринов. - София : Бълг. книжница, 2014- . - ([София] : [Изток-Запад]). - Т. <1-> ; 20 см

ISBN 978-954-380-308-8 (кн. 1) : 5 лв.

Съдържа
Кн. 1. - 132 с.

886.7-36
886.7-845
COBISS.BG-ID 1265622244

Кн 603
МАРКОВ, Теодор, 1900-1978
        Нощният конник : исторически разкази, свързани с пирдопския край / Теодор Марков. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 87 с. : с ил. ; 21 см

Теодор Марков - псевд. на авт. Тодор Марков Лиянов.

ISBN 978-954-737-888-9

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1265438692

МИЛЬОВ, Симеон, 1947-
        Легенди за Любаш Вж Кн 682

Кн 604
МИТЕВА, Кристина Трифонова, 1981-
        Планетата Земя е тъжно-синя : триптих / Кристина Митева. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 135 с. ; 20 см

Тройното огледало на една деликатна душевност / Стефан Кръстев: с. 5-8. - Думи за красивите приказки / Калин Терзийски: с. 9-10.

ISBN 978-954-09-0854-0 : 7 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265735652

Кн 605
НАСТРАДИНОВА, Величка Янкова, 1936-
        Кой крепи света : разкази / Величка Настрадинова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 192 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1288-9 : 11.95 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265448420

Кн 606
ПЕТРОВА, Диана Гочева, 1978-
        Двойната планета : приказки за осиновени и осиновители / Диана Петрова. - Пловдив : Летера, 2012 (Костинброд : Мултипринт). - 100 с. : с цв. ил. ; 26 см

ISBN 978-954-516-989-2 : 12 лв.

886.7-34
COBISS.BG-ID 1265647076

Кн 607
ПОПОВ, Димитър Харалампиев, 1930-
        Мамка му или Нещо като изповед / Димитър Х. Попов. - София : ИК Тип-топ прес, 2013. - 212 с. : с портр. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-723-099-6

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265650660

Кн 608
ПОПОВ, Йордан Софрониев, 1941-2015
        Най-честните мошеници на света : разкази / Йордан Попов. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 144 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1282-7 : 11.95 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265454308

Кн 609
ПОПОВ, Недко Йорданов, 1927-
        Кафе под липите : разкази / Недко Попов. - Шумен : Славчо Николов и : ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-25-0242-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265511140

Кн 610
РАЛЧЕВА, Ана Кирилова, 1930-
        Чемширова клонка : разкази / Ана Ралчева ; [худож. Цончо Денев]. - Търговище : ЕТ "Божидар Николов - ТН", 2005. - 64 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265747684

Кн 611
РАНЧЕВ, Палми Стоянов, 1950-
        Боксьори и случайни минувачи : разкази / Палми Ранчев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 232 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-999-3 : 14 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265740260

Кн 612
РИКОВ, Васил Стефанов, 1958-
        Камъчета срещу течението : разкази / Васил Риков. - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Изток-Запад]). - 180 с. ; 20 см

С открит поглед / Росица Копукова: с. 5-6.

ISBN 978-954-380-304-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265727716

Кн 613
СТАНЕВА, Маргарита Станева
        Тази неподкупна съдба : роман / Маргарита Станева. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0833-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265784036

Кн 614
ТОДОРОВА, Данка, 1958-
        Слънце и кафе : разкази / Данка Тодорова. - Плевен : Нима, 2014. - [47] с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-339-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265629924

Кн 615
ФИЛИПОВА, Людмила Орлинова, 1977-
        Войната на буквите / Людмила Филипова. - София : Егмонт, 2014 (София : Дедракс). - 527 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-27-1255-8 : 16.90 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1265496036

Кн 616
ХРИСТОСКОВ, Начо Димитров, 1953-2019
        Разкази за Иван / Начо Христосков. - Пловдив : Летера, 2013 (Костинброд : Мултипринт). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-619-179-011-1 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265576932

ХРИСТОФОРОВ, Асен Георгиев, 1910-1970
        Избрани съчинения. Т. 3 Вж Кн 485

Кн 617
ЦАНЕВА, Донка

Името на авт. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7168-01-3

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265641700

Кн 618
ЧЕРНЕВА, Пенка Иванова, 1943-
        Въпреки всичко : разкази / Пенка Чернева. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-380-302-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265602532


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Кн 619
АНДРЕЕВ, Георги Кирилов
        Житейски мъдрости : сборник от избрани мисли, сентенции, афоризми и практически съвети / Георги Андреев. - [Враца] : [БГ

Библиогр.: с. 250-251.

ISBN 978-619-7102-19-2

886.7-84
COBISS.BG-ID 1265565156

БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Жилотерапия : епиграми и афоризми Вж Кн 501

Кн 620
БОЙЧЕВ, Божидар Христов, 1935-
        Около света : най-добрия начин да се радваш на живота / Божидар Бойчев. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 302 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

Текст и на англ., нем. ез.

ISBN 978-619-160-210-0

886.7-992
COBISS.BG-ID 1265465316

Кн 621
        БЪЛГАРСКИТЕ герои по фронтовете на Първата световна война / [състав., ред.] Йото Пацов, Иван Мечков. - София : Медия - А. Николова, 2014 ([София] : Циан). - 384 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90257-1-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265533156

Кн 622
ВОДЕНИЧАРСКИ, Васил Георгиев, 1918-1944
        Звезда над равнината : избрани творби / Васил Воденичарски. - София : ИК Тип-топ прес ; Никола Вапцаров, 2014. - 120 с. ; 20 см. - (Библиотека Простреляният пегас ; No 5)

Съдържа: Репортажи ; Разкази.

ISBN 978-954-723-118-4 (Тип-топ прес)

886.7-8(081.2)
COBISS.BG-ID 1265668836

Кн 623
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        На брега на Лисабон : с вкус на портвайн и дъх на книги : пътни записки - пропътувано, видяно и преживяно в португалската столица : книжовни връзки и културна комуникация между два близки народа / Лъчезар Георгиев. - София : Ан-Ди, 2014. - 245 с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. и на португ.,On the shores of Lisbon. - Библиогр.: с. 221-231. - Рез. на англ., португ. ез.

ISBN 978-954-92709-5-2

886.7-992
COBISS.BG-ID 1265789156

ГЕРГАНОВА, Дунка Славчева, 1931-
        Архитектурна публицистика : сборник Вж Кн 376

Кн 624
ГЕРДЖИКОВ, Сергей Стоилов, 1956-
        Алпийски дневник / Сергей Герджиков. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 400 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1328-2 : 14.95 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265450212

Кн 625
ГРОЗДЕВ, Георги Андонов, 1957-
        Протестът. Цивилизацията и ние / Георги Гроздев. - София : Балкани, 2014. - 132 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-166-022-3

886.7-4
COBISS.BG-ID 1265698532

Кн 626
ДЕЛЕВА, Йорданка, 1995-
        Мечти по струните / Йорданка Делева. - Карлово : [Изд. авт.], 2014 (Карлово : Ганком принт). - 112 с. ; 21 см

886.7-8
COBISS.BG-ID 1265773284

Кн 627
ДИМИТРОВ, Валентин Любомиров, 1946-
        Извинете за нахалството : афоризми & епиграми и още нещо... / Валентин Димитров ; [ил. Веселин Чакъров]. - Варна : Моореа, 2014 (Варна : Хеликс

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8576-38-3

886.7-84
COBISS.BG-ID 1265557732

Кн 628
ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        Път в безпътицата : сборник с очерци, отзиви и рецензии, статии, други за автора / Продрум Димов ; [худож. Чавдар Тепешанов]. - [София] : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Химиграф]). - 215 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-380-315-6 : 5 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1265748964

Кн 629
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        32 мисли за любовта на Петър Дънов. - София : Хомо футурус, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 64 с. : с ил. ; 14 см

ISBN 978-954-8086-81-3 : 4 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1265813732

Кн 630
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        32 мисли за успеха на Петър Дънов. - София : Хомо футурус, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 64 с. : с ил. ; 14 см

ISBN 978-954-8086-80-6 : 4 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1265813220

ЕМАНУИЛИДУ, Румяна Любенова, 1955-
        В сърцето на Афродита Вж Кн 400

ЕНЧЕВ, Иван, 1942-
        Обеци с рубин : [повест] Вж Кн 590

Кн 631
ЕРЕМИЕВ, Еремийчо Димитров, 1921-
        Години, години, години... ; [по пътя, начертан от моя създател] / Еремийчо Еремиев. - [София] : Безсмъртни мисли, 2013 ([София] : Симолини). - 240 с. : с портр., факс. ил. ; 25 см

ISBN 978-954-90168-7-1 (подв.)

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265519076

Кн 632
ЙОРГАКИЕВ, Славян Георгиев
        Морският град стига до там, докъдето заглъхва шумът на вълните : разкази и стихове / Славян Йоргакиев. - Плевен : Нима, 2014. - 63 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-353-2

886.7-8
COBISS.BG-ID 1265626852

КАЦАРОВА, Теди, 1978-
        От двете страни на съвършената храна Вж Кн 330

МАРИНОВ, Марин Георгиев, 1940-
        Тъщи и зетьове : 555 анекдоти и вицове. Кн. 1 Вж Кн 602

Кн 633
НЕЛОВ, Петко Иванов, 1932-
        Животът - такъв, какъвто бе / Петко Нелов. - Враца : БГ : ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7102-15-4 (подв.)

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265523684

Кн 634
НИКОЛОВ, Райко Маринов, 1925-
        Живот в два свята / Райко Николов. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 296 с. ; 21 см

ISBN 978-954-398-338-4 : 11.99 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265752036

Кн 635
НИКОЛОВА, Йорданка Трифонова
        Съкровищата на тракийските царе : из дневника на Ченелинг. Кн. 7, Радост, мир, любов и светлина това съм вече аз / Йорданка Николова. - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : Литера принт). - 248 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-346-065-6 : 12 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265582564

Кн 636
ПАВЛОВ, Димо, 1930-
        Бележки по пътя. Ч. 1 / Димо Павлов. - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : Литера принт). - 196 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димо Павлов е Димо Павлов Новаков.

ISBN 978-954-346-066-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265508580

Кн 637
ПЕТКАНОВ, Константин Николов, 1891-1952
        Опасно знание : публицистика 1944-1948 / Константин Петканов ; [състав., предг. Пламен Дойнов]. - София : Кралица Маб, 2014 ([София] : [Авис 94]). - 288 с. ; 20 см. - (Колекция Неиздадените ; кн. 1)

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика, Нац. лит. музей.

ISBN 978-954-533-137-4 : 12 лв.

886.7-92
COBISS.BG-ID 1265661924

Кн 638
        ПРИЯТЕЛИ : международен студентски сборник / [състав. Неля Иванова, Елица Дубарова]. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2014 ([Бургас] : [Рота печат]). - 97 с. ; 22 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Елица Дубарова е Елица Стайкова Дубарова-Петкова. - Текст и на рус. ез. - За авторите: с. 94-96.

ISBN 978-619-7123-05-0

886.7-8(062.2)
COBISS.BG-ID 1265807076

РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Лица и събития от моето време : спомени. Т. 1 Вж Кн 717

Кн 639
РАЙКОВ, Димо Петков, 1954-
        Диагноза: българин в чужбина : размисли за BG характера, демонстриран от нашенци в странство / Димо Райков. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 216 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1329-9 : 11.95 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265467108

СЛАВОВ, Юлий Светославов, 1939-
        Помня Пловдив Вж Кн 689

Кн 640
СОТИРОВ, Сотир Манолов, 1937-
        Изповед : моята изповед е обич за хората / Сотир Сотиров. - Ямбол : Регион. библ. "Георги Раковски", 2012 (Ямбол : Diagalprint). - 168 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-92960-2-0

886.7-8
COBISS.BG-ID 1265706980

Кн 641
СТОЯНОВ, Румен Бориславов, 1941-
        Динозавърски спомени : [ridiculum vitae] / Румен Стоянов ; [рис. Момчил Стоянов]. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 360 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Майстори на превода)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-737-904-6 : 8 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265490148

Кн 642
        ФОТОНИ 12 : сборник за младежко творчество / [състав. Радка Иванова]. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2014 ([Видин] : [Бдин принт]). - 86 с., [5] л. : ил. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Образцово нар. ч-ще Напредък 1864 - Търговище. Творчески клуб Фотони.

ISBN 978-954-25-0239-5
ISBN 978-954-25-0239 !

886.7-053.81-8
COBISS.BG-ID 1265842404

Кн 643
ФЪРГОВ, Христо Георгиев, 1895-1978
        В служба на род и родина : двадесет и седем месеца през Великата общоевропейска война : впечатления и приключения на един войник, школник, офицерски кандидат и офицер / Христо Фъргов. - Карлово : Ист. музей, 2014 ([София] : Изток-Запад). - 340 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-90220-1-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265646308

Кн 644
ХРИСТОВ, Христо Петров, 1979-
        Масаж на душата - 2 ...силата на думите : блог материята / [Христо Петров Христов]. - Плевен : Нима, 2014. - 211 с. ; 20 см

Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-619-162-406-5

886.7-4
COBISS.BG-ID 1265640420

Кн 645
ЯКИМОВА, Росица Асенова, 1966-
        Да последваш тюлена монах : пътеписи от Средиземноморието / Росица Йосифова ; [фотогр. Росица Йосифова]. - София : ЛЦР, 2014 (София : Симолини). - 510 с. : с цв. ил. ; 23 см

Възприетата форма на името на авт. Росица Йосифова е Росица Асенова Якимова. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9458-21-3 : 25 лв.

886.7-992
COBISS.BG-ID 1265768420


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Кн 646
БОРИСОВА, Галя
        Лъв и грифон / Галя Борисова ; [худож. Ваня Пламенова]. - София : ИК Любенлина, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 112 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90010-2-8 : 6.90 лв.

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1265583844

Кн 647
БОРИСОВА, Галя
        Лъв и грифон / Галя Борисова ; [худож. Ваня Пламенова]. - София : ИК Любенлина, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 112 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90010-3-5 (подв.) : 8.90 лв.
ISBN 978-619-90010-2-8 !

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1265583076

Кн 648
ВИТАНОВА, Витка Петкова, 1940-
        Блага дума : [стихотворения за деца] / Витка Витанова ; [ил. Красимир Коцев]. - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Изток-Запад]). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на ил. Красимир Коцев е Красимир Коцев Миков.

ISBN 978-954-380-311-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265705444

Кн 649
        ЖИВА вода ; Сливи за смет ; Болен здрав носи ; Мечката и лошата дума / [ил. Борис Стоилов]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2014. - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Вечните български приказки)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-26-1313-8 : 2.99 лв.
ISBN 954-26-1313-X !

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265491428

Кн 650
КАЛЪЧЕВ, Емил Христов, 1932-
        Храбрите приключения на Бин и Бен / Емил Калъчев ; [ил. Борис Николов Стоилов]. - 2. доп. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 192 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2003.

ISBN 978-954-26-1326-8 : 6.95 лв.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1265472740

Кн 651
КАРАИВАНОВА, Антоанета Владимирова
        Кой оглася старата гора? : стихове за деца / Антоанета Караиванова ; [ред., предг. Радка Филипова]. - Благоевград : Инфодизайн, 2014. - 36 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на ред. Радка Филипова е Радка Филипова Стойчева.
ISBN 978-954-9438-37-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265670628

Кн 652
КОВАЛЕНКО, Маргарита Михайлова, 1949-
        Азбуката и моят приятел времето / Маргарита Коваленко ; [худож. Петранка Коваленко]. - София : ХВП, 2014- ([София] : Болид-инс). - Т. <1-> ; 16 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90176-1-6 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2014. - 64 с. : с цв. ил.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265564900

Кн 653
КОКУДЕВА, Петя Димитрова, 1982-
        Малки същества : детски стихотворения за възрастни / Петя Кокудева ; [худож. Ромина Беневенти]. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 80 с. : с цв. ил. ; 19 х 19 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-186-003-6 : 12 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265773540

Кн 654
        КОСЕ Босе и Кума Лиса ; Неродена мома ; Глупавият вълк ; Златното момиче / [ил. Борис Стоилов]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2014. - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Вечните български приказки)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-26-1297-1 : 2.99 лв.
ISBN 954-26-1297-4 !

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265492452

Кн 655
МАРТИН, Мария
        Как дядо Желе откри пътя на усмивките / Мария Мартин ; худож. Ива Груева. - София : Eco kids, 2014 ([София] : [Дедракс]). - [40] с. : с цв. ил. ; 20 х 20 см. - (Градът на скейтбордовете ; кн. 2)

Мария Мартин - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-7133-02-8 : 3.90 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265795044

Кн 656
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Детство мое... : стихове за деца / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 31 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-380-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265623780

Кн 657
РУСАНОВ, Любомир Кирилов, 1962-
        Стихчета за животинки : стихчета за животинки с весели картинки! / [стихове Любомир Русанов]. - [София] : ИК Пан, 2010 (Италия). - 14 с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см

Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-891-4 : 5.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265645284

Кн 658
        ТРИМАТА братя и златната ябълка ; Лисицата и таралежът ; Неволята ; Котката и лъвът / [ил. Борис Стоилов]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2014. - 16 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Вечните български приказки)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-26-1296-4 : 2.99 лв.
ISBN 954-26-1296-6 !

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265487076

Кн 659
ЧЕРНЯЛСКИ, Веселин, 1945-2020
        Гнездо на песента : стихове и гатанки за деца / Веселин Чернялски ; [ил. Валери Петров]. - София : Авангард

Веселин Чернялски - псевд. на авт. Веселин Борисов Ганчев. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-160-227-8

886.7-93-1
886.7-93-193.1
COBISS.BG-ID 1265470692


891.1 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 660
ТАГОР, Рабиндранат, 1861-1941
        Дъждовни перли : избрани стихотворения / Рабиндранат Тагор ; подб. и прев. от англ. Николай Тодоров. - София : ИК "Гутенберг", 2013 ([София] : Accent 96). - 160 с. ; 21 см

Прев. по: Еnglish writings of Rabindranath Tagore. Vol. 1. Poems.

ISBN 978-619-176-003-9 : 13 лв.

891.1-1
COBISS.BG-ID 1265561572


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 661
АЛТЪНЙЕЛЕКЛИОГЛУ, Демет, 1955-
        Султанът на жените: Михримах - дъщерята на наложницата / Демет Алтънйелеклиоглу ; прев. от тур. Хубавинка Филипова. - Пловдив : Летера, 2013 (Костинброд : Мултипринт). - 580 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Cariyenin kizi Mihrimah / Demet Altinyeleklioğlu.

ISBN 978-619-179-007-4 : 20 лв.

894.35-311.6
COBISS.BG-ID 1265681124

Кн 662
БАЙДАР, Ойя, 1940-
        Изгубеното дар-слово : роман / Ойя Байдар ; прев. от тур. Хубавинка Филипова. - Пловдив : Летера, 2013 ([София] : [Фараго]). - 380 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Kayip söz / Oya Baydar.

ISBN 978-954-516-997-7 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1265620964

Кн 663
БАЙДАР, Ойя, 1940-
        Остана топлата им пепел : роман / Ойя Байдар ; прев. от тур. Емилия-Боряна Славкова. - Пловдив : Летера, 2013 ([София] : [Фараго]). - 464 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Sicak külleri kaldi / Oya Baydar. - Възприетата форма на името на прев. Емилия-Боряна Славкова е Емилия Славкова.

ISBN 978-619-179-001-2 : 15 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1265621220

Кн 664
КЕМАЛ, Орхан, 1914-1970
        Момичето от улицата : роман / Орхан Кемал ; прев. от тур. Орлин Събев. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Sokaklardan bir kiz / Orhan Kemal. - Кн. 3 от трилогията Възмездието.

ISBN 978-954-26-1330-5 : 12.95 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1265479908


894.35-93 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Кн 665
ХИКМЕТ, Назъм, 1902-1963
        Влюбеният облак : приказки / Назъм Хикмет ; ил. Петър Чуклев. - 2. изд. - София : ИК "Гутенберг", 2012 ([София] : Образование и наука). - 111 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Sevdali Bulut Masali / Nazim Hikmet. - 1. изд. 1974 на изд. Нар. младеж.

ISBN 978-954-617-135-1

894.35-93-34
COBISS.BG-ID 1265506532


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 666
ГРЕНДЕЛ, Лайош, 1948-
        Камбаните на Айнщайн : история от Абсурдистан : роман / Лайош Грендел ; [прев. Нели Димова]. - София : ИК "Гутенберг", 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 156 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Einstein harangjai. Abszurdisztáni történet / Lajos Grendel. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-176-007-7 : 10 лв.

894.511-31
COBISS.BG-ID 1265563620

Кн 667
ДЮКИЧ, Габор, 1958-
        Избрани стихотворения / Габор Дюкич ; подб. и прев. от унг. Стефка Хрусанова. - София : ИК "Гутенберг", 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 73 с. ; 21 см

Прев. по: A remete többes száma ; Lepkék vitrinben ; kié ez az arc / Gábor Gyukicz.

ISBN 978-619-176-008-4 : 7 лв.

894.511-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1265556708

Кн 668
ПОША, Золтан, 1948-
        Останки от младостта : роман / Золтан Поша ; [прев. от унг. Юлия Крумова]. - София : ИК "Гутенберг", 2012 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 133 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Az ifjúság maradéka / Zoltán Pósa. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-617-138-2 : 7 лв.

894.511-31
COBISS.BG-ID 1265524964


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Кн 669
УАН Юнбин, 1792-1869
        Нощни разговори край огнището / Уан Юнбин ; прев. от старокит., встъп. студия Петко Т. Хинов. - София : Изток Запад, 2014. - 284 с. : с ил., портр. ; 23 см. - (Изток)

Текст и на кит. ез. - Библиогр.: с. 277-280.

ISBN 978-619-152-437-2 (подв.) : 19 лв.

895.1-84
COBISS.BG-ID 1265585892


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

Кн 670
        БОЛГАРИЯ : история и культура / [фотогр. Бойко Калев, Владо Прангов] ; [прев. Юлия Диханова]. - [София] : Формат ЕС, [2013]. - 176 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: България: история и култура. - Загл. на гърба на кор.: Болгария - история и культура. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8747-18-9 : 29.80 лв.
1. Култура - България - история 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1265542884

Кн 671
БОЯДЖИЕВ, Камен Яворов, 1981-
        Въоръжение през халколита в българските земи / Камен Бояджиев. - София : Нац. археол. институт с музей БАН, 2014. - 232 с. : с ил., к. ; 29 см. - (Дисертации, ISSN 2603-3097 ; т. 9)

Парал. загл. на англ. ез.: Weapons from the Chalcolithic period in Bulgaria. - Библиогр.: с. 147-161. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9472-30-1
1. Оръжия - България - каменна епоха 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1265541348

Кн 672
        BULGARIA : historia y cultura / [photogr. Boiko Kalev, Vlado Prangov] ; [trad. Avgustina Daskalova]. - [София] : Format S, [2013]. - 176 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: България: история и култура. - Загл. на гърба на кор.: Bulgaria - historia y cultura. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8747-15-8 : 29.80 лв.
1. Култура - България - история 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1265549284

Кн 673
        BULGARIA : history and culture / [photos Boyko Kalev, Vlado Prangov] ; [Engl. version Katerina Popova]. - [София] : Publ. House Format S, [2013]. - 176 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: България: история и култура. - Загл. на гърба на кн.: Bulgaria - history and culture. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8747-19-6 : 29.80 лв.
1. Култура - България - история 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1265544420

Кн 674
        BULGARIA : storia е cultura / [foto Boiko Kalev, Vlado Prangov] ; [trad. Stanislava Slanceva]. - [София] : Format S, [2013]. - 176 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: България: история и култура. - Загл. на гърба на кн.: Bulgaria - storia e cultura. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8747-14-1 : 29.80 лв.
1. Култура - България - история 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1265551076

Кн 675
        BULGARIE : histoire et culture / [photogr. Boiko Kalev, Vlado Prangov] ; [trad. Ralitza Miteva]. - [София] : Format S, [2013]. - 176 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: България: история и култура. - Загл. на гърба на кн.: Bulgarie - histoire et culture. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8747-16-5 : 29.80 лв.
1. Култура - България - история 2. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1265546980


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

Кн 676
ДИМИТРОВ, Веселин Иванов, 1947-
        Поповци [Габровско] - Поповска селска община : създаване и развитие на бившата Поповска селска община 1879-1979 г. / Веселин Димитров. - Габрово : PolyPress, 2014. - 236 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90252-1-5
1. Села - България - история 2. Поповци, Габровска област - краезнание
908(497.2-22)
COBISS.BG-ID 1265542372

Кн 677
ДОЧЕВ, Петко Тотев, 1928-
        Чеда на Изворово прима, 2014 ([София] : [БПС]). - 224 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см

1. изд. 2011.

ISBN 978-619-160-279-7
1. Села - България - биографии 2. Изворово, Старозагорска област - краезнание
908(497.23-22)(092)
92(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1265467876

Кн 678
        ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Китай / [прев. Динг Хао ... и др.]. - [София] : Ентропи-1, [2014] ([София] : [Скала]). - 511 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Парал. загл. на кит. ез. - Името на Динг Хао погрешно отпеч. в изд. каре Дин Хао. - Други прев.: Ся Фанлей, Гу Фан, Хъ Пинлян, Фън Йен, Чу Нин, Джан Сунхуей, Шън Чао, Джан Ян, Лиу Сумин, Хоу Игуан, Ци Хуейфън, Гуо Дзинджоун, Ян Хуей. - Изд. на Радио Китай за чужбина.

ISBN 978-954-90490-4-6 : 14.60 лв.
1. Китай - краезнание
908(510)(031)
COBISS.BG-ID 1265573092

Кн 679
КАРАПЕТРОВ, Петър Пантелеев, 1845-1903
        Материали за описание на град Панагюрище и околните му села / Петър Карапетров - Черновежд. - [3.] адапт. изд. - София : Богианна, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 156 с. ; 20 см

1. изд. 1898 на печ. Либер. клуб - Средец ; В кн. означено 2. адапт. изд.
ISBN 978-954-676-124-8
1. Панагюрище - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1265863140

Кн 680
КИРАДЖИЕВ, Светлин Стефанов, 1930-
        Градовете в развитието на световната цивилизация : географски и културно-исторически очерци / Светлин Кираджиев. - София : ИК "Гутенберг", 2012 ([София] : [Симолини]). - 465 с. : с ил., сх. ; 29 см

Библиогр.: с. 427-430.

ISBN 978-954-617-133-7 : 25 лв.
1. Градове - история
908(100)
COBISS.BG-ID 1265571812

Кн 681
КРЕМЕНЛИЕВ, Атанас Георгиев, 1934-
        Мелник - обагрена с вино легенда / Атанас Кременлиев ; [науч. ред. Костадин Динчев, Стоян Германов]. - Благоевград : [Ирин-Пирин], 2014. - 272 с., [8] л. : ил., портр., факс. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Изд. на Макед. науч. институт. Фил. - Благоевград. - Библиогр.: с. 268-270. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8505-40-6
1. Градове, български - история 2. Мелник - краезнание
908(497.22-21)
COBISS.BG-ID 1265599716

Кн 682
МИЛЬОВ, Симеон, 1947-
        Легенди за Любаш / Симеон Мильов. - Брезник [т.е. Перник] : Дворец на културата, 2014 ([Брезник] : Аргус). - 31 с. : с ил. ; 20 см 

Пълната форма на името на авт. Симеон Мильов е Симеон Мильов Симов.


ISBN 978-954-8944-25-0
1. Села - България - история 2. България - краезнание
908(497.2-22)
886.7-34
COBISS.BG-ID 1265772516

Кн 683
МИТЕВА, Жанет Николова
        Несебр - город с многопластовой культурой / [текст Жанет Митева] ; [фотогр. Бойко Калев] ; [пер. Иван Базан]. - София : Формат Е

Кор. опис. - Ориг. загл.: Несебър. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. от поредицата Explorer Bulgaria.

ISBN 978-954-8747-10-3
1. Несебър - краезнание
908(497.23-21)(036)
379.85(497.23-21)(036)
COBISS.BG-ID 1265517284

Кн 684
МИТЕВА, Жанет Николова
        София - город на перепутье : история и музеи / [текст Жанет Митева] ; [фото Бойко Калев] ; [пер. Иван Базан]. - София : Формат Е

Ориг. загл.: София - град на кръстопът / Жанет Митева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. от поредицата Explorer Bulgaria.

ISBN 978-954-8747-04-2 : 25 лв.
1. София - краезнание
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1265515236

Кн 685
МИТЕВА, Жанет Николова
        София - град на кръстопът : история и музеи / [текст Жанет Митева] ; [фотогр. Бойко Калев]. - София : Формат Е

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-8747-01-1 : 25 лв.
1. София - краезнание
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1265513956

Кн 686
ПИЖЕВ, Александър Димитров, 1949-
        История на община Пловдив : 1878-1989 / Александър Пижев, Видин Сукарев, Стефан Шивачев. - Пловдив : [Тафпринт], 2014. - 280 с. : с ил., портр., [12] л.

Библиогр.: с. 275-277.

ISBN 978-619-7091-05-2
1. Пловдив (община) - краезнание
908(497.234-37)
COBISS.BG-ID 1265712868

Кн 687
ПИЖЕВ, Александър Димитров, 1949-
        История на община Пловдив : 1878-1989 / Александър Пижев, Видин Сукарев, Стефан Шивачев. - Пловдив : [Тафпринт], 2014. - 280 с. : с ил., портр., [12] л.

Библиогр.: с. 275-277.

ISBN 978-619-7091-06-9 (подв.)
1. Пловдив (община) - краезнание
908(497.23-37)
COBISS.BG-ID 1265713892

        СВИЛЕНГРАД и Балканските войни : сборник с доклади : втора научна конференция, Свиленград, 2012 Вж Кн 718

Кн 688
        СВИЛЕНГРАД и регионът от древността до новото време : сборник с доклади от Първата общинска научна конференция, 3.X.2011 г., Свиленград / [състав., предг. К. Пеева и Е. Митева]. - Свиленград : Общин. ист. музей, [2013] (В. Търново : Абагар). - 248 с. : с табл., к., ил. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на състав. Е. Митева е Елена Митева Димова-Маврева. - Съдържа материали от: Константин Медаров, Тошо Спиридонов, Маргарита Добрева, Стефан Димитров, Йорданка Бибина, Калина Пеева, Никола Робев, Красимира Узунова, Светлозар Елдъров, Георги Граматиков, Розалина Гогова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-92947-2-9
1. История - Свиленград - сборници 2. Свиленград - краезнание
908(497.23-21)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265595876

Кн 689
СЛАВОВ, Юлий Светославов, 1939-
        Помня Пловдив / Юлий Славов. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Пловдив : Полиграф комерс). - 176 с. : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1310-7 : 11.95 лв.
1. Пловдив - краезнание
908(497.234)(0:82-94)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1265481444

Кн 690
УЗУНОВА, Красимира Цветанова
        Градът на коприната : история на Свиленград 1912-1944 / [Красимира Цветанова Узунова, Жечка Иванова Тодорова, Стефан Атанасов Каймаков] ; [състав. Красимира Узунова]. - Свиленград : Общин. ист. музей, 2012 (В. Търново : Абагар). - 464 с. : с ил., табл., факс. ; 25 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Списък на кметовете на Свиленград 1912-1944 г.: с. 458. - Списък на общинските съветници 1912-1944 г.: 459-461. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-92947-1-2 (подв.)
1. Градове, български - история 2. Свиленград - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1265547748

ХАДЖИЙСКИ, Иван Стоилов, 1955-
        Антиболшевишката съпротива в Дупнишка околия през 1945-1958 г. : научна монография Вж Кн 722

Кн 691
MITEVA, Žanet Nikolova
        Nessebar - a town with history / [text Janet Miteva] ; [photos Boyko Kalev] ; [Eng. version Katerina Popova]. - Sofia : Publ. House Format S, [2008]. - 32 с. : с цв. ил., к. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Несебър. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. от поредицата Explorer Bulgaria.

ISBN 978-954-8747-07-3
1. Несебър - краезнание
908(497.23-21)(036)
379.85(497.23-21)(036)
COBISS.BG-ID 1265543140

Кн 692
MITEVA, Žanet Nikolova
        Nessebar - une ville historique au riche passé / [texte Jeannette Miteva] ; [photos Boyko Kalev] ; [version fr. Irina Velkova]. - Sofia : Format S, [2008]. - 32 с. : с цв. ил., к. ; 23 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Несебър. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. от поредицата Explorer Bulgaria.

ISBN 978-954-8747-09-7
1. Несебър - краезнание
908(497.23-21)(036)
379.85(497.23-21)(036)
COBISS.BG-ID 1265556964

Кн 693
MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofia: la città all'incrocio : storia e musei / [texto Gianet Miteva] ; [foto Boiko Kalev] ; [trad. Stanislava Slanceva]. - Sofia : Format S, [2014]. - 128 с. : с цв. ил., к., портр. ; 24 см + 1 к.

Ориг. загл.: София - град на кръстопът / Жанет Митева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. от поредицата Explorer Bulgaria.
ISBN 978-954-8747-20-2 : 25 лв.
1. София - краезнание
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1265557476

Кн 694
MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofía, ciudad en cruce de caminos : historia y museos / [texto Janette Míteva] ; [fotogr. Boiko Kalev] ; [trad. Venceslav Nikolov]. - Sofia : Format S, [2007]. - 128 с. : с цв. ил., к., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: София - град на кръстопът / Жанет Митева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. от поредицата Explorer Bulgaria.

ISBN 978-954-8747-05-9 : 25 лв.
1. София - краезнание
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1265546468

Кн695
MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofia: a crossroads city : history and museums / [text Janet Miteva] ; [photos Boyko Kalev] ; [Eng. version Katerina Popova]. - Sofia : Publ. House Format S, [2007]. - 128 с. : с цв. ил., к., портр. ; 24 см + 1 к.

Ориг. загл.: София - град на кръстопът / Жанет Митева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. -

ISBN 978-954-8747-02-8 : 25 лв.
1. София - краезнание
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1265544932

Кн 696
MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofia - eine Stadt am Kreuzweg : Geschichte und Museen / [Text Janet Miteva] ; [Fotos Boyko Kalev] ; [Übers. Monika Brückner]. - Sofia : Format S, [2007]. - 128 с. : с цв. ил., к., портр. ; 24 см + 1 к.

Ориг. загл.: София - град на кръстопът / Жанет Митева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. -


ISBN 978-954-8747-03-5 : 25 лв.
1. София - краезнание
908(497.223)(036)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1265545956

Кн 697
MITEVA, Žanet Nikolova
        Sofia, une ville à la croisée des chemins : histoire et culture / [texte par Jeannette Miteva] ; [photogr. Boiko Kalev] ; [trad. Kamen Yovchev]. - Sofia : Format S, [2007]. - 128 с. : с цв. ил., к., портр. ; 24 см + 1 к.

Ориг. загл.: София - град на кръстопът / Жанет Митева. - Загл. на гърба на кн.: Une ville à la croisée des chemins. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. -


ISBN 978-954-8747-06-6 : 25 лв.
1. Култура - София - пътеводители 2. София - краезнание
908(497.223)
379.85(497.223)(036)
COBISS.BG-ID 1265556452


911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

Кн 698
БОЙЧЕВ, Георги Станков, 1949-
        Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за кандидат-студенти / [Г. Бойчев, Ис. Ненчева, Д. Неделчева]. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 174 с. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-338-050-3
1. География - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Математика - тестове - учебници за средни общообразователни училища 3. Икономически науки - тестове - учебници за средни общообразователни училища
911(079)(075.3)
51(079)(075.3)
330.1(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1265502692


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Кн 699
БОГОЕВА, Ася Стефанова, 1962-
        Бърза и лесна подготовка за матурата по география и икономика / Ася Богоева. - София : Просвета, 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 152 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-01-2961-7 : 7.90 лв.
1. География - България - учебници за средни общообразователни училища 2. Стопанска география - България - учебници за средни общообразователни училища
914.972(076)(075.3)
338:91(497.2)(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1265731556

Кн 700
КОЛЕВ, Димо Николаев
        Туристически пътеводител на Цeнтрална Стара планина. Ч. 2, От Беклемето до Тъжа / Димо Колев. - Бургас : Guide, 2014 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 79 с. : с ил., к. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Пътеводител на Централна Стара планина.

ISBN 978-619-90195-2-8 : 22 лв.
1. Туризъм - Централна Стара планина - пътеводители 2. Централна Стара планина - география
914.972(234.423.4)(036)
796.51(234.423.4)(036)
COBISS.BG-ID 1265507556


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        Крикор АЗАРЯН - алхимия на играта Вж Кн 398

АПТЪР, Джеф, 1961-
        Историята на Red Hot Chili Peppers Вж Кн 379

БЕСПАЛОВА, Влада Николаевна, 1986-
        Стилистични и изпълнителски проблеми в клавирните произведения на Модест Мусоргски : учебно помагало за детските музикални школи и средните музикални училища Вж Кн 377

БОЧАРОВ, Петко Димитров, 1919-2016
        На 95 през три Българии : юбилейно издание Вж Кн 8

БОЯНОВА, Ана Василева, 1958-
        Валя Вербева - жрицата на българския балет Вж Кн 401

БРАУН, Джейк
        Motörhead в студиото Вж Кн 380

        В памет на академик професор протопр. д-р Стефан Цанков : сборник научно-богословски изследвания : международна научна конференция (София, 24 ноември 2008 г.), посветена на 120-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и 85-годишнината на Богословския факултет Вж Кн 59

ВОЙНОВ, Борис Димитров, 1941-
        Подпоручик Петров Вж Кн 149

        ГРАЖДАНСКАТА съвест на Николай Хайтов : [трета национална конференция за творчеството на писателя, 2012 г.] Вж Кн 475

ГЪЛЪБОВ, Ангел Симеонов, 1939-
        Вирусологията - моят път Вж Кн 274

ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров, 1936-
        Съчинения в пет тома. Т. 2, Княз Борис Първи (852-889; починал 907) ; Кавханите и Ичиргу боилите на българското ханство - царство (VІІ - XІ в.) Вж Кн 708

ДАНИЕЛС, Нийл Андрю, 1950-
        Историята на Judas Priest Вж Кн 382

ДЖОУНС, Афродайт, 1959-
        Майкъл Джексън - конспирацията Вж Кн 383

ДИ Ано, Пол, 1958-
        Звяра : [откровено за Iron Maiden, секс и дрога] Вж Кн 384

ДОЙНОВ, Дойно Христосков, 1929-2014
        Левски - най-ясната загадка : научнопопулярна биография Вж Кн 711

ДОЧЕВ, Петко Тотев, 1928-
        Чеда на Изворово [Чирпанско] Вж Кн 677

ДУХОВНИКОВ, Светослав Добрев, 1914-2000
        Светослав Духовников - един от Дружба Родина : документи, литературно творчество, статии, слова, изложения и фотоматериали Вж Кн 478

ЕМАНУИЛИДУ, Румяна Любенова, 1955-
        В сърцето на Афродита Вж Кн 400

ЖАЛОВ, Константин Николов, 1928-2020
        Покоряване на върховете : световни рекорди и олимпийски медали в хвърлянията Вж Кн 411

ЙОСИФОВА, Екатерина Петрова, 1941-
        Разговори с Екатерина Йосифова : 2009-2013 Вж Кн 479

КРАЛЕВА, Милка Кралева, 1950-
        Асоциации Вж Кн 37

ЛИЙФ, Дейвид, 1952-
        KISS : зад маската : официалната оторизирана биография Вж Кн 385

МАКАЙВЪР, Джоел, 1971- 
        Кървавият райх на Slayer Вж Кн 386

МАКАЙВЪР, Джоел, 1971-
        To live is to die : животът и смъртта на Клиф Бъртън от Metallica Вж Кн 387

        МИЛОСТИВИЯТ чудотворец : съвременни чудеса на Свети Николай Мирликийски Вж Кн 63

МИТЕВА, Соня Димитрова, 1956-
        Димитър Кралев : 80 години от рождението му : био-библиография Вж Кн 5

МЛАДЕНОВ, Димитър, 1926-2013
        Съдбовният път : документална хроника за пътя на Васил Коларов и Георги Димитров по време на Септемврийското въстание през 1923 година Вж Кн 716

ПАСИ, Исак Соломон, 1928-2010
        Автобиография Вж Кн 25

ПЕТРОВА, Сийка Николова, 1914-1996
        Живот за оперната сцена : 100 години от рождението Вж Кн 378

ПОПОВ, Мартин, 1963-
        Dio : светлина в мрака Вж Кн 389

РАЙЧЕВ, Димитър Янков, 1950- 
        Хроника на един президентски мандат Вж Кн 87

СЕРМИНАРА, Джина, 1914-1984
        Eдгар Кейси - множество животи Вж Кн 54

        СЛАВЕЙКОВОТО общество : изследвания и материали от конференции, организирани от община Трявна в рамките на Славейковите празници Вж Кн 481

СЛАШ, 1965-
        Слаш Вж Кн 390

СТЕНИНГ, Пол Дейвид, 1976-
        AC/DC - двете страни на славата Вж Кн 391

СТЕНИНГ, Пол
        Guns N' Roses : групата, забравена от времето Вж Кн 392

ТЕОДОСИЕВ, Ясен Енчев, 1973-
        Владислав Григоров - поет на валдхорната Вж Кн 397

Кн 701
ТИЕН Дзиендзюн, 1965-
        Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново време / Тиен Дзиендзюн ; [науч. ред. Антоанета Запрянова]. - София : ИК

Загл.и  на кит. ез. - Загл. на гърба на кн.: Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново време. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на ред. Антоанета Запрянова е Антоанета Георгиева Запрянова-Тодорова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 351-367.

ISBN 978-619-176-019-0 : 12 лв.
1. Генеалогия - България 2. Генеалогия - Китай 3. България - генеалогия 4. Китай - генеалогия 5. България - етнография 6. Китай - етнография
929.5(497.2+510)
392(497.2+510)
COBISS.BG-ID 1265501668

        ТРИМА радетели за мюсюлмано-християнско единение през XV век : шейх Бедреддин, Николай Кузански, Георги Трапезундски : сборник с изследвания Вж Кн 66

УОЛКЪР, Клинтън, 1957-
        Highway to hell : животът и смъртта на легендата на AC/DC Бон Скот Вж Кн 393

ФОЛ, Александър Николаев, 1933-2006
        Самотният пешеходец : интервюта, изказвания, разговори, отзиви, статии в медиите Вж Кн 702

ФОТИНОВ, Константин Георгиев, 1790?-1858
        Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т. 2, Българска кореспонденция Вж Кн 713

ШАНДАНОВ, Петър Димов, 1895-1971
        Богатство ми е свободата : спомени Вж Кн 719

ШЛЬОМБЕРЖЕ, Гюстав, 1844-1929
        Цар Самуил и Василий ІІ Вж Кн 710

ШУМЪН, Джо
        Брус Дикинсън - животът на легендата от Iron Maiden Вж Кн 394

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Моят жизнен път : една незавършена автобиография Вж Кн 26

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Фридрих Ницше : борец срещу своето време Вж Кн 27

ЯНЕВ, Георги Георгиев, 1950-
        Съгласия Вж Кн 482

ЯНКОВ, Росен Димитров, 1958-
        Предателите на Левски : нови факти за 62-та фатални за Апостола дни Вж Кн 714

        CROSS-linguistic interaction: translation, contrastive and cognitive studies : liber amicorum in honour of prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday Вж Кн 433

HRISTOV, Hristo Stanev, 1967-
        Kill the wanderer : the secret archives of the Bulgarian State Security Services reveal the truth about Georgi Markov - murdered in London by a poisoned umbrella Вж Кн 483

RAJČEV, Dimitǎr Jankov, 1950-
        The chronicles of a presidential term Вж Кн 88


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

Кн 702
ФОЛ, Александър Николаев, 1933-2006
        Самотният пешеходец : интервюта, изказвания, разговори, отзиви, статии в медиите / Александър Фол ; [състав., предг. Велиана Христова]. - 2. изд. - София : ИК "Гутенберг", 2012 ([София] : [Симолини]). - 439 с. : с портр., [15] л.

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2006 на Унив. изд. Св. Климент Охридски.

ISBN 978-954-617-130-6
1. Фол, Александър Николаев, 1933-2006 - интервюта 2. Историци - България - интервюта 3. Орфизъм 4. България - история 5. Древна Тракия - история
930.1(497.2)(092)(047.53)
949.72.022
92 Фол, Александър Николаев
COBISS.BG-ID 1265506788


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

URUMOV, Aleksandǎr Georgiev, 1969-
        Jesus Chris - power and politics Вж Кн 72


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

Кн 703
ЛИДЪЛ Харт, Базил Хенри, 1895-1970
        История на Първата световна война / Базил Лидъл Харт ; прев. от англ. Горан Райновски. - София : Книгоизд. къща Труд, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 536 с. : с к. ; 24 см

Ориг. загл.: History of the First world war / B. H. Liddell Hart. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-398-333-9 (подв.) : 30 лв.
1. Първа световна война 2. Европа - история
940.3
COBISS.BG-ID 1265757924


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ЗЛАТАРСКИ, Владимир Николов
        Райхът и царството : германското присъствие в България 1933-1940 г. Вж Кн 715

ШЛЬОМБЕРЖЕ, Гюстав, 1844-1929
        Цар Самуил и Василий ІІ Вж Кн 710


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Кн 704
ДИАМАНДИЕВ, Светослав Димитров, 1936-
        Исторически разкази за български владетели и още нещо : [сборник статии] / Светослав Диамандиев. - Ст. Загора : Кота, 2014. - 192 с. : с ил., факс., табл. ; 23 см

Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-305-370-4
1. Владетели, български - сборници 2. България - история
949.72(062.2)
COBISS.BG-ID 1265837540

Кн 705
RAJČEVSKI, Stojan Čilov, 1944-
        Islamized Bulgarians pomaks / Stoyan Raichevsky ; [transl. Maya Stefanova Pencheva]. - 2. доп. изд. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2014. - 256 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Българите мохамедани / Стоян Райчевски. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2004 със загл. The mohammedan bulgarians на изд. Bulg. bestseller - Nat. museum of bulg. books and polygraphy.
ISBN 978-954-322-744-0 : 18 лв.
1. Помохамеданчвания на българи - история 2. Българомохамедани
949.72
323.15:297(=867)(091)
COBISS.BG-ID 1265599460


949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ

Кн 706
ДЕЛЕВ, Петър Неделчев, 1951-
        История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр. / Петър Делев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 540 с. : с ил., к. ; 30 см

Загл. и на англ. ез.: A history of the tribes of South-Western Thrace in the first Millennium B.C. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак. - Библиогр.: с. 490-534. - Азб. показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3691-4 (подв.) : 20 лв.
1. Траки 2. България - история
949.72.022
COBISS.BG-ID 1265561828

ФОЛ, Александър Николаев, 1933-2006
        Самотният пешеходец : интервюта, изказвания, разговори, отзиви, статии в медиите Вж Кн 702

Кн 707
ФОЛ, Валерия Николова, 1953-
        Царете на траките / Валерия Фол, Димитър Попов, Кирил Йорданов ; [прев. Недялка Чакалова] = The Thracian kings / Valeria Fol, Dimitar Popov, Kiril Yordanov ; [transl. Nedyalka Chakalova]. - София : Тангра ТанНакРа, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 304 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 297-298.

ISBN 978-954-378-089-1 (подв.) : 60 лв.
1. Царе, тракийски 2. Траки 3. България - история
949.72.022
COBISS.BG-ID 1265833956


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

Кн 708
ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров, 1936-
        Съчинения в пет тома. Т. 2, Княз Борис Първи (852-889; починал 907) ; Кавханите и Ичиргу боилите на българското ханство - царство (VІІ - XІ в.) / Васил Гюзелев. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 512 с. : с табл. ; 25 см

Загл. на кор.: Княз Борис Първи. - Библиогр.: с. 489-500.

ISBN 978-954-09-0814-4 (подв.) : 30 лв.
1. Борис І, княз, ?-907 2. История - България - Средни векове 3. България - история
949.72.031.5(092)
949.72.03(081)
92 Борис I, княз
COBISS.BG-ID 1265695204

Кн 709
        ПЕТ века под ятагана и Корана : документи и материали за ислямизация и асимилация на българи - края на XІV век - 1912 г. Т. 2, Единични и масови ислямизации в българските земи до средата на XІX век / състав. Петър Петров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 510 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 418-419. - Геогр. показалец.

ISBN 978-954-07-3709-6 : 20 лв.
1. Помохамеданчвания на българи - 15-19 век - извори 2. България - история
949.72.033/.052(093)
297(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 1265632996

Кн 710
ШЛЬОМБЕРЖЕ, Гюстав, 1844-1929
        Цар Самуил и Василий ІІ / Гюстав Шльомберже ; прев. Димитър Б. Митов ... [и др.]. - Фототип. изд. - Перник : Дворец на културата, 2014 (Перник : Аргус). - 160 с. ; 20 см

Прев. по: L'épopée byzantine à la fin du dixième siècle. Basile II le tueur de bulgares. - Други прев.: Страшимир Славчев, Никола Мавродинов. - Уводни бележки 2014 г. / Огнян Аспров: с. 2-3. - Фототип. изд.: София : Бълг. ист. библ., 1943, в сер. Библиотека Времена и нрави ; 8.

ISBN 978-954-8944-24-3
1. Самуил, цар български, ?-1014 2. Василий II, император византийски, 957?-1025 3. България - история 4. Византия - история
949.72.03.6(092)
949.5(092)
92
COBISS.BG-ID 1265805796


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878 Г.)

Кн 711
ДОЙНОВ, Дойно Христосков, 1929-2014
        Левски - най-ясната загадка : научнопопулярна биография / Дойно Дойнов. - 2. изд. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 376 с. : с ил. ; 22 см

1. изд. 2012 на изд. Златен змей. - Изд. на Общобълг. к-т Васил Левски, Фонд. Васил Левски.

ISBN 978-954-09-0855-7 (подв.)
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.042(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1265682148

Кн 712
ЛУКАНОВ, Илия, 1939-
        Без прошка и без давност / Илия Луканов. - София : Изд. ателие Аб, 2013. - 132 с., [3] л. : к. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Илия Луканов е Илия Луканов Илиев.

ISBN 978-954-737-885-8
1. Ботева чета 1876 2. България - история
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1265460964

ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Втора Харитонова преправка на "История Славянобългарска" Вж Кн 21

Кн 713
ФОТИНОВ, Константин Георгиев, 1790?-1858
        Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т. 2, Българска кореспонденция / разчитане, комент. и предг. Елена Садковска ; ред. Надя Данова. - София : ИК "Гутенберг", 2012 ([София] : Симолини-94). - 496 с., [16] л. : факс. ; 24 см

Изд. на БАН. Науч. арх. - Библиогр.: с. 493-495. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-619-176-014-5 : 20 лв.
1. Фотинов, Константин Георгиев, 1790?-1858 - кореспонденция 2. Възрожденци - кореспонденция 3. България - история
949.72.04(092)(044)
92 Фотинов, Константин Георгиев
COBISS.BG-ID 1265587684

Кн 714
ЯНКОВ, Росен Димитров, 1958-
        Предателите на Левски : нови факти за 62-та фатални за Апостола дни / Росен Янков. - София : Труд, 2014 ([с. Равно поле, Софийско] : Бет принт). - 232 с. : с портр., ил. ; 21 см. - (Библиотека Разследвания на 168 часа ; 1)

ISBN 978-954-398-343-8 : 7.99 лв.
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.04(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1265749988


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

Кн 715
ЗЛАТАРСКИ, Владимир Николов
        Райхът и царството : германското присъствие в България 1933-1940 г. / Владимир Златарски ; [науч. ред. Димитър Луджев]. - София : Авангард

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 395-409. - Именен показалец.

ISBN 978-619-160-255-1 : 20 лв.
1. България - история 2. Германия - история
949.72.053.2
943.0
COBISS.BG-ID 1265485796

Кн 716
МЛАДЕНОВ, Димитър, 1926-2013
        Съдбовният път : документална хроника за пътя на Васил Коларов и Георги Димитров по време на Септемврийското въстание през 1923 година / Димитър Младенов. - Враца : БГ

Загл. на кор.: Титаните на революцията. - Пълната форма на името на авт. Димитър Младенов е Димитър Младенов Димитров.
ISBN 976-619-7102-18-5 
1. Септемврийско въстание 1923 - биографии 2. България - история
949.72.053.111(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1265570788

Кн 717
РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Лица и събития от моето време : спомени / Симеон Радев ; [състав., предг.] Красимир Каракачанов и Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2014- ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - Т. <1-> ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с.12. - Изд. на Фонд. Вътр. макед. револ. орг.

ISBN 978-954-09-0842-7 (т. 1, подв.) : 30 лв.
ISBN 987-954-09-0842-7 !

Съдържа досега:
Т. 1. - 2014. - 536 с. 
Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.
1. История - България - 1879-1967 - извори 2. България - история
949.72.05(093.3)
949.72.06(093.3)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1265645540

Кн 718
        СВИЛЕНГРАД и Балканските войни : сборник с доклади : втора научна конференция, Свиленград, 2012 / [състав. К. Пеева и Е. Митева]. - Свиленград : Общин. ист. музей, [2014] (В. Търново : Абагар). - 368 с. : с табл., ил., портр. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа докл. от: Георги Марков, Светлозар Елдъров, Искра Баева, Евгения Калинова-Иванова, Красимира Узунова, Стефан Каймаков, Тодор Петров, Ваня Стоянова, Петър Кърджилов, Калина Пеева, Маргарита Добрева, Цонка Каснакова-Иванова, Христинка Парушева, Райна Каблешкова, Коста Льондев, Силвия Пейкова, Иван Дуков. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-92947-3-6
1. Балканска война 1912-1913 - история - сборници 2. България - история 3. Свиленград - краезнание
949.72.052.2(062.2)
908(497.23-21)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265598948

Кн 719
ШАНДАНОВ, Петър Димов, 1895-1971
        Богатство ми е свободата : спомени / Петър Шанданов ; встъп. студия, състав. Цветана Мичева. - София : Гутенберг, 2010 ([София] : [Симолини]). - 368 с., [8] л. : портр., ил., факс. ; 24 см

Изд. на Държ. агенция Архиви. - Именен показалец.

ISBN 978-954-617-117-7 : 13 лв.
1. Шанданов, Петър Димов, 1895-1971 - спомени 2. Революционери, български - спомени 3. България - история
949.72.052.1(092)
92 Шанданов, Петър Димов
COBISS.BG-ID 1265585380


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

Кн 720
        НАРОДНИЯТ съд - повеля на времето : тържество на истината / [състав.] Тотю Бакалов. - Ст. Загора : Лаген, 2013- (Ст. Загора : Литера принт). - Т. <1-> ; 29 см

Възприетата форма на името на състав. Тотю Бакалов е Тотьо Иванов Бакалов.

ISBN 978-954-346-059-5 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. 2013. - 408 с. : с портр., факс., ил.

1. Народен съд - извори 2. История - България - извори 3. България - история
949.72.06(093.2)
COBISS.BG-ID 1265563876

РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Лица и събития от моето време : спомени.Т. 1 Вж Кн 717

Кн 721
ХАДЖИЙСКИ, Иван Стоилов, 1955-
        Антиболшевишката съпротива в Дупнишка околия през 1945-1958 г. : научна монография / Иван Стоилов Хаджийски. - Дупница : Арт

Библиогр.: с. 542.

ISBN 978-619-7113-07-5 (подв.)
1. България - история 2. Дупнишки край - краезнание
949.72.063/.065
908(497.22-31)
COBISS.BG-ID 1265498852

НОТНИ ИЗДАНИЯ


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

Н 1
МИНКИН, Ценко Асенов, 1959-
        Две песни за сопран и пиано [Нотирана музика] / Ценко Минкин. - [Факс. изд.]. - София : Съюз на бълг. комп

След отд. песни подпис и дата: подпис, 08.08.2012; подпис, 11.08.2013. - Принт. изд. - Съдържа: Една роза пее / стихове Сабина Тянкова. Дарове / стихове Елисавета Багряна. - Елисавета Багряна - псевд. наавт. на текст Елисавета Любомирова Белчева.

784.087.612.089(497.2)
786.2.089(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1265790948

Н 2
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        За тебе [Нотирана музика] : вокален цикъл за тенор и пиано / Филип Павлов ; стихове Евтим Евтимов = For you : vocal cycle for tenor and piano / Filip Pavlov ; poems Eftim Eftimov. - [Партитура]. - София : Съюз на бълг. комп., 2013. - 1 партитура (16 с.) : с ноти ; 30 см

Павлов, Филип (Христов) : 29.III.1949, София - композитор, пианист, педагог: с. 16. - Принт. изд.  - Съдържа: Запявал славея ; Две пътеки ; Пея аз.


784.087.613.089(497.2)
786.2.089(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1265770212


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

Н 3
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Три пиеси [Нотирана музика] : за камерен оркестър, оп. 66 / Николай Стойков = Three pieces : for chamleer orchestra, op. 66 / Nikolay Stoykov. - Факс. изд. - Партитура. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (62 с.) ; 30 см

Принт. изд. - Съдържа: Св. Георги убива ламята ; Ретро ; Ангелогласният.

785.16.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1265545700


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

Н 4
АТАНАСОВ, Никола, 1886-1969
        Соната за пиано g moll [Нотирана музика] / Никола Атанасов = Sonata for piano g moll / Nikola Atanassov. - [Факс. изд.]. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 11 с. ; 30 см

Пълната форма на името на комп. Никола Атанасов е Никола Атанасов Китанов. - Принт. изд.

786.2.082.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265613540

МИНКИН, Ценко Асенов, 1959-
        Две песни за сопран и пиано Вж Н 1

ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        За тебе : вокален цикъл за тенор и пиано Вж Н 2

Н 5
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Просветление [Нотирана музика] : клавирен диптих / Филип Павлов = Enlightement : piano diptych / Filip Pavlov. - София : Съюз на бълг. комп., 2013. - 7 с. ; 30 см

Принт. изд. - Съдържа: Съзерцание на икона ; Молитва.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265462756

Н 6
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Sonatina brilliante [Нотирана музика] : за пиано = per pianoforte solo / Филип Павлов = Filip Pavlov. - [2. изд.]. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 12 с. : ноти ; 30 см

1. изд. 2011. - Павлов, Филип (Христов) (29.III.1949, София) - композитор, пианист, педагог: с. 11-12. - Принт. изд.

786.2.082.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265594340

Н 7
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Танц за Тангра [Нотирана музика] : за пиано / Филип Павлов = Dance for Tangra : for piano / Filip Pavlov. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 11 с. : с ноти ; 30 см

Принт. изд. - Павлов, Филип (Христов)(27.III.1949, София) - композитор, пианист, педагог: с. 11.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265444324

Н 8
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Три пиеси за флейта и пиано [Нотирана музика] / Филип Павлов = Three pieces for flute and piano / Filip Pavlov. - [Партитура]. - София : Съюз на бълг. комп., 2014. - 1 партитура (15 с.) : ноти ; 30 см

Павлов, Филип (Христов) : 29.III.1949, София - композитор, пианист, педагог: с. 15. - Принт. изд. - Съдържа: Весела разходка ; Настроение ; Танц.


786.2.089(497.2)
788.5.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265767652

Н 9
        ПИЕСИ за орган от български композитори [Нотирана музика] / ред. Сабин Леви = Organ pieces by Bulgarian composers / еd. by Sabin Levi. - София : Съюз на бълг. комп., 2009-<2014>. - Т. <1-13> ; 21 x 30 см

Принт. изд.

(Подв. със спирала)

Съдържа досега:
Т. 11. - 2011. - 67 с. 

Съдържа: Седем пиеси / Цветан Денев. Три литургични напева / Михаил Пеков. 20 остинатни вариации / Емилиян Петков. Четири хорални прелюдии (1988-1989) / Сабин Леви. 

Т. 12. - 2012. - 70 с.  

Съдържа: Варшавска импресия ; Пассакалия ; Триптих / Димитър Наумов. 6 портрета на едно изображение / Иван Спасов. Елегия за смесен хор и орган / Васил Казанджиев. Agnus Dei / Румен Бальозов. 

Т. 13. - 2014. - 85 с. 

Съдържа: Органум ; Върхът / Нева Кръстева. Ела / Борис Хинчев. Към извора на спасението / Владимир Тенев.

786.6.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1269355748

Н 10
        СБОРНИК за малките пианисти [Нотирана музика]. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 16 с. ; 30 см

Принт. изд. - Съдържа: Селки танц ; Песен на колелата / Константин Илиев. Малко скерцо ; Приспивна песен / Георги Тутев. Войнишка песен ; Мелодия / Лазар Николов. Марш ; Приспивна песен / Александър Райчев.

786.2.089.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1265639140

Н 11
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Български танци [Нотирана музика] : за пиано на 4 ръце / Николай Стойков = Bulgarian dances : for piano of 4 hands / Nikolay Stoykov. - Факс. изд. - [София] : Съюз на бълг. комп., [2014]- . - Т. <1-3> ; 30 см

Принт. изд.

(Тетр. 2, подв. със спирала)
(Тетр. 3, подв. със спирала)

Съдържа досега:
Тетр. 2: Опус 35 (1991-1992). - [2014]. - 48 с.
Съдържа: Чанове, китеници и зелени морави ; Криво пазарджишко хоро ; Песента на космическите баби от с. Плана ; Пеперуда одеше ; Огнено шопско ; Танц върху жарава. Тетр. 3: Опус 38 (1993). - [2014]. - 60 с. 
Съдържа: Хайдутене се молеха ; Свирка ми свири в усое ; Тропанка ; Дуйни ми, дуйни, бели ветр ; Шопско стакато ; Хорото се разтуря.


786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1261782244

Н 12
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Ноктюрно и хумореска [Нотирана музика] : за пиано на 6 ръце, оп. 71 / Николай Стойков = Nocturne & humoresque : for piano - six hands, op. 71 / Nikolay Stoykov. - Факс.

На с. 21 дата: 15.5.2003 г., Пловдив. - Стойков, Николай (Иванов) : 23.VI.1936, Пловдив - композитор, педагог: с. 23. - Принт. изд.

786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265721828

СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Соната за кларинет и пиано, оп. 26 Вж Н 16

Н 13
СТОЯНОВ, Андрей Анастасов, 1890-1969
        Българска рапсодия [Нотирана музика] : за пиано / Андрей Стоянов = Bulgarische Rhapsodie : für clavier / Andrey Stoyanov. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 11 с. ; 30 см

Принт. изд.

786.2.083.5.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265616356


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

Н 14
ТОШКОВА-Патруйо, Юлияна Емилова, 1965-
        Легендата за Орфей и Евридика [Нотирана музика] : за арфа / Юлияна Тошкова-Патруйо = La légende d'Оrphée et Eurydice : pour harpe / Youliana Tochkova-Patrouilleau. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 12 с. ; 30 см

Юлияна Емилова Тошкова-Патруйо: с. 11-12. - Принт. изд.

787.5.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265592292

Н 15
JANKOV, Ivan Georgiev, 1945-
        Blue quartet for strings [Нотирана музика] / Иван Янков = Ivan Yankov. - Партитура. - София : Съюз на бълг. комп., 2012. - 1 партитура (26 с.) ; 30 см + 4 щима

Текст и на бълг. ез. - За композитора: с. 25-26. - Принт. изд.

787.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1265449700


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Три пиеси за флейта и пиано Вж Н 8

Н 16
СТОЙКОВ, Николай Иванов, 1936-
        Соната за кларинет и пиано, оп. 26 [Нотирана музика] / Николай Стойков = Sonata for clarinet and piano, op. 26 / Nikolay Stoykov. - [Факс. изд.]. - [Партитура]. - [София] : Съюз на бълг. комп., 1985. - 1 партитура (21 с.) ; 30 см

Принт. изд.

788.6.089(497.2)
786.2.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1265723364


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

МИНКИН, Ценко Асенов, 1959-
        Две песни за сопран и пиано Вж Н 1

ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        За тебе : вокален цикъл за тенор и пиано Вж Н 2

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

        ТРУДЕН избор с голямо значение: съдбата на българските евреи, 1943 : документална изложба : каталог Вж Г 6

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

Г 1
ФИЧЕВ, Никола Иванов, 1800-1881
        Кольо Фичето - майсторът на мостове / [текст, състав. Горан Благоев, Антония Димитрова] ; [снимки Цветан Благоев, Николай Кръстев] ; [прев. на англ. ез. Евгения Георгиева] = Kolio Ficheto - the bridge master / [text, comp. Goran Blagoev, Antonia Dimitrova] ; [photogr. Tsvetan Blagoev, Nikolay Krastev] ; [transl. from Bulg. Evgenia Georgieva]. - [София] : [Тип-топ прес], 2013 ([София] : Спектър). - 1 албум (80 с.) : с цв. ил. ; 31 см

Кольо Фичето - псевд. на авт.-строител Никола Иванов Фичев. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Пълната форма на името на състав. Антония Димитрова е Антония Димитрова Кръстева. - Изд. на Сдружение Бълг. слава. - Епохата на Кольо Фичето = The age of Kolio Ficheto: с. 8-19. - Животът и делото на Кольо Фичето = Life and life-work of Kolio Ficheto: с. 78-79.

ISBN 978-954-723-103-0
1. Фичев, Никола Иванов, 1800-1881 - творчество 2. България - архитектура
72.071.1(497.2)(092)
92 Фичев, Никола Иванов
COBISS.BG-ID 1265833188

Г 2
ФИЧЕВ, Никола Иванов, 1800-1881
        Кольо Фичето - майсторът на мостове / [текст, състав. Горан Благоев, Антония Димитрова] ; [снимки Цветан Благоев, Николай Кръстев] ; [прев. на англ. ез. Евгения Георгиева] = Kolio Ficheto - the bridge master / [text, comp. Goran Blagoev, Antonia Dimitrova] ; [photogr. Tsvetan Blagoev, Nikolay Krastev] ; [transl. from Bulg. Evgenia Georgieva]. - [София] : [Тип-топ прес], 2013 ([София] : Спектър). - 1 албум (80 с.) : с цв. ил. ; 31 см

Кольо Фичето - псевд. на авт.-строител Никола Иванов Фичев. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Пълната форма на името на състав. Антония Димитрова е Антония Димитрова Кръстева. - Изд. на Сдружение Бълг. слава. - Епохата на Кольо Фичето = The age of Kolio Ficheto: с. 8-19. - Животът и делото на Кольо Фичето = Life and life-work of Kolio Ficheto: с. 78-79.

ISBN 978-954-723-104-7 (подв.)
1. Фичев, Никола Иванов, 1800-1881 - творчество 2. България - архитектура
72.071.1(497.2)(092)
92 Фичев, Никола Иванов
COBISS.BG-ID 1265827812


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Г 3
IVANOV, Pravdoljub Dimitrov, 1964-
        Transformation always takes time and energy / Pravdoliub Ivanov ; [text by Iara Boubnova, Walter Seidl] ; [transl. Luchezar Boyadjiev]. - [Пловдив] : Жанет 45 : Sariev Contemporary, 2014. - 1 албум (84 с.) : с цв. ил. ; 26 см

Без сведение за ориг. загл. - Имената на авт. на текст, прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на авт. на текст Iara Boubnova е Jaroslava Igorevna Bubnova
ISBN 978-619-186-017-3 (Жанет 45) : 15 лв.
1. Изкуство, съвременно - албуми
73/76.036(084)
COBISS.BG-ID 1265798372


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

Г 4
СТОЕВ, Борислав Владимиров, 1927-2017
        Борислав Стоев / [моногр. текст Иван Маразов, Борислав Стоев]. - София : Захарий Стоянов, 2014 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 1 албум (168 с.) : с цв. портр., ил. ; 31 см

Текст и на англ. ез. / прев. Тодор Шопов. - Самостоятелни изложби и награди: с. 167.

ISBN 978-954-09-0825-0
1. Стоев, Борислав Владимиров, 1927- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(084)
92 Стоев, Борислав Владимиров
COBISS.BG-ID 1265649892


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

Г 5
ТРЕЙМАН, Николай Емануилов, 1962-
        Пътят на човека : фотографии / Николай Трейман, Цочо Бояджиев ; [предг. Катерина Гаджева]. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 1 албум (64 с.) : с ил. ; 25 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Биогр. данни за фотографите отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-491-964-1 : 15 лв.
1. Фотография, художествена - България - албуми 2. България - фотография
77.04(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 1265754852


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

СТОЕВ, Борислав Владимиров, 1927-2017
        Борислав Стоев Вж Г 4

ФИЧЕВ, Никола Иванов, 1800-1881
        Кольо Фичето - майсторът на мостове Вж Г 1, Г 2

949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

 Г 6
        ТРУДЕН избор с голямо значение: съдбата на българските евреи, 1943 : документална изложба : каталог / [състав. и ред. Иванка Гезенко ... и др.] = Tough choices that make difference: the fate of the Bulgarian Jews, 1943 : a documentary exhibition : catalogue / [ed. and comp. Ivanka Gezenko ... и др.] ; [Engl. transl. Maria Popkovacheva-Terzieva, Milena Petkova-Encheva]. - София : Държ. агенция Архиви, 2013 ([София] : Симолини 94). - 112 с. : с портр., ил., факс. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Ира Георгиева, Валентина Петрова, Димитър Стоименов.

ISBN 978-954-9800-99-9
1. Евреи - България - история - изложби - каталози 2. Еврейски въпрос - изложби - каталози 3. България - история
949.72.053.2(083.824)
323.1(497.2=924)(083.824)
COBISS.BG-ID 1265695972

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Е 1
        УПРАВЛЕНСКИ модели на българския преход [Електронен ресурс] : сборник студентски изследвания. Ч. 1 / състав., [науч. ред.] Мая Русева. - Текстови данни. - В. Търново : Унив. изд. "Св.

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Office ; Adoble Reader. - Източник: Обложка. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Филос. фак., Политолог. работилница ARS.

ISBN 978-954-524-941-9
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - сборници 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(062.2.034)
COBISS.BG-ID 1265843172


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Е 2
        ДЪРЖАВНА сигурност и научно-техническото разузнаване [Електронен ресурс] : документален сборник : разширен вариант. - Текстови данни. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към ДС и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Из архивите на ДС ; 13)

Системни изисквания: 1 дисково устройство, Adobe Acrobat. - Източник: Загл. екран. - Парал. загл. на англ. ез.: State security and the scientific and technical intelligence. - Електроният ресурс се разпространява с кн.

ISBN 978-954-2986-27-0
1. Държавна сигурност - България - извори 2. България - обществено управление
351.74(497.2)(093.3.034)
COBISS.BG-ID 1265731812


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

Е 3
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Факултет по начална и предучилищна педагогика. Студентски научен форум (2 ; София ; 2013)
        Сборник доклади и презентации [Електронен ресурс] : [студентски научен форум, София, 22 ноември], 2013 / [състав. Габриела Кирова] ; [науч. ред. Здравко Лалчев ... и др.]. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Нели Бояджиева, Орлин Дворянов, Цветанка Ценова, Елена Джамбазова, Стефан Стефанов, Пенка Шапкова-Танева, Габриела Кирова, Людмила Зафирова, Илияна Симеонова, Гергана Михайлова-Недкова. - Възприетата форма на името на ред. Гергана Михайлова-Недкова е Гергана Михайлова Михайлова. - Електронният ресурс се разпространява с кн.

1. Педагогика - сборници
37.01(062.2.034)
COBISS.BG-ID 1265441508


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Е 4
        ИНОВАЦИИ в класната стая [Електронен ресурс] : XIII национален педагогически форум с международно участие, 20.06.2012 г. / състав. Г. Кожухарова ... [и др.]. - Текстови данни. - [Ст. Загора] : [Тракийски унив.], [2012]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Office. - Източник: Загл. екран. - Д. Брънекова, Е. Адалиева.Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Департамент за информ. и повишаване на квалификацията на учителите. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-691-074-5
1. Предучилищно възпитание - конференции 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа - конференции
372.3(063.034)
372.4(063.034)
COBISS.BG-ID 1265642212


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

        ИНОВАЦИИ в класната стая : XIII национален педагогически форум с международно участие, 20.06.2012 г. Вж Е 4


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Е 5
ЯНКОВА, Жана Атанасова, 1957-
        Човекът и природата в света на геометрията 5. клас [Електронен ресурс] : учебно помагало / Жана Атанасова, Екатерина Йовчева. - Текстови данни. - [Ст. Загора] : [Департамент за информ. и повишаване квалификацията на учителите], [2014]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Office. - Източник: Обложка. - Възприетата форма на името на авт. Жана Атанасова е Жана Атанасова Янкова.

ISBN 978-954-691-075-2
1. Геометрия - учебници за основни училища
372.851.4(076)(075.2.034)
COBISS.BG-ID 1265699044


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ

Е 6
ХАДЖИКИНОВ, Димитър Георгиев, 1950-
        Полиолите като захарозаместители [Електронен ресурс] : видове, свойства, приложение / Димитър Хаджикинов, Мима Хаджикинова. - Текстови данни. - Пловдив : Акад. изд. на

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр.: л. 86-107.

ISBN 978-954-24-0225-1
1. Алкохоли - свойства - учебници за ВУЗ
547.4(075.8.034)
COBISS.BG-ID 1265715940


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

Е 7
ПЬОТРОВСКА, Елена Желязкова, 1943-
        Токсикология на храните [Електронен ресурс] / Елена Пьотровска, Мима Хаджикинова. - Текстови данни. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Източник: Загл. екран. - В електронния ресурс погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-24-0224-4
1. Хранителни отравяния 2. Химически вредни вещества 3. Токсикология
613.2-099(0.034)
615.9(0.034)
COBISS.BG-ID 1265597924


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

ПЬОТРОВСКА, Елена Желязкова, 1943-
        Токсикология на храните Вж Е 7


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

Е 8
ГЕОРГИЕВ, Георги Дянков
        Методическо ръководство за разработване на курсов проект по стоманобетонни конструкции по Еврокод [Електронен ресурс]. Ч. 2, Сеизмично проектиране на стоманобетонни рамкови конструкции / Георги Георгиев, Станислав Цветков. - Текстови данни. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2014. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-331-048-7
1. Стоманобетонни конструкции - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ
624.012.4.001.63(075.8.034)
COBISS.BG-ID 1265940708

Е 9
ГЕОРГИЕВ, Георги Дянков
        Методическо ръководство за разработване на курсов проект по стоманобетонни конструкции по Еврокод [Електронен ресурс]. Ч. 3, Сеизмично проектиране на стоманобетонни смесени конструкции / Георги Георгиев, Станислав Цветков. - Текстови данни. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2014. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-954-331-049-4
1. Стоманобетонни конструкции - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ
624.012.4.001.63(075.8.034)
COBISS.BG-ID 1265848292


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

Е 10
МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция Храни, технологии и здраве (Пловдив ; 2013)
        Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве - 2013", 7-8 ноември 2013, Пловдив [Електронен ресурс] : сборник доклади = International scientific-practical conference "Food, technologies & health - 2013", 7th -8th November 2013, Plovdiv : proceedings / [ред. кол. Наньо Нанев ... и др.]. - Текстови данни. - Пловдив : Акад. изд. на

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Източник: Загл. екран. - Имената на ред. отбелязани на л. 5. - Други ред.: Павлина Параскова, Данка Луднева, Софка Кацарова, Огнян Карабаджов, Георги Богоев, Олег К. Мотовилов, Владимир М. Зеленский, Андрей Ковалски, Чила Мохачи-Фаркаш, Хосам Баюми Хамуда, Настасия Белк, Габриела Рапеану, Биляна Шкръбич. - Изд. на СА. Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. и рус. ез.

ISBN 978-954-24-0229-9
1. Храни - контрол - конференции
664(062.2.034)
COBISS.BG-ID 1265638628


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

Е 11
        [ЧЕТИРИДЕСЕТ и пет градуса] 45° по Азарян [Видеозапис] : документален филм / сценарий и режисура Лилия Абаджиева ; оператори Пламен Сомов, Рали Ралчев ; звук Борис Траянов ; монтаж Явор Веселинов. - София : Бълг. нац. телевизия : Клас филм, 2009. - 1 оптичен диск (DVD) (54 мин) : цв., зв. ; 12 см

Звукозаписът се разпространява с кн. със загл. Крикор Азарян - алхимия на играта.

1. Азарян, Крикор Степан, 1934-2009 2. Режисьори, български 3. България - театър
792.2.071.1(497.2)(092)(062.2.034)
92 Азарян, Крикор Степан
COBISS.BG-ID 1266297572


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        [ЧЕТИРИДЕСЕТ и пет градуса] 45° по Азарян : документален филм Вж Е 11


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

        БЪЛГАРИЯ, българите и Европа - мит, история, съвремие : научна конференция. Т. 6: Научна конференция, 28 октомври 2011 г. Вж Е 12


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Е 12
        БЪЛГАРИЯ, българите и Европа - мит, история, съвремие [Електронен ресурс] : научна конференция / [отг. ред. Борис Борисов]. - Текстови данни. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013- . Оптични дискове (CD-ROM) <1-6> ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий - В. Търново. Ист. фак.

ISBN 978-954-524-930-3 (т. 6)

Съдържа досега:
Т. 6: Научна конференция, 28 октомври 2011 г. / [ред. кол. Борис Борисов - отг. ред. ... и др.]. - 2013. - 1 оптичен диск (CD-ROM)
Други ред.: Андрей Андреев, Красимира Мутафова, Румен Янков, Мариана Йовевска, Лора Дончева. - Възприетата форма на името на ред. Лора Дончева е Лора Дончева Григорова. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.
 
1. История - България - конференции 2. История - Европа - конференции 3. България - история 4. Европа - история
949.72(063.034)
940(063.034)
COBISS.BG-ID 1265734372

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

        НАЦИЯТА - идеологии и пропаганда Вж Пи 3


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Пи 1
        МОРСКО право и безопасност : сборник : [доклади от кръгла маса "Сигурност и безопасност в Черноморския регион: ценности, опасности, защита" - Варна, 12 март 2008 г.] / [ред. кол. Иван Лазаров ... и др.]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010. - 196 с. : с ил. ; 24 см. - (Научен алманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Юридически науки и обществена сигурност, ISSN 1313-7263 ; кн. 14, 2010)

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Петър Христов, Елисавета Калинова. - Съдържа докл. от: Иван Лазаров, Боян Медникаров, Никифор Герчев, Иван Кристоф, Орлин Димитров, Добромир Гроздев, Стойко Стойков, Елица Петрова, Любомир Владимиров, Елисавета Калинова, Мария Лечева, Орлин Борисов, Вълкан Вълканов, Сибила Енева Симеонова, Владимир Павлов, Станислав Коев. - Библиогр. след някои докл. - Рез. на бълг., англ. ез. - ISSN 1311-9222 погрешно отпеч. в изд.

1. Национална сигурност - Черноморски регион - конференции 2. Морско право - Черноморски регион - конференции 3. Морски транспорт - безопасност на движението - конференции 4. Черноморски регион - право
347.79(262.5-0)(063)
355.02(262.5-0)(063)
COBISS.BG-ID 1265838052


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

        МОРСКО право и безопасност : сборник : [доклади от кръгла маса "Сигурност и безопасност в Черноморския регион: ценности, опасности, защита" - Варна, 12 март 2008 г.] Вж Пи 1


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

Пи 2
        [СТО и деветдесет] 190 години Рибен буквар. - София : Съюз на филолозите българисти, 2014 (София : Симолини 94). - 209 с. : с табл., факс. ; 24 см. - (Език и литература, ISSN 0324-1270 ; г. 69, 2014, 3-4)

Нашите автори: с. 203-208. - Съдържа материали от: Боян Вълчев, Петър Берон, Иван Радев, Николета Пътова, Сирма Данова, Ния Радева, Надка Николова, Юлия Николова, Камен Михайлов, Румяна Дамянова, Аделина Странджева, Недка Капралова, Славка Керемидчиева, Петя Тодорова, Мая Велева, Павлина Кънчева, Радослав Цонев, Христо Кючуков. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

1. Учебници и учебни помагала - България - история 2. Български език 3. България - образование
371.67(497.2)(091)
808.67
COBISS.BG-ID 1265567716


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

        [СТО и деветдесет] 190 години Рибен буквар Вж Пи 2


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

Пи 3
        НАЦИЯТА - идеологии и пропаганда / състав. Петър Воденичаров = Nation - ideologies and propaganda / ed. Petar Vodenicharov. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 150 с. : с ил. ; 25 см. - (Балканистичен форум = Balkanistic forum, ISSN 1310-3970 ; г. 22, 2013, 2)

Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. - Съдържа материали от: Stoyanka Kenderova, Elena Stoyanova, Marinela Mladenova, Vladan Jovanović, Kristina Popova, Milena Angelova, Anastasiya Pashova, Petar Vodenicharov, Nurie Muratova. - Възприета форма на името на авт. Маринела Младенова е Маринела Параскова Вълчанова. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез.

1. Балканистика - конференции 2. Национален въпрос и национална политика - Балкански полуостров - конференции 3. Балкански страни - история
949.7(063)
323.1(497)(063)
COBISS.BG-ID 1265548772

Пи 4
        POLITICAL, social, economic and cultural elites in the Central- and East-European states in modernity and post-modernity : Hungarian-Bulgarian history conference, Budapest, May 14-15, 2009 : papers / ed. Gábor Demeter, Penka Peykovska. - Sofia : Институт за ист. изследвания, 2010 ([София] : Graphica). - 408 с. : с ил., табл., к. ; 21 см. - (Помощни исторически дисциплини = Auxiliary historical disciplines = Hilfshistorische Fachrichtungen, ISSN 0205-2504 ; vol. 6, 2010)

Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания. - Прев. и от англ., унг. ез. / П. Пейковска. - In memoriam проф. д.и.н. Кънчо Георгиев (5 март 1927 г. - 6 април 2006 г.): с. 405-407. - Съдържа материали от: Георги Марков, Imre Ress, Антоанета Запрянова, Gábor Demeter, Róbert Bagdi, Attila Pandula, Ольга В. Хаванова, Анжела Стыкалина-Колин, Attila Seres, Judit Pál, Пенка Пейковска, Gábor Egry, Благовест Нягулов, Ваня Стоянова, Николай Поппетров, Árpád Hornyák, István Jobbágy, Margit Köszegi, Валери Стоянов, Нина Киселкова, Александр С. Стыкалин, Илияна Марчева, Мариана Малинова, Томоки Ватанабе. - Пълната форма на името на авт. Благовест Нягулов е Благовест Нягулов Атанасов, а на авт. Мариана Малинова - Мариана Малинова Костова. - Възприетата форма на името на авт. Антоанета Запрянова е Антоанета Георгиева Запрянова-Тодорова. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на англ., бълг. ез. 

1. Елит - Централна Европа - история - конференции 2. Елит - Балкански полуостров - история - конференции 3. Централна Европа - история 4. Балкански полуостров - история
943.7/.9(063)
949.7(063)
COBISS.BG-ID 1266773220

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиев, Александър Маринов, 1935- (редактор) Кн 378
Абаджиева, Лилия Костадинова, 1966- (сценарист) Е 11, (режисьор) Е 11
Авдеева, Мариана Тодорова (автор) Кн 244, Кн 420
Авдеева, Мариана Тодорова вж Avdeeva, Mariana Todorova
Аврамова, Ангелина Владиславова, 1963- (автор) Кн 201, Кн 202, Кн 203
Агамбен, Джорджо, 1942- (доп. материал) Кн 462
Агич, Джордж Джон, 1947- (автор) Кн 57
Адалиева, Евдокия Янкова (съставител) Е 4
Алашка, Мая Събчева (автор) Кн 191, Кн 210, Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223
Алашка, Райна Милкова (автор) Кн 210, Кн 215, Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 222, Кн 223
Алекова, Елена, 1963- (редактор) Кн 478
Александров, Михаил Аронович, 1950- вж Aleksandrov, Mihail Aronovič, 1950-
Александров, Свободан (автор) Кн 408, Кн 409
Александрова, Матилда Иванова вж Александрова-Бошнакова, Матилда Иванова, 1968-
Александрова-Бошнакова, Матилда Иванова, 1968- (автор) Кн 333, Кн 334
Алексиев, Стефан Маринов, 1987- (доп. материал) Кн 327
Алексиева, Ирена Ангелова, 1969- (преводач) Кн 444
Алексиева, Любка Кръстева, 1981- (автор) Кн 164
Ален Мак вж Сокачев, Иван Ангелов, 1887-1949
Алена вж Тилкова, Светлана Тодорова, 1955-
Алакиди, Ванина Кръстева Михайлова - вж Михайлова-Алакиди, Ванина Кръстева, 1971-
Алтънйелеклиоглу, Демет, 1955- (автор) Кн 661
Ангелов, Ангел Борисов, 1959- (автор) Кн 293
Ангелов, Ангел Георгиев, 1958- (автор) Кн 415
Ангелов, Боян, 1955- (редактор) Кн 549
Ангелов, Валентин Ангелов, 1930- (автор) Кн 374
Ангелов, Калоян Георгиев, 1965- (автор) Кн 261
Ангелова, Албена Димитрова (автор) Кн 300
Ангелова, Деница, икономист (редактор) Кн 154
Ангелова, Мая Василева, 1974- (автор) Кн 474
Ангелова, Милена Иванова, 1974- (автор) Пи 3
Ангелова, Милена Иванова, 1974- вж Angelova, Milena Ivanova, 1974-
Ангелова, Силвия Георгиева, 1969- (автор) Кн 244
Ангелова, Силвия Георгиева, 1969- вж Angelova, Silvija Georgieva, 1969-
Ангелова, София Симеонова, 1968- (преводач) Кн 70
Ангелова-Атанасова, Мария Колева, 1945- (редактор) Кн 431
Ангова, Стела Константинова, 1970- (автор) Кн 343
Андонов, Божидар Борисов, 1954- (редактор) Кн 59
Андонов, Божидар Борисов, 1954- вж Andonov, Božidar Borisov, 1954-
Андонов, Георги, 1955- (автор) Кн 551
Андонова, Евелина Огнянова, 1972- (преводач) Кн 45
Андонова, Ена Цветанова вж Цветанова, Ена, 1940-
Андреев, Андрей Димов, 1960- (редактор) Е 12
Андреев, Андрея Прокопиев, 1939- (автор) Кн 293
Андреев, Георги Кирилов (автор) Кн 619
Андриан, Марят Роле- вж Арсан, Еманюел, 1932-2005
Андрюс, Пол вж Ди Ано, Пол, 1958-
Антонова, Албена Емилова (съставител) Кн 117
Антонова, Диана Антонова, 1957- (автор) Кн 115, Кн 241, Кн 354, (редактор) Кн 354
Аптър, Джеф, 1961- (автор) Кн 379
Аретов, Николай Аретов, 1954- (съставител) Кн 485
Арментраут, Дженифър Л., 1980- (автор) Кн 444, Кн 445, Кн 446
Арнаудова, Валентина Стоянова Атанасова- вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
Арно, Катрин (библиогр. предшественик) Кн 514
Арсан, Еманюел, 1932-2005 (автор) Кн 464, Кн 465
Арсенова, Искра Спасова, 1950- (съставител) Кн 475, (предговор) Кн 475
Асенова, Виолета Миткова вж Миткова, Виолета, 1989-
Аспарухов, Кирил Тимов, 1948- (автор) Кн 486
Аспарухова, Ангелина Григориевна (преводач) Кн 347
Аспарухова, Маргарита Веселинова вж Аспарухова-Кандиларова, Маргарита Веселинова, 1984-
Аспарухова-Кандиларова, Маргарита Веселинова, 1984- (автор) Кн 230
Аспров, Огнян (предговор) Кн 710
Асса, Греди Хаим, 1954- (библиогр. предшественик) Кн 481
Атанасов, Александър Павлов (автор) Кн 299
Атанасов, Никола, 1886-1969 (композитор) Н 4
Атанасов, Никола, 1886-1969 вж Atanasov, Niкola, 1886-1969
Атанасова, Анна Деянова Деянова- вж Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
Атанасова, Валентина Стоянова, 1974- (преводач) Кн 54
Атанасова, Деница Антонова Горчилова- вж Горчилова, Деница Антонова, 1974-
Атанасова, Жана вж Янкова, Жана Атанасова, 1957-
Атанасова, Мария Колева Ангелова- вж Ангелова-Атанасова, Мария Колева, 1945-
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
 
Б

Бабанов, Владимир Огнянов (автор) Кн 96
Бабингер, Франц, 1891-1967 (автор) Кн 66
Багашева, Александра Божидарова, 1971- (автор) Кн 416
Багди, Роберт вж Bagdi, Róbert
Багряна, Елисавета, 1893-1991 (текст) Н 1
Баев, Антон Христов, 1963- (автор) Кн 576
Базан, Иван Иванович (преводач) Кн 683, Кн 684
Байдар, Ойя, 1940- (автор) Кн 662, Кн 663
Байрактарова, Настя Ангелова, 1972- (автор) Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 499, Кн 500
Байчев, Боян Василев (илюстратор) Кн 17, Кн 18
Байчева, Савка Тодорова, 1951- (автор) Кн 28
Бакалов, Йордан Иванов, 1960- (редактор) Кн 243
Бакалов, Тотьо Иванов, 1927- (съставител) Кн 720
Бакалов, Тотю Иванов вж Бакалов, Тотьо Иванов, 1927-
Баливе, Мишел, 1944- (автор) Кн 66
Балтова, Светла Методиева, 1951- (автор) Кн 29
Бальозов, Румен Димитров, 1949-2019 (композитор) Н 9
Бальозов, Румен Димитров, 1949-2019 вж Bal´ozov, Rumen Dimitrov, 1949-2019
Банов, Банчо Тодоров (автор) Кн 97
Бардов, Иван Николов, 1954- (автор) Кн 42
Батуров, Димитър Василев, 1964- (редактор) Кн 243
Баюми Хамуда, Хосам (редактор) Е 10
Баюми Хамуда, Хосам вж Bayoumi Hamuda, Hosam
Беинса Дуно вж Дънов, Петър Константинов, 1965-1944
Бек, Улрих, 1944-2015 (автор) Кн 77
Белк, Настасия (редактор) Е 10
Белк, Настасия вж Belc, Nastasia
Белоев, Христо Иванов, 1958- (автор) Кн 236
Белчева, Елисавета Любомирова вж Багряна, Елисавета, 1893-1991
Бенева, Марина Кременова, 1971- (преводач) Кн 95
Беневенти, Ромина, 1980- (илюстратор) Кн 653
Бенкова, Красимира Тошева, 1955- (автор) Кн 155
Берберов, Илия Матев, 1938- (автор) Кн 501
Берегинюшка вж Куликова, Раиса Михайловна, 1939-
Беров, Димитър Николов, 1981- (автор) Кн 277
Беров, Христо П., 1974- (редактор) Кн 59
Беров, Христо П., 1974- вж Berov, Hristo P., 1974-
Беспалова, Влада Николаевна, 1986- (автор) Кн 377
Бечева, Мария Стамова Вакрилова- вж Вакрилова-Бечева, Мария Стамова, 1965-
Бешков, Владимир Анастасов, 1935-2019 (предговор) Кн 278
Биволарова-Кишмерова, Лиляна Петрова, 1931- (автор) Кн 502
Билярски, Цочо Василев, 1949- (предговор) Кн 717, (съставител) Кн 717
Бинбелов, Камен Огнянов вж Огнянов, Камен, 1975-
Бишо вж Величков, Борис Недев, 1951-
Благоев, Горан Тасев, 1967- (текст) Г 1, Г 2, (съставител) Г 1, Г 2
Благоев, Горан Тасев, 1967- вж Blagoev, Goran Tasev, 1967-
Благоев, Тодор, 1945- (автор) Кн 577
Благоев, Цветан, фотограф (илюстратор) Г 1, Г 2
Благоев, Цветан, фотограф вж Blagoev, Cvetan, фотограф
Благоева, Благослава Георгиева, 1977- (автор) Кн 501, Кн 578
Благоева, Диана Георгиева, 1962- (автор) Кн 421, Кн 422
Благоева, Снежана Александрова, 1974- (автор) Кн 112
Богданов, Борис Тодоров (съставител) Кн 148
Богданова, Биляна (редактор) Кн 154
Богданова, Моника Борисова, 1977- (автор) Кн 229
Богданова, Надежда Асенова, 1929-2013 (автор) Кн 408, Кн 409
Богдански, Станислав (редактор) Кн 154
Богоев, Георги Петков, 1947- (редактор) Е 10
Богоев, Георги Петков, 1947- вж Bogoev, Georgi Petkov, 1947-
Богоева, Ася Стефанова, 1962- (автор) Кн 699
Богоева, Калина Кирилова, 1937- вж Bogoeva, Kalina Kirilova, 1937-
Богословова, Людмила Паскалева, 1954- (автор) Кн 504
Боев, Боян Димитров, 1883-1963 вж Boev, Bojan Dimitrov, 1883-1963
Божанов, Стефан Симеонов (автор) Кн 270
Божилова, Ванина Иванова, 1996- (автор) Кн 579
Божилова, Мая Георгиева, 1948- (автор) Кн 421, Кн 422
Божинова, Даниела Стоянова, 1960- (автор) Кн 92
Божинова, Йорданка Илиева (автор) Кн 204
Божков, Васил Стефанов, 1940- (автор) Кн 107
Божкова, Десислава Петкова (автор) Кн 10, Кн 131
Боза, Антъни (автор) Кн 390
Бойкова, Фани Евгениева, 1964- (редактор) Кн 21
Бойчев, Божидар Христов, 1935- (автор) Кн 620
Бойчев, Георги Станков, 1949- (автор) Кн 698
Бонев, Димитър Маринов вж Маринов, Димитър, 1846-1940
Бонев, Живко Бонев, 1932- (автор) Кн 107
Бонева, Мирослава Илиева, 1978- (автор) Кн 354
Бораджиева, Елена Атанасова, 1958- (автор) Кн 43
Борджиева, Лина Стоянова, 1966- (автор) Кн 505
Борисов, Борис Донев, 1951- (редактор) Е 12
Борисова, Галя (автор) Кн 646, Кн 647
Борисова, Йоана, 1993- (автор) Кн 563
Борисова, Петя Костадинова (автор) Кн 506
Борисова, Петрунка Костадинова вж Борисова, Петя Костадинова
Борисова, Силвия Емилова, 1984- (преводач) Кн 57
Босева, Мария Йорданова (автор) Кн 224
Ботева, Мариана Иванова (автор) Кн 261
Бочаров, Петко Димитров, 1919-2016 (автор) Кн 8
Бошнакова, Матилда Иванова Александрова-  вж Александрова-Бошнакова, Матилда Иванова, 1968-
Бошнакова, Силвия Михайлова, 1985- (автор) Кн 177
Бояджиев, Камен Яворов, 1981- (автор) Кн 671
Бояджиев, Лъчезар Иванов, 1957- вж Bojadžiev, Lǎčezar Ivanov, 1957-
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (фотограф) Г 5
Бояджиева, Десислава Николова, 1982- (автор) Кн 364
Бояджиева, Нели Илиева, 1957- (автор) Кн 78, (редактор) Е 3, Кн 168
Боянов, Кирил Любенов, 1935- (автор) Кн 370
Боянов, Любен Кирилов (автор) Кн 370
Боянова, Ана Василева, 1958- (автор) Кн 401
Бракалов, Иван Тодоров, 1859-1933 (автор) Кн 163
Братойчева, Мария Стойкова вж Стойкова, Мария, 1954-
Браун, Джейк (автор) Кн 380
Брегов, Иван, 1986- (автор) Кн 507
Бронсън, Чарлс, 1952- (автор) Кн 435
Брънекова, Димитрина Иванова, 1957- (съставител) Е 4
Брюкнер, Моника Вили вж Brückner, Monika Willi
Бубнова, Ярослава Игоревна, 1961- вж Bubnova, Jaroslava Igorevna, 1961-
Бунева, Мария Симеонова, 1963- (автор) Кн 196
Бут, Стенли, 1942- (автор) Кн 381
Бучков, Илиян Агапиев, 1966- (автор) Кн 1
България. Върховен административен съд Кн 144
България. Закони и др. п. Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 143
България. Конституция (1991-) Кн 137
България. Министерски съвет Кн 137, Кн 138, Кн 143
България. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси Кн 144
България. Министерство на земеделието и горите Кн 144
България. Министерство на регионалното развитие и благоустройството Кн 144
Български ловно-рибарски съюз. Научно-практическа конференция (1 ; Елин Пелин ; 2013) Кн 243
Български ловно-рибарски съюз. Научно-практическа конференция Съвременни екологични и климатични предизвикателства и място на организираното ловно-рибарско движение в адекватните решения на проблемите (Елин Пелин ; 2013) вж Български ловно-рибарски съюз. Научно-практическа конференция (1 ; Елин Пелин ; 2013)
Бъчваров, Иван Неделчев, 1933- (съставител) Кн 531, (редактор) Кн 531
Бъчев, Йордан Петров (автор) Кн 508
 
В

Вакрилова-Бечева, Мария Стамова, 1965- (автор) Кн 297
Валериева, Вера, 1986- (автор) Кн 563
Валзер, Роберт, 1878-1956 (автор) Кн 462
Ванков, Никола Иванов, 1876-1948 (автор) Кн 163
Ванков, Николай Койчев, 1975- (автор) Кн 365
Васев, Симеон Методиев, 1948- (автор) Кн 399
Василев, Васил Иванов, 1948- (автор) Кн 509
Василев, Виолин Иванов, 1962- (автор) Кн 396
Василев, Георги, 1933-2017 (автор) Кн 305
Василев, Йордан Василев, 1979- (автор) Кн 236
Василев, Николай Кирилов, 1946-2014 (автор) Кн 33
Василев, Николай Куртев, 1954- (автор) Кн 426
Василев, Петър Василев, 1960- (автор) Кн 408, Кн 409
Василева, Бонка Димитрова, 1968- (автор) Кн 423
Василева, Ради Златинова, 1950- (автор) Кн 510
Васильов, Тома, 1855-1937 (автор) Кн 163
Ватанабе, Томоки вж Watanabe, Tomoki
Ватева-Гекова, Валентина Петрова, 1957- (автор) Кн 107
Вебер, Винфрийд, 1948- (автор) Кн 285
Вебер, Сам (библиогр. предшественик) Кн 514
Велева, Любима Константинова (автор) Кн 354
Велева, Тина Петрова, 1961- (автор) Кн 182
Велева-Стефанова, Снежана Владимирова (автор) Кн 76
Великова, Мария, 1939- (автор) Кн 580
Велинова, Вася Николова, 1961- (редактор) Кн 69
Величков, Борис Недев, 1951- (автор) Кн 581, Кн 582
Велкова, Ирина вж Velkova, Irina
Велкова, Лидия Стоянова, 1958- (съставител) Кн 148
Велц-Щайн, Катрин вж Арно, Катрин
Велчев, Ангел Сергиев, 1935- (автор) Кн 264
Велчева, Деница Николова, 1985- (автор) Кн 96
Вергиев, Стоян Иванов, 1979- (автор) Кн 267
Вергилов, Владислав Станиславов (автор) Кн 278
Вернер, Маркус, 1944-2016 (автор) Кн 463
Веселинов, Явор, 1976- (монтажист) Е 11
Вестерстрьом, Александър Е. (автор) Кн 278
Видев, Веселин Тотев, 1961- (автор) Кн 245
Видева, Мария Стойкова, 1947- (автор) Кн 324
Викторова, Ивета, 1995- (автор) Кн 563
Виния вж Йосифова, Галя Ангелова, 1961-
Вирбелайт, Патрик, 1971- (автор) Кн 11, (илюстратор) Кн 11
Витанов, Веселин (автор) Кн 164
Витанов, Любен Владимиров, 1960- (автор) Кн 164, Кн 227
Витанова, Витка Петкова, 1940- (автор) Кн 648
Витлиемов, Павел Владимиров, 1968- (автор) Кн 349
Владимирова, Ива Владимирова (съставител) Кн 375
Владова, Дияна Иванова, 1970- (автор) Кн 301
Влаевска-Станчева, Анна Константинова (преводач) Кн 476
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- (автор) Пи 3, (съставител) Пи 3
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- вж Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960-
Воденичарски, Васил Георгиев, 1918-1944 (автор) Кн 622
Военна академия Георги Стойков Раковски. Факултет Национална сигурност и отбрана Кн 148
Войнов, Борис Димитров, 1941- (автор) Кн 149
Волф, Криста, 1929-2011 (автор) Кн 459
Вонави, Лиахим, 1970- вж Vonavi, Liahim, 1970-
Вълканова, Велислава Славеева, 1981- (преводач) Кн 460
Вълканова, Веселина Ангелова (автор) Кн 228
Вълчанова, Маринела Параскова, 1960- (автор) Пи 3
Вълчанова, Маринела Параскова, 1960- вж Vǎlčanova, Marinela Paraskova, 1960-
Вълчева, Надежда Николаева, 1969- (автор) Кн 265
Вътов, Върбан Дилков, 1941- (автор) Кн 424
Вятчанина-Стоянова, Людмила, 1936- (автор) Кн 469
 
Г

Габровска, Дори Генадиева, 1969- (преводач) Кн 452
Гаджева, Катерина Здравкова, 1978- (текст) Г 5
Ганев, Ванко Вълчанов (автор) Кн 316
Ганов, Христо Александров, 1938- (редактор) Кн 549
Ганчев, Веселин Борисов вж Чернялски, Веселин, 1945-2020
Гарноев, Стайо Луков, 1964- (илюстратор) Кн 552
Гарчева, Юлияна Николова, 1951- (автор) Кн 184, Кн 185, Кн 186
Гатев, Ганчо Илиев, 1942- (автор) Кн 408, Кн 409
Гацева, Спаска Георгиева, 1938- (автор) Кн 511
Гединач, Виктория Сергеева, 1985- (автор) Кн 354
Гезенко, Иванка Железчева, 1962- (съставител) Г 6, (редактор) Г 6
Гезенко, Иванка Железчева, 1962- вж Gezenko, Ivanka Železčeva, 1962-
Гекова, Валентина Петрова Ватева- вж Ватева-Гекова, Валентина Петрова, 1957-
Генев, Теди (четец) Нм 1
Генева-Попова, Мариела Генчева, 1966- (автор) Кн 296
Генчев, Евгени Росенов, 1970- (автор) Кн 120
Георгиев, Борис, 1888-1962 (илюстратор) Кн 37
Георгиев, Георги Василев вж Василев, Георги, 1933-2017
Георгиев, Георги Господинов вж Господинов, Георги, 1968-
Георгиев, Георги Дянков (автор) Е 8, Е 9
Георгиев, Георги Рашков вж Рашков, Георги, 1951-
Георгиев, Иван Георгиев вж Брегов, Иван, 1986-
Георгиев, Йордан Ганев п. вж Попгеоргиев, Йордан Ганев, 1869-1921
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (автор) Кн 623
Георгиев, Матей Матев, 1880-1948 (автор) Кн 163
Георгиев, Митко Георгиев (автор) Кн 324
Георгиев, Огнян Красимиров, 1980- (автор) Кн 583
Георгиев, Олег Георгиев, 1954- (автор) Кн 22
Георгиева, Албена Лазарова, 1954-  (съставител) Кн 65, (редактор) Кн 65
Георгиева, Анета Мирославова (автор) Кн 103
Георгиева, Десислава вж Константинова, Десислава Георгиева, 1986-
Георгиева, Диляна Георгиева, 1988- (преводач) Кн 470
Георгиева, Евгения (преводач) Г 1, Г 2
Георгиева, Евгения вж Georgieva, Evgenija
Георгиева, Елиа Красимирова, 1974- (автор) Кн 282
Георгиева, Ира Димитрова, 1956- (съставител) Г 6, (редактор) Г 6
Георгиева, Ира Димитрова, 1956- вж Georgieva, Ira Dimitrova, 1956-
Георгиева, Камелия, 1986- (автор) Кн 563
Георгиева, Катя Адрианова вж Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
Георгиева, Кристина Николаева, 1977- (преводач) Кн 445
Георгиева, Мария Кръстева вж Кръстева, Мария, 1957-2011
Георгиева, Марияна Стамова, 1980- (автор) Кн 325
Георгиева, Мая Любомирова, 1951- (илюстратор) Кн 541
Георгиева, Нели Пандова, 1968- вж Georgieva, Neli Pandova, 1968-
Георгиева, Николета (редактор) Кн 154
Георгиева, Румяна Иванова, 1953- (автор) Кн 132
Георгиева, Светла Кирилова, 1955- (автор) Кн 512
Георгиева, Силвина Кирилова, 1975- (автор) Кн 266
Георгиева, Теодора Виткова, 1972- (автор) Кн 152
Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963- (автор) Кн 178, Кн 192
Георгиева-Янкова, Елена Щерева вж Щерева, Елена, 1984-
Георгиос, митрополит на Китрас, Катерини и Платамон, 1964- (автор) Кн 468
Георгиос Хризостому вж Георгиос, митрополит на Китрас, Катерини и Платамон, 1964-
Герасимова, Галина Антова, 1960- (съставител) Кн 35
Герганова, Дунка Славчева, 1931- (автор) Кн 376
Герджиков, Сергей Стоилов, 1956- (автор) Кн 624
Герджикова, Мария Асенова (автор) Кн 324
Германов, Стоян Георгиев, 1937- (редактор) Кн 681
Гецова, Биляна Иванова, 1975- (автор) Кн 104
Гешева, Радея Николаева, 1988- (преводач) Кн 476
Гинчев, Димитър Георгиев (автор) Кн 140
Гиров, Кузман Георгиев, 1951- (редактор) Кн 293
Гичев, Гичо Иванов, 1930- (илюстратор) Кн 509
Главева, Маргарита Петрова (автор) Кн 101
Гледачев, Светозар Маринов, 1963- (автор) Кн 98
Голдрат, Елиаху М., 1947-2011 (автор) Кн 336
Горанов, Десислав Радосветов, 1969- (автор) Кн 412
Горанова, Елена Василева, 1958- (автор) Кн 293
Горчилова, Деница Антонова, 1974- (автор) Кн 7
Горчилова-Атанасова, Деница Антонова вж Горчилова, Деница Антонова, 1974-
Господинов, Георги, 1968- (автор) Кн 584
Гранитски, Иван, 1953- (автор) Кн 585
Грендел, Лайош, 1948- (автор) Кн 666
Григоров, Добромир Григоров, 1968- (преводач) Кн 472
Григоров, Иван Спасов (автор) Кн 126
Григорова, Веселина, 1946- (автор) Кн 113
Григорова, Лора Дончева, 1959- (редактор) Е 12
Гроздев, Георги Андонов, 1957- (автор) Кн 625
Гроздев, Сава Иванов, 1950- (автор) Кн 179, Кн 205
Груева, Ива, 1988- (илюстратор) Кн 655
Гу Фан (преводач) Кн 678
Гумилевски, Дмитрий Григориевич вж Филарет, архиепископ Черниговски, 1801-1866
Гуо, Дзинджоун (преводач) Кн 678
Гурска, Олга Симеонова (преводач) Кн 471
Гурская, Ольга Семëновна вж Гурска, Олга Симеонова
Гълъбов, Ангел Симеонов, 1939- (автор) Кн 274
Гърдев, Костадин Веселинов, 1941- (автор) Кн 90
Гюзелев, Васил Тодоров, 1936-  (автор) Кн 66, Кн 708, (съставител) Кн 66, (преводач) Кн 66
Гюзелева, Светлана Георгиева Димитрова- вж Димитрова, Светлана Георгиева, 1967-
 
Д

Дабков, Кольо Иванов, 1959- (редактор) Кн 481
Дале, Щефани, 1981- (автор) Кн 460, (илюстратор) Кн 460
Данаилова, Росица Ламбова, 1933-2018 (автор) Кн 400
Даниелс, Нийл Андрю, 1950- (автор) Кн 382
Данова, Надя Христова, 1942- (редактор) Кн 713
Даскалов, Антон Теодосиев, 1960- (редактор) Кн 426
Даскалов, Асен, журналист (автор) Кн 408, Кн 409
Даскалов, Петър Димов, 1957- (автор) Кн 150
Даскалова, Августина Василева вж Daskalova, Avgustina Vasileva
Даскалова, Татяна Иванова, 1963- (автор) Кн 145
Дачевски, Кирил Димитров, 1926- (автор) Кн 513
Дашева, Танка (преводач) Кн 464
Дворянов, Орлин Панайотов, 1951- (редактор) Е 3, Кн 168
Двустранен международен семинар Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации (София ; 2013) Кн 470
Дедев, Илиян Пeнков (автор) Кн 341
Дел'Агата, Джузепе, 1940- (автор) Кн 476
Делев, Петър Неделчев, 1951- (автор) Кн 706
Делева, Екатерина Христева, 1949- (преводач) Кн 418
Делева, Йорданка, 1995- (автор) Кн 626
Делева, Надежда Петкова, 1959- (съставител) Кн 429
Делибеев, Камен Петков (автор) Кн 586
Делчева, Евгения Иванова, 1952- (автор) Кн 156
Деметер, Габор, 1980- вж Demeter, Gábor, 1980-
Демирева, Мария Петрова, 1984- (преводач) Кн 443
Денев, Цветан Марков, 1946- (композитор) Н 9
Денев, Цветан Марков, 1946- вж Denev, Cvetan Markov, 1946-
Денев, Цончо Стойнов, 1954- (илюстратор) Кн 610
Депонио, Памела (автор) Кн 230
Дерменджиев, Митко Колев (автор) Кн 587
Дефо, Даниел, 1660-1731 (библиогр. предшественик) Кн 596
Дечева, Йоана Кирилова (автор) Кн 162
Дечева, Красимира Дечева (автор) Кн 286, (илюстратор) Кн 17, Кн 18
Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963- (автор) Кн 197
Джамбазова, Елена Николова, 1954- (редактор) Е 3, Кн 168
Джан Сунхуей (преводач) Кн 678
Джан Ян (преводач) Кн 678
Джандармов, Петър Димитров, 1980- (автор) Кн 105, Кн 106, Кн 120, Кн 121, Кн 124
Джандармова, Здравка Добрева, 1956- (автор) Кн 124
Джао Сяолан (автор) Кн 287
Джельова, Антоанета Стефанова, 1959- (преводач) Кн 21
Джин, Фридерике вж Jin, Friederike
Джоунс, Афродайт, 1959- (автор) Кн 383
Ди Ано, Пол, 1958- (автор) Кн 384
Диамандиев, Светослав Димитров, 1936- (автор) Кн 704
Диманов, Ивайло Бойков, 1956- (автор) Кн 514
Диманова, Ива Ивайлова, 1994- (библиогр. предшественик) Кн 514
Димитров, Валентин Любомиров, 1946- (автор) Кн 627
Димитров, Василен Димитров, 1974- (автор) Кн 408, Кн 409
Димитров, Веселин Иванов, 1947- (автор) Кн 676
Димитров, Владимир Георгиев, 1959- (автор) Кн 370
Димитров, Георги Георгиев, 1972- (автор) Кн 133, Кн 141
Димитров, Георги Милков вж Милков, Георги, 1966-
Димитров, Димитър Младенов вж Младенов, Димитър, 1926-2013
Димитров, Димитър Събов вж Събов, Димитър, 1970-
Димитров, Димитър Янков, 1971- (съставител) Кн 148
Димитров, Диян Динев (автор) Кн 102
Димитров, Иван Йорданов вж Гранитски, Иван, 1953-
Димитров, Красимир Пейчев, 1969- (автор) Кн 366
Димитров, Росен Стефанов, 1965- (автор) Кн 301
Димитров, Светослав (автор) Кн 515
Димитров, Светослав Григоров, 1984- (автор) Кн 293
Димитров, Христо Ангелов (автор) Кн 280
Димитрова, Антония, 1965- (текст) Г 1, Г 2, (съставител) Г 1, Г 2
Димитрова, Антония, 1965- вж Dimitrova, Antonija, 1965-
Димитрова, Диана Емануилова, 1958- (автор) Кн 403
Димитрова, Кирилка (автор) Кн 516
Димитрова, Лилия Бойкова (преводач) Кн 347
Димитрова, Нели Людмилова Петрова- вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Димитрова, Павлина Иванова вж Иванова, Павлина, 1969-
Димитрова, Райна Бойкова, 1962- (автор) Кн 350
Димитрова, Светлана Георгиева, 1967- (автор) Кн 416
Димитрова, Севдалина Илиева, 1955- (автор) Кн 240
Димитрова-Гюзелева, Светлана Георгиева вж Димитрова, Светлана Георгиева, 1967-
Димитрова-Пурвин, Радка Радославова, 1954- (преводач) Кн 463
Димов, Георги Димитров, 1964- (съставител) Кн 148
Димов, Иван, 1943- (библиогр. предшественик) Кн 585
Димов, Продрум Иванов, 1933- (автор) Кн 628
Димова, Емилия Димова, 1959- (автор) Кн 79, Кн 99, Кн 100
Димова, Маргарита Русева (автор) Кн 224
Димова, Нели, 1974- (преводач) Кн 666
Димова-Маврева, Елена Митева вж Митева, Елена, 1960-
Динг Хао (преводач) Кн 678
Динков, Динко Георгиев, 1950- (съставител) Кн 372
Динков, Динко Георгиев, 1950- вж Dinkov, Dinko Georgiev, 1950-
Динков, Динко Христов (автор) Кн 289
Динчев, Костадин Лазаров, 1934- (редактор) Кн 681
Диханова, Юлия (преводач) Кн 670
Дичева, Теодора Тодорова (автор) Кн 142
Добрев, Божидар (илюстратор) Кн 10
Добрев, Ивайло Стефанов, 1983- (автор) Кн 517
Добревска, Мария Любенова вж Каро, Мария, 1961-
Добренко, Евгений Александрович, 1962- (автор) Кн 470
Доган, Февзи (автор) Кн 244
Доган, Февзи вж Dogan, Fevzi
Дограмаджян, Маргарита Месроб, 1956- (преводач) Кн 439
Дойнов, Дойно Христосков, 1929-2014 (автор) Кн 711
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Кн 470, Кн 477, (предговор)  Кн 470, Кн 567, Кн 637,  (съставител) Кн 470, Кн 567, Кн 637, (редактор) Кн 479
Дойчев, Валентин Дойчев, 1958- (автор) Кн 328
Дойчева, Венета, 1961- (редактор) Кн 398
Докова, Соня Петрова, 1951- (автор) Кн 337
Домусчиева, Ралица Василева (преводач) Кн 66
Дончев, Николай Тодоров, 1977- (автор) Кн 293
Дончева, Лора вж Григорова, Лора Дончева, 1959-
Дончева, Цвета Стефанова, 1973- (автор) Кн 24
Доросиев, Лука Иванов, 1865-1932 (автор) Кн 163
Дочев, Иван, 1931- (автор) Кн 107
Дочев, Петко Тотев, 1928- (автор) Кн 677
Драганова, Ралица Д. (автор) Кн 278
Драганова, Светла (автор) Кн 518
Драгозова, Силвия Тодорова, 1959- (автор) Кн 420
Драмов, Асен Савов (автор) Кн 293
Дресър, Ребека Сюзън, 1952- (автор) Кн 57
Дубарова, Елица Стайкова вж Дубарова-Петкова, Елица Стайкова, 1977-
Дубарова-Петкова, Елица Стайкова, 1977- (съставител) Кн 638
Дулев, Цанко Лалев вж Лалев, Цанко, 1962-
Думанов, Йордан Атанасов, 1973- (автор) Кн 269
Дуоркин, Джералд, 1937- (автор) Кн 57
Дуоркин, Роналд, 1931-2013 (автор) Кн 57
Дуранкев, Боян Любомиров, 1951- (автор) Кн 358
Духовников, Светослав Добрев, 1914-2000 (автор) Кн 478
Душков, Веско Душков, 1937- (автор) Кн 291
Душков, Иван Николаев, 1980- (автор) Кн 164
Душкова, Мира Живодарева, 1974- (автор) Кн 588
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 34, Кн 35, Кн 37, Кн 629, Кн 630
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения Кн 144
Дюгмеджиев, Ангел Валентинов (автор) Кн 278
Дюкич, Габор, 1958- (автор) Кн 667
Дянкова, Гергана Христова, 1962- (редактор) Кн 129
 
Е

Европейска конференция За ролята на правосъдието в Европейския съюз (Брюксел ; 2013) Кн 134
Европейски съюз Кн 137
Евстатиева, Здравка Георгиева, 1962- (преводач) Кн 459
Евстатиева, Надежда Лиозовна (автор) Кн 303
Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 (текст) Н 2
Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 вж Evtimov, Evtim Mihalušev, 1933-2016
Егри, Габор, 1975- вж Egry, Gábor, 1975-
Елиард, Лорънс вж Елиърд, Лорънс, 1973-
Елисеева, Елена Димитрова, 1960- (автор) Кн 425
Елиърд, Лорънс, 1973- (автор) Кн 290
Емануилиду, Румяна Любенова, 1955- (автор) Кн 400, (съставител) Кн 400
Емерсън, Клаудия, 1957- (автор) Кн 447
Енев, Деян, 1960- (автор) Кн 589
Енев, Пламен Димитров, 1953- (илюстратор) Кн 486
Енчев, Иван, 1942- (автор) Кн 590
Енчева, Милена Иванова Петкова- вж Петкова-Енчева, Милена Иванова
Еремиев, Еремийчо Димитров, 1921- (автор) Кн 631
Есенски, Иван Стоянов, 1949- (редактор) Кн 549
Ефтимов, Йордан Симеонов, 1971- (автор) Кн 470, (предговор) Кн 481, (съставител) Кн 481, (редактор) Кн 481
 
Ж

Жалов, Константин Николов, 1928-2020 (автор) Кн 411
Жапризо, Себастиен, 1931-2003 (автор) Кн 466
Жеков, Живко Живков, 1973- (автор) Кн 151
Жекова, Бистра Георгиева, 1961- (автор) Кн 206
Желев, Симеон Денев, 1961- (автор) Кн 359
Желев, Стоян, 1939- (автор) Кн 591
Желязков, Валентин Димитров, 1962- (автор) Кн 519, Кн 520, Кн 592
Желязков, Ведрин Живков (автор) Кн 370
Желязков, Георги Иванов (автор) Кн 299
Желязкова, Ценка Жекова, 1961- (автор) Кн 324
Жиков, Иван (автор) Кн 408, Кн 409
Жилиев, Юлиан Стефанов, 1957- (преводач) Кн 470
Жовер, Луи (библиогр. предшественик) Кн 514
Жотева, Мая Аспарухова, 1966- (автор) Кн 107
 
З

Зайдл, Валтер, 1973- вж Seidl, Walter, 1973-
Запрянов, Никола Йорданов, 1929- (автор) Кн 237
Запрянова, Антоанета Георгиева вж Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942-
Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942- (редактор) Кн 701
Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942- вж Zaprjanova-Todorova, Antoaneta Georgieva, 1942-
Зафирова, Людмила Веселинова, 1977- (автор) Кн 180, Кн 181, (редактор) Е 3, Кн 168
Захариев, Боян Венциславов, 1971- (автор) Кн 157, Кн 162
Захариев, Яни Костадинов, 1958- (автор) Кн 293
Захариева, Стефана Боянова, 1941- (автор) Кн 422
Захариева-Стоянова, Елена Иванова, 1966- (автор) Кн 256
Зеленски, Владимир Михайлович (редактор) Е 10
Зеленский, Владимир Михайлович вж Зеленски, Владимир Михайлович
Зидаров, Любен Христов, 1923- (библиогр. предшественик) Кн 585
Златарски, Владимир Николов (автор) Кн 715
Златева, Минка Генчева, 1942- (редактор) Кн 345
Змешкал, Томаш, 1966- (автор) Кн 472
Знаков, Виктор Владимирович, 1950- (редактор) Кн 53
Зографова, Катя Цветанова Кузмова- вж Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
 
И

Иванов, Анко Илиев, 1942- (автор) Кн 207
Иванов, Боян Ангелов вж Ангелов, Боян, 1955-
Иванов, Валери Велков, 1958- (съставител) Кн 148
Иванов, Веселин Асенов (автор) Кн 317
Иванов, Георги Димитров, 1935- (автор) Кн 237
Иванов, Георги Паскалев вж Паскалев, Георги, 1932-2004
Иванов, Георги Петков, 1954- (автор) Кн 227
Иванов, Ивайло Петров вж Петров, Ивайло, 1948-
Иванов, Иван Димов вж Димов, Иван, 1943-
Иванов, Иван Дочев вж Дочев, Иван, 1931-
Иванов, Иван Енчев вж Енчев, Иван, 1942-
Иванов, Иван Цанев вж Цанев, Иван, 1941-
Иванов, Мартин Йорданов, 1974- (автор) Кн 302
Иванов, Михаил Тодоров вж Вонави, Лиахим, 1970-
Иванов, Николай Пенев, 1979- (автор) Кн 105, Кн 106
Иванов, Петър Иванов, 1946- (автор) Кн 6
Иванов, Правдолюб Димитров, 1964- вж Ivanov, Pravdoljub Dimitrov, 1964-
Иванов, Стефан Димитров, 1957- (автор) Кн 146
Иванов, Стоян Петков, 1961- (автор) Кн 180, Кн 181, Кн 182
Иванов, Християн Иванов, 1995- (автор) Кн 593
Иванова, Александрина (преводач) Кн 388, Кн 391, Кн 392
Иванова, Ваня Иванова, 1965- (автор) Кн 193
Иванова, Венета Дойчева вж Дойчева, Венета, 1961-
Иванова, Дона вж Ivanova, Dona
Иванова, Ива Бонева, 1982- (автор) Кн 320
Иванова, Иванка Петкова, 1970-  (съставител) Кн 134, (преводач) Кн 134
Иванова, Инна (редактор) Кн 154
Иванова, Йорданка Александрова, 1933- (автор) Кн 44
Иванова, Любов Кирилова, 1970- (автор) Кн 114
Иванова, Марияна Иванова (автор) Кн 521, (преводач) Кн 521
Иванова, Мирослава Тенева, 1984- (автор) Кн 245
Иванова, Неля Стефанова, 1958- (съставител) Кн 638
Иванова, Огняна Начева, 1947- (преводач) Кн 456
Иванова, Павлина, 1969- (автор) Кн 522
Иванова, Радка Илиева, 1945- (съставител) Кн 642
Иванова, Роза Чавдарова, 1987- (автор) Кн 563
Иванова, Таня, 1972- (автор) Кн 523, Кн 594
Иванова, Цонка Илиева Каснакова- вж Каснакова-Иванова, Цонка Илиева, 1948-
Иванова, Юлиана Генчева Тонева- вж Тонева-Иванова, Юлиана Генчева, 1956-
Игнатов, Георги Владимиров, 1973- (автор) Кн 404
Игнатова, Елиза Иванова (автор) Кн 158
Игнатова, Мила, 1970- (преводач) Кн 70
Изворска, Диана Илиева, 1963- (автор) Кн 244
Изворска, Диана Илиева, 1963- вж Izvorska, Diana Ilieva, 1963-
Илиев, Илия Луканов вж Луканов, Илия, 1939-
Илиев, Константин Николов, 1924-1988 (композитор) Н 10
Илиев, Михаил Петков, 1955- (автор) Кн 236
Илиев, Стефан (автор) Кн 408, Кн 409
Илиев, Тотьо Илиев, 1955- (автор) Кн 306
Илиева, Денка Илиева, 1941- (автор) Кн 595
Илиева, Соня Борисова, 1955- (автор) Кн 80
Илиева, Цветомира Красимирова (автор) Кн 405
Илиева-Солер, Таня Иванова вж Иванова, Таня, 1972-
Илчев, Светозар Валериев, 1984- (автор) Кн 367
Инамори Казуо, 1932- (автор) Кн 45
Искърска, Дивна вж Иванова, Марияна Иванова
 
Й

Йобад, Ищван вж Jobbágy, István
Йованов, Горан (илюстратор) Кн 473
Јованов, Горан вж Йованов, Горан
Йованович, Владан, 1968- (автор) Пи 3
Јовановић, Владан, 1968- вж Йованович, Владан, 1968-
Йованович, Владан, 1968- вж Jovanović, Vladan, 1968-
Йовевска, Мариана Спасова, 1950- (редактор) Е 12
Йовчев, Камен вж Jovčev, Kamen
Йовчева, Екатерина Славова (автор) Е 5
Йовчева, Камелия Димчева Стаматова- вж Стаматова-Йовчева, Камелия Димчева, 1982-
Йонкова, Пенка Йонкова, 1972- (автор) Кн 301
Йонкова, Румяна Стоянова, 1953- (съставител) Кн 378
Йоргакиев, Славян Георгиев (автор) Кн 594, Кн 632, (илюстратор) Кн 594
Йорданов, Венцислав, 1968- (автор) Кн 524
Йорданов, Илко Петров (автор) Кн 157, Кн 162
Йорданов, Кирил Йорданов, 1946- (автор) Кн 707
Йорданов, Кирил Йорданов, 1946- вж Jordanov, Kiril Jordanov, 1946-
Йорданов, Недялко Асенов, 1940- (автор) Кн 484
Йорданов, Симеон Георгиев, 1944- (автор) Кн 300, (редактор) Кн 300
Йорданов, Янко Василев, 1985- (автор) Кн 96
Йорданова, Албена Георгиева (автор) Кн 269
Йорданова, Десислава Иванова, 1975- (автор) Кн 338
Йорданова, Кристина Кирилова, 1977- (автор) Кн 112
Йосифова, Бригита, 1928- (автор) Кн 596
Йосифова, Галя Ангелова, 1961- (автор) Кн 46, Кн 47, Кн 48
Йосифова, Екатерина Петрова, 1941- (редактор) Кн 538, (интервюиращ) Кн 479
Йосифова, Росица Асенова вж Якимова, Росица Асенова, 1966-
Йосифова-Темпест, Бригита вж Йосифова, Бригита, 1928-
 
К

Кабасанова, Мария Сивкова, 1932- (автор) Кн 208
Кавръков, Таньо Манолов, 1956- (автор) Кн 293
Казанджиев, Васил Иванов, 1934- (композитор) Н 9
Казанджиев, Васил Иванов, 1934- вж Kazandžiev, Vasil Ivanov, 1934-
Казански, Никола Рачев, 1951- (редактор) Кн 426
Каймаков, Стефан Атанасов (автор) Кн 690
Калдиева-Захариева, Стефана Боянова вж Захариева, Стефана Боянова, 1941-
Калев, Бойко Димитров, 1952- (илюстратор) Кн 670, Кн 683, Кн 684, Кн 685
Калев, Бойко Димитров, 1952- вж Kalev, Bojko Dimitrov, 1952-
Калев, Димитър Николаев, 1953- (съставител) Кн 34, (редактор) Кн 34
Калинов, Борис Георгиев, 1955- (автор) Кн 525, Кн 597
Калинова, Елисавета Георгиева, 1972- (редактор) Пи 1
Калъчев, Емил Христов, 1932- (автор) Кн 650
Камагорцева, Наталия (илюстратор) Кн 581, Кн 582
Камбурова, Маргарита Стоянова, 1958- (автор) Кн 275
Камбурова, Мария Николова (автор) Кн 198
Каменов, Константин Каменов, 1965- (автор) Кн 36
Кампанарио, Гейбриъл (библиогр. предшественик) Кн 514
Кандиларова, Маргарита Веселинова Аспарухова- вж Аспарухова-Кандиларова, Маргарита Веселинова, 1984-
Капоци, Джеймс Дийн (автор) Кн 57
Карабаджов, Огнян Петров (редактор) Е 10
Карабаджов, Огнян Петров вж Karabadžov, Ognjan Petrov
Караиванова, Антоанета Владимирова (автор) Кн 526, Кн 651
Караилиев, Христо Захариев, 1943- (автор) Кн 368
Каракачанов, Красимир Дончев, 1965- (предговор) Кн 717, (съставител) Кн 717
Каракънева, Юлияна Димитрова (автор) Кн 369
Карамихова, Маргарита Николова, 1957- (автор) Кн 60
Карамфилов, Валентин Янков, 1952- (редактор) Кн 243
Карапенева, Анета Атанасова (автор) Кн 251
Карапеткова, Дария Светлозарова, 1978- (предговор) Кн 476, (преводач) Кн 476
Карапетров, Петър Пантелеев, 1845-1903 (автор) Кн 679
Карасюлейманов, Шефкет Фейзулов (преводач) Кн 347
Каро, Мария, 1961- (преводач) Кн 462
Каролев, Райчо Михов, 1846-1928 (автор) Кн 163
Касабов, Иван Костов, 1952- (автор) Кн 422
Касабов, Огнян Огнянов, 1982- (преводач) Кн 57
Касабова, Благовеста Йорданова, 1934- (редактор) Кн 549
Касапова, Веселина Иванова, 1976- (автор) Кн 335
Каснакова-Иванова, Цонка Илиева, 1948- (автор) Кн 183
Катранджиев, Христо Иванов, 1970- (автор) Кн 360
Кацарова, Софка Андонова, 1944- (редактор) Е 10
Кацарова, Софка Андонова, 1944- вж Kacarova, Sofka Andonova, 1944-
Кацарова, Теди, 1978- (автор) Кн 330
Кацарова, Теодора Милчева вж Кацарова, Теди, 1978-
Кацарска, Боряна Иванова, 1967- (преводач) Кн 57
Кемал, Орхан, 1914-1970 (автор) Кн 664
Кендерова, Стоянка Тодорова, 1947- (автор) Пи 3
Кендерова, Стоянка Тодорова, 1947- вж Kenderova, Stojanka Todorova, 1947-
Керъл, Рун (автор) Кн 598
ел-Кеусери, Мухаммед ибн Адем, 1976- (автор) Кн 73
Килмистър, Леми, 1945- (автор) Кн 380
Кинг, Стивън, 1947- (автор) Кн 448, Кн 449
Кираджиев, Светлин Стефанов, 1930- (автор) Кн 680
Кирилова, Емилия, 1955- (съставител) Кн 163
Кирилова, Жанет, 1962- (автор) Кн 294
Кирилова, Славка (автор) Кн 527
Кирова, Габриела Николова, 1961- (автор) Кн 164, Кн 190, (съставител) Е 3, Кн 168, (редактор) Е 3, Кн 168
Кирова, Лиляна Кирилова, 1948- (автор) Кн 419
Кирова, Милена Пенева, 1968- (автор) Кн 115, Кн 241, Кн 354
Киселкова, Нина Колева вж Kiselkova, Nina Кoleva
Китанов, Никола Атанасов вж Атанасов, Никола, 1886-1969
Китанова, Дафина Янкова (преводач) Кн 438
Кичева, Татяна Петрова, 1978- (автор) Кн 357
Кишмерова, Лиляна Петрова Биволарова- вж Биволарова-Кишмерова, Лиляна Петрова, 1931-
Коваленко, Маргарита Михайлова, 1949- (автор) Кн 652
Коваленко, Петранка Михайлова, 1954-2015 (илюстратор) Кн 652
Ковалски, Андрей (редактор) Е 10
Ковалски, Андрей вж Kowalski, Andrzej
Ковачев, Йосиф Антонов, 1839-1898 (автор) Кн 163
Кови, Стивън Р., 1932-2012 (автор) Кн 49
Кови, Шон, 1964- (автор) Кн 50
Кожухарова, Галя Михайлова, 1959- (автор) Кн 254, (съставител) Е 4
Кокудева, Петя Димитрова, 1982- (автор) Кн 653
Коларова, Цецка Димитрова, 1964- (автор) Кн 127
Коларска, Десислава Любомирова, 1977- (автор) Кн 177
Колев, Андрея Димитров, 1942- (доп. материал) Кн 327
Колев, Димо Николаев (автор) Кн 700
Колев, Иван, икономист (редактор) Кн 154
Колев, Стоян Желев вж Желев, Стоян, 1939-
Колева, Емилия Атанасова, 1965- (автор) Кн 199
Колева, Емилия Атанасова, 1965- вж Koleva, Emilija Atanasova, 1965-
Колева, Мария Валикова вж Великова, Мария, 1939-
Колева, Силвия Николай, 1955- (преводач) Кн 466
Колен, Силви (автор) Кн 432
Колишев, Николай Стоянов, 1962- (автор) Кн 170, Кн 171, Кн 172
Колковска, Сия Борисова, 1961- (автор) Кн 421, Кн 422
Колридж, Самюъл Тейлър, 1772-1834 (автор) Кн 436
Кольо Фичето вж Фичев, Никола Иванов, 1800-1881
Комитова, Юлия (преводач) Кн 386
Кондарев, Ивайло Недялков, 1964- (автор) Кн 107
Константинов, Георги, 1943- (автор) Кн 528
Константинов, Цоню Михайлов вж Михайлов, Цоню
Константинова, Десислава Георгиева, 1986- (автор) Кн 335
Константинова, Стела вж Ангова, Стела Константинова, 1970-
Конференция Модели за качествено изучаване на български език в чужбина (Виена ; 2014) Кн 428
Кооб, Олаф, 1943- (автор) Кн 51
Копукова, Росица Василева, 1958- (предговор) Кн 612
Корнилев, Юрий Валентинов, 1982- (автор) Кн 278
Костадинов, Тодор Павлов, 1984- (автор) Кн 257
Костадинова, Ирина Василева, 1972- (автор) Кн 354
Костов, Димитър Любомиров, 1962- (автор) Кн 301
Костов, Иван Викторов, 1980- (автор) Кн 351
Костов, Коста Маринов (съставител) Кн 239
Костов, Марин Иванов вж Kostov, Marin Ivanov
Костов, Петър, 1927-2014 (илюстратор) Кн 501
Костова, Сийка Георгиева Чавдарова- вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Коцев, Красимир, 1957- (илюстратор) Кн 648
Коцев, Крум Иванов, 1976- (илюстратор) Кн 508
Кошар, Семих (автор) Кн 432
Кралева, Дашенка Вънчева, 1967- (автор) Кн 231
Кралева, Милка Кралева, 1950- (автор) Кн 37
Кременлиев, Атанас Георгиев, 1934- (автор) Кн 681
Кришнамурти, Джиду, 1895-1986 (автор) Кн 52
Кронин, Арчибалд Джоузеф, 1896-1981 (автор) Кн 437
Крумова, Юлия Георгиева, 1962- (преводач) Кн 668
Крумова-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942- (автор) Кн 421, Кн 422, (редактор) Кн 421
Кръгла маса Сигурност и безопасност в Черноморския регион: ценности, опасности, защита (Варна ; 2008) Пи 1
Кръстев, Александър Василев, 1976- (автор) Кн 165
Кръстев, Богдан Толев, 1940- (автор) Кн 599
Кръстев, Красимир Иванов, 1971- (автор) Кн 245
Кръстев, Николай, фотограф (илюстратор) Г 1, Г 2
Кръстев, Николай, фотограф вж Krǎstev, Nikolaj, фотограф
Кръстев, Николай Георгиев, 1964- (автор) Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, (редактор) Кн 408, Кн 409
Кръстев, Стефан Димитров, 1967- (предговор) Кн 604
Кръстев, Тошко Ангелов, 1964- (автор) Кн 81
Кръстева, Антония Димитрова вж Димитрова, Антония, 1965-
Кръстева, Мария, 1957-2011 (преводач) Кн 67
Кръстева, Мила Димитрова, 1960- (доп. материал) Кн 21
Кръстева, Нева Венелинова, 1946- (композитор) Н 9
Кръстева, Нева Венелинова, 1946- вж Krǎsteva, Neva Venelinova, 1946-
Кръстева, Невяна Стефанова, 1960- (автор) Кн 122
Кръстева, Славка Кирилова вж Кирилова, Славка
Кубер, Йоасар (автор) Кн 600
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (послеслов) Кн 481, (редактор) Кн 481
Куликова, Раиса Михайловна, 1939- (автор) Кн 561
Кулов, Боян Йорданов (съставител) Кн 428
Куманова, Александра Венкова, 1956- (автор) Кн 426
Кунев, Свилен Николаев, 1980- (автор) Кн 115, Кн 241, Кн 354
Кунц, Дийн Р., 1945- (автор) Кн 450
Курташева, Биляна Радославова, 1973- (автор) Кн 470
Кутюр, Полин, 1954- (автор) Кн 287
Кънев, Анатолий Василев, 1961- (предговор) Кн 66
Кънева, Валентина Георгиева, 1967- (автор) Кн 57, (съставител) Кн 57, (преводач) Кн 57
Кънева, Мира Здравкова, 1982- (автор) Кн 96
Кънчев, Румен Иванов, 1954- (съставител) Кн 94, (редактор) Кн 94
Кьосеги, Маргит, 1980- вж Kőszegi, Margit, 1980-
 
Л

Лазаров, Борис Андонов, 1926-2001 (автор) Кн 529
Лазаров, Иван Стефанов, 1935-2012 (редактор) Пи 1
Лазаров, Румен, 1962- (автор) Кн 130
Лазарова-Петрова, Анжела Иванова, 1967-2017 (преводач) Кн 70
Лазаровски, Адриан Николаев, 1976-2015 (преводач) Кн 448, Кн 449
Лалев, Цанко, 1962- (автор) Кн 196
Лалковска, Таня Петрова Савова- вж Савова-Лалковска, Таня Петрова, 1979-
Лалчев, Здравко Вутов, 1947- (автор) Кн 164, (редактор) Е 3, Кн 168
Ламбовска, Мая Руменова, 1965- (автор) Кн 352
Лаптев, Юрий Михайлович, 1962- (библиогр. предшественик) Кн 514
Леви, Сабин Моис, 1970- (композитор) Н 9, (редактор) Н 9
Леви, Сабин Моис, 1970- вж Levi, Sabin Mois, 1970-
Леви, Стоянка Минчева Сербезова- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935-2019 (автор) Кн 530
Лечева, Боряна Георгиева (автор) Кн 354
Лешков, Андрей Костадинов, 1960-2020 (автор) Кн 58
Лидъл Харт, Базил Хенри, 1895-1970 (автор) Кн 703
Лий, Томи, 1962- (автор) Кн 388
Лийф, Дейвид, 1952- (автор) Кн 385
Литвиненко, Тетяна Миколаивна, 1952- (съставител) Кн 353
Литвиненко, Тетяна Миколаївна, 1952- вж Литвиненко, Тетяна Миколаивна, 1952-
Лиу Сумин (преводач) Кн 678
Лиянов, Тодор Марков вж Марков, Теодор, 1900-1978
Лоуел, Елизабет, 1944- (автор) Кн 451
Луджев, Димитър Петров, 1950- (редактор) Кн 715
Луднева, Данка Петева, 1944- (редактор) Е 10
Луднева, Данка Петева, 1944- вж Ludneva, Danka Peteva, 1944-
Луис, Сюзън, 1956- (автор) Кн 438
Луканов, Илия, 1939- (автор) Кн 712
Луканов, Симеон Петров, 1984- (автор) Кн 278
Луканова, Детелина Вълчкова, 1961- (автор) Кн 293
Лукянов, Володимир Олександрович (съставител) Кн 353
Лукьянов, В. А. вж Лукянов, Володимир Олександрович
Лукʼянов, Володимир Олександрович вж Лукянов, Володимир Олександрович
Лъчезарова, Зорница (преводач) Кн 384
Льочкова, Мариана Иванова, 1941- (автор) Кн 237, (редактор) Кн 237
Любенова, Надежда, 1943- (автор) Кн 532
Любомиров, Слави Ясенов, 1970- (автор) Кн 312, Кн 371
Людмилова, Анжелика, 1991- (автор) Кн 563
 
М

Маврева, Елена Митева Димова- вж Митева, Елена, 1960-
Мавродинов, Никола Петров, 1904-1958 (преводач) Кн 710
Магаев, Борислав Светославов (автор) Кн 293
Маджаров, Николай Димитров (автор) Кн 307
Макайвър, Джоел, 1971- (автор) Кн 386, Кн 387
Макклинтън, Йън (автор) Кн 416
Макклънтън, Иън вж Макклинтън, Йън 
Максимова, Мариана Пенева, 1954- (редактор) Кн 426
Максимова, Марияна Пенева вж Максимова, Мариана Пенева, 1954-
Малинова, Илиана Йорданова (автор) Кн 231
Малинова, Мариана, 1965- вж Malinova, Mariana, 1965-
Мангуров, Евгени Герасимов, 1962- (преводач) Кн 32, Кн 39, Кн 40
Мандев, Христо Ганчев, 1936- (автор) Кн 601, (илюстратор) Кн 601
Мандичева, Мариана Иванова (автор) Кн 341
Манова, Ангелина Филипова, 1948- (автор) Кн 184, Кн 185, Кн 186
Манова, Лиляна (съставител) Кн 563, (редактор) Кн 563, (предговор) Кн 563
Манолева, Анна (автор) Кн 232
Манолов, Калоян Русев, 1930- (автор) Кн 208
Манолова, Боряна Георгиева, 1968- (автор) Кн 309
Мантарова, Анна Иванова, 1959- (автор) Кн 242
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 49, Кн 50, Кн 290
Маразов, Иван Русев, 1942- (текст) Г 4
Марева, Амелия Петкова, 1958- (автор) Кн 416
Маринков, Тодор Николов (автор) Кн 300
Маринов, Александър Петров, 1935- (съставител) Кн 478
Маринов, Димитър, 1846-1940 (автор) Кн 163
Маринов, Марин Георгиев, 1940- (автор) Кн 602
Маринов, Милко Тодоров, 1958- (автор) Кн 354
Маринов, Петър Анастасов, 1903-1998 (доп. материал) Кн 478
Маринов, Христо Христов, 1971- (автор) Кн 574, (преводач) Кн 27, Кн 461
Маринова, Анет Маринова, 1965- (автор) Кн 231
Маринова, Живка Ганева (автор) Кн 231
Маринова, Мария, преводач (преводач) Кн 381, Кн 393
Маринова, Светла Маринова, 1964- (преводач) Кн 77
Маринова, Свилена Цонева, 1975- (автор) Кн 354
Марков, Георги Георгиев, 1946- вж Markov, Georgi Georgiev, 1946-
Марков, Дянко Георгиев, 1922- (предговор) Кн 149
Марков, Захарин Страхилов, 1957- (автор) Кн 152
Марков, Костадин Янков (автор) Кн 147
Марков, Красимир Костадинов, 1950- вж Markov, Krasimir Kostadinov, 1950-
Марков, Нестор, 1836-1916 (автор) Кн 163
Марков, Николай Цветанов, 1964- (автор) Кн 326
Марков, Теодор, 1900-1978 (автор) Кн 603
Маркова, Люба Стефанова, 1954- (автор) Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, (илюстратор) Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176
Маркова, Цвета, журналист (автор) Кн 408, Кн 409
Марс, Мик, 1951- (автор) Кн 388
Мартин, Мария (автор) Кн 655
Марчев, Андрей Стоянов, 1981- (автор) Кн 271
Марчева, Илияна Илиева, 1959- вж Marčeva, Ilijana Ilieva, 1959-
Марчевски, Асен Денчев, 1934-2012 (преводач) Кн 476
Маслов, Олег Николаевич (автор) Кн 354
Маслова, Алина Юриевна, 1972- (рецензент) Кн 377
Маслова, Алина Юрьевна, 1972- вж Маслова, Алина Юриевна, 1972-
Матвеева, Елена Александровна (автор) Кн 354
Матеева, Ваня Иванова, 1960- (автор) Кн 82
Медицински университет. Факултет по обществено здраве. Катедра Управление на здравните грижи (Пловдив) Кн 237
Международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа (11 ; София ; 2013) Кн 372
Международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа (11 ; София ; 2013) вж Meždunarodna konferencija Sigurnostta v Jugoiztočna Evropa (11 ; Sofija ; 2013)
Международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения (София ; 2013) вж Международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа (11 ; София ; 2013)
Международна научна конференция В памет на академик професор протопрезвитер д-р Стефан Цанков (София ; 2008) Кн 59
Международна научна конференция В памет на академик професор протопрезвитер д-р Стефан Цанков (София ; 2008) вж Meždunarodna naučna konferencija V pamet na akademik profesor protoprezviter d-r Stefan Cankov (Sofija ; 2008)
Международна научна конференция Славянска и балканска ономастика (Велико Търново ; 2012) Кн 431
Международна научно-практическа конференция Храни, технологии и здраве (Пловдив ; 2013) Е 10
Международна научно-практическа конференция Храни, технологии и здраве (Пловдив ; 2013) вж Meždunarodna naučno-praktičeska konferencija Hrani, tehnologii i zdrave (Plovdiv ; 2013)
Международна федерация по ветроходство (Лондон) Кн 414
Мелоян, Соня Василева (автор) Кн 189
Мерджанова, Яна Динкова, 1963- (автор) Кн 166
Месеро, Том, 1950- (предговор) Кн 383
Месрин, Жак, 1936-1979 (автор) Кн 467
Мечков, Иван Николаев, 1959- (съставител) Кн 621, (редактор) Кн 621
Мизов, Максим Николаев, 1953- (автор) Кн 91
Миланов, Емил (автор) Кн 96
Миланов, Йордан Сергиев, 1924 - (автор) Кн 153
Миланова, Виолета Грудева, 1949- (редактор) Кн 481
Миланова, Мария Христова, 1959- (автор) Кн 298
Миланова, Станислава Александрова, 1967- (преводач) Кн 64
Милева, Снежана Цветанова, 1974- (преводач) Кн 67
Миленова, Мила Михайлова, 1986- (автор) Кн 563
Милков, Георги, 1966- (автор) Кн 78
Милс, Джанет, 1953- (автор) Кн 64
Милушева, Йовка Динева, 1971- (автор) Кн 308
Мильов, Симеон, 1947- (автор) Кн 682
Минкин, Ценко Асенов, 1959- (композитор) Н 1
Минчев, Асен Николов, 1938- (автор) Кн 408, Кн 409
Минчев, Динко Минчев (предговор) Кн 274
Минчев, Иван Минчев, 1965- (автор) Кн 533
Миронова, Надя Димитрова, 1964- (автор) Кн 361
Мирчева, Илиана Христова, 1960- (автор) Кн 164, Кн 187
Митев, Петър, 18??-19?? (автор) Кн 163
Митев, Петър Стефанов, 1970- (автор) Кн 108
Митев, Христо, социални дейности (автор) Кн 158
Митев, Юрий Емилов, 1960- (автор) Кн 299
Митева, Елена, 1960- (предговор) Кн 688, (съставител) Кн 688Кн 718
Митева, Жанет Николова (автор) Кн 683, Кн 684, Кн 685
Митева, Жанет Николова вж Miteva, Žanet Nikolova
Митева, Камелия Митева, 1957- (автор) Кн 425
Митева, Кристина Трифонова, 1981- (автор) Кн 604
Митева, Ралица Георгиева вж Miteva, Ralica Georgieva
Митева, Соня Димитрова, 1956- (автор) Кн 5
Миткова, Виолета, 1989- (автор) Кн 563
Митковска, Весела Илиева (автор) Кн 280
Митов, Димитър Борисов, 1898-1962 (преводач) Кн 710
Митов, Красимир Коцев вж Коцев, Красимир, 1957-
Митрани, Ада Леон, 1954- (илюстратор) Кн 572
Митрани, Ада Леон, 1954- вж Mitrani, Ada Leon, 1954-
Митрева, Малина Димитрова (автор) Кн 427
Михайлов, Людмил Досев, 1957- (автор) Кн 309
Михайлов, Христо Минков, 1962- (автор) Кн 2
Михайлов, Христо Минков, 1962- вж Mihajlov, Hristo Minkov, 1962-
Михайлов, Цоню (автор) Кн 255
Михайлова, Ванина Кръстева вж Михайлова-Алакиди, Ванина Кръстева, 1971-
Михайлова, Весела Василева, 1963- (автор) Кн 182
Михайлова, Гергана Михайлова (редактор) Е 3, Кн 168
Михайлова-Алакиди, Ванина Кръстева, 1971- (автор) Кн 237
Михайлова-Недкова, Гергана Михайлова вж Михайлова, Гергана Михайлова
Михов, Михо Иванов, 1930- (съставител) Кн 362
Мичева, Цветана Иванова, 1954- (съставител) Кн 719, (доп. материал) Кн 719
Младенов, Валери Марков, 1960- (автор) Кн 258
Младенов, Димитър, 1926-2013 (автор) Кн 716
Младенова, Диана Петранова (автор) Кн 158
Младенова, Маринела вж Вълчанова, Маринела Параскова, 1960-
Мойс, Джоджо, 1969- (автор) Кн 439
Моллов, Петър (редактор) Кн 243
Москов, Моню Михайлов вж Сатой Чатой
Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961- вж Mossop, David James, 1961-
Мотовилов, Олег Константинович (редактор) Е 10
Мотовилов, Олег Константинович вж Motovilov, Oleg Konstantinovič
Мохачи-Фаркаш, Чила (редактор) Е 10
Мохачи-Фаркаш, Чила вж Mohacsi-Farkas, Csilla
Мунев, Йосиф Василев, 1979- (автор) Кн 261
Муратова, Нурие Мехмедова, 1973- (автор) Пи 3
Муратова, Нурие Мехмедова, 1973- вж Muratova, Nurie Mehmedova, 1973-
Мусурлиева, Нина Михайлова, 1977- (автор) Кн 295
Мутафова, Красимира Йорданова, 1957- (редактор) Е 12
Мухарем, Гюрсел Бейхан, 1995- (автор) Кн 534
 
Н

Найденов, Янчо Стоянов, 1947- (редактор) Кн 243
Найденова, Емилия, 1992- (автор) Кн 535
Найденова, Лиляна Илиева, 1933- (автор) Кн 209
Найденова, Цветана Илиева, 1944- (редактор) Кн 426
Налбантова, Елена Колева, 1957- (автор) Кн 480
Нанев, Наньо Танев, 1954- (редактор) Е 10
Нанев, Наньо Танев, 1954- вж Nanev, Nan´o Tanev, 1954-
Настрадинова, Величка Янкова, 1936- (автор) Кн 605
Наумов, Борислав Ясенов, 1971- (автор) Кн 278
Наумов, Димитър Иванов, 1943- (композитор) Н 9
Наумов, Димитър Иванов, 1943- вж Naumov, Dimitǎr Ivanov, 1943-Научна конференция България, българите и Европа - мит, история, съвремие (Велико Търново ; 2011) Е 12
Научна конференция Проблеми и перспективи на руско-българската и българско-руската терминологична лексикография (1 ; София ; 2013) Кн 429 Свиленград и Балканските войни (2 ; Свиленград ; 2012) Кн 718
Научна конференция Свиленград и регионът от древността до новото време (1 ; Свиленград ; 2011) Кн 688
Научная конференция Проблемы и перспективы русско-болгарской и болгарско-русской терминологической лексикографии (1 ; София ; 2013) вж Научна конференция Проблеми и перспективи на руско-българската и българско-руската терминологична лексикография (1 ; София ; 2013)
Научна конференция с международно участие Иновации и развитие на земеделието в България (Стара Загора ; 2013) Кн 323
Научно-практическа конференция с международно участие Природа, гора, общество. Природа и местообитания, човешка дейност и лов. Алтернативен и ловен туризъм. Проблеми и взаимосвързаност (Елин Пелин ; 2014) вж Български ловно-рибарски съюз. Научно-практическа конференция (2 ; Елин Пелин ; 2014)
Научно-практическа конференция с международно участие Съвременни екологични и климатични предизвикателства и място на организираното ловно-рибарско движение в адекватните решения на проблемите (Елин Пелин ; 2013) вж Български ловно-рибарски съюз. Научно-практическа конференция (1 ; Елин Пелин ; 2013)
Национален педагогически форум (13 ; Стара Загора ; 2012) Е 4
Национален педагогически форум Иновации в класната стая (Стара Загора ; 2012) вж Национален педагогически форум (13 ; Стара Загора ; 2012)
Национална конференция Гражданската съвест на Николай Хайтов (3 ; София ; 2012) Кн 475
Национална конференция Двата крака на един народ са училищата и вестниците (Трявна ; 2012) Кн 481
Национална конференция Другите Славейкови (Трявна ; 2013) Кн 481
Национална конференция Пенчо Славейков - нобелизъм и балканизъм в съдбата на един български поет (Трявна ; 2011) Кн 481
Национална конференция Петко и Пенчо Славейкови и европейската култура (Трявна ; 2009) Кн 481
Национална конференция Славейковият друм и Славейковият извор в българската литература (Трявна ; 2010) Кн 481
Начев, Йордан Върбев, 1943- (автор) Кн 536
Начов, Начо вж Начов, Никола Енев, 1859-1940
Начов, Никола Енев, 1859-1940 (автор) Кн 163
Недев, Тодор Стефанов (автор) Кн 109
Недева, Андреана Анатолиева (автор) Кн 158
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Кн 470
Неделчева, Веселина Григорова вж Григорова, Веселина, 1946-
Неделчева, Диана Петрова (автор) Кн 698
Неделчева, Пенка Милкова, 1955- (автор) Кн 373
Недкова, Гергана Михайлова Михайлова- вж Михайлова, Гергана Михайлова
Недялков, Антон Недялков, 1971- (автор) Кн 354
Недялкова, Нели Димитрова, 1973- (автор) Кн 283
Нелов, Петко Иванов, 1932- (автор) Кн 633
Немцов, Стефан Илков, 1974- (илюстратор) Кн 87
Немцов, Стефан Илков, 1974- вж Nemcov, Stefan Ilkov, 1974-
Ненчева, Искра Маркова (автор) Кн 698
Несторов, Нестор Марков вж Марков, Нестор, 1836-1916
Несторов, Пейчо, 1935- (автор) Кн 537
Нийл, Винс, 1961- (автор) Кн 388
Николаев, Венцислав Йорданов вж Йорданов, Венцислав, 1968-
Николов, Александър Николов  (съставител) Кн 117 
Николов, Валентин Веселинов, 1953- (автор) Кн 319
Николов, Венцеслав Стефанов, 1941- вж Nikolov, Venceslav Stefanov, 1941-
Николов, Галин Янков (автор) Кн 299
Николов, Георги Атанасов, 1955- (автор) Кн 538
Николов, Лазар Костов, 1922-2005 (композитор) Н 10
Николов, Николай Маринов, 1951- (автор) Кн 125
Николов, Райко Маринов, 1925- (автор) Кн 634
Николова, Джулияна Георгиева, 1991- (автор) Кн 539
Николова, Емилия, преводач (преводач) Кн 465
Николова, Жанет Кирилова вж Кирилова, Жанет, 1962-
Николова, Зорница Лъчезарова вж Лъчезарова, Зорница
Николова, Йорданка Трифонова (автор) Кн 635
Николова, Маргарита Иванова Тренчева- вж Тренчева-Николова, Маргарита Иванова, 1968-
Николова, Нели Иванова, 1971- (автор) Кн 339, Кн 355
Николчев, Дилян Николаев, 1961- (съставител) Кн 59, (редактор) Кн 59
Николчев, Дилян Николаев, 1961- вж Nikolčev, Diljan Nikolaev, 1961-
Новаков, Димо Павлов вж Павлов, Димо, 1930-
Новакова, Здравка Спасова, 1941- (автор) Кн 188, Кн 189, Кн 190
Новков, Митко Георгиев, 1961- (редактор) Кн 588
Няголова, Мариана Димитрова, 1963- (автор) Кн 53
Нягулов, Благовест, 1957- вж Njagulov, Blagovest, 1957-
 
О

О'Брайън, Лорънс, 1970- (автор) Кн 442
О'Нийл, Онора, 1941- (автор) Кн 57
Обединен спортен клуб Славия Кн 408, Кн 409
Огнянов, Камен, 1975- (автор) Кн 408, Кн 409, (съставител) Кн 408, Кн 409, (редактор) Кн 408, Кн 409
Огнянов, Стефан (преводач) Кн 385
О'Дер, Мик вж Дерменджиев, Митко Колев
Оджакова, Мариела Константинова, 1951- (автор) Кн 269
Олегов, Денис, 1998- (автор) Кн 540
Олховая, Олга Николаевна (автор) Кн 354
Ольховая, Ольга Николаевна вж Олховая, Олга Николаевна
Омер, Хамди (преводач) Кн 73
Орешарски, Пламен Василев, 1960- (автор) Кн 101
Орлоев, Никола Атанасов, 1938- (автор) Кн 236
Осиковски, Мартин Николаев, 1978- (преводач) Кн 61
Отузбиров, Румен Иванов, 1955- (автор) Кн 121
 
П

Павлов, Даниел Йорданов, 1973- (автор) Кн 354
Павлов, Димитър Христов, 1949- (автор) Кн 324, (редактор) Кн 323
Павлов, Димо, 1930- (автор) Кн 636
Павлов, Павел Николов, 1967- (редактор) Кн 59
Павлов, Павел Николов, 1967- вж Pavlov, Pavel Nikolov, 1967-
Павлов, Петър Фебов, 1969- (автор) Кн 541
Павлов, Филип Христов, 1949- (автор) Кн 542, (композитор) Н 2, Н 5, Н 6, Н 7, Н 8

Павлов, Филип Христов, 1949- вж Pavlov, Filip Hristov, 1949-
Павлова, Веселка Христова, 1955- (автор) Кн 74, Кн 75
Павлова, Елена Павлова, 1974- (преводач) Кн 450
Паисий Хилендарски, 1722-1773 (автор) Кн 21
Пал, Юдит, 1961- вж Pál, Judit, 1961-
Палавров, Минчо Николов, 1947- (автор) Кн 543
Панайотов, Атанас Георгиев, 1954- (редактор) Кн 150
Пандула, Атила, 1955- вж Pandula, Attila, 1955-
Пантев, Пламен Иларионов, 1952- (автор) Кн 96, (съставител) Кн 96, (редактор) Кн 96
Панчев, Иван Петров (съставител) Кн 148
Панчев, Ивелин Йорданов, 1965- (автор) Кн 269
Панчева, Евгения Спасова, 1958- (преводач) Кн 441
Панчева, Евгения Спасова, 1958- вж Pančeva, Evgenija Spasova, 1958-
Параскова, Павлина Георгиева, 1946- (редактор) Е 10
Параскова, Павлина Георгиева, 1946- вж Paraskova, Pavlina Georgieva, 1946-
Парушев, Парашкев Симеонов, 1932- (автор) Кн 66
Паси, Исак Соломон, 1928-2010 (автор) Кн 25
Паскалев, Георги, 1932-2004 (автор) Кн 221, Кн 246, Кн 247, Кн 248, Кн 249, Кн 250
Паскалева, Здравка Крумова, 1938-2017 (автор) Кн 191, Кн 210, Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 246, Кн 247, Кн 248, Кн 249, Кн 250
Пасковска, Милена, 1973- (преводач) Кн 285
Пастухова-Личева, Персиана Иванова вж Pastuhova-Ličeva, Persiana Ivanova
Патруйо, Юлияна Емилова Тошкова- вж Тошкова-Патруйо, Юлияна Емилова, 1965-
Паунов, Георги Петров, 1938- (преводач) Кн 414
Пацев, Атанас Василев, 1926-1999 (илюстратор) Кн 529
Пацов, Йото Христов, 1949- (съставител) Кн 621, (редактор) Кн 621
Пашински, Чавдар Огнянов, 1977- (автор) Кн 314
Пашов, Стефан Димитров, 1961- (редактор) Кн 426
Пашова, Анастасия Николаева (автор) Пи 3
Пашова, Анастасия Николаева вж Pašova, Anastasija Nikolaeva
Пашова, Веселина, 1934- (автор) Кн 544
Пашова, Мария (преводач) Кн 26
Пеева, Гергана (автор) Кн 105
Пеева, Калина Иванова (предговор) Кн 688, (съставител) Кн 688Кн 718
Пейков, Манол Костадинов, 1970- (преводач) Кн 454
Пейковска, Пенка Иванова, 1960- вж Pejkovska, Penka Ivanova, 1960-
Пейчева, Петя (преводач) Кн 21
Пеков, Михаил Любенов, 1941- (композитор) Н 9
Пеков, Михаил Любенов, 1941- вж Pekov, Mihail Ljubenov, 1941-
Пелова, Румяна Любенова, 1967- (автор) Кн 545
Пелтекова, Ирен Йорданова, 1967- (автор) Кн 410
Пенев, Николай вж Иванов, Николай Пенев, 1979-
Пенев, Радослав Иванов, 1959- (автор) Кн 167
Пенев, Тончо Господинов, 1983- (автор) Кн 299
Пенева, Ваня Илиева, 1957- (преводач) Кн 11, Кн 19
Пенчева, Ася Димитрова, 1981- (автор) Кн 340
Пенчева, Вера Георгиева, 1979- (автор) Кн 546
Пенчева, Майя Стефанова, 1947- вж Penčeva, Majja Stefanova, 1947-
Пери, Надежда Димитрова Тодорова- вж Тодорова-Пери, Надежда Димитрова, 1929-
Пери, Надя вж Тодорова-Пери, Надежда Димитрова, 1929-
Пернишка, Емилия Илиева, 1936- (автор) Кн 421Кн 422, (редактор) Кн 421
Петерсън, Майкъл Гордън вж Бронсън, Чарлс, 1952-
Петканов, Константин Николов, 1891-1952 (автор) Кн 637
Петков, Александър Петков, 1957- (автор) Кн 354
Петков, Димитър Петков (автор) Кн 293
Петков, Емилиян (композитор) Н 9
Петков, Емилиян вж Petkov, Emilijan
Петков, Иван Ганев, 1946- (автор) Кн 339, Кн 341
Петков, Николай Маринов, 1964- (автор) Кн 408, Кн 409
Петкова, Дарина Христова (преводач) Кн 347
Петкова, Даринка вж Петкова, Дарина Христова
Петкова, Елица Стайкова Дубарова- вж Дубарова-Петкова, Елица Стайкова, 1977-
Петкова-Енчева, Милена Иванова (преводач) Г 6
Петкова-Енчева, Милена Иванова вж Petkova-Enčeva, Milena Ivanova
Петракиева, Симона Кирилова Филипова- вж Филипова-Петракиева, Симона Кирилова, 1971-
Петров, Благовест Петров, 1971- (преводач) Кн 447
Петров, Боян Петров, 1973-2018 (автор) Кн 278
Петров, Валери Петров, 1953- (илюстратор) Кн 659
Петров, Ивайло, 1948- (предговор) Кн 471
Петров, Константин, преводач (преводач) Кн 57
Петров, Мирослав (преводач) Кн 383, Кн 388
Петров, Петър Димитров, 1972- (автор) Кн 363
Петров, Петър Христов, 1924- (съставител) Кн 709
Петров, Серафим Любомиров, 1949- (автор) Кн 76
Петров, Тодор Петров, 1949- (съставител) Кн 148
Петров, Филип (автор) Кн 330
Петрова, Анжела Иванова Лазарова- вж Лазарова-Петрова, Анжела Иванова, 1967-2017
Петрова, Валентина Пенкова, 1958-  (съставител) Г 6, (редактор) Г 6
Петрова, Валентина Пенкова, 1958- вж Petrova, Valentina Penkova, 1958-
Петрова, Весна, 1985- (автор) Кн 563
Петрова, Габриела Валентинова (автор) Кн 158
Петрова, Генка Георгиева, 1952- (автор) Кн 547
Петрова, Диана Гочева, 1978- (автор) Кн 606, (преводач) Кн 347
Петрова, Катя Адрианова Георгиева- вж Георгиева-Петрова, Катя Адрианова, 1963-
Петрова, Мария Иванова, 1979- (автор) Кн 268
Петрова, Моника Йорданова, 1966- (автор) Кн 107
Петрова, Надежда Любенова вж Любенова, Надежда, 1943-
Петрова, Надя Димитрова, 1941- (автор) Кн 548
Петрова, Нели Людмилова, 1956- (автор) Кн 159
Петрова, Светла Димитрова, 1961- (автор) Кн 269
Петрова, Сийка Николова, 1914-1996 (автор) Кн 378
Петрова-Димитрова, Нели Людмилова вж Петрова, Нели Людмилова, 1956-
Пешев, Тодор Георгиев (автор) Кн 310
Пешич Сигма, Зоран, 1960-2019 (автор) Кн 473
Пешић Сигма, Зоран, 1960-2019 вж Пешич Сигма, Зоран, 1960-2019
Пижев, Александър Димитров, 1949- (автор) Кн 686, Кн 687
Пикет, Кейт, 1965- (автор) Кн 86
Пиринска, Снежанка Запринова Топалова- вж Топалова-Пиринска, Снежанка Запринова, 1952-
Пиротич, Маргарита Витанова (автор) Кн 62
Пламенова, Ваня (илюстратор) Кн 646, Кн 647
Платиканов, Стойо Колев (автор) Кн 322
Плачийски, Димитър Георгиев, 1979- (послеслов) Кн 278
Попгеоргиев, Георги Сашев, 1978- (автор) Кн 278
Попгеоргиев, Йордан Ганев, 1869-1921 (автор) Кн 163
Попгеоргиев, Христо, 18??-1887 (автор) Кн 163
Попковачева-Терзиева, Мария Кръстева, 1984- (преводач) Г 6
Попковачева-Терзиева, Мария Кръстева, 1984- вж Popkovačeva-Terzieva, Marija Krǎsteva, 1984-
Попов, Анатолий (автор) Кн 331
Попов, Деян Енчев вж Енев, Деян, 1960-
Попов, Димитър Ангелов, 1953- (автор) Кн 313
Попов, Димитър Петров, 1950-2015 (автор) Кн 707
Попов, Димитър Петров, 1950-2015 вж Popov, Dimitǎr Petrov, 1950-2015
Попов, Димитър Харалампиев, 1930- (автор) Кн 607
Попов, Йордан Софрониев, 1941-2015 (автор) Кн 608
Попов, Мартин, 1963- (автор) Кн 389
Попов, Недко Йорданов, 1927- (автор) Кн 609
Попов, Николай Георгиев, 1944- (илюстратор) Кн 601
Попов, Пламен Димитров, 1953-2012 (автор) Кн 550
Попова, Албена Кръстева, 1971- (илюстратор) Кн 562
Попова, Ангелина Делчева, 1980- (автор) Кн 272
Попова, Биляна, 1973- (автор) Кн 551
Попова, Илонка Желязкова, 1957- (автор) Кн 224, Кн 225, Кн 226
Попова, Катерина Николова, 1961- вж Popova, Katerina Nikolova, 1961-
Попова, Кристина Мирославова, 1955- (автор) Пи 3
Попова, Кристина Мирославова, 1955- вж Popova, Kristina Miroslavova, 1955-
Попова, Мариела Генчева Генева- вж Генева-Попова, Мариела Генчева, 1966-
Попова, Мая (автор) Кн 552
Попова, Надя Христова, 1952- (редактор) Кн 549
Попова, Ралица Атанасова (доп. материал) Кн 327
Попова, Цветана Иванова (автор) Кн 251
Поппетров, Николай Пейчев, 1954- вж Poppetrov, Nikolaj Pejčev, 1954-
Попстоянов, Румен Любомиров, 1953- (автор) Кн 553
Постаджиян, Кристиян Шнорк, 1978- (автор) Кн 360
Поша, Золтан, 1948- (автор) Кн 668
Прангов, Владимир Станев (илюстратор) Кн 670
Прангов, Владимир Станев вж Prangov, Vladimir Stanev
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (автор) Кн 23
Проданов, Иван Георгиев, 1967- (автор) Кн 262
Прокопова, Анжелина Георгиева Янева- вж Янева, Анжелина Георгиева, 1957-
Пурвин, Радка Радославова Димитрова- вж Димитрова-Пурвин, Радка Радославова, 1954-
Пчелински, Цвети Петров, 1938- (автор) Кн 347, (съставител) Кн 347, (редактор) Кн 347
Първанова, Поли Рангелова вж Рангелова, Поли, 1964-
Пьотровска, Елена Желязкова, 1943- (автор) Е 7
 
Р

Радев, Иван Николов, 1943- (редактор) Кн 481
Радев, Симеон Трайчев, 1879-1967 (автор) Кн 717
Радева, Виржиния Боянова, 1954- (автор) Кн 83
Радева, Йорданка Койчева, 1955- (автор) Кн 554, Кн 555, Кн 656
Радзецка, Олга Владимировна, 1969- (рецензент) Кн 377
Радзецкая, Ольга Владимировна, 1969- вж Радзецка, Олга Владимировна, 1969-
Радинска, Валентина Димитрова, 1951- (съставител) Кн 398
Радченкова, Надя Стойчева (автор) Кн 273
Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България (Костинброд ; 2009-) Кн 327
Райков, Димо Петков, 1954- (автор) Кн 639
Райков, Евгени Райков (автор) Кн 348
Райновски, Горан Асенов, 1983- (преводач) Кн 703
Райчев, Александър Иванов, 1922-2003 (композитор) Н 10
Райчев, Димитър Янков, 1950- (автор) Кн 87, (съставител) Кн 87
Райчев, Димитър Янков, 1950- вж Rajčev, Dimitǎr Jankov, 1950-
Райчева, Лилия, 1950- (автор) Кн 345
Райчевски, Стоян Чилов, 1944- вж Rajčevski, Stojan Čilov, 1944-
Райън, Крис, 1961- (автор) Кн 440
Ралева, Диана Павлова, 1950- (редактор) Кн 426
Ралева, Цветана Христова, 1956- (съставител) Кн 429
Ралчев, Георги Любенов, 1953- (редактор) Кн 549
Ралчев, Рали Любомиров, 1957- (оператор) Е 11
Ралчева, Ана Кирилова, 1930- (автор) Кн 610
Рангелова, Поли, 1964- (автор) Кн 178, Кн 192
Рангелова, Рени Илиева, 1963- (автор) Кн 184, Кн 185, Кн 186
Ранковска, Валентина Василева, 1964- (автор) Кн 368
Ранчев, Палми Стоянов, 1950- (автор) Кн 611
Рапеану, Габриела, 1973- (редактор) Е 10
Рапеану, Габриела, 1973- вж Râpeanu, Gabriela, 1973-
Рачев, Петър Тотев, 1958- (автор) Кн 304
Рачева, Йорданка вж Фогел, Дани, 1954-
Рачева, Милена Радославова (автор) Кн 253
Рачева, Соня Георгиева, 1961- (автор) Кн 180, Кн 181
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова вж Мерджанова, Яна Динкова, 1963-
Рашидов, Вежди Летифов, 1951- (илюстратор) Кн 557
Рашков, Георги, 1951- (автор) Кн 303
Рашкова, Галина Кръстева, 1955- (автор) Кн 116
Рашкова, Ирена Павлова, 1968- (автор) Кн 339
Рекерс, Сандра, 1972- (илюстратор) Кн 19
Рение, Кристиан (автор) Кн 418
Рес, Имре, 1947- вж Ress, Imre, 1947-
Рештикова, Светлана Петрова вж Рещикова, Светлана Петровна
Рещикова, Светлана Петровна (автор) Кн 100
Риков, Васил Стефанов, 1958- (автор) Кн 612
Рич, Роберта, 1946- (автор) Кн 443
Ричман, Алисън, 1972- (автор) Кн 452
Робинс, Ейприл Ребека вж Robbins, April Rebecca
Робинс, Мория вж Robbins, Moriah
Розева, Невена Любенова вж Розева, Невяна Любенова, 1900-1970
Розева, Невяна Любенова, 1900-1970 (преводач) Кн 437
Роле-Андриан, Марят вж Арсан, Еманюел, 1932-2005
Ролева, Елена Георгиева (автор) Кн 195
Рорман, Лутц вж Rohrmann, Lutz
Росица (автор) Кн 556
Роудс, Розамонд (автор) Кн 57
Роуланд, Лора Джо, 1953- (автор) Кн 453
Руева, Нина Стоянова (преводач) Кн 442
Руис, Мигел Анхел, 1952- (автор) Кн 64
Русанов, Кирил Любомиров, 1993- (преводач) Кн 12, Кн 20
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (автор) Кн 657
Русанова, Лиляна Иванова, 1976- (автор) Кн 158
Русев, Валентин Недялков, 1958- (автор) Кн 289, (редактор) Кн 289
Русев, Румян Димитров, 1956- (редактор) Кн 243
Русева, Мая Йорданова (съставител) Е 1, (редактор) Е 1
Русенов, Антон Георгиев, 1970- (автор) Кн 299
Рускова, Свилена Свиленова, 1977- (автор) Кн 115, Кн 241, Кн 354
Рускова, Стела Петрова (редактор) Кн 34
 
С

С-кий, А. (автор) Кн 163
Савов, Светослав Георгиев вж Savov, Svetoslav Georgiev
Савова-Лалковска, Таня Петрова, 1979- (автор) Кн 300
Садковска, Елена (преводач) Кн 713, (предговор) Кн 713
Самсорова, Костадинка Димитрова (автор) Кн 231
Сандовал, Хесус (автор) Кн 418
Сарапулова, Евгения Генадиивна (съставител) Кн 353
Сарапулова, Євгенія Геннадіївна вж Сарапулова, Евгения Генадиивна
Сатой Чатой (автор) Кн 84
Сежер, Мириам, 1952- (съставител) Кн 288
Семова, Соня Димитрова (редактор) Кн 431
Сербезова, Стоянка Минчева, 1951- (преводач) Кн 440
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Серминара, Джина, 1914-1984 (автор) Кн 54
Сетлак, Галина вж Setlak, Galina
Сигма, Зоран Пешич вж Пешич Сигма, Зоран, 1960-2019
Сикс, Ники, 1958- (автор) Кн 388
Симеонов, Ангел Борисов, 1961- (автор) Кн 557
Симеонов, Огнян Георгиев, 1954- (автор) Кн 335
Симеонова, Илияна Иванова, 1981- (автор) Кн 164, (редактор) Е 3, Кн 168
Симов, Симеон Мильов вж Мильов, Симеон, 1947-
Симов, Ценко Тодоров (автор) Кн 408, Кн 409
Сираков, Ивайло Николаев, 1979- (автор) Кн 299
Сираков, Иво Николаев, 1980- (доп. материал) Кн 327
Сиракова, Снежана Христова, 1958- (автор) Кн 558
Сис, Петер, 1949- (автор) Кн 454
Славейкови празници (Трявна ; 2009-2013) Кн 481
Славкова, Емилия Илиева, 1943- (преводач) Кн 663
Славов, Радослав Иванов, 1955- (редактор) Кн 323
Славов, Рангел, 1936- (автор) Кн 559
Славов, Славчо Чанев вж Чанев, Славчо, 1956-
Славов, Юлий Светославов, 1939- (автор) Кн 689
Славчев, Ангел, журналист (автор) Кн 408, Кн 409
Славчев, Веселин Славчев (автор) Кн 318
Славчев, Георги Светославов (автор) Кн 276
Славчев, Страшимир Малчев, 1894- (преводач) Кн 710
Слаш, 1965- (автор) Кн 390
Слънчева, Станислава Георгиева вж Slǎnčeva, Stanislava Georgieva
Смоленов, Христо Панчев, 1954- (автор) Кн 2
Смоленов, Христо Панчев, 1954- вж Smolenov, Hristo Pančev, 1954-
Сокачев, Иван Ангелов, 1887-1949 (автор) Кн 560
Сокачева, Светла Ангелова, 1947- (съставител) Кн 560
Солер, Таня Иванова Илиева- вж Иванова, Таня, 1972-
Сомов, Георги Тодоров, 1943- (автор) Кн 329
Сомов, Пламен Любомиров, 1948- (оператор) Е 11
Сорошилов, Румен Лазаров вж Лазаров, Румен, 1962-
Сотиров, Сотир Манолов, 1937- (автор) Кн 640
Сотирова, Екатерина Стефанова, 1958- (автор) Кн 110
Софийски университет Св. Климент Охридски. Факултет по начална и предучилищна педагогика. Студентски научен форум (2 ; София ; 2013) Е 3, Кн 168
Спасов, Иван Първанов, 1934-1996 (композитор) Н 9
Спасов, Иван Първанов, 1934-1996 вж Spasov, Ivan Pǎrvanov, 1934-1996
Спасова, Пенка Жекова Чанева- вж Чанева-Спасова, Пенка Жекова, 1934-
Спасова, Сузелина Людмилова, 1994- (автор) Кн 563
Спиридонова, Лора Илиева, 1978- (автор) Кн 177
Спиридонова-Хорински, Нели Красни вж Хорински, Нели Красни, 1949-
Спортен клуб Славия вж Обединен спортен клуб Славия
Стайков, Йордан Стефанов, 1953- (автор) Кн 299
Стаматова-Йовчева, Камелия Димчева, 1982- (автор) Кн 301
Станева, Маргарита Станева (автор) Кн 613
Станева, Милена Станева (автор) Кн 293
Станева, Цветелина Николаева, 1985- (автор) Кн 335
Станкев, Марио Драганов, 1959- (редактор) Кн 293
Станойкова, Николета, 1996- (автор) Кн 563
Станчева, Анна Константинова Влаевска- вж Влаевска-Станчева, Анна Константинова
Станчева, Галя (редактор) Кн 154
Стенинг, Пол Дейвид, 1976- (автор) Кн 391, Кн 392
Стерикова, Емилия Кирилова вж Кирилова, Емилия, 1955-
Стефанов, Асен Цветанов, 1930- (автор) Кн 561
Стефанов, Димитър Георгиев, 1944- вж Stefanov, Dimitǎr Georgiev, 1944-
Стефанов, Стефан Атанасов, 1935- (автор) Кн 262
Стефанов, Стефан Семков, 1958- (редактор) Е 3, Кн 168
Стефанов, Стефан Стефанов, 1973- (автор) Кн 135
Стефанова, Лиляна Любенова (автор) Кн 194
Стефанова, Марияна Иванова, 1953- (автор) Кн 430
Стефанова, Мирослава Димитрова (автор) Кн 284
Стефанова, Пенка Генчева, 1943- (автор) Кн 111
Стефанова, Снежана Владимирова Велева- вж Велева-Стефанова, Снежана Владимирова
Стефанова, Юлия Иванова, 1948- вж Stefanova, Julija Ivanova, 1948-
Стикалин, Александър Сергеевич, 1962- вж Stykalin, Aleksandr Sergeevič, 1962-
Стикалина-Колин, Анжела Ивановна вж Stykalina-Kolin, Anžela Ivanovna
Стоев, Борислав Владимиров, 1927-2017 (художник) Г 4, (текст) Г 4, (библиогр. предшественик) Кн 585
Стоенчева, Цветка Атанасова, 1959- (автор) Кн 123
Стоилов, Борис Николов, 1962- (илюстратор) Кн 649, Кн 650, Кн 654, Кн 658
Стоилов, Филип, 1982- (преводач) Кн 470
Стоилова, Пепа Стоилова, 1965- (преводач) Кн 451
Стоименов, Димитър Илиев, 1958- (съставител) Г 6, (редактор) Г 6
Стоименов, Димитър Илиев, 1958- вж Stoimenov, Dimitǎr Iliev, 1958-
Стойков, Николай Иванов, 1936- (композитор) Н 3, Н 11, Н 12, Н 16
Стойков, Николай Иванов, 1936- вж Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936-
Стойкова, Блага Иванова (автор) Кн 118
Стойкова, Диана (преводач) Кн 390, Кн 435
Стойкова, Мария, 1954- (автор) Кн 295
Стойчев, Стоян Георгиев, 1966- (съставител) Кн 148
Стойчева, Божана Яворова, 1985- (автор) Кн 354
Стойчева, Радка Филипова вж Филипова, Радка, 1948-
Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969 (композитор) Н 13
Стоянов, Андрей Анастасов, 1890-1969 вж Stojanov, Andrej Anastasov, 1890-1969
Стоянов, Андрей Йорданов, 1958- (автор) Кн 278
Стоянов, Валери Григоров, 1951- вж Stojanov, Valeri Grigorov, 1951-
Стоянов, Лъчезар Стоянов, 1950- (автор) Кн 128
Стоянов, Момчил Руменов, 1979- (илюстратор) Кн 641
Стоянов, Румен Бориславов, 1941- (автор) Кн 641
Стоянова, Ваня Петрова, 1961- вж Stojanova, Vanja Petrova, 1961-
Стоянова, Елена Иванова Захариева- вж Захариева-Стоянова, Елена Иванова, 1966-
Стоянова, Елена Ремовна, 1965- (автор) Пи 3
Стоянова, Елена Ремовна, 1965- вж Stojanova, Elena Removna, 1965-
Стоянова, Людмила Вятчанина- вж Вятчанина-Стоянова, Людмила, 1936-
Стоянова, Магдалена Димитрова, 1980- (автор) Кн 177
Стоянова, Милка Йорданова, 1949- (автор) Кн 562
Стоянова, Павлина Лазарова (автор) Кн 208
Стоянова, Цветана Александрова, 1976- (автор) Кн 342, Кн 356
Стоянова-Тодорова, Иванка Велева, 1961- (автор) Кн 291, (редактор)  Кн 158
Стоянчев, Тодор Тодоров, 1976- (автор) Кн 289
Странник вж Калинов, Борис Георгиев, 1955-
Строс, Нийл, 1973- (автор) Кн 388
Студентска конференция Предизвикателства пред националната политика за сигурност в началото на XXI век (София ; 2012) Кн 154
Стыкалин, Александр Сергеевич, 1962- вж Стикалин, Александър Сергеевич, 1962-
Стыкалина-Колин, Анжела Ивановна вж Стикалина-Колин, Анжела Ивановна
Сукарев, Видин Стоянов, 1977- (автор) Кн 686, Кн 687
Събев, Орлин Стаменов, 1970- (преводач) Кн 664
Събов, Димитър, 1970- (автор) Кн 564
Ся Фанлей (преводач) Кн 678
 
Т

Тагор, Рабиндранат, 1861-1941 (автор) Кн 660
Танева, Евгения Павлова, 1996- (автор) Кн 579
Танева, Пенка Тодорова Шапкова- вж Шапкова-Танева, Пенка Тодорова, 1974-
Танков, Ивайло Георгиев, 1983- (автор) Кн 263
Танкова, Румяна Димитрова, 1958- (автор) Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196
Танчева, Татьяна Русева вж Танчева, Татяна Русева
Танчева, Татяна Русева (съставител) Кн 429, (преводач) Кн 377
Тасевска, Даниела Христова, 1966- (автор) Кн 129
Тачев, Драгомир (преводач) Кн 86
Тачев, Харалампи Константинов, 1875-1941 (библиогр. предшественик) Кн 481
Тейлър, Лейни, 1971- (автор) Кн 455
Теллалов, Тони Антонов, 1970- (автор) Кн 565
Темпест, Бригита Йосифова- вж Йосифова, Бригита, 1928-
Тенев, Владимир (композитор) Н 9
Тенев, Владимир вж Tenev, Vladimir
Теодосиев, Константин Стойков, 1959- (редактор) Кн 412
Теодосиев, Ясен Енчев, 1973- (автор) Кн 397
Теофилов, Иван Николов, 1931- (редактор) Кн 426
Тепешанов, Чавдар Борисов, 1946- (илюстратор) Кн 628
Терзиева, Мария Кръстева Попковачева- вж Попковачева-Терзиева, Мария Кръстева, 1984-
Терзиева, Светла Тодорова, 1966- (автор) Кн 188
Терзийски, Калин Николов, 1970- (доп. материал) Кн 604
Технически университет Васил Априлов (Габрово) Кн 238
Технически университет Васил Априлов. Катедра Физическо възпитание и спорт (Габрово) Кн 239
Тиен Дзиендзюн, 1965- (автор) Кн 701
Тилкова, Светлана Тодорова, 1955- (редактор) Кн 30
Тиханов, Галин Василев, 1964- (автор) Кн 470
Тодинова, Светла Желязкова, 1958- (автор) Кн 292
Тодоров, Димитър Тодоров, 1951- (автор) Кн 370
Тодоров, Ивайло Александров (автор) Кн 279
Тодоров, Иван Йорданов, 1934- (редактор) Кн 243
Тодоров, Илко Недев, 1952- (автор) Кн 85
Тодоров, Найден, 1974- (автор) Кн 354
Тодоров, Николай Боянов, 1982- (автор) Кн 566, (съставител) Кн 660, (преводач) Кн 660
Тодоров, Петко Тодоров, 1947- (автор) Кн 343
Тодоров, Христо Петков, 1958- (преводач) Кн 57
Тодорова, Антоанета Георгиева Запрянова- вж Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942-
Тодорова, Данка, 1958- (автор) Кн 614
Тодорова, Десислава Борисова (автор) Кн 321
Тодорова, Жечка Иванова (автор) Кн 690
Тодорова, Иванка Велева Стоянова- вж Стоянова-Тодорова, Иванка Велева, 1961-
Тодорова, Лариса Петрова (автор) Кн 142, Кн 161
Тодорова, Лилия Райчева вж Райчева, Лилия, 1950-
Тодорова, Мариета Теодорова, 1964- (автор) Кн 237
Тодорова, Мария Борисова, 1945- (автор) Кн 209
Тодорова, Христина (преводач) Кн 288
Тодорова-Пери, Надежда Димитрова, 1929- (съставител) Кн 332
Толик вж Попов, Анатолий
Томов, Александър Трифонов, 1954- вж Tomov, Aleksandǎr Trifonov, 1954-
Томпсън, Денис Франк, 1940- (автор) Кн 57
Тонева, Албена Стефанова вж Toneva, Albena Stefanova
Тонева, Юлиана Генчева вж Тонева-Иванова, Юлиана Генчева, 1956-
Тонева-Иванова, Юлиана Генчева, 1956- (автор) Кн 301
Тончева, Веселка Милчева (автор) Кн 566
Тончева, Минка Димитрова, 1956- (автор) Кн 206
Топалова-Пиринска, Снежанка Запринова, 1952- (автор) Кн 294
Тотев, Христо Иванов, 1969- (автор) Кн 160
Тотева, Жана Василева, 1957- (преводач) Кн 453
Тошева, Анета Илиева, 1961- (преводач) Кн 432
Тошева, Атанаска Славчева, 1959- (преводач) Кн 21
Тошева, Теменужка Иванова (автор) Кн 195
Тошкова-Патруйо, Юлияна Емилова, 1965- (композитор) Н 14
Тошкова-Патруйо, Юлияна Емилова, 1965- вж Toškova-Patrouilleu, Julijana Emilova, 1965-
Трайков, Николай Любомиров (предговор) Кн 479, (интервюиращ) Кн 479
Трайкова, Мариела Николаева (автор) Кн 310
Траянов, Борис (тонрежисьор) Е 11
Трейман, Николай Емануилов, 1962- (фотограф) Г 5
Тренчева-Николова, Маргарита Иванова, 1968- (автор) Кн 416
Трифонова, Александра Филипова, 1977- (преводач) Кн 468
Троев, Тройчо Динев, 1951- (редактор) Кн 243
Труден избор с голямо значение: съдбата на българските евреи, 1943. Документална изложба (София ; 2013) Г 6
Турлаков, Христо Александров, 1947- (автор) Кн 370
Тутев, Георги Иванов, 1924-1994 (композитор) Н 10
Тъпков, Димитър Кирилов, 1929-2011 (автор) Кн 395
Тянкова, Сабина Василева, 1935-1992 (текст) Н 1
 
У

Уан Юнбин, 1792-1869 (автор) Кн 669
Угринов, Пламен Угринов, 1952- (автор) Кн 315
Узунов, Камен Алдинов (автор) Кн 236
Узунова, Красимира Цветанова (автор) Кн 690, (съставител) Кн 690
Уилкинсън, Ричард, 1943- (автор) Кн 86
Унгарско-българска историческа конференция (Будапеща ; 2009) вж Hungarian-Bulgarian history conference (Budapest ; 2009)
Уолкър, Клинтън, 1957- (автор) Кн 393
Уолш, Нийл Доналд, 1943- (автор) Кн 67
Уорендър, Надя Цекова, 1968- вж Warrender, Nadja Cekova, 1968-

Урумов, Александър Георгиев, 1969- вж Urumov, Aleksandǎr Georgiev, 1969-
Учителя вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
 
Ф

Фадел, Морис Наме, 1973- (автор) Кн 470
Фазлиоолу, Йешим, 1968- вж Fazlioğlu, Yeşim, 1968-
Фаркаш, Чила Мохачи- вж Мохачи-Фаркаш, Чила
Фе вж Пенчева, Вера Георгиева, 1979-
Фертова, Симона Маринова (автор) Кн 158
Фестивал Образование, обучение, резултати (3 ; София ; 2012) Кн 375
Филарет, архиепископ Черниговски, 1805-1866 (автор) Кн 68
Филарет Гумилевски вж Филарет, архиепископ Черниговски, 1805-1866
Филева, Татяна Ангелова, 1973- (преводач) Кн 68
Филипов, Филип Стоянов, 1943- (преводач) Кн 52
Филипова, Ирина, 1988- (автор) Кн 563
Филипова, Людмила Орлинова, 1977- (автор) Кн 615
Филипова, Радка, 1948-  (редактор) Кн 526, Кн 651, (предговор) Кн 526, Кн 651
Филипова, Хубавинка Николова, 1941- (преводач) Кн 661, Кн 662
Филипова-Петракиева, Симона Кирилова, 1971- (автор) Кн 258
Фичев, Никола Иванов, 1800-1881 (автор) Г 1, Г 2
Фичев, Никола Иванов, 1800-1881 вж Fičev, Nikola Ivanov, 1800-1881
Фогел, Дани, 1954- (автор) Кн 575
Фол, Александър Николаев, 1933-2006 (автор) Кн 702
Фол, Валерия Николова, 1953- (автор) Кн 707
Фол, Валерия Николова, 1953- вж Fol, Valerija Nikolova, 1953-
Форум на българската трансатлантическа общност Крайъгълен камък на членството: десет години в НАТО, визия за следващите десет (София ; 2014) Кн 93
Фотинов, Константин Георгиев, 1790?-1858 (автор) Кн 713
Франкфърт, Хари Гордън, 1929- (автор) Кн 57
Фън Йен (преводач) Кн 678
Фъргов, Христо Георгиев, 1895-1978 (автор) Кн 643
 
Х

Хаванова, Олга Владимировна, 1967- вж Havanova, Ol´ga Vladimirovna, 1967-
Хаванова, Ольга Владимировна, 1967- вж Хаванова, Олга Владимировна, 1967-
Хадживълчев, Пенко Мхайлов вж Паисий Хилендарски, 1722-1773
Хадживълчев, Петър Мхайлов вж Паисий Хилендарски, 1722-1773
Хаджидимитрова, Поля (илюстратор) Кн 505
Хаджииванов, Николай Георгиев, 1938- (автор) Кн 251
Хаджийски, Иван Стоилов, 1955- (автор) Кн 721
Хаджикинов, Димитър Георгиев, 1950- (автор) Е 6
Хаджикинова, Мима Вакрилова, 1953- (автор) Е 6, Е 7
Хаджилалов, Петър Христов, 1946- (автор) Кн 201, Кн 202, Кн 203
Халачева, Антония Господинова (преводач) Кн 387, Кн 390, Кн 394
Халачева, Антония Господинова вж Halačeva, Antonija Gospodinova
Хамуда, Хосам Баюми вж Баюми Хамуда, Хосам
Ханджийска, Емилия Иванова вж Handžijska, Emilija Ivanova
Хараламбиев, Борис Георгиев вж Георгиев, Борис, 1888-1962
Харизанова, Маргарита Цветанова, 1948- (автор) Кн 344, Кн 356, Кн 357, Кн 361
Харитон Рилец, ок. 1790-ок. 1877 (адаптатор) Кн 21
Харт, Базил Хенри Лидъл вж Лидъл Харт, Базил Хенри, 1895-1970
Хелър, Джоузеф, 1923-1999 (автор) Кн 456
Хенкел, Фриц-Ото вж Henkel, Fritz-Otto
Хешел, Ейбрахам Джошуа, 1907-1972 (автор) Кн 61
Хижар вж Мандев, Христо Ганчев, 1936-
Хикмет, Назъм, 1902-1963 (автор) Кн 665
Хинов, Петко Тодоров, 1972- (доп. материал) Кн 669, (преводач) Кн 669
Хинчев, Борис Георгиев, 1934-2008 (композитор) Н 9
Хинчев, Борис Георгиев, 1934-2008 вж Hinčev, Boris Georgiev, 1934-2008
Холтхаузен, Луизе, 1959- (автор) Кн 19
Хорински, Нели Красни, 1949- (преводач) Кн 41, Кн 51
Хорняк, Арпад, 1971- вж Hornyák, Árpád, 1971-
Хоу Игуан (преводач) Кн 678
Хранов, Ивайло Пламенов, 1980- (преводач) Кн 432
Христов, Георги Константинов вж Константинов, Георги, 1943-
Христов, Димитър, 1957- (преводач) Кн 473, (предговор) Кн 473
Христов, Ивайло Христов, 1970- (съставител) Кн 475
Христов, Петър Георгиев, 1956- (редактор) Пи 1
Христов, Христо Василев, 1951- (автор) Кн 38
Христов, Христо Йорданов, 1948- (автор) Кн 145
Христов, Христо Петров, 1979- (автор) Кн 644
Христов, Христо Станев, 1967- вж Hristov, Hristo Stanev, 1967-
Христов, Цветан Христов (автор) Кн 354
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (съставител) Кн 702, (предговор) Кн 702
Христова, Деяна Генчева, 1973- (доп. материал) Кн 327
Христова, Елена Алекова вж Алекова, Елена, 1963-
Христова, Наталия Василева, 1975- (преводач) Кн 467
Христосков, Начо Димитров, 1953-2019 (автор) Кн 616
Христофоров, Асен Георгиев, 1910-1970 (автор) Кн 485
Хрусанова, Стефка Рускова (съставител) Кн 667, (преводач) Кн 667
Хубенова, Йолина Валентинова, 1966- (автор) Кн 311
Хъ Пинлян (преводач) Кн 678
Хъдсън, Сол вж Слаш, 1965-
Хърст, Пол, 1946-2003 (автор) Кн 95
 
Ц

Цанев, Иван, 1941- (автор) Кн 567
Цанев, Николай Иванов, 1960- (автор) Кн 164
Цанева, Донка Стойчева, 1935- (автор) Кн 617
Цанков, Кирил Йовчев, 1949- (редактор) Кн 431
Цанков, Николай Димитров, 1977- (автор) Кн 278
Цанков, Николай Сашков, 1976- (автор) Кн 169
Цанков, Пламен Ценков, 1971- (автор) Кн 322
Цанкова, Дана, 1991- (автор) Кн 563
Цанов, Петър Костов вж Костов, Петър, 1927-2014
Цветанова, Ена, 1940- (автор) Кн 568
Цветков, Станислав Петров, 1984- (автор) Е 8, Е 9
Цветкова, Даниела Милчева, 1971- (автор) Кн 344
Цветкова, Лилия Йорданова Крумова- вж Крумова-Цветкова, Лилия Йорданова, 1942-
Цветкова, Лорета Филипова, 1961- (автор) Кн 103
Ценова, Цветанка Луканова, 1956- (автор) Кн 55, (редактор) Е 3, Кн 168
Ци, Хуейфън, 1951- (преводач) Кн 678
Цоков, Тома Васильов вж Васильов, Тома, 1855-1937
Цонев, Кирил Николов (съставител) Кн 239
Цонева, Жанета Николаева (автор) Кн 158
Цонков, Николай Иванов, 1980- (автор) Кн 337
Цонкова, Димитринка Георгиева, 1959- (автор) Кн 43
 
Ч

Чавдарова, Таня Бойчева, 1958- (автор) Кн 119
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969- (автор) Кн 233
Чакалова, Захаринка Георгиева (автор) Кн 190
Чакалова, Недялка Гочева, 1947- (преводач) Кн 707
Чакалова, Недялка Гочева, 1947- вж Čakalova, Nedjalka Gočeva, 1947-
Чакъров, Веселин Николов, 1972- (илюстратор) Кн 627
Чанев, Славчо, 1956- (автор) Кн 569
Чанева-Спасова, Пенка Жекова, 1934- (автор) Кн 570
Часовникарова, Ценка Георгиева (автор) Кн 280
Чекичев, Ангел Христов, 1987- (автор) Кн 312, Кн 371
Чекова, Илиана Чекова (автор) Кн 69
Чернева, Екатерина Георгиева (автор) Кн 193
Чернева, Катя вж Чернева, Екатерина Георгиева
Чернева, Пенка Иванова, 1943- (автор) Кн 618
Черновежд вж Карапетров, Петър Пантелеев, 1845-1903
Черняев, Димитър Христов вж Христов, Димитър, 1957- 
Чернялски, Веселин, 1945-2020 (автор) Кн 659
Чешанков, Иван Божидаров (автор) Кн 408, Кн 409
Чилингиров, Ан. Д. (автор) Кн 163
Чипева, Соня Дакова, 1960- (автор) Кн 74
Чорбаджиев, Асен Георгиев, 1978- вж Čorbadžiev, Asen Georgiev, 1978-
Чорбаджиева, Магдалена Иванова, 1949- (автор) Кн 269
Чу Нин (преводач) Кн 678
Чуклев, Петър Панов, 1936- (илюстратор) Кн 665
 
Ш

Шабани, Надя, 1977- (автор) Кн 231
Шанданов, Петър Димов, 1895-1971 (автор) Кн 719
Шанън, Томас Антъни, 1940- (автор) Кн 57
Шапкова-Танева, Пенка Тодорова, 1974- (редактор) Е 3, Кн 168
Шаркова, Ирина Петрова, 1962- (автор) Кн 179
Шарп, Кен (автор) Кн 385
Шекспир, Уилям, 1564-1616 (автор) Кн 441
Шекспир, Уилям, 1564-1616 вж Shakespeare, William, 1564-1616
Шереш, Атила, 1975- вж Seres, Attila, 1975-
Шивачев, Стефан Николов, 1954- (автор) Кн 686, Кн 687
Шиндаров, Мирослав Василев, 1977- (автор) Кн 259
Шинкова, Жанета Тенева, 1966- (преводач) Кн 287
Шкрбић, Биљана вж Шкръбич, Биляна
Шкръбич, Биляна (редактор) Е 10
Шкръбич, Биляна вж Škrbić, Biljana
Шльомберже, Гюстав, 1844-1929 (автор) Кн 710
Шмеман, Александр Дмитриевич, 1921-1983 вж Шмеман, Александър Дмитриевич, 1921-1983
Шмеман, Александър Дмитриевич, 1921-1983 (автор) Кн 70
Шопов, Тодор Крумов, 1952- (преводач) Г 4
Шопова, Иванка Костадинова (автор) Кн 329
Шорохов, Алексей Алексеевич, 1973- (автор) Кн 471
Шошева, Веска Митева, 1946- (редактор) Кн 155
Шумарова, Магдалена Георгиева, 1948- (автор) Кн 571
Шумън, Джо (автор) Кн 394
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (автор) Кн 572, (преводач) Кн 436, Кн 572
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- вж Šurbanov, Aleksandǎr Vladimirov, 1941-
Шън Чао (преводач) Кн 678
 
Щ

Щайн, Катрин Велц- вж Арно, Катрин
Щайнер, Рудолф, 1861-1925 (автор) Кн 26, Кн 27, Кн 32, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 461
Щерева, Елена, 1984- (преводач) Кн 379, Кн 380, Кн 382
 
Ю

Юмер, Хамди вж Омер, Хамди
Юмер, Юмер (преводач) Кн 73
 
Я

Якимова, Росица Асенова, 1966- (автор) Кн 645, (илюстратор) Кн 645
Ян, Хуей (преводач) Кн 678
Янакиева, Веселка Ангелова, 1960- (автор) Кн 161
Янев, Георги Георгиев, 1950- (автор) Кн 482
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 455
Янева, Анжелина Георгиева, 1957- (автор) Кн 413
Янева-Китанова, Дафина Янкова вж Китанова, Дафина Янкова
Янева-Прокопова, Анжелина Георгиева вж Янева, Анжелина Георгиева, 1957-
Янков, Иван Георгиев, 1945- вж Jankov, Ivan Georgiev, 1945-
Янков, Мартин (преводач) Кн 446
Янков, Николай Валериев, 1984- (преводач) Кн 382
Янков, Росен Димитров, 1958- (автор) Кн 714
Янков, Румен Христов, 1959- (редактор) Е 12
Янкова, Венета Стоева, 1958- (преводач) Кн 457, Кн 458
Янкова, Дияна Димитрова, 1961- вж Jankova, Dijana Dimitrova, 1961-
Янкова, Елена Щерева Георгиева- вж Щерева, Елена, 1984-
Янкова, Жана Атанасова, 1957- (автор) Е 5
Янкова, Лилия Стефанова, 1951- (автор) Кн 408, Кн 409
Янкова, Мария Христова, 1972- (автор) Кн 281
 
A

Abadžiev, Aleksandǎr Marinov, 1935- вж Абаджиев, Александър Маринов, 1935-
Abadžieva, Lilija Kostadinova, 1966- вж Абаджиева, Лилия Костадинова, 1966-
Adalieva, Evdokija Jankova вж Адалиева, Евдокия Янкова
Agamben, Giorgio, 1942- вж Агамбен, Джорджо, 1942-
Agich, George John, 1947- вж Агич, Джордж Джон, 1947-
Akinfa вж Olegov, Denis, 1998-
Alaška, Maja Sǎbčeva вж Алашка, Мая Събчева
Alaška, Rajna Milkova вж Алашка, Райна Милкова
Alekova, Elena, 1963- вж Алекова, Елена, 1963-
Aleksandrov, Mihail Aronovič, 1950- (редактор) Кн 3
Aleksandrov, Svobodan вж Александров, Свободан
Aleksandrova-Bošnakova, Matilda Ivanova, 1968- вж Александрова-Бошнакова, Матилда Иванова, 1968-
Aleksiev, Stefan Marinov, 1987- вж Алексиев, Стефан Маринов, 1987-
Aleksieva, Irena Angelova, 1969- вж Алексиева, Ирена Ангелова, 1969-
Aleksieva, Ljubka Krǎsteva, 1981- вж Алексиева, Любка Кръстева, 1981-
Alexandrov, Mikhail вж Aleksandrov, Mihail Aronovič, 1950-
Altinyeleklioğlu, Demet, 1955- вж Алтънйелеклиоглу, Демет, 1955-
Andonov, Božidar Borisov, 1954- (редактор) Кн 59
Andonov, Božidar Borisov, 1954- вж Андонов, Божидар Борисов, 1954-
Andonov, Georgi, 1955- вж Андонов, Георги, 1955-
Andonova, Evelina Ognjanova, 1972- вж Андонова, Евелина Огнянова, 1972-
Andreev, Andrej Dimov, 1960- вж Андреев, Андрей Димов, 1960-
Andreev, Andreja Prokopiev, 1939- вж Андреев, Андрея Прокопиев, 1939-
Andreev, Georgi Kirilov вж Андреев, Георги Кирилов
Angelov, Angel Borisov, 1959- вж Ангелов, Ангел Борисов, 1959-
Angelov, Angel Georgiev, 1958- вж Ангелов, Ангел Георгиев, 1958-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Kalojan Georgiev, 1965- вж Ангелов, Калоян Георгиев, 1965-
Angelov, Valentin Angelov, 1930- вж Ангелов, Валентин Ангелов, 1930-
Angelova, Albena Dimitrova вж Ангелова, Албена Димитрова
Angelova, Denica, икономист вж Ангелова, Деница, икономист
Angelova, Maja Vasileva, 1974- вж Ангелова, Мая Василева, 1974-
Angelova, Milena Ivanova, 1974- (автор) Пи 3
Angelova, Milena Ivanova, 1974- вж Ангелова, Милена Иванова, 1974-
Angelova, Silvija Georgieva, 1969- (автор) Кн 244
Angelova, Silvija Georgieva, 1969- вж Ангелова, Силвия Георгиева, 1969-
Angelova, Sofija Simeonova, 1968- вж Ангелова, София Симеонова, 1968-
Angelova-Atanasova, Marija Koleva, 1945- вж Ангелова-Атанасова, Мария Колева, 1945-
Angova, Stela Konstantinova, 1970- вж Ангова, Стела Константинова, 1970-
Antonova, Albena Emilova вж Антонова, Албена Емилова
Antonova, Diana Antonova, 1957- вж Антонова, Диана Антонова, 1957-
Apter, Jeff, 1961- вж Аптър, Джеф, 1961-
Aretov, Nikolaj Aretov, 1954- вж Аретов, Николай Аретов, 1954-
Armentrout, Jennifer L., 1980- вж Арментраут, Дженифър Л., 1980-
Arno, Catrin вж Арно, Катрин
Arsan, Emmanuelle, 1932-2005 вж Арсан, Еманюел, 1932-2005
Arsenova, Iskra Spasova, 1950- вж Арсенова, Искра Спасова, 1950-
Asparuhov, Kiril Timov, 1948- вж Аспарухов, Кирил Тимов, 1948-
Asparuhova, Angelina Grigorievna вж Аспарухова, Ангелина Григориевна
Asparuhova-Kandilarova, Margarita Veselinova, 1984- вж Аспарухова-Кандиларова, Маргарита Веселинова, 1984-
Asprov, Ognjan вж Аспров, Огнян
Assa, Gredi Haim, 1954- вж Асса, Греди Хаим, 1954-
Atanasov, Aleksandǎr Pavlov вж Атанасов, Александър Павлов
Atanasov, Blagovest Njagulov вж Njagulov, Blagovest, 1957-
Atanasov, Niкola, 1886-1969 (композитор) Н 4
Atanasov, Niкola, 1886-1969 вж Атанасов, Никола, 1886-1969
Atanasova, Valentina Stojanova, 1974- вж Атанасова, Валентина Стоянова, 1974-
Atanassov, Niкola вж Atanasov, Niкola, 1886-1969
Avdeeva, Mariana Todorova (автор) Кн 244,
Avdeeva, Mariana Todorova вж Авдеева, Мариана Тодорова
Avramova, Angelina Vladislavova, 1963- вж Аврамова, Ангелина Владиславова, 1963-
 
B

Babanov, Vladimir Ognjanov вж Бабанов, Владимир Огнянов
Babinger, Franz, 1891-1967 вж Бабингер, Франц, 1891-1967
Bǎčev, Jordan Petrov вж Бъчев, Йордан Петров
Bǎčvarov, Ivan Nedelčev, 1933- вж Бъчваров, Иван Неделчев, 1933-
Baev, Anton Hristov, 1963- вж Баев, Антон Христов, 1963-
Bagaševa, Aleksandra Božidarova, 1971- вж Багашева, Александра Божидарова, 1971-
Bagdi, Róbert (автор) Пи 4
Bagrjana, Elisaveta, 1893-1991 вж Багряна, Елисавета, 1893-1991
Bajčev, Bojan Vasilev вж Байчев, Боян Василев
Bajčeva, Savka Todorova, 1951- вж Байчева, Савка Тодорова, 1951-
Bajraktarova, Nastja Angelova, 1972- вж Байрактарова, Настя Ангелова, 1972-
Bakalov, Jordan Ivanov, 1960- вж Бакалов, Йордан Иванов, 1960-
Bakalov, Tot´o Ivanov, 1927- вж Бакалов, Тотьо Иванов, 1927-
Bǎlgarija. Konstitucija (1991-) вж България. Конституция (1991-)
Bǎlgarija. Ministerski sǎvet вж България. Министерски съвет
Bǎlgarija. Ministerstvo na energetikata i energijnite resursi вж България. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
Bǎlgarija. Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvo вж България. Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Bǎlgarija. Ministerstvo na zemedelieto i gorite вж България. Министерство на земеделието и горите
Bǎlgarija. Vǎrhoven administrativen sǎd вж България. Върховен административен съд
Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.
Bǎlgarski lovno-ribarski sǎjuz. Naučno-praktičeska konferencija (1 ; Elin Pelin ; 2013) вж Български ловно-рибарски съюз. Научно-практическа конференция (1 ; Елин Пелин ; 2013)
Balivet, Michel, 1944- вж Баливе, Мишел, 1944-
Baltova, Svetla Metodieva, 1951- вж Балтова, Светла Методиева, 1951-
Bal´ozov, Rumen Dimitrov, 1949-2019 (композитор) Н 9
Bal´ozov, Rumen Dimitrov, 1949-2019 вж Бальозов, Румен Димитров, 1949-2019
Banov, Bančo Todorov вж Банов, Банчо Тодоров
Bardov, Ivan Nikolov, 1954- вж Бардов, Иван Николов, 1954-
Baturov, Dimitǎr Vasilev, 1964- вж Батуров, Димитър Василев, 1964-
Baydar, Oya, 1940- вж Байдар, Ойя, 1940-
Bayoumi Hamuda, Hosam (редактор) Е 10
Bayoumi Hamuda, Hosam вж Баюми Хамуда, Хосам
Bazan, Ivan Ivanovič вж Базан, Иван Иванович
Beck, Ulrich, 1944-2015 вж Бек, Улрих, 1944-2015
Belc, Nastasia (редактор) Е 10
Belc, Nastasia вж Белк, Настасия
Beloev, Hristo Ivanov, 1958- вж Белоев, Христо Иванов, 1958-
Beneva, Marina Kremenova, 1971- вж Бенева, Марина Кременова, 1971-
Beneventi, Romina, 1980- вж Беневенти, Ромина, 1980-
Benkova, Krasimira Toševa, 1955- вж Бенкова, Красимира Тошева, 1955-
Berberov, Ilija Matev, 1938- вж Берберов, Илия Матев, 1938-
Berov, Dimitǎr Nikolov, 1981- вж Беров, Димитър Николов, 1981-
Berov, Hristo P., 1974- (редактор) Кн 59
Berov, Hristo P., 1974- вж Беров, Христо П., 1974-
Bespalova, Vlada Nikolaevna, 1986- вж Беспалова, Влада Николаевна, 1986-
Beškov, Vladimir Anastasov, 1935-2019 вж Бешков, Владимир Анастасов, 1935-2019
Biljarski, Cočo Vasilev, 1949- вж Билярски, Цочо Василев, 1949-
Bivolarova-Kišmerova, Liljana Petrova, 1931- вж Биволарова-Кишмерова, Лиляна Петрова, 1931-
Blagoev, Cvetan, фотограф (илюстратор) Г 1, Г 2
Blagoev, Cvetan, фотограф вж Благоев, Цветан, фотограф
Blagoev, Goran Tasev, 1967- (текст) Г 1, Г 2,(съставител) Г 1, Г 2
Blagoev, Goran Tasev, 1967- вж Благоев, Горан Тасев, 1967-
Blagoev, Todor, 1945- вж Благоев, Тодор, 1945-
Blagoev, Tsvetan вж Blagoev, Cvetan, фотограф
Blagoeva, Blagoslava Georgieva, 1977- вж Благоева, Благослава Георгиева, 1977-
Blagoeva, Diana Georgieva, 1962- вж Благоева, Диана Георгиева, 1962-
Blagoeva, Snežana Aleksandrova, 1974- вж Благоева, Снежана Александрова, 1974-
Bočarov, Petko Dimitrov, 1919-2016 вж Бочаров, Петко Димитров, 1919-2016
Boev, Bojan Dimitrov, 1883-1963 (автор) Кн 71
Boev, Boyan вж Boev, Bojan Dimitrov, 1883-1963
Bogdanov, Boris Todorov вж Богданов, Борис Тодоров
Bogdanova, Biljana вж Богданова, Биляна
Bogdanova, Monika Borisova, 1977- вж Богданова, Моника Борисова, 1977-
Bogdanova, Nadežda Asenova, 1929-2013 вж Богданова, Надежда Асенова, 1929-2013
Bogdanski, Stanislav вж Богдански, Станислав
Bogoev, Georgi Petkov, 1947- (редактор) Е 10
Bogoev, Georgi Petkov, 1947- вж Богоев, Георги Петков, 1947-
Bogoeva, Asja Stefanova, 1962- вж Богоева, Ася Стефанова, 1962-
Bogoeva, Kalina Kirilova, 1937- (автор) Кн 402
Bogoslovova, Ljudmila Paskaleva, 1954- вж Богословова, Людмила Паскалева, 1954-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojadžiev, Kamen Javorov, 1981- вж Бояджиев, Камен Яворов, 1981-
Bojadžiev, Lǎčezar Ivanov, 1957- (преводач) Г 3
Bojadžieva, Desislava Nikolova, 1982- вж Бояджиева, Десислава Николова, 1982-
Bojadžieva, Neli Ilieva, 1957- вж Бояджиева, Нели Илиева, 1957-
Bojanov, Kiril Ljubenov, 1935- вж Боянов, Кирил Любенов, 1935-
Bojanov, Ljuben Kirilov вж Боянов, Любен Кирилов
Bojanova, Ana Vasileva, 1958- вж Боянова, Ана Василева, 1958-
Bojčev, Božidar Hristov, 1935- вж Бойчев, Божидар Христов, 1935-
Bojčev, Georgi Stankov, 1949- вж Бойчев, Георги Станков, 1949-
Bojkova, Fani Evgenieva, 1964- вж Бойкова, Фани Евгениева, 1964-
Bonev, Živko Bonev, 1932- вж Бонев, Живко Бонев, 1932-
Boneva, Miroslava Ilieva, 1978- вж Бонева, Мирослава Илиева, 1978-
Booth, Stanley, 1942- вж Бут, Стенли, 1942-
Boradžieva, Elena Atanasova, 1958- вж Бораджиева, Елена Атанасова, 1958-
Bordžieva, Lina Stojanova, 1966- вж Борджиева, Лина Стоянова, 1966-
Borisov, Boris Donev, 1951- вж Борисов, Борис Донев, 1951-
Borisova, Galja вж Борисова, Галя
Borisova, Joana, 1993- вж Борисова, Йоана, 1993-
Borisova, Petja Kostadinova вж Борисова, Петя Костадинова
Borisova, Silvija Emilova, 1984- вж Борисова, Силвия Емилова, 1984-
Boseva, Marija Jordanova вж Босева, Мария Йорданова
Bošnakova, Silvija Mihajlova, 1985- вж Бошнакова, Силвия Михайлова, 1985-
Boteva, Mariana Ivanova вж Ботева, Мариана Иванова
Boubnova, Iara вж Bubnova, Jaroslava Igorevna, 1961-
Boyadjiev, Luchezar вж Bojadžiev, Lǎčezar Ivanov, 1957-
Božanov, Stefan Simeonov вж Божанов, Стефан Симеонов
Božilova, Maja Georgieva, 1948- вж Божилова, Мая Георгиева, 1948-
Božilova, Vanina Ivanova, 1996- вж Божилова, Ванина Иванова, 1996-
Božinova, Daniela Stojanova, 1960- вж Божинова, Даниела Стоянова, 1960-
Božinova, Jordanka Ilieva вж Божинова, Йорданка Илиева
Božkov, Vasil Stefanov, 1940- вж Божков, Васил Стефанов, 1940-
Božkova, Desislava Petkova вж Божкова, Десислава Петкова
Bozza, Anthony вж Боза, Антъни
Brakalov, Ivan Todorov, 1859-1933 вж Бракалов, Иван Тодоров, 1859-1933
Brǎnekova, Dimitrina Ivanova, 1957- вж Брънекова, Димитрина Иванова, 1957-
Bregov, Ivan, 1986- вж Брегов, Иван, 1986-
Bronson, Charles, 1952- вж Бронсън, Чарлс, 1952-
Brown, Jake вж Браун, Джейк
Brückner, Monika Willi (преводач) Кн 696
Bubnova, Jaroslava Igorevna, 1961- (текст) Г 3
Bučkov, Ilijan Agapiev, 1966- вж Бучков, Илиян Агапиев, 1966-
Buneva, Marija Simeonova, 1963- вж Бунева, Мария Симеонова, 1963-
 
C

Campanario, Gabriel вж Кампанарио, Гейбриъл
Canev, Ivan, 1941- вж Цанев, Иван, 1941-
Canev, Nikolaj Ivanov, 1960- вж Цанев, Николай Иванов, 1960-
Caneva, Donka Stojčeva, 1935- вж Цанева, Донка Стойчева, 1935-
Cankov, Kiril Jovčev, 1949- вж Цанков, Кирил Йовчев, 1949-
Cankov, Nikolaj Dimitrov, 1977- вж Цанков, Николай Димитров, 1977-
Cankov, Nikolaj Saškov, 1976- вж Цанков, Николай Сашков, 1976-
Cankov, Plamen Cenkov, 1971- вж Цанков, Пламен Ценков, 1971-
Cankova, Dana, 1991- вж Цанкова, Дана, 1991-
Capozzi, James Dean вж Капоци, Джеймс Дийн
Cenova, Cvetanka Lukanova, 1956- вж Ценова, Цветанка Луканова, 1956-
Cerminara, Gina, 1914-1984 вж Серминара, Джина, 1914-1984
Chakalova, Nedyalka вж Čakalova, Nedjalka Gočeva, 1947-
Coleridge, Samuel Taylor, 1772-1834 вж Колридж, Самюъл Тейлър, 1772-1834
Colin, Sylvie вж Колен, Силви
Conev, Kiril Nikolov вж Цонев, Кирил Николов
Coneva, Žaneta Nikolaeva вж Цонева, Жанета Николаева
Conférence européenne Les assises de la justice (Bruxelles ; 2013) вж Европейска конференция За ролята на правосъдието в Европейския съюз (Брюксел ; 2013)
Conkov, Nikolaj Ivanov, 1980- вж Цонков, Николай Иванов, 1980-
Conkova, Dimitrinka Georgieva, 1959- вж Цонкова, Димитринка Георгиева, 1959-
Couture, Pauline, 1954- вж Кутюр, Полин, 1954-
Covey, Sean, 1964- вж Кови, Шон, 1964-
Covey, Stephen R., 1932-2012 вж Кови, Стивън Р., 1932-2012
Cronin, Archibald Joseph, 1896-1981 вж Кронин, Арчибалд Джоузеф, 1896-1981
Cvetanova, Ena, 1940- вж Цветанова, Ена, 1940-
Cvetkov, Stanislav Petrov, 1984- вж Цветков, Станислав Петров, 1984-
Cvetkova, Daniela Milčeva, 1971- вж Цветкова, Даниела Милчева, 1971-
Cvetkova, Loreta Filipova, 1961- вж Цветкова, Лорета Филипова, 1961-
 
Č

Čakalova, Nedjalka Gočeva, 1947- (преводач) Кн 707
Čakalova, Nedjalka Gočeva, 1947- вж Чакалова, Недялка Гочева, 1947-
Čakalova, Zaharinka Georgieva вж Чакалова, Захаринка Георгиева
Čakǎrov, Veselin Nikolov, 1972- вж Чакъров, Веселин Николов, 1972-
Čanev, Slavčo, 1956- вж Чанев, Славчо, 1956-
Čaneva-Spasova, Penka Žekova, 1934- вж Чанева-Спасова, Пенка Жекова, 1934-
Časovnikarova, Cenka Georgieva вж Часовникарова, Ценка Георгиева
Čavdarova, Tanja Bojčeva, 1958- вж Чавдарова, Таня Бойчева, 1958-
Čavdarova-Kostova, Sijka Georgieva, 1969- вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Čekičev, Angel Hristov, 1987- вж Чекичев, Ангел Христов, 1987-
Čekova, Iliana Čekova вж Чекова, Илиана Чекова
Černeva, Ekaterina Georgieva вж Чернева, Екатерина Георгиева
Černeva, Penka Ivanova, 1943- вж Чернева, Пенка Иванова, 1943-
Černjalski, Veselin, 1945-2020 вж Чернялски, Веселин, 1945-2020
Češankov, Ivan Božidarov вж Чешанков, Иван Божидаров
Čilingirov, An. D. вж Чилингиров, Ан. Д.
Čipeva, Sonja Dakova, 1960- вж Чипева, Соня Дакова, 1960-
Čorbadžiev, Asen Georgiev, 1978- (автор) Кн 260
Čorbadžieva, Magdalena Ivanova, 1949- вж Чорбаджиева, Магдалена Иванова, 1949-
Ču Nin вж Чу Нин
Čuklev, Petǎr Panov, 1936- вж Чуклев, Петър Панов, 1936-
 
D

Dabkov, Kol´o Ivanov, 1959- вж Дабков, Кольо Иванов, 1959-
Dačevski, Kiril Dimitrov, 1926- вж Дачевски, Кирил Димитров, 1926-
Dahle, Stefanie, 1981- вж Дале, Щефани, 1981-
Danailova, Rosica Lambova, 1933-2018 вж Данаилова, Росица Ламбова, 1933-2018
Daniels, Neil Andrew, 1950- вж Даниелс, Нийл Андрю, 1950-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Danova, Nadja Hristova, 1942- вж Данова, Надя Христова, 1942-
Dǎržavna agencija za informacionni tehnologii i sǎobštenija вж Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Daskalov, Anton Teodosiev, 1960- вж Даскалов, Антон Теодосиев, 1960-
Daskalov, Asen, журналист вж Даскалов, Асен, журналист
Daskalov, Petǎr Dimov, 1957- вж Даскалов, Петър Димов, 1957-
Daskalova, Avgustina Vasileva (преводач) Кн 672
Daskalova, Tatjana Ivanova, 1963- вж Даскалова, Татяна Иванова, 1963-
Daševa, Tanka вж Дашева, Танка
Dečeva, Joana Kirilova вж Дечева, Йоана Кирилова
Dečeva, Krasimira Dečeva вж Дечева, Красимира Дечева
Dedev, Ilijan Penkov вж Дедев, Илиян Пeнков
Defoe, Daniel, 1660-1731 вж Дефо, Даниел, 1660-1731
Dejanova-Atanasova, Anna Dejanova, 1963- вж Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
Delčeva, Evgenija Ivanova, 1952- вж Делчева, Евгения Иванова, 1952-
Delev, Petǎr Nedelčev, 1951- вж Делев, Петър Неделчев, 1951-
Deleva, Ekaterina Hristeva, 1949- вж Делева, Екатерина Христева, 1949-
Deleva, Jordanka, 1995- вж Делева, Йорданка, 1995-
Deleva, Nadežda Petkova, 1959- вж Делева, Надежда Петкова, 1959-
Delibeev, Kamen Petkov вж Делибеев, Камен Петков
Dell'Agata, Giuseppe, 1940- вж Дел'Агата, Джузепе, 1940-
Demeter, Gábor, 1980- (автор) Пи 4, (редактор) Пи 4
Demireva, Marija Petrova, 1984- вж Демирева, Мария Петрова, 1984-
Denev, Cončo Stojnov, 1954- вж Денев, Цончо Стойнов, 1954-
Denev, Cvetan Markov, 1946- (композитор) Н 9
Denev, Cvetan Markov, 1946- вж Денев, Цветан Марков, 1946-
Deponio, Pamela вж Депонио, Памела
Dermendžiev, Mitko Kolev вж Дерменджиев, Митко Колев
Di'Anno, Paul, 1958- вж Ди Ано, Пол, 1958-
Diamandiev, Svetoslav Dimitrov, 1936- вж Диамандиев, Светослав Димитров, 1936-
Dičeva, Teodora Todorova вж Дичева, Теодора Тодорова
Dihanova, Julija вж Диханова, Юлия
Dimanov, Ivajlo Bojkov, 1956- вж Диманов, Ивайло Бойков, 1956-
Dimanova, Iva Ivajlova, 1994- вж Диманова, Ива Ивайлова, 1994-
Dimitrov, Dijan Dinev вж Димитров, Диян Динев
Dimitrov, Dimitǎr Jankov, 1971- вж Димитров, Димитър Янков, 1971-
Dimitrov, Georgi Georgiev, 1972- вж Димитров, Георги Георгиев, 1972-
Dimitrov, Hristo Angelov вж Димитров, Христо Ангелов
Dimitrov, Krasimir Pejčev, 1969- вж Димитров, Крас