БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 1

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Съставител и отговорен редактор на броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Антоанета Стоичкова, Адриана Гайдарова, Яница АнаниеваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в рамките на един раздел азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/1 Кн 1
БИНДЪР, Ото О., 1911-1974
        Ние сме деца на звездите : вечната полемика за произхода на човека / Ото О. Биндър, Макс Х. Флинт ; предг. Ерих фон Деникен ; прев. Иван Иванов. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 285 с. ; 21 см

Ориг. загл.: We are the children of the stars / Otto O. Binder, Max H. Flindt. - За авт.: с. 1.

ISBN 978-954-655-978-4 : 17.99 лв.
1. Човек - произход 2. Извънземни цивилизации
001.9
COBISS.BG-ID 43351816

БК 2021/1 Кн 2
ДЕНИКЕН, Ерих фон, 1935-
        Спомени от бъдещето : неразкрити загадки на миналото / Ерих фон Деникен ; прев. от нем. Ани Стоилова. - [3. изд.]. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 206 с., [16] с. : цв. ил., факс. ; 21 см

Ориг. загл. Erinnerungen an die Zukunft / Erich von Däniken. - 1. изд. 1992 на изд. Литера прима. - Библиогр.: с. 201-205.

ISBN 978-954-655-988-3 : 16.99 лв.
1. Извънземни цивилизации
001.9
COBISS.BG-ID 43340808

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/1 Кн 3
АЛЕКСИЕВА, Венета Панайотова, 1970-
        Интегрирани компютърни системи и мрежи : ръководство за лабораторни упражнения / Венета Панайотова Алексиева, Христо Георгиев Вълчанов. - Варна : ТУ, 2020. - 126 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - Варна. Кат. Компютърни науки и технологии.

ISBN 978-954-20-0808-8 : 4.10 лв.
1. Изчислителни системи - лабораторни ръководства за ВУЗ 2. Компютърни мрежи - лабораторни ръководства за ВУЗ
004.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43379464

БК 2021/1 Кн 4
БОСАКОВА-Арденска, Атанаска Димитрова
        Алгоритми на С/С++ / Атанаска Димитрова Босакова-Арденска. - [Пловдив] : Макрос, 2020. - [2], 196 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

Рец. Стойчо Димитров Стойчев. - Библиогр.: с. 195-196.

ISBN 978-954-561-515-3
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 2. Алгоритми - учебници за ВУЗ
004.43.021(075.8)
COBISS.BG-ID 43331080

БК 2021/1 Кн 5
КОВАЧЕВ, Димитър Михайлов, 1954-
        VHDL/VERILOG програмиране за хардуерно проектиране : ръководство за лабораторни упражнения / Димитър Михайлов Ковачев. - Варна : ТУ, 2020. - 74 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Изд. на ТУ - Варна. Кат. Електронна техника и микроелектроника. - Рец. Тодор Димитров Ганчев.

ISBN 978-954-20-0805-7 : 5.20 лв.
1. Програмиране - лабораторни ръководства за ВУЗ
004.42(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43413512

НИКОЛОВ, Стилиян Николов, 1966-
        CAD/CAM/CAE системи в машиностроенето Вж Кн 69

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/1 Кн 6
ДЕМИРОВА, Сийка Димитрова, 1970-
        Основи на предприемачеството / Сийка Демирова, Сибел Ахмедова. - Варна : ТУ, 2020. - 274 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец. Кирил Василев Георгиев. - Библиогр.: с. 267-273.

ISBN 978-954-20-0816-3 : 8.60 лв.
1. Предприемачество - учебници за ВУЗ
005.342(075.8)
COBISS.BG-ID 43346952

БК 2021/1 Кн 7
ДЕМИРОВА, Сийка Димитрова, 1970-
        Основи на предприемачеството : ръководство за упражнения / Сийка Демирова, Сибел Ахмедова. - Варна : ТУ, 2020. - 144 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 141-143

ISBN 978-954-20-0817-0 : 4.70 лв.
1. Предприемачество - учебни помагала за ВУЗ
005.342(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43345928

БК 2021/1 Кн 8
КРУМОВА, Милена Йорданова, 1975-
        Изследване на добри практики и съвременни решения на уеб базирани технологии в бизнеса : бизнес 4.0 : монография / Милена Йорданова Крумова. - София : ТУ, 2020. - 122 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Рец. Кирил Петров Ангелов. - Библиогр.: с. 115-121.

ISBN 978-619-167-402-2
1. Стопански предприятия - управление и организация - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката
005.591.6
COBISS.BG-ID 43418120

НАЦИОНАЛНА конференция с младежко участие Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес (1 ; Созопол ; 2020)
        I национална конференция с младежко участие "Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес", Созопол 2020 в рамките на "Дни на науката - 2020" на ТУ-София : сборник трудове Вж Кн 96

БК 2021/1 Кн 9
ПЕНЧЕВА, Ивалинка Петкова, 1959-
        Управление на организационното поведение : [монография] / Ивалинка Пенчева. - В. Търново : Абагар, 2020. - 312 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Рец.: Младен Велев, Елена Драгозова. - Библиогр.: с. 302-312.

ISBN 978-619-168-262-1
1. Организационно поведение 2. Управление и организация
005.32
COBISS.BG-ID 43207176

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/1 Кн 10
БАРСОТИ, Елеонора
        Обир в Лувъра : търси & намери / Елеонора Барсоти ; худож. Елеонора Барсоти ; прев. [от итал.] Диана Върголомова. - [София] : Пан, 2018 ([София] : [Циан]). - [24] см : с цв. ил. ; 32 см

Без сведение за ориг. загл. - Загл. и на англ. ез.: The Louvre theft. - Кн. от поредицата Клуб мистерия.

ISBN 978-954-660-954-0 : 4.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 43416072

БК 2021/1 Кн 11
БАРСОТИ, Елеонора
        Съкровището на фараона : търси & намери / Елеонора Барсоти ; худож. Елеонора Барсоти ; прев. [от итал.] Диана Върголомова. - [София] : Пан, 2018 ([София] : [Циан]). - [24] с. : с цв. ил. ; 32 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Il tesoro del Faraone / Eleonora Barsotti. - Загл. и на англ. ез.: Pharaoh's treasure, погрешно отпеч. на 3-та кор.: Pharaon's treasure. - Кн. от поредицата Клуб мистерия.

ISBN 978-954-660-953-3 : 4.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 43413256

ГЕОРГИЕВА, Валя Тодорова, 1953-
        Детето и морето : прочети и оцвети! Вж Кн 187

        ГРОЗНОТО патенце : панорамна книжка Вж Кн 106

БК 2021/1 Кн 12
ДЖОНСЪН, Маркъс, 1966-
        Светът на динозаврите / Маркъс Джонсън ; ил. Лионело Калвети и Лука Масини ; прев. от англ. ез. Корнелия Лозанова. - София : Пан, 2018 ([Китай]). -с. 3-63 : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: The world of dinosaurs. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-660-977-9 (подв.) : 18.90 лв.
1. Динозаври - детска и юношеска литература
087.5:598.192
598.192:087.5
COBISS.BG-ID 43407368

        ДОКТОР Всезнайко Вж Кн 107

РУСАНОВ, Любомир Кирилов, 1962-
        Дядо вади ряпа  Вж Кн 191

БК 2021/1 Кн 13
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Воден свят / Костадин Костадинов ; худож. Таня Колева. - [София] : Пан, 2017 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Опознай животните в България)

Кор. опис. 

ISBN 978-954-660-920-5 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 43384328

БК 2021/1 Кн 14
КОСТАДИНОВ, Костадин Василев, 1960-
        Горските обитатели / Костадин Костадинов ; худож. Таня Колева. - [София] : Пан, 2017 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Опознай животните в България)

Кор. опис. 

ISBN 978-954-660-919-9 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 43384840

БК 2021/1 Кн 15
КРАНФОРД, Елизабет
        Светът на животните / Елизабет Кранфорд ; ил. Антонела Пасторели ... [и др.] ; прев. Корнелия Лозанова. - [София] : Пан, [2018] ([Китай]). - с. 3-63 : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: The world of animals. - Други ил.: Фиамета Доджи, Иван Сталио. - Възприетата форма на името на ил. Фиамета Доджи е Фиамета Доги. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-660-978-6 (подв.) : 18.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:59
59:087.5
COBISS.BG-ID 43419144

НОВИТЕ дрехи на краля Вж Кн 110

БК 2021/1 Кн 16
ПОТЪР, Моли

        Как се чувстваш днес? / Моли Потър ; ил. Сара Дженингс ; прев. Диляна Георгиева Георгиева. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 25 x 25 см

Ориг. загл.: How are you feeling today? / Molly Potter.

ISBN 978-954-26-2022-8 : 9.95 лв.
1. Чувства - детска и юношеска литература
087.5:159.942
159.942:087.5
COBISS.BG-ID 43442184

БК 2021/1 Кн 17
САНИЕ, Кристин, 1964-
        Праисторията : илюстрована енциклопедия / Кристин Сание ; ил. Жан-Ноел Рошю, Жак Дейан ; прев. Боряна Цанева. - София : ИК Пан, 2018 ([София] : [Циан]). - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: La préhistoire / Christine Sagnier. - Възприетата форма на името на ил. Жак Дейан е Жак Даян. - Кн. от поредицата Загадките на историята.

ISBN 978-954-660-951-9 : 3.90 лв.
1. Първобитно общество - детска и юношеска литература
087.5:903
903:087.5
COBISS.BG-ID 43350280

БК 2021/1 Кн 18
ФЕРНАНДЕС Вивас, Арасели
        Малки гении : визуални игри, магически квадрати, логически задачи, упражнения за развиване на мисленето / Арасели Фернандес Вивас ; прев. [от исп.] Кирил Русанов. - София : Пан, 2017 ([Китай]). - 60 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Mentes inquetas.

ISBN 978-954-660-841-3 (подв.) : 12.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 43410696

БК 2021/1 Кн 19
ФИЛИПЕК, Нина
        Атлас на животните за деца / Нина Филипек ; прев. от англ. Корнелия Лозанова. - София : Пан, [2017] (Китай). - 72 с. : с цв. ил., к. ; 30 см

Ориг. загл.: Junior animal atlas. - Речник: с. 70-71. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-660-913-7 (подв.) : 18.90 лв.
1. Животни - детска и юношеска литература
087.5:59
59:087.5
COBISS.BG-ID 43349256

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/1 Кн 20
МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Новият Атанор. Начала на философската фантастика / Боян Манчев. - София : Metheor, 2019 ([София] : [Симолини]). - 277 с. ; 20 см. - (Философска фантастика ; т. 1)

Загл. на гърба на кн.: Новият Атанор. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7291-14-8
1. Философия, съвременна
1(4/9)"19/..."
COBISS.BG-ID 43422472

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2021/1 Кн 21
БРУНО, Джордано, 1548-1600
        За причината, принципа и едното / Джордано Бруно ; прев. от итал. Богдана Паскалева = De la causa, principio et uno / Giordano Bruno. - София : Изток-Запад, 2020. - 376 с. ; 22 см

Диалогът "За причината, принципа и едното" в хоризонта на западноевропейската мисъл / Богдана Паскалева
: с. 7-37. - Библиогр.: с. 359-364. - Предм. показалец, именен показалец.

ISBN 978-619-01-0629-6 (подв.) : 25 лв.
1. Метафизика
111
COBISS.BG-ID 43404296

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/1 Кн 22
ДЖУНОВ, Марио Димитров, 1965-
        Завръщането на Големия маг / Марио Джунов. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 144 с. : с цв. ил. ; 20 см

Чрез Вас ме охранява Космоса: с. 138-141.

ISBN 978-954-471-650-9 : 20 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 43379720

БК 2021/1 Кн 23
ДОНЧЕВА, Силва Антонова, 1964-
        Епохата на Водолея : истината и лъжата / Силва Дончева. - София : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 303 с. ; 21 см

ISBN 978-954-655-997-5 : 16 лв.
1. Астрология 2. Окултизъм
133.52
COBISS.BG-ID 43339528

БК 2021/1 Кн 24
        ОСНОВНИ понятия в китайската мисъл и култура. Кн. 5 / прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов. - София : Изток-Запад, 2020. - 156 с. : с ил. ; 22 см. - (България среща Китай)

Ориг. загл. и текст на кит. ез. 

ISBN 978-619-01-0616-6 : 12 лв.
ISBN 619-01-0616-1 !
1. Философия, китайска 2. Китай - философия
130.2(510)
COBISS.BG-ID 43380488

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/1 Кн 25
ЕРИКСОН, Томас, 1965-
        Заобиколени от идиоти : как да разберем тези, които не разбираме / Томас Ериксон ; прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 304 с. : с ил., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Omgiven av idioter / Thomas Erikson. - Загл. и на англ. ез.: Surrounded by idiots. - Библиогр.: с. 302-303.

ISBN 978-954-26-1984-0 : 17.95 лв.
1. Поведение 2. Комуникация
159.9.019.4
316.62
COBISS.BG-ID 43425032

БК 2021/1 Кн 26
МАРИНОВА, Севда Александрова
        Депрограмиране от религиозни общества и култове / Севда Маринова. - София : Изток-Запад, 2020. - 48 с. : с диагр. ; 20 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-01-0685-2 : 5 лв.
1. Религия - психологични проблеми 2. Личност - психология
159.9:2
159.923
COBISS.BG-ID 43416328

ПОТЪР, Моли
        Как се чувстваш днес? Вж Кн 16

БК 2021/1 Кн 27
УОТС, Алън, 1915-1973
        Мъдростта на несигурността : послание за епохата на тревожността / Алън Уотс ; предг. Дипак Чопра ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - София : Изток-Запад, 2020. - 158 с. ; 22 см. - (Библиотека Изток)

Ориг. загл.: The wisdom of insecurity / Alan W. Watts. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Дипак Чопра е Дийпак Чопра. - За автора: с. 156-157.

ISBN 978-619-01-0672-2 (подв.) : 16 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 43335176

ФАБЕР, Джоана
        Как да говорим така, че малкото дете да слуша : животоспасяващ наръчник за общуване с деца от 2 до 7 години Вж Кн 47

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
Виж и 124; 125; 322; 348

НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        Опазване на нематериалното културно наследство: религиозните ценности в съвременна България. Т. 2 Вж Кн 200

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК 2021/1 Кн 28
ГАН, Уилям Д., 1878-1955
        Вълшебната дума / У. Д. Ган ; прев. Милко Стоименов. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 190 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The magic word / W. D. Gann.

ISBN 978-954-655-989-0 : 13.99 лв.
1. Библия - екзегеза
27-23-277
COBISS.BG-ID 43341576


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

ЕРИКСОН, Томас, 1965-
        Заобиколени от идиоти : как да разберем тези, които не разбираме Вж Кн 25

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/1 Кн 29
ДИМИТРОВ, Димитър Велков, 1947-
        Постдемократичното европейско и световно управление / Димитър Велков Димитров. - София : Горекспрес, 2020 ([София] : [M&BM]). - 301 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 293-298. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-616-303-5
1. Демокрация
321.7
COBISS.BG-ID 43445256

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/1 Кн 30
ВАЦЕВ, Валентин Николов, 1950-
        Хроники на безвремието : краят на демагогията? / Валентин Вацев. - София : Изток-Запад, 2020. - 358 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0620-3 : 20 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(091)(0:82-92)
821.163.2-92
COBISS.BG-ID 43348744

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

ПЕТЕВА, Ирена Йорданова, 1968-
        Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация Вж Кн 66

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/1 Кн 31
ТОПЛЕВА, Силвия Атанасова, 1984-
        Добавената стойност и измеренията на политическа икономия 4.0 : монографично изследване на съвременните тенденции и процеси в икономиката и бизнеса / Силвия Топлева. - [Пловдив] : Макрос, 2020. - 250 с. : с табл., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Алекси Георгиев Алексиев, Боян Първанов Славенков. - Библиогр.: с. 215-232. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-561-518-4 (подв.)
1. Стойност 2. Политическа икономия 3. Дигитализация - икономически проблеми
330.1
330.8
COBISS.BG-ID 43377928

330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ

ТОПЛЕВА, Силвия Атанасова, 1984-
        Добавената стойност и измеренията на политическа икономия 4.0 : монографично изследване на съвременните тенденции и процеси в икономиката и бизнеса Вж Кн 31

331.4 РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БК 2021/1 Кн 32
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по техническа безопасност / Любомир Владимиров ... [и др.] ; науч. ред. Владимир Томов. - Русе : Примакс, 2010 ([Русе] : ЕТ "Ники-Ивайло Начев"). - 48 с. : с табл., ил. ; 21 см

Други авт.: Венцислав Добринов, Николай Ковачев, Пламен Мънев. - Пълната форма на името на ред. Владимир Томов е Владимир Томов Владимиров. - Рец. Драгол Драголов, Маргарита Филипова.

ISBN 978-954-8675-07-9
1. Техника на безопасността - учебни помагала за ВУЗ
331.47(076)(075.8)
614.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43333384

БК 2021/1 Кн 33
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по техническа безопасност / Любомир Владимиров ... [и др.] ; прераб. и доп. от Любомир Владимиров. - 2. изд. - Русе : Примакс, 2013 ([Добрич] : АртПринт). - 48 с. : с табл., ил., диагр. ; 21 см

Други авт.: Венцислав Добринов, Николай Ковачев, Пламен Мънев. - 1. изд. 2010. - Рец. Светлозар Митев.

ISBN 978-954-8675-73-4
1. Техника на безопасността - учебни помагала за ВУЗ
331.47(076)(075.8)
614.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43333640

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/1 Кн 34
ДИМИТРОВ, Йордан Стоянов, 1954-
        Въведение в икономиката на транспорта : монография / Йордан Стоянов Димитров. - София : ТУ, 2020. - 138 с. : с диагр. ; 21 см

Рец.: Младен Стефанов Велев, Кирил Петров Ангелов. - Библиогр.: с. 135-137.

ISBN 978-619-167-411-4
1. Транспорт - икономически проблеми
338.47
COBISS.BG-ID 43364872

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи : международни договори и право на ЕС : 2 11 С05 Вж Кн 35

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/1 Кн 35
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи : международни договори и право на ЕС : 2 11 С05. - 3. изд. - София : Сиби, 2020 (София : Симолини). - 250 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2010. - Списък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея: с. 239-240. - Основни многостранни международни актове в областта на защитата на правата на човека : справочник: с. 241-249. - Информ. към 10.11.2020. - Предм. показалец. - Съдържа и: Протоколи към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи ; Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г. ; Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени организации или групи лица и на задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека ; Извадки от Договорите за Европейския съюз ; Харта на основните права на Европейския съюз ; Всеобща декларация за правата на човека ; Международен пакт за граждански и политически права ; Международен пакт за икономически, социални и културни права ; Европейска социална харта : ревизирана

7.20 лв.
ISBN 978-619-226-112-2 !
1. Права на човека - законодателни и директивни материали 2. Свобода на личността - законодателни и директивни матерали
342.7(094.2)
341.231.14(094.2)
COBISS.BG-ID 43396360

БК 2021/1 Кн 36
СЪВЕТ на Европа. Европейски съд по правата на човека
        Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията / прев. от англ., предг. Красимир Кънев. - София : Сиби, 2020 ([София] : Симолини). - 228 с. ; 24 см. - (Увод в правата на човека ; 6)

Ориг. загл., установено от доп. източник: Right to respect for private and family life, home and correspondence. - Библиогр.: с. 205-227.

ISBN 978-619-226-163-4 : 15 лв.
1. Права на човека 2. Съдебна практика - международни съдилища
342.7
COBISS.BG-ID 43443976

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Интелектуална собственост : 2 05 С01. Ч. 2, Индустриална собственост Вж Кн 42

БЪЛГАРИЯ. Висш съдебен съвет
        Съдебна администрация : сборник нормативни актове : 2 02 С05 Вж Кн 40

БК 2021/1 Кн 37
ДАЦОВ, Владислав Светославов
        Отказът от субективни права / Владислав Дацов. - София : Сиби, 2020 ([София] : Симолини). - 185 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 181-183.

ISBN 978-619-226-161-0 : 16 лв.
1. Гражданско право - България 2. България - право
347.1(497.2)
COBISS.BG-ID 43410952

БК 2021/1 Кн 38
КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел Симеонов, 1958-
        Облигационно право : обща част / Ангел Калайджиев. - 8. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2020 ([София] : Симолини). - 728 с. ; 24 см

1. изд. 2001. - Библиогр.: с. 710-727.

ISBN 978-619-226-164-1 : 42 лв.
1. Облигационно право
347.4
COBISS.BG-ID 43327752

БК 2021/1 Кн 39
КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел Симеонов, 1958-
        Облигационно право : обща част / Ангел Калайджиев. - 8. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2020 ([София] : Симолини). - 728 с. ; 25 см

1. изд. 2001. - Библиогр.: с. 710-727.

ISBN 978-619-226-165-8 (подв.) : 52 лв.
1. Облигационно право
347.4
COBISS.BG-ID 43328264

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/1 Кн 40
БЪЛГАРИЯ. Висш съдебен съвет
        Съдебна администрация : сборник нормативни актове : 2 02 С05. - 7. изд. - София : Сиби, 2020 (София : Инвестпрес). - 209 с. : с ил., табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2004. - Закон за съдебната власт : извлечение: с. 7-26. - Информ. към 05.11.2020. - Съдържа: Правилник за администрацията на съдилищата ; Наредба No 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата ; Наредба No 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация ; Наредба No 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.

ISBN 978-619-226-170-2 : 7.50 лв.
1. Съд и съдоустройство - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.87:347.97/.99(497.2)(094.9)
347.97/.99(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 43419912

БК 2021/1 Кн 41
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за движението по пътищата : сборник нормативни актове : 2 20 С02. - 16. изд. - София : Сиби, 2020 ([София] : Симолини). - 352 с. : с табл., [16] с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2002. - Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата : извлечение: с. 219-312. - Наредба No Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение : извлечение: с. 313-318. - Такси: с. 319-323. - Административни нарушения и наказания по Закона за движението по пътищата: с. 324-346. - Извлечение от наказателния кодекс: с. 347-352. - Информ. към 01.09.2020.

ISBN 978-619-226-160-3 : 9.90 лв.
1. Улично движение - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.81:656.11(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 43388936

БК 2021/1 Кн 42
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Интелектуална собственост : 2 05 С01. Ч. 2, Индустриална собственост. - 13. изд. - София : Сиби, 2020 ([София] : [Инвестпрес]). - 306 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2000 в 1 кн. - Списък на многостранни международни актове в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост, по които Република България е страна: с. 292-297. - Списък на актове на правото на ЕС в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост: с. 297-303. - Тълкователни решения на ВСК, ОСТК, ОСНК: с. 303-305. - Информ. към 28.10.2020. - Съдържа: Закон за патентите и регистрацията на полезните модели ; Закон за марките и географските означения ; Закон за промишления дизайн ; Закон за топологията на интегралните схеми ; Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни.

ISBN 978-619-226-169-6 : 8.20 лв.
1. Интелектуална собственост - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:347.77/.78(497.2)(094.9)
347.77(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 43437064

БК 2021/1 Кн 43
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Организации с нестопанска цел : сборник нормативни актове : 2 03 CО4. - 9. изд. - София : Сиби, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 133 с. ; 20 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2003. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7-12. - Наредба No 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел : извлечение: с. 114-128. - Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС No 243/2005 г. : извлечение: с. 129-132. - Информ. към 10.09.2020. - Съдържа: Закон за юридическите лица с нестопанска цел ; Закон за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ; Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество.

ISBN 978-619-226-162-7 : 5.30 лв.
1. Нестопански организации - България - законодателни и директивни материали 2. Неправителствени организации - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351:061.2(497.2)(094.9)
351:347.19(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 43439624

БК 2021/1 Кн 44
МАРИНОВА-Йорданова, Велина Георгиева, 1969-
        Полицейско разузнаване : справочник на термините и понятията / Велина Маринова-Йорданова. - Плевен : Нима, 2020. - 246 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 225-239. - Терминол. показалец.

ISBN 978-619-162-706-6
1. Оперативно изкуство - терминология - справочници 2. Полиция - дейност - терминология - справочници
351.74(035)
COBISS.BG-ID 43386376

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

        ДОБРИЧКАТА епопея - септември 1916 г. Вж Кн 211

БК 2021/1 Кн 45
КОДЖЕЙКОВ, Тодор Николаев, 1968-
        Национална сигурност - концептуални модели на управлението / Тодор Коджейков. - Плевен : Нима, 2020. - 153 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Руслан Станчев Пенчев, Иван Величков Иванов. - Библиогр.: с. 145-152 и под линия.

ISBN 978-619-162-695-3
1. Национална сигурност - България 2. България - военно дело
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 43374856

БК 2021/1 Кн 46
DENČEV, Stojan Georgiev, 1953-
        The threat of biological weapons a component of the hybrid war : scientific study / Stoyan Denchev, Steliana Yordanova. - Sofia : Acad. Publ. "Za bukvite - O pismeneh", 2020 (Sofia : VTU print). - 64 с. ; 24 см

Рецензия / Никола Стоянов: с. 5-6. - About the authors: с. 63. - Библиогр.: с. 59-62.

ISBN 978-619-185-439-4
1. Война 2. Биологично оръжие
355.01
623.458
COBISS.BG-ID 43409416

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

        ГРАЖДАНСКОТО образование в природните науки : сборник статии от Втора национална научна конференция 30 септември-01 октомври 2017 г. Вж Кн 51

БК 2021/1 Кн 47
ФАБЕР, Джоана
        Как да говорим така, че малкото дете да слуша : животоспасяващ наръчник за общуване с деца от 2 до 7 години / Джоана Фабер, Джули Кинг ; предг. Адел Фабер ; прев. от англ. Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2020. - 398 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: How to talk so little kids will listen / Joanna Faber & Julie King.

ISBN 978-619-01-0615-9 : 22 лв.
1. Семейно възпитание 2. Детска и педагогическа психология 3. Комуникация
37.018
159.922.7
COBISS.BG-ID 43370248

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/1 Кн 48
ВАКЛЕВА, Златка Петкова, 1964-
        Човек и природа : ръководство за упражнения / Златка Петкова Ваклева. - Пловдив : [Макрос], 2016. - 80 с. : с ил. ; 20 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-561-420-0
1. Природознание - методика на преподаването за основни училища - учебни помагала за ВУЗ
373.3.091.3:502(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43381768

БК 2021/1 Кн 49
ДОНЧЕВА, Юлия Георгиева, 1963-
        Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по околен свят, човекът и обществото, човекът и природата : теоретико-практически аспекти : монография / Юлия Георгиева Дончева ; науч. ред. Синто Юлзари. - Русе : Примакс, 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 318 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

Рец.: Антония Кръстева, Димитър Гюров, Валентина Войноховска, Галина Иванова. - Библиогр.: с. 310-317.

ISBN 978-619-7242-73-7
ISBN 987-619-7242-73-7 !
1. Природознание - методика на преподаване за основни училища 2. Родинознание - методика на преподаване за основни училища 3. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
373.3.091.3:502
373.3.091.3:9
COBISS.BG-ID 43352328

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/1 Кн 50
ТЕХНИЧЕСКИ университет (София)
        Биографичен алманах 1945-2020 : 75 години Технически университет - София / състав. Младен Гутев Цонев ... [и др.] ; науч. ред. Георги Сапунджиев ; предг. Иван Кралов. - 6. прераб. и доп. изд. - София : ТУ, 2020. - 523 с. : с портр. ; 24 см

Други състав.: Веска Стефанова Ганчева, Лиляна Милкова Младенова (Иванова), Нина Петрова Каменова. - 1. изд. 1995 със загл. Биографичен алманах 1945 - 1995, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-167-417-6
1. Технически университет (София) - биографии 2. Преподаватели - София - биографии 3. Научни работници - София - биографии 4. София - висше образование
378.6(497.2-25)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43422984


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2021/1 Кн 51
        ГРАЖДАНСКОТО образование в природните науки : сборник статии от Втора национална научна конференция 30 септември-01 октомври 2017 г. / състав. Маргарита Панайотова ... [и др.] ; науч. ред. Маргарита Панайотова. - Пловдив : Макрос, 2018. - 134 с. : с ил., табл. ; 20 см

Други състав.: Тодорка Димитрова, Златка Ваклева. - Възприетата форма на името на състав. Маргарита Панайотова е Маргарита Йорданова Панайотова-Стоянова. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски, Съюз на учените в България - Пловдив. Секция Физика, Нар. библ. Иван Вазов - Пловдив, Сдружение Морал, етика и гражданско образование (МЕГО), Фонд. Миню Балкански. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг. ез. 

ISBN 978-954-561-465-1
1. Естествени науки - методика на преподаването - конференции 2. Гражданско образование - конференции
5:37(06)
37.017(06)
COBISS.BG-ID 43424008

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/1 Кн 52
ВАКЛЕВА, Златка Петкова, 1964-
        Човек и природа : учебно помагало за студента / Златка Петкова Ваклева. - Пловдив : Макрос, 2016. - 100 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 98-100.

ISBN 978-954-561-419-4
1. Природа и общество - учебни помагала за ВУЗ 2. Човек - връзка с околната среда - учебни помагала за ВУЗ
502.1(075.8)
COBISS.BG-ID 43376648

ПЕНЧЕВ, Станчо, 1962-
        Голяма книга на най-известните места в България Вж Кн 201

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/1 Кн 53
ГРОЗДЕВ, Сава Иванов, 1950-
        Докторантска генеалогия / Сава Гроздев ; науч. ред. Диана Стефанова. - София [т.е. Пловдив] : Макрос, 2020. - 73 с. ; 20 см

Изд. на Сдружение Европейско кенгуру.

ISBN 978-954-561-514-6
1. Математици - биографии 2. Математика - дисертации
51(092)
929
COBISS.BG-ID 43339016

517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

БК 2021/1 Кн 54
НЕДЕЛЧЕВА, Диана Кирилова, 1982-
        Методи за решаване на обобщени уравнения / Диана Кирилова Неделчева. - Варна : ТУ, 2020. - 101 с. ; 21 см

Рец.: Еди Чакъров, Сребра Благоева. - Библиогр.: с. 99-101.

ISBN 978-954-20-0819-4
1. Диференциални уравнения
517.9
COBISS.BG-ID 43434504

БК 2021/1 Кн 55
НЕДЕЛЧЕВА, Диана Кирилова, 1982-
        Теория на неподвижните точки : монография / Диана Кирилова Неделчева, Румен Цанев Маринов. - Варна : ТУ, 2020. - 140 с. ; 21 см

Рец.: Боян Златанов, Дико Суружон. - Библиогр.: с. 129-139

ISBN 978-954-20-0818-7
1. Математически пространства
517.9
COBISS.BG-ID 43329800

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ

БК 2021/1 Кн 56
ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Ръководство за упражнения по теория на риска / Любомир Владимиров ; науч. ред. Владимир Томов. - Русе : Примакс, 2010. - 52 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Пълната форма на името на ред. Владимир Томов е Владимир Томов Владимиров. - Рец.: Драгол Драголов, Маргаритка Филипова.

ISBN 978-954-8675-09-3
1. Риск, теория - учебни помагала за ВУЗ
519.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43363848

ЛЕФТЕРОВА, Милена Стефанова, 1952-
        Математични модели на маневреността на кораба : монография Вж Кн 90

53 ФИЗИКА

БК 2021/1 Кн 57
ХОКИНГ, Стивън, 1942-2018
        Моята кратка история / Стивън Хокинг ; прев. Иван Иванов. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 158 с. : с ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: My brief history / Stephen Hawking. - Загл. на гърба на кн.: Кратка история на моя живот. - За автора: с. 155-156.

ISBN 978-954-655-974-6 (подв.) : 16.99 лв.
1. Хокинг, Стивън, 1942-2018 - биографски материали 2. Физици, английски - биографски материали 3. Великобритания - физика
53(410)(092)
929 Хокинг, Стивън
COBISS.BG-ID 43338504

531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Виж и 539.3; 539.4; 539.5

КАНДЕВА-Иванова, Мара Крумова, 1955-
        Динамика и трибология на машините. Ч. 1, Динамика Вж Кн 67

КАНДЕВА-Иванова, Мара Крумова, 1955-
        Динамика и трибология на машините. Ч. 2, Трибология Вж Кн 68

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА

БК 2021/1 Кн 58
АРНАУДОВ, Константин Симеонов, 1946-
        Механика : кратък курс по съпротивление на материалите / К. Арнаудов, Г. Дунчев, Ю. Генов. - София : ТУ, 2020. - 126 с. : с черт., табл. ; 21 см

Рец. Иван Младенов Кралов.

ISBN 978-619-167-406-0 (неотпеч.). - ISBN 978-619-167-405-3! 
1. Съпротивление на материалите - учебници за ВУЗ 2. Деформация - учебници за ВУЗ
539.3/.6(075.8)
COBISS.BG-ID 43362824

54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Виж и 550.4; 66

БК 2021/1 Кн 59
АНГЕЛАЧЕВА, Антоанета Анастасова, 1971-
        Организационни форми на обучението по химия / Антоанета Ангелачева. - Пловдив : Макрос, 2020. - 128 с. : с табл., сх. ; 24 см

Рец. Маргарита Панайотова. - Библиогр.: с. 125-128.

ISBN 978-954-561-513-9
1. Химия - методика на преподаването за средни училища
54:373.5.091.3
COBISS.BG-ID 43377672

543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

БК 2021/1 Кн 60
ВЕЛКОВА, Здравка Янчева, 1961-
         Аналитична химия - втора част : протоколна тетрадка за лабораторни упражнения / Здравка Велкова, Видка Диварова, Гергана Кирова. - Пловдив : Макрос, 2020. - 84 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Загл. на кор.: Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения Аналитична химия - втора част. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фармацевт. фак. Кат. Хим. науки.

ISBN 978-954-561-508-5
1. Аналитична химия - лабораторни ръководства за ВУЗ
543(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43389192

579 МИКРОБИОЛОГИЯ

БК 2021/1 Кн 61
МАЛЧЕВА, Бойка Здравкова, 1980-
        Ръководство за лабораторни упражнения за микробиологичен контрол при химическо замърсяване на растителната продукция и околната среда / Бойка Малчева, Павлина Наскова. - Варна : ТУ, [2020]. - 68 с. : с цв. ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Микробиологичен контрол при химическо замърсяване на растителната продукция и околната среда. - Възприетата форма на името на авт. Павлина Наскова е Павлина Наскова Атанасова. - Библиогр.: с. 65-67.

ISBN 978-954-20-0809-5 : 8.10 лв.
1. Санитарна микробиология - лабораторни ръководства за ВУЗ
579.63(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43373320

59 ЗООЛОГИЯ

КРАНФОРД, Елизабет
        Светът на животните Вж Кн 15

ФИЛИПЕК, Нина
        Атлас на животните за деца Вж Кн 19

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Виж и 57.06

ДЖОНСЪН, Маркъс, 1966-
        Светът на динозаврите Вж Кн 12


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

БК 2021/1 Кн 62
РАЙКОВА, Росица Тодорова
        Модели на костно-ставно-мускулни системи и методи за изследването им : монография / Росица Тодорова Райкова ; ред. Вася Атанасова. - София : ТУ, 2020. - 154 с. : с ил. ; 21 см

Рец.: Стефка Димова, Иванка Венева. - Библиогр.: с. 141-152. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-167-404-6
1. Опорно-двигателен апарат 2. Движение (биология)
612.76
COBISS.BG-ID 43368200

БК 2021/1 Кн 63
УОКЪР, Матю Пол, 1972-
        Защо спим? : да отключим силата на сънищата / Матю Уокър ; прев. от англ. Детелина Иванова. - София : Изток-Запад, 2020. - 416 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Why we sleep / Matthew Walker. - Именен показалец.

ISBN 978-619-01-0607-4 : 25 лв.
1. Сън 2. Сънища 3. Нервна система - физиология
612.82
COBISS.BG-ID 43335688

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/1 Кн 64
ПЕТРОВА, Гергана Георгиева, 1967-
        Предизвикателства пред медицинската сестра в процеса на промоция на здравето : монография / Гергана Петрова. - Пловдив : Макрос, 2020. - 258 с. : с табл. ; 20 см

Рецензии / Силвия Младенова, Албена Андонова, Росица Цветанова Димова: с. 253-257. - Библиогр.: с. 229-252.

ISBN 978-954-561-522-1
1. Медицински сестри
614.2
COBISS.BG-ID 43347976

        РЪКОВОДСТВО за упражнения по техническа безопасност Вж Кн 32, Кн 33

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/1 Кн 65
ФРАНКЪЛ, Виктор Емил, 1905-1997
        Човекът в търсене на смисъл / Виктор Франкъл ; предг. Харълд Кушнер ; прев. от англ. Харалан Александров. - [2. изд.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 200 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Man's serch for meaning / Viktor E. Frankl, погрешно отпеч.: Man's search for meaning. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Харълд Кушнер е Харолд Кушнер. - 1. изд. 2013.

ISBN 978-954-26-2037-2 (подв.) : 14.95 лв.
1. Психотерапия
615.851
COBISS.BG-ID 43349512

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

БК 2021/1 Кн 66
ПЕТЕВА, Ирена Йорданова, 1968-
        Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация / Ирена Петева, Владислав Лазаров. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 (София : [БПС]). - 220 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Strategic energy resources in the focus of information civilization. - Рецензии / Стоян Денчев, Атанас Тасев: с. 7-9, 211-212. - Библиогр.: с. 213-219.

ISBN 978-619-185-438-7
1. Енергетика - управление и организация 2. Международни отношения
620.9:005
327
COBISS.BG-ID 43414536

621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
Виж и 677.05

БК 2021/1 Кн 67
КАНДЕВА-Иванова, Мара Крумова, 1955-
        Динамика и трибология на машините. Ч. 1, Динамика / Мара Кандева. - София : ТУ, 2020. - 136 с. : с черт., табл., сх. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Мара Кандева е Мара Крумова Кандева-Иванова. - Изд. на ТУ - София. Машинно-технол. фак. - Рец. Венелин Живков. - Библиогр.: с. 134-135.

ISBN 978-619-167-413-8
1. Машинна кинематика и динамика - учебници за ВУЗ
621:531.3(075.8)
531.3(075.8)
COBISS.BG-ID 43435784

БК 2021/1 Кн 68
КАНДЕВА-Иванова, Мара Крумова, 1955-
        Динамика и трибология на машините. Ч. 2, Трибология / Мара Кандева. - София : ТУ, 2020. - 324 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Мара Кандева е Мара Крумова Кандева-Иванова. - Изд. на ТУ - София. Машинно-технол. фак. - Рец. Венелин Живков. - Библиогр.: с. 321-323

ISBN 978-619-167-414-5
1. Машинна кинематика и динамика - учебници за ВУЗ 2. Машини - триене и износване - учебници за ВУЗ
621:531.4(075.8)
531.4(075.8)
COBISS.BG-ID 43435272

БК 2021/1 Кн 69
НИКОЛОВ, Стилиян Николов, 1966-
        CAD/CAM/CAE системи в машиностроенето / Стилиян Николов Николов . - [2. доп. изд.]. - София : ТУ, 2020. - 204 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

1. изд. 2010 с авт. Иво М. Янакиев, Стилян Н. Николов, изд. на Изд. ателие Аб. - За авт.: с 2. - Рец. Иво Кръстев Малаков. - Библиогр.: с. 199-203.

ISBN 978-619-167-412-1 : 17.70 лв.
1. Машиностроене - автоматизация и механизация 2. Приложни програми
621:004
004.4
COBISS.BG-ID 43418632

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

КАМБУРОВ, Любомир Петров, 1961-
        Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 80

БК 2021/1 Кн 70
МЕХМЕД-Хамза, Медиха Енвер, 1969-
        Ръководство за лабораторни упражнения по релейна защита / Медиха Мехмед-Хамза, Пламен Станчев. - [3. доп. изд.]. - Варна : ТУ, 2020. - 124 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Загл. на кор.: Релейна защита - ръководство за лабораторни упражнения
. - 1. изд. 2003 с авт. Стоян Андреев, Медиха Мехмед-Хамза.

ISBN 978-954-20-0806-4 : 4 лв.
1. Релейна защита - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.316.9(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43364104

БК 2021/1 Кн 71
НЕДЕЛЧЕВА, Стефка Иванова, 1953-
        Ръководство за курсово проектиране по електромагнитни преходни процеси / Стефка Неделчева, Мишо Мацанков, Константин Райков. - София : ТУ, 2020. - 80 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-167-424-4
1. Електрически системи - учебни помагала за ВУЗ 2. Късо съединение - учебни помагала за ВУЗ
621.315(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43344136

БК 2021/1 Кн 72
УЗУНОВ, Петър Милков
        Синхронни линейни двигатели с постоянни магнити : теория, проектиране и изследване на електромагнитни и топлинни процеси : монография / Петър М. Узунов. - Плевен : Нима, 2020. - 343 с. : със сх., диагр. ; 21 см

Рец.: Пенчо Владимиров Йорданов, Красимир Маринов Иванов. - Библиогр.: с. 328-342.

ISBN 978-619-162-705-9
1. Синхронни електродвигатели
621.313
COBISS.BG-ID 43369992

621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ)

ИВАНОВА, Малинка Спасова, 1968-
        Аналогова схемотехника : учебник Вж Кн 74

ПАНДИЕВ, Ивайло Миланов, 1971-
        Активни филтри и генератори с широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка : монография Вж Кн 75

621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА. ЕЛЕКТРОННИ ТРЪБИ. ФОТОКЛЕТКИ. УСКОРИТЕЛИ

БК 2021/1 Кн 73
ГЕОРГИЕВ, Антон Славчев, 1960-
        Надежност на електронна апаратура : ръководство за упражнения / Антон Славчев Георгиев, Тончо Христов Папанчев. - Варна : ТУ, 2020. - 99 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 97-98.

ISBN 978-954-20-0807-1 : 3.30 лв.
1. Електронни прибори - надеждност - учебни помагала за ВУЗ
621.38-192(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43376392

БК 2021/1 Кн 74
ИВАНОВА, Малинка Спасова, 1968-
        Аналогова схемотехника : учебник / Малинка Иванова. - София : ТУ, 2020. - 234 с. : със сх., табл., диагр. ; 21 см

Рец. Ивайло Миланов Пандиев. - Библиогр.: с. 232-233.

ISBN 978-619-167-423-7 : 20.10 лв.
1. Електронни вериги и схеми - учебници за ВУЗ 2. Усилватели - учебници за ВУЗ
621.382(075.8)
621.375(075.8)
COBISS.BG-ID 43348488

БК 2021/1 Кн 75
ПАНДИЕВ, Ивайло Миланов, 1971-
        Активни филтри и генератори с широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка : монография / Ивайло М. Пандиев. - София : ТУ, 2020. - 236 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Георги Славчев Михов. - Библиогр.: с. 226-235.

ISBN 978-619-167-416-9
1. Електрически вериги и схеми 2. Усилватели
621.382
621.375
COBISS.BG-ID 41508360

БК 2021/1 Кн 76
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по материалознание в микроелектрониката / Мария Александрова ... [и др.]. - София : ТУ, 2020. - 68 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Загл. на кор.: Ръководство за лабораторни упражнения материалознание в микроелектрониката. - Други авт.: Георги Добриков, Валентин Видеков, Георги Колев, Ивелина Рускова. - Възприетата форма на името на авт. Ивелина Рускова е Ивелина Николаева Чолакова. - Рец. Боянка Маринова Николова. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-167-420-6 : 7.30 лв.
1. Микроелектроника - материалознание - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.382(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43315208

621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ. ТЕЛЕГРАФИЯ. ТЕЛЕФОНИЯ. РАДИОКОМУНИКАЦИЯ. ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ
Виж и 621.3.09; 621.315; 654

БК 2021/1 Кн 77
АТАНАСОВ, Ивайло Иванов, 1968-
        Ръководство за упражнения по информационни технологии в телекомуникациите / Ивайло Атанасов, Евелина Пенчева. - 4. прераб. изд. - София : ТУ, 2020. - 95 с. : с табл., сх. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Информационни технологии в телекомуникациите. - 1. изд. 2006. - Рец. Венцислав Трифонов.

ISBN 978-619-167-418-3 : 8.60 лв.
1. Телекомуникации - учебни помагала за ВУЗ 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в телекомуникациите - учебни помагала за ВУЗ
621.39:004(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43382792

БК 2021/1 Кн 78
        БЕЗЖИЧНИ комуникации : ръководство за лабораторни упражнения / Венета Панайотова Алексиева ... [и др.]. - Варна : ТУ, 2020. - 134 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Христо Георгиев Вълчанов, Айдън Мехмед Хъкъ, Диян Желев Динев. - Изд. на ТУ - Варна. Кат. Компютърни науки и технологии. - Рец. Розалина Димова.

ISBN 978-954-20-0813-2 : 4.40 лв.
1. Безжични технологии - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.39(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43317512

БК 2021/1 Кн 79
ВЪЛКОВА-Джарвис, Златка Вълкова, 1964-
        Ръководство за курсов проект по комуникационни вериги : проектиране на рекурсивни цифрови филтри / Златка Вълкова-Джарвис. - София : ТУ, 2020. - 73 с. : с диагр. ; 21 см

ISBN 978-619-167-421-3 : 6.80 лв.
1. Съобщителни линии и мрежи - проектиране - учебни помагала за ВУЗ 2. Цифрови филтри - проектиране - учебни помагала за ВУЗ 3. Телекомуникации - проектиране - учебни помагала за ВУЗ
621.39(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43342088

БК 2021/1 Кн 80
КАМБУРОВ, Любомир Петров, 1961-
        Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации : ръководство за лабораторни упражнения / Л. П. Камбуров. - Варна : ТУ, 2020. - 176 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0814-9 : 5.60 лв.
1. Антени - лабораторни ръководства за ВУЗ 2. Електромагнитни вълни - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.396.9(076)(075.8)
621.3.09(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43409928

БК 2021/1 Кн 81
        САМО-координиращи се и адаптивни безжични кибер-физични системи с човек във веригата : монография / Георги Любенов Илиев ... [ и др.] ; под ред. на Георги Любенов Илиев. - София : ТУ, 2020. - 182 с. : с цв. ил. ; 26 см

Други авт.: Агата Манолова, Красимир Тончев, Николай Нешов, Владимир Пулков, Огнян Бумбаров, Петър Николов, Павлина Колева, Антони Иванов, Димитрия Михайлова, Марин Памуков, Албена Миховска, Златка Вълкова-Джарвис, Камелия Николова, Бранислав Младенов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-167-410-7
1. Съобщителни линии и мрежи 2. Безжични технологии
621.39
COBISS.BG-ID 43321864

621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
Виж и 621.61; 621.63; 66.07; 661.9

БК 2021/1 Кн 82
ГЕНОВ, Юлиян Асенов, 1955-
        Аеродинамично взаимодействие при ветрогенераторите от висок клас : монография / Юлиян Асенов Генов. - София : ТУ, 2020. - 190 с. : с цв. ил. ; 30 см

Рец. Венелин Живков. - Библиогр.: с. 177-189.

ISBN 978-619-167-403-9
1. Ветрогенератори 2. Приложна аеродинамика
621.548
COBISS.BG-ID 43343880

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

DENČEV, Stojan Georgiev, 1953-
        The threat of biological weapons a component of the hybrid war : scientific study Вж Кн 46

628 САНИТАРНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. САНИТАРНА ТЕХНИКА
Виж и 351.77; 502, 614

БК 2021/1 Кн 83
ПЕТРОВ, Орлин Любомиров, 1976-
        Осветителни уредби за прецизни зрителни задачи в шевното производство : монография / Орлин Любомиров Петров. - Русе : Примакс, 2020 (Русе : Русенски унив.). - 136 с. : с ил. ; 23 см

Рец.: Радослав Иванов Кючуков, Ива Чавдарова Петринска. - Библиогр.: с. 106-114.

ISBN 978-619-7242-76-8
1. Осветление - промишлени сгради
628.9:687
COBISS.BG-ID 43441416

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

БК 2021/1 Кн 84
ГЕНОВ, Юлиян Асенов, 1955-
        Полуактивно окачване на автомобила : същност, моделиране и оптимално управление / Юлиян Асенов Генов. - София : ТУ, 2020. - 318 с. : с черт., табл. ; 21 см

Рец. Николай Минчев. - Библиогр.: с. 290-317.

ISBN 978-619-167-405-3
1. Шасита
629.331-21
COBISS.BG-ID 43363080

БК 2021/1 Кн 85
ГЕНОВ, Юлиян Асенов, 1955-
        Трептения в транспортната техника : монография / Юлиян Асенов Генов. - София : ТУ, 2020. - 309 с. : с табл., черт. ; 21 см

Рец. Константин Симеонов Арнаудов. - Библиогр.: с. 290-295.

ISBN 978-619-167-408-4
1. Транспортни машини 2. Трептения
629.3/.4
COBISS.BG-ID 43378440


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Виж и 332

БК 2021/1 Кн 86
МИХАЙЛОВ, Радко Петров, 1956-
        Прецизно земеделие : ръководство за лабораторни упражнения / Радко Петров Михайлов, Свилен Христов Стоянов. - Варна : ТУ, 2020. - 138 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 136-137.

ISBN 978-954-20-0815-6 : 4.50 лв.
1. Земеделие - автоматизация - лабораторни ръководства за ВУЗ 2. Географски информационни системи - приложение - в земеделието - лабораторни ръководства за ВУЗ
631.17:004(076)(075.8)
910:004.65(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43434248

633 ПОЛЕВЪДСТВО. ПОЛСКИ КУЛТУРИ И ПРОДУКЦИЯТА ОТ ТЯХ
Виж и 582; 634; 635

БК 2021/1 Кн 87
ЯНКОВ, Петър Стоянов, 1967-
        Агротехника при семепроизводство на полски култури / Петър Янков, Миглена Друмева. - Варна : ТУ, 2020. - 151 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Учебник по агротехника при семепроизводство на полски култури. - Изд. на ТУ - Варна. Кат. Растениевъдство. - Рец. Драгомир Пламенов. - Библиогр.: с. 148-150.

ISBN 978-954-20-0811-8 : 6.80 лв.
1. Полски култури - агротехника - учебници за ВУЗ 2. Семепроизводство - учебници за ВУЗ
633:631.52(075.8)
COBISS.BG-ID 43390728

633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ
Виж и 664.1; 664.2; 663.9

БК 2021/1 Кн 88
ДРУМЕВА, Миглена Атанасова, 1964-
        Семепроизводство на технически култури / Миглена Друмева, Петър Янков. - Варна : ТУ, 2020. - 171 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Учебник по семепроизводство на технически култури. - Изд. на ТУ - Варна. Кат. Растениевъдство. - Рец. Драгомир Пламенов. - Библиогр.: с. 164-170.

ISBN 978-954-20-0812-5 : 7.70 лв.
1. Технически култури - селекция и семепроизводство - учебници за ВУЗ
633.5/.7:631.52(078.5)
COBISS.BG-ID 43392264

634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ
Виж и 663.2

БК 2021/1 Кн 89
ПАНАЙОТОВА, Пламена Янкова, 1988-
        Ръководство за лабораторни упражнения по лозарство / Пламена Янкова, Мирослав Иванов, Анатоли Илиев. - Варна : ТУ, 2020. - 74 с. : с ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Лозарство - ръководство за лабораторни упражнения. - Възприетата форма на името на авт. Пламена Янкова е Пламена Янкова Панайотова. - Изд. на ТУ - Варна. Кат. Растениевъдство. - Рец. Здравко Христов Наков.

ISBN 978-954-20-0820-0 : 7.80 лв.
1. Лозарство - лабораторни ръководства за ВУЗ
634.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43403528

656.6 ВОДЕН ТРАНСПОРТ
Виж и 347.79; 626/627

БК 2021/1 Кн 90
ЛЕФТЕРОВА, Милена Стефанова, 1952-
        Математични модели на маневреността на кораба : монография / Милена Лефтерова. - Варна : ТУ, 2020. - 114 с. : с цв. ил. ; 29 см

Рец.: Димитър Йорданов Димитракиев, Мария Паскова Николова-Банкова. - Библиогр.: с. 95-100.

ISBN 978-954-20-0810-1
1. Кораби - маневри - моделиране 2. Математически модели
656.6.052
519.87:656.6.052
COBISS.BG-ID 43329032

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

СОФРОНОВА, Даниела Атанасова
        Ръководство за лабораторни упражнения по компютърен дизайн на плетени изделия Вж Кн 93

664 ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

БК 2021/1 Кн 91
ИВАНОВА, Донка Илиева
        Моделиране, оптимизация и управление на процеса конвективно сушене на плодове и зеленчуци : монография / Донка Илиева Иванова. - Русе : Примакс, 2020 ([Русе] : Акад. изд. на Русенския унив. "Ангел Кънчев"). - 116 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Рец.: Пламен Иванов Даскалов, Емил Константинов Кузманов. - Библиогр.: с. 109-115.

ISBN 978-619-7242-77-5
1. Плодове - сушене 2. Зеленчуци - сушене
664.8.03:634
664.8.03:635.1/.8
COBISS.BG-ID 43347464

669 МЕТАЛУРГИЯ
Виж и 539.4; 539.5; 546.3; 546.4; 546.6; 546.7; 546.8; 620.18; 621.7; 621.8; 621.9; 622; 661.8

БК 2021/1 Кн 92
ПАНОВ, Иван Тончев, 1957-
        Влияние на наномодифициращи добавки върху структурата и свойствата на алуминиеви сплави : монография / Иван Тончев Панов. - Пловдив : Макрос, 2020. - 143 с. : с табл., ил., цв. диагр. ; 29 см

Рецензии / Георги Евстатиев Рашев, Георги Милков Левичаров: с. 5-11. - Кн. е и основен хабилитационен труд на д-р инж. Иван Тончев Панов. - Библиогр.: с. 130-143.

ISBN 978-954-561-519-1
1. Алуминий - сплави - свойства
669.71-034.7
COBISS.BG-ID 43421448

677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Виж и 687

БК 2021/1 Кн 93
СОФРОНОВА, Даниела Атанасова
        Ръководство за лабораторни упражнения по компютърен дизайн на плетени изделия / Даниела Софронова. - София : ТУ, 2020. - 97 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Компютърен дизайн на плетени изделия. - Рец. Андреас Ставру Хараламбус.

ISBN 978-619-167-415-2 : 8.80 лв.
1. Плетачество - лабораторни ръководства за ВУЗ 2. Промишлен дизайн - автоматизация - лабораторни ръководства за ВУЗ 3. Приложни програми - лабораторни ръководства за ВУЗ
677.025(076)(075.8)
658.51:004(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43395336

678 ПРОМИШЛЕНОСТИ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Виж и 547

БК 2021/1 Кн 94
РУСКОВА, Камелия Георгиева, 1971-
        Магнитна модификация на еластомерните материали и композити на тяхна основа : монография / Камелия Рускова. - София : ТУ, 2020. - 123 с. : с ил. ; 21 см

Рец. Силвия Василева Бойчева. - Библиогр.: с. 116-122. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-167-419-0
1. Високомолекулни съединения - свойства
678.01
COBISS.BG-ID 43375112

681 ФИНА МЕХАНИКА

БК 2021/1 Кн 95
        КОМПЛЕКСНА автоматизация на дискретното производство / Димчо Чакърски ... [и др.] ; под общ. ред. на Стилиян Николов, Ренета Димитрова. - [4. изд.]. - София : ТУ, 2020. - 205 с. : със сх., табл., ил. ; 21 см

Други авт.: Иво Малаков, Тодор Нешков, Димитър Дамянов, Пламен Петров, Любен Клочков, Ваня Георгиева, Ренета Димитрова, Слав Димитров, Панчо Томов, Стилиян Николов, Велизар Захаринов, Веселин Павлов, Татяна Андонова-Вакарелска. - Пълната форма на името на авт. Димитър Дамянов е Димитър Дамянов Дамяновски. - Възприетата форма на името на авт. Татяна Андонова-Вакарелска е Татяна Асенова Вакарелска. - 1. изд. 2005 с авт. Д. Чакърски, И. Бояджиев, Т. Нешков, Д. Дамяновски, И. Малаков, М. Милушев, В. Станков, Д. Доцев, В. Георгиева, И. Топалова, Т. Вакарелска, Н. Андреева, А. Райков, И. Янакиев, А. Бъчваров, П. Томов, А. Енчева. - Рец. Христо Шехтов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-167-153-3 !
1. Автоматизация на производството 2. Автоматизирани системи за управление
681.5
COBISS.BG-ID 43321096

БК 2021/1 Кн 96
НАЦИОНАЛНА конференция с младежко участие Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес (1 ; Созопол ; 2020)
        I национална конференция с младежко участие "Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес", Созопол 2020 в рамките на "Дни на науката - 2020" на ТУ-София : сборник трудове. - Созопол [т.е. София] : ТУ, 2020. - 201 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-619-167-422-0
1. Информационни системи - в икономиката - конференции 2. Стопански предприятия - автоматизация - конференции
681.51:33(06)
005.591.6(06)
COBISS.BG-ID 43392008


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/1 Кн 97
БАРБЪР, Барингтън, 1934-
        Наръчник по рисуване на портрети : практически курс за начинаещи и напреднали / Барингтън Барбър ; прев. от англ. Дарина Красимирова Ташева. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 160 с. : с ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Drawing portraits / Barrington Barber. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-та кор.

ISBN 978-954-26-1996-3 : 17.95 лв.
1. Рисуване - наръчници 2. Портретна живопис - наръчници
741(035)
COBISS.BG-ID 43327496

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/1 Кн 98
РАМСТЕД, Фрида, 1979-
        Обзавеждане и стил : тайните на професионалистите по интериорен дизайн / Фрида Рамстед ; прев. [от швед. ез.] Росица Цветанова. - [София] : Бард, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 240 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Handbok I inredning och styling / Frida Ramstedt.

ISBN 978-954-655-982-1 : 25 лв.
1. Дизайн 2. Вътрешна архитектура 3. Художествено пространствено оформление
747:643/645
COBISS.BG-ID 43331336

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/1 Кн 99
КРОФТ, Малкълм
        Били Айлиш: книга за фенове / Малкълм Крофт ; прев. Явор Войнов. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2020 (Испания). - 63 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Billie Eilish: the essential fan guide / Malcolm Croft.

ISBN 978-954-26-2004-4 (подв.) : 14.95 лв.
1. Айлиш, Били, 2001- - биографии 2. Певци, американски - биографии 3. САЩ - музика
784.7.071.2(73)(092)
929 Айлиш, Били
COBISS.BG-ID 43408904

БК 2021/1 Кн 100
КРОФЪРД, Робин, 1960-
        Песен за теб: Уитни Хюстън / Робин Крофърд ; прев. от англ. Весела Ангелова. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 271 с., [8] с. : цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: A song for you: My life with Whitney Houston / Robyn Crawford. - За авторката: с. 270.

ISBN 978-619-03-0002-1 : 19.99 лв.
1. Хюстън, Уитни, 1963-2012 - биографии 2. Певци, американски - биографии 3. САЩ - музика
784.7.071.2(73)(092)
929 Хюстън, Уитни
COBISS.BG-ID 43417096

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/1 Кн 101
ДУБАРОВ, Атанас Николов, 1931-
        Павел Дубарев : щрихи от живота / Атанас Дубаров. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 59 с. : с ил., портр. ; 20 см

От селско овчарче до артист в Софийските театри ; Неуморимият / Любен Десев: с. 5-12. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-651-6
1. Дубарев, Павел Николов, 1927- - биографии 2. Актьори, български - биографии 3. България - театър
792.071.2(497.2)(092)
929 Дубарев, Павел Николов
COBISS.BG-ID 43374088

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/1 Кн 102
ЛАЗАРОВА, Милена Милкова, 1980-
        Експериментална методика на обучение по волейбол за студенти / Милена Лазарова-Пеева. - София [т.е. Пловдив] : Макрос, 2020. - 137 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Милена Лазарова-Пеева е Милена Милкова Лазарова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Василка Христова-Серафимова, Ася Църова-Василева. - Библиогр.: с. 127-133.

ISBN 978-954-561-496-5
1. Волейбол - методика на преподаването за ВУЗ
796.325:378.091.3
COBISS.BG-ID 43383048

БК 2021/1 Кн 103
ЛАЗАРОВА, Милена Милкова, 1980-
        Индиака за всички : монография / Милена Лазарова-Пеева. - [2. изд.]. - [Пловдив] : Макрос, 2020. - 107 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Милена Лазарова-Пеева е Милена Милкова Лазарова. - 1. изд. 2018. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Василка Христова, Ася Василева.

ISBN 978-954-561-520-7
1. Спортни игри
796.3
COBISS.BG-ID 43388168


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/1 Кн 104
АТАНАСОВ, Димитър, 1952-
        Ономастичен речник : какво ни казват имената за хората, за България и за света / състав. Димитър Атанасов-Кабули. - Варна : График, 2019. - 275 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на състав. Димитър Атанасов-Кабули е Димитър Атанасов. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 272-274.

ISBN 978-619-242-040-6
1. Лични имена - речници
811'373.2(038)
COBISS.BG-ID 43420168

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

ЖЕЛЯЗКОВ, Иван, 1957-
        Българският език и произходът на българите Вж Кн 205

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/1 Кн 105
        БЕЗЦЕННОТО камъче / худож. Лилия Тодорова. - [София] : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-996-0 : 2.20 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 43356168

БК 2021/1 Кн 106
        ГРОЗНОТО патенце : панорамна книжка / ил. Хавиер Инарая. - София : Пан, [2019] ([Индия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 х 18 см. - (За най-малките)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-037-8 (подв.) : 6.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 43403016

БК 2021/1 Кн 107
        ДОКТОР Всезнайко / худож. Спас Спасов. - София : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-995-3 : 2.20 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 43401992

БК 2021/1 Кн 108
        КНИГА за джунглата / худож. Спас Спасов. - [София] : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-943-4 : 2.20 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 43355656

БК 2021/1 Кн 109
        НАЙ-хубавите приказки от цял свят / състав. Валери Манолов ; ил. Магдалена Добрева ... [и др.]. - София : Пан, 2017 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълната форма на името на състав. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов. - Други ил.: Красимир Ризов, Кирил Танев, Олег Топалов.

ISBN 978-954-660-896-3 (подв.) : 17.90 лв.
ISBN 978-954-657-896-3 !

821-93-34
COBISS.BG-ID 43337992

БК 2021/1 Кн 110
        НОВИТЕ дрехи на краля / худож. Лилия Тодорова. - [София] : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-986-1 : 2.20 лв.

821-93-34 
087.5 

COBISS.BG-ID 43371272

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/1 Кн 111
МОЙС, Джоджо, 1969-
        Подаряваш ми звезди : роман / Джоджо Мойс ; прев. от англ. Илвана Гарабедян. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The giver of stars / Jojo Moyes.

ISBN 978-954-26-2035-8 : 17.95 лв.

821.111-311.6
COBISS.BG-ID 43340296

БК 2021/1 Кн 112
ХЕЙЛИ, Артър, 1920-2004
        Колела / Артър Хейли ; прев. от англ. Веселин Лаптев. - [5. изд.]. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 509 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Wheels / Arthur Hailey. - 1. изд. 1988 на изд. Нар. култура.

ISBN 978-954-655-995-1 : 19.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43404808


821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/1 Кн 113
КАРТЪР, Лу, 1975-
        Няма дракон в тази приказка / Лу Картър ; ил. Дебора Олрайт ; прев. от англ. Даниела Атанасова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: There is no dragon in this story / Lou Carter .

ISBN 978-954-26-2023-5 : 9.95 лв.

821.111-93-34
COBISS.BG-ID 43445768

БК 2021/1 Кн 114
УАЙЛД, Оскар, 1854-1900
        Светът на приказките / Оскар Уайлд ; прев. [от англ.] Илия Панчовски ; състав. Любомир Русанов ; ил. Лилия Тодорова. - София : Пан, [2017] ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см


ISBN 978-954-660-897-0 (подв.) : 10.90 лв.

821.111-93-34
COBISS.BG-ID 43336456

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/1 Кн 115
СТАК, Джон, 1972-
        Армада / Джон Стак ; прев. Иван Иванов. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 368 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Armada / John Stack.

ISBN 978-619-03-0003-8 : 19.99 лв.

821.111(417)-311.6
COBISS.BG-ID 43347720

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/1 Кн 116
БРАУН, Сандра, 1948-
        Пепел от рози / Сандра Браун ; прев. от англ. Пенка Стефанова . - [2. изд.]. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Tempest in Eden / Sandra Brown
. - 1. изд. 1996 в сер. Колекция Сандра Браун.

ISBN 978-954-26-2019-8 : 14.95 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43332872

БК 2021/1 Кн 117
ДЕЛИНСКИ, Барбара, 1945-
        Седмица край морето : роман / Барбара Делински ; прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 408 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A week at the shore / Barbara Delinsky.

ISBN 978-954-26-2012-9 : 17.95 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43403272

БК 2021/1 Кн 118
ЕЛАЙЪСБЪРГ, Джан, 1954-
        Войната на Хана / Джан Елайъсбърг ; прев. от англ. Галина Величкова. - София : Изток-Запад, 2020. - 284 с. : с портр. ; 22 см. - (Серия Красноглед)

Ориг. загл.: Hannah's war / Jan Eliasberg. - За автора: с. 283.

ISBN 978-619-01-0692-0 : 19 лв.

821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 43385352

БК 2021/1 Кн 119
КИНГ, Стивън, 1947-
        Ако има кръв / Стивън Кинг ; прев. от англ. Катя Перчинкова. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 477 с. ; 21 см

Ориг. загл.: If it bleeds / Stephen King.

ISBN 978-954-655-998-2 : 25 лв.

821.111(73)-32
COBISS.BG-ID 43352584

БК 2021/1 Кн 120
КРЕНЦ, Джейн Ан, 1948-
        Недосегаема / Джейн Ан Кренц ; прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 296 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Untouchable / Jayne Ann Krentz. - Възприетата форма на името на прев. Дафина Янева-Китанова е Дафина Янкова Китанова.

ISBN 978-954-26-2007-5 : 15.95 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43406088

БК 2021/1 Кн 121
ЛЪВКРАФТ, Хауърд Филипс, 1890-1937
        Свръхестественият ужас в литературата : избрани есета, писма и поезия / Х. Ф. Лъвкрафт ; прев. от англ. Явор Цанев ; подб. и състав. Иван Атанасов. - София : Изток-Запад, 2020. - 144 с. ; 21 см. - (Magica)

ISBN 978-619-01-0667-8 : 13 лв.

821.111(73)-8
COBISS.BG-ID 43375880

БК 2021/1 Кн 122
ЛЪВКРАФТ, Хауърд Филипс, 1890-1937
        Сянка отвъд времето : разкази и новели / Х. Ф. Лъвкрафт ; подб. и състав. Иван Атанасов ; прев. от англ. Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2020. - 208 с. ; 22 см. - (Magica)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0618-0 : 15 лв.

821.111(73)-32
COBISS.BG-ID 43322888

БК 2021/1 Кн 123
ЛЪВКРАФТ, Хауърд Филипс, 1890-1937
        Сянка отвъд времето : разкази и новели / Х. Ф. Лъвкрафт ; подб. и състав. Иван Атанасов ; прев. от англ. Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2020. - 208 с. ; 22 см. - (Magica)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0619-7 (подв.) : 19 лв.

821.111(73)-32
COBISS.BG-ID 43328008

БК 2021/1 Кн 124
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Взрив : роман / Джеймс Патерсън, Маршал Карп ; прев. от англ. Стоянка Карачанова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Red alert / James Patterson and Marshall Karp. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Карачанова е Стоянка Христова Лазарова-Карачанова. - За авторите: с. 279. - Кн. от поредицата Отдел Специални клиенти.

ISBN 978-954-26-2018-1 : 17.95 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43379208

БК 2021/1 Кн 125
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Възраждането на магията / Нора Робъртс ; прев. Цветана Генчева. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 461 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The rise of magicks / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на авт. Елинор Мари Робъртсън. - Кн. 3 от поредицата Хроники на вестителката.

ISBN 978-954-655-975-3 : 19.99 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 43344392

БК 2021/1 Кн 126
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Скрити в смъртта : роман / Нора Робъртс ; прев. от англ. Мария Демирева. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Concealed in death / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на авт. Елинор Мари Робъртсън.

ISBN 978-954-26-2010-5 : 16.95 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43322120

БК 2021/1 Кн 127
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Убежище / Нора Робъртс ; прев. Цветана Генчева. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 510 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Hideaway / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на авт. Елинор Мари Робъртсън.

ISBN 978-619-03-0006-9 : 17.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43362056

БК 2021/1 Кн 128
РОЛИНС, Джеймс, 1961-
        Последната одисея / Джеймс Ролинс ; прев. Венцислав Божилов. - София : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 491 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The last odyssey / James Rollins. - Джеймс Ролинс - псевд. на авт. Джим Чайковски. - Кн. от поредицата Сигма.

ISBN 978-954-655-991-3 : 17.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43336200

БК 2021/1 Кн 129
СИЛВА, Даниъл, 1960-
        Новото момиче : роман / Даниъл Силва ; прев. от англ. Коста Сивов. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 399 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The new girl / Daniel Silva. - За автора: с. 398.

ISBN 978-954-26-1985-7 : 17.95 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43339784

БК 2021/1 Кн 130
СИМЪНС, Дан, 1948-
        Замръзване / Дан Симънс ; прев. от англ. Коста Сивов. - София : Изток-Запад, 2020. - 222 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Hard freeze / Dan Simmons. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0670-8 : 17 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43323144

БК 2021/1 Кн 131
СТИЙЛ, Даниел, 1947-
        Годините пред нас / Даниел Стийл ; прев. от англ. Цветана Генчева. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 254 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The numbers game / Danielle Steel.

ISBN 978-954-655-999-9 : 15.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43408648

БК 2021/1 Кн 132
СТИЙЛ, Даниел, 1947-
        Сватбената рокля / Даниел Стийл ; прев. Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 286 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The wedding dress / Danielle Steel. - Пълната форма на името на прев. Елена Чизмарова е Елена Чизмарова Хансен.

ISBN 978-619-03-0010-6 : 15.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43338248

БК 2021/1 Кн 133
ХАЙД, Катрин Райън, 1955-
        Предай нататък / Катрин Райън Хайд ; прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 334 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Pay it forward / Catherine Ryan Hyde.

ISBN 978-954-655-994-4 : 19.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43342344

БК 2021/1 Кн 134
ХЕЙЛ, Джени, 1975-
        Лято край Брега на светулките : роман / Джени Хейл ; прев. от англ. Мариана Тошкова Христова. - [Пловдив] : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 285 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Summer at Firefly beach / Jenny Hale.

ISBN 978-954-26-2034-1 : 15.95 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43354120

БК 2021/1 Кн 135
ЧАНДЛЪР, Реймънд, 1888-1959
        Големият сън / Реймънд Чандлър ; прев. Михаил Грънчаров. - [3. изд.]. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 272 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The big sleep / Raymond Chandler. - 1. изд. 1984 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив.

ISBN 978-619-03-0005-2 : 16.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43335432

БК 2021/1 Кн 136
ШЕЛДЪН, Сидни, 1917-2007
        Операция "Страшният съд" / Сидни Шелдън ; прев. от англ. Румяна Радева, Мариана Ревенска. - [5. изд.]. - София : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 366 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The doomsday conspiracy / Sidney Sheldon. - 1. изд. 1993 на изд. Коала.

ISBN 978-619-03-0009-0 : 17.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43362312

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/1 Кн 137
БЕНТЪН, Джим, 1960-
        Приятелите не са за това : историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" / от Джейми Кели ; прев. Мария Петрова Демирева. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 142 с. : с ил. ; 20 см. - (Скъпо тъпо дневниче ; 9)

Ориг. загл.: That's what friends aren't for / Jim Benton. - Джейми Кели - псевд. на авт. Джим Бентън.

ISBN 978-954-26-1944-4 : 9.95 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 43332104

БК 2021/1 Кн 138
ЕМЕРСЪН, Маркъс, 1981-
        Бандити в училище "Бюканън" / Маркъс Емерсън ; прев. от англ. Коста Сивов ; ил. David Lee. - Пловдив : ИК Хермес, 2019 ([София] : Алианс принт). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Diary of a sixth grade ninja: Buchanan bandits / Marcus Emerson. - Маркъс Емерсън, David Lee - псевд. на авт. David Halvorson. - Кн. 6 от поредицата Дневникът на един нинджа.

ISBN 978-954-26-1920-8 : 9.95 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 43366408

821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/1 Кн 139
МАКГУАЙЪР, Майкъл, 1971-
        Опасен полет / Майкъл Макгуайър ; прев. от англ. Радослав Христов. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 301 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Flight risk / Michael McGuire.

ISBN 978-954-655-981-4 : 17.99 лв.

821.111(94)-312.4
COBISS.BG-ID 43441928

БК 2021/1 Кн 140
ХАНЕЙ, Барбара, 1950-
        Да се срещнем във Венеция : роман / Барбара Ханей ; прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 328 с. ; 20 см

Ориг. загр.: Meet me in Venice / Barbara Hannay.

ISBN 978-954-26-2033-4 : 15.95 лв.

821.111(94)-31
COBISS.BG-ID 43338760

БК 2021/1 Кн 141
ХАРПЪР, Джейн, 1980-
        В дивата пустош / Джейн Харпър ; прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 351 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Force of nature / Jane Harper.

ISBN 978-954-26-1966-6 : 15.95 лв.

821.111(94)-312.4
COBISS.BG-ID 43337224


821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/1 Кн 142
ВАЛЕНТА, Александър, 1941-
        Юмор солнечного берега. Кн. 2, Радости семейной жизни / Александр Валента, Валентина Валента. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 199 с. : с ил. ; 20 см

Александр Валента - псевд. на авт. Александр Михайлович Афонин. - Валентина Валента - псевд. на авт. Валентина Евгеньевна Афонина

ISBN 978-954-471-657-8 : 12.99 лв.

821.161.1-7
COBISS.BG-ID 43436040

БК 2021/1 Кн 143
ОДОЕВЦЕВА, Ирина Владимировна, 1895-1990
        По бреговете на Нева / Ирина Одоевцева ; прев. от рус. Нели Пигулева ; предг. Анна Колоницка. - София : Изток-Запад, 2020. - 420 с. ; 22 см. - (Серия Красноглед)

Ориг. загл.: На берегах Невы / Ирина Одоевцева. - Ирина Одоевцева - псевд. на авт. Ираида Густавовна Гейнике.

ISBN 978-619-01-0665-4 : 19.90 лв.

821.161.1-94
COBISS.BG-ID 43374600

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/1 Кн 144
БЕРБЕРЯН-Гарабедян, Варта, 1953-
        Моят бряг : стихотворения / Варта Берберян-Гарабедян ; ред. Станислав Пенев. - Варна : График, 2020. - 48 с. : с ил. ; 21 см

В чистите и светли пространства на българското и на морето / Станислав Пенев: с. 3-4.

ISBN 978-619-242-080-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43444744

БК 2021/1 Кн 145
БУХЧЕВ, Борис Димов, 1935-
        Светлопис : сонетни венци / Борис Бухчев. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 97 с. : с ил. ; 20 см

Владетел на душите / Боян Чимов: с. 5-6.

ISBN 978-954-471-666-0 : 10 лв.

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 43386888

БК 2021/1 Кн 146
ГРИГОРОВА, Галина Христова, 1999-
        Признание : поезия / Галина Григорова ; худож. Катерина Альова. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 36 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-471-665-3 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43445512

БК 2021/1 Кн 147
ДИМИТРОВА, Дима, 1933-
        Бялото видение Орфей : белег от един живот в рими / Дима Димитрова. - Варна : График, 2020. - 112 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Дима Димитрова - псевд. на авт. Димитричка Димитрова Георгиева. - Кн. е ил. с рис. на Константин Щъркелов, Радко Мурзов, Петър Костов.

ISBN 978-619-242-068-0

821.163.2-1
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 43380744

БК 2021/1 Кн 148
ДИМИТРОВА, Дима, 1933-
        Душата ми се лута боса : стихове / Дима Димитрова. - Варна : График, 2020. - 72 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Дима Димитрова - псевд. на авт. Димитричка Димитрова Георгиева. - "Моето пътуване" на Дима Димитрова - за вечните ни кръстопътища... / Ваня Колева: с. 66-69. - Кн. е ил. с фотогр. на Константин Щъркелов, Радко Мурзов, Петър Костов

ISBN 978-619-242-065-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43387400

БК 2021/1 Кн 149
ДУБАРОВА, Петя Стайкова, 1962-1979
        Да съм слънчево момиче : поезия / Петя Дубарова = To be a sunny girl : poetry / Petya Dubarova ; transl. Don D. Wilson. - Бургас : Libra Scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 144 с. : с портр. ; 22 см

Живот и творчество: с. 132-138

ISBN 978-954-471-672-1 : 18 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43345160

БК 2021/1 Кн 150
КАНДЕВ, Димитър, 1939-
        Между изгрева и залеза : стихотворения / Димитър Кандев. - Варна : График, 2020. - 96 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Кандев е Димитър Кандев Димитров. - Отглас от поетични срещи / Геновева Михова: с. 3-4. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Геновева Михова е Геновева Михова Георгиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-047-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43353864

БК 2021/1 Кн 151
КАРАИВАНОВА, Мариана Кръстева, 1970-
        За майки, баби и внучета : поезия / Анна-Мария ; предг. Наталия Недялкова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Анна-Мария - псевд. на авт. Мариана Кръстева Караиванова. - Кн. е ил. с рис. на ученичката Борислава Велчева.

ISBN 978-954-471-668-4 : 10 лв.

821.163.2-1
821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43417864

БК 2021/1 Кн 152
КОРАДОВ, Константин
        Моделисимо... и шепот от графита : поезия / Константин Корадов. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 171 с. ; 20 см

Поетичният сборник "Моделисимо... и шепот от графита " - оазис сред технологичното безумие на 21-и век / Силвия Колева: с. 163-165.

ISBN 978-954-471-662-2 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43377160

БК 2021/1 Кн 153
КОРУЧЕВ, Костадин Лазаров
        Посвещения и размишления : стихове / Костадин Коручев. - Варна : График, 2020. - 186 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-051-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43370760

БК 2021/1 Кн 154
КОТАКОВА, Дамянка Христова, 1949-
        Морето чака спокойно и нежно : лирика / Дамянка Котакова ; ред. Станислав Пенев. - Варна : График, 2019. - 55 с. ; 21 см

В търсене на хармонията / Станислав Пенев: с. 5-6.

ISBN 978-619-242-046-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43389704

БК 2021/1 Кн 155
МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Виртуозът на живота / Боян Манчев. - София : Метеор, 2020 ([София] : [Digital Service]). - 46 с. ; 15 x 21 см

ISBN 978-619-7291-15-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43387912

БК 2021/1 Кн 156
МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Зима : вещици, комети / Боян Манчев. - София : Metheor, 2020 ([София] : [Симолини]). - 162 с. : с цв. ил. ; 18 см

Загл. на гърба на кн.: Вещици, комети. - Кн. 2 от поредицата Фантастичен часослов. - Кн. е ил. с рис. на Ханс Балдунг Грин.

ISBN 978-619-7291-17-9 : 13 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43420936

БК 2021/1 Кн 157
МАРИНОВА, Лилия
        Бликват отново мечти : лирика / Лилия Маринова ; ред. Станислав Пенев. - Варна : График, 2019. - 47 с. ; 21 см

С ярка поетична импулсивност за обяснимите и необясними неща от живота / Станислав Пенев: с. 5-6.

ISBN 978-619-242-045-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43341064

БК 2021/1 Кн 158
ПЕЕВА, Силвия, 1991-
        Незабравима : стихове / Силвия Пеева. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 94 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-471-653-0 : 13 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43352072

БК 2021/1 Кн 159
ПЕНЕВ, Станислав Пенчев, 1953-
        Морски стихотворения : лирика / Станислав Пенев ; ред. Боян Ангелов. - Варна : График, 2019. - 116 с. ; 21 см. - (Библиотека Литература и общество)

Стихията да овладееш / Боян Ангелов: с. 5-6. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Морският образ на България / Марин Кадиев: с. 112-114. - Творческа справка за Станислав Пенев: с. 114. - Кратка биографична справка за Станислав Пенев: с. 115-116.

ISBN 978-619-242-041-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43381256

БК 2021/1 Кн 160
ПЕНУШЛИЕВА, Виолета, 1946-
        Рана : хайку, сенрю, хайга / Виолета Пенушлиева. - София : Изток-Запад, 2020. - 232 с. ; 22 см

ISBN 978-619-01-0637-1 (подв.) : 17 лв.

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 43376904

БК 2021/1 Кн 161
ПЕТРОВ, Петър Младенов, 1978-
        Стиходилър : стихове / Петър Петров. - София : Изток-Запад, 2020. - 48 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0645-6 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43403784

БК 2021/1 Кн 162
ПЕТРОВА, Атанасия Димитрова, 1972-
         Цветна : поезия / Атанасия Петрова ; предг. Камелия Кондова = Eghromi : poisi / Atanasia Petrova ; прев. на гр. Константинос Марицас. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 112 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-659-2 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43438344

БК 2021/1 Кн 163
ПЕТРОВА, Цонка, 1954-
        Докато стана тишина : лирика / Цонка Петрова - Миг. - София : Изток-Запад, 2020. - 102 с. ; 22 см

Една безспорна поетична дарба / Борислав Геронтиев: с. 5-6. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Борислав Геронтиев е Борислав Геронтиев Ботев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0657-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43440392

БК 2021/1 Кн 164
СТАНЕВА, Деана Георгиева, 1976-
        В търсене... : стихотворения / Деана Станева (Deasta). - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 36 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-670-7 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43381512

БК 2021/1 Кн 165
СТАНЕВА, Деана Георгиева, 1976-
        Черна перла : стихотворения / Деана Станева (Deasta). - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M & BM]). - 52 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-671-4 : 20 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43382024

БК 2021/1 Кн 166
ХРИСТОВА, Фотинка Василева, 1953-
        Плажове от раковини : стихотворения / Фотинка Христова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 84 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-471-654-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43384072

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/1 Кн 167
ВЪЛЧЕВ, Ваньо Маринов, 1937-
        Сексуални бракониери : 15 случая, в рамките на традиционния морал / Ваньо Вълчев. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : M&BM). - 99 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-615-8 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43382280

БК 2021/1 Кн 168
ГЕОРГИЕВА, Ели Христова, 1964-
        Своето чуждо дете : разкази и новели / Ели Георгиева - Билкарката. - Варна : График, 2019. - 187 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-038-3 : 13 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43349768

БК 2021/1 Кн 169
ДЖУНГУРОВ, Митко Кръстев, 1955-
        Шоколад с люти чушки : разкази / Митко Джунгуров. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-663-9 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43380232

БК 2021/1 Кн 170
ДИМИТРОВ, Венцислав Веселинов, 1969-
        Следите остават : разкази ; Късо съединение : монолози / Венцислав Димитров - Янус. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&ВМ]). - 63, 181 с. ; 20 см

За автора: с. 63. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-471-669-1

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43371016

ДИМИТРОВА, Дима, 1933-
        Бялото видение Орфей : белег от един живот в рими Вж Кн 147

БК 2021/1 Кн 171
ДОБРЕВ, Валери Господинов, 1957-
        Драскотината : новела / Валери Добрев. - Димитровград [т.е. Пловдив] : Макрос, 2020. - 89 с. ; 20 см

ISBN 978-954-561-521-4

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43446024

БК 2021/1 Кн 172
ИЛИЕВ, Ненчо, 1881-1944
        По стъпките на безсмъртните / Ненчо Илиев. - [2. изд.]. - Плевен : Еделвайс, 2020. - 142 с. ; 22 см

1. изд. 1918 на печ. Воен. журнал. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7186-30-7 : 12 лв.

821.163.2-321.6
COBISS.BG-ID 43394056

БК 2021/1 Кн 173
ЙОВКОВ, Йордан Стефанов, 1880-1937
        По бойните полета на Тракия, Македония и Добруджа : военни разкази / Йордан Йовков ; състав. Цочо В. Билярски. - София : Анико, 2019 ([София] : Симолини). - 470 с. : с портр., факс. ; 22 см. - (Библиотека Сите българи заедно ; 57)

Загл. в изд. каре: Военни разкази. - Йордан Йовков като военен писател / Ц. В. Билярски: с. 5-12. - Три рецензии на Йовковите разкази / Боян Пенев, Михаил Арнаудов, Любомир Милетич: с. 409-425. - 
Йовков и Академията на науките : спомен / от Иван Пеев-Плачков: с. 425-427. - Релация от подпоручик Йордан Йовков за действията на 5 рота на 9 октомври 1912 г.: с. 428-429. - Й. Йовков през Балканската, Междусъюзническата и Европейската война : из книгата Йордан Йовков. Спомени и документи / Димо Минев: с. 430-453. - Из Григор Василев, Йордан Йовков - спомени и писма: с. 454-463. - Пълната форма на името на авт. на рец. Боян Пенев е Боян Пенев Николов, на авт. на доп. материал Григор Василев - Григор Василев Гьорев.

ISBN 978-954-8247-49-8 : 27 лв.

821.163.2-321.6
COBISS.BG-ID 43436552

БК 2021/1 Кн 174
МАККЕНА, Джо
        Мартини с предразсъдъци : разкази / Джо Маккена. - [Бургас] : Либра скорп, 2020. - 202 с. ; 20 см

Джо Маккена - псевд. на авт. Георги Емилов Рибов.

ISBN 978-954-471-655-4 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43342600

БК 2021/1 Кн 175
        НЕСТИНАРСКИ танц : един проект на Таня Мир : колективен роман / Александър Макелов ... [и др.] ; състав. Таня Мир. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M & BM]). - 161 с. ; 20 см

Таня Мир - псевд. на състав. Таня Юлиянова Мирчева. - Други авт.: Богомил Добрев, Десислава Дюлгерян, Дилян Георгиев, Кръстю Мушкаров, Любомир Кючуков, Пламена Петрова, Светлин Къров, Снежана Ташева, Спасимир Тренчев, Таня Мир, Цветелина Александрова.

ISBN 978-954-471-674-5 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43436808

БК 2021/1 Кн 176
РАЛЧЕВСКИ, Мартин Атанасов, 1974-
        Горски дух : роман / Мартин Ралчевски. - 2. изд. - Плевен : Еделвайс, 2020. - 316 с. ; 22 см

На кор. погрешно отпеч. ново изд. - 1. изд. 2009 на изд. Ciela, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-7186-29-1 : 13 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43366664

БК 2021/1 Кн 177
СЛАВЕНИНА, Любляна Евгениева, 1996-
        Нямаше бог за нея / Любляна Славенина. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 416 с. : с ил. ; 21 см

За първата любов и камъчетата по пътя / Роза Максимова: с. 7

ISBN 978-954-471-656-1 : 24.99 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43354888

БК 2021/1 Кн 178
СТАН, Даниела, 1995-
        Спаси ме : повест / Даниела Стан. - 2. изд. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&ВМ]). - 66 с. ; 20 см

Даниела Стан - псевд. на авт. Даниела Светославова Станчева. - 1. изд. 2016 на изд. Екс-прес - Габрово.

ISBN 978-954-471-660-8 : 7 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43373576

БК 2021/1 Кн 179
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        Ноар : разкази / Иван Сухиванов. - [Бургас] : Libra Scorp, 2021 ([София] : [M&BM]). - 80 с. ; 20 см

Иван Сухиванов - псевд. на авт. Иван Георгиев Иванов.

ISBN 978-954-471-675-2 : 9 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43356424

БК 2021/1 Кн 180
УИСПЪР, Е. Т.
        Ънхюмън / Е. Т. Уиспър. - София : Изток-Запад, 2020. - 224 с. ; 20 см

Е. Т. Уиспър - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-01-0606-7 : 16 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43445000

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

ВАЦЕВ, Валентин Николов, 1950-
        Хроники на безвремието : краят на демагогията? Вж Кн 30

БК 2021/1 Кн 181
КАРАСИМЕОНОВ, Георги Матеев, 1949-
        Импресии за живота и политиката : автобиографично есе / Георги Карасимеонов. - София : Горекспрес, 2020 ([София] : [M & BM]). - 265 с. : с ил. ; 19 см

ISBN 978-954-616-301-1

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43384584

БК 2021/1 Кн 182
МЕШИНКОВ, Иван Николов, 1938-
        Превратности на съдбата : спомени / Иван Мешинков. - София : Изток-Запад, 2020. - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-619-01-0617-3 : 12 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43446280

БК 2021/1 Кн 183
РАДЕВА, Наталия Велчева, 1963-
        Импромтю / Наталия Радева. - Габрово : Кредо-3М, 2020. - 120 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7100-37-2 : 7.77 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43446536

БК 2021/1 Кн 184
ТРЕНДАФИЛОВА, Елена Веселинова, 1955-
        Неосветеното ми "Аз" / Елена Трендафилова ; худож. Красислава Първанова. - 2. изд. - Бургас : Libra Scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 59 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 2014 на изд. Фабер - В. Търново. - Бележка на редактора / Боян Станилов: с. 56. - Бележка от мен за мен: с. 57.

ISBN 978-954-471-681-3 : 10 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43352840

БК 2021/1 Кн 185
ХРИСТОВ, Руси Христов, 1938-
        И ти да знаеш! : мисли повече! / Руси Христов. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 148 с. : с портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-471-680-6 : 12 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43383304

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/1 Кн 186
ВОЙНОВА, Таня Тодорова, 1980-
        Камен и тайните : приказка / Таня Войнова, Борис Димитров ; худож. Нели Тодорова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([Бургас] : [Виктория принт]). - 27 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-471-627-1 : 7 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43363592

БК 2021/1 Кн 187
ГЕОРГИЕВА, Валя Тодорова, 1953-
        Детето и морето : прочети и оцвети! / Валя Георгиева ; худож. Трендафил Стефанов. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([Бургас] : [Виктория принт]). - 24 с. : с ил. ; 16 x 23 см

ISBN 978-954-471-636-3 : 6 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 43357448

БК 2021/1 Кн 188
ДЕНЧЕВА, Анжелина Владимирова, 2009-
        Приключенията на Поля / Анжелина Денчева ; ил. Васил Иванов Горанов, Олена Красимирова Георгиева. - [Пловдив] : Хермес, 2019 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 56 с. : с цв. ил. ; 23 x 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1964-2 (подв.). - ISBN 978-954-26-1924-6 !

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 43383816

КАРАИВАНОВА, Мариана Кръстева, 1970-
        За майки, баби и внучета : поезия Вж Кн 151

БК 2021/1 Кн 189
        НЕРОДЕН Петко / худож. Спас Спасов. - София : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка / Пан)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-985-4 : 2.20 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43402760

БК 2021/1 Кн 190
РАНЕВА, Бистра Василева, 1947-
        Космическия дърводелец, приказките и ти... / Бистра Ранева. - София : Изток-Запад, 2020. - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-01-0605-0 : 8 лв.

821.163.2-93-8
COBISS.BG-ID 43439368

БК 2021/1 Кн 191
 РУСАНОВ, Любомир Кирилов, 1962-
    Дядо вади ряпа / [лит. обраб. Любомир Русанов] ; худож. Красимир Ризов. - [2. изд.]. - София : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - [8] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 24 см. - (Чудни приказки със стикери)

Кор. опис. 
- Името на авт. установено от първото изд. - 1.изд. 2013 с авт. Любомир Русанов, в сер. Моята първа приказка.


ISBN 978-954-660-925-0 : 2.50 лв.

821.163.2-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 43371784

БК 2021/1 Кн 192
ХРИСТОВА, Силвия
        Истории с животни / Силвия Христова. - [София] : Изток-Запад, [2020]. - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-01-0681-4

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43438856

821.521 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/1 Кн 193
АКУТАГАВА, Рюноске, 1892-1927
        Странна история : неиздавани разкази / Рюноске Акутагава ; подб., прев. от япон. Мартина Неделчева. - София : Изток-Запад, 2020. - 221 с. : с портр. ; 22 см. - (Плеяди)

За автора: с. 219-220.

ISBN 978-619-01-0659-3 : 16 лв.

821.521-32
COBISS.BG-ID 43330824

        ДЗАДЗУАН : кратки изречения на житейската мъдрост от китайската и японската средновековна литература Вж Кн 195

БК 2021/1 Кн 194
МАЦУО Башо, 1644-1694
        По пътеките на Севера / Мацуо Башьо ; прев. от старояпон., предг. Братислав Иванов. - София : Изток-Запад, 2020. - 167 с. : с цв. ил., к. ; 20 см

Парал. загл. и текст на япон. ез. - Възприетата форма на името на авт. Мацуо Башьо е Мацуо Башо. - Мацуо Башо - псевд. на авт. Matsuo Munefusa

ISBN 978-619-01-0603-6 : 19 лв.

821.521'04-992
COBISS.BG-ID 43362568

821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/1 Кн 195
        ДЗАДЗУАН : кратки изречения на житейската мъдрост от китайската и японската средновековна литература / Ли Шанин ... [и др.] ; предг., прев. от старокит. и япон. Людмила Холодович, Александър Киров. - София : Изток-Запад, 2020. - 155 с. : с ил. ; 23 см. - (Библиотека Изток)

Ориг. загл. на кит., япон. ез. - Други авт.: Уан Дзюнюй, Су Шъ, Сей Шонагон, Йошида Кенко. - Текст и на старокит., япон. ез.

ISBN 978-619-01-0594-7 (подв.) : 17 лв.
ISBN 978-616-01-0594-7 !

821.581-82
821.521-82
COBISS.BG-ID 43415048


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

903 ПРАИСТОРИЯ. ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОСТАНКИ, АРТЕФАКТИ, СТАРИНИ
Виж и 7.031

САНИЕ, Кристин, 1964-
        Праисторията : илюстрована енциклопедия Вж Кн 17

908 КРАЕЗНАНИЕ

БОЯДЖИЕВ, Илия Вельов, 1929-1994
        Героична Стрелча в Априлското въстание Вж Кн 206

БК 2021/1 Кн 196
НЕДЕЛЕВ, Михаил Динчев, 1949-
        Стрелчанската Българиада : Дели Дело, Стрелча, стрелчаните и още нещо... / Михаил Неделев ; науч. ред. Тодор Балкански. - В. Търново : Знак'94, 2020 (В. Търново : Фабер). - 484 с. : с ил. ; 24 см

Стрелчанският Омир, Стрелча, стрелчаните и... Дели Дело / Тодор Балкански: с. 5-12. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 479.

ISBN 978-954-8305-61-7 : 20 лв.
1. История - Стрелча 2. Стрелча - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 43375368

БК 2021/1 Кн 197
ПУРЕЛ, Милка Иванова, 1930-
        Габровци на XX-XXI век. Т. 5 / Милка Пурел. - Габрово : Кредо-3М, 2020. - 94 с. : с портр. ; 21 см

Габровска памет / Стоян Стоянов: с. 92-93

ISBN 978-619-7100-39-6
1. Прочути личности - Габрово - биографии 2. Габрово - краезнание
908(497.216.1)(092)
929(497.216.1)
COBISS.BG-ID 43405832

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

МИХАЙЛОВ, Радко Петров, 1956-
        Прецизно земеделие : ръководство за лабораторни упражнения Вж Кн 86

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АПОСТОЛОВ, Стефан Стоянов, 1952-
        Войводата Георги Кондолов Вж Кн 208

БК 2021/1 Кн 198
БАЛКАНСКИ, Тодор Георгиев, 1944-
        Тесларите на българската свобода : просопография на братя Ладжови, поборниците на Смолско и Антон, Пирдопско / Тодор Балкански ; предг. Людмил Георгиев ; следговор Веселин Бояджиев. - В. Търново : Знак '94, 2020 (Фабер : В. Търново). - 168 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Азб. показалец.

ISBN 978-954-8305-63-1 : 14 лв.
1. Родове, български - история 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Ладжови
COBISS.BG-ID 43413000

ГРОЗДЕВ, Сава Иванов, 1950-
        Докторантска генеалогия Вж Кн 53

ДУБАРОВ, Атанас Николов, 1931-
        Павел Дубарев : щрихи от живота Вж Кн 101

КРОФТ, Малкълм
        Били Айлиш: книга за фенове Вж Кн 99

КРОФЪРД, Робин, 1960-
        Песен за теб: Уитни Хюстън Вж Кн 100

        МОДЕРНИЯТ историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : сборник по случай на 80-годишнината на проф. д.ист.н. Андрей Пантев Вж Кн 199

ПАНТЕВ, Мирослав Пантев, 1973-
        Месията от Яш - портрет на румънската политическа епоха Вж Кн 204

ПУРЕЛ, Милка Иванова, 1930-
        Габровци на XX-XXI век. Т. 5 Вж Кн 197

ТЕХНИЧЕСКИ университет (София)
        Биографичен алманах 1945-2020 : 75 години Технически университет - София Вж Кн 50

ХОКИНГ, Стивън, 1942-2018
        Моята кратка история Вж Кн 57

        Владо ЧЕРНОЗЕМСКИ и атентатът в Марсилия - 1934 г. Вж Кн 213

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БК 2021/1 Кн 199
        МОДЕРНИЯТ историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : сборник по случай на 80-годишнината на проф. д.ист.н. Андрей Пантев / състав. Стоян Денчев ... [и др.]. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2019 ([София] : ВТУ принт). - 550 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Модерният историк - баланс, атрактивност, въображение. - Загл. и на англ. ез.: The modern historian 3. - Други състав.: Никола Аврейски, Диана Стоянова. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. - За ролята на професионалния историк и университетски преподавател : интервю с проф. д.ист.н. Андрей Пантев / въпросите зададе Никола Аврейски: с. 37-44. - Нашите автори: с. 531-539. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и: Подбрана библиография на научните трудове на проф. д.ист.н. Андрей Пантев / състав. Нели Костова: с. 27-36.

ISBN 978-619-185-394-6
1. Пантев, Андрей Лазаров, 1939- - юбилеи и чествания - сборници 2. Историци, български - юбилеи и чествания - сборници 3. История - България - сборници 4. България - история
930.1(497.2)(092)(062)
94(497.2)(062)
929 Пантев, Андрей Лазаров
COBISS.BG-ID 43337480

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/1 Кн 200
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        Опазване на нематериалното културно наследство: религиозните ценности в съвременна България. Т. 2 / Светла Шапкалова, Магдалена Гарванова, Жоржета Назърска. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 (София : БПС). - 402 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Safequarding of the intangible cultural heritage: religious values in contemporary Bulgaria. - Т. 1 на многочастното изд. с авт. Жоржета Назърска, Магдалена Гарванова, Светла Шапкалова. - Биографични бележки за авторите: с. 389-390. - Рецензии / Анна Александрова-Караманова, Мюмюн Тахиров: с. 393-401. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Мюмюн Тахиров е Мюмюн Мюмюнов Тахир. - Библиогр. след отд. теми и под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-185-423-3
1. Културно-историческо наследство - България 2. Религиозен морал 3. България - история
930.85(497.2)
2-42
COBISS.BG-ID 43328520

БК 2021/1 Кн 201
ПЕНЧЕВ, Станчо, 1962-
        Голяма книга на най-известните места в България / Станчо Пенчев ; ил. Борис Стойнов ... [и др.]. - София : Пан, 2018 ([София] : [Образование и наука]). - 256 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Станчо Пенчев е Станчо Пенчев Станев. - Други ил.: Венцислав Кръстев, Димитър Стоянов, Веселин Шахънов, Богдан Богданов. - Името на ил. Борис Стойнов погрешно отпеч. в кн. Борис Стойнев.

ISBN 978-954-660-916-8 : 7.90 лв.
1. Културно-историческо наследство - България 2. Природни забележителности - България 3. България - история
930.85(497.2)
502(497.2)
COBISS.BG-ID 43394312

БК 2021/1 Кн 202
СТОЯНОВА, Диана Манолова, 1987-
        Завръщане към корените : дифузия на знанията в изследването на българското културно наследство в Тракия : монография / Диана Стоянова ; науч. ред. Соня Пенкова. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2019. - 291 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Back to the roots: diffusion of knowledge in the research of bulgarian cultural heritage in Thrace. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рецензии / Лизбет Любенова, Благовеста Иванова: с. 273-280. - Пълната форма на името на авт. на рец. Лизбет Любенова е Лизбет Любенова Върбанова. - Библиогр.: с. 215-242. - Показалци. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-185-377-9
1. Културно-историческо наследство, българско - Източна Тракия 2. Източна Тракия - история
930.85(560-0=163.2)
COBISS.BG-ID 43372808

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/1 Кн 203
ФОСЕТ, Бил, 1947-
        100 грешки, които променят историята : поредица от грешки, сринали империи и икономики, променили посоката на света / Бил Фосет ; прев. от англ. Владимир Германов. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 445 с. ; 21 см

Ориг. загл.: 100 mistakes that changed history / Bill Fawcett.

ISBN 978-619-03-0000-7 : 19.99 лв.
1. Обща история
94(100)
COBISS.BG-ID 43393800

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ВОЙНИКОВ, Живко Гочев, 1966-
        Източният въпрос и българското полуосвобождение през 1878 година Вж Кн 210

БК 2021/1 Кн 204
ПАНТЕВ, Мирослав Пантев, 1973-
        Месията от Яш - портрет на румънската политическа епоха / Мирослав Пантев ; под науч. ред. на Михай Димитри Стурза. - Габрово : Кредо-3М, 2020. - 195 с. : с ил., к. ; 21 см

Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-619-7100-38-9
1. Кодряну, Корнелиу, 1899-1938 - дейност 2. Политици, румънски - дейност 3. Румъния - история
94(498)"18/19"(092)
929 Кодряну, Корнелиу
COBISS.BG-ID 43438088

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/1 Кн 205
ЖЕЛЯЗКОВ, Иван, 1957-
        Българският език и произходът на българите / Иван Желязков. - 3. прераб. и доп. изд. - Плевен : Нима, 2020. - 102 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Иван Желязков е Иван Желязков Германов. - 1. изд. 2011 на изд. Булга медиа. - Библиогр.: с. 99-101.

ISBN 978-619-162-704-2
1. Българи - произход 2. Български език - произход и развитие 3. България - история
94(=163.2)
811.163.2'01/'04
COBISS.BG-ID 43381000

        МОДЕРНИЯТ историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : сборник по случай на 80-годишнината на проф. д.ист.н. Андрей Пантев Вж Кн 199

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/1 Кн 206
БОЯДЖИЕВ, Илия Вельов, 1929-1994
        Героична Стрелча в Априлското въстание / Илия Бояджиев ; предг. Веселин Илиев, Владимир Илиев ; науч. ред. Тодор Балкански. - В. Търново : Знак'94, 2020 (В. Търново : Фабер). - 280 с. : с портр., ил. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. на предг. Веселин Илиев е Веселин Илиев Бояджиев, на Владимир Илиев - Владимир Илиев Бояджиев. - Непознати и стари думи, необяснени в текста: с. 248-251. - Следговори / Тодор Балкански, Пламен Павлов, Пламен Митев, Милен Куманов: с. 252-267. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. под линия. - Именен показалец.

ISBN 978-954-8305-60-0
1. История - Стрелча 2. Априлско въстание 1876 3. България - история 4. Стрелча - краезнание
94(497.2)"1876"
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 43409672

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/1 Кн 207
        АВТОНОМИЯТА на Македония - етап за обединението на българските земи и народ / състав., предг. Цочо В. Билярски. - София : Анико, 2020 ([София] : Симолини). - 210 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Библиотека Сите българи заедно ; 66)

Библиогр.: с. 25-32.

ISBN 978-954-8247-46-7 (подв.) : 17 лв.
1. Македонски въпрос 2. България - история
94(497.2)"1878/..."
COBISS.BG-ID 43408392

БК 2021/1 Кн 208
АПОСТОЛОВ, Стефан Стоянов, 1952-
        Войводата Георги Кондолов / Стефан Апостолов. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&BM]). - 128 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на 3-та кор. - Кн. от поредицата Апостоли.

ISBN 978-954-471-673-8 : 12 лв.
1. Кондолов, Георги Димитров, 1858-1903 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929 Кондолов, Георги Димитров
COBISS.BG-ID 43356680

БК 2021/1 Кн 209
БИЛЯРСКИ, Цочо Василев, 1949-
        Македонският въпрос и ВМОРО : кратък исторически очерк / Цочо Билярски. - София : Анико, 2020 ([София] : Симолини). - 292 с. : с ил., факс. ; 22 см. - (Библиотека Сите българи заедно ; No 71)

Библиогр.: с. 259-282. - Съдържа и: ВМРО : борбата и против турския режим ; борбата и против сръбския и гръцкия режим / Иван Михайлов: с. 184-255.  - Пълната форма на името на авт. Иван Михайлов е Иван Михайлов Гаврилов.

ISBN 978-954-8247-48-1 : 20 лв.
1. ВМОРО - дейност 2. Македонски въпрос 3. България - история
94(497.2)"18/19"
COBISS.BG-ID 43421704

БК 2021/1 Кн 210
ВОЙНИКОВ, Живко Гочев, 1966-
        Източният въпрос и българското полуосвобождение през 1878 година / Живко Войников. - Плевен : Еделвайс, 2020. - 434 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Източният въпрос. - Книга за дългия път към свободата и нейната висока цена / Пламен Павлов: с. 6. - Библиогр.: с. 422-433.

ISBN 978-619-7186-31-4 : 20 лв.
1. История - България - нова 2. История - Балкански полуостров 3. Източен въпрос 4. България - история 5. Балкански полуостров - история
94(497.2)"18"
94(497)"18"
COBISS.BG-ID 43405320

БК 2021/1 Кн 211
        ДОБРИЧКАТА епопея - септември 1916 г. / състав., предг. Цочо В. Билярски. - София : Анико, 2020 ([София] : Симолини). - 439 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см. - (Библиотека Сите българи заедно ; 61)

ISBN 978-954-8247-47-4 (подв.) : 28 лв.
1. Военна история - България - спомени 2. Първа световна война - участие - България - спомени 3. България - история
94(497.2)"1914/1918"(093)
355.48(497.2)"1914/1918"(093)
COBISS.BG-ID 43422728

БК 2021/1 Кн 212
ПОПОВ, Йордан, 1881-1959
        Моите спомени от септември 1923 / Йордан Попов. - [2. изд.]. - Плевен : Еделвайс, 2020. - 92 с. ; 20 см

1. изд. 1931 със загл. Моите спомени от септемврийските събития 23.IX-28.IX.1923 г., станали в гр. Фердинанд и околията, изд. на печ. Наука - Фердинанд.

ISBN 978-619-7186-33-8 : 10 лв.
1. Септемврийско въстание 1923 - спомени 2. България - история
94(497.2)"1923"(093.3)
COBISS.BG-ID 43417608

БК 2021/1 Кн 213
        Владо ЧЕРНОЗЕМСКИ и атентатът в Марсилия - 1934 г. / предг., състав. Цочо В. Билярски. - София : Анико, 2020 ([София] : Симолини). - 192 с. : с портр. ; 16 см. - (Библиотека Сите българи заедно ; 52)

ISBN 978-954-8247-44-3 : 15 лв.
1. Черноземски, Владо Димитров, 1897-1934 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"1878/...(092)
929 Черноземски, Владо Димитров
COBISS.BG-ID 43365640


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

БК 2021/1 Г 1
СТОИЛОВ, Валери Малинов, 1955-
       Албум по дисциплината "Вагони" : учебно помагало за специалността "Транспортна техника и технологии" на ТУ-София / Валери Малинов Стоилов, Светослав Стойчев Славчев, Владислав Йорданов Мазнички. - София : ТУ, 2020. - 1 албум (40 с.) : със сх., ил. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Кирил Велков. - Библиогр.: с. 39

ISBN 978-619-167-407-7 : 5.70 лв.
1. Вагони - учебни помагала за ВУЗ - албуми
629.44(076)(075.8)(084)
COBISS.BG-ID 43412232

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

АЛЕКСАНДРОВА, Янка Георгиева, 1972-
        Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите Вж Е 1

        MODERNIZATION of higher education through integration of contemporary ict-based approaches and tools in the university curricula : monograph Вж Е 8

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/1 Е 1
АЛЕКСАНДРОВА, Янка Георгиева, 1972-
        Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите [Електронен ресурс] / Янка Александрова. - Текстови данни. - Варна : Знание и бизнес, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Монографична библиотека Знание и бизнес ; кн. 10)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Analytical customer relationship management system architecture. -
Сер. загл. и на англ. ез.: Monographic library Knowledge and business. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-210-054-4
1. Стопански предприятия - управление и организация - автоматизация 2. Информационни системи - приложение - в икономиката 3. Приложни програми
005.5(0.034)
681.51(0.034)
004.42(0.034)
COBISS.BG-ID 43346440

БК 2021/1 Е 2
МАНЧЕВА, Жулиета Славчева, 1970-
        Управление на риска на проекта [Електронен ресурс] : лекционни записки / Жулиета Манчева. - Текстови данни. - [София] : [Жулиета Манчева], 2016. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Обложка. - Загл. на обложката: Лекционни записки по "Управление на риска на проекта". - Рец.: Фантина Рангелова, Йовка Лечева. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-90883-1-9
1. Проекти - управление на риска - лекции
005.8(042.4.034)
005.52:005.334(042.4.034)
COBISS.BG-ID 43328776

007 НАУКА ЗА СИСТЕМИТЕ И ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА. ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА (КИБЕРНЕТИКА). ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Виж и 004; 07; 316.77; 519.7; 62-5; 62

БК 2021/1 Е 3
ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Диалектика на информацията [Електронен ресурс] : монография / Николай Петров, Иван Петров. - Текстови данни. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Загл. и на англ. ез.: Dialectics of information. - Забележителен научен труд / Георги Ламбаджиев. - Рец.: Иван Попчев, Галина Панайотова. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-245-007-6 !
1. Информация, теория
007(0.034)
COBISS.BG-ID 43350792


1 ФИЛОСОФИЯ

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/1 Е 4
СТОЙКОВА, Жанета Стойкова, 1959-
        Возрастное развитие и психолого-педагогические практики в свете гуманистических теорий [Електронен ресурс] : курс лекций / Жанета Стойкова Добрева. - Текстови данни. - Ст. Загора : Тракийски унив., 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; етикет. - Възприетата форма на името на авт. Жанета Стойкова Добрева е Жанета Стойкова Стойкова. - Рец.: Стойко Ванчев Иванов, Емилия Димова Димова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-314-092-3
1. Детска и педагогическа психология - лекции 2. Хуманизъм - лекции
159.922.7(042.4.034)
165.74(042.4.034)
COBISS.BG-ID 43413768

16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ

СТОЙКОВА, Жанета Стойкова, 1959-
        Возрастное развитие и психолого-педагогические практики в свете гуманистических теорий : курс лекций Вж Е 4


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

336 ФИНАНСИ

БК 2021/1 Е 5
МАНЧЕВА, Жулиета Славчева, 1970-
        Корпоративни финанси [Електронен ресурс] / Жулиета Манчева. - Текстови данни. - [София] : Жулиета Славчева Манчева, 2017. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Фантина Рангелова, Богомил Манов. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-90883-0-2
1. Корпорации - финанси - учебници за ВУЗ
336:658(075.8.034)
658.14/.17(075.8.034)
COBISS.BG-ID 43322632

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/1 Е 6
НАЙДЕНОВ, Климент Минев, 1977-
        Икономика на туризма [Електронен ресурс] : икономиката и туризмът през погледа на един географ : монография / Климент Найденов. - Текстови данни. - София : Фонд. Либела, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. -
В електронния ресурс погрешно означено 2. прераб. изд. - Рец.: Иван Гатев Марков, Милен Руменов Пенерлиев. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-91556-0-8
1. Туризъм - икономика
338.486(0.034)
COBISS.BG-ID 43331848

37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Виж и 005

БК 2021/1 Е 7
НАУЧНО-практическа конференция Първокласно начало - от идеята, през практиката към иновацията (Бургас ; 2019)
        Научно-практическа конференция "Първокласно начало - от идеята, през практиката към иновацията", 14 юни 2019, гр. Бургас [Електронен ресурс] / ред. науч. колегия Галя Христозова - глав. ред. ... [и др.]. - Текстови данни. - Бургас : Бургаски свободен унив., [2019]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader ; Microsoft PowerPoint. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Евелина Динева, Мария Алексиева, Йорданка Ананиева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7126-86-0
1. Обучение - методи - конференции
37.091.3(06.034)
COBISS.BG-ID 43329544

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/1 Е 8
        MODERNIZATION of higher education through integration of contemporary ict-based approaches and tools in the university curricula [Електронен ресурс] : monograph / Mariya Monova-Zheleva ... [и др.] ; ed. Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev. - Текстови данни. - Burgas : [Бургаски свободен унив.], 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Yanislav Zhelev, Nuria Llobregat, Jose Capilla=

ISBN 978-619-7126-97-6
1. Висше образование - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
378.018:004(0.034)
004:37(0.034)
COBISS.BG-ID 43348232


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/1 Е 9
INTERNATIONAL Conference Environmental Protection and Disaster Risks (1 ; Sofia ; 2020)
         Proceeding of 1st international conference on environmental protection and disaster risks [Електронен ресурс] : [online, 29th-30th Sept. 2020, Sofia] / ed. Georgi Gadzhev, Nina Dobrinkova. - Текстови данни. - Sofia : Az-buki Nat. Publ. House, 2020 ([Sofia] : Alliance Print). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.
- Съдържа: Pt. 1. Air pollution, climate and health; biodiversity; informatics, remote sensing, high performance computing and GIS for environmental monitoring and management ; Pt. 2. Natural hazards and risks; water resources, human activities and management.

ISBN 978-619-7065-39-8

1. Околна среда - опазване - конференции
502.1(06.034)
COBISS.BG-ID 43357192

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

БК 2021/1 Е 10
САПУНДЖИЕВ, Емил Иванов, 1952-
        Наръчник по органохистология на животни [Електронен ресурс] / Емил Сапунджиев. - Текстови данни. - [София] : Интел ентранс, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Flash Player. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-619-7554-39-7
1. Вътрешни органи - при животните - хистология - наръчници
591.8(035.034)
COBISS.BG-ID 43410184


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БК 2021/1 Е 11
        ДНИ на психологичната помощ в болнична среда 30.03.-31.03.2019 г., ВМА - София [Електронен ресурс] : [конференция]. - Текстови данни. - София : Военномед. акад., 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Етикет. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7196-50-4
1. Клинична терапия - сборници 2. Медицинска психология - сборници
61:159.9(062.034)
COBISS.BG-ID 43440904

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

ИВАНОВ, Аркади Георгиев, 1958-
        Диагностични и лечебни проблеми в хирургията и в организацията на здравеопазването : тънкочревна механична непроходимост, невроендокринни тумори, рак на млечната жлеза, съвременни подходи в мениджмънта на общинска болница, рак на панкреаса, терапия на гастроентеропанкреатични (ГЕП) невроендокринни тумори (НЕТ) : сборник статии и разработки : монография Вж Е 17

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

ГАВРАИЛОВ, Йордан Тодоров, 1977-
        Кинезитерапия при вестибуларни дисфункции : монография Вж Е 14

БК 2021/1 Е 12
ШОПОВА, Светла Михайлова, 1975-
        Инструментариум за лечебен масаж [Електронен ресурс] : монография / Светла Шопова. - Текстови данни. - Бургас : Унив. "Проф. д-р А. Златаров", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader ; Microsoft Office. - Източник: Загл. екран ; Eтикет. - Загл. на етикета: Монография Инструментариум за лечебен масаж. - Рец.: Симеон Рибагин, Антоанета Грозева. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7559-07-1
1. Лечебен масаж - апарати и инструменти
615.82(0.034)
616-72(0.034)
COBISS.BG-ID 43357960

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

ШОПОВА, Светла Михайлова, 1975-
        Инструментариум за лечебен масаж : монография Вж Е 12

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК 2021/1 Е 13
КИРИЛОВА, Елена Кирилова, 1991-
        Бъбречно увреждане след алогенна стволовоклетъчна трансплантация [Електронен ресурс] : [монография] / Елена Кирилова Кирилова. - Текстови данни. - [София] : [Изд. авт.], 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рецензии / Стоянка Владева, Илия Попов. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-188-484-1
1. Левкози - терапия 2. Стволови клетки - трансплантация - усложнения и последствия 3. Бъбречни болести
616.15-089.84(0.034)
616.61-06(0.034)
COBISS.BG-ID 43353096

616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

БК 2021/1 Е 14
ГАВРАИЛОВ, Йордан Тодоров, 1977-
        Кинезитерапия при вестибуларни дисфункции [Електронен ресурс] : монография / Йордан Гавраилов. - Текстови данни. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Антоанета Грозева, Стефан Янев. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-7559-09-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7559-10-01 !
1. Вестибуларен апарат - болести - кинезитерапия
616.28-085(0.034)
615.825(0.034)
COBISS.BG-ID 43364360

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ

КИРИЛОВА, Елена Кирилова, 1991-
        Бъбречно увреждане след алогенна стволовоклетъчна трансплантация : [монография] Вж Е 13

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/1 Е 15
КИРИЛОВ, Никола Кирилов, 1994-
        Дигитални технологии и остеопорозен риск [Електронен ресурс] / Никола Кирилов Кирилов. - Текстови данни. - Ст. Загора : Никола Кирилов, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рецензии / Владимир Гончев, Свилен Тодоров. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-91723-1-5
1. Остеопороза - рентгенодиагностика 2. Сколиоза - рентгенодиагностика 3. Компютри - приложение - в медицината
616.71-07:004(0.034)
COBISS.BG-ID 43405576

БК 2021/1 Е 16
КИРИЛОВ, Никола Кирилов, 1994-
        Интерпретация на костната минерална плътност при жени с лумбална сколиоза [Електронен ресурс] / Никола Кирилов Кирилов. - Текстови данни. - [Ст. Загора] : Никола Кирилов, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рецензии / Николай Николов, Свилен Тодоров. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-91723-0-8
1. Сколиоза - рентгенодиагностика
616.71-07(0.034)
COBISS.BG-ID 43418888

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

БК 2021/1 Е 17
ИВАНОВ, Аркади Георгиев, 1958-
        Диагностични и лечебни проблеми в хирургията и в организацията на здравеопазването [Електронен ресурс] : тънкочревна механична непроходимост, невроендокринни тумори, рак на млечната жлеза, съвременни подходи в мениджмънта на общинска болница, рак на панкреаса, терапия на гастроентеропанкреатични (ГЕП) невроендокринни тумори (НЕТ) : сборник статии и разработки : монография / Аркади Иванов ; науч. ред. Божидар Ивков. - Текстови данни. - София : Омда, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с цв. ил. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Acrobat Reader. - За авт.: в края на текста. - Източник: Загл. екран ; етикет. - Загл. на етикета: Някои диагностични и лечебни проблеми в хирургията и организацията в здравеопазването. - Подзагл. погрешно отпеч. Тънкочревна механична непроходимост, невроендокринни тумори, рак на млечната жлеза, съвременни подходи в мениджмънта на общинска болница, рак на панкреаса, терапия на гастроентеропанкреатични (ГЕП) невроендокринни тумари (НЕТ). - Рец. Гено Киров

ISBN 978-619-7510-15-7
1. Хирургия - сборници 2. Болници - управление и организация - сборници
617(062.034)
614.21(062.034)
COBISS.BG-ID 43374344

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

МАНЧЕВА, Жулиета Славчева, 1970-
        Корпоративни финанси Вж Е 5

666 СТЪКЛАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ. ЦИМЕНТ. БЕТОН

БК 2021/1 Е 18
ХАРИЗАНОВ, Васил Георгиев, 1967-
        Синтезиране и кристало-химично изследване на малиновочервени керамични пигменти базирани на малайаитова основа [Електронен ресурс] / Васил Г. Харизанов ; науч. ред. Владимир Кожухаров. - Текстови данни. - София : БО Студио, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-90042-8-9
1. Глазура (керамика) - технология
666.29(0.034)
COBISS.BG-ID 43372040

681 ФИНА МЕХАНИКА

АЛЕКСАНДРОВА, Янка Георгиева, 1972-
        Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите Вж Е 1

69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Виж и 624; 626/627; 628

БК 2021/1 Е 19
МАНЧЕВА, Жулиета Славчева, 1970-
        Икономика на строителството [Електронен ресурс] : лекционни записки / Жулиета Манчева. - Текстови данни. - [София] : [Жулиета Манчева], 2017. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Фантина Рангелова, Йовка Лечева. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-90883-2-6
1. Строителство - икономика - лекции
69:33(042.4.034)
COBISS.BG-ID 43329288


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.163 ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ
Виж и 821.16

БК 2021/1 Е 20
        БЪЛГАРИЯ - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието [Електронен ресурс] : [международна научна конференция, София, 2020] / състав., науч. ред. Намита Субиото, Людмил Димитров = Бугариjа - Северна Македониjа - Словениjа: Литературниот превод во целната култура и во образованието : [меѓународна научна конференција, Софија, 2020 г.] = Bolgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literarni prevod v ciljni kulturi in izobraževanju : [mednarodno znanstveno konferenco, Sofija, 2020]. - Текстови данни. - София : Нац. изд. за образование и наука Аз-буки, 2020 ([София] : Алианс принт). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Воля за общност / Намита Субиото, Людмил Димитров. - Кн. 3 от цикъла България - Северна Македония - Словения. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Панайот Карагьозов, Лидия Аризанковска, Джурджа Стърсоглавец. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7065-37-4
1. Южнославянски езици - конференции 2. Южнославянски литератури - история и критика - конференции 3. Южнославянски страни - езикознание
811.163(06.034)
821.163.09(06.034)
COBISS.BG-ID 43336712

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/1 Е 21
        ЕЗИК. Литература. Образование [Електронен ресурс] : сборник със студентски разработки / състав. Марияна Парзулова. - Текстови данни. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Унив. "Проф. д-р Асен Златаров". Фак. по общ. науки. Кат. "Бълг. ез. и лит.". - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-7559-13-2
1. Български език - граматика - сборници 2. Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 3. България - езикознание
811.163.2'36(062.034)
821.163.2.09(062.034)
COBISS.BG-ID 43443208

821.16 ЛИТЕРАТУРА НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЛИТЕРАТУРА НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК

        БЪЛГАРИЯ - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието : [международна научна конференция, София, 2020] : [меѓународна научна конференција, Софија, 2020 г.] : [mednarodno znanstveno konferenco, Sofija, 2020] Вж Е 20

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

        ЕЗИК. Литература. Образование : сборник със студентски разработки Вж Е 21


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/1 Е 22
        МНОГОЛИКАТА наука [Електронен ресурс] : сборник с доклади от Първите годишни докторантски четения на Катедра "Култура, историческо наследство и туризъм" в Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, 17.11.2020 г. / състав., предг. Тина Петрова ... [и др.] ; ред. съвет Ваня Добрева ... [и др.]. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Disciplina variabilis. - Други състав.: Соня Спасова, Нина Дебрюне. - Пълната форма на името на състав. Нина Дебрюне е Христина Димитрова Иванова-Дебрюне. - Други ред.: Тина Петрова, Соня Спасова, Нина Дебрюне. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. Кат. Култура, ист. наследство и туризъм. - Рецензии / Александра Куманова, Юлия Дончева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг, англ. ез.

ISBN 978-619-185-446-2
1. Културно-историческо наследство - България - конференции 2. България - история
930.85(497.2)(06.034)
COBISS.BG-ID 43423240

БК 2021/1 Е 23
        СТУДЕНТСКИ дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство [Електронен ресурс]. Т. 7 / състав., предг. Жоржета Назърска, Светла Шапкалова ; науч. ред. Жоржета Назърска. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите-О писменехь, 2018. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. под линия

ISBN 978-619-185-442-4
1. Културно-историческо наследство - България - сборници 2. България - история
930.85(497.2)(062.034)
COBISS.BG-ID 43395592

БК 2021/1 Е 24
        СТУДЕНТСКИ дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство [Електронен ресурс]. Т. 8 / състав., предг. Жоржета Назърска, Светла Шапкалова ; науч. ред. Жоржета Назърска. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите-О писменехь, 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. под линия

ISBN 978-619-185-443-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-185-433-1 !
1. Културно-историческо наследство - България - сборници 2. България - история
930.85(497.2)(062.034)
COBISS.BG-ID 43368968

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Аврейски, Никола Иванов, 1948- (съставител) Кн 199, (интервюиращо лице) Кн 199
Акутагава, Рюноске, 1892-1927 (автор) Кн 193
Александров, Харалан Александров, 1967- (преводач) Кн 65
Александрова, Мария Петрова, 1983- (автор) Кн 76
Александрова, Янка Георгиева, 1972- (автор) Е 1
Александрова-Караманова, Анна Александрова, 1978- (рецензия) Кн 200
Алексиева, Венета Панайотова, 1970- (автор) Кн 3, Кн 78
Алексиева, Мария Стоянова, 1964- (редактор) Е 7
Альова, Катерина (илюстратор) Кн 146
Ананиева, Йорданка Ангелова (редактор) Е 7
Ангелачева, Антоанета Анастасова, 1971- (автор) Кн 59
Ангелов, Боян, 1955- (предговор) Кн 159, (редактор) Кн 159
Ангелова, Весела Иванова, 1973- (преводач) Кн 100
Андонова, Албена Николаева (рецензия) Кн 64
Андонова, Евелина Огнянова, 1972- (преводач) Кн 47
Андонова-Вакарелска, Татяна Асенова, 1959- вж Вакарелска, Татяна Асенова, 1959-
Анна-Мария, 1970- вж Караиванова, Мариана Кръстева, 1970-
Апостолов, Стефан Стоянов, 1952- (автор) Кн 208
Арденска, Атанаска Димитрова Босакова- вж Босакова-Арденска, Атанаска Димитрова
Арнаудов, Константин Симеонов, 1946- (автор) Кн 58
Арнаудов, Михаил Петров, 1878-1978 (рецензия) Кн 173
Атанасов, Димитър, 1952- (автор) Кн 104
Атанасов, Ивайло Иванов, 1968- (автор) Кн 77
Атанасов, Иван Димитров, 1979- (съставител) Кн 121, Кн 122, Кн 123
Атанасов-Кабули, Димитър, 1952- вж Атанасов, Димитър, 1952-
Атанасова, Вася Красимирова, 1982- (редактор) Кн 62
Атанасова, Даниела Тенева, 1980- (преводач) Кн 113
Атанасова, Павлина Наскова, 1976- (автор) Кн 61
Афонин, Александър Михайлович, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Афонина, Валентина Евгениевна вж Валента, Валентина, 1942-
Ахмедова, Сибел Илханова (автор) Кн 6, Кн 7
 
Б

Балкански, Тодор Георгиев, 1944- (автор) Кн 198, (предговор) Кн 196, (послеслов) Кн 206, (редактор) Кн 196, Кн 206
Барбър, Барингтън, 1934- (автор) Кн 97
Барсоти, Елеонора (автор) Кн 10, Кн 11, (илюстратор) Кн 10, Кн 11
Бентън, Джим, 1960- (автор) Кн 137
Берберян-Гарабедян, Варта, 1953- (автор) Кн 144
Билкарката вж Георгиева, Ели Христова, 1964-
Билярски, Цочо Василев, 1949- (автор) Кн 209, (предговор) Кн 173Кн 207, Кн 211, Кн 213, (съставител) Кн 173, Кн 207, Кн 211, Кн 213
Биндър, Ото О., 1911-1974 (автор) Кн 1
Богданов, Богдан, илюстратор (илюстратор) Кн 201
Божилов, Венцислав Божидаров, 1968- (преводач) Кн 128
Босакова-Арденска, Атанаска Димитрова (автор) Кн 4
Ботев, Борислав Геронтиев, 1943- вж Геронтиев, Борислав, 1943-
Бояджиев, Веселин Илиев, 1956- (послеслов) Кн 198, (предговор) Кн 206
Бояджиев, Владимир Илиев (предговор) Кн 206
Бояджиев, Илия Вельов, 1929-1994 (автор) Кн 206
Браун, Сандра, 1948- (автор) Кн 116
Бруно, Джордано, 1548-1600 (автор) Кн 21
Бруно, Джордано, 1548-1600 вж Bruno, Giordano, 1548-1600
Бумбаров, Огнян Любенов, 1949- (автор) Кн 81
Бухчев, Борис Димов, 1935- (автор) Кн 145
България. Висш съдебен съвет Кн 40
България. ВКС. ОСНК вж България. Върховен касационен съд. Наказателна колегия. Общо събрание
България. ВКС. ОСТК вж България. Върховен касационен съд. Търговска колегия. Общо събрание
България. Върховен касационен съд. Наказателна колегия. Общо събрание Кн 42
България. Върховен касационен съд. Търговска колегия. Общо събрание Кн 42
България. Закони и др. п. Кн 35, Кн 40, Кн 41, Кн 42Кн 43
България. Конституция (1991) Кн 43
България. Министерски съвет Кн 41, Кн 42
България. Министерство на вътрешните работи Кн 41
 
В

Вакарелска, Татяна Асенова, 1959- (автор) Кн 95
Ваклева, Златка Петкова, 1964- (автор) Кн 48, Кн 52, (съставител) Кн 51
Валента, Александр, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Валента, Александър, 1941- (автор) Кн 142
Валента, Валентина, 1942- (автор) Кн 142
Василев, Григор, 1883-1942 (доп. материал) Кн 173
Вацев, Валентин Николов, 1950- (автор) Кн 30
Величкова, Галина Веселинова, 1979- (преводач) Кн 118
Велкова, Здравка Янчева, 1961- (автор) Кн 60
Вивас, Арасели Фернандес вж Фернандес Вивас, Арасели
Видеков, Валентин Христов, 1954- (автор) Кн 76
Владева, Стоянка Георгиева, 1962- (рецензия) Е 13
Владимиров, Владимир Томов, 1946- вж Томов, Владимир, 1946-
Владимиров, Любомир Владимиров, 1974- (автор)  Кн 32, Кн 33, Кн 56, (съставител) Кн 33
Войников, Живко Гочев, 1966- (автор) Кн 210
Войнов, Явор Росенов, 1989- (преводач) Кн 99
Войнова, Таня Тодорова, 1980- (автор) Кн 186
Вълкова-Джарвис, Златка Вълкова, 1964- (автор) Кн 79, Кн 81
Вълчанов, Христо Георгиев, 1963- (автор) Кн 3, Кн 78
Вълчев, Ваньо Маринов, 1937- (автор) Кн 167
Върбанова, Лизбет Любенова вж Любенова, Лизбет, 1952-
Върголомова, Диана Валериева, 1982- (преводач) Кн 10, Кн 11
 
Г

Гаврилов, Иван Михайлов вж Михайлов, Иван, 1896-1990
Гавраилов, Йордан Тодоров, 1977- (автор) Е 14
Гаджев, Георги Костадинов, 1983- вж Gadžev, Georgi Kostadinov, 1983-
Ган, Уилям Д., 1878-1955 (автор) Кн 28
Ганчева, Веска Стефанова, 1967- (съставител) Кн 50
Гарабедян, Варта Берберян- вж Берберян-Гарабедян, Варта, 1953-
Гарабедян, Илвана Иванова, 1974- (преводач) Кн 111
Гарванова, Магдалена Златкова, 1976- (автор) Кн 200
Гейнике, Ираида Густавовна вж Одоевцева, Ираида Владимировна, 1895-1990
Генов, Юлиян Асенов, 1955- (автор) Кн 58, Кн 82, Кн 84, Кн 85
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 125, Кн 127, Кн 131
Георгиев, Антон Славчев, 1960- (автор) Кн 73
Георгиев, Дилян Иванов, 1995- (автор) Кн 175
Георгиев, Людмил Димитров, 1966- (предговор) Кн 198
Георгиева, Валя Тодорова, 1953- (автор) Кн 187
Георгиева, Ваня Кирилова, 1968- (автор) Кн 95
Георгиева, Геновева Михова, 1941- вж Михова, Геновева, 1941-
Георгиева, Диляна Георгиева, 1988- (преводач) Кн 16
Георгиева, Димитричка Димитрова, 1933- вж Димитрова, Дима, 1933-
Георгиева, Ели Христова, 1964- (автор) Кн 168
Георгиева, Олена Красимирова (илюстратор) Кн 188
Германов, Владимир Милчев, 1958- (преводач) Кн 203
Германов, Иван Желязков вж Желязков, Иван, 1957-
Геронтиев, Борислав, 1943- (предговор) Кн 163
Годишни докторантски четения Многоликата наука (1 ; 2020) Е 22
Гончев, Владимир Христов, 1963- (рецензия) Е 15
Горанов, Васил Иванов, 1972- (илюстратор) Кн 188
Григорова, Галина Христова, 1999- (автор) Кн 146
Гроздев, Сава Иванов, 1950- (автор) Кн 53
Грънчаров, Михаил Страшимиров, 1946- (преводач) Кн 135
Гьорев, Григор Василев, 1883-1942 вж Василев, Григор, 1883-1942
 
Д

Дамянов, Димитър, 1934- (автор) Кн 95
Дамяновски, Димитър Дамянов вж Дамянов, Димитър, 1934-
Дацов, Владислав Светославов (автор) Кн 37
Даян, Жак, 1951- (илюстратор) Кн 17
Дебрюне, Нина, 1976- (доп. материал) Е 22, (съставител) Е 22, (редактор) Е 22
Дейан, Жак, 1951- вж Даян, Жак, 1951-
Делински, Барбара, 1945- (автор) Кн 117
Демирева, Мария Петрова, 1984- (преводач) Кн 126, Кн 137
Демирова, Сийка Димитрова, 1970- (автор) Кн 6, Кн 7
Деникен, Ерих фон, 1935- (автор) Кн 2, (доп. материал) Кн 1
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (съставител) Кн 199, (рецензия) Кн 66
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- вж Denčev, Stojan Georgiev, 1953-
Денчева, Анжелина Владимирова, 2009- (автор) Кн 188
Десев, Любен Николов, 1937- (доп. материал) Кн 101
Джарвис, Златка Вълкова Вълкова- вж Вълкова-Джарвис, Златка Вълкова, 1964-
Дженингс, Сара (илюстратор) Кн 16
Джонсън, Маркъс, 1966- (автор) Кн 12
Джунгуров, Митко Кръстев, 1955- (автор) Кн 169
Джунов, Марио Димитров, 1965- (автор) Кн 22
Диварова, Видка Василева, 1978- (автор) Кн 60
Димитров, Борис Димитров, 2013- (автор) Кн 186
Димитров, Венцислав Веселинов, 1969- (автор) Кн 170
Димитров, Димитър Велков, 1947- (автор) Кн 29
Димитров, Димитър Кандев вж Кандев, Димитър, 1939-
Димитров, Йордан Стоянов, 1954- (автор) Кн 34
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (доп. материал) Е 20, (съставител) Е 20, (редактор) Е 20
Димитров, Слав Боянов, 1988- (автор) Кн 95
Димитрова, Дима, 1933- (автор) Кн 147, Кн 148
Димитрова, Ренета Красимирова, 1980- (автор) Кн 95, (редактор) Кн 95
Димитрова, Тодорка Лулчева, 1966- (съставител) Кн 51
Димова, Росица Цветанова, 1968- (рецензия) Кн 64
Динев, Диян Желев (автор) Кн 78
Динева, Евелина Димитрова, 1957- (редактор) Е 7
Дни на психологичната помощ в болнична среда (София ; 2019) Е 11
Добрев, Богомил Николаев, 1994- (автор) Кн 175
Добрев, Валери Господинов, 1957- (автор) Кн 171
Добрева, Ваня Чавдарова, 1965- (редактор) Е 22
Добрева, Жанета Стойкова, 1959- вж Стойкова, Жанета Стойкова, 1959-
Добрева, Магдалена, 1965- (илюстратор) Кн 109
Добриков, Георги Христов, 1974- (автор) Кн 76
Добринкова, Нина Христова, 1982- вж Dobrinkova, Nina Hristova, 1982-
Добринов, Венцислав Павлов, 1976- (автор) Кн 32, Кн 33
Доги, Фиамета, 1968- (илюстратор) Кн 15
Доджи, Фиамета, 1968- вж Доги, Фиамета, 1968-
Дончева, Силва Антонова, 1964- (автор) Кн 23
Дончева, Юлия Георгиева, 1963- (автор) Кн 49, (рецензия) Е 22
Друмева, Миглена Атанасова, 1964- (автор) Кн 87, Кн 88
Дубаров, Атанас Николов, 1931- (автор) Кн 101
Дубарова, Петя Стайкова, 1962-1979 (автор) Кн 149
Дубарова, Петя Стайкова, 1962-1979 вж Dubarova, Petja Stajkova, 1962-1979
Дунчев, Гено Кръстев, 1946- (автор) Кн 58
Дюлгерян, Десислава Илиева, 1979- (автор) Кн 175
 
Е

Европейски съюз. Закони и др. п. Кн 35
Елайъсбърг, Джан, 1954- (автор) Кн 118
Емерсън, Маркъс, 1981- (автор) Кн 138, (илюстратор) Кн 138
Ериксон, Томас, 1965- (автор) Кн 25
 
Ж

Желев, Янислав Панайотов, 1967- вж Želev, Janislav Panajotov, 1967-
Желязков, Иван, 1957- (автор) Кн 205
 
З

Захаринов, Велизар Велизаров, 1986- (автор) Кн 95
 
И

Иванов, Антони Стефков, 1991- (автор) Кн 81
Иванов, Аркади Георгиев, 1958- (автор) Е 17
Иванов, Боян Ангелов вж Ангелов, Боян, 1955-
Иванов, Братислав Йончев, 1945- (предговор) Кн 194, (преводач) Кн 194
Иванов, Валери Манолов вж Манолов, Валери, 1962-
Иванов, Иван Георгиев, 1961- вж Сухиванов, Иван, 1961-
Иванов, Иван Костадинов, 1974- (преводач) Кн 1, Кн 57, Кн 115
Иванов, Мирослав Найденов, 1956- (автор) Кн 89
Иванова, Благовеста Иванова, 1961- (рецензия) Кн 202
Иванова, Детелина Иванова (преводач) Кн 63
Иванова, Донка Илиева (автор) Кн 91
Иванова, Лиляна Милкова вж Младенова, Лиляна Милкова
Иванова, Малинка Спасова, 1968- (автор) Кн 74
Иванова, Мара Крумова Кандева- вж Кандева-Иванова, Мара Крумова, 1955-
Иванова, Огняна Начева, 1947- (преводач) Кн 122, Кн 123
Ивков, Божидар Сашков, 1956- (редактор) Е 17
Илиев, Анатоли Методиев (автор) Кн 89
Илиев, Веселин вж Бояджиев, Веселин Илиев, 1956-
Илиев, Владимир вж Бояджиев, Владимир Илиев
Илиев, Георги Любенов, 1964- (автор) Кн 81, (редактор) Кн 81
Илиев, Ненчо, 1881-1944 (автор) Кн 172
Инарая, Хавиер (илюстратор) Кн 106
 
Й

Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937 (автор) Кн 173
Йорданова, Велина Георгиева Маринова- вж Маринова-Йорданова, Велина Георгиева, 1969-
Йорданова, Стелиана Петрова вж Jordanova, Steliana Petrova
Йошида Кенко, 1283?-1350 (автор) Кн 195
 
К

Кабули, Димитър Атанасов- вж Атанасов, Димитър, 1952-
Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (доп. материал) Кн 159
Калайджиев, Ангел Симеонов, 1958- (автор) Кн 38, Кн 39
Калвети, Лионело (илюстратор) Кн 12
Камбуров, Любомир Петров, 1961- (автор) Кн 80
Каменова, Нина Петрова (съставител) Кн 50
Кандев, Димитър, 1939- (автор) Кн 150
Кандева, Мара Крумова вж Кандева-Иванова, Мара Крумова, 1955-
Кандева-Иванова, Мара Крумова, 1955- (автор) Кн 67, Кн 68
Капиля, Хосе вж Capilla, José
Караиванова, Мариана Кръстева, 1970- (автор) Кн 151
Караманова, Анна Александрова Александрова- вж Александрова-Караманова, Анна Александрова, 1978-
Карасимеонов, Георги Матеев, 1949- (автор) Кн 181
Карачанова, Стоянка Христова вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Карп, Маршъл, 1942- (автор) Кн 124
Картър, Лу, 1975- (автор) Кн 113
Кели, Джейми, 1960- вж Бентън, Джим, 1960-
Кинг, Джули (автор) Кн 47
Кинг, Стивън, 1947- (автор) Кн 119
Кирилов, Никола Кирилов, 1994- (автор) Е 15, Е 16
Кирилова, Елена Кирилова, 1991- (автор) Е 13
Киров, Александър Огнемиров, 1976- (предговор) Кн 195, (преводач) Кн 195
Кирова, Гергана Кирилова (автор) Кн 60
Китанова, Дафина Янкова (преводач) Кн 120
Клочков, Любен Тодоров, 1939- (автор) Кн 95
Ковачев, Димитър Михайлов, 1954- (автор) Кн 5
Ковачев, Николай Йорданов, 1976- (автор) Кн 32, Кн 33
Коджейков, Тодор Николаев, 1968- (автор) Кн 45
Кожухаров, Владимир Стоянов, 1942- (редактор) Е 18
Колев, Георги Добрев (автор) Кн 76
Колева, Ваня Колева, 1967- (доп. материал) Кн 148
Колева, Павлина Христова, 1978- (автор) Кн 81
Колева, Силвия Николай, 1955- (доп. материал) Кн 152
Колева, Таня Ангелова, 1966- (илюстратор) Кн 13, Кн 14
Колоницка, Анна Петровна (предговор) Кн 143
Колоницкая, Анна Петровна вж Колоницка, Анна Петровна
Кондова, Камелия Димитрова, 1969- (предговор) Кн 162
Кондова, Камелия Димитрова, 1969- вж Kondova, Kamelija Dimitrova, 1969-
Корадов, Константин (автор) Кн 152
Коручев, Костадин Лазаров (автор) Кн 153
Костадинов, Костадин Василев, 1960- (автор) Кн 13, Кн 14
Костов, Петър Стефанов, 1975- (библиогр. предшественик)  Кн 147, Кн 148
Костова, Нели Тодорова (съставител) Кн 199
Котакова, Дамянка Христова, 1949- (автор) Кн 154
Кралов, Иван Младенов, 1969- (предговор) Кн 50
Кранфорд, Елизабет (автор) Кн 15
Кренц, Джейн Ан, 1948- (автор) Кн 120
Крофт, Малкълм (автор) Кн 99
Крофърд, Робин, 1960- (автор) Кн 100
Крумова, Милена Йорданова, 1975- (автор) Кн 8
Кръстев, Венцислав, 1954- (илюстратор) Кн 201
Куманов, Милен Костадинов, 1942- (послеслов) Кн 206
Куманова, Александра Венкова, 1956- ( рецензия) Е 22
Кушнер, Харолд, 1935- (предговор) Кн 65
Кушнер, Харълд, 1935- вж Кушнер, Харолд, 1935-
Кънев, Красимир Иванов, 1958- (доп. материал) Кн 36, (преводач) Кн 36
Къров, Светлин (автор) Кн 175
Кючуков, Любомир Ламбов, 1995- (автор) Кн 175
 
Л

Лазаров, Владислав Александров (автор) Кн 66
Лазарова, Милена Милкова, 1980- (автор) Кн 102, Кн 103
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983- (преводач) Кн 124
Лазарова-Пеева, Милена Милкова вж Лазарова, Милена Милкова, 1980-
Ламбаджиев, Георги Атанасов, 1947- (доп. материал) Е 3
Лаптев, Веселин Иванов, 1946-2014 (преводач) Кн 112
Левичаров, Георги Милков (рецензия) Кн 92
Лефтерова, Милена Стефанова, 1952- (автор) Кн 90
Ли Шанин, 813-858 (автор) Кн 195
Лий, Дейвид вж Емерсън, Маркъс, 1981-
Лобрегат, Нурия вж Llobregat, Nuria
Лозанова, Корнелия Иванова, 1966- (преводач) Кн 12, Кн 15, Кн 19
Лъвкрафт, Хауърд Филипс, 1890-1937 (автор) Кн 121, Кн 122, Кн 123
Любенова, Лизбет, 1952- (рецензия) Кн 202
 
М

Мазнички, Владислав Йорданов, 1990- (автор) Г 1
Макгуайър, Майкъл, 1971- (автор) Кн 139
Макелов, Александър, 1991- (автор) Кн 175
Маккена, Джо (автор) Кн 174
Максимова, Роза Петрова, 1961- (предговор) Кн 177
Малаков, Иво Кръстев, 1961- (автор) Кн 95
Малчева, Бойка Здравкова, 1980- (автор) Кн 61
Манолов, Валери, 1962- (съставител) Кн 109
Манолова, Агата Христова, 1979- (автор) Кн 81
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор) Кн 20, Кн 155, Кн 156
Манчева, Жулиета Славчева, 1970- (автор) Е 2, Е 5, Е 19
Маринов, Румен Цанев, 1955- (автор) Кн 55
Маринова, Лилия (автор) Кн 157
Маринова, Севда Александрова (автор) Кн 26
Маринова-Йорданова, Велина Георгиева, 1969- (автор) Кн 44
Марицас, Константинос Димитриос, 1957- (преводач) Кн 162
Марицас, Константинос Димитриос, 1957- вж Maritsas, Konstantinos Dimitrios, 1957-
Масини, Лука (илюстратор) Кн 12
Мацанков, Мишо Иванов, 1981- (автор) Кн 71
Мацуо Башо, 1644-1694 (автор) Кн 194
Мацуо Башьо, 1644-1694 вж Мацуо Башо, 1644-1694
Меѓународна научна конференција Бугариjа - Северна Македониjа - Словениjа: Литературниот превод во целната култура и во образованието (Софија ; 2020) вж Международна научна конференция България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието (София ; 2020)
Международна научна конференция България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието (София ; 2020) Е 20
Международна конференция по опазване на околната среда и рискове от бедствия (1 ; София ; 2020) вж International Conference Environmental Protection and Disaster Risks (1 ; Sofia ; 2020)
Мехмед-Хамза, Медиха Енвер, 1969- (автор) Кн 70
Мешинков, Иван Николов, 1938- (автор) Кн 182
Миг вж Петрова, Цонка, 1954-
Милева, Снежана Цветанова, 1974- (преводач) Кн 25
Милетич, Любомир Георгиев, 1863-1937 (рецензия) Кн 173
Минев, Димо Стефанов, 1905-1980 (доп. материал) Кн 173
Мир, Таня, 1995- вж Мирчева, Таня Юлиянова, 1995-
Мирчева, Таня Юлиянова, 1995- (автор) Кн 175, (съставител) Кн 175
Митев, Пламен Димитров, 1956- (послеслов) Кн 206
Михайлов, Иван, 1896-1990 (автор) Кн 209
Михайлов, Радко Петров, 1956- (автор) Кн 86
Михайлова, Димитрия Ангелова, 1991- (автор) Кн 81
Михова, Геновева, 1941- (предговор) Кн 150
Миховска, Албена Димитрова (автор) Кн 81
Мичев, Ангелин Димитров, 1977- (преводач) Кн 27
Младенов, Бранислав Младенов, 1983- (автор) Кн 81
Младенова, Лиляна Милкова (съставител) Кн 50
Младенова, Силвия Младенова, 1963- (рецензия) Кн 64
Мойс, Джоджо, 1969- (автор) Кн 111
Монова-Желева, Мария Христова, 1968- вж Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968-
Мурзов, Радко Иванов, 1939- (библиогр. предшественик) Кн 147, Кн 148
Мушкаров, Кръстю Гошев, 1970- (автор) Кн 175
Мънев, Пламен Михайлов, 1974- (автор) Кн 32, Кн 33
 
Н

Назърска, Жоржета Димитрова, 1970- (автор) Кн 200, (доп. материал) Е 23, Е 24, (съставител) Е 23, Е 24, (редактор) Е 23, Е 24
Найденов, Климент Минев, 1977- (автор) Е 6
Наскова, Павлина вж Атанасова, Павлина Наскова, 1976-
Научно-практическа конференция Първокласно начало - от идеята, през практиката към иновацията (Бургас ; 2019) Е 7
Национална конференция с младежко участие Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес (1 ; Созопол ; 2020) Кн 96
Национална научна конференция Гражданското образование в природните науки (2 ; Пловдив ; 2017) Кн 51
Неделев, Михаил Динчев, 1949- (автор) Кн 196
Неделчева, Диана Кирилова, 1982- (автор) Кн 54, Кн 55
Неделчева, Мартина, 1994- (съставител) Кн 193, (преводач) Кн 193
Неделчева, Стефка Иванова, 1953- (автор) Кн 71
Недялкова, Наталия Дмитриевна, 1969- (предговор) Кн 151
Нешков, Тодор Димитров, 1943- (автор) Кн 95
Нешов, Николай Нинков, 1983- (автор) Кн 81
Николов, Боян Пенев, 1882-1927 вж Пенев, Боян, 1882-1927
Николов, Николай Георгиев, 1961- (рецензия) Е 16
Николов, Петър Мариус, 1988- (автор) Кн 81
Николов, Стилиян Николов, 1966- (автор) Кн 69, Кн 95, (редактор) Кн 95
Николова, Камелия Симеонова, 1978- (автор) Кн 81
 
О

Одоевцева, Ирина Владимировна, 1895-1990 (автор) Кн 143
Олрайт, Дебора (илюстратор) Кн 113
Организация на обединените нации. Общо събрание (3 ; Париж ; 1948) Кн 35
Организация на обединените нации. Общо събрание (21 ; Ню Йорк ; 1966) Кн 35
 
П

Павлов, Веселин Илиев, 1939- (автор) Кн 95
Павлов, Пламен Христов, 1958- (предговор) Кн 210, (послеслов) Кн 206
Памуков, Марин Емилов (автор) Кн 81
Панайотова, Маргарита, 1956- вж Панайотова-Стоянова, Маргарита Йорданова, 1956-
Панайотова, Пламена Янкова, 1988- (автор) Кн 89
Панайотова-Стоянова, Маргарита Йорданова, 1956- (съставител) Кн 51, (редактор) Кн 51
Пандиев, Ивайло Миланов, 1971- (автор) Кн 75
Панов, Иван Тончев, 1957- (автор) Кн 92
Пантев, Андрей Лазаров, 1939- (интервюирано лице) Кн 199
Пантев, Мирослав Пантев, 1973- (автор) Кн 204
Панчовски, Илия Игнатов, 1971-1998 (преводач) Кн 114
Папанчев, Тончо Христов, 1966- (автор) Кн 73
Парзулова, Марияна Христова, 1958- (съставител) Е 21
Паскалева, Богдана Паскалева, 1986- (доп. материал) Кн 21, (преводач) Кн 21
Паскалева, Богдана Паскалева, 1986- вж Paskaleva, Bogdana Paskaleva, 1986-
Пасторели, Антонела, 1956- (илюстратор) Кн 15
Патерсън, Джеймс, 1947- (автор) Кн 124
Пеев-Плачков, Иван, 1864-1942 (доп. материал) Кн 173
Пеева, Милена Милкова Лазарова- вж Лазарова, Милена Милкова, 1980-
Пеева, Силвия, 1991- (автор) Кн 158
Пенев, Боян, 1882-1927 (рецензия) Кн 173
Пенев, Станислав Пенчев, 1953- (автор) Кн 159, (предговор) Кн 144, Кн 154Кн 157, (редактор) Кн 144, Кн 154, Кн 157
Пенкова, Соня Борисова, 1962- (редактор) Кн 202
Пенушлиева, Виолета, 1946- (автор) Кн 160
Пенчев, Станчо, 1962- (автор) Кн 201
Пенчева, Евелина Николова, 1956- (автор) Кн 77
Пенчева, Ивалинка Петкова, 1959- (автор) Кн 9
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 119, Кн 133
Петева, Ирена Йорданова, 1968- (автор) Кн 66
Петров, Иван Николаев, 1981- (автор) Е 3
Петров, Николай Иванов, 1953- (автор) Е 3
Петров, Орлин Любомиров, 1976- (автор) Кн 83
Петров, Петър Младенов, 1978- (автор) Кн 161
Петров, Пламен Петров, 1953- (автор) Кн 95
Петрова, Атанасия Димитрова, 1972- (автор) Кн 162
Петрова, Атанасия Димитрова, 1972- вж Petrova, Atanasija Dimitrova, 1972-
Петрова, Гергана Георгиева, 1967- (автор) Кн 64
Петрова, Пламена Петрова, 1999- (автор) Кн 175
Петрова, Тина Василева (доп. материал) Е 22, (съставител) Е 22, (редактор) Е 22
Петрова, Цонка, 1954- (автор) Кн 163
Пигулева, Нели Димитрова, 1957- (преводач) Кн 143
Плачков, Иван Пеев- вж Пеев-Плачков, Иван, 1864-1942
Попов, Илия Димитров, 1959- (рецензия) Е 13
Попов, Йордан, 1881-1959 (автор) Кн 212
Потър, Моли (автор) Кн 16
Пулков, Владимир Костадинов, 1956- (автор) Кн 81
Пурел, Милка Иванова, 1930- (автор) Кн 197
Първанова, Красислава Енчева (илюстратор) Кн 184
 
Р

Радева, Наталия Велчева, 1963- (автор) Кн 183
Радева, Румяна Борисова, 1941- (преводач) Кн 136
Райков, Константин Венедиктов, 1974- (автор) Кн 71
Райкова, Росица Тодорова (автор) Кн 62
Ралчевски, Мартин Атанасов, 1974- (автор) Кн 176
Рамстед, Фрида, 1979- (автор) Кн 98
Ранева, Бистра Василева, 1947- (автор) Кн 190
Рашев, Георги Евстатиев, 1954- (рецензия) Кн 92
Ревенска, Мариана Георгиева, 1948- (преводач) Кн 136
Рибов, Георги Емилов вж Маккена, Джо
Ризов, Красимир, 1975- (илюстратор) Кн 109, Кн 191
Робъртс, Нора, 1950- (автор) Кн 125, Кн 126, Кн 127
Робъртсън, Елинор Мари вж Робъртс, Нора, 1950-
Ролинс, Джеймс, 1961- (автор) Кн 128
Рошю, Жан-Ноел, 1948- (илюстратор) Кн 17
Русанов, Кирил Любомиров, 1993- (преводач) Кн 18
Русанов, Любомир Кирилов, 1962- (адаптатор) Кн 191, (съставител) Кн 114
Рускова, Ивелина Николаева вж Чолакова, Ивелина Николаева
Рускова, Камелия Георгиева, 1971- (автор) Кн 94
 
С

Сание, Кристин, 1964- (автор) Кн 17
Сапунджиев, Георги Нешев, 1940- (редактор) Кн 50
Сапунджиев, Емил Иванов, 1952- (автор) Е 10
Сей Шонагон, 966?-1000? (автор) Кн 195
Сивов, Коста Атанасов, 1984- (преводач) Кн 129, Кн 130, Кн 138
Силва, Даниъл, 1960- (автор) Кн 129
Симънс, Дан, 1948- (автор) Кн 130
Славенина, Любляна Евгениева, 1996- (автор) Кн 177
Славчев, Светослав Стойчев (автор) Г 1
Софронова, Даниела Атанасова (автор) Кн 93
Спасов, Спас Димитров, 1975- (илюстратор) Кн 107, Кн 108, Кн 189
Спасова, Соня Любомирова, 1981- (доп. материал) Е 22, (съставител) Е 22, (редактор) Е 22
Стак, Джон, 1972- (автор) Кн 115
Сталио, Иван, 1972- (илюстратор) Кн 15
Стан, Даниела, 1995- (автор) Кн 178
Станев, Станчо Пенчев вж Пенчев, Станчо, 1962-
Станева, Деана Георгиева, 1976- (автор) Кн 164, Кн 165
Станчева, Даниела Светославова вж Стан, Даниела, 1995-
Станилов, Боян Тодоров, 1971- (послеслов) Кн 184
Станчев, Пламен Антонов, 1976- (автор) Кн 70
Стефанов, Трендафил Петров, 1951- (илюстратор) Кн 187
Стефанова, Диана Руменова, 1971- (редактор) Кн 53
Стефанова, Пенка Георгиева (преводач) Кн 116
Стийл, Даниел, 1947- (автор) Кн 131, Кн 132
Стоилов, Валери Малинов, 1955- (автор) Г 1
Стоилова, Ани, преводач (преводач) Кн 2
Стоилова, Пепа Стоилова, 1965- (преводач) Кн 117, Кн 140, Кн 141
Стоименов, Милко Христов, 1967- (преводач) Кн 28
Стойкова, Жанета Стойкова, 1959- (автор) Е 4
Стойнов, Борис Николов, 1949-2014 (илюстратор) Кн 201
Стоянов, Димитър Ненов, 1956- (илюстратор) Кн 201
Стоянов, Никола Тодоров вж Stojanov, Nikola Todorov
Стоянов, Свилен Христов, 1965- (автор) Кн 86
Стоянов, Стоян Колев, 1938- (послеслов) Кн 197
Стоянова, Диана Манолова, 1987- (автор) Кн 202, (съставител) Кн 199
Стоянова, Маргарита Йорданова Панайотова- вж Панайотова-Стоянова, Маргарита Йорданова, 1956-
Стурза, Михай Димитри, 1934-2020 (редактор) Кн 204
Су Шъ, 1037-1101 (автор) Кн 195
Субиото, Намита, 1972- (доп. материал) Е 20, (съставител) Е 20, (редактор) Е 20
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Кн 179
Съвет на Европа (Страсбург) Кн 35
Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека Кн 36
 
Т

Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 109
Тасев, Атанас Стоянов, 1945-2020 (рецензия) Кн 66
Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (рецензия) Кн 200
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Ташева, Дарина Красимирова (преводач) Кн 97
Ташева, Снежана, 1987- (автор) Кн 175
Технически университет (София) Кн 50
Технически университет. Дни на науката (София ; 2020)  Кн 96
Тодоров, Свилен Христов, 1972- (рецензия) Е 15, Е 16
Тодорова, Лилия Антонова, 1986- (илюстратор) Кн 105, Кн 110, Кн 114
Тодорова, Нели, 1979- (илюстратор) Кн 186
Томов, Владимир, 1946- (редактор) Кн 32, Кн 56
Томов, Панчо Кръстев, 1959- (автор) Кн 95
Тончев, Красимир Тонков, 1982- (автор) Кн 81
Топалов, Олег Степанов, 1973- (илюстратор) Кн 109
Топлева, Силвия Атанасова, 1984- (автор) Кн 31
Трендафилова, Елена Веселинова, 1955- (автор) Кн 184
Тренчев, Спасимир Стоянов, 1976- (автор) Кн 175
 
У

Уайлд, Оскар, 1854-1900 (автор) Кн 114
Уан Дзюнюй, 1020-1092 (автор) Кн 195
Узунов, Петър Милков (автор) Кн 72
Уилсън, Дон Д. (преводач) Кн 149
Уилсън, Дон Д. вж Wilson, Don D.
Уиспър, Е. Т. (автор) Кн 180
Уокър, Матю Пол, 1972- (автор) Кн 63
Уотс, Алън, 1915-1973 (автор) Кн 27
 
Ф

Фабер, Адел, 1928- (предговор) Кн 47
Фабер, Джоана (автор) Кн 47
Фернандес Вивас, Арасели (автор) Кн 18
Филипек, Нина (автор) Кн 19
Флинт, Макс Х., 1915-2004 (автор) Кн 1
Фосет, Бил, 1947- (автор) Кн 203
Франкъл, Виктор Емил, 1905-1997 (автор) Кн 65
 
Х

Хайд, Катрин Райън, 1955- (автор) Кн 133
Халвърсън, Дейвид вж Емерсън, Маркъс, 1981-
Хамза, Медиха Енвер Мехмед- вж Мехмед-Хамза, Медиха Енвер, 1969-
Ханей, Барбара, 1950- (автор) Кн 140
Хансен, Елена Чизмарова вж Чизмарова, Елена
Харизанов, Васил Георгиев, 1967- (автор) Е 18
Харпър, Джейн, 1980- (автор) Кн 141
Хейл, Джени, 1975- (автор) Кн 134
Хейли, Артър, 1920-2004 (автор) Кн 112
Хинов, Петко Тодоров, 1972- (преводач) Кн 24
Хокинг, Стивън, 1942-2018 (автор) Кн 57
Холодович, Людмила Александровна, 1946- (предговор) Кн 195, (преводач) Кн 195
Христов, Радослав Христов, 1963- (преводач) Кн 139
Христов, Руси Христов, 1938- (автор) Кн 185
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 134
Христова, Силвия (автор) Кн 192
Христова, Фотинка Василева, 1953- (автор) Кн 166
Христозова, Галя Михайлова, 1959- (редактор) Е 7
Хъкъ, Айдън Мехмед, 1992- (автор) Кн 78
 
Ц

Цанев, Явор Богомилов, 1971- (преводач) Кн 121
Цанева, Боряна Недялкова (преводач) Кн 17
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 98
Цонев, Младен Гутев, 1937-2015 (съставител) Кн 50
 
Ч

Чайковски, Джим вж Ролинс, Джеймс, 1961-
Чакърски, Димчо Стоилков, 1945- (автор) Кн 95
Чандлър, Реймънд, 1888-1959 (автор) Кн 135
Чизмарова, Елена (преводач) Кн 132
Чимов, Боян Петров, 1941- (предговор) Кн 145
Чолакова, Ивелина Николаева (автор) Кн 76
Чопра, Дийпак, 1947- (доп. материал) Кн 27
Чопра, Дипак, 1947- вж Чопра, Дийпак, 1947-
 
Ш

Шапкалова, Светла Ангелова, 1973- (автор) Кн 200, (доп. материал) Е 23, Е 24, (съставител) Е 23, Е 24
Шахънов, Веселин Малинов, 1978- (илюстратор) Кн 201
Шелдън, Сидни, 1917-2007 (автор) Кн 136
Шопова, Светла Михайлова, 1975- (автор) Е 12
 
Щ

Щъркелов, Константин Георгиев, 1889-1961 (библиогр. предшественик)  Кн 147, Кн 148
 
Ю

Юлзари, Синто Моис (редактор) Кн 49
 
Я

Янева-Китанова, Дафина Янкова вж Китанова, Дафина Янкова
Янков, Петър Стоянов, 1967- (автор) Кн 87, Кн 88
Янкова, Пламена вж Панайотова, Пламена Янкова, 1988-
Янус вж Димитров, Венцислав Веселинов, 1969-
 
A

Ahmedova, Sibel Ilhanova вж Ахмедова, Сибел Илханова
Akutagawa, Ryunosuke, 1892-1927 вж Акутагава, Рюноске, 1892-1927
Aleksandrov, Haralan Aleksandrov, 1967- вж Александров, Харалан Александров, 1967-
Aleksandrova, Janka Georgieva, 1972- вж Александрова, Янка Георгиева, 1972-
Aleksandrova, Marija Petrova, 1983- вж Александрова, Мария Петрова, 1983-
Aleksandrova-Karamanova, Anna Aleksandrova, 1978- вж Александрова-Караманова, Анна Александрова, 1978-
Aleksieva, Marija Stojanova, 1964- вж Алексиева, Мария Стоянова, 1964-
Aleksieva, Veneta Panajotova, 1970- вж Алексиева, Венета Панайотова, 1970-
Allwright, Deborah вж Олрайт, Дебора
Al´ova, Katerina вж Альова, Катерина
Ananieva, Jordanka Angelova вж Ананиева, Йорданка Ангелова
Andonova, Albena Nikolaeva вж Андонова, Албена Николаева
Andonova, Evelina Ognjanova, 1972- вж Андонова, Евелина Огнянова, 1972-
Angelačeva, Antoaneta Anastasova, 1971- вж Ангелачева, Антоанета Анастасова, 1971-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelova, Vesela Ivanova, 1973- вж Ангелова, Весела Иванова, 1973-
Apostolov, Stefan Stojanov, 1952- вж Апостолов, Стефан Стоянов, 1952-
Arnaudov, Konstantin Simeonov, 1946- вж Арнаудов, Константин Симеонов, 1946-
Arnaudov, Mihail Petrov, 1878-1978 вж Арнаудов, Михаил Петров, 1878-1978
Atanasov, Dimitǎr, 1952- вж Атанасов, Димитър, 1952-
Atanasov, Ivajlo Ivanov, 1968- вж Атанасов, Ивайло Иванов, 1968-
Atanasov, Ivan Dimitrov, 1979- вж Атанасов, Иван Димитров, 1979-
Atanasova, Daniela Teneva, 1980- вж Атанасова, Даниела Тенева, 1980-
Atanasova, Pavlina Naskova, 1976- вж Атанасова, Павлина Наскова, 1976-
Atanasova, Vasja Krasimirova, 1982- вж Атанасова, Вася Красимирова, 1982-
Avrejski, Nikola Ivanov, 1948- вж Аврейски, Никола Иванов, 1948-
 
B

Bǎlgarija. Konstitucija (1991) вж България.Конституция (1991)
Bǎlgarija. Ministerski sǎvet вж България. Министерски съвет 
Bǎlgarija. Ministerstvo na vǎtrešnite raboti вж България. Министерство на вътрешните работи
Bǎlgarija. Vǎrhoven kasacionen sǎd. Nakazatelna kolegija. Obšto sǎbranie вж България. Върховен касационен съд. Наказателна колегия. Общо събрание
Bǎlgarija. Vǎrhoven kasacionen sǎd. Tǎrgovska kolegija. Obšto sǎbranie вж България. Върховен касационен съд. Търговска колегия. Общо събрание
Bǎlgarija. Visš sǎdeben sǎvet вж България. Висш съдебен съвет
Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.
Balkanski, Todor Georgiev, 1944- вж Балкански, Тодор Георгиев, 1944-
Barber, Barrington, 1934- вж Барбър, Барингтън, 1934-
Barsotti, Eleonora вж Барсоти, Елеонора
Benton, Jim, 1960- вж Бентън, Джим, 1960-
Berberjan-Garabedjan, Varta, 1953- вж Берберян-Гарабедян, Варта, 1953-
Biljarski, Cočo Vasilev, 1949- вж Билярски, Цочо Василев, 1949-
Binder, Otto O., 1911-1974 вж Биндър, Ото О., 1911-1974
Bogdanov, Bogdan, илюстратор вж Богданов, Богдан, илюстратор
Bojadžiev, Ilija Vel´ov, 1929-1994 вж Бояджиев, Илия Вельов, 1929-1994
Bojadžiev, Veselin Iliev, 1956- вж Бояджиев, Веселин Илиев, 1956-
Bojadžiev, Vladimir Iliev вж Бояджиев, Владимир Илиев
Bosakova-Ardenska, Atanaska Dimitrova вж Босакова-Арденска, Атанаска Димитрова
Boudineau, Janine, 1948- вж Бомон, Емили ,1948-
Božilov, Vencislav Božidarov, 1968- вж Божилов, Венцислав Божидаров, 1968-
Brown, Sandra, 1948- вж Браун, Сандра, 1948-
Bruno, Giordano, 1548-1600 (автор) Кн 21
Bruno, Giordano, 1548-1600 вж Бруно, Джордано, 1548-1600
Buhčev, Boris Dimov, 1935- вж Бухчев, Борис Димов, 1935-
Bumbarov, Ognjan Ljubenov, 1949- вж Бумбаров, Огнян Любенов, 1949-
 
C

Calvetti, Leonello вж Калвети, Лионело
Canev, Javor Bogomilov, 1971- вж Цанев, Явор Богомилов, 1971-
Caneva, Borjana Nedjalkova вж Цанева, Боряна Недялкова
Capilla, José (автор) Е 8
Carter, Lou, 1975- вж Картър, Лу, 1975-
Chandler, Raymond, 1888-1959 вж Чандлър, Реймънд, 1888-1959
Chopra, Deepak, 1947- вж Чопра, Дийпак, 1947-
Conev, Mladen Gutev, 1937-2015 вж Цонев, Младен Гутев, 1937-2015
Council of Europe (Strasbourg) вж Съвет на Европа (Страсбург)
Council of Europe. European Court on Human Rights вж Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека
Cranford, Elizabeth вж Кранфорд, Елизабет
Crawford, Robyn, 1960- вж Крофърд, Робин, 1960-
Croft, Malcolm вж Крофт, Малкълм
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-
 
Č

Čakǎrski, Dimčo Stoilkov, 1945- вж Чакърски, Димчо Стоилков, 1945-
Čimov, Bojan Petrov, 1941- вж Чимов, Боян Петров, 1941-
Čizmarova, Elena вж Чизмарова, Елена
Čolakova, Ivelina Nikolaeva вж Чолакова, Ивелина Николаева
 
D

Dacov, Vladislav Svetoslavov вж Дацов, Владислав Светославов
Damjanov, Dimitǎr, 1934- вж Дамянов, Димитър, 1934-
Däniken, Erich von, 1935- вж Деникен, Ерих фон, 1935-
Dayan, Jacques, 1951- вж Даян, Жак, 1951-
Deasta вж Staneva, Deana Georgieva, 1976-
Debruyne, Nina, 1976- вж Дебрюне, Нина, 1976-
Delinsky, Barbara, 1945- вж Делински, Барбара, 1945-
Demireva, Marija Petrova, 1984- вж Демирева, Мария Петрова, 1984-
Demirova, Sijka Dimitrova, 1970- вж Демирова, Сийка Димитрова, 1970-
Denchev, Stoyan вж Denčev, Stojan Georgiev, 1953-
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- (автор) Кн 46
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Denčeva, Anželina Vladimirova, 2009- вж Денчева, Анжелина Владимирова, 2009-
Desev, Ljuben Nikolov, 1937- вж Десев, Любен Николов, 1937-
Dimitrov, Boris Dimitrov, 2013- вж Димитров, Борис Димитров, 2013-
Dimitrov, Dimitǎr Velkov, 1947- вж Димитров, Димитър Велков, 1947-
Dimitrov, Jordan Stojanov, 1954- вж Димитров, Йордан Стоянов, 1954-
Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967- вж Димитров, Людмил Иванов, 1967-
Dimitrov, Slav Bojanov, 1988- вж Димитров, Слав Боянов, 1988-
Dimitrov, Vencislav Veselinov, 1969- вж Димитров, Венцислав Веселинов, 1969-
Dimitrova, Dima, 1933- вж Димитрова, Дима, 1933-
Dimitrova, Reneta Krasimirova, 1980- вж Димитрова, Ренета Красимирова, 1980-
Dimitrova, Todorka Lulčeva, 1966- вж Димитрова, Тодорка Лулчева, 1966-
Dimova, Rosica Cvetanova, 1968- вж Димова, Росица Цветанова, 1968-
Dinev, Dijan Želev вж Динев, Диян Желев
Dineva, Evelina Dimitrova, 1957- вж Динева, Евелина Димитрова, 1957-
Divarova, Vidka Vasileva, 1978- вж Диварова, Видка Василева, 1978-
Djulgerjan, Desislava Ilieva, 1979- вж Дюлгерян, Десислава Илиева, 1979-
Dni na psihologičnata pomošt v bolnična sreda (Sofija ; 2019) вж Дни на психологичната помощ в болнична среда (София ; 2019)
Dobrev, Bogomil Nikolaev, 1994- вж Добрев, Богомил Николаев, 1994-
Dobrev, Valeri Gospodinov, 1957- вж Добрев, Валери Господинов, 1957-
Dobreva, Magdalena, 1965- вж Добрева, Магдалена, 1965-
Dobreva, Vanja Čavdarova, 1965- вж Добрева, Ваня Чавдарова, 1965-
Dobrikov, Georgi Hristov, 1974- вж Добриков, Георги Христов, 1974-
Dobrinkova, Nina Hristova, 1982- (редактор) Е 9
Dobrinov, Vencislav Pavlov, 1976- вж Добринов, Венцислав Павлов, 1976-
Dogi, Fiammetta, 1968- вж Доги, Фиамета, 1968-
Dončeva, Julija Georgieva, 1963- вж Дончева, Юлия Георгиева, 1963-
Dončeva, Silva Antonova, 1964- вж Дончева, Силва Антонова, 1964-
Drumeva, Miglena Atanasova, 1964- вж Друмева, Миглена Атанасова, 1964-
Dubarov, Atanas Nikolov, 1931- вж Дубаров, Атанас Николов, 1931-
Dubarova, Petja Stajkova, 1962-1979 (автор) Кн 149
Dubarova, Petja Stajkova, 1962-1979 вж Дубарова, Петя Стайкова, 1962-1979
Dubarova, Petya вж Dubarova, Petja Stajkova, 1962-1979
Dunčev, Geno Krǎstev, 1946- вж Дунчев, Гено Кръстев, 1946-
Džungurov, Mitko Krǎstev, 1955- вж Джунгуров, Митко Кръстев, 1955-
Džunov, Mario Dimitrov, 1965- вж Джунов, Марио Димитров, 1965-
 
E

Eliasberg, Jan, 1954- вж Елайъсбърг, Джан, 1954-
Emerson, Marcus, 1981- вж Емерсън, Маркъс, 1981-
Erikson, Thomas, 1965- вж Ериксон, Томас, 1965-
European Union. Laws etc. вж Европейски съюз. Закони и др. п.
 
F

Faber, Adele, 1928- вж Фабер, Адел, 1928-
Faber, Joanna вж Фабер, Джоана
Fawcett, Bill, 1947- вж Фосет, Бил, 1947-
Fernández Vivas, Araceli вж Фернандес Вивас, Арасели
Filipek, Nina вж Филипек, Нина
Flindt, Max H., 1915-2004 вж Флинт, Макс Х., 1915-2004
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997 вж Франкъл, Виктор Емил, 1905-1997
 
G

Gadžev, Georgi Kostadinov, 1983- (редактор) Е 9
Gadzhev, Georgi вж Gadžev, Georgi Kostadinov, 1983-
Gančeva, Veska Stefanova, 1967- вж Ганчева, Веска Стефанова, 1967-
Gann, William D., 1878-1955 вж Ган, Уилям Д., 1878-1955
Garabedjan, Ilvana Ivanova, 1974- вж Гарабедян, Илвана Иванова, 1974-
Garvanova, Magdalena Zlatkova, 1976- вж Гарванова, Магдалена Златкова, 1976-
Gavrailov, Jordan Todorov, 1977- вж Гавраилов, Йордан Тодоров, 1977-
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genov, Julijan Asenov, 1955- вж Генов, Юлиян Асенов, 1955-
Georgiev, Anton Slavčev, 1960- вж Георгиев, Антон Славчев, 1960-
Georgiev, Diljan Ivanov, 1995- вж Георгиев, Дилян Иванов, 1995-
Georgiev, Ljudmil Dimitrov, 1966- вж Георгиев, Людмил Димитров, 1966-
Georgieva, Diljana Georgieva, 1988- вж Георгиева, Диляна Георгиева, 1988-
Georgieva, Eli Hristova, 1964- вж Георгиева, Ели Христова, 1964-
Georgieva, Olena Krasimirova вж Георгиева, Олена Красимирова
Georgieva, Valja Todorova, 1953- вж Георгиева, Валя Тодорова, 1953-
Georgieva, Vanja Kirilova, 1968- вж Георгиева, Ваня Кирилова, 1968-
Germanov, Vladimir Milčev, 1958- вж Германов, Владимир Милчев, 1958-
Gerontiev, Borislav, 1943- вж Геронтиев, Борислав, 1943-
Gončev, Vladimir Hristov, 1963- вж Гончев, Владимир Христов, 1963-
Goranov, Vasil Ivanov, 1972- вж Горанов, Васил Иванов, 1972-
Grǎnčarov, Mihail Strašimirov, 1946- вж Грънчаров, Михаил Страшимиров, 1946-
Grigorova, Galina Hristova, 1999- вж Григорова, Галина Христова, 1999-
Grozdev, Sava Ivanov, 1950- вж Гроздев, Сава Иванов, 1950-
 
H

Hailey, Arthur, 1920-2004 вж Хейли, Артър, 1920-2004
Hǎkǎ, Ajdǎn Mehmed, 1992- вж Хъкъ, Айдън Мехмед, 1992-
Hale, Jenny, 1975- вж Хейл, Джени, 1975-
Halvorson, David, 1981- вж Emerson, Marcus, 1981-
Hannay, Barbara, 1950- вж Ханей, Барбара, 1950-
Harizanov, Vasil Georgiev, 1967- вж Харизанов, Васил Георгиев, 1967-
Harper, Jane, 1980- вж Харпър, Джейн, 1980-
Hawking, Stephen, 1942-2018 вж Хокинг, Стивън, 1942-2018
Hinov, Petko Todorov, 1972- вж Хинов, Петко Тодоров, 1972-
Holodovič, Ljudmila Aleksandrovna, 1946- вж Холодович, Людмила Александровна, 1946-
Hristov, Radoslav Hristov, 1963- вж Христов, Радослав Христов, 1963-
Hristov, Rusi Hristov, 1938- вж Христов, Руси Христов, 1938-
Hristova, Fotinka Vasileva, 1953- вж Христова, Фотинка Василева, 1953-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Silvija вж Христова, Силвия
Hristozova, Galja Mihajlova, 1959- вж Христозова, Галя Михайлова, 1959-
Hyde, Catherine Ryan, 1955- вж Хайд, Катрин Райън, 1955-
 
I

Iliev, Anatoli Metodiev вж Илиев, Анатоли Методиев
Iliev, Georgi Ljubenov, 1964- вж Илиев, Георги Любенов, 1964-
Iliev, Nenčo, 1881-1944 вж Илиев, Ненчо, 1881-1944
Inaraja, Javier вж Инарая, Хавиер
International Conference Environmental Protection and Disaster Risks (1 ; Sofia ; 2020) Е 9
Ivanov, Antoni Stefkov, 1991- вж Иванов, Антони Стефков, 1991-
Ivanov, Arkadi Georgiev, 1958- вж Иванов, Аркади Георгиев, 1958-
Ivanov, Bratislav Jončev, 1945- вж Иванов, Братислав Йончев, 1945-
Ivanov, Ivan Kostadinov, 1974- вж Иванов, Иван Костадинов, 1974-
Ivanov, Miroslav Najdenov, 1956- вж Иванов, Мирослав Найденов, 1956-
Ivanova, Blagovesta Ivanova, 1961- вж Иванова, Благовеста Иванова, 1961-
Ivanova, Detelina Ivanova вж Иванова, Детелина Иванова
Ivanova, Donka Ilieva вж Иванова, Донка Илиева
Ivanova, Malinka Spasova, 1968- вж Иванова, Малинка Спасова, 1968-
Ivanova, Ognjana Načeva, 1947- вж Иванова, Огняна Начева, 1947-
Ivkov, Božidar Saškov, 1956- вж Ивков, Божидар Сашков, 1956-
 
J

Jankov, Petǎr Stojanov, 1967- вж Янков, Петър Стоянов, 1967-
Jennings, Sarah вж Дженингс, Сара
Johnson, Marcus, 1966- вж Джонсън, Маркъс, 1966-
Jordanova, Steliana Petrova (автор) Кн 46
Jovkov, Jordan Stefanov, 1880-1937 вж Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937
Julzari, Sinto Mois вж Юлзари, Синто Моис
 
K

Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kalajdžiev, Angel Simeonov, 1958- вж Калайджиев, Ангел Симеонов, 1958-
Kamburov, Ljubomir Petrov, 1961- вж Камбуров, Любомир Петров, 1961-
Kamenova, Nina Petrova вж Каменова, Нина Петрова
Kandev, Dimitǎr, 1939- вж Кандев, Димитър, 1939-
Kandeva-Ivanova, Mara Krumova, 1955- вж Кандева-Иванова, Мара Крумова, 1955-
Kǎnev, Krasimir Ivanov, 1958- вж Кънев, Красимир Иванов, 1958-
Karaivanova, Mariana Krǎsteva, 1970- вж Караиванова, Мариана Кръстева, 1970-
Karasimeonov, Georgi Mateev, 1949- вж Карасимеонов, Георги Матеев, 1949-
Kǎrov, Svetlin вж Къров, Светлин
Karp, Marshall, 1942- вж Карп, Маршъл, 1942-
King, Julie вж Кинг, Джули
King, Stephen, 1947- вж Кинг, Стивън, 1947-
Kirilov, Nikola Kirilov, 1994- вж Кирилов, Никола Кирилов, 1994-
Kirilova, Elena Kirilova, 1991- вж Кирилова, Елена Кирилова, 1991-
Kirov, Aleksandǎr Ognemirov, 1976- вж Киров, Александър Огнемиров, 1976-
Kirova, Gergana Kirilova вж Кирова, Гергана Кирилова
Kitanova, Dafina Jankova вж Китанова, Дафина Янкова
Kjučukov, Ljubomir Lambov, 1995- вж Кючуков, Любомир Ламбов, 1995-
Kločkov, Ljuben Todorov, 1939- вж Клочков, Любен Тодоров, 1939-
Kodžejkov, Todor Nikolaev, 1968- вж Коджейков, Тодор Николаев, 1968-
Kolev, Georgi Dobrev вж Колев, Георги Добрев
Koleva, Pavlina Hristova, 1978- вж Колева, Павлина Христова, 1978-
Koleva, Silvija Nikolaj, 1955- вж Колева, Силвия Николай, 1955-
Koleva, Tanja Angelova, 1966- вж Колева, Таня Ангелова, 1966-
Koleva, Vanja Koleva, 1967- вж Колева, Ваня Колева, 1967-
Kolonickaja, Anna Petrovna вж Колоницка, Анна Петровна
Kondova, Kamelija Dimitrova, 1969- (предговор)Кн 162
Kondova, Kamelija Dimitrova, 1969- вж Кондова, Камелия Димитрова, 1969-
Koradov, Konstantin вж Корадов, Константин
Koručev, Kostadin Lazarov вж Коручев, Костадин Лазаров
Kostadinov, Kostadin Vasilev, 1960- вж Костадинов, Костадин Василев, 1960-
Kostov, Petǎr Stefanov, 1975- вж Костов, Петър Стефанов, 1975-
Kostova, Neli Todorova вж Костова, Нели Тодорова
Kotakova, Damjanka Hristova, 1949- вж Котакова, Дамянка Христова, 1949-
Kovačev, Dimitǎr Mihajlov, 1954- вж Ковачев, Димитър Михайлов, 1954-
Kovačev, Nikolaj Jordanov, 1976- вж Ковачев, Николай Йорданов, 1976-
Kožuharov, Vladimir Stojanov, 1942- вж Кожухаров, Владимир Стоянов, 1942-
Kralov, Ivan Mladenov, 1969- вж Кралов, Иван Младенов, 1969-
Krǎstev, Vencislav, 1954- вж Кръстев, Венцислав, 1954-
Krentz, Jayne Ann, 1948- вж Кренц, Джейн Ан, 1948-
Krumova, Milena Jordanova, 1975- вж Крумова, Милена Йорданова, 1975-
Kumanov, Milen Kostadinov, 1942- вж Куманов, Милен Костадинов, 1942-
Kumanova, Aleksandra Venkova, 1956- вж Куманова, Александра Венкова, 1956-
Kushner, Harold, 1935- вж Кушнер, Харолд, 1935-
 
L

Lambadžiev, Georgi Atanasov, 1947- вж Ламбаджиев, Георги Атанасов, 1947-
Laptev, Veselin Ivanov, 1946-2014 вж Лаптев, Веселин Иванов, 1946-2014
Lazarov, Vladislav Aleksandrov вж Лазаров, Владислав Александров
Lazarova, Milena Milkova, 1980- вж Лазарова, Милена Милкова, 1980-
Lazarova-Karačanova, Stojanka Hristova, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Lee, David, 1981- вж Emerson, Marcus, 1981-
Lefterova, Milena Stefanova, 1952- вж Лефтерова, Милена Стефанова, 1952-
Levičarov, Georgi Milkov вж Левичаров, Георги Милков
Li Shangyin, 813-858 вж Ли Шанин, 813-858
Llobregat, Nuria (автор)Е 8
Lovecraft, Howard Phillips, 1890-1937 вж Лъвкрафт, Хауърд Филипс, 1890-1937
Lozanova, Kornelija Ivanova, 1966- вж Лозанова, Корнелия Иванова, 1966-
Ljubenova, Lizbet, 1952- вж Любенова, Лизбет, 1952-
 
M

Macankov, Mišo Ivanov, 1981- вж Мацанков, Мишо Иванов, 1981-
Makelov, Aleksandǎr, 1991- вж Макелов, Александър, 1991-
Makkena, Džo вж Маккена, Джо
Maksimova, Roza Petrova, 1961- вж Максимова, Роза Петрова, 1961-
Malakov, Ivo Krǎstev, 1961- вж Малаков, Иво Кръстев, 1961-
Malčeva, Bojka Zdravkova, 1980- вж Малчева, Бойка Здравкова, 1980-
Mančev, Bojan Krasimirov, 1970- вж Манчев, Боян Красимиров, 1970-
Mančeva, Žulieta Slavčeva, 1970- вж Манчева, Жулиета Славчева, 1970-
Mǎnev, Plamen Mihajlov, 1974- вж Мънев, Пламен Михайлов, 1974-
Manolov, Valeri, 1962- вж Манолов, Валери, 1962-
Manolova, Agata Hristova, 1979- вж Манолова, Агата Христова, 1979-
Marinov, Rumen Canev, 1955- вж Маринов, Румен Цанев, 1955-
Marinova, Lilija вж Маринова, Лилия
Marinova, Sevda Aleksandrova вж Маринова, Севда Александрова
Marinova-Jordanova, Velina Georgieva, 1969- вж Маринова-Йорданова, Велина Георгиева, 1969-
Maritsas, Konstantinos Dimitrios, 1957- (преводач)Кн 162
Maritsas, Konstantinos Dimitrios, 1957- вж Марицас, Константинос Димитриос, 1957-
Massini, Luca вж Масини, Лука
Matsuo Bashô, 1644-1694 вж Мацуо Башо, 1644-1694
Matsuo Munefusa, 1644-1694 вж Мацуо Башо, 1644-1694
Maznički, Vladislav Jordanov, 1990- вж Мазнички, Владислав Йорданов, 1990-
McGuire, Michael, 1971- вж Макгуайър, Майкъл, 1971-
Mednarodno znanstveno konferenco Bolgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literarni prevod v ciljni kulturi in izobraževanju (Sofija ; 2020) вж Международна научна конференция България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието (София ; 2020)
Mehmed-Hamza, Mediha Enver, 1969- вж Мехмед-Хамза, Медиха Енвер, 1969-
Mešinkov, Ivan Nikolov, 1938- вж Мешинков, Иван Николов, 1938-
Mičev, Angelin Dimitrov, 1977- вж Мичев, Ангелин Димитров, 1977-
Mihajlov, Ivan, 1896-1990 вж Михайлов, Иван, 1896-1990
Mihajlov, Radko Petrov, 1956- вж Михайлов, Радко Петров, 1956-
Mihajlova, Dimitrija Angelova, 1991- вж Михайлова, Димитрия Ангелова, 1991-
Mihova, Genoveva, 1941- вж Михова, Геновева, 1941-
Mihovska, Albena Dimitrova вж Миховска, Албена Димитрова
Miletič, Ljubomir Georgiev, 1863-1937 вж Милетич, Любомир Георгиев, 1863-1937
Mileva, Snežana Cvetanova, 1974- вж Милева, Снежана Цветанова, 1974-
Minev, Dimo Stefanov, 1905-1980 вж Минев, Димо Стефанов, 1905-1980
Mirčeva, Tanja Julijanova, 1995- вж Мирчева, Таня Юлиянова, 1995-
Mitev, Plamen Dimitrov, 1956- вж Митев, Пламен Димитров, 1956-
Mladenov, Branislav Mladenov, 1983- вж Младенов, Бранислав Младенов, 1983-
Mladenova, Liljana Milkova вж Младенова, Лиляна Милкова
Mladenova, Silvija Mladenova, 1963- вж Младенова, Силвия Младенова, 1963-
Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968- (автор) Е 8, (редактор) Е 8
Monova-Zheleva, Mariya вж Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968-
Moyes, Jojo, 1969- вж Мойс, Джоджо, 1969-
Murzov, Radko Ivanov, 1939- вж Мурзов, Радко Иванов, 1939-
Muškarov, Krǎstju Gošev, 1970- вж Мушкаров, Кръстю Гошев, 1970-
 
N

Nacionalna konferencija s mladežko učastie Inženerna infrastrukturai konkurenten biznes (1 ; Sozopol ; 2020) вж Национална конференция с младежко участие Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес (1 ; Созопол ; 2020)
Nacionalna naučna konferencija Graždanskoto obrazovanie v prirodnite nauki (2 ; Plovdiv ; 2017) вж Национална научна конференция Гражданското образование в природните науки (2 ; Пловдив ; 2017)
Najdenov, Kliment Minev, 1977- вж Найденов, Климент Минев, 1977-
Naučno-praktičeska konferencija Pǎrvoklasno načalo - ot idejata, prez praktikata kǎm inovacijata (Burgas ; 2019)вж Научно-практическа конференция Първокласно начало - от идеята, през практиката към иновацията (Бургас ; 2019)
Nazǎrska, Žoržeta Dimitrova, 1970- вж Назърска, Жоржета Димитрова, 1970-
Nedelčeva, Diana Kirilova, 1982- вж Неделчева, Диана Кирилова, 1982-
Nedelčeva, Martina, 1994- вж Неделчева, Мартина, 1994-
Nedelčeva, Stefka Ivanova, 1953- вж Неделчева, Стефка Иванова, 1953-
Nedelev, Mihail Dinčev, 1949- вж Неделев, Михаил Динчев, 1949-
Nedjalkova, Natalija Dmitrievna, 1969- вж Недялкова, Наталия Дмитриевна, 1969-
Neškov, Todor Dimitrov, 1943- вж Нешков, Тодор Димитров, 1943-
Nešov, Nikolaj Ninkov, 1983- вж Нешов, Николай Нинков, 1983-
Nikolov, Nikolaj Georgiev, 1961- вж Николов, Николай Георгиев, 1961-
Nikolov, Peǎtr Marius, 1988- вж Николов, Петър Мариус, 1988-
Nikolov, Stilijan Nikolov, 1966- вж Николов, Стилиян Николов, 1966-
Nikolova, Kamelija Simeonova, 1978- вж Николова, Камелия Симеонова, 1978-
 
O

Odoevceva, Irina Vladimirovna, 1895-1990 вж Одоевцева, Ирина Владимировна, 1895-1990
 
P

Pamukov, Marin Emilov вж Памуков, Марин Емилов
Panajotova, Plamena Jankova, 1988- вж Панайотова, Пламена Янкова, 1988-
Panajotova-Stojanova, Margarita Jordanova, 1956- вж Панайотова-Стоянова, Маргарита Йорданова, 1956-
Pančovski, Ilija Ignatov, 1971-1998 вж Панчовски, Илия Игнатов, 1971-1998
Pandiev, Ivajlo Milanov, 1971- вж Пандиев, Ивайло Миланов, 1971-
Panov, Ivan Tončev, 1957- вж Панов, Иван Тончев, 1957-
Pantev, Andrej Lazarov, 1939- вж Пантев, Андрей Лазаров, 1939-
Pantev, Miroslav Pantev, 1973- вж Пантев, Мирослав Пантев, 1973-
Papančev, Tončo Hristov, 1966- вж Папанчев, Тончо Христов, 1966-
Pǎrvanova, Krasislava Enčeva вж Първанова, Красислава Енчева
Parzulova, Marijana Hristova, 1958- вж Парзулова, Марияна Христова, 1958-
Paskaleva, Bogdana Paskaleva, 1986- (преводач) Кн 21
Paskaleva, Bogdana Paskaleva, 1986- вж Паскалева, Богдана Паскалева, 1986-
Pastorelli, Antonella, 1956- вж Пасторели, Антонела, 1956-
Patterson, James, 1947- вж Патерсън, Джеймс, 1947-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlov, Veselin Iliev, 1939- вж Павлов, Веселин Илиев, 1939-
Peev-Plačkov, Ivan, 1864-1942 вж Пеев-Плачков, Иван, 1864-1942
Peeva, Silvija, 1991- вж Пеева, Силвия, 1991-
Penčev, Stančo, 1962- вж Пенчев, Станчо, 1962-
Penčeva, Evelina Nikolova, 1956- вж Пенчева, Евелина Николова, 1956-
Penčeva, Ivalinka Petkova, 1959- вж Пенчева, Ивалинка Петкова, 1959-
Penev, Bojan, 1882-1927 вж Пенев, Боян, 1882-1927
Penev, Stanislav Penčev, 1953- вж Пенев, Станислав Пенчев, 1953-
Penkova, Sonja Borisova, 1962- вж Пенкова, Соня Борисова, 1962-
Penušlieva, Violeta, 1946- вж Пенушлиева, Виолета, 1946-
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Peteva, Irena Jordanova, 1968- вж Петева, Ирена Йорданова, 1968-
Petrov, Ivan Nikolaev, 1981- вж Петров, Иван Николаев, 1981-
Petrov, Nikolaj Ivanov, 1953- вж Петров, Николай Иванов, 1953-
Petrov, Orlin Ljubomirov, 1976- вж Петров, Орлин Любомиров, 1976-
Petrov, Petǎr Mladenov, 1978- вж Петров, Петър Младенов, 1978-
Petrov, Plamen Petrov, 1953- вж Петров, Пламен Петров, 1953-
Petrova, Anastasia вж Petrova, Atanasija Dimitrova, 1972-
Petrova, Atanasija Dimitrova, 1972- (автор) Кн 162
Petrova, Atanasija Dimitrova, 1972- вж Петрова, Атанасия Димитрова, 1972-
Petrova, Conka, 1954- вж Петрова, Цонка, 1954-
Petrova, Gergana Georgieva, 1967- вж Петрова, Гергана Георгиева, 1967-
Petrova, Plamena Petrova, 1999- вж Петрова, Пламена Петрова, 1999-
Petrova, Tina Vasileva вж Петрова, Тина Василева
Piguleva, Neli Dimitrova, 1957- вж Пигулева, Нели Димитрова, 1957-
Popov, Ilija Dimitrov, 1959- вж Попов, Илия Димитров, 1959-
Popov, Jordan, 1881-1959 вж Попов, Йордан, 1881-1959
Potter, Molly вж Потър, Моли
Pulkov, Vladimir Kostadinov, 1956- вж Пулков, Владимир Костадинов, 1956-
Purel, Milka Ivanova, 1930- вж Пурел, Милка Иванова, 1930-
 
R

Radeva, Natalija Velčeva, 1963- вж Радева, Наталия Велчева, 1963-
Radeva, Rumjana Borisova, 1941- вж Радева, Румяна Борисова, 1941-
Rajkov, Konstantin Venediktov, 1974- вж Райков, Константин Венедиктов, 1974-
Rajkova, Rosica Todorova вж Райкова, Росица Тодорова
Ralčevski, Martin Atanasov, 1974- вж Ралчевски, Мартин Атанасов, 1974-
Ramstedt, Frida, 1979- вж Рамстед, Фрида, 1979-
Raneva, Bistra Vasileva, 1947- вж Ранева, Бистра Василева, 1947-
Rašev, Georgi Evstatiev, 1954- вж Рашев, Георги Евстатиев, 1954-
Revenska, Mariana Georgieva, 1948- вж Ревенска, Мариана Георгиева, 1948-
Rizov, Krasimir, 1975- вж Ризов, Красимир, 1975-
Roberts, Nora, 1950- вж Робъртс, Нора, 1950-
Rochut, Jean-Noël, 1948- вж Рошю, Жан-Ноел, 1948-
Rollins, James, 1961- вж Ролинс, Джеймс, 1961-
Rusanov, Kiril Ljubomirov, 1993- вж Русанов, Кирил Любомиров, 1993-
Rusanov, Ljubomir Kirilov, 1962- вж Русанов, Любомир Кирилов, 1962-
Ruskova, Kamelija Georgieva, 1971- вж Рускова, Камелия Георгиева, 1971-
 
S

Sagnier, Christine, 1964- вж Сание, Кристин, 1964-
Sapundžiev, Emil Ivanov, 1952- вж Сапунджиев, Емил Иванов, 1952-
Sapundžiev, Georgi Nešev, 1940- вж Сапунджиев, Георги Нешев, 1940-
Sei Shõnagon, 966?-1000? вж Сей Шонагон, 966?-1000?
Sheldon, Sidney, 1917-2007 вж Шелдън, Сидни, 1917-2007
Silva, Daniel, 1960- вж Силва, Даниъл, 1960-
Simmons, Dan, 1948- вж Симънс, Дан, 1948-
Sivov, Kosta Atanasov, 1984- вж Сивов, Коста Атанасов, 1984-
Slavčev, Svetoslav Stojčev вж Славчев, Светослав Стойчев
Slavenina, Ljubljana Evgenieva, 1996- вж Славенина, Любляна Евгениева, 1996-
Sofronova, Daniela Atanasova вж Софронова, Даниела Атанасова
Spasov, Spas Dimitrov, 1975- вж Спасов, Спас Димитров, 1975-
Spasova, Sonja Ljubomirova, 1981- вж Спасова, Соня Любомирова, 1981-
Stack, John, 1972- вж Стак, Джон, 1972-
Stalio, Ivan, 1972- вж Сталио, Иван, 1972-
Stan, Daniela, 1995- вж Стан, Даниела, 1995-
Stančev, Plamen Antonov, 1976- вж Станчев, Пламен Антонов, 1976-
Staneva, Deana Georgieva, 1976- вж Станева, Деана Георгиева, 1976-
Stanilov, Bojan Todorov, 1971- вж Станилов, Боян Тодоров, 1971-
Steel, Danielle, 1947- вж Стийл, Даниел, 1947-
Stefanov, Trendafil Petrov, 1951- вж Стефанов, Трендафил Петров, 1951-
Stefanova, Diana Rumenova, 1971- вж Стефанова, Диана Руменова, 1971-
Stefanova, Penka Georgieva вж Стефанова, Пенка Георгиева
Stoilov, Valeri Malinov, 1955- вж Стоилов, Валери Малинов, 1955-
Stoilova, Ani, преводач вж Стоилова, Ани, преводач
Stoilova, Pepa Stoilova, 1965- вж Стоилова, Пепа Стоилова, 1965-
Stoimenov, Milko Hristov, 1967- вж Стоименов, Милко Христов, 1967-
Stojanov, Dimitǎr Nenov, 1956- вж Стоянов, Димитър Ненов, 1956-
Stojanov, Nikola Todorov (рецензия) Кн 46
Stojanov, Stojan Kolev, 1938- вж Стоянов, Стоян Колев, 1938-
Stojanov, Svilen Hristov, 1965- вж Стоянов, Свилен Христов, 1965-
Stojanova, Diana Manolova, 1987- вж Стоянова, Диана Манолова, 1987-
Stojkova, Žaneta Stojkova, 1959- вж Стойкова, Жанета Стойкова, 1959-
Stojnov, Boris Nikolov, 1949-2014 вж Стойнов, Борис Николов, 1949-2014
Sturdza, Mihai Dimitrie, 1934-2020 вж Стурза, Михай Димитри, 1934-2020
Su Shi, 1037-1101 вж Су Шъ, 1037-1101
Subiotto, Namita, 1972- вж Субиото, Намита, 1972-
Suhivanov, Ivan, 1961- вж Сухиванов, Иван, 1961-
 
Š

Šahǎnov, Veselin Malinov, 1978- вж Шахънов, Веселин Малинов, 1978-
Šapkalova, Svetla Angelova, 1973- вж Шапкалова, Светла Ангелова, 1973-
Šopova, Svetla Mihajlova, 1975- вж Шопова, Светла Михайлова, 1975-
Štǎrkelov, Konstantin Georgiev, 1889-1961 вж Щъркелов, Константин Георгиев, 1889-1961
 
T

Tahir, Mjumjun Mjumjunov, 1957- вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-
Tasev, Atanas Stojanov, 1945-2020 вж Тасев, Атанас Стоянов, 1945-2020
Taševa, Darina Krasimirova вж Ташева, Дарина Красимирова
Taševa, Snežana, 1987- вж Ташева, Снежана, 1987-
Tehničeski universitet (Sofija) вж Технически университет (София)
Tehničeski universitet. Dni na naukata (Sofija ; 2020) вж Технически университет. Дни на науката (София ; 2020) 
Todorov, Svilen Hristov, 1972- вж Тодоров, Свилен Христов, 1972-
Todorova, Lilija Antonova, 1986- вж Тодорова, Лилия Антонова, 1986-
Todorova, Neli, 1979- вж Тодорова, Нели, 1979-
Tomov, Pančo Krǎstev, 1959- вж Томов, Панчо Кръстев, 1959-
Tomov, Vladimir, 1946- вж Томов, Владимир, 1946-
Tončev, Krasimir Tonkov, 1982- вж Тончев, Красимир Тонков, 1982-
Topalov, Oleg Stepanov, 1973- вж Топалов, Олег Степанов, 1973-
Topleva, Silvija Atanasova, 1984- вж Топлева, Силвия Атанасова, 1984-
Trenčev, Spasimir Stojanov, 1976- вж Тренчев, Спасимир Стоянов, 1976-
Trendafilova, Elena Veselinova, 1955- вж Трендафилова, Елена Веселинова, 1955-
 
U

Uispǎr, E. T. вж Уиспър, Е. Т.
United Nations. General Assembly (3 ; Paris ; 1948) вж Организация на обединените нации. Общо събрание (3 ; Париж ; 1948)
United Nations. General Assembly (21 ; New York ; 1966) вж Организация на обединените нации. Общо събрание (21 ; Ню Йорк ; 1966)
Uzunov, Petǎr Milkov вж Узунов, Петър Милков
 
V

Vacev, Valentin Nikolov, 1950- вж Вацев, Валентин Николов, 1950-
Vakarelska, Tatjana Asenova, 1959- вж Вакарелска, Татяна Асенова, 1959-
Vakleva, Zlatka Petkova, 1964- вж Ваклева, Златка Петкова, 1964-
Vǎlčanov, Hristo Georgiev, 1963- вж Вълчанов, Христо Георгиев, 1963-
Vǎlčev, Van´o Marinov, 1937- вж Вълчев, Ваньо Маринов, 1937-
Valenta, Aleksandr, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Valenta, Valentina, 1942- вж Валента, Валентина, 1942-
Vǎlkova-Jarvis, Zlatka Vǎlkova, 1964- вж Вълкова-Джарвис, Златка Вълкова, 1964-
Vǎrgolomova, Diana Valerieva, 1982- вж Върголомова, Диана Валериева, 1982-
Vasilev, Grigor, 1883-1942 вж Василев, Григор, 1883-1942
Veličkova, Galina Veselinova, 1979- вж Величкова, Галина Веселинова, 1979-
Velkova, Zdravka Jančeva, 1961- вж Велкова, Здравка Янчева, 1961-
Videkov, Valentin Hristov, 1954- вж Видеков, Валентин Христов, 1954-
Vladeva, Stojanka Georgieva, 1962- вж Владева, Стоянка Георгиева, 1962-
Vladimirov, Ljubomir Vladimirov, 1974- вж Владимиров, Любомир Владимиров, 1974-
Vojnikov, Živko Gočev, 1966- вж Войников, Живко Гочев, 1966-
Vojnov, Javor Rosenov, 1989- вж Войнов, Явор Росенов, 1989-
Vojnova, Tanja Todorova, 1980- вж Войнова, Таня Тодорова, 1980-
 
W

Walker, Matthew Paul, 1972- вж Уокър, Матю Пол, 1972-
Wang Junyu, 1020-1092 вж Уан Дзюнюй, 1020-1092
Watts, Alan, 1915-1973 вж Уотс, Алън, 1915-1973
Wilde, Oscar, 1854-1900 вж Уайлд, Оскар, 1854-1900
Wilson, Don D. (преводач)Кн 149
Wilson, Don D. вж Уилсън, Дон Д.
 
Y

Yordanova, Steliana вж Jordanova, Steliana Petrova
Yoshida Kenko, 1283?-1350 вж Йошида Кенко, 1283?-1350
 
Z

Zaharinov, Velizar Velizarov, 1986- вж Захаринов, Велизар Велизаров, 1986-
Zhelev, Yanislav вж Želev, Janislav Panajotov, 1967-
 
Ž

Želev, Janislav Panajotov, 1967- (автор) Е 8, (редактор) Е 8
Želeva, Marija Hristova Monova- вж Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968-
Željazkov, Ivan, 1957- вж Желязков, Иван, 1957-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Автономията на Македония - етап за обединението на българските земи и народ Кн 207
Агротехника при семепроизводство на полски култури Кн 87
Аеродинамично взаимодействие при ветрогенераторите от висок клас Кн 82
Били Айлиш: книга за фенове Кн 99
Ако има кръв Кн 119
Активни филтри и генератори с широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка Кн 75
Албум по дисциплината Вагони Г 1
Алгоритми на С/С++ Кн 4
Аналитична химия - втора част Кн 60
Аналогова схемотехника Кн 74
Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации Кн 80
Армада Кн 115
Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите [Електронен ресурс] Е 1
Атлас на животните за деца Кн 19
 
Б

Бандити в училище Бюканън Кн 138
Безжични комуникации Кн 78
Безценното камъче Кн 105
Биографичен алманах 1945-2020 Кн 50
Бликват отново мечти Кн 157
Бъбречно увреждане след алогенна стволовоклетъчна трансплантация [Електронен ресурс] Е 13
България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието [Електронен ресурс] Е 20
Българският език и произходът на българите Кн 205
Бялото видение Орфей Кн 147
 
В

В дивата пустош Кн 141
В търсене... Кн 164
Вещици, комети Кн 156
Взрив Кн 124
Виртуозът на живота Кн 155
Влияние на наномодифициращи добавки върху структурата и свойствата на алуминиеви сплави Кн 92
Воден свят Кн 13
Военни разкази Кн 173
Возрастное развитие и психолого-педагогические практики в свете гуманистических теорий [Електронен ресурс] Е 4
Войводата Георги Кондолов Кн 208
Войната на Хана Кн 118
Всеобща декларация за правата на човека Кн 35
Въведение в икономиката на транспорта Кн 34
Възраждането на магията Кн 125
Вълшебната дума Кн 28
 
Г

Габровци на XX-XXI век. Т. 5 Кн 197
Героична Стрелча в Априлското въстание Кн 206
Годините пред нас Кн 131
Големият сън Кн 135
Голяма книга на най-известните места в България Кн 201
Горски дух Кн 176
Горските обитатели Кн 14
Гражданското образование в природните науки Кн 51
Грозното патенце Кн 106
 
Д

Да се срещнем във Венеция Кн 140
Да съм слънчево момиче Кн 149
Депрограмиране от религиозни общества и култове Кн 26
Детето и морето Кн 187
Дзадзуан Кн 195
Диагностични и лечебни проблеми в хирургията и в организацията на здравеопазването [Електронен ресурс] Е 17
Диалектика на информацията [Електронен ресурс] Е 3
Дигитални технологии и остеопорозен риск [Електронен ресурс] Е 15
Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по околен свят, човекът и обществото, човекът и природата Кн 49
Динамика Кн 67
Динамика и трибология на машините. Ч. 1, Динамика Кн 67
Динамика и трибология на машините. Ч. 2, Трибология Кн 68
Дни на психологичната помощ в болнична среда 30.03.-31.03.2019 г., ВМА - София [Електронен ресурс] Е 11
Добавената стойност и измеренията на политическа икономия 4.0 Кн 31
Добричката епопея - септември 1916 г. Кн 211
Докато стана тишина Кн 163
Доктор Всезнайко Кн 107
Докторантска генеалогия Кн 53
Драскотината Кн 171
Павел Дубарев Кн 101
Душата ми се лута боса Кн 148
Дядо вади ряпа Кн 191
 
Е

Европейска социална харта Кн 35
Език. Литература. Образование [Електронен ресурс] Е 21
Експериментална методика на обучение по волейбол за студенти Кн 102
Епохата на Водолея Кн 23
 
З

За майки, баби и внучета Кн 151
За причината, принципа и едното Кн 21
Завръщане към корените Кн 202
Завръщането на Големия маг Кн 22
Закон за движението по пътищата Кн 41
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни Кн 42
Закон за марките и географските означения Кн 42
Закон за патентите и регистрацията на полезните модели Кн 42
Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени организации или групи лица и на задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека Кн 35
Закон за промишления дизайн Кн 42
Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г. Кн 35
Закон за топологията на интегралните схеми Кн 42
Закон за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Кн 43
Закон за юридическите лица с нестопанска цел Кн 43
Замръзване Кн 130
Заобиколени от идиоти Кн 25
Защо спим? Кн 63
Зима Кн 156
 
И

И ти да знаеш! Кн 185
Изследване на добри практики и съвременни решения на уеб базирани технологии в бизнеса Кн 8
Източният въпрос и българското полуосвобождение през 1878 година Кн 210
Икономика на строителството [Електронен ресурс] Е 19
Икономика на туризма [Електронен ресурс] Е 6
Импресии за живота и политиката Кн 181
Импромтю Кн 183
Индиака за всички Кн 103
Индустриална собственост Кн 42
Инструментариум за лечебен масаж [Електронен ресурс] Е 12
Интегрирани компютърни системи и мрежи Кн 3
Интелектуална собственост. Ч. 2, Индустриална собственост Кн 42
Интерпретация на костната минерална плътност при жени с лумбална сколиоза [Електронен ресурс] Е 16
Истории с животни Кн 192
Информационни технологии в телекомуникациите Кн 77
 
К

Как да говорим така, че малкото дете да слуша Кн 47
Как се чувстваш днес? Кн 16
Камен и тайните Кн 186
Кинезитерапия при вестибуларни дисфункции [Електронен ресурс] Е 14
Книга за джунглата Кн 108
Колела Кн 112
Комплексна автоматизация на дискретното производство Кн 95
Компютърен дизайн на плетени изделия Кн 93
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Кн 35
Корпоративни финанси [Електронен ресурс] Е 5
Космическия дърводелец, приказките и ти... Кн 190
Кратка история на моя живот Кн 57
Късо съединение Кн 170
 
Л

Лекционни записки по управление на риска на проекта Е 2
Лозарство - ръководство за лабораторни упражнения Кн 89
Лято край Брега на светулките Кн 134
 
М

Магнитна модификация на еластомерните материали и композити на тяхна основа Кн 94
Македонският въпрос и ВМОРО Кн 209
Малки гении Кн 18
Мартини с предразсъдъци Кн 174
Математични модели на маневреността на кораба Кн 90
Между изгрева и залеза Кн 150
Международен пакт за граждански и политически права Кн 35
Международен пакт за икономически, социални и културни права Кн 35
Месията от Яш - портрет на румънската политическа епоха Кн 204
Методи за решаване на обобщени уравнения Кн 54
Механика Кн 58
Микробиологичен контрол при химическо замърсяване на растителната продукция и околната среда Кн 61
Многоликата наука [Електронен ресурс] Е 22
Модели на костно-ставно-мускулни системи и методи за изследването им Кн 62
Моделиране, оптимизация и управление на процеса конвективно сушене на плодове и зеленчуци Кн 91
Моделисимо... и шепот от графита Кн 152
Модерният историк - баланс, атрактивност, въображение Кн 199
Модерният историк 3 Кн 199
Моите спомени от септември 1923 Кн 212
Монография Инструментариум за лечебен масаж Е 12
Морето чака спокойно и нежно Кн 154
Морски стихотворения Кн 159
Моят бряг Кн 144
Моята кратка история Кн 57
Мъдростта на несигурността Кн 27
 
Н

Надежност на електронна апаратура Кн 73
Най-хубавите приказки от цял свят Кн 109
Наредба No 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата Кн 40
Наредба No 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация Кн 40
Наредба No 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма Кн 40
Наръчник по органохистология на животни [Електронен ресурс] Е 10
Наръчник по рисуване на портрети Кн 97
Научно-практическа конференция Първокласно начало - от идеята, през практиката към иновацията, 14 юни 2019, гр. Бургас [Електронен ресурс] Е 7
Национална сигурност - концептуални модели на управлението Кн 45
Недосегаема Кн 120
Незабравима Кн 158
Неосветеното ми "Аз" Кн 184
Нероден Петко Кн 189
Нестинарски танц Кн 175
Ние сме деца на звездите Кн 1
Ноар Кн 179
Новите дрехи на краля Кн 110
Новият Атанор. Начала на философската фантастика Кн 20
Новото момиче Кн 129
Няма дракон в тази приказка Кн 113
Нямаше бог за нея Кн 177
 
О

Обзавеждане и стил Кн 98
Обир в Лувъра Кн 10
Облигационно право Кн 38, Кн 39
Ономастичен речник Кн 104
Опазване на нематериалното културно наследство: религиозните ценности в съвременна България. Т. 2 Кн 200
Опасен полет Кн 139
Операция "Страшният съд" Кн 136
Организации с нестопанска цел Кн 43
Организационни форми на обучението по химия Кн 59
Осветителни уредби за прецизни зрителни задачи в шевното производство Кн 83
Основи на предприемачеството Кн 6, Кн 7
Основни понятия в китайската мисъл и култура. Кн. 5 Кн 24
Отказът от субективни права Кн 37
 
П

Пепел от рози Кн 116
Песен за теб: Уитни Хюстън Кн 100
Плажове от раковини Кн 166
По бойните полета на Тракия, Македония и Добруджа Кн 173
По бреговете на Нева Кн 143
По пътеките на Севера Кн 194
По стъпките на безсмъртните Кн 172
Подаряваш ми звезди Кн 111
Полицейско разузнаване Кн 44
Полуактивно окачване на автомобила Кн 84
Посвещения и размишления Кн 153
Последната одисея Кн 128
Постдемократичното европейско и световно управление Кн 29
Правилник за администрацията на съдилищата Кн 40
Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество Кн 43
Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията Кн 36
Праисторията Кн 17
Превратности на съдбата Кн 182
Предай нататък Кн 133
Предизвикателства пред медицинската сестра в процеса на промоция на здравето Кн 64
Прецизно земеделие Кн 86
Признание Кн 146
Приключенията на Поля Кн 188
Приятелите не са за това Кн 137
Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения Аналитична химия - втора част Кн 60
[Първа] I национална конференция с младежко участие Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес, Созопол 2020 в рамките на Дни на науката - 2020 на ТУ-София Кн 96
 
Р

Радости семейной жизни Кн 142
Рана Кн 160
Релейна защита - ръководство за лабораторни упражнения Кн 70
Ръководство за курсов проект по комуникационни вериги Кн 79
Ръководство за курсово проектиране по електромагнитни преходни процеси Кн 71
Ръководство за лабораторни упражнения за микробиологичен контрол при химическо замърсяване на растителната продукция и околната среда Кн 61
Ръководство за лабораторни упражнения по компютърен дизайн на плетени изделия Кн 93
Ръководство за лабораторни упражнения по лозарство Кн 89
Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в микроелектрониката Кн 76
Ръководство за лабораторни упражнения по релейна защита Кн 70
Ръководство за упражнения по информационни технологии в телекомуникациите Кн 77
Ръководство за упражнения по теория на риска Кн 56
Ръководство за упражнения по техническа безопасност Кн 32, Кн 33
 
С

Само-координиращи се и адаптивни безжични кибер-физични системи с човек във веригата Кн 81
Сватбената рокля Кн 132
Светлопис Кн 145
Светът на динозаврите Кн 12
Светът на животните Кн 15
Светът на приказките Кн 114
Своето чуждо дете Кн 168
Свръхестественият ужас в литературата Кн 121
Седмица край морето Кн 117
Сексуални бракониери Кн 167
Семепроизводство на технически култури Кн 88
Синтезиране и кристало-химично изследване на малиновочервени керамични пигменти базирани на малайаитова основа [Електронен ресурс] Е 18
Синхронни линейни двигатели с постоянни магнити Кн 72
Скрити в смъртта Кн 126
Следите остават Кн 170
Спаси ме Кн 178
Спомени от бъдещето Кн 2
Стиходилър Кн 161
[Сто] 100 грешки, които променят историята Кн 203
Странна история Кн 193
Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на информационната цивилизация Кн 66
Стрелчанската Българиада Кн 196
Студентски дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство [Електронен ресурс] . Т. 7 Е 23
Студентски дигитален архив по религиозно културно-историческо наследство [Електронен ресурс] . Т. 8 Е 24
Съдебна администрация Кн 40
Съкровището на фараона Кн 11
Сянка отвъд времето Кн 122, Кн 123
 
Т

Теория на неподвижните точки Кн 55
Тесларите на българската свобода Кн 198
Трептения в транспортната техника Кн 85
Трибология Кн 68
 
У

Убежище Кн 127
Управление на организационното поведение Кн 9
Управление на риска на проекта [Електронен ресурс] Е 2
Учебник по агротехника при семепроизводство на полски култури Кн 87
Учебник по семепроизводство на технически култури Кн 88
 
Х

Харта на основните права на Европейския съюз Кн 35
Хроники на безвремието Кн 30
 
Ц

Цветна Кн 162
 
Ч

Черна перла Кн 165
Владо Черноземски и атентатът в Марсилия - 1934 г. Кн 213
Човек и природа Кн 48, Кн 52
Човекът в търсене на смисъл Кн 65
 
Ш

Шоколад с люти чушки Кн 169
 
Ъ

Ънхюмън Кн 180
 
Ю

Юмор солнечного берега. Кн. 2, Радости семейной жизни Кн 142
 
A

Analytical customer relationship management system architecture  Е 1
 
B

Back to the roots Кн 202
 
C

CAD/CAM/CAE системи в машиностроенето Кн 69
 
D

De la causa, principio et uno Кн 21
Dialectics of information Е 3
 
E

Eghromi Кн 162
 
M

The modern historian 3 Кн 199
Modernization of higher education through integration of contemporary ict-based approaches and tools in the university curricula [Електронен ресурс] Е 8
 
P

Proceeding of 1st international conference on environmental protection and disaster risks [Електронен ресурс] Е 9
 
S

Safequarding of the intangible cultural heritage: religious values in contemporary Bulgaria. Т. 2 Кн 200
Strategic energy resources in the focus of information civilization Кн 66
 
T

The threat of biological weapons a component of the hybrid war Кн 46

To be a sunny girl Кн 149
 
V

Very high speed integrated circuit hardware description language] VHDL/VERILOG програмиране за хардуерно проектиране Кн 5

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
А

 
Б

Библитека Изток вж Изток
Библиотека Литература и общество. - Варна : График, 2011- . ISSN C633-8836 Кн 159
Библиотека Сите българи заедно. - София : Анико, 2005- . ISSN C625-8832 Кн 173, Кн 207, Кн 209, Кн 211, Кн 213
България среща Китай. - София : Изток-Запад, 2017- . ISSN C634-7827 Кн 24
 
З

За най-малките. - София : Пан, 2008- . ISSN C633-4024 Кн 106
 
И

Изток. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C634-2795 Кн 27, Кн 195
 
К

Кралете на трилъра. - София : ИК Бард, 1993- . ISSN C621-2905 Кн 128, Кн 135, Кн 139
 
М

Монографична библиотека Знание и бизнес. - Варна : Знание и бизнес, 2017-. ISSN C634-6561 Е 1
Моята първа приказка. - София : Пан, 2011- . ISSN C634-2671 Кн 105, Кн 107, Кн 108, Кн 110, Кн 189
 
О

Опознай животните в България. - София : Пан, 2017- . ISSN C634-7819 Кн 13, Кн 14
 
П

Плеяди. - София : Изток-Запад, 2019- . ISSN C634-7649 Кн 193
Поредица Джобни издания. - София : Сиби, 1999- . ISSN C623-6383 Кн 35, Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43
 
С

Серия Красноглед. - София : Изток-Запад, 2017- . ISSN C634-5425 Кн 118, Кн 143
Скъпо тъпо дневниче. - Пловдив : ИК Хермес, 2015- . ISSN C634-0164 Кн 137
 
У

Увод в правата на човека. - София : Сиби, 2009- . ISSN C625-8298 Кн 36
 
Ф

Философска фантастика. - София : Metheor, 2019-. ISSN C634-8467 Кн 20
 
Ч

Чудни приказки със стикери. - София : Пан, 2016- . ISSN C634-6839 Кн 191
 
M

Magica. - София : Изток-Запад, 2011- . ISSN C633-8631 Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 130
Monographic library Knowledge and business вж Монографична библиотека Знание и бизнесУДК001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 1, Е 8, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 69
005 УПРАВЛЕНИЕ Е 1, Е 2, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 96
007 НАУКА ЗА СИСТЕМИТЕ И ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА. ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА (КИБЕРНЕТИКА). ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Е 3
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 106, Кн 107, Кн 110, Кн 187, Кн 191
1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 20
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 21
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 22, Кн 23, Кн 24
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Е 4, Кн 16, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 47
16 ЛОГИКА. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Е 4
2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 200
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 28
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 25
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Кн 29
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 30
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 66
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 31
330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ Кн 31
331.4 РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Кн 32, Кн 33
336 ФИНАНСИ Е 5
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 6, Кн 34
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 35
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 35, Кн 36
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 42
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 45, Кн 46, Кн 211
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 47, Кн 51
37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Е 7
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 48, Кн 49
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Е 8, Кн 50
5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Кн 51
502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е 9, Кн 52, Кн 201
51 МАТЕМАТИКА Кн 53
517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ Кн 54, Кн 55
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ Кн 56, Кн 90
53 ФИЗИКА Кн 57
531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Кн 67, Кн 68
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 58
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 59
543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ Кн 60
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 61
59 ЗООЛОГИЯ Кн 15, Кн 19
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Е 10
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 12
61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Е 11
612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 62, Кн 63
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Е 17, Кн 32, Кн 33, Кн 64
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Е 12, Е 14, Кн 65
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Е 12
616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Е 13
616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ Е 14
616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ Е 13
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Е 15, Е 16
617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Е 17
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 66
621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО Кн 67, Кн 68, Кн 69
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 80
621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ) Кн 74, Кн 75
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА. ЕЛЕКТРОННИ ТРЪБИ. ФОТОКЛЕТКИ. УСКОРИТЕЛИ Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ. ТЕЛЕГРАФИЯ. ТЕЛЕФОНИЯ. РАДИОКОМУНИКАЦИЯ. ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81
621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА Кн 82
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 46
628 САНИТАРНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. САНИТАРНА ТЕХНИКА Кн 83
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Г 1Кн 84, Кн 85
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 86
633 ПОЛЕВЪДСТВО. ПОЛСКИ КУЛТУРИ И ПРОДУКЦИЯТА ОТ ТЯХ Кн 87
633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ Кн 88
634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ Кн 89
656.6 ВОДЕН ТРАНСПОРТ Кн 90
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Е 5, Кн 93
664 ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Кн 91
666 СТЪКЛАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ. ЦИМЕНТ. БЕТОН Е 18
669 МЕТАЛУРГИЯ Кн 92
677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 93
678 ПРОМИШЛЕНОСТИ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 94
681 ФИНА МЕХАНИКА Е 1, Кн 95, Кн 96
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Е 19
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Кн 97
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 98
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 99, Кн 100
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 101
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 102, Кн 103
811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 104
811.163 ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Е 20
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е 21, Кн 205
821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 111, Кн 112
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 113, Кн 114
821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 115
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 137, Кн 138
821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 139, Кн 140, Кн 141
821.16 ЛИТЕРАТУРА НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЛИТЕРАТУРА НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК Е 20
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 142, Кн 143
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Е 21
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 147, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 30, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 151, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191 Кн 192
821.521 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА  Кн 193Кн 194Кн 195
821.581 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 195
903 ПРАИСТОРИЯ. ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОСТАНКИ, АРТЕФАКТИ, СТАРИНИ Кн 17
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 196, Кн 197, Кн 206
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 86
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 50, Кн 53, Кн 57, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 204, Кн 208, Кн 213
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 199
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Е 22, Е 23, Е 24, Кн 200, Кн 201, Кн 202
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) Кн 203
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 204, Кн 210
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 199, Кн 205
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 206
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210, Кн 211, Кн 212, Кн 213


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Айлиш, Били (2001-)
- биографии Кн 99
 
В

ВМОРО
- дейност Кн 209
 
Д

Дубарев, Павел Николов (1927-)
- биографии Кн 101
 
К

Кодряну, Корнелиу (1899-1938)
- дейност Кн 204
Кондолов, Георги Димитров (1858-1903)
- биографии Кн 208
Кондолов, Желязко Димитров (1858-1903) вж Кондолов, Георги Димитров (1858-1903)
 
П

Пантев, Андрей Лазаров (1939-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 199
 
Т

Технически университет (София)
- биографии Кн 50
 
Х

Хокинг, Стивън (1942-2018)
- биографски материали Кн 57
Хюстън, Уитни (1963-2012)
- биографии Кн 100
 
Ч

Черноземски, Владо Димитров (1897-1934)
- биографии Кн 213
 
C

Codreanu, Corneliu (1899-1938) вж Кодряну, Корнелиу (1899-1938)
 
E

Eilish, Billie (2001-) вж Айлиш, Били (2001-)
 
H

Hawking, Stephen (1942-2018) вж Хокинг, Стивън (1942-2018)
Houston, Whitney (1963-2012) вж Хюстън, Уитни (1963-2012)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Автоматизация на производството Кн 95
Автоматизирани системи за управление Кн 95
Актьори, български
- биографии Кн 101
Алгоритми
- учебници за ВУЗ Кн 4
Алуминий
- сплави
- - свойства Кн 92
Аналитична химия
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 60
Антени
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 80
Априлско въстание 1876 Кн 206
Астрология Кн 23
 
Б

Безжични технологии Кн 81
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 78
Библия
- екзегеза Кн 28
Биологично оръжие Кн 46
Болници
- управление и организация
- - сборници Е 17
Бъбречни болести Е 13
Българи
- произход Кн 205
Българска литература
- теми, образи, сюжети
- - сборници Е 21
Български език
- граматика
- - сборници Е 21
- произход и развитие Кн 205
 
В

Вагони
- учебни помагала за ВУЗ
- - албуми Г 1
Вестибуларен апарат
- болести
- - кинезитерапия Е 14
Ветрогенератори Кн 82
Високомолекулни съединения
- свойства Кн 94
Висше образование
- автоматизация Е 8
Военна история
- България
- - спомени Кн 211
Война Кн 46
Волейбол
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 102
Вътрешна архитектура Кн 98
Вътрешни органи
- при животните
- - хистология
- - - наръчници Е 10
 
Г

Географски информационни системи
- приложение
- - в земеделието
- - - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 86
Глазура (керамика)
- технология Е 18
Гражданско образование
- конференции Кн 51
Гражданско право
- България Кн 37
 
Д

Движение (биология) Кн 62
Демокрация Кн 29
Детска и педагогическа психология Кн 47
- лекции Е 4
Деформация
- учебници за ВУЗ Кн 58
Дигитализация
- икономически проблеми Кн 31
Дизайн Кн 98
Динозаври
- детска и юношеска литература Кн 12
Диференциални уравнения Кн 54
 
Е

Езици за програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 4
Езотеризъм Кн 22
Електрически вериги и схеми Кн 75
Електрически системи
- учебни помагала за ВУЗ Кн 71
Електромагнитни вълни
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 80
Електронни вериги и схеми
- учебници за ВУЗ Кн 74
Електронни прибори
- надеждност
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 73
Енергетика
- управление и организация Кн 66
Естествени науки
- методика на преподаването
- - конференции Кн 51
 
Ж

Животни
- детска и юношеска литература Кн 15, Кн 19
 
З

Зеленчуци
- сушене Кн 91
Земеделие
- автоматизация
- - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 86
 
И

Извънземни цивилизации Кн 1, Кн 2
Източен въпрос Кн 210
Изчислителни системи
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 3
Интелектуална собственост
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 42
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в икономиката Кн 8
- - в образованието и просветата Е 8, Кн 49
- - в телекомуникациите
- - - учебни помагала за ВУЗ Кн 77
Информационни системи
- в икономиката
- - конференции Кн 96
- приложение
- - в икономиката Е 1
Информация, теория Е 3
Историци, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 199
История
- Балкански полуостров Кн 210
- България
- - нова Кн 210
- - сборници Кн 199
- Стрелча Кн 196, Кн 206
 
К

Клинична терапия
- сборници Е 11
Компютри
- приложение
- - в медицината Е 15
Компютърни мрежи
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 3
Комуникация Кн 25, Кн 47
Кораби
- маневри
- - моделиране Кн 90
Корпорации
- финанси
- - учебници за ВУЗ Е 5
Културно-историческо наследство
- България Кн 200, Кн 201
- - конференции Е 22
- - сборници Е 23, Е 24
Културно-историческо наследство, българско
- Източна Тракия Кн 202
Късо съединение
- учебни помагала за ВУЗ Кн 71
 
Л

Левкози
- терапия Е 13
Лечебен масаж
- апарати и инструменти Е 12
Лични имена
- речници Кн 104
Личност
- психология Кн 26
Лозарство
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 89
 
М

Македонски въпрос Кн 207, Кн 209
Математика
- дисертации Кн 53
Математици
- биографии Кн 53
Математически модели Кн 90
Математически пространства Кн 55
Машини
- триене и износване
- - учебници за ВУЗ Кн 68
Машинна кинематика и динамика
- учебници за ВУЗ Кн 67, Кн 68
Машиностроене
- автоматизация и механизация Кн 69
Медицинска психология
- сборници Е 11
Медицински сестри Кн 64
Международни отношения Кн 66
Метафизика Кн 21
Микроелектроника
- материалознание
- - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 76
 
Н

Научни работници
- София
- - биографии Кн 50
Национална сигурност
- България Кн 45
Неправителствени организации
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 43
Нервна система
- физиология Кн 63
Нестопански организации
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 43
 
О

Облигационно право Кн 38, Кн 39
Обучение
- методи
- - конференции Е 7
Обща история Кн 203
Околна среда
- опазване
- - конференции Е 9
Окултизъм Кн 23
Оперативно изкуство
- терминология
- - справочници Кн 44
Опорно-двигателен апарат Кн 62
Организационно поведение Кн 9
Осветление
- промишлени сгради Кн 83
Остеопороза
- рентгенодиагностика Е 15
 
П

Певци, американски
- биографии Кн 99, Кн 100
Плетачество
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 93
Плодове
- сушене Кн 91
Поведение Кн 25
Политици, румънски
- дейност Кн 204
Политическа икономия Кн 31
Полиция
- дейност
- - терминология
- - - справочници Кн 44
Полски култури
- агротехника
- - учебници за ВУЗ Кн 87
Портретна живопис
- наръчници Кн 97
Права на човека Кн 36
- законодателни и директивни материали Кн 35
Предприемачество
- учебни помагала за ВУЗ Кн 7
- учебници за ВУЗ Кн 6
Преподаватели
- София
- - биографии Кн 50
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- България Кн 30
Приложна аеродинамика Кн 82
Приложни програми Е 1, Кн 69
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 93
Природа и общество
- учебни помагала за ВУЗ Кн 52
Природни забележителности
- България Кн 201
Природознание
- методика на преподаване за основни училища Кн 49
- методика на преподаването за основни училища
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 48
Програмиране
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 5
Проекти
- управление на риска
- - лекции Е 2
Промишлен дизайн
- автоматизация
- - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 93
Прочути личности
- Габрово
- - биографии Кн 197
Психотерапия Кн 65
Първа световна война
- участие
- - България
- - - спомени Кн 211
Първобитно общество
- детска и юношеска литература Кн 17
 
Р

Революционери, български
- биографии Кн 208, Кн 213
Релейна защита
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 70
Религиозен морал Кн 200
Религия
- психологични проблеми Кн 26
Риск, теория
- учебни помагала за ВУЗ Кн 56
Рисуване
- наръчници Кн 97
Родинознание
- методика на преподаване за основни училища Кн 49
Родове, български
- история Кн 198
 
С

Самоусъвършенстване Кн 27
Санитарна микробиология
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 61
Свобода на личността
- законодателни и директивни матерали Кн 35
Семейно възпитание Кн 47
Семепроизводство
- учебници за ВУЗ Кн 87
Септемврийско въстание 1923
- спомени Кн 212
Синхронни електродвигатели Кн 72
Сколиоза
- рентгенодиагностика Е 15, Е 16
Спортни игри Кн 103
Стволови клетки
- трансплантация
- - усложнения и последствия Е 13
Стойност Кн 31
Стопански предприятия
- автоматизация
- - конференции Кн 96
- управление и организация
- - автоматизация Е 1, Кн 8
Строителство
- икономика
- - лекции Е 19
Съд и съдоустройство
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 40
Съдебна практика
- международни съдилища Кн 36
Сън Кн 63
Сънища Кн 63
Съобщителни линии и мрежи Кн 81
- проектиране
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 79
Съпротивление на материалите
- учебници за ВУЗ Кн 58
 
Т

Телекомуникации
- проектиране
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 79
- учебни помагала за ВУЗ Кн 77
Техника на безопасността
- учебни помагала за ВУЗ Кн 32, Кн 33
Технически култури
- селекция и семепроизводство
- - учебници за ВУЗ Кн 88
Транспорт
- икономически проблеми Кн 34
Транспортни машини Кн 85
Трептения Кн 85
Туризъм
- икономика Е 6
 
У

Улично движение
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 41
Управление и организация Кн 9
Усилватели Кн 75
- учебници за ВУЗ Кн 74
 
Ф

Физици, английски
- биографски материали Кн 57
Философия, китайска Кн 24
Философия, съвременна Кн 20
 
Х

Химия
- методика на преподаването за средни училища Кн 59
Хирургия
- сборници Е 17
Художествено пространствено оформление Кн 98
Хуманизъм
- лекции Е 4
 
Ц

Цифрови филтри
- проектиране
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 79
 
Ч

Човек
- връзка с околната среда
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 52
- произход Кн 1
Чувства
- детска и юношеска литература Кн 16
 
Ш

Шасита Кн 84
 
Ю

Южнославянски езици
- конференции Е 20
Южнославянски литератури
- история и критика
- - конференции Е 20

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Балкански полуостров
- история Кн 210
България
- военно дело Кн 45
- вътрешна политика Кн 30
- генеалогия Кн 198
- езикознание Е 21
- история Е 22, Е 23, Е 24, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210, Кн 211, Кн 212, Кн 213
- обществено управление Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43
- право Кн 37
- театър Кн 101
 
В

Великобритания
- физика Кн 57
 
Г

Габрово
- краезнание Кн 197
 
И

Източна Тракия
- история Кн 202
 
К

Китай
- философия Кн 24
 
Р

Румъния
- история Кн 204
 
С

САЩ
- музика Кн 99, Кн 100
София
- висше образование Кн 50
Стрелча
- краезнание Кн 196, Кн 206
 
С

Южнославянски страни
- езикознание Е 20

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


619-01-0616-1 ! Кн 24


978-616-01-0594-7 ! Кн 195
978-619-01-0594-7 Кн 195
978-619-01-0603-6 Кн 194
978-619-01-0605-0 Кн 190
978-619-01-0606-7 Кн 180
978-619-01-0607-4 Кн 63
978-619-01-0615-9 Кн 47
978-619-01-0616-6 Кн 24
978-619-01-0617-3 Кн 182
978-619-01-0618-0 Кн 122
978-619-01-0619-7 Кн 123
978-619-01-0620-3 Кн 30
978-619-01-0629-6 Кн 21
978-619-01-0637-1 Кн 160
978-619-01-0645-6 Кн 161
978-619-01-0657-9 Кн 163
978-619-01-0659-3 Кн 193
978-619-01-0665-4 Кн 143
978-619-01-0667-8 Кн 121
978-619-01-0670-8 Кн 130
978-619-01-0672-2 Кн 27
978-619-01-0681-4 Кн 192
978-619-01-0685-2 Кн 26
978-619-01-0692-0 Кн 118
978-619-03-0000-7 Кн 203
978-619-03-0002-1 Кн 100
978-619-03-0003-8 Кн 115
978-619-03-0005-2 Кн 135
978-619-03-0006-9 Кн 127
978-619-03-0009-0 Кн 136
978-619-03-0010-6 Кн 132
978-619-162-695-3 Кн 45
978-619-162-704-2 Кн 205
978-619-162-705-9 Кн 72
978-619-162-706-6 Кн 44
978-619-167-153-3 ! Кн 95
978-619-167-402-2 Кн 8
978-619-167-403-9 Кн 82
978-619-167-404-6 Кн 62
978-619-167-405-3 Кн 84
978-619-167-405-3 ! Кн 58
978-619-167-406-0 Кн 58
978-619-167-407-7 Г 1
978-619-167-408-4 Кн 85
978-619-167-410-7 Кн 81
978-619-167-411-4 Кн 34
978-619-167-412-1 Кн 69
978-619-167-413-8 Кн 67
978-619-167-414-5 Кн 68
978-619-167-415-2 Кн 93
978-619-167-416-9 Кн 75
978-619-167-417-6 Кн 50
978-619-167-418-3 Кн 77
978-619-167-419-0 Кн 94
978-619-167-420-6 Кн 76
978-619-167-421-3 Кн 79
978-619-167-422-0 Кн 96
978-619-167-423-7 Кн 74
978-619-167-424-4 Кн 71
978-619-168-262-1 Кн 9
978-619-185-377-9 Кн 202
978-619-185-394-6 Кн 199
978-619-185-423-3 Кн 200
978-619-185-433-1 ! Е 24
978-619-185-438-7 Кн 66
978-619-185-439-4 Кн 46
978-619-185-442-4 Е 23
978-619-185-443-1 Е 24
978-619-185-446-2 Е 22
978-619-188-484-1 Е 13
978-619-210-054-4 Е 1
978-619-226-112-2 ! Кн 35
978-619-226-160-3 Кн 41
978-619-226-161-0 Кн 37
978-619-226-162-7 Кн 43
978-619-226-163-4 Кн 36
978-619-226-164-1 Кн 38
978-619-226-165-8 Кн 39
978-619-226-169-6 Кн 42
978-619-226-170-2 Кн 40
978-619-240-037-8 Кн 106
978-619-242-038-3 Кн 168
978-619-242-040-6 Кн 104
978-619-242-041-3 Кн 159
978-619-242-045-1 Кн 157
978-619-242-046-8 Кн 154
978-619-242-047-5 Кн 150
978-619-242-051-2 Кн 153
978-619-242-065-9 Кн 148
978-619-242-068-0 Кн 147
978-619-242-080-2 Кн 144
978-619-245-007-6 ! Е 3
978-619-7065-37-4 Е 20
978-619-7065-39-8 Е 9
978-619-7100-37-2 Кн 183
978-619-7100-38-9 Кн 204
978-619-7100-39-6 Кн 197
978-619-7126-86-0 Е 7
978-619-7126-97-6 Е 8
978-619-7186-29-1 Кн 176
978-619-7186-30-7 Кн 172
978-619-7186-31-4 Кн 210
978-619-7186-33-8 Кн 212
978-619-7196-50-4 Е 11
978-619-7242-73-7 Кн 49
978-619-7242-76-8 Кн 83
978-619-7242-77-5 Кн 91
978-619-7291-14-8 Кн 20
978-619-7291-15-5 Кн 155
978-619-7291-17-9 Кн 156
978-619-7510-15-7 Е 17
978-619-7554-39-7 Е 10
978-619-7559-07-1 ! Е 12
978-619-7559-08-8 Е 12
978-619-7559-09-5 Е 14
978-619-7559-10-01 ! Е 14
978-619-7559-13-2 Е 21
978-619-90042-8-9 Е 18
978-619-90883-0-2 Е 5
978-619-90883-1-9 Е 2
978-619-90883-2-6 Е 19
978-619-91556-0-8 Е 6
978-619-91723-0-8 Е 16
978-619-91723-1-5 Е 15
978-954-20-0805-7 Кн 5
978-954-20-0806-4 Кн 70
978-954-20-0807-1 Кн 73
978-954-20-0808-8 Кн 3
978-954-20-0809-5 Кн 61
978-954-20-0810-1 Кн 90
978-954-20-0811-8 Кн 87
978-954-20-0812-5 Кн 88
978-954-20-0813-2 Кн 78
978-954-20-0814-9 Кн 80
978-954-20-0815-6 Кн 86
978-954-20-0816-3 Кн 6
978-954-20-0817-0 Кн 7
978-954-20-0818-7 Кн 55
978-954-20-0819-4 Кн 54
978-954-20-0820-0 Кн 89
978-954-26-1920-8 Кн 138
978-954-26-1924-6 ! Кн 188
978-954-26-1944-4 Кн 137
978-954-26-1964-2 Кн 188
978-954-26-1966-6 Кн 141
978-954-26-1984-0 Кн 25
978-954-26-1985-7 Кн 129
978-954-26-1996-3 Кн 97
978-954-26-2004-4 Кн 99
978-954-26-2007-5 Кн 120
978-954-26-2010-5 Кн 126
978-954-26-2012-9 Кн 117
978-954-26-2018-1 Кн 124
978-954-26-2019-8 Кн 116
978-954-26-2022-8 Кн 16
978-954-26-2023-5 Кн 113
978-954-26-2033-4 Кн 140
978-954-26-2034-1 Кн 134
978-954-26-2035-8 Кн 111
978-954-26-2037-2 Кн 65
978-954-314-092-3 Е 4
978-954-471-615-8 Кн 167
978-954-471-627-1 Кн 186
978-954-471-636-3 Кн 187
978-954-471-650-9 Кн 22
978-954-471-651-6 Кн 101
978-954-471-653-0 Кн 158
978-954-471-654-7 Кн 166
978-954-471-655-4 Кн 174
978-954-471-656-1 Кн 177
978-954-471-657-8 Кн 142
978-954-471-659-2 Кн 162
978-954-471-660-8 Кн 178
978-954-471-662-2 Кн 152
978-954-471-663-9 Кн 169
978-954-471-665-3 Кн 146
978-954-471-666-0 Кн 145
978-954-471-668-4 Кн 151
978-954-471-669-1 Кн 170
978-954-471-670-7 Кн 164
978-954-471-671-4 Кн 165
978-954-471-672-1 Кн 149
978-954-471-673-8 Кн 208
978-954-471-674-5 Кн 175
978-954-471-675-2 Кн 179
978-954-471-680-6 Кн 185
978-954-471-681-3 Кн 184
978-954-561-419-4 Кн 52
978-954-561-420-0 Кн 48
978-954-561-465-1 Кн 51
978-954-561-496-5 Кн 102
978-954-561-508-5 Кн 60
978-954-561-513-9 Кн 59
978-954-561-514-6 Кн 53
978-954-561-515-3 Кн 4
978-954-561-518-4 Кн 31
978-954-561-519-1 Кн 92
978-954-561-520-7 Кн 103
978-954-561-521-4 Кн 171
978-954-561-522-1 Кн 64
978-954-616-301-1 Кн 181
978-954-616-303-5 Кн 29
978-954-655-974-6 Кн 57
978-954-655-975-3 Кн 125
978-954-655-978-4 Кн 1
978-954-655-981-4 Кн 139
978-954-655-982-1 Кн 98
978-954-655-988-3 Кн 2
978-954-655-989-0 Кн 28
978-954-655-991-3 Кн 128
978-954-655-994-4 Кн 133
978-954-655-995-1 Кн 112
978-954-655-997-5 Кн 23
978-954-655-998-2 Кн 119
978-954-655-999-9 Кн 131
978-954-657-896-3 ! Кн 109
978-954-660-841-3 Кн 18
978-954-660-896-3 Кн 109
978-954-660-897-0 Кн 114
978-954-660-913-7 Кн 19
978-954-660-916-8 Кн 201
978-954-660-919-9 Кн 14
978-954-660-920-5 Кн 13
978-954-660-925-0 Кн 191
978-954-660-943-4 Кн 108
978-954-660-951-9 Кн 17
978-954-660-953-3 Кн 11
978-954-660-954-0 Кн 10
978-954-660-977-9 Кн 12
978-954-660-978-6 Кн 15
978-954-660-985-4 Кн 189
978-954-660-986-1 Кн 110
978-954-660-995-3 Кн 107
978-954-660-996-0 Кн 105
978-954-8247-44-3 Кн 213
978-954-8247-46-7 Кн 207
978-954-8247-47-4 Кн 211
978-954-8247-48-1 Кн 209
978-954-8247-49-8 Кн 173
978-954-8305-60-0 Кн 206
978-954-8305-61-7 Кн 196
978-954-8305-63-1 Кн 198
978-954-8675-07-9 Кн 32
978-954-8675-09-3 Кн 56
978-954-8675-73-4 Кн 33
987-619-7242-73-7 ! Кн 49