БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 2

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Яница Ананиева, Антоанета Стоичкова, Адриана Гайдарова, Емилия ГригороваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в рамките на един раздел азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/2 Кн 1
        90 години Институт по царевицата "Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения" : сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие, 10-11 септември 2014 г. = 90 years Maize research institute - Kneja "Selection-genetic and technological innovations on cultivation of crops" : proceedings of the jubilee conference with international participation, 10-11 September 2014 / ред. кол. Монко Нанков ... [и др.]. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, [2014] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 272 с. : с ил., табл., диагр., к. ; 20 см

Загл. на кор.: Юбилейна научна конференция 90 години Институт по царевицата "Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения" , 10-11 септември 2014 г. - Други ред.: Стефан Вълчинков, Иванка Иванова, Пенка Вълчинкова, Димитрина Илчовска, Въльо Вълев. - Възприетата форма на името на ред. Въльо Вълев е Вълю Тенев Вълев. - Изд. на Селскостоп. акад. - София, Институт по царевицата - Кнежа. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2955-21-4
1. Селскостопанска академия (София). Институт по царевицата (Кнежа) - юбилеи и чествания - конференции 2. Селскостопански растения - агротехника - конференции
001.32(497.2-25)(06)
631.54(06)
COBISS.BG-ID 43580936

002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО
Виж и 003; 005.92; 01; 02; 37.091; 659.2 37.091; 659.2

БК 2021/2 Кн 2
ВЪРБАНОВА, Гергана Костова
        Правен режим на електронните документи : монография / Гергана Върбанова ; науч. ред., предг. Георги Димитров. - Варна : Данграфик, 2020 ([Варна] : Етикет принт). - 182 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 164-178.

ISBN 978-619-7530-07-0 : 25 лв.
1. Eлектронни документи - правни проблеми
002.1:004:34
COBISS.BG-ID 43465992

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

БК 2021/2 Кн 3
РУСЕНОВ, Русен Димитров, 1955-
        Археология на символизма : палеознаковедски студии / Русен Русенов. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 486 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 481-485.

ISBN 978-619-239-469-1
1. Символи и знаци - история 2. Семиотика
003(091)
COBISS.BG-ID 43495944

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

КАБАИВАНОВ, Станимир Иванов, 1979-
        Интелигентни системи и самообучаващи се алгоритми за анализ на финансови инструменти Вж Кн 42

БК 2021/2 Кн 4
        СОФТУЕРНИ технологии / Станимир Стоянов ... [и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2006. - 340 с. : с табл., сх. ; 22 см

Други авт.: Ася Стоянова-Дойчева, Малина Трендафилова, Емил Дойчев. - Библиогр.: с. 338-339.

ISBN 978-954-423-353-2 : 11.90 лв.
1. Приложни програми - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
004.4(075.8)
COBISS.BG-ID 43480328

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/2 Кн 5
БОЯНОВ, Боян Кирилов
        Успехът не идва сам / Боян Боянов, Ванче Бойков. - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2020 (Ниш, Сърбия : Униграф). - [2], 236 с. : с табл. ; 21 см

Успехът като личен императив / Мюмюн Тахиров: с. 1-3. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Мюмюн Тахиров е Мюмюн Мюмюнов Тахир. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Руслан Пенчев, Иван Цветанович.

ISBN 978-954-9432-94-7
1. Успех 2. Лидерство
005.336
005.64
316.46
COBISS.BG-ID 43583240

БК 2021/2 Кн 6
ГАНЧЕВ, Панайот Асенов, 1942-
        Ръководство по проектиране на системи за управление / Панайот Ас. Ганчев, Гергана Хр. Христова. - София : ТУ, 2020 ([София] : [Симолини-94]). - 35 с. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Стоп. фак. Кат. Икономика, индустр. инженеринг и мениджмънт.

ISBN 978-954-334-242-6 (Софттрейд) : 14 лв.
1. Управление и организация - тестове за ВУЗ
005.7(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 43464200

КАРЕВ, Максим Любенов, 1960-
        Управление на риска във военната организация : [монография] Вж Кн 55

БК 2021/2 Кн 7
МАЛАМОВ, Валентин Методиев, 1960-
        Раждане на общината : генеалогия на сигурността / Валентин Маламов. - Шумен : [Регион. библ. "Стилиян Чилингиров"], 2019 (Ст. Загора : Литера принт). - 363 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2936-52-7
1. Управление и организация - философски проблеми
005.9:1
COBISS.BG-ID 43588872

БК 2021/2 Кн 8
МАРИНОВ, Руси, 1956-
        Кризи и превенция : интелигентни и смарт платформи : 14 модела за реакция / Руси Маринов. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 214 с. : с табл., сх. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Кризи и превенция.14 модела за реакция. - Пълната форма на името на авт. Руси Маринов е Руси Маринов Ванчев. - Библиогр.: с. 212-213.

ISBN 978-619-239-502-5
1. Управление и организация
005.334
COBISS.BG-ID 43480840

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/2 Кн 9
КОЛЕВА, Ирина Мирчева, 1960-
        Панчо Владигеров : 13 март 1899 - 8 септември 1978 : нотография, дискография, био-библиографски указател / състав. Ирина Колева. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2019. - 132 с. ; 21 см

Именен показалец, хронол. показалец на загл. / състав. Евгени Павлов. - Пълната форма на името на състав. Евгени Павлов е Евгени Павлов Клостерман.

ISBN 978-954-2936-51-0
1. Владигеров, Панчо Хараланов, 1899-1978 - библиографии 2. Композитори, български - библиографии 3. България - музика
016:929
78.071.1(497.2)(01)
929 Владигеров, Панчо Хараланов
COBISS.BG-ID 43589128

БК 2021/2 Кн 10
КОЛЕВА, Ирина Мирчева, 1960-
        Рали "Стари столици" : 50 години от първия старт : библиографски указател / състав. Ирина Колева. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2019. - 68 с. : с цв. ил. ; 21 см

Изд. на Регион. библ. Стилиян Чилингиров - Шумен. Справ.-библиогр. и информ. отд. - Именен показалец.

ISBN 978-954-2936-49-7
1. Авто-мото спорт - България - библиографии 2. България - физическа култура и спорт
016:796.71(497.2)
796.71(497.2)(01)
COBISS.BG-ID 43525896

БК 2021/2 Кн 11
НИКОЛОВА, Боряна Николова, 1988-
        Вълко Марашев : биобиблиография / състав. Боряна Николова. - Хасково : Регион. библ. "Христо Смирненски", 2020 ([Хасково] : Полиграфюг). - 80, [8] с. : ил. ; 21 см

Изд. на Регион. библ. Христо Смирненски. Отд. Краезнание. - Биографични данни: с. 4-5. - Показалци.

ISBN 978-619-7230-16-1
1. Марашев, Вълко Георгиев, 1941- - библиографии 2. Писатели, български - библиографии 3. България - литературознание
016:929
821.163.2(01)
929 Марашев, Вълко Георгиев
COBISS.BG-ID 43518728

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

БК 2021/2 Кн 12
        БИБЛИОТЕКИТЕ в контекста на европейското културно наследство : сборник с доклади от национална конференция с международно участие, 7-8 октомври 2019, Шумен / ред. кол. Росица Добрева ... [и др.]. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2019 ([В. Търново] : Фабер). - 170 с. : с ил. ; 24 см

Други ред.: Марияна Дженева, Татяна Вътова. - Пълната форма на името на ред. Росица Добрева е Росица Добрева Стратева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-2936-54-1
1. Библиотеки - роля и значение - конференции
021(06)
COBISS.BG-ID 43516680

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/2 Кн 13
ИЛИЕВА, Екатерина Илиева, 1985-
        Регионален археологически музей - Пловдив : пътеводител / Екатерина Илиева, Мария Драганова ; фотозаснемане Стоян Иванов ; науч. ред. Костадин Кисьов. - Пловдив : Регион. археол. музей, 2020 ([Варна] : Колор принт). - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

1. Регионален археологически музей (Пловдив) - пътеводители 2. Пловдив - музеи
069:902(497.234)(036)
COBISS.BG-ID 43523080

БК 2021/2 Кн 14
ILIEVA, Ekaterina Ilieva, 1985-
        Regional archaeological museum - Plovdiv : guide / Ekaterina Ilieva, Maria Draganova ; phot. Stoyan Ivanov ; sci. ed. Kostadin Kisyov. - Plovdiv : Region. Archaeol. Museum, 2020 ([Варна] : Color Print). - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.
- Ориг. загл., установено от доп. източник: Регионален археологически музей - Пловдив.

1. Регионален археологически музей (Пловдив) - пътеводители 2. Пловдив - организации
069:902(497.234)(036)
COBISS.BG-ID 43528200

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

ДРАГИЕВ, Ивайло Веселинов, 1986-
        'Айде БГ - професия creator Вж Кн 18

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/2 Кн 15
БОЖКОВ, Андрей, 2006-
        Да си дете е яко : Andy Studio / Андрей Божков, Даниел Божков ; фотогр. Здравко Деков. - София : Си Дабъл Ю Ейджънси, 2020 (София : Дедракс). - 160 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-91241-1-6

087.5
COBISS.BG-ID 43577608

БК 2021/2 Кн 16
БОЖКОВ, Андрей, 2006-
        Наръчник за FUNтастични забавления : Andy Studio / Андрей Божков, Даниел Божков ; фотогр. Здравко Деков. - София : Си Дабъл Ю Ейджънси, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 160 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-91241-3-0

087.5
COBISS.BG-ID 43579400

БК 2021/2 Кн 17
ДРАГИЕВ, Ивайло Веселинов, 1986-
        'Айде БГ - зад кадър / Ивайло Драгиев, Християна Пенева ; фотогр. Георги Златарев. - София : Си Дабъл Ю Ейджънси, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Зад кадър.

ISBN 978-619-91241-2-3

087.5
821.163.2-93-94
COBISS.BG-ID 43517192

БК 2021/2 Кн 18
ДРАГИЕВ, Ивайло Веселинов, 1986-
        'Айде БГ - професия creator / Ивайло Драгиев, Християна Пенева. - София : Си Дабъл Ю Ейджънси, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 160 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. на кор.: Proфесия creator.

ISBN 978-619-91241-4-7
1. Ютюб 2. Аудиовизия - детска и юношеска литература
087.5:077.5
077.5:087.5
COBISS.BG-ID 43517704

ОЗБЪРН, Филип
        Хари & Бъни : чудовища в градината : приключения в зоопарка Вж Кн 157


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/2 Кн 19
АЛТАЕВ, Жакипбек, 1948-
        Ал-Фараби - великият мислител на Изтока : монография / Жакипбек Алтаев ; предисл. Галъм Мутанов ; науч. ред. Симеон Евстатиев ; прев. от рус. Милена Лилова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 135 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Аль-Фараби - великий мыслитель Востока / Жакипбек Алтаев. - За авт.: с. 4. - Ал-Фараби и арабската философия (встъпление към българското издание) / Симеон Евстатиев: с. 7-16. - Библиогр.: с. 130-133.

ISBN 978-954-07-5063-7 (подв.)
1. ал-Фараби, 870?-950? - биографии 2. Философи, арабски - биографии 3. Иран - философия
1(55)"8"(092)
929 ал-Фараби
COBISS.BG-ID 43597064

БК 2021/2 Кн 20
БОЙЧЕВ, Бойчо Йорданов, 1958-
        Философия 11. клас : модул 3 - култура на мисленето : профилирана подготовка / Бойчо Бойчев. - София : Педагог 6, 2020 ([София] : Дедракс). - 128 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Модул 3 - култура на мисленето 11. клас.

ISBN 978-954-324-255-9 : 12 лв.
1. Философия - учебници за средни училища
1(075.3)
COBISS.BG-ID 43568392

БК 2021/2 Кн 21
ВЕЛЕВ, Николай Николаев, 1987-
        Философия 11. клас : модул 1 - история на идеите : профлирана подготовка / Николай Велев, Александър Стамболийски, Константин Янакиев. - София : Педагог 6, 2020 ([София] : Дедракс). - 208 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Модул 1 - история на идеите 11. клас.

ISBN 978-954-324-254-2
1. Философия - учебници за средни училища
1(075.3)
COBISS.BG-ID 43545864

БК 2021/2 Кн 22
КОСТОВ, Марин Живков, 1969-2020
        Философия 12. клас : модул 5 - философия и политика : профилирана подготовка / Марин Костов, Драгомир Кръстев. - София : Педагог 6, 2020 ([София] : Дедракс). - 80 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Модул 5 - философия и политика 12. клас.

ISBN 978-954-324-257-3 : 9 лв.
1. Философия - учебници за средни училища
1(075.3)
COBISS.BG-ID 43572488

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2021/2 Кн 23
ЯНАКИЕВ, Калин Тодоров, 1956-
        Метафизика на личността. Християнски перспективи / Калин Янакиев. - София : Фонд. Комунитас, 2020 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 289 с. ; 21 см. - (Християнска библиотека)

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-619-224-022-6 : 20 лв.
1. Онтология 2. Християнство - влияние върху обществения живот
111
27-67
COBISS.BG-ID 43519496

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/2 Кн 24
БАЙЧЕВА, Савка Тодорова, 1951-
        Български нумерологичен календар и именник : за всеки ден от годината / Съни Ламброзо. - София : Хомо Футурус, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 424 с. : с табл. ; 21 см

Съни Ламброзо - псевд. на авт. Савка Тодорова Байчева. - Библиогр.: с. 423

ISBN 978-619-223-058-6 : 20 лв.
1. Нумерология
133.5:51
COBISS.BG-ID 43474952

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/2 Кн 25
ГЕРЧЕВА, Галя Тодорова, 1956-
        Философия 12. клас : модул 6 - психология на личността : профилирана подготовка / Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Райна Димитрова. - София : Педагог 6, 2020 ([София] : Дедракс). - 160 с. : с ил. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Модул 6 - психология на личността 12. клас. - Възприетата форма на името на авт. Галя Герчева-Несторова е Галя Тодорова Герчева. - Пълната форма на името на авт. Райна Димитрова е Райна Димитрова Иванова.

ISBN 978-954-324-258-0 : 15 лв.
1. Психология - учебници за средни училища
159.9(075.3)
COBISS.BG-ID 43547144

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психопатология на Ковид пандемията : диагностика и лечение Вж Кн 112

БК 2021/2 Кн 26
ИСЪН, Касандра, 1948-
        Общуване с ангели : малка енциклопедия / Касандра Изън ; прев. от англ. Мария Василева. - София : Хомо футурус, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 304 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Angel magic / Cassandra Eason. - Възприетата форма на името на авт. Касандра Изън е Касандра Исън.

ISBN 978-619-223-038-8 : 20 лв.
1. Парапсихология
159.961
COBISS.BG-ID 43510536

БК 2021/2 Кн 27
КОЕН, Алън, 1950-
        Уроците на сърцето : 52 вдъхновения за живот, който си струва да се живее / Алан Коен ; прев. от англ. Анелия Данилова. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Wisdom of the heart / Alan Cohen. - Възприетата форма на името на авт. Алан Коен е Алън Коен. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7350-91-3 (Лист 2016) : 9.98 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
821-84
COBISS.BG-ID 43484168

БК 2021/2 Кн 28
ТАРЪН, Ранди
        Емоционално равновесие / Ранди Тарън ; предг. Далай Лама ; прев. Марин Загорчев. - [София] : Skyprint, 2020 ([София] : [Кушовалиев]). - 276 с. : с табл., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Emotional advantage / Randy Taran. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Далай Лама е Тензин Гяцо, Далай лама XIV, със светско име Лхамо Дхондруп.

ISBN 978-954-390-166-1 : 15.95 лв.
1. Чувства 2. Личност - психология 3. Самоусъвършенстване
159.942
159.922/.923
COBISS.BG-ID 43483400

БК 2021/2 Кн 29
УИЛСЪН, Робърт Антон, 1932-2007
        Квантова психология : как мозъчният софтуер програмира вас и вашето мислене / Робърт Антон Уилсън ; прев. от англ. Людмила Андреева. - 2. изд. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 352 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Quantum psychoology / Robert Anton Wilson. - 1. изд. 2001 на изд. Дилок
в сер. Гранични пространства. -  Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7350-70-8 (Лист 2016) : 19.90 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 43537160


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
Виж и 124; 125; 322; 348

БК 2021/2 Кн 30
ДОНКОВА, Жасмина Христова, 1970-
        Религиозни идентичности и сакрална топография на Северозападна България : монография / Жасмина Донкова ; ред. Светла Шапкалова. - София : Авангард прима, 2019 ([София] : [БПС]). - 112 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Религиозни идентичности и сакрална топография. - Рец.: Димитър Киров, Жоржета Назърска. - Библиогр.: с. 109-112.

ISBN 978-619-239-321-2
1. Религия - Северозападна България - история 2. Северозападна България - религия
2-9(497.21)
COBISS.BG-ID 43589640

БК 2021/2 Кн 31
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        Учебна тетрадка по история на религиозните деноминации в България / Жоржета Назърска, Светла Шапкалова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 61 с. : с ил., табл. ; 29 см

Загл. на кор.: История на религиозните деноминации в България.

ISBN 978-619-239-393-9
1. Религия - България - история - учебни помагала за ВУЗ
2-9(497.2)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43598344

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/2 Кн 32
ОЛЗЕР, Бернар, 1948-
        Червените завеси на София / Бернар Олзер, Жан-Батист Мишел ; прев. от фр. Тони Николов. - София : Фонд. Комунитас, 2020 ([София] : Диджитъл принт експрес). - 144 с. ; 22 см. - (Християнска библиотека)

Ориг. загл.: Les rideaux rouges de Sofia / Bernard Holzer, Jean-Baptiste Michel. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-224-023-3 : 10 лв.
1. Католическа църква - България - история 2. Духовници, български - биографии 3. България - религия
272/273-722(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43581448

БК 2021/2 Кн 33
        ПРАВОСЛАВИЕ - традиция и съвременност. Т. 4, [Доклади от Четвърта кръгла маса с международно участие, Пловдив, 10.05.2017 г.] / състав. Ева Ковачева ; науч. ред. Ст. Чиликов ; предг. Ивелина Николова. - Пловдив : Студио 18, 2018. - 208 с. : с ил. ; 21 см

Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7249-35-4
1. Православие - конференции
271.2(06)
COBISS.BG-ID 43482376

ТРАЙЧЕВ, Емил, 1958-
        Библейско богословие : учебно пособие Вж Кн 35

ЯНАКИЕВ, Калин Тодоров, 1956-
        Метафизика на личността. Християнски перспективи Вж Кн 23

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК 2021/2 Кн 34
СЪБЕВ, Павлин Петров, 1973-
        Другият Нов Завет : текстове, лица, сенки / Павлин Събев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 180 с. ; 20 см

Рец.: Теодор Стойчев, Стоян Чиликов. - Библиогр.: с. 174-179.

ISBN 978-619-208-232-1
1. Нов завет - екзегеза
27-246
COBISS.BG-ID 43494408

БК 2021/2 Кн 35
ТРАЙЧЕВ, Емил, 1958-
        Библейско богословие : учебно пособие / Емил Трайчев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 238 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Емил Трайчев е Емил Трайчев Стоянов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-5064-4 : 14 лв.
1. Библия - учебни помагала 2. Богословие - учебни помагала
27-23(076)
27-12(076)
COBISS.BG-ID 43546632


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

БК 2021/2 Кн 36
        CHINA and the world: language, culture, politics : papers from the International conference, jointly organized by the Department of Sinology at Sofia University "St. Kliment Ohridski" and the Department of China Studies at Xi'an Jiaotong - Liverpool University, 12-13 December 2019. Vol. 1 / forew., co-ed. and rev.-in-chief Alexander Alexiev, Pawel Zygadlo. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 344 с. : с ил., табл. ; 24 см

Загл. и на бълг. ез.: Китай и светът: език, култура, политика. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5075-0
1. Социално-икономическо положение - Китай - конференции 2. Китай - социално-икономическо положение
308(510)(06)
COBISS.BG-ID 43563016

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БОЯНОВ, Боян Кирилов
        Успехът не идва сам Вж Кн 5

БК 2021/2 Кн 37
ГЕРЧЕВА, Галя Тодорова, 1956-
        Философия 11. клас : модул 4 - социална психология : профилирана подготовка / Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Райна Димитрова. - София : Педагог 6, 2020 ([София] : Дедракс). - 192 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Загл. в изд. каре: Модул 4 - социална психология 11. клас. - Възприетата форма на името на авт. Галя Герчева-Несторова е Галя Тодорова Герчева. - Пълната форма на името на авт. Райна Димитрова е Райна Димитрова Иванова. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-324-256-6 : 15 лв.
1. Социална психология - учебници за средни училища
316.6(075.3)
COBISS.BG-ID 43546888

        ИЗМЕРВАНЕ на качеството на живот при хронични заболявания : монография. Ч. 2, Захарен диабет Вж Кн 100

БК 2021/2 Кн 38
ПОПМАРИНОВ, Димитър, 1955-
        Човек - духовност - традиция / Димитър Киров. - [София] : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 203 с. ; 25 см

Възприетата форма на името на авт. Димитър Киров е Димитър Попмаринов, с пълно име Димитър Попмаринов Киров. - Библиогр.: с. 11-13.

ISBN 978-619-239-471-4
1. Българи - национална идентичност
316.347(=163.2)
COBISS.BG-ID 43596552

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/2 Кн 39
НИНОВ, Мариан Драганов
        Военнополитическо прогнозиране чрез анализ на национални доктрини / Мариан Нинов ; науч. ред. Мануш Петков Христов. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 179 с. : с табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Military-political prognosis through national doctrines analysis. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Надя Георгиева Бояджиева, Георги Василев Бахчеванов. - Библиогр.: с. 173-175. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-239-479-0
1. Национален въпрос и национална политика - Албания 2. Албания - национален въпрос
323.1(496.5)
COBISS.BG-ID 43572232

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/2 Кн 40
ИВАНОВ, Милен Мирчев, 1971-
        Инфраструктура на разузнаването / Милен Иванов. - 2. прераб. и доп. изд. - Плевен : Нима, 2020. - 282 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2012 на изд. Профисек. - Рецензии / Константин Пехливанов, Петър Маринов: с. 274-280. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 263-273

ISBN 978-619-162-698-4
1. Разузнаване 2. Военно разузнаване
327.84
355.40
COBISS.BG-ID 43515144

        LIBER Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева Вж Кн 48

331.105.44 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ. ПРОФСЪЮЗИ

БК 2021/2 Кн 41
МАРКОВА, Емилия Борисова, 1955-
        30 години КНСБ. Регион Дупница в периода 1990-1999 г. / Емилия Маркова. - Дупница [т.е. София] : Емилия Маркова, 2020 (Дупница : Дупница принт). - 131 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-619-90860-1-8
1. КНСБ. Общински синдикален съвет (Дупница) - история 2. Дупница - профсъюзи
331.105.44(497.22)(091)
COBISS.BG-ID 43550728

336 ФИНАНСИ

БК 2021/2 Кн 42
КАБАИВАНОВ, Станимир Иванов, 1979-
        Интелигентни системи и самообучаващи се алгоритми за анализ на финансови инструменти / Станимир Кабаиванов. - София : Евдемония продъкшън, 2020. - 155 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Рец.: Иван Ганчев Иванов, Александър Красимиров Ефремов. - Библиогр.: с. 147-155.

ISBN 978-619-7209-37-2 !
1. Финансов пазар - математически методи 2. Изкуствен интелект - приложение - в икономиката 3. Алгоритми 4. Ценни книжа
336.76:51-7
004.85.021
COBISS.BG-ID 43471112

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/2 Кн 43
        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на съвременната икономика - предизвикателства и перспективи : студентска научноизследователска дейност : сборник студентски трудове / редкол. Иван Андреев ... [и др.] ; състав. Десислава Алексова. - [Ботевград] : Междунар. висше бизнес у-ще, 2020. - 248 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Competitiveness of modern economy - challenges and opportunities. - Други ред.: Мирослав Неделчев, Лалка Борисова, Стела Балтова, Даниела Георгиева, Десислава Алексова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Доклади от International students' conference "Opportunities and challenges of student mobility", [10 October 2019].

ISBN 978-954-9432-95-4
1. Стопанство - сборници 2. Конкуренция (икономика) - сборници
338(062)
339.137(062)
COBISS.BG-ID 43492872

БК 2021/2 Кн 44
МИТОВА, Раденка Костадинова, 1973-
        Концепция за устойчиво развитие на туризма на Витоша : монография / Раденка Митова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 366 с. : с табл., цв. диагр., к. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Николина Попова, Веселина Троева, Марияна Николова, Васил Маринов, Биляна Борисова. - Библиогр.: с. 261-274.

ISBN 978-954-07-5065-1 : 24 лв.
1. Туризъм - Витоша 2. Витоша - стопански туризъм
338.48-4(234:497.2Витоша)
COBISS.BG-ID 43505672

СЕЙМЕНЛИЙСКИ, Камен Димитров, 1964-
        Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия : монография Вж Кн 115

БК 2021/2 Кн 45
        ТУРИСТИЧЕСКАТА индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата : тринадесети черноморски туристически форум, Варна, 2020 / ред. съвет Марин Нешков ... [и др.] ; предг. Стоян Маринов. - Варна : Фил, 2020. - 135 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Други ред.: Светла Ракаджийска, Стоян Маринов, Таня Дъбева, Братой Копринаров, Виктор Герасименко, Велина Казанджиева, Георгина Луканова, Севдалина Чакърова. - Пълната форма на името на ред. Таня Дъбева е Таня Дъбева Филипова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9741-43-8
1. Туризъм - икономически проблеми - конференции 2. Стопански кризи - конференции
338.486(06)
338.124.4(06)
COBISS.BG-ID 43481864

БК 2021/2 Кн 46
INTERNATIONAL Conference European Agriculture and The New Common Agricultural Policy  2021-2027: Challenges and Opportunities (Sofia ; 2019)
        International conference "European agriculture and the new CAP 2021-2027: challenges and opportunities", October 23-25, 2019 : book of proceedings VIth international scientific forum "Agricultural economics to support farming" / sci. ed. Bozhidar Ivanov, Plamena Yovchevska. - Sofia : Inst. of Agr. Economics, 2020 (Sofia : Avangard Prima). - 183 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.  

ISBN 978-954-8612-30-2
1. Селско стопанство - Европа - икономика - конференции 2. Европа - стопанство
338.43(4)(06)
COBISS.BG-ID 43556616

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на съвременната икономика - предизвикателства и перспективи : студентска научноизследователска дейност : сборник студентски трудове Вж Кн 43

БК 2021/2 Кн 47
СТЕФАНОВ, Цанко Илиев, 1983?-
        Маркетингови решения за съвременния бизнес : монография / Цанко Стефанов. - В. Търново : Фабер, 2020. - 369 с. : с табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Радка Илева, Пенка Горанова. - Библиогр.: с. 334-354.

ISBN 978-619-00-1239-9 (неотпеч.). - ISBN 978-619-00-1239 !
1. Маркетинг - управление и организация
339.138
COBISS.BG-ID 43407880

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/2 Кн 48
        LIBER Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / състав. Станислав Костов ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 736 с. : с портр. ; 24 см

Други състав.: Иван Стойнев, Христо Христев. - За Юлия като за Юлия / Атанас Семов: с. 11-14. - Текст и на фр. ез. - Рец.: Нели Огнянова, Атанас Семов. - Рез. на бълг., англ., фр. ез. - Съдържа и: Библиография на доц. д-р Юлия Захариева: с. 15-19

ISBN 978-954-07-5051-4 (подв.) : 25 лв.
1. Захариева, Юлия Иванова, 1940- - юбилеи и чествания - сборници 2. Европейски съюз - политика - сборници 3. Прависти, български - юбилеи и чествания - сборници 4. България - право 5. Европа - международни политически отношения
34(497.2)(092)(062)
327:061.1EС(062)
929 Захариева, Юлия Иванова
COBISS.BG-ID 43598600

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/2 Кн 49
ЯНКУЛОВА, Радослава Димитрова, 1986-
        Конституционното правосъдие и защитата на основните права / Радослава Янкулова ; науч. ред. Константин Пехливанов. - София : Ciela, 2020 ([София] : ЗИП). - 216 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 201-215.

ISBN 978-954-28-3195-2 : 18 лв.
1. Конституционно право 2. Права на човека
342
342.7
COBISS.BG-ID 43469832

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/2 Кн 50
ПАВЛОВ, Христо Павлов, 1982-
        Практикум по криминалистика : учебно пособие. Ч. 1, Общотеоретични въпроси. Криминалистична техника / Христо Павлов. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020 ([Бургас] : [Дигитал]). - 262 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Юлия Бояджиева, Добринка Чанкова, Светла Маргаритова-Вучкова. - Библиогр.: с. 257-261.

ISBN 978-619-7126-98-3
1. Криминалистика - учебни помагала за ВУЗ
343.9(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43495688

35 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ДЕЛО

БК 2021/2 Кн 51
ТАНЕВ, Тодор Александров, 1957-
        Теория на управлението в публичната сфера : учебно помагало / Тодор Танев, Симеон Петров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 408 с. : с портр., ил. ; 29 см

Библиогр.: с. 406-407.

ISBN 978-954-07-5062-0 : 26 лв.
1. Администрация - управление и организация - учебни помагала за ВУЗ
35.07(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43526664

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/2 Кн 52
ГЮРОВ, Румен Стоянов, 1964-
        Матричен анализ на риска и сигурността : учебник / Румен Гюров. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Джей пойнт плюс]). - 288 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 263-288

ISBN 978-619-188-457-5
1. Охрана и сигурност - учебници 2. Национална сигурност - учебници 3. Риск, теория - учебници
351.74/.75(075)
355.02(075)
COBISS.BG-ID 43529224

БК 2021/2 Кн 53
МАРИНОВА-Йорданова, Велина Георгиева, 1969-
        Полицейско разузнаване / Велина Маринова-Йорданова. - Плевен : Печ. Нима, 2020. - 185 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рецензия / Константин Казаков: с. 183-184. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 169-181

ISBN 978-619-162-700-4
1. Оперативно изкуство 2. Полиция - дейност
351.74
COBISS.BG-ID 43569416

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/2 Кн 54
        ПРОБЛЕМИ в публичното управление на местните общности в трансграничния регион България-Сърбия : сборник на доклади от Първа международна кръгла маса провела се на 21 май 2018 г. в гр. Гаджин Хан / [състав.] Дарян В. Бойков = Проблеми у јавном управљању локалних заједница у прекограничном региону Србија - Бугарска : зборник радова са Првог међународног округлог стола одржаног 21. маja 2018. год. у Гаџином Хану / [състав.] Дарjaн В. Боjков. - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2019. - 133 с. : с ил. ; 25 см

Изд. на Нар. библ. Бранко Миљковић - Гаџин Хан, Србиja. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9432-85-5
1. Местно управление - България - конференции 2. Местно управление - Сърбия - конференции 3. България - обществено управление 4. Сърбия - обществено управление
352.07(497.2)(06)
352.07(497.11)(06)
COBISS.BG-ID 43613704

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

ГЮРОВ, Румен Стоянов, 1964-
        Матричен анализ на риска и сигурността : учебник Вж Кн 52

ИВАНОВ, Милен Мирчев, 1971-
        Инфраструктура на разузнаването Вж Кн 40

БК 2021/2 Кн 55
КАРЕВ, Максим Любенов, 1960-
        Управление на риска във военната организация : [монография] / Максим Карев. - София : ДиоМира, 2020. - 173 с. : с табл. ; 21 см

Рецензии / Анатолий Прокопиев, Събин Събев: с. 5-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 127-130.

ISBN 978-954-2977-73-5 : 15 лв.
1. Въоръжени сили - управление на риска
355:005
005.52:005.334
COBISS.BG-ID 43464712

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/2 Кн 56
МИТАНКОВА, Екатерина Николаева, 1986-
        Социална политика в България от началото на XXI век за деинституционализация на децата, лишени от родителски грижи: анализ и оценка : монография / Екатерина Митанкова. - София : Интел ентранс, 2020. - 255 с. : с табл., сх., цв. диагр. ; 25 см

Рец.: Михаил Мирчев, Стоянка Георгиева. - Библиогр.: с. 249-255.

ISBN 978-619-7554-40-3
1. Деца в риск - България - социална работа 2. България - социално осигуряване
364.4-787.2-053.2(497.2)
COBISS.BG-ID 43536136

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/2 Кн 57
ВАЛЕНТА, Валентина, 1942-
        Да и нет : от рождения до трех лет / Валентина Евгеньевна Афонина, Александр Михайлович Афонин. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 150 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Да и нет. От рождения до трех лет. - Възприетата форма на името на авт. Валентина Евгеньевна Афонина е Валентина Валента, на Александр Михайлович Афонин - Александър Валента. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. 

ISBN 978-954-471-629-5 : 10 лв.
1. Деца - отглеждане
37.018
COBISS.BG-ID 43600392

БК 2021/2 Кн 58
        ГРАЖДАНСКО образование 11. клас / Галя Герчева-Несторова ... [и др.]. - София : Педагог 6, 2020 ([София] : Алианс принт). - 112 с. : с табл., цв. ил., портр. ; 28 см

Други авт.: Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков, Румяна Тултукова. - Възприетата форма на името на авт. Галя Герчева-Несторова е Галя Тодорова Герчева. - Комплект с работни листове.

ISBN 978-954-324-250-4 : 12 лв.
1. Гражданско образование - учебници за средни училища
37.035(075.3)
COBISS.BG-ID 43580168

БК 2021/2 Кн 59
ИВАНОВА, Диана Огнянова, 1975-
        Тайните на успешния родител / Диана Иванова. - Варна : Фил, 2020. - 152 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9741-42-1 : 14.99 лв.
1. Семейно възпитание
37.018
COBISS.BG-ID 43486728

        МЕТОДИКА за диагностика на готовността на 6-7-годишните деца за училище Вж Кн 62

БК 2021/2 Кн 60
МИНЕВА, Станислава Ивова, 1976-
        Работни листове по гражданско образование 11. клас / Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков. - [София] : Педагог 6, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 48 с. : с ил., табл., портр. ; 28 см

Загл. на кор.: Работни листове. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-324-251-1 : 4.80 лв.
1. Гражданско образование - учебни помагала за средни училища
37.035(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 43581704

БК 2021/2 Кн 61
РАМЗИ, Дейв, 1960-
        Умни пари, умни деца / Дейв Рамзи, Рейчъл Круз ; прев. Златка Миронова. - [София] : Skyprint, 2020 ([София] : [Кушовалиев]). - 264 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Smart money, smart kids / Dave Ramsey, Rachel Cruze. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-954-390-167-8 : 14.95 лв.
1. Семейно възпитание 2. Икономическо поведение
37.018
COBISS.BG-ID 43490056

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/2 Кн 62
        МЕТОДИКА за диагностика на готовността на 6-7-годишните деца за училище / Георги Бижков ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 207 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Лучия Ангелова, Кристина Танева, Райна Захариева, Фелиянка Стоянова. - Рец. Божидар Ангелов. - Библиогр.: с. 192-200.

ISBN 978-954-07-5066-8 : 14 лв.
1. Деца - доучилищна възраст - готовност за училище 2. Деца - умствено развитие
373.2
37.015
COBISS.BG-ID 43510792

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/2 Кн 63
КИРОВА, Габриела Николова, 1961-
        Работа по проекти в обучението по математика в началните класове / Габриела Кирова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 120 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Здравко Вутов Лалчев. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-239-495-0
1. Математика - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ
373.3.091.3:51(075.8)
COBISS.BG-ID 43526152

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/2 Кн 64
ГЕОРГИЕВА, Лалка Донева
        Подготовка за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас : български език и литература : по новия модел на МОН / Лалка Георгиева ; предг. Венета Стоянова. - София : Регалия 6, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 272 с. : с ил., табл., портр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Подготовка по БЕЛ за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас. - Загл. на гърба на кор.: Подготовка за външно оценяване и кандидатстване български език и литература след 7. клас. - Загл. в изд. каре: Подготовка по български език и литература за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

ISBN 978-954-745-323-4 : 12 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Българска литература - учебници за основни училища
373.3.016:811.163.2(075.2)
373.3.016:821.163.2(075.2)
COBISS.BG-ID 43550984

БК 2021/2 Кн 65
ЗАРКОВА, Цветана Кирилова, 1944-
        Тестове за проверка и оценка по география и икономика 5. клас / Цветана Заркова. - София : Педагог 6, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 48 с. : с ил., к. ; 24 см. - (Серия Тестове)

Загл. в изд. каре: Тестове за проверка и оценка по география и икономика за 5. клас.

ISBN 978-954-324-262-7 : 4 лв.
1. География - тестове за основни училища
373.3.016:91(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 43530504

БК 2021/2 Кн 66
ЗАРКОВА, Цветана Кирилова, 1944-
        Тестове за проверка и оценка по география и икономика 6. клас / Цветана Заркова, Милка Мандова-Русинчовска. - София : Педагог 6, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 48 с. : с ил., к. ; 24 см. - (Серия Тестове)

Загл. в изд. каре: Тестове за проверка и оценка по география и икономика за 6. клас.

ISBN 978-954-324-263-4 : 4 лв.
1. География - тестове за основни училища 2. Стопанска география - тестове за основни училища
373.3.016:91(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 43532040

БК 2021/2 Кн 67
        НОВИ пробни изпити за отличен по български език и литература за 7. клас / Марияна Стоянова ... [и др.]. - София : Педагог 6, 2020 (София : Алианс принт). - 112 с. : с ил., табл. ; 28 см

Други авт.: Валентина Райкова, Росица Русева, Кичка Трендафилова-Георгиева, Десислава Чернева. - Изд. на Център за информация и обучение Вектор.

ISBN 978-954-324-247-4 : 10 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Българска литература - учебници за основни училища
373.3.016:811.163.2(079)(075.2)
373.3.016:821.163.2(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 43533320

БК 2021/2 Кн 68
        ХРИСТОМАТИЯ по литература за външно оценяване 7. клас : произведения от 5., 6. и 7. клас, речник, справочни таблици, цитати за създаване на текст / състав. Лалка Георгиева. - София : Регалия 6, 2019 ([София] : [Монт]). - 192 с. : с табл. ; 25 см

ISBN 978-954-745-314-2 : 10 лв.
1. Българска литература - учебници за основни училища
373.3.016:821.163.2(082.2)(075.2)
COBISS.BG-ID 43575048

БК 2021/2 Кн 69
ЧЕХЛАРОВА, Тони Кондева, 1963-
        Подготовка за състезания по математика с компютър в 5.-6. клас : помагало за учители / Тони Чехларова, Петър Кендеров. - [София] : Регалия 6, 2020 ([София] : [Ка ви трейд]). - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Preparation for competitions in mathematics with computer at 5th and 6th grade / Toni Chehlarova, Petar Kenderov. - Изд. на БАН. Институт по математика и информатика.

ISBN 978-954-745-319-7
1. Математика - методика на преподаването за основни училища 2. Електронно обучение
373.3.016:51
COBISS.BG-ID 43591176

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/2 Кн 70
МЕДИЦИНСКИ университет (Пловдив)
        75 години Медицински университет Пловдив : алманах / ред. Мариана Мурджева, Ани Кеворкян - отг. ред. - [2. доп. изд.]. - Пловдив : Мед. унив., 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 192 с. : с цв. ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Алманах 75 години Медицински университет - Пловдив.
- 1. изд. 2015 със загл. 70 години Медицински университет - Пловдив на изд. Жанет 45 - Пловдив.

ISBN 978-619-237-064-0 (подв.)
1. Медицински университет (Пловдив) - алманаси 2. Пловдив - висше образование
378.6:61(497.234)(059)
COBISS.BG-ID 43599880

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/2 Кн 71
АНГЕЛОВА, Даниела Стефанова, 1980-
        Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.) / Даниела Ангелова. - София : Регалия 6, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 177 с. : с табл. ; 24 см

Терминол. речник: с. 175-176. - Рец.: Румяна Радкова, Щелиян Щерионов. - Библиогр.: с. 161-173.

ISBN 978-954-745-331-9 (подв.)
1. Брак (право) - България - история - 19 век 2. България - етнография
392.5(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 43496968

БК 2021/2 Кн 72
ДИМИТРОВА, Маргарита Ваньова, 1963-
        Народностното светоусещане в няколко песни от с. Владиченци, община Димово, в сборника на Васил Стоин "Народни песни от Тимок до Вита" и ролята на културния спомен, кодиран в тях : монография / Маргарита Димитрова. - [София] : Авангард прима, 2019 ([София] : [БПС]). - 109 с. : с ил., ноти ; 24 см

Загл. на кор.: Народностното светоусещане в няколко песни от село Владиченци. - Загл. на с. 3: Народностното светоусещане в няколко песни от региона на с. Владиченци, община Димово, в сборника на Васил Стоин "Народни песни от Тимок до Вита" и ролята на културния спомен, кодиран в тях. - Информация за читалище "Христо Ботев", с. Владиченци / състав. Маргарита Димитрова, Ивелина Николова: с. 69-100. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. се разпространява със звукозапис със загл. Български народни песни от село Владиченци от сборника на Васил Стоин "Народни песни от Тимок до Вита". - Рец.: Мария А. Шнитер, Русалена В. Пенджекова-Христева. - Библиогр.: с. 108-109.

ISBN 978-619-239-322-9
1. Стоин, Васил Стоянов, 1880-1938 - творчество 2. Фолклористи, български - творчество 3. Народни песни, български - теми, образи, сюжети 4. Българи - народопсихология 5. България - фолклористика
398.8(497.2)(092)
929 Стоин, Васил Стоянов
COBISS.BG-ID 43550472


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/2 Кн 73
        КАРТИРАНЕ и оценка на екосистемните услуги във вътрешни влажни зони в България / Борис Велков ... [и др.] ; ред. Невена Иванова. - София : Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, 2017 ([София] : Образование и наука). - 232 с. : с цв. ил. ; 31 см

Други авт.: Борислав Наумов, Борислава Гьошева, Боян Мичев, Валери Георгиев, Васил Василев, Венцеслав Димитров, Вера Антонова, Влада Пенева, Владимир Вълчев, Галя Георгиева, Десислава Сопотлиева, Драган Чобанов, Емилия Варадинова, Ива Апостолова, Ивайло Дедов, Лъчезар Якимов, Марио Лангуров, Мила Ихтиманска, Милена Павлова, Милка Елшишка, Наско Атанасов, Невена Иванова, Нешо Чипев, Николай Велев, Николай Симов, Рабиа Суфи, Радка Фикова, Радостина Христова, Ростислав Бекчиев, Симеон Луканов, Соня Цонева, Стефан Казаков, Ценка Часовникарова, Чавдар Гусев, Янка Видинова. - Възприетата форма на името на ред. Невена Иванова - Невена Трифонова Камбурова. - Пълната форма на името на авт. Вера Антонова е Вера Антонова Николаева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9746-40-2 (подв.)
1. Околна среда - България 2. България - опазване на природата
502.3(497.2)
COBISS.BG-ID 43473928

БК 2021/2 Кн 74
ТОДОРОВ, Никола Стоянов, 1983-
        Екологичен мониторинг - практически насоки : учебно помагало : монография / Никола Стоянов Тодоров. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&БМ]). - 180 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Рец.: Тодор Орешков, Донка Тодорова. - Библиогр.: с. 174-176.

ISBN 978-954-471-607-3
1. Околна среда - опазване - учебни помагала за ВУЗ
502.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43473672

БК 2021/2 Кн 75
INTERNATIONAL Conference Environmental Protection and Disaster Risks ( 1 ; Sofia ; 2020 )
        Proceeding of 1st international conference on environmental protection and disaster risks : [online, 29th-30th Sept. 2020]. Pt. 1, Natural hazards and risks, water resources, human activities and management / ed. Georgi Gadzhev, Nina Dobrinkova. - Sofia : Az-buki Nat. Publ. House, 2020 ([Sofia] : Alliance Print). - 296 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7065-33-6 (неотпеч.). - ISBN 978-619-7065-38-1! 
1. Околна среда - опазване - конференции
502.1(06)
COBISS.BG-ID 43551752

БК 2021/2 Кн 76
INTERNATIONAL Conference on Environmental Protection and Disaster Risks (1 ; Sofia ; 2020)
        Proceeding of 1st international conference on environmental protection and disaster risks : [online, 29th-30th Sept. 2020]. Pt. 2, Air pollution, climate and health; biodiversity; informatics, remote sensing, high performance computing and GIS for environmental monitoring and management / ed. Georgi Gadzhev, Nina Dobrinkova. - Sofia : Az-buki Nat. Publ. House, 2020 ([Sofia] : Alliance Print). - 616 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7065-38-1 
1. Околна среда - опазване - конференции
502.1(06)
COBISS.BG-ID 43501832

БК 2021/2 Кн 77
        MAPPING and assessment of ecosystem services of wetlands in Bulgaria / Boris Velkov ... [и др.] ; ed. Nevena Ivanova. - Sofia : Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulg. acad. of science, 2017 ([Sofia] : Obrazovanie i nauka). - 184 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Картиране и оценка на екосистемните услуги във вътрешни влажни зони на България. - Други авт.: Borislav Naumov,Borislava Giosheva, Boyan Michev,Valeri Georgiev, Vasil Vasilev, Venceslav Dimitrov, Vera Antonova, Vlada Peneva, Vladimir Vulchev, Galya Georgieva, Desislava Sopotlieva, Dragan Chobanov, Emilia Varadinova, Iva Apostolova, Ivailo Dedov, Luchezar Yakimov, Mario Langurov, Mila Ihtimanska,Milena Pavlova, Milka Elshishka, Nasko Atanasov, Nevena Ivanova, Nesho Chipev, Nikolay Simov, Rabia Soufi, Radka Fikova, Radostina Hristova, Rostislav Bekchiev, Simeon Lukanov, Sonya Tsoneva, Svetla Bratanova, Stefan Kazakov, Tsenka Chasovnikarova, Chavdar Gusev, Yanka Vidinova. - Пълната форма на името на авт. Vera Antonova е Вера Антонова Николаева. - Възприетата форма на името на авт. Svetla Bratanova - Svetla Bratanova-Dončeva, на ред. Nevena Ivanova - Nevena Trifonova Kamburova. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9746-41-9
1. Околна среда - България 2. България - опазване на природата
502.3(497.2)
COBISS.BG-ID 43608328

504 ЗАПЛАХИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

НИКОЛОВА, Надежда Илийчова
        Уранодобивът в поречието на река Места : последици върху околната среда и здравния статус на населението : монография Вж Кн 117

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/2 Кн 78
КЕНДЕРОВ, Петър Стоянов, 1943-
        Подготовка за състезания по математика с компютър в 9.-10. клас : помагало за учители / Петър Кендеров, Тони Чехларова. - [София] : Регалия 6, 2020 ([София] : [Ка ви трейд]). - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Preparation for competitions in mathematics with computer at 9th and 10th grade / Petar Kenderov, Toni Chehlarova. - Изд. на БАН. Институт по математика и информатика.

ISBN 978-954-745-321-0
1. Математика - методика на преподаването за средни училища 2. Електронно обучение
51:37
COBISS.BG-ID 43591944

БК 2021/2 Кн 79
        МАТЕМАТИКА 11. клас / Иван Тонов ... [и др.]. - София : Регалия 6, 2020 ([София] : Монт). - 192 с. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика за 11. клас. - Други авт.: Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов. - Пълната форма на името на авт. Веселин Златилов е Веселин Златилов Стамов.

ISBN 978-954-745-322-7 : 12 лв.
1. Математика - учебници за средни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 43530760

БК 2021/2 Кн 80
        МАТЕМАТИКА 11. клас : профилирана подготовка : геометрия / Иван Тонов ... [и др.]. - София : Регалия 6, 2020 ([София] : Монт). - 191 с. : с черт. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика за 11. клас. - Други авт.: Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов. - Пълната форма на името на авт. Веселин Златилов е Веселин Златилов Стамов.

ISBN 978-954-745-330-2 : 12 лв.
1. Математика - учебници за средни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 43549448

БК 2021/2 Кн 81
        МАТЕМАТИКА 11. клас : профилирана подготовка : елементи на математическия анализ / Иван Тонов ... [и др.]. - София : Регалия 6, 2020 ([София] : Монт). - 152 с. : с черт. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Математика за 11. клас. - Други авт.: Ирина Шаркова, Мария Христова, Донка Капралова, Веселин Златилов. - Пълната форма на името на авт. Веселин Златилов е Веселин Златилов Стамов.

ISBN 978-954-745-329-6 : 12 лв.
1. Математика - учебници за средни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 43548936

БК 2021/2 Кн 82
РАКОВСКА, Диана Петкова, 1949-
        Математика 8.-10. клас : сборник задачи : текуща подготовка за външно оценяване. [Ч.] 2, Геометрия / Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева. - София : Регалия 6, 2020 ([София] : [Монт]). - 192 с. : с черт. ; 27 см

Загл. на гърба на кн.: Сборник задачи по математика - Геометрия.

ISBN 978-954-745-327-2 : 12 лв.
1. Математика - тестове за средни училища
51(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 43515400

БК 2021/2 Кн 83
LAZAROV, Borislav Jordanov, 1959-
        Developing synthetic competence via socratic style teaching in secondary school extracurricular activities : monograph / Borislav Lazarov. - Sofia : Inst. of Mathematics and Informatics - Bulg. Acad. of Sciences, 2020. - 163 с. : с ил. ; 21 см

Рец.: Ivaylo Kortezov, Alexandr Lukankin. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8986-55-7
1. Математика - методика на преподаването за средни училища 2. Извънкласна и извънучилищна работа
51:37
COBISS.BG-ID 43569928

517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

БК 2021/2 Кн 84
ЖИВКОВ, Венелин Стоянов, 1940-
        Разпространение на вълни в ограничени и неограничени пространства / В. Живков, С. Панев, Ф. Филипов. - [София] : Софттрейд, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 316 с. : с табл., ил. ; 22 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-334-241-9
1. Диференциални уравнения
517.9
COBISS.BG-ID 43475976

53 ФИЗИКА

БК 2021/2 Кн 85
БЕНОВА, Евгения Цветанова, 1956-
        Тестове за проверка и оценка по физика и астрономия 10. клас / Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Велчев. - София : Педагог 6, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 48 с. : с табл., ил. ; 24 см. - (Серия Тестове)

Загл. в изд. каре: Тестове за проверка и оценка по физика и астрономия за 10. клас.

ISBN 978-954-324-243-6 : 4 лв.
1. Физика - тестове за средни училища
53(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 43555336

54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Виж и 550.4; 66

БК 2021/2 Кн 86
        ТЕСТОВЕ за проверка и оценка по химия и опазване на околната среда 10. клас / Митка Павлова ... [и др.]. - София : Педагог 6, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 64 с. : с табл. ; 24 см. - (Серия Тестове)

Загл. в изд. каре: Тестове за проверка и оценка по химия и опазване на околната среда за 10. клас. - Други авт.: Невена Върбанова, Милена Кирова, Валентина Иванова, Елена Бояджиева. - Пълната форма на името на авт. Митка Павлова е Митка Павлова Петрова, на Милена Кирова - Милена Кирова Иванова.

ISBN 978-954-324-244-3 : 4 лв.
1. Химия - тестове за средни училища
54(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 43509512

БК 2021/2 Кн 87
        ХИМИЯ и опазване на околната среда 11. клас : модул 1 - теоретични основи на химията : профилирана подготовка / Невена Върбанова ... [и др.]. - София : Педагог 6, 2020 (София : Дедракс). - 352 с. : с ил. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Модул 1 - теоретични основи на химията 11. клас. - Други авт.: Людмила Михова, Ивайло Ушагелов, Нели Дянкова, Наско Стаменов, Малинка Шопова, Мария Николова.

ISBN 978-954-324-259-7 : 15 лв.
1. Химия - учебници за средни училища
54(075.3)
COBISS.BG-ID 43528712

БК 2021/2 Кн 88
        ХИМИЯ и опазване на околната среда 11. клас : модул 2 - химия на неорганичните вещества : профилирана подготовка / Невена Върбанова ... [и др.]. - София : Педагог 6, 2020 (София : Дедракс). - 320 с. : с табл., цв. ил., сх. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Модул 2 - химия на неорганичните вещества 11. клас. - Други авт.: Людмила Михова, Ивайло Ушагелов, Нели Дянкова, Наско Стаменов, Малинка Шопова, Мария Николова, Мича Каравастева

ISBN 978-954-324-260-3 : 15 лв.
1. Химия - учебници за средни училища
54(075.3)
COBISS.BG-ID 43515656

БК 2021/2 Кн 89
        CHEMISTRY and environmental protection 10. grade / Mitka Pavlova ... [и др.] ; transl. Irina Andonova. - Sofia : Pedagog 6, 2020 ([София] : Dedrax). - 176 с. : с ил. ; 28 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Химия и опазване на околната среда 10. клас. - Загл. в изд. каре: Chemistry and environmental protection for 10. grade. - Други авт.: Milena Kirova, Elena Boyadzhieva, Nevena Varbanova, Valentina Ivanova, Irina Andonova, Veselina Rangelova. - Пълната форма на името на авт. Mitka Pavlova е Митка Павлова Петрова, на авт. Milena Kirova - Милена Кирова Христова. - Glossary: с. 173. - Рец.: Cveta Sarafska

ISBN 978-954-324-229-0 : 15 лв.
1. Химия - учебници за средни училища
54(075.3)
COBISS.BG-ID 43605256

547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2021/2 Кн 90
ТОДОРОВ, Никола Стоянов, 1983-
        Оползотворяване на глицероловата фаза, получена при производството на биодизел от рапично масло : монография / Никола Стоянов Тодоров. - Бургас : Libra Scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 166 с. : с диагр., табл., сх. ; 22 см

Рец.: Светлана Желева, Стойко Петров. - Библиогр.: с. 151-163.

ISBN 978-954-471-608-0
1. Глицерин - методи на получаване и методи на синтез
547.426.1
COBISS.BG-ID 43592456

57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)
Виж и 58; 59; 61

БК 2021/2 Кн 91
ЦАНОВА, Наташа Вълчева, 1950-
        Биология и здравно образование 11. клас : модул 1 - клетката - елементарна биологична система : профилирана подготовка / Наташа Цанова, Снежана Томова. - София : Педагог 6, 2020 ([София] : Дедракс). - 272 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

ISBN 978-954-324-261-0 : 22 лв.
1. Биология - учебници за средни училища
57(075.3)
COBISS.BG-ID 43615752

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

БК 2021/2 Кн 92
БОРОВСКА, Пламенка Иванова, 1954-
        Методи и модели за адаптивно откриване на In silico знания и In silico експериментиране : монография / Пламенка Боровска. - София : Софттрейд, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 344 с. : с цв. ил. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Георгиев Иванов, Владимир Димитров Лазаров. - Библиогр.: с. 335-344. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-334-239-6
1. Биоинформатика
577.2:007
COBISS.BG-ID 43520520

581 ОБЩА БОТАНИКА

БК 2021/2 Кн 93
        МЕТАБОЛИТЕН профил на растителни видове от фитоценози, разположени на техногенни почви / Владимир Илинкин ... [и др.]. - София : Интел eнтранс, 2020. - 80 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Други авт.: Милена Николова, Виолета Димитрова, Соня Дамянова, Ралица Кузманова, Петър Петров. - Рец. Симеон Богданов. - Библиогр.: с. 71-80. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-38-0
1. Растения и почва 2. Тежки метали - токсични свойства 3. Почва - анализ
581.19:546.3/.6
631.42
COBISS.BG-ID 43502600

582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Виж и 56

БК 2021/2 Кн 94
СТОЯНОВ, Кирил Христов, 1970-
        Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България : [монография] / Кирил Христов Стоянов. - София : Интел ентранс, 2020. - 116 с. : с цв. ил., табл., к. ; 25 см

Рец.: Цветанка Райчева, Пламен Стоянов. - Библиогр.: с. 104-116. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7554-36-6
1. Паразитни растения - България - систематика 2. България - ботаника
582.94(497.2)
COBISS.BG-ID 43601672

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

БК 2021/2 Кн 95
САПУНДЖИЕВ, Емил Иванов, 1952-
        Ръководство за упражнения по цитология и хистология : за студенти по ветеринарна медицина / Емил Сапунджиев, Михаил Червенков. - София : ЛТУ, 2020 ([София] : [Интел ентранс]). - 110 с. : с ил. ; 30 см

Рец.: Васил Костадинов Манов, Георги Димитров Георгиев.

ISBN 978-954-332-180-3
1. Животни - хистология - лабораторни ръководства за ВУЗ 2. Животни - цитология - лабораторни ръководства за ВУЗ
591.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43605000


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БК 2021/2 Кн 96
BOROVSKA, Plamenka Ivanova, 1954-
        Big datа technologies and internet of medical things ecosystem in support of precision medicine : monography / Plamenka Borovska, Desislava Ivanova. - Sofia : Softtrade, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 132 с. : с цв. ил. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Vladimir Lazarov, Alexander Shinkov. - Библиогр.: с. 122-132. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-334-238-9
1. Телемедицина
61:004
COBISS.BG-ID 43522568

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/2 Кн 97
МУМДЖИЕВ, Никола Христов, 1931-2007
        Хранене на кърмачето : въпроси и отговори, които всяка майка трябва да знае / Никола Мумджиев. - [2. изд.]. - София : Хомо футурус, [2017] ([София] : [Скала принт]). - 103 с. ; 21 см

1. изд. 2003, по данни от док. - В кн. погрешно отпеч. 1. изд.

ISBN 978-619-223-018-0 : 6 лв.
1. Кърмачета - хранене 2. Майчино мляко
613.22
COBISS.BG-ID 43568648

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/2 Кн 98
ДИМОВА, Росица Цветанова, 1968-
        Култура на безопасност в здравеопазването и безопасни здравни грижи : монография / Росица Димова, Румяна Стоянова. - Пловдив : Мед. унив., 2020. - 232 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Рецензии / Georgi Popov, Светлозар Спасов: с. 5. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-237-063-3
1. Медицинска етика
614.256
COBISS.BG-ID 43567880

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

ГАВРАИЛОВ, Йордан Тодоров, 1977-
        Кинезитерапия при вестибуларни дисфункции : монография Вж Кн 106

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психопатология на Ковид пандемията : диагностика и лечение Вж Кн 112

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия на когнитивни разстройства и проблеми на речта : практическо ръководство Вж Кн 109

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия на поведенски разстройства : практическо ръководство Вж Кн 110

КЪНЧЕВ, Давид Руменов, 1970-
        Възстановяване на двигателната и постуралната функция при множествена склероза и Паркинсонова болест : монография Вж Кн 111

БК 2021/2 Кн 99
ШОПОВА, Светла Михайлова, 1975-
        Инструментариум за лечебен масаж : монография / Светла Шопова. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Ас. Златаров", 2020. - 110 с. : с ил. ; 30 см

Рец.: Антоанета Грозева, Симеон Рибагин. - Библиогр.: с. 107-110.

ISBN 978-619-7559-07-1
1. Лечебен масаж - апарати и инструменти
615.82
616-72
COBISS.BG-ID 43573256

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/2 Кн 100
        ИЗМЕРВАНЕ на качеството на живот при хронични заболявания : монография. Ч. 2, Захарен диабет / Боряна Левтерова ; науч. ред. Мария Орбецова. - Пловдив : Мед. унив., 2020. - 149 с. : с табл. ; 21 см

Авт. на многочастното изд.: Боряна Левтерова, П. Тодоров, Г. Левтеров, А. Джамбов. - Речник: с. 143-148. - Рец.: Мария Орбецова, Донка Димитрова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-237-067-1
1. Хронични болести - социални проблеми 2. Жизнено равнище
616.1/.9-03:316.728
316.728:616.1/.9-03
COBISS.BG-ID 43559688

БК 2021/2 Кн 101
КЪРЖИН, Емил Илиев, 1963-
        Проблемът постанестетичен делир при деца : монография / Емил Кържин ; под ред. на Николай Кирилов Петров. - София : Военномед. акад., 2020. - 179 с. : с табл., сх., ил. ; 22 см

Рецензии / Атанас Темелков, Румяна Андонова: с. 174-179. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 133-173.

ISBN 978-619-7196-71-9 (подв.)
1. Анестезия - при децата - психологични проблеми 2. Следоперативен период - при децата - психологични проблеми
616-089.5-053.2
COBISS.BG-ID 43521544

БК 2021/2 Кн 102
        СБОРНИК с тестове по клинична алергология / Светлан Дерменджиев ... [и др.] ; науч. ред. Румяна Калоферова Янкова. - Пловдив : Мед. унив., 2020. - 76 с. : с табл. ; 21 см

Други авт.: Петя Илкова-Хараламбова, Михаил Светозаров Мазнев, Николета Ангелова Димитрова. - Рецензия / Васил Димитров Димитров: с. 5-7. - Библиогр.: с. 61-76.

ISBN 978-619-237-066-4
1. Алергия и алергични болести - тестове за ВУЗ
616-056.43(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 43531528

СИМОВА, Яна Ивайлова, 1978-
        Стрес ехокардиография - нови предизвикателства : монография Вж Кн 105

ШОПОВА, Светла Михайлова, 1975-
        Инструментариум за лечебен масаж : монография Вж Кн 99

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК 2021/2 Кн 103
БАУРЕНСКИ, Любомир Емилов, 1956-
        Артериална хипертония и сърдечна недостатъчност / Любомир Бауренски. - София : Skyprint, 2020 ([София] : [DPX]). - 274 с. : с ил. ; 23 см

Рецензии / Димитър Раев, Николай Рунев: с. 271-274. - Библиогр.: с. 229-269.

ISBN 978-954-390-164-7
1. Хипертонична болест 2. Сърдечносъдова недостатъчност
616.12-008
COBISS.BG-ID 43493896

БК 2021/2 Кн 104
ВАСИЛЕВ, Валентин Константинов, 1959-
        Периферна атеросклеротична болест при захарен диабет : монография / Валентин Василев. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров" ; Пловдив : Делта ти, 2020 ([Бургас] : Полиграф). - X, 214 с. : със сх., табл., ил. ; 21 см

Рецензии / И. Даскалова, Таньо М. Кавръков: с. III-X. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7559-12-5 (Унив. Проф. д-р Асен Златаров, неотпеч.)
ISBN 978-619-7579-12-5 !
1. Атеросклероза 2. Диабет - връзка с други болести
616.13-02:616.37
616.37
COBISS.BG-ID 43531272

БК 2021/2 Кн 105
СИМОВА, Яна Ивайлова, 1978-
        Стрес ехокардиография - нови предизвикателства : монография / Яна Симова. - София : Агенция Protos, 2020. - 180 с. : с ил., диагр., табл. ; 21 см

Рецензии / Цветана Кътова, Йото Йотов: с. 5-20. - Библиогр.: с. 171-180. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-92681-3-3
1. Сърдечни болести - образна диагностика 2. Ехография
616.1-07
616-07
COBISS.BG-ID 43528456

616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

БК 2021/2 Кн 106
ГАВРАИЛОВ, Йордан Тодоров, 1977-
        Кинезитерапия при вестибуларни дисфункции : монография / Йордан Гавраилов. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2020. - 164 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Рец.: А. Грозева, Стефан Янев. - Библиогр.: с. 159-164.

ISBN 978-619-7559-10-1 (неотпеч.)
ISBN 978-619-7559-10-01 !
1. Вестибуларен апарат - болести - кинезитерапия
616.28-085
615.825
COBISS.BG-ID 43588104

БК 2021/2 Кн 107
ЕНЧЕВА, Милена Димитрова, 1971-
        Стентиране при бенигнена трахеобронхиална стеноза : монография / Милена Енчева. - 2. изд. - София : Военномед. акад., 2019. - 118 с. : с ил., табл. сх. ; 22 см

1. изд. 2017. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 106-118.

ISBN 978-619-7196-54-2
1. Горни дихателни пътища - болести
616.23
COBISS.BG-ID 43512584

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ВАСИЛЕВ, Валентин Константинов, 1959-
        Периферна атеросклеротична болест при захарен диабет : монография Вж Кн 104

616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ

БК 2021/2 Кн 108
АРТЕМИЕВА, Елена Василевна
        Заболявания на щитовидната жлеза : съвременен поглед върху лечението и профилактиката / Елена Артемиева ; прев. от рус. Мария Василева. - София : Хомо футурус, [2017] ([София] : [Скала принт]). - 128 с. ; 21 см. - (Библиотека Здраве XXI)

Ориг. загл.: Заболевания щитовидной железы. Современный взгляд на лечение и профилактику / Е. Артемьева. -  Терминологичен речник: с. 122-126.

ISBN 978-619-223-017-3 : 6 лв.
1. Щитовидна жлеза - болести
616.44
COBISS.BG-ID 43493640

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/2 Кн 109
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия на когнитивни разстройства и проблеми на речта : практическо ръководство / Петър Иванов. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русепрес]). - 136 с. ; 21 см

В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-9664-95-9
1. Психични болести - ръководства 2. Психотерапия - ръководства
616.89(035)
615.851(035)
COBISS.BG-ID 43533832

БК 2021/2 Кн 110
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия на поведенски разстройства : практическо ръководство / Петър Иванов. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русе прес]). - 176 с. ; 20 см

В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - За авт.: с. 2. - Библиогр.: с. 173-174.

ISBN 978-954-9664-94-2
1. Психични болести - ръководства 2. Психотерапия - ръководства
616.89(035)
615.851(035)
COBISS.BG-ID 43560968

БК 2021/2 Кн 111
КЪНЧЕВ, Давид Руменов, 1970-
        Възстановяване на двигателната и постуралната функция при множествена склероза и Паркинсонова болест : монография / Давид Руменов Кънчев. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 158 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на Мед. унив. - София. Фак. Общ. здраве. - Рецензия / Видьо Василев Желев: с. 7-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 83-87, 155-157.

ISBN 978-619-239-375-5
1. Дисеминирана склероза - физиотерапия 2. Паркинсонова болест - физиотерапия
616.83-085
616.85-085
615.8
COBISS.BG-ID 43501320

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

БК 2021/2 Кн 112
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психопатология на Ковид пандемията : диагностика и лечение / Петър Иванов. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русе прес]). - 176 с. : с диагр., табл. ; 20 см

ISBN 978-954-9664-97-3
1. Инфекциозни болести - психологични проблеми 2. Епидемии - психологични проблеми 3. Паталогична психология 4. Психотерапия
616.9-036.21:159.9
159.97
615.851
COBISS.BG-ID 43512072

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/2 Кн 113
КРЪСТЕВА, Анка Христова, 1968-
        Моделиране и оптимизиране разхода на електрическа енергия при електрически задвижвания : монография / Анка Христова Кръстева. - [Русе] : Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънев", 2020. - 110 с. : с табл., цв. сх., диагр. ; 22 см

Рец.: Красимир Великов Мартев, Орлин Любомиров Петров. - Библиогр.: с. 102-109.

ISBN 978-954-712-825-5
1. Електрически системи - моделиране 2. Енергийна ефективност
621.315
COBISS.BG-ID 43477768

БК 2021/2 Кн 114
РУСЕВА, Вяра Събова, 1963-
        Анализ на битовото електропотребление в България / Вяра Събова Русева. - [Русе] : Акад. изд. на Русенски унив. "Ангел Кънев", 2020. - 110 с. : с цв. табл., сх., диагр. ; 22 см

Рец.: Стефан Петров Стефанов, Красимир Великов Мартев. - Библиогр.: с. 102-109.

ISBN 978-954-712-824-8
1. Енергоснабдяване - България 2. България - електротехника
621.31(497.2)
COBISS.BG-ID 43474696

БК 2021/2 Кн 115
СЕЙМЕНЛИЙСКИ, Камен Димитров, 1964-
        Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия : монография / Камен Сейменлийски. - Варна : Колор принт, 2011. - 172 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Изд. на Бургаски свободен унив. - Рец.: Марина Ушева, Пенчо Георгиев. - Библиогр.: с. 167-170.

ISBN 978-954-760-244-1
1. Електрическа енергия - цени и ценообразуване
621.31:338.5
338.5
COBISS.BG-ID 43464968

621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ

БК 2021/2 Кн 116
ДОЛЧИНКОВ, Радостин Симеонов, 1959-
        Технически експертен анализ на механични конструкции / Радостин Симеонов Долчинков. - 2. прераб. изд. - [Бургас] : Бургаски свободен унив., 2019 (Казанлък : Янита ЯС). - 128 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2015.

ISBN 978-619-7126-84-6
1. Машини - предавки - учебници за ВУЗ 2. Конструкции - учебници за ВУЗ
621.83(075.8)
COBISS.BG-ID 43503368

622 МИННО ДЕЛО
Виж и 528; 549; 552; 553; 679.8

БК 2021/2 Кн 117
НИКОЛОВА, Надежда Илийчова
        Уранодобивът в поречието на река Места : последици върху околната среда и здравния статус на населението : монография / Надежда Николова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 235 с. : с ил. ; 23 см

Рец.: Румен Пенин, Цветан Коцев. - Библиогр.: с. 217-234.

ISBN 978-619-239-490-5
1. Уранови руди - Южна България - добив - екологични проблеми 2. Тежки метали - Южна България - токсични свойства 3. Околна среда - Южна България - замърсяване 4. Южна България - минно дело
622.34(497.23)
504.5(497.23)
COBISS.BG-ID 43503112

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

БК 2021/2 Кн 118
МИНЧЕВ, Асен Недков, 1980-
        Справочник за съвременни боеприпаси за нарезни оръжия : монография / Асен Минчев. - София : [Асен Недков Минчев], 2020 ([София] : [Дедракс]). - 434 с. : с ил., табл. ; 21 см

Рецензия / Свилен Даргов: с. 3. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91727-0-4 : 37 лв.
1. Боеприпаси - справочници
623.45(035)
COBISS.BG-ID 43555080

625 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

БК 2021/2 Кн 119
        БЪЛГАРСКИЯТ Северозапад: транспорт, комуникация и хора (от древността до наши дни) / състав. Александър Костов. - София : Тендрил, 2020 ([В. Търново] : Фабер принт). - 213 с. : с ил., табл. ; 24 см

Изд. на
БАН. Институт за балканистика с Център по тракология. Фил. Монтана. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-91496-2-1
1. Транспортно строителство - Северна България - история - сборници 2. Северна България - строителство
625(497.2-16)(091)(062)
COBISS.BG-ID 43605768

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

БК 2021/2 Кн 120
        ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ : практически приложения / Момчил Панайотов ... [и др.]. - София : Интел ентранс, 2020. - 125 с. : с цв. ил, табл., диагр. ; 25 см

Загл. на гърба на кор.: Дендрохронология - практически приложения. - Други авт.: Николай Цветанов, Велислава Шишкова, Евгени Цавков, Пепа Василева. - Изд. на ЛТУ. - Рец.: Петър Желев. - Библиогр.: с. 114-124.

ISBN 978-619-7554-37-3
1. Дендрология
630*17
COBISS.BG-ID 43583496

631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА
Виж и 626.8

        МЕТАБОЛИТЕН профил на растителни видове от фитоценози, разположени на техногенни почви Вж Кн 93

631.5 АГРОТЕХНИКА

        90 години Институт по царевицата "Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения" : сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие, 10-11 септември 2014 г. Вж Кн 1

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

БК 2021/2 Кн 121
МИТКОВ, Аньо Йорданов, 1980-
        Биологична ефикасност и физиологична оценка на листни хербициди при основните зимни зърнено-житни култури / Аньо Митков. - София : Интел ентранс, 2020. - 135 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 25 см

Рец.: Иван Генчев Трънков, Георги Събев Георгиев. - Библиогр.: с. 121-135.

ISBN 978-619-7554-35-9
1. Зърнено-житни култури - болести и вредители 2. Растителна защита от плевели 3. Хербициди
633.1
COBISS.BG-ID 43572744

634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ
Виж и 663.2

БК 2021/2 Кн 122
ДЯКОВА, Галина Йорданова, 1963-
        Модификационна изменчивост на стопански важни ампелографски характеристики на сортове лози под влияние на подложките : монография / Галина Дякова. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2020. - 149 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

Изд. на Селскостоп. акад. - София. Институт по земеделие и семезнание Образцов чифлик - Русе. - Рецензии / Венелин Ройчев, Мирослав Иванов: с. 144-148. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 116-143.

ISBN 978-619-7135-19-0 (ИИЗЗ)
1. Лоза - агротехника
634.8:631.5
COBISS.BG-ID 43473416

636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ
Виж и 614.2; 614.3; 614.4; 614.6

БК 2021/2 Кн 123
        АБОРТИ по селскостопанските животни : монография / Йотко Каменов ... [и др.] ; увод, под ред. на Жеко Байчев. - София : Интел ентранс, 2020. - 243 с. : с цв. ил. ; 25 см

Други авт.: Теодора Попова, Запрянка Шиндарска, Калин Христов, Андрей Куртенков, Роман Пепович, Димитър Димитров, Владимир Плански. - Пълната форма на името на авт. Йотко Каменов е Йотко Каменов Иванов. - Възприетата форма на името на авт. Роман Пепович е Роман Пепович Петков. - Рец. Станимир Йотов. - Библиогр. след отд. гл. 

ISBN 978-619-7554-34-2
1. Аборт - при животните
636.09:618.39
COBISS.BG-ID 43570952

636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК

БК 2021/2 Кн 124
        СЪВРЕМЕННО биволовъдство / Цонка Пеева ... [и др.] ; ред. Калин Димов, Марина Цанкова. - Шумен : Светлана, 2006 ([Шумен] : [Антос полиграф]). - 116 с. : с табл., [2] л. : цв. ил. ; 21 см

Други авт.: Марина Цанкова, Калин Димов, Атанас Данев, Пенчо Пенчев, Йорданка Илиева. - Пълната форма на името на авт. Цонка Пеева е Цонка Пеева Николова, на Йорданка Илиева - Йорданка Илиева Йорданова. - Възприетата форма на името на авт. Калин Димов е Калин Димов Трендафилов.

ISBN 978-954-610-028-3
1. Биволи - развъждане и племенно дело
636.2.08
COBISS.BG-ID 43548424

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/2 Кн 125
        ДИВЕЧОВА кухня / предг., състав. Надя Пери. - [2. изд.]. - София : Хомо футурус, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 96 с. ; 21 см. - (За всеки дом)

Възприетата форма на името на състав. Надя Пери е Надежда Димитрова Тодорова-Пери. - 1. изд. 2001. - В кн. погрешно отпеч. 1. изд.

ISBN 978-619-223-048-7 : 5 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 43475464

БК 2021/2 Кн 126
        ИЗРАЕЛСКА кухня / състав. Емилия Поптодорова. - [2. изд.]. - София : Хомо футурус, [2019] ([София] : [Скала принт]). - 96 с. ; 21 см. - (За всеки дом)

1. изд. 2004, по данни от док. 

ISBN 978-619-223-056-2 : 5 лв.
1. Готварство - Израел - рецепти 2. Израел - домакинство
641.5(569.4)(038.1)
COBISS.BG-ID 43521288

БК 2021/2 Кн 127
        ИТАЛИАНСКА и испанска кухня / подб. и състав. Надя Пери. - [2. изд.]. - София : Хомо футурус, [2019] ([София] : [Скала принт]). - 80 с. ; 21 см. - (За всеки дом)

Възприетата форма на името на състав. Надя Пери е Надежда Димитрова Тодорова-Пери. - 1. изд. 2000. 

ISBN 978-619-223-051-7 : 5 лв.
1. Готварство - Италия - рецепти 2. Готварство - Испания - рецепти 3. Италия - домакинство 4. Испания - домакинство
641.55(450+460)(083.12)
COBISS.BG-ID 43499272

БК 2021/2 Кн 128
        КЛАСИЧЕСКА индийска кухня / състав., прев. Жени Малчева. - [2. изд.]. - София : Хомо футурус, [2019] ([София] : [Скала принт]). - 96 с. ; 21 см. - (За всеки дом)

Загл. на кор.: Индийска кухня. - 1. изд. 1999. - Индийската кухня от древността до наши дни / Жени Малчева: с. 3-8.

ISBN 978-619-223-057-9 : 5 лв.
1. Готварство - Индия - рецепти 2. Индия - домакинство
641.55(540)(083.12)
COBISS.BG-ID 43549704

БК 2021/2 Кн 129
        СУПЕРХРАНИТЕ : годжи бери, чиа, киноа, семена и подправки / [състав.] Надя Пери. - София : Хомо футурус, 2018 ([София] : [Скала принт]). - 136 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на състав. Надя Пери е Надежда Димитрова Тодорова-Пери.

ISBN 978-619-223-032-6 : 5 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 43478280

БК 2021/2 Кн 130
        ТЕНДЖЕРА под налягане : 140 кулинарни рецепти / [състав.] Надя Пери. - [2. изд.]. - София : Хомо футурус, [2019] ([София] : [Скала принт]). - 104 с. ; 21 см. - (За всеки дом)

Възприетата форма на името на състав. Надя Пери е Надежда Димитрова Тодорова-Пери. - 1. изд. 2004. 

ISBN 978-619-223-044-9 : 5 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 43506952

654 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И ТЕЛЕКОНТРОЛ (ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛУГИ)
Виж и 3.07/.08; 338.47;347.83; 621.39; 656

БК 2021/2 Кн 131
ИВАНОВА, Поля Иванова
        Телевизионно време. Телевизия и PR. Сравнително медиязнание и комуникации / Поля Иванова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 232 с. : с табл. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Телевизионно време. Телевизия и PR. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Ивайло Христов. - Библиогр.: с. 229-232.

ISBN 978-954-07-5057-6
1. Телевизия - връзки с обществеността
654.197
659.4
COBISS.BG-ID 43507976

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/2 Кн 132
ГЕОРГИЕВА, Даниела Венциславова, 1986-
        Счетоводна политика на нефинансови предприятия / Даниела Венциславова Георгиева. - София [т.е. Ботевград] : Междунар. висше бизнес у-ще, 2018 ([София] : [БПС]). - 174 с. : с табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Андреев, Валентина Станева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9432-97-8
1. Нестопански организации - счетоводство - учебници за ВУЗ
657:061.2(075.8)
COBISS.BG-ID 43602440

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/2 Кн 133
АНДРЕЕВА, Донка Цолова, 1947-
        Управление на разходите : примери в полза на практиката / Донка Цолова Андреева. - София : УНСС, 2011. - 64 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Рец. Свободка Класова.

ISBN 978-954-644-295-6
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация
658.15
COBISS.BG-ID 43465736

БК 2021/2 Кн 134
ДЕМИРОВА, Сийка Димитрова, 1970-
        Дигитална логистика : монография / Сийка Демирова. - Варна : [Тонекс - 2000], 2020. - 168 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Димитър Дамянов Дамяновски, Иван Тенев Димитров. - Библиогр.: с. 155-167.

ISBN 978-619-7349-14-6
1. Логистика (икономика) - управление и организация - автоматизация
658.7:004
COBISS.BG-ID 43490824

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ИВАНОВА, Поля Иванова
        Телевизионно време. Телевизия и PR. Сравнително медиязнание и комуникации Вж Кн 131


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/2 Кн 135
ДИМИТРОВА, Лаура Иванова, 1958-
        Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство / Лаура Димитрова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 384 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Антоанета Анчева, Галина Лардева, Иван Узунов. - Библиогр.: с. 366-383. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5034-7 : 26 лв.
1. Художествена обработка на текстил - България 2. Постмодернизъм - в изкуството - България 3. България - приложно изкуство
745.52.038.6(497.2)
COBISS.BG-ID 43563528

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

ТОДОРОВА, Галина, 1962-
        Стенопис "Частният съд на Св. Константин Кирил Философ" от църквата Сан Клементе в Рим от IX век Вж Кн 223

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/2 Кн 136
ДРАГАНОВА, Росица Славчева, 1962-
        Музиката в българското училище в края на XIX и началото на XX век / Росица Драганова ; науч. ред. Кристина Япова. - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 212 с. : с ил. ; 24 см

Рец.: Елисавета Вълчинова-Чендова, Стефка Венкова. - Библиогр.: с. 178-195. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8594-00-4 : 18 лв.
1. Музикално образование - България - история - 19-20 век 2. България - музика
78:37(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 43488264

КОЛЕВА, Ирина Мирчева, 1960-
        Панчо Владигеров : 13 март 1899 - 8 септември 1978 : нотография, дискография, био-библиографски указател Вж Кн 9

796.4 ГИМНАСТИКА. АКРОБАТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА
Виж и 613.71; 615.825; 796.8

БК 2021/2 Кн 137
КИСЬОВ, Костадин Димитров
        Поява, развитие и характеристика на планинското бягане : монография / Костадин Кисьов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Скала]). - 160 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Изд. на Бълг. федерация по лека атлетика. Акад. План. атлетика. - Представяне на монографията / Костадин Жалов, Петър Бонов: с. 7-9. - Домакини на световните трофеи и световните първенства по планинско бягане: с. 152-160. - Рец.: Константин Жалов, Петър Бонов. - Библиогр.: с. 143-150.

ISBN 978-619-188-439-1
1. Бягане - история
796.422.16(091)
COBISS.BG-ID 43499528

796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ

КОЛЕВА, Ирина Мирчева, 1960-
        Рали "Стари столици" : 50 години от първия старт : библиографски указател Вж Кн 10


8 ЕЗИК. ЕЗИКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 138
        НА изток от слънцето, на запад от луната : сборник в чест на проф. д-р Антония Бучуковска / състав. Евгения Тетимова, Владимир Найденов ; ред. Евгения Тетимова ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 262 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: East of the sun and west of the moon. - Други ред.: Владимир Найденов, Мадлен Данова, Вера Ганчева, Борис Парашкевов, Майа Разбойникова-Фратева, Ренета Килева-Стаменова, Антония Господинова, Надежда Михайлова, Елизария Рускова. - Възприетата форма на името на ред. Майа Разбойникова-Фратева е Мая Станкова Разбойникова-Фратева. - Биогр. данни за авт. в текста. - Текст и на англ., нем. ез. / прев. от и на англ. ез. Владимир Найденов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез. - Съдържа и: Доклади от научна конференция, посветена на проф. Бучуковска, 2013 ; Избрана библиография на проф. д-р Антония Бучуковска: с. 17-19

ISBN 978-954-07-5042-2 : 16 лв.
1. Бучуковска, Антония Иванова, 1943- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Скандинавска литература - история и критика - сборници 4. Немска литература - история и критика - сборници 5. Северногермански езици - сборници 6. България - филология 7. Скандинавски страни - литературознание 8. Германия - литературознание
8(497.2)(092)(062)
821.113.09(062)
821.112.2.09(062)
811.113(062)
929 Бучуковска, Антония Иванова
COBISS.BG-ID 43560712

81-25 ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

БК 2021/2 Кн 139
        ПРЕВОДЪТ между конюнктурата и мисията : посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България : сборник с доклади от конференция, 23-25 октомври 2017 г., София / състав., ред. Йонка Найденова, Георги Цанков. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 337 с. : с табл., ил. ; 23 см

Загл. на гърба на кор.: Преводът между конюнктурата и мисията. Посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България. - Загл. и на англ. ез.: The translation between the establishment and the mission. - Пълната форма на името на състав. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Българската преводна стратегия - на европейска висота / Йонка Найденова, Георги Цанков: с. 11-32. - Бележки за авторите: с. 325-333. - Рец.: Мариета Иванова-Гиргинова, Радослава Илчева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7372-26-7 : 15 лв.
1. Художествен превод - България - конференции 2. Издателско дело - България - конференции 3. България - езикознание
811'255(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 43597320

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/2 Кн 140
        ПРИМЕРНИ тестове за олимпиадата по английски език 8.-12. клас 2019 г. / Светлана Димитрова-Гюзелева ... [и др.]. - Пловдив : Летера, 2019 ([София] : [M&BM]). - 180 с. : с табл. ; 22 см

Други авт.: Александра Багашева, Амелия Марева, Маргарита Тренчева-Николова. - Възприетата форма на името на авт. Светлана Димитрова-Гюзелева е Светлана Георгиева Димитрова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 178-179.

ISBN 978-619-179-111-8 : 15 лв.
1. Английски език - тестове за средни училища
811.111(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 43532296

811.113 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ (СКАНДИНАВСКИ) ЕЗИЦИ
Виж и 821.113

        НА изток от слънцето, на запад от луната : сборник в чест на проф. д-р Антония Бучуковска Вж Кн 138

811.163 ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ
Виж и 821.16

БК 2021/2 Кн 141
        БЪЛГАРИЯ - Северна Македония - Словения: литературният превод в приемащата култура и в образованието = Бугариjа - Северна Македониjа - Словениjа: литературниот превод во целната култура и во образованието = Bolgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literarni prevod v ciljni kulturi in iz obraževanju : [международна научна конференция, София, 6-7 ноември 2020] / състав., науч. ред. Намита Субиото, Людмил Димитров. - София : Нац. изд. за образование и наука Аз-буки, 2020 ([София] : Алианс принт). - 356 с. : с ил., табл., факс. ; 23 см

Воля за общност / Намита Субиото, Людмил Димитров: с. 6-8. - Текст и на англ. ез. - Кн. 3 от цикъла България - Северна Македония - Словения. - Рец.: Панайот Карагьозов, Лидия Аризанковска, Джурджа Стърсоглавец. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7065-36-7
1. Южнославянски езици - конференции 2. Южнославянски литератури - история и критика - конференции 3. Южнославянски страни - езикознание
811.163(06)
821.163.09(06)
COBISS.BG-ID 43536904

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/2 Кн 142
АПОСТОЛОВА, Данка, 1959-
        Бургаският език на преселници от Източна Странджа : монография / Данка Апостолова. - София : Ес принт, 2020. - 283 с. : с диагр. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Данка Апостолова е Данка Апостолова Байрямова-Атанасова. - Библиогр.: с. 241-254.

ISBN 978-619-7121-37-7
1. Български език - социолингвистика 2. България - езикознание
811.163.2'276
COBISS.BG-ID 43578632

БК 2021/2 Кн 143
ДЕМИРОВА, Рафие Федайева, 1956-
        Компендиум на съвременния български език / Рафие Демирова ; науч. ред. Анна Лозева. - София : Авангард прима, 2019 ([София] : [БПС]). - 256 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на тур., рус., англ. ез.: Çağdaş bulgar diline bakiş / Rafie Demirova ; Компендиум современного болгарского языка / Рафие Демирова ; A compendium of contemporary Bulgarian language / Rafie Demirova. - Рецензия / Йорданка Захариева ; прев. на тур., рус. , англ. ез. Найле Айдън, Серкан Джьомертел, Анна Лозева, Соня Цанкова: с. 13-15. - Библиогр: с. 253-255.

ISBN 978-619-239-319-9
1. Български език - учебници
811.163.2(075)
COBISS.BG-ID 43600648

БК 2021/2 Кн 144
НИЦОЛОВА, Руселина Лозанова, 1940-
        Избрани трудове / Руселина Ницолова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 485 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Selected writings. - Библиография на научните трудове на проф. д.ф.н. Руселина Лозанова Ницолова: с. 11-29. - Употреба на евиденциалите при предаване на сънища в българския и в корейския език / Руселина Ницолова, Со Йънг Ким: с. 346-356. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на рус., англ., нем. ез. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5030-9 (подв.) : 32 лв.
1. Български език
811.163.2
COBISS.BG-ID 43584520

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

КОЕН, Алън, 1950-
        Уроците на сърцето : 52 вдъхновения за живот, който си струва да се живее Вж Кн 27

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 145
ГРИЙН, Греъм, 1904-1991
        Кеят на злото : роман / Греъм Грийн ; прев. от англ. Владимир Германов. - 2. изд. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Brighton rock / Graham Greene. - 1. изд. 1995 на изд. Фама. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7350-75-3 (Лист 2016) : 16 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43473160

БК 2021/2 Кн 146
ЛОГАН, Т. М., 1970-
        Ваканцията : роман / Т. М. Логан ; прев. от англ. Надя Баева. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 415 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The holiday / T. M. Logan. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7596-06-9 (Лист 2016) : 19.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43523592

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 147
БРАДФОРД, Барбара Тейлър, 1933-
        Господар на съдбата си / Барбара Тейлър Брадфорд ; прев. от англ. Даниела Славчева. - София : Плеяда, 2020 ([София] : [Арт плюс]). - 334 с. ; 20 см. - ([Поредица Пеперуда] : съвременна романтична проза)

Ориг. загл.: Master of his fate / Barbara Taylor Bradford. - Сер. загл. е лого: изображение на пеперуда.

ISBN 978-954-409-421-8 : 19 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43569160

БК 2021/2 Кн 148
БРИСТОУ, Гуен, 1903-1980
        Съдбовен избор / Гуен Бристоу ; прев. от англ. Сибин Майналовски. - София : Плеяда, 2020 ([София] : [Арт плюс]). - 359 с. ; 21 см. - ([Поредица Пеперуда] : съвременна романтична проза)

Ориг. загл.: The handsome road / Gwen Bristow. - Загл. погрешно отпеч. в изд. каре: Кръговрат на съдбата. - Сер. загл. е лого: изображение на пеперуда. - За авторката: с. 358.

ISBN 978-954-409-425-6 : 19 лв.

821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 43505928

БК 2021/2 Кн 149
КИНГ, Стивън, 1947-
        Тъмната кула. [Ч.] 7. [Кн.] 1, Изгубени гласове / Стивън Кинг ; прев. от англ. Адриан Лазаровски. - [2. изд.]. - София : Плеяда, 2020 ([София] : Симолини '94). - 448 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The dark tower 7 / Stephen King. - 1. изд. 2005, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-409-423-2 : 24 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 43574024

БК 2021/2 Кн 150
КИНГ, Стивън, 1947-
        Тъмната кула. [Ч.] 7. [Кн.] 2, Тъмната кула / Стивън Кинг ; прев. от англ. Адриан Лазаровски. - [2. изд.]. - София : ИК Плеяда, 2020 ([София] : Симолини '94). - 360 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The dark tower 7 / Stephen King. - 1. изд. 2005, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-409-426-3 : 21 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 43502856

БК 2021/2 Кн 151
КИРШЕНБАУМ, Ричард, 1961-
        Руж : история за бизнес, красота и съперничество / Ричард Кършенбаум ; прев. от англ. Надя Баева. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 342 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Rouge / Richard Kirshenbaum. - Възприетата форма на името на авт. Ричард Кършенбаум е Ричард Киршенбаум.

ISBN 978-619-7350-94-4 (Лист 2016) : 18 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43534344

БК 2021/2 Кн 152
КУЪРК, Матю, 1981-
        Нощният агент : роман / Матю Куърк ; прев. от англ. Майре Буюклиева. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 383 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The night agent / Matthew Quirk.

ISBN 978-619-7350-78-4 (Лист 2016) : 15 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43479048

БК 2021/2 Кн 153
ЛОУЪН, Ариел
        Аз съм принцеса Анастасия / Ариел Лоуън ; прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 424 с. ; 22 см

Ориг. загл.: I was Anastasia / Ariel Lawhon.

ISBN 978-619-7350-66-1 (Лист 2016) : 18 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43545352

БК 2021/2 Кн 154
ТВЕН, Марк, 1835-1910
       Когато си ядосан, брой до четири :  афоризми / от Марк Твен ; състав., въвед. Елица Иванова. - София : Кръг, 2019 ([София] : Алианс принт). - 126 с. ; 17 см

Марк Твен - псевд. на авт. Самюъл Лангхорн Клемънс. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-158-080-4 (Муузон) : 6.37 лв.

821.111(73)-84
COBISS.BG-ID 43553544

БК 2021/2 Кн 155
ТВЕН, Марк, 1835-1910
        Жана д'Арк / Марк Твен ; прев., предг. Симона Калева. - [Ново изд.]. - София : Плеяда, 2020 ([София] : [Арт плюс]). - 376 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Personal recollections of Joan of Arc / Mark Twain. - Марк Твен - псевд. на авт. Самюъл Лангхорн Клемънс.

ISBN 978-954-409-424-9 : 19 лв.
1. Жана д'Арк, света, 1412?-1431 - художествена литература
821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 43508744

БК 2021/2 Кн 156
ФУЛЪР, Маргарет, 1810-1850
        Лято на езерата : литературно-философски пътепис / Маргарет Фулър ; прев. от англ. Албена Бакрачева. - София : Кръг, 2020 ([София] : Мултипринт ООД). - 357 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Summer on the lakes, in 1843 / Margaret Fuller. - Пълната форма на името на авт. Маргарет Фулър е Сара Маргарет Фулър Осоли. - Книгата към читателя: с. 336-337. - Из светлосенките на американския Запад / Албена Бакрачева: с. 340-355. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7596-15-1 (Лист 2016) : 16.90 лв.

821.111(73)-992
COBISS.BG-ID 43566088

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/2 Кн 157
ОЗБЪРН, Филип
        Хари & Бъни : чудовища в градината : приключения в зоопарка / Филип Озбърн ; прев. от англ. Весела Прошкова. - София : ИК Плеяда, 2020 ([София] : [Арт плюс]). - 128 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (Хари & Бъни ; 2)

Ориг. загл.: Harry & Bunnie - garden mayhem, visit the zoo / Philip Osbourne. - Загл. от кор. - Хари & Бъни - романът: с. 5-7. - Филип Озбърн - авторът: с. 127.

ISBN 978-954-409-422-5 : 12 лв.

821.111(73)-93-31
087.5
COBISS.BG-ID 43590664

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 158
ГЬОТЕ, Йохан Волфганг фон, 1749-1832
        Ако двама се карат, виновен е по-умният : афоризми / от Гьоте : [състав.] Елица Иванова, Лидия Геловска. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 128 с. ; 17 см

Прев. от нем. ез.

ISBN 978-619-7350-83-8 (Лист 2016) : 6.81 лв.

821.112.2-84
COBISS.BG-ID 43570440

        НА изток от слънцето, на запад от луната : сборник в чест на проф. д-р Антония Бучуковска Вж Кн 138

821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 159
ЦВАЙГ, Стефан, 1881-1942
        Между власт и морал рядко има връзка : афоризми / от Стефан Цвайг : [състав.] Кристина Крумова, Лидия Геловска. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 127 с. ; 17 см

Прев. от нем. ез.

ISBN 978-619-7350-95-1 (Лист 2016) : 6.03 лв.

821.112.2(436)-84
COBISS.BG-ID 43514888

821.113 ЛИТЕРАТУРИ НА СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ (СКАНДИНАВСКИ) ЕЗИЦИ

        НА изток от слънцето, на запад от луната : сборник в чест на проф. д-р Антония Бучуковска Вж Кн 138

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 160
ЛАВОРЕЛ, Матиас
        Върховната разходка : неофициална история по Fortnite : роман / Матиас Лаворел ; ил. Саботен ; прев. от фр. Калоян Праматаров. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 174 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Balade royale / Mathias Lavorel.

ISBN 978-619-7350-72-2 (Лист 2016) : 14 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 43601928

БК 2021/2 Кн 161
МАЛРО, Андре, 1901-1976
        Изкушението на Запада / Андре Малро ; прев. Юлия Ковачева. - [Ново изд.]. - Сливен : Обнова, 2019. - 80 с. ; 21 см

Ориг. загл.: La tentation de l'Occident / André Malraux.

ISBN 978-619-7445-23-7

821.133.1-4
COBISS.BG-ID 43559432

821.134.2(7/8) ИСПАНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 162
ТАБАКОВА, Лиляна Кънчева, 1960-
        "Литература на свидетелството" в Латинска Америка (1950-1989) / Лиляна Табакова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 280 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 219-237. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-07-5056-9
1. Латиноамериканска литература - 20 век - връзка с обществено-политически движения и исторически събития 2. Латинска Америка - литературознание
821.134.2(7/8).09
COBISS.BG-ID 43522312

821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 163
БОЕВ, Христо Тончев, 1973-
        Различната Добруджа в литературата между войните : монография / Христо Боев ; науч. ред. Петър Стоянович. - [Балчик] : Нордиан, 2020 ([Варна] : [Ларго сити]). - 300 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Юрий Проданов. - Библиогр.: с. 288-298.

ISBN 978-619-91256-2-5
1. Румънска литература - теми, образи, сюжети 2. Българска литература - теми, образи, сюжети 3. Румъния - литературознание 4. България - литературознание
821.135.1.09
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 43468296

БК 2021/2 Кн 164
СЕРГИ, Чела, 1907-1992
        Паяжината на паяка : роман / Чела Серги ; прев. от рум., предг. Христо Боев. - [Балчик] : Нордиан, 2020 ([Варна] : Ларго сити). - 478 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Pânza de pâianjen / Cella Serghi. - Чела Серги - псевд. на авт. Чела Маркоф. - За авт.: с. 3.

ISBN 978-619-91256-1-8

821.135.1-31
COBISS.BG-ID 43481608

821.142 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА
Виж и 821.124+821.142

БК 2021/2 Кн 165
СОФОКЪЛ, 496-406 пр.Хр.
        Антигона / Софокъл ; прев. [от старогр. ез.], комент. Стоян Терзийски ; предг. Кевин Клинтън, Нора Димитрова Клинтън. - [Ново изд.]. - София : Фонд. Амер. науч. център - София, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 64 с. ; 22 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Antigone / Sophocles. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Нора Димитрова Клинтън е Нора Димитрова.

ISBN 978-619-90846-3-2

821.142-2
COBISS.BG-ID 43546120

821.16 ЛИТЕРАТУРА НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЛИТЕРАТУРА НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК

        БЪЛГАРИЯ - Северна Македония - Словения: литературният превод в приемащата култура и в образованието : [международна научна конференция, София, 6-7 ноември 2020] Вж Кн 141

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/2 Кн 166
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасиевич, 1891-1940
        Майстора и Маргарита / Михаил Булгаков ; прев. от рус. Лиляна Минкова. - 9. изд. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 487 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Мастер и Маргарита / Михаил Булгаков. - 1. изд. 1968 със загл. Майсторът и Маргарита, на изд. Нар. култура, в сер. Библиотека Избрани романи ; No 7. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7596-03-8 (Лист 2016)

821.161.1-312.9
COBISS.BG-ID 43489032

БК 2021/2 Кн 167
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасиевич, 1891-1940
        Майстора и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; прев. от рус. Лиляна Минкова. - 7. изд. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 464 с. ; 25 см

Ориг. загл.: Мастер и Маргарита / Михаил Булгаков. - 1. изд. 1968 със загл. Майсторът и Маргарита, на изд. Нар. култура, в сер. Библиотека Избрани романи ; No 7.

ISBN 978-619-7350-67-8 (подв., Лист 2016) : 23.90 лв.

821.161.1-312.9
COBISS.BG-ID 43584008

БК 2021/2 Кн 168
ВАЛЕНТА, Александър, 1941-
        Юмор солнечного берега. Кн. 3, Парадоксы жизни так прекрасны / Александр Валента, Валентина Валента. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Александр Валента - псевд. на авт. Александър Михайлович Афонин, Валентина Валента - псевд. на авт. Валентина Евгеньевна Афонина.  

ISBN 978-954-471-658-5 : 12.99 лв.

821.161.1-17
COBISS.BG-ID 43514376

БК 2021/2 Кн 169
ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович, 1821-1881
        Неточка Незванова / Фьодор М. Достоевски ; прев. от рус. Лиляна Минкова. - 2. изд. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 272 с. ; 21 см. - (Световни литературни шедьоври)

Ориг. загл.: Неточка Незванова / Фëдор М. Достоевский. - 1. изд. 1973 на изд. Народна младеж.

ISBN 978-619-7350-96-8 (Лист 2016) : 14 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 43493128

БК 2021/2 Кн 170
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич, 1828-1910
        Изповед : есе / Лев Толстой ; прев. от рус. Денис Коробко. - [Ново изд.]. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 128 с. ; 20 см. - (Велики идеи)

Ориг. загл.: Исповедь / Лев Толстой. - Загл. на кор.: Изповед: ако човек живее, той все в нещо вярва. - Изповед като начало на Толстоевата проповед / Иван Ланджев: с. 115-124. - Линия на живота: с. 125-126. 

ISBN 978-619-7350-92-0 (Лист 2016) : 10 лв.

821.161.1-4
COBISS.BG-ID 43575816

БК 2021/2 Кн 171
ЧЕХОВ, Антон Павлович, 1860-1904
        Не разбира ли човек от шеги, пиши го пропаднал : афоризми / от Антон Чехов : [състав.] Крум Борисов, Лидия Геловска. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 126 с. ; 17 см

Прев. от рус. ез.

ISBN 978-619-7596-11-3 (Лист 2016) : 7.04 лв.

821.161.1-84
COBISS.BG-ID 43491592

821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/2 Кн 172
ВАЛЕНТА, Александър, 1941-
        Настенька : стихи для школьников / Александр Валента, Валентина Валента. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 88 с. : с цв. ил. ; 20 см

Александр Валента - псевд. на авт. Александър Михайлович Афонин, Валентина Валента - псевд. на авт. Валентина Евгеньевна Афонина.

ISBN 978-954-471-679-0 : 9 лв.

821.161.1-93-1
COBISS.BG-ID 43523848

БК 2021/2 Кн 173
ВАЛЕНТА, Александър, 1941-
        Елица - болгарская ëлочка : стихи для детей / Александр Валента, Валентина Валента. - Бургас : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 84 с. : с цв. ил. ; 20 см

Александр Валента - псевд. на авт. Александр Михайлович Афонин, Валентина Валента - псевд. на авт. Валентина Евгеньевна Афонина

ISBN 978-954-471-678-3 : 9 лв.

821.161.1-93-1
COBISS.BG-ID 43524104

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БОЕВ, Христо Тончев, 1973-
        Различната Добруджа в литературата между войните : монография Вж Кн 163

БК 2021/2 Кн 174
        Иван ВАЗОВ и Константин Величков - във/отвъд Христоматията / състав., ред., предисл. Бисера Дакова. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 323 с. : с портр., табл., факс. ; 23 см

Изд. на БАН. Институт за лит. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7372-27-4 : 15 лв.
1. Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 - творчество - сборници 2. Величков, Константин, 1855-1907 - творчество - сборници 3. Писатели, български - творчество - сборници 4. България - литературознание
821.163.2(092)(062)
821.163.2.09(062)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43583752

НИКОЛОВА, Боряна Николова, 1988-
        Вълко Марашев : биобиблиография Вж Кн 11

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/2 Кн 175
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Когда поэт с поэтом говорит : лирика / Ваня Ангелова. - Плевен : Нима, 2020. - 247 с. : с портр. ; 21 см

Рождение света / Инна Ковальчук: с. 4-6. - Солнечный дар Вани Ангеловой, или о Есенине по-есенински / Марин Кадиев: с. 7-9. - О книге Вани Ангеловой "Когда поэт с поэтом говорит", посвящëнной гениальному русскому поэту Сергею Есенину / Никола Герджиков: с. 10-11. - Об авторе: с. 236-237.

ISBN 978-619-162-709-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43504136

БК 2021/2 Кн 176
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        С Есениным я буду говоритъ : лирика / Ваня Ангелова. - Плевен : Нима, 2020. - 270 с. : с портр. ; 21 см

Рождение света / Инна Ковальчук: с. 4-6. - Солнечный дар Вани Ангеловой, или о Есенине по-есенински / Марин Кадиев: с. 8-9. - О книге Вани Ангеловой "С Есениным я буду говоритъ", посвящëнной гениальному русскому поэту Сергею Есенину / Никола Герджиков: с. 10-11. - Об авторе: с. 258-259.

ISBN 978-619-162-710-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43506184

БК 2021/2 Кн 177
АНГЕЛОВА, Деница Ангелова, 1983-
        Многоцветна / Деница Ангелова. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2020 ([Варна] : [График]). - 56 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2955-59-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43519752

БК 2021/2 Кн 178
АНДРЕЕВА, Силвия, 1981-
        В кръвта ми има морска сол : стихотворения / Силвия Андреева. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&БМ]). - 211 с. : с цв. ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-634-9 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43478792

БК 2021/2 Кн 179
БОРИСОВА, Петя Костадинова
        Есенна тъга : стихотворения / Петя Борисова. - София : Бълг. книжница, 2019 ([София] : [Фараго принт]). - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-380-481-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43575304

БК 2021/2 Кн 180
ВАЗОВ, Иван Минчов, 1850-1921
        Епопея на забравените (1881-1884) / Иван Вазов. - [23. изд.]. - София : Кръг, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 58 с. ; 21 см

1. изд. 1926 на изд. Борис Вазов, в сер. Библиотека Иван Вазов, No 1.

ISBN 978-619-7596-14-4 (Лист 2016) : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43494664

БК 2021/2 Кн 181
ДЕЙКОВА-Станева, Мария, 1938-
        Един микрокосмос в стихове : поезия / Мария Дейкова-Станева. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : БПС). - 128 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-239-499-8

821.163.2-1
821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43592968

БК 2021/2 Кн 182
ДИМИТРОВА, Маргарита Ваньова, 1963-
        Докосни с усмивка и надежда Млечния път : лирика и есеистична проза / Маргарита Димитрова ; фотогр. Любослава Димитрова, Маргарита Димитрова. - Пловдив : Студио 18, 2018. - 67 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на Десислава Деянова.

ISBN 978-619-7249-36-1

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43535624

БК 2021/2 Кн 183
ЕНЕВА, Андрияна Димитрова, 1954-
        Да поделиш щастие / Андрияна Енева. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 32 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-239-493-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43502344

БК 2021/2 Кн 184
ИВАНОВА, Милена
        Усмихвам се, Съдба! : стихове / Милена Иванова ; ил. Милена Иванова. - Варна : Данграфик, 2020 (Варна : Етикет принт). - 50 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7530-06-3 : 14 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43552264

БК 2021/2 Кн 185
ИВАНОВА, Янка Петрова, 1940-
        Туризмът - лек и радост, и дълголетна младост : стихове / Янка Иванова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&БМ]). - 196 с. ; 22 см

ISBN 978-954-471-661-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43470600

БК 2021/2 Кн 186
КАЗИМИРОВСКИ, Василий, 1956-
        Въздигане на унизените пороци : лирика / Василий Казимировски. - Пловдив : Студио 18, 2019. - 50 с. ; 21 см

Василий Казимировски - псевд. на авт. Красимир Василев Кривчев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На кор. означено No 15.

ISBN 978-619-7249-46-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43500808

БК 2021/2 Кн 187
КАЗИМИРОВСКИ, Василий, 1956-
        Есенно кафе : лирика / Василий Казимировски. - Пловдив : Студио 18, 2019. - 50 с. ; 21 см

Василий Казимировски - псевд. на авт. Красимир Василев Кривчев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На кор. означено No 16.

ISBN 978-619-7249-47-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43567624

БК 2021/2 Кн 188
КАЗИМИРОВСКИ, Василий, 1956-
        Ловен ден : поеми / Василий Казимировски. - Пловдив : Студио 18, 2019. - 50 с. ; 20 см

Василий Казимировски - псевд. на авт. Красимир Василев Кривчев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На кор. означено No 14.

ISBN 978-619-7249-45-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43526408

БК 2021/2 Кн 189
НИНОВА, Росица Петкова, 1964-
        Озарение : стихотворения / Росица Нинова. - София : Бълг. книжница, 2019 ([София] : [Виджи - Виктор Гуцев]). - 84 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-477-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43562760

БК 2021/2 Кн 190
ПАПЪШЕВА, Кети
        В такава тъмнина ми се обича : поезия / Кети Папъшева. - [Бургас] : Божич, 2020. - 130 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7181-82-1 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43511048

БК 2021/2 Кн 191
ТОДОРОВА, Милка, 1943-
        Стихове / Милка Тодорова. - Пловдив : Студио 18, 2019. - 40 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7249-52-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43529736

БК 2021/2 Кн 192
ЩИЛИЯНОВА, Силяна Руменова, 2000-
        Пренареждане : поезия / Силяна Щилиянова ; худож. Росица Камалиева. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [DPX]). - 37 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-471-617-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43500040

БК 2021/2 Кн 193
ЮРГАКИЕВА, Николинка
        Погледни в очите ми добри : поезия / Николинка Юргакиева. - [Бургас] : Божич, 2020. - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7181-81-4 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43518984

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/2 Кн 194
ВЪЛЕВ, Матвей, 1902-1944
        Такова е времето : фейлетони и хумористични разкази / Матвей Вълев ; състав. Андрей Ташев. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 294 с. ; 20 см

Матвей Вълев - псевд. на авт. Димитър Христов Вълев. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Разновидният смях на Матвей Вълев - преди и сега / Андрей Ташев: с. 9-16. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 16-18.

ISBN 978-619-7372-29-8

821.163.2-323.1
COBISS.BG-ID 43488776

ДИМИТРОВА, Маргарита Ваньова, 1963-
        Докосни с усмивка и надежда Млечния път : лирика и есеистична проза Вж Кн 182

БК 2021/2 Кн 195
ЛАПЧЕВ, Георги Тодоров, 1929-
        Изгнаници от потънал кораб / Георги Лапчев. - [Бургас] : Божич, 2020. - 174 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-7181-80-7 (подв.)

821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 43576584

БК 2021/2 Кн 196
ЛОВЛОВЕД
        Влюбен съм в теб / Lovloved. - Плевен : Нима, 2020. - 125 с. ; 21 см

Lovloved - псевд. на авт. Десислава Алексиева Карамфилова.

ISBN 978-619-162-715-8

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43511816

БК 2021/2 Кн 197
ЛОВЛОВЕД
        Мой шеф, никога / Lovloved. - Плевен : Нима, 2020. - 142 с. ; 21 см

Lovloved - псевд. на авт. Десислава Алексиева Карамфилова.

ISBN 978-619-162-714-1

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43512328

БК 2021/2 Кн 198
МИНКОВСКИ, Иван
        Фалшива реалност : роман / Иван Минковски. - [Пловдив] : Студио 18, 2018. - 166 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7249-30-9

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 43504648

БК 2021/2 Кн 199
ПАРАСКЕВОВА, Минка Иванова, 1976-
        Разкази за жени / Минка Параскевова. - В. Търново : Фабер, 2020. - 92 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-00-1226-9 : 14.80 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43472392

БК 2021/2 Кн 200
ПЕТРОВА, Диана Гочева, 1978-
        Приказки от Изгрева : за малки и големи / Диана Петрова ; ил. Александър Гьошев. - Пловдив : Летера, 2019 ([София] : [M&BM]). - 60 с. : с цв. ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-179-107-1

821.163.2-34
COBISS.BG-ID 43582728

БК 2021/2 Кн 201
ПОПОВА, Магдалена Цветанова, 1971-
        Осмото небе / Магдалена Цветанова Попова. - София : Магдалена Попова, 2019 ([Плевен] : Izdavam.com). - 79 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90862-2-3 : 13 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43571720

БК 2021/2 Кн 202
ПОПОВА, Магдалена Цветанова, 1971-
        Спомен / Магдалена Зер. - София : Магдалена Попова, 2020 ([Плевен] : izdavam.com). - 40 с. : с цв. ил. ; 20 см

Загл. на стар правопис. - Магдалена Зер - псевд. на авт. Магдалена Цветанова Попова.

ISBN 978-619-90862-4-7

821.163.2-34
COBISS.BG-ID 43516168

БК 2021/2 Кн 203
ПОПОВА, Магдалена Цветанова, 1971-
        Спомените на Магдалена Зер / Магдалена Цветанова Попова. - София : Магдалена Попова, 2020 ([Плевен] : Izdavam.com). - 297 с. ; 21 см

Съдържа: Божествен оргазъм ; Кристалният град ; Осмото небе.

ISBN 978-619-90862-3-0 : 28 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43565064

БК 2021/2 Кн 204
ТЕРЗИЕВ, Иван Атанасов, 1951-
        Контакт контемпо : разкази. Кн. 1 / Иван Терзиев. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : [М&BM]). - 560 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-676-9 : 20 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43566600

БК 2021/2 Кн 205
ТЕРЗИЕВ, Иван Атанасов, 1951-
        Контакт контемпо : разкази. Кн. 2 / Иван Терзиев. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : [М&BM]). - 560 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-677-6 : 20 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43567368

БК 2021/2 Кн 206
ФЛАМЕЙ, Джия, 1971-
        Любов на парче : роман / Джия Фламей. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [М&BM]). - 316 с. ; 20 см

Джия Фламей - псевд. на авт. Камелия Славчева Костова.

ISBN 978-954-471-667-7 : 15 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43491336

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/2 Кн 207
ГЮВИЙСКИ, Страхил Петров, 1954-
        Свещената Рила планина : малка книга за Кабул / Страхил Гювийски ; предг. Венета Милушева ; фотограф Цвета Убчева. - Варна : Данграфик, 2020 ([Варна] : Етикет принт). - 168 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

За авт.: с. 167. - Библиогр.: с. 160-164.

ISBN 978-619-7530-05-6 : 15 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43593992

ДЕЙКОВА-Станева, Мария, 1938-
        Един микрокосмос в стихове : поезия Вж Кн 181

БК 2021/2 Кн 208
ИВАНОВ, Иван Йотов, 1964-
        Да пиша... / Иван Иванов. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 130 с. ; 21 см

Писателят Иван Иванов: Животът е натрупан грях / интервю на Еми Мариянска: с. 61-70.

ISBN 978-619-239-492-9 : 14 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 43522056

БК 2021/2 Кн 209
ПЕХЛИВАНОВ, Илия Денев, 1941-
        Корени / Илия Пехливанов ; състав. Деляна Пехливанова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 478 с. : с ил., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-239-496-7

821.163.2-92
COBISS.BG-ID 43495432

БК 2021/2 Кн 210
ТОПАЛОВ, Йовчо Боянов, 1931-2021
        И хобито ми бе хирургията / Йовчо Б. Топалов (Ото Пав). - София : Мед техносервиз, 2018 ([София] : [Скала принт]). - 374 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-619-90948-0-8

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43482120

БК 2021/2 Кн 211
ТОПАЛОВ, Йовчо Боянов, 1931-2021
        И хобито ми бе хирургията / Йовчо Б. Топалов (Ото Пав). - София : Мед техносервиз, 2018 ([София] : [Скала принт]). - 374 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

(Подв.)
ISBN 978-619-90948-0-8 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43482632

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ДРАГИЕВ, Ивайло Веселинов, 1986-
        'Айде БГ - зад кадър Вж Кн 17

БК 2021/2 Кн 212
ДРАГИЕВ, Ивайло Веселинов, 1986-
        'Айде БГ - тази книга е тайна / Ивайло Драгиев, Християна Пенева. - София : Си Дабъл Ю Ейджънси, 2018 ([София] : Дедракс). - 136 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91241-0-9 : 19.90 лв.

821.163.2-93-94
COBISS.BG-ID 43553800

БК 2021/2 Кн 213
МИТЕВА, Рени, 1971-
        Две весели приказки / Рени Митева ; худож. Ана Николова. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2020 ([Враца] : ЛГ график). - 40 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-2955-62-7

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43472904


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/2 Кн 214
АЛВАДЖИЕВ, Никола Стоянов, 1900-1974
        В сенките на древния Пловдив / Никола Алваджиев ; предисл. Звезделин Цонев ; фотогр. Чавдар Найденов ; послесл. Станко Стоянов. - 2. изд. - Пловдив : Летера, 2019 ([София] : [МВМ]). - 192 с. : с ил. ; 22 см

Звезделин Цонев - псевд. на авт. на доп. материал Тодор Цонев Сейков. - 1. изд. 1937. - За автора: с. 179. - Рец. Виолета Чочкова. - Библиогр.: с. 187-191.

ISBN 978-619-179-103-3 : 15 лв.
1. История - Пловдив 2. Пловдив - краезнание
908(497.234)
COBISS.BG-ID 43579912

БК 2021/2 Кн 215
АЛВАДЖИЕВ, Никола Стоянов, 1900-1974
        Пловдивска хроника : книгата, наречена пловдивската Библия / Никола Алваджиев ; въвед. Николай Хайтов. - 5. изд. - Пловдив : Летера, 2019 ([София] : [M&BM]). - 372 с. : с ил. ; 22 см

1. изд. 1971 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив. - Летописецът: с. 4. - За Хрониката и за нейния автор / Станко Стоянов: с. 361-371.

ISBN 978-619-179-104-0 : 18 лв.
1. История - Пловдив 2. Пловдив - краезнание
908(497.234)
COBISS.BG-ID 43508232

КАБЛЕШКОВА-Серафимова, Райна Личева, 1948-
        За честта на пагона и в служба на Отечеството Вж Кн 221

БК 2021/2 Кн 216
КАБЛЕШКОВА-Серафимова, Райна Личева, 1948-
        Сто видни копривщенци / Райна Каблешкова ; предг. Георги Н. Киров, Тодор Радев. - 3. доп. изд. - Пловдив : Студио 18, 2018. - 274 с. : с ил., портр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Райна Каблешкова е Райна Личева Каблешкова-Серафимова. - 1. изд. 2014 на изд. Симелпрес. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 271-273. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7249-29-3
1. Българи - Копривщица - биографии 2. Копривщица - краезнание
908(497.22-21)(092)
929(497.22-21)
COBISS.BG-ID 43562248

БК 2021/2 Кн 217
КОСТОВА, Елена Маринова, 1975-
        Средновековният Мелник : края на ХІІ - края на ХІV в. : монография / Елена Костова ; карти Ангел Давидов. - Пловдив : Фонд. Бълг. ист. наследство, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - x, 287 с. : с ил., к. ; 24 см. - (Средновековна библиотека ; 9)

Мелник - градът с многото епитети / Христо Матанов: с. ix-x. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 251-273. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8536-28-8
1. История - Мелник - 12-14 век 2. Мелник - краезнание
908(497.22-21)
94(497.22-21)"12/14"
COBISS.BG-ID 43533576

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АЛТАЕВ, Жакипбек, 1948-
        Ал-Фараби - великият мислител на Изтока : монография Вж Кн 19

        Иван ВАЗОВ и Константин Величков - във/отвъд Христоматията Вж Кн 174

БК 2021/2 Кн 218
ВАСИЛЕВ, Иван Николов, 1932-
        От Балкана до Дунава - една дълга история : родословно "дърво" на два века / Иван Николов Василев. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 283 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и: Албуми със снимки на наследниците на дядо Тошко, дядо Антон, дядо Иван и дядо Васил: с. 161-280.

ISBN 978-619-239-489-9
1. Родове, български - история 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 43573768

ДИМИТРОВА, Маргарита Ваньова, 1963-
        Народностното светоусещане в няколко песни от с. Владиченци, община Димово, в сборника на Васил Стоин "Народни песни от Тимок до Вита" и ролята на културния спомен, кодиран в тях : монография Вж Кн 72

КАБЛЕШКОВА-Серафимова, Райна Личева, 1948-
        За честта на пагона и в служба на Отечеството Вж Кн 221

КАБЛЕШКОВА-Серафимова, Райна Личева, 1948-
        Сто видни копривщенци Вж Кн 216

КОЛЕВА, Ирина Мирчева, 1960-
        Панчо Владигеров : 13 март 1899 - 8 септември 1978 : нотография, дискография, био-библиографски указател Вж Кн 9

        НА изток от слънцето, на запад от луната : сборник в чест на проф. д-р Антония Бучуковска Вж Кн 138

НИКОЛОВА, Боряна Николова, 1988-
        Вълко Марашев : биобиблиография Вж Кн 11

ОЛЗЕР, Бернар, 1948-
        Червените завеси на София Вж Кн 32

ТОДОРОВА, Галина, 1962-
        Стенопис "Частният съд на Св. Константин Кирил Философ" от църквата Сан Клементе в Рим от IX век Вж Кн 223

KABLEŠKOVA-Serafimova, Rajna Ličeva, 1948-
        The apostle from Koprivshtitsa : a book about Todor Kableshkov Вж Кн 224

        LIBER Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева Вж Кн 48

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/2 Кн 219
БАЕВА, Десислава Цонева, 1973-
        Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културно-историческото наследство : монография / Десислава Баева. - Русе : [Десислава Цонева Баева], 2020. - 135 с. : с цв. ил., диагр. ; 23 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. - Рец.: Цветомир Василев, Галина Иванова. - Библиогр.: с. 121-129.

ISBN 978-619-91659-0-4
1. Културно-историческо наследство - управление и организация - автоматизация
930.85:004
COBISS.BG-ID 43470088

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/2 Кн 220
КОВАЧЕВ, Георги Господинов, 1966-
        Пирати, политици и търговци по крайбрежията на Европа. Т. 1 / Георги Ковачев. - Сливен : Обнова, 2019. - 359 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Пирати, политици и...

ISBN 978-619-7445-24-4
1. Пиратство - Европа - история 2. Европа - история
94(4)
COBISS.BG-ID 43588360

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/2 Кн 221
КАБЛЕШКОВА-Серафимова, Райна Личева, 1948-
        За честта на пагона и в служба на Отечеството / Райна Каблешкова ; [предг.] Боньо Бонев. - Пловдив : Студио 18, 2018. - 104 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Райна Каблешкова е Райна Личева Каблешкова-Серафимова. - Из спомените на Ив. Врачев за участието му като доброволец на фронта с 27-и пехотен Чепински полк във Втората световна война: с. 95-100. - Библиогр.: с. 101-103.

ISBN 978-619-7249-28-6
1. История - Копривщица 2. Пълководци и генерали, български - биографии 3. България - история 4. Копривщица - краезнание
94(497.2)(092)
908(497.22-21)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43557128

БК 2021/2 Кн 222
ЯКИМОВ, Александър Александров
        История на България / Александър Якимов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Дедракс]). - 620 с. ; 21 см

Владетели на България: с. 614-619.

1. История - България 2. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 43492616

94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК)

КОСТОВА, Елена Маринова, 1975-
        Средновековният Мелник : края на ХІІ - края на ХІV в. : монография Вж Кн 217

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/2 Кн 223
ТОДОРОВА, Галина, 1962-
        Стенопис "Частният съд на Св. Константин Кирил Философ" от църквата Сан Клементе в Рим от IX век / Галина Тодорова. - Пловдив : Студио 18, 2019. - 84 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Галина Тодорова е Галина Тодорова Влъчкова. - Библиогр.: с. 74-78.

ISBN 978-619-7249-51-4
1. Кирил, славянски първоучител, 827-869 - в изобразителното изкуство 2. Методий, славянски първоучител, 815-885 - в изобразителното изкуство 3. Стенописи - Италия - теми, образи, сюжети 4. Иконопис - Италия - теми, образи, сюжени 5. България - история 6. Италия - изобразителни изкуства
94(497.2)"08"(092)
75.052.046(450)
929 Кирил, славянски първоучител
929 Методий, славянски първоучител
COBISS.BG-ID 43500552

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/2 Кн 224
KABLEŠKOVA-Serafimova, Rajna Ličeva, 1948-
        The apostle from Koprivshtitsa : a book about Todor Kableshkov / Rayna Kableshkova ; transl. Spaska Serafimova. - Plovdiv : Studio 18, 2018. - 74 с. : с ил., факс. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Апостолът от Копривщица. - Възприетата форма на името на авт. Rayna Kableshkova е Rajna Ličeva Kableškova-Serafimova. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 71-72

ISBN 978-619-7249-38-5
1. Каблешков, Тодор Лулчов, 1851-1876 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18"(092)
929 Каблешков, Тодор Лулчов
COBISS.BG-ID 43519240

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/2 Г 1
АЛТЪКОВ, Стефан Кирилов, 1955-
        Стефан Алтъков. Опити : [каталог от виртуална изложба, септември 2020 г.] / текст, състав. Лаура Димитрова = Stefan Altakov: Tries : [virtual exhibition, September 2020] / text, comp. Laura Dimitrova. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 32 с. : с цв. ил. ; 17 x 24 см

ISBN 978-954-07-5058-3
1. Алтъков, Стефан Кирилов, 1955- - творчество - изложби - каталози 2. Художници, български - творчество - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
929 Алтъков, Стефан Кирилов
COBISS.BG-ID 43617032


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/2 Г 2
        НЕКРОПОЛИ и гробни находки от елинистическата епоха в Западните Родопи : Стойките, Върбово, Брестовица, Велинград : каталог / [текст, научна студия] Костадин Кисьов ; ил. Владимир Киряков ... [и др.]. - Пловдив : Нитон, 2020. - 199 с. : с ил., к. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Некрополи и гробни находки. - Други ил.: Атанас Кисьов, Трифон Пальонгов, Васил Пелтеков, Атанас Киряков, Костадин Кисьов, Елена Божинова. - Библиогр.: с. 47-52. - Рез. на англ. ез. / прев. Екатерина Илиева.

ISBN 978-954-347-084-6 (подв.)
1. Гробници - България - каталози 2. България - паметници на културата
904(497.2)(083.82)
COBISS.BG-ID 43601416

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АЛТЪКОВ, Стефан Кирилов, 1955-
        Стефан Алтъков. Опити : [каталог от виртуална изложба, септември 2020 г.] Вж Г 1

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/2 Г 3
ГАЛИБОВ, Зафер Исмаил, 1946-
        Фрагменти от една революция : [изложба фотография, 1-15 ноември 2017, София] / Зафер Галибов ; текст Зафер Галибов, Даниела Горчева = Fragments of a revolution / Zafer Galibov ; [text Zafer Galibov, Daniela Gortcheva]. - София : Междунар. фонд. Фотогр. музей, 2020 ([София] : Симолини '94). - 1 албум (128 с.) : с ил. ; 21 x 29 см

(Подв.)
ISBN 978-619-90738-1-0 !
1. Вътрешна политика - Румъния - история - 1989 - албуми 2. Румъния - история
94(498)"1989"(084.12)
COBISS.BG-ID 43613192

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/2 Е 1
ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Управление на риска за сигурността на комуникационно-информационните системи [Електронен ресурс] / Веселин Целков. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Поредица Защита на информацията)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - За автора. - Рец.: Николай Стоянов, Мая Божилова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-185-445-5
1. Информационна сигурност 2. Национална сигурност 3. Управление на риска
004.056(0.034)
355.02(0.034)
005.52:005.334(0.034)
COBISS.BG-ID 43562504

БК 2021/2 Е 2
        ЦИФРОВАТА трансформация - бизнес, образование, наука [Електронен ресурс] : седемнадесета международна научна конференция, 27 ноември 2020 година / състав. Иван Андреев = Digital transformation - business, education and science : international scientific conference, 27 November 2020 / ed. Ivan Andreev. - Текстови данни. - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9432-98-5
1. Дигитализация - конференции
004(06.034)
COBISS.BG-ID 43468808

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Управление на риска за сигурността на комуникационно-информационните системи Вж Е 1


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/2 Е 3
        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на съвременната икономика - предизвикателства и перспективи [Електронен ресурс] : студентска научно-изследователска дейност : сборник студентски трудове / състав. Десислава Алексова ; редкол. Иван Андреев ... [и др.]. - Текстови данни. - [Ботевград] : Междунар. висше бизнес у-ще, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Office. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Competitiveness of modern economy - challenges and opportunities. - Други ред.: Мирослав Неделчев, Лалка Борисова, Стела Балтова, Даниела Георгиева, Десислава Алексова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез. - Съдържа и: Доклади от International Students' Conference Opportunities and Challenges of Student Mobility, [10 October 2019].

ISBN 978-954-9432-96-1
1. Стопанство - сборници 2. Конкуренция (икономика) - сборници
338(062.034)
339.137(062.034)
COBISS.BG-ID 43467016

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ на съвременната икономика - предизвикателства и перспективи : студентска научно-изследователска дейност : сборник студентски трудове Вж Е 3

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

ЦЕЛКОВ, Веселин Ценов, 1955-
        Управление на риска за сигурността на комуникационно-информационните системи Вж Е 1


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ

ТРЕНЧЕВ, Иван Драгов, 1971-
        Приложение на 3D модели в биоинформатични изследвания : монография Вж Е 4

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

БК 2021/2 Е 4
ТРЕНЧЕВ, Иван Драгов, 1971-
        Приложение на 3D модели в биоинформатични изследвания [Електронен ресурс] : монография / Иван Тренчев. - Текстови данни. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Application of 3D models in bioinformatics research. - Приложение на 3D модели в биоинформатични изследвания: анализ на биологичните свойства / Стоян Денчев. - Приложение на 3D модели в биоинформатични изследвания. използване на квантово-химични подходи за анализ на сложни биомолекули / Костадин Ангелов. - Биогр. данни за авт. отбелязани в края на текста. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-185-444-8
1. Биоинформатика - моделиране
577.2:007(0.034)
519.87(0.034)
COBISS.BG-ID 43558408


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/2 Е 5
ДАФ Ни С.Д.
        Здоровая ходьба [Електронен ресурс] / Даф Ни С.Д. ; ил., прев. на рус. ез. Даф Ни С.Д. - Текстови данни. - [Варна] : [Дафина Стоянова Димова], 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Даф Ни С.Д. - псевд. на авт. Дафина Стоянова Димова. - Кн. от поредицата Открой движение!. Подпоредица Здоровые движения для средней части тела.

ISBN 978-619-91627-2-9
1. Хигиена
613.7(0.034)
COBISS.BG-ID 43479304

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/2 Е 6
НОВАКОВ, Иван Петков
        Остър корем [Електронен ресурс] : монография / Иван П. Новаков. - Текстови данни. - Пловдив : Мед. унив., 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран. - Рецензии / Павел Тодоров Тимонов, Делян Пенев Делев. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-237-068-8
1. Остър корем
616.3-009(0.034)
COBISS.BG-ID 43563784

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Айдън, Найле, 1981- (преводач) Кн 143
Алваджиев, Никола Стоянов, 1900-1974 (автор) Кн 214, Кн 215
Алексиев, Александър Богданов, 1963- вж Aleksiev, Aleksandǎr Bogdanov, 1963-
Алексова, Десислава Иванова, 1979- (съставител) Е 3, Кн 43, (редактор) Е 3, Кн 43
Алтаев, Жакипбек Алтаули, 1948- (автор) Кн 19
Алтаев, Жакыпбек Алтайулы, 1948- вж Алтаев, Жакипбек Алтаули, 1948-
Алтъков, Стефан Кирилов, 1955- (художник) Г 1
Алтъков, Стефан Кирилов, 1955- вж Altǎkov, Stefan Kirilov, 1955-
Стефан Алтъков. Опити. Изложба (София ; 2020) Г 1
Стефан Алтъков. Опити. Изложба (София ; 2020) вж Stefan Altakov: Tries. Exhibition (Sofia ; 2020)
Ангелов, Костадин Георгиев, 1977- (рецензия) Е 4
Ангелова, Ваня Христова, 1967- (автор) Кн 175, Кн 176
Ангелова, Даниела Стефанова, 1980- (автор) Кн 71
Ангелова, Деница Ангелова, 1983- (автор) Кн 177
Ангелова, Лучия Малинова, 1956- (автор) Кн 62
Андонова, Ирина Петрова, 1973- вж Andonova, Irina Petrova, 1973-
Андонова, Румяна Русева (рецензия) Кн 101
Андреев, Иван Йорданов, 1975- (съставител) Е 2, (редактор) Е 3, Кн 43
Андреев, Иван Йорданов, 1975- вж Andreev, Ivan Jordanov, 1975-
Андреева, Донка Цолова, 1947- (автор) Кн 13
Андреева, Людмила Маринова, 1963- (преводач) Кн 29
Андреева, Силвия, 1981- (автор) Кн 178
Антонова, Вера (автор) Кн 73
Антонова, Вера вж Antonova, Vera
Апостолова, Данка, 1959- (автор) Кн 142
Апостолова, Ива Иванова, 1958- (автор) Кн 73
Апостолова, Ива Иванова, 1958- вж Apostolova, Iva Ivanova, 1958-
Артемиева, Елена Василевна (автор) Кн 108
Артемьева, Елена Васильевна вж Артемиева, Елена Василевна
Атанасов, Наско Иванов (автор) Кн 73
Атанасов, Наско Иванов вж Atanasov, Nasko Ivanov

Атанасова, Данка Апостолова Байрямова- вж Апостолова, Данка, 1959-
Афонин, Александр Михайлович, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Афонин, Александър Михайлович, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Афонина, Валентина Евгеньевна, 1942- вж Валента, Валентина, 1942-
 
Б

Багашева, Александра Божидарова, 1971- (автор) Кн 140
Баева, Десислава Цонева, 1973- (автор) Кн 219
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 146, Кн 151
Байрямова-Атанасова, Данка Апостолова вж Апостолова, Данка, 1959-
Байчев, Жеко Димитров, 1948- (предговор) Кн 123, (редактор) Кн 123
Байчева, Савка Тодорова, 1951- (автор) Кн 24
Бакрачева, Албена Кузманова, 1961- (предговор) Кн 156, (преводач) Кн 156
Балтова, Стела Иванова, 1961- (редактор) Е 3, Кн 43
Бауренски, Любомир Емилов, 1956- (автор) Кн 103
Бекчиев, Ростислав Христофоров, 1976- (автор) Кн 73
Бекчиев, Ростислав Христофоров, 1976- вж Bekčiev, Rostislav Hristoforov, 1976-
Бенова, Евгения Цветанова, 1956- (автор) Кн 85
Бижков, Георги Христов, 1940-2014 (автор) Кн 62
Боев, Христо Тончев, 1973- (автор) Кн 163, (предговор) Кн 164, (преводач) Кн 164
Божинова, Елена Богданова, 1975- (илюстратор) Г 2
Божков, Андрей, 2006- (автор) Кн 15, Кн 16
Божков, Даниел, 1997- (автор) Кн 15, Кн 16
Бојков, Ванче Стеванов, 1962- вж Бойков, Ванче Стеванов, 1962-
Бойков, Ванче Стеванов, 1962- (автор) Кн 5
Боjков, Дарjaн Ванчев, 1986- вж Бойков, Дарян Ванчев, 1986-
Бойков, Дарян Ванчев, 1986- (съставител) Кн 54
Бойчев, Бойчо Йорданов, 1958- (автор) Кн 20
Бонев, Боньо Иванов, 1926- (предговор) Кн 221
Бонов, Петър Дончев, 1946- (предговор) Кн 137
Борисов, Крум (съставител) Кн 171
Борисова, Лалка Герасимова, 1955- (редактор) Е 3, Кн 43
Борисова, Петя Костадинова (автор) Кн 179
Боровска, Пламенка Иванова, 1954- (автор) Кн 92
Боровска, Пламенка Иванова, 1954- вж Borovska, Plamenka Ivanova, 1954-
Бояджиева, Елена Христова, 1962- (автор) Кн 86
Бояджиева, Елена Христова, 1962- вж Bojadžieva, Elena Hristova, 1962-
Боянов, Боян Кирилов (автор) Кн 5
Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933- (автор) Кн 147
Братанова-Дончева, Светла вж Bratanova-Dončeva, Svetla
Бристоу, Гуен, 1903-1980 (автор) Кн 148
Булгаков, Михаил Афанасиевич, 1891-1940 (автор) Кн 166, Кн 167
Булгаков, Михаил Афанасьевич, 1891-1940 вж Булгаков, Михаил Афанасиевич, 1891-1940
Буюклиева, Майре Бориславова, 1982- (преводач) Кн 152
 
В

Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (автор) Кн 180
Валента, Александр, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Валента, Александър, 1941- (автор) Кн 57, Кн 168, Кн 172Кн 173 

Валента, Валентина, 1942- (автор) Кн 57, Кн 168, Кн 172, Кн 173
Ванчев, Руси Маринов вж Маринов, Руси, 1956-
Варадинова, Емилия Добринова, 1967- (автор) Кн 73
Варадинова, Емилия Добринова, 1967- вж Varadinova, Emilija Dobrinova, 1967-
Василев, Валентин Константинов, 1959- (автор) Кн 104
Василев, Васил Панайотов, 1955- (автор) Кн 73
Василев, Васил Панайотов, 1955- вж Vasilev, Vasil Panajotov, 1955-
Василев, Иван Николов, 1932- (автор) Кн 218
Василева, Мария Петрова, 1956- (преводач) Кн 26, Кн 108
Василева, Пепа Цветанова, 1990- (автор) Кн 120
Велев, Николай Илчев, 1974- (автор) Кн 73
Велев, Николай Николаев, 1987- (автор) Кн 21
Велков, Борис Касиян, 1974- (автор) Кн 73
Велков, Борис Касиян, 1974- вж Velkov, Boris Kasijan, 1974-
Велчев, Никола Миланов, 1935- (автор) Кн 85
Видинова, Янка Николова, 1964- (автор) Кн 73
Видинова, Янка Николова, 1964- вж Vidinova, Janka Nikolova, 1964-
Влъчкова, Галина Тодорова вж Тодорова, Галина, 1962-
Врачев, Иван Ганчев, 1921-1994 (доп. материал) Кн 221
Вълев, Въльо Тенев вж Вълев, Вълю Тенев, 1934-
Вълев, Вълю Тенев, 1934- (редактор) Кн 1
Вълев, Вълю Тенев, 1934- вж Vǎlev, Vǎlju Tenev, 1934-
Вълев, Димитър Христов, 1902-1944 вж Вълев, Матвей, 1902-1944
Вълев, Матвей, 1902-1944 (автор) Кн 194
Вълчев, Владимир Василев, 1949- (автор) Кн 73
Вълчев, Владимир Василев, 1949- вж Vǎlčev, Vladimir Vasilev, 1949-
Вълчинков, Стефан Владимиров (редактор) Кн 1
Вълчинков, Стефан Владимиров вж Vǎlčinkov, Stefan Vladimirov
Вълчинкова, Пенка Желязкова (редактор) Кн 1
Вълчинкова, Пенка Желязкова вж Vǎlčinkova, Penka Željazkova
Върбанова, Гергана Костова (автор) Кн 2
Върбанова, Невена Николаева, 1966- (автор) Кн 86, Кн 87, Кн 88
Върбанова, Невена Николаева, 1966- вж Vǎrbanova, Nevena Nikolaeva, 1966-
Вътова, Татяна Лазарова, 1970- (редактор) Кн 12
 
Г

Гавраилов, Йордан Тодоров, 1977- (автор) Кн 106
Гаджев, Георги Костадинов, 1983- вж Gadžev, Georgi Kostadinov, 1983-
Галибов, Зафер Исмаил, 1946- (текст) Г 3, (фотограф) Г 3
Галибов, Зафер Исмаил, 1946- вж Galibov, Zafer Ismail, 1946-
Ганчев, Панайот Асенов, 1942- (автор) Кн 6
Ганчева, Вера Лалева, 1943-2020 (редактор) Кн 138
Геловска, Лидия (съставител) Кн 158, Кн 159, Кн 171
Георгиев, Валери Георгиев, 1966- (автор) Кн 73
Георгиев, Валери Георгиев, 1966- вж Georgiev, Valeri Georgiev, 1966-
Георгиева, Галя Николаева (автор) Кн 73
Георгиева, Галя Николаева вж Georgieva, Galja Nikolaeva
Георгиева, Даниела Александрова, 1975- (редактор) Е 3
Георгиева, Даниела Венциславова, 1986- (автор) Кн 132, (редактор) Кн 43
Георгиева, Кичка Иванова Трендафилова- вж Трендафилова-Георгиева, Кичка Иванова, 1957-
Георгиева, Лалка Донева (автор) Кн 64, (съставител) Кн 68
Герасименко, Виктор Григорович (редактор) Кн 45
Герасименко, Віктор Григорович вж Герасименко, Виктор Григорович
Герджиков, Никола Димитров, 1951- (предговор) Кн 175, Кн 176
Германов, Владимир Милчев, 1958- (преводач) Кн 145
Герчева, Галя Тодорова, 1956- (автор) Кн 25, Кн 37, Кн 58
Герчева-Несторова, Галя Тодорова вж Герчева, Галя Тодорова, 1956-
Горчева, Даниела Викторова, 1963- (текст) Г 3
Горчева, Даниела Викторова, 1963- вж Gorčeva, Daniela Viktorova, 1963-
Господинова, Антония Димитрова (редактор) Кн 138
Градинарова, Маргарита Георгиева, 1937- (автор) Кн 85
Грийн, Греъм, 1904-1991 (автор) Кн 145
Гусев, Чавдар Василев (автор) Кн 73
Гусев, Чавдар Василев вж Gusev, Čavdar Vasilev
Гьоте, Йохан Волфганг фон, 1749-1832 (автор) Кн 158
Гьошев, Александър Василев, 1975- (илюстратор) Кн 200
Гьошева, Борислава (автор) Кн 73
Гьошева, Борислава вж G´oševa, Borislava
Гювийски, Страхил Петров, 1954- (автор) Кн 207
Гюзелева, Светлана Георгиева Димитрова- вж Димитрова, Светлана Георгиева, 1967-
Гюров, Румен Стоянов, 1964- (автор) Кн 52
 
Д

Давидов, Ангел Асенов, 1931- (илюстратор) Кн 217
Дакова, Бисера Лазарова, 1966- (предговор) Кн 174, (съставител) Кн 174, (редактор) Кн 174
Далай Лама, 1935- вж Тензин Гяцо, Далай лама XIV, 1935-
Дамянова, Соня Борисова, 1968- (автор) Кн 93
Данев, Атанас Данев (автор) Кн 124
Данилова, Анелия Александрова, 1957- (преводач) Кн 27
Данова, Мадлен Василева, 1962- (редактор) Кн 138
Даргов, Свилен Христов (рецензия) Кн 118
Даскалова, Ивона Кирилова (рецензия) Кн 104
Даф Ни С.Д. (автор) Е 5, (илюстратор) Е 5, (преводач) Е 5
Дедов, Ивайло Кънев (автор) Кн 73
Дедов, Ивайло Кънев вж Dedov, Ivajlo Kǎnev
Дейкова-Станева, Мария, 1938- (автор) Кн 181
Деков, Здравко (илюстратор) Кн 15, Кн 16
Делев, Делян Пенев, 1976- (рецензия) Е 6
Демирова, Рафие Федайева, 1956- (автор) Кн 143
Демирова, Сийка Димитрова, 1970- (автор) Кн 134
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (рецензия) Е 4
Дерменджиев, Светлан Михов, 1962- (автор) Кн 102
Дженева, Марияна Недялкова, 1966- (редактор) Кн 12
Джьомертел, Серкан (преводач) Кн 143
Димитров, Васил Димитров, 1948- (рецензия) Кн 102
Димитров, Венцеслав Никифоров (автор) Кн 73
Димитров, Венцеслав Никифоров вж Dimitrov, Venceslav Nikiforov
Димитров, Георги Георгиев, 1972- (предговор) Кн 2, (редактор) Кн 2
Димитров, Димитър Димитров, 1980- (автор) Кн 123
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (предговор) Кн 141, (съставител) Кн 141, (редактор) Кн 141
Димитров, Людмил Иванов, 1967- вж Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967-
Димитрова, Виолета Георгиева, 1976- (автор) Кн 93
Димитрова, Лаура Иванова, 1958- (автор) Кн 135, (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Димитрова, Лаура Иванова, 1958- вж Dimitrova, Laura Ivanova, 1958-
Димитрова, Любослава (илюстратор) Кн 182
Димитрова, Маргарита Ваньова, 1963- (автор) Кн 72, Кн 182, (илюстратор) Кн 182

Димитрова, Николета Ангелова (автор) Кн 102
Димитрова, Нора (предговор) Кн 165
Димитрова, Райна, 1946- (автор) Кн 25, Кн 37
Димитрова, Светлана Георгиева, 1967- (автор) Кн 140
Димитрова-Гюзелева, Светлана Георгиева вж Димитрова, Светлана Георгиева, 1967-
Димов, Калин вж Трендафилов, Калин Димов
Димова, Дафина Стоянова вж Даф Ни С.Д.
Димова, Марина Ангелова, 1982- (автор) Кн 58, Кн 60
Димова, Росица Цветанова, 1968- (автор) Кн 98
Добрева, Росица, 1963- (редактор) Кн 12
Добринкова, Нина Христова, 1982- вж Dobrinkova, Nina Hristova, 1982-
Дойчев, Емил Христов (автор) Кн 4
Дойчева, Ася Георгиева Стоянова- вж Стоянова-Дойчева, Ася Георгиева
Долчинков, Радостин Симеонов, 1959- (автор) Кн 116
Донкова, Жасмина Христова, 1970- (автор) Кн 30
Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881 (автор) Кн 169
Достоевский, Федор Михайлович, 1821-1881 вж Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881
Драганова, Мария Атанасова, 1992- (автор) Кн 13
Драганова, Мария Атанасова, 1992- вж Draganova, Marija Atanasova, 1992-
Драганова, Росица Славчева, 1962- (автор) Кн 136
Драгиев, Ивайло Веселинов, 1986- (автор) Кн 17, Кн 18, Кн 212
Дъбева, Таня, 1957- (редактор) Кн 45
Дякова, Галина Йорданова, 1963- (автор) Кн 122
Дянкова, Нели Димитрова, 1968- (автор) Кн 87, Кн 88
 
Е

Евстатиев, Симеон Евстатиев, 1968- (предговор) Кн 19
Елшишка, Милка Тодорова, 1981- (автор) Кн 73
Елшишка, Милка Тодорова, 1981- вж Elšiška, Milka Todorova, 1981-
Енева, Андрияна Димитрова, 1954- (автор) Кн 183
Енчева, Милена Димитрова, 1971- (автор) Кн 107
 
Ж

Жалов, Константин Николов, 1928-2020 (предговор) Кн 137
Желев, Видьо Василев, 1941- (рецензия) Кн 111
Живков, Венелин Стоянов, 1940- (автор) Кн 84
 
З

Загорчев, Марин Иванов, 1972- (преводач) Кн 28
Заркова, Цветана Кирилова, 1944- (автор) Кн 65, Кн 66
Захариева, Йорданка Ценкова, 1963- (рецензия) Кн 143
Захариева, Райна Сергеева (автор) Кн 62
Зер, Магдалена, 1971- вж Попова, Магдалена Цветанова, 1971-
Зигадло, Павел, 1978- вж Zygadło, Paweł, 1978-
Златарев, Георги, 1971- (илюстратор) Кн 17
Златилов, Веселин, 1962- (автор) Кн 79, Кн 80, Кн 81
 
И

Иванов, Божидар Антонов, 1973- вж Ivanov, Božidar Antonov, 1973-
Иванов, Иван Йотов, 1964- (автор) Кн 208, (интервюирано лице) Кн 208
Иванов, Йотко Каменов, 1949- вж Каменов, Йотко, 1949-
Иванов, Милен Мирчев, 1971- (автор) Кн 40
Иванов, Мирослав Найденов, 1956- (рецензия) Кн 122
Иванов, Петър Иванов, 1946- (автор) Кн 109, Кн 110, Кн 112
Иванов, Стоян Георгиев, 1986- (илюстратор) Кн 13
Иванов, Стоян Георгиев, 1986- вж Ivanov, Stojan Georgiev, 1986-
Иванова, Валентина Людмилова, 1956- (автор) Кн 86
Иванова, Валентина Людмилова, 1956- вж Ivanova, Valentina Ljudmilova, 1956-
Иванова, Десислава Антонова, 1980- вж Ivanova, Desislava Antonova, 1980-
Иванова, Диана Огнянова, 1975- (автор) Кн 59
Иванова, Елица Михалева, 1986- (предговор) Кн 154, (съставител) Кн 154, Кн 158
Иванова, Иванка Георгиева (редактор) Кн 1
Иванова, Иванка Георгиева вж Ivanova, Ivanka Georgieva 
Иванова, Милена (автор) Кн 184, (илюстратор) Кн 184
Иванова, Милена Кирова вж Кирова, Милена, 1963-
Иванова, Невена, 1975- вж Камбурова, Невена Трифонова, 1975-
Иванова, Поля Иванова (автор) Кн 131
Иванова, Райна Димитрова вж Димитрова, Райна, 1946-
Иванова, Янка Петрова, 1940- (автор) Кн 185
Изън, Касандра, 1948- вж Исън, Касандра, 1948-
Илиева, Екатерина Илиева, 1985- (автор) Кн 13, (преводач) Г 2
Илиева, Екатерина Илиева, 1985- вж Ilieva, Ekaterina Ilieva, 1985-
Илиева, Йорданка, 1964- (автор) Кн 124
Илинкин, Владимир Методиев (автор) Кн 93
Илкова-Хараламбова, Петя Христова (автор) Кн 102
Илчовска, Димитрина Йотова (редактор) Кн 1
Илчовска, Димитрина Йотова вж Ilčovska, Dimitrina Jotova
Исън, Касандра, 1948- (автор) Кн 26
Ихтиманска, Мила Кирилова, 1983- (автор) Кн 73
Ихтиманска, Мила Кирилова, 1983- вж Ihtimanska, Mila Kirilova, 1983-
 
Й

Йовчевска, Пламена Георгиева, 1954- вж Jovčevska, Plamena Georgieva, 1954-
Йорданова, Велина Георгиева Маринова- вж Маринова-Йорданова, Велина Георгиева, 1969-
Йорданова, Йорданка Илиева  вж Илиева, Йорданка, 1964-
Йотов, Йото Трифонов, 1961- (рецензия) Кн 105
 
К

Кабаиванов, Станимир Иванов, 1979- (автор) Кн 42
Каблешкова, Райна Личева вж Каблешкова-Серафимова, Райна Личева, 1948-
Каблешкова-Серафимова, Райна Личева, 1948- (автор) Кн 216, Кн 221
Каблешкова-Серафимова, Райна Личева, 1948- вж Kableškova-Serafimova, Rajna Ličeva, 1948-
Кавръков, Таньо Манолов, 1956- (рецензия) Кн 104
Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (предговор) Кн 175, Кн 176
Казаков, Константин Кирилов, 1966- (рецензия) Кн 53
Казаков, Стефан Ангелов, 1983- (автор) Кн 73
Казаков, Стефан Ангелов, 1983- вж Kazakov, Stefan Angelov, 1983-
Казанджиева, Велина Иванчева, 1971- (редактор) Кн 45
Казимировски, Василий, 1956- (автор) Кн 186, Кн 187, Кн 188
Калева, Симона Христова, 1996- (предговор) Кн 155, (преводач) Кн 155
Камалиева, Росица (илюстратор) Кн 192
Камбурова, Невена Трифонова, 1975- (автор) Кн 73, (редактор) Кн 73
Камбурова, Невена Трифонова, 1975- вж Kamburova, Nevena Trifonova, 1975-
Каменов, Йотко, 1949- (автор) Кн 123
Капралова, Донка Христова (автор) Кн 79, Кн 80, Кн 81
Каравастева, Мича Станилова (автор) Кн 88
Карамфилова, Десислава Алексиева вж Ловловед
Карамфилова, Десислава вж Lovloved
Карев, Максим Любенов, 1960- (автор) Кн 55
Кеворкян, Ани Кеворк, 1974- (редактор) Кн 70
Кендеров, Петър Стоянов, 1943- (автор) Кн 69, Кн 78
Килева-Стаменова, Ренета Михайлова, 1960- (редактор) Кн 138
Ким Со Йънг (доп. материал) Кн 144
Кинг, Стивън, 1947- (автор) Кн 149, Кн 150
Киров, Георги Николов, 1949- (предговор) Кн 216
Киров, Димитър, 1955- вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Киров, Димитър Попмаринов, 1955- вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Кирова, Габриела Николова, 1961- (автор) Кн 63
Кирова, Милена, 1963- (автор) Кн 86
Кирова, Милена, 1963- вж Kirova, Milena, 1963-
Киршенбаум, Ричард, 1961- (автор) Кн 151
Киряков, Атанас Кирилов, 1953- (илюстратор) Г 2
Киряков, Владимир (илюстратор) Г 2
Кисьов, Атанас Костадинов (илюстратор) Г 2
Кисьов, Костадин Атанасов, 1957- (текст) Г 2, (редактор) Кн 13, (илюстратор) Г 2

Кисьов, Костадин Атанасов, 1957- вж Kis´ov, Kostadin Atanasov, 1957-
Кисьов, Костадин Димитров (автор) Кн 137
Китай и светът: език, култура, политика Кн 36
Клемънс, Самюъл Лангхорн вж Твен, Марк, 1835-1910
Клинтън, Кевин (предговор) Кн 165
Клинтън, Нора Димитрова вж Димитрова, Нора
Клостерман, Евгени Павлов вж Павлов, Евгени, 1924-2004
Ковалчук, Инна (предговор) Кн 175, Кн 176
Ковальчук, Инна вж Ковалчук, Инна
Ковачев, Георги Господинов, 1966- (автор) Кн 220
Ковачева, Ева Кръстева, 1979- (съставител) Кн 33
Ковачева, Юлия Драганова, 1963- (преводач) Кн 161
Коен, Алан, 1950- вж Коен, Алън, 1950-
Коен, Алън, 1950- (автор) Кн 27
Колева, Ирина Мирчева, 1960- (автор) Кн 9, Кн 10
Копринаров, Братой Георгиев, 1952- (редактор) Кн 45
Коробко, Денис Иванович, 1974- (преводач) Кн 170
Костов, Александър Григоров, 1956- (съставител) Кн 119
Костов, Марин Живков, 1969-2020 (автор) Кн 22
Костов, Станислав Кръстев, 1978- (съставител) Кн 48
Костова, Елена Маринова, 1975- (автор) Кн 217
Костова, Камелия Славчева вж Фламей, Джия, 1971-
Кривчев, Красимир Василев, 1956- вж Казимировски, Василий, 1956-
Круз, Рейчъл, 1988- (автор) Кн 61
Крумова, Кристина Крумова (съставител) Кн 159
Кръгла маса с международно участие Православие - традиция и съвременност (4 ; Пловдив ; 2017) Кн 33
Кръстев, Драгомир Кирилов, 1975- (автор) Кн 22
Кръстева, Анка Христова, 1968- (автор) Кн 113
Кузманова, Ралица Тодорова, 1974- (автор) Кн 93
Куртенков, Андрей Александров, 1966- (автор) Кн 123
Куърк, Матю, 1981- (автор) Кн 152
Кънчев, Давид Руменов, 1970- (автор) Кн 111
Кържин, Емил Илиев, 1963- (автор) Кн 101
Кътова, Цветана Маринова вж Кътова, Цветанка Маринова, 1951-
Кътова, Цветанка Маринова, 1951- (рецензия) Кн 105

Кършенбаум, Ричард вж Киршенбаум, Ричард, 1961-
 
Л

Лаворел, Матиас (автор) Кн 160
Лазаров, Борислав Йорданов, 1959- вж Lazarov, Borislav Jordanov, 1959-
Лазаровски, Адриан Николаев, 1976-2015 (преводач) Кн 149, Кн 150
Ламброзо, Съни, 1951- вж Байчева, Савка Тодорова, 1951-
Лангуров, Марио Стефанов (автор) Кн 73
Лангуров, Марио Стефанов вж Langurov, Mario Stefanov
Ланджев, Иван Лука, 1986- (послеслов) Кн 170
Лапчев, Георги Тодоров, 1929- (автор) Кн 195
Левтерова, Боряна Ангелова, 1975- (автор) Кн 100
Лилова, Милена Цветкова, 1958- (преводач) Кн 19
Ловловед (автор) Кн 196, Кн 197
Логан, Т. М., 1970- (автор) Кн 146
Лозева, Анна Иванова, 1987- (редактор) Кн 143, (преводач) Кн 143
Лоуън, Ариел (автор) Кн 153
Луканов, Симеон Петров, 1984- (автор) Кн 73
Луканов, Симеон Петров, 1984- вж Lukanov, Simeon Petrov, 1984-
Луканова, Георгина Георгиева, 1970- (редактор) Кн 45

Лхамо Дхондруп, 1935- вж Тензин Гяцо, Далай лама XIV, 1935-
 
М

Мазнев, Михаил Светозаров (автор) Кн 102
Майналовски, Сибин Симеонов, 1974- (преводач) Кн 148
Маламов, Валентин Методиев, 1960- (автор) Кн 7
Малро, Андре, 1901-1976 (автор) Кн 161
Малчева, Жени Емилова (предговор) Кн 128, (съставител) Кн 128, (преводач) Кн 128
Мандова-Русинчовска, Милка Петкова, 1938- (автор) Кн 66
Марева, Амелия Петкова, 1958- (автор) Кн 140
Маринов, Петър Господинов, 1973- (рецензия) Кн 40
Маринов, Руси, 1956- (автор) Кн 8
Маринов, Стоян Петков, 1961- (предговор) Кн 45, (редактор) Кн 45
Маринова-Йорданова, Велина Георгиева, 1969- (автор) Кн 53
Мариянска, Еми (интервюиращо лице) Кн 208
Марков, Чела, 1907-1992 вж Серги, Чела, 1907-1992
Маркова, Емилия Борисова, 1955- (автор) Кн 41
Матакиева, Снежинка Димитрова, 1954- (автор) Кн 82
Матанов, Христо Луков, 1952- (предговор) Кн 217
Медицински университет (Пловдив) Кн 70
Международен научен форум Аграрната икономика в подкрепа на селското стопанство (6 ; София ; 2019) вж International Scientific Forum Agricultural Economics to Support Farming (6 ; Sofia ; 2019)
Меѓународна научна конференција Бугариjа - Северна Македониjа - Словениjа: Литературниот превод во целната култура и во образованието (Софија ; 2020) вж Международна научна конференция България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието (София ; 2020)
Међународни округли сто Проблеми у јавном управљању локалних заједница у прекограничном региону Србија - Бугарска (1 ; Гаџин Хан ; 2018) вж Международна кръгла маса Проблеми в публичното управление на местните общности в трансграничния регион България-Сърбия (1 ; Гаджин Хан ; 2018)
Международна конференция Европейското земеделие и новата обща селскостопанска политика 2021-2027: предизвикателства и възможности (София ; 2019) вж International Conference European Agriculture and The New Common Agricultural Policy  2021-2027: Challenges and Opportunities (Sofia ; 2019)
Международна конференция Китай и светът: език, култура, политика (София ; 2019) вж International Conference China and the World: Language, Culture, Politics (Sofia ; 2019)
Международна конференция Опазване на околната среда и рискове от бедствия (1 ; София ; 2020) вж International Conference Environmental Protection and Disaster Risks (1 ; Sofia ; 2020)
Международна кръгла маса Проблеми в публичното управление на местните общности в трансграничния регион България-Сърбия (1 ; Гаджин Хан ; 2018) Кн 54
Международна научна конференция България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието (София ; 2020) Кн 141
Международна научна конференция България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието (София ; 2020) вж Meždunarodna naučna konferencija Bǎlgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literaturnijat prevod v predpriemaštata kultura i v obrazovanieto (Sofija ; 2020)
Международна научна конференция Цифровата трансформация - бизнес, образование, наука (17 ; Ботевград ; 2020) Е 2
Международна студентска конференция Възможности и предизвикателства на студетнската мобилност (София ; 2019) Е 3, Кн 43
Международна студентска конференция Възможности и предизвикателства на студетнската мобилност (София ; 2019) вж Meždunarodna naučna konferencija Cifrovata transformacija - biznes, obrazovanie, nauka (17 ; Botevgrad ; 2020)
Милушева, Венета Димитрова, 1950- (предговор) Кн 207
Минева, Станислава Ивова, 1976- (автор) Кн 58, Кн 60
Минкова, Лиляна Тодорова, 1932-2016 (преводач) Кн 166, Кн 167, Кн 169
Минковски, Иван (автор) Кн 198
Минчев, Асен Недков, 1980- (автор) Кн 118
Миронова, Златка Пакалева вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Митанкова, Екатерина Николаева, 1986- (автор) Кн 56
Митева, Рени, 1971- (автор) Кн 213
Митков, Аньо Йорданов, 1980- (автор) Кн 121
Митова, Раденка Костадинова, 1973- (автор) Кн 44
Михайлова, Надежда Станиславова (редактор) Кн 138
Михова, Людмила Кирилова, 1965- (автор) Кн 87, Кн 88
Мичев, Боян Танев (автор) Кн 73
Мичев, Боян Танев вж Mičev, Bojan Tanev
Мишел, Жан-Батист (автор) Кн 32
Мумджиев, Никола Христов, 1931-2007 (автор) Кн 97
Мурджева, Мариана Атанасова, 1960- (редактор) Кн 70
Мутанов, Галъм Мутанули, 1957- (предговор) Кн 19
Мутанов, Галымкайыр Мутанулы, 1957- вж Мутанов, Галъм Мутанули, 1957-
 
Н

Назърска, Жоржета Димитрова, 1970- (автор) Кн 31
Найденов, Владимир Чавдаров (съставител) Кн 138, (редактор) Кн 138, (преводач) Кн 138
Найденов, Чавдар, 1945- (илюстратор) Кн 214
Найденова, Йонка Маринова, 1953- (предговор) Кн 139, (съставител) Кн 139, (редактор) Кн 139
Нанков, Монко Иванов (редактор) Кн 1
Нанков, Монко Иванов вж Nankov, Monko Ivanov
Наумов, Борислав Ясенов, 1971- (автор) Кн 73
Наумов, Борислав Ясенов, 1971- вж Naumov, Borislav Jasenov, 1971-
Научна конференция, посветена на проф. Бучуковска (София ; 2013) Кн 138
Научна конференция Преводът между конюнктурата и мисията - посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България (София ; 2017) Кн 139
Национална конференция с международно участие Библиотеките в контекста на европейското културно наследство (Шумен ; 2019) Кн 12
Неделчев, Мирослав Колев, 1965- (редактор) Е 3, Кн 43
Несторова, Галя Тодорова Герчева- вж Герчева, Галя Тодорова, 1956-
Нешков, Марин Найденов, 1950- (редактор) Кн 45
Николаева, Вера Антонова вж Антонова, Вера
Николаева, Вера Антонова вж Antonova, Vera
Николов, Тони Георгиев, 1966- (преводач) Кн 32
Николова, Ана Нинкова, 1990- (илюстратор) Кн 213
Николова, Боряна Николова, 1988- (автор) Кн 11
Николова, Ивелина Николова, 1979- (предговор) Кн 33, (доп. материал) Кн 72
Николова, Маргарита Иванова Тренчева- вж Тренчева-Николова, Маргарита Иванова, 1968-
Николова, Мария Николова, 1958- (автор) Кн 87, Кн 88
Николова, Милена Тихомирова (автор) Кн 93
Николова, Надежда Илийчова (автор) Кн 117
Николова, Цонка Пеева вж Пеева, Цонка, 1947-
Нинов, Мариан Драганов (автор) Кн 39
Нинова, Росица Петкова, 1964- (автор) Кн 189
Нинова, Юлия Димитрова, 1949- (автор) Кн 82
Ницолова, Руселина Лозанова, 1940- (автор) Кн 144
Новаков, Иван Петков (автор) Е 6
 
О

Озбърн, Филип (автор) Кн 157
Олзер, Бернар, 1948- (автор) Кн 32
Орбецова, Мария Миткова, 1962- (редактор) Кн 100

Осоли, Сара Маргарет Фулър, 1810-1850 вж Фулър, Маргарет, 1810-1850
Ото Пав вж Топалов, Йовчо Боянов, 1931-2021
 
П

Павлов, Евгени, 1924-2004 (доп. материал) Кн 9
Павлов, Христо Павлов, 1982- (автор) Кн 50
Павлова, Милена Николова, 1982- (автор) Кн 73
Павлова, Милена Николова, 1982- вж Pavlova, Milena Nikolova, 1982-
Павлова, Митка, 1943- (автор) Кн 86
Павлова, Митка, 1943- вж Pavlova, Mitka, 1943-
Пальонгов, Трифон Георгиев (илюстратор) Г 2
Панайотов, Момчил Панайотов, 1976- (автор) Кн 120
Панев, Симеон Белчев, 1949- (автор) Кн 84
Папъшева, Кети (автор) Кн 190
Параскевова, Минка Иванова, 1976- (автор) Кн 199
Парашкевов, Борис Димитров, 1938- (редактор) Кн 138
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 61
Пеева, Цонка, 1947- (автор) Кн 124
Пелтеков, Васил (илюстратор) Г 2
Пенева, Влада Кирилова, 1957- (автор) Кн 73
Пенева, Влада Кирилова, 1957- вж Peneva, Vlada Kirilova, 1957-
Пенева, Християна Ангелова (автор) Кн 17, Кн 18, Кн 212
Пенчев, Пенчо Иванов, 1968- (автор) Кн 124
Пепович, Роман, 1978- вж Петков, Роман Пепович, 1978-
Пери, Надежда Димитрова Тодорова- вж Тодорова-Пери, Надежда Димитрова, 1929-
Пери, Надя вж Тодорова-Пери, Надежда Димитрова, 1929-
Петков, Владислав Весков, 1987- (автор) Кн 58, Кн 60
Петков, Роман Пепович, 1978- (автор) Кн 123
Петров, Николай Кирилов, 1959- (редактор) Кн 101
Петров, Петър Господинов (автор) Кн 93
Петров, Симеон Атанасов, 1984- (автор) Кн 51
Петрова, Диана Гочева, 1978- (автор) Кн 200
Петрова, Митка Павлова вж Павлова, Митка, 1943-
Пехливанов, Илия Денев, 1941- (автор) Кн 209
Пехливанов, Константин Василев, 1976- (редактор) Кн 49, (рецензия) Кн 40
Пехливанова, Деляна Илиева, 1969- (съставител) Кн 209
Плански, Владимир Георгиев, 1973- (автор) Кн 123
Попмаринов, Димитър, 1955- (автор) Кн 38
Попов, Георги Иванов (рецензия) Кн 98
Попова, Магдалена Цветанова, 1971- (автор) Кн 201, Кн 202, Кн 203
Попова, Теодора Петрова, 1964- (автор) Кн 123
Поптодорова, Емилия (съставител) Кн 126
Праматаров, Калоян Веселинов, 1984- (преводач) Кн 160
Прокопиев, Анатолий Ангелов (рецензия) Кн 55
Прошкова, Весела Богомилова, 1950- (преводач) Кн 157
 
Р

Радев, Тодор Йорданов, 1960- (предговор) Кн 216
Раев, Димитър Христов (рецензия) Кн 103
Разбойникова-Фратева, Майа Станкова вж Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957-
Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957- (редактор) Кн 138
Райкова, Валентина Драганова, 1953- (автор) Кн 67
Ракаджийска, Светла Генова, 1946- (редактор) Кн 45
Раковска, Диана Петкова, 1949- (автор) Кн 82
Рамзи, Дейв, 1960- (автор) Кн 61
Рангелова, Веселина Точева вж Rangelova, Veselina Točeva
Ройчев, Венелин Ройчев (рецензия) Кн 122
Рунев, Николай Маргаритов, 1964- (рецензия) Кн 103
Русева, Вяра Събова, 1963- (автор) Кн 114
Русева, Росица Иванова, 1971- (автор) Кн 67
Русенов, Русен Димитров, 1955- (автор) Кн 3
Русинчовска, Милка Петкова Мандова- вж Мандова-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
Рускова, Елизария Райчева, 1956- (редактор) Кн 138
 
С

Саботен (илюстратор) Кн 160
Сапунджиев, Емил Иванов, 1952- (автор) Кн 95
Сейков, Тодор Цонев вж Цонев, Звезделин, 1903-1981
Сейменлийски, Камен Димитров, 1964- (автор) Кн 115
Семов, Атанас Марков, 1970- (предговор) Кн 48
Серафимова, Райна Личева Каблешкова- вж Каблешкова-Серафимова, Райна Личева, 1948-
Серафимова, Спаска вж Serafimova, Spaska
Серги, Чела, 1907-1992 (автор) Кн 164
Симов, Николай Първанов, 1975- (автор) Кн 73
Симов, Николай Първанов, 1975- вж Simov, Nikolaj Pǎrvanov, 1975-
Симова, Яна Ивайлова, 1978- (автор) Кн 105
Славчева, Даниела Петрова, 1965- (преводач) Кн 147
Сопотлиева, Десислава Георгиева, 1976- (автор) Кн 73
Сопотлиева, Десислава Георгиева, 1976- вж Sopotlieva, Desislava Georgieva, 1976-
Софокъл, 496-406 пр.Хр. (автор) Кн 165
Спасов, Светлозар Спасов (рецензия) Кн 98
Стамболийски, Александър Георгиев, 1955- (автор) Кн 21
Стаменов, Наско Юриев, 1992- (автор) Кн 87, Кн 88
Стаменова, Ренета Михайлова Килева- вж Килева-Стаменова, Ренета Михайлова, 1960-
Стамов, Веселин Златилов, 1962- Златилов, Веселин, 1962-
Станева, Мария Дейкова- вж Дейкова-Станева, Мария, 1938-
Стефанов, Цанко Илиев, 1983?- (автор) Кн 47
Стойнев, Иван Стефчов (съставител) Кн 48
Стоянов, Емил Трайчев, 1958- вж Трайчев, Емил, 1958-
Стоянов, Кирил Христов, 1970- (автор) Кн 94
Стоянов, Станимир Недялков, 1952- (автор) Кн 4
Стоянов, Станко Николов (послеслов) Кн 214, Кн 215
Стоянова, Венета (предговор) Кн 64
Стоянова, Марияна Димитрова, 1960- (автор) Кн 67
Стоянова, Румяна Генчева, 1976- (автор) Кн 98
Стоянова, Фелиянка Христова, 1954-2009 (автор) Кн 62
Стоянова-Дойчева, Ася Георгиева (автор) Кн 4
Стоянович, Петър Иванов, 1967- (редактор) Кн 163
Стратева, Росица Добрева, 1963- вж Добрева, Росица, 1963-
Субиото, Намита, 1972- (предговор) Кн 141, (съставител) Кн 141, (редактор) Кн 141
Субиото, Намита, 1972- вж Subiotto, Namita, 1972-
Суфи, Рабиа Абдула, 1965- (автор) Кн 73
Суфи, Рабиа Абдула, 1965- вж Sufi, Rabia Abdula, 1965-
Събев, Павлин Петров, 1973- (автор) Кн 34
Събев, Събин Иванов, 1962- (рецензия) Кн 55
 
Т

Табакова, Лиляна Кънчева, 1960- (автор) Кн 162
Танев, Тодор Александров, 1957- (автор) Кн 51
Танева, Кристина Стоилова, 1962- (автор) Кн 62
Тарън, Ранди (автор) Кн 28
Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (предговор) Кн 5
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Ташев, Андрей Христов, 1983- (предговор) Кн 194, (съставител) Кн 194
Твен, Марк, 1835-1910 (автор) Кн 154, Кн 155
Темелков, Атанас Георгиев, 1958- (рецензия) Кн 101
Тензин Гяцо, Далай лама ХIV, 1935- (предговор) Кн 28
Терзиев, Иван Атанасов, 1951- (автор) Кн 204, Кн 205
Терзиева, Маргарита Александрова, 1957- (преводач) Кн 153
Терзийски, Стоян (преводач) Кн 165
Тетимова, Евгения Георгиева, 1975- (съставител) Кн 138, (редактор) Кн 138
Тимонов, Павел Тодоров, 1976- (рецензия) Е 6
Тодоров, Никола Стоянов, 1983- (автор) Кн 74, Кн 90
Тодорова, Галина, 1962- (автор) Кн 223
Тодорова, Милка, 1943- (автор) Кн 191
Тодорова-Пери, Надежда Димитрова, 1929- (предговор) Кн 125, (съставител) Кн 125, Кн 127, Кн 129, Кн 130
Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910 (автор) Кн 170
Томова, Снежана Борисова, 1949- (автор) Кн 91
Тонов, Иван Костадинов, 1947- (автор) Кн 79, Кн 80, Кн 81
Топалов, Йовчо Боянов, 1931-2021 (автор) Кн 210, Кн 211
Трайчев, Емил, 1958- (автор) Кн 35
Трендафилов, Калин Димов (автор) Кн 124, (редактор) Кн 124
Трендафилова, Малина (автор) Кн 4
Трендафилова-Георгиева, Кичка Иванова, 1957- (автор) Кн 67
Тренчев, Иван Драгов, 1971- (автор) Е 4
Тренчева-Николова, Маргарита Иванова, 1968- (автор) Кн 140
Тултукова, Румяна Недева, 1960- (автор) Кн 25, Кн 37, Кн 58
 
У

Убчева, Цвета, 1960- (илюстратор) Кн 207
Уилсън, Робърт Антон, 1932-2007 (автор) Кн 29
Ушагелов, Ивайло Стоянов, 1976- (автор) Кн 87, Кн 88
 
Ф

Фикова, Радка Петрова (автор) Кн 73
Фикова, Радка Петрова вж Fikova, Radka Petrova
Филипов, Филип Йорданов (автор) Кн 84
Филипова, Таня Дъбева, 1957- вж Дъбева, Таня, 1957-
Фламей, Джия, 1971- (автор) Кн 206
Фрагменти от една революция. Изложба (София ; 2017) Г 3
Фратева, Мая Станкова Разбойникова- вж Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957-
Фулър, Маргарет, 1810-1850 (автор) Кн 156
 
Х

Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 (предговор) Кн 215
Хараламбова, Петя Христова Илкова- вж Илкова-Хараламбова, Петя Христова
Христев, Христо Илков, 1979- (съставител) Кн 48
Христов, Калин Йорданов, 1980- (автор) Кн 123
Христов, Мануш Петков (редактор) Кн 39
Христова, Гергана Христова, 1976- (автор) Кн 6
Христова, Мария Георгиева (автор) Кн 79, Кн 80, Кн 81
Христова, Милена Кирова, 1963- вж Kirova, Milena, 1963- 
Христова, Радостина (автор) Кн 73
Христова, Радостина вж Hristova, Radostina
 
Ц

Цавков, Евгени Иванов, 1970- (автор) Кн 120
Цанев, Георги Цанков вж Цанков, Георги, 1950-
Цанков, Георги, 1950- (предговор) Кн 139, (съставител) Кн 139, (редактор) Кн 139
Цанкова, Марина Георгиева (автор) Кн 124, (редактор) Кн 124
Цанкова, Соня Пламенова (преводач) Кн 143
Цанова, Наташа Вълчева, 1950- (автор) Кн 91
Цвайг, Стефан, 1881-1942 (автор) Кн 159
Цветанов, Николай Ангелов, 1987- (автор) Кн 120
Целков, Веселин Ценов, 1955- (автор) Е 1
Цонев, Звезделин, 1903-1981 (предговор) Кн 214
Цонева, Соня Петрова, 1958- (автор) Кн 73
Цонева, Соня Петрова, 1958- вж Coneva, Sonja Petrova, 1958-
 
Ч

Чакърова, Севдалина Емилова (редактор) Кн 45
Часовникарова, Ценка Георгиева (автор) Кн 73
Часовникарова, Ценка Георгиева вж Časovnikarova, Cenka Georgieva
Червенков, Михаил Стоянов (автор) Кн 95
Чернева, Десислава Николаева, 1976- (автор) Кн 67
Черноморски туристически форум (13 ; Варна ; 2020) Кн 45
Черноморски туристически форум Туристическата индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата (Варна ; 2020) вж Черноморски туристически форум (13 ; Варна ; 2020)
Чехларова, Тони Кондева, 1963- (автор) Кн 69, Кн 78
Чехов, Антон Павлович, 1860-1904 (автор) Кн 171
Чиликов, Стоян Илиев, 1972- (редактор) Кн 33
Чипев, Нешо Хайнрих, 1953- (автор) Кн 73
Чипев, Нешо Хайнрих, 1953- вж Čipev, Nešo Hajnrih, 1953-
Чобанов, Драган Петров, 1980- (автор) Кн 73
Чобанов, Драган Петров, 1980- вж Čobanov, Dragan Petrov, 1980-
 
Ш

Шапкалова, Светла Ангелова, 1973- (автор) Кн 31, (редактор) Кн 30
Шаркова, Ирина Петрова, 1962- (автор) Кн 79, Кн 80, Кн 81
Шиндарска, Запрянка Николаева, 1956- (автор) Кн 123
Шишкова, Велислава Тодорова, 1990- (автор) Кн 120
Шопова, Малинка Стоянова, 1965- (автор) Кн 87, Кн 88
Шопова, Светла Михайлова, 1975- (автор) Кн 99
 
Щ

Щилиянова, Силяна Руменова, 2000- (автор) Кн 192
 
Ю

Юбилейна научна конференция с международно участие 90 години Институт по царевицата Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения (Кнежа ; 2014) Кн 1
Юбилейна научна конференция с международно участие 90 години Институт по царевицата Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения (Кнежа ; 2014) вж Jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie 90 godini Institut po carevicata Selekcionno-genetični i tehnologični inovacii pri otgleždane na kulturnite rastenija (Kneža ; 2014)
Юргакиева, Николинка (автор) Кн 193
 
Я

Якимов, Александър Александров (автор) Кн 222
Якимов, Лъчезар Петров, 1979- (автор) Кн 73
Якимов, Лъчезар Петров, 1979- вж Jakimov, Lǎčezar Petrov, 1979-
Янакиев, Калин Тодоров, 1956- (автор) Кн 23
Янакиев, Константин Георгиев, 1959- (автор) Кн 21
Янкова, Румяна Калоферова, 1948- (редактор) Кн 102
Янкулова, Радослава Димитрова, 1986- (автор) Кн 49
Япова, Кристина Петрова, 1956- (редактор) Кн 136
 
A

Aleksiev, Aleksandǎr Bogdanov, 1963- (предговор) Кн 36, (редактор) Кн 36
Aleksova, Desislava Ivanova, 1979- вж Алексова, Десислава Иванова, 1979-
Altaev, Žakypbek Altajuly, 1948- вж Алтаев, Жакипбек Алтаули, 1948-
Altǎkov, Stefan Kirilov, 1955- (художник) Г 1
Altǎkov, Stefan Kirilov, 1955- вж Алтъков, Стефан Кирилов, 1955-
Stefan Altakov: Tries. Exhibition (Sofia ; 2020) Г 1
Stefan Altakov: Tries. Exhibition (Sofia ; 2020) вж Стефан Алтъков. Опити. Изложба (София ; 2020)
Alvadziev, Nikola Stojanov, 1900-1974 вж Алваджиев, Никола Стоянов, 1900-1974
Andonova, Irina Petrova, 1973- (автор) Кн 89, (преводач) Кн 89
Andonova, Rumjana Ruseva вж Андонова, Румяна Русева
Andreev, Ivan Jordanov, 1975- (съставител) Е 2
Andreev, Ivan Jordanov, 1975- вж Андреев, Иван Йорданов, 1975-
Andreeva, Donka Colova, 1947- вж Андреева, Донка Цолова, 1947-
Andreeva, Ljudmila Marinova, 1963- вж Андреева, Людмила Маринова, 1963-
Andreeva, Silvija, 1981- вж Андреева, Силвия, 1981-
Angelov, Kostadin Georgiev, 1977- вж Ангелов, Костадин Георгиев, 1977-
Angelova, Daniela Stefanova, 1980- вж Ангелова, Даниела Стефанова, 1980-
Angelova, Denica Angelova, 1983- вж Ангелова, Деница Ангелова, 1983-
Angelova, Lučija Malinova, 1956- вж Ангелова, Лучия Малинова, 1956-
Angelova, Vanja Hristova, 1967- вж Ангелова, Ваня Христова, 1967-
Antonova, Vera (автор) Кн 77
Antonova, Vera вж Антонова, Вера
Apostolova, Danka, 1959- вж Апостолова, Данка, 1959-
Apostolova, Iva Ivanova, 1958- (автор) Кн 77
Apostolova, Iva Ivanova, 1958- вж Апостолова, Ива Иванова, 1958-
Artem'eva, Elena Vasil'evna вж Артемиева, Елена Василевна
Atanasov, Nasko Ivanov (автор) Кн 77
Atanasov, Nasko Ivanov вж Атанасов, Наско Иванов
Aydin, Nayle, 1981- вж Айдън, Найле, 1981-
 
B

Baeva, Desislava Coneva, 1973- вж Баева, Десислава Цонева, 1973-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Bagaševa, Aleksandra Božidarova, 1971- вж Багашева, Александра Божидарова, 1971-
Bajčev, Žeko Dimitrov, 1948- вж Байчев, Жеко Димитров, 1948-
Bajčeva, Savka Todorova, 1951- вж Байчева, Савка Тодорова, 1951-
Bakračeva, Albena Kuzmanova, 1961- вж Бакрачева, Албена Кузманова, 1961-
Baltova, Stela Ivanova, 1961- вж Балтова, Стела Иванова, 1961-
Baurenski, Ljubomir Emilov, 1956- вж Бауренски, Любомир Емилов, 1956-
Bekchiev, Rostislav вж Bekčiev, Rostislav Hristoforov, 1976-
Bekčiev, Rostislav Hristoforov, 1976- (автор) Кн 77
Bekčiev, Rostislav Hristoforov, 1976- вж Бекчиев, Ростислав Христофоров, 1976-
Benova, Evgenija Cvetanova, 1956- вж Бенова, Евгения Цветанова, 1956-
Bižkov, Georgi Hristov, 1940-2014 вж Бижков, Георги Христов, 1940-2014
Boev, Hristo Tončev, 1973- вж Боев, Христо Тончев, 1973-
Bojadžieva, Elena Hristova, 1962- (автор) Кн 89
Bojadžieva, Elena Hristova, 1962- вж Бояджиева, Елена Христова, 1962-
Bojanov, Bojan Kirilov вж Боянов, Боян Кирилов
Bojčev, Bojčo Jordanov, 1958- вж Бойчев, Бойчо Йорданов, 1958-
Bojkov, Darjan Vančev, 1986- вж Бойков, Дарян Ванчев, 1986-
Bojkov, Vanče Stevanov, 1962- вж Бойков, Ванче Стеванов, 1962-
Bonev, Bon´o Ivanov, 1926- вж Бонев, Боньо Иванов, 1926-
Bonov, Petǎr Dončev, 1946- вж Бонов, Петър Дончев, 1946-
Borisov, Krum вж Борисов, Крум
Borisova, Lalka Gerasimova, 1955- вж Борисова, Лалка Герасимова, 1955-
Borisova, Petja Kostadinova вж Борисова, Петя Костадинова
Borovska, Plamenka Ivanova, 1954- (автор) Кн 96
Borovska, Plamenka Ivanova, 1954- вж Боровска, Пламенка Иванова, 1954-
Boyadzhieva, Elena вж Bojadžieva, Elena Hristova, 1962-
Božinova, Elena Bogdanova, 1975- вж Божинова, Елена Богданова, 1975-
Božkov, Andrej, 2006- вж Божков, Андрей, 2006-
Božkov, Daniel, 1997- вж Божков, Даниел, 1997-
Bradford, Barbara Taylor, 1933- вж Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933-
Bratanova, Svetla вж Bratanova-Dončeva, Svetla
Bratanova-Dončeva, Svetla (автор) Кн 77
Bristow, Gwen, 1903-1980 вж Бристоу, Гуен, 1903-1980
Bujuklieva, Majre Borislavova, 1982- вж Буюклиева, Майре Бориславова, 1982-
Bulgakov, Mihail Afanas´evič, 1891-1940 вж Булгаков, Михаил Афанасиевич, 1891-1940
 
C

Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Cankova, Marina Georgieva вж Цанкова, Марина Георгиева
Cankova, Sonja Plamenova вж Цанкова, Соня Пламенова
Canova, Nataša Vǎlčeva, 1950- вж Цанова, Наташа Вълчева, 1950-
Cavkov, Evgeni Ivanov, 1970- вж Цавков, Евгени Иванов, 1970-
Celkov, Veselin Cenov, 1955- вж Целков, Веселин Ценов, 1955-
Chasovnikarova, Tsenka вж Časovnikarova, Cenka Georgieva
Chipev, Nesho вж Čipev, Nešo Hajnrih, 1953-
Chobanov, Dragan вж Čobanov, Dragan Petrov, 1980-
Clinton, Kevin вж Клинтън, Кевин
Cohen, Alan, 1950- вж Коен, Алън, 1950-
Cömertel, Serkan вж Джьомертел, Серкан
Conev, Zvezdelin, 1903-1981 вж Цонев, Звезделин, 1903-1981
Coneva, Sonja Petrova, 1958- (автор) Кн 77
Coneva, Sonja Petrova, 1958- вж Цонева, Соня Петрова, 1958-
Cruze, Rachel, 1988- вж Круз, Рейчъл, 1988-
Cvetanov, Nikolaj Angelov, 1987- вж Цветанов, Николай Ангелов, 1987-
 
Č

Čakǎrova, Sevdalina Emilova вж Чакърова, Севдалина Емилова
Časovnikarova, Cenka Georgieva (автор) Кн 77
Časovnikarova, Cenka Georgieva вж Часовникарова, Ценка Георгиева
Čehlarova, Toni Kondeva, 1963- вж Чехларова, Тони Кондева, 1963-
Čehov, Anton Pavlovič, 1860-1904 вж Чехов, Антон Павлович, 1860-1904
Černeva, Desislava Nikolaeva, 1976- вж Чернева, Десислава Николаева, 1976-
Černomorski turističeski forum (13 ; Varna ; 2020) вж Черноморски туристически форум (13 ; Варна ; 2020)
Červenkov, Mihail Stojanov вж Червенков, Михаил Стоянов
Čilikov, Stojan Iliev, 1972- вж Чиликов, Стоян Илиев, 1972-
Čipev, Nešo Hajnrih, 1953- (автор) Кн 77
Čipev, Nešo Hajnrih, 1953- вж Чипев, Нешо Хайнрих, 1953-
Čobanov, Dragan Petrov, 1980- (автор) Кн 77
Čobanov, Dragan Petrov, 1980- вж Чобанов, Драган Петров, 1980-
 
D

Dǎbeva, Tanja, 1957- вж Дъбева, Таня, 1957-
Daf Ni S.D. вж Даф Ни С.Д.
Dakova, Bisera Lazarova, 1966- вж Дакова, Бисера Лазарова, 1966-
Damjanova, Sonja Borisova, 1968- вж Дамянова, Соня Борисова, 1968-
Danev, Atanas Danev вж Данев, Атанас Данев
Danilova, Anelija Aleksandrova, 1957- вж Данилова, Анелия Александрова, 1957-
Danova, Madlen Vasileva, 1962- вж Данова, Мадлен Василева, 1962-
Dargov, Svilen Hristov вж Даргов, Свилен Христов
Daskalova, Ivona Kirilova вж Даскалова, Ивона Кирилова
Davidov, Angel Asenov, 1931- вж Давидов, Ангел Асенов, 1931-
Dedov, Ivailo вж Dedov, Ivajlo Kǎnev
Dedov, Ivajlo Kǎnev (автор) Кн 77
Dedov, Ivajlo Kǎnev вж Дедов, Ивайло Кънев
Dejkova-Staneva, Marija, 1938- вж Дейкова-Станева, Мария, 1938-
Dekov, Zdravko вж Деков, Здравко
Delev, Deljan Penev, 1976- вж Делев, Делян Пенев, 1976-
Demirova, Rafie Fedajeva, 1956- вж Демирова, Рафие Федайева, 1956-
Demirova, Sijka Dimitrova, 1970- вж Демирова, Сийка Димитрова, 1970-
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Dermendžiev, Svetlan Mihov, 1962- вж Дерменджиев, Светлан Михов, 1962-
Dimitrov, Dimitǎr Dimitrov, 1980- вж Димитров, Димитър Димитров, 1980-
Dimitrov, Georgi Georgiev, 1972- вж Димитров, Георги Георгиев, 1972-
Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967- (предговор) Кн 141, (съставител) Кн 141, (редактор) Кн 141
Dimitrov, Ljudmil Ivanov, 1967- вж Димитров, Людмил Иванов, 1967-
Dimitrov, Vasil Dimitrov, 1948- вж Димитров, Васил Димитров, 1948-
Dimitrov, Venceslav Nikiforov (автор) Кн 77
Dimitrov, Venceslav Nikiforov вж Димитров, Венцеслав Никифоров
Dimitrova, Laura Ivanova, 1958- (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Dimitrova, Laura Ivanova, 1958- вж Димитрова, Лаура Иванова, 1958-
Dimitrova, Ljuboslava вж Димитрова, Любослава
Dimitrova, Margarita Van´ova, 1963- вж Димитрова, Маргарита Ваньова, 1963-
Dimitrova, Nikoleta Angelova вж Димитрова, Николета Ангелова
Dimitrova, Nora вж Димитрова, Нора
Dimitrova, Rajna, 1946- вж Димитрова, Райна, 1946-
Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967- вж Димитрова, Светлана Георгиева, 1967-
Dimitrova, Violeta Georgieva, 1976- вж Димитрова, Виолета Георгиева, 1976-
Dimova, Marina Angelova, 1982- вж Димова, Марина Ангелова, 1982-
Dimova, Rosica Cvetanova, 1968- вж Димова, Росица Цветанова, 1968-
Djakova, Galina Jordanova, 1963- вж Дякова, Галина Йорданова, 1963-
Djankova, Neli Dimitrova, 1968- вж Дянкова, Нели Димитрова, 1968-
Dobreva, Rosica, 1963- вж Добрева, Росица, 1963-
Dobrinkova, Nina Hristova, 1982- (редактор) Кн 75, Кн 76
Dojčev, Emil Hristov вж Дойчев, Емил Христов
Dolčinkov, Radostin Simeonov, 1959- вж Долчинков, Радостин Симеонов, 1959-
Dončeva, Svetla Bratanova- вж Bratanova-Dončeva, Svetla
Donkova, Žasmina Hristova, 1970- вж Донкова, Жасмина Христова, 1970-
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič, 1821-1881 вж Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881
Draganova, Maria вж Draganova, Marija Atanasova, 1992-
Draganova, Marija Atanasova, 1992- (автор) Кн 14
Draganova, Marija Atanasova, 1992- вж Драганова, Мария Атанасова, 1992-
Draganova, Rosica Slavčeva, 1962- вж Драганова, Росица Славчева, 1962-
Dragiev, Ivajlo Veselinov, 1986- вж Драгиев, Ивайло Веселинов, 1986-

Dženeva, Marijana Nedjalkova, 1966- вж Дженева, Марияна Недялкова, 1966-
 
E

Eason, Cassandra, 1948- вж Исън, Касандра, 1948-
Elshishka, Milka вж Elšiška, Milka Todorova, 1981-
Elšiška, Milka Todorova, 1981- (автор) Кн 77
Elšiška, Milka Todorova, 1981- вж Елшишка, Милка Тодорова, 1981-
Enčeva, Milena Dimitrova, 1971- вж Енчева, Милена Димитрова, 1971-
Eneva, Andrijana Dimitrova, 1954- вж Енева, Андрияна Димитрова, 1954-
Evstatiev, Simeon Evstatiev, 1968- вж Евстатиев, Симеон Евстатиев, 1968-
 
F

Fikova, Radka Petrova (автор) Кн 77
Fikova, Radka Petrova вж Фикова, Радка Петрова
Filipov, Filip Jordanov вж Филипов, Филип Йорданов
Flamej, Džija, 1971- вж Фламей, Джия, 1971-
Fragmenti ot edna revoljucija. Izložba (Sofija ; 2017) Г 3
Fragments of a revolution. Exhibition (Sofia ; 2017) вж Fragmenti ot edna revoljucija. Izložba (Sofija ; 2017)
Fuller, Margaret, 1810-1850 вж Фулър, Маргарет, 1810-1850
 
G

Gadžev, Georgi Kostadinov, 1983- (редактор) Кн 75, Кн 76
Gadzhev, Georgi вж Gadžev, Georgi Kostadinov, 1983-
Galibov, Zafer Ismail, 1946- (текст) Г 3, (фотограф) Г 3
Galibov, Zafer Ismail, 1946- вж Галибов, Зафер Исмаил, 1946-
Gančev, Panajot Asenov, 1942- вж Ганчев, Панайот Асенов, 1942-
Gančeva, Vera Laleva, 1943-2020 вж Ганчева, Вера Лалева, 1943-2020
Gavrailov, Jordan Todorov, 1977- вж Гавраилов, Йордан Тодоров, 1977-
Gelovska, Lidija вж Геловска, Лидия
Georgiev, Valeri Georgiev, 1966- (автор) Кн 77
Georgiev, Valeri Georgiev, 1966- вж Георгиев, Валери Георгиев, 1966-
Georgieva, Daniela Aleksandrova, 1975- вж Георгиева, Даниела Александрова, 1975-
Georgieva, Daniela Vencislavova, 1986- вж Георгиева, Даниела Венциславова, 1986-
Georgieva, Galja Nikolaeva (автор) Кн 77
Georgieva, Galja Nikolaeva вж Георгиева, Галя Николаева
Georgieva, Galya вж Georgieva, Galja Nikolaeva
Georgieva, Lalka Doneva вж Георгиева, Лалка Донева
Gerasimenko, Viktor Grigorovič вж Герасименко, Виктор Григорович
Gerčeva, Galja Todorova, 1956- вж Герчева, Галя Тодорова, 1956-
Gerdžikov, Nikola Dimitrov, 1951- вж Герджиков, Никола Димитров, 1951-
Germanov, Vladimir Milčev, 1958- вж Германов, Владимир Милчев, 1958-
Giosheva, Borislava вж G´oševa, Borislava
Gjurov, Rumen Stojanov, 1964- вж Гюров, Румен Стоянов, 1964-
Gjuvijski, Strahil Petrov, 1954- вж Гювийски, Страхил Петров, 1954-
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 вж Гьоте, Йохан Волфганг фон, 1749-1832
Gorčeva, Daniela Viktorova, 1963- (текст) Г 3
Gorčeva, Daniela Viktorova, 1963- вж Горчева, Даниела Викторова, 1963-
Gortcheva, Daniela вж Gorčeva, Daniela Viktorova, 1963-
Gospodinova, Antonija Dimitrova вж Господинова, Антония Димитрова
Gradinarova, Margarita Georgieva, 1937- вж Градинарова, Маргарита Георгиева, 1937-
Greene, Graham, 1904-1991 вж Грийн, Греъм, 1904-1991
Gusev, Čavdar Vasilev (автор) Кн 77
Gusev, Čavdar Vasilev вж Гусев, Чавдар Василев
Gusev, Chavdar вж Gusev, Čavdar Vasilev
G´ošev, Aleksandǎr Vasilev, 1975- вж Гьошев, Александър Василев, 1975-
G´oševa, Borislava (автор) Кн 77
G´oševa, Borislava вж Гьошева, Борислава
 
H

Hajtov, Nikolaj Aleksandrov, 1919-2002 вж Хайтов, Николай Александров, 1919-2002
Holzer, Bernard, 1948- вж Олзер, Бернар, 1948-
Hristev, Hristo Ilkov, 1979- вж Христев, Христо Илков, 1979-
Hristov, Kalin Jordanov, 1980- вж Христов, Калин Йорданов, 1980-
Hristov, Manuš Petkov вж Христов, Мануш Петков
Hristova, Gergana Hristova, 1976- вж Христова, Гергана Христова, 1976-
Hristova, Marija Georgieva вж Христова, Мария Георгиева
Hristova, Radostina (автор) Кн 77
Hristova, Radostina вж Христова, Радостина
 
I

Ihtimanska, Mila Kirilova, 1983- (автор) Кн 77
Ihtimanska, Mila Kirilova, 1983- вж Ихтиманска, Мила Кирилова, 1983-
Ilčovska, Dimitrina Jotova (редактор) Кн 1
Ilčovska, Dimitrina Jotova вж Илчовска, Димитрина Йотова
Ilieva, Ekaterina Ilieva, 1985- (автор) Кн 14
Ilieva, Ekaterina Ilieva, 1985- вж Илиева, Екатерина Илиева, 1985-
Ilieva, Jordanka, 1964- вж Илиева, Йорданка, 1964-
Ilinkin, Vladimir Metodiev вж Илинкин, Владимир Методиев
Ilkova-Haralambova, Petja Hristova вж Илкова-Хараламбова, Петя Христова
International Conference China and the World: Language, Culture, Politics (Sofia ; 2019) Кн 36
International Conference Environmental Protection and Disaster Risks (1 ; Sofia ; 2020) Кн 75
International Conference European Agriculture and The New Common Agricultural Policy  2021-2027: Challenges and Opportunities (Sofia ; 2019) Кн 46
International Conference on Environmental Protection and Disaster Risks (1 ; Sofia ; 2020) Кн 76
International Scientific Conference Digital Transformation - Business, Education and Science (Botevgrad ; 2020) вж Международна научна конференция Цифровата трансформация - бизнес, образование, наука (17 ; Ботевград ; 2020)
International Scientific Forum Agrarian Economics in Aid to Agriculture (6 ; Sofia ; 2019) вж International Scientific Forum Agricultural Economics to Support Farming (6 ; Sofia ; 2019)
International Scientific Forum Agricultural Economics to Support Farming (6 ; Sofia ; 2019) Кн 46
International Students' Conference Opportunities and Challenges of Student Mobility (Sofia ; 2019) вж Международна студентска конференция Възможности и предизвикателства на студетнската мобиност (София ; 2019)
Ivanov, Bozhidar вж Ivanov, Božidar Antonov, 1973-
Ivanov, Božidar Antonov, 1973- (редактор) Кн 46
Ivanov, Ivan Jotov, 1964- вж Иванов, Иван Йотов, 1964-
Ivanov, Milen Mirčev, 1971- вж Иванов, Милен Мирчев, 1971-
Ivanov, Miroslav Najdenov, 1956- вж Иванов, Мирослав Найденов, 1956-
Ivanov, Petǎr Ivanov, 1946- вж Иванов, Петър Иванов, 1946-
Ivanov, Stojan Georgiev, 1986- (илюстратор) Кн 14
Ivanov, Stojan Georgiev, 1986- вж Иванов, Стоян Георгиев, 1986-
Ivanov, Stoyan вж Ivanov, Stojan Georgiev, 1986-
Ivanova, Desislava Antonova, 1980- (автор) Кн 96
Ivanova, Diana Ognjanova, 1975- вж Иванова, Диана Огнянова, 1975-
Ivanova, Elica Mihaleva, 1986- вж Иванова, Елица Михалева, 1986-
Ivanova, Ivanka Georgieva (редактор) Кн 1
Ivanova, Ivanka Georgieva вж Иванова, Иванка Георгиева
Ivanova, Janka Petrova, 1940- вж Иванова, Янка Петрова, 1940-
Ivanova, Milena вж Иванова, Милена
Ivanova, Milena Kirova вж Kirova, Milena, 1963-
Ivanova, Nevena, 1975- вж Kamburova, Nevena Trifonova, 1975-
Ivanova, Polja Ivanova вж Иванова, Поля Иванова
Ivanova, Valentina Ljudmilova, 1956- (автор) Кн 89
Ivanova, Valentina Ljudmilova, 1956- вж Иванова, Валентина Людмилова, 1956-
 
J

Jakimov, Aleksandǎr Aleksandrov вж Якимов, Александър Александров
Jakimov, Lǎčezar Petrov, 1979- (автор) Кн 77
Jakimov, Lǎčezar Petrov, 1979- вж Якимов, Лъчезар Петров, 1979-
Janakiev, Kalin Todorov, 1956- вж Янакиев, Калин Тодоров, 1956-
Janakiev, Konstantin Georgiev, 1959- вж Янакиев, Константин Георгиев, 1959-
Jankova, Rumjana Kaloferova, 1948- вж Янкова, Румяна Калоферова, 1948-
Jankulova, Radoslava Dimitrova, 1986- вж Янкулова, Радослава Димитрова, 1986-
Japova, Kristina Petrova, 1956- вж Япова, Кристина Петрова, 1956-
Jotov, Joto Trifonov, 1961- вж Йотов, Йото Трифонов, 1961-
Jovčevska, Plamena Georgieva, 1954- (редактор) Кн 46
Jubilee Conference with International Participation 90 years Maize Research Institute - Kneja Selection-Genetic and Technological Innovations on Cultivation of Crops" (Kneja ; 2014) вж Jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie 90 godini Institut po carevicata Selekcionno-genetični i tehnologični inovacii pri otgleždane na kulturnite rastenija (Kneža ; 2014)
Jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie 90 godini Institut po carevicata Selekcionno-genetični i tehnologični inovacii pri otgleždane na kulturnite rastenija (Kneža ; 2014) Кн 1
Jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie 90 godini Institut po carevicata Selekcionno-genetični i tehnologični inovacii pri otgleždane na kulturnite rastenija (Kneža ; 2014) вж Юбилейна научна конференция с международно участие 90 години Институт по царевицата Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения (Кнежа ; 2014)
Jurgakieva, Nikolinka вж Юргакиева, Николинка
 
K

Kabaivanov, Stanimir Ivanov, 1979- вж Кабаиванов, Станимир Иванов, 1979-
Kableshkova, Rayna вж Kableškova-Serafimova, Rajna Ličeva, 1948-
Kableškova-Serafimova, Rajna Ličeva, 1948- (автор) Кн 224
Kableškova-Serafimova, Rajna Ličeva, 1948- вж Каблешкова-Серафимова, Райна Личева, 1948-
Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kaleva, Simona Hristova, 1996- вж Калева, Симона Христова, 1996-
Kamalieva, Rosica вж Камалиева, Росица
Kamburova, Nevena Trifonova, 1975- (автор) Кн 77, (редактор) Кн 77
Kamburova, Nevena Trifonova, 1975- вж Камбурова, Невена Трифонова, 1975-
Kamenov, Jotko, 1949- вж Каменов, Йотко, 1949-
Kǎnčev, David Rumenov, 1970- вж Кънчев, Давид Руменов, 1970-
Kapralova, Donka Hristova вж Капралова, Донка Христова
Karavasteva, Miča Stanilova вж Каравастева, Мича Станилова
Karev, Maksim Ljubenov, 1960- вж Карев, Максим Любенов, 1960-
Kǎržin, Emil Iliev, 1963- вж Кържин, Емил Илиев, 1963-
Kǎtova, Cvetanka Marinova, 1951- вж Кътова, Цветанка Маринова, 1951-
Kavrǎkov, Tan´o Manolov, 1956- вж Кавръков, Таньо Манолов, 1956-
Kazakov, Konstantin Kirilov, 1966- вж Казаков, Константин Кирилов, 1966-
Kazakov, Stefan Angelov, 1983- (автор) Кн 77
Kazakov, Stefan Angelov, 1983- вж Казаков, Стефан Ангелов, 1983-
Kazandžieva, Velina Ivančeva, 1971- вж Казанджиева, Велина Иванчева, 1971-
Kazimirovski, Vasilij, 1956- вж Казимировски, Василий, 1956-
Kenderov, Petǎr Stojanov, 1943- вж Кендеров, Петър Стоянов, 1943-
Kevorkjan, Ani Kevork, 1974- вж Кеворкян, Ани Кеворк, 1974-
Kileva-Stamenova, Reneta Mihajlova, 1960- вж Килева-Стаменова, Ренета Михайлова, 1960-
Kim So Young вж Ким Со Йънг
King, Stephen, 1947- вж Кинг, Стивън, 1947-
Kirjakov, Atanas Kirilov, 1953- вж Киряков, Атанас Кирилов, 1953-
Kirjakov, Vladimir вж Киряков, Владимир
Kirov, Georgi Nikolov, 1949- вж Киров, Георги Николов, 1949-
Kirova, Gabriela Nikolova, 1961- вж Кирова, Габриела Николова, 1961-
Kirova, Milena, 1963- (автор) Кн 89
Kirova, Milena, 1963- вж Кирова, Милена, 1963-
Kirshenbaum, Richard, 1961- вж Киршенбаум, Ричард, 1961-
Kisyov, Kostadin вж Kis´ov, Kostadin Atanasov, 1957-
Kis´ov, Atanas Kostadinov вж Кисьов, Атанас Костадинов
Kis´ov, Kostadin Atanasov, 1957- (редактор) Кн 14
Kis´ov, Kostadin Atanasov, 1957- вж Кисьов, Костадин Атанасов, 1957-
Kis´ov, Kostadin Dimitrov вж Кисьов, Костадин Димитров
Koleva, Irina Mirčeva, 1960- вж Колева, Ирина Мирчева, 1960-
Koprinarov, Bratoj Georgiev, 1952- вж Копринаров, Братой Георгиев, 1952-
Korobko, Denis Ivanovič, 1974- вж Коробко, Денис Иванович, 1974-
Kostov, Aleksandǎr Grigorov, 1956- вж Костов, Александър Григоров, 1956-
Kostov, Marin Živkov, 1969-2020 вж Костов, Марин Живков, 1969-2020
Kostov, Stanislav Krǎstev, 1978- вж Костов, Станислав Кръстев, 1978-
Kostova, Elena Marinova, 1975- вж Костова, Елена Маринова, 1975-
Kovačev, Georgi Gospodinov, 1966- вж Ковачев, Георги Господинов, 1966-
Kovačeva, Eva Krǎsteva, 1979- вж Ковачева, Ева Кръстева, 1979-
Kovačeva, Julija Draganova, 1963- вж Ковачева, Юлия Драганова, 1963-
Koval´čuk, Inna вж Ковалчук, Инна
Krǎgla masa s meždunarodno učastie Pravoslavie - tradicija i sǎvremennost (4 ; Plovdiv ; 2017) вж Кръгла маса с международно участие Православие - традиция и съвременност (4 ; Пловдив ; 2017)
Krǎstev, Dragomir Kirilov, 1975- вж Кръстев, Драгомир Кирилов, 1975-
Krǎsteva, Anka Hristova, 1968- вж Кръстева, Анка Христова, 1968-
Krumova, Kristina Krumova вж Крумова, Кристина Крумова
Kurtenkov, Andrej Aleksandrov, 1966- вж Куртенков, Андрей Александров, 1966-
Kuzmanova, Ralica Todorova, 1974- вж Кузманова, Ралица Тодорова, 1974-
 
L

Landžev, Ivan Luka, 1986- вж Ланджев, Иван Лука, 1986-
Langurov, Mario Stefanov (автор) Кн 77
Langurov, Mario Stefanov вж Лангуров, Марио Стефанов
Lapčev, Georgi Todorov, 1929- вж Лапчев, Георги Тодоров, 1929-
Lavorel, Mathias вж Лаворел, Матиас
Lawhon, Ariel вж Лоуън, Ариел
Lazarov, Borislav Jordanov, 1959- (автор) Кн 83
Lazarovski, Adrian Nikolaev, 1976-2015 вж Лазаровски, Адриан Николаев, 1976-2015
Levterova, Borjana Angelova, 1975- вж Левтерова, Боряна Ангелова, 1975-
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- вж Лилова, Милена Цветкова, 1958-
Logan, T. M., 1970- вж Логан, Т. М., 1970-
Lovloved вж Ловловед
Lozeva, Anna Ivanova, 1987- вж Лозева, Анна Иванова, 1987-
Lukanov, Simeon Petrov, 1984- (автор) Кн 77
Lukanov, Simeon Petrov, 1984- вж Луканов, Симеон Петров, 1984-
Lukanova, Georgina Georgieva, 1970- вж Луканова, Георгина Георгиева, 1970-
 
M

Majnalovski, Sibin Simeonov, 1974- вж Майналовски, Сибин Симеонов, 1974-
Malamov, Valentin Metodiev, 1960- вж Маламов, Валентин Методиев, 1960-
Malčeva, Ženi Emilova вж Малчева, Жени Емилова
Malraux, André, 1901-1976 вж Малро, Андре, 1901-1976
Mandova-Rusinčovska, Milka Petkova, 1938- вж Мандова-Русинчовска, Милка Петкова, 1938-
Mareva, Amelija Petkova, 1958- вж Марева, Амелия Петкова, 1958-
Marijanska, Emi вж Мариянска, Еми
Marinov, Petǎr Gospodinov, 1973- вж Маринов, Петър Господинов, 1973-
Marinov, Rusi, 1956- вж Маринов, Руси, 1956-
Marinov, Stojan Petkov, 1961- вж Маринов, Стоян Петков, 1961-
Marinova-Jordanova, Velina Georgieva, 1969- вж Маринова-Йорданова, Велина Георгиева, 1969-
Markova, Emilija Borisova, 1955- вж Маркова, Емилия Борисова, 1955-
Matakieva, Snežinka Dimitrova, 1954- вж Матакиева, Снежинка Димитрова, 1954-
Matanov, Hristo Lukov, 1952- вж Матанов, Христо Луков, 1952-
Maznev, Mihail Svetozarov вж Мазнев, Михаил Светозаров
Medicinski universitet (Plovdiv) вж Медицински университет (Пловдив)
Mednarodno znanstveno konferenco Bolgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literarni prevod v ciljni kulturi in izobraževanju (Sofija ; 2020) вж Meždunarodna naučna konferencija Bǎlgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literaturnijat prevod v predpriemaštata kultura i v obrazovanieto (Sofija ; 2020)
Meždunarodna krǎgla masa Problemi v publičnoto upravlenie na mestnite obštnosti v transgraničnija region Bǎlgarija-Sǎrbija (1 ; Gadžin Han ; 2018) вж Международна кръгла маса Проблеми в публичното управление на местните общности в трансграничния регион България-Сърбия (1 ; Гаджин Хан ; 2018)
Meždunarodna naučna konferencija Bǎlgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literaturnijat prevod v predpriemaštata kultura i v obrazovanieto (Sofija ; 2020) (София ; 2020) Кн 141
Meždunarodna naučna konferencija Bǎlgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literaturnijat prevod v predpriemaštata kultura i v obrazovanieto (Sofija ; 2020)вж Международна научна конференция България - Северна Македония - Словения: Литературният превод в приемащата култура и в образованието (София ; 2020)
Meždunarodna naučna konferencija Cifrovata transformacija - biznes, obrazovanie, nauka (17 ; Botevgrad ; 2020)  Е 2
Meždunarodna naučna konferencija Cifrovata transformacija - biznes, obrazovanie, nauka (17 ; Botevgrad ; 2020) вж Международна научна конференция Цифровата трансформация - бизнес, образование, наука (17 ; Ботевград ; 2020)
Mičev, Bojan Tanev (автор) Кн 77
Mičev, Bojan Tanev вж Мичев, Боян Танев
Michel, Jean-Baptiste вж Мишел, Жан-Батист
Michev, Boyan hev вж Mičev, Bojan Tanev
Mihajlova, Nadežda Stanislavova вж Михайлова, Надежда Станиславова
Mihova, Ljudmila Kirilova, 1965- вж Михова, Людмила Кирилова, 1965-
Miluševa, Veneta Dimitrova, 1950- вж Милушева, Венета Димитрова, 1950-
Minčev, Asen Nedkov, 1980- вж Минчев, Асен Недков, 1980-
Mineva, Stanislava Ivova, 1976- вж Минева, Станислава Ивова, 1976-
Minkova, Liljana Todorova, 1932-2016 вж Минкова, Лиляна Тодорова, 1932-2016
Minkovski, Ivan вж Минковски, Иван
Mitankova, Ekaterina Nikolaeva, 1986- вж Митанкова, Екатерина Николаева, 1986-
Miteva, Reni, 1971- вж Митева, Рени, 1971-
Mitkov, An´o Jordanov, 1980- вж Митков, Аньо Йорданов, 1980-
Mitova, Radenka Kostadinova, 1973- вж Митова, Раденка Костадинова, 1973-
Mumdžiev, Nikola Hristov, 1931-2007 вж Мумджиев, Никола Христов, 1931-2007
Murdževa, Mariana Atanasova, 1960- вж Мурджева, Мариана Атанасова, 1960-
Mutanov, Galymkajyr Mutanuly, 1957- вж Мутанов, Галъм Мутанули, 1957-
 
N

Najdenov, Čavdar, 1945- вж Найденов, Чавдар, 1945-
Najdenov, Vladimir Čavdarov вж Найденов, Владимир Чавдаров
Najdenova, Jonka Marinova, 1953- вж Найденова, Йонка Маринова, 1953-
Nankov, Monko Ivanov (редактор) Кн 1
Nankov, Monko Ivanov вж Нанков, Монко Иванов
Naučna konferencija, posvetena na prof. Bučkovska (Sofija ; 2013) вж Научна конференция, посветена на проф. Бучуковска (София ; 2013)
Naučna konferencija Prevodǎt meždu konjukturata i misijata - posttotalitarni strategii za predstavjane na čuždite literaturi v Bǎlgarija (Sofija ; 2017) вж Научна конференция Преводът между конюнктурата и мисията - посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България (София ; 2017)
Naumov, Borislav Jasenov, 1971- (автор) Кн 77
Naumov, Borislav Jasenov, 1971- вж Наумов, Борислав Ясенов, 1971-
Nazǎrska, Žoržeta Dimitrova, 1970- вж Назърска, Жоржета Димитрова, 1970-
Nedelčev, Miroslav Kolev, 1965- вж Неделчев, Мирослав Колев, 1965-
Neškov, Marin Najdenov, 1950- вж Нешков, Марин Найденов, 1950-
Nicolova, Ruselina Lozanova, 1940- вж Ницолова, Руселина Лозанова, 1940-
Nikolaeva, Vera Antonova вж Antonova, Vera
Nikolov, Toni Georgiev, 1966- вж Николов, Тони Георгиев, 1966-
Nikolova, Ana Ninkova, 1990- вж Николова, Ана Нинкова, 1990-
Nikolova, Borjana Nikolova, 1988- вж Николова, Боряна Николова, 1988-
Nikolova, Ivelina Nikolova, 1979- вж Николова, Ивелина Николова, 1979-
Nikolova, Marija Nikolova, 1958- вж Николова, Мария Николова, 1958-
Nikolova, Milena Tihomirova вж Николова, Милена Тихомирова
Nikolova, Nadežda Ilijčova вж Николова, Надежда Илийчова
Ninov, Marian Draganov вж Нинов, Мариан Драганов
Ninova, Julija Dimitrova, 1949- вж Нинова, Юлия Димитрова, 1949-
Ninova, Rosica Petkova, 1964- вж Нинова, Росица Петкова, 1964-
Novakov, Ivan Petkov вж Новаков, Иван Петков
 
O

Orbecova, Marija Mitkova, 1962- вж Орбецова, Мария Миткова, 1962-
Osbourne, Philip вж Озбърн, Филип
 
P

Pal´ongov, Trifon Georgiev вж Пальонгов, Трифон Георгиев
Panajotov, Momčil Panajotov, 1976- вж Панайотов, Момчил Панайотов, 1976-
Panev, Simeon Belčev, 1949- вж Панев, Симеон Белчев, 1949-
Papǎševa, Keti вж Папъшева, Кети
Paraskevova, Minka Ivanova, 1976- вж Параскевова, Минка Иванова, 1976-
Paraškevov, Boris Dimitrov, 1938- вж Парашкевов, Борис Димитров, 1938-
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Pavlov, Evgeni, 1924-2004 вж Павлов, Евгени, 1924-2004
Pavlov, Hristo Pavlov, 1982- вж Павлов, Христо Павлов, 1982-
Pavlova, Milena Nikolova, 1982- (автор) Кн 77
Pavlova, Milena Nikolova, 1982- вж Павлова, Милена Николова, 1982-
Pavlova, Mitka, 1943- (автор) Кн 89
Pavlova, Mitka, 1943- вж Павлова, Митка, 1943-
Peeva, Conka, 1947- вж Пеева, Цонка, 1947-
Pehlivanov, Ilija Denev, 1941- вж Пехливанов, Илия Денев, 1941-
Pehlivanov, Konstantin Vasilev, 1976- вж Пехливанов, Константин Василев, 1976-
Pehlivanova, Deljana Ilieva, 1969- вж Пехливанова, Деляна Илиева, 1969-
Peltekov, Vasil вж Пелтеков, Васил
Penčev, Penčo Ivanov, 1968- вж Пенчев, Пенчо Иванов, 1968-
Peneva, Hristijana Angelova вж Пенева, Християна Ангелова
Peneva, Vlada Kirilova, 1957- (автор) Кн 77
Peneva, Vlada Kirilova, 1957- вж Пенева, Влада Кирилова, 1957-
Petkov, Roman Pepovič, 1978- вж Петков, Роман Пепович, 1978-
Petkov, Vladislav Veskov, 1987- вж Петков, Владислав Весков, 1987-
Petrov, Nikolaj Kirilov, 1959- вж Петров, Николай Кирилов, 1959-
Petrov, Petǎr Gospodinov вж Петров, Петър Господинов
Petrov, Simeon Atanasov, 1984- вж Петров, Симеон Атанасов, 1984-
Petrova, Diana Gočeva, 1978- вж Петрова, Диана Гочева, 1978-
Petrova, Mitka Pavlova вж Pavlova, Mitka, 1943-
Planski, Vladimir Georgiev, 1973- вж Плански, Владимир Георгиев, 1973-
Popmarinov, Dimitǎr, 1955- вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Popov, Georgi Ivanov вж Попов, Георги Иванов
Popova, Magdalena Cvetanova, 1971- вж Попова, Магдалена Цветанова, 1971-
Popova, Teodora Petrova, 1964- вж Попова, Теодора Петрова, 1964-
Poptodorova, Emilija вж Поптодорова, Емилия
Pramatarov, Kalojan Veselinov, 1984- вж Праматаров, Калоян Веселинов, 1984-
Prokopiev, Anatolij Angelov вж Прокопиев, Анатолий Ангелов
Proškova, Vesela Bogomilova, 1950- вж Прошкова, Весела Богомилова, 1950-
 
Q

Quirk, Matthew, 1981- вж Куърк, Матю, 1981-
 
R

Radev, Todor Jordanov, 1960- вж Радев, Тодор Йорданов, 1960-
Raev, Dimitǎr Hristov вж Раев, Димитър Христов
Rajkova, Valentina Draganova, 1953- вж Райкова, Валентина Драганова, 1953-
Rakadžijska, Svetla Genova, 1946- вж Ракаджийска, Светла Генова, 1946-
Rakovska, Diana Petkova, 1949- вж Раковска, Диана Петкова, 1949-
Ramsey, Dave, 1960- вж Рамзи, Дейв, 1960-
Rangelova, Veselina Točeva (автор) Кн 89
Razbojnikova-Frateva, Maja Stankova, 1957- вж Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957-
Rojčev, Venelin Rojčev вж Ройчев, Венелин Ройчев
Runev, Nikolaj Margaritov, 1964- вж Рунев, Николай Маргаритов, 1964-
Rusenov, Rusen Dimitrov, 1955- вж Русенов, Русен Димитров, 1955-
Ruseva, Rosica Ivanova, 1971- вж Русева, Росица Иванова, 1971-
Ruseva, Vjara Sǎbova, 1963- вж Русева, Вяра Събова, 1963-
Ruskova, Elizarija Rajčeva, 1956- вж Рускова, Елизария Райчева, 1956-
 
S

Sǎbev, Pavlin Petrov, 1973- вж Събев, Павлин Петров, 1973-
Sǎbev, Sǎbin Ivanov, 1962- вж Събев, Събин Иванов, 1962-
Saboten вж Саботен
Sapundžiev, Emil Ivanov, 1952- вж Сапунджиев, Емил Иванов, 1952-
Sejmenlijski, Kamen Dimitrov, 1964- вж Сейменлийски, Камен Димитров, 1964-
Semov, Atanas Markov, 1970- вж Семов, Атанас Марков, 1970-
Serafimova, Rajna Ličeva Kableškova- вж Kableškova-Serafimova, Rajna Ličeva, 1948-
Serafimova, Spaska (преводач) Кн 224
Serghi, Cella, 1907-1992 вж Серги, Чела, 1907-1992
Simov, Nikolaj Pǎrvanov, 1975- (автор) Кн 77
Simov, Nikolaj Pǎrvanov, 1975- вж Симов, Николай Първанов, 1975-
Simov, Nikolay вж Simov, Nikolaj Pǎrvanov, 1975-
Simova, Jana Ivajlova, 1978- вж Симова, Яна Ивайлова, 1978-
Slavčeva, Daniela Petrova, 1965- вж Славчева, Даниела Петрова, 1965-
Sophocles, 496-406 пр.Хр. вж Софокъл, 496-406 пр.Хр.
Sopotlieva, Desislava Georgieva, 1976- (автор) Кн 77
Sopotlieva, Desislava Georgieva, 1976- вж Сопотлиева, Десислава Георгиева, 1976-
Spasov, Svetlozar Spasov вж Спасов, Светлозар Спасов
Stambolijski, Aleksandǎr Georgiev, 1955- вж Стамболийски, Александър Георгиев, 1955-
Stamenov, Nasko Juriev, 1992- вж Стаменов, Наско Юриев, 1992-
Stefanov, Canko Iliev, 1983?- вж Стефанов, Цанко Илиев, 1983?-
Stojanov, Kiril Hristov, 1970- вж Стоянов, Кирил Христов, 1970-
Stojanov, Stanimir Nedjalkov, 1952- вж Стоянов, Станимир Недялков, 1952-
Stojanov, Stanko Nikolov вж Стоянов, Станко Николов
Stojanova, Felijanka Hristova, 1954-2009 вж Стоянова, Фелиянка Христова, 1954-2009
Stojanova, Marijana Dimitrova, 1960- вж Стоянова, Марияна Димитрова, 1960-
Stojanova, Rumjana Genčeva, 1976- вж Стоянова, Румяна Генчева, 1976-
Stojanova, Veneta вж Стоянова, Венета
Stojanova-Dojčeva, Asja Georgieva вж Стоянова-Дойчева, Ася Георгиева
Stojanovič, Petǎr Ivanov, 1967- вж Стоянович, Петър Иванов, 1967-
Stojnev, Ivan Stefčov вж Стойнев, Иван Стефчов
Subiotto, Namita, 1972- (предговор) Кн 141, (съставител) Кн 141, (редактор) Кн 141
Subiotto, Namita, 1972- вж Субиото, Намита, 1972-
Sufi, Rabia Abdula, 1965- (автор) Кн 77
Sufi, Rabia Abdula, 1965- вж Суфи, Рабиа Абдула, 1965-
 
Š

Šapkalova, Svetla Angelova, 1973- вж Шапкалова, Светла Ангелова, 1973-
Šarkova, Irina Petrova, 1962- вж Шаркова, Ирина Петрова, 1962-
Šindarska, Zaprjanka Nikolaeva, 1956- вж Шиндарска, Запрянка Николаева, 1956-
Šiškova, Velislava Todorova, 1990- вж Шишкова, Велислава Тодорова, 1990-
Šopova, Malinka Stojanova, 1965- вж Шопова, Малинка Стоянова, 1965-
Šopova, Svetla Mihajlova, 1975- вж Шопова, Светла Михайлова, 1975-
Štilijanova, Siljana Rumenova, 2000- вж Щилиянова, Силяна Руменова, 2000-
 
T

Tabakova, Liljana Kǎnčeva, 1960- вж Табакова, Лиляна Кънчева, 1960-
Tahir, Mjumjun Mjumjunov, 1957- вж Тахир, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
Tanev, Todor Aleksandrov, 1957- вж Танев, Тодор Александров, 1957-
Taneva, Kristina Stoilova, 1962- вж Танева, Кристина Стоилова, 1962-
Taran, Randy вж Тарън, Ранди
Tašev, Andrej Hristov, 1983- вж Ташев, Андрей Христов, 1983-
Temelkov, Atanas Georgiev, 1958- вж Темелков, Атанас Георгиев, 1958-
Tenzing Gyatso, Далай лама ХIV, 1935- вж Тензин Гяцо, Далай лама ХIV, 1935-
Terziev, Ivan Atanasov, 1951- вж Терзиев, Иван Атанасов, 1951-
Terzieva, Margarita Aleksandrova, 1957- вж Терзиева, Маргарита Александрова, 1957-
Terzijski, Stojan вж Терзийски, Стоян
Tetimova, Evgenija Georgieva, 1975- вж Тетимова, Евгения Георгиева, 1975-
The Bulgarian Academy of Science Conference The translation between the establishment and the mission (2017 ; Sofia) вж Научна конференция Преводът между конюнктурата и мисията - посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България (София ; 2017)
Timonov, Pavel Todorov, 1976- вж Тимонов, Павел Тодоров, 1976-
Todorov, Nikola Stojanov, 1983- вж Тодоров, Никола Стоянов, 1983-
Todorova, Galina, 1962- вж Тодорова, Галина, 1962-
Todorova, Milka, 1943- вж Тодорова, Милка, 1943-
Todorova-Peri, Nadežda Dimitrova, 1929- вж Тодорова-Пери, Надежда Димитрова, 1929-
Tolstoj, Lev Nikolaevič, 1828-1910 вж Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910
Tomova, Snežana Borisova, 1949- вж Томова, Снежана Борисова, 1949-
Tonov, Ivan Kostadinov, 1947- вж Тонов, Иван Костадинов, 1947-
Topalov, Jovčo Bojanov, 1931-2021 вж Топалов, Йовчо Боянов, 1931-2021
Trajčev, Emil, 1958- вж Трайчев, Емил, 1958-
Trenčev, Ivan Dragov, 1971- вж Тренчев, Иван Драгов, 1971-
Trenčeva-Nikolova, Margarita Ivanova, 1968- вж Тренчева-Николова, Маргарита Иванова, 1968-
Trendafilov, Kalin Dimov вж Трендафилов, Калин Димов
Trendafilova, Malina вж Трендафилова, Малина
Trendafilova-Georgieva, Kička Ivanova, 1957- вж Трендафилова-Георгиева, Кичка Иванова, 1957-
Tsoneva, Sonya вж Coneva, Sonja Petrova, 1958-
Tultukova, Rumjana Nedeva, 1960- вж Тултукова, Румяна Недева, 1960-
Twain, Mark, 1835-1910 вж Твен, Марк, 1835-1910
 
U

Ubčeva, Cveta, 1960- вж Убчева, Цвета, 1960-
Ušagelov, Ivajlo Stojanov, 1976- вж Ушагелов, Ивайло Стоянов, 1976-
 
V

Vǎlčev, Vladimir Vasilev, 1949- (автор) Кн 77
Vǎlčev, Vladimir Vasilev, 1949- вж Вълчев, Владимир Василев, 1949-
Vǎlčinkov, Stefan Vladimirov (редактор) Кн 1
Vǎlčinkov, Stefan Vladimirov вж Вълчинков, Стефан Владимиров
Vǎlčinkova, Penka Željazkova (редактор) Кн 1
Vǎlčinkova, Penka Željazkova вж Вълчинкова, Пенка Желязкова

Valenta, Aleksandr, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Valenta, Valentina, 1942- вж Валента, Валентина, 1942-
Vǎlev, Matvej, 1902-1944 вж Вълев, Матвей1902-1944
Vǎlev, Vǎlju Tenev, 1934- (редактор) Кн 1
Vǎlev, Vǎlju Tenev, 1934- вж Вълев, Вълю Тенев, 1934-
Varadinova, Emilia вж Varadinova, Emilija Dobrinova, 1967-
Varadinova, Emilija Dobrinova, 1967- (автор) Кн 77
Varadinova, Emilija Dobrinova, 1967- вж Варадинова, Емилия Добринова, 1967-
Vǎrbanova, Gergana Kostova вж Върбанова, Гергана Костова
Varbanova, Nevena вж Vǎrbanova, Nevena Nikolaeva, 1966-
Vǎrbanova, Nevena Nikolaeva, 1966- (автор) Кн 89
Vǎrbanova, Nevena Nikolaeva, 1966- вж Върбанова, Невена Николаева, 1966-
Vasilev, Ivan Nikolov, 1932- вж Василев, Иван Николов, 1932-
Vasilev, Valentin Konstantinov, 1959- вж Василев, Валентин Константинов, 1959-
Vasilev, Vasil Panajotov, 1955- (автор) Кн 77
Vasilev, Vasil Panajotov, 1955- вж Василев, Васил Панайотов, 1955-
Vasileva, Marija Petrova, 1956- вж Василева, Мария Петрова, 1956-
Vasileva, Pepa Cvetanova, 1990- вж Василева, Пепа Цветанова, 1990-
Vǎtova, Tatjana Lazarova, 1970- вж Вътова, Татяна Лазарова, 1970-
Vazov, Ivan Minčov, 1850-1921 вж Вазов, Иван Минчов, 1850-1921
Velčev, Nikola Milanov, 1935- вж Велчев, Никола Миланов, 1935-
Velev, Nikolaj Ilčev, 1974- вж Велев, Николай Илчев, 1974-
Velev, Nikolaj Nikolaev, 1987- вж Велев, Николай Николаев, 1987-
Velkov, Boris Kasijan, 1974- (автор) Кн 77
Velkov, Boris Kasijan, 1974- вж Велков, Борис Касиян, 1974-
Vidinova, Janka Nikolova, 1964- (автор) Кн 77
Vidinova, Janka Nikolova, 1964- вж Видинова, Янка Николова, 1964-
Vidinova, Yanka вж Vidinova, Janka Nikolova, 1964-
Vračev, Ivan Gančev, 1921-1994 вж Врачев, Иван Ганчев, 1921-1994

Vulchev, Vladimir вж Vǎlčev, Vladimir Vasilev, 1949-
 
W

Wilson, Robert Anton, 1932-2007 вж Уилсън, Робърт Антон, 1932-2007
 
Y

Yakimov, Luchezar вж Jakimov, Lǎčezar Petrov, 1979-
Yovchevska, Plamena вж Jovčevska, Plamena Georgieva, 1954-


Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zaharieva, Jordanka Cenkova, 1963- вж Захариева, Йорданка Ценкова, 1963-
Zaharieva, Rajna Sergeeva вж Захариева, Райна Сергеева
Zarkova, Cvetana Kirilova, 1944- вж Заркова, Цветана Кирилова, 1944-
Zlatarev, Georgi, 1971- вж Златарев, Георги, 1971-
Zlatilov, Veselin, 1962- вж Златилов, Веселин, 1962-
Zweig, Stefan, 1881-1942 вж Цвайг, Стефан, 1881-1942
Zygadło, Paweł, 1978- (предговор) Кн 36, (редактор) Кн 36
 
Ž

Žalov, Konstantin Nikolov, 1928-2020 вж Жалов, Константин Николов, 1928-2020
Želev, Vid´o Vasilev, 1941- вж Желев, Видьо Василев, 1941-
Živkov, Venelin Stojanov, 1940- вж Живков, Венелин Стоянов, 1940-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Аборти по селскостопанските животни Кн 123
Аз съм принцеса Анастасия Кн 153
'Айде БГ - зад кадър Кн 17
'Айде БГ - професия creator Кн 18
'Айде БГ - тази книга е тайна Кн 212
Ако двама се карат, виновен е по-умният Кн 158
Алманах 75 години Медицински университет Пловдив Кн 70
Стефан Алтъков: Опити Г 1
Анализ на битовото електропотребление в България Кн 114
Антигона Кн 165
Артериална хипертония и сърдечна недостатъчност Кн 103
Археология на символизма Кн 3
 
Б

Библейско богословие Кн 35
Библиотеките в контекста на европейското културно наследство Кн 12
Биологична ефикасност и физиологична оценка на листни хербициди при основните зимни зърнено-житни култури Кн 121
Биология и здравно образование 11. клас Кн 91
Божествен оргазъм Кн 203
Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.) Кн 71
Бугариjа - Северна Македониjа - Словениjа: литературниот превод во целната култура и во образованието Кн 141
Бургаският език на преселници от Източна Странджа Кн 142
България - Северна Македония - Словения: литературният превод в приемащата култура и в образованието Кн 141
Български нумерологичен календар и именник Кн 24
Българският Северозапад: транспорт, комуникация и хора (от древността до наши дни) Кн 119
 
В

В кръвта ми има морска сол Кн 178
В сенките на древния Пловдив Кн 214
В такава тъмнина ми се обича Кн 190
Иван Вазов и Константин Величков - във/отвъд Христоматията Кн 174
Ваканцията Кн 146
Панчо Владигеров Кн 9
Влюбен съм в теб Кн 196
Военнополитическо прогнозиране чрез анализ на национални доктрини Кн 39
Въздигане на унизените пороци Кн 186
Възстановяване на двигателната и постуралната функция при множествена склероза и Паркинсонова болест Кн 111
Върховната разходка Кн 160
 
Г

Геометрия Кн 82
Господар на съдбата си Кн 147
Гражданско образование 11. клас Кн 58
 
Д

Да и нет Кн 57
Да пиша... Кн 208
Да поделиш щастие Кн 183
Да си дете е яко Кн 15
Две весели приказки Кн 213
[Деветдесет] 90 години Институт по царевицата Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения Кн 1
Дендрохронология Кн 120
Дивечова кухня Кн 125
Дигитална логистика Кн 134
Доклади от Четвърта кръгла маса с международно участие, Пловдив, 10.05.2017 г. Кн 33
Докосни с усмивка и надежда Млечния път Кн 182
Другият Нов Завет Кн 34
 
Е

Един микрокосмос в стихове Кн 181
Екологичен мониторинг - практически насоки Кн 74
Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия Кн 115
Елица - болгарская ëлочка Кн 173
Емоционално равновесие Кн 28
Епопея на забравените (1881-1884) Кн 180
Есенна тъга Кн 179
Есенно кафе Кн 187
 
Ж

Жана д'Арк Кн 155
 
З

За честта на пагона и в служба на Отечеството Кн 221
Заболявания на щитовидната жлеза Кн 108
Зад кадър Кн 17
Захарен диабет Кн 100
Здоровая ходьба [Електронен ресурс] Е 5
 
И

И хобито ми бе хирургията Кн 210, Кн 211
Изгубени гласове Кн 149
Избрани трудове Кн 144
Изгнаници от потънал кораб Кн 195
Изкушението на Запада Кн 161
Измерване на качеството на живот при хронични заболявания. Ч. 2, Захарен диабет Кн 100
Изповед Кн 170
Израелска кухня Кн 126
Индийска кухня Кн 128
Инструментариум за лечебен масаж Кн 99
Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културно-историческото наследство Кн 219
Интелигентни системи и самообучаващи се алгоритми за анализ на финансови инструменти Кн 42
Инфраструктура на разузнаването Кн 40
История на България Кн 222
История на религиозните деноминации в България Кн 31
Италианска и испанска кухня Кн 127
 
К

Картиране и оценка на екосистемните услуги във вътрешни влажни зони в България Кн 73
Квантова психология Кн 29
Кеят на злото Кн 145
Кинезитерапия при вестибуларни дисфункции Кн 106
Класическа индийска кухня Кн 128
Когато си ядосан, брой до четири Кн 154
Когда поэт с поэтом говорит Кн 175
Компендиум современного болгарского языка Кн 143
Компендиум на съвременния български език Кн 143
Конкурентоспособност на съвременната икономика - предизвикателства и перспективи Кн 43
Конкурентоспособност на съвременната икономика - предизвикателства и перспективи [Електронен ресурс] Е 3
Конституционното правосъдие и защитата на основните права Кн 49
Контакт контемпо. Кн. 1 Кн 204
Контакт контемпо. Кн. 2 Кн 205
Концепция за устойчиво развитие на туризма на Витоша Кн 44
Корени Кн 209
Кризи и превенция Кн 8
Кристалният град Кн 203
Култура на безопасност в здравеопазването и безопасни здравни грижи Кн 98


"Литература на свидетелството" в Латинска Америка (1950-1989) Кн 162
Ловен ден Кн 188
Любов на парче Кн 206
Лято на езерата Кн 156
 
М

Майстора и Маргарита Кн 166, Кн 167
Вълко Марашев Кн 11
Маркетингови решения за съвременния бизнес Кн 47
Математика 8.-10. клас. Ч. 2, Геометрия Кн 82
Математика 11. клас Кн 79, Кн 80, Кн 81
Матричен анализ на риска и сигурността Кн 52
Между власт и морал рядко има връзка Кн 159
Метаболитен профил на растителни видове от фитоценози, разположени на техногенни почви Кн 93
Метафизика на личността. Християнски перспективи Кн 23
Методи и модели за адаптивно откриване на In silico знания и In silico експериментиране Кн 92
Методика за диагностика на готовността на 6-7-годишните деца за училище Кн 62
Многоцветна Кн 177
Моделиране и оптимизиране разхода на електрическа енергия при електрически задвижвания Кн 113
Модификационна изменчивост на стопански важни ампелографски характеристики на сортове лози под влияние на подложките Кн 122
Модул 1 - история на идеите 11. клас Кн 21
Модул 1 - теоретични основи на химията 11. клас Кн 87
Модул 2 - химия на неорганичните вещества 11. клас Кн 88
Модул 3 - култура на мисленето 11. клас Кн 20
Модул 4 - социална психология 11. клас Кн 37
Модул 5 - философия и политика 12. клас Кн 22
Модул 6 - психология на личността 12. клас Кн 25
Мой шеф, никога Кн 197
Музиката в българското училище в края на XIX и началото на XX век Кн 136
 
Н

На изток от слънцето, на запад от луната Кн 138
Народностното светоусещане в няколко песни от с. Владиченци, община Димово, в сборника на Васил Стоин "Народни песни от Тимок до Вита" и ролята на културния спомен, кодиран в тях Кн 72
Наръчник за FUNтастични забавления Кн 16
Настенька Кн 172
Не разбира ли човек от шеги, пиши го пропаднал Кн 171
Неточка Незванова Кн 169
Некрополи и гробни находки от елинистическата епоха в Западните Родопи Г 2
Нови пробни изпити за отличен по български език и литература за 7. клас Кн 67
Нощният агент Кн 152
 
О

Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България Кн 94
Общотеоретични въпроси. Криминалистична техника Кн 50
Общуване с ангели Кн 26
Озарение Кн 189
Оползотворяване на глицероловата фаза, получена при производството на биодизел от рапично масло Кн 90
Осмото небе Кн 201, Кн 203
Остър корем [Електронен ресурс] Е 6
От Балкана до Дунава - една дълга история Кн 218
 
П

Парадоксы жизни так прекрасны Кн 168
Паяжината на паяка Кн 164
Периферна атеросклеротична болест при захарен диабет Кн 104
Пирати, политици и търговци по крайбрежията на Европа. Т. 1 Кн 220
Пловдивска хроника Кн 215
Погледни в очите ми добри Кн 193
Подготовка по БЕЛ за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас Кн 64
Подготовка по български език и литература за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас Кн 64
Подготовка за външно оценяване и кандидатстване български език и литература след 7. клас  Кн 64
Подготовка за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас Кн 64
Подготовка за състезания по математика с компютър в 5.-6. клас Кн 69
Подготовка за състезания по математика с компютър в 9.-10. клас Кн 78
Полицейско разузнаване Кн 53
Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство Кн 135
Поява, развитие и характеристика на планинското бягане Кн 137
Правен режим на електронните документи Кн 2
Православие - традиция и съвременност. Т. 4. Доклади от Четвърта кръгла маса с международно участие, Пловдив, 10.05.2017 г. Кн 33
Практикум по криминалистика. Ч. 1, Общотеоретични въпроси. Криминалистична техника Кн 50
Преводът между конюнктурата и мисията Кн 139
Пренареждане Кн 192
Приказки от Изгрева Кн 200
Приложение на 3D модели в биоинформатични изследвания [Електронен ресурс] Е 4
Примерни тестове за олимпиадата по английски език 8.-12. клас 2019 г. Кн 140
Проблеми в публичното управление на местните общности в трансграничния регион България-Сърбия Кн 54
Проблеми у јавном управљању локалних заједница у прекограничном региону Србија - Бугарска  Кн 54
Проблемът постанестетичен делир при деца Кн 101
Психопатология на Ковид пандемията Кн 112
Психотерапия на когнитивни разстройства и проблеми на речта Кн 109
Психотерапия на поведенски разстройства Кн 110
 
Р

Работа по проекти в обучението по математика в началните класове Кн 63
Работни листове по гражданско образование 11. клас Кн 60
Раждане на общината Кн 7
Разкази за жени Кн 199
Различната Добруджа в литературата между войните Кн 163
Разпространение на вълни в ограничени и неограничени пространства Кн 84
Рали Стари столици Кн 10
Регионален археологически музей - Пловдив Кн 13
Религиозни идентичности и сакрална топография на Северозападна България Кн 30
Руж Кн 151
Ръководство по проектиране на системи за управление Кн 6
Ръководство за упражнения по цитология и хистология Кн 95


С Есениным я буду говоритъ Кн 176
Сборник с тестове по клинична алергология Кн 102
Свещената Рила планина Кн 207
[Седемдесет и пет] 75 години Медицински университет Пловдив Кн 70
Софтуерни технологии Кн 4
Социална политика в България от началото на XXI век за деинституционализация на децата, лишени от родителски грижи: анализ и оценка Кн 56
Спомен Кн 202
Спомените на Магдалена Зер Кн 203
Справочник за съвременни боеприпаси за нарезни оръжия Кн 118
Средновековният Мелник Кн 217
Стенопис "Частният съд на Св. Константин Кирил Философ" от църквата Сан Клементе в Рим от IX век Кн 223
Стентиране при бенигнена трахеобронхиална стеноза Кн 107
Стихове Кн 191
Сто видни копривщенци Кн 216
Стрес ехокардиография - нови предизвикателства Кн 105
Суперхраните Кн 129
Счетоводна политика на нефинансови предприятия Кн 132
Съвременно биволовъдство Кн 124
Съдбовен избор Кн 148
 
Т

Тайните на успешния родител Кн 59
Такова е времето Кн 194
Телевизионно време. Телевизия и PR. Сравнително медиязнание и комуникации Кн 131
Тенджера под налягане Кн 130
Теория на управлението в публичната сфера Кн 51
Тестове за проверка и оценка по география и икономика 5. клас Кн 65
Тестове за проверка и оценка по география и икономика за 5. клас Кн 65
Тестове за проверка и оценка по география и икономика 6. клас Кн 66
Тестове за проверка и оценка по география и икономика за 6. клас Кн 66
Тестове за проверка и оценка по физика и астрономия 10. клас Кн 85
Тестове за проверка и оценка по физика и астрономия за 10. клас Кн 85
Тестове за проверка и оценка по химия и опазване на околната среда 10. клас Кн 86
Тестове за проверка и оценка по химия и опазване на околната среда за 10. клас Кн 86
Технически експертен анализ на механични конструкции Кн 116
[Тридесет] 30 години КНСБ. Регион Дупница в периода 1990-1999 г. Кн 41
Туризмът - лек и радост, и дълголетна младост Кн 185
Туристическата индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата Кн 45
Тъмната кула. Ч. 7. Кн. 1, Изгубени гласове Кн 149
Тъмната кула. Ч. 7. Кн. 2, Тъмната кула Кн 150
 
У

Умни пари, умни деца Кн 61
Управление на разходите Кн 133
Управление на риска във военната организация Кн 55
Управление на риска за сигурността на комуникационно-информационните системи [Електронен ресурс] Е 1
Уранодобивът в поречието на река Места Кн 117
Уроците на сърцето Кн 27
Усмихвам се, Съдба! Кн 184
Успехът не идва сам Кн 5
Учебна тетрадка по история на религиозните деноминации в България Кн 31
 
Ф

Фалшива реалност Кн 198
ал-Фараби - великият мислител на Изтока Кн 19
Философия 11. клас Кн 20, Кн 21, Кн 37
Философия 12. клас Кн 22, Кн 25
Фрагменти от една революция Г 3
 
Х

Хари & Бъни Кн 157
Химия и опазване на околната среда 11. клас Кн 87, Кн 88
Хранене на кърмачето Кн 97
Христоматия по литература за външно оценяване 7. клас Кн 68
 
Ц

Цифровата трансформация - бизнес, образование, наука [Електронен ресурс] Е 2
 
Ч

Червените завеси на София Кн 32
Човек - духовност - традиция Кн 38
 
Ю

Юбилейна научна конференция 90 години Институт по царевицата Селекционно-генетични и технологични иновации при отглеждане на културните растения Кн 1
Юмор солнечного берега. Кн. 3, Парадоксы жизни так прекрасны Кн 168
 
A

Air pollution, climate and health; biodiversity; informatics, remote sensing, high performance computing and GIS for environmental monitoring and management Кн 76
Stefan Altakov: Tries Г 1
The apostle from Koprivshtitsa Кн 224
Application of 3D models in bioinformatics research Е 4
 
B

Big datа technologies and internet of medical things ecosystem in support of precision medicine Кн 96
Bolgarija - Severna Makedonija - Slovenija: literarni prevod v ciljni kulturi in iz obraževanju Кн 141
 
C

Chemistry and environmental protection 10. grade Кн 89
Chemistry and environmental protection for 10. grade Кн 89
China and the world: language, culture, politics. Vol. 1 Кн 36
A compendium of contemporary Bulgarian language Кн 143
Competitiveness of modern economy - challenges and opportunities Е 3, Кн 43
Çağdaş bulgar diline bakiş Кн 143  
D

Developing synthetic competence via socratic style teaching in secondary school extracurricular activities Кн 83
Digital transformation - business, education and science Е 2
 
E

East of the sun and west of the moon Кн 138
 
F

Fragments of a revolution Г 3
 
I

International conference European agriculture and the new CAP 2021-2027: challenges and opportunities", October 23-25, 2019 Кн 46
 
L

Liber Amicorum Кн 48
 
M

Mapping and assessment of ecosystem services of wetlands in Bulgaria Кн 77
Military-political prognosis through national doctrines analysis Кн 39
 
N

Natural hazards and risks, water resources, human activities and management Кн 75
[Ninety] 90 years Maize research institute - Kneja Selection-genetic and technological innovations on cultivation of crops Кн 1
 
P

Preparation for competitions in mathematics with computer at 5th and 6th grade Кн 69
Preparation for competitions in mathematics with computer at 9th and 10th grade Кн 78
Proceeding of 1st international ionference on environmental protection and disaster risks. Pt. 1, Natural hazards and risks, water resources, human activities and management Кн 75
Proceeding of 1st international conference on environmental protection and disaster risks. Pt. 2, Air pollution, climate and health; biodiversity; informatics, remote sensing, high performance computing and GIS for environmental monitoring and management Кн 76
Proфесия creator  Кн 18
 
R

Regional archaeological museum - Plovdiv Кн 14
 
S

Selected writings Кн 144
 
T

The translation between the establishment and the mission Кн 139ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека Здраве XXI. - София : Хомо футурус, 1998- . ISSN C623-0113 Кн 108
 
В

Велики идеи. - София : Кръг, 2020- . ISSN C634-8602 Кн 170
За всеки дом. - София : Хомо футурус, 1993- . ISSN C621-6773 Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 130
 
П

Поредица Защита на информацията. - София : Изд. авт., 2008- . ISSN C625-6589 Е 1
Поредица Пеперуда. - София : ИК Плеяда, 1996- . ISSN C623-2051 Кн 147, Кн 148
 
С

Световни литературни шедьоври. - София : Кръг, 2020- . ISSN C634-8599  Кн 169
Серия Тестове. - София : Педагог 6, 2005- . ISSN C624-856X Кн 65, Кн 66, Кн 85, Кн 86
Средновековна библиотека. - Пловдив : Фонд. Бълг. ист. наследство, 2007- . ISSN C625-3776 Кн 217
 
Х

Хари & Бъни. - София : ИК Плеяда, 2020- . ISSN C634-8475 Кн 157
Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010- . ISSN C633-3494 Кн 23, Кн 32


УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1
002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО Кн 2
003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Кн 3
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 1, Е 2, Кн 4, Кн 42
005 УПРАВЛЕНИЕ Е 1, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 55
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 9, Кн 10, Кн 11
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 12
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 13, Кн 14
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 18
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 157
1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 23
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 24
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 112
2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 30, Кн 31
27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 23, Кн 32, Кн 33, Кн 35
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 34, Кн 35
308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) Кн 36
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 5, Кн 37, Кн 38, Кн 100
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 39
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 40, Кн 48
331.105.44 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ. ПРОФСЪЮЗИ Кн 41
336 ФИНАНСИ Кн 42
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 3, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 115
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Е 3, Кн 43, Кн 47
34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ Кн 48
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 49
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 50
35 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. ВОЕННО ДЕЛО Кн 51
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 52, Кн 53
352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 54
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Е 1, Кн 40, Кн 52, Кн 55
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 56
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 62
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 63
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 70
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 71, Кн 72
502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77
504 ЗАПЛАХИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 117
51 МАТЕМАТИКА Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83
517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ Кн 84
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ Е 4
53 ФИЗИКА Кн 85
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89
547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ Кн 90
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 91
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА Е 4, Кн 92
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 93
582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА Кн 94
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 95
61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Кн 96
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Е 5, Кн 97
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 98
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 99, Кн 106, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 105
616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Кн 103, Кн 104, Кн 105
616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ Кн 106, Кн 107
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Е 6, Кн 104
616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ Кн 108
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 109, Кн 110, Кн 111
616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Кн 112
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 113, Кн 114, Кн 115
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАДВИЖВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ. СМАЗКИ Кн 116
622 МИННО ДЕЛО Кн 117
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 118
625 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 119
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 120
631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА Кн 93
631.5 АГРОТЕХНИКА Кн 1
633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ Кн 121
634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ Кн 122
636.09 ВЕТЕРИНАРНА НАУКА. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ ПО ДОМАШНИТЕ И ПОЛЕЗНИТЕ ЖИВОТНИ: КОНТРОЛ И ЛЕЧЕНИЕ. ЗООТЕХНИЧЕСКИ, ЗАЩИТНИ МЕРКИ Кн 123
636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК Кн 124
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130
654 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И ТЕЛЕКОНТРОЛ (ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛУГИ) Кн 131
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 132
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 133, Кн 134
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 131
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 135
75 ЖИВОПИС Г 1, Кн 223
78 МУЗИКА Кн 9, Кн 136
796.4 ГИМНАСТИКА. АКРОБАТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА Кн 137
796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ Кн 10
8 ЕЗИК. ЕЗИКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА Кн 138
81-25 Кн 139
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 140
811.113 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ (СКАНДИНАВСКИ) ЕЗИЦИ Кн 138
811.163 ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Кн 141
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 142, Кн 143, Кн 144
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 27
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 145, Кн 146
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 157
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 138, Кн 158
821.112.2(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 159
821.113 ЛИТЕРАТУРИ НА СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ (СКАНДИНАВСКИ) ЕЗИЦИ Кн 138
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 160, Кн 161
821.134.2(7/8) ИСПАНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 162
821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 163, Кн 164
821.142 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 165
821.16 ЛИТЕРАТУРА НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ЛИТЕРАТУРА НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК Кн 141
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171
821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 172, Кн 173
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 11, Кн 163, Кн 174
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 182, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 206
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 181, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210, Кн 211
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 17, Кн 212, Кн 213
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Г 2
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 221
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 1, Кн 9, Кн 11, Кн 19, Кн 32, Кн 48, Кн 72, Кн 138, Кн 174, Кн 216, Кн 218, Кн 221, Кн 223, Кн 224
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 219
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 220
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Г 3
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 221, Кн 222
94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК) Кн 217
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 223
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 224


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Алтъков, Стефан Кирилов (1955-)
- творчество
- - изложби
- - - каталози Г 1
 
Б

Бучуковска, Антония Иванова (1943-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 138
 
В

Вазов, Иван Минчов (1850-1921)
- творчество
- - сборници Кн 174
Величков, Константин (1855-1907)
- творчество
- - сборници Кн 174
Владигеров, Панчо Хараланов (1899-1978)
- библиографии Кн 9
 
Е

Европейски съюз
- политика
- - сборници Кн 48
 
Ж

Жана д'Арк, света (1412?-1431)
- художествена литература Кн 155
 
З

Захариева, Юлия Иванова (1940-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 48
 
К

Каблешков, Тодор Лулчов (1851-1876)
- биографии Кн 224
Кирил, славянски първоучител (827-869)
- в изобразителното изкуство Кн 223
КНСБ. Общински синдикален съвет (Дупница)
- история Кн 41
Конфедерацията на независимите синдикати в България вж КНСБ. Общински синдикален съвет (Дупница)
 
М

Марашев, Вълко Георгиев (1941-)
- библиографии Кн 11
Медицински университет (Пловдив)
- алманаси Кн 70
Методий, славянски първоучител (815-885)
- в изобразителното изкуство Кн 223
 
Р

Регионален археологически музей (Пловдив)
- пътеводители Кн 13, Кн 14
 
С

Селскостопанска академия (София). Институт по царевицата (Кнежа)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 1
Стоин, Васил Стоянов (1880-1938)
- творчество Кн 72


ал-Фараби (870?-950?)
- биографии Кн 19


Ютюб Кн 18
 
J

Jeanne d'Arc, света (1412?-1431) вж Жана д'Арк, света (1412?-1431)
 
Y

YouTube вж Ютюб


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Аборт
- при животните Кн 123
Авто-мото спорт
- България
- - библиографии Кн 10
Администрация
- управление и организация
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 51
Алгоритми Кн 42
Алергия и алергични болести
- тестове за ВУЗ Кн 102
Английски език
- тестове за средни училища Кн 140
Анестезия
- при децата
- - психологични проблеми Кн 101
Атеросклероза Кн 104
Аудиовизия
- детска и юношеска литература Кн 18
 
Б

Библиотеки
- роля и значение
- - конференции Кн 12
Библия
- учебни помагала Кн 35
Биволи
- развъждане и племенно дело Кн 124
Биоинформатика Кн 92
- моделиране Е 4
Биология
- учебници за средни училища Кн 91
Богословие
- учебни помагала Кн 35
Боеприпаси
- справочници Кн 118
Брак (право)
- България
- - история
- - - 19 век Кн 71
Българи
- Копривщица
- - биографии Кн 216
- народопсихология Кн 72
- национална идентичност Кн 38
Българска литература
- теми, образи, сюжети Кн 163
- учебници за основни училища Кн 64, Кн 67, Кн 68
Български език Кн 144
- социолингвистика Кн 142
- учебници Кн 143
- учебници за основни училища Кн 64, Кн 67
Бягане
- история Кн 137
 
В

Вестибуларен апарат
- болести
- - кинезитерапия Кн 106
Военно разузнаване Кн 40
Въоръжени сили
- управление на риска Кн 55
Вътрешна политика
- Румъния
- - история
- - - 1989
- - - - албуми Г 3
 
Г

География
- тестове за основни училища Кн 65, Кн 66
Глицерин
- методи на получаване и методи на синтез Кн 90
Горни дихателни пътища
- болести Кн 107
Готварство
- Израел
- - рецепти Кн 126
- Индия
- - рецепти Кн 128
- Испания
- - рецепти Кн 127
- Италия
- - рецепти Кн 127
- рецепти Кн 125, Кн 129, Кн 130
Гражданско образование
- учебни помагала за средни училища Кн 60
- учебници за средни училища Кн 58
Гробници
- България
- - каталози Г 2
 
Д

Дендрология Кн 120
Деца
- доучилищна възраст
- - готовност за училище Кн 62
- отглеждане Кн 57
- умствено развитие Кн 62
Деца в риск
- България
- - социална работа Кн 56
Диабет
- връзка с други болести Кн 104
Дигитализация
- конференции Е 2
Дисеминирана склероза
- физиотерапия Кн 111
Диференциални уравнения Кн 84
Духовници, български
- биографии Кн 32
 
Е

Електрическа енергия
- цени и ценообразуване Кн 115
Електрически системи
- моделиране Кн 113
Eлектронни документи 
- правни проблеми  Кн 2
Електронно обучение Кн 69, Кн 78
Енергийна ефективност Кн 113
Енергоснабдяване
- България Кн 114
Епидемии
- психологични проблеми Кн 112
Ехография Кн 105
 
Ж

Животни
- хистология
- - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 95
- цитология
- - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 95
Жизнено равнище Кн 100
 
З

Зърнено-житни култури
- болести и вредители Кн 121
 
И

Извънкласна и извънучилищна работа Кн 83
Издателско дело
- България
- - конференции Кн 139
Изкуствен интелект
- приложение
- - в икономиката Кн 42
Икономическо поведение Кн 61
Иконопис
- Италия
- - теми, образи, сюжени Кн 223
Инфекциозни болести
- психологични проблеми Кн 112
Информационна сигурност Е 1
История
- България Кн 222
- Копривщица Кн 221
- Мелник
- - 12-14 век Кн 217
- Пловдив Кн 214, Кн 215
 
К

Католическа църква
- България
- - история Кн 32
Композитори, български
- библиографии Кн 9
Конкуренция (икономика)
- сборници Е 3, Кн 43
Конституционно право Кн 49
Конструкции
- учебници за ВУЗ Кн 116
Криминалистика
- учебни помагала за ВУЗ Кн 50
Културно-историческо наследство
- управление и организация
- - автоматизация Кн 219
Кърмачета
- хранене Кн 97
 
Л

Латиноамериканска литература
- 20 век
- - връзка с обществено-политически движения и исторически събития Кн 162
Лечебен масаж
- апарати и инструменти Кн 99
Лидерство Кн 5
Личност
- психология Кн 28, Кн 29
Логистика (икономика)
- управление и организация
- - автоматизация Кн 134
Лоза
- агротехника Кн 122
 
М

Майчино мляко Кн 97
Маркетинг
- управление и организация Кн 47
Математика
- методика на преподаването за основни училища Кн 69
- - учебници за ВУЗ Кн 63
- методика на преподаването за средни училища Кн 78, Кн 83
- тестове за средни училища Кн 82
- учебници за средни училища Кн 79, Кн 80, Кн 81
Машини
- предавки
- - учебници за ВУЗ Кн 116
Медицинска етика Кн 98
Местно управление
- България
- - конференции Кн 54
- Сърбия
- - конференции Кн 54
Музикално образование
- България
- - история
- - - 19-20 век Кн 136
 
Н

Народни песни, български
- теми, образи, сюжети Кн 72
Национален въпрос и национална политика
- Албания Кн 39
Национална сигурност Е 1
- учебници Кн 52
Немска литература
- история и критика
- - сборници Кн 138
Нестопански организации
- счетоводство
- - учебници за ВУЗ Кн 132
Нов завет
- екзегеза Кн 34
Нумерология Кн 24
 
О

Околна среда
- България Кн 73, Кн 77
- опазване
- - конференции Кн 75, Кн 76
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 74
- Южна България
- - замърсяване Кн 117
Онтология Кн 23
Оперативно изкуство Кн 53
Остър корем Е 6
Охрана и сигурност
- учебници Кн 52
 
П

Паразитни растения
- България
- - систематика Кн 94
Парапсихология Кн 26
Паркинсонова болест
- физиотерапия Кн 111
Паталогична психология Кн 112
Пиратство
- Европа
- - история Кн 220
Писатели, български
- библиографии Кн 11
- творчество
- - сборници Кн 174
Полиция
- дейност Кн 53
Постмодернизъм
- в изкуството
- - България Кн 135
Почва
- анализ Кн 93
Права на човека Кн 49
Прависти, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 48
Православие
- конференции Кн 33
Приложни програми
- учебници за ВУЗ Кн 4
Програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 4
Психични болести
- ръководства Кн 109, Кн 110
Психология
- учебници за средни училища Кн 25
Психотерапия Кн 112
- ръководства Кн 109, Кн 110
Пълководци и генерали, български
- биографии Кн 221
 
Р

Разузнаване Кн 40
Растения и почва Кн 93
Растителна защита от плевели Кн 121
Революционери, български
- биографии Кн 224
Религия
- България
- - история
- - - учебни помагала за ВУЗ Кн 31
- Северозападна България
- - история Кн 30
Риск, теория
- учебници Кн 52
Родове, български
- история Кн 218
Румънска литература
- теми, образи, сюжети Кн 163
 
С

Самоусъвършенстване Кн 27, Кн 28
Северногермански езици
- сборници Кн 138
Селско стопанство
- Европа
- - икономика
- - - конференции Кн 46
Селскостопански растения
- агротехника
- - конференции Кн 1
Семейно възпитание Кн 59, Кн 61
Семиотика Кн 3
Символи и знаци
- история Кн 3
Скандинавска литература
- история и критика
- - сборници Кн 138
Следоперативен период
- при децата
- - психологични проблеми Кн 101
Социална психология
- учебници за средни училища Кн 37
Социално-икономическо положение
- Китай
- - конференции Кн 36
Стенописи
- Италия
- - теми, образи, сюжети Кн 223
Стопанска география
- тестове за основни училища Кн 66
Стопански кризи
- конференции Кн 45
Стопански предприятия
- финанси
- - управление и организация Кн 133
Стопанство
- сборници Е 3, Кн 43
Сърдечни болести
- образна диагностика Кн 105
Сърдечносъдова недостатъчност Кн 103
 
Т

Тежки метали
- токсични свойства Кн 93
- Южна България
- - токсични свойства Кн 117
Телевизия
- връзки с обществеността Кн 131
Телемедицина Кн 96
Транспортно строителство
- Северна България
- - история
- - - сборници Кн 119
Туризъм
- Витоша Кн 44
- икономически проблеми
- - конференции Кн 45
 
У

Управление и организация Кн 8
- тестове за ВУЗ Кн 6
- философски проблеми Кн 7
Управление на риска Е 1
Уранови руди
- Южна България
- - добив
- - - екологични проблеми Кн 117
Успех Кн 5
 
Ф

Физика
- тестове за средни училища Кн 85
Филолози, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 138
Философи, арабски
- биографии Кн 19
Философия
- учебници за средни училища Кн 20, Кн 21, Кн 22
Финансов пазар
- математически методи Кн 42
Фолклористи, български
- творчество Кн 72
 
Х

Хербициди Кн 121
Хигиена Е 5
Химия
- тестове за средни училища Кн 86
- учебници за средни училища Кн 87, Кн 88, Кн 89
Хипертонична болест Кн 103
Християнство
- влияние върху обществения живот Кн 23
Хронични болести
- социални проблеми Кн 100
Художествен превод
- България
- - конференции Кн 139
Художествена обработка на текстил
- България Кн 135
Художници, български
- творчество
- - изложби
- - - каталози Г 1
 
Ц

Ценни книжа Кн 42
 
Ч

Чувства Кн 28
 
Щ

Щитовидна жлеза
- болести Кн 108
 
Ю

Южнославянски езици
- конференции Кн 141
Южнославянски литератури
- история и критика
- - конференции Кн 141


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Албания
- национален въпрос Кн 39
 
Б

България
- ботаника Кн 94
- генеалогия Кн 218
- езикознание Кн 139, Кн 142
- електротехника Кн 114
- етнография Кн 71
- изобразителни изкуства Г 1
- история Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224
- литературознание Кн 11, Кн 163, Кн 174
- музика Кн 9, Кн 136
- обществено управление Кн 54
- опазване на природата Кн 73, Кн 77
- паметници на културата Г 2
- право Кн 48
- приложно изкуство Кн 135
- религия Кн 31, Кн 32
- социално осигуряване Кн 56
- физическа култура и спорт Кн 10
- филология Кн 138
- фолклористика Кн 72
 
В

Витоша
- стопански туризъм Кн 44
 
Г

Германия
- литературознание Кн 138
 
Д

Дупница
- профсъюзи Кн 41
 
Е

Европа
- история Кн 220
- международни политически отношения Кн 48
- стопанство Кн 46
 
И

Израел
- домакинство Кн 126
Индия
- домакинство Кн 128
Иран
- философия Кн 19
Испания
- домакинство Кн 127
Италия
- домакинство Кн 127
- изобразителни изкуства Кн 223
 
К

Китай
- социално-икономическо положение Кн 36
Копривщица
- краезнание Кн 216, Кн 221
 
Л

Латинска Америка
- литературознание Кн 162
 
М

Мелник
- краезнание Кн 217
 
П

Пловдив
- висше образование Кн 70
- краезнание Кн 214, Кн 215
- музеи Кн 13
- организации Кн 14
 
Р

Румъния
- история Г 3
- литературознание Кн 163
 
С

Северна България
- строителство Кн 119
Северозападна България
- религия Кн 30
Скандинавски страни
- литературознание Кн 138
Сърбия
- обществено управление Кн 54
 
Ю

Южна България
- минно дело Кн 117
Южнославянски страни
- езикознание Кн 141


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


978-619-00-1226-9 Кн 199
978-619-00-1239 ! Кн 47
978-619-00-1239-9 Кн 47
978-619-158-080-4 Кн 154
978-619-162-698-4 Кн 40
978-619-162-700-4 Кн 53
978-619-162-709-7 Кн 175
978-619-162-710-3 Кн 176
978-619-162-714-1 Кн 197
978-619-162-715-8 Кн 196
978-619-179-103-3 Кн 214
978-619-179-104-0 Кн 215
978-619-179-107-1 Кн 200
978-619-179-111-8 Кн 140
978-619-185-444-8 Е 4
978-619-185-445-5 Е 1
978-619-188-439-1 Кн 137
978-619-188-457-5 Кн 52
978-619-208-232-1 Кн 34
978-619-223-017-3 Кн 108
978-619-223-018-0 Кн 97
978-619-223-032-6 Кн 129
978-619-223-038-8 Кн 26
978-619-223-044-9 Кн 130
978-619-223-048-7 Кн 125
978-619-223-051-7 Кн 127
978-619-223-056-2 Кн 126
978-619-223-057-9 Кн 128
978-619-223-058-6 Кн 24
978-619-224-022-6 Кн 23
978-619-224-023-3 Кн 32
978-619-237-063-3 Кн 98
978-619-237-064-0 Кн 70
978-619-237-066-4 Кн 102
978-619-237-067-1 Кн 100
978-619-237-068-8 Е 6
978-619-239-319-9 Кн 143
978-619-239-321-2 Кн 30
978-619-239-322-9 Кн 72
978-619-239-375-5 Кн 111
978-619-239-393-9 Кн 31
978-619-239-469-1 Кн 3
978-619-239-471-4 Кн 38
978-619-239-479-0 Кн 39
978-619-239-489-9 Кн 218
978-619-239-490-5 Кн 117
978-619-239-492-9 Кн 208
978-619-239-493-6 Кн 183
978-619-239-495-0 Кн 63
978-619-239-496-7 Кн 209
978-619-239-499-8 Кн 181
978-619-239-502-5 Кн 8
978-619-7065-33-6 Кн 75
978-619-7065-36-7 Кн 141
978-619-7065-38-1 Кн 76
978-619-7065-38-1 ! Кн 75
978-619-7121-37-7 Кн 142
978-619-7126-84-6 Кн 116
978-619-7126-98-3 Кн 50
978-619-7135-19-0 Кн 122
978-619-7181-80-7 Кн 195
978-619-7181-81-4 Кн 193
978-619-7181-82-1 Кн 190
978-619-7196-54-2 Кн 107
978-619-7196-71-9 Кн 101
978-619-7209-37-2 ! Кн 42
978-619-7230-16-1 Кн 11
978-619-7249-28-6 Кн 221
978-619-7249-29-3 Кн 216
978-619-7249-30-9 Кн 198
978-619-7249-35-4 Кн 33
978-619-7249-36-1 Кн 182
978-619-7249-38-5 Кн 224
978-619-7249-45-3 Кн 188
978-619-7249-46-0 Кн 186
978-619-7249-47-7 Кн 187
978-619-7249-51-4 Кн 223
978-619-7249-52-1 Кн 191
978-619-7349-14-6 Кн 134
978-619-7350-66-1 Кн 153
978-619-7350-67-8 Кн 167
978-619-7350-70-8 Кн 29
978-619-7350-72-2 Кн 160
978-619-7350-75-3 Кн 145
978-619-7350-78-4 Кн 152
978-619-7350-83-8 Кн 158
978-619-7350-91-3 Кн 27
978-619-7350-92-0 Кн 170
978-619-7350-94-4 Кн 151
978-619-7350-95-1 Кн 159
978-619-7350-96-8 Кн 169
978-619-7372-26-7 Кн 139
978-619-7372-27-4 Кн 174
978-619-7372-29-8 Кн 194
978-619-7445-23-7 Кн 161
978-619-7445-24-4 Кн 220
978-619-7530-05-6 Кн 207
978-619-7530-06-3 Кн 184
978-619-7530-07-0 Кн 2
978-619-7554-34-2 Кн 123
978-619-7554-35-9 Кн 121
978-619-7554-36-6 Кн 94
978-619-7554-37-3 Кн 120
978-619-7554-38-0 Кн 93
978-619-7554-40-3 Кн 56
978-619-7559-07-1 Кн 99
978-619-7559-10-01 ! Кн 106
978-619-7559-10-1 Кн 106
978-619-7559-12-5 Кн 104
978-619-7579-12-5 ! Кн 104
978-619-7596-03-8 Кн 166
978-619-7596-06-9 Кн 146
978-619-7596-11-3 Кн 171
978-619-7596-14-4 Кн 180
978-619-7596-15-1 Кн 156
978-619-90738-1-0 ! Г 3
978-619-90846-3-2 Кн 165
978-619-90860-1-8 Кн 41
978-619-90862-2-3 Кн 201
978-619-90862-3-0 Кн 203
978-619-90862-4-7 Кн 202
978-619-90948-0-8 Кн 210
978-619-90948-0-8 ! Кн 211
978-619-91241-0-9 Кн 212
978-619-91241-1-6 Кн 15
978-619-91241-2-3 Кн 17
978-619-91241-3-0 Кн 16
978-619-91241-4-7 Кн 18
978-619-91256-1-8 Кн 164
978-619-91256-2-5 Кн 163
978-619-91496-2-1 Кн 119
978-619-91627-2-9 Е 5
978-619-91659-0-4 Кн 219
978-619-91727-0-4 Кн 118
978-954-07-5030-9 Кн 144
978-954-07-5034-7 Кн 135
978-954-07-5042-2 Кн 138
978-954-07-5051-4 Кн 48
978-954-07-5056-9 Кн 162
978-954-07-5057-6 Кн 131
978-954-07-5058-3 Г 1
978-954-07-5062-0 Кн 51
978-954-07-5063-7 Кн 19
978-954-07-5064-4 Кн 35
978-954-07-5065-1 Кн 44
978-954-07-5066-8 Кн 62
978-954-07-5075-0 Кн 36
978-954-28-3195-2 Кн 49
978-954-2936-49-7 Кн 10
978-954-2936-51-0 Кн 9
978-954-2936-52-7 Кн 7
978-954-2936-54-1 Кн 12
978-954-2955-21-4 Кн 1
978-954-2955-59-7 Кн 177
978-954-2955-62-7 Кн 213
978-954-2977-73-5 Кн 55
978-954-324-229-0 Кн 89
978-954-324-243-6 Кн 85
978-954-324-244-3 Кн 86
978-954-324-247-4 Кн 67
978-954-324-250-4 Кн 58
978-954-324-251-1 Кн 60
978-954-324-254-2 Кн 21
978-954-324-255-9 Кн 20
978-954-324-256-6 Кн 37
978-954-324-257-3 Кн 22
978-954-324-258-0 Кн 25
978-954-324-259-7 Кн 87
978-954-324-260-3 Кн 88
978-954-324-261-0 Кн 91
978-954-324-262-7 Кн 65
978-954-324-263-4 Кн 66
978-954-332-180-3 Кн 95
978-954-334-238-9 Кн 96
978-954-334-239-6 Кн 92
978-954-334-241-9 Кн 84
978-954-334-242-6 Кн 6
978-954-347-084-6 Г 2
978-954-380-477-1 Кн 189
978-954-380-481-8 Кн 179
978-954-390-164-7 Кн 103
978-954-390-166-1 Кн 28
978-954-390-167-8 Кн 61
978-954-409-421-8 Кн 147
978-954-409-422-5 Кн 157
978-954-409-423-2 Кн 149
978-954-409-424-9 Кн 155
978-954-409-425-6 Кн 148
978-954-409-426-3 Кн 150
978-954-423-353-2 Кн 4
978-954-471-607-3 Кн 74
978-954-471-608-0 Кн 90
978-954-471-617-2 Кн 192
978-954-471-629-5 Кн 57
978-954-471-634-9 Кн 178
978-954-471-658-5 Кн 168
978-954-471-661-5 Кн 185
978-954-471-667-7 Кн 206
978-954-471-676-9 Кн 204
978-954-471-677-6 Кн 205
978-954-471-678-3 Кн 173
978-954-471-679-0 Кн 172
978-954-610-028-3 Кн 124
978-954-644-295-6 Кн 133
978-954-712-824-8 Кн 114
978-954-712-825-5 Кн 113
978-954-745-314-2 Кн 68
978-954-745-319-7 Кн 69
978-954-745-321-0 Кн 78
978-954-745-322-7 Кн 79
978-954-745-323-4 Кн 64
978-954-745-327-2 Кн 82
978-954-745-329-6 Кн 81
978-954-745-330-2 Кн 80
978-954-745-331-9 Кн 71
978-954-760-244-1 Кн 115
978-954-8536-28-8 Кн 217
978-954-8594-00-4 Кн 136
978-954-8612-30-2 Кн 46
978-954-8986-55-7 Кн 83
978-954-92681-3-3 Кн 105
978-954-9432-85-5 Кн 54
978-954-9432-94-7 Кн 5
978-954-9432-95-4 Кн 43
978-954-9432-96-1 Е 3
978-954-9432-97-8 Кн 132
978-954-9432-98-5 Е 2
978-954-9664-94-2 Кн 110
978-954-9664-95-9 Кн 109
978-954-9664-97-3 Кн 112
978-954-9741-42-1 Кн 59
978-954-9741-43-8 Кн 45
978-954-9746-40-2 Кн 73
978-954-9746-41-9 Кн 77