БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 4

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Яница Николаева Ананиева

Редактори: Антоанета Стоичкова, Адриана Гайдарова, Емилия ГригороваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в рамките на един раздел азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА
Виж и 008; 130.2; 165

БК 2021/4 Кн 1
        ЕВОЛЮЦИЯ срещу революция или за моделите на развитие : сборник с доклади от VII международна научна конференция, 17-19 септември 2020 г., Русе. Т. 1 / ред. кол. Теодора Евтимова ... [и др.]. - Русе : Регион. библ. "Любен Каравелов" ; Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев", 2020. - 557 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

Загл. и на англ. ез.: Evolution against revolution or for models of development. - Други ред.: Силва Василева, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова, Татяна Савова. - Кети Илиева - псевд. на ред. Кирилка Христова Илиева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7404-15-9 (Регион. библ. "Любен Каравелов" - Русе)
ISBN 978-954-2963-69-1 (Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив)
1. Обществени науки - конференции
00(06)
COBISS.BG-ID 43778056

БК 2021/4 Кн 2
        ЕВОЛЮЦИЯ срещу революция или за моделите на развитие : сборник с доклади от VII международна научна конференция, 17-19 септември 2020 г., Русе. Т. 2 / ред. кол. Теодора Евтимова ... [и др.] = Evolution against revolution or for models of development : proceedings of the international scientific conference, 17-19 September 2020, Ruse. Vol. 2 / ed. board Teodora Evtimova ... [и др.]. - Русе : Регион. библ. "Любен Каравелов"; Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев", 2020. - 503 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

Други ред.: Силва Василева, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета Константинова, Татяна Савова. - Кети Илиева - псевд. на ред. Кирилка Христова Илиева. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7404-16-6 (Регион. библ. "Любен Каравелов" - Русе)
ISBN 978-954-2963-71-4 (Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив)
1. Обществени науки - конференции
00(06)
COBISS.BG-ID 43775496

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/4 Кн 3
ГАГЛИАРДО, Даниел, 1957-
        Пътят на поклонника Еркс и разкритието на Ансенуса / Даниел Гаглиардо ; прев. Елизабет Доранг, Дора Цветкова. - 2. изд. - Бургас : ИК Знаци, 2021 ([В. Търново] : Фабер). - 328 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: La senda del peregrino ERKS y la revelación de Ansenuza / Daniel Gagliardo. - 1. изд. 2019.

ISBN 978-619-7497-49-6 : 12 лв.
1. Извънземни цивилизации 2. Езотеризъм
001.9
133
COBISS.BG-ID 43876872

БК 2021/4 Кн 4
ТОНЧЕВА, Росица Борисова, 1972-
        Системни докторантски провали : презентация от докторантски курс по "методология и методика на научните изследвания", 13 юни 2017 година, УНСС - София : помагало за написване на дисертация за придобиване на образователна и научно-образователна степен "доктор" / Росица Тончева. - София : УНСС, 2017. - 24 л. : с ил., сх. ; 17 см

Кор. опис. - Рец.: Пано Лулански, Григорий Вазов.

ISBN 978-954-644-998-6
1. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане 2. Дисертация
001.89
COBISS.BG-ID 1557096148

БК 2021/4 Кн 5
ЦОНЕВ, Владимир Йорданов, 1958-
        Атлантида и древните българи : космическите гени на далечните ни предци / Владимир Цонев. - София : Аркаим, 2021 ([София] : Монт). - 248 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 239-245.

ISBN 978-619-91366-0-7 : 14 лв.
1. Българи - произход 2. Стара история 3. Атлантида
001.9
COBISS.BG-ID 43841800

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/4 Кн 6
АЛЕКСАНДРОВ, Андрей Сашов, 1979-
        Назначаване на чужденци: експертите съветват / Андрей Александров, Аспасия Петкова, Красимира Гергева. - [Шумен] : РС изд. и бизнес консултации, 2020 ([Шумен] : [Инкома]). - 227 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7028-90-4
1. Кадри - подбор и разпределение - България - правни проблеми - ръководства 2. България - управление
005.962:34(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 43806984

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС

БК 2021/4 Кн 7
        БЪЛГАРИЯ и Украйна - култура на преломите (XIX-XXI век) : сборник научни изследвания / състав. и уводни думи Елка Трайкова ... [и др.] ; ред. кол. Владимир Колев ... [и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 327 с. : с ил. ; 23 см

Загл. на кор.: България и Украйна. - Други състав.: Мариета Иванова-Гиргинова, Михаил Неделчев. - Други ред.: Елка Трайкова, Мариета Иванова-Гиргинова, Михаил Неделчев, Райна Камберова, Цветана Георгиева, Аделина Германова. - Пълната форма на името на ред. Цветана Георгиева е Цветанка Георгиева Петрова. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Информация за авторите: с. 313-319. - Съдържа прев. от укр. ез. от: Албена Стаменова, Владимир Колев, Лилия Желева, Райна Камберова. - Рец.: Албена Стаменова, Пенка Ватова. - Библиогр. след отд. статии. - Именен показалец / състав. Елена Борисова. - Рез. на англ. ез. 

ISBN 978-619-7372-23-6
1. Култура - България - сборници 2. Култура - Украйна - сборници 3. Културно сътрудничество - сборници 4. България - култура 5. Украйна - култура
008(497.2)(062)
008(477)(062)
COBISS.BG-ID 43792392

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/4 Кн 8
        КУЛИНАРНА книга на малкия готвач / прев. Цветелина Лакова Лакова. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 208 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The complete cookbook for young chefs. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-1962-8 (подв.) : 24.95 лв.
1. Готварство - рецепти - детска и юношеска литература
087.5:641.5(083.12)
641.5(083.12):087.5
COBISS.BG-ID 43858184

БК 2021/4 Кн 9
ЦОНЕВ, Момчил Цонев, 1983-
        София за деца / Момчил Цонев. - София : Фонд. за бълг. лит., 2012 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - [60] с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Речник за родители: с. 55.

ISBN 978-954-677-080-6
1. София - детска и юношеска литература
087.5:908(497.2-25)
908(497.2-25):087.5
COBISS.BG-ID 43869960


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/4 Кн 10
БЪРНС, Кевин
        Източна философия : големите мислители и мъдреци на Изтока от древността до наши дни / Кевин Бърнс ; прев. от англ. Капка Герганова. - София : Прозорец, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 272 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Източна библиотека)

Ориг. загл.: Eastern philosophy / Kevin Burns. - Речник: с. 254-271.

ISBN 978-954-733-924-8 : 15 лв.
1. Философия, източна - история 2. Азия - философия
1(5)(091)
COBISS.BG-ID 43881736

111.852 ЕСТЕТИКА (ОБЕКТИВНА И СУБЕКТИВНА)

БК 2021/4 Кн 11
АНГЕЛОВ, Валентин Ангелов, 1930-
        Епилози : за старото, новото и съвременното изкуство, за традиционната и авангардистката естетика, за древната, фолклорната и модерната култура / Валентин Ангелов. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 208 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кн. е ил. с рис. на: Веселин Дамянов-Вес, Валентин Ангелов, Тони Тодоров, Румяна Карастамова, М. А. М., Вадим Лазаркевич, Николай Стоев, Иван Маджаров, Франц Фразета, Венцислав Занков, Дария Василянска.

ISBN 978-619-208-231-4
1. Естетика 2. Изкуство 3. Култура - социология
111.852
7.01:111.852
316.7
COBISS.BG-ID 43814920

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/4 Кн 12
ГАГЛИАРДО, Даниел, 1957-
        Еволюционно хранене : коопериране между царства чрез храненето / Даниел Гаглиардо ; прев. Елизабет Доранг, Дора Цветкова. - 2. изд. - Бургас : ИК Знаци, 2021 ([В. Търново] : Фабер). - 126 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Alimentación еvolutiva / Daniel Gagliardo. - 1. изд. 2019.

ISBN 978-619-7497-48-9 : 10 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Езотеризъм
133.5:613.2
613.2
COBISS.BG-ID 43877384

ГАГЛИАРДО, Даниел, 1957-
        Пътят на поклонника Еркс и разкритието на Ансенуса Вж Кн 3

БК 2021/4 Кн 13
СТОЕВА, Мариана Стоянова, 1970-
        144 послания до теб чрез Мариана Стоева. - Бургас : Знаци, 2020 (Бургас : Информа принт). - 160 с. ; 16 x 17 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7497-46-5 (9 лв.)
1. Окултизъм
133.3
COBISS.BG-ID 43797768

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/4 Кн 14
ГАГЛИАРДО, Даниел, 1957-
        Посланици на огъня / Даниел Гаглиардо ; прев. от исп. Елизабет Доранг, Дора Цветкова. - Бургас : ИК Знаци, 2021 (Бургас : Информа принт). - 55 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Mensajeros del fuego / Daniel Gagliardo. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7497-53-3 : 10 лв.
1. Езотеризъм
141.33
COBISS.BG-ID 43832840

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/4 Кн 15
ДАЙРЕДЖИЕВ, Владимир Великов, 1949-
        Ванга - българският фараон / Владимир Дайреджиев ; ред. Димитър Томов. - 2. доп. изд. - София : Фонд. "Ванга", 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 176 с. : с ил., портр. ; 21 см

1. изд. 2016. - Комуто много е дадено, и той трябва да дава / Димитър Томов: с. 3-4. - За автора: с. 172

ISBN 978-619-90096-0-4 (подв.)
1. Ванга, 1911-1996 - спомени 2. Ясновидство - България - сомени 3. България - психология
159.961(497.2)(092)
929 Ванга
COBISS.BG-ID 43793672

         [ДЕСЕТ] 10 задължителни четива по емоционална интелигентност Вж Кн 30

БК 2021/4 Кн 16
КУМС, Шари
        Наръчник за момичета тийнейджъри за (почти) всичко : как да сме здрави и щастливи през пубертета / Шари Кумс ; ил. Линдзи Сейгър ; прев. Нина Стоянова Руева. - Пловдив : Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 72 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: The (nearly) teenage girl's guide to (almost) everything. - Загл. в изд. каре: Наръчник за тийнейджъри за (почти) всичко: момичета. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-2029-7 : 11.95 лв.
1. Момичета - психология - наръчници 2. Пубертет - наръчници
159.922.8-055.25(035)
612.661(035)
COBISS.BG-ID 43865864

БК 2021/4 Кн 17
КУМС, Шари
        Наръчник за момчета тийнейджъри за (почти) всичко : как да сме здрави и щастливи през пубертета / Шари Кумс ; ил. Линдзи Сейгър ; прев. Нина Стоянова Руева. - Пловдив : Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 72 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: The (nearly) teenage boy's guide to (almost) everything. - Загл. в изд. каре: Наръчник за тийнейджъри за (почти) всичко: момчета. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-2030-3 : 11.95 лв.
1. Момчета - психология - наръчници 2. Пубертет - наръчници
159.922.8-055.15(035)
612.661(035)
COBISS.BG-ID 43866120

БК 2021/4 Кн 18
ЛОЙД, Алекс
        Кодът на спомените : 10-минутно изцеление чрез проектиране на спомени / Алекс Лойд ; прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The memory code / Alexander Loyd. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-2003-7 : 14.95 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 43801352

БК 2021/4 Кн 19
МАДАНЕС, Клу
        Революция на връзките : как да изграждаме хармонични взаимоотношения във всяка една област на живота / Клое Маданес ; предг. Тони Робинс ; прев. от англ. Андрей Басат. - София : Adviza, 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 256 с. ; 23 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Relationship breakthrough / Cloé Madanes. - Възприетата форма на името на авт. Клое Маданес е Клу Маданес, на авт. на доп. материал Тони Робинс е Антъни Робинс.

ISBN 978-619-91568-0-3 : 27.50 лв.
1. Личност - психология 2. Поведение
159.923
COBISS.BG-ID 43811080

БК 2021/4 Кн 20
РАЙ, Мандийп
        Компас на ценностите : житейските уроци на 101 страни / Мандийп Рай ; прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The value compass / Mandeep Rai. - За автора: с. 381.

ISBN 978-954-26-2024-2 : 17.95 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 43771912

БК 2021/4 Кн 21
ТЪРСТЪН, Марк, 1950-
        Едгар Кейси: как да открием призванието на душата си : практически методи да намерим своя път в живота и кариерата / Марк Търстън ; прев. от англ. Нина Руева. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Discovering your soul's purpose / Mark Thurston. - За автора: с. 285. - За Едгар Кейси и АИП (асоциация за изследвания и просветление): с. 286-287. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-1994-9 : 15.95 лв.
1. Кейси, Едгар Ивънс, 1877-1945 - мироглед 2. Биотерапевти, североамерикански - мироглед 3. САЩ - психология
159.96(73)(092)
929 Кейси, Едгар Ивънс
COBISS.BG-ID 43827976

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

БК 2021/4 Кн 22
БУКАЙ, Демиан
        Наръчник за двойки : как да изградим успешна връзка / Демиан Букай ; прев. от исп. Мариана Китипова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 192 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Manual para estar en pareja / Demián Bucay. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-954-26-2006-8 : 14.95 лв.
1. Семейство - психология
173
COBISS.BG-ID 43837704


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БК 2021/4 Кн 23
АТАНАСОВ, Петко Минчев, 1955-
        Божествена Тракия / Петко Атанасов. - София : Булга медиа, 2020 ([София] : [Монт]). - 200 с. ; 23 см

ISBN 978-954-9670-50-9 : 15 лв.
1. Траки - религия 2. Древна Тракия - религия
257(=29)
COBISS.BG-ID 43811592

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/4 Кн 24
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Боже, къде си?! : открийте силата и целта във вашата пустиня / Джон Бивиър ; предг. Лиза Бивиър ; прев. Свилена Стоянова. - Силистра : Игъл, 2020. - [10], 174 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: God, where are you?! / John P. Bevere.

ISBN 978-619-7424-30-0
1. Християнска етика
27-29
COBISS.BG-ID 43824136

БК 2021/4 Кн 25
БУКОВИНОВА, Вида Димова, 1937-
        Православни бургаски светини : кратка история на манастирите, храмовете и параклисите в Бургас / Вида Буковинова. - Бургас : ИК Знаци, 2020 (Бургас : Информа принт). - 163 с. : с ил., портр. ; 22 см

Рец.: Захарий Дечев.

ISBN 978-619-7497-45-8 : 10 лв.
1. Църкви - Бургас - история 2. Манастири - Бургас - история 3. Бургас - религия
27-523(497.231)(091)
27-788(497.231)
COBISS.BG-ID 43812104

БК 2021/4 Кн 26
ДИМИТРОВ, Димитър Йорданов, 1966-
        Рим и Константинопол през Тъмните векове / Димитър Й. Димитров. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 192 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Рец.: Пламен Павлов, Николай Кънев. - Библиогр.: с. 187-191 и под линия.

ISBN 978-619-208-228-4
1. Папство - политика - история - 7-9 век
272-9
COBISS.BG-ID 43766792

БК 2021/4 Кн 27
СВИЛЕНОВ, Дечко Кирилов, 1941-
        Длъжникът / Дечко Свиленов. - Силистра : Игъл, 2020. - 168 с. ; 21 см

Авторът: с. 167-168.

ISBN 978-619-7424-37-9
1. Християнска етика
27-426
COBISS.BG-ID 43789064

БК 2021/4 Кн 28
СВИЛЕНОВ, Дечко Кирилов, 1941-
        Коронавирусът : как да преодолеем страха и бедствията? / Дечко Свиленов. - 5. доп. изд. - Силистра : Игъл, 2020. - 88 с. ; 21 см

1. изд. 2020 със загл. Коронавирусът и християните, с авт. Дечко Свиленов, Димитър Подгорски, Венцеслав Илиев, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-7424-34-8
1. Християнска етика 2. Епидемии - психологични проблеми
27-426
COBISS.BG-ID 43774984

БК 2021/4 Кн 29
СВИЛЕНОВ, Дечко Кирилов, 1941-
        Християните през погледа на Христос : традиционен или истински християнин? / Дечко Свиленов. - 4. доп. изд. - Силистра : Игъл, 2019. - 208 с. ; 20 см

Без сведение за 1. изд. - Рецензия / Димитър Митев: с. 5-6. - Авторът: с. 207-208. - Библиогр.: с. 205-206.

ISBN 978-619-7424-21-8
1. Исус Христос 2. Християнска етика
27-31
27-426
COBISS.BG-ID 43797000


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

АНГЕЛОВ, Валентин Ангелов, 1930-
        Епилози : за старото, новото и съвременното изкуство, за традиционната и авангардистката естетика, за древната, фолклорната и модерната култура Вж Кн 11

БК 2021/4 Кн 30
       [ДЕСЕТ] 10 задължителни четива по емоционална интелигентност / прев. Диана Димова Арнаудова. - [Пловдив] : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 208 с. : с табл. ; 20 см

Ориг загл.: HBRʼS 10 must reads on emotional intelligence. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-1989-5 : 14.95 лв.
1. Лидерство - сборници 2. Личност - психология - сборници 3. Чувства - сборници
316.46(062)
159.923(062)
COBISS.BG-ID 43084040

32 ПОЛИТИКА

БК 2021/4 Кн 31
ШОПОВ, Любомир Григоров, 1942-2020
        Titanic.bg / Любомир Шопов. - София : Земя, 2020 ([София] : Спектър). - 175 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7295-19-1 (РА Евромедия)
1. България - политика
32(497.2)"19/20"
COBISS.BG-ID 43869192

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/4 Кн 32
        НЕОФАШИЗМЪТ: същност и съвременни прояви : сборник доклади от научна конференция [София, 18 декември 2015 г.] / състав., науч. ред. Васил Проданов. - София : Земя, 2016 ([София] : ИД принт). - 226 с. ; 23 см

Фашизъм и неофашизъм / Симеон Игнатов: с. 7-8. - Неофашисткото подземие на неолибералния капитализъм, погрешно отпеч. Неофашисткото подземие на неолибералия капитализъм / Васил Проданов: с. 9-14. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7295-06-1 (РА Евромедия)
1. Неофашизъм - конференции
321.64(06)
COBISS.BG-ID 43783944

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/4 Кн 33
АНТОНОВ, Антон Каменов, 1961-
        Деструкцията на прехода : монография / Антон Антонов. - Габрово : Колонел, 2013 (Габрово : Фея 777). - 174 с. ; 21 см

Рец.: Иван Райчев, Теодоси Радков. - Библиогр.: с. 164-174.

ISBN 978-954-8268-64-6
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
94(497.2)"1991/..."
COBISS.BG-ID 43840264

ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Шести отдел Вж Кн 38

БК 2021/4 Кн 34
СТОЯНОВ, Димитър Иванов, 1928-1999
        Заплахата : великодържавният национализъм и разузнаването на Турция против България / Димитър Стоянов ; предг. Петър Петров, Димитър Вандов. - 3. изд. - София : Скала принт, 2020. - 404 с. : с портр. ; 20 см

1. изд. 1997 на изд. Албатрос. - За Димитър Стоянов: с. 380-402. - Библиогр.: с. 378-379.

ISBN 978-619-91129-4-6 : 15 лв.
1. Национален въпрос и национална политика - България - история 2. Разузнаване - Турция - история 3. България - национален въпрос 4. Турция - външна политика
323.1(497.2)(091)
327.84(560)(091)
COBISS.BG-ID 43834120

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

СТОЯНОВ, Димитър Иванов, 1928-1999
        Заплахата : великодържавният национализъм и разузнаването на Турция против България Вж Кн 34

ШОПОВ, Любомир Григоров, 1942-2020
        Геноцидът на тракийските българи от 1913 г. Тракийският въпрос и българо-турските отношения Вж Кн 210

БК 2021/4 Кн 35
ШОПОВ, Любомир Григоров, 1942-2020
        Отдел "Трети" / Любомир Шопов. - 2. изд. - София : Земя, 2018 ([София] : ИД принт). - 308 с. ; 21 см

1. изд. 2012 на изд. Болид инс. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7295-09-2 (РА Евромедия)
1. Национален въпрос и национална политика - България - история - спомени 2. Контраразузнаване, българско - история - спомени 3. България - външна политика
327.84(497.2)(091)(093.3)
355.02(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 43833096

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/4 Кн 36
МЛАДЕНОВ, Пламен
        Право на мнение / Пламен Младенов. - София : Земя, 2016 ([София] : ИД принт). - 76 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 74-75.

ISBN 978-619-7295-07-8 (РА Евромедия). - ISBN 978-619-7295-07-08 !
1. Свобода на словото 2. Свобода на информацията
342.727
COBISS.BG-ID 43830792

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/4 Кн 37
БАШЕВА, Цвета Добрева, 1946-
        Страници от историята на Сливенската адвокатура (1922-2018) / Цвета Башева ; ред. съвет Щилияна Василева ... [и др.]. - Сливен : Обнова, 2018. - 367 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Други ред.: Тодор Костов, Елена Христова, Иван Благоев, Людмила Алексиева, Лидия Атанасова. - Изд. на Адвокатска колегия - Сливен. - За автора: с. 363. - Библиогр.: с. 355-358. - Именен показалец, предм. показалец, геогр. показалец. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-7445-06-0 (подв.)
1. Адвокатура - Сливен - история 2. Сливен - право
347.965(497.235.1)(091)
COBISS.BG-ID 43860488

РАНГЕЛОВ, Евгени Владимиров, 1932-
        Преобразуване и ликвидация на търговски дружества Вж Кн 54

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/4 Кн 38
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Шести отдел / Димитър Иванов. - [3. изд.]. - София : Земя, 2020 ([София] : ИД принт). - 368 с. ; 24 см

1. изд. 2004 на книгоизд. къща Труд, в сер. Поредица Строго секретно. - Имената в книгата: с. 323-365.

ISBN 978-619-7295-18-4 (РА Евромедия)
1. Държавна сигурност - България - история - спомени 2. Вътрешна политика - България - 1944-1989 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(093.3)
323(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 43760136

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

ГАЛАНД, Адолф, 1912-1996
        Пръв и последен. Кн. 1 Вж Кн 204

БК 2021/4 Кн 39
ИГНАТОВА, Красимира Русева
        Военен клуб - Русе : изследвания и данни за неговото създаване и дейност 1884-2020 г. / Красимира Игнатова, Евгени Алексиев. - 2. прераб. и доп. изд. - [Русе] : [Регион. библ. "Любен Каравелов"], [2020] ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 100 с. : с портр., факс., цв. ил. ; 21 см

1. изд. 2016 на изд. Авангард принт - Русе. - Библиогр.: с. 97-99.

ISBN 978-619-7404-17-3
1. Военни клубове - Русе - история 2. Русе - военно дело
355:061.2(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 43855880

БК 2021/4 Кн 40
ТОЛИВЪР, Реймънд, 1914-2006
        Ерих Хартман - Ас No 1 : пилотът изтребител с най-много победи във въздушен бой / Реймънд Толивър, Тревър Констабъл ; предг. Адолф Галанд ; прев. Марин Гинев. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 336 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: The blond knight of Germany: a biography of Erich Hartmann / Raymond F. Toliver and Trevor J. Constable

ISBN 978-619-243-050-4 : 17 лв.
1. Летци - Германия - биографии 2. Германия - военно дело
358.43(430)(092)
929 Хартман, Ерих Алфред
COBISS.BG-ID 43823624

УЗУНОВ, Филип Иванов, 1962-
        Съветници и президенти : американската политика за национална сигурност 1949-1989 г. Вж Кн 211

ШОПОВ, Любомир Григоров, 1942-2020
        Отдел "Трети" Вж Кн 35

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/4 Кн 41
НАЦИОНАЛНО училище за фолклорни изкуства Филип Кутев (Котел)
    50 години звезден път : НУФИ "Филип Кутев" : алманах / [състав.] Донка Андонова, Мария Градешлиева. - Сливен : Обнова, 2017. - 204 с. : с ил., портр., факс. ; 21 x 22 см

ISBN 978-954-9486-96-4
1. Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" (Котел) - история - алманаси 2. Котел - средно образование
373.5:78(497.23-21)(091)(059)
COBISS.BG-ID 43854600


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/4 Кн 42
        ДОСТОЙНИЯТ човек : спомени за Милчо Германов (1931-2009), бележит български учен-математик, културен и държавен деятел / състав. и ред. Теофан Германов. - София : Земя, 2019 ([София] : ИД принт). - 80 с. : с портр., факс. ; 23 см

На баща ми - с респект и преклонение / Теофан Германов: с. 5-11.

ISBN 978-619-7295-16-0 (РА Евромедия)
1. Германов, Милчо Атанасов, 1931-2009 - спомени 2. Математици - България - спомени 3. България - математика
51(497.2)(092)
929 Германов, Милчо Атанасов
COBISS.BG-ID 43872264

536 ТОПЛИНА. ТЕРМОДИНАМИКА. СТАТИСТИЧЕСКА ФИЗИКА
Виж и -026.65

БК 2021/4 Кн 43
РАЕВ, Никола Димитров, 1942-
        Приложна химична термодинамика. Ч. 1, Прости термодинамични системи. Тема 5, Ентропия / Никола Раев. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2020. - VI, 138 с. : с табл., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-24-0325-8
1. Химическа термодинамика
536.75
COBISS.BG-ID 42983432

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

ЗУБАРЕВА, Наталия Александровна
        Валсът на хормоните Вж Кн 44


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

КУМС, Шари
        Наръчник за момичета тийнейджъри за (почти) всичко : как да сме здрави и щастливи през пубертета Вж Кн 16

КУМС, Шари
        Наръчник за момчета тийнейджъри за (почти) всичко : как да сме здрави и щастливи през пубертета Вж Кн 17

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

ГАГЛИАРДО, Даниел, 1957-
        Еволюционно хранене : коопериране между царства чрез храненето Вж Кн 12

БК 2021/4 Кн 44
ЗУБАРЕВА, Наталия Александровна
        Валсът на хормоните / Наталия Зубарева ; прев. от рус. Нели Пигулева. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 336 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Вальс гормонов / Наталья Зубарева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-2026-6 : 17.95 лв.
1. Хигиена 2. Хормони
613
577.17
COBISS.BG-ID 43799560

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/4 Кн 45
МНОГОПРОФИЛНА болница за активно лечение Д-р Иван Селимински (Сливен)
        Нашето медицинско поколение : посвещава се на 140 години от основаването на Сливенската болница : алманах / [състав., предг.] Мария Тодорова. - Сливен : Обнова, 2019. - 416 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Призванието на лекаря: пред олтара на най-уникалната професия / Веселин Борисов: с. 7-9. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Веселин Борисов е Веселин Борисов Василев. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7445-25-1 (подв.)
1. МБАЛ "Д-р Иван Селимински" (Сливен) - история - алманаси 2. Сливен - здравеопазване
614.21(497.235.1)(059)
COBISS.BG-ID 43881480

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/4 Кн 46
ГЕРАСИМОВ, Николай Михайлов, 1971-
        Медицински изделия - законодателство и икономически анализи : [монография] / Николай Михайлов Герасимов. - София [т.е. Силистра] : Игъл, 2020. - 206 с. : с табл., цв. диагр. ; 21 см

Рецензии / Генка Петрова, Миглена Донева: с. 5-8. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Миглена Донева е Миглена Георгиева Кирилова-Донева. - Библиогр.: с. 174-206.

ISBN 978-619-7424-36-2
1. Медицински материали - икономически проблеми 2. Медицински апарати и инструменти - икономически проблеми
615.46/.47:33
COBISS.BG-ID 43367176

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ

БК 2021/4 Кн 47
        ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ тумори на уро-гениталната система / Красимир Нейков ... [и др.] ; под ред. на Красимир Нейков. - София : Радан Войводов, 2019 ([София] : Инфоматика БГ). - 202 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Валентин Табаков, Борис Цингилев, Ненчо Кондов, Живко Сиромахов, Методи Тахчиев, Александър Герасимов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91391-0-3
1. Пикочно-полови органи - тумори
616.6-006
618.1-006
COBISS.BG-ID 43768840

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/4 Кн 48
КАРАКОСТОВ, Васил Христов, 1958-
        Остеопоротични и патологични вертебрални фрактури. Перкутанни техники за аугментация / Васил Каракостов. - София : [Изд. авт.], 2019 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 256 с. : с табл., ил., диагр. ; 24 см

Рецензии / М. Маринов, С. Калевски: с. 3-9. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-188-335-6
1. Гръбначен стълб - изкълчвания и фрактури - хирургическа терапия
616.71-001-089
COBISS.BG-ID 43624968

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/4 Кн 49
МИНКИН, Красимир Цветков, 1978-
        Лечение на нискостепенни глиоми / Красимир Минкин ; предг. Кирил Романски. - София : [Изд. авт.], 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 195 с. : с табл., ил. ; 24 см

Обзор / Васил Каракостов: с. 9-12. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-188-466-7 (подв.)
1. Главен мозък - тумори - хирургическа терапия
616.83-006-089
COBISS.BG-ID 43831560

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Виж и 612.6

        ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ тумори на уро-гениталната система Вж Кн 47

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/4 Кн 50
МЪНСЪН, Ричард, 1950-
        Никола Тесла : биография / Ричард Мънсън ; прев. от англ. Йоана Стоянова. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 327 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Tesla: Inventor of the modern / Richard Munson. - Загл. на предзагл. с.: Никола Тесла.

ISBN 978-619-243-062-7 : 17 лв.
1. Тесла, Никола, 1856-1943 - биографии 2. Изобретатели - САЩ - биографии 3. САЩ - електротехника
621.3(=163.41)(73)(092)
929 Тесла, Никола
COBISS.BG-ID 43861768

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

БК 2021/4 Кн 51
СПАСОВ, Светослав Иванов, 1973-
        Изграждане и развитие на военната икономика в България. Т. 1, 1879-1944 / Светослав Иванов Спасов. - 2. прераб. изд. - София : УНСС, 2017. - 224 с. : с ил., факс. ; 24 см

1. изд. 2009, изд. на Воен. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-644-934-4
1. Военна промишленост - България - история - 19-20 век 2. България - военно дело
623:658(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 43762952

БК 2021/4 Кн 52
СПАСОВ, Светослав Иванов, 1973-
        Изграждане и развитие на военната индустрия в България. Т. 2, 1945-1989 / Светослав Иванов Спасов. - 2. прераб. изд. - София : УНСС, 2017. - 447 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2012 със загл. Развитие на военната индустрия в България (1945-1989). - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Георги Василев Бахчеванов, Димитър Панайотов Димитров. - Рез. на англ. ез..

ISBN 978-954-644-949-8
1. Военна промишленост - България - история - 20 век 2. България - военно дело
623:658(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 43764232

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

        КУЛИНАРНА книга на малкия готвач Вж Кн 8

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/4 Кн 53
        ОТРАСЛОВО счетоводство - заплетени ситуации и техните решения / Елена Илиева ... [и др.]. - [Шумен] : РС изд. и бизнес консултации, 2020 ([Шумен] : [Инкома]). - 152 с. ; 21 см

Други авт.: Ели Марова, Евгени Рангелов, Теодора Рупска, Бойчо Момчилов, Христо Досев. - Възприетата форма на името на авт. Ели Марова е Ели Георгиева Стефанова.

ISBN 978-619-7028-91-1
1. Счетоводство - наръчници
657(035)
COBISS.BG-ID 43872008

БК 2021/4 Кн 54
РАНГЕЛОВ, Евгени Владимиров, 1932-
        Преобразуване и ликвидация на търговски дружества / Евгени Рангелов. - [Шумен] : РС изд. и бизнес консултации, 2020 ([Силистра] : [РИТТ]). - 172 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7028-88-1
1. Търговски дружества - България - счетоводство - правни проблеми - ръководства 2. Ликвидация - ръководства 3. Данъчно облагане - България - ръководства 4. България - счетоводство
657:347.72(497.2)(035)
347.73(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 43802888

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

БК 2021/4 Кн 55
ПАУНОВА, Стилиа-Фелиси Кирилова
        Теория на масовата комуникация : медии и комуникация: парадигми и практики : медийни компетенции на аудиторията / Стилиа Фелиси. - София : [Изд. авт.], 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 288 с. ; 23 см

Загл. от кор. - Възприетата форма на името на авт. Стилиа Фелиси е Стилиа-Фелиси Кирилова Паунова. - Рец.: Иван Чалъков, Георги Лозанов. - Библиогр.: с. 282-288.

ISBN 978-619-188-347-9
1. Комуникация 2. Средства за масова информация
659.3
COBISS.BG-ID 43835144


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ. ХУДОЖЕСТВЕНО МАЙСТОРСТВО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ, СТИЛОВЕ, ВЛИЯНИЕ. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ПР

АНГЕЛОВ, Валентин Ангелов, 1930-
        Епилози : за старото, новото и съвременното изкуство, за традиционната и авангардистката естетика, за древната, фолклорната и модерната култура Вж Кн 11

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

БК 2021/4 Кн 56
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 1, Принос към проучване монетосеченето и историята на тракийските племена и племенни обединения. Одриси и Одриско племенно обединение (средата на VI в. пр. н. е. до средата на V в. пр. н. е.) / Ставри Топалов. - София : Майнд принт, 2019. - 315 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Одриското царство. - Каталог на ранните тракийски племенни монети от VI-V в. пр. н. е. и анепиграфните типове, отсичани на територията на Ранното Одриско царство до IV в. пр. н. е.: с. 225-279. - Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов: с. 307-309. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 281-306. - Съдържа и: Студии и монографии на д-р Ставри Топалов: с. 311-313.

ISBN 978-619-7282-19-1
1. Монети, тракийски - 6-4 век пр.Хр. 2. Древна Тракия - нумизматика
737.1(398)
94(398)
COBISS.BG-ID 43817224

БК 2021/4 Кн 57
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 2, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Терес I (от около 528/521 до около 471/464 г. пр. н. е.), Спарадок (от около 471/464 до около 444 г. пр. н. е.), Ситалк (от около 444 до около 424 г. пр. н. е.) / Ставри Топалов. - София : Майнд принт, 2019. - 168 с. : с ил., сх. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Одриското царство. - Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов: с. 161-163. - Библиогр.: с. 135-160. - Съдържа и: Студии и монографии на д-р Ставри Топалов: с. 165-167

ISBN 978-619-7282-13-9
1. Монети, тракийски - 6-4 век пр.Хр. 2. Древна Тракия - нумизматика
737.1(398)
94(398)
COBISS.BG-ID 43824904

БК 2021/4 Кн 58
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 3, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Севт I (от около 424 до около 407 г. пр. н. е.), Меток (от около 407 до около 389 г. пр. н. е.), Хебризелм (от около 389 до 383 г. пр. н. е.), Котис I (от около 383 до 359 г. пр. н. е.) / Ставри Топалов. - София : Майнд принт, 2019. - 187 с. : с ил., сх. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Одриското царство. - Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов: с. 179-181. - Библиогр.: с. 153-178. - Съдържа и: Студии и монографии на д-р Ставри Топалов: с. 183-185

ISBN 978-619-7282-15-3
1. Монети, тракийски - 6-4 век пр.Хр. 2. Древна Тракия - нумизматика
737.1(398)
94(398)
COBISS.BG-ID 43826184

БК 2021/4 Кн 59
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 4, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Аматок (първи сведения около 383 - около 380 г. пр. н. е., (възможно прекъсване (?) и последни сведения от 359 - до около 356 г. пр. н. е.), Керсеблепт (359 - около 340 г. пр. н. е.), Терес II (около 356 - около 342 г. пр. н. е.), Бергей (края на V - началото на IV в. пр. н. е.), Кетрипор (356-352/351 г. пр. н. е.). Владетели с инициали и имена FI, FIL, FILE, [F, I, L, E - монограм]. и DEMETRIO (неотбелязани в изворите владетели от земите на Одриското царство, отсичали типове монети с одриски династически символи) (средата на IV - края на IV в. пр. н. е.) / Ставри Топалов. - София : Майнд принт, 2019. - 164 с. : с ил., сх. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Одриското царство. - Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов: с. 157-159. - Библиогр.: с. 131-156. - Съдържа и: Студии и монографии на д-р Ставри Топалов: с. 161-163

ISBN 978-619-7282-17-7
1. Монети, тракийски - 6-4 век пр.Хр. 2. Древна Тракия - нумизматика
737.1(398)
94(398)
COBISS.BG-ID 43836936

БК 2021/4 Кн 60
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 5, Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в. пр. н. е., както и статии разглеждащи значими тракийски приноси в развитието на монетосеченето и монетното обръщение в Античната епоха / Ставри Топалов. - София : Майнд принт, 2019. - 303 с. : с ил., сх. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Одриското царство. - Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов: с. 295-297. - Съдържа и: Студии и монографии на д-р Ставри Топалов: с. 299-301

ISBN 978-619-7282-20-7
1. Монети, тракийски - 6-4 век пр.Хр. 2. Древна Тракия - нумизматика
737.1(398)
94(398)
COBISS.BG-ID 43839496

БК 2021/4 Кн 61
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 6, Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е., включително каталог на сбирката от тези монети на автора / Ставри Топалов. - София : Майнд принт, 2019. - 216 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Одриското царство. - Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов: с. 209-211. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и: Студии и монографии на д-р Ставри Топалов: с. 213-215.

ISBN 978-619-7282-21-4
1. Монети, тракийски - 6-4 век пр.Хр. - каталози 2. Древна Тракия - нумизматика
737.1(398)(083.8)
COBISS.BG-ID 43840520

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/4 Кн 62
ДИМИТРОВА, Величка Атанасова, 19??-
        Художникът Александър Петров - живот и творчество / Величка Димитрова. - Сливен : ИК Жажда, 2019. - 80 с. : с ил., портр. ; 24 см

Лични записки на Сашо / Александър Петров: с. 21-22. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Александър Петров е Александър Петров Димитров. - Спомени за Александър Петров Димитров: с. 54-62. - Творби на художника Александър Петров: с. 63-78.

ISBN 978-954-795-532-5 : 10 лв.
1. Петров, Александър, 1929-2018 - спомени 2. Художници, български - спомени 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
929 Петров, Александър
COBISS.BG-ID 43815944

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/4 Кн 63
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Житие и страдания грешнаго Методия / Методий Григоров. - Сливен : Обнова, 2019. - 341 с. ; 24 см

Биографични данни: с. 5-58.

ISBN 978-619-7445-18-3
1. Григоров, Методий Димитров, 1937- - биографски материали 2. Диригенти, български - биографски материали 3. Хорове - Сливен - история 4. България - музика 5. Сливен - музика
78.071.2(497.2)(092)
78.087.68(497.235.1)(091)
929 Григоров, Методий Димитров
COBISS.BG-ID 43829512

БК 2021/4 Кн 64
ДИОМОВ, Стефан Георгиев, 1945-
        Белите и черни клавиши на моя живот : автобиография / Стефан Диомов. - Бургас : ИК Знаци, 2020 ([В. Търново] : Фабер). - 207 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см. - (Поредица Лица)

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор. - Кн. е ил. с рис. на Иван Кутузов, Доньо Донев.

ISBN 978-619-7497-42-7 : 20 лв.
1. Диомов, Стефан Георгиев, 1945- - биографски материали 2. Композитори - България - биографски материали 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
929 Диомов, Стефан Георгиев
COBISS.BG-ID 43805704

БК 2021/4 Кн 65
        Руслан РАЙЧЕВ : целият ми живот е бил музика и в музиката е целият ми живот (1919-2006) / състав. Петър Райчев, Румяна Каракостова. - [София] : Гея-либрис, 2019 ([София] : [ЗИП]). - 432 с. : с ил., факс., портр. ; 24 см

100 години от рождението на Руслан Райчев / Петър Райчев: с. 5-6. - В памет на Руслан Райчев / Румяна Каракостова: с. 7-9. - Библиогр.: с. 422-429.

ISBN 978-954-300-184-2 : 25 лв.
1. Райчев, Руслан Петров, 1919-2006 - биографии 2. Композитори - България - биографии 3. България - музика
78.071.2(497.2)(092)
929 Райчев, Руслан Петров
COBISS.BG-ID 43872520

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА
Виж и 2-535

БК 2021/4 Кн 66
        КАНОНИК съдържащ каноните на всички господски, богородични и големи светителски празници / прев. Методий Григоров ; под ред. на Сливенски митрополит Иоаникий. - Сливен : Обнова, 2016. - 223 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Каноник на български език. - Загл. в изд. каре: Каноник на български език, съдържащ каноните на всички господски, богородични и големи светителски празници. - Иоаникий - духовно име на Иван Георгиев Неделчев. - За ред., прев.: с. 221- 222.

ISBN 978-954-9486-89-6

783.6(497.2)
COBISS.BG-ID 43864328

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

БК 2021/4 Кн 67
ДОМУСЧИЕВ, Неделчо Стефанов, 1930-
        Сливен завинаги! : история на естраден оркестър "Червено и черно" - 1962 г. / Неделчо Домусчиев. - Сливен : Обнова, 2017. - 247 с. : с ил., портр. ; 20 см

За "болните от музика" момчета и момичета... / Марлена Гетова: с. 9-10. - Ася Драганова за "Червено и черно": с. 11-13.

ISBN 978-619-7445-00-8
1. Оркестри - Сливен - история 2. Сливен - музика
785.16.03(497.235.1)
COBISS.BG-ID 43877896

БК 2021/4 Кн 68
        МУЗИКА за векове : сборник с доклади от регионална изследователска краеведска конференция, 8 юни 2018 г. - Монтана : Полимона, 2018. - 142 с. : с ил., портр. ; 21 см

Изд. на Регион. библ. Гео Милев - Монтана. - Библиогр. след някои докл.

ISBN 978-619-7190-57-1
1. Духов оркестър - Северозападна България - история - конференции 2. Северозападна България - музика
785.12.03(497.22)(06)
COBISS.BG-ID 43765256

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/4 Кн 69
        СЪВРЕМЕННИ тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев 21 ноември 2019, [София], 65 години Катедра "Физическо възпитание и спорт". - София : УНСС, 2020. - 275 с. : с табл., диагр., ил. ; 21 см

Изд. на УНСС. Кат. Физ. възпитание и спорт. - Рец.: Йордан Иванов, Лариса Касабова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. и англ. ез.

ISBN 978-619-232-280-9
1. Физическо възпитание - студенти - конференции
796.012-057.875(06)
COBISS.BG-ID 43831816


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/4 Кн 70
ДЕЛОВА, Мери Ивова, 1962-
        Английски език : най-важното А1-С1 / Мери Делова. - София : ИК Колибри, 2020 ([София] : Дедракс). - 390 с. : с табл., ил., сх. ; 24 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-02-0711-5 : 20 лв.
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
COBISS.BG-ID 43798024

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/4 Кн 71
МАРИНСКА, Ружа Михаилова, 1963-
        Девесилският говор : фонетика и морфология / Ружа М. Маринска. - София : Авлига, 2020 ([София] : Булгед). - 257 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 245-256.

ISBN 978-619-7245-21-9 : 15 лв.
1. Български език - диалекти - Южна България 2. Южна България - езикознание
811.163.2'286(497.23)
COBISS.BG-ID 43857160

821(6) АФРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БК 2021/4 Кн 72
БРЕЙТУЕЙ, Оинкан, 1988-
        Сестра ми, сериен убиец / Оинкан Брейтуей ; прев. от англ. Ирина Манушева. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: My sister, the serial killer / Oyinkan Braithwaite.

ISBN 978-619-243-038-2 : 15 лв.

821.43(669.1)-312.4
COBISS.BG-ID 43865096

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 73
БРЕНЪН, Томас, 1965-
        Доктор Стъклен / Томас Бренън ; прев. Златка Миронова. - София : Артлайн студиос, 2014. - 377 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Doktor Glass / Thomas Brennan. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-193-001-2 : 14.99 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 43763720

БК 2021/4 Кн 74
ДИАС, Стивън, 1968-
        Скалният крал / Стивън Диас ; прев. от англ. Десислава Сивилова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 517 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The King of the crags / Stephen Deas. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Сивилова е Десислава Огнянова Недкова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Кн. 2 от поредицата Спомен за пламъци.

ISBN 978-619-193-070-8 : 16.99 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 43873032

БК 2021/4 Кн 75
КИНГ, Каро
        Седемте магьосници / Каро Кинг ; прев. от англ. Надя Златкова. - София : Артлайн студиос, 2015. - 369 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Seven sorcerers / Caro King. - За автора: с. 368.

ISBN 978-619-193-024-1 : 13.99 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 43778312

БК 2021/4 Кн 76
КОТЪРИЛ, Джо
        Погледни звездите / Джо Котърил ; прев. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2019. - 241 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Looking at the stars / Jo Cotterill

ISBN 978-619-193-154-5 : 15 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 43763208

БК 2021/4 Кн 77
МАКДОНАЛД, Иън, 1960-
        Беглец по равнините / Иън Макдоналд ; прев. Петър Тушков. - София : Артлайн студиос, 2015. - 330 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Planes runner / Ian McDonald. - За автора: с. 329. - Кн. 1 от поредицата Евърнес.

ISBN 978-619-193-033-3 (подв.) : 19 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 43766280

БК 2021/4 Кн 78
МАКДОНАЛД, Иън, 1960-
        Бъди ми враг / Иън Макдоналд ; прев. от англ. Петър Тушков. - София : Артлайн студиос, 2016. - 327 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Be my enemy / Ian McDonald. - За автора: с. 326. - Кн. 2 от поредицата Евърнес.

ISBN 978-619-193-072-2 : 19 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 43786504

БК 2021/4 Кн 79
МАКДОНАЛД, Иън, 1960-
        Луна : новолуние / Иън Макдоналд ; прев. Йоана Гацова. - София : Артлайн Студиос, 2016. - 585 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Luna / Ian McDonald. - Речник: с. 581-583

ISBN 978-619-193-056-2 (подв.) : 25 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 43769352

БК 2021/4 Кн 80
ПИНБЪРА, Сара, 1972-
        Езикът на умирането / Сара Пинбъра ; прев. Надя Златкова. - София : Артлайн Студиос, 2016. - 117 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The language of dying / Sarah Pinborough. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-193-047-0 (подв.) : 12.99 лв.

821.111-322.9
COBISS.BG-ID 43777800

БК 2021/4 Кн 81
СЪДЕЙН, Мат
        Арена на боговете / Мат Съдейн ; прев. от англ. Йоана Гацова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 735 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Theatre of the gods / Matt Suddain

ISBN 978-619-193-057-9 (подв.) : 28 лв.

821.111(931)-312.9
COBISS.BG-ID 43782152

БК 2021/4 Кн 82
УДИНГ, Крис, 1977-
        Асо черепи / Крис Удинг ; прев. Надя Златкова. - София : Артлайн студиос, 2019. - 662 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Ace of skulls / Chris Wooding. - Кн. от поредицата История за Кети Джей, в кн. отпеч. Историите за Кети Джей.

ISBN 978-619-193-159-0 : 25 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 43783432

БК 2021/4 Кн 83
УДИНГ, Крис, 1977-
        Тайните на Черния капитан / Крис Удинг ; прев. Надя Златкова. - София : Артлайн студиос, 2013. - 600 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The black lung captain / Chris Wooding. - Кн. от поредицата История за Кети Джей.

ISBN 978-954-2908-60-9 : 20 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 43783176

БК 2021/4 Кн 84
УИЛСЪН, Андрю, 1967-
        Друг вид зло : роман / Андрю Уилсън ; прев. от англ. Дори Габровска. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A different kind of evil / Andrew Wilson. - Кн. от поредицата Мистерии с Агата Кристи.

ISBN 978-954-26-2013-6 : 17.95 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43852552

БК 2021/4 Кн 85
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Долината на лъвовете / Кен Фолет ; прев. Валентина Рашева. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2020. - 367 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Line down with lions / Ken Follett. - 1. изд. 2000 на ИК Хермес - Пловдив.

ISBN 978-619-193-175-0 : 18 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43781384

БК 2021/4 Кн 86
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        На орлови криле / Кен Фолет ; прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Артлайн студиос, 2016. - 467 с. ; 24 см

Ориг. загл.: On wings of eagles / Ken Follett.

ISBN 978-619-193-062-3 : 17.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43847432

БК 2021/4 Кн 87
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Обратно броене / Кен Фолет ; прев. Огнян Алтънчев. - София : Артлайн студиос, 2018. - 389 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Code to zero / Ken Follett

ISBN 978-619-193-135-4 : 20 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43779080

БК 2021/4 Кн 88
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Снежна вихрушка / Кен Фолет ; прев. Огнян Алтънчев. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2020. - 414 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Whiteout / Ken Follett. - 1. изд. 2006 на ИК Хермес - Пловдив.

ISBN 978-619-193-179-8 : 19 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43780360

БК 2021/4 Кн 89
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Третият близнак / Кен Фолет ; прев. Огнян Алтънчев. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2019. - 459 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The third twin / Ken Follett. - 1. изд. 1997 на ИК Хермес - Пловдив.

ISBN 978-619-193-148-4 : 20 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43782408

БК 2021/4 Кн 90
ФОРД, Ричард, 1974-
        Разбитата корона / Ричард Форд ; прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Артлайн студиос, 2018. - 455 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The shattered crown / Richard Ford, погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Shattered crown. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Кн. 2 от поредицата Стийлхейвън.

ISBN 978-619-193-129-3 (подв.) : 22 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 43854088

БК 2021/4 Кн 91
ЧАДБОРН, Марк, 1960-
        Огледалото на дявола / Марк Чадборн ; прев. от англ. Ивелина Минчева-Бобадова. - София : Артлайн студиос, 2019. - 449 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The devil's looking-glass / Mark Chadbourn. - Възприетата форма на името на прев. Ивелина Минчева-Бобадова е Ивелина Минчева. - Кн. 3 от поредицата Мечът на Албион, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-161-3 : 25 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 43784200

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/4 Кн 92
КАРИ, Едуард, 1970-
        Имението на бунището / Едуард Кери ; ил. Едуард Кери ; прев. от англ. Ивелина Минчева-Бобадова. - София : Артлайн студиос, 2020. - 370 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Heap house / Edward Carey. - Възприетата форма на името на авт. Едуард Кери е Едуард Кари, а на прев. Ивелина Минчева-Бобадова - Ивелина Минчева. - Кн. 1 от поредицата Айърмонгър.

ISBN 978-619-193-186-6 : 18 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 43864584

БК 2021/4 Кн 93
КАСИДИ, Кати, 1962-
        Маршмелоу Скай / Кати Касиди ; прев. Жени Петкова. - София : Артлайн студиос, 2015. - 236 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Marshmallow skye / Cathy Cassidy. - Кн. 2 от поредицата Момичетата от Шоколадовата кутийка.

ISBN 978-619-193-029-6 : 11.99 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 1536436946

БК 2021/4 Кн 94
ХЕЙГ, Мат, 1975-
        Момичето, което спаси Коледа / Мат Хейг ; ил. Крис Мулд ; прев. от англ. Елена Кодинова. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 336 с. : с ил. ; 20 см. - (Прозорче)

Ориг. загл.: The girl who saved Christmas / Matt Haig.

ISBN 978-619-243-048-1 : 17 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 43831304

БК 2021/4 Кн 95
ХЮЗ, Грегъри
        Да свалиш Луната / Грегъри Хюз ; прев. от англ. Майре Буюклиева. - София : Артлайн студиос, 2012. - 367 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Unhooking the moon / Gregory Hughes. - За автора: с. 3.

ISBN 978-954-2908-18-0 : 14.99 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 43784456

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/4 Кн 96
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Демон шосе / Дерек Ланди ; прев. от англ. Майре Буюклиева. - София : Артлайн студиос, 2017. - 471 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Demon road / Derek Landy. - Кн. 1 от трилогията Демон шосе.

ISBN 978-619-193-091-3 : 17.99 лв.

821.111(417)-312.4
COBISS.BG-ID 43777288

БК 2021/4 Кн 97
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Опустошение / Дерек Ланди ; прев. Ивелина Минчева-Бобадова. - София : Артлайн студиос, 2020. - 453 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Desolation / Derek Landy. - Възприетата форма на името на прев. Ивелина Минчева-Бобадова е Ивелина Минчева. - Кн. 2 от трилогията Демон шосе.

ISBN 978-619-193-192-7 : 18 лв.

821.111(417)-312.9
COBISS.BG-ID 43801608

БК 2021/4 Кн 98
О'БРАЙЪН, Една, 1930-
        Джеймс Джойс / Една О'Брайън ; прев. от англ. Иглика Василева. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: James Joyce: a life / Edna O'Brien.

ISBN 978-619-02-0731-3 : 17 лв.
1. Джойс, Джеймс, 1882-1941 - биографии 2. Писатели, ирландски - биографии 3. Ирландия - литературознание
821.111(417)(092)
929 Джойс, Джеймс
COBISS.BG-ID 43771400

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 99
ЕНСЛЪР, Ева, 1953-
        Извинението / Ева Енслър ; прев. от англ. Мария Михайлова. - София : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 103 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The apology / Eve Ensler. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-243-036-8 : 14 лв.

821.111(73)-3
COBISS.BG-ID 43843336

БК 2021/4 Кн 100
КЕЧЪМ, Джак, 1946-2018
        Съседката / Джак Кетчъм ; прев. от англ. Вихра Манова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 259 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The girl next door / Dallas Mayr. - Възприетата форма на името на авт. Джак Кетчъм е Джак Кечъм - псевд. на Далас Майер.

ISBN 978-619-193-077-7 : 13.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43800840

БК 2021/4 Кн 101
КЛЕЙТЪН, Мег Уайт, 1959-
        Красиви изгнаници / Мег Уайт Клейтън ; прев. от англ. Зорница Русева. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Beautiful exiles / Meg Waite Clayton.

ISBN 978-619-243-039-9 : 19 лв.
1. Хемингуей, Ърнест, 1899-1961 - художествена литература 2. Гелхорн, Марта, 1908-1998 - художествена литература
821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43769096

БК 2021/4 Кн 102
ЛУ, Мари, 1984-
        Wildcard / Мари Лу ; прев. от англ. Светлана Комогорова - Комата. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 336 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Wildcard / Marie Lu. - Кн. е продълж. на Warcross.

ISBN 978-619-243-031-3 : 19 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 43802632

БК 2021/4 Кн 103
НЕС, Патрик, 1971-
        Жената жерав / Патрик Нес ; прев. Златка Паскалева. - София : Артлайн студиос, 2013. - 325 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The crane wife / Patrick Ness. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-2908-64-7 : 15.99 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 43794440

БК 2021/4 Кн 104
НЕС, Патрик, 1971-
        Освен този живот / Патрик Нес ; прев. Златка Паскалева. - София : Артлайн студиос, 2015. - 478 с. ; 21 см

Ориг. загл.: More than this / Patrick Ness.

ISBN 978-619-193-032-6 : 18 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 43780104

БК 2021/4 Кн 105
НЕС, Патрик, 1971-
        Освобождение / Патрик Нес ; прев. от англ. Златка Миронова. - София : Артлайн студиос, 2018. - 202 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Release / Patrick Ness. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-619-193-117-0 : 16 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43848456

БК 2021/4 Кн 106
НЕС, Патрик, 1971-
        Спасението на Хенингтън / Патрик Нес ; прев. от англ. Златка Миронова. - София : Артлайн студиос, 2018. - 560 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The crash of Hennington / Patrick Ness. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева

ISBN 978-619-193-120-0 : 20 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 43854856

БК 2021/4 Кн 107
ОКОРАФОР, Неди, 1974-
        Кой се бои от смъртта : роман / Неди Окорафор ; прев. от англ. Жана Тотева. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 464 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Who fears death / Nnedi Okorafor

ISBN 978-619-243-071-9 : 17 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 43804168

БК 2021/4 Кн 108
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Изкупление / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2020. - 198 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Redemption / Brandon Sanderson. - Загл. на предзагл. с.: Мечът на вечността: изкупление. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - Кн. от поредицата Infinity blade.

ISBN 978-619-193-178-1 : 14 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 43841288

БК 2021/4 Кн 109
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Легион: лъжи наяве / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2019. - 106 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Legion: lies of the border / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън.

ISBN 978-619-193-146-0 : 10.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43801864

БК 2021/4 Кн 110
УЕСТЪРФИЙЛД, Скот, 1963-
        Голиат / Скот Уестърфийлд ; ил. Кийт Томпсън ; прев. от англ. Александър Драганов. - София : Артлайн студиос, 2015. - 405 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Goliath / Scott Westerfeld. - Биогр. данни за авт отбелязани на 3-та кор. - Кн. 3 от поредицата Левиатан.

ISBN 978-619-193-034-0 (подв.) : 20 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 43826952

БК 2021/4 Кн 111
ХЕЙЛ, Джени, 1975-
        Коледа в Силвър Фолс : роман / Джени Хейл ; прев. от англ. Хубавена Димитрова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Christmas at Silver Falls / Jenny Hale.

ISBN 978-954-26-2014-3 : 15.95 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43735560

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/4 Кн 112
ГРИЙНУОЛД, Томи, 1962-
        Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятната ваканция / Томи Грийнуолд ; ил. Дж. П. Кувърт ; прев. Ана Нанева. - София : Артлайн студиос, 2019. - 210 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Charlie Joe Jackson's guide to summer vacation / Tommy Greenwald. - Загл. на предзагл. с.: Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятното училище. - На гърба на кн. означено 3.

ISBN 978-619-193-149-1 : 11.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 43885576

БК 2021/4 Кн 113
ДЕЙУОЛТ, Дрю, 1970-
        Денят, в който пастелите си тръгнаха / Дрю Дейуолт ; ил. Оливър Джефърс ; прев. от англ. Даниела Атанасова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - [36] с. : с цв. ил. ; 26 x 26 см

Ориг. загл.: The day the crayons quit / Drew Daywalt. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-26-1997-0 : 11.95 лв.

821.111(73)-93-34
COBISS.BG-ID 43868424

БК 2021/4 Кн 114
ДЖЪСТЪР, Нортън, 1929-
        Вълшебната будка / Нортън Джъстър ; с ил. на Джулс Файфър ; прев. от англ. Радостин Желев. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 248 с. : с ил. ; 20 см. - (Прозорче)

Ориг. загл.: The Phantom Tollbooth / Norton Juster.

ISBN 978-619-243-058-0 : 15 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 43833864

БК 2021/4 Кн 115
ЕПЩАЙН, Адам Джей
        Фамилиарите / Адам Джей Епщайн, Андрю Джейкъбсън ; ил. Питър Чан, Кей Аседера ; прев. от англ. Майре Буюклиева. - София : Артлайн студиос, 2011. - 320 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The familiars / Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson.

ISBN 978-954-2908-13-5 : 14.99 лв.

821.111(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 43800584

БК 2021/4 Кн 116
ОКСИЪР, Джонатан, 1981-
        Питър Нимбъл и неговите фантастични очи / Джонатан Оксиър ; прев. Златка Паскалева. - София : Артлайн студиос, 2013. - 374 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Peter Nimble and his fantastic eyes / Jonathan Auxier. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-2908-43-2 : 13.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 43812616

821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 117
ДАРК, Мини, 1972-
        Предречено от звездите / Мини Дарк ; прев. от англ. Йолина Миланова. - София : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Star-crossed / Minnie Darke.

ISBN 978-619-243-069-6 : 15 лв.

821.111(94)-31
COBISS.BG-ID 43853832

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 118
ИНУСА, Мануела, 1981-
        Магазинчето за антики и вълшебства : роман / Мануела Инуса ; прев. от нем. Емилия Драганова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Der Zauberhafte der Trödelladen / Manuela Inusa.

ISBN 978-954-26-2048-8 : 14.95 лв.

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 43734792

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/4 Кн 119
ЕНДЕ, Михаел, 1929-1995
        Родриго Свирепия и неговият оръженосец Дребчо / Михаел Енде, Виланд Фройнд ; ил. Регина Кен ; прев. от нем. Мария Енчева. - София : Колибри, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 216 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe / Michael Ende, Wieland Freund. - Загл. на гърба на книгата: Родриго Свирепия. - За авторите: с. 215.

ISBN 978-619-02-0694-1 (подв.) : 22 лв.

821.112.2-93-31
COBISS.BG-ID 43808264

821.112.5 ХОЛАНДСКА (НИДЕРЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА) ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 120
КОПЛАНД, Рутхер, 1934-2012
        Каквото казах, нека / Рутхер Копланд ; прев. от нидерл. Боряна Кацарска. - София : Изд. за поезия Да, 2020 ([София] : Симолини). - 332 с. ; 22 см

Прев. по: Verzamelde gedichten / Rutger Kopland. - За авт.: с. 315-316. - Почти приятното усещане да си излишен / Боряна Кацарска: с. 317-326.

ISBN 978-619-7082-61-6 (подв.) : 20 лв.

821.112.5-1
COBISS.BG-ID 43853576

821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 121
КРИСТЕНСЕН, Ингер, 1935-2009
        Писмо през април / Ингер Кристенсен ; ил. Rigmor Mydtskov ; прев. Росица Цветанова. - София : Изд. за поезия Да, 2020 ([София] : Симолини). - 86 с. : с 1 портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Brev i april / Inger Christensen. - За авт.: с. 72-73. - Ингер Кристенсен през погледа на преводача / Росица Цветанова: с. 74-84.

ISBN 978-619-7082-60-9 : 13 лв.

821.113.4-1
821.113.4-4
COBISS.BG-ID 43790344

821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 122
ЛУНДБЕРГ, София, 1974-
        Въпросителната е половин сърце : роман / София Лундберг ; прев. от швед. Стефка Кожухарова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 359 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ett frågetecken är ett halvt hjärta / Sofia Lundberg

ISBN 978-954-26-2005-1 : 17.95 лв.

821.113.6-31
COBISS.BG-ID 43817736

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 123
МИСИРОЛИ, Марко, 1981-
        Вярност / Марко Мисироли ; прев. от итал. Райна Максимова. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : [Инвестпрес]). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Fedeltà / Marco Missiroli. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-243-057-3 : 15 лв.

821.131.1-31
COBISS.BG-ID 43767816

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 124
КОЛОМБАНИ, Летисия, 1976-
        Плитката / Летисия Коломбани ; прев. от фр. Йоана Ендарова. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 191 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La tresse / Laetitia Colombani.

ISBN 978-619-243-059-7 : 15 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 43810312

БК 2021/4 Кн 125
ЛАФОНТЕН, Жан дьо, 1621-1695
        Басни / Жан дьо Лафонтен ; подб. Атанас Далчев ; прев. от фр. Атанас Далчев и Александър Муратов. - [5. изд.]. - София : Колибри, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 222 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Fables / Jean de La Fontaine. - Александър Муратов - псевд. на прев. Христо Мотов Мишев. - 1. изд. 1958 на изд. Нар. култура. - Лафонтен / Атанас Далчев, Александър Муратов: с. 5-8.

ISBN 978-619-02-0723-8 (подв.) : 20 лв.

821.133.1-191
COBISS.BG-ID 43860232

821.133.1(71)-93 КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/4 Кн 126
ДЕМЕРС, Доминик, 1956-
        Новата футболна треньорка / Доминик Демерс ; ил. Тони Рос ; прев. [от англ.] Анета Пантелеева. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 86 с. : с ил. ; 20 см. - (Прозорче)

Ориг. загл.: La fabuleuse entraîneuse / Dominique Demers ; Прев. по: The new football coach. - Кн. 3 от поредицата Приключенията на госпожица Шарлот.

ISBN 978-619-243-030-6 : 7.90 лв.

821.133.1(71)-93-31
COBISS.BG-ID 43843592

821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 127
МИТРОЙ, Щефан, 1956-
        Да живееш в кучешки лай / Щефан Митрой ; прев. от рум. Ванина Божикова. - [София] : Found. for Bulg. Lit., 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 112 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Sǎ locuieşti într-un lǎtrat de cǎine / Ştefan Mitroi. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-677-106-3 : 8 лв.

821.135.1-311.4
COBISS.BG-ID 43778568

БК 2021/4 Кн 128
НИКУЛА, Разван, 1980-
        Пропасти / Разван Никула ; прев. от рум. Ванина Божикова. - [София] : Found. for Bulg. Lit., 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 114 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Abisuri / Rǎzvan Nicula. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-677-103-2 : 8 лв.

821.135.1-32
COBISS.BG-ID 43774472

БК 2021/4 Кн 129
СЕБАСТИАН, Михаил, 1907-1945
        Звезда без име : избрани пиеси / Михаил Себастиан ; прев. от рум. Огнян Стамболиев. - София : Гея-либрис, 2019 ([София] : [ЗИП]). - 379 с. ; 20 см

Без сведение за ориг. загл. - Михаил Себастиан - псевд. на авт. Йосиф Хехтер. - Думи за Михаил Себастиан / Огнян Стамболиев: с. 4-11. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Игра на ваканция ; Аферата Протар (Последният час).

ISBN 978-954-300-186-6 : 15 лв.

821.135.1-22
COBISS.BG-ID 43774728

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 130
МЕТЛИЦКА, Мария, 1959-
        Дневникът на свекървата : роман / Мария Метлицкая ; прев. от рус. Нели Пигулева. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Дневник свекрови / Мария Метлицкая.

ISBN 978-954-26-2027-3 : 15.95 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 43803912

БК 2021/4 Кн 131
НИКОЛАЕВ, Евгений Адрианович, 1920-2002
        Снайперски дуели : звезди на винтовката / Евгений Николаев ; прев. от рус. Георги Рачев ; въвед. М. Милчев. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 216 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: Снайперские дуэли. Звëзды на винтовке / Евгений Николаев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-243-068-9 : 15 лв.

821.161.1-94
COBISS.BG-ID 43877640

БК 2021/4 Кн 132
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич, 1828-1910
        Ана Каренина : роман / Лев Толстой ; прев. от рус. Здравка Петрова. - 2. изд. - Пловдив : Хермес, 2020 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 832 с. ; 22 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: Анна Каренина / Лев Толстой. - 1. изд. 1995 в 2 кн.  на изд. Мекум - Пловдив.

ISBN 978-954-26-1952-9 (подв.) : 24.95 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 43801096

БК 2021/4 Кн 133
ШАНДУРКОВА, Мария Стефанова, 1941-
        Със стихове безсмъртни що да сторим? : сборник преводи на руски поети от ХІХ-ХХ век / прев. на бълг. ез. Мария Шандуркова. - Габрово : ИК Колонел, 2020 (София : Алианс принт). - 284 с. : с портр. ; 21 см

Загл. на предзагл. с.: Със стихове безсмъртни що да сторим?.... - За прев.: с. 4.

ISBN 978-954-8268-69-1

Съдържа произведения на: Фьодор Тютчев, Афанасий А. Фет, Константин Фофанов, Константин Балмонт, Иван Бунин, Леся Украинка, Татяна Щепкина-Куперник, Максимилиан Волошин, Александър Блок, Николай Гумильов, Игор Северянин, Борис Пастернак, Мария Петрових.
821.161.1-1
COBISS.BG-ID 43880456

821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 134
КОЗИНЕЦ, Олександър Володимирович, 1988-
        Небесни мелодии : стихове / Олександр Козинец ; прев. от укр. Олександра Малаш, Димитър Христов. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 42 с. : с портр. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Пълната форма на името на прев. Димитър Христов е Димитър Христов Черняев. - За авт.: с. 39-40.

ISBN 978-954-362-313-6

821.161.2-1
COBISS.BG-ID 43859464

821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 135
КУНДЕРА, Милан, 1929-
        Самоличност / Милан Кундера ; прев. от фр. Росица Ташева. - [2. изд.]. - София : Колибри, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 127 с. ; 21 см

Ориг. загл.: L'identité / Milan Kundera. - 1. изд. 2001. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0715-3 (подв.) : 14 лв.

821.162.3-312.1
COBISS.BG-ID 43834888

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 136
БЕНЧЕВ, Минко Николов, 1942-
        Вчера : избрани отзиви, преглед на един жанр, литературни силуети, етюди, мисли / Mинко Бенчев. - Сливен : Обнова, 2019. - 116 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7445-22-0 : 10 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 43788296

БК 2021/4 Кн 137
ГЕНЧЕВ, Славимир Тодоров, 1953-2020
        От мястото на събитието : литературна история и критика, публицистика, репортажи, есета / Славимир Генчев. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 304 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-362-308-2
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 43854344

БК 2021/4 Кн 138
ДЕНЕВ, Деньо Тодоров, 1946-
        Съпричастен поглед : критически отзиви / Деньо Денев. - Сливен : Обнова, 2018. - 196 с. ; 20 см

Уникален автор / Боян Лалов: с. 5-8. - Ние сме от утрото до мрака кръвните телца на светлината / Деньо Денев ; интервюто взе Невена Борисова: с. 186-193.

ISBN 978-619-7445-03-9 : 12 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 43856136

БК 2021/4 Кн 139
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Ч. 3 / Милена Кирова. - София : ИК Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 429 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

ISBN 978-619-02-0724-5 : 24 лв.
1. Българска литература - 1878-1918 - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 43833608

БК 2021/4 Кн 140
МАЛЕШКОВА, Анна Димитрова, 1943-
        Болката на паметта : 100 години от рождението на Мишо Хаджийски / Анна Малешкова, Николай Куртев. - Сливен : Обнова, 2016. - 124 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 121-122.

ISBN 978-954-9486-91-9
1. Хаджийски, Мишо Пантелеев, 1916-1944 - биографии 2. Писатели, български - биографии 3. България - литературознание
821.163.2(092)
929 Хаджийски, Мишо Пантелеев
COBISS.BG-ID 43788040

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/4 Кн 141
АЛДИМИРОВ, Николай Любчов, 1975-
        Психично бяло : стихове / Николай Алдимиров. - София : [Изд. авт.], 1999. - 56 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

2 000 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43832072

БК 2021/4 Кн 142
АЛЕКСАНДРОВА, Рада, 1943-
        Свидетели на свечеряването : стари и нови неща / Рада Александрова. - Бургас : ИК Знаци, 2020 ([В. Търново] : Фабер). - 176 с. : с портр. ; 21 см. - (Поредица Лица)

Пълната форма на имeто на авт. Рада Александрова е Радка Александрова Николова. - За Рада Александрова с гордост / Радой Ралин: с. 163-164. - Вече четири десетилетия гори / Станка Пенчева: с. 165. - Закономерното и неговото развитие. За Рада Александрова / Розалия Ликова: с. 166-167. - Натрупването на житейско омъдряване / Калина Ковачева: с. 168. - "Свидетели на свечеряването" от Рада Александрова - високоталантлива изповед на едно голямо име в българската поезия / Надя Попова: с. 169-170. - Радой Ралин - псевд. на авт. на доп. материал Димитър Стефанов Стоянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7497-40-3 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43814664

БК 2021/4 Кн 143
АЛЕКСИЕВА, Радина Теодорова, 1997-
        Въздихание / Радина Алексиева ; худож. Диана Генова. - София : [Изд. авт.], 2020 ([Плевен] : izdavam.com). - 60 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-188-394-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43874312

БК 2021/4 Кн 144
БОЗУКОВА, Кети Стефанова, 1964-
        Неми думи : поезия / Кети Бозукова = Words with no voice : poetry / Keti Bozukova ; transl. Plamen Sivov = Parole mute : poesia / Keti Bozukova ; trad. Irina Yordanova. - Сливен : Обнова, 2019. - 50 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7445-14-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43830536

БК 2021/4 Кн 145
БОЯДЖИЕВ, Цочо Христов, 1951-
        Кухата сърцевина на живота / Цочо Бояджиев. - София : Изд. за поезия Да, 2020 ([София] : Симолини). - 69 с. ; 21 см

За авт.: с. 65-66. - Речник: с. 67.

ISBN 978-619-7082-62-3 : 13 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43855112

БК 2021/4 Кн 146
ГАЙДЕВ, Славей Петров
        Нашествие : стихотворения / Славей Гайдев ; рис. Славей Гайдев. - София : Хайни, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 108 с. : с ил. ; 23 см

Славей Гайдев - Нашествие / Христо Караславов: с. 5-6.

ISBN 978-619-7029-66-6 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43831048

БК 2021/4 Кн 147
ГЕНЧЕВ, Димитър, 1952-
        Време за пречистване : хроники / Димитър Генчев. - Сливен : Обнова, 2017. - 32 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Генчев е Димитър Генчев Димитров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на Ван Гог.

ISBN 978-954-9486-00-1 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43775752

БК 2021/4 Кн 148
ГЕОРГИЕВА, Ана-Мария Димитрова, 2000-
        Връх, море и книга : стихове / Aна-Мария Георгиева ; худож. Петър Кайраков. - Сливен : Обнова, 2019. - 40 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7445-20-6 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43772936

БК 2021/4 Кн 149
ДАСКАЛОВА, Диляна Тихомирова
        Вълни на сърцето : лирика / Диляна Даскалова ; худож. Георги Павлов - Павлето. - Сливен : Обнова, 2020. - 40 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7445-28-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43847688

БК 2021/4 Кн 150
ДАСКАЛОВА, Диляна Тихомирова
        Истината няма сянка : лирика / Диляна Даскалова ; худож. Петър Кайраков. - Сливен : Обнова, 2017. - 44 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-92-6 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43796744

БК 2021/4 Кн 151
ДЖЕНЕВ, Димитър
        Небесни посланици : стихотворения / Димитър Дженев. - Сливен : Обнова, 2016. - 95 с. : с ил. ; 21 см

Кн. е ил. с рис. на Пабло Пикасо.

ISBN 978-954-9486-88-9 : 9 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43795464

БК 2021/4 Кн 152
ДИМИТРОВ, Спас Стоянов, 1995-
        Ноември / Димитроv. - [2. изд.]. - София : Мусагена, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 108 с. ; 19 см

Димитроv - псевд. на авт. Спас Стоянов Димитров. - 1. изд. 2019 на изд. Беллопринт - Пазарджик. - Стихове / Нина Гешева, Полина Харизанова, Габриела Узунова, Силвия Пеева: с. 96-99.

ISBN 978-619-91519-7-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43830280

БК 2021/4 Кн 153
ДИМИТРОВА, Валентина Михова, 1954-
        Огнище и клада / Валентина Димитрова. - Сливен : Обнова, 2020. - 44 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на Георги Павлов - Павлето.

ISBN 978-619-7445-30-5 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43789832

БК 2021/4 Кн 154
ДИМИТРОВА, Валентина Михова, 1954-
        Послеслов към зората : стихотворения / Валентина Димитрова. - Сливен : Обнова, 2020. - 44 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на Йордан Парушев.

ISBN 978-619-7445-32-9 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43794952

БК 2021/4 Кн 155
ДИНЧЕВ, Петър Кръстев, 1938-
        Напъни излишни : избрани малки басни / Петър Динчев ; худож. Коста Драгостинов. - София : Фонд. Ч-ще - 1870, 2020 (София : Мултипринт ЕООД). - 194 с. : с ил. ; 21 см

Басните на поета / Евтим Евтимов: с. 5-6 .

ISBN 978-954-9508-21-5 (неотпеч.) : 7 лв. - ISBN 978-954-362-312-9 ! . - ISBN 978-954-9508-20-5 !

821.163.2-191
COBISS.BG-ID 43790856

БК 2021/4 Кн 156
ИВАНОВА, Диана Иванова, поетеса, 1968-
        Река от любов : лирика / Диана Иванова ; худож. Петър Кайраков. - Сливен : Обнова, 2020. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7445-29-9 : 9 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43832584

БК 2021/4 Кн 157
ИЛИЕВ, Илко Пенев, 1958-
        Душата ми говори : стихотворения / Илко Илиев. - Сливен : Обнова, 2017. - 159 с. ; 20 см

Когато душата на поета говори... / Владимир Виденов: с. 5-6. - Пълната форма на името на авт. на предг. Владимир Виденов е Владимир Виденов Павлов.

ISBN 978-954-9486-98-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43763976

БК 2021/4 Кн 158
КАЛАЙДЖИЕВА, Виолета Данчева, 1971-
        Небесна вода : поезия / Виолета Калайджиева ; рис. Александра Апостолова. - Сливен : Обнова, 2017. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9486-95-7 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43799816

БК 2021/4 Кн 159
КРУМОВА, Силвия Красимирова
        Чувствай ме / Silvia Amica. - София : Мусагена, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 77 с. ; 16 см

Silvia Amica - псевд. на авт. Силвия Красимирова Крумова

ISBN 978-619-91519-8-3 : 13.80 лв.

821.163.2-1
821.163.2-84
COBISS.BG-ID 43787016

БК 2021/4 Кн 160
ЛАЛОВ, Боян Цветков, 1943-
        Етюд в аквамарин и соната за виолончело : разкази и стихотворения / Боян Лалов. - Сливен : Обнова, 2018. - 187 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Разкази и стихотворения. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7445-02-2 : 12 лв.

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43849480

БК 2021/4 Кн 161
МИХОВА, Милена
        Преплитане : стихове / Милена Михова. - Сливен : Обнова, 2019. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Кн. е ил. с рис. на Ван Гог.

ISBN 978-619-7445-19-0 : 9 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43817480

БК 2021/4 Кн 162
НИКОЛОВА, Антоанета Николова, 1961-
        Сега реката е преляла / Антоанета Николова. - София : Изд. за поезия Да, 2020 ([София] : Симолини). - 64 с. : с портр. ; 21 см

За авт.: с. 58-59.

ISBN 978-619-7082-63-0 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43767048

БК 2021/4 Кн 163
ПАСКАЛЕВА, Кирилка, 1948-
        В седефа на нощта : поезия / Кирилка Паскалева. - Сливен : Обнова, 2018. - 48 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на: Русчо Симеонов, Добри Добрев, Сирак Скитник, Йордан Кювлиев, Дечко Узунов.

ISBN 978-619-7445-07-7 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43768328

БК 2021/4 Кн 164
ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Посвещения : шест стихотворения и едно есе / Николай Петров ; худож. Петър Кайраков. - Сливен : Обнова, 2019. - 32 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7445-21-3 : 5 лв.

821.163.2-1
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 43771656

БК 2021/4 Кн 165
СИМЕОНОВА, Ивет, 1971-
        Късчета от Душата ми / Ивет Симеонова. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2020 (Враца : ЛГ график). - 112 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-2955-55-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43792904

БК 2021/4 Кн 166
СТОЙКОВА, Росица, 1944-
        Споделено : стихове / Росица Стойкова. - Сливен : Обнова, 2017. - 63 с. ; 21 см

Поетичният свят на Росица Стойкова / Даниела Нинова: с. 5.

ISBN 978-954-9486-93-3 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43847944

БК 2021/4 Кн 167
СТОЯНОВА, Милка Йорданова, 1949-
        Езикът на птиците : стихове / Милка Стоянова. - Бургас : Знаци, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 52 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7497-50-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43791624

БК 2021/4 Кн 168
ХРИСТОВ, Калоян Викторов, 1997-
        Солени молекули / Калоян Христов. - Бургас : ИК Знаци, 2020 ([В. Търново] : Фабер). - 74 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7497-43-4 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43848712

БК 2021/4 Кн 169
ЧАНЕВ, Славчо Чанев, 1948-
        Подвързано време : стихотворения : сборна / Славчо Чанев Чанев ; ил. Славчо Чанев, Димитър Мехалджиков. - [3.] изд. - Сливен : Обнова, 2018. - 259 с. : с ил., портр. ; 21 см

1. изд. 2015. - За книгата Подвързано време / Мария Панайотова: с. 5-6. - Пълната форма на името на авт. на предг.  Мария Панайотова е Мария Панайотова Андреева.

ISBN 978-619-7445-04-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43803144

БК 2021/4 Кн 170
ШАНДУРКОВА, Мария Стефанова, 1941-
        Болката любов : лирика / Мария Шандуркова. - Габрово : Луна, 2020 ([Димитровград] : МиС компания). - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-722-048-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43776776

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2021/4 Кн 171
КЕЛЕВЕДЖИЕВА, Соня Тенева, 1960-
        Пътеки на вярата : драми / Соня Келеведжиева. - Сливен : Обнова, 2019. - 290 с. : с ил., факс. ; 21 см

За книгата с пиеси на Соня Келеведжиева / Георги Константинов: с. 7-8. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Константинов е Георги Константинов Христов. - Театърът в житейската и професионалната съдба на Соня Келеведжиева / Йордан Калайков: с. 9-10. - Има надежда - надежда за бъдното! / Станимир Карагьозов: с. 11-12. - Искам да паля родолюбивата искра у младите хора : за Соня Келеведжиева, за пътя и смисъла / интервюто взе Роза Максимова: с. 281-287. - Съдържа и: Има един народ ; Последното лято на Индже ; Самодивска любов ; Соколът скитник ; Отвъд мечтаното.

ISBN 978-619-7445-16-9

821.163.2-2
COBISS.BG-ID 43822344

МИЧЕВА, Мариела Христова
        Facelook : разкази и пиеси Вж Кн 178

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/4 Кн 172
БЪРДАРОВ, Георги Костадинов, 1973-
        Absolvo te / Георги Бърдаров. - София : Мусагена, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 284 с. : с ил. ; 22 см

Биография: с. 282-283. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91519-6-9 (подв.) : 19.80 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 43806216

БК 2021/4 Кн 173
ГОЗЕС, Исак Хаим, 1948-
        Живея в светлина : биографичен роман за големия български художник Никола Манев / Исак Гозес. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 264 с., [4] л. : цв. ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2000-6 : 15.95 лв.
1. Манев, Никола Стефанов, 1940-2018 - художествена литература 2. Художници, български - художествена литература
821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 43855368

БК 2021/4 Кн 174
ИВАНОВА, Цветина Борисова, 1992-
        Нецъфнали рози / Цветина Иванова. - София : ТиБи Флорингс, 2019 ([София] : Амадеус принтинг). - 184 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91469-0-3 (Ноеми) : 20 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43884296

БК 2021/4 Кн 175
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        Illusio magna : роман / Златимир Коларов. - 2. изд. - София : КЛМН, 2020 (София : Мултипринт ЕООД). - 180 с. ; 21 см

1. изд. 2009 на изд. МЛМ.

ISBN 978-954-2916-29-1 : 10 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43836168

БК 2021/4 Кн 176
КУЧЕР, Камелия Кирилова, 1985- 
        Сън : роман / Камелия Кучер. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 520 с. ; 21 см

 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-954-26-2056-3 : 17.95 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43735816

ЛАЛОВ, Боян Цветков, 1943-
        Етюд в аквамарин и соната за виолончело : разкази и стихотворения Вж Кн 160

БК 2021/4 Кн 177
МАРИНОВ, Георги Любенов, 1954-2019
        Опосум - манипулатора. Т. 1 / Георги Маринов. - Сливен : Обнова, 2018. - 345 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Опосум

ISBN 978-619-7445-11-4

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43850248

БК 2021/4 Кн 178
МИЧЕВА, Мариела Христова
        Facelook : разкази и пиеси / Мариела Мичева ; послесл. К. Лаков. - София : Руди букс, 2020 (Силистра : Ковачев). - 260, VIII с. ; 21 см

За автора: с. VII.

ISBN 978-619-91525-0-8 : 15 лв.

821.163.2-32
821.163.2-2
COBISS.BG-ID 43827464

БК 2021/4 Кн 179
СЛАВОВ, Недялко Славов, 1952-
        И станах река : роман / Недялко Славов. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 144 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-2021-1 : 14.95 лв.

821.163.2-312.1
COBISS.BG-ID 43735048

БК 2021/4 Кн 180
СТАНКОВ, Иван Герасимов, 1956-
        Вечерна сватба : разкази от други времена / Иван Станков. - Пловдив : ИК Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 143 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 1-ва кор.

ISBN 978-954-26-2050-1 : 14.95 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43765512

БК 2021/4 Кн 181
СЪБЕВА-Лумбарова, Гиника
        Отвъд бялата черта : роман / Гиника Събева-Лумбарова. - Сливен : Обнова, 2019. - 356 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7445-17-6

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43843080

БК 2021/4 Кн 182
ТОТЕВ, Иван Тошков, 1989-
        Някога ще бъде вече беше : разкази / Иван Тотев, Димитър С. Стефанов. - София : Мусагена, 2020 ([Костиннброд] : [Мултипринт ООД]). - 185 с. ; 19 см

За авт.: с. 184.

ISBN 978-619-91519-9-0 : 14.60 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43785224

БК 2021/4 Кн 183
ХАЛКОВ, Иван, 1954-
        Шантавелии : разкази / Иван Халков. - Сливен : Обнова, 2017. - 386 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-94-0

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43848200

БК 2021/4 Кн 184
ЦВЕТКОВА, Дарина Илиева, 1949-
        От прощъпалника до бастуна : разкази и новели / Дарина Цветкова. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 120 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2955-63-4

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43833352

БК 2021/4 Кн 185
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        Отиване връщане / Силвия Чолева ; худож. Даниела Олег Ляхова. - 2. изд. - [София] : Изд. за поезия Да, 2020 ([София] : Симолини 94). - 74 с. : с ил. ; 17 см

1. изд. 1997 на изд. Анго бой.

ISBN 978-619-7082-59-3 : 15 лв.

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 43838472

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/4 Кн 186
ВЪЛЕВ, Пенко Иванов, 1940-
        Недописани пътеписи / Пенко Вълев. - Ловеч : Сафо, 2020 ([Разград] : [Полиграф]). - 348 с. : с цв. ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-784-142-0

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 43875848

БК 2021/4 Кн 187
ГРАМАТИКОВА, Кети Костадинова
        Живях, сякаш "птица ми мина път" / Кети Граматикова. - Сливен : Обнова, 2018. - 266 с. : с ил., портр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7445-01-5

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43835656

БК 2021/4 Кн 188
ДОМУСЧИЕВ, Николай Стоянов, 1934-
        Живот с усмивка и една въздишка : лична антология / Николай Домусчиев. - Сливен : ИК Жажда, 2019. - 320 с. : с ил., факс., ноти ; 24 см

Николай Домусчиев - псевд. на авт. Никола Стоянов Домусчиев. - Рецензия / Марин Кадиев: с. 3-4. - Съдържа и: Отзиви.

ISBN 978-954-795-531-8

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43781128

БК 2021/4 Кн 189
        ЗАКОНИТЕ на Мърфи в ефир. T. 11 / състав. Георги Бербенков ; ил. Димитър Атанасов, Драгомир Мирчев. - Варна : ИК Джи Ен Би Тур, 2020 (Варна : Колор принт - ПАК). - 232 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7576-00-9 : 15 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 43781640

БК 2021/4 Кн 190
КАЗАКОВ, Стефан Иванов, 1940-
        Преживяно - незабравено / Стефан Казаков ; предг. Иван Стефанов Казаков. - 2. доп. изд. - Сливен : Обнова, 2020. - 112 с. : с портр. ; 20 см

1. изд. 2018 на ИК Жажда - Сливен

ISBN 978-619-7445-27-5

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43821320

КРУМОВА, Силвия Красимирова
        Чувствай ме Вж Кн 159

БК 2021/4 Кн 191
НАЙДЕНОВ, Тотко, 1948-
        Весел лекарски Декамерон по време на Коронавирус : забавни и смешни любовни лекарски и сестрински истории и вицове / Тотко Найденов. - [София] : в. Бълг. лекар, 2020 ([София] : Образование и наука). - 200 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Тотко Найденов е Тотко Найденов Стоянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90715-9-5 : 10 лв.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 43844616

ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Посвещения : шест стихотворения и едно есе Вж Кн 164

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/4 Кн 192
ИЛИЕВ, Илко Пенев, 1958-
        Веселушка съм Йоана : стихове за внучката ми / Илко Илиев. - Сливен : Обнова, 2017. - 75 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9486-97-1

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43809800

БК 2021/4 Кн 193
ПЕЕВСКИ, Любомир Стаменов, 1943-
        Александра и Перушан / Любомир Пеевски ; ил. Венелин Вълканов. - [София] : Гея-либрис, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 204 с. : с цв. ил. ; 29 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-300-188-0 : 17 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43805192

БК 2021/4 Кн 194
ЧЕРНЯЕВА, Оксана Димитрова, 2013-
        Тимо и Гълъбицата : приказки / Оксана Черняева ; ил. Оксана Черняева. - София : Мултипринт ЕООД, 2020. - 36 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

За авт.: с. 33-34.

ISBN 978-954-362-316-7

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43868168

821.411.21(569.4) ПАЛЕСТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 195
КАНАФАНИ, Гасан, 1936-1972
        Мъже под слънцето : повест / Гасан Канафани ; ил. Мина Събева ; прев. от араб. Александра Стефанова. - Сливен : Обнова, 2019. - 111 с. : с портр. ; 16 см

Без сведение за ориг. загл. - За автора: с. 109-110.

ISBN 978-619-7445-13-8

821.411.21(569.4)-32
COBISS.BG-ID 43842312

821.411.21(569.5) ЙОРДАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 196
ХАМДАН, Хайри Хасан, 1962-
        Лешникови градини / Хайри Хамдан. - Бургас : Знаци, 2020 ([В. Търново] : Фабер). - 223 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

17 лв.
ISBN 978-619-7497-27-4 !

821.411.21(569.5)-31
COBISS.BG-ID 43845384

821.511.111 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 197
АХАВА, Селя, 1974-
        Преди да изчезне мъжът ми / Селя Ахава ; прев. от фин. ез. Росица Цветанова. - София : ИК Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 252 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Ennen kuin mieheni katoaa / Selja Ahava. - Бележка за преводача: с. 251. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0712-2 : 18 лв.

821.511.111-31
COBISS.BG-ID 43769864

821.511.141 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 198
МАН-Вархеди, Рика, 1979-
        Магнитният хълм / Рика Ман-Вархеди ; прев. от унг. Светла Кьосева. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 389 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Mágneshegy / Réka Mán-Várhegyi. - Бележка за преводача: с. 388. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0727-6 : 20 лв.

821.511.141-311.4
COBISS.BG-ID 43863816

821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/4 Кн 199
КУМРУЛАР, Озлем, 1974-
        Кухнята на султана / Озлем Кумрулар ; прев. от тур. Севджан Кендже. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 527 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sultan'in mutfaği / Özlem Kumrular. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-243-035-1 : 25 лв.

821.512.161-311.6
COBISS.BG-ID 43773704


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/4 Кн 200
ГРАМАТИКОВА, Кети Костадинова
        Самуилово [община Сливен] - духовна култура и фолклор / Кети Граматикова. - Сливен : Обнова, 2020. - 418 с. : с ил., портр. ; 24 см

На загл. с. погрешно отпеч. ч. 1. - Речник на някои непознати думи: с. 410-413.

ISBN 978-619-7445-35-0
1. Села - Югозападна България - история 2. Самуилово (област Сливен) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 43850760

БК 2021/4 Кн 201
ЙОЛКОВА, Галина Константинова
        Град Мизия - от древността до наши дни : исторически очерк / Галина Йолкова. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2020 (Враца : ЛГ график). - 296 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. - Букьовското сребърно съкровище / Вълчо Златанов, Галина Йолкова: с. 10-13. - Библиогр.: с. 289-291.

ISBN 978-954-2955-61-0
1. История - Мизия - очерци 2. Мизия - краезнание
908(497.21-21)(093.3)
COBISS.BG-ID 43802376

БК 2021/4 Кн 202
МИТЪРКОВ, Неделчо Иванов, 1934-
        Страници от историята на село Калояново Сливенска област. Кн. 1 / Неделчо Митърков, Николай Сираков, Минко Стефанов. - Сливен : Обнова, 2020. - 355 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Рецензии / Мария Раднева, Радослав Кръстев Петрунов, Юлия Колева: с. 5-13. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 338-341.

ISBN 978-619-7445-26-8
1. Села - Югоизточна България - история 2. Калояново (област Сливен) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 43848968

ПЪКОВ, Недялко Димитров, 1954-
        Стоян Пъков стотник в Априлското въстание. Биографичен очерк Вж Кн 209

БК 2021/4 Кн 203
РАЙЧЕВ, Димитър Янков, 1950-
        Спомен от Пловдив / Димитър Райчев ; състав. Димитър Райчев ; фотоил. Стефан Илков Немцов. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 128 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на стар правопис.

ISBN 978-954-26-2045-7 : 14.95 лв.
1. История - Пловдив - пътеводители 2. Пловдив - краезнание
908(497.234)(036)
COBISS.BG-ID 43858440

ЦОНЕВ, Момчил Цонев, 1983-
        София за деца Вж Кн 9

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ГАЛАНД, Адолф, 1912-1996
        Пръв и последен. Кн. 1 Вж Кн 204

ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Житие и страдания грешнаго Методия Вж Кн 63

ДАЙРЕДЖИЕВ, Владимир Великов, 1949-
        Ванга - българският фараон Вж Кн 15

ДИМИТРОВА, Величка Атанасова, 19??-
        Художникът Александър Петров - живот и творчество Вж Кн 62

ДИОМОВ, Стефан Георгиев, 1945-
        Белите и черни клавиши на моя живот : автобиография Вж Кн 64

        ДОСТОЙНИЯТ човек : спомени за Милчо Германов (1931-2009), бележит български учен-математик, културен и държавен деятел Вж Кн 42

МАЛЕШКОВА, Анна Димитрова, 1943-
        Болката на паметта : 100 години от рождението на Мишо Хаджийски Вж Кн 140

МЪНСЪН, Ричард, 1950-
        Никола Тесла : биография Вж Кн 50

        НОВИ документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир Вж Кн 208

О'БРАЙЪН, Една, 1930-
        Джеймс Джойс Вж Кн 98

ПЪКОВ, Недялко Димитров, 1954-
        Стоян Пъков стотник в Априлското въстание. Биографичен очерк Вж Кн 209

        Руслан РАЙЧЕВ : целият ми живот е бил музика и в музиката е целият ми живот (1919-2006) Вж Кн 65

ТОЛИВЪР, Реймънд, 1914-2006
        Ерих Хартман - Ас No 1 : пилотът изтребител с най-много победи във въздушен бой Вж Кн 40

ТЪРСТЪН, Марк, 1950-
        Едгар Кейси: как да открием призванието на душата си : практически методи да намерим своя път в живота и кариерата Вж Кн 21

УЗУНОВ, Филип Иванов, 1962-
        Съветници и президенти : американската политика за национална сигурност 1949-1989 г. Вж Кн 211

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

        НОВИ документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир Вж Кн 208

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

ГАЛАНД, Адолф, 1912-1996
        Пръв и последен. Кн. 1 Вж Кн 204

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 1, Принос към проучване монетосеченето и историята на тракийските племена и племенни обединения. Одриси и Одриско племенно обединение (средата на VI в. пр. н. е. до средата на V в. пр. н. е.) Вж Кн 56

ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 2, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Терес I (от около 528/521 до около 471/464 г. пр. н. е.), Спарадок (от около 471/464 до около 444 г. пр. н. е.), Ситалк (от около 444 до около 424 г. пр. н. е.) Вж Кн 57

ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 3, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Севт I (от около 424 до около 407 г. пр. н. е.), Меток (от около 407 до около 389 г. пр. н. е.), Хебризелм (от около 389 до 383 г. пр. н. е.), Котис I (от около 383 до 359 г. пр. н. е.) Вж Кн 58

ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 4, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Аматок (първи сведения около 383 - около 380 г. пр. н. е., (възможно прекъсване (?) и последни сведения от 359 - до около 356 г. пр. н. е.), Керсеблепт (359 - около 340 г. пр. н. е.), Терес II (около 356 - около 342 г. пр. н. е.), Бергей (края на V - началото на IV в. пр. н. е.), Кетрипор (356-352/351 г. пр. н. е.). Владетели с инициали и имена FI, FIL, FILE, [F, I, L, E - монограм]. и DEMETRIO (неотбелязани в изворите владетели от земите на Одриското царство, отсичали типове монети с одриски династически символи) (средата на IV - края на IV в. пр. н. е.) Вж Кн 59

ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 5, Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в. пр. н. е., както и статии разглеждащи значими тракийски приноси в развитието на монетосеченето и монетното обръщение в Античната епоха Вж Кн 60

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/4 Кн 204
ГАЛАНД, Адолф, 1912-1996
         Пръв и последен. Кн. 1 / Адолф Галанд ; предг. Дъглас Бейдър ; прев. от нем. Ленко Веселинов. - [2. изд.]. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 280 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: Die Ersten und die Letzten: Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg / Adolf Galland. - Пълната форма на името на прев. Ленко Веселинов е Ленко Веселинов Йорданов. - 1. изд. 2011 на изд. Атика, в сер. Досие. - Адолф Галанд. Кадрова справка: с. 5-6.  

ISBN 978-619-243-074-0 : 15 лв.
1. Галанд, Адолф, 1912-1996 - биографски материали 2. Летци - Германия - биографски материали 3. Военновъздушни сили - Германия - история - 20 век 4. Втора световна война - участие - Германия - спомени 5. Германия - история
94(430)(092)
358.4(430)(091)
94(100)"1939/1945"
929 Галанд, Адолф
COBISS.BG-ID 43758600

БК 2021/4 Кн 205
ОКОРОКОВ, Александър Василиевич, 1958-
        Съветският съюз и войните в Латинска Америка / Александър Окороков ; прев. от рус. Георги Рачев. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 168 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: Советский союз и войны в Латинской Америке / А. В. Окороков.

ISBN 978-619-243-060-3 : 15 лв.
1. Външна политика - СССР - история 2. Вътрешна политика - Латинска Америка - история 3. Гражданска война - Латинска Америка - история 4. СССР - история 5. Латинска Америка - история
94(47+57)
94(7/8)
COBISS.BG-ID 43807752

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/4 Кн 206
ШОПОВ, Любомир Григоров, 1942-2020
        Турският въпрос и Държавната сигурност. Кн. 1 / Любомир Шопов. - [София] : Земя, [2016] ([София] : ИД принт). - 236 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7295-05-4 (РА Евромедия)
1. Национален въпрос и национална политика - България - история 2. Международни отношения - история 3. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 43851016

БК 2021/4 Кн 207
ШОПОВ, Любомир Григоров, 1942-2020
        Турският въпрос и Държавната сигурност. Кн. 2, Измамата / Любомир Шопов. - [София] : Земя, 2018 ([София] : ИД принт). - 175 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7295-10-8 (РА Евромедия)
1. Национален въпрос и национална политика - България - история 2. Международни отношения - история 3. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 43852808

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/4 Кн 208
        НОВИ документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир / състав. Дора Чаушева, Виктор Комбов ; ред. Милена Тодоракова ; предг. Пламен Митев. - [София] : Златен змей, 2020 ([София] : Алианс принт). - 56 с. : с портр., факс. ; 24 см

Изд. на Нац. музей Васил Левски - Карлово. - Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир / Дора Чаушева, Виктор Комбов: с. 5-13.

ISBN 978-954-776-046-2
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии - извори 2. Революционери, български - биографии - извори 3. Архиви - Турция 4. България - история 5. Турция - архивистика
94(497.2)"18"(092)(093)
930.25(560)
929 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 43877128

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/4 Кн 209
ПЪКОВ, Недялко Димитров, 1954-
        Стоян Пъков стотник в Априлското въстание. Биографичен очерк / Недялко Пъков. - [Плевен] : [Изд. авт.], 2020 ([Плевен] : Izdavam.com). - 284 с. : с ил. ; 25 см

Рецензия / Георги Керкеняков: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-188-396-7
1. Пъков, Стоян Пенчев, 1834-1876 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. Панагюрище - краезнание 4. България - история
94(497.2)"1876"(092)
908(497.23-21)
929 Пъков, Стоян Пенчев
COBISS.BG-ID 43879688

БК 2021/4 Кн 210
ШОПОВ, Любомир Григоров, 1942-2020
        Геноцидът на тракийските българи от 1913 г. Тракийският въпрос и българо-турските отношения / Любомир Шопов. - [2. изд.]. - [София] : Земя, 2018 ([София] : ИД принт). - 160 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Геноцид. - 1. изд. 2014 на изд. Болид-инс. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7295-08-5 (РА Евромедия)
1. Геноцид - Източна Тракия - 1913 2. Тракийски въпрос 3. България - история 4. Турция - външна политика
94(497.2)"1878/1914"
327(497.2+560)
COBISS.BG-ID 43772168

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

АНТОНОВ, Антон Каменов, 1961-
        Деструкцията на прехода : монография Вж Кн 33

94(7) ИСТОРИЯ НА СЕВЕРНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА

БК 2021/4 Кн 211
УЗУНОВ, Филип Иванов, 1962-
        Съветници и президенти : американската политика за национална сигурност 1949-1989 г. / Филип Узунов, Иво Узунов. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 288 с. : с цв. ил., табл., к. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 283-287.

ISBN 978-619-208-230-7
1. Национална сигурност - САЩ - история - 20 век 2. Президенти, североамерикански - политика - история 3. САЩ - история
94(73)(092)
929(73)
355.02(73)(091)
COBISS.BG-ID 43856904

94(8) ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА

ОКОРОКОВ, Александър Василиевич, 1958-
        Съветският съюз и войните в Латинска Америка Вж Кн 205


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

БК 2021/4 Г 1
        ПОСЛАНИЯ на времето : академик Михаил Арнаудов - познат и неизвестен : интерактивен албум / състав. Татяна Савова ... [и др.]. - Русе : Регион. библ. "Любен Каравелов", 2020. - 1 албум (99 с.) : с портр., факс. ; 18 x 22 см

Други състав.: Ренета Константинова, Валерия Йорданова. - Нашият съвременник - академик Михаил Арнаудов / Руси Русев: с. 7-8. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7404-12-8
1. Регионална библиотека "Любен Каравелов" (Русе). Фонд "Михаил Арнаудов" - албуми 2. Лични библиотеки - албуми 3. Русе - библиотечно дело 4. България - библиотечно дело
027.5(497.215)(084)
027.1(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 43869448

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

МЕЖДУНАРОДЕН конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Inventions (16 ; Русе ; 2020)
        XVI Международен конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Inventions 2020 : каталог : catalogue Вж Г 6


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/4 Г 2
ХУДОЖЕСТВЕНА галерия Димитър Добрович. Фонд Живопис (Сливен)
        Живопис: избрано : от колекцията на Художествена галерия "Димитър Добрович" - Сливен / [текст] Биляна Цанова = Selected artworks : from the collection of "Dimitar Dobrovich" Art gallery - Sliven / [text] Bilyana Tsanova ; transl. Peter Popov, Fani Drumeva. - [Сливен] : [Обнова], 2019 ([София] : Спектър). - 156 с. : с цв. ил., портр. ; 22 x 24 см

Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Биляна Цанова е Биляна Красимирова Добрева.

ISBN 978-619-7445-15-2 (неотпеч., подв.)
1. Художествена галерия "Димитър Добрович" (Сливен) - колекции - каталози 2. Живопис, българска - 19-20 век - колекции - каталози 3. Сливен - изобразителни изкуства 4. България - изобразителни изкуства
73/75:069(497.235.1)(083.824)
75.036/.038(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 43865352

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/4 Г 3
ГОЕВА, Елза Борисова, 1928-
        Елза Гоева / представена от Калин Николов = Elza Goeva / presented by Kalin Nikolov ; Engl. transl. Nigrita Davis. - София : Нац. дар. фонд "13 века България", 2020 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 1 албум (48 с.) : с цв. ил. ; 22 x 23 см. - (Поредица Българско изкуство. Имена = Book series Bulgarian art. Names)

Биографични данни: с. 20-21.

ISBN 978-954-8718-51-6
1. Гоева, Елза Борисова, 1928- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Гоева, Елза Борисова
COBISS.BG-ID 43770632

БК 2021/4 Г 4
КЪНЕВ, Иван Петков, 1935-
      Живопис / Иван Кънев ; [текст] Силви Басева = Paintings / Ivan Kanev ; [text] Silvi Baseva ; transl. Fani Drumeva. - [Сливен] : [Обнова], 2020 (София : Спектър). - 1 албум (56 с.) : с цв. ил., портр. ; 22 x 24 см

Творчеството на Иван Кънев и централната роля на градския пейзаж в него / Силви Басева: с. 5-11.

ISBN 978-619-7445-34-3
1. Кънев, Иван Петков, 1935- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Кънев, Иван Петков
COBISS.BG-ID 43869704

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/4 Г 5
ГАЗДОВ, Иван Едуард, 1945-
        Иван Газдов: графикатура / представен от Георги Каприев = Ivan Gazdov: graphicature / presented by Georgi Kapriev ; Engl. transl. Nigrita Davis. - София : Нац. дар. фонд "13 века България", 2020 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 1 албум (48 с.) : с ил. ; 22 x 23 см. - (Поредица Българско изкуство. Имена = Book series Bulgarian art. Names)

Проф. д-р Иван Газдов. Биографични данни: с. 18-19.

ISBN 978-954-8718-50-9
1. Газдов, Иван Едуард, 1945- - творчество - албуми 2. Графици, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
76.071.1(497.2)(092)(084)
929 Газдов, Иван Едуард
COBISS.BG-ID 43837448

БК 2021/4 Г 6
МЕЖДУНАРОДЕН конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Inventions (16 ; Русе ; 2020)
        XVI Международен конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Inventions 2020 : каталог = XVI International Ex Libris Competition Ex Libris - Ex Inventions 2020 : catalogue. - Русе : Регион. библ. "Любен Каравелов", 2020. - 219 с. : с ил. ; 16 x 19 см

Загл. на гърба на кн.: Ex Libris - Ex Inventions 2020. - Загл. в изд. каре: Каталог Ex Libris 2020.

ISBN 978-619-7404-18-0
1. Екслибрис - изложби - каталози
766:097(083.824)
097(083.824)
COBISS.BG-ID 43862024


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ГАЗДОВ, Иван Едуард, 1945-
        Иван Газдов: графикатура Вж Г 5

ГОЕВА, Елза Борисова, 1928-
        Елза Гоева Вж Г 3

КЪНЕВ, Иван Петков, 1935-
       Живопис Вж Г 4


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/4 К 1
        ХРИСТИЯНСКАТА църква в навечерието на Великата схизма (1054 г.) [Картографски ресурс]. - 1:3 760 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : отпеч. едностранно, цв. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-132-5

27-9(084.3)
271-9(084.3)
272-9(084.3)
COBISS.BG-ID 43765000


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/4 К 2
        БЪЛГАРСКАТА просвета и култура през Възраждането (XVIII - XIX век) [Картографски ресурс]. - 1:650 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : отпеч. едностранно, цв. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-115-8
1. България - образование
37(497.2)"17/18"(084.3)
930.85(497.2)"17/18"(084.3)
COBISS.BG-ID 43751944


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

912 НЕТЕКСТОВИ ГЕОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ. ВКЛЮЧВА: ИЗОБРАЖЕНИЯ. ГРАФИКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТОГРАМИ. КАРТИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ (КАТО ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЗНАНИЕ)
Виж и (08); 528

БК 2021/4 К 3
ШУМАНОВ, Атанас Николов, 1968-
        Централна и източна Рила [Картографски ресурс] / [картограф] Атанас Шуманов = Central and Eastern Rila / [картограф] Atanas Shumanov. - 3. изд. - 1:25 000. - [Банско] : Асоц. Свободни планини, [2020] ([София] : Dedrax). - 1 карта : отпеч. двустранно, цв. ; 68 x 98, сгъната до 23 x 13 см

1. изд. 2016, изд. на авт. - Условни знаци.

ISBN 978-619-91376-3-5 : 9.99 лв.
1. Рила
912.43(234:497.2Рила)(084.3)
COBISS.BG-ID 43876360

БК 2021/4 К 4
ШУМАНОВ, Атанас Николов, 1968-
        Южен Пирин [Картографски ресурс] / [картограф] Атанас Шуманов = Southern Pirin / [картограф] Atanas Shumanov. - 2. изд. - M 1:25 000. - [Банско] : Асоц. Свободни планини, 2020 (София : Дедракс). - 1 карта : отпеч. двустранно, цв. ; 69 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см

1. изд. 2016, изд. на авт. - Доп. к.: Община Сандански М 1:50 000. - Условни знаци.

ISBN 978-619-91376-4-2 : 9.99 лв.
1. Пирин
912.43(234:497.2Пирин)
COBISS.BG-ID 43881224

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

        БЪЛГАРСКАТА просвета и култура през Възраждането (XVIII - XIX век) Вж К 2

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/4 К 5
        ИМПЕРИЯТА на Александър Велики (336-323 г. пр. Хр.) [Картографски ресурс]. - 1:3 950 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-095-3
1. Древна Гърция
94(38)(084.3)
COBISS.BG-ID 43749384

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/4 К 6
        ВИЗАНТИЯ по времето на император Юстиниан I Велики (527-565) [Картографски ресурс]. - 1:3 560 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-136-3
1. Византия
94(495)"05"(084.3)
COBISS.BG-ID 43755528

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/4 К 7
        ОБЕДИНЕНИЕ на Италия (1861-1870 г.) и обединение на Германия (1866-1871 г.) [Картографски ресурс]. - 1:1 920 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-146-2
1. Италия 2. Германия
94(450)"18"(084.3)
94(430)"18"(084.3)
COBISS.BG-ID 43753992

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/4 К 8
        ЗЛАТНИЯТ век на България [Картографски ресурс]. - 1:980 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : отпеч. едностранно, цв. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-107-3
1. България
94(497.2)"08/09"(084.3)
COBISS.BG-ID 43766024     

БК 2021/4 К 9
        СЛАВЯНСКИЯТ свят (VII-XI в.). Създаване и укрепване на българската държава (681-721 г.) [Картографски ресурс]. - 1:2 550 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-104-2
1. Славянски страни 2. България
94(=16)"06/08"(084.3)
94(497.2)"06/07"(084.3)
COBISS.BG-ID 43759368

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/4 К 10
        АПРИЛСКОТО въстание 1876 г. [Картографски ресурс]. - 1:650 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-118-9
1. България
94(497.2)"1876"(084.3)
COBISS.BG-ID 43759112

БК 2021/4 К 11
        БЪЛГАРСКО националноосвободително движение през втората половина на XIX век [Картографски ресурс]. - 1:650 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-117-2
1. България
94(497.2)"18"(084.3)
COBISS.BG-ID 43754248

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/4 К 12
        ОРГАНИЗИРАНО националноосвободително движение на българите в Македония и Одринско (1893-1903) [Картографски ресурс]. - 1:650 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-122-6
1. България
94(497.2)"18/19"(084.3)
COBISS.BG-ID 43753224


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/4 Е 1
ПОПОВ, Христо Георгиев
        Смени системата с български успешен модел [Електронен ресурс] : проект за конституция с текущо народоволие / Христо Георгиев Попов. - Текстови данни. - [София] : [Изд. авт.], 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на стар правопис.

ISBN 978-619-188-482-7
1. Вътрешна политика - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 43773960


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

БОЙЧЕВ, Явор Димитров, 1978-
        Получаване и свойства на композити със свръхдребнозърнеста структура : монография Вж Е 2

669 МЕТАЛУРГИЯ
Виж и 539.4; 539.5; 546.3; 546.4; 546.6; 546.7; 546.8; 620.18; 621.7; 621.8; 621.9; 622; 661.8

БК 2021/4 Е 2
БОЙЧЕВ, Явор Димитров, 1978-
        Получаване и свойства на композити със свръхдребнозърнеста структура [Електронен ресурс] : монография / Явор Бойчев, Николай Дюлгеров. - Текстови данни. - София : [Изд. авт.], 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рецензия / Иван Пършоров. - Библиогр. в края на текста

ISBN 978-619-188-491-9
1. Алуминий - сплави - физико-механични свойства
669.71:620.17(0.034)
620.17(0.034)
COBISS.BG-ID 43861000

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Алдимиров, Николай Любчов, 1975- (автор) Кн 141
Александров, Андрей Сашов, 1979- (автор) Кн 6
Александрова, Рада, 1943- (автор) Кн 142
Алексиев, Евгени Григоров, 1959- (автор) Кн 39
Алексиева, Людмила Петрова, 1961- (редактор) Кн 37
Алексиева, Радина Теодорова, 1997- (автор) Кн 143
Алтънчев, Огнян Иванов, 1949- (преводач) Кн 87, Кн 88, Кн 89
Ангелов, Валентин Ангелов, 1930- (автор) Кн 11
Андонова, Донка, 1945- (съставител) Кн 41
Андреева, Мария Панайотова вж Панайотова, Мария, 1957-
Антонов, Антон Каменов, 1961- (автор) Кн 33
Апостолова, Александра Апостолова (илюстратор) Кн 158
Арнаудова, Диана Димова, 1971- (преводач) Кн 30
Аседера, Кей (илюстратор) Кн 115
Атанасов, Димитър Иванов, 1949- (илюстратор) Кн 189
Атанасов, Петко Минчев, 1955- (автор) Кн 23
Атанасова, Даниела Тенева, 1980- (преводач) Кн 113
Атанасова, Лидия Георгиева, 1953- (редактор) Кн 37
Ахава, Селя, 1974- (автор) Кн 197
 
Б

Басат, Андрей (преводач) Кн 19
Басева, Силви Кирова, 1967- (текст) Г 4
Басева, Силви Кирова, 1967- вж Baseva, Silvi Kirova, 1967-
Башева, Цвета Добрева, 1946- (автор) Кн 37
Бейдър, Дъглас, 1910-1982 (предговор) Кн 204
Бенчев, Минко Николов, 1942- (автор) Кн 136
Бербенков, Георги Николов, 1941- (съставител) Кн 189
Бивиър, Джон, 1959- (автор) Кн 24
Бивиър, Лиза, 1960- (предговор) Кн 24
Благоев, Иван Благоев, 1952- (редактор) Кн 37
Бобадова, Ивелина Минчева- вж Минчева, Ивелина, 1991-
Божикова, Ванина Димитрова, 1975- (преводач) Кн 127, Кн 128
Бозукова, Кети Стефанова, 1964- (автор) Кн 144
Бозукова, Кети Стефанова, 1964- вж Bozukova, Keti Stefanova, 1964-
Бойчев, Явор Димитров, 1978- (автор) Е 2
Борисов, Веселин, 1939- вж Василев, Веселин Борисов, 1939-
Борисова, Елена Иванова (съставител) Кн 7
Борисова, Невена, 1987- (интервюиращ) Кн 138
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (автор) Кн 145
Брейтуей, Оинкан, 1988- (автор) Кн 72
Бренън, Томас, 1965- (автор) Кн 73
Букай, Демиан (автор) Кн 22
Буковинова, Вида Димова, 1937- (автор) Кн 25
Буюклиева, Майре Бориславова, 1982- (преводач) Кн 95, Кн 96, Кн 115
Бърдаров, Георги Костадинов, 1973- (автор) Кн 172
Бърнс, Кевин (автор) Кн 10
 
В

Вандов, Димитър Николов, 1927- (предговор) Кн 34
Вархеди, Рика Ман- вж Ман-Вархеди, Рика, 1979-
Василев, Веселин Борисов, 1939- (предговор) Кн 45
Василева, Иглика Илиева, 1947- (преводач) Кн 98
Василева, Силва Стефанова, 1967- (редактор) Кн 1, Кн 2
Василева, Силва Стефанова, 1967- вж Vasileva, Silva Stefanova, 1967-
Василева, Щилияна Веселинова, 1955- (редактор) Кн 37
Веселинов, Ленко, 1952-2012 (преводач) Кн 204
Виденов, Владимир, 1962- (предговор) Кн 157
Вълев, Пенко Иванов, 1940- (автор) Кн 186
Вълканов, Венелин Димитров, 1942- (илюстратор) Кн 193
 
Г

Габровска, Дори Генадиева, 1969- (преводач) Кн 84
Гаглиардо, Даниел, 1957- (автор) Кн 3, Кн 12, Кн 14
Газдов, Иван Едуард, 1945- (художник) Г 5
Газдов, Иван Едуард, 1945- вжGazdov, Ivan Eduard, 1945-
Гайдев, Славей Петров (автор) Кн 146, (илюстратор) Кн 146
Галанд, Адолф, 1912-1996 (автор) Кн 204, (предговор) Кн 40
Гацова, Йоана Пламенова (преводач) Кн 79, Кн 81
Генова, Диана Димитрова, 1997- (илюстратор) Кн 143
Генчев, Димитър, 1952- (автор) Кн 147
Генчев, Славимир Тодоров, 1953-2020 (автор) Кн 137
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 76, Кн 108, Кн 109
Георгиева, Ана-Мария Димитрова, 2000- (автор) Кн 148
Георгиева, Цветана, 1959- (редактор) Кн 7
Герасимов, Александър Цветанов (автор) Кн 47
Герасимов, Николай Михайлов, 1971- (автор) Кн 46
Герганова, Капка Милославова, 1967- (преводач) Кн 10
Гергева, Красимира (автор) Кн 6
Германов, Теофан Милчев, 1975- (предговор) Кн 42, (съставител) Кн 42, (редактор) Кн 42
Германова, Аделина Георгиева, 1967- (редактор) Кн 7
Гетова, Марлена Симеонова (предговор) Кн 67
Гешева, Нина, поезия (доп. материал) Кн 152
Гинев, Марин Иванов, 1954- (преводач) Кн 40
Гиргинова, Мариета Стоянова Иванова- вж Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
Гоева, Елза Борисова, 1928- (художник) Г 3
Гоева, Елза Борисова, 1928- вж Goeva, Elza Borisova, 1928-
Гозес, Исак Хаим, 1948- (автор) Кн 173
Градешлиева, Мария Лазарова, 1968- (съставител) Кн 41
Граматикова, Кети Костадинова (автор) Кн 187, Кн 200
Григоров, Методий Димитров, 1937- (автор) Кн 63, (преводач) Кн 66
Грийнуолд, Томи, 1962- (автор) Кн 112
 
Д

Дайреджиев, Владимир Великов, 1949- (автор) Кн 15
Далчев, Атанас Христов, 1904-1978 (съставител) Кн 125, (преводач) Кн 125, (предговор) Кн 125
Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975- (преводач) Кн 86, Кн 90
Дарк, Мини, 1972- (автор) Кн 117
Даскалова, Диляна Тихомирова (автор) Кн 149, Кн 150
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- (преводач) Г 3, Г 5
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Дейуолт, Дрю, 1970- (автор) Кн 113
Делова, Мери Ивова, 1962- (автор) Кн 70
Демерс, Доминик, 1956- (автор) Кн 126
Денев, Деньо Тодоров, 1946- (автор) Кн 138, (интервюиран) Кн 138
Джейкъбсън, Андрю (автор) Кн 115
Дженев, Димитър (автор) Кн 151
Джефърс, Оливър, 1977- (илюстратор) Кн 113
Джъстър, Нортън, 1929- (автор) Кн 114
Диас, Стивън, 1968- (автор) Кн 74
Димитров, Александър Петров вж Петров, Александър, 1929-2018
Димитров, Димитър Генчев вж Генчев, Димитър, 1952-
Димитров, Димитър Йорданов, 1966- (автор) Кн 26
Димитров, Спас Стоянов, 1995- (автор) Кн 152
Димитроv вж Димитров, Спас Стоянов, 1995-
Димитрова, Валентина Михова, 1954- (автор) Кн 153, Кн 154
Димитрова, Величка Атанасова, 19??- (автор) Кн 62
Димитрова, Хубавена Георгиева, 1986- (преводач) Кн 111
Динчев, Петър Кръстев, 1938- (автор) Кн 155
Диомов, Стефан Георгиев, 1945- (автор) Кн 64
Добрева, Биляна Красимирова, 1989- (текст) Г 2
Добрева, Биляна Красимирова, 1989- вж Dobreva, Biljana Krasimirova, 1989-
Домусчиев, Неделчо Стефанов, 1930- (автор) Кн 67
Домусчиев, Никола Стоянов, 1934- вж Домусчиев, Николай Стоянов, 1934-
Домусчиев, Николай Стоянов, 1934- (автор) Кн 188
Донева, Миглена Георгиева Кирилова- вж Кирилова-Донева, Миглена Георгиева
Доранг, Елизабет (преводач) Кн 3, Кн 12, Кн 14
Досев, Христо Дочев, 1974- (автор) Кн 53
Драганов, Александър Иванов, 1984- (преводач) Кн 110
Драганова, Ася (предговор) Кн 67
Драганова, Емилия Владимирова, 1952- (преводач) Кн 118
Драгостинов, Коста Минчев, 1933- (илюстратор) Кн 155
Друмева, Фани Любомирова, 1973- (преводач) Г 2, Г 4
Друмева, Фани Любомирова, 1973- вж Drumeva, Fani Ljubomirova, 1973-
Дюлгеров, Николай Николов, 1951- (автор) Е 2
 
Е

Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 (предговор) Кн 155
Евтимова, Теодора Александрова, 1964- (редактор) Кн 1, Кн 2
Евтимова, Теодора Александрова, 1964- вж Evtimova, Teodora Aleksandrova, 1964
Ендарова, Йоана (преводач) Кн 124
Енде, Михаел, 1929-1995 (автор) Кн 119
Енслър, Ева, 1953- (автор) Кн 99
Енчева, Мария Генчева, 1982- (преводач) Кн 119
Епщайн, Адам Джей (автор) Кн 115
 
Ж

Желев, Радостин Маринов, 1973- (преводач) Кн 114
Желева, Лилия Златанова, 1990- (преводач) Кн 7
 
З

Златанов, Вълчо Игнатов (предговор) Кн 201
Златкова, Надя Иванова, 1957- (преводач) Кн 75, Кн 80, Кн 82, Кн 83
Зубарева, Наталия Александровна (автор) Кн 44
Зубарева, Наталья Александровна вж Зубарева, Наталия Александровна
 
И

Иванов, Димитър Христов, 1951- (автор) Кн 38
Иванова, Диана Иванова, поетеса, 1968- (автор) Кн 156
Иванова, Цветина Борисова, 1992- (автор) Кн 174
Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963- (съставител) Кн 7, (редактор) Кн 7
Игнатов, Симеон Игнатов, 1940- (предговор) Кн 32
Игнатова, Красимира Русева (автор) Кн 39
Илиев, Илко Пенев, 1958- (автор) Кн 157, Кн 192
Илиева, Елена, одитор (автор) Кн 53
Илиева, Кети Христова, 1954- (редактор) Кн 1, Кн 2
Илиева, Кирилка Христова, 1954- вж Илиева, Кети Христова, 1954-
Инуса, Мануела, 1981- (автор) Кн 118
Иоаникий, митрополит Сливенски вж Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939-
 
Й

Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939- (редактор) Кн 66
Йолкова, Галина Константинова (автор) Кн 201
Йорданов, Ленко Веселинов вж Веселинов, Ленко, 1952-2012
Йорданова, Валерия Василева, 1956- (съставител) Г 1, (редактор) Кн 1, Кн 2
Йорданова, Валерия Василева, 1956- вж Jordanova, Valerija Vasileva, 1956-
Йорданова, Ирина Д., 1964- (преводач) Кн 144
Йорданова, Ирина Д., 1964- вж Jordanova, Irina D., 1964-
 
К

Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (рецензия) Кн 188
Казаков, Иван Стефанов (предговор) Кн 190
Казаков, Стефан Иванов, 1940- (автор) Кн 190
Кайраков, Петър Иванов, 1961- (илюстратор) Кн 148, Кн 150, Кн 156, Кн 164
Калайджиева, Виолета Данчева, 1971- (автор) Кн 158
Калайков, Йордан Славов, 1941- (предговор) Кн 171
Калевски, Светослав Калчев, 1954- (рецензия) Кн 48
Камберова, Райна Христова, 1977- (редактор) Кн 7, (преводач) Кн 7
Канафани, Гасан, 1936-1972 (автор) Кн 195
Каприев, Георги Теологов, 1960- (текст) Г 5
Каприев, Георги Теологов, 1960- вж Kapriev, Georgi Teologov, 1960-
Карагьозов, Станимир, 1968- (предговор) Кн 171
Каракостов, Васил Христов, 1958- (автор) Кн 48, (доп. материал) Кн 49
Каракостова, Румяна Лазарова, 1951- (предговор) Кн 65, (съставител) Кн 65
Караславов, Христо Славов, 1968- (предговор) Кн 146
Кари, Едуард, 1970- (автор) Кн 92, (илюстратор) Кн 92
Касиди, Кати, 1962- (автор) Кн 93
Кацарска, Боряна Иванова, 1967- (преводач) Кн 120, (послеслов) Кн 120
Келеведжиева, Соня Тенева, 1960- (автор) Кн 171, (интервюиран) Кн 171
Кен, Регина, 1962- (илюстратор) Кн 119
Кендже, Севджан, 1961- (преводач) Кн 199
Кери, Едуард, 1970- вж Кари, Едуард, 1970-
Керкеняков, Георги (рецензия) Кн 209
Кетчъм, Джак, 1946-2018 вж Кечъм, Джак, 1946-2018
Кечъм, Джак, 1946-2018 (автор) Кн 100
Кинг, Каро (автор) Кн 75
Кирилова-Донева, Миглена Георгиева (рецензия) Кн 46
Кирова, Милена Георгиева, 1958- (автор) Кн 139
Китипова, Мариана Георгиева, 1947- (преводач) Кн 22
Клейтън, Мег Уайт, 1959- (автор) Кн 101
Ковачева, Калина Цветанова, 1943-2010 (доп. материал) Кн 142
Кодинова, Елена Любенова, 1969- (преводач) Кн 94
Кожухарова, Стефка Диянова, 1993- (преводач) Кн 122
Козинец, Олександър Володимирович, 1988- (автор) Кн 134
Козинець, Олександр Володимирович, 1988- вж Козинец, Олександър Володимирович, 1988-
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Кн 175
Колев, Владимир Николов, 1984- (редактор) Кн 7, (преводач) Кн 7
Колева, Юлия Георгиева, 1952- (рецензия) Кн 202
Коломбани, Летисия, 1976- (автор) Кн 124
Комата вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Комбов, Виктор Петров (предговор) Кн 208, (съставител) Кн 208
Комогорова, Светлана Николаева, 1968- (преводач) Кн 102
Кондов, Ненчо Василев (автор) Кн 47
Констабъл, Тревър, 1925-2016 (автор) Кн 40
Константинов, Георги, 1943- (предговор) Кн 171
Константинова, Ренета Василева, 1967- (съставител) Г 1, (редактор) Кн 1, Кн 2
Константинова, Ренета Василева, 1967- вж Konstantinova, Reneta Vasileva, 1967-
Копланд, Рутхер, 1934-2012 (автор) Кн 120
Костов, Тодор Христов, 1949- (редактор) Кн 37
Котърил, Джо (автор) Кн 76
Кристенсен, Ингер, 1935-2009 (автор) Кн 121
Крумова, Силвия Красимирова (автор) Кн 159
Кувърт, Дж. П. (илюстратор) Кн 112
Кумрулар, Озлем, 1974- (автор) Кн 199
Кумс, Шари (автор) Кн 16, Кн 17
Кундера, Милан, 1929- (автор) Кн 135
Куртев, Николай Димитров, 1947- (автор) Кн 140
Кучер, Камелия Кирилова, 1985- (автор) Кн 176
Кънев, Иван Петков, 1935- (художник) Г 4
Кънев, Иван Петков, 1935- вж Kǎnev, Ivan Petkov, 1935-
Кьосева, Светла Стефанова, 1955- (преводач) Кн 198
 
Л

Лаков, Константин (послеслов) Кн 178
Лакова, Цветелина Лакова, 1984- (преводач) Кн 8
Лалов, Боян Цветков, 1943- (автор) Кн 160, (предговор) Кн 138
Лумбарова, Гиника Събева- вж Събева-Лумбарова, Гиника
Ланди, Дерек, 1974- (автор) Кн 96, Кн 97
Лафонтен, Жан дьо, 1621-1695 (автор) Кн 125
Ликова, Розалия Николова, 1922-2010 (доп. материал) Кн 142
Лойд, Алекс (автор) Кн 18
Лу, Мари, 1984- (автор) Кн 102
Лумбарова, Гиника Събева- вж Събева-Лумбарова, Гиника
Лундберг, София, 1974- (автор) Кн 122
Ляхова, Даниела Олег, 1967-2014 (илюстратор) Кн 185
 
М

Маврова, Ели Георгиева вж Стефанова, Ели Георгиева, 1967-
Маданес, Клое вж Маданес, Клу
Маданес, Клу (автор) Кн 19
Майер, Далас, 1946-2018 вж Кечъм, Джак, 1946-2018
Макдоналд, Иън, 1960- (автор) Кн 77, Кн 78, Кн 79
Максимова, Райна Василева, 1991- (преводач) Кн 123
Максимова, Роза Петрова, 1961- (интервюиращ) Кн 171
Малаш, Олександра Василивна, 1985- (преводач) Кн 134
Малаш, Олександра Василівна, 1985- вж Малаш, Олександра Василивна, 1985-
Малешкова, Анна Димитрова, 1943- (автор) Кн 140
Ман-Вархеди, Рика, 1979- (автор) Кн 198
Манова, Вихра Иванова (преводач) Кн 100
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 72
Маринов, Георги Любенов, 1954-2019 (автор) Кн 177
Маринов, Марин Белев, 1950- (рецензия) Кн 48
Маринска, Ружа Михаилова, 1963- (автор) Кн 71
Марова, Ели Георгиева Стефанова- вж Стефанова, Ели Георгиева, 1967-
Международен конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Inventions (16 ; Русе ; 2020) Г 6
Международна научна конференция Еволюция срещу революция или за моделите на развитие (7 ; Русе ; 2020) Кн 1, Кн 2
Международна научна конференция Еволюция срещу революция или за моделите на развитие (7 ; Русе ; 2020) вж International scientific conference Evolution against revolution or for models of development (7 ; Ruse ; 2020)
Метлицка, Мария, 1959- (автор) Кн 130
Метлицкая, Мария, 1959- вж Метлицка, Мария, 1959-
Мехалджиков, Димитър (илюстратор) Кн 169
Миланова, Йолина Антонова, 1969- (преводач) Кн 117
Милева, Снежана Цветанова, 1974- (преводач) Кн 18, Кн 20
Милчев, Марин Николов (предговор) Кн 131
Минкин, Красимир Цветков, 1978- (автор) Кн 49
Минчева-Бобадова, Ивелина, 1991- вж Минчева, Ивелина, 1991-  
Минчева, Ивелина, 1991- (преводач) Кн 91, Кн 92, Кн 97
Миронова, Златка Паскалева вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Мирчев, Драгомир Кънчев, 1950- (илюстратор) Кн 189
Мисироли, Марко, 1981- (автор) Кн 123
Митев, Димитър Маринов (рецензия) Кн 29
Митев, Пламен Димитров, 1956- (предговор) Кн 208
Митрой, Щефан, 1956- (автор) Кн 127
Митърков, Неделчо Иванов, 1934- (автор) Кн 202
Михайлова, Мария Атанасова, 1972- (преводач) Кн 99
Михова, Милена (автор) Кн 161
Мичева, Мариела Христова (автор) Кн 178
Мишев, Христо Мотов, 1914-1994 вж Муратов, Александър, 1914-1994
Младенов, Пламен (автор) Кн 36
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински (Сливен) Кн 45
Момчилов, Бойчо Цветков, 1983- (автор) Кн 53
Мулд, Крис, 1969- (илюстратор) Кн 94
Муратов, Александър, 1914-1994 (преводач) Кн 125, (предговор) Кн 125
Мънсън, Ричард, 1950- (автор) Кн 50
Мютскоу, Римор, 1925-2010 (илюстратор) Кн 121
 
Н

Найденов, Тотко, 1948- (автор) Кн 191
Нанева, Ана Неделчева, 1980- (преводач) Кн 112
Научна конференция Неофашизмът: същност и съвременни прояви (София ; 2015) Кн 32
Научна конференция с международно участие Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища (4 ; София ; 2019) Кн 69
Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев (Котел)  Кн 41
Неделчев, Иван Георгиев вж Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939-
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (съставител) Кн 7, (редактор) Кн 7
Недкова, Десислава Огнянова, 1986- (преводач) Кн 74
Нейков, Красимир Георгиев, 1954- (автор) Кн 47, (редактор) Кн 47
Немцов, Стефан Илков, 1974- (илюстратор) Кн 203
Нес, Патрик, 1971- (автор) Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106
Николаев, Евгений Адрианович, 1920-2002 (автор) Кн 131
Николов, Калин Емилов, 1956- (текст) Г 3
Николов, Калин Емилов, 1956- вж Nikolov, Kalin Emilov, 1956-
Николова, Антоанета Николова, 1961- (автор) Кн 162
Николова, Радка Александрова, 1943- вж Александрова, Рада, 1943-
Никула, Разван, 1980- (автор) Кн 128
Нинова, Даниела (предговор) Кн 166
 
О

О'Брайън, Една, 1930- (автор) Кн 98
Окорафор, Неди, 1974- (автор) Кн 107
Окороков, Александр Васильевич, 1958- вж Окороков, Александър Василиевич, 1958-
Окороков, Александър Василиевич, 1958- (автор) Кн 205
Оксиър, Джонатан, 1981- (автор) Кн 116
 
П

Павлето вж Павлов, Георги Димитров, 1913-1995
Павлов, Владимир Виденов вж Виденов,Владимир, 1962-
Павлов, Георги Димитров, 1913-1995 (илюстратор) Кн 149
Панайотова, Мария, 1957- (предговор) Кн 169
Пантелеева, Анета Димитрова, 1990- (преводач) Кн 126
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 73, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 116
Паскалева, Кирилка, 1948- (автор) Кн 163
Паунова, Стилиа-Фелиси Кирилова (автор) Кн 55
Пеева, Силвия, 1991- (доп. материал) Кн 152
Пеевски, Любомир Стаменов, 1943- (автор) Кн 193
Пенчева, Станка Михайлова, 1929-2014 (доп. материал) Кн 142
Петкова, Аспасия Методиева (автор) Кн 6
Петкова, Жени (преводач) Кн 93
Петров, Александър, 1929-2018 (доп. материал) Кн 62
Петров, Николай Иванов, 1953- (автор) Кн 164
Петров, Петър Христов, 1924- (предговор) Кн 34
Петрова, Генка Иванова, 1961- (рецензия) Кн 46
Петрова, Здравка Станчева, 1946- (преводач) Кн 132
Петрова, Цветанка Георгиева вж Георгиева, Цветана, 1959-
Петрунов, Радослав Кръстев (рецензия) Кн 202
Пигулева, Нели Димитрова, 1957- (преводач) Кн 44, Кн 130
Пинбъра, Сара, 1972- (автор) Кн 80
Попов, Петър Василев, 1982- (преводач) Г 2
Попов, Петър Василев, 1982- вж Popov, Petǎr Vasilev, 1982-
Попов, Христо Георгиев (автор) Е 1
Попова, Надя Христова, 1952- (доп. материал) Кн 142
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (предговор) Кн 32, (съставител) Кн 32, (редактор) Кн 32
Пъков, Недялко Димитров, 1954- (автор) Кн 209
Пършоров, Иван Максимов, 1945- (рецензия) Е 2
 
Р

Раднева, Мария Генова, 1957- (рецензия) Кн 202
Раев, Никола Димитров, 1942- (автор) Кн 43
Рай, Мандийп (автор) Кн 20
Райчев, Димитър Янков, 1950- (автор) Кн 203, (съставител) Кн 203
Райчев, Петър Русланов, 1954- (предговор) Кн 65, (съставител) Кн 65
Ралин, Радой, 1923-2004 (доп. материал) Кн 142
Рангелов, Евгени Владимиров, 1932- (автор) Кн 53, Кн 54
Рачев, Георги Иванов, 1950- (преводач) Кн 131, Кн 205
Рашева, Валентина Борисова, 1972- (преводач) Кн 85
Регионална изследователска краеведска конференция Музика за векове (Монтана ; 2018) Кн 68
Робинс, Антъни, 1960- (предговор) Кн 19
Робинс, Тони, 1960- вж Робинс, Антъни, 1960-
Романски, Кирил Василев, 1943- (предговор) Кн 49
Рос, Тони, 1938- (илюстратор) Кн 126
Руева, Нина Стоянова (преводач) Кн 16, Кн 17, Кн 21
Рупска, Теодора Йорданова, 1968- (автор) Кн 53
Русев, Руси Димитров, 1951- (предговор) Г 1
Русева, Зорница (преводач) Кн 101
 
С

Савова, Татяна Тодорова, 1961- (съставител) Г 1, (редактор) Кн 1, Кн 2
Савова, Татяна Тодорова, 1961- вж Savova, Tatjana Todorova, 1961-
Сандерсън, Брандън, 1975- вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Сандърсън, Брандън, 1975- (автор) Кн 108, Кн 109
Свиленов, Дечко Кирилов, 1941- (автор) Кн 27, Кн 28, Кн 29
Себастиан, Михаил, 1907-1945 (автор) Кн 129
Сейгър, Линдзи (илюстратор) Кн 16, Кн 17
Сивилова, Десислава, 1986- вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Сивилова, Десислава Огнянова вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Сивов, Пламен Евгениев, 1970- (преводач) Кн 144
Сивов, Пламен Евгениев, 1970- вж Sivov, Plamen Evgeniev, 1970-
Симеонова, Ивет, 1971- (автор) Кн 165
Сираков, Николай Танев, 1972- (автор) Кн 202
Сиромахов, Живко Иванов (автор) Кн 47
Славов, Недялко Славов, 1952- (автор) Кн 179
Спасов, Светослав Иванов, 1973- (автор) Кн 51, Кн 52
Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947- (преводач) Кн 129
Стаменова, Албена Проданова, 1967- (преводач) Кн 7
Станков, Иван Герасимов, 1956- (автор) Кн 180
Стефанов, Димитър Светлинов, 1992- (автор) Кн 182
Стефанов, Минко Вичев, 1963- (автор) Кн 202
Стефанова, Александра Пламенова (преводач) Кн 195
Стефанова, Ели Георгиева, 1967- (автор) Кн 53
Стефанова-Марова, Ели Георгиева вж Стефанова, Ели Георгиева, 1967-
Стилиа Фелиси вж Паунова, Стилиа-Фелиси Кирилова
Стоева, Мариана Стоянова, 1970- (автор) Кн 13
Стойкова, Росица, 1944- (автор) Кн 166
Стоянов, Димитър Иванов, 1928-1999 (автор) Кн 34
Стоянов, Димитър Стефанов вж Ралин, Радой, 1923-2004
Стоянов, Тотко Найденов, 1948- вж Найденов, Тотко, 1948-
Стоянова, Йоана Георгиева, 1982- (преводач) Кн 50
Стоянова, Милка Йорданова, 1949- (автор) Кн 167
Стоянова, Свилена Енчева, 1972- (преводач) Кн 24
Събева, Мина (илюстратор) Кн 195
Събева-Лумбарова, Гиника (автор) Кн 181
Съдейн, Мат (автор) Кн 81
 
Т

Табаков, Валентин Иванов (автор) Кн 47
Тахчиев, Методи Христов (автор) Кн 47
Ташева, Росица Борисова, 1946- (преводач) Кн 135
Тодоракова, Милена Петрова, 1957- (редактор) Кн 208
Тодорова, Мария Стойкова, 1937- (предговор) Кн 45, (съставител) Кн 45
Толивър, Реймънд, 1914-2006 (автор) Кн 40
Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910 (автор) Кн 132
Томов, Димитър Георгиев, 1957- (предговор) Кн 15, (редактор) Кн 15
Томпсън, Кийт, 1982- (илюстратор) Кн 110
Тончева, Росица Борисова, 1972- (автор) Кн 4
Топалов, Ставри Атанасов, 1939- (автор) Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61
Топалов, Ставри Атанасов. Колекция монети от Одриското царство (София)  Кн 61
Тотев, Иван Тошков, 1989- (автор) Кн 182
Тотева, Жана Василева, 1957- (преводач) Кн 107
Трайкова, Елка Савова, 1959- (предговор) Кн 7, (съставител) Кн 7, (редактор) Кн 7
Тушков, Петър Валентинов, 1977- (преводач) Кн 77, Кн 78
Търстън, Марк, 1950- (автор) Кн 21
 
У

Удинг, Крис, 1977- (автор) Кн 82, Кн 83
Уестърфийлд, Скот, 1963- (автор) Кн 110
Узунов, Иво Филипов (автор) Кн 211
Узунов, Филип Иванов, 1962- (автор) Кн 211
Узунова, Габриела (доп. материал) Кн 152
Уилсън, Андрю, 1967- (автор) Кн 84
 
Ф

Файфър, Джулс, 1929- (илюстратор) Кн 114
Фолет, Кен, 1949- (автор) Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89
Форд, Ричард, 1974- (автор) Кн 90
Фройнд, Виланд, 1969- (автор) Кн 119
 
Х

Халков, Иван, 1954- (автор) Кн 183
Хамдан, Хайри Хасан, 1962- (автор) Кн 196
Харизанова, Полина (доп. материал) Кн 152
Хейг, Мат, 1975- (автор) Кн 94
Хейл, Джени, 1975- (автор) Кн 111
Хехтер, Йосиф, 1907-1945 вж Себастиан, Михаил, 1907-1945
Христов, Георги Константинов вж Константинов, Георги, 1943-
Христов, Димитър, 1957- (преводач) Кн 134
Христов, Калоян Викторов, 1997- (автор) Кн 168
Христова, Елена Василева, 1953- (редактор) Кн 37
Художествена галерия Димитър Добрович. Фонд Живопис (Сливен) Г 2
Хюз, Грегъри (автор) Кн 95
 
Ц

Цанова, Биляна Красимирова вж Добрева, Биляна Красимирова, 1989-
Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (преводач) Кн 121, Кн 197, (послеслов) Кн 121
Цветкова, Дарина Илиева, 1949- (автор) Кн 184
Цветкова, Дора Владимирова, 1954- (преводач) Кн 3, Кн 12, Кн 14
Цингилев, Борис Димитров (автор) Кн 47
Цонев, Владимир Йорданов, 1958- (автор) Кн 5
Цонев, Момчил Цонев, 1983- (автор) Кн 9
 
Ч

Чадборн, Марк, 1960- (автор) Кн 91
Чан, Питър, 1967- (илюстратор) Кн 115
Чанев, Славчо Чанев, 1948- (автор) Кн 169, (илюстратор) Кн 169
Чаушева, Дора Анастасова, 1961- (предговор) Кн 208, (съставител) Кн 208
Черняев, Димитър Христов, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Черняева, Оксана Димитрова, 2013- (автор) Кн 194, (илюстратор) Кн 194
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Кн 185
 
Ш

Шандуркова, Мария Стефанова, 1941- (автор) Кн 170, (преводач) Кн 133
Шопов, Любомир Григоров, 1942-2020 (автор) Кн 31, Кн 35, Кн 206, Кн 207, Кн 210
Шуманов, Атанас Николов, 1968- (картограф) К 3, К 4
Шуманов, Атанас Николов, 1968- вж Šumanov, Atanas Nikolov, 1968-
 
A

Acedera, Kei вж Аседера, Кей
Ahava, Selja, 1974- вж Ахава, Селя, 1974-
Aldimirov, Nikolaj Ljubčov, 1975- вж Алдимиров, Николай Любчов, 1975-
Aleksandrov, Andrej Sašov, 1979- вж Александров, Андрей Сашов, 1979-
Aleksandrova, Rada, 1943- вж Александрова, Рада, 1943-
Aleksiev, Evgeni Grigorov, 1959- вж Алексиев, Евгени Григоров, 1959-
Aleksieva, Ljudmila Petrova, 1961- вж Алексиева, Людмила Петрова, 1961-
Aleksieva, Radina Teodorova, 1997- вж Алексиева, Радина Теодорова, 1997-
Altǎnčev, Ognjan Ivanov, 1949- вж Алтънчев, Огнян Иванов, 1949-
Andonova, Donka, 1945- вж Андонова, Донка, 1945-
Angelov, Valentin Angelov, 1930- вж Ангелов, Валентин Ангелов, 1930-
Antonov, Anton Kamenov, 1961- вж Антонов, Антон Каменов, 1961-
Apostolova, Aleksandra Apostolova вж Апостолова, Александра Апостолова
Arnaudova, Diana Dimova, 1971- вж Арнаудова, Диана Димова, 1971-
Art gallery Dimitar Dobrovich. Fine Art Collection (Sliven) вж Hudožestvena galerija Dimitǎr Dobrovič. Fond Živopis (Sliven)
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1949- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1949-
Atanasov, Petko Minčev, 1955- вж Атанасов, Петко Минчев, 1955-
Atanasova, Daniela Teneva, 1980- вж Атанасова, Даниела Тенева, 1980-
Atanasova, Lidija Georgieva, 1953- вж Атанасова, Лидия Георгиева, 1953-
Auxier, Jonathan, 1981- вж Оксиър, Джонатан, 1981-
 
B

Bader, Douglas, 1910-1982 вж Бейдър, Дъглас, 1910-1982
Bǎrdarov, Georgi Kostadinov, 1973- вж Бърдаров, Георги Костадинов, 1973-
Basat, Andrej вж Басат, Андрей
Baseva, Silvi Kirova, 1967- (текст) Г 4
Baseva, Silvi Kirova, 1967- вж Басева, Силви Кирова, 1967-
Baševa, Cveta Dobreva, 1946- вж Башева, Цвета Добрева, 1946-
Benčev, Minko Nikolov, 1942- вж Бенчев, Минко Николов, 1942-
Berbenkov, Georgi Nikolov, 1941- вж Бербенков, Георги Николов, 1941-
Bevere, John, 1959- вж Бивиър, Джон, 1959-
Bevere, Lisa, 1960- вж Бивиър, Лиза, 1960-
Blagoev, Ivan Blagoev, 1952- вж Благоев, Иван Благоев, 1952-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojčev, Javor Dimitrov, 1978- вж Бойчев, Явор Димитров, 1978-
Borisova, Elena Ivanova вж Борисова, Елена Иванова
Borisova, Nevena, 1987- вж Борисова, Невена, 1987-
Bozukova, Keti Stefanova, 1964- (автор) Кн 144
Bozukova, Keti Stefanova, 1964- вж Бозукова, Кети Стефанова, 1964-
Božikova, Vanina Dimitrova, 1975- вж Божикова, Ванина Димитрова, 1975-
Braithwaite, Oyinkan, 1988- вж Брейтуей, Оинкан, 1988-
Brennan, Thomas, 1965- вж Бренън, Томас, 1965-
Bucay, Demián вж Букай, Демиан
Bujuklieva, Majre Borislavova, 1982- вж Буюклиева, Майре Бориславова, 1982-
Bukovinova, Vida Dimova, 1937- вж Буковинова, Вида Димова, 1937-
Burns, Kevin вж Бърнс, Кевин
 
C

Carey, Edward, 1970- вж Кари, Едуард, 1970-
Cassidy, Cathy, 1962- вж Касиди, Кати, 1962-
Chadbourn, Mark, 1960- вж Чадборн, Марк, 1960-
Chan, Peter, 1967- вж Чан, Питър, 1967-
Christensen, Inger, 1935-2009 вж Кристенсен, Ингер, 1935-2009
Cingilev, Boris Dimitrov вж Цингилев, Борис Димитров
Clayton, Meg Waite, 1959- вж Клейтън, Мег Уайт, 1959-
Colombani, Laetitia, 1976- вж Коломбани, Летисия, 1976-
Conev, Momčil Conev, 1983- вж Цонев, Момчил Цонев, 1983-
Conev, Vladimir Jordanov, 1958- вж Цонев, Владимир Йорданов, 1958-
Constable, Trevor J., 1925-2016 вж Констабъл, Тревър, 1925-2016
Coombes, Sharie вж Кумс, Шари
Coovert, J. P. вж Кувърт, Дж. П.
Cotterill, Jo вж Котърил, Джо
Cvetanova, Rosica Georgieva, 1985- вж Цветанова, Росица Георгиева, 1985-
Cvetkova, Darina Ilieva, 1949- вж Цветкова, Дарина Илиева, 1949-
Cvetkova, Dora Vladimirova, 1954- вж Цветкова, Дора Владимирова, 1954-
 
Č

Čanev, Slavčo Čanev, 1948- вж Чанев, Славчо Чанев, 1948-
Čauševa, Dora Anastasova, 1961- вж Чаушева, Дора Анастасова, 1961-
Černjaeva, Oksana Dimitrova, 2013- вж Черняева, Оксана Димитрова, 2013-
Čoleva, Silvija Nikolova, 1959- вж Чолева, Силвия Николова, 1959-
 
D

Dajredžiev, Vladimir Velikov, 1949- вж Дайреджиев, Владимир Великов, 1949-
Dalčev, Atanas Hristov, 1904-1978 вж Далчев, Атанас Христов, 1904-1978
Darakčieva, Borjana Nedelčeva, 1975- вж Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975-
Darke, Minnie, 1972- вж Дарк, Мини, 1972-
Daskalova, Diljana Tihomirova вж Даскалова, Диляна Тихомирова
Davis, Nigrita Petrova, 1958- (преводач) Г 3, Г 5
Davis, Nigrita Petrova, 1958- вж Дейвис, Нигрита Петрова, 1958-
Daywalt, Drew, 1970- вж Дейуолт, Дрю, 1970-
Deas, Stephen, 1968- вж Диас, Стивън, 1968-
Delova, Meri Ivova, 1962- вж Делова, Мери Ивова, 1962-
Demers, Dominique, 1956- вж Демерс, Доминик, 1956-
Denev, Denʹo Todorov, 1946- вж Денев, Деньо Тодоров, 1946-
Dimitrov, Dimitǎr Jordanov, 1966- вж Димитров, Димитър Йорданов, 1966-
Dimitrov, Spas Stojanov, 1995- вж Димитров, Спас Стоянов, 1995-
Dimitrova, Hubavena Georgieva, 1986- вж Димитрова, Хубавена Георгиева, 1986-
Dimitrova, Valentina Mihova, 1954- вж Димитрова, Валентина Михова, 1954-
Dimitrova, Velička Atanasova, 19??- вж Димитрова, Величка Атанасова, 19??-
Dinčev, Petǎr Krǎstev, 1938- вж Динчев, Петър Кръстев, 1938-
Diomov, Stefan Georgiev, 1945- вж Диомов, Стефан Георгиев, 1945-
Djulgerov, Nikolaj Nikolov, 1951- вж Дюлгеров, Николай Николов, 1951-
Dobreva, Biljana Krasimirova, 1989- (текст) Г 2
Dobreva, Biljana Krasimirova, 1989- вж Добрева, Биляна Красимирова, 1989-
Domusčiev, Nedelčo Stefanov, 1930- вж Домусчиев, Неделчо Стефанов, 1930-
Domusčiev, Nikolaj Stojanov, 1934- вж Домусчиев, Николай Стоянов, 1934-
Dorang, Elizabet вж Доранг, Елизабет
Dosev, Hristo Dočev, 1974- вж Досев, Христо Дочев, 1974-
Draganov, Aleksandǎr Ivanov, 1984- вж Драганов, Александър Иванов, 1984-
Draganova, Asjia вж Драганова, Ася
Draganova, Emilija Vladimirova, 1952- вж Драганова, Емилия Владимирова, 1952-
Dragostinov, Kosta Minčev, 1933- вж Драгостинов, Коста Минчев, 1933-
Drumeva, Fani Ljubomirova, 1973- (преводач) Г 2, Г 4
Drumeva, Fani Ljubomirova, 1973- вж Друмева, Фани Любомирова, 1973-
Dženev, Dimitǎr вж Дженев, Димитър
 
E

Enčeva, Marija Genčeva, 1982- вж Енчева, Мария Генчева, 1982-
Endarova, Joana вж Ендарова, Йоана
Ende, Michael, 1929-1995 вж Енде, Михаел, 1929-1995
Ensler, Eve, 1953- вж Енслър, Ева, 1953-
Epstein, Adam Jay вж Епщайн, Адам Джей
Evtimov, Evtim Mihalušev, 1933-2016 вж Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016
Evtimova, Teodora Aleksandrova, 1964- (редактор) Кн 2
Evtimova, Teodora Aleksandrova, 1964- вж Евтимова, Теодора Александрова, 1964-
 
F

Feiffer, Jules, 1929- вж Файфър, Джулс, 1929-
Follett, Ken, 1949- вж Фолет, Кен, 1949-
Ford, Richard, 1974- вж Форд, Ричард, 1974-
Freund, Wieland, 1969- вж Фройнд, Виланд, 1969-
 
G

Gabrovska, Dori Genadieva, 1969- вж Габровска, Дори Генадиева, 1969-
Gacova, Joana Plamenova вж Гацова, Йоана Пламенова
Gagliardo, Daniel, 1957- вж Гаглиардо, Даниел, 1957-
Gajdev, Slavej Petrov вж Гайдев, Славей Петров
Galland, Adolf, 1912-1996 вж Галанд, Адолф, 1912-1996
Gazdov, Ivan Eduard, 1945- (художник) Г 5
Gazdov, Ivan Eduard, 1945- вж Газдов, Иван Едуард, 1945-
Genčev, Dimitǎr, 1952- вж Генчев, Димитър, 1952-
Genčev, Slavimir Todorov, 1953-2020 вж Генчев, Славимир Тодоров, 1953-2020
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genova, Diana Dimitrova, 1997- вж Генова, Диана Димитрова, 1997-
Georgieva, Ana-Marija Dimitrova, 2000- вж Георгиева, Ана-Мария Димитрова, 2000-
Georgieva, Cvetana, 1959- вж Георгиева, Цветана, 1959-
Gerasimov, Aleksandǎr Cvetanov вж Герасимов, Александър Цветанов
Gerasimov, Nikolaj Mihajlov, 1971- вж Герасимов, Николай Михайлов, 1971-
Gerganova, Kapka Miloslavova, 1967- вж Герганова, Капка Милославова, 1967-
Gergeva, Krasimira вж Гергева, Красимира
Germanov, Teofan Milčev, 1975- вж Германов, Теофан Милчев, 1975-
Germanova, Adelina Georgieva, 1967- вж Германова, Аделина Георгиева, 1967-
Geševa, Nina, поезия вж Гешева, Нина, поезия
Getova, Marlena Simeonova вж Гетова, Марлена Симеонова
Ginev, Marin Ivanov, 1954- вж Гинев, Марин Иванов, 1954-
Goeva, Elza Borisova, 1928- (художник) Г 3
Goeva, Elza Borisova, 1928- вж Гоева, Елза Борисова, 1928-
Gozes, Isak Haim, 1948- вж Гозес, Исак Хаим, 1948-
Gradešlieva, Marija Lazarova, 1968- вж Градешлиева, Мария Лазарова, 1968-
Gramatikova, Keti Kostadinova вж Граматикова, Кети Костадинова
Greenwald, Tommy, 1962- вж Грийнуолд, Томи, 1962-
Grigorov, Metodij Dimitrov, 1937- вж Григоров, Методий Димитров, 1937-
 
H

Haig, Matt, 1975- вж Хейг, Мат, 1975-
Hale, Jenny, 1975- вж Хейл, Джени, 1975-
Halkov, Ivan, 1954- вж Халков, Иван, 1954-
Hamdan, Khayri Hasan, 1962- вж Хамдан, Хайри Хасан, 1962-
Harizanova, Polina вж Харизанова, Полина
Hristov, Dimitǎr, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Hristov, Kalojan Viktorov, 1997- вж Христов, Калоян Викторов, 1997-
Hristova, Elena Vasileva, 1953- вж Христова, Елена Василева, 1953-
Hudožestvena galerija Dimitǎr Dobrovič. Fond Živopis (Sliven) вж Художествена галерия Димитър Добрович. Фонд Живопис (Сливен)
Hughes, Gregory вж Хюз, Грегъри
 
I

Ignatov, Simeon Ignatov, 1940- вж Игнатов, Симеон Игнатов, 1940-
Ignatova, Krasimira Ruseva вж Игнатова, Красимира Русева
Iliev, Ilko Penev, 1958- вж Илиев, Илко Пенев, 1958-
Ilieva, Elena, одитор вж Илиева, Елена, одитор
Ilieva, Keti Hristova, 1954- (редактор) Кн 2
Ilieva, Keti Hristova, 1954- вж Илиева, Кети Христова, 1954-
Ilieva, Kirilka Hristova вж Ilieva, Keti Hristova, 1954- 
International Ex Libris Competition Ex Libris - Ex Inventions (16 ; Ruse ; 2020)  Г 6
International Ex Libris Competition Ex Libris - Ex Inventions (16 ; Ruse ; 2020) вж Международен конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Inventions (16 ; Русе ; 2020)
International scientific conference Evolution against revolution or for models of development (7 ; Ruse ; 2020) Кн 2
International scientific conference Evolution against revolution or for models of development (7 ; Ruse ; 2020) вж Международна научна конференция Еволюция срещу революция или за моделите на развитие (7 ; Русе ; 2020)
Inusa, Manuela, 1981- вж Инуса, Мануела, 1981-
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanova, Cvetina Borisova, 1992- вж Иванова, Цветина Борисова, 1992-
Ivanova, Diana Ivanova, поетеса, 1968- вж Иванова, Диана Иванова, поетеса, 1968-
Ivanova-Girginova, Marieta Stojanova, 1963- вж Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
 
J

Jacobson, Andrew вж Джейкъбсън, Андрю
Jeffers, Oliver, 1977- вж Джефърс, Оливър, 1977-
Joanikij, митрополит Сливенски, 1939- вж Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939-
Jolkova, Galina Konstantinova вж Йолкова, Галина Константинова
Jordanova, Irina D., 1964- (преводач) Кн 144
Jordanova, Irina D., 1964- вж Йорданова, Ирина Д., 1964-
Jordanova, Valerija Vasileva, 1956- (редактор) Кн 2
Jordanova, Valerija Vasileva, 1956- вж Йорданова, Валерия Василева, 1956-
Juster, Norton, 1929- вж Джъстър, Нортън, 1929-
 
K

Kacarska, Borjana Ivanova, 1967- вж Кацарска, Боряна Иванова, 1967-
Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kajrakov, Petǎr Ivanov, 1961- вж Кайраков, Петър Иванов, 1961-
Kalajdžieva, Violeta Dančeva, 1971- вж Калайджиева, Виолета Данчева, 1971-
Kalajkov, Jordan Slavov, 1941- вж Калайков, Йордан Славов, 1941-
Kalevski, Svetoslav Kalčev, 1954- вж Калевски, Светослав Калчев, 1954-
Kamberova, Rajna Hristova, 1977- вж Камберова, Райна Христова, 1977-
Kanafani, Ghassan, 1936-1972 вж Канафани, Гасан, 1936-1972
Kǎnev, Ivan Petkov, 1935- (художник) Г 4
Kǎnev, Ivan Petkov, 1935- вж Кънев, Иван Петков, 1935-
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- (текст) Г 5
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- вж Каприев, Георги Теологов, 1960-
Karag´ozov, Stanimir, 1968- вж Карагьозов, Станимир, 1968-
Karakostov, Vasil Hristov, 1958- вж Каракостов, Васил Христов, 1958-
Karakostova, Rumjana Lazarova, 1951- вж Каракостова, Румяна Лазарова, 1951-
Karaslavov, Hristo Slavov, 1968- вж Караславов, Христо Славов, 1968-
Kazakov, Ivan Stefanov вж Казаков, Иван Стефанов
Kazakov, Stefan Ivanov, 1940- вж Казаков, Стефан Иванов, 1940-
Kehn, Regina, 1962- вж Кен, Регина, 1962-
Kelevedžieva, Sonja Teneva, 1960- вж Келеведжиева, Соня Тенева, 1960-
Kendže, Sevdžan, 1961- вж Кендже, Севджан, 1961-
Kerkenjakov, Georgi вж Керкеняков, Георги
Ketchum, Jack, 1946-2018 вж Кечъм, Джак, 1946-2018
King, Caro вж Кинг, Каро
Kirilova-Doneva, Miglena Georgieva вж Кирилова-Донева, Миглена Георгиева
Kirova, Milena Georgieva, 1958- вж Кирова, Милена Георгиева, 1958-
Kitipova, Mariana Georgieva, 1947- вж Китипова, Мариана Георгиева, 1947-
Kodinova, Elena Ljubenova, 1969- вж Кодинова, Елена Любенова, 1969-
Kolarov, Zlatimir Gospodinov, 1954- вж Коларов, Златимир Господинов, 1954-
Kolev, Vladimir Nikolov, 1984- вж Колев, Владимир Николов, 1984-
Koleva, Julija Georgieva, 1952- вж Колева, Юлия Георгиева, 1952-
Kombov, Viktor Petrov вж Комбов, Виктор Петров
Komogorova, Svetlana Nikolaeva, 1968- вж Комогорова, Светлана Николаева, 1968-
Kondov, Nenčo Vasilev вж Кондов, Ненчо Василев
Konstantinov, Georgi, 1943- вж Константинов, Георги, 1943-
Konstantinova, Reneta Vasileva, 1967- (редактор) Кн 2
Konstantinova, Reneta Vasileva, 1967- вж Константинова, Ренета Василева, 1967-
Kopland, Rutger, 1934-2012 вж Копланд, Рутхер, 1934-2012
Kostov, Todor Hristov, 1949- вж Костов, Тодор Христов, 1949-
Kovačeva, Kalina Cvetanova, 1943-2010 вж Ковачева, Калина Цветанова, 1943-2010
Kozinec´, Oleksandr Volodimirovič, 1988- вж Козинец, Олександър Володимирович, 1988-
Kožuharova, Stefka Dijanova, 1993- вж Кожухарова, Стефка Диянова, 1993-
Krumova, Silvija Krasimirova вж Крумова, Силвия Красимирова
Kučer, Kamelija Kirilova, 1985- вж Кучер, Камелия Кирилова, 1985-
Kumrular, Özlem, 1974- вж Кумрулар, Озлем, 1974-
Kundera, Milan, 1929- вж Кундера, Милан, 1929-
Kurtev, Nikolaj Dimitrov, 1947- вж Куртев, Николай Димитров, 1947-
K´oseva, Svetla Stefanova, 1955- вж Кьосева, Светла Стефанова, 1955-
 
L

La Fontaine, Jean de, 1621-1695 вж Лафонтен, Жан дьо, 1621-1695
Lakov, Konstantin вж Лаков, Константин
Lakova, Cvetelina Lakova, 1984- вж Лакова, Цветелина Лакова, 1984-
Lalov, Bojan Cvetkov, 1943- вж Лалов, Боян Цветков, 1943-
Landy, Derek, 1974- вж Ланди, Дерек, 1974-
Likova, Rozalija Nikolova, 1922-2010 вж Ликова, Розалия Николова, 1922-2010
Ljahova, Daniela Oleg, 1967-2014 вж Ляхова, Даниела Олег, 1967-2014
Loyd, Alex вж Лойд, Алекс
Lu, Marie, 1984- вж Лу, Мари, 1984-
Lundberg, Sofia, 1974- вж Лундберг, София, 1974-
 
M

MacDonald, Ian, 1960- вж Макдоналд, Иън, 1960-
Madanes, Cloé вж Маданес, Клу
Maksimova, Rajna Vasileva, 1991- вж Максимова, Райна Василева, 1991-
Maksimova, Roza Petrova, 1961- вж Максимова, Роза Петрова, 1961-
Malaš, Oleksandra Vasilivna, 1985- вж Малаш, Олександра Василивна, 1985-
Maleškova, Anna Dimitrova, 1943- вж Малешкова, Анна Димитрова, 1943-
Mán-Várhegyi, Réka, 1979- вж Ман-Вархеди, Рика, 1979-
Manova, Vihra Ivanova вж Манова, Вихра Иванова
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Marinov, Georgi Ljubenov, 1954-2019 вж Маринов, Георги Любенов, 1954-2019
Marinov, Marin Belev, 1950- вж Маринов, Марин Белев, 1950-
Marinska, Ruža Mihailova, 1963- вж Маринска, Ружа Михаилова, 1963-
Mehaldžikov, Dimitǎr вж Мехалджиков, Димитър
Metlickaja, Marija, 1959- вж Метлицка, Мария, 1959-
Mičeva, Mariela Hristova вж Мичева, Мариела Христова
Mihajlova, Marija Atanasova, 1972- вж Михайлова, Мария Атанасова, 1972-
Mihova, Milena вж Михова, Милена
Milanova, Jolina Antonova, 1969- вж Миланова, Йолина Антонова, 1969-
Milčev, Marin Nikolov вж Милчев, Марин Николов
Mileva, Snežana Cvetanova, 1974- вж Милева, Снежана Цветанова, 1974-
Minčeva, Ivelina, 1991- вж Минчева, Ивелина, 1991-
Minkin, Krasimir Cvetkov, 1978- вж Минкин, Красимир Цветков, 1978-
Mirčev, Dragomir Kǎnčev, 1950- вж Мирчев, Драгомир Кънчев, 1950-
Missiroli, Marco, 1981- вж Мисироли, Марко, 1981-
Mitǎrkov, Nedelčo Ivanov, 1934- вж Митърков, Неделчо Иванов, 1934-
Mitev, Dimitǎr Marinov вж Митев, Димитър Маринов
Mitev, Plamen Dimitrov, 1956- вж Митев, Пламен Димитров, 1956-
Mitroi, Ştefan, 1956- вж Митрой, Щефан, 1956-
Mladenov, Plamen вж Младенов, Пламен
Mnogoprofilna bolnica za aktivno lečenie D-r Ivan Seliminski (Sliven) вж Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински (Сливен)
Momčilov, Bojčo Cvetkov, 1983- вж Момчилов, Бойчо Цветков, 1983-
Mould, Chris, 1969- вж Мулд, Крис, 1969-
Munson, Richard, 1950- вж Мънсън, Ричард, 1950-
Muratov, Aleksandǎr, 1914-1994 вж Муратов, Александър, 1914-1994
Mydtskov, Rigmor, 1925-2010 вж Мютскоу, Римор, 1925-2010
 
N

Nacionalno učilište za folklorni izkustva (Kotel) вж Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев (Котел)
Naučma konferencija s meždunarodno uvremenni tendencii, problemi i inovacii vǎv fizičeskoto vǎzpitanie i sport vǎv visšite učilišta вж Научна конференция с международно участие Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища (4 ; София ; 2019)
Naučma konferencija Neofašizmǎt: sǎštnost i sǎvremenni projavi (Sofija ; 2015) вж Научна конференция Неофашизмът: същност и съвременни прояви (София ; 2015)
Najdenov, Totko, 1948- вж Найденов, Тотко, 1948-
Naneva, Ana Nedelčeva, 1980- вж Нанева, Ана Неделчева, 1980-
Nedelčev, Mihail Dimitrov, 1942- вж Неделчев, Михаил Димитров, 1942-
Nedkova, Desislava Ognjanova, 1986- вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Nejkov, Krasimir Georgiev, 1954- вж Нейков, Красимир Георгиев, 1954-
Nemcov, Stefan Ilkov, 1974- вж Немцов, Стефан Илков, 1974-
Ness, Patrick, 1971- вж Нес, Патрик, 1971-
Nicula, Rǎzvan, 1980- вж Никула, Разван, 1980-
Nikolaev, Evgenij Adrianovič, 1920-2002 вж Николаев, Евгений Адрианович, 1920-2002
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- текст) Г 3
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolova, Antoaneta Nikolova, 1961- вж Николова, Антоанета Николова, 1961-
Ninova, Daniela вж Нинова, Даниела
 
O

O'Brien, Edna, 1930- вж О'Брайън, Една, 1930-
Okorafor, Nnedi, 1974- вж Окорафор, Неди, 1974-
Okorokov, Aleksandr Vasilʹevič, 1958- вж Окороков, Александър Василиевич, 1958-
 
P

Pǎkov, Nedjalko Dimitrov, 1954- вж Пъков, Недялко Димитров, 1954-
Panajotova, Marija, 1957- вж Панайотова, Мария, 1957-
Panteleeva, Aneta Dimitrova, 1990- вж Пантелеева, Анета Димитрова, 1990-
Pǎršorov, Ivan Maksimov, 1945- вж Пършоров, Иван Максимов, 1945-
Paskaleva, Kirilka, 1948- вж Паскалева, Кирилка, 1948-
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Paunova, Stilia-Felisi Kirilova вж Паунова, Стилиа-Фелиси Кирилова
Pavlov, Georgi Dimitrov, 1913-1995 вж Павлов, Георги Димитров, 1913-1995
Peeva, Silvija, 1991- вж Пеева, Силвия, 1991-
Peevski, Ljubomir Stamenov, 1943- вж Пеевски, Любомир Стаменов, 1943-
Penčeva, Stanka Mihajlova, 1929-2014 вж Пенчева, Станка Михайлова, 1929-2014
Petkova, Aspasija Metodieva вж Петкова, Аспасия Методиева
Petkova, Ženi вж Петкова, Жени
Petrov, Aleksandǎr, 1929-2018 вж Петров, Александър, 1929-2018
Petrov, Nikolaj Ivanov, 1953- вж Петров, Николай Иванов, 1953-
Petrov, Petǎr Hristov, 1924- вж Петров, Петър Христов, 1924-
Petrova, Genka Ivanova, 1961- вж Петрова, Генка Иванова, 1961-
Petrova, Zdravka Stančeva, 1946- вж Петрова, Здравка Станчева, 1946-
Petrunov, Radoslav Krǎstev вж Петрунов, Радослав Кръстев
Piguleva, Neli Dimitrova, 1957- вж Пигулева, Нели Димитрова, 1957-
Pinborough, Sarah, 1972- вж Пинбъра, Сара, 1972-
Popov, Hristo Georgiev вж Попов, Христо Георгиев
Popov, Petǎr Vasilev, 1982- (преводач) Г 2
Popov, Petǎr Vasilev, 1982- вж Попов, Петър Василев, 1982-
Popova, Nadja Hristova, 1952- вж Попова, Надя Христова, 1952-
Prodanov, Vasil Kostadinov, 1946- вж Проданов, Васил Костадинов, 1946-
 
R

Račev, Georgi Ivanov, 1950- вж Рачев, Георги Иванов, 1950-
Radneva, Marija Genova, 1957- вж Раднева, Мария Генова, 1957-
Raev, Nikola Dimitrov, 1942- вж Раев, Никола Димитров, 1942-
Rai, Mandeep вж Рай, Мандийп
Rajčev, Dimitǎr Jankov, 1950- вж Райчев, Димитър Янков, 1950-
Rajčev, Petǎr Ruslanov, 1954- вж Райчев, Петър Русланов, 1954-
Ralin, Radoj, 1923-2004 вж Ралин, Радой, 1923-2004
Rangelov, Evgeni Vladimirov, 1932- вж Рангелов, Евгени Владимиров, 1932-
Raševa, Valentina Borisova, 1972- вж Рашева, Валентина Борисова, 1972-
Regionalna izsledovatelska kraevedska konferencija Muzika za vekove (Montana ; 2018) вж Регионална изследователска краеведска конференция Музика за векове (Монтана ; 2018)
Robbins, Anthony, 1960- вж Робинс, Антъни, 1960-
Romanski, Kiril Vasilev, 1943- вж Романски, Кирил Василев, 1943-
Ross, Tony, 1938- вж Рос, Тони, 1938-
Rueva, Nina Stojanova вж Руева, Нина Стоянова
Rupska, Teodora Jordanova, 1968- вж Рупска, Теодора Йорданова, 1968-
Rusev, Rusi Dimitrov, 1951- вж Русев, Руси Димитров, 1951-
Ruseva, Zornica вж Русева, Зорница
 
S

Sǎbeva, Mina вж Събева, Мина
Sǎbeva-Lumbarova, Ginika вж Събева-Лумбарова, Гиника
Sagar, Lindsey вж Сейгър, Линдзи
Sanderson, Brandon, 1975- вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Savova, Tatjana Todorova, 1961- (редактор) Кн 2
Savova, Tatjana Todorova, 1961- вж Савова, Татяна Тодорова, 1961-
Sebastian, Mihail, 1907-1945 вж Себастиан, Михаил, 1907-1945
Silvia Amica вж Krumova, Silvija Krasimirova
Simeonova, Ivet, 1971- вж Симеонова, Ивет, 1971-
Sirakov, Nikolaj Tanev, 1972- вж Сираков, Николай Танев, 1972-
Siromahov, Živko Ivanov вж Сиромахов, Живко Иванов
Sivov, Plamen Evgeniev, 1970- (преводач) Кн 144
Sivov, Plamen Evgeniev, 1970- вж Сивов, Пламен Евгениев, 1970-
Slavov, Nedjalko Slavov, 1952- вж Славов, Недялко Славов, 1952-
Spasov, Svetoslav Ivanov, 1973- вж Спасов, Светослав Иванов, 1973-
Stamboliev, Ognjan Todorov, 1947- вж Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947-
Stamenova, Albena Prodanova, 1967- вж Стаменова, Албена Проданова, 1967-
Stankov, Ivan Gerasimov, 1956- вж Станков, Иван Герасимов, 1956-
Stefanov, Dimitǎr Svetlinov, 1992- вж Стефанов, Димитър Светлинов, 1992-
Stefanov, Minko Vičev, 1963- вж Стефанов, Минко Вичев, 1963-
Stefanova, Aleksandra Plamenova вж Стефанова, Александра Пламенова
Stefanova, Eli Georgieva, 1967- вж Стефанова, Ели Георгиева, 1967-
Stoeva, Mariana Stojanova, 1970- вж Стоева, Мариана Стоянова, 1970-
Stojanov, Dimitǎr Ivanov, 1928-1999 вж Стоянов, Димитър Иванов, 1928-1999
Stojanova, Joana Georgieva, 1982- вж Стоянова, Йоана Георгиева, 1982-
Stojanova, Milka Jordanova, 1949- вж Стоянова, Милка Йорданова, 1949-
Stojanova, Svilena Enčeva, 1972- вж Стоянова, Свилена Енчева, 1972-
Stojkova, Rosica, 1944- вж Стойкова, Росица, 1944-
Suddain, Matt вж Съдейн, Мат
Svilenov, Dečko Kirilov, 1941- вж Свиленов, Дечко Кирилов, 1941-
 
Š

Šandurkova, Marija Stefanova, 1941- вж Шандуркова, Мария Стефанова, 1941-
Šopov, Ljubomir Grigorov, 1942-2020 вж Шопов, Любомир Григоров, 1942-2020
Šumanov, Atanas Nikolov, 1968- (картограф) К 3, К 4
Šumanov, Atanas Nikolov, 1968- вж Шуманов, Атанас Николов, 1968-
 
T

Tabakov, Valentin Ivanov вж Табаков, Валентин Иванов
Tahčiev, Metodi Hristov вж Тахчиев, Методи Христов
Taševa, Rosica Borisova, 1946- вж Ташева, Росица Борисова, 1946-
Thompson, Keith, 1982- вж Томпсън, Кийт, 1982-
Thurston, Mark, 1950- вж Търстън, Марк, 1950-
Todorakova, Milena Petrova, 1957- вж Тодоракова, Милена Петрова, 1957-
Todorova, Marija Stojkova, 1937- вж Тодорова, Мария Стойкова, 1937-
Toliver, Raymond F., 1914-2006 вж Толивър, Реймънд, 1914-2006
Tolstoj, Lev Nikolaevič, 1828-1910 вж Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910
Tomov, Dimitǎr Georgiev, 1957- вж Томов, Димитър Георгиев, 1957-
Tončeva, Rosica Borisova, 1972- вж Тончева, Росица Борисова, 1972-
Topalov, Stavri Atanasov. Kolekcija moneti ot Odriskoto carstvo (Sofija) вж Топалов, Ставри Атанасов. Колекция монети от Одриското царство (София)
Topalov, Stavri Atanasov, 1939- вж Топалов, Ставри Атанасов, 1939-
Totev, Ivan Toškov, 1989- вж Тотев, Иван Тошков, 1989-
Toteva, Žana Vasileva, 1957- вж Тотева, Жана Василева, 1957-
Trajkova, Elka Savova, 1959- вж Трайкова, Елка Савова, 1959-
Tsanova, Bilyana вж Dobreva, Biljana Krasimirova, 1989-
Tuškov, Petǎr Valentinov, 1977- вж Тушков, Петър Валентинов, 1977-
 
U

Uzunov, Filip Ivanov, 1962- вж Узунов, Филип Иванов, 1962-
Uzunov, Ivo Filipov вж Узунов, Иво Филипов
Uzunova, Gabriela вж Узунова, Габриела
 
V

Vǎlev, Penko Ivanov, 1940- вж Вълев, Пенко Иванов, 1940-
Vǎlkanov, Venelin Dimitrov, 1942- вж Вълканов, Венелин Димитров, 1942-
Vandov, Dimitǎr Nikolov, 1927- вж Вандов, Димитър Николов, 1927-
Vasilev, Veselin Borisov, 1939- вж Василев, Веселин Борисов, 1939-
Vasileva, Iglika Ilieva, 1947- вж Василева, Иглика Илиева, 1947-
Vasileva, Silva Stefanova, 1967- (редактор) Кн 2
Vasileva, Silva Stefanova, 1967- вж Василева, Силва Стефанова, 1967-
Vasileva, Štilijana Veselinova, 1955- вж Василева, Щилияна Веселинова, 1955-
Veselinov, Lenko, 1952-2012 вж Веселинов, Ленко, 1952-2012
Videnov, Vladimir, 1962- вж Виденов, Владимир, 1962-
 
W

Westerfeld, Scott, 1963- вж Уестърфийлд, Скот, 1963-
Wilson, Andrew, 1967- вж Уилсън, Андрю, 1967-
Wooding, Chris, 1977- вж Удинг, Крис, 1977-
 
Y

Yordanova, Irina, 1964- вж Jordanova, Irina D., 1964-
 
Z

Zlatanov, Vǎlco Ignatov вж Златанов, Вълчо Игнатов
Zlatkova, Nadja Ivanova, 1957- вж Златкова, Надя Иванова, 1957-
Zubareva, Natalʹja Aleksandrovna вж Зубарева, Наталия Александровна
 
Ž

Želev, Radostin Marinov, 1973- вж Желев, Радостин Маринов, 1973-
Želeva, Lilija Zlatanova, 1990- вж Желева, Лилия Златанова, 1990-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Александра и Перушан Кн 193
Ана Каренина Кн 132
Английски език Кн 70
Априлското въстание 1876 г. [Картографски ресурс] К 10
Арена на боговете Кн 81
Асо черепи Кн 82
Атлантида и древните българи Кн 5
Аферата Протар (Последният час) Кн 129
 
Б

Басни Кн 125
Беглец по равнините Кн 77
Белите и черни клавиши на моя живот Кн 64
Боже, къде си?! Кн 24
Божествена Тракия Кн 23
Болката любов Кн 170
Болката на паметта Кн 140
Бъди ми враг Кн 78
България и Украйна - култура на преломите (XIX-XXI век) Кн 7
Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Ч. 3 Кн 139
Българската просвета и култура през Възраждането (XVIII - XIX век) [Картографски ресурс] К 2
Българско националноосвободително движение през втората половина на XIX век [Картографски ресурс] К 11
 
В

В седефа на нощта Кн 163
Валсът на хормоните Кн 44
Ванга - българският фараон Кн 15
Весел лекарски Декамерон по време на Коронавирус Кн 191
Веселушка съм Йоана Кн 192
Вечерна сватба Кн 180
Византия по времето на император Юстиниан I Велики (527-565) [Картографски ресурс] К 6
Военен клуб - Русе Кн 39
Време за пречистване Кн 147
Връх, море и книга Кн 148
Вчера Кн 136
Въздихание Кн 143
Вълни на сърцето Кн 149
Вълшебната будка Кн 114
Въпросителната е половин сърце Кн 122
Вярност Кн 123
 
Г

Иван Газдов: графикатура Г 5
Геноцидът на тракийските българи от 1913 г. Тракийският въпрос и българо-турските отношения Кн 210
Елза Гоева Г 3
Голиат Кн 110
Град Мизия - от древността до наши дни Кн 201
 
Д

Да живееш в кучешки лай Кн 127
Да свалиш Луната Кн 95
Девесилският говор Кн 71
Демон шосе Кн 96
Денят, в който пастелите си тръгнаха Кн 113
[Десет] 10 задължителни четива по емоционална интелигентност Кн 30
Деструкцията на прехода Кн 33
Джеймс Джойс Кн 98
Длъжникът Кн 27
Дневникът на свекървата Кн 130
Доктор Стъклен Кн 73
Долината на лъвовете Кн 85
Достойният човек Кн 42
Друг вид зло Кн 84
Душата ми говори Кн 157
 
Е

Еволюционно хранене Кн 12
Еволюция срещу революция или за моделите на развитие. Т. 1 Кн 1
Еволюция срещу революция или за моделите на развитие. Т. 2 Кн 2
Езикът на птиците Кн 167
Езикът на умирането Кн 80
Ентропия Кн 43
Епилози Кн 11
Етюд в аквамарин и соната за виолончело Кн 160
 
Ж

Жената жерав Кн 103
Живея в светлина Кн 173
Живопис Г 4
Живопис: избрано Г 2
Живот с усмивка и една въздишка Кн 188
Живях, сякаш "птица ми мина път" Кн 187
Житие и страдания грешнаго Методия Кн 63
 
З

Законите на Мърфи в ефир. T. 11 Кн 189
Заплахата Кн 34
Звезда без име Кн 129
Златният век на България [Картографски ресурс] К 8
Злокачествени тумори на уро-гениталната система Кн 47
 
И

И станах река Кн 179
Игра на ваканция Кн 129
Извинението Кн 99
Изграждане и развитие на военната икономика в България. Т. 1. 1879-1944 Кн 51
Изграждане и развитие на военната индустрия в България. Т. 2. 1945-1989 Кн 52
Изкупление Кн 108
Измамата Кн 207
Източна философия Кн 10
Има един народ Кн 171
Имението на бунището Кн 92
Империята на Александър Велики (336-323 г. пр. Хр.) [Картографски ресурс] К 5
Истината няма сянка Кн 150
 
К

Каквото казах, нека Кн 120
Каноник на български език Кн 66
Каноник на български език, съдържащ каноните на всички господски, богородични и големи светителски празници Кн 66
Каноник съдържащ каноните на всички господски, богородични и големи светителски празници Кн 66
Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е., включително каталог на сбирката от тези монети на автора Кн 61
Едгар Кейси: как да открием призванието на душата си Кн 21
Кодът на спомените Кн 18
Кой се бои от смъртта Кн 107
Коледа в Силвър Фолс Кн 111
Компас на ценностите Кн 20
Коронавирусът Кн 28
Красиви изгнаници Кн 101
Кулинарна книга на малкия готвач Кн 8
Кухата сърцевина на живота Кн 145
Кухнята на султана Кн 199
Късчета от Душата ми Кн 165
 
Л

Легион: лъжи наяве Кн 109
Лечение на нискостепенни глиоми Кн 49
Лешникови градини Кн 196
Луна Кн 79
 
М

Магазинчето за антики и вълшебства Кн 118
Магнитният хълм Кн 198
Маршмелоу Скай Кн 93
Медицински изделия - законодателство и икономически анализи Кн 46
Мечът на вечността: изкупление Кн 108
Момичето, което спаси Коледа Кн 94
Музика за векове Кн 68
Мъже под слънцето Кн 195
 
Н

На орлови криле Кн 86
Назначаване на чужденци: експертите съветват Кн 6
Напъни излишни Кн 155
Наръчник за двойки Кн 22
Наръчник за момичета тийнейджъри за (почти) всичко Кн 16
Наръчник за момчета тийнейджъри за (почти) всичко Кн 17
Наръчник за тийнейджъри за (почти) всичко: момичета Кн 16
Наръчник за тийнейджъри за (почти) всичко: момчета Кн 17
Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятната ваканция Кн 112
Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятното училище Кн 112
Нашествие Кн 146
Нашето медицинско поколение Кн 45
Небесна вода Кн 158
Небесни мелодии Кн 134
Небесни посланици Кн 151
Недописани пътеписи Кн 186
Неми думи Кн 144
Неофашизмът: същност и съвременни прояви Кн 32
Нецъфнали рози Кн 174
Новата футболна треньорка Кн 126
Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир Кн 208
Ноември Кн 152
Някога ще бъде вече беше Кн 182
 
О

Обединение на Италия (1861-1870 г.) и обединение на Германия (1866-1871 г.) [Картографски ресурс] К 7
Обратно броене Кн 87
Огледалото на дявола Кн 91
Огнище и клада Кн 153
Одриското царство Кн 56, Кн 57Кн 58, Кн 59Кн 60Кн 61
Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 1, Принос към проучване монетосеченето и историята на тракийските племена и племенни обединения. Одриси и Одриско племенно обединение (средата на VI в. пр. н. е. до средата на V в. пр. н. е.) Кн 56
Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 2, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Терес I (от около 528/521 до около 471/464 г. пр. н. е.), Спарадок (от около 471/464 до около 444 г. пр. н. е.), Ситалк (от около 444 до около 424 г. пр. н. е.) Кн 57
Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 3, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Севт I (от около 424 до около 407 г. пр. н. е.), Меток (от около 407 до около 389 г. пр. н. е.), Хебризелм (от около 389 до 383 г. пр. н. е.), Котис I (от около 383 до 359 г. пр. н. е.) Кн 58
Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 4, Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Аматок (първи сведения около 383 - около 380 г. пр. н. е., (възможно прекъсване (?) и последни сведения от 359 - до около 356 г. пр. н. е.), Керсеблепт (359 - около 340 г. пр. н. е.), Терес II (около 356 - около 342 г. пр. н. е.), Бергей (края на V - началото на IV в. пр. н. е.), Кетрипор (356-352/351 г. пр. н. е.). Владетели с инициали и имена FI, FIL, FILE, [F, I, L, E - монограм]. и DEMETRIO (неотбелязани в изворите владетели от земите на Одриското царство, отсичали типове монети с одриски династически символи) (средата на IV - края на IV в. пр. н. е.) Кн 59
Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 5, Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в. пр. н. е., както и статии разглеждащи значими тракийски приноси в развитието на монетосеченето и монетното обръщение в Античната епоха Кн 60
Одриското царство (от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.). Ч. 6, Каталози на известните понастоящем типове и варианти тракийски племенни и одриски владетелски монети, отсичани в периода VI-IV в. пр. н. е., включително каталог на сбирката от тези монети на автора Кн 61
Опосум Кн 177
Опосум - манипулатора. Т. 1 Кн 177
Опустошение Кн 97
Организирано националноосвободително движение на българите в Македония и Одринско (1893-1903) [Картографски ресурс] К 12
Освен този живот Кн 104
Освобождение Кн 105
Остеопоротични и патологични вертебрални фрактури. Перкутанни техники за аугментация Кн 48
От мястото на събитието Кн 137
От прощъпалника до бастуна Кн 184
Отвъд бялата черта Кн 181
Отвъд мечтаното Кн 171
Отдел "Трети" Кн 35
Отиване връщане Кн 185
Отраслово счетоводство - заплетени ситуации и техните решения Кн 53
 
П

[Петдесет] 50 години звезден път Кн 41
Писмо през април Кн 121
Питър Нимбъл и неговите фантастични очи Кн 116
Плитката Кн 124
Погледни звездите Кн 76
Подвързано време Кн 169
Получаване и свойства на композити със свръхдребнозърнеста структура [Електронен ресурс] Е 2
Посвещения Кн 164
Посланици на огъня Кн 14
Послания на времето Г 1
Последното лято на Индже Кн 171
Послеслов към зората Кн 154
Право на мнение Кн 36
Православни бургаски светини Кн 25
Преди да изчезне мъжът ми Кн 197
Предречено от звездите Кн 117
Преживяно - незабравено Кн 190
Преобразуване и ликвидация на търговски дружества Кн 54
Преплитане Кн 161
Приложна химична термодинамика. Ч. 1, Прости термодинамични системи. Тема 5, Ентропия Кн 43
Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Аматок (първи сведения около 383 - около 380 г. пр. н. е., (възможно прекъсване (?) и последни сведения от 359 - до около 356 г. пр. н. е.), Керсеблепт (359 - около 340 г. пр. н. е.), Терес II (около 356 - около 342 г. пр. н. е.), Бергей (края на V - началото на IV в. пр. н. е.), Кетрипор (356-352/351 г. пр. н. е.). Владетели с инициали и имена FI, FIL, FILE, [F, I, L, E - монограм]. и DEMETRIO (неотбелязани в изворите владетели от земите на Одриското царство, отсичали типове монети с одриски династически символи) (средата на IV - края на IV в. пр. н. е.) Кн 59
Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Севт I (от около 424 до около 407 г. пр. н. е.), Меток (от около 407 до около 389 г. пр. н. е.), Хебризелм (от около 389 до 383 г. пр. н. е.), Котис I (от около 383 до 359 г. пр. н. е.) Кн 58
Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство по времето на Терес I (от около 528/521 до около 471/464 г. пр. н. е.), Спарадок (от около 471/464 до около 444 г. пр. н. е.), Ситалк (от около 444 до около 424 г. пр. н. е.) Кн 57
Принос към проучване монетосеченето и историята на тракийските племена и племенни обединения. Одриси и Одриско племенно обединение (средата на VI в. пр. н. е. до средата на V в. пр. н. е.) Кн 56
Пропасти Кн 128
Прости термодинамични системи Кн 43
Пръв и последен. Кн. 1 Кн 204
Психично бяло Кн 141
Стоян Пъков стотник в Априлското въстание. Биографичен очерк Кн 209
Пътеки на вярата Кн 171
Пътят на поклонника Еркс и разкритието на Ансенуса Кн 3
 
Р

Разбитата корона Кн 90
Разкази и стихотворения Кн 160
Руслан Райчев Кн 65
Революция на връзките Кн 19
Река от любов Кн 156
Рим и Константинопол през Тъмните векове Кн 26
Родриго Свирепия Кн 119
Родриго Свирепия и неговият оръженосец Дребчо Кн 119
 
С

Самодивска любов Кн 171
Самоличност Кн 135
Самуилово [община Сливен] - духовна култура и фолклор Кн 200
Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI-IV в. пр. н. е., както и статии разглеждащи значими тракийски приноси в развитието на монетосеченето и монетното обръщение в Античната епоха Кн 60
Свидетели на свечеряването Кн 142
Сега реката е преляла Кн 162
Седемте магьосници Кн 75
Сестра ми, сериен убиец Кн 72
Системни докторантски провали Кн 4
Скалният крал Кн 74
Славянският свят (VII-XI в.). Създаване и укрепване на българската държава (681-721 г.) [Картографски ресурс] К 9
Сливен завинаги! Кн 67
Смени системата с български успешен модел [Електронен ресурс] Е 1
Снайперски дуели Кн 131
Снежна вихрушка Кн 88
Соколът скитник Кн 171
Солени молекули Кн 168
София за деца Кн 9
Спасението на Хенингтън Кн 106
Споделено Кн 166
Спомен от Пловдив Кн 203
[Сто четиридесет и четири] 144 послания до теб чрез Мариана Стоева Кн 13
Страници от историята на село Калояново Сливенска област. Кн. 1 Кн 202
Страници от историята на Сливенската адвокатура (1922-2018) Кн 37
Съветници и президенти Кн 211
Съветският съюз и войните в Латинска Америка Кн 205
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища Кн 69
Сън Кн 176
Съпричастен поглед Кн 138
Със стихове безсмъртни що да сторим? Кн 133
Съседката Кн 100
 
Т

Тайните на Черния капитан Кн 83
Теория на масовата комуникация Кн 55
Никола Тесла Кн 50
Тимо и Гълъбицата Кн 194
Третият близнак Кн 89
Турският въпрос и Държавната сигурност. Кн. 1 Кн 206
Турският въпрос и Държавната сигурност. Кн. 2, Измамата Кн 207
 
Ф

Фамилиарите Кн 115
 
Х

Ерих Хартман - Ас No 1 Кн 40
Християните през погледа на Христос Кн 29
Християнската църква в навечерието на Великата схизма (1054 г.) [Картографски ресурс] К 1
Художникът Александър Петров - живот и творчество Кн 62
 
Ц

Централна и източна Рила [Картографски ресурс] К 3
 
Ч

Чувствай ме Кн 159
 
Ш

Шантавелии Кн 183
Шести отдел Кн 38
[Шестнадесети] XVI Международен конкурс за екслибрис Ex Libris - Ex Inventions 2020 Г 6
 
Ю

Южен Пирин [Картографски ресурс] К 4
 
A

Absolvo te Кн 172
 
C

Central and Eastern Rila [Картографски ресурс] К 3
 
E

Evolution against revolution or for models of development. Vol. 1 Кн 1
Evolution against revolution or for models of development. Vol. 2 Кн 2
 
F

Facelook Кн 178
 
G

Ivan Gazdov: graphicature Г 5
Elza Goeva Г 3
 
I

Illusio magna Кн 175
 
P

Paintings Г 4
Parole mute Кн 144
 
S

Selected artworks Г 2
[Sixteen] XVI International Ex Libris Competition Ex Libris - Ex Inventions 2020 : catalogue Г 6
Southern Pirin [Картографски ресурс] К 4
 
T

Titanic.bg Кн 31
 
W

Wildcard Кн 102
Words with no voice Кн 144


ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
И

Източна библиотека. - София : Прозорец, 2017- . ISSN C634-6200 Кн 10
 
К

Клуб Класика. - Пловдив : ИК Хермес, 2013- . ISSN C634-1527 Кн 132
 
П

Поредица Българско изкуство. Имена вж Съвременно българско изкуство. Имена
Поредица Лица. - Бургас : ИК Знаци, 2008- . ISSN C625-4411 Кн 64, Кн 142
Поредица Хроника. - София : Прозорец, 1997- . ISSN C623-1136 Кн 40, Кн 131, Кн 204, Кн 205
Прозорче. - София : Прозорец, 2014- . ISSN C634-576X Кн 94, Кн 114, Кн 126
 
С

Съвременна европейска проза. - София : ИК Колибри, 2004- . ISSN C624-6974 Кн 197, Кн 198
Съвременно българско изкуство. Имена. - София : Нац. дар. фонд 13 века България, 2013- . ISSN C634-0067 Г 3, Г 5
 
B

Book series Bulgarian art. Names вж Съвременно българско изкуство. Имена


УДК


00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА Кн 1, Кн 2
001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 3, Кн 4, Кн 5
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 6
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС Кн 7
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Г 1
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 8, Кн 9
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Г 6
1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 10
111.852 ЕСТЕТИКА (ОБЕКТИВНА И СУБЕКТИВНА) Кн 11
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 3, Кн 12, Кн 13
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 14
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 30
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 22
25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 23
27 ХРИСТИЯНСТВО К 1, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 11, Кн 30
32 ПОЛИТИКА Кн 31
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Кн 32
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Е 1, Кн 33, Кн 34, Кн 38
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 34, Кн 35, Кн 210
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 36
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 37, Кн 54
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 38
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 35, Кн 39, Кн 40, Кн 204, Кн 211
37 ОБРАЗОВАНИЕ К 2
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 41
51 МАТЕМАТИКА Кн 42
536 ТОПЛИНА. ТЕРМОДИНАМИКА. СТАТИСТИЧЕСКА ФИЗИКА Кн 43
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА Кн 44
612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 16, Кн 17
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 12, Кн 44
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 45
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 46
616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ Кн 47
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 48
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 49
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 47
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Е 2
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 50
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 51, Кн 52
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 8
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 53, Кн 54
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 55
669 МЕТАЛУРГИЯ Е 2
7.01/.097 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ. ХУДОЖЕСТВЕНО МАЙСТОРСТВО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ, СТИЛОВЕ, ВЛИЯНИЕ. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВА Кн 11
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 2
75 ЖИВОПИС Г 3, Г 4, Кн 62
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 5, Г 6
78 МУЗИКА Кн 63, Кн 64, Кн 65
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Кн 66
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Кн 67, Кн 68
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 69
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 70
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 71
821(6) АФРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ Кн 72
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95
821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 96, Кн 97, Кн 98
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116
821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 117
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 118
821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 119
821.112.5 ХОЛАНДСКА (НИДЕРЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА) ЛИТЕРАТУРА Кн 120
821.113.4 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 121
821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 122
821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 123
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 124, Кн 125
821.133.1(71)-93 КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 126
821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 127, Кн 128, Кн 129
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133
821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 134
821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 135
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170
821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 171, Кн 178
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 160, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 159, Кн 164, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 192, Кн 193, Кн 194
821.411.21(569.4) ПАЛЕСТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 195
821.411.21(569.5) ЙОРДАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 196
821.511.111 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 197
821.511.141 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 198
821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 199
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 9, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 209
912 НЕТЕКСТОВИ ГЕОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ. ВКЛЮЧВА: ИЗОБРАЖЕНИЯ. ГРАФИКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТОГРАМИ. КАРТИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ (КАТО ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЗНАНИЕ) К 3, К 4
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 3, Г 4, Г 5, Кн 15, Кн 21, Кн 40, Кн 42, Кн 50, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 98, Кн 140, Кн 204, Кн 208, Кн 209, Кн 211
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 208
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ К 2
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) Кн 204
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 5, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 6
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 7, Кн 204, Кн 205
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 206, Кн 207
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 8, К 9
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) К 10, К 11, Кн 208
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 12, Кн 209, Кн 210
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 33
94(7) ИСТОРИЯ НА СЕВЕРНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА Кн 211
94(8) ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА Кн 205


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
В

Ванга (1911-1996)
- спомени Кн 15
 
Г

Газдов, Иван Едуард (1945-)
- творчество
- - албуми Г 5
Галанд, Адолф (1912-1996)
- биографски материали Кн 204
Гелхорн, Марта (1908-1998)
- художествена литература Кн 101
Германов, Милчо Атанасов (1931-2009)
- спомени Кн 42
Гоева, Елза Борисова (1928-)
- творчество
- - албуми Г 3
Григоров, Методий Димитров (1937-)
- биографски материали Кн 63
Гущерова, Вангелия Пандева (1911-1996) вж Ванга (1911-1996)
 
Д

Джойс, Джеймс (1882-1941)
- биографии Кн 98
Диомов, Стефан Георгиев (1945-)
- биографски материали Кн 64
Държавна сигурност
- България
- - история
- - - спомени Кн 38
 
И

Исус Христос Кн 29
 
К

Кейси, Едгар Ивънс (1877-1945)
- мироглед Кн 21
Кънев, Иван Петков (1935-)
- творчество
- - албуми Г 4
 
Л

Левски, Васил (1837-1873)
- биографии
- - извори Кн 208
 
М

Манев, Никола Стефанов (1940-2018)
- художествена литература Кн 173
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" (Сливен)
- история
- - алманаси Кн 45
 
Н

Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" (Котел)
- история
- - алманаси Кн 41
 
П

Папство
- политика
- - история
- - - 7-9 век Кн 26
Петров, Александър (1929-2018)
- спомени Кн 62
Пъков, Стоян Пенчев (1834-1876)
- биографии Кн 209
 
Р

Райчев, Руслан Петров (1919-2006)
- биографии Кн 65
Регионална библиотека "Любен Каравелов" (Русе). Фонд "Михаил Арнаудов"
- албуми Г 1
 
Т

Тесла, Никола (1856-1943)
- биографии Кн 50
 
Х

Хаджийски, Мишо Пантелеев (1916-1944)
- биографии Кн 140
Хемингуей, Ърнест (1899-1961)
- художествена литература Кн 101
Художествена галерия "Димитър Добрович" (Сливен)
- колекции
- - каталози Г 2
 
C

Cayce, Edgar Evans (1877-1945) вж Кейси, Едгар Ивънс (1877-1945)
 
G

Galland, Adolf (1912-1996) вж Галанд, Адолф (1912-1996)
Gellhorn, Martha (1908-1998) вж Гелхорн, Марта (1908-1998)
 
H

Hemingway, Ernest (1899-1961) вж Хемингуей, Ърнест (1899-1961)
 
J

Joyce, James (1882-1941) вж Джойс, Джеймс (1882-1941)
 
T

Tesla, Nikola (1856-1943) вж Тесла, Никола (1856-1943)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Адвокатура
- Сливен
- - история Кн 37
Алуминий
- сплави
- - физико-механични свойства Е 2
Английски език
- учебни помагала Кн 70
Архиви
- Турция Кн 208
 
Б

Биотерапевти, североамерикански
- мироглед Кн 21
Българи
- произход Кн 5
Българска литература
- 1878-1918
- - история и критика Кн 139
- история и критика Кн 136, Кн 137, Кн 138
Български език
- диалекти
- - Южна България Кн 71
 
В

Военна промишленост
- България
- - история
- - - 19-20 век Кн 51
- - - 20 век Кн 52
Военни клубове
- Русе
- - история Кн 39
Военновъздушни сили
- Германия
- - история
- - - 20 век Кн 204
Втора световна война
- участие
- - Германия
- - - спомени Кн 204
Външна политика
- СССР
- - история Кн 205
Вътрешна политика
- България Е 1
- - 1944-1989 Кн 38
- Латинска Америка
- - история Кн 205
 
Г

Геноцид
- Източна Тракия
- - 1913 Кн 210
Главен мозък
- тумори
- - хирургическа терапия Кн 49
Готварство
- рецепти
- - детска и юношеска литература Кн 8
Гражданска война
- Латинска Америка
- - история Кн 205
Графици, български
- творчество
- - албуми Г 5
Гръбначен стълб
- изкълчвания и фрактури
- - хирургическа терапия Кн 48
 
Д

Данъчно облагане
- България
- - ръководства Кн 54
Диригенти, български
- биографски материали Кн 63
Дисертация Кн 4
Духов оркестър
- Северозападна България
- - история
- - - конференции Кн 68
 
Е

Езотеризъм Кн 3, Кн 12, Кн 14
Екслибрис
- изложби
- - каталози Г 6
Епидемии
- психологични проблеми Кн 28
Естетика Кн 11
 
Ж

Живопис, българска
- 19-20 век
- - колекции
- - - каталози Г 2
 
И

Извънземни цивилизации Кн 3
Изкуство Кн 11
Изобретатели
- САЩ
- - биографии Кн 50
История
- Мизия
- - очерци Кн 201
- Пловдив
- - пътеводители Кн 203
 
К

Кадри
- подбор и разпределение
- - България
- - - правни проблеми
- - - - ръководства Кн 6
Композитори
- България
- - биографии Кн 65
- - биографски материали Кн 64
Комуникация Кн 55
Контраразузнаване, българско
- история
- - спомени Кн 35
Култура
- България
- - сборници Кн 7
- социология Кн 11
- Украйна
- - сборници Кн 7
Културно сътрудничество
- сборници Кн 7
 
Л

Летци
- Германия
- - биографии Кн 40
- - биографски материали Кн 204
Лидерство
- сборници Кн 30
Ликвидация
- ръководства Кн 54
Лични библиотеки
- албуми Г 1
Личност
- психология Кн 18, Кн 19, Кн 20
- - сборници Кн 30
 
М

Манастири
- Бургас
- - история Кн 25
Математици
- България
- - спомени Кн 42
Медицински апарати и инструменти
- икономически проблеми Кн 46
Медицински материали
- икономически проблеми Кн 46
Международни отношения
- история Кн 206, Кн 207
Момичета
- психология
- - наръчници Кн 16
Момчета
- психология
- - наръчници Кн 17
Монети, тракийски
- 6-4 век пр.Хр. Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60
- - каталози Кн 61
 
Н

Научноизследователска работа
- методи на изследване и техника на писане Кн 4
Национален въпрос и национална политика
- България
- - история Кн 34, Кн 206, Кн 207
- - - спомени Кн 35
Национална сигурност
- САЩ
- - история
- - - 20 век Кн 211
Неофашизъм
- конференции Кн 32
 
О

Обществени науки
- конференции Кн 1, Кн 2
Окултизъм Кн 13
Оркестри
- Сливен
- - история Кн 67
 
П

Пикочно-полови органи
- тумори Кн 47
Писатели, български
- биографии Кн 140
Писатели, ирландски
- биографии Кн 98
Поведение Кн 19
Президенти, североамерикански
- политика
- - история Кн 211
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- България Кн 33
Пубертет
- наръчници Кн 16, Кн 17
 
Р

Разузнаване
- Турция
- - история Кн 34
Революционери, български
- биографии Кн 209
- - извори Кн 208
 
С

Свобода на информацията Кн 36
Свобода на словото Кн 36
Села
- Югозападна България
- - история Кн 200
- Югоизточна България
- - история Кн 202
Семейство
- психология Кн 22
София
- детска и юношеска литература Кн 9
Средства за масова информация Кн 55
Стара история Кн 5
Счетоводство
- наръчници Кн 53
 
Т

Траки
- религия Кн 23
Тракийски въпрос Кн 210
Търговски дружества
- България
- - счетоводство
- - - правни проблеми
- - - - ръководства Кн 54
 
Ф

Физическо възпитание
- студенти
- - конференции Кн 69
Философия, източна
- история Кн 10
 
Х

Хигиена Кн 44
Химическа термодинамика Кн 43
Хормони Кн 44
Хорове
- Сливен
- - история Кн 63
Хранене
- хигиена Кн 12
Християнска етика Кн 24, Кн 27, Кн 28, Кн 29
Художници, български
- спомени Кн 62
- творчество
- - албуми Г 3, Г 4
- художествена литература Кн 173
 
Ц

Църкви
- Бургас
- - история Кн 25
 
Ч

Чувства
- сборници Кн 30
 
Я

Ясновидство
- България
- - сомени Кн 15


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Азия
- философия Кн 10
Атлантида Кн 5
 
Б

Бургас
- религия Кн 25
България К 8, К 9, К 10, К 11, К 12
- библиотечно дело Г 1
- военно дело Кн 51, Кн 52
- външна политика Кн 35
- вътрешна политика Е 1, Кн 33
- изобразителни изкуства Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Кн 62
- история Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210
- култура Кн 7
- литературознание Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140
- математика Кн 42
- музика Кн 63, Кн 64, Кн 65
- национален въпрос Кн 34
- образование К 2
- обществено управление Кн 38
- политика Кн 31
- психология Кн 15
- счетоводство Кн 54
- управление Кн 6
 
В

Византия К 6
 
Г

Германия К 7
- военно дело Кн 40
- история Кн 204
 
Д

Древна Гърция К 5
Древна Тракия
- нумизматика Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61
- религия Кн 23
 
И

Ирландия
- литературознание Кн 98
Италия К 7
 
К

Калояново (област Сливен)
- краезнание Кн 202
Котел
- средно образование Кн 41
 
Л

Латинска Америка
- история Кн 205
 
М

Мизия
- краезнание Кн 201
 
П

Панагюрище
- краезнание Кн 209
Пирин К 4
Пловдив
- краезнание Кн 203
 
Р

Рила К 3
Русе
- библиотечно дело Г 1
- военно дело Кн 39
 
С

Самуилово (област Сливен)
- краезнание Кн 200
САЩ
- електротехника Кн 50
- история Кн 211
- психология Кн 21
Северозападна България
- музика Кн 68
Славянски страни К 9
Сливен
- здравеопазване Кн 45
- изобразителни изкуства Г 2
- музика Кн 63, Кн 67
- право Кн 37
СССР
- история Кн 205
 
Т

Турция
- архивистика Кн 208
- външна политика Кн 34, Кн 210
 
У

Украйна
- култура Кн 7
 
Ю

Южна България
- езикознание Кн 71

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


978-619-02-0694-1 Кн 119
978-619-02-0711-5 Кн 70
978-619-02-0712-2 Кн 197
978-619-02-0715-3 Кн 135
978-619-02-0723-8 Кн 125
978-619-02-0724-5 Кн 139
978-619-02-0727-6 Кн 198
978-619-02-0731-3 Кн 98
978-619-188-335-6 Кн 48
978-619-188-347-9 Кн 55
978-619-188-394-3 Кн 143
978-619-188-396-7 Кн 209
978-619-188-466-7 Кн 49
978-619-188-482-7 Е 1
978-619-188-491-9 Е 2
978-619-193-001-2 Кн 73
978-619-193-024-1 Кн 75
978-619-193-029-6 Кн 93
978-619-193-032-6 Кн 104
978-619-193-033-3 Кн 77
978-619-193-034-0 Кн 110
978-619-193-047-0 Кн 80
978-619-193-056-2 Кн 79
978-619-193-057-9 Кн 81
978-619-193-062-3 Кн 86
978-619-193-070-8 Кн 74
978-619-193-072-2 Кн 78
978-619-193-077-7 Кн 100
978-619-193-091-3 Кн 96
978-619-193-117-0 Кн 105
978-619-193-120-0 Кн 106
978-619-193-129-3 Кн 90
978-619-193-135-4 Кн 87
978-619-193-146-0 Кн 109
978-619-193-148-4 Кн 89
978-619-193-149-1 Кн 112
978-619-193-154-5 Кн 76
978-619-193-159-0 Кн 82
978-619-193-161-3 Кн 91
978-619-193-175-0 Кн 85
978-619-193-178-1 Кн 108
978-619-193-179-8 Кн 88
978-619-193-186-6 Кн 92
978-619-193-192-7 Кн 97
978-619-208-228-4 Кн 26
978-619-208-230-7 Кн 211
978-619-208-231-4 Кн 11
978-619-232-280-9 Кн 69
978-619-238-095-3 К 5
978-619-238-104-2 К 9
978-619-238-107-3 К 8
978-619-238-115-8 К 2
978-619-238-117-2 К 11
978-619-238-118-9 К 10
978-619-238-122-6 К 12
978-619-238-132-5 К 1
978-619-238-136-3 К 6
978-619-238-146-2 К 7
978-619-243-030-6 Кн 126
978-619-243-031-3 Кн 102
978-619-243-035-1 Кн 199
978-619-243-036-8 Кн 99
978-619-243-038-2 Кн 72
978-619-243-039-9 Кн 101
978-619-243-048-1 Кн 94
978-619-243-050-4 Кн 40
978-619-243-057-3 Кн 123
978-619-243-058-0 Кн 114
978-619-243-059-7 Кн 124
978-619-243-060-3 Кн 205
978-619-243-062-7 Кн 50
978-619-243-068-9 Кн 131
978-619-243-069-6 Кн 117
978-619-243-071-9 Кн 107
978-619-243-074-0 Кн 204
978-619-7028-88-1 Кн 54
978-619-7028-90-4 Кн 6
978-619-7028-91-1 Кн 53
978-619-7029-66-6 Кн 146
978-619-7082-59-3 Кн 185
978-619-7082-60-9 Кн 121
978-619-7082-61-6 Кн 120
978-619-7082-62-3 Кн 145
978-619-7082-63-0 Кн 162
978-619-7190-57-1 Кн 68
978-619-7245-21-9 Кн 71
978-619-7282-13-9 Кн 57
978-619-7282-15-3 Кн 58
978-619-7282-17-7 Кн 59
978-619-7282-19-1 Кн 56
978-619-7282-20-7 Кн 60
978-619-7282-21-4 Кн 61
978-619-7295-05-4 Кн 206
978-619-7295-06-1 Кн 32
978-619-7295-07-08 ! Кн 36
978-619-7295-07-8 Кн 36
978-619-7295-08-5 Кн 210
978-619-7295-09-2 Кн 35
978-619-7295-10-8 Кн 207
978-619-7295-16-0 Кн 42
978-619-7295-18-4 Кн 38
978-619-7295-19-1 Кн 31
978-619-7372-23-6 Кн 7
978-619-7404-12-8 Г 1
978-619-7404-15-9 Кн 1
978-619-7404-16-6 Кн 2
978-619-7404-17-3 Кн 39
978-619-7404-18-0 Г 6
978-619-7424-21-8 Кн 29
978-619-7424-30-0 Кн 24
978-619-7424-34-8 Кн 28
978-619-7424-36-2 Кн 46
978-619-7424-37-9 Кн 27
978-619-7445-00-8 Кн 67
978-619-7445-01-5 Кн 187
978-619-7445-02-2 Кн 160
978-619-7445-03-9 Кн 138
978-619-7445-04-6 Кн 169
978-619-7445-06-0 Кн 37
978-619-7445-07-7 Кн 163
978-619-7445-11-4 Кн 177
978-619-7445-13-8 Кн 195
978-619-7445-14-5 Кн 144
978-619-7445-15-2 Г 2
978-619-7445-16-9 Кн 171
978-619-7445-17-6 Кн 181
978-619-7445-18-3 Кн 63
978-619-7445-19-0 Кн 161
978-619-7445-20-6 Кн 148
978-619-7445-21-3 Кн 164
978-619-7445-22-0 Кн 136
978-619-7445-25-1 Кн 45
978-619-7445-26-8 Кн 202
978-619-7445-27-5 Кн 190
978-619-7445-28-2 Кн 149
978-619-7445-29-9 Кн 156
978-619-7445-30-5 Кн 153
978-619-7445-32-9 Кн 154
978-619-7445-34-3 Г 4
978-619-7445-35-0 Кн 200
978-619-7497-27-4 ! Кн 196
978-619-7497-40-3 Кн 142
978-619-7497-42-7 Кн 64
978-619-7497-43-4 Кн 168
978-619-7497-45-8 Кн 25
978-619-7497-46-5 Кн 13
978-619-7497-48-9 Кн 12
978-619-7497-49-6 Кн 3
978-619-7497-50-2 Кн 167
978-619-7497-53-3 Кн 14
978-619-7576-00-9 Кн 189
978-619-90096-0-4 Кн 15
978-619-90715-9-5 Кн 191
978-619-91129-4-6 Кн 34
978-619-91366-0-7 Кн 5
978-619-91376-3-5 К 3
978-619-91376-4-2 К 4
978-619-91391-0-3 Кн 47
978-619-91469-0-3 Кн 174
978-619-91519-6-9 Кн 172
978-619-91519-7-6 Кн 152
978-619-91519-8-3 Кн 159
978-619-91519-9-0 Кн 182
978-619-91525-0-8 Кн 178
978-619-91568-0-3 Кн 19
978-954-24-0325-8 Кн 43
978-954-26-1952-9 Кн 132
978-954-26-1962-8 Кн 8
978-954-26-1989-5 Кн 30
978-954-26-1994-9 Кн 21
978-954-26-1997-0 Кн 113
978-954-26-2000-6 Кн 173
978-954-26-2003-7 Кн 18
978-954-26-2005-1 Кн 122
978-954-26-2006-8 Кн 22
978-954-26-2013-6 Кн 84
978-954-26-2014-3 Кн 111
978-954-26-2021-1 Кн 179
978-954-26-2024-2 Кн 20
978-954-26-2026-6 Кн 44
978-954-26-2027-3 Кн 130
978-954-26-2029-7 Кн 16
978-954-26-2030-3 Кн 17
978-954-26-2045-7 Кн 203
978-954-26-2048-8 Кн 118
978-954-26-2050-1 Кн 180
978-954-26-2056-3 Кн 176
978-954-2908-13-5 Кн 115
978-954-2908-18-0 Кн 95
978-954-2908-43-2 Кн 116
978-954-2908-60-9 Кн 83
978-954-2908-64-7 Кн 103
978-954-2916-29-1 Кн 175
978-954-2955-55-9 Кн 165
978-954-2955-61-0 Кн 201
978-954-2955-63-4 Кн 184
978-954-2963-69-1 Кн 1
978-954-2963-71-4 Кн 2
978-954-300-184-2 Кн 65
978-954-300-186-6 Кн 129
978-954-300-188-0 Кн 193
978-954-362-308-2 Кн 137
978-954-362-312-9 ! Кн 155
978-954-362-313-6 Кн 134
978-954-362-316-7 Кн 194
978-954-644-934-4 Кн 51
978-954-644-949-8 Кн 52
978-954-644-998-6 Кн 4
978-954-677-080-6 Кн 9
978-954-677-103-2 Кн 128
978-954-677-106-3 Кн 127
978-954-722-048-5 Кн 170
978-954-733-924-8 Кн 10
978-954-776-046-2 Кн 208
978-954-784-142-0 Кн 186
978-954-795-531-8 Кн 188
978-954-795-532-5 Кн 62
978-954-8268-64-6 Кн 33
978-954-8268-69-1 Кн 133
978-954-8718-50-9 Г 5
978-954-8718-51-6 Г 3
978-954-9486-00-1 Кн 147
978-954-9486-88-9 Кн 151
978-954-9486-89-6 Кн 66
978-954-9486-91-9 Кн 140
978-954-9486-92-6 Кн 150
978-954-9486-93-3 Кн 166
978-954-9486-94-0 Кн 183
978-954-9486-95-7 Кн 158
978-954-9486-96-4 Кн 41
978-954-9486-97-1 Кн 192
978-954-9486-98-8 Кн 157
978-954-9508-20-5 ! Кн 155
978-954-9508-21-5 Кн 155
978-954-9670-50-9 Кн 23