БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 7

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Филипова

Отговорен редактор за броя: Яница Ананиева

Редактори: Адриана Гайдарова, Антоанета Стоичкова, Даниела Андонова, Боряна ТабаковаЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания са подредени според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в последните деления - азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/7 Кн 1
БЪЛГАРСКА академия на науките
        150 години Българска академия на науките : храм на познанието / ред. кол. Ергюл Таир ... [и др.] = 150 years Bulgarian Academy of Sciences : temple of knowledge / ed. board Ergyul Tair ... [и др.] ; transl. Nikola Borislavov Chalakov ... [и др.]. - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2020. - 429 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Други ред.: Йоана Спасова-Дикова, Йорданка Гешева, Константин Хаджииванов, Лизбет Любенова, Силвия Найденова, Стефан Хаджитодоров. - Пълната форма на името на ред. Ергюл Таир е Ергюл Таир Реджеб, на Лизбет Любенова - Лизбет Любенова Върбанова. - Други прев.: Милена Николаева Тодорова, Мариана Тошкова Христова.

ISBN 978-954-322-000-7 (Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", подв.)
ISBN 978-954-8104-41-8 (Научноинформ. център Бълг. енциклопедия, подв.)
1. Българска академия на науките - история - юбилеи и чествания 2. България - наука
001.32(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44056328

003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ
Виж и 091; 159.946.4; 519.76; 744.9; 81'22

ЖЕЛЕЗОВ, Станимир Кунчев, 1975-
        Методи на текстовата стеганография : [монография] Вж Кн 2

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/7 Кн 2
ЖЕЛЕЗОВ, Станимир Кунчев, 1975-
        Методи на текстовата стеганография : [монография] / Станимир Кунчев Железов ; науч. ред. Станимир Стоянов Станев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 106 с. : със сх., табл., ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Атанас Иванов Начев, Христо Иванов Параскевов. - Библиогр.: с. 101-106.

ISBN 978-619-201-443-8
1. Информационна сигурност 2. Криптография
004.056
003.26
COBISS.BG-ID 44186376

БК 2021/7 Кн 3
ИЛИЕВА, Галина Мирчева
        Облачни технологии: многокритериален избор / Галина Илиева. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 137 с. : с табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Cloud technologies: multi-criteria decision analysis. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Димитър Велев, Георги Тотков. - Библиогр.: с. 126-136

ISBN 978-619-245-080-9
1. Изчисления в облак 2. Стопански предприятия - управление и организация
004.774.25
005.5
COBISS.BG-ID 44194824

БК 2021/7 Кн 4
        КНИГА за учителя по информационни технологии 11. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модул 1: обработка и анализ на данни / Ангел Ангелов ... [и др.]. - София : Просвета, 2020 (София : Монт). - 72 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по информационни технологии за 11. клас. - Други авт.: Георги Тупаров, Даниела Тупарова, Катерина Марчева, Росица Георгиева. - Възприетата форма на името на авт. Даниела Тупарова е Даниела Иванова Дурева-Тупарова.

ISBN 978-954-01-4020-9 : 9 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - методика на преподаването за средни училища
004(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44202504

БК 2021/7 Кн 5
        КНИГА за учителя по информационни технологии 11. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модул 2: мултимедия / Олег Константинов ... [и др.]. - София : Просвета, 2020 (София : Симолини 94). - 40 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по информационни технологии за профилирана подготовка за 11. клас - модул 2 Мултимедия. - Други авт.: Теменужка Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова. - Възприетата форма на името на авт. Теменужка Малчева е Теменужка Борисова Зафирова-Малчева.

ISBN 978-954-01-4024-7 : 9 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - методика на преподаването за средни училища
004(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44241672

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

ИЛИЕВА, Галина Мирчева
        Облачни технологии: многокритериален избор Вж Кн 3

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/7 Кн 6
АНГЕЛОВА, Анна Йорданова, 1956-
        Български старопечатни издания 1806-1878 : изследване на колекцията на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" / Анна Ангелова ; науч. ред. Димитър Веселинов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 416 с. : с факс. ; 24 см

Пълната форма на името на ред. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Библиогр.: с. 413-414. - Именен показалец, показалец на загл.

ISBN 978-954-07-5052-1 (подв.) : 28 лв.
1. Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" - колекции - описи 2. Старопечатни книги, български - колекции - описи 3. България - редки и ценни издания
017.1:027.7(497.2-25)
016:094(497.2)
094(497.2)(01)
COBISS.BG-ID 44203016

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/7 Кн 7
ПАНАЙОТОВ, Милен Йорданов
        Сами срещу всички : зад кулисите на митичната тъмносиня организация "София - Запад" : 40 интервюта с основатели и членове / авт.-състав. Милен Панайотов. - София : Мусагена, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 311 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 23 x 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91225-7-0 (подв.) : 19.99 лв.
1. Клуб на привържениците на "Левски" - "София-Запад" - интервюта 2. Футбол - София 3. София - организации
061.2:796.332(497.2-25)(092)(047.53)
796.332(497.2-25)
929(497.2-25)
COBISS.BG-ID 44217608

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/7 Кн 8
АНИКЕЕВА, Инна
        Голяма книга за малки нещотърсачи : 1000 неща за търсене / идея и рис. Инна Аникеева ; прев. Румяна Дамянлиева. - София : Изток-Запад, 2020. - [12] с. : с цв. ил. ; 25 х 25 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Большая книга находилок. 1000 предметов для поиска / Инна Аникеева.

ISBN 978-619-01-0582-4 (подв.) : 19 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44197640

БК 2021/7 Кн 9
ИСЛЯМОВА, Зехра
        99 думички, отправени от детските ръчички / Зехра Ислямова. - София : Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство, 2019 ([София] : [Скайпринт]). - 208 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7406-19-1 : 10 лв.
1. Ислям - детска и юношеска литература
087.5:28
28:087.5
COBISS.BG-ID 44168200

КОЛЕВА, Александра Росенова, 1994-
        Аз съм българче Вж Кн 194

ТАКОВ, Данаил Илчев, 1974-
        Потопи се в зоосвят, прочети и дай му цвят! Вж Кн 198

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

АНГЕЛОВА, Анна Йорданова, 1956-
        Български старопечатни издания 1806-1878 : изследване на колекцията на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" Вж Кн 6


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/7 Кн 10
        АРХИВ за средновековна философия и култура. Свит. 25 / под ред. на Цочо Бояджиев ... [и др.]. - София : Изток-Запад, 2018. - 296 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на нем. ез.: Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur. - Други ред.: Гергана Динева, Георги Каприев, Андреас Шпеер. - Изд. на Институт за средновековна философия и култура. - Текст и на англ., нем. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-01-0554-1 : 18 лв.
1. Философия, средновековна - сборници
1(091)"04/14"(062)
COBISS.BG-ID 44167176

БОЯДЖИЕВ, Цочо Христов, 1951-
        Историко-философски изследвания. Т. 2, Средновековие. [Ч.] 2, Августин и Декарт : от Плитон до Висарион, статии Вж Кн 11

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2021/7 Кн 11
БОЯДЖИЕВ, Цочо Христов, 1951-
        Историко-философски изследвания. Т. 2, Средновековие. [Ч.] 2, Августин и Декарт ; От Плитон до Висарион ; Статии / Цочо Бояджиев. - София : Изток-Запад, 2020. - 399 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 243-246.

ISBN 978-619-01-0668-5 (подв.) : 25 лв.
1. Философия - история 2. Философия, средновековна - Европа 3. Космология 4. Европа - философия
1(091)
1(4)"04/14"
113/119
COBISS.BG-ID 44167432

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2021/7 Кн 12
ХАЙДЕГЕР, Мартин, 1889-1976
        Битие и време / Мартин Хайдегер ; прев. от нем. Цочо Бояджиев. - София : Изток-Запад, 2020. - 399 с. ; 25 см

Ориг. загл.: Sein und Zeit / Martin Heidegger.

ISBN 978-619-01-0632-6 (подв.) : 39 лв.
1. Онтология 2. Време (философия)
111.1
115
COBISS.BG-ID 44193800

113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА
Виж и 524.8

БОЯДЖИЕВ, Цочо Христов, 1951-
        Историко-философски изследвания. Т. 2, Средновековие. [Ч.] 2, Августин и Декарт ; От Плитон до Висарион ; Статии Вж Кн 11

БК 2021/7 Кн 13
КОВАЧГАНЕВ, Валентин Георгиев, 1961-
        Изгубеният фараон / Валентин Ковачганев. - [София] : Прима консулт, 2020 ([София] : Симолини). - 96 с. ; 21 см

За книгата / Елина Димова: с. 6-7. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Елина Димова е Елина Димова Димитрова. - Кн. 2 от поредицата Опознай себе си на Другото у-ще.

ISBN 978-619-7594-02-7 : 13 лв.
1. Космология
113/119
COBISS.BG-ID 44250632

ХАЙДЕГЕР, Мартин, 1889-1976
        Битие и време Вж Кн 12

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/7 Кн 14
БОЙКОВ, Цветослав
        Изис и Озирис. Златният път към безкрайното / Цветослав Бойков. - [София] : Димакс, 2019. - 141 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-782-070-8 : 12.90 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 44228104

ХАЙНДЕЛ, Макс, 1865-1919
        Възпитанието на детето : според Розенкройцерите Вж Кн 25

БК 2021/7 Кн 15
ХАРАШ, Елеазар, 1954-
        Окултният Египет / Елеазар Хараш. - Варна [т. е. София] : Вселена, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 272 с. ; 20 см

Елеазар Хараш - псевд. на авт. Петко Йорданов Йорданов.

ISBN 978-619-90855-4-7 : 14 лв.
1. Окултизъм
133
COBISS.BG-ID 44187912

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/7 Кн 16
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Молитвеник на Бялото братство / Беинса Дуно ; състав. Павел Желязков. - [2. изд.]. - София : Алфа-дар, 2020 (София : Славейков). - 192 с. ; 14 см

Загл. на гърба на кн.: Молитвеник. - Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов
. - 1. изд. 1995 със загл. Молитвеник на изд. Сонита.

ISBN 978-954-8785-86-0
ISBN 954-8785-86-0 !
1. Дъновизъм - молитви
141.33
299.7-534.3
COBISS.BG-ID 44179720

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/7 Кн 17
ГЕОРГИЕВ, Людмил Дочев, 1960-
        Критическата психология на екзистенциалните преживявания : монография / Людмил Георгиев ; науч. ред. Красимира Йонкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 656 с. ; 25 см

Рецензии / Клавдия Сапунджиева, Ивайло Лазаров: с. 9-42. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 647-655.

ISBN 978-954-07-5076-7 (подв.) : 28 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 44222984

БК 2021/7 Кн 18
ДОЙКОВА, Марияна Йорданова
        Да повярваш... : паник атаките - начало и край / Марияна Дойкова. - София : Екрие, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7507-25-6 : 15 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 44215560

БК 2021/7 Кн 19
ЙЕНСЕН, Франсис
        Тийнейджърският мозък : наръчник за оцеляване при отглеждането на подрастващи / Франсис Йенсен, Ейми Елис Нът ; прев. от англ. Ина Димитрова. - София : Изток-Запад, 2020. - 320 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The teenage brain / Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt. - Речник на термините: с. 269-272. - За авторите: с. 317. - Библиогр.: с. 283-300. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0562-6 : 19 лв.
1. Юноши - психология 2. Пубертет
159.922.8
COBISS.BG-ID 39469576

БК 2021/7 Кн 20
КОВАЧГАНЕВ, Валентин Георгиев, 1961-
        Регресия на зачатието / Валентин Ковачганев. - 2. изд. - [София] : Прима консулт, 2020 ([София] : Симолини). - 308 с. ; 21 см

1. изд. 2012 на изд. Симолини, установено от доп. източник. - За книгата / Тодор Марков: с. 6-7. - Кн. 1 от поредицата Опознай себе си на Другото у-ще.

ISBN 978-619-7594-01-0 : 21 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 44250376

БК 2021/7 Кн 21
КРУМОВА-Пешева, Румяна Кирилова, 1968-
        Психоаналитичната психотерапия - терапевтичен метод и стил / Румяна Крумова-Пешева. - [Варна] : Сити център, 2020. - 140 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 129-140.

ISBN 978-619-7503-16-6
1. Психоанализа 2. Психотерапия
159.964.2
615.851
COBISS.BG-ID 44157960

БК 2021/7 Кн 22
МИШЕЛ, Уолтър, 1930-2018
        Тестът Маршмелоу : развитие на самоконтрола / Уолтър Мишел ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2020. - 296 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The Marshmallow test / Walter Mischel. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0565-7 : 19 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923.2
COBISS.BG-ID 44162312

БК 2021/7 Кн 23
ПЕРИ, Филипа, 1957-
        Книгата, която искате родителите ви да бяха прочели, а децата ви ще са благодарни, че сте го направили / Филипа Пери ; прев. от англ. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2019. - 264 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The book you wish your parents had read (and your children will be glad that you did) / Philippa Perry.

ISBN 978-619-01-0518-3 : 17 лв.
1. Деца - отглеждане - психологични проблеми 2. Семейство - психологични проблеми
159.922.7
173.5-055.52
COBISS.BG-ID 44247304

БК 2021/7 Кн 24
СТЕФАНОВА-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
        Проактивен майндфулнес - пътища към психично благополучие и процъфтяване : монография / Маргарита Бакрачева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 232 с. : с табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Proactive mindfulness - pathways to psychological well-being and flourishing. - Възприетата форма на името на авт. Маргарита Бакрачева е Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева. - Рец.: Соня Карабельова, Сава Джонев. - Библиогр.: с. 212-229. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5081-1 : 15 лв.
1. Щастие - психологични проблеми 2. Личност - психология 3. Социална психология
159.923
316.6
COBISS.BG-ID 44259848

БК 2021/7 Кн 25
ХАЙНДЕЛ, Макс, 1865-1919
        Възпитанието на детето : според Розенкройцерите / Макс Хайндел ; предг. Елеазар Хараш. Мисли за възпитанието / от Инаят Хан, Чарлз Ледбитър и Кришнамурти. - София : Вселена, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 136 с. ; 17 см

Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез. - Елеазар Хараш - псевд. на авт. на доп. материал Петко Йорданов Йорданов.

ISBN 978-619-90855-3-0 : 7 лв.
1. Детска и педагогическа психология
159.922.7:133
133
COBISS.BG-ID 44187144

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

ПЕРИ, Филипа, 1957-
        Книгата, която искате родителите ви да бяха прочели, а децата ви ще са благодарни, че сте го направили Вж Кн 23

ФРЕЙМ, Блеър
        Наръчник за интервенция : как да достигнем онези, които са въвлечени в сексуалната индустрия Вж Кн 66


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

24 БУДИЗЪМ

БК 2021/7 Кн 26
        ТРИТЕ стълба на дзен : учение, практика и просветление / състав. Филип Капло ; предг. Хъстън Смит, Филип Капло ; прев. от англ. Юлиян Антонов. - [2. изд.] - София : Изток-Запад, 2020. - 483, XII с. : с ил. ; 23 см

Прев. по: The three pillars of zen / Philip Kapleau. - 1. изд. 2005. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0639-5 (подв.) : 29 лв.
1. Дзен будизъм
244.82
COBISS.BG-ID 44179464

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/7 Кн 27
АЙДЪЛМАН, Кайл, 1976-
        Не съм фен : да станеш напълно отдаден последовател на Исус / Кайл Айдълман ; прев. от англ. Габриела Николова. - София : CLC, 2019 ([София] : [Манта принт]). - 268 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Not a fan / Kyle Idleman.

ISBN 978-619-90115-4-6 : 15.90 лв.
1. Евангелисти 2. Християнска етика
274-426
COBISS.BG-ID 44177160

БК 2021/7 Кн 28
ГРИГОРИЙ Туронски, свети, 538?-594
        Животът на отците / Св. Григорий Туронски ; прев. от лат. Росен Миланов ; богословска ред. йеромонах Йоан (Пешев). - София : Лествица, 2017 ([София] : Симолини 94). - 181 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Vita patrum / S. Gregorius Turonensis. - Йеромонах Йоан - духовно име на Димитър Христов Пешев. - Светът на чудесата в Животът на отците от Св. Григорий Туронски / Росен Миланов: с. 7-22. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90919-0-6 : 8 лв.
1. Светци - жития
27-36
COBISS.BG-ID 44207880

БК 2021/7 Кн 29
        ЖИВОТ, чудеса и завети на светител Серафим Софийски Чудотворец. - 3. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 420 с. : с ил., портр., [4] с. : цв. ил. ; 20 см

1. изд. 2001, със загл. Живот, чудеса и завети на архиепископ Серафим (Соболев). - Изд. на Дев. манастир Покров на Пресвета Богородица - Княжево.

ISBN 978-619-7248-26-5
1. Серафим Софийски, свети, 1881-1950 - жития 2. Светци, руски - България - жития 3. Русия - религия
271.2-36(470+571)(092)
929 Серафим Софийски, свети
COBISS.BG-ID 44252168

БК 2021/7 Кн 30
ЙОАН, архимандрит, 1910-2006
        Духовна азбука / архимандрит Йоан (Крестянкин) ; прев. от рус. Мария Бонева ; предг., богословска ред. йеромонах Йоан (Пешев). - София : Лествица, 2018 ([София] : Симолини 94). - 438 с. : с ил., портр. ; 17 см

Ориг. загл.: Алфавит духовный / архимандрит Иоанн Крестьянкин. - Архимандрит Йоан - духовно име на Иван Михайлович Крестянкин, йеромонах Йоан - духовно име на Димитър Христов Пешев. - Старец на цяла Русия. Животът на архимандрит Йоан: с. 7-19.

ISBN 978-619-90919-1-3
1. Православие - проповеди
271.2-475
COBISS.BG-ID 44229896

БК 2021/7 Кн 31
ЙОАН Дамаскин, свети, 675?-753?
        Извор на знанието. Т. 2, Точно изложение на православната вяра / свети Йоан Дамаскин ; предг., прев. от старогр. Атанас Атанасов ; ред. Иван Христов, Светослав Риболов. - София : Изток-Запад, 2019. - 384 с. ; 21 см

Загл. на лат. ез.: Fons scientiae. - Парал. загл. и текст на старогр. ез.

ISBN 978-619-01-0536-7 : 23 лв.
1. Православие
271.2
COBISS.BG-ID 44205320

БК 2021/7 Кн 32
КОВАЧЕВ, Кристиян Иванов, 1993-
        Храм "Успение на Пресвета Богородица" - село Бараково [община Кочериново] / Кристиян Ковачев, Мирела Кючукова ; ред. Георги Величков, Александър Калинов. - Скрино : Руенски манастир "Св. Йоан Рилски", 2020 (Благоевград : Макспринт). - 60 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90611-9-0
1. Църкви - Югозападна България - история 2. Бараково (област Кюстендил) - религия
271.2-523(497.22-22)(091)
COBISS.BG-ID 44176136

БК 2021/7 Кн 33
        Професор д-р архимандрит Евтимий САПУНДЖИЕВ: живот, църковна и академична дейност (1884-1943 г.) : сборник по случай 75 години от кончината му / състав. Димо Пенков ... [и др.] ; ред. кол. Николай Маджуров ... [и др.] ; фотогр. Весела Игнатова, Стоян Гребенаров ; предг. Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. - София, [т.е. Видин] : Фонд. за регион. развитие, 2020 ([София] : [Симолини]). - 180, [4] с. : цв. ил., портр. ; 24 см

Други състав.: Клара Тонева, Здравко Кънев. - Възприетата форма на името на състав. Клара Тонева е Клара Асенова Стаматова. - Други ред.: Димо Пенков, Клара Тонева
. - Варненски и Великопреславски митрополит Йоан - духовно име на Иво Михов Иванов.

ISBN 978-619-91095-4-0 (подв.)
1. Евтимий, архимандрит, 1884-1943 - сборници 2. Богослови, български - сборници 3. България - религия
27-1(497.2)(092)(062)
929 Евтимий, архимандрит
COBISS.BG-ID 44228872

БК 2021/7 Кн 34
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Забравеното лекарство : за св. тайнство изповед / архимандрит Серафим. - 5. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 1992 на изд. Снежана Иванова. - Накратко за автора: с. 79 .

ISBN 978-619-7248-29-6
1. Християнство - обреди 2. Християнска етика
27-55
COBISS.BG-ID 44206344

БК 2021/7 Кн 35
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Нашата надежда : беседи върху блаженствата / архимандрит Серафим (Алексиев). - [6. изд.] - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 344 с. : с ил., портр. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 1957 на Синод. изд. - Накратко за автора: с. 342.

ISBN 978-619-7248-25-8
1. Православие - проповеди
271.2-475
COBISS.BG-ID 44210440

БК 2021/7 Кн 36
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Смисълът на страданията / архимандрит Серафим. - [3.] изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 64 с. : с ил., портр. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. -
1. изд. 2000 ; В кн. означено 5. изд. - За авт.: с. 61.

ISBN 978-619-7248-30-2
1. Християнска етика
271.2-426
COBISS.BG-ID 44243464

БК 2021/7 Кн 37
СЕРАФИМ, йеромонах, 1934-1982
        Православният светоглед : сборник беседи / Йеромонах Серафим (Роуз). - 2. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 134 с. : с ил. ; 21 см

Прев. по: The orthodox world-view. - Серафим - духовно име на Юджийн Денис Роуз. - 1. изд. 2004. - Подвижник и пророк на съвремието ни: с. 5-31. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7248-28-9
1. Православие - проповеди
271.2-475
COBISS.BG-ID 44218376

БК 2021/7 Кн 38
ТЕОФАН Затворник, свети, 1815-1894
        Добри съвети към готвещите се за св. Причастие / Светител Теофан Затворник. - 3. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 40 с. ; 20 см

Прев. по: Добрые совѣты говѣющимъ. Троицкий цвѣтокъ. - Светител Теофан Затворник - духовно име на епископ Георгий Василиевич Говоров. - В изд. каре погрешно отпеч. 2. изд. - 1. изд. 2006, установено от доп. източник 

ISBN 978-619-7248-27-2
1. Християнство - обреди 2. Християнска етика
27-549-284
COBISS.BG-ID 44235528

БК 2021/7 Кн 39
ЧОМПАЛОВ, Тодор Георгиев, 1943-
        111 именити български духовници / Тодор Чомпалов. - Пловдив : Студио Пиксел, 2020. - 240 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-92640-5-0 : 12 лв.
1. Духовници, български - биографии 2. България - религия
271.22-722(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44229640

БК 2021/7 Кн 40
ЯНЕВ, Иво Георгиев
        Грижа за страдащата душа : пастирски грижи за хората с психични заболявания и душевни разстройства : монография / Иво Янев ; науч. ред. Клара Тонева. - София [т.е. Видин] : Фонд. за регион. развитие, 2018 ([София] : Симолини 94). - 204 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на ред. Клара Тонева е Клара Асенова Стаматова. - Рец.: Божидар Андонов, Костадин Нушев. - Библиогр.: с. 195-203.

ISBN 978-619-91095-2-6
1. Психични болести - грижи за болните - етични проблеми 2. Християнска етика
27-446:616.89
COBISS.BG-ID 44166664

28 ИСЛЯМ

ИСЛЯМОВА, Зехра
        99 думички, отправени от детските ръчички Вж Кн 9

БК 2021/7 Кн 41
        ИСЛЯМСКО вероучение (Илмихал). Т. 2, Ислям и общество / прев. Сюлейман Събев. - [София] : Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 616 с. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: İlmihal.

ISBN 978-619-7406-21-4
1. Ислям 2. Вероучение 3. Ислям - влияние върху обществения живот
28
COBISS.BG-ID 44272136

БК 2021/7 Кн 42
ИСМАИЛ, Юксел
        Поучителни разкази от Корана и Сюннета / Юксел Исмаил ; състав., прев. Юксел Исмаил. - София : Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Републ. България, 2020. - 101 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-619-7406-22-1 : 3.50 лв.
1. Ислям
28-29
COBISS.BG-ID 44198920

БК 2021/7 Кн 43
ХОДЖОВ, Халил
        Фъкъх 8. клас : учебник за духовните училища в България / Халил Ходжов, Сабит Топчийски ; отг. ред. Сефер Хасанов ; предг. Мустафа Хаджи. - [София] : Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство, 2020 ([София] : Алианс принт). - 192 с. : с цв. ил. ; 27 см

Загл. в изд. каре: Учебник по фъкъх за 8. клас.

ISBN 978-619-7406-41-2 (Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Републ. България) : 10 лв.
1. Мохамеданско право - учебници за средни училища
28-74(075.3)
COBISS.BG-ID 44248072

БК 2021/7 Кн 44
ХОФМАН, Мурад Вилфрид, 1931-2020
        Ислямът като алтернатива / Мурад Хофман ; прев. от нем. Анна Маринова ; предг. Анемари Шинел. - София : Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Републ. България, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 207 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Der Islam als Alternative / Murad Hofmann. - Речник: с. 203-206. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7406-31-3 : 14 лв.
1. Ислям - философия
28-1
COBISS.BG-ID 44138248

БК 2021/7 Кн 45
ШЕФИК, Мухаммед
        Междурелигиозният диалог в исляма / Мухаммед Шефик, Мухаммед Ебу-Нимер ; прев. от англ. Денислав Хаджиев. - София : Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 230 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Ориг. загл.: Interfaith dialogue: a guide for muslims. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 229-230 и под линия.

ISBN 978-619-7406-36-8 (Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Републ. България)
1. Ислям - връзка и взаимоотношение с други религии
28-67
COBISS.BG-ID 44225032

БК 2021/7 Кн 46
        Osman KESKIOĞLU : hayati, hizmetleri ve eserleri / ed., önsöz Vedat S. Ahmed. - Sofya : Bulgaristan Müslümanlari Başmüftülüğü, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-619-7406-37-5 : 10 лв.
1. Кескиоглу, Осман Сунгур, 1907-1989 - биографии 2. Учени, ислямски - биографии 3. България - религия
28-2(497.2)(092)
929 Кескиоглу, Осман Сунгур
COBISS.BG-ID 44254984

БК 2021/7 Кн 47
MIKOV, Ljubomir Petrov, 1947-
        Filibe şehrinde cuma ve Imaret camileri : tarihleri, özellikleri ve güncel durumlari / Lyubomir Mikov ; tercüme Vedat S. Ahmed ; resim Salih Şabanov ... [и др.]. - Sofya : Bulgaristan müslümanlari başmüftülüğü, 2020 (Sofya : Bulgar Bilimler Akademisi "Prof. Marin Drinov"). - 90 с. : с цв. ил. ; 22 x 23 см

Ориг. загл.: Джумая джамия и Имарет джамия в Пловдив. - Други ил.: Cemal Hatip, Lyubomir Mikov. - Възприетата форма на името на ил. Cemal Hatip е Džemal Mehmedali Hatip. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 88-89.

ISBN 978-619-7406-30-6 : 13 лв.
1. Джамии - Пловдив 2. Пловдив - религия
28-523(497.234)
COBISS.BG-ID 44254472

БК 2021/7 Кн 48
MIKOV, Ljubomir Petrov, 1947-
        Jum'ah mosque and Imaret mosque in Plovdiv : history, peculiarities and present state / Lyubomir Mikov ; photogr. Sali Shabanov ... [и др.] ; transl. by Orlin Sabev. - Sofia : Muslim community. Office of the Grand Mufti, 2019 (Sofia : Bulg. Acad. of Science "Prof. Marin Drinov"). - 86 с. : с цв. ил. ; 22 x 23 см

Ориг. загл.: Джумая джамия и Имарет джамия в Пловдив. - Други ил.: Djamal Hatip, Lyubomir Mikov. - Възприетата форма на името на ил. Djamal Hatip е Džеmal Mehmedali Hatip. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 84-85.

ISBN 978-619-7406-14-6 : 13 лв.
1. Джамии - Пловдив 2. Пловдив - религия
28-523(497.234)
COBISS.BG-ID 44246024

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Молитвеник на Бялото братство Вж Кн 16


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2021/7 Кн 49
РАШКОВА, Лора Миткова, 1977-
        Статистика в социалната сфера : монография / Лора Миткова Рашкова ; науч. ред. Нели Стойчева Димитрова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 204 с. : с табл. ; 20 см

Рец.: Соня Борисова Илиева, Милослава Русинова Янкова. - Библиогр.: с. 192-204.

ISBN 978-619-201-444-5
1. Социална статистика
311:316
COBISS.BG-ID 44164872

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2021/7 Кн 50
        ПОЛИТИКИ за българите в чужбина : мерки за преодоляване на демографската криза в Република България / състав., науч. ред. Антоанета Христова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2020. - 323 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Изд. на БАН. Институт за изследване на населението и човека.

ISBN 978-619-245-075-5
1. Емиграция и имиграция, българска - правни проблеми 2. Българи в чужбина 3. България - демография
314.15(=163.2):34
COBISS.BG-ID 44185608

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

СТЕФАНОВА-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
        Проактивен майндфулнес - пътища към психично благополучие и процъфтяване : монография Вж Кн 24

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/7 Кн 51
        ЕВРОПЕЙСКИЯТ съюз с нов Европейски парламент - пътят напред : доклади от четвъртата съвместна докторантска научна конференция на катедра "Европеистика" и катедра "Политология" към Философски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Фондация за свободата "Фридрих Науман" / науч. ред. Нели Огнянова ... [и др.]. - София : Фонд. за свободата "Фридрих Науман" : СУ "Св. Климент Охридски", 2019 ([София] : Minerva). - 224 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Филос. фак. Кат. Европеистика, кат. Политология. - Други ред.: Николай Найденов, Калоян Симеонов, Мирела Велева, Гергана Радойкова. - Възприетата форма на името на ред. Мирела Велева е Мирела Велкова Велева-Ефтимова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-91006-7-7 (Фонд. за свободата "Фридрих Науман")
1. Европейски съюз - конференции 2. Европа - международни икономически отношения
327.7:061.1EС(06)
COBISS.BG-ID 44169736

БК 2021/7 Кн 52
МАТЮС, Оуен, 1971-
        Безупречен шпионин : Рихард Зорге, най-добрият агент на Сталин / Оуен Матюс ; прев. от англ. Юлия Гешакова. - София : Изток-Запад, 2020. - 398 с. ; 24 см

Ориг. загл.: An impeccable spy / Owen Matthews. - Възприетата форма на името на прев. Юлия Гешакова е Юлия Божидарова Тошева. - Библиогр.: с. 379-386. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0689-0 : 25 лв.
1. Зорге, Рихард, 1895-1944 - биографии 2. Разузнаване - СССР - биографии 3. СССР - външна политика
327.84(47+57)(092)
929 Зорге, Рихард
COBISS.BG-ID 44158984

БК 2021/7 Кн 53
МАТЮС, Оуен, 1971-
        Безупречен шпионин : Рихард Зорге, най-добрият агент на Сталин / Оуен Матюс ; прев. от англ. Юлия Гешакова. - София : Изток-Запад, 2020. - 398 с. ; 25 см

Ориг. загл.: An impeccable spy / Owen Matthews. - Възприетата форма на името на прев. Юлия Гешакова е Юлия Божидарова Тошева. - Библиогр.: с. 379-386. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0690-6 (подв.) : 30 лв.
1. Зорге, Рихард, 1895-1944 - биографии 2. Разузнаване - СССР - биографии 3. СССР - външна политика
327.84(47+57)(092)
929 Зорге, Рихард
COBISS.BG-ID 44158472

330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ

БК 2021/7 Кн 54
        ECONOMIC theory / Illia Dmytriiev ... [и др.]. - Sofia : Проф. Марин Дринов, 2020. - 218 с. : с диагр., табл. ; 23 см

Други авт.: Igor Britchenko, Yaroslava Levchenko, Olena Shershenyuk, Maksym Bezpartochnyi. - Vocabulary [терминологичен речник]: с. 178-191. - За авт.: с. 218. - Рец.: Tetiana Cherniavska, Radostin Vazov, Viktor Ostroverkhov. - Библиогр.: с. 192-216.

ISBN 978-619-245-074-8
1. Икономически учения
330.8
COBISS.BG-ID 44242696

336 ФИНАНСИ

ЗАГОРЧЕВА-Койчева, Деница Петкова, 1976-
        Оценка на данъчната и инвестиционната политика на общините чрез модел за оценка на локалната бизнес среда Вж Кн 63

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/7 Кн 55
КИРОВ, Димитър Михайлов, 1972-
        Увод в юридическата психология : за юристи и психолози, обучаващи се в магистърски програми по юридическа психология / Димитър Киров. - София : Водолей, 2020 ([София] : [Б&БМ]). - 399 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 386-390.

ISBN 978-619-7533-04-0 : 30 лв.
1. Право - психология
34:159.9
COBISS.BG-ID 44186632

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/7 Кн 56
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Избирателна система на Република България : [монография] / Георги Близнашки ; науч. ред. Мария Стойчева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 88 с. ; 24 см. - (Свитъци по конституционно право ; 14)

Рец.: Емилия Друмева, Мария Славова. - Библиогр.: с. 82-87.

ISBN 978-954-07-5090-3 : 8 лв.
1. Избирателно право - България 2. България - право
342.8(497.2)
COBISS.BG-ID 44222472

БК 2021/7 Кн 57
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Система на държавните органи : [монография] / Георги Близнашки ; науч. ред. Мария Стойчева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 64 с. ; 24 см. - (Свитъци по конституционно право ; 13)

Рец.: Емилия Друмева, Мария Славова. - Библиогр.: с. 59-63.

ISBN 978-954-07-5083-5 : 5 лв.
1. Държавно право
342
COBISS.BG-ID 44221960

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

ТОДОРОВ, Калин Станков, 1953-
        Зад завесата на демокрацията Вж Кн 214

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/7 Кн 58
ВЕНЕДИКОВ, Петко Йорданов, 1905-1995
        Встъпването в правата на удовлетворения кредитор в римското и българското гражданско право / Петко Венедиков ; предг. Васил Александров. - 2. изд. - София : Проф. Петко Венедиков, 2020 ([София] : Симолини 94). - 228 с. : с факс. ; 21 см

1. изд. 1938, изд. на Придворна печ. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на лат. ез. - Показалец на текстовете от Corpus iuris, цитирани в първата част. - Съдържа: Ч. 1 Римско право ; Ч. 2 Българско гражданско право.  

ISBN 978-954-9870-99-2 : 20 лв.
1. Гражданско право - България 2. Римско право 3. Рим (държава) - право 4. България - право
347.1(37+497.2)
COBISS.BG-ID 44211720

БК 2021/7 Кн 59
        КНИГА на медиатора / Даниела Коларова ... [и др.]. - София : Фонд. Партньори - България, 2020 ([София] : [Позитив]). - 240 с. : с табл. ; 22 см

Други авт.: Румен Минковски, Добринка Чанкова, Валя Станкова, Биляна Гяурова-Вегертседер, Керачка Михаел. - Библиогр.: с. 230-238.

ISBN 978-954-9945-61-4 : 15 лв.
1. Спор - правни проблеми
347.91/.95
COBISS.BG-ID 44145928

КОЛЧЕВ, Александър Стоилов, 1956-
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ; Закон за местните данъци и такси : практико-приложни коментари Вж Кн 61

КОЛЧЕВ, Александър Стоилов, 1956-
        Преки данъци : практико-приложни коментари Вж Кн 62

БК 2021/7 Кн 60
        РЕГЛАМЕНТ "Рим III" : регламент (ЕС) No 1259/2010 относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право към развод и законна раздяла : коментар / Боряна Мусева ... [и др.] ; науч. ред. Боряна Мусева, Васил Пандов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 200 с. ; 21 см

Други авт.: Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Цветелина Димитрова, Емил Цанков. - Възприетата форма на името на авт. Емил Цанков е Емил Цанков Цанев.

ISBN 978-954-07-5080-4 : 12 лв.
1. Развод - законодателни и директивни материали - Европа - коментари 2. Европа - право
347.627.24(4)(094.5.07)
COBISS.BG-ID 44174856

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

КОЛЧЕВ, Александър Стоилов, 1956-
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ; Закон за местните данъци и такси : практико-приложни коментари Вж Кн 61

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/7 Кн 61
КОЛЧЕВ, Александър Стоилов, 1956-
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ; Закон за местните данъци и такси : практико-приложни коментари / състав., [комент.] Александър Колчев. - София : Пакс корпорация, 2021 ([София] : [Булгед]). - 408 с. : с табл. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител ; 2021)

ISBN 978-619-7376-53-1
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали - коментари 2. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали - коментари 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.5.07)
351.83:368.4(497.2)(094.5.07)
347.73(497.2)(094.5.07)
349.3(497.2)(094.5.07)
COBISS.BG-ID 44261128

БК 2021/7 Кн 62
КОЛЧЕВ, Александър Стоилов, 1956-
        Преки данъци : практико-приложни коментари / състав., [комент.] Александър Колчев. - София : Пакс корпорация, 2021 ([София] : [Булгед]). - 495 с. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител ; 2021)

Съдържа и: Закон за корпоративното подоходно облагане ; Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ISBN 978-619-7376-55-5
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали - коментари 2. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.5.07)
347.73(497.2)(094.5.07)
COBISS.BG-ID 44178696

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/7 Кн 63
ЗАГОРЧЕВА-Койчева, Деница Петкова, 1976-
        Оценка на данъчната и инвестиционната политика на общините чрез модел за оценка на локалната бизнес среда / Деница Петкова Загорчева-Койчева ; науч. ред. Даниел Павлов. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 248 с. : с табл. ; 20 см

Рец.: Людмила Михайлова, Корнелия Тодорова. - Библиогр.: с. 185-194.

ISBN 978-619-201-434-6
1. Общини - България - финанси - управление и организация 2. Данъци - България - управление и организация 3. Инвестиции - България 4. България - обществено управление
352(497.2)
336.22:352(497.2)
COBISS.BG-ID 44183048

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/7 Кн 64
SGUREV, Vasil Stojanov, 1936-
        The Kursk clash / Vassil Sgurev ; afterw. Georgi Markov ; transl. Stanislav Drangazov. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House of Bulg. Acad. of Sciences, 2020. - 250 с. : с ил., к., портр. ; 25 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Курският сблъсък. - Библиогр.: с. 245-249.

ISBN 978-619-245-083-0 (подв.) : 30 лв.
1. Курска битка 1943 - история 2. Германия - военно дело 3. СССР - военно дело
355.48(430:47+57)"1939/1945"
94(100)"1939/1945"
COBISS.BG-ID 44238344

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/7 Кн 65
ЖЕЧЕВ, Живко Величков, 1959-
        Организация и управление на социалните дейности в България : учебно помагало / Живко Жечев ; науч. ред. Милослава Янкова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 110 с. ; 20 см

Рец.: Соня Илиева, Веселина Илиева. - Библиогр.: с. 109-110.

ISBN 978-619-201-435-3
1. Социална работа - България - управление и организация - учебни помагала за ВУЗ
364(497.2)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44189448

БК 2021/7 Кн 66
ФРЕЙМ, Блеър
        Наръчник за интервенция : как да достигнем онези, които са въвлечени в сексуалната индустрия / [B. Fraim, H. Taylor] ; ed. L. Lowry, K. Shryock ; прев. от англ. Свилена Стоянова. - [София] : Фонд. Дъщерите на България, 2019 ([София] : [Скала принт]). - 190 с. : с ил., табл. ; 30 см

Ориг. загл.: Intervention manual: a guide for reaching those caught in the sex industry
. - Имената на авт. установени от доп. източник.

ISBN 978-619-7385-01-4
1. Проституция - социални проблеми - наръчници 2. Трафик на хора - етични проблеми - наръчници
364-78(035)
176.5(035)
COBISS.BG-ID 44249608

БК 2021/7 Кн 67
ХРИСТОВА, Евелина Антонова, 1980-
        Комуникация на благотворителността / Евелина Христова ; науч. ред. Толя Стоицова. - София : Рой комюникейшън, 2018 ([София] : Алианс принт). - 336 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Десислава Бошнакова, Силвия Цветанска. - Библиогр.: с. 311-329. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9335-44-6 : 19 лв.
1. Благотворителност 2. Благотворителни организации - връзки с обществеността
364-32:659.3
659.43
COBISS.BG-ID 44183816

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/7 Кн 68
ГОСПОДИНОВ, Владислав Динков, 1978-
        Учебно помагало за семинарните упражнения по теория на възпитанието / Владислав Господинов, Берджухи Йорданова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 262 с. : с табл, ил., факс. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Берджухи Йорданова е Берджухи Михран Сахакян. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Сийка Чавдарова-Костова, Снежана Попова. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-07-4708-8 : 17 лв.
1. Възпитание - теория - учебни помагала за ВУЗ
37.013(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44158728

БК 2021/7 Кн 69
        ОБРАЗОВАНИЕ и изкуства: традиции и перспективи : сборник доклади от научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, [София, 6.11.2020] / ред. кол. Милен Замфиров ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 1095 с. : с ил. ; 24 см

Други ред.: Маргарита Бакрачева, Розалина Енгелс-Критидис, Радослав Пенев, Милена Блажиева, Николай Цанев, Николай Попов, Адриан Георгиев, Габриела Кирова, Неда Балканска, Стефан Алтъков, Нели Бояджиева, Марина Пиронкова. - Възприетата форма на името на ред. Маргарита Бакрачева е Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, на ред. Розалина Енгелс-Критидис - Розалина Пламенова Енгелс, на ред. Милена Блажиева - Милена Любенова Блажиева-Кирчева. - Моята лебедова песен / Георги Бижков: с. 21-23. - Биографичен текст за проф. д-р Георги Бижков / Марина Пиронкова: с. 24-25. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5061-3 (подв.) : 55 лв.
1. Бижков, Георги Христов, 1940-2014 - юбилеи и чествания - конференции 2. Педагози, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Педагогика - България - конференции 4. България - педагогика
37.01(497.2)(092)(06)
37.01(497.2)(06)
929 Бижков, Георги Христов
COBISS.BG-ID 44169224

ЧАВДАРОВА, Албена Дянкова, 1959-
        Университетската педагогика в Софийския университет "Св.Климент Охридски" и в Лайпцигския университет - история и съвременност Вж Кн 83

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/7 Кн 70
ГЕОРГИЕВА, Галина Георгиева, 1983-
        Математиката в мисленето на децата : [монография] / Галина Георгиева ; науч. ред. Радослав Пенев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 192 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Мария Баева, Здравко Лалчев. - Библиогр.: с. 181-191.

ISBN 978-954-07-5070-5 : 13 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика
373.2.016
COBISS.BG-ID 43928840

БК 2021/7 Кн 71
ГЕОРГИЕВА, Галина Георгиева, 1983-
        Математическа компетентност в предучилищна възраст : монография / Галина Георгиева ; науч. ред. Габриела Кирова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 159 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Мария Баева, Здравко Лалчев. - Библиогр.: с. 149-158.

ISBN 978-954-07-5069-9 : 11 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика
373.2.016
COBISS.BG-ID 44205832

БК 2021/7 Кн 72
СОТИРОВ, Чавдар Георгиев, 1965-
        Туристически практики в детската градина и училище : учебник / Чавдар Сотиров ; науч. ред. Георги Колев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 191 с. : с ил., табл. ; 20 см

Рец.: Малчо Малчев, Димитринка Цонкова.

ISBN 978-619-201-439-1
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - физическо възпитание - учебници за ВУЗ 2. Физическо възпитание - методика на преподаването за основни училища - учебници за ВУЗ
373.2.091.3:796(075.8)
373.3.091.3:796(075.8)
COBISS.BG-ID 44162056

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/7 Кн 73
ПЕЙЧЕВА, Йорданка Стоянова, 1958-
        Иновативни образователни технологии в обучението по технологии и предприемачество (I-IV клас) : монография / Йорданка Пейчева ; науч. ред. Евгения Иванова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 151 с. : с ил., табл. ; 20 см

Рецензии / Тодорка Николова, Пенка Кожухарова: с. 4. - Библиогр.: с. 145-151.

ISBN 978-619-201-433-9
1. Трудово обучение - методика на преподаването за основни училища
373.3.091.3:62/64
COBISS.BG-ID 44176392

СОТИРОВ, Чавдар Георгиев, 1965-
        Туристически практики в детската градина и училище : учебник Вж Кн 72

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/7 Кн 74
БЕГОВИЧ, Ибрахим
        Религия ислям за 1. клас / Ибрахим Бегович ; худож. Един Алич ; увод Мустафа Хаджи. - София : Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство, 2020 ([София] : Алианс принт). - 123 с. : с цв. ил. ; 27 см

Загл. на кор.: Религия ислям 1. клас. - Загл. в изд. каре: Религия - ислям учебник за 1. клас.

ISBN 978-619-7406-25-2 : 6 лв.
1. Ислям - учебници за основни училища
373.3.016:28(075.2)
COBISS.BG-ID 44195080
БК 2021/7 Кн 75
НИШТОВИЧ, Хазема
        Религия ислям 4. клас / Хазема Ништович, Ибро Ништович, Менсур Валйевач ; предг. Мустафа Хаджи ; отг. ред. Мурад Бошнак. - София : Глав. мюфтийство, 2020 ([София] : Алианс принт). - 144 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Vjeronauka 4 / Hazema Ništović, Ibro Ništović, Mensur Valjevac. - Загл. в изд. каре: Религия - ислям учебник за 4. клас. - Загл. на гърба на предзагл. с.: Религия- ислям за 4. клас.

ISBN 978-619-7406-28-3 : 6 лв.
1. Ислям - учебници за основни училища
373.3.016:28(075.2)
COBISS.BG-ID 44261896

БК 2021/7 Кн 76
ПЛЕХ, Мина
        Религия ислям 3. клас / Мина Плех, Муамер Тиняк, Мелика Незировач ; отг. ред. Мурад Бошнак. - София : Мюсюлманско изповедание, 2020 ([София] : Алианс принт). - 144 с. : с цв. ил. ; 27 см

Загл. в изд. каре: Религия-ислям учебник за 3. клас. - На загл. с. означено 3.
- Прев. от босн. ез.

ISBN 978-619-7406-27-6 : 6 лв.
1. Ислям - учебници за основни училища
373.3.016:28(075.2)
COBISS.BG-ID 44220680

БК 2021/7 Кн 77
        ПОЗНАЙ кой герой говори! : кубче за бърз преговор по литература за изпита в 7. клас : активни карти, образователни игри / подб. на цитати, идеи за игри Милослава Стойкова. - София : Сим консулт прес, 2019 ([София] : [АСИ принт]). - 104 отд. к. : с цв. ил. ; 9 x 9 см + 2 л. прил.

ISBN 978-619-90913-7-1 : 10.80 лв.
1. Българска литература - учебни помагала за основни училища
373.3.016:821.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 44209416

БК 2021/7 Кн 78
        ПОЗНАЙ кой говори! : кубче за бърз преговор по литература 6. клас : активни карти, образователни игри за изпита в 7. клас / състав. Милослава Стойкова. - София : Сим консулт прес, 2019 ([София] : Аси принт). - 70 отд. к. : с цв. ил. ; 9 x 9 см + 2 л. прил.

ISBN 978-619-90913-6-4 : 9.60 лв.
1. Българска литература - учебни помагала за основни училища
373.3.016:821.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 44252424

БК 2021/7 Кн 79
        ПОЗНАЙ творбата! : кубче за бърз преговор по литература 6. клас : активни карти, образователни игри за изпита в 7. клас / подб. на цитати Милослава Стойкова. - София : Сим консулт прес, 2019 ([София] : [Аси принт]). - 72 отд. к. : с цв. ил. ; 9 x 9 см + 2 л. прил.

ISBN 978-619-90913-5-7 : 9.60 лв.
1. Българска литература - учебни помагала за основни училища
373.3.016:821.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 44223496

БК 2021/7 Кн 80
СТОЙКОВА, Милослава Христова, 1960-
        100 + тези по литература за 6. клас : ранна подготовка за изпита в 7. клас / Милослава Стойкова. - София : Сим консулт прес, 2019 ([София] : [Аси принт]). - 88 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90913-4-0 : 7.80 лв.
1. Българска литература - учебни помагала за основни училища
373.3.016:821.163.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 44160776

БК 2021/7 Кн 81
СТОЙКОВА, Милослава Христова, 1960-
        Тестове по литература за 6. клас : ранна подготовка за изпита в 7. клас / Милослава Стойкова. - София : Сим консулт прес, 2019 ([София] : Pulsio Print). - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90913-9-5 : 8.40 лв.
1. Българска литература - тестове за основни училища
373.3.016:821.163.2(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 44235016


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/7 Кн 82
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски
        Исторически алманах на Софийския университет, 1888-2018 / състав. Валери Колев ... [и др.] ; предг. Иван Илчев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 272 с. : с портр., ил, факс. ; 24 см

Други състав.: Владимир Станев, Евгения Калинова, Искра Баева. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Иван Илчев е Иван Илчев Димитров.

ISBN 978-954-07-4994-5 (подв.) : 25 лв.
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - история - алманаси 2. София - висше образование
378.4(497.2-25)(059)
COBISS.BG-ID 44149000

БК 2021/7 Кн 83
ЧАВДАРОВА, Албена Дянкова, 1959-
        Университетската педагогика в Софийския университет "Св.Климент Охридски" и в Лайпцигския университет - история и съвременност / Албена Чавдарова, Марияна Илиева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 215 с. : с диагр., факс. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Хилмар Валтер, Йордан Колев. - Библиогр.: с. 197-203.

ISBN 978-954-07-4958-7
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика - история 2. Университети - Лайпциг - история 3. Педагогика - образование и просвета - история 4. София - висше образование 5. Лайпциг - висше образование
378.4(497.2-25)(091)
378.4(430-21)(091)
37.01(497.2+430)(091)
COBISS.BG-ID 44194056

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

КЮРКЧИЕВА, Ива Иванова
        Етнология и футбол Вж Кн 109


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/7 Кн 84
        УСТОЙЧИВИ процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда / Татяна Петрова ... [и др.] ; под ред. на Наташа Ваклиева-Банчева. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 414 с. : с цв. диагр., ил. ; 24 см

Други авт.: Даниела Джонова-Атанасова, Константина Стефанова, Крум Семков, Светослав Наков, Наташа Ваклиева-Банчева, Елисавета Кирилова, Райка Владова, Боян Иванов, Юнзиле Джелил, Евгений Ганев. - Библиогр. след отд. ч.

ISBN 978-619-245-056-4 (подв.) : 38 лв.
1. Устойчиво развитие
502.13
COBISS.BG-ID 44188936

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/7 Кн 85
        CONSTRUCTIVE theory of functions : proceedings of the international conference, Sozopol, june 2-8, 2019 : dedicated to the memory of Blagovest Sendov / ed. Borislav Draganov ... [и др.]. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House of Bulg. Acad. of Sciences, 2020. - XV, 240 с. : с ил., портр. ; 25 см

Други ed.: Kamen Ivanov, Geno Nikolov, Rumen Uluchev. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-619-245-060-1 (подв.)
1. Сендов, Благовест Христов, 1932-2020 - конференции 2. Математици, български - конференции 3. Функции - теория - конференции 4. България - математика
51(497.2)(092)(06)
517.5(06)
929 Сендов, Благовест Христов
COBISS.BG-ID 44232712

517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

        CONSTRUCTIVE theory of functions : proceedings of the international conference, Sozopol, june 2-8, 2019 : dedicated to the memory of Blagovest Sendov Вж Кн 85

519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ
Виж и 004.3; 51-

БК 2021/7 Кн 86
КОЦЕВА, Илияна-Лора Анатолиева
        Признание в сайтовете на интернет за откривателя на "Новото смятане на планетата Земя" Илия Петров / Илияна-Лора Коцева. - Плевен : [Кентавър 66], 2020. - 28 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Изд. на Съюз на учените в България. Клон Плевен.

ISBN 978-619-7493-21-4
1. Петров, Илия Христов, 1934- - дейност 2. Изобретатели, български - дейност 3. България - математика
519.6(497.2)(092)
929 Петров, Илия Христов
COBISS.BG-ID 44170248

528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ

БК 2021/7 Кн 87
КАСТРЕВА, Пенка Йорданова, 1957-
        Съвременни технологии за картографиране / Пенка Кастрева, Събин Иванов, Божидар Стоянов ; науч. ред. Пламен Михайлов Михайлов. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 385 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Рецензии / Евгени Гришев Стойков, Юрий Иванов Дачев, Нели Димитрова Здравчева: с. 315-321. - Редакционна бележка / Пламен Михайлов Михайлов: с. 379-380. - Библиогр.: с. 355-368.

ISBN 978-619-201-359-2
1. Картография
528.9
COBISS.BG-ID 44142088

БК 2021/7 Кн 88
КЪНЧЕВА, Румяна Христова
        Английско-български терминологичен речник по дистанционни изследвания. Т. 1, А-М / Румяна Кънчева = English-Bulgarian dictionary of remote sensing terms. Vol. 1, A-M / Rumiana Kancheva. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 863 с. : с табл. ; 25 см

Изд. на БАН. Институт за косм. изследвания и технологии. - Рец.: Петър Гецов, Гаро Мардиросян.

ISBN 978-619-245-059-5 (подв.) : 39 лв.
1. Геофизични методи на издирване - терминология - речници 2. Космическа технология - терминология - речници 3. Английски език - речници, английско-български
528.8(038)=111=163.2
81'374=111=163.2:528.8
629.78(038)=111=163.2
81'374=111=163.2:629.78
COBISS.BG-ID 44046088

53 ФИЗИКА

БК 2021/7 Кн 89
ИВАНОВ, Виктор Генчев, 1967-
        Книга за учителя по физика и астрономия 11. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модул 2: Поле и енергия / Виктор Иванов. - София : Просвета, 2020 (София : Симолини 94). - 40 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по физика и астрономия за 11. клас. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-4053-7 : 9 лв.
1. Физика - методика на преподаването за средни училища
53(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44240392

БК 2021/7 Кн 90
ПЕТКОВ, Иван Славов
        Книга за учителя по физика и астрономия 11. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модул 3: Експериментална физика / Иван Петков. - София : Просвета, 2020 (София : Симолини 94). - 40 с. : с табл., черт. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по физика и астрономия за 11. клас. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-4054-4 : 9 лв.
1. Физика - методика на преподаването за средни училища
53(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44274440

531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА
Виж и 621.01

KROL´, Oleg Solomonovič, 1947-
        Machine tool spindle dynamics for designers : monograph Вж Кн 102

54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Виж и 550.4; 66

БК 2021/7 Кн 91
        КНИГА за учителя по химия и опазване на околната среда 11. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модул 2 - химия на неорганичните вещества / Лиляна Боянова ... [и др.]. - София : Просвета, 2020 (София : Монт). - 72 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 11. клас, профилирана подготовка. - Други авт.: Красимир Николов, Калинка Бенова, Даниела Маноилова, Антоанета Хинева. - Пълната форма на името на авт. Лиляна Боянова е Лиляна Боянова Йорданова. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-4062-9 : 9 лв.
1. Химия - методика на преподаването за средни училища
54(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44193544

БК 2021/7 Кн 92
ЮБИЛЕЙНА научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков (София ; 2020)
        Юбилейна научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков, София, 18.11.2020 : сборник с материали / увод Тони Спасов, Радостина Стоянова. - София : [Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"], [2020]. - 232 с. : с портр, ил., диагр. ; 21 см

Изд. на БАН. Институт по обща и неорган. химия, СУ Св. Климент Охридски. Фак. по химия и фармация. - Рец.: Мария Миланова, Виолета Колева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-245-072-4
1. Близнаков, Георги Мануилов, 1920-2004 - юбилеи и чествания - конференции 2. Химици, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Химия - конференции 4. България - химия
54(497.2)(092)(06)
54(06)
929 Близнаков, Георги Мануилов
COBISS.BG-ID 44147720

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

        PELAGIC trawl surveys in the Bulgarian marine area 2017-2019 : scientific report Вж Кн 103


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

БК 2021/7 Кн 93
СПАСОВ, Любомир Димитров, 1960-
        Телца на Хасал : имуноморфологични характеристики и клинични корелации : монография / Любомир Спасов, Цветанка Маринова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 118 с. : с ил. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 75-117.

ISBN 978-954-07-5060-6 (подв.) : 16 лв.
1. Лимфоцити 2. Тимусна жлеза
612.4
COBISS.BG-ID 44169480

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/7 Кн 94
АЛЪН, Хенри Клей, 1836-1909
        Materia Medica на някои важни нозоди с доказването на X-ray. Ч. 1 / Хенри Клей Алън ; прев. от англ. Цветана Коджабашева. - София : Quantum, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 320 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Поредица Класика)

Ориг. загл.: The Materia Medica of the nosodes with provings of the X-ray / H. C. Allen. - Загл. на гърба на кн.: Materia Medica на някои важни нозоди.

ISBN 978-619-7431-07-0 : 25 лв.
1. Хомеопатия
615.015.32
COBISS.BG-ID 44192776

БК 2021/7 Кн 95
АЛЪН, Хенри Клей, 1836-1909
        Materia Medica на някои важни нозоди с доказването на X-ray. Ч. 2 / Хенри Клей Алън ; прев. от англ. Цветана Коджабашева ; послесл. Цветана Коджабашева. - София : Quantum, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 408 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Поредица Класика)

Ориг. загл.: The Materia Medica of the nosodes with provings of the X-ray / H. C. Allen. - Загл. на гърба на кн.: Materia Medica на някои важни нозоди.

ISBN 978-619-7431-10-0 : 25 лв.
1. Хомеопатия
615.015.32
COBISS.BG-ID 44194312

БК 2021/7 Кн 96
БЬОНИНГХАУЗЕН, Клеменс Мария Франц фон, 1785-1864
        Кратки трудове : есета, трактати, практика. Ч. 1 / Клеменс Мария Франц фон Бьонингхаузен ; предисл. Т. Л. Брадфорд ; прев. Цветана Коджабашева. - София : Quantum, 2017 ([София] : [Алианс принт]). - XIII, 14-260 с. ; 21 см. - (Поредица Класика)

За Бьонингхаузен / Цветана Коджабашева: с. V-XII. - Загл. и на англ. ез.: The lesser writings / C. M. F. von Boenninghausen. - Името на авт. на доп. материал
Томас Линдзли Брадфорд погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Тамос Линдлзи Брадфорд.

ISBN 978-619-7431-01-8 : 18 лв.
1. Хомеопатия
615.015.32
COBISS.BG-ID 44230664

КРУМОВА-Пешева, Румяна Кирилова, 1968-
        Психоаналитичната психотерапия - терапевтичен метод и стил Вж Кн 21

        СПОРТ след трансплантация : първи по рода си наръчник с упражнения за хора с белодробни трансплантации Вж Кн 100

БК 2021/7 Кн 97
ХЕРИНГ, Константин, 1800-1880
        Насочващите симптоми в нашата Materia Medica. Т. 1, Abies nigra - Armoracea sativa / Константин Херинг ; предг., прев. от англ. ез. Цветана Коджабашева. - 2. изд. - София : Quantum, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 546 с. ; 24 см. - (Поредица Класика)

Ориг. загл.: The guiding symptoms of our Materia Medica / Constantine Hering. - 1. изд. 2017.

ISBN 978-619-7431-11-7
1. Хомеопатия
615.015.32
COBISS.BG-ID 44220168

БК 2021/7 Кн 98
ХЕРИНГ, Константин, 1800-1880
        Насочващите симптоми в нашата Materia Medica. Т. 2, Arnica montana - Bromium / Константин Херинг ; прев. от англ. Цветана Коджабашева. - София : Quantum, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 548 с. ; 24 см. - (Поредица Класика)

Ориг. загл.: The guiding symptoms of our Materia Medica / Constantine Hering.

ISBN 978-619-7431-12-4
1. Хомеопатия
615.015.32
COBISS.BG-ID 44222728

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/7 Кн 99
ИЛИЕВА, Стоянка Танчева, 1962-
        Репетиториум по клинична лаборатория : тестове / Стоянка Танчева. - Варна : Сити център, 2020. - 72 с. : с табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Стоянка Танчева е Стоянка Танчева Илиева.

ISBN 978-619-7503-17-3
1. Лабораторна диагностика - тестове
616-07(079)
COBISS.BG-ID 44183560

616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

БК 2021/7 Кн 100
        СПОРТ след трансплантация : първи по рода си наръчник с упражнения за хора с белодробни трансплантации / предг. Стефан Тамбуев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см

Изд. на Унив. болница Лозенец, Сдружение на пациенти с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация.

ISBN 978-954-07-5077-4 (подв.)
1. Бели дробове - трансплантация - лечебна физкултура - наръчници
616.24-089.84(035)
615.825(035)
COBISS.BG-ID 44247048

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ

БК 2021/7 Кн 101
        СПЕШНА урология / Александър Костов Заимов ... [и др.] ; предг., под. ред. на Чавдар Славов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2020. - 615 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Emergency urology. - Други авт.: Асен Рачев Гудев, Борис Серьожев Младенов, Борислав Бойков Божков, Валентин Петров Владимиров, Васил Венциславов Василев, Велислава Андонова Начкова, Галина Александрова Кирова, Дмитрий Сергеевич Дмитриенко, Елена Тодорова Кинова, Еленко Петков Попов, Емил Рашков Доросиев, Златка Георгиева Желева, Йорданка Великова Узунова, Красимир Проданов Янев, Маринчо Иванов Георгиев, Мария Христова Гичева, Мая Цветанова Белитова, Мохамед Ел Тиби, Наталия Николаева Спасова, Николай Стефанов Габровски, Радостина Николаева Георгиева, Светлозар Чавдаров Славов, Стоян Вълчев Пеев, Фани Лазарова Цуракова, Чавдар Крумов Славов. - Името на авт. Наталия Николаева Спасова погрешно отпеч. на с. 4 - Наталия Николова Спасова. - Рец.: Дамян Дамянов, Христо Куманов, Ботьо Зозиков. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-245-062-5 : 49 лв.
1. Урология
616.6
COBISS.BG-ID 44134664

621.9 ФОРМОВАНЕ СЪС СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ. ШЛИФОВАНЕ. ЧУКОВЕ И ПРЕСИ
Виж и 621.7

БК 2021/7 Кн 102
KROL´, Oleg Solomonovič, 1947-
        Machine tool spindle dynamics for designers : monograph / Oleg Krol. - Sofia : Prof. M. Drinov Publ. House of Bulg. Acad. of Sciences, 2020. - 143 с. : с табл., черт. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Oleksandr Permyakov, Vladimir Nemtinov, Petko Tsankov, Sergiy Kovalevskyy. - Библиогр.: с. 134-141.

ISBN 978-619-245-069-4 (подв.)
1. Металорежещи машини - механизми и елементи 2. Техническа механика
621.9-2
531.8
COBISS.BG-ID 44173832

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

КЪНЧЕВА, Румяна Христова
        Английско-български терминологичен речник по дистанционни изследвания. Т. 1, А-М Вж Кн 88

639 ЛОВ. РИБОЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО
Виж и 347.26; 799

БК 2021/7 Кн 103
        PELAGIC trawl surveys in the Bulgarian marine area 2017-2019 : scientific report / Violin St. Raykov ... [и др.] ; ed. Snejina Bacheva. - [София] : [Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"], 2020. - [6], 278 с. : с цв. ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Scientific report. - Други авт.: Maria Yankova, Petya Ivanova, Veselina Mihneva, Dimitar Dimitrov, Kremena Stefanova, Elitsa Stefanova, Ilian Kotsev, Nina Dzembekova, Ivelina Zlateva. - Изд. на Bulg. Acad. of Science. Inst. of Oceanology. - Библиогр.: с. 229-232. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-245-070-0 (подв.)
1. Рибовъдство - България - биологични основи 2. Хидробиология 3. България - лов и риболов
639.32:591.5(497.2)
591.5
COBISS.BG-ID 44155912

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/7 Кн 104
БЛИЗНАКОВА, Катя Николова, 1965-
        Едно нестандартно кулинарно пътешествие / Катя Близнакова. - София : Комеди клуб, [2020] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 50 с. : с цв. ил. ; 22 х 22 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-92886-2-9 (подв.) : 15 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
COBISS.BG-ID 44163336

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/7 Кн 105
BOROWSKA, Maria
        Wspomaganie procesu zarządzania usługami na podstawie praw funkcjonowania systemu logistycznego / Maria Borowska. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House of Bulg. Acad. of Sciences, 2020. - 123 с. : с табл. ; 23 см

Рец.: Tadeusz Galanc, Igor Britchenko, Tetiana Cherniavska. - Библиогр.: с. 115-123.

ISBN 978-619-245-073-1
1. Логистика (икономика) - управление и организация
658.7:005
COBISS.BG-ID 44238856

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ПОПОВА, Жана Тодорова
        Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. Вж Кн 107

ХРИСТОВА, Евелина Антонова, 1980-
        Комуникация на благотворителността Вж Кн 67


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

        ЗЕТНУКОРТУ : от миналото към бъдещето Вж Кн 202

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

НИКОЛОВА, Теодора, 1968-
        Алманах на моята душа : картини и стихове Вж Кн 160

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА
Виж и 2-535

БК 2021/7 Кн 106
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Емилова, 1949-
        На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? : стара българска музика III: IX-XIX в. / Светлана Куюмджиева. - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 336 с. : с факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 279-305. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7566-03-1 : 16 лв.
1. Църковна музика, българска 2. България - музика
783.6:271.2(497.2)
COBISS.BG-ID 44215304

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/7 Кн 107
ПОПОВА, Жана Тодорова
        Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. / Жана Попова ; науч. ред. Венцислав Димов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 112 с. : с ил. ; 21 см

Рец.: Снежана Попова, Розмари Стателова. - Библиогр.: с. 108-111.

ISBN 978-954-07-5084-2
1. Естрадно изкуство, българско - история - 20-21 век 2. Средства за масова информация - България 3. България - музика
784.7.036(497.2)
659.3(497.2)
COBISS.BG-ID 44157448

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

БК 2021/7 Кн 108
НАЙДЕНОВА, Вера Найденова, 1935-
        Миниатюри на тема кино / Вера Найденова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2020 ([София] : Симолини 94). - 284 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7469-14-1 : 18 лв.
1. Кино, съвременно - 20-21 век
791.6.036/.038
COBISS.BG-ID 44245000

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

АНГЕЛОВ, Михаил, 1948-
        "Зорница" грее : спомени и впечатления от концерти у нас и в чужбина Вж Кн 185

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/7 Кн 109
КЮРКЧИЕВА, Ива Иванова
        Етнология и футбол / Ива Кюркчиева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2020. - 252 с. : с ил., факс. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Ethnology and football. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 228-244 и под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-245-066-3 : 15 лв.
1. Футбол - социални проблеми 2. България - етнология
796.332.077:316.6
394(497.2)
COBISS.BG-ID 44189960

ПАНАЙОТОВ, Милен Йорданов
        Сами срещу всички : зад кулисите на митичната тъмносиня организация "София - Запад" : 40 интервюта с основатели и членове Вж Кн 7

796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
Виж и 338.48

МОМЧЕВ, Живко Момчев, 1989-
        Ком - Емине : пътеводител Вж Кн 206

БК 2021/7 Кн 110
СКАТОВ, Атанас Георгиев, 1978-2021
        Седемте континентални първенеца : дневници / Атанас Скатов. - [Сливен] : Др. Скатов, 2020 ([Пловдив] : [Жанет 45]). - 654 с. : с цв. ил. ; 30 см

За автора: с. 10-11.

ISBN 978-619-91704-0-3 (подв.) : 77 лв.
1. Скатов, Атанас Георгиев, 1978-2021 - биографски материали 2. Пътешественици, български - биографски материали 3. България - физическа култура и спорт
796.52.071(497.2)(092)
929 Скатов, Атанас Георгиев
COBISS.BG-ID 44262664


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

КЪНЧЕВА, Румяна Христова
        Английско-български терминологичен речник по дистанционни изследвания. Т. 1, А-М Вж Кн 88

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/7 Кн 111
DANOVA, Madlen Vasileva, 1962-
         LitUps! B2 CEF : language, literature, culture. Pt. 1, Teacher's book for the 11th grade / Мадлен Данова, Райна Костова. - София : Просвета, 2020 (София : Монт). - 71 с. : с табл. ; 29 см

Загл. в изд. каре: LitUps! Language, literature, culture for the 11th grade, B2. - Загл. и на бълг. ез.: Книга за учителя по английски език B2 за 11. клас - профилирана подготовка. - Комплект с учебник, работна тетрадка.

ISBN 978-954-01-4065-0 : 9 лв.
1. Английски език - методика на преподаването за средни училища
811.111(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44226568

БК 2021/7 Кн 112
DANOVA, Madlen Vasileva, 1962-
        LitUps! B2 CEF : language, literature, culture. Pt. 2, Teacher's book for the 12th grade / Мадлен Данова. - София : Просвета, 2020 (София : Монт). - 51 с. ; 29 см

Загл. в изд. каре: LitUps! Language, literature, culture for the 12th grade, B2. - Загл. и на бълг. ез.: Книга за учителя по английски език B2 за 12. клас - профилирана подготовка. - Ч. 1 на многочастното изд. с авт.: Мадлен Данова, Райна Костова. - Комплект с учебник, работна тетрадка.

ISBN 978-954-01-4066-7 : 9 лв.
1. Английски език - методика на преподаването за средни училища
811.111(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44227848

БК 2021/7 Кн 113
GANEVA, Milena Jankova
        English with Rex : учебно помагало по английски език за нивата А1 и А2 / Милена Ганева, Ирена Георгиева. - [София] : Екрие, 2020. - 240 с. : с ил., табл. ; 26 см + answer keys A1 (24 с. : с табл. ; 21 см). - (Научи с Екрие)

Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-619-7507-17-1 : 20 лв.
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
COBISS.BG-ID 44200456

811.161.1 РУСКИ ЕЗИК

БК 2021/7 Кн 114
РАДКОВА, Антония Димитрова, 1964-
        Привет! A2 : книга для учителя / Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева. - София : Просвета, 2020 ([София] : M&MB). - 52 с. : с табл. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Привет! А2 книга за учителя по руски език за 11. и 12. клас. - Текст и на бълг. ез. - Комплект с учебник, уч. тетрадки.

ISBN 978-954-01-4043-8 : 9 лв.
1. Руски език - методика на преподаването за средни училища
811.161.1(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44264200

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК

БК 2021/7 Кн 115
ТИХОВА, Анета Маринова, 1974-
        Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог : монография / Анета Маринова Тихова ; науч. ред. Андрей Тодоров Бояджиев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 250 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Науч. център Преславска книжовна школа. - Рец.: Мария Антонова Спасова, Цветанка Георгиева Янакиева. - Библиогр.: с. 229-244. - Рез. на англ. ез. / прев. Гергана Герова.

ISBN 978-619-201-453-7
1. Старобългарски език - местоимения 2. България - езикознание
811.163.1'366
COBISS.BG-ID 44246536

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/7 Кн 116
ДАНЧЕВА, Надежда Георгиева
        Орографската лексика в българската микротопонимия от Западна България / Надежда Данчева. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 163 с. : с табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Орографската лексика в микротопонимията от Западна България. - Загл. и на англ. ез.: Orographical lexis in the microtoponymy of Western Bulgaria. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 147-153. - 
Терминол. показалец . - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-245-068-7
1. Топонимия - Западна България 2. Български език - диалекти - Западна България 3. Западна България - езикознание
811.163.2'373.21(497.2-15)
811.163.2'282(497.2-15)
COBISS.BG-ID 44191496

БК 2021/7 Кн 117
        КНИГА за учителя по български език 11.-12. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модул 1: Езикът и обществото / Красимира Алексова ... [и др.]. - София : Просвета, 2020 (София : Дедракс). - 48 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. - Загл. в изд. каре: Книга за учителя по български език за 11.-12. клас профилирана подготовка. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-4082-7 : 9 лв.
1. Български език - методика на преподаването за средни училища
811.163.2(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44215048

БК 2021/7 Кн 118
СТОЙКОВА, Милослава Христова, 1960-
        Тестове за функционална и езикова грамотност : за НВО в 10. клас и за матура / Милослава Стойкова, Димана Иванова. - София : Сим консулт прес, 2019 ([София] : [Аси принт]). - 96 с. : с табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Тестове и текстове по български език за НВО в 10. клас и за матура.

ISBN 978-619-7549-00-3 : 8.40 лв.
1. Български език - тестове за средни училища
811.163.2(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 44196872

811.163.3 МАКЕДОНСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.3

БК 2021/7 Кн 119
        ЗА официалния език на Република Северна Македония / Ана Кочева ... [и др.]. - София : Проф. Марин Дринов, 2020. - 64 с. : с цв. ил., к., факс. ; 24 см

Други авт.: Анна Чолева-Димитрова, Ваня Мичева, Георги Николов, Лиляна Василева, Лучия Антонова-Василева, Наум Кайчев, Пламен Павлов, Славия Бърлиева, Славка Керемидчиева, Спас Ташев, Татяна Александрова. - Възприетата форма на името на авт. Ана Кочева е Ана Иванова Кочева-Лефеджиева, на Лучия Антонова-Василева - Лучия Стефанова Антонова. - Библиогр.: с. 57-59.

ISBN 978-619-245-042-7
1. Македонски език 2. Северна Македония - езикознание
811.163.3
COBISS.BG-ID 44168712

811.512.161 ТУРСКИ (ОСМАНСКИ) ЕЗИК

БК 2021/7 Кн 120
ЙОРДАНОВА, Милена Петрова, 1981-
        Морфосинтаксис на прилагателното име в турския език / Милена Йорданова ; науч. ред. Димитър Веселинов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 272 с. : с табл. ; 24 см

Пълната форма на името на ред. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Рец.: Ирина Саръиванова, Стоянка Кендерова. - Библиогр.: с. 205-210. - Показалци. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5089-7 : 17 лв.
1. Турски език - граматика 2. Турция - езикознание
811.512.161'36
COBISS.BG-ID 44201480

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/7 Кн 121
АТАНАСОВ, Владимир Атанасов, 1955-
        Книга за учителя по литература 11.-12. клас : [към] учебник за профилирана подготовка : модул 4: критическо четене / Владимир Атанасов, Наташа Крумова-Христемова. - София : Просвета, 2020 (София : Лито Балкан). - 76 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Книга за учителя по литература за 11.-12. клас. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-4017-9 : 9 лв.
1. Литература - методика на преподаването за средни училища
821(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44193032

БК 2021/7 Кн 122
        КНИГА за учителя по литература : [към] учебник за профилирана подготовка 11.-12. клас : модул 3: диалогични прочити / Албена Хранова ... [ и др.]. - София : Просвета, 2020 (София : Монт). - 84 с. : с ил., табл. ; 24 см

Загл. на гърба на загл. с.: Книга за учителя по литература за 11.-12. клас профилирана подготовка. - Други авт.: Петър Алексиев, Пламен Дойнов, Гергина Кръстева, Димитър Кръстев, Биляна Курташева, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, Марин Бодаков. - Възприетата форма на името на авт. Росица Игнатова-Василева е Росица Димитрова Игнатова. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-4056-8 : 9 лв.
1. Литература - методика на преподаването за средни училища
821(072)(075.3)
COBISS.BG-ID 44188168

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/7 Кн 123
БЪРДЖЕС, Антъни, 1917-1993
        Ендърби отвън / Антъни Бърджес ; прев. от англ. Аглика Маркова, стихове Кристин Димитрова. - София : Изток-Запад, 2019. - 240 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Enderby outside / Anthony Burgess. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. 2 от тетралогията Ендърби.

ISBN 978-619-01-0538-1 : 15 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44178184

БК 2021/7 Кн 124
PANČEVA, Evgenija Spasova, 1958-
        Stasis and ecstasy: archaeologies of the early modern self / Evgenia Pancheva. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2020. - 454 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 420-437.

ISBN 978-954-07-5073-6 (подв.) : 30 лв.
1. Английска литература - теми, образи, сюжети 2. Личност - философски проблеми - в литературата 3. Великобритания - литературознание
821.111.09
COBISS.BG-ID 44208904

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/7 Кн 125
МАКДОНАЛД, Джордж, 1824-1905
        Принцесата и гоблинът / Джордж Макдоналд ; ил. Артър Хюс ; прев. от англ. Стефан Георгиев. - София : Изток-Запад, 2020. - 168 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: The princess and the goblin / George MacDonald. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0575-6 : 14 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 44249864

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/7 Кн 126
МАККАМЪН, Робърт, 1952-
        Безумие / Робърт Маккамън ; прев. от англ. Коста Сивов. - София : Изток-Запад, 2020. - 397 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Gone south / Robert McCammon. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0674-6 : 21 лв.
ISBN 619-01-0674-9 !

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 44166152

БК 2021/7 Кн 127
МАККАМЪН, Робърт, 1952-
        Безумие / Робърт Маккамън ; прев. от англ. Коста Сивов. - София : Изток-Запад, 2020. - 397 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Gone south / Robert McCammon. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0683-8 (подв.) : 24 лв.
ISBN 619-01-0683-8 !

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 44165896

БК 2021/7 Кн 128
О'ХЕНРИ, 1862-1910
        Квадратурата на кръга : разкази / О.Хенри ; подб. и прев. [от англ.] Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2020. - 264 с. ; 25 см. - (Колекция Върхове ; 38)

Възприетата форма на името на авт. О.Хенри е О'Хенри - псевд. на Уилям Сидни Портър.

ISBN 978-619-01-0688-3 (подв.) : 19 лв.

821.111(73)-32
COBISS.BG-ID 44158216

БК 2021/7 Кн 129
СИМЪНС, Дан, 1948-
        Призраци през зимата / Дан Симънс ; прев. от англ. Коста Сивов. - София : Изток-Запад, 2019. - 286 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: A winter haunting / by Dan Simmons. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0551-0 : 19 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 44155656

БК 2021/7 Кн 130
ШАТЪК, Джесика
        Жените в замъка / Джесика Шатък ; прев. от англ. Галина Величкова. - София : Изток-Запад, 2019. - 400 с. ; 22 см. - (Серия Красноглед)

Ориг. загл.: The women in the castle / Jessica Shattuck. - За автора: с. 399.

ISBN 978-619-01-0516-9 : 22 лв.

821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 44270088

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/7 Кн 131
ШПОЙЛХОФ, Барбара ван ден, 1959-
        Тролът Сърдитко / Барбара ван ден Шпойлхоф ; [ил.] Щефан Прикен ; прев. Калина Захариева-Константинова. - София : Изток-Запад, 2020. - [28] с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Der Grolltroll / Barbara van den Speulhof. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-01-0633-3 (подв.) : 14 лв.

821.112.2-93-34
COBISS.BG-ID 44202248

БК 2021/7 Кн 132
ШПРИНГЕР, Томас, 1957-
        Оно и Онче : неочаквано добри приятели / Томас Шпрингер ; ил. Матиас Деренбах ; прев. от нем. Калина Захариева-Константинова. - София : Изток-Запад, 2020. - [26] с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Onno & Ontje: Plötzlich allerdickste Freunde / Thomas Springer. - Кн. от поредицата Оно и Онче.

ISBN 978-619-01-0641-8 (подв.) : 14 лв.

821.112.2-93-34
COBISS.BG-ID 44187656

821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

RISE, Sven-Erik, 1961-
        Науastan : why I love Armenia Вж Кн 205

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/7 Кн 133
ВЪЛЧЕВА, Валентина
        И будителите били хора / Валентина Вълчева ; ил. Неда Малчева. - [София] : Ай Пи медия, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 144 с. : с ил. ; 20 см

За автора: с. 144. - Библиогр.: с. 141-143.

ISBN 978-619-91398-1-3 (не е отпеч.) : 12 лв.
ISBN 978-619-91398-13 !
1. Писатели, български - биографии 2. България - литературознание
821.163.2(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44171528

БК 2021/7 Кн 134
МАЙОРОВ, Георги Петров, 1939-
        Петото измерение : генезисът на таланта. Кн. 1, Литературна критика / Георги Майоров. - София : Феномен, 2020 (София : Скай принт). - 242 с. ; 20 см

Отзиви: с. 218-226. - Георги Майоров - неотделим от драмата на България / Светозар Казанджиев: с. 227-236. - Сладкодумци с пагони разказваха за армията в "Народна младеж" / Цвятко Дончев: с. 236-237. - Кн. е продълж. на Четвъртото измерение. - Библиогр.: с. 238-239.

ISBN 978-954-549-146-7 : 10 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
821.163.2.09
COBISS.BG-ID 44190472

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/7 Кн 135
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        България - цел и смисъл / Мая Андонова ; състав. Александър Колчев. - [2. изд.]. - София : Пакс корпорация, 2021 ([София] : [Булгед]). - 32 с. ; 9 x 6 см

1. изд. 2019.

ISBN 978-619-7376-50-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44190216

БК 2021/7 Кн 136
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Коледен дух / Мая Андонова. - [2. изд.]. - [София] : Пакс корпорация, [2020] ([София] : [Булгед]). - 32 с. ; 9 x 6 см

1. изд. 2019.

ISBN 978-619-7376-51-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44177928

БК 2021/7 Кн 137
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Трябва да те има любов / Мая Андонова ; състав. Александър Колчев ; худож. Мая Андонова. - [София] : Пакс корпорация, 2021. - 32 с. : с ил. ; 9 x 6 см

ISBN 978-619-7376-49-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44254728

БК 2021/7 Кн 138
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Фрагменти / Мая Андонова. - [2. изд.]. - [София] : Пакс корпорация, 2021 ([София] : [Булгед]). - 32 с. ; 9 см

1. изд. 2019.

ISBN 978-619-7376-48-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44203784

БК 2021/7 Кн 139
БАРАКОВА, Светла Иванова, 1952-
        Слънчева любов : стихотворения / Светла Иванова Баракова ; ил. Даниела Николаева Горанова. - Плевен : Кентавър 66, 2020. - 88 с. : с портр., ил. ; 21 см

За авт.: с. 5-6.

ISBN 978-619-7493-19-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44186888

БК 2021/7 Кн 140
БОГОЕВА, Антоанета Евтимова, 1947-
        По оградата на светлината : стихове / Антоанета Богоева ; худож. Калин Николов. - София : Огледало, 2020 ([София] : [Артграф]). - 66 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7261-67-7 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44191240

БК 2021/7 Кн 141
БРАНЦ, София Азариева, 1949-2015
        Преди да се затворят времената / София Бранц ; състав. Силвия Чолева. - София : Изд. за поезия Да, 2020 ([В. Търново] : Фабер). - 132 с. ; 22 см

За авт.: с. 99.
- А започва най-мъчното / Веселин Андреев: с. 103-104. - Веселин Андреев - псевд. на авт. на доп. материал Георги Георгиев Андреев. - Не смисъл на живота, а живот ; Сбогуване със София Бранц (1949-2015) / Марин Бодаков: с. 105-115, 116-117. - Великодушно предупреждавам... / Таня Кольовска: с. 118. - Соня Бранц беше първият ми редактор / Милена Попова: с. 119. - Подир Летящите думи на София Бранц / Румен Леонидов: с. 120-125.

ISBN 978-619-7082-58-6 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44218632

БК 2021/7 Кн 142
ВОЙНОВА, Ирина Петкова, 1953-
        Фракталът на думите : стихове / Ирина Войнова. - Бургас : Знаци, 2020 (София : Дайрект сървисиз). - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7497-52-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44163592

БК 2021/7 Кн 143
ВЪЛЧЕВА, Весела
        Аромат на щастие : стихотворения / Весела Вълчева. - Ст. Загора : Лаген, 2020 (Ст. Загора : Литера принт). - 44 с. ; 20 см

ISBN 978-954-346-146-2 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44185864

БК 2021/7 Кн 144
ГЕОРГИЕВ, Иван Кирилов, 1946-
        Посока юг : лирика / Иван Георгиев - Idan. - София : [ИК ЗИП], 2020. - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9369-47-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44271624

БК 2021/7 Кн 145
ГЕРАСИМОВА, Ана-Мария Антониева
        Без граници, маски и други затвори / Ана-Мария Герасимова ; худож. Валентин Герасимов. - [София] : Екрие, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 96 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-619-7507-26-3 : 13 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44180488

БК 2021/7 Кн 146
ДЖОНЕВ, Методи Емилов, 1952-
        Целувам ви ръка : стихове / Методи Джонев. - София : Огледало, 2020 ([София] : [Артграф]). - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7261-75-2 : 10 лв.

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 44178440

БК 2021/7 Кн 147
ДИМИТРОВ, Стефан Тодоров, 1957-
        Прослава българска / Стефан Димитров. - Варна : Медиа бокс, 2020 ([Варна] : Хеликс прес). - 192 с. : с портр. ; 23 см

Въглени на същността българска... / Станислав Пенев: с. 5-6. - Биография: с. 191-192.

ISBN 978-619-90472-5-5 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44159496

БК 2021/7 Кн 148
ИЛКОВ, Ани, 1957-
        Подготовка за напускане на сърцето / Ани Илков ; худож. Rassim. - 2. доп. изд. - София : Изд. за поезия Да, 2020 ([София] : Симолини). - 53 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Ани Илков е Ани Илков Асенов. - Rassim - псевд. на ил. Красимир Кръстев. - 1. изд. 2015 на Унив. изд. Св. Климент Охридски, в сер. Съвременна бълг. поезия.

ISBN 978-619-7082-57-9 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44213768

БК 2021/7 Кн 149
КРУМОВ, Александър Димитров, 1954-
        Градация на важността : поезия / Александър Крумов. - София : Бълг. писател, 2020 ([София] : [ВТУ принт]). - 88 с. ; 21 см

Думите като видения / Боян Ангелов: с. 5-7. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-192-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44180232

БК 2021/7 Кн 150
КУЦАРСКА, Радина Радославова
        Сълзи от мастило / Радина Куцарска. - Плевен : Кентавър 66, 2020. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7493-20-7 : 10 лв.

821.163.2-1
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 44188424

БК 2021/7 Кн 151
МИЛКОВА, Росица Радилова, 1977-
        Храмът / Росица Милкова. - [София] : Екрие, 2020 ([Хасково] : [Полиграф юг]). - 144 с. : с портр., цв. ил. ; 21 см. - (Чудни пътешествия с Екрие ; 2)

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7507-16-4 : 20 лв.

821.163.2-1
821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44172040

БК 2021/7 Кн 152
НИКИФОРОВ, Димитър Пенев, 1968-
        За честта на единака : стихотворения / Димитър Никифоров. - [София] : [Димитър Пенев Никифоров], 2020 ([София] : [Булгед]). - 95 с. ; 21 см

Чест и честност са моите думи / Димитър Милов: с. 3-5.

ISBN 978-619-91223-1-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44199688

БК 2021/7 Кн 153
НИКИФОРОВ, Димитър Пенев, 1968-
        Сол в календара : стихотворения / Димитър Никифоров. - [София] : [Димитър Пенев Никифоров], 2018 ([София] : [Булгед]). - 56 с. : с ил. ; 21 см

Да имаш за приятел талантлив човек / Камелия Кондова: с. 3.

ISBN 978-619-91223-0-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44201736

БК 2021/7 Кн 154
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        В България е раят : поезия / Величка Николова - Литатру. - София : Величка Богданова Николова, 2019 ([Плевен] : izdavam.com). - 56 с. ; 21 см

Рецензия / от Димитър Стоянов: с. 3.

ISBN 9786199147672 !
ISBN 978-619-91476-7-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44165640

БК 2021/7 Кн 155
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        200 хайку : влюбена двойка, две птички пролет правят, семейно гнездо / Величка Николова - Литатру. - София : Величка Николова - Литатру, 2019 ([Плевен] : izdavam.com). - 80 с. : с ил. ; 21 см

Рецензия / Д. Стоянов: с. 3.

ISBN 978-619-914-762-7 !
ISBN 978-619-91476-2-7

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 44166408

БК 2021/7 Кн 156
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        Епиграма : mini стих - maxi сатира / Величка Николова - Литатру. - София : Величка Николова-Литатру, 2019 ([Плевен] : izdavam.com). - 32 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Епиграми. - Рецензия / Димитър Стоянов: с. 3.

ISBN 978-619-91476-3-4

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44161800

БК 2021/7 Кн 157
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        Твоето момиче : поезия / Величка Николова - Литатру. - София : Величка Богданова Николова, 2019 ([Плевен] : Izdavam.com). - 60 с. : с цв. портр., ил. ; 20 см

Рецензия / Д. Стоянов: с. 3.

ISBN 978-619-914-764-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44231944

БК 2021/7 Кн 158
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        Цветни бисери, нанизани в стихове : поезия / Величка Николова - Литатру. - София : Величка Николова - Литатру, 2019 ([Плевен] : [Izdavam.com]). - 44 с. ; 21 см

Надтекст. загл.: Цветен маргарит. - Загл. на кор.: Цветен маргарит (цветни бисери). - Загл. на гърба на загл. с.: Цветни бисери. - Загл. в изд. каре: Цветни бисери - Цветен маргарит. - Рецензия / Д. Стоянов: с. 3.

ISBN 978-619-914-766-5 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44240648

БК 2021/7 Кн 159
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        C'est la Vie : поезия / Величка Николова - Литатру. - София : Величка Николова - Литатру, 2019 ([Плевен] : izdavam.com). - 100 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Това е животът. - Рецензия / Димитър Стоянов: с. 3.

ISBN 978-619-91476-5-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44198408

БК 2021/7 Кн 160
НИКОЛОВА, Теодора, 1968-
        Алманах на моята душа : картини и стихове / Теодора Николова ; худож. Теодора Николова. - София : Водолей, 2020 ([София] : [Викс-62]). - 49 с. : с цв. ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Теодора Николова е Теодора Николова Ефремова. - Ако имах криле... / Миланка Михайлова: с. 5-7.

ISBN 978-619-7533-08-8 : 13 лв.
1. България - изобразителни изкуства
821.163.2-1
741.9(497.2)
COBISS.BG-ID 44182536

БК 2021/7 Кн 161
ПАВЛОВ, Румен Даринов
        Отвор / Румен Павлов ; худож. Елица Атанасова. - [София] : Екрие, 2020 ([София] : [Инвестпрес]). - 71 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7507-19-5 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44204808

БК 2021/7 Кн 162
ПЕЙЧЕВА, Калина Стефанова, 1983-
        Двама / Калина Пейчева. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2020 ([София] : Симолини'94). - 59 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7469-18-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44210952

БК 2021/7 Кн 163
ПЕЙЧЕВА, Калина Стефанова, 1983-
        Камино за двама : стихове / Калина Пейчева. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2020 ([София] : Симолини'94). - 44 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7469-19-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44212744

БК 2021/7 Кн 164
ПЕТРОВ, Валери, 1920-2014
        Над белия лист : стихотворения 2010-2013 / Валери Петров. - София : Бълг. писател, 2020 ([София] : Миг принт). - 160 с. ; 21 см

Валери Петров - псевд. на авт. Валери Нисим Меворах. - Оптимизмът на Валери Петров / Боян Ангелов: с. 5-9. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Поетическата вселена на Валери Петров / Иван Гранитски: с. 137-157. - Иван Гранитски - псевд. на авт. на доп. материал Иван Йорданов Димитров.

ISBN 978-619-204-193-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44168968

БК 2021/7 Кн 165
СТАМБОЛИЕВА, Весела
        Коледни приказки / Весела Стамболиева. - [София] : Димакс, [2019]. - 28 с. ; 13 см

Кн. от поредицата През дните на живота.

ISBN 978-954-782-073-9 : 2.40 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44175880

БК 2021/7 Кн 166
СТОЯНОВ, Емил Стефанов, 1959-
        Една любов не стига да си сам : стихотворения / Емил Стоянов ; худож. Янчо Христозов. - София : Димакс, 2019. - 80 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-782-072-2 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44156680

БК 2021/7 Кн 167
ТАКОВ, Данаил Илчев, 1974-
        Молитва за лято / Данаил Таков. - София [т.е. Сливница] : Данаил Таков, 2020 ([София] : Copy Print Studio). - 70 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91224-3-3 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44173320

БК 2021/7 Кн 168
ТОПОЛОВА, Иванка Илиева, 1935-
        Летях свободно като птица / Иванка Тополова-Топарева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 124 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Иванка Тополова-Топарева е Иванка Илиева Тополова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Отзив за поетичната работа на геоложката Иванка Топалова / Михаил Стайков: с. 3.

ISBN 978-619-201-454-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44221192

БК 2021/7 Кн 169
ТРЕНДАФИЛОВ, Владимир Андреев, 1955-2019
        Получих живота си / Владимир Трендафилов ; състав. Кристин Димитрова. - София : Изд. за поезия Да, 2019 ([София] : Симолини). - 154 с. ; 21 см

Преводи (от ръкописите) / прев. от англ. Владимир Трендафилов, Кристин Димитрова: с. 127-133. - За авт.: с. 134-135. - За поезията и преводите на Владимир Трендафилов / Кристин Димитрова: с. 136-149.

ISBN 978-619-7082-55-5 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44258312

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/7 Кн 170
БЯЛЕВ, Ибрахим, 1965-
        Безименната : под булото на помаклъка : роман / Ибрахим Бялев ; послесл. Мариана Христова. - София : Димакс, 2020. - 432 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Мариана Христова е Мариана Христова Атанасова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-954-782-077-7 : 20 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44243720

БК 2021/7 Кн 171
БЯЛЕВ, Ибрахим, 1965-
        Изворът : сборник с разкази / Ибрахим Бялев. - София : Димакс, 2020. - 151 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-782-076-0 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44166920

БК 2021/7 Кн 172
ВЕЛЕВ, Николай Стоев, 1942-
        Поглед встрани от рамката / Николай Велев. - София : Димакс, 2020. - 160 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-782-078-4

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44167688

БК 2021/7 Кн 173
ВЕСЕЛИНОВ, Явор, 1975-
        Детето на Апокалипсиса / Явор Веселинов. - София : Ягуар Ве, 2020 ([София] : DPX). - 494 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Явор Веселинов е Явор Веселинов Георгиев. - Кн. 2 от трилогията Отвъд Апокалипсиса.

ISBN 978-619-90857-2-1 : 15 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 44185352

БК 2021/7 Кн 174
ВЕСЕЛИНОВ, Явор, 1975-
        Ноември / Явор Веселинов. - 2. изд. - София : Ягуар Ве, 2020 ([София] : DPX). - 294 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Явор Веселинов е Явор Веселинов Георгиев. - 1. изд. 2012 на изд. Рой комюникейшън.

ISBN 978-619-90857-4-5 : 12 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 44185096

БК 2021/7 Кн 175
ВЕСЕЛИНОВ, Явор, 1975-
        Самоубийци или Песента на Тиртуоко / Явор Веселинов. - 4. изд. - София : Ягуар Ве, 2020 ([София] : DPX). - 278 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Самоубийци. - Пълната форма на името на авт. Явор Веселинов е Явор Веселинов Георгиев. - 1. изд. 2011 на изд. Захарий Стоянов.

ISBN 978-619-90857-5-2 : 10 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 44219656

БК 2021/7 Кн 176
ИВАНОВ, Иван Йорданов, 1943-
        66 щури разказа за любовта / Иван Иванов - Иванич. - София : Водолей, 2020 ([София] : [Викс - 62]). - 418 с. ; 20 см

 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7533-07-1 : 22 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44184328

БК 2021/7 Кн 177
КОВАЧГАНЕВ, Валентин Георгиев, 1961-
        Конникът / Валентин Ковачганев. - [София] : Прима консулт, 2020 ([София] : Симолини). - 160 с. ; 21 см

Кн. 3 от поредицата Опознай себе си на Другото училище.

ISBN 978-619-7594-00-3 : 17 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44156424

КУЦАРСКА, Радина Радославова
        Сълзи от мастило Вж Кн 150

БК 2021/7 Кн 178
ЛУИ
        Забранено за дракони : забавни БГ разкази / Луи ; ил. Луи. - Бургас : Луи, 2020 (Бургас : ЦДМ). - 207 с. : с ил. ; 21 см

Луи - псевд. на авт. Богдан Николаев Павлов.

ISBN 978-619-91150-6-0 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44182024

БК 2021/7 Кн 179
ЛУИ
        Куцулан - Вълча Богородица / Луи ; ил. Мина Асенова. - Бургас : Луи, 2020 (Бургас : ЦДМ). - 112 с. : с ил. ; 22 см

Луи - псевд. на авт. Богдан Николаев Павлов.

ISBN 978-619-91150-7-7 : 12 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 44183304

БК 2021/7 Кн 180
МИРЧЕВА, Стефанка Владимирова, 1961-
        Преизподня за светци : разкази / Стефанка Мирчева. - Ст. Загора : Лаген, 2020 (Ст. Загора : Литера принт). - 292 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-346-147-9 : 17 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44255752

БК 2021/7 Кн 181
МИХАЙЛОВА, Миланка
        Кръстопътища / Миланка Михайлова. - София : Водолей, 2020 ([София] : [Викс-62]). - 172 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7533-05-7 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44214792

БК 2021/7 Кн 182
СТОЙЧЕВА, Елена, 1983-
        Шивачът на времето / Елена Стойчева. - Бургас : Знаци, 2021 (Бургас : Информа принт). - 144 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Речник на диалектните и чужди думи: с. 140-142.

ISBN 978-619-7497-51-9 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44197128

БК 2021/7 Кн 183
СТОЯНОВ, Владимир Стоянов, 1959-
        До морето и назад : приказки от гладни и от сити за Скития - страна на придошлите / Владимир Стоянов ; худож. Христо Христов, Ивайло Евстатиев. - София : Бълг. писател, 2021 (София : Мултипринт ЕООД). - 180 с. : с ил. ; 21 см


ISBN 978-619-204-202-8

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44189192

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/7 Кн 184
АНГЕЛОВ, Боян, 1955-
        Серпентини на битието : статии, отзиви, интервюта / Боян Ангелов. - София : Богианна, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 132 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - По серпентините на битието / Петър Анастасов: с. 5-6. - Измерения на творческия морал / Боян Ангелов ; интервю на Мариела Балева: с. 111-118. - Мъдрецът с детско сърце / Боян Ангелов ; разговора води Лили Ангелова: с. 119-127. - Пълната форма на името на интервюиращото лице Лили Ангелова е Лили Ангелова Първанова. - Всъщност не е ли най-истинската България в нашите сърца / Боян Ангелов ; разговор на Людмила Калоянова: с. 128-130. - Възприетата форма на името на интервюиращото лице Людмила Калоянова е Людмила Николова Калоянова-Славова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-676-155-2 : 8 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44234504

БК 2021/7 Кн 185
АНГЕЛОВ, Михаил, 1948-
        "Зорница" грее : спомени и впечатления от концерти у нас и в чужбина / Михаил Ангелов. - Ст. Загора : Лаген, 2020 (Ст. Загора : Литера принт). - 136 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Михаил Ангелов e Михаил Ангелов Михайлов. - От танцьорите: 129-132. - Михаил Ангелов Михайлов: с. 133-134.

ISBN 978-954-346-151-6 : 8 лв.
1. Танцова самодейност - Стара Загора - спомени 2. Стара Загора - хореография
821.163.2-94
793.31(497.235)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 44226824

БК 2021/7 Кн 186
        ВЪЗВРЪЩЕНЦИ : разкази и стихотворения от български автори от пет континента / състав., послесл. Мариана Христова ... [и др.]. - София : Димакс, 2020. - 315 с. ; 21 см

Други състав.: Петър Стаматов, Виктор Хинов. - Възприетата форма на името на състав. Мариана Христова е Мариана Христова Атанасова. - Вместо предговор / Виктор Хинов: с. 3-7. - Авторите: с. 8-38.

ISBN 978-954-782-075-3

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44211464

БК 2021/7 Кн 187
ДЕЛЧЕВ, Митьо, 19??-2002
        Изпепелена младост / Митьо Делчев, Пейо Делчев. - София : 7 лъча, 2019 ([София] : Direct Services). - 142 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Историята от първо лице / Мариана Кирова: с. 3-7. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Мариана Кирова е Марияна Георгиева Кирова. - Спомени от Надежда Митева Белчева - дъщеря: с. 138-139. - Полейте гробовете / Васил Зафиров: с. 141. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Васил Зафиров е Васил Зафиров Дичев.

ISBN 978-619-7550-00-9

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44208392

БК 2021/7 Кн 188
ЛЯТИФОВ, Али Мехмедов, 1941-
        Село Рояк [община Дългопол]. Огнената пътека на младостта / Али Лятифов. - Провадия [т.е. Варна] : Медиа бокс, 2020 ([Варна] : Хеликс прес). - 88 с. : с портр., цв. ил., к. ; 23 см

За автора на тази книга / Светослав Аджемлерски: с. 88.

ISBN 978-619-90472-6-2
1. Села - Североизточна България - история - спомени 2. Рояк (област Варна) - краезнание
821.163.2-94
908(497.21-22)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 44256776

МИЛКОВА, Росица Радилова, 1977-
        Храмът Вж Кн 151

БК 2021/7 Кн 189
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        Афоризми и още нещо... / Величка Николова-Литатру. - София [т.е. с. Кривина, Софийско] : Величка Николова-Литатру, 2019 ([Плевен] : izdavam.com). - 32 с. ; 20 см

Рецензия / от Димитър Стоянов: с. 4.

ISBN 978-619-91476-1-0

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 44184840

БК 2021/7 Кн 190
СТАС, Диана, 1974-
        Аз, безработната...?! / Диана Стас. - София : Айви Айдиа, 2020 ([София] : [Ропринт]). - 191 с. ; 20 см

Диана Стас - псевд. на авт. Диана Василева Анастасова-Алиева.

ISBN 978-619-91619-0-6 : 17 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44219912

ТОМОВ, Драгомир Александров, 1902-?
        Истината : личният лекар на цар Борис III за смъртта му Вж Кн 213

БК 2021/7 Кн 191
        ХОРО над Тирол : разкази и стихотворения на български автори от пет континента / предг. Виктор Хинов ; послесл. Мариана Христова. - София : Димакс, 2019. - 296 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Мариана Христова е Мариана Христова Атанасова. - Авторите: с. 6-35.

ISBN 978-954-782-071-5

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44205576

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/7 Кн 192
БРАБАНДЕРЕ, Мария Николаева де
        Магическата луна / Мария де Брабандере ; ил. Дарина Добрева. - София : [Мария де Брабандере], 2020 ([София] : Спектър). - 168 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The magical moon / Maria de Brabandere. - Прев. от англ. ез. - Добре дошли на Магическата луна / Ненка Минкова: с. 5. - Кн. от поредицата Приключенията на Никола и Лоурънс.

ISBN 978-619-91623-1-6 : 14.99 лв.

821.163.2-93-31
COBISS.BG-ID 44248584

БК 2021/7 Кн 193
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Да броим и да се смеем : стихове за деца / Гена Цветкова Велковска-Банкова. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2020 ([Шумен] : [Полипринт]). - 50 с. : с цв. ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Гена Цветкова Велковска-Банкова е Гена Цветкова Велковска.

ISBN 978-954-9875-93-5

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44224264

БК 2021/7 Кн 194
КОЛЕВА, Александра Росенова, 1994-
        Аз съм българче / Александра Колева ; худож. Марина Цонева. - [София] : Екрие, 2020 ([София] : Студиото на А). - 28 с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см

За ил.: с. 27.

ISBN 978-619-7507-24-9 : 12 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44192008

БК 2021/7 Кн 195
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        Шарени бонбони : от локвичката до звездите и любовта : поезия / Величка Николова - Литатру. - София : Величка Николова - Литатру, 2019 ([Плевен] : Izdavam.com). - 52 с. : с цв. ил. ; 21 см

Рецензия / Димитър Стоянов: с. 3.

ISBN 978-619-91476-8-9

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44213256

БК 2021/7 Кн 196
ПАНДЖАРИДИС, Христина Михайлова, 1963-
        Оплети и разплитай : детски роман за възрастни / Христина Панджаридис. - [София] : Екрие, 2020. - 215 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7507-22-5 : 16 лв.

821.163.2-93-31
COBISS.BG-ID 44225800

БК 2021/7 Кн 197
СТЕФАНОВА, Анна Петкова, 1984-
        Принцеса Анна / Анна Стефанова ; худож. Анна Бабич. - София : Екрие, 2020 ([София] : Студиото на А). - 20 с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7507-20-1 : 12 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44246280

БК 2021/7 Кн 198
ТАКОВ, Данаил Илчев, 1974-
        Потопи се в зоосвят, прочети и дай му цвят! / Данаил Таков ; худож. Михаела Бешкова. - София : [Данаил Илчев Таков], 2020 ([Sofia] : Copy print studio). - 44 с. : с ил. ; 20 x 21 см

ISBN 978-619-91224-2-6 : 5.50 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44216584

БК 2021/7 Кн 199
ЦЕНОВА, Венета Димитрова
        Забавачница : стихове за деца / Венета - Венец. - София : Елена, 2012. - 30 с. : с ил. ; 21 см

Венета - Венец - псевд. на авт. Венета Ценова. - Копирно изд.

ISBN 978-954-2913-05-4 !

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44257544

БК 2021/7 Кн 200
BRABANDERE, Marija Nikolaeva de
        The magical moon / Maria de Brabandere ; ill. Darina Dobreva. - Abu Dhabi : [Maria de Brabandere], 2020 ([София] : Spektar). - 152 с. : с ил. ; 21 см

Welcome to the Magical Moon / Nenka Minkova: с. 5. - Кн. от поредицата Приключенията на Никола и Лоурънс.

ISBN 978-619-91623-0-9 : 14.99 евро

821.163.2-93-31
COBISS.BG-ID 44249096

821.163.6 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/7 Кн 201
ЛАИНШЧЕК, Фери, 1959-
        Страх за пеперудите в бурята : роман / Фери Лаиншчек ; прев. от словен. Лилия Мързликар. - София : Наука и изкуство, 2020 (София : Симолини 94). - 234 с. ; 20 см. - (Новите лица на литературна Европа)

Ориг. загл.: Strah za metulje v nevihti / Feri Lainšček. - Възприетата форма на името на прев. Лилия Мързликар е Лилия Стоянова Георгиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-02-0352-2 : 15 лв.

821.163.6-31
COBISS.BG-ID 44163080


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/7 Кн 202
        ЗЕТНУКОРТУ : от миналото към бъдещето / състав. Димитър Иванов ; худож. Моника Манова. - София : Фонд. Арете-Фол : Земя, 2020 ([София] : ИД принт). - 106 с. : с ил., табл. ; 22 см

От миналото към бъдещето на Зетнукорту : идеен проект / Димитър Иванов: с. 5-8.

ISBN 978-954-91942-5-8 !
1. Археологични находки - България - сборници 2. Художествена керамика, антична - България - сборници 3. Траки - старини 4. България - паметници на културата 5. Древна Тракия - изобразителни изкуства
904:738(497.2)(062)
738.032(497.2=214.58)(062)
COBISS.BG-ID 44249352

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/7 Кн 203
ВАСИЛЕВА, Дора Трифонова
        Лешница [община Ловеч] - възродена от балканджиите : географски, исторически и етнографски очерк. Ч. 1 / Дора Василева ; предг. Христо Борисов. - София : Тес дизайн, 2020. - 194 с. : с цв. ил., портр., к. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. на доп. материал Христо Борисов е Христо Борисов Христов. - Библиогр.: 189-193.

ISBN 978-954-2994-08-4
1. Села - Северна България - история 2. Лешница (област Ловеч) - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 44154632

БК 2021/7 Кн 204
КОЙЧЕВ, Кирил Радев
        Старо Габрово и пътищата около него : посвещава се на 160 години от обявяването на Габрово за град / Кирил Койчев. - 2. изд. - Габрово : Колонел, 2020 (София : Алианс принт). - 388 с. : с ил., к. ; 21 см

1. изд. 2010 на изд. Екс-прес - Габрово. - В нов прочит : интересно изследване върху историята, бита и развитието на старопланинския град Габрово / Борис Данков: с. 7-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 382-387.

ISBN 978-954-8268-68-4
1. История - Габрово 2. Габрово - краезнание
908(497.216.1)
COBISS.BG-ID 44182792

ЛЯТИФОВ, Али Мехмедов, 1941-
        Село Рояк [община Дългопол]. Огнената пътека на младостта Вж Кн 188

БК 2021/7 Кн 205
RISE, Sven-Erik, 1961-
        Науastan : why I love Armenia / Sven-Erik Rise ; forew. Jahn Otto Johansen. - [София] : [Арм. училищно сдружение "Степанос Ховагимян"], 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 384 с. : с цв. ил., к. ; 22 см

Кн. е ил. с фотогр. на: Sven-Erik Rise, Anne Karin Storhaug, Wenche Kverneland, Dennis Jarvis, Hbasak, Rita Willaert, Arlen Dilsian, Kjellaug Lien, Tigran Petrosyan, Diego Delso, Anne Skadal, Serouj Ourishian, Armen Manukov, Adam Jones, Marcin Konsek, Marshall Bagramyan, Tim Vickers, Alexander Naumov, Jorunn Solberg, Bertil Videt, Verjakette, Syumich, Ggia, Goztur. - Библиогр.: с. 371-377. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-91019-1-9 (подв.)
1. Армения - краезнание
908(479.25)(0:82-992)
821.113.5-992
COBISS.BG-ID 44263176

913(497.2) ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/7 Кн 206
МОМЧЕВ, Живко Момчев, 1989-
        Ком - Емине : пътеводител / Живко Момчев ; фотогр. Иван Минов. - 4. прераб. и доп. изд. - София : Турист. д-во Ойларипи, 2020 ([София] : [Неопринт]). - 192 с. : с цв. ил., диагр., к. ; 21 см

1. изд. 2015 със загл. От връх Ком до нос Емине.

ISBN 978-619-91608-0-0 : 25 лв.
1. Туризъм (спорт) - Стара планина - пътеводители
913(234:497.2Стара планина)(036)
796.51(234:497.2Стара планина)(036)
COBISS.BG-ID 44197896

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ВЪЛЧЕВА, Валентина
        И будителите били хора Вж Кн 133

        ЖИВОТ, чудеса и завети на светител Серафим Софийски Чудотворец Вж Кн 29

КОЦЕВА, Илияна-Лора Анатолиева
        Признание в сайтовете на интернет за откривателя на "Новото смятане на планетата Земя" Илия Петров Вж Кн 86

ЛИДЪЛ Харт, Базил Хенри, 1895-1970
        Германските генерали говорят : войната през погледа на висшите офицери от щаба на Хитлер Вж Кн 208, Кн 209

МАТЮС, Оуен, 1971-
        Безупречен шпионин : Рихард Зорге, най-добрият агент на Сталин Вж Кн 52, Кн 53

БК 2021/7 Кн 207
НЕДЯЛКОВА-Петрова, Пепа, 1940-
        Софроний Врачански и неговите потомци / Пепа Недялкова-Петрова ; предг. Мариета Цветкова. - София : Димакс, 2019. - 160 с. : с цв. портр. ; 21 см

ISBN 978-954-782-074-6 : 15 лв.
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 44223240

        ОБРАЗОВАНИЕ и изкуства: традиции и перспективи : сборник доклади от научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, [София, 6.11.2020] Вж Кн 69

ПАНАЙОТОВ, Милен Йорданов
        Сами срещу всички : зад кулисите на митичната тъмносиня организация "София - Запад" : 40 интервюта с основатели и членове Вж Кн 7

        Професор д-р архимандрит Евтимий САПУНДЖИЕВ: живот, църковна и академична дейност (1884-1943 г.) : сборник по случай 75 години от кончината му Вж Кн 33

СКАТОВ, Атанас Георгиев, 1978-2021
        Седемте континентални първенеца : дневници Вж Кн 110

ТОМОВ, Драгомир Александров, 1902-?
        Истината : личният лекар на цар Борис III за смъртта му Вж Кн 213

ЧОМПАЛОВ, Тодор Георгиев, 1943-
        111 именити български духовници Вж Кн 39

ЮБИЛЕЙНА научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков (София ; 2020)
        Юбилейна научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков, София, 18.11.2020 : сборник с материали Вж Кн 92

        CONSTRUCTIVE theory of functions : proceedings of the international conference, Sozopol, june 2-8, 2019 : dedicated to the memory of Blagovest Sendov Вж Кн 85

        Osman KESKIOĞLU : hayati, hizmetleri ve eserleri Вж Кн 46

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/7 Кн 208
ЛИДЪЛ Харт, Базил Хенри, 1895-1970
        Германските генерали говорят : войната през погледа на висшите офицери от щаба на Хитлер / Базил Лидъл Харт ; прев. от англ. Аглика Маркова. - София : Изток-Запад, 2020. - 336 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The German generals talk / B. H. Liddell Hart. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0648-7 : 20 лв.
1. Втора световна война - участие - Германия - спомени 2. Пълководци и генерали, немски - спомени 3. Германия - история
94(100)"1939/1945"(093.3)
94(430)(092)(093.3)
929(430)
COBISS.BG-ID 44179208

БК 2021/7 Кн 209
ЛИДЪЛ Харт, Базил Хенри, 1895-1970
        Германските генерали говорят : войната през погледа на висшите офицери от щаба на Хитлер / Базил Лидъл Харт ; прев. от англ. Аглика Маркова. - София : Изток-Запад, 2020. - 336 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The German generals talk / B. H. Liddell Hart. - Възприетата форма на името на авт. Базил Лидъл Харт е Базил Хенри Лидъл Харт. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0649-4 (подв.) : 26 лв.
1. Втора световна война - участие - Германия - спомени 2. Пълководци и генерали, немски - спомени 3. Германия - история
94(100)"1939/1945"(093.3)
94(430)(092)(093.3)
929(430)
COBISS.BG-ID 44181000

SGUREV, Vasil Stojanov, 1936-
        The Kursk clash Вж Кн 64

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/7 Кн 210
КАРАДЖОВ, Кирил Николов, 1950-
        Потомците на келтите в Средна и Източна Европа и на Балканите / Кирил Н. Караджов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Миг принт]). - 198 с. : с факс. ; 20 см

1. Келти - Европа - история 2. Европа - история
94(364)
COBISS.BG-ID 44236296

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ЛИДЪЛ Харт, Базил Хенри, 1895-1970
        Германските генерали говорят : войната през погледа на висшите офицери от щаба на Хитлер Вж Кн 208Кн 209

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/7 Кн 211
НИКОЛОВ, Стоян, 1958-
        Укритото и премълчаното в българската история. Ч. 3 / Стоян Николов. - София : Изток-Запад, 2020. - 400 с. : с портр., факс., к. ; 22 см. - (Спасената история)

Пълната форма на името на авт. Стоян Николов е Стоян Николов Стойнев. - Писмо-обръщение на проф. Асен Чилингиров към учените от БАН: с. 397-398.

ISBN 978-619-01-0627-2 : 19.90 лв.
1. История - България 2. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 44157192

БК 2021/7 Кн 212
НИКОЛОВ, Стоян, 1958-
        Укритото и премълчаното в българската история. Ч. 3 / Стоян Николов. - София : Изток-Запад, 2020. - 400 с. : с портр., факс., к. ; 22 см. - (Спасената история)

Пълната форма на името на авт. Стоян Николов е Стоян Николов Стойнев. - Писмо-обръщение на проф. Асен Чилингиров към учените от БАН: с. 397-398

ISBN 978-619-01-0628-9 (подв.) : 24.90 лв.
1. История - България 2. България - история
94(497.2)
COBISS.BG-ID 44156936

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/7 Кн 213
ТОМОВ, Драгомир Александров, 1902-?
        Истината : личният лекар на цар Борис III за смъртта му / Драгомир Александров Томов ; [състав.] Борис Александров. - София : Изток-Запад, 2020. - 107, 24 с. : ил., портр. ; 20 см

Биография на д-р Драгомир Александров Томов: с. 7-8. - Автобиография на д-р Борис Драгомиров Александров: с. 9-10. - Необходимост от морал при представянето на историческите данни / Борис Александров: с. 11-12.

ISBN 978-619-01-0608-1
1. Томов, Драгомир Александров, 1902-? - биографски материали 2. Борис III, цар, 1894-1943 - спомени 3. Лекари, български - биографски материали 4. Царе, български - спомени 5. България - история
94(497.2)"19"(092)
821.163.2-94
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44188680

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/7 Кн 214
ТОДОРОВ, Калин Станков, 1953-
        Зад завесата на демокрацията / Калин Тодоров. - София : Изток-Запад, 2020. - 110 с. ; 20 см

ISBN 978-619-01-0677-7 : 11 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - спомени 2. Мафия - България - 20-21 век - спомени 3. България - история
94(497.2)"1991/..."(093.3)
343.3/.7(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 44176648


НОТНИ ИЗДАНИЯ


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

ПОПТОДОРОВ, Манасий, 1860-1938
        Псалтикиен постен триод. Т. 1 Вж Н 1


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА
Виж и 2-535

БК 2021/7 Н 1
ПОПТОДОРОВ, Манасий, 1860-1938
        Псалтикиен постен триод [Нотирана музика]. Т. 1 / Манасий Поптодоров ; прераб. и ред. иподякон протопсалт Аргир Сот. Малчев и Борис Хр. Борисов. - с. Скрино : Руенски манастир "Св. Йоан Рилски", 2020 ([София] : [Симолини]). - 200 с. : с невми ; 25 см

Текст на църковнослав. ез. - Нотният текст е с невми

ISBN 978-619-90611-8-3 (подв.)

783.089:271.2
271.2-535:783.27
COBISS.BG-ID 44244488


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

НАЦИОНАЛНА художествена академия. Колекция Стефан Кънчев
        Тематично класифициране и създаване на работен каталог на колекция "Стефан Кънчев" в музейната сбирка на НХА Вж Г 3


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/7 Г 1
ДЪРВОТО на живота днес и утре. Изложба (София ; 2020)
        Дървото на живота днес и утре : [каталог от виртуална изложба, септември 2020 г.] / състав., текст Лаура Димитрова = The tree of life today and tomorrow : [catalogue of virtual exhibition, September 2020] / comp., text Laura Dimitrova. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 32 с. : с цв. ил. ; 17 x 24 см

ISBN 978-954-07-5067-5
1. Изобразително изкуство, съвременно - изложби - каталози
73/76.037/.038(083.824)
COBISS.BG-ID 44250120

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/7 Г 2
CANFIELD, Stella S.
        Stella Canfield: impressions in watercolors : [jubilee exhibition, Varna, November 2020] / comp. Krasi Todorov, Denitza Dimitrova ; [text] Plamena Dimitrova-Racheva. - [София] : [Изд. авт.], [2020] ([София] : Spektar.bg). - 1 албум ([80] с.) : с цв. ил., факс. ; 23 x 28 см

Кор. опис. - Stella Canfield - a master of water play with colors / Plamena Dimitrova-Racheva: с. 5-7. - The life story of Stella Canfield: brief biographical notes / Plamena Dimitrova-Racheva: с. 72-74

ISBN 978-619-188-473-5
1. Канфийлд, Стела С. - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Канфийлд, Стела С.
COBISS.BG-ID 44273416

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/7 Г 3
НАЦИОНАЛНА художествена академия. Колекция Стефан Кънчев
        Тематично класифициране и създаване на работен каталог на колекция "Стефан Кънчев" в музейната сбирка на НХА / [предг.] Ненко Атанасов. - София : НХА, 2020 ([София] : Маус принт). - 32 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на НХА. Кат. Плакат и визуална комуникация

ISBN 978-954-2988-52-6
1. Кънчев, Стефан Киров, 1915-2001 - творчество - каталози 2. Национална художествена академия (София) - колекции - каталози 3. Художници, български - творчество - каталози 4. Графичен дизайн - България - колекции - каталози 5. България - изобразителни изкуства 6. София - висше образование
766.071.1(497.2)(092)(083.82)
378.6:73/76(497.2-25)(083.82)
766(497.2)(083.82)
929 Кънчев, Стефан Киров
COBISS.BG-ID 44171272


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

НАЦИОНАЛНА художествена академия. Колекция Стефан Кънчев
        Тематично класифициране и създаване на работен каталог на колекция "Стефан Кънчев" в музейната сбирка на НХА Вж Г 3

CANFIELD, Stella S.
        Stella Canfield: impressions in watercolors : [jubilee exhibition, Varna, November 2020] Вж Г 2


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/7 Е 1
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Боже, къде си?! [Видеозапис] : видеопоучения / Джон Бивиър. - [Силистра] : [Игъл], [2020]. - 1 оптичен диск (DVD) (3 ч, 54 мин, 31 сек) ;  зв., цв. ; 12 см 

Източник: Обложка. - Изд. на Messenger International. - Изд. данни установени от доп. източник. - Дублиран на бълг. ез. - Видеозаписът се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър. - МК 58012 / 19.02.2020.

274-18(086.8) 2
COBISS.BG-ID 44189704

БК 2021/7 Е 2
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Боже, къде си?! [Електронен ресурс] : открийте силата и целта във вашата пустиня / Джон Бивиър ; предг. Лиза Бивиър ; прев. Свилена Стоянова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2020. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: God, where are you?! / John P. Bevere. - Изд. на Messenger Intern.. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 978-619-7424-30-0 !
1. Християнска етика 2. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44187400

БК 2021/7 Е 3
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Да убиеш криптонит [Електронен ресурс] : унищожи онова, което те лишава от сила / Джон Бивиър ; прев. Мария Стефанова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2019. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Killing Kryptonite / John P. Bevere. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 978-619-7424-17-1 !
1. Християнска етика 2. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44203272

БК 2021/7 Е 4
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Движен от вечността [Електронен ресурс] / Джон Бивиър ; прев. Мария Стефанова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2017. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Driven By Eternity / John P. Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 978-619-7424-02-7 !
1. Християнска етика 2. Безкрайност 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44206856

БК 2021/7 Е 5
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Добро или Бог? [Електронен ресурс] : защо доброто без Бог не е достатъчно? / Джон Бивиър ; прев. Никола Димитров. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2016. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Good or God? / John Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

1. Християнска етика 2. Добро и зло 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44209160

БК 2021/7 Е 6
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Историята на брака [Електронен ресурс] / Джон и Лиза Бивиър ; прев. Никола Димитров. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2016. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: The story of marriage / by John and Lisa Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

1. Християнска етика 2. Брак (право) - етични проблеми 3. Християнско семейство 4. Протестантство
274-18(0.034)
27-45(0.034)
COBISS.BG-ID 44231432

БК 2021/7 Е 7
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Не се отказвай! [Електронен ресурс] : силата, от която се нуждаем, за да не се предаваме / Джон Бивиър ; прев. Никола Димитров. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2013. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Relentless / John Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 978-954-8007-56-6 !
1. Християнска етика 2. Успех 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44209928

БК 2021/7 Е 8
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Не се отказвай! [Електронен ресурс] : ускорение на вашия растеж : книга за ежедневно изучаване / Джон Бивиър ; прев. Антония Попова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2013. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Relentless workbook / John Bevere. - Изд. на Messenger International. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър

ISBN 978-954-8007-56-6 !
1. Християнска етика 2. Самоусъвършенстване 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44219400

БК 2021/7 Е 9
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Примамката на Сатаната [Електронен ресурс] : да живеем свободни от смъртоносния капан на огорчението / Джон Бивиър ; прев. Валентин Ефтимов. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2011. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Bait of Satan / John Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 978-954-8007-02-9 !
1. Прошка 2. Християнска етика 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44220936

БК 2021/7 Е 10
БИВИЪР, Джон, 1959-
        Святият Дух [Електронен ресурс] : въведение / Джон Бивиър и Адисън Бивиър. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2014. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: The Holy Spirit / John Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 978-954-8007-58-8 !
1. Християнска етика 2. Бог 3. Протестантство
274-18(0.034)
27-15(0.034)
COBISS.BG-ID 44226056

БК 2021/7 Е 11
БИВИЪР, Лиза, 1960-
        Адамант [Електронен ресурс] : открий истината сред вселената от мнения / Лиза Бивиър ; прев. Мария Стефанова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2019. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Adamant / Lisa Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

1. Християнска етика 2. Религия и култура 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44228360

БК 2021/7 Е 12
БИВИЪР, Лиза, 1960-
        Живот, който няма равен [Електронен ресурс] / Лиза Бивиър ; прев. Мария Стефанова. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2018. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Without rival / Lisa Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 978-619-7424-02-7 !
1. Християнска етика 2. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44232968

БК 2021/7 Е 13
БИВИЪР, Лиза, 1960-
        Лъвице, издигни се [Електронен ресурс] : събуди се и промени света около теб / Лиза Бивиър. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2011. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Lioness arising / Lisa Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

ISBN 954-8007-47-4 !
1. Християнска етика 2. Жени 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44236040

БК 2021/7 Е 14
БИВИЪР, Лиза, 1960-
        Момичета с мечове [Електронен ресурс] : как да носите кръста си като герои / Лиза Бивиър ; предг. Джон Бивиър ; прев. Никола Димитров. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2015. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Girls with swords / Lisa Bevere. - Препоръки за книгата Момичета с мечове. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

1. Християнска етика 2. Жени 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44243976

БК 2021/7 Е 15
БИВИЪР, Лиза, 1960-
        Целунах момичетата и ги разплаках [Електронен ресурс] : защо жените губят, когато отстъпват / Лиза Бивиър. - Текстови данни. - Силистра : Игъл, 2020. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Ориг. загл.: Kissed the girls and made them cry / Lisa Bevere. - Изд. на Messenger Intern. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

1. Християнска етика 2. Жени 3. Протестантство
274-18(0.034)
COBISS.BG-ID 44245512

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК 2021/7 Е 16
БИБЛИЯ. Н. З. 2020. български език. София
        Библия. Нов завет [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - [Силистра] : [ИК Игъл], [2020]. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Messenger International. - Изд. данни установени от доп. източник. - Електронният ресурс се разпространява с още 17 произведения на общ носител със загл. Боже, къде си?! на Джон Бивър.

27-23(0.034)
COBISS.BG-ID 44199944


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/7 Е 17
ОБРЕТЕНОВ, Александър Обретенов, 1949-
        Алжир какъвто го видях [Електронен ресурс] / Александър Обретенов. - Текстови данни. - София : Александър Обретенов, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с цв. портр., ил., к. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Acrobat Reader. -
Източник: Обложка, екран. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-91279-2-6
1. Алжир - краезнание
821.163.2-992
908(65)(0:82-992)
COBISS.BG-ID 44252680


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

ОБРЕТЕНОВ, Александър Обретенов, 1949-
        Алжир какъвто го видях Вж Е 17


Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Автанска, Румяна Славова, 1979- (преводач) Кн 23
Аджемлерски, Светослав Стоянов, 1957- (послеслов) Кн 188
Айдълман, Кайл, 1976- (автор) Кн 27
Александров, Борис Драгомиров, 1940- (доп. материал) Кн 213, (съставител) Кн 213
Александров, Васил Валентинов, 1989- (предговор) Кн 58
Александрова, Татяна Георгиева (автор) Кн 119
Алексиев, Петър Йорданов (автор) Кн 122
Алексиев, Стоян Георгиев вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Алексова, Красимира Славчева, 1965- (автор) Кн 117
Алиева, Диана Василева Анастасова- вж Стас, Диана, 1974-
Алич, Един (илюстратор) Кн 74
Алтъков, Стефан Кирилов, 1955- (редактор) Кн 69
Алън, Хенри Клей, 1836-1909 (автор) Кн 94, Кн 95
Анастасов, Петър Кирилов, 1942- (предговор) Кн 184
Анастасова-Алиева, Диана Василева вж Стас, Диана, 1974-
Ангелов, Ангел Илиев, 1955- (автор) Кн 4
Ангелов, Боян, 1955- (автор) Кн 184, (предговор) Кн 149, Кн 164, (интервюиран) Кн 184
Ангелов, Михаил, 1948- (автор) Кн 185
Ангелова, Анна Йорданова, 1956- (автор) Кн 6
Ангелова, Лили (интервюиращ) Кн 184
Андонова, Мая Генадиева, 1963- (автор) Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, (илюстратор) Кн 137
Андреев, Веселин, 1918-1991 (доп. материал) Кн 141
Андреев, Георги Георгиев вж Андреев, Веселин, 1918-1991
Андреева, Людмила Маринова, 1963- (преводач) Кн 22
Аникеева, Инна (автор) Кн 8, (илюстратор) Кн 8
Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-2019 (преводач) Кн 26
Антонова, Лучия Стефанова, 1956- (автор) Кн 119
Антонова-Василева, Лучия Стефанова вж Антонова, Лучия Стефанова, 1956-
Асенов, Ани Илков вж Илков, Ани, 1957-
Асенова, Мина Валентинова, 1997- (илюстратор) Кн 179
Атанасов, Атанас Николов, 1968- (предговор) Кн 31, (преводач) Кн 31
Атанасов, Владимир Атанасов, 1955- (автор) Кн 121
Атанасов, Ненко Атанасов, 1978- (предговор) Г 3
Атанасова, Анна Деянова Деянова- вж Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
Атанасова, Даниела Боянова Джонова- вж Джонова-Атанасова, Даниела Боянова, 1963-
Атанасова, Елица Игнатова, 1989- (илюстратор) Кн 161
Атанасова, Мариана Христова, 1963- (послеслов) Кн 170, Кн 186, Кн 191, (съставител) Кн 186
Ахмед, Ведат Сабри, 1979- вж Ahmed, Vedat Sabri, 1979-
 
Б

Бабич, Анна Илинична (илюстратор) Кн 197
Баева, Искра Василева, 1951- (съставител) Кн 82
Бакрачева, Маргарита Ангелова Стефанова- вж Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
Балева, Мариела Стоянова (интервюиращ) Кн 184
Балканска, Неда Златинова, 1968- (редактор) Кн 69
Банкова, Гена Цветкова Велковска- вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-
Банчева, Наташа Григорова Ваклиева- вж Ваклиева-Банчева, Наташа Григорова, 1951-
Баракова, Светла Иванова, 1952- (автор) Кн 139
Бегович, Ибрахим (автор) Кн 74
Безпарточний, Максим Григорович вж Bezpartočnij, Maksim Grigorovič
Беинса Дуно вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Белитова, Мая Цветанова, 1970- (автор) Кн 101
Белчева, Надежда Митева, 1948- (доп. материал) Кн 187
Бенова, Калинка Ангелова (автор) Кн 91
Бешкова, Михаела Богомилова (илюстратор) Кн 198
Библия. Н. З. 2020. български език. София Е 16
Бивиър, Адисън, 1986- (автор) Е 10
Бивиър, Джон, 1959- (автор) Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 9, Е 10, (предговор) Е 14
Бивиър, Лиза, 1960- (автор) Е 6, Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15, (предговор) Е 2
Бижков, Георги Христов, 1940-2014 (доп. материал) Кн 69
Блажиева, Милена Любенова вж Блажиева-Кирчева, Милена Любенова
Блажиева-Кирчева, Милена Любенова (редактор) Кн 69
Близнакова, Катя Николова, 1965- (автор) Кн 104
Близнашки, Георги Петков, 1956- (автор) Кн 56, Кн 57
Богоева, Антоанета Евтимова, 1947- (автор) Кн 140
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Кн 122, (доп. материал) Кн 141
Божков, Борислав Бойков (автор) Кн 101
Бойков, Цветослав (автор) Кн 14
Бонева, Мария Георгиева, 1978- (преводач) Кн 30
Борисов, Борис Христосков, 1972- (редактор) Н 1
Борисов, Борислав Славов, 1976- (автор) Кн 117
Борисов, Христо, 1945- (предговор) Кн 203
Боровска, Мария вж Borowska, Maria
Бошнак, Мурад (редактор) Кн 75, Кн 76
Бояджиев, Андрей Тодоров, 1962- (редактор) Кн 115
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (автор) Кн 11, (редактор) Кн 10, (преводач) Кн 12
Бояджиева, Нели Илиева, 1957- (редактор) Кн 69
Боянова, Лиляна, 1940- (автор) Кн 91
Брабандере, Мария Николаева де (автор) Кн 192
Брабандере, Мария Николаева де вж Brabandere, Marija Nikolaeva de
Брадфорд, Томас Линдзли, 1847-1918 (предговор) Кн 96
Бранц, София Азариева, 1949-2015 (автор) Кн 141
Бритченко, Игор Генадийович, 1970- вж Britčenko, Igor Gennadijovyč, 1970-
Брiтченко, Игор Геннадiйович, 1970- вж Бритченко, Игор Генадийович, 1970-
България. Закони и др. п. Кн 61, Кн 62
Българска академия на науките Кн 1
Българска академия на науките вж Bǎlgarska akademija na naukite
Бърджес, Антъни, 1917-1993 (автор) Кн 123
Бърлиева, Славия Георгиева, 1955- (автор) Кн 119
Бъчева, Снежина Андреева вж Bǎčeva, Snežina Andreeva
Бьонингхаузен, Клеменс Мария Франц фон, 1785-1864 (автор) Кн 96
Бялев, Ибрахим, 1965- (автор) Кн 170, Кн 171
 
В

Ваклиева-Банчева, Наташа Григорова, 1951- (автор) Кн 84, (редактор) Кн 84
Валйевач, Менсур (автор) Кн 75
Василев, Васил Венциславов, 1979- (автор) Кн 101
Василева, Дора Трифонова (автор) Кн 203
Василева, Лиляна Василева, 1953- (автор) Кн 119
Василева, Лучия Стефанова Антонова- вж Антонова, Лучия Стефанова, 1956-
Василева, Росица Димитрова Игнатова- вж Игнатова, Росица Димитрова, 1966-
Вегертседер, Биляна Стефанова Гяурова- вж Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова, 1973-
Велев, Николай Стоев, 1942- (автор) Кн 172
Велева, Мирела Велкова, 1970- вж Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970-
Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970- (редактор) Кн 51
Величков, Георги Иванов, 1965- (редактор) Кн 32
Величкова, Галина Веселинова, 1979- (преводач) Кн 130
Велковска, Гена Цветкова, 1953- (автор) Кн 193
Велковска-Банкова, Гена Цветкова вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-
Венедиков, Петко Йорданов, 1905-1995 (автор) Кн 58
Венета - Венец вж Ценова, Венета Димитрова
Веселинов, Димитър, 1962- (редактор) Кн 6, Кн 120
Веселинов, Явор, 1975- (автор) Кн 173, Кн 174, Кн 175
Владимиров, Валентин Петров (автор) Кн 101
Владова, Райка Кирилова, 1982- (автор) Кн 84
Войнова, Ирина Петкова, 1953- (автор) Кн 142
Вълчева, Валентина (автор) Кн 133
Вълчева, Весела (автор) Кн 143
Върбанова, Лизбет Любенова вж Любенова, Лизбет, 1952-
 
Г

Габровски, Николай Стефанов, 1971- (автор) Кн 101
Ганев, Евгений Иванов, 1970- (автор) Кн 84
Ганева, Милена Янкова вж Ganeva, Milena Jankova
Георгиев, Адриан Георгиев, 1969- (редактор) Кн 69
Георгиев, Иван Кирилов, 1946- (автор) Кн 144
Георгиев, Людмил Дочев, 1960- (автор) Кн 17
Георгиев, Маринчо Иванов, 1964- (автор) Кн 101
Георгиев, Стефан Любомиров, 1972- (преводач) Кн 125
Георгиев, Явор Веселинов вж Веселинов, Явор, 1975-
Георгиева, Галина Георгиева, 1983- (автор) Кн 70, Кн 71
Георгиева, Ирена Иванова вж Georgieva, Irena Ivanova
Георгиева, Лилия Стоянова, 1982- (преводач) Кн 201
Георгиева, Радостина Николаева (автор) Кн 101
Георгиева, Росица Николаева (автор) Кн 4
Герасимов, Валентин, 1957- (илюстратор) Кн 145
Герасимова, Ана-Мария Антониева (автор) Кн 145
Герова, Гергана Георгиева, 1973- (преводач) Кн 115
Гешакова, Юлия Божидарова вж Тошева, Юлия Божидарова, 1950-
Гешева, Йорданка Маринова, 1953- (редактор) Кн 1
Гешева, Йорданка Маринова, 1953- вж Geševa, Jordanka Marinova, 1953-
Гичева, Мария Христова, 1955- (автор) Кн 101
Говоров, Георгий Василиевич вж Теофан Затворник, свети, 1815-1894
Горанова, Даниела Николаева (илюстратор) Кн 139
Господинов, Владислав Динков, 1978- (автор) Кн 68
Гранитски, Иван, 1953- (послеслов) Кн 164
Гребенаров, Стоян (илюстратор) Кн 33
Григорий Туронски, свети, 538?-594 (автор) Кн 28
Гудев, Асен Рачев, 1960- (автор) Кн 101
Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова, 1973- (автор) Кн 59
 
Д

Дамянлиева, Румяна Атанасова, 1963- (преводач) Кн 8
Данков, Борис Ганчев, 1941- (предговор) Кн 204
Данова, Мадлен Василева, 1962- вж Danova, Madlen Vasileva, 1962-
Данчева, Надежда Георгиева (автор) Кн 116
Дачев, Юрий Иванов, 1954- (рецензия) Кн 87
Делчев, Митьо, 19??-2002 (автор) Кн 187
Делчев, Пейо (автор) Кн 187
Деренбах, Матиас (илюстратор) Кн 132
Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963- (автор) Кн 114
Джелил, Юнзиле Реджебова (автор) Кн 84
Джембекова, Нина Стойчева, 1980- вж Džembekova, Nina Stojčeva, 1980-
Джонев, Методи Емилов, 1952- (автор) Кн 146
Джонова-Атанасова, Даниела Боянова, 1963- (автор) Кн 84
Дикова, Йоана Минкова Спасова- вж Спасова-Дикова, Йоана Минкова, 1964-
Димитров, Димитър Веселинов вж Веселинов, Димитър, 1962-
Димитров, Димитър Петков, 1968- вж Dimitrov, Dimitǎr Petkov, 1968-
Димитров, Иван Илчев вж Илчев, Иван, 1953-
Димитров, Иван Йорданов вж Гранитски, Иван, 1953-
Димитров, Никола Дончев (преводач) Е 5, Е 6, Е 7, Е 14
Димитров, Стефан Тодоров, 1957- (автор) Кн 147
Димитрова, Анна Методиева Чолева- вж Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957-
Димитрова, Деница Каменова, 1973- вж Dimitrova, Denica Kamenova, 1973-
Димитрова, Елина Димова вж Димова, Елина, 1965-
Димитрова, Ина Димитрова, 1979- (преводач) Кн 19
Димитрова, Кристин Костадинова, 1963- (доп. материал) Кн 169, (съставител) Кн 169, (преводач) Кн 123, Кн 169

Димитрова, Лаура Иванова, 1958- (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Димитрова, Лаура Иванова, 1958- вж Dimitrova, Laura Ivanova, 1958-
Димитрова, Нели Стойчева, 1976- (редактор) Кн 49
Димитрова, Цветелина Димитрова (автор) Кн 60
Димитрова-Рачева, Пламена Василева, 1953- вж Dimitrova-Račeva, Plamena Vasileva, 1953-
Димов, Венцислав Димов, 1963- (редактор) Кн 107
Димова, Елина, 1965- (предговор) Кн 13
Динева, Гергана Владимирова, 1982- (редактор) Кн 10
Димитрова, Елина Димова, 1965- вж Димова, Елина, 1965-
Дичев, Васил Зафиров вж Зафиров, Васил, 1926-1991
Дмитриев, Иля Андрийович, 1957- вж Dmytrijev, Illja Andrijovyč, 1957-
Дмитриенко, Дмитрий Сергеевич (автор) Кн 101
Дмитрієв, Ілля Андрійович, 1957- вж Дмитриев, Иля Андрийович, 1957-
Добрева, Дарина (илюстратор) Кн 192
Добрева, Дарина вж Dobreva, Darina
Дойкова, Марияна Йорданова (автор) Кн 18
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Кн 122
Докторантска конференция Европейският съюз с нов Европейски парламент - пътят напред (4 ; София ; 2019) Кн 51
Дончев, Цвятко Тодоров, 1945- (доп. материал) Кн 134
Доросиев, Емил Рашков, 1960- (автор) Кн 101
Драганов, Борислав Радков, 1974- вж Draganov, Borislav Radkov, 1974-
Дрангажов, Станислав Тодоров вж Drangažov, Stanislav Todorov
Дурева, Даниела Иванова вж Дурева-Тупарова, Даниела Иванова
Дурева-Тупарова, Даниела Иванова (автор) Кн 4
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 16
Дървото на живота днес и утре. Изложба (София ; 2020) Г 1
 
Е

Ебу-Нимер, Мухаммед, 1962- (автор) Кн 45
Европейски съюз Кн 60
Евстатиев, Ивайло Евстатиев, 1974- (илюстратор) Кн 183
Енгелс, Розалина Пламенова, 1976- (редактор) Кн 69
Енгелс-Критидис, Розалина Пламенова, 1976- вж Енгелс, Розалина Пламенова, 1976-
Ефремова, Теодора Николова вж Николова, Теодора, 1968-
Ефтимова, Мирела Велкова Велева- вж Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970-
Ефтимов, Валентин Илиев, 1972- (преводач) Е 9
 
Ж

Желева, Златка Георгиева (автор) Кн 101
Железов, Станимир Кунчев, 1975- (автор) Кн 2
Желязков, Павел Георгиев, 1938- (съставител) Кн 16
Жечев, Живко Величков, 1959- (автор) Кн 65
 
З

Загорчева-Койчева, Деница Петкова, 1976- (автор) Кн 63
Заимов, Александър Костов (автор) Кн 101
Замфиров, Милен Замфиров, 1975- (редактор) Кн 69
Зафиров, Васил, 1926-1991 (послеслов) Кн 187
Зафирова-Малчева, Теменужка Борисова, 1976- (автор) Кн 5
Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949- (преводач) Кн 131, Кн 132
Здравчева, Нели Димитрова, 1962- (рецензия) Кн 87
Златева, Ивeлина Йорданова, 1976- вж Zlateva, Ivelina Jordanova, 1976-
 
И

Иванич вж Иванов, Иван Йорданов, 1943-
Иванов, Боян Ангелов вж Ангелов, Боян, 1955-
Иванов, Боян Бонев, 1946- (автор) Кн 84
Иванов, Виктор Генчев, 1967- (автор) Кн 89
Иванов, Димитър Христов, 1951- (предговор) Кн 202, (съставител) Кн 202
Иванов, Иван Йорданов, 1943- (автор) Кн 176
Иванов, Иво Михов вж Йоан, митрополит Варненски и Великопреславски, 1969-
Иванов, Камен Ганчев, 1954- вж Ivanov, Kamen Gančev, 1954-
Иванов, Събин Иванов, 1978- (автор) Кн 87
Иванова, Димана Стефанова, 1986- (автор) Кн 118
Иванова, Евгения Стоичкова, 1955- (редактор) Кн 73
Иванова, Огняна Начева, 1947- (съставител) Кн 128, (преводач) Кн 128
Иванова, Петя Павлова, 1969- вж Ivanova, Petja Pavlova, 1969-
Игнатова, Весела, фотограф (илюстратор) Кн 33
Игнатова, Росица Димитрова, 1966- (автор) Кн 122
Игнатова-Василева, Росица Димитрова вж Игнатова, Росица Димитрова, 1966-
Илиева, Галина Мирчева (автор) Кн 3
Илиева, Марияна Иванова, 1977- (автор) Кн 83
Илиева, Стоянка Танчева, 1962- (автор) Кн 99
Илков, Ани, 1957- (автор) Кн 148
Илчев, Иван, 1953- (предговор) Кн 82
Инаят Хан, Хазрат, 1882-1927 (автор) Кн 25
Иоанн, архимандрит, 1910-2006 вж Йоан, архимандрит, 1910-2006
Ислямова, Зехра (автор) Кн 9
Исмаил, Юксел (автор) Кн 42, (съставител) Кн 42, (преводач) Кн 42
 
Й

Йенсен, Франсис (автор) Кн 19
Йоан, архимандрит, 1910-2006 (автор) Кн 30
Йоан, йеромонах, 1980- (предговор) Кн 30, (редактор) Кн 28, Кн 30

Йоан Крестянкин, архимандрит вж Йоан, архимандрит, 1910-2006
Йоан, митрополит Варненски и Великопреславски, 1969- (предговор) Кн 33
Йоан Дамаскин, свети, 675?-753? (автор) Кн 31
Йонкова, Красимира Александрова, 1961- (редактор) Кн 17
Йорданов, Петко Йорданов вж Хараш, Елеазар, 1954-
Йорданова, Берджухи Михран вж Сахакян, Берджухи Михран
Йорданова, Лиляна Боянова, 1940- вж Боянова, Лиляна, 1940-
Йорданова, Милена Петрова, 1981- (автор) Кн 120
Йохансен, Ян Ото, 1934-2018 вж Johansen, Jahn Otto, 1934-2018
 
К

Казанджиев, Светозар Илиев, 1952- (доп. материал) Кн 134
Кайчев, Наум Илиев, 1970- (автор) Кн 119
Калинов, Александър Цветанов, 1990- (редактор) Кн 32
Калинова, Евгения Иванова, 1959- (съставител) Кн 82
Калоянова, Людмила Николова вж Калоянова-Славова, Людмила Николова
Калоянова-Славова, Людмила Николова (интервюиращ) Кн 184
Канфийлд, Стела С. вж Canfield, Stella S.
Капло, Филип, 1912-2004 (съставител) Кн 26, (предговор) Кн 26
Каприев, Георги Теологов, 1960- (редактор) Кн 10
Караджов, Кирил Николов, 1950- (автор) Кн 210
Кастрева, Пенка Йорданова, 1957- (автор) Кн 87
Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955- (автор) Кн 119
Кинова, Елена Тодорова (автор) Кн 101
Кирилова, Елисавета Георгиева (автор) Кн 84
Киров, Димитър Михайлов, 1972- (автор) Кн 55
Кирова, Габриела Николова, 1961- (редактор) Кн 69, Кн 71
Кирова, Галина Александрова (автор) Кн 101
Кирова, Мариана Георгиева вж Кирова, Марияна Георгиева, 1963-
Кирова, Марияна Георгиева, 1963- (предговор) Кн 187
Кирчева, Милена Любенова Блажиева- вж Блажиева-Кирчева, Милена Любенова
Ковачганев, Валентин Георгиев, 1961- (автор) Кн 13, Кн 20, Кн 177
Ковачев, Кристиян Иванов, 1993- (автор) Кн 32
Коджабашева, Цветана Иванова, 1973- (предговор)  Кн 96, Кн 97, (послеслов) Кн 95, (преводач) Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98

Кожухарова, Пенка Петкова, 1965- (рецензия) Кн 73
Койчев, Кирил Радев (автор) Кн 204
Койчева, Деница Петкова Загорчева- вж Загорчева-Койчева, Деница Петкова, 1976- Коларова, Даниела Димитрова, 1961- (автор) Кн 59
Колев, Валери Йорданов, 1963- (съставител) Кн 82
Колев, Георги Велков, 1958- (редактор) Кн 72
Колева, Александра Росенова, 1994- (автор) Кн 194
Колчев, Александър Стоилов, 1956- (коментатор) Кн 61, Кн 62, (съставител) Кн 61, Кн 62, Кн 135, Кн 137
Кочева, Ана Иванова, 1965- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Кольовска, Таня (доп. материал) Кн 141
Кондова, Камелия Димитрова, 1969- (предговор) Кн 153
Константинов, Олег Димитров, 1978- (автор) Кн 5
Константинова, Калина Димкова Захариева- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-
Костова, Райна Трифонова вж Kostova, Rajna Trifonova
Коцев, Илиян Свиленов, 1983- вж Kocev, Ilijan Svilenov, 1983-
Коцева, Илияна-Лора Анатолиева (автор) Кн 86
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965- (автор) Кн 119
Крестянкин, Иван Михайлович, 1910-2006 вж Йоан, архимандрит, 1910-2006
Критидис, Розалина Пламенова Енгелс- вж Енгелс, Розалина Пламенова, 1976-
Кришнамурти, Джиду, 1895-1986 (автор) Кн 25
Крол, Олег Соломонович, 1947- вж Krol´, Oleg Solomonovič, 1947-
Крумов, Александър Димитров, 1954- (автор) Кн 149
Крумова-Пешева, Румяна Кирилова, 1968- (автор) Кн 21
Крумова-Христемова, Наташа Любомирова (автор) Кн 121
Кръстев, Димитър Тодоров, 1967- (автор) Кн 122
Кръстев, Красимир, 1972- (илюстратор) Кн 148
Кръстева, Гергина Василева, 1971- (автор) Кн 122
Курташева, Биляна Радославова, 1973- (автор) Кн 122
Куцарска, Радина Радославова (автор) Кн 150
Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949- (автор) Кн 106
Кънев, Здравко Валериев, 1992- (съставител) Кн 33
Кънчева, Румяна Христова (автор) Кн 88
Кънчева, Румяна Христова вж Kǎnčeva, Rumjana Hristova
Кюркчиева, Ива Иванова (автор) Кн 109
Кючукова, Мирела Николаева (автор) Кн 32
 
Л

Лазаров, Ивайло Илиев, 1966- (рецензия) Кн 17
Лаиншчек, Фери, 1959- (автор) Кн 201
Лаури, Линди (редактор) Кн 66
Левченко, Ярослава Сергиивна, 1984- вж Levčenko, Jaroslava Sergijivna, 1984-
Левченко, Ярослава Сергіївна, 1984- вж Левченко, Ярослава Сергиивна, 1984-
Ледбитър, Чарлз Уебстър, 1854-1934 (автор) Кн 25
Леонидов, Румен Александров, 1953- (доп. материал) Кн 141
Лефеджиева, Ана Иванова Кочева- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Лидъл Харт, Базил Хенри, 1895-1970 (автор) Кн 208, Кн 209
Литатру вж Николова, Величка Богданова
Луи (автор) Кн 178Кн 179, (илюстратор) Кн 178

Любенова, Лизбет, 1952- (редактор) Кн 1
Любенова, Лизбет, 1952- вж Ljubenova, Lizbet, 1952-
Лятифов, Али Мехмедов, 1941- (автор) Кн 188
 
М

Маджуров, Николай Иванов, 1932-2020 (редактор) Кн 33
Майоров, Георги Петров, 1939- (автор) Кн 134
Макдоналд, Джордж, 1824-1905 (автор) Кн 125
МакКамън, Робърт, 1952- (автор) Кн 126, Кн 127
Малчев, Аргир Сотиров, 1933-2019 (редактор) Н 1
Малчева, Неда Валентинова, 1985- (илюстратор) Кн 133
Манова, Моника Илиянова, 2003- (илюстратор) Кн 202
Маноилова, Даниела Стефанова (автор) Кн 91
Маринова, Анна Ангелова, 1972- (преводач) Кн 44
Маринова, Цветанка Цанкова, 1951- (автор) Кн 93
Марков, Георги Георгиев, 1946- вж Markov, Georgi Georgiev, 1946-
Марков, Тодор Динев, 1959- (предговор) Кн 20
Маркова, Аглика Йосифова, 1942- (преводач) Кн 123, Кн 208, Кн 209
Марчева, Катерина Тодорова (автор) Кн 4
Матюс, Оуен, 1971- (автор) Кн 52, Кн 53
Малчева, Теменужка, 1976- вж Зафирова-Малчева, Теменужка Борисова, 1976-
Малчева, Теменужка Борисова Зафирова- вж Зафирова-Малчева, Теменужка Борисова, 1976-
Меворах, Валери Нисим вж Петров, Валери, 1920-2014
Международна конференция Конструктивна теория на функциите (Созопол ; 2019) вж International Conference Constructive Theory of Functions (Sozopol ; 2019)
Миков, Любомир Петров, 1947- вж Mikov, Ljubomir Petrov, 1947-
Миланов, Росен Стоянчев, 1982- (предговор) Кн 28, (преводач) Кн 28
Милкова, Росица Радилова, 1977- (автор) Кн 151
Милов, Димитър Михайлов, 1953- (предговор) Кн 152
Минкова, Ненка (предговор) Кн 192
Минкова, Ненка вж Minkova, Nenka
Минковски, Румен Димитров, 1961- (автор) Кн 59
Минов, Иван Йорданов, 1990- (илюстратор) Кн 206
Мирчева, Стефанка Владимирова, 1961- (автор) Кн 180
Михаел, Керачка Бедрос, 1956- (автор) Кн 59
Михайлов, Михаил Ангелов вж Ангелов, Михаил, 1948-
Михайлов, Пламен Михайлов, 1957- (редактор) Кн 87, (послеслов) Кн 87
Михайлова, Миланка (автор) Кн 181, (предговор) Кн 160
Михнева, Веселина Василева вж Mihneva, Veselina Vasileva
Мичева, Ваня Ангелова (автор) Кн 119
Мишел, Уолтър, 1930-2018 (автор) Кн 22
Младенов, Борис Серьожев, 1985- (автор) Кн 101
Момчев, Живко Момчев, 1989- (автор) Кн 206
Мусева, Боряна Богданова, 1975- (автор) Кн 60, (редактор) Кн 60
Мързликар, Лилия Стоянова вж Георгиева, Лилия Стоянова, 1982-
 
Н

Найденов, Николай Йорданов, 1956- (редактор) Кн 51
Найденова, Вера Найденова, 1935- (автор) Кн 108
Найденова, Силвия Велинова, 1965- (редактор) Кн 1
Найденова, Силвия Велинова, 1965- вж Najdenova, Silvija Velinova, 1965-
Наков, Светослав Цанков, 1961- (автор) Кн 84
Научно-практическа конференция Образование и изкуства: традиции и перспективи (София ; 2020) Кн 69
Национална художествена академия. Колекция Стефан Кънчев Г 3
Начкова, Велислава Андонова (автор) Кн 101
Недялкова-Петрова, Пепа, 1940- (автор) Кн 207
Незировач, Мелика (автор) Кн 76
Нечаева, Николина Николаева (автор) Кн 114
Никифоров, Димитър Пенев, 1968- (автор) Кн 152, Кн 153
Николов, Гено Петков вж Nikolov, Geno Petkov
Николов, Георги Николов, 1957- (автор) Кн 119
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 140
Николов, Красимир Йорданов (автор) Кн 91
Николов, Стоян, 1958- (автор) Кн 211, Кн 212
Николова, Величка Богданова (автор) Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 189, Кн 195

Николова, Габриела Димчева, 1967- (преводач) Кн 27
Николова, Мирослава Спасова, 1982- (автор) Кн 5
Николова, Николина Илиева, 1973- (автор) Кн 5
Николова, Теодора, 1968- (автор) Кн 160, (илюстратор) Кн 160
Николова, Тодорка Николова, 1943- (рецензия) Кн 73
Нимер, Мухаммед Ебу- вж Ебу-Нимер, Мухаммед, 1962-
Ништович, Ибро (автор) Кн 75
Ништович, Хазема (автор) Кн 75
Нът, Ейми Елис (автор) Кн 19
 
О

О'Хенри, 1862-1910 (автор) Кн 128
О. Хенри вж О'Хенри, 1862-1910

Обретенов, Александър Обретенов, 1949- (автор) Е 17
Огнянова, Нели Ангелова, 1956- (редактор) Кн 51
 
П

Павлов, Богдан Николаев вж Луи
Павлов, Даниел Йорданов, 1973- (редактор) Кн 63
Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор) Кн 119
Павлов, Румен Даринов (автор) Кн 161
Панайотов, Милен Йорданов (съставител) Кн 7, (интервюиращ) Кн 7
Панджаридис, Христина Михайлова, 1963- (автор) Кн 196
Пандов, Васил Христов, 1977- (автор) Кн 60, (редактор) Кн 60
Панчева, Евгения Спасова, 1958- вж Pančeva, Evgenija Spasova, 1958-
Пеев, Стоян Вълчев (автор) Кн 101
Пейчева, Йорданка Стоянова, 1958- (автор) Кн 73
Пейчева, Калина Стефанова, 1983- (автор) Кн 162, Кн 163
Пенев, Радослав Иванов, 1959- (редактор) Кн 69, Кн 70
Пенев, Станислав Пенчев, 1953- (предговор) Кн 147
Пенков, Димо Кръстев, 1968- (съставител) Кн 33, (редактор) Кн 33
Пери, Филипа, 1957- (автор) Кн 23
Петков, Иван Славов (автор) Кн 90
Петров, Валери, 1920-2014 (автор) Кн 164
Петрова, Пепа Недялкова- вж Недялкова-Петрова, Пепа, 1940-
Петрова, Татяна Стефанова, 1966- (автор) Кн 84
Пешев, Димитър Христов вж Йоан, йеромонах, 1980-
Пешева, Румяна Кирилова Крумова- вж Крумова-Пешева, Румяна Кирилова, 1968-
Пиронкова, Марина Георгиева (доп. материал) Кн 69, (редактор) Кн 69
Плех, Мина (автор) Кн 76
Попов, Еленко Петков, 1977- (автор) Кн 101
Попов, Николай Борисов, 1960- (редактор) Кн 69
Попова, Антония Венелинова, 1971- (преводач) Е 8
Попова, Жана Тодорова (автор) Кн 107
Попова, Милена Емилова, 1971- (доп. материал) Кн 141
Поптодоров, Манасий, 1860-1938 (автор) Н 1
Портър, Уилям Сидни вж О'Хенри, 1862-1910
Прикен, Щефан, 1972- (илюстратор) Кн 131
Първанова, Лили Ангелова вж Ангелова, Лили
 
Р

Радкова, Антония Димитрова, 1964- (автор) Кн 114
Радойкова, Гергана Георгиева, 1983- (редактор) Кн 51
Райз, Свен-Ерик, 1961- вж Rise, Sven-Erik, 1961-
Райков, Виолин Стоянов, 1974- вж Rajkov, Violin Stojanov, 1974-
Рашкова, Лора Миткова, 1977- (автор) Кн 49
Реджеб, Ергюл Таир вж Таир, Ергюл, 1976-
Риболов, Светослав Светозаров, 1973- (редактор) Кн 31
Роуз, Юджийн Денис вж Серафим, йеромонах, 1934-1982
 
С

Сапунджиева, Клавдия Василева, 1955- (рецензия) Кн 17
Сахакян, Берджухи Михран (автор) Кн 68
Сгурев, Васил Стоянов, 1936- вж Sgurev, Vasil Stojanov, 1936-
Семков, Крум Ангелов, 1949- (автор) Кн 84
Серафим, архимандрит, 1912-1993 (автор) Кн 34, Кн 35, Кн 36
Серафим, йеромонах, 1934-1982 (автор) Кн 37
Сивов, Коста Атанасов, 1984- (преводач) Кн 126, Кн 127, Кн 129
Симеонов, Калоян Димитров, 1973- (редактор) Кн 51
Симънс, Дан, 1948- (автор) Кн 129
Скатов, Атанас Георгиев, 1978-2021 (автор) Кн 110
Славов, Светлозар Чавдаров (автор) Кн 101
Славов, Чавдар Крумов, 1953- (автор) Кн 101, (редактор) Кн 101, (предговор) Кн 101
Славова, Людмила Николова Калоянова- вж Калоянова-Славова, Людмила Николова
Смит, Хъстън, 1919- (предговор) Кн 26
Сотиров, Чавдар Георгиев, 1965- (автор) Кн 72
Софийски университет Св. Климент Охридски Кн 82

Спасов, Любомир Димитров, 1960- (автор) Кн 93
Спасов, Тони Георгиев, 1961- (предговор) Кн 92
Спасова, Наталия Николаева (автор) Кн 101
Спасова-Дикова, Йоана Минкова, 1964- (редактор) Кн 1
Спасова-Дикова, Йоана Минкова, 1964- вжSpasova-Dikova,Joana Minkova, 1964-
Стайков, Михаил Стефанов (доп. материал) Кн 168
Стаматов, Петър, 1961- (съставител) Кн 186
Стаматова, Клара Асенова, 1971- (съставител) Кн 33, (редактор) Кн 33, Кн 40
Стамболиева, Весела (автор) Кн 165
Станев, Владимир Георгиев, 1972- (съставител) Кн 82
Станев, Станимир Стоянов, 1948- (редактор) Кн 2
Станкова, Валя Димитрова, 1952- (автор) Кн 59
Станчева, Руска Събева, 1958- (автор) Кн 117
Стас, Диана, 1974- (автор) Кн 190
Стефанова, Анна Петкова, 1984- (автор) Кн 197
Стефанова, Елиза Петрова, 1968- (автор) Кн 5
Стефанова, Елица Славева, 1980- вж Stefanova, Elica Slaveva, 1980-
Стефанова, Константина Владимирова, 1978- (автор) Кн 84
Стефанова, Кремена Благовестова, 1967- вж Stefanova, Kremena Blagovestova, 1967-
Стефанова, Мария, 1974- (преводач) Е 3, Е 4, Е 11, Е 12
Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976- (автор) Кн 24, (редактор) Кн 69
Стоицова, Толя Ангелова, 1955- (редактор) Кн 67
Стойков, Евгени Гришев, 1982- (рецензия) Кн 87
Стойкова, Милослава Христова, 1960- (автор) Кн 80, Кн 81, Кн 118, (съставител) Кн 77, Кн 78, Кн 79
Стойнев, Стоян Николов вж Николов, Стоян, 1958-
Стойчева, Елена, 1983- (автор) Кн 182
Стойчева, Мария Димитрова, 1959- (редактор) Кн 56, Кн 57
Стоянов, Божидар Стоянов (автор) Кн 87
Стоянов, Владимир Стоянов, 1959- (автор) Кн 183
Стоянов, Димитър Недков, 1955- (рецензия) Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 189, Кн 195
Стоянов, Емил Стефанов, 1959- (автор) Кн 166
Стоянова, Радостина Константинова, 1962- (предговор) Кн 92
Стоянова, Свилена Енчева, 1972- (преводач) Е 2, Кн 66
Събев, Орлин Стаменов, 1970- вж Sǎbev, Orlin Stamenov, 1970-
Събев, Сюлейман (преводач) Кн 41
Сърбинова, Дафина Димитрова, 1980- (автор) Кн 60
 
Т

Таир, Ергюл, 1976- (редактор) Кн 1
Таир, Ергюл, 1976- вж Tair, Ergjul, 1976-
Таков, Данаил Илчев, 1974- (автор) Кн 167, Кн 198
Тамбуев, Стефан Георгиев (предговор) Кн 100
Танчева, Стоянка вж Илиева, Стоянка Танчева, 1962-
Ташев, Спас Ангелов, 1967- (автор) Кн 119
Тейлър, Хелън (автор) Кн 66
Теофан Затворник, свети, 1815-1894 (автор) Кн 38
Ел Тиби, Мохамед Халил Хасан Абдел Уахед, 1962- (автор) Кн 101
Тиняк, Муамер (автор) Кн 76
Тихова, Анета Маринова, 1974- (автор) Кн 115
Тишева, Йовка Великова, 1961- (автор) Кн 117
Тодоров, Калин Станков, 1953- (автор) Кн 214
Тодоров, Красимир Цветков, 1960- вж Todorov, Krasimir Cvetkov, 1960-
Тодорова, Милена Николаева, 1990- (преводач) Кн 1
Тодорова, Милена Николаева, 1990- вж Todorova, Milena Nikolaeva, 1990-
Томов, Драгомир Александров, 1902-? (автор) Кн 213
Тонева, Клара Асенова вж Стаматова, Клара Асенова, 1971-
Топарева, Иванка Илиева Тополова- вж Тополова, Иванка Илиева, 1935-
Тополова, Иванка Илиева, 1935- (автор) Кн 168
Тополова-Топарева, Иванка Илиева вж Тополова, Иванка Илиева, 1935-
Топчийски, Сабит (автор) Кн 43
Тошева, Юлия Божидарова, 1950- (преводач) Кн 52, Кн 53
Трендафилов, Владимир Андреев, 1955-2019 (автор) Кн 169, (преводач) Кн 169
Тупаров, Георги Теохаров (автор) Кн 4
Тупарова, Даниела Иванова Дурева- вж Дурева-Тупарова, Даниела Иванова

 
У

Узунова, Йорданка Великова, 1950- (автор) Кн 101
Улучев, Румен Костадинов, 1961- вж Ulučev, Rumen Kostadinov, 1961-
Университетска библиотека Св. Климент Охридски. Колекцията Български старопечатни издания 1806-1878 (София) Кн 6
 
Ф

Феофан Затворник, свети, 1815-1894 вж Теофан Затворник, свети, 1815-1894
Фрейм, Блеър (автор) Кн 66
 
Х

Хаджи, Мустафа Алиш, 1962- (предговор) Кн 43Кн 74, Кн 75
Хаджиев, Денислав Ненков, 1988- (преводач) Кн 45
Хаджииванов, Константин Иванов, 1958- (редактор) Кн 1
Хаджииванов, Константин Иванов, 1958- вж Hadžiivanov, Konstantin Ivanov, 1958-
Хаджитодоров, Стефан Тодоров, 1953- (редактор) Кн 1
Хаджитодоров, Стефан Тодоров, 1953- вж Hadžitodorov, Stefan Todorov, 1953-
Хайдегер, Мартин, 1889-1976 (автор) Кн 12
Хайндел, Макс, 1865-1919 (автор) Кн 25
Хан, Хазрат Инаят вж Инаят Хан, Хазрат, 1882-1927
Хараш, Елеазар, 1954- (автор) Кн 15, (предговор) Кн 25
Харизанова, Мария Стефанова вж Стефанова, Мария, 1974-
Харт, Базил Хенри Лидъл вж Лидъл Харт, Базил Хенри, 1895-1970
Хасанов, Сефер (редактор) Кн 43
Хатип, Джемал Мехмедали, 1978- вж Hatip, Džеmal Mehmedali, 1978-
Херинг, Константин, 1800-1880 (автор) Кн 97, Кн 98
Хинева, Антоанета Иванова, 1972- (автор) Кн 91
Хинов, Виктор, 1967- (предговор) Кн 186, Кн 191, (съставител) Кн 186

Ходжов, Халил (автор) Кн 43
Хофман, Мурад Вилфрид, 1931-2020 (автор) Кн 44
Хранова, Албена Владимирова, 1962- (автор) Кн 122
Христемова, Наташа Любомирова Крумова- вж Крумова-Христемова, Наташа Любомирова
Христов, Иван Василев, 1960- (редактор) Кн 31
Христов, Христо Борисов вж Борисов, Христо, 1945-
Христов, Христо Желязков, 1963- (илюстратор) Кн 183
Христова, Антоанета Георгиева, 1963- (съставител) Кн 50, (редактор) Кн 50
Христова, Евелина Антонова, 1980- (автор) Кн 67
Христова, Мариана вж Атанасова, Мариана Христова, 1963-
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 1
Христова, Мариана Тошкова, 1981- вж Hristova, Mariana Toškova, 1981-
Христозов, Янчо Йорданов, 1962- (илюстратор) Кн 166
Хюс, Артър, 1831-1915 (илюстратор) Кн 125
 
Ц

Цанев, Емил Цанков (автор) Кн 60
Цанев, Николай Иванов, 1960- (редактор) Кн 69
Цветкова, Мариета Лазарова (предговор) Кн 207
Цанков, Емил вж Цанев, Емил Цанков
Ценова, Венета Димитрова (автор) Кн 199
Цонева, Марина Цветанова (илюстратор) Кн 194
Цуракова, Фани Лазарова, 1954- (автор) Кн 101
 
Ч

Чавдарова, Албена Дянкова, 1959- (автор) Кн 83
Чалъков, Никола Бориславов, 1981- (преводач) Кн 1
Чалъков, Никола Бориславов, 1981- вж Čalǎkov, Nikola Borislavov, 1981-
Чанкова, Добринка Иванова, 1963- (автор) Кн 59
Чилингиров, Асен Борисов, 1932- (доп. материал) Кн 211, Кн 212
Чолева, Силвия Николова, 1959- (съставител) Кн 141
Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957- (автор) Кн 119
Чомпалов, Тодор Георгиев, 1943- (автор) Кн 39
 
Ш

Шабанов, Сали Местан, 1976- вж Šabanov, Sali Mestan, 1976-
Шатък, Джесика (автор) Кн 130
Шершенюк, Олена Миколаивна, 1981- вж Šeršenjuk, Olena Mykolajivna, 1981-
Шершенюк, Олена Миколаïвна, 1981- вж Шершенюк, Олена Миколаивна, 1981-
Шефик, Мухаммед (автор) Кн 45
Шимел, Анемари, 1922-2003 (предговор) Кн 44
Шишкова, Любов Игнатова, 1964- (автор) Кн 122
Шпеер, Андреас, 1957- (редактор) Кн 10
Шпойлхоф, Барбара ван ден, 1959- (автор) Кн 131
Шпрингер, Томас, 1957- (автор) Кн 132
Шрайок, Катлийн (редактор) Кн 66
 
Ю

Юбилейна научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на адемик Георги Близнаков (София ; 2020) Кн 92
 
Я

Янев, Иво Георгиев (автор) Кн 40
Янев, Красимир Проданов, 1963- (автор) Кн 101
Янкова, Мария Христова, 1972- вж Jankova, Marija Hristova, 1972-
Янкова, Милослава Русинова, 1960- (редактор) Кн 65
 
A

Abu-Nimer, Mohammed, 1962- вж Ебу-Нимер, Мухаммед, 1962-
Adžemlerski, Svetoslav Stojanov, 1957- вж Аджемлерски, Светослав Стоянов, 1957-
Ahmed, Vedat Sabri, 1979- (предговор) Кн 46, (редактор) Кн 46, (преводач) Кн 47
Aleksandrov, Boris Dragomirov, 1940- вж Александров, Борис Драгомиров, 1940-
Aleksandrov, Vasil Valentinov, 1989- вж Александров, Васил Валентинов, 1989-
Aleksandrova, Tatjana Georgieva вж Александрова, Татяна Георгиева
Aleksiev, Petǎr Jordanov вж Алексиев, Петър Йорданов
Aleksova, Krasimira Slavčeva, 1965- вж Алексова, Красимира Славчева, 1965-
Alič, Edin вж Алич, Един
Allen, Henry Clay, 1836-1909 вж Алън, Хенри Клей, 1836-1909
Altǎkov, Stefan Kirilov, 1955- вж Алтъков, Стефан Кирилов, 1955-
Anastasov, Petǎr Kirilov, 1942- вж Анастасов, Петър Кирилов, 1942-
Andonova, Maja Genadieva, 1963- вж Андонова, Мая Генадиева, 1963-
Andreev, Veselin, 1918-1991 вж Андреев, Веселин, 1918-1991
Andreeva, Ljudmila Marinova, 1963- вж Андреева, Людмила Маринова, 1963-
Angelov, Angel Iliev, 1955- вж Ангелов, Ангел Илиев, 1955-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Mihail, 1948- вж Ангелов, Михаил, 1948-
Angelova, Anna Jordanova, 1956- вж Ангелова, Анна Йорданова, 1956-
Angelova, Lili вж Ангелова, Лили
Anikeeva, Inna вж Аникеева, Инна
Antonov, Julijan Štiljanov, 1955-2019 вж Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-2019
Antonova, Lučija Stefanova, 1956- вж Антонова, Лучия Стефанова, 1956-
Asenova, Mina Valentinova, 1997- вж Асенова, Мина Валентинова, 1997-
Atanasov, Atanas Nikolov, 1968- вж Атанасов, Атанас Николов, 1968-
Atanasov, Nenko Atanasov, 1978- вж Атанасов, Ненко Атанасов, 1978-
Atanasov, Vladimir Atanasov, 1955- вж Атанасов, Владимир Атанасов, 1955-
Atanasova, Elica Ignatova, 1989- вж Атанасова, Елица Игнатова, 1989-
Atanasova, Mariana Hristova, 1963- вж Атанасова, Мариана Христова, 1963-
Avtanska, Rumjana Slavova, 1979- вж Автанска, Румяна Славова, 1979-
 
B

Babič, Anna Ilinična вж Бабич, Анна Илинична
Bacheva, Snejina вж Bǎčeva, Snežina Andreeva
Baeva, Iskra Vasileva, 1951- вж Баева, Искра Василева, 1951-
Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.
Bǎčeva, Snežina Andreeva (редактор) Кн 103
Baleva, Mariela Stojanova вж Балева, Мариела Стоянова
Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.
Bǎlgarska akademija na naukite Кн 1
Bǎlgarska akademija na naukite вж Българска академия на науките
Balkanska, Neda Zlatinova, 1968- вж Балканска, Неда Златинова, 1968-
Barakova, Svetla Ivanova, 1952- вж Баракова, Светла Иванова, 1952-
Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955- вж Бърлиева, Славия Георгиева, 1955-
Begovič, Ibrahim вж Бегович, Ибрахим
Belčeva, Nadežda Miteva, 1948- вж Белчева, Надежда Митева, 1948-
Belitova, Maja Cvetanova, 1970- вж Белитова, Мая Цветанова, 1970-
Benova, Kalinka Angelova вж Бенова, Калинка Ангелова
Bezpartochnyi, Maksym вж Bezpartočnij, Maksim Grigorovič
Beškova, Mihaela Bogomilova вж Бешкова, Михаела Богомилова
Bevere, Addison, 1986- вж Бивиър, Адисън, 1986-
Bevere, John, 1959- вж Бивиър, Джон, 1959-
Bevere, Lisa, 1960- вж Бивиър, Лиза, 1960-
Bezpartočnij, Maksim Grigorovič (автор) Кн 54
Bezpartochnyi, Maksym вж Bezpartočnij, Maksim Grigorovič
Biblija. N. Z. 2020. bǎlgarski ezij. Sofija вж Библия. Н. З. 2020. български език. София
Bižkov, Georgi Hristov, 1940-2014 вж Бижков, Георги Христов, 1940-2014
Bjalev, Ibrahim, 1965- вж Бялев, Ибрахим, 1965-
Blažieva-Kirčeva, Milena Ljubenova вж Блажиева-Кирчева, Милена Любенова
Bliznakova, Katja Nikolova, 1965- вж Близнакова, Катя Николова, 1965-
Bliznaški, Georgi Petkov, 1956- вж Близнашки, Георги Петков, 1956-
Bodakov, Marin Hristov, 1971- вж Бодаков, Марин Христов, 1971-
Bogoeva, Antoaneta Evtimova, 1947- вж Богоева, Антоанета Евтимова, 1947-
Bojadžiev, Andrej Todorov, 1962- вж Бояджиев, Андрей Тодоров, 1962-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojadžieva, Neli Ilieva, 1957- вж Бояджиева, Нели Илиева, 1957-
Bojanova, Liljana, 1940- вж Боянова, Лиляна, 1940-
Bojkov, Cvetoslav вж Бойков, Цветослав
Boneva, Marija Georgieva, 1978- вж Бонева, Мария Георгиева, 1978-
Bönninghausen, Clement Max Friedrich von, 1785-1864 вж Бьонингхаузен, Клеменс Мария Франц фон, 1785-1864
Borisov, Boris Hristoskov, 1972- вж Борисов, Борис Христосков, 1972-
Borisov, Borislav Slavov, 1976- вж Борисов, Борислав Славов, 1976-
Borisov, Hristo, 1945- вж Борисов, Христо, 1945-
Borowska, Maria (автор) Кн 105
Bošnak, Murad вж Бошнак, Мурад
Božkov, Borislav Bojkov вж Божков, Борислав Бойков
Brabandere, Maria Nikolaeva de вж Brabandere, Marija Nikolaeva de
Brabandere, Marija Nikolaeva de (автор) Кн 200
Brabandere, Marija Nikolaeva de вж Брабандере, Мария Николаева де
Bradford, Thomas Lindsley, 1847-1918. вж Брадфорд, Томас Линдзли, 1847-1918
Branc, Sofija Azarieva, 1949-2015 вж Бранц, София Азариева, 1949-2015
Britčenko, Igor Gennadijovyč, 1970- (автор) Кн 54
Britchenko, Igor, 1970- вж Britčenko, Igor Gennadijovyč, 1970-
Bulgarian Academy of Sciences вж Bǎlgarska akademija na naukite
Burgess, Anthony, 1917-1993 вж Бърджес, Антъни, 1917-1993
 
C

Canev, Emil Cankov вж Цанев, Емил Цанков
Canev, Nikolaj Ivanov, 1960- вж Цанев, Николай Иванов, 1960-
Canfield, Stella S. (художник) Г 2
Stella Canfield: impressions in watercolors. Jubilee exhibition (Varna ; 2020) Г 2
Cenova, Veneta Dimitrova вж Ценова, Венета Димитрова
Chalakov, Nikola Borislavov вж Čalǎkov, Nikola Borislavov, 1981-
Coneva, Marina Cvetanova вж Цонева, Марина Цветанова
Curakova, Fani Lazarova, 1954- вж Цуракова, Фани Лазарова, 1954-
Cvetkova, Marieta Lazarova вж Цветкова, Мариета Лазарова
 
Č

Čalǎkov, Nikola Borislavov, 1981- (преводач) Кн 1
Čalǎkov, Nikola Borislavov, 1981- вж Чалъков, Никола Бориславов, 1981-
Čankova, Dobrinka Ivanova, 1963- вж Чанкова, Добринка Иванова, 1963-
Čavdarova, Albena Djankova, 1959- вж Чавдарова, Албена Дянкова, 1959-
Čilingirov, Asen Borisov, 1932- вж Чилингиров, Асен Борисов, 1932-
Čoleva, Silvija Nikolova, 1959- вж Чолева, Силвия Николова, 1959-
Čoleva-Dimitrova, Anna Metodieva, 1957- вж Чолева-Димитрова, Анна Методиева, 1957-
Čompalov, Todor Georgiev, 1943- вж Чомпалов, Тодор Георгиев, 1943-
 
D

Dačev, Jurij Ivanov, 1954- вж Дачев, Юрий Иванов, 1954-
Damjanlieva, Rumjana Atanasova, 1963- вж Дамянлиева, Румяна Атанасова, 1963-
Dančeva, Nadežda Georgieva вж Данчева, Надежда Георгиева
Dankov, Boris Gančev, 1941- вж Данков, Борис Ганчев, 1941-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Danova, Madlen Vasileva, 1962- (автор) Кн 111, Кн 112
Дървото на живота днес и утре. Изложба (София ; 2020) Г 1
Dǎrvoto na života dnes i utre. Izložba (Sofija ; 2020) вж Дървото на живота днес и утре. Изложба (София ; 2020)
Dejanova-Atanasova, Anna Dejanova, 1963- вж Деянова-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
Delčev, Mitʹo, 19??-2002 вж Делчев, Митьо, 19??-2002
Delčev, Pejo вж Делчев, Пейо
Derenbach, Matthias вж Деренбах, Матиас
Dikova, Joana Minkova Spasova- вж Spasova-Dikova, Joana Minkova, 1964-
Dimitrov, Dimitar Petkov, 1968- вж Dimitrov, Dimitǎr Petkov, 1968-
Dimitrov, Dimitǎr Petkov, 1968- (автор) Кн 103
Dimitrov, Nikola Dončev вж Димитров, Никола Дончев
Dimitrov, Stefan Todorov, 1957- вж Димитров, Стефан Тодоров, 1957-
Dimitrova, Cvetelina Dimitrova вж Димитрова, Цветелина Димитрова
Dimitrova, Denica Kamenova, 1973- (съставител) Г 2
Dimitrova, Denitza вж Dimitrova, Denica Kamenova, 1973-
Dimitrova, Ina Dimitrova, 1979- вж Димитрова, Ина Димитрова, 1979-
Dimitrova, Kristin Kostadinova, 1963- вж Димитрова, Кристин Костадинова, 1963-
Dimitrova, Laura Ivanova, 1958- (текст) Г 1, (съставител) Г 1
Dimitrova, Laura Ivanova, 1958- вж Димитрова, Лаура Иванова, 1958-
Dimitrova, Neli Stojčeva, 1976- вж Димитрова, Нели Стойчева, 1976-
Dimitrova-Račeva, Plamena Vasileva, 1953- (текст) Г 2
Dimitrova-Racheva, Plamena вж Dimitrova-Račeva, Plamena Vasileva, 1953-
Dimov, Vencislav Dimov, 1963- вж Димов, Венцислав Димов, 1963-
Dimova, Elina, 1965- вж Димова, Елина, 1965-
Dineva, Gergana Vladimirova, 1982- вж Динева, Гергана Владимирова, 1982-
Dmitrienko, Dmitrij Sergeevič вж Дмитриенко, Дмитрий Сергеевич
Dmytriiev, Illia, 1957- вж Dmytrijev, Illja Andrijovyč, 1957-
Dmytrijev, Illja Andrijovyč, 1957- (автор) Кн 54
Dobreva, Darina (илюстратор) Кн 200
Dobreva, Darina вж Добрева, Дарина
Dojkova, Marijana Jordanova вж Дойкова, Марияна Йорданова
Dojnov, Plamen Ivanov, 1969- вж Дойнов, Пламен Иванов, 1969-
Doktorantska konferencija Evropejskijat sǎjuz s nov Evropejski parlament - pǎtjat napred (4 ; Sofija ; 2019) вж Докторантска конференция Европейският съюз с нов Европейски парламент - пътят напред (4 ; София ; 2019)
Dončev, Cvjatko Todorov, 1945- вж Дончев, Цвятко Тодоров, 1945-
Dorosiev, Emil Raškov, 1960- вж Доросиев, Емил Рашков, 1960-
Draganov, Borislav Radkov, 1974- (редактор) Кн 85
Drangazov, Stanislav вж Drangažov, Stanislav Todorov
Drangažov, Stanislav Todorov (преводач) Кн 64
Dureva-Tuparova, Daniela Ivanova вж Дурева-Тупарова, Даниела Иванова
Dželil, Junzile Redžebova вж Джелил, Юнзиле Реджебова
Dzembekova, Nina, 1980- вж Džembekova, Nina Stojčeva, 1980-
Džembekova, Nina Stojčeva, 1980- (автор) Кн 103
Džonev, Metodi Emilov, 1952- вж Джонев, Методи Емилов, 1952-
Džonova-Atanasova, Daniela Bojanova, 1963- вж Джонова-Атанасова, Даниела Боянова, 1963-
 
E

Eftimov, Valentin Iliev, 1972- вж Ефтимов, Валентин Илиев, 1972-
Engels, Rozalina Plamenova, 1976- вж Енгелс, Розалина Пламенова, 1976-

Evstatiev, Ivajlo Evstatiev, 1974- вж Евстатиев, Ивайло Евстатиев, 1974-
European Union вж Европейски съюз
 
F

Feofan Zatvornik, свети, 1815-1894 вж Теофан Затворник, свети, 1815-1894
Fraim, Blaire вж Фрейм, Блеър
 
G

Gabrovski, Nikolaj Stefanov, 1971- вж Габровски, Николай Стефанов, 1971-
Ganev, Evgenij Ivanov, 1970- вж Ганев, Евгений Иванов, 1970-
Ganeva, Milena Jankova (автор) Кн 113
Georgiev, Adrian Georgiev, 1969- вж Георгиев, Адриан Георгиев, 1969-
Georgiev, Ivan Kirilov, 1946- вж Георгиев, Иван Кирилов, 1946-
Georgiev, Ljudmil Dočev, 1960- вж Георгиев, Людмил Дочев, 1960-
Georgiev, Marinčo Ivanov, 1964- вж Георгиев, Маринчо Иванов, 1964-
Georgiev, Stefan Ljubomirov, 1972- вж Георгиев, Стефан Любомиров, 1972-
Georgieva, Galina Georgieva, 1983- вж Георгиева, Галина Георгиева, 1983-
Georgieva, Irena Ivanova (автор) Кн 113
Georgieva, Lilija Stojanova, 1982- вж Георгиева, Лилия Стоянова, 1982-
Georgieva, Radostina Nikolaeva вж Георгиева, Радостина Николаева
Georgieva, Rosica Nikolaeva вж Георгиева, Росица Николаева
Gerasimov, Valentin, 1957- вж Герасимов, Валентин, 1957-
Gerasimova, Ana-Marija Antonieva вж Герасимова, Ана-Мария Антониева
Gerharz, Michael, 1975- вж Герхарц, Михаел, 1975-
Gerharz, Steffi вж Герхарц, Щефи
Gerova, Gergana Georgieva, 1973- вж Герова, Гергана Георгиева, 1973-
Geševa, Jordanka Marinova, 1953- (редактор) Кн 1
Geševa, Jordanka Marinova, 1953- вж Гешева, Йорданка Маринова, 1953-
Gičeva, Marija Hristova, 1955- вж Гичева, Мария Христова, 1955-
Gjaurova-Wegertseder, Biljana Stefanova вж Гяурова-Вегертседер, Биляна Стефанова
Goranova, Daniela Nikolaeva вж Горанова, Даниела Николаева
Gospodinov, Vladislav Dinkov, 1978- вж Господинов, Владислав Динков, 1978-
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Grebenarov, Stojan вж Гребенаров, Стоян
Gregorius Turonensis, свети, 538?-594 вж Григорий Турски, свети, 538?-594
Gudev, Asen Račev, 1960- вж Гудев, Асен Рачев, 1960-
 
H

Hadži, Mustafa Ališ, 1962- вж Хаджи, Мустафа Алиш, 1962-
Hadžiev, Denislav Nenkov, 1988- вж Хаджиев, Денислав Ненков, 1988-
Hadžiivanov, Konstantin Ivanov, 1958- (редактор) Кн 1
Hadžiivanov, Konstantin Ivanov, 1958- вж Хаджииванов, Константин Иванов, 1958-
Hadžitodorov, Stefan Todorov, 1953- (редактор) Кн 1
Hadžitodorov, Stefan Todorov, 1953- вж Хаджитодоров, Стефан Тодоров, 1953-
Haraš, Eleazar, 1954- вж Хараш, Елеазар, 1954-
Hasanov, Sefer вж Хасанов, Сефер
Hatip, Cemal, 1978- вж Hatip, Džеmal Mehmedali, 1978-
Hatip, Djamal, 1978- вж Hatip, Džеmal Mehmedali, 1978-
Hatip, Džеmal Mehmedali, 1978- (илюстратор) Кн 47, Кн 48
Heidegger, Martin, 1889-1976 вж Хайдегер, Мартин, 1889-1976
Heindel, Max, 1865-1919 вж Хайндел, Макс, 1865-1919
Hering, Constantine, 1800-1880 вж Херинг, Константин, 1800-1880
Hineva, Antoaneta Ivanova, 1972- вж Хинева, Антоанета Иванова, 1972-
Hinov, Viktor, 1967- вж Хинов, Виктор, 1967-
Hodžov, Halil вж Ходжов, Халил
Hofmann, Murad Wilfried, 1931-2020 вж Хофман, Мурад Вилфрид, 1931-2020
Hranova, Albena Vladimirova, 1962- вж Хранова, Албена Владимирова, 1962-
Hristov, Hristo Željazkov, 1963- вж Христов, Христо Желязков, 1963-
Hristov, Ivan Vasilev, 1960- вж Христов, Иван Василев, 1960-
Hristova, Antoaneta Georgieva, 1963- вж Христова, Антоанета Георгиева, 1963-
Hristova, Evelina Antonova, 1980- вж Христова, Евелина Антонова, 1980-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- (преводач) Кн 1
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristozov, Jančo Jordanov, 1962- вж Христозов, Янчо Йорданов, 1962-
Hughes, Arthur, 1831-1915 вж Хюс, Артър, 1831-1915
 
I

Idan вж Georgiev, Ivan Kirilov, 1946-
Idleman, Kyle, 1976- вж Айдълман, Кайл, 1976-
Ignatova, Rosica Dimitrova, 1966- вж Игнатова, Росица Димитрова, 1966-
Ignatova, Vesela, фотограф вж Игнатова, Весела, фотограф
Ilčev, Ivan, 1953- вж Илчев, Иван, 1953-
Ilieva, Galina Mirčeva вж Илиева, Галина Мирчева
Ilieva, Marijana Ivanova, 1977- вж Илиева, Марияна Иванова, 1977-
Ilieva, Stojanka Tančeva, 1962- вж Илиева, Стоянка Танчева, 1962-
Ilkov, Ani, 1957- вж Илков, Ани, 1957-
Inayat Khan, Hazrat, 1882-1927 вж Инаят Хан, Хазрат, 1882-1927
International Conference Constructive Theory of Functions (Sozopol ; 2019) Кн 85
Ioann, архимандрит, 1910-2006 вж Йоан, архимандрит, 1910-2006
Ioannes ho Damaskenos, свети, 675?-753? вж Йоан Дамаскин, свети, 675?-753?
Isljamova, Zehra вж Ислямова, Зехра
Ismail, Juksel вж Исмаил, Юксел
Ivanov, Bojan Bonev, 1946- вж Иванов, Боян Бонев, 1946-
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanov, Ivan Jordanov, 1943- вж Иванов, Иван Йорданов, 1943-
Ivanov, Kamen Gančev, 1954- (редактор) Кн 85
Ivanov, Sǎbin Ivanov, 1978- вж Иванов, Събин Иванов, 1978-
Ivanov, Viktor Genčev, 1967- вж Иванов, Виктор Генчев, 1967-
Ivanova, Dimana Stefanova, 1986- вж Иванова, Димана Стефанова, 1986-
Ivanova, Evgenija Stoičkova, 1955- вж Иванова, Евгения Стоичкова, 1955-
Ivanova, Ognjana Načeva, 1947- вж Иванова, Огняна Начева, 1947-
Ivanova, Petja Pavlova, 1969- (автор) Кн 103
Ivanova, Petya, 1969- вж Ivanova, Petja Pavlova, 1969-
 
J

Janev, Ivo Georgiev вж Янев, Иво Георгиев
Janev, Krasimir Prodanov, 1963- вж Янев, Красимир Проданов, 1963-
Jankova, Marija Hristova, 1972- (автор) Кн 103
Jankova, Miloslava Rusinova, 1960- вж Янкова, Милослава Русинова, 1960-
Jensen, Frances E. вж Йенсен, Франсис
Joan, йеромонах, 1980- вж Йоан, йеромонах, 1980-
Joan, митрополит Варненски и Великопреславски, 1969- вж Йоан, митрополит Варненски и Великопреславски, 1969-
Johansen, Jahn Otto, 1934-2018 (предговор) Кн 205
Jonkova, Krasimira Aleksandrova, 1961- вж Йонкова, Красимира Александрова, 1961-
Jordanova, Milena Petrova, 1981- вж Йорданова, Милена Петрова, 1981-
Jubilejna naučna sesija posvetena na 100-godišninata ot roždenieto na akademic Georgi Bliznakov (Sofija ; 2020) вж Юбилейна научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на адемик Георги Близнаков (София ; 2020)
 
K

Kajčev, Naum Iliev, 1970- вж Кайчев, Наум Илиев, 1970-
Kalinov, Aleksandǎr Cvetanov, 1990- вж Калинов, Александър Цветанов, 1990-
Kalinova, Evgenija Ivanova, 1959- вж Калинова, Евгения Иванова, 1959-
Kalojanova-Slavova, Ljudmila Nikolova вж Калоянова-Славова, Людмила Николова

Kǎnčeva, Rumjana Hristova (автор) Кн 88
Kǎnčeva, Rumjana Hristova вж Кънчева, Румяна Христова
Kancheva, Rumiana вж Kǎnčeva, Rumjana Hristova
Kǎnev, Zdravko Valeriev, 1992- вж Кънев, Здравко Валериев, 1992-
Kapleau, Philip, 1912-2004 вж Капло, Филип, 1912-2004
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- вж Каприев, Георги Теологов, 1960-
Karadžov, Kiril Nikolov, 1950- вж Караджов, Кирил Николов, 1950-
Kastreva, Penka Jordanova, 1957- вж Кастрева, Пенка Йорданова, 1957-
Kazandžiev, Svetozar Iliev, 1952- вж Казанджиев, Светозар Илиев, 1952-
Keremidčieva, Slavka Georgieva, 1955- вж Керемидчиева, Славка Георгиева, 1955-
Kinova, Elena Todorova вж Кинова, Елена Тодорова
Kirilova, Elisaveta Georgieva вж Кирилова, Елисавета Георгиева
Kirov, Dimitǎr Mihajlov, 1972- вж Киров, Димитър Михайлов, 1972-
Kirova, Gabriela Nikolova, 1961- вж Кирова, Габриела Николова, 1961-
Kirova, Galina Aleksandrova вж Кирова, Галина Александрова
Kirova, Marijana Georgieva, 1963- вж Кирова, Марияна Георгиева, 1963-
Kjučukova, Mirela Nikolaeva вж Кючукова, Мирела Николаева
Kjurkčieva, Iva Ivanova вж Кюркчиева, Ива Иванова
Kocev, Ilijan Svilenov, 1983- (автор) Кн 103
Koceva, Ilijana-Lora Anatolieva вж Коцева, Илияна-Лора Анатолиева
Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Kodžabaševa, Cvetana Ivanova, 1973- вж Коджабашева, Цветана Иванова, 1973-
Kojčev, Kiril Radev вж Койчев, Кирил Радев
Kolarova, Daniela Dimitrova, 1961- вж Коларова, Даниела Димитрова, 1961-
Kolčev, Aleksandǎr Stoilov, 1956- вж Колчев, Александър Стоилов, 1956-
Kolev, Georgi Velkov, 1958- вж Колев, Георги Велков, 1958-
Kolev, Valeri Jordanov, 1963- вж Колев, Валери Йорданов, 1963-
Koleva, Aleksandra Rosenova, 1994- вж Колева, Александра Росенова, 1994-
Kol´ovska, Tanja вж Кольовска, Таня
Kondova, Kamelija Dimitrova, 1969- вж Кондова, Камелия Димитрова, 1969-
Konstantinov, Oleg Dimitrov, 1978- вж Константинов, Олег Димитров, 1978-
Kostova, Rajna Trifonova (автор) Кн 111
Kotsev, Ilian, 1983- вж Kocev, Ilijan Svilenov, 1983-
Kovačev, Kristijan Ivanov, 1993- вж Ковачев, Кристиян Иванов, 1993-
Kovačganev, Valentin Georgiev, 1961- вж Ковачганев, Валентин Георгиев, 1961-
Kožuharova, Penka Petkova, 1965- вж Кожухарова, Пенка Петкова, 1965-
Krǎstev, Dimitǎr Todorov, 1967- вж Кръстев, Димитър Тодоров, 1967-
Krǎstev, Krasimir, 1972- вж Кръстев, Красимир, 1972-
Krǎsteva, Gergina Vasileva, 1971- вж Кръстева, Гергина Василева, 1971-
Krishnamurti, Jiddu, 1895-1986 вж Кришнамурти, Джиду, 1895-1986
Krol, Oleg вж Krol´, Oleg Solomonovič, 1947-
Krol´, Oleg Solomonovič, 1947- (автор) Кн 102
Krumov, Aleksandǎr Dimitrov, 1954- вж Крумов, Александър Димитров, 1954-
Krumova-Hristemova, Nataša Ljubomirova вж Крумова-Христемова, Наташа Любомирова
Krumova-Peševa, Rumjana Kirilova, 1968- вж Крумова-Пешева, Румяна Кирилова, 1968-
Kucarska, Radina Radoslavova вж Куцарска, Радина Радославова
Kujumdžieva, Svetlana Emilova, 1949- вж Куюмджиева, Светлана Емилова, 1949-
Kurtaševa, Biljana Radoslavova, 1973- вж Курташева, Биляна Радославова, 1973-
 
L

Lainšček, Feri, 1959- вж Лаиншчек, Фери, 1959-
Lazarov, Ivajlo Iliev, 1966- вж Лазаров, Ивайло Илиев, 1966-
Leadbeater, Charles Webster, 1854-1934 вж Ледбитър, Чарлз Уебстър, 1854-1934
Leonidov, Rumen Aleksandrov, 1953- вж Леонидов, Румен Александров, 1953-
Levčenko, Jaroslava Sergijivna, 1984- (автор) Кн 54
Levchenko, Yaroslava вж Levčenko, Jaroslava Sergijivna, 1984-
Liddell Hart, Basil Henry, 1895-1970 вж Лидъл Харт, Базил Хенри, 1895-1970
Ljatifov, Ali Mehmedov, 1941- вж Лятифов, Али Мехмедов, 1941-
Ljubenova, Lizbet, 1952- (редактор) Кн 1
Ljubenova, Lizbet, 1952- вж Любенова, Лизбет, 1952-
Lowry, Lindy вж Лаури, Линди
Lui вж Луи
 
M

MacCammon, Robert, 1952- вж МакКамън, Робърт, 1952-
Macdonald, George, 1824-1905 вж Макдоналд, Джордж, 1824-1905
Madžurov, Nikolaj Ivanov, 1932-2020 вж Маджуров, Николай Иванов, 1932-2020
Majorov, Georgi Petrov, 1939- вж Майоров, Георги Петров, 1939-
Malčev, Argir Sotirov, 1933-2019 вж Малчев, Аргир Сотиров, 1933-2019
Malčeva, Neda Valentinova, 1985- вж Малчева, Неда Валентинова, 1985-
Manoilova, Daniela Stefanova вж Маноилова, Даниела Стефанова
Manova, Monika Ilijanova, 2003- вж Манова, Моника Илиянова, 2003-
Marčeva, Katerina Todorova вж Марчева, Катерина Тодорова
Marinova, Anna Angelova, 1972- вж Маринова, Анна Ангелова, 1972-
Marinova, Cvetanka Cankova, 1951- вж Маринова, Цветанка Цанкова, 1951-
Markov, Georgi Georgiev, 1946- (послеслов) Кн 64
Markov, Todor Dinev, 1959- вж Марков, Тодор Динев, 1959-
Markova, Aglika Josifova, 1942- вж Маркова, Аглика Йосифова, 1942-
Matthews, Owen, 1971- вж Матюс, Оуен, 1971-
Mičeva, Vanja Angelova вж Мичева, Ваня Ангелова
Mihael, Keračka Bedros, 1956- вж Михаел, Керачка Бедрос, 1956-
Mihajlov, Plamen Mihajlov, 1957- вж Михайлов, Пламен Михайлов, 1957-
Mihajlova, Milanka вж Михайлова, Миланка
Mihneva, Veselina Vasileva (автор) Кн 103
Mikov, Ljubomir Petrov, 1947- (автор) Кн 47, Кн 48, (илюстратор) Кн 47, Кн 48
Mikov, Lyubomir, 1947- вж Mikov, Ljubomir Petrov, 1947-
Milanov, Rosen Stojančev, 1982- вж Миланов, Росен Стоянчев, 1982-
Milkova, Rosica Radilova, 1977- вж Милкова, Росица Радилова, 1977-
Milov, Dimitǎr Mihajlov, 1953- вж Милов, Димитър Михайлов, 1953-
Minkova, Nenka (предговор) Кн 200
Minkova, Nenka вж Минкова, Ненка
Minkovski, Rumen Dimitrov, 1961- вж Минковски, Румен Димитров, 1961-
Minov, Ivan Jordanov, 1990- вж Минов, Иван Йорданов, 1990-
Mirčeva, Stefanka Vladimirova, 1961- вж Мирчева, Стефанка Владимирова, 1961-
Mischel, Walter, 1930-2018 вж Мишел, Уолтър, 1930-2018
Mladenov, Boris Ser´ožev, 1985- вж Младенов, Борис Серьожев, 1985-
Momčev, Živko Momčev, 1989- вж Момчев, Живко Момчев, 1989-
Museva, Borjana Bogdanova, 1975- вж Мусева, Боряна Богданова, 1975-
 
N

Nacionalna hudožestvena akademiјa. Kolekcija Stefan Kǎnčev вж Национална художествена академия. Колекция Стефан Кънчев
Načkova, Velislava Andonova вж Начкова, Велислава Андонова
Najdenov, Nikolaj Jordanov, 1956- вж Найденов, Николай Йорданов, 1956-
Najdenova, Silvija Velinova, 1965- (редактор) Кн 1
Najdenova, Silvija Velinova, 1965- вж Найденова, Силвия Велинова, 1965-
Najdenova, Vera Najdenova, 1935- вж Найденова, Вера Найденова, 1935-
Nakov, Svetoslav Cankov, 1961- вж Наков, Светослав Цанков, 1961-
Naučno-praktičeska konferencija Obrazovanie i izkustva: tradicii i perspektivi (Sofija ; 2020) вж Научно-практическа конференция Образование и изкуства: традиции и перспективи (София ; 2020)
Nečaeva, Nikolina Nikolaeva вж Нечаева, Николина Николаева
Nedjalkova-Petrova, Pepa, 1940- вж Недялкова-Петрова, Пепа, 1940-
Nezirovac, Melika вж Незировач, Мелика
Nikiforov, Dimitǎr Penev, 1968- вж Никифоров, Димитър Пенев, 1968-
Nikolov, Geno Petkov (редактор) Кн 85
Nikolov, Georgi Nikolov, 1957- вж Николов, Георги Николов, 1957-
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolov, Krasimir Jordanov вж Николов, Красимир Йорданов
Nikolov, Stojan, 1958- вж Николов, Стоян, 1958-
Nikolova, Gabriela Dimčeva, 1967- вж Николова, Габриела Димчева, 1967-
Nikolova, Miroslava Spasova, 1982- вж Николова, Мирослава Спасова, 1982-
Nikolova, Nikolina Ilieva, 1973- вж Николова, Николина Илиева, 1973-
Nikolova, Teodora, 1968- вж Николова, Теодора, 1968-
Nikolova, Todorka Nikolova, 1943- вж Николова, Тодорка Николова, 1943-
Nikolova, Velička Bogdanova вж Николова, Величка Богданова
Ništović, Hazema вж Ништович, Хазема
Ništović, Ibro вж Ништович, Ибро
Nutt, Amy Ellis вж Нът, Ейми Елис
 
O

O'Henry, 1862-1910 вж О'Хенри, 1862-1910
Obretenov, Aleksandǎr Obretenov, 1949- вж Обретенов, Александър Обретенов, 1949-
Ognjanova, Neli Angelova, 1956- вж Огнянова, Нели Ангелова, 1956-
 
P

Panajotov, Milen Jordanov вж Панайотов, Милен Йорданов
Pančeva, Evgenija Spasova, 1958- (автор) Кн 124
Pancheva, Evgenia вж Pančeva, Evgenija Spasova, 1958-
Pandov, Vasil Hristov, 1977- вж Пандов, Васил Христов, 1977-
Pandžaridis, Hristina Mihajlova, 1963- вж Панджаридис, Христина Михайлова, 1963-
Pavlov, Daniel Jordanov, 1973- вж Павлов, Даниел Йорданов, 1973-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlov, Rumen Darinov вж Павлов, Румен Даринов
Peev, Stojan Vǎlčev вж Пеев, Стоян Вълчев
Pejčeva, Jordanka Stojanova, 1958- вж Пейчева, Йорданка Стоянова, 1958-
Pejčeva, Kalina Stefanova, 1983- вж Пейчева, Калина Стефанова, 1983-
Penev, Radoslav Ivanov, 1959- вж Пенев, Радослав Иванов, 1959-
Penev, Stanislav Penčev, 1953- вж Пенев, Станислав Пенчев, 1953-
Penkov, Dimo Krǎstev, 1968- вж Пенков, Димо Кръстев, 1968-
Perry, Philippa, 1957- вж Пери, Филипа, 1957-
Petkov, Ivan Slavov вж Петков, Иван Славов
Petrov, Valeri, 1920-2014 вж Петров, Валери, 1920-2014
Petrova, Tatjana Stefanova, 1966- вж Петрова, Татяна Стефанова, 1966-
Pironkova, Marina Georgieva вж Пиронкова, Марина Георгиева
Pleh, Mina вж Плех, Мина
Popov, Elenko Petkov, 1977- вж Попов, Еленко Петков, 1977-
Popov, Nikolaj Borisov, 1960- вж Попов, Николай Борисов, 1960-
Popova, Antonija Venelinova, 1971- вж Попова, Антония Венелинова, 1971-
Popova, Milena Emilova, 1971- вж Попова, Милена Емилова, 1971-
Popova, Žana Todorova вж Попова, Жана Тодорова
Poptodorov, Manasij, 1860-1938 вж Поптодоров, Манасий, 1860-1938
Pricken, Stephan, 1972- вж Прикен, Щефан, 1972-
 
R

Račeva, Plamena Vasileva Dimitrova- вж Dimitrova-Račeva, Plamena Vasileva, 1953-
Radkova, Antonija Dimitrova, 1964- вж Радкова, Антония Димитрова, 1964-
Radojkova, Gergana Georgieva, 1983- вж Радойкова, Гергана Георгиева, 1983-
Rajkov, Violin Stojanov, 1974- (автор) Кн 103
Rassim, 1972- вж Krǎstev, Krasimir, 1972-
Raykov, Violin St., 1974- вж Rajkov, Violin Stojanov, 1974-
Raškova, Lora Mitkova, 1977- вж Рашкова, Лора Миткова, 1977-

Ribolov, Svetoslav Svetozarov, 1973- вж Риболов, Светослав Светозаров, 1973-
Rise, Sven-Erik, 1961- (автор) Кн 205
 
S

Sǎbev, Orlin Stamenov, 1970- (преводач) Кн 48
Sǎbev, Sjulejman вж Събев, Сюлейман
Sahakjan, Berdžuhi Mihran вж Сахакян, Берджухи Михран
Sapundžieva, Klavdija Vasileva, 1955- вж Сапунджиева, Клавдия Василева, 1955-
Sǎrbinova, Dafina Dimitrova, 1980- вж Сърбинова, Дафина Димитрова, 1980-
Schimmel, Annemarie, 1922-2003 вж Шимел, Анемари, 1922-2003
Semkov, Krum Angelov, 1949- вж Семков, Крум Ангелов, 1949-
Serafim, архимандрит, 1912-1993 вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Seraphim, йеромонах, 1934-1982 вж Серафим, йеромонах, 1934-1982
Sgurev, Vasil Stojanov, 1936- (автор) Кн 64
Sgurev, Vassil вж Sgurev, Vasil Stojanov, 1936-
Shafiq, Muhammad вж Шефик, Мухаммед
Shattuck, Jessica вж Шатък, Джесика
Shershenyuk, Olena вж Šeršenjuk, Olena Mykolajivna, 1981-
Shryock, Kathleen вж Шрайок, Катлийн
Simeonov, Kalojan Dimitrov, 1973- вж Симеонов, Калоян Димитров, 1973-
Simmons, Dan, 1948- вж Симънс, Дан, 1948-
Sivov, Kosta Atanasov, 1984- вж Сивов, Коста Атанасов, 1984-
Skatov, Atanas Georgiev, 1978-2021 вж Скатов, Атанас Георгиев, 1978-2021
Slavov, Čavdar Krumov, 1953- вж Славов, Чавдар Крумов, 1953-
Slavov, Svetlozar Čavdarov вж Славов, Светлозар Чавдаров
Smith, Huston, 1919- вж Смит, Хъстън, 1919-
Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski вж Софийски университет Св. Климент Охридски
Sotirov, Čavdar Georgiev, 1965- вж Сотиров, Чавдар Георгиев, 1965-
Spasov, Ljubomir Dimitrov, 1960- вж Спасов, Любомир Димитров, 1960-
Spasov, Toni Georgiev, 1961- вж Спасов, Тони Георгиев, 1961-
Spasova, Natalija Nikolaeva вж Спасова, Наталия Николаева
Spasova-Dikova, Joana Minkova, 1964- (редактор) Кн 1
Spasova-Dikova, Joana Minkova, 1964- вж Спасова-Дикова, Йоана Минкова, 1964-
Speer, Andreas, 1957- вж Шпеер, Андреас, 1957-
Speulhof, Barbara van den, 1959- вж Шпойлхоф, Барбара ван ден, 1959-
Springer, Thomas, 1957- вж Шпрингер, Томас, 1957-
Stajkov, Mihail Stefanov вж Стайков, Михаил Стефанов
Stamatov, Petǎr, 1961- вж Стаматов, Петър, 1961-
Stamatova, Klara Asenova, 1971- вж Стаматова, Клара Асенова, 1971-
Stambolieva, Vesela вж Стамболиева, Весела
Stančeva, Ruska Sǎbeva, 1958- вж Станчева, Руска Събева, 1958-
Stanev, Stanimir Stojanov, 1948- вж Станев, Станимир Стоянов, 1948-
Stanev, Vladimir Georgiev, 1972- вж Станев, Владимир Георгиев, 1972-
Stankova, Valja Dimitrova, 1952- вж Станкова, Валя Димитрова, 1952-
Stas, Diana, 1974- вж Стас, Диана, 1974-
Stefanova, Anna Petkova, 1984- вж Стефанова, Анна Петкова, 1984-
Stefanova, Elica Slaveva, 1980- (автор) Кн 103
Stefanova, Elitsa Slaveva, 1980- вж Stefanova, Elica Slaveva, 1980-
Stefanova, Eliza Petrova, 1968- вж Стефанова, Елиза Петрова, 1968-
Stefanova, Konstantina Vladimirova, 1978- вж Стефанова, Константина Владимирова, 1978-
Stefanova, Kremena Blagovestova, 1967- (автор) Кн 103
Stefanova, Marija, 1974- вж Стефанова, Мария, 1974-
Stefanova-Bakračeva, Margarita Angelova, 1976- вж Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
Stoicova, Tolja Angelova, 1955- вж Стоицова, Толя Ангелова, 1955-
Stojanov, Božidar Stojanov вж Стоянов, Божидар Стоянов
Stojanov, Dimitǎr Nedkov, 1955- вж Стоянов, Димитър Недков, 1955-
Stojanov, Emil Stefanov, 1959- вж Стоянов, Емил Стефанов, 1959-
Stojanov, Vladimir Stojanov, 1959- вж Стоянов, Владимир Стоянов, 1959-
Stojanova, Radostina Konstantinova, 1962- вж Стоянова, Радостина Константинова, 1962-
Stojanova, Svilena Enčeva, 1972- вж Стоянова, Свилена Енчева, 1972-
Stojčeva, Elena, 1983- вж Стойчева, Елена, 1983-
Stojčeva, Marija Dimitrova, 1959- вж Стойчева, Мария Димитрова, 1959-
Stojkov, Evgeni Grišev, 1982- вж Стойков, Евгени Гришев, 1982-
Stojkova, Miloslava Hristova, 1960- вж Стойкова, Милослава Христова, 1960-
 
Š

Šabanov, Sali Mestan, 1976- (илюстратор) Кн 47, Кн 48
Şabanov, Salih, 1976- вж Šabanov, Sali Mestan, 1976-
Šeršenjuk, Olena Mykolajivna, 1981- (автор) Кн 54
Šiškova, Ljubov Ignatova, 1964- вж Шишкова, Любов Игнатова, 1964-
 
T

Tair, Ergjul, 1976-(редактор) Кн 1
Tair, Ergjul, 1976- вж Таир, Ергюл, 1976-
Tair, Ergyul вж Tair, Ergjul, 1976-
Takov, Danail Ilčev, 1974- вж Таков, Данаил Илчев, 1974-
Tambuev, Stefan Georgiev вж Тамбуев, Стефан Георгиев
Tašev, Spas Angelov, 1967- вж Ташев, Спас Ангелов, 1967-
Taylor, Helen вж Тейлър, Хелън
El Tibi, Mohamed Halil Hasan Abdel Uahed, 1962- вж Ел Тиби, Мохамед Халил Хасан Абдел Уахед, 1962-
Tihova, Aneta Marinova, 1974- вж Тихова, Анета Маринова, 1974-
Tinjak, Muamer вж Тиняк, Муамер
Tiševa, Jovka Velikova, 1961- вж Тишева, Йовка Великова, 1961-
Todorov, Kalin Stankov, 1953- вж Тодоров, Калин Станков, 1953-
Todorov, Krasimir Cvetkov, 1960- (съставител) Г 2
Todorova, Milena Nikolaeva, 1990- (преводач) Кн 1
Todorova, Milena Nikolaeva, 1990- вж Тодорова, Милена Николаева, 1990-
Tomov, Dragomir Aleksandrov, 1902-? вж Томов, Драгомир Александров, 1902-?
Topčijski, Sabit вж Топчийски, Сабит
Topolova, Ivanka Ilieva, 1935- вж Тополова, Иванка Илиева, 1935-
Toševa, Julija Božidarova, 1950- вж Тошева, Юлия Божидарова, 1950-
The tree of life today and tomorrow. Exhibition (Sofia ; 2020) вж Dǎrvoto na života dnes i utre. Izložba (Sofija ; 2020)
Trendafilov, Vladimir Andreev, 1955-2019 вж Трендафилов, Владимир Андреев, 1955-2019
Tuparov, Georgi Teoharov вж Тупаров, Георги Теохаров
 
U

Uluchev, Rumen вж Ulučev, Rumen Kostadinov, 1961-
Ulučev, Rumen Kostadinov, 1961- (редактор) Кн 85
Universitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski. Kolekcijata Bǎlgarski staropečatni izdanija 1806-1878 (Sofija) вж Университетска библиотека Св. Климент Охридски. Колекцията Български старопечатни издания 1806-1878 (София)
Uzunova, Jordanka Velikova, 1950- вж Узунова, Йорданка Великова, 1950-
 
V

Vaklieva-Bančeva, Nataša Grigorova, 1951- вж Ваклиева-Банчева, Наташа Григорова, 1951-
Vǎlčeva, Valentina вж Вълчева, Валентина
Vǎlčeva, Vesela вж Вълчева, Весела
Valjevac, Mensur вж Валйевач, Менсур
Vasilev, Vasil Vencislavov, 1979- вж Василев, Васил Венциславов, 1979-
Vasileva, Dora Trifonova вж Василева, Дора Трифонова
Vasileva, Liljana Vasileva, 1953- вж Василева, Лиляна Василева, 1953-
Velev, Nikolaj Stoev, 1942- вж Велев, Николай Стоев, 1942-
Veleva-Eftimova, Mirela Velkova, 1970- вж Велева-Ефтимова, Мирела Велкова, 1970-
Velickov, Georgi Ivanov, 1965- вж Величков, Георги Иванов, 1965-
Veličkova, Galina Veselinova, 1979- вж Величкова, Галина Веселинова, 1979-
Velkovska, Gena Cvetkova, 1953- вж Велковска, Гена Цветкова, 1953-
Venedikov, Petko Jordanov, 1905-1995 вж Венедиков, Петко Йорданов, 1905-1995
Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-
Veselinov, Javor, 1975- вж Веселинов, Явор, 1975-
Vladimirov, Valentin Petrov вж Владимиров, Валентин Петров
Vladova, Rajka Kirilova, 1982- вж Владова, Райка Кирилова, 1982-
Vojnova, Irina Petkova, 1953- вж Войнова, Ирина Петкова, 1953-
 
Y

Yankova, Maria, 1972- вж Jankova, Marija Hristova, 1972-
 
Z

Zafirov, Vasil, 1926-1991 вж Зафиров, Васил, 1926-1991
Zafirova-Malčeva, Temenužka Borisova, 1976- вж Зафирова-Малчева, Теменужка Борисова, 1976-
Zagorčeva-Kojčeva, Denica Petkova, 1976- вж Загорчева-Койчева, Деница Петкова, 1976-
Zaharieva-Konstantinova, Kalina Dimkova, 1949- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-
Zaimov, Aleksandǎr Kostov вж Заимов, Александър Костов
Zamfirov, Milen Zamfirov, 1975- вж Замфиров, Милен Замфиров, 1975-
Zdravčeva, Neli Dimitrova, 1962- вж Здравчева, Нели Димитрова, 1962-
Zlateva, Ivelina Jordanova, 1976- (автор) Кн 103
 
Ž

Žečev, Živko Veličkov, 1959- вж Жечев, Живко Величков, 1959-
Želeva, Zlatka Georgieva вж Желева, Златка Георгиева
Železov, Stanimir Kunčev, 1975- вж Железов, Станимир Кунчев, 1975-
Željazkov, Pavel Georgiev, 1938- вж Желязков, Павел Георгиев, 1938-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Августин и Декарт Кн 11
Адамант [Електронен ресурс] Е 11
Аз съм българче Кн 194
Аз, безработната...?! Кн 190
Алжир какъвто го видях [Електронен ресурс] Е 17
Алманах на моята душа Кн 160
Английско-български терминологичен речник по дистанционни изследвания. Т. 1, А-М Кн 88
Аромат на щастие Кн 143
Архив за средновековна философия и култура. Свит. 25 Кн 10
Афоризми и още нещо... Кн 189
 
Б

Без граници, маски и други затвори Кн 145
Безименната Кн 170
Безумие Кн 126, Кн 127
Безупречен шпионин Кн 52, Кн 53
Библия. Нов завет [Електронен ресурс] Е 16
Битие и време Кн 12
Боже, къде си?! [Видеозапис] Е 1
Боже, къде си?! [Електронен ресурс] Е 2
България - цел и смисъл Кн 135
Български старопечатни издания 1806-1878 Кн 6
 
В

В България е раят Кн 154
Встъпването в правата на удовлетворения кредитор в римското и българското гражданско право Кн 58
Възвръщенци Кн 186
Възпитанието на детето Кн 25
 
Г

Германските генерали говорят Кн 208, Кн 209
Голяма книга за малки нещотърсачи Кн 8
Градация на важността Кн 149
Грижа за страдащата душа Кн 40
 
Д

Да броим и да се смеем Кн 193
Да повярваш... Кн 18
Да убиеш криптонит [Електронен ресурс] Е 3
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Кн 61
Двама Кн 162
[Двеста] 200 хайку Кн 155
Движен от вечността [Електронен ресурс] Е 4
[Деветдесет и девет] 99 думички, отправени от детските ръчички Кн 9
Детето на Апокалипсиса Кн 173
До морето и назад Кн 183
Добри съвети към готвещите се за св. Причастие Кн 38
Добро или Бог? [Електронен ресурс] Е 5
Духовна азбука Кн 30
Дървото на живота днес и утре Г 1
 
Е

Европейският съюз с нов Европейски парламент - пътят напред Кн 51
Една любов не стига да си сам Кн 166
Едно нестандартно кулинарно пътешествие Кн 104
Ендърби отвън Кн 123
Епиграма Кн 156
Епиграми Кн 156
Етнология и футбол Кн 109
 
Ж

Жените в замъка Кн 130
Живот, който няма равен [Електронен ресурс] Е 12
Живот, чудеса и завети на светител Серафим Софийски Чудотворец Кн 29
Животът на отците Кн 28
 
З

За официалния език на Република Северна Македония Кн 119
За честта на единака Кн 152
Забавачница Кн 199
Забравеното лекарство Кн 34
Забранено за дракони Кн 178
Зад завесата на демокрацията Кн 214
Закон за данъците върху доходите на физическите лица Кн 62
Закон за корпоративното подоходно облагане Кн 62
Закон за местните данъци и такси Кн 61
Зетнукорту Кн 202
"Зорница" грее Кн 185
 
И

И будителите били хора Кн 133
Избирателна система на Република България Кн 56
Извор на знанието. Т. 2, Точно изложение на православната вяра Кн 31
Изворът Кн 171
Изгубеният фараон Кн 13
Изис и Озирис. Златният път към безкрайното Кн 14
Изпепелена младост Кн 187
Иновативни образователни технологии в обучението по технологии и предприемачество (I-IV клас) Кн 73
Ислям и общество Кн 41
Ислямско вероучение (Илмихал). Т. 2, Ислям и общество Кн 41
Ислямът като алтернатива Кн 44
Истината Кн 213
Историко-философски изследвания. Т. 2, Средновековие. [Ч.] 2, Августин и Декарт Кн 11
Исторически алманах на Софийския университет, 1888-2018 Кн 82
Историята на брака [Електронен ресурс] Е 6
 
К

Камино за двама Кн 163
Квадратурата на кръга Кн 128
Книга на медиатора Кн 59
Книга за учителя по английски език B2 за 11. клас - профилирана подготовка Кн 111
Книга за учителя по английски език B2 за 12. клас - профилирана подготовка Кн 112
Книга за учителя по български език 11.-12. клас Кн 117
Книга за учителя по български език за 11.-12. клас профилирана подготовка Кн 117
Книга за учителя по информационни технологии 11. клас Кн 4 Кн 5
Книга за учителя по информационни технологии за 11. клас Кн 4
Книга за учителя по информационни технологии за профилирана подготовка за 11. клас - модул 2 Мултимедия Кн 5
Книга за учителя по литература Кн 122
Книга за учителя по литература 11.-12. клас Кн 121
Книга за учителя по литература за 11.-12. клас Кн 121
Книга за учителя по литература за 11.-12. клас профилирана подготовка Кн 122
Книга за учителя по физика и астрономия 11. клас Кн 89, Кн 90
Книга за учителя по физика и астрономия за 11. клас Кн 89, Кн 90
Книга за учителя по химия и опазване на околната среда 11. клас Кн 91
Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 11. клас, профилирана подготовка Кн 91
Книгата, която искате родителите ви да бяха прочели, а децата ви ще са благодарни, че сте го направили Кн 23
Коледен дух Кн 136
Коледни приказки Кн 165
Ком - Емине Кн 206
Комуникация на благотворителността Кн 67
Конникът Кн 177
Кратки трудове. Ч. 1 Кн 96
Критическата психология на екзистенциалните преживявания Кн 17
Кръстопътища Кн 181
Куцулан - Вълча Богородица Кн 179
 
Л

Летях свободно като птица Кн 168
Лешница [община Ловеч] - възродена от балканджиите. Ч. 1 Кн 203
Литературна критика Кн 134
Лъвице, издигни се [Електронен ресурс] Е 13
 
М

Магическата луна Кн 192
Математиката в мисленето на децата Кн 70
Математическа компетентност в предучилищна възраст Кн 71
Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. Кн 107
Междурелигиозният диалог в исляма Кн 45
Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог Кн 115
Методи на текстовата стеганография Кн 2
Миниатюри на тема кино Кн 108
Мисли за възпитанието Кн 25
Молитва за лято Кн 167
Молитвеник на Бялото братство Кн 16
Момичета с мечове [Електронен ресурс] Е 14
Морфосинтаксис на прилагателното име в турския език Кн 120
 
Н

На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? Кн 106
Над белия лист Кн 164
Наръчник за интервенция Кн 66
Насочващите симптоми в нашата Materia Medica. Т. 1, Abies nigra - Armoracea sativa Кн 97
Насочващите симптоми в нашата Materia Medica. Т. 2, Arnica montana - Bromium Кн 98
Нашата надежда Кн 35
Не се отказвай! [Електронен ресурс] Е 7, Е 8
Не съм фен Кн 27
Ноември Кн 174
 
О

Облачни технологии: многокритериален избор Кн 3
Образование и изкуства: традиции и перспективи Кн 69
Окултният Египет Кн 15
Оно и Онче Кн 132
Оплети и разплитай Кн 196
Организация и управление на социалните дейности в България Кн 65
Орографската лексика в българската микротопонимия от Западна България Кн 116
Орографската лексика в микротопонимията от Западна България Кн 116
От Плитон до Висарион Кн 11
Отвор Кн 161
Оценка на данъчната и инвестиционната политика на общините чрез модел за оценка на локалната бизнес среда Кн 63
 
П

Петото измерение. Кн. 1, Литературна критика Кн 134
По оградата на светлината Кн 140
Поглед встрани от рамката Кн 172
Подготовка за напускане на сърцето Кн 148
Познай кой герой говори! Кн 77
Познай кой говори! Кн 78
Познай творбата! Кн 79
Политики за българите в чужбина Кн 50
Получих живота си Кн 169
Посока юг Кн 144
Потомците на келтите в Средна и Източна Европа и на Балканите Кн 210
Потопи се в зоосвят, прочети и дай му цвят! Кн 198
Поучителни разкази от Корана и Сюннета Кн 42
Православният светоглед Кн 37
Преди да се затворят времената Кн 141
Преизподня за светци Кн 180
Преки данъци Кн 62
Привет! A2 Кн 114
Привет! А2 книга за учителя по руски език за 11. и 12. клас Кн 114
Признание в сайтовете на интернет за откривателя на "Новото смятане на планетата Земя" Илия Петров Кн 86
Призраци през зимата Кн 129
Примамката на Сатаната [Електронен ресурс] Е 9
Принцеса Анна Кн 197
Принцесата и гоблинът Кн 125
Проактивен майндфулнес - пътища към психично благополучие и процъфтяване Кн 24
Прослава българска Кн 147
Псалтикиен постен триод [Нотирана музика] . Т. 1 Н 1
Психоаналитичната психотерапия - терапевтичен метод и стил Кн 21
 
Р

Регламент "Рим III" Кн 60
Регресия на зачатието Кн 20

Религия - ислям за 4. клас Кн 75
Религия - ислям учебник за 1. клас Кн 74
Религия - ислям учебник за 3. клас Кн 76
Религия - ислям учебник за 4. клас Кн 75
Религия ислям 1. клас Кн 74
Религия ислям за 1. клас Кн 74
Религия ислям 3. клас Кн 76
Религия ислям 4. клас Кн 75
Репетиториум по клинична лаборатория Кн 99
 
С

Сами срещу всички Кн 7
Самоубийци или Песента на Тиртуоко Кн 175
Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев: живот, църковна и академична дейност (1884-1943 г.) Кн 33
Святият Дух [Електронен ресурс] Е 10
Седемте континентални първенеца Кн 110
Село Рояк [община Дългопол]. Огнената пътека на младостта Кн 188
Серпентини на битието Кн 184
Система на държавните органи Кн 57
Слънчева любов Кн 139
Смисълът на страданията Кн 36
Сол в календара Кн 153
Софроний Врачански и неговите потомци Кн 207
Спешна урология Кн 101
Спорт след трансплантация Кн 100
Средновековие. [Ч.] 2, Августин и Декарт Кн 11
Старо Габрово и пътищата около него Кн 204
Статии Кн 11
Статистика в социалната сфера Кн 49
[Сто и единадесет] 111 именити български духовници Кн 39
[Сто и петдесет] 150 години Българска академия на науките Кн 1
[Сто плюс] 100 + тези по литература за 6. клас Кн 80
Страх за пеперудите в бурята Кн 201
Съвременни технологии за картографиране Кн 87
Сълзи от мастило Кн 150
 
Т

Твоето момиче Кн 157
Телца на Хасал Кн 93
Тематично класифициране и създаване на работен каталог на колекция "Стефан Кънчев" в музейната сбирка на НХА Г 3
Тестове по литература за 6. клас Кн 81
Тестове и текстове по български език за НВО в 10. клас и за матура Кн 118
Тестове за функционална и езикова грамотност Кн 118
Тестът Маршмелоу Кн 22
Тийнейджърският мозък Кн 19
Това е животът Кн 159
Точно изложение на православната вяра Кн 31
Трите стълба на дзен Кн 26
Тролът Сърдитко Кн 131
Трябва да те има любов Кн 137
Туристически практики в детската градина и училище Кн 72
 
У

Увод в юридическата психология Кн 55
Укритото и премълчаното в българската история. Ч. 3 Кн 211, Кн 212
Университетската педагогика в Софийския университет "Св.Климент Охридски" и в Лайпцигския университет - история и съвременност Кн 83
Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда Кн 84
Учебник по фъкъх за 8. клас Кн 43
Учебно помагало за семинарните упражнения по теория на възпитанието Кн 68
 
Ф

Фрагменти Кн 138
Фракталът на думите Кн 142
Фъкъх 8. клас Кн 43
 
Х

Хоро над Тирол Кн 191
Храм "Успение на Пресвета Богородица" - село Бараково [община Кочериново] Кн 32
Храмът Кн 151
 
Ц

Цветен маргарит Кн 158
Цветен маргарит (цветни бисери) Кн 158
Цветни бисери Кн 158
Цветни бисери - Цветен маргарит Кн 158
Цветни бисери, нанизани в стихове Кн 158
Целувам ви ръка Кн 146
Целунах момичетата и ги разплаках [Електронен ресурс] Е 15
 
Ш

Шарени бонбони Кн 195
[Шестдесет и шест] 66 щури разказа за любовта Кн 176
Шивачът на времето Кн 182
 
Ю

Юбилейна научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на адемик Георги Близнаков, София, 18.11.2020 Кн 92
 
A

Abies nigra - Armoracea sativa Кн 97
Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur Кн 10
Arnica montana - Bromium Кн 98
 
C

C'est la Vie Кн 159
Stella Canfield: impressions in watercolors Г 2
Cloud technologies: multi-criteria decision analysis Кн 3
Constructive theory of functions Кн 85
 
E

Economic theory Кн 54
English-Bulgarian dictionary of remote sensing terms. Vol. 1, A-M Кн 88
English with Rex Кн 113
Ethnology and football Кн 109
 
F

Filibe şehrinde cuma ve Imaret camileri Кн 47
Fons scientiae Кн 31
 
H

Hауastan Кн 205


Jum'ah mosque and Imaret mosque in Plovdiv Кн 48
 
O

Osman Keskioğlu Кн 46
The Kursk clash Кн 64
 
L

The lesser writings Кн 96
LitUps! B2 CEF. Pt. 1, Teacher's book for the 11th grade Кн 111
LitUps! B2 CEF. Pt. 2, Teacher's book for the 12th grade Кн 112
LitUps! Language, literature, culture for the 11th grade, B2 Кн 111
LitUps! Language, literature, culture for the 12th grade, B2 Кн 112
 
M

Machine tool spindle dynamics for designers Кн 102
The magical moon Кн 200
Materia Medica на някои важни нозоди Кн 94 Кн 95
Materia Medica на някои важни нозоди с доказването на X-ray. Ч. 1 Кн 94
Materia Medica на някои важни нозоди с доказването на X-ray. Ч. 2 Кн 95
 
O

[One hundred and fifty] 150 years Bulgarian Academy of Sciences Кн 1
Orographical lexis in the microtoponymy of Western Bulgaria Кн 116
 
P

Pelagic trawl surveys in the Bulgarian marine area 2017-2019 Кн 103
Proactive mindfulness - pathways to psychological well-being and flourishing Кн 24
 
S

Stasis and ecstasy: archaeologies of the early modern self Кн 124
 
T

The tree of life today and tomorrow Г 1
 
W

Wspomaganie procesu zarządzania usługami na podstawie praw funkcjonowania systemu logistycznego Кн 105

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Д

Данъчен и осигурителен пътеводител. - София : Пакс корпорация, 2008- . ISSN C625-4241 Кн 61, Кн 62
 
К

Колекция Върхове. - София : Изток-Запад, 2014-. ISSN C634-1144 Кн 128
 
Н

Научи с Екрие вж Научи с Ecrier
Научи с Ecrier. - София : Екрие, 2019-. ISSN C634-8416 Кн 113
Новите лица на литературна Европа. - София : Наука и изкуство, 2017-. ISSN C634-5220 Кн 201
 
П

Поредица Класика. - София : Фонд. Quantum, 2017-. ISSN C634-6448 Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98
 
С

Свитъци по конституционно право. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019-. ISSN C634-7223 Кн 56, Кн 57
Серия Красноглед. - София : Изток-Запад, 2017-. ISSN C634-5425 Кн 130
Спасената история. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C633-475X Кн 211, Кн 212
 
Ч

Чудни пътешествия с Екрие. - София : Екрие, 2019-. ISSN C634-8408 Кн 151
 
M

Magica. - София : Изток-Запад, 2011-. ISSN C633-8631 Кн 126, Кн 127, Кн 129

УДК001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1
003 СИСТЕМИ НА ПИСМО И ПИСМЕНОСТИ Кн 2
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 3
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 6
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 7
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 8, Кн 9, Кн 194, Кн 198
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 6


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 10, Кн 11
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 11
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 12
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 11, Кн 12, Кн 13
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 14, Кн 15, Кн 25
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 16
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 23, Кн 66


24 БУДИЗЪМ Кн 26
27 ХРИСТИЯНСТВО Е 1, Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 9, Е 10, Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Н 1
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Е 16
28 ИСЛЯМ Кн 9, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 16


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 49
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 50
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 24
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 51, Кн 52, Кн 53
330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ Кн 54
336 ФИНАНСИ Кн 63
34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ Кн 55
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 56, Кн 57
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 214
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Кн 61
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 61, Кн 62
352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 63
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 64
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 65, Кн 66, Кн 67
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 68, Кн 69, Кн 83
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 70, Кн 71, Кн 72
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 72, Кн 73, Кн 74
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Г 3, Кн 82, Кн 83
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 109


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 84
51 МАТЕМАТИКА Кн 85
517 МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ Кн 85
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ Кн 86
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ Кн 87, Кн 88
53 ФИЗИКА Кн 89, Кн 90
531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Кн 102
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 91, Кн 92
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 103


612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 93
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 21, Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 100
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 99
616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ Кн 100
616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ Кн 101
621.9 ФОРМОВАНЕ СЪС СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ. ШЛИФОВАНЕ. ЧУКОВЕ И ПРЕСИ Кн 102
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 88
639 ЛОВ. РИБОЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Кн 103
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 104
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 105
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 67, Кн 107


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 1
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Кн 202
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Кн 160
75 ЖИВОПИС Г 2
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 3
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Кн 106, Н 1
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 107
791 КИНО. КИНОФИЛМИ Кн 108
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 185
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 7, Кн 109
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ Кн 110, Кн 206


81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 88
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 111, Кн 112, Кн 113
811.161.1 РУСКИ ЕЗИК Кн 114
811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК Кн 115
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 116, Кн 117, Кн 118
811.163.3 МАКЕДОНСКИ ЕЗИК Кн 119
811.512.161 ТУРСКИ (ОСМАНСКИ) ЕЗИК Кн 120
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 121, Кн 122
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 123, Кн 124
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 125
821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 131, Кн 132
821.113.5 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 205
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 133, Кн 134
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 150, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Е 17, Кн 151, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 213
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199, Кн 200
821.163.6 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 201


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 202
908 КРАЕЗНАНИЕ Е 17, Кн 188, Кн 203, Кн 204, Кн 205
913(497.2) ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 206
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 2, Г 3, Кн 7, Кн 29, Кн 33, Кн 39, Кн 46, Кн 52, Кн 53, Кн 69, Кн 85, Кн 86, Кн 92, Кн 110, Кн 133, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 213
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 64, Кн 208, Кн 209
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ Кн 210
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 208, Кн 209
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 211, Кн 212
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 213
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 214

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Бижков, Георги Христов (1940-2014)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 69
Близнаков, Георги Мануилов (1920-2004)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 92
Борис III, цар (1894-1943)
- спомени Кн 213
Българска академия на науките
- история
- - юбилеи и чествания Кн 1
 
Е

Европейски съюз
- конференции Кн 51
Евтимий, архимандрит (1884-1943)
- сборници Кн 33
 
З

Зорге, Рихард (1895-1944)
- биографии Кн 52, Кн 53
 
К

Канфийлд, Стела С.
- творчество
- - албуми Г 2
Кескиоглу, Осман Сунгур (1907-1989)
- биографии Кн 46
Клуб на привържениците на "Левски" - "София-Запад"
- интервюта Кн 7
Кънчев, Стефан Киров (1915-2001)
- творчество
- - каталози Г 3
 
Н

Национална художествена академия (София)
- колекции
- - каталози Г 3
 
П

Петров, Илия Христов (1934-)
- дейност Кн 86
 
С

Сапунджиев, Лука Найденов (1884-1943) вж Евтимий, архимандрит (1884-1943)
Сендов, Благовест Христов (1932-2020)
- конференции Кн 85
Серафим Софийски, свети (1881-1950)
- жития Кн 29
Скатов, Атанас Георгиев (1978-2021)
- биографски материали Кн 110
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
- история
- - алманаси Кн 82
Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика
- история Кн 83
 
Т

Томов, Драгомир Александров (1902-?)
- биографски материали Кн 213
 
У

Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"
- колекции
- - описи Кн 6
 
C

Canfield, Stella S. вж Канфийлд, Стела С.
 
K

Keskioglu, Osman (1907-1989) вж Кескиоглу, Осман Сунгур (1907-1989)
 
S

Sorge, Richard (1895-1944) вж Зорге, Рихард (1895-1944)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Английска литература
- теми, образи, сюжети Кн 124
Английски език
- методика на преподаването за средни училища Кн 111, Кн 112
- речници, английско-български Кн 88
- учебни помагала Кн 113
Археологични находки
- България
- - сборници Кн 202
 
Б

Безкрайност Е 4
Бели дробове
- трансплантация
- - лечебна физкултура
- - - наръчници Кн 100
Благотворителни организации
- връзки с обществеността Кн 67
Благотворителност Кн 67
Бог Е 10
Богослови, български
- сборници Кн 33
Брак (право)
- етични проблеми Е 6
Българи в чужбина Кн 50
Българска литература
- история и критика Кн 134
- тестове за основни училища Кн 81
- учебни помагала за основни училища Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Български език
- диалекти
- - Западна България Кн 116
- методика на преподаването за средни училища Кн 117
- тестове за средни училища Кн 118
 
В

Вероучение Кн 41
Време (философия) Кн 12
Втора световна война
- участие
- - Германия
- - - спомени Кн 208, Кн 209
Възпитание
- теория
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 68
 
Г

Геофизични методи на издирване
- терминология
- - речници Кн 88
Готварство
- рецепти Кн 104
Гражданско право
- България Кн 58
Графичен дизайн
- България
- - колекции
- - - каталози Г 3
 
Д

Данъци
- България
- - законодателни и директивни материали
- - - коментари Кн 61, Кн 62
- - управление и организация Кн 63
Детска и педагогическа психология Кн 25
Детски градини
- учебно-възпитателна работа
- - математика Кн 70, Кн 71
- - физическо възпитание
- - - учебници за ВУЗ Кн 72
Деца
- отглеждане
- - психологични проблеми Кн 23
Джамии
- Пловдив Кн 47, Кн 48
Дзен будизъм Кн 26
Добро и зло Е 5
Духовници, български
- биографии Кн 39
Дъновизъм
- молитви Кн 16
Държавно право Кн 57
 
Е

Евангелисти Кн 27
Езотеризъм Кн 14
Емиграция и имиграция, българска
- правни проблеми Кн 50
Естрадно изкуство, българско
- история
- - 20-21 век Кн 107
 
Ж

Жени Е 13, Е 14, Е 15
 
И

Избирателно право
- България Кн 56
Изобразително изкуство, съвременно
- изложби
- - каталози Г 1
Изобретатели, български
- дейност Кн 86
Изчисления в облак Кн 3
Икономически учения Кн 54
Инвестиции
- България Кн 63
Информационна сигурност Кн 2
Информационни и комуникационни технологии
- методика на преподаването за средни училища Кн 4, Кн 5
Ислям Кн 41, Кн 42
- влияние върху обществения живот Кн 41
- връзка и взаимоотношение с други религии Кн 45
- детска и юношеска литература Кн 9
- учебници за основни училища Кн 74, Кн 75, Кн 76
- философия Кн 44
История
- България Кн 211, Кн 212
- Габрово Кн 204
 
К

Картография Кн 87
Келти
- Европа
- - история Кн 210
Кино, съвременно
- 20-21 век Кн 108
Космическа технология
- терминология
- - речници Кн 88
Космология Кн 11, Кн 13
Криптография Кн 2
Курска битка 1943
- история Кн 64
 
Л

Лабораторна диагностика
- тестове Кн 99
Лекари, български
- биографски материали Кн 213
Лимфоцити Кн 93
Литература
- методика на преподаването за средни училища Кн 121, Кн 122
Личност
- психология Кн 17, Кн 18, Кн 24
- философски проблеми
- - в литературата Кн 124
Логистика (икономика)
- управление и организация Кн 105
 
М

Македонски език Кн 119
Математици, български
- конференции Кн 85
Мафия
- България
- - 20-21 век
- - - спомени Кн 214
Металорежещи машини
- механизми и елементи Кн 102
Мохамеданско право
- учебници за средни училища Кн 43
 
О

Обществено осигуряване
- България
- - законодателни и директивни материали
- - - коментари Кн 61
Общини
- България
- - финанси
- - - управление и организация Кн 63
Окултизъм Кн 15
Онтология Кн 12
 
П

Педагогика
- България
- - конференции Кн 69
- образование и просвета
- - история Кн 83
Педагози, български
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 69
Писатели, български
- биографии Кн 133
Право
- психология Кн 55
Православие Кн 31
- проповеди Кн 30, Кн 35, Кн 37
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- България
- - спомени Кн 214
Проституция
- социални проблеми
- - наръчници Кн 66
Протестантство Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 9, Е 10, Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15
Прошка Е 9
Психични болести
- грижи за болните
- - етични проблеми Кн 40
Психоанализа Кн 21
Психотерапия Кн 21
Пубертет Кн 19
Пълководци и генерали, немски
- спомени Кн 208, Кн 209
Пътешественици, български
- биографски материали Кн 110
 
Р

Развод
- законодателни и директивни материали
- - Европа
- - - коментари Кн 60
Разузнаване
- СССР
- - биографии Кн 52, Кн 53
Религия и култура Е 11
Рибовъдство
- България
- - биологични основи Кн 103
Римско право Кн 58
Родове, български Кн 207
Руски език
- методика на преподаването за средни училища Кн 114
 
С

Самоусъвършенстване Е 8, Кн 20, Кн 22
Светци
- жития Кн 28
Светци, руски
- България
- - жития Кн 29
Села
- Северна България
- - история Кн 203
- Североизточна България
- - история
- - - спомени Кн 188
Семейство
- психологични проблеми Кн 23
Социална психология Кн 24
Социална работа
- България
- - управление и организация
- - - учебни помагала за ВУЗ Кн 65
Социална статистика Кн 49
Спор
- правни проблеми Кн 59
Средства за масова информация
- България Кн 107
Старобългарски език
- местоимения Кн 115
Старопечатни книги, български
- колекции
- - описи Кн 6
Стопански предприятия
- управление и организация Кн 3
 
Т

Танцова самодейност
- Стара Загора
- - спомени Кн 185
Техническа механика Кн 102
Тимусна жлеза Кн 93
Топонимия
- Западна България Кн 116
Траки
- старини Кн 202
Трафик на хора
- етични проблеми
- - наръчници Кн 66
Трудово обучение
- методика на преподаването за основни училища Кн 73
Туризъм (спорт)
- Стара планина
- - пътеводители Кн 206
Турски език
- граматика Кн 120
 
У

Университети
- Лайпциг
- - история Кн 83
Урология Кн 101
Успех Е 7
Устойчиво развитие Кн 84
Учени, ислямски
- биографии Кн 46
 
Ф

Физика
- методика на преподаването за средни училища Кн 89, Кн 90
Физическо възпитание
- методика на преподаването за основни училища
- - учебници за ВУЗ Кн 72
Философия
- история Кн 11
Философия, средновековна
- Европа Кн 11
- сборници Кн 10
Функции
- теория
- - конференции Кн 85
Футбол
- София Кн 7
- социални проблеми Кн 109
 
Х

Хидробиология Кн 103
Химици, български
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 92
Химия
- конференции Кн 92
- методика на преподаването за средни училища Кн 91
Хомеопатия Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98
Християнска етика Е 2, Е 3, Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 9, Е 10, Е 11, Е 12, Е 13, Е 14, Е 15, Кн 27, Кн 34, Кн 36, Кн 38, Кн 40
Християнско семейство Е 6
Християнство
- обреди Кн 34, Кн 38
Художествена керамика, антична
- България
- - сборници Кн 202
Художници, български
- творчество
- - албуми Г 2
- - каталози Г 3
 
Ц

Царе, български
- спомени Кн 213
Църкви
- Югозападна България
- - история Кн 32
Църковна музика, българска Кн 106
 
Щ

Щастие
- психологични проблеми Кн 24
 
Ю

Юноши
- психология Кн 19

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Алжир
- краезнание Е 17
Армения
- краезнание Кн 205
 
Б

Бараково (област Кюстендил)
- религия Кн 32
България
- генеалогия Кн 207
- демография Кн 50
- езикознание Кн 115
- етнология Кн 109
- изобразителни изкуства Г 2, Г 3, Кн 160
- история Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214
- литературознание Кн 133, Кн 134
- лов и риболов Кн 103
- математика Кн 85, Кн 86
- музика Кн 106, Кн 107
- наука Кн 1
- обществено управление Кн 61, Кн 62, Кн 63
- паметници на културата Кн 202
- педагогика Кн 69
- право Кн 56, Кн 58
- редки и ценни издания Кн 6
- религия Кн 33, Кн 39, Кн 46
- физическа култура и спорт Кн 110
- химия Кн 92
 
В

Великобритания
- литературознание Кн 124
 
Г

Габрово
- краезнание Кн 204
Германия
- военно дело Кн 64
- история Кн 208, Кн 209
 
Д

Древна Тракия
- изобразителни изкуства Кн 202
 
Е

Европа
- история Кн 210
- международни икономически отношения Кн 51
- право Кн 60
- философия Кн 11
 
З

Западна България
- езикознание Кн 116
 
Л

Лайпциг
- висше образование Кн 83
Лешница (област Ловеч)
- краезнание Кн 203
 
П

Пловдив
- религия Кн 47, Кн 48
 
Р

Рим (държава)
- право Кн 58
Рояк (област Варна)
- краезнание Кн 188
Русия
- религия Кн 29
 
С

Северна Македония
- езикознание Кн 119
София
- висше образование Г 3, Кн 82, Кн 83
- организации Кн 7
СССР
- военно дело Кн 64
- външна политика Кн 52, Кн 53
Стара Загора
- хореография Кн 185
 
Т

Турция
- езикознание Кн 120

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


619-01-0674-9 ! Кн 126
619-01-0683-8 ! Кн 127
954-8007-47-4 ! Е 13
954-8785-86-0 ! Кн 16
978-619-01-0516-9 Кн 130
978-619-01-0518-3 Кн 23
978-619-01-0536-7 Кн 31
978-619-01-0538-1 Кн 123
978-619-01-0551-0 Кн 129
978-619-01-0554-1 Кн 10
978-619-01-0562-6 Кн 19
978-619-01-0565-7 Кн 22
978-619-01-0575-6 Кн 125
978-619-01-0582-4 Кн 8
978-619-01-0608-1 Кн 213
978-619-01-0627-2 Кн 211
978-619-01-0628-9 Кн 212
978-619-01-0632-6 Кн 12
978-619-01-0633-3 Кн 131
978-619-01-0639-5 Кн 26
978-619-01-0641-8 Кн 132
978-619-01-0648-7 Кн 208
978-619-01-0649-4 Кн 209
978-619-01-0668-5 Кн 11
978-619-01-0674-6 Кн 126
978-619-01-0677-7 Кн 214
978-619-01-0683-8 Кн 127
978-619-01-0688-3 Кн 128
978-619-01-0689-0 Кн 52
978-619-01-0690-6 Кн 53
978-619-188-473-5 Г 2
978-619-201-359-2 Кн 87
978-619-201-433-9 Кн 73
978-619-201-434-6 Кн 63
978-619-201-435-3 Кн 65
978-619-201-439-1 Кн 72
978-619-201-443-8 Кн 2
978-619-201-444-5 Кн 49
978-619-201-453-7 Кн 115
978-619-201-454-4 Кн 168
978-619-204-192-2 Кн 149
978-619-204-193-9 Кн 164
978-619-204-202-8 Кн 183
978-619-245-042-7 Кн 119
978-619-245-056-4 Кн 84
978-619-245-059-5 Кн 88
978-619-245-060-1 Кн 85
978-619-245-062-5 Кн 101
978-619-245-066-3 Кн 109
978-619-245-068-7 Кн 116
978-619-245-069-4 Кн 102
978-619-245-070-0 Кн 103
978-619-245-072-4 Кн 92
978-619-245-073-1 Кн 105
978-619-245-074-8 Кн 54
978-619-245-075-5 Кн 50
978-619-245-080-9 Кн 3
978-619-245-083-0 Кн 64
978-619-7082-55-5 Кн 169
978-619-7082-57-9 Кн 148
978-619-7082-58-6 Кн 141
978-619-7248-25-8 Кн 35
978-619-7248-26-5 Кн 29
978-619-7248-27-2 Кн 38
978-619-7248-28-9 Кн 37
978-619-7248-29-6 Кн 34
978-619-7248-30-2 Кн 36
978-619-7261-67-7 Кн 140
978-619-7261-75-2 Кн 146
978-619-7376-48-7 Кн 138
978-619-7376-49-4 Кн 137
978-619-7376-50-0 Кн 135
978-619-7376-51-7 Кн 136
978-619-7376-53-1 Кн 61
978-619-7376-55-5 Кн 62
978-619-7385-01-4 Кн 66
978-619-7406-14-6 Кн 48
978-619-7406-19-1 Кн 9
978-619-7406-21-4 Кн 41
978-619-7406-22-1 Кн 42
978-619-7406-25-2 Кн 74
978-619-7406-27-6 Кн 76
978-619-7406-28-3 Кн 75
978-619-7406-30-6 Кн 47
978-619-7406-31-3 Кн 44
978-619-7406-36-8 Кн 45
978-619-7406-37-5 Кн 46
978-619-7406-41-2 Кн 43
978-619-7424-02-7 ! Е 4, Е 12
978-619-7424-17-1 ! Е 3
978-619-7424-30-0 ! Е 2
978-619-7431-01-8 Кн 96
978-619-7431-07-0 Кн 94
978-619-7431-10-0 Кн 95
978-619-7431-11-7 Кн 97
978-619-7431-12-4 Кн 98
978-619-7469-14-1 Кн 108
978-619-7469-18-9 Кн 162
978-619-7469-19-6 Кн 163
978-619-7493-19-1 Кн 139
978-619-7493-20-7 Кн 150
978-619-7493-21-4 Кн 86
978-619-7497-51-9 Кн 182
978-619-7497-52-6 Кн 142
978-619-7503-16-6 Кн 21
978-619-7503-17-3 Кн 99
978-619-7507-16-4 Кн 151
978-619-7507-17-1 Кн 113
978-619-7507-19-5 Кн 161
978-619-7507-20-1 Кн 197
978-619-7507-22-5 Кн 196
978-619-7507-24-9 Кн 194
978-619-7507-25-6 Кн 18
978-619-7507-26-3 Кн 145
978-619-7533-04-0 Кн 55
978-619-7533-05-7 Кн 181
978-619-7533-07-1 Кн 176
978-619-7533-08-8 Кн 160
978-619-7549-00-3 Кн 118
978-619-7550-00-9 Кн 187
978-619-7566-03-1 Кн 106
978-619-7594-00-3 Кн 177
978-619-7594-01-0 Кн 20
978-619-7594-02-7 Кн 13
978-619-90115-4-6 Кн 27
978-619-90472-5-5 Кн 147
978-619-90472-6-2 Кн 188
978-619-90611-8-3 Н 1
978-619-90611-9-0 Кн 32
978-619-90855-3-0 Кн 25
978-619-90855-4-7 Кн 15
978-619-90857-2-1 Кн 173
978-619-90857-4-5 Кн 174
978-619-90857-5-2 Кн 175
978-619-90913-4-0 Кн 80
978-619-90913-5-7 Кн 79
978-619-90913-6-4 Кн 78
978-619-90913-7-1 Кн 77
978-619-90913-9-5 Кн 81
978-619-90919-0-6 Кн 28
978-619-90919-1-3 Кн 30
978-619-91006-7-7 Кн 51
978-619-91019-1-9 Кн 205
978-619-91095-2-6 Кн 40
978-619-91095-4-0 Кн 33
978-619-91150-6-0 Кн 178
978-619-91150-7-7 Кн 179
978-619-91223-0-3 Кн 153
978-619-91223-1-0 Кн 152
978-619-91224-2-6 Кн 198
978-619-91224-3-3 Кн 167
978-619-91225-7-0 Кн 7
978-619-91279-2-6 Е 17
978-619-91398-1-3 Кн 133
978-619-91398-13 ! Кн 133
978-619-914-762-7 ! Кн 155
978-619-914-764-1 Кн 157
978-619-914-766-5 ! Кн 158
978-619-91476-1-0 Кн 189
978-619-91476-2-7 Кн 155
978-619-91476-3-4 Кн 156
978-619-91476-5-8 Кн 159
978-619-91476-7-2 Кн 154
978-619-91476-8-9 Кн 195
978-619-91608-0-0 Кн 206
978-619-91619-0-6 Кн 190
978-619-91623-0-9 Кн 200
978-619-91623-1-6 Кн 192
978-619-91704-0-3 Кн 110
978-954-01-4017-9 Кн 121
978-954-01-4020-9 Кн 4
978-954-01-4024-7 Кн 5
978-954-01-4043-8 Кн 114
978-954-01-4053-7 Кн 89
978-954-01-4054-4 Кн 90
978-954-01-4056-8 Кн 122
978-954-01-4062-9 Кн 91
978-954-01-4065-0 Кн 111
978-954-01-4066-7 Кн 112
978-954-01-4082-7 Кн 117
978-954-02-0352-2 Кн 201
978-954-07-4708-8 Кн 68
978-954-07-4958-7 Кн 83
978-954-07-4994-5 Кн 82
978-954-07-5052-1 Кн 6
978-954-07-5060-6 Кн 93
978-954-07-5061-3 Кн 69
978-954-07-5067-5 Г 1
978-954-07-5069-9 Кн 71
978-954-07-5070-5 Кн 70
978-954-07-5073-6 Кн 124
978-954-07-5076-7 Кн 17
978-954-07-5077-4 Кн 100
978-954-07-5080-4 Кн 60
978-954-07-5081-1 Кн 24
978-954-07-5083-5 Кн 57
978-954-07-5084-2 Кн 107
978-954-07-5089-7 Кн 120
978-954-07-5090-3 Кн 56
978-954-2913-05-4 ! Кн 199
978-954-2988-52-6 Г 3
978-954-2994-08-4 Кн 203
978-954-322-000-7 Кн 1
978-954-346-146-2 Кн 143
978-954-346-147-9 Кн 180
978-954-346-151-6 Кн 185
978-954-549-146-7 Кн 134
978-954-676-155-2 Кн 184
978-954-782-070-8 Кн 14
978-954-782-071-5 Кн 191
978-954-782-072-2 Кн 166
978-954-782-073-9 Кн 165
978-954-782-074-6 Кн 207
978-954-782-075-3 Кн 186
978-954-782-076-0 Кн 171
978-954-782-077-7 Кн 170
978-954-782-078-4 Кн 172
978-954-8007-02-9 ! Е 9
978-954-8007-56-6 ! Е 7, Е 8
978-954-8007-58-8 ! Е 10
978-954-8104-41-8 Кн 1
978-954-8268-68-4 Кн 204
978-954-8785-86-0 Кн 16
978-954-91942-5-8 ! Кн 202
978-954-92640-5-0 Кн 39
978-954-92886-2-9 Кн 104
978-954-9335-44-6 Кн 67
978-954-9369-47-2 Кн 144
978-954-9870-99-2 Кн 58
978-954-9875-93-5 Кн 193
978-954-9945-61-4 Кн 59
9786199147672 ! Кн 154