БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 9

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Яница Николаева Ананиева

Редактори: Адриана Гайдарова, Антоанета Стоичкова, Даниела Андонова, Боряна ТабаковаЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания са подредени според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в последните деления - азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

МОРОЦИ, Кристина, 1943-
        Леонардо - първият дизайнер : идеи, мечти и проекти Вж Кн 78

БК 2021/9 Кн 1
        ХРОНИКИ на инфодемията / ред. Боряна Джамбазова, Ан Фам ; предг. Боряна Джамбазова. - София : Фонд. за свободата "Фридрих Науман", [2021] ([София] : [ИК Минерва]). - 159 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Кор. опис. - Изд. на Фонд. за свободата Фридрих Науман - клон България. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-7611-03-8
1. Информация - социални проблеми - сборници 2. Конспиративни теории - сборници 3. Средства за масова информация - влияние - сборници
001.9(062)
316.773.4(062)
COBISS.BG-ID 44538888

        SCIENCE without borders: Alexander von Humboldt's concepts in today's world : proceedings of the Humboldt-Kolleg, Varna, September 18-21, 2019 Вж Кн 56

002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО
Виж и 003; 005.92; 01; 02; 37.091; 659.2 37.091; 659.2

СПАСОВА, Андриана Светлинова, 1987-
        Антични реминисценции във възрожденската книжнина Вж Кн 138

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/9 Кн 2
МИНЧЕВ, Димитър Петров, 1978-
        Microsoft small basic. Въведение в програмирането / Димитър Минчев, Мариан Панков. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 ([Бургас] : [Дигитал]). - 73 с. : с ил., табл. ; 21 см

Кор. опис. - За авт.: с. 3.

ISBN 978-619-7126-03-7
1. Програмиране - учебни помагала за ВУЗ
004.42(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44552712

006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ
Виж и (083)

МИНКОВ, Дориан Асенов, 1957-
        Стандарти за управление на качеството и околната среда : учебник Вж Кн 76

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС

БК 2021/9 Кн 3
        ИНТЕРВЮТА: Градското списание / [състав.] Елена Владова. - Варна : Фонд. Град и посоки, 2020 ([Варна] : [График]). - 104 с. : с портр. ; 21 см

Хора, срещи, интервюта.../ Елена Владова: с. 5. - Биогр. данни за интервюираните лица в текста.

ISBN 978-619-7286-10-6
ISBN 978-619-7286-11-3 !
1. Култура - интервюта 2. Изкуство - интервюта
008(092)(047.53)
7(092)(047.53)
929
COBISS.BG-ID 44528136

050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Виж и 070

IGLIKOVA, Radostina Vladkova, 1984-
        Ways of achieving efficiency in women's e-magazine discourse (English-Bulgarian study) : [монография] Вж Кн 93

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/9 Кн 4
МЕЧЕВА, Петра Филипова, 1931-
        Тракия не ще забравим : поглед към историята на Тракийската организация в Стара Загора / Петра Филипова Мечева. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 280 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Извор на родолюбие и поука / Светлозар Елдъров: с. 9-13. - Тракия не ще забравим / Ваня Стоянова: с. 14-15. - Послепис / Иванка Мечева-Колева: с. 246. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-305-549-4
1. Тракийско дружество "Одринска епопея" (Стара Загора) - история 2. Стара Загора - организации
061.2(497.235)(091)
COBISS.BG-ID 44507400

БК 2021/9 Кн 5
СТАНЕВ, Станислав Васков, 1978-
        Европейски съюз : помагало и тестове / Станислав Станев. - [Пловдив] : Макрос, 2021. - 162 с. : с табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-561-525-2
1. Европейски съюз - учебни помагала
061.1ЕС(076)
341.1(4-6ЕС)(076)
COBISS.BG-ID 44463624

БК 2021/9 Кн 6
СТАНКОВ, Борис Живков
        История на Съюза на ветераните от войните на България / Борис Станков. - София : Десипар, 2020 ([София] : Булгед). - 478 с. : с портр., ил., к. ; 23 см

Закон за ветераните от войните: с. 472-474. - Български химни и бойни маршове: с. 475-477. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91503-1-3 (подв.)
1. Съюз на ветераните от войните на България - история 2. България - организации
061.2:355(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44440328

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/9 Кн 7
ДАНИН, Петър Емилов, 1985-
        Всеки ден е ски ден : с учение и забавление ските са страхотно приключение / Петър Данин ; ил. Lozana Аngelova - Giza. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Дедракс). - [28] с. : с цв. ил., [1] л. : цв. стикери ; 25 x 25 см

Изд. на Ски у-ще Скула.

ISBN 978-619-188-489-6 (подв.)
1. Ски (спорт) - детска и юношеска литература
087.5:796.92
796.92:087.5
821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44481544

БК 2021/9 Кн 8
МАНЧИНИ, Паоло
        Вълшебните думички / от Паоло Манчини и Лука де Леоне ; ил. Силвия Форзани ; прев. [от англ. ез.] Вера Янчелова. - София : Изток-Запад, 2020 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Magic words. - Кн. от поредицата Моята първа книжка с капачета. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-01-0581-7 (не е отпеч., подв.) : 15 лв.
ISBN 978-619-01-0580-0 !

087.5
COBISS.BG-ID 44472328

БК 2021/9 Кн 9
МАНЧИНИ, Паоло
        Емоциите / от Паоло Манчини и Лука де Леоне ; ил. Силвия Форзани ; прев. [от англ. ез.] Вера Янчелова. - София : Изток-Запад, 2020 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Emotions. - Кн. от поредицата Моята първа книжка с капачета. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-01-0579-4 (подв.) : 15 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44467464

БК 2021/9 Кн 10
МАНЧИНИ, Паоло
        Уча се / от Паоло Манчини и Лука де Леоне ; ил. Силвия Форзани ; прев. [от англ. ез.] Вера Янчелова. - София : Изток-Запад, 2020 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: I'm learning. - Кн. от поредицата Моята първа книжка с капачета. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-01-0580-0 (не е отпеч., подв.) : 15 лв.
ISBN 978-619-01-0581-7 !

087.5
COBISS.BG-ID 44471560

ТАКОВ, Данаил Илчев, 1974-
        Сред животните се спри, прочети и оцвети! Вж Кн 177

БК 2021/9 Кн 11
ЧУЛОВА, Даниела Данаилова, 1976-
        Нарисувай, оцвети и ума си раздвижи! / Даниела Чулова-Маркова ; състав. Даниела Чулова-Маркова ; ил. Елена Маркова. - София : Авангард прима, 2016. - [20] с. : с ил. ; 29 см + 1 оптичен диск

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Даниела Чулова-Маркова е Даниела Данаилова Чулова.

ISBN 978-619-160-663-4
Съдържа албум на елекронен носител с репродукции на: Винсент Ван Гог, Пол Гоген, Пабло Пикасо, Амедео Моделиани, Франц Марк, Пийт Мондриан, Анри Матис, Рене Магрит, Хуан Миро, Фриденсрайх Хундертвасер.
1. Изобразително изкуство - детска и юношеска литература
087.5:73/76(02+084.034)
73/76:087.5(02+084.034)
COBISS.BG-ID 44502792


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/9 Кн 12
ПРЮДО, Сю, 1946-
        Аз съм динамит : животът на Ницше / Сю Прюдо ; прев. от англ. Марин Загорчев. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 424 с. ; 22 см

Ориг. загл.: I am dynamite! A life of Nietzsche / Sue Prideaux.

ISBN 978-954-389-542-7 : 19.90 лв.
1. Ницше, Фридрих Вилхелм, 1844-1900 - биографии 2. Философи, немски - биографии 3. Германия - философия
1(430)(092)
929 Ницше, Фридрих Вилхелм
COBISS.BG-ID 44497416

БК 2021/9 Кн 13
РОБИНСЪН, Дейв
        Платон : графична история / Дейв Робинсън ; ил. [Джуди Гроувс] ; прев. от англ. Весела Прошкова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 180 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Plato / Dave Robinson. - Азб. показалец: с. 176-179

ISBN 978-954-389-541-0 : 12 лв.
1. Философи, древногръцки - мироглед 2. Древна Гърция - философия
1(38)(092)
929 Платон
COBISS.BG-ID 44566792

БК 2021/9 Кн 14
        FILOSOFIKI dialogi tis niotis : mesa apo ena programma kinonikis diktiosis / ред., предг. Haralambos Strongilos ; ил. Lidia Markopulu. - Tutrakan : [Изд. авт.], 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 182 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на ил. Lidia Markopulu е Lidija Strongilu-Markopulu. - Загл. и текст на гр. ез. - Изд. на Муз. клуб Амфион - Тутракан.

ISBN 978-619-188-402-5
1. Философия

COBISS.BG-ID 44581384

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2021/9 Кн 15
КАНАВРОВ, Валентин Апостолов, 1955-
        Трансцеденталният път към човека / Валентин Канавров. - София : Изток-Запад, 2020. - 510 с. ; 25 см

Рец.: Владимир Градев, Иван Колев. - Библиогр.: с. 445-466. - Рез. на нем., англ. ез.

ISBN 978-619-01-0572-5 (подв.) : 30 лв.
1. Онтология 2. Трансцендентален идеализъм 3. Философска антропология
111.8
141.31
COBISS.BG-ID 44443144

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/9 Кн 16
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Козативни сили : лекции за общия окултен клас на учениците от всемирното бяло братство, V година (1925-1926 г.). Т. 1 / Учителят Беинса Дуно. - Фототип. изд. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 256 с. ; 16 см

Загл. и текст на стар правопис. - Загл. на гърба на кн.: ООК 1925-1926. - Учителят Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София, 1930.

ISBN 978-954-305-562-3
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 44508680

БК 2021/9 Кн 17
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Ценното из книгата на Великия живот : беседи от Учителя държани при Седемте рилски езера през лятото на 1932 г. / Учителя Беинса Дуно. - Фототип. изд. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 416 с. ; 16 см

Загл. и текст на стар правопис. - Учителят Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Фототип. изд.: София, 1932.

ISBN 978-954-305-563-0
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 44572680

КАНАВРОВ, Валентин Апостолов, 1955-
        Трансцеденталният път към човека Вж Кн 15

БК 2021/9 Кн 18
ФЕРДИНАНДОВ, Йордан
        Проблеми при осъзнаване на диалектико-материалистическата философия / Йордан Фердинандов. - [София] : Йордан Фердинандов Стоянов, 2020 ([София] : [Алианс]). - 171 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Йордан Фердинандов е Йордан Фердинандов Стоянов.

ISBN 978-619-91300-3-2
1. Диалектически материализъм
141.12:162.6
141.82
COBISS.BG-ID 44533512

141.8 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ШКОЛИ И СИСТЕМИ. НАУЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, МАРКСИЗЪМ. МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ
Виж и 329.14; 330.85; 330.86

ФЕРДИНАНДОВ, Йордан
        Проблеми при осъзнаване на диалектико-материалистическата философия Вж Кн 18

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/9 Кн 19
БЕНСЪН, Найджъл, 1955-
        Психология : графична история / Найджъл Бенсън ; ил. Найджъл Бенсън ; прев. Юлия Чернева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Psychology / Nigel C. Benson. - Азб. показалец: с. 175-176.

ISBN 978-954-389-540-3 : 12 лв.
1. Психология
159.9
COBISS.BG-ID 44543752

БК 2021/9 Кн 20
НИЙМИК, Райън М., 1974-
        Скритата сила в характера : разкрий и разпали позитивното в себе си / Райън Ниймик & Робърт Макграт ; прев. от англ. Валя Данкова, Любов Кирилова. - [София] : Хепинес академи, 2020 ([София] : Алианс принт). - 336 с. : с табл. ; 24 см

Ориг. загл.: The power of character strengths / Ryan M. Niemiec, Robert E. McGrath. - Пълната форма на името на прев. Любов Кирилова е Любов Кирилова Гевезова. - Изд. на Институт за изследване на характера VIA. - Въвеждащи отзиви за Скритата сила в характера: с. 9-12. - Авторите: с. 19-22.

ISBN 978-619-90991-1-7 : 24.90 лв.
1. Характер 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 44551432

РЪСЕЛ, Хелън, 1980-
        Атлас на щастието : околосветско пътешествие в търсене на тайните на щастието Вж Кн 183

БК 2021/9 Кн 21
ЦВЕТАНОВА, Диана
        Предизвикателствата на ранното детско развитие и влиянието му върху бъдещето на човека : първите 7 / Диана Цветанова, Станимира Начева, Десислава Георгиева. - Сливен : Обнова, 2020. - 110 с. : с цв. ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Диана Цветанова е Диана Цветанова Асенова, на Десислава Георгиева - Десислава Георгиева Коцева-Събева. - Името на авт. Десислава Георгиева погрешно отпеч. на с. 9 - Десислава Георгиева-Събева. - За авт.: с. 9.

ISBN 978-619-7445-37-4
1. Деца - умствено развитие 2. Деца - отглеждане - психологични проблеми
159.922.7
37.018.015
COBISS.BG-ID 44522248

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/9 Кн 22
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Дневник на работите по възстановяването на хилядолетната черква "Св. Йоан Предтеча" във Веселчане - Кърджали : допълнен с авторови и чужди текстове, с образи, чертежи, таблици, с коментари, ретроспекции и документи / [авт.-състав.] Христо Генчев. - София : Фонд. Елена и Христо Генчеви, 2020. - 569 с. раздр. паг. : с ил. ; 30 см

Принтирано изд. - Библиогр.: с. 552-553. - Съдържа: Ч. 1: 1991-1999 ; Ч. 2: 2000-2001 ; Ч. 3: 2002-2019.


ISBN 978-954-92588-2-0 (подв.)
1. Църкви - Кърджали - запазване и реставрация 2. Кърджали - религия
271.22-523(497.232)
726.025.4(497.232)
COBISS.BG-ID 44567304

БК 2021/9 Кн 23
ЛЮБЕНОВА, Лизбет, 1952-
        Избрани трудове. Т. 1, Охридски митрополит Борис / Лизбет Любенова. - 2. прераб. изд. - София : [Факел], 2019 ([София] : [Пре принт БГ]). - 595 с. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Лизбет Любенова е Лизбет Любенова Върбанова. - 
1. изд. 2014 със загл. По пътя на българската духовност. Т. 2. Охридски митрополит Борис на изд. За буквите - О писменехь. - Библиогр.: с. 574-594.

ISBN 978-954-411-257-8
1. Борис, митрополит Охридски, 1875-1938 - биографии 2. Митрополити, български - биографии 3. България - религия
271.22(497.2)(092)
929 Борис, митрополит Охридски
COBISS.BG-ID 44519432

БК 2021/9 Кн 24
СКУПОЛИ, Лоренцо, 1530-1610
        Духовната борба / Лоренцо Скуполи ; прев. от итал., предг. Петър Рогалски. - София : Фонд. Комунитас, 2019 ([София] : DPX). - 228 см ; 19 см. - (Християнска библиотека)

Прев. по: Combattimento spirituale / Lorenzo Scupoli.

ISBN 978-619-224-020-2
1. Католицизъм 2. Християнска етика
272-426
COBISS.BG-ID 44549128

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Козативни сили : лекции за общия окултен клас на учениците от всемирното бяло братство, V година (1925-1926 г.). Т. 1 Вж Кн 16

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Ценното из книгата на Великия живот : беседи от Учителя държани при Седемте рилски езера през лятото на 1932 г. Вж Кн 17


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/9 Кн 25
КУТЕВ, Станислав Иванов, 1950-
        Quo vadis, populus или Новият дневен ред на човечеството / Станислав Кутев. - София : [Изд. авт.], 2020 (Варна : Max Creative). - 243 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Quo vadis populus. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 237-242.

ISBN 978-619-188-505-3 : 25 лв.
1. Глобални проблеми на човечеството 2. Общество - развитие
316.42
COBISS.BG-ID 44541448

        ХРОНИКИ на инфодемията Вж Кн 1

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/9 Кн 26
ПОПОВ, Христо Георгиев
        Смени системата с български успешен модел : проект за конституция с текущо народоволие / Христо Георгиев Попов. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([В. Търново] : Фабер). - 72 с. ; 20 см

Загл. на стар правопис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-481-0
1. Вътрешна политика - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 44501000

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/9 Кн 27
ДИМИТРОВ, Михаел Минев
        Методологически положения за анализ на регионалната сигурност : сценарийно пространство за развитие на ситуацията в Междинна Европа / Михаел Димитров. - София : НТС по машиностроене Индустрия - 4.0, 2021. - 134 с. : с ил. ; 25 см

Рец.: Димитър Йончев, Георги Бахчеванов, Илин Савов. - Библиогр.: с. 130-134.

ISBN 978-619-7383-20-1
1. Международна сигурност 2. Европейска безопасност 3. Европа - международни политически отношения
327.56(4)
COBISS.BG-ID 44492040

КАРЕВ, Максим Любенов, 1960-
        Български военни контингенти в мисии зад граница : опитът от Афганистан : монография Вж Кн 39

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/9 Кн 28
НЕЙЧЕВА, Мария Иванова, 1968-
        Микроикономика : учебно помагало : резюме на теорията, речник на понятията, тестове, въпроси, задачи / Мария Нейчева. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016 ([Бургас] : [Дигитал]). - 155 с. : с табл. ; 21 см

Речник на основните понятия: с. 117-135. - Библиогр.: с. 154-155. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-7126-25-9
1. Микроикономика - учебни помагала за ВУЗ
330.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44448008

331 ТРУД. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Виж и 316.334.2; 351.83

БК 2021/9 Кн 29
МАНЧЕВА, Русанка Петкова, 1959-
        Психичнопрофесионална пригодност за работа : учебно пособие с практическа насоченост за студенти / Русанка Манчева. - Благоевград : Бон, 2020. - 328 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Рец.: Стоил Мавродиев, Славянка Ангелова. - Библиогр.: с. 319-327.

ISBN 978-954-395-259-5
1. Психология на труда - учебни помагала за ВУЗ 2. Професионално ориентиране - тестове - учебни помагала за ВУЗ
331:159.9(076)(075.8)
331.548(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 44437000

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

МАНЧЕВА, Русанка Петкова, 1959-
        Психичнопрофесионална пригодност за работа : учебно пособие с практическа насоченост за студенти Вж Кн 29

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/9 Кн 30
        ИНОВАЦИОННА активност и ефективност в индустрията: емпирично изследване на предприятия на ЮИР [Югоизночен район] / Стоян Тотев ... [и др.]. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 122 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Други авт.: Димитрина Стоянчева, Десислава Иванова, Румяна Ангелова, Дора Дончева. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. - Рец. Иван Георгиев, Йорданка Ангелова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-305-565-4
1. Промишлени предприятия - Югоизточна България - нови технологии - икономическа ефективност 2. Югоизточна България - промишленост
338.45(497.2-12)
COBISS.BG-ID 44423176

БК 2021/9 Кн 31
INTERNATIONAL Conference on Governance & Strategic Management (4 ; Burgas ; 2017)
        4th International Conference on Governance & Strategic Management (ICGSM) "The Circular Economy" : May 11-12, 2017, Burgas, Bulgaria. - Burgas : Burgas Free Univ., 2017 ([Бургас] : Na4alobg.com). - [365] с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: IV Международна конференция ICGSM "Кръговата икономика", Бургас, 11-12 май 2017 год. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7126-39-6
1. Стопанство - конференции
338(06)
COBISS.BG-ID 44566536

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

СТАНЕВ, Станислав Васков, 1978-
        Европейски съюз : помагало и тестове Вж Кн 5

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/9 Кн 32
ИЛИЕВ, Илия Василев, 1948-
        Публичноправни науки : монография / Илия В. Илиев, Галин Р. Иванов, Стоянка И. Илиева ; науч. ред. Димитрина Петрова. - София : Дио Мира, 2021. - 475 с. : със сх. ; 21 см

Рецензии / Димитрий Калоянов, Владко Иванов, Вадим Рудолфович Барский: с. 469-474. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 453-458. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-2977-78-0
1. Публично право
342
COBISS.BG-ID 44486920

БК 2021/9 Кн 33
КОЕВ, Стефан Михайлов, 1942-
        Пледоария за правото / Стефан Коев. - София : Аскони-издат, 2020 ([София] : [Симолини]). - 188 с. ; 21 см

За автора: с. 187.

ISBN 978-954-383-129-6 : 15 лв.
1. Държавно право - философски проблеми 2. Наказателно право - философски проблеми
342
343
COBISS.BG-ID 44510728

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

КОЕВ, Стефан Михайлов, 1942-
        Пледоария за правото Вж Кн 33

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/9 Кн 34
ПЕТРОВ, Венцислав Людмилов, 1985-
        Наследяване на задължения и отговорност за завети / Венцислав Л. Петров ; науч. ред. Анна Станева. - София : Ciela, 2020 ([София] : ЗИП). - 460 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 437-459.

ISBN 978-954-28-3158-7 : 23.90 лв.
1. Наследствено право - България 2. Задължения 3. България - право
347.65/.68(497.2)
COBISS.BG-ID 44441096

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс на труда : сборник нормативни актове : с предишни редакции на текстовете Вж Кн 35

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/9 Кн 35
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс на труда : сборник нормативни актове : с предишни редакции на текстовете / състав., въвед. Емил Мингов. - София : Сиела, 2018 ([София] : Алианс принт). - 657 с. ; 19 см

Конституция на Република България (извлечение): с. 23-24. - Съдържа и: Наредба No 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор ; Наредба No 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда ; Наредба No 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години ; Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст ; Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ; Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ; Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги ; Наредба за командировките в страната ; Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина ; Наредба за работното време, почивките и отпуските ; Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време ; Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск ; Наредба No 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя ; Наредба за структурата и организацията на работната заплата ; Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация ; Наредба за трудоустрояване ; Наредба No 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда ; Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред ; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж ; Закон за уреждане на колективните трудови спорове.

ISBN 978-954-28-2634-7 : 9 лв.
1. Труд - България - законодателни и директивни материали 2. Трудово законодателство - България - сборници 3. България - обществено управление
351.83:331(497.2)(094.4)
349.2(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 44467976

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/9 Кн 36
АНДРЕЕВ, Богдан Иванов
        Създаване и развитие на Командване на Сухопътните войски (1973-1991) / Богдан Андреев. - София : Велес, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 160 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 155-159.

ISBN 978-954-302-083-6 : 12 лв.
1. Сухопътни войски - България - история 2. България - военно дело
356/358(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44478984

БК 2021/9 Кн 37
ВЪЛКОВ, Иван Костадинов, 1959-
        Мениджмънт на отбраната : теоретични модели, инструментариум и добри практики : монография / Иван Вълков. - София : Дио Мира, 2020. - 246 с. : с табл. ; 21 см

Рецензии / Галин Иванов, Петко Димов: с. 241-245. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 221-227 и под линия.

ISBN 978-954-2977-74-2
1. Отбрана (военно дело) - България - управление и организация 2. България - военно дело
355.02:005(497.2)
COBISS.BG-ID 44449032

БК 2021/9 Кн 38
        ИСТОРИЯ на Сухопътните войски на България. Т. 4, Сухопътните войски в годините на демократичните промени / Кирил Цветков ; предг. Людмил Богданов. - София : [Велес], 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 232 с. : с ил., портр., сх. ; 30 см

Авт. на многочастното изд.: Станчо Станев, Тодор Петров, Румен Николов, Кирил Цветков. - Изд. на Асоц. на сухопътните войски на България, ВА Георги Стойков Раковски, Фонд. Бълг. воен. ист. наследство. - Библиогр.: с. 226-229.

ISBN 978-954-302-084-3 (подв.)
1. Сухопътни войски - България - история 2. България - военно дело
356/358(497.2)(091)
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 44521224

БК 2021/9 Кн 39
КАРЕВ, Максим Любенов, 1960-
        Български военни контингенти в мисии зад граница : опитът от Афганистан : монография / Максим Карев, Златко Иванов. - Русе : Авангард принт, 2020. - 213 с. : с ил., диагр., сх. ; 20 см

Рецензии / Георги Торнев, Анатолий Прокопиев: с. 5-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 203-209.

ISBN 978-954-337-415-1
1. Въоръжени сили, български - Афганистан 2. Конфликт - Афганистан 3. България - военно дело 4. Афганистан - военно дело
355.4(581=163.2)
327.56(581)
COBISS.BG-ID 44469256

БК 2021/9 Кн 40
        СИГУРНОСТ - образование, наука, индустрия : международна научна конференция [10-11 ноември 2020 г., София]. Ч. 1 / отг. ред. Зоя Крачунова = Security - education, science, industry : international scientific conference [10-11 November 2020, Sofia]. Pt. 1 / ed. Zoya Krachunova. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2020 ([София] : Симолини-94). - 320 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7478-57-0
1. Национална сигурност - конференции
355.02(06)
COBISS.BG-ID 44467208

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/9 Кн 41
ДЕЙВИС, Симон, 1974-
        Монтесори за малкото дете : как да отгледаме любознателни и отговорни деца / Симон Дейвис ; ил. Хийоко Имаи ; прев. от англ. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2020. - 256 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: The Montessori toddler. - За автора ; За илюстратора: с. 255.

ISBN 978-619-01-0636-4 : 27 лв.
1. Обучение - методи 2. Семейно възпитание 3. Деца - отглеждане
37.022
COBISS.BG-ID 44427528

БК 2021/9 Кн 42
ДЕЙВИС, Симон, 1974-
        Монтесори за малкото дете : как да отгледаме любознателни и отговорни деца / Симон Дейвис ; ил. Хийоко Имаи ; прев. от англ. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2020. - 256 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Ориг. загл.: The Montessori toddler. - За автора ; За илюстратора: с. 255.

ISBN 978-619-01-0647-0 (подв.) : 30 лв.
1. Обучение - методи 2. Семейно възпитание 3. Деца - отглеждане
37.022
COBISS.BG-ID 44428040

БК 2021/9 Кн 43
КОЛЕВА, Лидия Николова, 1972-
        Мениджмънт идеи. Теории, тенденции, перспективи през 21. век : в полза на директора на училище : монография / Лидия Колева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021. - 111 с. ; 20 см

Рец.: Венка Кутева-Цветкова, Антония Кръстева. - Библиогр.: с. 104-109.

ISBN 978-619-208-235-2 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-208-253-2 !
1. Училища - управление и организация
37.07
COBISS.BG-ID 44433160

БК 2021/9 Кн 44
НЕМИНСКА, Румяна Илчева, 1964-
        Приложение на изследователския подход за повишаване на качеството при академичното обучение на студенти педагози / Румяна Илчева Неминска. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 384 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. - Научната общност говори...: с. 381-384. - Библиогр.: с. 323-337.

ISBN 978-954-305-558-6
1. Педагогика - методика на преподаването за ВУЗ 2. Студенти - методика на научно-изследователска работа и техника на писане на научни трудове
37.013:378.091.3
378.2:001.891
COBISS.BG-ID 44475656

ЦВЕТАНОВА, Диана
        Предизвикателствата на ранното детско развитие и влиянието му върху бъдещето на човека : първите 7 Вж Кн 21

ЯНКУЛОВ, Тодор Димитров, 1974-
        Система за финансово управление и контрол в образователната институция : политики, процедури, правила Вж Кн 75

37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Виж и 005

БК 2021/9 Кн 45
АНГЕЛОВА, Пламенка, 1955-
        Наръчник на класния ръководител 1.-4. клас / Пламенка Ангелова. - 2. прераб. и доп. изд. - София : РААБЕ България, 2020 ([София] : Симолини 94). - 224 с. : с табл., сх. ; 21 см + 1 оптичен диск

Пълната форма на името на авт. Пламенка Ангелова е Пламенка Ангелова Георгиева. - 1. изд. 2018.

ISBN 978-619-7315-83-7 : 24 лв.
1. Класен ръководител - наръчници
37.091(035+0.034)
COBISS.BG-ID 44452360

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/9 Кн 46
        ПРОГРАМНА система "Аз променям света" : книга за учителя за 1.  възрастова група / Ирина Колева ... [и др.] ; науч. ред. Йордан Банев. - [София] : Велес, 2019 ([София] : [M&BM]). - 80 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Жоржетина Атанасова, Илиана Пантелеева, Стоянка Ненкова, Мария Попова, Мирена Легурска, Аделина Павлова, Атанаска Христова, Йорданка Велчова, Гинка Атанасова, Ирина Дучева. - Името на авт. Аделина Павлова погрешно отпеч. на загл. с. - Аделина Попова, на гърба на загл. с. - Аделина Аврамова Попова. - Рец.: Петър Зарев, Магдалена Тамахкярова, Камелия Върбанова.

ISBN 978-954-302-081-2 : 7 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - учебни планове и програми
373.2.016(072)
COBISS.BG-ID 44428552

БК 2021/9 Кн 47
        ПРОГРАМНА система "Аз променям света" : книга за учителя за 2.  възрастова група / Ирина Колева ... [и др.] ; науч. ред. Йордан Банев. - [София] : Велес, 2019 ([София] : [M&BM]). - 96 с. : с ноти ; 24 см

Други авт.: Жоржетина Атанасова, Илиана Пантелеева, Стоянка Ненкова, Мирена Легурска, Аделина Павлова, Мария Попова, Зоя Цветкова, Милена Макавеева, Камелия Кимитрова, Венера Гачовска, Петя Дамянова, Гинка Атанасова, Ирина Дучева. - Рец.: Петър Зарев, Магдалена Тамахкярова, Камелия Върбанова

ISBN 978-954-302-082-9 : 8 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - учебни планове и програми
373.2.016(072)
COBISS.BG-ID 44429064

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/9 Кн 48
КРАЧУНОВА, Веска Гриророва
        История на основно училище "Отец Паисий" - с. Сомовит [община Гулянци] / Веска Крачунова, Павлина Спасова, Тинка Попова ; ред. Любомир Крачунов ... [и др.]. - София : Дайрект сървисиз, 2020. - 110 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Други ред.: Стефан Тълпигов, Тодор Крачунов. - Пълната форма на името на авт. Павлина Спасова е Павлина Спасова Попова.

ISBN 978-619-7171-87-7 : 5 лв.
1. Основни училища - Северна България - история 2. Сомовит (област Плевен) - основно образование
373.3(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 44563720

БК 2021/9 Кн 49
НЕМИНСКА, Румяна Илчева, 1964-
        Иновативни стратегии за обучение на ученици билингви в начална училищна възраст : научно-прагматичен модел : монография / Румяна Неминска ; ред. Таня Борисова. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 172 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. - Рец. Илона Суличка. - Библиогр.: с. 167-171.

ISBN 978-954-305-559-3
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Роми - образование и просвета 3. Билингвизъм - ученици
373.3.091.3:811.163.2
373.3.043-054.57(=214.58)
81'246.2
COBISS.BG-ID 44474376

БК 2021/9 Кн 50
ТЕНЕВА, Мария Славова, 1969-
        Ученето и неговата ефективност (3.-4. клас) : монография / Мария Тенева. - Ст. Загора : Тракийски унив. Пед. фак., 2020 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 156 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Рец. Иванка Шивачева. - Библиогр.: с. 149-155.

ISBN 978-954-314-101-2
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа 2. Обучение - методи
373.3.091.3
COBISS.BG-ID 44569096

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/9 Кн 51
        ЗВУКОВЕ и букви, четене и слухово възприятие : за деца от 7 до 9 години : практични работни листове за ученици в начален етап. - София : РААБЕ България, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 129 с. : с ил., табл. ; 30 см. - (Уча. Мога. Знам)

Кор. опис. - Ориг. загл.: KuliFerda.

ISBN 978-619-7315-82-0 : 15 лв.
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа 2. Български език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.163.2(076)
COBISS.BG-ID 44496904

БК 2021/9 Кн 52
        ЗРИТЕЛНО възприятие, внимание и ориентация : за деца от 7 до 9 години : практични работни листове за ученици в начален етап. - София : РААБЕ България, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 127 с. : с ил. ; 30 см. - (Уча. Мога. Знам)

Кор. опис. - Ориг. загл.: KuliFerda.

ISBN 978-619-7315-80-6 : 15 лв.
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа
373.3.016(076)
COBISS.BG-ID 44496136

БК 2021/9 Кн 53
ШАРКОВА, Златина Костадинова, 1960-
        Смятам бързо. Уча лесно : математиката и нейното приложение за деца от 7 до 10 години : помисли / пресметни / намери / научи / адапт. Златина Шаркова ; прев. [от чеш. ез.] Йорданка Трифонова. - София : РААБЕ България, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 175 с. : с табл. ; 30 см

Ориг. загл.: KuliFerda.

ISBN 978-619-7315-87-5 : 15 лв.
1. Математика - учебни помагала за основни училища
373.3.016:51(076)
COBISS.BG-ID 44550664

374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2021/9 Кн 54
АЯРОВ, Иван Нанев, 1939-
        Народно читалище "Свети Климент Охридски" Стара Загора - светилище на просвета и култура : летопис 1858-2008 г. Ч 2 / Иван Аяров, Нейчо Кънев, Невена Ганева. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 376 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. на кор.: Читалището в българската духовност. - Библиогр.: с. 329-331. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-305-560-9
1. Читалища - Стара Загора - история - 19-21 век 2. Стара Загора - читалища
374(497.235)(091)
COBISS.BG-ID 44572936

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

МЕЖДУНАРОДНА конференция Емоционални и поведенчески нарушения (Албена ; 2020)
        Международна конференция "Емоционални и поведенчески нарушения", 05 юни - 07 юни, 2020, Албена : сборник Вж Кн 68

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/9 Кн 55
КОЛЕВА, Лидия Николова, 1972-
        Компетентностният подход в обучението по управление на образованието / Лидия Колева. - В. Търново : Ивис, 2021. - 108 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 100-108.

ISBN 978-619-205-164-8
1. Висше образование - управление и организация - методика на преподаването 2. Студенти - учебно-възпитателна работа
378.013
COBISS.BG-ID 44553224

НЕМИНСКА, Румяна Илчева, 1964-
        Приложение на изследователския подход за повишаване на качеството при академичното обучение на студенти педагози Вж Кн 44


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2021/9 Кн 56
        SCIENCE without borders: Alexander von Humboldt's concepts in today's world : proceedings of the Humboldt-Kolleg, Varna, September 18-21, 2019 / ed. by Lora Taseva ... [и др.]. - Sofia [т.е. В. Търново] : Faber Publ. House, 2020. - 182 с. : с цв. ил. ; 25 см

Други ред.: Radka Argirova, Dilyana Boteva, Maria Luisa Grilli, Tǎchiţǎ Vlad-Bubulac. - Изд. на Хумболтов съюз в България, Фонд. Александър фон Хумболт. - Текст и на нем. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-1217-7 (подв.)
1. Хумболт, Александър фон, 1769-1859 - конференции 2. Естественици, немски - конференции 3. Наука - конференции 4. Германия - естествени науки
5(430)(092)(06)
001(06)
929 Хумболт, Александър фон
COBISS.BG-ID 44556552

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МИНКОВ, Дориан Асенов, 1957-
        Стандарти за управление на качеството и околната среда : учебник Вж Кн 76

543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

БК 2021/9 Кн 57
KIROVA, Gergana Kirilova
        Analytical chemistry : laboratory manual and workbook. Pt. 1 / Gergana Kirova, Zdravka Velkova. - Plovdiv : Makros, 2021. - 102 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Фармацевт. фак. Кат. Хим. науки.

ISBN 978-954-561-526-9
1. Аналитична химия - лабораторни ръководства за ВУЗ
543(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44570632

556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ
Виж и 502.51; 532; 551.4; 551.57; 553.7; 626/627

        ВОДНОТО дело в България Вж Кн 70

581 ОБЩА БОТАНИКА

МАТЕВА, Татяна Славова, 1938-
        Лечебни растения Вж Кн 64


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

БК 2021/9 Кн 58
ANGELOVA, Mina Nikolaeva, 1986-
        Innovation practices of wine industry private stakeholders /the case of Bulgaria/ / Mina Nikolaeva Angelova, Daniela Dobreva Pastarmadzhieva ; sci. ed. Atanas Vladikov. - Plovdiv : Fast Print Books, 2020. - 276 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Valentina Nikolova-Alexieva, Ilian Minkov. - Библиогр.: с. 243-270.

ISBN 978-619-236-225-6
1. Винарство - България - нови технологии 2. България - хранително-вкусова промишленост
663.2(497.2)
COBISS.BG-ID 44515592

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/9 Кн 59
КАМБУРОВА, Мариела Стефанова, 1970-
        Семейно здраве : монография / Мариела Камбурова. - Плевен : Мед. унив., 2020. - 153 с. : с диагр., табл., ил. ; 24 см

Рецензии / Гергана Петрова, Боряна Парашкевова-Симеонова: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 143-152.

ISBN 978-954-756-255-4
1. Семейство - хигиена
613
COBISS.BG-ID 44438024

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/9 Кн 60
БОРИСОВ, Борислав Николаев
        Компендиум за оценка на здравни технологии при медицински изделия / Борислав Борисов, Никола Събев. - [Русе] : Авангард принт, 2020. - 51 с. : с табл. ; 21 см

Рецензии / Даниел Братанов, Кирил Панайотов: с. 5-8.

ISBN 978-954-337-412-0 (подв.)
1. Здравеопазване - нови технологии 2. Медицински материали
614.2:004
615.46/.47
COBISS.BG-ID 44544008

БК 2021/9 Кн 61
ВОДЕНИЧАРОВА, Александрина Цекомирова, 1990-
        Лидерство и мениджмънт в здравеопазването : монография / Александрина Воденичарова. - София : Центр. мед. библ. Мед. унив., 2020 ([София] : [Copy Print Studio]). - 152 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рецензии / Ралица Златанова-Великова, Тодор Черкезов: с. 4-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 147-152.

ISBN 978-619-7491-30-2
1. Здравеопазване - управление и организация 2. Лидерство
614.2
COBISS.BG-ID 44482568

БК 2021/9 Кн 62
ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Из историята на детското здравеопазване в Момчилградски район / Георги М. Георгиев. - София : [Изд. авт.], 2019. - 192 л. : с ил. ; 30 см

Кор. опис. - За авт.: л. 189-190.

(Подв. със спирала)
1. Здравеопазване - Момчилградски район - история 2. Деца - здравни грижи - Момчилградски район - история 3. Момчилградски район - здравеопазване
614.2-053.2(497.23-37)
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44516616

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БОРИСОВ, Борислав Николаев
        Компендиум за оценка на здравни технологии при медицински изделия Вж Кн 60

БК 2021/9 Кн 63
ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Нещо за допинга / Георги М. Георгиев. - София : [Изд. авт.], 2020. - 49 л. ; 30 см

Кор. опис. - За авт.: л. 48.

(Подв. със спирала)
1. Допинг 2. Физкултура - България - медицински контрол 3. България - физическа култура и спорт
615.21/.26:796
796:614.35(497.2)
COBISS.BG-ID 44508936

БК 2021/9 Кн 64
МАТЕВА, Татяна Славова, 1938-
        Лечебни растения / Татяна Сл. Матева. - Разград : Полиграф, 2018. - 32 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

ISBN 978-954-773-227-8
1. Медицински растения - наръчници
615.32(035)
581.6(035)
COBISS.BG-ID 44509960

БК 2021/9 Кн 65
        СЪВРЕМЕННИ концепции за оценка на здравни технологии при медицински изделия / Никола Събев ... [и др.] ; под ред. на Никола Събев. - Русе : Авангард принт, 2020. - 179 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Други авт.: Борислав Борисов, Деница Транчева, Йоана Негрова, Микаел Чакълджиян. - Възприетата форма на името на авт. Деница Транчева е Деница Михайлова Транчева-Цекова. - Рецензии / Даниел Михайлов Братанов, Кирил Панайотов: с. 173-176. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-337-413-7 (подв.)
1. Медицински апарати и инструменти 2. Медицински материали
615.46/.47
616-71/-78
COBISS.BG-ID 44431880

        ЦЕННИ рецепти от тетрадките на безценната ми майка Вж Кн 73

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/9 Кн 66
        ПАРАЩИТОВИДНИ жлези, витамин D и калциево-фосфорна обмяна : клинични основи : монография / Михаил Боянов ... [и др.]. - София : Центр. мед. библ., Мед. унив., 2020. - 344 с. : с диагр., табл., ил. ; 26 см

Други авт.: Йордан Влахов, Атанас Кундурджиев, Милена Николова. - За авт.: с. 2. - Рецензии / Мария Орбецова, Кирил Христозов: с. 342-344. -  Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7491-29-6 (подв.)
1. Обмяна на веществата - болести 2. Паратиреоидни жлези - болести
616-008
616.44
COBISS.BG-ID 44498184

        СЪВРЕМЕННИ концепции за оценка на здравни технологии при медицински изделия Вж Кн 65

616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ

        ПАРАЩИТОВИДНИ жлези, витамин D и калциево-фосфорна обмяна : клинични основи : монография Вж Кн 66

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/9 Кн 67
ЙОРДАНОВА, Димитрина Благоева, 1977-
        Здравно-социални проблеми на децата с епилепсия : монография / Димитрина Благоева. - София : Центр. мед. библ., Мед. унив., 2020 ([София] : [Копи принт студио]). - 162 с. : с диагр., сх., табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Димитрина Благоева е Димитрина Благоева Йорданова. - Рецензии / Красимир Минкин, Галина Чанева: с. 5-6. - Библиогр.: с. 153-162.

ISBN 978-619-7491-31-9
1. Епилепсия - при децата
616.853-053.2
COBISS.BG-ID 44536328

БК 2021/9 Кн 68
МЕЖДУНАРОДНА конференция Емоционални и поведенчески нарушения (Албена ; 2020)
        Международна конференция "Емоционални и поведенчески нарушения", 05 юни - 07 юни, 2020, Албена : сборник / състав. Катерина Щерева, Маргарита Станкова = International Conference "Emotionol and Behavioral Disorders", June 05 - June 07, 2020, Albena : proceedings / ed. Katerina Shtereva, Margarita Stankova. - [София] : Логопед. център Ромел, 2020 ([София] : [Симолини]). - 252 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Логопедияʼ 2020. - Загл. в изд. каре: Сборник с доклади от международна конференция "Емоционални и поведенчески нарушения". - Загл. в изд. каре: Proceedings of international conference "Emotionol and behavioral disorders". - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9458-28-2
1. Говор - разстройства - корекция - конференции 2. Логопедия - конференции
616.89-008.434(06)
376(06)
COBISS.BG-ID 44542728

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

БК 2021/9 Кн 69
al SADEK, Tabet Ahmed, 1964-
        Post-traumatic cubitus varus in children / Tabet Al-Sadek. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 112 с. : с ил., табл. ; 24 см

Рецензии / Неделчо Цачев, Асен Балтов: с. 3-4. - Текст и на бълг. ез. - Библиогр.: с. 101-111. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-305-556-2
1. Горни крайници - при децата - рани и травми - хирургическа терапия 2. Пластична и възстановителна хирургия - при децата
617.57-089-053.2
COBISS.BG-ID 44540424

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

СКОРДЕВ, Александър Данаилов, 1940-
        Животът ми и дейността в технологията "Контрол без разрушаване" : мемоари Вж Кн 172

626/627 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО. ХИДРОТЕХНИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ)
Виж и 351.79; 551.46; 556; 711.76

БК 2021/9 Кн 70
        ВОДНОТО дело в България / Спиридон Илиев ... [и др.] ; ред. Мила Чиликова-Любомирова - отг. ред. ... [и др.]. - София : [Сдружение Стол. дом на науката и техниката], 2020. - 348 с. : с ил., табл., портр. ; 31 см

Други авт.: Вяра Милославова, Иван Николов, Виктор Шилегов, Здравко Дянков. - Други ред.: Елена Кукова, Елена Пенева. - Изд. на Научно-техн. съюз по водно дело. - Библиогр.: с. 343-345. - Рез. на бълг., исп., нем. ез.

(Подв.)
1. Водно строителство - България 2. Водно стопанство - България 3. България - строителство
626/627(497.2)
556.18(497.2)
COBISS.BG-ID 44557064

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

БК 2021/9 Кн 71
НАДЕЖДИН, Николай Яковлевич, 1960-
        Фердинанд Порше / Николай Надеждин ; прев. [от рус.] Любомир Чолаков. - [София] : Premium Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 192, [8] с. : ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Фердинанд Порше / Николай Надеждин. - Загл. на гърба на кн.: Порше.

ISBN 978-619-7529-09-8
1. Порше, Фердинанд, 1875-1951 - художествена литература 2. Инженери, австрийски - художествена литература 3. Австрия - автомобилен транспорт
629.331(430)(092)(0:82-312.6)
821.161.1-312.6
929 Порше, Фердинанд
COBISS.BG-ID 44451336

631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/9 Кн 72
БОРИСОВ, Борис Георгиев, 1951-
        Учебно помагало за подготовка за изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника / Борис Борисов, Румен Христов, Иво Иванов. - 2. прераб. изд. - [Русе] : Авангард принт, 2020. - 154 с. : с ил., табл. ; 23 см

1. изд. 2018, установено от доп. източник . - Изд. на Уч. център Рулан - Русе.

ISBN 978-954-337-406-9
1. Селскостопански машини и оръдия - учебни помагала
631.3(075)
COBISS.BG-ID 44462344

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/9 Кн 73
        ЦЕННИ рецепти от тетрадките на безценната ми майка / състав. Вили Икономов. - Русе : Авангард принт, 2020. - 184 с. : с ил. ; 21 см


ISBN 978-954-337-417-5 (подв.) : 12 лв.
1. Готварство - рецепти 2. Народна медицина - рецепти
641.55(083.12)
615.89(083.12)
COBISS.BG-ID 44497160

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/9 Кн 74
ЯНКОВ, Васил Николов, 1944-
        Счетоводство на предприятието : сборник със задачи и тестове / Васил Янков, Гергана Николова. - [7.] прераб. и доп. изд. - Бургас : [Бургаски свободен унив.], 2020 ([Бургас] : [Дигитал]). - 196 с. : с табл. ; 22 см

В кн. погрешно отпеч. 5. изд. - 1. изд. 1995 със загл. Сборник от тестове и задачи по счетоводство на предприятието, авт. Васил Н. Янков, на изд. БТУ Асен Златаров. - Рец. Марин Иванов Нейков.

ISBN 978-619-7126-91-4
1. Стопански предприятия - счетоводство - задачи за ВУЗ
657:658(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44493320

БК 2021/9 Кн 75
ЯНКУЛОВ, Тодор Димитров, 1974-
        Система за финансово управление и контрол в образователната институция : политики, процедури, правила / Тодор Янкулов. - София : РААБЕ България, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 264 с. : с табл., сх. ; 23 см + 1 оптичен диск

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7315-86-8 : 72 лв.
1. Училища - контрол и ревизия
657.6:37.07(02+0.034)
37.07(02+0.034)
COBISS.BG-ID 44460552

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/9 Кн 76
МИНКОВ, Дориан Асенов, 1957-
        Стандарти за управление на качеството и околната среда : учебник / Дориан Минков. - Русе : Авангард принт, 2020. - 90 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Рец. Валентин Ценев.

ISBN 978-954-337-414-4
1. Качество на продукцията - управление и организация - стандартизация и нормализация - учебници за ВУЗ 2. Околна среда - контрол - стандартизация и нормализация - учебници за ВУЗ
658.56:006.83(075.8)
502.175:006.83(075.8)
006.83(075.8)
COBISS.BG-ID 44474120


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

        ИНТЕРВЮТА: Градското списание Вж Кн 3

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК 2021/9 Кн 77
БУЛЕВ, Тодор Веселинов, 1944-
        Българската архитектура през периода 2010-2020 г. / Тодор Булев. - София : Съюз на архитектите в България, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 128 с. : с цв. ил., к. ; 21 см

ISBN 978-619-91581-3-5
1. Архитектура, съвременна - България 2. България - архитектура
72.036(497.2)
COBISS.BG-ID 44459784

ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Дневник на работите по възстановяването на хилядолетната черква "Св. Йоан Предтеча" във Веселчане - Кърджали : допълнен с авторови и чужди текстове, с образи, чертежи, таблици, с коментари, ретроспекции и документи Вж Кн 22

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

ЧУЛОВА, Даниела Данаилова, 1976-
        Нарисувай, оцвети и ума си раздвижи! Вж Кн 11

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/9 Кн 78
МОРОЦИ, Кристина, 1943-
        Леонардо - първият дизайнер : идеи, мечти и проекти / Кристина Мороци, Масимо Темпорели ; предг. Фабио Скиаволин ; прев. от итал. Ваньо Попов. - [Русе] : Авангард принт, 2020. - 111 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Leonardo primo designer / Cristina Morozzi, Massimo Temporelli. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-337-410-6 : 12 лв.
1. Леонардо да Винчи, 1452-1519 - дейност 2. Художници, италиански - дейност 3. Технически прогрес 4. Италия - изобразителни изкуства
75.071.1(450)(092)
001.89
929 Леонардо да Винчи
COBISS.BG-ID 44546824

БК 2021/9 Кн 79
ПЕТРОВА, Марияна Борисова, 1956-
        Тайният код на българските зографи / Марияна Шабаркова-Петрова, Александър Тренев. - София : Инле, 2019 ([София] : [ИК Световна библ.]). - 168 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Марияна Шабаркова-Петрова е Марияна Борисова Петрова.

ISBN 978-619-90285-7-5 : 15 лв.
1. Стенописи, български 2. Изобразително изкуство, християнско 3. България - изобразителни изкуства
75.046(497.2)
COBISS.BG-ID 44500232

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/9 Кн 80
БОЖИКОВА, Милена Борисова, 1959-
        Волфганг Рим и духовната ипостас в музиката / Милена Божикова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 211 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Wolfgang Rihm and the spiritual hypostasis in music. - Изд. на БАН. Институт за изследване на изкуствата. - Рец. Ангелина Петрова. - Библиогр.: с. 192-198. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез. / transl. from bulg. by Krassimira Jeliazkova-Jones. - Съдържа и: Съвременното музикално мислене: Волфганг Рим - Райнхолд Бринкман : диалог / прев. от нем. ез. Ангелина Петрова: с. 87-191.

ISBN 978-619-245-077-9
1. Рим, Волфганг, 1952- - отделни произведения 2. Композитори, немски - отделни произведения 3. Германия - музика
78.071.1(430)(092)
929 Рим, Волфганг
COBISS.BG-ID 44546056

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/9 Кн 81
РУСЕВА, София Русева, 1986-
        Структура и форма на хороводните народни песни от Северна България / София Русева. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев", 2020. - 204 с. : с ноти, табл. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Структура и форма на хороводните народни песни /Североизточна, Средна Северна и Северозападна България/. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Ангел Ангелов, Николай Стойков, Светла Станилова, Наталия Рашкова, Мануела Бончева. - Библиогр.: с. 123-131.

ISBN 978-954-2963-77-6
1. Народни песни, български - Северна България 2. Северна България - музика
784.4(497.21)
COBISS.BG-ID 44431112

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

БК 2021/9 Кн 82
УИЛЯМС, Пат, 1940-
        Как да бъдете като Walt Disney / Пат Уилямс, Джим Дени ; прев. от англ. Весела Ангелова. - [София] : Premium Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 487, [8] с. : ил. ; 23 см

Ориг. загл.: How to be like Walt / Pat Williams. - Загл. на предзагл. с.: Как да бъдете като Уолт Дисни. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7529-04-3 : 20 лв.
1. Дисни, Уолт, 1901-1966 - биографии 2. Кинорежисьори, американски - биографии 3. САЩ - кино
791.633-051(73)(092)
929 Дисни, Уолт
COBISS.BG-ID 44485896

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Виж и 379.8; 685.6; 685.7

ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Нещо за допинга Вж Кн 63

БК 2021/9 Кн 83
ДАВИДОВ, Георги Димитров, 1985-
        Спортът в Община Велико Търново за периода 2012-2016 : анализ, отчет и цели / Георги Давидов. - [В. Търново] : Фабер, [2021]. - 146 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 20 см

Изд. на Община В. Търново. Дир. Образование, младежки дейности и спорт.

ISBN 978-619-00-1253-5
1. Спорт - Велико Търново (община) 2. Велико Търново (община) - физическа култура и спорт
796(497.21-37)
COBISS.BG-ID 44464904

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Исторически бележки на спортна база "Белмекен" Вж Кн 179

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/9 Кн 84
АЛЕКСАНДРОВ, Ники Иванов, 1973-
        Джони Велинов : моята история / Ники Александров. - [София] : Premium Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 327, [8] с. : ил., портр. ; 23 см

 Приятелите и колегите за него: с. 284-316. - Статистика - Георги Велинов в цифри: с. 320-324.

ISBN 978-619-7529-12-8 : 18 лв.
1. Велинов, Георги Велинов, 1957- - биографии 2. Футболисти, български - биографии 3. България - физическа култура и спорт
796.332.071(497.2)(092)
821.163.2-94
929 Велинов, Георги Велинов
COBISS.BG-ID 44460808

БК 2021/9 Кн 85
        ВЕЛИКИЯТ Liverpool : футболен куиз : 300 въпроса от историята на клуба / състав. Станил Йотов, Мартин Иванов. - София : Premium Books, 2021 ([София] : Симолини 94). - 103 с., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7529-13-5 : 12 лв.
1. ФК "Ливърпул" - история - викторини 2. Ливърпул - физическа култура и спорт
796.332.085(410.1-21)(091)(079)
COBISS.BG-ID 44480776

БК 2021/9 Кн 86
МАККЪЛЪМ, Джак, 1949-
        Дрийм тийм : как Майкъл, Меджик, Лари, Чарлз и най-великият тим на всички времена покориха света и промениха баскетболната игра завинаги / Джак Маккълъм ; прев. Хари Латифян. - [София] : Premium Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 328, [16] с. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Dream team / Jack McCullum. - За автора: с. 317. - Българските легенди за Дрийм тийм: с. 318-321.

ISBN 978-619-7529-10-4 : 20 лв.
1. Баскетбол - САЩ - биографии 2. САЩ - физическа култура и спорт
796.323.071(73)(092)
929(73)
COBISS.BG-ID 44423688

БК 2021/9 Кн 87
МАККЪЛЪМ, Джак, 1949-
        Дрийм тийм : как Майкъл, Меджик, Лари, Чарлз и най-великият тим на всички времена покориха света и промениха баскетболната игра завинаги / Джак Маккълъм ; прев. Хари Латифян. - [София] : Premium Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 328, [16] с. : ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Dream team / Jack McCullum. - За автора: с. 317. - Българските легенди за "Дрийм тийм": с. 318-321

ISBN 978-619-7529-11-1 (подв.) : 25 лв.
1. Баскетбол - САЩ - биографии 2. САЩ - физическа култура и спорт
796.323.071(73)(092)
929(73)
COBISS.BG-ID 44421384

БК 2021/9 Кн 88
ЩАУФЕР, Рене, 1959-
        Роджър Федерер / Рене Щауфер ; прев. Силвия Стоянова. - [София] : Premium Books, 2019 ([София] : Симолини 94). - 352, [16] с. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Roger Federer : die biografie / René Stauffer.

ISBN 978-619-7529-06-7 : 20 лв.
1. Федерер, Роджър, 1981- - биографии 2. Тенисисти, швейцарски - биографии 3. Швейцария - физическа култура и спорт
796.342.071(494)(092)
929 Федерер, Роджър
COBISS.BG-ID 44416008

БК 2021/9 Кн 89
ЩАУФЕР, Рене, 1959-
        Роджър Федерер / Рене Щауфер ; прев. Силвия Стоянова. - [София] : Premium Books, 2019 ([София] : Симолини 94). - 352, [16] с. : ил., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Roger Federer : die biografie / René Stauffer

ISBN 978-619-7529-08-1 (подв.) : 25 лв.
1. Федерер, Роджър, 1981- - биографии 2. Тенисисти, швейцарски - биографии 3. Швейцария - физическа култура и спорт
796.342.071(494)(092)
929 Федерер, Роджър
COBISS.BG-ID 44415496

796.9 ЗИМНИ СПОРТОВЕ. ИГРИ НА ЛЕД. СКИ. ПЪРЗАЛЯНЕ С ШЕЙНИ

ДАНИН, Петър Емилов, 1985-
        Всеки ден е ски ден : с учение и забавление ските са страхотно приключение Вж Кн 7


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

808 РИТОРИКА. ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИКА

БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Основни въпроси на стилистиката на текста Вж Кн 90

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/9 Кн 90
БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Основни въпроси на стилистиката на текста / Албена Баева ; науч. ред. Ивайло Петров. - 2. изд. - В. Търново : Ивис, 2020. - 244 с. ; 20 см

Пълната форма на името на ред. Ивайло Петров е Ивайло Петров Иванов. - 1. изд. 2009 на изд. РИТТ - Силистра. - Рец.: Стоян Буров, Радослав Радев. - Библиогр.: с. 232-243.

ISBN 978-619-205-161-7
1. Стилистика 2. Литературна стилистика 3. Българска литература - език и стил 4. Български език - стилистика 5. България - литературознание
81'38
808.1
821.163.2.09
811.163.2'38
COBISS.BG-ID 44446984

НЕМИНСКА, Румяна Илчева, 1964-
        Иновативни стратегии за обучение на ученици билингви в начална училищна възраст : научно-прагматичен модел : монография Вж Кн 49

БК 2021/9 Кн 91
ПОПОВА, Велка Александрова, 1960-
        Психолингвистиката като експериментално езикознание / Велка Попова ; науч. ред. Ивелина Костова Савова. - 2. прераб. и доп. изд. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 110 с. : с ил., табл. ; 20 см

1. изд. 2000, установено от доп. източник. - Рец.: Димитър Димитров Попов, Калина Димитрова Йочева. - Библиогр.: с. 101-109.

ISBN 978-954-577-753-0 !
1. Психолингвистика - учебници за ВУЗ
81'23(075.8)
COBISS.BG-ID 44551176

IGLIKOVA, Radostina Vladkova, 1984-
        Ways of achieving efficiency in women's e-magazine discourse (English-Bulgarian study) : [монография] Вж Кн 93

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/9 Кн 92
ALEKSANDROVA, Aleksandra Stefanova, 1983-
        Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts / Aleksandra Aleksandrova ; науч. ред. Десислава Чешмеджиева-Стойчева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 217 с. : с табл. ; 24 см

Възприетата форма на името на ред. 
Desislava Češmedžieva-Stojčeva е Desislava Stojanova Češmedžieva. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на бълг. ез. - Рец.: Гинка Пенакова, Светлана Неделчева. - Библиогр.: с. 157-166.

ISBN 978-619-201-432-2
1. Собствени имена - Англия 2. Собствени имена - България 3. Средства за масова информация - Англия - език и стил 4. Средства за масова информация - България - език и стил 5. Великобритания - езикознание 6. България - езикознание
811.111'373.2
811.163.2'373.2
COBISS.BG-ID 44472840

БК 2021/9 Кн 93
IGLIKOVA, Radostina Vladkova, 1984-
        Ways of achieving efficiency in women's e-magazine discourse (English-Bulgarian study) : [монография] / Radostina Iglikova ; науч. ред. Гинка Пенакова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 174 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Рец.: Юрий Проданов, Соня Тончева. - Библиогр.: с. 132-147.

ISBN 978-619-201-427-8
1. Английски език - връзка и взаимодействие с други езици 2. Български език - връзка и взаимодействие с други езици 3. Електронни списания - език и стил 4. Социолингвистика 5. Великобритания - езикознание 6. България - езикознание
811.111
811.163.2
050:004
81'27
COBISS.BG-ID 44545800

БК 2021/9 Кн 94
NEDELČEVA, Svetlana Jordanova, 1972-
        Esential English syntax for university students / Svetlana Nedelcheva. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 216 с. : с табл., сх. ; 20 см

Рец.: Rumyana Todorova, Svilen Stanchev. - Библиогр.: с. 211-216.

ISBN 978-619-201-450-6
1. Английски език - синтаксис - учебници за ВУЗ
811.111'367(075.8)
COBISS.BG-ID 44473864

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Основни въпроси на стилистиката на текста Вж Кн 90

БК 2021/9 Кн 95
МАТЕЕВА-Байчева, Венера Георгиева
        Езикови аспекти на споделянето на чуждата култура : съвременна методика и процедури в обучението по български език като чужд / Венера Матеева-Байчева. - София : Ерове, 2021 ([София] : Смарт офис). - 192 с. : с табл. ; 21 см

За авт.: с. 191. - Библиогр.: с. 184-190.

ISBN 978-619-7313-15-4 : 18 лв.
1. Български език - методика на преподаването за чужденци 2. България - езикознание
811.163.2:37.091.3
COBISS.BG-ID 44420360

БК 2021/9 Кн 96
СТАНЧЕВ, Станчо Любенов, 1945-
        Личните имена, църквата, държавата и кръстникът. Русе, 1830-1970 г., 2000 г. / Станчо Любенов Станчев. - Русе : Авангард принт, 2020. - 182 с. : с ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Едно полезно и необходимо изследване / Любомир Златев: с. 7-8 .

ISBN 978-954-337-407-6 : 14 лв.
1. Лични имена - Русе - история 2. Русе - краезнание 3. България - езикознание
811.163.2'373.2
908(497.215)
COBISS.BG-ID 44570120

БК 2021/9 Кн 97
        ФОКУС върху думите. Ч. 1, Лексикални материали за чуждестранни студенти - научен профил със самостоятелно и свободно ниво на владеене на езика / Мирена Пацева ; науч. ред. Елена Руневска. - София : Фак. по слав. филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2020 ([София] : Пропелер). - 122 с. : с ил., табл. ; 21 см

Авт. на многочастното изд.: Мирена Пацева, Елена Руневска. - Библиогр.: с. 120-121.

ISBN 978-619-7433-34-0
1. Български език - учебни помагала за чужденци
811.163.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44439048

БК 2021/9 Кн 98
        ФОКУС върху думите. Ч. 2, Текстове и лексикални задачи за чуждестранни студенти (медиен профил, свободно владеене на езика) / Елена Руневска ; науч. ред. Мирена Пацева. - София : Фак. по слав. филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2020 ([София] : Пропелер). - 95 с. : с ил., табл. ; 21 см

Авт. на многочастното изд.: Мирена Пацева, Елена Руневска. - Библиогр.: с. 92-93.

ISBN 978-619-7433-34-0 !
1. Български език - учебни помагала за чужденци
811.163.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44519688

ALEKSANDROVA, Aleksandra Stefanova, 1983-
        Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts Вж Кн 92

IGLIKOVA, Radostina Vladkova, 1984-
        Ways of achieving efficiency in women's e-magazine discourse (English-Bulgarian study) : [монография] Вж Кн 93

811.581 КИТАЙСКИ ЕЗИЦИ

БК 2021/9 Кн 99
ЦАНКОВА, Антония Димова, 1973-
        Да открием Китай 2 : работна тетрадка по китайски език / адапт. на бълг. ез. Антония Цанкова, Евелина Хайн, Хъ Дзюлин. - София : Изток-Запад, 2020. - 127 с. : с табл., ил. ; 28 см + 1 оптичен диск

Загл. и текст и на кит. ез. - Комплект с учебник.

ISBN 978-619-01-0662-3 : 16 лв.
ISBN 619-01-0662-5 !
1. Китайски език - учебни помагала
811.581(076+086.76)
COBISS.BG-ID 44430344

БК 2021/9 Кн 100
ЦАНКОВА, Антония Димова, 1973-
        Да открием Китай 2 : учебник по китайски език / адапт. на бълг. ез. Антония Цанкова, Евелина Хайн, Хъ Дзюлин. - София : Изток-Запад, 2020. - 192 с. : с табл., цв. ил. ; 28 см + 2 оптични диска

Загл. и текст и на кит. ез. - Речник на използваната лексика: с. 183-192. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-619-01-0661-6 : 44 лв.
ISBN 619-01-0661-7 !
1. Китайски език - учебници
811.581(075+086.76)
COBISS.BG-ID 44428808

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/9 Кн 101
        КЛАСИЧЕСКИ истории с призраци / предг., състав. Лиза Мортън и Лесли С. Клингър ; прев. от англ. Адриана Момчилова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 376 с. ; 20 см

Прев. по: Ghost stories / comp. Lisa Morton and Leslie S. Klinger.

ISBN 978-954-389-543-4 : 18 лв.

821-322.9(082)
COBISS.BG-ID 44532232

БК 2021/9 Кн 102
        СЪНИЩАТА на Франкенщайн : класическа викторианска фантастика : сборник / състав. Майкъл Симс ; прев. Росица Тодорова, Адриана Момчилова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 424 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Frankenstein dreams / Michael Sims. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова. - За състав.: с. 423.

ISBN 978-954-389-527-4 : 17 лв.

821-322.9(082)
COBISS.BG-ID 44520200

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/9 Кн 103
БРУМ, Изабел, 1979-
        Една година и един ден / Изабел Брум ; прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 228 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A year and a day / Isabelle Broom. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-554-0 : 15.99 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44424712

БК 2021/9 Кн 104
БРУМ, Изабел, 1979-
        Соленият вкус на вятъра / Изабел Брум ; прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: My map of you / Isabelle Broom. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-515-1 : 15.99 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44424200

БК 2021/9 Кн 105
КАРТЪР, Крис, 1965-
        По следите на злото / Крис Картър ; прев. от англ. Юлия Чернева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 408 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: Hunting evil / Chris Carter. - Продълж. на кн. Престъпен ум.

ISBN 978-954-389-518-2 : 17 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44506376

БК 2021/9 Кн 106
КОУТС, Бен, 1982-
        Това е Нидерландия или Защо лалетата са различни / Бен Коутс ; прев. от англ. Юлия Чернева. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 379 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Why the Dutch are different / Ben Coates. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 375-376.

ISBN 978-954-389-556-4 : 17 лв.

821.111-992
COBISS.BG-ID 44517640

БК 2021/9 Кн 107
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Докато светлините греят / Агата Кристи ; прев. от англ. Адриана Момчилова, Росица Тодорова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 204 с ; 20 см. - (Агата Кристи ; 81)

Ориг. загл.: While the light lasts and other stories / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-500-7 : 11.99 лв.

821.111-322.4
COBISS.BG-ID 44441352

БК 2021/9 Кн 108
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Направление неизвестно / Агата Кристи ; прев. Валерия Панайотова. - [2. изд.]. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 236 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 82)

Ориг. загл.: Destination unknown / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър. - 1. изд. 1993 на изд. Абагар холдинг, в сер. Абагар крими ; 20. 

ISBN 978-954-389-501-4 : 11.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44477448

БК 2021/9 Кн 109
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Пътник за Франкфурт / Агата Кристи ; прев. Надя Златкова. - [2. изд.]. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 268 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 83)

Ориг. загл.: Passenger to Frankfurt / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър. - 1. изд. 1992 на изд. Абагар холдинг, в сер. Абагар крими
; 2.  

ISBN 978-954-389-539-7 : 11.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44484872

БК 2021/9 Кн 110
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        След погребението / Агата Кристи ; прев. от англ. Петрушка Томова. - [3. изд.]. - София : Ера, [2019] ([София] : Експреспринт). - 264 с. ; 20 см. - (Агата Кристи. Разследва Поаро ; 3)

Ориг. загл.: After the funeral / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър. - 1. изд. 1991 на изд. Сампо. - Год. на изд. погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. 2006.

ISBN 978-954-389-536-6 : 11.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44444424

БК 2021/9 Кн 111
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Смъртта на лорд Еджуеър / Агата Кристи ; прев. от англ. Марияна Генджова. - [3. изд.]. - София : Ера, [2019] ([София] : Експреспринт). - 248 с. ; 20 см. - ( Агата Кристи. Разследва Поаро ; 5)

Ориг. загл.: Lord Edgware dies / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър. - 1. изд. 1991 на изд. Мултитрак - Бургас. - Год. на изд. погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. 2006.

ISBN 978-954-389-537-3 : 11.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44503816

БК 2021/9 Кн 112
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        13 за късмет : първа среща с Агата Кристи / Агата Кристи. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 280 с ; 20 см

Ориг. загл.: 13 for luck! / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър.

ISBN 978-954-389-538-0 : 12.99 лв.

821.111-322.4
COBISS.BG-ID 44502280

БК 2021/9 Кн 113
МАЙКЪЛИДИС, Алекс, 1977-
        Останалото е мълчание / Алекс Майкълидис ; прев. от англ. Юлия Чернева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 302 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: The silent patien / Alex Michaelides. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-513-7 : 17 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44425992

БК 2021/9 Кн 114
ПОТС, Оливия
        Недопечена идея / Оливия Потс ; прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A half baked idea / Olivia Potts. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-530-4 : 14.99 лв.

821.111-94
COBISS.BG-ID 44477704

БК 2021/9 Кн 115
СУОН, Карън
        Парижка тайна / Карън Суон ; прев. от англ. Надя Златкова. - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс принт). - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Paris secret / Karen Swan.

ISBN 978-954-28-2993-5 : 17.90 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44444680

БК 2021/9 Кн 116
ШЕКСПИР, Уилям, 1564-1616
        Ромео и Жулиета / Уилям Шекспир ; прев. от англ. Александър Шурбанов. - [Ново изд.]. - София : Изток-Запад, 2020. - 172 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Romeo and Juliet / William Shakespeare. - "Влюбените ще умрат, но не и любовта..." / Александър Шурбанов: с. 5-20.

ISBN 978-619-01-0673-9 (подв.) : 19 лв.

821.111-21
COBISS.BG-ID 44450056

821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/9 Кн 117
ЛОНГУЪРТ, Мери Лу, 1963-
        Произшествие във винарната / М. Л. Лонгуърт ; прев. от англ. Росица Тодорова. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 287 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Death in the vines / Mary Lou Longworth. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова. - Кн. от поредицата Провансалски мистерии с Антоан Верлак.

ISBN 978-954-389-566-3 : 15.99 лв.

821.111(71)-312.4
COBISS.BG-ID 44483848

БК 2021/9 Кн 118
ЛОНГУЪРТ, Мери Лу, 1963-
        Убийство на улица "Дюма" / М. Л. Лонгуърт ; прев. от англ. Росица Тодорова. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 295 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Murder in the Rue Dumas / Mary Lou Longworth. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. от поредицата Провансалски мистерии с Антоан Верлак.

ISBN 978-954-389-535-9 : 15.99 лв.

821.111(71)-312.4
COBISS.BG-ID 44484104

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/9 Кн 119
БРАУНЛИ, Тифани
        Грешно по правилния начин / Тифани Браунли ; прев. от англ. Емилия Карастойчева. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Wrong in all the right ways / Tiffany Brownlee.

ISBN 978-954-389-502-1 : 14.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44539912

БК 2021/9 Кн 120
ДИВЪР, Джефри, 1950-
        Избягай, ако можеш / Джефри Дивър ; прев. от англ. Юлия Чернева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 342 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: The never game / Jeffery Deaver.

ISBN 978-954-389-531-1 : 17 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 44481032

КЕЙХИ, Джон
        Улови сърцето на Сицилия : непознати места и обаятелни хора, които пленяват завинаги Вж Кн 181

БК 2021/9 Кн 121
МУР, Деми, 1962-
        Всичко, което съм / Деми Мур ; прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 231 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Inside out.

ISBN 978-954-389-565-6 : 15.99 лв.

821.111(73)-94
COBISS.BG-ID 44461064

БК 2021/9 Кн 122
УИНЗОР, Катлин, 1919-2003
        Вечната Амбър. Т. 1 / Катлийн Уинзор ; прев. Ралица Кариева. - [2. изд.]. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 479 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Forever Amber / Kathleen Winsor. - 1. изд. 2012 на изд. Апостроф.

ISBN 978-954-389-524-3 : 17 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44453896

БК 2021/9 Кн 123
УИНЗОР, Катлин, 1919-2003
        Вечната Амбър. Т. 2 / Катлийн Уинзор ; прев. Ралица Кариева. - [2. изд.]. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 480 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Forever Amber / Kathleen Winsor. - 1. изд. 2012 на изд. Апостроф.

ISBN 978-954-389-525-0 : 17 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44459528

БК 2021/9 Кн 124
ФАЙНМАН, Ричард Филипс, 1918-1988
        Какво те интересува какво мислят другите хора? : още приключения на един любопитко / Ричард Ф. Файнман ; предг., [състав.] Ралф Лейтън ; прев. от англ. Михаил Бушев. - София : Изток-Запад, 2019. - 264 с. : с ил., портр., сх. ; 22 см

Ориг. загл.: What do you care what other people think? / Richard P. Feynman. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0552-7 : 17 лв.

821.111(73)-94
COBISS.BG-ID 44493832

БК 2021/9 Кн 125
ХИЛДЕБРАНД, Елин, 1969-
        Зима в рая / Елин Хилдебранд ; прев. от англ. Надя Баева. - София : Сиела, 2019 ([София] : Алианс принт). - 327 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Winter in Paradise / Elin Hilderbrand. - За автора: с. 326. - Кн. 1 от трилогията Рай.

ISBN 978-954-28-3037-5 : 17.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 44503304

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/9 Кн 126
КУНАГ, Кристина, 1977-
        Щастието е любимият ми цвят / Кристина Кунаг ; прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 252 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Glück ist meine Lieblingsfarbe / Kristina Gunak. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-534-2 : 15.99 лв.

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 44447240

821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/9 Кн 127
ШПОЙЛХОФ, Барбара ван ден, 1959-
        Тролът Сърдитко ... днес не се сърди! / Барбара ван ден Шпойлхоф ; [ил.] Щефан Прикен ; прев. Калина Захариева-Константинова. - София : Изток-Запад, 2020. - [28] с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Der Grolltroll ... grollt heut nicht!?! / Barbara van den Speulhof. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-01-0634-0 (подв.) : 14 лв.

821.112.2-93-34
COBISS.BG-ID 44473096

821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/9 Кн 128
БЕРГ, Антон
        Осемнайсет / Антон Берг ; прев. от швед. Анелия Петрунова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 367 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: De aderton / by Anton Berg. - Загл. и на англ.: The Eighteen. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-558-8 : 17.99 лв.

821.113.6-312.4
COBISS.BG-ID 44419848

БК 2021/9 Кн 129
ЕДВАРДСОН, Матиас, 1977-
        Почти нормално семейство : роман за едно престъпление / Матиас Едвардсон ; прев. Анелия Петрунова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 455 с. ; 20 см. - (Серия Северно сияние)

Ориг. загл.: En helt vanlig familj / M. T. Edvardsson.

ISBN 978-954-389-532-8 : 18 лв.

821.113.6-312.4
COBISS.BG-ID 44501256

БК 2021/9 Кн 130
ЮРТ, Микаел, 1963-
        Жертвите, които правим / Юрт & Русенфелт ; прев. Стела Джелепова. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 391 с. ; 20 см. - (Серия Северно сияние)

Ориг. загл.: En högre rättvisa / Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt.

ISBN 978-954-389-516-8 : 18 лв.

821.113.6-312.4
COBISS.BG-ID 44500744

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/9 Кн 131
ЗОЛА, Емил, 1840-1902
        Терез Ракен / Емил Зола ; прев. Пенка Пройкова. - [5. изд.]. - София : Ера, 2019 ([София] : Експреспринт). - 256 с ; 20 см

Ориг. загл.: Therese Raguin / Emile Zola. - 1. изд. 1971 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-522-9

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 44504072

БК 2021/9 Кн 132
МАРТЕН-Люган, Анес, 1979-
        Не брой целувките за сбогом / Анес Мартен-Люган ; прев. от фр. Радка Митова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 378 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Une evidence / Agnès Martin-Lugand. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-529-8 : 16.99 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 44474888

БК 2021/9 Кн 133
МЕСИЕЖАК, Вероник
        Не чакай да отминат бурите, научи се да танцуваш в дъжда / Вероник Месиежак ; прев. от фр. Весела Шумакова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 271 с. ; 20 см

Ориг. загл.: N'attends pas que les orages passent et apprent à danser sous la pluie / Veronique Maciejak. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-519-9 : 15.99 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 44419080

БК 2021/9 Кн 134
ШМИТ, Ерик-Еманюел, 1960-
        Феликс и невидимият извор / Ерик-Еманюел Шмит ; прев. от фр. ез. Гриша Атанасов. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 136 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel Schmitt. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-520-5 : 12 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 44498696

821.133.1(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/9 Кн 135
СИМЕНОН, Жорж, 1902-1989
        Подземията на хотел "Мажестик" / Жорж Сименон ; прев. от фр. Велимира Костова-Върлакова. - [Ново изд.]. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 188 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Les caves du Majestic / Georges Simenon. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-526-7 : 12.99 лв.

821.133.1(493)-312.4
COBISS.BG-ID 44506888

821.133.1-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/9 Кн 136
ЛАЛМАН, Ориан, 1972-
        Дворецът на Синята птица / Ориан Лалман ; ил. Карол Хенаф ; прев. Здравка Матева. - София : White Wall Madia, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - [34] с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Le palais de l'oiseau bleu / Orianne Lallemand, Carole Henaff.

ISBN 978-619-7081-08-4 (подв.) : 24 лв.

821.133.1-93-34
COBISS.BG-ID 44516104

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

НАДЕЖДИН, Николай Яковлевич, 1960-
        Фердинанд Порше Вж Кн 71

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/9 Кн 137
МРУЗ, Ремигиуш, 1987-
        Хаштаг / Ремигиуш Мруз ; прев. от пол. Васил Велчев. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 400 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: Hashtag / Remigiusz Mroz. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-523-6 : 17 лв.

821.162.1-312.4
COBISS.BG-ID 44439560

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Основни въпроси на стилистиката на текста Вж Кн 90

БК 2021/9 Кн 138
СПАСОВА, Андриана Светлинова, 1987-
        Антични реминисценции във възрожденската книжнина / Андриана Спасова-Топурова ; науч. ред. Румяна Дамянова. - София : Изд. център "Боян Пенев" : Scribens, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 456 с. : с табл., факс. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Андриана Спасова-Топурова е Андриана Светлинова Спасова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Библиогр.: с. 332-338. - Именен показалец. - Рез. на англ., рус., гр. ез.

ISBN 978-619-7372-28-1 (Изд. център "Боян Пенев")
1. Българска литература - Възраждане - връзка и взаимодействие с други литератури 2. Антична литература 3. Книга - България - история - Възраждане 4. България - литературознание
821.163.2.09
002(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44513800

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/9 Кн 139
АЛЕКСАНДРОВ, Светослав Иванов
        Вечерен здрач / Светослав Александров. - В. Търново : Ивис, 2020. - 32 с. : с ил. ; 20 см

За авт.: с. 4.

ISBN 978-619-205-160-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44436744

        В часа на синята мъгла : 65 години къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан : сборник с отличени творби в ученическите конкурси, организирани от къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан Вж Кн 167

БК 2021/9 Кн 140
ВАСИЛЕВ, Адриан Дионисиев, 1945-
        Идвам от детството / Адриан Василев ; худож. Симона Гвоздейкова. - Русе : Авангард принт, 2020. - 60 с. : с ил. ; 20 см

Поетическите спомени на Адриан Василев / Живодар Душков: с. 5-6.

ISBN 978-954-337-404-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44486664

БК 2021/9 Кн 141
ВЪЛЕВА, Галя Благоева, 1971-
        Четири цвята любов / Галя Вълева. - Пловдив : Галя Христова, 2020 ([Плевен] : [Нима]). - 118 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91778-0-8 : 11.26 лв.

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44436232

БК 2021/9 Кн 142
ДЕНЧЕВА, Ивианна Денчева, 1956-
        Нераздадена обич : лирика / Ивианна Денчева. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2020 (София : Симолини). - 40 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7113-50-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44568328

БК 2021/9 Кн 143
ДЕРТЛИЕВА, Ася Владимирова
        Искри : лирика / Ася Дертлиева. - София : Макро студио, 2020 ([София] : Миг принт). - 103 с. : с ил. ; 22 см

Биографични бележки: с. 97-98. - Шепот и искри / Димитър Милов: с. 89-95.

ISBN 978-619-91113-4-5 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44534536

БК 2021/9 Кн 144
ДЕРТЛИЕВА, Ася Владимирова
        Лунният лъч ми шепти : лирика / Ася Дертлиева. - София : Макро студио, 2020 ([София] : Миг принт). - 102 с. : с ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91113-3-8 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44528392

БК 2021/9 Кн 145
ДИМИТРОВА, Анна Кирилова, 1947-
        Печат върху камъка / Анна Димитрова ; худож. Даниел Дянков. - Русе : Авангард принт, 2020. - 136 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-337-409-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44441864

БК 2021/9 Кн 146
ДИМОВ, Николай Стефанов, 1958-
        Светове : стихотворения / Николай Димов. - Ст. Загора : Авангард, 2020 ([София] : [Огледало]). - 124 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-247-003-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44494344

БК 2021/9 Кн 147
ДИЧЕВА, Сияна Ивова, 1996?-
        Палиндром / Сияна Дичева ; ил. Сияна Дичева. - [Враца] : [Изд. авт.], 2021 ([Враца] : [БГ принт]). - 94 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-188-517-6 : 9 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44479496

БК 2021/9 Кн 148
ДОНЕВА, Цонка Великова, 1956-
        Дъждовен блус : поезия / Цонка Донева ; ил. Христо Донев - Ричи. - Разград : Полиграф, 2019. - 55 с. : с ил. ; 21 см


ISBN 978-954-773-230-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44500488

БК 2021/9 Кн 149
ИВАНОВ, Стоимир Иванов, 1962-
        В края на морето / Стоимир Иванов ; худож. Стоимир Иванов. - Русе : Авангард принт, 2020. - [56] с. : с цв. ил. ; 16 x 22 см

Към читателя / Менко Менков: с. 3-5. - Поезията на Стоимир? Тя е... / Нели Пигулева: с. 50-51. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.

ISBN 978-954-337-405-2 (подв.) : 17 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44476168

БК 2021/9 Кн 150
ИВАНОВА, Екатерина Иванова, 1979-
        Дом за душата : стихове, прегърнали картина / Екатерина Иванова ; худож. Ивайло Вощинаров. - Плевен : Нима, 2020. - 114 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-717-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44435976

БК 2021/9 Кн 151
КОЛЧАКОВА, Анна Огнянова, 1965-
        Куфар за бездната / Анна Колчакова ; худож. Калин Николов. - София : Водолей, 2020. - 104 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7533-06-4 : 20 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44483336

БК 2021/9 Кн 152
МАРКОВСКА, Мария Колева, 1940-2020
        Ветрове : лирика, избрано / Мария Марковска ; худож. Росен Марковски. - [София] : [Ивоформ], 2014 ([София] : [Дедракс]). - 120 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-91659-2-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44485640

БК 2021/9 Кн 153
МАРКОВСКА, Мария Колева, 1940-2020
        Сенките на залеза : лирика / Мария Марковска ; худож. Росен Марковски. - [2. доп. изд.]. - София : [Ивоформ], 2019 ([София] : [Дедракс]). - 150 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2006 на изд. Инфовижън - Ловеч.

ISBN 978-954-91659-5-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44473352

БК 2021/9 Кн 154
ПЕНЧЕВА, Екатерина Борисова, 1965-
        Ноември по пианото се стича : лирика / Екатерина Пенчева ; ил. Екатерина Пенчева. - [Ловеч] : Инфовижън, 2020. - 120 с. : с ил. ; 21 см

Когато ноември чете любовната азбука / Анжела Димчева: с. 4-5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7442-37-3 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44437256

БК 2021/9 Кн 155
ПЕТРОВ, Александър Димитров, 1953-
        Бъди какъвто си : рок поезия / Александър Петров ; ил. Ралица Мануилова. - 2. изд. - София : Стилпроект МН, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 80 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2018 на изд. Ciela. - Между мистерията на музиката и солта на словото / Румен Леонидов: с. 7-9.

ISBN 978-619-91722-1-6 (подв.) : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44442120

БК 2021/9 Кн 156
ПОПОВА, Яна Петрова
        Буря в чаша любов : стихотворения / Яна Попова. - Ст. Загора : Авангард, 2020 (София : Огледало). - 84 с. ; 21 см

ISBN 978-619-247-002-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44491784

БК 2021/9 Кн 157
ЧАПАНОВА, Мара Савова, 1935-
        Късни ябълки : стихове / Мара Чапанова. - София : Дизайн имидж, 2020 (София : Лозана). - 88 с. : с ил. ; 21 см.

ISBN 978-619-7443-04-4 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44472072

БК 2021/9 Кн 158
ЯКИМОВ, Александър Александров
        Стихове / Александър Якимов. - София : Макро студио, 2020. - 35 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91113-5-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44432648

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/9 Кн 159
АТАНАСОВА, Николета Милкова
        Всеки заслужава втори шанс / Николета Атанасова. - Плевен : Нима, 2020. - 543 с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-716-5

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44549896

ВЪЛЕВА, Галя Благоева, 1971-
        Четири цвята любов Вж Кн 141

БК 2021/9 Кн 160
ЗЛАТОМИРОВ, Марк, 1986-
        Плейнхилс. Градът отвъд мрака / Марк Златомиров. - [Бургас] : Кария 2020, 2020 (Пловдив : Fast Print Books). - 319 с. ; 21 см

Марк Златомиров - псевд. на авт. Антон Валериев Младенов.

ISBN 978-619-91681-2-7 : 20 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 44523528

БК 2021/9 Кн 161
МАРКОВСКА, Мария Колева, 1940-2020
        От някога до днес : хумористични разкази / Мария Марковска (Цветкова), Димо Фъртунов. - София : [Ивоформ], 2015 ([София] : [Дедракс]). - 128 с. ; 21 см

ISBN 978-954-91659-3-7

821.163.2-323.1
COBISS.BG-ID 44480264

БК 2021/9 Кн 162
НАЧЕВ, Боян Венциславов, 1971-
        Патологични разкази : четиво за хора със здрави нерви, здрави стомаси и добре оформен черен дроб / Боян Начев. - София : Зип, 2020. - 240 с. ; 22 см

Изд. на Нар. ч-ще Джон Атанасов - София. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9369-45-8 : 14.99 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44516872

БК 2021/9 Кн 163
ЦВЕТАНОВ, Велизар Георгиев, 1972-
        Добро утро! : сборник с разкази и разговори / Велизар Цветанов. - Свищов : Велизар Георгиев Цветанов, 2020 (София : Дайрект сървисиз). - 191 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91548-0-9 : 16 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44431368

БК 2021/9 Кн 164
ЦВЕТКАШКИ, Стоян Любомиров, 1968-
        България : български исторически роман. Т. 3, Кубрат / Токораз Исто. - Пловдив : Оренда, 2020 ([Пловдив] : Студио Пиксел). - 616 с. : с ил. ; 20 см

Токораз Исто - псевд. на авт. Стоян Любомиров Цветкашки.

ISBN 978-619-7556-02-5

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 44492808

БК 2021/9 Кн 165
ЦВЕТКАШКИ, Стоян Любомиров, 1968-
        Тангра : български исторически роман. Т. 7, Етцел / Токораз Исто. - Пловдив : Оренда, 2013 ([Пловдив] : Студио Пиксел). - 600 с. : с ил., к. ; 20 см

Токораз Исто - псевд. на авт. Стоян Любомиров Цветкашки.

ISBN 978-619-7556-05-6

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 44516360

БК 2021/9 Кн 166
NIKOLOVA, Denica Marinova, 1989-
        Earth, love & time : couple 1 / D. M. Nikolova. - [София] : [Деница Маринова Николова], 2019 ([София] : [Булгед]). - 122 с. ; 20 см

ISBN 978-619-91388-2-3

821.163.2-322.9
COBISS.BG-ID 44541192

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

АЛЕКСАНДРОВ, Ники Иванов, 1973-
        Джони Велинов : моята история Вж Кн 84

БК 2021/9 Кн 167
        В часа на синята мъгла : 65 години къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан : сборник с отличени творби в ученическите конкурси, организирани от къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан / състав. Златина Колева ... [и др.] ; фотогр. Георги Иванов. - Ст. Загора : Лаген, 2019 (Ст. Загора : Литера принт). - 136 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Други състав.: Делиана Начева, Тодор Иванов. - Пълната форма на името на ил. Георги Иванов е Георги Иванов Георгиев. - Изд. на къща музей Пейо К. Яворов - Чирпан. - В часа на синята мъгла / П. К. Яворов: с. 5. - Откриваме таланти.../ Златина Колева: с. 7-8.

ISBN 978-954-346-140-0 : 10 лв.

821.163.2-053.2-4(082)
821.163.2-053.2-1(082)
COBISS.BG-ID 44562952

ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Из историята на детското здравеопазване в Момчилградски район Вж Кн 62

БК 2021/9 Кн 168
        ДВЕТЕ Америки. - София : Изток-Запад, 2020. - 368 с. ; 22 см

Самотният жанр / Амелия Личева: с. 7-10. - Българските Америки: машини, хора и животни / Пламен Антов: с. 321-367. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Пламен Антов е Пламен Антов Петков. - Съдържа: До Чикаго и назад / Алеко Константинов. Другата Америка / Светослав Минков.

ISBN 978-619-01-0589-3 : 20 лв.

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44496392

БК 2021/9 Кн 169
КРЪСТЕВ, Кирил Василев, 1904-1991
        Спомени за културния живот между двете световни войни / Кирил Кръстев. - [2.] доп. изд. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 358 с., [8] л. : ил., портр., факс. ; 22 см

1. изд. 1988 на изд. Бълг. писател. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-514-4 : 18 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44466440

БК 2021/9 Кн 170
ПЕТКОВА, Симона Румянова, 1993-
        Футболно пътуване / Симона Петкова ; предг. Теодор Борисов. - [Пловдив] : Макрос, 2020. - 128 с. : с цв. ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-561-523-8

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44485384

БК 2021/9 Кн 171
СИВКОВ, Атанас Йорданов, 1954-
        Живот като миг : моите преживявания. Ч. 1 / Атанас Сивков. - Варна [т.е. Силистра] : Тибо, 2020. - 108 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Данни за моя живот: с. 88-89.

ISBN 978-954-2954-34-7 : 5.99 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44453128

БК 2021/9 Кн 172
СКОРДЕВ, Александър Данаилов, 1940-
        Животът ми и дейността в технологията "Контрол без разрушаване" : мемоари / Александър Скордев. - София : Скордев, 2020 ([Русе] : [Авангард принт]). - 243 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на рус. ез.

ISBN 978-619-7397-03-1
1. България - енергетика
821.163.2-94
620.17(0:82-94)
COBISS.BG-ID 44513288

БК 2021/9 Кн 173
СМИЛЯНОВ, Атанас Апостолов, 1946-
        Докосваници, проглежданици... / Атанас Смилянов. - София : [Атанас Апостолов Смилянов], 2020 ([София] : [Миг принт]). - 238 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90371-6-4

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44495112

БК 2021/9 Кн 174
ТОПЧИЕВА, Боряна Георгиева, 1984-
        Моята история : биография / Боряна Топчиева ; фотогр. Боян Боянов = My story : biography / Boryana Topchieva ; phot. Boyan Boyanov ; transl. Christina Tchoparova. - София : [Изд. авт.], 2019 ([София] : Образование и наука). - 95 с. : с цв. ил. ; 24 см

По тихите стъпки на успеха / Христина Чопарова: с. 7.

ISBN 978-619-188-236-6

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44501768

БК 2021/9 Кн 175
        CONTEMPORARY Bulgarian writers / comp. Svetlozar Zhelev ... [и др.] ; pref. Miroslav Borshosh. - Sofia : Nat. Palace of Culture, 2015. - 296 с. : с портр. ; 23 см

Други състав.: Amelia Licheva, Darin Tenev, Georgi Ivanov, Silva Papazian, Alexander Krastev. - Изд. на Нац. дворец на културата. Нац. център за кн. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

821.163.2-82
COBISS.BG-ID 44570888

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ДАНИН, Петър Емилов, 1985-
        Всеки ден е ски ден : с учение и забавление ските са страхотно приключение Вж Кн 7

БК 2021/9 Кн 176
НАЗЪРОВ, Кирил Стефанов, 1941-
        Девет приказни поеми за малки и големи / Кирил Назъров ; худож. Антония Дочева ... [и др.]. - София : Феномен, 2019 ([София] : [Дедракс]). - 58 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други ил.: Ана Тузсузова, Никифор Русков. - Пълната форма на името на ил. Никифор Русков е Никифор Русков Енчев.

ISBN 978-954-549-140-5

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44449800

БК 2021/9 Кн 177
ТАКОВ, Данаил Илчев, 1974-
        Сред животните се спри, прочети и оцвети! / Данаил Таков ; худож. Михаела Бешкова. - София [т.е. Сливница] : Данаил Таков, 2019 ([Sofia] : Copy Print Studio). - 44 с. : с ил. ; 20 x 20 см

ISBN 978-619-91224-1-9 : 5.50 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44494088


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2021/9 Кн 178
        АРХЕОЛОГИЯ на суровините: геоложки и химически анализи / състав. Боян Думанов ... [и др.] ; ред. Ирена Димитрова. - [София] : [Ивоформ], [2020] ([София] : [Дедракс]). - 208 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 25 см

Други състав: Биляна Костова, Живко Узунов. - Библиогр.: с. 195-208.

ISBN 978-954-91659-6-8 (подв.)
1. Археологични находки - България - сборници 2. Железни руди - България - сборници 3. България - археология
902.3(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 44515336

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

КАЛЕНДЖИЕВ, Мартин Ангелов
        Стефан Караджа : паметникът в Русе - нови документи Вж Кн 191

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/9 Кн 179
ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Исторически бележки на спортна база "Белмекен" / Георги М. Георгиев. - София : [Изд. авт.], 2020. - 88 л. ; 30 см

Кор. опис. - За авт.: л. 86.

(Подв. със спирала)
1. ВСК "Белмекен" - история 2. Спортни сгради - България - история 3. Рила - краезнание 4. България - физическа култура и спорт
908(234:497.2Рила)
796.02(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44507144

БК 2021/9 Кн 180
        ЗРЪНЦА от историята на село Преславен [община Стара Загора] / състав. Стойка Генова. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 128 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Изд. на Нар. ч-ще Димитър Наумов - 1908 - с. Преславен, община Стара Загора. - От съставителя : с. 7-8. - Библиогр.: с. 127.

ISBN 978-954-305-561-6
1. Села - Южна България - история 2. Преславен (област Стара Загора) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 44513544

БК 2021/9 Кн 181
КЕЙХИ, Джон
        Улови сърцето на Сицилия : непознати места и обаятелни хора, които пленяват завинаги / Джон Кейхи ; прев. от англ. Марин Загорчев. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sicilian splendors / by John Keahey. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-521-2 : 15.99 лв.
1. Сицилия - краезнание
908(450)(0:82-992)
821.111(73)-992
COBISS.BG-ID 44419592

БК 2021/9 Кн 182
        МАЛКО за много : албум с истории за Деветашкото плато / състав. Мая Кръстева ; ред. екип Ива Таралежкова ... [и др.] = A little about much : album with stories from Devetaki Plateau / [comp., transl.] Maya Krasteva ; ed. team Iva Taralezhkova ... [и др.]. - [София] : [Ивоформ], [2018] ([София] : [Дедракс]). - 38 с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см

Кор. опис. - Други ред.: Велислава Чилингирова, Румен Ралчев. - Изд. на Сдружение Деветашко плато.

ISBN 978-954-91659-4-4
Посветен на 10-та годишнина от създаването на сдружение "Деветашко плато".
1. Села - Северна България - история 2. Северна България - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 44472584

СТАНЧЕВ, Станчо Любенов, 1945-
        Личните имена, църквата, държавата и кръстникът. Русе, 1830-1970 г., 2000 г. Вж Кн 96

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

БК 2021/9 Кн 183
РЪСЕЛ, Хелън, 1980-
        Атлас на щастието : околосветско пътешествие в търсене на тайните на щастието / Хелън Ръсел ; ill. Naomi Wilkinson ; прев. от англ. Росица Тодорова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 280 с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Atlas of happiness / Helen Russell. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-389-517-5 (подв.) : 19.99 лв.
1. Околосветски пътешествия 2. Щастие
910.4(100)
159.942
COBISS.BG-ID 44510984

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АЛЕКСАНДРОВ, Ники Иванов, 1973-
        Джони Велинов : моята история Вж Кн 84

БОЖИКОВА, Милена Борисова, 1959-
        Волфганг Рим и духовната ипостас в музиката Вж Кн 80

        ИНТЕРВЮТА: Градското списание Вж Кн 3

КАЛЕНДЖИЕВ, Мартин Ангелов
        Стефан Караджа : паметникът в Русе - нови документи Вж Кн 191

ЛЮБЕНОВА, Лизбет, 1952-
        Избрани трудове. Т. 1, Охридски митрополит Борис Вж Кн 23

МАККЪЛЪМ, Джак, 1949-
        Дрийм тийм : как Майкъл, Меджик, Лари, Чарлз и най-великият тим на всички времена покориха света и промениха баскетболната игра завинаги Вж Кн 86, Кн 87

МОРОЦИ, Кристина, 1943-
        Леонардо - първият дизайнер : идеи, мечти и проекти Вж Кн 78

НАДЕЖДИН, Николай Яковлевич, 1960-
        Фердинанд Порше Вж Кн 71

ПРЮДО, Сю, 1946-
        Аз съм динамит : животът на Ницше Вж Кн 12

РИНДОВА, Бистра Филипова, 1947-
        Премълчаното за войводата Мълчанков Вж Кн 192

РОБИНСЪН, Дейв
        Платон : графична история Вж Кн 13

УИЛЯМС, Пат, 1940-
        Как да бъдете като Walt Disney Вж Кн 82

ЩАУФЕР, Рене, 1959-
        Роджър Федерер Вж Кн 88, Кн 89

        SCIENCE without borders: Alexander von Humboldt's concepts in today's world : proceedings of the Humboldt-Kolleg, Varna, September 18-21, 2019 Вж Кн 56

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ

БК 2021/9 Кн 184
ДОБРЕВ, Добромир Жечев, 1968-
        Философски размисли за Европа / Добромир Добрев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 238 с. ; 20 см

Quo vadis Европа / Даниел Вълчев: с. 5-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Бойчо Бойчев, Юрий Проданов. - Библиогр.: с. 227-236.

ISBN 978-619-201-402-5
1. История - Европа - философски проблеми 2. Култура - Европа - история - философски проблеми 3. Европа - история
930.1(4)
930.85(4)
COBISS.BG-ID 44548616

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

ДОБРЕВ, Добромир Жечев, 1968-
        Философски размисли за Европа Вж Кн 184

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/9 Кн 185
        СВЕТЪТ след Първата световна война : статии и студии от конференция, проведена на 28 ноември 2018 г., във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / ред. кол. Валентин Спиридонов - гл. ред. ... [и др.] = The world after the First world war / ed. board Valentin Spiridonov - ed.-in-chief ... [и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 232 с. : с ил., факс, портр. ; 20 см. - (Исторически кръгозори = Historical outlooks, ISSN 2738-747X)

Други ред.: Андрей Андреев, Андрей Можайски, Дарина Григорова, Никола Аврейски, Раймонд Детрез, Рустем Хабибулин, Симеон Симеонов, Томас Бон. - Възприетата форма на името на ред. Раймонд Детрез е Раймон Детрез. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Ист. фак. Кат. Нова и най-нова обща история. - Исторически кръгозори - начало на една традиция / Валентин Спиридонов: с. 7-8. - Текст и на рус. ез. - За авторите: с. 226-228 ; About the authors: с. 229-231. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

1. Първа световна война - последици - конференции
94(100)"1914/1918"(06)
COBISS.BG-ID 44420872

БК 2021/9 Кн 186
СТАНКОВ, Борис Живков
        История на Първата световна война (1914-1918) и участието на България в нея / Борис Станков. - София : Десипар, 2020 ([София] : Булгед). - 456 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

Загл. на кор.: История на Първата световна война и участието на България в нея. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91503-0-6
1. Първа световна война - история 2. Първа световна война - участие - България 3. България - история
94(100)"1914/1918"
94(497.2)"1914/1918"
COBISS.BG-ID 44465672

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

ЙОРДАНОВ, Йордан Веселинов, 1990-
        Източният въпрос в политиката на Великите сили през XIX - началото на XX в. : по данни на най-новата англоезична литература Вж Кн 189

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/9 Кн 187
АПЪЛБАУМ, Ан, 1964-
        ГУЛАГ : лагерите на смъртта / Ан Апълбаум ; прев. от англ. Станислава Миланова. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2020. - 608 с. : с портр., ил. ; 25 см

Ориг. загл.: GULAG : a history / Anne Applebaum. - 1. изд. 2005 с авт. Ан Епълбаум, установено от доп. източник. - Речник: с. 547-552. - Библиогр.: с. 583-598. - Именен показалец.

ISBN 978-619-01-0701-9 : 39.90 лв.
1. Концентрационни лагери - СССР 2. Политически репресии - СССР 3. СССР - история
94(47+57)
COBISS.BG-ID 44414728

БК 2021/9 Кн 188
АПЪЛБАУМ, Ан, 1964-
        ГУЛАГ : лагерите на смъртта / Ан Апълбаум ; прев. от англ. Станислава Миланова. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2020. - 608 с. : с портр., ил. ; 25 см

Ориг. загл.: GULAG : a history / Anne Applebaum. - 1. изд. 2005 с авт. Ан Епълбаум, установено от доп. източник. - Речник: с. 547-552. - Библиогр.: с. 583-598. - Именен показалец.

ISBN 978-619-01-0702-6 (подв.) : 44.90 лв.
1. Концентрационни лагери - СССР 2. Политически репресии - СССР 3. СССР - история
94(47+57)
COBISS.BG-ID 44414216

БК 2021/9 Кн 189
ЙОРДАНОВ, Йордан Веселинов, 1990-
        Източният въпрос в политиката на Великите сили през XIX - началото на XX в. : по данни на най-новата англоезична литература / Йордан Йорданов. - В. Търново : Ивис, 2020. - 134 с. : с ил., к. ; 30 см

ISBN 978-619-205-159-4
1. Външна политика - Европа - история 2. Външна политика - Балкански полуостров - история 3. Източен въпрос 4. Балкански полуостров - история 5. Европа - история
94(497)"18"
94(4)"18"
COBISS.BG-ID 44448776

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/9 Кн 190
ИВАНОВ, Николай, 1954-
        Ролята на евреите за въоръжаването на Ботевата чета / Николай Иванов. - В. Търново : Ивис, 2020. - 98 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Николай Иванов е Николай Иванов Пършев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-205-162-4 : 9 лв.
1. Ботева чета 1876 2. Евреи - България - 1876 3. България - история
94(497.2)"1876"
COBISS.BG-ID 44477960

БК 2021/9 Кн 191
КАЛЕНДЖИЕВ, Мартин Ангелов
        Стефан Караджа : паметникът в Русе - нови документи / Мартин Календжиев, Румен Кузов. - Русе : Авангард принт, 2020. - 121 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. в текста. - Библиогр.: с. 118-120.

ISBN 978-954-337-416-8
1. Стефан Караджа, 1840-1868 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. Паметници - Русе - история - извори 4. България - история 5. Русе - паметници на културата
94(497.2)"18"(092)
904(497.215)(093.2)
929 Стефан Караджа
COBISS.BG-ID 44537864

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/9 Кн 192
РИНДОВА, Бистра Филипова, 1947-
        Премълчаното за войводата Мълчанков / Бистра Риндова ; предг. Николай Борисов, Ивайло Шопски. - Ст. Загора : Кота, 2020. - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

За авторката: с. 96. - Снимки, документи и материали / състав. Николай Борисов, Ивайло Шопски: с. 97-127.

ISBN 978-954-305-557-9
1. Мълчанков, Стоян Иванов, 1875-1920 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"1878/..."(092)
929 Мълчанков, Стоян Иванов
COBISS.BG-ID 44422408

СТАНКОВ, Борис Живков
        История на Първата световна война (1914-1918) и участието на България в нея Вж Кн 186

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/9 Кн 193
КОЛЕВА, Даниела Любенова, 1961-
        Памет и справедливост : лични спомени и публични разкази за комунизма / Даниела Колева. - София : Сиела, 2020 ([София] : Алианс принт). - 366 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено / Институт за изследване на близкото минало, ISSN 2603-5294)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 341-365.

ISBN 978-954-28-3219-5 : 18 лв.
1. Тоталитаризъм - България - история 2. България - история
94(497.2)"1946/1991"
COBISS.BG-ID 44554248


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

        ПОЧИТ към Стайнов : клавирна музика от български композитори по теми от Петко Стайнов : сборник Вж Н 3

780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/9 Н 1
БУЗОВ, Валентин Георгиев, 1977-
        Китарни ансамбли [Нотирана музика]. [Т. 1] / Валентин Бузов = Guitar ensembles. Vol. 1 / Valentin Buzov. - Партитура. - София : Мюзик арт център, 2019 ([София] : [Дейта принт]). - 1 партитура (46 с.) ; 30 см + 4 щима (за I, II, III, IV и V китара)

За авт.: с. 3, 5. - Съдържа: 1. Забавление в парка = Fun in the park ; 2. Танц на цветята = Dance of the flowers ; 3. Бялата роза = The white rose ; 4. Ноемврийско настроение = November mood ; 5. Полката на Ева = Ievan Polkka ; 6. Chiquitita ; 7. Горска чучулига = The woodlark.

ISMN 979-0-9021221-0-8

780.614.131.089(497.2)
COBISS.BG-ID 44432392

БК 2021/9 Н 2
ЙОРДАНОВА, Йова Иванова, 1941-
        Нова школа за начинаещи цигулари [Нотирана музика]. [Ч.] 1, От нула до Ридинг / Йова Йорданова. - [2. изд.]. - София : Лира, [2020] ([София] : Евентус). - 80 с. ; 29 см + 1 клавир (2 ч. - 16, 24 с.)

Кор. опис. - 1. изд. 1986 със загл. Букварче за цигуларче на изд. Музика. - Рец.: В. М. Иванов, М. М. Берлянчик, Игор Петрушевски, Deborah Mac Callum, Игор Ткачук, М. Л. Яшвили, О. М. Пархоменко, И. В. Бочкова, В. С. Белченко, Г. М. Григориева, Катя Габели, М. Т. Чалдранян, А. В. Ревич, М. И. Ситковская, Л. А. Аристархова. - Съдържа: 28 пиеси за цигулка със и без съпровод на пиано.

780.614.332.089
COBISS.BG-ID 44555272

780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/9 Н 3
        ПОЧИТ към Стайнов [Нотирана музика] : клавирна музика от български композитори по теми от Петко Стайнов : сборник / състав. Даниела Дикова = Tribute to Staynov : piano music by Bulgarian composers on themes of Petko Staynov : collection / ed. Daniela Dikova. - София : Фонд. "Петко Груев Стайнов" : Фонд. Арденца, 2017 ([София] : [Булвест]). - 124 с. : с ноти, портр. ; 30 см. - (Поредица Вивапиано = Vivapiano collection)

Петко Груев Стайнов (1896-1977): с. 6-7. - За композиторите: с. 10-15. - Съдържа: Малък валс с г-н Стайнов / Марио Ангелов. Шест вариации за пиано по тема от П. Стайнов ; Мечкарски танц / Йордан Гошев. Ръченица, за две пиана / Борислава Танева. Две леки пиеси по теми от "Пайдушко", из "Тракийски танци" ; Ръченица, из "Тракийски танци" ; Три леки пиеси по песни на П. Стайнов, за четири ръце / Георги Арнаудов. Две клавирни пиеси в памет на П. Стайнов : Песен ; Ръченица / Ценко Минкин. По "Тръгнала е Лиляна": китка от народни песни за смесен хор / Кирил Илиевски. 12. Вариации за пиано по тема от П. Стайнов / Божидар Абрашев - син. 13. Обърнат прелюд по мотиви на "Хоро" от П. Стайнов / Константин Илиевски. Израсла е трепетлика (Коледарско хоро) ; Безкраен полиритмичен диалог.Комитас - П. Стайнов ; Тракийски силуети ; Христос Воскресе!, за две пиана / Артин Потурлян.

ISMN 979-0-9016658-8-0 (Фонд. "Петко Груев Стайнов", подв. със спирала)
ISMN 979-0-9016681-3-3 (Фонд. Арденца)
1. Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 - биографии 2. Композитори, български - биографии 3. България - музика
780.616.089(497.2)
78.071.1(497.2)(092)
929 Стайнов, Петко Груев
COBISS.BG-ID 44435720

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА
Виж и 2-535

БК 2021/9 Н 4
ПОПОВ, Георги Тодоров, 1957-
        Света Златоустова литургия 24 на български език [Нотирана музика] / Георги Попов. - Партитура. - София : Младежко сдружение - България, 2021 ([София] : [Скала принт]). - 1 партитура (28 с.) ; 29 см

Загл. на кор.: Света Златоустова литургия No 24 на български език.

ISMN 979-0-9016669-5-5

783.2:271.2.089
COBISS.BG-ID 44547848

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/9 Н 5
ГУРБАНОВ, Николай Стефанов, 1993-
        Дено са солзи капали, тамо са песни никнали [Нотирана музика] : народни песни с клавирен съпровод / аранжимент, нотопис Николай Гурбанов, Стефка Кушлева ; състав. Данка Цветкова ; ред. Костадин Бураджиев. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2017. - 48 с. : с ноти ; 30 см

Съдържа: Айде що ми се белее (Пирин) ; Болна съм (Пирин) ; Георги отдолу идеше (Странджа) ; Залюбих, мале, три моми (Странджа) ; Заради тебе, Гроздано (Тракия) ; Како Костадино (Шоплук) ; Мъри, вземи ме Кирилку (Странджа); Невеста (Граовско) ; Планино, Стара планино (Пазарджик) ; Помамил Драган (Тракия) ; Расти боре (Пирин) ; Тана из двори ходеше (Тракия) ; Хранила майка, кутила (Родопи) ; Черньо Петрана (Тракия) ; Шекир Бего (Пирин) ; Що ми е мило моме (Пирин) / аранж. Николай Гурбанов. Жъни, наваляй, невясто (Пазарджик) ; Магда биле брала (Кюстендилско) / аранж. Стефка Кушлева.

ISMN 979-0-707681-53-4

784.4.089(497.2)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 44565256

БК 2021/9 Н 6
        ПЕСНИ за народен хор [Нотирана музика]. Ч. 1 / състав. Костадин Михайлов Бураджиев. - [Пловдив] : [Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство], [2021]. - 105 с. ; 30 см

Съдържа: Мандо ле ; Сън ми краде черни очи ; Яно, мори, Яно ; Мелай Дойна, Дойна ле / Анастас Наумов. Огън гори ; Че са хайдути излезли / Анка Кушлева. Дорке, Тодорке ; Иван Дойна думаше / Асен Диамандиев. Знаеш ли, мило либе, помниш ли? ; Момиче, голем гяволо / Генчо Генчев. Катерино моме ; Недельо, Недельо ; Песен за бозаджийчето ; Ой, ела ми, Фелидже / Георги Андреев. Заспала е мома ; Змей и Яна ; Три миниатюри ; Тъкала ли си, момина мале ; Прочула се Неранза / Иван Вълев. Айшинко, пиля шерано ; Бално ли ти е, сино льо ; Хубава Мавруда ; Митро, майчина дощеро / Иван Спасов. Две миниатюри / Илиян Юручки. Любе ле, севдалойо льо ; Мори, айда, айда ; Вила се й гора ; Вокализа ; Да сум студна вода ; Замръкнала е Лалица ; Кавали свирят ; Кръшно се хоро завило / Кирил Стефанов. - Пълната форма на името на комп. Анастас Наумов е Анастас Наумов Анастасов.

ISMN 979-0-707681-57-2

784.4.089(497.2)(076)(075.8)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 44434952

БК 2021/9 Н 7
        ПЕСНИ за народен хор [Нотирана музика]. Ч. 2 / състав. Костадин Михайлов Бураджиев. - [Пловдив] : [Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство], [2021]. - 92 с. ; 30 см

Съдържа: Завило се хоро ; Пушка пукна / Коста Колев. Снощи си, мамо, замръкнах ; Злато моме ; Две миниатюри ; Де са е чуло, видело ; Родопска импресия ; Лале ли си ; Тодоркината майчица ; Добруджански триптих ; Загради Стоян бахчия ; Мома зюмбюл бере ; Сичкине гори, джанъм, горят ; Огрея слънце ; Сос ма караш, майчинко / Костадин Бураджиев. Странджански триптих / музика нар. ; аранж. Костадин Бураджиев. Марко бие либето си ; Море, зажени се Гюро ; Турчин робинче караше ; Ветре ле, ненавейнико ; Янкин брат Янки дума ; Седнал ми Дамян чорбаджи ; Я помълчете ; Разлюляла са й Драгана ; Хайдушка ; Добряно, сестро, Добрянко ; Кавали свирят ; Събрали ми се, набрали ; Рофинка болна легнала ; Девойко, мъри, хубава ; Рано ми е, море, слънце огреяло ; Пладнина прейода ; Овчар и мома ; Зомни ма, зомни, момне ле ; Ганка мами думаше ; Ирино, бяла тракийко / Красимир Кюркчийски. - Пълната фрма на името на комп. Коста Колев е Коста Колев Костов.

ISMN 979-0-707681-58-9

784.4.089(497.2)(076)(075.8)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 44435208

БК 2021/9 Н 8
        ПЕСНИ за народен хор [Нотирана музика]. Ч. 3 / състав. Костадин Михайлов Бураджиев. - [Пловдив] : [Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство], [2021]. - 110 с. ; 30 см

Съдържа: Заградил Стоян дворове ; Моминко льо ; Майстор Манол / Марин Големинов. Авлига пее ; Каматна, бела девойко ; Мела й Рада дворове / Милчо Василев. Кой ти купи герданчену / Милчо Левиев. Гласи ми се чуват ; Ой, пелине ; Радка на порти седеше ; Седянка ; Калугерине / Николай Кауфман. Мадригал ; Старинна песен / Николай Стойков. Доне мо ; Драго ми беше ; Три бюлбюла пеят ; Лазарска песен / Петър Крумов. Вила се е гора ; Ерген деда ; Кафал свири / Петър Льондев. Данко ле, моме йубава ; Тръгнала е малка мома ; Защо си, горо кахърна ; Тих вятър вее / Стефан Кънев. Гел мома ; Индже ми войвода ; Листни се, горо ; Отдолу идат ; Петкано, моме хубава ; Рано ранила, мамо, Диляна ; Яна, гюзел Яна ; Кераджийче ; Дено са бело белее ; Стоян на механа отива / Стефан Мутафчиев. Бърза хорото 'одеше ; Ерино, Еринчице ; Колко са, мале / Стефан Чапкънов. Скарали са се, скарали / Стоян Пауров. Малка мома двори мете ; На път йодам, за пат прашам ; Видо, Видо, бяла Видо ; Пушка пукна ; Айде, слънце зайде ; Събрали са се, събрали ; Черешчица, горо ле ; Що си, горо, повяхнала / Филип Кутев. Заспало е челебийче / Христо Тодоров. Мама на Стоян думаше ; Русан на Руска думаше ; Седи мома в одаите ; Тих вятър вее / Христо Урумов. - Пълната форма на името на комп. Петър Крумов е Петър Крумов Атанасов.

ISMN 979-0-707681-59-6

784.4.089(497.2)(076)(075.8)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 44435464


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

ГУРБАНОВ, Николай Стефанов, 1993-
        Дено са солзи капали, тамо са песни никнали : народни песни с клавирен съпровод Вж Н 5

        ПЕСНИ за народен хор. Ч. 1 Вж Н 6

        ПЕСНИ за народен хор. Ч. 2 Вж Н 7

        ПЕСНИ за народен хор. Ч. 3 Вж Н 8


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        ПОЧИТ към Стайнов : клавирна музика от български композитори по теми от Петко Стайнов : сборник Вж Н 3


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/9 Г 1
ДРУЖЕСТВО на художниците (Русе)
        Каталог 2020, посветен на 75 години Дружество на художниците Русе / предг. Николай Караджов. - Русе : Авангард принт, 2020. - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

Парал. текст на англ. ез. / прев. Християна Стомонякова. - Името на прев. Християна Стомонякова погрешно отпеч. - Кристияна Стомонякова.

ISBN 978-954-337-411-3 (подв. със спирала)
1. Дружество на художниците (Русе) - история - каталози 2. Русе - организации
061.2:73/76(497.215)(091)(084)
COBISS.BG-ID 44576520


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/9 Г 2
ДИПЛОМАЦИЯ и изкуство. Изложба (София) (2019)
        Дипломация и изкуство : каталог на изложбата от произведения от колекцията на Министерството на външните работи, посветена на 140-та годишнина от създаването на българската дипломатическа служба, галерия "Академия", София, 3-23 септември 2019 / текст Бойка Доневска ... [и др.] = Diplomacy and art : catalogue of the exhibition from the collection of Ministry of Foreign Affairs of R Bulgaria dedicated to 140 anniversary of establishing of Bulgarian diplomatic service, Academia Gallery, Sofia, September 3-23, 2019 / text Boyka Donevska ... [и др.]. - София : Държ. култ. институт към м-ра на външ. работи, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 88 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 30 см, във футляр

Други авт. на текст: Милена Дончева, Иван Стефанов, Гергана Минкова, Мария-Магдалена Петрова, Явор Койнаков. - Пълната форма на името на авт. на текст Гергана Минкова е Гергана Минкова Аначкова. - Биогр. данни за худож. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-91824-0-8 (във футляр)
1. Министерство на външните работи (България) - колекции - изложби - каталози 2. Изобразително изкуство, българско - колекции - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
73/76(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 44569608

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/9 Г 3
СИМЕОНОВА, Славена
        Как Иванка Иванова... посети инсталация ; Как Иванка Иванова... работи на свободна практика : [комикс] / рис. Славена Симеонова ; текст Елена Владова. - Варна : Фонд. Град и посоки, 2019 ([Варна] : [График]). - [8] с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд.

ISBN 978-619-7286-09-0
1. България - изобразителни изкуства
741.52(497.2)
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44439816


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

СИМЕОНОВА, Славена
        Как Иванка Иванова... посети инсталация ; Как Иванка Иванова... работи на свободна практика : [комикс] Вж Г 3


Репродукции и портрети

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Виж и 550.4; 66

БК 2021/9 Г 4
        ПЕРИОДИЧНА система на химичните елементи - дългопериоден вариант [Изобразителен материал] : за ученици от 9. до 12. клас. - София : Атласи, 2019. - 1 таблица : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 170 см

ISBN 978-954-2945-99-4
1. Химия - учебни помагала за средни училища
544.01(075.3)(083)
COBISS.BG-ID 44430600


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/9 К 1
        АЗИЯ - стопанство [Картографски ресурс]. - 1:11 000 000. - София : Атласи, 2014. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-38-3
1. Азия - стопанство
338(5)(084.3)
COBISS.BG-ID 44426504

БК 2021/9 К 2
        ЕВРОПА - стопанство [Картографски ресурс]. - 1:5 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 153 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-53-6
1. Европа - стопанство
338(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 44425480

БК 2021/9 К 3
        СТОПАНСКО развитие след Освобождението (1878 - 1944 г.) [Картографски ресурс]. - 1: 400 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-126-4
1. България - стопанство
338(497.2)(091)(084.3)
COBISS.BG-ID 44427272


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ

БК 2021/9 К 4
        АВСТРАЛИЯ - климат и води [Картографски ресурс]. - [2.] изд. - 1:4 250 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 150 см

1. изд. 2009, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-63-5
1. Австралия - климатология
551.58(94)(084.3)
556(94)(084.3)
COBISS.BG-ID 44431624

БК 2021/9 К 5
СТОЯНОВА, Йоана Василева, 1981-
        Северна Америка - климат и води [Картографски ресурс] / картограф Йоана Стоянова ; глав. ред. Антоанета Манева. - 1:7 000 000. - София : Атласи, 2009. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 150 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-44-4
1. Северна и Централна Америка - климат
551.58(7)(084.3)
556(7)(084.3)
COBISS.BG-ID 44423944

556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ
Виж и 502.51; 532; 551.4; 551.57; 553.7; 626/627

        АВСТРАЛИЯ - климат и води Вж К 4

БК 2021/9 К 6
        БЪЛГАРИЯ - води [Картографски ресурс] : учебна карта. - 1:400 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

Доп. к.: Хидроложки области М 1:2 000 000. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-58-1
1. България - хидрология
556(497.2)(076)(084.3)
COBISS.BG-ID 44430088

СТОЯНОВА, Йоана Василева, 1981-
        Северна Америка - климат и води Вж К 5


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/9 К 7
        АЗИЯ - учебна политическа карта [Картографски ресурс]. - 1:11 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 150 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-36-9
1. Азия
911.3:32(5)(075)(084.3)
COBISS.BG-ID 44424968

БК 2021/9 К 8
        АФРИКА - природогеографски зони [Картографски ресурс]. - 1:7 800 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-32-1
1. Африка
911.2(6)(084.3)
COBISS.BG-ID 44422152

913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/9 К 9
        ТИХИ океан - природногеографска карта [Картографски ресурс]. - 1:23 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-65-9
1. Тихи океан
913(265)(084.3)
COBISS.BG-ID 44422664

БК 2021/9 К 10
        ЧЕРНО море и Българско черноморско крайбрежие [Картографски ресурс] : учебна карта. - 1:1 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 150 см

Доп. к.: Температура на повърхностните води ; Соленост на повърхностните води ; Повърхностни течения ; Миграции на черноморски риби. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-71-0
1. Черно море 2. Черноморско крайбрежие, българско
913(262.5)(075)(084.3)
913(262.5:210:497.2)(075)(084.3)
COBISS.BG-ID 44428296

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/9 К 11
        ДРЕВЕН Египет (III-II хил. пр. Хр.) [Картографски ресурс]. - 1:1 680 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 178 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-78-9
1. Древен Египет
94(32)"-2/-1"(084.3)
COBISS.BG-ID 44427016

БК 2021/9 К 12
        ПЕРСИЙСКАТА империя (VI-IV век пр. Хр) [Картографски ресурс] : стенна карта. - 1:3 800 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв.,отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-82-6
1. Древна Персия
94(355)(084.3)
COBISS.BG-ID 44422920

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/9 К 13
        ЕВРОПА в периода 1945-1989 г. [Картографски ресурс]. - 1:4 780 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-156-1
1. Европа
94(4)"19"(084.3)
COBISS.BG-ID 44424456

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/9 К 14
        БЪЛГАРИЯ в подкрепа на Антихитлеристката коалиция (септември 1944 - май 1945 г.) [Картографски ресурс]. - 1:890 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, портр. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-129-5
1. България
94(497.2)"1944/1945"(084.3)
COBISS.BG-ID 44423432


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

        MODERNIZATION of higher education through integration of contemporary ICT-based approaches and tools in the university curricula Вж Е 9

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/9 Е 1
БАЛТОВ, Милен Иванов, 1969-
        Управление на проекти [Електронен ресурс] : региони, инвестиции и политики / Милен Балтов. - Текстови данни. - Бургас : Бургаски свободен унив., [2013]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7126-01-3
1. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Регионално развитие - учебници за ВУЗ
005.8(075.8.034)
332.1(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44518664

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС

        БЪЛГАРИЯ - Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum) Вж Е 8


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/9 Е 2
НЕЙЧЕВА, Мария Иванова, 1968-
        Микроикономика [Електронен ресурс] : учебно помагало : резюме на теорията, речник на понятията, тестове, въпроси, задачи / Мария Нейчева. - Текстови данни. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран.

ISBN 978-619-7126-26-6
1. Микроикономика - учебни помагала за ВУЗ
330.1(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44568584

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БАЛТОВ, Милен Иванов, 1969-
        Управление на проекти : региони, инвестиции и политики Вж Е 1

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/9 Е 3
НИКОВСКА, Кремена Николаева, 1973-
        Храни и кулинарни технологии в туризма [Електронен ресурс] : монография / Кремена Никовска. - Текстови данни. - Пловдив : Макрос, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Стамен Николов Стамов, Иван Обретенов Обрешков. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-561-524-5
1. Готварство 2. Алтернативен туризъм
338.48-6:641/642(0.034)
COBISS.BG-ID 44482312

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

БК 2021/9 Е 4
        ТРУДОВОПРАВНИ документи - 2021 г. [Електронен ресурс] : актуализиран и допълнен към 2021 г. / [състав. Павлина Петрова ... [и др.]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/7/10 ; Microsoft Office ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Други състав.: Величка Микова, Красимир Колев, Иван Панайотов. - Електронен ресурс от поредицата "От практиката на директора...". - Съдържа и: Нормативни документи.

ISBN 978-619-7315-88-2 (не е отпеч., в кутия)
1. Трудово право - България - документи 2. България - право
349.2(497.2)(094.034)
COBISS.BG-ID 44432904

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/9 Е 5
        ИЗПИТИ [Електронен ресурс] : за учебната 2020/2021 година : изпити в процеса на училищното обучение, национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити / [състав. Лорета Делчева Колева, Гергана Иванова Василева]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/7/10 ; Microsoft Office ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Електронен ресурс от поредицата "От практиката на директора...". - Съдържа и: Нормативна уредба, актуална към ДВ, бр. 82, от 18.09.2020 г.

ISBN 978-619-7315-85-1 (в кутия, не е отпеч.)
1. Училища - управление и организиция
37.07(0.034)
COBISS.BG-ID 44434696

БК 2021/9 Е 6
        МЕРКИ за повишаване качеството на образованието в училище [Електронен ресурс] : образователен процес и управление на институцията / [състав. Милка Тодорова Коджабашиева-Йовкова]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, [2020]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/7/10 ; Microsoft Office ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Името на състав. установено от доп. източник. - Възприетата форма на името на състав. Милка Тодорова Коджабашиева-Йовкова е Милка Тодорова Коджабашиева. - Електронен ресурс от поредицата "От практиката на директора...". - Съдържа и: Нормативни документи, актуални към бр. 59 на ДВ от 3.07.2020 г.

ISBN 978-619-7315-81-3 (в кутия)
1. Училища - управление и организация
37.07(0.034)
COBISS.BG-ID 44544520

БК 2021/9 Е 7
        ОРГАНИЗАЦИЯ на работата в училище в условия на COVID-19 [Електронен ресурс] / [състав. Пламенка Ангелова Георгиева, Милка Тодорова Коджабашиева-Йовкова]. - Текстови данни. - София : РААБЕ България, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/7/10 ; Microsoft Office ; Internet Explorer. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Имената на състав. установени от доп. източник. - Възприетата форма на името на състав. Пламенка Ангелова Георгиева е Пламенка Ангелова, на състав. Милка Тодорова Коджабашиева-Йовкова - Милка Тодорова Коджабашиева. - Електронен ресурс от поредицата "От практиката на директора...". - Съдържа и: Нормативни документи, актуална към ДВ, бр. 79, от 8.09.2020 г.

ISBN 978-619-7315-84-4 (в кутия)
1. Училища - управление и организация 2. Епидемии - влияние
37.07(0.034)
COBISS.BG-ID 44497928

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/9 Е 8
        БЪЛГАРИЯ - Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum) [Електронен ресурс] / ред. Андрей Бояджиев ... [и др.] ; [прев. на нем. Ангела Краузе ... и др.]. - Текстови данни. - София : Фак. по славянски филологии, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на нем. ез.: Bulgarien - Deutschland: sprache, literatur, kultur (Jubiläumsausgabe 20 Jahre Bulgaricum). - Други ред.: Юлияна Стоянова, Калин Михайлов, Румяна Иванова-Кифер, Бистра Андреева. - Други прев.: Кристина Хьофер, Мартина Раме, установени от книжния източник. - Текст и на нем. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на нем. ез.

ISBN 978-619-7433-43-2
1. Център за изучаване на български език и култура "Булгарикум" (Германия) - история - сборници 2. Културно сътрудничество - България и Германия - сборници 3. Български език - сравнителна граматика - сборници 4. Българска литература - преводи на други езици - немски език - сборници 5. Германия - висше образование 6. България - култура
378.4(430)(062.034)
008(430+497.2)(062.034)
811.163.2'362
821.163.2=30=112.2
COBISS.BG-ID 44564744

БК 2021/9 Е 9
        MODERNIZATION of higher education through integration of contemporary ICT-based approaches and tools in the university curricula [Електронен ресурс] / Mariya Monova-Zheleva ... [и др.] ; ed. Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev. - 2. ed. - Текстови данни. - Burgas : [Бургаски свободен унив.], 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Yanislav Zhelev, Nuria Llobregat, Jose Capilla. - Възприетата форма на името на авт. Jose Capilla е José Capilla. - 1. изд. 2020. - Рец.: Radoslav Pavlov, Desislava Paneva-Marinova. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7126-99-0
1. Висше образование - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
378.018:004(0.034)
004:378(0.034)
COBISS.BG-ID 44542472


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/9 Е 10
НЕДЕЛЧЕВ, Ивайло Йорданов, 1973-
        Кратък видеокурс по електрически измервания - част I [Мултимедия] / Ивайло Неделчев, Христо Живомиров. - Интерактивна мултимедия. - Варна : Колор принт, 2021. - 2 оптични диска (DVD) ; 12 см, в кутия 19 x 14 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP/Vista/7/10. - Източник: Загл. екран. - Загл. в изд. каре: Кратък курс по електрически измервания. - Възприетата форма на името на авт. Христо Живомиров е Христо Живомиров Караиванов.

ISBN 978-954-760-528-2 (в кутия)
1. Електрически измервания
621.317(086.8)
COBISS.BG-ID 44437768

621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
Виж и 621.61; 621.63; 66.07; 661.9


БК 2021/9 Е 11
ДАВИДОВ, Красимир Стоянов, 1956-
        Хидравлични и пневматични задвижвания [Електронен ресурс] / Красимир Давидов, Андрей Богданов, Пламен Дянков ; науч. ред. Цоню Григоров Цонев. - Текстови данни. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Загл. на етикета: Учебно пособие по хидравлични и пневматични задвижвания. - Рец.: Антон Антонов, Димитър Червенков.

ISBN 978-619-201-456-8
1. Хидравлични и пневматични предавки - учебни помагала за ВУЗ
621.54(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44429576

656 ТРАНСПОРТ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО
Виж и 338.47; 338.48; 343.346; 347.79; 347.8; 351.81;354.4; 355.69; 629

БК 2021/9 Е 12
ДРАГНЕВА, Николина Белчева
        Общественият пътнически транспорт - алтернатива за безопасно и екологично придвижване [Електронен ресурс] : [монография] / Николина Драгнева. - Текстови данни. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см, в кутия

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец. Камен Сейменлийски. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7126-00-6 (в кутия)
1. Транспорт - превоз на пътници - управление и организация
656.02(0.034)
COBISS.BG-ID 44563208

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/9 Е 13
ВЕЙСЕЛ, Али Али, 1984-
        Анализ на финансовите отчети [Електронен ресурс] : на нефинансови предприятия / Али Вейсел. - Текстови данни. - София : Висше у-ще по застраховане и финанси "Св. Григорий Богослов", 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Биогр. данни за авт. в края на текста. - Рец.: Михаил Динев, Емилия Миланова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-8590-94-5
1. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
657.41/.45(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44491528


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/9 Е 14
АЛЕКСАНДРОВА, Мая Петкова, 1965-
        Густав Вайганд и балканското езикознание [Електронен ресурс] / Мая Александрова. - Текстови данни. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Биогр. данни за авт. в края на текста. - Рец.: Моско Москов, Боряна Велчева. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7433-41-8
1. Вайганд, Густав, 1860-1930 - дейност 2. Езиковеди, немски - дейност 3. Езикознание - Балкански полуостров - история 4. Балкански езици - история на изучаването на езика 5. Германия - езикознание 6. Балкански полуостров - езикознание

81(430)(092)(0.034)
811(497)(0.034)
929 Вайганд, Густав
COBISS.BG-ID 44481800

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

АЛЕКСАНДРОВА, Мая Петкова, 1965-
        Густав Вайганд и балканското езикознание Вж Е 14

811.1/.2 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ

БК 2021/9 Е 15
ТЪРПОМАНОВА, Екатерина Николова, 1975-
        Функции на местоименията в балканските езици [Електронен ресурс] / Екатерина Търпоманова. - Текстови данни. - София : Фак. по слав. филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Руселина Ницолова, Тодор Тодоров. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7433-45-6
1. Балкански езици - местоимения 2. Балкански полуостров - езикознание
811.1/.2'366(497)(0.034)
COBISS.BG-ID 44438792

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

        БЪЛГАРИЯ - Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum) Вж Е 8

82.01 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

БК 2021/9 Е 16
КАЛИНОВА, Мария, 1983-
        Екзотопия: за външния контекст на дискурса [Електронен ресурс] / Мария Калинова. - Текстови данни. - София : Фак. по слав. филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Пълната форма на името на авт. Мария Калинова е Мария Калинова Димитрова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7433-48-7
1. Литература - теория и естетика
82.01(0.034)
COBISS.BG-ID 44493576

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

        БЪЛГАРИЯ - Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum) Вж Е 8


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

АЛЕКСАНДРОВА, Мая Петкова, 1965-
        Густав Вайганд и балканското езикознание Вж Е 14

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/9 Е 17
        SOCIETAS classica: култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока [Електронен ресурс]. [Т.] 10 : Доклади от международна научна конференция, [16-17 ноември 2018 г., В. Търново] / отг. ред. Велин Петров. - Текстови данни. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Поредица Д-р Никола Пиколо)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Текст и на лат., гр. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-208-197-2 !
ISBN 978-619-208-197-3
1. Култура - история - конференции
930.85(06.034)
COBISS.BG-ID 44572424


Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиева, Красимира Светославова, 1950- (преводач) Кн 103, Кн 104, Кн 114, Кн 121
Абрашев, Божидар Божидаров, 1977- (композитор) Н 3
Абрашев, Божидар Божидаров, 1977- вж Abrašev, Božidar Božidarov, 1977-
Аврейски, Никола Иванов, 1948- (редактор) Кн 185
Аврейски, Никола Иванов, 1948- вж Avrejski, Nikola Ivanov, 1948-
Автанска, Румяна Славова, 1979- (преводач) Кн 41, Кн 42
Александров, Ники Иванов, 1973- (автор) Кн 84
Александров, Светослав Иванов (автор) Кн 139
Александрова, Александра Стефанова, 1983- вж Aleksandrova, Aleksandra Stefanova, 1983-
Александрова, Мая Петкова, 1965- (автор) Е 14
Анастасов, Анастас Наумов вж Наумов, Анастас, 1928-2015
Аначкова, Гергана Минкова вж Минкова, Гергана, 1981-
Ангелов, Марио Иванов, 1966- (композитор) Н 3
Ангелов, Марио Иванов, 1966- вж Angelov, Mario Ivanov, 1966-
Ангелова, Весела Иванова, 1973- (преводач) Кн 82
Ангелова, Лозана Емилова, 1987- (илюстратор) Кн 7
Ангелова, Мина Николаева, 1986- вж Angelova, Mina Nikolaeva, 1986-
Ангелова, Пламенка, 1955- (автор) Кн 45, (съставител) Е 7
Ангелова, Румяна Иванова, 1969- (автор) Кн 30
Андреев, Андрей Димов, 1960- (редактор) Кн 185
Андреев, Андрей Димов, 1960- вж Andreev, Andrej Dimov, 1960-
Андреев, Богдан Иванов (автор) Кн 36
Андреев, Георги Андреев, 1969- (композитор) Н 6
Андреева, Бистра Стефанова (редактор) Е 8
Антов, Пламен, 1964- (доп. материал) Кн 168
Апълбаум, Ан, 1964- (автор) Кн 187, Кн 188
Аргирова, Радка Младенова, 1944- вж Argirova, Radka Mladenova, 1944-
Арнаудов, Георги Асенов, 1957- (композитор) Н 3
Арнаудов, Георги Асенов, 1957- вж Arnaudov, Georgi Asenov, 1957-
Асенова, Диана Цветанова вж Цветанова, Диана
Атанасов, Гриша Александров, 1957- (преводач) Кн 134
Атанасов, Петър Крумов вж Крумов, Петър, 1934-
Атанасова, Гинка Георгиева, 1953- (автор) Кн 46, Кн 47
Атанасова, Жоржетина Цанева, 1963- (автор) Кн 46, Кн 47
Атанасова, Николета Милкова (автор) Кн 159
Аяров, Иван Нанев, 1939- (автор) Кн 54
 
Б

Баева, Албена Димитрова, 1959- (автор) Кн 90
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 125
Байчева, Венера Георгиева Матеева- вж Матеева-Байчева, Венера Георгиева
Балтов, Асен Георгиев, 1966- вж Baltov, Asen Georgiev, 1966-
Балтов, Милен Иванов, 1969- (автор) Е 1
Банев, Йордан Красимиров, 1974- (редактор) Кн 46, Кн 47
Барски, Вадим Рудолфович, 1974- (рецензия) Кн 32
Барський, Вадим Рудольфович, 1974- вж Барски, Вадим Рудолфович, 1974-
Бенсън, Найджъл, 1955- (автор) Кн 19, (илюстратор) Кн 19
Берг, Антон (автор) Кн 128
Беинса Дуно вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Бешкова, Михаела Богомилова (илюстратор) Кн 177
Благоева, Димитрина вж Йорданова, Димитрина Благоева, 1977-
Богданов, Андрей Илиев, 1965- (автор) Е 11
Богданов, Людмил Стоянов, 1953- (предговор) Кн 38
Божикова, Милена Борисова, 1959- (автор) Кн 80
Бон, Томас, 1963- (редактор) Кн 185
Бон, Томас, 1963- вж Bohn, Thomas, 1963-
Борисов, Борис Георгиев, 1951- (автор) Кн 72
Борисов, Борислав Николаев (автор) Кн 60, Кн 65
Борисов, Николай Андреев, 1986- (доп. материал) Кн 192
Борисов, Теодор Иванов (предговор) Кн 170
Борисова, Таня Иванова, 1958- (редактор) Кн 49
Боршош, Мирослав Ласло, 1972- вж Boršoš, Miroslav Laslo, 1972-
Ботева, Диляна Василева, 1962- вж Boteva, Diljana Vasileva, 1962-
Бояджиев, Андрей Тодоров, 1962- (редактор) Е 8
Боянов, Боян Тодоров, 1972- (илюстратор) Кн 174
Боянов, Боян Тодоров, 1972- вж Bojanov, Bojan Todorov, 1972-
Боянов, Михаил Ангелов, 1965- (автор) Кн 66
Братанов, Даниел Михайлов, 1969- (рецензия) Кн 60, Кн 65
Браунли, Тифани (автор) Кн 119
Бринкман, Райнхолд, 1934-2010 (доп. материал) Кн 80
Брум, Изабел, 1979- (автор) Кн 103, Кн 104
Бузов, Валентин Георгиев, 1977- (композитор) Н 1
Бузов, Валентин Георгиев, 1977- вж Buzov, Valentin Georgiev, 1977-
Булев, Тодор Веселинов, 1944- (автор) Кн 77
Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958- (композитор) Н 7, (аранжимент) Н 7, (съставител) Н 6, Н 7, Н 8, (редактор) Н 5
Бушев, Михаил Константинов, 1936-2019 (преводач) Кн 124
България. Закони и др. п. Кн 35
България. Конституция (1991) Кн 35
България. Министерски съвет Кн 35
България. Министерство на външните работи. Художествена колекция Г 2
България. Министерство на външните работи. Художествена колекция вж Bǎlgarija. Ministerstvo na vǎnšnite raboti. Hudožestvena kolekcija
България. Министерство на здравеопазването Кн 35
България. Министерство на труда и социалната политика Кн 35
Български професионални съюзи. Централен съвет Кн 35
 
В

Василев, Адриан Дионисиев, 1945- (автор) Кн 140
Василев, Милчо Василев, 1949- (композитор) Н 8
Василева, Гергана Иванова (съставител) Е 5
Вейсел, Али Али, 1984- (автор) Е 13
Великова, Ралица Златанова Златанова- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Велкова, Здравка Янчева, 1961- вж Velkova, Zdravka Jančeva, 1961-
Велчев, Васил Константинов, 1972- (преводач) Кн 137
Велчова, Йорданка Дамянова, 1969- (автор) Кн 46
Влад-Бубулац, Тъхицъ вж Vlad-Bubulac, Tǎchiţǎ
Владиков, Атанас Игнатов, 1978- вж Vladikov, Atanas Ignatov, 1978-
Владова, Елена Стефанова, 1972- (съставител) Кн 3, (предговор) Кн 3,  (интервюиращ) Кн 3, (текст) Г 3
Влахов, Йордан Димитров, 1970- (автор) Кн 66
Воденичарова, Александрина Цекомирова, 1990- (автор) Кн 61
Вощинаров, Ивайло Йорданов, 1980- (илюстратор) Кн 150
Вълев, Иван Димитров, 1928-2010 (композитор) Н 6
Вълева, Галя Благоева, 1971- (автор) Кн 141
Вълков, Иван Костадинов, 1959- (автор) Кн 37
Вълчев, Даниел Василев, 1962- (предговор) Кн 184
Върбанова, Лизбет Любенова вж Любенова, Лизбет, 1952-
Върлакова, Велимира Костадинова Костова- вж Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947-
 
Г

Ганева, Невена Ганчева, 1940-2021 (автор) Кн 54
Гачовска, Венера Василева, 1957- (автор) Кн 47
Гвоздейкова, Симона Светославова (илюстратор) Кн 140
Гевезова, Любов Кирилова вж Кирилова, Любов, 1973-
Генджова, Марияна (преводач) Кн 111
Генова, Стойка Колева, 1973- (съставител) Кн 180, (предговор) Кн 180
Генчев, Генчо Велков, 1942- (композитор) Н 6
Генчев, Христо Христов, 1934- (автор) Кн 22, (съставител) Кн 22
Георгиев, Георги Иванов вж Иванов, Георги, 1949-
Георгиев, Георги Маринов, 1928- (автор) Кн 62, Кн 63, Кн 179
Георгиева, Десислава, 1972- (автор) Кн 21
Георгиева, Пламенка Ангелова вж Ангелова, Пламенка, 1955-
Големинов, Марин Петров, 1908-2000 (композитор) Н 8
Гошев, Йордан Станоев, 1960- (композитор) Н 3
Гошев, Йордан Станоев, 1960- вж Gošev, Jordan Stanoev, 1960-
Григорова, Дарина Григорова, 1973- (редактор) Кн 185
Григорова, Дарина Григорова, 1973- вж Grigorova, Darina Grigorova, 1973-
Грили, Мария Луиза вж Grilli, Maria Luisa
Гроувс, Джуди (илюстратор) Кн 13
Гурбанов, Николай Стефанов, 1993- (аранжимент) Н 5, (нотограф) Н 5
 
Д

Давидов, Георги Димитров, 1985- (автор) Кн 83
Давидов, Красимир Стоянов, 1956- (автор) Е 11
Дамянова, Петя Георгиева, 1977- (автор) Кн 47
Дамянова, Румяна Иванова, 1949- (редактор) Кн 138
Данин, Петър Емилов, 1985- (автор) Кн 7
Данкова, Валя Красимирова, 1972- (преводач) Кн 20
Дейвис, Симон, 1974- (автор) Кн 41, Кн 42
Дени, Джим, 1953- (автор) Кн 82
Денчева, Ивианна Денчева, 1956- (автор) Кн 142
Дертлиева, Ася Владимирова (автор) Кн 143, Кн 144
Детрез, Раймон, 1948- (редактор) Кн 185
Детрез, Раймон, 1948-  вж Detrez, Raymond, 1948-
Детрез, Раймонд вж Детрез, Раймон, 1948-
Джамбазова, Боряна Йорданова, 1984- (редактор) Кн 1, (предговор) Кн 1
Джелепова, Стела Алексеева, 1988- (преводач) Кн 130
Джоунс, Красимира Делчева Желязкова- вж Желязкова-Джоунс, Красимира Делчева
Диамандиев, Асен Димитров, 1915-2009 (композитор) Н 6
Дивър, Джефри, 1950- (автор) Кн 120
Дикова, Даниела Петрова, 1962- (съставител) Н 3
Дикова, Даниела Петрова, 1962- вж Dikova, Daniela Petrova, 1962-
Димитров, Михаел Минев (автор) Кн 27
Димитрова, Анна Кирилова, 1947- (автор) Кн 145
Димитрова, Ирена Георгиева, 1974- (редактор) Кн 178
Димитрова, Камелия Цветанова, 1971- (автор) Кн 47
Димитрова, Мария Калинова вж Калинова, Мария, 1983-
Димов, Николай Стефанов, 1958- (автор) Кн 146
Димов, Петко Стефанов, 1976- (рецензия) Кн 37
Димчева, Анжела Иванова, 1963- (предговор) Кн 154
Дипломация и изкуство. Изложба (София ; 2019) Г 2
Дипломация и изкуство. Изложба (София ; 2019) вж Diplomacija i izkustvo. Izložba (Sofija ; 2019)
Дичева, Сияна Ивова, 1996?- (автор) Кн 147, (илюстратор) Кн 147
Добрев, Добромир Жечев, 1968- (автор) Кн 184
Донев, Христо Георгиев, 1992- (илюстратор) Кн 148
Донева, Цонка Великова, 1956- (автор) Кн 148
Доневска, Бойка Спасова, 1964- (текст) Г 2
Доневска, Бойка Спасова, 1964- вж Donevska, Bojka Spasova, 1964-
Дончева, Дора Тенева, 1986- (автор) Кн 30
Дончева, Милена Благоева (текст) Г 2
Дончева, Милена Благоева вж Dončeva, Milena Blagoeva
Дочева, Антония Николаева, 1948- (илюстратор) Кн 176
Драгнева, Николина Белчева (автор) Е 12
Дружество на художниците (Русе) Г 1
Думанов, Боян Юлиев (съставител) Кн 178
Дучева, Ирина Илиева, 1961- (автор) Кн 46, Кн 47
Душков, Живодар Иванов, 1947- (предговор) Кн 140
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 16, Кн 17
Дянков, Даниел Денев, 1965- (илюстратор) Кн 145
Дянков, Здравко Иванов, 1927- (автор) Кн 70
Дянков, Пламен Борисов, 1971- (автор) Е 11
 
Е

Едвардсон, Матиас, 1977- (автор) Кн 129
Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (предговор) Кн 4
Енчев, Никифор Русков вж Русков, Никифор, 1944-2015
 
Ж

Желев, Светлозар Танев, 1974- вж Želev, Svetlozar Tanev, 1974-
Желев, Янислав Панайотов, 1967- вж Želev, Janislav Panajotov, 1967-
Желязкова-Джоунс, Красимира Делчева (преводач) Кн 80
Живомиров, Христо вж Караиванов, Христо Живомиров, 1987-
 
З

Загорчев, Марин Иванов, 1972- (преводач) Кн 12, Кн 181
Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949- (преводач) Кн 127
Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976- (рецензия) Кн 61
Златев, Любомир Златанов, 1952- (предговор) Кн 96
Златкова, Надя Иванова, 1957- (преводач) Кн 109, Кн 115
Златомиров, Марк, 1986- (автор) Кн 160
Зола, Емил, 1840-1902 (автор) Кн 131
 
И

Иванов, Владко Мичов, 1958- (рецензия) Кн 32
Иванов, Галин Райнов (автор) Кн 32, (рецензия) Кн 37
Иванов, Георги, 1949- (илюстратор) Кн 167
Иванов, Георги Петков, 1984- вж Ivanov, Georgi Petkov, 1984-
Иванов, Златко Момчилов, 1976- (автор) Кн 39
Иванов, Ивайло Петров вж Петров, Ивайло, 1948-
Иванов, Иво Руменов, 1984- (автор) Кн 72
Иванов, Мартин Владимиров, 1977- (съставител) Кн 85
Иванов, Николай, 1954- (автор) Кн 190
Иванов, Стоимир Иванов, 1962- (автор) Кн 149, (илюстратор) Кн 149
Иванов, Тодор Петков, 1955- (съставител) Кн 167
Иванова, Десислава Маринова (автор) Кн 30
Иванова, Екатерина Иванова, 1979- (автор) Кн 150
Иванова, Росица Тодорова вж Тодорова, Росица, 1949-
Иванова-Кифер, Румяна, 1954- (редактор) Е 8
Игликова, Радостина Владкова, 1984- вж Iglikova, Radostina Vladkova, 1984-
Икономов, Вили, 1944- (съставител) Кн 73
Илиев, Илия Василев, 1948- (автор) Кн 32
Илиев, Спиридон Йорданов, 1925-2001 (автор) Кн 70
Илиева, Стоянка Иванова (автор) Кн 32
Илиевски, Кирил Константинов, 1955- (композитор) Н 3
Илиевски, Кирил Константинов, 1955- вж Ilievski, Kiril Konstantinov, 1955-
Илиевски, Константин Кирилов, 1979- (композитор) Н 3
Илиевски, Константин Кирилов, 1979- вж Ilievski, Konstantin Kirilov, 1979-
Имаи Хийоко (илюстратор) Кн 41, Кн 42
 
Й

Йовкова, Милка Тодорова Коджабашиева- вж Коджабашиева, Милка Тодорова  
Йорданов, Йордан Веселинов, 1990- (автор) Кн 189
Йорданова, Димитрина Благоева, 1977- (автор) Кн 67
Йорданова, Йова Иванова, 1941- (автор) Н 2
Йотов, Станил Венелинов, 1969- (съставител) Кн 85
 
К

Календжиев, Мартин Ангелов (автор) Кн 191
Калинова, Мария, 1983- (автор) Е 16
Калоянов, Димитрий (рецензия) Кн 32
Камбурова, Мариела Стефанова, 1970- (автор) Кн 59
Канавров, Валентин Апостолов, 1955- (автор) Кн 15
Капиля, Хосе вж Capilla, José
Караджов, Николай, 1950- (предговор) Г 1
Караиванов, Христо Живомиров, 1987- (автор) Е 10
Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971- (преводач) Кн 119
Карев, Максим Любенов, 1960- (автор) Кн 39
Кариева, Ралица Бойчева, 1979- (преводач) Кн 122, Кн 123
Картър, Крис, 1965- (автор) Кн 105
Кауфман, Николай Янков, 1925-2018 (композитор) Н 8
Кейхи, Джон (автор) Кн 181
Кирилова, Любов, 1973- (преводач) Кн 20
Кирова, Гергана Кирилова вж Kirova, Gergana Kirilova
Кифер, Румяна Иванова- вж Иванова-Кифер, Румяна, 1954-
Клингър, Лесли С., 1946- (предговор) Кн 101, (съставител) Кн 101
Коджабашиева, Милка Тодорова (съставител) Е 6, Е 7
Коджабашиева-Йовкова, Милка Тодорова вж Коджабашиева, Милка Тодорова
Коев, Стефан Михайлов, 1942- (автор) Кн 33
Койнаков, Явор Ненчев, 1956- (текст) Г 2
Койнаков, Явор Ненчев, 1956- вж Kojnakov, Javor Nenčev, 1956-
Колев, Коста, 1921-2010 (композитор) Н 7
Колев, Красимир Крумов, 1964- (съставител) Е 4
Колева, Даниела Любенова, 1961- (автор) Кн 193
Колева, Златина Иванова, 1966- (предговор) Кн 167, (съставител) Кн 167
Колева, Иванка Богданова Мечева- вж Мечева-Колева, Иванка Богданова
Колева, Ирина Колева, 1957- (автор) Кн 46, Кн 47
Колева, Лидия Николова, 1972- (автор) Кн 43, Кн 55
Колева, Лорета Делчева, 1968- (съставител) Е 5
Колчакова, Анна Огнянова, 1965- (автор) Кн 151
Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897 (автор) Кн 168
Константинова, Калина Димкова Захариева- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-  
Костов, Коста Колев вж Колев, Коста, 1921-2010
Костова, Биляна Виргилова (съставител) Кн 178
Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947- (преводач) Кн 135
Коутс, Бен, 1982- (автор) Кн 106
Коцева-Събева, Десислава Георгиева вж Георгиева, Десислава, 1972-
Краузе, Ангела (преводач) Е 8
Крачунов, Любомир (редактор) Кн 48
Крачунов, Тодор Иванов, 1933- (редактор) Кн 48
Крачунова, Веска Гриророва (автор) Кн 48
Крачунова, Зоя Василева (редактор) Кн 40
Крачунова, Зоя Василева вж Kračunova, Zoja Vasileva
Кристи, Агата, 1890-1976 (автор) Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112
Крумов, Петър, 1934- (композитор) Н 8
Кръстев, Александър Пламенов, 1986- вж Krǎstev, Aleksandǎr Plamenov, 1986-
Кръстев, Кирил Василев, 1904-1991 (автор) Кн 169
Кръстева, Мая Кинова, 1970- (съставител) Кн 182, (преводач) Кн 182
Кръстева, Мая Кинова, 1970- вж Krǎsteva, Maja Kinova, 1970-
Кузов, Румен Димитров, 1957- (автор) Кн 191
Кукова, Елена Божкова, 1936- (редактор) Кн 70
Кунаг, Кристина, 1977- (автор) Кн 126
Кундурджиев, Атанас Иванов, 1957- (автор) Кн 66
Кутев, Станислав Иванов, 1950- (автор) Кн 25
Кутев, Филип Тенев, 1903-1982 (композитор) Н 8
Кушлева, Анка Манолова, 1938- (композитор) Н 6
Кушлева, Стефка Манолова, 1938-2019 (аранжимент) Н 5
Кънев, Нейчо Маринов, 1941-2017 (автор) Кн 54
Кънев, Стефан Петров, 1930-1991 (композитор) Н 8
Кюркчийски, Красимир Цветанов, 1936-2011 (композитор) Н 7
 
Л

Лалман, Ориан, 1972- (автор) Кн 136
Латифян, Хари Бедо, 1984- (преводач) Кн 86, Кн 87
Левиев, Милчо Исак, 1937-2019 (композитор) Н 8
Легурска, Мирена Дамянова, 1971- (автор) Кн 46, Кн 47
Лейтън, Ралф, 1949- (предговор) Кн 124, (съставител) Кн 124
Леоне, Лука де, 1974- (автор) Кн 8, Кн 9, Кн 10
Леонидов, Румен Александров, 1953- (предговор) Кн 155
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (предговор) Кн 168
Личева, Амелия Веселинова, 1968- вж Ličeva, Amelija Veselinova, 1968-
Лобрегат, Нурия вж Llobregat, Nuria
Лонгуърт, Мери Лу, 1963- (автор) Кн 117, Кн 118
Льондев, Петър Стефанов, 1936-2018 (композитор) Н 8
Любенова, Лизбет, 1952- (автор) Кн 23
Люган, Анес Мартен- вж Мартен-Люган, Анес, 1979-
Любомирова, Мила Георгиева Чиликова- вж Чиликова-Любомирова, Мила Георгиева, 1974-


 
М

Майкълидис, Алекс, 1977- (автор) Кн 113
Макавеева, Милена Иванова, 1961- (автор) Кн 47
Макграт, Робърт Е., 1956- (автор) Кн 20
Маккълъм, Джак, 1949- (автор) Кн 86, Кн 87
Манева, Антоанета Николова, 1952- (редактор) К 5
Мануилова, Ралица Емануилова, 1971- (илюстратор) Кн 155
Манчева, Русанка Петкова, 1959- (автор) Кн 29
Манчини, Паоло (автор) Кн 8, Кн 9, Кн 10
Маркова, Даниела Данаилова Чулова- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
Маркова, Елена Константинова, 2006- (илюстратор) Кн 11
Марковска, Мария Колева, 1940-2020 (автор) Кн 152, Кн 153, Кн 161
Марковски, Росен, 1964- (илюстратор) Кн 152, Кн 153
Мартен-Люган, Анес, 1979- (автор) Кн 132
Матева, Здравка Марселова (преводач) Кн 136
Матева, Татяна Славова, 1938- (автор) Кн 64
Матеева-Байчева, Венера Георгиева (автор) Кн 95
Международна конференция Емоционални и поведенчески нарушения (Албена ; 2020) Кн 68
Международна конференция Емоционални и поведенчески нарушения (Албена ; 2020) вж International Conference Emotionol and Behavioral Disorders (Albena ; 2020)
Международна конференция Кръговата икономика (Бургас ; 2017) вж Международна конференция по управление и стратегическо управление (4 ; Бургас ; 2017)
Международна конференция по управление и стратегическо управление (4 ; Бургас ; 2017) вж International Conference on Governance & Strategic Management (4 ; Burgas ; 2017)
Международна научна конференция Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (В. Търново ; 2018) Е 17
Международна научна конференция Сигурност - образование, наука, индустрия (София ; 2020) Кн 40
Международна научна конференция Сигурност - образование, наука, индустрия (София ; 2020) вж International Scientific Conference Security - Education, Science, Industry (Sofia ; 2020)
Менков, Менко Петров (предговор) Кн 149
Месиежак, Вероник (автор) Кн 133
Мечева, Петра Филипова, 1931- (автор) Кн 4
Мечева-Колева, Иванка Богданова (послеслов) Кн 4
Микова, Величка Милчева, 1972- (съставител) Е 4
Миланова, Станислава Александрова, 1967- (преводач) Кн 187, Кн 188
Милов, Димитър Михайлов, 1953- (послеслов) Кн 143
Милославова, Вяра Йорданова, 1937- (автор) Кн 70
Милър, Агата Мари Клариса вж Кристи, Агата, 1890-1976
Мингов, Емил Асенов, 1952- (предговор) Кн 35, (съставител) Кн 35
Минкин, Красимир Цветков, 1978- (рецензия) Кн 67
Минкин, Ценко Асенов, 1959- (композитор) Н 3
Минкин, Ценко Асенов, 1959- вж Minkin, Cenko Asenov, 1959-
Минков, Дориан Асенов, 1957- (автор) Кн 76
Минков, Светослав Константинов, 1902-1966 (автор) Кн 168
Минкова, Гергана, 1981- (текст) Г 2
Минкова, Гергана, 1981- вж Minkova, Gergana, 1981-
Минчев, Димитър Петров, 1978- (автор) Кн 2
Митова, Радка Димитрова, 1944- (преводач) Кн 132
Михайлов, Калин Руменов, 1966- (редактор) Е 8
Младенов, Антон Валериев вж Златомиров, Марк, 1986-
Можайски, Андрей Юриевич (редактор) Кн 185
Можайски, Андрей Юриевич вж Možajskij, Andrej Jurʹevič
Можайский, Андрей Юрьевич вж Можайски, Андрей Юриевич
Момчилова, Адриана Николова, 1961- (преводач) Кн 101, Кн 102, Кн 107
Монова-Желева, Мария Христова, 1968- вж Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968-
Мороци, Кристина, 1943- (автор) Кн 78
Мортън, Лиза, 1958- (съставител) Кн 101, (предговор) Кн 101
Мруз, Ремигиуш, 1987- (автор) Кн 137
Мур, Деми, 1962- (автор) Кн 121
Мутафчиев, Стефан Николов, 1942-1997 (композитор) Н 8
 
Н

Надеждин, Николай Яковлевич, 1960- (автор) Кн 71
Назъров, Кирил Стефанов, 1941- (автор) Кн 176
Наумов, Анастас, 1928-2015 (композитор) Н 6
Научна конференция Светът след Първата световна война (Велико Търново ; 2018) Кн 185
Научна конференция Светът след Първата световна война (Велико Търново ; 2018) вж Naučna konferencija Svetǎt sled Pǎrvata svetovna vojna (Veliko Tǎrnovo ; 2018)
Начев, Боян Венциславов, 1971- (автор) Кн 162
Начева, Делиана Христова, 1977- (съставител) Кн 167
Начева, Станимира Георгиева (автор) Кн 21
Негрова, Йоана Красимирова, 1992- (автор) Кн 65
Неделчев, Ивайло Йорданов, 1973- (автор) Е 10
Неделчева, Светлана Йорданова, 1972- вж Nedelčeva, Svetlana Jordanova, 1972-
Нейчева, Мария Иванова, 1968- (автор) Е 2, Кн 28
Неминска, Румяна Илчева, 1964- (автор) Кн 44, Кн 49
Ненкова, Стоянка Станчева, 1947- (автор) Кн 46, Кн 47
Ниймик, Райън М., 1974- (автор) Кн 20
Никовска, Кремена Николаева, 1973- (автор) Е 3
Николов, Иван Димитров, 1955-2018 (автор) Кн 70
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 151
Николова, Гергана Василева, 1976- (автор) Кн 74
Николова, Деница Маринова, 1989- вж Nikolova, Denica Marinova, 1989-
Николова, Милена Красимирова, 1975- (автор) Кн 66
 
О

Орбецова, Мария Миткова, 1962- (рецензия) Кн 66
 
П

Павлова, Аделина Аврамова, 1966- (автор) Кн 46, Кн 47
Панайотов, Иван Руменов (съставител) Е 4
Панайотов, Кирил Панайотов (рецензия) Кн 60, Кн 65
Панайотова, Валерия Петрова, 1948- (преводач) Кн 108
Панков, Мариан Свиленов, 1978- (автор) Кн 2
Пантелеева, Илиана Маринова, 1968- (автор) Кн 46, Кн 47
Папазян, Силва вж Papazjan, Silva
Парашкевова-Симеонова, Боряна Миткова (рецензия) Кн 59
Пастармаджиева, Даниела Добрева вж Pastarmadžieva, Daniela Dobreva
Пауров, Стоян Иванов, 1974- (композитор) Н 8
Пацева, Мирена Атанасова, 1960- (автор) Кн 97, (редактор) Кн 98
Пенакова, Гинка Иванова, 1955- вж Penakova, Ginka Ivanova, 1955-
Пенева, Ваня Илиева, 1957- (преводач) Кн 126
Пенева, Елена Евлогиева, 1942- (редактор) Кн 70
Пенчева, Екатерина Борисова, 1965- (автор) Кн 154, (илюстратор) Кн 154
Петков, Пламен Антов вж Антов, Пламен, 1964-
Петкова, Симона Румянова, 1993- (автор) Кн 170
Петров, Александър Димитров, 1953- (автор) Кн 155
Петров, Велин Димитров, 1984- (редактор) Е 17
Петров, Венцислав Людмилов, 1985- (автор) Кн 34
Петров, Ивайло, 1948- (редактор) Кн 90
Петрова, Ангелина Петрова (преводач) Кн 80
Петрова, Гергана Георгиева, 1967- (рецензия) Кн 59
Петрова, Димитрина Маринова (редактор) Кн 32
Петрова, Мария-Магдалена Андреева (текст) Г 2
Петрова, Мария-Магдалена Андреева вж Petrova, Marija-Magdalena Andreeva
Петрова, Марияна Борисова, 1956- (автор) Кн 79

Петрова, Павлина Георгиева, 1979- (съставител) Е 4
Петрунова, Анелия Георгиева, 1977- (преводач) Кн 128, Кн 129
Пигулева, Нели Димитрова, 1957- (послеслов) Кн 149
Попов, Ваньо Иванов, 1949- (преводач) Кн 78
Попов, Георги Тодоров, 1957- (композитор) Н 4
Попов, Христо Георгиев (автор) Кн 26
Попова, Велка Александрова, 1960- (автор) Кн 91
Попова, Мария Маринова, 1941- (автор) Кн 46, Кн 47
Попова, Павлина Спасова вж Спасова, Павлина
Попова, Тинка Георгиева (автор) Кн 48
Попова, Яна Петрова (автор) Кн 156
Потс, Оливия (автор) Кн 114
Потурлян, Артин Бедрос, 1943- (композитор) Н 3
Потурлян, Артин Бедрос, 1943- вж Poturljan, Artin Bedros, 1943-
Прикен, Щефан, 1972- (илюстратор) Кн 127
Пройкова, Пенка Стефанова, 1925-2004 (преводач) Кн 131
Прокопиев, Анатолий Ангелов (рецензия) Кн 39
Прошкова, Весела Богомилова, 1950- (преводач) Кн 13
Прюдо, Сю, 1946- (автор) Кн 12
Пършев, Николай Иванов, 1954- вж Иванов, Николай, 1954-
 
Р

Ралчев, Румен Петров, 1955- (редактор) Кн 182
Ралчев, Румен Петров, 1955- вж Ralčev, Rumen Petrov, 1955
Раме, Мартина (преводач) Е 8
Рим, Волфганг, 1952- (доп. материал) Кн 80
Риндова, Бистра Филипова, 1947- (автор) Кн 192
Ричи вж Донев, Христо Георгиев, 1992-
Робинсън, Дейв (автор) Кн 13
Рогалски, Петър Георгиев, 1968- (преводач) Кн 24, (предговор) Кн 24
Руневска, Елена Николова (автор) Кн 98, (редактор) Кн 97
Русева, София Русева, 1986- (автор) Кн 81
Русенфелт, Ханс, 1964- (автор) Кн 130
Русков, Никифор, 1944-2015 (илюстратор) Кн 176
Ръсел, Хелън, 1980- (автор) Кн 183
 
С

Савова, Ивелина Костова, 1953- (редактор) Кн 91
ал Садек, Табет Ахмед, 1964- вж al Sadek, Tabet Ahmed, 1964-
Сивков, Атанас Йорданов, 1954- (автор) Кн 171
Сименон, Жорж, 1902-1989 (автор) Кн 135
Симеонов, Симеон Атанасов, 1959- (редактор) Кн 185
Симеонов, Симеон Атанасов, 1959- вж Simeonov, Simeon Atanasov, 1959-
Симеонова, Боряна Миткова Парашкевова- вж Парашкевова-Симеонова, Боряна Миткова
Симеонова, Славена (художник) Г 3
Симс, Майкъл, 1958- (съставител) Кн 102
Скиаволин, Фабио (предговор) Кн 78
Скордев, Александър Данаилов, 1940- (автор) Кн 172
Скуполи, Лоренцо, 1530-1610 (автор) Кн 24
Смилянов, Атанас Апостолов, 1946- (автор) Кн 173
Спасов, Иван Първанов, 1934-1996 (композитор) Н 6
Спасова, Андриана Светлинова, 1987- (автор) Кн 138
Спасова, Павлина (автор) Кн 48
Спасова-Топурова, Андриана Светлинова вж Спасова, Андриана Светлинова, 1987-
Спиридонов, Валентин Атанасов, 1961- (предговор) Кн 185, (редактор) Кн 185
Спиридонов, Валентин Атанасов, 1961- вж Spiridonov, Valentin Atanasov, 1961-
Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 (библиогр. предшественик) Н 3
Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 вж Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977
Станев, Станислав Васков, 1978- (автор) Кн 5
Станева, Анна Хаик, 1957- (редактор) Кн 34
Станков, Борис Живков (автор) Кн 6, Кн 186
Станкова, Маргарита Димитрова, 1972- (съставител) Кн 68
Станкова, Маргарита Димитрова, 1972- вж Stankova, Margarita Dimitrova, 1972-
Станчев, Станчо Любенов, 1945- (автор) Кн 96
Стефанов, Иван Свиленов (текст) Г 2
Стефанов, Иван Свиленов вж Stefanov, Ivan Svilenov
Стефанов, Кирил Николов, 1933-2005 (композитор) Н 6
Стойков, Николай Иванов, 1936-2020 (композитор) Н 8
Стомонякова, Християна Владиславова, 1969- (преводач) Г 1
Стоянов, Йордан Фердинандов вж Фердинандов, Йордан
Стоянова, Ваня Петрова, 1961- (предговор) Кн 4
Стоянова, Йоана Василева, 1981- (картограф) К 5
Стоянова, Силвия (преводач) Кн 88, Кн 89
Стоянова, Юлияна Иванова, 1952- (редактор) Е 8
Стоянчева, Димитрина Георгиева, 1977- (автор) Кн 30
Стронгилос, Хараламбос Евангелос вж Strongilos, Haralambos Evangelos
Стронгилу-Маркопулу, Лидия вж Strongilu-Markopulu, Lidija
Суон, Карън (автор) Кн 115
Събев, Никола Емилов, 1962- (автор) Кн 60, Кн 65, (редактор) Кн 65
Събева, Десислава Георгиева Коцева- вж Георгиева, Десислава, 1972-
 
Т

Таков, Данаил Илчев, 1974- (автор) Кн 177
Танева, Борислава Александрова, 1965- (композитор) Н 3
Танева, Борислава Александрова, 1965- вж Taneva, Borislava Aleksandrova, 1965-
Таралежкова, Ива Йорданова, 1971- (редактор) Кн 182
Таралежкова, Ива Йорданова, 1971- вж Taraležkova, Iva Jordanova, 1971-
Тасева, Лора Емилова, 1960- вж Taseva, Lora Emilova, 1960-
Темпорели, Масимо (автор) Кн 78
Тенев, Дарин Войнов, 1978- вж Tenev, Darin Vojnov, 1978-
Тенева, Мария Славова, 1969- (автор) Кн 50
Тодоров, Христо Донев, 1927-1980 (композитор) Н 8
Тодорова, Росица, 1949- (преводач) Кн 102, Кн 107, Кн 117, Кн 118, Кн 183
Токораз Исто вж Цветкашки, Стоян Любомиров, 1968-
Томова, Петрушка Любенова, 1945- (преводач) Кн 110
Топурова, Андриана Светлинова Спасова- вж Спасова, Андриана Светлинова, 1987-
Топчиева, Боряна Георгиева, 1984- (автор) Кн 174
Топчиева, Боряна Георгиева, 1984- вж Topčieva, Borjana Georgieva, 1984-
Торнев, Георги Благов, 1953- (рецензия) Кн 39
Тотев, Стоян Анастасов, 1948- (автор) Кн 30
Транчева, Деница Михайлова вж Транчева-Цекова, Деница Михайлова, 1970-
Транчева-Цекова, Деница Михайлова, 1970- (автор) Кн 65
Тренев, Александър (автор) Кн 79
Трифонова, Йорданка Атанасова, 1952- (преводач) Кн 53
Тузсузова, Анна Николова, 1937-2018 (илюстратор) Кн 176
Тълпигов, Стефан Цветанов (редактор) Кн 48
Търпоманова, Екатерина Николова, 1975- (автор) Е 15
 
У

Узунов, Живко Димитров, 1978- (съставител) Кн 178
Уилкинсън, Наоми (илюстратор) Кн 183
Уилямс, Пат, 1940- (автор) Кн 82
Уинзор, Катлин, 1919-2003 (автор) Кн 122, Кн 123
Урумов, Христо Райчев, 1935-2004 (композитор) Н 8
Учителят Беинса Дуно вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
 
Ф

Файнман, Ричард Филипс, 1918-1988 (автор) Кн 124
Фам, Ан, 1983- (редактор) Кн 1
Фердинандов, Йордан (автор) Кн 18
Форзани, Силвия, 1964- (илюстратор) Кн 8, Кн 9, Кн 10
Фъртунов, Димо (автор) Кн 161
 
Х

Хабибулин, Рустем Камилевич, 1957- (редактор) Кн 185
Хабибулин, Рустем Камилевич, 1957- вж Habibullin, Rustem Kamilevič, 1957-
Хабибуллин, Рустем Камилевич, 1957- вж Хабибулин, Рустем Камилевич, 1957-
Хайн, Евелина Валентинова, 1971- (адаптатор) Кн 99, Кн 100
Хенаф, Карол, 1973- (илюстратор) Кн 136
Хилдебранд, Елин, 1969- (автор) Кн 125
Христов, Румен Иванов, 1961- (автор) Кн 72
Христова, Атанаска Цекова, 1959- (автор) Кн 46
Христозов, Кирил Христов, 1957- (рецензия) Кн 66
Хумболт Колеж. Наука без граници Концепциите на Александър фон Хумболт в съвременния свят (Варна ; 2019) вж Humboldt Kolleg on science without borders: Alexander von Humboldt's concepts in today's world (Varna ; 2019)
Хъ Дзюлин (адаптатор) Кн 99, Кн 100
Хьофер, Кристина, 1988- (преводач) Е 8
 
Ц

Цанкова, Антония Димова, 1973- (адаптатор) Кн 99, Кн 100
Цачев, Неделчо Неделчев, 1968- вж Cačev, Nedelčo Nedelčev, 1968-
Цветанов, Велизар Георгиев, 1972- (автор) Кн 163
Цветанова, Диана (автор) Кн 21
Цветкашки, Стоян Любомиров, 1968- (автор) Кн 164, Кн 165
Цветков, Кирил Радев, 1947- (автор) Кн 38
Цветкова, Данка Йорданова (съставител) Н 5
Цветкова, Зоя Йосифова, 1954- (автор) Кн 47
Цветкова, Мария Колева вж Марковска, Мария Колева, 1940-2020
Цекова, Деница Михайлова Транчева- вж Транчева-Цекова, Деница Михайлова, 1970-
Цонев, Цоню Григоров, 1971- (редактор) Е 11
 
Ч

Чакълджиян, Микаел Врамшабух, 1988- (автор) Кн 65
Чанева, Галина Стамова, 1961- (рецензия) Кн 67
Чапанова, Мара Савова, 1935- (автор) Кн 157
Чапкънов, Стефан Атанасов, 1938- (композитор) Н 8
Черкезов, Тодор Димитров, 1956- (рецензия) Кн 61
Чернева, Юлия Недкова, 1955- (преводач) Кн 19, Кн 105, Кн 106, Кн 113, Кн 120
Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979- вж Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979-
Чиликова-Любомирова, Мила Георгиева, 1974- (редактор) Кн 70
Чилингирова, Велислава Иванова, 1962- (редактор) Кн 182
Чилингирова, Велислава Иванова, 1962- вж Čilingirova, Velislava Ivanova, 1962-
Чолаков, Любомир Атанасов, 1956- (преводач) Кн 71
Чопарова, Христина Василева, 1976- (предговор) Кн 174, (преводач) Кн 174
Чопарова, Христина Василева, 1976- вж Čoparova, Hristina Vasileva, 1976-
Чулова, Даниела Данаилова, 1976- (автор) Кн 11, (съставител) Кн 11
Чулова-Маркова, Даниела Данаилова вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
 
Ш

Шабаркова-Петрова, Марияна Борисова вж Петрова, Марияна Борисова, 1956-
Шаркова, Златина Костадинова, 1960- (адаптатор) Кн 53
Шекспир, Уилям, 1564-1616 (автор) Кн 116
Шилегов, Виктор Аврамов, 1921- (автор) Кн 70
Шмит, Ерик-Еманюел, 1960- (автор) Кн 134
Шопски, Ивайло Пламенов, 1982- (доп. материал) Кн 192
Шпойлхоф, Барбара ван ден, 1959- (автор) Кн 127
Шумакова, Весела Генова, 1954- (преводач) Кн 133
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (предговор) Кн 116, (преводач) Кн 116
 
Щ

Щауфер, Рене, 1959- (автор) Кн 88, Кн 89
Щерева, Катерина Атанасова, 1967- (съставител) Кн 68
Щерева, Катерина Атанасова, 1967- вж Štereva, Katerina Atanasova, 1967-  
Ю

Юрт, Микаел, 1963- (автор) Кн 130
Юручки, Илиян, 1977- (композитор) Н 6
 
Я

Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 (доп. материал) Кн 167
Якимов, Александър Александров (автор) Кн 158
Янков, Васил Николов, 1944- (автор) Кн 74
Янкулов, Тодор Димитров, 1974- (автор) Кн 75
Янчелова, Вера Мишева (преводач) Кн 8, Кн 9, Кн 10
 
A

Abadžieva, Krasimira Svetoslavova, 1950- вж Абаджиева, Красимира Светославова, 1950-
Abrašev, Božidar Božidarov, 1977- (композитор) Н 3
Abrašev, Božidar Božidarov, 1977- вж Абрашев, Божидар Божидаров, 1977-
Ajarov, Ivan Nanev, 1939- вж Аяров, Иван Нанев, 1939-
Aleksandrov, Niki Ivanov, 1973- вж Александров, Ники Иванов, 1973-
Aleksandrov, Svetoslav Ivanov вж Александров, Светослав Иванов
Aleksandrova, Aleksandra Stefanova, 1983- (автор) Кн 92
Aleksandrova, Maja Petkova, 1965- вж Александрова, Мая Петкова, 1965-
Anačkova, Gergana Minkova вж Minkova, Gergana, 1981-
Andreev, Andrej Dimov, 1960- (редактор) Кн 185
Andreev, Andrej Dimov, 1960- вж Андреев, Андрей Димов, 1960-
Andreev, Bogdan Ivanov вж Андреев, Богдан Иванов
Andreev, Georgi Andreev, 1969- вж Андреев, Георги Андреев, 1969-
Andreeva, Bistra Stefanova вж Андреева, Бистра Стефанова
Angelov, Mario Ivanov, 1966- (композитор) Н 3
Angelov, Mario Ivanov, 1966- вж Ангелов, Марио Иванов, 1966-
Angelova, Lozana Emilova, 1987- вж Ангелова, Лозана Емилова, 1987-
Angelova, Mina Nikolaeva, 1986- (автор) Кн 58
Angelova, Plamenka, 1955- вж Ангелова, Пламенка, 1955-
Angelova, Rumjana Ivanova, 1969- вж Ангелова, Румяна Иванова, 1969-
Angelova, Vesela Ivanova, 1973- вж Ангелова, Весела Иванова, 1973-
Antov, Plamen, 1964- вж Антов, Пламен, 1964-
Applebaum, Anne, 1964- вж Апълбаум, Ан, 1964-
Argirova, Radka Mladenova, 1944- (редактор) Кн 56
Arnaudov, Georgi Asenov, 1957- (композитор) Н 3
Arnaudov, Georgi Asenov, 1957- вж Арнаудов, Георги Асенов, 1957-
Atanasov, Griša Aleksandrov, 1957- вж Атанасов, Гриша Александров, 1957-
Atanasova, Ginka Georgieva, 1953- вж Атанасова, Гинка Георгиева, 1953-
Atanasova, Nikoleta Milkova вж Атанасова, Николета Милкова
Atanasova, Žoržetina Caneva, 1963- вж Атанасова, Жоржетина Цанева, 1963-
Avrejski, Nikola Ivanov, 1948- (редактор) Кн 185
Avrejski, Nikola Ivanov, 1948- вж Аврейски, Никола Иванов, 1948-
Avtanska, Rumjana Slavova, 1979- вж Автанска, Румяна Славова, 1979-
 
B

Baeva, Albena Dimitrova, 1959- вж Баева, Албена Димитрова, 1959-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Bǎlgarija. Konstitucija (1991) вж България. Конституция (1991)
Bǎlgarija. Ministerski sǎvet вж България. Министерски съвет
Bǎlgarija. Ministerstvo na truda i socialnata politika вж България. Министерство на труда и социалната политика
Bǎlgarija. Ministerstvo na vǎnšnite raboti. Hudožestvena kolekcija Г 2
Bǎlgarija. Ministerstvo na vǎnšnite raboti. Hudožestvena kolekcija вж България. Министерство на външните работи. Художествена колекция
Bǎlgarija. Ministerstvo na zdraveopazvaneto вж България. Министерство на здравеопазването
Bǎlgarija. Zakoni i dr. p. вж България. Закони и др. п.
Bǎlgarski profesionalni sǎjuzi. Centralen sǎvet вж Български професионални съюзи. Централен съвет
Baltov, Asen Georgiev, 1966- (рецензия) Кн 69
Baltov, Milen Ivanov, 1969- вж Балтов, Милен Иванов, 1969-
Banev, Jordan Krasimirov, 1974- вж Банев, Йордан Красимиров, 1974-
Bars´kyj, Vadym Rudol´fovyč, 1974- вж Барски, Вадим Рудолфович, 1974-
Benson, Nigel C., 1955- вж Бенсън, Найджъл, 1955-
Berg, Anton вж Берг, Антон
Beškova, Mihaela Bogomilova вж Бешкова, Михаела Богомилова
Bogdanov, Andrej Iliev, 1965- вж Богданов, Андрей Илиев, 1965-
Bogdanov, Ljudmil Stojanov, 1953- вж Богданов, Людмил Стоянов, 1953-
Bohn, Thomas, 1963- (редактор) Кн 185
Bohn, Thomas, 1963- вж Бон, Томас, 1963-
Bojadžiev, Andrej Todorov, 1962- вж Бояджиев, Андрей Тодоров, 1962-
Bojanov, Bojan Todorov, 1972- (илюстратор) Кн 174
Bojanov, Bojan Todorov, 1972- вж Боянов, Боян Тодоров, 1972-
Bojanov, Mihail Angelov, 1965- вж Боянов, Михаил Ангелов, 1965-
Borisov, Boris Georgiev, 1951- вж Борисов, Борис Георгиев, 1951-
Borisov, Borislav Nikolaev вж Борисов, Борислав Николаев
Borisov, Nikolaj Andreev, 1986- вж Борисов, Николай Андреев, 1986-
Borisov, Teodor Ivanov вж Борисов, Теодор Иванов
Borisova, Tanja Ivanova, 1958- вж Борисова, Таня Иванова, 1958-
Borshosh, Miroslav вж Boršoš, Miroslav Laslo, 1972-
Boršoš, Miroslav Laslo, 1972- (предговор) Кн 175
Boteva, Diljana Vasileva, 1962- (редактор) Кн 56
Boteva, Dilyana вж Boteva, Diljana Vasileva, 1962-
Boyanov, Boyan вж Bojanov, Bojan Todorov, 1972-
Božikova, Milena Borisova, 1959- вж Божикова, Милена Борисова, 1959-
Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969- вж Братанов, Даниел Михайлов, 1969-
Brinkmann, Reinhold, 1934-2010 вж Бринкман, Райнхолд, 1934-2010
Broom, Isabelle, 1979- вж Брум, Изабел, 1979-
Brownlee, Tiffany вж Браунли, Тифани
Bubulac, Tǎchiţǎ Vlad- вж Vlad-Bubulac, Tǎchiţǎ
Bulev, Todor Veselinov, 1944- вж Булев, Тодор Веселинов, 1944-
Bulgaria. Ministry of Foreigh Affairs. Art collection вж Bǎlgarija. Ministerstvo na vǎnšnite raboti. Hudožestvena kolekcija
Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958- вж Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958-
Bušev, Mihail Konstantinov, 1936-2019 вж Бушев, Михаил Константинов, 1936-2019
Buzov, Valentin Georgiev, 1977- (композитор) Н 1
Buzov, Valentin Georgiev, 1977- вж Бузов, Валентин Георгиев, 1977-
 
C

Cačev, Nedelčo Nedelčev, 1968- (рецензия) Кн 69
Cankova, Antonija Dimova, 1973- вж Цанкова, Антония Димова, 1973-
Capilla, Jose вж Capilla, José
Capilla, José (автор) Е 9

Carter, Chris, 1965- вж Картър, Крис, 1965-
Christie, Agatha, 1890-1976 вж Кристи, Агата, 1890-1976
Coates, Ben, 1982- вж Коутс, Бен, 1982-
Conev, Conju Grigorov, 1971- вж Цонев, Цоню Григоров, 1971-
Cvetanov, Velizar Georgiev, 1972- вж Цветанов, Велизар Георгиев, 1972-
Cvetanova, Diana вж Цветанова, Диана
Cvetkaški, Stojan Ljubomirov, 1968- вж Цветкашки, Стоян Любомиров, 1968-
Cvetkov, Kiril Radev, 1947- вж Цветков, Кирил Радев, 1947-
Cvetkova, Danka Jordanova вж Цветкова, Данка Йорданова
Cvetkova, Zoja Josifova, 1954- вж Цветкова, Зоя Йосифова, 1954-
 
Č

Čakǎldžijan, Mikael Vramšabuh, 1988- вж Чакълджиян, Микаел Врамшабух, 1988-
Čaneva, Galina Stamova, 1961- вж Чанева, Галина Стамова, 1961-
Čapanova, Mara Savova, 1935- вж Чапанова, Мара Савова, 1935-
Čapkǎnov, Stefan Atanasov, 1938- вж Чапкънов, Стефан Атанасов, 1938-
Čerkezov, Todor Dimitrov, 1956- вж Черкезов, Тодор Димитров, 1956-
Černeva, Julija Nedkova, 1955- вж Чернева, Юлия Недкова, 1955-
Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979- (редактор) Кн 92
Češmedžieva-Stojčeva, Desislava Stojanova вж Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979-
Čilikova-Ljubomirova, Mila Georgieva, 1974- вж Чиликова-Любомирова, Мила Георгиева, 1974-
Čilingirova, Velislava Ivanova, 1962- (редактор) Кн 182
Čilingirova, Velislava Ivanova, 1962- вж Чилингирова, Велислава Иванова, 1962-
Čolakov, Ljubomir Atanasov, 1956- вж Чолаков, Любомир Атанасов, 1956-
Čoparova, Hristina Vasileva, 1976- (предговор) Кн 174, (преводач) Кн 174
Čoparova, Hristina Vasileva, 1976- вж Чопарова, Христина Василева, 1976-
Čulova, Daniela Danailova, 1976- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
 
D

Damjanova, Petja Georgieva, 1977- вж Дамянова, Петя Георгиева, 1977-
Damjanova, Rumjana Ivanova, 1949- вж Дамянова, Румяна Иванова, 1949-
Danin, Petǎr Emilov, 1985- вж Данин, Петър Емилов, 1985-
Dankova, Valja Krasimirova, 1972- вж Данкова, Валя Красимирова, 1972-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Davidov, Georgi Dimitrov, 1985- вж Давидов, Георги Димитров, 1985-
Davidov, Krasimir Stojanov, 1956- вж Давидов, Красимир Стоянов, 1956-
Davies, Simone, 1974- вж Дейвис, Симон, 1974-
Deaver, Jeffery, 1950- вж Дивър, Джефри, 1950-
Denčeva, Ivianna Denčeva, 1956- вж Денчева, Ивианна Денчева, 1956-
Denney, Jim, 1953- вж Дени, Джим, 1953-
Dertlieva, Asja Vladimirova вж Дертлиева, Ася Владимирова
Detrez, Raymond, 1948- (редактор) Кн 185
Detrez, Raymond, 1948- вж Детрез, Раймон, 1948-
Diamandiev, Asen Dimitrov, 1915-2009 вж Диамандиев, Асен Димитров, 1915-2009
Dičeva, Sijana Ivova, 1996?- вж Дичева, Сияна Ивова, 1996?-
Dikova, Daniela Petrova, 1962- (съставител) Н 3
Dikova, Daniela Petrova, 1962- вж Дикова, Даниела Петрова, 1962-
Dimčeva, Anžela Ivanova, 1963- вж Димчева, Анжела Иванова, 1963-
Dimitrov, Mihael Minev вж Димитров, Михаел Минев
Dimitrova, Anna Kirilova, 1947- вж Димитрова, Анна Кирилова, 1947-
Dimitrova, Irena Georgieva, 1974- вж Димитрова, Ирена Георгиева, 1974-
Dimitrova, Kamelija Cvetanova, 1971- вж Димитрова, Камелия Цветанова, 1971-
Dimov, Nikolaj Stefanov, 1958- вж Димов, Николай Стефанов, 1958-
Dimov, Petko Stefanov, 1976- вж Димов, Петко Стефанов, 1976-
Diplomacija i izkustvo. Izložba (Sofija ; 2019) Г 2
Diplomacy and art. Exhibition (Sofia ; 2019) вж Diplomacija i izkustvo. Izložba (Sofija ; 2019)
Djankov, Daniel Denev, 1965- вж Дянков, Даниел Денев, 1965-
Djankov, Plamen Borisov, 1971- вж Дянков, Пламен Борисов, 1971-
Djankov, Zdravko Ivanov, 1927- вж Дянков, Здравко Иванов, 1927-
Dobrev, Dobromir Žečev, 1968- вж Добрев, Добромир Жечев, 1968-
Dočeva, Antonija Nikolaeva, 1948- вж Дочева, Антония Николаева, 1948-
Dončeva, Dora Teneva, 1986- вж Дончева, Дора Тенева, 1986-
Dončeva, Milena Blagoeva (текст) Г 2
Dončeva, Milena Blagoeva вж Дончева, Милена Благоева
Donev, Hristo Georgiev, 1992- вж Донев, Христо Георгиев, 1992-
Doneva, Conka Velikova, 1956- вж Донева, Цонка Великова, 1956-
Donevska, Bojka Spasova, 1964- (текст) Г 2
Donevska, Bojka Spasova, 1964- вж Доневска, Бойка Спасова, 1964-
Donevska, Boyka вж Donevska, Bojka Spasova, 1964-
Dragneva, Nikolina Belčeva вж Драгнева, Николина Белчева
Družestvo na hudožnicite (Ruse) вж Дружество на художниците (Русе)
Dučeva, Irina Ilieva, 1961- вж Дучева, Ирина Илиева, 1961-
Dumanov, Bojan Juliev вж Думанов, Боян Юлиев
Duškov, Živodar Ivanov, 1947- вж Душков, Живодар Иванов, 1947-
Džambazova, Borjana Jordanova, 1984- вж Джамбазова, Боряна Йорданова, 1984-
Dželepova, Stela Alekseeva, 1988- вж Джелепова, Стела Алексеева, 1988-
 
E

Edvardsson, Mattias, 1977- вж Едвардсон, Матиас, 1977-
Eldǎrov, Svetlozar Vladimirov, 1956- вж Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956-
 
F

Fam, An, 1983- вж Фам, Ан, 1983-
Fǎrtunov, Dimo вж Фъртунов, Димо
Ferdinandov, Jordan вж Фердинандов, Йордан
Feynman, Richard Phillips, 1918-1988 вж Файнман, Ричард Филипс, 1918-1988
Forzani, Silvia, 1964- вж Форзани, Силвия, 1964-
 
G

Gačovska, Venera Vasileva, 1957- вж Гачовска, Венера Василева, 1957-
Ganeva, Nevena Gančeva, 1940-2021 вж Ганева, Невена Ганчева, 1940-
Genčev, Genčo Velkov, 1942- вж Генчев, Генчо Велков, 1942-
Genčev, Hristo Hristov, 1934- вж Генчев, Христо Христов, 1934-
Gendžova, Marijana вж Генджова, Марияна
Genova, Stojka Koleva, 1973- вж Генова, Стойка Колева, 1973-
Georgiev, Georgi Marinov, 1928- вж Георгиев, Георги Маринов, 1928-
Georgieva, Desislava, 1972- вж Георгиева, Десислава, 1972-
Giza вж Angelova, Lozana Emilova, 1987-
Goleminov, Marin Petrov, 1908-2000 вж Големинов, Марин Петров, 1908-2000
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- (композитор) Н 3
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- вж Гошев, Йордан Станоев, 1960-
Grigorova, Darina Grigorova, 1973- (редактор) Кн 185
Grigorova, Darina Grigorova, 1973- вж Григорова, Дарина Григорова, 1973-
Grilli, Maria Luisa (редактор) Кн 56
Groves, Judy вж Гроувс, Джуди
Günak, Kristina, 1977- вж Кунаг, Кристина, 1977-
Gurbanov, Nikolaj Stefanov, 1993- вж Гурбанов, Николай Стефанов, 1993-
Gvozdejkova, Simona Svetoslavova вж Гвоздейкова, Симона Светославова
 
H

Habibullin, Rustem Kamilevič, 1957- (редактор) Кн 185
Habibullin, Rustem Kamilevič, 1957- вж Хабибулин, Рустем Камилевич, 1957-
Hein, Evelina Valentinova, 1971- вж Хайн, Евелина Валентинова, 1971-
Hénaff, Carole, 1973- вж Хенеф, Карол, 1973-
Hilderbrand, Elin, 1969- вж Хилдебранд, Елин, 1969-
Hjorth, Michael, 1963- вж Юрт, Микаел, 1963-
Höfer, Kristina, 1988- вж Хьофер, Кристина, 1988-
Hristov, Rumen Ivanov, 1961- вж Христов, Румен Иванов, 1961-
Hristova, Atanaska Cekova, 1959- вж Христова, Атанаска Цекова, 1959-
Hristozov, Kiril Hristov, 1957- вж Христозов, Кирил Христов, 1957-
Humboldt Kolleg on science without borders: Alexander von Humboldt's concepts in today's world (Varna ; 2019) Кн 56
 
I

ICGSM Кръгова икономика (4 ; Burgas ; 2017) вж International Conference on Governance & Strategic Management (4 ; Burgas ; 2017)
ICGSM The Circular Economy (4 ; Burgas ; 2017) вж International Conference on Governance & Strategic Management (4 ; Burgas ; 2017)
Iglikova, Radostina Vladkova, 1984- (автор) Кн 93
Ikonomov, Vili, 1944- вж Икономов, Вили, 1944-
Iliev, Ilija Vasilev, 1948- вж Илиев, Илия Василев, 1948-
Iliev, Spiridon Jordanov, 1925-2001 вж Илиев, Спиридон Йорданов, 1925-2001
Ilieva, Stojanka Ivanova вж Илиева, Стоянка Иванова
Ilievski, Kiril Konstantinov, 1955- (композитор) Н 3
Ilievski, Kiril Konstantinov, 1955- вж Илиевски, Кирил Константинов, 1955-
Ilievski, Konstantin Kirilov, 1979- (композитор) Н 3
Ilievski, Konstantin Kirilov, 1979- вж Илиевски, Константин Кирилов, 1979-
Imai Hiyoko вж Имаи Хийоко
International Conference Circular Economy (Burgas ; 2017) вж International Conference on Governance & Strategic Management (4 ; Burgas ; 2017)
International Conference Emotionol and Behavioral Disorders (Albena ; 2020) Кн 68
International Conference Emotionol and Behavioral Disorders (Albena ; 2020) вж Международна конференция Емоционални и поведенчески нарушения (Албена ; 2020)
International Conference on Governance & Strategic Management (4 ; Burgas ; 2017) Кн 31
International Scientific Conference Security - Education, Science, Industry (Sofia ; 2020) Кн 40
International Scientific Conference Security - Education, Science, Industry (Sofia ; 2020) вж Международна научна конференция Сигурност - образование, наука, индустрия (София ; 2020)
Ivanov, Galin Rajnov вж Иванов, Галин Райнов
Ivanov, Georgi, 1949- вж Иванов, Георги, 1949-
Ivanov, Georgi Petkov, 1984- (съставител) Кн 175
Ivanov, Ivo Rumenov, 1984- вж Иванов, Иво Руменов, 1984-
Ivanov, Martin Vladimirov, 1977- вж Иванов, Мартин Владимиров, 1977-
Ivanov, Nikolaj, 1954- вж Иванов, Николай, 1954-
Ivanov, Stoimir Ivanov, 1962- вж Иванов, Стоимир Иванов, 1962-
Ivanov, Todor Petkov, 1955- вж Иванов, Тодор Петков, 1955-
Ivanov, Vladko Mičov, 1958- вж Иванов, Владко Мичов, 1958-
Ivanov, Zlatko Momčilov, 1976- вж Иванов, Златко Момчилов, 1976-
Ivanova, Desislava Marinova вж Иванова, Десислава Маринова
Ivanova, Ekaterina Ivanova, 1979- вж Иванова, Екатерина Иванова, 1979-
Ivanova-Kiefer, Rumjana, 1954- вж Иванова-Кифер, Румяна, 1954-
 
J

Jakimov, Aleksandǎr Aleksandrov вж Якимов, Александър Александров
Jančelova, Vera Miševa вж Янчелова, Вера Мишева
Jankov, Vasil Nikolov, 1944- вж Янков, Васил Николов, 1944-
Jankulov, Todor Dimitrov, 1974- вж Янкулов, Тодор Димитров, 1974-
Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914 вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Jeliazkova-Jones, Krassimira вж Željazkova-Jones, Krasimira Delčeva
Jones, Krasimira Delčeva Jeliazkova- вж Željazkova-Jones, Krasimira Delčeva
Jordanov, Jordan Veselinov, 1990- вж Йорданов, Йордан Веселинов, 1990-
Jordanova, Dimitrina Blagoeva, 1977- вж Йорданова, Димитрина Благоева, 1977-
Jordanova, Jova Ivanova, 1941- вж Йорданова, Йова Иванова, 1941-
Jotov, Stanil Venelinov, 1969- вж Йотов, Станил Венелинов, 1969-
Juručki, Ilijan, 1977- вж Юручки, Илиян, 1977-
 
K

Kalendžiev, Martin Angelov вж Календжиев, Мартин Ангелов
Kalinova, Marija, 1983- вж Калинова, Мария, 1983-
Kalojanov, Dimitrij вж Калоянов, Димитрий
Kamburova, Mariela Stefanova, 1970- вж Камбурова, Мариела Стефанова, 1970-
Kanavrov, Valentin Apostolov, 1955- вж Канавров, Валентин Апостолов, 1955-
Kǎnev, Nejčo Marinov, 1941-2017 вж Кънев, Нейчо Маринов, 1941-2017
Kǎnev, Stefan Petrov, 1930-1991 вж Кънев, Стефан Петров, 1930-1991
Karadžov, Nikolaj, 1950- вж Караджов, Николай, 1950-
Karaivanov, Hristo Živomirov, 1987- вж Караиванов, Христо Живомиров, 1987-
Karastojčeva, Emilija Stanimirova, 1971- вж Карастойчева, Емилия Станимирова, 1971-
Karev, Maksim Ljubenov, 1960- вж Карев, Максим Любенов, 1960-
Karieva, Ralica Bojčeva, 1979- вж Кариева, Ралица Бойчева, 1979-
Kaufman, Nikolaj Jankov, 1925-2018 вж Кауфман, Николай Янков, 1925-2018
Keahey, John вж Кейхи, Джон
Kirilova, Ljubov, 1973- вж Кирилова, Любов, 1973-
Kirova, Gergana Kirilova (автор) Кн 57
Kjurkčijski, Krasimir Cvetanov, 1936-2011 вж Кюркчийски, Красимир Цветанов, 1936-2011
Klinger, Leslie S., 1946- вж Клингър, Лесли С., 1946-
Kodžabašieva, Milka Todorova вж Коджабашиева, Милка Тодорова
Koev, Stefan Mihajlov, 1942- вж Коев, Стефан Михайлов, 1942-
Kojnakov, Javor Nenčev, 1956- вж (текст) Г 2
Kojnakov, Javor Nenčev, 1956- вж Койнаков, Явор Ненчев, 1956-
Kolčakova, Anna Ognjanova, 1965- вж Колчакова, Анна Огнянова, 1965-
Kolev, Kosta, 1921-2010 вж Колев, Коста, 1921-2010
Kolev, Krasimir Krumov, 1964- вж Колев, Красимир Крумов, 1964-
Koleva, Daniela Ljubenova, 1961- вж Колева, Даниела Любенова, 1961-
Koleva, Irina Koleva, 1957- вж Колева, Ирина Колева, 1957-
Koleva, Lidija Nikolova, 1972- вж Колева, Лидия Николова, 1972-
Koleva, Loreta Delčeva, 1968- вж Колева, Лорета Делчева, 1968-
Koleva, Zlatina Ivanova, 1966- вж Колева, Златина Иванова, 1966-
Konstantinov, Aleko Ivanicov, 1863-1897 вж Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897
Kostova, Biljana Virgilova вж Костова, Биляна Виргилова
Kostova-Vǎrlakova, Velimira Kostadinova, 1947- вж Костова-Върлакова, Велимира Костадинова, 1947-
Krachunova, Zoya Vasileva вж Kračunova, Zoja Vasileva
Kračunov, Ljubomir вж Крачунов, Любомир
Kračunov, Todor Ivanov, 1933- вж Крачунов, Тодор Иванов, 1933-
Kračunova, Veska Grigorova вж Крачунова, Веска Гриророва
Kračunova, Zoja Vasileva  (редактор) Кн 40
Kračunova, Zoja Vasileva вж Крачунова, Зоя Василева
Krǎstev, Aleksandǎr Plamenov, 1986- (съставител) Кн 175
Krastev, Alexander вж Krǎstev, Aleksandǎr Plamenov, 1986-
Krǎstev, Kiril Vasilev, 1904-1991 вж Кръстев, Кирил Василев, 1904-1991
Krǎsteva, Maja Kinova, 1970- (съставител) Кн 182, (преводач) Кн 182
Krǎsteva, Maja Kinova, 1970- вж Кръстева, Мая Кинова, 1970-
Krasteva, Maya вж Krǎsteva, Maja Kinova, 1970-
Krause, Angela вж Краузе, Ангела
Krumov, Petǎr, 1934- вж Крумов, Петър, 1934-
Kukova, Elena Božkova, 1936- вж Кукова, Елена Божкова, 1936-
Kundurdžiev, Atanas Ivanov, 1957- вж Кундурджиев, Атанас Иванов, 1957-
Kušleva, Anka Manolova, 1938- вж Кушлева, Анка Манолова, 1938-
Kušleva, Stefka Manolova, 1938-2019 вж Кушлева, Стефка Манолова, 1938-2019
Kutev, Filip Tenev, 1903-1982 вж Кутев, Филип Тенев, 1903-1982
Kutev, Stanislav Ivanov, 1950- вж Кутев, Станислав Иванов, 1950-
Kuzov, Rumen Dimitrov, 1957- вж Кузов, Румен Димитров, 1957-
 
L

L´ondev, Petǎr Stefanov, 1936-2018 вж Льондев, Петър Стефанов, 1936-2018
Lallemand, Orianne, 1972- вж Лалман, Ориан, 1972-
Latifjan, Hari Bedo, 1984- вж Латифян, Хари Бедо, 1984-
Legurska, Mirena Damjanova, 1971- вж Легурска, Мирена Дамянова, 1971-
Leighton, Ralph, 1949- вж Лейтън, Ралф, 1949-
Leone, Luca de, 1974- вж Леоне, Лука де, 1974-
Leonidov, Rumen Aleksandrov, 1953- вж Леонидов, Румен Александров, 1953-
Leviev, Milčo Isak, 1937-2019 вж Левиев, Милчо Исак, 1937-2019
Ličeva, Amelija Veselinova, 1968- (съставител) Кн 175
Ličeva, Amelija Veselinova, 1968- вж Личева, Амелия Веселинова, 1968-
Licheva, Amelia вж Ličeva, Amelija Veselinova, 1968-
Ljubenova, Lizbet, 1952- вж Любенова, Лизбет, 1952-
Llobregat, Nuria (автор) Е 9
Longworth, Mary Lou, 1963- вж Лонгуърт, Мери Лу, 1963-
 
M

MacGrath, Robert E., 1956- вж Макграт, Робърт Е., 1956-
Maciejak, Véronique вж Месиежак, Вероник
Makaveeva, Milena Ivanova, 1961- вж Макавеева, Милена Иванова, 1961-
Mancini, Paolo вж Манчини, Паоло
Mančeva, Rusanka Petkova, 1959- вж Манчева, Русанка Петкова, 1959-
Maneva, Antoaneta Nikolova, 1952- вж Манева, Антоанета Миколова, 1952-
Manuilova, Ralica Emanuilova, 1971- вж Мануилова, Ралица Емануилова, 1971-
Markopulu, Lidia вж Strongilu-Markopulu, Lidija
Markova, Elena Konstantinova, 2006- вж Маркова, Елена Константинова, 2006-
Markovska, Marija Koleva, 1940-2020 вж Марковска, Мария Колева, 1940-2020
Markovski, Rosen, 1964- вж Марковски, Росен, 1964-
Martin-Lugand, Agnès, 1979- вж Мартен-Люган, Анес, 1979-
Mateeva-Bajčeva, Venera Georgieva вж Матеева-Байчева, Венера Георгиева
Mateva, Tatjana Slavova, 1938- вж Матева, Татяна Славова, 1938-
Mateva, Zdravka Marselova вж Матева, Здравка Марселова
McCullum, Jack, 1949- вж Маккълъм, Джак, 1949-
Mečeva, Petra Filipova, 1931- вж Мечева, Петра Филипова, 1931-
Mečeva-Koleva, Ivanka Bogdanova вж Мечева-Колева, Иванка Богданова
Menkov, Menko Petrov вж Менков, Менко Петров
Meždunarodna naučna konferencija Kulturi i religii na Balkanite, v Sredizemnomorieto i Iztoka (V. Tǎrnovo ; 2018) вж Международна научна конференция Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока (В. Търново ; 2018)
Michaelides, Alex, 1977- вж Майкълидис, Алекс, 1977-
Mihajlov, Kalin Rumenov, 1966- вж Михайлов, Калин Руменов, 1966-
Mikova, Velička Milčeva, 1972- вж Микова, Величка Милчева, 1972-
Milanova, Stanislava Aleksandrova, 1967- вж Миланова, Станислава Александрова, 1967-
Miloslavova, Vjara Jordanova, 1937- вж Милославова, Вяра Йорданова, 1937-
Milov, Dimitǎr Mihajlov, 1953- вж Милов, Димитър Михайлов, 1953-
Minčev, Dimitǎr Petrov, 1978- вж Минчев, Димитър Петров, 1978-
Mingov, Emil Asenov, 1952- вж Мингов, Емил Асенов, 1952-
Minkin, Cenko Asenov, 1959- (композитор) Н 3
Minkin, Cenko Asenov, 1959- вж Минкин, Ценко Асенов, 1959-
Minkin, Krasimir Cvetkov, 1978- вж Минкин, Красимир Цветков, 1978-
Minkov, Dorian Asenov, 1957- вж Минков, Дориан Асенов, 1957-
Minkov, Svetoslav Konstantinov, 1902-1966 вж Минков, Светослав Константинов, 1902-1966
Minkova, Gergana, 1981- (текст) Г 2
Minkova, Gergana, 1981- вж Минкова, Гергана, 1981-
Mitova, Radka Dimitrova, 1944- вж Митова, Радка Димитрова, 1944-
Momčilova, Adriana Nikolova, 1961- вж Момчилова, Адриана Николова, 1961-
Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968- (автор) Е 9, (редактор) Е 9
Monova-Zheleva, Mariya Hristova вж Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968- 
Moore, Demi, 1962- вж Мур, Деми, 1962-
Morozzi, Cristina, 1943- вж Мороци, Кристина, 1943-
Morton, Lisa, 1958- вж Мортън, Лиза, 1958-
Možajskij, Andrej Jur´evič (редактор) Кн 185
Možajskij, Andrej Jur´evič вж Можайски, Андрей Юриевич
Mróz, Remigiusz, 1987- вж Мруз, Ремигиуш, 1987-
Mutafčiev, Stefan Nikolov, 1942-1997 вж Мутафчиев, Стефан Николов, 1942-1997
 
N

Načev, Bojan Vencislavov, 1971- вж Начев, Боян Венциславов, 1971-
Načeva, Deliana Hristova, 1977- вж Начева, Делиана Христова, 1977-
Načeva, Stanimira Georgieva вж Начева, Станимира Георгиева
Nadeždin, Nikolaj Jakovlevič, 1960- вж Надеждин, Николай Яковлевич, 1960-
Naučna konferencija Svetǎt sled Pǎrvata svetovna vojna (Veliko Tǎrnovo ; 2018) Кн 185
Naučna konferencija Svetǎt sled Pǎrvata svetovna vojna (Veliko Tǎrnovo ; 2018) вж Научна конференция Светът след Първата световна война (Велико Търново ; 2018)
Naumov, Anastas, 1928-2015 вж Наумов, Анастас, 1928-2015
Nazǎrov, Kiril Stefanov, 1941- вж Назъров, Кирил Стефанов, 1941-
Nedelčev, Ivajlo Jordanov, 1973- вж Неделчев, Ивайло Йорданов, 1973-
Nedelčeva, Svetlana Jordanova, 1972- (автор) Кн 94
Nedelcheva, Svetlana вж Nedelčeva, Svetlana Jordanova, 1972-
Negrova, Joana Krasimirova, 1992- вж Негрова, Йоана Красимирова, 1992-
Nejčeva, Marija Ivanova, 1968- вж Нейчева, Мария Иванова, 1968-
Neminska, Rumjana Ilčeva, 1964- вж Неминска, Румяна Илчева, 1964-
Nenkova, Stojanka Stančeva, 1947- вж Ненкова, Стоянка Станчева, 1947-
Niemiec, Ryan M., 1974- вж Ниймик, Райън М., 1974-
Nikolov, Ivan Dimitrov, 1955-2018 вж Николов, Иван Димитров, 1955-2018
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolova, Denica Marinova, 1989- (автор) Кн 166
Nikolova, Gergana Vasileva, 1976- вж Николова, Гергана Василева, 1976-
Nikolova, Milena Krasimirova, 1975- вж Николова, Милена Красимирова, 1975-
Nikovska, Kremena Nikolaeva, 1973- вж Никовска, Кремена Николаева, 1973-
 
O

Orbecova, Marija Mitkova, 1962- вж Орбецова, Мария Миткова, 1962-
 
P

Paceva, Mirena Atanasova, 1960- вж Пацева, Мирена Атанасова, 1960-
Panajotov, Ivan Rumenov вж Панайотов, Иван Руменов
Panajotov, Kiril Panajotov вж Панайотов, Кирил Панайотов
Panajotova, Valerija Petrova, 1948- вж Панайотова, Валерия Петрова, 1948-
Pankov, Marian Svilenov, 1978- вж Панков, Мариан Свиленов, 1978-
Panteleeva, Iliana Marinova, 1968- вж Пантелеева, Илиана Маринова, 1968-
Papazian, Silva вж Papazjan, Silva
Papazjan, Silva (съставител) Кн 175
Paraškevova-Simeonova, Borjana Mitkova вж Парашкевова-Симеонова, Боряна Миткова
Pastarmadzhieva, Daniela Dobreva вж Pastarmadžieva, Daniela Dobreva 
Pastarmadžieva, Daniela Dobreva (автор) Кн 58
Paurov, Stojan Ivanov, 1974- вж Пауров, Стоян Иванов, 1974-
Pavlova, Adelina Avramova, 1966- вж Павлова, Аделина Аврамова, 1966-
Penakova, Ginka Ivanova, 1955- (редактор) Кн 93
Penčeva, Ekaterina Borisova, 1965- вж Пенчева, Екатерина Борисова, 1965-
Peneva, Elena Evlogieva, 1942- вж Пенева, Елена Евлогиева, 1942-
Peneva, Vanja Ilieva, 1957- вж Пенева, Ваня Илиева, 1957-
Petkova, Simona Rumjanova, 1993- вж Петкова, Симона Румянова, 1993-
Petrov, Aleksandǎr Dimitrov, 1953- вж Петров, Александър Димитров, 1953-
Petrov, Ivajlo, 1948- вж Петров, Ивайло, 1948-
Petrov, Velin Dimitrov, 1984- вж Петров, Велин Димитров, 1984-
Petrov, Vencislav Ljudmilov, 1985- вж Петров, Венцислав Людмилов, 1985-
Petrova, Angelina Petrova вж Петрова, Ангелина Петрова
Petrova, Dimitrina Marinova вж Петрова, Димитрина Маринова
Petrova, Gergana Georgieva, 1967- вж Петрова, Гергана Георгиева, 1967-
Petrova, Marija-Magdalena Andreeva (текст) Г 2
Petrova, Marija-Magdalena Andreeva вж Петрова, Мария-Магдалена Андреева
Petrova, Marijana Borisova, 1956- вж Петрова, Марияна Борисова, 1956-
Petrova, Pavlina Georgieva, 1979- вж Петрова, Павлина Георгиева, 1979-
Petrunova, Anelija Georgieva, 1977- вж Петрунова, Анелия Георгиева, 1977-
Piguleva, Neli Dimitrova, 1957- вж Пигулева, Нели Димитрова, 1957-
Popov, Georgi Todorov, 1957- вж Попов, Георги Тодоров, 1957-
Popov, Hristo Georgiev вж Попов, Христо Георгиев
Popov, Van´o Ivanov, 1949- вж Попов, Ваньо Иванов, 1949-
Popova, Jana Petrova вж Попова, Яна Петрова
Popova, Marija Marinova, 1941- вж Попова, Мария Маринова, 1941-
Popova, Tinka Georgieva вж Попова, Тинка Георгиева
Popova, Velka Aleksandrova, 1960- вж Попова, Велка Александрова, 1960-
Potts, Olivia вж Потс, Оливия
Poturljan, Artin Bedros, 1943- (композитор) Н 3
Poturljan, Artin Bedros, 1943- вж Потурлян, Артин Бедрос, 1943-
Pricken, Stephan, 1972- вж Прикен, Щефан, 1972-
Prideaux, Sue, 1946- вж Прюдо, Сю, 1946-
Projkova, Penka Stefanova, 1925-2004 вж Пройкова, Пенка Стефанова, 1925-2004
Prokopiev, Anatolij Angelov вж Прокопиев, Анатолий Ангелов
Proškova, Vesela Bogomilova, 1950- вж Прошкова, Весела Богомилова, 1950-
 
R

Rahmeh, Martina вж Раме, Мартина
Ralčev, Rumen Petrov, 1955- (редактор) Кн 182
Ralčev, Rumen Petrov, 1955- вж Ралчев, Румен Петров, 1955
Rihm, Wolfgang, 1952- вж Рим, Волфганг, 1952-
Rindova, Bistra Filipova, 1947- вж Риндова, Бистра Филипова, 1947-
Robinson, Dave вж Робинсън, Дейв
Rogalski, Petǎr Georgiev, 1968- вж Рогалски, Петър Георгиев, 1968-
Rosenfeldt, Hans, 1964- вж Русенфелт, Ханс, 1964-
Runevska, Elena Nikolova вж Руневска, Елена Николова
Ruse Artists Society вж Дружество на художниците (Русе)
Ruseva, Sofija Ruseva, 1986- вж Русева, София Русева, 1986-
Ruskov, Nikifor, 1944-2015 вж Русков, Никифор, 1944-2015
Russell, Helen, 1980- вж Ръсел, Хелън, 1980-
 
S

Sǎbev, Nikola Emilov, 1962- вж Събев, Никола Емилов, 1962-
al Sadek, Tabet Ahmed, 1964- (автор) Кн 69
Savova, Ivelina Kostova, 1953- вж Савова, Ивелина Костова, 1953-
Schiavolin, Fabio вж Скиаволин, Фабио
Schmitt, Éric-Emmanuel, 1960- вж Шмит, Ерик-Еманюел, 1960-
Science conference The world after the First world war (Veliko Tarnovo ; 2018) вж Научна конференция Светът след Първата световна война (Велико Търново ; 2018)
Scupoli, Lorenzo, 1530-1610 вж Скуполи, Лоренцо, 1530-1610
Shakespeare, William, 1564-1616 вж Шекспир, Уилям, 1564-1616
Shtereva, Katerina вж Štereva, Katerina Atanasova, 1967-
Simenon, Georges, 1902-1989 вж Сименон, Жорж, 1902-1989
Simeonov, Simeon Atanasov, 1959- (редактор) Кн 185
Simeonov, Simeon Atanasov, 1959- вж Симеонов, Симеон Атанасов, 1959-
Simeonova, Slavena вж Симеонова, Славена
Sims, Michael, 1958- вж Симс, Майкъл, 1958-
Sivkov, Atanas Jordanov, 1954- вж Сивков, Атанас Йорданов, 1954-
Skordev, Aleksandǎr Danailov, 1940- вж Скордев, Александър Данаилов, 1940-
Smiljanov, Atanas Apostolov, 1946- вж Смилянов, Атанас Апостолов, 1946-
Spasov, Ivan Pǎrvanov, 1934-1996 вж Спасов, Иван Първанов, 1934-1996
Spasova, Andriana Svetlinova, 1987- вж Спасова, Андриана Светлинова, 1987-
Spasova, Pavlina вж Спасова, Павлина
Speulhof, Barbara van den, 1959- вж Шпойлхоф, Барбара ван ден, 1959-
Spiridonov, Valentin Atanasov, 1961- (предговор) Кн 185, (редактор) Кн 185
Spiridonov, Valentin Atanasov, 1961- вж Спиридонов, Валентин Атанасов, 1961-
Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977 (библиогр. предшественик) Н 3
Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977 вж Стайнов, Петко Груев, 1896-1977
Stančev, Stančo Ljubenov, 1945- вж Станчев, Станчо Любенов, 1945-
Stanev, Stanislav Vaskov, 1978- вж Станев, Станислав Васков, 1978-
Staneva, Anna Haik, 1957- вж Станева, Анна Хаик, 1957-
Stankov, Boris Živkov вж Станков, Борис Живков
Stankova, Margarita Dimitrova, 1972- (съставител) Кн 68
Stankova, Margarita Dimitrova, 1972- вж Станкова, Маргарита Димитрова, 1972-
Stauffer, René, 1959- вж Щауфер, Рене, 1959-
Staynov, Petko вж Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977
Stefanov, Ivan Svilenov (текст) Г 2
Stefanov, Ivan Svilenov вж Стефанов, Иван Свиленов
Stefanov, Kiril Nikolov, 1933-2005 вж Стефанов, Кирил Николов, 1933-2005
Stojančeva, Dimitrina Georgieva, 1977- вж Стоянчева, Димитрина Георгиева, 1977-
Stojanova, Joana Vasileva, 1981- вж Стоянова, Йоана Василева, 1981-
Stojanova, Julijana Ivanova, 1952- вж Стоянова, Юлияна Иванова, 1952-
Stojanova, Silvija вж Стоянова, Силвия
Stojanova, Vanja Petrova, 1961- вж Стоянова, Ваня Петрова, 1961-
Stojčeva, Desislava Stojanova Češmedžieva- вж Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979-
Stojkov, Nikolaj Ivanov, 1936-2020 вж Стойков, Николай Иванов, 1936-2020
Stomonjakova, Hristijana Vladislavova, 1969- вж Стомонякова, Християна Владиславова, 1969-
Strongilos, Haralambos Evangelos (редактор) Кн 14, (предговор) Кн 14
Strongilu-Markopulu, Lidija (илюстратор) Кн 14
Swan, Karen вж Суон, Карън
 
Š

Šarkova, Zlatina Kostadinova, 1960- вж Шаркова, Златина Костадинова, 1960-
Šilegov, Viktor Avramov, 1921- вж Шилегов, Виктор Аврамов, 1921-
Šopski, Ivajlo Plamenov, 1982- вж Шопски, Ивайло Пламенов, 1982-
Štereva, Katerina Atanasova, 1967- (съставител) Кн 68
Štereva, Katerina Atanasova, 1967- вж Щерева, Катерина Атанасова, 1967-
Šumakova, Vesela Genova, 1954- вж Шумакова, Весела Генова, 1954-
Šurbanov, Aleksandǎr Vladimirov, 1941- вж Шурбанов, Александър Владимиров, 1941-
 
T

Takov, Danail Ilčev, 1974- вж Таков, Данаил Илчев, 1974-
Tǎlpigov, Stefan Cvetanov вж Тълпигов, Стефан Цветанов
Taneva, Borislava Aleksandrova, 1965- (композитор) Н 3
Taneva, Borislava Aleksandrova, 1965- вж Танева, Борислава Александрова, 1965-
Taralezhkova, Iva вж Taraležkova, Iva Jordanova, 1971-
Taraležkova, Iva Jordanova, 1971- (редактор) Кн 182
Taraležkova, Iva Jordanova, 1971- вж Таралежкова, Ива Йорданова, 1971-
Tǎrpomanova, Ekaterina Nikolova, 1975- вж Търпоманова, Екатерина Николова, 1975-
Taseva, Lora Emilova, 1960- (редактор) Кн 56
Tchoparova, Christina вж Čoparova, Hristina Vasileva, 1976-
Temporelli, Massimo вж Темпорели, Масимо
Tenev, Darin Vojnov, 1978- (съставител) Кн 175
Teneva, Marija Slavova, 1969- вж Тенева, Мария Славова, 1969-
Todorov, Hristo Donev, 1927-1980 вж Тодоров, Христо Донев, 1927-1980
Todorova, Rosica, 1949- вж Тодорова, Росица, 1949-
Tomova, Petruška Ljubenova, 1945- вж Томова, Петрушка Любенова, 1945-
Topchieva, Boryana вж Topčieva, Borjana Georgieva, 1984-
Topčieva, Borjana Georgieva, 1984- (автор) Кн 174
Topčieva, Borjana Georgieva, 1984- вж Топчиева, Боряна Георгиева, 1984-  
T

Tornev, Georgi Blagov, 1953- вж Торнев, Георги Благов, 1953-
Totev, Stojan Anastasov, 1948- вж Тотев, Стоян Анастасов, 1948-
Trančeva-Cekova, Denica Mihajlova, 1970- вж Транчева-Цекова, Деница Михайлова, 1970-
Trenev, Aleksandǎr вж Тренев, Александър
Trifonova, Jordanka Atanasova, 1952- вж Трифонова, Йорданка Атанасова, 1952-
Tuzsuzova, Anna Nikolova, 1937-2018 вж Тузсузова, Анна Николова, 1937-2018
 
U

Urumov, Hristo Rajčev, 1935-2004 вж Урумов, Христо Райчев, 1935-2004
Uzunov, Živko Dimitrov, 1978- вж Узунов, Живко Димитров, 1978-
 
V

Vǎlčev, Daniel Vasilev, 1962- вж Вълчев, Даниел Василев, 1962-
Vǎlev, Ivan Dimitrov, 1928-2010 вж Вълев, Иван Димитров, 1928-2010
Vǎleva, Galja Blagoeva, 1971- вж Вълева, Галя Благоева, 1971-
Vǎlkov, Ivan Kostadinov 1959- вж Вълков, Иван Костадинов, 1959-
Vasilev, Adrian Dionisiev, 1945- вж Василев, Адриан Дионисиев, 1945-
Vasilev, Milčo Vasilev, 1949- вж Василев, Милчо Василев, 1949-
Vasileva, Gergana Ivanova вж Василева, Гергана Иванова
Vejsel, Ali Ali, 1984- вж Вейсел, Али Али, 1984-
Velčev, Vasil Konstantinov, 1972- вж Велчев, Васил Константинов, 1972-
Velčova, Jordanka Damjanova, 1969- вж Велчова, Йорданка Дамянова, 1969-
Velkova, Zdravka Jančeva, 1961- (автор) Кн 57
Vlad-Bubulac, Tǎchiţǎ (редактор) Кн 56
Vladikov, Atanas Ignatov, 1978- (редактор) Кн 58
Vladova, Elena Stefanova, 1972- вж Владова, Елена Стефанова, 1972-
Vlahov, Jordan Dimitrov, 1970- вж Влахов, Йордан Димитров, 1970-
Vodeničarova, Aleksandrina Cekomirova, 1990- вж Воденичарова, Александрина Цекомирова, 1990-
Voštinarov, Ivajlo Jordanov, 1980- вж Вощинаров, Ивайло Йорданов, 1980-
 
W

Wilkinson, Naomi вж Уилкинсън, Наоми
Williams, Pat, 1940- вж Уилямс, Пат, 1940-
Winsor, Kathleen, 1919-2003 вж Уинзор, Катлин, 1919-2003
 
Z

Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zaharieva-Konstantinova, Kalina Dimkova, 1949- вж Захариева-Константинова, Калина Димкова, 1949-
Zhelev, Svetlozar вж Želev, Svetlozar Tanev, 1974-
Zhelev, Yanislav вж Želev, Janislav Panajotov, 1967-
Zheleva, Mariya Hristova Monova- вж Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968-
Zlatanova-Velikova, Ralica Zlatanova, 1976- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Zlatev, Ljubomir Zlatanov, 1952- вж Златев, Любомир Златанов, 1952-
Zlatkova, Nadja Ivanova, 1957- вж Златкова, Надя Иванова, 1957-
Zlatomirov, Mark, 1986- вж Златомиров, Марк, 1986-
Zola, Emile, 1840-1902 вж Зола, Емил, 1840-1902
 
Ž

Želev, Janislav Panajotov, 1967- (автор) Е 9, (редактор) Е 9
Želev, Svetlozar Tanev, 1974- (съставител) Кн 175
Želeva, Marija Hristova Monova- вж Monova-Želeva, Marija Hristova, 1968-
Željazkova-Jones, Krasimira Delčeva вж Желязкова-Джоунс, Красимира Делчева

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Авлига пее Н 8
Австралия - климат и води [Картографски ресурс] К 4
Аз съм динамит Кн 12
Азия - стопанство [Картографски ресурс] К 1
Азия - учебна политическа карта [Картографски ресурс] К 7
Айде, слънце зайде Н 8
Айде що ми се белее Н 5
Айшинко, пиля шерано Н 6
Анализ на финансовите отчети [Електронен ресурс] Е 13
Антични реминисценции във възрожденската книжнина Кн 138
Археология на суровините: геоложки и химически анализи Кн 178
Атлас на щастието Кн 183
Африка - природогеографски зони [Картографски ресурс] К 8
 
Б

Бално ли ти е, сино льо Н 6
Безкраен полиритмичен диалог. Комитас - П. Стайнов Н 3
Болна съм Н 5
Буря в чаша любов Кн 156
Бъди какъвто си Кн 155
България. Т. 3, Кубрат Кн 164
България в подкрепа на Антихитлеристката коалиция (септември 1944 - май 1945 г.) [Картографски ресурс] К 14
България - води [Картографски ресурс] К 6
България - Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum) [Електронен ресурс] Е 8
Българската архитектура през периода 2010-2020 г. Кн 77
Български военни контингенти в мисии зад граница Кн 39
Бърза хорото 'одеше Н 8
Бялата роза Н 1
 
В

В края на морето Кн 149
В часа на синята мъгла Кн 167
Густав Вайганд и балканското езикознание [Електронен ресурс] Е 14
Вариации за пиано по тема от П. Стайнов Н 3
Великият Liverpool Кн 85
Джони Велинов Кн 84
Ветре ле, ненавейнико Н 7
Ветрове Кн 152
Вечерен здрач Кн 139
Вечната Амбър. Т. 1 Кн 122
Вечната Амбър. Т. 2 Кн 123
Видо, Видо, бяла Видо Н 8
Вила се е гора Н 8
Вила се й гора Н 6
Водното дело в България Кн 70
Вокализа Н 6
Всеки ден е ски ден Кн 7
Всеки заслужава втори шанс Кн 159
Всичко, което съм Кн 121
Вълшебните думички Кн 8
 
Г

Ганка мами думаше Н 7
Гел мома Н 8
Георги отдолу идеше Н 5
Гласи ми се чуват Н 8
Горска чучулига Н 1
Грешно по правилния начин Кн 119
ГУЛАГ Кн 187, Кн 188
 
Д

Да открием Китай Кн 99, Кн 100
Да сум студна вода Н 6
Данко ле, моме йубава Н 8
Две клавирни пиеси в памет на П. Стайнов Н 3
Две леки пиеси по теми от "Пайдушко", из "Тракийски танци" Н 3
Две миниатюри Н 6, Н 7
Двете Америки Кн 168
Дворецът на Синята птица Кн 136
Де са е чуло, видело Н 7
Девет приказни поеми за малки и големи Кн 176
Девойко, мъри, хубава Н 7
Дено са бело белее Н 8
Дено са солзи капали, тамо са песни никнали [Нотирана музика] Н 5
Дипломация и изкуство Г 2
Дневник на работите по възстановяването на хилядолетната черква "Св. Йоан Предтеча" във Веселчане - Кърджали Кн 22
До Чикаго и назад Кн 168
Добро утро! Кн 163
Добруджански триптих Н 7
Добряно, сестро, Добрянко Н 7
Докато светлините греят Кн 107
Докосваници, проглежданици... Кн 173
Дом за душата Кн 150
Доне мо Н 8
Дорке, Тодорке Н 6
Драго ми беше Н 8
Древен Египет (III-II хил. пр. Хр.) [Картографски ресурс] К 11
Дрийм тийм Кн 86, Кн 87
Другата Америка Кн 168
Духовната борба Кн 24
Дъждовен блус Кн 148
 
Е

Европа в периода 1945-1989 г. [Картографски ресурс] К 13
Европа - стопанство [Картографски ресурс] К 2
Европейски съюз Кн 5
Една година и един ден Кн 103
Езикови аспекти на споделянето на чуждата култура Кн 95
Екзотопия: за външния контекст на дискурса [Електронен ресурс] Е 16
Емоциите Кн 9
Ерген деда Н 8
Ерино, Еринчице Н 8
Етцел Кн 165
 
Ж

Жертвите, които правим Кн 130
Живот като миг. Ч. 1 Кн 171
Животът ми и дейността в технологията "Контрол без разрушаване" Кн 172
Жъни наваляй невесто Н 5
 
З

Забавление в парка Н 1
Завило се хоро Н 7
Загради Стоян бахчия Н 7
Заградил Стоян дворове Н 8
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност Кн 35
Закон за уреждане на колективните трудови спорове Кн 35
Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред Кн 35
Залюбих, мале, три моми Н 5
Замръкнала е Лалица Н 6
Заради тебе Гроздано Н 5
Заспала е мома Н 6
Заспало е челебийче Н 8
Защо си, горо кахърна Н 8
Звукове и букви, четене и слухово възприятие Кн 51
Здравно-социални проблеми на децата с епилепсия Кн 67
Зима в рая Кн 125
Злато моме Н 7
Змей и Яна Н 6
Знаеш ли, мило либе, помниш ли? Н 6
Зомни ма, зомни, момне ле Н 7
Зрително възприятие, внимание и ориентация Кн 52
Зрънца от историята на село Преславен [община Стара Загора] Кн 180
 
И

Иван Дойна думаше Н 6
Идвам от детството Кн 140
Из историята на детското здравеопазване в Момчилградски район Кн 62
Избрани трудове. Т. 1, Охридски митрополит Борис Кн 23
Избягай, ако можеш Кн 120
Изпити [Електронен ресурс] Е 5
Израсла е трепетлика Н 3
Източният въпрос в политиката на Великите сили през XIX - началото на XX в. Кн 189
Индже ми войвода Н 8
Иновативни стратегии за обучение на ученици билингви в начална училищна възраст Кн 49
Иновационна активност и ефективност в индустрията: емпирично изследване на предприятия на ЮИР [Югоизточен район] Кн 30
Интервюта: градското списание Кн 3
Ирино, бяла тракийко Н 7
Искри Кн 143
Исторически бележки на спортна база "Белмекен" Кн 179
История на основно училище "Отец Паисий" - с. Сомовит [община Гулянци] Кн 48
История на Първата световна война и участието на България в нея  Кн 186
История на Първата световна война (1914-1918) и участието на България в нея Кн 186
История на Сухопътните войски на България. Т. 4, Сухопътните войски в годините на демократичните промени Кн 38
История на Съюза на ветераните от войните на България Кн 6
 
К

Кавали свирят Н 6, Н 7
Как да бъдете като Уолт Дисни Кн 82
Как да бъдете като Walt Disney Кн 82
Как Иванка Иванова... посети инсталация Г 3
Как Иванка Иванова... работи на свободна практика Г 3
Какво те интересува какво мислят другите хора? Кн 124
Како Костадино Н 5
Калугерине Н 8
Каматна, бела девойко Н 8
Стефан Караджа Кн 191
Каталог 2020, посветен на 75 години Дружество на художниците Русе Г 1
Катерино моме Н 6
Кафал свири Н 8
Кераджийче Н 8
Китарни ансамбли [Нотирана музика]. Т. 1  Н 1
Класически истории с призраци Кн 101
Кодекс на труда Кн 35
Козативни сили. Т. 1 Кн 16
Кой ти купи герданчену Н 8
Колко са, мале Н 8
Компендиум за оценка на здравни технологии при медицински изделия Кн 60
Компетентностният подход в обучението по управление на образованието Кн 55
Кратък видеокурс по електрически измервания - част I [Мултимедия] Е 10
Кратък курс по електрически измервания Е 10
Кръшно се хоро завило Н 6
Кубрат Кн 164
Куфар за бездната Кн 151
Късни ябълки Кн 157
 
Л

Лазарска песен Н 8
Лале ли си Н 7
Лексикални материали за чуждестранни студенти - научен профил със самостоятелно и свободно ниво на владеене на езика Кн 97
Леонардо - първият дизайнер Кн 78
Лечебни растения Кн 64
Лидерство и мениджмънт в здравеопазването Кн 61
Листни се, горо Н 8
Личните имена, църквата, държавата и кръстникът. Русе, 1830-1970 г., 2000 г. Кн 96
Логопедияʼ 2020 Кн 68
Лунният лъч ми шепти Кн 144
Любе ле, севдалойо льо Н 6
 
М

Магда биле брала Н 5
Мадригал Н 8
Майстор Манол Н 8
Малка мома двори мете Н 8
Малко за много Кн 182
Малък валс с г-н Стайнов Н 3
Мама на Стоян думаше Н 8
Мандо ле Н 6
Марко бие либето си Н 7
Международна конференция Емоционални и поведенчески нарушения, 05 юни - 07 юни, 2020, Албена Кн 68
Мела й Рада дворове Н 8
Мелай Дойна, Дойна ле Н 6
Мениджмънт идеи. Теории, тенденции, перспективи през 21. век Кн 43
Мениджмънт на отбраната Кн 37
Мерки за повишаване качеството на образованието в училище [Електронен ресурс] Е 6
Методологически положения за анализ на регионалната сигурност Кн 27
Мечкарски танц Н 3
Микроикономика Кн 28
Микроикономика [Електронен ресурс] Е 2
Митро, майчина дощеро Н 6
Мома зюмбюл бере Н 7
Моминко льо Н 8
Момиче, голем гяволо Н 6
Монтесори за малкото дете Кн 41, Кн 42
Море, зажени се Гюро Н 7
Мори, айда, айда Н 6
Моята история Кн 174
Мъри, вземиме Кирилку Н 5
 
Н

На път йодам, за пат прашам Н 8
Направление неизвестно Кн 108
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация Кн 35
Наредба за командировките в страната Кн 35
Наредба No 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя Кн 35
Наредба No 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор Кн 35
Наредба No 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда Кн 35
Наредба No 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда Кн 35
Наредба No 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години Кн 35
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск Кн 35
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време Кн 35
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст Кн 35
Наредба за работното време, почивките и отпуските Кн 35
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина Кн 35
Наредба за структурата и организацията на работната заплата Кн 35
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж Кн 35
Наредба за трудоустрояване Кн 35
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Кн 35
Нарисувай, оцвети и ума си раздвижи! Кн 11
Народно читалище "Свети Климент Охридски" Стара Загора - светилище на просвета и култура. Ч 2 Кн 54
Наръчник на класния ръководител 1.-4. клас Кн 45
Наследяване на задължения и отговорност за завети Кн 34
Не брой целувките за сбогом Кн 132
Не чакай да отминат бурите, научи се да танцуваш в дъжда Кн 133
Невеста Н 5
Недельо, Недельо Н 6
Недопечена идея Кн 114
Нераздадена обич Кн 142
Нещо за допинга Кн 63
Нова школа за начинаещи цигулари [Нотирана музика] . [Ч.] 1, От нула до Ридинг Н 2
Ноември по пианото се стича Кн 154
Ноемврийско настроение Н 1
 
О

Общественият пътнически транспорт - алтернатива за безопасно и екологично придвижване [Електронен ресурс] Е 12
Обърнат прелюд по мотиви на "Хоро" от П. Стайнов Н 3
Овчар и мома Н 7
Огрея слънце Н 7
Огън гори Н 6
Ой, ела ми, Фелидже Н 6
Ой, пелине Н 8
ООК 1925-1926 Кн 16
Организация на работата в училище в условия на COVID-19 [Електронен ресурс] Е 7
Осемнайсет Кн 128
Основни въпроси на стилистиката на текста Кн 90
Останалото е мълчание Кн 113
От нула до Ридинг Н 2
От някога до днес Кн 161
Отдолу идат Н 8
Охридски митрополит Борис Кн 23
 
П

Палиндром Кн 147
Памет и справедливост Кн 193
Паращитовидни жлези, витамин D и калциево-фосфорна обмяна Кн 66
Парижка тайна Кн 115
Патологични разкази Кн 162
Периодична система на химичните елементи - дългопериоден вариант [Изобразителен материал] Г 4
Персийската империя (VI-IV век пр. Хр) [Картографски ресурс] К 12
Песен за бозаджийчето Н 6
Песни за народен хор [Нотирана музика]. Ч. 1 Н 6
Песни за народен хор [Нотирана музика]. Ч. 2 Н 7
Песни за народен хор [Нотирана музика]. Ч. 3 Н 8
Петкано, моме хубава Н 8
Печат върху камъка Кн 145
Пладнина прейода Н 7
Планино,Стара планино Н 5
Платон Кн 13
Пледоария за правото Кн 33
Плейнхилс. Градът отвъд мрака Кн 160
По следите на злото Кн 105
По "Тръгнала е Лиляна" Н 3
Подземията на хотел "Мажестик" Кн 135
Полката на Ева Н 1
Помамил Драган Н 5
Порше Кн 71
Фердинанд Порше Кн 71
Почит към Стайнов [Нотирана музика] Н 3
Почти нормално семейство Кн 129
Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Кн 35
Предизвикателствата на ранното детско развитие и влиянието му върху бъдещето на човека Кн 21
Премълчаното за войводата Мълчанков Кн 192
Приложение на изследователския подход за повишаване на качеството при академичното обучение на студенти педагози Кн 44
Проблеми при осъзнаване на диалектико-материалистическата философия Кн 18
Програмна система "Аз променям света" Кн 46, Кн 47
Произшествие във винарната Кн 117
Прочула се Неранза Н 6
Психичнопрофесионална пригодност за работа Кн 29
Психолингвистиката като експериментално езикознание Кн 91
Психология Кн 19
Публичноправни науки Кн 32
Пушка пукна Н 7, Н 8
Пътник за Франкфурт Кн 109
 
Р

Радка на порти седеше Н 8
Разлюляла са й Драгана Н 7
Рано ми е, море, слънце огреяло Н 7
Рано ранила, мамо, Диляна Н 8
Расти боре Н 5
Волфганг Рим и духовната ипостас в музиката Кн 80
Родопска импресия Н 7
Ролята на евреите за въоръжаването на Ботевата чета Кн 190
Ромео и Жулиета Кн 116
Рофинка болна легнала Н 7
Русан на Руска думаше Н 8
Ръченица, за две пиана Н 3
Ръченица, из "Тракийски танци" Н 3
 
С

Сборник с доклади от международна конференция Емоционални и поведенчески нарушения Кн 68
Света Златоустова литургия 24 на български език [Нотирана музика] Н 4
Света Златоустова литургия No 24 на български език Н 4
Светове Кн 146
Светът след Първата световна война Кн 185
Северна Америка - климат и води [Картографски ресурс] К 5
Седи мома в одаите Н 8
Седнал ми Дамян чорбаджи Н 7
Седянка Н 8
Семейно здраве Кн 59
Сенките на залеза Кн 153
Сигурност - образование, наука, индустрия. Ч. 1 Кн 40
Система за финансово управление и контрол в образователната институция Кн 75
Сичкине гори, джанъм, горят Н 7
Скарали са се, скарали Н 8
Скритата сила в характера Кн 20
След погребението Кн 110
Смени системата с български успешен модел Кн 26
Смъртта на лорд Еджуеър Кн 111
Смятам бързо. Уча лесно Кн 53
Снощи си, мамо, замръкнах Н 7
Соленият вкус на вятъра Кн 104
Сос ма караш, майчинко Н 7
Спомени за културния живот между двете световни войни Кн 169
Спортът в Община Велико Търново за периода 2012-2016 Кн 83
Сред животните се спри, прочети и оцвети! Кн 177
Стандарти за управление на качеството и околната среда Кн 76
Старинна песен Н 8
Стихове Кн 158
Стопанско развитие след Освобождението (1878 - 1944 г.) [Картографски ресурс] К 3
Стоян на механа отива Н 8
Странджански триптих Н 7
Структура и форма на хороводните народни песни от Северна България Кн 81
Структура и форма на хороводните народни песни /Североизточна, Средна Северна и Северозападна България/ Кн 81
Сухопътните войски в годините на демократичните промени Кн 38
Счетоводство на предприятието Кн 74
Събрали ми се, набрали Н 7
Събрали са се, събрали Н 8
Съвременни концепции за оценка на здравни технологии при медицински изделия Кн 65
Създаване и развитие на Командване на Сухопътните войски (1973-1991) Кн 36
Сън ми краде черни очи Н 6
Сънищата на Франкенщайн Кн 102
 
Т

Тайният код на българските зографи Кн 79
Тана из двори ходеше Н 5
Тангра. Т. 7, Етцел Кн 165
Танц на цветята Н 1
Текстове и лексикални задачи за чуждестранни студенти (медиен профил, свободно владеене на езика) Кн 98
Терез Ракен Кн 131
Тих вятър вее Н 8
Тихи океан - природногеографска карта [Картографски ресурс] К 9
Това е Нидерландия или Защо лалетата са различни Кн 106
Тодоркината майчица Н 7
Тракийски силуети Н 3
Тракия не ще забравим Кн 4
Трансцеденталният път към човека Кн 15
Три бюлбюла пеят Н 8
Три леки пиеси по песни на П. Стайнов, за четири ръце Н 3
Три миниатюри Н 6
[Тринадесет] 13 за късмет Кн 112
Тролът Сърдитко ... днес не се сърди! Кн 127
Трудовоправни документи - 2021 г. [Електронен ресурс] Е 4
Тръгнала е малка мома Н 8
Турчин робинче караше Н 7
Тъкала ли си, момина мале Н 6
 
У

Убийство на улица "Дюма" Кн 118
Улови сърцето на Сицилия Кн 181
Управление на проекти [Електронен ресурс] Е 1
Уча се Кн 10
Учебно помагало за подготовка за изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника Кн 72
Учебно пособие по хидравлични и пневматични задвижвания Е 11
Ученето и неговата ефективност (3.-4. клас) Кн 50
 
Р

Роджър Федерер Кн 88, Кн 89
Феликс и невидимият извор Кн 134
Философски размисли за Европа Кн 184
Фокус върху думите. Ч. 1, Лексикални материали за чуждестранни студенти - научен профил със самостоятелно и свободно ниво на владеене на езика Кн 97
Фокус върху думите. Ч. 2, Текстове и лексикални задачи за чуждестранни студенти (медиен профил, свободно владеене на езика) Кн 98
Функции на местоименията в балканските езици [Електронен ресурс] Е 15
Футболно пътуване Кн 170
 
Х

Хайдушка Н 7
Хаштаг Кн 137
Хидравлични и пневматични задвижвания [Електронен ресурс] Е 11
Храни и кулинарни технологии в туризма [Електронен ресурс] Е 3
Хранила майка, кутила Н 5
Христос Воскресе!, за две пиана Н 3
Хроники на инфодемията Кн 1
Хубава Мавруда Н 6
 
Ц

Ценни рецепти от тетрадките на безценната ми майка Кн 73
Ценното из книгата на Великия живот Кн 17
 
Ч

Че са хайдути излезли Н 6
Черешчица, горо ле Н 8
Черно море и Българско черноморско крайбрежие [Картографски ресурс] К 10
Черньо Петрана Н 5
[Четвърта] IV Международна конференция ICGSM Кръговата икономика Кн 31
Четири цвята любов Кн 141
Читалището в българската духовност Кн 54
 
Ш

Шекир Бего Н 5
Шест вариации за пиано по тема от П. Стайнов Н 3
 
Щ

Щастието е любимият ми цвят Кн 126
Що ми е мило моме Н 5
Що си, горо, повяхнала Н 8
 
Я

Я помълчете Н 7
Яна, гюзел Яна Н 8
Янкин брат Янки дума Н 7
Яно, мори, Яно Н 6
 
A

Analytical chemistry. Pt. 1 Кн 57
 
B

Bulgarien - Deutschland: sprache, literatur, kultur (Jubiläumsausgabe 20 Jahre Bulgaricum) Е 8
 
C

Chiquitita Н 1
Contemporary Bulgarian writers Кн 175
 
D

Dance of the flowers Н 1
Diplomacy and art Г 2
 
E

Earth, love & time Кн 166
The Eighteen Кн 128
Esential Еnglish syntax for university students Кн 94
Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts Кн 92
 
F

Filosofiki dialogi tis niotis Кн 14
[Fourth] 4th International Conference on Governance & Strategic Management (ICGSM) The Circular Economy Кн 31
Fun in the park Н 1
 
G

Guitar ensembles .Vol. 1 Н 1
 
I

Ievan Polkka Н 1
Innovation practices of wine industry private stakeholders /the case of Bulgaria/ Кн 58
International Conference Emotionol and Behavioral Disorders, June 05 - June 07, 2020, Albena Кн 68
 
L

A little about much Кн 182
 
M

Microsoft small basic. Въведение в програмирането Кн 2
Modernization of higher education through integration of contemporary ICT-based approaches and tools in the university curricula [Електронен ресурс] Е 9
My story Кн 174
 
N

November mood Н 1
 
P

Post-traumatic cubitus varus in children Кн 69
Proceedings of international conference Emotionol and behavioral disorders Кн 68
 
Q

Quo vadis populus Кн 25
Quo vadis, populus или Новият дневен ред на човечеството Кн 25
 
R

Wolfgang Rihm and the spiritual hypostasis in music Кн 80
 
S

Security - education, science, industry. Pt. 1 Кн 40
Science without borders: Alexander von Humboldt's concepts in today's world Кн 56
Societas classica: култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока [Електронен ресурс] . [Т.] 10 Е 17
 
T

Tribute to Staynov Н 3
 
W

Ways of achieving efficiency in women's e-magazine discourse (English-Bulgarian study) Кн 93
The white rose Н 1
The woodlark Н 1
The world after the First world war Кн 185ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
А

Агата Кристи. - София : Ера, 2008- . ISSN C625-6740 Кн 107, Кн 108, Кн 109
Агата Кристи. Разследва Поаро. - София : Ера, 2006- . ISSN C625-1803 Кн 110, Кн 111
 
Е

Ератрилър. - София : Ера, 1998- . ISSN C623-4003 Кн 105, Кн 113, Кн 120, Кн 128, Кн 137
 
И

Исторически кръгозори. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020- . ISSN 2738-747X Кн 185
 
П

Поредица Вивапиано. - София : Фонд. Арденца : Фонд. "Петко Груев Стайнов", 2017- . ISSN C634-8610 Н 3
Поредица Д-р Никола Пиколо. - В. Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1996- . ISSN C623-0059 Е 17
Поредица Минало несвършено. - София : Институт за изследване на близкото минало, 2007- . ISSN 2603-5294 Кн 193
 
С

Серия Северно сияние. - София : Ера, 2015- . ISSN C634-4941 Кн 129, Кн 130
 
У

Уча. Мога. Знам. - София : РААБЕ България, 2020- . ISSN C634-8084 Кн 51, Кн 52
 
Х

Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010- . ISSN C633-3494 Кн 24
 
H

Historical outlooks вж Исторически кръгозори
 
V

Vivapiano collection вж Поредица Вивапиано


УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 56, Кн 78
002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО Кн 138
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 9, Кн 2
005 УПРАВЛЕНИЕ Е 1
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ Кн 76
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС Е 8, Кн 3
050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ Кн 93
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Г 1, Кн 4, Кн 5, Кн 6
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 177


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 12, Кн 13, Кн 14
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 15
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18
141.8 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ШКОЛИ И СИСТЕМИ. НАУЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, МАРКСИЗЪМ. МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ Кн 18
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 183


27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 22, Кн 23, Кн 24
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 16, Кн 17


316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 1, Кн 25
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 26
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 27, Кн 39
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Е 2, Кн 28
331 ТРУД. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Кн 29
331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Кн 29
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Е 1
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 3, К 1, К 2, К 3, Кн 30, Кн 31
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 5
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 32, Кн 33
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 33
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 34
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. РАЗЛИЧНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ Е 4, Кн 35
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 35
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40
37 ОБРАЗОВАНИЕ Е 5, Е 6, Е 7, Кн 21, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 75
37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 45
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 46, Кн 47
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 48, Кн 49, Кн 50
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 51, Кн 52, Кн 53
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 54
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 68
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Е 8, Е 9, Кн 44, Кн 55


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Кн 56
502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 76
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Г 4
543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ Кн 57
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ К 4, К 5
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ К 4, К 5, К 6, Кн 70
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 64


613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 59
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 60, Кн 61, Кн 62
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 60, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 73
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 65, Кн 66
616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ Кн 66
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 67, Кн 68
617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 69
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 172
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Е 10
621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА Е 11
626/627 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО. ХИДРОТЕХНИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 70
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 71
631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ Кн 72
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 73
656 ТРАНСПОРТ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО Е 12
657 СЧЕТОВОДСТВО Е 13, Кн 74, Кн 75
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 76


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ Кн 3
72 АРХИТЕКТУРА Кн 22, Кн 77
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 2, Кн 11
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 3
75 ЖИВОПИС Кн 78, Кн 79
78 МУЗИКА Кн 80, Н 3
780.61 СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1, Н 2
780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 3
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Н 4
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 81, Н 5, Н 6, Н 7, Н 8
791 КИНО. КИНОФИЛМИ Кн 82
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ Кн 63, Кн 83
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 179
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89
796.9 ЗИМНИ СПОРТОВЕ. ИГРИ НА ЛЕД. СКИ. ПЪРЗАЛЯНЕ С ШЕЙНИ Кн 7


808 РИТОРИКА. ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИКА Кн 90
81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Е 14, Кн 49, Кн 90, Кн 91, Кн 93
811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Е 14
811.1/.2 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ Е 15
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 92, Кн 93, Кн 94
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е 8, Кн 90, Кн 92, Кн 93, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98
811.581 КИТАЙСКИ ЕЗИЦИ Кн 99, Кн 100
82.01 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Е 16
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 101, Кн 102
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116
821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 117, Кн 118
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 181
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 126
821.112.2-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 127
821.113.6 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 128, Кн 129, Кн 130
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134
821.133.1(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 135
821.133.1-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 136
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 71
821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 137
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Е 8, Кн 90, Кн 138
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 167, Н 5, Н 6, Н 7, Н 8
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Г 3, Кн 141, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 62, Кн 84, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 7, Кн 176, Кн 177


902 АРХЕОЛОГИЯ Кн 178
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 191
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 96, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 183
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 7, К 8
913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ К 9, К 10
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Е 14, Кн 3, Кн 12, Кн 13, Кн 23, Кн 56, Кн 71, Кн 78, Кн 80, Кн 82, Кн 84, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 191, Кн 192, Н 3
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ИСТОРИОГРАФИЯ Кн 184
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Е 17, Кн 184
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 185, Кн 186
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 11, К 12
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 13, Кн 189
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 187, Кн 188, Кн 189
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 190, Кн 191
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 186, Кн 192
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. К 14, Кн 193


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Борис, митрополит Охридски (1875-1938)
- биографии Кн 23
 
В

Вайганд, Густав (1860-1930)
- дейност Е 14
Велинов, Георги Велинов (1957-)
- биографии Кн 84
ВСК "Белмекен"
- история Кн 179
 
Д

Джони (1957-) вж Велинов, Георги Велинов (1957-)
Дисни, Уолт (1901-1966)
- биографии Кн 82
Дружество на художниците (Русе)
- история
- - каталози Г 1
 
Е

Европейски съюз
- учебни помагала Кн 5
 
Л

Леонардо да Винчи (1452-1519)
- дейност Кн 78
 
М

Министерство на външните работи (България)
- колекции
- - изложби
- - - каталози Г 2
Мълчанков, Стоян Иванов (1875-1920)
- биографии Кн 192
 
Н

Ницше, Фридрих Вилхелм (1844-1900)
- биографии Кн 12
 
П

Порше, Фердинанд (1875-1951)
- художествена литература Кн 71
 
Р

Рим, Волфганг (1952-)
- отделни произведения Кн 80
 
С

Стайнов, Петко Груев (1896-1977)
- биографии Н 3
Стефан Караджа (1840-1868)
- биографии Кн 191
Съюз на ветераните от войните на България
- история Кн 6
 
Т

Тракийско дружество "Одринска епопея" (Стара Загора)
- история Кн 4
 
Ф

Федерер, Роджър (1981-)
- биографии Кн 88, Кн 89
ФК "Ливърпул"
- история
- - викторини Кн 85
 
Х

Хумболт, Александър фон (1769-1859)
- конференции Кн 56
 
Ц

Център за изучаване на български език и култура "Булгарикум" (Германия)
- история
- - сборници Е 8
 
D

Disney, Walt (1901-1966) вж Дисни, Уолт (1901-1966)
 
F

Federer, Roger (1981-) вж Федерер, Роджър (1981-)
 
H

Humboldt, Alexander von (1769-1859) вж Хумболт, Александър фон (1769-1859)
 
L

Leonardo da Vinci (1452-1519) вж Леонардо да Винчи (1452-1519)
Liverpool F.C. вж ФК "Ливърпул"
Liverpool вж ФК "Ливърпул"
 
N

Nietzsche, Friedrich (1844-1900) вж Ницше, Фридрих Вилхелм (1844-1900)
 
P

Porsche, Ferdinand (1875-1951) вж Порше, Фердинанд (1875-1951)
 
R

Rihm, Wolfgang (1952-) вж Рим, Волфганг (1952-)
 
W

Weigand, Gustav (1860-1930) вж Вайганд, Густав (1860-1930)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Алтернативен туризъм Е 3
Аналитична химия
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 57
Английски език
- връзка и взаимодействие с други езици Кн 93
- синтаксис
- - учебници за ВУЗ Кн 94
Антична литература Кн 138
Археологични находки
- България
- - сборници Кн 178
Архитектура, съвременна
- България Кн 77
 
Б

Балкански езици
- история на изучаването на езика Е 14
- местоимения Е 15
Баскетбол
- САЩ
- - биографии Кн 86, Кн 87
Билингвизъм
- ученици Кн 49
Ботева чета 1876 Кн 190
Българска литература
- Възраждане
- - връзка и взаимодействие с други литератури Кн 138
- език и стил Кн 90
- преводи на други езици
- - немски език
- - - сборници Е 8
Български език
- връзка и взаимодействие с други езици Кн 93
- методика на преподаването за основни училища Кн 49
- методика на преподаването за чужденци Кн 95
- сравнителна граматика
- - сборници Е 8
- стилистика Кн 90
- учебни помагала за основни училища Кн 51
- учебни помагала за чужденци Кн 97, Кн 98
 
В

Винарство
- България
- - нови технологии Кн 58
Висше образование
- автоматизация Е 9
- управление и организация
- - методика на преподаването Кн 55
Водно стопанство
- България Кн 70
Водно строителство
- България Кн 70
Външна политика
- Балкански полуостров
- - история Кн 189
- Европа
- - история Кн 189
Въоръжени сили, български
- Афганистан Кн 39
Вътрешна политика
- България Кн 26
 
Г

Глобални проблеми на човечеството Кн 25
Говор
- разстройства
- - корекция
- - - конференции Кн 68
Горни крайници
- при децата
- - рани и травми
- - - хирургическа терапия Кн 69
Готварство Е 3
- рецепти Кн 73
 
Д

Детски градини
- учебно-възпитателна работа
- - учебни планове и програми Кн 46, Кн 47
Деца
- здравни грижи
- - Момчилградски район
- - - история Кн 62
- отглеждане Кн 41, Кн 42
- - психологични проблеми Кн 21
- умствено развитие Кн 21
Диалектически материализъм Кн 18
Допинг Кн 63
Дъновизъм Кн 16, Кн 17
Държавно право
- философски проблеми Кн 33
 
Е

Евреи
- България
- - 1876 Кн 190
Европейска безопасност Кн 27
Езиковеди, немски
- дейност Е 14
Езикознание
- Балкански полуостров
- - история Е 14
Електрически измервания Е 10
Електронни списания
- език и стил Кн 93
Епидемии
- влияние Е 7
Епилепсия
- при децата Кн 67
Естественици, немски
- конференции Кн 56
 
Ж

Железни руди
- България
- - сборници Кн 178
 
З

Задължения Кн 34
Здравеопазване
- Момчилградски район
- - история Кн 62
- нови технологии Кн 60
- управление и организация Кн 61
 
И

Изкуство
- интервюта Кн 3
Изобразително изкуство
- детска и юношеска литература Кн 11
Изобразително изкуство, българско
- колекции
- - изложби
- - - каталози Г 2
Изобразително изкуство, християнско Кн 79
Източен въпрос Кн 189
Инженери, австрийски
- художествена литература Кн 71
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата Е 9
Информация
- социални проблеми
- - сборници Кн 1
История
- Европа
- - философски проблеми Кн 184
 
К

Католицизъм Кн 24
Качество на продукцията
- управление и организация
- - стандартизация и нормализация
- - - учебници за ВУЗ Кн 76
Кинорежисьори, американски
- биографии Кн 82
Китайски език
- учебни помагала Кн 99
- учебници Кн 100
Класен ръководител
- наръчници Кн 45
Книга
- България
- - история
- - - Възраждане Кн 138
Композитори, български
- биографии Н 3
Композитори, немски
- отделни произведения Кн 80
Конспиративни теории
- сборници Кн 1
Конфликт
- Афганистан Кн 39
Концентрационни лагери
- СССР Кн 187, Кн 188
Култура
- Европа
- - история
- - - философски проблеми Кн 184
- интервюта Кн 3
- история
- - конференции Е 17
Културно сътрудничество
- България и Германия
- - сборници Е 8
 
Л

Лидерство Кн 61
Литература
- теория и естетика Е 16
Литературна стилистика Кн 90
Лични имена
- Русе
- - история Кн 96
Логопедия
- конференции Кн 68
 
М

Математика
- учебни помагала за основни училища Кн 53
Медицински апарати и инструменти Кн 65
Медицински материали Кн 60, Кн 65
Медицински растения
- наръчници Кн 64
Международна сигурност Кн 27
Микроикономика
- учебни помагала за ВУЗ Е 2, Кн 28
Митрополити, български
- биографии Кн 23
 
Н

Наказателно право
- философски проблеми Кн 33
Народна медицина
- рецепти Кн 73
Народни песни, български
- Северна България Кн 81
Наследствено право
- България Кн 34
Наука
- конференции Кн 56
Национална сигурност
- конференции Кн 40
Начални училища
- учебно-възпитателна работа Кн 50, Кн 51, Кн 52
 
О

Обмяна на веществата
- болести Кн 66
Обучение
- методи Кн 41, Кн 42, Кн 50
Общество
- развитие Кн 25
Околна среда
- контрол
- - стандартизация и нормализация
- - - учебници за ВУЗ Кн 76
Околосветски пътешествия Кн 183
Онтология Кн 15
Основни училища
- Северна България
- - история Кн 48
Отбрана (военно дело)
- България
- - управление и организация Кн 37
 
П

Паметници
- Русе
- - история
- - - извори Кн 191
Паратиреоидни жлези
- болести Кн 66
Педагогика
- методика на преподаването за ВУЗ Кн 44
Пластична и възстановителна хирургия
- при децата Кн 69
Политически репресии
- СССР Кн 187, Кн 188
Програмиране
- учебни помагала за ВУЗ Кн 2
Проекти
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Е 1
Промишлени предприятия
- Югоизточна България
- - нови технологии
- - - икономическа ефективност Кн 30
Професионално ориентиране
- тестове
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 29
Психолингвистика
- учебници за ВУЗ Кн 91
Психология Кн 19
Психология на труда
- учебни помагала за ВУЗ Кн 29
Публично право Кн 32
Първа световна война
- история Кн 186
- последици
- - конференции Кн 185
- участие
- - България Кн 186
 
Р

Революционери, български
- биографии Кн 191, Кн 192
Регионално развитие
- учебници за ВУЗ Е 1
Роми
- образование и просвета Кн 49
 
С

Самоусъвършенстване Кн 20
Села
- Северна България
- - история Кн 182
- Южна България
- - история Кн 180
Селскостопански машини и оръдия
- учебни помагала Кн 72
Семейно възпитание Кн 41, Кн 42
Семейство
- хигиена Кн 59
Ски (спорт)
- детска и юношеска литература Кн 7
Собствени имена
- Англия Кн 92
- България Кн 92
Социолингвистика Кн 93
Спорт
- Велико Търново (община) Кн 83
Спортни сгради
- България
- - история Кн 179
Средства за масова информация
- Англия
- - език и стил Кн 92
- България
- - език и стил Кн 92
- влияние
- - сборници Кн 1
Стенописи, български Кн 79
Стилистика Кн 90
Стопански предприятия
- счетоводство
- - задачи за ВУЗ Кн 74
Стопанство
- конференции Кн 31
Студенти
- методика на научно-изследователска работа и техника на писане на научни трудове Кн 44
- учебно-възпитателна работа Кн 55
Сухопътни войски
- България
- - история Кн 36, Кн 38
 
Т

Тенисисти, швейцарски
- биографии Кн 88, Кн 89
Технически прогрес Кн 78
Тоталитаризъм
- България
- - история Кн 193
Транспорт
- превоз на пътници
- - управление и организация Е 12
Трансцендентален идеализъм Кн 15
Труд
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 35
Трудово законодателство
- България
- - сборници Кн 35
Трудово право
- България
- - документи Е 4
 
У

Училища
- контрол и ревизия Кн 75
- управление и организация Е 6, Е 7, Кн 43
- управление и организиция Е 5
 
Ф

Физкултура
- България
- - медицински контрол Кн 63
Философи, древногръцки
- мироглед Кн 13
Философи, немски
- биографии Кн 12
Философия Кн 14
Философска антропология Кн 15
Финансово счетоводство
- учебници за ВУЗ Е 13
Футболисти, български
- биографии Кн 84
 
Х

Характер Кн 20
Хидравлични и пневматични предавки
- учебни помагала за ВУЗ Е 11
Химия
- учебни помагала за средни училища Г 4
Християнска етика Кн 24
Художници, италиански
- дейност Кн 78
 
Ц

Църкви
- Кърджали
- - запазване и реставрация Кн 22
 
Ч

Читалища
- Стара Загора
- - история
- - - 19-21 век Кн 54
 
Щ

Щастие Кн 183


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австралия
- климатология К 4
Австрия
- автомобилен транспорт Кн 71
Азия К 7
- стопанство К 1
Афганистан
- военно дело Кн 39
Африка К 8
 
Б

Балкански полуостров
- езикознание Е 14, Е 15
- история Кн 189
България К 14
- археология Кн 178
- архитектура Кн 77
- военно дело Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39
- вътрешна политика Кн 26
- езикознание Кн 92, Кн 93, Кн 95, Кн 96
- енергетика Кн 172
- изобразителни изкуства Г 2, Г 3, Кн 79
- история Кн 186, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193
- култура Е 8
- литературознание Кн 90, Кн 138
- музика Н 3
- обществено управление Кн 35
- организации Кн 6
- право Е 4, Кн 34
- религия Кн 23
- стопанство К 3
- строителство Кн 70
- физическа култура и спорт Кн 63, Кн 84, Кн 179
- хидрология К 6
- хранително-вкусова промишленост Кн 58
 
В

Велико Търново (община)
- физическа култура и спорт Кн 83
Великобритания
- езикознание Кн 92, Кн 93
 
Г

Германия
- висше образование Е 8
- езикознание Е 14
- естествени науки Кн 56
- музика Кн 80
- философия Кн 12
 
Д

Древен Египет К 11
Древна Гърция
- философия Кн 13
Древна Персия К 12
 
Е

Европа К 13
- история Кн 184, Кн 189
- международни политически отношения Кн 27
- стопанство К 2
 
И

Италия
- изобразителни изкуства Кн 78
 
К

Кърджали
- религия Кн 22
 
Л

Ливърпул
- физическа култура и спорт Кн 85
 
М

Момчилградски район
- здравеопазване Кн 62
 
П

Преславен (област Стара Загора)
- краезнание Кн 180
 
Р

Рила
- краезнание Кн 179
Русе
- краезнание Кн 96
- организации Г 1
- паметници на културата Кн 191
 
С

САЩ
- кино Кн 82
- физическа култура и спорт Кн 86, Кн 87
Северна България
- краезнание Кн 182
- музика Кн 81
Северна и Централна Америка
- климат К 5
Сицилия
- краезнание Кн 181
Сомовит (област Плевен)
- основно образование Кн 48
СССР
- история Кн 187, Кн 188
Стара Загора
- организации Кн 4
- читалища Кн 54
 
Т

Тихи океан К 9
 
Ч

Черно море К 10
Черноморско крайбрежие, българско К 10
 
Ш

Швейцария
- физическа култура и спорт Кн 88, Кн 89
 
Ю

Югоизточна България
- промишленост Кн 30

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN619-01-0661-7 ! Кн 100
619-01-0662-5 ! Кн 99


978-619-00-1217-7 Кн 56
978-619-00-1253-5 Кн 83
978-619-01-0552-7 Кн 124
978-619-01-0572-5 Кн 15
978-619-01-0579-4 Кн 9
978-619-01-0580-0 Кн 10
978-619-01-0580-0 ! Кн 8
978-619-01-0581-7 Кн 8
978-619-01-0581-7 ! Кн 10
978-619-01-0589-3 Кн 168
978-619-01-0634-0 Кн 127
978-619-01-0636-4 Кн 41
978-619-01-0647-0 Кн 42
978-619-01-0661-6 Кн 100
978-619-01-0662-3 Кн 99
978-619-01-0673-9 Кн 116
978-619-01-0701-9 Кн 187
978-619-01-0702-6 Кн 188
978-619-160-663-4 Кн 11
978-619-162-716-5 Кн 159
978-619-162-717-2 Кн 150
978-619-188-236-6 Кн 174
978-619-188-402-5 Кн 14
978-619-188-481-0 Кн 26
978-619-188-489-6 Кн 7
978-619-188-505-3 Кн 25
978-619-188-517-6 Кн 147
978-619-201-402-5 Кн 184
978-619-201-427-8 Кн 93
978-619-201-432-2 Кн 92
978-619-201-450-6 Кн 94
978-619-201-456-8 Е 11
978-619-205-159-4 Кн 189
978-619-205-160-0 Кн 139
978-619-205-161-7 Кн 90
978-619-205-162-4 Кн 190
978-619-205-164-8 Кн 55
978-619-208-197-2 ! Е 17
978-619-208-197-3 Е 17
978-619-208-235-2 Кн 43
978-619-208-253-2 ! Кн 43
978-619-224-020-2 Кн 24
978-619-236-225-6 Кн 58
978-619-238-126-4 К 3
978-619-238-129-5 К 14
978-619-238-156-1 К 13
978-619-245-077-9 Кн 80
978-619-247-002-9 Кн 156
978-619-247-003-6 Кн 146
978-619-7081-08-4 Кн 136
978-619-7113-50-1 Кн 142
978-619-7126-00-6 Е 12
978-619-7126-01-3 Е 1
978-619-7126-03-7 Кн 2
978-619-7126-25-9 Кн 28
978-619-7126-26-6 Е 2
978-619-7126-39-6 Кн 31
978-619-7126-91-4 Кн 74
978-619-7126-99-0 Е 9
978-619-7171-87-7 Кн 48
978-619-7286-09-0 Г 3
978-619-7286-10-6 Кн 3
978-619-7286-11-3 ! Кн 3
978-619-7313-15-4 Кн 95
978-619-7315-80-6 Кн 52
978-619-7315-81-3 Е 6
978-619-7315-82-0 Кн 51
978-619-7315-83-7 Кн 45
978-619-7315-84-4 Е 7
978-619-7315-85-1 Е 5
978-619-7315-86-8 Кн 75
978-619-7315-87-5 Кн 53
978-619-7315-88-2 Е 4
978-619-7372-28-1 Кн 138
978-619-7383-20-1 Кн 27
978-619-7397-03-1 Кн 172
978-619-7433-34-0 Кн 97
978-619-7433-34-0 ! Кн 98
978-619-7433-41-8 Е 14
978-619-7433-43-2 Е 8
978-619-7433-45-6 Е 15
978-619-7433-48-7 Е 16
978-619-7442-37-3 Кн 154
978-619-7443-04-4 ! Кн 157
978-619-7445-37-4 Кн 21
978-619-7478-57-0 Кн 40
978-619-7491-29-6 Кн 66
978-619-7491-30-2 Кн 61
978-619-7491-31-9 Кн 67
978-619-7529-04-3 Кн 82
978-619-7529-06-7 Кн 88
978-619-7529-08-1 Кн 89
978-619-7529-09-8 Кн 71
978-619-7529-10-4 Кн 86
978-619-7529-11-1 Кн 87
978-619-7529-12-8 Кн 84
978-619-7529-13-5 Кн 85
978-619-7533-06-4 Кн 151
978-619-7556-02-5 Кн 164
978-619-7556-05-6 Кн 165
978-619-7611-03-8 Кн 1
978-619-90285-7-5 Кн 79
978-619-90371-6-4 Кн 173
978-619-90991-1-7 Кн 20
978-619-91113-3-8 Кн 144
978-619-91113-4-5 Кн 143
978-619-91113-5-2 Кн 158
978-619-91224-1-9 Кн 177
978-619-91300-3-2 Кн 18
978-619-91388-2-3 Кн 166
978-619-91503-0-6 Кн 186
978-619-91503-1-3 Кн 6
978-619-91548-0-9 Кн 163
978-619-91581-3-5 Кн 77
978-619-91681-2-7 Кн 160
978-619-91722-1-6 Кн 155
978-619-91778-0-8 Кн 141
978-954-28-2634-7 Кн 35
978-954-28-2993-5 Кн 115
978-954-28-3037-5 Кн 125
978-954-28-3158-7 Кн 34
978-954-28-3219-5 Кн 193
978-954-2945-32-1 К 8
978-954-2945-36-9 К 7
978-954-2945-38-3 К 1
978-954-2945-44-4 К 5
978-954-2945-53-6 К 2
978-954-2945-58-1 К 6
978-954-2945-63-5 К 4
978-954-2945-65-9 К 9
978-954-2945-71-0 К 10
978-954-2945-78-9 К 11
978-954-2945-82-6 К 12
978-954-2945-99-4 Г 4
978-954-2954-34-7 Кн 171
978-954-2963-77-6 Кн 81
978-954-2977-74-2 Кн 37
978-954-2977-78-0 Кн 32
978-954-302-081-2 Кн 46
978-954-302-082-9 Кн 47
978-954-302-083-6 Кн 36
978-954-302-084-3 Кн 38
978-954-305-549-4 Кн 4
978-954-305-556-2 Кн 69
978-954-305-557-9 Кн 192
978-954-305-558-6 Кн 44
978-954-305-559-3 Кн 49
978-954-305-560-9 Кн 54
978-954-305-561-6 Кн 180
978-954-305-562-3 Кн 16
978-954-305-563-0 Кн 17
978-954-305-565-4 Кн 30
978-954-314-101-2 Кн 50
978-954-337-404-5 Кн 140
978-954-337-405-2 Кн 149
978-954-337-406-9 Кн 72
978-954-337-407-6 Кн 96
978-954-337-409-0 Кн 145
978-954-337-410-6 Кн 78
978-954-337-411-3 Г 1
978-954-337-412-0 Кн 60
978-954-337-413-7 Кн 65
978-954-337-414-4 Кн 76
978-954-337-415-1 Кн 39
978-954-337-416-8 Кн 191
978-954-337-417-5 Кн 73
978-954-346-140-0 Кн 167
978-954-383-129-6 Кн 33
978-954-389-500-7 Кн 107
978-954-389-501-4 Кн 108
978-954-389-502-1 Кн 119
978-954-389-513-7 Кн 113
978-954-389-514-4 Кн 169
978-954-389-515-1 Кн 104
978-954-389-516-8 Кн 130
978-954-389-517-5 Кн 183
978-954-389-518-2 Кн 105
978-954-389-519-9 Кн 133
978-954-389-520-5 Кн 134
978-954-389-521-2 Кн 181
978-954-389-522-9 Кн 131
978-954-389-523-6 Кн 137
978-954-389-524-3 Кн 122
978-954-389-525-0 Кн 123
978-954-389-526-7 Кн 135
978-954-389-527-4 Кн 102
978-954-389-529-8 Кн 132
978-954-389-530-4 Кн 114
978-954-389-531-1 Кн 120
978-954-389-532-8 Кн 129
978-954-389-534-2 Кн 126
978-954-389-535-9 Кн 118
978-954-389-536-6 Кн 110
978-954-389-537-3 Кн 111
978-954-389-538-0 Кн 112
978-954-389-539-7 Кн 109
978-954-389-540-3 Кн 19
978-954-389-541-0 Кн 13
978-954-389-542-7 Кн 12
978-954-389-543-4 Кн 101
978-954-389-554-0 Кн 103
978-954-389-556-4 Кн 106
978-954-389-558-8 Кн 128
978-954-389-565-6 Кн 121
978-954-389-566-3 Кн 117
978-954-395-259-5 Кн 29
978-954-411-257-8 Кн 23
978-954-549-140-5 Кн 176
978-954-561-523-8 Кн 170
978-954-561-524-5 Е 3
978-954-561-525-2 Кн 5
978-954-561-526-9 Кн 57
978-954-577-753-0 ! Кн 91
978-954-756-255-4 Кн 59
978-954-760-528-2 Е 10
978-954-773-227-8 Кн 64
978-954-773-230-8 Кн 148
978-954-8590-94-5 Е 13
978-954-91659-2-0 Кн 152
978-954-91659-3-7 Кн 161
978-954-91659-4-4 Кн 182
978-954-91659-5-1 Кн 153
978-954-91659-6-8 Кн 178
978-954-91824-0-8 Г 2
978-954-92588-2-0 Кн 22
978-954-9369-45-8 Кн 162
978-954-9458-28-2 Кн 68

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN979-0-707681-53-4 Н 5
979-0-707681-57-2 Н 6
979-0-707681-58-9 Н 7
979-0-707681-59-6 Н 8
979-0-9016658-8-0 Н 3
979-0-9016669-5-5 Н 4
979-0-9016681-3-3 Н 3
979-0-9021221-0-8 Н 1