БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 10

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Адриана Милчева Гайдарова, Антоанета Банова Стоичкова, Яница Николаева Ананиева, Емилия Георгиева ГригороваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания са подредени според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в последните деления - азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/10 Кн 1
КОСЕВ, Светослав Ангелов, 1972-
        Перспектива : проектиране, реализация и приложение чрез триизмерната компютърна графика / Светослав Косев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010. - 119 с. : с ил. ; 29 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 110-118. - Азб. показалец. - Рез. на бълг., англ., исп., фр. ез.

ISBN 978-954-07-3020-2 (подв.)
1. Триизмерна компютърна графика 2. Перспектива
004.92-023.5
742.1
COBISS.BG-ID 44657928

БК 2021/10 Кн 2
КОСЕВ, Светослав Ангелов, 1972-
        Перспектива, перспективна система и триизмерна графика / Светослав Косев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010. - 152 с. : с ил., черт. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 143-151. - Азб. показалец. - Рез. на бълг., англ., исп. ез.

ISBN 978-954-07-3022-6 (подв.)
1. Триизмерна компютърна графика 2. Перспектива
004.92-023.5
742.1
COBISS.BG-ID 44708872

ПЕТКОВ, Пламен Иванов, 1971-
        Иконометрия с Gretl Вж Кн 38

ШИШМАНОВ, Красимир Тодоров, 1962-
        Експертни оценки в застрахователното дружество Вж Кн 74

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/10 Кн 3
БОГДАНОВА, Маргарита Йорданова, 1962-
        Въведение в проектното управление : [учебно пособие за бакалаври] / Маргарита Богданова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 167 с. : с табл., сх. ; 30 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1835-4
1. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ
005.8(075.8)
COBISS.BG-ID 44722696

ВАСИЛЕВ, Венцислав Симеонов, 1971-
        Рисково-базиран надзор в застраховането Вж Кн 71

БК 2021/10 Кн 4
ГОРАНОВА, Пенка Вълчева, 1955-
        Управление на човешките ресурси / Пенка Горанова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 149 с. : с табл., сх. ; 30 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-23-1832-3
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
005.95/.96(075.8)
COBISS.BG-ID 44660744

БК 2021/10 Кн 5
ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Въведение в консултантския бизнес. Кн. 1 / Олег Димов, Нестор Хитов. - [София] : Racio - 90, [1994]. - 60 с. ; 20 см

ISBN 954-8566-02-8 (не е отпеч.) : 36 лв.
1. Управленско консултиране
005.4
COBISS.BG-ID 44631048

КАМЕНОВА, Димитрина Кирилова, 1957-
        Лидерство на работното място : учебник за 9. клас Вж Кн 33

КЮРОВА, Вяра Василева, 1972-
        Ценова политика на предприемаческия бизнес : [монография] Вж Кн 50

006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ
Виж и (083)

БК 2021/10 Кн 6
ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Международни счетоводни стандарти : коментар / Олег Димов. - София : Дафна, 2001. - 47 с. : с табл. ; 21 см

1. Счетоводство - стандартизация и нормализация
006:657
657
COBISS.BG-ID 44690184

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

БК 2021/10 Кн 7
        БИБЛИОТЕКАТА в моя живот : сборник с интервюта / състав., предг. Росица Петрова-Василева. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2020 (Сливен : Жажда). - 63 с. : с портр. ; 22 см

ISBN 978-619-7239-29-4
1. Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен - история 2. Библиотекари - Сливен - интервюта 3. Сливен - библиотечно дело
027.53(497.235.1)(091)(092)(047.53)
929(497.235.1)
COBISS.BG-ID 44663048

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/10 Кн 8
        АЗ уча в музей "Васил Левски" : работна тетрадка 1. - [София] : Уникарт, 2020 ([София] : [Фатум]). - 16 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

Кор. опис. - Изд. на Нац. музей Васил Левски - Карлово.

ISBN 978-954-2953-94-4

087.5
COBISS.BG-ID 44636936

БК 2021/10 Кн 9
        АЗ уча в музей "Васил Левски" : работна тетрадка 2. - [София] : Уникарт, 2020 ([София] : [Фатум]). - 16 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

Кор. опис. - Изд. на Нац. музей Васил Левски - Карлово.

ISBN 978-954-2953-95-1

087.5
COBISS.BG-ID 44638472

БК 2021/10 Кн 10
        АЗ уча в музей "Васил Левски" : работна тетрадка 3. - [София] : Уникарт, 2020 ([София] : [Фатум]). - 16 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Изд. на Нац. музей Васил Левски - Карлово.

ISBN 978-954-2953-96-8

087.5
COBISS.BG-ID 44639240

БК 2021/10 Кн 11
        АЗ уча в музей "Васил Левски" : работна тетрадка 4. - [София] : Уникарт, 2020 ([София] : [Фатум]). - 16 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Изд. на Нац. музей Васил Левски - Карлово.

ISBN 978-954-2953-97-5

087.5
COBISS.BG-ID 44640520

БК 2021/10 Кн 12
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Животните на село в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! / Георги Ганчев. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, [2019] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 16 с. : с ил. ; 23 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Образователни книжки с картинки.

ISBN 978-954-8518-64-2 : 2.50 лв

087.5
821.163.2-93-193
COBISS.BG-ID 44664328

БК 2021/10 Кн 13
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Спортисти в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! / Георги Ганчев. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, [2019] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 16 с. : с ил. ; 23 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Образователни книжки с картинки.

ISBN 978-954-8518-65-9 : 2.50 лв.

087.5
821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44632328

БК 2021/10 Кн 14
ДАЛ, Роалд, 1916-1990         
       12 дни коледни с героите на Роалд Дал : празнични игри и занимания / Роалд Дал ; ил. Куентин Блейк ; прев. Катя Перчинкова. - София : Enthusiast, 2020 ([София] : Ропринт). - 155 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The twelve days of Christmas / Roald Dahl. - Загл. в изд. каре: Дванайсет коледни дни с героите на Роалд Дал.

ISBN 978-619-164-388-2 : 12 лв.

087.5
821.111-93-8
COBISS.BG-ID 44709896

БК 2021/10 Кн 15
ХАСАНОВА, Венера, 1981-
        Първи стъпки в ментална аритметика МАЕ / Венера Хасанова. - [София] : МАЕ България : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Принта фактор]). - 57 с. : с цв. ил. ; 21 см

За авт.: с. 4.

ISBN 978-619-188-433-9 (общ код)
1. Аритметика - детска и юношеска литература
087.5:511
511:087.5
COBISS.BG-ID 44658184

БК 2021/10 Кн 16
ШУЛМАН, Марк, 1962-
        Наръчник на безпорядъка / Марк Шулман ; [ил.] К. Ламисън. - София : Артлайн студиос, 2019. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Mayhem manual / Mark Shulman, C. Lamison. - Кн. от поредицата The Amazing world of Gumbal по едноименния сериал на Cartoon Network.

ISBN 978-619-193-143-9 : 12 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44710152

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

БК 2021/10 Кн 17
МАРКО от Чипровец
        Петдесет въпроса, взети от Светото писание от двата Завета и обяснени научно в духа на изтънчения доктор Йоан Дънс Скот, книга I, Прага, 1679 г. : факсимилно издание / Марко от Чипровец ; науч. ред. Маргарет Димитрова, Янко Димитров ; предг. Лилия Илиева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020 (Ловеч : Инфовизион). - 47 с. : с факс. ; 31 см

Загл. и на лат. ез.: Quinquaginta questiones ex Sacra Pagina utriusque testamenti decerptas, & Scholastice resolutas ad mentum Doctoris Subtilis, Joannis Duns Scoti, Pragae 1679. - Текст и на лат. ез.

ISBN 978-954-00-0242-2 (подв.)
1. Марко от Чипровец - дейност 2. Духовници, български - дейност 3. Старопечатни книги, латински - 17 век - Чехия 4. Чехия - ръкописи 5. България - религия
094(=124)(437.3)
272-722(497.2)(092)
929 Марко от Чипровец
COBISS.BG-ID 44694024

БК 2021/10 Кн 18
НЕНОВА, Любка Иванова, 1979-
        Покаяния основание : служба и житие на св. Йоан Рилски (Киев, 1671 г.) : текст и изследване / Любка Ненова, Андрей Бобев ; науч. ред. Лилия Илиева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020 (София : Ди Ем Ай дивелопмънт). - 250 с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. на църковнослав. ез. - Текст и на църковнослав. ез. - Рец.: Маргарет Димитрова, Петко Петков. - Библиогр.: с. 97-101. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Факсим. изд.: Киев, 1671.

ISBN 978-954-00-0241-5
1. Иван Рилски, свети, 876?-946 - жития 2. Светци, български - жития 3. Старопечатни книги, църковнославянски 4. България - религия
094(=163.1)
27-36(497.2)(092)
929 Иван Рилски, свети
COBISS.BG-ID 44675336

БК 2021/10 Кн 19
        BLAGOSKROVISCTE nebesko Marie Divicze Mayke Boxye, preneseno po G. F. Petru Bogdanu Baksichiu R.M.B. od Obsluxenya Archibiskupu Sardicskomu ili Soffiskomu. Romae: apud Franciscum Monetam, 1643 / науч. ред. Маргарет Димитрова, Лъчезар Перчеклийски. - Фототип. изд. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020 (Ловеч : Инфовизион). - 506 с. : с факс. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Небесното съкровище на Дева Мария, Божия майка (преведено от Петър Богдан Бакшич - Монах от Малките братя, служещ като Сардикийски или Софийски архиепископ), Рим, 1643 г. - Загл. на кор.: Небесното съкровище на Дева Мария, Божия майка. - Kratak pregled povijesti Znanstvene knjižnice Dubrovnik ; A brief overview of the history of the Dubrovnik Scientific Library / Ingrid Pavličević: с. 5-31. - Данни за запазени екземпляри от трудовете на Петър Богдан (отпечатани или приготвени за печат от него) / Лилия Илиева ; A survey of extant copies of Petar Bogdan's (Petrus Deodatus) writings (published or prepared for publication) / Lilia Ilieva: с. 32-59. - Текст на илирийски, хърв., бълг., англ. ез. - Библиогр. под линия. - Фототип. изд.: Рим, 1643 г.

ISBN 978-954-00-0240-8
1. Бакшев, Петър Богдан, 1601-1674 - дейност 2. Духовници, български - дейност 3. Старопечатни книги - 17 век - Дубровник 4. Дубровник - ръкописи 5. България - религия
094(497.13-21)
272-722(497.2)"16"(092)
929 Бакшев, Петър Богдан
COBISS.BG-ID 44698632


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/10 Кн 20
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Мислителят Гьоте : въведение в природонаучните му съчинения и основополагащи принципи на духовната наука (антропософия) / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Димо Радев Даскалов. - Ст. Загора : Антропософско изд. "Даскалов", 2020 ([София] : Zape4at.com). - 308 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Einleitung zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften Zugleich eine Grundlegung der Geisteswissenschaft (Anthroposophie) / Rudolf Steiner. - Кн. 67 от поредицата Събрани съчинения на Рудолф Щайнер.

ISBN 978-954-495-098-9
1. Гьоте, Йохан Волфганг фон, 1749-1832 - мироглед 2. Поети, немски - мироглед 3. Антропософия 4. Германия - философия
1(430)(092)
141.33
821.112.2(092)
929 Гьоте, Йохан Волфганг фон
COBISS.BG-ID 44688392

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Мислителят Гьоте : въведение в природонаучните му съчинения и основополагащи принципи на духовната наука (антропософия) Вж Кн 20

БК 2021/10 Кн 21
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Степени на висшето познание / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Димитър Димчев. - Ст.  Загора : Антропософско изд. "Даскалов", 2020 ([София] : zape4at.com). - 84 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Die Stufen der hoeheren Erkenntnis / Rudolf Steiner.

ISBN 978-954-495-097-2
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 44599048

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/10 Кн 22
БУРБО, Лиз, 1941-
        Лечението на петте рани / Лиз Бурбо ; прев. от фр. Гергана Соколова. - София : Enthusiast, 2020 ([София] : Ропринт). - 224 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: La guérison des 5 blessures / Lise Bourbeau. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-164-379-0 : 16 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 44678408

БК 2021/10 Кн 23
ВЪЛКОВ, Петър Василев, 1984-
        Стрес и бърнаут : причини и стратегии за справяне : монография / Петър Вълков ; ред. Таня Борисова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2021. - 317 с. ; 24 см

Über den Autor: с. 317. - Рец.: Стойко Иванов, Теодора Стоева. - Библиогр.: с. 283-299.

ISBN 978-954-338-169-2
1. Стрес - психологични проблеми 2. Патологична психология 3. Психотерапия
159.944.4
159.97
615.851
COBISS.BG-ID 44644104

БК 2021/10 Кн 24
ЛЕОНИС, Хули
        Очевидната скрита истина за секса / Хули Леонис ; худож. Биляна Славкова. - София : Апостроф, 2021 ([София] : Ропринт). - 228 с. : с ил. ; 20 см

Хули Леонис - псевд. на бълг. авт. - Апостроф - търг. марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-954-2962-83-0 : 15 лв.
1. Сексуалност - психология
159.942
COBISS.BG-ID 44649736


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БК 2021/10 Кн 25
ГЕОРГИЕВ, Петър Илиев, 1946-
        Deo soli invicto Mithrae. Богът на Слънцето, Непобедимият - на Митра / Петър Георгиев. - София : Булга медиа, 2021 ([София] : Артлайн студиос пъблишинг). - 200 с. : с ил., к. ; 23 см

Загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Deo soli imvicto Mithrae. - Съдържа и: Мистерията Митра или мистерията Сабазий.

ISBN 978-954-9670-53-0
1. Митраизъм
254
COBISS.BG-ID 44685832

БК 2021/10 Кн 26
GEORGIEV, Petǎr Iliev, 1946-
        Deo soli invicto Mithrae. Mithra's invincible sun god : collection / Peter Georgiev ; transl. Vasil Lentshev. - Sofia : Bulga Media Publ. House, 2021 ([София] : The Studio of A). - 186 с. : с ил., к. ; 23 см

Без сведение за ориг. загл. - Загл. погрешно отпеч. на гърба на загл. с.: Deo soli imvicto Mithrae.

ISBN 978-954-9670-52-3
1. Митраизъм
254
COBISS.BG-ID 44688648

27 ХРИСТИЯНСТВО

МАРКО от Чипровец
        Петдесет въпроса, взети от Светото писание от двата Завета и обяснени научно в духа на изтънчения доктор Йоан Дънс Скот, книга I, Прага, 1679 г. : факсимилно издание Вж Кн 17

БК 2021/10 Кн 27
МИЛКОВ, Тодор Димитров, 1841-1927
        Антим първи български екзарх : живот и духовно-обществената му дейност / Тодор Милков. - Фототип. изд. - [Добрич] : [Нилекта принт], [2018]. - 180 с. : с ил. ; 23 см

Загл. и текст на стар правопис. - Изд. на Регион. библ. Дора Габе - Добрич. - Фототип. изд.: Пловдив : Търг. печ., 1899.

1. Антим I, екзарх български, 1816-1888 - биографии 2. Духовници, български - биографии 3. България - религия
271.22-722(497.2)(092)
929 Антим I, екзарх български
COBISS.BG-ID 44630024

НЕНОВА, Любка Иванова, 1979-
        Покаяния основание : служба и житие на св. Йоан Рилски (Киев, 1671 г.) : текст и изследване Вж Кн 18

БК 2021/10 Кн 28
НЬОШ, Марсел, 1935-2015
        Свети Августин. Безмерната любов / Марсел Ньош ; прев. от фр., лат. Петър Рогалски. - София : Фонд. Комунитас, 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 237 с. ; 21 см. - (Християнска библиотека)

Ориг. загл.: Saint Augustin. L'amour sans mesure / Marcel Neusch.

ISBN 978-619-224-019-6 : 15 лв.
1. Августин, Аврелий, 354-430 - творчество 2. Светци, италиански - творчество 3. Италия - религия
27-1(450)(092)
929 Августин, Аврелий
COBISS.BG-ID 44709384

БК 2021/10 Кн 29
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич, 1828-1910
        Кратко изложение на евангелието / Лев Николаевич Толстой ; прев. от рус. Камен Лозев. - [Ново изд.]. - Благоевград : Бон, [2020]. - 228 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Краткое изложение Евангелия. - Бележка на преводача: с. 11-14.

ISBN 978-954-395-246-5 : 14 лв.
1. Евангелие
271.2-29
COBISS.BG-ID 44689928

        BLAGOSKROVISCTE nebesko Marie Divicze Mayke Boxye, preneseno po G. F. Petru Bogdanu Baksichiu R.M.B. od Obsluxenya Archibiskupu Sardicskomu ili Soffiskomu. Romae: apud Franciscum Monetam, 1643 Вж Кн 19


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2021/10 Кн 30
ИВАНОВ, Любомир, 1972-
        Статистическо изучаване и прогнозиране на развитието / Любомир Иванов, Маргарита Шопова, Стела Касабова. - [3. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 248 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Пълната форма на името на авт. Любомир Иванов е Любомир Иванов Тодоров. -
1. изд. 2008 със загл. Статистическо изследване и прогнозиране на развитието, авт. Любомир Иванов. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1866-8
1. Социална статистика - учебници за ВУЗ
311:316(075.8)
COBISS.BG-ID 44608520

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2021/10 Кн 31
ПЕЙЧЕВ, Тихомир Петров
        Съвременни информационни и демографски проблеми на сигурността / Тихомир Пейчев. - София : Импера принт, 2018. - 100 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Рец.: Стоян Денчев, Веселин Целков, Евгений Сачев. - Библиогр.: с. 90-98.

ISBN 978-619-90471-4-9 : 15 лв.
1. Население - България 2. Национална сигурност - България 3. България - демография
314.1(497.2)
COBISS.BG-ID 44669704

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/10 Кн 32
ИЛИЕВА-Колева, Даниела Николаева, 1980-
        Комуникация НАвреме и НА място / Даниела Илиева. - [София] : ИК Божидар Данев, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 276 с. : с цв. ил. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Даниела Илиева е Даниела Николаева Илиева-Колева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Иванка Мавродиева. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-91527-1-3 : 35 лв.
1. Комуникация
316.772
COBISS.BG-ID 44641032

БК 2021/10 Кн 33
КАМЕНОВА, Димитрина Кирилова, 1957-
        Лидерство на работното място : учебник за 9. клас / Димитрина Каменова, Кристияна Иванова. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 60 с. : с табл., сх. ; 29 см

Рец. Силвена Денчева.

ISBN 978-954-371-648-7
1. Лидерство - учебници за средни училища 2. Организационна култура - учебници за средни училища
316.46(075.3)
005.73(075.3)
COBISS.BG-ID 44654856

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/10 Кн 34
КОЛАРОВА, Румяна Петрова, 1956-
        Демократични институции в България : сравнителен анализ (1991-2018) : [монография] / Румяна Коларова ; науч. ред. Гергана Радойкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. - 280 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Рец.: Милена Стефанова, Стойчо Стойчев. - Библиогр.: с. 271-280.

ISBN 978-954-07-4866-5
1. Вътрешна политика - България - 1991-2019 2. Държавно право и държавно устройство - България - 1991-2019 3. България - вътрешна политика
323(497.2)
328(497.2)
COBISS.BG-ID 44640008

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

        ДОКУМЕНТИ и материали по съвременна история (1946-1992) Вж Кн 209

БК 2021/10 Кн 35
        CITIZENS' Europe? Reflections on the implications of the Lisbon treaty : conference, 14th December 2007, Sofia / ed. by Rumyana Kolarova and Katia Hristova-Valtcheva ; introd. Rumyana Kolarova. - Sofia : Bulg. Europ. community studies assoc., 2008. - 165 с. : с ил., табл. ; 20 см

Изд. на Trans-Europ. Policy Studies Assoc. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9543-15-5
1. Европейски съюз - политика - конференции
327.7:061.1ЕС(06)
COBISS.BG-ID 44600072

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА
Виж и 321.7; 342.53

КОЛАРОВА, Румяна Петрова, 1956-
        Демократични институции в България : сравнителен анализ (1991-2018) : [монография] Вж Кн 34

33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2021/10 Кн 36
        Божидар ДАНЕВ - познатият и непознатият : от и за него / състав. Анета Алашка. - [София] : ИК "Божидар Данев", 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 232 с. : с цв. ил. ; 21 см

10 лв.
ISBN 978-619-91527-0-6 !
1. Данев, Божидар Василев, 1939-2018 - юбилеи и чествания - сборници 2. Икономисти, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - икономика
33(497.2)(092)(062)
929 Данев, Божидар Василев
COBISS.BG-ID 44633864

БК 2021/10 Кн 37
        Божидар ДАНЕВ - познатият и непознатият : от и за него / състав. Анета Алашка. - [София] : ИК "Божидар Данев", 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 232 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91527-0-6 (подв.) : 20 лв.
1. Данев, Божидар Василев, 1939-2018 - юбилеи и чествания - сборници 2. Икономисти, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - икономика
33(497.2)(092)(062)
929 Данев, Божидар Василев
COBISS.BG-ID 44633608

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

ТРАШЛИЕВ, Стефан Ралчев, 1958-
        Уроци на трейдъра милионер : как да печелим на финансовите пазари Вж Кн 54

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

ЕРУСАЛИМОВ, Румен Георгиев
        Инвестиции на застрахователното дружество Вж Кн 72

330.4 МАТЕМАТИЧЕСКА ИКОНОМИКА
Виж и 303; 519.2; 519.86

БК 2021/10 Кн 38
ПЕТКОВ, Пламен Иванов, 1971-
        Иконометрия с Gretl / Пламен Петков. - 3. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 302 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

1. изд. 2008 със загл. Иконометрия. - Библиогр.: с. 297-302.

ISBN 978-954-23-1887-3 : 15 лв.
1. Иконометрия - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - в иконометрията - учебници за ВУЗ
330.43(075.8)
004.4:330.43(075.8)
COBISS.BG-ID 44639752

330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ

БК 2021/10 Кн 39
        ИКОНОМИЧЕСКИ теории / Людмил Несторов ... [и др.]. - [2. доп. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 266 с. ; 30 см

Други авт.: Йордан Василев, Огнян Марков, Таня Тодорова, Петя Георгиева, Пенка Шишманова, Румен Лазаров, Елка Цонева, Елица Петкова. -
1. изд. 2017 с авт. Йордан Василев, Пенка Шишманова, Людмил Несторов, Огнян Марков, Таня Тодорова, Петя Георгиева, Елица Петкова, Румен Лазаров, Елка Цонева, Тодор Асенов, Петя Миланова. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1879-8
1. Икономически учения - учебници за ВУЗ
330.8(075.8)
COBISS.BG-ID 44603400

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/10 Кн 40
КРЪГЛА маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България (Свищов ; 2020)
        Кръгла маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България, Свищов, 16 октомври 2020 г. : сборник с доклади / ред. съвет Поля Ангелова - предс. ... [и др.] = Roundtable with international participation Statistical dimensions of regional differences and inequalities between North and South Bulgaria, Svishtov, 16 October 2020 : roundtable proceedings / ed. comm. Polya Angelova - chairman ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 384 с. : с ил. ; 24 см

Други ред.: Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова, Маргарита Шопова, Екатерина Тошева, Атанас Атанасов. - Текст и на рус. ез. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Кат. Статистика и прил. математика. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-23-1892-7
1. Регионално развитие - България - конференции 2. България - икономика
332.1(497.2)(06)
338(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 44682504

БК 2021/10 Кн 41
ЛИЧЕВ, Тихомир Александров, 1962-
        Избрани лекции по регионална икономика / Тихомир Личев. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 131 с. : с ил., табл. ; 24 см

Рец.: В. Бояджиев, М. Пенерлиев.

ISBN 978-954-23-1882-8 : 13 лв.
1. Стопанско райониране - учебни помагала за ВУЗ
332.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44649480

БК 2021/10 Кн 42
ЛИЧЕВ, Тихомир Александров, 1962-
        Регионална икономика / Тихомир Личев. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 190 с. : с табл. ; 30 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1840-8
1. Стопанско райониране - учебници за ВУЗ
332.1(075.8)
COBISS.BG-ID 44612616

336 ФИНАНСИ

БК 2021/10 Кн 43
БАЛТОВ, Росен Петков
        Пазарна реализация на инвестиционните ценни книжа / Росен Балтов. - София : Дуо-В, 2021. - 206 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 203-205.

ISBN 978-954-92203-9-1
1. Ценни книжа
336.763
COBISS.BG-ID 44641800

БК 2021/10 Кн 44
ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Легални данъчни трикове : как да платим по-малко данъци без да нарушаваме законодателството : практически наръчник за държавни и частни фирми / Олег Димов. - [2. изд.]. - София : Рацио-90, [1991]. - 44 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 1990. - Рец. Стоян Александров.

13 лв.
1. Данъци - наръчници 2. Данъчна отчетност - правни проблеми - наръчници 3. Данъчна ревизия - наръчници
336.22(035)
COBISS.BG-ID 44602376

БК 2021/10 Кн 45
ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Легални данъчни трикове : как да платим по-малко данъци без да нарушаваме законодателството : практически наръчник за държавни и частни фирми / Олег Димов. - 3. доп. и актуализирано изд. - София : Рацио-90, [1992]. - 87 с. : с табл. ; 20 см

Загл. на кор.: Легални данъчни трикове'92. - 1. изд. 1990. - Информ. към 1992 г. - Рец. Стоян Александров.

19 лв.
1. Данъци - наръчници 2. Данъчна отчетност - правни проблеми - наръчници 3. Данъчна ревизия - наръчници
336.22(035)
COBISS.BG-ID 44603144

БК 2021/10 Кн 46
ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Легални данъчни трикове : как да платим по-малко данъци без да нарушаваме законодателството : практически наръчник за фирми на граждани : въпроси и отговори / Олег Димов. - София : Рацио-90, 1990. - 19 с. : със сх. ; 21 см

Загл. от кор. - Рец. Стоян Александров

1. Данъци - наръчници 2. Данъчна отчетност - правни проблеми - наръчници 3. Данъчна ревизия - наръчници
336.22(035)
COBISS.BG-ID 44600328

БК 2021/10 Кн 47
СТАВРОВА, Елена Велкова, 1958-
        Банковият сектор и макроикономическата среда - преки и обратни връзки (на примера на Р. България в условията на паричен съвет) : монография / Елена Велкова Ставрова. - Благоевград [т.е. София] : [Жаккомерс], 2020. - 220 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Рец.: Велчо Стоянов, Силвия Трифонова. - Библиогр.: с. 184-189 и под линия.

ISBN 978-619-7253-06-1
1. Банково дело - България 2. Парична политика - България 3. България - финанси
336.71(497.2)
338.23:336.74
COBISS.BG-ID 44621064

БК 2021/10 Кн 48
СТАВРОВА, Елена Велкова, 1958-
        Управление на държавния дълг / Елена В. Ставрова, Мария Г. Паскалева. - 2. прераб. и доп. изд. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 255 с. : с ил. ; 30 см

1. изд. 2010 с авт. Елена В. Ставрова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Велчо Стоянов, Ганчо Ганчев. - Библиогр.: с. 242-246. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7253-05-4 (Жаккомерс)
1. Държавни дългове - учебници за ВУЗ
336.27(075.8)
COBISS.BG-ID 44613384

БК 2021/10 Кн 49
СТАВРОВА, Елена Велкова, 1958-
        Централна банка и банков надзор : свитък лекции / Елена Ставрова. - Благоевград : [Унив. изд. "Неофит Рилски"], 2020. - 227 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 222-226

ISBN 978-954-00-0060-2
ISBN 978-654-00-0060-2 !
1. Банки - управление и организация - учебни помагала за ВУЗ 2. Финансов пазар - учебни помагала за ВУЗ
336.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44670728

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

КРЪГЛА маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България (Свищов ; 2020)
        Кръгла маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България, Свищов, 16 октомври 2020 г. : сборник с доклади Вж Кн 40

БК 2021/10 Кн 50
КЮРОВА, Вяра Василева, 1972-
        Ценова политика на предприемаческия бизнес : [монография] / Вяра Кюрова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 229 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Рец.: Татяна Нецева-Порчева, Теменужка Каролова Жигалова. - Библиогр.: с. 220-228

ISBN 978-954-00-0244-6
1. Цена - образуване 2. Предприемачество
338.5
005.342
COBISS.BG-ID 44622856

СТАВРОВА, Елена Велкова, 1958-
        Банковият сектор и макроикономическата среда - преки и обратни връзки (на примера на Р. България в условията на паричен съвет) : монография Вж Кн 47

339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Виж и 347.7

БК 2021/10 Кн 51
РАДЕВ, Юли Тодоров, 1964-
        Теория на неравновесието: перспективи пред газовия сектор в Европа / Юли Радев. - [София] : МГУ. ИК "Св. Иван Рилски", 2011. - 216 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Библиогр.: с. 190-202

ISBN 978-954-353-148-6
1. Природни газове - търговия - Европа 2. Газоснабдяване - Европа - икономически проблеми 3. Европа - търговия
339:662.6(4)
621.6:33(4)
COBISS.BG-ID 44669448

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/10 Кн 52
ГРИГОРОВА, Ваня Петкова
        Маркетингови решения в индустриалния сектор : учебно пособие / Ваня Григорова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 135 с. : с ил., табл. ; 23 см

За авт.: с. 2. - Рец. Иван Марчевски

ISBN 978-954-23-1916-0 : 15 лв.
1. Маркетинг - учебни помагала за ВУЗ 2. Промишлени предприятия - управление и организация - учебни помагала за ВУЗ
339.138(076)(075.8)
658.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44621576

БК 2021/10 Кн 53
МАРЧЕВСКИ, Иван Рашков, 1965-
        Основи на маркетинга / Иван Марчевски, Радослав Йорданов, Ваня Григорова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 169 с. : с табл. ; 30 см

Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов". Център за дистанционно обучение

ISBN 978-954-23-1831-6
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.138(075.8)
COBISS.BG-ID 44617480

БК 2021/10 Кн 54
ТРАШЛИЕВ, Стефан Ралчев, 1958-
        Уроци на трейдъра милионер : как да печелим на финансовите пазари / Стефан Трашлиев. - София : Цибрица-2009, 2016 ([София] : Алианс принт). - 543 с. ; 23 см

Съдържа: Настройки на ума ; Програмиране на успех ; Стратегия за печалба ; Машина за пари

ISBN 978-619-90264-4-1 : 28 лв.
1. Търговия 2. Икономическо поведение 3. Успех
339.1
330.16
COBISS.BG-ID 44673032

339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
Виж и 336.24

БК 2021/10 Кн 55
ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Европейски митнически контрол / Олег Димов. - [2. изд.]. - София : ИПК Рацио-90, 2000. - 129 с. ; 25 см

1. изд. 1998, установено от доп. източник. - Рец. Михаил Динев 

ISBN 954-8566-13-3 !
1. Митнически контрол - Европа 2. Европа - външна търговия
339.543(4)
COBISS.BG-ID 44672776

БК 2021/10 Кн 56
ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Европейски митнически контрол - 2010 / Олег Димов. - [3. изд.]. - София : Тракия-М, 2010 ([София] : [Рацио 90]). - 169 с. : с табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Европейски митнически контрол. - 1. изд. 1998, на изд. Рацио-90, установено от доп. източник. - Речник на най-употребяваните митнически термини: с. 163-168. - Рец. Михаил Динев 

ISBN 978-954-8401-79-1
1. Митнически контрол - Европа 2. Европа - външна търговия
339.543(4)
COBISS.BG-ID 44619272

БК 2021/10 Кн 57
ТОМЕВА, Милка Гаврилова, 1943-
        Технология на митническия контрол / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 251 с. : с табл., сх. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Зорница Ганчева е Зорница Ганчева Петкова. - Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов". Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1863-7
1. Митнически контрол - учебници за ВУЗ
339.543(075.8)
COBISS.BG-ID 44697352

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/10 Кн 58
ДАМЯНОВ, Атанас, 1950-
        Международни стратегии / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Симеон Момчев. - [2. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 150 с. : с табл., сх. ; 30 см

Пълната форма на името на авт. Атанас Дамянов е Атанас Дамянов Петров. - 
1. изд. 2010 на изд. Фабер - В. Търново. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение . - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-23-1856-9
1. Международни икономически отношения - учебници за ВУЗ 2. Световно стопанство - учебници за ВУЗ 3. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.9(075.8)
COBISS.BG-ID 44670984

БК 2021/10 Кн 59
        МЕЖДУНАРОДНА икономика / Атанас Дамянов ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 219 с. : с табл. ; 30 см

Други авт.: Иван Спиридонов, Галина Захариева, Карина Саркисян, Галин Стефанов. - Пълната форма на името на авт. Атанас Дамянов е Атанас Дамянов Петров. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-23-1833-0
1. Международни икономически отношения - учебници за ВУЗ
339.9(075.8)
COBISS.BG-ID 44671496

БК 2021/10 Кн 60
        ОСНОВИ на международната икономика / Атанас Дамянов ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 219 с. : с табл., сх. ; 30 см

Други авт.: Иван Спиридонов, Галина Захариева, Карина Саркисян, Галин Стефанов. - Пълната форма на името на авт. Атанас Дамянов е Атанас Дамянов Петров. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение.

ISBN 978-954-23-1834-7
1. Международни икономически отношения - учебници за ВУЗ
339.9(075.8)
COBISS.BG-ID 44698120

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/10 Кн 61
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1987-
        Юридическа правоспособност : учебник по новия формат на изпита от 2020 г. Ч. 1, Теми 1-26 / Атанас Атанасов. - 5. изд. - [София] : Lawstore, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 581 с. ; 25 см

1. изд. 2016 в 1 кн.

ISBN 978-619-7394-17-7
1. Право - България - учебници
34(497.2)(075)
COBISS.BG-ID 44668424

БК 2021/10 Кн 62
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1987-
        Юридическа правоспособност : учебник по новия формат на изпита от 2020 г. Ч. 2, Теми 27-55 / Атанас Атанасов, Александра Атанасова. - 5. изд. - [София] : Lawstore, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 694 с. ; 25 см

1. изд. 2016 в 1 кн. с авт. Атанас Атанасов.

ISBN 978-619-7394-18-4
1. Право - България - учебници
34(497.2)(075)
COBISS.BG-ID 44651016

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

БК 2021/10 Кн 63
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1987-
        Публичноправни науки / Атанас Атанасов. - 8. изд. - София : LawStore, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 621 с. ; 25 см

1. изд. 2011, по данни от док.

ISBN 978-619-7394-19-1
1. Публично право - България 2. България - право
342(497.2)
COBISS.BG-ID 44671752

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/10 Кн 64
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1987-
        Наказателноправни науки. Ч. 2, Наказателен процес / Атанас Атанасов. - 6. изд. - София : Lawstore, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 435 с. ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: Наказателноправни науки II. - 1. изд. 2012, по данни от док.

ISBN 978-619-7394-14-6
1. Наказателно право - България 2. Наказателен процес - България 3. България - право
343(497.2)
COBISS.BG-ID 44688904

БК 2021/10 Кн 65
ЧИПРИЯНОВА, Галина Симеонова, 1979-
        Съдебно-счетоводни експертизи / Галина Чиприянова, Станислав Александров, Божидар Божилов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 151 с. : с ил. ; 30 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 151.

ISBN 978-954-23-1869-9
1. Съдебно-счетоводна експертиза - учебници за ВУЗ
343.98:657(075.8)
657(075.8)
COBISS.BG-ID 44615176

346 ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВО. ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ НАД ИКОНОМИКАТА
Виж и 347.7

        ОСНОВИ на контрола и анализа Вж Кн 89

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/10 Кн 66
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1987-
        Гражданскоправни науки. Ч. 1, [Теми 1-32] / Атанас Атанасов, Александра Атанасова. - 5. изд. - София : LawStore, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 757 с. ; 25 см

1. изд. 2013 с авт. Атанас Атанасов, Гергана Антонова, Александра Костадинова .

ISBN 978-619-7394-15-3
1. Гражданско право - България 2. България - право
347(497.2)
COBISS.BG-ID 44670472

БК 2021/10 Кн 67
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1987-
        Гражданскоправни науки. Ч. 2, [Теми 33-54] / Атанас Атанасов, Александра Атанасова. - 4. изд. - [София] : Lawstore, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 534 с. ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: Гражданскоправни науки II. - 1. изд. 2013.

ISBN 978-619-7394-16-0
1. Гражданско право - България 2. България - право
347(497.2)
COBISS.BG-ID 44674312

БК 2021/10 Кн 68
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1987-
        Гражданскоправни науки. Ч. 3, Граждански процес / Атанас Атанасов. - 4. изд. - София : Lawstore, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 655 с. ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: Гражданскоправни науки III. - 1. изд. 2014.

ISBN 978-619-7394-13-9
1. Гражданско право - България 2. Граждански процес - България 3. България - право
347(497.2)
COBISS.BG-ID 44690696

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/10 Кн 69
БЪРЗАКОВ, Кирил Стойчев, 1949-
        Четиридесет и шести Добрички пехотен полк - история и съвремие / Кирил Бързаков ; фотогр. Кирил Бързаков ; ред. Руска Генчева Георгиева. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 92 с. : с цв. ил., портр., табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на ред. Руска Генчева Георгиева е Руска Генчева. - Изд. на Нац. д-во Традиция. Регион. клон - Добрич.

ISBN 978-954-371-627-2
1. Пехота - България - история - 1885-1945 2. България - военно дело
356.1(497.2)(091)
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 44620808

БК 2021/10 Кн 70
ИВАНОВ, Стоян, 1944-
        Девети конен полк във войните за обединение (1912 - 1913 ; 1.IX.1916 - 17.I.1917 г.) / Стоян Иванов ; консултант Георги Казанджиев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 116 с. : с к. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Стоян Иванов е Стоян Иванов Стоянов.

ISBN 978-954-371-624-1 : 10 лв.
1. Военна история - България - 1912-1917 2. Кавалерия - България - 1912-1917 3. България - военно дело
355.48(497.2)"1912/1917"
COBISS.BG-ID 44673800

ЧАКОВ, Венцислав Георгиев, 1969-
        Униформи, въоръжение и снаряжение на българските доброволци в Руско-турската война 1877-1878 г. Вж Кн 219

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/10 Кн 71
ВАСИЛЕВ, Венцислав Симеонов, 1971-
        Рисково-базиран надзор в застраховането / Венцислав Василев, Анелия Панева. - [2. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 173 с. : с диагр., сх. ; 30 см

1. изд. 2010 с авт. Венцислав Василев. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1875-0
1. Застрахователно дело - управление на риска - учебници за ВУЗ
368:005.334(075.8)
005.52:005.334(075.8)
COBISS.BG-ID 44696328

БК 2021/10 Кн 72
ЕРУСАЛИМОВ, Румен Георгиев
        Инвестиции на застрахователното дружество / Румен Ерусалимов. - [3. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 208 с. : с табл., сх. ; 30 см

1. изд. 2012 на изд. Фабер - В. Търново. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1876-7
1. Застрахователни предприятия - финанси - учебници за ВУЗ 2. Инвестиции - управление и организация - учебници за ВУЗ
368(075.8)
330.32:005(075.8)
COBISS.BG-ID 44614152

БК 2021/10 Кн 73
СТОЙКОВА, Мария Благоева, 1979-
        Социална подкрепа за хората с увреждания / Мария Стойкова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 241 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Васка Станчева-Попкостадинова, Николай Димитров. - Библиогр.: с. 199-217.

ISBN 978-954-00-0245-3
1. Хора с увреждания - социална работа
364-7-056.2
COBISS.BG-ID 44655624

БК 2021/10 Кн 74
ШИШМАНОВ, Красимир Тодоров, 1962-
        Експертни оценки в застрахователното дружество / Красимир Шишманов, Румен Ерусалимов. - [3. прераб. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 96 с. : с табл., сх. ; 30 см

1. изд. 2002 с авт. Красимир Шишманов, Боян Илиев, Йото Йотов. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рец.: Веселин Попов, Венцислав Василев. - Библиогр.: с. 94-95.

ISBN 978-954-23-1874-3
1. Застрахователни предприятия - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Информационни системи - в застрахователното дело - учебници за ВУЗ
368:004.9(075.8)
004.9:368(075.8)
COBISS.BG-ID 44599816

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

АТАНАСОВА, Звезделина Венкова, 1962-
        Организиране на подкрепяща приобщаваща среда : опит през практиката на Карин дом : наръчник Вж Кн 81

БК 2021/10 Кн 75
ПОПОВ, Веселин Димитров, 1964-
        Информационни технологии за електронно дистанционно обучение : учебно пособие / Веселин Попов, Петя Емилова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 60 с. : с ил., табл. ; 30 см

Пълната форма на името на авт. Петя Емилова е Петя Емилова Попова. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. - Библиогр.: с. 58-60.

ISBN 978-954-23-1885-9
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата - учебници за ВУЗ 2. Електронно обучение - учебници за ВУЗ 3. Дистанционно обучение - учебници за ВУЗ
37.018.43:004(075.8)
COBISS.BG-ID 44614408

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/10 Кн 76
ЗАХАРИЙ Дечев, ставрофорен иконом, 1970-  
        Религия - християнство - православие : учебник за 4. клас / Захарий Дечев, Магдалена Легкоступ, Мирела Кючукова ;  ред. Мариян Стоядинов - глав. ред. ... [и др.]. - София : Бълг. православна църква - Бълг. патриаршия, 2019 ([Пловдив] : Булвест принт). - 128 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

Захарий - духовно име на авт. Жеко Манолов Дичев. -
Други ред.: Димитър Попмаринов, Павел Павлов. - Пълната форма на името на ред. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров.

ISBN 978-619-91522-3-2
1. Православие - учебници за основни училища
373.3.016:27(075.2)
COBISS.BG-ID 44678664

БК 2021/10 Кн 77
ЛЕГКОСТУП, Магдалена Маринова, 1968-
        Религия - християнство - православие : учебник за 1. клас / Магдалена Легкоступ, Мирела Кючукова, Дарина Мавродиева-Кючукова ; ред. Мариян Стоядинов - глав. ред. ... [и др.]. - София : Бълг. православна църква - Бълг. патриаршия, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 116 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

Името на авт. Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова погрешно отпеч. на загл. с. - Дарина Костадинова-Кючукова. -
Други ред.: Димитър Попмаринов, Павел Павлов. - Пълната форма на името на ред. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров.

ISBN 978-619-91522-0-1
1. Православие - учебници за основни училища
373.3.016:27(075.2)
COBISS.BG-ID 44625672

БК 2021/10 Кн 78
ЛЕГКОСТУП, Магдалена Маринова, 1968-
        Религия - християнство - православие : учебник за 2. клас / Магдалена Легкоступ, Мирела Кючукова, Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова ; ред. Мариян Стоядинов - глав. ред. ... [и др.]. - София : Бълг. православна църква - Бълг. патриаршия, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 116 с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на авт. Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова погрешно отпеч. на загл. с. - Дарина Костадинова-Кючукова. -
Други ред.: Димитър Попмаринов, Павел Павлов. - Пълната форма на името на ред. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров.

ISBN 978-619-91522-1-8
1. Православие - учебници за основни училища
373.3.016:27(075.2)
COBISS.BG-ID 44640264

БК 2021/10 Кн 79
ЛЕГКОСТУП, Магдалена Маринова, 1968-
        Религия - християнство - православие : учебник за трети клас / Магдалена Легкоступ, Мирела Кючукова, Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова ; ред. Мариян Стоядинов - глав. ред. ... [и др.]. - София : Бълг. православна църква - Бълг. патриаршия, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 115 с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на авт. Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова погрешно отпеч. на загл. с. - Дарина Костадинова-Кючукова. -
Други ред.: Димитър Попмаринов, Павел Павлов. - Пълната форма на името на ред. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров.

ISBN 978-619-91522-2-5
1. Православие - учебници за основни училища
373.3.016:27(075.2)
COBISS.BG-ID 44706824

БК 2021/10 Кн 80
        РЕЛИГИЯ - християнство - православие : учебник за 5. клас / Захарий Дечев ... [и др.] ; ред. Мариян Стоядинов - глав. ред. ... [и др.]. - София : Бълг. православна църква - Бълг. патриаршия, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 96 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

Други авт.: Людмил Малев, Мариян Стоядинов, Магдалена Легкоступ, Павел Павлов, Десислава Панайотова, Мирела Кючукова. - Захарий Дечев - духовно име на Жеко Манолов Дичев. -
Други ред.: Димитър Попмаринов, Павел Павлов. - Пълната форма на името на ред. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров.

ISBN 978-619-91522-4-9
1. Православие - учебници за основни училища
373.3.016:27(075.2)
COBISS.BG-ID 44649992

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/10 Кн 81
АТАНАСОВА, Звезделина Венкова, 1962-
        Организиране на подкрепяща приобщаваща среда : опит през практиката на Карин дом : наръчник / Звезделина Атанасова. - Варна : Фонд. Карин дом, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 36 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - За автора: с. 35.

ISBN 978-619-91399-3-6
1. Деца с увреждания - образование и просвета 2. Училища - управление и организация
376.043-053.2-056.2/.3
37.07
COBISS.BG-ID 44612872

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/10 Кн 82
ГЕОРГИЕВ, Георги Маринов, 1928-
        Народни обичаи и ритуали с. Голяма Желязна, Троянско / Георги М. Георгиев. - [2. изд.]. - София : Арбилис, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 260 с. : с ил., портр. ; 22 см

1. изд. 2007, изд. на авт. - Народни обичаи и ритуали с. Голяма Желязна, Троянско / Димитър Димитров: с. 9-13. - Автобиографични бележки: с. 259.

ISBN 978-619-7063-37-0 (подв.)
1. Народни обичаи и обреди - Троянски край 2. Празници - Троянски край 3. Троянски край - етнография
398.3(497.21-22)
394.26(497.21-22)
COBISS.BG-ID 44676872


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА

ХАСАНОВА, Венера, 1981-
        Първи стъпки в ментална аритметика МАЕ Вж Кн 15

514 ГЕОМЕТРИЯ
Виж и 515.1

БК 2021/10 Кн 83
ТЕОФИЛОВА, Маруся Антова, 1958-
        Сборник за упражнения и задания за курсова работа по дескриптивна геометрия / Маруся Теофилова, Десислава Колева. - София : Софттрейд, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 80 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с.80.

ISBN 978-954-334-240-2
1. Дескриптивна геометрия - учебни помагала за ВУЗ
514.18(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44707592


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

ВЪЛКОВ, Петър Василев, 1984-
        Стрес и бърнаут : причини и стратегии за справяне : монография Вж Кн 23

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/10 Кн 84
        СОЦИАЛНА медицина / Петко Салчев ... [и др.] ; под ред. на Петко Салчев и Тони Веков. - [София] : Бълг. кардиолог. институт, 2020 ([София] : Симолини 94). - 744 с. : с табл., сх. ; 22 см

Други авт.: Тони Веков, Славейко Джамбазов, Пламен Димитров. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-7184-07-5 (подв.)
1. Социална медицина
616-058
COBISS.BG-ID 44606216

616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ

БК 2021/10 Кн 85
        ПОВЕДЕНИЕ при уротелен карцином : клинично ръководство, основано на доказателства / ред. Димитър Калев. - Варна : Арт трейсър, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 233 с. : с табл. ; 13 x 22 см

Кор. опис. - Други авт.: Асен Дудов, Ася Консулова, Валентин Иванов, Велислава Донкина, Веселина Колева, Димитър Калев, Драга Тончева, Екатерина Виткова, Елена Пиперкова, Еленко Попов, Желязко Арабаджиев, Захари Захариев, Иво Гергов, Ирена Костадинова, Камен Недев, Красимир Янев, Марин Георгиев, Милен Караиванов, Милка Георгиева, Надя Димитрова, Павел Бочев, Радослав Мангалджиев, Радослав Петков, Росица Кръстева, Савелина Поповска, Светлана Христова, Свитлана Бачурска, Соня Сергиева, Татяна Хаджиева, Чавдар Славов. - Възприетата форма на името на авт. Ася Консулова е Ася Андрианова Консулова-Кирова, на авт. Марин Георгиев - Маринчо Иванов Георгиев. - Изд. на Нац. експертен борд по Нац. прогр. Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти (МОРЕ). - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7094-56-5 (подв. със спирала)
1. Пикочен мехур - злокачествени тумори - ръководства
616.62-006(035)
COBISS.BG-ID 44675848

БК 2021/10 Кн 86
        ПОВЕДЕНИЕ при уротелен карцином : учебна книга 2020 : текстове за продължаващо медицинско обучение / състав., ред., въвед. Димитър Калев. - Варна : Арт трейсър, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 197 с. : с цв. ил. ; 28 см

Изд. на Нац. експертен борд по Нац. прогр. Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти (МОРЕ). - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-7094-51-0
1. Отделителна система - злокачествени тумори - учебници
616.6-006(075)
COBISS.BG-ID 44674568

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/10 Кн 87
АНДОНОВ, Йордан Кондев
        Етапно лечение на високоенергийните фрактури на подбедрицата : монография / Йордан Андонов. - Русе : Акад. изд. Русенски унив., 2020. - 123 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 22 см

Рецензии / Пенчо Косев, Севдалин Ангелов: с. 3-5. - Пълната форма на името на авт. на рец. Пенчо Косев е Пенчо Косев Пенчев. - Библиогр.: с. 109-123.

ISBN 978-954-712-823-1
1. Долни крайници - изкълчвания и фрактури - хирургическа терапия
616.7-001-089
COBISS.BG-ID 44641544

621.6 ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ. ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТУРА

РАДЕВ, Юли Тодоров, 1964-
        Теория на неравновесието: перспективи пред газовия сектор в Европа Вж Кн 51

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

НЕДКОВ, Цветолин Иванов, 1958-
        Житната търговия на Южна Добруджа (1878-1944 година) : монография Вж Кн 213

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/10 Кн 88
БОЖКОВ, Васил Стефанов, 1940-
        Счетоводни концепции и стандарти / Васил Божков, Росица Симеонова, Диана Крумова. - [4. прераб. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 280 с. : с табл., сх. ; 30 см

1. изд. 2006 с авт. Дамян Дамянов, Васил Божков. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1853-8
1. Счетоводство - стандартизация и нормализация - учебници за ВУЗ
657:006(075.8)
COBISS.BG-ID 44723720

ДИМОВ, Олег Йорданов, 1957-
        Международни счетоводни стандарти : коментар Вж Кн 6

БК 2021/10 Кн 89
        ОСНОВИ на контрола и анализа / Георги Иванов ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 264 с. : с табл., сх. ; 30 см

Други авт.: Милка Томева, Крум Крумов, Пепа Стойкова, Росица Колева, Силвия Костова, Надежда Цветкова, Момчил Антов. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Библиогр. под линия. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1841-5
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ 3. Държавен контрол - учебници за ВУЗ
657.6(075.8)
346(075.8)
COBISS.BG-ID 44592904

БК 2021/10 Кн 90
        ФИНАНСОВО счетоводство : [учебно пособие за магистъри] / Васил Божков ... [и др.]. - [2. доп. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 310 с. : с табл. ; 30 см

Други авт.: Росица Симеонова, Галина Чиприянова, Диана Крумова. - 1. изд. 2008 с авт. Васил Божков, Росица Симеонова. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1870-5
1. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
657.41/.45(075.8)
COBISS.BG-ID 44611336

БК 2021/10 Кн 91
        ФИНАНСОВО счетоводство - първа част : [учебно пособие за бакалаври] / Васил Божков ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 223 с. : с табл. ; 30 см

Други авт.: Росица Симеонова, Галина Чиприянова, Диана Крумова. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1843-9
1. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
657.41/.45(075.8)
COBISS.BG-ID 44619016

ЧИПРИЯНОВА, Галина Симеонова, 1979-
        Съдебно-счетоводни експертизи Вж Кн 65

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

ГРИГОРОВА, Ваня Петкова
        Маркетингови решения в индустриалния сектор : учебно пособие Вж Кн 52

БК 2021/10 Кн 92
ИВАНОВА, Галя Стоянова, 1971-
        Счетоводство на нефинансовите икономически групи / Галя Иванова-Кузманова, Диана Крумова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 165 с. : с табл., сх. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Галя Иванова-Кузманова е Галя Стоянова Иванова. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-1871-2
1. Стопански предприятия - счетоводство - учебници за ВУЗ
658:657(075.8)
COBISS.BG-ID 44605448

БК 2021/10 Кн 93
ПЪТЕВ, Пламен Георгиев, 1968-
        Финанси на фирмата / Пламен Пътев, Марин Маринов, Александър Ганчев. - [2. изд.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 145 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

1. изд. 2015 на изд. Авангард принт - Русе. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за дистанционно обучение.

ISBN 978-954-23-1846-0
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.15(075.8)
COBISS.BG-ID 44601608

662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА

БК 2021/10 Кн 94
МИТКОВ, Валери Емилов, 1961-
        Взривна техника и технология / Валери Митков. - София : МГУ. ИК "Св. Иван Рилски", 2020. - 338 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

Рец. Владимир Арнольдович Белин. - Библиогр.: с. 336-337.

ISBN 978-954-353-430-2 (подв.)
1. Взривни работи - учебници за ВУЗ 2. Взрив - технология - учебници за ВУЗ
662.1/.4(075.8)
COBISS.BG-ID 44636424

663 ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ. ПРОМИШЛЕНА МИКОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТОЛОГИЯ. ФЕРМЕТАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ВКУСОВИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТИМУЛАНТИ
Виж и 178; 351.761; 579; 613.3; 613.8; 641.8

БК 2021/10 Кн 95
СИРАКОВ, Асен Николов, 1952-
        Във виното е истината / Плиний Стари. - [София] : Атеа букс, 2020 ([София] : [Диджитал принт]). - 96 с. : с ил. ; 15 см

Плиний Стари - псевд. на авт. Асен Николов Сираков.

ISBN 978-619-7280-80-7 (подв.) : 14.90 лв.
1. Вино
663.2
821-84
COBISS.BG-ID 44609032

69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Виж и 624; 626/627; 628

БК 2021/10 Кн 96
КРЪСТАНОВ, Атанас Цветанов, 1958-
        Практикум по епоксидни, полиуретанови и циментови индустриални и декоративни подове / Атанас Кръстанов. - София : Тита консулт, 2021 ([София] : Булгед). - xi, 295 с. : с ил. ; 21 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9381-35-1
1. Настилки
692.5
COBISS.BG-ID 44643336


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

        КОГАТО навън е навътре : дневници на изолацията Вж Кн 184

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

КОСЕВ, Светослав Ангелов, 1972-
    Перспектива : проектиране, реализация и приложение чрез триизмерната компютърна графика  Кн 1

КОСЕВ, Светослав Ангелов, 1972-

        Перспектива, перспективна система и триизмерна графика Вж Кн 2

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/10 Кн 97
СТОЯНОВ, Цветан Георгиев, 1961-
        Стъклописите на Иван Пенков в Съдебните палати в Русе и София / Цветан Георгиев Стоянов ; фотогр. Цветан Георгиев Стоянов ; ред. Валентина Тодорова-Маринова. - София : НХА, 2020. - 216 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Stained glasses of Ivan Penkov in the Court Houses in Ruse and Sofia. - Цветан Стоянов - творец, историк и изследовател на новата българска култура / Бойка Доневска: с. 8-9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 177-184. - Рез. на англ. ез. / прев. Джорджия Стоянова.

ISBN 978-954-2988-51-9
1. Пенков, Иван Георгиев, 1897-1957 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. Стъклопис, българска 4. България - изобразителни изкуства
748.071.1(497.2)(092)
748.5(497.2)
929 Пенков, Иван Георгиев
COBISS.BG-ID 44646152

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК 2021/10 Кн 98
ГЕОРГИЕВ, Людмил Руменов, 1960-
        Криминалистите : крими загадка 2 : игра за ума / Людмил Георгиев ; худож. Илиян Михайлов, Елена Русева. - [София] : Атеа букс, 2018 ([София] : [Диджитъл принт експрес]). - 148 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Полиция)

За авт.: с. 146-147. - Справочник на използваните в книгата специфични термини: с. 135-145.

ISBN 978-619-7280-48-7 (подв. със спирала) : 18.90 лв.
1. Енигматика
794.5
COBISS.BG-ID 44657160

БК 2021/10 Кн 99
ГЕОРГИЕВ, Людмил Руменов, 1960-
        Криминалистите : крими загадка 3 : игра за ума / Людмил Георгиев ; ил. Илиан Михайлов, Юлиан Иванов. - [София] : Атеа букс, 2020 ([София] : [Диджитъл принт експрес]). - 189 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Полиция)

Възприетата форма на името на ил. Илиан Михайлов е Илиян Михайлов. - За авт.: с. 189. - Справочник на използваните в книгата специфични термини, наименования и съкращения: с. 174-188.

ISBN 978-619-7280-86-9 (подв. със спирала) : 19.90 лв.
1. Енигматика
794.5
COBISS.BG-ID 44658952

БК 2021/10 Кн 100
ИЛИЕВА, Мария Тачева, 1963-
        Исторически танци / Мария Илиева ; науч. ред. Анелия Янева ; ил. Жаклин Драганова ... [и др.]. - София : Атеа букс, 2019 ([София] : [Диджитал принт]). - 200 с. : с ил. ; 21 см

Други ил.: Виктор Викторов, Светослав Николов. - Индекси: с. 184-191. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 192-198.

ISBN 978-619-7280-74-6 : 20 лв.
1. Танц - техника и майсторство - методика на преподаването
793.3:37
COBISS.BG-ID 44659208

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/10 Кн 101
БАСТЕН, Марко ван, 1964-
        Баста : суровата, честна и откровена автобиография на Марко ван Бастен / Марко ван Бастен, Едвин Схон ; прев. от нидерл. Мария Енчева. - София : Enthusiast, 2020 ([София] : Ропринт). - 350 с., [32] л. : ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Basta : rauwe, eerlijke en openhartige autobiografie van Marco van Basten / Marco van Basten, Edwin Schoon.

ISBN 978-619-164-373-8 : 20 лв.
1. Бастен, Марко ван, 1964- - биографски материали 2. Футболисти, нидерландски - биографски материали 3. Нидерландия - физическа култура и спорт
796.332.071(492)(092)
929 Бастен, Марко ван
COBISS.BG-ID 44704520

БК 2021/10 Кн 102
КОНСТАНТИНОВ, Николай, 1946-
        От първия футболен мач в България до групата на майсторите : история на футбола в Свищов / Николай Константинов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 304 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-23-1886-6
1. Футбол - Свищов - история 2. Свищов - физическа култура и спорт
796.332(497.21-21)(091)
COBISS.BG-ID 44633096


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БК 2021/10 Кн 103
УШЕВА, Катерина Драганова, 1984-
        Атлас на вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона / Катерина Ушева ; предг. Иван Кочев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 156 с. : с к. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Кочев, Лиляна Василева. - Библиогр.: с. 148-155.

ISBN 978-954-00-0232-3
1. Български език - диалекти - Южна България 2. Южна България - езикознание
811.163.2'286(497.23)
COBISS.BG-ID 44705800

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

СИРАКОВ, Асен Николов, 1952-
        Във виното е истината Вж Кн 95

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 104
ГАРДНЪР, Лин
        Новото училище на Оливия / Лин Гарднър ; прев. от англ. Пламен Петров. - София : Артлайн студиос, 2016. - 222 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Olivia's first term / Lyn Gardner. - Кн. 1 от поредицата за Оливия.

ISBN 978-619-193-065-4 : 11.99 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44595720

БК 2021/10 Кн 105
РИЙС, Род, 1948-
        Деми-Монд: Лято / Род Рийс ; прев. Десислава Сивилова. - София : Артлайн студиос, 2019. - 539 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The Demi-Monde: Summer / Rod Rees. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Сивилова е Десислава Огнянова Недкова. - Кн. 3 от поредицата Деми-Монд.

ISBN 978-619-193-132-3 (подв.) : 24 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 44629768

БК 2021/10 Кн 106
РИЙС, Род, 1948-
        Деми-Монд: Пролет / Род Рийс ; прев. от англ. Десислава Сивилова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 543 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The Demi-Monde: Spring / Rod Rees. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Сивилова е Десислава Огнянова Недкова. - Кн. 2 от поредицата Деми-Монд.

ISBN 978-619-193-035-7 (подв.) : 22 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 44632584

БК 2021/10 Кн 107
РОБИНСЪН, Джоан Гейл, 1910-1988
        Когато Марни беше там / Джоан Г. Робинсън ; прев. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2016. - 232 с. ; 21 см

Ориг. загл.: When Marnie was there / Joan G. Robinson. - Информация за автора: с. 231.

ISBN 978-619-193-068-5 : 12.99 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44704008

БК 2021/10 Кн 108
СТРАУД, Джонатан, 1970-
        Шепотът на черепа / Джонатан Страуд ; прев. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 386 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The wispering skull / Jonathan Stroud. - Кн. 2 от поредицата Локуд и сие.

ISBN 978-619-193-176-7 : 17 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44639496

БК 2021/10 Кн 109
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Мъжът от Санкт Петербург / Кен Фолет ; прев. Боряна Даракчиева. - София : Артлайн студиос, 2015. - 345 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The man from St. Petersburg / Ken Follett. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-193-038-8 : 16.99 лв.

821.111-311.6
COBISS.BG-ID 44657672

БК 2021/10 Кн 110
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Ухото на иглата / Кен Фолет ; прев. от англ. Кристин Василева. - София : Артлайн студиос, 2019. - 337 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Eye of the needle / Ken Follett.

ISBN 978-619-193-162-0 : 18 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44635144

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ДАЛ, Роалд, 1916-1990         
        12 дни коледни с героите на Роалд Дал : празнични игри и занимания Вж Кн 14

БК 2021/10 Кн 111
ДЖОУНС, Даян Уейн, 1934-2011
        Подвижният замък на Хоул / Даян Уейн Джоунс ; ил. Таня Минчева ; прев. Николина Петрова. - 2. изд. - София : Артлайн студиос, 2016. - 338 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Howl's moving castle / Diana Wynne Jones. - 1 изд. 2010, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-92533-3-7 : 14.99 лв.
ISBN 978-954-9253-33-7 !

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 44667656

БК 2021/10 Кн 112
ДОКРИЛ, Лора, 1986-
        Дарси Бърдок / Лора Докрил ; прев. от англ. Пламен Петров. - София : Артлайн студиос, 2018. - 286 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Darcy Burdock / Laura Dockrill. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-193-061-6 : 12.99 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 44634376

821.111(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/10 Кн 113
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Скълдъгъри Плезънт : възкръсване / Дерек Ланди ; прев. Златка Миронова. - София : Артлайн студиос, 2017. - 514 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Skulduggery Pleasant resurrection / Derek Landy. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-619-193-111-8 : 17.99 лв.

821.111(417)-93-312.9
COBISS.BG-ID 44665864

БК 2021/10 Кн 114
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Скълдъгъри Плезънт : полунощ / Дерек Ланди ; прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Артлайн студиос, 2018. - 454 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Skulduggery Pleasant midnight / Derek Landy.

ISBN 978-619-193-136-1 : 17.99 лв.

821.111(417)-93-312.9
COBISS.BG-ID 44629000

БК 2021/10 Кн 115
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Скълдъгъри Плезънт : последната битка на мъртъвците / Дерек Ланди ; прев. Златка Миронова. - София : Артлайн студиос, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 700 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Skulduggery Pleasant last stand of dead men / Derek Landy. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-619-193-013-5 : 16.99 лв.

821.111(417)-93-312.9
COBISS.BG-ID 44607496

821.111(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/10 Кн 116
ОКСИЪР, Джонатан, 1981-
        Нощния градинар / Джонатан Оксиър ; прев. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2017. - 390 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The night gardener / Jonathan Auxier. - За автора: с. 389.

ISBN 978-619-193-074-6 : 15.99 лв.

821.111(71)-93-312.9
COBISS.BG-ID 44592648

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 117
МОРГЪНСТЪРН, Ерин, 1978-
        Беззвездното море / Ерин Моргънстърн ; прев. от англ. Мария Чайлд. - София : Enthusiast, 2020 ([София] : Алианс принт). - 624 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The starless sea / Erin Morgenstern.

ISBN 978-619-164-375-2 : 22 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44681992

БК 2021/10 Кн 118
РАЙТ, Лорънс, 1947-
        Краят на октомври / Лорънс Райт ; прев. Христо Димитров. - София : Enthusiast, 2020. - 479 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The end of October / Lawrence Wright. - Бележка за автора: с. 478.

ISBN 978-619-164-377-6 : 20 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 44638728

БК 2021/10 Кн 119
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Зарево / Брандън Сандерсън ; прев. Борис Шопов. - София : Артлайн студиос, 2015. - 454 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Firefight / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - Кн. 2 от трилогията Възмездителите.

ISBN 978-619-193-114-9 : 18 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44620296

БК 2021/10 Кн 120
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Злочестие / Брандън Сандерсън ; прев. Борис Шопов, Катерина Георгиева. - София : Артлайн студиос, 2018. - 458 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Calamity / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - Кн. 3 от трилогията Възмездителите.

ISBN 978-619-193-115-6 : 18 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44644872

БК 2021/10 Кн 121
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Стоманеното сърце / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Борис Шопов. - София : Артлайн студиос, 2018. - 454 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Steelheart / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - Кн. 1 от поредицата Възмездителите.

ISBN 978-619-193-113-2 : 18 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44625160

БК 2021/10 Кн 122
ЧЕЙМБЪРС, Беки, 1985-
        Дългият път към една малка, ядосана планета / Беки Чеймбърс ; прев. от англ. Йоана Гацова. - София : Артлайн студиос, 2018. - 471 с. ; 24 см

Ориг. загл.: The long way to a small, angry planet / Becky Chambers. - За авторката: с. 470.

ISBN 978-619-193-126-2 : 20 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 44623368

821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 123
ХЕЙГ, Франческа, 1981-
        Огненото слово / Франческа Хейг ; прев. Майре Буюклиева. - София : Артлайн студиос, 2016. - 462 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The fire sermon / Francesca Haig. - За автора: с. 461.

ISBN 978-619-193-048-7 (подв.) : 22 лв.

821.111(94)-311.9
COBISS.BG-ID 44627208

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Мислителят Гьоте : въведение в природонаучните му съчинения и основополагащи принципи на духовната наука (антропософия) Вж Кн 20

БК 2021/10 Кн 124
ЯУД, Томи, 1970-
        Пълен идиот / Томи Яуд ; прев. от нем. Богдана Паскалева. - София : Артлайн студиос, 2011. - 259 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Vollidiot / Tommy Jaud. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2908-17-3 : 12.99 лв.

821.112.2-31
COBISS.BG-ID 44693000

821.124 ЛАТИНСКА (РИМСКА) ЛИТЕРАТУРА

БЪРЛИЕВА, Славия Георгиева, 1955-
        Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина : монография Вж Кн 214

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 125
БЬОГЛЕ, Никола, 1974-
        Заговорът / Никола Бьогле ; прев. от фр. Силвия Колева. - София : Enthusiast, 2020 ([София] : Ропринт). - 367 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Complot / Nicolas Beuglet.

ISBN 978-619-164-382-0 : 20 лв.

821.133.1-312.4
COBISS.BG-ID 44609544

БК 2021/10 Кн 126
ЛУБРИ, Жером, 1976-
        Тайните убежища / Жером Лубри ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Ропринт). - 360 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Les Refuges / Jérôme Loubry.

ISBN 978-619-164-389-9 : 20 лв.

821.133.1-312.4
COBISS.BG-ID 44604680

821.134.3 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 127
МАШАДО, Давид, 1978-
        Средният индекс на щастие : роман / Давид Машадо ; прев. от португ. Симеон Хаджикосев. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018. - 282 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Índice médio de felicidade / David Machado, погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с.: Indice médio de felicidade. - Бележка за преводача: с. 4.

ISBN 978-619-235-011-6 : 13 лв.

821.134.3-31
COBISS.BG-ID 44596232

821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 128
БОЕРУ, Богдан, 1975-
        770 : роман / Богдан Боеру ; прев. от рум., предг. Христо Боев. - [Балчик] : Нордиан, 2018 ([Добрич] : [Ларго сити]). - 151 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: 770. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91256-0-1

821.135.1-311.6
COBISS.BG-ID 44690440

БК 2021/10 Кн 129
СЕБАСТИАН, Михаил, 1907-1945
        Произшествието : роман / Михаил Себастиан ; прев. от рум. Христо Боев. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2017. - 304 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Accidentul / Mihail Sebastian. - Михаил Себастиан - псевд. на авт. Йосиф Хехтер. - За автора и книгата / Христо Боев: с. 5-7. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7040-85-2 : 15 лв.
ISBN 978-619-704-085-2 !

821.135.1-31
COBISS.BG-ID 44593416

821.144 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БЪРЛИЕВА, Славия Георгиева, 1955-
        Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина : монография Вж Кн 214

821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 130
ШИНДЕЛКА, Марек, 1984-
        Грешка : роман / Марек Шинделка ; прев. от чеш. Красимир Проданов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016. - 198 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Chyba / Marek Šindelka.

ISBN 978-619-7040-71-5 : 12 лв.
ISBN 978-619-704-071-5 !

821.162.3-31
COBISS.BG-ID 44592392

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/10 Кн 131
БАТАНОВ, Людмил Батанов
        Нежна, любовна, младежка лирика и цветя : лирика / Людмил Батанов. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 80 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-623-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44695816

БК 2021/10 Кн 132
БОРИСОВ, Георги, 1950-
        Излизане от съня : стихотворения и поеми / Георги Борисов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 350 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Георги Борисов е Георги Борисов Богданов. - Метафизика на свободата / Мариана Тодорова: с. 315-338. - Пълната форма на името на авт. на послесл. Мариана Тодорова е Мариана Тодорова Григорова. - За авт.: с. 339-341. - Рец. Васил Балев.

ISBN 978-619-186-580-2 : 19 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44588552

БК 2021/10 Кн 133
БОРИСОВ, Георги, 1950-
        Излизане от съня : стихотворения и поеми / Георги Борисов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 350 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Георги Борисов е Георги Борисов Богданов. - Метафизика на свободата / Мариана Тодорова: с. 315-338. - Пълната форма на името на авт. на послесл. Мариана Тодорова е Мариана Тодорова Григорова. - За авт.: с. 339-341. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Рец. Васил Балев.

ISBN 978-619-186-594-9 (подв.) : 25 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44579336

БК 2021/10 Кн 134
ВОД, Милла, 1983-
        33 на 33 : книга за поезия, вдъхновение и любов, за малките важни неща от живота, за житейските и природните планини / Милла Вод ; снимки Милена Воденичарова. - Пловдив : Тафпринт, 2018. - 80 с. : с ил. ; 21 см

Милла Вод - псевд. на авт. Милена Георгиева Воденичарова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7091-22-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44624136

БК 2021/10 Кн 135
ВЪЛКОВА, Ваня Колева
        Градът като знак : поезия / Ваня Вълкова ; худож. Ваня Вълкова ; предг. Владимир Сабоурин, Калин Михайлов. - София : Потайниче, 2019 ([София] : [Симолини]). - 78 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-2965-61-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44648456

БК 2021/10 Кн 136
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Истината : нощен дневник на един луд 2019 : памфлети и пасквили. Ч. 1 / Йордан Даменски. - Las Vegas [т.е. Русе] : [Йордан Иванов Даменски], 2020. - [8], А-К, 360 с. ; 21 см

Загл. на кор.: ???? & 1. Истината. - Загл. в изд. каре: Истината или нощен дневник на един луд. - Кратки сведения: с. 349-351. - В изд. каре погрешно отпеч. изд. Titan. - На гърба на кн. погрешно отпеч. 2. - Принтирано изд.

ISBN 978-619-91425-3-0

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44717064

БК 2021/10 Кн 137
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Истината : нощен дневник на един луд 2019 : памфлети и пасквили. Ч. 2 / Йордан Даменски. - Las Vegas [т.е. Русе] : [Йордан Иванов Даменски], 2020. - [12], 335 с. ; 21 см

Загл. на кор.: ???? & 2. Истината. - Загл. в изд. каре: Истината или нощен дневник на един луд. - Кратки сведения: с. 326-328. - В изд. каре погрешно отпеч. изд. Titan. - На гърба на кн. погрешно отпеч. 1. - Принтирано изд.

ISBN 978-619-91425-3-0 !

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44716808

БК 2021/10 Кн 138
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Светото Евангелие от Адама : поема / Йордан Даменски. - Las Vegas [т.е. Русе] : [Йордан Иванов Даменски], 2019. - 406 с. ; 21 см

В изд. каре погрешно отпеч. изд. Titan. - Принтирано изд. - Кратки сведения: с. 393-395

ISBN 978-619-91425-1-6

821.163.2-13
COBISS.BG-ID 44718088

БК 2021/10 Кн 139
        ЗАЩО ме обичаш : златните текстове на българската поп и рок песен : антология / подбор Георги Колев. - Бургас : Апогей, 2020 (Бургас : Полиграф). - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-954-90619-1-8

821.163.2-192(082.21)
COBISS.BG-ID 44696584

БК 2021/10 Кн 140
КИРИНА, Илина, 1954-
        Горя : лирика / Илина Кирина. - Благоевград : Бон, 2020. - 40 с. ; 21 см

Илина Кирина - псевд. на авт. Илияна Кирилова Тошева

ISBN 978-954-395-243-4 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44613896

БК 2021/10 Кн 141
КОСТОВА, Цветанка Станева, 1937-
        Равносметка : поезия / Цветанка Костова. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 86 с. : с портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-642-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44611080

БК 2021/10 Кн 142
МЛАДЕНОВ, Радослав Димитров, 1956-
        Власт, мераци и малка дупка от куршум : криминален роман по действителни събития / Радослав Младенов. - [София] : Атеа букс, 2020 ([София] : [Диджитъл принт]). - 276 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

16 лв.
ISBN 978-619-7280-83-8 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44620040

БК 2021/10 Кн 143
ПАПАЗОВА, Йоанна Грозданова, 1939-
        Денят обещаваше слънце : лирика / Йоанна Грозданова Папазова ; худож. Стоян Зарков. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-651-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44650248

БК 2021/10 Кн 144
ПАПАЗОВА, Йоанна Грозданова, 1939-
        Заедно с теб : лирика / Йоанна Папазова ; худож. Стоян Петров Зарков. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 32 с. : с ил., портр. ; 21 см

За авт.: с. 2

ISBN 978-954-371-633-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44696840

БК 2021/10 Кн 145
ПАПАЗОВА, Йоанна Грозданова, 1939-
        Нощта ражда утрото : лирика / Йоанна Папазова. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-647-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44697096

БК 2021/10 Кн 146
ПЕТКОВА, Даринка Веселинова, 1961-
        Скрито добро : поезия / Даринка Петкова. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-371-626-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44631560

БК 2021/10 Кн 147
САНДАНСКИ, Борис Костадинов, 1934-
        Стихотерапия : лирика / Борис Сандански. - Благоевград : Бон, 2020. - 82 с. ; 21 см

За творчеството на Б. Сандански: с. 3. - Визитка на автора: с. 80

ISBN 978-954-395-247-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44618248

БК 2021/10 Кн 148
СТРУГОВ, Асен Стоянов, 1937-
        Илинден и легендата Гоце : героичен епос / Асен Стругов. - Благоевград : Бон, 2020. - 452 с. : с портр. ; 21 см

Илинден - велик ден на свободата / Алекс Жлябинков: с. 5-6. - За авт.: с. 451

ISBN 978-954-395-244-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44676616

БК 2021/10 Кн 149
ТАКУЧЕВ, Коста Лазаров, 1956-
        Мигнаха години или Мигове в мерена реч : стихотворения / Коста Такучев. - София : Изкуство, 2016 ([София] : [Фараго]). - 48 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44697864

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/10 Кн 150
БЕНГЮЗОВА, Лалка Лефтерова, 1960-
        Видения от Отвъдното : разкази / Лалка Бенгюзова. - Благоевград : Бон, 2020. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-395-242-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44669960

БК 2021/10 Кн 151
БОЖКОВ, Стойчо Божков, 1945-
        Джобни фрагменти : проза / Стойчо Божков. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 128 с. ; 21 см

Стойчо Божков - Джобни фрагменти - постижения и особености в новия сборник с разкази / Румяна Шопова: с. 3-6.

ISBN 978-954-371-631-9 : 7 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44591112

БК 2021/10 Кн 152
БОРИСОВА, Георгия Н.
        Кадро : роман / Георгия Н. Борисова. - София : Ивипет, 2020 ([София] : [М&БМ]). - 386 с. ; 21 см

Георгия Н. Борисова - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-7525-03-8 : 15 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44637448

БК 2021/10 Кн 153
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Невинни убийци / Георги Ганчев. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, 2020 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 224 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8518-59-8 : 16 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44663560

БК 2021/10 Кн 154
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Георги Ст. Раковски - феноменът : романизирана биография / Георги Ганчев. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, 2020 ([Пазарджик] : [Полиграфюг]). - 226 с. ; 21 см

Думи на признание: с. 219-222. - Пътищата на живота: Тончо Жечев - Българският Великден: с. 223-225. - Пълната форма на името на авт. на послесл. Тончо Жечев е Тончо Жечев Тонев.

ISBN 978-954-8518-66-6 : 17 лв.
1. Раковски, Георги Стойков, 1821-1867 - художествена литература 2. Революционери, български - художествена литература
821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 44683016

БК 2021/10 Кн 155
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Времеубежище : роман / Георги Господинов ; ил. Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 371 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев.

ISBN 978-619-186-562-8 : 20 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44597768

БК 2021/10 Кн 156
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Времеубежище : роман / Георги Господинов ; ил. Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев.

ISBN 978-619-186-563-5 (подв.) : 24 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44600840

БК 2021/10 Кн 157
ГУЛЯШКА, Димана Любомирова
        Panta rhei (всичко тече...) / Димана Гуляшка. - [София] : Атеа букс, 2018 ([София] : [Диджитал принт]). - 236 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7280-62-3 : 16 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44672008

БК 2021/10 Кн 158
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Мери Лу : разбит живот : автобиография 3 (1960-1970) / Йордан Даменски. - Las Vegas [т.е. Русе] : [Йордан Иванов Даменски], 2020. - 529 с., [3] л. : ил. ; 21 см

Принтирано изд.

ISBN 978-619-91425-4-7

821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 44685064

БК 2021/10 Кн 159
ДИМИТРОВА, Кирилка Горанова, 1947-
        Незнайни пътеки : роман / Кирилка Димитрова. - Благоевград : Бон, 2020. - 160, [8] с. : цв. ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-395-248-9

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44622344

БК 2021/10 Кн 160
ДИЧЕВА, Ангелина Стоянова, 1943-
        В онази мастилена нощ / Ангелина Дичева ; въвед. Здравка Евтимова. - [София] : Атеа букс, 2019 ([София] : [Диджитъл принт експрес]). - 222 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7280-70-8 : 7.90 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44653064

БК 2021/10 Кн 161
ДРАГНЕВ, Драгни Георгиев, 1939-
        Всяко зло - за добро : роман / Драгни Драгнев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 152 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-635-7

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44654344

БК 2021/10 Кн 162
ЖЕЛЯЗКОВ, Алеко Георгиев
        Тежки елементи : роман / Алеко Желязков. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 347 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-555-0 : 20 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44621832

БК 2021/10 Кн 163
ИВАНОВ, Иван Йотов, 1964-
        Старият мръсник си го връща : разкази / Иван Иванов. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017. - 94 с. ; 20 см

От приятеля / Емил Марков: с. 5.

ISBN 978-619-7040-94-4 (не е отпеч.) : 10 лв.
ISBN 978-619-704-094-4 !

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44594184

БК 2021/10 Кн 164
КОЗОВСКИ, Стефан Ивайлов
        Еринор / Стефан Козовски. - София : Артлайн студиос, 2019. - 395 с. ; 21 см

ISBN 978-619-193-155-2 : 17 лв.

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 44694792

БК 2021/10 Кн 165
КОСТОВ, Костадин Иванов, 1942-
        Вървели две кучета гладни : разкази / Костадин Иванов Костов - Дини. - Благоевград : Бон, 2020. - 240 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-395-239-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44690952

БК 2021/10 Кн 166
МАДЖАРОВА, Иваничка Райкова, 1939-
        Открехната душа : разкази / Иваничка Маджарова = Malfermetita animo : rakontoj / Ivanička Magarova. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 52, 48 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 1-ва кор. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-371-632-6

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44646408

БК 2021/10 Кн 167
МИРОСЛАВОВА, Романьола, 1953-2016
        Дъжд през декември : разкази / Романьола Мирославова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016. - 139 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Романьола Мирославова е Романьола Мирославова Павлова. - За авт.: с. 1.

ISBN 978-619-7040-63-0 : 7 лв.
ISBN 978-619-704-063-0 !

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44593672

БК 2021/10 Кн 168
РАДИОНОВА, Ивелина Димитрова, 1977-
        Алтъна : повест / Ивелина Никова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016. - 96 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Ивелина Никова е Ивелина Димитрова Радионова. - За автора: с. 94.

ISBN 978-619-7040-67-8 (не е отпеч.) : 10 лв.
ISBN 978-619-704-067-8 !

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44601096

БК 2021/10 Кн 169
СИРАКОВ, Асен Николов, 1952-
        Варницата : роман-алегория с привкус на политическа сатира / Асен Сираков ; худож. Асен Сираков. - София : Атеа букс, 2019 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 149 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7280-79-1 : 20 лв.  

821.163.2-313.1
COBISS.BG-ID 44635656

БК 2021/10 Кн 170
СТАВРЕВА, Гергана
        Преди да замлъкна : къси разкази / Гергана Ставрева. - [София] : Уникарт, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 32 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2953-98-2

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44607240

БК 2021/10 Кн 171
СЪЛОВ, Владимир Стоянов, 1972-
        Възкресение : роман / Владимир Сълов ; худож. Димитър Келбечев. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 252 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е продълж. на Тракийският код.

ISBN 978-619-186-589-5 : 17 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44610056

БК 2021/10 Кн 172
ФИЛЧЕВА, Снежанка, 1954-
        Да оставиш следа / Снежанка Филчева. - Благоевград : Бон, 2020. - 164 с. ; 21 см

Дирята, която остава / Антоанета Гулева: с. 5-8.

ISBN 978-954-395-241-0 : 10 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44612104

БК 2021/10 Кн 173
ХАДЖИДИМИТРОВ, Мартин Веселинов, 1996-
        Освобождението на Горна Джумая : разказ по спомени / Мартин Хаджидимитров. - Благоевград : Бон, 2020 (Благоевград : Бонпринт). - 48 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

За авт.: с. 47.

ISBN 978-954-395-245-8 : 4 лв.

821.163.2-321.6
COBISS.BG-ID 44668936

БК 2021/10 Кн 174
BALABANOV, Georgi Jordanov, 1947-
        The bells of conscience / Georgi Balabanov. - Dobrich : Matador 74, 2020. - 124 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-649-4

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44652552

БК 2021/10 Кн 175
POPOVA, Elena Vasileva, 1936-
        Leteroj el la Kosmo / Elena Popova ; ilustris Ina Nikolaeva. - Dobric : Matador 74, 2020. - 67 с. : с цв. ил. ; 21 см

Парал. загл. и текст на кит. ез. / прев. Zhuang Qixiong.

ISBN 978-954-371-650-0

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44688136

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/10 Кн 176
ВАСИЛЕВ, Рангел, 1941-
        Време за равносметка / Рангел Василев ; предг. Харалан Жечев. - София : [Изд. авт.], 2020 (София : Мултипринт ЕООД). - 162 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Рангел Василев е Рангел Василев Величков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44693512

БК 2021/10 Кн 177
        ГЛАСЪТ на душата 2 : литературен алманах 2020 / състав., предг. Лина Борджиева. - Троян : Нар. ч-ще Наука - 1870 г., 2020 ([Троян] : [Линеа принт]). - 208 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Нар. ч-ще Наука - 1870 г. - Троян. Д-во на троян. писатели. Лит. клуб Орфей. - Кн. е ил. с рис. на ученици на Нац. у-ще за прил. изкуства Проф. Венко Колев - Троян.

ISBN 978-619-90179-4-4

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 44687880

БК 2021/10 Кн 178
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Невидимите кризи : есета и истории / Георги Господинов. - 3. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 200 с. ; 21 см

Загл. в кн.: Невиdимите. - Пълната форма на името на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2013.

ISBN 978-619-186-568-0 : 15 лв.

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44695560

БК 2021/10 Кн 179
ДАМЕНСКИ, Йордан Иванов, 1941-
        Червената капчица : писма до Джордж : автобиография II / Йордан Даменски. - Las Vegas [т.е. Русе] : [Йордан Иванов Даменски], 2019. - 318 с. ; 21 см

В изд. каре погрешно отпеч. изд. Titan. - Принтирано изд. - Кратки сведения: с. 311-313.

ISBN 978-619-91425-2-3

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44685320

БК 2021/10 Кн 180
ДАСКАЛОВА, Фидана Георгиева, 1941-
        Един живот в търсене на смисъла : автобиографична / Фидана Даскалова. - Благоевград : Бон, 2020 (Благоевград : Бонпринт). - 116 с. : с портр., ил. ; 20 см

ISBN 978-954-395-250-2

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44667400

БК 2021/10 Кн 181
ДОЙЧЕВА, Михаела Велиславова, 1993-
        Книга за важните неща в живота : есеистика / Михаела Дойчева. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016. - 112 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7040-46-3 : 7 лв.
ISBN 978-619-704-046-3 !

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44548104

БК 2021/10 Кн 182
ЖЕЛЕЗОВА-Казанлиева, Руска Атанасова, 1942-2009
        Световен социален живот : минало, настояще, бъдеще / Руска Атанасова Железова-Казанлиева, Вълчо Иванов Казанлиев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 76 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биография: с. 74-76

ISBN 978-954-371-652-4

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44655112

БК 2021/10 Кн 183
ЗДРАВКОВ, Стефан Стойчев, 1945-
        Златна Прага, горест моя! : три романса и един реквием / Стефан Здравков, Мартин Момчилов. - Мездра : Фонд. Искър, 2019. - 33 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-054-8399-07-6 !

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44686088

БК 2021/10 Кн 184
        КОГАТО навън е навътре : дневници на изолацията. - Пловдив : Жанет 45, [2020]. - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см

Изд. на сп. Виж!

ISBN 978-619-186-584-0 : 25 лв.
1. Изобразително изкуство, съвременно, българско 2. България - изобразителни изкуства
821.163.2-94(082.2)
73/77.036/.38(497.2)
COBISS.BG-ID 44716296

БК 2021/10 Кн 185
        ОГНИЩЕ : алманах за литература, изкуство и публицистика / глав. ред., предг. Лалка Бенгюзова ; прев. от укр. Димитър Христов. - Благоевград : Бон, 2020. - 426 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на прев. Димитър Христов е Димитър Христов Черняев. - Изд. на Нар. ч-ще Н. Вапцаров - 1866 - Благоевград. Творческо обединение XXI век. - Текст и на макед. ез.

ISBN 978-954-395-238-0

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 44659464

БК 2021/10 Кн 186
ПАНАЙОТОВ, Панайот Петров, 1943-
        Живот в неравноделен размер / Панайот Панайотов ; снимки Панайот Панайотов, Илия Иванов. - София : Пан стил, 2020 ([София] : ВТУ принт). - 386 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на ил. Илия Иванов е Илия Йорданов, с пълно име Илия Йорданов Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съкращения и чужди думи: с. 338-346. - Библиогр.: с. 347-350. - Именен показалец. - Съдържа и: Публикации на автора: с. 368-370.

ISBN 978-954-8644-27-3

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44630792

БК 2021/10 Кн 187
ПЕТКОВ, Никола, 1934-
        Театрални делници от сутрин до вечер / Никола Петков. - София : [Диря], 2020 ([София] : Бет принт). - X, 214 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Никола Петков е Никола Петков Димитров. - Театрални делници от сутрин до вечер / Божидар Манов: с. V-X.

ISBN 978-619-91271-2-4 : 7 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44656392

БК 2021/10 Кн 188
ПОПОВ, Васил Иванов, 1974-
        Следвайки слънцето : 1311 дни през трите океана / Васил Попов ; предисл. Валентин Димитров ; ил. Красимир Стойчев. - Варна : Васил Попов, 2020 (София : Дайрект сървисиз). - 216 с. : с цв. к., [16] л. : цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-91530-0-0 : 20 лв.

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44653576

БК 2021/10 Кн 189
        3000 хумористични текстове : вицове за дядо, баба и внуче, хумористични мисли и мъдрости, хумористични въпроси и отговори : сборник / [състав.] Иван Тодоров. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2020. - 230 с. ; 23 см

Пълната форма на името на състав. Иван Тодоров е Иван Тодоров Иванов

ISBN 978-954-23-1823-1

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 44654088

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/10 Кн 190
АТАНАСОВА, Недялка Йорданова
        Любопитни облачета : гатанки-отгатанки / Недялка Атанасова. - Първомай : Неринея, 2019 ([Пловдив] : Актив 2006). - 39 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

ISBN 978-619-91114-3-7

821.163.2-93-193
COBISS.BG-ID 44659976

БК 2021/10 Кн 191
ВАКЛИНОВ, Станислав1906-1973
        Гласът на ангелчето : разкази и легенди / Станислав Ваклинов ; ил. Вадим Лазаркевич. - Фототип. изд. - Добрич : Регион. библ. "Дора Габе", [2021] ([Добрич] : [Нилекта принт]). - 96 с. : с ил. ; 19 см

Станислав Ваклинов - псевд. на авт. Станчо Иванов Визирев. - Текст на стар правопис. - Фототип. изд.: Русе : Вяра и живот, 1945.

821.163.2-93-32
821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44611592

ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Животните на село в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! Вж Кн 12

ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Спортисти в картинки и стихове : оцвети, прочети, научи! Вж Кн 13

БК 2021/10 Кн 192
ГЕЛЕВ, Сотир Георгиев, 1960-
        Приспивни песни за феи и чудовища : книга за безстрашни деца и родители / Сотир Гелев ; худож. Сотир Гелев. - София : Enthusiast, 2020 ([София] : The Elementz). - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

ISBN 978-619-164-372-1 (подв.) : 20 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44626952

БК 2021/10 Кн 193
ГЕОРГИЕВА, Христиана Цвяткова, 2009-
        Вълшебният свят / Христиана Георгиева. - Бургас : Конфедерация на бълг. писатели, 2020 (Карлово : Ганком принт). - 40 с. : с ил. ; 21 см

Вдъхновение и всеотдайност / Невена Арменова: с. 3. - Мечти и приключения / Росица Иванова: с. 35-37. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на: Нона Дановска, Ренета Стефанова, Десислава Спасова, Мария Ботева, Доника Мандева, Христиана Георгиева, Даниела Копчева.

ISBN 978-619-7411-21-8

821.163.2-053.2-93-8
COBISS.BG-ID 44674824

БК 2021/10 Кн 194
ГЕРДЖИКОВ, Огнян Стефанов, 1946-
        Защо си? : екзистенциална поема за деца и възрастни / Огнян Герджиков ; худож. Румен Статков. - [София] : Атеа букс, 2020 ([София] : [Диджитал принт]). - 24 с. : с цв. ил. ; 27 см

ISBN 978-619-7280-82-1 : 10 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44666632

БК 2021/10 Кн 195
ДЕВЕДЖИЕВ, Илия Ангелов, 1960-
        Сребърната риба : 8 приказки без камила / Илия Деведжиев ; худож. Екатерина-Мария Миткос. - Русе : [Изд. авт.], 2020 (Русе : ТС груп). - 66 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Изд. на театър Камила - Русе. - Съдържа и: Защо морето е солено ; Га-га ; Феята на неприбраните играчки ; Мечето и есента ; Солена приказка ; Слънчевото цвете ; Песничка без думи.

ISBN 978-619-188-483-4

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44667912

БК 2021/10 Кн 196
ЕЛИН Пелин, 1877-1949
        Ян Бибиян : невероятните приключения на едно хлапе / Елин Пелин ; ил. Дияна Нанева ; предг. Боян Иванов. - [12.] юбил. изд. - София : Артлайн студиос, 2018. - 120 с. : с цв. ил. ; 29 см

Елин Пелин - псевд. на авт. Димитър Иванов Стоянов
. - 1. изд. 1933 на изд. Хемус.

ISBN 978-619-193-134-7 (подв.) : 27.99 лв.

821.163.2-93-312.9
COBISS.BG-ID 44686344

БК 2021/10 Кн 197
ПОПОВА, Елена Василева, 1936-
        Скорец навън свири : стихотворения за деца / Елена Попова ; ил. Иглика Костова Бесон, Аина Бесон. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 44 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-371-634-0

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44691208

БК 2021/10 Кн 198
РУДИНСКИ, Христо Тодоров, 1943-
        Делфините : легенди и истински истории от древността до днес / Христо Рудински ; худож. Маглена Константинова. - 2. доп. изд. - София : [Христо Рудински], 2020 ([София] : [izdavam.com]). - 60 с. : с цв. ил. ; 21 см

1. изд. 1999 на изд. Коралов и сие, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-91641-0-5

821.163.2-93-343
COBISS.BG-ID 44679176

БК 2021/10 Кн 199
САНДАНСКИ, Борис Костадинов, 1934-
        Стихотворки-смехотворки : залъгалки за ученици и по-малки / Борис Сандански ; худож. Нина Златева. - Благоевград : Бон, 2020. - 80 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-395-249-6 : 4 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44617992

821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/10 Кн 200
НИКОЛОВА, Оливера, 1936-
        Кадифеният покров : новели за жени убийци / Оливера Николова ; прев. от макед. Мариян Петров. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2017. - 212 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Кадифената покривка / Оливера Николова.

ISBN 978-619-7040-78-4 : 12 лв.
ISBN 978-619-704-078-4 !

821.163.3-322.4
COBISS.BG-ID 44547336


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

903 ПРАИСТОРИЯ. ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОСТАНКИ, АРТЕФАКТИ, СТАРИНИ
Виж и 7.031

БК 2021/10 Кн 201
        MEGALITHIC monuments and cult practices : proceedings of the third international symposium, Blagoevgrad, 8-9 September 2020 / comp. by Dimitriya Spasova ; ed. Dimitriya Spasova, Anton Genov. - Blagoevgrad : Neofit Rilski Univ. Press, 2020. - 540 с. : с цв. ил. ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: Megalithic monuments and cult practices III. - Текст и на нем. ез. - Рец.: Radoslav Zamanov, Ivanka Vlaeva. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-00-0247-7
1. Мегалити - конференции
903(06)
COBISS.BG-ID 44656904

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031        

БК 2021/10 Кн 202
ОВЧАРОВ, Николай Димитров, 1957-
        Крепостта Кокалянски Урвич и късносредновековният манастир в нея : монография / Николай Овчаров, Филип Петрунов. - София : Unicart, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 159, [32] с. : ил. ; 29 см

Крепостта Урвич край село Кокаляне ; Църквата в крепостта Урвич при с. Кокаляне, Софийско / Димитър Овчаров: с. 13-25. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 107-113, 152-154. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-2953-99-9
1. Крепости - България 2. Манастири - България 3. България - паметници на културата
904(497.2)
COBISS.BG-ID 44605192

БК 2021/10 Кн 203
ПЕТРУНОВА, Бони Райкова, 1954-
        Съкровището от крепостта Калиакра Татарската плячка / Бони Петрунова ; предг. Константин Дочев ; фотогр. Тодор Димитров, Росен Пеевски = The treasure from the Kaliakra Fortress the Tatar Loot / Boni Petrunova ; forew. Konstantin Dochev. - [София] : Уникарт, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 208 с. : с ил., табл., сх. ; 26 см

Рец.: Пламен Павлов, Хитко Вачев. - Библиогр.: с. 134-138. - Съдържа и: Каталог: с. 139-208.

ISBN 978-954-2953-93-7 (подв.)
1. Паметници на културата - Калиакра 2. Калиакра - паметници на културата
904(262.5:210:497.2-18)
COBISS.BG-ID 44664072

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/10 Кн 204
ГОГОВ, Костадин Тодоров, 1945-
        Село Богородица [община Петрич] и село Лебница [община Сандански] в миналото и сега / Костадин Гогов. - Благоевград : Бон, [2020]. - 304 с. : с ил., портр. ; 24 см

Народни мъдрости: с. 266-276. - Песни от Огражденския край: с. 283-299. - За автора: с. 300-303.

ISBN 978-954-395-251-9
1. Села - Югозападна България - история 2. Богородица (област Благоевград) - краезнание 3. Лебница (област Благоевград) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44666888

КАЗАНДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Народният съд в град Добрич (21.II - 8.III.1945 г.) Вж Кн 222

КРУМОВ, Методи, 1991-
        Освобождението на Пловдив 16 януари 1878 Вж Кн 216

ПАНАЙОТОВ, Панайот Петров, 1943-
        Родови корени Вж Кн 207

БК 2021/10 Кн 205
  ЯЧКОВ, Атанас Петров, 1942-2018
    Баня [община Панагюрище] - древна, млада, вечна : бит, традиции, култура / [авт.-състав.] Атанас Ячков . - София : Симолини 94, 2015. - 540 с., [12] с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Биогр. данни за авт.- състав. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 538-539.

ISBN 978-954-9493-99-3
1. Села - Югозападна България 2. Баня (област Пазарджик) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44668168

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

SCHÖLLER, Marco, 1968-
        This unknown land : how geographers, pharmacists, novelists, plant hunters, war correspondents, engineers, medical men & tourists discovered & experienced nineteenth-century Bulgaria Вж Кн 221

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БАСТЕН, Марко ван, 1964-
        Баста : суровата, честна и откровена автобиография на Марко ван Бастен Вж Кн 101

БЕНДЕРЕВА, Екатерина Дмитриевна, 1946-
        Константин Адрианович Рудановски и неговите приятели Вж Кн 210

        БИБЛИОТЕКАТА в моя живот : сборник с интервюта Вж Кн 7

БЪРЛИЕВА, Славия Георгиева, 1955-
        Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина : монография Вж Кн 214

ГРУЕВ, Димитър, 1878-1976
        Из миналото на Лозенград Вж Кн 215

        Божидар ДАНЕВ - познатият и непознатият : от и за него Вж Кн 36, Кн 37       

КАЗАНДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Генералът попечител на бесарабските българи Вж Кн 211

БК 2021/10 Кн 206
КОЛЕВА, Милена Илиева, 1943-
        Тримата големи : очерци за тримата големи будители на Морава / Милена Колева. - Свищов : [Акад. изд. "Ценов"], 2020. - 44 с. : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-23-1888-0
1. Българи - биографии 2. България - биографии
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44718856

        ЛЕВСКИ пред съда на Портата : процесът в София 1872-1873 г. в османотурски, дипломатически документи и домашни извори Вж Кн 217

МАРКО от Чипровец
        Петдесет въпроса, взети от Светото писание от двата Завета и обяснени научно в духа на изтънчения доктор Йоан Дънс Скот, книга I, Прага, 1679 г. : факсимилно издание Вж Кн 17

МИЛКОВ, Тодор Димитров, 1841-1927
        Антим първи български екзарх : живот и духовно-обществената му дейност Вж Кн 27

НЕНОВА, Любка Иванова, 1979-
        Покаяния основание : служба и житие на св. Йоан Рилски (Киев, 1671 г.) : текст и изследване Вж Кн 18

НЬОШ, Марсел, 1935-2015
        Свети Августин. Безмерната любов Вж Кн 28

БК 2021/10 Кн 207
ПАНАЙОТОВ, Панайот Петров, 1943-
        Родови корени / Панайот Панайотов ; снимки Илия Иванов ... [и др.]. - 3. доп. изд. - София : Пан стил, 2020 ([София] : ВТУ принт). - 154 с. : с ил. ; 24 см

Други ил.: Силвия Михайлова, Панайот Панайотов. - Възприетата форма на името на ил. Илия Иванов е Илия Йорданов, с пълно име Илия Йорданов Иванов. - 1. изд. 2014. - Съкращения и чужди думи: с. 100-104. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 105-108. - Именен показалец. - Съдържа и: Публикации на автора: с. 130-132.

ISBN 978-954-8644-29-7
1. Родове, български - Елена (град) 2. Елена (град) - история
929.52(497.21-21)
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 44629256

БК 2021/10 Кн 208
РИНДОВА, Бистра Филипова, 1947-
        Родове от село Яврово [община Куклен] / Бистра Риндова. - Пловдив : Тафпринт, 2018. - 256 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-619-7091-21-2
1. Родове, български - Южна България - история 2. Яврово (област Пловдив) - генеалогия
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 44677896

СТОЯНОВ, Цветан Георгиев, 1961-
        Стъклописите на Иван Пенков в Съдебните палати в Русе и София Вж Кн 97

ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Мислителят Гьоте : въведение в природонаучните му съчинения и основополагащи принципи на духовната наука (антропософия) Вж Кн 20

        BLAGOSKROVISCTE nebesko Marie Divicze Mayke Boxye, preneseno po G. F. Petru Bogdanu Baksichiu R.M.B. od Obsluxenya Archibiskupu Sardicskomu ili Soffiskomu. Romae: apud Franciscum Monetam, 1643 Вж Кн 19

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/10 Кн 209
        ДОКУМЕНТИ и материали по съвременна история (1946-1992) / състав., предг. Диана Иванова, Йосиф Кочев. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 222 с. ; 21 см

Кратки биографични бележки: с. 195-216. - Кн. е продълж. на Документи и материали по съвременна история: 1918-1945. - Геогр. показалец, именен показалец.

ISBN 978-954-00-0243-9
1. Най-нова история - учебни помагала за ВУЗ 2. Студена война - история - учебни помагала за ВУЗ
94(100)"19"(076)(075.8)
327.54(091)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44632840

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/10 Кн 210
БЕНДЕРЕВА, Екатерина Дмитриевна, 1946-
        Константин Адрианович Рудановски и неговите приятели / Екатерина Бендерева, Ксения Бендерева. - София : Дуо-В, 2021. - 118 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 112-118.

ISBN 978-954-92203-0-8
1. Рудановски, Константин Адрианович, 1849-1914 - биографии 2. Офицери, руски - биографии 3. Русия - история
94(470)"18/19"(092)
929 Рудановски, Константин Адрианович
COBISS.BG-ID 44691720

БК 2021/10 Кн 211
КАЗАНДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Генералът попечител на бесарабските българи / Георги Казанджиев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 62 с. ; 21 см

ISBN 978-954-371-625-8
1. Инзов, Иван Никитич, 1768-1845 - биографии 2. Пълководци и генерали, руски - биографии 3. Русия - история
94(470)(092)
929 Инзов, Иван Никитич
COBISS.BG-ID 44656648

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/10 Кн 212
ГЕОРГИЕВ, Петър Илиев, 1946-
        Стара Велика България / Петър Георгиев. - 2. доп. изд. - София : ИК Булга медиа, 2021 ([София] : Артлайн студиос пъблишинг). - 570 с. : с ил., к., табл. ; 23 см

1. изд. 2019.

ISBN 978-954-9670-54-7
1. Българи - произход 2. България - история
94(=163.2)
COBISS.BG-ID 44606472

БК 2021/10 Кн 213
НЕДКОВ, Цветолин Иванов, 1958-
        Житната търговия на Южна Добруджа (1878-1944 година) : монография / Цветолин Недков ; ред. Кремена Митева. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 184 с. : с табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Речник на чуждите думи: с. 184. - Рец. Иван Русев. - Библиогр.: с. 135-139. - Рез. на бълг., англ. ез. / прев. на англ. Десислава Христова.

ISBN 978-954-371-630-2
1. Зърнено-житни култури - Добруджа - търговия - история - 1878-1944 2. Добруджа - история
94(497.2-18:251)
633.1:339.1(497.2-18:251)(091)
COBISS.BG-ID 44624648

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/10 Кн 214
БЪРЛИЕВА, Славия Георгиева, 1955-
        Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина : монография / Славия Бърлиева ; науч. ред. Ана Стойкова. - София : Кирило-Методиевски науч. център, 2021 ([София] : Симолини-94). - 176 с. : с ил., факс. ; 24 см

Изд. на БАН. Кирило-Методиевски науч. център. - Текст и на лат., нем., итал., гр., църковнослав. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Бойка Мирчева, Александър Наумов. - Библиогр.: с. 151-171. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9787-43-6
1. Кирил, славянски първоучител, 827-869 - дейност - извори 2. Методий, славянски първоучител, 815-885 - дейност - извори 3. Римска литература - теми, образи, сюжети 4. Византийска литература - теми, образи, сюжети 5. България - история 6. Рим (държава) - литературознание 7. Византия - литературознание
94(497.2)"08"(092)
821.124.09
821.144.09
929 Кирил, славянски първоучител
929 Методий, славянски първоучител
COBISS.BG-ID 44204552

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/10 Кн 215
ГРУЕВ, Димитър, 1878-1976
        Из миналото на Лозенград / Димитър Груев ; състав. Лизбет Любенова, Деница Мизинска ; глав. ред., предг. Лизбет Любенова. - София : [Науч. арх. - БАН], 2020 ([София] : Пре принт БГ). - 288 с. : с ил., портр., ноти ; 24 см. - (Исторически форум ; т. 1)

Пълната форма на името на състав. Лизбет Любенова е Лизбет Любенова Върбанова.

ISBN 978-619-7606-00-3
1. Груев, Димитър, 1878-1976 - биографски материали 2. Революционери, български - биографски материали 3. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929 Груев, Димитър
COBISS.BG-ID 44664584

БК 2021/10 Кн 216
КРУМОВ, Методи, 1991-
        Освобождението на Пловдив 16 януари 1878 / Методи Крумов, Красимира Маринова, Свобода Запрянова. - Пловдив : Тафпринт, 2017. - 36 с. : с ил., портр. ; 22 см

Изд. на Регион. ист. музей - Пловдив.

ISBN 978-619-7091-20-5
1. Руско-турска освободителна война 1877-1878 - военни действия - Пловдив 2. България - история 3. Пловдив - краезнание
94(497.2)"1877/1878"
908(497.234)
COBISS.BG-ID 44693768

БК 2021/10 Кн 217
        ЛЕВСКИ пред съда на Портата : процесът в София 1872-1873 г. в османотурски, дипломатически документи и домашни извори / състав., ред. Дойно Дойнов ... [и др.] ; предг. Пламен Митев. - [2.] доп. и прераб. изд. - София : Златен змей, 2019 ([София] : Алианс принт). - 632 с : с портр. ; 24 см

Други състав.: Огняна Маждракова-Чавдарова, Пламен Митев, Милена Тодоракова, Дора Чаушева. - 1. изд. 2007 на изд. Общобълг. к-т Васил Левски ; Фонд. Васил Левски. - Османотурски документи по следствието и процеса срещу Васил Левски / Милена Тодоракова: с. 10-23. - Нови османотурски документи и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир, открит през 2018-2020 г. / Дора Чаушева: с. 24-29. - Уводни текстове към първото издание на сборника / Дойно Дойнов, Огняна Маждракова-Чавдарова, Крумка Шарова: с. 547-568. - Именен показалец.

ISBN 978-954-776-054-7
1. Левски, Васил, 1837-1873 - дейност - извори 2. Революционери, български - дейност - извори 3. Политически процеси (право) - България - 1872-1873 - извори 4. България - история
94(497.2)"18"(092)(093)
929 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 44622600

БК 2021/10 Кн 218
СТЕФАНОВА, Милена Христова, 1958-
        Книга за българските чорбаджии / Милена Стефанова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1998. - 167 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 157-166.

ISBN 954-07-0608-4
1. Чорбаджии 2. Възраждане - България 3. България - история
94(497.2)"1762/1878"
COBISS.BG-ID 44595464

БК 2021/10 Кн 219
ЧАКОВ, Венцислав Георгиев, 1969-
        Униформи, въоръжение и снаряжение на българските доброволци в Руско-турската война 1877-1878 г. / Венцислав Чаков ; ил. Венцислав Чаков. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 106 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. от поредицата Военното облекло на българите през XIX век. - Кн. е ил. с рис. на: Е. Макаров, Лазар Йорданов, И. Будкевич, Николай Каразин, Николае Григореску.

ISBN 978-954-371-644-9
1. Българско опълчение 2. Военни униформи - България - история 3. България - история
94(497.2)"1877/1878"
355.14(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44683528

БК 2021/10 Кн 220
ШИВАРОВ, Христо Стойнов, 1850-1933
        Бележки по Старозагорското въстание / Христо Шиваров ; предг. Пламен Митев ; археогр. обраб. Райна Антонова-Тончева ; фотогр. Атанас Жеков. - Ст. Загора [т.е. Пловдив] : [Тафпринт], 2020 (Ст. Загора : Акром). - 100 с. : с факс. ; 24 см

Изд. на Община Ст. Загора, Регион. ист. музей - Ст. Загора. - Кой е Христо Шиваров?: с. 10-11. - Автобиография Христо Стойнов Шиваров: с. 13-18. - Именен показалец / състав. Райна Антонова-Тончева, Петьо Мирчев: с. 87-99.

ISBN 978-619-7091-23-6
1. Въстания - Стара Загора - 1875 - история - извори 2. Стара Загора - история
94(497.2)"1875"(093)
COBISS.BG-ID 44671240

БК 2021/10 Кн 221
SCHÖLLER, Marco, 1968-
        This unknown land : how geographers, pharmacists, novelists, plant hunters, war correspondents, engineers, medical men & tourists discovered & experienced nineteenth-century Bulgaria / Marco Schöller. - [Пловдив] : Жанет 45, 2020. - 547 с. : с ил. ; 21 см

За авт.: с. 547. - Библиогр.: с. 489-526. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-619-186-543-7 : 25 лв.
1. История - България - 19 век - извори 2. България - история
94(497.2)"18"
910.4(497.2)"18"
COBISS.BG-ID 44701960

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/10 Кн 222
КАЗАНДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Народният съд в град Добрич (21.II - 8.III.1945 г.) / Георги Казанджиев. - Добрич : Матадор 74, 2020. - 280 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 278.

ISBN 978-954-371-628-9
1. Народен съд (Добрич) - история 2. България - история 3. Добрич - краезнание
94(497.2)"1945"
908(497.211.1)
COBISS.BG-ID 44689672


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/10 Н 1
        БЪЛГАРСКО клавирно наследство [Нотирана музика] / ред. Филип Павлов = Bulgarian piano heritage / ed. Filip Pavlov. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 1 партитура (128 с.) ; 30 см

За комп. / Иванка Влаева: с. 125-127. - Съдържа: Пет импресии / Марин Големинов. Sonatina Brilliante / Филип Павлов. Соната No 2 / Филип Павлов. Сюита No 3 ; Триптих в бароков стил ; Соната-Фантазия / Йордан Гошев. Соната No 1 ; Соната No 3 / Иван Спасов.

ISMN 979-0-707682-19-7

780.616.089(497.2)
COBISS.BG-ID 44700168

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

БК 2021/10 Н 2
STREZOV, Georgi Aleksandrov, 1989-
        Shibil [Нотирана музика] : original motion picture soundtrack orchestral score / George Strezov ; orchestration Simeon Edward. - Sofia : Enthusiast, 2020 ([The Elementz]). - 184 с. : с ноти ; 31 см

Сведения за авт. отговорност установени от доп. източник.

ISMN 979-0-707670-31-6 (подв.)

785.11.089(497.2)
COBISS.BG-ID 44694536


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/10 Г 1
ЕСПИН, Салва, 1982-
        Дедпул убива Дедпул : [комикс] / худож. Салва Еспин ; сценарий Кълън Бън ; цвят Вероника Гандини ; прев. от англ. Здравко Генов. - София : Артлайн студиос, 2018. - [96] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Deadpool kills Deadpool.

ISBN 978-619-193-133-0 : 20 лв.
1. Испания - изобразителни изкуства
741.52(460)
821.111(73)-31:741.5
COBISS.BG-ID 44667144

БК 2021/10 Г 2
ЛОЛИ, Матео
        Дедпул убива класиките : [комикс] : най-великите истории в литературата срещат своя кървав край / молив Матео Лоли ; сценарий Кълън Бън ; цвят Вероника Гандини ; прев. от англ. Йоана Гацова. - София : Артлайн студиос, 2018. - [96] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Deadpool killustrated.

ISBN 978-619-193-127-9 : 20 лв.
1. Италия - изобразителни изкуства
741.52(450)
821.111(73)-31:741.5
COBISS.BG-ID 44665096

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/10 Г 3
ЖИВКОВ, Владимир Методиев, 1956-
        Shipwrecks: съдбата на корабите : подводни снимки / [фотогр., текст] Владимир Живков. - 2. доп. изд. - [София] : Аура актив, 2020. - 1 албум ([40] с.) : с цв. ил. ; 20 x 27 см + 1 к. (95 x 60 см, сгъната до 24 x 15 см)

1. изд. 2013, на изд. ИК Морски свят - Варна.

ISBN 978-619-91585-0-0
1. Подводна фотография - албуми
77.05(084.121)
COBISS.BG-ID 44710408


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

ЕСПИН, Салва, 1982-
        Дедпул убива Дедпул : [комикс] Вж Г 1

ЛОЛИ, Матео
        Дедпул убива класиките : [комикс] : най-великите истории в литературата срещат своя кървав край Вж Г 2

7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

        МОНЕТИ на Марцианопол в колективна находка Малиново (II-III в.), Ловешко Вж  Г 4


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031


БК 2021/10 Г 4
        МОНЕТИ на Марцианопол в колективна находка Малиново (II-III в.), Ловешко : [каталог] / [текст, състав.] Радослав Гущераклиев = Coins of Marcianopolis in collective hoard Malinovo (II-III c.), Lovech region : [catalog] / [text, comp.] Radoslav Gushterakliev ; Engl. transl. Sevdalina Peeva. - Ловеч : [Инфовижън], 2020. - 456 с. : с цв. ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Coins of Marcianopolis in coin hoard Malinovo (II-III c.), Lovech region. - Изд. на Регион. ист. музей - Ловеч. - Монети на Марцианопол в колективна находка Малиново (II-III в.), Ловешко / Радослав Гущераклиев: с. 8-18. - Рецензия / Иля Прокопиев: с. 4-5. - Библиогр.: с. 31-33. - Рез. на англ. ез. 

ISBN 978-619-7442-47-2 (подв.)
1. Монети, римски - Ловешки край - каталози 2. Ловешки край - паметници на културата
904:737.1.032(497.214.1-0)
737.1.032(497.214.1-0)
COBISS.BG-ID 44691976

Репродукции и портрети

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

544 ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2021/10 Г 5
        ПЕРИОДИЧНА система на химичните елементи класически вариант [Изобразителен материал] : за ученици 9.-12. клас. - София : Атласи, 2019. - 1 таблица : цв., отпеч. едностранно ; 180 x 110 см

ISBN 978-954-2945-98-7
1. Химия - учебни помагала за средни училища
544.01(075.3)(083)
COBISS.BG-ID 44579592

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.1 ПЪТЕН (БЕЗРЕЛСОВ) ТРАНСПОРТ

БК 2021/10 К 1

        БЪЛГАРИЯ - пътна карта [Картографски ресурс]. - [11. изд.]. - М 1:400 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

1. изд. 1994. - Доп. к.: Железопътна мрежа ; Европейски транспортни коридори на територията на България. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-000-7
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 44590600

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/10 К 2
        ЕВРОПА - политическа карта [Картографски ресурс]. - [5. прераб. изд.]. - М 1:5 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 107 см

1. изд. 2003 със загл. Европа на изд. Датамап-Европа. - Условни знаци.


ISBN 978-954-2945-51-2
1. Европа
911.3:32(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 44583176

БК 2021/10 К 3
        ЕВРОПА - политическа карта [Картографски ресурс]. - М 1:5 000 000. - [6. доп. изд.]. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

1. изд. 2003 със загл. Европа на изд. Датамап-Европа. - Доп. к.: Европейски съюз М 1:16 000 000. - Доп. материали: Знамена на държавите от Европейския съюз ; Химн на Европейския съюз / текст Фридрих Шилер ; музика Лудвиг ван Бетовен ; Органи на Европейския съюз ; Важни дати от историята на Европейския съюз. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-93-2
1. Европа
911.3:32(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 44589576

БК 2021/10 К 4
        ПОЛИТИЧЕСКА карта на света [Картографски ресурс]. - М 1:20 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-95-6

911.3:32(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 44582152

БК 2021/10 К 5
        РЕПУБЛИКА България - учебна географска карта [Картографски ресурс]. - М 1:400 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 107 см

Доп. материал: Държавни граници - дължини. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-56-7

911.2(497.2)(076)(084.3)
COBISS.BG-ID 44590856

БК 2021/10 К 6
        СЕВЕРНА Америка - политическа карта [Картографски ресурс]. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 150 см

Доп. к.: Държави в региона на Карибско море. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-41-3
1. Северна Америка
911.3:32(7)(084.3)
COBISS.BG-ID 44591624

БК 2021/10 К 7
        СЕВЕРНА Америка - природногеографска карта [Картографски ресурс]. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 107 см

Условни знаци

ISBN 978-954-2945-40-6
1. Северна Америка
911.2(7)(084.3)
COBISS.BG-ID 44588808

БК 2021/10 К 8
        СЕВЕРНА Америка - природогеографски зони [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-42-0
1. Северна Америка
911.2(7)(084.3)
COBISS.BG-ID 44578824

БК 2021/10 К 9
СТОЯНОВА, Йоана Василева, 1981-
        Австралия - население и стопанство [Картографски ресурс] / картограф Йоана Стоянова ; глав. ред. Антоанета Манева. - [2. изд.]. - М 1:4 250 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 153 см

1. изд. 2009, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-62-8
1. Австралия
911.3:33(94)(084.3)
COBISS.BG-ID 44602888

БК 2021/10 К 10
        ЮЖНА Америка - политическа карта [Картографски ресурс]. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-46-8
1. Южна Америка
911.3:32(8)(084.3)
COBISS.BG-ID 44577032

БК 2021/10 К 11
        ЮЖНА Америка - природногеографска карта [Картографски ресурс]. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 150 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-45-1
1. Южна Америка
911.2(8)(084.3)
COBISS.BG-ID 44589064

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/10 К 12
        ПОБЕДА на съюзниците в Европа и в Северна Африка (1943-1945) [Картографски ресурс]. - М 1:3 000 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-071-7

94(100)"1939/1945"(084.3)
COBISS.BG-ID 44589832

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/10 К 13
        ФРАНКСКАТА империя (VIII-IX век) [Картографски ресурс]. - М 1:2 250 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Доп. к.: Разделение на Франкската империя след 843 г. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-040-3
1. Европа
94(4)"04/14"(084.3)
COBISS.BG-ID 44590088

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/10 К 14
        РУСКО-турската война (1877-1878) [Картографски ресурс]. - М 1:630 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Доп. к.: Боен път на Българското опълчение ; Военните действия в Кавказ (1877-1878). - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-024-3
1. България
94(497.2)"1877/1878"(084.3)
COBISS.BG-ID 44591368

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/10 Е 1
TERZIJSKA, Ilinka Sergeeva, 1974-
        Wine tourism: critical success factors for an emerging destination [Електронен ресурс] : monograph / Ilinka Terziyska. - Текстови данни. - Sofia : Gea-Libris, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Office ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на обложката: Wine tourism. - Rev.: Georgi Georgiev, Milen Penerliev. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-300-193-4
1. Алтернативен туризъм - България 2. Винарски изби - България 3. България - стопански туризъм
338.48-6:641/642(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 44709128

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

АТАНАСОВА, Ани Владимирова
        Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия : монография Вж Е 3

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/10 Е 2
МЕЖДУНАРОДНА онлайн конференция Междукултурни, научни и образователни диалози (Стара Загора ; 2020)
        Международна онлайн конференция "Междукултурни, научни и образователни диалози" [Електронен ресурс] : сборник от доклади и презентации, [2 ноември 2020 г., Стара Загора] / ред. съвет Жанета Стойкова ... [и др.] = Международная онлайн конференция "Междукультурные, научные и образовательные диалоги". - Текстови данни. - Ст. Загора : Пед. фак. към Тракийски унив., [2021]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Елена Лавренцова, Мариан Делчев. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-314-102-9
1. Образование и просвета - конференции
37(06.034)
COBISS.BG-ID 44727560


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/10 Е 3
АТАНАСОВА, Ани Владимирова
        Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия [Електронен ресурс] : монография / Ани Атанасова. - Текстови данни. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Рая Мадгерова, Милена Филипова, Вяра Кюрова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-00-0246-0
1. Малки и средни стопански предприятия - анализ на стопанската дейност 2. Конкуренция (икономика)
658.11-022.51/.55:005.343(0.034)
339.137(0.034)
COBISS.BG-ID 44705288

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Алашка, Анета Калчева, 1971- (съставител) Кн 36, Кн 37
Александров, Станислав Цонев, 1962- (автор) Кн 65
Ангелов, Севдалин Петров (рецензия) Кн 87
Ангелова, Поля Георгиева, 1960- (редактор) Кн 40
Ангелова, Поля Георгиева, 1960- вж Angelova, Polja Georgieva, 1960-
Андонов, Йордан Кондев (автор) Кн 87
Антов, Момчил Бориславов, 1977- (автор) Кн 57, Кн 89
Антонова-Тончева, Райна Младенова (съставител) Кн 220, (редактор) Кн 220
Арабаджиев, Желязко Илиев, 1973- (автор) Кн 85
Арменова, Невена Костадинова (предговор) Кн 193
Атанасов, Атанас Блажев, 1973- (редактор) Кн 40
Атанасов, Атанас Блажев, 1973- вж Atanasov, Atanas Blažev, 1973-
Атанасов, Атанас Георгиев, 1987- (автор) Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 66, Кн 67, Кн 68
Атанасова, Александра Петрова (автор) Кн 62, Кн 66, Кн 67
Атанасова, Ани Владимирова (автор) Е 3
Атанасова, Звезделина Венкова, 1962- (автор) Кн 81
Атанасова, Недялка Йорданова (автор) Кн 190
 
Б

Бакшев, Петър Богдан, 1601-1674 вж Bakšev, Petǎr Bogdan, 1601-1674
Балабанов, Георги Йорданов, 1947- вж Balabanov, Georgi Jordanov, 1947-
Балтов, Росен Петков (автор) Кн 43
Бастен, Марко ван, 1964- (автор) Кн 101
Батанов, Людмил Батанов (автор) Кн 131
Бачурска, Свитлана Юриевна, 1982- (автор) Кн 85
Бенгюзова, Лалка Лефтерова, 1960- (автор) Кн 150, (редактор) Кн 185, (предговор) Кн 185
Бендерева, Екатерина Дмитриевна, 1946- (автор) Кн 210
Бендерева, Ксения Дмитриевна, 1950- (автор) Кн 210
Бесон, Аина, 2005?- (илюстратор) Кн 197
Бесон, Иглика Костова, 1975- (илюстратор) Кн 197
Бетовен, Лудвиг ван, 1770-1827 (композитор) К 3
Блейк, Куентин, 1932- (илюстратор) Кн 14
Бобев, Андрей Стефанов, 1978- (автор) Кн 18
Богданов, Георги Борисов вж Борисов, Георги, 1950-
Богданова, Маргарита Йорданова, 1962- (автор) Кн 3
Боев, Христо Тончев, 1973- (преводач) Кн 128, Кн 129, (предговор) Кн 128, Кн 129
Боеру, Богдан, 1975- (автор) Кн 128
Божилов, Божидар Миланов, 1962- (автор) Кн 65
Божков, Васил Стефанов, 1940- (автор) Кн 88, Кн 90, Кн 91
Божков, Стойчо Божков, 1945- (автор) Кн 151
Борджиева, Лина Стоянова, 1966- (съставител) Кн 177, (предговор) Кн 177
Борисов, Георги, 1950- (автор) Кн 132, Кн 133
Борисова, Георгия Н. (автор) Кн 152
Борисова, Таня Иванова, 1958- (редактор) Кн 23
Бочев, Павел Христов, 1976- (автор) Кн 85
Бурбо, Лиз, 1941- (автор) Кн 22
Буюклиева, Майре Бориславова, 1982- (преводач) Кн 123
Бън, Кълън, 1971- (текст) Г 1, Г 2
Бързаков, Кирил Стойчев, 1949- (автор) Кн 69, (илюстратор) Кн 69
Бърлиева, Славия Георгиева, 1955- (автор) Кн 214
Бьогле, Никола, 1974- (автор) Кн 125
 
В

Ваклинов, Станислав, 1906-1973 (автор) Кн 191
Василев, Венцислав Симеонов, 1971- (автор) Кн 71
Василев, Йордан Иванов, 1958- (автор) Кн 39
Василев, Рангел, 1941- (автор) Кн 176
Василева, Кристин Петрова (преводач) Кн 110
Василева, Росица Колева Петрова- вж Петрова-Василева, Росица Колева, 1963-
Веков, Тони Йонков, 1968- (автор) Кн 84, (редактор) Кн 84
Величков, Рангел Василев вж Василев, Рангел, 1941-
Визирев, Станчо Иванов вж Ваклинов, Станислав, 1906-1973
Викторов, Виктор Йорданов, 1952- (илюстратор) Кн 100
Виткова, Екатерина Иванова (автор) Кн 85
Влаева, Иванка Аспарухова, 1965- (доп. материал) Н 1
Влаева, Иванка Аспарухова, 1965- вж Vlaeva, Ivanka Asparuhova, 1965-
Вод, Милла, 1983- (автор) Кн 134, (илюстратор) Кн 134
Воденичарова, Милена Георгиева, 1983- вж Вод, Милла, 1983-
Вълков, Петър Василев, 1984- (автор) Кн 23
Вълкова, Ваня Колева (автор) Кн 135, (илюстратор) Кн 135
Вълчева, Катя Василева Христова- вж Христова-Вълчева, Катя Василева, 1968-
Върбанова, Лизбет Любенова вж Любенова, Лизбет, 1952-
 
Г

Гандини, Вероника, 1982- (илюстратор) Г 1, Г 2
Ганчев, Александър Петров, 1979- (автор) Кн 93
Ганчев, Георги Петков, 1952- (автор) Кн 12, Кн 13, Кн 153, Кн 154
Ганчева, Зорница, 1977- вж Петкова, Зорница Ганчева, 1977-
Гарднър, Лин (автор) Кн 104
Гацова, Йоана Пламенова (преводач) Г 2, Кн 122
Гелев, Сотир Георгиев, 1960- (автор) Кн 192, (илюстратор) Кн 192
Генов, Антон Иванов, 1980- вж Genov, Anton Ivanov, 1980-
Генов, Здравко Стойков, 1993- (преводач) Г 1
Генчева, Руска (редактор) Кн 69
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 107, Кн 108, Кн 116
Георгиев, Георги Господинов вж Господинов, Георги, 1968-
Георгиев, Георги Маринов, 1928- (автор) Кн 82
Георгиев, Людмил Руменов, 1960- (автор) Кн 98, Кн 99
Георгиев, Марин Иванов вж Георгиев, Маринчо Иванов, 1964-
Георгиев, Маринчо Иванов, 1964- (автор) Кн 85
Георгиев, Петър Илиев, 1946- (автор) Кн 25, Кн 212
Георгиев, Петър Илиев, 1946- вж Georgiev, Petǎr Iliev, 1946-
Георгиева, Катерина (преводач) Кн 120
Георгиева, Милка Христова, 1958- (автор) Кн 85
Георгиева, Петя Димитрова (автор) Кн 39
Георгиева, Руска Генчева вж Генчева, Руска
Георгиева, Христиана Цвяткова, 2009- (автор) Кн 193
Гергов, Иво Людмилов, 1966- (автор) Кн 85
Герджиков, Огнян Стефанов, 1946- (автор) Кн 194
Гогов, Костадин Тодоров, 1945- (автор) Кн 204
Големинов, Марин Петров, 1908-2000 (композитор) Н 1
Големинов, Марин Петров, 1908-2000 вж Goleminov, Marin Petrov, 1908-2000
Горанова, Пенка Вълчева, 1955- (автор) Кн 4
Господинов, Георги, 1968- (автор) Кн 155, Кн 156, Кн 178, (илюстратор) Кн 155, Кн 156
Гошев, Йордан Станоев, 1960- (композитор) Н 1
Гошев, Йордан Станоев, 1960- вж Gošev, Jordan Stanoev, 1960-
Григорова, Ваня Петкова (автор) Кн 52, Кн 53
Григорова, Мариана Тодорова вж Тодорова, Мариана, 1946-
Груев, Димитър, 1878-1976 (автор) Кн 215
Гулева, Антоанета Ангелова, 1953- (предговор) Кн 172
Гуляшка, Димана Любомирова (автор) Кн 157
Гущераклиев, Радослав Събев, 1960- (съставител) Г 4, (доп. материал) Г 4
Гущераклиев, Радослав Събев, 1960- вж Gušterakliev, Radoslav Sǎbev, 1960-
 
Д

Дал, Роалд, 1916-1990 (автор) Кн 14
Даменски, Йордан Иванов, 1941- (автор) Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 158, Кн 179
Дамянов, Атанас, 1950- (автор) Кн 58, Кн 59, Кн 60
Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975- (преводач) Кн 109, Кн 114
Даскалов, Димо Радев, 1908-1989 (преводач) Кн 20
Даскалова, Фидана Георгиева, 1941- (автор) Кн 180
Деведжиев, Илия Ангелов, 1960- (автор) Кн 195
Делчев, Мариан Георгиев, 1960- (редактор) Е 2
Джамбазов, Славейко Николаев, 1976- (автор) Кн 84
Джоунс, Даян Уейн, 1934-2011 (автор) Кн 111
Джуанг Цисюн вж Zhuang Qixiong
Димитров, Валентин Любомиров, 1946- предговор) Кн 188
Димитров, Димитър Илиев, 1956- (предговор) Кн 82
Димитров, Никола Петков вж Петков, Никола, 1934-
Димитров, Пламен Стоянов, 1962- (автор) Кн 84
Димитров, Тодор Димитров, 1984- (илюстратор) Кн 203
Димитров, Тодор Димитров, 1984- вж Dimitrov, Todor Dimitrov, 1984-
Димитров, Христо Иванов, 1978- (преводач) Кн 118
Димитров, Янко Георгиев, 1976- (редактор) Кн 17
Димитрова, Кирилка Горанова, 1947- (автор) Кн 159
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- (редактор) Кн 17
Димитрова, Маргарет Драганова, 1964- вж Dimitrova, Margaret Draganova, 1964-
Димитрова, Надя Емилова, 1972- (автор) Кн 85
Димов, Олег Йорданов, 1957- (автор) Кн 5, Кн 6, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 55, Кн 56
Димчев, Димитър Иванов, 1946- (преводач) Кн 21
Дини вж Костов, Костадин Иванов, 1942-
Дичев, Жеко Манолов вж Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970-
Дичева, Ангелина Стоянова, 1943- (автор) Кн 160
Дойнов, Дойно Христосков, 1929-2014 (съставител) Кн 217, (редактор) Кн 217, (предговор) Кн 217
Дойчева, Михаела Велиславова, 1993- (автор) Кн 181
Докрил, Лора, 1986- (автор) Кн 112
Доневска, Бойка Спасова, 1964- (предговор) Кн 97
Донкина, Велислава Мариус, 1981- (автор) Кн 85
Дочев, Константин Иванов, 1950- (предговор) Кн 203
Дочев, Константин Иванов, 1950- вж Dočev, Konstantin Ivanov, 1950-
Драганова, Жаклин (илюстратор) Кн 100
Драгнев, Драгни Георгиев, 1939- (автор) Кн 161
Дудов, Асен Петков, 1965- (автор) Кн 85
 
Е

Евтимова, Здравка Василева, 1959- (предговор) Кн 160
Едуард, Симеон вж Eduard, Simeon
Елин Пелин, 1877-1949 (автор) Кн 196
Емилова, Петя, 1965- (автор) Кн 75
Енчева, Мария Генчева, 1982- (преводач) Кн 101
Ерусалимов, Румен Георгиев (автор) Кн 72, Кн 74
Еспин, Салва, 1982- (художник) Г 1
 
Ж

Жеков, Атанас (илюстратор) Кн 220
Железова-Казанлиева, Руска Атанасова, 1942-2009 (автор) Кн 182
Желязков, Алеко Георгиев (автор) Кн 162
Жечев, Тончо, 1929-2000 (послеслов) Кн 154
Жечев, Харалан Бонев, 1940- (предговор) Кн 176
Живков, Владимир Методиев, 1956- (фотограф) Г 3, (текст) Г 3
Жлябинков, Алекс (предговор) Кн 148
 
З

Запрянова, Свобода Иванова (автор) Кн 216
Зарков, Стоян Петров, 1945- (илюстратор) Кн 143, Кн 144
Захариев, Захари Иванов, 1968- (автор) Кн 85
Захариева, Галина Боянова, 1970- (автор) Кн 59, Кн 60
Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970- (автор) Кн 76, Кн 80
Здравков, Стефан Стойчев, 1945- (автор) Кн 183
Златева, Нина Кънчева (илюстратор) Кн 199
 
И

Иванов, Боян Димитров, 1930-2019 (предговор) Кн 196
Иванов, Валентин Иванов, 1962- (автор) Кн 85
Иванов, Георги Стефанов, 1960- (автор) Кн 89
Иванов, Иван Йотов, 1964- (автор) Кн 163
Иванов, Иван Тодоров вж Тодоров, Иван, 1947-
Иванов, Илия Йорданов вж Йорданов, Илия, 1957-
Иванов, Любомир, 1972- (автор) Кн 30
Иванов, Стоян, 1944- (автор) Кн 70
Иванов, Юлиан, илюстратор (илюстратор) Кн 99
Иванова, Галя Стоянова, 1971- (автор) Кн 92
Иванова, Диана Велева (предговор) Кн 209, (съставител) Кн 209
Иванова, Кристияна Георгиева, 1966- (автор) Кн 33
Иванова, Росица Ангелова, 1957- (послеслов) Кн 193
Иванова-Кузманова, Галя Стоянова вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Илиев, Драгомир Ангелов, 1973- (автор) Кн 58
Илиева, Даниела Николаева вж Илиева-Колева, Даниела Николаева, 1980-
Илиева, Лилия Иванова, 1952- (редактор) Кн 18, (предговор) Кн 17
Илиева, Лилия Иванова, 1952- вж Ilieva, Lilija Ivanova, 1952-
Илиева, Мария Тачева, 1963- (автор) Кн 100
Илиева-Колева, Даниела Николаева, 1980- (автор) Кн 32
 
Й

Йорданов, Илия, 1957- (илюстратор) Кн 186, Кн 207
Йорданов, Радослав Георгиев, 1971- (автор) Кн 53
 
К

Казанджиев, Георги Атанасов, 1940- (автор) Кн 211, Кн 222
Казанлиев, Вълчо Иванов, 1934- (автор) Кн 182
Казанлиева, Руска Атанасова Железова- вж Железова-Казанлиева, Руска Атанасова, 1942-2009
Калев, Димитър Николаев, 1953- (автор) Кн 85, (съставител) Кн 86, (редактор) Кн 85, Кн 86, (предговор) Кн 86
Каменова, Димитрина Кирилова, 1957- (автор) Кн 33
Караиванов, Милен Петров, 1962- (автор) Кн 85
Касабова, Стела Стойчева, 1965- (автор) Кн 30, (редактор) Кн 40
Касабова, Стела Стойчева, 1965- вж Kasabova, Stela Stojčeva, 1965-
Келбечев, Димитър Петров, 1958- (илюстратор) Кн 171
Кирина, Илина, 1954- (автор) Кн 140
Киров, Димитър Попмаринов вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Кирова, Ася Андрианова Консулова- вж Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978-
Козовски, Стефан Ивайлов (автор) Кн 164
Коларова, Румяна Петрова, 1956- (автор) Кн 34
Коларова, Румяна Петрова, 1956- вж Kolarova, Rumjana Petrova, 1956-
Колев, Георги Николов (съставител) Кн 139
Колева, Веселина Стоянова, 1971- (автор) Кн 85
Колева, Даниела Николаева Илиева- вж Илиева-Колева, Даниела Николаева, 1980-
Колева, Десислава Спасова, 1977- (автор) Кн 83
Колева, Милена Илиева, 1943- (автор) Кн 206
Колева, Росица Христова, 1968- (автор) Кн 89
Колева, Силвия Николай, 1955- (преводач) Кн 125
Константинов, Николай, 1946- (автор) Кн 102
Константинова, Маглена Иванова, 1948- (илюстратор) Кн 198
Консулова, Ася Андрианова вж Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978-
Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978- (автор) Кн 85
Косев, Пенчо (рецензия) Кн 87
Косев, Светослав Ангелов, 1972- (автор) Кн 1, Кн 2
Костадинова, Ирена Димитрова, 1952- (автор) Кн 85
Костадинова-Кючукова, Дарина вж Мавродиева-Кючукова, Дарина Костадинова
Костов, Костадин Иванов, 1942- (автор) Кн 165
Костова, Силвия Димитрова, 1978- (автор) Кн 89
Костова, Цветанка Станева, 1937- (автор) Кн 141
Кочев, Иван Юстинианов, 1935- (предговор) Кн 103
Кочев, Йосиф Йорданов, 1988- (съставител) Кн 209, (предговор) Кн 209
Крумов, Крум Петков (автор) Кн 89
Крумов, Методи, 1991- (автор) Кн 216
Крумова, Диана Тонева, 1960- (автор) Кн 88, Кн 90, Кн 91, Кн 92
Кръгла маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България (Свищов ; 2020) Кн 40
Кръгла маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България (Свищов ; 2020) вж Krǎgla masa s meždunarodno učastie Statističeski izmerenija na regionalnite različija i neravenstva meždu Severna i Južna Bǎlgarija (Svištov ; 2020)
Кръстанов, Атанас Цветанов, 1958- (автор) Кн 96
Кръстева, Росица, 1970- (автор) Кн 85
Кузманова, Галя Стоянова Иванова- вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Кюрова, Вяра Василева, 1972- (автор) Кн 50
Кючукова, Дарина Костадинова Мавродиева- вж Мавродиева-Кючукова, Дарина Костадинова
Кючукова, Мирела Николаева (автор) Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
 
Л

Лавренцова, Елена Виталиевна, 1969- (редактор) Е 2
Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963 (илюстратор) Кн 191
Лазаров, Румен Николаев, 1960- (автор) Кн 39
Ламисън, К. (илюстратор) Кн 16
Ланди, Дерек, 1974- (автор) Кн 113, Кн 114, Кн 115
Легкоступ, Магдалена Маринова, 1968- (автор) Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Ленчев, Васил Илиев, 1978- вж Lenčev, Vasil Iliev, 1978-
Леонис, Хули (автор) Кн 24
Личев, Тихомир Александров, 1962- (автор) Кн 41, Кн 42
Лозев, Камен Димитров, 1956- (преводач) Кн 29, (предговор) Кн 29
Лоли, Матео (художник) Г 2
Лубри, Жером, 1976- (автор) Кн 126
Любенова, Лизбет, 1952- (съставител) Кн 215, (редактор) Кн 215, (предговор) Кн 215
 
М

Мавродиева-Кючукова, Дарина Костадинова (автор) Кн 77, Кн 78, Кн 79
Маджарова, Иваничка Райкова, 1939- (автор) Кн 166
Маджарова, Иваничка Райкова, 1939- вж Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939-
Маждракова-Чавдарова, Огняна Панайотова, 1936- (съставител) Кн 217, (редактор) Кн 217, (предговор) Кн 217
Малев, Людмил Мартинов, 1965- (автор) Кн 80
Мангалджиев, Радослав Василев (автор) Кн 85
Манева, Антоанета Николова, 1952- (редактор) К 9
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (предговор) Кн 187
Маринов, Марин Стефанов, 1978- (автор) Кн 93
Маринова, Валентина Стоилкова Тодорова- вж Тодорова-Маринова, Валентина Стоилкова, 1952-
Маринова, Красимира Иванова, 1959- (автор) Кн 216
Марко от Чипровец (автор) Кн 17
Марков, Емил (предговор) Кн 163
Марков, Огнян Цвятков, 1969- (автор) Кн 39
Марчевски, Иван Рашков, 1965- (автор) Кн 53
Машадо, Давид, 1978- (автор) Кн 127
Международен симпозиум Мегалитни паметници и култови практики (3 ; Благоевград ; 2020) вж International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices (3 ; Blagoevgrad ; 2020)
Международна онлайн конференция Междукултурни, научни и образователни диалози (Стара Загора ; 2020) Е 2
Международна научна конференция Европа на гражданите? Размишления върху последиците от Лисабонския договор (София ; 2007) вж International Scientific Conference Citizens' Europe? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty (Sofia ; 2007)
Международная онлайн конференция Междукультурные, научные и образовательные диалоги (Стара Загора ; 2020) вж Международна онлайн конференция Междукултурни, научни и образователни диалози (Стара Загора ; 2020)
Мизинска, Деница (съставител) Кн 215
Милков, Тодор Димитров, 1841-1927 (автор) Кн 27
Минчева, Таня Пламенова, 1983- (илюстратор) Кн 111
Миронова, Златка Паскалева вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Мирославова, Романьола, 1953-2016 (автор) Кн 167
Мирчев, Петьо (съставител) Кн 220
Митев, Пламен Димитров, 1956- (съставител) Кн 217, (редактор) Кн 217 , (предговор) Кн 217, Кн 220
Митева, Кремена Иванова, 1966- (редактор) Кн 213
Митков, Валери Емилов, 1961- (автор) Кн 94
Миткос, Екатерина-Мария Петрос (илюстратор) Кн 195
Михайлов, Илиан вж Михайлов, Илиян
Михайлов, Илиян (илюстратор) Кн 98, Кн 99
Михайлов, Калин Руменов, 1966- (предговор) Кн 135
Михайлова, Силвия Драгомирова, 1986- (илюстратор) Кн 207
Младенов, Радослав Димитров, 1956- (автор) Кн 142
Момчев, Симеон Петров, 1968- (автор) Кн 58
Момчилов, Мартин Ивов, 1993- (автор) Кн 183
Моргънстърн, Ерин, 1978- (автор) Кн 117
 
Н

Нанева, Дияна Емилова, 1994- (илюстратор) Кн 196
Национална конференция МОРЕ Поведение при уротелен карцином (11 ; Варна ; 2020) вж Национална конференция Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти (11 ; Варна ; 2020)
Национална конференция Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти (11 ; Варна ; 2020) Кн 86
Недев, Камен Красимиров (автор) Кн 85
Недков, Цветолин Иванов, 1958- (автор) Кн 213
Недкова, Десислава Огнянова, 1986- (преводач) Кн 105, Кн 106
Ненова, Любка Иванова, 1979- (автор) Кн 18
Несторов, Людмил Иванов, 1959- (автор) Кн 39
Никова, Ивелина Димитрова вж Радионова, Ивелина Димитрова, 1977-
Николаева, Ина вж Nikolaeva, Ina
Николов, Светослав Бончев, 1966- (илюстратор) Кн 100
Николова, Оливера, 1936- (автор) Кн 200
Ньош, Марсел, 1935-2015 (автор) Кн 28
 
О

Овчаров, Димитър Савов, 1931-2013 (предговор) Кн 202
Овчаров, Николай Димитров, 1957- (автор) Кн 202
Оксиър, Джонатан, 1981- (автор) Кн 116
 
П

Павличевич, Ингрид вж Pavličević, Ingrid
Павлов, Павел Николов, 1967- (автор) Кн 80, (редактор) Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Павлов, Филип Христов, 1949- (композитор) Н 1, (редактор) Н 1
Павлов, Филип Христов, 1949- вж Pavlov, Filip Hristov, 1949-
Павлова, Романьола Мирославова вж Мирославова, Романьола, 1953-2016
Панайотов, Панайот Петров, 1943- (автор) Кн 186, Кн 207, (илюстратор) Кн 186, Кн 207
Панайотова, Десислава Драгомирова, 1971- (автор) Кн 80
Панева, Анелия Ангелова (автор) Кн 71
Папазова, Йоанна Грозданова, 1939- (автор) Кн 143, Кн 144, Кн 145
Паскалева, Богдана Паскалева, 1986- (преводач) Кн 124
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 113, Кн 115
Паскалева, Мария Георгиева, 1988- (автор) Кн 48
Пеева, Севдалина Ангелова, 1968- (преводач) Г 4
Пеева, Севдалина Ангелова, 1968- вж Peeva, Sevdalina Angelova, 1968-
Пеевски, Росен (илюстратор) Кн 203
Пеевски, Росен вж Peevski, Rosen
Пейчев, Тихомир Петров (автор) Кн 31
Пенчев, Пенчо Косев вж Косев, Пенчо
Перчеклийски, Лъчезар Любенов, 1975- вж Perčeklijski, Lǎčеzar Ljubenov, 1975-
Перчинкова, Катя Христова, 1981- (преводач) Кн 14
Петков, Никола, 1934- (автор) Кн 187
Петков, Пламен Иванов, 1971- (автор) Кн 38, (редактор) Кн 40
Петков, Пламен Иванов, 1971- вж Petkov, Plamen Ivanov, 1971-
Петков, Радослав Димитров, 1966- (автор) Кн 85
Петкова, Даринка Веселинова, 1961- (автор) Кн 146
Петкова, Елица Петкова (автор) Кн 39
Петкова, Зорница Ганчева, 1977- (автор) Кн 57
Петров, Атанас Дамянов вж Дамянов, Атанас, 1950- 
Петров, Мариян Петров, 1961- (преводач) Кн 200
Петров, Пламен Христов (преводач) Кн 104, Кн 112
Петрова, Николина (преводач) Кн 111
Петрова-Василева, Росица Колева, 1963- (съставител) Кн 7, (предговор) Кн 7
Петрунов, Филип Божилов, 1983- (автор) Кн 202
Петрунова, Бони Райкова, 1954- (автор) Кн 203
Петрунова, Бони Райкова, 1954- вж Petrunova, Boni Rajkova, 1954-
Пиперкова, Елена Николова, 1955- (автор) Кн 85
Плиний Стари вж Сираков, Асен Николов, 1952-
Попмаринов, Димитър, 1955- (редактор) Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Попов, Васил Иванов, 1974- (автор) Кн 188
Попов, Веселин Димитров, 1964- (автор) Кн 75
Попов, Еленко Петков, 1977- (автор) Кн 85
Попова, Елена Василева, 1936- (автор) Кн 197
Попова, Елена Василева, 1936- вж Popova, Elena Vasileva, 1936-
Попова, Петя Емилова вж Емилова, Петя, 1965-
Поповска, Савелина Любенова, 1963- (автор) Кн 85
Проданов, Красимир Йорданов, 1974- (преводач) Кн 130
Прокопов, Иля Симеонов, 1952- (рецензия) Г 4
Прокопов, Иля Симеонов, 1952- вж Prokopov, Ilja Simeonov, 1952-
Пътев, Пламен Георгиев, 1968- (автор) Кн 93
 
Р

Радев, Юли Тодоров, 1964- (автор) Кн 51
Радионова, Ивелина Димитрова, 1977- (автор) Кн 168
Радойкова, Гергана Георгиева, 1983- (редактор) Кн 34
Райт, Лорънс, 1947- (автор) Кн 118
Рийс, Род, 1948- (автор) Кн 105, Кн 106
Риндова, Бистра Филипова, 1947- (автор) Кн 208
Робинсън, Джоан Гейл, 1910-1988 (автор) Кн 107
Рогалски, Петър Георгиев, 1968- (преводач) Кн 28
Рудински, Христо Тодоров, 1943- (автор) Кн 198
Русева, Елена Емилиянова (илюстратор) Кн 98
Русева, Росица Кръстева вж Кръстева, Росица, 1970-
 
С

Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967- (предговор) Кн 135
Салчев, Петко Ненков, 1961- (автор) Кн 84, (редактор) Кн 84
Сандански, Борис Костадинов, 1934- (автор) Кн 147, Кн 199
Сандерсън, Брандън вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Сандърсън, Брандън, 1975- (автор) Кн 119, Кн 120, Кн 121
Саркисян, Карина Агоп, 1972- (автор) Кн 59, Кн 60
Себастиан, Михаил, 1907-1945 (автор) Кн 129
Сергиева, Соня Борисова (автор) Кн 85
Сивилова, Десислава Огнянова вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Симеонова, Росица Цветанова, 1955- (автор) Кн 88, Кн 90, Кн 91
Сираков, Асен Николов, 1952- (автор) Кн 95, Кн 169, (илюстратор) Кн 169
Славева, Красимира Борисова, 1970- (редактор) Кн 40
Славева, Красимира Борисова, 1970- вж Slaveva, Krasimira Borisova, 1970-
Славкова, Биляна (илюстратор) Кн 24
Славов, Чавдар Крумов, 1953- (автор) Кн 85
Соколова, Гергана Йорданова, 1978- (преводач) Кн 22
Спасов, Иван Първанов, 1934-1996 (композитор) Н 1
Спасов, Иван Първанов, 1934-1996 вж Spasov, Ivan Pǎrvanov, 1934-1996
Спасова, Димитрия Костадинова, 1981- вж Spasova, Dimitrija Kostadinova, 1981-
Спиридонов, Иван Георгиев, 1948- (автор) Кн 59, Кн 60
Ставрева, Гергана (автор) Кн 170
Ставрова, Елена Велкова, 1958- (автор) Кн 47, Кн 48, Кн 49
Статков, Румен Илиев, 1961- (илюстратор) Кн 194
Стефанов, Галин Петров, 1979- (автор) Кн 59, Кн 60
Стефанова, Милена Христова, 1958- (автор) Кн 218
Стойкова, Ана Стойкова, 1955- (редактор) Кн 214
Стойкова, Жанета Стойкова, 1959- (редактор) Е 2
Стойкова, Мария Благоева, 1979- (автор) Кн 73
Стойкова, Пепа Монова, 1963- (автор) Кн 89
Стойчев, Красимир, илюстратор (илюстратор) Кн 188
Стоядинов, Мариян Богоев, 1964- (автор) Кн 80, (редактор) Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Стоянов, Димитър Иванов вж Елин Пелин, 1877-1949
Стоянов, Стоян Иванов вж Иванов, Стоян, 1944-
Стоянов, Цветан Георгиев, 1961- (автор) Кн 97, (илюстратор) Кн 97
Стоянова, Джорджия Цветанова, 1991- (преводач) Кн 97
Стоянова, Йоана Василева, 1981- (картограф) К 9
Страуд, Джонатан, 1970- (автор) Кн 108
Стрезов, Георги Александров, 1989- вж Strezov, Georgi Aleksandrov, 1989-
Стругов, Асен Стоянов, 1937- (автор) Кн 148
Схон, Едвин, 1970- (автор) Кн 101
Сълов, Владимир Стоянов, 1972- (автор) Кн 171
 
Т

Такучев, Коста Лазаров, 1956- (автор) Кн 149
Ташева, Росица Борисова, 1946- (преводач) Кн 126
Теофилова, Маруся Антова, 1958- (автор) Кн 83
Терзийска, Илинка Сергеева, 1974- вж Terzijska, Ilinka Sergeeva, 1974-
Тодоракова, Милена Петрова, 1957- (съставител) Кн 217, (редактор) Кн 217, (предговор) Кн 217  Тодоров, Иван, 1947- (съставител) Кн 189
Тодоров, Любомир Иванов вж Иванов, Любомир, 1972-
Тодорова, Мариана, 1946- (послеслов) Кн 132, Кн 133
Тодорова, Таня Пламенова, 1978- (автор) Кн 39
Тодорова-Маринова, Валентина Стоилкова, 1952- (редактор) Кн 97
Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910 (автор) Кн 29
Томева, Милка Гаврилова, 1943- (автор) Кн 57, Кн 89
Тонев, Тончо Жечев вж Жечев, Тончо, 1929-2000
Тончева, Драга Иванова, 1950- (автор) Кн 85
Тончева, Райна Младенова Антонова- вж Антонова-Тончева, Райна Младенова
Тошева, Екатерина Александрова, 1973- (редактор) Кн 40
Тошева, Екатерина Александрова, 1973- вж Toševa, Ekaterina Aleksandrova, 1973-
Тошева, Илияна Кирилова, 1954- вж Кирина, Илина, 1954-
Трашлиев, Стефан Ралчев, 1958- (автор) Кн 54
 
У

Ушева, Катерина Драганова, 1984- (автор) Кн 103
 
Ф

Филчева, Снежанка, 1954- (автор) Кн 172
Фолет, Кен, 1949- (автор) Кн 109, Кн 110
 
Х

Хаджидимитров, Мартин Веселинов, 1996- (автор) Кн 173
Хаджиева, Татяна Димитрова, 1948- (автор) Кн 85
Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020 (преводач) Кн 127
Хасанова, Венера, 1981- (автор) Кн 15
Хейг, Франческа, 1981- (автор) Кн 123
Хехтер, Йосиф вж Себастиан, Михаил, 1907-1945
Хитов, Нестор (автор) Кн 5
Христов, Димитър, 1957- (преводач) Кн 185
Христова, Десислава Христова, 1981- (преводач) Кн 213
Христова, Светлана Любомирова, 1953- (автор) Кн 85
Христова-Вълчева, Катя Василева, 1968- вж Hristova-Vǎlčeva, Katja Vasileva, 1968-
 
Ц

Цветкова, Надежда Стоянова (автор) Кн 89
Цонева, Елка Иванова, 1973- (автор) Кн 39
 
Ч

Чавдарова, Огняна Панайотова Маждракова- вж Маждракова-Чавдарова, Огняна Панайотова, 1936-
Чайлд, Мария Кирова, 1968- (преводач) Кн 117
Чаков, Венцислав Георгиев, 1969- (автор) Кн 219, (илюстратор) Кн 219
Чаушева, Дора Анастасова, 1961- (съставител) Кн 217, (редактор) Кн 217, (предговор) Кн 217  Чеймбърс, Беки, 1985- (автор) Кн 122
Черняев, Димитър Христов вж Христов, Димитър, 1957-
Чиприянова, Галина Симеонова, 1979- (автор) Кн 65, Кн 90, Кн 91
 
Ш

Шарова, Крумка Крумова, 1924-2006 (предговор) Кн 217
Шиваров, Христо Стойнов, 1850-1933 (автор) Кн 220
Шилер, Фридрих, 1759-1805 (текст) К 3
Шинделка, Марек, 1984- (автор) Кн 130
Шишманов, Красимир Тодоров, 1962- (автор) Кн 74
Шишманова, Пенка Димитрова, 1968- (автор) Кн 39
Шопов, Борис (преводач) Кн 119, Кн 120, Кн 121
Шопова, Маргарита Стефанова, 1962- (автор) Кн 30, (редактор) Кн 40
Шопова, Маргарита Стефанова, 1962- вж Šopova, Margarita Stefanova, 1962-
Шопова, Румяна Трифонова, 1947- (предговор) Кн 151
Шулман, Марк, 1962- (автор) Кн 16
Шьолер, Марко, 1968- вж Schöller, Marco, 1968-
 
Щ

Щайнер, Рудолф, 1861-1925 (автор) Кн 20, Кн 21
 
Я

Янев, Красимир Проданов, 1963- (автор) Кн 85
Янева, Анелия Димитрова, 1960- (редактор) Кн 100
Яуд, Томи, 1970- (автор) Кн 124
Ячков, Атанас Петров, 1942-2018 (автор) Кн 205, (съставител) Кн 205
 
A

Alaška, Aneta Kalčeva, 1971- вж Алашка, Анета Калчева, 1971-
Aleksandrov, Stanislav Conev, 1962- вж Александров, Станислав Цонев, 1962-
Andonov, Jordan Kondev вж Андонов, Йордан Кондев
Angelov, Sevdalin Petrov вж Ангелов, Севдалин Петров
Angelova, Polja Georgieva, 1960- (редактор) Кн 40
Angelova, Polja Georgieva, 1960- вж Ангелова, Поля Георгиева, 1960-
Angelova, Polya вж Angelova, Polja Georgieva, 1960-
Antonova-Tončeva, Rajna Mladenova вж Антонова-Тончева, Райна Младенова
Antov, Momčil Borislavov, 1977- вж Антов, Момчил Бориславов, 1977-
Arabadžiev, Željazko Iliev, 1973- вж Арабаджиев, Желязко Илиев, 1973-
Armenova, Nevena Kostadinova вж Арменова, Невена Костадинова
Atanasov, Atanas Blažev, 1973- (редактор) Кн 40
Atanasov, Atanas Blažev, 1973- вж Атанасов, Атанас Блажев, 1973-
Atanasov, Atanas Georgiev, 1987- вж Атанасов, Атанас Георгиев, 1987-
Atanasova, Aleksandra Petrova вж Атанасова, Александра Петрова
Atanasova, Ani Vladimirova вж Атанасова, Ани Владимирова
Atanasova, Nedjalka Jordanova вж Атанасова, Недялка Йорданова
Atanasova, Zvezdelina Venkova, 1962- вж Атанасова, Звезделина Венкова, 1962-
Auxier, Jonathan, 1981- вж Оксиър, Джонатан, 1981-
 
B

Bačurska, Svitlana Jurievna, 1982- вж Бачурска, Свитлана Юриевна, 1982-
Bakšev, Petǎr Bogdan, 1601-1674 (преводач) Кн 19
Balabanov, Georgi Jordanov, 1947- (автор) Кн 174
Baltov, Rosen Petkov вж Балтов, Росен Петков
Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955- вж Бърлиева, Славия Георгиева, 1955-
Bǎrzakov, Kiril Stojčev, 1949- вж Бързаков, Кирил Стойчев, 1949-
Basten, Marco van, 1964- вж Бастен, Марко ван, 1964-
Batanov, Ljudmil Batanov вж Батанов, Людмил Батанов
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 вж Бетовен, Лудвиг ван, 1770-1827
Bendereva, Ekaterina Dmitrievna, 1946- вж Бендерева, Екатерина Дмитриевна, 1946-
Bendereva, Ksenija Dmitrievna, 1950- вж Бендерева, Ксения Дмитриевна, 1950-
Bengjuzova, Lalka Lefterova, 1960- вж Бенгюзова, Лалка Лефтерова, 1960-
Beson, Aina, 2005?- вж Бесон, Аина, 2005?-
Beson, Iglika Kostova, 1975- вж Бесон, Иглика Костова, 1975-
Beuglet, Nicolas, 1974- вж Бьогле, Никола, 1974-
Blake, Quentin, 1932- вж Блейк, Куентин, 1932-
Bobev, Andrej Stefanov, 1978- вж Бобев, Андрей Стефанов, 1978-
Bočev, Pavel Hristov, 1976- вж Бочев, Павел Христов, 1976-
Boeru, Bogdan, 1975- вж Боеру, Богдан, 1975-
Boev, Hristo Tončev, 1973- вж Боев, Христо Тончев, 1973-
Bogdanova, Margarita Jordanova, 1962- вж Богданова, Маргарита Йорданова, 1962-
Bordžieva, Lina Stojanova, 1966- вж Борджиева, Лина Стоянова, 1966-
Borisov, Georgi, 1950- вж Борисов, Георги, 1950-
Borisova, Georgija N. вж Борисова, Георгия Н.
Borisova, Tanja Ivanova, 1958- вж Борисова, Таня Иванова, 1958-
Bourbeau, Lise, 1941- вж Бурбо, Лиз, 1941-
Božilov, Božidar Milanov, 1962- вж Божилов, Божидар Миланов, 1962-
Božkov, Stojčo Božkov, 1945- вж Божков, Стойчо Божков, 1945-
Božkov, Vasil Stefanov, 1940- вж Божков, Васил Стефанов, 1940-
Bujuklieva, Majre Borislavova, 1982- вж Буюклиева, Майре Бориславова, 1982-
Bunn, Cullen, 1971- вж Бън, Кълън, 1971-
 
C

Chambers, Becky, 1985- вж Чеймбърс, Беки, 1985-
Child, Marija Kirova, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Coneva, Elka Ivanova, 1973- вж Цонева, Елка Иванова, 1973-
Cvetkova, Nadežda Stojanova вж Цветкова, Надежда Стоянова
 
Č

Čakov, Vencislav Georgiev, 1969- вж Чаков, Венцислав Георгиев, 1969-
Čauševa, Dora Anastasova, 1961- вж Чаушева, Дора Анастасова, 1961-
Čiprijanova, Galina Simeonova, 1979- вж Чиприянова, Галина Симеонова, 1979-
 
D

Dahl, Roald, 1916-1990 вж Дал, Роалд, 1916-1990
Damenski, Jordan Ivanov, 1941- вж Даменски, Йордан Иванов, 1941-
Damjanov, Atanas, 1950- вж Дамянов, Атанас, 1950-
Darakčieva, Borjana Nedelčeva, 1975- вж Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975-
Daskalov, Dimo Radev, 1908-1989 вж Даскалов, Димо Радев, 1908-1989
Daskalova, Fidana Georgieva, 1941- вж Даскалова, Фидана Георгиева, 1941-
Delčev, Marian Georgiev, 1960- вж Делчев, Мариан Георгиев, 1960-
Devedžiev, Ilija Angelov, 1960- вж Деведжиев, Илия Ангелов, 1960-
Dičeva, Angelina Stojanova, 1943- вж Дичева, Ангелина Стоянова, 1943-
Dimčev, Dimitǎr Ivanov, 1946- вж Димчев, Димитър Иванов, 1946-
Dimitrov, Dimitǎr Iliev, 1956- вж Димитров, Димитър Илиев, 1956-
Dimitrov, Hristo Ivanov, 1978- вж Димитров, Христо Иванов, 1978-
Dimitrov, Janko Georgiev, 1976- вж Димитров, Янко Георгиев, 1976-
Dimitrov, Plamen Stojanov, 1962- вж Димитров, Пламен Стоянов, 1962-
Dimitrov, Todor Dimitrov, 1984- (илюстратор) Кн 203
Dimitrov, Todor Dimitrov, 1984- вж Димитров, Тодор Димитров, 1984-
Dimitrov, Valentin Ljubomirov, 1946- вж Димитров, Валентин Любомиров, 1946-
Dimitrova, Kirilka Goranova, 1947- вж Димитрова, Кирилка Горанова, 1947-
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- (редактор) Кн 19
Dimitrova, Margaret Draganova, 1964- вж Димитрова, Маргарет Драганова, 1964-
Dimitrova, Nadja Emilova, 1972- вж Димитрова, Надя Емилова, 1972-
Dimov, Oleg Jordanov, 1957- вж Димов, Олег Йорданов, 1957-
Dockrill, Laura, 1986- вж Докрил, Лора, 1986-
Dočev, Konstantin Ivanov, 1950- (предговор) Кн 203
Dočev, Konstantin Ivanov, 1950- вж Дочев, Константин Иванов, 1950-
Dochev, Konstantin вж Dočev, Konstantin Ivanov, 1950-
Dojčeva, Mihaela Velislavova, 1993- вж Дойчева, Михаела Велиславова, 1993-
Dojnov, Dojno Hristoskov, 1929-2014 вж Дойнов, Дойно Христосков, 1929-2014
Donevska, Bojka Spasova, 1964- вж Доневска, Бойка Спасова, 1964-
Donkina, Velislava Marius, 1981- вж Донкина, Велислава Мариус, 1981-
Draganova, Žaklin вж Драганова, Жаклин
Dragnev, Dragni Georgiev, 1939- вж Драгнев, Драгни Георгиев, 1939-
Dudov, Asen Petkov, 1965- вж Дудов, Асен Петков, 1965-
Džambazov, Slavejko Nikolaev, 1976- вж Джамбазов, Славейко Николаев, 1976-
 
E

Eduard, Simeon (копист) Н 2
Elin Pelin, 1877-1949 вж Елин Пелин, 1877-1949
Emilova, Petja, 1965- вж Емилова, Петя, 1965-
Enčeva, Marija Genčeva, 1982- вж Енчева, Мария Генчева, 1982-
Erusalimov, Rumen Georgiev вж Ерусалимов, Румен Георгиев
Espin, Salva, 1982- вж Еспин, Салва, 1982-
Evtimova, Zdravka Vasileva, 1959- вж Евтимова, Здравка Василева, 1959-
 
F

Filčeva, Snežanka, 1954- вж Филчева, Снежанка, 1954-
Follett, Ken, 1949- вж Фолет, Кен, 1949-
 
G

Gacova, Joana Plamenova вж Гацова, Йоана Пламенова
Gančev, Aleksandǎr Petrov, 1979- вж Ганчев, Александър Петров, 1979-
Gančev, Georgi Petkov, 1952- вж Ганчев, Георги Петков, 1952-
Gandini, Veronica, 1982- вж Гандини, Вероника, 1982-
Gardner, Lyn вж Гарднър, Лин
Gelev, Sotir Georgiev, 1960- вж Гелев, Сотир Георгиев, 1960-
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Genčeva, Ruska вж Генчева, Руска
Genov, Anton Ivanov, 1980- (редактор) Кн 201
Genov, Zdravko Stojkov, 1993- вж Генов, Здравко Стойков, 1993-
Georgiev, Georgi Marinov, 1928- вж Георгиев, Георги Маринов, 1928-
Georgiev, Ljudmil Rumenov, 1960- вж Георгиев, Людмил Руменов, 1960-
Georgiev, Marinčo Ivanov, 1964- вж Георгиев, Маринчо Иванов, 1964-
Georgiev, Petǎr Iliev, 1946- (автор) Кн 26
Georgiev, Petǎr Iliev, 1946- вж Георгиев, Петър Илиев, 1946-
Georgiev, Peter вж Georgiev, Petǎr Iliev, 1946-
Georgieva, Hristiana Cvjatkova, 2009- вж Георгиева, Христиана Цвяткова, 2009-
Georgieva, Katerina вж Георгиева, Катерина
Georgieva, Milka Hristova, 1958- вж Георгиева, Милка Христова, 1958-
Georgieva, Petja Dimitrova вж Георгиева, Петя Димитрова
Gerdžikov, Ognjan Stefanov, 1946- вж Герджиков, Огнян Стефанов, 1946-
Gergov, Ivo Ljudmilov, 1966- вж Гергов, Иво Людмилов, 1966-
Gogov, Kostadin Todorov, 1945- вж Гогов, Костадин Тодоров, 1945-
Goleminov, Marin Petrov, 1908-2000 (композитор) Н 1
Goleminov, Marin Petrov, 1908-2000 вж Големинов, Марин Петров, 1908-2000
Goranova, Penka Vǎlčeva, 1955- вж Горанова, Пенка Вълчева, 1955-
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- (композитор) Н 1
Gošev, Jordan Stanoev, 1960- вж Гошев, Йордан Станоев, 1960-
Gospodinov, Georgi, 1968- вж Господинов, Георги, 1968-
Grigorova, Vanja Petkova вж Григорова, Ваня Петкова
Gruev, Dimitar, 1878-1976 вж Груев, Димитър, 1878-1976
Guleva, Antoaneta Angelova, 1953- вж Гулева, Антоанета Ангелова, 1953-
Guljaška, Dimana Ljubomirova вж Гуляшка, Димана Любомирова
Gushterakliev, Radoslav вж Gušterakliev, Radoslav Sǎbev, 1960-
Gušterakliev, Radoslav Sǎbev, 1960-(текст) Г 4, (съставител) Г 4
Gušterakliev, Radoslav Sǎbev, 1960- вж Гущераклиев, Радослав Събев, 1960-
 
H

Hadžidimitrov, Martin Veselinov, 1996- вж Хаджидимитров, Мартин Веселинов, 1996-
Hadžieva, Tatjana Dimitrova, 1948- вж Хаджиева, Татяна Димитрова, 1948-
Hadžikosev, Simeon Dončev, 1941-2020 вж Хаджикосев, Симеон Дончев, 1941-2020
Haig, Francesca, 1981- вж Хейг, Франческа, 1981-
Hasanova, Venera, 1981- вж Хасанова, Венера, 1981-
Hitov, Nestor вж Хитов, Нестор
Hristov, Dimitǎr, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Hristova, Desislava Hristova, 1981- вж Христова, Десислава Христова, 1981-
Hristova, Svetlana Ljubomirova, 1953- вж Христова, Светлана Любомирова, 1953-
Hristova-Vǎlčeva, Katja Vasileva, 1968- (редактор) Кн 35
Hristova-Valtcheva, Katia вж Hristova-Vǎlčeva, Katja Vasileva, 1968-
 
I

Iliev, Dragomir Angelov, 1973- вж Илиев, Драгомир Ангелов, 1973-
Ilieva, Lilija Ivanova, 1952- (доп. материал) Кн 19
Ilieva, Lilija Ivanova, 1952- вж Илиева, Лилия Иванова, 1952-
Ilieva, Marija Tačeva, 1963- вж Илиева, Мария Тачева, 1963-
Ilieva-Koleva, Daniela Nikolaeva, 1980- вж Илиева-Колева, Даниела Николаева, 1980-
International Scientific Conference Citizens' Europe? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty (Sofia ; 2007) Кн 35
International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices (3 ; Blagoevgrad ; 2020) Кн 201
Ivanov, Bojan Dimitrov, 1930-2019 вж Иванов, Боян Димитров, 1930-2019
Ivanov, Georgi Stefanov, 1960- вж Иванов, Георги Стефанов, 1960-
Ivanov, Ivan Jotov, 1964- вж Иванов, Иван Йотов, 1964-
Ivanov, Julian, илюстратор вж Иванов, Юлиан, илюстратор
Ivanov, Ljubomir, 1972- вж Иванов, Любомир, 1972-
Ivanov, Stojan, 1944- вж Иванов, Стоян, 1944-
Ivanov, Valentin Ivanov, 1962- вж Иванов, Валентин Иванов, 1962-
Ivanova, Diana Veleva вж Иванова, Диана Велева
Ivanova, Galja Stojanova, 1971- вж Иванова, Галя Стоянова, 1971-
Ivanova, Kristijana Georgieva, 1966- вж Иванова, Кристияна Георгиева, 1966-
Ivanova, Rosica Angelova, 1957- вж Иванова, Росица Ангелова, 1957-
 
J

Jačkov, Atanas Petrov, 1942-2018 вж Ячков, Атанас Петров, 1942-2018
Janev, Krasimir Prodanov, 1963- вж Янев, Красимир Проданов, 1963-
Janeva, Anelija Dimitrova, 1960- вж Янева, Анелия Димитрова, 1960-
Jaud, Tommy, 1970- вж Яуд, Томи, 1970-
Jones, Diana Wynne, 1934-2011 вж Джоунс, Даян Уейн, 1934-2011
Jordanov, Ilija, 1957- вж Йорданов, Илия, 1957-
Jordanov, Radoslav Georgiev, 1971- вж Йорданов, Радослав Георгиев, 1971-
 
K

Kalev, Dimitǎr Nikolaev, 1953- вж Калев, Димитър Николаев, 1953-
Kamenova, Dimitrina Kirilova, 1957- вж Каменова, Димитрина Кирилова, 1957-
Karaivanov, Milen Petrov, 1962- вж Караиванов, Милен Петров, 1962-
Kasabova, Stela Stojčeva, 1965- (редактор) Кн 40
Kasabova, Stela Stojčeva, 1965- вж Касабова, Стела Стойчева, 1965-
Kazandžiev, Georgi Atanasov, 1940- вж Казанджиев, Георги Атанасов, 1940-
Kazanliev, Vǎlčo Ivanov, 1934- вж Казанлиев, Вълчо Иванов, 1934-
Kelbečev, Dimitǎr Petrov, 1958- вж Келбечев, Димитър Петров, 1958-
Kirina, Ilina, 1954- вж Кирина, Илина, 1954-
Kjučukova, Mirela Nikolaeva вж Кючукова, Мирела Николаева
Kjurova, Vjara Vasileva, 1972- вж Кюрова, Вяра Василева, 1972-
Kočev, Ivan Justinianov, 1935- вж Кочев, Иван Юстинианов, 1935-
Kočev, Josif Jordanov, 1988- вж Кочев, Йосиф Йорданов, 1988-
Kolarova, Rumjana Petrova, 1956- (редактор) Кн 35, (предговор) Кн 35
Kolarova, Rumjana Petrova, 1956- вж Коларова, Румяна Петрова, 1956-
Kolarova, Rumyana вж Kolarova, Rumjana Petrova, 1956-
Kolev, Georgi Nikolov вж Колев, Георги Николов
Koleva, Desislava Spasova, 1977- вж Колева, Десислава Спасова, 1977-
Koleva, Milena Ilieva, 1943- вж Колева, Милена Илиева, 1943-
Koleva, Rosica Hristova, 1968- вж Колева, Росица Христова, 1968-
Koleva, Silvija Nikolaj, 1955- вж Колева, Силвия Николай, 1955-
Koleva, Veselina Stojanova, 1971- вж Колева, Веселина Стоянова, 1971-
Konstantinov, Nikolaj, 1946- вж Константинов, Николай, 1946-
Konstantinova, Maglena Ivanova, 1948- вж Константинова, Маглена Иванова, 1948-
Konsulova-Kirova, Asja Andrianova, 1978- вж Консулова-Кирова, Ася Андрианова, 1978-
Kosev, Penčo вж Косев, Пенчо
Kosev, Svetoslav Angelov, 1972- вж Косев, Светослав Ангелов, 1972-
Kostadinova, Irena Dimitrova, 1952- вж Костадинова, Ирена Димитрова, 1952-
Kostov, Kostadin Ivanov, 1942- вж Костов, Костадин Иванов, 1942-
Kostova, Cvetanka Staneva, 1937- вж Костова, Цветанка Станева, 1937-
Kostova, Silvija Dimitrova, 1978- вж Костова, Силвия Димитрова, 1978-
Kozovski, Stefan Ivajlov вж Козовски, Стефан Ивайлов
Krǎgla masa s meždunarodno učastie Statističeski izmerenija na regionalnite različija i neravenstva meždu Severna i Južna Bǎlgarija (Svištov ; 2020) Кн 40
Krǎgla masa s meždunarodno učastie Statističeski izmerenija na regionalnite različija i neravenstva meždu Severna i Južna Bǎlgarija (Svištov ; 2020) вж Кръгла маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България (Свищов ; 2020)
Krǎstanov, Atanas Cvetanov, 1958- вж Кръстанов, Атанас Цветанов, 1958-
Krǎsteva, Rosica, 1970- вж Кръстева, Росица, 1970-
Krumov, Krum Petkov вж Крумов, Крум Петков
Krumov, Metodi, 1991- вж Крумов, Методи, 1991-
Krumova, Diana Toneva, 1960- вж Крумова, Диана Тонева, 1960-
 
L

Lamison, C. вж Ламисън, К.
Landy, Derek, 1974- вж Ланди, Дерек, 1974-
Lavrencova, Elena Vitalievna, 1969- вж Лавренцова, Елена Виталиевна, 1969-
Lazarkevič, Vadim Vadimovič, 1895-1963 вж Лазаркевич, Вадим Вадимович, 1895-1963
Lazarov, Rumen Nikolaev, 1960- вж Лазаров, Румен Николаев, 1960-
Legkostup, Magdalena Marinova, 1968- вж Легкоступ, Магдалена Маринова, 1968-
Lenčev, Vasil Iliev, 1978- (преводач) Кн 26
Lentshev, Vasil вж Lenčev, Vasil Iliev, 1978-
Leonis, Huli вж Леонис, Хули
Ličev, Tihomir Aleksandrov, 1962- вж Личев, Тихомир Александров, 1962-
Ljubenova, Lizbet, 1952- вж Любенова, Лизбет, 1952-
Lolli, Matteo вж Лоли, Матео
Loubry, Jérôme, 1976- вж Лубри, Жером, 1976-
Lozev, Kamen Dimitrov, 1956- вж Лозев, Камен Димитров, 1956-
 
M

Machado, David, 1978- вж Машадо, Давид, 1978-
Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939- (автор) Кн 166
Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939- вж Маджарова, Иваничка Райкова, 1939-
Magarova, Ivanička Rajkova, 1939- вж Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939-
Malev, Ljudmil Martinov, 1965- вж Малев, Людмил Мартинов, 1965-
Maneva, Antoaneta Nikolova, 1952- вж Манева, Антоанета Николова, 1952-
Mangaldžiev, Radoslav Vasilev вж Мангалджиев, Радослав Василев
Manov, Božidar Stefanov, 1947- вж Манов, Божидар Стефанов, 1947-
Marčevski, Ivan Raškov, 1965- вж Марчевски, Иван Рашков, 1965-
Marcus a Chiprovatio вж Марко от Чипровец
Marinov, Marin Stefanov, 1978- вж Маринов, Марин Стефанов, 1978-
Marinova, Krasimira Ivanova, 1959- вж Маринова, Красимира Иванова, 1959-
Markov, Emil вж Марков, Емил
Markov, Ognjan Cvjatkov, 1969- вж Марков, Огнян Цвятков, 1969-
Mavrodieva-Kjučukova, Darina Kostadinova вж Мавродиева-Кючукова, Дарина Костадинова
Maždrakova-Čavdarova, Ognjana Panajotova, 1936- вж Маждракова-Чавдарова, Огняна Панайотова, 1936-
Meždunarodna onlain konferencija Meždukulturni, naučni i obrazovatelni dialozi (Stara Zagora ; 2020) вж Международна онлайн конференция Междукултурни, научни и образователни диалози (Стара Загора ; 2020)
Mihajlov, Ilijan вж Михайлов, Илиян
Mihajlov, Kalin Rumenov, 1966- вж Михайлов, Калин Руменов, 1966-
Mihajlova, Silvija Dragomirova, 1986- вж Михайлова, Силвия Драгомирова, 1986-
Milkov, Todor Dimitrov, 1841-1927 вж Милков, Тодор Димитров, 1841-1927
Minčeva, Tanja Plamenova, 1983- вж Минчева, Таня Пламенова, 1983-
Mirčev, Pet´o вж Мирчев, Петьо
Miroslavova, Roman´ola, 1953-2016 вж Мирославова, Романьола, 1953-2016
Mitev, Plamen Dimitrov, 1956- вж Митев, Пламен Димитров, 1956-
Miteva, Kremena Ivanova, 1966- вж Митева, Кремена Иванова, 1966-
Mitkos, Ekaterina-Marija Petros вж Миткос, Екатерина-Мария Петрос
Mitkov, Valeri Emilov, 1961- вж Митков, Валери Емилов, 1961-
Mizinska, Denica вж Мизинска, Деница
Mladenov, Radoslav Dimitrov, 1956- вж Младенов, Радослав Димитров, 1956-
Momčev, Simeon Petrov, 1968- вж Момчев, Симеон Петров, 1968-
Momčilov, Martin Ivov, 1993- вж Момчилов, Мартин Ивов, 1993-
Morgenstern, Erin, 1978- вж Моргънстърн, Ерин, 1978-
 
N

Nacionalna konferencija Multidisciplinarni onkologični razgovori i ekstrakti (11 ; Varna ; 2020) вж Национална конференция Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти (11 ; Варна ; 2020)
Naneva, Dijana Emilova, 1994- вж Нанева, Дияна Емилова, 1994-
Nedev, Kamen Krasimirov вж Недев, Камен Красимиров
Nedkov, Cvetolin Ivanov, 1958- вж Недков, Цветолин Иванов, 1958-
Nedkova, Desislava Ognjanova, 1986- вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Nenova, Ljubka Ivanova, 1979- вж Ненова, Любка Иванова, 1979-
Nestorov, Ljudmil Ivanov, 1959- вж Несторов, Людмил Иванов, 1959-
Neusch, Marcel, 1935-2015 вж Ньош, Марсел, 1935-2015
Nikolaeva, Ina (илюстратор) Кн 175
Nikolov, Svetoslav Bončev, 1966- вж Николов, Светослав Бончев, 1966-
Nikolova, Olivera, 1936- вж Николова, Оливера, 1936-
 
O

Ovčarov, Dimitǎr Savov, 1931-2013 вж Овчаров, Димитър Савов, 1931-2013
Ovčarov, Nikolaj Dimitrov, 1957- вж Овчаров, Николай Димитров, 1957-
 
P

Panajotov, Panajot Petrov, 1943- вж Панайотов, Панайот Петров, 1943-
Panajotova, Desislava Dragomirova, 1971- вж Панайотова, Десислава Драгомирова, 1971-
Paneva, Anelija Angelova вж Панева, Анелия Ангелова
Papazova, Joanna Grozdanova, 1939- вж Папазова, Йоанна Грозданова, 1939-
Paskaleva, Bogdana Paskaleva, 1986- вж Паскалева, Богдана Паскалева, 1986-
Paskaleva, Marija Georgieva, 1988- вж Паскалева, Мария Георгиева, 1988-
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Pǎtev, Plamen Georgiev, 1968- вж Пътев, Пламен Георгиев, 1968-
Pavličević, Ingrid (предговор) Кн 19
Pavlov, Filip Hristov, 1949- (композитор) Н 1, (редактор) Н 1
Pavlov, Filip Hristov, 1949- вж Павлов, Филип Христов, 1949-
Pavlov, Pavel Nikolov, 1967- вж Павлов, Павел Николов, 1967-
Peeva, Sevdalina Angelova, 1968- (преводач) Г 4
Peeva, Sevdalina Angelova, 1968- вж Пеева, Севдалина Ангелова, 1968-
Peevski, Rosen (илюстратор)Кн 203
Peevski, Rosen вж Пеевски, Росен
Pejčev, Tihomir Petrov вж Пейчев, Тихомир Петров
Perčeklijski, Lǎčеzar Ljubenov, 1975- (редактор) Кн 19
Perčinkova, Katja Hristova, 1981- вж Перчинкова, Катя Христова, 1981-
Petkov, Nikola, 1934- вж Петков, Никола, 1934-
Petkov, Plamen Ivanov, 1971- (редактор) Кн 40
Petkov, Plamen Ivanov, 1971- вж Петков, Пламен Иванов, 1971-
Petkov, Radoslav Dimitrov, 1966- вж Петков, Радослав Димитров, 1966-
Petkova, Darinka Veselinova, 1961- вж Петкова, Даринка Веселинова, 1961-
Petkova, Elica Petkova вж Петкова, Елица Петкова
Petkova, Zornica Gančeva, 1977- вж Петкова, Зорница Ганчева, 1977-
Petrov, Marijan Petrov, 1961- вж Петров, Мариян Петров, 1961-
Petrov, Plamen Hristov вж Петров, Пламен Христов
Petrova, Nikolina вж Петрова, Николина
Petrova-Vasileva, Rosica Koleva, 1963- вж Петрова-Василева, Росица Колева, 1963-
Petrunov, Filip Božilov, 1983- вж Петрунов, Филип Божилов, 1983-
Petrunova, Boni Rajkova, 1954- (автор) Кн 203
Petrunova, Boni Rajkova, 1954- вж Петрунова, Бони Райкова, 1954-
Piperkova, Elena Nikolova, 1955- вж Пиперкова, Елена Николова, 1955-
Popmarinov, Dimitǎr, 1955- вж Попмаринов, Димитър, 1955-
Popov, Elenko Petkov, 1977- вж Попов, Еленко Петков, 1977-
Popov, Vasil Ivanov, 1974- вж Попов, Васил Иванов, 1974-
Popov, Veselin Dimitrov, 1964- вж Попов, Веселин Димитров, 1964-
Popova, Elena Vasileva, 1936- (автор) Кн 175
Popova, Elena Vasileva, 1936- вж Попова, Елена Василева, 1936-
Popovska, Savelina Ljubenova, 1963- вж Поповска, Савелина Любенова, 1963-
Prodanov, Krasimir Jordanov, 1974- вж Проданов, Красимир Йорданов, 1974-
Prokopov, Ilja Simeonov, 1952- (рецензия) Г 4
Prokopov, Ilja Simeonov, 1952- вж Прокопов, Иля Симеонов, 1952-
 
R

Radev, Juli Todorov, 1964- вж Радев, Юли Тодоров, 1964-
Radionova, Ivelina Dimitrova, 1977- вж Радионова, Ивелина Димитрова, 1977-
Radojkova, Gergana Georgieva, 1983- вж Радойкова, Гергана Георгиева, 1983-
Rees, Rod, 1948- вж Рийс, Род, 1948-
Rindova, Bistra Filipova, 1947- вж Риндова, Бистра Филипова, 1947-
Robinson, Joan Gale, 1910-1988 вж Робинсън, Джоан Гейл, 1910-1988
Rogalski, Petǎr Georgiev, 1968- вж Рогалски, Петър Георгиев, 1968-
Roundtable with International Participation Statistical Dimensions of Regional Differences and Inequalities between North and South Bulgaria (Svishtov ; 2020) вж Krǎgla masa s meždunarodno učastie Statističeski izmerenija na regionalnite različija i neravenstva meždu Severna i Južna Bǎlgarija (Svištov ; 2020)
Rudinski, Hristo Todorov, 1943- вж Рудински, Христо Тодоров, 1943-
Ruseva, Elena Emilijanova вж Русева, Елена Емилиянова
 
S

Sabourin, Vladimir Eduardo, 1967- вж Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967-
Salčev, Petko Nenkov, 1961- вж Салчев, Петко Ненков, 1961-
Sǎlov, Vladimir Stojanov, 1972- вж Сълов, Владимир Стоянов, 1972-
Sandanski, Boris Kostadinov, 1934- вж Сандански, Борис Костадинов, 1934-
Sanderson, Brandon, 1975- вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Sarkisjan, Karina Agop, 1972- вж Саркисян, Карина Агоп, 1972-
Schiller, Friedrich, 1759-1805 вж Шилер, Фридрих, 1759-1805
Schöller, Marco, 1968- (автор) Кн 221
Schoon, Edwin, 1970- вж Схон, Едвин, 1970-
Sebastian, Mihail, 1907-1945 вж Себастиан, Михаил, 1907-1945
Sergieva, Sonja Borisova вж Сергиева, Соня Борисова
Shulman, Mark, 1962- вж Шулман, Марк, 1962-
Simeonova, Rosica Cvetanova, 1955- вж Симеонова, Росица Цветанова, 1955-
Sirakov, Asen Nikolov, 1952- вж Сираков, Асен Николов, 1952-
Slaveva, Krasimira Borisova, 1970- (редактор) Кн 40
Slaveva, Krasimira Borisova, 1970- вж Славева, Красимира Борисова, 1970-
Slavkova, Biljana вж Славкова, Биляна
Slavov, Čavdar Krumov, 1953- вж Славов, Чавдар Крумов, 1953-
Sokolova, Gergana Jordanova, 1978- вж Соколова, Гергана Йорданова, 1978-
Spasov, Ivan Pǎrvanov, 1934-1996 (композитор) Н 1
Spasov, Ivan Pǎrvanov, 1934-1996 вж Спасов, Иван Първанов, 1934-1996
Spasova, Dimitrija Kostadinova, 1981- (съставител) Кн 201, (редактор) Кн 201
Spasova, Dimitriya вж Spasova, Dimitrija Kostadinova, 1981-
Spiridonov, Ivan Georgiev, 1948- вж Спиридонов, Иван Георгиев, 1948-
Statkov, Rumen Iliev, 1961- вж Статков, Румен Илиев, 1961-
Stavreva, Gergana вж Ставрева, Гергана
Stavrova, Elena Velkova, 1958- вж Ставрова, Елена Велкова, 1958-
Stefanov, Galin Petrov, 1979- вж Стефанов, Галин Петров, 1979-
Stefanova, Milena Hristova, 1958- вж Стефанова, Милена Христова, 1958-
Steiner, Rudolf, 1861-1925 вж Щайнер, Рудолф, 1861-1925
Stojadinov, Marijan Bogoev, 1964- вж Стоядинов, Мариян Богоев, 1964-
Stojanov, Cvetan Georgiev, 1961- вж Стоянов, Цветан Георгиев, 1961-
Stojanova, Džordžija Cvetanova, 1991- вж Стоянова, Джорджия Цветанова, 1991-
Stojanova, Joana Vasileva, 1981- вж Стоянова, Йоана Василева, 1981-
Stojčev, Krasimir, илюстратор вж Стойчев, Красимир, илюстратор
Stojkova, Ana Stojkova, 1955- вж Стойкова, Ана Стойкова, 1955-
Stojkova, Marija Blagoeva, 1979- вж Стойкова, Мария Благоева, 1979-
Stojkova, Pepa Monova, 1963- вж Стойкова, Пепа Монова, 1963-
Stojkova, Žaneta Stojkova, 1959- вж Стойкова, Жанета Стойкова, 1959-
Strezov, Georgi Aleksandrov, 1989- (композитор) Н 2
Stroud, Jonathan, 1970- вж Страуд, Джонатан, 1970-
Strugov, Asen Stojanov, 1937- вж Стругов, Асен Стоянов, 1937-
 
Š

Šarova, Krumka Krumova, 1924-2006 вж Шарова, Крумка Крумова, 1924-2006
Šindelka, Marek, 1984- вж Шинделка, Марек, 1984-
Šišmanov, Krasimir Todorov, 1962- вж Шишманов, Красимир Тодоров, 1962-
Šišmanova, Penka Dimitrova, 1968- вж Шишманова, Пенка Димитрова, 1968-
Šivarov, Hristo Stojnov, 1850-1933 вж Шиваров, Христо Стойнов, 1850-1933
Šopov, Boris вж Шопов, Борис
Šopova, Margarita Stefanova, 1962- (редактор) Кн 40
Šopova, Margarita Stefanova, 1962- вж Шопова, Маргарита Стефанова, 1962-
Šopova, Rumjana Trifonova, 1947- вж Шопова, Румяна Трифонова, 1947-
 
T

Takučev, Kosta Lazarov, 1956- вж Такучев, Коста Лазаров, 1956-
Taševa, Rosica Borisova, 1946- вж Ташева, Росица Борисова, 1946-
Teofilova, Marusja Antova, 1958- вж Теофилова, Маруся Антова, 1958-
Terzijska, Ilinka Sergeeva, 1974- (автор) Е 1
Terziyska, Ilinka вж Terzijska, Ilinka Sergeeva, 1974-
Todorakova, Milena Petrova, 1957- вж Тодоракова, Милена Петрова, 1957-
Todorov, Ivan, 1947- вж Тодоров, Иван, 1947-
Todorova, Mariana, 1946- вж Тодорова, Мариана, 1946-
Todorova, Tanja Plamenova, 1978- вж Тодорова, Таня Пламенова, 1978-
Todorova-Marinova, Valentina Stoilkova, 1952- вж Тодорова-Маринова, Валентина Стоилкова, 1952-
Tolstoj, Lev Nikolaevič, 1828-1910 вж Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910
Tomeva, Milka Gavrilova, 1943- вж Томева, Милка Гаврилова, 1943-
Tončeva, Draga Ivanova, 1950- вж Тончева, Драга Иванова, 1950-
Toševa, Ekaterina Aleksandrova, 1973- (редактор) Кн 40
Toševa, Ekaterina Aleksandrova, 1973- вж Тошева, Екатерина Александрова, 1973-
Trašliev, Stefan Ralčev, 1958- вж Трашлиев, Стефан Ралчев, 1958-
 
U

Uševa, Katerina Draganova, 1984- вж Ушева, Катерина Драганова, 1984-
 
V

Vaklinov, Stanislav, 1906-1973 вж Ваклинов, Станислав, 1906-1973
Vǎlčeva, Katja Vasileva Hristova- вж Hristova-Vǎlčeva, Katja Vasileva, 1968-
Vǎlkov, Petǎr Vasilev, 1984- вж Вълков, Петър Василев, 1984-
Vǎlkova, Vanja Koleva вж Вълкова, Ваня Колева
Vasilev, Jordan Ivanov, 1958- вж Василев, Йордан Иванов, 1958-
Vasilev, Rangel, 1941- вж Василев, Рангел, 1941-
Vasilev, Vencislav Simeonov, 1971- вж Василев, Венцислав Симеонов, 1971-
Vasileva, Kristin Petrova вж Василева, Кристин Петрова
Vekov, Toni Jonkov, 1968- вж Веков, Тони Йонков, 1968-
Viktorov, Viktor Jordanov, 1952- вж Викторов, Виктор Йорданов, 1952-
Vitkova, Ekaterina Ivanova вж Виткова, Екатерина Иванова
Vlaeva, Ivanka Asparuhova, 1965- (доп. материал) Н 1
Vlaeva, Ivanka Asparuhova, 1965- вж Влаева, Иванка Аспарухова, 1965-
Vod, Milla, 1983- вж Вод, Милла, 1983-
 
W

Wright, Lawrence, 1947- вж Райт, Лорънс, 1947-
 
Z

Zahariev, Zahari Ivanov, 1968- вж Захариев, Захари Иванов, 1968-
Zaharieva, Galina Bojanova, 1970- вж Захариева, Галина Боянова, 1970-
Zaharij Dečev, ставрофорен иконом, 1970- вж Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970-
Zaprjanova, Svoboda Ivanova вж Запрянова, Свобода Иванова
Zarkov, Stojan Petrov, 1945- вж Зарков, Стоян Петров, 1945-
Zdravkov, Stefan Stojčev, 1945- вж Здравков, Стефан Стойчев, 1945-
Zhuang Qixiong (преводач) Кн 175
Zlateva, Nina Kǎnčeva вж Златева, Нина Кънчева
 
Ž

Žečev, Haralan Bonev, 1940- вж Жечев, Харалан Бонев, 1940-
Žečev, Tončo, 1929-2000 вж Жечев, Тончо, 1929-2000
Žekov, Atanas вж Жеков, Атанас
Železova-Kazanlieva, Ruska Atanasova, 1942-2009 вж Железова-Казанлиева, Руска Атанасова, 1942-2009
Željazkov, Aleko Georgiev вж Желязков, Алеко Георгиев
Živkov, Vladimir Metodiev, 1956- вж Живков, Владимир Методиев, 1956-
Žljabinkov, Aleks вж Жлябинков, Алекс

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Свети Августин. Безмерната любов Кн 28
Австралия - население и стопанство [Картографски ресурс] К 9
Аз уча в музей "Васил Левски" Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11
Алтъна Кн 168
Антим първи български екзарх Кн 27
Атлас на вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона Кн 103
 
Б

Банковият сектор и макроикономическата среда - преки и обратни връзки (на примера на Р. България в условията на паричен съвет) Кн 47
Баня [община Панагюрище] - древна, млада, вечна Кн 205
Баста Кн 101
Беззвездното море Кн 117
Бележки по Старозагорското въстание Кн 220
Библиотеката в моя живот Кн 7
България - пътна карта [Картографски ресурс] К 1
Българско клавирно наследство [Нотирана музика] Н 1
 
В

В онази мастилена нощ Кн 160
Варницата Кн 169
Взривна техника и технология Кн 94
Видения от Отвъдното Кн 150
Власт, мераци и малка дупка от куршум Кн 142
Време за равносметка Кн 176
Времеубежище Кн 155, Кн 156
Всяко зло - за добро Кн 161
Във виното е истината Кн 95
Въведение в консултантския бизнес. Кн. 1 Кн 5
Въведение в проектното управление Кн 3
Възкресение Кн 171
Вълшебният свят Кн 193
Вървели две кучета гладни Кн 165
 
Г

Га-га Кн 195
Генералът попечител на бесарабските българи Кн 211
Гласът на ангелчето Кн 191
Гласът на душата 2 Кн 177
Горя Кн 140
Градът като знак Кн 135
Граждански процес Кн 68
Гражданскоправни науки. Ч. 1, [Теми 1-32] Кн 66
Гражданскоправни науки. Ч. 2, [Теми 33-54] Кн 67
Гражданскоправни науки. Ч. 3, Граждански процес Кн 68
Гражданскоправни науки IIКн 67
Гражданскоправни науки IIIКн 68
Грешка Кн 130
 
Д

Да оставиш следа Кн 172
Божидар Данев - познатият и непознатият Кн 36, Кн 37
Дарси Бърдок Кн 112
[Дванадесет] 12 дни коледни с героите на Роалд Дал Кн 14
Дванайсет коледни дни с героите на Роалд Дал Кн 14
Девети конен полк във войните за обединение (1912 - 1913 ; 1.IX.1916 - 17.I.1917 г.) Кн 70
Дедпул убива Дедпул Г 1
Дедпул убива класиките Г 2
Делфините Кн 198
Деми-Монд: Лято Кн 105
Деми-Монд: Пролет Кн 106
Демократични институции в България Кн 34
Денят обещаваше слънце Кн 143
Джобни фрагменти Кн 151
Документи и материали по съвременна история (1946-1992) Кн 209
Дъжд през декември Кн 167
Дългият път към една малка, ядосана планета Кн 122
 
Е

Европа - политическа карта [Картографски ресурс] К 2, К 3
Европейски митнически контрол Кн 55
Европейски митнически контрол - 2010 Кн 56
Един живот в търсене на смисъла Кн 180
Експертни оценки в застрахователното дружество Кн 74
Еринор Кн 164
Етапно лечение на високоенергийните фрактури на подбедрицата Кн 87
 
Ж

Живот в неравноделен размер Кн 186
Животните на село в картинки и стихове Кн 12
Житната търговия на Южна Добруджа (1878-1944 година) Кн 213
 
З

Заговорът Кн 125
Заедно с теб Кн 144
Зарево Кн 119
Защо ме обичаш Кн 139
Защо морето е солено Кн 195
Защо си? Кн 194
Златна Прага, горест моя! Кн 183
Злочестие Кн 120
 
И

Из миналото на Лозенград Кн 215
Избрани лекции по регионална икономика Кн 41
Излизане от съня Кн 132, Кн 133
Иконометрия с Gretl Кн 38
Икономически теории Кн 39
Илинден и легендата Гоце Кн 148
Инвестиции на застрахователното дружество Кн 72
Информационни технологии за електронно дистанционно обучение Кн 75
Истината. Ч. 1 Кн 136
Истината. Ч. 2 Кн 137
Истината или нощен дневник на един луд Кн 136Кн 137
Исторически танци Кн 100
 
К

Кадифеният покров Кн 200
Кадро Кн 152
Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина Кн 214
Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия [Електронен ресурс] Е 3
Книга за българските чорбаджии Кн 218
Книга за важните неща в живота Кн 181
Когато Марни беше там Кн 107
Когато навън е навътре Кн 184
Комуникация НАвреме и НА място Кн 32
Кратко изложение на евангелието Кн 29
Краят на октомври Кн 118
Крепостта Кокалянски Урвич и късносредновековният манастир в нея Кн 202
Криминалистите Кн 98, Кн 99
Кръгла маса с международно участие Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България, Свищов, 16 октомври 2020 г. Кн 40
 
Л

Левски пред съда на Портата Кн 217
Легални данъчни трикове Кн 44, Кн 45, Кн 46
Лечението на петте рани Кн 22
Лидерство на работното място Кн 33
Любопитни облачета Кн 190
 
М

Маркетингови решения в индустриалния сектор Кн 52
Машина за пари Кн 54
Международна икономика Кн 59
Международна онлайн конференция Междукултурни, научни и образователни диалози [Електронен ресурс] Е 2
Международная онлайн конференция Междукультурные, научные и образовательные диалоги Е 2
Международни стратегии Кн 58
Международни счетоводни стандарти Кн 6
Мери Лу Кн 158
Мечето и есента Кн 195
Мигнаха години или Мигове в мерена реч Кн 149
Мислителят Гьоте Кн 20
Мистерията Митра или мистерията Сабазий Кн 25
Монети на Марцианопол в колективна находка Малиново (II-III в.), Ловешко Г 4
Мъжът от Санкт Петербург Кн 109
 
Н

Наказателен процес Кн 64
Наказателноправни науки. Ч. 2, Наказателен процес Кн 64
Наказателноправни науки II Кн 64
Народни обичаи и ритуали с. Голяма Желязна, Троянско Кн 82
Народният съд в град Добрич (21.II - 8.III.1945 г.) Кн 222
Наръчник на безпорядъка Кн 16
Настройки на ума Кн 54
Небесното съкровище на Дева Мария, Божия майка Кн 19
Небесното съкровище на Дева Мария, Божия майка (преведено от Петър Богдан Бакшич - Монах от Малките братя, служещ като Сардикийски или Софийски архиепископ), Рим, 1643 г. Кн 19
Невидимите кризи Кн 178
НевиdимитеКн 178
Невинни убийци Кн 153
Нежна, любовна, младежка лирика и цветя Кн 131
Незнайни пътеки Кн 159
Новото училище на Оливия Кн 104
Нощния градинар Кн 116
Нощта ражда утрото Кн 145
 
О

Огненото слово Кн 123
Огнище Кн 185
Организиране на подкрепяща приобщаваща среда Кн 81
Освобождението на Горна Джумая Кн 173
Освобождението на Пловдив 16 януари 1878 Кн 216
Основи на контрола и анализа Кн 89
Основи на маркетинга Кн 53
Основи на международната икономика Кн 60
От първия футболен мач в България до групата на майсторите Кн 102
Открехната душа Кн 166
Очевидната скрита истина за секса Кн 24
 
П

Пазарна реализация на инвестиционните ценни книжа Кн 43
Периодична система на химичните елементи класически вариант [Изобразителен материал] Г 5
Перспектива Кн 1
Перспектива, перспективна система и триизмерна графика Кн 2
Песничка без думи Кн 195
Пет импресии Н 1
Петдесет въпроса, взети от Светото писание от двата Завета и обяснени научно в духа на изтънчения доктор Йоан Дънс Скот, книга I, Прага, 1679 г. Кн 17
Победа на съюзниците в Европа и в Северна Африка (1943-1945) [Картографски ресурс] К 12
Поведение при уротелен карцином Кн 85, Кн 86
Подвижният замък на Хоул Кн 111
Покаяния основание Кн 18
Политическа карта на света [Картографски ресурс] К 4
Практикум по епоксидни, полиуретанови и циментови индустриални и декоративни подове Кн 96
Преди да замлъкна Кн 170
Приспивни песни за феи и чудовища Кн 192
Програмиране на успех Кн 54
Произшествието Кн 129
Публичноправни науки Кн 63
Пълен идиот Кн 124
Първи стъпки в ментална аритметика МАЕ Кн 15
 
Р

Равносметка Кн 141
Георги Ст. Раковски - феноменът Кн 154
Регионална икономика Кн 42
Религия - християнство - православие Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Република България - учебна географска карта [Картографски ресурс] К 5
Рисково-базиран надзор в застраховането Кн 71
Родове от село Яврово [община Куклен] Кн 208
Родови корени Кн 207
Константин Адрианович Рудановски и неговите приятели Кн 210
Руско-турската война (1877-1878) [Картографски ресурс] К 14
 
С

Сборник за упражнения и задания за курсова работа по дескриптивна геометрия Кн 83
Световен социален живот Кн 182
Светото Евангелие от Адама Кн 138
Северна Америка - политическа карта [Картографски ресурс] К 6
Северна Америка - природногеографска карта [Картографски ресурс] К 7
Северна Америка - природогеографски зони [Картографски ресурс] К 8
[Седемстотин и седемдесет] 770 Кн 128
Село Богородица [община Петрич] и село Лебница [община Сандански] в миналото и сега  Кн 204
Скорец навън свири Кн 197
Скрито добро Кн 146
Скълдъгъри Плезънт Кн 113, Кн 114, Кн 115
Следвайки слънцето Кн 188
Слънчевото цвете Кн 195
Солена приказка Кн 195
Соната No 1 Н 1
Соната No 2 Н 1
Соната No 3 Н 1
Соната-фантазия Н 1
Социална медицина Кн 84
Социална подкрепа за хората с увреждания Кн 73
Спортисти в картинки и стихове Кн 13
Сребърната риба Кн 195
Средният индекс на щастие Кн 127
Стара Велика България Кн 212
Старият мръсник си го връща Кн 163
Статистическо изучаване и прогнозиране на развитието Кн 30
Степени на висшето познание Кн 21
Стихотворки-смехотворки Кн 199
Стихотерапия Кн 147
Стоманеното сърце Кн 121
Стратегия за печалба Кн 54
Стрес и бърнаут Кн 23
Стъклописите на Иван Пенков в Съдебните палати в Русе и София Кн 97
Счетоводни концепции и стандарти Кн 88
Счетоводство на нефинансовите икономически групи Кн 92
Съвременни информационни и демографски проблеми на сигурността Кн 31
Съдебно-счетоводни експертизи Кн 65
Съкровището от крепостта Калиакра Татарската плячка Кн 203
Сюита No 3 Н 1
 
Т

Тайните убежища Кн 126
Театрални делници от сутрин до вечер Кн 187
Тежки елементи Кн 162
Теория на неравновесието: перспективи пред газовия сектор в Европа Кн 51
Технология на митническия контрол Кн 57
[Три хиляди] 3000 хумористични текстове Кн 189
[Тридесет и три] 33 на 33 Кн 134
Тримата големи Кн 206
Триптих в бароков стил Н 1
 
У

Униформи, въоръжение и снаряжение на българските доброволци в Руско-турската война 1877-1878 г. Кн 219
Управление на държавния дълг Кн 48
Управление на човешките ресурси Кн 4
Уроци на трейдъра милионер Кн 54
Ухото на иглата Кн 110
 
Ф

Феята на неприбраните играчки Кн 195
Финанси на фирмата Кн 93
Финансово счетоводство Кн 90
Финансово счетоводство - първа част Кн 91
Франкската империя (VIII-IX век) [Картографски ресурс] К 13
 
Ц

Ценова политика на предприемаческия бизнес Кн 50
Централна банка и банков надзор Кн 49
 
Ч

Червената капчица Кн 179
Четиридесет и шести Добрички пехотен полк - история и съвремие Кн 69
 
Ш

Шепотът на черепа Кн 108
 
Ю

Южна Америка - политическа карта [Картографски ресурс] К 10
Южна Америка - природногеографска карта [Картографски ресурс] К 11
Юридическа правоспособност. Ч. 1, Теми 1-26 Кн 61
Юридическа правоспособност. Ч. 2, Теми 27-55 Кн 62
 
Я

Ян Бибиян Кн 196
 
B

The bells of conscience Кн 174
Blagoskroviscte nebesko Marie Divicze Mayke Boxye, preneseno po G. F. Petru Bogdanu Baksichiu R.M.B. od Obsluxenya Archibiskupu Sardicskomu ili Soffiskomu. Romae: apud Franciscum Monetam, 1643 Кн 19
Bulgarian piano heritage [Нотирана музика] Н 1
 
C

Citizens' Europe? Reflections on the implications of the Lisbon treaty Кн 35
Coins of Marcianopolis in coin hoard Malinovo (II-III c.), Lovech region Г 4
Coins of Marcianopolis in collective hoard Malinovo (II-III c.), Lovech region Г 4
 
D

Deo soli invicto Mithrae. Богът на Слънцето, Непобедимият - на Митра Кн 25
Deo soli invicto Mithrae. Mithra's invincible sun god Кн 26
 
L

Leteroj el la Kosmo Кн 175
 
M

Malfermetita animo Кн 166
Megalithic monuments and cult practices Кн 201
Megalithic monuments and cult practices III Кн 201
 
P

Panta rhei (всичко тече...) Кн 157
 
Q

Quinquaginta questiones ex Sacra Pagina utriusque testamenti decerptas, & Scholastice resolutas ad mentum Doctoris Subtilis, Joannis Duns Scoti, Pragae 1679 Кн 17
 
R

Roundtable with international participation Statistical dimensions of regional differences and inequalities between North and South Bulgaria, Svishtov, 16 October 2020 Кн 40
 
S

Shibil [Нотирана музика] Н 2
Shipwrecks: съдбата на корабите Г 3
Sonatina Brilliante Н 1
 
T

This unknown land Кн 221
The treasure from the Kaliakra Fortess the Tatar Loot Кн 203
 
W

Wine tourism Е 1
Wine tourism: critical success factors for an emerging destination [Електронен ресурс] Е 1

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека Полиция. - София : Атеа букс, 1992- . ISSN C621-2050 Кн 98, Кн 99
 
И

Исторически форум. - София : Науч. арх. БАН, 2020-. ISSN C634-8629 Кн 215
 
Х

Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010- . ISSN C633-3494 Кн 28

УДК


004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 1, Кн 2, Кн 38, Кн 74
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 33, Кн 50, Кн 71
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЦЕСИ, МЕРКИ, ТЕГЛИЛКИ И ВРЕМЕ Кн 6
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 7
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 17, Кн 18, Кн 19

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 20
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 20, Кн 21
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 22, Кн 23, Кн 24

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 25, Кн 26
27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 27, Кн 28, Кн 29

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 30
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 31
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 32, Кн 33
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 34
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 35, Кн 209
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА Кн 34
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Кн 36, Кн 37
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 54
330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ Кн 72
330.4 МАТЕМАТИЧЕСКА ИКОНОМИКА Кн 38
330.8 ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ, ДОКТРИНИ И ДОГМИ Кн 39
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 40, Кн 41, Кн 42
336 ФИНАНСИ Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 1, Кн 40, Кн 50
339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 51
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Е 3, Кн 52, Кн 53, Кн 54
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ Кн 55, Кн 56, Кн 57
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 58, Кн 59, Кн 60
34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ Кн 61, Кн 62
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 63
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 64, Кн 65
346 ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВО. ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ НАД ИКОНОМИКАТА Кн 89
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 66, Кн 67, Кн 68
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 69, Кн 70, Кн 219
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74
37 ОБРАЗОВАНИЕ Е 2, Кн 75, Кн 81
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 81
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 82

511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА Кн 15
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 83
544 ФИЗИКОХИМИЯ Г 5

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 23
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 84
616.6 ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. УРОЛОГИЯ Кн 85, Кн 86
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 87
621.6 ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ. ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТУРА Кн 51
633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ Кн 213
656.1 ПЪТЕН (БЕЗРЕЛСОВ) ТРАНСПОРТ К 1
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 6, Кн 65, Кн 88, Кн 89,   Кн 90, Кн 91
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Е 3, Кн 52, Кн 92, Кн 93
662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА Кн 94
663 ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ. ПРОМИШЛЕНА МИКОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТОЛОГИЯ. ФЕРМЕТАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ВКУСОВИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТИМУЛАНТИ Кн 95
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 96

7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ Кн 184
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 184
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА  Г 4
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 1, Г 2, Кн 1, Кн 2
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ  Кн 97
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 3
780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Н 2
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 98, Кн 99, Кн 100
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 101, Кн 102

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 103
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 95
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 14, Кн 111, Кн 112
821.111(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 113, Кн 114, Кн 115
821.111(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 116
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 1, Г 2, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122
821.111(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 123
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 20, Кн 124
821.124 ЛАТИНСКА (РИМСКА) ЛИТЕРАТУРА Кн 214
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 125, Кн 126
821.134.3 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 127
821.135.1 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 128, Кн 129
821.144 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 214
821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 130
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 12, Кн 13, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199
821.163.3 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 200

903 ПРАИСТОРИЯ. ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОСТАНКИ, АРТЕФАКТИ, СТАРИНИ Кн 201
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Г 4, Кн 202, Кн 203
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 204, Кн 205, Кн 207, Кн 216, Кн 222
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 221
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 2, К 3, К 4, К 5, К 6, К 7, К 8, К 9, К 10, К 11
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 7, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 27, Кн 28, Кн 36, Кн 37, Кн 97, Кн 101, Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 210, Кн 211, Кн 214, Кн 215, Кн 217
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) К 12
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 209
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 13
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 210, Кн 211
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 212, Кн 213
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 214
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 221
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 14
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Кн 222

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Августин, Аврелий (354-430)
- творчество Кн 28
Антим I, екзарх български (1816-1888)
- биографии Кн 27
 
Б

Бакшев, Петър Богдан (1601-1674)
- дейност Кн 19
Бастен, Марко ван (1964-)
- биографски материали Кн 101
 
Г

Груев, Димитър (1878-1976)
- биографски материали Кн 215
Гьоте, Йохан Волфганг фон (1749-1832)
- мироглед Кн 20
 
Д

Данев, Божидар Василев (1939-2018)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 36, Кн 37
 
Е

Европейски съюз
- политика
- - конференции Кн 35
 
И

Иван Рилски, свети (876?-946)
- жития Кн 18
Инзов, Иван Никитич (1768-1845)
- биографии Кн 211
 
К

Кирил, славянски първоучител (827-869)
- дейност
- - извори Кн 214
 
Л

Левски, Васил (1837-1873)
- дейност
- - извори Кн 217
 
М

Марко от Чипровец
- дейност Кн 17
Методий, славянски първоучител (815-885)
- дейност
- - извори Кн 214
 
Н

Народен съд (Добрич)
- история Кн 222
 
П

Пенков, Иван Георгиев (1897-1957)
- творчество Кн 97
 
Р

Раковски, Георги Стойков (1821-1867)
- художествена литература Кн 154
Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен
- история Кн 7
Рудановски, Константин Адрианович (1849-1914)
- биографии Кн 210
Рудановский, Константин Адрианович (1849-1914) вж Рудановски, Константин Адрианович (1849-1914)
 
A

Augustinus, Aurelius (354-430) вж Августин, Аврелий (354-430)
 
B

Basten, Marco van (1964-) вж Бастен, Марко ван (1964-)
 
G

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) вж Гьоте, Йохан Волфганг фон (1749-1832)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Алтернативен туризъм
- България Е 1
Антропософия Кн 20, Кн 21
Аритметика
- детска и юношеска литература Кн 15
 
Б

Банки
- управление и организация
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 49
Банково дело
- България Кн 47
Библиотекари
- Сливен
- - интервюта Кн 7
Българи
- биографии Кн 206
- произход Кн 212
Български език
- диалекти
- - Южна България Кн 103
Българско опълчение Кн 219
 
В

Взрив
- технология
- - учебници за ВУЗ Кн 94
Взривни работи
- учебници за ВУЗ Кн 94
Византийска литература
- теми, образи, сюжети Кн 214
Винарски изби
- България Е 1
Вино Кн 95
Военна история
- България
- - 1912-1917 Кн 70
Военни униформи
- България
- - история Кн 219
Възраждане
- България Кн 218
Въстания
- Стара Загора
- - 1875
- - - история
- - - - извори Кн 220
Вътрешна политика
- България
- - 1991-2019 Кн 34
 
Г

Газоснабдяване
- Европа
- - икономически проблеми Кн 51
Граждански процес
- България Кн 68
Гражданско право
- България Кн 66, Кн 67, Кн 68
 
Д

Данъци
- наръчници Кн 44, Кн 45, Кн 46
Данъчна отчетност
- правни проблеми
- - наръчници Кн 44, Кн 45, Кн 46
Данъчна ревизия
- наръчници Кн 44, Кн 45, Кн 46
Дескриптивна геометрия
- учебни помагала за ВУЗ Кн 83
Деца с увреждания
- образование и просвета Кн 81
Дистанционно обучение
- учебници за ВУЗ Кн 75
Долни крайници
- изкълчвания и фрактури
- - хирургическа терапия Кн 87
Духовници, български
- биографии Кн 27
- дейност Кн 17, Кн 19
Държавен контрол
- учебници за ВУЗ Кн 89
Държавни дългове
- учебници за ВУЗ Кн 48
Държавно право и държавно устройство
- България
- - 1991-2019 Кн 34
 
Е

Евангелие Кн 29
Електронно обучение
- учебници за ВУЗ Кн 75
Енигматика Кн 98, Кн 99
 
З

Застрахователни предприятия
- автоматизация
- - учебници за ВУЗ Кн 74
- финанси
- - учебници за ВУЗ Кн 72
Застрахователно дело
- управление на риска
- - учебници за ВУЗ Кн 71
Зърнено-житни култури
- Добруджа
- - търговия
- - - история
- - - - 1878-1944 Кн 213
 
И

Изобразително изкуство, съвременно, българско Кн 184
Иконометрия
- учебници за ВУЗ Кн 38
Икономисти, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 36, Кн 37
Икономически учения
- учебници за ВУЗ Кн 39
Икономическо поведение Кн 54
Инвестиции
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 72
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата
- - - учебници за ВУЗ Кн 75
Информационни системи
- в застрахователното дело
- - учебници за ВУЗ Кн 74
История
- България
- - 19 век
- - - извори Кн 221
 
К

Кавалерия
- България
- - 1912-1917 Кн 70
Кадри
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 4
Комуникация Кн 32
Конкуренция (икономика) Е 3
Контрол и ревизия
- учебници за ВУЗ Кн 89
Крепости
- България Кн 202
 
Л

Лидерство
- учебници за средни училища Кн 33
Личност
- психология Кн 22
 
М

Малки и средни стопански предприятия
- анализ на стопанската дейност Е 3
Манастири
- България Кн 202
Маркетинг
- учебни помагала за ВУЗ Кн 52
- учебници за ВУЗ Кн 53
Мегалити
- конференции Кн 201
Международни икономически отношения
- учебници за ВУЗ Кн 58, Кн 59, Кн 60
Митнически контрол
- Европа Кн 55, Кн 56
- учебници за ВУЗ Кн 57
Митраизъм Кн 25, Кн 26
Монети, римски
- Ловешки край
- - каталози Г 4
 
Н

Най-нова история
- учебни помагала за ВУЗ Кн 209
Наказателен процес
- България Кн 64
Наказателно право
- България Кн 64
Народни обичаи и обреди
- Троянски край Кн 82
Население
- България Кн 31
Настилки Кн 96
Национална сигурност
- България Кн 31
 
О

Образование и просвета
- конференции Е 2
Организационна култура
- учебници за средни училища Кн 33
Отделителна система
- злокачествени тумори
- - учебници Кн 86
Офицери, руски
- биографии Кн 210
 
П

Паметници на културата
- Калиакра Кн 203
Парична политика
- България Кн 47
Патологична психология Кн 23
Перспектива Кн 1, Кн 2
Пехота
- България
- - история
- - - 1885-1945 Кн 69
Пикочен мехур
- злокачествени тумори
- - ръководства Кн 85
Подводна фотография
- албуми Г 3
Поети, немски
- мироглед Кн 20
Политически процеси (право)
- България
- - 1872-1873
- - - извори Кн 217
Право
- България
- - учебници Кн 61, Кн 62
Православие
- учебници за основни училища Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Празници
- Троянски край Кн 82
Предприемачество Кн 50
Приложни програми
- в иконометрията
- - учебници за ВУЗ Кн 38
Природни газове
- търговия
- - Европа Кн 51
Проекти
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 3
Промишлени предприятия
- управление и организация
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 52
Психотерапия Кн 23
Публично право
- България Кн 63
Пълководци и генерали, руски
- биографии Кн 211
 
Р

Революционери, български
- биографски материали Кн 215
- дейност
- - извори Кн 217
- художествена литература Кн 154
Регионално развитие
- България
- - конференции Кн 40
Римска литература
- теми, образи, сюжети Кн 214
Родове, български
- Елена (град) Кн 207
- Южна България
- - история Кн 208
Руско-турска освободителна война 1877-1878
- военни действия
- - Пловдив Кн 216
 
С

Самоусъвършенстване Кн 22
Световно стопанство
- учебници за ВУЗ Кн 58
Светци, български
- жития Кн 18
Светци, италиански
- творчество Кн 28
Сексуалност
- психология Кн 24
Села
- Югозападна България Кн 205
- - история Кн 204
Социална медицина Кн 84
Социална статистика
- учебници за ВУЗ Кн 30
Старопечатни книги
- 17 век
- - Дубровник Кн 19
Старопечатни книги, латински
- 17 век
- - Чехия Кн 17
Старопечатни книги, църковнославянски Кн 18
Стопански предприятия
- анализ на стопанската дейност
- - учебници за ВУЗ Кн 89
- счетоводство
- - учебници за ВУЗ Кн 92
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 58
- финанси
- - управление и организация
- - - учебници за ВУЗ Кн 93
Стопанско райониране
- учебни помагала за ВУЗ Кн 41
- учебници за ВУЗ Кн 42
Стрес
- психологични проблеми Кн 23
Студена война
- история
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 209
Стъклопис, българска Кн 97
Счетоводство
- стандартизация и нормализация Кн 6
- - учебници за ВУЗ Кн 88
Съдебно-счетоводна експертиза
- учебници за ВУЗ Кн 65
 
Т

Танц
- техника и майсторство
- - методика на преподаването Кн 100
Триизмерна компютърна графика Кн 1, Кн 2
Търговия Кн 54
 
У

Управленско консултиране Кн 5
Успех Кн 54
Училища
- управление и организация Кн 81
 
Ф

Финансов пазар
- учебни помагала за ВУЗ Кн 49
Финансово счетоводство
- учебници за ВУЗ Кн 90, Кн 91
Футбол
- Свищов
- - история Кн 102
Футболисти, нидерландски
- биографски материали Кн 101
 
Х

Химия
- учебни помагала за средни училища Г 5
Хора с увреждания
- социална работа Кн 73
Художници, български
- творчество Кн 97
 
Ц

Цена
- образуване Кн 50
Ценни книжа Кн 43
 
Ч

Чорбаджии Кн 218

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австралия К 9
 
Б

Баня (област Пазарджик)
- краезнание Кн 205
Богородица (област Благоевград)
- краезнание Кн 204
България К 14
- биографии Кн 206
- военно дело Кн 69, Кн 70
- вътрешна политика Кн 34
- демография Кн 31
- изобразителни изкуства Кн 97, Кн 184
- икономика Кн 36, Кн 37, Кн 40
- история Кн 212, Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 221, Кн 222
- паметници на културата Кн 202
- право Кн 63, Кн 64, Кн 66, Кн 67, Кн 68
- религия Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 27
- стопански туризъм Е 1
- транспорт К 1
- финанси Кн 47
 
В

Византия
- литературознание Кн 214
 
Г

Германия
- философия Кн 20
 
Д

Добрич
- краезнание Кн 222
Добруджа
- история Кн 213
Дубровник
- ръкописи Кн 19
 
Е

Европа К 2, К 3, К 13
- външна търговия Кн 55, Кн 56
- търговия Кн 51
Елена (град)
- история Кн 207
 
И

Испания
- изобразителни изкуства Г 1
Италия
- изобразителни изкуства Г 2
- религия Кн 28
 
К

Калиакра
- паметници на културата Кн 203
 
Л

Лебница (област Благоевград)
- краезнание Кн 204
Ловешки край
- паметници на културата Г 4
 
Н

Нидерландия
- физическа култура и спорт Кн 101
 
П

Пловдив
- краезнание Кн 216
 
Р

Рим (държава)
- литературознание Кн 214
Русия
- история Кн 210, Кн 211
 
С

Свищов
- физическа култура и спорт Кн 102
Северна Америка К 6, К 7, К 8
Сливен
- библиотечно дело Кн 7
Стара Загора
- история Кн 220
 
Т

Троянски край
- етнография Кн 82
 
Ч

Чехия
- ръкописи Кн 17
 
Ю

Южна Америка К 10, К 11
Южна България
- езикознание Кн 103
 
Я

Яврово (област Пловдив)
- генеалогия Кн 208

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN954-07-0608-4 Кн 218
954-8566-02-8 Кн 5
954-8566-13-3 ! Кн 55
978-054-8399-07-6 ! Кн 183
978-619-164-372-1 Кн 192
978-619-164-373-8 Кн 101
978-619-164-375-2 Кн 117
978-619-164-377-6 Кн 118
978-619-164-379-0 Кн 22
978-619-164-382-0 Кн 125
978-619-164-388-2 Кн 14
978-619-164-389-9 Кн 126
978-619-186-543-7 Кн 221
978-619-186-555-0 Кн 162
978-619-186-562-8 Кн 155
978-619-186-563-5 Кн 156
978-619-186-568-0 Кн 178
978-619-186-580-2 Кн 132
978-619-186-584-0 Кн 184
978-619-186-589-5 Кн 171
978-619-186-594-9 Кн 133
978-619-188-433-9 Кн 15
978-619-188-483-4 Кн 195
978-619-193-013-5 Кн 115
978-619-193-035-7 Кн 106
978-619-193-038-8 Кн 109
978-619-193-048-7 Кн 123
978-619-193-061-6 Кн 112
978-619-193-065-4 Кн 104
978-619-193-068-5 Кн 107
978-619-193-074-6 Кн 116
978-619-193-111-8 Кн 113
978-619-193-113-2 Кн 121
978-619-193-114-9 Кн 119
978-619-193-115-6 Кн 120
978-619-193-126-2 Кн 122
978-619-193-127-9 Г 2
978-619-193-132-3 Кн 105
978-619-193-133-0 Г 1
978-619-193-134-7 Кн 196
978-619-193-136-1 Кн 114
978-619-193-143-9 Кн 16
978-619-193-155-2 Кн 164
978-619-193-162-0 Кн 110
978-619-193-176-7 Кн 108
978-619-224-019-6 Кн 28
978-619-235-011-6 Кн 127
978-619-238-000-7 К 1
978-619-238-024-3 К 14
978-619-238-040-3 К 13
978-619-238-071-7 К 12
978-619-704-046-3 ! Кн 181
978-619-704-063-0 ! Кн 167
978-619-704-067-8 ! Кн 168
978-619-704-071-5 ! Кн 130
978-619-704-078-4 ! Кн 200
978-619-704-085-2 ! Кн 129
978-619-704-094-4 ! Кн 163
978-619-7040-46-3 Кн 181
978-619-7040-63-0 Кн 167
978-619-7040-67-8 Кн 168
978-619-7040-71-5 Кн 130
978-619-7040-78-4 Кн 200
978-619-7040-85-2 Кн 129
978-619-7040-94-4 Кн 163
978-619-7063-37-0 Кн 82
978-619-7091-20-5 Кн 216
978-619-7091-21-2 Кн 208
978-619-7091-22-9 Кн 134
978-619-7091-23-6 Кн 220
978-619-7094-51-0 Кн 86
978-619-7094-56-5 Кн 85
978-619-7184-07-5 Кн 84
978-619-7239-29-4 Кн 7
978-619-7253-05-4 Кн 48
978-619-7253-06-1 Кн 47
978-619-7280-48-7 Кн 98
978-619-7280-62-3 Кн 157
978-619-7280-70-8 Кн 160
978-619-7280-74-6 Кн 100
978-619-7280-79-1 ! Кн 169
978-619-7280-80-7 Кн 95
978-619-7280-82-1 Кн 194
978-619-7280-83-8 ! Кн 142
978-619-7280-86-9 Кн 99
978-619-7394-13-9 Кн 68
978-619-7394-14-6 Кн 64
978-619-7394-15-3 Кн 66
978-619-7394-16-0 Кн 67
978-619-7394-17-7 Кн 61
978-619-7394-18-4 Кн 62
978-619-7394-19-1 Кн 63
978-619-7411-21-8 Кн 193
978-619-7442-47-2 Г 4
978-619-7525-03-8 Кн 152
978-619-7606-00-3 Кн 215
978-619-90179-4-4 Кн 177
978-619-90264-4-1 Кн 54
978-619-90471-4-9 Кн 31
978-619-91114-3-7 Кн 190
978-619-91256-0-1 Кн 128
978-619-91271-2-4 Кн 187
978-619-91399-3-6 Кн 81
978-619-91425-1-6 Кн 138
978-619-91425-2-3 Кн 179
978-619-91425-3-0 Кн 136
978-619-91425-3-0 ! Кн 137
978-619-91425-4-7 Кн 158
978-619-91522-0-1 Кн 77
978-619-91522-1-8 Кн 78
978-619-91522-2-5 Кн 79
978-619-91522-3-2 Кн 76
978-619-91522-4-9 Кн 80
978-619-91527-0-6 Кн 37
978-619-91527-0-6 ! Кн 36
978-619-91527-1-3 Кн 32
978-619-91530-0-0 Кн 188
978-619-91585-0-0 Г 3
978-619-91641-0-5 Кн 198
978-654-00-0060-2 ! Кн 49
978-954-00-0060-2 Кн 49
978-954-00-0232-3 Кн 103
978-954-00-0240-8 Кн 19
978-954-00-0241-5 Кн 18
978-954-00-0242-2 Кн 17
978-954-00-0243-9 Кн 209
978-954-00-0244-6 Кн 50
978-954-00-0245-3 Кн 73
978-954-00-0246-0 Е 3
978-954-00-0247-7 Кн 201
978-954-07-3020-2 Кн 1
978-954-07-3022-6 Кн 2
978-954-07-4866-5 Кн 34
978-954-23-1823-1 Кн 189
978-954-23-1831-6 Кн 53
978-954-23-1832-3 Кн 4
978-954-23-1833-0 Кн 59
978-954-23-1834-7 Кн 60
978-954-23-1835-4 Кн 3
978-954-23-1840-8 Кн 42
978-954-23-1841-5 Кн 89
978-954-23-1843-9 Кн 91
978-954-23-1846-0 Кн 93
978-954-23-1853-8 Кн 88
978-954-23-1856-9 Кн 58
978-954-23-1863-7 Кн 57
978-954-23-1866-8 Кн 30
978-954-23-1869-9 Кн 65
978-954-23-1870-5 Кн 90
978-954-23-1871-2 Кн 92
978-954-23-1874-3 Кн 74
978-954-23-1875-0 Кн 71
978-954-23-1876-7 Кн 72
978-954-23-1879-8 Кн 39
978-954-23-1882-8 Кн 41
978-954-23-1885-9 Кн 75
978-954-23-1886-6 Кн 102
978-954-23-1887-3 Кн 38
978-954-23-1888-0 Кн 206
978-954-23-1892-7 Кн 40
978-954-23-1916-0 Кн 52
978-954-2908-17-3 Кн 124
978-954-2945-40-6 К 7
978-954-2945-41-3 К 6
978-954-2945-42-0 К 8
978-954-2945-45-1 К 11
978-954-2945-46-8 К 10
978-954-2945-51-2 К 2
978-954-2945-56-7 К 5
978-954-2945-62-8 К 9
978-954-2945-93-2 К 3
978-954-2945-95-6 К 4
978-954-2945-98-7 Г 5
978-954-2953-93-7 Кн 203
978-954-2953-94-4 Кн 8
978-954-2953-95-1 Кн 9
978-954-2953-96-8 Кн 10
978-954-2953-97-5 Кн 11
978-954-2953-98-2 Кн 170
978-954-2953-99-9 Кн 202
978-954-2962-83-0 Кн 24
978-954-2965-61-9 Кн 135
978-954-2988-51-9 Кн 97
978-954-300-193-4 Е 1
978-954-314-102-9 Е 2
978-954-334-240-2 Кн 83
978-954-338-169-2 Кн 23
978-954-353-148-6 Кн 51
978-954-353-430-2 Кн 94
978-954-371-623-4 Кн 131
978-954-371-624-1 Кн 70
978-954-371-625-8 Кн 211
978-954-371-626-5 Кн 146
978-954-371-627-2 Кн 69
978-954-371-628-9 Кн 222
978-954-371-630-2 Кн 213
978-954-371-631-9 Кн 151
978-954-371-632-6 Кн 166
978-954-371-633-3 Кн 144
978-954-371-634-0 Кн 197
978-954-371-635-7 Кн 161
978-954-371-642-5 Кн 141
978-954-371-644-9 Кн 219
978-954-371-647-0 Кн 145
978-954-371-648-7 Кн 33
978-954-371-649-4 Кн 174
978-954-371-650-0 Кн 175
978-954-371-651-7 Кн 143
978-954-371-652-4 Кн 182
978-954-395-238-0 Кн 185
978-954-395-239-7 Кн 165
978-954-395-241-0 Кн 172
978-954-395-242-7 Кн 150
978-954-395-243-4 Кн 140
978-954-395-244-1 Кн 148
978-954-395-245-8 Кн 173
978-954-395-246-5 Кн 29
978-954-395-247-2 Кн 147
978-954-395-248-9 Кн 159
978-954-395-249-6 Кн 199
978-954-395-250-2 Кн 180
978-954-395-251-9 Кн 204
978-954-495-097-2 Кн 21
978-954-495-098-9 Кн 20
978-954-712-823-1 Кн 87
978-954-776-054-7 Кн 217
978-954-8401-79-1 Кн 56
978-954-8518-59-8 Кн 153
978-954-8518-64-2 Кн 12
978-954-8518-65-9 Кн 13
978-954-8518-66-6 Кн 154
978-954-8644-27-3 Кн 186
978-954-8644-29-7 Кн 207
978-954-90619-1-8 Кн 139
978-954-92203-0-8 Кн 210
978-954-92203-9-1 Кн 43
978-954-9253-33-7 ! Кн 111
978-954-92533-3-7 Кн 111
978-954-9381-35-1 Кн 96
978-954-9493-99-3 Кн 205
978-954-9543-15-5 Кн 35
978-954-9670-52-3 Кн 26
978-954-9670-53-0 Кн 25
978-954-9670-54-7 Кн 212
978-954-9787-43-6 Кн 214

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN979-0-707670-31-6 Н 2
979-0-707682-19-7 Н 1