Регистър, съдържащ разни разпоредби от името на султана до местните бейлербейове, бейове и кадии в Румелия, Босна и другаде.
Списък на тимарите в санджака Ергани и др.
“Книга за вписване прехвърлянето на
овакантени тимари върху трети лица и издаването на съответните берати”
Регистър, в който се нанасяли прехвърлянията на разни тимари върху нови владелци
Поименен списък на прислугата в султанските обори през годината
Списък, отнасящ се до вакъфа Дауд паша в Цариград
Регистър с приходите от разни тимари в Софийския санджак, в Одринския, Пловдивската нахия и др.
Регистър, съдържащ протоколите за даването на други владелци на овакантенти тимари и за издаването на съответни берати
Заявление от татарски хан, взел участие в отбраната на Шираван
Опис на тимари в санджака Йени шехир и Караси, за които са били дадени на отдлени лица тезкерета за издаване на съответните султански берати
Регистър-описание на прехвърлените права на тимариоти върху техните преки законни наследници
Списък на военнослужещите от 1001 г.
Регистър-описание на приходоизточниците в Цариград, използвани за посрещане на разни държавни нужди
Регистър, съдържащ случаи за назначаване тимариоти в санджаците Анкара, Кютахия и др.
“Ферман от времето на Мурад ІІІ – 1591 г., с който се назначават двама мюбешири по събирането на стари недобори в Йемен, три товара
акчета след като по-раншен ферман за разхвърлянето и събирането на същата сума не бил изпълнен”
Ферман на Мурад ІІІ – 1581 г. за даването на тимар на участник в овладяването на крепостта Ая… Джебели в Йемен
Регистър, по който са раздавани овакантени тимари в Ич или – Акшехир, Караман и др. и са представяни получилите тимара за да им се издаде съответния берат
Дефтер за недоборите от държавните приходоизточници в санджаците Никопол, Силистра и Видин
Издадена от кадията на Самоков Мустафа Идрис за две ниви на синура на с. Драготин и с. Шипочене
Зиамет, в чиито граници спадали споменатите села в размер на 41 405 акчета
Отпускане на суми за разходи на войскови части, охраняващи крепости
Заповед за изпращане на войскова част, която да охранява Галиполи
Относно нареждане за събирането на държавните данъци за 1070 г. от казите Шумни и Джума-и атик
Събиране на данъци за тимар от Малатия санджак
Сиджил с неизвестен произход, отнасящ се до европейските владения на Османската империя
“Отнемане тимара на един соколар (чакърджъ) в нахията Йенидже-и Карасу, Софийски санджак, поради неизпълнение на задълженията и прехвърлянето му на друго лице”
“Заповед за закупуване на зърнени храни за 1074 г. от Видински санджак, което да се извърши от агента отговарящ за покупката на съответния регион”
Молба от малолетен от с. Зетошан, Радомирска каза, Кюстендилски санджак, с което се съобщава, че не може да да вземе участие във войската
Шериатско решение (протокол) с описание на оставеното от покойния валия на Траблус
Опис на измрели по пътя в каза Търново кози и агнета
Съобщава се, че населението от няколко села на Айтоска нахия не може да си плаща данъците
Снабдяване на османската флота с муниции
Нареждане да се подновят всички Фермани от тази дата
По настояване на бейлербейовете и посетителите на светите места мюсюлмани е назначен хатиб в Мекка
Подписаният Мехмед бин Мустафа, назначен с берат, да събира постъпленията, получени от забитина на местността
Заповед за поръчката на 200 кантара желязо
Иска се да се отпусне една кесия за бедните лягъмджии
“Височайша заповед за получаване на възнаграждение от 13 акчета, което лицето получава от бирниците натоварени по събирането на данъците на неверниците в Кюстендилско”
Молба до султана за разрешаване да се закупят от държавата къщите на Марко чорбаджи Костадин
Разрешение да се откупи от държавата къщите на Бентур Барбарго
Маса оценена на сума 9237 фр. наполеона (злато), от наследството на бившия карамански мутасаръф починал на бойното поле, предадено на Али ага от яга аскерите на Ибрахим паша.
Заповед относно заплатите на спахиите от 42 бюлюк, на които по-рано са изплащали от пловдивския назър
“Бележник с подробно описание на вещите на убития в софийското поле Сонгороглу, издирени и представени от Ахмед ага, числящ се към войската”
“Разписка за 8000 гроша, подписани от прекупвача Мехмед, за доставените дървени въглища за нуждите на казармите”
“Документ издаден от кетхуда векили на ямболския емин векили Мехмед бей, за отчитането му във връзка за доставката на дърва и въглища за ямболското зимовище за доставянето на едно полугодие от 1103 г.”
Берат за уреждане продоволствията на крепостта Гечеван
Деветте коня обслужващи Нишката поща били недостатъчни, поради което било нужно да се отпуснат още седем от Аладжа хисар и седем от Враня и др.
Проверените мензили (пощенски кантони) по пътя Одрин-Белград от мюбаширина Юмер ага се оказали почти разрушени; за поправката им се наложило през 1683 г. да се поръчат 60 000 акчета, нужни били 30 коня за превози 600 гроша данъци, разхвърляни върху населението
“Подпомагане на пощенския рейс на Хасково; да се вземат от каза Чирпан 12 коня, за които са нужни 180 кила ечемик, чрез мюбаширина Кенан ага”
Разрешително за въоръжаване на хайка за преследване на вълци в гората, появили се в Софийски санджак
Стихотворение за султан Ахмед ІІ при възкачването му на престола
Ферман по повод възшествието на султан Мехмед ІV и подновяване на всички Фермани и берати
Махмуд паша, шкодренския аянин, изпраща послание до войската в София
Писмо до султана, за нуждите на армията са необходими общо 600 коли, които да се доставят по-скоро от влашкия войвода
За нуждите на Топхането да се предадат от Кара Хасан 300 кантара желязо
Назначаване на охраната на проливите от еничери на Чанаккале, определяне на техния командир и възнаграждение
Сведение за количеството на слама, сено и дърва, раздадени на войската през зимата и пролетта на 1071 г. па пътя Одрин – Лозенград, като се споменават садразама, кадъаскера и др. Висши сановници. Иска се оформяне на документацията, понеже писарят Емин Халил постъпил във войската и отнесъл със себе си съответните Фермани
За отпускане на 10 000 акчета за възнаграждение на цигани
“Сведение за обложените с данък барутни работилници във вилаета Караман са отказали да плащат данък под предлог, че са обложени с извънреден данък „авариз“ и се иска разпореждане да се събира въпросният облог за барутните работилници”
Хюджет от плевенския кадия Мехмед Ибрахим, с който се признава правото на Махмуд ибн Бешир от Плевен да получава по 25 акчета заплата от Хюсеин ага, пълномощник на чиновника към вакъфа на Ибрахим
Сметката по данъците на дукагин, Ипек и Влашко за 1111 г. (1699 г.), в сравнение със събраните суми от същите области за 1697 г. в размер на 72 290 акчета.
Извлечения по сметката на постъпленията на Гюмюрджина и др.
“Мектуб до султана. Съобщава се за изпращането на белградския мухафъз Али паша опростени и спуснати декларации, за раздаване на раята от Белград, Ниш, Лесковац и др. Области, при предстояща ревизия на данъците в тези области”
Писмо до султана – оплакващи се от живущите в Струмица рая, подложени на гонения и преследвания
Русенският държавен представител Осман ага се явил в съда и заявил, че получил парите си за доставените от него за нуждите на държавната печатница храни, идващи от Цариград и Египет
Подновен берат на Ибрахим джизиедар на евреите в столицата за 1058 г. с 20 акчета дневна заплата.
Берат от султана за назначаване на шейх Юмер на служба в джамията султан Сюлейман хан
“Подновяване на берат във връзка с възшествието на новия султан Ибрахим, с който се отпуска пенсия от 15 акчета дневно”
“За назначаване на служба в имарета при вакъфа на името на валиде султан в Юскюдар с две акчета дневна заплата”
Препис на Ферман, с който трябва да се подновят всички Фермани и берати по повод възшествието на нов султан (Ибрахим І)
Похвала публична към Мустафа ага, за положеното усърдие по пренасяне на храните от Тукфуркьой до Белград
Писмодо султана – занимаващите се с износ на чоха евреи от Кайсери с обложени с високо мито (износен харадж) и нямат възможност да го заплатят; затова се прехвърля на евреите от Йенишехир и Щип, като задължение те да го платят; допълнително отбелязано, че анотацията е погрешна – не е мито, а еврейското джизие
“Еднотипни писма на пенсионери до султана, с които молят да им отпусне полагащата им се пенсия.”
Молба до султана, с което се иска от две села на каза Ипсала, с. Коджа Али и Кан гьор (?), броещи по 14 къщи да се вземе по 1 кола на 7 къщи, във връзка с предстоящ султански поход и да се вземе от реквизиращия чиновник само по една кола
Понеже населението – раята на упоменатите села при завладяването им изцяло се е разбягало в Полша, в момента само отделни лица от раята са се настанили на мястото на избягалите и при тези условия, стопанисването на въпросните села е невъзможно, в полза на държавното съкровище, казаните села се отдават за ползване завинаги на хаджи Халил ефенди, който ще обработва със собствени средства и от излишъците на приходите ще поддържа построената от него джамия в крепостта Трабози (?)
“Назначаването на събирач на данъците по имотите и добитъка за Свищовска каза; през 1017 г. бил Мирза Мехмед, а за такъв бил Хайдар чавуш.”
Ферман до кадията и до чиновника натоварен със закупаване на зърнени храни в каза Прищина по доставката на известно количество жито и ечемик за 1100 г.
Писмо до султана по сметките на капуджибаши Мехмед ага от Никопол и Шумен
Чернови от писма с различно съдържание от 1110/1111 (1698) г.
Писмо до султана от тимариот на с. Тахтали и Подница, каза Сироз, Софийски санджак за правата му от 1 500 акчета от приходите на споменатите села
Хюсеин Юсуф от София се явил пред софийския кадия и заявил, че спахията Хасан бил починал и тимарът ме у бил вакантен и е без наследници
Назначаване на ел-хадж Мустафа ага за мютевелия на вакъфа притежание на светата джамия султан Йълдъръм Баязид
Заявление от благодетеля Абдул Керим Мехмед от Бурса, с което моли да се издаде берат за назначаване на Мехмед бин Сеид за мютевелия на вакъфа, принадлежащ към Джами-и кебир в Бурса със заплата от по 9 гроша годишно
Писмо до султана – иска се издаване на височайша заповед до кадията и дефтердаря на Босна да се погрижат за прибирането на приходите от тимари и зиамети, отстъпени в миналото на отделни лица – военни, неподновени берати и останали без стопани, за да не се губи нито пара от тези приходи
Документ, удостоверяващ че превозът от Скопие в Белградската крепост на 1500 килета жито е напълно изплатен на изповедалите това българи и турци от гр. Струмица, извършили самия превоз
Определя се заплата от 8 акчета дневно на дервиш Хасан в Тиквеш, от приходите на джизието
Приемно-предавателен протокол за пренасянето от гр. Инос в столицата 1231 кантара пексимед, нотоварена на същото на кораба на хаджи Ахмед, за да го пренесе от Цариград за Видин
Раята от Бендер се оплаква, че били задължени да платят определена сума на мир-и миран, незаконно събрана
Относно подсигуряване на 10 товара (юк) акчета за закупуване на храни за еничарите на одринския гарнизон дадени на артелчика на споменатия гарнизон
Относно злоупотреби с 159 турски златни лири поверени на Али чавуш, за да ги раздаде на коларите от Къзъл агач, Родос и др., които са ангажирани за два месеца от войската; намерен е нов заместник – друг чавуш, който да свърши работата
Пълномощникът на ел-хадж Ахмед ефенди се явил пред съда в Цариград и заявил, че отстъпва четвърт част от правата на довереника си, изпълнени с берат
“Ел-хадж Мехмед и неверникът Панайот били изпратени за доставяне на военни снаряжения”
Набавяне на храни от населението на Дойран за нуждите на войските в белградската крепост, за чиито цели е натоварен чавуш Сюлейман, като закупил брашно от Скопие, Враня и пр.
Ферман за назначаване на мястото на починалия самоковски кадия Хасан бин Абдуллах лицето Ахмед, с 4 акчета дневно, отпускани от самоковския емин
Изложение до султана относно данъка върху кафето в големите градове Цариград, Одрин, Бурса и проектопредложение върху уреждане на данъка върху коприната в Кайро, Египет
Берат на основанието на който за управител на султанската джамия в Юскюдар в столицата е назначено лице от 56-ти бюлюк на султанската гвардия с 12 акчета дневно, отпускани от държавната хазна
По повод заявление в местния съд в Болу на раята от същия град, че поради настъпилия глад във вилаета,…, на неявилите се кюрекчии на определеното място, то кюрекчийския бедел да се разхвърли на останалите данъкоплатци, същите ще бъдат разорени, както са разорени вече 27 къщи. Потвърждаване на горното е, че назначеният по събирането на този вид бедел вече събрал същия от 200 къщи.
Доклад до султана по проверката направена на еничарите в Багдад, повечето от които принадлежали към феллахите, за превеждане на в известно на годните за бойи всички и записването на такива. Разпоредба до еничарските агии по паричното доволствие на еничарите в района на Багдад и Мардин.
Молба до султана от първенците на Сараево относно разбойническото нападение от многочислена чета над града им, на чието нападение жертва стават моллата, кадията на града и наиба; залавянето на една част от нападателите след тяхното бягство; разписки за донесени суми от Босна в сребро и злато
Относно доставки на военни съоръжения за предстоящия поход, от Хюсеин ага, като разходите за това бъдат посрещнати от постъпленията на кипърската област, но понеже натам могло да постъпят само 5000 гроша, то остават още 5000 гроша да бъдат събрани
Преписка на кадията в Белград по спора между Ахмед, който не се задоволявал със собствения си тимар, но претендирал и за тимара на Ибрахим, кото последният бил собственик на тимар в с. Сарълар?!, Дупнишко.
Писмо до султана от чиновниците – длъжностните лица, изпратени да събират данък върху жилищата в цялата област – относно големия урожай на зърнени храни, Мехмед Авни събирач на данъците
Съдебно решение издадено от скопския кадия относно затвърждаване на вътрешното положение, от военачалника-валия на Скопие Сеид Мехмед паша; събраните от скопския назърин войници от Скопие, Тетово, Кратово, Кочани, Вълчитрън, Дебър, Прилеп ?! и пр. градове войници за умиротворяване на страната
Берат за назначаване на мютевелия на вакъфа към Султан Селим джамия
Писмо от Мустафа ага, мюбашир, относно несъбраните налози от раята, състояща се от 659 1/2 ханета на с. Крушево, Битолски санджак; допълнително на латиница записано Кирчево
Протокол, съдържащ изявлението на първенците на Прилеп по назначаване за кетхуда на града черибашията Мехмед Емин, жител на град Битоля
Протокол на прилепския и мориховския кадия по повод заявлението на изпратения за събирането на извънредния данък (авариз) мюбашир Мустафа ага, че въпреките исканата чрез административните органи и задължаването им три дена, местните жители на мориховска нахия не се подчинили и не изплащали данъка
Разпределение на взети като трофей волове на властващия известно време отцепник Теке бей
Списък на лицата-собственици на складовите помещения, в които ще бъдат складирани събрания ечемик и пр., съставляващи налози на Силистренски, Никополски и Русенски санджак за 1689 г.
Писмо от кетхуда до султана да се нареди до дефтердаря да отпусне на командваните от него войски (оджак) месо и хляб
Заявление от първенците на Битоля – молят за заместник на Ахмед Назиф, мютевелия на вакъфа към джамията „Хаджи бей“, да остане сина му, който заслужава неговото място
Възнаграждение по 10 гроша дневно и пексимед на войниците от четирите парахода, оставени да пазят белградското укрепление, според представената отчетност на Али паша
Писмо до султана от емина на Кучайна (Кочане?) с нареждане на нужното на кадиите на Качане и Ихрам, защото раята на нахията е принудена да изплати 70 000 акчета бедел на юшура, вместо 50 000 , колкото са платили през 1686 г.
Така назования шериф, назначен по две акчета дневно за управител на построената от султан Мехмед хан джамия в Кюстендил, който в присъствието на чиновника (мемур) се явил в съда и заявил данъците за 1062 г. от раята в Кюстендилско да се съберат от капуджи баши Хасан, от чиито приходи напълно било изпратено възнаграждението от по две акчета дневно
Назначаване на лице да събира данък върху имотите и ги предава по принадлежност, за което се предписва до кадиите на …
Изложение от началник на охраната на крепостта на Белград Хасан паша за отпускане на храни на бедстващото население по пътя Ягодина-Ниш, а занапред те самите ще произвеждат храни
Предписване до кадиите в Айдънски вилает да назначат събирачи на данък върху жилищата за 1670 г., като сумите се предават своевременно по принадлежност
Писмо адресирано до гюмрюк емини за отпускане на 200 кантара пексимед за престъпниците и пленниците намиращи се на работа в корабостроителницата
Стереотипни документи, удостоверяващи, че отделни пера са били определени и разходвани през м. зилхидже на 1091 г. за покупка на бижу; подписани от кетхуда на държавната хазна
Документ, удостоверяващ изразходването на сума от 12 910 гроша по предназначение, съгласно хат-и хумаюн за нуждите на флота
Документ, удостоверяващ внасянето в хазната на 40 кесии акчета в златни монети, изпратени от валията на Тунис Хъфзи Мехмед паша
“Чернова на писмо до валията на Румили и командир на войските в Белградската област, в което се споменава за изпратена от будапещенския френски пратеник на белградския пазител [мухафъз] Осман паша една бохча с книжа, предназначени за френския пратеник в Цариград”
Нареждане за изготвянето в гр. Сафар (Сакар?!) на сладки от плодове и др. на стойност … включващи разноски и превоза по море до османската столица 63550 акчета, взети от джизието в същия град за 1684г.; лично за султана
Подновяване на берата за назначаването като фтхиха[в]ан м джамията в Бейрут учения Осман ефенди, 5 акчета дневно възнаграждение
Фермана на султан Мехмед ІV до кадиите от Сивас [Анадола] да следят за събирането на 2160 гроша годишно от събирача на бедел-и нюзул
Заповед от времето на султан Мехмед ІV – предвид негодността в държавните конюшни на товарни камили и разпределянето за поход се нарежда да се закупят нови, млади и годни такива от раята на Менемен (по цени 360 гроша еседи кервана от 6 юзди) и се изпратят незабавно за Цариград и Одрин
Заповед от времето на султан Мехмед ІV – предвид негодността на товарни камили в държавните конюшни се нарежда да се закупят нови, млади и годни такива, незабавно да се отправят от Зиле, където ще стане покупката на кервана от 6 юзди и се изпратят за Цариград и Одрин
Заповед, с която се разпорежда и узаконява възнаграждението (новите улюфе) на спахията еничарин от Родосто, от 20 акчета дневно, които да получат от митническите доходи на Варна, изготвен в Чаталджа.
Ферман, с който се нарежда християните от Скопие, Кратово, Вълчитрън, Петрич, Митровица, Радовиш, Кюстендил и др. да се освободят от … личния данък, а се изисква плащането само по 2 гроша на човек
Във връзка със сметките на евреите от Солун, които са изработвали за местния еничарски оджак чоха
Документ за отпуснати 647 кантара пексимед предназначени за заминаващите за крепостта Буре богаз войници-офицери
“Разпореждане в случай на овакантяване на зиамета на с. Лалково, Пловдивско, румелийския бейлербей Мехмед бей, да се отстъпи срещу 10 470 акчета, само на този, който ще отиде на война”
“Разпореждане в случай на овакантяване на зиамета на с. Лисахек, Кютахия санджак да се отстъпи на друго лице, което ще изпълни условието да се отиде на война”
Ферман от времето на Сюлейман ІІ, с който се разпорежда по какъв начин да се отчете към държавната хазна мухасълът в Мозия и Халеб
Издадено от султан Мустафа ІІ на някой си Мехмед, с което се дава да владее с. Бююк кьой, Белградска нахия, на дунавския бряг; отстъпва сега от пристанището му, поради неприятелско нахлуване, като плащо годишно 6 000 акчета на еничарския оджак в Белград
Молби до султана за назначаване на овакантени места, нови пазачи, на тюрбета, хафъзи, мюезини и др. на джамии, намиращи се в столицата
Съдебен акт съставен по повод жалба на раята от Кили и Каваш (Кавала?), които се явили пред съда и се оплакали от затрудненото си материално положение, и че въпреки това им бил събиран личния данък на два пъти
Пенсионер се подписал, че получил пенсията за старост, за няколко години наред, от доходите на Пловдив, чрез данъчния доверен представител
Писмени искания и требования по продоволствието на участващите в похода в Морея артилеристи от султанския двор
Назначаване на хатиб и имам на джамията „Баязид“ в гр. Айтос – назначава се някой си Ибрахим на мястото на напусналия Сюлейман
Ферман от султан Ахмед ІІ, издаден в Одрин, за изпратените данъчни регистри отнасящи се до раята в Ерзурумска финансова област, да бъде заменена с нови и се изискат нови декларации за данък (…)
Ферман с тугра на Ахмед ІІ, издаден в Одрин -н ареждане да се изпратят незабавно за Одрин 2000 еничари, като на всеки 10 се постави на разположение по един товарно животно (мекяре)…от държавното съкровище
Берат от времето на султан Ибрахим, с който се нарежда 5 399 акчета да се броят на Мехмед чавуш, за частта, към която се числи
Берат от времето на султан Ибрахим, с който се нарежда 12 043 акчета от постъпилите данъци да се броят на ползващия се с височайшото доверие Али чавуш за посрещане нуждите на армейската част, към която принадлежи
Берат на султан Ибрахим І, с който се разпорежда от постъпленията на босненската финансова област 2566 акчета на военачалника Сюлейман, ползващ се с височайшо благоволение
Писмо до султана, в което се предлага събираното от маслопроизводителите във Виза и Селпури (?) да се даде на новообразувания санджак за набавяне на брашно и за който средства не били намерени
“Писмо от мюбаширина, натоварен да закупи за нуждите на армията 15 000 килета ечемик, 15 000 килета жито и 7 500 килета брашно от Силистренско, наредено да се превозят с коли за вътрешността на империята да се изпратят и по вода”
Ферман на султан Осман ІІ за назначаване на Мохамед бин Муса срещу 2 акчета дневно на служба при джамията „Султан Баязид” в гр. Одрин на мястото на напусналия поради старост Осман Вели
Ферман от времето на Махмуд I, с който по случай възшествието му и за да се поставят в ред зиаметите и тимарите подновява възлага зимаета на с. Сари данишменд, Паша санджак.
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда оспорваните права на тимариота – владетел на земи в Халебска финансова област, такава и такава част да се предаде на еди-кого си – описан с отличителните му белези
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда вещите оставени аманат (на доверие) от една кадъна при братята и сестрите си – да ѝ се върнат като незаконно задържани
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда овакантеното от покойния тимариот на земи от Софийския санджак място, да се заеме от този и този – негови наследници, описвайки техните отличителни белези
Берат от времето на Мехмед IV, с който се уреждат и узаконяват разходите на охраната – войници от Ада кале
Берат от времето на султан Ахмед I, с който се узаконява Мустафа Синан да продължава да получава по едно акче на ден от имарета на султан Мехмед хан
Ферман на Ахмед II, с който се уреждат споровете около зиаметите и тимарите в с. Сестива (?), Неврокопска околия, Софийски санджак и в Демирхисарски села
Ферман от времето на Махмуд I, с който овакантеният поради смъртта на притежателя му зиамет в санджака Ихои (?) се прехвърля на Ибрахим, в същия санджак живеещ…
Ферман на Мехмед IV, с който се прехвърля върху тимариота Дервиш към неговата част и тази на починалия Садък, в санджака Мохан, Бъриоварска нахия, с. Лики (?)
Берати от времето на Мехмед IV, с който се дават назначения на длъжностни лица в Мосул
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда зиаметите – тимари в Румилийска територия и Ферманите по отношение на тях да се подновят
Берат от времето на султан Ахмед II, с който се разпорежда зиамет-тимара на земи от Пиротска околия, Софийски санджак – кому да се предадат и по каква цена
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда зиаметите-тимарите в Халебска стопанска област били неправилно използувани, в следствие оспорванията и бъркотиите, за туй да се проверат, ревизират същинските положения и самите документи и наново се отдадат на ползуване
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда зиямет-тимарите от пограничните места, като неуредени и оспорвани, с подновени фермани да се предадат другиму
Ферман на Мехмед IV до войводата и кадията на Доргуд по въпроса за заменяването остарели и негодните вече камили от държавните конюшни, които незабавно да се предадат в Цариград и Одрин
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се разпорежда гарнизонът от Туфан – Кечид кале, пехотни и артилерийски част и обозът, причислен към тях, да се доволствува от финансовата област на Исакча
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда разходите за изготвяне на сухар за нуждите на войската от Дунавската област да бъдат посрещнати от данъчните постъпления на Влашко
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда някои от зиамет-тимарите, като нередни и оспорвани, да бъдат проверени и Ферманите, относно същите да бъдат подновени
Ферман на Мехмед IV, с който се определя пенсия от 15 акчета дневно, платими от постъпленията в Пловдив на лицето Хасан Ибрахим Херсек
Берат на Ахмед III, издаден в Белградското поле, с който се урежда положението на зиамета в с. Келосник, Вълчитрънски санджак – във връзка с прехвърлянето му на някой си Ахмед и преиздаването документа за това
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се узаконява прехвърлянето зиамета на Казълчко, село Саръджа, Софийски санджак, върху сина на тимариота (…)
Берат на Мурад IV, с който се назначава муезин на джамията в Айтос “Султан Баязид”, заплатите на когото се плаща от поголовния данък в Созопол
Заявление до султана, с което подателят моли да му бъде възложена с Ферман, при по-раншните условия, мукатаата на кариерата за стипца, Марония, Гюмюрджийска каза
Писмо до султана за отсрочка на доволствието на еничерите-войници, пазители на крепостта Мителин
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се разпорежда да се достави селитра за артилерийския арсенал и се заплати от постъпленията на Айдинска и др. финаносви области
Ферман от времето на Мехмед IV за поставяне в ред споровете изобщо около зиаметите и тимарите; тимарът на село Кьорлук, казата Кесрия (Костур), Паша санджак, се възлага на някой си Хюсеин
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда да бъдат закупени от войводите на Ефрея, Зулкаядие, Агрея и Келис млади и силни товарни камили, за да бъдат заменени дошлите до негодност и предвид на военни походи, наличието в оборите такива
Ферман, с който се подновява зиаметите в Охридска и Елбасанските санджаци, в полза на чауш (…) от Дергяха
Писмо относно назначаването на специален чиновник, за събирането на личния данък от раята в Серска околия през 1103 г.
Берат от времето на Ибрахим с който някой си Абдулла се назначава на мястото на Сюлейман бин Абдулла чауш, като заплатата му от 25 акчета се изплаща от джизието на Одрин
Берат от времето на Мурад IV, удостоверяващ постъпването в държавната хазна на сумата 4 513 акчета от босненския дефтердар Махмуд при напускането му
Колективно заявление до султана от населението на с. Ичимлер, Шуменско, против Селим ага, събиращ извънреден налог в натура (авариз), ечемик за оджаклъка в Белград
Ферман от времето на султан Ахмед II – отнася се до прехвърляне на тимариотските права на починалия тимариот, владетел на земи в Къзъл-Агачка околия
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда събирането по спешност на недоборите от особен облог в полза на държавната корабостроителница, в района на Юскюдарските нахии
Берат от времето на Мехмед IV, с който се подновява по случай възшествието му, бератът за пенсия на военния пенсионер Дауд бин Абдилаах, по 15 акчета на ден
Ферман от времето на Мехмед IV до кадията и войводата на Бей пазар за покупки на камили, с които да се подменят дошлите до негодност такива в държавните конюшни и предвид на военния поход, който предстоял
Ферман от времето на Ахмед III за назначаването на Халил паша по управлението на султанските имоти в Никополски и Силистренски санджак и Търновска, Разградска, Хоталич и Русенска каза; и Карнобадска и Ямболски нахия
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда, само онези от тимариотите на земите от Худавендигярския санджак ще имат право на бедел, които отидат на война (военен поход)
Берат от времето на султан Ахмед I, с който се нарежда да се назначи капуджия на джамията “Султан Мехмед” – Цариград, с надница от три акчета дневно
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се отдава на (…) Багдатската митница – на Цариградския жител Ибрахим, като годишния доход от 40 000 реял гроша е за нуждите на еничерския корпус
Служебна бележка – адресирана за кагъдчи баши специално на канцеларските материали Искание за отпуска[не] хартия за писане
От населението на Ямболско село, с който се моли остатъкът от извънредния облог (авариз) да им бъде опростен, понеже не са в състояние да го дадат
Нареждане произведените в Пловдивска и Пазарджишка околия по храни възможност по-скоро да бъдат преведени
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се урежда положението със земите, чиито тимариоти – военни лица, поради военния поход с подновени Фермани се предават на други, какъвто е случая със земите в с. Кара Ахмед, Старозагорско
Констативен протокол на съдията в град Бор относно условията, при които са закупени 500 броя кожени кесии за чер барут, произвеждан в същия град
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се урежда редовното заплащане на храните, влизащи от Влашко, за нуждите на страната
Документ, от който се вижда, че тимариотът на с. Михлер, Казанлъшко си е получил чрез дефтердаря на Дунавския вилает, полагаемото се парично възнаграждение през 1022 г.
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се дава във владение на Хюсеин тимар в Карахисарския санджак
Ферман от времето на Мехмед IV, с който овакантеният тимар в с. Мохач, Сиваски санджак, се отдава на някой си Али
Заявление от малолетния Хюсеин велед Рамазан, с което моли султана зиаметът на покойния му баща, в с. Мерли дере (?), Видински санджак, да бъде прехвърлен върху него
Ферман от времето на Мустафа II, с който се нарежда събирането на данъка джизийе от раята в селата Чаталджа и Радовище, Старозагорско, извънреден облог (връхнини), в размер на 86 928 акчета
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се разпорежда 2 509-мата еничерски войници, охрана на Кандия и калето Ресму, да се доволствува с храни от складираните такива в Кандия
Ферман от времето на Ахмед II, с който се нарежда до кадията в казата Гемиджи юрду, санджака Хамид, да се събере данък и се предаде на хазната точно според дефтера, придаден със специалния мубашир – това предвид предстоящото изпращане от Румили за Белград на провизии и разорените от неприятелското нашествие отделни кази в Румели
Ферман от времето на Ахмед I, с който се нарежда събирането от раята (в Русенско) от всички села принадлежащи към вакъфа на Махмуд паша в Цариград, връхнини върху десятъка джизие за 1022 г.
Изложение относно водните разни съдове, с които е разполагал командващ флотата в Черно море – Ебу Бекир паша през 1708 г. и състоянието на тези водни съдове
Писмо от адмирал до султана, в което се говори за победата на турската флота, по време на войната с Русия (1787 г.) като изтъква заслугите на всички военни чинове и офицери с пожелание Всевишният да удължи живота на султана
Берат от времето на Мехмед IV, с който се подновява берата за заплатата на стрелеца (азеб) от крепостта Градешки, Босненски вилает (…)
Ферман от 1691 г., с който се нарежда пренасянето с частни кораби (…) 150 кълба (снаряди?) за крепостите Бодрум, като на (…) на корабите се заплати от прихода на Цариградската митница
Ферман от времето на Мехмед IV – 1659, с който се назначава гюмрюк еминията Хасан да събере дължимия от раята се Търново данък “джизийе” и се определя начина на събирането данъка
Ферман от времето на Ахмед II, с който овакантеният със смъртта на кятиб Лютфи велед Рахми тимар в Тарханската нахия – с. Окбаши, се възлага (прехвърля) на 12-годишния син на същия, Мехмед
Ферман от времето на Мехмед IV, с който гюмрук емини Хасан се назначава за мюбешир по събиране данъка “джизийе” за 1061-1062 г. дължим от раята на вилаета Вадие и се определя начина на събирането
Берат от времето на Мурад IV, с който на инвалида еничерски спахия Ебу Бекир живущ в Казанлък, се определя пенсия 35 акчета дневно, 15 от които да се плащат от джизийето на раята в Чермен
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се назначава за мюбешир по събиране данъка “джизийе” от раята на Драма вилает, гюмрук – емини Хесанти, се определя начина на събирането данъка
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се определя окладът на войските в Пелопонес (Мора) на брой 240 човека, по 40 оки месо и от Гюргьовден на 1696 до Митровден на 1697 г., т.е. за 177 дена прави 7 080 оки, от по 12 акчета едната ока и пр.
Ферман от времето на Мурад IV, с който за мутевелия на вакъфа Султан Ахмед в Цариград се назначава шейх Хашъм
Акт на кадията в Силистра, удостоверяващ, че натоварения със събирането данъците “бедели …” и “хане агнами акчеси” Ахмед, е депозирал събраните от тези данъци суми на Дунавския дефтердар Ридван ефенди
Документ, удостоверяващ, че в хазната са внесени от силяхдара Ибрахим 2 832 акчета за сметка на дела на назърина по данъците в София и околностите ѝ
Берат от времето на Ибрахим, с който се определя окладът на войниците от Одринската крепост, платим от приходите на Одринската мукатаа
Писмо до султана – за отпускане на нужния оклад в жито, месо и др., за нуждите на еничерския аскер в Никополска крепост и др.
Заявление от учения Мехмед Решид, който моли да му бъде предадена заплатата от по 25 акчета дневно от доходите на митницата в Одрин за службата, която изпълнява
Ферман от времето на Сюлейман II до войводата на Влахия – нарежда се по повод на заминаването на войски за Кладово (…) да приготви 700 волски коли , които да представи в Гюргево
Молба от еничерския ага Мустафа до султана да му се отпусне също и ечемик, какъвто му е разрешен дневно по 1½ кила
Ферман от времето на Мустафа II, с който поради нарасналите военни нужди във връзка с похода на изток се налагат извънредни данъци (авариз) на жителите в Силистренската каза, като данъка се разхвърля на 1 000-те къщи в същата
Писмо, от което се вижда, че Абдула Яауш – кедуклу бил натоварен със събирането на данъците от малолетните и военния данък от носещите броня в Силистренски, Никополски, Черменски, Видински и Лозенградски окръзи
Заявление от военни чинове (турски войници) в една крепост на Анадола, служили през 1110 – 1698 г. – искат да им се даде следуемото им възнаграждение
Заявление от един от секретарите при държавния съвет (министерския съвет) – служил през 1104 – 1105 г. без да получи възнаграждението си от по 15 акчета дневно
Берат от времето на султан Мурад IV, с който се определя надницата на служителя Махмуд (…), която да се требва от постъпленията – данъците от стамбулските евреи
Заявление до султана от чиновника по “джизийето”, от което се вижда размера на този данък в Петрич за 1043 г.
Писмен документ – Ферман, от който се вижда, че касиер-счетоводителя (дефтердаря) на държавните параходи Ибрахим ефенди, бил се отчел за разходите, направени за служещите на корабите от доходите на тимариотите в Анадола, за през 1105 г.
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се нарежда от монетарницата в Цариград да се отпуснат 300 000 акчета за покупката на оръжие за крепостта Карс и Агрибос
Рапорт до султана, с който се иска, при завръщането на армията от Белград до Одрин, да се разпореди (…) колове и други принадлежности за султанските шатри – 5 000 кола, 30 дървени чукове и пр.
Ферман от времето на султан Ахмед I, с който се нарежда до кадиите в Скопие и Тетово медресето в поверената им околия да се издържа за през 1023 г. от личния данък на раята в околиите
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се определя заплатата на боеца Ахмед Али в размер 14 акчета дневна получавана от приходите на Чемешгезек
Илям на серския кадия, в който се излага плачевното състояние на пострадали от прииждането на река Карасу жители от село Муаш; които молят за данъчни облекчения
Заявление до султана от владелци на села от Димотишко и от вакъфските села на Султан Селимовия вакъф – който се оплаква от насилия върху раята и иска забраната им
Просба от поета – слепият Мохамед, до султана – да му се отпусне заплатата за м. август 1093
Писмени доклади, отнасящи се за ревизията, извършена от специални правителствени органи през 1693 – 1694 г. на задълженията на раята към тимариотите и на последните към държавната хазна, в изпълнение служебните си обязаности
Берат от времето на султан Мехмед IV, от който се определя възнаграждението на събирача на данък джизийе (личен данък) от неверниците населени в Сивас
Ферман от времето на султан Ибраим, с който се нарежда, в случай че Дервиш Садула замине за светите места, като беден да му се даде камила на ползуване, която ще му служи за превозно средство
Писма до султана, с които се иска отпускането на месечната заплата на артилеристите на служба в крепостите Ниш, Белград и др.
Берат издаден от султан Сюлейман II в Софийското поле, с който се (дава) определя пенсия по 7 акчета дневно на силяхдарина Мустафа Торгуд
Писмо до султана, с което се иска Ферман за изплащането следуемото се възнаграждение на предприелите изваждането на артилерийските оръдия (бронзови и чугунени) и снарядите (топ юварлак) от някои места на Бяло море, според извършеното от тях, като се плаща на парче
Ферман от времето на султан Ибраим, с който се нарежда начинът и редът за плащане, по четиридесет акчета на оката черен барут от приходите на Анадола, доставен за нуждите на армията
Писмен документ, от който се вижда, че хатибина на джамията “Султан Мехмед хан” в крепостта на Атина (Гърция) Али ефенди, си бил получил възнаграждението, за 1641 г. от приходите по личния данък на християните в Атина
Писмо уведомително, че за хлебарина хаджи Али, се явил като предприемач-доставчик на хляба за еничерите, настанени в Одринските казарми, който се ангажирал да доставя по 4 000 чифта хляба за същите войски от пшеницата, която му се оценява по 65 сребърни акчета едното кило
Ферман, от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда на 850 души колари, пренасящи хранителни припаси от София за Ниш и от Ниш за Белград за нуждите на войската да се заплати по 2 и 3 акчета на оката, при представяне на документ за превозваното количество
Ферман от времето на султан Мурад IV, с който се нарежда назначаването на длъжностно лице при джамията “Султан Мехмед хан” в Атина (Гърция)
Ферман от времето на султан Мустафа I, с който се нарежда назначаването на длъжностно лице, при джамията “Султан Сюлейман хан” в Инстанбул, с шест акчета дневно заплата
Берат от времето на Мурад IV, с който се урежда въпроса за плащането заплатата на 107 мустахфъзи и топчии, на гарнизон в крепостта Ая Маври, санджак Кедли или
Ферман, с който се възобновява старият Ферман за даване назначение на Абдулкарим, с 25 акчета дневна заплата, платима от джизийето на Драма
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се документира отчитането пред държавната хазна на чокадара Муса, във връзка с покупката на храни в Диарбекирския санджак
Ферман от времето на Мустафа III, с който се нарежда за новостроящата се джамия в крепостта Легош, да се дадат от приходите на Видинската мукатаа 80 000 акчета
Хюджет на кадията в Гюргево, документиращ изплащането от Русенския таксилдар Сюлейман ага на поп Велко, поп Малчо, поп Димо и др. доставените за похода 1107 г. провизии на стойност 3507 гроша
Ферман от времето на Мустафа I, с който се документира разходването за заплата на Синахим една сума от 4 071 акчета – мината по приход и разход по книгите на военната каса
Хюджет на Островския кадия, с който се документира, че изпратеният в казата Острово за проверка и събиране недоборите на бирника Ибрахим ага за 1071 г. е успял да събере сметка на същия 47 600 акчета и за сметка на другия бирник – Сюлейман ага – сумата 38 000 акчета
Ферман от времето на Мурад IV, с който се дава назначение в една Брусешка джамия лицето Мохамед
Берат от времето на султан Осман II, с който за назърин при вакъфските имоти, числящи се към джамията Султан Ахмед, Елхач Мустафа с по 6 акчета дневно и три акчета храната
Берат от времето на султан Мустафа I, с който Мустафа Саид се назначава за служител при вакъфските имоти, останали от султан Сюлейман
Молба от мустахфъзите от крепостите: Немска паланка, Копеник и Меровик за отпускане заплатите им за минало време
Писмо до султана за отпускането средства за нуждите на еничерския гарнизон на Видинската крепост
Илям на кадията в Разград, документиращ изпращането от мубешира Сюлейман ага 10 241,5 гр. – стойността на закупения ечмик и на нужните чували, от жители на казата; според както, във връзка с военния поход от 1107 г., е било наредено с Ферман
Хюджети на кадията в Ловеч във връзка със събирането от неверниците в Ловеч данъка джизийе от назначен с Ферман таксилдар Мехмед ага
Молба до султана от коменданта на Смедеревската крепост, с която моли да издаде Ферман за построяване жилища за 151-те мустахвъзи от крепостта върху безстопанствени местта, на което населението пречело по различни начини
Хюджет – шериятско решение, издадено на основание признанието на топчи-башията на Солунското укрепление, че за похода срещу Крит приготвените снаряди (юварлак) били съхранявани в Солунската крепост
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се оформя разходът за месо и хляб на охраняващите крепостта Вард 387 души, за 1678 г., посрещани от приходите на Скопската и Кратовската мукатаа – мините в тези два града
Ферман от времето на Мурад III, с който се отнема тимара в нахията Умак – санджак Кютахия, на невзелия участие във военния поход Реджеб и се дава на Сюлейман
Чернова от височайша записка, в която се говори за царската (султанската) милост в полза на гръците, проявена чрез патриарха и синода в Цариград
Документ, от който се вижда, че със сто биволски кола било заповядано да се извозят артилерийски снаряди от Белград за Солун, като на собствениците на колите се заплати по 16 гроша (наем) кирия от Белград до Солун
Писмено искане от кадията на София, който ходатайствува да бъде издаден берат за назначаването на место вакантно – служител при Софийската джамия, останала като вакъф от султан Мурад хан
Ферман от времето на Сюлейман II, с който правата на зиамет в Скопския санджак, Скопска нахия, село Сумина (?), на загиналия в Белградската крепост от Ибрахим Черкез, се прехвърлят на неговия син Исмаил
Берати, осем на брой, от края на XVII в., с който се определят месечни възнаграждения и пенсии, посрещани от приходите на пристанище Силистра
Ферман от времето на Ибрахим, с който се назначава събирач на данъка “джизийе” (с върхнина за възшествието на престола) от неверниците, живущи във вакъфните земи в Амасия – по 3,5 пълни гроша на къща
Ферман от времето на Ахмед I, с който се назначава за морски стрелец (азаб) в крепостта Бендер годния за тази длъжност Осман Абдул
Писмо от миримиран Мехмед до султана за отпускането средства за продоволстването на мустахфъзите, (…), защита на пограничната крепост (…), в Босна
Преписка, отнасяща се до набавяне (доставяне) на брашно за войските в поход с 146 камили през Белград – Ниш и (…) през 1694 г.
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда отпускането от събирача на извънредния данък (авариз) и “нузул бедели” в Инеболи, да предаде на специалния закупчик стойността на 12 000 кила ечемик, покупката на който е била заповедана
Преписка по набавянето на нужния строителен материал за мостовете над реките Дунав и Сава, по случай похода за през 1691 г., както и за права на оградата на Белградското кале
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се узаконяват разходите за конете на служба в крепостта на Инеболи, изплатени от аяните, упоменати в самия Ферман
Изложение до султана, с което се ходатайства за още по-големи данъчни облекчения в полза на гърците от крепостта Менефила, заради засвидетелстваната от тях преданост и заслугите им към турците през война и обсади
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се обявява (…) зиамета на Мехмед в нахията Узи, санджак Бузаук, като появил се във военния поход според назначението си; и се дава същият зиамет на Ибрахим
Заявление от молата Мустафа до султана относно домогването на мубешира Салих ага да събира от казата платен веднъж данък “бедели нузул”
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ изразходването за нуждите на охраняващите Узи джубеджи (279 души), сумата 66 720 акчета от приходите в Никополския санджак
Съдебно решение от 1614, произнесено по делото против назърина (управляващ финансовия) отдел при Русенската област, отговорен за неотчитането му по данък джизийе (личен данък вземан от християните), по което се оправдал
Ферман от времето на Мехмед IV за отделянето от прихода на “бедели билдар” в Караманския вилает три товара акчета за фабрикуването поръчан вече на работилниците барут
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се забранява събирането “бедели мири” и “харч” за една година от отсъствалия с разрешение от о-в Крит тимариот Ахмед
Заявление от Али, прилежател на зиамет в с. Микри, нахия Серска, санджак Софийски, с което моли султана, срещу два бедела джебели, да му се запазят правата върху притежавания от него зиамет и (…)
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ внасянето в държавната хазна събрани от село Лилек, Солунска каза данъци
Писмо от началник охраната на Солун Хюсеин паша, до султана, да се издаде Ферман, в полза на заслужилия мюдерисин (учен) – учител в медресето в Солун, да получава по 130 акчета дневно заплата
Берат от времето на Мехмед IV за назначаването Ахмед Халифа за “джилд кятиби” в Белград
Ферман от времето на Мехмед IV относно отпускането от приходите на Браила и областа 103 640 акчета за ремонт на пограничната крепост Узи
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ изразходването за нуждите на охраната в крепостта Кандия и крепостта Ресмо 8 товара, 99 955 акчета
Ферман от времето на Мустафа II, с който се определя да се дадат от приходите на санджаците Кара Хисар и Султан оку 1 000-те гроша, за малолетни и пенсионери – вместо от санджака Худавендигяр
Ферман на Мустафа II, с който се урежда продоволствието с хляб и месо настанените в Никополско: 1060 души войници “корслии”, пристигнали от Белград и 285 души, от темешвар пехотинци и конници
Записка, съдържаща сметката на чока емени Мустафа, събирач на джизийе и данък върху овцете; и доставял от Солун чоха за еничерите
Пешение на старозагорския кадия, с което се удостоверява, че мюезинът на джамията “Мехмед ефенди” продължава да получава по 3 акчета дневно от данък джизийе събиран в Стара Загора, на основание подновения му берат
Опис на материалите, които са били на лице в артилерийския арсенал в началото на м. рамазан 1646 г.
Съдебно решение на Инеболския кадия, издадено в присъствието на първенците мюсюлмани и християни, че за чиновника по събиране наемите от жилищните помещения (бедел мензел) е събрал от околията 50 000 акчета
Заявление за възлагането с берати юшура от зърнените храни в с. Пелеш от владенията на султанската майка в Изедин
Ферман от времето на Сюлейман II относно отпускането на бившия везир Хасан паша 100 000 акчета от монетарницата
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ разход за изплащане заплати на спахиите от 63 бюлюк
Решение на софийския кадия относно начина на разпределянето между бедните от София и околността, на складираното в складовете брашно, поставено под надзора на Ахмед ага
Писмо от закупчика наемател от Белградската митница, за събраните от него през 1692 г. 46 товара – 12 870 акчета; бил препратил парите в главното счетоводство
Ферман на Мурад IV относно увеличаването възнаграждението на служителя при тюрбето Сид Мехмед в Бруса
Две писма до султана за назначаването на длъжността “метачи” при каабето, посочените в самите писма лица на мястото на починалите, заемали тази длъжност
Решение на Йерусалимския кадия, с което Елхач Махмид, строител на джами(и), се обявява за особено способен и талантлив мимар
Ферман от времето на Мурад IV, с който назначаването мимар башията в Йерусалим за архитект (мимар) на местопоклонението в същия град
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ редовността на разхода на 6 000 акчета за жито предназначено за складовете на Ерзерумската крепост
Ферман от времето на Мустафа II, относно извършените разходи за издръжката на артилерийците от крепостта Бар, долната кула, в Шкодренско
Заявление от натоварения със събирането “авариз” в Софийския, Кюстендилския, Скопския и Вучитрънски санджаци, с което същият иска да се издаде Ферман да не бъде обезпокояван с искания за пари преди да е събрал въпросните данъци
“Берат от времето на Султан Мехмед IV 1666, с който се узаконява пенсията от 20 акчета дневно на едного, която сума да се требва от свещолеярницата на Пловдив изготвен в Белград”
Ферман на Мехмед IV, относно набирането от поголовния данък на кафирите в Ерзурумско на 7 000 еседи гроша за постройката на военните кораби
Разписка за покупката на 500 белградски кили ечемик от Смедеревски санджак, за нуждите на войската и за други две подобни покупки
Ферман от времето на Мехмед IV за възлагането на капуджи башията Хасан Муката ага Ееб Кешан, която била дадена и на друг, срещу внесена от него в предплата сума
Писмо да се натоварят на параходи и изпратят по Дунава складираните в Исмаил и Ниш държавни зърнени храни
Берат от Мехмед IV за определяне по предложение на шейх юл исляма, месечна плата от приходите на Русенската митница, на учения Шейхсид Ибрахим
Писмо от Захиде, мутевелия на вакъфа Шейх Али Халифе в Стара Загора, за назначаването на Шейх Мехмед на служба при същия вакъф
Ферман за набиране средства, с които от Софийската, Самоковска и Дупнишка кази да се закупят припасите, необходими във връзка със завръщането на султана
Ферман за набиране от Брусанско средства, за Галиполската фабрика за селитра (барутена работилница)
Ферман от 1689 г. (Сюлейман II) за прехвърляне на овакантения зиамет в Ениджевардарската нахия, Солунски санджак, върху Есаид Мустафа
Ферман от времето на Мустафа II относно набавянето на храни от Дунавската област, Търновско и Свищовско; и струпването на същите в Белград, по Дунава, във връзка с предстоящ военен поход напролет
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ внасянето в касата на морския арсенал сума, постъпила от вилаета Изнебол (?)
Писмо до султана, за назначаването на свищовския войвода Узун Ахмед ага за държавен закупчик на храни
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ постъпването в държавната каса на сумата 300 000 акчета от джизийето в Софийския вилает
Илям на кадията в гр. Провадия по повод молбата на едно от селата да им се намали облога им “авариз”, поради невъзможност да го платят
Ферман от времето на Мурад IV, документиращ минаването по книгите на войската в приход и разход сума, постъпила от джизийето в Софийския вилает и разходване за нуждите на някои силяхдари през 1038 година
Ферман от времето на Ибрахим, до каймакама на Шам и дефтердаря, за оказване съдействие на Шейх Абдулла Ямани (?) при предстоящото му посещение на светите места
Ферман от времет на Мехмед IV, с който се освобождава от съответния бедел тимариота на с. Тюркмен Каваш, санджака Ментеше, поради безплодието на същия тимар
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда набирането от Скопско и Кюстендилско определените да постъпят от (в) беломорски о-ви, но непостъпили, суми за покупка брашно за еничерите
Берат от времето на Мустафа II, с който се придава към “Шакирдлък гедига” на Шакирд Сюлейман, овакантени тимари в Радомирско и др.
Ферман от времето на Ахмед I, с който се отчита заплатата на събирача на данъците в Дедеагачката област на Теке и придадените райони – сумата 1 062 акчета
Ферман от времето на Мехмед IV относно оформянето на разходите по издръжката на 346-те еничери, охрана на крепостта Бендер, за 3 тримесечия от 1069 и 3 от 1070 година, за сметка на данъците от Никополския санджак, (…) по случай военния поход тогава
Съдебно решение на кадията в Ресмо (о-в Крит), по силата на което за мютевелия на джамията Вели паша в Ресмо, с по 25 акчета дневно се назначава, на овакантеното место Елхач Мустафа
Ферман от времето на Ахмед II, относно паричното снабдяване на Агрибозката крепост, за доволствието на охраняващите я джебели, като средствата се вземат от Янинския, Охридския и др. санджаци
Сведение за разходите – “вeщеви”, за месец Zilkade 1097 г. на султанската (…)
Ферман от времето на Ахмед II, документиращ редовността на разходи по издръжката на новоназначените в една крепост в Босна 247 души войници, за сметка на приходите от Охридския санджак, за 1105 година
Ферман от времето на Мустафа II, относно паричното доволствие на намиращите се в разпореждане на Сер аскара Ибрахим паша, 115 души топчии; като сумите се вземат от “авариза” и “бедели нузул” на казите в Софийския санджак и др.
Ферман от времето на Мустафа II, относно издръжката на новоназначените в (…) крепост 380 души, като средствата се вземат от “авариз” и “бедели нузул” на казите в Софийския и Трикалски санджаци
Ферман от времето на Ахмед II, относно паричното доволствие на Агрибоската крепост, за сметка приходите от Софийския и др. санджаци от “авариз”,”бедели нузул” и др. данъци
Ферман от времето на Мустафа II, с който се нарежда стойността на закупените в казата (…), Терхалски санджак, волове да бъде на същата каза, “бедели нузул”
Документ на садразамина до султана – да се отпусне кредит от по 200 гроша на кетхудата на (…) и на топчибашията 200 гроша за набавяне и поправяне на снараженията на топхането и терсхането при крепостта “Азак” (Крим)
Ферман от времето на Мехмед IV до белградския мубашир по прехраната за отпускане средствата нужни за доставка на коне от Темишварския санджак
Съдебен протокол на шериятския съд при войската в Босна по разгледания процес между Халил беше бин Хюсеин и някой си Яно от Белград, комуто били поверени 31 качета с прясно масло и едно каче с мед от ищеца, но къщата му се опожарила и маслото и медът изгорели – съдът му предлага клетва в смисъл, че качетата не ги бил извадил навън преди да стане пожара
Съдебно решение на русенския наибин, съгласно което в лицето на еничерския кятибин Юсуф зид Межде и по представената от него таблица е уредено продоволствието на изпратените 61 човека за охрана на Богаз-Хисар
Записка адресирана до некой си Осман ага, от 6 шевал 1663 г., отнасяща се до размера на доволствието на еничерските войници от екипажа на флотата, която ще замине за Бяло море
Ферман от времето на Мустафа II, относно наемането за сметка на приходите от “бедел билдар” в санджака Худавендигяр, за годината 1695 – 120 юзди камили, за военния поход същата година
Ферман от времето на Мехмед IV, документиращ разходването на сумата 195 585 акчета от приходите за 1676 г. на Битолската каза от Софийския санджак
Ферман от времето на Мехмед IV относно принудителното събиране неиздължените 1 500 гроша от Мехмед, комуто за 1662 г. е било възложено събирането данъка “ихтисаб” от владението на майката султанка, Келие
Писмо на кадията в Цариград за назначаването на Цариградската “ихтисами мукатааси” на мястото на изоставилия я Мехмед Халил, лицето Фелакчи Мехмед
Колективно заявление от немюсюлманите в Софийска околия – оплакват се от размерите на извънредния данък (авариз) и от данъка върху жилищата (бедели нузул)
Сведение за приходите от султанските владения в Темишвар; и поделенията на темишварския санджак и санджаците Копан и Босна
Нареждане до Яш – да се внесат отвън за Дунавското корабоплаване 13 броя плавателни съдове, след размръзване на Дунава
Заявление от Арслан паша до султана, с което го моли да му се възложи и издаде берат за Врачанска финансова област при предишните условия
Известие на завърналия се от главната квартира на армията военен куриер, в което се говори за нападението на гр. Чорлу от 250 души хайдути, които нападнали махалата на немюсюлманите за да им оберат покъщнината – населението било изплашено от този случай
Писмо до султана – да даде нареждане да се приготвят складови помещения и места за храните и добитъка (овцете), които щели да се набавят за нуждите на войската от Силистренско, Никополско и Влашко
Сведение за раздадени фуражни припаси в Одрин за свитата на султана, отделно и за тези на садразама
Ферман от времето на Сюлейман II, с който на серденгечди Омер се дава тимар в нахията Ала даш, санджак Кония – понеже предшественикът не се е явил с войската за да вземе участие в похода, в който е имал назначение
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се нарежда разходването от приходите на Никополския санджак за 1671 г. седем товара акчета за покупката на хранителни продукти за нуждите на гарнизона на Азак
Ферман на Мурад IV относно събирането на данъка “джизийе” от раята в Леринския вилает
Протоколи на кадиите в Бечкерек, Липово и др. за покупката на селитра, за фабрикуван в Темишвар барут
Ферман от времето на Мурад IV, с който се отдава събирането данъците на селата Хаслар, Топчилар и др. Ловечка околия, Софийски санджак, за една година срок, не взелия участие в Багдадския поход, мюлязим Мехмед Аббас
Заявление от мюлтезима на шапхането Марония в Гюмурджина до султана, с което се иска съблюдаването условията, при които е поел прибирането прихода от предприятието (⅔ от производството, на което били за държавата)
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се определя разходите по снабдяването с месо и жито назначените на служба в Анадола и Румили 1 158 души еничери да се поемат от Смирненската мукатаа
Протокол на кадията в Белград, документиращ изплащането на тревния фураж, доставен от отговорника по фуража Мехмед челеби на зимуващите в Белград войски
Решение на добричкия кадия, отнасящо се за проверяване и претегляне наново на останалия след похода държавен ечемик, складиран в трите магазли в гр. Добрич
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда освободеният тимар в Софийски санджак (Паша санджак), по причина на смъртта на самия тимариот, същият да се прехвърли върху новия кандидат за него и то ако отиде на поход
Ферман до гюмрук емини за набавянето на четири “шайки” за пренасяне до Узи, крепост в Крим, 400 души еничери с багажа им
Хюджет на варненския кадия, с който се документира плащането от Ахмед ага събраните от него, за нуждите на състоялия се същата година военен поход, хранителни припаси от Варненско
Берат от времето на Ахмед II за назначаване “Ихляс’хан” на джамията в Амед, Анадола
Ферман от времето на Мехмед IV относно сумите за издръжката, през едно тримесечие от 1670 г. на завърналите се от похода в Крит еничери
Опис на златото и среброто, дадени на евреите леяри за претопяване, с данни за следуемите се възнаграждения за тази услуга златото и среброто са взети от султанската хазна
Берат от времето на Мехмед IV, издаден на Мехмед, мутевелия на вакъфа на параклиса (…) Ахмед челеби, в Цариград, на местото на стария берат за назначаването му, който бил изгубил
Берат, с който се назначава на служба при джамията в гр. Пловдив “Султан Мурад”, … Мехмед, и му се определя заплатата по 12 акчета дневни, платими от приходите на Пловдивския незарет
Ферман от времето на Мехмед IV, с който се определя за нуждите на султанските конюшни сумата 64 440 акчета, взети от прихода на Битолско, Софийски санджак, за сметка на 1047 година
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се освобождават от плащането на “бедели бекдар” чорумските кюрди, които от край време не плащали този бедел поради лошото им материално положение
Ферман от времето на Сюлейман II, с който се определя изплащането за нуждите на военния флот за похода му в Бяло море 7 520 акчета от приходите на Шами Шерифи
Ферман от времето на Сюлейман II относно посрещането разходите по доставка на месо и хляб за еничерите от крепостта Гюргево от приходите на Сиваския еялет – за първото шестмесечие на 1689 г.
Просба от населението на Островската нахия до султана, в която е изложено плачевното състояние на раята – някои от селата пострадали от чума, други обезземлени от чифликчии; и се иска наново проверка във връзка с данъка “авариз”
Ферман от времето на Сюлейман II относно паричното възнаграждение на еничерите от охраната на Гюргевската крепост, за първите две тримесечия на 1689 г. за сметка на приходите от еялета Сивас
Съдебен протокол на берковския кадия, който изслушал заявлението на Юсуф бей, носещ ферман да му се дадат 6 коня за завеждания от него “мензил” (кантон), обслужващ пощата и държавните служители с коне, по което заявление берковските първенци, хатиби и пр. поради лошото материално положение били отказали да дадат тези коне
Разходите, извършени по ремонтирането на един от кьошковете, а със съдействието на главен търговец, набавянето на нужния мебелировъчен материал
Писмено нареждане до скопския кадия да издаде решение – за нуждите на Нишкия мензил да се изпратят 18 000 кила ечемик и 2 000 кила брашно, а за мекяретата (държавните стада добитък) в Софийското поле, да се изпратят 3 000 кантара слама и 1 000 коли
Ферман на Мехмед IV до мутесарифа и кадията на Шами-Шериф за събирането чрез съответна конфискация дълга от 307,5 гроша на поминалия се Халил паша – неиздължена сума от прихода на Бейрут и Джеде
Опис на инвентара и наличните монети в Одринската монетарна при закупването ѝ със султански ферман
Ферман на Мехмед IV за възлагането на овакантения тимар в Нурхалската нахия, Сиваски санджак, върху представения от Ахай бея на Сивас Юсуф
Нареждане до Варненския кадия за превозване на 16 000 стамбулски кила ечемик от Варна до мензила (пътническо – шосейния кантон) в Провадия, да се заплати на коларите по едно акче и половина килото
Ферман на Мурад IV, документиращ внасянето в хазната сума от постъпленията в Охридския санджак, гр. Акче Хисар
Ферман на Мехмед IV до кадиите и др. власти по пътя от Одрин до Халеб, съдържащ строги нареждания, относно използването конете на пътническите станции по гореозначените места
Ферман на Мурад IV, документиращ внасянето от евреина Кемал заде в държавната хазна сума от 21 770 акчета от приходите на Акча Хисар – Охридско
Ферман на Мехмед IV до капуджи башията Хасан, натоварен със събирането сумите предназначени за Крит за ускоряване събирането на тези суми и изпращането им
Писмено искане да се отпуснат 2 294 гроша за сукното, което ще се употреби за облекло на войниците еничери от Багдадското кале
Чернова от Ферман от 1688 г., с който се натоварва кадир Юсеин паша – събирач на държавното имущество и храни в Русенско, да закупи 1 000 стамбулски кила зърнени храни от района си
Султанска заповед до кадиите (местните съдии) на Самоков, Ихтиман, Разлог, Неврокоп, Мелник, Правище, Кавала, Серес, Драма и др. градове, населени с християни, да наредат в случай на военен поход като извънреден данък всяка къща да даде по 2 кила ечемик и 4 кила брашно и го изнесат за София, като от бедните не вземат нищо
Ферман на Мехмед IV до кадията на Бузаук и др., относно конфискацията на имуществата на убития разбойник кьор Хасан
Берат от времето на Мехмед IV за назначаването Абдул Рахман Халифа за писар на намиращото се в Бургирската (?) каза “Джебел … завиеси”
Заявление от везира Рустем до султана, с което същият иска да му се възложи пограничната митница Ахънджа (през която минават и роби от Кюрдистан, за продан)
Записка за смяната по старост на чауша Хасан, притежател на зиамет в Дунавската нахия
Ферман от времето на Мехмед IV относно набавянето от карнобатско за нуждите на императорската кухня дърва по случай предстоящото отиване на султана в Одрин
Ферман на Мехмед IV, с който за военни нужди се определят суми от приходите в Софийски, Пиротски и др. кадилъци – от данъците “бедели нузул”, “сурсат” и “авариз”
Сведения за изразходвани материали и вещи в харемите и пр. на султановия дворец в Одрин
Доклад до султана за възлагането на събирач, останали непродадени данъци в санджака Мараш за 1699 г.
Протокол на кадията в паланката Хасан паша, в Белградската област, в който се описва състоянието на пътническите станции между Одрин и Белград и се констатира нуждата за набавянето коне за същите
Молба от населението на с. Клисели, Ада нахиеси, Одринско, с която се иска да им бъде опростен част от наряда жито за 1692 г.
Сметководна книга във връзка с събирането от извънредни налози и др. тегоби в Цариград, Солун и др., необходимите за предстоящ военен поход парични средства; с опис на регистрите, които следва да се понесат при същия поход
Регистър, в който са отбелязани прехвърлянето на разни основания на отделни тимари и зиамети в Сароханския, Боли и Кастамунския санджаци, върху нови владелци; или са били потвърдени правата на притежателите им
Поименен списък на прислужниците в държавните конюшни
Регистър, в който са записвани решенията по възлагането на отделни лица тимари и зиамети в санджака Карахисари – Шарки
Регистър, по който в султановия кабинет са отбелязвани промените, относно владението на разни тимари и зиамети в Софийски, Силистренски, Кюстендилски, Боли, Видински, Ерзурумски и др. санджаци
Регистър, в който са протоколирани решенията по отделни въпроси за владението на тимари и зиамети в санджака Кютахия, въз основа на който са били издавани съответните султански берати
Ферман на Мустафа II, относно условията, при които с. Ехин нахия Каладжик санджак Ксанти, което било недоходно, се отдава като тимар
“Ферман на Ахмед II, с който се нарежда, от поголовния данък на кяфирите в Молдова да бъде отпусната сумата, нужна за покупка на фураж за изпратените в Силистра, Хърсово и др. от (…) 74 коня, за зимуване в тези места”
Три берата на Ахмед I, с които се подновяват старите берати на трима служащи при отделни мавзолеи в Цариград
Регистър, по който се били нанасяни решенията, относно промените във владението на разни тимари и зиамети, и в последствие са издавани формени берати за същите промени
Регистър, в който са отбелязани прехвърляне на права пред военачалници по различни поводи, въз основа на които регистрации са издавани берати за всеки отделен случай
Книга на везира Мехмед паша, в която са записвани прехвърлянето на правата върху отделни тимари в Скопския санджак, дадените тезкерета за издаване берати на правоимащите – нови владелци
Списък на камиларите и мулетарите от султановите обори за първото тримесечие на 1653 г.
Списъци на служещите в султановите обори – за първото и второто тримесечие
Поименни списъци на отделни военни поделения – болници, от (…) 1616 година
Приходо-разходна книга, в която са нанесени постъпленията от различни приходоизточници и разходите през отделните месеци, заверени от кятиба на субашията
“(чернова)
Ферман, с който се определят границите на плаца за войската в Белград – в местността “”Топ Алтъ”” и се забраняват всякакви строежи върху означената площ”
“(чернова)
Ферман до кадията на Солун и ковчежника по въпроса за набавянето от Софийския, Кюстендилския и Солунски санджаци нуждите във връзка с предстоящ военен поход по посока на Муш (?) ечемик и брашно”
Берат на Мехмед IV за даването на Мустафа Деде препитание на Мустафа деде за сметка на вакъфи в Одрин
Берат на Мустафа I за подновяване стария берат на служащ в джамията Света София
Ферман на Ахмед I, с който се определят средствата за изплащането дневните пари на 38-тях войници-джебеджии, от крепостта Модова (?), за две тримесечия на годината 1610
Сведения по ремонт, извършен в разните отделения на султановия дворец в гр. Одрин
Писмо до султана да разреши покупката на 6 коня, за да може английският поданик да се пренесе от Одрин в Цариград
Писма и хюджети, отнасящи се до производството в мините на Гюмюрджина и др.
Ферман на султан Ибрахим за извършване в Казанлък и околните кази преброяване на овцете и за вида и размера на данъците, с които били обложени същите
Списък на длъжностните лица, придворни и др. вкл. пенсионерите
Сведение за облагането с “авариз” една каза в санджака Терхела, събирането на който данък било възложен на Ахмед ага пехливан заде от Енишехир
Илям на кадията в Карнобат, за данъчни облекчения на селото Комарево, Карнобатско, изпаднало в нищета, вследствие движенията на войски и др.
Ферман на Мехмед IV за опрощаването бедела на Хюсеин чауш, владелец на зиамет в с. Адис Бехлер, нахия Менемен, санджак Сарохан
Регистър, съдържащ протоколи за възлагане на нови владелци, овакантени тимари в санджака Султан авни; и за издаването берати за същите прехвърляния
Ферман на Сюлейман II до кадията в Пловдив за незабавното набавяне от данъка върху фурните нужната за покупката на брашно сума от 18 000 акчета
Приходоразходна книга, в която са отбелязани приходи и разходи на дръжавата от различен характер
Сметководна книга за хранителни припаси и фуражи в разни места в Анадола
Регистър по назначаването на тимариотите, на които следва да бъдат издадени и нужните берати
Регистър, в който са записвани случаите на раздадени от сердара везир Али паша права на тимар, оформявани в последствие с берати
Данъчен регистър от 1688 год, ведно с протоколите по констатираните нарушения при събирането им – споменава се Струмишка, Серска, Дойранска околии и др.
Регистър, в който са вписани фермани, издадени по разни поводи
Бележки относно плащанията между притежателите на “маликяне” в данъчната област Бейлер бей и държавата
Преписка по оформяването разходи за ремонти в двореца на султанския харем в Одрин и др. разходи
Ферман на Ахмед II за покупката от Демир-Хисарската каза по спешност и превозването до пристанището Ковеле брашно и жито, нужни за тръгващите в открито ислямски войски
Ферман на Сюлейман II относно даването по случай възшествието му на престола паричен дар от по 1 000 акчета на 245 артилеристи, намиращи се в Анкарско
“(откъс от чернова)
Ферман до пловдивския и т. пазарджишки кадии, за събирането по спешност от Пловдив и Пазарджик; и предаване на специално изпратен мубашир, 9 660 гроша за подаръци на новозаписаните кавалеристи от султановата гвардия”
Три иляма на кадията в Панчево във връзка със събирането и извозване хранителните продукти от специален мубашир по “суресат захирлери”
Ферман – нареждане до солунския началник охраната, везир Али паша, до офицерите – еничери и до околията – относно прибирането на данъците от мюсюлманите и раята
Регистър на военни чинове от 1670 г.
Отчетни сметки – книжа на Нишкия мензел (етапна станция) за обслужване държавните служители и пощенски куриери с превозни средства, предимно с коне
Регистър от 1662 г., в който се споменава за права на тимариоти от Чурум и Боз-ок санджаци, преди да им са били издадени султански берати
Нотариален регистър, със записани подред отделни сделки между контрагенти
Регистър с описание на военнослужещи през 1083 – 1672 г.
Искане да се отпуснат (…) регистри за Негуш и др. села от Охридска околия
Данъчен регистър от 1626 година
Ферман на Ахмед II, с който се нарежда наемът на камилите, които ще пренесат наличните платове (за нуждите на еничерите) от Солун до Одрин, да се изплатят от приходите на Солунската митница
Берат на Осман II за назначаването на овакантеното место, служещ при имарета на името на султан Баязид в Цариград
Ферман на Ахмед II, с който се определя нужната във връзка с издръжката през първите две тримесечия на 1694 г. на цариградските еничери сума от 40 000 гроша да се вземе от “джизийето” на Цариград за 1695 година
“(фрагмент)
Ферман за покупка на олово и барут за пушки, нужни за крепостта Колашин, Херцеговина”
Берат на Мехмед IV, за назначаването на лицето Хайдар “ихляси хаван” в джамията Сюлейман в Цариград
Сведение, изразяващо данък “джизийе” на Търновския вилает през 1650 г.
Берат на Мурад IV за назначаването за надзирател на вакъфа Халимол Рахман в Йерусалим лицето Ридван Абдулла, от категорията на силяхдарите
Берат на Сюлейман II, с който се подновява стар берат на служащия в джамия в Кандия Хюсеин Абдулла
Ферман на Мехмед IV, относно разхвърлянето на данъка “джизийе” и събирането на същия в областа на Карча за годината 1087 – 1088, от специално назначен мубашир
Ферман на Ахмед I – 1607 г., за отпускане по стар обичай пари за халат на бостанджи-башията в Одрин – Мустафа
Писмо от таксилдарина – бирник – събирача на данъка “бедели сурсат” от околността: Татар-Пазарджишка, Ловченска, Плевенска и др., с което уведомява за събрания от него данък, от посочените околии за срока на 1697 г.
Писмо от таксилдарина – събирач на данъка бедели сурсет от околиите: Разлог, Самоков, Дупница, Щип, Кратово, Враня, Тиквеш, Кюстендил, Радомир за 1697 г. – бил внесъл по принадлежност
Искане за отпускане стойността на хранителните продукти за шест месеци от 1679 г. полагащи се на еничарите – охрана на Гюргево
Протокол на пловдивския кадия, документиращ изплащането от длъжностното лице по пътническите станции – Мехмед ефенди, стойността на закупените в Пловдивската каза 6 000 цариградски кила ечемик
Ферман на Мустафа II, уреждащ паричното доволство на гарнизона на една крепост, за отделни три месеца на 1698 г.
Ферман на Мехмед IV, за набиране в казата Джесри – Мустафа паша (Свиленградската околия) нужните във връзка с заминаването на султана от Одрин за Цариград – 30 волски и биволски коли
Ферман, относно доставка от Диарбекирската област на храни за войската и складиране на същите храни
Ферман на султан Ибрахим относно ремонта на крепостта Драч, със средства, взети от личния данък “джизийе” в Драчко (Дурацо)
Съдържа бележки по събрани зърнени храни от някои селища, между които и български, както за дадени в заем пари и др.
Писмо, в което се говори за начина на превозване (пренасяне) оръдия, от Белградското кале по Дунава за вътрешността на империята, като бъдат натоварени на открити кораби
Ферман на султан Мехмед I за да се отпусне 20 двадесет кантара барут за нуждите на войската
Ферман издаден от султан Мехмед IV, отнасящ се до прехвърлянето по наследство на известен тимар, при дадени условия, в Софийския санджак
Запитване от чиновника, натоварен с доставката на месо за султановата градина в Одрин, с което се иска съответната сума за 1667 г. за горната цел
Нареждане до Скопския контрольор по данъците (назър) Ахмед ага да побърза със събирането на сумата 625 ? и да я внесе по сметка на хазната
Писмо, с което се иска нужното разрешение, да бъдат възобновени списъците по опростения данък “авариз” на еничери настанени в едно от селата в Одринска околия
Документ, удостоверяващ, че изнесените от Кукушка околия 1 000 кила ечемик, 100 кила брашно и др. земеделски произведения, са били прихванати срещу задълженията им към държавата
Съдебен акт, в който се говори за потвърждаването от страна на земеделските стопани (раята) на Росе Касри каазаси (околия), че са били получели напълно стойността на закупения от тях ечемик и брашно по нареждане на правителството
Съдебен акт, в който е записано изнесеното количество зърнени храни и брашно от Пловдивско и Татар-Пазарджишко, за нуждите на ислямското крайгранично население
Съдебен акт на сливенския шериятски съд, удостоверяващ, че земеделските стопани от Сливенско, от които са били закупени храни и брашно за нуждите на войската, са били получили стойността им
Съдебен акт на айтоския шериятски съд, удостоверяващ, че земеделските стопани на селата Кара-Хисарли (Скобелево), Айтос и др. села, чрез своите представители Алекси Парашкевов, Киряки Попов и др. си били получили напълно стойността на закупените от тях зърнени храни и брашно
Съдебен акт на ямболския шериятски съд, удостоверяващ, че населението от с. Фъндъкли и др. села на Ямболска околия, чрез своите представители, явили се в съда заявлили, че си получили напълно стойността на изнесените от селата им зърнени храни и брашно
Писмено изложение, с което се донася, че чиновникът натоварен със събирането данъка върху жилищата (мензел) само за немюсюлманите в Кюстендилски санджак, такъв не събира от Враня и околията, числяща се към същия санджак
Съдебен акт на анхиаловския шериятски съд (Поморие), изразяващо получаването наема на колите си от Силистра до Батак, лицата: Алекси, Янаки, Янаки Тодор, Георги Михал и др. за пренасянето от тях брашно и зърнени храни, за нуждите на войската
Берат от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда, щото пет товара акчета, от приходите на Кюстендилски санджак, да се предадат на разположение на арпа емина (длъжностно лице на товарено с надзора на държавния ечемик).
Съдебен акт, в който се говори, че раята от Карнобат се явили пред елхадж Кенан, елхадж Али и др., в присъствието на който заявили, че искат да закупят жито и брашно от околията за нуждите на населението в Батак
Регистър по данъка “джизийе” в Белградската област
Берат на Мустафа II, с който на тимариота от Охридско – кятиб Мустафа се придава и овакантен поради смъртта на притежателя му тимар в същата нахия – Река
Сметка относно разходите по издръжката на гарнизона в крепостта Гюргево
Писма до назъра на монетарната за отпускането на султана 33 кесии жълтици с тугра; 3 кесии “золди”, нови; и пр. – айлък за месец февруари 1710 г.; и айлък за месец март същата година
Берат на Мурад IV, с който вакъфското село Бишейхир, санджак Кютахия, се отдава на мюлтезима Ахмед Юсуф Черкез
Съдебен протокол на кадията в Ямбол по повод доставката на ечемик и брашно за държавата от Ямбол и селата и изплащането от длъжностното лице стойността на доставеното в случая
Хюджет на ореховския шериатски съд, пред който съд се явили селяните-собственици на коли от селата: Писарево (Язижикьой), Войвода Ружица (Гюллер), Сюлиман (Сечище), Памукчи и др. Ореховско и в присъствието на мубашира били заявили, че си получили храна за нуждите на войската
Съдебен протокол на цариградския шериатски съд, в който се говори за изявленията на пълномощника на Янаки Константин от Канакли – собственик на параход, че си бил получил доверителя му навлото за превоза ечемика пристигнал с камили от Кавала на път за Исакча
Завление от жителите на село Ахя-Боли (Поморие) – след като на два пъти занесли част от храните си, по наряд в Одрин, остатъкът молят да им се опрости, понеже били повечето лодкари и малко храни били произвели
Преписка отнасяща се до дейността на мензилите (пътническите станции) в Силистренска област
Подновяване на берата на Юсеин Ахмед от командуването на 11 бюлюк, доволствуван от Плодивската мукатаа (финансова област)
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се нарежда да бъдат отпуснати два товара 65 500 акчета, равняващи се на 2 212½ гроша, от извънредните данъци на Трабзон и Туня, за издръжката на 200 войници – еничери в Крим
Съдебно решение на карнобатския кадия, на основание на което жителите на с. Дурханли, Карнобатска околия, състоящо се от три и половина къщи, като крайно бедни се освобождават от плащане на държавни тяжести – данъци
Съдебен акт на врачанския шериатски съд, изразяващ и удостоверяващ предаването от страна на врачани на едно от пътните мензелханета (етапна станция) определения им наряд от храни
Заявление от врачанските българи – 260 къщи, били много бедни и пръснати (перакенде) – без установени професии, за туй молят да бъдат освободени от плащане на извънредния данък (авариз)
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда и одобрява разхода от 77 товара, 54 186 акчета по издръжката на войските, охраняващи Гюне и Ханис калета (укрепления) за през 1662 г.
Заявление, с което се иска да се разреши на малолетния Хасан, получил право на тимар, чрез прехвърляне от баща си на земи в Пловдивска община, Софийски санджак – да заплати бедела си “джебели” – военния откуп за 1695 г.
Уведомително писмо от бирника по извънредния данък, че раята от с. Юч Бунар (Три кладенци), Никополски санджак били отказали да платят данък “авариз” като не причислени към данъкоплатците по същия данък
Ферман от времето на султан Мурад IV, с който за кадия на “Екдирска”околия се назначава Мевлана Дамян
Султански берат, даден на известно лице, скойто дадено лице се назначава за мютевелия (управител) на вакъфа при джамията Ахмед Пашав гр. Кандия, о-в Крит, с дневно възнаграждение 20 (двадесет) акчета
Списък на конете от държавния конезавод, такива на служба в двореца на агите и такива нуждни за използуване през време на поход
Решение на скопския шериатски съд от 1646 г., с което се нарежда, закупчикът-събирач на данък “джизийе” в Скопско и Кърчово, да побърза събраната от него сума да я внесе в хазната
Преписка, в която е разглеждан и разрешен въпросът за размера на оклада, за артилерийската войскова част на гарнизона в Никополската крепост, възлизащ на 27 285 акчета – за брашно и месо
Ферман на Мурад IV, с който се нарежда изплащането на някой си Хасан годишната му заплата от 4 160 акчета, съгласно дадения на същия тугралъ – берат, независимо от смяната на дефтердара на Халеб, където следвало да му се плати
Сведение за данъка “бедели сурсат” в Драмско, Серска и др. кази от Софийския санджак, за 1669 г.
Молба от жителите на село Касъмов (Моминско село) и др., Пловдивско – оплакват се от тежестите, които понасят по издръжката на конете, обслужващи пътническите етапни станции в Пловдивска каза (околия)
Записка, с която се иска издаването на Ферман за отпускането десет товара акчета, за месото давано на придворната кухня – от прихода “нузул бедели” в Солунския санджак
Записка за издаването нужния Ферман, относно отпускането 1 020 000 акчета, за покупката на овце, като сумата се вземе от десятъка “бедели нузул”, за 1673 г. на Силистренския и Никополския санджаци
Записка за прехвърлянето на овакантен зиамет в Пловдивско, поради смъртта на владелеца му Ахмед, върху “Шакирда” от “Дефтери хакани”, Али
Писмо от кадията на град Неврокоп, с което се уведомява, че ферманът за събирането на Неврокопската каза провизии за пътнишката станция Шахинли, е бил получен и разгласен сред населението на казата му
Писмо от кадията на Чуприще (?), относно разпределянето наряда за храни и фураж, искана от населението на казата му, за пътническите станции по посока на Цариград
Молба до султана за издаването необходимия ферман, във връзка с доставянето от казите Моровик и Немча, нужните дървени материали за направата на 20 артилерийски коли в Белград
Ззаявление до султана от някой си Мехмед, върху който владелецът на Шуменската каза и придадените и села Гази Керай султан бил прехвърлил за срок от една година правото да събира разните данъци, в същата каза и селата – иска да му се издаде ферман за случая
Берат от 1676 г., с който се подновява старият берат на притежаващ пожизнена пенсия, платима от приходите на Пловдивската област – понеже същият при проверка се е представил лично
Берат от 1678 г. за даване на допълнителна пенсия на Пловдивската област, на Махмуд (…) Хаса
Берат, с който пенсионера Бейти Мехмед Хамид, получаващ пенсията си от Пловдивската данъчна област, се вписва в новия регистър на пенсионерите, като оказал се налице при проверката, която била извършена
Берат, с който на получаващият пенсията си от Пловдивската област – Юсуф Черкез, се потвърждава правото му да си получава пенсията, като явил се на “проверката”, която била проведена
Берат за назначаването нов хатиб в джамията Султан Мурад в град Струмица, заплатата на когото да се изплаща от прихода от данъка “джизийе” на същия град
Препис от берат, с който на Ахмед Хюсеин Али се отпределя дванадесет акчета дневно заплата, която да получава от приходите на Пловдивския вилает
Препис от берат, с който на дервиш Мехмед се определя заплата, седем акчета дневно, която да получава от доходите на Пловдивски вилает
Препис от берат, с който на пазителя на големия пост в Пловдив – Дилавер бин Абдула, се определя дневно пет акчета заплата, която ще получава от управлението за поземлените данъци на Пловдивския вилает (назарет)
Препис от берат, с който се заповядва да се плаща пенсията на бившия спахия Ахмед ага в размер на 17 акчета дневно от акцизното управление в Стара Загора, вместо от мукатаата на пловдивската свещоливница, както е било посочено в предшестващия берат
Регистър за събирани житни храни от селата във Варненско, Мангалия и др.
Разписка, срещу която е била изплатена заплатата на Фазлъл паша – началник охраната на о-в Родос
Ферман на Мехмед IV, документиращ изразходването на два товара 16 470 акчета от приходите в Никопол, за издръжката войските от крепостта Узи
Ферман на Мехмед IV относно събирането на личния данък “джизийе”, който следвало да заплатят неверниците от вилаета Мелник за 1655 г.
Протокол на кадията в Балчик относно изплащането наемната цена за 30-те коли, набрани от Балчишката каза за превоз на военни припаси
Ферман на Мехмед IV по събирането личния данък от неверниците в Охридско
Писмо от (…) Али паша, относно следващи се на войската му, поддържащи реда в Гръцко, парични доволствия
Ферман до кадиите на Никополския, Софийския и Пирот и до закупчика в Никопол Хадим Ахмед, относно набирането провизии за шест месеци, за коруджиите, чието настаняване в Чипровските султански имения било заповядано
Съдебно решение на видинския шериятски съд, относно назначаването на хатибин в джамията в гр. Видин с по 20 акчета дневно, която сума да му се заплаща от данък “джизийе” на гяурите
Заявление от тимариот с тимар в едно Димотишко село – Софийски санджак, относно претенциите му от този свой тимар
Ферман от времето на султан Мехмед IV – да не се задържа митническия управител на Цариград за задълженията му към държавата, която същия ще внесе напълно
Ферман от времето на султан Мурад IV, с който е узаконена вноската от данък “джизийе” на раята във Видин и Самоковско, понеже нямали официален документ за тези пари
Заявление от християните на Инеболи (Tурция) до султана, с което молят да се отмени по отношение на тях “данък джизийе” и се процедира по предишната данъчна система
Писмо от пълномощника на мютевелията (управитела) на вакъфските имоти “Султан Селим”, находящи се в селата на Провадийска околия, до султана, когото моли да издаде бюйрулту (заповед) за да му се издаде препис от списъка на тези имоти, попадащи на извънреден данък “авариз”
Писмо до султана, в което се изяснява положението на настанените тук-там тюркмени и кюрди, на които от счетоводството сметката на може им се хване, понеже се били разпуснали много
Оплакване от войнуганите на няколко села от Търновска околия против устабашията, който вземал в повече по една пара на овца и пр.; молят да се нареди до никополския и търновския кадия да спрат това беззаконо събиране на данъци
Ферман от времето на султан Сюлейман II, с който се нарежда приходоизточникът за изплащане зърнените храни, закупени от пазарджишка околия, за нуждите на войската
Документ, изразяващ изнесените количества зърнени храни и фураж от Старозагорска околия за вътрешността на империята, сметайки се напълно изпълнили наряда си
Бележка за закупения от раята в Пловдивска кааза ечемик за конете на садразамина
Заявление от бедните (християни) на едно от селата в Пловдивска околия до султана, с което се оплакват от дервиш Муса, закупчик – доставчик на ечемик за конете на садразамина
Молба от началника на водоснабдителната команда при мунициония склад, с която същият иска превозно средство за превоз от Смедерево в Белград сеното на конете от командата му
Ферман на Ахмед I за назначаването Мехмед иби дервиш във вакъфа “Дауд паша” със заплата 6 акчета дневно, платима от прихода на същия вакъф
Молба до султана от пенсионер, получаващ пенсията си от прихода на Никополското пристанище, за издаване нов берат за пенсията му, понеже стария бил го изгубил
Ферман до кадията в Ямболско, относно набавянето коли и волове за нуждите на войската с предстоящия поход
Списък, по който “мутевалията” Мустафа е събирал десятъка в разни села в Анадола
Ферман на Ахмед I за назначаване прислужник в “Имарета” на Шехзаде Султан Мехмед Хан в Цариград на мястото на напусналия тази длъжност Мустафа
Два фермана до одринския кадия, издадени по повод оплакването на раята от: с. Паша и с. Армузли – Одринско, за неправилно , несправедливо събиране съответно на “авариз” и данъка “джизийе”, с указания за начина, по който да се събират тези данъци
Записка относно размера на годишния данък “джизийе”, дължим от неверниците в едно вакъфско село на Бунар – Хисарската каза
Ферман на Мехмед IV, с който за издръжката на еничерите от охраната на Азак, се отпуска сумата 400 000 гроша и се нарежда ускореното събиране на същата сума и изпращането ѝ в Цариград
Ферман на Мехмед IV за отпускането от приходите на Мосулската област нужни за прехраната на 48 топчии от охраната на една крепост суми
Ферман на Мурад III относно правото на служащия в 80-я болюк в Траблус и Шам, силяхдар Хасан Дурмуш, да получи определената му заплата за изслужено време
Ферман на султан Ибрахим за отпускането на една ездитна и една товарна камила на отиващия за Медина вели
Донесение от специалния пратеник, командирован да издири убийците на търговците, убити близо до Текир даги и открие ограбените от тях стоки
Опис на вещите, принадлежащи на дупничанин, задължен към държавата и изчезнал без да се е издължил; предадени му от мюбаширина, за удовлетворение задълженията му към държавата
Тезкере от […..] за Ферман до кадията на Русчук, относно описа и разпределението на наследствената маса на пок. Шабан, жител на Русе, бивш чиновник за закупване на храни за крепостта Азак и помощник на началника на Белградския продоволствен склад
Царски ферман, издаден от султан Ахмед III относно назначението на местния еничер Ибрахим Исмаил в охраната на крепостта Бендер, като се определя дневното му възнаграждение седем акчета
Заявление от Ибрахим ага до султана – моли разрешение за износ през пристанището на Исакча на един кораб, който ще се построи на Дунава
Царски ферман (чернова) до войводството на Влахия относно храните, които следва да се доставят и складират в хамбарите, за войниците – охрана на крепостта Камнич; количество и цена на храните; средства за покриване на разхода
Удостоверение, издадено от Хусеин ага за малолетните Юмер и Мустафа, Ямболска нахия, Силистренски мютесарифлък, относно определения им военен откуп
Договор, сключен пред солунския кадия между Верчо Иванов и закупчика на зърнени храни Халил ага за пренасяне на ечемик и др. храни с кораби от Солунското пристанище за Цариград
Ферман на султан Ибрахим до кадията на Виза и др., с който същият султан, по повод възцаряването му, възобновява стар ферман относно приготвянето нужните въглища за добиването 350 кантара желязо в мините Самоковджик
От Абдулрахман – мютевелия за събирането на авариза от вакъфското население на казата Ендифже кара су
За събиране джизийето от населението на вакъфските селища в казата Енидже кара су
За събиране джизийето от вакъфското население на казата
За снабдяване императорската войска с храни и добитък, събрани от населението на казата
За събиране джизийето от населението на казата
На кадията на Ахъ Челеби за снабдяване мензила Вакфъ зендел с храни, събрани от казата
За събиране авариза от данъкоплатците на казата
За събиране авариз и бедел-и сюрсат, с който били отложени данъкоплатците на казите Ахъ Челеби и Неврокоп
За събиране на авариза от вакъфското население на казата
За снабдяване войската с добитък, събран в района на казата Ахъ Челеби
За събиране данък авариз от населението на казата
За събиране данъка бедел-и нузул в казата Ахъ Челеби
За бедел-и нузул, джизийе и др. от Вдин, Ада кале, Тирхала, Диар бекир и др.
Изложение (без адрес и автор), относно изпращане на еничери от казите Акче Казанлък, Ловеч, Свищов, Търново и Севлиево за обсадата на крепостта Бендер
Султански ферман за назначаването на шейх в Солунското теке от по-бедните хора
Частно писмо от Хасан ага до султана, в което му съобщава някои сведения из областта на икономиката
Писмо до султана, с което се уведомява, че кетхудалъка в Румелийските земи бил се заемал от Ибрахим, който отсъствувал от поста си и затова предоставено било на валиите да назначават кетхуда в същите земи, с право да задържат за себе си по едно акче от събраните данъци
Документ, с който се удостоверява, че Х. Сюлейман син на Хюсеин, от Видин е получил от дефтердара на Видинската хазна – Махмуд, цялата сума, отпусната от султана за издръжката на преселения в м. Раховица – Ореховска каза, татарски султан Герай
Отнася се до продоволствието на войски, намиращи се в крепостта Белград, и реда на постъплението от храни
Сведение за продоволствието на войсковите поделения: 100 души кавалеристи, 18 души пехота, които се настаняват в Одрин, съгласно султанския ферман
“(написано на арабски)
писмо-обръщение от хаджи Мурад бей, в битността си на военачалник на известна област в (…) до султана (емирина) Мохамед паша, с което му съобщава, че бил нападнат от около 50 000 души араби, които избили част от войниците му и отвлекли жените им; поради липса на човек, който да знае турски език позволява си това си писмо да изготви на арабски език”
Съдържа сведения в числа за различни доставки за войската и военните походи от различни селища на Османската империя
Иска се да тимар от 14 495 акчета в нахията Манастир (Битоля), Софийски санджак, за общо владение от Омар и Хасан
Доклад от Ерзерумския валия Юсуф Паша за станалите стълкновения между Ван и Хайдар; 80 000 руски войници са преминали реката “Годат” и са завладяли градовете Шамахи и Шареван
Тахрир от руския извънреден пълномощен министър, с който иска да се разреши на Стефан Егейов, Михаил Мардлонов, Аколина Мирлонова и др., всичко 11 души руски поданици да заминат за Божи гроб
Мазбата, в която се споменава за тимарите в Силистра, Варна, Провадия и другаде
Писмо от управляващ вакъфа на джамията “Султан Ахмед” до султана – моли за вакъфски управител на джамията “Малка Св. София” в Цариград да се назначи лице с годишна заплата от 450 акчета
Нареждане да се правят удръжки на всички чиновници със заплата в повече от по 5 000 гроша за издръжка на двата свещени града – Мека и Медина
Описание на снаряженията на топхането и крепостта “Моло”, според главнокомандващия флотата
Отнася се до назначаването на 88 души – еничари, за охраната на Енфир/Анакра ? кале, назначени от еничерския корпус (ожак)
Писмо до султана – съобщава му се, че колджиите в Ловешка област били убити от разбойници
Писмо до султана от Ферид Али паша, началник на крепостта “Тибриз”, който съобщава, че по направените за войската разходи се бил отчел пред директора на финансите в Тибриз
Писмо от бератлия-европеец търговец до султана – уведомява го, че са му задържали стоките от митническите власти в Смирна, въпреки че си е платил митото и моли за съдействие, като притежател на берат
В изпълнение на султанското ираде да се съберат суми от някои тимариоти от Бига санджак и други
Султанско нареждане да бъде закупено, колкото се намира, сяра и селитра за приготовляване на барут, нужен по време на война за засилване на снараженията на всички калета по Бяло море и вътрешността на Дунава
Обявление, относно всички военачалници в страната, вследствие станалите промени в заплатите, възложено на мубашира да го приведе в изпълнение
Писмо в резюме, получено от командващия Белградската крепост Ибраим паша – говори се за извършване на някои поправки на самото кале
Ферман за назначаването на охрана на калето Кандия от еничарите с определената им заплата
Критският дефтердар (финансов директор) се отчита пред хазната за постъпленията от Критския о-в
Резюме от писмото на местния ага на Дамаск до правителството за нападенията на неверниците (кяфирите), нападащи откъм Египет
Писмо до султана за поправяне на Нишкото кале да се набавят 6 000 парчета дървета от Ловченско, Берковско и другаде
Официално писмо от валията на Косовския вилает до министерството на финансите – уведомява се, че дедо Божин, от с. Логонче, Велешка околия, при закупването на един катър от Стоян от с. Нигорица, Кумановска околия, бил броил и една фалшива лира
Благодарствено писмо до султана със съдържание на ласкател – написано на висок стил
Опис на материалите – желязо, бакър и др., нужни за Темишварското кале
Писмо до султана – на всеки кон, заловен в пакост, да се взема по 20 гроша глоба в полза на хазната
Официално писмо до Министерство на финансите по определяне на размера на заплатата на армейския преводач
Официално писмо до султана-изложение от граничния назър на гръцко-турската граница, за вълненията и събитията в Гърция
Писмо до назъра на Галиполското барутхане – отнася се до доставянето на 300 кантара барут за барутхането
Писмо от заместник патриарха на Каменное (?) до султана – отнася се до бягството на свещеника Арсениос
Писмо от тимариота на селата Снехв и др. – Пиротско, Софийски санджак до султана – отнася се до правото му от 3 800 акчета от поменатите села
Преписка по мерките, които е следвало да бъдат взети от определените длъжностни лица в Плевенско, Ловченско и пр. за потушаване четите (разбойници) под ръководството на Басиян заде
Писмо до султана относно разходите за поддържане на корабостроителницата, които да се черпят от митническите тарифи на Белград, а проходите и долините да се охраняват от раята за прочистване тези краища от хайдути
Писмо до султана относно продоволствието на придошлите големи войскови части за укрепване на крепостите на Дарданелите; ако войниците не бъдат нахранени добре, не ще могат да пазят добре крепостите
Писмо до султана относно ремонтирането на калето при с. Орта Кьоса, Димотишко, употребените 98 души работници (зидари) надниците им съвсем не стигнаха и молбата е да им се дари още едномесечна заплата (в надници) в повече
Писмо до султана относно стоварваните зърнени храни на черноморското пристанище “…” дали да се изпращат за Цариград или да се изнасят за Немско и Русия, с които държави договорените отношения били уредени, от това зависило и заплатите на чиновниците
Бебе Сюлейман бей – от помощите, раздавани от султана за харчлък да му се дадат 500 гроша и минат в ежедневните разходи на султана
Приходът от чаталдженската градина за 1708 г. възлиза на 36 000 акчета
Отнася се до реда на закупването на строителния материал и др. за укрепване на крепостта Хотин
Доклад до султана по представление на Влашкия воевода за каймаками на Букурещ били назначени Бано Барбо Вакреско и Михайч Филеско, а за управител на Крайова Алеко Ненчолеско, който ще служат ревностно и честно и които били снабдени с отделни заповеди за назначаването им
Писмо до султана – на основание на доклада на началник крепостта на Кандия, Дервиш Абдула паша, по искане на крепостния комендант в Кандия се искат два бойни парахода за нуждите на о-в Крит, които щели да бъдат дадени под наем
Отнася се до разхода по закупения лук за готвене за нуждите на държавата на соганджи-баши, възлизащ на сумата, от която се приспадат 101½ грошове
Писмо до султана относно укрепването и набавянето на бойни снаряжения за крепостта при Брашов/Иршова
Доклад до садразама относно набавянето на зърнени храни за нуждите на Босненски вилает от немско, но понеже доставените по-рано за Белград храни не били заплатени още, дадено било тържествено обещание, че в най-скоро ще бъде издължена сметката
Отнася се до размера на разходите по набавянето на нужните снаряжения за крепостта Кандия на о-в Крит, възлизащи на сумата 2 528 гроша, за което се иска нужното узаконяване
Ферман, по силата на който се разрешава на пловдивския финансов представител, да подготви 75 торби (чувала) – 750 стамбулски кила ориз за немския представител, идващ от Белград на път за Турция, за което да се ангажират 15 коли за превозването му
Отнася се до уволнението на проявилия разточителство отговорник по насичането на парите и назначаването на негово място на капуджибаши Ахмед ага и пр.
Отнася се до исканите разходи по набавяне нужните снаряжения за крепостта “…”
Писмо до (…) валия – отнася се до болярина Гика Бано, който отивайки за Букурещ, по неизвестни причини, в Брашово се развел с жена си и с децата си само дошъл в Букурещ, но се намесил в работата австрийския ген. консул в Брашово
До валията на о-вите (…) – със завладяването на о-в Корсика от англичаните, повече от сто корсикански параходи под английско знаме почнали да изплуват до островите, от което пострадал един търговец на корали
Отнася се до отдаването на свободните земи от Айдънския санджак за плодоползуване на разни заслужили лица (тимариоти и др.)
Писмо до султана – отнася се до искане на наем за конака, в който се помещава венецианският пратеник
Берат в полза на Саид Исмаил хаджи Халил да получава по 15 акчета възнаграждение
По време на окупацията на някои околии от неприятеля в Босна, раята се разбягала, изоставяйки земите си на произвола, но след сключването на мира раята се завърнала по домовете си и отпочнала да обработва имота си
Документ за получените от доходите на Цариградската митница заплати, от по хиляда петстотин и четиридесет акчета, за 1732 г., съставляващи възнаграждението (…) нафака
Ведомост за платените суми за кересте, тухли, вар и наем за превозването на тези материали и заплати по ремонтиране на сарая
До монетната къща, надзирателя на разходите и този по военните доставки – отнася се до снабдяването с нужното военно и др. снаряжение на новообразуваните два табура войска в Румели
Оправдателен документ за изпратените по Мехмед ага 20 000 грошове, бидоха предадени в държавната хазна в Белград
Доходите от даренията в полза на държавната хазна, направени през 1144 г. от кетхуда бейлери, изразяващи се в камилски посребрени седла, получавани от отиващите на Божи гроб
Ферман за прехвърляне владелческите права на Ибрахим ефенди върху пълнолетния му син Фейзулах, за което е издаден и нужния хюджет – решение
Писмо до румелийския валия – отнася се до назначаването на пазител на Охридското кале на някой си Сюлейман
Подновен берат и платените такси, на гърба на берата, по случай възкачването на престола на нов султан
Писмо до султана – Сабри паша, от генералния щаб на армията, предприема обиколка в Шуменско, за подготвяне на добри условия за настаняването на войниците, които ще заминат за там
Писмо до султана – искано разрешение да се заплатят и отчетат 130 парчета подкови, по 9 пари едната, и нужното количество пирони (клинци) за поверените му държавни катъри – всичко 29 гроша и едно рубие
Писмо-оплакване до султана от галантериста (мутаф) от Силистра – против закупчика на пексимед, който не му заплащал действителната стойност от 2 гроша за 11 чувала пексимед
Писмо до султана да разреши отчитането и заплащането на 42 грошове, една рубия (четвърт грош) и 20 акчета, съставляващи стойността на закупените самари за държавните катъри
Писмо до султана – иска разрешение да се отчете и заплати на два пъти закупените 315 подкови и клинци за подковаване на държавните мулета (катъри), поверени му да се грижи за тях
Доклад за начина на задържания руски кораб по време на боевете по море с венецианците
Писмо до султана – съобщава се за назначаването на 4 души хирурзи за флотата, на които да се заплати 500 гроша пътни пари
Отнася се до Нишката крепост, за направата на която нужното число коли, съгласно заповедта, да се вземат от Ихтиманската околия
Говори се за тимариота на с. …, Кюстендилско, Мехмед Сюлейман, прехвърлящ половина част от правата си върху заслужилия Мустафа
Ферман, на основание на който възлага се на Омер Язижи – син на Осман, да събере даждията от София и Софийска област за 1712 г.
Заявление до султана от фалджиите евреи, занимаващи се с преработка на среброто и задължавали да внасят общо по 2 200 гроша годишно, но понеже не могли да представят в дарбхането чисто сребро молят да прехвърлят тези техни права върху другиго
Писмо до султана – владетеля на вакъфските имоти, завещани от Ахмед ходжа хаджи Юсуф и хаджи Аптула Али моли да се разреши да извърши благодеяния
Ведомост за дневните разходи през отделни месеци на 1787 г. на султановия двор
Подновен берат на Хюсеин ага за подновяването [са] броени 200 гроша
Доклад относно доставянето на строителния материал, нужен за поправяне {на] Тулченското кале (крепост), като се отсече строителен материал от Балкана на с. Телица, Исакча и от други места
С определените за плаване по Дунава кораби да се превози барута, като на всеки кораб се постави по един и половина кантара или всичко на 40-те кораба да се натоварят 60 кантара
Докладна на капуджи баши Хюсеин ага и придружаващия го Саид бей от обиколката им в Търновско, обрисуващи състоянието след смъртта на търновския войвода – покойния хаджи Мустафа ага
Оплакване от населението на Анталия против брата на мютесарифина в Кютахия, който вършил безчинства и в съюз с Али Абдулкадировата чета от 500 човека завземал градове, убивал хора и вършил ред злодеяния
Разписки, срещу които са внасяни периодичните вноски от постъпленията в Нарда, Янински санджак, владян като маликяне от Юсуф бей
Доклад до султана да се определи на Юсуф Капудан, натоварен с ремонта на Видинската крепост, заплатата от 500 гроша, колкото е получавал и преди
Оплакване до султана от селяните на с. Гюлге, Солунска каза, че някои от кадиите и всички чиновници, идващи по служба в село не си плащали за храната, квартирата, а даже и разноски по продоволствието на добитъка
На султан Ахмед III до валиите, мухасълите и войводите на Дамаск, Алепо, Диарбекир и др., относно нареждания за правилно събиране на приходите от мукатаите и навременното им отчитане
Кратко съдържание на писмото на чокадарина Мехмед ходжа, натоварен с покупката на нужния за Одринската царска конюшня ечемик, с данни за количеството и цената на последния
Опис на закупените бакърени и др. съдове за султанската кухня през 1744 като тепсия за баклава, тепсия за кадаиф, сахани с капаци, казан, съдове за чорба и др.
Rзложение до султана, за състоянието на оръдията във Варна, Видин и по крайбрежието на Дунава – при проверка се оказало, че 15 оръдия били повредени и по вода, от Видин и Варна, ще дойдат за поправка в арсенала
Писмо до султана – да се разреши събирането на излишъка от данъците, дължими от населението на Орехово, Свищов и др. области за 1699 г.
Кратко съдържание на три писма от солунския чиновник по продоволствието (мубешир) – Кючук Хюсеин ага, с които донася: че е пристигнал на кюстендженското пристанище и отпочнал товаренето; че първенецът от Кюстенджанско Ногай (…) Али е положил голямо старание по събирането на припаси от околията и доносите против него са клеветнически; и какви са наличните количества жито в Силистра – 70 000 царски кила и пр.
Писмо до султана – отнася се за появилите се шайкаджии под ръководството на Кара Мехмед Окюзчуоглу, джуманина Тозко Исмаил и балканджията Дълъг Марко присъединили се към горските четници, нарушавали спокойствието на местното население
Писмо до султана за отпускане кредит от 409 гроша за украса и боядисване дрехите на моряците, чрез бостанджиите през 1712 г.
Берат, по силата на който държателят – владетелят на имоти Омер бех, син на покойния дефтердарин Халил паша, доброволно прехвърля своите права на половина от владеените от него имоти в Черменски санджак върху Абтула Мустафа
Берат, с който се разпорежда кетхудата везир Асаф Али паша в полза на сина си Юсуф
Яхя Мехмед и Али Мехмед като пълномощници на Мустафа Мустафов се явили пред стамбулския шериятски съд – наедно с Мустафа Ебу Бекир, като заявили, че доброволно прехвърлят плодоползуването на половината част от владените от пълномощника им имоти върху Сюлейман и Мустафа
Берат относно начина на процедирането от страна на стамбулския шериатски съд по подялбата на имота между елхадж Хасан бин Шахин и Омер Ахмедов и др.
Доклад на бившия валия Саид Осман паша
Писмено нареждане до кяъдчи баши (началник склада на книгите за пишене) да отпусне доброкачествена хартия и мастило
Ферман, по силата на който се назначава Хасан Ебубекир за пазач на кале в Босна със седем акчета дневно
Берат, от който се вижда, че хаджи Мустафа Юсеин, доброволно прехвърля част от правата си на притежаваните от него земи върху трети лица
Заведен документ, удостоверяващ, че 10 юка и седемхиляди сто и петдесет акчета, стойността на преносените 128 780 товари камъни за постройката на Нишката крепост са напълно изплатени като наем на употребените в случая 470 коня
Берат, уреждащ плащанията на бившия Токатски войвода елхадж Шабан ага за владени от него земи, както и молбата им за тази цел
Кратко съдържание на пристигналите от Анталия писма относно бунта на малкия брат на Абдул Бекир паша – Али, присъединил се към загнездилия се в Кашката околия с около 500 души разбойници Абдулкадер оглу Али; нахлуването на бунтовниците в (…) и извършените от тях убийства, грабежи и друи жестокости – заедно с оригиналите 3 на брой
Доклад на шефа на всички амири в Египет, поклониците мюсюлмани, представено на султана с писмото му
Писмо до султана – от предприемача по ремонтиране на Багдадското кале, разрушено вследствие наводнението причинено от дъждовете, че не му било заплатено за работата по възстановяване на калето
Изложение до султана – отнася се до върлуващите пирати в Бяло море и вършените от тях нападения върху плаващите търговски параходи, включително английски такива
Писмо до султана – отнася се до новопостроените шлепове, които били излишни
Писмо от капукехаята (кетхуда) – управителя на Египет, до султана, изпратено от ръка по втори свой адютант (илчи) Мехмед ага, с което иска отсрочване на даждията, дължими към държавата
Писмо от раята на с. Раймочко, Херцеговина – Босненска област, до султана – оплакват се от данъците
Писмо до султана от каймакамина Нуман бей, описва се положението в Янина и подстрекателствата, вършени от някой си Манжу Деман Егри бичак и чаршамба назари
Доклад на командващия башибозука в Браила – везир Апти паша, везир Мехмед паша и началник охраната на Браилската крепост Махмуд паша, за обграждането на Браила от неприятелски войски – неорганизирани руски части
Ферман издаден в полза на раята от селата Кою-Даг, съседни на Мраморно море
Писмо до султана – уведомява се за корабокрушението на един параход при залива Такоз, натоварен с малки оръдия и 12 души екипаж
Доклад на Сюлиман паша, военачалник на укреплението “Узи”, в който се говори за събитията в Крим и трудностите, които среща самия Сюлейман паша
Писмо до султана – искана е заповед за заплащане кирията на 40 кола от София, пренасящи материалите за укрепване Нишкото укрепление
Писмо от персийския представител до султана – говори се за разходите направени при отиването му в Цариград, в разстояние на осем дни пътуване, според представената сметка от домакина му Халил ага
От имота и водениците, които е оставила след смъртта си покойната Шерифе ханъм, в село Сушица, Плевенско да бъдат гостени (нахранени) на три пъти бедните – това е било нейното последно желание
Ферман за назначаването на Елхач Юсеин паша за пазител на Бендер кале, комуто се определя и заплата
Писмо до султана относно агрибозкия военачалник Джафер паша, който с 3 000 души подбрани войници се мести в София, за която цел е искано да издаде и съответния ферман
Писмо до сераскер (главнокомандующия) – Хюсеин паша
Писмо до султана от първенците на Босна, с което искат заздравяването на Изворското кале, за да бъде неуязвимо за неприятеля
Доклад на командващия флотата в Корфу – Шермет бей, относно появилите се хиляда души пирати в о-вите Кламо и Битаки?, от шестех сборни острои, които пиратите заслонили се в своите колиби от време на време с лодки прескачали към Румелия и заграбвали хорския добитък и др.
Писмо в превод от главнокомандвващия войските в Банат Тамашвар – до военния минисър
Донесение пристигнало от Белград – отнася се до готвените маневри на немците в околностите на Печ (Буда-Пеща) от около 80 000 души пехота и кавалерия и др.
До султана – предвид добрите международни отношения между Англия и Персия, за подобрението на които за пълномощен министър се препоръчва Елхач Ебвул Хасан хан
Писмо до султана – бившият агрибозки пазител Исмаил паша, починал в Татар-Пазарджик – оставените от него вещи да се поделят между наследниците му
Писмо отправено до турския султан от видни лица в Хиджас за полученото количество жито от Египет като помощ; същите молят да не се изпрати житото през зимата, понеже платноходките са изложени на потъване; да се увеличи количеството, поради глада, който върлува в цялата страна
Относно зиамета на дъщерята на едного от султанските слуги, в Конянския санджак, Сервиренска община, и околните села 28 500 акчета, изплащани чрез Наажи Саид Мехмед
Писмо до султана за определяне оклада на 30-те войници, пазители на светите Божии места, за 1729 г., състоящ се от един товар 17 172 акчета за година време
Писмо до главното държавно сметководство – иска се подобрение на арсеналните съоръжения, като се изпратят в Полша и след това се повърнат обратно
Съдебни решения, издадени в полза на венедикчаните – морски капитани Петре капитан и Микел Джувани, които имали да получават пшеница от закупчика капуджи баши Мехмед ага
Заявление до султана, с което се уведомява, че капитанинът на Изверник, Босненско, като мюлтезимин не бил събрал дължимото от раята – сърби за 1728 г.
Писмо до султана – искат се хора работници от раята на няколко смени за укрепване на Видинската крепост
Писмо до султана – ходатайствува се да бъдат наградени някои военачалници с корони от злато, с по един скъпоценен камък, като се изготвят 25-30 парчета от тях
От Ахмед III до мухафъза на Мора (Морея) – Ахмед, с който се нарежда, заплатите на войниците в крепостта за 1721 г., да се изплатят от неговия мухасиллък (сумите, които е събрал като закупчик на данъците)
Оплакване от раята на каза Узунджа-абад, отправено до султана, относно злоупотребления при събиране на джизийето (поголовен данък)
Превод от такрира на руския пълномощен министър в Цариград, с което е искано от турските власти да разрешат на двама руснаци да заминат за Смирна
Писмо до султана от Къркли Исмаил – изпраща 2 женски агнета подарък и се извинява за скромния дар и моли да бъде записан наново в султанския дневник
Писмо до султана – съобщава му се за насъбралите се в околностите на Инежик, Текирдагско, разбойници по чийто следи били изпратени потери кавалеристи за преследването им
Преписка, отнасяща се до оплакванието на жителите на с. Креймиковци против Саид Мустафа – повереник по събиране на данъците, който зле се отнасял с раята на Креймиковци и околните села
Писмо, с което се иска кредит от 291½ гроша в пари и 2 монети за заплати, пътни и дневни пари на 7 души минохвъргачи, придружаващи главнокомандующия
Поради наближаването на война с помощта на елхадж Муса били закупени 265 броя пушки, които са предадени на арсенала и минали по книгата на военни съоръжения
Писмо относно изказаното доверие към Сеид Мехмед ефенди от Русе, който служил честно и почтено на държавата, комуто било обявено за знание, да му се подчиняват всички
Изложение от населението на Русе и селата – първенците, учителите и раята на Русенско се застъпват за Хандан заде Челеби ага заде Сеид Мехмед ефенди и неговите подчинени в управлението Елхач Мехмед ага, Исмаил Алемдар и др., които служебни лица не жалейки труд и време винаги са били на поста си
Изложение до черменския мютесариф относно вземанията на Гюмюрджинския войвода Апти ефенди от Гюмюрджинската околия
Писмо до султана – наемодателят на жилището, отдадено под наем на руския пратеник търси наем от 118 гроша и шест акчета
Признанията на един шпионин, заловен от турците по време на опразването на Египет от французи – войната между Турция и Франция
Нареждане до видинския сердар за отпускане на 11 товарни коли за превоза на военни съоръжения
Изложение относно забегналите в балкана 80 души арнаути, които обирали подбалканските [села] и вършели зюлюми – да се издаде бюрюлтия за умиротворяването на този край
Подробен опис на военните чинове – от пехотата и кавалерията и полагаемите им оклади на гарнизон в Самоков и Самоковско, Видинска област
Доклад на надзирателя – правителствения представител по вноса и износа на зърнените [храни] от Дунавските пристанища капуджи баши елхадж Хасан ага
Берат, с който се учредява “маликяне” в полза на Сеид Хюсеин в с. Вендек (?), войводството Малатия
Писмо до султана относно отпускането на нужния фураж за камилите, с които изтъканата в Солун за еничерите чоха ще бъде пренесена през Одрин
Писмо до султана – отнася се до зиамета, дължим от жителите на с. Вишнани, Петричка околия, Кюстендилски санджак
Доклад на Сюлейман паша във връзка на отношенията, съществуващи по това време между Империята и Тифлис
Фермани в чернови, издадени през 1728- 1740 г. за различни случаи, назначения и пр.
Превод от доклада на полския правителствен пратеник – акредитиран към падишаха на Империята
Писмо, в което се говори за доставените зърнени храни от Кубанския първенец със седалище гр. Свищов, закупил ги от Свищовско и Влашко
Писмо до султана за отпускане на кредит от 101 гроша, според заключението на строителя за (…) на покрива на пленята, непосредствено до държавния манеж
Писмо до султана – за поправянето на водопровода на Йеребатан сарай са нужни 250 гроша
Писмо до Кожа ил санджак – отнася се до набавяне за нуждите на крепостите Ниш и Видин 46 топове и 50 броя за Сарайбурун – които не били още получени на местоназначението им
Един от конете на държавната кухня, обслужващи носенето на вода, бил продаден и с парите е бил купен седлови кон
Писмо, в което се говори за определяне на пътните пари на мюбаширина, натоварен да закупи платно от Драма и Зиляхово
Доклад на Ахмед паша от Одрин, който се нуждаел от парични средства и на негово място бил назначен стоящият в Ст. Загора Нушан паша
Писмо до султана – отнася се до отпускане на сумата 5 920 акчета от хазната, за посрещане на заплатите (възнаграждението) на служащите при двореца колари и на техните чираци за 1703 г.
Ферман, уреждащ положението на тимариота на с. Слибева, община Каладрон, о-в Морея
Писмено изложение от халепския валия Мустафа паша за работите във вилаета, където се споменава за вакъфа на Кюпрюлю Мехмед паша, за хода на работите в администрацията и пр.
Писмо до султана – отнася се до войводата на Малатия, който бил починал и неговите земи останали в притежание на баща му Исмаил ефенди
Писмо относно назначаването на кятибин в дефтерхането в Крит, на Спиро Яни, след като го повишили, на негово место бил назначен Стефа, след това се редуват, Георги, Антон, Николаки, след това си постъпва наново Спиро Яни
Писмо до султана – говори се за разбойници, влезли в Нова Загора, а по следите им изпратили бостанджи баши ага, да ги преследва със събраните от него башибозуци
Ферман за освобождаване от плащане данъци (таксити) войнуганските черибаши, зачислени към държавните конюшни в “лявата и дясната армейски области” и определяне мукатаати на местните военни чинове от Нишката крепост
Писмен доклад, резултат от обиколката на длъжностно лице (Букурещ – Синая – Буда – Пеща), чиито пътни и дневни пари ще се определят според нуждите
Писмо до султана – като се излагат сметките на мухасъла на Морея – капуджи башията Али ага, препоръчва се с условия да се даде ефикасна закрила на беднотията и да не бъде същата потискана да се отдаде на същия Али ага казания мухасиллък и за 1731 г.
Писмо до султана – отнася се до акостиралия в турски води военен параход, предлаган за продан на турската империя – поради постигналото се споразумение по продажбената стойност параходът щял да отплува за страната си, но бил задържан от марината и додали още една кесия пари за да го отпуснат
До султана относно издаването от представителите на фиска имущества на починалите в индуските текета на Басра, Адана и Теркос пътници – иска се закрила за отшелниците в тези текета срещу своеволията на бейтулмалджиите
Писмо до султана – изложение от военачалниците, натоварени да се справят с бунтуващите се, като повикат в помощ (мобилизират) преданите на султана поданици
Три фермана и преписката свързана с тях относно набавяне на снаряжения за Александрийската крепост, като за целта бъдат набавяни от оловните мини в Серденабеи (?) (Анадола) 100 кантара олово
Писмо до султана, в което се иска заловените размирници (ешкия), върлували в Анадолския вилает – в Юргян(?) мукатааси, да бъдат изпратени за изправление в Егирдирската крепост
Писмо до султана във връзка с определянето на размера на възнаграждението на придружаващите – охрана на държавната хазна болук башията и хората с него, назначавани от Одрин
Писмо относно събирането на данъците от раята на Тамишварска област, като бедните от тях биват пощадени и не им се взема никакъв данък
Изложение от населението на Ловеч, против (…) Али от същата околия, който върши издевателства и вместо него да се назначи друг военачалник в този край
Крепостен акт, издаден на преселника Реджеб ага, за право на собственост върху безстопанствена земя, дадена му за да я разработи и ежегодно да плаща следуемия се десятък
Разпоредба до ковчежника за изплащане на архитекта (по сметката му) петстотини гроша и втори път 800 гроша също за ремонта в “новия дворец”
Иска се продажбата на 16 ездови коне от придворната конюшня “Шейх Вефа” – след като им бъде сложена “дамга” и да бъдат същите заменени с други; същите са продадени след това на джамбазина хаджи Мустафа по 24 гроша
Писмо до султана за нуждите на държавната кухня посредством стамбулския ага дневно да се набавят по 3 (…) (мярка) дърва
Писмо относно определяне заплатите на персонала от екипажа на параходите и на командния кадър, изпратени да преследват появилите се пирати
Иска се от приходите на Цариградската митница да се изплатят полагаемите се на кетхудата на стрелците за обиколката по крайбрежието на султана възнаграждения за лодка по 200 акчета на ден
Писмо по въпроса за неиздължените 102 египетски кесета акчета и 23 850 и реда по който този дълг следва да бъде прибран
Писмо, в което се говори, че за калионите, които правителството възнамерява да изнесе ще са нужни 10 000 кантара пексимед (сухар), който ще се приготви в Галиполи от булгар оглулари (синовете на българина)
Заповед до армията, с която се правят промени на висши държавни лица, и тем подобни
Писмо – според отбелязването, направено от страна на главното счетоводство, разходите на дошлия от Персия и повърнал се обратно – пратеника Елхач Мехмед Селим, (…) на мубаширина му Ахмед ага били платени8 900 акчета дневни пари
Писмо до султана – отнася се до отговора на английския адмирал, по повод удостоянието му с подарък от султана като израз на голямо внимание от страна на Англия към самата страна (Турция), която винаги се е ползувала с доверието и приятелството на Англия
Специалните за пазене на сарая войници – гвардия, поделени на (…) в Одрин, както следва – на двете поделения, дневно 5 акчета, в четвърто поделение – 8 акчета, да се разходват от Ахмед Ибраим и пр.
Доклад за пристигането на специалния султански пратеник (мубашир) (натоварен с преследването на четата от около 25 души, нападнала околностите на Чорлу, където убила и др. от държавните органи пленила) в гр. Кръккласа (Лозенград)
Изложение относно искането да се отпусне кредит за закупването на чоха за еничерите войници, пазители на Белград
Изложение относно събирачите на данъци в Халеп, Диар-Бекир и др. области в страната – войводи, мюлтезими и пр., не се задоволявали само с вземането на законния юшур и данъци, а особено от раята вземали винаги в повече и не се изплащали редовно към хазната
Писмо до критския мюширин – отнася се до редовното и системно подържане на войската в о-ва в продоволствено отношение, понеже досега теглили много от нередовното и безсистемно доволствуване
До пловдивския кадия и хазинадар – отнася се до снабдяването и продоволствието на 5 000-те души войници – татари, назначени в предприетия султански военен поход
Хюджет на кадията в Правище, удостоверяващ, че леярът от артилерийския арсенал в Цариград, назначен в държавната работилница в Правище – Мустафа Али и Хюсеин Исмаили са си получили следуемите им се за времето от месец сафар до месец рамазан възнаграждения за извършената от тях работа и платени им от чорбаджи Али ага
Писмо от дефтердаря на Видин до султана – за уреждането сметката по изплащането следуемото се възнаграждение на 40-те души каменари и др., изпратени от Цариград, за нуждите на видинската крепост
Определените за превозване чрез кавалското пристанище зърнени храни, които щели да се закупят със съдействието на Сеид Дервиш ага, щели да бъдат заплатени от постъпленията на Серския санджак за 1715 г., но понеже сумата от 20 000 не постъпила от поменатия окръг и храните не били закарани; нарежда се да се изплатят от хазната
Заявление от Ахмед Елхач Али – иска да бъде назначен на овакантеното от Ахмед Али чиновническо место с по 3 акчета дневно, които да получава от постъпленията на Цариградската митница
Писмо до султана – иска се да се нареди назъринът на Кили да построи пристанище, за да могат да се разтоварят корабите, идещи от Цариград, с припаси и муниции за настоящ военен поход
Берат, на основание на който за пазител на крепостта Наби, Босненски санджак, е назначен капитан-башията от моряците
За нуждите на свещолеярите се отпускат половин чекия (кантар) дърва от Одрин и половин чекия от Цариград
Според доклада на мутбах емини (домакин на стола) Емин Осман, за ремонтиране на укреплението (…) в Босна, ще са нужни: 192 товарни коне, железари, тухлари, варжии и пр., като на първо време някои необходими неща бъдат доставени от Белград
Писмо, от което се вижда, че се предвиждат 6 000 акчета пътни пари за лице от силяхдар ожаги (военно), който да постави знаците по пътя – Одрин – Белград, която сума бъде изискана да бъде платена от държавната хазна
За обслужване сградите, причислени към Нишката крепост се предвиждат две волски коли, за нуждите на които се предвиждат разходи по доволствието и наема на ахъра
Писмо, от което е видно, че наетите от Исакча 54 волски коли, по 9 и 10 гроша, да бъдат разпределени между нуждаещите се и сумата от 524 гроша, следваща да се плати на стопаните
Писмо – на изнесените масла чрез пристанищата на Крит да се вземат мита и за досега изнесените да се събере 45 000 гроша данък
Ведомост за събраните приходи от по 360 акчета дневно, съставляващи разхода на един бюлюк (рота) през 1789 г.
Писмо, с което се иска да се требват по 25 гроша пътни пари на двамата топчии, придружаващи оръдията, които ще се принесат от Кудус шериф в Цариград
Заявление и писмо за отпускане кредит от сто гроша, нужни за навло на гемиите, идващи от Варна на път за Цариград, с пексимет, 16 души пленници и чаушина (старши подофицер), придружаващ плениците
Предвид невъзможността да се доставят трите хиляди кила брашно от Галиполската каза – припадащи се на същата – и необходими за изпичането от “българските синове” в Галиполи за нуждите на воената флота сухар, да се нареди закупуването жито от Одринска и Димотишка околия и извозването му за Галиполи
Отнася се до определянето на дневно възнаграждаение от 5 акчета в защита (гарнизона) на Ботумското кале войници
Писмо относно начина на изплащане на заплатите на военните чинове, числящи се във войската на Мехмед паша, пазител (военачалник) на Атина, отпуснати му от хазната, по голяма част от които разходи да бъдат посрещнати от приходите на о-в Халки
Комендант на яхта (?) (сандал реиси) моли султана да му се отпуснат железни въжета (?), каквито нямал в достатъчно количество и едно канапе (?) (колтук халати), които след завръщането си в Цариград щял да върне в хранилището
Писмо с уведомителен характер за размера на възнагражденията, с които са удостоени спахиите, поменати по-долу
От притежаващия в маликяне селото Багдатли, в Кършехирския санджак, Исмаил велед Сюлейман; че войводата, под предлог че нямал тефтера му искал повече отколкото се следвало да плати и доклада по този въпрос – тъжителят да плаща редовно следващото се мюджеле от 405 гроша годишно на войводата, за което да се издаде маликяне берат
Писмо относно злоупотребяванията на битолчанина Рустем Мустафа, натоварен със събирането на постъпленията, предназначени за началник крепостта Белград, като не се отчитал редовно за събраните от него суми
Заявление от военнослужещ, преди това служил в Белград, под командването на Селахшор ага – добросъвестен, ревностен и изпълнителен – иска на ново да бъде назначен на служба с повишение от по 6 акчета дневно
Писмо от мир-миран (управителя) на Карс до султана – донася, че гурбан-агаси на Карс – Еюб бил невъзможен вече и на негово место да се назначи другиго
Писмо относно неоснователното стоене на изпратения началник-охрана на гр. Пирдоп и неговите аскери и чиновници, понеже не събирали и без това никакви даждия и като така били изложени на изпитания и следователно налагало се тяхното преместване
Писмо, в което се говори за едно кале в Херцеговина, опразнено от венецианците и изоставено полуразрушено се нуждае от възстановяване и продоволствието на ангажираните работници във възстановяването да става от Белград
Разходите по снабдяванеот държавните калиони с храни и муниции да бъдат посрещнати от данъка върху кафето в Цариград и прихода от цариградската митница
Изложение от Мехмед Емин – началник на гарнизона на Ада-и Кебир – големият о-в на Дунава, относно военните промени по гарнизоните, настанени в градовете и паланките, раположени в Дунавската равнина
Писмо, в което се говори за доставяне на 11 510 оки зехтиново масло за нуждите на (водните) превозни средства (калионите), както и за осветлението на помещенията им, което масло се разпредели и ще се даде срещу оправдателен документ на морските капитани
Ферман, с който се нарежда до кършехирския мютесарифин – мир-мирана Бекир, че той трябва да се настани в о-в Йстанкьой – на местожитество
Запитване – черибашията Ахмед от Софийска околия внел ли е определената му вноска данъци от Софийска каза и др. по отделно или вкупом
Писмо, от което се вижда дневното възнаграждение на предишния (…) военен началник Ферид Юсуф паша
Писмо, от което се вижда, че преброяването на добитъка от Солунска област не е станало по предвидените в закона условия – без да се произведе търг и с това са накърнени интересите на държавата (…); чрез търг, възлизащ на 27 000 гроша, да се събере от предишните закупчици
Ферман, издаден в Константиние – в полза на претендента за овакантеното място от починалия Халил оглу Ибраим, със заплата от по 10 акчета дневно, които да получи от постъпленията на Стамбул
На път за гр. Исфахан (Персия) изпратеният командующ войсковите части, престоял три дни в Аксарай, разходите направени и пресметнати за този му престой възлизат на 69 гроша, от които 9 гроша били събрани и изплатени от населението
Писмо относно реда и начина на събиране на доходите от вакъфните имоти и тюрбетата в Ловеч, Търново, Разград, Нови Пазар, всички от Никополски санджак
Документи (оправдателни), отнасящи се до разходите, направени от войсковите части при престоя им в отделни селища, напът за Ипек, идващи от Анадола, на брой 500 человека, с нужния офицерски и подофицерски кадър, които при пътуването си ще доволствуват от градското население, през където минат
Ферман, издаден от султан Ахмед III, в полза на хаджи Мехмед, с чието съдействие да се закупят 2 000 оръдия и се изработят платна за параходите, като заплащането им от започне от 1726 г.
Илям на кадията във Велес, изразяващ желанието на първенците, раята и народа от града и околията за назначаването за градски кетхуда (с височайша заповед) лицето Али ага, който покровителствува беднотията и пр. и пр.
Протокол за продажбата на наследството, оставено от Муса бей, от с. Кръмшил (?), Островска каза, възлязло на 10 000 гроша, която сума е била разпределена съразмерно на кредиторите, чийто вземания са възлизащи на 50 000 гроша
Писмено нареждане до коменданта на флота в Александрия, незабавно да пренесе в Кандия назначения за мухафъз там бивш Египетски валия Кямил Ахмед, вътре в три дена; както се дава срок от 3 дена за уреждане работата си в Египет и да замине за Халеп по спешност Мустафа паша
Писмо до султана – войници от силистренския и никополския гарнизони, след проверка се отлъчвали и забегвали към Стара и Нова Загора и се губили по цели години, без да се отчитат с военните си откупи
До султана – да се отнесе в тежест на разходната каса на войската сумата 100 гроша, стойността на кюрка, с който е бил облечен диарбекирския войвода Хюсеин ага, за да се яви пред особата на султана
Писмо до султана, да се нареди до местните началствуващи в крепостта на Кили нужното за обслужването от войниците на крепостта пристигащите от Цариград кораби с провизии и муниции, тяхното разтоварване да се извършва от тях
До султана – на командирования по посока на Браила кавалерийски чаушин (да се издаде ферман) да се заплатят пътни пари в размер 20 гроша на човек
Писмо, в което се говори за изнамерените от евреина стъклар Яко Моисов уреди за направа на фалшиви монети; че същият е бил изгонен от Немско; уредите са били предадени на хаджи Мустафа в Будапеща, с когото заедно пристигнал в Цариград – по сведения на немския пратеник; нарежда се да се следи за появата на фалшификаторските монети (златни от 165 акчета) до мухафъзина на Белград и пр.
До султана – да се нареди до кадията на Кили нужното, за да се проверява количеството на припасите и мунициите, заминаващи с кораби от Цариград за Кили, във връзка с предприетия военен поход – при разтоварването и складирането на същите
Разписка, по която на галионите от турския военен флот през 1128 г. са отпускани разни количества леща и др. хранителни продукти
Оплакване от раята на Кемах, Герман Шах и Куру чаир (каази) до султана против командването на еничарите, като набедили същите три кази, че не са дали еничерските си тегоби и събрали 97 кесии акчета и с това ги хвърлили в бедствие
Отличава се с научна титла лицето Саид Мехмед Хъфзи, от висшия съвет на главнокомандващия в Персия Али паша, писар, като отличил се със своята вещина и познания
Писмо на Министерство на финансите до директора на данъците в Битоля – във връзка с изплащане репарациите (обезщетенията от войната) при падащата се част от 5 559 лири (…) с/ка на десятъка
Сведение за приходите и разходите на Багдатската хазна през 1735 г.
Преписка относно искането на нужния кредит в бакърени монети за посрещане разходите за заплати, продоволствие и пр. на идващите на гарнизон в Цариград три пехотни полка, както и кредит за набавяне походни палатки за същите три полка
Берат, на основание на който всички права на тимариота на с. Сахдар, Сивас санджак, Ахмед ефенди, се прехвърят върху пълнолетния му син
Височайша заповед от 21 шевал 1200 г. тютюнопроизводителите от санджака Боли, отказвали години наред да пплащат митото върху произведения от тях тютюн, което обстоятелство наложило да се издаде височайша заповед за строго наказване на подчинените си да платят данъка си за цялата 1786 г.
Писмо до главното счетоводство – от директор управителя на частните фабрики, отнася се до нужния кредит от 16 978 гроша, за ремонтиране снаряженията и пособията на арсенала и железолеярната
Съдебно решение в препис относно наново разглеждане спора между Дживани Николи – италиански поданик и морския немски капитан Яни Костанди, поради противоречивите решения на разгледали процеса съдии Хасан Нешати и Дервиш Саид
Откъс от берат, от който се вижда, че владените земи от Али и брата му Юсеин – от войводството на Дияр-Бекир, били отстъпили доброволно на някой си Саид Ахмед, за което е издаден и нужният хюджет
Доклади на валиите на Багдад, Мосул и Дияр-Бекир, относно продоволството и разместването на войсковите части в поменатите вилаети
По случай възкачването на престола на султан Махмуд I, срещу 1 500 гроша такса, подновен бератът на Ахмед ага
Доклад до султана от специално изпратения във връзка с метежите в Бруса и Енишехир пратеник, в който се говори за непокорството на местните пазачи на проходите и населението; за готовността на около 400 души подръжници на Седукаю Осман, добре въоръжени, да предприемат действия с оръжие и пр.
Изпратеният да преследва убийците на един кавалерист, които са пресрещнали група (…) до Добричкото село Сюгютлу и са ограбили от убития неща за повече от 1000 гроша, донася до султана, че са касае за разбойническата банда на Юсуф ага Али от с. Пече и др., които се били окопали с около 300-500 души свои хора по селата си и се подготвили да водят бой – искат се два топа и значителна силна войска
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се узаконяват владелческите права на Али паша върху имотите на Река (Анадола), като му се признават разходите за поддържаната от него войска от 500 човека
Писмо, в което се говори за набавяне овреме варовити камъни и др. строителни материали за направата на “Каш кале” на Черно море, които неща да се пренесат с параход своевременно
Ферман от времето на султан Махмуд I относно владелческите права на тимариота на земи от Дияр-Бекирското войводство – Мустафа син на Мехмед, който да по случай възкачването на престола на починалия по-горе султан е заплатил 27,5 гроша в полза на хазната
Берат от времето на султан Махмуд II г., с който е подновен, по лсучай възкачването му на престола, след като са заплатени нужните такси за това – с който берат се оформява отстъпването (прехвърлянето ) на една трета част от владелческите права на земи от Диар-Бекирското войводство
Молба до султана – за помилване и освобождаване от отговорност на преносвачите – куриерите: главния майстор – бръснарина Исмаил ага и др. за начета им, по пренасяне на 188 торби с пари, от едно място на друго
До султана – ходатайство за назначаването кетхуда на общината Кяфир (…), на местото на сегашния такъв Али, някогашния (…) Хасан, бил по -рано на същата служба цели 15 години и от който раята е била доволна
Писмо до султана за издаването на оправдателни документи за отпуснатите на стрелците на придворните агалар барут 100 оки, фитил и др.
Писма до султана по въпроса за уреждане продоволствието на разни войскови команди: набраните на местни начала войници за новозавладяната крепост Ривеп; за крепостта Карс новобранците от 500 души “серденгечиди” бойци за завоевателя на (…) и изпратен да уреди страната Шираван Ахмед паша и др.
Ферман, от времето на султан Мехмед I, с който се рапорежда и узаконява прехвърлянето на заплатата на владените земи от Анадола върху Сеид Ахмед
За назначаването на Ибрахим за “суюлджу” при джамията на султан Мехмед в Изт. Карахисар, с дневно възнаграждение по 5 акчета, взети от приходите от шапхамето (мина за произв. и добив на стипца)
Берат на султан Ахмед III, за назначаване като “фетхи хаван” при джамията султан Мехмед в Карахисар (…) лицето Сеид Веледдин, с дневно възнаграждение 5 акчета
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда продоволствието на четиридесете войника на крепостта Олгюн (Тесалия) да се доволствуват от произведените храни на Кардиче – град в Тесалия – в размер на 252 кила жито, на стойност 7 560 акчета, на базата един грош = на 125 акчета
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда и узаконява, прехвърлянето на половината част от зиамета на земите на Диар-Бекирското войводство върху Мушад Мехмед, срещу заплащане съответната такса за подновяване берата, по случай възкачването на престола на султана
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда и утвърждава прехвърлянето третата част от зиамета в Шам, Халеп, Адана, Диар-Бекир, Малатия и Токат, върху поменатия в берата Халил ага, който приема това прехвърляне; издадено за случая нужния хюджет
Писмо от войсков началник до султана, с което се иска издаване на заповед до съответно служ. лице във Варна, срещу 10 тежко подвижни и неудобни оръдия на войсковата част, потеглила от Пазарджик (Добрич), да се отпуснат от Варненското пристанище 10 малки оръдия “шахи”
Уведомително писмо от кехтудай хазине (началник хазинето), за че от монетарницата били получени: общо 1182 нови алтуни (лири), 40 пари, рубиета на стойност хиляда гроша, и 750 хроша сребърни пари, съставляващи заплатата на служителите за месец шевал 1719 г., включително и месечната заплата на валиде султан
Писмо от мютевелията на построената от Исак челеби джамия в (…) – Шейх Осман до султана относно разпорежданията, свързани с управлението на вакъфските имоти, принадлежащи към същата джамия
Височайше нареждане до кадията на Синоб и агаларите там да назначат от местната рая нужното число гемиджии, които да спомогнат намиращия се на сухо нов гальон да бъде спуснат в морето и заедно с другия, изготвен по рано, да бъдат пренесени в Цариград
Писмо от Елхач Али, владетел на имоти от с. Алесандрово, Пловдивска община, Софийски санджак, относно вземанието му за срока на 1718 г.
Ферман за прехвърлянето на владелчески права на тимариота на с. Ибеали, Сиваски санджак, върху тимариота Осман, но последния несъгласявайки се да стане това прехвърляне, владението на поменатите имоти си остават в предишния тимариот – от времето на султан на султан Мустафа III
Списък на тимариоти, поради заболяване или посмъртно прехвърлени правата им върху техните синове – изпратен за сведение в Дефтерхането
Берат от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда и узаконява прехвърлянето на половината част от правата на тимариота-владетел на земи в Халебската област върху трето лице
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда до военачалник да се справи със създаденото положение от казълбашиите
Писмо до султана, в което се съдържа сметката по направата и постановката на 33 броя нови завели за крайбрежния дворец (Яли Касри Хумаюни) и се иска отпускането сумата за изплащане на правоимащите
Опис на вещите и скъпоценностите, останали след смъртта на садразамина Хюсеин паша, описани и предадени в държавното съкровище, между които елмазени пръстени и др. скъпоценни украшения
До султана от валията на Босна по сформяването разхода за заплати и др. на разните гарнизони в Босна за 6 месеца
три еднообразни фермана от времето на султан Ахмед III, уреждащи положението по продоволствуването на 395 души еничерски войски, от една крепост в Анадола, възлизащи на 163 800 акчета, на базата 125 акчета равни на един грош
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда да се командироват 18 души войници специалисти – артилеристи – в Диар Бекир и от там да заминат за Полша и получат лафетите за оръдията в Диар-Бекир, които ще се приемат от Александрийското пристанище
Писмо от румелийския валия Аптула до султана – говори се за назначаването на подходящ и доверен човек – длъжностно лице, което да бъде натоварено със събирането на данъка от мирийските земи в Ниш и за такъв се посочва Елхач Мехмед ефенди
Писмо до султана да издаде нужния ферман за възнаграждаването на опитни, честни и заможни лица реставрирането на крайграничните с Персия укрепления, пострадали от размириците в поменатата страна
Писмо относно рамера на разходите от 18 товара 55 312 акчета, нужни за месо и жито, за поддържането на 872 еничери, за една година време, които еничери охраняват крепостта Курна
Разписка за полученото количество ечемик от склада на мубаширина в София за посрещане разходите на правителствените органи
Разписка, срещу която е получено 600 килета ечемик, от мубаширина на град Ихтиман, за посрещане разходите по доволствието на правителствените хора, включително и кетхудата
Разписки за получените количества ечемик от складовете в Пловдив, Татар-Пазарджик, Папазли и Сливен град (Мустафа – паша) за посрещане разходите на държавните органи
Берат от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда да се отпусне пенсия от по 7 акчета дневно на военноинвалид от войната, числящ се в табура от Белград
Отнася се до злоупотребленията на бирник – събирача на данъците на Силистренска област, който не можел да се отчете и за туй бил задържан и предаден на съдебните власти
Разписка за получените количества ечемик от канцеларията на Белградския мубаширин (комисар) по събиране държавните даждия за посрещане разходите на правителствените органи
Заявление от останалия военно-инвалид Мехмед Мустафа до султана – да му се отпусне пенсия, понеже краката му помръзнали, а независимо от това бил и тежко ранен във войната с Калаш
Писмо-изложение от служебно лице относно неподчинение и отказ да плащат данъците си раята от Старозагорско и попадащо в Одринска област под внушението на злонамерените Кьосе Никола, куюмджи Васил и (…), през 1165 г.
Iултанско нареждане до Бабадаг – поради неизпълнение на султанското нареждане да не се вземат повече пари от раята в Бабадаг, да се вържат по един човек на околия и се задължат да гарантират един за други и тези техни гаранции се впишат в дефтерхането
Берат от времето на султан Ахмет III – войсковите части от охраната на Батумската крепост да се доволствуват от доходите на Токатска финансова област
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда (…) да си построи дюкян на собственото си празно место
Ферман на Ахмед III за назначаването на джизиедар, който да събира данъците “джизийе” от циганите в Ямбол и околията
Ферман на Ахмед III, с който част от приходите от “джебел бедели” за нуждата на султанската кухня – “халвахане (…) и др.
Илям на кратовския кадия относно внесения в хазната такси от Кратовско, за прибирането на които бил назначен мубашира Джемал
Протокол на кадията в Струмица по повод заявлението на изпратения в Скопско за събирането таксите от мултезими и маликяне мутесарифите в Петрич, Струмица и др., Кюстендилски санджак, че собствениците на същите били в момента в Цариград и таксите остават неприбрани
Илям на кадията в гр. Дойран, Кюстендилски санджак, за внесената вече от владелеца на Давидово, Дойранско
Протокол на кадията на Галата, Цариград, съдържащ самопризнанията на привлечения убиец на арменеца (…)
Доклад на Нуман паша, натоварен с крутирането на войскови части за армията, относно размириците предизвиквани от отделни военачалници в империята
Писмо, с което се урежда назначаването на нов учител в детското училище в гр. Белград на мястото на починалия такъв Абдулла ефенди
Заявление от кетхудата на тухларите и керемидчиите в Станбул до султана, с което иска да се забрани на неверниците да продават своите тухли в местността “Аязмо” – противно на нареждането да продават по определени цени своето производство; те не се подчинявали
Писмо от началник крепостта на Видин – до султана – относно ремонтиране на една от джамиите, със съдействието на дефтердарина на Видин
По случай възкачването на престола на султан Махмуд I настоящият берат е подновен и таксата от 40 гроша за подновяването му е изплатена
Заявление от гръцкия патриарх в Цариград – до султана – оплаква се от някой си Добри от Русе, който бил подстрекавал раята от Русенско за неподчинение на патриаршията и иска да се вземат мерки против същия
Ферман от врмето на султан Ахмед III, с който се нарежда на 43-мата войника, пазители на крепостта “Ине-бахти”, за една година време да се заплати 10 176 акчета по цена на житото от 86 гроша чисто сребро
Доклад от Абди паша до султана, в който се излагат решенията на съвещанието между него и Сюлейман паша относно отбраната на Добричката (Хаджи оглу пазари) земя и уверява в свойта преданост и тази на Хамид бей преданост
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се нарежда Чомур оглу Юргълки и другарите му Карагьоз Папаз оглу (?) от Кайсери, се провинили и се нарежда да бъдат заточени в о-в Боздже-ада и (…) в калето докато се поправят
Берат от времето на султан Махмуд I, с който се узаконяват разходите от 1 506 акчета дневно на охраната на крепостта “Хотин”, състояща се от 148 человека
Писмо до султана относно провинилия се командващ войските на Иная, който бил обесен, наедно с Калчи оглу Омер, имотите им издирени, секвестирани в позла на държавата
Берат на Ахмед III за назначаването Халил Али Бабадаги на слуба в оджака на местните топчии с 7 акчета дневно възнаграждение в крепостта на Бендер
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда на войниците от Лом-Паланка на служба в калетата да им се заплаща месечно по половин кило жито на месец на човек
Писмо на Махмуд I до мухафъза на Багдад, с което нарежда Багдадската крепост, предвид на усложненията в Персия да бъде снабдена с хранителни и др. припаси, поне за една година
Берати на Ахмед III, с които, по повод заемането на султанския престол подновява стари султански берати, с които се определя заплати на разни (…)
Берати на Ахмед III, с които се определя част от пенсията на еничери и спахии пенсионери да се дава от хазната направо, а друга от митницата на Токад
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда доволствието на войниците от крепостта Ван да става от постъпленията на Ерзрум
Служебни бележки до началника на митниците, за наемане гребни лодки за пренасяне в отделни случаи длъжностни лица до разни о-ви по крайбрежието на Бяло и Средиземно море и поетите такси
Илям на кадията в Тетово върху обстоятелствата, при които Мустафа ага не е могъл да събере таксите от владелеца на Тетово и околностите (във форма на маликяни) Есоб Бекир заде Ибрахим
Протокол на одринския кадия, по повод заявлението на Абдул Керим, мюлтезим на данъка “джизийе” и констатацията на специалния мубашир изпратен в Стара Загора, че за неплащането данъка населението – раята е подстрекавана от бунтовниците Шейтан оглу Марко, Кюче Николе и др.
Доклад на Шамския валия Мехмед паша за положението и проявите на отделни висши длъжностни лица от областта (…), излагайки един случай от значение да бъдат отбелезани и изнесени наяве
Писмо по повод доклада на началника охраната на Ниш за назначаването някой си Мехмед да събира даждията от новостроящите се жилища и магазини, като се изброяват и годишните приходи от някои пера, според регистрите на главното сметководство
Служебни записки до каядчи башията за отпускане разни канцеларски материали за нуждите на разни върховни служби
Доклад на великия везир до султана – за помилване
Писмено изложение от валията в Шам
Заявление от българите Павло Денов (?) от Новозагорско до султана – моли поради крайна изпадналост, неспособност да работи, напреднала възраст, бил освен това изсипан, да му се опрости данък “джизийе”
Берат на Ахмед III, издаден в Пловдив, в полза на спахията Мустафа Мехмед, пенсионер, като се определя 1 акче от хазната и 4 акчета от мерзифонския данък “дамга”
Илям на наиба в гр. Гюмюрджина във връзка с изпращането на мубашира Мехмед Саид да събере недоборите от продажбата на държавни храни в пристанището Кара агач, поради смъртта на чиновника по това разпродаване Ибрахим
Илям на кадията в гр. Силистра относно изпратените от Саид Мехмед провизии за Белград, с параходи и коли и предназначени за действуващата в похода същата година войска
Доклади за положението в Йемен, Румелия и Сивас, създадено от тимариотите в тези две последни области и взетите мерки по отношение на същите
Ферман от времето на султан Ахмед II, с който се нарежда да се закупи нужното количество брашно и по Дунава се стовари на Силистренското пристанище, от което да се приготви сухар (пексимед) за войската, поради предстоящия поход
Ферман на Ахмед III, с който се назначава лицето Ахмед Мюхид от Никопол, срещу заплата 7 акчета дневно, в новопостроения оджак на обществото “Маеша”, в крепостта Бендер
Писмо от началник охраната на гр. Видин – в което се говори за отпускане кредит, за ремонтиране на някои помещения от крепостта Реджеп паша, за да зимуват военния добитък и боза
Писмо (в чернова), с което се искат сведения за артилерийските оръдия и припаси, които са били предадени от немците на турските служители от крепостите Белград, Смедерево и Ада кале
Заявление от джирекчийския еснаф, който е разполагал с четири кланици вън от Егри Кану в Цариград, по повод спора им с еснафа на касапите, които се домогвали да ги преместят вън от крепостната стена на града, в местността Еди кулле
Писмо до войводата на Молдавия – Костантин, с което му се поръчва да издири и прибере в складовете на Исакча храните, които убитият войвода Лигор, по сведения е събрал в пристанището Галац и околностите им
Кягъдчи баши – да се отпусне на дивитдарина на садразамството 3 оки рик (пясък) и 2 топа хартия и 50 броя калеми (писалки)
Писмо до султана – описва положението на раята в Молдавия, изложени на постоянни преследвания и гонения, от неколкото души необуздани елементи
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се разпорежда джамията в Изверник да бъде реставрирана за сметка на постъпленията от данъците на Босненските цигани
Сведение за земите и изчисленията на таксите на тимариотите от Силистренска околия
До султана – заявление от кавалерийския ага Хасан, изпратен с 40 души от Лом във Видин, до султана: да бъдат изравнени по дажби с другите конници във Видин
Молба от Враца, с която се моли ферман за назначаването на Али ефенди за имам и Мустафа за хатиб на джамията “Атик”; да се поднови, тъй като стария сиджил, в който бил вписан този ферман, бил пропаднал през време на една бъркотия
Писмо до султана, в което авторът му получил заповед за назначаването му сераскер в оня край, съобщава, че веднага се е отправил към новоизбраното седалище на санджака Шумен и е пристигнал в Пазарджик и че със Сюлейман паша вече е обсъдил подробностите по защитата на тези краища
Документи по отчитането на мухасъла (бирник) на Къбрис (Кипър) Халил – починал, като оставил недобори от джизийето и данъка “нузул”
Ферман от времето на Ахмед III, с който се упрежда въпросът за продоволствието с месо на бустанджиите – 659 човека, като разходът се отнася към прихода на местната митница на гр. Одрин
Ферман от времето на Ахмед III, с който се урежда изплащането на заплатите за минали години на 2 775-те войници – гарнизон на крепостта Азов
Писмо до Дунавския вилает – съобщава се, че са постъпили 40 000 гр., съставляващи постъпления от минали години и от текущи данъци, като било казано изрично, каква сума е за сметка на 1870 г.
Свидетелство, установяващо размера на сумите в пари и документи, постъпления от Видинския санджак; изразходваните в отделните кази и за разликата в приход на хазната
Писмо до видинския мутесариф – Коста Томов е осъден на 3 години затвор за кражба на пари и вещи в дома на Хр. Лазаров от с. Чрефче (?), Берковско
Писмо до султана – иска се оформяне сумата, платена като наем на лодките, при посещението на шахския пратеник – за превоза от Бешикташкия дворец до султановия сарай
Чернови от писма до селища, градове и общини от пределите на България
Изложение относно някои стопански подобрения и мероприятия в Мека и Медина
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда артилеристите от Трабзонската крепост да бъдат доволствувани, от постъпленията на трабзонските митници и др. приходоизточници, в размер на 17 033 акчета, на базата една грош равняващ се на 125 акчета
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда 131-те еничери – войници, от едно кале в Анадола, да се доволстват от приходите – постъпленията на Токадска финансова област, възлизащи на два товара 76 392 акчета
Писмо до капитана – моряк командващ плаването по река Дунав, в което се говори да бъде организирано редовното пренасяне на храни и снаряжения за военния арсенал
Ферман от времето на султан Махмуд I, с който се уреждат плащанията по разходите извършени по ремонтирането на моста Калдъръли и хана в Исакча
Разписки, срещу които са внасяни суми в личната каса на султана
Преписка, в която се говори за определяне оклада (продоволствието) на четиридесете войника и един ага от Видинския гарнизон, настанени за пазене реда в Лом паланка
Писмо от кетхудата на Утар, с което се иска султанът да издаде съответния ферман за хората на утарския майор Маряши, който с 150 човека бил причислен към турската войска
Ферман на Ахмед III до всички кадии, кетхуди, еничерски началници, войводи, аяни, намиращи се по пътя от Одрин до Исакча, за съдействието по поправката на същия път, по който ще минат ешалоните – топове, припаси и др., във връзка с предприетия същата година военен поход
Писмо от войводата на Молдова, Лигор, до султана, по набезите на Ногайските татари, заселени в Буджек (Халие паша Юрду), в земите на Молдавия, където разорявали бедната рая, въпреки височайшето нареждане, същите да се въздържат от всякакво изстъпление спрямо раята и фермана последвал това писмо
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда за нуждите на заминаващите за Крим войски от Видин, да се вземе 500 килета от държавното брашно, 100 кантара пексимед, които провизии се вписват по книгите
Писмо до султана, описващо положението в Тафли, Мераш (?) санджак (Халепски вилает) като размирно, благодарение на нередностите вършени от (…) оглу Омер и брата му
“Молба до султана, да се изпратят камили, които да пренесат до Цариград изготвените в Солун чохи за цариградските еничари предната година били изпратени 91 камили за същата цел”
Удостоверение от закупчика на провизии за Каре, който удостоверява, че сумите, останали от искания мухафъз на Ривен, Реджеб паша, остатъкът от тези суми 8 750 гроша са му предадени от специалния пратеник за прибирането имуществото на покойния
Илям на кадията в Ловадия (Крим), с който се констатира, че раята и собствениците на чифлиците са в състояние да доставят 7 500 стамбулски кила жито и др. за приготвянето пексимет за крайграничните крепости и се моли султана да ги освободи същите от тази тегоба, както е освободил вече Езвинската (?) каза, в съседство на тях
Писмо от изпратения по определяне границата в Босна и Темешвар Ибрахим ефенди до султана, с която иска да му се отпусне порциона за времето от Димитровден насам
Писмо до садразама, с което се иска отпускането от хазната 100-те кесии акчета предназначени, разпределени за раздаване на мюсюлманите, намиращи се в Русия
Ферман от 1703 г., с който (е назначен?) за морски стрелец (азеб) в новопостроената крепост в залива Малом лицето Махмуд Абдулах
Писмо до Белградския валия (областен управител на Белград), отнася се до вземането, на което има (право) майката на починалия в Галац Топокчу Ахмед, в качеството си на единствена законнонаследница, от писара Муртеза, от чиято заплата да се удържи това вземание
Писма от които се вижда, че от градовете Силистра, Гюргево, Свищов и Русе се изпращат превозни средства (коли) и работници за построяване на помещения, принадлежащи към Видинското кале
Писмо до султана от някой си военачалник – Осман, отнася се до засилване охраната на Белградската крепост с оръдия и войници – еничери, обещаващи да служат вярно на султана
Писмо от един от капукетхудасъ до султана относно определянето на охлада (продоволствието) на началник крепостта Чалък – Кавак, който да се изплати на два пъти през зимата и през пролетта
Писмо от капитана (морски) Абдул Салих до султана, с което му съобщава, че са получили срещу редовен документ от мубашира Мустафа ага – 22 660 гроша, за доволствието на екипажа от петте военни галеони, назначени (в корсарство) за охраната на Бялото море и се иска ускоряването, дотъкмяването остатъка от сумата, за същото време
Берат от времето на Осман II, с който Мустафа Мехмед от Одрин се назначава за морски (азеб) в Бендерската крепост
Документ от мубашира Мустафа ага за разписките при пътуването до Цариград на извънредния полски посланик на турска територия
Опис на вещите и парите на задържаните при бостанджи баши ага под стража бивш войвода на Влахия Стефан и неговия баща
Писма на мутесарифа и пазител на крепостта Фаш за назначения и др. промени в охраняващите същата войски
Писмо до султана – да бъде наредено до варненския кадия и варненския началник гарнизон (охраната) да бъдат изпратени 80 кантара барут с кола за нуждите на войната
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се нарежда доволствието по срещане разходите по съоръженията на известна крепост от приходите на околията Османджик
Ферман от времето на султан Ахмед III, изготвен в Константинопол, с който се определя дневното възнаграждение от по 8 акчета на ден, на заслужилия (…)
Ведомост за разпределянето (разхвърлянето) по петдесет пари налог на всеки тимар от представеното в Крък – Бардакските хамбари брашно
Берат от времето на Махмуд I, с който се определя окладът на 43-те души топчии, охрана на Трабизунската крепост, като сумите се вземат от приходите на местната митница и околностите, притежавани под формата на маликяне от Мустафа и др.; разпределяне на постъпленията от с. източник
Писмо от началник охраната на крепостта Фаш – Хафъз Мехмед, с което се предписва ремонт на крепостта, точно по доклада, писмен на капуджибашията Абдул Беки, специално изпратен във Фаш за да прегледа крепостта
Ферман от времето на Мустафа III, с който се нарежда за събирането на данъка джизийе от раята в Карнобадската каза за времето от месец рамазан до шавал
Писмо до чиновника по държавните имоти (мал емини) на Силистра Елхадж Хюсеин, относно начина на отпускането дневните оклади за хора; и фуража за серденичерлерите – охрана на крепостта
Ферман от времето на султан Ахмед III, с който се рапорежда, за лакеи (прислуга) на помещенията в Бендер калеси да се назначат тези и тези лица, с надница от по 7 акчета дневно
Писмо относно възнаграждението на Белградския и на Смадерево мъхафъзи – след завладяването на Белград и по-късно, платимо от раята, която се е разбягала и е в нищета; от приготвяните във Влахия и Молдова коне за Турция да се дават по 50 на Немско – като подарък от падишаха
Писмо от висше правителствено место до мютесалимина (събирача) на пари на о-в Сакъз – да напомни на английския консул в о. Сакъз, да престане да държи неприязнено отношение към властта, както до сега
Султански акт от времето на Ахмед III, с който се признава правото на собственост върху една баня “Чифте Хамам”, в гр. Магниса, на Хаджи Нусух
Ферман от времето на султан Мехмед IV, с който се нарежда, предвид наближилото време за чохи, да се възложи на доставчик – да достави чоха за еничерите в Цариград
Писмо, от което се вижда, че след двете сражения на турската флота с венецианската военна флота, последната била разбита (разпръсната) и повредените от боя турски кораби отплували към корабостроителницата за поправка
Доклад до султана от двама военачалници, които съобщават, че съгласно дадената им заповед са преустановили военните действия, обаче, фамозният Нусих оглу, вместо да моли за прошка, отново вкарвайки в действие похота и коница, предприел военни действия
Арзухал до султана – иска се отпусканото полагаемите се дневни пари за 1728 г. на еничери, гарнизон на крепостта Румис, Тебризско – в размер са на сумата 75 120 акчета
Оплакване до султана, в което се излагат насилията и беззаконията, извършени от войводата на Балия Бадра в Пелопонес, Ахмед ага, чийто разбойници убивали и безчинствали, и се иска отстраняването му
Доклад на валията на Шам до султана, относно реда, по който ще протече поклонението в Медина през м. ноември и декември
Писмено изложение относно похода на султан Мустафа II с войските от Видин и другаде, срещу русенския военачалник, главатар на разбунтувалите се недоволници от този край (…)
Писмо, с което се иска от домакина на дървата, при султанската кухня, десет коли дърва за самата кухня
Ферман от времето на Осман II, с който се нарежда до яшкия векил, докато трае службата по границата на назначения да определя същата Мустафа, да му се отпускат ежедневно по 30 оки месо
Три фермана от времето на султан Ахмед III, с които се определя и узаконява хонорарът на събирач на данъците в Нишкия санджак
Берат, с който поради възшествието си на престола, султанът подновява берата за назначението на хаджи Ахмед, за наиб в джамията “Султан Селим” в гр. Петрич
Ферман от времето на Ахмед III, с който се нарежда по какъв начин да се разходват средствата, останали от покойния Халки ага Реджеб паша – покупка и превоз на провизии за охраната на Генче от Карската област и др.
Заявление от някой си Али до султана, с което иска поради смъртта на Чури хаджи Мехмед, притежател на маликяне в Горубляне и околностите, Софийско (Паша санджак), да бъде същата мукатаа възложена нему
Ферман от времето на Абдул Хамид I, с който се предписват мерки по усмиряването на разбойника Ислям заде Якуб, от Коница, върлуващ от преди 9 години, извършил убийства, ограбвания и пр.
Бележка със сведения за разходите по пречистването на стария барут, намиращ се в Белградската и Темишварската крепости, и искане майсторите пресейвачи и нужните решета да се изпратят от Цариград
Ферман от времето на султан Осман III, издаден в Цариград, с който се определя хонороара (надницата) на воените чинове от охраната на Варненското кале, Силистренски окръг
Заявление от книговезеца Мехмед в Одрин, който се оплаква на султана, че напоследък кяъдчи башията Мехмед незаконно му пречил да упражнява занаятието си
Писмо до султана, по повод на което е дадена заповед на Истанбул агаси, да отпусне 50 чекии дърва за войсковата кухня в Топ Капу, Цариград
Сведения за разходите, предвидени по ремонтиране Белградското кале, изсушаване блатата, нивиране на р. Сава и др. подобрения за благосъстоянието на този край
Илям на кадията в Сулуй, с който се иска възлагането и за следната година на страноприемницата (мензел) на Хоталич върху до сегашния наемател Мехмед – с ферман на султана
Сведение, от което се вижда кои длъжностни лица и с по колко коня са намерили подслон в продължение на 6 месеца в Тетовската страноприемница (мензол); и цената на оказаните им услуги
Фермани от времето на султан Махмуд I, издадени в Одрин, уреждащи положението на тимариотите, предимно военни лица, за спорните зиамети
Рапорт-изложение на началник флота (капуджи паша) – Юсеин паша, относно пренасяне на зърнените храни от Бейрут за Цариград и с чужди параходи (руски и немски), каквито се намират във водите на империята поради недостиг на водни съдове в страната
Писмо от назърина на Видин – до султана, с което моли раята от Видински санджак – Бан и Тимок – да бъде облекчена от работата им във Виденската и Нишката крепости и препратени на служба другаде, където също така ще бъдат полезни
Писмо от Мирахор Мехмед до султана – на вакантно място конегледач в дворцовата конюшна, по представление на кетхудата, да бъде назначен Ибрахим Али с по 6 акчета дневно
Документ, издаден от мутесарифа на Охрид – Мехмед, на тимариота Сюлейман велед Байрам за внесената от него сума 100 гроша джебели бедели за пенсионери и малолетни
Ферман от времето на султан Ахемд III, с който се нарежда назначаването на второстепенен одажия (лакей – камериер) при двореца с по 7 акчета дневно
Писмени изложения относно укрепяването и заздравяването крепостта в Пелопонес – с даване мнения за военните съоръжения, нужни за самата крепост
Рапорт-изложение от румелийския, солунския валия, решение на серския кадия и махзара на местното население от Серска околия, относно военачалника (аяна) на Серска и Демир-Хисарска околии – Сиявуш паша заде Исмаил бей
Писма до султана за отпускането от Истанул агаси дърва за камините на султанския харем и за кухните в Топ Капу дърва
Илям на силистренския кадия по повод публичното прочитане в присъствието на сер аскера Осман паша, началника на Силистра Хасан паша, на учениците на еничерските забити и др. възванието (хати хумаюн) по случай войната
Опис на поправките (налагащи се) в султанската кухня и склада за ориз в Одрин, представен от главния архитект (мимар) в Одрин
Преписка по освобождаването на последните войскови части – 2 бързи артилерийски оръдия и кавалеристки части, изпратени на разположение на Босненския валия
Чернова от писмо до диар-бекирския валия, в което се напътствува, какви точно мерки да вземе във военно, стопанско и просветно отношение във вилаета
Писмено нареждане до началник складовете на зърнени храни в Трабизон, за да отпусне 9 000 килета жито за войските на крепостта, като разноските от по 2 акчета на киле за превозването им до крепостта се заплати от гюмрук емини (отговорен касиер) на митницата
Писмо до султана – наредено било до наибина (кадия) на Сакъз санджак, Анадола, никой да се не меси в работите на раята и не върши злодеяния, за който случай е издаден и височайш берат
Изложение от началник охраната на гр. Пирот, Софийски санджак, относно нередностите, проявявани от държавните представители (спахии) и др. натоварени да събират данъците и техните злоупотребления
Чернова от писмо, адресирано до силистренския валия, в което се говори за мюлтезимите на вакъфските имоти, останали от султан Селим
Изложение от първенците на Йерусалим до султана след нашествието от Египет на Али бей, войската на когото били заели вече околните на Йерусалим кази и се готвели да влязат и в самия Йерусалим
Колективна молба от 8 души владелци на зиамети и тимари в Диарбекирско, за които е било заповядано да зимуват във Видин – искат да бъдат освободени да се завърнат в родната си област, като на тяхно место се съберат пехотни войници защитници на Видин, за което разноските и другите свои задължения да изплатят на части, като за всичко това взаимно си поръчителствуват