До султана, с който се докладва, че Пруският пълномощен министър е съгласен да посредничи за сключване примирие с Русия, но чака … на своето правителство. Времето на примирието да се използва за подготовка на останалите войски за нападение на Крим по суша и море.
Тулча. Писмо от мутесарифа на Тулча до валията в Русе, с което се съобщава за изпращането държавните архиви във Варна и заминаването им от там за Цариград.
Писмо до Дунавския вилает, с което се праща, за сведение, апел на комитите в Букурещ, в превод на турски език, до българите, от 7. май 1877.- с който апел приканва българския народ към свобода …- обръща внимание на власите да бдят зорко.
Тулча. Писмо до Дунавския вилает, за издаване писмена наредба до българското население, да се внимава от българи хайдути и да се преследват и заловените да бъдат предадени на властта.
Писмо до министерство на финансите от Отоманската банка. Сумата от 50.000 лири се предава на Руския пълномощен министър за обезщетение на руските поданици.- като за целта Руския представител е издал и нужния документ.
Писмо от министерство на външните работи до вилаета- отнася се за редакторите на в. “Век” Балабанов и Драган, които с някакви книжа заминали за Европа – предписано било до посолствата в Берлин, Лондон, Приж и Виена да странят.
В следствие зачестилите от един месец …. погранични инциденти със Сърбия, от турска страна е разпределен полковник Фаик, а от другата страна (Сърбия) полковник Орешкович и секретарят от външното министерство Бочо били назначени за комисия.
Писмо садразаминък (министър-председателството) – отнася се до вестник “Напредък”, излизащ на български език, в 87 брой бил уязвителен по отношение на властите и като така нужно било да бъде наказан редакторът му.
Доклад – отнася се до бунта и размириците във Влахия и Богдан, предизвикани от ренегата – предател Александро Исланди и воеводата на областта “Богдан”, които заблуждавали раята.
Силистра. Телеграма от Русе до каймакамина на Силистра, да се оповести цялото население да пази реда и наредбите на местните власти, по случай подписването на мирния договор след руско-турската война.
Докладът на Белградския военачалник Али паша от 1232 г., в който се говори за похожденията на Милош воевода.
Писмо до султана от турски военачалник – уведомява го за посещението на войсковата му част в Смирна от Австрийския император, който наблюдавал военните маневри, разгледал и обходил казармените помещения, останал доволен от реда и чистотата в казармите и в последствие наименували полка му на негово име.
Изложение на Богданския воевода, относно революцията в Испания и отношенията от така създаденото особено положение и възможността за война между Испания и Франция.
Бендер. Писмо от мухафъза на Бендер, с което се искат средства за продоволствието на унгарските войски, под командата на унгарски генерал при пренасянето им в Софийския (паша) санджак, което предстояло.
б. м. Биографията на непокорните военачалници, завърнали се победени от Египет.
Писмо до султана. – Немския параход , идващ от Венеция и акустирал в Солунското пристанище, по сведение на чуждия капитан се говори за случилото му се изпитание в открито море.
Писмо до Дунавски вилает, с което му се изпраща един отпечатан екземпляр от правилник (наредбата), уреждащ положението на спомагателните войски в турската армия.
б. м. Молба от митрополията, духовенството и първенците на Влахия до султана, с която му изразяват благодарност и хвалебствия по случай пристигането, на 3 април в Букурещ, на новоназначения воевода Николай-бей.
б. м. На Шатър Хасан ага, който е завел в Букурещ новоназначения Влашки воевода Николай-бей и се връща обратно. Същият тук предава някои свои наблюдения.
б. м. От митрополията, духовенството и представители на Влахия до султана. Молят, да се отложи доставката на 150.000 кила жито, с които са задължени по случай назначаването на новия воевода Караджа Николай, тъй като, поради суша и други бедствия, не са в състояние да сторят това.
Препис. От султан Махмуд I, отправен до мутесарифа, кадията и началник на митницата в Солун, с който се отпускат 4 гроша на ден за издръжката на емигриралия в Турция – Солун , … Филип Орлин.
б.м. Молба от каймакама на Босненския еялет до султана, с която се иска помощ за справяне с размириците в Босна.
б. м. Сведения за Полша, получени от Влашкия воевода Лигур. Руски войски, които щели да отидат на помощ на Англия и Холандия, възнамерявали да минат през Полша. Сведения за мерките, които взема полският етман.
Писмо до султана- от гръцкия католически патриарх.
б.м. Отнася се до заздравяване на крепостта “Каре” на руско-турската граница.
б.м. Относно разбирателството между Черногорския владика и Босненския валия по назначаването на капу-кехая.
Сараево. Приходо-разходен бюджет на Сараево и околните села от януари до май 1288 г.
Писмо до султана – с което се уведомява, че по случай пристигането на френския император в Букурещ, в изпълнение… И протокола изстреляни били 21 топовни гърмежи.
Писмо до султана – от драгоманина при Високата порта, австриеца Момарс, за вземането му, по полица, от Влашкия митрополит Филарет.
Понеже не стигали четири конака (жилищни помещения) за нуждите на новопристигащия Руски представител (пълномощен министър), налага се чрез воеводата на Галата, да се опразнят още два конака, чийто собственици не знаели какво ще им се плаща, нежелаели доброволно да опразнят конаците.
Доклад до султана, относно сведенията за: оттеглянето на австрийски и полски войски, под командването на принц Понятовски, които са съдействали на французите в Галиция; за съсредоточаването 50 000 австрийска войска в Бохемия; и за сведенията за съюз между Русия и Прусия.
От Шумен за Силистра. Околийският управител в Силистра се уведомява за сключване на примирието в Одрин и като така, приготвилите се да се бият турци, да останат по домовете си, за да не се излагат на изпитания.
От Белоградчик за Видин.- Каймакамина на Белоградчик уведомява мютесарифина, че според сведенията на разузнавача, русите с 800 коли муниции и чадъри от “Кади-богаз” се напътили към Алексанец и че 96 000 души руски войски щели да нападнат Видин, но сръбските войски немогли да помагат, а австрийските войски щели през Босна да навлезат. Резолюцията на мютесарифина: “Много преувеличени са сведенията.”
Телеграма до силистренския каймакамин.- уведомяват го за подписването на примирието и договора (протокола) за това от страна на турските паши в качеството си на представители от турска страна.
От Велкооглу, Никола и Стали…, търгуващи с Европа до султана.- Поръчителствуват за търговеца Атанас Димитров от Свищов, търгуващ с Европа, Индия и Персия, да му се разреши да замени слугата си Митран Ваши с Никола, син на Ангел.
Русе. Писмо от вилаета в Русе до Тулчанския мютесарифин, относно назначаването, по избор, на Григорий за владика на Русенско и Силистренско, за когото е издаден и нужния ферман; на когото да се подчиняват всички духовници от споменатите места. Приложение: Препис от фермана.
Писмо на турски делегат по водене преговори за примирие в гр. Яш, до садразамина, с което съобщава за пристигането на делегацията на мястото за водене преговорите с руските делегати и за разменени между двете делегации подаръци.
Телеграфна преписка, разменена между Видин и Берковица, съдържаща нареждането за свикването …; уведомление, че …; както и сведения за отделни нападения откъм Сърбия.
Изложение от Влашкия воевода, относно положението във Влашко и Богдан, където секретаря на немското консулство, водач на подстрекателите на населението за освобождаването им от мюсюлманите и пр.
Изложение до султана – иска се, отзования във връзка с размириците в Босна и назначен временно пазител на Адам Кебар, да бъде върнат обратно в Босна на мястото на молителя, тъй като реда и спокойствието в Босна са възстановени отново.
Министерство на вътрешните работи нарежда чиновниците да наглеждат застрашените от неприятеля места … И само след като улеснят с превозни средства и изпратят ония мюсюлмани , които желаят да се изселят. Срещу несъобразилите се с това нареждане да се приложат жестоки наказания. Препратена и до Тулчанския мютесарифин.
До коменданта на Белград;- указания за действията на войските, намиращи се в околността на Кладово – било заповядано на войсковите началници да наказват яростно ..; да се избърза със завладяването на Берковица и пр.
б.м.г. Съобщава се, че дипломатическите представители на трите сили са се явили в председателството и са заявили, че искат аудиенция, за да преговарят по Гръцкия въпрос и начина, по който са били отклонени на първо време. Става дума за границите на Гърция, за Дяволските острови – да останат турски; и за двамата турски пратеници в Лондон Маврояни и Намък паша.
Петиция от първенците и населението на гр. Агрибас до Върховното правителство, в която се излага положението в този град-крепост; че местната рая се бунтува, въоръжена е с огнестрелно оръжие, пушки, което е укрито. Необходимостта, предвид на положението, гарнизона да се усили до 8500 души и, че при нужда, ако се наложи, докато стигнал до Енишехир офицер, всички ще поподнат в плен и пр. Визира се руско нападение.
б.м. Доклад до садразама, в който се изтъква благоприятното международно и от военно гледище , за да се постигне опразването на Египет от нашественика французин; препоръчва се, от султанската свита Мустафа Рашид, който вече е имал среща с Пруския посланик в Цариград и се е уверил в добрите чувства на Пруския крал към Турция, да поиска от същия посланик да пише на своя крал и в случай, че тази връзка с краля се осъществи, краля да посредничи, като Бонапарт напише две писма: едно до своя генерал в Египет (и друго до Турция) за опразването на Египет и пр. Говори се и за мерки, щото французите, които ще напуснат Египет да не бъдат изложени на нападение от страна на англичаните.
Цариград. Доклад на правителствения повереник – управител на Каре, относно положението на руско-турската граница и ненадейното нахлуване във вътрешността на част от руските гранични войски.
б.м. Резюмета от разни писма-донесения: За нападение лично върху въстаника Алзуш Ахмед и убийството от последния на няколко души и нараняването други 20; За издължаването на населението в околността и Дупница; За издължаването на други от Щип; За пътуването на …от Битоля до Самоков за 13 дни; За нападение върху мирни хора в Тетовско; За разбойниците..; За обира на конски търговци край Белград, хайдут Петро оглу изин и пр.
б.м. Превод от писмото, което изпратеният със специална мисия при князете и раята на Белград болярин е изпратил.- Касае се за едно възвание към населението, в което се излагат мерките, взети за осигуряването спокойствието и реда и се приканва към подчинение и преданост. Съобщава се също, че се изпраща гореспоменатия болярин и патриаршеският архимандрит Гавриил. Болярът Манолаки ще бъде във връзка с Босненския валия и ще се запазят живота и честта на населението.
Писмо от Княз Павел Димитрович, изпратено до Реджеб паша, относно граничните … С Гюрджистан, причинявани от навлизането …
Протокол на Софийския специален съд до садразама, в който са дадени присъдите и мотивировките към тях на 9 души от с. Видраре, участници в обира на хазната.
Писмо до султана – за още намиращо се в обсадно положение Тамишварско кале се назначават 15 … чауши и за командващ отбраната Юсеин паша – за … чауши се предвиждат по 15 акчета дневно възнаграждение.
Доклад от командващия Мустафа до султана, че съгласно инструкциите които получил – да ускори и час по-скоро да сключи примирие с противника, е писал на руския генерал и изпратил като свой представител Галиб ефенди, известията от които се очаквали и щели да бъдат съобщени допълнително в чифлика Ислабози – както е определено.
Донесение за султана от назначения с титлата “сер аскер”, комуто било възложено да усмири сръбското въстание и възстанови старото положение в Белград и околиите му. Съобщава, че в изпълнение задачата си, пристигнал в Скопското поле и се насочил към Ниш.
Писмо-изложение на Али паша до султана – относно подвизите на хайдут Велко, генерал Ислев (руски генерал) и Дели Петро, при освободителното движение на сърбите.
Писмо до султана от барон … , Австрийски пълномощен министър – иска разрешение да мине австрийския параход през Босфора.
б.м. Такрир от гръцкия патриарх и висшето духовенство до султана.
Писмо до султана от (защитника), пазителя на Видин Хасан, за появата на чети от хайдути, между които … Милко и друг – “Куртули”, някои от които са унищожени, а заловеният жив хайдутин се изпраща. Подир останалите части също са били изпратени известен брой хора – за тяхното унищожаване се полагат похвални усилия. … Покрай Видин за написване писмото са минали нагоре и в обратна посока 35 държавни кораби.
Писмо до султана. – Уведомява се султана за идването на руския пратеник Кетхуда, наедно със съпругата си и двамата си синове, идвайки от гр. Бендер, на изпът за Цариград, да се направят нужните приготовления по квартирния въпрос и пр.
Писмо – изложение- Отнася се до литяжа във Влашко и Молдова, във връзка с който литяж се явява на сусната Александър Ипсаланди, който наедно воеводата на Мои дава Михаил … да разбунтуват населението в империята и пр.
б.м.г. Изложение до султана от Агаи Белград Ахмед Сердудли върху положението, във връзка с въстанието в Босна и Румелия на “сръбските изменници” – обсадата и съпротивата на Белградското кале.
Оплакване от свещениците и коджабашиите на град Враца, явили се в меджлиса, недоволни от Партений, са искали за владика да им бъде назначен епископ Доротей.
б.м. Документ, в който се говори за привлечената в защитата на крепостите Белград и Смедре рая, която, въпреки изявленията им за вярност и преданост към империята, с поведението си дали основание да не им се доверяват.
б.м. Писмо до султана – съобщава се за стълкновения с русите, при които руските войски са … селата около Багче Сазан; че разни ханове от … са се натоварили на кораби в пристанището “Олита”, че от хаджи Али паша няма никакви сведения; че положението не позволява и населението в Кулата не е способно на никакво противодействие по-нататък, че … по този начин остава в ръцете на неприятеля.
Съобщава се от Видин до каймакама на Берковица, че напредналите до Видин сръбски разбойници са били разбити в околносите на с. Чутуруз. 300 души от тях са били убити и във Видинско не е останала следа от сърби и разбойници.
До Дунавския вилает – изложение, в което се говори за участвалите българи във въстанието (Априлското въстание) – Говори се също така за осъдените австрийци, обвинени в престъпления и пр.
Текст на френски език. Писмо от Неготинския въстан комитет – до Пери Паша във Видин – изпраща се нота за предаване на една нота до австрийския имперски консул във Видин.
б.м. Писмо, с което се съобщава, че бил извикан с писмо руски пратеник, който се явил по крайбрежието на Чираган; предаденото му писмо било Русия да посредничи между Франция и Германия, за да се прекрати продължаващата от години война между тях; и се изтъква, че Турция, като съседка на Полша страна, е заинтересована от независимостта и сигурността на същата, което се изказва пожелание и руската императрица да споделя и пр.
Писмо до султана, в което се говори, че изпратения за разузнаване положението човек се е завърнал и според сведенията, които е дал, войските от Одрин са влезли в Чорлу; в идния четвъртък се тъкмяло общо съвещание на всички военачалници, за главатар на част от въстаналите войски бил определен, от Терсенскли оглу, първенеца от Осман пазар Генч оглу Осман, който с войската си бил стигнал до Лозенград; същият Терсенскли оглу на войските от към Стара Загора и др. е назначил Старозагорския първенец Хаджи Мехмед; че намерението на бунтовниците било да вървят за Цариград и пр.
б.м. Писмо, с което се предписва на коменданта (мухафъз) на Ариш да окаже всякакво съдействие на капитан Леси, от английската мисия при турската армия, който, ако пожелае да отиде и по-нататък за да разузнае положението и действията на французите, да му се назначат достатъчно доверени хора и пр.
Писмо на султана до генералния губернатор на Нидерландия, с което се съобщава, че посланикът Корнелиус Фалкден се е представил на особата му и връчил писмата си; дава се израз на добри чувства и уверения, че в духа на старото приятелство с Републиката, както в миналото търговците на същата ще се ползват в пределите на Турция с покровителство и съдействие.
б.м. Изложение относно сръбско-турското примирие, след прекратяване на военните действия при сръбско-турската война.-
Писмо до султана. С пристигането си в Едирне, получих вишочайшата Ви заповед за преместването ми в Търново, но поради въстанията в Шипка, Батак и … отражение в Стара Загора, Габрово и Казанлък, необходимо е да остана тук.
Доклад на турския дипламатически представител във Франция, относно някои мероприятия на Наполеон Бонапарт и поведението на алжирските племена спрямо Франция.
Доклади на турския назърин – наблюдател в о. Корфу през 1802 г., относно международното положение в следствие на войната между Англия и Франция. -Приложени са и докладите на италианския представител.
Писмо до главния хан на Аджак (?) Селхак (?) хан, с което се изказват похвали към същия, че не се е отзовал на подстрекателствата на русите и е останал верен на Турция и като му се изпраща и паричен дар от 15 000 гроша.
б.м. (къс от писмо) Писмен доклад до султана, в който се говори за посещение на английския посланик и заявлението на същия, че Турция не отговаряла със същите чувства на Англия, която била неин искрен приятел.
б.м. Писмо до султана, с което се иска съгласието му за завръщането обратно в Цариград на: Мидиахуди евел: Зехди бей, изпратен да осигури съсредоточаването срещу Пазвантоглу Осман назначените войски от Румелия и от Босна; и на Елхаджи Мемиш, който пък бил изпратен в Добричко, за да премахне разбойника Садъклиоглу – от първенците на Добрич.
Цариград. Рапорт-доклад, адресиран за Високата порта, съставен от Хаджи Руфат паша, в сътрудничество с мюшюрите (военни експертни съветници) от Топхането и специалисти инженери, относно укрепленията на Боаза (Дарданелите) и препоръките за подобренията.
б.м. Доклад до султана по инцидента с руски кораби, пристигнали със стоки в устието на р. Фаш, и по повод … даден на руския посланик във връзка със същия по-горен инцидент.
Инструкции, дадени на сер аскера в Исмаил, за в случай на нападение от страна на московеца, което било вероятно.
Писмо от “мюдири тахрир” на Ерзерумския виляет, с което дава обяснения при какви обстоятелства архивата на Чердер е попаднала в ръцете на руснаците след окупацията на този санджак.
б.м. Нота от руския посланик в Цариград, с която след заточението (…на бившия воевода на Молдавия Алеко Сачио, което предизвикало задоволството на Русия, в интереса на съюзните отношения между Русия и Турция се иска … от Цариград и …
Писмо от садразама до Дунавския вилает, с което се нарежда, във връзка с постъпките на руското посолство, българина от Сливен Хараламби, осъден на 3 години каторга за участието му в проектираното българско въстание и почти изтърпял наказанието си, да бъде върнат съобразно личното му желание, в родното му място или другаде, като той и завърналият се от Русия негов син – Иван, бил (задържан в Осман пазар) бъдат държани под полицейски надзор.
Донесение от мухафъза на Варна до султана, че натоварените с еничарски войски от Варна за Цариград кораби били пресрещнати от “…” военен кораб, който го обстрелвал и с изключение на един ги пленил.
Писмо до виляета в Русе, с което се съобщава, че по случай войната обявена от Русия в нарушение на договора със съюзат: и … Военни успехи в защита правата и независимостта на турската държава и народ на султана си присвоява званието “Гази”, фетвата за което била … на вилаетите, както и преди това било наредено и в … да се споменава съответно.
Писмо до султана, в което се излагат жилищните условия в крепостта Анапа след възвръщането и обратно в турски ръце; какви казарми са били построени от русите, които при завземането и били я сринали до основи и какви строежи се налагат да се извършат.
Преписка по въпроса за набавянето от разни финансови източници средствата, нужни за посрещане извънредните разходи, наложени от свикването под знамената на запасни, във връзка с българското и в Източна Румелия въстание и приготовленията в Сърбия и Гърция.
Доклад до султана, в който се казва, че още преди сключването съюзния договор с Русия, американците са поискали да даде (в Цариград) един техен фрегатен кораб, за което е било дадено разрешение и кораба пристигнал; френския пратеник…, че френския кораб бил стар, негоден е поискал съгласие, (и такова е дадено), този кораб да бъде сменен с друг от Беломорската флота; а английския посланик, заявявайки, че служи като … Иска да не се пречи на същия кораб да се завърне обратно.
Писмо до началник охраната на Белград, в което му се внушава да бъде бдителен, въпреки невероятността, разправиите (търканията) между сръбските князе Михаил и Милош, по сръбския национален въпрос.
Писмо до Рифат паша, в което са засегнати въпросите: за възвръщането … И вишочайшите заповеди, намиращи се у Михаил бей, по който … Било обещано от руска страна; …; За сръбския въпрос, как се бил исказал при един прием руския посланик; За устно зададените във Виена съвети по въпроса за Лебанската планина от княз Матерних на Решид паша и пр.
Писмо от началника на … Войски (башпуг) в Румъния (Влахия), с което се съобщава на султана за избухналия метеж в Букурещ и областта, при което са били …, че руси и немци щяли същия ден да влязат в Букурещ и пр.
Ферман до министъра на финансите, с който за член на временната комисия за свръзка с войските на помощните държави, учредена във Варна, се назначава члена на административния съвет Бедрос, с 2000 гроша временна заплата. Споменава се и за гръцка комисия от същия род.
Донесение до султана, в което се съобщават подробности по заемането с щурм и след 3-часово нападение с огън и ръкопашен бой на една крепост, след което била заета и Бърза паланка.
Илям на кадията в Русе, във връзка с нередностите по продоволствието. Хората на унгарския генерал Петчини и Матеош настъпили за зимуване в гр. Русчук; с данни за числеността на отряда.
б.м. Писмо до султана за въздигането в степен “посланици” (буюк пачи) турския дипломатически представител: Мустафа във Франция и Нури бей в Лондон.
Фрагмент от: Писмен документ, от който се вижда, че бунтовника Иван от Пирдопска община, Златишка околия, с трима другари се подвизавал в Балкана и търсели хляб от овчарите, като задигнали една овца от стадото на Мемиш ага.-
Писмо от турския генерален консул в Будапеща – до мютесарифина на Видин – през Освободителната война – по двамата унгарци: Конт Батияни и барон Еморчу му изпратили това и двамата … му препоръчвали туркофили, …дори да поемат командването на доброволчески части.
темесюк (документ), от който се вижда, че на държаните в “Неди- к…” пленници французи и немци се определя по 15 акчета дневно, които да се требват от митническите приходи на Станбулската митница.
Доклад до султана във връзка с проведените реформи (Танзимата, Хайдие, във времето на султан Меджид), се определят заплатите на държавните чиновници, които за напред щяли да отговарят углавно, ако вземат и “зърно” от населението.
Преписка, образувана по повод искането на българската легация в Цариград да се провери по старите архиви на Дунавския вилает достоверността на предявената от легацията квитанция за платени от Кара Никооглу Константин жител на град Каварна данъци.
Илям на Шуменския кадия, в който се рисува военното положение в Северна България след нахлуването на Чингиз Гирай султан в Търново, след което същият се е съединил с русенския първенец Синекли и въстаниците му и е преминал по посока на Видин, при което Шумен също е бил обсаден от бунтовниците.
Чернова от писмо, в което се говори за гръцко-турската спогодба в Лондон, сключена през 1844 г., подписана с удоволствие от правителствените среди, заздравена по-късно от Великите сили, в което се говори и за съдебна спогодба с България.???
б.м.Писмо до султана, в което се говори за влизането на Бавария в “съюза”, последвано от минаването и на Вюртенбергския крал на страната на съюзниците, като дал и своя войска на баварския генерал Виреде и др.
Писмо до султана от кехаята на крал Ракочиоглу, настанен в Родосто, с което се искат определените за издръжка суми на самия крал и намиращите се заедно с него негови хора: Мариан, Берджини, Естерхази и Чака (генерали) и Хорват Френч – за м. Шабан 1134 г.
Писмо до султана, с което се иска да се отпусне стойността на оклада за м. Шабан, 1134 г., предвиден за установилия се в Родосто Ракочиоглу крал – за назначените при същия: преводач, мутефарик и диван чауш.
Телеграма от главната квартира на воюващите турски войски до главния мютесарифин, в която се описва хода на войната с русите – отстъпване и направление на войските, командвани от Решид паша и Мустафа Ремзи, действащи в Провадия.-
Писмено изложение по хода на войната между Франция и Съюзниците (Австрия и Русия) през 1228 – 1813 г.
б.м. Писмо-изложение, в което се говори за моряшки капитан Апти, идващ от Александрия на път за Прусия, сиреч бил на необитаемо пристанище, за да прикрие, че води със себе си 20 души роби (арабки и еврейки) за продан, което обаче се узнало на влизане в Смирна.
Писмо (превод, Фрагмент), в което се говори за срещата върху две лодки, върху водите на р. Ниемен, на руския и френския императори; За примирието и мира в Тилзит; За намерението на французите да вземат Галиция; За заминаването от Варшава за Дрезден на Наполеон и …; За даване на самостоятелност на Полша; За причините, които са заставили Наполеон да сключи примирие … в 3-5 дена да замине за Франция … да заеме Полша (Руската част).
Писмо до садразама, в което се говори за вишочайшето искане, да се завърши представянето благополучно със завладяването на Белград и се дават сведения за положението в Сърбия.
Писмо до султана, в което се говори: за размирното положение в Сърбия, където населението заявило на спахиите, че имало нападение от Кара Георги, до март … Да се плащат; За единадесетте искания пред Високата порта, предявени чрез посредничеството на Русия.
Писмо, в което се говори за битките на французите при Полтоск и при Аустерлиц. Също, че група поляци, минали границата на Галиция и дошли във Варшава, уверявали, че поляците ще се присъединят към французите или турците, когато биха победили руснаците – щели да помагат на победителя.
Писмо, в което се говори за примирието, с посредничеството на Франция, между Турция и Русия; че авторът на писмото е уведомил Талейрана. (след получаване чрез куриера Антоан за това примирие писмено уведомление), че чака инструкции и след получаването им ще замине от Пеща; че е получено писмо от Шамияни, в което се пита след Тилзитския договор, получил ли е ( автора на писмото) инструкции за съюз или примирие и др…. и се искат инструкции.
Берат от времето на султан Мехмед III – 1004=1595 г., с който се узаконява длъжността назърин (надзирател) на евклора, останал на времето на султана Селим.
Писмо на английския посланик Истранфорд, в което се изнасят оплаквания срещу митническия началник, който притеснявал системно английските поданици и кораби и се иска да се предпише отново на този чиновник да има коректно държане.
Чернова. Писмо от садразамството, по въпроса за пътните пари на новоназначения в Берлин пълномощен министър (сефер), Шефкет бей и предшественика му Талат ефенди.
мазбата на меджлиса в град Ловеч, по повод убийството на турски абдурракман в землището на село Дълбок, за изпращането на 6 души рая: казанджи Стоян и неговите 5 другари, за които нямало поръчител кой да стане, да бъдат оковани във вериги и използвани като гребци в кораб.
Писмо до столицата от Мехмед чауш, данъчен орган в Бурса, с което се иска произведените за продан платове да се носят направо от становете за маркиране, тъй като до сега тайно са се продавали недамгосани платове и се е ощетявала хазната, а на несъобразилите се с това, постановете да се изземат.
[Фрагмент) Писмо до лондонския посланик – да събере сведения за … Английски търговец Бриксе, който преди 20 г., поради връзките си в Египет с валията, спечелил много пари, а сега предавал (докладвал) преписката на валията с английските министри; както и за срещите му с лорд Палмерстон. Искат се сведения и за обнародвалия брошури против Русия и по положението на Изток , на турския бивш секретар на английското посолство Орхар.
Омуртаг. Писмо от Османпазарския (Омуртагския) каймакамин до вилаетското управление, относно доставка на коли и впрегатен добитък за нуждите на английските и френски войски в Севастопол. Осман пазар.
Търговище. Писмо от каймакама на Търговище до командващия 2-ра императорска армия, относно сражението при село Чаир, Търновско, между руската кавалерия и бягащи от Свищов турци.
Търговище. Колективно заявление от ескиджумайските турци до мютесарифика, за да се забрани на туркините да посещават християнски търговски магазини, като противно на шериата и добрите нрави. Ески Джумая.
Писмо (чернова) от Дунавския валия до Високата Порта, относно изземването от владението на българите -екзархисти в град Враца една от местните черкви за предаването същата на българите- патриаршисти в същия град.
Чернова. Писмо до мухафъза на Белград, относно намеренията на Турция по Сръбския въпрос – във връзка с дадените на Милош и на сръбския народ “сенеди”; и с пребиваването в Цариград на сръбска делегация.
Белград. Писмо на Белградския мухафъз върху положението край река Тимок след като бил възвърнат града Кладово; а пребиваващите в Неготин хора на Пазвантоглу били задържани и изпратени във Видин. Главния сръбски княз Станко; като се иска и 5-6 хиляди души пехота и кавалерия, за завземането и на Неготин, както и за охраната брега на Тимок.
Чернова. Писмо, адресирано до Сирози Юсуф паша, относно поражението, нанесено на руснаците от Омер паша и Палесли Заде Исмаил паша, в битката станала на 1 1/2 час разстояние от обсадения по суша и по море град Варна.
Молба до султана от Хорвай. Френч. кехая на Ракочи в Родосто, за увеличаването броя на чаушите, придадени към особата на краля.
Молба от придаден към настанените в Родосто на местожителство унгарци, с която същият иска да му се отпусне месечна заплата.
Писмо до Силистренския валия Осман паша, относно събитията около Никопол, след завладяването му от привържениците на Пазвантоглу; като се изказват и похвали за постигнатите успехи и положените старания.
Чернова. Доклад на садразама до султана по въпроса за забраната, туркмените от Гемник(?) и населението на Чоруксу да постъпват във войската на воюващия срещу Русия Дегестански шейх Шамил.
Писмо от каймакама на Шумен до валията във Варна, относно вършени насилия над мюсюлманите в Търновско и Осман пазарско от българи и руснаци.
Чернова. Доклад на садразама до султана, относно сведенията, получени от турските дипломатически представители в Париж, Лондон Виена за изглаждането различията между Англия и Франция по въпроса за забраната на робството; и за сближаването между същите две държави – което щяло да ползва Турция и да попречи на “известната държава” да провежда на Запад своята вредна политика.
б.г. Фрагмент. Следствие срещу руски офицер-шпионин, от 2-ри казашки полк, с част от показанията на ефрейтора от същия полк Зан Малкоянски.
б.д. Превод. Два Фрагмента. Прокламация на френския генерал Лазалет към насалението на Корфу – с бележки по бялото поле, за извършени от французите насилия във Венецианските острови.
Писмо от мютесарифа на Тулча до каймакама в Меджидие, с което му се препраща в препис писмото, на министър-председателството, относно разпространяването между населението на прокламацията, написана на български и турски език, приканваща същото, след стихването на въстанието в България, да бъде лоялно и не се подава на вредното влияние на разни бунтари.
Протокол на меджлиса в град Лом, относно претенциите от страна на населението в Ломска каза срещу Видинския владика Кирилос за незаконно събрани суми.
Писмо до валията на Пелопонес, с което се предписва на същия вземането мерки по суша и по море срещу проявилия непокорство Янински валия Тене-деленли Али паша.
Русе. Списък на абонатите на в. “Дунав”, между които личат имената на българи-селски мухтари и други от Търновски санджак.
Чернова. Писма във връзка с освободителната война.
Чернова. Писмо, адресирано до Акиф ефенди, относно положението в Ливан; и становището на Англия и Франция по уреждането управлението на тази провинция.
Чернова от писмо-предписание на Великото везирство, с което, като се съобщава, че султанска заповед се утвърди смъртната присъда над Тенеделенли Али паша, и се заповядва да се изготви и изпрати списък на притежаваните от него, от децата и от привържениците му имоти.
Чернова от заповед на Великото везирство до дефтердаря да нареди да се изготвят означените кюркове и венци, които, съгласно султанското праде, ще се дадат като награда на посочените лица, взели живо участие в увенчаните с победа боеве при Ниш.
Писмо, относно наемането на пасбища – (чаири) за конете на забегналия в Турция и пребиваващ в Родосто син на унгарския крал Ракоци и неговата свита.
Сливен. Нареждане, за да бъдат отпуснати от хазната 4000 гроша за закупуване от Франция четири стана за произвеждане на сукно за фесове от тъкачната фабрика в Сливен.
Писмо от пограничния комендант на Хотин Мехмед до Великото везирство, във връзка с възшествието на полския престол на сина на Понятовски и приемането на пратеника на полските първенци, за да съобщи горното възкачване.
Писмо от Свищовския каймакамин до началника на Свищовския гарнизон, да разпореди военни патрули временно да патрулират нощно време, за да се запази безопасността и спокойствието в града до завръщането на изпратените в Русе заптиета по случай посещението на Австрийския император.
Цариград. Писмо до султана от управителя на Цариградската митница. За отнасяне за сметка на същата митница цената на робинята – Бона, купена за нуждите на султанския харем по случай раждането на престолонаследник.
Фрагмент. Писмо до султана, относно появата на руска флота, която била хвърлила котва под крепостта Ерос и направила десант на остров Евбея.
Телеграма от каймакама на град Кула до мютесарифа на Видин относно числеността на четата, извършила нападението по границата и загубите от турска страна.
Телеграма от вилаета в Русе до мютесарифа на Видин, с което се внушава на потерите да вземат нуждните мерки за унищожаването на появилите се в Кулско хайдути дошли от Сърбия.
Телеграма от Видин до каймакама на Белоградчик, с която на последния се разрешава за осигуряването на безопасността на пограничните постове в пограничния му участък, да привлече и използва временно още 30 души пехотинци-заптии.
Чернова. Телеграма до садразамството относно нападението, извършено на 24 май 1876 г. от въоръжени чети дошли от Сърбия по границата с Кулско и Белоградчишко.
Русе. Писмо, чернова, адресирано до свищовския каймакам, относно диренето на Георги Катранджиев от Свищов, подбуждащ свищовското население към бунтове и забегвания във Влашко.
Писмо донесение на някои си Георги, преминал от Земун в Лом, в което се говори, че “комитите” по Влашкото крайбрежие преминали в Сърбия, че в планината при Крагуевац се готви клопка за османските войски и че в Сърбия е въоръжено цялото население над седем годишна възраст.
Видин. Наредба, отнасяща се до събирането вътрешно мито на стоките във Видин.
Писмо от руския вице-консул (Гунасмов ?) до негово превъзходителство г. (…) , относно лицето лодкар Дервиш, задържано като мярка за изправление, за гдето публично с думи е обидил консула – да бъде пуснат на свобода, ако няма друга пречка.
Възвание за начина и реда на събиране от местното население в империята, без разлика на пол и възраст, най-малко по един грош на глава военна помощ.
Писмо, черновка от (…) до (…), съдържащо сведения, произходящи от Букурещ и съобщени в Силистра, относно концентрирани 15 000 руски войски и 3 000 на букурещския бей Магуран за минаването на Дунава с лодки над Силистра, под командването на Потемкин и Магуран и пр.
Обяснително писмо, черновка, от (…) до (…), относно съобщението на разноските по похода, съгласно чл. 3 от Мирния договор, от 10 милиона маджарски златника, платими от турската държава на руската държава.
Бележка във връзка с чл.4 от Руско-турския мирен договор в Петербург.
Видин. Телеграма до Дунавския вилает от Видин, с която се дават сведения, относно числеността на четите, извършили въоръжени нападения в Кулско и Белоградчишко, както и за това, че в Сърбия по границата са забелязани съсредоточавания на четници.
Чернова от писмо, относно водени преговори между главнокомандващия руските войски генерал Кутузов и турския паша, за снабдяване пленените турски войници с дърва за отопление и месни продукти и пр. (Отнася се до Руско-турската война от 1810/11 г.]
Султански ферман за военна мобилизация.
Предписание до Осман паша, валия на Кюстендил и Трикала, относно участието на същия, съвместно с други, в акцията срещу Пазвантоглу, чието премахване, чрез обсада и притискането на гр. Видин, се иска да бъде постигнато незабавно.
Донесение от коменданта на Ада кале и Кладово, артилерийски полковник Осман, относно свикания в Белград народен събор по споровете между сръбския народ и крал Александър.
Донесение на Осман паша, валия в Морея, относно военните приготовления на Франция и Русия, които се готвят да воюват.
Инструкция, относно старшинството на духовните лица от разните вероизповедания, като при равни чинове, за старши се признават тези от традиционната черква.
Писмо до мутесарифа на Боли в Ескишехер, за задържането на Сюлейман ефенди, пръв сподвижник в миналото на премахнатия вече Тенеделенли Али паша.
Чернова. Доклад на садразама до султана, във връзка със смяната на руския вице-консул в Галац и Браила и издаване собствен ферман.
Багдат. Доклад до султана, от Багдат, относно положението в Иран след завземането от русите на Табриз и планяването престолонаследника принц Аббас; и във връзка с разузнаванията на мутесалима в Басора за действията и намерението на англичаните, след появата на английски военни кораби недалеч от Маскет.
Доклад до султана, относно станалата размяна на французина Бодо срещу намиращия се в Египет Мустафа паша и др. Турци.
Кара-Орман (Срацимир), Силистренско. Заявление от жителите на село Кара-Орман до мютесарифина (Силистра ?) , относно разрешението за постройка на нова черква в селото, на мястото на старата черква, разрушена (разнебитена).
Джаник. Два доклада от мухасъла на Джаник до султана, относно военните събития в Крим; и с които се настоява за незабавно изпращане войски и флота. За да се постигне възвръщането на тази покрайнина. (Приложен е и списък на 52 руски войници и офицери, доведени от Девлетския хан.]
Молба до султана от унгарския генерал Бержини, относно хранителните дажби на хората и добитъка му – след предвижването му от Видин натам.
Протокол на административния съвет в Шумен, относно възнаграждението на ангажираните временно във връзка с преследването на появилите се в Шуменския санджак хайдути, девет души заптии.
Заповед до комендантите на Хотин, Бендер и Узи за извършване нужните приготовления за отбрана предвид опасността за нападение от руска страна – след като получилият титлата “фелдмаршал” генерал Потьомкин … В областта Херсон, където се намирала и самата императрица.
Донесение до мютесарифа във Видин относно появата на въоръжена чета от около 20 души в Белоградчишко и опожаряването на една кошара от същата чета.
Доклад от (…) до (…), относно коритото на Дунава и неговото почистване за удобство на корабоплаването по него.
Доклад на садразама до султана, във връзка със свикването на конференция между представители на Русия и на Турция за уреждането пограничните спорове в областта на Чоруксу.
Резюмета. Доклади на Юсуф паша, валия на Ерзирум и Чълдър, относно движенията и мероприятията на русите след заемането от тяхна страна на прохода Бабелебваб в Дагистан, за което били получавани сведения от 30-40 …
Цариград. Протокол за определяне новата граница с Австрия, след отстъпването на същата за някои земи от Молдова.
Хърсово. Телеграма от морския комендант до Дунавския вилает по сражението между една турска флотилия по Дунава и бреговата руска артилерия от Елашница и околността.
Писмо до италианския консул в Русе по повод оплакването на свещеника италиански поданик Алфонс Молинари, когото населението на с. Белене (Свищовско) не искало за свещеник на същото село.
Заповед до командващия войските в Шумен Хюсеин паша, за изпращането незабавно в помощ на обсадената от русите крепост Варна 800 души “евляди фатихан”.
Доклад на Муса паша до султана, направен след като била получена заповедта за лишаването от везирския сан на Пазвантоглу, с който доклад се съобщава за предстоящо нападение от страна на същия върху Никопол.
Донесение от войводата на Влахия, Алеко Дракозаде, относно прочистването страната от въстаниците които били разбити: една част прехвърлили Дунава при Лом и пр.
Молба от аташирания към особата на руския дипломатически представител турчин, на име Хасан, с която същият си иска възнаграждението за м. раби-ул-евел 1118.
Молба до султана от полския пратеник, с която същият иска да му се отпусне издръжката за 10 дни.
Писмо от мюдюра на гр. Кула, адресирано до заминалото по посока на Лом началстващо лице, с което писмо се съобщава на същия, че му са обещани и почести, в случай, че успее да залови “тия разбойници“.
Фрагмент. Доклад на пристигналия от към Акя чохадар Елхадж Бекир, относно събитията около крепостта Акя, атакувана от войската на Бонапарт.
Извлечение. Чп. Чл.3,9 и 10 от Пруския мирен договор, относно забраната на Русия да поддържа военна флота в Азовско и Черно море и др.
Берат за назначаването за епископ на католиците, живеещи в Турската империя, избрания от същите за свой такъв, Агоп Денилов.
Донесения от: Кюстендилския мутесариф, охраняващ границата към Исмаилия; от мутесалима на Силистра и др. военачалници, намиращи се в същите околности, относно военното положение около обсадената крепост Браила и събитията по тези места, след появата на бунтовника Илък оглу; както и относно успехите, които турците са имали срещу руснаците тогава.
б. м. Резюме. Доклади, в които става дума за поведението на аяните от Враца и Ловеч. За застрашеността на Видин да бъде обкръжен от два противника едновременно; за обсадата на Кладово от два месеца; и за разбиването обсаждащите същия град неверници.
Писмо, отнасящо се до поверителния разговор с руския държавен преводач Контон, обрисуващ замислите на Русия, Франция и Англия, по отношение на Влашко, Черна гора, Босна и Херцеговина, намиращи се до тогава под властването на Турската империя.
Доклад до султана върху военните събития в Кавказ – завземането от русите на прохода Баб-ел ебваб (Врата на вратите) и върху поведението на местните ханове – според сведенията, добити чрез шпшони и доставени от пристигнали куриери.
Заявление от четиримата чауши, придадени с ферман към особата на Ракочи, крал, с което молят султана да им отпусне възнаграждението за последния изтекъл месец.
Тулча. Телеграма от Тулчанския мутесариф, до каймакама на Бабадаг, комуто със същата се предписва да се справи на всяка цена с позволилите си да употребят оръжие разбойници (ешкия).
Писмо, чернова, от (…) до каймакам-паша (заместник-главнокомандващия), относно случая – посредничество на императора на Франция за мир измежду Русия и Турция, във връзка с уговорено примирие и неговото изпълнение.
Молба от Хорват-кехаята на пребиваващия в Родосто Рокачи крал, относно отпускането от султана месечната сума за сафер,1135 г. за издръжката на краля и хората му.
Заявление от Мустафа ага, преводач на Ракочи крал, с което заявление моли султана да му отпусне заплатата за м. мухаррем, 1133 г.
Молба от придаден към особата на Ракочи крал в Родосто, с която същият иска султана да му отпусне месечното възнаграждение за изтеклия месец.
Донесение до султана по повод писмото на английския консул в Янина, адресирано до Нури от Гердос, относно необходимостта, по препоръка на консула, да се укрепи Пелопонеския проход.
Донесение на командира на Видин по повод сблъскването между сърби и турци при с. Байница.
Враца. Телеграма от каймакама на Враца до Видинския мютесариф, с която се искат инструкции във връзка с едно оплакване, че един селски поп, чрез затвор и слагане на верига на краката, бил принудил една мома да сключи брак против волята си и тези на баща и.
Телеграма от Белоградчишкия каймакам до мутесарифа на Видин, относно въоръженото нападение по границата, извършено от сърбите.
Русе. Чернова. Писмо от Дунавския вилает до Високата порта, с което се дават сведения върху случката – побой и нараняване с бунтовническа подкладка, станала в Шумен.
Видин. Протокол на Видинския окръжен съвет, съдържащ молба до валията, да направи нужното по отношение лицето с бунтовнически намерения, което е писало публикацията във в. “Напредък“ за неприлагането във Видинско съдебните реформи; изкарването на населението да работи ангария; за издевателства, вършени от заптиите и слуха, че на празника Великден християните щяли да бъдат избити.
Цариград. Превод. Нота на английския посланик в Цариград до турското правителство по повод завземането от страна на временния шарже д`афер една испанска сграда в “Булак-дере“ и доклад, във връзка със същата нота, върху отношенията между Русия и Англия; и на тези последните с Франция.
Чернова от писмо, в което са очертани границите на Турция с Русия в областта на Кубан и Азовско море, съгласно договора, сключен между двете страни.
Котел. Заявление от котленски бедни занаятчии-абаджии до султана, относно действията на известни котленски чорбаджии-абаджии, от които се оплакват във връзка с производството на абата.
Писмо, чернова, адресирано до Високата порта, с което се препоръчват за мюдюри на нахиите Трявна и Елена българите Иванчо и Янко, верността и предаността на които била изпитана.
Чернова на заповед до Одринския бостанджи-башия, с която се предписват съответни мерки за премахването на бунтовника Еминджик, сподвижник на Пазвантоглу.
Преписки, чернови от разни документи, изхождащи от съдебния меджлис на виляета до разни места и лица за времето от м.1.март, 1876 г. до 18.04.1876 г.
Търново. Чернова от писмото на Търновския мютесариф до валията в Русе. В отговор на нареждането да бъде подведен под отговорност комитетския деятел, пристигнал от Болград в Лясковец, съобщава, че лицето било наредено да се следи за поведението му.
Търново. Телеграма до Омуртаг, с която се нарежда, поради деликатното положение, в което се намира Турция, да се следи зорко и бъдат предотвратявани всякакви волности и безчинства и биват строго наказвани провинилите.
Скъсан документ. Ботевград. Орхание. Телеграма от Ботевградския околийски управител до Оряховския такъв, с която му съобщава за изпращането на Никола Сливков в София.
Русе. Писмо от валията в Русе до мютесариф. В отговор на донесението, че едно лице от комитета в Болград, по сведения, било пристигнало в Лясковец, нарежда се да бъде това лице привлечено под съдебна отговорност, в случай, че се установи вината му.
Видин. Преписка, образувана по повод писмото от 03.05.1876 (1292) г. на валията в гр. Русе до Видинския мютесариф, с което валията изпраща в превод заловенотоо “Кърваво писмо“. Приложен е към преписката и втори екземпляр, в превод (също на турски език) на “Кървавото писмо“.
Елена. Донесение от мюдюра на Елена до мютесарифа на Търново. Съобщава, че не са открити никакви следи за присъствието в Еленско на лицето Ефтим Филипов от Ресен, за когото с тайно нареждане е било заповядано да се издири и затвори. Това лице от Цариград през Варна е било през Русе и Търново. За Еленската нахия, като ….
Шумен (Коларовград). Писмо на меджлис-и-деави в Шумен до каймакама в с. Град, с обясненията на заловения в Нови пазар без открит лист (тезкере) Васил Стаев.
Търново. Телеграма от Търновския мютесариф до каймакама в Осман пазар. Напомня, че е в очакване на отговора на телграфнамета, с която е наредил да бъде издирен Коджа бъйъклъ Марин от Лясковец.
Севлиево. Телеграма от каймакам в Севлиево до Търновския мютесариф. Съобщава му, че комитския банбашия Стефан, син на Пешо оглу Иванчо от гр. Севлиево, бил заловен и се намирал под следствие.
Телеграма от Севлиевския каймакам до мутесарифа в Търново. Съобщава, че от разпита на заловените е установено, че в дома на една вдовица в с. Кървеник били скрити 300 броя пушки и моли да се изпратят достатъчно войски в Севлиево.
Телеграма от Севлиевския каймакам до муталарръфа в Търново. Уведомява, че у дома на Петър Маринов Полгелиев и Иванчо Конов Устапанов от Севлиево, били намерени укрити военни вещи и оръжие.
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Иска да му се изпратят 1000 или поне 500 пушки, за раздаване на запасните.
Севлиево. Донесение от Севлиевския каймакам до валията в Русе. По повод нареждането от виляета да се вземат мерки за пресичането възможността, успелите да се отклонят съучастници в по-раншната комитска афера да се завърнат сега предрешени, обратно през някои (Дунавски) пристанища, каймакамът съобщава, че ще изпълни нареждането и същевременно изпраща един отпечатан и разпространен в миналото списък на тези откликнали се бунтовници, с отличителните черти, за да бъде този списък разпратен и на други каймаками.
Габрово. Телеграма от Габровския каймакам до мутесарръфа в Търново. Иска да бъде изпратен временно още един телеграфиет, понеже единственият такъв не бил в състояние да се справи с работата в станцията.
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до мутесарръфа в Търново, отговор на телграфнаме от същата. Съобщава му, че от исканите запасни членове са били свикани и отправени само 137 души; и че щял да събере и останалата част и да ги приведе в готовност.
Габрово. Три телеграми от Габровския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава за движението на намиращия се в Казанлък Табур и сближаването му с 50-60 въстаници при Габровския манастир.; За преследването и залавянето на тия пръснати въстаници.; За един случай на ограбване от мирното население на 30 глави добитък от башибозуци.
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава за разбиването на съсредоточилите се в Батошевския Балкан въстаници и броя на жертвите от двете страни.
София. Телеграма на Софийския мютесариф Ахмед Мазхар до мютесарифа във Видин. Препраща съдържанието на една телграфнаме от полк. Хасан бей, от 7 май, с която се съобщава за разбиване на въстаниците при с. Петрич и за опожаряване на селото.
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от каймакама на Осман пазар до мутасарръфа в Търново. Съобщава, че за преследването на появилите се при Баш-кьою (Жеравна) въстаници, бил изпратил за Котел 150 души, набрани от казата му.; и че щял да изпрати на следния ден още 100 души, на които за командир да бил назначен мюдюра на Котел.
Дряново. Писмо на Фазлъ паша до мутасарръфа в Търново. Описва операциите срещу обсадените в Дряновския манастир въстаници.
Русе. Писмо на валията в Русе до Търновския мутасарръф. Съобщава сведенията за приготовления на една чета да премине от Румъния в България.
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава му, че задържа в Осман пазар пристигналата там поща, докато се получат сведения за положението отвъд Балкана.
Котел; Русе. 1. Телеграма от мюдюра в Котел до каймакама в Осман пазар. Съобщава за залавянето на трима души-въстаници и за избиването на “останалите“. 2. Също виляета в Русе до каймакама в Осман пазар. Предписва мерки срещу изстъпленията на башибозука.
Шумен (Коларовград).Телеграма от каймакама в Шумен до каймакама в Осман пазар. Пита какво вярно има в слуха, че във Върбишкия Балкан се били съсредоточили към 1000 души въстаници.
Видин. Телеграма от Видинския мутесаръф до каймакама в Оряхово. Съобщава му за разбиването на въстаниците в Петричкия Балкан – между Златица и Пазарджик.
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Съобщава му, че Дряновския манастир бил опожарен от Фазлъ паша, като от 380 души въстаници били останали живи само 30 души.
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Уведомява го, че съсредоточилите се в Батошевския Балкан въстаници били разбити от черкезите на Плевенския каймакам Неджсибаши.
Шумен (Коларовград).Телеграма от Шуменския (каймакам) до каймакама в Осман пазар. Пита какви мерки са взети във връзка със слуха, че във Върбишкия Балкан се били появили някакви бунтовници.
Русе. Телеграма от (валията) в Русе до Шуменския каймакам. Предписва му да изпрати войска за с. Върбица, където, според събраните сведения, били забелязани въстаници.
Видин. Писмо от мутасарръфа във Видин до каймакама в Кула. Предписва му да вземе мерки срещу даскали, попове, търговци на вълна и др., за които имало сведения, че са плъзнали навсякъде, за да бунтуват населението.
Телеграма от Тулчанския мутасарръф до каймакама в Кюстенджа. Предава му текстуално телграфнамета на Дунавския виляет, с която се предписва вземането на ефикасни мерки за доунищожаването на разбитите вече въстаници.
Русе. Писмо от Русенския валия до каймакама в Силистра. Изпраща му издадената от Високата порта инструкция за начина на рекрутирането и използването на нередовни войскови части във връзка със събитията в Европейска Турция. От трите листа единят е адресиран плик.
Търново. Писмо (чернова) от Търновския мутасарръф до мюдюра в Горна Оряховица. Нарежда да се извърши обиск у дома на Кюркчи Петре от Горна Оряховица, задържан в Търново като въстаник.
Лом. Телеграма от каймакама в Лом до Видинския мутасарръф. Съобщава му, че по сведения, дадени от пристигналите в Лом пътници и от капитана на парахода, между Козлодуй и града Цибър били слезли бунтовници. За преследването им било по-уместно да се стоварят войскови части при гр. Цибър.
Тулча. Телеграма от мютесарифа на Тулча до каймакама в Кюстенджа. Препраща съдържанието на едно телеграфическо нареждане на областното управление от 16 май, с което се търсят Бенковски, Цанков и Икономов.
Ловеч. Телеграма от Ловешкия каймакам до мютесарифа в Търново, с която съобщава, че при разпита на арестуваните водачи на разбойниците, са заявили, че отделилите се войводи от тях Георги Икономов и Петър Ванков, ако не намерят комитет в Ново село (Еникьой) и параход по Дунава, с десетина свои другари ще преминат в Румъния през Дунава със сал от тръстики. Съобщено е това на каймакамите за тяхното залавяне. Иска това да се съобщи и на Дунавския виляет, за да даде нужните разпореждания.
Русе. Телеграма от валията в Русе до Високата порта, относно забраната на параходи на австрийските компании да се доближават до турските пристанища по Дунава.
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Нарежда да се дирят и евентуално задържат забегналите предводители на въстанието: Бенковски, Ванков и Икономов.
Видин. Телеграма от Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Нарежда да се вземат нужните мерки, за да се попречи на Георги Икономов и Петър Ванков да преминат със сал от тръстика на насрещния бряг (на Дунава).
Видин. Телеграма от Видинския мутесарръф до каймакама в Оряхово. Нарежда да се издири и върне на собствениците отвлечения добитък от Севлиевско и от някои села в Търновско.
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до търновския мутасарръф. Пита за къде да отправи заловените в Котел въстаници Симеон и Кутев и двамата от Сливен.
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до Търновския мутасарръф. Съобщава, че в казата му няма особени събития и възразява срещу искането да изпрати за Котел част от своите полицаи.
Ловеч. Протокол на Околийския съд в гр. Ловеч по следствието срещу Тодор Каблешков, Найден Попстоянов и Батьо Иванов.
Русе. Телеграма (чернова) от Русенското областно управление до градовете: Видин, София, Търново, Тулча, Варна, Шумен, Разград, Силистра, Свищов, Никопол, Плевен, Търговище, Тутракан и Ниш. Нарежда да се търсят въстаниците: Ненчо Налбантина от Ново село, Пловдивско, Визо (?) от Сърбия и Иванчо Неделчев от Копривщица и щом бъдат заловени да се изпратят в Пловдив.
Мектуб-писмо от Тулчанския мютесарифин до вилаета в Русе. Отнася се до заловения под чуждо име комита Христо от Карлово наедно с фалшивата лична карта.
Търново. Регистър на Търновското мутасарръфство, в който са описани текстуално, изпратени до виляета в Русе и до казите от мутасарифството, служебни писма.
Търново. Чернови от писма на Търновския мутасарръф до някои от подведомствените му мюдюрлюци. Някои от писмата се отнасят до задържането на лица, заподозрени като съучастници във въстанието.
Русе. Телеграма от валията в Русе до мутасарръфа в Търново. Иска да се изпратят в Кюстенджа 4-500 жетвари от Търновската каза, както това ставало всяка година.
Търново. Писмо от Търновския мутасарръф до военното командване в Русе по въпроса за подсилването на заптийските части, с цел да се пресекат насилията над мирното население в Търновско и другаде, вършени от черкезите.
Търново. Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до виляета и военното комендантство в Русе. Уведомява, че по присъда на извънредния съд в Търново, били екзекутирани 7-те души, убийци на заптието, убито в Севлиевска каза в началото на въстанието.
Търново. Чернова от телграфнаме на Търновския мутасарръф до военното командване в Русе. Иска да му бъдат изпратени 40 души конници от Свищовския гарнизон за конвоиране на Цанко Дюстабанов, Яким, поп Иван от Търново до Габрово, където предстояло да бъдат публично екзекутирани, след приключването на съдебното следствие, което било в ход.
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутасарръф до военното комендантство в Русе. Иска да му бъде изпратено писмото на Цонко и Цанко Дюстабанов до Габрово, което писмо било намерено скрито в тояга.
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутасарръф до каймакама в Свищов. Съобщава, че във фамилията Стамболови един, на име Стефан бил се отклонил, а лице с име Христо в същата фамилия нямало.
Телеграма от Русенския валия до мютесарифа на Търново. Съобщава за нареждането на садразама да бъдат взети строги мерки срещу черкезите и други разбойници, които скитали по селата и вършели грабежи и убийства.
Телеграма от валията в Русе до Търновския мутасарръф. Препраща съдържанието на телграфнаме от Великия везир, във връзка с предстоящо изменение на законите, поради идването на престола на друг султан.
Русе. Телеграми от Русенския валия, Видинския и Търновския мутасаррифи, във връзка с Априлското въстание.
Осман пазар (Омуртаг). Телеграма от Османпазарския каймакам до каймакама в Шумен. Съобщава му, че насъбралите се към 200 души черкези край селото Конак били разпръснати, благодарение на което не било произлязло никакво зло.
Търново. Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до Сливенския мутасарръфлък. Иска да бъде изпратен в Търново човека, който бил посочил задържания Михал, син на Мъзракоглу Марин, за очна ставка между двамата.
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутасарръф до военната командатура в Русе. Иска да се издири и му бъде изпратено заловеното в една сопа писмо на Дюстабанов.
Ловеч. Телеграма от каймакама в Ловеч до мутасарръфа в Търново. Иска да бъдат изпратени в Ловеч Тане от Сливен и даскал Панайот от Шумен.
Търново. Телеграма, чернова, от Търновския мутесариф до каймакама в Свищов. Иска се изпращането в Търново на заловения в Свищов Налбант Ненчо – един от копривщенските бунтовници, който да бъде, след това, препратен в Пловдив.
Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Сливен. Иска се изпращането в Ловеч на сливненеца Тане, посочен като въстаник, предводител от разследваните в Ловеч бунтовници.
Телеграма, чернова, от мутасарръфа в Търново до Пловдивския мутасарръф. Съобщава му, че даскал Бендеров, Атанас и Стефан Стамболов щяли да бъдат изпратени в Пловдив, в случай, че бъдат заловени.
Търново. Чернова. Телеграма от Търновския мутесариф до каймакама на Шумен. Да се залови и изпрати под стража в Търново учителя Панайот от гр. Шумен, главатар на бунтовници.
Ловеч. Телеграма от каймакама в Ловеч до Търновския мутасарръф. Дава отличителните черти и други сведения за дирения комитски предводител Тане.
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до Пловдивския мутасарръф. Заловеният в Свищов Налбант Ненчо бил изпратен в Русе. Искан е от там и след пристигането му щял да бъде изпратен в Пловдив.
Телеграма от Русенския валия до мютесарифа на Търново. Нарежда да бъдат снабдени с охрана жетварите, които биха заминали за Добруджа, защото поради размириците се страхували да пътуват.
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Сливен. Съобщава отличителните черти на дирения комитски деятел Тане и др. някои сведения за същия.
Русе. Надпис на Русенския валия до Силистренския каймакам. Изпраща му препис от заповедта на Великия везир до валията за разгласяване на изготвеното печатно възвание, подканващо различните народности към примирение помежду им след стихването на въстанието в България.
Русе. Чернова от писмо на валията в Русе до председателя на извънредния съд в Търново. Съобщава му, че е наредено, задържаните под стража, за които има съмнение, че са участници във въстанието, след разпит от местните окръжни съдилища, да бъдат препращани в Извънредния съд.
Търново. Препис и чернова от протокол №244 на Търновския окръжен административен съвет. Съдържа подробни сведения за развоя и потушаването на въстанието в Търновския окръг. Оригиналът е представен на главнокомандващия от Русенския валия, до когото е адресиран самия протокол.
Търново. Доклад на Търновския мутасарръф до виляета в Русе. Представя протокол на Габровския околийски административен съвет за нападението върху пощата, извършено от бунтовниците в местността Казъп Йокуш на 2 часа разстояние от Габрово, по посока за Казанлък.
София. Изложение от живущите в София гърци, адресирано до валията, с което се изказва благодарност към Софийския мутесариф, Мазхар паша, за грижите му по запазването на реда и недопускане да се разпростре в санджака му метежа, правен в Пловдивско и Пазарджишко.
Търново. Чернова на телграфнаме от мутасарръфа в Търново до Великото везирство. Съобщава, че в Сливенския Балкан били забелязани 28 души бунтовници, срещу които били изпратено войсково поделение.
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до каймакама на гр. Осман Пазари. Съобщава се, че от предишния ден били започнати военни действия със сърбите.
Търново. Телеграма, чернова, на Търновския мутасарръф до Пловдивския мутасарръф. Исканите Кино и Щерю, сподвижници на Налбант Ненчо от Чомлен Йени-кьой, били изпратени от Русе направо в Пловдив, заедно със следствените книжа.
Русе. Телеграма от Русенското областно управление до окръжния управител в Търново. Нарежда по важни въпроси да се кореспондира с шифър, ключ за такъв има изпратен от Цариград.
Ловеч. Телеграма от Ловчанския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава за екзекуцията на бунтовника Тодор, извършена публично в Ловеч.
От каймакама в Ловеч до мютесарифа в Търново. За задържания бунтовник Йован от Панагюрище, убит при опит за бягство.
Търново. Телеграма от мутасарръфа в Търново до валията в Русе. Запитване по въпроса за покупка на два коня, които да се дадат на двама заптии от Габровския каймакамлък, чиито коне били взети от комитите.
Русе. Чернова от доклади на валията в Русе до Високата порта във връзка с Априлското въстание и по други въпроси от административен и полицейски характер. +3 без инв. №.
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава, че Недко Бочев бил вече изпратен (в Севлиево).
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава, че Недко Бочев бил започнал да излежава положения му затвор, начиная от 15 джем. I (1293) г.
Севлиево. Телеграма от Севлиевския каймакам до мутасарръфа в Търново. Съобщава, че преминалият от Влашко комита Васил Стоянов, бил заловен, а на другаря му Руси, главата била изпратена в Хюкюмата в Севлиево.
Русе. Колективна молба от 16 души българи, осъдени задочно като участници във въстанието. Искат да им се преразгледа делото след събиране на допълнителни сведения за тях.
Русе. Писмо от виляета в Русе до Търновския мутасарръф. По решение на извънредния съд, Хаджи Колчо, Хаджи Кубан и поп Марин, задържани във връзка с въстанието, следвало да бъдат пуснати на свобода, като поп Марин бъде отстранен от архиерейското наместничество в Севлиево.
Котел. Протокол, чернова, на околийския административен съвет в Котел, представен на мутасарръфа в Търново по въпроса за представянето във виляета списъка на осиротелите през време на въстанието и на лицата, отличили се с храброст при потушаването му.
Търново. Чернова от писмото на Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Пловдив. Съдържа подробности във връзка със самоубийството на Т. Каблешков.
б.м. Бележка, озаглавена с “идам” = “смъртна присъда”, съдържаща имената на 6 души въстаници: Павло от Ново село, даскал Никола от Ново село, поп Радион от Ново село, Вълчо Петров от Дебньово, Преснек Иванчо, (Х) Ристо, синът на бунтовническия главатар Фильо от село Кръвеник. Пресигниран – стара сигнатура ОАК 30/11.
Русе. Телеграма от валията в Русе до мутесарръфа в Търново. Нарежда, изпратените под арест 31 души от Ловеч в Търново, да бъдат препратени, заедно с преписката им, на извънредния съд в Русе.
Търново. Телеграма, чернова, на телграфнаме от мутасарръфа в Търново до виляета в Русе. Съобщава за предстоящото пристигане в Търново от Сливен на Американския генерален консул при Американското посолство, Главния секретар на Руското посолство граф Чернеев и др. дипломати.
Чернова на донесение на мутасарръфа в Търново до Русенския виляет, относно жертвите от българска и турска страна в Търновска околия, Дряновския манастир и Трявна по време на въстнието.
Търново. Протокол, съставен от комисия, в която са участвали 4-ма души българи и 6-ма турци, която разследвала своеволните престъпни действия на Фазлъ паша през време на потушаването бунтовническите действия на българските чети в Търновско и по-специално събитията около Дряновския манастир и тия с … на Цанко Дюстабанов.
Видин. Надпис от мутасарръфството във Видин, с който е пратено сведение и изпълнение окръжното на Русенския валия за вземане мерки срещу засилилата се миграция от българските земи за Одеса и др.
Търново. Писмо на Наказателния съд в Търново до Търновския мутасаръф. Иска се да бъдат събрани сведения от Габрово за отличителните черти на заловения в Кулската каза поп Харитон.
Търново. Чернова от телграфнаме на Търновския мутасарръф до мутасарръфа в Пловдив. Иска да бъде препратен в Търново заловения в Кулско и изпратен от Видин в Пловдив поп Харитон от Габрово.
Русе. Чернова. Писмо от Извънредния съд в гр. Русе до виляета в същия град, относно очната ставка между изпратените от Търновския извънреден съд бунтовници Велико Йовков, Павел Ванков, Изорбан Петков, Аврам Драганов и извикания за тази цел Стефан Вълков от с. Еникьой, Севлиевско.
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до каймакама в Осман пазар. Предава му текста на телграфнаме от Великото везирство до Дунавския виляет за пускането на свобода задържаните във връзка с въстанието, с изключение на предводителите и организаторите.
Доклад на Силистренския каймакам до валията в Русе. Съобщава му, че освободения и въдворен на местожителство в гр. Силистра – даскал Янко от Бяла черква, чиято вина за участие във въстанието не била доказана, бил се установил за учител в гр. Русе и заминал на там.
Търново. Телеграма,чернова, от Търновския мутесариф до виляета. Иска се да се влезе във връзка с Одринския виляет по въпроса за връщането отвлечения в Казанлък добитък на селата Еникьой, Кървеник и др., Севлиевска каза.
Габрово. Телеграма от Габровското околийско управление до окръжното управление в Търново. Донася, че според сведения от Трявненския мюдюр, един от тримата известни разбойници – Стайно, Белчо и Петър – се укрепил в една пещера близо до Килифарево и, че са взети мерки за залавянето му.
Търново. Чернова на телграфнаме от Търновския мутасарръф до валията в Русе и каймакамите в Свищов и Никопол. Иска да се вземат мерки за залавянето на 17-18-годишния Дочо Христов от Копривщенските колиби, Дряновско, който убил в Търново Миралай заде Нури бея и се предполагало, че ще се опита да се прехвърли в Румъния.
Търново. Чернова на доклад от Търновския мутасарръф до валията в Русе. Съдържа сведения по преследването на комитите, преминали от Берковско във Врачанско и добрали се до Батошевския балкан – Севлиевско.
[Търново). Телеграма от Търновския мутесариф (чернова, вероятно до Видинския мутесариф). Съобщава се, че във връзка с изпращането в местния хюкюмат отрязаната глава на бунтовника, избягал преди това от Враца и убит в Еникьойския балкан, Севлиевско, е напомнено на съответните длъжностни лица, за неудобството да се изпращат по този начин главите на убити въстаници – след като е дадено султанско помилване на останалите от разбитите напоследък комити.
[Русе). Чернова на писмо от валията в Русе до валията в София. Иска да му се изпрати заловения в Орхание Славко, от Свищов, който щял да бъде предаден на руското консулство при известни условия.
Русе. Чернова на доклад от Дунавския виляет до Високата порта. Пояснява, че по въпроса с обесването на Фезлъ паша на двама българи в Габрово, бил вече изпратен протокол, от който Високата порта щяла да се осведоми върху хода на делото.
Търново. Телеграма от Търновския мутасарръф до каймакама в Осман пазар за издирване и залавянето на загралията Иванчо, син на Бакърджи хаджи Димитър, заминал заедно с други двама за панаира в Джумая.
Смирна. Чернова на телграфнаме от каймакама в Силистра до виляета в Русе. Съобщава, че бил подложен на разпит пристигналия от Браила в Хърсово Дончо от с. Балджилер, Пловдивско, у когото била намерена печатна бележка със съмнително съдържание.
Видин. Телеграма на Видинския мутасарръф до каймакама в Оряхово. Предава текста на телграфнаме от Великия везир до Дунавския виляет, с която се изказват похвали във връзка с унищожаването на въстаническите сили в Търновско.
Русе. Телеграма от виляета в Русе до Търновския мутасарръфлък. Предава текста на телграфнаме от Великия везир до председателите на извънредните съдилища, за освобождаването изпод стража на онези измежду задържаните във връзка с въстанието, чиято виновност е второстепенна или пък са били задържани въз основа на слаби улики.
Оряхово. Телеграма от Видинскоя окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. В Русе са направени постъпки да се отпуснат 50 заптиета за Оряхово, тъй като се очаква минаване на въстаници през Дунава.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. В Русе са направени постъпки за изпращане на оръжие в Оряхово.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до околийското управление в Оряхово. Група от 15-20 въоръжени българи се скитали в Оряховска каза. Да се вземат мерки срещу нея.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Спира се издаването на разрешителни за отиване на работа във Влашко и Сърбия.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Разрешава да се увеличи числения състав на полицията в Оряхово и Лом с по 50 нови заптиета.
Провадия, XIX век. Емлячен регистър на Източна България.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Нарежда да се вземат мерки против черкезите от с. Брегаре, които вършели грабежи над мирното население.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Успокоява турското население, че въстанията в България са потъпкани.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Турското правителство изказва задоволството си от бързото потушаване на въстанията.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. От Русе са изпратени за Оряхово 300 пушки и бойни припаси.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Слезлите при Козлодуй въстаници достигнали селото Баница, дето биват нападнати от черкези.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. От Видин са изпратени за Оряхово 4 роти войска за засилване на крайбрежната отбрана.
Телеграма от Видинския Окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Забранява се на австрийските параходи да спират по турския бряг.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Четата е в Дъбовата гара при Баница. Преследващите я войски не са отбелязали още никакви успехи.
Кула. Писмо от каймакама на Кула (Адлие) до мютесарифа на Видин, относно арестуването на Иван Цанков.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Нарежда да се платят от държавната каса в Оряхово извънредните разходи на войската.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. От Русе е изпратена за Оряхово една канонерка със задача да патрулира между селата Цибър, Козлодуй и Борил.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Изпращат се бойни припаси за Оряхово и Вратица.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Въстаниците са разбити. Махмуд бей се завръща в Оряхово.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Слухове за убити турски лодкари на пристанището Бекет при качване на четниците.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Сведения за броя на четата и разбиването и в околността на Враца.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Съобщава, че от Шумен се изпращат войски за Оряхово и Лом.
Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Предвиждат се нови количества оръжие за Оряхово.
Видин. Телеграма от мютесарифа на Видин до каймакама на Оряхово, относно вдигането забраната за австрийските кораби да спират в турските пристанища.
Цариград. Относно требванията на еничарите от Ахрам паланка.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Враждебни прояви на турското насаление в Оряхово спрямо австрийската агенция.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Селяни от Борован предали двама четници на властта в Оряхово и за предателството си получават парична награда.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Опасения от преминаване на нови въстаници.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. На черкезите от с. Хайредин да се даде оръжие, но да не се допуска да вършат золуми.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Набиране на черкези за военни цели.
[Видин). Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Врачанското околийско управление. Заповед за арестуване на някои от врачанските съзаклятници. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Граничният пост при Козлодуй бива засилен.
Видин. Телеграма Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Иска се оръжието, намерено у двама Ботеви четници.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Нареждане да се изпратят двама въстаници от Орхание във Видин.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Изисква се оръжието, намерено в дома на Лукан Тодоров от село Галиче.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Искат се сведения за Спас Соколов от Тулча.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Нарежда да не се вършат насилия върху мирното българско население.
Видин. Телеграма от мютесарифа на Видин до каймакама на Оряхово, в която се забранява внасянето в Дунавския вилает на вестник “Нова България”.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Заповед да се следят лицата Христо СавовХаджията от Вратца и Антанас Лазаров от Оряхово, заподозрени като комитски хора.
Видин. Писмо от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Лом. Препраща съдържанието на една шифрована телграфнаме от Русе, в която се казва, че в Бекет има събрани въстаници, които чакат заповед, за да минат Дунава. Поверително!
Видин. Телеграма от мютесарифа на Видин до каймакама на Оряхово, относно възцаряването на султан Мурад V-ти.
Рахова. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Донесение, че не се забелязва нищо особено по Дунава и на отсрещния бряг.
Русе. Телеграма от Областния управител в Русе до Окръжното управление във Видин. Съобщава, че са изпратени войски за Оряхово и Лом.
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Донася, че четата на Веслец се пръска в разни посоки.
Враца. Телеграма (препис) от полковник Хасан Хайри във Вратца до командира на войсковата дивизия във Видин. Съобщава за залавянето на Стоян Заимов и имената на посочени от него революционери.
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския мютесариф до Околийското управление в Оряхово. Нарежда да се арестуват учителите Сребро и Тома и чорбаджията Цеко.
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска заповед за арестуване и на други лица, посочени от Стоян Заимов.
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Съобщава, че търси да залови лицето Мито Ангелаков.
Берковица. Телеграма от Берковския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Донася за арестуването на Хаджи Петра.
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Окръжното управление в София. Иска нареждане да се арестува Славко (в) в Орхание.
Цариград. Берат за построяване на … при Бендерската крепост и за требвания на войниците.
Враца. Телеграма от Врачанския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Съобщава, че арестуваните във Враца 64 души въстаници са изпратени на 28 май вечерта за Видин през Берковица.
Враца. Колективно прошение на турските първенци в град Враца до Видинския окръжен управител, с което се иска повишение на каймакама Махмуд ефенди, отличил се в борбата с Ботевата чета.
Русе. Писмо от Областния управител в Русе, до Видинския окръжен управител. Препраща в превод нотата на гръцкия консул в Русе, съдържаща оплакване, че четата задигнала на гръцки търговец в Козлодуй 350 османски лири.
[Видин). Б.д. Чернова от три записки (мюзекере) на специалната следствена комисия във Видин, относнозаловени Ботеви четници.
Цариград. Писмо от Великото везирство до валията на Дунавска област. Искат се сведения дали са отпуснати някакви суми на ранени (от Ботевата чета) запасни войници.
Русе. Телеграма от валията Асъм Паша до Окръжния управител в Тулча. Нарежда да се залови учителят Спас Соколов и изпрати веднага на извънредния съд в Русе.
Русе. Телеграма от Областния управител в Русе до Окръжното управление в Търново. Съобщава, че са нападнати 6 души (от Ботевата) чета и трима от тях са убити.
Пирот. Телеграма от Околийския управител на Пирот до Окръжното управление във Видин. Съобщава, че заловениятБотев четник Никола Вълчев е изпратен направо в Русе.
Видин. Писмо (чернова) до Областното управление в Русе. Съобщава, че у заловения Ботев четник Христо Велев от Карлово не е намерен паспорт или някакъв друг документ.
Видин. Молба на Анастасия Цветкова от Враца до Видинския окръжен управител,с която иска да бъде освободен задържаният шест месеца под арест неин брат Мито Цветков.
Видин. Удостоверение (илм-ю-хабер) за отпуснати от държавното съкровище суми за лекуване на черкези, ранени от Ботевата чета.
Цариград. XV в. Опис на хасовете на Сюлейман паша в Търновско.
Видин. Тетрадка с чернови от телеграми на Видинското окръжно управление за времето от 3 юни до 26 октомври 1876 г.
Русе. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление във Враца. Препраща една телграфнаме на валията, с която изисква паспорта и параходния билет на Христо Велев от Карлово, взети при залавянето му във Враца.
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление във Враца. Нарежда да се арестува врачанецът Кръстю Абаджията, който укривал във Веслецките лозя двама Ботеви четници.
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление в Оряхово. Съобщава отличителните белези на Кръстю Абаджията.
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до околийското управление във Враца. Повторно настояване да се изпрати параходния билет на Христо Велев.
Видин. Телеграма (чернова) от Видинския окръжен управител до Околийското управление във Враца. Искали се сведения за комитетските каси във Враца.
Видин. Телеграма от Видинския окръжен управител Халил Рифат паша до Околийското управление в Оряхово. Забранява се внасянето в Дунавския вилает на вестник “Нова България”.
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Вземане на мерки срещу черкезските грабежи.
Видин. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска напътствие до черкезите да спрат вършенето на безчинства, а в случай на нужда да му окажат помощта си. Рахова.
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска заповед за отпускане на дневна заплата и дажби за мобилизираните запасни. Рахова.
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска увеличение на военните сили в Оряхово.
Оряхово. Телеграма от Оряховския управител до Окръжното управление във Видин. Иска да се изпрати една дружина редовни войски в Оряхово.
Оряхово. Телеграма от Оряховския Околийски управител до Окръжното управление във Видин. Донася, че слуховете за убити от Ботевата чета турски лодкари в Бекет не отговарят на истината. Рахова.
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска разрешение за някои размествания на войници от пограничната стража и на полицаи. Рахова.
Оряхово. Телеграма от Оряховския околийски управител до Окръжното управление във Видин. Иска изпращането на оръжие за мюсюлманското население.
Видин. Писмо от валията на Видин до мюдюра на град Лом, във връзка с мерките за ограничаване възможността да се внася чрез параходите по Дунава “вредна” литература – вестници и пр., идващи от Сърбия.
Русе. Телеграма (чернова) от Русенския валия до Високата порта. Иска заповед за временно увеличаване броя на заптиетата във Враца.
Цариград. Записка, удостоверяваща, че 4-те български книги, изпратени от Виена в Цариград от търговеца Одидазов(?), не са вредни.
Чернова. Писмо от садри азама до първия пратеник на Турция по сключването на Свищовския мир, Абдулла ефенди, в което се изказват похвали и поздравления към същия – удостоен и с награда.
Цариград. Квитанция за събиране мито, от сумата 5 гроша, за изпратени от Цариград в Галац, от търговеца Иванчо, 5 оки български книги.
Служебна бележка, издадена от управлението на Русенската митница в удостоверение, че са били вече обезмитени изпратените за Цариград 40 броя карти, изпратени там от Данов.
Заявление от търговеца-книжар Данов, с което се иска да не бъде събирано втори път мито в Цариград, за изпратените от Лом български книги доставени от Виена и обезметени в Лом.
Писмо-изложение до султана, относно усмирените области Никополски и Видински санджак и наставленията дадени, да се предпазят от мними-неправителствени чиновници продължаващи още да се движат из областите.
Писмо до валията на Румелия, с което се уведомява същия за разбиването една въстаническа група по река Морава, като взетите в плен 77 души били изпратени в Цариград; и се изказва увереност и пожелание “пълното усмиряване” да не остане за зимата, както и възвръщането на Белград.
Писмо до министъра на външните работи, с което се съобщава за изпращането два екземпляра от книгата, която французин някой бил разпространил в Европа – върху положението на раята в България; на хървати, босненци и черногорци.
Обявление за отдаването на концесионер каменно-въглищната мина със залежи от лигнитни въглища, напластени, в землището на Белограчик, според даденото описание.
Котел. Телеграма от мюдюра на Котел до Османпазарския каймакам за оказване особено гостоприемство на военния кореспондент на “Фигаро” мосю Шато.
Неготин. Писмо от началника на Краишкия окръг, град Неготин, до Видинския мютесариф, с което изпраща лицето Флоро Николов от Видинско, нелегално минал в Сърбия като изглежда подозрителен.
Търново. Писмо от мютесарифа в Търново до мютесарифа във Видин, с което се съобщава за изпращането на осъдения на вечна каторга Пане от Ловеч – един от дошлите отвън бунтовници.
Писмен доклад до султана, в който става дума за някои искания, предявени от фелдмаршал Потемкин писмено; за отделен мир с Русия и отпадането в такъв случай съюза на последната с Австрия; за примирие между Прусия и Австрия и др.
Търново. Писмо от търновския мютесариф до вилаета в Русе, с което същия уведомява, че лицето принадлежащо към комитета в Болград, дошло в Лясковец, Търновско, за да бунтува населението, било заминало за Сливен през Котел.
Доклад на назначения да покори бунтовника Пазвантоглу във Видин, военначалника Мустафа, относно мерките от военен характер – свикването на войските, снабдяването и съсредоточването им, с оглед да се постигне пълно обкръжаване и изолиране на град Видин.
Ниш. Писмо от мутесарифа на Ниш със сведенията, донесени от изпратения да разузнае приготовленията на Сърбия, чиновник. Някой си Коле Рашов, избягал от Ниш, бил зает с образуване на комитет.
Бабадаг. Фрагмент. Ферман от 1673 г. , с който се нарежда набирането на средства за поправка на моста при Самоков – построен от султан Мурад (?)
Съобщение до султана за тържественото прокламиране статута за Сърбия.
Ловеч. Протокол на административния съвет в Ловеч, относно стопнанисването на възстановения мост върху реката Осъм и неговите 46 дюкяна, отдадени под наем.
Биледжик. Илям на кадията в Биледжик, с който се констатира, във връзка със забраната да се внасят роби в Египет, че войводата на Биледжик си бил довел двама роби от гръцки произход за собствено употребление.
Видин. Чернови писма от Видинския мутесариф до Белоградчишкия каймакам, между които едно за разбиването на сръбски бунтовници при с. Салаш; и относно определяне демаркационната линия, при която същото село е оставено временно в ръцете на сърбите.
Писмено донесение по повод появата и преследванието на въоръжената чета в Белоградчишко, която вършила агитация между населението; и върху поведението на владиката, който бил допринесъл да охладнеят отношенията между турците и раята.
Писмо от някой си Али шах, с което същият уведомил султана за появата на чета бунтовници в с. Булгаркьой, Пиротско и за сблъскванията на тази чета.
Изложение до султана във връзка с войната между Русия и Франция, прикачен с Телзицкия мир, в което се говори за разместване на войските във вътрешността и се … на София – съставляващо сърцето на Румелия.
Телеграма от Орхание за Оряхово – каймакама на Орхание Мехмед Еседдин е искал да му бъде изпратен за разпит оръжейника-майстор Станчо от село Рашково, Орханийско.
Специално писмо – послание, отправено от турското правителство до Руския император и цар – Александър I , относно недоразуменията, възникнали между двете държави за северните азиатски граници на Турция.
б.м.г. Превод. Писмо, в което става дума за особени грижи от страна на императора на Русия за поддържане в готовност руската войска, която растяла непрекъснато и наброявала вече 400 000 души, както и за предстоящи разговори в Цариград за воденето на които бил вече определен генерал граф Строганов.
б.г. Чернова от писмо, в което се говори за мерките, които е взела турската държава за заздравяване своето икономическо и финансово положение,прибягвайки до услугите на финансиста – чужденец мосю Кремер.
Илям на кадията в гр. Каменград, Босна, в който става дума за приятелските отношения с “Римската императрица”; за въстаническо движение в Хърватско, последователите на което, преписвайки се с босненци, били се събрали и на конференция в местността Кодия, в Босна.
Резюме от съдържанието му. Изложение от коменданта на Бендер, Ибрахим паша, със сведенията, донесени от двама разузнавачи, Хюсеин и Исмаил, за положението в Крим; поведението на разни ханове и татарски племена; и за някои военни приготовления на Русия – постройки на крепостта при сливането на р. Узи и р. Аксу и строежа на 40 военни кораби.
Писмо до Берковчанина Юсуф паша, с който се подканя същия към по-енергични мерки срещу гяурите; и незабавното отнемане от същите и възвръщането на един проход във Видинско.
Откъс. Писмено уведомление, относно възнагражденията на лицата от г.р. Дупница, от които по искането на гръцкия патриарх, било предприетото принудително събиране на сумата 24 600 гроша, дължимата от тях на владиката в Самоков.
Заявление-записка от майор Лазо Рами от Влашко на служба в турската армия, моли да му се разреши тримесечен отпуск за Букурещ.
Шифрована телграфнаме от каймакама на Кюстенж до мютесарифа на Тулча.
Превод на турски език от писмото на немския (австрийски) пълномощен министър в Цариград до адмирал Врадин. Не били верни сведенията на турските власти, че сърбите се готвят да стъпят на австрийска земя и съмненията на Турция в това отношение са пропаднали изцяло.
Писмено изложение от Мехмед Иззет до султана, относно фигурата и разговорите със сръбския княз Милош, обикалящ подведомствените си общини близо до Видин, относно данъците джизие и данък върху имотите.
Писмо до валията, с което се иска двата ескадрона заптии, издадени специално за Търново и санджака и на които предстояла важна работа, като преследване на “разбойници”, да бъдат проверени и старите хора, каквито били повечето от заптиите, да бъдат заменени с други, годни за работа.
Писмо до султана, в което се излага положението на войските им, ангажирани с преследването на неприятелските части, струпани по течението на река Серет.
Вишочайша записка, в която се говори за събитията в Сърбия по време на сръбския княз Александър Карагеоргиевич през 1842.
Писмо от митрополит Дионисиос, митрополит на Силистра и околностите, с което уведомява за пристигането си в Мачин и иска 1000 коли за извозване на храни от Мачин.
Доклад до султана, съобщаващ подробности върху разговорите с главния секретар на английския посланик и генерала Аншеф, по въпроса за командващите лица; промените и назначенията, които се правят в личния състав на командването в Египет. Съобщава се също и за заминаването на английските войски, намиращи се на египетска територия, с цялата им екипировка, към Малта и Индия. Искат се сведения за отнесените от французите имущества от Египет.
Писмо до султана, с което се съобщава, че русите са закрили пристанището Фаси, като противно на договора са пръснали населението, а … са пренесени в Гемхал и се искат указания.
б.м. Писмо до министър председателя на Русия, в което, като се изтъква, че току-що приключената с примирие война е било наложено от Русия и че са последвали, от страна на последната, действия, извикват съжаления, изброяват се положенията, унизителни за Турция (отстъпването на Анапа и на черкезите; свободния търговски достъп в страната и др.) и се посочват по именно лицата, влизащи в пратеничеството на Турция, упълномощени да водят преговори по висящите въпроси и за установяване предишното приятелство и добросъседски отношения между двете държави.
Заявление от морския капитан Халил, с което иска да му бъдат продадени 10-15 роби от държавните зандани, за да си попълни екипажа на кораба (пострадал от болестта, появила се същата година), като стойността на евентуално отстъпените му роби (по 150 гроша) ще плаща с годишни вноски.
Заявление от синът на Янко чорбаджи – Никола, по занятие бръснарин, от Габрово до вилаета – иска да му се отпусне месечна субсидия, за гдето той и баща му, по време на управлението на Митхад паша били доносници на властта против комитите.
Русе. Писмо, отправено до Дунавското вилаетско управление, към което, приложено, се изпраща в турски превод едно шпионско донесение за приготовления на Сърбия и Черна гора за военни действия срещу Турция. Същата “шукка” се препраща при надпис до мутасарръфа на Видин.
Враца. Писмо до везирството, изхождащо от Враца, в което се съобщава, че чорбаджиите подписали махзара на местния владика за отделянето на Врачанската околия от Видинската област се отказват от подписите си.
Мемоар, засягащ вътрешното и външно положение на империята и отнасящ се до всички служби във вътрешността на страната и тези … на Турция (посолствата); Наблягайки най-много за черкезите и реда на исканите разрешения за отварянето им.
Донесение от коменданта на турска крепост в Княжество Сърбия, относно нападението на една емигрантска чета от около 40 души сърби под командването на сърбина Стоян, дошла от немско, върху сръбския град Бекюрдлен (?), където убила председателя на съда Никола и ограбили от местната хазна 5000 златни монети.
Доклад до султана, относно предстоящето посещение на двама сръбски князе, уреждано от началника охраната на Белград; за съгласието на Милош, княз Аврам да иде в Цариград и за назначаването Банко за капукехая; за препоръките, дадени на Милош от страна на Русия; и чрез английския консул.
б.м. Писмо (чернова), в което са изброени имената на политическите емигранти в немско, начело с Карагеорги, неговия зет и бившия белградски владика, екстрадицията на които се е искала от австрийското правителство по силата на Белградския договор от 1152 г.
Писма от Дунавския вилает до мютесарифа във Видин от месец декември и януари 1292 г., с различно съдържание. Писмата са на брой 70, с три приложения между тях.
Превод на писмо от руския посланик до главния руски преводач, датиращо от епохата на Бонапарт, относно създаденото положение в следствие ограничителните мерки срещу корабоплаването в Черно море, във вреда на Русия, въпреки току-що подписания съюзен договор между двете държави – Турция и Русия.
Писмо (от края на войната 1829), в което става дума за предаването на генерал Онешев руските пленници: един капитан и 30 войници, намиращи се в Пловдивско; и за непокорствата, проявени от раята в Одринско – окупиран от присъствието на руснаците, които имали за цел да предизвикат стълкновение между раята и мюсюлманите, подобно на събитията в Морея.
Писмо до мюдюра на Джумая, с което се иска изпращането на Куру Муса ага с 10 души негови заверени хора – храбри, годни за работа и с пълно въоръжение, за да бъдат използвани при преследване на разбойници.
Писмо до воеводата на Молдова, в което се препоръчва поляците и французите, намиращи се в казата Херсие (?), в Молдова, които според губернатора Беклесов – по сведения от руския консул Вяси, се снабдявали с парични средства от неизвестни места и били в кореспонденция с техни хора, живущи в Букурещ и Хотин, да се проверят и ако не са снабдени с редовни паспорти, да бъдат екстрадирани.
Писмо от Силистренския каймакам до виляета, с което съобщава за получаването ключа на новия шифър и изгарянето този за стария.
Фрагмент от превода на писмото на френската легация в Цариград, в което се казва, че френското правителство в лицето на пълномощния си министър се нагърбва да посредничи между Русия и Турция за гладко … На отговора за приятелство.
Писмо от двамата пълномощници на Турция по сключването на примирие с Русия, адресирано до султана, в което се дават сведения, относно положението и се препоръчва, явилия се в София и Пловдив с 42 000-на войска от Видин и поради примирието останал в бездействие, Мухафъз паша, да се разположи в Хасковско, с цел да се въздейства на руснаците и се респектира раята; както и Мехмед паша с неговите 3500 души войници да бъде задържан в … на Узуккюпру.
Доклад от садразамството, относно изпращането на заточение на двамата бунтовнически водачи в Ниш и Лясковец – Мите и Станко.
Молба от кехаята на Рокачи, за отпускането месечната сума за издръжка, за м. Шабан 1144 г. на самия Рокачи и пребиваващите заедно със същия унгарци в гр. Родосто.
Молба до султана от придадени към свитата на пребиваващия в Родосто крал Ракочи: чауш, преводач и др., за отпускането следуемото им се възнаграждение за м. Шабан, 1244 г.
Враца. Телеграма от Врачанския каймакам до мютесарифа на Видин, относно получените сведения за настъплението на русите по посока Плевен и прекъсване на шосето Враца – Плевен от влашките войски.
Родосто. Разписка, удостоверяваща изплащането от митницата на гр. Родосто определен наем за 18 къщи, заемани от крал Ракочи и свитата му в същия град.
Русе. Телеграма от Русе до Видинския мютесариф за вземането на мерки да се обезпечи пощата срещу нападенията на разбойниците.
Русе. Писмо от Дунавския виляет до мутесарифа на Видин, с което се изпраща текста на писмото от министерството на финансите, относно изпращането 330 души косачи за нуждите на султанските ливади.
Списък на осъдени за престъпления лица, жители на разни села и градове – Софийска, Разградска и др. кази.
Русе. Писмо от вилаета в Русе до мютесарифа във Видин, с което се изпраща в препис разпореждане на садразамството да не се допуска заемането на местните черкви в населените места от Ломската каза, болшинството от населението на които е променило своето вероизповедание, преминавайки в католическото такова.
Списък на частните сгради в гр. Димотика, наети от държавата за пристигащия в същия град шведски крал и хората му.
Четири доклада със сведения, доставени от изпратени в гр. Орел и в Крим турски шпиони.
Цариград. Документи по изплащането за м. М. Реджеб и шабан, 1132 г. суми за определени за издръжката на крал Ракочи и тримата унгарски генерала от свитата му, пребиваващи в Цариград.
Русе. Писмо от Дунавския виляет до каймаканството на Джумая ( Търговище), относно нареждания за проверка на всички книги, брошури и писма, които идват от Румъния и Сърбия, внасяйки се в страната по разни пътища.
Доклад до султана от Махмуд Таяр, върху военните мероприятия на русите, които били стоварили повече от 1000 войници с пет топа в черноморското пристанище Анарта; Намеренията на руснаците по отношение Черно море и предохранителните мерки, които следвало да се вземат от турската страна.
Габрово. Частно писмо от Илия Христов в Габрово до негов познат в Русе, с което се прави препоръка за Карло Николовски, автор на кратка полска история на български език, заминаващ от Габрово за Русе.
Доклад до султана по повод донесението на мухафъза на Белград във връзка с идването в Цариград на сръбските князе и предаденият от кехаята на Милош, Аврам,…, че уж английския консул бил заявил, че крайностите щели да бъдат предадени на сърбите.
Писмо от валията на Одрин до министерството на финансите в Цариград, отнася се до намерените златни монети от времето на султан Мурад, Сюлейман и султан Селим, от българите на село от Свиленградска околия, които им били иззети.
Донесение от Али паша (Янински валия ?) до султана, след инцидента с дошлите от Корфу французи, които заели селото Аялар, на 6 часа от Янина.
Доклад от началника охраната на Дарданелите, относно военните приготовления за отбиването на евентуално нападение от страна на появилата се в Бяло море френска флота.
Донесение от военачалника Абдулла до султана, в което става дума за продоволствието на английската войска, която ще бъде привлечена за съдействие срещу общия враг, французите; за съюзния договор между Турция и Англия, в който в същност не се предвиждала военна помощ по сухо; за примирие между французите и английските войски и др. п.
Окръжна заповед до валията на Египет и др., относно мерките, които следва да се вземат за прогонването на французите от Александрия и недопускането им да се приближат до Египет.
Донесение до султана, във връзка с изпълнението на фермана за отнемането от французите на заетите от тях Венециански острови.
Цариград. Протокол за разговорите, които френския посланик е имал във Високата порта на 9 Шб 1222 г.
(Париж ?). Доклад, черновка, от (посланика на Високата порта – Париж) до Решид паша ( министър – председател), относно пристигането на Еванес, барутчи-башия, в Париж за разговор-среща с г. Гизо, министър на външните работи на Франция, среща – уадиенция с краля, за подкрепата на Франция, във връзка с разни въпроси; мисията на Артин бей, преводач на валията на Египет, в Париж пред поменатия министър и пр.
Писмо, на турски, превод на писмото, на адмирал Кис от Генуа с дата 9.4, миналия, относно адмирал Мерсум и френския генерал Масне, комуто е предадена крепостта Генуа и възникналото положение във връзка с това.
Заповед за организирането отбраната на Египет на местна почва срещу дошлите с кораби от Тулон и Заели след бой, в пристанището Александрия французи. И 17002 – Отбрана на Дарданелите.
Чернова. Приятелско писмо до английския адмирал Нелсон, относно размяната на сведения с флотите на Русия и Англия в Средиземното море по мероприятията на французите; и относно противодействието на същите като общ враг на всички държави.
Доклад до султана от валията на Сида, за хода на военните приготовления след назначаването на валията на Палестина Ибрахим паша за командващ експедицията в Египет срещу навлизането там на французи; и на самия него за началник охраната на Палестинското крайбрежие ; и върху военното положение изобщо в Египет.
Заповед (чернова) до капудан пашата да отдели съвместно с адмирал Роис достатъчно флота, която да осуети пренасянето по море на съсредоточилите в Анкона френски войски.
Писмо от Великото везирство до турския посланик в Париж Решид паша, в отговор на негови донесения, относно разговора му с френския крал при предаването му султанското писмо, относно специалния пратеник на туназкия бей в Париж и пр.
Писмо от Маврояни, турски шарже д`афер в Пеща, с което се съобщават предложенията на Франция и Англия, правени на холандския крал, след като Анверската крепост е била заета.
Окръжно писмо и до Дунавския вилает, с което се нарежда да се забрани допускането на френския вестник “Икономист”, който бил списвал статии, накърняващи достойнството на Турция.
Писмо, препис, до Джезад паша, относно военните мерки от страна на Турция, във връзка със сведенията за денонсиране договора за опразването на Египет от намиращите се там френски войски.
Писмо, с което са изпратени условията на примирието, предложено от страна на Франция и прието от съюзниците.
Доклад, чернова, върху разговори, засягащи отношенията между Турция и Франция, във връзка и с признаването от страна на Турция френския император Бонапарт.
Писмо, препис, от командващия турските сили, намиращи се срещу французите, до командващия сухопътните английски войски генерал …, в което след съболезнования за загубата на генерал … загинал в бой, дават се уверения за съюзническа вярност и сведения за движението на турците срещу французите в Дамаск, по посока на Египет.
Писмо до министерство на финансите, с което се уведомява за награждаването на французите – преподаватели във военното училище: мосю Дуралалор, Журалие, Дрехно, Мартен, с различни степени медали, според заслугите им.
Писмо до финансиите, уведомява се министерството на финансиите, че белгиеца кореспондент Шарл Лоброн е удостоен с медала “Меджидие” – за случая министерството да направи потребното.
Доклад до султана. Пледира се за засилване участието на Турция в египетската акция в съюз с англичаните, срещу французите там.
Доклад на садразама до султана, относно становището на Великите сили по актуалния гръцки въпрос, съвета, който княз Метерних е дал на Турция, препоръките на лорд Абърдин, поведението на Франция и Австрия по същия въпрос и др.
Донесение до султана от командващия турската флота в египетски води, относно размяната на пленници турци, намиращи се в Дамиети срещу французина Бодо, за което били разменени писма с генерал Мено.
Превод от писмото на драгоманина при Турската легация в Париж, отнасящо се до разкриване на шпионаж, вършен от двама французи на служба при военното министерство в Париж в полза на Русия – същите подкупени от …чиновник в Руската легация срещу подкуп му били дали документи, от които се виждало, че Франция се била готвела за война срещу Русия – същите книжа случайно забравени в жилището на Чернишев, намерени от френската полиция, разкрила виновниците по шпионажа и пр.
Донесение до султана от командващия при Александрия, с което се съобщава за получаването сведенията за движението на забелязани френски кораби; и за предстоящето заминаване на изпратилия донесението за Акя.
Донесение на командващия войските при Александрия, с което същият иска час по-скоро да му се изпратят войски за в случай, че се наложи след заемане обратно на Александрия, да напредне и по-нататък.
Инструкции, дадени на главнокомандващия Исмаил бей, изпратен по посока на Александрия, със задача да прочисти Египет от нахлуващите там войски на Бонапарт.
Париж. Доклад от турския посланик в Париж, във връзка с неприемането от френска страна на едно султанско писмо до френския крал; справката, с цел да се провери, в каква форма са били написани съхраняваните във френското външно министерство над 100 частни и официални султанови писма, между които било забелязано и единична инструкция до бивш турски шарже д`афер Николаки Мано, в която се разглеждала вредната френска политика и се говори за отрицателните качества на дук де Ришелион.
Документ, съдържащ условията за евакуацията от Египет на армията на генерал Клебер, съгласно декларациите разменени между същия и Турция.
Инструкции, дадени на Омер Джамал ефенди, в допълнение на данните му и устно такива, във връзка със специалната мисия на същия по уреждането пограничните спорове с французите в Турция, за където заминавал специален параход и др. проблеми на местна почва.
Отговор на турското правителство до английския пълномощен министър в Цариград, във връзка с недоразумението, възникнало между англичани и французи, по повод задържането на английски търговски кораб в турски води от френски пирати. Един документ с 2 старници.
Фрагмент. Писмо, в което между другото се съобщават сведенията за превземането от страна на турците крепостта Абахур и за присъствието на Бонапарт в Ариш.
Доклад до султана , относно мерките за парирането на пропагандата от френска страна сред гръцката рая, да се изселва на остров Корсика.
Превод. Съобщение от дипломатическия представите в Генуа до министерството на външните работи в Цариград, относно движението на военната флота на Сардиния във водите на Турция и противодействието на турците, които стреляли с артилерия и пушки по отделни кораби.
Донесения на египетския валия Исмаил Раиф паша, върху режима във водите около Суец и инцидентите с френски и други чуждестранни кораби. Три документа.
Цариград. Нота от френския шарже д`афер в Цариград до турското правителство по въпроса за иззето от френски поданик, във връзка с гръцкото въстание, огнестрелно оръжие и връщането същото на собственика му.
б.м. Откъс от чернова на договор за отпускане на Турция на 50 милиона франка заем. Един документ, от едната страна скъсан.
Сведения, получени от Влашкия воевода, касателно готовността на Португалския крал да забегне, с предварително нагласения английски параход, за Америка, в следствие внезапния удар на французите върху страната му. По-първите хора и духовенството в Лисабон се противопоставили на това негово намерение и въпреки желанието му го задържали.
Инструкция до капудан-баши (министерство на флотата) по повод нахлуването на генерал Наполеон Бонапарт в Египет и нареждането до последния турската флота заедно с черноморската руска да отпътуват в Бяло море.
Рапорт за положението на Египет след нахлуването на генерал Наполеон Банапарт.
Чернова. Писмо до Джеззар паша, с което се съобщава за получаването изпратеното от него възвание, което Наполеон бил разпространил в областта на Саид и му се предписва да тръгне от Акя срещу Наполеон в Египет.
Писмо до управляващият френското посолство, с което турското правителство иска събирането на сума, дължима от френски поданник на турски такъв.
Цариград. Предвид нахлуването на генерал Наполеон Бонапарт в Египет и навлизането на френската флота около водите на Крит, базирайки се на обстоятелството, че Република Франция не е анулирала договора за мир, съобщава се на повереника на о. Родос да вземе всички мерки за защитата му и изпращат му се муниции, за да брани същия остров.
Цариград. Копие от инструкция от Външното министерство до Рашид паша, относно искането на Гърция да се измени конвенцията с посредничеството на френския император Наполеон III и нежеланието на турското правителство да правят изменения във вреда на Турция.
Доклад до Високата порта от египетския сердар по положението в Египет, във връзка с изтеглянето на французите.
Доклад по състоянието на турските войски на Балканския полуостров, запасите на продоволствието и въоръженията и се посочват отбранителните линии в случай на война с Русия.
Париж. Доклад до турското правителство от представителя на последното по размяна на пленниците в Париж. Докладва върху общото европейско положение, свиждането си с генерал Кларк Талейран.
б. м. Копие от писмо, съобщено на френския посланик в Цариград, с което султана изразява задоволството си от добрите намерения на Луи XVIII и изразява добрите чувства, които винаги са свързвали Турската империя с дома на Бурбоните.
Доклад, относно преговорите с френския посланик в Цариград, относно манастирите и католическото духовенство в Турция. Пет документа със 7 страници с различни размери.
Цариград. Сметка за разходваната сума по изготвяне ордена “Османие”, с който султана награждава посланика на Франция в Цариград г. Боре, назначен за член в Сената в Париж.
Шумен. Изплащат се заплатите на пет души пощенски куриери в Шумен, Котел, Осман пазар и Ески Джумая, служещи в мензилханета (пощенските станции) по искането на маршала-главнокомандващ френските войски.
б.м. Донесение, относно новините за развитието на военните действия между френските войски и Свещената коалиция на 4,5 и 6 октомври. Французите възнамеряват от Магдебург да минат отново Елба и да се насочат за Берлин. Кралете на Бавария и Вюртемберг и владетелят на Ваймар се отместват от Франция и минават на страната на Свещената коалиция.
Цариград. Нота от френския посланик в Цариград граф де Пунтла, относно търговията на френски поданик.
Съобщение, че е сключен търговски договор с Франция по типа на договора с Англия, сключен по-преди.
Цариград. Нота от турското правителство (копие) до управляващият френската легация, относно случай за оскърбяване знамето.
Цариград. Нота (превод на турски) на френския посланик в Цариград Конт де Понтуа(?). Френските търговци Жефруа и Белие закупили на публичен търг в пристанището на Ладокия 2600 “ердеба” държавен ориз, който е бил складиран в магазин на Жефруа. Обаче, когато египетските войски опразвали пристанището, по нареждане на Изет паша, хазнедара Абдалах обявил продажбата за симулативна и счупил вратата на склада на Жефруа, за да влезе вътре и сложи ръка на ориза като държавен. Иска да се накажат виновниците.
Цариград. Преписка по претенциите на мадам Бори, дъщеря на граф Данглор, бивш преподавател във военното училище, за изплащането на наследствената и пенсия от 182 франка.
Цариград. Съобщение до воеводата на Влашко, че назначеният френски консул Танкоан на мястото на Хуго не може да изпълнява тази служба, понеже е османски поданик.
Писмо, изходящо от Русе, адресирано до Видинския мютесариф, с което го уведомяват за присъдата и размера на наказанието, наложени на българските учители от Видин: Костаки и Ставри, за побоя, който били нанесли на френския поданик Майер, тоже от Видин.
б.м. Три писма, носещи печата на Караджа Янко, с които се дават сведения върху действията и движенията на Наполеоновите войски, след срещата им в С… с командваната от генерал Блюхер съюзническа армия.
Яфа. Превод от арабски. Доклад от Яфа до турското правителство за движенията на французите и превземането на Яфа.
Чернова. Ферман от султана до Трапезундските власти, относно оказване нужните съдействия из пътя на френския посланик конт дьо (Серес), който, отивайки до Техеран, минавал покрай руската граница.
б.д. и м. Официален поздрав от султана по повод поздравите на френския крал, на когото се изразява задоволството по този случай.
Париж. Превод-резюме от обширен доклад на управляващия турското посолство в Париж Панайотаки, относно общото европейско положение и водените от същия разговори с принц Метерних, граф Ниселраде, английския министър на външните работи и др. и положението на Франция след абдикацията на Наполеона. Документ с две страници.
Цариград. Превод от нота от френския посланик в Цариград до турското правителство, с която съобщава, че при секретаря на министъра на външните работи, пристигнало едно писмо от щаба на армията от императора и иска да се определи аудиенция при султана.
б. м. и д. Инструкция до мютесарифа на Санта каранта, Ибрахим паша, относно преговорите с френския генерал в Албания.
Цариград. Доклад върху писмото на Фетхи паша, посланик в Париж, относно разговора му с Пруския крал в Берлин по египетския въпрос и други търговски въпроси.
Цариград. Чернова-писмо до султанската канцелария. Да се отдели специално лице, което заедно с това от Високата порта да посетят френския посланик, за да изкажат съболезнованията от името на султана и правителството по случай смъртта на дук Д`арлеян, както това стана през миналата година, при покушението против английската кралица.
Цариград. Превод от писмото до султана на главния консул (Баш Капсолос) Бонапарт (после император), връчено чрез френския колонел Себастин, в което се казва, че Бонапарт ще държи неутрално поведение по спора между Египет и султана (Турция) и желае щото търговските и политически връзки между Франция и Турция да се засилят още повече.
Цариград. Доклад до садразама от Мехмед Талят. Съобщава му за отличното впечатление, което правел факта за заставане на почет от страна на стражата, когато отивал в черква френския посланик по случай празника на техния крал, което през минало време не е ставало това.
о-в Корфу. Превод на турски на писмото на френския генерал в Корфу от 01.11.1810 г., до Али паша-мютесариф на Янинския виляет, с което му съобщава за неговия вражески акт за залавянето и претърсването на един френски кораб, плуващ към Венеция, макар че Франция винаги се стремяла приятелски към Турция. Излагат се обстоятелствата при които е станало това. Приложено е самото писмо.
Два документа: един на френски и друг на турски, от които е видно, че заминаването на френската ескадра от Галиполу, предадени били на турската власт 71 броя рогозки (кабахасър).
б.м. Доклад, относно водените преговори с Талеран, централно място в които преговори заемал пасажа, относно мореплаването в Черно море и Проливите. Талеран искал да се зачеркне думата “търговски”, а да остане само думата “кораби”
Видин. Телеграма от Видинския мютесаръф до помощник ротен командир в Кула. Като му изпраща в препис телграфнамета на садразама, относно убийството на френския и германски консули в Солун, които са присъствали на митинга по случай помохамеданчването на една мома, предлага му да нареди, за да се запази мира и спокойствието в околията и да не допусне и най-малка демонстрация към когото и да било.
б.м. Садразамено тезкере до султанската канцелария, с което се иска да се дадат 20, ано гроша на французина Кар, като дар по случай неговата женитба, понеже същия служил дълго време честно при министъра на външните работи Решид паша, в … дипломатически представител в Лондон и Париж, а сега след завръщането на пашата, Кар бил назначен за втори драгоман при френското посолство в Цариград. Парите ще му се дадат, за да може той с по-голяма ревност да служи за интереса на Турция.
Цариград. Писмо от турското министерство на финансите до външното, с което се определя размера на пенсията на загиналия в сражението при Маланов, френски поданик Маниян, бивш военен инструктор на турските императорски войски.
Цариград. Превод. Нота от френския посланик в Цариград до турското правителство, с която се иска от последното да пише на воеводата от Айваджик да уреди въпроса с покупките на френски поданик.
Цариград. Чернова от инструкция до турския посланик в Париж, относно Алжир и Мароко.
Заявление от унгареца знаменосец на капитана виконт, с което подателя моли султана да му бъде даден един кон.
От Великия везир до султана, относно поведението на Персия спрямо Турция; върху сръбския въпрос и въпроса за Ливан.
Молба до султана от кехаята Ян, за отпускането, за м. Рамазан 1143 г., месечната сума, определена на крал Ракочи и генералите му в гр. Родосто.
Ферман до княз Милош, с който съгласно постигнатото споразумение с Русия, се потвърждава фермана за самоуправление на Сърбия от 1264 г. и се определят отношенията между Турция и Княжество Сърбия.
Писмо от (…..) до (…..), във връзка с пълномощници на Карагеорги; съобщение за съглашение измежду немците и русите против французите; немците са събрали 300.000 войски; обща акция на немци, руси, саксонци и пруси, с войска срущу французите; френският император Бонапарт готви многобройна войска, предстоящи големи боеве. Липса на време за разискване сръбския въпрос.
Съобщение, превод на съобщението, от войводата на Влахия, относно военната помощ, която полския крал и Полската република са искали; за мисията, във връзка с това на посланика Понятовски пред царицата в Москва.
Писмо-донесение от турския военачалник Хасан, относно сключеното, в резултат на преговори с командващия Потемкин, примирие за срок 4 месеца.
Ерзерум. Донесение от турския военачалник полковник Хамди, относно операциите на собствените и на противниковите войски при крепостта Каре и други съседни участъци.
Враца. Телеграма от каймакама на Враца до мутесарифа на Видин, относно сведенията за разбиването на влашките войски при с. Дъбник, от турските части, излезли от Плевен на 28. 08. 1877 г.
Исакча. Чернова. Телеграма от мюдюра на Исакча до мутесарифа на Тулча, относно представянето протокола за извършените във всяко село грабежи и обири, искали от същия мюдюр с телграфнаме на мутесарифа.
Преписка, отнасяща се до измъчването (отцепването) на шестнадесет села от Ловчанската околия, за наново създаване на Етрополска околия през 1279 (1862) година.
Илям на Пловдивския кадия, с който се иска ферман за обезоражаването на раята в града, която по повод обесването на дели Петър, който бил убил една жена с трите й деца, си позволила масова стрелба с пушки.
Донесение до султана, относно мерките за преследването на ония измежду арнаутите и военните, които си позволили да продават като роби пръсналата се, поради неприятното нашествие, рая от околностите на Тутракан.
б.м.Фрагменти. Протокол на меджлис, по повод постъпките на първенците от Кюстендилска, Щипска, Кратовкса и Кочанската кази да бъде сменен владиката им митрополит Ахтимос (?) с неговия заместник Захари Еритон.
Изложение от жителети на една крепост, крайморска, в Пелопонес, обсадена по море и по суша, в което се дават сведения за военното положение в Пелопонес, където бушувало общо въстание и се настоява за бърза помощ от страна на флотата, намираща се в пристанището Превеза.
Писмо на Абдул Хамид II, до Великия везир Едхем паша, относно назначаването на разни държавни постове бележити турски държавници, във връзка с … на конституцията и предстоящето свикване на парламента.
Доклад до султана върху разговорът във Външното министерство в Цариград с новопристигналия генерал барон А…он, с назначение в Сърбия и с мосю Потниф, дошъл заедно с първия, относно сръбските работи за ненужността на една коренна промяна в управлението в Сърбия.
Чернова. Телеграма до град Лом, с която се нарежда издирването на укрити пушки с щикове в село Медковец.
Ферман от времето на султан Абдул Меджит (1850 г.), с който се определя контрибуцията, която следва да платят българите от Видин, във връзка с Видинското въстание, в полза на семействата на убитите турци, видинчани от махала “Джами-и кебир”.
По доклад на садразамина по сведението на войниците, служещи в държавната конюшна през 1104 – 1692, удвърдено от двореца, съхраняващо се в управлението на конюшнята.
Русе. Писмо от мюселима на Русчук до султана, в което се съобщава за подвизите на бунтовника във Влашко Тодор Владимиреско, който бил излязъл от манастира, където се бил затворил и чрез пръскането в селата на казата Чернич на бунтовнически позиви, начело на около 500 души сърби и арнаути, възнамерявал да иде в гр. Караюва (Крайова) и от там в Букурещ; за военните мерки, които се предвиждат и пр.
Чернова. Писмо до каймакама на Лом, с което се съобщава за постъпването на писмен донос: за поведението на фамозния поп Димитър; за сподвижничеството със същия поп Димитър на Ломския даскал, на Димитър Пишурка, Букьовския поп Цветко, поп Първан от Беложинци, Белоградчишко, поп Диониси от манастира Лопушна и, че в Медковец са укрити около 20 пушки с щикове и се предписва бързо разследване по случая и задържане на участниците.
Чернова. Писмо до Берковския каймакам, с което на същия се предписва бързо разследване на причините, поради които поп Димитър от манастира Лопушна, така често е посещавал селото Медковец и се е срещал с поп Димитър на Ломското село Василевци, за когото било установено че е влизал в известния комитет, като се извършат обиски в казания манастир и другаде.
Телеграма от Високата порта до всички виляети, относно кървавото отбиване “неприятелското” нападение в сектора на Алексинац, предприето на 16. 09. 1292 г. сутринта, след дадени, като условен знак, два артилерийски изстрела от насрещния бряг на Морава.
Писмо-изложение от българското малцинство до Великото везирство, относно противоречията с гръцката патриаршия по религиозни въпроси и благодарности по случай избора на Видинския митрополит Антим I за това на Българската църква.
Доклад на садразамина до султана, отнасящ се до острова, намиращ се срещу крепостта на Белград, създаден от прилива на реката Сава, дето се влива в р. Дунав през 1105 г.
Писмено нареждане до “каймакам пашата” да направи доклад върху положението при Белград, която крепост вместо да предадат на Турция според примирието, немците засилили с привличане нови войски, както се носели слухове.
Приятелски отговор на Полския крал, след Карловлуцкия мир, за да бъде връчен на приемниците им. 1149 (1736/37]
Русе. Писмо от виляета в Русе, до Търговишкия каймакамин, в което се говори за някой си Стоянович, когото искали да изпратят в България, за да заблуди и повдигне духа на местното българско население, за да въстанат против властта.
Писмо на Врачанския епископ до мютесарифа, съобщава за нанесен жесток побой от длъжностно лице на двама християни в Плевен както и други негови своеволия във Враца.
Разписка от счетоводството по извършване на разходите до закупчика на хранителните дажби (месо, хляб и жито), относно отпускането на месо и хляб за децата- ученици, в откритите две училища, принадлежащи на католиците.
Кула. Телеграма от Изедин, каймакамин на Кула до Видинското мютесарифство, относно съобщението, че с посредничеството на известния Ило и Йован са събрани над 2 000 злосторници и се събират още повече в гр. Крагуевац, намиращ се на 40 часа навътре от Зайчар в Сърбия, изпратен е специален човек за проверка.
Омуртаг. Писмо от Ибрахим, управител на Осман Пазарската каза (Омуртаг) до Хюсеин паша, каймакамин на Шумен, относно разпространената мълва, че едно неизвестно лице с дервишки вид на 24 сряда, того (12.) е било срещнато и обрано – взели са му 23 франка златни от двама бунтовника с арнаудски вид, говорещи гръцки, на едно разстояние от един час насам от Котел, което се опровергава от показанията на Петър хаджи Тодоров от Котел, пристигнал в Осман Пазар заедно с един затворник. + плик.
Писмо от Великото везирство до извънредния пратеник и пълномощник на султана при Пруския крал, с което му се съобщава, че със специален куриер се изпраща писмо до краля и се нарежда веднага да му се предаде, като се дават известни инструкции по сключване съюзен договор против Русия.
Молба от чаушите и преводача, назначени при пребиваващия в Родосто унгарски крал Ракочи, за отпускането определеното им месечно възнаграждение за м. Рамадан, 1143 г.
б.м.г. Доклад до султана, относно работата на делегатите на Русия и Турция по определянето на граничната линия между двете държави по Дунава.
Доклад до султана, относно нотата на руския посланик за възстановяването в длъжност войводите на Влахия и Молдова; и нотата на английския посланик за същия случай.
Нареждане до аяна на гр. Серес, Исмаил бей, относно мерките от военен характер срещу намерението на сърбите да извършат нахлуване през Драгоманския проход в Софийското поле.
Везирско писмо, черновка, относно сръбския княз Михаил, който на връщане от Цариград е пренощувал в Митрополията в София; доволен от приема подарил една златна кутия на владиката, който, като се подвоумил да я приеме, подал заявление и поискал да се издаде вишочайша царска заповед (ираде). Поради доказаните вярно поданически чувства на митрополита към султана и миналата година, при нередността между раята в Ловеч, молбата му се препраща с ходатайство и предложение за декорирането му с малък златен орден.
Чернови от писма, фермани и др. нареждания, издавани от вилаета, министерство на финансите и др., отнасящи се до селищата от Дунавския вилает.
Цариград. Ферман на султан Абдул Меджид, отправен до наибина на гр. Сливен. Нарежда да впише в кадийския регистър берата на търговеца Руско Вълков Миркович и да осигури изпълнението му. Купен от д-р Руси Миркович за 500 лв.
Цариград. Берат на султан Абдул Хамид за назначаването на българина Миркович за белгийски консул в Бургас – Източна Румелия. Изброени са правата, които имат консул и белгийските поданици по силата на капитулациите с белгийското правителство.
Цариград. Височайша заповед от султан Абдул Хамид II до княз Фердинанд. Съобщава за назначаването на българина Миркович за белгийски консул в Бургас и предписва да нареди лицето да влезе в изпълнение на службата си. Купен от д-р Миркович – 1000 лв.
Ферман на султан Ахмед III до Одринския бостанджи-башия, относно продоволственото снабдяване, пътуващото през Одрин за Цариград извънредно пратеничество от около 300 души на полския крал.
Заповед до адмирал Ахмед паша, началник на корабоплаването по Дунава, съдържаща конкретни мерки от военен характер срещу русите, които били заели Мачин и обсаждали вече Браила.
Чернова. Телеграма от Дунавския вилает до Вранския архийерийски наместник Данаил, с която в отговор на телграфнамета на последния, че си бил подал оставката си предписва да бъде изпълнена от него заповедта на Високата порта и на Екзархията за предаването на местните патриаршисти на една от трите черкви в град Враня.
Чернова. Писмо от Дунавския вилает за българския архийерейски наместник в гр. Враня, с което на последния се предписва, под страх от тежка отговорност, да изпълни получените аналогични заповеди от Високата порта и от Екзархията, относно предаването на една от 3-те черкви в града на желаещите да останат под духовенствното управление на Патриаршията местни жители.
Чернова. Бърза телграфнаме от Дунавския валия до българските свещеници в гр. Враня, относно предаването едната черква в града на оставащите под духовна власт на Патриаршията, местни християни.
б.д. Превод от писмената записка на английския правителствен пратеник при Високата порта, по повод предложението на властите, относно реда за назначаването на нов английски епископ при храма на Божи гроб.
Белград. Писмо-изложение на военен в Белград, до съответното по-горно служебно място, в което се говори за коренна промяна в държанието на сръбския бей (княз) Александър, по отношение на турските власти – самия той незачитащ и потъпкващ нарежданията на турските власти, отпочнал бил да подстрекава местното население – обвинява се също така и в чести подмолни срещи с австрийския консул.
Разписка за изплащането от приходите на митницата в Родосто цената на месото и хляба за един месец на 80-те еничари, поверени на живущия в същия град Ракочи.
Донесение до султана след потушаването безредиците в гр. Аксаха, в което се дават сведения за верността на тифлиския хан към Турция; за поведението на някои други ханове – от Гюрджистан и Азербайджан; както и такива забити чрез разузнаване от турска страна с нарочно изпратени шпиони.
Търново. Писмо-отговор от мухасъла на Търново, с което се потвърждава получаването в препис на сръбския директор на външните работи във връзка с организирането в Ниш от княз Милош на бунтовнически чети, пребиваващи в Сърбия.
Молба от чаушите, придадени към пребиваващия в Родосто унгарски крал Ракочи, с която същите искат да им се отпусне месечното парично доволствие за месец Зилхидже, 1133 г.
Цариград. Ферман от султан Абдул Меджит, издаден на хаджи Панайот Пенчев, от град Горна Оряховица, на служба при снабдения с търговски берат Симо Николов също от Горна Оряховица, гарантиращ особените му права и задължения.
Махзар от кубански черкези, със заклинания за вечна вражда към “врага” и вярност към султана.
Писмо, с което се препоръчва и след мисията на патриаршеския владика в Сръбско, сръбският въпрос да бъде уреден с въоръжена сила.
Цариград. Везирско писмо от (….) до (….), относно сменянето-уволнението на видинския мютесариф Мустафа Нури паша и мнение за назначението на негово място на Хайредин паша, началник щаб на Румелийската армия.
Две писма до Дунавския вилает, относно построяването на черква за българското население в село Флордин, Видинско.
Писмено нареждане до Хафъз Али паша, относно мерките за отбраната на Търновската каза срещу руснаците при евентуално нахлуване от тяхна страна през Дунава.
Полагаеми дажби и заплати на чуждестранни – френски и английски и влашки офицери на служба в Румелийската императорска армия за м. Януарий, 69 г. и разни други месеци,70 г.
Фрагмент. Молба до султана за отпускането месечния наем на жилището в “Бейоглу”, в което е настанен пратеника- “бейзаде” на Полската република.
Доклад от садразамството за изработването в държавната монетарница на знаци за отличие, носени върху феса за назначените по управлението на данъка върху овцете във Враца: Стоян Чалъков, синовете му Георги и Тодор и неговия зет Димитраки.
Чернова. Писмо от султана до Пруския крал, с което се акредитира към особата на последния извънредния пратеник и пълномощен министър на Турция Шефкет бей.
Обява до заселените в новопостроения град Стария Кили, 102 казашки семейства, относно освобождаването същите от плащането разни данъци.
Писмо от валията на Одрин, с което, представяйки разписката за даден фураж на заминаващи от Дунавското крайбрежие за Цариград казаци, иска отпускането стойността на същия фураж.
Писмо до командването на Румелийската армия, относно потягането казашкия кавалерийски полк – след известни прояви на непокорство в същия; и за снабдяването му с ботуши, шпори и пушки.
Писмо от Мехмед Садък, командир на конния казашки полк (“казак алай”), относно назначенията, които … бил получил – в казак алея, по събиране на войници за същия и др.
Писмо , относно подбора на офицери за попълването на “казак алай”.
Фрагменти Преписка по повод застъпничеството на жителите от с. Чобан Коюси, Хърватско в полза на съселянина им Петре Крокодил, задържан от Садък паша и изпратен в Шумец като заподозрян, че е служил за водач на русите, когато същите са минали по ония места.
Фрагмент. Преписка по уреждането заплатата на Садък паша, командир на казак алая, част от която била плащана на семейството му, живущо в друго насалено място.
Уволнителен билет, даден на Димитри Тошев от с. Локи, Дупнишко, служил доброволно 6 години във II казашки полк на турската армия.
Протокол на командвания меджлис на 2-ри казашки конен полк, с който е представен за повишение подпоручика от същия полк Петро Сходолски.
Чернова. Писмо до сераскера, във връзка със задържането на разни лица от командира на казак – алай, Садък паша.
Две бележки за отпуснат на два пъти ечемик за нуждите на конете на коменданта на казашкия алай Садък паша, квартируващ в Браила. Два документа.
Писмо до Халим паша по повод оплакването на 95 души казаци от лошите обноски на унгарците- офицери, под командата на които са се намирали.
Тулча. Писмо на Тулчанския комендант до правителството, с което съобщава, че исканите 500 души здрави и способни казаци от казашко потекло ( потекалъ` казак) ще се изпратят за Цариград след като се постопли времето.
Цариград. Препис. Султанска заповед, с която на пребиваващия в Серес казашки хетман Филип Орлик се определя издръжка в размер 240 акчета дневно.
Доклад от ? До правителството, с който се съобщава, че отпуснатата сума 25.000 гроша за ушиване на облекло на войниците от казашкия и драгунски полкове били недостатъчни.
б.м. Писмо, с което е изпратена в Шуменското съдилище сумата от 400 гроша, съставляваща разноски по подялбата на наследственото имущество, останало от починалия в Шумен Диврейски, домакин на казак алай. (От Коларовградските архиви.)
Букурещ. Доклад на турския военен пълномощник в Букурещ, относно молбата на поручика от Първи казашки полк Михалаки Баншек и мнението на командира на полка Садък паша. Приема се рапорта на Беншек.
Писмо за счетоводното оформяне посрещнатите със средствата от приходите на Одринския еялет разходи по прехраната на казак-алая на Садък паша при похода му Одрин-Шумен.
б.м. Фрагмент. Протокол, относно заплатата за едно шестмесечие на чиновете от намиращия се при Айтос Първи кавалерийски казашки полк, влизащ в състава на Румелийската армия.
Фрагмент от военна докладна книга, в който е вписан един рапорт за уволнението по болест на кятибина на 2-ри кавалерийски казашки полк. Сложена е и резолюция върху същия рапорт за освидетелстването на въпросния кятаб.
Фрагмент. Разпореждане до Садък паша, относно изплащане заплатите казашкия полк. Тези заплати и тяхното изплащане в нищо не се различава от това на редовните султански войски.
Видин. Писмо от кавалерийския полковник Осман до мутесарифа на Видин. Уведомява го, че конят, който избягалия войник Коста, от казак алая, бил оставил в един хан, нямал отличителния знак на държавните коне, нито по височина бил като тях.
Фрагменти от книжа, съставляващи отделна преписка, във връзка с вещевото снабдяване на новосформирания 2-ри казашки кавалерийски полк.
Доклад до военния министър, относно искането на Садък паша, щото на конете от Първия казашки полк да се дава пълна дажба. Такава ще се дава, както и дава до сега и на Втори казашки полк.
Опис, в който между другите писма, е вписано и такова на Силистренския каймакам, относно обезщетяването на жителите на с. Балтаджи, Силистренско, за взетите им коне, биволи и др. от пристигналия в селото казак алай.
Търговище. Писмо, относно изпращането на вещите и материалите, с които Първи казашки алай се бил снабдил, вземайки ги от населението в Ески Ески Джумайско.
Варна. Доклад от генералщабния офицер на румелийската армия, с който донася, че във Варна е пристигнал свещеника Филип, шпионин и заедно с един беглец от казашния полк били арестувани и очаква нареждания.
б.м. Преписка, от която е видно, че през разни времена били получени от Първи кавалерийски казашки полк 258 броя товарни (менере) коне от Румелийската армия, за да се попълни количеството на конете на същия полк.
б.м. Преписка, от която е видно, че за попълване количеството на конете на Втори казашки кавалерийски полк, намиращ се в Румелия, били закупени 400 коня от товарните (мекере) коне, пристигнали от Мала Азия.
б.м. Записка за счетоводното оформяне разхода от 1 товар грошове, направен за набавяне коне за нуждите на 1-ви казашки полк – като сумата била взета от Охридския санджак.
Сведение за броя на овцете, дадени за прехраната на 1-ви казашки алай в продължение на един срок от 58 дни; за умрелите от тези овци и за добитото от закланото месо, в оки.
б.м. Протокол за умрелите при разни случаи и на разни места овце, дадени за прехраната на Първи кавалерийски казашки полк.
б.м. Изложение от ? до ?, относно спора за залавяне и ловуване на риба от Дунава между казаците – Потекалъ-казак и Игнат-казак, от които първите са се ползвали с извънредни привилегии от страна на правителството, което искало тяхното увеличаване чрез привличането и на други Потекалъ-казаци. Те били под прякото началство на командира на Браила Капудан-башията Ахмед ага. Втората категория казаци – Игнат-казак – със заявление молят, щото, ако не им се дадат същите права, както на първите, да бъдат преселени в някои места на Черноморското крайбрежие в Мала Азия.
б.м. Писмо на Садък паша до командващия Румелийската армия, по материалното обзавеждане на новосформирания казак сювари алай. Приписан е към същото писмо и доклада на Румелийската армия за случая.
Писмо-изложение до Видинския везирин Пазвант заде Осман ага, в отговор на неговата “ариза” (изложение), относно появилите се горяни в областта, чиито отстранение и унищожаване е трябвало да стане.
Писмо, в което са отбелязани твърденията на Вели Мурад, един от белградските водачи, във връзка с бунта на “видинлията”.
Султанска заповед до назначения за валия на Румили, белградския мухафъз Мустафа паша, комуто се възлага, със същата заповед, премахването на въстаналите по Балкана, в Ловешко и другаде главатари, между които бившия севлиевски воевода Али и гяур Иван, като се свърже за съдействие, със Силистренския и Анадолския валия. И доклад (Фрагмент от такъв) по същия въпрос. В доклада се споменава за възможно излизане на сцената на Пазвантоглу.
Извод от писмото на молдовския войвода до садразамството във връзка с назначението на министъра на флотата за главнокомандващ срещу Пазвантоглу.
Писмо на Хаджи Осман Абдуллах до султана, относно завръщането на главнокомандващия, от назначението му по видинското събитие и влизането му в Лом Паланка – необходимостта от заплати за войската и прочее.
Писмо от Хюсеин до падишаха (султана), относно молбата на Пазвантоглу за помилване и условията за това и относно паричното доволство и по-нататъшното движение на пребиваващите войски в Русе и други кази (околии).
Илям на кадията в Добрич, относно неспособността на местното население да посрещне, поради ограбването му от бунтовническите войски на Пазвантоглу и гяур Имам, значителните разходи за поддържане пътническата станция (мензил акраси).
Браила. Писмо от назъра на Браила (управляващ крепостта на Браила), относно преследването на разбойника манаф Ибрахим на Влашка теретория – същия се биел (сражавал) със своите хиляда души последователи и в края на денонощните боеве с редовния аскер, била сломена съпротивата му.
Заповед до Сирозии Исмаил бей, относно изпращането бърза помощ от 500 войника на защитника на Видин, застрашен от приближаващите се сърби и московци, които предстояло да се съединят и обкръжат крепостта.
Варна. Илям на Варненския кадия по ликвидирането на бунта на Саръклъ оглу Мехмед, привърженик на Пазвантоглу Осман и подвизаващ се в Добричко.
Писмено нареждане до валията на Румили, във връзка с назначаването на същия за главнокомандващ със самостоятелни права, за въдворяването реда в Румелия, след появата там на множество разбойници. Два документа.
Писмо до султана, относно събитията от военен характер около Плевен и придвижването към същия град на около 27 000 души от хората на Пазвантоглу със седем топа.
Изложение от новоназначения сер. аскер на Румили, до султана, във връзка с поведението на Пазвантоглу и Гюрджи Осман паша и за намеренията на изпращача на изложението при евентуална акция на същия Осман срещу София.
Преписка по създаденото положение за града Пирот след поражението на войските на Пазвантоглу при срещата им с тия на Кюстендилския валия Ессеид Осман паша в Софийско. 5 документа с различни размери.
Донесение от Исмаил военачалник в Русе до султана, върху действията – срещу отрядите на Пазвантоглу, действащи в Плевенско и съсседните околии. Състава и движенията на същите отряди.
Доклад от мухафъза на Белград Мустафа паша, с който в допълнение на по-раншното донесение, относно подръжката оказана от Пазвантоглу на бегълците на Белград се съобщава: за изпращането от Пазвантоглу на раята в Зайчар на седем коли пушки за присъединилата се към бунтовниците рая; отделни съсредоточавания на бунтовниците и сблъсквания с тях, при които паланката Киприя била заета от бунтовниците; както и за действията на отделни бунтовнически главатари срещу войските в околностите на Белград.
Резюме от доклада на Терепкали зааде Исмаил ага, аянин на Русе, с което съобщава за разбиването на разбойниците в свищовската каза и измяната на Пазвантоглу Осман, който сътрудничи със същите разбойници. Моли назначението на един везир. Отговор на турското правителство, че за такъв се назначава Силистренския валия Хасан паша.
Писмо до мухафъза на Видин Осман паша, с което на същия се съобщава, че по представление от войводата на Влахия е удостоен с везирко звание, което, за да оправдае следва да вземе мерки, за да въдвори реда, нарушен с метежни действия в Севлиевско и Плевен.
Чернова-доклад, относно унижожаването на бунтовника Пазвантоглу Осман, за което са била издадена фетва. За целта било предписано на комендантите в Силистра и Чирмен.
б. м. Кратко съдържание на три доклада до Садразама от (?), относно военните действия на Пазвантоглу Осман в Севлиево и Видин против даглиите. Горната част на документа липсва.
б.м. Доклад от ? до Великия везир, с който се иска да му се изпратят пари, за да изплати заплатите на войниците, ангажирани, за да се справят с бунтовника-разбойник Пазвантоглу.
Белград. Доклад от Белградския комендант (мухафъз) до правителството, с който се съобщава, че … Хюсеин Байрактар от с. Пуста река (Албания) в съюз с Пазвантоглу и някой си Осман непрекъснато завземат села и градове от Белград до Ниш и, че изпратените войски срещу тях от страна на Шехвар паша били разбити и, че намеренията на бунтовниците били да нападнат и превземат Ниш.
Цариград. Предписание до Румелийския валия, относно намеренията на Карафейзи, който със свои хора, известни под името “даалъ”, е пристигнал във Влашко, срещнал се с Пазвантоглу и са уговорили съвместно да заминат за Силистра, да разбият войските на Тръстеникли Зааде и по тоя начин да станат господари и на Дунавския вилает.
Доклад за състоянието на Плевенската околия и разбойническите действия на Пазвантоглу, препоръчват се мерки.
Доклад за движенията на Пазвантоглу и мерките за засилване на борбите против същия.
б. м. Неизползван надлежно подпечатан чист Мазхар от страна на Осман Пазвантоглу, намерен у негови хора във Влашко и прибран от страна на правителствени хора.
Писмо, в което се изказва задоволство от ликвидирането на въпроса с Пазвантоглу, чрез опрощаването на действията му при условие, че не ще използват повече белградските еничари и не ще се занимава повече с Арнаут Кьосе Мустафа; като се излагат и някои сведения, вършени от страна на хората на същия във Видинско.
Ловеч. Донесение до Великия везир от аяна на Ловеч Елхадж Исмаил, върху положението в Ловчанско след притигането от Плевен на повече от 200 конници, хора на Пазвантоглу, в помощ на обкръжените в Юглав ( на 2 часа от Ловеч) размирици.
б.м. Донесение от Александър…, в което се съобщава, че са изпратени хора и писма до Пазвант оглу Осман, които да приканят същия към покорство, при условие, че ще съдейства на правителството по уреждането Белградския въпрос и др.
Донесение от хафъз Мустафа, мютеселим на Ниш, до султана за сблъскването между войските, изпратени от същия мютеселим в казата Сфърлик и тия на Видинския валия Осман паша, които били нападнали чифлиците, намиращи се в същата околия.
Съдебен протокол на Видинския кадия за връщането обратно на длъжнностното лице Есеин Мустафа, изпратен от Цариград да провери наличните припаси на Видинската крепост.
б.м.д. Чернова. Писмо до Пазвантоглу, с което същия е уведомен за помилването му от султана, като същевременно и е увещаван да не предприема по-нататък нищо против волята на султана.
Записка, съдържаща сведенията за чутото и узнатото от един разузнавач, който е обикалял в продължение на два дни кафенетата и др. Места в Цариград, за да се осведоми за настроението сред масата, във връзка с бунта на Пазвантоглу.
Никопол. Доклад от мюселима на Никопол Мехмед ага, относно положението на горските разбойници и Пазвантоглу Осман.
Доклад от влашкия войвода Александър до султана, относно движението на военни отряди, насочени срещу Пазвантоглу; и др. Сведения, които същият воевода бил добил от своя кехая, намиращ се в Калафат.
Севлиево. Шериатско решение на Севлиевския кадия, с което съобщава, че събраните войски в Севлиево от много … били потеглили за Никопол, за да го освободят от окупацията на Пазвантоглу.
Две преписки от писмо, разменени между мухафъза на Видин Осман Пазвантзаде паша и Цариград, относно наличните имущества и съоръженията на Видинската крепост и за издаването особен берат, във връзка с преминаването върху друг владелец на овакантената Чипровска мокатаа.
Никопол. Доклад от мухафъза на Никопол Нуман паша, относно разбойническите действия на Пазвантоглу от Видин и бившия войвода на Севлиево Кара Али. Донася, че са били изгорени селата в Никополската околия, избивано населението, рязани уши и пр. Миши ага се вдигнал от Плевен и пристигнал в Оряхово и се готвят да нападнат Никопол.
б.м. Резюме. Кратко съдържание на три писма, във връзка с военните мероприятия срещу бунтовническите групи, съставени от привърженици на Пазвантоглу, настанили се на разни места в Източно-сръбските покрайнини и към Видин.
б.м. Чернова от заповед до Силистренския валия в Силистра и войводата във Влахия. На първия се дават инструкции, с кои лица да влезе във връзка за привличането им към правителството и ликвидиране с бунтовническите дейности с Пазвантоглу и да съобщи на воеводата, че Муса бей е назначен за управник на Видинската област.
Цариград. Предписание на правителството до Румелийския валия. Съобщава му се, че “хънзърина” (….) Пазвантоглу пристигнал в Никополско и възнамерявал да нападне града, дето бил обкръжен никополския мютеселим Хасеки Мехмед ага с около 500 души войника. Наредено било до военачалниците на околните градове да потеглят за Никопол, който според получени сведения, бил вече превзет и населението му: деца, жители и старци изтормозени. Валията да нареди за да се изпрати по-голяма помощна войска да унищожи окончателно разбойниците.
б.м. Преписка от две листчета, адресирана до назначения командващ войските, предназначени, за да се справят с Пазвантоглу, понеже неговото сигурно наказание, както и това на неговите хора, които доброволно са се присъединили към него, било решено на състоялия се държавен съвет и била издадена фетва.
б. м. Доклад (малко повреден) от Мустафа (?) до садразама, с който му съобщава за готвената военна експедиция против разбойника – бунтовник Пазвантоглу Осман, който бил окупирал Никопол и други градове от Дунавския вилает.
Краяна. Доклад от х. Осман до правителството, относно изпращането на много войска от страна на Пазвантоглу за завземането на Берковица. Храни за изхранването на войските, които ще отидат срещу Пазвантоглу да се набавят от Пиротската и Врачанската околия. Изказва се съмнение, че врачани били на страната на Пазвантоглу.
Ловеч. Колективно заявление до румелийския валия от ловчанския аянин Сюлейман и други двама ловчански общественици, с което най-подробно описват погрома на пазвантовите пълчища в самия град Ловеч, повторните нападения на Ловеч с оръдия и големи пълчища от страна на Пазвантоглу, както и последното поражение на тия пълчища. Понеже през време на тия събития, които продължили дълго време населението от околията взело живо участие, като зарязало своята работа, значително обедняло, умолява се валията, на първо време да изпрати хранителни продукти.
б.м.Чернова на писмо от Видинския мутасарръф и командващ войските, действащи срещу бунтовника Пазвантоглу, до някои от приближените на Пазвантоглу. Отправя към тях апел да изиставят Пазвантоглу и минат на страната на султанските войски.
Браила. Писма във връзка с Браилския бунт 1841 г. +един плик с адрес.
Цариград. Ферман на Абдула Меджид и писмо на Великия везир Иззет Мехмед паша. Изказват се похвали на войводата на Влахия Александър. … За мерките срещу бунта в Браила. Преводи на френски език.
Писмо до султана, в което авторът на същото съобщава, че е направил вече своето донесение до каймаканството, относно претърпяното от неприятеля поражение в битката при Варна.
Кула. Телеграма от каймакама на Кула до мутесарифа на Видин, с която се съобщава за появата в град Зайчар на … Комитетски хора; и чернова от отговора на същата телграфнаме, в смисъл, да се следи относно намеренията на тези хора.
Донесение от коменданта на Мачин, относно едно преминаване на руски кораби по посока на Браила.
Русе. Писмено донесение от коменданта на Русе до султана, относно сведенията, добити чрез изпратени от Тутракан, за разузнаване силата, разположението и движенията на русите на отсрещния бряг на р. Дунав.
Донесение от коменданта на Браила Сюлейман паша, по обсадата и бомбандирането на града от русите; и относно движенията на войската от Шумен и другаде, както и на турската флота по Дунава.
Донесение от коменданта на Гюргево, относно появата на русите в околните села.
Донесение до султана от коменданта на Никопол и крепостта на Куле, относно едно нощно нападение върху появилите се в околността на Русе руски сили, при което руснаците били разбити и прогонени, като се изброяват и взетите трофеи и се указва на някои военни мерки от турска страна.
Донесение от коменданта на Исакча, Елоб паша, относно появата пред Исмаилия на руска флота, част от която се отправила за Галац и Тинарова; числеността на русите и движенията им, както и относно отбранителните мерки от турска страна.
Писмо-донесение от коменданта на Тулча, относно военните приготовления на русите срещу Исакча; нападението върху един руски пограничен пост; и събраните сведения от военен характер, при разпита на доведени лица от руска територия.
Писмо до султана по въпроса за наложеното опразване от руските войски и предаването на турците заетите крепости и места на изток – съгласно сключения договор между двете страни.
Донесение от командващия флотата по Дунава Ахмед бей, според което Браила била обсадена и бомбандирана от русите, като се дават и други подробности по действията на двете противникови страни в този сектор.
Резюме от съдържанието на две писма от Али паша, относно правото на населението от крепостта Узи да секат тръстиката по река Узи, когато същата замръзна – на което русите не се съгласявали.
Доклад до султана, във връзка със залавянето два търговски кораба под руски флаг, които били конфискувани заедно с товарите, а екипажа затворен в тъмница; като в последствие се установило, че единят от корабите бил френски.
Чернова. Доклад до султана, в който се споменава за пристигането на граф Орлов във Виена; за награждаването от страна на султана с орден бившия пруски посланик в Лондон Шленич; и други сведения от дипломатическите представители на Турция във Виена и Берлин.
Доклад от Тенеделенли Али паша върху положението след предаването (от руснаците на французите) на Парла и заемането от французите, намиращото се в същата околност село Аялар, като се настоява за анкета съвместно с представител на французите и се искат указания, относно начина на действие понататък, предвид размириците, предизвикани в този край от присъствието там на французите.
Татар Пазарджик. Илям на кадията в Татар Пазари, с който се призовава всичко годно да носи оръжие, да се стече под командата на местния войвода Хасан бей, който заминавал с войската си за Ниш, във връзка с избухналото в Сърбия въстание в подкрепа на обсаждащия Браила московец.
Писмо от (… ?) до (… ?), относно действията и намеренията на известни лица, във връзка със събитията по време и място, а именно: хана на Ачик-Баш, освободил се от русите и минал на служба, турска; същият хан с войската си и населението на Ачик- Баш напада русите в Ачик-Баш; дейност на главнокомандващите при Черно море и Източната страна за бързо пристигане и изпращане на храна и припаси; дейност във връзка с нарочен пратеник и писмо, което той носел от персийския принц (шехзаде) г. Абас Мирза за общо действие, а в последствие минаването му към “кучешките” войски; Сердар Хусеин хан, хан на Ван и поведението му при дадена битка и отношението на командващия, намиращите се там руски войски – руски генерал Саратов Гезадич (?).; относно общи действия срещу неверните, както от страна на командващите бреговете на Черно море и Източната страна, така и от страна на персийската държава; препоръки относно изпращането от Браила за крепостта Фаш на необходимото и войска.
Записка, изходяща от седарета. Отнасяща се до политиката на Русия по отношение на васална Сърбия, със стремеж последната да се освободи от васалството на Турция.
Доклад до султана върху: разговорите с английския посланик и английски генерал, който щял, заедно с други двама английски офицери, да се включи във войската на Хафъз паша; международното положение и отношенията между Русия и Франция; и поведението на египетския валия Мехмед Али паша.
Цариград? Писмо на Великото везирство?, с което се предписва на коменданта-управител на Карс да нареди потребното, за да не се пречи на персийските власти да купуват от Карс и околните селища олово, което по всяка вероятност ще бъде употребено за военни цели против общия неприятел – Русия.
Илям на кадията в Бендер Кили, такъв на кадията в Самоков и две писма, във връзка всички, с обявяването на условията за примирие с Русия.
Донесение до султана за поражението на руснаците пред Варна.
Писмо-отговор на турското правителство по повод и във връзка с разговорите, водени в “Тенедоз” (Бозче-ада) – близо до Цариград, с Русия , специален пратеник, натоварен да преговаря по мира.
Записка от сметководството по изплащането отпуснатия заем от 100 000 гроша на населението на 16 села от Ломската каза, за покупка на волове – предвид на намерението на същото бедстващо българско население, да се изсели в Русия.
Заявление от главатар на племе в Гюрджистан, някой си Давид, син на Георги, в което същият прави изложение върху положението в тази област след заемането от русите на града Тифлис и проникването им в някои точки от брега на тази област.
Превод от инструкциите, дадени от Руския посланик в Цариград, до своя драгоманин Пизанти, който с тях да се яви пред министър-председателството на Турция и напомни за спазване условията на договора, сключен с Гърция, отнасящ се до правата на местните гръцки търговци.
Тулча. Писмо от Салих Паша, дивизионен генерал до (…), относно присъствието, движението и дейността на руски войски в Исмаил, крепостта Канли-Кюпри, Сумина и др.
Тулча. Показания на върнатия от русите пленник Шакир, относно данни за руските войски в Исмаил, Кили, Карс, боя при Карс, убийството на генерал Мариков, присъствието на цар Александър на бойното поле, деградирането на около 30 висши офицери в редници, смъртта на генерал Ошаков; версия за покушение, убийството на френския император; войски в крепостта Канли – Кюпри и пр.
б.м. Писмено донесение на турското военно разузнаване по време на войната между Турция и Русия, касаещо разположението и броя на руските войски, навлезли вече в Румъния, в което се говори и за името на кралица Екатерина до болярите и висшето духовенство в Молдавия.
Превод. Писмо от генерал Серги Лашкаров до пълномощника на Турция по предстоящите преговори за примирие, с което се иска да бъде указано мястото на същите преговори.
Кратки съдържания от донесение на търновския войвода Фейзула по време на Руско-турската война през 1812 г.
Изложение: До главнокомандващия, относно съсредоточаването на 24 000 руска добре екипирана армия по протежение на реката Прут, готови да настъпят в Турция, като едновременно с това, някои хора дошли от Калъраш в Силистра, почнали да подстрекават местното население.
Предписание от министър-председателството до завеждащия морски генерал (Терсене емини), относно прехвърлянето на руските пленници от остров Хекбели на остров Фенали.
Чернова. Писмено нареждане до назначените в Анадола и Румелия “аскер ….” и др., в което като се споменава за нападението на московеца над Гюргево, Видин и др. и, че сърбите са се вдигнали в съюз с нападателя, предписва се изпращането масово на събраните войски и се напомня отговорността за всяка забава в изпълнението на дълга.
Писмо до началника охраната на Бендер, във връзка с направените постъпки от страна на руския посланик за връщането на избягалите в Бендер 67 души руски солдати, което Турция била отказала да стори; като се дават указания как да се постъпи с оглед да се запази добросъседството с Русия.
Писмо, адресирано до Вахит паша във връзка с настъплението на руските войски по време на гръцката освободителна война 1828/29 г., с нужните напътствия да се вземат сериозни мерки за заздравяване на теснините (Проливите) от към Цариград.
Доклад до султана от мутесарифа на Елбасан, върху разиграло се морско сражение с руснаците и нуждата от барут, която се изпитвала след сражението от турска страна.
Донесение до султана, относно мероприятията от военен характер на русите в Кавказ и поведението на разни местни ханове там.
б.м. Писмо от Мехмед Ариф, с което същият докладва за влизането си във връзка с генерал Киселев по определянето границата , съгласно чл. 3 от Одринския договор и отговора на Киселев.
Писмени сведения от воеводата на Молдовия, според показанията на завърнали се от Русия лица – за новостроящата се крепост Херсон и за други военни приготовления на русите около Крим.
Превод от руски вестник. Съобщение на Петербургския вестник върху Египетския въпрос и военната помощ от морски и сухопътни сили, която Русия е изпратила на Турция срещу войските на Мехмед Али паша.
Доклад на мехтер-башията хаджи Ахмед ага, изпратен със специално поръчение в Карс, относно работите в Тифлиската област и унищожаването на 3-те хиляди руски войници (намиращи се при Ерейли хан) от племето лазки.
Силистра. Писмо от мютеселима (събирач на данъците) в Силистра, адресирано до султана, в което се говори за обсаждането на Браила от руските войски, в следствие на което храни и припаси от Мачин не могли да идват, а такива се очакват да прииждат по Дунава.
Донесение за завземането с бой от страна на русите двете укрепления, изградени под Исакча и защитавани от Хасан паша с 6 000 войници.
Писмо до министъра на финансите, с което го уведомяват за наградените руски офицери с медала “Меджидие”, които са придружавали Руския император при посещението му в Ходжа-бей (Бесарабия) в замяна на наградите, с които дал лично с награди посрещналите го турски офицери, начело с Осман Паша.
Чернова. Донесение от мутесарифа на Видин до командването в София за произлязъл артилерийски двубой между крепостта Видин и укрепленията на Калафат.
Ахмедли. Телеграма от командира на войсковите части при Ахмедли до Търновския мутесариф Осман Пазари. Съобщение за възвръщането на гр. Елена (завзет преди това от руските войски) и за хода на военните действия в този сектор.
Донесение от Абдула бей, началник на отделен отряд войски за влизането на части от отряда му в Кюпру, след сражение, продължило 4-5 часа в Млава; като и се искат поне 30 000 войника, за да бъде “акцията” успешна.
Превод от персийски. Писмо от намиращия се в Ерзерум представител на Персия, в което е обяснено при какви обстоятелства персийският шах е наредил избиването на извънредното пратеничество, пристигнало от Русия в Персия, като и обявил договора за примирие межде двете държави за недействителен.
Видин. Писмо от валията на Видин до мюдюра на гр. Лом, относно връщането на правоимеющите парите и ценните книжа, които изселващите се за Русия българи били оставили на хранение в Руското консулство.
Русе. Преписка по предаването на военен съд българина – овчар Георги, който чрез запалване огън бил влязъл във връзка с отсрещния бряг.
б.м. Молба от един военопленник от руските войски до султана, с която молителят иска да бъде освободен от робия, понеже в същност бил мюсюлманин от татарски произход.
Чернова. Писмо до командващия Шуменската армия Хюсеин паша. Набелязват се отделни успехи, които турците са имали на бойното поле срещу русите.
(Хания). Писмо до султана, относно сведенията за присъствието на английски морски сили в Средиземно море и при о. Корфу; както и за предстоящето пристигане в Средиземно море на френски , холандски, американски и руски военни кораби.
Две телеграми, относно третирането на провинил се и задържан в гр. Тулча руски гражданин.
Писмо от войводата на Молдавия за смъртта на главнокомандващия руските войски маршал Кутузов.
Писмо от гр. Мачин (до мутесарифа в Тулча), с което са представени получените сведения , относно числеността и движенията на руските войски в Одела и др. Два документа напълно запазени.
б.м. Писмо до руския посланик в Цариград – Ботнеф(?). Идва от страна на персийския хан в Техеран. Написано на персийски език. Засяга отношенията между двете страни.
Препис. Проекто-договор за отбранителен съюз между Турция и Русия. Един документ с 2 страници.
Мисмо до мутеселима на Измид, с което се иска същият да приготви и незабавно изпрати достатъчно войска в помощ на бомбандирания от внезапно появили се руски бойни кораби в гр. Шиле.
Доклад върху положението по източните граници, откъм Персия и мерките от военен характер, във връзка с войната, избухнала в следствие непримиримостта на “Трите сили”
Оряхово. Донесение от Оряхово до командващия Румелийската армия за пристигането в село Бекет на два руски казашки ескадрона.
Преписка по нанесен побой от страна на турски войници в Смирна над руски търговец в същия град. Преписка с 2 документа.
Писмо до султана, във връзка с направеното съобщение от страна на пребиваващ в гр. Видин френски генерал за предстоящо сключване на примирие между Русия и Турция; и главното условие за това примирие – да бъдат русите отделени фактически от сърбите.
Чернова. Писмо, с което мутесарифа на Видин изпраща във виляета българската книга в два тома, донесена от Одеса от кюстендилския търговец Костадин и съдържаща между другото на първата страница молитва за руския император.
Писмо от Силистренския валия до султана, с което се донася за забелязани размествания на войскови части от страна на русите в Исмаилия и Кили.
Преписка, във връзка с присъствието във водите край остров Евбея на руски военни кораби. Документите са шест на брой с различна големина и обърнати по страници.
Две писма на хана на Крим, Селим Лерай до султана, с които са препратени в превод писмата, изпратени от генерал Михаил Иванович Леонтрев, по въпроса за неосвободени руски пленници, някои от които били изтезавани с нагорещени железа, за да станат мюсюлмани; и по други въпроси от международен характер.
Цариград. Нареждане до мютесарифа в Кипър да се връщат обратно пристигащите руски поданици, на които паспортите не са визирани от турските консулства.
Преписка по искането на каймакама на Русе да отпусне виляетското управление от Шумен суми за пренасянето на архивите, тъй като руските военни власти в Русе са отказали да реквизират добитък.
Доклад от Мехмед Сеид ага, пратеник на хана Мехмед Хюсеин от крепостта Дербенд, на Дагистанската граница, относно: предложенията, направени на казания хан от руска страна и отказа на същия да приеме тези предложения; и военните събития в пограничните места на …. по същото време.
б.м. Доклад по създаденото положение между Русия и Турция и искане да се засилят крепостите и военните сили. Два документа в три страници.
Преписка по завземането на голия остров срещу Мачин от русите.
Цариград. Искане от Великия везир до финансовата комисия да проучи и ускори изплащането на вноските по контрибуцията и разходите на турските пленници, поискано от руския посланик в Цариград.
Силистра. Разменена телграфнаме и писмовна кореспонденция между каймакама на Силистра и заместник русенския валия в Шумен и други лица, относно работите на войната и действията на крепостта. Разменени писма и телеграми с различен размер на брой 50 листа.
Виена. Доклад на турския посланик във Виена по настъплението на френските войски и завземането на гр. Тилзит без бой и оттеглянето на руските войски. Съобщава също за … на Али паша Янински да се представи на френския император и заминаването на генерал Масена.
б.д. Инструкции, дадени на Фейзи ага, във връзка с назначението му да участва в разграничаването, съгласно договора от Акерман, на Дунавските острови и зоната на Исмаил и Кили. Един документ в 2 страници.
Букурещ. Доклад от турския военен представител в Букурещ до главното командване на армията за превземането от съюзниците на крепостта Малаков и обсадата на Севастопол, взимането от последната крепост над 4000 пленници и,че тази победа била ознаменувано с 21 топовни гърмежи.
Телеграма от каймакама на Мачин до Тулчанския мютесариф, с която го уведомява за прииждането на русите с лодки от към Потбаш, отстоящ на 2 часа разстояние от Мачин.
Цариград. Нота от руския посланик в Цариград, с която иска да се събере вземането на руски поданик от турски такъв.
Доклад на Великия везир по повод две писма от турския консул в Одеса, г. Торес, в които същият, между другото, прави доклад по възвръщането към турско покровителство – или обратно в отечеството им, на някои българи, чиито имена били изброени в два поименни списъка.
Тулча. Писмо от руския консул в Тулча до каймакамина в същия град по повод нападението върху консула на някои чиновници и искане тяхното наказание.
Молба от руския посланик до султана, с която посланикът иска да му се отпусне месечната сума за прехраната му.
Чернова. Писмо до завеждащия флотския арсенал, с което се предписва взимането мерки за пазенето на изпратените от командващия турски войски военопленници, капитан Горовски и един поручик; и да бъдат същите препратени, като техните предшественици, на определеното място.
Записка, удостоверяваща постъпването във флотската тъмница на военнопленниците капитан Горовски и един друг офицер-поручик.
Писмо, с което се съобщава, че изпратения от руския посланик Ясакчи Ахмед и придружен от куриери, не може да отпътува за Цариград, поради заболяване. През пролетта ще тръгне с параход.
Доклад на Ибрахим паша по военното положение на Европейска Турция и препоръки за военни мерки, предвид една евентуална война с Русия.
Донесения на каймакама в Мачин до мютесарифа в Тулча за военните операции на руските войски. Четири документа с еднакви размери.
Букурещ. Доклад на турския военен представител в Букурещ, относно командващият руските войски в Кримската война Гюрчаков и слуховете, че в Букурещ щяло да дойде австрийска войска.
Доклад по положението на Тифлиската област и отношенията с Русия и Персия.
Писмо до Мухтар бей (турски дипломатически представител), с което се потвърждава получаването доклада на адресата, относно разговорите му с руския посланик по въпроса за черногорския владетел; завръщането от Чехия на Милош; и се искат сведения, във връзка с искането на Милош да се издадат от Хафъз паша нужните книжа на сина му Михал, който щял да обиколи Германия.
Фрагмент. Доклад на двама офицери-англичани на служба в турския военен флот, върху победоносната за турците морска битка, разиграла се пред Одеса; и Фрагмент от писмо, в което се споменава същия доклад, във връзка с “отговора”, който следвало да се изпрати, от страна на “мухафъза” до руския генерал граф Суворов. Два документа, липсващи корици от двете страни.
Галац. Донесение от майор Ахмед Иффет, от Галац, с което същият представя в командването на Румелийската армия един информационен лист, в който между другото се съобщава за сведенията, че населението на Петербургската област са заявили, че “не ще дадат войска, а ако насила искат такава, щели да обявят република”.
б.м. Превод извлечение от писмо на руския консул в Яфа, с което докладва за числеността на турските войски в Анадола, тяхното движение и съсредоточаване.
Сараево. Преписка по доклада на командващия войските в Босна. Един руски генерал е имал свиждане със сина на Кара Георги. Съобщава сведения за намеренията на русите по войната. Три документа с объркани горни и долни краища.
Тулча. Преписка по плаването в Долни Дунав между генерал-губернатора в Кишинев, ген. Инзов и коменданта на крепостта Тулча. Три документа от различна големина.
Шумен. Бабадаг. Съдебни постановления на кадиите в Шумен и Бабадаг, с които се потвърждават направените разходи по пътуването на руския посланик в Цариград. Пет документа с различни размери.
Силистра. Получени и изпратени 26 телеграми от каймакама в Силистра, относно военните действия на русите, реквизицията на добитъка, доставки на храни, оръжия и припаси. 26 размера.
Чернови от писма, адресирани до търновския мютесариф, с разнообразно съдържание, изпращани през 1875 г. от попадащите в окръга му околии.
Писмо във връзка с прекратяването заплатата, плащана от приходите от войнуганските тимари в Иньону, на Ибрахим бей, който бил умрял.
Заповед до каймакам-пашата за освобождаването и на Молдавия, подобно на Влахия, от плащането джизие и др. данъци, за срок от 2 години.
Писмо до Турския пълномощен министър в Лондон, Решид бей, в което е дума за разговорите с лорд Палмерстон по уреждането Египетския въпрос, въпроса за Сирия, Триполи и др.
Писмо до султана за отношението, възприето спрямо остатъците от премахнатия вече еничарски корпус.
Писмо от Хаджи Али, министър на марината до султана, относно знаците, които следва да се установят върху знамето, което се поставя на задната част на военните гемии (параход) – знаменосци.
Ферман на Мустафа III (?) до Самоковския кадия за набавянето от Самоков и изпращането през Никопол по р. Дунав, за крепостта Темишвар, неоходимото за ремонта на същата крепост и въоръжението и желязо.
Молба от Ибрахим ага, назначен в обслугата на крал Ракочи, с която молителя си иска заплатата за текущия месец.
Молба от Ибрахим ага, придаден към обслугата на крал Ракочи, с която си иска отпускането месечното възнаграждение на молителя за м. Шавал 1132 г.
б.д. Чернова от (…) до представителя на негово превъзходителство Юсуф паша, относно фаворизирането на Милош от страна на султана, във връзка с две писма на Милош, отношението на последния към Русия и подстрекателството на английския консул.
Чернова. Писмо до мюдюра на гр. Елена, относно проучванията във връзка с молбата на Стефан Карагьозов да му се отстъпи експлоатацията на периметъра с въглища и сребро, откупени върху негова собствена земя в с. Вир, Еленско.
Молба от четиримата чауши, назначени в обслугата на краля на Ердел, Ракочи, с която същите си искат заплатата за текущия месец.
Превод. Писмото на краля на Великобритания, с което се съобщава назначението на лорд Понегоби за посланик в Цариград.
Чернова. Писмо от валията на Дунавския виляет до българския митрополит в Скопие, с което се предписва на същия митрополит да замине за гр. Враня и уреди разногласията, възникнали там между призналите духовната власт на екзархията и непризнаващите същата.
Ловеч. Протокол на Ловчанския околийски административен съвет, относно извършени изстъпления спрямо българи от някои села на околията и мерките за пресичането възможността да се вършат и в бъдеще такива.
Донесение до Великия везир, относно посещаването на някои забележителности в Измид от страна на архидука – братовчед на австрийския император, намиращ се в Цариград.
Донесение, относно подготвяните в Гърция за преминаване на турска територия бунтовнически елементи и мерките срещу същите.
Чернова на везирско писмо от (…) до (…), относно следното: две писма, пристигнали от Сюлейман паша, посланик в Париж, във връзка с произнесените официални речи в камарите от ангрийската кралица и френския крал; Краковската и испанска женитби; препис от писмата на г. Гизо и лорд Палмерстон и изпратени до техните посолства във връзка с общите инструкции, дадени на чиновниците на Високата порта, касателно конституцията; сондаж за паричен заем от 30 000 000 фр. франка – направен от везира на Тунис пред парижките и лондонски сарафи.
Цариград. До министъра на външните работи, относно преговорите с Персия за примирие.
Писмен доклад на турския посланик в Атина – Костаки, касателно честите нахлувания през пролетта на гръцки хайдути в някои от островите на Империята, с цел да възстават местното население против властта и след всеки неуспех наново се оттегляли във вътрешността на Гърция.
Вишочайшо съболезнователно писмо на двореца в Цариград до Наполския крал, по случай смъртта на майка му – Нейно Величество Изабела.
б.д. Превод от писмото на гръцкия министър на външните работи мосю Ризо до имперския посланик в Атина, касателно уреждане въпроса с вакъфските имоти в остров “Евбей” (Агрибоз).
б.д. Доклад на намиращия се по служба в Авиония – Везира Сюлейман паша, във връзка с разногласията между Империята и Венецианската република, относно спорните земи, принадлежащи към крепостта “Ферендос”.
Писмен доклад на началника охраната на Белградската крепост – Ибрахим паша, отнасящ се до искането му на кредит за реставриране един от плавателните съдове на Дунава, като напълно повреден.
Писмо, с което се нарежда да бъде указано нужното съдействие на военния от Сардинската армия Марки Деес Марсана на … новоназначението си във френската армия, който щял да пътува по Дунава до Русе и от там по сухо до Варна-Шумен.
Писмен доклад, касателно преследването на гръцките андарти в остров “Агриос” – дошли от Атина, същите нападатели и превзели чифлика “Амур” и селото “Цетра”, от където били изтласкани от турските войски.
Записка на седарета – Министър-председателството, в която се говори за резултата от анкетата на специалния правителствен пратеник – Сами ефенди, по нападението на француското консулство в Янина и мерките, взети във връзка със самото нападение.
Донесение до султана за военното положение около о. Корфу, където турците имали сътрудничеството на руски адмирал.
Превод на писмото на белградския митрополит с дата 12.09., относно нападението на белградската крепост от страна на “Помаци”, месец 09. (1791 г.), през време на Мехмед паша, грабеж в града от бошняци, превземането на Калето и убийства, бягство на граждани, чиновници и владиката в Земун и раняването на пашата.
Наредба до каймакама на Смирна да уреди заминаването за Цариград на новоизбрания арменски патриарх Маниус.
Записка на садарета – министър-председателството, в която се говори за промяна на курса на турската политика, относно подчинената и рая след освобождаването на Гърция – речта на мосю Гизо по източните въпроси и … на чуждата преса, относно състоялите се конференции във Франция твърде много допринесли за омекотяване настроението против самата Турция.
Превод. Нота от турския посланик в Атина до гръцкия министър на външните работи във връзка с предстоящите съвещания между двамата по уреждането вакъфския въпрос в о. Евбея и други въпроси по чл. 7 от Цариградския договор от 1832 г.
Донесение до султана, че липсват сведения от изпратените по посока на Корфу хора – поради бушуваща от 10 дни силна буря.
Писмо, адресирано до Тулченския мютесариф, с което се нарежда, предвид новосъздаденото положение, да се пази ред и осигури спокоен живот на мирното население без разлика на вяра и народност и провинилите се да бъдат преследвани.
Чернова. Писмо до Милош, с което същия, за да даде израз на предаността си (към Турция) се кани да посети Цариград без забава.
Препис на официално писмо в превод-чернова, на лорд Палмерстон, министър на външните работи на Англия, с дата 06.12., изпратено до пратениците му в Петербург, относно примирието с дата 08. 07. и отношенията между Русия, Англия и Турция.
Превод от писмото на Пруския пълномощен министър в Лондон, адресирано до виконт лорд Палмерстон – министър на външните работи на Англия с дата 22. 02. 1847 г., във връзка с нуждата от застъпничеството на двете правителства пред турските власти, касателно правата, които трябва да бъдат дадени на арменците-протестанти в Турция да имат и от свои молитвени домове, както и другите християни.
Русе. Препроводително писмо от Дунавския виляет до мутесарифа на Тулча, с което се изпраща за изпълнение препис от заповедта на садразамството за експулсирането от Тулча българина-казак Георги за метежни прояви.
Писмо, в което се говори за реда, по който се посрещат разходите за настанените в Добруджа араби.
Записка до държавното приходно сметководство (тахсилат мокасебеси) по облагането с акциз и мито каменната сол, която евентуално ще бъде изкопавана в Габровско – след като била дадена концесия за това със срок 30 години.
Чернова. Нота, подадена по повод едно писмо до австрийския пълномощен министър в Цариград Стромер, в което е ставало дума за включването на Турция в сферата на сигурност, създадена с общи усилия на държавите и гарантиране нейната териториална цялост и т. н.
Каспичан. Телеграма от Ахмед, Новопазарски мюдюр до заместник каймакама – Шумен, относно: сега двама черкези от с. Косовче дойдоха и съобщиха, че тази нощ комити ще ги нападнат – това са научили от чорбаджиите и даскалите на поменатото село – и питат какво да предприемат при това положение ако бъдат нападнати.
Преписка, състояща се от две писма на двама командващи турските войски при Айтос и две легитимационни бележки за изпратени на доклад при султана от бейлер-бея на същите войски лица, след като тези войски били разпръснати от противника.
Доклад до султана върху събитията от военен характер в Персия – според добити сведения; и относно слуховете за струпването на войски от страна на русите по кавзазката граница.
Молба до султана от капитаните на 6 търговски кораби, които в бой с малтийски кораби пред Александрийското пристанище са пленили 25 души и искат да им се отстъпят по двама роби от въпросните пленени. Отбелязани са и имената на пленените във форма на резолюция върху самата молба.
Писмо от гръцкия генерален консул в Свищов до виляета, с което иска някой си Димитри Къшматиян да бъде назначен за търговски представител при консулството.
Писмо до Мехмед Али паша, с което се съобщава за утвърждаването на същия като валия на Египет; награждаването му с орден и специален отличителен знак, носим върху феса.
Чернова.Русе. Писмо от виляета в Русе до мутесарифа на Видин, с което се съобщава за назначаването с ферман за митрополит на Софийска епархия Мелети, комуто да се окажат дължимите почести при посещенията му на казите от Видинския санджак, придадени към казаната епархия.
Видин. Писмо от директора по данъците във Видин до мютесарифа – представя три екземпляра български книги от доставените такива от Виена от книжаря Ставро за одобрение, в смисъл да не са вредни за влияние в страната.
Виена. Писмо-доклад, превод на турски от виенския шарже д`афер Маврояни до Председателството, относно: 1. Работата на английския и френски парламент, дадената им ваканция, опит за съставяне на правителство под натиска на общественото мнение; положението в Ирландия; епидемията от холера и пр. 2. Съобщението до принц Метерних за пристигането във Виена на Намък паша, разговори в Баден, среща с австрийския император; военни австрийски маневри и наблюдението им от Намък паша и пр.
Писмо от някой си Гершон до Видинския мютесариф, с което уведомява какво е вземането му от държавата един товар 49 700 гроша, платими в края на м. август от Видинската каса, всъщност същата сума принадлежала на Фарух Челебон от София, който ще получи поменатата сума.
София. Писмо от Софийския мютесариф до Видинския такъв, с което ходатайства да бъдат изплатени вземанията на Челебон Фархи от София, ползващ се с добро име пред обществото.
Писмо до турския посланик в Лондон с инструкции във връзка със създалото се положение след конфискуването на английския кораб по крайбрежието на отстъпените от Турция на Русия черказски земи.
Цариград. Ферман на Мехмед IV, с който на тимариота Ибрахим се възвръща изцяло тимара му в Тектурдачската нахия от Силистренския санджак, принадлежал в миналото на Мустафа и отнет от същия поради неявяването му при защитата на крепостта Куманица; а след придобиването му от същия Ибрахим, отнет му от някой си Реджеб.
Записка на Варизат мохасебеси, относно приложението разпоредбите на “карарнамето” за основните задачи на новоучреденото министерство на вътрешните работи и самото това “карарнаме”.
Донесение до султана, относно военните събития в Кавказ и действията на разни местни ханове – по сведения, добити чрез нарочни шпиони.
Документ, съдържащ въпросите, които английският посланик е отправил към турското правителство във връзка с отстъпването от Турция на Русия черкезски области.
Превод. Нота на английския посланик в Турция, с която мотивирано се иска да бъдат издадени нужните фермани за свободно преминаване на английската военна флота през теснините на Черно море.
Превод. Нота на английския посланик в Турция, относно поведението на същата във връзка с разговорите между Англия и Русия по въпроса с “известния” кораб.
Цариград. Ферман на Мехмед III, с който се утвърждава опрощаването на данъци, дадено с ферман от 995 г. на жителите от с. Кьопеклю, Карнобатско – срещу службата им като “дербендчии”.
Нота-отговор от Турция до Англия по повдигнатите два въпроса за преминаването на английски военни кораби от Средиземно за Черно море и относно земите, населени с черкези, които Турция предлага на Русия.
Чернова от писмо, с което се препоръчва да се даде свободен пропуск на лицето Хемел, секретар на шведския крал и чиновник при шведската легация в Петербург, който ще пътува със специална мисия за Цариград.
Донесение до Великия везир, относно мерките, които следва да се вземат за усмирението на сръбските въстаници.
Чернова от писмо до началника на гарнизона в Белград, относно сръбското въстание, подстрекателствата на Русия и пр.
Кайро. Преписка-писмо до султана и декларация (сенед), подписани с печата на Мехмед Али паша; и илям на кадията в Кайро, относно задълженията, които Мехмед Али паша поема по поддържането реда и управлението на Египет, в случай, че бъде утвърден като валия на Египет.
Фрагмент. Писмо до султана, в което става дума за разговора с “Руския пратеник” и “Френския посредник”; за изтичане срока на “примирието” и за сръбския въпрос.
Окръжно писмо, с което се предписва на Прищинали Малик паша, мутесарифа на Чермен и др. заедно с определения им брой хора, надлежно екипирани, да се отправят незабавно срещу сръбските въстаници, като се поставят на разположение на Румили … Ахмед Хуршид паша.
б.д. Писмо-черновка от (турския посланик -Виена) до Рифат паша, относно разговор с принц Метерник, пратеника на папата, Милош бей, посещението на последния в легацията на султана във Виена, разговор за … войвода на Влахия, сръбския въпрос и др. дипломатически разговори.
Сливен. Телеграма от господин Данчов до ададжи Захири С. Вичев, Цариград, в Балкапан, с която му се съобщава, че са изпратени абите за Силиврия.
Лом. Протокол на управителния съвет на Ломската каза за необходимите поправки на конака в Лом, заради неотдавнашна буря, която е изпочупила прозорците, стъклата и керемидите на покрива.
Два доклада от коменданта на крепостта Узи и на Узова за военните действия в тази област около самото сключване на примирие.
б.м. Махзар от атаманите на кубански казаци за верноподаничество към султана и намарението им да минат, при случай, в Анадола, заедно със семействата си.
Доклад до султана за отпускането стойността на хранителните продукти, дадени на полския пратеник в Кючук Чекилдже.
Чернова. Договор между Турция и Англия от 1809 г., с който се нормализират отношенията между двете държави.
Нареждане до мохафъза на Дарданелите, относно почестите, дължими на английския посланик Странгфорд; и недопускането същия да продължи и до Цариград пътуването си с военен кораб – поради забраната чужди военни кораби да преминават през протока.
Доклад до султана, относно направата лафети на оръдията в крепостта Олгюн за сметка на данъка (макту), плащан от Охридската патриаршия.
Доклад от пристигналия в зоната на военните действия Халил Мазхар, относно прегрупирането турските части, разстроени и пръснати след битката при Айтос.
Донесение от Мехмед Тахир до султана, с което се предупреждава за грозящия турските войски от двете страни на Балкана погром – в случай, че до 25 дни не се сключи примирие.
Донесение от командващия Мехмед паша върху положението на турските войски при Айтос, след претърпяното от тях поражение пред този град и отстъплението им по посока на Карнобат и Сливен.
Донесение от командващия при Шумен до султана върху положението на турците в този сектор след преминаването на русите през Балкана и напредването им от Айтос към Карнобат, Ямбол и Сливен.
Донесение от бойното поле след поражението при Айтос и отстъплението по посока на Карнобат под натиска на противника.
Инструкция до командващия турската флота, предназначена за Александрия, относно английските офицери на служба в същата флота и съвместната работа със съюзническите английски кораби.
Босна. Писмо от валията на Босна до правителството, с което се съобщава за големите приготовления във вътрешността на Сърбия и изпращането, скришом, от Австрия оръжие на босненската рая, което не е могло да се установи положително.
Доклад от Джапар-заде, относно подготовката на отрядите в Кеигази, Чорум и др. за събирането на които, като резервни войски по усмиряването на сръбската рая, същият бил получил заповед.
Чернова. Меморандум, относно становището на Турция спямо враждата между Алжир и Франция и внушението да бъдат изпратени от към Египет войски срещу Алжир.
б.м. Превод. Писмо от пруския крал Фридрих Вилхелм до Садр-и азама Хасан паша, с което се нотифицира отзоваването на пруския посредник по сключването Свищовския мир, полковник конт де Люзи.
б.м. Писмо от гръцкия Цариградски патриарх Антим до Великия везир за преследване и премахването на лъжливите попове и калугери, навъдили се в Румили и Анадолу.
Писмо, с което се препращат до султана преписи от две писма на Аврам по въпроса за неоставянето в Сърбия на пристигналите в Неготин Карагеоргиевичи и пребиваването на същите временно в гр. Видин.
Писмо, в което се съобщава за пристигането в Неготин на семейството Карагеоргиевич и подробности във връзка с направеното на същото семейство предложение да се завърне обратно.
Писмо от мохафъза на Бялград с поименен списък на сръбските политически емигранти в Русия, начело с Карагеорги.
Русе. Тетрадка с чернови писма, изходящи от вилаетското управление – Русе до разни учреждения в страната за времето от 05. 03. 1290 г. (1874 г.) до 08. 09. същата година, относно управлението. Документи 177.
Доклад за отпускането месечната заплата на унгарския кехая Хорват Френч от приходите на Цариградската митница.
Доклад за отпускане на Ракочи оглу 1793,5 гроша – стойността на определената му хранителна дажба за 37 дни.
Заповед до мутесарифа на Трикала, с която се нарежда същият да се отправи за местоназначението си – във връзка с подчиняването бунтуващите се сърби.
Чернова. Доклад на Садри азама до султана върху положението в Скопско, Тетовско, Нишко и при Враня и належащите мерки от военен характер за усмиряването на тези разбунтували се места.
Везирско писмо, относно преписа от официалната реч на английската кралица и преводите от вестникарски статии, изпратени от виенския посланик Рифат паша и посланика в Лондон и намерението на конт ….. и срещата с австрийския император и императрица и пр.
Чернова. Писмо, с което се нарежда препращането по принадлежност 13 писма за отлъчване от черквата, които гръцкият патриарх бил издал във връзка със станали всред гръцкия народ непокорства – в София, Велес, Костур и др.
Обявление на Тулченската градска община, с което се съобщава на заинтересованите, че за посрещане на част от разходите, направени по новопостроения кей, на всички стоки, идващи и излизащи с параход, щяло да се вземат по 10 лири на сто гроша от стойността на пренасяните стоки.
Копие от ратифицирания договор за мир, сключен между Австрия и Турската империя, предвиждащ следните условия: 1. Възвръщането на австрийските пленници, освен онези от тях, които са приели исляма.; 2. Митническото споразумение.; 3. Точка трета заплащане обещетение в размер на 11 225 гроша за причинени вреди на австрийската търговска флота.; 4. Обезщетяване пострадалите от войната куриери.; 5. Точка пета урежда граничния въпрос.
Везирско писмо, черновка, относно лицето Трайко, бивш сарафин на хазната на Хвзи бей от Скопие за връщането му от заточение в Боли, където е бил интерниран-заточен, за гдето е разпространявал новини по време на размирици; застъпил се е гръцкият патриарх и е дал благоприятно мнение Решид паша, командващ Румелийската царска армия.
Писмо от Аврам Петрунович във връзка с пристигането в Неготин на Карагеоргиевичите – след една среща в Крайова на Милош с жената на Карагеорги; недопускането им да останат в Сърбия до избора на нов княз.
Берковица. Рапорт, подписан от административния съвет на Берковица до мютесарифа – Видин, относно изработването на килими.
Ловеч. Изложение от каймакама на Ловеч до мутесарифа в Търново, в което между другите набелязани за обсъждане от “меджелис-и умуни”, свикван веднъж годишно във виляетския център, стои и въпроса за коригирането коритото на река Вит по начин да се попречи на водите и да потъват в естествени кладенци при с. Гложене, за да се появят отново на 6 часа разстояние от гр. Плевен.
Серез. Телеграма от чохажи Димитри в Серез до Димитраки Кнозта в Цариград- чоханчи хан да уведоми монасите (кешиите) да съобщят на Исая и Леонит да тръгнат веднага за Солун, където ги чакат Ерминоз и Мартоз, придружавани от Хажи Димитри кир Георги.
Писмо, адресирано до султана, отнасящо се до поканата, отправена до султана, да посети Русе и спечели сърцата на поданиците си от този край.
Писмено изложение на турския пълномощен министър в Берлин, касателно злободневния въпрос с Гърция, обсъждан от Великите сили, особено след посещението на Лондон от Руския император.
Опис на разходите, направени от турската държава в разстояние на 17 дни за превозните средства и хранителните припаси, разходени по време пътуването на полския дипломатически представител от Исмаил до Цариград, пристигнал в Станбул , за да отдаде коленопреклонната си почит към султана.
Писмено донесение, отнасящо се до недоразуменията, появили се между длъжностните лица, натоварени с охраната на Измаилската крепост, за което било донесено и до Тулчанския комендант Ахмед паша.
Писмо от началник гарнизона на Браила, адресирано до султана, в което се описва безизходното положение на турските войски, обградени и обсадени от четирите страни от русите и пр.
Донесение до султана за присъствието в Солунския залив на английски, австрийски и френски военни кораби, които щяли да останат там до края на преговорите, водени в Будапеща.
Писмо до Никополското държавно счетоводство, с което се нарежда да се изпълни нужното благоволение, изразено в заплащане лихвите на малолетните деца, наследници на войнуганския тимариот на с. Летница, Търновско – сега Ловчанска околия- Хафуз Халил бей.
б.м. Писмо до Видинския каймакам, с което го уведомяват за разпръсването и избиването на част от шестотинте планинци и негодаи при село Озирово, Берковска околия, предвождани от Кючук Сюлейман, ограбващи и плячкосващи населението от Ловчанска, Плевенска и др. околии, като самия Сюлейман бил забегнал към село Радомир, Софийско да лекува раните си.
Писмо до околийския съвет в Серез, относно оплакването на раята Яни, против Мелнишкия митрополит Диониси за сумата от 7901 гроша, дължими му от събирането владишкото право (даждия и бакшиши) на околията – Владиката Диониси освен, че отрекъл да му ги заплати, но го и вкарал в затвора и за да го пусне изнудил го бил( като му вземал разписка, че не му дължи нищо.
б.м. Писмо до турския посланик във Виена, по повод двата му доклада, относно проектираното посещение на султана във Виена.
Цариград. Нота от сръбския представител в Цариград за възвръщането на сръбски търговец в Солун пощата му, дадена по нареждане на мутесарифа, на един евреин на служба при самия мутесариф.
Пловдив. Ферман на султан Ахмед III за набирането от войводата на Молдавия необходимия брой за охраната на страната му войници.
Документ, удостоверяващ отпускането на 10 000 оки брашно за прехраната на намиращи се в Молдова поляци.
Русе. Писмо до Високата порта, с което се искат указания по въпроса за поставяне и еврейска кандидатура при изборите на “ази” – като се има предвид, че кандидата, според правилника, се посочва най-малко от 200 къщи население, а евреите в Самоков и другаде не наброяват това число и,че българите не желаят да се коалират с тях, за да може по този начин да се поставят кандидатури и не евреи.
Телеграма, относно издирването на лица-аптекари за назначаването им в новооткритите в Берковица и Оряхово аптеки.
Фрагмент. Писмо, с което се съобщава, че руското посолство в Цариград е обещало да пише специално писмо до княз Дондуков в Пловдив по възникналия въпрос, относно третирането от руси и българи на турските преселници.
б.д. Чернова. Писмо от султана до австрийския император, изпратено по завръщащия се в страната си австрийски посланик барон де Стормер, сменен с шамбелана конт де Лоджоф.
Ловеч. Писмо от Ловешкия владика епископ Иларион, с което се иска разрешение за построяване параклис в с. Г. Желязна, Ловешко.
Търново. Писмо от търновския заместник митрополит (деспот-векиш) – Стефан до мютесарифа, с което го уведомява за вмешателството на д-р Берон в българските народни работи, за което само те – митрополитите – имат това право и моли да бъдат изземени от него печатите, с които си служи.
Русе. Писмо от вилаета до Тулчанския мютесариф, с което се разрешава на изграждането правата черква, при следните условия: 1. Мястото, върху което ще се строи, да не бъде въкъфско.; 2. Собственика на мястото да е съгласен за строежа.; 3. Сумите по строежа да бъдат събрани по реда, предвиден в закона и не се събират насилствено пари от населението.; 4. Да има ферман (указ) – разрешение за строежа на черквата.; 5. Да има план за строежа.
Писмена заповед до мюшира на Румили, относно мерките от военен характер, които следва да се вземат във връзка с поведението на владетеля на Черна гора, който бил приготвял муниции и сухар.
Писмо, с което собственика на вилата, в която е определено да стане размяната на съюзния договор с Русия, се уведомява, че тази размяна ще се извърши във вилата му идния понеделник.
Писмено донесение до турското правителство, относно стълкновенията на работниците от тъкачните фабрики в Силезия с войската, в следствие от стачкуването им, поради неудоволетворяване исканията им от фабрикантите-работодатели, стачкуващите на брой повече от 15 000 души, упорито са устоявали срещу стрелящите върху тях войници.
б.м.Писмо на военен началник, адресирано до Русенския аянин Бошнак Аптула, с което го уведомяват за усложнените събития, в следствие въстаналите против султана недоволници, пречещи за ефикасното и бързо справяне с нашествието на руските войски, заели някои пунктове от Влашко.
Доклад от садри азама до султана, относно предохранителните мерки от турска страна с оглед на съществуващите спорове с Персия и препоръката на английския и руски посланици за примиримост в случая.
Заявление от 111-те колари, които са пренесли с колите си имуществото на Мехтерхането от Одрин в Цариград за изплащането цената на превоза в случая.
Писмен доклад на турския пълномощен министър в Берлин, относно разговора му с английския пълномощен министър конт Деспорланд, представител на новодошлите на власт – торите, който бил казал, че с коренната промяна на кабинета в Англия ни най-малко не се изменят отношенията на Англия спрямо Турция. При тази среща и в присъствието на всички пълномощни министри, станало дума и за омъжването на руската принцеса за архидук Ейтеш и пр.
Превод. Доклад на турския шарже д`афер във Виена, Янко, върху разговора му с княз Метерних по международното положение и за въпроса с Парга; както и върху срещите на императора с чуждите посланици във Виена; за проектираната женитба на Клементина Австрийска за краля на Двете Сицилии; предстояща среща между владетелите на Прусия, Русия и Австрия и др.
Списък на крадците, между тях: Радо, Христо, Вучко, Иван, Неделко и др. с български имена, които са извършили обир на персийски търговци в Брусенската каза Кютахия и са вършили убийства.
Цариград. Препис. Ферман за увеличаване размера на сумата, определена за издръжка на немския генерал, дошъл в Турция и приел исляма, живущ в Гюмюрджина.
Писмен доклад от военначалник до друг такъв, относно възпрепятстването му да бъде в постоянен контакт с Цариград, вследствие завземането на някои стратегически пунктове от въстаналите против султана недоволници.
Отговор-писмо до турския пълномощен министър в Берлин – Талат, с което му се съобщава, че били получени двата му доклада, относно начина за бързото ликвидиране с недоволните фобрични работници в Силезия и причината за посещението на Лондон от Руския император.
Писмен доклад на министъра на външните работи на Турция, относно разговора му с английския пълномощен министър – конт Ресторланд, който са имали на приема, даден от холандския пълномощен министър по въпроса за деветте точки, отнасящи се за Персия, с оглед становището на Русия и Англия по същия въпрос.
Нота от английския посланик в Цариград, лорд Понсонби, с която уведомява за намерението си да иде във Варна с параход.
Препис на писмо от неизвестно лице до Беленския аянин Федан-заде Али бей, с което отговаря на донесението му и му съобщава съдържанието на двета сръбски документа, които последният получил от княза (кмета) на Бьогюрделен. Касае се за шпионаж на сръбска територия в полза на Турция.
Видин. Писмо от Сюлейман, видински валия до мюдура на ломската каза, относно разследването на факта за пребиваването, по-рано, на комити в с. Ярловци, в обществото на които са били пандурина Георги и другаря му Иван и син му Стефан от с. ДолноЛинево, Ломско и Душо чорбаджи от с. …., които са им дали барут и хляб и са им били водачи.
Силистра. Писмо от силистренския валия, адресирано до султана, в което се говори за арестуването и изпращането в Цариград на букурещкия владика, замесен в бунтовете, станали в Румъния.
Омуртаг. Писмо от мюдюрина на Омуртаг до каймакама на Шумен – уведомява за обезглавяването на един от разбойниците от другарите ешкия и, че в дирите на побегналите след това разбойници била изпратена полиция. – мюдюрин на Омуртагската околия.
Кула. Телеграма от Али Риза, мюдурин на Кулската каза до (….) , относно дейността на сърбите пред Големаново, постройката за кули за 9 поста пред в. Чука, строена на колиби между в. Чука и дерето (увраг) Чашка, обстрелване на турски пост от сърбите и с граничари заловен за настройка на турски участък на място, което не се вижда от сърбите.
Донесение от Костаки ефенди, във връзка с публикацията против Турция на гръцкия вестник “Научен дневник”, след потушаването на Критското въстание.
Заявление от потурчил се българин от Пловдивска каза до султана. Моли за назначение във формацията на “йолдаш”-ите.
12 ферманни разписки, срещу които е било предадено в съответните местни оръжейни складове оръжието, намерено у раята на дванадесет кази – Ловчанска, Врачанска и др.
б.м. Чернови от писма, предимно адресирани до вилаета, с различно съдържание и от различно естество, между които и такива, отнасящи се до помохамеданчването на младежи – българи в присъстието на представител от българското духовенство.
Търново. Около 1670 г. Списък на мъжкото българско население в Търновска, Разградска, Ала Клиса и Ески Джумайска кази, съставен от Търновския кадия, за облагане това население с данъка “джизие”.
Доклад до Великия везир. Дава се мнение и се препоръчват конкретни мерки, във връзка с направените от Костаки ефенди съобщения, за намерението на Русия да прехвърли в Румели 1500 души въстаници.