Дирекция Библиотечни дейности


Дирекция “Библиотечни дейности” включва:

 

Направление “Обслужване на потребители”

Направление “Опазване на ръкописно-документално наследство”

Направление “Информационно осигуряване на библиотечните дейности”

 

Направление Обслужване на потребители

Ръководител направление  

Тел.: 944 13 24; 9183 213

E-mail : m.dimitrova@nationallibrary.bg


 
Отдел "Читални и книгохранение" Ръководител отдел, гл. библиотекар  

Тел.: 9183 129; 9183 216

E-mail : e.ilieva@nationallibrary.bg


 
Гл. библиотекар  

Тел.: 9183 134

E-mail: v.tomova@nationallibrary.bg


 
Регистрация   Тел.: 9183 216

 
Заемно гише   Тел.: 9183 125

 
Отдел "Специални колекции" Ръководител отдел  

Тел.: 9183 176

E-mail: m.brankova@nationallibrary.bg


 
Музикални издания и звукозаписи Гл. библиотекар  

Тел.: 9183 156

E-mail: e.boqnova@nationallibrary.bg


 
Картографски и графични издания  

Тел.: 9183 124

E-mail: k.pakova@nationallibrary.bg


 
Официални издания  

Тел.: 9183 177

E-mail: m.brankova@nationallibrary.bg


 
Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация  

Тел.: 9183 175

E-mail: v.miteva@nationallibrary.bg


 
Отдел "Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане" Ръководител отдел  

Тел.: 8432421; 9183 113; 9183 114; 9183 115

j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg


 
Гл. библиограф  

Тел.: 9183 223

E-mail: a.alexandrova@nationallibrary.bg


 
"Междубиблиотечно заемане"  

Тел.: 9183 223

E-mail: ill@nationallibrary.bg


 
"Булгарика"  

Тел.: 9183 223

E-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg


 

 

Направление Опазване на ръкописно-документално наследство

Ръководител направление  

Тел.: 9183 165

E-mail: b.mincheva@nationallibrary.bg


 
Отдел „Ръкописи и старопечатни книги” Гл. архивист, доцент  

Тел.: 9183 165

E-mail: e.uzunova@nationallibrary.bg


 
Отдел „Български исторически архив” Гл. архивист, гл. асистент  

Тел.: 9183 169 E-mail: r.ivanov@nationallibrary.bg


 
Отдел „Ориенталски сбирки” Гл. архивист, асистент   Тел.: 9183 174 E-mail: h.atanasov@nationallibrary.bg

 
Архивист, отговорник читалня  

Тел.: 9183 172

E-mail: v.kalacheva@nationallibrary.bg


 
Отдел "Реставрационен център" Ръководител отдел, асистент  

Тел.: 9183 179

E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg

 

Направление Информационно осигуряване на библиотечните дейности


 
Ръководител направление    

 
Отдел "Информационни технологии. COBISS център" Ръководител отдел  

Тел.:  9183 158

E-mail: t.semchov@nationallibrary.bg


 

Отдел "Дигитална библиотека" Ръководител отдел  

Тел.: 9183 159

E-mail: g.bobev@nationallibrary.bg


 
Фотограф   Тел.: 9183 151