Достъпност


Раздел 1

Задължително съдържание

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
Уебсайт на адрес: http://www.nationallibrary.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Настоящият уебсайт частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

 

II. Недостъпно съдържание

Стандарт: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Ниво А

9.2.2.1. Регулируеми времеви интервали
Неприложимо. Не са заложени времеви ограничения.
9.2.3.1. Три проблясвания или под прага
Неприложимо. Не се използват такива компоненти.
9.2.4.3. Ред на назначаване на фокуса
Неприложимо. Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки.
9.2.5.1. Жестове с курсор/показалец
Неприложимо. Не се използват такива компоненти.
9.2.5.4. Активиране посредством движение
Неприложимо. Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или потребителя.

Ниво АА

9.1.2.4. Надписи (на живо)
Неприложимо. Не се публикуват.
9.1.2.5. Звуково описание (предварително записано)
Неприложимо. Не се публикуват.
9.3.3.4. Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически)
Неприложимо. Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите.

 

Забележка: 

– Уебсайтът съдържа редица препратки към външни интернет страници, които ние не контролираме и които може да не покриват изцяло стандартите за достъпност.

– Не са осигурени субтитри за видео материали.

– Уебсайтът съдържа елементи и връзки с нисък контраст.

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
3.12.2021 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
3.12.2021 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лице по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдреси за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следните адреси:

y.ivanova@nationallibrary.bg

t.semchov@nationallibrary.bg

 

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

E-mail: y.ivanova@nationallibrary.bg , тел. +359 (2) 9183/159

E-mail: t.semchov@nationallibrary.bg , тел. +359 (2) 9183/158

 

 

Процедура по прилагане

Процедура и срокове, на основание чл. 58г. от ЗЕУ: Всички сигнали на потребители за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, се разглеждат в срок от един месец от датата на подаването им. След разглеждане ще бъдат предприети съответните мерки за отстраняване на констатираните нарушения касаещи достъпността.

В случай, че Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”:
1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок, или
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“: Жалбите могат да се подават по следните начини:
• на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
• чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София;
• чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София-1000.

Раздел 2

Препоръчително съдържание

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.nationallibrary.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

 

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
3.12.2021 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
3.12.2021 г.