Профил на купувача


 

Номер Дата на публикуване Предмет /Наименование Връзка с АОП Cтатус Cрок за подаване на оферти
20 10.06.2020 г. Пазарни консултации във връзка с изготвяне на техническо задание и определяне на прогнозна количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет „Ремонтни и обновителни дейности в Реставрационен център в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (Информация)      
19 23.12.2019 ОП. №01928-2019-0007 „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР” (Документация) link Текуща 17.01.2020 г.
до 17.30 ч.
18 23.10.2019 ОП. № 01928-2019-0006 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ”?, включващо: – Овлажняваща камера – Ламинатор – Каутер – Скенер – Преса книговезка довършителна – Стан Книговезки – Преса книговзка ръчна – Дестилатор – Лабораторна камина/лабораторен бокс. (Документация) link Приключена 12.11.2019 г.до 17.30 ч.
17 22.10.2019 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2020 г. с 2 Обособени позиции: (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”. (Документация)   Приключена 30.10.2019 г.
16 12.08.2019 ОП. № 01928-2019-0005 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения” “Наследство БГ”(Документация) link Прекратена 02.09.2019 г.
17.00 ч.
15 09.08.2019 ОП. № 01928-2019-0004 „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР”(Документация) link Прекратена 29.08.2019до 17.00 ч.
14 05.07.2019 ОП. № 01928-2019-0003. Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Националната библиотека „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – проектиране, строителство и авторски надзор. (Документация) link Прекратена 26.07.2019 17.00ч.
13 05.07.2019 ОП. № 01928-2019-0002. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ” (Документация) link Прекратена 23.07.2019 17.30ч.
12 27.06.2019 Пазарни консултации във връзка с подготовка за изготвяне на техническа спецификация и определяне на прогнозна стойност за общественa поръчкa с предмет „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий –проектиране, строителство и авторски надзор”. (Информация)      
11 08.11.2018 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2019 г. с 2 Обособени позиции: (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2)„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”(Документация) Приключена 30.11.2018
10 06.08.2018 ОП. № 01928-2019-0001. Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София“(Документация) Link Приключена 03.09.201817.00ч
09 21.12.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г.” с 2 Обособени позиции (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” (Документация) Приключена 03.01.2018, 17.00ч., удължен до 08.01.2018, 17.00ч.
08 01.12.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с три обособени позиции (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”; (3) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека“ (Документация) Прекратена 08.12.2018, 17.00ч.,
удължен до 13.12.2018, 17.00ч.
07 13.09.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88 (Документация) Приключена 28.09.2017, 17.00ч.,удължен до 02.10.2017
06 12.09.2017 “Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88 (Документация) Прекратена 26.09.2017,
17.00ч
05 18.08.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88” (Документация) Приключена 25.08.2017,
14.30ч.
04 21.06.2017 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с 3 обособени позиции (1) „Доставка на компютърно оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ , (2) „Доставка на офис оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“, (3) „Доставка на техника за почистване за работни места за лица с трайни увреждания“, Обявена по реда на чл. 186 от ЗОП, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП (Документация) Приключена 28.06.2017, удължен до 04.07.2017,
17.00ч
03 08.12.2016 Обявяване на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „АБОНАМЕНТ И ДОСТАВКА НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”, (2) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”, (3) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” (Документация) Приключена 16.12.2016,
17.00ч., удължен до 21.12.2016,
17.00ч
02 06.12.2016 Обявяване на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ НА КНИГИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» (Документация) Приключена 14.12.2016, удължен до 19.12.2016,
17.00ч
01 06.12.2016 Обявяване на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД СБКО ЗА 2017 Г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” (Документация) Приключена 14.12.2016,
17.00ч