Ценоразпис на услугите в Библиотеката

(28. 07. 2020г.)

 

ЧАСТ I. Държавни такси, които събира Националната библиотека по ПМС № 290 от 20 окт. 2011 г.; Държавен вестник Xs 84, 28 окт. 2011 г., с. 2-3.

 

Чл. 3 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ събира следните такси:

  1. За предоставяне на писмена тематична библиографска справка:

а)  за прегледана една годишнина от библиографски указател на български език - 1.00 лв.;

б) за прегледана една годишнина на библиографски указател на чужд език - 1.00 лв.;

в)  за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на български език - 1.00 лв. за брой;

г)  за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на чужд език - 2.00 лв. за брой;

д)  за всяко намерено заглавие от библиографски указател на български език - 0.50 лв.;

е)  за всяко намерено заглавие от библиографски указател на чужд език - 0.50 лв.;

ж) за всяко намерено заглавие от първичен източник на български език - 0.70 лв.;

з)  за всяко намерено заглавие от първичен източник на чужд език - 1.00 лв.

  1. За изготвяне на писмена фактографска справка:

а)  за прегледан информационен източник на български език - 1.00 лв.;

б)  за прегледан информационен източник на чужд език - 1.50 лв.;

в)  повторно използване на готови справки - по договаряне.

  1. За достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с информационно търсене в локална автоматизирана система, онлайн база данни или база данни върху електронен носител и предоставяне на библиографска/пълнотекстова справка.

а)  за 1 час 10 лв.;

б)  за намерено заглавие на български език - 0.50 лв.;

в)  за намерено заглавие на чужд език - 0.50 лв.;

г)  за една статия с пълен текст - 3.00 лв.

  1. За доставка на библиотечни документи от страната и чужбина:

а)  доставка на книга от страната - 3.00 лв.;

б)  доставка на копие от книга или статия от страната - 5.00 лв.;

в)  доставка на книга за страната - 3.00 лв.;

г)  доставка на копие от книга или статия за страната - 4.00 лв.;

д)  доставка на книга от чужбина - 5.00 лв.;

е)  доставка на копие от книга или статия от чужбина - 5,00 лв.

 

Забележка: Националната библиотека предоставя само копия от библиотечни документи, създадени до края на XIXв. по междубиблиотечното заемане.

  1. Копиране на библиотечни документи:

а) предоставяне на копия от ръкописи и архивни материали - 3.00 лв. за 1 страница;

б) предоставяне на копия от произведения на културата, създадени до края на XIX век - 3.00 лв. за 1 страница;

в) предоставяне на копия от произведения на културата, създадени от края на XIX век: аа) чернобял формат А4 - 0.10 лв. за 1 страница;

бб) чернобял формат АЗ - 0.16 лв. за 1 страница;

вв) цветно копие формат А4 - 1,40 лв. за 1 страница;

гг) цветно копие формат АЗ - 2.80 лв. за 1 страница.

Чл. 4. (1) Таксите се плащат при издаване на документа или извършване на справката.

  • Заплащането на таксите се извършва по банков път чрез платежно нареждане или в брой в касата на съответния културен институт.
  • Внесените такси не подлежат на връщане.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание ал. 3 от Закона за обществените библиотеки . чл. 105. ал. 3 от Закона за културната наследство и чл. 4.

ал. 2. т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата; чл. 52

 

ЧАСТ II. Услуги, извършвани в Националната библиотека

 

Видове услуги

Такси

I. Регистрация на потребители

 

за 12 месеца

 

изгубена библиотечна карта (заплаща се носителят)

3.00 лв.

 

II. Писмени справки по автентичен изворов материал Експертна оценка1

50 лв. на започнат час

 

III. Сканиране, заснемане, принтиране, подвързване

 

Забележка:

Съгласно Закона за авторско право и сродните му права, Чл. 24, ал. 1, т. 9 се допуска възпроизвеждане на документи с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели.

1. Сканиране на документи:

 

□ ръкописи, архивни материали, редки и ценни издания

tiff формат 3.00 лв. за 1 кадър;

jpg формат - 1.50 лв. за 1 кадър

□ други печатни издания

0.50 лв. за 1 кадър

□ сканиране на еднолистови документи ( архивни, графични и картографски)

А0 - 5 лв. за кадър А 1 - 4 лв. за кадър А 2 - 3 лв. за кадър

А 3 - 2 лв. за кадър

сканиране на статии и части на книги за онлайн поръчки

до 10 кадъра - 0.50 лв. за кадър в jpg формат над 10 кадъра - 0.25 лв. за кадър в jpg формат

2. Заснемане на документи с дигитален фотоапарат и обработка на кадър:

 

□ ръкописи, архивни материали, редки и ценни издания

1.00 лв. за 1 кадър;

 

Експертните оценки на ДКЦ се извършват след предварително подписан договор от двете страни

 

□ други печатни издания

0.50 лв. за 1 кадър

3. Предоставяне на копие от вече дигитализирани ръкописи, архивни материали редки и ценни издания

0,50 лв. за 1 кадър jpg 1.50 лв за tiff

4. Предоставяне на копие от вече дигитализиран други печатни издания

0.25 лв. за 1 кадър

5. Заснемане със собствен фотоапарат на материали от основния и подръчния фонд

0.15 лв. за 1 кадър

6. Принтиране, копиране

 

□ чернобяло копие:

 

- формат А4

0.10 лв

- формат АЗ

0.16 лв.

□ цветно копие:

 

- формат А4

1.40 лв.

- формат АЗ

2.80 лв.

* цена на CD

1.00 лв.

 

 

7. Подвързване на спирала

 

□ спирала 6 мм за 25-30 стр.

1,30 лв.

□ спирала 8 мм за 45 стр.

1.40 лв.

□ спирала 14 мм за 110 стр.

2,20 лв.

□ спирала 16 мм за 135 стр.

2.40 лв.

□ спирала 19 мм за 150 стр.

3.00 лв.

□ спирала 25 мм за 230 стр.

4.20 лв.

□ спирала 32 мм за 310 стр.

4.30 лв.

□ спирала 38 мм за 370 стр.

4.40 лв.

□ спирала за 45 мм за 440 стр.

4.50 лв.

 

IV. Консервация и реставрация

 

/. Експертна оценка и изработване на консервационно- реставрационен протокол, включващ описание на състоянието преди реставрация, физикохимичен анализ и технология на консервацията и реставрацията

50 лв. на започнат час

2. Почистване (механично и химично)

5 - 10 лв.

3. Химическа обработка (стабилизация на мастила, деацидификация. укрепване)

5 - 10 лв.

4. Ръчна реставрация (затваряне на разкъсвания, възстановяване на липсващи части, дублиране)

5 - 10 лв.

 

 

 

5. Листоотливане

5 - 10 лв.

6. Ламинация (частична ръчно, автоматична)

5 - 10 лв.

7. Реставрация на подвързия:

 

- стабилизация на подвързия при неразподвързано книжно тяло

40 - 80 лв.

- обработка на подвързия

20-100 лв.

8. Изработване и преподвързване с нова подвързия:

 

- изработване на подвързия с реставрационни материали

50- 100 лв.

- изработване и преподвързване на цяла кожена подвързия

200 лв.

9. Обработка в камера Аноксия

 

- при запълнена камера

300 лв. на обработка*

- за един документ

10 лв.

Забележка:

1.    Вариацията в таксата се определя от състоянието на обекта и сложността му за реставрация.

2.    Таксите по точка 2 - 8 са за 1 бр. Лист А4. На база на таксата за този формат се определят пропорционално Таксите за останалите формати.

При осигуряване на материалите, нужни за консервация и реставрация от възложителя Таксите по точка 2 - 8 се намаляват с 20%.

3.    Други услуги (напр. обезпрашаване) се договарят допълнително.

 

II. Специализирана методична помощ от лицензиран специалист-реставратор

50 лв на започнат час

 

V. Полиграфически и книговезки услуги

 

Полиграфически услуги

 

изработване на 1 печатна кола (8 стр.) с тираж 1000 бр.

30.00 лв.

отпечатване на цветни приложения и корица

по 15 лв. на цвят

Забележка:

При тираж над 1000 бр. се начислява коригиращ коефициент 20% на всеки 1000 бр.

2. Книговезки услуги

 

сгъване и набор на отпечатани коли

0,02 лв. за брой

машинно лепене на меки корици

0.15 - 0.20 лв. за брой

изработване на твърда подвързия

 

А5 (148/210)

5 лв.

А4 1210-297)

7 лв.

АЗ (297-/420)

10 лв.

Албумен формат

7 лв.

 

 

 

Заб. При луксозна изработка на подвързия - цената се договаря

 

3. Предпечатна подготовка

 

набор на гладък текст (без използване на арабска, старогръцка и старобългарска азбуки) 1800 знака

3.00 лв.

страниране (включва една разпечатка и едно нанасяне на корекции):

2.00 лв.

изчитане на гладък текст от професионален коректор (1800 знака)

1.50 лв.

разпечатване на принтер

 

- на хартия

0.10 лв. за 1 стр.

- на паус

0,15 лв. за 1 стр.

сканиране и обработка на снимки

1.00 лв. за 1 бр.

таблици, схеми, формули, цветоотделки

определя се от сложността на изработката

Забележка:

При изработка на издания със специфични изисквания и сложност, таксата се договаря с клиента.

 

 

VI. Заснемане на филми (външни продукции)

 

1. Възпроизвеждане на ръкописи и архивни материали, възрожденски вестници и списания както и на листова графика, карти и албуми, редки и ценни книги, издадени до 1945 г. за документални, телевизионни, видео продукции и др.

200 лв. до 60 мин.

100 лв. до 30 мин.

50 лв. до 15 мин.

2. Възпроизвеждане на ръкописи и архивни материали, възрожденски вестници и списания, на листова графика, карти и албуми както и на редки и ценни книги, издадени до 1945 г. за рекламни филмови продукции

250 лв. до 60 мин.

125 лв. до 30 мин.

60 лв. до 15 мин.

3. Възпроизвеждане на документи от основния и справочния фонд както и на листова графика, карти и албуми, редки и ценни книги, издадени след 1945 г., за документални, телевизионни, видео продукции и др.

125 лв. до 60 мин.

60 лв. до 30 мин.

30 лв. до 15 мин.

4. Възпроизвеждане на документи от основния и справочния фонд както и на листова графика, карти и албуми, редки и ценни книги, издадени след 1945 г. за реклами филмови продукции

200 лв. до 60 мин.

100 лв. до 30 мин.

50 лв. до 15 мин.

5. Заснемане на сградата на Библиотеката за документални, телевизионни, видео продукции и др.

100 лв. до 60 мин.

50 лв. до 30 мин.

30 лв. до 15 мин.

6. Заснемане на сградата на Библиотеката включително външните хранилища за рекламни филмови продукции.          .

125 лв. до 60 мин.

60 лв. до 30 мин.

30 лв. до 15 мин.

 

 

 

 

VII. Други услуги

 

/. Организиране на изложби в НБКМ според вида на изложбата, сложността на темата, обема на материала и пространственото оформление

по договаряне

2. Ползване на зала (фоайе) за представяне на книги и др. културни събития

50 лв. на започнат час

□ преотстъпване на библиотечни документи за изложби извън НБКМ

по договаряне

3. Експертни и консултантски услуги

 

□ експертна оценка на ръкописи, документи, старопечатни. редки и ценни книги, и снимки

 

- определяне на автор и заглавие

20 лв.

- датиране

20 лв.

- сведения за историята на паметника

20 лв.

- други данни

20 лв.

Забележка:

НБКМ приема като задължително условие в работата си да заснеме първата и последната страница на подложения на експертна оценка материал с оглед бъдешат! работа на библиотечните специалисти.

Експертната оценка може да се извърши и за сметка на предоставяне на микрофилмово копие на паметника за фонда на НБКМ. При сложни за експертиза материали, таксата на експертната оценка се удвоява.

Методическа помощ от библиограф-експерт

25 лв. на започнат час

Експресна библиографска справка (до 3 работни дни)

50 % към стойността на стандартната библиографск справка

Справки за научни цитирания

прегледан първичен източник намерено заглавие на български език намерено заглавие на чужд език търсене в бази данни

1. 00 лв. на брой 0.70 лв.

1. 00 лв.

10.00 лв на час

Библиографска редакция на списък

0. 50 лв. на описание

Предоставяне за публикуване на ръкописи и особено ценни книги

по договаряне