Читални зали


Ползването на библиотечни материали се осъществява в читалните зали на библиотеката срещу представяне на валидна читателска карта на служителя на пропуска и получаване на читателско място от гардероба.

Библиотеката разполага със следните читални зали:

  • · № 1 Ръкописи и архивни материали, снимки и старопечатни издания – II етаж
  • · № 3 Универсални библиографски издания и периодика – I етаж
  • · № 4 Научна читалня за обществени науки – I етаж
  • · № 5 /№ 6 Физико–математически и технически науки и медико–биологически и селскостопански науки – I етаж
  • · № 7 Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация – II етаж
  • · № 8 Графични и картографски материали – I етаж
  • · № 9 Официални издания – II етаж
  • · № 10 Музикални издания и звукозаписи – II етаж

Правилата за поръчване на библиотечни материали, ползването им, задълженията и отговорностите на читателите се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална Библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в съответните раздели.