Архив на библиографските справки

В архива са включени по-важните библиографски справки, изготвени през последните години в направление „Библиографско и информационно обслужване”. Те са подредени в рубрики в зависимост от тяхната тематика.

За повече информация: spr@nationallibrary.bg

Тел.: + 359 (2) 9183 113

Тел.: + 359 (2) 9183 114

Тел.: + 359 (2) 9183 115

Тел.: + 359 (2) 843 24 21

Археология

Археологически проучвания на обекти от новокаменната и медната епоха на територията на Североизточна България и Югоизточна Румъния. Антропоморфни керамични статуетки. Книги, дисертации и статии 1980-2014. 110 загл. Бълг., англ., фр. и рус. ез.

Археологически разкопки в Западните Родопи. Книги и статии. 1878-2004. 113 загл. Бълг. ез.

Варненският некропол. Книги и статии. 1980-1998. 15 загл. Бълг.,англ.,фр. ез.

Древногръцки паметници по българските земи. Книги и статии. 1878-2002. 43 загл. Бълг.ез.

Ивановските стенописи. Мадарският конник. Книги. 15 загл. Бълг., англ. и рус. ез.

Латински надписи, открити в България и публикувани в български периодични издания. 1944-1980. Статии. 1944-1980. 74 загл. Бълг. ез.

Латински надписи, публикувани в български списания. Статии. 1992-1998. 26 загл. Бълг. ез.

Литература по нумизматика. 1990-2008. Книги, статии. Бълг. ез. 445 загл.

Монетосечене и парични емисии по българските земи. Книги и статии. 293 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Нумизматика. Книги, статии, периодични издания. 2010-2013. 20 загл. Бълг. ез.

Панагюрското златно съкровище. Книги и албуми. 20 загл. Бълг., нем., англ. ез.

Свещарската гробница. Книги и статии. 1982-1998. 22 загл. Бълг., англ. ез.

Тракийски оброчни плочки от ІІ-ІІІ в.н.е. Книги и статии. 1878-2004. 23 загл. Бълг. език


Архитектура

Архитектура и история на църквите "Св. Неделя", "Св. Петка Самарджийска", ротондата "Св. Георги", католическата катедрала "Св. Йосиф", Софийската синагога и джамията "Баня Баши". Книги и статии. 1962-2016. 61 загл. Бълг. ез.

Модели за социализация на културното наследство в "интелигентен град". Книги и статии. 2011-2017. 32 загл. Бълг., англ. и нем. ез.

Конверсия на бивши индустриални сгради и съоръжения в пространства за култура. Книги и статии. 2005-2012. 21 загл. Бълг. и англ. ез.

Манастири в Софийската Мала Света гора. Манастир "Св. Мария Магдалена" в Бухово. Книги и статии. 45 загл. Бълг. ез.

Модели за формиране на пространства при пешеходни комуникации в горските ландшафти. Книги, статии. 1960-2015. 103 загл. Бълг., англ. ез.

Обемно-пространствени композиции и решения в детските отдели на библиотеките. Книги и статии. 1960-2013. 21 загл. Бълг., нем. и англ. ез.

Чешмите в България. Книги, дисертации, статии. 1852-1994. 55 загл. Бълг. ез.


Библиотекознание. Библиография. Книгознание

Влияние на информационните технологии върху архитектурните пространства на библиотеките. Книги и статии. 28 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Държавен библиотекарски институт. Статии. 1950-1992. 29 загл. Бълг. ез.

Информационни системи в библиотеките. Книги и статии. 1992-2011. 88 загл. Бълг., англ., нем., рус. ез.

История на четенето в модерната българска култура. Книги и статии. 1878-2009. 207 загл. Бълг. ез.

Книги, четене, фактори, развитие, прогнози. Книги и статии. 2000-2009. 64 загл. Бълг. ез.

Публикации за СВУБИТ. Книги и статии. 1992-2009. 22 загл. Бълг. ез.

Системата за библиографска информация на издателство H.W.Wilson Company. Книги. 17 загл. Рус., англ. ез.

Тодор Филипов Чипев и издателство “Т. Ф. Чипев”. Книги и статии. 1878-2008. 17 загл. Бълг. ез.

Формиране на читателя през 40-70те години на ХХ век. Книги и статии. 1992-2009. 85 загл. Бълг. и рус. ез.

Четенето като филтър срещу аудио-визуални манипулации. Книги и статии. 1992-2011. 95 загл. Бълг. ез.


Библиотечно дело

История на Софийската народна библиотека през годините 1878-1944. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез.


Военно дело

Изследване на възможностите за усъвършенстване обучението на курсантите и специализантите от НВУ "Васил Левски" по огнева подготовка. Книги и статии. 1990-2015. 40 загл. Бълг. и англ. ез.


Връзки с обществеността

PR-специалистът и изискванията към професията "Връзки с обществеността". Книги и статии. 2000-2015. 32 загл. Бълг. ез.


Езикознание

Названия на птици в българския и руския фолклор и фразеология. Книги и статии. 1992-2017. 31 загл. Бълг., рус. ез.

Синонимия. Синонимизация и усвояване на синонимията. Книги и статии. 1990-2017. 38загл. Бълг., англ. ез.

Българският език в трудовете на руските лингвисти от 19 в. Книги. 1800-1930. 54 загл. Бълг. и рус. ез.

Глаголът в английския език. Книги. 8 загл. Англ. ез.

Граматичната омонимия в българския език. Книги и статии. 1980-2000. 24 загл. Бълг. ез.

Датски език. Монографии и речници. Книги. 25 загл. Рус., англ., нем. и дат. ез.

Двутомни английско-български речници, издадени в България през периода 1960-2000 г. и депозирани в НБКМ. Книги. 12 загл. Бълг., англ. ез.

Езикова адаптация, езикови контакти, руски заемки, билингвизъм. Книги и статии. 1992-2009. 55 загл. Бълг. и рус. ез.

Езиковият спор между Иван Вазов и Пенчо Славейков за чистотата на българския език. 1896 - 2013. Книги и статии. Езикознание. 18 загл. Бълг. ез.

Заемки и чуждици в съвременния български език. Книги и статии. 1980-1997. 30 загл. Бълг., рус. ез.

Изследвания за турски говори и турски диалекти в България. Книги, статии. 1900-2012. 18 загл. Бълг. ез., тур. ез.

Интерактивни подходи в чуждоезиковото обучение по английски език. Книги и статии. 1970-2002. 55 загл. Бълг., англ. ез.

История на германистиката в България. Книги и статии. 1878-2004. 30 загл. Бълг. и нем. ез.

Коптски език – речници и учебници в НБКМ. Книги. 4 загл. Рус. и англ. ез.

Названия на народности в български и полски език. Етноними и етнолингвистика. Книги и статии. 1992-2008. 63 загл. Бълг., рус., пол., англ. и нем. ез.

Научен стил на съвременния руски език. Книги, дисертации и статии. 104 загл. Бълг. и рус. ез.

Особености на българския език в Кюстендилския санджак. Книги и статии. 1878-2007. 11 загл. Бълг. ез.

Относителни прилагателни в съвременния български език. Книги и статии. 1950-2006. 25 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Отстъпителни изречения в български и в италиански език. Книги и статии. 1970-2010. 54 загл. Бълг., рус., итал., англ. и др. ез.

Периодични издания в областта на езикознанието. Вестници, единични листове, списания, бюлетини, периодични сборници. 1992-1998. 30 загл. Бълг. и др. ез.

Представи за време, пространство и движение в българския език (когнитивен аспект). Книги и статии. 1970-2005. 85 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Прецедентни текстове и изрази. Етнокултурни емблеми. Книги и статии. 1996-2011. 62 загл. Бълг. и рус. ез.

Пуризмът в новобългарския и чешкия книжовен език. Книги и статии. 1900-2009. 196 загл. Бълг., рус., англ., чешки ез.

Речници на езика пали и тибетски език във фондовете на НБКМ. 10 загл. Англ., рус., нем. ез.

Речници на чуждите думи в българския език. Тълковни речници. 1878-2001. 56 загл. Бълг. ез.

Речници, граматики и помагала за изучаване на новогръцки език и литература.1944-2012. 108 загл. Бълг. ез.

Справочници и речници в областта на езикознанието.1993-1998. 153 загл. Бълг. и др. ез.

Средства за текстова свързаност. Книги и статии. 1992-2011. 39 загл. Бълг. и рус. ез.

Стилистични фигури за качество в синодалния превод на старозаветните премъдростни книги. Книги и статии. 1980-2014. 78 загл. Бълг., англ. и др. ез.

Филмов превод. Книги и статии. 1992-2004. 10 загл. Бълг.,рус. и англ. ез.

Фразеологизми в българския език. Статии. 1995-1997. 18 загл. Бълг., рус. и нем. ез.

Фразеологизми в българския език. Статии. 1979-1995. 64 загл. Бълг. и рус. ез.

Членна форма и двойно допълнение в съвременния български език. Книги и статии. 1986-2005. 68 загл. Бълг., рус., англ., нем. ез.

Чуждоезиково обучение. Книги и статии.1980-2002. 150 загл. Бълг. ез.


Екология

Екологични рискове и екологична безопасност при бедствия, свързани с промишлени отровни вещества. Книги и статии. 1992-2010. 18 загл. Бълг. ез.

"Зелена икономика". Книги. 2000-2015. 53 загл. Бълг. и рус. ез.

Изследване на тежки метали в почва и растителност, в природни и урбоекосистеми. Книги, статии. 2000-2012. 80 загл. Бълг., англ. ез.

Съдържание на тежки метали в риби и миди от язовири в старозагорска област. Книги и статии. 1972-2014. 47 загл. Бълг., англ. ез.

Съдържание на оловни аерозоли в атмосферата и влиянието им върху здравословното състояние на населението. Статии. 1990-2014. 54 загл. Бълг. и англ. ез.


Етнология

Алианите в България. Книги и статии. 1990-2004. 16 загл. Бълг. ез.

Български национален костюм (носия). Книги и статии. 1900-2013. 143 загл. Бълг., англ. ез.

Етнологично изследване на бесарабските българи. Книги и статии. 1878-2009. 54 загл. Бълг., рус., укр. ез.

Каракачаните в България. Книги и статии. 1992-2004. 16 загл. Бълг. ез.

Кукери. Книги и статии. 1878-2006. 70 загл. Бълг., рус. и англ. ез

Кукери. Сурвакарски игри. Книги и статии. 1878-2012. 90 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Култура, история и език на помаците в България. Книги и статии. 49 загл. Бълг. ез.

Национални особености на бита. Книги и статии. 1992-2004. 38 загл. Бълг. ез.

Опазването на документалното културно-историческо наследство на религиозните малцинства в България. Книги и статии. 1878-2009. 74 загл. Бълг. ез.

Публикации за българите в Украйна. Книги и статии. 1992-2008.103 загл. Бълг., укр. и рус. ез.

Публикации за гагаузите във фонда на НБКМ. Книги и статии.1878-2009. 64 загл. Бълг., рус. и др. ез.

Цигански групи в България. Цигани копанари. Книги и статии. 1852-1995. 17 загл. Бълг.


Журналистика. Средства за масова информация

Изразни средства в рекламата. Книги и статии. 74 загл. Бълг., рус. ез.

Блогът като медия. Книги и статии. 2000-2008. 42 загл. Бълг. и англ. ез.

Български емигрантски периодични издания. Периодични издания. 1991-2006. 28 загл.

Български емигрантски периодични издания и публикации за тях. Книги и статии.1992-2000. 28 загл. Бълг. ез.

Графичен дизайн на онлайн рекламата. Развитие, типология и комуникационна ефективност на рекламата в интернет. Книги и статии. 2000-2015. 65 загл. Бълг. и англ. ез.

Двуезични българско-ромски периодични издания, депозирани в НБКМ. 1994-2005. 6 загл. Бълг. и ромски ез.

Дизайн и комуникация на съвременните списания - типологически и визуални аспекти на креативните и стандартни подходи. Книги и статии. 1992-2015. 28 загл. Бълг. и англ. ез.

Жълтата преса в България. 1999-2005. Статии. 6 загл. Бълг. език

История и развитие на периодичния печат в България. Книги и статии. 1878-2007 ; 1992-2007. 93 загл. Бълг. ез.

Медии и политика. Политическата комуникация в преход. Статии. 1992-1998. 40 загл. Бълг. ез.

Медийно законодателство. Публикации в периодичния печат. 1992-1997. 16 загл. Бълг. ез.

Медия. Книги и статии. 1992-2008. 88 загл. Бълг. и англ. ез.

Периодичният печат за деца след 2000 година и участието му във формирането на днешното дете като читател. Книги и статии. 1992-2007. 37 загл. Бълг. ез.

Студентските медии в България и по света. Книги, статии, дисертации, периодични издания. 1944-2013. 69 загл. Бълг., англ. ез.

Трансформации и конвергенция на журналистическите жанрови форми в онлайн медиите. Книги и статии. 2000-2009. 33 загл. Бълг. и англ. ез.

Убеждаващо въздействие в радиорекламата. 1992-2010. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 14 загл.


Издателско дело

Полезни и забавни книги от фонда на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Книги. 57 загл. Бълг. ез.

100-те най-значими книги след Втората световна война. Книги. 25 загл. Бълг. ез.

Българските книжарници от 1989 до днес. Книги и статии. 1989-2012. 52 загл. Бълг. ез.

Издания на АсиПринт ООД. Книги. 2000-2011. 69 загл. Бълг., англ., итал. ез.

Издания на библиотека “Световна класика”. Книги 1970-2003. 301 загл. Бълг. ез.

Издания на "Одисея" от Омир във фонда на НБКМ. Книги. 1878-2014. 29 загл. Бълг. ез.

Издания на университетско издателство "Св. Климент Охридски". Книги. 2008-2010. 241 загл. Бълг. ез.

Издания на университетско издателство "Св. Климент Охридски". Книги. 1990-2007. 2610 загл.

Издателство “Хр. Г. Данов”. Книги и статии. 1844-2004. 49 загл. Бълг. ез.

История на книгоиздаването в България. Книги. 9 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Книги на издателска къща "Плеяда". Книги. 1991-1998. 83 загл. Бълг. ез.

Книги на издателства “Литературен форум” и “Литературен форум 2014” в НБКМ. Книги. 1992-2003. 110 загл. Бълг. и англ.ез.

Книги на издатателство „БУЛВЕСТ 2000”,, регистрирани във фондовете на НБКМ в периода 1992-2000г. Книги. 1992-2000. 325 загл. Бълг. и др. ез.

Книги на издатателство „БУЛВЕСТ 2000”, регистрирани във фондовете на НБКМ в периода 2000-2007 г. Книги. 2000-2007 г. 223 загл. Бълг. и др. ез.

Книги на издателство "Емас". Книги. 1992-2002. 200 загл. Бълг. ез.

Книги на издателство “Ефрем П. Христов”. Книги. 1878-1944. 137 загл. Бълг. език

Книги на издателство "Плеяда". Книги. 1992-2002. 102 загл. Бълг. ез.

Книги на издателство "Христо Ботев" за периода 1995-1997. Книги. 1995-1997. 161 загл. Бълг. ез.

Музикални издания на издателство "Наука и изкуство" 1952-1974. Книги. 1952-1975. 390 загл. Бълг. ез.

Руски периодични издания по философия, политология, икономика, социология, психология, право, журналистика, сигурност, общество, държава, личност и статистика във фонда на НБКМПериодични издания. 1992-2006. 166 загл. Руски ез.

Силистра. Книгоиздателства. Издания. 1990-2005. Бълг. език

Списък на издадените книги от поредица "Майстори на изобразителното изкуство" на издателство "Български художник". Книги. 19 загл. Бълг. ез.


Изкуство

Масова култура, популярна култура, културна индустрия. Книги и статии. 54 загл. Бълг. ез.

Циркът в България. Книги, периодични издания и статии. 1878-2015; 1992-2015. 55 загл. Бълг. ез.

Авангардна мода. Книги и статии. 1992-2011. 6 загл. Бълг. и англ. ез.

Барок. Книги. 1970-2000. 37 загл. Бълг., англ., нем. ез.

Българска шита дантела /кене/. Книги и статии. 9 загл. Бълг., англ. ез.

Българската методическа литература по театрално изкуство от Възраждането до Втората световна война - театър, говорна култура, худ. слово. Книги и статии. 52 загл. Бълг. ез.

Визуална комуникация. Комикси. Книги и статии. 1992-2011. 45 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Ирански влияния в прабългарското изкуство. Книги и статии. 1935-2004. 27 загл. Бълг. език

История на оперната и оперетна режисура в България. Дисертации и статии. 1952-1991. 603 загл. Бълг.език

Комикси. Статии. 1878-2000. 11 загл. Бълг. ез.

Култура и изкуство през раннохристиянския период. Книги и статии. 1878-2002. 23 загл. Бълг.,рус., нем. ез.

Латиноамериканската мелодрама в театъра, киното и литературата, отразена в българските списания и вестници. Статии. 1985-1997. 12 загл. Бълг. ез.

Медийни изкуства. Книги и статии. 1992-2012. 45 загл. Бълг. и англ. ез.

Мелодрамата. Книги и статии. 79 загл. Бълг., рус., фр. и англ. ез.

Насоки в съвременната българска театрална режисура. Театрална работилница "Сфумато". Статии. 1989-1998. 67 загл. Бълг. ез.

Научни публикации за Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър Книги и статии. 34 загл. Бълг., англ. и нем. ез.

Неравноделни размери. Учебници по музика. Книги и статии. 1878-2012. 135 загл. Бълг. ез.

Общотеоретични трудове върху потретуването в изобразителното изкуство, литературата, музиката, фотографията, документалното кино. Книги и статии. 1992-2006. 26 загл. Бълг. ез.

Паметници на културата в Република България, вписани в списъка на световното наследство. Културни аспекти. Книги и статии. 1985-2005. 38 загл. Бълг.език

Паметниците в София. Книги. 31 загл. Бълг. ез.

Печатни издания, посветени на визуалните изкуства в България. Книги, дисертации и статии. 1989-2014. 55 загл. Бълг. ез.

Публикации в българския периодичен печат за І-Х "Международен балетен конкурс - Варна". Книги и статии. 1964-1980. 46 загл. Бълг. ез.

Радиотеатър в България. Книги и статии. 1960-2012. 60 загл. Бълг. ез.

Списък на книги, илюстрирани от Александър Денков. Книги. 1992-2001. 48 загл. Бълг. ез.

Стратегии за популяризация на художествените издания в България. Комиксите в България. Книги и статии. 1878-2011. 38 загл. Бълг. ез.

Топено стъкло. Технология, дизайн и развитие. Книги и статии. 1878-2014. 69 загл. Бълг., англ., нем., чеш. и рус. ез.

Фламандска школа. Книги. 1972-2001. 6 загл. Бълг. ез.

Художествено лято стъкло - естетически и технологични аспекти. Книги и статии. 61 загл. Бълг., англ., нем., рус. и фр. ез.

Четвероевангелието на Иван-Александър в националния исторически музей. Статии. 1996. 38 загл. Бълг. ез.


Икономика. Финанси. Управление

Адаптиране на бизнес стратегии на мултинационалните компании за пазара на България. Книги и статии. 1990-2016. 41 загл. Бълг., англ. ез.

Исторически корени и развитие на системата за държавен финансов контрол в Република България от Освобождението до наши дни. Книги, нормативни док. 1878-2016. 50 заг. Бълг. ез.

Командитно дружество, търговски дружества, несъстоятелност. Книги и статии. 1891-2016. 162 загл. Бълг. ез.

Надзор и контрол, теория на надзора, теория на контрола, финансов контрол. Книги и статии. 1992-2016. 80 загл. Бълг., англ. ез.

Регионално устойчива развитие : теория, концепция и практика. Книги и статии. 192 загл. Бълг., англ. ез.

Управление на портфейли от инвестиционни проекти в бизнес организациите. Книги, статии, дис. 87 загл. Бълг., англ. ез.

Финансово-ревизионен контрол, имуществена отчетническа отговорност, държавен финансов контрол, държавна финансова инспекция, имуществена отговорност, акт за начет. Книги и статии. 137 загл. Бълг. ез.

Разработване на конкурентни бизнес стратегии. Книги и статии. 2000-2017. 49 загл. Бълг., англ. ез.

Възможности за развитие на креативната индустрия. Книги и статии. 1992-2017. 78 загл. Бълг. ез., англ. ез.

Икономически аспекти на разпада на СССР през 80-90-те години на 20-ти век. Книги, дисертации, статии. 2000-2017. 73 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Анализ на капиталовата адекватност на банките. Базел ІІ и Базел ІІІ. Статии. 2010 -2015. 11 загл. Бълг. ез.

Банкова несъстоятелност. 1995-2012. Книги, статии. Бълг., англ. език. 67 загл.

Взаимозастрахователната кооперация. Книги, статии, нормативни документи. 1850-2013. 31 загл. Бълг. ез.

Данъчно стимулиране на инвестициите в България. 1992-2008. Книги, статии. Бълг. ез. 30 загл.

Дейността по вътрешен одит в банковия сектор. Книги и статии. 1993 -2015. 79 загл. Бълг. ез.

Европейска централна банка и банков съюз. Книги и статии. 2010-2015. 23загл. Бълг., англ. ез.

Европейският съюз и развиващите се страни. Книги и статии. 2005-2015. 25 загл. Бълг. и англ. ез.

Еврофондове:управление, корупция. 1992-2009. Книги, статии. Бълг. ез. 88 загл.

Електронна търговия и маркетинг по интернет. 1992-2008. Книги, статии. Бълг. ез. 77 загл.

Икономически теории и учения. Социализъм. Книги. 1878-2013. 1126 загл. Бълг. ез.

Интегриращата роля на маркетинга в управлението. 2006-2008. Книги, статии. Бълг., рус., англ. ез. 65 загл.

Контрол на финансовите ресурси при бедствия, аварии, катастрофи. 1995-2012. Книги, статии. Бълг. език. 11 загл.

Кредитните милионери и банковата система в България през 90-те год. на ХХ век. Книги и статии. 1990-2014. 22 загл. Бълг. ез.

Международна търговска политика на Украйна. Книги и статии. 2001-2014. 97 загл. Бълг, англ., рус.ез.

Местно самоуправление. 1878-2008. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 162 загл.

Надзор и контрол върху дейността на предприятията за колективно инвестиране. Книги и статии. 1997-2014. 42 загл. Бълг. ез.

Обстоятелства, фактори,пречки за развитието на предприемачеството в България. 1992-2008. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 258 загл.

Одит в предприятия, държавна администрация, инвестиции. 1992-2009. Книги, статии. Бълг., рус. англ.ез. 93 загл.

Одит в управлението. 2004-2008. Книги, статии. Бълг., рус. англ. ез. 82 загл.

Повишаване ефективността на аутсорсинг услугите в Българската армия. Книги и статии . 1992-2014. 38 загл. Бълг., англ. ез.

Повишаване конкурентноспособността на малки и средни предприятия в България. 1992-2011. Книги и статии. Бълг., англ. ез. 69 загл.

Потребителско поведение и криза. Книги и статии. 1998-2012. 33 загл. Бълг., англ. ез.

Потребителски кредит. 2010-2012. Книги, статии. Бълг., англ. език. 51 загл.

Прането на пари като инструмент на съвременния тероризъм. Книги и статии. 1999-2014. 63 загл. Бълг. ез.

Приоритети в локалното развитие на общините в източната част на Кюстендилска област. Книги и статии. 2000-2015. 33 загл. Бълг. ез.

Проблеми при отчитането и изпълнението на местните бюджети. 2000 – 2010. Книги, статии. Бълг. ез. 63 загл.

Развитие на лидерство и лидери. Книги, статии. 2003-2013. 73 загл.

Разкриване и превенция на банкови и кредитни измами. Книги и статии. 2010 – 2015. 20 загл. Бълг., англ. ез.

Разработване на конкурентни бизнес стратегии в конкретна бизнес организация. Статии и дисертации. 2010 – 2015. 25 загл. Бълг. ез.

Ролята на работодателя при подбор на персонала. 1992-2008. Книги, статии. Бълг. ез. 60 загл.

Свободно движение на стоки, договор за функционирането на ЕС. Книги и статии. 2009 – 2015. 50 загл. Бълг., англ. ез.

Семейно подоходно облагане. 2000 – 2009. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 24 загл.

Система за оценка на трудовото изпълнение в държавната администрация. 1992-2008. Книги, статии. Бълг. ез. 47 загл.

Специални събития. 2000 – 2010. Статии. Англ. ез. 35 загл.

Стратегическо управление. 1992-2009. Книги, статии. Бълг. ез. 67 загл.

Студентско кредитиране. Книги, статии. 1998 – 2015. 12 загл. Бълг., англ. ез.

Счетоводни аспекти на концесията на нематериални активи, възникване на счетоводството. 1950 - 2010. Книги, статии. Бълг.,англ.,рус.,фр.,нем. ез. 250 загл.

Теоретични основи и практически аспекти на кризисните комуникации в банковия сектор. Книги и статии. 2000-2015 . 103 загл. Бълг., англ. ез.

Управленски проблеми на регионалната здравна система. 1992-2009. Книги, статии. Бълг. ез. 196 загл.

Усъвършенстване на системата от методи за управление на хората (човешките ресурси) в индустриалните организации. Книги и статии. 1984-2014. 279 загл. Бълг, англ., рус.ез.

Финансов анализ в хотелиерството. 2000-2010. Книги и статии. Бълг., англ. ез. 78 загл.

Форми на реклама.1992-2009. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 167 загл.

Цените на петрола и икономическите кризи. 1992 - 2010. Книги, статии. Бълг. ез. 81 загл.


История

Берлинският въпрос и Германия в центъра на Студената война. Книги и статии. 28 загл. Бълг., англ. ез.

Априлското въстание. Книги. 1986-1996. 35 загл. Бълг. и рус. ез.

Армията в обществено-политическото пространство 1878-1945. Статии. 1992-2003. 25 загл. Бълг. ез.

Аферата Драйфус. Книги и статии. 1878-2010. 32 загл. Бълг., фр., нем. и англ. ез.

Балканска и Междусъюзническа войни. Книги. 1912-2000. 152 загл. Бълг. ез.

Българо-италиански отношения 1878-2006. История. Политика. Книги и статии. 1878-2006. 172 загл. Бълг., руски, итал., нем, фр. ез.

Българо-руски отношения 1878-1917 г. Книги. 6 загл. Бълг. и рус. ез.

Българската екзархия. Книги. 25 загл. Бълг. език

Български просветители, получили гръцко образование. Книги. 1878-2001. 151 загл. Бълг. ез.

Българските католици - нач. ХІХ - кр. ХХ век. Книги, статии, периодични издания на българските католици. 1844-2002. 141 загл. Бълг. ез.

Българското Възраждане. Книги. 1970-2007. 63 загл. Бълг. ез., англ., фр. ез.

Българското Възраждане. Статии. 1992-2007. 24 загл. Бълг. ез.

Война за независимост на САЩ 1775-1783. Книги и статии. 1878-2011. 42 загл. Бълг. и англ. ез.

Второ българско царство. Книги и статии. 2000-2010. 116 загл. Бълг., фр., англ. ез.

Гражданска война в САЩ (1861-1865). Реконструкция и федерализъм в САЩ (1865-1877). Книги, статии и дисертации. 43 загл. Бълг., англ. и рус. ез.

Доктрината Монро в новата история на САЩ. Книги и статии. 1900-2012. 47 загл. Бълг., рус., англ., нем., исп. ез.

Евреи - история и политика Книги. 135 загл. Руски, англ. ез.

Еврейската емиграция към Палестина. Книги и статии. 1933-2005. 37 загл. Бълг., англ., рус. ез.

Европа и Съединението на България. 1885-1886 г. Кресненско-Разложко въстание. Книги и статии. 1992-2000. 53 загл. Бълг. и рус. ез.

Експанзионизмът на САЩ в кр. ХІХ - н. ХХ век. Книги и статии. 1990-1999. 18 загл. Бълг., рус., ез.

Емиграцията от Източна Европа в Австрия между двете световни войни. Книги и статии. 1878-2003. 46 загл. Бълг. и нем. ез.

Западните покрайнини. Книги и статии. 1992-1998. 47 загл. Бълг. ез.

Идеята за Балканска федерация. Регионални инициативи за сътрудничество на Балканите. Книги и статии. 1992-2002. 31 загл. Бълг., рус. ез.

История на България през ХХ век. Книги и статии. 1990-2004. 253 загл. Бълг. ез.

История на България през ХХ век. Публикации в сп. “Исторически преглед”. Статии. 1990-2004. 117 загл. Бълг. ез.

История на България. История на Македония. История на Балканите. Книги. 1978-1995. Бълг. ез.

История на древния Рим в царския и републикански период. Книги и статии. 63 загл. Бълг.,рус., нем., англ. ез.

Келти. Келтско присъствие по нашите земи. Книги и статии. 1879-2008. 23 загл. Бълг., англ. и рус. ез.

Концлагерът в Бухенвалд. Книги и статии. 1980-1998. 16 загл. Бълг. и рус. ез.

Латинска Америка - нова и най-нова история. Книги. 1986 - 1999. 29 загл. Англ. ез.

Наполеонови войни. Битката на народите при Лайпциг 1813 г. Книги и статии. 1878-2012. 24 загл. Бълг., рус., англ., фр., нем. и др. ез.

Народен съд 1944-1947 г., списъци на осъдените от народните съдилища. 1944-1947 г. Над 150 загл. Бълг. ез.

Народен съд, народни обвинители, жертви на народния съд, 1945-2015 г. Книги, статии и законодателни материали. 1945-2015. Над 150 загл. Бълг. ез.

Научное зарубежье в Болгарии:библиография научной и научно-популярной литературы. Книги и статии. До 2005. 88 загл. Бълг. и рус. ез.

Непобедимата испанска армада. Книги. 1878-2011. 10 загл. Бълг., англ. ез.

Нова и най-нова история на Азия - Далечен Изток. Книги. 1986 – 1999. 44 загл. Англ. ез.

Оливър Кромуел. Книги и статии. 1878-2010. 15 загл. Бълг., рус., англ., фр. ез.

Планът "Маршал". Статии. 1992-1998. 11 загл. Бълг. ез.

Подбрана литература за отражението на Априлското въстание 1876 и Руско-турската освободителна война 1877-1878 в Европа и света, както и в чуждия периодичен печат. Книги, албуми, периодичен печат. 35 загл. Бълг., рус., англ., фр., нем. и др. ез.

Политически кръг "Звено". Народен съюз "Звено". Книги и статии. 66 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Приносите на Стоян Заимов и комитет “Цар Освободител Александър ІІ” за изграждането на паметници и възпоменателни музеи в България. Книги и статии. 1878-2006. 75 загл. Бълг. ез.

Първа световна война. Западен фронт. Битката при Вердюн. Книги и статии. 1916-2011. 32 загл. Бълг., рус., англ., фр., нем. ез.

Първата световна война и Балканите, Източна Европа, Македония. Книги. 1965-март 1999. 25 загл. Англ.ез

Ренесанс. Реформация. Лютеранска църква : История, теология, изкуство, литература. История. Книги. 40 загл. Рус. и укр. ез.

Римски пътища в България. Книги и статии. 1878-2007. 15 загл. Бълг. ез.

Средновековни рицарски ордени. Книги и статии. 1992-2010. 10 загл. Англ. и бълг. ез.

Сръбските жестокости в Македония през периода 1912-1917. Книги и статии. 1879-2006. 39 загл. Бълг. ез.

Съвременна историческа епоха (30 те год. на XX в.до днес). Книги. 1985-2007. 154 загл. Бълг. и англ. ез.

Създаване на Израел. Ционизъм. Български евреи. Книги и статии. 1992-2014. 135 загл. Бълг., англ. ез.

Траки – история, археология, етнология. Книги и статии. 1992-2005. 360 загл. Бълг. ез.

Трети кръстоносен поход и балканските земи. Статии. 28 загл. Бълг., рус., нем.

Фридрих ІІ Велики (1740-1786). От и за него. Книги и статии. 1878-2010. 30 загл. Бълг., нем., фр., англ., пол.

Характер на Самуиловата държава. Произход на цар Самуил. По-важни исторически изследвания. Книги и статии. 41 загл. Бълг. ез.

Хърватски Сабор и Първата световна война. Книги и статии. 42 загл. Бълг., рус., англ., фр., нем., хърват. ез.

Цар Борис ІІІ. Книги и статии. 1992-1998. 101 загл. Бълг. ез.

Централен държавен архив. Книги и статии. 1952-1965. 35 загл. Бълг. ез.

Четвърти кръстоносен поход и България. Книги и статии. 1878-2009. 31 загл. Бълг. ез.


Компютърни системи и технологии

Български периодични издания за Internet. Списания и вестници. 1992-2002. 9 загл. Бълг., англ. ез.

Използването на изкуствен интелект при управлението на проекти с помощта на обобщени мрежи. Книги и статии + пълни текстове. 1992-2009. 46 загл. Бълг. и англ. ез.

Компютърни вируси и компютърна сигурност. Статии. 1992-1998. 29 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Подобряване на софтуерните процеси. Книги и статии. 1992-2011. 21 загл. Бълг. и англ. ез.


Краезнание

Сведения за църквата "Св. св. Кирил и Методий", гр. Монтана. Книги и статии. 13 загл. Бълг. ез.


Култура. Културология

Български учени, работили във Ватиканската библиотека. Книги и статии. 380 загл. Бълг. ез.

Европа - люлка на древна и млада култура. Книги. 120 загл. Бълг., англ., фр. и др. ез.

Екзистенциалните ценности – основа за интеркултурен диалог. Книги и статии. 1992-2001. 44 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Интеркултурно, кроскултурно, мултикултурно консултиране. Книги и статии. 1992-2009. 97 загл. Бълг. ез.

Културно-историческото наследство – мост между поколенията. Книги и статии. 1992-2007. 122 загл. Бълг. ез.

Модернизация на манталитета на балканските народи - ХVІІІ-ХІХ в. Книги и статии. 1970-2002. 29 загл. Бълг.,нем., фр., слов., сръб.ез.

Нови форми на младежки субкултури в контекста на блог комуникацията. Книги и статии. 1992-2008. 64 загл. Бълг., англ. и фр. ез.

Образът на “Другия”. Книги. 1977-2003. 58 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Организация и управление на културно-историческото наследство. 1992 – 2009. Книги, статии. Бълг., рус., англ. ез. 115 загл.

Ролята на Борис І за формиране на бълг. култура. Книги и статии. 1988-1998. 56 загл. Бълг. ез.

Романска култура (ХІ-ХІІ в.). Книги и статии. 32 загл. Бълг., англ., фр. ез.

Убеждаващо въздействие чрез субкултурния език и субкултурните места за срещи. Книги и статии. 1990-2010. 30 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Чалга културата в България. Книги и статии. 1992-2010. 34 загл. Бълг. ез.

Читалищата в България. Книги и статии. 1878-2005. Бълг. ез.


Литературознание

Критични материали за творчеството на П. Ю. Тодоров. Книги и статии. 92 загл. Бълг. ез.

Произведения от Димчо Дебелянов и литература за него. Книги и статии. 1992-2016. 243 загл. Бълг. ез.

Произведения от Хосе Ортега и Гасет и литература за него. Книги и статии. 1937-2016. 73 загл. Бълг., рус., англ.и фр. ез.

Теория на екзистенциализма и романтизма в литературата на 19 и 20 век. Книги и статии . 113 загл. Бълг. ез.

Български автори, издадени в Израел на български език. Книги. 34 загл. Бълг. ез.

90 години Съюз на българските писатели. Книги, статии, единични листове до 1944 г. до 1944 ; 1947-2003. 445 загл. Бълг. ез.

Авторството в модерната българска литература 19-20 в. Книги и статии. 1992-2009. 82 загл. Бълг. ез.

Български героичен епос. Книги и статии. 1878-2002. 19 загл. Бълг. ез.

Езикови представи за изграждане на иронията в съвременната българска литература. Книги, статии. 1900-2013. 67 загл. Бълг. ез.

Етнически сравнения във фолклора. Пословици, поговорки, анекдоти и др. Книги и статии. 45 загл. Бълг., рус. англ. ез.

Ирония в художествения повествователен текст. Книги. 1945-2005. 308 загл. .Бълг. ез.

Ислямска религия и иранистика. Персийски език и литература. Странознание. Книги. 137 загл. Бълг., нем., фр., анг., рус. ез.

Критика върху иронията в повествователен текст. Книги и статии. 2006. 99 загл. Бълг. ез.

Критика върху някои от стихотворенията на Христо Ботев. Книги и статии. 1992-2015. 25 загл. Бълг. ез.

Критика върху разказа "Ръж" и сборника "Ръж" от Ангел Каралийчев. Книги и статии. 9 загл. Бълг. ез.

Критични материали за пиесата "Последната нощ на Сократ" на Стефан Цанев (драматургия). Статии. 11 загл. Бълг. ез.

Литература на Възраждането. Книги. 1995-2009. 73 загл. Бълг. ез.

Михаил Ю. Лермонтов и българската литература. Влияние на Лермонтовата поезия върху творчеството на българските поети от епохата на Възраждането. Книги и статии. 1878-2013. 76 загл. Бълг. и рус. ез.

Модернизъм в драмата и литературата. Книги и статии. 164 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Негърска литература в САЩ. Маргарет Мичъл, Лангстън Хюз, Лорейн Хансбъри. От и за тях. Книги и статии. 1952-2014. 50 загл. Бълг. и англ. ез.

Образът на Васил Левски в художествената литература и изкуството. Книги и статии. 1878-2007. 308 загл. Бълг. ез.

Образът на цар Самуил в българската художествена литература. Книги и статии. 62 загл. Бълг. ез.

Отзиви за Бърнс, Кийтс, Колридж и Шели в България. Статии. 19 загл. Бълг. ез.

Публикации за Паисиевата история в периодичния печат. Статии. 1997-1998. 89 загл. Бълг. ез.

Публикации на Юлия Кръстева в български периодични издания в периода 1960-1966. Статии. 1960-1966. 31 загл. Бълг. ез.

Рецепция на американската драма в България. Книги. 1878-2009. 28 загл. Бълг. и англ. ез.

Рецепция на американската драма в България. Статии във вестници. 1877-2009. 236 загл. Бълг. ез.

Рецепция на американската драма в България. Статии в списания. 1877-2009. 196 загл. Бълг. и англ. ез.

Романи на световни класици, издадени на български език. Книги. 1987-2014. 32 загл. Бълг. ез.

Символизъм в българската и европейската литература. Статии и рецензии. 1992-1998. 32 загл. Бълг. ез.

Справочници и сборници по литературознание, култура и изкуство. Книги. 1992-1994. 26 загл. Бълг. и рус. ез.

Учебници по литература за гимназиите. Книги. 1944-2014. 174 загл. Бълг. ез.

Фантастична литература. Теоретични проблеми. Книги и статии. 25 загл. Бълг. ез.

Хумористични вестници и списания на чужди езици, получавани в НБКМ от 1950 до 1998 г. 9 загл. Англ., фр., чеш., пол., нем., алб., унг. ез.


Медицина

Психологична подкрепа на онкоболни и техните близки в палиативни грижи. Книги и статии . 2005-2016. 12 загл. Бълг. и англ. ез.

Детска церебрална парализа. Книги, дисертации, статии. 1992-2017. 41 загл. Бълг. ез.

Лаймска болест. Книги и статии. 59 загл. Бълг. ез.

Мобилност и политики за задържане на медицински специалисти в България. Книги и статии. 2005-2017. 24 загл. Бълг. ез.

Арттерапия. Книги и статии. 1990-2000. 10 загл. Бълг., англ. ез.

Билки и билколечение. Книги. 1992-2002. 74 загл. Бълг. и англ.ез

Български периодични издания по медицина. 2005. 134 загл. Бълг.ез.

Диагностика на слуховото възприятие. Книги и статии. 1992-2004. 90 загл. Бълг. и англ. ез.

Емиграция на здравни кадри от България. 1985-2011. Книги и статии. Бълг.,англ. ез. 35 загл.

Здравна конфликтология. 1992 – 2009. Книги, статии. Бълг., рус., англ. ез. 52 загл.

Здравно-профилактични функции на физическото възпитание и спорта в началното училище. 2000 – 2009. Книги, статии. Бълг. ез. 26 загл.

Изгаряния, пластично-възстановителна и естетична хирургия, микросъдова хирургия. Дисертации. 1929-2005. 21 загл. Бълг. ез.

История на психиатрията в България. Книги и статии. 1950-2002. 233 загл. Бълг. ез.

История на създаването на Центъра по хигиена. Статии. 1972-1982; 1992-2000. 18 загл. Бълг. ез.

Кардиотоксичност при болни на химиотерапия. Книги и статии. 1992-2009. 11 загл. Бълг. ез.

Карнитин и метаболизъм. Статии. 2005-2015. 21 загл. (5 на бълг. ез., 16 пълнотекстови на англ. ез.). Бълг., англ. ез.

Морални проблеми при оплождане in vitro. Книги и статии. 1960-2006. 7 загл. Бълг. и англ. език

Офталмология. Книги. 1960-2011. 40 загл. Бълг. и рус. ез.

Очна патология. Очно състояние. Книги и статии. 1992-2009. 69 загл. Бълг. ез.

Периодични издания в областта на оториноларингологията. 1878-2007. 15 загл. Бълг. ез.

Проблеми на стареенето. Книги и статии. 1992-2005. 33 загл. Бълг. ез.

Публикации по оториноларингология в служебни издания. Служебни издания. 1965-1998. 40 загл. Бълг. ез.

Телесни увреждания от гледна точка на медикобиологичната и правната характеристика. Книги и статии. 1980-1997. 35 загл. Бълг. ез.

Хомеопатия. Книги и периодични издания. 1878-2012. 72 загл. Бълг. ез.


Музеология

Автоматизация (оптимизация, модернизация) в музеите. Книги и статии. 2005-2012. 26 загл. Бълг. и англ. ез.

Комерсиализация на съвременните музеи. Книги и статии. 1997-2007. 37 загл. Бълг. ез.

Музейно дело в България. Книги и статии. 1992-1995. 30 загл. Бълг. ез.

Музеология и музеография. Теория. Книги и статии. 1992-1998. 26 загл. Бълг. ез.

Национален етнографски музей. Статии. 1850-1998. 21 загл. Бълг. ез.

Национален исторически музей. Статии. 1973-1998. 37 загл. Бълг. ез.


Наука

Акредитация на университети, студентски кредити, статистика в Европейския съюз. Статии. 2000 – 2015. 28 загл. Англ. ез.

Руски учени в България. Книги и статии. 1952-1991; 1992-2004. 438 загл. Бълг., руски, англ. ез.

Състояние и развитие на българската наука и научна политика. Книги и статии. 1990-1995. 173 загл. Бълг. ез.


Образование. Педагогика

Учителска рецензия върху ученически писмени текстове. Книги и статии. 1990-2017. 37 загл. Бълг., англ. ез.

Учебно-познавателни задачи при обучение по природни науки в училище. Статии. 113 загл. Бълг., англ. ез.

Акредитиране (на учебни заведения). Книги и статии. 2010-2013. 18 загл. Бълг. и англ. ез.

Алтернативни тенденции в частното образование. Книги и статии. 2002-2012. 158 загл. Бълг., рус., англ., нем. ез.

Алтернативни тенденции в частното училище в България и Европейския съюз. Книги и статии. 1992-2002. 59 загл. Бълг., рус., анг., нем., фр. ез.

Аспекти на социалната и корекционна работа при лица със специални педагогически нужди в страните от Югоизточна Европа. Книги и статии. 2000-2004. 28 загл. Бълг. и рус. ез.

Ателието като допълнителна форма за превенция на тревожно поведение при 6-7 годишни деца. Книги и статии. 1998-2008. 55 загл. Бълг. ез.

Буквари, издадени в България след 1951 г. Книги. 1951-2004. 110 загл. Бълг. ез.

Буквари. Начално образование. Учебни програми. Сравнително образование. Книги и статии. 1992-2008. 67 загл. Бълг. ез.

Великотърновски университет. Статии. 1980-1990. 12 загл. Бълг. ез.

Виктимизация и девиантно поведение. Книги, дис. и статии. 1992-2015. 99 загл. Бълг. ез.

Възрастова спецификация на агресивните прояви в детството. Книги и статии. 1992-2008. 62 загл. Бълг. и рус. ез.

Дидактичен аспект на ранното напускане на училище от български ученици. Книги и статии. 1992-2007. 14 загл. Бълг. ез.

Динамика на произношение при слухова патология в условията на интегрирано обучение. Книги, статии и дисертации. 1985-2011. 137 загл. Бълг.и англ. ез.

Език, реч и познавателна активност. Книги и статии. 1992-2000. 25 загл. Бълг. ез.

Екологично образование. Книги и статии. 1990-1999. 93 загл. Бълг., англ. ез.

Електронно обучение. Книги и статии. 2004-2012. 140 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Етнопсихологически модел на рефлексивна картина за квалификация на учителя. Книги и статии. 2000-2014. 124 загл. Бълг., рус. ез.

Естетическото възпитание в интеркултурна среда. Книги и статии. 1992-2007. 57 загл. Бълг. ез.

Жените и образованието. Книги и статии. 1992-2001. 25 загл. Бълг. ез.

Здравно образование – сексуална култура и подготовка за семеен живот на учениците роми. Книги, статии и дисертации. 1992-2007. 41 загл. Бълг. ез.

Идентичности и разлики в учебния процес в Зап. покрайнини и България. Книги, статии, дисертации. 1919-2003. 49 загл. Бълг. и сърбо-хърватски ез.

Икономика на знанието и образованието. Книги и статии. 1995-2006. 73 загл. . Бълг. и англ. ез.

Иновации в образованието. Книги и статии. 1992-1998. 63 загл. Бълг., англ. и нем. ез.

Интеграция в образованието. Книги и статии. 1992-2004. 92 загл. Бълг. и рус. ез.

Иновации в средното образование. Книги и статии. 2007-2013. 269 загл. Бълг., англ., рус. ез.

Интелектуално развитие на детето, неговата реч и социално положение. Книги и статии. 1986-1998. 101 загл. Бълг., рус., нем., англ. ез.

Интеркултурно образование и взаимодействие в чуждоезикова среда. Книги, статии, дис. 1999-2005. 103 загл. Бълг.,рус.,нем., англ.

История на висшето и полувисшето образование в България. Книги и статии. 1879-2006. 276 загл. Бълг. и англ. ез.

Комуникацията в началното училище между учители и родители. Книги и статии. 2000-2012. 36 загл. Бълг. ез.

Конфликти в училище. Статии. 1992-2000. 20 загл. Бълг. ез.

Краезнание. Теория и практика на преподаване. Книги и статии. 1980-2011. 56 загл. Бълг. ез.

Културно-образователните програми между САЩ и НРБ и между САЩ и ГФР в периода на студената война (60-те и 70-те години на ХХ век). Книги и статии. 1970-2012. 162 загл. Бълг., англ. и рус. ез.

Мария Монтесори - педагогически опит. От и за нея. Книги и статии. 1923-1994. 103 загл. Бълг. и рус. ез.

Методи на обучение в началното, основното и висшето образование. Книги, служ. изд. и статии. 1992-2000. 29 загл. Бълг. ез.

Методика на преподаване на български език в началните класове. Книги и статии. 1992-1997. 52 загл. Бълг. ез.

Методика на преподаването по физическо възпитание. Учебни планове, програми и др. Книги. 22 загл. Бълг. и рус. ез.

Модели на поведение при деца. Книги и статии. 1992-1999. 31 загл. Бълг., англ. ез.

Мотиви за учене в начална училищна възраст. Статии. 1992-1996. 16 загл. Бълг. ез.

Мултимедийна технология в обуч. в началното училище. Книги и статии. 2000-2005. 20 загл. Бълг., руски, англ. ез.

Нарушения на писмената реч. Книги и статии. 1989-1999. 16 загл. Бълг., рус. ез.

Насилие между ученици. Статии. 2005-2015. 21 загл. Бълг. ез.

Началното образование в Русия, Македония и Украйна. Книги и статии. 2004-2008. 15 загл. Бълг., макед. и рус. ез.

Образование в Япония и Южна Корея. Женски университети. Книги и статии. 22 загл. Бълг. и англ. ез.

Образование на българската интелигенция в чужбина от Възраждането до Втората световна война. Статии. 1989-2001. 26 загл. Бълг. ез.

Образование на възрастни - начално, основно, средно. Книги и статии. 1990-2001. 79 загл. Бълг., рус., нем.,англ.ез.

Образователна политика на българските правителства (1934-1944). Книги и статии. 1980-2013. 105 загл. Бълг. ез.

Образователна традиция на Индия. Статии. 1992-2009. 56 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Образователната система в Япония и Южна Корея след Втората световна война. Жените и образованието в Япония и Южна Корея. Книги и статии. 196 загл. Бълг., рус., англ., нем. ез.

Общественото предучилищно възпитание в България през 70-те и 80-те год на ХХ век. Книги и статии. 1970-2003. 23 загл. Бълг. ез.

Общуването с проблемни (трудни) деца. Книги и статии1992-199844 загл. Бълг. ез.

Опознаване на околната действителност. Книги и стати. 1992-1998. 18 загл. Бълг. ез.

Организация на свободното време на учениците VІ – ХІІ клас. Книги и статии. 1992-2006. 80 загл. Бълг. и англ. ез.

Особености на невербалния интелект при 5-6 годишни деца с езикови нарушения и деца с артикулационни нарушения. Книги и статии. 1992-2010. 94 загл. Бълг. ез.

Отпадащи ученици. Книги и статии. 1992-2001. 14 загл. Бълг., рус., англ., фр. ез.

Оценяване и кариерно развитие на персонала в образователните организации. Книги и статии. 2004-2014. 44 загл. Бълг. ез.

Патриотичното възпитание на учениците в началните класове в условията на проектно-учебната дейност. Книги и статии. 1992-2014. 13 загл. Бълг. ез.

Педагогическа технология на развлечението в междуетническа среда (в условията на детската градина). Книги и статии. 2002-2008. 52 загл. Бълг. и рус. ез.

Педагого-психологически условия на развлечението в детската градина за стимулиране на междуетническата толерантност. Книги и статии. 1992-2003. 71 загл. Бълг. ез.

Полувисше образование в България. Книги и статии. 1992-1998. 14 загл. Бълг. ез.

Портфолиото на ученика - иновационна форма за оцеляване в началното училище. Книги и статии. 38 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Превенция на агресията в училище със средствата на куклотерапия и арттерапия. Книги, дис. и статии. 23 загл. Бълг. ез.

Предучилищното възпитание в България. Статии. 1970-1980 145 Бълг. ез.

Предучилищното възпитание в България 1980-1991. Книги и статии. 1980-1991; 1970-2013. 176 загл. Бълг. ез.

Превенция на детската престъпност. Работа с деца с девиантно поведение. Книги и статии. 1992-2004. 58 загл. Бълг. ез.

Приложение на съвременните музикални технологии в музикалното обучение. Книги и статии. 1992-2009. 37 загл. Бълг. и англ. ез.

Проблеми на висшето образование. Книги и статии. 1990-1998. 177 загл. Бълг. ез.

Проблеми при възпитание на трудни и нестандартни деца от предучилищна възраст. Книги и статии. 1990-1995. 37 загл. Бълг. ез.

Продължаващо обучение. Книги, дисертации и статии. 2008-2013. 142 загл. Бълг., англ., рус. ез.

Промени в образователната система на България. Статии. 1990-1997. 137 загл. Бълг. ез.

Професионално-педагогическият тренинг като форма на квалификация на детския учител. Книги и статии. 1990-2007. 41 загл. Бълг. ез.

Психологически аспекти на управлението на педагогическия персонал. Книги и статии. 2000-2005. 56 загл. Бълг. и рус.

Работа с пословици и поговорки при обучението по роден език в детската градина. Книги и статии. 1999-2012. 14 загл. Бълг. ез.

Развитие на математическите способности у учениците в начална училищна възраст. Книги и статии. 1968-1998. 49 загл. Бълг. и англ. ез.

Развлечения в детската градина за стимулиране на междуетническа толерантност у 5-7 годишно дете. Книги и статии. 2000-2010. 34 загл. Бълг. ез.

Ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности. Книги и статии . 135 загл. Бълг., англ. ез.

Ролята на паметта за ефективността на обучението в помощно училище. Книги и статии. 1992-2004. 42 загл. Бълг. ез.

Ролята на училищните настоятелства и управлението на училището. Книги и статии. 1992-2004. 80 загл. Бълг. и англ.ез.

Смешното като стратегия на възпитаване на деца на възраст 4-12 години. Книги и статии. 1900-2002. 37 загл. Бълг., рус., англ., нем. и фр.ез.

Софийска книжовно-просветна школа и българското образование през ХV-ХVІ в. Книги и статии. 1878-2010. 47 загл. Бълг. ез.

Социална адаптация на деца, лишени от родителски грижи. Книги и статии . 2000-2013. 53 загл. Бълг., рус. и англ.

Социална педагогика. Книги и статии. 2006-2009. 59 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Социална педагогика. Книги. 1989-2006. 61 загл. Бълг. и англ. ез.

Социално-педагогическа функция на полицейската закрила на деца. Книги и статии. 2010-2014. 53 загл. Бълг. и англ. ез.

Социално-педагогически тренинг с родителя върху примера на ООН за правата на детето и програмната система "Ръка за ръка". Книги и статии. 2001-2009. 23 загл. Бълг. ез.

Социално-педагогическо подпомагане на децата с емоционални и поведенчески проблеми. Книги и статии. 1992-1997. 89 загл. Бълг. и англ. ез.

Социално-педагогически характеристики на деца в риск. Книги и статии. 1992-2014. 111 загл. Бълг, англ., рус. ез.

Сравнение в обучението. Книги и статии. 1992-2004. 53 загл. Бълг. и рус. ез.

Сравнително изследване на дислалиите при деца от български и турски етнос. Книги и статии. 1992-2004. 25 загл. Бълг. и англ.ез.

Стратегии на обучението по роден и чужд език. Книги и статии. 1992-2004. 105 загл. Бълг. и англ. ез.

Стратегии за формиране на морфологични понятия и умения у учениците от началните класове. Книги и статии. 1992-1997. 59. Бълг. ез.

Техническо и художествено творчество в началните класове. Книги, статии, дис. 1980-2013; 1992-2013. 56 загл. Бълг. ез.

Умствена изостаналост сред учениците от началния курс. Книги и статии. 1990-2003. 128 загл. Бълг., рус. ез.

Форми за намаляване на агресията при деца от ДДЛРГ чрез спорт. Книги и статии. 2000-2010. 26 загл. Бълг. ез.

Формиране на граматическия строеж на езика при деца в норма и при деца с увреден слух. Книги и статии. 44 загл. Англ. ез.

Формиране на елементарни математически представи у децата. Книги и статии. 1989-1994. 25 загл. Бълг. ез.

Форми на обучение в началното образование. Книги и статии. 1997-2014. 36 загл. Бълг. и рус. ез.

Формиране и развитие на комуникативните способности в начален клас. Книги и статии. 1985-1995. 15 загл. Англ. ез.

Формиране на социална култура при деца от предучилищна възраст. Книги и статии. 1990-1995. 74 загл. Бълг. ез.

Формиране на ценности у учениците чрез часа по физическо възпитание и спорт. Книги и статии. 1992-2014. 34 загл. Бълг. ез.

Частните училища в България до 1944. Книги и статии. 1850-1998. 16 загл. Бълг. ез.


Педагогика

Деинституционализация. Домове за деца-сираци, деца с увреждания. Книги и статии. 1944-2017 (книги), 1992-2017 (статии). 54 загл. Бълг. ез.

Деинституционализация. Домове за деца-сираци, деца с увреждания. Статии. 1952-1991. 14 загл. Бълг. ез.

Дисграфия, логопедична терапия при дисграфия. Логопедия. Книги и статии. 1970-2017. 34 загл. Бълг., рус. ез.

Кариерно развитие на педагогическите специалисти. Управление на кариерата на педагогическите специалисти. Книги и статии. 1992-2017. 72 загл. Бълг., англ. (пълнотекстови) ез.


Персоналии

Биографични публикации за Яворов. Статии. 60 загл. Бълг. ез.

Книги, учебници и преводи от Милка Петрова-Коралова. Книги. 20 загл. Бълг. ез.

Николай, Елена, Юрий и Святослав Рьорих. Книги и статии. 2009-2016. 24 загл. Бълг. и рус. ез.

Произведения от Валентина Радинска във фонда на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и литература за нея. Книги и статии. 1977-2016. 110 загл. Бълг. и др. ез.

Публикации за Данаил Крапчев. Книги и статии. 1952-2016. 17 загл. Бълг. ез.

Публикации от сътрудниците на отдел „Консервация и реставрация” към НБКМ - Гинка Съйкова, Рени Марчева и Младост Вълкова върху методиката на консервационно-реставрационните дейности. Книги и статии. 1960-2016. 65 загл. Бълг. ез.

Ахмед Доган. Публикации от и за него. Книги и статии. 2008-2017. 42 загл. Бълг. ез.

Биографични данни за Йосиф Висарионович Сталин. Книги и статии. 67 загл. Бълг., рус. ез.

Биографични публикации за Айнщайн. Книги и статии. 75 загл. Бълг., рус. ез.

Биографични публикации за Бетовен. Книги и статии. 37 загл. Бълг. и рус. ез.

Биографични публикации за Винсент Ван Гог. Книги и статии. 23 загл. Бълг., рус. ез.

Биографични публикации за Георги Димитров. Книги и статии. 54 загл. Бълг., рус. ез.

Биографични публикации за Гоя. Книги и статии. 22 загл. Бълг., англ. ез.

Биографични публикации за Ленин. Книги и статии. 79 загл. Бълг. ез.

Биографични публикации за Моцарт. Книги и статии. 67 загл. Бълг., рус. ез.

Биографични публикации за Пенчо Славейков. Книги и статии. 146 загл. Бълг., рус. ез.

Книги за Христо Ботев. 1876-1950. 95 загл. Бълг. ез.

Произведения от Маргарита Петкова и литература за нея във фонда на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Книги и статии. 1983-2017. 101 загл. Бълг. и др. ез.

Публикации от Веселин Методиев. Книги и статии. 1980-2017. 160 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Александър Трифонов Томов. Книги, статии и дисертации. 1989-2017. 209 загл. Бълг., англ. ез.

Страхил Гичев. Монографии и публикации в периодичния печат. Книги и статии. 1952-2017. 14 загл. Бълг. ез.

Фердинанд, цар български I, 1861-1948. Литература за него. Книги. 1878-2017. 54 загл. Бълг., нем. ез.

Ценко Барев, Стефан Груев, Христо Огнянов, Петър Увалиев, Атанас Славов, Стефан С. Попов, Цветан Марангозов, Николай Левков и Тончо Карабулков. Книги и статии за тях. Книги и статии. 2000-2017. 64 загл. Бълг. ез.

Албер Камю. Публикации от и за него. Книги и статии . 1952-1989. 33 загл. Бълг. ез.

Алеко Константинов. Преводи на чужди езици. Книги. 1823-1997. 61 загл. Алб., арм., белорус., гр., есп., итал., лит. и др.

Александр Василиевич Суворов. Книги. 1950-2010. 27 загл. Бълг., рус. ез.

Александър Муратов. Произведения от и за него Книги и статии. 1992-2002; 1972-2002. 24 загл. Бълг. ез.

Александър Солженицин - публикации от и за него на бълг. език Книги и статии. 1962-2002. 126 загл. Бълг. ез.

Алексей Кумани – дипломатически агент и генерален консул в София от януари 1880 до 19 март 1881 г. Архивни материали, книги. 1880-2003. 16 загл. Бълг. ез.

Андрей Германов. Произведения от и за него Книги и статии. 1990-2002; 1972-2002. 75 загл. Бълг. ез.

Артур Шницлер. Драми и новели. Публикации в списания. Драми, новели, статии. 53 загл. Бълг. ез.

Атанас Натев. Библиография. Книги и статии. 1944-2008. 255 загл. Бълг., англ., нем.ез.

Ахмед Доган – интервюта. Книга и статии. 1989-2007. 106 загл. Бълг. ез.

Бернард Маламъд, преводи на бълг. език и критика за него. Книги и статии. 1950-2006. 10 загл. Бълг.ез.

Библиографска справка на авторски и преводни книги на Делчо Мавров. Книги. 95 загл. Бълг. ез.

Богдан Богданов Книги.1971-2001.11 загл. Бълг. ез.

Борис Априлов. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002 ; 1972-2002. 38 загл. Бълг. ез.

Борис Йоцов. Литература от и за него Книги и статии. 1850-199857 загл. Бълг. ез.

Валери Петров. Произведения от В. Петров на чужди езици, издадени в България Книги. Бълг. и др. ез.

Валя Балканска - за нея. Книги и статии. 24 загл. Бълг. ез.

Васил Акьов. Произведения от и за него. Книги., статии. 1972-2002; 1990-2002. 15 загл. Бълг. ез.

Вацлав Хавел. Отзиви. Книги и статии. 1990-1996. Бълг. ез.

Веса, Валентин и Леонид Паспалееви. Литература за тях. Книги и статии. 29 загл. Бълг. език

Виктор Юго. Критика за творчеството му. Книги и статии. 1992-19989 загл. Бълг. и англ. ез.

Вили Цанков. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002; 1972-2002. 47 загл. Бълг. ез.

Владимир Набоков. Статии и рецензии за монографии, посветени на него. 1990-1996. 15 загл. Англ., нем. и рус. ез.

Владко Мурдаров. Книги и статии. 2000-2003. 49 загл. Бълг., нем. ез.

Гена Димитрова. За нея. Статии. 1995-2010. 65 загл. Бълг. и англ. ез.

Гео Милев - публикации за него. Книги, дисертации и статии. 1985-2002. 244 загл. Бълг., рус. ез.

Георги Данаилов. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002; 1972-2002. 77 загл. Бълг. ез.

Георги Лехов. Книги и статии. 1992-2002. 6 загл. Бълг. ез.

Георги Мицков. Негови произведения и преводи. Книги.1955-2002. 74 загл. Бълг. ез.

Георги Мишев. Произведения от и за него. Книги и статии. 1992-2002; 1972-2002. 44 загл. Бълг. ез.

Григорий Цамблак. Книги и статии. 1878-2008. 56 загл. Бълг. и фр. ез.

Даниел Дефо. Книги.1944-2002. 62 загл. Бълг. ез.

Дмитрий Ф. Марков - книги, статии и рецензии за него . Книги, статии, рецензии. 1878-2013. 40 загл. Бълг., фр. ез.

Дебюси, Клод. Книги и статии. 1937-2005. 40 загл. Бълг.,рус., нем., фр. и англ. ез.

Дечко Узунов. Книги и статии. 1944-1998. 87 загл. Бълг. ез.

Джакомо Пучини. Творчество, музикално-драматургични анализи, отзиви за постановки. Книги и статии. 1946-2005. 53 загл. Бълг.,англ., итал. ез.

Джек Лондон - статии и рецензии за него в периодичния печат. Статии. 1952-2010. 35 загл. Бълг. ез.

Джон Роулс. Книги от и за него на български език. Книги и статии. 17 загл.

Димитър Игнатовски. Публикации от и за него. Книги, статии, служебни издания, дисертации. 1965-2005. 31 загл. Бълг. и рус. ез.

Димитър Киров. Статии. 26 загл. Бълг. ез.

Димитър Трифонов. От и за него. Книги, статии, дисертация. 1972-2011. 44 загл. Бълг. ез.

Евдокия Петева-Филова. Книги и статии. 38 загл. Бълг. и рус. ез.

Едуард Олби. Пиеси и критика върху творчеството му. Книги и статии. 1992-2000. 17 загл. Бълг., англ. ез.

Емил Верхарн. Книги и статии. 1878-2008. 28 загл. Бълг. ез.

Емил Коралов - публикации от и за него. Книги и статии. 1926-2003. 349 загл. Бълг., рус., исп.,нем., пол., чеш., кит., тур. ез.

Жан Жак Русо. Книги от и за него на бълг. език. 32 загл.

Жана Николова-Гълъбова – библиография. Книги и статии. 1944-2008. 113 загл. Бълг. и нем. ез.

Златю Бояджиев. Публикации за него. Книги и статии. 1878-2008. 38 загл. Бълг. ез.

Иван Драсов - живот и дейност. Книги и статии. 1944-2010. 34 загл. Бълг. ез.

Иван Пейчев. Произведения от и за него. Книги и статии. 1992-2002; 1972-200217 загл. Бълг. ез.

Имануел Кант. Книги от и за него на български език. 64 загл.

Итало Звево. Книги и статии. 1878-2003. 5 загл. Бълг.език

Йордан Милев. Книги и статии. От и за него. 1964-2008. 260 загл. Бълг., рус., англ. , чеш., белорус., киргиз., молдовски, азерб., тадж., туркменски езици.

Карл Густав Юнг. Книги и статии. 1878-2003. 65 загл. Бълг., рус. ез.

Карцевский, Сергей Осипович. Книги и статии. 8 загл. Рус.ез.

Клод Леви-Строс. Книги и статии. 1980-1998. 19 загл. Бълг. ез.

Книги във фонда на НБКМ, преведени от Димитри Иванов. 1945-2011. 37 загл. Бълг. ез.

Книги и статии за Димитър Талев – критика. 1992-2001. 60 загл. Бълг.ез.

Книги и статии от и за Симеон Радев. Книги и статии. 62 загл. Бълг. ез.

Книги и стихове на Павел Матев. Публикации за него в периодичния печат. Книги и статии. 1992-1998. 69 загл. Бълг. ез.

Константин Илиев. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002; 1972-2002. 39 загл. Бълг. ез.

Константин Площаков - отзиви и рецензии за него в българския периодичен печат. 1978-1995. 18 загл. Бълг. ез.

Лев Давидович Троцки: България и българите. Книги и статии. 1945-2007. 23 загл. Бълг. ез.

Леонид Николаевич Андреев. Произведения от и за него. Книги и статии. 1952-1995. 119 загл. Бълг. и рус. ез.

Макс Райнхард. Книги и статии. 1878-2007. 70 загл. Бълг., рус., англ. и нем. ез.

Максимилиян Киров. Книги, статии, рецензии. 1960-2003. 398 загл. Бълг., фр. ез.

Малчо Николов. Книги и публикации в пер. печат. 233 загл. Бълг. ез.

Милена Моллова. Статии. 1950-2008. 13 загл. Бълг. ез.

Михаела Петкова Стайнова. Книги и статии. 1967-1995. 46 загл. Бълг., фр., англ., нем. ез.

Михаил Величков. Произведения от и за него. Книги и статии. 1992-2002; 1972-2002. 29 загл. загл. Бълг. ез.

Н. В. Гогол. Статии. 1980-1998. 33 загл. Англ. ез.

Научни публикации на Димитър Аврамов. Книги и статии. 1944-2003. 49 загл. Бълг. ез.

Научни трудове на проф. Любомир Колев Дяков във фонда на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Книги и статии. 1958-2015. 75 загл. Бълг. ез. Недялко Йорданов. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002; 1972-2002. 75 загл. Бълг. ез.

Никола Иванов Инджов – публикации от и за него. Книги и статии. 1959-2006. 323 загл. Бълг., рус., англ., исп., фр. и нем. ез.

Никола Русев. Произведения от и за него. Книги и статии. 1992-2002; 1972-2002. 28 загл. Бълг. ез.

Николай Некрасов. Книги, преведени на бълг. ез. Николай Некрасов и влиянието му в България. Книги и статии. 1878-2010. 36 загл. Бълг. ез.

Николай, Елена, Юрий, Святослав Рьорих. Публикации от и за тях. Книги и статии. 1878-2003. 116 загл. Бълг., рус. ез.

Николо Макиавели. Статии и рецензии. Статии. 1970-2006. 13 загл. Бълг. ез.

П. А. Столипин - живот и дейност. Мястото му в историята на Русия от началото на ХХ век. Книги и статии. 1987-1997. 51 загл. Рус. ез.

Павлина Павлова. Публикации от и за нея. Книги и статии. 1970-2008. 77 загл. Бълг. ез.

Пантелей Пантелеев. Статии. 1970-1990. 25 загл. Бълг. ез.

Панчо Владигеров. Публикации за него. Книги и статии. 1878-2009. 146 загл. Бълг. ез.

Пейо Димитров. Публикации в периодичния печат. Статии. 1970-1992. 21 загл. Бълг. ез.

Петър Дънов. Произведения и отзиви за него. Книги и статии. 1990-1998. 210 загл. Бълг., англ., нем. ез.

Петър Константинов Дънов – публикации от него и за него. Книги. 1944-2005. 471 загл. Бълг., англ., нем. И фр. ез.

Петър Константинов Дънов – публикации от и за него в периодичния печат. Статии. 1895-2006. 44 загл. Бълг. Език

Петър Ненов. Публикации от и за него. Книги и статии. 1945-2008. 29 загл. Бълг. ез.

Петьо Петров Петков. Книги и статии. 38 загл. Бълг. ез.

Произведения от Емилиян Станев. Книги. 57 загл. Бълг. ез.

Преводи от В. Юго на български език във фонда на НБКМ. Книги. 1878-1944. 130 загл. Бълг. ез.

Произведения на Джек Лондон, издадени в България в периода 1878-2006 г. Книги. 1878-2006. 178 загл. Бълг. ез.

Произведения на Димчо Дебелянов, преведени в чужбина. Книги и статии. 1980-2003. 10 загл. Рус.,сръб.,нем.,унг.,есп.

Произведения на Иля Илф и Евгений Петров и публикации за тях. Книги и статии. 1940-1999. 54 загл. Бълг. и рус. ез.

Произведения от Генчо Стоев и литература за него. Книги и статии. 1952-2015. 315 загл. Бълг., рус. и др. ез.

Произведения от Георги Марков. Книги. 33 загл. Бълг., рус., англ. и др. ез.

Произведения от Йохан Волфганг Гьоте и материали за него. Книги. 84 загл. Бълг. ез.

Произведения от Павел Вежинов. Книги. 54 загл. Бълг. ез.

Проф. Андрей Пантев - публикации от и за него. Книги и статии. 1992-2003. 134 загл.Бълг. ез.

Проф. Дечо Жечев Денев. Публикации от и за него. Книги и статии. 1952-2010. 156 загл. Бълг. ез.

Проф. Недю Недев. Книги и статии. 1970-2004. 63 загл. Бълг. ез.

Публикации за Ванга. Книги и статии. 26 загл. Бълг. ез.

Публикации за Васил Луканов. Книги и статии. 1970-1990. 45 загл. Бълг. ез.

Публикации на Красин Химирски в периодичния печат. Статии. 1992-2015. 46 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Виктор Юго в периодичния печат от Освобождението до днес. Статии. 1844-2001. 118 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Вили Цанков. Книги и статии. 1973-1990. 105 загл. Бълг. ез.

Публикации от Красимира Папазова и материали за нея. Книги и статии. 1971-2014. 50 загл. Бълг. ез.

Публикации на Владимир Хр. Калайджиев в периодичния печат. Статии. 1960-1989. 93 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Публикации от и за Георг Краев. Книги, статии и рец. 1979-2001. 61 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Георги Трифонов в периодичния печат. Статии. 1972-1992. 36 загл. Бълг. ез.

Публикации за Гьоте и неговия “Фауст” от български автори след 1970 г. Книги и статии. 1970-2006. 28 загл. Бълг., англ. и нем. ез.

Публикации за Данте Алигиери и Джовани Бокачо. Книги и статии. 1878-2008. 48 загл. Бълг. ез.

Публикации за Джон Атанасов. Книги и статии. 1985-1995. 21 загл. Бълг. и рус. ез.

Публикации от и за Дойно Дойнов. Книги, статии, рецензии, дисертации. 1952-2003. 291 загл. Бълг. ез., рус, англ., нем. и др.

Публикации за Елена и Димитър Мутеви. Книги и статии. 1992-2010. 13 загл. Бълг. и рус. ез.

Публикации на Жана Николова-Гълъбова. Книги и статии. 1936-1997. 18 загл. Бълг. ез.

Публикации за Захари Стоянов. Книги и статии. 1986-2010. 214 загл. Бълг. и рус. ез.

Публикации за Йосип Щросмайер на бълг. език. Книги и статии. 1952-2006. 20 загл. Бълг. ез.

Публикации за Леда Милева. Книги., дисертации и статии. 1985-2002. 15 загл. Бълг. ез.

Публикации за Любен Гройс. Книги и статии. 1970-1990. 65 загл. Бълг. ез.

Публикации от Волен Сидеров. Книги и статии. 1990-2015. 208 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Красимир Спасов. Книги и статии. 1970-1990. 75 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Константин Пашев. Книги и статии. 152 загл. Бълг. и фр. ез.

Публикации от и за проф. Марко Семов. Рецензии, дисертации и статии. 1967-2003. 100 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Методи Андонов. Книги и статии. 1963-1975. 46 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Младен Киселов. Книги и статии. 1970-1990. 122 загл. Бълг. ез.

Публикации от Лиляна Минкова. Книги и статии. 1958-2002. 66 загл. Бълг. ез.

Публикации от Любомир Кръстанов Кръстанов и материали за него. Книги и статии. 1936-2008. 702 загл. Бълг., фр., англ., рус., унг., нем. ез.

Публикации от Магдалина Станчева. Книги и статии. 1878-2009. 172 загл. Бълг., англ., исп., нем. и фр. ез.

Публикации за Райнер Мария Рилке. Книги и статии. 1980-2009. 17 загл. Бълг. ез.

Публикации от Радой Ралин в български вестници. 1992-2002. 77 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за Панка Пелишек. Книги и статии. 1952-200925 загл.Бълг. ез.

Публикации от Пламен Карталов и материали за него. Книги и статии. 1974-2014. 280 загл. Бълг. ез.

Публикации от и за проф. д-р Параскева Симова. Книги и статии. 1952-2010. 182 загл. Бълг., рус., англ. и нем. ез.

Публикации от и за Тодор Андреев Владигеров. Книги, дис. и статии. 1940-2014. 81 загл. Бълг. ез.

Публикации в периодичния печат от и за Румен Чакъров. Статии. 1970-1990. 18 загл. Бълг. ез.

Публикации от Чавдар Атанасов Добрев. Книги, статии и рецензии. 1952-2006. 426 загл. Бълг. ез.

Райна Кабаиванска. Статии и интервюта. Статии. 2 загл. Бълг. ез.

Ролан Барт. Статии. 1992-1998. 14 загл. Бълг. ез.

Сава Гановски - публикации, рецензии, предговори. Книги и статии. 1972-2002. 125 загл. Бълг., нем. и исп. ез.

Светлозар Игов. Книги, статии, рецензии. 1992-1998. 141 загл. Бълг. ез.

Сергей М. Айзенщайн. Произведения и статии за него. Книги и статии. 1952-1995. 39 загл. Бълг. ез.

Симеон Радев. Публикации за него в българския периодичен печат. 1973-1999. 56 загл. Бълг. ез.

Смоленски епископ Нестор - публикации от и за него. Статии. 1952-2009. 20 загл. Бълг. ез.

Ст. Л. Костов. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002; 1972-2002. 49 загл. Бълг. ез.

Станислав Стратиев. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002; 1972-2002. 122 загл. Бълг. ез.

Старобински, Жан. Книги и статии. 1966-2005. 4 загл. Бълг.език

Стефан Дичев. Произведения от и за него. Книги и статии. 1990-2002 ; 1972-2002. 29 загл. Бълг. ез.

Стефан Кожухаров. Публикации от и за него. Книги и статии. 1944-2008. 58 загл. Бълг., рус. и нем. ез.

Стефан Любенов Коларов. Книги и статии. 1960-2010 ; 1992-201081 загл.Бълг. ез.

Стоян Загорчинов. Произведения от и за него. Книги и статии. 1992-2002; 1972-2002. 41 загл. Бълг. ез.

Сугестопедия и сугестология. Д-р Г.К. Лозанов. Книги и статии. 1945-2007. 48 загл. Бълг. ез.

Творчеството на проф. Георги Тодоров Данаилов. Книги. 1878-2001. 25 загл. Бълг. ез.

Творчеството на Светлозар Игов. Книги., статии, рецензии. 1967-2000. 351 загл. Бълг. ез.

Теодор Фонтане. Произведения и отзиви за него. Книги и статии. 8 загл. Бълг. ез.

Трифон Кунев. Публикации от и за него. Книги и статии. 1898-2009. 143 загл. Бълг. ез.

Фани Рибарова. Книги и статии. 1980-2007. 70 загл. Бълг., рус., англ. и нем. ез.

Федерико Гарсия Лорка. Публикации на български и чужди езици. Книги. 32 загл. Бълг., гр., англ., исп., нем. ез.

Филип Рот. Преводи на български език и критика за него. Книги и статии. 1961-2006. 14 загл. Бълг. ез.

Хайнрих Бьол. Произведения и статии за него. Книги и статии. 1961-1996. 59 загл. Бълг. ез.

Хараламби Тачев. Книги и статии. 34 загл. Бълг. ез.

Хариет Бийчър Стоу - от и за нея. Книги и статии. 1858-2014. 52 загл. Бълг. ез.

Хенрих Ибсен - от и за него. Книги и статии. 1878-2001. 100 загл. Бълг. ез.

Художникът Генко Генков в българската периодика. Статии. 1960-2008. 22 загл. Бълг. ез.

Цветан Тодоров. Книги и статии. 1980-1997. 106 загл. Бълг., фр. и англ. ез.

Цветан Тодоров Боров. Книги и публикации в периодичния печат. Книги и статии. 1964-2008. 135 загл. Бълг. ез.

Цветан Тодоров на чужди езици в НБКМ. Книги. 1967-2007. 27 загл. Англ., фр. и рус. ез.

Цветан Тодоров. Книги и публикации в периодичния печат. Книги и статии. 1964-2005. 124 загл. Бълг.език

Шарл Монтескьо. Книги и статии. 1878-2002. 8 загл. Бълг. и фр. ез.


Политика. Политология

Биографии и автобиографии на български държавници, издадени след 1989 г. и налични във фонда на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Книги. 1990-2016. 160 загл. Бълг. ез.

Биографии и автобиографии на чуждестранни държавници, издадени след 1989 г. и налични във фонда на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Книги. 1990-2016. 73 загл. Бълг. ез.

Дисидентството по време на комунизма в България в периода 1956-1989. Книги и статии. 1990-2016. 115 загл. Бълг. ез.

Книги и статии за българската литературна емиграция, публикувани в периода 2000-2017 г. Книги и статии. 2000-2017. 42 загл. Бълг. ез.

Идеологически направления. Книги и сборници . 1990-2016. 190 загл. Бълг. ез.

Изследвания за българския преход. Книги и статии. 1989-2007. 512 загл. Бълг. ез.

Изследвания от чужди автори в областта на външната политика и международните отношения. Книги. 1990-2016. 96 загл. Бълг. ез.

Книги от българските президенти, налични във фонда на НБКМ. Книги. 1990-2016. 18 загл. Бълг. ез.

Политологични, исторически и други изследвания след 1989 в България. Книги. 1990-2016. 92 загл. Бълг. ез.

Президентска институция в България. Книги. 1990-2016. 12 загл. Бълг. ез.

Спомени и други материали на политици и общественици за периода от 1989 до наши дни( от фонда на НБКМ). Книги. 1990-2016. 74 загл. Бълг. ез.

Двустранни отношения между България и САЩ за периода 1878-1920. Книги и статии. 50 загл. Бълг. ез.

Българският преход 1989-2007. Преход към демокрация, политическа система, икономическа, културна и социална политика. Книги и статии. 1989-2017. 84 загл. Бълг., рус., англ., нем. и фр. ез.

Национална служба за охрана и национална сигурност на България. Книги и статии. 2000-2017. 21 загл. Бълг. ез.

Американска политическа теория от ХVІІІ век. Книги и статии. 1878-2007. 30 загл. Бълг. ез.

Американски военни бази в България. Книги и статии. 1992-2006. 44 загл. Бълг. и англ. ез.

Анализ на функциите на Съвета на Европа. Книги и статии. 1992-2009. 55 загл. Бълг. ез.

Апартейдът в ЮАР. Книги и статии. 1989-1999. 18 загл. Бълг., рус., англ. eз.

Българо-британски отношения. Статии. 1992-2003. 28 загл. Бълг. ез.

Българо-турски отношения след 1989 г. Книги и статии. 1989-1994. 54 загл. Бълг. англ.ез.

Българска балканска външна политика. Книги и статии. 1989-1997. 62 загл. Бълг., англ., нем. ез.

Българските медицински сестри и процесът в Либия. Статии от вестници. 1999-2008. 262 загл. Бълг. ез.

Външна политика и дипломация на САЩ по време на президентския мандат на Джими Картър (1977-1981). Книги. 1970-1990. 100 загл. Бълг., рус., англ., нем. ез.

Външна политика на България. Книги и статии. 1992-1996. 344 загл. Бълг. и англ. ез.

Външна политика на България. Книги и статии. 1988-2009. 220 загл. Бълг., англ. ез.

Външнополитическа дейност на държавата. Книги. 1980-2012 . 30 загл. Бълг. ез.

Германска външна политика на Балканите след 1989 г. Книги и статии. 1990-1997. 35 загл. Бълг. ез.

Демокрацията и българският политически живот. Книги и статии. 1992-2005. 98 загл. Бълг. и рус.

Десен екстремизъм. Книги и статии. 1980-2007. 11 загл. Бълг. ез.

Дипломация в сигурността и отбраната. Книги. 2000-2014. 229 заг. Бълг., англ. ез. Дипломатически и икономически връзки между България и Белгия 1878-1914. Книги и статии. 1850-1998. 44 загл. Бълг., рус. и фр. ез.

Европейска интеграция и национален суверенитет. Книги и статии. 1992-2001. 54 загл. Бълг. ез.

Европейски съюз. Европейска идентичност. Книги и статии. 1992-2003. 139 загл. Бълг. ез.

Европейският съюз и Дейтънското споразумение. Книги и статии. 1993-1997. 70 загл. Бълг. ез.

Извънпарламентарен диалог на класическото ляво-дясно в българския политически живот. Книги и статии. 1989-2001. 274 загл. Бълг. ез.

Италия и Близкият Изток. Външна политика на Италия след 1992 г. Книги и статии. 1992-2007. 54 загл. Бълг. и нем. ез.

Италия и Близкият Изток. Конфликтите в Близкия Изток след 2000 г. Книги и статии. 2000-2007. 220 загл. Бълг. и англ. ез.

Конституиране на Босна и Херцеговина. 1995-2005. Книги, статии. 1995-2013. 23 загл. Бълг. ез.

Контрол и превенция на проблеми, свързани с трафик на хора, застрашаващи националната сигурност. Книги и статии. 2000-2013. 68 загл. Бълг., англ. ез.

Конфликтът между Индия и Пакистан за Кашмир. Книги и статии. 1970-2007; 1992-2007. 56 загл. Бълг. ез., рус. и англ. ез.

Кубинската ракетна криза от 1962 г. Книги и статии. 1990-2013. 14 загл. Бълг. ез.

Либия и арабският свят. Книги и статии. 1990-1995. 83 загл. Бълг. ез.

М. Сийгъл и дейността на еврейските организации в България 1946-1948. Книги, статии. Бълг. ез. 105 загл.

Малцинствата в управлението. Книги и статии. 2002-2012. 27 загл. Бълг. ез.

Миграцията като заплаха за националната сигурност на България и на Балканите. Книги и статии. 1992-2014. 61 загл. Бълг. ез.

Мироопазване. Взаимоотношения НАТО – ООН при опазване на мира. Книги и статии. 1992-2014. 71 загл. Бълг., англ. ез.

Мироопазващи операции. Книги и статии. 1996-2011. 234 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Насилие, екстремизъм, тероризъм. 1992 – 2010. Книги, статии. Бълг. ез. 40 загл.

Немско-английско военноморско съперничество през І Светован война. 1992-2010. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 15 загл.

Обединението на Германия и отражението му върху съвременния политически живот. Книги и статии. 1990-2001. 53 загл. Бълг. ез.

Отношенията между България и Германия по пътя на присъединяването на България към ЕС. Книги и статии. 1992-2007. 68 загл. Бълг., англ. и нем. ез.

Отношенията на Англия с ЕС от Тачер до днес. 1979-2008. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 55 загл.

Политика и политическо лидерство. Книги и статии. 1992-1999. 25 загл. Бълг., англ. ез.

Политически отношения между Сирия, Ливан, Асад. 1990-1912. Книги, статии. Бълг., англ. език. 72 загл.

Политическа отговорност на правителството. Книги, дисертации и статии. 80 загл. Бълг., рус.ез.

Политическите, икономически и културни отношения между Франция и България в периода 1989-2004 г. Книги и статии. 1989-2004. 46 загл. Бълг. и фр. ез.

Президентски избори 1992 и 1996. Предизборни платформи 1992, 1996. 72 загл. Бълг. ез.

Президентските избори в Русия 2008. Книги и статии. 2007-2009. 109 загл. Бълг. ез.

Преходът в България и съхраняване позициите на бившия политически елит. Книги и статии. 1992-1997 ; 1990-1991. Бълг. ез.

Приоритети в локалното развитие на източната част на Софийската котловина. Книги и статии. 1878-2011; 1992-2011. 160 загл. Бълг., анг. ез.

Публикации във френската преса в периода 1946-1948 за опозицията в България и процеса срещу Н. Петков. Статии. 1946-1947 20 загл. Фр. ез.

Разузнаване. Статии. 1990-1998. 143 загл. Бълг., руски и англ. ез.

Реформа в сектора за сигурност в България и Казахстан. Книги, статии. 1990-2013. 148 загл. Бълг. ез.

Ролята на ДПС в българския преход към демокрация. Книги и статии. 1990-2004. 264 загл. Бълг. ез.

Ролята на неправителствените организации за прехода в България. Книги и статии. 1989-1997. Бълг. ез.

Русия и мюсюлманските държави от Централна Азия. Книги. 1992-2001. 22 загл. Рус. и англ. ез.

Службите за сигурност. Книги и статии. 1998-2002. 128 загл. Бълг. ез.

Спорът между Р Македония и Гърция за името на Р Македония. Позицията на България. Книги и статии. 1992-2012. 54 загл. Бълг. ез.

Сто години българо-американски дипломатически отношения. Книги и статии. 1878-2003. 238 загл. Бълг.,рус., англ. ез.

Съвет за сигурност на ООН. Книги, статии, дис. 1984-2014. 73 заг. Бълг., англ. ез.

Съвременни аспекти на външната политика на Мексико. Книги и статии. 1960-2009; 1992-2009. 56 загл. Бълг., рус, англ., исп. ез.

Сърбия - водеща държава в балканската политика на Русия в края на ХХ и началото на ХХІ век. Книги и статии. 1991-2011. 71 загл. Бълг. и англ. ез.

Тероризъм и антитерористични действия. Книги и статии. 1992-2001. 27 загл. Бълг. ез.

Трансгранични връзки. Варна, Добрич, Русе, Силистра. Политика. Икономика статии 1992-1999. 4 загл. Бълг. ез.

Турско малцинство в България. 1992-2011. Книги. Бълг. ез. 38 загл.

Управление на промените в териториалната администрация на Република България. Книги и статии. 2004-2010. 56 загл. Бълг. и англ. ез.

Участие на Източна Европа във войните на САЩ и борбата с тероризма. Книги и статии. 2000-2015. 82 загл. Бълг., англ. ез.

Хуманитарна интервенция. Статии 1992-2008. 80 загл. Бълг. и англ. ез.

Черноморски регион. История и геополитика. 1992-2011. Книги и статии. Бълг.,англ., рус ез. 60 загл.

Югославия и ЕС. Книги, статии. 1992-2000. 16 загл. Бълг. ез.


Право

Административнонаказателна отговорност в здравеопазването съобразно действащото ни законодателство. Книги и статии. 72 загл. Бълг. ез.

Взаимодействие между правото на Европейския съюз и националните конституции. Книги, статии. 2000-2016. 66 загл. Бълг. ез.

Командитно дружество, търговски дружества, несъстоятелност. Книги и статии. 1891-2016. 162 загл. Бълг. ез.

Нетрадиционни криминалистически методи за идентификация на човек. Книги и статии. 1990-2016. 64 загл. Бълг., англ., рус. ез.

Нормативна уредба и тълкувания при арест, употреба на сила при арест и задържане под стража. 35 загл. Бълг. ез.

Обжалване на определенията в гражданския процес. Книги и статии. 1878-2017. 64 загл. Бълг., англ. ез.

Професионална небрежност, професионална непредпазливост. Книги и статии. 1989-2017. 34 загл. Бълг. ез.

Съдържание на трудовото правоотношение. Книги и дисертации. 101 загл. Бълг. ез.

Доживотният затвор - правозащитни аспекти, вид наказание, криминологични аспекти, статистика (предимно за Европа). Статии. 2005-2017. 50 загл. Англ. ез.

Екологично право, морско право, опазване на морската среда. Книги и статии. 1995-2017. 84 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Архитектура и интелектуална собственост. Книги и статии. 1970-2006. 46 загл. Бълг., англ., нем. и фр. ез.

Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. Книги. 1992-2003. 47 загл. Англ., фр. ез.

Библиография на правна литература. Книги и статии. 47 загл. Нем. ез.

Борба /противодействие на данъчни престъпления/ правонарушения и измами. 1992 – 2010. Книги, статии. Бълг. ез. 40 загл.

Видове срочни трудови договори. 1992-2012. Книги, статии. Бълг. език. 20 загл.

Военни престъпления. 1992 – 2010. Книги, статии. Бълг., рус., англ., нем. ез. 85 загл.

Военни престъпления, военни съдилища. Книги и статии. 2009-2014. 6 загл. Бълг. ез.

Данъчно право. 2000-2008. Книги, статии. Бълг. ез. 95 загл.

Данъчно производство, данъчно регистриране, данъчно деклариране, обезпечителни мерки и привилегии в данъчното право. Книги и статии. 2004-2014. 186 загл. Бълг. ез.

Дейност на военните съдилища.1879 – 2010. Книги, статии. Бълг.,рус.,англ.,нем.,фр. ез. 108 загл.

Дипломатически протокол и церемониал. Книги и статии. 6 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Длъжностни присвоявания. Книги и статии. 1992-2008. 7 загл. Бълг. ез.

Длъжностното лице в българското наказателно право. 1878 – 2009. Книги, статии. Бълг. ез. 25 загл.

Договор за търговско посредничество, права и задължение. 2000-2012. Книги, статии. Бълг., англ. език. 29 загл.

Достъп до обществена информация. Книги и статии. 1992-2004. 35 загл. Бълг. и рус. ез.

Държавна тайна. Книги и статии. 1994-2011. 61 загл. Рус. ез.

Европейска заповед за арест и екстрадиция. Книги и статии. 1992-2008. 50 загл. Бълг. и англ. ез.

Европейски модел на конституционно правосъдие. Книги и статии. 2000-2014. 73 заг. Бълг, англ., рус.ез.

Защита на правата на сираците - нормативни актове, действали в България. Книги, статии и законодателни материали. 1932 – 1950. 30 загл. Бълг. ез.

Злоупотреби с финансовата индивидуалност на българските граждани през периода 1944-1989. Книги и статии. 1990-1997. 21 загл. Бълг., англ. ез.

Изпиране на пари. Организирана престъпност. Книги и статии. 1992-2008. 435 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Институцията омбудсман в България. Книги и статии. 1992-2007. 64 загл. Бълг. ез.

Касационно обжалване. 2000-2008. Статии. Англ. ез. 6 загл.

Книги по проблеми на гражданското право, издадени в България. 1992-1995. 117 загл. Бълг. ез.

Корупционни схеми. Антикорупция. Статии. 1992-2014. 20 загл. Бълг. ез.

Корупция. Статии – списания. 1992-2014. 116 загл. Бълг. ез.

Корупция и антикорупция. Корупционни схеми. Книги и дисертации. 1878-2014. 146 загл. Бълг., рус., англ., нем. ез.

Корупция. Антикорупция. Статии – вестници. 1992-2014. 981 загл. Бълг. ез.

Корупция в България, борба на правителството срещу нея. Право. 2009-2012. Книги, статии. Бълг., англ. ез

Лични данни. Защита на личните данни. Книги и статии. 1992-2004. 14 загл. Бълг. и рус. ез.

Международно-правна защита на правата на човека, закрила на правата на човека.1992 – 2009. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 240 загл.

Митнически индивидуални административни актове. 1992 – 2009. Книги, статии. Бълг., англ. ез. 115 загл.

Младежка групова престъпност. Книги и статии. 1992-2006. 177 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Младежки криминалитет. Книги и статии. 1990-2011. 27 загл. Бълг., нем. и англ. ез.

Мръсни пари. Изпиране на пари. Книги и статии. 1992-2004. 86 загл. Бълг. и рус. ез.

Наркотици, наркобизнес, наркотрафик, наркомания. Книги и статии. 1992-2002. 83 загл. Бълг. ез.

Обект на правото, предмет на правото. 1988-2008. Книги, статии. Бълг,фр.англ. ез. 166 загл.

Обекти на индустриалната собственост. Книги и статии. 2000 – 2015. 129 загл. Бълг. ез.

Осигурително право. България. 1879-1946. Книги Бълг. ез. 173 загл.

Особен залог. Особен залог на нематериални блага. Особен залог на индустриална собственост. Книги и статии. 1994-2014. 26 загл. Бълг. ез.

Отговорност на държавата и общините за вреди. 2010. Книги, статии. Бълг. език. 29 загл.

Пострадали от престъпления. Жертви на престъпления. Видове насилие. Книги, статии. 2006-2013. 65 загл. Бълг., англ. ез.

Права на детето. Книги и статии. 1980-1997. Бълг., рус., нем., англ., фр. ез.

Правен режим на дружествата със специална инвестиционна цел. 2003-2011. Книги и статии. Бълг., англ. ез. 63 загл.

Правно регулиране на борбата с незаконната миграция в ЕС. Книги и статии. 1992-2014. 135 загл. Бълг, англ., рус.ез.

Превенция на противообществените прояви и престъпления извършени от малолетни и непълнолетни лица. Книги и статии. 2003-2014. 54 загл. Бълг. ез.

Престъпления по служба. Книги и статии. 1992-2007. 15 загл. Бълг. ез.

Престъпност в обществото и въоръжените сили. Книги и статии. 1989-1998. 92 загл. Бълг. ез.

Приемане и отказ от наследство. 1992-2010. Книги, статии. Бълг. ез. 30 загл.

Пробация - публикации във вестниците "Труд" и "24 часа". Статии. 2006-2007. 32 загл. Бълг. ез.

Прокуратура. Книги и статии. 1878-2009. 60 загл. Бълг. ез.

Публикации, отразяващи дейността на Комисията по досиетата. Статии. Септември 2007 – февруари 2008. 97 загл. Бълг. ез.

Работническо представителство. 1990-2012. Книги, статии. Бълг., англ., фр. език. 16 загл.

Суверенитет на държавите членки и институциите на ЕС. Книги, статии. 1992-2013. 74 загл. Бълг., англ., фр. ез.

Съдебен и извънсъдебен контрол върху административни актове на общински съвети. 1900-2008. Книги, статии. Бълг. ез. 150 загл.

Тайна. Класифицирана информация. Книги и статии. 1970-2002. 23 загл. Бълг. ез.

Тайна, класифицирана информация. Книги и статии. 1992-2004. 32 загл. Бълг. и рус. ез.

Трудова книжка, трудов стаж. 2006-2012. Книги, статии. Бълг., рус. език. 82 загл.

Трудова книжка, трудов стаж. 2007-2011. Статии. Бълг. ез. 54 загл.

Туристическо право. Книги и статии. 1997-2014. 72 загл. Бълг., англ. ез.

Формиране на правно-икономическо мислене. Статии. 1990-1998. 66 загл. Бълг., руски и англ. ез.

Юридически книги на бълг. автори. Книги. 2010 - 2011. 186 загл. Бълг. ез.

Юридическа литература на български автори постъпили в НБКМ. 2010-2011. Книги. 163 загл.


Преводи - български автори на чужди езици

Български автори, издадени в Швейцария. Книги. 2005-2016. 31 загл. Нем., англ., фр., исп. ез.

Български автори на португалски език. Книги и статии . 1900-2016. 109 загл. Португ. ез.

Българска детска литература в превод на френски език. Книги. 1990-2009. 17 загл.

Българска литература в превод на италиански език в областта на езикознанието, литературата, историята и изкуството. Книги. 1878-1990. 113 загл.

Българска художествена литература, издадена в Италия. 1990-2005. Книги. 23 загл.

Българска художествена литература, преведена на английски език. Книги и статии.1960-2001. 14 загл.

Български автори в превод на испански език в Испания и в България (художествена литература и публицистика). Книги. 1997-2007. 36 загл.

Български автори в превод на френски език. Книги и статии. Български автори, издадени в Тунис. Книги. 1970-1990. 3 загл.

Български автори, издадени в Алжир. Книги. 1970-1990. 4 загл. Фр. ез.

Български автори, издадени в Белгия. Книги и статии. 1917-2001. 92 загл. Фр. ез.

Български автори, издадени в Германия. Книги. 1990-2001. 448 загл.

Български автори, издадени в Италия. Книги. 1997-2007. 38 загл.

Български автори, издадени в Канада. Книги и статии. 1917-2001. 53 загл. Бълг., англ., нем., фр. ез.

Български автори, издадени във Франция 1878-1916. Книги и статии. 5 загл.

Български автори, издадени във Франция 1917-1969. Книги и статии. 245 загл. Бълг., фр., англ., нем. ез.

Български автори, издадени във Франция 1970-1990. Книги. 213 загл.

Български автори, преведени в Австрия. Книги1878-2005. 250 загл. Бълг., рус., англ., нем., фр., исп. ез.

Български автори, преведени в Швейцария. 1878-2005. Книги.183 загл. Нем., фр., англ. ез.

Български автори, преведени във Финландия. Книги. 1944-1999. 18 загл. Фински ез.

Български автори, преведени във ФРГ. Книги. 1949-1990. 290 загл. Бълг.,англ., рус., нем., турски, хърват. ез.

Български автори в превод на арменски език и арменски автори в България след 2003 г. Книги.1944-2010 ; 2003-2010. 31 ; 25 загл. Бълг. и рус. ез.

Български автори в превод на немски език и издадени в ГДР. Книги. 1949-1990. 543 загл.

Книги от български автори, издадени във Франция. 1991-2001. 270 загл. Бълг. и фр. ез.

Книги от български автори, издадени във френскоезичните страни. 2002-2006. 97 загл. Бълг., англ., фр., нидерл. и нем. ез.

Преводи на Иван Вазов на италиански език. Книги и статии. 1925-1994. 30 загл.

Произведения от български автори на китайски език. Книги. 1964-2007. 5 загл.

Съвременни български писатели в чужбина. Книги. 1992-1998. 189 загл. Исп., фр., нем., рус., англ., дат., чеш. и др. ез.

Турски автори в превод на бълг. ез. Бълг. автори, преведени на турски език. Книги и статии. 1990-2010. 167 загл. Бълг., тур., англ. ез.


Преводи - чужди автори на български език

Преводи от португалски език. Книги и статии. 1900-2016. 423 загл. Бълг. ез.

Немскоезична литература. 2015-2017. Книги. 2015-2017. 297 загл. Бълг. ез.

Произведения от немскоезични автори в превод на български език, публикувани в периодични издания. Статии. 2015-2016. 32 загл. Бълг. ез.

Публикации на уругвайски автори в периодичния печат. Статии. 1952-1991. 64 загл. Бълг. ез.

Старогръцка поезия и драма в превод на български език. Книги и статии. ок. 330 загл. Бълг. ез.

Австралийска литература. Книги. 20 загл.

Австрийски автори в превод на български език. Худож. лит. 1992-1998 г. Книги. 54 загл.

Австрийски автори в превод на български език. Книги. 1997-2001. 26 загл.

Австрийски автори в превод на български език. 1878-1944 г. Книги. 154 загл.

Автори от Германия (до 1949 г.) в превод на български език. Художествена литература. Книги.1978-1992. 231 загл.

Алън Гинзбърг. Преводи на български език. Книги. и статии. 1952-1994. 8 загл.

Американска литература. Книги. 883 загл.

Английска литература. Книги. 366 загл.

Английска художествена литература, преведена в България. Книги. 1994-1995. 296 загл.

Англо- канадска литература. Книги.17 загл.

Антични автори. Книги.1878-1944. 225 загл.

Арабски автори в превод на български език. Книги.1992-2008. 50 загл.

Арменски автори в превод на български език. Книги.1878-2003. 59 загл.

Белгийска художествена литература. Книги.1992-2003. 101 загл.

Бърнс, Кийтс, Колридж, Уърдсуърт, Шели. Книги и статии. 67 загл.

Вики Баум - преводи на български език. Книги.1934-1995. 41 загл.

Гръцки автори в превод на български език Книги.1985-1997. 105 загл.

Датски автори в превод на български език Книги.1992-1997. 11 загл.

Датски автори в превод на български език. Книги. 2000-2002. 18 загл.

Датска, норвежка, шведска литература. Книги. 1999-2002. 38 загл.

Емерсън, Торо, Уитман. Книги и статии. 117 загл.

Жорж Сименон. Произведения на български и френски език. Книги. 80 загл.

Иранска художествена литература. Книги. 1878-2001. 42 загл.

Италиански автори - от и за тях. Художествената литература, езикознание, литературознание. Речници и учебници по италиански език. Книги и статии. 1999-2000. 62 загл.

Италиански автори, преведени на български език. Езикознание и литературна критика. Книги и статии. 2011-2012. 86 загл. Бълг. ез. Италиански автори в превод на български език. 1878-1944. Книги.1878-1944. 491 загл.

Италиански автори в превод на български език. Книги.1990-1994. 124 загл.

Италиански автори в превод на български език. Книги. 2000-2007. 140 загл.

Канадски автори в превод на български език. Книги. 2000-2005. 45 загл.

Канадски автори в превод на български език. Книги.1920-1944. 12 загл.

Китайски автори в превод на български език. Статии. 1952-2006. 173 загл.

Книги от азербайджански автори в превод на български език във фонда на НБКМ. 1878-2010. 17 загл.

Книги от казахски автори в превод на български език във фонда на НБКМ.1951-2005. 9 загл.

Книги от казахски автори в превод на български език във фонда на НБКМ. 1878-2010. 16 загл.

Кубински автори в превод на български език. Книги.1944-2006. 71 загл.

Латвийски, испански и финландски автори в превод на български език. Книги.1878-2009. 54 загл.

Немска и австрийска литература. Книги. 154 загл.

Немски автори в превод на български език. Художествена литература. Книги.1992-1998. 179 загл.

Немски приказки в превод на български език. 1878-2002. 494 загл.

Норвежки автори в превод на български език. Книги. 1878-2002. 239 загл.

Пиеси от немскоезични автори, издадени в България. 1944-1995. 78 загл.

Португалска литература. Книги. 60 загл.

Преведени книги от френски автори на български език по програма "Витоша". 1996-1997. 47 загл.

Преводи на датски автори на български език. Книги.1878-2000. 152 загл.

Преводи на Итало Калвино, Джовани Верга, Чезаре Павезе, Силвио Пелико и Емилио Салгари на български език. 1862-2002 г. Книги и статии. 290 загл.

Преводи на немски автори на български език. 2005-2006. Книги. 87 загл.

Преводи на Сервантес на български език. Книги. 1894-2003. 76 загл.

Преводи на френски автори на български език. 2005-2006. Книги. 98 загл.

Преводи на датски автори на български език. Книги. 1991-2011. 157 загл.

Преводи на испанска художествена литература в България. Книги. 2003-2013. 97 загл.

Преводи на италиански автори в българския периодичен печат. Статии. 2000-2007. 70 загл.

Преводи на канадски автори на български език. Книги.1878-2001. 87 загл.

Преводи от китайски автори и китайски език. Книги. 1919-2007. 129 загл.

Преводи на Ханс Кристиан Андерсен в България. Книги. 1878-1944. 66 загл. Бълг. ез.

Преводна литература на български език, излязла в периода 2003 – 2006 г. Книги. 1050 загл.

Преводна художествена литература в периода 2007-2009. Книги. 288 загл.

Произведения на Карл Май в превод на български език. 1994-1997. 14 загл.

Произведения от беларуски автори на български език. Книги и статии. 1992-1998. 35 загл.

Румънска литература в превод на български език. Книги. 1980-1995. 46 загл.

Румънски автори в превод на български език. Молдовски автори в превод на български език. Книги. 1992-2001. 8 ; 9 загл.

Руска, беларуска и украинска литература. Полска литература. Книги. 122 ; 14 загл.

Руска художествена и детска преводна литература в България. 1991-2008. Книги. 597 загл.

Руска художествена преводна литература в България. Книги и статии. 2001-2007. 495 загл.

Словашки автори в превод на български език. Книги.1949-1997. 55 загл.

Сръбска, хърватска, словенска литература. Македонска литература. Литература на балтийските народи. Книги.12 ; 13 ; 3 загл.

Турски автори в превод на български език. Бълг. автори, преведени на турски език. Книги и статии. 1990-2010. 167 загл. Бълг., тур., англ. ез.

Уругвайски автори на български език. Книги и статии. 1939-2015. 82 загл. Бълг. ез.

Финландски автори в превод на български език. Книги. 1996-2011. 25 загл.

Френска литература. Книги. 140 загл.

Френски автори в превод на български език. Книги. 2006-2007. 145 загл.

Френски автори в превод на български език. Книги. 2003-2004 г. 113 загл.

Френски автори в превод на български език. Книги.1996-2002. 273 загл.

Хайнрих Ман. Преводи на български език Книги. 17 загл.

Холандски автори в превод на български език. Книги. 1944-1997. 36 загл.

Хърватски автори в превод на български език. Книги. 1947-1998. 15 загл.

Чешка литература. Книги. 1992-2003. 78 загл.

Чешка художествена литература в превод на български език. Книги. 1987-1995. 32 загл.

Шведски автори в превод на български език. 1878-1999. Книги. 127 загл.

Шведски автори в превод на български език.1987-2000. Книги. 32 загл.

Шведски автори в превод на български език. Книги. 2000-2002. 24 загл.

Шведски автори в превод на български език. Книги. 1878-1987. 191 загл.

Швейцарски автори в превод на български език. Художествена литература. Книги. 1992-1998. 11 загл.

Швейцарски автори в превод на български език. Книги. 1985-1999. 134 загл.

Югославски автори в превод на български език. Книги. 1970-2002. 65 загл.


Природни науки

 

75 години природен парк Витоша. Книги и статии. 1878-2009. 230 загл. Бълг. и англ. ез.

Езерата в България - физикогеографски данни, морфологични характеристики и хидрологични изследвания. Книги и статии. 1985-1997. 19 загл. Бълг. ез.

Природно - ресурсен потенциал на бившата Варненска област. Книги и статии. 1990-2000. 23 загл. Бълг. ез.

Резултати от интродукцията на зелена дуглазка в България. Статии и дисертации. 14 загл. Бълг.ез.

Соколи и соколарство в България. Книги и статии. 12 загл. Бълг. ез.


Промишленост

Вино и винопроизводство. Книги. 161 загл. Бълг., рус., англ., нем., фр. и чеш. ез

АЕЦ "Белене", "Бургас-Александруполис", "Южен поток", газопровода "Набуко”. Статии. 2005-2011. 22 загл. Бълг. ез.

Българско кисело мляко и бяло саламурено сирене. Книги. 1900-1996. 174 загл. Бълг. ез.

Възобновяеми енергийни източници. Книги и статии. 2000-2011. 58 загл. Бълг. и англ. ез.

Дрехи и мода. Книги и статии. 1992-1998. 36 загл. Бълг., фр. ез.

Eнергийната политика на България. Книги и статии. 1970-2008. 306 загл. Бълг. и нем. ез.

Енергийната политика на ЕС и зависимостта на ЕС от внос на енергийните източници от Русия. Книги и статии. 2000-2009. 53 загл. Бълг., рус., англ. ез.

ТЕЦ Марица-Изток 3. Книги и статии. 1945-2003. 16 загл. Бълг. ез.

Тютюн. Тютюнопроизводство и индустрия. Булгартабак. Книги, статии, периодични издания. 259 загл. Бълг., англ., фр., нем. ез.

Употреба на микроорганизми в хранително-вкусовата промишленост и по-специално на Lactobacillus rhamnosus. Статии. 1972-1992. 23 загл. Бълг. ез.

ЦНСМ - модна скица в България. Книги и статии. 1955-2012. 63 загл. Бълг. ез.


Психология

Лидерство в училище. Статии. 1996-2016. 11 загл. Бълг., англ. ез.

Физическа дееспособност и психическа устойчивост при юноши и девойки 14-17 години. Книги. 1990-2016. 32 загл. Бълг. и англ. ез.

Психология на развитието, себеоценка, "аз" образ. Книги и статии. 49 загл. Бълг. ез.

Дисциплина и дисциплинарна практика в полицията. Книги и статии. 72 загл. Бълг., англ. ез.

Дисциплина и морал в армията. Книги и статии. 77 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Авторитарният лидер в психологията на масовото поведение. Книги и статии. 1878-2006. 93 загл. Бълг. и рус. ез.

Агресивно поведение при децата (от 3 до 9 г.). Книги и статии. 1990-1995. 61 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Арт терапия, общуване с деца аутисти, с комуникативни нарушения. Книги и статии. 2010-2015. 60 загл. Бълг. ез.

Аутизъм. Книги и статии. 1990-2004. 24 загл. Бълг., англ., нем. ез.

Възприятие за време. Статии от база данни на CD-Rom Francis. Книги. Англ., фр. ез.

Възрастова динамика на психологическото време и его-ангажираносттта в темите на живота. Книги и статии. 2000-2013. 45 загл. Бълг., англ. ез.

Въображение. Книги и статии. 1996-2001. 34 загл. Бълг. и англ. ез.

Девиантно поведение и самоубийства при юноши. Книги и статии. 1992-2002. 42. Бълг. ез.

Домашно насилие. Книги и статии. 2005-2015. 39 загл. Бълг. и англ. ез.

Комуникацията в психотерапевтичното интервю. Книги и статии. 1992-2004. 20 загл. Бълг. и англ.ез.

Крос-културална личностна специфика на лица в напреднала и старческа възраст. Книги и статии. 1980-2004. 99 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Нагласи към трудовата дейност при военнослужещите. Трудова психология. Книги и статии. 1992-2009. 11 загл. Бълг., англ. ез

Общуване и развитие на личността. Книги. 1992-2002. 43 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Проблеми при адаптацията на служителите в системата на затворите и методи за тяхното преодоляване. Книги и статии. 1990-1995. 27 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Проблемът за лидерството в политическата психология. Книги и статии. 1987-1998. 46 загл. Бълг., рус. ез.

Психично напрежение. Книги и статии. 1980-2008. 73 загл. Бълг. ез.

Психо-лингвистични подходи и технологии в психологическото консултиране. Книги и статии. 1986-1997. 52 загл. Бълг., рус., англ. и фр. ез.

Психологически аспекти на престъпления, извършени в детско-юношеска възраст вследствие на травми в детството. Книги и статии. 1992-1997. 12 загл. Бълг. ез.

Психологически аспекти на самоубийствата в юношеска и младежка възраст. Книги и статии. 1992-1998. 19 загл. Бълг. ез.

Психологически проблеми на деца сираци. Статии. 1990-2001. 32 загл. Бълг. ез.

Психологически проблеми на интеграцията на малцинствените етнически общности в политическата система на българското и украинското общество. Книги и статии. 1987-1998. 82 загл. Бълг. и рус. ез.

Психологични особености на агресивната диспозиция при извършителите на убийство, рекет и грабеж. Книги и статии. 1991-1996. 95 загл. Бълг., англ. ез.

Психология на икономическото поведение. Влияние на хороскопите. Астрология. Книги и статии с пълен текст. 1878-2010. 45 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Психология на човешкото поведение в екстремни ситуации. 1992-2011. Книги и статии. Бълг.,англ.ез. 38 загл.

Ранен и детски аутизъм. Книги и статии. 1987-1998. 14 загл. Бълг. и рус. ез.

Семейна и групова терапия на преживели травмиращи събития деца. Книги и статии. 1990-1997. 11 загл. Бълг. и рус. ез.

Семейни модели при хранителни разстройства. Книги и статии. 1947-2015. 60 загл. Бълг., англ., нем. ез.

Социална адаптация и поведение при личностните разстройства. Статии. 6 загл. Бълг. ез.

Социална психология - роля и значение в социалното управление. Книги. 1990-2008. 61 загл. Бълг. ез.

Социално-психологическа адаптация на деца в риск. Книги и статии. 1987-1996. 103 загл. Бълг., рус., англ. и фр. ез.

Специфика на хипнотерапията и области на приложение. Книги и статии. 1992-2007. 26 загл. Бълг. ез.

Стрес. Превенция на стреса. Статии. 1990-2003. 52 загл. Бълг.език

Сън и сънища. Сънят на децата в предучилищна възраст. Книги и статии. 1985-1996. 41 загл. Бълг. и англ. ез.

Терапевтични комуни. Книги и статии. 1990-2000. 33 загл. Бълг., англ., нем. ез.

Усет. Усещане. Книги и статии. 1992-2001. 31 загл. Бълг., англ. ез.

Ценности и промяна - психологически аспекти. Книги и статии. 1992-1996. 96 загл. Бълг. и англ. ез.


Религия

 

Баптизъм и баптистка църква. Книги и статии. 33 загл. Рус., англ., нем., фр. ез.

Ден на християнската младеж и християнското семейство. Статии. 3 загл. Бълг.език

Езически религии и ереси в българските земи. Книги и статии. 1990-1999. 105 загл. Бълг. ез.

Езотерична литература на български език. Книги. 2001-2009. 101 загл. Бълг. ез.

Етическо изменение в бенедиктинския, францисканския и доминиканския орден. Книги. 9 загл. Бълг. ез.

Произведения от немски автори в областта на културата, религията, философията в превод на бълггарски език. Книги. 1992-1998. 222 загл. Бълг. ез.

Религии и вероизповедания. Речници, справ., енциклопедии. Книги и статии. 1992-1998. 144 загл. Бълг. ез.

Религиозна толерантност. Книги и статии. 1992-2004. 22 загл. Бълг. ез.

Религия и митология. Справочници в НБКМ. Книги. 1990-2009. 132 загл. Бълг., англ., нем., фр. и др. ез.

Сектите в България. Книги и статии. 1995-1998. 29 загл. Бълг. ез.

Социално-просветна и духовно-нравствена мисия на българската православна църква. Книги. 1878-2006. 82 загл. Бълг. ез.

Списание „Духовна култура”. Статии. 1946-1965. 56 загл. Бълг. ез.

Чудотворната икона. Книги и статии. 1878-2007. 21 загл. Бълг. ез.


Селско стопанство

 

Развитие на българското село. Книги. 2014-2017. 26 загл. Бълг. ез.

Аграрната политика на страните от Европейския съюз и България. Книги и статии. 1992-1999. 47 загл. Бълг. ез.

Влошаване качеството на земеделските земи поради неправилно стопанисване. Книги и статии. 1992-2011. 64 загл. Бълг. ез.


Социална политика

Книги и статии от фонда на НБКМ върху историята на взаимоспомагателните каси в България. Книги и статии. 154 загл. Бълг. ез.

Социални грижи. Книги и статии. 77 загл. Бълг., англ. ез.

Възрастни и деца с увреждания. Книги. 1878-2006. 76 загл. Бълг.език

Детски социални заведения. Книги и статии. 1992-2001. 34 загл. Бълг. ез.

Идентичността на хората с увреждания. Книги и статии. 2000-2010. 46 загл. Бълг. ез.

Инвалидност и социална интеграция. Книги и статии. 1989-1999. 53 загл. Бълг., рус., англ., фр. ез.

Лични и социални асистенти на хора с увреждания. Книги и статии. 1992-2005. 29 загл. Бълг. и рус. ез.

Лични и социални асистенти на хора с увреждания. Книги и статии. 1992-2008. 35 загл. Бълг. ез.

Представата за семейството и родителите при институционализираните деца от 3 до 7 години. Книги и статии. 1990-1998. 86 загл. Бълг., рус., англ.ез.

Репутационна криза в българските социални домове. Книги и статии. 2005-2012. 41 загл. Бълг. ез.

Социални услуги в България. Книги и статии. 1992-2009. 36 загл. Бълг. и англ. ез.

Социално, здравно и пенсионно осигуряване. Дисертации. 1989-2006. 3 загл. Бълг. ез.

Участие на лица с увреждания в управлението на трудовия пазар, заетост и права. Книги и статии. 2000-2011. 46 загл. Бълг. ез.


Социология. Статистика

Култура на безопасност. Организационна култура, здраве и безопасност в работната среда. Книги и статии. 180 загл. Бълг., англ., фр. ез.

Организационна култура. Екипна ефективност. Книги и статии. 1991-2016. 126 загл. Бълг. ез.

Бизнес комуникации и връзки с обществеността. Книги и статии. 1992-2005. 125 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Българите в чужбина. Книги и статии. 1980-2005. 221 загл. Бълг.,англ.,рум.,рус.,фр.

Визуална комуникация. Графична комуникация. Социология. Изкуство. Книги и статии. 1992-2009. 44 загл. Бълг. ез.

Външна миграция на населението в България. Книги и статии. 1990-1997. 71 загл. Бълг. ез.

Градски бит в България 1918-1989. Книги, статии и дисертации. 1918-1989. 196 загл. Бълг. ез.

Гражданско общество. Книги и статии. 1990-1997. 127 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Гражданското образование и правата на жените. Книги и статии. 1992-2001. 29 загл. Бълг. ез.

Демография и статистика на град София. Книги и статии. 1985-2005. 20 загл. Бълг. ез.

Детето в България - правен и социологически аспект. Книги и статии. 1992-1997. Бълг. ез.

Детска смъртност. Книги и статии. 1997-2001. 20 загл. Бълг. ез.

Деца в неравностойно социално положение. Книги и статии. 1992-2005. 385 загл. Бълг. ез.

Деца в риск. Книги и статии. 1992-2004. 104 загл. Бълг. ез.

Децата на улицата. Книги и статии. 1992-2004. 45 загл. Бълг. ез.

Евгеника. Раси. Расизъм. Книги и статии. 1883-2003. 65 загл. Бълг., фр. и англ. ез.

Идентичност. Женска идентичност. Феминизъм. Книги и статии. 1970-2002 . 172 загл. Бълг., англ., рус. и нем. ез.

История на гражданските сдружения в България. 1900-1944. Книги и статии. 1900-1996. 283 загл. Бълг. ез.

История на статистиката в България. Документи във фонда на НБКМ. Книги и статии. 85 загл. Бълг. ез.

Книги по етнически и демографски проблеми, издадени на български език през 2006 г. 12 загл. Бълг. ез.

Комуникации с държавни, обществени, стопански и нестопански организации. Комуникативни стратегии. Книги. 1992-2004. 42 загл. Бълг. ез.

Конфликт на цивилизациите. Книги и статии. 1990-1998. 89 загл. Бълг. и рус. ез.

Конфликт на цивилизациите. Книги и статии. 1992-2000. 31 загл. Бълг. ез.

Културна специфика на деловото общуване. Книги и статии. 1980-1999. 57 загл. Англ. ез.

Личностни особености на хора с наркоманна зависимост и мотивите им за ресоциализация. Книги, дис. и статии. 1992-2006. 85 загл. Бълг. ез.

Масони, СБНЛ, "Бранник", "Ратник". Книги. 1878-2003. 32 загл. Бълг. ез.

Национализъм, етническа принадлежност, раса. Статии. 1992-2002. 24 загл. Бълг.език

Периодични издания в областта на социологията и демографията в България. 1992-1998. 17 загл. Бълг. ез.

Разбирането като битийно умение. Книги и статии. 1992-2008. 9 загл. Бълг., рус. и фр. ез.

Развитие на раждаемост, смъртност и миграция в Европа - Беларус, Молдова, Украйна, Унгария, Полша, Чехия, Германия, Англия, Франция, Турция и България. Външни миграционни движения 1990-2005. Контрацептиви и тяхната употреба. Книги и статии. 1990-2005. 55 загл. Бълг., нем. и англ. ез.

Семейни взаимоотношения в Русия и републиките. Книги и статии. 1992-2001. 95 загл. Бълг., англ., нем., фр. ез.

Семейното консултиране. Книги и статии. 1992-2007. 19 загл. Бълг. ез.

Социалната отговорност на ПР посланията в радиопредаванията за младежта. Книги и статии. 1992-2007. 40 загл. Бълг. ез.

Социални измерения на дейността на неправителствените организации. Книги и статии. 1992-1997. 47 загл. Бълг. ез.

Социално изключване. Книги и статии. 1992-2001. 11 загл. Бълг., англ., фр. ез.

Социално развитие и поведение на деца от 0 до 3 г., отглеждани в институционни условия. Книги и статии. 1987-1997. 62 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Социокултурна среда в България. Статии. 2000-2004. 14 загл. Бълг.ез.

Справочни издания в областта на социологията в България. Книги. 1992-1998. 4 загл. Бълг. ез.

Човешкият капитал и работната сила в България и социокултурната среда. 1990-2012. Книги, статии, дисертации. Бълг. език. 76 загл.


Странознание. Краезнание

 

Азербайджан. Книги и статии. 94 загл. Бълг., рус., англ., фр., нем., тур. ез.

Арбанаси. (Краезнание). Книги и статии. 1879-2005. 162 загл. Бълг., нем., фр. и англ. ез.

Битоля. Книги. 1878-1944. 117 загл. Бълг. ез.

Бразилия - история, култура, литература. Книги и статии. 1992-1997. 11 загл. Бълг. ез.

България и Франция. Книги и статии. 1980-1995. 47 загл. Бълг. и фр. ез.

Град Попово. Книги и статии. 1970-2002. 4 загл. Бълг. ез.

Град Широка Лъка. Книги и статии. 1944-2001. 20 загл. Бълг. ез.

Дания. История, география, политика, стопанство. Книги. 39 загл. Англ., фр., нем. и дат. ез.

Изследвания за българите от Западните покрайнини. Книги и статии. 65 загл. Бълг. ез.

Иржи Прошек. Александровски мост. (Краезнание). Книги и статии. 1878-2011. 24 загл. Бълг., чеш., нем. ез.

История на град Видин. Книги и статии. 1878-2005. 139 загл. Бълг. ез.

Книги за Швеция в НБКМ. Книги. 2005. 169 загл. Бълг., рус., англ., нем. ез.

Корея. (Странознание). Книги. 38 загл. Бълг. ез.

Минерална баня - гр. Банкя. Книги и статии. 1878-2011. 19 загл. Бълг. ез.

Проучване за историята на фамилията Радомирови от Копривщица. Книги, статии и архивни документи. 1858-2007. 29 загл. Бълг. ез.

Публикации за Словения и от словенски автори във фонда на НБКМ. Книги и статии. 1878-2007. 47 загл. Бълг. ез.

Регионално развитие на община Вършец. (Краезнание). Книги и статии. 1878-2008. 17 загл. Бълг. ез.

Самоков. Книги и статии. 1960-2004. 92 загл. ез.

Сведения за историята на с. Жедна, общ. Радомир. Книги. 1878-2007. 10 загл. Бълг. ез.

Село Кунино – исторически и археологически сведения. Книги. 1878-2007. 6 загл. Бълг. ез.

Словения. Книги и статии. 1992-2013. 51 загл. Бълг., англ., слов. ез.

Съхранение и опазване на етносите и религиозните общности в град Сливен. Книги и статии. 1878-2010. 82 загл. Бълг. ез.

Турция. Турци. Кемал Ататюрк. Книги. 1877-1944. 43 загл. Бълг. ез.

Търговия и занаяти по поречието на р. Места, Серско, Драмско, Солунско, Скопско. (Краезнание). Книги. 1878-2011. 28 загл. Бълг. и македонски ез.

Финландия - обществено-политическа, научна и художествена литература. Книги. 252 загл. Бълг., рус., фр., англ. и др.


Строителство

Композитни материали и използването им в строителството. Книги. 1980-2017. 12 загл. Бълг., англ. ез.


Техника

 

Мобилни комуникации, мобилна телефония, мобилни оператори. 2000-2011. Книги, статии, дисертации. Бълг.ез. 126 загл.

Публикации за фирма Сименс в България. Книги и статии. 71 загл. Бълг. ез.


Транспорт

Пътнотранспортни произшествия. Пътнотранспортни произшествия, предизвикани от млади шофьори. Книги и статии. 2007-2017. 58 загл. Бълг., англ. ез.

Транспорт в София. Вредни емисии от горива. Книги и статии. 1990-. 34 загл. Бълг., нем., англ. ез.

Транспортна политика. Книги и статии. 1990-2017. 57 загл. Бълг. ез.

История на железопътния транспорт в България. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез.

История на ПТТ (поща, телеграф, телефон) в България. Книги и статии. 221 загл. Бълг. ез.

Управление на транспорта. Книги и статии. 1992-2000. 14 загл. Бълг. ез.


Туризъм

 

Международен туризъм. Книги. 16 загл. Рус. и англ. ез.

Рекламата в туризма. Книги и статии.1992-1999. 25 загл. Бълг. ез.

Ролята на рекламата за развитието на туризма. Книги и статии. 1992-1998. 40 загл. Бълг. ез.

Селски туризъм. Книги и статии. 1992-2002. 15 загл. Бълг. ез.

Селски туризъм в България. Книги и статии. 1992-1998. 11 загл. Бълг. ез.

Социалните придобивки на българина по отношение на туризма и почивното дело – допълнение. Книги и статии.1984-1991. 25 загл. Бълг. ез.

Състояние и развитие на туризма в Югоизточния Черноморски регион. Книги и статии. 1992-1998. 46 загл. Бълг. ез.

Същност, ресурси и перспективи на планинския туризъм в България. Книги и статии.1990-1998. 49 загл. Бълг., рус. и фр. ез.

Туризмът в България. Състояние и перспективи за развитие на селския туризъм в България. Книги и статии. 1878-2007. 125 загл. Бълг. ез.

Туризмът в община Ловеч. Архитектурен резерват Старо Стефаново. Книги и статии. 1878-2009. 11 загл. Бълг. ез.


Физкултура и спорт

 

Ана Дангалакова. Статии за нея вбългарски спортни издания. 2003-2004. Статии. Бълг. ез., de visu. 17 загл.

ДП "Български спортен тотализатор". Статии. 1957-2015. 32 загл. Бълг. ез.

История на Държавното висше училище за телесно възпитание. 1942-2012 г. Книги, статии, нормативни документи. 1942-2012. 53 загл. Бълг. ез.

Обучение по алпинизъм. Книги и статии. 1956-1988. 66 загл.Бълг. ез.

Организацията и управлението на спорта във ВУЗ като фактор за повишаване на мотивацията на студентите. Книги и статии. 1992-2009. 41 загл. Бълг. и англ. ез.

Подвижните игри като средство в училищното физическо възпитание. Спорт. Книги и статии. 1992-2005. 41 загл. Бълг.,рус.,англ.

Спорт за всички. Книги и статии. 1989-1999. 23 загл. Бълг. и англ. ез.

Спортни издания на български език. Пер. Издания. 1970-1990. 101 загл. Бълг., фр., нем., англ. ез.

Тенис - психологически аспекти. Книги и статии. 1986-1998. 17 загл. Бълг. и англ. ез.

Тенис на маса, спорт в детската градина. 1992-2010. Книги, статии. Бълг., рус., англ. ез. 79 загл.


Философия

 

Антропологията на Аврелий Августин. Книги и статии. 878-2011. 25 загл. Англ., лат. ез.

Астрология, звезди, астрономия, хороскопи. 1992-2010. Книги. Бълг., нем., рус.ез. 212 загл.

Времето - философски, психологически и социологически аспекти. Книги и статии. 1878-2010. 90 загл. Бълг., рус., англ. ез.

Евразийско движение. Книги и статии. 26 загл. Бълг., рус. ез.

Епистемологични проблеми на френския структурализъм през 60-те години. Книги и статии. 1948-2007. 168 загл. Бълг., рус., англ., итал. и фр. ез.

Монтескьо, св. Августин, св. Тома Аквински, Жан Боден, Джон Лок. Книги и статии. 36 загл. Бълг.език

Платон, Аристотел, Кант. Преводи на руски език. Книги. 26 загл. Рус. ез.

Понятията в обучението по философия. Книги и статии. 1992-2011. 60 загл. Бълг. и рус. ез.

Постструктурализъм. Книги и статии. 1986-1997. 61 загл. Рус., пол., фр. ез.

Произведения на Ф.Брентано, В.Вунд, Ч.Пирс, У.Джеймз и Джон Дюи във фонда на НБКМ. Книги. 87 загл. Бълг.,англ.,нем., рус.,фр.

Философията на Аврелий Августин. Книги и статии. 1992-2010. 40 загл. Бълг. и рус. ез.


Химия

 

Замърсяване на язовири и езера с хлорофил А, тежки метали и пестициди на територията на Република България и извън нея. Книги и статии. 1991-2017. 26 загл. Бълг., рус. и англ. ез.

Учебна литература по химия за начално, средно и висше образование. Книги. 2006-2016. 180 загл. Бълг. ез.


Художествена литература

Пиеси във фонда на НБКМ. Книги и статии. 2010-2016 . 166 загл. Бълг. ез.

Пиеси от чужди автори на английски език. Книги. 1995-2016. 16 загл. Англ. ез.

Художествена литература от български емигранти. Книги, издадени в чужбина след 1950 г. Книги. 1950-1999. 57 загл. Бълг. ез.

Австрийски драматурзи. Книги и статии. 1878-2012; 1992-2012. 60 загл. Бълг. ез.

Адаптации на произведения на Шекспир за деца. Художествена литература. Книги и статии. 2005. 69 загл. Бълг., рус., словаш., чеш. и др. ез.

Бълг. детска литература, издадена в периода 1980-1999 г. Художествена литература. Книги. 1980-1999. 1146 загл. Бълг., рус., англ.,нем., исп., фр. ез. и др.

Българска детска художествена литература - първи издания. Художествена литература. Книги. 1994-1995. 132 загл. Бълг. ез.

Българска мемоарна литература. Художествена литература. Книги. 1990-2006. 980 загл. Бълг. и англ. ез.

Български писатели, автори на приказки. Книги. 1990-1999. 334 загл. Бълг., англ., исп., нем., фр., ез.

Български поетически антологии в периода 1944-2006. Художествена литература. Книги. 1944-2006. 206 загл. Бълг. ез.

Думата "тайна" в заглавията на авторски и издателски проекти. Худож. литература. Книги. 1878-1991. 108 загл. Бълг. ез.

Мемоари на български писателки. Художествена литература. Книги. 1878-1999. 33 загл. Бълг. ез.

Мемоарни творби от руски писателки. Художествена литература. Книги. 70 загл. Рус., бълг. и англ. ез.

Произведения на български писатели, публикувани след 1992 г. Художествена литература. Книги. 1992-2003. 277 загл. Бълг. ез.

Романи от български автори. Книги. 2009-2010. 100 загл. Бълг. ез.

Романи от български автори. Книги. 2010-2011. 37 загл. Бълг. ез.

Румънски автори. Критика и художествени произведения. Художествена литература. Литературознание. Книги, статии и сборници. 1960-2006. 122 загл. Бълг., рум. ез.