Сиджили


Сбирката сиджили в Ориенталския отдел при Националната библиотeка включва общо 185 тела, малка част от които съдържат по няколко листа, а други над 300 листа. Най-голям е броят на сиджилите от град Видин – общо 73; следват тези от градовете София – 55, Русе – 42, Добрич – 9, Силистра – 5 и Търговище – 1.

Сиджилът представлява входящ-изходящ дневник, воден от кадията или неговия заместник в дадено селище. В него се преписват всички заповеди, получени на място от по-горни инстанции (включително и от султанската канцелария). Освен това сиджилът включва и преписи на документи, които изхождат от кадията и са предназначени до по-висши органи на властта. Поради това сиджилът представлява изключително ценен и интересен исторически извор. Документите, които се съдържат в него, отразяват политическите отношения с други държави и въпроси, отнасящи се до цялата Османска империя. Ценни са също така сведенията, които могат да се извлекат за конкретните селища: описи на наследства на покойници, даващи представа за имущественото състояние на населението; листи с цените на стоки и продукти в съответното място; спорни дела за имущество; строежи и ремонти по места; вакъфски имоти и други въпроси. Метаданните за дигитализираните сиджили са посочени на български и на английски език, а именно чрез тях колекцията е достъпна и в Европеана.