Специализирана колекция по библиотечни науки

Съдържание. Обем

В сектор “Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация” се съхранява уникална колекция, съдържаща над 18 000 т. монографични издания и ценни справочници, над 100 заглавия специализирани периодични издания в областта на библиотекознанието, библиографията, книгознанието, издателското дело и научната информация.

Към колекцията принадлежат също така и: стандарти по библиотечно дело; материали на международни библиотечни организации /IFLA и др./; материали от библиотечни форуми и конференции и др.

История

През 1957 г. излиза нормативен акт за задачите и устройството на Народна библиотека, според който ѝ се възлагат редица функции, свързани с оказване на методична помощ на различните видове библиотеки в страната. Като предпоставка за изпълнението на тази задача към създадения тогава Научно-методичен кабинет се създава специализирана читалня с библиотековедска литература. През следващите години се осигурява постоянен приток на текущи публикации на библиотеки и библиотечни институции, чрез книгообмен, покупки и абонаменти системно се набавят книги и периодични издания.

До 1993 г. Читалнята е част от Научно-методическия център към Националната библиотека, а от 2007 г. е самостоятелен сектор към отдел „Специални колекции” и днес функционира като важно информационно звено в областта на библиотечното дело.

През 2020 г. в сектор „Библиотечни науки и книгознание” на отдел „Специални колекции” на Националната библиотека започна процес на създаване на дигитална колекция „Български библиографи и библиотекари”.

Каталози

Фондът на специализираната колекция по библиотечни науки е разкрит чрез система от азбучни и систематични каталози на книгите, систематична картотека на статиите и номерационен каталог на стандартите, разположени в читалня „Библиотечни науки и книгознание” (Читалня № 7) на Библиотеката.

Колекцията се ползва от сътрудници и научни работници на Националната библиотеката, от преподаватели в библиотечните университети, колежи и катедри, от много специалисти в посочените области. Тя представлява интерес и за студенти, докторанти, библиографи-библиотекари и други специалисти. Извършват се читателски услуги през Интернет страницата на Националната библиотека.

Специализираната колекция по библиотечни науки е съсредоточена в Читалня № 7 на Библиотеката, която е с работно време за читатели от 8:30 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък.

Достъп

Сбирката се ползва от сътрудници и научни работници на Библиотеката, от преподаватели в библиотечните колежи и катедри, от много специалисти в посочените области. Тя е съсредоточена в Читалня № 7 на Библиотеката, която е с работно време за читатели от 8:30 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък. В Читалнята се осъществява и част от координационната дейност, свързана с оказването на експертна и консултантската помощ на библиотеките в страната.